Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>
1220001
  Марочко В. "Реабілітація або смерть": загадка наркома Олександра Шумського / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 21-38. – ISBN 966-675-240-9
1220002
  Шкода Т. "Реабілітовані історією" адвокати та правники біографічні відомості // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 265-301. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1220003
  Степанюк О.О. "Реакції 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів з 1,3-бінуклеофілами в синтезі похідних піримідину та піридину" : дис. … канд. хім. наук : 02.00.03 / Степанюк Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 164-188
1220004
  Бергер М.Л. Реабилитация здравого смысла / М.Л. Бергер, А.Ф. Пашков. – Свердловск, 1990. – 207с.
1220005
  Бойцова В В. Реабилитация необоснованно осужденных граждан в современных правовых системах / В В. Бойцова, Л.В. Бойцова. – Тверь, 1993. – 105с.
1220006
  Паше-Озерский Н.Н. Реабилитация осужденного. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1918. – IV, 418 с. – Экз. в разных тип. переплетах и разн. тип. бумаги


  На тит. л. № 118935 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Илью Львовичу Бабату от автора
1220007
   Реабилитирован посмертно. – М.
1. – 1988. – 511с.
1220008
   Реабилитирован посмертно. – М.
2. – 1988. – 367с.
1220009
   Реабилитирован посмертно. – 2-е изд. – М.
1-2. – 1989. – 574с.
1220010
  Скорбатюк А. Реабілітаційні моделі надання послуг в Німеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджується досвід Німеччини щодо реабілітаційних моделей надання послуг людям з інвалідністю, особам з адиктивною поведінкою та особам з психічними розладами. Проаналізовано системи надання реабілітаційних послуг окремим клієнтським групам та діючі ...
1220011
  Адамовський В.І. Реабілітаційні процеси в Україні у 1953-1960 роках: нормативно-правова база // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 196-199. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
1220012
   Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т водн. господарства та природокорист. ; [редкол.: Григус І.М., Нестерчук Н.Є., Андонова А. та ін.]. – Рівне. – ISSN 2522-1795
№ 2. – 2017. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами та мовою статті
1220013
  Озерський І Реабілітація в кримінальному процесі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.76-78. – ISSN 0132-1331
1220014
  Гуменна Д. Реабілітація відьми // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 122, березень : березень. – С. 7-13
1220015
  Щербакова А.О. Реабілітація етичного крізь призму значущості індивідуальної біографії (А. Макінтайр, Г. Арендт) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 30-37. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
1220016
  Адамовський В.І. Реабілітація жертв політичних репресій середини 1950-х - початку 1960-х рр.: історіографія проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 19-27. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1220017
  Адамовський В.І. Реабілітація жертв політичних репресій середини 1950-х - початку 1960-х рр.: історіографія проблеми // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 10-11
1220018
  Печеніна Н. Реабілітація жертв сталінізму в Україні (на матеріалах архіву Дніпропетровської області) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 3 (117). – С. 46-49
1220019
  Косець Д. Реабілітація засудженого при встановленні фальсифікації доказів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 122-125. – ISSN 0132-1331
1220020
  Лапчевська А.Л. Реабілітація магічного в сучасному світі. Феномен української відьми // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 154-157
1220021
  Журавльова Тетяна Реабілітація мелодрами в українській екранній культурі // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 96-103. – ISSN 1728-6875
1220022
  Івашко О.Д. Реабілітація міського середовища засобами стріт-арту // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 81-85 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1220023
  Шевченко В.М. Реабілітація осіб з тяжкими порушеннями слуху (досвід Німеччини) // Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2014. – Вип. 5. – С. 144-154. – ISSN 2313-4542
1220024
  Тягур Т. Реабілітація підлітків 12-16-річного віку зі сколіозом І-ІІ ступеня заходами адаптивної фізичної культури на етапі попереднього дослідження // Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – № 1 (23). – С. 78-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2221-1217
1220025
  Юр"єва Л.М. Реабілітація підлітків, позбавлених батьківського піклування : монографія / Л.М. Юр"єва, Е.І. Гура. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2009. – 118с. – ISBN 978-966-8125-94-2
1220026
  Лошицький М. Реабілітація поліцейського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.95-99. – ISSN 0132-1331
1220027
  Шульга М.А. Реабілітація поняття "простору" в геополітичній думці сучасної Росії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 95-106
1220028
  Іванов-Костецький Реабілітація прибережних промислових територій як актуальний напрям розвитку великих міст // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 130-135. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1220029
  Завгородній А.А. Реабілітація психологізму в когнітивістській інтерпретації пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1220030
  Дьомін Ю.М. Реабілітація раніш репресованих: поняття, правові наслідки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 111-114. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  В статті йдеться про хід реабілітації незаконно репресованих, про ті проблеми, які виникають у практиці, зроблена спроба дати поняття "реабілітації", порівняти правові наслідки реабілітації в залежності від часу репресії. Автор не наводить докладного ...
1220031
   Реабілітація репресованих: Законодавство та судова практика : Офіц. вид-ня. – Київ : Юрінком, 1997. – 464с. – ISBN 966-7059-03-0
1220032
   Реабілітація репресованих: Чому і як це відбуватиметься // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – С. 10-11
1220033
  Кравченко Ярослав Реабілітація репресованого "Кобзаря" = До 110-ліття від дня народження художника-бойчукіста Василя Седляра // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 166-169. – ISSN 0868-4790
1220034
  Вечерський В. Реабілітація репресованої святині // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.11-16
1220035
  Москаленко А.З. Реабілітація слова / А.З. Москаленко. – Київ, 1989. – 100с.
1220036
  Тріпак М.М. Реабілітація студентів з інвалідністю у спеціальному закладі вищої освіти: види реабілітаційних послуг, шляхи їх реалізації / М.М. Тріпак, Т.В. Боровисюк // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 287-291. – ISBN 978-966-654-490-5
1220037
  Масленнікова В. Реабілітація та працевлаштування інвалідів в Україні // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-27.
1220038
  Сафін О. Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-43. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Oбгрунтoвуютьcя пcиxoлoгiчнi зacaди cтвoрeння у дeржaвi cиcтeми рeaдaптaцiї тa рeaбiлiтaцiї ociб, щo брaли учacть в aнтитeрoриcтичнiй oпeрaцiї нa Cxoдi Укрaїни. При цьoму ocнoвний нaгoлoc рoбитьcя нa тoму, щo cтaн aдaптaцiї кoмбaтaнтa у ...
1220039
  Мазур Марта Реабілітація у кримінальному процесі: визначення поняття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 133-137
1220040
  Наумова А.О. Реабілітація у кримінальному процесі: проблеми теорії, законодавства та практики // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 398-411. – ISSN 0130-2655
1220041
  Ткач В.В. Реабілітація української економіки шляхом використання іноземних кредитів на прикладі Греції та Польщі / В.В. Ткач, С.М. Сокотенюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814
1220042
  Синишина В.М. Реабілітація учасників АТО методами психологічної допомоги // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 237-246. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1220043
  Кирилюк В.В. Реабілітація учасників ліквідації надзвичайних ситуацій і постраждалого населення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 19-21
1220044
  Кравченко Н. Реабілітований історією: Звада Гнат Гнатович // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 63-65. – ISSN 2076-1554


  На основі архівних матеріалів досліджуються різноманітні політичні репресії в УРСР у 30-ті роки XX століття, біографічні дані та доля викладача Київського Лісотехнічного інституту Звади Гната Гнатовича, який безневинно постраждав від радянського ...
1220045
   Реабілітовані історією : у двадцяти семи томах : Черкаська область. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-963-008-0
Кн. 2 : ред. кол.: Чабан А.Ю., Поліщук В.Т., Жук П.М. [та ін.]. – 2002. – 480 с.
1220046
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область. У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-8090-04-7(т.3); 966-668-020-3
Т.3 : Долинський, Калуський і Рожнятівський райони. – 2002. – 596с.
1220047
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область: У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-8090-10-1(т.4); 966-668-013-0
Т.4 : Галицький, Рогатинський і Тисменицький райони. – 2002. – 636с.
1220048
   Реабілітовані історією : у двадцяти семи томах : Черкаська область. – Сміла : Тясмин. – ISBN 966-7036-42-1
Кн. 3 : ред. кол.: Чабан А.Ю., Поліщук В.Т., Жук П.М. [та ін.]. – 2003. – 528 с.
1220049
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область. У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-8090-26-8(т.5); 966-668-013-0
Т.5 : Городенківський, Снятинський і Тлумацький райони. – 2003. – 560с.
1220050
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область: у двадцяти семи томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-8090-63-2(кн.1); 966-8090-64-0
Кн. 1. – 2004. – 984с.
1220051
   Реабілітовані історією : У двадцяти семи томах / Л.Л. Бабенко, Ю.В. Борщенко, В.А. Войналович, Т.В. Галіулліна, А.Т. та ін. Гордієнко; Авт.: Бабенко Л.Л., Борщенко Ю.В., Войналович В.А., Галіулліна Т.В., Гордієнко А.Т. та ін.; Редкол.: Тронько П.Т., Данилюк Ю.З. та ін. – Київ; Полтава : АСМІ. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-7653-18-2
Кн.2 : Полтавська область. – 2004. – 720с.
1220052
   Реабілітовані історією : У двадцяти семи томах / В.І. Бутенко, О.В. Голуб, В.А. Золотарьов, В.І. Кадєєв, Н.В. Лапчинська, Л.М. та ін. Момот; Бутенко В.І., Голуб О.В., Золотарьов В.А., Кадєєв В.І., Лапчинська Н.В., Момот Л.М. та ін.; Редкол.: Тронько П.Т., Данилюк Ю.З., Реєнт О.П. та ін.; Обласна редкол.: Третецький В.П. та ін. – Харків : Оригінал. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-649-016-1 (Кн.1, Ч. 1); 966-649-015-3
Кн.1, ч.1 : Харківська область. – 2005. – 800с.
1220053
   Реабілітовані історією : У двадцяти семи томах / О.О. Нестуля, Л.Л. Бабенко, Ю.В. Борщенко, В.А. Войналович, Т.В. та ін. Галіулліна; Авт.: Нестуля О.О., Бабенко Л.Л., Борщенко Ю.В., Войналович В.А., Галіулліна Т.В. та ін.; Редкол.: Тронько П.Т., Реєнт О.П. та ін. – Київ; Полтава : АСМІ. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-7653-18-2
Кн.3 : Полтавська область. – 2005. – 720с.
1220054
   Реабілітовані історією : у двадцяти семи томах. – Рівне : Рівненська друкарня. – ISBN 966-7358-89-5
Кн. 1 : Рівненська область. – 2006. – 584с.
1220055
   Реабілітовані історією : у двадцяти семи томах : Черкаська область. – Смила : Тясмин. – ISBN 966-7036-66-9
Кн. 1 : ред. кол.: Овчаренко М.С.(гол.), Поліщук В.Т., Жук П.М. [та ін.]. – 2006. – 600 с.
1220056
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область: у 27-ми томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-428-010-0 (кн.2); 966-8090-64-0
Кн. 2. – 2006. – 1136с.
1220057
   Реабілітовані історією : У двадцяти семи томах / О.О. Нестуля, Л.Л. Бабенко, Ю.В. Борщенко, В.А. Войналович, Т.В. та ін. Галіулліна; Авт.: Нестуля О.О., Бабенко Л.Л., Борщенко Ю.В., Войналович В.А., Галіулліна Т.В. та ін.; Редкол.: Тронько П.Т., Реєнт О.П., Данилюк Ю.З. та ін. – Київ; Полтава : АСМІ. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-7653-18-2
Кн.4 : Полтавська область. – 2006. – 736с.
1220058
   Реабілітовані історією : у 27 т. / [НАН України, Ін-т історії України НАН України, Головна редкол. наук.-документ. сер. кн. "Реабілітовані історією" та ін.] ; голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]. – Київ ; Одеса : АТ "ПЛАСКЕ". – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 978-966-8692-38-3
Кн. 1 : Одеська область / [Л.Г. Білоусова, О.Й. Бірштейн, О.Б. Бриндак та ін.] ; обл. редкол.: Ковальчук (голова) [та ін.]. – 2010. – 800 с., [32] арк. фотоіл. : іл., табл., портр. – Подвійна тит. сторінка .- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Ст. укр. та рос. мовами. - Покажч.: c. 737-775. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1220059
   Реабілітовані історією : у 27 т. / [НАН України, Ін-т історії України НАН України, Головна редкол. наук.-документ. сер. кн. "Реабілітовані історією" та ін.] ; голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Світогляд. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 978-966-8837-25-8
Кн. 5 : Миколаївська область / обл. редкол.: Круглов М.П. (голова) [та ін.]. – 2010. – 653, [1] с. : іл., табл., портр. – Подвійна тит. сторінка. - Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1220060
   Реабілітовані історією : у 27 т. / [НАН України, Ін-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-док. серії "Реабілітовані історією" та ін.] ; голов. редкол.: Смолій В.А. (голова) [та ін.]. – Київ ; Рівне : ПП ДМ. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 978-617-515-253-9
Кн. 7 : Рівненська область / обл. редкол.: Драганчук М.М. [та ін.] ; наук.-ред. група: Жив"юк А.А. (керівник) [та ін.]. – 2017. – 679, [1] с. : табл. – Імен. покажчик: с. 661-677. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1220061
   Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 966-7263-66-5
Т.1 : Коломийський і Косівський райони. – 2000. – 656с.
1220062
   Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 966-668-020-3(т.2); 966-668-013-0
Т.2 : Місто Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Надвірнянський райони. – 2001. – 648с.
1220063
   Реабілітовані книги у фондах ХДНБ ім. Б.Г. Короленка. – Харків, 1994. – 183 с.
1220064
  Богданова И.П. Реабсорция излучения в положительном столбе тлеющего разрадя в парах цезия : Автореф... канд. хим.наук: / Богданова И. П.; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1951. – 7 с.
1220065
  Кирій С.О. Реагенти водоочищення на основі відходів глиноземного виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Кирій Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 26 назв
1220066
  Сухан В.В. Реагенти й розчини для хімічного аналізу / Сухан В.В., Трохименко О.М., Трохименко А.Ю. ; за заг. ред. О.Ю. Тананайко. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 470, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-999-053-2
1220067
  Максин В.И. Реагентная обработка водозаборной скважины // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 80-83 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1726-5428
1220068
  Лившиц А.К. Реагентные режимы флотации руд тяжёлых цветных металлов / А.К. Лившиц. – М., 1960. – 102с.
1220069
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. д-ра хим. наук Н.С. Зефирова [и др.] ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва : Мир
Т. 1 : (А - Е). – 1970. – 447 с. : ил.
1220070
  Физер Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. д-ра хим. наук Н.С. Зефирова [и др.] ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва : Мир
Т. 2 : (Ж - Н). – 1970. – 479 с. : ил.
1220071
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. д-ра хим. наук Н.С. Зефирова [и др.] ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва
Т. 3 : (О - Т). – 1970. – 478 с. : ил.
1220072
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. канд. хим. наук З.Е. Самойловой ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца. – Москва : Мир
Т. 6. – 1975. – 397 с. : ил.
1220073
  Физер М. Реагенты для органического синтеза. : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. д-ра хим. наук Н.С. Зефирова [и др.] ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва : Мир
Т. 4 : (У - Я). – 1971. – 284 с. : черт
1220074
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза. : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. канд. наук З.Е. Самойловой ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва : Мир
Т. 5. – 1971. – 720 с. : ил.
1220075
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза. : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер; Пер. с англ. Т.П. Толстой ; Под ред. И.Л. Кнунянца. – Москва : Мир
Т. 7. – 1974. – 724 с.
1220076
   Реагирование гидробионтов на оловоорганические соединения. – Москва : Издательство АН СССР, 1979. – 182с.
1220077
  Желонкина Н.П. Реагирующие рпеплики немецкой диалогической речи (реакция на сообщение и побужд. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Желонкина Н. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1220078
  Рябенко Г. Реагування військових прокурорів на вчинення корупційних та військових адміністративних правопорушень / Г. Рябенко, І. Спорий // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 30-37. – ISSN 2311-6676
1220079
  Гребенюк О.В. Реагування на загрози сталого розвитку та реалізація ефективного управління інформаційним потенціалом національної промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 74-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1220080
  Карамушка В. Реагування освіти на цивілізаційні виклики // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 25-32
1220081
  Ананко Л.В. Реадмісія як шлях інтеграції України до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 211-213
1220082
  Горохов В.М. Реайционная школьная политика царизма в отношении татар Поволжья / В.М. Горохов. – Казань, 1941. – 260с.
1220083
  Чуйко Н.В. Реактиваційний аналіз вчення Августина Аврелія про людину як особистість // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 38-48
1220084
  Гнатюк Л. Реактивація лексико-семантичних засобів як джерело поповнення словникового складу сучасної української літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 101-105. – Бібліогр.: Літ.: С. 105; 5 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1220085
  Бартусяк П.М. Реактивація філософії Ляйбніца у творах Жиля Дельоза : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бартусяк Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : [б. в.], 2014. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 189-208
1220086
  Бартусяк П.М. Реактивація філософії Ляйбніца у творах Жиля Дельоза : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бартусяк Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1220087
  Зозуля О.А. Реактивація як інноваційний процес у сучасному українському лексиконі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 291-295
1220088
  Зозуля О.А. Реактивація як інноваційний процес у сучасному українському лексиконі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 291-295. – Бібліогр.: Літ.: С. 294-295;
1220089
   Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові хворих на хронічний гепатит С / І.В. Баланюк, М.О. Андрущак, О.І. Голяр, Ю.І. Бойко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 60-63. – ISSN 2077-1096
1220090
  Кіраковський М.Ф. Реактивна сила діє / М.Ф. Кіраковський. – Київ, 1967. – 111с.
1220091
  Минин Г.П. Реактивная мощность / Г.П. Минин. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1978. – 87 с.
1220092
  Ильяшенко С.М. Реактивная техника / С.М. Ильяшенко. – М., 1951. – 74с.
1220093
  Баев Л. Реактивная техника наших дней / Л. Баев, В. Борисов. – Москва : Московский рабочий, 1948. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Природа и человек)
1220094
   Реактивний астрогліоз у щурів із ЛПС-індукованою хворобою Паркінсона / Ж. Олійник, Н. Сенчило, Т. Довбинчук, С. Степаненко, М. Гузик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 19-25. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
1220095
  Кошелюк В. Реактивний двигун до... воза // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12 - 18 грудня (№ 48). – С. 13


  Фінансове неблагополуччя, юридична незахищеність, постійний бюрократичний тиск, виконання невластивих функцій, застарілі програми, нераціональне навантаження - перелік негараздів і проблем, що здатні зламати будь-яке бажання ефективно працювати ...
1220096
  Осадчук В.С. Реактивні властивості транзисторів і транзисторних схем : монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук; Міністерство освіти України; Вінницький державний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 1999. – 275 с. – Бібліогр.:с.149 назв. – ISBN 966-7199-67-3
1220097
  Березовчук Л.В. Реактивність головного мозку у людей з різними типами фонової електроенцефалограми : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Березовчук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с.
1220098
  Березовчук Л.В. Реактивність головного мозку у людей з різними типами фонової електроенцефалограми : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Березовчук Л.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 137 л. – Бібліогр.: л. 118 - 137
1220099
  Богданович Лариса Владиславівна Реактивність системи дихання спортсменів в процесі вікового розвитку та спеціалізованого тренування : Дис....канд.біолог.наук: 03.00.13 / Богданович Лариса Владиславівна; Нац.ун-тет фізичного виховання і споту України. – Київ, 2000. – 152л. – Бібліогр.:л.135-152
1220100
  Богданович Лариса Владиславівна Реактивність системи дихання юних спортсменів в процесі вікового розвитку та спеціалізованого тренування : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Богданович Л.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1220101
  Хотяїнцева О.М. Реактивність у теорії стаціонарної хвилі ядерних поділів / О.М. Хотяїнцева, В.М. Хотяїнцев, В.М. Павлович // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2. – С. 157-165. – ISSN 1818-331Х


  Досліджується аксіальне поширення стаціонарної хвилі ядерних поділів в активній зоні хвильового реактора циліндричної форми, відомого також як CANDLE. Використовується ефективна одновимірна модель швидкого реактора з паливом на основі 238U. Одногрупове ...
1220102
  Шухтина Г.Г. Реактивное изменение теплоустойчивости растительных клеток в природе и эксперименте. : Автореф... канд. биол.наук: / Шухтина Г.Г.; Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова АН СССР. – Л., 1966. – 15л.
1220103
  Скоров Д.М. Реактивное материаловедение. / Д.М. Скоров. – 2-е изд. – М, 1979. – 344с.
1220104
   Реактивное оружие капиталистических стран. – М., 1957. – 160с.
1220105
  Александров В.Я. Реактивность клеток и белки = Cell ractivity and prteins / В.Я. Александров ; отв. ред. А.Л. Юдин ; АН СССР, Науч. совет по пробл. цитологии ; Ин-т цитологии ; Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, 1985. – 317 с. : табл., ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1220106
  Маянский А.Н. Реактивность нейтрофила / А.Н. Маянский, А.Н. Галиуллин. – Казань, 1984. – 160с.
1220107
   Реактивность организма и тип нервной системы. – К., 1961. – 328с.
1220108
  Касач Ю.М. Реактивность организма у лиц с нормальным и низким артериальным давлением в условиях климата Ферганской долины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Касач Ю.М.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1975. – 31л.
1220109
  Юсупова Мария Мусиновна Реактивность периферических сосудов у здоровых людей в покое и после нагрузки. (По данным фотоплетизмографии) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Юсупова Мария Мусиновна; АН КиргССР. Объедин. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1220110
   Реактивность фотосинтетического аппарата. – Казань, 1975. – 102с.
1220111
  Обидина Марина Юрьевна Реактивность эпителия поджелудочной железы куриных и крысиных эмбрионов в органной культуре после воздействия канцерогена метилнитрозомочевины : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.17 / Обидина Марина Юрьевна ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1987. – 21 с.
1220112
  Никоноров П.Н. Реактивность, аллергенные и иммуногенные свойства ассоциации вакцин, включающих лептоспирознужю, сибиреязвенную, бруцеллезную, столбнячный, гангренозный и некоторые другие компоненты : Автореф... канд .биол.наук: / Никоноров П.Н.; Объед. межвуз. сов. по биол. наукам при Томск. ГУ. – Томск, 1967. – 14л.
1220113
  Кнурова О.А. Реактивные высказывания в современном английском языке : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.04 / Кнурова О.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 24л.
1220114
  Кнурова О.А. Реактивные высказывания в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кнурова О.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 24л.
1220115
  Кнурова Ольга Александровна Реактивные высказывания в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кнурова Ольга Александровна; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 188л. – Бібліогр.:л.171-186
1220116
  Абианц В.Х. Реактивные двигатели : Стенограмма публичной лекции... / канд. техн. наук В.Х. Абианц. – Москва : Знание, 1955. – 32 с. : ил. – ([Серия 4] / Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний ; №24)
1220117
   Реактивные двигатели. – М., 1962. – 667с.
1220118
  Курзинер Р.И. Реактивные двигатели для больших сверхзвуковых скоростей полета. / Р.И. Курзинер. – М., 1977. – 216с.
1220119
  Абианц В.Х. Реактивные двигатели и большие скорости / д-р техн. наук В.Х. Абианц. – Москва : Знание, 1960. – 39 с. : ил. – (Серия 4. Наука и техника / Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний ; 6)
1220120
  Пашинин М.М. Реактивные двигатели и самолеты Англии / М.М. Пашинин. – М., 1946. – 87с.
1220121
  Применко А.Е. Реактивные двигатели, их развитие и применение / А.Е. Применко. – Москва : Оборонгиз, 1947. – 192 с.
1220122
  Пудов В.И. Реактивные изменения организма в процессе метастазирования опухоли Брауна-Пирс у интактных животных и при воздействии на гипоталамическую область и введении интерферона : Автореф... канд. мед.наук: 765 / Пудов В.И.; Горьков. гос. мед. ин-т. – Горький, 1970. – 20с.
1220123
  Николаева И Реактивные изменения элементов лейкоцитарной системы крови и костного мозга экспериментальных животных под вилянием преднизолона в номе и условиях аутоимунизации организма : Автореф... канд. биол.наук: / Николаева И Ф.; Ун-т дружбы народов. – М., 1966. – 20л.
1220124
  Циолковский К.Э. Реактивные летательные аппараты / К.Э. Циолковский. – Москва, 1964. – 476с.
1220125
  Баев Л.К. Реактивные самолеты / Л. К. Баев. – Москва : ДОСААФ, 1958. – 224 с.
1220126
   Реактивные самолеты, 1959. – 136с.
1220127
  Барон М.А. Реактивные структуры внутренних оболочек (серозных, мозговых, синовиальных, эндокарда и амниона) / М.А. Барон. – Ленинград : Медгиз, 1949. – 465 с. : ил., ил. в тексте. – Библиогр.: "Литература" с. 442-460
1220128
  Босерман М. Реактивный ранец. О полете и риске для человека // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 52-53
1220129
  Зозуля О.А. Реактивована лексика в мові українських мас-медіа кінця XX - початку ХХІ століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 331-335
1220130
   Реактивы для выявления макро- и микроструктур сварных соединений сталей и сплавов. – К., 1977. – 120с.
1220131
  Фрайштат Д.М. Реактивы и препараты для микроскопии / Д.М. Фрайштат. – М., 1980. – 479с.
1220132
  Фрайштат Д.М. Реактивы и препараты: Хранение и перевозка / Д.М. Фрайштат. – М., 1977. – 423с.
1220133
   Реактивы неорганические. – М.
2. – 1949. – 379с.
1220134
   Реактивы. Методы определения примесей анионов. – М., 1975. – 40с.
1220135
  Ханмамедов О.К. Реактор гетерогенногод каталитического окисления в кипящем слое катализатора как объект моделирования оптимизации и управления. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.347 / Ханмамедов О.К.; АН АзССР.Ин-т теорет.проблем хим.технологии. – Баку, 1970. – 20л.
1220136
  Турченко С.В. Реактор для одержання хлористого вінілу як технологічний об"єкт керування / С.В. Турченко, З.Я. Козаневич // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 55-56
1220137
   Реактор на медленной волне ядерного деления / В.Н. Павлович, В.Д. Русов, В.Н. Хотяинцев, Е.Н. Хотяинцева, А.С. Юрченко // Щорічник - 2007 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – за 2007 р. – С. 97.
1220138
  Стороженко В.Я. Реактори об"ємного типу з перемішувальними пристроями (розрахунок та конструювання) : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.Я. Стороженко, В.А. Смирнов. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 283 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-282. – ISBN 978-966-657-348-6
1220139
  Лысиков Б.В. Реакторная термометрия / Б.В. Лысиков, В.К. Прозоров. – М., 1980. – 200с.
1220140
   Реакторное материаловедение. – М., 1968. – 388с.
1220141
   Реакторное материаловедение. – М.
1. – 1978. – 355с.
1220142
   Реакторное материаловедение. – М.
2. – 1978. – 345с.
1220143
   Реакторное материаловедение. – М.
3. – 1978. – 370с.
1220144
   Реакторное материаловедение. – М.
Т. 4. – 1978. – 324 с.
1220145
   Реакторное материаловедение. – М.
5. – 1978. – 348с.
1220146
   Реакторное материаловедение. – М.
6. – 1978. – 347с.
1220147
  Круглов А.К. Реакторное производство радиактивных нуклидов / А.К. Круглов, А.П. Рудик. – М, 1985. – 255с.
1220148
   Реакторные материалы
2. – 1969. – 99с.
1220149
   Реакторные материалы
3. – 1969. – 100с.
1220150
   Реакторные материалы
4. – 1969. – 100с.
1220151
   Реакторные материалы
6. – 1969. – 100с.
1220152
   Реакторные материалы
7. – 1970. – 88с.
1220153
   Реакторные материалы
8. – 1970. – 88с.
1220154
   Реакторные материалы
9. – 1970. – 92с.
1220155
   Реакторные материалы
10. – 1970. – 108с.
1220156
   Реакторные материалы
11. – 1970. – 84с.
1220157
   Реакторные материалы
12. – 1970. – 48с.
1220158
   Реакторные материалы
13. – 1971. – 76с.
1220159
   Реакторные материалы. – Москва
14. – 1971. – 60с.
1220160
   Реакторные материалы. – Москва
15. – 1972. – 67с.
1220161
  Самсонов Б.В. Реакторные методы материаловедения / Б.В. Самсонов, В.А. Цыканов. – Москва, 1991. – 242с.
1220162
   Реакторостроение и теория ректоров. – М., 1955. – 308с.
1220163
   Реакторы-размножители на быстрых нейтронах. – Москва
4. – 1976. – 28с.
1220164
   Реакторы-размножители на быстрых нейтронах. – Москва
5. – 1976. – 48с.
1220165
  Уолтер А.Е. Реакторы-размножители на быстрых нейтронах / А.Е. Уолтер, А.Б. Рейнольдс ; перевод с англ. А.А. Ванькова, В.В. Яровицина. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 624 с. : ил. – Библиогр.: с. 578, 597-615
1220166
  Джадд.А Реакторы-размножители на быстрых нейтронах. / Джадд.А. – М, 1984. – 137с.
1220167
  Чечина О.А. Реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем за рубежем / О.А. Чечина. – М, 1978. – 36с.
1220168
  Усынин Г.Б. Реакторы на быстрых нейтронах. / Г.Б. Усынин, Е.В. Кусмарцев. – М., 1985. – 288с.
1220169
   Реакторы с плутониевым топливом. – Москва
1. – 1973. – 40с.
1220170
   Реакторы с плутониевым топливом. – Москва
2. – 1973. – 48с.
1220171
   Реакторы с плутониевым топливом. – Москва
4. – 1973. – 56с.
1220172
   Реакторы с плутониевым топливом. – Москва
5. – 1973. – 55с.
1220173
  Вірченко А.А. Реактуалізація кейнсіанського підходу до аналізу бюджетно-податкової політики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 30-37


  Доведено актуальність застосування кейнсіанського підходу до підвищення ефективності фінансового регулювання економіки. Обгрунтовано доцільність застосування заходів бюджетно-податкового регулювання з метою подолання наслідків глобальної ...
1220174
  Колібаба Л.М. Реактуалізація префіксально-суфіксальних дієслів в українських наукових та публіцистичних текстах // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 81-94. – ISSN 1682-3540


  "У статті проаналізовано реактуалізовані відіменні префіксально-суфіксальні дієслова доконаного виду з префіксами у-(в-), уне- (вне-), зне- та суфіксом -и-, активно вживані в перші двоє десятиріч ХХІ ст. в українських наукових та публіцистичних ...
1220175
  Гриценко В.С. Реактуалізація проблеми художньої рецепції сучасними арт-практиками // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 99-101
1220176
  Кузьмин В.А. Реакции (n, a) на ядрах Ag и Br при энергии нейтронов 15,1, 18,3 и 21,8 Мэв. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Кузьмин В.А.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1967. – 13л.
1220177
  Тылтин Альберт Карлович Реакции 0-хлорметилбензолнитрила с аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тылтин Альберт Карлович; КГУ. – К., 1977. – 21л.
1220178
  Семашко З.Т. Реакции 1-замещенных азиридинов с электрофильными реагентами. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.08 / Семашко З.Т.; АН УССР.Ин-т органич.химии. – К, 1981. – 24л.
1220179
  Подобуев Г.А. Реакции N-замещенных П-хинонмоноиминов с окси- и аминосоединениями : Автореф... канд. хим.наук: 343 / Подобуев Г.А.; Днепропетровск. хим.-технологич. ин-т. – Днепропетровск, 1972. – 24л.
1220180
  Маркарян С.М. Реакции N-непредельных эфиров с боранами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Маркарян С.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – л.
1220181
  Миронов Г.П. Реакции SH -> <- S-S перехода в биологических процессах : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Миронов Г.П.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1220182
  Хакимова Н.К. Реакции а, в-ненесыщенных кислот с ароматическими аминами и производынми бензимидазола. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Хакимова Н.К.; АН УзССР.Ин-т химии растит.веществ. – Ташкент, 1974. – 21л.
1220183
  Жалнина Галина Геннадьевна Реакции адамантан-спиро-азиридина, -диазиридинов, -оксазиридина и -диазирина с электрофильными реагентами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Жалнина Галина Геннадьевна; Минвуз УССР. КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – К., 1987. – 194л. – Бібліогр.:л.139-154
1220184
  Жалнина Г.Г. Реакции адамантан-спиро-азиридина, -диазиридинов, -оксазиридина и -диазирина с электрофильными реагентами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Жалнина Г.Г.; КГУ. – Киев, 1987. – 16л.
1220185
  Хабибуллаева Э.Р. Реакции алкилирования и дегидратации на фторсоцдержащих катализаторах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Хабибуллаева Э.Р. ; МГУ. – Москва, 1970. – 15 с.
1220186
  Шеянов Николай Григорьевич Реакции алкильных соединений непереходных элементов IV группы с озоном : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Шеянов Николай Григорьевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1220187
  Офицеров Е.Н. Реакции амидов кислот трехвалентного фосфора с соединениями, содержащих карбонильную группу4. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Офицеров Е.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1220188
  Колос Надежда Николаевна Реакции ароматических а, b- непредельных кетонов Со-Н2, О-ОН и о-SН-анилинами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Колос Надежда Николаевна ; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1982. – 20 с.
1220189
  Тихонов А.С. Реакции атомарного водорода с комплексными соединениями некоторых переходных металлво : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Тихонов А. С.; БГУ. – Минск, 1972. – 20л.
1220190
  Красненьков В.М. Реакции атомов азота : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Красненьков В.М.; АН СССР. Ин-т хим. физ. – М., 1968. – 17л.
1220191
  Шатров В.Д. Реакции атомов водорода с твердыми органическими соединениями при температурах 77-140 К. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Шатров В.Д.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1969. – 11л.
1220192
  Пшеничный В.Н. Реакции ацильных перекисей с солями закисной ртути. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Пшеничный В.Н.; АН БССР.Отдел.хим.наук. – Минск, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1220193
  Бзумнова А.Н. Реакции бензотиазбтиона-2 и близких по структуре соединений с непредельными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Бзумнова А.Н.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1969. – 19л.
1220194
   Реакции биологических систем на магнитные поля. – Москва : Наука, 1978. – 215с.
1220195
  Мухаметов Ф.С. Реакции В-кетоспиртов с хлоридами трехвалентного фосфора. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Мухаметов Ф.С.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 14л.
1220196
   Реакции в жидкой фазе. – Алма-Ата, 1981. – 72с.
1220197
   Реакции в полимерных системах. – Л., 1987. – 303с.
1220198
  Хауффе К. Реакции в твердых телах и на их поверхности / К. Хауффе; Пер. с нем. проф. д-ра физ.-мат. наук А.Б. Шехтер. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Ч. 1. – 1962. – 415 с. : ил.
1220199
  Хауффе К. Реакции в твердых телах и на их поверхности / К. Хауффе; Пер. с нем. проф. д-ра физ.-мат. наук А.Б. Шехтер. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Ч. 2. – 1963. – 275 с. : ил.
1220200
  Булгакова Т.И. Реакции в твердых фазах / Т.И. Булгакова. – М., 1972. – 54с.
1220201
  Саргесян М.С. Реакции винилппопаргильных и этинилалильных хлоридов простых и сложных эфиров с реагентами Гриньяра : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саргесян М. С.; АН АрмССР, Ин-т орган. хим. – Ереван, 1978. – 21л.
1220202
  Пашаян А.А. Реакции винилпропрепаргильных реагентов Гриньяра. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Пашаян А.А.; Ин-т органиической химии Арм.ССР. – Ереван, 1979. – 24л.
1220203
  Зубкова С.М. Реакции возбудимой системы парамеций на микроволновое облучение. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зубкова С.М.; Центр. науч.-исслед. ин-тут курортологии и физиотерапии. – М., 1967. – 16л.
1220204
  Желязкова Реакции восстановления ванади (V) органическими аминами и их применение в аналитической хими : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Желязкова Б.Г. ; КГ У им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 27 с. – Бібліогр.:с.26
1220205
  Мамасахлисов Георгий Ваганович Реакции восстановления равновесия при возмущении вертикальной позы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.02 / Мамасахлисов Георгий Ваганович ; АН СССР, Ин-т проблем передачи информации. – Москва, 1975. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1220206
  Мигалина Ю.В. Реакции галогенидов четырехвалентного селена и теллура с ненасыщенными соединениями и малыми циклами : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Мигалина Ю.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1982. – 45 с. – Библиогр.: 25 назв.
1220207
  Андрейченко Сергей Вадимович Реакции генеративной системы растений на гамма-облучение пыльцы : автореф. дис. ... канд. биолог. наук: 03.00.01 / Андрейченко Сергей Вадимович ; Ин-т проблем онкологии. – Киев, 1984. – 26 с.
1220208
   Реакции гидробионтов на загрязнение. – Москва : Наука, 1983. – 246с.
1220209
  Васильев А.А. Реакции гидролиза перхлоратов калия, рубидия и цезия : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Васильев А.А.; Том. гос. ун-т. – Томск, 1972. – 15л.
1220210
  Шведчиков А.П. Реакции горячих атомов водорода и углерода с этиленом : Автореф... канд. хим.наук: / Шведчиков А. П.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1964. – 16л.
1220211
  Дегтярев Игорь Анатольевич Реакции горячих и тепловых атомов водорода при газофазном фотолизе смесей Н1-галоидолефин : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дегтярев Игорь Анатольевич; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1220212
  Степанов И.В. Реакции дикетонов, оксикетонов и оксиальдегидов с четырехфтористой серой. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Степанов И.В.; АН УССР.Ин-т органической химии. – К, 1986. – 16л.
1220213
  Буренко С.Н. Реакции дифенилциклопропанов с электрофельными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: / Буренко С. Н.; МГУ, Хим. фак. Каф. орган. хим. – М., 1972. – 15л.
1220214
  Дангян М.Т. Реакции дициандиамида с кислотами : Автореф... д-ра хим.наук: / Дангян М.Т.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1949. – 20 с.
1220215
  Самусь Н.М. Реакции замещения в координационных соединениях кобальта / Н.М. Самусь. – Кишинев, 1979. – 167с.
1220216
  Дьяченко С.А. Реакции замещения в ряду бенз-2,1,3-тиа- и селенадиазола : Автореф... Канд.хим.наук: / Дьяченко С.А.; Ленингр.хим.фармацевт.ин-т. – Ленинград, 1967. – 12л.
1220217
  Щекочихина Р.Л. Реакции замещения некоторых дигидроксиламиновых комплексов платины (2). : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Щекочихина Р.Л.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по хим.наукам. – Новосибирск, 1968. – 12л.
1220218
  Солошонок Л.В. Реакции замещенных Y - хлорбутиронитрилов и б - хлорвалеронитрила с аминами : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Солошонок Л.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1989. – 18 с. – Библиогр.: 9 назв.
1220219
  Солошонок Л.В. Реакции замещенных Y -хлорбутиронитрилов и б -хлорвалеронитрила с аминами : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Солошонок Л.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1989. – 173 л. + Приложение: л. 164-173. – Библиогр.: л. 154-163
1220220
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Ленинград : Госхимиздат
Кн. 1. – 1951. – 312с.
1220221
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Ленинград : Госхимиздат
Кн. 2. – 1952. – 320с.
1220222
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 3. – 1954. – 314с.
1220223
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 4. – 1956. – 319с.
1220224
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 5. – 1957. – 388с.
1220225
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 6. – 1957. – 387с.
1220226
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 7. – 1958. – 365с.
1220227
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 8. – 1959. – 448с.
1220228
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 10. – 1961. – 274с.
1220229
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 11. – 1962. – 374с.
1220230
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 12. – 1963. – 309с.
1220231
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 13. – 1964. – 432с.
1220232
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Ленинград : Химия
Кн. 14. – 1964. – 449с.
1220233
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 15. – 1966. – 235с.
1220234
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 16. – 1966. – 376с.
1220235
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 20. – 1969. – 510с.
1220236
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 24. – 1976. – 623с.
1220237
   Реакции и методы исследования органических соединений. – М., 1983. – 231с.
1220238
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
26. – 1986. – 176 с.
1220239
  Герд М.А. Реакции и поведение собак в экстремальных условиях / М.А. Герд. – М, 1976. – 136с.
1220240
   Реакции и реактивы для качественного анализа неорганических соединений. – М.-Л., 1950. – 320с.
1220241
  Сорокина Т.Д. Реакции и строение продуктов зваимодействия производных кислот трехвалентного фосфора с некоторыми альфа, бета- непредельными карбонильными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Сорокина Т.Д.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 13л.
1220242
  Ирошникова Н.Г. Реакции изотопного обмена атомов галогенов в иод- и бромпроизводных бензола в присутствии солей меди. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ирошникова Н.Г.; Москов. хим.-технол. ин-тут. – М., 1985. – 29л.
1220243
  Аршавская Е.В. Реакции илидов мышьяка с карбольными соединениями : Автореф... наук: 02.00.08 / Аршавская Е.В.; Моск. гос.унив. – Москва, 1974. – 16 с.
1220244
  Гуляева Ж.Г. Реакции ионенов с синтетитческими поликислотами и гипарином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Гуляева Ж.Г.; МГУ. – М, 1976. – 17л.
1220245
  Кравченко М.И. Реакции карбенов с производными фурами и некоторые превращения фурилгалоидиклопропанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кравченко М.И.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1220246
  Фигурова Г.Н. Реакции кислорода с некоторыми органическими производными элементов II-V групп периодической системы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Фигурова Г.Н.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 15л.
1220247
  Гуляницкий А. Реакции кислот и оснований в аналитической химии / А. Гуляницкий. – Москва : Мир, 1975. – 239с.
1220248
  Шишкин Петр Тимофеевич Реакции клинкерообразования в солевом расплаве и свойства НТС-клинкерных минералов : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Шишкин Петр Тимофеевич; АН УзССР. Объединенный ученый совет по химии и химич. технологии. – Ташкент, 1973. – 22л.
1220249
  Хаблос А.Р. Реакции комбинированных систем на передающиеся через основание стохастические воздействия : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.17 / Хаблос А.Р.; Киев.гос.техн.ун-т.строительства и архитектуры. – К, 1996. – 16л.
1220250
  Литвяк И.Г. Реакции комплексообразования и сольволиза SnCl4 с некоторыми органическими веществами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Литвяк И.Г.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1963. – 16л.
1220251
  Россинская Э.С. Реакции комплескообразования молибдена и ванадия с некоторыми органическими и применение их в анализе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Россинская Э. С.; МВССО РСФСР ИркутГУ. – Иркутск, 1974. – 24л.
1220252
  Двалишвили А.И. Реакции конденсации диацетата 1.1(1)-атиниленбисциклопентанола с бензолом и его некоторыми гомологами в присутствии безводного хлористого алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Двалишвили А.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 14л.
1220253
  Радюхина Л.Ю. Реакции конденсации карабональных соединений в присутствии гексахлорциклотрифосфазатриена. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.05 / Радюхина Л.Ю.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1973. – 21л.
1220254
  Поцхверашвили Б.С. Реакции конденсаций диацетатов 1,3- и 1,4-бутандиолов с ароматическими углеводами и фенолом в присутствии безводного хлористого алюминия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Поцхверашвили Б.С. ; Тбилис. гос. ун-т им. И.В. Сталина. – Тбилиси, 1958. – 12 с.
1220255
  Кендлин Д. Реакции координационных соединений переходных металлов / Д. Кендлин, К. Тейлор, Д. Томпсон. – Москва : Мир, 1970. – 392 с.
1220256
  Шурьян И.М. Реакции кроветворной системы животных на внутреннее облучение бета-лучами радиоактивного фосфора и внешнее облучение рентгеновскими лучами : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Шурьян И.М. ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1959. – 16 с.
1220257
  Горенштейн Лариса Исааковна Реакции мателлокомплексных катионов с сульфофталеиновыми красителями и их аналитическое применение : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Горенштейн Лариса Исааковна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 175л.
1220258
   Реакции металлоорганических соединений как редокспроцессы. – М., 1981. – 336с.
1220259
  Островская Т.А. Реакции на альтерирующие воздействия некоторых белков, субклеточных структур и клеток в изолированном состоянии и системе. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Островская Т.А.; АН СССР.Ин-т цитологии. – Л, 1969. – 21л.
1220260
  Гэрбэлэу Н.В. Реакции на матрицах / Н.В. Гэрбэлэу. – Кишинев : Штминца, 1980. – 183 с.
1220261
   Реакции на полимерных подложках в органическом синтезе. – М., 1983. – 604с.
1220262
  Тарасов Л.А. Реакции натриевых солей моноэфиров фенилфосфинистой кислоты с некоторыми хлоросодержащими соединениями : Автореф... кандидата хим.наук: 072 / Тарасов Л.А.; Казан. химико-технол. ин-т. – Казань, 1969. – 24л.
1220263
  Щербаков В.И. Реакции некоторых металлоорганических соединений с полихлорметанами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Щербаков В.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1971. – 14л.
1220264
  Полежаева Нина Александровна Реакции некоторых производных трехвалентного фосфора с карбонильными соединениями, содержащими сопряженную систему связей : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.08 / Полежаева Нина Александровна; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 38л.
1220265
  Амосова Е.В. Реакции некоторых сульфидов и дисульфидов с ацетилином : Автореф... канд. химич.наук: / Амосова Е.В.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 24л.
1220266
  Поваров Л.С. Реакции ненасыщенных эфиров с производными карбонильных соединений : Автореф... доктора хим.наук: / Поваров Л.С.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 44л. – Бібліогр.:с.43
1220267
  Зимин М.Г. Реакции неполных эфиров кислот фосфора с эфирами а-кетофосфоновых и а-кетокарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 0.2.-077 / Зимин М.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 21л.
1220268
  Холодов Ю.А. Реакции нервной системы человека на электромагнитные поля / Ю.А. Холодов, Н.Н. Лебедева. – М., 1992. – 135с.
1220269
  Файзуллин Э.М. Реакции несимметричных альфа-окисей с хлорангидридами и некоторыми кислыми эфирами кислот фосфора. : Автореф... канд. хим.наук: / Файзуллин Э.М.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 20л.
1220270
  Латяева В.Н. Реакции несимметричных ацильных перекисей : Автореф... канд хим.наук: / Латяева В. Н.; Горьк.ГУ. – Горький, 1958. – 11л.
1220271
  Зильберман Е.Н. Реакции нитрилов / Е.Н. Зильберман. – Москва : Химия, 1972. – 447 с.
1220272
  Тылтин А.К. Реакции о-хлорметилбензонитрила с аминами : Дис... канд. хим.наук: / Тылтин А.К.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 120л. – Бібліогр.:л.121-125
1220273
  Дамбекалне М.Я. Реакции образования и свойства пьезокерамики на основе щелочных метаниобатов : Автореф... канд. техн.наук: 05.350 / Дамбекалне М.Я.; Риж. политехн. ин-т. – Рига, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1220274
  Товмасян М.А. Реакции образования сетчатых полимеров и реакционноспособных олигомеров на основе фенолов и глицидиловых эфиров при катализе третичными аминами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Товмасян М.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1982. – 23л.
1220275
  Дзих П И. Реакции образования этилена и ацетилена при высокотепературном частичном хлорировании и пиролизе метана. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.04 / Дзих И.П; МВ и ССО УССР. – Львов, 1986. – 21л.
1220276
  Разумовский С.Д. Реакции озона с органическими соединениями. : Автореф... Доктора хим.наук: 073 / Разумовский С.Д.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1972. – 52л. – Бібліогр.:с.44-52
1220277
  Гуменюк Анатолий Петрович Реакции окисления -метилдифениламин-4-сульфокислоты и -метил-п-аминофенола в слабокислых средах и их применение в анализе микроколичеств платиновых металлов и железа : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Гуменюк Анатолий Петрович; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1987. – 206л. – Бібліогр.:л.155-171
1220278
  Гусакова Н.Н. Реакции окисления замещенных дифениламина в кислой среде и применение их в фотометрическом анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Гусакова Н.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 18 с.
1220279
  Гусакова Наталия Николаевна Реакции окисления замещенных дифиниламина в кислой среде и применение их в фотометрическом анализе : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Гусакова Наталия Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1982. – 223л. – Бібліогр.:л.161-179
1220280
  Антонов В.Н. Реакции окисления некоторых аминов и аминофелонов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Антонов В.Н. ; МГУ. – Москва, 1977. – 18 с.
1220281
   Реакции организма на действие малых доз ионизирующей радиации. – Москва, 1962. – 304с.
1220282
  Фьюзон Р. Реакции органических соединений : повыш. курс для студентов / Фьюзон Рейнолд ;пер. с англ. В.И. Брегадзе [и др.]. – Москва : Мир, 1966. – 645 с.
1220283
  Вассерман А.Л. Реакции ортоэфиров с соединениями, содержащими активные метильные группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Вассерман А.Л.; Рост.н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 26л.
1220284
  Фурин Г.Г. Реакции пентафторзамещенных производных бензола с нуклеофильными агентами : Автореф... канд. хим.наук: / Фурин Г.Г.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 23л.
1220285
  Кудинова В.С. Реакции перекиси бензола в различных средах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудинова В.С.; АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 8 с.
1220286
  Стрижакова Н.Г. Реакции переноса электрона в комплексах 3d-металлов с вердазильными и азотокисными радикалами. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Стрижакова Н.Г.; АН УССР.Ин-т общей и неорганич.химии. – К, 1982. – 18л.
1220287
  Кевдина Ирина Борисовна Реакции позитрония в жидкой фазе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Кевдина Ирина Борисовна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1220288
  Пашинник Е.И. Реакции полигалогеналканов с соедиениями трехвалентного фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Пашинник Е.И. ; АН УССР , Ин-т органич. химии. – Киев, 1983. – 27 с.
1220289
  Спирин Ю.Л. Реакции полимеризации / Ю.Л. Спирин. – К., 1977. – 132с.
1220290
  Казале А. Реакции полимеров под действием напряжений / А. Казале, Р.С. Портер ; [пер. с англ. А.М. Кнебельмана, С.Г. Куличихина ; под ред. А.Я. Малкина]. – Ленинград : Химия, Ленинградское отделение, 1983. – 441с. : ил. – Библиогр.: с. 425-441 (1291 назв.)
1220291
  Фоменко Татьяна Васильевна Реакции полифторароматических карбонильных соедиений с реактивами гриньяра и их использование в синтезе полифторзамещенных ароматических и гетероцикличеких соедиений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фоменко Татьяна Васильевна; АН СССР. Сиб. отд. Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1979. – 16л.
1220292
  Хорошев А.В. Реакции при изменении увлажнения в ландшафте Айтуарской степи (Южный Урал) / А.В. Хорошев, Г.М. Леонова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 96-104 : рис., табл. – Библиогр.: с. 102-103. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
1220293
  Кирин В.Н. Реакции присоединения слабых электрофилов к олефинам ряда трицикло (4,2,2,02,5) декана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кирин В.Н.; МГУ. Хим. фак-т. – М., 1980. – 20л.
1220294
  Судакова Т.М. Реакции присоединения фосфинистых кислот к непредельным соединениям. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Судакова Т.М.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 17л.
1220295
  Месропян Л.Г. Реакции присоединения хлорафиров к випил- и дивинилацетиленовых системам и некоторые превращения полученных хлоридова. : Автореф... канд.хим.наук: 02.072 / Месропян Л.Г.; Ереван гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 24л.
1220296
  Денисов В.Я. Реакции производных 2,3-дигидронатра [1,9-d, e] - 1,3-оксазина : Автореф... канд. хим.наук: / Денисов В. Я.; АН СССР, Сиб. отд-ние, Объед. уч. сов. по химии. – Новосибирск, 1966. – 16л.
1220297
  Поройкова А.И. Реакции радикала RO2 при низкотемпературном окислении пропана. : Автореф... канд. хим.наук: / Поройкова А.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 113л.
1220298
  Козьмин А.С. Реакции раскрытия малого цикла в замещенных циклопропанах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Козьмин А.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 15 с.
1220299
  Фоменко Виктор Иванович Реакции рециклазации азолиевых систем при гидразинировании и разработка методов их синтеза : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фоменко Виктор Иванович; Донецк .гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 24л.
1220300
  Швайка Алексей Павлович Реакции рециклизации гетероциклических соединений под действием гидразинов и некоторые исследования в ряду азолов. : Дис... доктор хим.наук: 02.00.03 / Швайка Алексей Павлович; АН УССР. Ин-тут физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1975. – 307л. – Бібліогр.:л.284-306
1220301
  Казанцев А.В. Реакции С-металлических производных баренов и необаренов с органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Казанцев А.В.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соединений. – М., 1966. – 21л.
1220302
  Шумилов С.Н. Реакции с выходом альфа-частиц при взаимодействии В10 с легкими ядрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шумилов С.Н.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1220303
  Айриян Л.Ш. Реакции с органоборанами соединений, содержащих геминальные заместители с Р-электронными парами : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Айриян Лаврентий Шагенович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 20 с. – Библиогр.: 11 назв
1220304
  Ингольд К. Реакции свободнорадикального замещения / К. Ингольд, Б. Робертс. – Москва : Мир, 1974. – 255 с.
1220305
  Ронина О.В. Реакции селективного ресщепления бис (трифенилгенрмил) кадмия и родственных соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Ронина О. В.; Гор.ГУ. – Горький, 1972. – 18л.
1220306
   Реакции серы с органическими соединениями. – Новосибирск, 1979. – 367с.
1220307
  Обушак Николай Дмитриевич Реакции солей арилдиазония с непредельными соединениями в присутствии и в условиях электрохимического восстановления диазоний-катиона : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.03 / Обушак Николай Дмитриевич; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1983. – 24л.
1220308
  Москаленко Р.И. Реакции солеобразования, комплексообразования и конденсации с ароматическими альдегидами 2-метил-3-арилхиназолонов-4 и их использование в анализе этих соедиений : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Москаленко Р.И.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1968. – 20л.
1220309
  Бунаков В.В. Реакции срыва на резонансные состояния ядер. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бунаков В. В.; Объед. ин-т яд. исслед. Лаб. теорет. физ. – Дубна, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1220310
  Браун М. Реакции твердых тел / М. Браун, Д. Доллимор, А. Галвей. – Москва : Мир, 1983. – 359 с.
1220311
  Хушвахтова С. Реакции тиофенола с бифункциональными соединениями и превращения сульфидов в присутствии кислых катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Хушвахтова С.; МГУ. – М., 1970. – 14л.
1220312
  Глухов Юрий Алексеевич Реакции трехнуклонной передачи на легких ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Глухов Юрий Алексеевич; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1979. – 17л.
1220313
  Кириллова К.М. Реакции триалкилфосфитов с некоторыми сопряженными системами : Автореф... канд. хим.наук: / Кириллова К.М.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 12л.
1220314
  Засорина Виктория Анатольевна Реакции трифенилфосфазогидрида с хлорагидридами кислот фосфора и серы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Засорина Виктория Анатольевна; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1983. – 21л.
1220315
  Склянкина В.А. Реакции фосфорилированных производных серина с некоторыми нуклеофильными агентами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 079 / Склянкина В.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 20 с.
1220316
  Романов Г.В. Реакции фосфорорганических соединенйий, содержащих Р-Н связь с карбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Романов Г. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 20л.
1220317
  Ениекеев Ренат Сахибгареевич Реакции фотоциклоприсоединения производых малеиновой кислоты к цикленам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ениекеев Ренат Сахибгареевич; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1220318
  Санникова Валентина Михайловна Реакции фурфурола с ароматическими моно- и диаминами : Автореф... канд. хим.наук: / Санникова Валентина Михайловна; Днепропетровск. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1982. – 16л.
1220319
  Чепель Л.М. Реакции циклизации и аминолиза, протекающие при образовании сетчатых полимеров на основе диглицидиловых эфиров фенолов и кислот и ароматических аминов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Чепель Л.М.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1983. – 20л.
1220320
  Сайткулова Ф.Г. Реакции цинкорганических соединений типа RCH (ZnBr)COCH2R с хлорированными эфирами и карбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сайткулова Ф.Г.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1969. – 15л.
1220321
  Вавилина Н.Н. Реакции экранированных фенолов, содержащих алкильные и кремнийорганические заместители, с некоторыми органическими соединениями ртути. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Вавилина Н.Н.; Горьковский гос.ун-т. – Горький, 1975. – 24л.
1220322
  Давыдов Р.М. Реакции электронного переноса между ионами железа и органическими соединениями : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Давыдов Р.М. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с.
1220323
  Энтелис С.Г. Реакции электрофильных реагентов в полярных средах и вопросы реакционной способности. : Автореф... Доктора хим.наук: / Энтелис С.Г.; Акад.наук СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1220324
  Иванова О.Ю. Реакции эмбриональных фибробластоподобных клеток, культивируемых in vitro, на воздействие полициклических канцерогенных углеводородов : Автореф... канд. биол.наук: 763 / Иванова О.Ю.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т экспер. и клинич. онкологии АМН СССР. Лабор.экспер. и науч. кинем. – М., 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1220325
  Муратова А.А. Реакции эфиров некоторых кислот фософра с органическими и элементорганическими галоидопроизводными : Автореф... канд. хим.наук: / Муратова А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 15л.
1220326
  Зеленский В.Ф. Реакции ядерного синтеза в вакууме и в веществе и два пути освоения энергии ядерного синтеза = Nuclear fusion reactions in vacuum and in matter and two ways of nuclear fusion energy mastering : препринт / В.Ф. Зеленский ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2016. – 106, [1] с. : ил., табл. – Без тит. л. – Библиогр.: с.103-106
1220327
  Мигович І.І. Реакциійна суть клерикального націоналізму / І.І. Мигович. – К, 1984. – 293с.
1220328
  Цебенко М.. Реакционая идеология правых социалистов на службе американского империализма / М. Цебенко. – М., 1951. – 84с.
1220329
  Варфоломеева Р.С. Реакционная внешняя политика французских правых социалистов / Р.С. Варфоломеева. – Москва, 1949. – 148с.
1220330
  Гайковский Михаил Иванович Реакционная деятельность православной церкви в северной Буковине и борьба трудящихся края против клерикализма 1918-1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гайковский Михаил Иванович; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1980. – 24л.
1220331
  Мамайсур И.К. Реакционная идеология и политика немецких правых социалистов на службе американо-английского империализма : Дис... канд.философ.наук: / Мамайсур И.К.; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1952. – 456л. – Бібліогр.:л.440-456
1220332
  Мамайсур И.К. Реакционная идеология и политика немецких правых социалистов на службе американо-английского империализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мамайсур И.К. ; КГУ. Кафедра диалектического и исторического материализма. – Киев, 1952. – 17 с.
1220333
  Алпатов М.А. Реакционная историография на службе поджигателей войны / М.А. Алпатов. – Москва : Госполитиздат, 1951. – 88 с.
1220334
  Буртова Л.Р. Реакционная политика французских радикал-социалистов в правительстве Эррио (1924-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Буртова Л. Р.; Горьк. гос. пед. ин-т. – Горький, 1950. – 20 с.
1220335
  Эссер М.В. Реакционная политика Эстонской буржуазии в области просвещения и борьба трудящихся за демократическую школу в 1917 -1940 гг. : Автореф... канд.ист.наук: / Эссер М.В.; АН Эстон.ССР.Отдел.общевт.наук. – Таллин, 1963. – 30л.
1220336
  Золотов Н.Я. Реакционная путаница // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 157-166
1220337
  Розе Р.К. Реакционная роль кредитной и эмиссионной деятельности Государественного банка буржуазной Латвии (1922-1940 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Розе Р. К.; МВО СССР, Латв.ГУ. – Рига, 1954. – 20л.
1220338
   Реакционная роль религии и церкви. – Кишинев, 1969. – 256с.
1220339
  Гопченко П.Г. Реакционная роль современной адвентистской эсхатологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Гопченко П.Г. ; АН СССР , Ин-т философии. – Киев, 1966. – 27 с.
1220340
  Мазур В.Д. Реакционная роль эстетических концепций униатских богословов в идеологической борьбе на Западной Украине в 20-30-х годах ХХ ст. : Автореф. дис. ... канд. фило. наук : 09.00.03 / Мазур В.Д. ; АН УССР, Объед. сов. Ин-тов филос. и гос. и права. – Киев, 1973. – 20 с.
1220341
  Денисова Т.И. Реакционная спобосность диацидодиаминовіх комплексов палладия в растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Денисова Т. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
1220342
  Писарева Валентина Сергеевна Реакционная способность 1,3-диарил-1-пропин-3-онов в реакциях нуклеофильного присоединения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Писарева Валентина Сергеевна; ХГУ. – Х., 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1220343
  Ревинский Иосиф Феликсович Реакционная способность a,b-непредельных кетонов при эпоксидировании их щелочной перекисью водорода : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ревинский Иосиф Феликсович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1220344
  Малеева Нелли Тимофеевна Реакционная способность ангидридов арилсульфоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Малеева Нелли Тимофеевна; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1220345
  Сучкова Л.А. Реакционная способность ароматических галоидпроизводных при взаимодействии с ароматическими аминами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Сучкова Л.А.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 24л.
1220346
  Покидова Т.С. Реакционная способность бромалканов в реакциях согласованного молекулярного распада / Т.С. Покидова, Е.Т. Денисов // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1315-1324. – ISSN 0044-4537
1220347
   Реакционная способность веществ. – Томск, 1977. – 106с.
1220348
   Реакционная способность веществ. – Томск, 1978. – 103с.
1220349
  Кутырев Г.А. Реакционная способность дитиокислот фосфора в реакциях присоединения к непредельным электрофильным реагентам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Кутырев Г.А.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1973. – 15л.
1220350
  Тимофеева Л.А. Реакционная способность и механизм сольволиза замещенных а-галогенбензгидрилфенилкетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Тимофеева Л. А.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
1220351
   Реакционная способность и механизмы реакций органических соединений. – Ленинград, 1971. – 200 с.
1220352
   Реакционная способность и пути реакции. – Москва, 1977. – 383 с.
1220353
  Май Л.А. Реакционная способность и строение диастероизомерных тетраоксиадипионовых кислот и их лактонов : Автореф... канд. хим.наук: / Май Л. А.; Рижк. политехн. ин-т. – Рига, 1961. – 16л.
1220354
  Чешко Р.С. Реакционная способность и электронная проводимость некоторых двуядерных ароматических аминов с мостиковым гетерозвеном. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чешко Р.С.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1974. – 26л.
1220355
  Старостина Т.С. Реакционная способность кислорода на металлах платиновой группы. / Т.С. Старостина. – Новосибирск, 1973. – 4с.
1220356
  Соколовский В.Д. Реакционная способность кислорода на окислах редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Соколовский В.Д.; АН СССР. Сибир. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1967. – 16л.
1220357
  Шаховская Л.И. Реакционная способность кислорода, адсорбированного на серебре, золоте или меди, и электронное состояние поверхности. : Автореф... Канд.хим.наук: 92.073 / Шаховская Л.И.; Науч.-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1970. – 16л.
1220358
   Реакционная способность координационных соединений. – Москва, 1976. – 197 с.
1220359
  Кукушкин Ю.Н. Реакционная способность координационных соединений / Ю.Н. Кукушкин. – Л., 1987. – 288с.
1220360
  Шорыгина Н.Н. Реакционная способность лигнина / Н.Н. Шорыгина. – М, 1976. – 368с.
1220361
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 18, вып. 2. – 1982
1220362
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 20 в. 2. – 1983
1220363
  Пикаев А.К. Реакционная способность первичных продуктов радиолиза воды : справочник / А.К. Пикаев, С.А. Кабакчи. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 201 с.
1220364
  Попова Т.И. Реакционная способность перекиси лития в твердом состоянии. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Попова Т.И.; АН БССР. Отд. хим. наук. Объед. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неорган. химии и Ин-та торфа. – Минск, 1969. – 16л.
1220365
  Дмитрук А.Ф. Реакционная способность пероксирадикалов и молекул в реакции продолжения цепи в жидкофазных процессах окисления. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дмитрук А.Ф.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1220366
   Реакционная способность полифторароматических соединений. – Новосибирск, 1983. – 251с.
1220367
  Галяметдинов Юрий Геннадьевич Реакционная способность сульфидов третичных арсинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Галяметдинов Юрий Геннадьевич; Казанский хим.-техн. ин-т. – Казань, 1976. – л.
1220368
  Киричук Ю.А. Реакционная способность украинских буржуазных националистов на Западной Украине накануне второй мировой войны (1934-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Киричук Ю.А.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 23л.
1220369
  Самуилов Я.Д. Реакционная способность циклонов в реакциях диенового синтеза : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Самуилов Я.Д.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1220370
  Бухаров С.В. Реакционная способность цинаноэтиленов в реакции диенового синтеза. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Бухаров С.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1981. – 18л.
1220371
  Тамбиев А.Х. Реакционная способность экзометаболитов растений / А.Х. Тамбиев. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 73с.
1220372
  Тарабарина А.П. Реакционная способность элементо-органических перекисей IV группы : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Тарабарина А.П.; МВ и ССО РСФСР. Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 28л.
1220373
   Реакционная способность, механизмы реакций и структура в химии полимеров. – М., 1977. – 645с.
1220374
  Ярцева В.Н. Реакционная сущность "теории мирового" англо-саксонского языка / В.Н. Ярцева. – Москва, 1949. – 24 с.
1220375
  Карлюк А.С. Реакционная сущность "физического" идеализма / А.С. Карлюк. – Минск, 1954. – 256с.
1220376
  Мочерный С.В. Реакционная сущность антиленинских теорий империализма / С.В. Мочерный. – К, 1987. – 348с.
1220377
  Калинин Ю.В. Реакционная сущность буржуазного уголовного законодательства (Общеуголовные преступления) / Ю.В. Калинин, В.А. Шкурко. – Минск, 1974. – 159с.
1220378
  Казаков Д.Ф. Реакционная сущность буржуазной доктрины "национальной политики" в войне / Д.Ф. Казаков. – М, 1975. – 64с.
1220379
  Новиков А.И. Реакционная сущность буржуазной идеологии. / А.И. Новиков. – Л., 1961. – 92с.
1220380
  Соколов Альфред Нилович Реакционная сущность военного законодательства ФРГ : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Соколов Альфред Нилович; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1979. – 16л.
1220381
   Реакционная сущность гносеологии парагматизма : Автореф... канд филос.наук: / Гречанов ,А . Д.; Гречанов ,А . Д.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
1220382
  Халфина Р.О. Реакционная сущность гражданского права современных капиталистических государств / Р.О. Халфина. – М., 1961. – 64с.
1220383
  Смирнов Н.А. Реакционная сущность движения мюридизма на Кавказе / Н.А. Смирнов. – Москва, 1952. – 24с.
1220384
  Кунцевич Константин Николаевич Реакционная сущность и научная несостоятельность буржуазно-ревизионистской концепции "Деленинизации марксизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кунцевич Константин Николаевич; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1980. – 21л.
1220385
  Панов В.С. Реакционная сущность и роль монополистического государства (критика некоторых антимаркс. концепций). / В.С. Панов. – М., 1961. – 141с.
1220386
  Соплякова Л.П. Реакционная сущность идеологии и деятельности секты евангельских христиан-баптистов. : Автореф... канд. филос.наук: / Соплякова Л.П.; МГУ. – М., 1962. – 18л.
1220387
   Реакционная сущность идеологии и политики маоизма. – М., 1974. – 334с.
1220388
  Гаджиев С.М. Реакционная сущность идеологии ислама и пути ее преодоления : Автореф... канд. филос.наук: / Гаджиев С.М.; Высш. парт школа при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – М., 1955. – 15л.
1220389
  Крестьянинов В.Ф. Реакционная сущность идеологии современного меннонитства и пути ее преодоления. : Автореф... канд. филос..наук: / Крестьянинов В.Ф.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 16л.
1220390
   Реакционная сущность концепции "звездных войн". – М., 1986. – 78с.
1220391
  Мамлеев Х.Б. Реакционная сущность мюридизма / Х.Б. Мамлеев. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное издательство, 1966. – 48 с.
1220392
  Политова Ю.М. Реакционная сущность националистических идей в этике германского фашизма : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Политова Ю.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 23л.
1220393
  Мысливченко А.Г. Реакционная сущность немецкого экзистенциализма : Автореф... Канд.филос.наук: / Мысливченко А.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1958. – 18л.
1220394
  Коэметс Э. Реакционная сущность неокантианской логики : Автореф... канд. философ.наук: / Коэметс Э.; МВО СССР. Тартус. гос. ун-т. Каф-ра логики и психологии. – Тарту, 1951. – 18 с.
1220395
  Одуев С.Ф. Реакционная сущность ницшеанства / С.Ф. Одуев. – М., 1959. – 262с.
1220396
  Мовчан А.П. Реакционная сущность позиции американо-английского империализма в вопросах международной защиты прав человека. : Автореф... канд. юридич.наук: / Мовчан А.П.; Москов. юридич. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
1220397
  Филимонова Е.П. Реакционная сущность правовой концепции Кельзена : Автореф... канд. юрид.наук: / Филимонова Е.П.; Акад. наук СССР. Ин-т права. – Москва, 1950. – 14 л.
1220398
  Гринберг О.П. Реакционная сущность предпарламента буржуазой Латвии : Автореф... канд. юрид.наук: / Гринберг О.П.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 22л.
1220399
   Реакционная сущность сионизма. – М., 1972. – 206с.
1220400
   Реакционная сущность сионизма. – М., 1975. – 150с.
1220401
  Рабинович В.И. Реакционная сущность сионизма / В.И. Рабинович. – М., 1985. – 48с.
1220402
  Рослов А.С. Реакционная сущность сионистской идеологии / А.С. Рослов. – М., 1980. – 80с.
1220403
  Фецыч Г.В. Реакционная сущность системы преступлений и наказаний по уголовному уложению 1903 года и практики его применения : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.01 / Фецыч Г.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
1220404
  Карпиленко С.Т. Реакционная сущность современного оппортунизма / С.Т. Карпиленко. – Л., 1971. – 32с.
1220405
  Багмет Н.С. Реакционная сущность современных ревизионистских и догматических концепций по вопросам возникновения и развития мировой социалистической системы : Дис... докт. историч. наук: / Н.С. Багмет ; Киевский политехнический ин-т. – Киев, 1965. – 505 л.
1220406
  Зивс С.Л. Реакционная сущность уголовного права / С.Л. Зивс. – Москва, 1954. – 96с.
1220407
  Сентебов Л.С. Реакционная сущность этики американского прогматизма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Сентебов Л.С.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – М, 1956. – 21л.
1220408
  Антонян Г.Г. Реакционное движения Шамиля и некоторые вопросы армянской общественной мысли XIX века : стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном Обществе в Баку / Г.Г. Антонян ; Аз. ССР, О-во по распр. полит. и науч. знаний. – Баку, 1952. – 46 с.
1220409
   Реакционноспособность координационных и полимерных соединений. – Кишинев, 1982. – 151с.
1220410
  Энтелис С.Г. Реакционноспособные олигомеры / С.Г. Энтелис. – М, 1985. – 304с.
1220411
  Кроленко А.В. Реакционноспособные сегментированные олигоэфируретанмочевины / Кроленко А.В. – Киев, 1988. – 16 л.
1220412
  Сафронова Н.А. Реакционность мистических идей современного христианского сектантства / Н.А. Сафронова. – Львов, 1975. – 156с.
1220413
  Марков Л.В. Реакционные лидеры Конгресса Производственных Профсоюзов на службе американского империализма (1945-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Марков Л.В. ; Выс. шк. профдвижения ВЦСПС. – Москва, 1953. – 20 с.
1220414
  Валентей Д.И. Реакционные теории народонаселения периода общего кризиса капитализма / Д.И. Валентей. – Москва, 1963. – 271с.
1220415
  Баканурский Г.Л. Реакционный альянс: иудейский клерикализм и сионизм / Г.Л. Баканурский. – Москва : Знание, 1988. – 62 с. – (Ровое в жизни, науке и технике ; 3./1988 : Научный атеизм)
1220416
  Зорин В.С. Реакционный курс внутренней политики правительства республиканской партии США (ноябрь 1952 г. - ноябрь 1954 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зорин В.С.; М-во просвещ. МОПИ. – М., 1955. – 10л.
1220417
  Самофал Р. Реакционный переворот в Гане // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 126-139
1220418
  Каби Мангака Файтх Реакционный характер бюджета Южно-Африканской республики : Автореф... канд. экономич.наук: 599 / Каби Мангака Файтх; КИНХ. – К., 1971. – 24л.
1220419
  Тарасова Ольга Андреевна Реакционный характер и особенности современного неофашизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тарасова Ольга Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
1220420
  Альтер Л.Б. Реакционный характер немецкой буржуазной политической экономии / Л.Б. Альтер. – Москва, 1946. – 63с.
1220421
  Исламов Б.И. Реакция ( ) на легких и средних ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Исламов Б.И.; АН УзССР. Объед. учен. совет по физике Отд. физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 16л.
1220422
  Сакута С.Б. Реакция (6Li, A) на легких ядрах. 15-4799 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Сакута С.Б.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория нейтронной физики. – Дубна, 1969. – 10л.
1220423
  Бойко А.П. Реакция 1-трихлорфорфазо-1, 1-дихлоралканов с нитралами, кетонами и ароматическими углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Бойко А. П.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1981. – 22л.
1220424
  Мнджоян Ш.Л. Реакция 1,4-расщепления и взаимодействия реактива гриньяра с соединениями, содержащими радикалы с тройной связью в , -положении. : Автореф... канд. хим.наук: / Мнджоян Ш.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ереван, 1964. – 20л.
1220425
  Фоменко Д.Е. Реакция H2(d,p)H3C с поляризованными дейтронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Фоменко Д.Е.; НИИ ядерной физики. МГУ. – М., 1970. – 16л.
1220426
  Чертов В.А. Реакция азосочетания гамма-кислоты и ее N-замещенных производных. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.05 / Чертов В.А.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1975. – 22л.
1220427
  Туэни Мари Кайсар Реакция азотсодержащих динуклеофилов с галоидкетонами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Туэни Мари Кайсар; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 16л.
1220428
  Феллер К.Л. Реакция алициклических кетонов с концентрированной серной кислотой. : Автореф... канд. хим.наук: / Феллер К.Л.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1965. – 14л.
1220429
  Рудаков Е.С. Реакция алканов с окислителями, металлокомплексами и радикалами в растворах. / Е.С. Рудаков. – К., 1985. – 247с.
1220430
  Мемедалиев Ю.Г. РЕакция алкилирования в производстве авиационных топлив / Ю.Г. Мемедалиев. – Баку, 1945. – 163с.
1220431
   Реакция амидов диимидофосфеновых и имидотио /селено/ фосфеновых кислот с алюминийорганическими соединениями. / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шульгин, А.Н. Чернега // Журн. общ. химии, 1985. – №2
1220432
  Нестеренко В.Д. Реакция амидов кислот трехвалентного атома фосфора с электрофильными соединениями, содержащими активированную карбонильную группу : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Нестеренко В. Д.; Казан.ГУ. – Казань, 1974. – 19л.
1220433
  Лозовой А.С. Реакция Арбузова / А.С. Лозовой, В.В. Москва. – М., 1987. – 30с.
1220434
  Газизов Т.Х. Реакция Арбузова / Т.Х. Газизов. – Казань
1. – 1991. – 162с.
1220435
  Печенкин А.А. Реакция Белоусова-Жаботинского как аргумент в дискуссии о сути бытия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 28-40. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1220436
  Кошелева Н.Г. Реакция беременного животного и плода на охлаждение (действие холода и введение аминазина) в разные сроки беременности : Автореф... канд. мед.наук: / Кошелева Н.Г.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1959. – 18л.
1220437
  Мирахмедов Анвар Каримович Реакция биологических мембран на факторы внешнего воздействия / Мирахмедов Анвар Каримович. – Ташкент, 1988. – 124с.
1220438
  Назимов А.Е. Реакция в Пруссии (1848-1858) : Исследование А. Назимова. – Ярославль : Типо-лит. Г. Фальк, 1886. – XII, 295 с. – Отд. оттиск: Временник Демидовского юридического лицея. 1886, кн. 41; 1887, кн. 42, 43. - Экз в разных тип. переплетах


  Экз. № 24302 на тит. л. с дарственной надписью: Многоуважаемому Александру Васильевичу Романовичу-Славатинскому от автора признательного руководства. Киев 1886 г.
1220439
  Бунятов С.А. Реакция вблизи порога и -взаимодействие : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бунятов С. А.; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.10
1220440
  Поленов В.А. Реакция Виттига со свободными альдозами : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Поленов В.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 17л.
1220441
  Цитович Д.Д. Реакция гедразина и некоторых его гомологов с первичными и тритичнми ацетиленовыми хлоридами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Цитович Д. Д.; ЛГУ, Хим. фак. – Л., 1969. – 12л.
1220442
  Ищенко Н.И. Реакция гемагглютинации в сравнении с показателями различных иммунобиологических и аллергических реакций у иммунизированных животных и при бруцеллезной инфекции. : Автореф... канд. биол.наук: / Ищенко Н.И.; Одес. гос. ун-тет им. И.М.Мечникова. – Одесса, 1964. – 22л.
1220443
  Самойленко Галина Владимировна Реакция гетарилирования в синтезе фосфорилированных азотистых гетероциклов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Самойленко Галина Владимировна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1220444
  Дейкало А.А. Реакция гетарилирования нуклеофильных пятичленных гетероциклов N-ацильными бензопиридиниевыми солями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Дейкало А.А.; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1220445
  Сушинская С.П. Реакция гидросилилирования монозамещенных ацетиленовых соединений в присутствии катализатора Спайера. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сушинская С.П.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 28л.
1220446
  Юрьев В.П. Реакция гидросилилирования олефинов. / В.П. Юрьев, И.М. Салимгареева. – М., 1982. – 224с.
1220447
  Карпезо Н.А. Реакция гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы у птиц на температурное воздействие в ранний период онтогенеза. : Дис... канд. биологич.наук: / Карпезо Н.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 186л. – Бібліогр.:л.158-186
1220448
  Герзанич И.И. Реакция гипоталамо-гипофизарной нейросекретной системы на воздействие острой гипоксии. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.16 / Герзанич И.И.; Ан УССР. – К, 1974. – 26л.
1220449
  Сидоренко Е.В. Реакция гипофиза во время процесса заживления костного перелома. : Автореф... канд. биол.наук: / Сидоренко Е.В.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
1220450
  Карпезо Н.А. Реакция гипталамо-гипофизарно-тиреоидной системы у птиц на температурное воздействие в ранний период онтогенеза : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Карпезо Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20
1220451
  Узикова В.Н. Реакция гомолитического присоединения и замещения в ряду 1,3-диоксацикланов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Узикова В.Н.; Башк. гос. ун-т им 40-летия Октября. – Уфа, 1975. – 26л.
1220452
  Черногубов Ф.В. Реакция горных растений и луговых фитоценозов на гербициды группы 2,4Д (Сев. Киргизия) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Черногубов Ф.В. ; АН КиргССР , Объед. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1967. – 18 с. – Бібліогр. : с. 17-18
1220453
  Вассерман А. Реакция Дильса-Альдера / А. Вассерман. – Москва : Мир, 1968. – 134с.
1220454
  Махова Н.Н. Реакция Дэкина-Веста как метод синтеза биологически важных -амино и -N-ациламинокетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Махова Н.Н.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1971. – 25л.
1220455
  Кондрашин В. Реакция европейской и североамериканской общественности на голод в Украине в 1932 - 1933 гг. // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 279-288. – ISBN 978-966-1594-12-7
1220456
  Насонов Д.Н. Реакция живого вещества на внешние воздействия / Д.Н. Насонов, В.Я. Александров. – Москва-Ленинград, 1940. – 252с.
1220457
  Зеленин А.В. Реакция живой клетки на инородные токсические вещества акридинового ряда : Автореф... д-ра биол.наук: 104 / Зеленин А.В.; Ин-т биологии развития АН СССР. – М., 1968. – 48л. – Бібліогр.:с.44-48
1220458
  Суздальская И.П. Реакция изолированной мышечной ткани на адекватные и неадекватные раздражения. : Автореф... доктор биол.наук: 104 / Суздальская И.П.; ЛГУ. – Л., 1968. – 27л.
1220459
  Кокшарова Л.М. Реакция изомеризации, О-пептидов серина : Автореф... Канд.хим.наук: / Кокшарова Л.М.; Моск.ун-т. – М, 1967. – 20л.
1220460
  Эрдман А.А. Реакция инициированного декарбоксилирования окисных ртутных солей алифатических и ароматических карбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Эрдман А.А.; АН БССР.Отдел.хим.и геол.наук. – Минск, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1220461
  Петроченко З.У. Реакция йодметилирования в исследовании стереохимии оснований матридинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Петроченко З.У.; МВ и ССО Уз.ССР. Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 22л.
1220462
  Костюк А.С. Реакция кетена с силилированными и гермилированными аминами и амидами : Автореф... канд. хим.наук: / Костюк А. С.; МГУ, Хим. факт. – Москва, 1969. – 16 с.
1220463
   Реакция клеток глаза позвоночных на факторы внешенй среды. – Тбилиси, 1988. – 176с.
1220464
  Лазарев С.Е. Реакция командного состав Рабоче-Крестьянской Красной армии на сталинские "чистки" // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 4 (148) апрель. – С. 128-142. – ISSN 1606-0219
1220465
  Шелихина Е.И. Реакция комплексообразования молибдена (VI) 2, 3, 7-триокси-6-флуоринами и применение их в анализе : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Шелихина Е. И.; ОГУ. – Одесса, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1220466
  Кульчицкая Н.Е. Реакция малеинового ангидрида с ароматическими аминами : Автореф... канд. им.наук: / Кульчицкая Н.Е.; Днепропетровский хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1954. – 12л.
1220467
  Павель Г.В. Реакция Манниха в ряду 1,5-дикетонов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Павель Г.В.; Дальневосточный гос. ун-т. – Владивосток, 1968. – 22л.
1220468
  Чумак Анатолий Дмитриевич Реакция Манниха в ряду семициклических 1,5-дикетонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чумак Анатолий Дмитриевич; Дальневосточ. гос. ун-т. – Владивосток, 1973. – 28л.
1220469
  Горенштейн Л.И. Реакция маталлокомплексных катионов с сульфофталеиновыми красителями и их аналитическое применение : Автореф... канд. хим.наук: 02.0.02 / Горенштейн Л. И.; КГУ. – К., 1980. – 15л.
1220470
  Могер Г.Г. Реакция матильных радикалов с аминокислотами, карбоновыми кислотами и пептидами в водных растворах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Могер Г.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1973. – 20л.
1220471
  Стоник В.А. Реакция металлирования в ряду гидрирования акридинов и синтезы на ее основе. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Стоник В.А.; Дальневост.гос.ун-т. – Владивосток, 1969. – 22л.
1220472
  Трощенкова Е.В. Реакция на spin в американском общественно-политическом дискурсе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 141-152. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1220473
  Бауэр Е.А. Реакция на Болонские реформы в системе образования Западной Европы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 1. – С. 109-113. – ISSN 0869-561Х


  Болонские реформы и связанные с ними изменения в системе образования европейских стран вызвали неоднозначную реакцию не только в профессиональной среде, но и в обществе в целом. В статье показана реакция на проводимые реформы со стороны различных ...
1220474
  Лушин В. Реакция на кризис и ее последствия для реального сектора российской экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 39-50. – ISSN 0042-8736


  В статье проанализированы факторы, обусловившие более глубокое падение производства и рентабельности в реальном секторе российской экономики по сравнению с остальными сферами в острой фазе финансового кризиса. Обосновано, что из-за отдельных ...
1220475
  Литвиненко Г.С. Реакция обмена кислород-хлор меду ароматическими альдегидами и арилдихлорметанами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Литвиненко Г.С.; КПИ. – К, 1984. – 17л.
1220476
  Шейн С.М. Реакция обмена сульфогруппы на оксигнуппу в нафталиновом ряду : Автореф... канд. хим.наук: / Шейн С. М.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1959. – 14л.
1220477
  Бунина Р.В. Реакция окисления окиси углерода на чистой и легированной закиси никеля : Автореф... канд. хим.наук: / Бунина Р. В.; АН СССР, Сиб. отд-ник, Ин-т катализа. – Новосибирск, 1973. – 20л.
1220478
   Реакция окислительного бромирования бромидов 1,3-тиазолия / Н.В. Коваленко, Г.П. Кутров, М.Д. Цапко, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 8-13. – ISSN 0041-6045
1220479
  Никонова Л.З. Реакция оксенатов , --окисей и тиоокисей с хлорангидридами кислот трехвалентного фосфора и --хлорэфирами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Никонова Л. З.; Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 20л.
1220480
  Конькова Л.Г. Реакция организма на лучевое воздействие в условиях гипотремии : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Конькова Л.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 20л.
1220481
  Сахарова И.Н. Реакция организма на облучение в условиях иммобилизации и роль гипофиз-адреналовой системы в ее осуществлении : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сахарова И.Н. ; Пенз. гос.пед. ин-т. – Саратов, 1967. – 20 с.
1220482
  Гусарова Н.К. Реакция органических дисульфидов с ацетиленами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Гусарова Н.К.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1220483
  Дьячковская О.С. Реакция органических производных кремния, олова и свинца с органическими перекисями. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дьячковская О.С.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Горький, 1963. – 12л.
1220484
  Хиккинботтом В. Реакция органических соединений. / В. Хиккинботтом. – М., 1939. – 579с.
1220485
  Ермакович А.П. Реакция парасимпатических нервных клеток предсердия лягушки на поврежедние : Автореф. дис... канд. биол. наук: 104 / Ермакович А.П.; АН СССР, Ин-т цитологии. – Ленинград, 1971. – 22с.
1220486
  Петров С.С. Реакция перевиваемых клеток НЕР-2 на действие некоторых антибаластических веществ и ее зависимость от температуры : Автореф... канд. биол.наук: / Петров С.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 17л.
1220487
  Багдасарян Г.Б. Реакция перегруппировки-расщепления. : Автореф... Канд.хим.наук: / Багдасарян Г.Б.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1966. – 19л.
1220488
  Минасян Р.Б. Реакция перегруппировки - расщепления четвертичных аммониевых солей потенциальной группой : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Минасян Р.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 16с.
1220489
  Волков В.В. Реакция передачи на тяжелых ионах. (Механизм реакций и синтез легких ядер с большим избытком нейтронов) : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 055 / Волков В.В.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 7-6416. Лаб. ядерных реакций. – Дубна, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.20-24
1220490
  Кабердин Р.В. Реакция перекиси ацетила с некоторыми полихлорэтанами и полихлорэтиленами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кабердин Р.В.; АН БССР. Отд-ние хим. наук. Объедин. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неорган. химии и Ин-та торфа. – Минск, 1969. – 20л.
1220491
  Данилова Н.Н. Реакция перестройки биотоков мозна и ориентировачный рефлекс : Автореф... канд. пед.наук: / Данилова Н.Н.; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т психологии. – М., 1961. – 18л.
1220492
  Нгуен Тхи Нгуент Фыонг Реакция пирроло (1,2-а) бензимидазола и индолицина с изоцианатами и изотиоцианатами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Нгуен Тхи Нгуент Фыонг ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 18 с.
1220493
  Цурута Тэйдзи Реакция получения синтетических полимеров / Цурута Тэйдзи. – Москва, 1963. – 199с.
1220494
  Курбатов В.С. Реакция Пр-ПП при энергии 44 МэВ и анализ реакций П-ПП с учетом вклада треугольного графика : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.01 / Курбатов В. С.; ОИЯИ.ЛЯП. 1-6843. – Дубна, 1972. – 20л.
1220495
  Талиев Д.Н. Реакция преципитации в зоологии / Д.Н. Талиев // Зоология. [Компакт - 252336]. – С. 65-75


  На [с. 1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову на добрую память от автора. 28.XII.37
1220496
  Прилежаева Е.Н. Реакция Прилежаева / Е.Н. Прилежаева. – М, 1974. – 332с.
1220497
  Урин А.Б. Реакция Принса для циклогексена и синтез замещенных тиабицикланов : Автореф... канд. хим.наук: / Урин А.Б.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – Москва, 1966. – 21л.
1220498
  Пудовик М.А. Реакция присоединения и миграционной полимеризации фосфорсодержащих соединений с подвижными водородными атомами. : Автореф... канд. хим.наук: / Пудовик М.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 21л.
1220499
  Лендел Василий Георгиевич Реакция присоединения тетрагалогенидов селена к 1,6- , 1,5-1,4-диолефинам и их производным и свойства полученных аддуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лендел Василий Георгиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 26л.
1220500
  Какурина Валентина Петровна Реакция производных трехкоординированного атома фосфора с эфирами а-кетокарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Какурина Валентина Петровна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1220501
  Новиков А.Н. Реакция прямого иодирования ароматических соединений с заместителями "второго ряда". : Автореф... канд. хим.наук: / Новиков А.Н.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1952. – 7 с.
1220502
  Радулович Д.М. Реакция психопатических личностей на наказание за преступления // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 115-124. – ISSN 0042-8841
1220503
  Коновалова И.В. Реакция Пудовика. / И.В. Коновалова, Л.А. Бурнаева. – Казань, 1991. – 145с.
1220504
  Вечерко Л.И. Реакция пшеницы на действие физико-химических мутагенных факторов. : Автореф... канд, биол.наук: 103 / Вечерко Л.И.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
1220505
  Ларин В.А. Реакция радиационного окисления и восстановления в органических растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Ларин В.А.; Ин-т электрохим. АН СССР,. – Москва, 1962. – 14л.
1220506
  Захрабян Р.П. Реакция различных генетических форм кукурузы на весенний и летний сроки сева в условиях Араратской равнины : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук / Захрабян Р.П. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 33 с.
1220507
  Солнцев В.М. Реакция растворения закиси-окиси урана в серной кислоте. : Автореф... канд. хим.наук: / Солнцев В.М.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1966. – 15л.
1220508
  Ткачев В.И. Реакция растений разных сортов озимой пшеницы на кратковременную почвенную засуху / В.И. Ткачев, Б.И. Гуляев // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 6. – С. 522-529. – ISSN 0522-9310
1220509
  Гаспарян Светлана Мелконовна Реакция реактива Гриньяра с простыми эфирами, содержащими тройную связь в b,y - положении : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Гаспарян Светлана Мелконовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 16л.
1220510
  Чернышова Н.Б. Реакция Риттера в ряду индолов и ндоленинов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чернышова Н.Б.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 14л.
1220511
  Сомов Г.В. Реакция свободнорадикального присоединения алифатических и алициклических кетонов, у и о лактонов к непредельным соединениям. : Автореф... канд. хим.наук: / Сомов Г.В.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1962. – 16л.
1220512
  Лю Вэнь. Реакция связывания комплемента в серологической диагностике полиомиелита. : Автореф... канд. мед..наук: / Лю Вэнь.; АМН СССР. Ин-т эксперим. медицины. – Л., 1960. – 14л.
1220513
  Усманов З.Н. Реакция сердечно-сосудистой системы конькобежцев в зависимости от величины тренировочных нагрузок и аэродинамических условий : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Усманов З.Н.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 33л.
1220514
  Чендев Ю.Г. Реакция серых лесных почв на земледельческое освоение в разных климатических условиях / Ю.Г. Чендев // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 59-67 : табл., рис. – Библиогр.: 51 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
1220515
  Каган Б.А. Реакция системы океан-атмосфера на внешние воздействия / Б.А. Каган, В.А. Рябченко, А.С. Сафрай. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 304с.
1220516
  Мищенко В.И. Реакция системы свертывания крови и фибринолиза на постоянный электрический ток. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Мищенко В.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.12
1220517
  Шадрина Людмила Анатольевна Реакция сообщества обрастаний на действие активного хлора при защите антропогенных субстратов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Шадрина Людмила Анатольевна; АН УССР. Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1990. – 24л.
1220518
  Черкасова В.А. Реакция сопряженного галогенирования и дегалогенирования. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасова В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 10 с.
1220519
  Шао Ци-цюань. Реакция сортов сои Китая на длину дня и температуру. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шао Ци-цюань.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1960. – 20л.
1220520
  Краснов Л.В. Реакция срыва (d, p) на изотопах железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Краснов Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1220521
  Раку М.В. Реакция СССР на "экспорт исламской революции". 1979-1990 гг. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 1. – С. 18-46. – ISSN 0869-6322
1220522
  Попов Д.К. Реакция Сцилларда-Чалмерса в некоторых металлоорганических и оксианионных соединениях, облученных тормозным излучением : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Попов Д.К. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Каф. радиохимии. – Ленинград, 1959. – 10 с.
1220523
  Михалевская Е. Реакция США на вступление Японии в Первую мировую войну // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 504-505. – ISBN 978-966-171-893-6
1220524
   Реакция тиазольных аналогов изофлаволигнанов с амидинами / В.П. Хиля, А.В. Туров, Т.М. Ткачук, Л.И. Шевчук // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
1220525
  Афанасьев В.Г. Реакция тканей и органов на управляющие сигналы : межвуз. сб. науч. трудов / ред. В.Г. Афанасьев. – Пермь, 1989. – 152 с.
1220526
  Горбатенко Ж.К. Реакция трехиодистого фосфора с нуклеофильными реагентами : Автореф... канд .хим.наук: 02.00.08 / Горбатенко Ж. К.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1220527
  Иманакунов Б.И. Реакция формамида и диметилформамида с неорганическими солями / Б.И. Иманакунов. – Фрунзе, 1986. – 177с.
1220528
  Кудрявцева Л.А. Реакция фосфонметилирования соединений с подвижным атомом водорода. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Кудрявцева Л.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1220529
  Тимофеенко Б.В. Реакция хлоридов четырехкоординационного атома фосфора с магинйорганическими соединениниями : Автореф... канд .хим.наук: / Тимофеенко Б. В.; МВССО РСФСР, Иркут.ГУ. – Иркутск, 1971. – 22л.
1220530
  Ароян А.А. Реакция хлорметилирования алкосибензолов и применение полученных продуктов для синтеза антигистаминных препаратов : автореф. дис. ...канд. техн. наук / Ароян А.А. – Ереван, 1951. – 16 с.
1220531
  Камалян Г.А. Реакция хлорофилла с серебром инекоторые ее применения : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Камалян Г.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л.
1220532
  Пухальская Н.В. Реакция ценозов растений на глобальное изменение концентрации СО в атмосфере Земли // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 104-109 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1220533
  Титов С.А. Реакция центральной нервной системы крыс на отравление фторацетатом натрия : Автореф... канд. биол.наук: / Титов С. А.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1220534
  Нгуен Дык Хое Реакция цианэтилирования и ее аналитическое применение : Автореф... канд. хим.наук: / Нгуен Дык Хое; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 13л.
1220535
  Иноятов Д.А. Реакция Чичибабина в ряду некоторых дипиридилов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Иноятов Д.А.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1971. – 17л.
1220536
  Кузьмина В.Е. Реакция щитовидной железы на действие простых и комбинированных стрессов и роль центральной нервной системы в ее осуществлении. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузьмина В.Е.; Пенз.гос.пед.ин-т. – Саратов, 1967. – 17л.
1220537
   Реакция экосистем озер на хозяйственное преобразование их водосборов. – Ленинград : Наука, 1983. – 240с.
1220538
   Реакция эмбриональных тканей на действие гормонов. – Ташкент, 1976. – 130с.
1220539
  Дроздович Ирина Иннокентьевна Реакция ядер переднего гипоталамуса в условиях дефицита кортикостероидов при введении о-n"-ДДД и адреналэктомии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Дроздович Ирина Иннокентьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 24 с.
1220540
  Дроздович И.И. Реакция ядер переднего гипоталамуса в условиях дефицита кортикостероидов при введении о,п-ДДД и адреналэктомии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Дроздович И.И.; МВ ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 24л.
1220541
  Потіха Л.М. Реакції [...]-галогензаміщених альдегідів (гетеро)ароматичного ряду з нуклеофілами / Л.М. Потіха, В.О. Ковтуненко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 7-25. – ISSN 0041-6045
1220542
  Шемеген Р. Реакції 2-гетарил-2-(дигідрофуран-2(3Н)-іліден)ацетонітрилів з ароматичними амінами / Р. Шемеген, О. Хиля, Ю. Воловенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-51. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1220543
  Шемеген Р.В. Реакції 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів з ароматичними амінами / Р.В. Шемеген, О.В. Хиля // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 130
1220544
  Степанюк О.О. Реакції 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів з 1,3-бінуклеофілами в синтезі похідних піримідину та піридину : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Степанюк Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1220545
  Курпіль Б.Б. Реакції N-алкілгідразонів аліфатичних кетонів / Б.Б. Курпіль, С.П. Івонін, Д.М. Волочнюк // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2014. – Т. 12, вип. 4 (48). – C. 21-37. – ISSN 2308-8303
1220546
  Коваленко О.О. Реакції алкоксидів вольфраму (VI) зі сполуками низькокоординованого фосфору, що містять кратні Р=N- зв"язки / О.О. Коваленко, А.І. Брусиловець // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 9/10. – С. 3-7. – ISSN 0041-6045


  Встановлено, що при взаємодії оксиалкоксидів вольфраму складу W0(0R)4 (R = Et, іPr) зі сполуками (Me3Si)2NPNSiMe3, (Me3Si)2NPNCMe3, (Me3Si)2NPS(NCMe3) та (Me3Si)2NP(NSiMe3)2 у середовищі бензену відбуваються реакції 1,2-приєднання по кратному зв"язку ...
1220547
   Реакції алкокситрихло-ридів германію зі сполуками двокоординованого фосфору, які містять кратні Р-N зв"язки / О.А. Брусиловець, М.О. Клішин, Р.Д. Лампека, А.І. Брусиловець // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 7/8. – С. 73-75. – ISSN 0041-6045


  Показано, що при взаємодії алкокситрихлоридів германію складу Ge(OR ") Сl3 (R "= Me, Et, i-Рг) зі сполуками (Me3Si)2NPNSiMe3 та (Me3Si)2NPNCMe3 у середовищі бензену відбуваються реакції в декілька етапів, кінцевим результатом яких є утворення ...
1220548
  Клішин М.О. Реакції алкоксихлоридів германію з N,N-біс(триметилсиліл)-амід-N-трет-бутилімідом тіофосфенової кислоти / М.О. Клішин, О.А. Бруселовець, А.І. Бруселовець // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 25-29. – Библиогр.: с. 29. – ISSN 0041-6045


  Вивчено взаємодію N,N-біс(триметилсиліл)амід-N-трет-бутиліміду тіофосфенової кислоти з алкоксихлоридами германію складу Ge(OR)xCl4–x (R = Me, Et, iPr; x = 1—3). Продуктами реакції є 1,3,2s4l5,4s5l4-тіазафосфагерметидини, що у розчині перетворюються на ...
1220549
  Тімченко О. Реакції бойового стресу у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції / О. Тімченко, К. Кравченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 185-191. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1220550
  Городняк Т. Реакції галицького селянства на заходи радянської влади в аграрному секторі у 1944 - 1945 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 229-231. – ISBN 978-966-171-893-6
1220551
  Демків Ладомира Орестівна Реакції мохів на токсичну дію важких металів : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.12 / Демків Ладомира Орестівна; НАН України, Ін-тут екології Карпат. – Львів, 1995. – 142л. – Бібліогр.:л.128-142
1220552
   Реакції мохів на токсичну дію важких металів : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Демків Л. О,; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 20л.
1220553
  Кондратов Сергій Олексійович Реакції нуклеофільного заміщення в ароматичних карбонових кислотах та похідних сечовини : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.03 / Кондратов Сергій Олексійович; Мін-во освіти України. Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 37л.
1220554
  Ноздренко Д.М. Реакції пірамідних нейронів сенсомоторної кори кішки при зміні суглобного кута з різними швидкостями згинання ліктьового суглоба / Д.М. Ноздренко, В.М. Сорока, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-33. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослідження на 12 кішках обох статей, попередньо навчених виконувати поживодобувні інструментальні рухи. Виявлено невелику кількість нейронів, імпульсні характеристики яких змінюються тільки в моменти початку й припинення руху. Підтверджено ...
1220555
  Любчук Т.В. Реакції приєднання за участю N-галогеносукцинімідів / Т.В. Любчук, О.В. Гордієнко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 17-108. – ISSN 0041-6045
1220556
  Терек Катерина Василівна Реакції рослин кукурудзи на дію гіпо- і гіпертермії, іонів важких металів та регуляторів росту : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Терек К. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 15 с.
1220557
  Терек Катерина Василівна Реакції рослин кукурудзи на дію гіпо- і гіпертермії, іонів важких металів та регуляторів росту : Дис...канд.біолог.наук:03.00.12 / Терек Катерина Василівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 165л. – Бібліогр.:л.126-165
1220558
  Брусиловець Реакції сірки з продуктами 1,2-приєднання алкоксидів германію та N,N,N"-трис(триметилсиліл)аміду імідофосфенистої кислоти / Брусиловець, Р.Д. Лампека, Брусиловець А.І. . // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 11/12. – С. 15-18. – ISSN 0041-6045


  Показано, шо при взаємодії сполук складу R2NP(OR ")NRCie(OR ")3 (R = SiMe3; R" = Me, Et) з сіркою в бензені на першому етапі відбувається приєднання сірки з утворенням чотиричленного гетероцикла, замкнутого містковим атомом сірки. Ці сполуки в розчині ...
1220559
   Реакції тетраалкоксидів германію зі сполуками двокоординованого фосфору, які містять кратні Р=N-зв"язки / О.А. Брусиловець, О.В. Віниченко, А.І. Брусиловець, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 1/2. – С. 11-15. – ISSN 0041-6045


  Встановлено, що при взаємодії алкоксидів германію складу Ge(OR)4 (R = Me, Et) зі сполуками (Me3Si)2-NPNSiMe3 та (Me3Si)2NPNCMe3 у середовищі бензолу протікають реакції 1,2-приєднання по кратному зв"язку P=N, які приводять до утворення чотиричленних ...
1220560
  Виборний О.А. Реакціїї приєднання похідних N-арилмалеіїнімідів (N-арил-1H піррол-2,5-діон) / О.А. Виборний, Т.В. Єгорова, З.В. Войтенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 76
1220561
  Браславський З.Б. Реакційна войовничість сіонізму / З.Б. Браславський. – Ужгород, 1978. – 136 с.
1220562
  Гайковський М.І. Реакційна діяльність православної церкви на Північній Буковині (1918 - 1940) / М.І. Гайковський. – Київ : Наукова думка, 1984. – 135с.
1220563
  Дорош Е.А. Реакційна діяльність релігійних сектантських організацій / Е.А. Дорош. – Київ, 1976. – 173с.
1220564
  Левков І.В. Реакційна здатність 1-аміноізоіндолу, його похідних та аналогів в умовах реакцій з дієнофілами в гомогенному та структурованому середовищах : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Левков Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 137 л. – Додатки: л. 125-137. – Бібліогр.: л. 117-124
1220565
  Левков І.В. Реакційна здатність 1-аміноізоіндолу, його похідних та аналогів в умовах реакцій з дієнофілами в гомогенному та структурованому середовищах : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Левков І.В.; Левко Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1220566
   Реакційна здатність 3-хлор-2-феніл-ізоіндолу-1-карбальдегіду: гідроліз та перегрупування в 1-аміно-4-ізохроманони / Я.В. Баглай, В. Мараваль, З.В. Войтенко, К. Дюайон, Ю.М. Воловенко, Р. Шовен // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 69
1220567
  Шишкін А.Є. Реакційна здатність багатошарових фольг та їхня деформаційна поведінка при нагріванні в умовах постійно діючих навантажень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Шишкін Андрій Євгенович ; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
1220568
  Кучер Р.В. Реакційна здатність радикалів і молекул в гомолітичних реакціях / Р.В. Кучер. – К., 1972. – 159с.
1220569
  Сливка Ю.Ю. Реакційна роль унії в історії українського народу / Ю.Ю. Сливка. – Київ, 1967. – 48с.
1220570
  Поліщук О.О. Реакційна сутність концепції держави в ідеології українського буржуазного націоналізму / О.О. Поліщук. – К., 1981. – 158с.
1220571
  Коротков М.Д. Реакційна суть "соціального християнства" / М.Д. Коротков. – Київ, 1964. – 158с.
1220572
  Кириченко М.Г. Реакційна суть антикомунізму. / М.Г. Кириченко. – Київ, 1984. – 117с.
1220573
  Мудрик В.В. Реакційна суть вожнної ідеології американо-англійського імперіалізму / В.В. Мудрик. – К., 1952. – 42с.
1220574
  Фіногєєв С.Г. Реакційна суть ідеології і політики буржуазного націоналізму / С.Г. Фіногєєв. – К, 1973. – 35с.
1220575
  Вальо М.А. Реакційна суть ідеології і політики українського буржуазного націоналізму : Бібліогр. покажчик / АН УРСР; Львівська наук. бібліотека; Упоряд.: М. А. Вальо. – Львів, 1975. – 136с.
1220576
  Рубач М.А. Реакційна суть націоналістичних "теорій" безкласовості та "єдиного потоку" / М.А. Рубач. – Київ, 1955. – 72с.
1220577
  Каширін О П. Реакційна суть р елігійної ідеології / П. Каширін. – Київ : Вид. ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1953. – 64 с.
1220578
  Гальченко В.О. Реакційна суть сучасних біокриміналістичних теорій причин злочинності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 99. – (Серія права ; № 7)
1220579
  Родзевич Н.С. Реакційна суть сучасних буржуазних теорій у мовознавстві / Н.С. Родзевич. – Київ, 1954. – 32с.
1220580
  Попов О.Ю. Реакційний синтез та структурне конструювання бор-містких керамічних матеріалів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Попов Олексій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 296 арк. – Бібліогр.: арк. 11-16, 278-296
1220581
  Попов О.Ю. Реакційний синтез та структурне конструювання бор-містких керамічних матеріалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Попов Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1220582
  Первухін Г.О. Реакційні дослідження стереоскопічної рисовки горбистого рельєфу на прикладі СД-1 з одночасним гравіруванням рельєфу на пластику // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 64-66. – (Географія ; Вип. 26)
1220583
  Лузик К.С. Реакційні сили США у боротьбі проти негритянського руху / К.С. Лузик. – Київ, 1971. – 48с.
1220584
   Реакціх Дільса-Альдера та Міхаеля в 1,2-діарилізоіндолах / І.В. Левков, З.В. Войтенко, О.В. Шишкін, С.В. Шишкін // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 63
1220585
   Реакція 1,2-диметил-1,2,4-триазоло[5,1-а]ізоіндолу та 1-метилтетразоло[5,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами / Т.В. Єгорова, Р.В. Карбовська, З.В. Войтенко, О.В. Туров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-93. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію 1,2-диметил-1,2,4-триазоло[5,1-а]ізоіндолу та 1-метилтетразоло[5,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами. На підставі даних ЯМР [верхній індекс 1]Н, мас-спектрометрії та хромато-мас-спектрометрії зроблено висновок про побудову продуктів реакції.
1220586
   Реакція 7Li(15N, 14C)8Be та взаємодія ядер 13, 14C + 8Be / А.Т. Рудчик, А.А. Рудчик, Л.М. Муравинець, К.В. Кемпер, К. Русек, Є.І. Кощий, Е. Пясецкі, А. Трчіньска, В.М. Пірнак, О.А. Понкратенко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 18, № 3. – С. 238-244. – ISSN 1818-331Х


  Рудчик A.Т., Рудчик А.А., Муравинець Л.М., Кемпер К.В., Русек К., Кощий Є.І., Пясецкі Е., Трчіньска A., Пірнак В.М., Понкратенко О.А., Плюйко В.А., Строєк I., Столяж A., Сакута С.Б., Ільїн А.П., Степаненко Ю.М., Улещенко В.В., Ширма Ю.О.
1220587
  Маркова А.О. Реакція агресії у зяблика (Fringilla coelebs L. 1758) та пов"язані із нею поведінкові акти на водопої в природних та антропогенно змінених територіях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 285-294. – (Серія "Біологія" ; вип. 25). – ISSN 2075-5457
1220588
  Рожков І.М. Реакція аденогіпофіза щурів за гострої гіпоксії в онтогенезі / І.М. Рожков, В.М. Гордієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-69. – (Біологія ; Вип. 28)


  Вивчено динаміку змін в аденогіпофізі щурів за гострої гіпоксії. Показано, що у новороджених і семидобових щурят функціональна активність аденоцитів підвищується; на 14-ту добу розвитку гальмується функція базофільних клітин, а на 21-, 30-ту добу ...
1220589
  Захарченко О. Реакція аудиторії на контент у передвиборчий період: модифікація під впливом тролінгу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 139-142
1220590
  Мосійчук О.І. Реакція баківської системи України на світову кризу 2008-го року // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 74-76. – ISBN 978-966-2410-87-7
1220591
  Ільчишин С.О. Реакція влади на антипольську діяльність ОУН та його юнацтва у 1933 році: свідчення джерел // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 50-57. – ISSN 2518-7732
1220592
  Дементьєва О.І. Реакція гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від якості поливної води // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 127-132 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1220593
  Ткачук Ю.Л. Реакція гіпофізарно-надниркової системи на розвиток експериментального цукрового діабету // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 11-13. – ISSN 1727-0847
1220594
  Гвоздков С. Реакція держав світу на грузинсько-російський конфлікт у серпні 2008 р. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 168-169. – ISBN 978-966-623-745-6
1220595
  Танана Д.Ю. Реакція економічної системи України на вступ до СОТ в умовах інформаційної епохи // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
1220596
  Трофимович Л.В. Реакція західних союзників Польщі на "визвольний похід" Червоної армії у вересні 1939 р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 192-197. – ISSN 0321-0499
1220597
  Прокіп Н.З. Реакція Західної України та міжнародної спільноти на Голодомор 1932-1933 рр. в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 181-187. – ISSN 0321-0499
1220598
  Дрогомирецька І.З. Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. на дію підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Дрогомирецька Іванна Зиновіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1220599
  Дрогомирецька І.З. Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. на дію підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Дрогомирецька І.З. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ, 2011. – 137л. – Бібліогр.: л. 116-137
1220600
   Реакція імунної системи щурів на введення мультипробіотика "Симбітер" на фоні курсового застосування цефтріаксону / А. Путніков, В. Позур, В. Святецька, Л Закордонець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-72. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи було дослідження реакції імунної системи щурів на введення мультипробіотика "Симбітер" на фоні курсового застосування цефтриаксону. Показано, що застосування пробіотика як самостійно, так і на фоні курсу ін"єкцій цефтриаксону, ...
1220601
  Волков В.М. Реакція інтегральної сфери на гармонічно модульований світловий потік / В.М. Волков, В.П. Кошеленко, О.В. Макаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 479-482. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдений зсув фаз між гармонічно модульованим світловим потоком на вході інтегральної сфери та потоком на її виході. Вважалося, що розсіяння світла поверхнею сфери підкоряється закону Ламберта. Ключові слова: інтегральна сфера. The phase deviation ...
1220602
  Нурищенко Н.Є. Реакція іон-транспортних АТФаз еритроцитів людини на ультразвукове опромінення мигдаликів / Н.Є. Нурищенко, С.В. Андрейченко, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджувалася опосередкована дія моно частотного та стохастичного ультразвуку на активність іон-транспортних АТФаз мембран еритроцитів хворих на хронічний тонзиліт. Показано, що ультразвук обох видів сприяє нормалізації їхньої ферментативної ...
1220603
  Ноздренко Д. Реакція камбалоподібного м"язу щура на ступінчату модульовану стимуляцію / Д. Ноздренко, М. Макарчук, Л. Шеремет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 97-98. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес скорочення камбаловидного м"язу щура викликаного модульованою стимуляціею. Показано, що стійкі гістерезисні зміни сили м"язу, що виражаються в її збільшенні під час попереднього подовження й зменшенні при вкороченні, приводять до ...
1220604
  Юсов С. Реакція киян на аварію Чорнобильської АЕС та її наслідки (перший місяць після аварії) / С. Юсов, О. Булгакова // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 342-358. – ISSN 2518-7791
1220605
   Реакція клена гостролистого (Acer Platanoides L.) міських насаджень на вплив комплексу фізичних факторів антропогенного походження / Ю.І. Вергелес, І.К. Галетич, К.В. Данова, К.М. Задорожний, А.І. Решетченко, І.О. Рибалка // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 111-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1992-4224
1220606
  Бойченко Світлана Григорівна Реакція кліматичних умов України та повторюваності природних катастрофічних явищ на глобальне потепління : Дис....канд.географічних наук.:11.00.09 / Бойченко Світлана Григорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 142л. – Бібліогр.:л.133-142
1220607
  Бойченко С.Г. Реакція кліматичних умов України та повторюваності природних катастрофічних явищ на глобальне потепління : Автореф.канд.географ.наук:11.00.09 / Бойченко С.Г.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.15-16
1220608
  Шаталов Д.В. Реакція козацтва Степової України на соціокультурні зміни середини XVIII ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 15-25. – ISBN 978-966-551-327-8
1220609
   Реакція лімфоїдних органів мишей на тейхоєву кислоту Staphylococcus aureus Wood 46 у нормі і при пухлинному рості / Л.М. Сківка, В.В. Позур, Н.В. Сенчило, М.П. Рудик, Т.М. Фурзікова // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 9
1220610
   Реакція лімфоїдних органів щурів на ріст гліоми С6 / Є. Опейда, М. Рудик, В. Святецька, Л. Сківка, О. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження реакції периферичних організованих лімфоїдних структур на присутність злоякісної пухлини в мозку відкриває перспективи застосування імунотерапевтичних підходів до лікування цього захворювання, спрямованих на активацію презентації пухлинних ...
1220611
  Іщук Олександр Реакція Львівської інтелігенції на розгром історичної школи Михайла Грушевського у 1946 році / Іщук Олександр, Ніколаєва Наталія // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 48-70
1220612
   Реакція Маніха в ряду 3-(гідроксифеніл) ізокумаринів / О. Шабликіна, Н. Шиманська, В. Іщенко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77-80. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено метод одержання амінометильних похідних 3-арилізокумаринів та 3-арил-3,4-дигідроізокумаринів шляхом дії аміналей формальдегіду на 3 фенілізокумарини та 3-феніл-3,4-дигідроізокумарини, що містять гідроксильні групи у фенільному ...
1220613
  Гуменюк А.Г. Реакція міжнародного співтовариства на югославську кризу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С..62-71
1220614
  Карпіловська С.А. Реакція мови на зміну суспільних стереотипів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1220615
  Федорова І А. Реакція на смерть М.С. Грушевського за інформацією газети "Діло" (листопад-грудень 1934 р.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 256-270. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1220616
  Довганюк Б. Реакція НАТО на конфлікт в східних областях України // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 349-357. – ISBN 978-83-64286-14-8
1220617
  Пазюк Л.М. Реакція нейросекреторних клітин гіпоталамусу на зміну активності нейромедіаторних ситем мозку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 122-127. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Проаналізовано морфо функціональну реакцію нейросекреторних клітин ПВЯ і СОЯ гіпоталамусу птахів двотижневого та двомісячного віку у відповідь на зміну активності нейромедіаторних систем мозку. Встановлено, що підвищення активності нейромедіаторних ...
1220618
   Реакція органів та тканин імунної системи кролів на різні режими імунізації BCG / Ю.В. Швець, Є.Г. Шпак, Л.М. Сківка, В.К. Позур // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 10
1220619
  Єгорова Т. Реакція піридо[2,1-a]ізоіндолу з (R)- та (S)- N-[...]-метилбензилмалеїнімідами / Т. Єгорова, Б. Барнич, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 45-47. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1220620
  Шишела С.І. Реакція польського населення на Люблінську угоду від 9 вересня 1944 року в українській історіографії // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 101-103. – ISSN 2076-1554
1220621
  Гавей І.В. Реакція популяцій домінантів ентомокомплексу пшениці озимої на вплив природних та атропогенних екологічних чинників : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Гавей Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1220622
  Павленко А.В. Реакція популяцій хижих тварин на природоохоронні заходи / А.В. Павленко, М.М. Лісовий, В.М. Чайка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 19-23 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1220623
  Заблоцька О.С. Реакція проростків пшениці озимої на дію мікроелементів (Cu2+, Zn2+, Ni2+) в умовах водної культури / О.С. Заблоцька, Н.М. Опанащук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 90-96 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1220624
  Михайлюта О.О. Реакція розважального компоненту української преси на дезінформацію російських ЗМК // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 174-175
1220625
  Дерев"янський В.П. Реакція рослин сої на застосування штамів бульбочкових бактерій та сидеральних добрив за різних погодних умов / В.П. Дерев"янський, Н.В. Ковальчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 69-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-4893
1220626
  Ковальков О. Реакція світової спільноти на радянське вторгнення до Афганістану // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 59-67. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1220627
  Максимець В.Є. Реакція Словацької Республіки на анексію Російською Федерацією Криму: дилема вибору прагматичної моделі зовнішньої політики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 389-392. – ISSN 2076-1554
1220628
   Реакція тимуса та гіпоталамо-тиреоїдної системи на холодовий стресс за участю адренергічних систем головного мозку / Л. Пазюк, М. Дзержинський, Н. Олексієнко, Н. Бузинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-101. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Гістофізіологічними, морфометричними, статистичними методами досліджено реакцію тимуса, щитовидної залози, гіпоталамуса і гіпофіза птахів одномісячного віку на хронічне охолодження та участь в цих процесах [...]- адренорецепторів головного мозку. В ...
1220629
  Юнгер М. Реакція угорських суспільствознавців на події в Чехословаччині 1968 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено аналіз обставин появи корчулської заяви стосовно введення військ країн-членів ОВД до Чехословаччини у 1968 році, її вплив на розвиток опозиційної думки в Угорській Народній Республіці. Визначено місце заяви у контексті міжнародної ...
1220630
  Кучухідзе А. Реакція України на кризу в Сирії // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 50-51
1220631
  Бажан О. Реакція українського суспільства на події 1956 року в Угорщині // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 32-38. – (Історія ; Вип. 18)
1220632
  Тарасова Ольга Андреевна Реакцыионный характер и особенности современного неофашизма. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Тарасова Ольга Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 171л. – Бібліогр.:л.150-172
1220633
  Литвин О. Реалеми та екзотизми у романі Е. Хемінгуея "По кому б"є дзвін" та проблема їх передачі в українському перекладі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 79-82
1220634
  Козловский Роман Реален ли круизный бум в Украине? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 84-87 : фото. – ISSN 1998-8044
1220635
  Карпик А.П. Реализация "дорожной карты": пути повышения качества пространственного описания объектов государственного кадастра недвижимости / А.П. Карпик, Д.А. Ламерт, В.И. Обиденко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 45-49 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1220636
  Тейбор Р. Реализация XML Web-служб на платформе Microsift .NET / Р. Тейбор; Пер. с англ. А.А. Борисенко; Роберт Тейлор. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 448 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0343-2
1220637
  Степанов А.И. Реализация аграрной политики КПСС / А.И. Степанов. – Москва, 1984. – 176с.
1220638
  Медведева С.А. Реализация аксиологического подхода в системе высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 11. – С. 61-63. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается значимость аксиологического подхода в системе современного высшего образования с учетом мнений современных ученых-исследователей. Освещаются доводы в пользу формирования у студентов социальных, профессиональных и личностных ...
1220639
  Кирьякова А.В. Реализация аксиологического подхода в университетском образовании / А.В. Кирьякова, Т.А. Ольховая // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 124-128. – ISSN 0869-3617


  В статье приведены основные результаты исследования проблем университетского образования в русле аксиологического подхода, т.е. с позиции определения состава и иерархии ценностей, которые придают направленность не только будущей профессиональной ...
1220640
  Ренделл Б. Реализация АЛГОЛА-60 / Б. Ренделл, Л. Рассел. – Москва : Мир, 1967. – 475 с.
1220641
   Реализация АЛГОЛа-60 и ФОРТРАНа на МВК "Элбрус-1". – М., 1978. – 16с.
1220642
  Аксельрод И.Р. Реализация алгоритмов для выполнения аналитических преобразований в системах разговорного программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 009 / Аксельрод И.Р. ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев, 1970. – 24 с.
1220643
  Бутаков Е.А. Реализация булевых функций пороговыми элементами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бутаков Е.А.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1965. – 16л.
1220644
  Авдеева О.А. Реализация в Сибири Судебной реформы 1864 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805
1220645
  Кириллов В.К. Реализация внутрипредметных связей в формировании научных понятий у учащихся (на материале предметов ествественно-математического цикла) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кириллов В.К.; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики. АПН СССР. – М., 1979. – 18л.
1220646
  Яриз Е.М. Реализация воспитательной цели в процессе преподавания иностранного языка на примерах традиций ХГУ "НУА" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 156-163. – ISSN 1993-5560


  "Сегодня Украина и ее граждане становятся непосредственными участниками процессов, имеющих чрезвычайно большое значение для последующего определения их судьбы. В современных условиях приоритетным заданием общества является определение новой стратегии ...
1220647
  Гейдор Иван Иванович Реализация высшей цели социалистического производства в процессе совершенствования материально-технической базы развитого социализма : Дис... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Гейдор Иван Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 178+12л. – Бібліогр.:л.1-12
1220648
  Гейдор Иван Иванович Реализация высшей цели социалистического производства в процессе совершенствования материально-технической базы развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Гейдор Иван Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1220649
  Атабеков И.Г. Реализация генетической информации вирусных РНК / Атабеков И.Г. ; АН СССР, Науч. совет по проблемам молекулярной биологии. – Москва : Наука, 1972. – 299 с. : ил.
1220650
  Агафонова Наталия Тимофеевна Реализация глаголами обязательной валентности на придаточное предложение в английской разговорной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Агафонова Наталия Тимофеевна; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 15л.
1220651
  Цапенко Л.Е. Реализация глагольной парадигмы в английском научно-технологическом тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Цапенко Л.Е.; ОГУ. – Одесса, 1987. – 17л.
1220652
  Доржеева В.В. Реализация государственной политики по регулированию семейно-брачных отношений на Северо-Востоке России в первой половине ХХ века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
1220653
  Жуманкулова Л.О. Реализация государственными предприятиями проектов государственно-частного партнерства на потребительском рынке в условиях девальвации национальной валюты Республики Казахстан // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 401-413
1220654
   Реализация грамматических категорий в тексте. – М., 1982. – 164с.
1220655
  Мацегора И.Л. Реализация диалектных особенностей русской речи в экранизациях художественных произведений 70-80-х гг. XX ст. // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 86-90
1220656
  Ніколенко А.Г. Реализация диегетической функции речевого ряда в дискурсе американского игрового кино // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 180-188


  Стаття обгрунтовує можливість використання мовного ряду для прив"язки наративу фільму до різноманітних локусів, необхідність у словесній експлікації не тільки візуального представлення локусу в певних випадках, або для визначення місцезнаходження ...
1220657
  Мищенко Н.В. Реализация дифтонгов в речи студентов и служащих ФРГ // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 187-190
1220658
  Веретенникова Л.К. Реализация дифференцированного подхода в педагогическом образовании бакалавров // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 2, ч. 1. – С. 20-27. – ISSN 2073-9613


  В статье характеризуется актуальность компетентностной модели об- разования, которая лежит в основе моделирования индивидуальной образовательной стратегии обучающегося и предопределяет успешность любого специалиста, готового к реаизации своего ...
1220659
  Веретенникова Л.К. Реализация дифференцированного подхода в педагогическом образовании бакалавров / Л.К. Веретенникова, А.С. Неверова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 71-74. – ISSN 2073-9613


  Статья посвящена актуальной проблеме модернизации российского образования. В ней раскрываются особенности современных подходов к совершен- ствованию начального образования в условиях его реформирования The article is devoted to an important issue of ...
1220660
  Березовенко С.Н. Реализация достижений научно-технической революции в условиях углубления общего кризиса капитализма / С.Н. Березовенко, А.В. Тарабухин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 83-87. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
1220661
   Реализация единого уровня подготовки учащихся по физике в средних профтехучилищах : сб. науч. трудов. – Москва : НИИ ПТП, 1987. – 101с.
1220662
  Черкасова С.Н. Реализация железобетона, ее учет и анализ финансовых результатов. (На матер. предприятий сборного железобетона Мин. промстройматер. КазССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Черкасова С.Н.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1977. – 16л.
1220663
  Атутов П.Р. Реализация задач трудовой подготовки и политехнического образования школьников, поставленных XXVII съездом КПСС : сб. науч. тр. / АПН СССР, Науч. совет по политехн. образованию ; [редкол.: П.Р. Атутов (отв. ред.) и др.]. – Москва : АПН СССР, 1989. – 154 с.
1220664
  Тропина Валентина Борисовна Реализация закона неуклонного роста производительности общественного труда в условиях интенсификации производства : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.01 / Тропина Валентина Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 17л.
1220665
  Тропина Валентина Борисовна Реализация закона неуклонного роста производительности общественного труда в условиях интенсификации производства. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Тропина Валентина Борисовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 210л. – Бібліогр.:л.196-210
1220666
  Пертцик В.А. . Реализация законодательства местными Советами / В.А. . Пертцик. – М., 1985. – 127с.
1220667
   Реализация значения и контекст. – Л., 1975. – 175с.
1220668
  Данилин В.И. Реализация и охрано брачно-семейных прав / В.И. Данилин. – Уфа, 1989. – 121с.
1220669
  Полтавец Владимир Николаевич Реализация и применение численных методов расчета п-электронных свойств сопряженных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Полтавец Владимир Николаевич; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 21л.
1220670
  Глушкова И.Б. Реализация идеи справедливого правосудия в общепризнанных принципах и нормах международного права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 306-309. – ISSN 1684-2626
1220671
  Филенко К.В. Реализация идей авторитарной воспитательной системы на примере кинематографа III Рейха // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 120-130. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена проблеме взаимодействия политики и культуры в сфере образования III Рейха. В эпоху массовой пропаганды (ХХ в.) нацис-ты использовали технические возможности для внедрения в сознание молодого поколения ценностей ...
1220672
  Монастырская Татьяна Игоревна Реализация идей Болонского процесса в Германии: дискуссии и реальность / Монастырская Татьяна Игоревна, Нассеи Армин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 10-13. – ISSN 1726-667Х
1220673
  Миряшева Е.В. Реализация идей конституционализма в Англии и во вновь образованных колониях в XVII - по XVIII вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 16. – С. 39-44. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена анализу реализации конституционализма в Англии и вновь образованных колониях.
1220674
   Реализация идей Продовольственной программы в системе повышения квалификации учителей и учебно-воспитательном процессе школы. – Л., 1984. – 75с.
1220675
  Бискупский Р. Реализация избирательного права как демократии в Европейском Союзе // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 48-53. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (44)). – ISSN 2307-9061
1220676
  Горбачев В.П. Реализация избирательных прав по городской реформе 1892 года в Украине // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 33-40
1220677
  Мухачев В.М. Реализация изобретенй / В.М. Мухачев. – М., 1981. – 144с.
1220678
  Севостьянов Д.А. Реализация инверсивных отношений в инновационном образовании // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 4-11. – ISSN 1811-0916
1220679
  Севостьянов Д.А. Реализация инверсивных отношений в инновационном образовании // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 4-11. – ISSN 1811-0916


  В данной статье предлагается философский анализ иерархических взаимоотношений в инновационном образовании. Автор, используя междисциплинарный подход, обращает внимание на понятие инверсии; он постулирует основное противостояние ордера и инверсии. Ордер ...
1220680
  Минеев П.В. Реализация индивидуальной образовательной траектории / П.В. Минеев, Т.В. Соловьева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 44-47. – ISSN 0869-3617


  Рассматривается проблема несоответствия между образовательными и профессиональными стандартами, пути ее решения на этапе разработки основной образовательной программы направления с возможностью выбора студентом индивидуальной образовательной траектори
1220681
  Пименов Е. Реализация инновационной образовательной программы (проблемы университетского менеджмента). / Е. Пименов, В. Владимиров, И. Решетникова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 0869-3617


  Вятский гос. ун-т
1220682
  Чувгунова О.А. Реализация исследовательского потенциала студентов в условиях образовательного процесса вуза // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 78-86. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047


  Цель исследования - выявление взаимосвязей между показателями реализации исследовательского потенциала студентов, оценками научных руководителей и характеристиками когнитивной сферы студентов. Описаны критерии и апробирована технология оценки уровня ...
1220683
  Ойвенталь А.В. Реализация кадровой политики // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 60-63. – ISSN 0130-9765


  Размышления о выборе генеральной линии в работе с персоналом.
1220684
  Колобов Юрий Романович Реализация кластерной системы непрерывного междисциплинарного профессионального образования в области разработки и освоения наноструктурных материалов и нанотехнологий промышленного и медицинского наз / Колобов Юрий Романович, Боруха Светлана Юрьевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 7-11. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1220685
  Стеблякова Л.П. Реализация кластерных инциатив как механизм трансформации экономических систем // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (47). – С. 12-14. – ISSN 1728-8878
1220686
  Гамали О.И. Реализация ключевого образа "творчество" в поэтической речи Давида Самойлова / О.И. Гамали, О.Б. Каневская // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 80-84. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1220687
  Беседина Е. Реализация коммеморативной и информационно-коммуникативной функций мемориальных досок в начале XXI века / Е. Беседина, Т. Буркова // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 6. – С. 146-155. – ISSN 2305-7459
1220688
  Калмыкова Е.А. Реализация компетентносного подхода в процессе изучения дисциплины "профессиональное мастерство специального психолога" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 127-134. – ISSN 2312-5993
1220689
   Реализация компетентностного подхода в выпускных квалификационных работах студентов картографо-геоинформационного направления / В.Ф. Манухов, Н.Г. Ивлиева, А.Ф. Варфоломеев, Т.А. Долгачева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 60-64. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
1220690
  Нежельской А.Н. Реализация компетентностного подхода в высшей военной школе на основе использования идей контекстного обучения // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 73-83. – ISSN 1609-4646
1220691
  Суходаева Т.С. Реализация компетентностного подхода в преподавании экономических дисциплин / Т.С. Суходаева, Н.Н. Скорых // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 182-190. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются вопросы организации и управления познавательно-созидательной деятельностью студентов, в ходе которой формируется и развивается система профессиональных компетенций по направлению подготовки «Экономика». Анализируется специфика ...
1220692
  Верещагина Л.А. Реализация компетентностного подхода в психологии труда и организационной психологии // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С.172-176. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
1220693
  Верещагина Л.А. Реализация компетентностного подхода в психологии труда и организационной психологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 172-176. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1220694
  Николаев В.А. Реализация компетентностного подхода в учебном процессе вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 4-9. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы модернизации высшей школы в соответствии с изменяющимися условиями потребностями общества, требующих коренных преобразований в методике преподавания.
1220695
  Митрофанов И.В. Реализация компетентностного подхода на уроках географии : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 29-33. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
1220696
  Гамолко С.Н. Реализация компетентностного подхода при создании электронного учебника «Допризывная подготовка» для учреждений общего среднего образования // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 55-61. – ISBN 978-966-544-404-5
1220697
  Пиявский С.А. Реализация компетентностной парадигмы в вузе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0869-3617


  Предлагаются мероприятия, необходимые для полноценной реализации компетентностной парадигмы, лежащей в основе ФГОС ВПО. К ним относятся включение в учебный план сквозного наддисциплинарного курса и создание автоматизированной информационной ...
1220698
  Попов И.В. Реализация комплексной программы социалистической экономической интеграции стран -- членов СЭВ. / И.В. Попов, Л.И. Лукин. – М, 1983. – 129с.
1220699
  Возжаева Ф.С. Реализация комплексных реабилитационных программ для детей-инвалидов // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.116-121. – ISSN 0132-1625
1220700
  Ключников А.В. Реализация конечных наборов простых экспериментов автоматами / А.В. Ключников. – Москва, 1991. – 39с.
1220701
  Зорькин В.Д. Реализация Конституции: культурно-исторический аспект // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 19. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  Статья раскрывает положения доклада автора на XI Баден-Баденском диалоге (Санкт-Петербург, Конституционный Суд РФ, Сенатский зал, 21 мая 2009 г.).
1220702
  Ванеева Л.А. Реализация конституционного права граждан СССР на судебную защиту в гражданском судопроизводстве. / Л.А. Ванеева. – Владивосток, 1988. – 151с.
1220703
  Селеменева О.А. Реализация концепта "состояние природы" средствами синтаксиса русского языка // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 47-56. – Библиогр.: с. 56; 15 назв. – ISSN 0130-9730
1220704
  Утурашвили И.И. Реализация Крестьянской реформы в Грузии / И.И. Утурашвили. – Тбилиси, 1976. – 211с.
1220705
  Сапожников С. Реализация культурологического похода в изучении интегрированного курса "литература" // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 135-136. – ISBN 978-966-644-365-9
1220706
  Абрамов К.И. Реализация ленинских принципов библиотечного строительства на современном этапе : учеб. пособие по курсу "Библиотековедение" для студентов библ. фак. вузов культуры / К.И. Абрамов ; Моск. гос. ин-т культуры. – Москва : МГИК, 1980. – 56 с.
1220707
  Атабекова А.А. Реализация магистерских программ на английском языке в вузах России: синергетическая образовательная парадигма / А.А. Атабекова, А.А. Белоусов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 74-76. – ISSN 1726-667Х
1220708
   Реализация макромоделей в программах моделирования БИС. – Киев, 1982. – 67 с.
1220709
  Цискаридзе К.Ш. Реализация машины поста на ЭВМ БЭСМ-6 и ее использование при обучении основам программирования. / К.Ш. Цискаридзе, М.И. Бербяинян. – Тбилиси, 1984. – 56с.
1220710
   Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. – Київ : Наукова думка, 1992. – 244с. – ISBN 5-12-003089-0
1220711
  Хорхе Луис Перес Альварадо Реализация международно-правовых обязательств по защите прав женщин в Доминиканской Республике // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 48-52. – ISSN 1812-3910
1220712
  Лужикова Е.А. Реализация международных избирательных стандартов в демократических государствах. Проблемный аспект // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 131-133
1220713
  Хижняк В.С. Реализация международных обязательств России в области прав человека в свете проблемы соотношения международного и внутригосударственного права РФ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 8. – С. 31-38. – ISSN 0132-0769
1220714
  Житный П.Е. Реализация международных стандартов аудита в коммерческих банках // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.87-92
1220715
  Иванова А.В. Реализация международных стандартов труда в национальном законодавстве // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 4 (6). – С. 162-171. – ISSN 2524-101X
1220716
   Реализация межпредметных и внутрипредметных связей в обучении и воспитании младших школьников. – Л., 1984. – 133с.
1220717
  Меграбян Л.Х. Реализация мероморфных функций в единичном круге и полуплоскости с помощью линейных систем с дискретным и непрерывным временем : Автореф... канд. физ мат.наук: 01.01.01 / Меграбян Л. Х.; АН УССР, Ин-т прикл. мат. и механ. – Донецк, 1977. – 15л.
1220718
  Мирзоев М.С. Реализация метапредметного аспекта курса "Основы математической обработки информации" в обучении студентов гуманитарного профиля
1220719
  Звездин В.К. Реализация метода релятивистской функции Грина и его применение к расчету энергетического спектра благородных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Звездин В.К.; Уральс. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 15л.
1220720
  Гарига-Грихно Реализация методики реконструкции лица по черепу в криминалистической науке: мировой опыт и отечественные реалии // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 190-196. – ISSN 1992-4437
1220721
  Иванова Р.И. Реализация методологической функции философии в научном познании и практике / Р.И. Иванова, А.Л. Симанов. – Новосибирск, 1984. – 207с.
1220722
   Реализация многозначных структур автоматики. – К., 1976. – 349с.
1220723
  Клещев А.С. Реализация многоцелевых динамических языков программирования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Клещев А.С.; АН УССР. Ин-тут кибернетики. – К., 1973. – 18л.
1220724
  Василишин И.И. Реализация модели единого объекта недвижимости в российском и германском гражданском обороте / И.И. Василишин, Н.С. Буднецкий // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 1 (88). – С. 34-38. – ISSN 1812-3910
1220725
  Шорникова Н.Ю. Реализация модели повышения педагогической квалификации преподавателей высшей школы // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 133-135. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1220726
  Брябрин В.М. Реализация модельной базы данных / В.М. Брябрин. – Москва, 1979. – 21с.
1220727
   Реализация модульного подхода как условие повышения эффективности профессиональной подготовки курсантов военных командных вузов / Лазуткина, Н, , А.И. Наумов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 137-143. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрыты проблемы профессиональной подготовки курсантов военных вузов, показаны пути и условия повышения эффективности образовательного процесса в высшей военной школе за счет внедрения модульной системы обучения. The article presents the ...
1220728
  Панков В.Н. Реализация на ЭВМ полного алгоритма метода характеристик при решении одномерных нестационарных задач газовой динамики.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Панков В.Н.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1220729
  Романюк Николай Васильевич Реализация накопления в процесе социально экономическосго развития региона : Дис... канд.экон.наук: 08.00.01 / Романюк Николай Васильевич; КГУ. – К, 1991. – 123л. – Бібліогр.:л.115-123
1220730
  Романюк Н.В. Реализация накопления в процессе социально-экономического развития региона : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Романюк Н. В.; КГУ. – К., 1991. – 24л.
1220731
  Рукина И. Реализация национальных проектов предполагает мониторинг их эффективности // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 37-42. – ISSN 0207-3676
1220732
  Те А.В. Реализация неиспользуемого имущества государственного предприятия / А.В. Те. – М., 1976. – 71с.
1220733
   Реализация норм государственного и административного права на предварительном следствии. – Волгоград, 1987. – 111с.
1220734
  Насонкин В.В. Реализация норм международного права о статусе педагогического работника в российском законодательстве // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 11 (декабрь). – С. 11-16. – ISSN 0321-0383


  В статье проводится сравнение основных прав педагогических работников, предусмотренных нормами меж" дународного права и российского законодательства; выявляются несовершенства действующего законодатель" ства РФ и предлагаются варианты решений по ...
1220735
  Решетов Ю.С. Реализация норм советского права: Систем. анализ. / Ю.С. Решетов. – Казань, 1989. – 154с.
1220736
  Яковлева О.Н. Реализация нормотворческой функции Министерства Юстиции Российской империи (1802-1864гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 18. – С. 10-11. – ISSN 1812-3805


  С момента своего учреждения 20 (8) сентября 1802 г. Министерство юстиции Российской империи принимало участие в решении широкого круга вопросов относительно различных сторон жизни государства. Одним из основных направлений его деятельности стала ...
1220737
  Шаповалов В.К. Реализация образовательных программ гуманитарных направлений в техническом университете / В.К. Шаповалов, Д.А. Лушников // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 156-159. – ISSN 0869-3617


  В статье отстаивается точка зрения, что в технических вузах могут успешно функционировать гуманитарные подразделения. Аргументы в пользу данной позиции приводятся, исходя из опыта деятельности кафедры социологии и социальной работы Северо-Кавказского ...
1220738
  Бузгалин А.В. Реализация общенародных интересов. / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов. – Москва, 1985. – 104с.
1220739
  Летягин А.А. Реализация основных направлений модернизации образования : методика и опыт. Учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 46-48. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
1220740
   Реализация основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы в преподавании физики : межвуз. сб. науч. трудов. – Новосибирск : НПИ, 1989. – 144с.
1220741
   Реализация основополагающего принципа менеджмента качества в вузах: ориентация на потребителя // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 7-11. – ISSN 1726-667Х


  Рассмотрены система и практика менеджмента качества образования в Казахском университете им. Аль-Фараби.
1220742
  Антипенко В.Ф. Реализация ответственности за терроризм путем создания системы международного уголовного правосудия // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 6. – С. 85-94. – ISSN 0132-0769
1220743
  Воскресенский Ю.А. Реализация открытой диалоговой системы коллективного доступа : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Воскресенский Ю.А.; Ин-т электронных управляющих машин. – М., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1220744
  Пярнпуу А.А. Реализация параллельных алгоритмов в прикладных задачах / А.А. Пярнпуу, В.И. Хохлюк. – М., 1988. – 43с.
1220745
  Корчажкина О.М. Реализация педагогических проектов в общеобразовательной школе / О. М. Корчажкина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 29-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1220746
  Алексеев Д.М. Реализация планов империалистической интеграции на примере европейского объединения угля и стали : Автореф... канд. экон.наук: / Алексеев Д. М.; МИМО. – Москва, 1962. – 20л.
1220747
  Чан Дык Суок. Реализация политехнического принципа при обучении предмета естественно-математического цикла в VI-VIII классах средней школы СССР. (На прим. физики). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чан Дык Суок.; НИИ общей пед. АПН СССР. – М., 1975. – 26л.
1220748
  Никитин Ю.А. Реализация положения 1870 года на территории Левобережной и Слободской Украины // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 67-74. – ISSN 0132-1366
1220749
  Таль А.А. Реализация последовательностных машин средствами пневмоавтоматики / А.А. Таль. – М, 1963. – 40с.
1220750
  Янко Нелия Андреевна Реализация потенции основ существительного в современном английском словосложении : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Янко Нелия Андреевна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1220751
   Реализация прав граждан в условиях развитого социализма. – Москва, 1983. – 264 с.
1220752
  Устюкова И.И. Реализация прав граждан на ведение сельскохозяйственного производства на основе Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.35-38
1220753
  Войде Е.Г. Реализация права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 21. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
1220754
  Гринина Л.А. Реализация права на образование граждан Росийской Федерации: проблемы и перспективы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 12 (78). – С. 58-66. – ISSN 1812-8696
1220755
  Горбачев И.Г. Реализация права наций на самоопределение в Советском государстве / И.Г. Горбачев. – Казань, 1985. – 123с.
1220756
  Щербакова Л.В. Реализация правозащитной функции прокуратуры в рамках гражданского процеса // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 8 (74). – С. 70-76. – ISSN 1812-8696
1220757
  Салтыкова С.А. Реализация православного идеала "симфонии" Церкви и Царства: византийская и русская исторические формы церковно-государственных отношений // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805


  Изучение церковно-государственных отношений в России служит отправной точкой исторического, юридического, нравственного поиска для каждого гражданина, пытающегося решить вопросы о смысле и значении настоящей исторической ситуации и перспективах для ...
1220758
  Салтыкова С.А. Реализация православного идеала "симфонии" Церкви и Царства: византийская и русская исторические формы церковно-государственных отношений (окончание). // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 10-11. – ISSN 1812-3805


  Изучение церковно-государственных отношений в России служит отправной точкой исторического, юридического, нравственного поиска для каждого гражданина, пытающегося решить вопросы о смысле и значении настоящей исторической ситуации и перспективах для ...
1220759
  Сирый Николай Иванович Реализация принципа гласности в деятельности суда первой инстанции по уголовным делам : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сирый Николай Иванович; АН Украины, Ин-т гос-ва и права. – К., 1991. – 235л. – Бібліогр.:л.219-235
1220760
  Сирый Н.И. Реализация принципа гласности и в деятельности суда первой инстанции по уголовным делам. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.09 / Сирый Н.И.; МВО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 19л.
1220761
  Сергеева Т.В. Реализация принципа переноса на основе развития субьективности // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 163-172. – (Психологія ; вип. 47)
1220762
  Давыдова Е.Ю. Реализация принципа правосудия в арбитражном процессе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 312-321. – ISSN 1684-2626
1220763
  Пырцак Г. Реализация принципа разделения властей в Республике Молдова / Г. Пырцак, И. Паскалу // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 17-20
1220764
  Мелентьев М.П. Реализация принципа социальной справедливости в правоприменительной деятельности испровительно-трудовых учереждений / М.П. Мелентьев, В.А. Корчинский. – К, 1991. – 76с.
1220765
   Реализация принципа справедливости в правоприменительной деятельности органов уголовной юстиции. – Ярославль, 1992. – 154с.
1220766
  Андрейцев В.И. Реализация принципа территориальности в формировании и становлении государственности: правовые проблемы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-68. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються правові проблеми реалізації принципу територіальності формування державності. The Legal problems of realization of territorial principle of forming of statehood are researching.
1220767
  Глухова А.Ю. Реализация принципов менеджмента качества / А.Ю. Глухова, С.В. Щеблева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 77-83. – ISSN 0869-3617


  В статье описан опыт формирования и реализации системы менеджмента качества университета на основе требований МС ИСО 9001. The article describes the experience of development and implementation of the university quality management system on the basis ...
1220768
  Куновяней Владимир Реализация принципов пролетарского социалистического интернационализма в отношениях между КПЧ и КПСС (в 1968-1981 годах) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Куновяней Владимир; АОН при ЦК КПСС. – М., 1985. – 22л.
1220769
  Максимук Л. Реализация принципов профессиональной лингводидактики в процессе иноязычного образования на неязыковых специальностях ВУЗов / Л. Максимук, Л. Левонюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 212-219. – ISSN 2307-4906
1220770
  Гуляев В.Н. Реализация проблемно-деятельностного подхода в переподготовке офицеров к педагогической деятельности / В.Н. Гуляев, Р.А. Климов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 95-99. – ISSN 2073-8536


  В статье излагаются методологические и технологические аспекты реализации проблемно-деятельностного подхода в переподготовке офицеров к педагогической деятельности The article treats methodological and technological aspects of problem-activity ...
1220771
  Поздняков О.Г. Реализация проблемного обучения в образовательном процессе высших учебных заведений // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский псих.-соц. ун-т. – Москва, 2014. – № 2 (54). – С. 270-273. – ISSN 2073-8536


  В статье описан процесс обучения курсантов военных вузов, направленный на формирование у них творческих способностей посредством системы проблемных заданий, рассматривается сущность проблемного обучения. Проведен сравнительный анализ проблемного и ...
1220772
  Костерин В.В. Реализация программного обеспечения САПР: Уч. пособие / В.В. Костерин. – Волгоград, 1986. – 88с.
1220773
  Павлович В.П. Реализация программы информирования населения в рамках общественной природоохранной акции "Батарейкам - утилизация!" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 30
1220774
  Васильев В.М. Реализация Продовольственной программы / В.М. Васильев, В.Ф. Гопоненко. – Москва, 1987. – 62с.
1220775
  Разумихин Н.В. Реализация Продовольственной программы СССР и охрана окружающей среды / Н.В. Разумихин. – Л, 1986. – 32с.
1220776
  Горохов С.С. Реализация продукции и расчёты с покупателями / С.С. Горохов. – К., 1967. – 26с.
1220777
  Дворецкий В.И. Реализация продукции предприятий легкой промышленности / В.И. Дворецкий. – М., 1987. – 144с.
1220778
  Чернов С.К. Реализация проектов модернизации газотранспортной системы Украины // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 61-69 : фото, рис., табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2222-8810
1220779
   Реализация процессуальных норм организации гражаданской юрисдикции. – Свердловск, 1988. – 123с.
1220780
  Трушников Денис Юрьевич Реализация психолого-педагогической модели воспитания в инженерном вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 63-66. – ISSN 1726-667Х
1220781
  Кукутс Я.А. Реализация распределенной обработки информации в открытых системах ЭВМ / Я.А. Кукутс. – Рига, 1988. – 63 с.
1220782
   Реализация регионального компонента образования : Методика и опыт / Д.П. Финаров, Г.Н. Прибыткина, Н.Ю. Корнеева, Г.М. Жданова, М.Н. Горская, Л.В. Пашенина, Е.А. Шлапоберская, В.И. Окользина, С.Е. Дмитриева // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 70-76 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1220783
  Колесников Юрий Борисович Реализация с помощью магнитного поля двумерных турбулентных течений и исследование их основных свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Колесников Юрий Борисович; Объедин. совет Отд-ния физ. и техн. наук АН ЛатвССР. – Рига, 1973. – 14л.
1220784
  Шарф И.В. Реализация самостоятельной работы студентов в компетентностной модели // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617


  Компетентностная модель высшего профессионального образования предполагает расширение самостоятельной познавательной работы студентов, на которую оказывают влияние определенные факторы. Учет этих факторов позволит улучшить качество учебного ...
1220785
  Земляная М.В. Реализация сельскохозяйственной продукции и некоторые проблемы воспроизводства в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Земляная М.В. ; Львов. гос. ун-т им. И.Я. Франко. – Львов, 1971. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
1220786
  Шутенков А.В. Реализация систем численного и символического исследования радиоэлектронных цепей : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.01 / Шутенков А.В.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1975. – 17л.
1220787
  Беленко Владимир Алексеевич Реализация системы непрерывной подготовки кадров региона на основе использования дистанционного обучения / Беленко Владимир Алексеевич, Немцев Александр Николаевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-27. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1220788
  Злотов А.В. Реализация системы построения и анализа сетей на ПЭВМ / А.В. Злотов. – Москва, 1989. – 30 с.
1220789
  Сулейманов Б.С. Реализация системы распонавания многозональной видеоинформации / Б.С. Сулейманов. – М., 1988. – 21с.
1220790
  Гольдштейн Алла Александровна Реализация словообразовательных моделей немецкого языка в научно-технической прозе (на материале определительных сложных существительных терминологии электрических машин) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Гольдштейн Алла Александровна; М-во ВССО ГССР. Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 23л.
1220791
  Орзих М.Ф. Реализация советской общественностью норм общенародного социалистического права. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Орзих М.Ф.; Харьк.юрид.ин-т. – Х, 1966. – 24л.
1220792
  Куприенко С.В. Реализация современных технологий в обучении русскому языку как иностранному / С.В. Куприенко, О.Р. Семенова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-118. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются современные технологии как средство формирования интереса к изучению русского языка. Описываются способы и формы работы с новыми компьютерными программами при обученни русскому языку: фонетический тренажер, программная оболочка ...
1220793
   Реализация социалистической собственности в системе производственных отношений. – Томск, 1990. – 160с.
1220794
  Завидовская К.А. Реализация социальной политики в Республике Беларусь // Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали наук.-практ. конф. студентів та молодих учених / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; відп. за вип.: Недзведовська О.Є., Якубець О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 24-29
1220795
  Бабич Любовь Михайловна Реализация социальной справедливости в распределительных отношениях социализма : Автореф... канд.эеон.наук: 08.00.01 / Бабич Любовь Михайловна; КГУ. – Киев, 1989. – 25с. – Бібліогр.:с.1
1220796
  Бабич Л.М. Реализация социальной справедливости в распределительных отношениях социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 03.00.01 / Бабич Л.М.; КГУ им. ТШевченко. – К., 1989. – 203л. – Бібліогр.:л.187-203
1220797
  Василенко В.Н. Реализация специального режима хозяйствования в регионе / В.Н. Василенко, Е.Р. Зельдина. – Донецьк : Восточный Издательский Дом, 2000. – 168с. – ISBN 966-7804-00-3
1220798
  Засухин А.Т. Реализация средств производства / А.Т. Засухин. – Москва, 1972. – 103с.
1220799
  Даниэели К.Г. Реализация средств производства в условиях социалистического расширенного воспроизвосдтва : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Даниэели К.Г.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 17л.
1220800
  Максимов Я.Я. Реализация стимулов к труду в АПК : Вопросы теории и методологии / Я.Я. Максимов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1990. – 304 с.
1220801
  Завадская Л.Н. Реализация судебных решений / Л.Н. Завадская. – Москва, 1982. – 141с.
1220802
  Дадаев Л.М. Реализация тенденций кластеризации региональной системы образования: организационно-экономический аспект // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 47-51. – ISSN 1728-8878
1220803
   Реализация уголовной ответственности: уголовно-правовые и процессуальные проблемы. – Куйбышев, 1987. – 183с.
1220804
  Овчинникова Н.П. Реализация учебных программ в школах европейского Севера России в 1920-х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 98-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1220805
  Иваницкая Ю.В. Реализация формант множественного числа имени в текстах ранненововерхненемецкого периода // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 115-117
1220806
  Иваницкая Ю.В. Реализация формантов множественности в именах существительніх немецкого язіка (на материале текстов первой половині 12 в.) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 64-73
1220807
  Пашина Н.Б. Реализация функции контроля за выполнением схемы определения процентной ставки коммерческого банка при кредитовании юридических лиц / Н.Б. Пашина, А.А. Портнов, Е.М. Завражина // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 172-179. – ISSN 1728-8878
1220808
  Денев И.Д. Реализация функций алгебры логики методом какадов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Денев И. Д.; МГУ, Мех. мат. фак., Каф. мат. логики. – Москва, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1220809
  Кильпякова И.С. Реализация функций библиотечного кадрового менеджмента кадровыми службами библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 37-43. – ISSN 0130-9765
1220810
  Лысенко Е.Н. Реализация функционального потенциала и особенности проявления специальной работоспособности квалифицированных спортсменов / Е.Н. Лысенко, Н.П. Еременко, В.В. Соколов // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 37-46 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 1992-7894
1220811
  Лебедев О.Е. Реализация целей общего образования в вечерней школе / О.Е. Лебедев. – Москва, 1980. – 166 с.
1220812
  Диденко Ю. Реализация частного пенсионного обеспечения в Украине // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С. 29-30


  пенсионная реформа, пенсионніе фонді
1220813
  Туголуков Сергей Иванович Реализация частной собственности в малом бизнесе : Автореф... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Туголуков Сергей Иванович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 24л.
1220814
  Туголуков Сергей Иванович Реализация частной собственности в малом бизнесе. : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Туголуков Сергей Иванович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 157л. – Бібліогр.:л.146-157
1220815
   Реализация школьной реформы: поиски и проблемы. – Кишинев, 1989. – 133с.
1220816
  Холов А.Х. Реализация штабной функции в органах внутренних дел Республики Таджикистан // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 45-47. – ISSN 1812-3910


  В статье идет речь о проблемах реализации штабной функции в органах внутренних дел Республики Таджикистан.
1220817
  Кравченко С.Н. Реализация экологического законодательства. / С.Н. Кравченко. – К., 1989. – 47с.
1220818
  Бай Хайжун Реализация экологической политики в Китае: пример провинции Шеньси / Бай Хайжун, Ли Жуй // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 504-509 : табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1220819
  Румянцев А.П. Реализация экономических интересов стран социалистического содружества : (интеграц. аспект) / А.П. Румянцев. – К. : Вища школа, 1984. – 135с.
1220820
  Задоя А.А. Реализация экономических интересов Украины в контексте глобализации // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.5-10
1220821
  Узун В.Я. Реализация экономической реформы в АПК / В.Я. Узун. – М., 1989. – 59с.
1220822
  Донецких Л.И. Реализация эстетических возможностей имён прилагательных в тексте художественных произведений / Л.И. Донецких. – Кишинёв, 1980. – 160с.
1220823
  Бутнев В.В. Реализация юридической ответственности в гражданском процессе / В.В. Бутнев. – Ярославль, 1985. – 85с.
1220824
  Сахарова О.В. Реализация язіковой личности в статусно-ориентированном диалоге // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 270-277. – ISBN 966-72-77-79-8
1220825
   Реализация языковых единиц в тексте. – Свердловск, 1986. – 118с.
1220826
  Шевченко Е. Реализація конституційних прав громадян на звернення потребує вдосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.106-110. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1220827
  Яковлев А.Н. Реализм -- земля перестройки / А.Н. Яковлев. – М., 1990. – 543с.
1220828
  Затонский Д.В. Реализм - это сомнение? / Д.В. Затонский. – Киев, 1992. – 276с.
1220829
  Петров С.М. Реализм / С.М. Петров. – Москва : Просвещение, 1964. – 490 с.
1220830
  Динцес Л.А. Реализм 60-80 гг. / Л.А. Динцес. – Ленинград, 1931. – 36с.
1220831
   Реализм XVIII века. – М., 1936. – 263с.
1220832
   Реализм XVIII века на Западе : сб. статей. – Москва : Художественная литература, 1936. – 264 с.
1220833
  Кафедра Реализм XVIII века на Западе. / Кафедра, истории всеобщей литературы Московского, Гос.Педагогич.ин-та. – М., 1936. – с.
1220834
  Громов Л.П. Реализм А.П.Чехова второй половины 80-х годов / Л.П. Громов. – Ростов-на-Дону, 1958. – 219с.
1220835
  Танкибаева Куаныш Аблясановна Реализм Абая : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Танкибаева Куаныш Аблясановна; Мин. просвещ. КазССР. Казахск. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1980. – 25л.
1220836
  Мелик- Саркисова Реализм Анри Барбюса / Мелик- Саркисова Н.В. – Саратов, 1960. – 116 с.
1220837
  Мелик-Саркисова Реализм Анри Барбюса. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мелик-Саркисова Н.В.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1958. – 18л.
1220838
  Россиянов О.К. Реализм в венгерской литературе на рубеже ХІХ-ХХ веков / О.К. Россиянов. – М, 1983. – 265с.
1220839
  Вартанова М.Г. Реализм в венецианской живописи XVIII в. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Вартанова М.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 14л.
1220840
   Реализм в зарубежных литературах XIX - XX веков: К проблемам жанра. – Саратов, 1983. – 180с.
1220841
   Реализм в зарубежных литературах XIX - XX веков: К проблеме историзма. – Саратов, 1986. – 180с.
1220842
   Реализм в зарубежных литературах XIX - XX веков: К проблеме творч. взаимосвязей и лит. преемственности. – Саратов, 1989. – 188с.
1220843
  Финкелстайн С. Реализм в искусстве / С. Финкелстайн. – М, 1956. – 259с.
1220844
  Гаджиев А.А. Реализм в литературах советского Востока / А.А. Гаджиев. – Баку, 1978. – 180с.
1220845
   Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1983. – 319с.
1220846
   Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы первой трети ХХ в.: Худож. поиски. Особенности развития. – М., 1989. – 269с.
1220847
  Россиянов О.К. Реализм в новой венгерской прозе, 60-70 гг. ХХ в. / О.К. Россиянов. – М, 1979. – 151 с.
1220848
  Федоров-Давыдов Реализм в русской живописи XIX века / Федоров-Давыдов. – М., 1933. – 128с.
1220849
  Певцова Р.Т. Реализм в связи с проблемами сущности и метода искусства. : Автореф... Канд.филос.наук: / Певцова Р.Т.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1966. – 27л.
1220850
  Полинова О.С. Реализм в современном индийском романе / О.С. Полинова. – Ташкент, 1984. – 108с.
1220851
  Лейзеров Н.Л. Реализм в современном искусстве / Н.Л. Лейзеров. – М., 1961. – 40 с.
1220852
  Шальнов Ю.Ф. Реализм В.А.Слепцова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шальнов Ю.Ф.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1956. – 17л.
1220853
  Бурсов Б.И. Реализм всегда и сегодня / Б.И. Бурсов. – Л., 1967. – 312с.
1220854
  Чургулиа О.Г. Реализм Георгия Церетели : Автореф... канд. филол.наук: / Чургулиа О.Г.; Тбил. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 18л.
1220855
  Гуковский Г.А. Реализм Гоголя / Г.А. Гуковский. – Москва, 1959. – 531с.
1220856
  Фридлендер Г.М. Реализм Достоевского / Г.М. Фридлендер. – М.-Л. : Наука, 1964. – 404 с.
1220857
   Реализм и его соотношения с другими творческими методами. – Москва, 1962. – 367 с.
1220858
  Щербина В.Р. Реализм и модернизм. / В.Р. Щербина. – Москва, 1965. – 32с.
1220859
  Давид-Соважо А. Реализм и натурализм в литературе и в искусстве : Критические исследования Николая Стороженка. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Типо-литогр. В.Ф. Рихтера, 1891. – XII, 351 с. – С. V-VI: "Извлечение из доклада г. [С.] Марта"
1220860
   Реализм и новаторство в азербайджанской литературе. – Баку, 1981. – 140с.
1220861
  Бесчетникова С.В. Реализм и утопизм в неклассическом романе (на материале прочтения романа Виктора Ерофеева "Русская красавица") // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 215-225. – ISBN 966-581-590-3
1220862
  Мкрян Л.М. Реализм и фантастика в творчестве Марселя Эме. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Мкрян Л.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 19л.
1220863
  Дмитриев В.А. Реализм и художественная условность / В.А. Дмитриев. – М. : Советский писатель, 1974. – 279 с.
1220864
   Реализм и художественные искания в зарубежной литературе XIX - XX веков. – Воронеж, 1980. – 193с.
1220865
   Реализм и художественные искания ХХ века. – М., 1969. – 308с.
1220866
  Мельник В.И. Реализм И.А. Гончарова / В.И. Мельник. – Владивосток, 1985. – 139 с.
1220867
  Недзвецкий В.А. Реализм И.А.Гончарова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Недзвецкий В.А.; АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1973. – 19л.
1220868
  Орлова Т.А. Реализм К.Поппера: к критике методологии современной социологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 82-91. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
1220869
  Шахов Михаил Олегович Реализм как общая основа религиозного и научного знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 66-77. – Бібліогр.: с. 66-70, 72, 74-75, 77. – ISSN 0042-8744
1220870
  Лисаковский И.Н. Реализм как система / И.Н. Лисаковский. – М., 1982. – 334с.
1220871
  Николаев П.А. Реализм как творческий метод / П.А. Николаев. – М., 1975. – 280 с.
1220872
  Вайман С.Т. Реализм как эстетический антипод религии / С.Т. Вайман. – Воронеж, 1966. – 208 с.
1220873
  Ковалев В.А. Реализм Леонова / В.А. Ковалев. – Ленинград : Наука, 1969. – 176 с.
1220874
  Сквозников В.Д. Реализм лирической поэзии. Становление реализма в русской лирике. / В.Д. Сквозников. – М., 1975. – 368с.
1220875
  Храпченко М.Б. Реализм Льва Толстого / М.Б. Храпченко. – Москва, 1953. – 56 с.
1220876
  Станюкович Я.В. Реализм Марии Домбровской / Я.В. Станюкович. – Москва, 1974. – 294 с.
1220877
  Дмитровский Е.М. Реализм Марко Черемшины. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитровский Е.М.; МВО СССР. – Львов, 1951. – 14 с.
1220878
   Реализм мировоззрения и мировоззрение реализма. – К., 1992. – 196с.
1220879
  Онуфриев Н.М. Реализм Н.В. Гоголя / Н.М. Онуфриев. – Москва, 1952. – 23 с.
1220880
  Пивоваров Николай Филиппович Реализм Панаса Мирного. (Творчество семидесятых годов) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Пивоваров Николай Филиппович ; КГУ. – Киев, 1962. – 31 с.
1220881
  Ждановский Н.П. Реализм Помяловского / Н.П. Ждановский. – М, 1960. – 183 с.
1220882
  Мадзигон М.В. Реализм раннего творчества Чарльза Диккенса : Автореф... канд. филол.наук: / Мадзигон М.В.; МВССО ГССР, Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 20л.
1220883
  Стуков О.В. Реализм романов Джеймса Олдриджа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стуков О.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 15 с.
1220884
  Чалый Д.В. Реализм русской литературы / Д.В. Чалый. – Киев, 1964. – 284с.
1220885
  Проскурина Ю.М. Реализм русской литературы 50-х годов ХІХ века. / Ю.М. Проскурина. – Челябинск, 1980. – 101 с.
1220886
  Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века / Л.М. Лотман. – Л., 1974. – 350с.
1220887
  Олейник В.П. Реализм Степана Васильченко : Автореф. дис. ... канд .филол. наук / Олейник В. П. ; АН УССР , Ин-т лит-ры. – Киев, 1965. – 21 с.
1220888
  Федирко М.М. Реализм творчества Марко Вовчок. (Конец 50-х - начало 60-х гг. XIX ст.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Федирко М.М. ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1958. – 19 с.
1220889
  Шогенцукова Н.А. Реализм Томаса Вулфа. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Шогенцукова Н.А.; АН СССР. Ин-т мировой лит. – М., 1980. – 18л.
1220890
  Круглик Л.Я. Реализм трилогии Л.Н.Толстого "Детство", "Отрочество", "Юность". : Автореф... канд. филолог.наук: / Круглик Л.Я.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 19л.
1220891
  Каримов Э. Реализм узбекской демократической литературы / Э. Каримов. – Ташкент, 1986. – с.
1220892
  Каримов Э.А. Реализм узбекской демократической литературы / Э.А. Каримов. – Ташкент, 1986. – 146с.
1220893
  Елизарова М.Е. Реализм Чехова и проблемы западно-европейской литературы 2 половины 19 века : Автореф... Докт.филол.наук: / Елизарова М.Е.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 32 с.
1220894
  Аксенова Е.М. Реализм Чехова. (Период сотрудничества писателя в "Осколках") : Автореф... канд. филол.наук: / Аксенова Е.М,; Черкасский гос. пед. ин-т. – Киев, 1951. – 17 с.
1220895
  Аксенова Е.М. Реализм Чехова.(Период сотрудничества писателя в "Осколках") : Дис... канд. филолол.наук: / Аксенова Е.М.;. – Черкассы, 1950. – 302л. – Бібліогр.:л.296-301
1220896
  Гритчук М.А. Реализм Шарлотты Бронте ("Ден Эйр" и "Шерли") : Автореф... канд. филол.наук: / Гритчук М.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1957. – 15л.
1220897
  Самарин Р.М. Реализм Шекспира / Р.М. Самарин ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Наука, 1964. – 189 с.
1220898
  Кучборская Е.П. Реализм Эмиля Золя / Е.П. Кучборская. – Москва : Московский университет, 1973. – 426 с.
1220899
  Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения : [очерки] / Л. Пинский. – Москва : Художественная литература, 1961. – 367 с.
1220900
  Винкель А. Реализм Юхана Лийва. : Автореф... канд. филол.наук: / Винкель А.; Тартут. гос. ун-т. – Тарту, 1954. – 16л.
1220901
   Реализм: жанр, стиль. – Фрунзе, 1990. – 147с.
1220902
  Никитин В.Т. Реализуемая продукция / В.Т. Никитин. – М, 1968. – 73с.
1220903
  Томахин Г.Д. Реалии - американизмы : Пособие по страноведению / Г.Д. Томахин. – Москва, 1988. – 238с.
1220904
  Бавин С.П. Реалии виртуальной реальности // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 11-19. – ISSN 1560-7968


  Электронные библиографические ресурсы.
1220905
  Онищенко В.Ф. Реалии и возможности экономической стабилизации и развития Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 7 (636). – С. 4-17. – ISSN 0131-7741
1220906
  Мазниченко В.Г. Реалии и перспективы устойчивого развития // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 3 (63). – С. 12-60 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 2222-8810
1220907
  Шурда К.Э. Реалии Украины в процессе современного изменения // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 56-64 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
1220908
   Реалис : бюллетень христианского исследовательского центра "Реалис". – Киев
№ 1. – 2000
1220909
   Реалис : бюллетень христианского исследовательского центра "Реалис". – Киев
№ 2. – 2000
1220910
   Реалис : бюллетень христианского исследовательского центра "Реалис". – Киев
№ 3. – 2000
1220911
   Реалис : Бюллетень христианского исследовательского центра "Реалис". – Киев, 2000-
Лето. – 2002. – Редакційна передплата
1220912
  Шаталович А.М. Реалистическая концепция брака в восточно-христианской традиции // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 80-83. – ISSN 2077-1800
1220913
  Черная Н.И. Реалистическая условность в современной советской прозе / Н.И. Черная. – К., 1979. – 192с.
1220914
  Постнов Г.С. Реалистические романы Теодора Драйзера 1900-1915 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Постнов Г.С.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 15л.
1220915
  Мухаммед А Ф.А. Реалистические тенденции в современной египетской драматургии : Автореф... Канд.филол.наук: / Мухаммед Ф.А.А.; МГУ.Ин-т истран Азии и Африки. – М, 1972. – 24л.
1220916
   Реалистические формы изображения действительности. – Тбилиси, 1986. – 138с.
1220917
  Кирий Г.К. Реалистический роман послевоенной Франции / Г.К. Кирий. – Чебоксары
Ч. 2. – 1974. – 157с.
1220918
  Кирий Г.К. Реалистический роман послевоенной Франции. / Г.К. Кирий. – Чебоксары
1. – 1973. – 111с.
1220919
  Иванов Л.Д. Реалистический роман Р.Роллана и его основная проблематика ("Жан-Кристоф" и "Кола Брюньон"). : Дис... канд. литературоведческихнаук: / Иванов Л.Д.; Днепропетровский гос. ун-т. Кафедра литературы., 1939. – 323л. – Бібліогр.:л.315-323
1220920
  Матузова Н.М. Реалистический сатирический роман Георга Веерта "Жизнь и подвиги знаменитого рыцаря Шнапганского" // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 49-51
1220921
  Тамарченко Н.Д. Реалистический тип романа : (введение в типологию русского классического романа XIX века) : учеб. пособ. по спецкурсу / Н.Д. Тамарченко ; МВиССО РСФСР ; Кемеров. гос. ун-т. – Кемерово, 1985. – 90 с.
1220922
  Терентьев А.Н. Реалистическое искусство - важнейшее средство познания жизни, эстетического воспитания человека / А.Н. Терентьев. – М., 1963. – 56с.
1220923
   Реалистическое искусство Польши 16-20 вв.: Традиции и современность. – М., 1979. – 166с.
1220924
  Куликов Александр Константинович Реалистическое направление в буржуазном правоведении США. (Ист.-крит. анализ) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Куликов Александр Константинович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1978. – 17л.
1220925
  Башков Е.А. Реалистичная пространственная визуализация с использованием технологий объемного отображения : монография / Е.А. Башков, С.А. Зори ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. – 150, [1] с. : ил.. табл. – Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 122-132. – ISBN 978-966-377-192-2
1220926
  Панченко М.Ю. Реалистская парадигма международного порядка : прошлое и настоящее // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С.6-17. – ISSN 0321-2017
1220927
  Паттаро Э. Реалистский подход к объективности норм и права // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 14-23. – ISSN 1818-992Х
1220928
  Писарев Д.И. Реалисты / Д.И. Писарев. – Москва ; Петроград : Госиздат ; [Печ. в Петрограде], 1923. – 208, [1] с. – (Классики русской литературы ; 73)
1220929
  Писарев Д.И. Реалисты / Д.И. Писарев. – Москва : Художественная литература, 1956. – 191 с.
1220930
  Ковский В.Е. Реалисты и романтики / В.Е. Ковский. – Москва : Художественная литература, 1990. – 381 с.
1220931
  Пушкарев Г.М. Реалисты. / Г.М. Пушкарев. – Новосибирск, 1955. – 238с.
1220932
  Писарев Д.И. Реалисты. / Д.И. Писарев. – Москва : Художественная литература, 1965. – 192 с.
1220933
  Михед А.П. Реалити-роман: к постановке проблемы // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 287-293


  Предметом анализа в статье являются особенности новой литературной жанровой формы, возникшей в результате "взаимодействия литературы и медиа и приобретшей в последнее время популярность в искусстве разных стран. Предлагается ее дефиниция как ...
1220934
  Савенко А.А. Реалити-шоу в контексте позитивных и негативных тенденций функционирования массовой культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 10. – С. 82-85. – ISSN 2073-9702


  Значимая включенность реалити-шоу в современное социокультурное пространство массовой культуры и недостаточная изученность в системе культурологического знания его смысловых, функциональных, содержательных механизмов функционирования ставит ряд новых ...
1220935
  Хачатурян Н. Реалия и переводимость (О русских изданиях сказок О. Туманяна) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 42-61
1220936
  Пащенко О.В. Реалізазація наскрізної змістової лінії в освіті "Екологічна безпека та сталий розвиток" для дитячих громадських організацій та об"єднань // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 16-21. – (Серія "Екологічна освіта та виховання" ; № 5, травень)
1220937
  Параниця С. Реалізації права людини на самозахист за допомогою зброї в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 70-74
1220938
  Кравченко О.І. Реалізаційний синтез автоматизованих радіотехнічних систем інформаційної підтримки функціонування служб регулювання руху суден у прибережних морських регіонах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Кравченко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2011. – 35 с. – Бібліогр. : 36 назв.
1220939
  Кирилова В.А. Реалізація авторських інтенцій у художньому перекладі (на матеріалі новел Михайла Коцюбинського та їх французьких перекладів Еміля Крюби) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 495-502


  Статтю присвячено дослідженню художніх інтенцій Михайла Коцюбиньского та їх відтворенню у французькому перекладі Еміля Крюби. Із застосуванням комунікативно-прагматичного підходу до художнього перекладу аналізуються найпоширеніші прийоми відтворення ...
1220940
  Денисова Р.О. Реалізація авторських прав в Інтернеті // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 106-113. – ISSN 0201-7245
1220941
  Маркова Н.С. Реалізація антикризової HR-політики в межах існуючої системи HR-менеджменту підприємства / Н.С. Маркова, О.В. Ярмак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 41-43 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1220942
  Орлов Ю.Ю. Реалізація вимог міжнародної конвенції про кіберзлочинність у законодавстві України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 3-9
1220943
  Гриценко А. Реалізація грошово-кредитної політики. : ч. 15 / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 3. – С. 98-115 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
1220944
  Ряховська Н. Реалізація державних програм у мономістах Росії: досвід, проблеми, шляхи вирішення // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 24-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1220945
  Ізюмська В.А. Реалізація державної інноваційної політики в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 58-59. – Бібліогр.: 4 назви
1220946
  Борецька Н.О. Реалізація державної освітньої політики в контексті європейської інтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 112-114
1220947
  Маліков В.В. Реалізація державної стратегії економічного розвитку в регіональному розрізі: зарубіжний та вітчизняний досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 99-103. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
1220948
  Бехта А. Реалізація дискурсної зони персонажа у фокусі читацького сприйняття // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 56-62. – Бібліогр.: Літ.: С. 61-61; 20+13 поз.
1220949
  Сафонік Л. Реалізація душевних цінностей як сенс життя у філософії Й. Гессена // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 41-48. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
1220950
  Лесь А.В. Реалізація екологічних програм в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 99-103. – ISSN 2313-4569
1220951
  Кулик Т. Реалізація жителями столиці України права на місцеве самоврядування: проблеми та перспективи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 10-14
1220952
  Кравченко М.Г. Реалізація закону в Україні: загальні закономірності і особливості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кравченко Михайло Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1220953
  Чернега А. Реалізація засад державно-правової реформи - шлях до розбудови соціальної, правової держави в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 8-14
1220954
  Липяцька М. Реалізація зовнішньополітичного курсу Ізраїлю: нові виклики та загрози // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 11-12
1220955
  Венедіктова І. Реалізація і захист інтересів осіб у репродуктивних правовідносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 46-50
1220956
  Реєнт О.П. Реалізація ідеї української державності у 1917-1921 рр.: розчарування та надії // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 168-174
1220957
  Володін С.А. Реалізація інноваційного потенціалу аграрної науки: проблеми і перспективи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 139-149. – ISSN 2221-1055
1220958
  Дьяконова І. Реалізація комунікативного лідерства в комунікативній ситуації флірту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 123-128. – Бібліогр.: Лыт.: С. 128; 6 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1220959
  Пушкар О. Реалізація конституційних прав і свобод громадян у контексті демократизації публічного управління в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 82-89
1220960
  Каптюрова О.В. Реалізація концепту "политична коректність" в мас-медійному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 137-147


  У статті на матеріалі ток-шоу "Larry King Live" розглядається характерний для американської лінгвокультури концепт «політичної коректності». Аналізуються мовні та культурно-поведінкові прояви цього концепту. Також розглядається проблема ...
1220961
  Пойнар Л.М. Реалізація концепту "синівська шанобливість" у мовній картині світу китайського етносу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 248-255


  У статті здійснено аналіз концепту "синівська шанобливість" як конституанту морально-етичної концептосфери мовної картини світу китайського етносу. В данной статье произведен анализ концепта "сыновья почтительность" как конституанта морально-этической ...
1220962
  Лебідь Є.М. Реалізація метатекстової моделі у поетичному доробку Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 9-14
1220963
  Саблук П.Т. Реалізація механізму реформ в аграрній сфері // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 3-6. – ISSN 2221-1055
1220964
  Медведєва М.О. Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Медведєва Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 492 л. – Додатки: л. 482-492. – Бібліогр.: л. 417-481
1220965
  Медведєва М.О. Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Медведєва Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 44 назви
1220966
  Шуба Ю.В. Реалізація мотиву "двійництва" у романіМ. Спарк "Підсобники та підбурювачі" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 157-163. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
1220967
  Маркевич К.Л. Реалізація національних економічних інтересів України крізь призму залучення прямих іноземних інвестицій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 10, жовтень. – С. 85-89
1220968
  Горбулін В.П. Реалізація національної безпеки держави в контексті глобальних кліматичних змін // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 3-16


  У статті узагальнено результати досліджень оцінювання та прогнозування фізико-географічних і погодно-кліматичних умов реалізації воєнної могутності держави з урахуванням глобальних кліматичних змін.
1220969
  Черній В.В. Реалізація норм права: питання теорії і практики // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 47-51
1220970
  Колот А. Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 87-98 : табл. – ISSN 1811-3141
1220971
   Реалізація основних форм правової політики в Україні : економічна наука / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-45. – Бібліогр.: 5 назв
1220972
  Венедіктова І. Реалізація охоронюваних законом інтересів у договірних правовідносинах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 78-84. – ISSN 1026-9932
1220973
  Антонова А. Реалізація пасивного стану англійського дієслова як перекладознавча проблема // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 3-8
1220974
  Котенко В.М. Реалізація позивачем прав та обов"язків в адміністративному процесі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 47-52. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х


  У статті розкрито сутність реалізації прав та обов"язків позивача в адміністративному процесі та сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КАС України.
1220975
  Михаліцька Н.Я. Реалізація політики енерго- та ресурсозбереження в контексті зміцнення національної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 108-116. – (Серія економічна ; вип. 2)
1220976
  Грабинський І.М. Реалізація політики сталого еколого-економічного розвитку в країнах ЄС: досвід для України / І.М. Грабинський, Ю.Б. Федунь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 327-333. – ISSN 0321-0499
1220977
  Гражевська А.О. Реалізація потенціалу енергоефективності в економіці України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 20-22. – ISBN 978-617-7069-02-6
1220978
  Пшонка В. Реалізація прав громадян на належне медичне забезпечення актуальна державна проблема - у полі зору органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 14-20
1220979
  Любченко П.М. Реалізація прав нації й національних через місцеве самоврядування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 27-37. – ISSN 0201-7245
1220980
  Герасимчук О.П. Реалізація прав потерпілого на стадії апеляційного провадження // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 19-21
1220981
  Афанасьєва К. Реалізація права на ім"я у друкованих виданнях // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 6 (62). – С. 26-32
1220982
  Семьоркіна О. Реалізація права на об"єднання громадян // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "...Що необхідно знати для створення громадської організації".
1220983
  Мокрицька Н.П. Реалізація права на працю за трудовим договором : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мокрицька Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1220984
  Мокрицька Н.П. Реалізація права на працю за трудовим договором : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мокрицька Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 196 л. – Бібліогр. л. 173-196
1220985
  Алексашина Ю. Реалізація принципів добросовісності, справедливості, розумності при договірному регулюванні цивільних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 88-92


  У статті досліджується принципи добросовісності, справедливості, розумності та їх реалізація при договірному регулюванні відносин.
1220986
  Романюк В. Реалізація принципів міжнародного податкового права у Податковому кодексі України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 99-105
1220987
  Ваніна Я.А. Реалізація принципу відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. наук з державного управління : 25.00.04 / Ваніна Яна Адольфівна ; Нац. акад. держ. управління при президентові України, Харк. регіональний ін-т держ. управління. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1220988
  Сопілко І.Ю. Реалізація принципу загальності під час здійснення судово-експертної діяльності в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 32-35
1220989
  Набруско М.С. Реалізація принципу законності при досудовому провадженні у кримінальних справах про торгівлю людьми за проектом нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 80-81. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1220990
  Бачинська О.М. Реалізація програми творення українських національних хорів за гетьманату П. Скоропадського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – . 281-289. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1220991
  Доркену А. Реалізація проекту "Видатні педагоги України та світу" в контексті розвитку суспільства знань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 14-19. – ISSN 2076-9326
1220992
  Кубко А.Є. Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України : автореф. дис... . канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кубко Андрій Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1220993
  Половян О.В. Реалізація регіональної стратегії інноваційно-сталого розвитку з використанням стратегічних карт та екологічних кластерів / О.В. Половян, М.Ю. Тарасова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 312-322


  Запропоновано поняття інноваційно-сталого розвитку. Визначено переваги використання інструментів стратегічного управління та створення економіко-екологічних кластерів для реалізації стратегії інноваційно-сталого розвитку на регіональному рівні.
1220994
  Павлова Т.С. Реалізація свободи і закону у філософсько-правових поглядах Фіхте і Шеллінга:: соціально-філософський аспекто- // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 51. – С. 158-166. – ISSN 2072-1692
1220995
  Рябчинська О.П. Реалізація системи кримінальних покарань у судовій практиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 150-155. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1220996
  Волохова І.С. Реалізація специфічних принципів у місцевому оподаткуванні ( на прикладі майнового оподаткування ) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 19-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1220997
  Накіпова Г. Реалізація факторно-цільового підходу в управлінні сільським господарством Казахстану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтована необхідність використання факторно-цільового підходу до стратегічного управління сільським господарством Казахстану. Автором проведено обґрунтування ФЦП і показано його застосування у розробці короткострокових прогнозів розвитку ...
1220998
  Сімоненко Л.Ю. Реалізація функцій контролю сформованості методичної компетентності майбутніх філологів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 113-120. – ISSN 2312-5993
1220999
  Бенедисюк І. Реалізація функцій права в процесі захисту прав інтелекутальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 35-41
1221000
  Карманюк О.П. Реалізація юридичних обов"язків та їх вплив на правовий порядок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 62-65
<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,