Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1203001
  Лозовский А. "Примерно двадцать лет спустя" : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 3/4. – С. 71-121. – ISSN 0131-8136
1203002
   "Примирення - дар Божий, джерело нового життя" Всеукраїнський християнський конгрес 1-й : Тексти виступів та доповідей .23-24 вересня. – Київ, 1999. – 140с.
1203003
  Поліщук А. "Примирення між владою та народом можливе тільки на спільній національній ідеї" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 14-15
1203004
  Болгара А. "Примусова праця" та "обов"язкова праця": співвідношення понять та проблеми законодавчого регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 19-21
1203005
  Ріль Т. "Примхи долі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 184-187. – ISSN 08-68-4790-1
1203006
  Конюх О. "Примхи долі", або На захист Кіри Муратової // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2002. – № 14, (літо). – С.8-25
1203007
  Жигальцова Л. "Принадлежность к России должна біть источником гордости..." : Абрам Осипович Гукасов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 108-111. – ISSN 0235-7089
1203008
  Шириця П. "Принаймні птахом перелітним" : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 302-314
1203009
  Улицкая Л. "Принимаю все, что дается" / беседу вела Анастасия Гостева // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Фонд "Литературная мысль" ; редкол.: Л.И. Лазарев, Т.А. Бек, И.А. Говорун [и. др.]. – Москва, 2000. – № 1. – С. 215-237. – ISSN 0042-8795
1203010
  Еремин М. "Принудить придорожный куст..." : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 3. – ISSN 0321-1878
1203011
  Багряна А. "Принц і жінка" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: О. Балабко, Ф. Баландін, В. Герасим"юк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 11/12. – С. 97-112. – ISSN 0208-0710


  Монодрама на одну дію.
1203012
  Терещенко О. "Принц і фея" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 83
1203013
  Бандура А.И. "Принц мрака", или Загадка Клода Ашиля Дебюсси // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 4 (30). – С. 212-219
1203014
  Ост А. "Принц на Міцику" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Оповідання.
1203015
  Терзакіс А. [Принцеса Ізабо : історичний роман / Ангелос Терзакіс. – 14-е вид. – Афіни : Естія, 1995. – 514 с. – Видання новогрецькою мовою
1203016
  Полуянова А.Н. Применение автоматизации в топографо-геодезическом производстве при определении объемов объектов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 54-58 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
1203017
  Филянин Д.В. Применение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии для решения задач идентификации и оценки источников гармонических искажений // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 23-28 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1203018
  Коваленко П.Н. Применение автоматических приборов в элетрохимических методах контроля производства / П.Н. Коваленко. – Москва-Л
25. – 1952. – С.422-428
1203019
  Клюшниченко А.П. Применение административных штрафов органами милиции / А.П. Клюшниченко, А.В. Смойленко. – Киев, 1968. – 60с.
1203020
  Крамор В.С. Применение алгоритмов как средства управления познавательной деятельностью учащихся / В.С. Крамор, Ю.Ю. Щербань. – Москва, 1972. – 19 с.
1203021
  Коваленко П.Н. Применение алюминиевых электродов в комбинированном электрохимическом анализе цветных металлов / П.Н. Коваленко
17. – 1951. – С. 521-535
1203022
  Дорошенко Ж.Г. и др. Применение аналоговых вычислительных машин в медико-биологических исследованиях / Ж.Г. и др. Дорошенко. – Л, 1976. – 232с.
1203023
  Коломбет Е.А. Применение аналоговых микросхем / Е.А. Коломбет, К. Юркович, Я. Зодл. – Москва : Радио и связь, 1990. – 319 с.
1203024
  Злотов А.В. Применение аппроксимационно-комбинаторного метода / А.В. Злотов, В.Р. Хачатуров. – Москва, 1984. – 41 с.
1203025
  Зятькова Л.К. Применение аэрокосмической информации при геологических исследованиях Сибири / Л.К. Зятькова, А.Л. Яншин. – Новосибирск, 1981. – 20с.
1203026
  Иванова Т.Ф. Применение аэрометодов при инженерно-геокриологических изысканиях / Т.Ф. Иванова. – Москва, 1982. – 70с.
1203027
  Коньков А.Г. Применение бесстружкового метода в анализе черных сплавов : Автореф. ...канд.хим.наук / А.Г.Коньков. – Сталинград, 1949. – 4 с.
1203028
  Пошюнас П.-З.К. Применение бухгалтерских познаний при расследовании и предупреждении преступлений / П.-З.К. Пошюнас. – Вильнюс, 1977. – 197с.
1203029
  Авондо-Бодино Применение в экономике теории графов / Дж. Авондо-Бодино ; пер. с англ., общ. ред. и предисл. А.А. Фридмана. – Москва : Прогресс, 1966. – 160 с. : четр. – Библиогр.: с. 154-158
1203030
  Линчевский Б.В. Применение вакуума в производстве стали / Б.В. Линчевский, А.А. Вертман. – Москва, 1960. – 128с.
1203031
  Добрецов Н.Л. Применение вероятно-статистических методов в геологии : Курс лекций для студ. НГУ / Н.Л. Добрецов, Н.С. Маковская; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1967. – 124с.
1203032
  Горинов В.А. Применение видеозаписи при расследовании преступлений / В.А. Горинов, К.С. Скоронников. – М, 1975. – 110с.
1203033
  Лоскутов В.И. Применение вычислительной техники в народном хозяйстве / В.И. Лоскутов. – Москва, 1972. – 46 с.
1203034
  Вигдергауз М.С. Применение газовой хроматографии для определения физико-химических свойств веществ / М.С. Вигдергауз, Р.И. Измайлов. – Москва : Наука, 1970. – 160с.
1203035
  Качалов А.П. Применение гауссовых пучков в изотропной теории упругости / А.П. Качалов, М.М. Попов. – Л., 1982. – 14 с.
1203036
  Бикчентай Р.Н. Применение гезотурбинных установок в промышленности / Р.Н. Бикчентай, Г.С. Лопоян, Б.П. Поршаков ; Гос. науч.-техн. ком. Совета Министров РСФСР, Гос. науч.-исслед. ин-т науч. и техн. информации. – Москва : ГОСИНТИ, 1959. – 148 с. : ил. – Библиогр.: с. 141-142
1203037
   Применение геодезических методов при строительстве. – Новосибирск
Т. 7 (47). – 1979
1203038
  Крутиховская З.А. Применение геофизических методов для изучения железорудной формации Украинского кристаллического щита / З.А. Крутиховская, Г.К. Кужелов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 131с.
1203039
  Колесник А.В. Применение ГИС для изучения причин формирования муссонов Индийского океана / А.В. Колесник, В.Д. Доля, Н.В. Кучеренко // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 17-17
1203040
  Бершадский А.М. Применение графов и гиперграфов для автоматизации конструкторского проектирования РЭА и ЭВА / А.М. Бершадский. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1983. – 120 с.
1203041
  Щёкин Ю.В. Применение доктрины подразумеваемой компетенции в практике Международного суда ООН // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 152. – С. 152-162. – ISSN 2224-9281
1203042
  Жеданов С.А. и др. Применение замкнутой телевизионной системы в учебном процессе / С.А. и др. Жеданов. – Киев, 1980. – 78с.
1203043
  Ляховицкий М.В. Применение звукозаписи в обучении иностранным языкам / М.В. Ляховицкий. – М., 1979. – 133с.
1203044
  Балезин С.А. Применение ингибиторов кислотной коррозии / С.А. Балезин ; В.П. Баранник ; И.Н. Путилова. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1948. – 29 с.
1203045
  Белоносов С.М. Применение интегральных представлений к решениям задач теплопроводности и динамики вязкой жидкости / С.М. Белоносов, В.Г. Овсиенко, В.Я. Карачун. – Киев : Выща школа, 1989. – 162, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 157-160 (80 назв.). – ISBN 5-11-000121-9
1203046
   Применение интегральных схем / П. Алфке, Д. Бакли, Э. Бриз, Б. Кейтон, Э. и др. Коль; Уильямс А. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1987. – 432 с.
1203047
  Кондратьев А.С. Применение интегральных уравнений к некоторым задачам колебаний и исследованию форм равновесия стержня при продольном изгибе : Автореф... докт. физ.-мат.наук / Кондратьев А.С. – Куйбышев, 1949. – 7 с.
1203048
  Варфоломеева Е.К. Применение инфракрасной спектроскопии для исследования глинистых минералов / Е.К. Варфоломеева. – Москва, 1976. – 37с.
1203049
  Бунге Н.А. Применение каолиновых шариков и пипетки Сале к анализу газов по способу Бунзена / Н.А. Бунге. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1888. – 8 с. : ил. – Отд. оттиск: Журнал Русского хим. Общества. Т. XX., вып. 9. – (Из технической лаборатории Университета Св. Владимира)
1203050
  Иванов Н.И. Применение кислорода в мартеновских печах. / Н.И. Иванов. – Свердловск, 1960. – 216с.
1203051
  Кондаков В.В. Применение кислорода в черной металлургии / В.В. Кондаков. – Москва, 1947. – 39с.
1203052
  Амджади Азиз Применение кластерного анализа для выделения участков грунтовых вод со сходным химическим составом в Ширазской и Хоррамабадской межгорных впадинах Ирана / Амджади Азиз, Д. Чомко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 54-61. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. О.Є. Кошляковим) Грунтовые воды Ширазской межгорной впадины широко используются как для водоснабжения, так и для полива сельскохозяйственных культур, в промышленности и других целей. В ...
1203053
  Никитин Д.С. Применение кластерного анализа для изучения структуры осадочного чехла в северо-восточной части Баренцевоморского шельфа / Д.С. Никитин, М.Д. Хуторской // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 98-103 : рис. – Библиогр.: с. 103. – (Геология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1203054
   Применение коллективного подряда в производственных цехах предприятий и объединений : Межотраслевые метод. рекомендации. – Москва : Экономика, 1989. – 40 с.
1203055
  Чумаченко И.В. Применение компетентностного подхода при управлении командами в мультипроектной среде / И.В. Чумаченко, Н.В. Доценко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 83-89 : табл., фото. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 2222-8810
1203056
  Лаврентьев Г.В. Применение конечных элементов к решению краевых задач эллиптического и параболического типов / Г.В. Лаврентьев. – Барнаул, 1983. – 79 с.
1203057
  Ступина О.Г. Применение концепции управления дестинацией при планировании и развитии туризма в приграничных районах // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 152-157. – Библиогр.: 5 назв.
1203058
  Васильев Е.К. Применение корреляционного анализа при изучении изоморфизма в оливинах и гранатах / Е.К. Васильев. – Москва : Наука, 1969. – 104с.
1203059
  Ромашевский А.Ю. Применение косоугольной системы координат к расчету на прочность балочных конструкций / А.Ю. Ромашевский. – Москва : Изд. Бюро новой техники, 1946. – 12 с. – (Технические отчеты / М-во авиац. пром-сти СССР. Центр. аэрогидродинам. ин-т им. проф. Н. Е. Жуковского ; № 68)
1203060
  Горб А. Применение лазерного сканирования для моделирования рельефа техногенных зон / А. Горб, Д. Еременко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 156-158. – ISSN 1819-1339
1203061
  Бергер Д. Применение лазерной техники в геодезии и геофизике / Д. Бергер ; пер. с англ. А.В. Кондрашкова, Д.Д. Дзямана ; ред. Медведев П.П. – Москва : Недра, 1977. – 60 с. : ил. – библиогр.: с. 56-59
1203062
  Иванов Ю.Л. Применение лазеров в научных исследованиях / Ю.Л. Иванов. – Ленинград, 1975. – 38 с.
1203063
  Рой И.В. Применение лазеротерапии в лечении больных с неврологическими проявлениями остеохондроза поясничного отдела позвоночника / И.В. Рой, Е.И. Баяндина, С.П. Ячник // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 87-91. – ISSN 1681-276Х


  "...У статті оцінювалася ефективність комплексного використання низькоенергетичного лазерного випромінювання в інфрачервоному спектрі за скануючою методикою на апараті “МЕДИК–2 К” у реабілітації хворих із неврологічними проявами остеохондрозу хребта. ...
1203064
  Ловцов Д.П. Применение лигатурных сплавов и соединений лития, бериллия, циркония и редкоземельных элементов в металлах и сплавах. / Д.П. Ловцов. – М, 1961. – 64с.
1203065
  Иванов В.А. Применение малых ЭВМ в экспериментальной ядерной физике / В.А. Иванов, А.В. Сомиков. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 122 с.
1203066
  Голубев В.В. Применение малых ЭВМ для решения геодезических задач / В.В. Голубев; ред. Л.М. Комарькова. – Москва : Недра, 1979. – 143 с.
1203067
   Применение математики в экономике. – Ленинград
Вып. 11. – 1976
1203068
  Пошкявичюс В.А. Применение математических и логических средств в правовых исследованиях / В.А. Пошкявичюс. – Вильнюс, 1974. – 222с.
1203069
  Григорьян Г.Д. Применение математических методов в машиностроении. / Г.Д. Григорьян, П.А. Линчевский. – Одесса, 1979. – 116с.
1203070
  Кузнецов Ю.Н. Применение математических методов в планировании автоперевозок грузов на стройках Украины / Ю.Н. Кузнецов. – К., 1967. – 80с.
1203071
  Захаров В.П. Применение математических методов в социально-психологических исследованиях / В.П. Захаров. – Л., 1985. – 63с.
1203072
   Применение математических методов в экон. и соц.. – Новосибирск
№ 1. – 1977
1203073
   Применение математических методов в экон. и соц.. – Новосибирск
№ 2. – 1977
1203074
   Применение математических методов в экон. и соц.. – Новосибирск
№ 8. – 1978
1203075
   Применение математических методов в экон. и соц.. – Новосибирск
№ 5. – 1979
1203076
   Применение математических методов в экон. и соц.. – Новосибирск
№ 7. – 1979
1203077
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 4. – 1977
1203078
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 5. – 1977
1203079
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 6. – 1977
1203080
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№№ 3-6,9-11. – 1978
1203081
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 7. – 1978
1203082
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 2. – 1979
1203083
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 3. – 1979
1203084
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 6. – 1979
1203085
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 8. – 1979
1203086
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 10. – 1979
1203087
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 11. – 1979
1203088
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 12. – 1979
1203089
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 1. – 1981
1203090
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 2. – 1981
1203091
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 9. – 1981
1203092
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 10. – 1981
1203093
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 11. – 1981
1203094
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 12. – 1981
1203095
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№№ 3-9,б/н. – 1982
1203096
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 4. – 1983
1203097
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 6. – 1983
1203098
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 7. – 1983
1203099
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 10. – 1983
1203100
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 11. – 1983
1203101
   Применение математических методов в экономике. – Новосибирск
№ 12. – 1983
1203102
  Котов И.В. Применение математических методов в экономике и политическая экономия социализма / И.В. Котов. – Л, 1972. – 168с.
1203103
  Ахмеев Г.Н. Применение математических методов в экономическом анализе : Учебное пособие / Г.Н. Ахмеев. – Чебоксары, 1968. – 37 с.
1203104
  Жуков Л.И. Применение математических методов и ЭВМ в экономике труда / Л.И. Жуков, Н.П. Залесова. – Л., 1982. – 30с.
1203105
   Применение математических методов оптимизации сложных экономических систем : Сб. науч. тр. – Киев : ИК АН УССР, 1984. – 136 с.
1203106
  Байковский К.Л. Применение математических методов решения экономических задач : учеб. пособие для студентов экон. спец. вузов / К.Л. Байковский ; Белорус. гос. ин-т нар. хоз-ва. Каф. вісш. математики. – Минск : [б. и.], 1976. – 45 с.
1203107
  Деметьев Л.Ф. Применение математической статистики в нефтегаопромысловой геологии / Л.Ф. Деметьев. – М, 1977. – 256с.
1203108
  Васин В.М. Применение машины АТЭ-80 для механизации учетных работ / В.М. Васин, С.Д. Кравцов. – Москва, 1971. – 269с.
1203109
  Коваленко П.Н. Применение медного амальгамированного электрода для электролитического отделения висмута от кадмия с последующим полярографированием кадмия / П.Н. Коваленко
27. – 1961. – С.109-114
1203110
  Иванова З.И. Применение мекуриметрии для потенциометрического определения хлоридов / З.И. Иванова, П.Н. Коваленко, 1958. – 122с.
1203111
  Галкин А.А. Применение мер сглаживания в непараметрических ядерных классификаторах с использованием нормальной аппроксимации вероятностей // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 85-92. – ISSN 0572-2691
1203112
  Гохштейн Д.П. Применение метода вычитания к анализу работы энергоустановок / Д.П. Гохштейн, Г.П. Верхивер. – К, 1985. – 81с.
1203113
  Романюк В.А. Применение метода дифференциального поглощения и рассеяния для оценки загрязненности подстилающей поверхности сельскохозяйственных угодий / В.А. Романюк, С.В. Нестеренко, И.А. Черепнев // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 104-109 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2311-1828
1203114
  Булах Е.Г. Применение метода минимизации для решения задач структурной геологии по данным гравиразведки / Е.Г. Булах, В.А. Ржаницын , М.Н. Маркова ; АН УССР, Ин-т геофизики. – Киев : Наукова думка, 1976. – 219 с. : схем. – Библиогр.: с. 209-217 (334 назв.)
1203115
   Применение метода оптического моделирования для решения инженерно-геологических задач и прогноза грунтов на территории г. Ташкента. – Ташкент, 1972. – 7с.
1203116
   Применение метода рентгеновской томографии при петрофизических исследованиях керна нефтяных и газовых месторождений / С.В. Галкин, А.А. Ефимов, С.Н. Кривощеков, Я.В. Савицкий, С.С. Черепанов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 995-1007 : рис. – Библиогр.: с. 1006-1007. – ISSN 0016-7886
1203117
  Кармышева В.Я. Применение метода флюоресцирующих антител в вирусологии : Атлас / В.Я. Кармышева. – Москва : Медицина, 1979. – 116 с. : ил.
1203118
  Адхамов А.А. Применение метода функций Грина в классической статистической механике / А.А. Адхамов, В.И. Лебедев ; отв. ред. О.В. Добровольский ; АН ТаджикССР, Физю-техн. ин-т им. С.У. Умарова. – Душанбе : ФТИ, 1975. – 199 с. – Библиогр.: с. 186-198
1203119
  Терехов Г.В. Применение метода электрофореза аутоплазмой крови в программах ухода за кожей лица / Г.В. Терехов, И.П. Дмитренко, Н.В. Чухраев // Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Українс. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 88-92. – ISSN 1727-5741
1203120
  Корнилов М.Ю. Применение метода ядерного магнитного резонанса для исследования химических соединений / М.Ю. Корнилов. – Київ, 1990. – 160с.
1203121
  Суханов В.Л. Применение методов газофазного осаждения кремния для создания малошумящих полупроводниковых приборов с Р-П-переходами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Суханов Владислав Ливерьевич ; АН СССР ; Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1979. – 19 с. – Библиогр.: 13 назв.
1203122
  Голембо З.Б. Применение методов кибернетики в электротехнике. / З.Б. Голембо. – М.-Л., 1962. – 304с.
1203123
  Иудин А.А. Применение методов количественного анализа в социально-политических исследованиях и прогнозировании: на прим. Пакистана / А.А. Иудин. – М., 1984. – 152с.
1203124
  Евстратенко Л.И. Применение методов планирования промышленных экспериментов для решения задач управления проветриванием шахт / Л.И. Евстратенко, А.А. Юрченко, Е.В. Столбченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 214-224 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1203125
  Ильинский А.С. Применение методов спектральной теории в задачах распространения волн / А.С. Ильинский, Ю.В. Шестопалов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 184 с.
1203126
  Крушатина Н.А. Применение методов электронографии к определению атомной структуры кристаллов / Н.А. Крушатина. – Свердловск, 1985. – 81 с.
1203127
  Багдасарашвили З.Г. Применение микроэлементов в виноградарстве / З.Г. Багдасарашвили. – Москва : Колос, 1966. – 96 с. : ил., со схем. – Библиогр.: с. 86-95
1203128
   Применение мини-ЭВМ в вычеслительных системах и управлении производства. – Киев, 1978. – 49 с.
1203129
  Голованов С.В. Применение МИНИ-ЭВМ в современных автоматизированных системах обработки информации / С.В. Голованов. – М., 1979. – 34с.
1203130
   Применение мини-ЭВМ и анализ стохастических процессов в многомашинных комплексах. – Киев, 1978. – 46 с.
1203131
  Зубков Г.Н. Применение моделей и методов структурного анализа систем в градостроительстве / Г.Н. Зубков. – Москва, 1984. – 149 с.
1203132
  Осипов В.В. Применение модели SWAT для моделирования стока нитратных соеденений рек лесостепной зоны Украини / В.В. Осипов, Н.Н. Осадчая // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 1 (44). – С. 104-113. – ISSN 2306-5680
1203133
  Гавич И.К. Применение моделирования к обработке гидрогеологической информации / И.К. Гавич. – Москва, 1971. – 92с.
1203134
   Применение модифицированного тайроном кремнезема для концентрирования и атомно-эмиссионно-спектрометрического с индуктивно связанной плазмой определения металлов в природных водах / С.Л. Дидух, В.Н. Лосев, А.Н. Мухина, А.К. Трофимчук // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва, 2016. – Т. 71, № 11. – С. 1137-1144. – ISSN 0044-4502
1203135
  Добромыслов П.А. Применение наглядных пособий в естественно-научных лекциях / П.А. Добромыслов. – Пенза, 1955. – 62с.
1203136
  Добромыслов П.А. Применение наглядных пособий в лекциях на естественнонаучные темы / П.А. Добромыслов. – М, 1956. – 47с.
1203137
  Аршинов В.В. Применение наклоняемых столиков-гемисфер на поляризационном микроскопе для работы по федоровскому методу / В.В. Аршинов ; Всесоюз. науч.-ислед. ин-т минер. сырья М-ва геологии. – Москва : Госгеолиздат, 1952. – 60 с. : ил. – Библиогр.: с. 53-54
1203138
  Жаровский Ф.Г. Применение не смещивающихся с водой органических растворителей в наалитической химии / Ф.Г. Жаровский. – К., 1951. – 64-75с.
1203139
  Жаровский Ф.Г. Применение не смещивающихся с водой органических растворителей в наалитической химии / Ф.Г. Жаровский, 1951. – 209-216с.
1203140
  Бреев К.А. Применение негативного биноминального распределения для изучения популяционной экологии паразитов / К.А. Бреев. – Л, 1972. – 71с.
1203141
  Прокофьев В.А. Применение непрерывной формы показателя темпов роста в экономическом анализе / В.А. Прокофьев; Под ред.В.И. Крючковой. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1981. – 80 с.
1203142
   Применение нового метода очистки ДНК микробиоты каштановых почв Западно-Казахстанской области для метагеномного анализа / Н.Х. Сергалиев, М.Г. Какишев, А.Т. Жиенгалиев, М.А. Володин, Е.Е. Андронов, А.Г. Пинаев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С.479-485 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1203143
  Волосов Д.С. Применение новых оптических стекол в фотографических и проекционных системах / Д.С. Волосов, 1957. – 27с.
1203144
  Дмитриев Ф.И. Применение нормативного метода учета производства на заводе. / Ф.И. Дмитриев. – Л., 1960. – 41с.
1203145
  Берг Р. Применение о-оксихинолина в аналитической химии / Р. Берг. – Москва : ОНТИ, 1937. – 108 с.
1203146
  Князев В.К. Применение облученного полиэтилена в радиоэлектронике / В.К. Князев, Н.А. Сидоров. – Москва, 1972. – 64 с.
1203147
  Грабельковская Л.Я. Применение обучающих программ в курсе физики / Л.Я. Грабельковская. – Алма ата, 1975. – 26 с.
1203148
  Кобзев В.В. Применение оптических квантовых генераторов для целей связи / В.В. Кобзев, Б.М. Милинкис, Р.Г. Емельянов. – Москва, 1965. – 120 с.
1203149
  Бергмане Э.Э. Применение оргавтоматов с систем е материально-технического снабжения / Э.Э. Бергмане, А.А. Кораблева; Э.Э. Бергман, А.А. Кораблева. – Москва : [б. и.], 1976. – 18с . – Библиогр.: с. 17. – (Обзорная информация. Серия: Применение математических методов, вычислительной техники и оргтехники в материально-техническом снабжении / ЦНИИТЭИМС)
1203150
  Остроумов Э.А. Применение органических оснований в аналитической химии / Э.А. Остроумов. – Москва : АН СССР, 1959. – 127 с.
1203151
  Жаровский Ф.Г. Применение органических растворителей в анализе / Ф.Г. Жаровский, 1952. – 553-555с.
1203152
  Бусев А.И. Применение органических реактивов в неорганическом анализе / А.И. Бусев, Н.Г. Полянский. – Москва : АН СССР, 1958. – 84 с.
1203153
   Применение ортогональных методов при обработке и анализе систем : межвузов. сб. – Свердловск : Издание УПИ, 1980. – 128 с.
1203154
   Применение ортогональных методов при обработке и анализе систем : межвузов. сб. науч. трд. – Свердловск : Издание УПИ, 1983. – 150 с.
1203155
  Варшавский И.Н. Применение отбойных молотков в горном деле / И.Н. Варшавский. – Харків, 1931. – 32с.
1203156
  Борисова Н.А. Применение офсетной печати в органах НТИ : метод. пособ. ; Н.А. Борисова ; Ин-т повышения квалификации информ. работников / Н.А. Борисова. – Москва : ИПКИР, 1979. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87 (16 назв.)
1203157
  Бахмани О. Применение педотрансферных функций для оценки параметров водоудерживания почв / О. Бахмани, С. Паланги // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 711-719 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
1203158
  Велиев Н.Ф. Применение персональных компьютеров для решения задач размещения геометрических объектов на территории / Н.Ф. Велиев, В.Г. Киселев. – Москва, 1987. – 19с.
1203159
  Кукла В.Г. Применение перфокарт-документов для регистрации и обработки информации о поступающих в вузы / В.Г. Кукла. – Москва, 1972. – 14с.
1203160
  Остроумов Э.А. Применение пиридина в химическом анализе / Э.А. Остроумов. – Москва-Ленинград : ГОНТИ, 1939. – 31 с.
1203161
  Крутянский М.М. Применение плазменного нагрева / М.М. Крутянский, А.А. Никулин, В.А. Молдавер. – Москва-Ленинград, 1964. – 80 с.
1203162
  Антонович В.П. Применение поверхностно-активных веществ в фотометрических методах анализа / Антонович В.П., Манджагаладзе О.В., Новоселова М.М. – Тбилиси : Издательство Тбил. университета, 1983. – 112 с. – Библиогр.: с. 75-103
1203163
  Гозлинг В. Применение полевых транзисторов / В. Гозлинг. – Москва : Энергия, 1970. – 160 с. – (Библиотека по радиоэлектронике ; Вып. 27)
1203164
  Батюк В.П. Применение полимеров и поверхостно-активных веществ в почвах / Батюк В.П. ; АН СССР, Науч. совет по проблемам почвоведения и мелиорации почв, Ин-т агрохимии и почвоведения. – Москва : Наука, 1978. – 242 с. : 51 таблиця, 80 ілюстрацій. – Список лит.: с. 231-240
1203165
  Кольцов В.В. Применение полупроводников в телемеханике / В.В. Кольцов. – Москва, 1962. – 100с.
1203166
  Жевандров Н.Д. Применение поляризованного света / Н.Д. Жевандров. – Москва : Наука, 1978. – 176 с.
1203167
  Коваленко П.Н. Применение полярографа для изучения влияния сильных электролитов на процесс электролиза меди и кобальта / П.Н. Коваленко
33. – 1959. – С. 241-248
1203168
  Буткевич В.Г. Применение правил международного обычая во внутригосударственном суде // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 35-42. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 15)
1203169
  Алексенко А.Г. Применение прецизионных аналоговых ИС / А.Г. Алексенко. – Москва : Радио и связь, 1980. – 223 с.
1203170
  Свиридова О. Применение принципа uti possidetis (juris) при делимитации территорий // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 95-97. – ISBN 978-617-7069-14-9
1203171
  Дунская И.Я. Применение программированных материалов по русскому языку / И.Я. Дунская. – Рига, 1991. – 31с.
1203172
  Астанин Л.Ю. Применение программируемых калькуляторов для инженерных и научных расчетов / Л.Ю. Астанин, Ю.Д. Дорский, А.А. Костылев. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1986. – 175 с.
1203173
  Данилов В.Л. Применение программируемых микрокалькуляторов для обработки результатов измерений / В.Л. Данилов. – М, 1988. – 108с.
1203174
  Буцукина И.Б. Применение продукционной модели знаний в системе ограничений для процессов преобразования ресурсов / И.Б. Буцукина, Шабанова-Кушнаренко, С.Ф. Чалый // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 31
1203175
  Гудрамович В.С. Применение проекционно-итерационных схем МКЭ к решению задач упругопластического деформирования оболочек с отверстиями / В.С. Гудрамович, Э.Л. Гарт, С.А. Рябоконь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Разработаны проекционно-итерационные схемы вариационно-сеточного метода конечных элементов для численного анализа упругопластического деформирования цилиндрических оболочек с отверстиями. Созданы методики и алгоритмы решения соответствующих задач. ...
1203176
  Жалнерович Е.А. Применение промышленных роботов / Е.А. Жалнерович. – Минск, 1984. – 222с.
1203177
  Брода Э. Применение радиоактивности в технике / Э. Брода, Т. Шенфельд ; пер. с нем. С.М. Райского. – Москва : Физматгиз, 1959. – 444 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Физико-математическая библиотека инженера)
1203178
  Анисимов Б.В. Применение радиоактивных изотопов в машиностроении / Б.В. Анисимов. – Москва, 1957. – 24с.
1203179
  Джагацпанян Р.В. Применение радиоактивных изотопов для контроля химических процессов / Р.В. Джагацпанян. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 344 с.
1203180
  Белицер В.А. Применение радиоктивных элементов в биохимии / В.А. Белицер. – [Б. г. : б. и.], 1939. – С. 157-167
1203181
  Лазарев А.И. Применение рациональных величин в количественном анализе. / А.И. Лазарев. – М., 1964. – 20с.
1203182
  Крастинь О.П. Применение регрессионного анализа в исследованиях экономики сельского хозяйства / О.П. Крастинь. – Рига, 1976. – 251с.
1203183
  Бондаренко С.И. Применение сверхпроводимости в магнитных измерениях / С.И. Бондаренко, В.И. Шеремет. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1982. – 132 с. : рис. – Библиогр.: с. 127-129
1203184
  Клаусс Г. Применение светофильтров в фотографии. / Г. Клаусс, Г. Мойзель. – М, 1983. – 174с.
1203185
  Поспелов П.А. Применение сейсморазведки при поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений / П.А. Поспелов. – М, 1976. – 48с.
1203186
  Хонин В.Н. Применение силы государств в международных отношениях и международное право // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 22-28. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
1203187
  Богданов В.Н. Применение сковзного индукционного нагрева в промышленности / В.Н.Богданов, С.Е. Рыскин ; под общ. ред. А.А. Фогеля. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва ; Ленинград : Машиностроение, 1965. – 96 с. : ил. – (Б-чка высокочастотника-термиста ; вып. 12)
1203188
  Лазарев В.В. Применение советского права / В.В. Лазарев. – Казань, 1972. – 200 с.
1203189
  Берченко А.Я. Применение советского социалистического права : лекции... / А.Я. Берченко ; Заоч. высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. парт. и советского строительства. – Москва : Издательство ВПШ и АОН, 1960. – 31 с.
1203190
  Биленчук П.Д. Применение современных физических методов исследования для решения поисковых задач в криминалистической практике. / П.Д. Биленчук, Н.В. Перебитюк ; МВД Украины, Укр. акад. внутр. дел. – Киев, 1993. – 74 с.
1203191
  Бусев А.И. Применение соединений двухвалентного хрома в аналитической химии / А.И. Бусев; АН СССР, Всесоюз. ин-т науч. и технич. информации. – Москва : [Б. и.], 1960. – 164 с.
1203192
  Грассели Д. Применение спектроскопии КР в химии / Д. Грассели. – Москва, 1984. – 216 с.
1203193
   Применение специализированной смеси на основе частично гидролизованного белка в питании для недоношенных детей. Результаты клинической апробации / И.И. Мебелова, М.Е. Пруткин, О.В. Голбай, Е.А. Павлюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 108-113. – ISSN 2226-1230
1203194
  Бринкман Г. Применение спинорных инвариантов в атомной физике / Г. Бринкман ; пер. с англ. О.А. Владимировой ; под ред. В.Б. Берестецкого. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 94 с. – Библиогр.: с. 91 (20 назв.)
1203195
   Применение средств ВТ для моделирования задач экономики и управления. – Москва, 1989. – 142 с.
1203196
   Применение стандартизованой библиографической терминологии. – Москва, 1986. – 39 с.
1203197
   Применение стандартизованой терминологии по каталогизации. – М, 1986. – 63с.
1203198
   Применение статистических методов в метеорологии. – Новосибирск, 1971. – 211с.
1203199
   Применение статистических методов в метеорологии. – М, 1971. – 345с.
1203200
   Применение статистических методов в метеорологии. – М, 1977. – 312с.
1203201
   Применение статистических методов в метеорологии. – М, 1978. – 280с.
1203202
   Применение статистических методов в метеорологии. – М, 1987. – 240с.
1203203
  Головинский В.В. Применение статистических методов в производстве / В.В. Головинский. – М., 1963. – 344с.
1203204
   Применение статических методов в производствеи управлении. – М
1. – 1990. – 169с.
1203205
   Применение статических методов в производствеи управлении. – М
2. – 1990. – 169с.
1203206
  Кондашевский В.В. Применение стереодинамики в высшей школе / В.В. Кондашевский. – Омск, 1980. – 93с.
1203207
   Применение стереофотограмметриии при гравиметрических съемах в горах. – М, 1974. – 91с.
1203208
  Азиз Амджади Применение стохастической модели для долгострочного прогнозакачества воды грунтового водоносного горизонта Хоррамабадской и Ширазской межгорных впадин / Азиз Амджади, Ф.В. Чомко, Д.Ю. Носик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 111-116 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1203209
  Золотов Н.Д. Применение твердых сплавов при буре перфораторами / Н.Д. Золотов, Н.В. Шилов. – М.-Л., 1936. – 152с.
1203210
  Вустер У. Применение тензоров и теории групп для описания физических свойств кристаллов : пер.с англ. / У. Вустер. – Москва : Мир, 1977. – 383 с.
1203211
  Елисеева И.И. Применение теоретико-информационных характеристик в социально-экономической статистике. / И.И. Елисеева. – Л., 1979. – 30с.
1203212
  Агамалов А.С. Применение теории вероятностей в расчётах надёжности / А.С. Агамалов. – Москва, 1964. – 27 с.
1203213
   Применение теории вероятностей и математической статистики. – Вильнюс
Вып. 2. – 1979
1203214
   Применение теории графов в химии. – Москва, 1988. – 304 с.
1203215
  Алферова З.В. Применение теории графов в экономических расчетах / З.В. Алферова, В.П. Езжева. – Москва, 1971. – 150 с.
1203216
   Применение теории графов связей в технике. – М, 1974. – 96с.
1203217
  Котов В.Н. Применение теории измерений в биологических исследованиях / В.Н. Котов; АН УСССР, Институт ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев : Наукова думка, 1985. – 100 с. : ил., табл. – Библиогр.: 27 назв
1203218
  Сницарь М.А. Применение теории линейной наследственной ползучести к набухающим грунтам в гидротермальных условиях // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 96-104 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
1203219
  Лоссиевский В.Л. Применение теории подобия и динамических аналогий к задачам моделирования объектов и процессов регулирования / В.Л. Лоссиевский. – М.-Л, 1951. – 152с.
1203220
  Веников В.А. Применение теории подобия и физического моделирования в электротехнике / В.А. Веников. – Москва-Ленинград, 1949. – 168 с.
1203221
  Гухман А.А. Применение теории подобия к исследованию процессов тепло-массообмена (процессы переноса в движущейся среде) / А.А. Гухман. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 328 с.
1203222
  Гухман А.А. Применение теории подобия к исследованию процессов тепло-массообмена (Процессы переноса в движущейся среде) / А.А. Гухман. – Москва : Высшая школа, 1967. – 303 с.
1203223
  Кузьменко И.Н. Применение теории случайных функций в геодезии : монография / И.Н. Кузьменко, Ю.В. Полищук, Л.А. Шаповалова. – Киев : Вища школа, 1980. – 144 с.
1203224
  Шишковский Б. Применение теории строения атомов и молекул Дж. Дж. Томсона к химии / Богдан Шишковский. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнарев и К*, 1918. – VI, 248 с. : ил.
1203225
  Лобода Е.Л. Применение термографии при исследовании процессов горения / Е.Л. Лобода, В.В. Рейно, М.В. Агафонцев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исслед. Томский гос. ун-т, Ин-т оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН. – Томск : Издательство Томского университета, 2016. – 77, [3] с. – Библиогр.: с. 73-77. – ISBN 978-5-7511-2430-4
1203226
  Попов В.Н. Применение технических средств в учебном процессе / В.Н. Попов. – Киев, 1980. – 107с.
1203227
   Применение технических средств обучения при изучении романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" в средних профтехучилищах.. – Москва, 1975. – 28 с.
1203228
  Дэвинс Г.Л. Применение точной магнитной записи / Г.Л. Дэвинс. – М, 1967. – 288с.
1203229
  Быховская Е.В. Применение траектографа при разработке электронных приборов : межвузовская научная конференция по применентю физич. и математич. моделирования, доклад М-05 / Е.В. Быховская, А.М. Харченко. – Москва : [Б. и.], 1959. – 7 с.
1203230
   Применение транзисторных и магнитных элементов в цифровых вычеслительных машинах : сб. статей. – Москва : Советское радио, 1960. – 230 с.
1203231
  Диккерсон Л.Р. Применение углекилого газа для уменьшения вязкости нефти / Л.Р. Диккерсон, Дж.У. Кроуфорд. – М., 1961. – 13с.
1203232
  Волков Г.М. Применение углеродных материалов / Г.М. Волков, Н.В. Плещивцев. – Москва, 1990. – 62с.
1203233
  Горелик И.И. Применение уголовного законодательства в судебной практике БССР / И.И. Горелик, И.С. Тишкевич. – Минск, 1982. – 190с.
1203234
  Кудрявцев Б.Б. Применение ультраакустических методов в практике физико-химических исследований / Б.Б. Кудрявцев. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1952. – 324 с.
1203235
  Казицына Л.А. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии : Учеб. пособие для вузов / Л.А. Казицына, Н.Б. Куплетская. – Москва : Высшая школа, 1971. – 264 с.
1203236
   Применение учебно-наглядовых пособий, карт-заданий и технических средств обучения при подготовке токарей : метод. реком. – изд. 2, допол. – Москва : Высшая школа, 1979. – 30 с.
1203237
  Корниенко Н.И. Применение учебных коллекций на уроках химии / Н.И. Корниенко. – Москва, 1951. – 24 с.
1203238
  Квасницький А.В. Применение учения И.П. Павлова в животноводстве / А.В. Квасницький, В.А. Конюхова. – Киев, 1954. – 183с.
1203239
   Применение факторного и классификационного анализа для типологизации социальных явлениц : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1976. – 152 с.
1203240
   Применение фотограмметрии при решении. – Новосибирск
Т. 4 (44). – 1979
1203241
  Коваленко П.Н. Применение фотоколориметра для определения произведения растворимости гидроокиси тория / П.Н. Коваленко, Н.Н. Багдасаров
34. – 1961. – С. 789-794
1203242
  Герлих П. Применение фотоэлементов / П. Герлих. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1952. – 388 с.
1203243
  Глуздовский В.В. Применение функионального анализа в теории суммирования и теории приближений / В.В. Глуздовский. – Петрозаводск, 1985. – 91 с.
1203244
  Власов В.В. Применение функций Грина к решению инженерных задач теплофизики / В.В. Власов. – Москва, 1972. – 439с.
1203245
  Гайский В.А. Применение функций Уолша в системах автоматизации научных исследований / В.А. Гайский. – К., 1993. – 211с.
1203246
  Грамп А Е. Применение функционально-стоимостиного анализа в промышленности ФРГ / А Е. Грамп, В.П. Салтыкова. – М, 1973. – 30с.
1203247
  Краббе П. Применение хироптических методов в химии / П. Краббе. – Москва : Мир, 1974. – 168 с.
1203248
  Кольтгоф И.М. Применение цветных индикаторов / И.М. Кольтгоф. – Ленинград : Химтехиздат, 1929. – 346 с.
1203249
  Ландау И.Я. Применение ЦВМ для проектирования ЦВМ / И.Я. Ландау. – М., 1974. – 152с.
1203250
  Иванова З.И. Применение цинкофосфатного электрода в потенциометрическом анализе / З.И. Иванова, П.Н. Коваленко, 1957. – С. 181-184
1203251
   Применение частотно-резонансного метода обработки данных ДЗЗ в детализационном режиме для оценки нефтегазоносности локального поискового участка / С.П. Левашов, Б.Х. Батырова, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (61). – С. 5-18 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1684-2189
1203252
  Гурман В.И. Применение ЭВМ в биологических исследованиях : учебное пособие / В.И. Гурман, Л.Ю. Дамешек. – Иркутск, 1980. – 97 с.
1203253
   Применение ЭВМ в оптимальном планировании и управлении. – Новосибирск
Вып. 4. – 1979
1203254
  Горфан К.Л. Применение ЭВМ в управлении / К.Л. Горфан. – М., 1972. – 104с.
1203255
  Дуэль М.А. Применение ЭВМ для определения энергетических характеристик в АСУ ТЭС / М.А. Дуэль, Б.Л. Соляник, А.Е. Шульман. – Москва, 1976. – 119 с.
1203256
  Калабеков Б.А. Применение ЭВМ для расчета электронных схем / Б.А. Калабеков. – Москва
Ч. 1. – 1975. – 108 с.
1203257
  Калабеков Б.А. Применение ЭВМ для расчета электронных схем / Б.А. Калабеков. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 75 с.
1203258
  Новиков Г.И. Применение экономико-математических методов в сельском хозяйстве / Г.И. Новиков, К.В. Колузанов. – Москва : Колос, 1979. – 288 с.
1203259
  Булкина В.В. Применение экономико-математических методов и ЭВМ в ценнобразовании и создание АСОИ цен в странах-членах СЭВ : аннотир. указатель основн. лит-ры, опубл. в странах-членах СЭВ. 1959-1975 / В.В. Булкина, Л.Г. Алексеева ; Науч. ред. Ю.В. Яковец ; Гос. ком-т цен Совета Министров СССР, Науч.-иссл. ин-т по ценообразованию ; АН СССР, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. – Москва : [Б. и.], 1975. – 107с.
1203260
  Згурский В.А. Применение электронно-вычислительной машины "Днепр" / В.А. Згурский. – К, 1965. – 12с.
1203261
  Козлова О.В. Применение электронно-вычислительных машин в управлении производством / О.В. Козлова. – Москва, 1964. – 509 с.
1203262
  Гаранин К В. кудрявцева Применение электронно-зондовых приборов для изучения минрального вещества / К В. кудрявцева Гаранин. – Москва, 1983. – 216с.
1203263
  Володарский Р.Ф. Применение электронно-счётных машин для интерпретации гравитационных и магнитных полей / Р.Ф. Володарский. – Москва, 1962. – с.
1203264
  Телеш И.А. Применение электронного образовательного ресурса для повышения качества образовательных услуг в вузе // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 259-260. – ISBN 978-966-285-405-3
1203265
  Ткаченко Ю.В. Применение электронного обучающего комплекса для самостоятельной работы интернов при формировании профессиональных навыков по ортодонтии // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 270-275. – ISSN 2077-1096
1203266
  Евреинов Э.В. Применение электронных вычислительных машин в исследовании письменности древних майя / Э.В. Евреинов. – Новосибирск
1. – 1961. – 372с.
1203267
  Евреинов Э.В. Применение электронных вычислительных машин в исследовании письменности древних майя / Э.В. Евреинов. – Новосибирск
2. – 1961. – 364с.
1203268
  Барг Я.А. Применение электронных вычислительных машин для решения некоторых инженерных задач по прочности конструкций и узлов машин / Я.А. Барг, А.Л. Лившиц. – Москва : ГОСИНТИ, 1964. – 22 с.
1203269
  Бонч-Бруевич Применение электронных ламп в экспериментальной физике / А.М. Бонч-Бруевич. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1950. – 488 с. : рис. – Библиогр.: с. 484-486
1203270
  Бонч-Бруевич Применение электронных ламп в экспериментальной физике / А.М. Бонч-Бруевич. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1951. – 486 с. – Библиогр.: с. 484-486
1203271
  Бонч-Бруевич Применение электронных ламп в экспериментальной физике / А.М. Бонч-Бруевич. – Изд. 4-е. – Москва : Гостехиздат, 1956. – 654 с. : черт. – Библиогр.: с. 649-654 (259 назв.)
1203272
  Дидук Г.А. Применение элементов теории множеств и теории матриц при исследовании и проектировании систем управления / Г.А. Дидук, А.Н. Жернак. – Л., 1978. – 76с.
1203273
  Даниелян А.К. Применение этики отношений в области управления интернет-ресурсами // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 1/2 (181/182). – С. 5-8. – ISSN 2226-7514
1203274
  Кноблох В. Стары Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты для радиохимического определения следов металлов при помощи электрофореза / В. Стары Кноблох. – Дубна, 1964. – 9с.
1203275
  Глыбач Е.Д. Применение эффекта Холла / Е.Д. Глыбач, Г.В. Булаи. – Кишинев, 1973. – 333с.
1203276
  Попель А.А. Применение ядерной магнитной релаксации в анализе неорганических соединений / А.А. Попель. – Казань : Казанский университет, 1975. – 173 с.
1203277
   Примененимость методов агрометеорологических прогнозов в различных районах СССР. – М, 1961. – 158с.
1203278
   Применения голографии : пер. с англ. – Москва : Мир, 1973. – 79с.
1203279
  Цымбал Т.М. Применения динамической теории распространения волн к интерперетации данных сейсмического эксперимента : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цымбал Т. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1965. – 9л.
1203280
  Бендат Дж.С. Применения корреляционного и спектрального анализа / Дж.С. Бендат, А.Дж. Пирсол ; под ред. И.Н. Коваленко ; пер. с англ. А.И. Кочубинского, В.Е. Привальского. – Москва : Мир, 1983. – 312 с. : ил. – Библиогр.: с. 305-306
1203281
   Применения лазеров. – Москва : Мир, 1974. – 445 с.
1203282
  Смирнов Г.А. Применения математики к естествознанию и технике (линейное программирование) / Г.А. Смирнов. – Калинин, 1969. – 120с.
1203283
  Расулов М.Л. Применения метода контурного интеграла к решению задач для параболических систем второго порядка / М.Л. Расулов. – Москва : Наука, 1975. – 255 с.
1203284
  Хооли К. Применения методов решета в теории чисел. / К. Хооли. – Москва : Наука, 1987. – 134 с.
1203285
  Саженюк Владимир Степанович Применения методов штрафа, фиктивных областей и сеток к численному решению вариационных неравенств : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.07 / Саженюк Владимир Степанович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 152л. – Бібліогр.: л. 138-150
1203286
   Применения микробных клеток для биодетекции фосфорорганических нитроароматических инсектицидов / О.И. Гулий, О.В. Игнатов, И.Н. Сингирцев, А.А. Щербаков, В.В. Игнатов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 89-92 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1203287
  Фолкенберри Л.М. Применения операционных усилителеей и линейных ИС / Л.М. Фолкенберри. – М, 1985. – 572с.
1203288
  Сабуров М.С. Применения принципа максимума Понтрягина к исследованию устойчивости уравнения "Хилла" : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сабуров М. С.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1972. – 36л.
1203289
   Применения случайного поиска. – Кемерово
Вып. [?]. – 1982
1203290
   Применения случайного поиска при решении прикладных задач : Сборник научных трудов. – Кемерово, 1982. – 139 с.
1203291
  Кэри П. Применения спектроскопии КР и РКР в биохимии / П. Кэри; Пер. с англ. А.А. Соловьянова под ред. Б.В. Локшина. – Москва : Мир, 1985. – 272 с.
1203292
  Чан Тхе Винь Применения сумм Клостермана в криптографии и кодировании : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Чан Тхе Винь ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2015. – 160 л. – Приложения: л. 150-160. – Библиогр.: л. 137-149
1203293
  Никеров В.А. Применения частиц и излучений высокой энергии / В.А. Никеров. – Москва : Высшая школа, 1988. – 151 с.
1203294
  Сергеев И.Н. и др. Примени математику / И.Н. и др. Сергеев. – М., 1989. – 240с.
1203295
  Сергеев И.Н. Примени математику / Сергеев И.Н., Олехин С.Н., Гашков С.Б. – Москва : Наука. Гл. ред. физико-математической литературы, 1990. – 240с. – ISBN 5-02-013946-7
1203296
  Смит Г.У. Применимость метода статистической линеаризации при анализе замкнутых нелинейных систем со случайными входными воздействиями. / Г.У. Смит. – М, 1963. – 22с.
1203297
  Чаич Я. Применимость теории войны Клаузевица к разрешению современных конфликтов / Ясмин Чаич // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 1. – С. 81-88. – ISSN 1812-1101


  В этой статье доказывается, что труды Клаузевица о войне, написанные почти 200 лет назад, все еще актуальны для разрешения современных конфликтов как минимум в трех аспектах: его идея, что война является "продолжением политики другими средствами"; ...
1203298
  Берман М.А. Применине динамического метода для определения плотности несвязных грунтов. : Автореф... Канд.техн.наук: 481 / Берман М.А.; Днепропетр.ин-т.инженеров ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1969. – 25л.
1203299
  Дихтяр В.Д. Применине потенциальных представлений к решению некоторых прикладных задач механики деформируемого твердого тела. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Дихтяр В.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 24л.
1203300
   Применко Георгій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 71. – ISBN 966-8352-11-4
1203301
   Применко Георгій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 393. – ISBN 978-966-439-754-1
1203302
   Применко Георгій Іванович (1934) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 416. – ISBN 978-966-933-054-3
1203303
  Малама Ю.Г. Применнение метода статистических испытаний для решения задач газовой кинетики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Малама Ю.Г.; Моск. гос. ун-т. Науч.-исслед. ин-т механики. – М., 1968. – 16л.
1203304
  Жолобов В.В. Применпе методов механики многофазных смесей к простановке и решению некоторых газодинамических задач внутренней баллистики : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.02.05 / Жолобов В. В.; Том.ГУ. – Томск, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.11-14
1203305
  Лапаева Л.А. Применпние высокочастотной проводимости для изучения физико-химических свойств лелка : Автореф... канд. биол.наук: / Лапаева Л. А.; АН УССР, Ин-т бихоим. – К., 1964. – 17л.
1203306
  Юсупова Н.Х. Применяя технические средства / Н.Х. Юсупова. – Тюмень, 1966. – 12с.
1203307
  Гашек Я. Пример из жизни. – Москва : Книга, 1983. – 446с.
1203308
  Кочеткова Т.О. Пример международного сотрудничества / Т.О. Кочеткова, Н.Ю. Сиротинина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 142-146. – ISSN 0869-3617


  Анализируется опыт участия группы российских университетов в совместном проекте программы Темпус. Показано, что международное сотрудничество является эффективным инструментом модернизации российской системы высшего образования, делает её более открытой ...
1203309
  Баранов М.Д. Пример моих родителей, дуальные отношения ИЛЭ-СЭИ // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2018. – № 1/2 (181/182). – С. 46-51. – ISSN 2226-7549
1203310
  Ладилов Ю. Пример отцов. / Ю. Ладилов, В. Федоров. – Горький, 1969. – 80с.
1203311
  Попов В.К. Примерение электродвигателей в промышленности / В.К. Попов. – Ленинград-Москва : ГОНТИ, 1939. – 312 с.
1203312
  Тарасевич И.П. Примерения нет. / И.П. Тарасевич. – М., 1990. – 380с.
1203313
  Попович Ж.С. Примери из српске литературе / уредио Ж.С. Попович. – Београд : Изд. и штампа Крал.-Срп. Државне штампари, 1896. – XXII, 644, XXIV с.
1203314
  Алексеев Ю.П. Примерная аннотированная тактика циклов лекций по проблемам улучшения планирования и усиления воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности и качества работы / Ю.П. Алексеев, С.В. Пирогов, А.М. Брячихин. – Москва : Знание, 1980. – 130 с.
1203315
   Примерная аннотированная тематика лекций по проблемам управления качеством продукции, стандартизации, контроля качества и надежности. – Москва, 1982. – 39 с.
1203316
   Примерная аннотированная тематика лекций по продовольственной программе.. – М., 1982. – 64с.
1203317
   Примерная аннотированная тематика циклов лекций по проблемам совершенствования планирования, управления и хозяйственного механизма.. – М., 1984. – 64с.
1203318
  Баев А.И. Примерная номенклатура средств технического оснащения для библиотек различных видов. : инструктивно-метод материалы / А.И. Баев, Ю.В. Исаев, Ю.И. Яин ; М-во культуры ВЛКСМ, Отд. "Архитектуры, оборудования и механизации". – Москва, 1969. – 88 с.
1203319
   Примерная программа-минимум педагогических знаний для родителей.. – М., 1977. – 67с.
1203320
   Примерная программа воспитания учащихся восьмилетней и средней школы.. – М., 1965. – 168с.
1203321
   Примерная программа воспитания учащихся восьмилетней и средней школы.. – М., 1966. – 167с.
1203322
   Примерная программа воспитательной работы восьмилетней и средней общеобразовательной трудовой политехнической школы с производственным обучением. – Москва, 1960. – 159 с.
1203323
   Примерная программа воспитательной работы восьмилетней и средней общеобразовательной трудовой политехнической школы с производственным обучением. – Изд. 2-е, исправленное. – Москва, 1960. – 179 с.
1203324
   Примерная программа курса "Социология".. – Москва, 1991. – 16с.
1203325
   Примерная программа магистерского испытания по философии.. – 8с.
1203326
   Примерная программа очно-заочного университета лекторского мастерства.. – М.-Благовещенск, 1979. – 33с.
1203327
   Примерная программа по музыкальной культуре. – Москва : Знание, 1967. – 31 с.
1203328
   Примерная программа по музыкальной культуре.. – М., 1967. – 31с.
1203329
   Примерная программа специального курса "Эстетическое воспитание в школе". – Казань, 1973. – 46с.
1203330
   Примерная программа теоретического семинара для учителей на тему: "Основы марксистско-ленинской теории коммунистического воспитания".. – М., 1959. – 24с.
1203331
   Примерная программа факультета советского строительства народного университета правовых знаний.. – Москва, 1965. – 29с.
1203332
   Примерная программа факультетов астрономии народных университетов естественнонаучных знаний.. – М., 1967. – 32с.
1203333
   Примерная тематика аннотированных лекций по профессиональной ориентации учащихся (с рекомендуемой литературой). – М., 1974. – 88с.
1203334
   Примерная тематика Всесоюзных общественно-педагогических чтений "Обучение и воспитание подрастающего поколения в СССР - дело всенародное". – М., 1974. – 42с.
1203335
   Примерная тематика диссертаций на соискание ученой степени кандидата философских наук : Список литературы кандидатского минимума по философским наукам. – Москва : Советская наука, 1953. – 74 с.
1203336
   Примерная тематика докладов и выступлний на Всесоюзной межвузовской конференции "Актуальные проблемы развития исторического материализма".. – М., 1971. – 5с.
1203337
   Примерная тематика и библиография для самообразовательной работы учителей, воспитателей и руководителей школ.. – Вып.2. – Саратов, 1963. – 152 с.
1203338
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Политиздат. – (Для системы парт. учебы)
Вып. 7 : Примерная тематика и платы методологических семинаров. Комплексы проблем. – 1974. – 64 с.
1203339
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров : [Вып. 1-9]. – 4-е изд. доп. и перераб. – Москва : Политиздат. – (Для системы партийной учебы)
Вып.2 : По проблемам научного коммунизма. – 1975. – 112 с.
1203340
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров. – Москва
Вып. 7. – 1975. – 80с.
1203341
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров : [Вып. 1-9]. – Москва : Политиздат. – (Для системы парт. учебы)
Вып. 8 : Примерная тематика и планы методологических семинаров по естественным наукам. – 1975. – 64 с.
1203342
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров : Вып. 1-9 : в 9 вып. – Москва : Политиздат. – (Для системы партийной учебы)
Вып. 1 : По отдельным произведениям классиков марксизма-ленинизма. – 1977. – 112 с.
1203343
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров : Вып. 1-9. – Вып.3. – Москва : Политиздат. – (Для системы парт. учебы)
Вып. 3 : По экономическим проблемам. – 1978. – 208 с.
1203344
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров : Вып. 1-9. – Вып.4. – Москва : Политиздат. – (Для системы парт. учебы)
Вып. 4 : По философским проблемам. – 1978. – 136 с.
1203345
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров : Вып. 1-9. – Вып.5. – Москва : Политиздат. – (Для системы парт. учебы)
Вып. 5 : По проблемам истории КПСС и партийного строительства. – 1978. – 125 с.
1203346
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров : Вып. 1-9. – Вып.6. – Москва : Политиздат. – (Для системы парт. учебы)
Вып. 6 : По проблемам международной деятельности КПСС и мирового революционного процесса. – 1978. – 96 с.
1203347
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров : Вып. 1-9. – Москва : Политиздат. – (Для системы парт. учебы)
Вып. 9 : Примерная тематика и планы методологических семинаров по общественным наукам. – 1978. – 120 с.
1203348
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров. По отдельным произведениям классиков марксизма-ленинизма.. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва
Вып.1. – 1973. – 112с.
1203349
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров. По проблемам внешней политики КПСС, мирового коммунистического движения и международных отношений. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва
Вып. 6. – 1974. – 64с.
1203350
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров. По проблемам истории КПСС и партийного строительства.. – Вып.5. – Москва, 1972. – 48с.
1203351
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров. По проблемам научного коммунизма.. – Вып.2. – Москва, 1972. – 96с.
1203352
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров. По проблемам научного коммунизма.. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва
Вып.2. – 1973. – 111с.
1203353
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров. По экономическим проблемам.. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва
Вып.3. – 1973. – 144с.
1203354
   Примерная тематика и планы теоретических семинаров. Примерная тематика и платы методологических семинаров. Комплексы проблем.. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва
Вып.7. – 1973. – 64с.
1203355
   Примерная тематика и циклы лекций, бесед и теоретических конференций по проблемам марксистско-ленинской теории, истории, внутренней и внешней политики КПСС.. – М., 1975. – 56с.
1203356
   Примерная тематика кандидатских диссертаций по истории КПСС для аспирантов и лиц, специализирующихся по истории КПСС.. – Москва, 1953. – 16с.
1203357
   Примерная тематика контрольных и курсовых работ по диалектическому и историческому материализму для заочн. высш. учебн. заведений и заочн. отд. вузов.. – Москва, 1962. – 88с.
1203358
   Примерная тематика контрольных и курсовых работ по диалектическому и историческому материализму.. – Москва, 1958. – 48с.
1203359
   Примерная тематика контрольных и курсовых работ по диалектическому и историческому материализму.. – Москва, 1959. – 56с.
1203360
   Примерная тематика контрольных и курсовых работ по диалектическому и историческому материализму.. – Москва, 1961. – 64с.
1203361
   Примерная тематика контрольных и курсовых работ по марксистско-ленинской философии.. – Москва, 1964. – 48с.
1203362
   Примерная тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заоч. высш. учеб. заведений, заоч. фак-тов и отд. вузов. – Москва, 1974. – 32с.
1203363
   Примерная тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заоч. высш. учеб. заведений, заоч. фак-тов и отд. вузов.. – Москва, 1972. – 32с.
1203364
   Примерная тематика контрольных работ по истории КПСС : Для студ.-заоч. высших учеб. заведений. – Москва : Высшая школа, 1981. – 47 с.
1203365
   Примерная тематика контрольных работ по истории КПСС : Для студ.-заоч. высших учеб. заведений. – Москва : Высшая школа, 1988. – 48 с.
1203366
   Примерная тематика контрольных работ по истории КПСС.. – Москва, 1968. – 46с.
1203367
   Примерная тематика контрольных работ по истории КПСС.. – Москва, 1970. – 32 с.
1203368
   Примерная тематика контрольных работ по истории КПСС.. – Москва, 1970. – 32с.
1203369
   Примерная тематика контрольных работ по истории КПСС.. – Москва, 1972. – 48с.
1203370
   Примерная тематика контрольных работ по истории КПСС.. – Москва, 1973. – 48с.
1203371
   Примерная тематика контрольных работ по курсу "Основы марксизма-ленинизма". – М., 1953. – 44с.
1203372
   Примерная тематика контрольных работ по курсу "Основы марксизма-ленинизма", 1953. – 40с.
1203373
   Примерная тематика контрольных работ по курсу "Основы марксизма-ленинизма". – М., 1954. – 56с.
1203374
   Примерная тематика контрольных работ по курсу марксистско-ленинской философии. – Москва : Высшая школа, 1987. – 30 с.
1203375
   Примерная тематика контрольных работ по курсу марксистско-ленинской философии.. – Москва, 1985. – 31с.
1203376
   Примерная тематика контрольных работ по курсу научного коммунизма.. – Москва, 1964. – 40с.
1203377
   Примерная тематика контрольных работ по курсу научного коммунизма.. – Москва, 1965. – 32с.
1203378
   Примерная тематика контрольных работ по курсу научного коммунизма.. – Москва, 1966. – 32с.
1203379
   Примерная тематика контрольных работ по курсу научного коммунизма.. – Москва, 1967. – 32с.
1203380
   Примерная тематика контрольных работ по курсу научного коммунизма.. – Москва, 1970. – 32с.
1203381
   Примерная тематика контрольных работ по курсу научного коммунизма.. – Москва, 1970. – 32с.
1203382
   Примерная тематика контрольных работ по курсу научного коммунизма.. – Москва, 1972. – 32с.
1203383
   Примерная тематика контрольных работ по курсу политической экономии для заочн. экономич. средних специальных учеб. заведений и экономич. отд.. – Москва, 1954. – 36с.
1203384
   Примерная тематика контрольных работ по курсу политической экономии.. – Москва, 1953. – 30с.
1203385
   Примерная тематика контрольных работ по курсу политической экономии. Для заочников экономических, технических и сельскохозяйственных средних специальных учебных заведений и экономических отделений.. – Москва, 1955. – 32с.
1203386
   Примерная тематика контрольных работ по курсу политической экономии. Для заочных технических, сельскохозяйственных и педагогических высш. учебн. заведений и заочн. отд.. – К., 1953. – 20с.
1203387
   Примерная тематика контрольных работ по марксистско-ленинской философии.. – Москва, 1973. – 32с.
1203388
   Примерная тематика контрольных работ по марксистско-ленинской философии. Для заоч. высш. учеб. заведений и заоч. отд. вузов.. – Москва, 1969. – 48с.
1203389
   Примерная тематика контрольных работ по марксистско-ленинской философии. Для заоч. высш. учеб. заведений и заоч. отд. вузов.. – Москва, 1972. – 48с.
1203390
   Примерная тематика контрольных работ по научному коммунизму : для заоч. высш. учеб. заведений и заоч. отд. вузов. – Москва, 1983. – 32с.
1203391
   Примерная тематика контрольных работ по научному коммунизму: для заоч. высш. учеб. заведений и заоч. отд. вузов.. – Москва, 1977. – 24с.
1203392
   Примерная тематика контрольных работ по политической экономии.. – Москва, 1969. – 48с.
1203393
   Примерная тематика лекций и бесед по проблемам общественно-политических, экономических, научно-технических и естественно-научных знаний.. – М., 1978. – 65с.
1203394
   Примерная тематика лекций и бесед, посвященных международному году женщин.. – М., 1975. – 38с.
1203395
   Примерная тематика лекций и бесед, циклов лекций и научно-теоретических конференций. – М., 1974. – 112с.
1203396
   Примерная тематика лекций и бесед, циклов лекций и научно-теоретических конференций по проблемам коммунистической нравственности.. – М., 1973. – 96с.
1203397
   Примерная тематика лекций и литературы к ним по материалам январского Пленума ЦК КПСС и Второй сессии Верховного Совета СССР.. – Вып.2. – Москва, 1955. – 16с.
1203398
   Примерная тематика лекций и основная библиография по советской литературе.. – М., 1963. – 20с.
1203399
   Примерная тематика лекций на 1953 год.. – Молотов, 1953. – 16с.
1203400
   Примерная тематика лекций по астрономии. – Москва : Знание, 1979. – 80 с.
1203401
   Примерная тематика лекций по вопросам искусства.. – М., 1956. – 14с.
1203402
   Примерная тематика лекций по вопросам истории КПСС, истории СССР и всеобщей истории.. – Москва, 1953. – 12с.
1203403
   Примерная тематика лекций по марксистско-ленинской философии.. – М., 1973. – 64с.
1203404
   Примерная тематика лекций по математике и физике для различных категорий слушателей.. – М., 1975. – 48с.
1203405
   Примерная тематика лекций по методологическим аспектам астрономии. – Москва : Знание, 1979. – 77 с.
1203406
   Примерная тематика лекций по научному коммунизму.. – М., 1970. – 136с.
1203407
   Примерная тематика лекций по педагогике и психологии с рекомендуемой литературой и списком кинофильмов.. – М., 1968. – 78с.
1203408
   Примерная тематика лекций по сельскому хозяйству с рекомендуемой литературой.. – М., 1967. – 88с.
1203409
   Примерная тематика лекций по химии.. – М., 1968. – 96с.
1203410
   Примерная тематика лекций, бесед и циклов лекций по новой Конституции СССР.. – М., 1978. – 64с.
1203411
   Примерная тематика лекций, бесед, циклов лекций и научно-теоретических конференций по материалам XXV съезда КПСС.. – Москва, 1977. – 175с.
1203412
   Примерная тематика лекций, циклов лекций, бесед и научно-теоретических конференций о жизни и деятельности В.И.Ленина, по проблемам марксистско-ленинской теории и истории КПСС, внутренней и внешней политики партии. – Москва, 1974. – 40 с.
1203413
   Примерная тематика теоретических проблемных и методологических семинаров марксистско-ленинского образования на 1967/68 учебный год.. – Ростов-на-Дону, 1967. – 32с.
1203414
   Примерная тематическая структура экспозиции краеведческих музеев.. – М., 1946. – 11с.
1203415
   Примерная учебная программа для системы комсомольской политической учебы и экономического образования.. – Москва, 1986. – 32с.
1203416
   Примерное планирование работы по русскому языку и литературе на I-V семестрах вечерних (сменных) средних общеобразовательных школ.. – М., 1965. – 31с.
1203417
   Примерное планирование уроков изобразительного искусства по новым программам 5-6 классы.. – М., 1967. – 70с.
1203418
   Примерное планирование уроков литературы в 9-ом кл.: Метод. рекомендации.. – М., 1976. – 95 с.
1203419
   Примерное планирование школьного курса анатомии, физиологии и гигиены человека нв 1969-1970 учебный год.. – М., 1969. – 30с.
1203420
   Примерное положение о народных университетах культуры.. – М., 1961. – 8с.
1203421
   Примерное положение о народных университетах.. – М., 1967. – 16с.
1203422
   Примерное распределение учебного материала в начальной народной школе с шестигодичным курсом : Приложение к докладу губернской управы о повышенной начальной школе // Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль, 1913
1203423
   Примерное содержание воспитания школьников.. – М., 1971. – 176с.
1203424
   Примерное содержание воспитания школьников: рекоменд. по организации системы воспитательной работы общеобразовательной школы.. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 160с.
1203425
   Примерное содержание воспитания школьников: рекомендации по орг. системы воспитат. работы общеобразоват. шк.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 143с.
1203426
   Примерное содержание воспитания школьников: рекомендации по орг. системы воспитат. работы общеобразоват. шк.. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 144с.
1203427
  Шатных А.В. Примерное тематическое и поурочное планирование курса "Экономическая и социальная география мира" (10 класс) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 39-50 : Табл.
1203428
   Примерные временные положения о подразделениях заводоуправлений промышленных предприятий. – Москва, 1968. – 90с.
1203429
   Примерные образцы процессуальных актов предварительного расследования.. – Караганда, 1990. – 290с.
1203430
   Примерные образцы процессуальных документов по гражданским делам. Учеб. пособие.. – Свердловск, 1970. – 180с.
1203431
  Ермошкина А.С. Примерные ответы на практические задания экзаменационных билетов за курс основной школы : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 51-61. – Библиогр.: Табл. – ISSN 0016-7207
1203432
   Примерные планы занятий по изучению материалов XXI съезда КПСС в системе партийного просвещения.. – Москва, 1959. – 32с.
1203433
   Примерные планы лекций и семинарских занятий с методическими разработками по истории КПСС. – Киев
Ч. 1. – 1983. – 112 с.
1203434
   Примерные планы лекций и семинарских занятий с методическими разработками по истории КПСС.. – Киев
Ч. 2. – 1983. – 64 с.
1203435
   Примерные планы семинаров по курсу "История КПСС" (на 120 часов).. – Могилев, 1962. – 28с.
1203436
   Примерные планы семинаров по курсу "Основы марксизма-ленинизма" для высш. учеб. заведений СССР.. – Москва, 1953. – 43с.
1203437
   Примерные планы семинаров, по изучению истории ВКП(б) по первоисточникам, диалектического и исторического материализма, полит. экономии, сов. экономии, вопросов внешней политики СССР и современных м. – Новосибирск, 1949. – 47с.
1203438
   Примерные планы семинарских занятий с методическими разработками по марксистско-ленинской философии.. – Киев
Ч. 1 : Диалектический материализм. – 1983. – 215 с.
1203439
   Примерные планы семинарских занятий с методическими разработками по марксистско-ленинской философии.. – Киев
Ч. 2 : Исторический материализм. – 1983. – 124 с.
1203440
   Примерные планы учебы комсомольских пропагандистов.. – Москва, 1968. – 27с.
1203441
   Примерные планы учебы комсомольских пропагандистов.. – Москва, 1969. – 28с.
1203442
   Примерные планы, методические советы и литература к циклу лекций "Диалектический материализм".. – М., 1954. – 44с.
1203443
   Примерные положения о структурных подразделениях централизованной библиотечной системы и основные должностные инструкции сотрудников. – Москва : Б.и., 1977. – 79 с.
1203444
   Примерные положения об экономисте колхоза.. – Тбилиси, 1965. – 12с.
1203445
  Логинова М.С. Примерные практические задания в кружках и семинарах по истории КПСС / М.С. Логинова. – Грозный, 1964. – 16с.
1203446
   Примерные рабочие планы по циклу "Русская литература" для факультетов русского языка и литературы заочных отделений педагогических институтов.. – М., 1953. – 55 с.
1203447
   Примерные рабочие планы преподавания по циклу "Русская литература" для фак-тов рус. яз. и лит. заочн. отд. пед. ин-тов.. – М., 1956. – 92 с.
1203448
  Терехин-Федотов Примерные расчеты электрических сетей / Терехин-Федотов. – Херсон : Униздат, 1929. – 142 с.
1203449
   Примерные списки литературы и циклы лекций в помощь самостоятельно изучающим марксизм-лениниз.. – К., 1950. – 16с.
1203450
   Примерные списки литературы и циклы лекций в помощь самостоятельно изучающим марксизм-лениниз.. – Иваново, 1951. – 16с.
1203451
   Примерные структура партийной учебы, тематика, учебные пособия и материалы для индивидуальной и коллективной работы на 1965/66 учебный год. – Киев, 1965. – 32с.
1203452
   Примерные темы и планы занятий теоретических семинаров по изучению проблемы "Ленинский план построения социализма в СССР, его историческое и международное значение".. – Л., 1970. – 20с.
1203453
   Примерные темы и планы занятий теоретических семинаров по изучению проблемы: "Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность".. – Л., 1970. – 24с.
1203454
   Примерные темы и планы некоторых теоретических проблем для самостоятельного изучения в системе партийного образования в 1965/66 учеб. году.. – Москва, 1965. – 147с.
1203455
   Примерные темы и планы некоторых теоретических проблем для самостоятельного изучения в системе партийного образования в 1966/67 учеб. году.. – Вып.3. – Москва, 1966. – 31с.
1203456
   Примерные темы и списки литературы для студенческих докладов на семинарских занятиях по курсу истории КПСС на 1971/72 уч. год. – Москва, 1971. – 16с.
1203457
   Примерные темы рефератов по истории КПСС и Ленинского Комсомола (задания для студентов).. – Душанбе, 1977. – 107с.
1203458
  Ефимов Н.Н. Примерные уроки по естествознанию в школе 1 ступени / Н.Н. Ефимов. – М, 1923. – 183с.
1203459
  Яковлев В.Г. Примерные уроки по физкультуре в начальной школе / В.Г. Яковлев. – Москва, 1936. – 172с.
1203460
   Примерные учебно-тематические планы и программы по русской классической, советской и зарубежной литературе.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Знание, 1966. – 62 с.
1203461
   Примерные учебные планы и программы двухгодичного народного университета педагогических знаний.. – М., 1975. – 72с.
1203462
   Примерные учебные планы и программы двухгодичного народного университета педагогических знаний. Факультет дошкольного и школьного воспитания.. – М., 1967. – 96с.
1203463
   Примерные учебные планы и программы двухгодичного народного университета педагогических знаний. Факультеты дошкольного и школьного воспитания.. – М., 1965. – 96с.
1203464
   Примерные учебные планы и программы для одногодичных и двухгодичных родительских университетов и факультетов педагогических знаний.. – М., 1962. – 48с.
1203465
   Примерные учебные планы и программы народного университета педагогических знаний и факультета подготовки лекторов по педагогике и психологии и народного университета лекторского мастерства.. – М., 1978. – 32с.
1203466
   Примерные циклы лекций для системы массовой пропаганды политических и научных знаний на 1979-1980 годы.. – М., 1979. – 48с.
1203467
   Примерные циклы лекций для системы массовой пропаганды политических и научных знаний на 1981-1982 годы.. – Москва, 1981. – 64с.
1203468
   Примерные циклы лекций для системы массовой пропаганды политических и научных знаний на 1983-1984 годы.. – М., 1983. – 75с.
1203469
   Примерный альбом: Оборудования для хранения документов.. – М., 1979. – 68с.
1203470
  Сент-Илер Примерный каталог демонстративной коллекции для "Общего курса зоологии", устраиваемой при Зоотомическом институте Имп. Юрьевск. Унив. / Сент-Илер. – Юрьев : Тип. К.Маттисена, 1907. – 53 с. – Отд. оттиск из: "Ученые записки Императорского Юрьевского Университета", 1907 г.
1203471
   Примерный план массовых мероприятий для библиотек на I кв. 1968 г.. – Рига, 1967. – 52с.
1203472
   Примерный план массовых мероприятий для библиотек на IV кв. 1969 г.. – Рига, 1969. – 36с.
1203473
   Примерный план работы по истории древнего мира и средних веков во втором семестре вечерней (сменной) школы с ускоренным сроком обучения.. – М., 1963. – 88с.
1203474
   Примерный план семинара по изучению диалектического и исторического материализма (1950/51 учебн. год в системе партийного просвещения).. – Молотов, 1951. – 16с.
1203475
  Тарчоков Э.С. Примерный план учебно-воспитательной работы в средней школе / Э.С. Тарчоков. – Нальчик, 1966. – 53с.
1203476
   Примерный план учебных занятий туристско-краеведческого кружка.. – Ульяновск, 1964. – 31с.
1203477
   Примерный список произведений В.И.Ленина, рекомендованных для идивидуального изучения в 1968-1970 годах.. – Омск, 1968. – 4с.
1203478
   Примерный уголовный кодекс (США) : Официальный проект Инс-та амер. права. – М. : Редакция лит-ры по вопросам философии и права, 1969. – 304 с.
1203479
   Примерный устав жилищно-строительного кооператива.. – К., 1987. – 48с.
1203480
  Петров В.В. Примерный устав и проблемы социалистической законности в колхозах / В.В. Петров. – Казань, 1971. – 214с.
1203481
   Примерный устав колхоза. – Москва, 1969. – 40с.
1203482
   Примерный Устав колхоза и правовое регулирование колхозных отношений на современном этапе: Сб. науч. тр.. – М., 1980. – 157с.
1203483
  Бабанва О. Примерный устав колхоза и развитие коллегиальных органов управления делами в колхозах (по материалам Туркменской ССР) : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.06 / Бабанва О.; АН СССР ИН-т государства и права. – М, 1973. – 21л.
1203484
   Примерный устав сельскохозяйственного производственного кооператива Китайской Народной Республики.. – Пекин, 1956. – 50с.
1203485
   Примерный устав сельскохозяйственной артели. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 32 с.
1203486
   Примерный устав сельскохозяйственной артели. – Вильнюс, 1952. – 28 с.
1203487
   Примерный устав сельскохозяйственной артели.. – М., 1938. – 31с.
1203488
   Примерный устав сельскохозяйственной артели.. – Фрунзе, 1947. – 68с.
1203489
   Примерный устав сельскохозяйственной артели.. – Челябинск, 1947. – 31с.
1203490
   Примерный устав сельскохозяйственной артели.. – Кишинев, 1951. – 40с.
1203491
   Примерный учебно-методический план и программа геолого-географического факультета народного университета естественнонаучных знаний.. – М., 1964. – 68с.
1203492
  Куричев В.А. Примерный учебно-тематические план и программа по молекулярной биологии для биологических факультетов народных университетов естественных знаний. / В.А. Куричев. – Москва : Знание, 1980. – 48 с.
1203493
  Андреев И.Д. Примерный учебно-тематический план и программа для двухгодичных народных университетов по курсу "Диалектический и исторический материализм" : [для слушателей с высшим образованием] / Андреев И.Д., Разин В.И. ; О-во "Знание" РСФСР ; Науч.-метод. совет по пропаг. марксистсно-ленинской философии. – Москва : [б. и.], 1979. – 38 с. – Список лит.: с. 34-36. – (В помощь лектору)
1203494
  Ломизе Л.С. Примерный учебно-тематический план и программа для народного ун-та семейно-бытовой культуры / Л.С. Ломизе. – М., 1988. – 64с.
1203495
   Примерный учебно-тематический план и программа для народных университетов дружды надоров и пролетарского интернационализма.. – М., 1969. – 91с.
1203496
   Примерный учебно-тематический план и программа для народных университетов и школ лекторского мастерства.. – М., 1968. – 80с.
1203497
   Примерный учебно-тематический план и программа для народных университетов по изучению материалов XXVI съезда КПСС.. – К., 1981. – 40с.
1203498
   Примерный учебно-тематический план и программа для народных университетов по курсу "Философские проблемы естествознания и техники". – Москва, 1975. – 48с.
1203499
   Примерный учебно-тематический план и программа для народных университетов по марксистско-ленинской философии.. – М., 1968. – 72с.
1203500
   Примерный учебно-тематический план и программа для народных университетов по проблемам идейно-теоретического наследия В.И.Ленина.. – М., 1970. – 147с.
1203501
   Примерный учебно-тематический план и программа для народных университетов сельскохозяйственных знаний по изучению курса "Экономическое и социальное развитие районных агропромышленных объединений".. – М., 1985. – 60с.
1203502
   Примерный учебно-тематический план и программа для фак-та актива местных органов народного контроля народных университетов правовых знаний.. – Москва, 1967. – 15с.
1203503
   Примерный учебно-тематический план и программа для фак-та охраны труда народных университетов правовых знаний.. – Москва, 1965. – 16с.
1203504
   Примерный учебно-тематический план и программа для фак-тов актива местных органов народного контроля народных университетов правовых знаний.. – Москва, 1967. – 15с.
1203505
   Примерный учебно-тематический план и программа для факультетов товарищеских судов народных университетов правовых знаний.. – Москва, 1967. – 15с.
1203506
   Примерный учебно-тематический план и программа киноуниверситета педагогических знаний.. – М., 1967. – 64с.
1203507
  Никитин В.И. Примерный учебно-тематический план и программа курса научного коммунизма для народных университетов / В.И. Никитин. – Москва : Знание, 1979. – 48 с.
1203508
  Тадевосян Э.В. Примерный учебно-тематический план и программа курса основ научного коммунизма для народных университетов общественно-политических знаний / Э.В. Тадевосян, И.П. Жиромская. – Москва, 1979. – 64с.
1203509
  Тадевосян Э.В. Примерный учебно-тематический план и программа курса основ научного коммунизма для народных университетов общественно-политических знаний. / Э.В. Тадевосян. – Москва, 1975. – 40с.
1203510
   Примерный учебно-тематический план и программа общеправового факультета народных университетов.. – Москва, 1965. – 32с.
1203511
   Примерный учебно-тематический план и программа по литературе и искусству. – М., 1974. – 128с.
1203512
  Хангельдыев Б.Б. Примерный учебно-тематический план и программа по основам советского права для правовых школ в аппаратах министерств, государственных комитетов и ведомств. : В помощь лектору / Б.Б. Хангельдыев. – Москва : Знание, 1988. – 64 с.
1203513
  Романов В.И. Примерный учебно-тематический план и программа по основам советского права для школ правового всеобуча партийно-хозяйственного актива и управленческих кадров районного (городского) звена / В.И. Романов, Г.Ф. Мякишев. – Москва : Знание, 1988. – 30, [2] с. – Библиогр.: с. 27-30. – (Серия "В помошь лектору. Секция пропаганды правовых знаний")
1203514
   Примерный учебно-тематический план и программа по русской классической, советской и зарубежной литературе.. – М. : Знание, 1962. – 72 с.
1203515
   Примерный учебно-тематический план и программа факультета колхозного строительства народных университетов правовых знаний.. – Москва, 1965. – 16с.
1203516
   Примерный учебно-тематический план и программа факультета народных заседателей народных университетов правовых знаний.. – Москва, 1964. – 24с.
1203517
   Примерный учебно-тематический план и программа факультета народных заседателей народных университетов правовых знаний.. – Москва, 1967. – 20с.
1203518
   Примерный учебно-тематический план и программа факультета правовой охраны детства народных университетов правовых знаний.. – Москва, 1964. – 20с.
1203519
   Примерный учебно-тематический план и программа факультетов правовой охраны детства народных университетов правовых знаний.. – Москва, 1967. – 22с.
1203520
   Примерный учебно-тематический план и программа факультетов советского строительства народных университетов правовых знаний.. – Москва, 1967. – 24с.
1203521
   Примерный учебно-тематический план лекций и докладов по изучению материалов XXII съезда КПСС (для слушателей народных университетов культуры). – 2-е изд. – Москва, 1962. – 13с.
1203522
   Примерный учебный и тематический план. Для естественнонаучных факультетов народных университетов культуры.. – М., 1962. – 8с.
1203523
   Примерный учебный план для политшкол. – Киров, 1959. – 15с.
1203524
   Примерный учебный план для политшкол. – Москва, 1960. – 16с.
1203525
   Примерный учебный план курса "Основы советского законодательства".. – М., 1972. – 24с.
1203526
   Примерный учебный тематический план и программа по изобразительному искусству.. – М., 1962. – 48с.
1203527
   Примерный учебный тематический план и программа по изобразительному искусству.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1963. – 55с.
1203528
  Будько Євген Примеро де майо, або Шалений день у Гавані : настрій з натури // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 12-16 : Фото
1203529
  Лукашевич П. Примеры всесветного славянского чаромантия астрономических выкладок, с присоединением объяснения обратного чтения названий букв алфавитов греческого и коптского / сочинение Пл. Лукашевича; [из собрания изданий И.А. Сиротинина]. – Факсимильное издание с ориг. 1855 г. – Москва : Новости, 1855. – 146с.
1203530
   Примеры для офицеров и солдат / На ижд[ивении] П.Б[огдановича]. – Санктпетербурге, 1788. – 113 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1203531
  Карапетьянец М.Х. Примеры задач по химической термодинамике / М.Х. Карапетьянец. – М, 1950. – 324с.
1203532
  Кремер И.Я. Примеры и задачи по курсу "Теоретические основы радиотехники" / И.Я. Кремер, А.К. Сенаторов, А.М. Воробьев. – Воронеж, 1980. – 112 с.
1203533
  Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии / К.Ф. Павлов. – 4-е изд., доп. и перераб. – Ленинград, 1959. – 574с.
1203534
  Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии / К.Ф. Павлов. – 5-е изд., испр. – Л., 1961. – 574с.
1203535
  Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии / К.Ф. Павлов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1964. – 634с.
1203536
  Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии / К.Ф. Павлов. – 8-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1976. – 552с.
1203537
   Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии : учеб. пособие для студентов хим.-технол. специальностей вузов / Л.Л. Товажнянский, В.А. Лещенко, А.П. Готлинская, И.А. Нечипоренко, И.С. и др. Чернышев; [Л.Л. Товажнянский, В.А. Лещенко, А.П. Готлинская и др.] ; под ред. проф. Л.Л. Товажнянского ; М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". – Харьков : НТУ "ХПИ", 2006. – 431, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце глав. – (Наша бібліотека). – ISBN 966-593-467-8
1203538
  Безухов Н.И. Примеры и задачи по теории упругости, пластичности и ползучести : Учебное пособие / Н.И. Безухов. – Москва : Высшая школа, 1965. – 320с.
1203539
  Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомолекулярных соединений : Радикальная полимеразация, ионная полимеризация, сополимеризация Учеб. пособие / Е.Н. Зильберман, Р.А. Наволокина. – Москва : Высшая школа, 1984. – 224с.
1203540
  Карапетьянц М.Х. Примеры и задачи по химической термодинамике / М.Х. Карапетьянц. – 4-е изд., испр. – Москва : Химия, 1974. – 301 с.
1203541
  Гашек Я. Примеры из жизни / Я. Гашек. – Москва, 1983. – 262с.
1203542
   Примеры из жизни. Произведения зарубежных писателей.. – М., 1959. – 96с.
1203543
  Суслов Г.К. Примеры на движение гироскопических тел : (Strephoscope de M. Cruey) / Г.К. Суслов, проф. – Киев : Типо-литогр. Императорского Университета Св. Владимира В.И. Завадского, 1893. – [2], 60 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1893


  На обл. дарств. надпись: Николаю Николаевичу Шиллеру от автора
1203544
  Вениаминов З.Н. Примеры построения линии перехода в технических формах / З.Н. Вениаминов, И.Д. Ивашкевич. – Москва, 1963. – 40с.
1203545
  Смагунова А.Н. Примеры применения математической теории эксперимента в рентгенофлуоресцентном анализе. / А.Н. Смагунова, В.А. Козлов. – Иркутск, 1990. – 230с.
1203546
  Башарин А.В. Примеры расчета автоматизированного электропривода на ЭВМ / А.В. Башарин, Ю.В. Постников. – Ленинград, 1990. – 511 с.
1203547
  Башарин А.В. Примеры расчетов автоматизированного электропривода / А.В. Башарин, Ф.Н. Голубев, В.Г. Кепперман. – Москва-Ленинград, 1964. – 390 с.
1203548
  Башарин А.В. Примеры расчетов автоматизированного электропривода / А.В. Башарин, Ф.Н. Голубев, В.Г. Кеппермен. – Ленинград : Энергия, 1971. – 440с.
1203549
  Авербух А.М. Примеры расчетов неполнофазных режимов и коротких замыканий / А.М. Авербух. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Энергия, 1979. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 181-182
1203550
  Булгаков Н.И. Примеры расчетов трансформаторов / Н.И. Булгаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, Глав. ред. энергетич. лит., 1935. – 184 с.
1203551
  Настюков А.М., Шалфеев В.М. Примеры технического анализа. – пособие при практ. занятиях в Техн. лаб. Моск. ун-та. – Москва : Типо-литогр. В. Рихтера, 1910. – 163 с.
1203552
  Абегг Р. Примеры численных задач по физической химии с решениями / Р. Абегг, О. Саккур; Пер. с нем. М. Кучерова. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1924. – 75 с.
1203553
  Ализаде А. Примеряйте параметры. Наукометрия требует индивидуального подхода : беседовала С. Беляева / А. Ализаде, А. Аббасов, А. Гаджиев // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 21


  Актуальной становится оценка качества исследований, позволяющая определить пути дальнейшего развития науки и ее вклад в развитие технологий и сделать соответствующие инвестиции. Наука относится к духовной культуре. Поэтому прямого метода оценки ...
1203554
   Примеси и дефекты в узкозонных полупроводниках : Материалы Всесоюз. семинара по пробл. "Физика и химия полупроводников". – Москва : АН СССР, 1987. – 226с.
1203555
   Примеси и дефекты в узкозонных полупроводниках: II всесоюз. семинар: Материалы.. – Павлодар : АН СССР
Ч. 3. – 1989. – 138с.
1203556
   Примеси и дефекты в узкозонных полупроводниках: II всесоюзный семинар. – Павлодар : АН СССР
Ч. 1. – 1989. – 157с.
1203557
   Примеси и дефекты в узкозонных полупроводниках: II всесоюзный семинар. – Павлодар : АН СССР
Ч. 2. – 1989. – 167с.
1203558
  Емцев В.В. Примеси и точечные дефекты в полупровдниках / В.В. Емцев, Т.В. Машовец. – Москва : Радио и связь, 1981. – 248 с.
1203559
  Омельяновский Э.М. Примеси переходных металлов в полупроводниках / Э.М. Омельяновский, В.И. Фистуль. – Москва : Металлургия, 1983. – 192 с.
1203560
  Милнс А. Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках / А Милнс ; пер. с англ. Г.С. Пекаря ; под ред. М.К. Шейнкмана. – Москва : Мир, 1977. – 562 с.
1203561
  Кейтис Б.П. Примесная нелинейность акустоэлектрического взаимодействия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Кейтис Б.П.; Вильнюсск. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 14л.
1203562
  Зушман И.М. Примесное и экситонное поглощение света в легированных твердотельных кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Зушман И.М.; Черновиц. гос. ун-тет. – Черновцы, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1203563
  Гусева Ольга Александровна Примесное инфракрасное поглощение карбида кремния, легированного азотом, алюминием, бором : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гусева Ольга Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 189 л. – Бібліогр.:л.170
1203564
  Кожогулов О.Ч. Примесные дефекты в щелочно-галоидных кристаллах / О.Ч. Кожогулов. – Фрунзе : Илим, 1984. – 161 с.
1203565
  Петров Петр Петрович Примесные состояния и особенности явлений переноса в бесщелевых полупроводниках AIIBVI : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Петров Петр Петрович; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1981. – 16л.
1203566
  Цидильковский И.М. Примесные состояния и явления переноса в бесщелевых полупроводниках. / И.М. Цидильковский. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. – 152 с.
1203567
  Демидов Е.С. Примесные состояния ионов переходных элементов в кремнии и арсениде галия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Демидов Е. С.; Горьк.ГУ. – Горький, 1974. – 15л.
1203568
  Кулагин Николай Александрович Примесные структурные и радиационные центры окраски в кислородосодержащих диэлектриках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07, 01.04.05 / Кулагин Николай Александрович ; Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1988. – 31 с.
1203569
  Халтурин А.С. Примесные центры в закиси меди. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Халтурин А.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1203570
  Григас Б.П. Примесные явления в монокристаллах Sb2Se3, SbSj и SbSeJ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 07.049 / Григас Б.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1203571
  Медведев М.В. Примесный атом в ферромагнитном кристалле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Медведев М.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 11л.
1203572
  Ваншенкин К.Я. Примета : Лирика в двух книгах / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 288с.
1203573
  Лашманов М. Приметам зимы вопреки / М. Лашманов. – Куйбышев, 1969. – 64с.
1203574
  Рябинин Н. Приметы / Н. Рябинин. – Саратов, 1958. – 56с.
1203575
  Черноморцев Л.Н. Приметы / Л.Н. Черноморцев. – М, 1967. – 78с.
1203576
  Кушнер А.С. Приметы / А.С. Кушнер. – Л., 1969. – 112с.
1203577
  Ген Т. Приметы : Повести и рассказы / Т. Ген. – Москва : Советская Россия, 1986. – 319 с.
1203578
  Шахнович М.И. Приметы верные и суеверные / М.И. Шахнович. – Л, 1984. – 190с.
1203579
  Винник А.Я. Приметы весны / А.Я. Винник. – Сталино, 1956. – 244с.
1203580
  Хаидов А. Приметы весны : стихи / Хаидов Аллаверды. – Москва : Советский писатель, 1962. – 96 с.
1203581
   Приметы времени. – Ставрополь, 1950. – 238с.
1203582
  Торчинский А.Г. Приметы времени / А.Г. Торчинский. – М, 1958. – 72с.
1203583
  Гарин С.С. Приметы времени / С.С. Гарин. – Свердловск, 1959. – 275с.
1203584
   Приметы времени. – Алма-Ата, 1966. – 363с.
1203585
  Новиков Н.Г. Приметы времени / Н.Г. Новиков. – Москва, 1971. – 223с.
1203586
  Михалков С.В. Приметы времени / С.В. Михалков. – М. : Художественная литература, 1976. – 183 с.
1203587
  Пономарев К.А. Приметы времени / К.А. Пономарев. – Ижевск, 1980. – 22с.
1203588
  Федотов Г. Приметы времени. / Г. Федотов. – Пенза, 1952. – 68с.
1203589
   Приметы времени. Очерки деревни. 1957 г.. – М., 1959. – 573с.
1203590
  Демидова А. Приметы и предсказания погоды / А. Демидова. – Москва-Л, 1930. – 40с.
1203591
  Ландо И.И. Приметы любимой / И.И. Ландо. – Пенза, 1962. – 64с.
1203592
  Рыбин В.А. Приметы Медного пояса / В.А. Рыбин. – М., 1987. – 219с.
1203593
  Сердинов Е.Я. Приметы мужества / Е.Я. Сердинов. – Сталино-Донбасс, 1959. – 38с.
1203594
  Бичик С.В. Приметы перемен: развитие АПК в одиннадцатой и двенадцатой пятилетках / С.В. Бичик. – Минск : Университетское, 1988. – 91, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 90-92. – ISBN 5-7855-0014-0
1203595
  Еременко В.Н. Приметы родства / В.Н. Еременко. – Москва, 1989. – 191с.
1203596
   Приметы. Стихи.. – Москва, 1970. – 368с.
1203597
  Заверин М.З. Приметы: закономерности развития художественной формы. / М.З. Заверин. – Тбилиси, 1972. – 335с.
1203598
   Приметы: Стихи поэтов Черноземья: Сб.. – Воронеж, 1975. – 175с.
1203599
  Филипьев И.Н. Примечание к статье Б.П. Уварова: "К фауне чешуекрылых Зауральской киргизской степи" / И. Филипьев (Петроград) // Компакт - 252364 / И.Н. Филипьев. – 3 с. : ил.
1203600
  Филипьев И.Н. Примечание к статье Б.П. Уварова: "К фауне чешуекрылых Зауральской киргизской степи" / И. Филипьев (Петроград). – [Петроград] : [Тип. Кюгельген, Глич и Ко], 1916. – 3 с. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1916, т. XV № 2, с. 222-224
1203601
  Филипьев И.Н. Примечание к статье Б.П. Уварова: "К фауне чешуекрылых Зауральской киргизской степи" / И. Филипьев (Петроград) // Чешуекрылые. Т. III (Т-Я) - компакт. – 3 с.
1203602
  Великоиваненко И.М. Примечание метода Суммарных представлений к решению задач плоской фильтрации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Великоиваненко И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 8 с.
1203603
  Воронцов А.Р. Примечание на некоторые статьи, касающиеся до России, графа А.Р. Воронцова, Императору Александру I-му представленные. – [Москва], 1859. – Отд. оттиск: Чтения в Имп. О-ве истории и древностей Российских при Москвоском ун-те. М., 1859, январь-март, кн. 1, с. 89-102
1203604
  Боневал Примечания достойная жизнь графа Боневала, бывшего перед сим цесарского генерала от инфантерии, а потом командующего при турецкой армии под именем Асман паши. – Москва
1-2. – 1789. – 308с.
1203605
   Примечания достойная жизнь графа Боневала, бывшего перед сим цесарского генерала от инфантерии, а потом командующего при турецкой армии под именем Асман паши : Переведенная с франц. на российской язык. – Москва : Тип. А. Анненкова
1-2. – 1789. – 308, 236 с. – Пер. "Memoires du comte de Bonneval" (Londres, 1737), считающихся подложными
1203606
  Кудрявцев Ф.Ф. Примечания к анкете. / Ф.Ф. Кудрявцев. – М, 1990. – 478с.
1203607
  Штрайх С.Я. Примечания к педагогическим и публицистическим статьям Н.И. Пирогова / С.Я. Штрайх. – Одесса : Тип. "Одес. новостей", 1910. – [4], 9-86 стб., [3] с. – Отд. оттиск: Юбил. изд. соч. Пирогова. Киев. 1910. - Без тит. л.
1203608
  Долматовская Г.Е. Примечания к прошлому / Г.Е. Долматовская. – М., 1983. – 287с.
1203609
  Гранин Д. Примечания к путеводителю / Д. Гранин. – Ленинград, 1967. – 292с.
1203610
  Сорокин Г. Примечания к судьбе / Г. Сорокин. – Ленинград, 1931. – 111 с.
1203611
  Болтин И.Н. Примечания на историю древней и нынешней России Г. Леклерка, сочиненная генерал-майором Иваном Болтиным. – [Санкт-Петербург] : Печатано в типографии Горного училища
Т. 1. – 1788. – [5], 615 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, шкіра, корінець з тиснен.
1203612
   Примечания на Слово о полку Игореве. – Москва, 1846. – 104 с.
1203613
   Примечания о пехотной службе вообще и о егерской особенно.. – М., 1955. – 92с.
1203614
   Примечания.. – Вып.1. – Л., 1990. – 16с.
1203615
   Примечательные природные ландшафты СССР и их охрана. : Ботанические, геологические, озерные и зоологические заказники СССР. – Москва : Наука, 1967. – 176с.
1203616
  Михановский В.Н. Прими нас, даль широкая. / В.Н. Михановский. – Х., 1963. – 187с.
1203617
  Стрехнин Ю. Прими нас, море / Ю. Стрехнин. – М., 1969. – 48с.
1203618
  Мальсагов А.П. Прими путника, дорога! : повесть / Ахмет Мальсагов ;. – Москва : Детская литература, 1974. – 158 с.
1203619
  Мальсагов А.П. Прими путника, дорога! / А.П. Мальсагов. – Грозный, 1978. – 160с.
1203620
  Надь Ш. Примирение / Ш. Надь. – Москва, 1952. – 62 с.
1203621
  Надь Ш. Примирение / Ш. Надь. – Москва, 1952. – 32 с.
1203622
  Наумов М.С. Примирение / М.С. Наумов. – М., 1979. – 145с.
1203623
  Савченко С.Н. Примирение Верховного адмирала А. В. Колчака и атамана Г. М. Семенова весной 1919 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3 (611). – С. 13-19. – ISSN 0321-0626
1203624
   Примирение невозможно: Повести и рассказы.. – М., 1988. – 303с.
1203625
  Муратшина Г.П. Примирение сторон - важнейшая функция мирового судьи (сравнительно-правовой анализ) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 6. – С. 13-17. – ISSN 1812-3805


  В статье примирение сторон рассматривается как одна из основных задач дореволюционных и современных мировых судей. The article considers reconciliation of the parties as one of the main tasks of pre-revolutionary and contemporary justices of the peace.
1203626
  Надь Ш. Примирення / Ш. Надь. – Ужгород, 1952. – 72 с.
1203627
  Парфило О. Примирення винного з потерпілим - компроміс у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.94-101
1203628
  Ященко А.М. Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ященко А.М.; Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ, 2006. – 221л. – Бібліогр.:л. 185-221
1203629
  Ященко А.М. Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ященко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1203630
  Шаповал Ю. Примирення по-іспанськи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 15


  Як іспанці знайшли можливість примирити дві Іспанії - франкістську і республіканську.
1203631
  Гайворонська І.М. Примирення сторін сторін кримінального конфлікту за Литовськими статутами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 24-27. – (Право. Економіка. Управління)
1203632
  Щербак С.В. Примирення сторін у виконавчому процесі та посередництво: спірні питання // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 64-68
1203633
  Соловйова О. Примирення сторін як альтернативний захід розв"язання кримінально-правових конфліктів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 107-111.
1203634
  Дурицька Ю.М. Примирення сторін як прояв диспозитивності у цивільному процесі // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 319-321. – ISBN 978-617-7096-97-8
1203635
  Рішняк М.О. Примирення суб"єктів трудових відносин - пріоритетна форма вирішення трудового спору // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 70-. – ISSN 1993-0941
1203636
  Коссак С. Примирення у третейському провадженні // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 48-51
1203637
  Куц В.М. Примирення учасників кримінально-правового конфлікту (кримінально-правовий аспект) : монографія / В.М. Куц, А.М. Ященко ; Акад. прокуратури України. – Харків : Юрайт, 2013. – 325, [2] с. – Бібліогр.: с. 246-282 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2740-36-3


  У пр. № 1736595 напис: На пам"ять про зустріч від доцента. / Підпис /
1203638
  Трофиименко В. Примирення як підстава закриття кримінальної справи / В. Трофиименко, С. Фомін // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.66-69
1203639
  Войтинский И. Примирительное и третейское разбирательство. Трудовые споры и регулирование условий труда на Западе / И. Войтинский. – Москва, 1922. – 134с.
1203640
  Отческий И.Е. Примирительное производство при рассмотрении и разрешении инвестиционных споров в современном мире // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 15-17. – ISSN 1812-3910
1203641
  Дьяконова А. Примирительные процедуры в российском арбитражном процессе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 97-101. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються питання примирних процедур в арбітражному процесі починаючи з кінця XIX століття і до наших днів. Робиться висновок про відмінність процедур мирової угоди та медіації, а також про необхідність введення обов"язкової медіації. В ...
1203642
  Здрок О.Н. Примирительные процедуры в цивилистическом процессе : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.15 / Здрок Оксана Николаевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 50 с. – Библиогр.: 81 назв.
1203643
  Горбань Н.С. Примирливі процедури у виконавчому провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 45-49


  У статті проаналізовано та обґрунтовано доцільність використання примирних процедур у виконавчому провадженні. Сформульовано особливості, переваги та недоліки проведення медіації при примусовому виконанні судових рішень. На підставі дослідження автор ...
1203644
  Задорожна С. Примирна процедура як спосіб вирішення комерційних спорів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 0132-1331
1203645
  Коцюруба А. Примирні процедури в цивільному судочинстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 28-33. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
1203646
  Горецький О.В. Примирні процедури в цивільному судочинстві: європейські правові традиції // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 101-107. – ISSN 2413-1342
1203647
  Горецький О.В. Примирні процедури в цивільному судочинстві: проблема співвідношення правових категорій // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 216-222. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1203648
  Хрімлі О. Примирні процедури як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 100-104. – ISSN 2307-8049
1203649
  Бутирська І.А. Примирювальні процедури у господарському судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 102-105. – ISBN 978-617-7096-97-8
1203650
  Нижегородов А.И. Примите "Молнию" / А.И. Нижегородов. – Днепропетровск, 1987. – 160с.
1203651
  Яковлев А.С. Примите телеграму / А.С. Яковлев. – Свердловск, 1957. – 64с.
1203652
   Примите уверения, месье... // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 48-49 : фото
1203653
   Примитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени.. – М., 1983. – 20с.
1203654
  Горчаков Ю.М. Примитивно факторизуемые группы : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Горчаков Ю.М.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1960. – 79л. – Бібліогр.:л.79
1203655
  Ильин Валентин Иванович Примитивные группы подстановок степеней, не превосходящих 1000 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ильин Валентин Иванович; МВ и ССО РСФСР. Новосибирский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Новосибирск, 1990. – 13л.
1203656
  Буй Д.Б. Примитивные программные алгебры : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.09 / Буй Д.Б. ; КГУ им. Т. Шевченко. – Київ, 1984. – 150 л.
1203657
  Буй Д.Б. Примитивные программные алгебры : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Буй Д.Б. ; МВиССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
1203658
  Стафійчук О. Примівник : магія мольфарів / Орест Стафійчук. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 235, [5] с. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7560-65-3
1203659
   Примірна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 5-12
1203660
   Примірна інструкція з організації охорони життя і здоров"я дітей у дошкільних навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 13-15
1203661
   Примірна інструкція з охорони праці під час прибирання групи та туалетних приміщень у дошкільному навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1203662
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час організації прийому їжі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 4-5
1203663
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час організації прогулянки в дошкільному навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 6-7 : табл.
1203664
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час організації ранкового прийому // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 14-15 : табл.
1203665
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час організації сну дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 9-10
1203666
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час організації трудової діяльності дітей дошкільного віку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 4-5
1203667
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час постачання їжі з харчоблоку в групу дошкільного навчального закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 12-13 : табл.
1203668
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій, піших переходів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 10-11
1203669
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення загартовуючих процедур // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 6-7 : табл.
1203670
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення занять із зображувальної діяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 6-7
1203671
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення занять із фізичного виховання, ранкової гімнастики, музичних занять, свят // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 3-5
1203672
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час протирання вікон, стін та проведення пилососних робіт // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 6-7 : табл.
1203673
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час роботи з голкою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 7-8
1203674
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час роботи з ножицями // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 8-9
1203675
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час роботи на драбині у дошкільному навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 17-18
1203676
   Примірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час роботи на ПЕОМ // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 9-10
1203677
   Примірна номенклатура справ апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. – Київ, 2003. – 43с.
1203678
   Примірна номенклатура справ для університетів Української РСР. – Київ, 1972. – 108с.
1203679
   Примірна програма підготовки майстра другого розряду по бджільництву.. – К., 1952. – 16с.
1203680
  Месевря Ольга Примірна структурно-тематична схема вивчення української (рідної) мови у 5 класі / Месевря Ольга, Січкар Світлана // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 119-126
1203681
   Примірна тематика і плани теоретичних семінарів. – Київ : Політвидав України. – (Для системи парт. навчання)
Вип. 1 : По окремих творах класиків марксизму-ленінізму. – 1972. – 105 с.
1203682
   Примірна тематика і плани теоретичних семінарів. – 3-е вид., доп. і перероб. – Київ : Політвидав України. – (Для системи парт. навчання)
Вип. 6 : З проблем зовнішньої політики КПРС, світового комуністичного руху і міжнародних відносин. – 1972. – 72 с.
1203683
   Примірна тематика і плани теоретичних семінарів. – Киев : Політвидав України. – (Для системи парт. навчання)
Вип. 7 : Комплекси проблем тематики методологічних семінаров. – 1972. – 32 с.
1203684
   Примірна тематика і плани теоретичних семінарів. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Політвидав України. – (Для системи парт. навчання)
Вип. 2 : З проблем наукового комунізму. – 1973. – 116 с.
1203685
   Примірна тематика і плани теоретичних семінарів. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Політвидав України. – (Для системи парт. навчання)
Вип. 3 : З економічних проблем. – 1973. – 152 с.
1203686
   Примірна тематика і плани теоретичних семінарів. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Політвидав України. – (для системи парт. навчання)
Вип. 4 : З філософських проблем. – 1973. – 107 с.
1203687
   Примірна тематика і плани теоретичних семінарів. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Політвидав України. – (для системи парт. навчання)
Вип. 5 : З проблем історії КПРС і партійного будівництва. – 1973. – 67 с.
1203688
   Примірна тематика і плани теоретичних семінарів. – Київ : Політвидав України. – (для системи парт. навчання)
Вип. 5 : З проблем історії КПРС і партійного будівництва. – 1973. – 60 с.
1203689
   Примірна тематика і плани теоретичних семінарів. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Політвидав України. – (Для системи парт. навчання)
Вип. 7 : Примірна тематика і плани методологічних семінарів. Комплекси проблем. – 1973. – 64 с.
1203690
   Примірна тематика і плани теоретичних семінарів по окремих творах класиків марксизму-ленінізму.. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ, 1973. – 114с.
1203691
   Примірна тематика проблемних і методогічних семінарів системи партійного навчання та індивідуальної роботи на 1966/67 навчальний рік.. – Київ, 1966. – 28с.
1203692
   Примірна тематика районих і міських семінарів бібліотечних працівників на 1994 рік.. – К., 1993. – 30с.
1203693
   Примірна тематика районих і міських семінарів бібліотечних працівників на 1996 рік.. – К., 1966. – 30с.
1203694
   Примірна тематика районних і міських семінарів бібліотечних працівників на 1996 рік. – Київ, 1996. – 34 с.
1203695
   Примірна тематика теоретичної конференції на тему "Велика Жовтнева соціалістична революція і світовий революційний процес".. – К., 1967. – 12с.
1203696
   Примірна тематика теоретичної конференції на тему: "Комуністичне виховання трудящих".. – К., 1966. – 6с.
1203697
   Примірна тематика теоретичної конференції на тему: "КПРСС -- партія пролетарського інтернаціоналізму".. – Київ, 1966. – 16с.
1203698
   Примірна тематика теоретичної конференції на тему: "Матеріально-технічні основи будівництва комунізу в СРСР".. – Київ : КДУ, 1966. – 9 с.
1203699
  Сплодитель Анастасія Примірне моделювання території та акваторії національного природного парку "Нижньосульський" з використанням ГІС // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 53-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2075-1893
1203700
   Примірний план семінару по вивченню історії ВКП(б) за творами В.І. Леніна і Й.В. Стліна : (1951-1952 навчальний рік в системі партійної освіти). – Київ : Радянська Україна, 1988. – 15 с.
1203701
   Примірний Статут колгоспу : науково-практичний коментар. – Київ : Урожай, 1988. – 304 с.
1203702
   Примірний Статут колгоспу: Прийнятий Четвертим Всесоюз. з"їздом колгоспників, 25 берез. 1988 р.. – Київ, 1988. – 41с.
1203703
   Примірний статут сільськогосподарської артелі. – Київ ; Харків, 1950. – 31с.
1203704
   Примірний статут сільськогосподарської артелі., 1945. – 29с.
1203705
   Примірний статут сільськогосподарської артелі.. – Київ-Харків, 1951. – 20с.
1203706
   Примірний Статут сільськогосподарської артелі.. – К., 1935. – 32с.
1203707
   Примірний учбово-тематичний план і програма народних університетів правових знань.. – К., 1965. – 40с.
1203708
  Рудакова Ю.К. Примірники видань творів Лазаря Барановича латинським шрифтом у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 58-89. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
1203709
  Рудакова Ю.К. Примірники з фондів Відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ, не відображені в "Сводном каталоге книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 120-134. – ISSN 2222-4203
1203710
  Бондар Н. Примірники Острозької Біблії у фондах Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 139-154. – (Нова серія ; вип. 8/9)
1203711
   Примірні нвчальні плани системи комсомольскої політичної освіти (1959-1960 навчальний рік).. – Київ, 1959. – 35с.
1203712
  Грибін М.Ф. Примірні описи / М.Ф. Грибін, О.П. Насонова. – Харків, 1928. – 51с.
1203713
   Примірні плани занять по вивченню рішень і матеріалів позачергового ХХІ з"їзду КРПС в системі партійної освіти.. – Київ, 1959. – 80с.
1203714
   Примірні списки бесід для гурктів партійної освіти.. – Київ, 1935. – 31с.
1203715
   Примірні структура партійного навчання, тематика, навчальні посібники і матеріали для індивідуальної і колективної роботи на 1965/66 навчальний рік.. – Київ, 1965. – 32с.
1203716
  Медушевський А.П. Примірні уроки з граматики. / А.П. Медушевський. – К, 1953. – 156с.
1203717
  Бугайко Т.Ф. Примірні уроки з літературного читання в 5 класі : методичний посібник / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – Київ : Радянська школа, 1956. – 200 с.
1203718
   Примірні учбові плани системи комсомольскої політичної освіти 1962/63 навчальний рік.. – Київ, 1962. – 44с.
1203719
  Олійник В. Приміська зона - місто: сфера впливу та інтересів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 145-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1203720
  Яценко В.О. Приміська зона - ретроспектива, реальність, перпектива // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 331-340 : мал. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1203721
  Мезенцев К. Приміська зона Києва: дифузійні функції обслуговуваення / К. Мезенцев, Н. Маншиліна // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 288-303. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1203722
  Вяткін К.І. Приміська зона як елемент урбаністичної системи // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 135-139. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1203723
  Калустьян Л.Х. Приміська сільськогосподарська зона Одеси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1203724
  Олійник Я.Б. Приміський продовольчий комплекс як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 67-73. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
1203725
  Олійник Я.Б. Приміський продовольчий комплекс як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Економічна і соціальна географія, 1995. – Вип.47,67-73
1203726
  Біла Т.П. Приміський туризм м. Львова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С.121-130 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1203727
   Приміські монастирі // Християнські поховальні пам"ятки давньоруського Києва / В.Г. Івакін. – Київ : [КИТ], 2008. – С. 65-76. – ISBN 978-966-8550-71-3
1203728
  Євтушенко С.В. Примітив : Нариси з теорії, історіографії, історії художнього примітива / С.В. Євтушенко; Мін-во освіти і науки України.Харківський національний університет ім.В.Н.Карамзіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 234с. – ISBN 966-623-017-8
1203729
   Примітивна програмна алгебра обчислюваних функцій над записами / Т.Л. Захарченко, Д.І. Редько, І.В. Редько, П.О. Яганов // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – № 2 (100) : Технічні науки. – С. 29-40. – ISSN 1810-0546
1203730
  Грушевська К.М. Примітивні казки і байки Африки та Америки / Зладила [та авт. пеpедм. "Розвій словесної твоpчости і пpимітивна пpоза"] Катеpина Гpушевська. – Київ ; Відень : [Дpук. J.N. Vernay], 1923. – 192 с. – Прим. без оклк. та тит. стор., описан за україном. книгами ВУАН
1203731
  Недоступ Н.М. Примітки / Наталя Недоступ // Слово в бою : поезії, 1941-1945 / [упоряд.: І.Я. Заславський, О.С. Дяченко]. – Київ : Радянський письменник, 1975. – С. 211-218
1203732
   Примітки // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 302-331. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1203733
  Дорошенко В. Примітки Володимира Антоновича до Шевченкового "Кобзаря" // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 436-442 : фото. – ISBN 966-7272-00-1


  Стаття містить три листи Антоновича В.Б. до Огоновського О.О., що містять примітки до "Кобзаря" Тараса Шевченка.
1203734
  Сивак М.М. Примітки статей особливої частини кримінального кодексу України: теоретико-прикладний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сивак Микола Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1203735
  Сивак М. Примітки статей у кримінальному законодавстві країн СНД: порівняльно правове дослідження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 139-146
1203736
  Вітяк Ю.М. Примітки як вид паратекстуальних інтервенцій // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 58. – С. 226-235. – ISSN 2312-0665
1203737
  Таланчук П. Приміщення Університету "Україна" захопили рейдери // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 28 серпня (№ 159). – С. 5
1203738
  Шемета Ю. Приміщення Університету Св. Володимира на початку його існування: опис будинку З.С. Самойловича (1837 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-55. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті опубліковано опис одного із будинків, що орендувався Університетом Св. Володимира на початку його існування. In the article the description of Z. Samoylivich"s house leased by University of St. Volodymyr at the initial stage of it"s existence ...
1203739
  Пасайлюк М. Примножимо символи краю // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 290-294. – ISBN 966-7109-34-8


  Гуцульщина (національний природний парк).
1203740
   Примножувачі величі Свято-Михайлівської Золотоверхої обителі (XIV - XVI ст.) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 10 (226), травень. – С. 4-5


  До 900-річчя з часу закладення кам"яного храму монастиря.
1203741
   Примокшанье мое : литературно-художественный сборник, 1982
1203742
  Янюшкин И.А. Примокшанье мое... / И.А. Янюшкин. – Саранск, 1975. – 230с.
1203743
  Візняк А.Е. Примордіалізм, інструменталізм та конструктивізм як основні теорії етнічності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 48-49
1203744
  Поздняков М.В. Примордіалістські концепції етнічності: методологічно-філософський вимір // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 46-51
1203745
  Осипов И.З. Приморская весна / И.З. Осипов. – М, 1957. – 70с.
1203746
   Приморская краевая партийная организация в период ВОВ 1941-1945.. – Владивосток
1. – 1965. – 304с.
1203747
  Касаткин М.А. Приморская организация КПСС в борьбе за народное просвещение : Автореф... канд. ист.наук: / Касаткин М.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1958. – 18л.
1203748
  Гордон И.Б. Приморская улица / И.Б. Гордон. – Одесса, 1961. – 31с.
1203749
  Демерджиев И. Приморски партизани / И. Демерджиев. – София : Държавно военно издателство, 1960. – 284 с.
1203750
  Демерджиев И. Приморски партизани / И. Демерджиев. – Второ преработено и допълнено изд. – София : Военно издателство, 1986. – 313, [3] с.
1203751
  Фортинский Ф.Я. Приморские Вендские города и их влияние на образование Ганзейского Союза до 1370 года / [Докт. дис.] Ф. Фортинского. – Киев : В университетской типографии, 1877. – [2], II, 419 с.


  На книге печать - Библиотека Киевск. Высших женских курсов
1203752
   Приморские регионы: географические и социально-экономические проблемы развития : сборник научн. трудов. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1987. – 184 с.
1203753
   Приморский гребешок.. – Владивосток, 1986. – 240с.
1203754
  Черноусов М. Приморский колхоз. / М. Черноусов. – Рига, 1951. – 48с.
1203755
  Гусев М. Приморский край : (краткий популярный очерк) / М. Гусев. – Владивосток : Примиздат, 1946. – 40 с.
1203756
   Приморский край : 25 лет со дня освобождения Приморья от интервенции и белогвардейщины. – Владивосток, 1947. – 424с.
1203757
  Иващенко Л.Я. Приморский край : сборник / сост.: Л.Я. Иващенко, М.Н. Лентина, К.М. Харчев ; под науч. ред. А.И. Крушанова. – Владивосток : Дальневосточное книжное из-во, 1979. – 463 с.
1203758
   Приморский край: Сб. ст.. – Владивосток, 1958. – 474с.
1203759
   Приморский межотраслевой комплекс Латвийской ССР : сборник науч. трудов (междуведомственный). – Рига : Латвийский гос. ун-т им. П. Стучки, 1986. – 114 с.
1203760
   Приморский проспект. Ленинград. – Ленинград, 1958. – 16 с.
1203761
  Милюнен О. Приморский экономико-географический район Литовской ССР и его дальнейшее развитие : Автореф... канд. географ.наук: / Милюнен О.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 17л.
1203762
  Милюнене О. Приморский экономико-географический район Литовской ССР и его дальнейшее развитие : Автореф... канд. геогр.наук: / Милюнене О.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 17л.
1203763
  Литовка О.П. Приморский экономический район Польской народной республики : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Литовка О.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 20 с.
1203764
  Пирогов І.А. Приморське місто Генічеськ // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 32-37 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1203765
  Муравин Ю.Я. Приморье : Фотоальбом / Ю.Я. Муравин; Худож.-сост. В. Трепцов; Авт. текста: В. Ткачев, В.Сорокин; Ред. А. Ильин. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1979. – 219с.
1203766
  Дьяков В.И. Приморье в эпоху бронзы / В.И. Дьяков. – Владивосток : Издательство Дальневосточного университета, 1989. – 296 с.
1203767
  Андреева Ж.В. Приморье в эпоху первобытнообщинного строя. Железный век. (I тысячелетие до н.э. - VIII в. н.э.) / Ж.В. Андреева ; Дальневост. науч. центр АН СССР, Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1977. – 240 с. : ил. – Список лит.: с. 221-239
1203768
   Приморье, его природа и хозяйство : Сборник статей. – Владивосток, 1923. – 364с.
1203769
   Приморье. [Изоиздание] = Primorye : (комплект - 25 цветных открыток). – Владивосток : Дальневосточное книжное изд., 1976. – 25 л. : 25 открыток + 1 обл. – Текст на рус. и анг. яз.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
1203770
  Байенс Д. Примочки программирования в Web = Stupid Web Tricks / Джим Байенс ; пер. с англ. И.В. Землянов. – Москва : ЭКОМ, 2000. – 440 с. : ил. – ISBN 5-7163-0044-8
1203771
  Стельмах Б. Примула, квітка вища / Б. Стельмах. – Львів, 1969. – 44 с.
1203772
  Вертелецка-Клат Примус до виконання адміністративно-правових обов"язків в окремих європейських державах // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 319-331. – ISSN 2082-4939
1203773
  Сірук М. Примус до євростандартів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 35). – С. 11


  Чому румуни вимагають відставки соціал-демократичного уряду.
1203774
  Шумило К. Примус до Мінську // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 5 (745), 04.02.2022. – С. 14-17. – ISSN 2075-7093
1203775
  Кобзаренко П.В. Примус до послуху у Збройних Силах як обставина, що виключає суспільну небезпечність діяння / П.В. Кобзаренко, П.П. Андрушко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 86-91. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье обосновывается положение о том, что принуждение к повиновению в Вооруженных Силах СССР является обстоятельством, исключающим общественную опасность и противоправность деяния, а также определяются условия правомерности данного института.
1203776
  Цибульник В. Примус до санкцій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-17 листопада (№ 44/46). – С. 13. – ISSN 1992-9277


  Чому Сербії все складніше дотримуватися нейтралітету на користь рф?
1203777
  Горяйнов А.М. Примус і цивільно-правова відповідальність // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 36-39
1203778
  Андрушко О. Примус у кримінальному процесі: питання денотації і конотації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 207-212. – ISSN 2307-8049
1203779
  Коваль Д.О. Примус у фінансовому праві // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 277-282. – ISSN 1563-3349
1203780
  Кулешов О О. Примус як зхасіб забезпечення й охорони правопорядку адміністративною службою міліції // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.102-104. – ISSN 1727-1584
1203781
  Тимошенко В. Примус як мотив поведінки // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 104-107. – ISSN 0132-1331
1203782
  Сорока Ю. Примусова депортація і насильницька система праці на західноукраїнських землях в роки німецького окупаційного режиму // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 21-24
1203783
   Примусова депортація українських дітей - це злочин геноциду // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 4 травня (№ 89). – С. 1-2
1203784
  Клос А.І. Примусова евакуація польських громадян до УРСР 1944-1946 рр.: причини, підстави та характер : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Клос Андрій Ігорович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1203785
  Савельєв Є. Примусова ззовні шокова терапія // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (1). – С. 3-4. – ISSN 1684-906Х
1203786
  Волинець І. Примусова ліцензія як механізм розширення доступу до лікарських засобів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 320-322
1203787
  Славін Примусова праця / Славін. – Х., 1930. – 36с.
1203788
  Далговський Аляксандр Примусова праця білоруських робітникві у системі військового і цивільного управління на території окупованої Білорусі у 1941-1944 рр. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 180-197. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1203789
   Примусова праця в країнах капіталу.. – Х., 1931. – 121с.
1203790
  Фесенко Є.В. Примусова психіатрична допомога як засіб ресоціалізації засуджених наркоманів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 47-52. – ISSN 2310-9769
1203791
  Ямчук П. Примусова трансформація поетики мистецтва слова в умовах утвердження та подальшого панування окупаційно-тоталітарної дегуманізації українського суспільства в УРСР (рецепція Євгена Маланюка та Олександра Довженка) // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 168-176. – ISSN 2415-8828
1203792
  Пономарьова О. Примусова, відкрита та добровільна ліцензії на лікарські засоби: деякі аспекти правозастосування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 32-38. – ISSN 2308-0361
1203793
  Луговий М. Примусове виконання аграрних розписок: перший досвід на ринку // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 10/11). – С. 11


  "Підприємці з різних сегментів у своїй діяльності стикаються з труднощами, і агробізнес – не виняток. Більше того, сільське господарство пов’язане з низкою специфічних ризиків, таких, як погода, питання якості чи ціни продукції, логістичні обмеження ...
1203794
  Павлюченко Ю.М. Примусове виконання визнаної претензії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 78-84. – ISSN 0132-1331
1203795
  Бондар І.В. Примусове виконання рішення про виселення боржника // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 115-117. – ISSN 2219-5521
1203796
  Верба-Сидор Примусове виконання третейських судів // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 57-61. – ISBN 978-966-8830-75-4
1203797
  Поєдинок В. Примусове вилучення інвестицій як регуляторний захід // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 272-273
1203798
  Ільків Н. Примусове відчуження земельних ділянок та об"єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності: правові проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 231-241. – ISSN 0132-1331
1203799
  Суєтнов Є.П. Примусове відчуження земельних ділянок у законодавстві та правовій доктрині дореволюційного періоду // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 234-242. – ISSN 0201-7245
1203800
  Паливода Є.В. Примусове відчуження майнових прав інтелектуальної власності на патенти у сфері охорони здоров"я // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 172-175. – ISBN 978-966-999-024-2
1203801
  Щеннікова Г. Примусове годування засудженого - необхідність чи порушення прав людини? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
1203802
  Кривошеєв С. Примусове звільнення // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-28
1203803
  Котеленець Є.О. Примусове лікування // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 29-30
1203804
   Примусове лікування хронічних алкоголіків і наркоманів / Г. Зільберблат, О Ревенюк, С. Жабокрицький, Г. Войтюк // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.89-94
1203805
  Кашинцева О. Примусове ліцензування винаходів у сфері фармації: перспективи для України та досвід ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 5-9. – ISSN 2308-0361
1203806
  Олефір А.О. Примусове ліцензування як найбільш ефективний засіб забезпечення потреб України в антиретровірусних препаратах // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 74-76
1203807
  Купчик О.Р. Примусове переселення з Польщі влітку 1945 року в спогадах українців, нині жителів смт. Козова Тернопільської області / О.Р. Купчик, Я.І. Купчик // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 69-78
1203808
  Малка А.В. Примусове переселення українського та польського населення 1944 - 1946 рр.: українська історіографія // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 57-68


  Особливу увагу у вивченні проблеми депортації українців має публікація у 1997 р. книги В. Сергійчука "Трагедія українців Польщі". фактично це збірка архівних документів, поділена на шість розділів, кожному з яких передує невелика вступна стаття, де ...
1203809
  Бондар М. Примусове повернення та видворення з України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 грудня (№ 50/52)


  Особливості розгляду цієї категорії справ.
1203810
  Інютіна О. Примусове припинення прав власників на землю // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-34.
1203811
  Скрипник В.Л. Примусове припинення права власності в Україні: історія становлення законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 90-94. – ISSN 1563-3349
1203812
  Пришва Н.Ю. Примусове стягнення (списання) обов"язкових платежів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 3. – С.166-173. – ISBN 966-7784-65-7
1203813
  Піскова Ж. Примусове стягнення: теоретичний аспект у світлі змін законодавства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 10. – С. 31-35 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1203814
  Величко Д. Примусове укладення господарських договорів у судовому порядку // Юридична газета. – Київ, 2013. – 17 вересня (№ 38). – С. 44-45
1203815
  Шкляр С. Примусовий поділ від АМКУ / С. Шкляр, С. Гаркуша // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 18
1203816
  Ахмад Касем Алкербайт Примусові заходи в рамках арабської регіональної системи безпеки: міжнародно - правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.67-73
1203817
  Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру : теорія і практика застосування : навчальний посібник / Л.М. Палюх ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 214 с. – Бібліогр.: с. 185-211 та наприкінці параграфів. – ISBN 978-966-613-757-2
1203818
  Панчак О.Г. Примусові заходи медичного характеру та інші кримінально-правові наслідки: окремі проблеми застосування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 305-309. – ISSN 2219-5521
1203819
  Шульган І. Примусові заходи медичного характеру, не пов"язані з ізоляцією // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 218-224. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 1 (33)). – ISSN 2415-3818
1203820
  Лень В.В. Примусові заходи медичного характеру: цілі і підстави застосування : монографія / В.В. Лень, М.М. Книга ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" [та ін.]. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. – 91, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 84-89 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-573-019-5
1203821
  Бортняк Ф.В. Примусові заходи у діяльності державної виконавчої служби // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 68-75.
1203822
  Качурець Ч.І. Примусові міграції та проблема захисту біженців в Україні // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 356-363
1203823
  Дуванський О. Примусові способи забезпечення виконання обов"язку зі сплати податків і зборів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 80-85.
1203824
  Стояцька Г.М. Примусовість знання та індивідуальність значення - один деконструктивістський аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-33. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  Досліджується проблематика впливу легітимації на формування оцінюючої діяльності індивіда. Подається деконструктивістська адаптація процесу.
1203825
  Клочко Р. Примушення українців до миру. Пацифікація 1930 року в Галичині // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 15


  "Масові побиття й арешти, погроми українських кооперативів та осередків "Просвіти", нищення українських вивісок... Ні, це не розправа з політикою українізації та НЕПу. Усе це відбувалося по інший бік Збруча, в Галичині, коли польська влада у вересні ...
1203826
  Соловйова А.М. Примушування до виконання (невиконання) цивільно-правових зобов"язань - склад злочину з терористичним спрямуванням.(ст. 198-2 КК) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Присвячено складу злочину (ст. 198-2 Кримінального кодексу України). Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов"язань особливий злочин. Він містить ознаки тероризму і насильства. This article is about crime (Article 198-2 of ...
1203827
  Соловйова А.М. Примушування до виконання (невиконання) цивільно-правових зобов"язань, вчинене повторно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 230-232. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено складу злочину примушування або невиконання цивільно-правових зобов"язань. This article is about compulsion to execution or non-execution of civil legal obligations.
1203828
  Печерський О.В. Примушування до виконання майнових забов"язань за участю організованих злочинних угруповань // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 61-69
1203829
  Ізовітова Л. Примушування до захисту / Л. Ізовітова, В. Колесников // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 5 - 11 лютого (№ 5)


  "Тривале провадження адвокатської діяльності без надання відпочинку негативно впливає не тільки на якість правничої допомоги, а й на здійснення правосуддя загалом".
1203830
  Онищенко І.І. Примхи долі : оповідання, публіцистика, вірші / Іван Онищенко. – Київ : [Б.в.], 2010. – 212 с. – ISBN 978-966-439-274-4
1203831
  Лизогуб Д. Примхи долі козаків // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 15


  Презентація книжки "Примхи долі" українського прозаїка Валерія Азманова, який є етнічним болгарином. Уперше написав українською твір про козаків
1203832
  Шеремета І. Примхи долі Олександра Смотрича (Флоринського), або Трохи про українську музичну критику часів німецької окупації // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 73-81. – ISSN 1728-6875
1203833
  Шкляр Леонід Примхливий світ реальності й фантазії : (Габріель Гарсія Маркес) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77-79. – ISSN 0869-3595
1203834
  Пащенко А. Примхливі сни Віктора Греся "Чорна курка, або Підземні жителі" // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 28 : Зима. – С. 125-128.
1203835
  Мандельбройт С. Примыкающие ряды / С. Мандельбройт. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 268 с.
1203836
  Селезнева Л.Б. Примыкающий коминатив в системе географических собсвтенных имен русского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Селезнева Л.Б.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 20л.
1203837
  Шевчук В. Принагідні зустрічі // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 457-466. – ISBN 978-966-06-0729-3


  Про Аллу Горську.
1203838
  Мяло И.И. Принада: Роман. / И.И. Мяло. – Минск, 1982. – 271с.
1203839
   Принади "Four Seasons" тепер ближчі : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 98 : Фото
1203840
  Новосад Р. Принади й пастки пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 12


  Як історично формувалося уявлення українців про сусідів.
1203841
  Сидоренко Віктор Принади Хамаму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 76-81 : фото
1203842
   Принадлежало героям Октября: Каталог личных вещей участников Октябрського вооруженного восстания в Петрограде. – Ленинград, 1982. – 54 с.
1203843
  Яранцева Н.А. Принадлежит будущему... / Н.А. Яранцева. – Киев, 1986. – 68с.
1203844
  Рябинина Юлия Принадлежит ли туризм к сфере роскоши? Из мусорных баков исчезает икра... : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 45-49
1203845
  Бычков Ю.А. Принадлежит народу : в помощь лектору / Ю.А. Бычков. – Москва : Общество Знание РСФСР, 1988. – 40 с. – (В помощь лектору : Секция пропаганды исторической науки)
1203846
  Рукавицын М.М. Принадлежит народу / М.М. Рукавицын. – М, 1990. – 318с.
1203847
   Принадлежности, инструменты и приборы по энтомологии и для практических занятий по зоологии, ботанике, минералогии и естеств.-исторических экскурсий : Каталог № 19 / Т-во профессоров и преподавателей под фирмой Бюро "Натуралист". – Киев : Тип. Акц. Общ. "Петр барский в Киеве", 1913. – 53 с. – Отд. оттиск из: "Отчет о деятельности Имп. Акад. Наук по Физико-математическому и Историко-Филологическому Отделениям", 1912 год
1203848
  Костяной С.П. Принадлежу не себе / С.П. Костяной. – Киев, 1983. – 191с.
1203849
  Наконечный С. Принадлижащее и сказуемое // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 23. – ISSN 1563-6755


  "...В эпоху информационных технологий, когда информация стоит дороже денег, особенно актуально раскрытие вопросов, кому принадлежит бизнес и кто им управляет".
1203850
  Лысцов И.В. Принесение даров / И.В. Лысцов. – М., 1981. – 159с.
1203851
  Емец И. Принесенные в жертву // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2013. – № 1/2 (69). – C. 96-105. – ISSN 1818-3948


  Портрет семьи Йозефа Геббельса - министра пропаганды фашистской Германии. Магда Геббельс
1203852
  Клименко Л.М. Принеси мені сонця / Л.М. Клименко. – К., 1973. – 64с.
1203853
  Куликов П. Принесло б велику користь // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 листопада (№ 47). – С. 4


  Щодо законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту".
1203854
  Кирилко Д. Принести радість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Про студентів інституту міжнародних відносин, які допомогають дитячим будинкам.
1203855
  Баганець О. Принижена прокуратура // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 16-30 квітня (№ 16/17). – С. 6-8. – ISSN 1992-9277


  Відкрите звернення до Президента України Володимира Зеленського та керівника його Офісу Андрія Єрмака.
1203856
  Ващенко А. Приниження гідності потерпілого - самостійна ознака об"єктивної сторони доведення до самогубства чи складова жорстокого поводження? // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 95-97
1203857
  Попов М. Принимать в вузы будут по новым правилам. Теперь результаты тестирования будут действительны в течение одного года // Сегодня. – Киев, 2014. – 31 октября (№ 235). – С. 6


  МОН України утвердило новые правила приема абитуриентов в вузы. Среди прочего изменились способ подсчета балла сертификата ВНО (ЗНО), срок действия сертификата, процедура распределения мест госзаказа, а также появились приоритетность различных ...
1203858
  Бадеев Н.А. Принимаю бой : рассказы : для сред. возраста / Н.А. Бадеев. – Москва : Детская литература, 1973. – 239 с.
1203859
  Никотин Ю.М. Принимаю бой. / Ю.М. Никотин. – Красноярск, 1970. – 73с.
1203860
  Карасев Е.А. Принимаю душой / Е.А. Карасев. – М, 1987. – 174с.
1203861
  Выжутович В.В. Принимаю решение / В.В. Выжутович. – Москва, 1984. – 255с.
1203862
  Давыдов Я.Д. Принимаю решение сам / Я.Д. Давыдов. – М, 1966. – 112с.
1203863
  Дмитриев А.В. Принимающий социум : практики взаимодействия с трудовыми мигрантами / А.В. Дмитриев, Г.А. Пядухов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.18-28. – ISSN 0132-1625
1203864
  Яценко Г. Принимая решение об использовании аутсорсинга, надо понимать, какую цель вы хотите достичь // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 40-41
1203865
  Маринов В. Принос към изучаването на бита и културата на турците и гагаузите в Североизточна България / В. Маринов. – София : Българската академия на науките, 1956. – 360 с.
1203866
  Делирадев П. Принос към историческата география на тракия / П. Делирадев. – София
1. – 1953. – 352с.
1203867
  Делирадев П. Принос към историческата география на тракия / П. Делирадев. – София
2. – 1953. – 488с.
1203868
  Барев Ц. Принос към историята на българския земеделски народен съюз : борба, идеология, принципи / Ценко Барев. – София : Булвест 2000, 1994. – 477 с. – (Забранени страници)
1203869
  Благоев Д. Принос към историята на социализма в България / Димитър Благоев. – София : Издателство на Българската КП, 1949. – 606 с. : ил.
1203870
  Михов Н.В. Принос към историята на търговията на Турция и България / Н.В. Михов. – София : Издателство на Българската акаднмия на науките, 1970. – 576 с.
1203871
  Иванчев С. Приноси в българското и славянското езикознание / С. Иванчев. – София, 1978. – 363с.
1203872
  Невидайло М.Г. Приносини часів смутенних : вибр. твори / Микола Невидайло. – 2-ге вид. – Ужгород : Графіка, 2012. – 221, [3] с. : портр. – (Бібліотека журналу "Бористен"). – ISBN 978-966-2303-03-2
1203873
   Приносити користь університету // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 8 - 15 лютого (№ 6/7)


  15 лютого 2012 р. під головуваням Першого заступника Міністра освіти Євгена Суліми відбулося чергове звітування проректорів з наукової роботи ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації про результати наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік.
1203874
  Илчевъ Д. Приносъ кжм пеперудната фауна на Айтоската околност / Д. Илчевъ, 1923. – 5с.
1203875
  Цанковъ В. Приносъ къмъ изучаване на рода Holcostephanus / В. Цанковъ. – София : Художникъ, 1943. – 40с.
1203876
  Чорбаджиев П. Приносъ къмъ пепереудната Фауна в Свиленградово / П. Чорбаджиев. – с.
1203877
  Иванов К. Приносъ къмъ пеперудната фауна на Довечъ, близката му околность и Троянския Балканъ / от Крум Иванов. – София, 1926. – С. 211-222
1203878
  Илчевъ Д. Приносъ къмъ пеперудната фауна на кресненското дефиле / Д. Илчевъ. – София, 1921. – 110с.
1203879
  Илчевъ Д. Приносъ къмъ перерудната фауна на българска Странджа планина / Д. Илчевъ, 1924. – 17 с.
1203880
  Буреш И. Приносъ къмъ перерудната фауна на парка Евксиноградъ при Варна / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ. – София : Художник, 1926. – 159-192 с. – Отд. оттиск: Известия на Бълг. Ентомологично Д-во.1926, кн. III
1203881
  Чорбаджиев П. Приносъ къмъ переудната Фауна в Свиленградско / П. Чорбаджиев, 1928. – С. 173-182
1203882
  Караиванова Т. Приносът на д-р Димитър Мутев (1818–1864) за изграждането на Болградската гимназия като български национален просветен център // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 12-18. – ISSN 2218-0567


  Внесок д-ра Дімітара Мутева (1818–1864) у будівництво Болградської середньої школи як болгарського національного освітнього центру.
1203883
  Бабов К.Г. Приносът на Димитьр Благоев за изучаването на руския език и руската литература в Бьлгария / Кирил Бабов, Димитър Благоев. – София : Наука и изкуство, 1961. – 213 с.
1203884
  Клеандров М.И. Принудительная защита хозяйственных прав в территориально-производственных и агропромышленных комплексах / М.И. Клеандров. – Душанбе, 1987. – 173с.
1203885
  Кочергин Принудительное исполнение мировых соглашений в арбитражном процессе / Кочергин, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 37-44. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1203886
  Цытович Н.М. Принудительное отчуждение и аграрный вопрос / Н.М. Цытович, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицко, 1907. – [2], 62 с.
1203887
  Арькова В.И. Принудительные меры воспитательного характера, применяемые к несовершеннолетним : учеб. пособ. / В.И. Арькова ; МВ и ССО РСФСР, Иркутский гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : Б.и., 1978. – 58 с. – Библиогр.: с. 52-56
1203888
  Протченко Б.А. Принудительные меры медицинского характера / Б.А. Протченко. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 103 с.
1203889
  Протченко Б.А. Принудительные меры медицинского характера по советскому уголовному праву (проблемы законодательства и правоприменительной практики). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Протченко Б.А.; Мин. юстиции СССР. ВНИИ совет. законод. – М., 1979. – 24л.
1203890
  Мохамед Принудительные меры международных региональных организаций развивающихся стран (на примере ЛАГ и ОАЕ) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Мохамед Ала-Эддин аль-Хусейн ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 17 с.
1203891
  Мохамед Принудительные меры международных региональных организаций развивающихся стран (на примере ЛАГ и ОАЕ) : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Мохамед Ала-Эддин аль-Хусейн; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 175л. – Бібліогр.:л.1-19
1203892
  Грунвальд М. Принудительный курс и восстановление валюты в Италии / М. Грунвальд ; Пер. с нем. [А. Струве] под ред. А. Гурьева, учен. секр. Учен. ком. М-ва фин. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба Отд. корпуса погр. стражи, 1896. – [8], 184 с. – Библиогр. в начале текста
1203893
  Чепраков В.В. Принудительный труд в странах капитала / В.В. Чепраков. – Москва, 1949. – 122с.
1203894
  Пашерстник А.Е. Принудительный труд и рабство в странах капитала / А.Е. Пашерстник и И.Д. Левин ; АН СССР. – Москва : Изд. АН СССР, 1952. – 304 с.
1203895
  Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. / Ф.М. Кудин. – Красноярск, 1985. – 135с.
1203896
  Булгакова Н. Принуждение к честности. Минобрнауки готовит объективный ЕГЭ // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 февраля (№ 9). – С. 5


  2014 год предусмотрен целый ряд мер для усиления информационной безопасности, что позволит обеспечить максимальную объективность проведения экзамена. Для самих участников существенно ничего не изменится. В числе требований, к ним предъявляемых, - ...
1203897
  Мраз С. Принуждение международного права в рамках системы разрешения споров ВТО / С. Мраз, К. Пителева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 51-60. – ISSN 1993-6788
1203898
  Швец Л. Принц взорвал королевство // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 46 (552), 17.11.2017. – С. 22-25. – ISSN 2075-7093
1203899
  Діброва В. Принц Гамлет Хамського повіту // Критика. – Київ, 2001. – Травень, (число 5). – С. 26-28


  Творчість Леся Подерв"янського.
1203900
   Принц Евгений-Наполеон Богарне во главе великой армии : 4 (16) янв. - 19 апр. (1 мая) 1813 года : [вырезки из "Военного сборника"]. – [Б. м. : б. и., 1904. – [553] с., [2] л. фот., разд. паг. : На рус. и фр. яз. – Конволют. Переплетено с машинопис. страницами и с газетными вырезками, посвящ. событиям 1812 г.
1203901
  Абрамович С. Принц Жаба, або розпізнання сатани (до проблеми дискусу роману П. Зюскінда "Парфумер") / С. Абрамович, О. Дикунець // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 150-156
1203902
  Пендраковська Саша Принц з Дубаю : Арабські Емірати // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 58-61 : Фото
1203903
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 192с. – (Массовая серия)
1203904
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1954. – 272с.
1203905
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Казань : Художественная литература, 1955. – 182 с.
1203906
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1956
1203907
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1975. – 223с.
1203908
  Твен М. Принц и нищий : кн. для чтен. на англ. яз. в 7 кл. ср. шк. / По Марку Твену ; адапт. Г.К. Магидсон-Степановой. – Москва : Просвещение, 1981. – 112 с. – (Читаем по-английскм)
1203909
  Твен Марк Принц и нищий / Марк Твен ; пер. К. и Н. Чуковских ; [вступ. ст., коммент., библиогр. списки Б. Дубина ; худож. Л. Орлова, И. Лившиц]. – Москва : Книга, 1982. – 495 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1203910
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1984. – 223с.
1203911
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Куйбышев, 1984. – 208с.
1203912
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1984. – 527с.
1203913
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Уфа, 1989. – 286с.
1203914
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Калининград, 1990. – 191с.
1203915
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1990. – 260с.
1203916
  Твен Марк Принц і злидар : пер. с англ. / Марк Твен. – Одеса : Держвидав ЦК ЛКСМУ, 1941. – 236 с.
1203917
  Твен М. Принц і злидар / М. Твен. – Київ, 1957. – 200с.
1203918
  Твейн Принц і злидар = The prince and the pauper : Повість для молоді / Твейн, : Твен] Марк [тобто. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб, 1959. – 189с.
1203919
  Льюис К.С. Принц Каспиан / К.С. Льюис. – Москва, 1992. – 109с.
1203920
  Лампо Х. Принц Магонский : перевод с нидерландского / Х. Лампо. – Москва : Радуга, 1982. – 352 с.
1203921
  Зубов Дмитрий Принц математиков : Тема номера: Личность // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 22-27. – ISSN 1818-2968
1203922
  Рудяченко О. Принц піаністів. 115 років з дня народження Володимира Горовиця // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 10


  "...У Пітері хтось із спритних журналістів присвоїв Володимиру Горовицю титул - "електронний піаніст". "У ньому водночас уживаються Бог і диявол. Коли його слухаєш, важко повірити, що це - реальність", - написав інший рецензент".
1203923
  Твен Марк Принц та бідак / Марко Твен (Самуель Клеменс) ; Український переклад Олекси Діхтяря. – [Київ] : Т-ва "Час" ; [Друк. Губерн. Правл.], 1917. – 256 с.
1203924
  Ган Барри Принц Филипп: в шаге от трона // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 10 октябрь. – С. 128-145. – ISSN 1726-6084
1203925
  Тимчинський В.І. Принцепи і зміст ландшафтних розробок при проектуванні природних парків / В.І. Тимчинський, П.Г. Шищенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 7-14 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; вип. 20)
1203926
  Ульяненко Олесь Принцеса води : (кілька уривків з роману "Софія") // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 138-141. – ISSN 0130-5212
1203927
  Ламононова О. Принцеса української графіки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 29. – ISSN 2519-4429


  Гутнікова Катерина Сергіївна - український графік.
1203928
  Воронова М. Принцеса Эболи в Заложницах эпохи // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 49-65. – ISSN 1819-6268


  "Она была ограничена условиями своего времени и условностями своего класса, одарена значительностью рода, но обделена возможностью вполне обрести себя. Умирая, она видела небо сквозь решетку, символично отражающее ее жизнь. Думала ли эта женщина о ...
1203929
  Гофман Эрнест Принцесса Брамбилла : (Каприччю во вкусе Калло) / Т.А. Гофман ; Перев. с нем. бар В. Энгельгардт. – Москва : Изд. К.Ф. Некрасова ; [Тип. К.Ф. некрасова], 1915. – 175 с. : портр. – Конволют. - Перепл.: Собрание сочинений А.В. Амфитеатрова: т. 21. Склоненные ивы


  Содержание Т. 1: Т. Гофман. Фантастические очерки и рассказы в манере Калло (сборник, перевод М. Бекетовой) Т. Гофман. Ночные рассказы (сборник, перевод М. Бекетовой)
1203930
  Буркин Ю. Принцесса Букашка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 159-171. – ISSN 1728-8568
1203931
  Буркин Ю. Принцесса Букашка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 165-169. – ISSN 1728-8568
1203932
  Буркин Ю. Принцесса Букашка. : история шестая. Букашка на Луне // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 158-167. – ISSN 1728-8568
1203933
  Буркин Ю. Принцесса Букашка. : история четвертая // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 144-150. – ISSN 1728-8568
1203934
  Ростан Э. Принцесса Греза : пьеса в 4-х действиях, в стихах Эдмона Ростана / [Либретто] Т.Л. Щепкиной-Куперник. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова, 1903. – 227, [12] с.
1203935
  Бестужева-Лада Принцесса Греза // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 11. – С. 24-41


  Об Анне Иоанновне (1693-1740), российской императрице из династии Романовых.
1203936
  Лоуренс Д.Г. Принцесса и другие рассказы = The Princess and other stories / Дэвид Герберт Лоуренс. – Москва : Цитадель, 2002. – 238, [2] с. – (Литературный клуб. Совершенствуем английский). – ISBN 5-7657-0221-X
1203937
  Домагалик Я. Принцесса и мальчишки / Я. Домагалик. – М., 1989. – 174с.
1203938
  Терзакис А. Принцесса Изабо / А. Терзакис. – Москва, 1968. – 559с.
1203939
  Смаллиан Р.М. Принцесса или тигр? / Р.М. Смаллиан. – Москва : Мир, 1985. – 222 с.
1203940
  Хоменко М.М. Принцесса Киммерии / Марина (Амуралир) Хоменко. – Черкассы : Вертикаль ; Кандич С.Г., 2014. – 29, [2] с. – ISBN 978-966-2783-24-7
1203941
  Лафайет Принцесса Клевская / Лафайет, Мари-Мадлен. – Ростов -на-Дону, 1991. – 202с.
1203942
  Берроуз Э.Р. Принцесса Марса = (Дочь тысячи джедаков) : (Дочь тысячи джедаков) / Эдгар Райс Берроуз ; [пер. с англ.: Э.К. Бродерсен]. – Москва : Советский композитор, 1992. – 123, [2] с.
1203943
  Донцова Д. Принцесса на Кириешках : Роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-07704-9
1203944
  Матвеев Н. Принцесса науки / Н. Матвеев. – М., 1979. – 191с.
1203945
  Лукьяненко С.В. Принцесса стоит смерти / Сергей Лукьянович. – Москва : АСТ, 2008. – 205, [1] с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 978-5-17-018695-2
1203946
   Принцесса Турандот.. – М.-П., 1923. – 222с.
1203947
  Ринчен Б. Принцесса, и другие новеллы / Б. Ринчен. – М., 1972. – 183с.
1203948
  Тимонова Евгения Принцессы среди драконов. Стрекозы / Тимонова Евгения, Босбом Тео // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 52-63 : фото. – ISSN 1029-5828
1203949
  Шевелева Е.В. Принцессы, русалки, дороги... / Е.В. Шевелева. – М, 1981. – 255с.
1203950
  Локшин Р.А. Принциаы, методы и организация планирования / Р.А. Локшин
выи.1. – 65с.
1203951
  Ізарова І. Принцип "case management" у цивільному судочинстві: порівняльне дослідження законодавства Італії та України / І. Ізарова, Е. Сільвестрі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-23. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено одному з найактуальніших питань сучасної науки цивільного процесу - принципу "case management", який упродовж останніх двадцяти років упевнено завойовує чільне місце під сонцем реформ цивільного процесуального законодавства в ...
1203952
  Альонкін О. Принцип "contra vires" і дуалістична модель місцевого самоврядування / О. Альонкін, С. Корецький // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (106). – С. 17-24. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1203953
  Шульженко Ф.П. Принцип "анти-Монтеск"є" в системі поділу державної влади в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 6-10. – ISSN 2308-9636
1203954
  Куровська І.А. Принцип "верховенства права" як провідний принцип права Європейського Союзу та Ради Європи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 86-89. – ISSN 2220-1394
1203955
  Ядрышников К.С. Принцип "государственной банковской монополии" в советском законодательстве и его реализация в период НЭПа // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 22-25. – ISSN 1812-3805


  Представленная статья рассматривает декларируемый в первых законах советской власти принцип государственной банковской монополии, предполагающий исключительное право деятельности государства в банковской сфере. Рассмотрена эволюция взглядов советского ...
1203956
  Бурлай Є. Принцип "економії закону" як практична передумова реалізації принципу верховенства права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-85.
1203957
  Шомпол О.А. Принцип "забруднювач платить" - одна з основних ідей Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" // Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – С. 148-153. – ISBN 978-617-7649-48-8
1203958
  Козачук Н. Принцип "клаптикової ковдри" у творах Г.Пагутяк ("Лялечка і Мацько", "Господар", "Компроміс", "Радісна пустеля") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 150-153. – ISBN 966-8110-14-5
1203959
  Веніславський Ф.В. Принцип "людина - найвища соціальна цінність" - провідна ідея сучасного конституціоналізму й визначальний елемент конституційного ладу України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 52-59. – ISSN 0201-7245
1203960
  Перепльотчикова С.Є. Принцип "мозаїчного ліплення" образу міста Салоніки в сучасній новогрецькій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 175-185. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті здійснено аналіз застосування прийому "мозаїчного ліплення" образу міста Салоніки в сучасній новогрецькій літературі на лексичному та композиційному рівні. Визначено, як цей елемент архітектури пов"язаний з історією Салонік і як він впливає на ...
1203961
  Осетрова О. Принцип "нерівної рівності" Г.С. Сковороди як філософська основа практичної соціальної роботи // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 110-113. – ISSN 2077-5105
1203962
  Нипорко Ю.І. Принцип "поділу влад" та відносини президента і конгресу США в галузі зовнішньої політики // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1203963
  Біленчук П. Принцип "розумної доступності". Інноваційний погляд на правову безпеку людини, суспільства, держави в контексті захисту прав і свобод громадян / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1203964
  Шипілов Л. Принцип "Свобода народам! Свобода людині!" як категорія соціальної держави // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 306-313. – ISBN 978-966-668-405-2
1203965
  Голяш М.П. Принцип "свободи - необхідності" у філософії Ф. Шеллінга // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 66-68
1203966
  Лысенко О.Л. Принцип "свободы договора" в Германском гражданском уложении 1896 г. и начало его ограничения (вопросы истории и теории) // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 50-59. – (Право ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
1203967
  Анненкова Е. Принцип "тайной психологии" И.С. Тургенева в малой прозе Б.К. Зайцева // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 26-33. – ISSN 2075-1486
1203968
  Гнатюк М. Принцип "творчої волі автора" у матриці тексту Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 114-118
1203969
  Гордієнко О.О. Принцип "чже мін" в філософії конфуціанства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 201-204
1203970
  Бокал Г.В. Принцип "Чжен Мін" в ранньому конфуціанстві // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 203-204
1203971
  Скорина А.С. Принцип "Чотирьох очей" у перекладацько-редакторському опрацюванні тексту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 153-158. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття підіймає проблему редагування перекладеного тексту. Задля систематизування процесу підготовки тексту до друку, автор пропонує вдатися до принципу "чотирьох очей", згідно з яким кожен етап роботи повинна робити окрема людина: перекладач, ...
1203972
  Удріс Н. Принцип 80/20 у проектуванні змісту соціальної комунікації в контексті управління взаємодіями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 88-91. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується залежність соціокультурних трансформацій від образного змісту комунікативного інфосередовища. З"ясовуються теоретичні основи принципу Парето 80/20 та методи його застосування у проектуванні соціальної комунікації з представниками ...
1203973
  Шевченко М.В. Принцип lex injusta not est lex та забезпечення юридичного значення волі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 43-50. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1203974
  Котляр О.І. Принцип non-refoulement як норма мыжнародного права // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10 (169). – С. 27-30
1203975
  Житний О.О. Принцип nоn bis in idem у кримінальному праві України (симбіоз національного й міжнародного рівнів регламентації) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 39-50. – ISSN 2304-4556
1203976
  Цувіна Т. Принцип res judicata у цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 38-44. – ISSN 2
1203977
  Мармазов В. Принцип stare decsis та динамічність практики Європейського суду з прав людини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.140-142. – ISSN 0132-1331
1203978
  Новоселов М.М. Принцип абстракции, понятие тождества и "правило Локка". : Автореф... канд. филос.наук: 0920 / Новоселов М.М.; Москов. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 15л.
1203979
  Мережко О.О. Принцип автономії волі в Законі "Про міжнародне приватне право": критичний аналіз // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 5. – С. 2-6.
1203980
  Проценко І.М. Принцип автономії сторін та окремі проблеми його правового регулювання законодавством України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 429-436. – ISSN 0869-2491
1203981
  Матвєєва С.П. Принцип автономності тлумачення в рішеннях Європейського суду з прав людини // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 273-294. – ISBN 978-617-566-260-1
1203982
  Аскадский А.А. Принцип аддитивности в физикохимии полимеров / А.А. Аскадский. – Москва : Знание, 1987. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Химия ; № 11/1987)
1203983
  Шлоер Б. Принцип адекватності в європейському публічному праві та його розвиток в українському адміністративному праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 65-103. – ISSN 0132-1331
1203984
  Вдовічена Л. Принцип адекватності в міжнародних податкових відносинах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 55-58.
1203985
  Вдовічена Л.І. Принцип адекватності встановлення статусу податкового резидентства фізичних осіб // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 105-110. – (Правознавство ; Вип.311)
1203986
  Довганчина Р.Г. Принцип айсберга та відтворення його значущості в перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 252-259. – Бібліогр.: Літ.: с. 259. – (Бібліотека Інституту філології)


  Ідеостиль Хемінгуея являє собою досить складну і багатогранну систему. Метою статті є дослідження проблеми відтворення підтексту засобами цільової мови в перекладі. Хемінгуей не аналізує психологічний стан героя, причини подій, чи окремих вчинків ...
1203987
  Булатов М.А. Принцип активности и вопросы марксистко-ленинской теории познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Булатов М. А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
1203988
  Булатов И.А. Принцип активности и вопросы марксистско-ленинской теории познания : Дис. ... канд. филос. наук: / И.А. Булатов ; КГУ, Каф-ра диалект. и ист. материал. гуманит. фак-тов. – Киев : [Б. и.], 1966. – 246 л. – Библиогр.: л. 238-245
1203989
  Цимбрикевич Й.С. Принцип активностті і чуттєве відображення. / Й.С. Цимбрикевич. – Львів, 1973. – 140с.
1203990
  Рахнянська Т. Принцип альтернативності господарських рішень в процесі здійснення оцінки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 383-385. – ISBN 978-617-7069-15-6
1203991
  Іванілов О.В. Принцип альтернативності як складова політичного прогнозування // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 184-189
1203992
  Сидоренко А.В. Принцип аналогії та статус іншого в контексті постметафізичного проекту філософії діалогу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 204-206
1203993
  Городовенко В.В. Принцип апеляційного та касаційного оскарження рішень суду // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 131-140
1203994
  Весела Н.М. Принцип асоціації в угодах Європейського Союзу: перспективи для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 26-30. – (Європейські дослідження)
1203995
  Митина С.И. Принцип баланса сил в регулировании межгосударственных отношений эпохи эллинизма // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 41-44. – ISSN 1812-3910
1203996
  Шутенко О.В. Принцип балансу в цивільних процесуальних правовідносинах // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 17-23. – ISSN 2308-9636
1203997
  Шутенко О. Принцип балансу в цивільних процесуальних правовідносинах // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 153-162
1203998
  Гринчишин Я. Принцип безперервності в Україні: порівняння з міжнародними стандартами // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 3-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1203999
  Танцюра О. Принцип безперервності судового розгляду у кримінальному процесі України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 543-544
1204000
  Дашковська О.Р. Принцип безпосередньої дії прав людини у відправленні правосуддя // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 116-117. – ISBN 978-617-7096-97-8
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,