Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1202001
  Сітько С.П. "Просторово-часові структури" синергетики у фізичних термінах квантової механіки / С.П. Сітько, В.П. Цвілій // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 5-11. – ISSN 1023-2427
1202002
  Лавренова О.А. "Пространство в бытии", или Время в культурном ландшафте // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С.28-31. – ISSN 2073-9702
1202003
  Швед В. "Просування в арабському світі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 49). – С. 3


  Завідувач відділу історії країн Азії та Африки Інституту всесвітньої історії НАН України В. Швед - про візит Президента України до Кувейту і Катару.
1202004
  Моцок В.І. "Просування демократії" у політиці США щодо Східної Європи: ціль чи засіб?! // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 6-8
1202005
  Алєксандрова О.В. "Протагор" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 164-165. – ISBN 966-316-069-1
1202006
  Філіпова Г. "Протекціант" князя Меншикова Яків Ілейко: обличчя російської адміністрації в Україні після Північної війни // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 45-51
1202007
   "Протестантська етика і дух капіталізму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 874-876. – ISBN 966-316-069-1
1202008
  Папа І. "Протестантська етика" данських дипломатів початку XVIII ст. (за матеріалами дипломатичної місії Юста Юля, 1709-1711) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 37-41. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Теренами Східної Європи на початку XVIII ст. подорожували численні європейські мандрівники, які описували не тільки природні ландшафти чи щоденне життя місцевого населення, але також його релігійну культуру, що вражала їх своєю відмінністю та ...
1202009
  Бабіна Н. "Проти "Русского мира" легше стояти разом" / розмову вела Любов Якимчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 23


  Письменниця Наталка Бабіна - про білоруський вимір війни на Донбасі та дефіцит українського культурного продукту.
1202010
  Юриняк А. "Проти шерсти" Івана Евентуального // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 161, червень : червень. – С. 14-17
1202011
  Житний О.О. Просторові аспекти чинності національного кримінального закону: деякі проблеми регламентації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 59-69. – ISSN 2304-4556
1202012
  Шакірзанова Ж.Р. Просторові закономірності у розподілі шарів стоку весняного водопілля рівнинних річок України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 170-178 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1202013
  Дида І.А. Просторові межі та їх роль у формуванні архітектурної ідентичності середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 129-135. – ISSN 2077-3455


  В світовій архітектурі існують різні традиції формування урбанізованого простору. В одних випадках він є візуально закритий, в інших - відкритий на навколишнє оточення. На характер візуальних зв"язків між окремими просторами урбанізованого середовища ...
1202014
  Огульчанська О. Просторові модифікації у романах Ірини Вільде "Сестри Річинські" та Теодора Драйзера "Оплот" / О. Огульчанська, М. Будко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 123-128. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1202015
  Стебленко П.О. Просторові нестаціонарні задачі теорії термопружнопластичності для складових тіл. : Автореф... доктора фіз-мат.наук: 01.02.04 / Стебленко П.О.; НАН Укр.ін-т.механіки. – К, 1996. – 29л.
1202016
  Борисенко М.В. Просторові особливості архітектури доби сталінізму в Україні (1920 - початок 1950-х років) // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 30 : Культура Полісся та України в історичному, філологічно-мистецькому контексті. – С. 213-215.
1202017
  Степаненко М.І. Просторові поширювачі у структурі простого речення : Монографія / М.І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2004. – 463с. – ISBN 966-7653-14-7
1202018
  Білоус Л.Ф. Просторово-геоінформаційний аналіз для інвентаризації оселищ // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 151-159. – ISSN 0868-6939


  Оселищні принципи збереження біорізноманіття розглядаються як базові в формуванні Пан-Європейської Екологічної Мережі (PEEN)). В науковому просторі України гостро стоять питання класифікації, ідентифікації та інвентаризації оселищ. Просторовий ...
1202019
  Бріль М.С. Просторово-динамічний аналіз стану фондового ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 303-310
1202020
  Щербак К.О. Просторово-екологічні аспекти досліджень структурних елементів природно-заповідного фонду Київської області // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 53-60 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
1202021
  Савон В.В. Просторово-електоральний аналіз парламентських виборів 2019 року в республіці Молдова / В.В. Савон, І.О. Гринь // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 47-59. – (Серія "Питання політології" ; вип. 36). – ISSN 2220-8089
1202022
  Коваленко Т.Б. Просторово-кількісні прикметники на позначення "висоти" у сучасній турецькій мові // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 57-63. – ISSN 1682-671Х
1202023
  Тараненко О.В. Просторово-міфологічний принцип сприйняття дітьми кумулятивних казок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-80. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про просторово-міфологічне сприйняття дітьми кумулятивних казок, наголошується на поетиці цих казок.
1202024
  Щербаков К.М. Просторово-модульовані фази, наведені флексоелектричним ефектом у фероїках : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Щербаков Крістіан Меселе ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2019. – 119 арк. – Додатки: арк. 117-119. – Бібліогр.: арк. 95-116
1202025
  Щербаков К.М. Просторово-модульовані фази, наведені флексоелектричним ефектом у фероїках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Щербаков Крістіан Меселе ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
1202026
  Селищев П.О. Просторово-періодична зміна мікротвердості кристалів під опроміненням / П.О. Селищев, В.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 547-553. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У рамках бар"єрного механізму радіаційного зміцнення розглянуто вплив комплексів утворених точковими дефектами, та атомами домішки на величину приросту межі текучості. Визначено критичні величали параметрів системи, коли встановлюється просторово- ...
1202027
   Просторово-періодичні дисипативні структури в радіочастотних розрядах з пиловими частинками / А.В. Вакуленко, О.Ю. Кравченко, Г.І. Левада, Т.Є. Лиситченко, Ю.А. Яструб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 226-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою комп"ютерного моделювання методом РІС/МСС досліджується вплив пилових частинок на просторові розподіли параметрів плазми в радіочастотному розряді. Результати моделювання показали, що при наявності великих пилових частинок в ...
1202028
  Колотуха О. Просторово-ресурсний підхід як методологічна основа суспільно-географічного дослідження спортивного туризму // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 46-48. – ISBN 978-617-7069-36-1
1202029
  Домаранський А. Просторово-топонімічні особливості лісів Кіровоградської області України / А. Домаранський, Є. Міленіна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 87-94 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1202030
  Шульгач А. Просторово-функціональна диференціація перспективного національного природного парку "Лісова пісня" / А. Шульгач, М. Мельнійчук, С. Шульгач // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1202031
   Просторово-функціональна організація зеленої зони міста Києва / О.Ю. Дмитрук, Ю.А. Олішевська, Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 161-167 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1202032
  Мельнійчук Михайло Просторово-часова динаміка запасів деревини у лісовому фонді Рівненської області / Мельнійчук Михайло, Чабанчук Валентина // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 211-217 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1202033
  Почаєвець О.О. Просторово-часова динаміка мінімального стоку річок басейну Тиси в межах України : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.07 / Почаєвець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 187 арк. – Додатки: арк. 168-187. – Бібліогр.: арк. 154-167
1202034
  Почаєвець О.О. Просторово-часова динаміка мінімального стоку річок басейну Тиси в межах України : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.07 / Почаєвець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1202035
  Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 158 л. – Бібліогр.: л. 147-158
1202036
  Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1202037
   Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / НАНУ, Ін-т географії ; Ж.М. Матвіїшина [та ін.] ; за ред. Ж.М. Матвіїшиної. – Київ : Наукова думка, 2010. – 192с. – ISBN 978-966-00-0903-8
1202038
  Самчук Є.В. Просторово-часова мінливість атмосферного блокування на території Євроатлантичного сектору Північної півкулі за період 1976-2015 роки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 160-168 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1202039
  Кобзистий П.І. Просторово-часова мінливість висотної фронтальної зони над територією України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Досліджено географічне положення та інтенсивність висотної фронтальної зони в межах синоптичного процесу та регіональному рівні в різні циркуляційні епохи як показник зміни інтенсивності циркуляції атмосфери.
1202040
  Малицька Л.В. Просторово-часова мінливість комфортності кліматичних умов в Україні : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Малицька Людмила Володимирівна ; Укр. гідрометеорол. ін-т, Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 188, [40] арк. – Додатки: арк. 188, [40]. – Бібліогр.: арк. 15-18, 175-187 та в додатках
1202041
  Малицька Л.В. Просторово-часова мінливість комфортності кліматичних умов в Україні : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Малицька Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1202042
  Горбачова Л.О. Просторово-часова мінливість максимального стоку води весняного водопілля та паводків змішаного походження річок України / Л.О. Горбачова, С.Л. Барандіч // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 107-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
1202043
  Єлейко М. Просторово-часова модель дослідження соціального самопочуття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 94-110. – ISSN 1563-3713
1202044
  Коляденко Юлія Юріївна Просторово-часова обробка сигналів за умов нелінійності радіоприймального тракту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.12 / Коляденко Ю.Ю.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
1202045
  Бортник С. Просторово-часова організація церковно-територіального устрою в Україні (на прикладі православної церкви) / С. Бортник, М. Харишин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 115-119. – ISSN 2413-7154


  У статті обґрунтовується необхідність комплексного дослідження адміністративно-територіального устрою православної церкви в Україні у просторовому та часовому вимірі з моменту її виникнення до сьогодення. Аналізуються стан та методологія вивчення ...
1202046
  Рожко В.І. Просторово-часова оцінка якості вод за екологічними критеріями в системі каналу Дніпро-Донбас // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (107). – C. 24-29. – ISSN 2616-5643
1202047
  Гудзевич А. Просторово-часова парадигма в географії: етапи становлення та розвитку // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 14-17. – ISBN 978-617-7069-36-1
1202048
  Одинаєв С.М. Просторово-часова поведінка бінарного потоку частинок у розчинах електролітів / С.М. Одинаєв, Д.А. Хакдодов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнене рівняння Смолуховського для бінарного потоку структурних одиниць розчинів електролітів. Розв"язок знайденого рівняння дозволяє досліджувати термопружні властивості розчинів електролітів залежно від термодинамічних параметрів у ...
1202049
  Міщенко Н.М. Просторово-часова структура зон турбулентності ясного неба високої інтенсивності / Н.М. Міщенко, С.Е. Романенко, О.В. Шанюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 76-83 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
1202050
  Чорноморець Ю.О. Просторово-часова характеристика основних чинників формування весняного водопілля в басейні річки Десна / Ю.О. Чорноморець, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 41-47. – ISSN 2306-5680
1202051
   Просторово-часова характеристика стоку річок басейнів Сула, Псел, Ворскла / В.В. Бібик, О.О. Винарчук, О.І. Лук"янець, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 85-99
1202052
  Мирон І.В. Просторово-часовий аналіз використання водних ресурсів Чернігівської області / І.В. Мирон, Ю.В. Бабак // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 85-89. – ISSN 0868-6939


  На основі аналізу статистичних даних охарактеризовано динаміку використання водних ресурсів Чернігівської області за роки незалежності та сучасний стан їх використання як за галузями господарства, так і у розрізі адміністративних районів області; ...
1202053
  Буц Ю.В. Просторово-часовий аналіз надзвичайних подій при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом / Ю.В. Буц, О.В. Крайнюк, В.В. Барбашин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 106-112 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
1202054
  Горожанкіна Н.А. Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Горожанкіна Наталія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1202055
  Бабчинська О.І. Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / О.І. Бабчинська ; Мін-во освіти і науки України. – Київ, 2005. – 209 с. + Додатки: с. 188-209. – Бібліогр.: с.173-187
1202056
  Бабчинська Олена Іванівна Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля : Автореф. дис. ... канд. георгаф. наук: 11.00.11 / Бабчинська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1202057
  Кобилін П.О. Просторово-часовий аналіз торговельного обслуговування населення Харківської області за параметрами траєкторії руху соціогеосистем // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 88-97 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1202058
  Кравцова І. Просторово-часовий аналіз формування структури сучасних садово-паркових ландшафтів Правобережної України / І. Кравцова, О. Лаврик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-44. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено просторово-часовий аналіз формування сучасної структури садово-паркових ландшафтів Правобережної України на прикладі Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, дендрологічного парку "Олександрія" НАН України, Синицького парку ...
1202059
  Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 227 л. + Додаток : л. 192-227. – Бібліогр. : л. 172-191
1202060
  Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1202061
  Лозовіцький П.С. Просторово-часовий аналіз хімічного складу води річки Рось / П.С. Лозовіцький, А.М. Молочко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 171-183. – ISBN 966-7650-87-1
1202062
  Погорська І.І. Просторово-часовий вимір глобальних міжнародних взаємодій на сучасному етапі світового розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1202063
  Діденко В.Ф. Просторово-часовий вимір філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1202064
  Василенко Ю.О. Просторово-часовий доступ у системах мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Василенко Юрій Олександрович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1202065
  Харишин М. Просторово-часовий зріз базових історико-географічних, соціально-економічних та культурологічних особливостей розвитку Республіки Молдова // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 36-44. – ISSN 2663-2675
1202066
  Крохмальний Р. Просторово-часовий континуум кумулятивної казки (до прорблеми когерентності художнього образу) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 20-27. – ISSN 2225-5095
1202067
  Сумарук Ю.П. Просторово-часовий розподіл вікових варіацій геомагнітного поля від зовнішніх та внутрішніх джерел : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.22 ; 103 / Сумарук Юрій Петрович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2021. – 47 с. – Бібліогр.: 62 назви
1202068
   Просторово-часовий розподіл забруднення атмосфери дрібнодисперсним аерозолем у Східноєвропейському регіоні за аними одночасних фотометричних і лідарних вимірювань та моделювання (підсумкова стаття за проектом Ф?№/36-2017) / Г.П. Міліневський, В.О. Данилевський, Н.С. Метельська, Г.В. Норко, А.В. Грицай, В.П. Кабашніков, В.Я. Чолій, В.О. Кравченко // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД - БРФФД / [Держ. фонд. фундамент. дослідж. ; відп. за вип. Б.Р. Кияк]. – Київ : Академперіодика, 2017. – С. 48-53. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-360-350-6
1202069
  Пясецька С.І. Просторово-часовий розподіл заморозків на грунті у західній частині Кримських гір // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 208-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1202070
  Олексієнко І.М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 245 арк. – Додатки: арк. 183-245. – Бібліогр.: арк. 164-182
1202071
  Олексієнко І.М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1202072
  Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194 л. – Додатки: л. 168-194. – Бібліогр.: л. 148-167
1202073
  Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1202074
  Хохлов В. Просторово-часовий розподіл показників швидкості вітру і добового максимуму швидкості вітру на території Марокко у 2020-2050 рр. / В. Хохлов, Ель Хадрі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-71. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати розрахунків середньорічної й середньомісячної швидкості вітру та добового максимуму його швидкості за 11 регіональними кліматичними моделями проекту CORDEX-Africa на період 2020-2050 рр. у Марокко. Визначено можливі кількісні ...
1202075
  Семенова І.Г. Просторово-часовий розподіл посух в Україні в умовах майбутньої зміни клімату // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 144-151. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті температурно-вологосні умови в Україні в майбутньому за 2020-2050 роки з використанням даних кліматичного моделювання CMIP5. Аналіз просторово-часового розподілу посух здійснений за допомогою індексу SPI. Згідно кліматичним ...
1202076
  Єфіменко В.М. Просторово-часовий розподіл середнього магнітного поля та активних областей на Сонці за період 1976-1989 рр. / В.М. Єфіменко, У.М. Лейко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-37. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Одержано просторово-часовий розподіл середнього (фонового) магнітного поля та активних областей на Сонці за період 1976-1989 рр. У результаті якісного вивчення одержаних діаграм зроблено висновок, що під час існування на поверхні Сонця 4-секторної ...
1202077
  Продан А.В. Просторово-часовий розподіл та динаміка дефіциту насичення в теплий період року на території України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 75-79 : Карти, табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
1202078
  Підгрушний Г.П. Просторово-часові аспекти економічних трансформацій у регіонах України / Г.П. Підгрушний, К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 4-13. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1202079
  Вовченко Г. Просторово-часові виміри лексики української мови. Погляд на нову монографію професора І. Сабадоша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 66-69. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))


  Рецензія на кн.: Сабадош І. В. Українська лексика в просторі і часі : зб. пр. / Іван Сабадош ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : [б. в.], 2015. - 688 с.
1202080
  Лук"яненко О.В. Просторово-часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч. 1) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 74-77. – ISSN 2076-1554
1202081
  Лук"яненко О.В. Просторово-часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 91-94. – ISSN 2076-1554
1202082
  Романенко О. Просторово-часові виміри реальності у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1202083
  Штогрин Л.В. Просторово-часові геофізичні та супутні чинники прогнозування зсувних процесів у Карпатському регіоні України : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Штогрин Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1202084
  Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, НАН України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2014. – 208 л. – Додатки: л. 168-208. – Бібліогр.: л. 150-167
1202085
  Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1202086
  Багмет О.Б. Просторово-часові закономірності розвитку зсувних та абразійних процесів на східному схилі Київського плато : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-27 : Рис. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1202087
  Кульбіда Л.С. Просторово-часові зміни агроландшафтів Середнього Побужжя : автореф. дис. ... канд. геогр. наук 11.00.11 / Кульбіда Леся Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1202088
  Дідух Я.П. Просторово-часові зміни біокліматичних факторів у Європі / Я.П. Дідух, Д.С. Винокуров // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – С. 64-76. – ISSN 2306-5680
1202089
  Орлюк М.І. Просторово-часові зміни геомагнітного поля: екологічний аспект / М.І. Орлюк, А.О. Роменець // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 18-38 : рис. – Бібліогр.: с. 33-37. – ISSN 0203-3100
1202090
  Коніщук В.В. Просторово-часові зміни запасів торфових ресурсів України / В.В. Коніщук, С.І. Коваль, Н.М. Мельник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 50-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1202091
  Розлач З.В. Просторово-часові зміни крупності руслоформуючих відкладів на водотоках басейну Дністра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 108-116. – Бібліогр.: 8 назв
1202092
  Максименко Н.В. Просторово-часові зміни ландшафтів Васищівського лісництва і прилеглих територій / Н.В. Максименко, А.М. Добронос, В.О. Воронін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
1202093
  Клок С.В. Просторово-часові зміни мінімальної температури на території України на сучасному етапі / С.В. Клок, Я.В. Красюкова // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1202094
  Медвідь Галина Просторово-часові зміни хімічної матриці пластових вод верхньопротерозойських та нижньопалеозойських відкладів Волино-Поділля / Медвідь Галина, Телегуз Ольга, Сенів Оксана // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 103-106 : табл. – ISSN 0869-0774
1202095
  Шурко Л. Просторово-часові концепти героїчного епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 37-44
1202096
  Наєнко Г. Просторово-часові моделі розвитку української літературної мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66). – С. 148-154. – ISSN 1682-3540
1202097
  Добровольська Наталія Просторово-часові особливості ефективності виробництва продукції рослинництва у Харківській області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-1333
1202098
  Лазука В.О. Просторово-часові особливості зміни умов формування сильного налипання мокрого снігу в Україні / В.О. Лазука, В.О. Балабух // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 80-83
1202099
  Грушка В. Просторово-часові особливості зовнішнього незалежного оцінювання в Дніпропетровській області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 67-74 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1202100
  Кудренко С.А. Просторово-часові особливості популяцій амфіпод (Crustacea, Amphipoda) північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Кудренко Сергій Андрійович ; НАН України, Ін-т мор. біології. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1202101
  Самчук А.І. Просторово-часові особливості розподілу важких металів у антропогенізованих поліських ландшафтах : природничо-географічні дослідження / А.І. Самчук, О.Г. Голубцов, О.О. Галаган // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 19-24 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1202102
  Гуда К.В. Просторово-часові особливості розподілу гроз на території України та їх прогнозування: сучасний стан питання та перспективи розвитку / К.В. Гуда, О.С. Остроградська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 105-112. – ISSN 2306-5680
1202103
  Шморгун В.М. Просторово-часові репрезентації як структурно-змістовні складові процесу мислення // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 56-63
1202104
   Просторово-часові структури в моделі Фітц Х"ю - Нагумо для збудливого та бістабільного середовищ / О.І. Гічан, Л.Б. Лерман, Л.Г. Гречко, Ю.П. Склярів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 311-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується утворення просторово-часових структур в реакціпно-дифузійній моделі, які виникають в результаті різних типів нестабільностей. Для режиму реалізації бістабільного середовища встановлені обмеження на параметри моделі. Наводяться приклади ...
1202105
  Кобченко Ю.Ф. Просторово-часові тенденції зміни температури повітря у період потеплення клімату на території України / Ю.Ф. Кобченко, О.Ю. Кобченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 88-94 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1202106
  Пічура В.І. Просторово-часові тенденції зміни трофічного стану водосховищ річки Дніпро // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 3-21. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1202107
  Воскобійник В.А. Просторово-часові характеристики когерентних структур, полів швидкості та тиску у лункових генераторах вихорів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Воскобійник Володимир Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1202108
  Лук’яненко О.В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953-1964 роки) (Ч. 4) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 71-75. – ISSN 2076-1554
1202109
  Лук"яненко О.В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.3) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 87-89. – ISSN 2076-1554
1202110
  Ободовський О.Г. Просторово - часова динаміка руслоформуючих витрат води річки Десна / О.Г. Ободовський, К.Ю. Данько // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 29-37. – ISSN 2306-5680
1202111
  Шевчук Ю.Ф. Просторово - часові особливості гідрохімічного стану річки Дністер / Ю.Ф. Шевчук, В.О. Джаман // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 244-250. – Бібліогр.: 11 назв
1202112
  Калашнікова Т.М. Просторово детерміновані ризики людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (42). – С. 93-105. – ISSN 2072-9480
1202113
  Пацаган Т.М. Просторово обмежені плини: розвиток теоретичних підходів та комп"ютерне моделювання : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.24 / Пацаган Тарас Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2020. – 37 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 30 назв
1202114
  Сіжук А.М. Просторово однорідна система шорстких кульок біля положення рівноваги / А.М. Сіжук, С.М. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 596-600. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній статті розглядається система шорстких твердих кульок. Для такої системи досліджується кінетичне рівняння у просторово однорідному випадку. У першому наближенні за концентрацією отримано аналітичний вираз для температури як функції часу у ...
1202115
   Просторовоий розподіл компонентів бінарного розчину у плоскій порі з експоненціальним пристінковим потенціалом / Л. Булавін, Д. Гаврюшенко, В. Сисоєв, П. Якунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 68-71. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Для розрахунку концентрації бінарного розчину розглянуто гратчасту модель рідини. Побудовано розклад потенціалу зовнішнього поля у функціональний ряд Тейлора, унаслідок чого було отримано розклад за прямими кореляційними функціями усіх порядків. ...
1202116
  Стадницький Ю.І. Просторологія: наука про просторові аспекти ефективності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 18-22. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  Метою статті є обгрунтування необхідності формування науки про просторові аспекти ефективності (просторології), об’єктом якої є досліджувана система (соціально-економічна, зокрема), а предметом – її організація у просторі. Для досягнення цієї мети ...
1202117
  Митков М. Просторот како семантички jазик / Маринко Митков. – Скопje : Менора, 2002. – 280, [1] с. – ISBN 9989-932-39-5
1202118
  Туренская В.И. Просторы / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1954. – 400с.
1202119
  Галаов К.К. Просторы / К.К. Галаов. – Сталинград, 1961. – 34с.
1202120
  Гордон И.З. Просторы : повести, рассказы / Илья Гордон ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1980. – 655 с.
1202121
  Воронцов-Вельяминов Просторы галактик / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
1202122
   Просторы.. – Минск, 1927. – 163с.
1202123
  Соколов В.А. Просторы. / В.А. Соколов. – М.-Л., 1963. – 135с.
1202124
   Просторы.. – Саранск, 1989. – 269с.
1202125
  Бичко В.В. Простота / В.В. Бичко. – К., 1963. – 163с.
1202126
  Ми Лам Кванг Простота : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 25-26. – ISSN 0320 - 8370
1202127
  Блудов Я.С. Простота и скромность / Я.С. Блудов, А.М. Степанченко. – Киев, 1968. – 222с.
1202128
  Завальнюк Є. Простота і захищеність графічного пароля для користувача // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 37-41 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1202129
  Черепанов Е.М. Простота как критерий убедительности доказательства // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 91-101. – ISSN 1560-7488
1202130
  Воробйов М. Простота речей : поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 119-130.
1202131
  Черняк Ю.И. Простота сложного / Ю.И. Черняк. – М., 1975. – 206с.
1202132
  Скібіцька Т. Простота шляхетного стилю: оздоблення Педагогічного музею / Т. Скібіцька, О. Мокроусова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 24-34. – ISSN 0131-2685
1202133
  Боберг Х. Простота, бунт, традиція / підготував Олег Коцарев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 листопада (№ 210/211). – С. 31


  Хелена Боберг - про те, чим шведська література може бути цікавою українцям.
1202134
  Лубенская Т.В. Пространдство гиперболической связности с параллелизмом Лобачевского : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Лубенская Т.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1202135
  Греч Н.И. Пространная русская грамматика / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. издателя, 1827. – 386, [1] с.
1202136
   Пространни жития на светите братя Кирил и Методий.. – София, 1981. – 103с.
1202137
   Пространный катихизис для обучения юношества православному закону христианскому, изданный при учереждении народных училищ в Российской Империи. – Десятым тиснением. – В Санктпетербурге (Сфнкт-Петербург), 1816. – 225 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, корінець зі шкіри
1202138
  Джикия С.С. Пространный реестр вилаиэта Гюрджюстан : Автореф... докт. филол.наук: / Джикия С. С.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1202139
  Чуешев Виктор Васильевич Пространсва клейновых групп и римановых поверхностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Чуешев Виктор Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 12л.
1202140
  Горский С.М. Пространсвенный корреляционный и спектральный анализ в оптической спектроскопии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горский С. М.; Горьк.ГУ. – Горький, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
1202141
  Норден А.П. Пространства аффинной связности / А.П. Норден. – Москва-Ленинград, 1950. – 464 с.
1202142
  Норден А.П. Пространства аффинной связности / А.П. Норден. – М, 1976. – 432с.
1202143
  Картан Э. Пространства аффинной, проективной и конформной связности / Э. Картан. – Казань : Из-во Казанск. ун-та, 1962. – 210с.
1202144
  Чарыев Аннадурды Пространства Бурбаки топологических групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чарыев Аннадурды; Комитет по народн. образованию УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 55л. – Бібліогр.:л.52-55
1202145
  Чарыев А. Пространства Бурбаки топологических групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чарыев А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 8л.
1202146
  Шрагин И.В. Пространства векторных последовательностей и оператор суперпозиции в этих пространствах : избранные темы / И.В. Шрагин. – Одесса : Астропринт, 2008. – 72с. – ISBN 978-966-190-010-2
1202147
  Рабинович М.Г. Пространства выпуклых множеств : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Рабинович М.Г. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1966. – 7л.
1202148
  Крейн С.Г. Пространства гладких элементов, порожденных представлением группы Ли: Интерполяция и приближения. / С.Г. Крейн, И.З. Песенсон. – Воронеж, 1990. – 98с.
1202149
  Аманов Т.И. Пространства дифференцируемых функций с доминирующей смешанной производной / Т.И. Аманов ; ; АН КАзССР, Ин-т математики и механики. – Алма-Ата : Наука, 1976. – 224 с. – Библиогр.: с. 214-218
1202150
  Яглом И.М. Пространства евклидовы и неевклидовы / И.М. Яглом. – Ярославль, 1980. – 76 с.
1202151
  Овчинников В.И. Пространства измеримых операторов и интерполяция : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Овчинников В. И.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1971. – 10л.
1202152
  Вишневский В.В. Пространства над алгебрами / В.В. Вишневский. – Казань, 1985. – 263 с.
1202153
   Пространства над алгебрами и некоторые вопросы теории сетей.. – Уфа, 1985. – 164с.
1202154
  Руденко А.Б. Пространства над алгеброй 1/4-кватернионов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Руденко А.Б.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1202155
  Мазанова Г.А. Пространства над тензорными произведениями алгебо : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.01.04 / Мазанова Г. А.; КГУ. – Казань, 1979. – 14л.
1202156
  Асанов М.О. Пространства непрерывных отображений : Автореф. дис. ... наук: 01.01.04 / Асанов М.О. ; АН СССР, Сиб. отд. инстр. матем. – Новосибирск, 1981. – 14 с.
1202157
  Хмылева Татьяна Евгеньевна Пространства непрерывных функций на локально компактных пространствах : Автореф... канд. хим.наук: 01.01.01 / Хмылева Татьяна Евгеньевна; АН СССР. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 10л.
1202158
  Скорик А.И. Пространства Орлича-Накано и линейные опереторы в них. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Скорик А.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1975. – 11л.
1202159
  Гельфанд И.М. Пространства основных и обобщенных функций / И.М. Гельфанд, Г.Е. Шилов. – Москва : Гос.изд.физ.-мат.литературы
Вып.2. – 1958. – 307с.


  В выпуске рассматриваются дальнейшее углубление и развитие теории обобщенных функций, в частности перенесение техники действий с обобщенными функциями, развитой в первом выпуске, на широкие классы пространств. Базой для этого является изложенная в ...
1202160
  Ипате Д.М. Пространства отображений и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ипате Д.М.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1980. – 15с.
1202161
  Вольф Д.А. Пространства постоянной кривизны / Д.А. Вольф. – Москва, 1982. – 480с.
1202162
  Альфорс Л. Пространства римановых поверхностей и квазиконформные отображения / Л. Альфорс, Л. Берс. – Москва, 1961. – 177с.
1202163
  Абдуллин Н В. Пространства с ковариантно постоянными тензорами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.006 / Абдуллин В.Н,; Казан.гос. ун-т. – Казань, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
1202164
  Киотина Г.В. Пространства с обобщенной проективной метрикой : Пособ. по спецкурсу / Г.В. Киотина. – Рязань, 1981. – 102 с.
1202165
  Феденко А.С. Пространства с симметриями / А.С. Феденко. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1977. – 167 с.
1202166
  Мазья В.Г. Пространства С.Л. Соболева / В.Г. Мазья. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 415 с.
1202167
  Архангельский А.В. Пространства функций и топологические варианты / Архангельский А.В., Ткачук В.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. фак. – Москва : Издательство МГУ, 1985. – 87 с. – Библиогр.: с. 82-86 (72 назв.)
1202168
  Ионин Л.Д. Пространства функций, аналитических в областях Рейнхарта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Ионин Л.Д.; Москов. обл. пед. ин-тут. – М., 1981. – 16л.
1202169
  Брысин И.Б. Пространства Харди с симметричной нормой : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брысин И. Б.; МВиССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1973. – 12л.
1202170
  Петров А.З. Пространства Эйнштейна / А.З. Петров. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 463 с.
1202171
  Осиновский М.Е. Пространства Эйнштейна вырожденного типа в целом / М.Е. Осиновский. – К, 1972. – 28с.
1202172
  Якупов М.Ш. Пространства Эйнштейна первого и второго класса погружения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Якупов М.Ш.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1202173
   Пространственая ориентация животных.. – М., 1970. – 120с.
1202174
  Гаршина О.К. Пространственная асимметрия размещения производительных сил как результат региональных особенностей экономического поведения украинских домохозяйств : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О.К. Гаршина, Е.В. Шубная // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 162-173 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1202175
   Пространственная возмущенность магнитного поля Земли и некоторые инфекционные зоболевания / М.И. Орлюк, А.Ф. Фролов, В.И. Задорожная, А.А. Романец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 148-156 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
1202176
  Разумов О.С. Пространственная геодезическая векторная сеть / О.С. Разумов. – Москва : Недра, 1974. – 160 с.
1202177
  Плисецкий Е.Л. Пространственная дифференциация российской экономики : география. Хозяйство России / Е.Л. Плисецкий, Е.Е. Плисецкий // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 17-26 : Табл. – ISSN 0016-7207
1202178
  Егоров В.А. Пространственная задача достижения Луны / В.А. Егоров. – М, 1965. – 224с.
1202179
  Подрезов С.А. Пространственная задача Коши-Пуассона о волнах на поверхности вязкой жидкости бесконечной глубины : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Подрезов С.А.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1967. – 7л.
1202180
  Наниев Владимир Суликоевич Пространственная задача четырех неподвижных центров и некоторые результаты ее качественного исследования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Наниев Владимир Суликоевич; МВ и ССО СССР. Моск. авиац. ин-т. – М., 1981. – 8л.
1202181
  Морозова А.А. Пространственная и временная изменчивость биогенных компонентов озерной экосистемы Тельбин под действием антропогенного фактора // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 181-186. – Бібліогр.: 5 назв
1202182
  Златкин В.З. Пространственная и временная многозначность древнерусских предложно-падежных форм : Автореф... канд. филол.наук: 10.0201 / Златкин В.З.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1202183
  Домбровский Ю.А. Пространственная и временная упорядоченность в экологических и биохимических системах / Ю.А. Домбровский. – Ростов : Ростовский ун-т., 1983. – 120 с.
1202184
   Пространственная изменчивость инженерно-геологических условий и методы ее изучения.. – М., 1987. – 181с.
1202185
  Сиренко Н.А. Пространственная изменчивость лессов Украины / Н.А. Сиренко, И.И. Молодых // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 97-105 : Табл., карти. – Бібліогр.: 21 назва
1202186
  Жуков А.В. Пространственная изменчивость твердости педоземов / А.В. Жуков, Г.А. Задорожная, А.А. Демидов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 28-34 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
1202187
   Пространственная изменчивость характеристик атмосферного аэрозоля / Б.Д. Белан, А.И. Гришин, Г.Г. Матвиенко, И.В. Самохвалов; [Б.Д. Белан, А.И. Гришин, Г.Г. Матвиенко, И.В. Самохвалов] ; отв. ред. Ю.Д. Копытин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1989. – 151, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-151 (243 назв.). – ISBN 5-02-028642-7
1202188
   Пространственная интерпретация каротажных диаграмм. – М., 1966. – 49с.
1202189
  Федченко Т.А. Пространственная информативность априорных геолого-геофизических данных и эффективность интегрального моделирования нефтегазоперспективных объектов / Т.А. Федченко, А.П. Петровский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 125-135 : Рис. – Бібліогр.: с. 135. – ISSN 0203-3100
1202190
  Бороноев Виталий Васильевич Пространственная когерентность и флуктуации интенсивности поля узкого коллимированного лазерного пучка в турбулентной атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Бороноев Виталий Васильевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
1202191
  Граник И.С. Пространственная локалазация возмущений в нелинейных процессах переноса : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.02 / Граник И. С.; МАИ. – М., 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1202192
  Хачиян Т.Б. Пространственная локализация в предложении и в тексте : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Хачиян Т.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1984. – 22 с.
1202193
  Иванов П.Т. Пространственная мезоструктура приземного поля ветра и ветровые нагрузки на территории Болгарии. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Иванов П.Т.; Одес. гидрометеорологич. ин-тут. – Одесса, 1981. – 26л.
1202194
  Акифиева Людмила юрьевна Пространственная механическая автоколебательная система и некоторые ее приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Акифиева Людмила Юрьевна ; МВ и ССО СССР, Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва, 1979. – 16л.
1202195
  Аргучинщев Валерий Куприянович Пространственная модель мезометеорологического пограничного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Аргучинщев Валерий Куприянович; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1202196
  Булеев Н.И. Пространственная модель турбулентного обмена. / Н.И. Булеев. – М., 1989. – 343с.
1202197
   Пространственная неоднородность свойств торфяных почв верховых болот в условиях локального пирогенеза на северо-востоке острова Сахалин / Д.Н. Липатов, А.И. Щеглов, Д.В. Манахов, П.Т. Брехов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 261-274 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
1202198
  Меркулова З.Е. Пространственная неравномерность городского движения / З.Е. Меркулова. – Москва : ЦНТИ, 1974. – 40 с.
1202199
  Иваненко А.Г. Пространственная неравномерность факторов дождевого стока и расчет паводков. : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.07 / Иваненко А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. ф-тет. – М., 1985. – 37л.
1202200
  Амлинский Л.З. Пространственная организация библиотечных зданий в современной информационной // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – С. 83-88. – ISSN 0130-9765


  Проанализированы связи между информационной инфраструктурой общества и пространственной организацией библиотечных зданий.. Рассмотрены вопросы взаимодействия библиотек с другими организациями при проведении совместных мероприятий и формирования ...
1202201
  Топчиев А.Г. Пространственная организация географических комплексов и систем / А.Г. Топчиев. – Киев; Одесса : Вища школа, 1988. – 186с.
1202202
  Зосимов Г.И. Пространственная организация города: (Модуль в планировочной структуре) / Г.И. Зосимов. – Москва : Стройиздат, 1976. – 118 с.
1202203
  Онищенко Г.Е. Пространственная организация и ультраструктура хроматина инетфазного ядра : Автореф... канд. биол.наук: / Онищенко Г. Е.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 20л.
1202204
  Вахмистров Д.Б. Пространственная организация ионного транспорта в корне / Д.Б. Вахмистров. – Москва : Наука, 1991. – 47с.
1202205
  Шемет О.В. Пространственная организация компетентностно ориентированного образовательного процесса в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 40-44. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассмотрена проблема реализации компетентностного подхода в реальном образовательном процессе высшего профессионального образования (ВПО). Развивается положение о том, что компетентностно ориентированное ВПО возможно при условии использования ...
1202206
  Равкин Ю.С. Пространственная организация населения птиц лесной зоны / Ю.С. Равкин. – Новосибирск, 1984. – 264с.
1202207
  Драган Анатолий Иванович Пространственная организация нативных гистоновых комплексов : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Драган Анатолий Иванович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
1202208
  Драган А.И. Пространственная организация нативных гистоновых комплексов : Дис... канд. биол. наук : 03.00.04 / Драган А.И.; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 153 л. – Бібліогр.: л. 137-153
1202209
  Топчев А.Г. Пространственная организация природных комплексов и методы ее анализа : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 19-26 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1202210
  Ливанов М.Н. Пространственная организация процессов головного мозга / М.Н. Ливанов. – М., 1972. – 182с.
1202211
  Маресин В.М. Пространственная организация эмбриогенеза / В.М. Маресин; Отв. ред. докт. биол. наук А.А. Нейфах. – Москва : Наука, 1990. – 168 с. : табл., ил. – Библиогр.: 200 назв. – ISBN 5-02-005358-9
1202212
   Пространственная ориентация животных. – Москва, 1970. – 120с.
1202213
  Ильичев В.Д. Пространственная ориентация птиц / В.Д. Ильичев, Е.К. Вилкс. – Москва : Наука, 1978. – 286с.
1202214
  Францевич Л.И. Пространственная ориентация у животных / Л.И. Францевич. – К, 1986. – 197 с.
1202215
  Валиуллин Х.Х. Пространственная подвижность экономик России, США и Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 47-62. – ISSN 0321-2068
1202216
  Раман К.Г. Пространственная полиструктурность топологических геокомплексов и опыт ее выявления в условиях Латвийской ССР. / К.Г. Раман. – Рига, 1972. – 48с.
1202217
  Комарова Лариса Викторовна Пространственная связь москитов с большими песчанками в очагах кожного лейшманиоза в песчано-пустынных ландшафтах : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.05 / Комарова Лариса Викторовна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 25л.
1202218
  Засухина Т.П. Пространственная семантика предлогов, приставок и падежей в современном русском языке : Учебное пособие / Т.П. Засухина. – Уфа, 1991. – 80с.
1202219
  Ковриков А.В. Пространственная симметрия и оптимизация расчетов молекулярных спектров / Ковриков А.Б. – Минск : Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1983. – 239 с.
1202220
  Бирман Дж. Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел : в 2-х т. / Дж. Бирман; Пер.с англ. – Москва : Мир
Т. 1. – 1978. – 387 с.
1202221
  Бирман Дж. Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел: В 2-х т. : Пер. с англ. / Дж. Бирман. – Москва : Мир
Т. 2. – 1978. – 352 с.
1202222
  Татарская М.С. Пространственная статистическая структура и объективный анализ геопотненциала в верхней топосфере и нижней стратосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Татарская М.С.; Глав. упр. гедрометслужбы при Совмине СССР. Глав. геофизич. обсерватория. – Л., 1968. – 14л.
1202223
  Смирин Ю.М. Пространственная структура и динамика популяций мелких лесных грызунов в Подмосковье : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Смирин Ю.М.; Моск. гос. ун-т. Биол.-почв. фак. – М., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1202224
  Жуков В.Е. Пространственная структура и сезонная динамика прибрежных сообществ водорослей-марофитов залива Посьета (Японское море) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Жуков В. Е.; АН СССР, Дальневост. от-ние, Ин-т биологии моря. – Владивосток, 1991. – 22л.
1202225
  Калашникова Л. Пространственная структура интродукционной ценопопуляции Staphylea pinnata L. в дубраве дендропарка "Александрия" НАН Украины // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Приведены сведения о пространственно-временной структуре искусственной популяции редкого вида клекачки перистой, сформировавшейся на протяжении 35 лет в фитоценозе парка "Александрия" НАН Украины. In the article have been given the information of ...
1202226
  Бельский А.М. Пространственная структура лазерного излучения / А.М. Бельский, Т.М. Корнейчик, А.П. Хапалюк ; под ред. А.П. Хапалюка. – Минск : Изд-во Белорусского ун-та, 1982. – 198 с. : ил. – Библиогр.: с. 194-197 (108 назв.)
1202227
  Ранчин А.М. Пространственная структура повести Н. В. Гоголя "Страшная месть» и древнерусская словесность" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-26. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1202228
  Ляпишев А.М. Пространственная структура поля Sg вариаций на территории Дальнего Востока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Ляпишев А.М.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1980. – 16л.
1202229
  Флинт Владимир Евгеньевич Пространственная структура популяций мелких млекопитающих : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Флинт Владимир Евгеньевич; МГУ. Кафедра зоологии позвоночных. Биол.-почв. фак-т. – М., 1972. – 54л.
1202230
  Флинт В.Е. Пространственная структура популяций мелких млекопитающих / В.Е. Флинт. – М, 1977. – 183с.
1202231
  Ротшильд Е.В. Пространственная структура природного очага чумы и методы ее изучения / Е.В. Ротшильд. – Москва, 1978. – 192с.
1202232
  Карманова И.В. Пространственная структура сложных сосняков / И.В. Карманова. – Москва, 1987. – 200 с.
1202233
  Седин В.И. Пространственная структура чумных эпизоотий среди больших песчаных в южной позоне пустынь Туркмении. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Седин В.И.; МВ и ССО Науч-исслед.ин-т. – Саратов, 1979. – 25л.
1202234
   Пространственная структура экосистем.. – Ленинград, 1982. – 148с.
1202235
  Татару Л.В. Пространственная точка зрения и структура повествовательного текста: лингво-когнитивный аспект // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 35-45. – Бібліографія: с. 44-45 (15 назв). – ISSN 0130-9730
1202236
  Торяник М.С. Пространственная устойчивость и расчет по несущей способности некоторых строительных конструкций. (Эксперим.-теорет. исследования). : Автореф... доктор техн.наук: / Торяник М.С.; Полтав. инж.-строит. ин-т. – Полтава, 1965. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
1202237
  Левшин В.Л. Пространственная фильтрация в оптических системах пеленгации / В.Л. Левшин. – Москва : Советское радио, 1971. – 200 с.
1202238
   Пространственно-временная динамика животного населения.. – Новосибирск, 1985. – 206с.
1202239
  Лянгузова И.В. Пространственно-временная динамика загрязнения Al-Fe-гумусового подзола в зоне влияния комбината цветной металлургии / И.В. Лянгузова, ГольдвиртД.К, И.К. Фадеева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1261-1276 : рис., табл. – Библиогр.: 79 назв. – ISSN 0032-180Х
1202240
  Спиртус В.Б. Пространственно-временная динамика событий в детерминированных моделях типа БТВ // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 160-169 : рис., табл. – Библиогр.: с. 168-169. – ISSN 0203-3100
1202241
  Амбросимов А.К. Пространственно-временная изменчивость характеристик течения в глубоководной части Среднего Каспия // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 60-77 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2906
1202242
  Томас А.О. Пространственно-временная информативность начальных и заключительных абзацев художественного прозаического текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Томас А.О.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1202243
  Тлостанова М.В. Пространственно-временная матрица модерности в контексте глобализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-63. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1202244
  Соловьев И.В. Пространственно-временная модель мезозойских вулканогенных образований горного Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.00.09 / Соловьев И.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1202245
  Рубинов В.М. Пространственно-временная обработка информации оптико-электронными системами. / В.М. Рубинов, Э.В. Цибулин. – Ташкент, 1977. – 144с.
1202246
   Пространственно-временная обработка сигналов. – Воронеж : Воронежский университет, 1978. – 151 с.
1202247
   Пространственно-временная обработка сигналов. – Воронеж : Воронежский университет, 1980. – 187 с.
1202248
   Пространственно-временная обработка сигналов / И.Я. Кремер, А.И. Кремер, В.М. Петров, В.А. Понькин, Н.А. Потапов; Кремер И.Я. – Москва : Радио и связь, 1984. – 223 с.
1202249
  Селиверстов Ю.П. Пространственно-временная организация геоморфологических систем / Ю.П. Селиверстов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1990. – 291с.
1202250
  Боков В.А. Пространственно-временная организация геосистемы : Текст лекций / В.А. Боков. – Симферополь, 1983. – 54 с.
1202251
   Пространственно-временная организация энтомокомплексов Субарктики.. – Свердловск, 1990. – 71с.
1202252
  Коломийцева Г.И. Пространственно-временная структура 60-летних вариаций геомагнитного поля и ее использование для определения электропроводности земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Коломийцева Г.И.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1202253
  Шредингер Э. Пространственно-временная структура Вселенной / Э. Шредингер. – Москва : Наука, 1986. – 224с.
1202254
   Пространственно-временная структура геометрического поля.. – М., 1975. – 200с.
1202255
  Сачок Г.И. Пространственно-временная структура гидрометеорологического режима Белоруссии и прилегающих регионов / Г.И. Сачок; АН БССР. Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и техника, 1980. – 221с.
1202256
   Пространственно-временная структура магнитного поля Земли территории Украины: оценка вклада внутренних и внешних источников / М.И. Орлюк, А.А. Роменец, П.В. Сумарук, Ю.П. Сумарук, Т.П. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 137-144 : рис., табл. – Библиогр.: с. 143-144. – ISSN 0203-3100
1202257
  Алибегова Ж.Д. Пространственно-временная структура полей жидких осадков / Алибегова Ж.Д. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 229 с. : ил. – Библиогр.: с. 216-225
1202258
  Киптенко Е.Н. Пространственно-временная структура режима увлажнения Украинских Карпат : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Киптенко Е.Н.; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1202259
  Коростелев А.А. Пространственно-временная теория радиосистем / А.А. Коростелев. – Москва, 1987. – 319 с.
1202260
  Мильчакова Наталия Афанасьевна Пространственно-временная характеристика структуры фитоценозов и популяций Zostera Marjna Z в Черном море : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Мильчакова Наталия Афанасьевна; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1988. – 19л.
1202261
  Шмонин В.Л. Пространственно-временное развитие процесса множественной генерации и гипотеза адронных кластеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шмонин В.Л.; ОИЯИ. Лабор. высоких энергий. – Дубна, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1202262
  Фельдштейн Я.И. Пространственно-временное распределение магнитной активности в высоких широтах северного полушария / Я.И. Фельдштейн. – М., 1963. – 64с.
1202263
  Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Хорошева О.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики МГУ. – М., 1965. – 11л.
1202264
  Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний : Полярное сияние / О.В. Хорошева. – № 16. – Москва : Наука, 1967. – 84с.
1202265
  Ремез О.Я. Пространственно-временное своеобразие драматического искусства / О.Я. Ремез. – М, 1979. – 134с.
1202266
   Пространственно-временной анализ в территориальном менеджменте : Учебное пособие / В.А. Боков, В.Е. Тимченко, И.Г. Черванев, А.Н. Рудык; Боков В.А., Тимченко В.Е., Черванев И.Г., Рудык А.Н. – Симферополь. – ISBN 966-7348-127-2
Ч.1. – 2005. – 184с.
1202267
  Лагутинская Л.П. Пространственно-временной анализ индивидуальных Дst-вариаций и их использование для изучения глубинной электропроводности Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Лагутинская Л.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма. ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1202268
  Жук В.А. Пространственно-временной анализ материалов наблюдений при вероятностных расчетах речного стока : Автореф... канд .геогр.наук: / Жук В. А.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1971. – 25л.
1202269
  Холодная В. Пространственно-временной аспект в ритуальном "формировании" мужского статуса на первом этапе социализации в традиции украинцев Карпат конца XIX - начала XX вв. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 141-147
1202270
  Бабич В.М. Пространственно-временной лучевой метод : линейн. и нелинейн. волны / В.М. Бабич, В.С. Булдырев, И.А. Молотков ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1985. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 266-269 (95 назв.)
1202271
  Мороз С.А. Пространственно-временные аспекты стратиграфии / С.А. Мороз, В.И. Оноприенко. – Киев : Вища школа, 1988. – 177с.
1202272
  Гивишвили Г.В. Пространственно-временные вариациим поглощения и электронной конценрации в нижней ионосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Гивишвили Г.В.; АН СССР. – М, 1975. – 14л.
1202273
  Румянцев В.А. Пространственно-временные закономерности колебаний стока рек Евразии / В.А. Румянцев, И.В. Бовыкин. – Ленинград : Наука, 1985. – 148с.
1202274
  Евлашин Л.С. Пространственно-временные закономерности основных типов полярных сияний. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.51 / Евлашин Л.С.; АН СССР. – М, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1202275
  Орлюк М.О. Пространственно-временные изменения геомагнитного поля и сейсмичность / М.О. Орлюк, А.В. Марченко, А.А. Роменец // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 84-105 : рис., табл. – Библиогр.: с. 98-105. – ISSN 0203-3100
1202276
   Пространственно-временные изменения климатических индексов увлажнения на территории Грузии в условиях глобального потепления / Э.Ш. Элизбарашвили, М.Э. Элизбарашвили, Н.Б. Куталадзе, И. Кеггенхофф, Ш.Э. Элизбарашвили, Б.М. Киквадзе, Н.М. Гогия // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 45-53 : табл., карта. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0130-2906
1202277
  Волчек А.А. Пространственно-временные колебания дождевых паводков на реках Белоруссии / А.А. Волчек, Т.А. Шелест // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 68-80 : рис., табл. – Библиогр.: с. 80. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1202278
   Пространственно-временные колебания стока рек СССР. – Ленинград, 1988. – 376с.
1202279
  Арясова О.В. Пространственно-временные корреляции между траппами, карбонатитами и кимберлитами / О.В. Арясова, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 70-77 : рис. – Библиогр.: с. 76-77. – ISSN 0203-3100
1202280
  Кондратьев И.К. Пространственно-временные линейные обрабатывающие системы в сейсморазведке / И.К. Кондратьев. – Москва, 1974. – 40 с.
1202281
  Захаров И.С. Пространственно-временные модуляторы света / И.С. Захаров. – Томск, 1983. – 264 с.
1202282
   Пространственно-временные модуляторы света для оптической обработки информации.. – Л., 1987. – 208с.
1202283
   Пространственно-временные отношения среднепалеозойских базитов и алмазоносных кимберлитов на северо-западном плече Вилюйского рифта (Сибирский кратон) / А.И. Киселев, В.В. Ярмолюк, А.В. Иванов, К.Н. Егоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 185-196 : рис., табл. – Библиогр.: с. 194-196. – ISSN 0016-7886
1202284
  Вострикова Е.В. Пространственно-временные структуры романа "Cемь храмов" чешского писателя Милоша Урбана: булгаковские влияния // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 67-73. – ISSN 2310-4287
1202285
  Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступления / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1980. – 19с.
1202286
  Братко М.А. Пространственно-временные формы диалектического мышления и их методологическая роль в современной физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1202287
  Сазонова А.А. Пространственно-временные характеристики гололедно-изморозевых отложений на территории Молдавии : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Сазонова А.А.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 15л.
1202288
  Чербу А.В. Пространственно-временный подход к описанию процессов кумулятивного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чербу А.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1982. – 10л.
1202289
  Кригер В.Ф. Пространственно-графическое моделирование и развитие творческих способностей студентов / В.Ф. Кригер. – Воронеж, 1989. – 183с.
1202290
  Ершов В.В. Пространственно-затрудненные финолы / В.В. Ершов, Г.А. Никифоров, А.А. Володькин. – Москва : Химия, 1972. – 351 с.
1202291
  Расулева Д.Х. Пространственно-затрудненные циклогексадиеноны в процессах с переносом одного электрона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Расулева Д.Х.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1974. – 16л.
1202292
  Тарханова М.В. Пространственно-затрудненные циклогексадиеноны и феноксильные радикалы в реакциях с магнийорганческими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Тарханова М.В.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зеленского. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1202293
  Слободецкий И.Ш. Пространственно-неоднородные задачи динамической теории рассеяния рентгеновских в кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Слободецкий И.Ш. ; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1976. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
1202294
  Свидзинский А.В. Пространственно-неоднородные задачи теории сверхпроводимости / А.В. Свидзинский. – Москва : Наука, 1982. – 309с.
1202295
  Самойленко Ю.И. Пространственно-распределенные приемные и управляющие системы / Ю.И. Самойленко, В.Л. Волкович. – К, 1968. – 137с.
1202296
   Пространственно-часовые изменения микрокомпонентного состава вод р.Устья / Н.А. Клименко, И.И. Залесский, О.А. Бедункова, А.Н. Клименко, С.Н. Глаз // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 39-45 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1202297
  Черковец В.Е. Пространственно-энергетическое распределение частиц и ионизация в низковольтном дуговом разряде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Черковец В.Е.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.12-14
1202298
  Богатырев Б.Г. Пространственно распределительные модели биосферы / Б.Г. Богатырев. – Москва, 1988. – 22с.
1202299
  Сидорова В.А. Пространственное варьирование свойств маршевых почв и их влияние на растительность (Кандалакшский залив) / В.А. Сидорова, Е.Н. Святова, М.А. Цейц // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 259-267 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1202300
   Пространственное варьирование содержания бенз(а)пирена и свойств агрозема вблизи Южно-Сахалинской ТЭЦ / Д.Н. Липатов, А.И. Щеглов, Д.В. Манахов, Ю.А. Завгородняя, П.Т. Брехов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 633-640 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1202301
  Макаров А.Ф. Пространственное вихревое течение жидкости в радиально-осевой турбине. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров А. Ф.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1968. – 15л.
1202302
  Светличный А.А. Пространственное геоинформационное моделирование и прогноз водной эрозии почв // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – С. 44-47 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 2075-1893
1202303
  Рычков И.Л. Пространственное зрение человека и животных / И.Л. Рычков. – Иркутск, 1990. – 216 с.
1202304
  Мартазинова В.Ф. Пространственное изменение поля давления воздуха над северным полушарием в период глобального потепления / В.Ф. Мартазинова, Д.Ю. Чайка // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
1202305
  Карякин В.Е. Пространственное нерановесие обтекание затупленных тел сверхзвуковым потоком вязкого газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Карякин В. Е.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 13л.
1202306
   Пространственное обтекание гладких тел идеальным газом. – Москва : Наука, 1964. – 506 с.
1202307
  Хорошилов Александр Владимирович Пространственное обтекание конических тел со вдувом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Хорошилов Александр Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 190 л. – Бібліогр.: л. 179-190
1202308
  Хорошилов Александр Владимирович Пространственное обтекание конических тел со вдувом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Хорошилов Александр Владимирович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
1202309
  Солопенко В.М. Пространственное осесимметричное течение идеальной жидкости, закрученное вокруг оси симметрии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Солопенко В.М. ; АН УССР , Ин-т гидромеханики. – Киев, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1202310
  Полищук А.И. Пространственное осреднение метеорологич. полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Полищук А.И.; Гл.. упр. Гидрометеорологическ. службы при СМ СССР. Глав. геофизическая обсерватория. – Л., 1972. – 14л.
1202311
  Дружинин А.Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденциии постсоветского периода / А.Г. Дружинин ; Федеральное агентство по образованию Рос. Федерации, Южный федеральный ун-т, Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального ун-та, 2008. – 188, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-5-9275-0465-7
1202312
  Афонцев С. Пространственное развитие как механизм модернизации Республики Казахстан / С. Афонцев, Н. Зубаревич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 53-58. – ISSN 0042-8736
1202313
   Пространственное развитие урбанизации: общие закономерности и региональные особенности. – Москва : УОП ИЛА АН СССР, 1991. – 208 с. – посвящается 100-летию со дня рождения Ивана Александровича Витвера
1202314
  Ситимов В.И. Пространственное разделение пар коррелированных взаимодействующих точечных дефетов в кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Ситимов В.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1981. – 18л.
1202315
  Курко Олег Вячеславович Пространственное разделение по массам во вращающейся плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Курко Олег Вячеславович; Ин-т атомной энергии. – М., 1979. – 18л.
1202316
  Ананьев Б.Г. Пространственное различение / Ананьев Б.Г. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1955. – 188 с. – Библиогр.: с. 183-187
1202317
  Черненко З. Пространственное размещение месторождений и проявлений облицовочного и поделочного камня (Восточный Казахстан) / З. Черненко, М. Мизерная, Е. Теут // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-35. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Актуальность проведенных исследований обусловливается необходимостью оценки уже известных и выявления нових месторождений и проявлений облицовочных и поделочных камней Восточного Казахстана. Поэтому целью статьи является анализ размещения месторождений ...
1202318
  Савинский А.К. Пространственное распределение актов ионизации в облучаемой среде как характеристика качеств ионизирующего излучения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Савинский А. К.; Ин-т биофиз. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1202319
  Галай Е.И. Пространственное распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Брестской области // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 21-24. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
1202320
  Муркалов А.Б. Пространственное распределение гидрологических элементов в средней части Сухого лимана в летний период / А.Б. Муркалов, А.А. Стоян, Е.В. Скаленчук // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 33-42 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1202321
   Пространственное распределение глинистых минералов в агрочерноземах эрозийно-денудационных равнин Ставропольского края / Н.П. Чижикова, Е.И. Годунова, С.Н. Шкабарда, А.А. Самсонова, Т.И. Малуева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 983-996 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1202322
  Христиансен Г.Б. Пространственное распределение заряженных частиц в широких атмосферных ливнях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Христиансен Г.Б.; Физический ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1202323
  Касимов У. Пространственное распределение захваченных частиц в удаленных областях магинтосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Касимов У.; МГУ. – М, 1975. – 10л.
1202324
  Икауниекс Я.Я. Пространственное распределение и кинематика углеродных звезд : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Икауниекс Я.Я.; Академия наук Латвийской ССР. Асторономический сектор Института физики. Моск. гос. орд.Ленина ун-тет им. – Рига, 1951. – 8 с.
1202325
  Басилов Р.Н. Пространственное распределение интенсивности энергетически заряженных частиц на высоте 200-500 км вне радиационных поясов Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Басилов Р.Н.; МГУ. – М., 1970. – 15с.
1202326
  Масюк А.Н. Пространственное распределение корневой системы облепихи крушиновидной на разных вариантах рекультивации породных отвалов // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 81-87. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2073-8331
1202327
  Алания М.В. Пространственное распределение плотности и потока галактических космических лучей / М.В. Алания, Л.И. Лев. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 119 с.
1202328
  Бусыгина И.М. Пространственное распределение силы и стратегии государств, или что и как объясняет геополитика / И.М. Бусыгина, И.Ю. Окунев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2014. – № 2 (140). – С. 106-123. – ISSN 0321-2017
1202329
  Шейнкер В.Н. Пространственное строение и донорные свойства карбонильных произовдных пятичленных гетероциклов : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Шейнкер В. Н.; МВССО РСФСР, РГУ. – Ростов -на-Дону, 1980. – 47л.
1202330
  Донскова Анна Ильинична Пространственное строение карбонильных и фенильных производных циклопропана и оксирана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Донскова Анна Ильинична; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 21л.
1202331
  Хазан Я.М. Пространственное фракционирование редкоземельных элементов в мантии кратонов: анализ наблюдений, модель и связь с кимберлитообразованием / Я.М. Хазан, О.В. Арясова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 45-63 : Рис. – Бібліогр.: 54 назв. – ISSN 0203-3100
1202332
  Бертулис А.В. Пространственное цветное зрение / А.В. Бертулис, В.Д. Глазер. – Ленинград : Наука, 1990. – 142с.
1202333
  Москаленко Н.А. Пространственные аспекты в поэтологии О. Седаковой // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 105-110. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1202334
  Ищенко Е.Н. Пространственные геометрические образы второго порядка : Уч. пособ. / Е.Н. Ищенко, С.И. Федищенко. – Днепропетровск, 1988. – 46 с.
1202335
  Ладыженский М.Д. Пространственные гиперзвуковые течения газа / М.Д. Ладыженский. – Москва, 1968. – 120 с.
1202336
  Шевелев Ю.Д. Пространственные задачи вычислительной аэрогидродинамики / Ю.Д. Шевелев. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
1202337
  Мальгинова Е.М. Пространственные задачи нестационарной фильтрации жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Мальгинова Е.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1202338
  Сагомонян А.Я. Пространственные задачи неустановивщегося движения сжимаемой жидкости / А.Я. Сагомонян, В.В. Поручиков. – Москва, 1970. – 118 с.
1202339
  Задоян М.А. Пространственные задачи теории пластичности / М.А. Задоян. – Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. – 384с. – ISBN 5-02-014519-X
1202340
  Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин / Андрейкив А.Е. ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т им. Г.В. Каренко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 345 с. : ил. – Библиогр.: с. 309-342 (601 назв.)
1202341
  Лурье А.И. Пространственные задачи теории упругости / А.И. Лурье. – Москва. – 492 с.
1202342
  Кирилюк В.С. Пространственные задачи теории упругости для тороидальных и элипсоидальных областей : Дис... канд. физико-математическихнаук: 01.02.04 / Кирилюк В.С.; пока да .... и ещё одну работу нашла....правда малоденежную. – К, 1984. – 179л. – Бібліогр.:л.167-179
1202343
  Кирилюк В.С. Пространственные задачи теории упругости для тороидальных и эллипсоидальных областей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Кирилюк В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1202344
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Граничные задачи упругих тел / Ю.Н. Подильчук. – 1984. – 303с.
1202345
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Статика упругих тел неканонической формы / А. Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – 1984. – 280 с.
1202346
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 3 : Равновесие упругих тел канонической формы / В.Т. Гринченко, А.Ф. Улитко. – 1985. – 280 с.
1202347
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 4 : Трехмерная теория устойчивости деформируемых тел / А.Н. Гузь, И.Ю. Бабич. – 1985. – 279с.
1202348
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 6 : Численные методы решения прикладных задач / Ю.Н. Шевченко. – 1986. – 270 с.
1202349
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности.. – Киев : Наукова думка
Т. 5 : Динамика упругих тел / В.Т. Головчан и др. – 1986. – 286 с.
1202350
   Пространственные задачи термопластичности.. – Киев, 1980. – 262с.
1202351
  Золотов В.В. Пространственные закономерности фототаксиса и поляротаксиса у насекомых. : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.09 / Золотов В.В.; АН УССР. Ин-тут зоологии. – К., 1978. – 25л.
1202352
  Нгуен Зы Пространственные записи рассказов об удивительном. / Нгуен Зы. – М., 1974. – 239с.
1202353
  Акопян З.А. Пространственные затруднения в ароматических политросоединениях : Автореф... канд. хим.наук: / Акопян З.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 24л.
1202354
  Шрубович В.А. Пространственные затруднения и ультрафиолетовые поглощения в ряду 2-арилпроизводных азотистых гетероциклов. : Дис... канд. хим.наук: / Шрубович В.А.; Ин-тут химии полимеров АН УССР. – К., 1961. – 109л. – Бібліогр.:л.108-109
1202355
  Шрубович В.А. Пространственные затруднения и ультрафиолетовые спектры поглощения в ряду 2-арилпроизводных азотистых гетероциклов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шрубович В.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 12 с.
1202356
  Митева Лидия Димитрова Пространственные и временные аспекты единства и многообразия исторического процесса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Митева Лидия Димитрова; МГУ им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет (К 053.05.40) по философ. наукам. – М., 1978. – 25л.
1202357
  Скрябин В.А. Пространственные и временные изменения разнообразия морского мезозооплакнктона. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Скрябин В.А.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1985. – 20л.
1202358
  Боенкова Н.М. Пространственные и временные проявления сезонных вариаций - 200листи ионосферы : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.12 / Боенкова Н. М.; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1980. – 15л.
1202359
  Миренков Валерий Егорович Пространственные и плоские задачи экспериментально-аналитического определения напряженного состояния около отверстий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Миренков Валерий Егорович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1202360
  Сычев А.В. Пространственные квазиконформные отображения. / А.В. Сычев. – Новосибирск, 1975. – 98с.
1202361
  Павлова Р. Пространственные конструкции в древнерусском языке в сопоставлении с древнеболгарским / Р. Павлова. – София, 1977. – 240с.
1202362
   Пространственные модуляторы света. – Ленинград : Наука, 1977. – 144 с.
1202363
   Пространственные модуляторы света / А.А. Васильев, Д. Касасент, И.Н. Компанец, А.В. Парфенов; Компанц И.Н. – Москва : Радио и связь, 1987. – 320 с.
1202364
  Илюхин А.А. Пространственные нелинейные задачи тонких упругих стержней. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 023 / Илюхин А.А.; Донецк. гос. ун-тет. – Донецк, 1970. – 9л.
1202365
  Бадатов Евгений Владимирович Пространственные неоднородности в реакторах с неподвижными слоями катализатора : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.08 / Бадатов Евгений Владимирович; АН СССР Сиб. отд-ние . Ин-т катализа. – Новосибирск, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1202366
  Багдоев А.Г. Пространственные нестационарные движения сплошной среды с ударными волнами / А.Г. Багдоев ; АН Арм.ССР, Ин-т математики и механики. – Ереван, 1961. – 277 с. – Библиогр.: с. 273-275
1202367
  Щербина Н.П. Пространственные оппозиции в русских заговорных текстах // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 336-340. – (Бібліотека Інституту філології)
1202368
  Шерстюков А.Б. Пространственные особенности и новые тенденции в изменениях термического состояния почвогрунтов и глубины их сезонного протаивания в зоне многолетней мерзлоты / А.Б. Шерстюков, Б.Г. Шерстюков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 5-12 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
1202369
  Леонтьев А.Н. Пространственные отношения редкометальных гранитов, пегматитов и гидротермалитов / А.Н. Леонтьев. – Москва : Недра, 1972. – 101с.
1202370
  Решетняк Ю.Г. Пространственные отображения с ограниченным искажением. / Решетняк Ю.Г. ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т математики. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1982. – 285 с. – Библиогр.: с. 278-282
1202371
  Бойко Н.А. Пространственные параметры в славянских дегидронимных ойконимах // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 39-48. – ISSN 2524-0013
1202372
  Ширмин Г.И. Пространственные периодические решения вблизи коллинеарных точек либрации систем Земля-Луна : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Ширмин Г.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 8 с.
1202373
  Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи / Б.В. Раушенбах. – Москва, 1975. – 183 с.
1202374
  Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи / Б.В. Раушенбах. – Москва, 1980. – 287 с.
1202375
   Пространственные представления как средство познания объективной действительности.. – М.
2. – 1974. – 66с.
1202376
  Киприанов А.И. Пространственные препятствия в цепях сопряжений органических краситилей. / А.И. Киприанов. – Дебрецен, 1966. – 95-114с.
1202377
  Михайленко Ф.А. Пространственные препятствия в цепях сопряжения полиметиновых красителей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Михайленко Ф.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 18 с.
1202378
   Пространственные распределения энергии, выделенной в каскаде атомных столкновений в твердых телах.. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 246с.
1202379
  Пелехатый М.М. Пространственные сапекты деловой коммуникации // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 29-33. – ISSN 2226-7549
1202380
  Белогорская Л.В. Пространственные символы в романах Александра Грина // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 356-359
1202381
  Рындин Р.М. Пространственные симметрии и поляризационные эффекты в сильных взаимодействиях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Рындин Р.М.; ОИЯИ. Лаборт. теорет. физики. – Дубна, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1202382
  Бакланов П.Я. Пространственные системы производства = (микроструктурный уровень анализа и управления) : П.Я. Бакланов ; отв.ред. Э.Б. Алаев ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Тихоокеан. ин-т географии / П.Я. Бакланов. – Москва : Наука, 1986. – 149, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 140-148
1202383
  Шумихин С.А. Пространственные смешанные краевые задачи теории упругости со сменой граничных условий по окружностям и эллипсу : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шумихин С.А. ; ОГУ им. Мечникова. – Одесса, 1982. – 19 с.
1202384
  Мезенцев К.В. Пространственные социально-экономические изменения в Киеве и агломерации / К.В. Мезенцев, Н.И. Мезенцева // Социально-экономическая география : вестник Ассоциации российских географов-обществоведов : научный журнал / Ассоциация рос. географов-обществоведов (АРГО). – Ростов-на-Дону, 2012. – № 1. – С. 109-123. – ISSN 2227-8249
1202385
  Лапкин Пространственные торможения при магний-органических реакциях : Автореф... докт. хим.наук: / Лапкин И. И; Молотов.ГУ, Лабор. орган. хим. – Молотов, 1949. – 5 с.
1202386
   Пространственные факторы в формировании партийных систем : Диалог американистов и постсоветологов. – Саппоро : Slavic research center,Hokkaido university, 2002. – 108с. – (Occasional papers on regional /subregional politics in post-communist countries ; N 6). – ISBN 4-938637-27-8
1202387
  Кислицына Д.О. Пространственные факторы государственной состоятельности в Океании / Д.О. Кислицына, И.Ю. Окунев // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 163-176. – (Политология). – ISSN 1998-1776
1202388
   Пространственные эффекты в органической химии. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 720 с.
1202389
  Ватажин А.Б. Пространственные эффекты при движении проводящей среды по каналу в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ватажин А.Б.; НИИ механики МГУ. – Москва, 1963. – 7л.
1202390
   Пространственные, угловые и энергетические распределения быстрых нейтронов в гидриде лития, воде, вольфраме и карбиде бора.. – с.
1202391
  Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии / П. Хаггет. – Москва : Прогресс, 1968. – 392 с.
1202392
  Блауэрт Й. Пространственный слух / Й. Блауэрт. – Москва, 1979. – 222 с.
1202393
  Кулиев Т.А. Пространственный электронно-лучевой модулятор света : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Кулиев Т.А.; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1971. – 11л.
1202394
  Саакян Г.С. Пространство-время и гравитация : учебник / Г.С. Саакян. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1985. – 340с.
1202395
  Мостепаненко А.М. Пространство-время и физическое познание / А.М. Мостепаненко. – Москва : Атомиздат, 1975. – 216 с.
1202396
  Горелик Г. Пространство-время Эйнштейна // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2013. – № 2 (1028). – С. 112-118. – ISSN 0130-1640
1202397
  Берке У. Пространство - время, геометрия, космология : Пер.с англ. / У. Берке ; пер.с англ. Ю.В. Граца и др. ; под ред. [и с предисл.] Д.В. Гальцова. – Москва : Мир, 1985. – 411 с. : ил. – Библиогр.: с. 403-404 (42 назв.)
1202398
  Владимиров Ю.С. Пространство - время: явные и скрытые размерности / Ю.С. Владимиров. – Москва, 1988. – 190с.
1202399
  Владимиров Ю.С. Пространство - время: явные и скрытые размерности / Ю.С. Владимиров; отв. ред Ф.И. Федоров. – Москва : Наука, 1989. – 190 с.
1202400
  Гордин Я.А. Пространство / Я.А. Гордин. – Л, 1972. – 87с.
1202401
  Винокуров Е.М. Пространство / Е.М. Винокуров. – Москва, 1976. – 318с.
1202402
  Костина Т.В. Пространство Академических гимназии и университета: материалы к истории. 1724-1805 гг // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 6-15. – ISSN 2070-9773


  В статье впервые в историографии Академических университета и гимназии сделана попытка обобщить известные по источникам и литературе данные о локациях учебных заведений Академии наук в XVIII в. в Петербурге: от помещения их на Петровской набережной в ...
1202403
  Манолова О.Н. Пространство активности субъекта как аксеологический ресурс // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.56-63
1202404
  Свешников Н.А. Пространство асимптотических состояний в теориях с безмассовыми частицами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Свешников Н. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1981. – 14л.
1202405
  Колесник В. Пространство в болгарской картине мира // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 28. – С. 65-69. – ISSN 2307-4558
1202406
  Зубко Г.В. Пространство в мифе // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.120-130
1202407
  Сивова Т. Пространство в романе К.Г. Паустовского "Романтики" // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 199-204. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1202408
  Титянин К.А. Пространство в романе Л.Толстого «Анна Каренина» // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.122-135. – ISBN 966-568-658-5
1202409
  Потемкин В.К. Пространство в структуре мира. / В.К. Потемкин, А.Л. Симанов. – Новосибирск, 1990. – 174с.
1202410
  Ісмагулова Б. Пространство в языковом сознании кочевников / Б. Ісмагулова, Ф. Саметова // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 327-330


  Древнегреческие мыслители заложили основу современного материалистического понимания пространства. Так, под пространством подразумевались и "великая пустота", и "вместилище вещей", в котором вечно движутся атомы, и протяженность тел (Демокрит, Эпикур, ...
1202411
  Болтунова Екатерина Пространство власти: царский / императорский дискурс в топографии Москвы и Санкт-Петербурга конца XVII - XVIII столетий // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2009. – № 2 : Homo imperii в пространстве и времени: осваивая и покидая имперские пространства. – С. 65-104. – ISBN 5-89423-110-8
1202412
  Лубенская В Т. Пространство гиперболической связанности с параллелизмом Лобачевского : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Лубенская Т.В,; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1975. – 110л. – Бібліогр.:л.105-110
1202413
  Волкова Наталия Пространство детского чтения сокращается : путь в катакомбы или на авансцену? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Ожидание форума на творческой площадке Ленинградской областной детской библиотеки - это как предчувствие счастья...
1202414
  Черняков Ю.В. Пространство для маневра / Ю.В. Черняков. – Москва, 1987. – 240 с.
1202415
  Ланская О.В. Пространство жизни и смерти (на материале романа Л.Н. Толстого "Война и мир") // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 24-28
1202416
  Тучинская Т. Пространство звкуа в современной украинской электронной музыке: звуковые ландшафты // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 226-236
1202417
  Замятин Д.Н. Пространство и (без)опасность: онтологические модели воображения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 3 (135). – С. 137-148. – ISSN 0321-2017
1202418
  Борель Э. Пространство и время / Э. Борель; Пер. с франц. М. и А. Лопшиц под ред. Н.Н. Андреева. – Москва. – 177 с.
1202419
  Свидерский В.И. Пространство и время / В.И. Свидерский. – Москва, 1958. – 200с.
1202420
  Штейнман Р.Я. Пространство и время / Р.Я. Штейнман. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 240с.
1202421
  Гуревич Л.Э. Пространство и время / Л.Э. Гуревич, Э.Б. Глинер. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1202422
  Баженов Г.В. Пространство и время : повести и рассказы / Г.В. Баженов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 286 с.
1202423
   Пространство и время. – Киев, 1984. – 294с.
1202424
  Куняев С. Пространство и время / С. Куняев. – Москва, 1985. – 270 с.
1202425
   Пространство и время в искусстве. – Л., 1988. – 169с.
1202426
  Попова Людмила Дмитриевна Пространство и время в культуре русского города (на примере Архангельска) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 78-81. – ISSN 2073-9702


  Значимым культурологическим аспектом существования и развития города является его пространственное выражение во времени. В основу статьи и положены пространство и время, сосуществующие в культуре города, в человеческом сознании, которые с позиции ...
1202427
  Мостепаненко А.М. Пространство и время в макро-, мега-, и микромире / А.М. Мостепаненко. – Москва : Политиздат лит-ры, 1974. – 240 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы)
1202428
  Блохинцев Д.И. Пространство и время в микромире / Д.И. Блохинцев. – Москва : Наука, 1970. – 360 с.
1202429
  Блохинцев Д.И. Пространство и время в микромире / Д.И. Блохинцев. – 2-е изд. испр. – Москва : Наука, 1982. – 349 с.
1202430
  Девис П. Пространство и время в современной картине Вселенной : пер. с англ. / П. Девис. – Москва : Мир, 1979. – 288 с.
1202431
   Пространство и время в современной социологической теории. – Москва : Институт социологии РАН, 2000. – 156с. – ISBN 5-89697-050-1
1202432
  Чудинов Э.М. Пространство и время в современной физике / Э.М. Чудинов. – М, 1969. – 48с.
1202433
   Пространство и время в современной физике (К 50-летию создания общей теории относительности Альбертом Эйнштейном). – Киев : Наукова думка, 1968. – 300 с.
1202434
  Александров А.Д. Пространство и время в современной физике в свете философских идей Ленина : материалы к Второму Всесоюзному совещанию по философским вопросам современного естествознания, посвященному 100-летию со дня рождения В.И. Ленина / А.Д. Александров ; АН СССР.Научный совет по философским вопросам современного естествознания. Ин-т философии. – Москва, 1970. – 45 с.
1202435
  Ахундов М.Д. Пространство и время в физическом познании / Ахундов М.Д. – Москва : Мысль, 1982. – 255 с.
1202436
  Осипов А.И. Пространство и время как категории мировоззрения и регулиятор практической деятельности / А.И. Осипов. – Минск, 1989. – 219с.
1202437
  Асимов М.С. Пространство и время как основные формы бытия материи : Автореф. дис. ... наук / Асимов М.С. ; Акад. общ. наук при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. матер. – Москва, 1955. – 16 с.
1202438
  Румянцева В.Г. Пространство и время как факторы действия права / В.Г. Румянцева, Ахмедов, ЧМ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805
1202439
  Зборовский Г.Е. Пространство и время как формы социального бытия / Г.Е. Зборовский. – Свердловск, 1974. – 223с.
1202440
  Готт В.С. Пространство и время микромира / В.С. Готт. – Москва, 1964. – 40с.
1202441
  Кон Э. Пространство и время с точки зрения физики / Э. Кон, Г. Пуанкаре. – Одесса, 1912. – 81с.
1202442
  Комаров Е В. Рязанова Пространство и время химического движения / Е В. Рязанова Комаров. – Саратов, 1984. – 145с.
1202443
  Левин Р.А. Пространство и время. Стихи. / Р.А. Левин. – Х., 1968. – 78с.
1202444
  Кульков В. Пространство и содержание национально ориентированного подхода к экономической теории // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 2. – С. 70-97. – ISSN 0130-9757
1202445
  Куричев Н. Пространство имеет значение: геотерриториальный фундамент глобальной экономики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 123-128. – ISSN 0131-2227
1202446
  Казурова Н.В. Пространство иранского фильма = Поэтические фестивали в традиционной культуре Дальнего Востока // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 124-132. – ISSN 1681-7559


  Сегодняшнее поколение иранских режиссёров создаёт каноны нового иранского кинематографа. В их работах мы видим не тот открыточный Иран, что рекламируется для туристов, а подлинный, зафиксированный с документальной точностью.
1202447
  Тараканова Е.И. Пространство итальянской капеллы XV в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 117-131. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается пространство итальянской капеллы 15 в. - как реальное, так и мысленно достраиваемое. Показана роль учения о перспективе, символики света и мистериального театра в организации художественного мира капеллы и его семантическом ...
1202448
  Касаткина Т. Пространство картины и икона в пространстве // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 151-160. – ISSN 0130-7673
1202449
   Пространство картины.. – М., 1989. – 366с.
1202450
  Винокуров В.Г. и др. Пространство Лебега и его измеримае разбиения / В.Г. и др. Винокуров. – Ташкент, 1985. – 74с.
1202451
  Спитцер Л. Пространство между звездами : пер. с англ. / Л. Спитцер. – Москва : Мир, 1986. – 182 с.
1202452
  Калашникова О.Л. Пространство между тремя мирами в романе М. Барбери "Лакомство" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 113-118
1202453
  Андреев Э.П. Пространство микромира. Философский очерк / Андреев Э.П. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1969. – 88 с.
1202454
  Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины / Л.В. Мочалов. – М, 1983. – 375с.
1202455
  Лаптев Б.Л. Пространство опорных элементов : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Лаптев Б. Л.; МГУ,. – Казань, 1959. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1202456
  Швалб Ю.М. Пространство осуществления социальных способностей личности // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 134-140. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1202457
  Яблоков Д.М. Пространство пар линейных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Яблоков Д.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1202458
  Иванов В. Пространство поручений. Президент сделал заказ на новую научно-техническую политику / подготовила Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 3-4


  Президент страны на минувшей неделе подбросил научному сообществу очередной ребус - пакет поручений, сформулированных по итогам заседания Совета по науке и образованию, Поскольку исполнителем ряда поручений вместе с правительством назначена Российская ...
1202459
  Мусина В.П. Пространство профессиональной активности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 47-50. – ISSN 1026-955X


  В статье раскрыты сущность и структура пространства профессиональной активности, проблема которых до настоящего времени в психологии практически не изучена. Пространство профессиональной активности рассматривается как открытая система, что предполагает ...
1202460
  Галузевская Е.Н. Пространство русской литературы в исполнительской деятельности Ф.И. Шаляпина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 70-74.
1202461
  Галузевская Е.Н. Пространство русской литературы в исполнительской деятельности Ф.И. Шаляпина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 70-74. – Бібліогр. в кінці ст.
1202462
  Волкова Е.В. Пространство символа и символ пространства в работах Ю. М. Лотмана // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.149-164. – ISSN 0042-8744
1202463
  Дубовая Н.А. Пространство сна. К вопросу пространственно-временной организации фантастической повести 20-30-х гг. ХІХ века // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 97-105. – ISBN 966-72-77-79-8
1202464
  Зверевич В.В. Пространство современной библиотеки: "реальное" и "виртуальное" // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 7-17. – ISSN 0130-9765
1202465
   Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов) / [Бакланов П.Я. и др. ; редкол.: П.Я. Бакланов и др.] ; Ассоц. рос. географов-обществоведов (АРГО), Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. Южного федерального ун-та. – Москва ; Ростов -на-Дону : Вузовская книга, 2012. – 330, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5-6. – ISBN 978-5-9502-0681-8
1202466
   Пространство состояний в теории управления. – Москва, 1970. – 620с.
1202467
   Пространство спектакля и театральное пространство.. – М., 1984. – 48с.
1202468
  Козинцев Г.М. Пространство трагедии / Г.М. Козинцев. – Л., 1973. – 232с.
1202469
   Пространство цвета. – М., 1988. – 207с.
1202470
   Пространство цвета.. – М., 1981. – 150с.
1202471
  Селезнева Е.В. Пространство целей человеческой жизни // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.50-55
1202472
  Дробашенко С.В. Пространство экранного документа / С.В. Дробашенко. – М., 1986. – 320с.
1202473
  Фан Лыонг Хиеу Пространство эллиптической связности с параллелизмом Клиффорда : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Фан Лыонг Хиеу ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1202474
  Фан Лыонг Хиеу Пространство эллиптической связности с параллелизмом Клиффорда : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фан Лыонг Хиеу; КГУ. – К., 1971. – 116л. – Бібліогр.:л.111-116
1202475
  Белинский П. Пространство, время и движение / П. Белинский. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 118 с.
1202476
  Неванлинна Р. Пространство, время и относительность : пер. с нем. / Р. Неванлинна. – Москва : Мир, 1966. – 230 с.
1202477
  Эддингтон А. Пространство, время и тяготение. : пер.с англ. / А. Эддингтон. – Одесса : Mathess, 1923. – 216с.
1202478
  Злоказов В.Б. Пространство, время и число в быту, физике и математике // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2013. – за 2012 г. – С. 67-91. – ISSN 2307-3705
1202479
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – Москва, 1973. – 566 с.
1202480
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – Москва, 1975. – 567 с.
1202481
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 455 с.
1202482
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – 3-е. – Москва : Стройиздат, 1984. – 455 с.
1202483
  Владимиров Ю.С. Пространство, время, гравитация / Ю.С. Владимиров. – Москва : Наука, 1984. – 207 с.
1202484
   Пространство, время, движение.. – Москва : Наука, 1971. – 624с.
1202485
  Калиберда Н.В. Пространство, среда, герои в романе С. Ричардсона "Памела" (Линкольнширский эпизод) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 44-52. – ISSN 2312-3036
1202486
   Прострелочно-взрывная аппаратура. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 277с.
1202487
  Фридляндер Л.Я. Прострелочно-взрывная аппаратура и ее применение в скважинах / Фридляндер Л.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 199 с. – Библиогр.: с. 196-197
1202488
  Ловля С.А. Прострелочно-взрывные работы в скважинах / С.А. Ловля. – Москва : Недра, 1987. – 214с.
1202489
   Прострелочные и взрывные работы в скважинах. – 2-е изд.,перераб. – Москва : Недра, 1980. – 264с.
1202490
   Прострелочные и взрывные работы в скважинах.. – М., 1972. – 287с.
1202491
  Драчук Ю. Прострочена заборгованість за гарантованими державою кредитами і методи роботи з нею в Україні : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1202492
  Качалка Н. Проступи // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – Сє. 3-7


  Про Василя Тимофійовича Скуратівського (1939-2005) -українського народознавця, письменника, видавця розповідає його дружина
1202493
  Тэсс Т.Н. Проступи, как друг. / Т.Н. Тэсс. – М, 1962. – 33с.
1202494
  Золя Э. Проступок аббата Муре. Его превосходительство Эжен Ругон / Э. Золя. – Нальчик, 1989. – 512с.
1202495
  Миньковский Г.М. Проступок и преступление. / Г.М. Миньковский, Л.С. Халдеев. – М., 1972. – 56с.
1202496
  Титаренко Т.М. Простуюча до себе особистість: дволикий янус само творення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Статтю присвячено проблемі особистісного зростання, що відбувається в процесі складної взаємодії поверхового (персона) та глибинного (єство) компонентів особистісної структури. Самотворення розглядається як найістотніша потреба і найнебезпечніша ...
1202497
  Ельчаниновъ Н. Простъйшіе опыты по физіологіи растеній / Н. Ельчаниновъ. – Москва, 1917. – 96с.
1202498
  Тарасов Ф.И. Простые батарейные радиоприемники. / Ф.И. Тарасов. – М.Л., 1952. – 32с.
1202499
  Шевелев А.А. Простые вести. / А.А. Шевелев. – Л, 1978. – 95с.
1202500
  Шостоковский М.Ф. Простые виниловые эфиры / М.Ф. Шостоковский. – М., 1952. – 280с.
1202501
  Каменярж Я.А. Простые волны и поверхности разрыва в упруго-плстической среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Каменярж Я.А.; МГУ. – М., 1974. – 13л.
1202502
  Почивалин Н.М. Простые герои / Н.М. Почивалин. – Алма Ата, 1951. – 71с.
1202503
  Свецевичюс Б.И. Простые гласные (монофтонги) современного литовского литературного языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Свецевичюс Б.И. ; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1964. – 27 с.
1202504
  Якимов Стойчо Петров Простые группы длины 9 и 10 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Якимов Стойчо Петров; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 7л.
1202505
  Шебунин П.И. Простые дела / П.И. Шебунин. – М, 1957. – 278с.
1202506
  Степанов А.И. Простые дни: рассказы // Вольный свет / Г.И. Гридин. – Москва : Современник, 1987. – С. 116-269
1202507
  Журахович С.М. Простые заботы : маленькие повести и рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1960. – 306 с.
1202508
  Синицына О.П. Простые заботы / О.П. Синицына. – Л., 1983. – 22с.
1202509
  Николаев Ю.С. Простые и полезные истины / Ю.С. Николаев, Е.И. Нилов. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 40 с. встреч. паг. – Книга-перевертыш. В изд. также: Худеем с поощью движений / И. Ганушова, П. Шмолик. – (Физкультура и здоровье)
1202510
  Скучик Е. Простые и сложные колебательные системы : пер. с англ. / Е. Скучик. – Москва : Мир, 1971. – 558с.
1202511
  Солдатов В.С. Простые ионообменные равновесия / В.С. Солдатов. – Минск, 1972. – 223с.
1202512
  Левидов М.Ю. Простые истины / М.Ю. Левидов. – М.-Л., 1927. – 244с.
1202513
  Грачевский Ю.М. Простые истины / Ю.М. Грачевский. – М., 1971. – 272с.
1202514
  Новруз Д. Простые истины : стихи и поэма / Джабир Новруз ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 86 с.
1202515
  Белкин В.Н. Простые истины : стихи / В.Н. Белкин ; худож. О. Фирер. – Красноярск : Кн. изд-во, 1978. – 103 с. : ил.
1202516
  Николаев Ю.С. Простые истины / Ю.С. Николаев, Е.И. Нилов. – Москва, 1983. – 120с.
1202517
  Овчинникова И.Г. Простые истины / И.Г. Овчинникова. – Москва, 1985. – 64с.
1202518
  Караченцев А.Ф. Простые истины / А.Ф. Караченцев. – Тула, 1989. – 156с.
1202519
  Духнич О. Простые истины // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 13 (142), 7 апреля 2017. – С. 42-45


  Любомир Гузар.
1202520
  Лихачев Б.Т. Простые истины воспитания / Б.Т. Лихачев. – Москва : Педагогика, 1983. – 192 с.
1202521
  Кац Б.А. Простые истины киномузыки / Б.А. Кац. – Ленинград : Советский композитор, 1988. – 229 с.
1202522
  Юдалевич М.И. Простые истины. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1957. – 135с.
1202523
  Севриков К.И. Простые истины. / К.И. Севриков, Ю.В. Феофанов. – М, 1969. – 144с.
1202524
  Халфина М.Л. Простые истории. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1967. – 191с.
1202525
  Халфина М.Л. Простые истории. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1978. – 351с.
1202526
  Большов В.М. Простые конструкции начинающего радидобюбителя / В.М. Большов, Ю.М. Большов. – М.-Л, 1959. – 72с.
1202527
  Суворов Г.Д. Простые концы и последовательности плоских отображений / Г.Д. Суворов; АН УССР, Ин-т прикл. математики и механики. – Киев : Наукова думка, 1986. – 187, [2] c. – Библиогр.: с. 187-188
1202528
   Простые лики красоты.. – Саранск, 1985. – 126с.
1202529
  Самунин М. Простые люди / М. Самунин. – Владивосток, 1946. – 153 с.
1202530
  Субботин А.А. Простые люди / А.А. Субботин. – М., 1948. – 280с.
1202531
  Недогонов А.И. Простые люди / А.И. Недогонов. – Москва, 1948. – 190с.
1202532
  Белявский П.И. Простые люди : очерки и рассказы / П.И. Белявский. – Москва : Изд-во "Известия", 1950. – 268 с.
1202533
  Самунин М. Простые люди / М. Самунин. – Владивосток, 1950. – 315 с.
1202534
   Простые люди. – Ставрополь, 1952. – 144с.
1202535
  Бабушкин В.Ф. Простые люди : [рассказы] / Виктор Бабушкин. – Саратов : Книжное изд-во, 1956. – 164 с.


  Содерж.: Год восемнадцатый; Ранней весною; В поезде; Старики; Твердого сплава; Утром; Мой дед; В лесу; Канцер; Дорога в жизнь; На практике; На фарватер; Шураган.
1202536
  Бахшиев М. Простые люди : рассказы / М. Бахшиев. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1958. – 156 с.
1202537
  Вагабзаде Б. Простые люди : поэиа / Б. Вагабзаде; пер. с азерб. Э.Асадова. – Москва : Советский писатель, 1958. – 127 с.
1202538
  Караславов Г. Простые люди / Г. Караславов. – Москва, 1958. – 274 с.
1202539
  Мостовец Н.В. Простые люди Америки хотят мира / Н.В. Мостовец. – Москва, 1956. – 40с.
1202540
  Сергеенко М.Е. Простые люди древней Италии / М.Е. Сергеенко. – М.-Л., 1964. – 161с.
1202541
  Лобачев М. Простые люди. / М. Лобачев. – Сталинград, 1949. – 108с.
1202542
  Старостин М.Н. Простые люди. / М.Н. Старостин. – Куйбышев, 1970. – 142с.
1202543
  Голуб Владислав Сергеевич Простые методы анализа и расчета нестабильности режима сложных усилительных цепей с гальваническими связями транзисторов и операционных усилителей : Автореф... канд. техн.наук: 05.290 / Голуб Владислав Сергеевич; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
1202544
  Дегтев Алексанр Николаевич Простые множества и соотношения между сводимостями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Дегтев Алексанр Николаевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1202545
  Анисимов В.В. Простые напевы / В.В. Анисимов. – Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1961. – 49 с.
1202546
  Кац В.Г. Простые неприводимые градуированные алгебры Ли конечного роста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Кац В.Г.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 5л. – Бібліогр.:с.4-5
1202547
   Простые нервные системы.. – Казань
1. – 1985. – 120с.
1202548
   Простые нервные системы.. – Казань
2. – 1985. – 127с.
1202549
  Пашаев С.Ш. Простые нормы морали в марксистской этике. : Автореф... Канд.филос.наук: 624 / Пашаев С.Ш.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1970. – 25л.
1202550
  Гудилина Э.Б. Простые нормы нравственности и их роль в воспитании личности / Э.Б. Гудилина. – М, 1975. – 63с.
1202551
  Халмурадов Р.З. Простые нормы нравственности и их роль в строительстве коммунизма. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.05 / Халмурадов Р.З.; АН УзССР.Учен.совет.по философ.наукам.ин-та философии и права. – Ташкент, 1973. – 28л.
1202552
  Гудилина Э.Б. Простые нормы нравстенности и справлдливости : Автореф... канд. филос.наук: 624 / Гудилина Э.Б.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1202553
  Майер В.В. Простые опыты по криволинейному распространению света / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1984. – 127 с.
1202554
  Голлеман А. Простые опыты по органичной химии. / А. Голлеман. – Харьков, 1934. – 64с.
1202555
  Кудрявцев Б.Б. Простые опыты с ультразвуками / Б.Б. Кудрявцев. – Москва, 1954. – 116 с.
1202556
  Майер В.В. Простые опыты с ультразвуком / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1978. – 161 с.
1202557
  Майер В.В. Простые опыты со струями и звуком / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1985. – 127 с.
1202558
  Тимофеев-Терешкин Простые песни : стихи и сказания / Михаил Тимофеев-Терешкин ; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1952. – 164 с.
1202559
  Темираев К.Б. Простые полиэфиры ароматического и жирноароматического рядов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Темираев Константин Борисович ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т химии высокомолекуляр. соединений. – Киев, 1990. – 16 с. – Библиогр.: 8 назв.
1202560
  Калимуллин И. Простые радости. / И. Калимуллин. – Казань : Татарсое кн. изд-во, 1963. – 75 с.
1202561
  Пилипенко С. Простые рассказы / С. Пилипенко. – Х., 1929. – 160с.
1202562
  Федоров Г. Простые рассказы / Г. Федоров. – Горький, 1948. – 79с.
1202563
  Астахова Е.В. Простые решения сложных задач как причина неустойчивости системы образования // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 10-13. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1202564
  Фибих К. Простые сердца : рассказы / Клара Фибих ; Пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка изд. "Хронос" ; № 74)
1202565
  Паустовский К.Г. Простые сердца / К.Г. Паустовский. – Москва, 1963. – 78 с.
1202566
  Аджаматов А. Простые слова / А. Аджаматов. – Москва, 1960. – 95с.
1202567
  Розен А.Г. Простые слова. / А.Г. Розен. – М, 1959. – 49с.
1202568
  Исаков Л.Д. Простые соотношения между русскими и метрическими мерами / Л.Д. Исаков. – Петроград, 1920. – 24 с.
1202569
  Станку З. Простые стихи / З. Станку. – М., 1980. – 277с.
1202570
  Богатырев В.С. Простые строки / В.С. Богатырев. – Саратов, 1956. – 174 с.
1202571
  Мехти Ф. Простые строки : стихи и поэма / Фамиль Мехти ; авториз. пер. с азерб. С.Поликарпова и Ю.Шарыгина. – Москва : Советский писатель, 1972. – 103 с.
1202572
  Ломанович В.А. Простые УКВ приемо-передающие любительские радиостанции / В.А. Ломанович. – Москва, 1960. – 96 с.
1202573
  Дрентельн Н.С. Простые физические опыты и приборы : с 48 рисунками / [соч.] Н.С.Дрентельна. – Санкт-Петербург : Изд. И.Д. Сытина ; [Тип. Т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1908. – IV, 52 с., 48 ил.


  На тит. л. 2 печати: Кн. маг.В.А. Просяниченко ; Биб-ка Киевск. 2 коммерч. учищища
1202574
  Трост Э. Простые числа / Э. Трост. – Москва, 1959. – 135 с.
1202575
  Воронин С.М. Простые числа / С.М. Воронин. – Москва, 1978. – 64с.
1202576
  Соловьев А.Н. Простые чудеса / А.Н. Соловьев. – Рига, 1971. – 112с.
1202577
  Фефер И. Простые шаги : стихи / Ицик Фефер ; пер. с евр., 1924. – 66 с.
1202578
  Кондратьева Л.А. Простые эфиры b-ацетиленовых спиртов и a, b, e-глицеринов ацетиленового ряда, их получение и свойства : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кондратьева Л.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1202579
  Мамедов Ш. Простые эфиры гликолей / Ш. Мамедов. – М, 1961. – 212с.
1202580
   Простыми словами. – Великие Луки, 1949. – 68с.
1202581
  Подкопаев В.С. Простыми словами / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1957. – 78с.
1202582
  Конышева Р. Простыми словами. / Р. Конышева. – Львов, 1957. – 44с.
1202583
  Богданова Светлана Простых конфликтов не бывает. Чтобы наши поезда не отправлялись без нас : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 14-15 : Фото
1202584
  Кузнєцова Н.С. Просуб"єктна концепція підприємства / Н.С. Кузнєцова, В.О. Хоменко // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 3. – С. 14-32. – ISSN 1993-0909
1202585
  Самойлов Юрій Просуваймо українське! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1202586
  Кравченко О.К. Просування бренду в мережі Інтеренет: практика міжнародного регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 215-225
1202587
  Шевченко Г.В. Просування і захист національних інтересів через бренди національних корпорацій: практика України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 199-205.
1202588
  Ходарєва Ю. Просування іміджу успішної читаючої людини // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 2 - 5. – ISSN 1811-377X
1202589
  Зелінська Н.М. Просування книжкових видань у традиційних та новітніх українських медіа у контексті європейської практики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 96-99


  Стаття присвячена аналізу особливостей просування книжкових видань засобами української мас-медійної реклами. Порівнюється рекламування книжкових видань і популяризація культури читання на телебаченні, радіо, у прес-рекламі, мережі інтернет в Україні ...
1202590
  Могилова А.Ю. Просування освітніх послуг в мережі Інтернет // Economic stability studies : scientific journal / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. board.: Tatiana Hrynko, Oxana Hrabchuk, Olena Shevtsova [et al.]. – Dnipro, 2018. – № 1. – С. 45-58. – ISSN 2312-6779
1202591
  Тюха І.В. Просування продукуії підприємств пивобезалкогольної галузі на зовнішні ринки / І.В. Тюха, О.В. Тоболін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 45-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1202592
  Дериколенко А.О. Просування продукції промислових підприємств за допомогою інструментарію цифрового маркетингу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дериколенко Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1202593
  Кривоносов О. Просування Талібану до влади // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 284-290. – ISSN 0869-3595
1202594
  Горбаль Н.І. Просування товарів на міжнародні ринки / Н.І. Горбаль, О.В. Гошовська, Г.І. Садловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 55-61. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1202595
  Глушко В. Просування туристичних послуг // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (96). – С. 86-96. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1202596
  Гладкий О.В. Просування туристичного продукту м. Вінниця на туристичному ринку України // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44


  Мета. Метою даної статті є дослідження особливостей просування туристичного продукту м. Вінниця на туристичному ринку України. Методика. Методологічною базою дослідження є основи наукової діалектики. Основними методами дослідження є статистичний, ...
1202597
  Носова Б.М. Просування України до НАТО у світлі глобалізаційних викликів. Роль мас-медіа у цьому процесі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 113-115


  У дослідженні йдеться про висвітлення у засобах масової інформації політики Альянсу щодо Української держави. Крізь призму зарубіжної преси показано складності стратегічних зусиль України. Доказовість висновків спирається на документальний матеріал. ...
1202598
  Гримич М. Просувати українську книжку в Європі - невдячна справа, але вона камінь точить / розмову вела А. Грабська // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 11 (1019). – С. 52-54. – ISSN 0868-9644


  Розмова з письменницею М. Гримич.
1202599
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2001
1202600
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2002
1202601
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3/4. – 2002
1202602
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2003
1202603
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2. – 2003
1202604
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2003
1202605
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1/2. – 2004
1202606
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2004
1202607
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1/2. – 2005
1202608
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2005
1202609
   Просценіум : Театрознавчий журнал. Бібліографічний покажчик змісту (2001-2006). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006
1202610
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2006
1202611
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2/3 (15/16). – 2006
1202612
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1 (17). – 2007
1202613
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2/3 (18/19). – 2007
1202614
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1/2 (20/21). – 2008
1202615
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 3 (22). – 2008
1202616
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1/2 (23/24). – 2009
1202617
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 2/3 (27/28). – 2010
1202618
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – 2010
1202619
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1 (29). – 2011
1202620
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 2/3 (30/31). – 2011
1202621
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 1/3 (32/34). – 2012
1202622
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 1/3 (35/37). – 2013
1202623
  Ирошников А.М. Просчитался ! / А.М. Ирошников. – Москва : Искусство, 1957. – 24 с.
1202624
  Благов Н.Н. Просыпаются яблони / Н.Н. Благов. – Саратов, 1963. – 132с.
1202625
  Мартиненко П.Ф. Просякнутість конституційного права України міжнародним правовим порядком // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 123-138. – ISBN 966-7196-06-2
1202626
  Новиенко А.И. Просяной комарик и другие вредители, вызывающие пустрозерность проса. / А.И. Новиенко. – Киев, 1955. – 23с.
1202627
  Аббасзаде Г. Просьба : повести, рассказы / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Сов. писатель, 1986. – 414, [2] с.
1202628
  Песиков Ю.В. Просьба Ленина / Ю.В. Песиков. – Саратов, 1985. – 96с.
1202629
  Потехова А. Просьба с того света : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 87-95. – ISSN 0131-8136
1202630
   Прот. В. Зіньківський // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – [2 с. обкл.]
1202631
  Коцюба В.И. Прот. Ф.А. Голубинский и софиологическая традиция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 129-141. – ISSN 0042-8744
1202632
  Платон. Протагор / Платон. – М., 1994. – 176с.
1202633
  Алєксандрова О.В. Протагор з Абдери // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 163-164. – ISBN 966-316-069-1
1202634
  Арлазоров М.С. Протазанов / М.С. Арлазоров. – Москва : Искусство, 1973. – 281 с. – Библиогр.: с. 280. – (Жизнь и искусство)
1202635
  Поликарпов С.И. Проталина / С.И. Поликарпов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 103 с.
1202636
  Лысенко Г.М. Проталина. / Г.М. Лысенко. – Владивосток, 1975. – 71с.
1202637
  Кузнецова С.А. Проталины / С.А. Кузнецова. – М, 1962. – 76с.
1202638
  Сенин А. Проталины / А. Сенин. – М., 1968. – 104с.
1202639
  Горбунов М.Н. Проталины / М.Н. Горбунов. – М, 1972. – 95с.
1202640
   Проталины. – Москва, 1984. – 335с.
1202641
   Проталины.. – Ростов -на-Дону, 1981. – 76с.
1202642
  Бородинская И.Н. Протамин сульфат из молок осетровых рыб. Его очистка, свойства и применение : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Бородинская Ирина Наумовна ; Акад. наук Украинской ССР ; Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев, 1990. – 24 с. – Библиогр.: 7 назв.
1202643
   Протасов Ігор Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 398. – ISBN 978-966-439-754-1
1202644
   Протверезівши від правди. – Київ : Політвидав України, 1990. – 217 с. – ISBN 5-319-00620-9
1202645
  Стариченко П.А. Протвоэрозионная обработка зяби серых лесных почв на склоновых землях Курской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Стариченко П.А.; Всесоюз. с.-х. акда. им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1969. – 25л.
1202646
   Протеаза Streptomyces sp.12: очищення і властивості / Н.А. Нідялкова, Л.Д. Варбанець, В.В. Шепелевич, П.П. Зелена, Ю.М. Юмина, К.Г. Гаркава, Л.О. Трошина // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2017. – Vol. 79, N 2, march - april. – С. 33-47. – ISSN 0201-8462
1202647
  Сологуб Л.І. Протеази клітини та їх функції / Л.І. Сологуб, І.С. Пашковська, антонюк. – Київ : Наукова думка, 1992. – 193с. – ISBN 5-12-003135-8
1202648
  Гайдучок Игорь Григорьевич Протеворечивый характер структурных сдвигов в экономике развитых капиталистических стран в условиях интернационализации производства и капитала : Дис... канд. экон.наук: 08.00.14 / Гайдучок Игорь Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 210л. – Бібліогр.:л.190-220
1202649
  Прокопов О. Протедія військовій агресії Російської Федерації в Україні юридичними засобами [підсумки] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 12-15
1202650
  Веремеенко К.Н. Протеиназы поджелудочной железы и их ингибиторы : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Веремеенко К.Н. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 22 с.
1202651
  Некрасова Татьяна Павловна Протеинкиназа с в клетках с множественной лекарственной устойчивостью : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Некрасова Татьяна Павловна; АН СССР, Ин-т цитологии. – Л., 1991. – 21л.
1202652
  Тихомиров А.О. Протеїни плазміноген/плазмінової системи як регулятори клітинних процесів та маркери патологічних станів різного генезу : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Тихомиров Артем Олександрович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 55 назв
1202653
  Клодель Поль Протей : Сатировская драма в 2-х действиях / Поль Клодель ; Пер. А. Г. Мовшенсона. – Петроград : Центр. кооп. изд. "Мысль", 1923
1202654
   Протей : Перекладацький альманах. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-62-6
Вип. 1. – 2006
1202655
  Радчук В. Протей чи Янус? (Про різновиди перекладу) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (738), вересень. – С. 36-46. – ISSN 0130-5263


  Здатність людського розуму творити безмежне розмаїття знакових систем породжує і безліч різновидів перекладу. Стаття обгрунтовує спробу типології, трактуючи переклад між стилями, регістрами, діалектами, професійними говірками, ідіолектами, ...
1202656
  Радчук В. Протей чи Янус? : (про різновиди перекладу) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 21-43. – ISSN 1728-9572
1202657
  Марич Сретен Протейска свест критике / Марич Сретен. – Београд : Просвета, 1971. – 325 с.
1202658
  Кочарян А.С. Протекание процесса в клиент-центрированной психотерапии // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 9. – С. 16-22. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 2410-1249
1202659
  Жубаев С.Т. Протекание тока через планарно-неоднородные структуры металл-тунельно-тонкий диэлектрик полупроводник : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Жубаев С. Т.; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
1202660
  Жубаев Сабыржан Таргынович Протекание тока через планарно-неоднородные структуры металл-туннельно тонкий диэлектрик-полупроводник : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Жубаев Сабыржан Таргынович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 91л. – Бібліогр.:л.81-88
1202661
  Ігнатченко Г.І. Протекторат / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 314. – ISBN 966-642-073-2
1202662
  Гончар Б.М. Протекторат // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 365. – ISBN 966-316-045-4
1202663
  Мусієнко М.М. Протекторна роль цитокініну за дії теплового стресу на рослини пшениці / М.М. Мусієнко, В.В. Жук, Л.М. Бацманова // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 2. – С. 244-249. – ISSN 0372-4123
1202664
  Сейфер А.Л. Протекторные свойства сплавов алюминия с элементами второй группы периодической системы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Сейфер А.Л.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1956. – 12л.
1202665
  Осташко Т.А. Протекционизм в торговой политике США: выводы для Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 5/6 (658/659). – C. 136-150. – ISSN 0131-7741
1202666
  Овсепян А.А. Протекционизм и проблема борьбы с ним / А.А. Овсепян. – М, 1989. – 61с.
1202667
  Оболенский В. Протекционизм и свобода торговли в современном мире // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 12. – С. 14-23. – ISSN 0131-2227
1202668
  Боднарчук Т.Л. Протекціонізм в економічній історії України (XIX - початок XX ст.) / Т.Л. Боднарчук ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2017. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8354-1
1202669
  Кошель Н. Протекціонізм в Україні та світі: основні види та характеристика // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 169-170. – ISBN 978-966-2781-18-2
1202670
  Довгаль О.А. Протекціонізм і лібералізм у процесі глобалізації світової економіки : (Питання теорії і методології) / О.А. Довгаль; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2004. – 320с. – ISBN 966-8558-02-2
1202671
  Осташко Т.О. Протекціонізм у торговельній політиці США: висновки для України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 136-150. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1202672
  Буравченко Р. Протекціонізм у цукровій галузі України: історико-економічний екскурс від кінця XVIII ст. до сьогодення // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : наук. конф. II "Націоналізм і глобалізм у розвитку національних економік: світова та вітчизняна практика", Дніпропетровськ, 25-26 трав. 2007 р. / Ін-т сусп. досліджень, Міжнар. благодійна установа "Центр нац. відродження ім. Степана Бандери", Рада конкурентоспроможності України ; [наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – С. 25-36. – ISBN 978-966-428-044-7
1202673
  Фостик Б.В. Протекціоністська політика України в умовах членства в СОТ : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фостик Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Україи ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 228 л. – Додатки: 192-208. – Бібліогр.: л. 209-228
1202674
  Фостик Б.В. Протекціоністська політика України в умовах членства в СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фостик Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
1202675
  Ніколаєв Є. Протекціоністський інструментарій Світової організації торгівлі // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 58-62. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1202676
  Смирная Л. Протенденции художественного нонконформизма Украины 1930-1940-х и истоки национального формотворчества // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 246-258. – ISSN 2309-8813
1202677
  Царюк Л.А. Протеолетическая и рибонуклеазная активность мозга : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Царюк Л. А. ; АН УССР, Ин-т биохим. – Киев, 1964. – 13 с.
1202678
  Ревина Людмила Павловна Протеолиз и исследование структуры пепсина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Ревина Людмила Павловна; МГУ. Хим. фак. – М., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1202679
  Калинская Людмила Николаевна Протеолитическая активность различных отделов и субклеточных фракций головного мозга при изменении уровня кортикостероидов в организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Калинская Людмила Николаевна; Ин-т биохимии АН УССР. – К., 1979. – 31л.
1202680
  Горова А.К. Протеолитические анаэробы рода и их роль в трансформации белковых существ в почве : Автореф... канд. биол.наук: 03.0.07 / Горова А. К.; М-во с. х. ССР, Моск. с.х. акад. – М, 1979. – 16л.
1202681
  Мосолов В.В. Протеолитические ферменты / В.В. Мосолов. – М, 1971. – 415с.
1202682
  Долидзе Джемали Аквсентьевич Протеолитические ферменты Actinomyces fradiae 119 : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Долидзе Джемали Аквсентьевич; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1202683
  Андреева Надежда Александровна Протеолитические ферменты Penicillium lilacinum Thom : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 096 / Андреева Надежда Александровна ; МГУ. Биолого-почв. фак-т. – Москва, 1972. – 28 с.
1202684
  Черный В.С. Протеолитические ферменты в комплексном лечении острых стенозирующих лоринготрахеобранхитов у детей раннего возраста. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.04 / Черный В.С.; Киев. мед. ин-т. – К., 1974. – 15л.
1202685
  Годына Светлана Викторовна Протеолитические ферменты головного мозга при алкогольной интоксикации : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Годына Светлана Викторовна; АН УССР, Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – К., 1989. – 17л.
1202686
  Сербін А. Протеолітична активність плазми крові та печінки щурів за хронічної алкогольної інтоксикації / А. Сербін, Т. Коваль, О. Харченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 18-21. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Нині проблема алкоголізму є досить актуальною в усьому світі. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров"я (ВООЗ) зловживання алкоголем входить до трійки причин, що викликають передчасну смерть, та належить до основних етіологічних ...
1202687
  Коваль Т.В. Протеолітична деградація білків як фактор метаболічної дисфункції за кислотного опіку стравоходу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Коваль Тетяна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
1202688
  Коваль Т.В. Протеолітична деградація білків як фактор метаболічної дисфункції за кислотного опіку стравоходу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Коваль Тетяна Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 165 арк. – Додатки: арк. 163-165. – Бібліогр.: арк. 12-14, 151-162 та в додатках: арк 163-165
1202689
  Петрова И.С. Протеолоические ферменты актиномицетов / И.С. Петрова. – Москва : Наука, 1976. – 60с.
1202690
  Фрезе В.И. Протеоцефалоидеи - ленточные гельминыт промысловых рыб и других хладнокровных позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: / Фрезе В.И.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. Ленина. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М., 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1202691
  Демидов Н.Ф. Протерозой Кукасозерско-Тишкозерской зоны карелид : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Демидов Н. Ф.; Ворон.ГУ. – Петрозаводск, 1966. – 24л.
1202692
   Протерозой северо-восточной окраины Сибирской платформы.. – Новосибирск, 1979. – 215с.
1202693
   Протерозойские комплексы восточной части Забайкалья : Отв. ред. Радкевич Е.А. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1977. – 133с.
1202694
   Протерозойська тектоно-магнетична активність та золоторудна мінералізація в межах західної частини Кіровоградського блоку (на прикладі рудопрояву овражний, Липняжська структура) / О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, Б.М. Іванов, В.О. Сьомка, В.С. Рябокінь, І.М. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-30. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Подано дані щодо єдиного механізму рудоутворення в межах Липняжської структури, що спричинені процесами регіональної тектоно-магматичної активізації" на рубежі 2000 ± 100 млн років. Протерозойська активізація, у свою чергу, зумовила об"ємну мобілізацію ...
1202695
  Шевчук В. Протерозойські граніто-гнейсові монокліналі Українського щита та їх морфоструктурні типи / В. Шевчук, Вол. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Аргументується виділення граніто-гнейсових монокліналей як особливих структурних форм метаморфічних комплексів, поширених в областях тектоно-магматичної активізації. На прикладі протерозойських граніто-гнейсових монокліналей Українського щита ...
1202696
  Сокурянська Л.Г. Протесна активність студентської молоді: динамика та чинники (на прикладі студентів Каразінського університету) / Л.Г. Сокурянська, Д.В. Шеховцова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 84-91. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 35). – ISSN 2227-6521
1202697
  Волков О. Протесний дискурс у творчості Лесі Українки // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 18-20. – ISBN 978-966-439-147-1
1202698
  Вітович І. Протест біля виборчих урн. На місцевих виборах у Гонконгу перемогла демократична опозиція // Україна молода. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 132). – С. 10


  "На місцевих виборах у районні ради Гонконгу, які відбулися у неділю, 24 листопада, місцеві демократи вщент розгромили комуністичних пропекінських кандидатів і здобули історичну перемогу, пише найвпливовіша місцева газета "Сауз Чайна Морнінг Пост" ...
1202699
  Гусейнов А.Ш. Протест как фактор деструктивнго поведения подростков и молодежи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 116-121. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1202700
  О"Коннор Протест настоящего мужчины / О"Коннор, Б. Фрил. – Москва, 1981. – 192 с.
1202701
  Бажанов М.И. Протест прокурора по уголовным делам / М.И. Бажанов. – Москва, 1966. – с.
1202702
  Лєднікова О.В. Протест прокурора як основна форма реагування на порушення закону / О.В. Лєднікова. – Київ, 1973. – 61с.
1202703
   Протест прокурора.. – М., 1986. – 302с.
1202704
  Гузар І.Ю. Протест проти аристократичної верхівки в німецькій ліриці раннього просвітительства : Дис... наук: / Гузар І.Ю.; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1949. – 215л. – Бібліогр.:л.205-215
1202705
  Цитович Н.М. Протест Совета Университета Св. Владимира против насильственной украинизации Южной России, принятый в заседании Совета 26 июля 1917 г. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 381-384. – ISBN 5-7707-1062-4
1202706
  Мельник С.О. Протест у міжнародному праві // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 140-147. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1202707
  Сергійчук О. Протест українців проти зросійщення культурно-освітньої сфери в роки хрущовської "відлиги" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.25-29
1202708
  Гордієнко О.О. Протест як феномен збереження власного "Я" (С. Жижек та ін.) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 150-151
1202709
  Савченко Ф. Протест Якова Головацького до австрійського міністрества з приводу трусу в його мешканні. / Ф. Савченко. – 20с.
1202710
  Савченко Ф. Протест Якова Головцького до австрійського міністерства з приводу трусу в його мешканні. / Ф. Савченко. – 20с.
1202711
  Лук"янчук Г. Протест, який влада вирішила замовчати // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 22-28 жовтня (№ 43)


  Самоспалення ветерана АТО Миколи Микитенка в знак протесту проти політики капітуляції.
1202712
  Смоляк Протест: за циклом пастелей Михайла Барабаша, присвячених Революції Гідності / Смоляк, П // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 246-248. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
1202713
  Лиховид І. Протестам студентів-медиків - один рік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 лютого (№ 32). – С. 9


  У Національному медичному університеті ім. О. Богомольця підбивають підсумки власної революції. Так само, як і в державі, - боротьба із системою триває.
1202714
  Буткевич Т.И. Протестанство в России : (Из лекций по церк. праву) / Проф.-прот. Т.И. Буткевич. – Харьков : Епарх. тип., 1913. – VI, 234 с.
1202715
  Гаврилюк Т. Протестанська антропологія між секулярністю і постсекулярністю // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Л. Виговський [та ін.]. – Київ, 2015. – № 74/75 : Релігієзнавство в різноманітті його проблем і актуальності вирішення. Збірник статей-вшанувань. наукових праць та експертиз. – С. 83-89. – ISSN 2306-3548
1202716
  Вільховий Ю. Протестанські конфесії в Україні та сучасні міжцерковні зв"язки в їх конфесійному середовищі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 760-766. – ISBN 966-7379-92-11
1202717
  Чанышев А.Н. Протестантизм / А.Н. Чанышев. – М, 1969. – 216с.
1202718
  Гараджа В.И. Протестантизм / В.И. Гараджа. – Москва, 1971. – 199с.
1202719
   Протестантизм. – М., 1990. – 317с.
1202720
  Ревуненкова Н. Протестантизм / Н. Ревуненкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 224с. – (Религии мира). – ISBN 978-5-469-01656-4
1202721
  Алхименко М.А. Протестантизм и мессианские основы внешней политики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 10 (514). – С. 19-36. – ISSN 0321-2068
1202722
  Панич О.І. Протестантизм і зовнішня політика СРСР під час холодної війни // Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 131-136. – ISBN 978-966-927-291-1
1202723
  Наумов Д. Протестантизм как фактор становления общества модерна на Беларуси // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 115-119. – ISBN 978-966-968-239-4
1202724
  Кралюк П.М. Протестантизм на українських землях. Філософія соцініан // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 157-165. – ISBN 978-966-373-777-5


  Предтечею класичної Реформації виступав гусизм – вчення чеського богослова Яна Гуса (1371-1415), яке стало ідеологією широкого суспільно-релігійного руху в Чехії у першій половині ХV ст. Гусити вимагали реформувати католицьку церкву за зразком ...
1202725
  Колодний А. Протестантизм на українських теренах // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 83-100
1202726
  Жовква О.І. Протестантизм та протестантські духовні навчальні заклади в Росії // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 51. – С. 149-154. – ISSN 2076-815X


  Розглядається питання появи протестантизму на території України, питання виникнення культових споруд даної конфесії, а також духовних навчальних закладів.
1202727
  Грушева Т. Протестантизм у контексті політичних реалій сучасної України // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 2. – С. 609-620. – ISSN 2523-4234
1202728
  Барабаш О. Протестантизм у розвитку загального прав Англії та США // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 78-86. – ISSN 1993-0909
1202729
  Гогуля С.О. Протестантизм у соціокультурному просторі незалежної України // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 77-84
1202730
  Скорупо С.О. Протестантизм у соціокультурному просторі незалежної України : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Скорупо Світлана Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1202731
  Барабаш О. Протестантизм у становленні західної традиції права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 53-61. – ISSN 1993-0909
1202732
  Слободянюк К. Протестантизм у сучасній Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 107-108
1202733
  Конотоп Л.Г. Протестантизм як інваріант сучасного культурного розвитку // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 23-27


  Стаття присвячена аналізу протестантизму в сучасному соціокультурному просторі. Йдеться про сьогодення протестантизму, який виступає своєрідним викликом та рухливою силою в сфері традиційного мислення і традиційних культур. Робиться висновок, що ...
1202734
  Бортнікова О.Г. Протестантизм як організація та інструментарій пошуку ідентичності у конфесійному полі України (в контексті теорії релігії Н.Лумана) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 138-141
1202735
  Стадник М.М. Протестантизм: теологічний аналіз взаємовідносин наукового і релігійного пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 91-95. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про сучасні методологічні основи протестанської гносеології у її взаємодії з науковим пізнанням. Розкрито особливості структури теологічного розуміння наукового і релігнійного пошуку. Показано, що сучасна протестанська гносеологія ...
1202736
  Чаглпйан Е.Х. Протестантский мир и Османская Империя в XVI веке / Е.Х. Чаглпйан, Э.Х. Чаглайан // Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 169-172. – ISBN 978-966-927-291-1
1202737
  Ковальчук С.Н. Протестантский модернизм в США / С.Н. Ковальчук. – Рига, 1991. – 130 с.
1202738
  Рудакова М Н. Протестантское сектантство и атеистическая работа / М Н. Рудакова, . – Барнаул, 1984. – 55с.
1202739
   Протестантство. – Минск : Книжный дом, 2006. – 384с. – (Религии мира). – ISBN 985-489-454-1
1202740
  Цветаев Д.В. Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований / историческое исследование Дм. Цветаева. – Москва : Унив. тип., 1890. – 782 с.
1202741
  Спекторский Е.В. Протестантство и рационализм в XVI и XVII столетиях / Е. Спекторский. – Варшава : Тип. Варш. учебн. округа, 1914. – 106, [2] с.
1202742
  Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер ; пер. з нім. О. Погорілого. – Київ : Основи, 1994. – 261 с. – ISBN 5-7707-5612-8
1202743
  Михайлин І.Л. Протестантська журналістика на модернізаційному роздоріжжі. (Рецензія на монографію М. А. Балаклицького "Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років") // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 43-46
1202744
  Балаклицький М.А. Протестантська комунікація України як предмет журналістикознавчого дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 65-71


  У статті розглянуто основні студії протестантської комунікації України й зазначено незадовільний стан розробки цієї теми. The author observes the main studios of Protestant communication of Ukraine and notes the unsatisfactory condition of exploration ...
1202745
  Балаклицький М.А. Протестантська періодика України. Погляд на проблеми й принципи організації профілактичної медицини / М.А. Балаклицький, І.О. Радецька // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 80-84


  З точки зору редакції журналу "Весть о здоровье", загальнодоступна профілактична медицина складається з раціонального харчування, фізичних вправ, уживання чистої води, сонячного світла, свіжого повітря, відпочинку, самоконтролю та довіри Богові. The ...
1202746
   Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – 207, [1] с. : іл. – До 500-річчя Реформації присвяч. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-968-239-4
1202747
  Докаш В. Протестантський модернізм: історія, форми вияву в умовах глобалізації та інкультурації українського суспільства // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 301-311
1202748
  Швед З.В. Протестантський фундаменталізм як умова формування ідентичності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 80-84
1202749
  Бабенко Л.Л. Протестантські громади Буковини:репресії та переслідування 40-50-х років XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 78-83
1202750
  Фенно І.М. Протестантські екотеологічні проекти XX - XXI ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 58-69
1202751
  Кравченко П. Протестантські об"єднання в Україні у контексті соціальної політики більшовиків (20-30-і роки XX століття) : Наукове видання / П. Кравченко, Р. Сітарчук; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2005. – 212 с. – ISBN 966-7653-21-6
1202752
  Сітарчук Р.А. Протестантські організації України в розрізі репресивних заходів більшовиків (30-ті роки XX століття) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 132-137. – ISSN 2075-1451
1202753
  БортніковаО.Г Протестантські релігійні організації як суб"єкти етнонаціонального процесу в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – C. 5-10


  Статтю присвячено розгляду проблем щодо значення епохи Реформації в становленні релігійних, цивілізаційних і культурних систем та місця протестантизму в сучасному світі. Питання, що є предметом дослідження, стосуються функціонування релігії в соціумі у ...
1202754
  Паламарчук М.О. Протести 2011-2012 років у Росії: динаміка взаємодії суспільства і влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 315-325


  Аналізується взаємозв"язок масових протестів 2011-2012 років та виборів до Державної думи та президента Російської Федерації, еволюція позицій сторін політичного конфлікту. Ключові слова: масові протести, вибори, політична комунікація, політичний ...
1202755
  Костюченко Ю. Протести в Гонконгу: примирення чи черговий етап? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 вересня (№ 161/162). – С. 7
1202756
  Сірук М. Протести в День Волі / М. Сірук, В. Карбалевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 березня (№ 53)


  На Заході засудили білоруську владу за жорсткі дії силовиків проти мирних демонстрантів.
1202757
  Воротнюк М. Протести в Туреччині та події на Близькому Сході: нормативні аспекти // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 34-37. – (Політичні науки)


  Стаття аналізує протести, що розпочалися у травні 2013 р. в Туреччині як свідчення внутрішньополітичних трансформацій країни та їх вплив на її міжнародне становище та спроби Анкари стати впливовим близькосхідним гравцем, моделлю трансформацій для ...
1202758
  Їжак О. Протести вихідного дня // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 серпня (№ 30). – С. 4


  "Протести в Москві можуть вщухнути, але вони вже встигли покрити моноліт російської влади павутиною дрібних тріщин".
1202759
  Лоза П. Протести проти війни у Варшаві // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 6 березня (№ 10). – С. 2. – ISSN 0027-8254
1202760
  Баррет Д. Протестируйте себя = Test yourself : способности, личность, мотивация, карьера / Джим Баррет. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 254 с. – (Практическая психология). – ISBN 5-94723-549-8
1202761
  Сорока М. Протестна відставка Посла. Пам"яті Антона Бутейка, одного з творців дипломатії незалежної України // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 811-817. – ISBN 978-617-7631-10-0
1202762
  Яновська О. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2013. – № 4 (5), спецвипуск : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Кримінальний процесуальний кодекс України: практика застосування та перспективи розвитку". – С. 124-130
1202763
  Яновська О. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні : окремі питання правозастосування / [О. Яновська] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2013. – 43, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-180-576-6
1202764
  Жванія Т.В. Протестна політична поведінка: реальна та віртуальна // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 55-67
1202765
  Опанасюк Ю.І. Протестний дискурс освітнього неолібералізму // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 180-186. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
1202766
  Балабан Р.В. Протестний потенціал українського суспільства: ризики і шляхи нівелювання // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 94-110. – ISBN 978-966-02-8821-8
1202767
  Пшеничний Т. Протестний рух колективізації в Україні 1930-1931 рр. (на матеріалах південно-східних областей України) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 230-234. – ISBN 978-966-308-217-2
1202768
  Ісакова Т.О. Протестні акції у країнах Близького Сходу: інформаційно-комунікативний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 73-79. – ISSN 2306-5664
1202769
  Метельова Т.О. Протестні рухи та феномен "Майдану" в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 5/12. – С. 35-39. – ISSN 0868-8117
1202770
  Метельова Т. Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 4 (384). – С. 2-5. – ISSN 2313-559X
1202771
  Трофимов Е.А. Протестное движение в России и механизмы его нейтрализации Российским "государством" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 105-118. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1202772
  Кучерявенко М. ПроТЕСТовано? До питання стосовно якості та фаховості підготовки тестових завдань для випробування кандидатів на посаду судді Верховного суду // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 28-29
1202773
  Каргалова М.В. Протестуещее поколение / М.В. Каргалова. – М., 1987. – 174с.
1202774
   Протестує студентство - одвічний найчутливіший суспільний барометр // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 1


  7 квітня у парку імені Тараса Шевченка відбулася попереджувальна студентська акція протесту. Сотні студентів вищих навчальних закладів звернулися до влади із закликом припинити наступ на їх соціально-економічні права, гарантовані законодавством.
1202775
  Пахльовська О. Протестуючий розум // Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала / Л. Костенко. – Київ, 2014. – С. 3-10. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita" ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-53-5


  "Лише протестуючий розум здатен боронити здобуте й будувати нове". Статті-попередження, статті-діагнози, статті -прогнози Ліни Костенко.
1202776
  Руснак І. Проти "Закону, що велить усім породам звірів носити хвіст серпом", дещо про невідому драму Уласа Самчука) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 287-297. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1202777
  Качкан В. Проти блудного блиску чужої ідеї // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 175-188. – ISBN 5-87322-078-0


  Культурологічні рефлексії Осипа Назарука.
1202778
  Земляний А. Проти буржуазних та опортуністичних теорій у газетознавстві. / А. Земляний, 1931. – 92с.
1202779
  Попов Б.В. Проти буржуазних теорій "демократичного" управління виробництвом / Б.В. Попов. – Київ : Політвидав України, 1972. – 96 с.
1202780
   Проти буржуазних теорій у книгознавстві.. – К., 1933. – 198с.
1202781
  Бруз В.С. Проти буржуазних фальсифікацій історії Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 112-120. – (Історія ; вип. 19)
1202782
  Нагорна Л.П. Проти буржуазних фальсифікацій національної політики КПРС / Л.П. Нагорна. – К., 1974. – 198 с.
1202783
  Слабошпицький М. Проти варваризації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 28 (193). – С. 50-51. – ISSN 1996-1561


  Розмова Михайла Слабошпицького з кореспондентами "Тижня" С. Бондаренком та Н. Лизогуб про Міжнародний конкурс української мови, мемуаразми й панування невігластва
1202784
  Франко І.Я. Проти Ватікану : Збірник / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1953. – 135с.
1202785
   Проти великодня. – Харків : Пролетар, 1931. – 70 с.
1202786
  Проненко Віталій Проти вірусного нашестя // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 6-7 : фото
1202787
  Мороз Р. Проти вітру. Спогади дружини українського політв"язня / Раїса Мороз. – Львів : Свічадо, 2005. – 216с. – ISBN 966-8744-24-1
1202788
  Приматов В.В. Проти влади капіталу / В.В. Приматов. – К, 1984. – 47с.
1202789
  Стебун Ілля Проти ворожих теорій в українському літературознавстві / Стебун Ілля. – Київ : Академвидав, 1947. – 40 с.
1202790
  Базилевський В. Проти годинникової стрілки. Над нотатниками і записниками Євгена Маланюка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 13 серпня (№ 30). – С. 4-5
1202791
  Бреннан Дж. Проти демократії = Against democracy / Джейсон Бреннан ; [пер. з англ. Максим Бистрицький]. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 463, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчик: с. 453-463. – Бібліогр.: с. 431-451. – ISBN 978-966-378-728-2
1202792
   Проти догматизму і вульгаризації в літературі і мистецтві.. – К., 1964. – 30с.
1202793
  Ленін В.І. Проти догматизму і начотництва / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 119с.
1202794
  Ленін В.І. Проти догматизму, сектантства, "лівого" опортунізму / В.І. Ленін. – 2-е вид., доп. – Київ, 1965. – 400с.
1202795
  Скудар М. Проти догматичних поглядів у питанні про диктатуру пролетаріату // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 10-16
1202796
  Трофімов П.С. Проти ідеології американо-англійських паліїв війни. / П.С. Трофімов. – К., 1952. – 44с.
1202797
  Зонтаг С. Проти інтерпретації та інші есе / С"юзен Зонтаг; Пер.з англ. В. Дмитрук. – Львів : Кальварія, 2006. – 320с. – ISBN 966-663-206-3
1202798
   Проти катувань. – Харків : Фолио, 1997. – 197с. – Спец.вип.єнформ.-аналєт.бюлет."Права людини"N30. – ISBN 966-03-0213-4
1202799
  Бущенко А.П. Проти катувань : Українське законодавство та практика в світлі стандартів КПК / Аркадій Бущенко, Михайло Мінаєв, Михайло Романов; Харківська правозахисна група. – Харків : Права людини, 2007. – 256 с. – ISBN 978-966-8919-20-6
1202800
   Проти катувань : Європейські механізми запобігання катуванням та поганому поводженню. – Харків : Права людини, 2007. – 228 с. – ISBN 978-966-8919-21-3
1202801
   Проти катувань : міжнародні механізми запобігання катуванням та поганому поводженню. – Харків : Права людини, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-8919-33-6
1202802
  Кульчицький С. Проти кого був спрямований сталінський удар? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 20


  До обгрунтування правової кваліфікації Голодомору як геноциду.
1202803
  Кульчицький С. Проти кого був спрямований сталінський удар? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 20


  До обгрунтування правової кваліфікації Голодомору як геноциду.
1202804
  Пащенко В.І. Проти колоніалізму і війни (антиколоніальний роман сучасної Франції) / В.І. Пащенко. – Київ, 1969. – 192с.
1202805
  Петров В.М. Проти куркульської пасхи - за більшовицькі колгоспи / В.М. Петров, І. Руденко, 1933. – 60с.
1202806
  Пеллетьє А.-М. Проти мерзенності сила доброти // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 7-24


  "Починаючи роздуми, які я хотіла б запропонувати під цією назвою, мушу спочатку позначити місце творів Василя Гроссмана у моєму сприйнятті літератури взагалі, сказавши кілька слів про особисту історію, яка стосується даної теми. Насамперед, маю ...
1202807
  Гехтман І. Проти механізму, проти великодержавництва / І. Гехтман. – Харків ; Дніпропетровськ : Вид-во "Пролетар", 1931. – 62 с.
1202808
  Чухліб Т. Проти Москви разом із Туреччиною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 8


  До 345-річчя укладення українсько-османського союзу гетьманом П. Дорошенком.
1202809
  Чухліб Т.В. Проти Москви разом із Туреччиною. До 345-річчя укладання українсько-османського союзу гетьманом П. Дорошенком // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 254-263. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1202810
  Пиріг Л. Проти Московщини за Україну! Нотатки філателіста // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10/12, жовтень - грудень. – С. 210-223
1202811
  Мазепа І.І. Проти націоналістичних переручень історії України / І.І. Мазепа. – Львів, 1947. – 29с.
1202812
  Тарасюк М.М. Проти націоналістичних фальсифікацій розвитку української мови. / М.М. Тарасюк. – К., 1973. – 59с.
1202813
  Німчинов К. Проти націоналістичного шкідництва в синтаксі української літературної мови / К. Німчинов. – Харків : Радянська школа, 1934. – 32 с.
1202814
  Фомінов Н. Проти паліїв війни / Н. Фомінов. – К., 1938. – 40с.
1202815
  Кривелев І. Проти пасхи / І. Кривелев. – Київ : Соцеквидав України, 1937. – 88 с.
1202816
  Мак О. Проти переконань = Against conviction : роман / Ольга Мак. – Торонто : Накладом видавництва "Гомін України", 1959. – 368 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 12)
1202817
  Розенов Е. Проти попів / Е. Розенов. – Харків : Щлях освіти
Кн. 2. – 1924. – 131 с.
1202818
  Орлов В.М. Проти ревізії марксистсько-ленінського вчення про Комуністичну партію / В.М. Орлов. – Київ, 1971. – 63с.
1202819
  Ленін В.І. Проти ревізіонізму / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 561с.
1202820
  Гончаренко М.В. Проти ревізіонізму в естетиці / М.В. Гончаренко. – Окр.відб. з Радянського літературознавства, №1.1959, 1959. – 8-21с.
1202821
   Проти розкольників, за єдність комуністичного руху.. – К., 1964. – 23с.
1202822
  Ковальчук О.О. Проти сил війни і реакції : Прогресивна українська еміграція США і Канади в боротьбі за мир / О.О. Ковальчук. – Ужгород, 1984. – 94с.
1202823
  Симоненко Р.Г. Проти сучасних зарубіжних фальсифікацій історії України / Р.Г. Симоненко. – К., 1960. – 40с.
1202824
  Корнієнко Є.А. Проти сучасного ревізіонізму в питаннях диктатури пролетаріату / Є.А. Корнієнко. – Київ, 1961. – 48с.
1202825
  Нагорна Л.П. Проти сучасної буржуазної і буржуазно-націоналістичної фальсифікації історії Жовтня на Україні / Л.П. Нагорна. – Київ, 1971. – 251с.
1202826
  Демченко М.С. Проти темряви і мракобісся / М.С. Демченко. – Київ, 1962. – 44с.
1202827
  Фадеев А.А. Проти течії / А.А. Фадеев. – Х, 1927. – 68с.
1202828
  Костура Д. Проти течії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 14 червня (№ 23/24). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  70-ліття від дня народження українського композитора Володимира Шумейка.
1202829
  Агеєва В. Проти течії / розмову вела Людмила Таран // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 18-19 лютого (№ 11/12)


  Віра Агеєва - про неможливість канону без Шевченка, культурний спротив і зрівнялівку.
1202830
  Цокур В. Проти течії. Національний інтерес - водозабезпечення чи гідроенергетика? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 8


  "Якщо відновлюваність сонячного випромінювання та вітру сумнівів не викликає, то відновлюваність води залежить від способу та умов її використання. Зміна клімату підштовхує нас до переходу на безвуглецеву енергетику, відповідно, до використання ...
1202831
  Хвиля А. Проти українського й російського націоналізму / А. Хвиля, 1927. – 88с.
1202832
  Шпак В.Т. Проти фальсифікації суспільно-політичних і філософських поглядів Т.Г.Шевченка в сучасній реакційній буржуазній літературі. : Дис... канд. філос.наук: / Шпак В.Т.; КДУ. Каф. історії філософії. – К,, 1964. – 257, XIVл. – Бібліогр.:л.I-XIV
1202833
  Микитась В.Л. Проти фальсифікацій спадщини Лесі Українки / В.Л. Микитась. – Київ : Наукова друмка, 1974. – 161 с.
1202834
   Проти фальшивих концепцій.. – К., 1974. – 211с.
1202835
  Гурладі Н.С. Проти фашизму і війни, за владу Рад і возз"єднання з Радянською Україною / Н.С. Гурладі. – Львів, 1959. – 49с.
1202836
   Проти фашизму та війни. – К., 1984. – 351с.
1202837
  Макогон Д.Я Проти філі : новелі / Дмитро Макогон. – Коломия : [З дpук. Я. Оpенштайна (Кисїлевського) ; Видавничв Сп. укр. учит. в Коломиї, 1959. – 74, [1] с


  Зміст: У свойому цаpстві; Даpовизна; Лише загpіла ся; До школи; Любов; Побіда; Школяp Микола; Hедогода; За нїмецку школу
1202838
  Дмитренко Л.І. Проти хвороб узимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 6-8 : фото
1202839
  Гарматюк А.П. Проти шерсті : байки, мініатюри / А.П. Гарматюк. – Київ, 1963. – 49 с.
1202840
  Шерман К. Проти шторму = The finest hours : правдива історія найсміливішої рятувальної операції берегової охорони США / Кейсі Шерман і Майкл Дж. Тогіас ; пер. Анастасії Дудченко. – Київ : Наш Формат, 2016. – 271, [7] с. – На обкл. та корінці 1-им авт. зазнач. М. Тогіас. - Пер. за вид.: The finest hours: the true story of U.S. coast guard"s most daring sea rescue / Casey Sherman & Michael J. Tougias, 2009. - На обкл. також: Масштабна екранізація від студії Walt Disney. – Бібліогр.: с. 267-272. – ISBN 978-617-7279-38-8
1202841
  Стасів Я. Протиалкогольні акти міста Львова XIV - XVII століть // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 167-170. – ISSN 0869-3595
1202842
  Стасів Я. Протиалкогольні акти міста Львова XIV - XVII століть // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 24-26. – ISSN 2222-5250
1202843
  Фаріон І. Протиангізм від Ірини Фаріон : Протианглізм 21. Інфлюенсер // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 лютого (№ 6)
1202844
  Фаріон І. Протиангізм від Ірини Фаріон : 26. Воркшоп. 27. Стартап // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 29 квітня - 12 травня (№ 17/18). – С. 10
1202845
  Фаріон І. Протианглізм : Подача 4. Тьютор // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 грудня (№ 49)
1202846
  Фаріон І. Протианглізм : Подача 13. Челе(и)ндж // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 грудня (№ 50)


  "Учімося чужого розуму та свого не загубімо!"
1202847
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Подача 11 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 26 листопада - 2 грудня (№ 48)
1202848
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 1
1202849
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Подача 9 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 5
1202850
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Подача 7. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 44). – С. 3
1202851
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Подача 8 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 5-11 листопада (№ 45)
1202852
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Подача 3 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-7 жовтня (№ 40). – С. 5
1202853
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Подача 5 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 15 - 21 жовтня (№ 42)
1202854
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Подача 6 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 22-28 жовтня (№ 43)
1202855
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Протианглізм 20. Тизер і Байопік // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 лютого (№ 5). – С. 5
1202856
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Протианглізм 22. Хаб // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 лютого - 3 березня (№ 8). – С. 3
1202857
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 23. Троль (тролінг) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 березня (№ 10)
1202858
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 24. Фактчекінг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 березня (№ 11). – С. 4
1202859
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Протианглізм 18. Стейкхолдери; Протианглізм 19. Хейтер // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 3
1202860
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 25. Фейк (фейкові фактчекери) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 березня - 7 квітня (№ 12/13). – С. 2
1202861
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 28. Хоумскулінг, 29. Хомінг, 30. Афіліація // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 13-19 травня (№ 19). – С. 3
1202862
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 31. Спойлер/шкідник, 32. Кейс // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 20-26 травня (№ 20)
1202863
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 25. Бот // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 6
1202864
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 33. Буккросинг, 34. Фрилансер // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 10-16 червня (№ 23)
1202865
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 35. Аб"юз, аб"юзер, аб"юзивні стосунки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 17-23 червня (№ 24). – С. 4
1202866
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 36. Неймінг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 24-30 червня (№ 25)
1202867
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 37. топ, топовий // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-7 липня (№ 26)
1202868
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 38. Спорт, Гол, Футбол!!! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-14 липня (№ 27)
1202869
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 39. Камінг-аут // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 15-21 липня (№ 28)
1202870
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 43. Хедлайнер // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 12 - 18 серпня (№ 32). – С. 5
1202871
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 41. Кешбек; 42 Чат // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 5-11 серпня (№ 31). – С. 5
1202872
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 30-31 грудня (№ 52)
1202873
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 44. Харасмент; 45. Бьордвотчер, бьордвотчинг, бьординг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 вересня (№ 35). – С. 5
1202874
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 46. Онлайн, офлайн; 47. Букпітчинг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 вересня (№ 38). – С. 7
1202875
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 48. Тімбілдінг, івент від Think Global // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 7-13 жовтня (№ 40)
1202876
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 49. Чекліст; 50. Блог // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 листопада (№ 44)
1202877
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 54. Воркбук, 55. Воркшоп, 56. Експлейнер. Мем // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 3 - 9 лютого (№ 4). – С. 6
1202878
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 57. Тренд: трендвотчинг, трендсетинг, трендмейкінг; 58. Лепбук; 59. Бустер. Бустерний // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 17-23 лютого (№ 6)
1202879
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон. Подача 2 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 24-30 вересня (№ 39). – С. 2
1202880
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон: з луком чи без нього : Подача 10 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 19-25 листопада (№ 47). – С. 3
1202881
  Фаріон І. Протианглізм. Від Ірини Фаріон : Подача 15. АУТФІТ; Подача 16. Фрі(и)к // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 7-13 січня (№ 1). – С. 6
1202882
  Фаріон І. Протианглізм. Від Ірини Фаріон : Подача 17. Дедлайн // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 14-20 січня (№ 2). – С. 7
1202883
  Антонюк Я. Протиборство спецслужб закордонних центрів ОУН із КДБ (1960-ті-початок 1990-х рр.) / Я. Антонюк, В. Трофимович // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 114-125. – ISSN 0130-5247
1202884
  Попович О. Протибортство США і СРСР у галузі протиракетної оборони напередодні розпаду Радянського Союзу (1983 - 1991 роки) // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 81-85. – ISSN 1728-9343
1202885
  Минин С.К. Против "Обновителей икон" / С.К. Минин. – Ленинград : Прибой, 1925. – 79 с.
1202886
  Лебедев А.К. Против абстракционизма в искусстве / А.К. Лебедев. – М., 1959. – 48с.
1202887
  Лебедев А.К. Против абстракционизма в искусстве / А.К. Лебедев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1961. – 62с.
1202888
  Лебедев А.К. Против абстракционизма в искусстве / А.К. Лебедев. – 3-е изд,. доп. и испр. – М., 1963. – 63с.
1202889
  Кеменов В.С. Против абстракционизма в спорах о реализме / В.С. Кеменов. – Л, 1969. – 221с.
1202890
  Кеменов В. Против абстракционизма. В спорах о реализме : Сборник статей / В. Кеменов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 157 с., 26 л. ил.
1202891
  Литвинов М.М. Против агрессии / М.М. Литвинов. – Москва, 1938. – 112с.
1202892
   Против американской окупации Тайваня и происков США, направленных на создание "двух Китаев".. – Пекин, 1958. – 176с.
1202893
   Против антимарксистской концепции М.Н. Покровского. – М.Л.
2. – 1940. – 506 с.
1202894
  Лебедев В.В. Против антинаучного освещеняи истории Октябрськой революции в современной буржуазной историографии США и Великобритании / В.В. Лебедев, А.О. Чубарьян. – М., 1959. – 32с.
1202895
  Давтян М.М. Против антиобщественного отношения к труду / М.М. Давтян. – Ереван, 1966. – 96с.
1202896
   Против безидейности в литературе.. – Л. : Советский писатель, 1947. – 212 с.
1202897
  Лафарг П. Против бога / П. Лафарг. – Одесса : Коммунист, 1923. – 44 с.
1202898
  Лафарг П. Против бога и капитала / П. Лафарг. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1923. – 183 с.
1202899
  Багмет Н.С. Против буржуазно-реформистского и ревизионистского извращения сущности современной эпохи / Н.С. Багмет. – Киев : [б. и.], 1962. – 48 с. – Библиогр.: с. 48. – (Общество по распространению политических и научных знаний Украинской ССР : Серия 1 ; № 23)
1202900
   Против буржуазного искусства и искусствознания.. – М., 1951. – 156с.
1202901
   Против буржуазного национализма и международного сионизма : материалы респ. семинаров-совещ. по вопросам борьбы против укр. бурж. национализма и междунар. сионизма. – Киев : Знание, 1978. – 328, [4] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч
1202902
   Против буржуазной и ревизионистской идеологии в экономической науке.. – М., 1970. – 232с.
1202903
   Против буржуазной и реформистской идеологии.. – Минск, 1972. – 212с.
1202904
  Мишарина В.В. Против буржуазной идеологии. (Ленинские принципы критики). Рек. указ. литературы. / В.В. Мишарина. – М., 1971. – 96с.
1202905
  Денисов В В. Против буржуазной клеветы на народные массы / В В. Денисов, . – Москва, 1960. – 104 с.
1202906
   Против буржуазной контрабанды в языкознании : Сборник бригады Института языка и мышления Академии наук СССР. – Ленинград, 1932. – 167 с.
1202907
  Харламова В.М. Против буржуазной фальсификации вопроса о взаимоотношениях КПСС с массовыми организациями трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: / Харламова В.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 16л.
1202908
  Косых Г.Т. Против буржуазной фальсификации истории КПСС и советского общества. / Г.Т. Косых. – Л., 1974. – 118с.
1202909
   Против буржуазной фальсификации истории советского общества. – Л., 1967. – 160с.
1202910
   Против буржуазной фальсификации истории советского общества.. – М., 1960. – 383с.
1202911
  Марушкин Б.И. Против буржуазной фальсификации истории советского общества. / Б.И. Марушкин. – М, 1973. – 63с.
1202912
  Гумеров Ф.Х. Против буржуазной фальсификации ленинских принципов партийного строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гумеров Ф.Х.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 18л.
1202913
  Молибошко В.А. Против буржуазной фальсификации роли КПСС в Коммунистическом строительстве. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Молибошко В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. КПСС. – М., 1972. – 22л.
1202914
   Против буржуазных и мелкобуржуазных теорий социализма.. – М., 1972. – 295с.
1202915
  Чернеа С. Против буржуазных измышлений о классах / С. Чернеа. – М., 1963. – 144с.
1202916
  Челядинов А.В. Против буржуазных измышлений о Программе КПСС / А.В. Челядинов. – Москва, 1964. – 150 с.
1202917
   Против буржуазных концепций и ревизионизма в зарубежном литературоведении.. – М., 1959. – 214с.
1202918
  Кузнецов Б.П. Против буржуазных концепций по аграрному вопросу / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1962. – 141с.
1202919
  Секистов В.А. Против буржуазных фальсификатов истории второй мировой войны. / В.А. Секистов. – М, 1974. – 64с.
1202920
   Против буржуазных фальсификаторов истории и культуры молдавского народа.. – Кишинев, 1972. – 225с.
1202921
   Против буржуазных фальсификаторов истории и политики КПСС. – Москва, 1970. – 400с.
1202922
   Против буржуазных фальсификаторов истории и политики КПСС. – Москва, 1980. – 286с.
1202923
  Модржинская Е.Д. Против буржуазных фальсификаторов марксизма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1958. – 96 с.
1202924
  Иоффе Г.З. Против буржуазных фальсификаций истории Великого Октября / Г.З. Иоффе. – М, 1977. – 64 с.
1202925
  Чертина З.С. Против буржуазных фальсификаций национальных отношений в СССР / З.С. Чертина. – М., 1983. – 63с.
1202926
  Виттенберг Е.Я. Против буржуазных фальсификаций положения и роли рабочего класса в СССР / Е.Я. Виттенберг. – Москва, 1977. – 64с.
1202927
  Хавина С.А. Против буржуазных экономических псевдотеорий социализма / С.А. Хавина. – Москва, 1962. – 195с.
1202928
  Казанцев А.П. Против ветра / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 100 с.
1202929
  Казанцев А.П. Против ветра / А.П. Казанцев. – Москва : Воениздат, 1951. – 64 с.
1202930
  Багмут И.А. Против ветра : [о дважды Герое Соц. Труда Е.А. Долинюк : повесть : для сред. и старш. школьного возраста] / И.А. Багмут ; [перевод с укр. Б. Кирдана, илл.: В. Щеглов]. – Москва : Детгиз, 1961. – 86 с. : ил. – (Люди и события)
1202931
   Против ветра // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 37 : Фото. – ISSN 1029-5828
1202932
  Малочевский Б.А. Против ветра. Рассказы. / Б.А. Малочевский. – Омск, 1961. – 128с.
1202933
  Дацюк Регина Против визы нет франшизы? / Дацюк Регина, Руткин Анна // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 54-57 : фото
1202934
  Литвинов М.М. Против войн за всеобщее разоружение. / М.М. Литвинов. – М.-Л., 1928. – 152с.
1202935
  Жорес Ж Против войны и колониальной политики / Ж Жорес. – М, 1961. – 238с.
1202936
  Серебрянский М. Против Воронщины / М. Серебрянский. – М-Л, 1932. – 120с.
1202937
  Зеленчук В.С. Против вредных традиций прошлого / В.С. Зеленчук, Л.Д. Лоскутова. – Кишинев, 1962. – 40с.
1202938
   Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании : сборник статей. – Москва : Издательство Академии наук СССР
ч.1. – 1951. – 431с.
1202939
   Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании : сборник статей. – Москва : Издательство Академии наук СССР
ч.2. – 1952. – 500 с.
1202940
   Против вульгаризации марксизма в археологии. – Москва : Акдемия Наук СССР, 1953. – 191 с.
1202941
  Розенталь М. Против вульгарной социологии в литературной теории / М. Розенталь. – Москва : Художественная литература, 1936. – 157с.
1202942
  Романов В.А. Против гонки вооружений и конфронтации в морях / В.А. Романов. – Москва, 1989. – 264 с.
1202943
  Белькович Р.Ю. Против государства: радикальный конституционализм Лисандера Спунера // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 108-127. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1202944
  Рыбаков М.А. Против Деникина / М.А. Рыбаков. – М, 1962. – 222с.
1202945
   Против Деникина.. – М., 1969. – 408с.
1202946
   Против догматизма и вульгаризации в литературе и искусстве.. – Москва, 1964. – 47с.
1202947
  Ленин В.И. Против догматизма, сектантства, "левого" оппортунизма / В.И. Ленин. – Москва, 1964. – 426с.
1202948
  Ленин В.И. Против догматизма, сектантства, "левого" оппортунизма / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 439с.
1202949
  Ленин В.И. Против догматизма, сектантства, "левого" оппортунизма / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва, 1971. – 467с.
1202950
  Эмерсон К. Против закономерности: Соловьев, Шестов, поздний Толстой, ранний Бахтин // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 117-131. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
1202951
  Аксельрод Л. Против идеализма : критика некоторых идеалистических течений философской мысли : сборник статей / Аксельрод Л.И. – изд. 2-е. – Москва : ГИЗ. – 279 с.
1202952
  Аксельрод Л. Против идеализма : критика некоторых идеалистических течений философской мысли / Аксельрод Л.И. – Москва ; Питроград : ГИЗ, 1922. – 270 с.
1202953
  Луначарский А.В. Против идеализма / А.В. Луначарский. – Москва, 1924. – 163с.
1202954
  Аксельрод Л. Против идеализма / Л. Аксельрод. – Москва; Ленинград, 1933. – 220 с.
1202955
  Александров Г.Ф. Против идеологии агрессии и войны / Александров Г.Ф. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 84 с.
1202956
  Трофимов П.С. Против идеологии американо-английских поджигателей войны. / П.С. Трофимов. – М., 1951. – 40с.
1202957
   Против идеологии и политики антикоммунизма.. – М., 1986. – 284с.
1202958
   Против идеологии современного антикоммунизма.. – М., 1968. – 415с.
1202959
  Брутенц К.Н. Против идеологии современного колониализма / К.Н. Брутенц. – М, 1961. – 359с.
1202960
  Канаев Н.П. Против извращений истории якутской литературы. / Н.П. Канаев. – Якутск, 1953. – 106с.
1202961
   Против извращений советской идеологии.. – Улан-Удэ, 1949. – 52 с.
1202962
  Горький М. Против империалистической войны и интервенции / М. Горький. – Москва, 1932. – 88с.
1202963
   Против империалистической идеологии антикоммунизма.. – М., 1965. – 342с.
1202964
  Карапетян А.А. Против иррационализма в философии и искусствоведении / А.А. Карапетян. – Ереван
1. – 1956. – 310с.
1202965
  Беридзе В.В. Против искажения истории грузинского искусства : древнегрузинское искусство в свете зарубежной буржуазной науки / В.В. Беридзе ; Академия наук ГССР; Ин-т истории грузинского искусства. – Тбилиси : АН Груз.ССР, 1949. – 92 с.
1202966
   Против исторической концепции М.Н.Покровского.. – М.Л.
1. – 1939. – 518с.
1202967
   Против исторической концепции М.Н.Покровского.. – МоскваЛенинград
2. – 1940. – 506 с.
1202968
  Артемов В.Л. Против клеветы и домыслов : сущность, методы, практика контрпропаганды / Артемов В.Л. – Москва : Политиздат, 1987. – 158, [2] с.
1202969
   Против колониализма и неоколониализма.. – М., 1975. – 134с.
1202970
  Лейкин А.Я. Против ложных друзей молодежи / А.Я. Лейкин. – Москва, 1980. – 223с.
1202971
  Полиньяк, Мельхиор Против Люкреция. Девять книг о боге и естестве. – Москва, 1803. – 331с.
1202972
   Против маоистских фальсификаций истории Киргизии. – Фрунзе, 1981. – 139 с.
1202973
   Против механистического материализма и меньшевистствующего идеализма в биологии. – МоскваЛ., 1931. – 104с.
1202974
   Против механических тенденций в политической экономии.. – М.Л., 1929. – 186с.
1202975
   Против мифа о "советской военной угрозе".. – М., 1980. – 96с.
1202976
   Против мрака.. – Киров, 1954. – 136с.
1202977
  Ленин В.И. Против народничества / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1925. – 320с.
1202978
  Ляхович Н.В. Против наступления капитала и реакции / Н.В. Ляхович. – Львов, 1987. – 164с.
1202979
  Чайковская О.Г. Против неба -- на земле / О.Г. Чайковская. – М., 1966. – 167с.
1202980
  Быков Н.А. Против неба - на земле : очерки / Н.А. Быков. – Москва : Правда, 1970. – 64 с.
1202981
  Викулов С.В. Против неба на земле / С.В. Викулов. – Москва, 1968. – 87с.
1202982
  Ильин Л.А. Против нейтронной смерти. / Л.А. Ильин, Т.Ф. Дмитричев. – М., 1985. – 84с.
1202983
  Фаркаш Г. Против новых империалистических войн и интервенции / Г. Фаркаш. – Москва, 1933. – 79с.
1202984
   Против общего врага.. – М., 1972. – 395с.
1202985
  Лукашин В.И. Против общего врага: ист. очерк о франц. авиац. полке "Нормандия-Неман" и 18-м гвард. истребит. авиац. полке / В.И. Лукашин. – Москва, 1965. – 174с.
1202986
  Телешов Н.Д. Против обычая : [рассказ] / Н.Д. Телешов // Старый замок : (из сказок действительности) / Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 16 с.
1202987
  Телешов Н.Д. Против обычая. – Ростов : Издание "Донская речь", 1903. – 16 с.
1202988
  Ярославский Е. Против оппозиции / Е. Ярославский. – МоскваЛ., 1928. – 328с.
1202989
  Румянцев Н. Против пасхи / Н. Румянцев. – Москва : Гаиз, 1939. – 44 с.
1202990
  Розенов Э. Против попов / Э. Розенов. – Москва : Красная новь
Ч. 1, вып. 1. – 1923. – 38 с.
1202991
  Розенов Э. Против попов / Э. Розенов. – изд-во 2-е. – Москва : Красная новь
Ч. 1, вып. 2. – 1923. – 80 с.
1202992
  Розенов Э. Против попов / Э. Розенов. – изд-во 2-е. – Москва : Красная новь
Ч. 2, вып. 4. – 1923. – 57 с.
1202993
  Розенов Э. Против попов / Э. Розенов. – Москва : Красная новь
Вып. 3. – 1923. – 83 с.
1202994
  Розенов Э. Против попов / Э. Розенов. – Москва : Красня новь
Ч. 2, вып. 6. – 1924. – 58 с.
1202995
  Розенов Э. Против попов / Э. Розенов. – Москва : Красная новь
Вып. 5. – 1924. – 77 с.
1202996
  Ваганов Б.С. Против произволов в международной торговле / Б.С. Ваганов. – Москва, 1984. – 64с.
1202997
  Трухановский В.П. Против происков империалистических поджигателей войны. / В.П. Трухановский. – М., 1953. – 88с.
1202998
   Против расизма. – М. : Наука, 1966. – 348с.
1202999
   Против расизма и неоколониализма, за освобождение юга Африки.. – М., 1971. – 520с.
1203000
   Против раскольников, за единство коммунистического движения.. – М., 1964. – 31с.
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,