Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1199001
  Форкош С.М. "Соціодинаміка культури" А. Моля у контексті сучаcних зрушень методологічних досліджень культури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 61-72. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1199002
  Дергунов Ю.В. "Соціологічний марксизм" у дослідженнях пострадянських політичних трансформацій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 16-18
1199003
  Каштанюк І.О. "Соціологія музики" Т. Адорно: проблема всезагального та національного у музиці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 85-87
1199004
  Сухонос В. Соціально- економічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.68-70
1199005
  Бойко І. Соціально- правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI-XVIII ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.63-68. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1199006
  Біла Ю Соціально- психологічний аспект особистості у злочинній групі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.88-91
1199007
  Максимюк М.Д. Соціально- філософські засади невідворотності кримінальної відповідальності неповнолітніх // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.107-111. – ISBN 966-568-656-9
1199008
  Сажиена А.В. Соціально-аксіологічний сенс рекламного жанру // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.117-121. – ISBN 966-568-658-5
1199009
  Калениченко Н.Л. Соціально-активна особистість в українській демократичній літературі кінця XIX - початку XX ст. / Н.Л. Калениченко. – Київ, 1979. – 232с.
1199010
  Жукова А.Є. Соціально-активний герой в українському радянському кіно / А.Є. Жукова. – К., 1984. – 31с.
1199011
  Москальчук М.М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москальчук Марина Миколаївна ; НАН України, Центр гуманітар. освіти. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 191-211
1199012
  Москальчук М.М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москальчук Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України,Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1199013
  Василенко К.І. Соціально-виховна робота в системі основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених у виправних колоніях україни середнього рівня безпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Василенко Катерина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1199014
  Бараш Є.Ю. Соціально-виховна робота із засудженими до довічного позбавлення волі: правові та організаційні проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 136-141. – ISSN 0132-1331
1199015
  Філіппович В. Соціально-виховні чинники зародження громадівського руху // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 151-156. – ISSN 2075-1478
1199016
  Спіріна А. Соціально-відповідальний маркетинг як нова концепція сучасного маркетингу // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 72-74
1199017
  Дяковський Д.А. Соціально-відповідальні інвестиції як перспективний напрям інвестиційної діяльності: сутність і тенденції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 62-68. – ISSN 1996-5931
1199018
  Страчкова Н.В. Соціально-географічна оцінка ступеня задоволення рекреантів відпочинком у Криму // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 187-193. – ISBN 966-7293-90-4
1199019
  Нємець Людмила Миколаївна Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку : Дис. ... доктора географічних наук: 11.00.02. / Нємець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 515л. + Дод.: л. 445-515. – Бібліогр.: л. 405-444
1199020
  Нємець Людмила Миколаївна Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Нємець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 33с. – Бібліогр.: 37 назв.
1199021
  Присяжнюк Ю.П. Соціально-господарська взаємодія українських селян і колоністів: ментальний аспект ( на матеріалах Наддніпрянської України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.19-24
1199022
  Прядко Н.А. Соціально-гуманістичний аспект філософії Інокентія Гізеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 169. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1199023
  Прядко Н.А. Соціально-гуманістичний аспект філософії Інокентія Гізеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1199024
   Соціально-гуманітарні рецепції українського суспільсьтва: виклики сучасності : матеріали студент. регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 16 груд. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2016. – 168 с. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-19-0
1199025
  Лібанова Е.М. Соціально-демографічна політика в Україні у контексті принципів програми дій МКНР (1994 р.) / Е.М. Лібанова, І.О. Курило // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 12-27. – ISSN 2072-9480
1199026
   Соціально-демографічна та клініко-психопатологічна характеристика вживання психоактивних речовин, коморбідного з посттравматичним стресовим розладом, в учасників бойових дій антитерористичної операції в Україні / С.І. Табачніков, О.С. Осуховська, Є.М. Харченко, О.В. Кіосєва, Я.В. Орловська, Т.В. Синіцька, А.М. Чепурна // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4 (82/83). – С. 3-6. – ISSN 2410-7484
1199027
  Козлюк Л.Г. Соціально-демографічна характеристика злочинців, які вчинили статевий злочин щодо неповнолітнього // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 245-249
1199028
  Крупа В. Соціально-демографічні аспекти використання потенціалу сільських територій / В. Крупа, О. Крупа // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 9-18. – ISSN 2313-3627
1199029
  Заплотинський Г.С. Соціально-демографічні зміни в Україні ХХІ ст. і їх вплив на стан вищої освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2010. – Вип. 2 (12). – С. 108-111
1199030
  Левчук Н.М. Соціально-демографічні наслідки наркоманії у контексті епідемії ВІЛ/СНІДУ в Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-65.
1199031
  Гринь Дмитро Костянтинович Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Гринь Д.К.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1199032
  Приварникова І.Ю. Соціально-екологічна та ресурснозберігаюча спрямованість управління інноваційним розвитком: досвід Японії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 122-131. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1199033
  Гукалова І.В. Соціально-екологічний контекст урбанізації в Україні : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 65-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1199034
  Добридень О.В. Соціально-екологічні відносини в контексті взаємодії суспільства і природи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 98-99. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1199035
  Кульчицький Я. Соціально-екологічні відносини як субстрат системи суспільних відносин (контекст трансформації) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 26-30. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1199036
  Білявський Г.О. Соціально-екологічні дослідження в агросфері та їхня роль у формуванні екологічної культури сільського насклення України / Г.О. Білявський, О.М. Нагорнюк, О.В. Мудрак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1199037
  Фенно І.М. Соціально-екологічні питання у сучасній католицькій теології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1199038
  Молчанов В. Соціально-економічі й політичні умови життя міської еліти Правобережної України на початку ХХ ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 4. – С.39-45. – ISSN 0869-3595
1199039
   Соціально-економічна географія світу : Загальна частина / О.І. Шаблій, С.П. Кузик, Н.К. Книш, Г.М. та ін. Анісімова; За ред.: С.П. Кузика. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 256с. – ISBN 966-562-128-9
1199040
  Закотнюк О.Л. Соціально-економічна географія України : навч. посібник / Закотнюк О.Л., Попова Ю.М. ; М-во освіти і науки України. – Київ : АртЕк, 2016. – 241, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-194 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7264-21-6
1199041
  Шаравара Тамара Олексіївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864-1917 рр.) : історіографія : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Шаравара Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
1199042
  Шаравара Тамара Олексіївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864-1917рр.): історіографія : Дис. .... канд. істор. наук: 07.00.06 / КНУТШ; Шаравара Т.О. – Київ, 2005. – 247л. – Бібліогр.: л.208-247
1199043
  Обметко Оксана Миколаївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х - 90-х років ХIXст.) : Дис.... канд. істор. наук: 07.00.01 / Обметко Оксана Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 204 л. – Бібліогр.: л.180-204
1199044
  Горохов С.В. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці 19 - на початку 20 століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.01 - історія України / Горохов С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1199045
  Горохов С.В. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці 19 - на початку 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Горохов С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 248л. + Додатки: л.200-218. – Бібліогр.: л.219-248
1199046
  Качмала Вікторія Соціально-економічна еволюція населення Лівобережної України на початку ХХ ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 20-26. – ISSN 0869-3595
1199047
  Шамбровський Г. Соціально-економічна ефективність європейської економічної інтеграції: концепційні засади дослідження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 169-174. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1199048
  Трохимченко М.В. Соціально-економічна ефективність інвестування в регіональний розвиток // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 161-166.
1199049
  Шамборовський Г.О. Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Шамборовський Г.О.; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 191л. + Додатки: л. 172-191. – Бібліогр.: л. 160-171
1199050
  Шамборовський Г.О. Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Шамборовський Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1199051
  Мороз О.О. Соціально-економічна ефективність корпоративного управління: інституційний аспект / О.О. Мороз, Н.П. Карачина, Л.П. Денисюк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 22-26. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1199052
  Качмарик Я.Д. Соціально-економічна ефективність матеріального стимулювання працівників / Я.Д. Качмарик, Н.В. Петришин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 214-217. – ISBN 5-7763-2435-1
1199053
  Чайка-Петегирич Соціально-економічна ефективність регіональної міжнародної міграції робочої сили // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 79-81.
1199054
  Подольчак Н.Ю. Соціально-економічна ефективність систем менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 47-56 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
1199055
  Туманова С.В. Соціально-економічна ефективність та безпека регіонального розвитку ринку робочої сили в післякризовий період // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 4 (61). – С. 54-61
1199056
   Соціально-економічна захищеність населення України: стан, тенденції, напрями використання : Статистичне видання. – Київ, 2003. – 147с.
1199057
  Жупанський Я.І. Соціально-економічна картографія : підручник для студ. географічних, топографо-геодезичних, економічних спеціальностей вищ. і сер. навч. закладів / Я.І. Жупанський, П.О. Сухий. – 2-ге вид. – Тернопіль, 1997. – 274 с. – ISBN 966-568-030-7
1199058
  Куцаб-Бонк Соціально-економічна конвергенція у транскордонному просторі між Україною та ЄС: тенденції, виклики, завдання / Куцаб-Бонк Катажина ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України. – Львів : [б. в.], 2016. – 242, [2] с. : іл., табл. – Текст. укр., пол. – Бібліогр.: с. 232-242 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8181-3
1199059
  Куценко В. Соціально-економічна модифікація в контексті побудови соціальної держави в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 77-85 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1199060
  Коваль Н.В. Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806
1199061
  Козарезенко Л.В. Соціально-економічна нормаль як індикатор внутрішньої ефективності освітньої сфери України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 58-62 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1199062
  Савельєва Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Є. Савельєва, В. Куриляк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 149-165 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1818-5754
1199063
  Сірий Ю.М. Соціально-економічна оцінка надання послуг на ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 127-128. – Бібліогр.: 5 назв
1199064
  Пахомов Ю.М. Соціально-економічна політика в контексті соціал-демократичних цінностей // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 22-23
1199065
  Стопчак М. Соціально-економічна політика Директорії УНР: до історіографії проблеми // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-22
1199066
  Власенко С. Соціально-економічна політика нацистської Німеччини на окупованій території України в 1941-1944 рр.: огляд документів Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 31-41. – ISSN 2306-4250
1199067
  Гриневич В.А. Соціально-економічна політика радянської влади в оцінках українського населення // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 56-66. – ISSN 1996-9872
1199068
  Рябека О.Г. Соціально-економічна політика України в забезпеченні економічної безпеки держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 48-52. – ISSN 2222-4459
1199069
  Терещенко Ю. Соціально-економічна політика урядів УНР доби Центральної Ради // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 21-35. – ISBN 978-966-02-6038-2
1199070
  Островецький В.І. Соціально-економічна природа справляння рентних платежів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-47.
1199071
  Логвиненко В.К. Соціально-економічна рівність у період будівництва комунізму / В.К. Логвиненко, В.Г. Леус. – Київ, 1973. – 48 с.
1199072
  Тульчинський Р.В. Соціально-економічна роль державного бюджету України / Р.В. Тульчинський, Т.П. Ткаченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1199073
  Осійчук М.С. Соціально-економічна роль трудових відносин вУкраїні й інших державах з перехідними економіками // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 167-171
1199074
  Саричев В.І. Соціально-економічна солідарність як парадигма прискорення людського розвитку // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 38-46. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1199075
  Галицька Е.В. Соціально-економічна статистика в Україні: проблеми та напрями розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан української статистики, проблеми, що потребують розв"язання в сучасних умовах, значну увагу приділено напрямам розвитку статистики в Україні. The article includes questions of contemporary condition of Ukraine statistics, ...
1199076
  Рябоконь В.П. Соціально-економічна сутність аграрної політики та шляхи її реалізації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 3-8. – ISSN 2221-1055
1199077
  Жибак М. Соціально-економічна сутність зайнятості, її структура та основні функції // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 35-36. – ISSN 1993-0259
1199078
  Калина А.В. Соціально-економічна сутність заробітної плати // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.81-85
1199079
  Нікіфоров П.О. Соціально-економічна сутність міжнародної регіональної інтеграції та методологічні засади інтеграційної стратегії України / П.О. Нікіфоров, Н.А. Чемісова // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-86. – ISSN 1811-3141
1199080
  Клокар О.О. Соціально-економічна сутність мотивації трудової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 69-72. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Зроблено ретроспективний аналіз формування понятійного апарату з мотиваційного механізму. Запропоновано авторське визначення терміну мотивації прці. The author makes a retrospective analysis of "motivation mechanism" meaning. He suggests his own ...
1199081
  Костишина Т.А. Соціально-економічна сутність оплати праці в контексті нової ідеології функціональності середнього класу в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 9-16. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1199082
  Тельнов А.С. Соціально-економічна сутність поняття "інноваційний потенціал" / А.С. Тельнов, С.А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 69-76


  Сформульовано визначення поняття "інноваційний потенціал" з урахуванням значення трудового потенціалу підприємства та розвитку сучасних технологій.
1199083
  Коденська М.Ю. Соціально-економічна сутність праці в умовах глобалізаційних трансформацій // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 50-58
1199084
  Лобова О.М. Соціально-економічна сутність страхового захисту підприємницької діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-38. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто визначення категорії "страховий захист" різних авторів. Розкрито економічний зміст даної категорії через функції які вона виконує в економіці країни в цілому та для господарюючих суб"єктів зокрема. Determination of category ...
1199085
  Трубич С.Ю. Соціально-економічна сутність та особливості формування людського потенціалу / С.Ю. Трубич, З.М. Пушкар // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 186-192
1199086
   Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації / А.А. Ткач, О.Г. Волков, Т.В. Ткач, М.М. Радєва, Н.М. Севастьянович. – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – 136с. – ISBN 966-653-108-9
1199087
  Кравець К.В. Соціально-економічне значення розвитку особистих сільських домогосподарств // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 54-58. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1199088
  Зінченко В. Соціально-економічне несвідоме в ідеологемах політичної влади і девіаціях суспільного розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 50-53. – ISSN 1728-6220
1199089
  Зварич Р. Соціально-економічне позиціонування України в сучасній Європі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 102-113. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено соціально-економічний розвиток Європи та напрацьовано його пріоритні напрями для України.
1199090
  Буткевич О.В. Соціально-економічне призначення вільної економічної зони (правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-32. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджується соціально-економічне призначення вільних економічних зон в Україні: основні цілі й завдання створення та функціонування. Social and economic functions of free economic zones in Ukraine are investigated: main purposes and objectives of ...
1199091
  Шевченко Г.С. та ін. Соціально-економічне прогнозування : Навч. посібник / Г.С. та ін. Шевченко, Данілова Валентина Костянтинівна, Якуба Мирослава Михайлівна. – Львів : ІЗМH, 1998. – 88с. – ISBN 5-7763-2645-6
1199092
  Малиновський А. Соціально-економічне середовище регіону радіоактивного забруднення : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С.72-81 : Табл. – Бібл. 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1199093
  Ігнатов С.Н. Соціально-економічне становище в сільській місцевості Вінницької області та його вплив на ринок праці // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1199094
  Орлова Тетяна Соціально-економічне становище жіноцтва в СРСР: радянська історіографія і реалії минулого // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-43. – Бібліогр. в кінці ст.
1199095
  Руденко Р.Г. Соціально-економічне становище і Великий голод 1932-1933 рр. в Україні : монографія / Руденко Р.Г. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 79 с. – Бібліогр.: с. 74-77. – ISBN 978-966-676-443-3
1199096
   Соціально-економічне становище країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) у січні-травні 2008 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 42-46. – ISSN 1810-3944
1199097
  Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина 17- друга половина 18-ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец.: 07.00.01- історія України / Кісіль І.М.; Кисиль І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 222с. + Додатки :л. 45. – Бібліогр.: л. 186-212
1199098
  Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина 17 - друга половина 18 ст.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.01 / Іван Миколайович Кісіль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1199099
  Буткалюк В. Соціально-економічне становище населення України // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 250-258. – ISSN 2409-1103
1199100
  Дзюба І.В. Соціально-економічне становище населення: ранжування регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 72-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1199101
  Бочаров В.В. Соціально-економічне становище селянства України на початку XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1728-3671
1199102
  Липинський В.В. Соціально-економічне становище студенства України у 20-х роках ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-27. – (Історія ; Вип. 50)


  Аналізується соціально-економічне становище всіх категорій студентської молоді: студенів вузів, денних, а також вечірніх робітничих технікумів.
1199103
   Соціально-економічне становище України за 2001 рік // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.67-77
1199104
  Державний Соціально-економічне становище України за 2007 рік / Державний, комітет статистики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1810-3944
1199105
   Соціально-економічне становище України за січень-березень 2008 року / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-20. – ISSN 1810-3944
1199106
   Соціально-економічне становище України за січень-грудень 2005 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 6-13. – ISSN 1810-3944
1199107
   Соціально-економічне становище України за січень-жовтень 2007 року : статистика // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 6-11 : Рис. – ISSN 1810-3944
1199108
   Соціально-економічне становище України за січень-лютий 2017 року // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 68)
1199109
   Соціально-економічне становище України за січень-червень 2007 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-11. – ISSN 1810-3944
1199110
  Гавриленко Н.В. Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано становлення і розвиток підприємств малого бізнесу в Миколаївському регіоні, визначена перспективи його розширення; досліджено вплив нормативно-правового забезпечення на розвиток джерел фінансування, виявлено вплив регіональної ...
1199111
  Гавриленко Наталія Вікторівна Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано становлення і розвиток підприємств малого бізнесу в Миколаївському регіоні, визначена перспективи його розширення; досліджено вплив нормативно-правового забезпечення на розвиток джерел фінансування, виявлено вплив регіональної ...
1199112
  Васюріна А.О. Соціально-економічний аналіз масової музичної культури : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Васюріна А. О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 183л. – Бібліогр.:л.172-183
1199113
  Кондрашова-Діденко Соціально-економічний аналіз сутності культурного капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-13. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність культурного капіталу та взаємодії різних його форм прояву (економічного, людського, інтелектуального, соціального, символічного).
1199114
  Шевченко О. Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 32-50


  У статті розкриваються соціально-економічні аспекти концепції сучасної української національної ідеї. A conception of the contemporary Ukrainian national idea and legal mechanism of its realization are considered in the article.
1199115
  Шевченко О.О. Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї / О. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-14. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються соціально-економічні аспекти концепції сучасної української національної ідеї та правовий механізм її реалізації. В статье раскрываются социально-экономические аспекты концепции современной украинской национальной идеи и ...
1199116
  Чечетов М. Соціально-економічний аспект трансформації відносин власності в Україні / М. Чечетов, І. Жадан // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
1199117
  Шевченко О.Л. Соціально-економічний вектор розвитку брендів у суспільстві споживання // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 95-105
1199118
  Разумовський С.О. Соціально-економічний вектор розвитку постіндустріального суспільства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.93-99
1199119
  Дудзяк О.А. Соціально-економічний ефект лідерства для розвитку сільських територій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 39-42. – ISSN 2309-1533
1199120
  Мельничук Л.М. Соціально-економічний механізм державного регулювання розвитку сім"ї в Україні: проблеми та напрями удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 70-73 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1199121
  Гавкалова Н.Л. Соціально-економічний механізм ефективності менеджменту персоналу: методологія та концепція формування / Гавкалова Н.Л. – Наукове видання. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 400 с. – ISBN 966-676-208-0
1199122
  Мазурок П. Соціально-економічний механізм інституціональних перетворень у регулюванні доходів і його впливу на рівень життя населення України // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 56-67. – ISSN 1605-2005
1199123
  Рогожин О.Г. Соціально-економічний механізм формування медико-демографічної ситуації в селах України / О.Г. Рогожин ; Ін-т проблем національної безпеки Ради національн. безпеки і оборони України, Ін-т демографії і соціальних досліджень НАНУ. – Київ : [ Фенікс ], 2009. – 200 с. – ISBN 966-95004-5-1
1199124
  Галушка З.І. Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів : монографія / Зоя Галушка, Анна Дутчак. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-199. – ISBN 978-617-7096-65-7
1199125
  Шулікін Д. Соціально-економічний портрет студента // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13 червня (№ 23). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Що мотивує студентів обирати певний виш і спеціальність, чи вистачає їм стипендії на першочергові потреби, який матеріальний стан їхніх родин - на ці та багато інших питань можна знайти відповіді у загальнонаціональному дослдіженні , яке днями ...
1199126
  Дякова О. Соціально-економічний поступ українців на території США І Канади та вплив на нього законодавства цих країн // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 216-222
1199127
  Мазур І.М. Соціально-економічний потенціал невеликої територіальної громади : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 17-19 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1199128
  Горбачук В.М. Соціально-економічний розвиток XX сто річчя: цілі, моделі, дані, стратегії, міри ефективності / В.М. Горбачук, О.О. Любіч // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 3-27
1199129
   Соціально-економічний розвиток аграрного сектора в інтересах суспільства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 4-20. – ISSN 0131-775Х
1199130
  Алексєєв В. Соціально-економічний розвиток держави: проблеми та перспективи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 57-69
1199131
  Михайлик А.О. Соціально-економічний розвиток Кам"янця-Подільського в XIX - на початку XX ст. у тогочасній історіографії // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 31-36
1199132
  Жмака В. Соціально-економічний розвиток міст Лівобережної України у 1920-ті роки: джерельна база питання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 105-111. – ISSN 1998-4634
1199133
  Черкасов А.В. Соціально-економічний розвиток окремих районів Донецької та Луганської областей України: сучасний стан, загрози, перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 7. – С. 16-22. – ISSN 2306-6806
1199134
  Соловйова Т.М. Соціально-економічний розвиток правобережної України в першій чверті ХІХ століття : Автореф. дис. ... канд. іст.наук : 07.00.01 / Соловйова Т.М. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с.
1199135
  Соловйова Тетяна Миколаївна Соціально-економічний розвиток правобережної України в першій чверті ХІХ століття : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Соловйова Тетяна Миколаївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 215 л. – Бібліогр.: л. 184-196
1199136
  Осадча А.Ю. Соціально-економічний розвиток регіонів України в післякризовий період 2010-2012 років // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 56 : Економічні студії. – С. 85-89. – ISSN 1996-9872
1199137
  Власюк О.С. Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах децентралізації влади: виклики, загрози, нові механізми // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 5-9. – ISSN 1562-0905
1199138
  Телебєнєва Євгения Соціально-економічний розвиток регіону як об"єкт суспільно-географічного дослідження / Телебєнєва Євгения, Барило Ірина // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 152-156 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-1333
1199139
  Комарницький В. Соціально-економічний розвиток села Комарники Турківського району Львівської області в XIX- XX ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 36-44
1199140
  Рябоконь О.О. Соціально-економічний розвиток України в умовах бюджетної децентралізації економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 29-33. – ISSN 2306-6792
1199141
  Вожняк М.Г. Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальних викликів // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 1 (24). – C. 7-28. – ISSN 1811-9824
1199142
  Голець О.Я. Соціально-економічний розвиток як зміна соціокультурних характеристик: релігійний аспект (на прикладі країн буддистського ареалу) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 20-22
1199143
  Тиква В.М. Соціально-економічний стан на міграції населення як чинник розвитку господарського комплексу Сумської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 177-179
1199144
  Гончаренко І. Соціально-економічний стан сільського населення Миколаївської області / І. Гончаренко, Т. Мороз // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 52-53 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1199145
  Будкін В.С. Соціально-економічний фактор у системі ставлення ЄС до України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 9-10
1199146
  Шевченко Н. Соціально-економічні аспекти англійської історії XVII століття у творчості М.М. Ковалевського // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 94-101. – ISBN 966-95788-6-8
1199147
  Вачевський М.В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. : Теорія і практика. Навчальний посібник / М.В. Вачевський; МОНУ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с. – ISBN 966-8568-47-8
1199148
  Пятницький В. Соціально-економічні аспекти вступу України в ЄС і НАТО // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 9-11.
1199149
  Кривенко М.П. Соціально-економічні аспекти діяльності ТНК на ринку приймаючої сторони // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 47-49. – ISBN 966-614-021-7
1199150
  Мороз О.В. Соціально-економічні аспекти ефективності корпоративного управління : Монографія / О.В. Мороз, Н.П. Карачина; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 176с. – ISBN 966-641-153-9
1199151
  Петенко І.В. Соціально-економічні аспекти забезпечення енергобезпеки країни / І.В. Петенко, В.О. Амоша // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 160-172
1199152
  Гавкалова Н.Л. Соціально-економічні аспекти забезпечення ефективності кадрового менеджменту : монографія / Гавкалова Н.Л., Кайнова Т.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 236 с. : іл. + Додаток: с. 203-234. – Бібліогр.: с. 186-202. – ISBN 978-966-676-236-1
1199153
  Фрадинський О. Соціально-економічні аспекти корупції в Україні // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 165-176. – ISBN 966-654-157-2
1199154
  Бугайов С.Г. Соціально-економічні аспекти організації надання онкологічної допомого населенню України (досвід роботи онкологічної служби Одеського регіону) : державне управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 76-78 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1199155
  Гуцан Т.Г. Соціально-економічні аспекти регулювання охорони здоров"я в сучасних умовах / Т.Г. Гуцан, Н.Г. Костюк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 132-141. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1199156
  Курило Л.І. Соціально-економічні аспекти розвитку біопалива в Україні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 60-66
1199157
  Савіцька Н. Соціально-економічні аспекти розвитку екотуризму в Україні // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 236-241. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1199158
  Кравчук І. Соціально-економічні аспекти розвитку сільського соціуму в умовах глобалізації: тенденції та перспективи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 40-45. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано сучасні аспекти глобалізації аграрних ринків та чинники адаптації аграрного сектору.
1199159
   Соціально-економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин : колективна монографія / [Андросова О.Ф. та ін.] ; за ред. О.Г. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікоп. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 282 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 252-266. – ISBN 978-966-599-442-8
1199160
  Антонюк В.П. Соціально-економічні аспекти формування людського капіталу в Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 139-147.
1199161
  Бєгун С.В. Соціально-економічні аспекти цінової політики в енергетиці України / С.В. Бєгун, С.Б. Воронцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 31-39
1199162
  Єлісєєва Л. Соціально-економічні виклики постаріння населення для національної економіки // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 2411-4014
1199163
  Сіденко С.В. Соціально-економічні виміри глобалізації // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1729-7036
1199164
  Сокол О.І. Соціально-економічні витоки і передумови глобальної кризи сільського господарства // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 242-245. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1199165
  Мандибура В.О. Соціально-економічні гарантії в ринкових умовах / В.О. Мандибура, С.Г. Батажок // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 5-13.
1199166
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації : Дис. ... канд економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Батажок С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр. л. 187 - 202
1199167
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Батажок С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
1199168
  Кризина Н.П. Соціально-економічні детермінанти демографічного розвитку України в сучасних умовах / Н.П. Кризина, К.І. Жилка, П.С. Кризина // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 85-88. – Бібліогр.: 5 назв
1199169
  Кичко І.І. Соціально-економічні детермінанти особистих потреб : монографія / І.І. Кичко ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-333 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7496-37-1
1199170
  Кушлакова Н.М. Соціально-економічні засади виникнення Харківського відділення імператорського Російського технічного товариства та законодавчі основи його діяльності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 181-191. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1199171
  Богуш Л.Г. Соціально-економічні засади реалізації європейських орієнтирів України // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. 13-14
1199172
  Прочан К.О. Соціально-економічні засади системи загальнообов"язкового державного пенсійного страхування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 399-401. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1199173
  Будзяк В.М. Соціально-економічні заходи сталого несільськогосподарського землекористування / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 41-47. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1199174
  Купрій М.І. Соціально-економічні зміни в колгоспному селі / М.І. Купрій. – Київ, 1981. – 155с.
1199175
  Новохатько Л.М. Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національої політики радянської держави (20-ті - середина 30-х рр. ХХ ст.) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук: 07.00.01. / Новохатько Л.М.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 43с. – Бібліогр.: с.39-40
1199176
  Красота О.І. Соціально-економічні і нормативно-правові проблеми організації діяльності шкіл соціальної реабілітації для неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-48.


  Розглянуто недоліки чинного законодавства щодо шкіл соціальної реабілітації для неповнолітніх, проаналізовано низку соціально-економічних і нормативно-правових проблем, що гальмують подальший розвиток цих закладів і вимагають свого розв"язання. In ...
1199177
  Шевчук В.О. Соціально-економічні ідеї Сергія Андрійовича Подолинського (1850-1891) і глобальна місія України: засідання круглого столу / В.О. Шевчук, О.Ю. Гулевич // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна, академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – № 4 (39). – С. 119-120


  20.11.2013 р. в Нац. академії статистики, обліку та аудиту відбувся Круглий стіл "Соціально-економічні ідеї С.А. Подолинського і глобальная місія України". Від КНУ імені Тараса Шевченка виступили: проф. П.М. Леоненко, проф. І.Ф. Надольний.
1199178
  Школа І.М. Соціально-економічні індикатори розвитку технологічної сингулярнорсті в Україні / І.М. Школа, Г.В. Лабінська, А.В. Шевчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 77-86. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185
1199179
   Соціально-економічні інституції економічної системи України / Ю.В. Ущаповський [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Житомир. держ. технол. ун-т, Міжнар. асоц. інституціон. дослідж., Спілка економістів України, Каф. екон. теорії. – Житомир : Житомир. держ. технол. ун-т, 2011. – 225, [5] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-290-3
1199180
  Стужна Н.В. Соціально-економічні корені вчення ісламу про нерівність чоловіка і жінки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 79-85


  У статті розглядаються соціально-економічні корені вчення ісламу про нерівність чоловіка і жінки.
1199181
   Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання / О.М. Дрозд, В.В. Онікієнко, В.Т. Пухлій, Л.А. Страхолєс; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1999. – 54с. – ISBN 966-02-1323-9
1199182
   Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові прогнози. – Київ, 2003. – 146с. – ISBN 966-8435-02-8
1199183
  Попов В.Ю. Соціально-економічні наслідки інвестиційної політики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 88-93.
1199184
  Филюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-41. – Бібліогр.: с. 30-41. – ISSN 0131-775Х


  Комплексно розглянуто основні позитивні результати та негативні наслідки діяльності монополістичних структур в економічній системі, проаналізовано особливості функціонування монополій у вітчизняній економіці, зроблено висновки щодо вдосконалення ...
1199185
  Волик В.Ф. Соціально-економічні наслідки науково-технічного прогресу на селі / В.Ф. Волик. – Київ : Політвидав України, 1973. – 157 с.
1199186
  Гурнак В. Соціально-економічні наслідки проведення міжнародних заходів в Україні / В. Гурнак, В. Ананченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 12-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1199187
  Суховерхий В.В. Соціально-економічні наслідки реформування власності на селі // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 93-96. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
1199188
  Савчин О.Я. Соціально-економічні наслідки реформування земельних відносин в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 267-271. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1199189
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні наслідки фінансової кризи та девальвації гривні / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (58). – C. 100-109. – ISSN 1681-116Х
1199190
  Дякова О.В. Соціально-економічні організації української діаспори у демократичних країнах - історіографічно-бібліографічне дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 489-505
1199191
  Малафеєв Андрій Сергійович Соціально-економічні основи мотивації підприємницької діяльності малих підприємств : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.06.01 / Малафеєв А.С.; Дніпропетровський університет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2003. – 25 с. – Бібліогр.: 11 назв
1199192
  Коломойцев В.Е. Соціально-економічні параметри розвитку промислового комплексу України / В.Е. Коломойцев. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1997. – 27с. – ISBN 588500-052-2
1199193
  Рибачук В.Л. Соціально-економічні передумови державного регулювання діяльності з надання житлово-комунальних послуг населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 101-103. – Бібліогр.: 8 назв
1199194
  Медяник А.М. Соціально-економічні передумови і можливості розвитку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів на Закарпатті // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1199195
  Гончаренко Л.Л. Соціально-економічні передумови колоніальної політики Німеччини: 1871-1884 рр. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 96-100. – ISSN 2227-183Х
1199196
  Паньків Н.М. Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 147-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1199197
  Атаманюк Я.Д. Соціально-економічні передумови розвитку рекреаційно-туристичної індустрії в Івано-Франківській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 122-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1199198
  Венгер Т.А. Соціально-економічні передумови та наслідки боргової залежності держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Венгер Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1199199
  Івченко О.О. Соціально-економічні перетворення в українському селі 1953-1959 рр.: сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 53-55. – ISBN 978-966-493-676-4
1199200
  Табачкова Н.А. Соціально-економічні перетворення та політика зайнятості населення в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.186-194. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1199201
  Дякова О.В. Соціально-економічні підвалини збереження ідентичності української діаспори - концептуальні та теоретико-методологічні основи дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 445-457
1199202
  Андрусишин Б. Соціально-економічні погляди С. Петлюри // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 347-364. – ISBN 966-02-0276-8
1199203
  Лемак В. Соціально-економічні права людини в контексті верховенства права: вітчизняний досвід закріплення та застосування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 40-48. – ISSN 1993-0909
1199204
  Кольбенко Л.М. Соціально-економічні причини розпаду рабовласницького ладу в Римі // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1199205
  Ульяницька О.В. Соціально-економічні проблеми господарської діяльності підприємств малого бізнесу : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 65-73 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
1199206
   Соціально-економічні проблеми дитинства в сучасному українському селі / Л.С. Волинець, А.Г. Зінченко, І.Б. Іванова, Н.М. та ін. Комарова; Міністерство України у справах сім"ї та молоді; Ред. кол.: Довженко В.І., Биковський В.Т., Балакірєв. – Київ, 1998. – 136c. – ISBN 966-95031-8-3
1199207
   Соціально-економічні проблеми європейських країн в умовах виходу з кризи / О. Савчук, Н. Савчук, С. Уманец, Оксана Західна // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 241-248. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1199208
  Найдич Н.М. Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах становлення рикової економіки. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.00.01 / Найдич Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 17л.
1199209
  Найдич Наталія Миколаївна Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах становлення ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Найдич Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 190л. – Бібліогр.:л.172-187
1199210
  Лесько О.Й. Соціально-економічні проблеми зайнятості професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями / О.Й. Лесько; Мін-во освіти і науки України; Вінницьк. нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 244 с. – ISBN 966-641-091-5
1199211
  Гірченко Т.Д. Соціально-економічні проблеми зайнятості спеціалістів поліграфічних підприємств. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.09.02 / Гірченко Т.Д.; НАН Укр.ін-т.регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 26л.
1199212
  Щетініна Л.В. Соціально-економічні проблеми залучення людей з інвалідністю до трудової діяльності в Україні / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, А.Ю. Юрченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 235-239. – ISSN 2222-4459
1199213
   Соціально-економічні проблеми НТР : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, Н.Я. та ін. Проскуріна; О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко та ін.; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 86с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-632-4
1199214
  Погорєлов М.С. Соціально-економічні проблеми охорони навколишнього середовища / М.С. Погорєлов. – Київ, 1982. – 48с.
1199215
   Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку : збірник наукових праць : матеріали 10 міжнародної науково-практичної конференції 11-12 грудня 2008 р. / Павлоградська міська рада ; Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти ; Західнодонбаський інститут економіки і управління ; Зеленогурський університет (Польща) ; [ редкол. : Ковальчук К.Ф., Яцков В.С., Ковальов В.М. та ін. ]. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-331-242-2
1199216
  Новаковський Л.Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування / Л.Я. Новаковський, М.А. Олещенко. – 2-е вид., доп. – Київ : Урожай, 2009. – 276 с. – ISBN 966-05-0086-6
1199217
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (106) : Соціально-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі. – 2014. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199218
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (111). – 2015. – 155 с. – Резюме укр., англ. мовами
1199219
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (112). – 2015. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199220
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (117). – 2016. – 149 с. – Резюме укр., англ. мовами
1199221
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (119). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1199222
  Малярчук О.М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964-1991) / Олег Малярчук ; М-во освіти і науки України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"кевича НАН України. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 547, [1] с. : табл. – Покажч. ім.: 536-547. – Бібліогр.: с.436-521. – ISBN 978-966-286-077-1
1199223
  Кудінов І.О. Соціально-економічні процеси на Донбасі в першій половині 1920 року // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 29-33. – ISSN 2076-1554
1199224
  Москаленко О.М. Соціально-економічні результати технологічного державно-приватного партнерства у світі та проблеми його використання в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1199225
  Лазарчук М.О. Соціально-економічні реформи в Китаї: генезис та чинники // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 117-124. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 1/2, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1199226
  Ткач О.І. Соціально-економічні реформи і можливості досягнення сталого політичного розвитку Венесуели // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 28-32
1199227
   Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України / С.І. Дорогунцов, Л.Г. Чернюк, П.П. Борщевський, Д.М. Данилишин, М.І. Фащевський; Рада по вивченню продукт. сил України. НАНУ. – Київ, 2002. – 690с. – ISBN 966-02-2482-6
1199228
  Калашнюк Є.О. Соціально-економічні та науково-технологічні детермінанти формування інформаційної політики в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 155-159.
1199229
  Зузяк Т. Соціально-економічні та політичні чинники розвитку педагогічної освіти Західного Поділля (сер. XVIII - ХІХ.) / Тетяна Зузяк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 68-72. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статті аналізуються історія та розвиток педагогічної освіти на території Західного Поділля другої половини XVIII-XIX століть, які прямим чином залежали від реформаційних процесів, здійснених Австрією у зазначений період. Розглянуті освітні реформи в ...
1199230
  Мірошниченко А.М. Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення / А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 59-75.
1199231
  Федоренко Я.А. Соціально-економічні та суспільно-політичні перетворення в українському селі періоду незалежності: історіографія проблеми // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 55-56. – ISBN 978-966-493-676-4
1199232
  Зуб Я.О. Соціально-економічні та фінансові проблеми зони євро: географічний вимір / Я.О. Зуб, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 243-250 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1199233
  Ушакова Н.Г. Соціально-економічні типи країн : Навчальний посібник для студ. економ. фак-тів вищ. навч. закл. / Н.Г. Ушакова, І.І. Помінова. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 304с. – ISBN 966-8556-00-3
1199234
  Підгорний А.З. Соціально-економічні умови та чинники необхідності оптимізації сучасної мережі вищих навчальних закладів в Україні / А.З. Підгорний, Т.С. Корольова // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 77-85. – ISSN 2313-4569


  У статті досліджено вплив чинників на формування сучасної мережі ВНЗ в Україні, визначено об"єктивні та суб"єктивні чинники. Узагальнено думку фахівців щодо перебудови мережі ВНЗ в Україні і визначено, що більшість авторів характеризують сучасну мережу ...
1199235
  Лич Г.В. Соціально-економічні умови формування людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 160-168.
1199236
  Мишко Д.І. Соціально-економічні умови формування українскьої народності. (Становище селян і антифеодальні рухи на Україні в XV -- першій половині XVI ст.) / Д.І. Мишко. – К., 1963. – 292с.
1199237
  Онисько С.М. Соціально-економічні умови функціонування особистих селянських господарств / С.М. Онисько, Т.О. Шматковська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 104-108
1199238
  Косенко Г. Соціально-економічні фактори забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сутності, особливостей та механізму забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах в умовах перехідної економіки. Досліджено систему факторів, які сприяють реалізації ефективної зайнятості в приміських районах, а також ...
1199239
  Антончук Д.М. Соціально-економічні фактори зростання економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-82. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціально-економічні зростання економіки України. Обґрунтовано прийнятність китайської моделі сталого економічного зростання для України.
1199240
  Кібальник Л.О. Соціально-економічні фактори сучасного геоекономічного розвитку // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 116-122. – ISSN 1811-9824


  Визначено перелік факторів, що впливають на розвиток геоекономіки. Виокремлено групи рушійних сил: економічні, техніко-технологічні, політичні, інституційні, соціальні. Обгрунтовано важливе значення соціально-економічних чинників та показано їх вплив ...
1199241
  Плеханов Д.О. Соціально-економічні функції держави на сучасному етапі її розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 89-91. – Бібліогр.:7 назв
1199242
   Соціально-економічні функції держави на сучасному етапі її розвитку на шляху державотворення / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 100-102.
1199243
  Попов В.Ю. Соціально-економічні функції держави у транзитивній економіці // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 96-98. – ISBN 966-614-021-7
1199244
  Досяк О. Соціально-економічні чинники в процесі формування кадрового потенціалу підприємства // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 119-127. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1199245
  Салко О.В. Соціально-економічні чинники реформування аграрного законодавства України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 180-187. – (Право. Економіка. Управління)
1199246
  Павлов В.І. Соціально-економічнні наслідки Чорнобильської катастрофи : адаптація, проблеми; за матеріалами Волинської області / В.І. Павлов, І.І. Фурів, Н.В. Павліха; Ін-т регіон. дослід. НАНУ. ЛДТУ. – Луцьк : Надстир"я, 2000. – 344 с. – ISBN 966-517-271-9


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
1199247
  Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : Навч.посібн. для вищ.закл.освіти / О.Л. Кононко. – Київ : Освіта, 1998. – 256с. – ISBN 966-04-0254-6
1199248
  Панченко М.П. Соціально-еокномічні відносини в радянському суспільстві й антикомунізм / М.П. Панченко, А.І. Ісай. – Київ, 1971. – 191с.
1199249
  Якимець Н.Р. Соціально-етичне вчення К. Войтили як персоналістичні постулати інтегральної антропології в теоретичному контексті його філософської спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито теоретичний зміст фундаментальних принципів суспільного життя та основних постулат соціального персоналізму у соціально-етичній спадщині К. Войтили, шляхом їх ґрунтовного аналізу в контексті інтегральної антропології. В статье ...
1199250
  Якимець Н.Р. Соціально-етичний вимір філософії Кароля Войтили : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Якимець Наталія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1199251
   Соціально-етичний маркетинг / І.В. Семеняк, В.А. Євтушенко, А.В. Катаєв, Г.В. Мозгова, С.В. Оберемок; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 140с. – ISBN 966-342-069-3
1199252
  Мурашевич К. Соціально-етнічні особливості взаємовпливу китайської мови та культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 27-31. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто аспект взаємодії мови та культури на прикладі деяких китайських побутових та мовних традицій. Висвітлюється питання мовної картини світу китайців, розглядається поняття мови як суспільного явища. In the article the aspect of ...
1199253
  Герасименко Г.В. Соціально-інвестиційна держава: обгрунтування нової парадигми розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 51-59 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
1199254
  Івашина С.Ю. Соціально-інституціональні аспекти еономічної трансформації / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 309-314. – ISSN 2222-0712
1199255
  Борисова О.В. Соціально-історична антропологія : навчальний посібник / О.В. Борисова; МОНУ; Луганський нац. педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 328с. – ISBN 978-966-617-176-7
1199256
  Марушкевич І.М. Соціально-історична зумовленість варіативного напиання слів іншомовного походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 42-47
1199257
  Княжева І.А. Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 91-96. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128


  У 1834 р. розпочав свою роботу Університет Св. Володимира, до викладацького складу якого входили польські, німецькі, російські і вітчизняні викладачі. Автор згадує В.Б. Антоновича, Д.І. Багалія, М.П. Драгоманова, М.В. Довнар-Запольського та ін.
1199258
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: сутність, структура, типологія : Дис... канд. филос.наук: 09.00.11 / Кушерець Т. В.; МО Укр., КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 144л. – Бібліогр.:л.133-144
1199259
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; МОУ, КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 16 с.
1199260
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: Сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 14 с.
1199261
  Кючюк Д. Соціально-історичні передумови реформ в системі вищої освіти Республіки Туреччини (друга пол. XX - поч. XXI ст.) // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 396-397
1199262
  Маркова С. Соціально-класова диференціація українського села в 1920-х роках // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 10-14
1199263
  Спориш Ю.О. Соціально-класова диференціація як чинник стилю життя особистості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.84-86. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1199264
  Патракова Анжела Соціально-класові позиції та ціннісні орієнтації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.169-185. – ISSN 1563-3713
1199265
  Лебедєва-Гулей Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Лебедєва-Гулей О.З. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1199266
  Лебедєва-Гулей Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Лебедєва-Гулей О.З. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 243л. + Додатки : л.221-243. – Бібліогр. : л.192-220
1199267
  Стасюк Т. Соціально-комунікативна природа терміна // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 76-83. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано мовно-комунікативні параметри терміна, лінгвосоціальну його природу; подано моделі мовного кодування спеціальної інформації та схеми передавання термінологічної інформації у професійному мовленні.
1199268
  Вінічук І.М. Соціально-комунікативні аспекти в інформаційних технологіях // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 59-69


  Розглянуто трансформаційні процеси словниково-термінологічного забезпечення в умовах переходу від індустріального суспільства до суспільства знань, обґрунтовано доцільність використовування у бібліотечно-інформаційній діяльності елементів ринкових ...
1199269
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Лалак Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 177-218
1199270
  Ятчук О.М. Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення : дис. ... канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ятчук Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2014. – 280 л. – Додатки: л. 233-280. – Бібліогр.: л. 205-232
1199271
  Ятчук О.М. Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення : автореф. дис. … канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ятчук Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: 14 назв
1199272
  Машкін В.В. Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Машкін Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 187-200
1199273
  Машкін В.В. Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Машкін Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1199274
  Год Н.В. Соціально-критичні мотиви в творчості гуманіста Еразма Роттердамского // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.163-168. – ISSN 1728-3671
1199275
  Петрова І.В. Соціально-культурна анімація як вид дозвілля // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 71-74
1199276
  Шашкова Л.О. Соціально-культурна визначеність і комунікативний вимір процесів міжнародного спілкування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 27-38
1199277
  Марчук В.П. Соціально-культурна визначеність нормативних засад міжнародної комунікації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Марчук В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
1199278
  Шашкова Л.О. Соціально-культурна зумовленість наукового знання і проблема соціальності науки / Л.О. Шашкова, Д.С. Ніколаєва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 99-111
1199279
  Яремко І.В. Соціально-культурна зумовленість наукового знання і проблема соціальності науки // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 86-88
1199280
  Омельчук С. Соціально-культурний простір викладання української мови за модульно-розвивальною системою в школах з російською мовою навчання // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.23-26
1199281
   Соціально-культурні бар"єри на шляху муніципальної реформи. Перспективи подолання / Бойко-Бойчук, І. Мейжис, І. Федів, А. Хорунжий; О. Бойко-Бойчук, І. Мейжис, І. Федів, А. Хорунжий; Центр соціально-економічного розвитку Українського Причорномор"я. – Миколаїв : Атол, 2000. – 256с. – ISBN 966-7726-11-8
1199282
  Прохоренко Т.Г. Соціально-культурні цінності молоді в умовах трансформації суспільства / Т.Г. Прохоренко, О.П. Зборовська, Г.А. Носирєва // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 12-16. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
1199283
  Сащук Г.М. Соціально-культурні чинники формування інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 236-245
1199284
  Євграфова А.О. Соціально-мовна концептуальність української національної ідеї в сучасних публіцистичних текстах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 7-15
1199285
  Бондар С.В. Соціально-національний вимір доби Хмельницького в контексті історіософських поглядів І.Лисяка-Рудницького // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 85-86
1199286
  Де Лонг Соціально-онтологічна визначеність сучасної західної філософії світоглядними засадами ідеалістичного атеїзму та християнського персоналізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 66-70
1199287
  Черноног Р.А. Соціально-онтологічні та політико-лравові засади процесу міграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 166-169. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена соціально-філософському осягненню місця та ролі міграції в процесі розвитку структур громадянського суспільства. The article is dedicated to the social and philosophical understanding of the place and role of mobility (flexibility) ...
1199288
  Химиця Н.О. Соціально-орієнтовані інтернет-джерела дослідження єврореволюції 2013–2014 рр. в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 214-223. – ISSN 0321-0499
1199289
  Воїнов В.В. Соціально-оціночні номінації у контексті культурі США. / В.В. Воїнов. – Київ, 1994. – 142с.
1199290
  Орешко А. Соціально-педагогічна діагностика рівня сформованості професійної мотивації студентів старшокурсників // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 242-245
1199291
  Максимовська Н.О. Соціально-педагогічна діяльність зі студентською молоддю у сфері дозвілля: анімаційний підхід : монографія / Максимовська Н.О.; Харків. держ. акад. культури. – Харків : Тім Пабліш Груп, 2015. – 366, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 288-356. – ISBN 978-966-2741-33-9
1199292
  Баяновська М.Р. Соціально-педагогічна діяльність самодіяльних дитячих і молодіжних об"єднань. : Дис... канд пед.наук: 13.00.05 / Баяновська М.Р.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 210л. – Бібліогр.:л.190-201
1199293
  Заверико Н.В. Соціально-педагогічна практика: зміст та оцінювання її результатів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 72-80. – ISSN 1817-3764
1199294
  Тунтуєва С.В. Соціально-педагогічна реабілітація жінок, постраждалих від насильства в сім"ї: зміст основних етапів процесу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 125-130. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті визначено основні етапи процесу соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім"ї, розкрито змістовне наповнення кожного етапу та спрогнозовано можливі результати цієї діяльності. Закцентовано увагу на створенні ...
1199295
  Рудь М.В. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітній школі : Навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Рудь; МОНУ; Акад. педагог. наук України і ЛНПУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 254с. – ISBN 966-617-132-5
1199296
  Іванова Ірина Борисівна Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами в системі соціальних служб для молоді : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.05 / Іванова Ірина Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
1199297
  Іванова Ірина Борисівна Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами в системі соціальних служб для молоді. : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.05 / Іванова Ірина Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 200л. – Бібліогр.:л.155-175
1199298
  Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні : Теорія і практика / І.Д. Звєрєва. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 333с. – ISBN 966-7526-06-2
1199299
  Караман О.Л. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України : монографія / О.Л. Караман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. Акад. пед. наук України ; Н.-д. центр проблем соціал. педагогіки та соціал. роботи Нац. Акад. пед. наук України та Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 447, [1] с. : іл. – Додаток: с. 411-447. – Бібліогр.: с. 364-409. – ISBN 978-966-617-299-3
1199300
  Сільвеструк Л.Ф. Соціально-педагогічна робота з переміщеними особами, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 237-244. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті обґрунтовано особливості та напрями соціальнопедагогічної роботи з вимушеними переселенцями та їхніми сім’ями зі сходу України, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту, а також ефективності її проведення.
1199301
  Остапйовський І.Є. Соціально-педагогічна спрямованість поглядів В.О.Сухомлинського / І.Є. Остапйовський, Т.П. Остапйовська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 83-85. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито соціально-педагогічні погляди В.О.Сухомлинського
1199302
   Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу : посібник / [Киричук В.О. та ін. ; за заг. ред. В.О. Киричука] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 190, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2633-37-5
1199303
  Савченко О.О. Соціально-педагогічний вимір мовної освіти // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 132-138. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1199304
  Майборода Г.Я. Соціально-педагогічний потенціал народних обрядів у системі формування морально-духовних цінностей особистості : Дис... канд.пед.наук: 13.00.05; 13.00.01 / Майборода Г.Я.; Черкаський держ.ун-т ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 1996. – 185л. – Бібліогр.:л.167-184
1199305
  Караман О.Л. Соціально-педагогічний потенціал регіону і громади виховної колонії для неповнолітніх (за результатами дослідження) // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 87-93. – ISSN 1817-3764


  У статті узагальнено результати експериментального дослідження з вивчення соціально-педагогічного потенціалу регіону і громади Перевальської виховної колонії для неповнолітніх.
1199306
  Міщенко Н.І. Соціально-педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців засобами студентської субкультури // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 2. – С. 78-84. – ISSN 1817-3764
1199307
  Суховєєва Н.М. Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах виховної колонії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 139-144. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано соціально-педагогічні аспекти ресоціалізаціїї неповнолітніх засуджених в умовах виховних колоній. Висвітлено досвід роботи Прилуцької виховної колонії. Значну увагу приділено питанню доцільності уведення в штатний розпис ...
1199308
  Грігоренко В.Л. Соціально-педагогічні засоби запобігання професійному вигорянню лікарів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 9-14. – ISSN 1817-3764
1199309
  Біленька О.Б. Соціально-педагогічні конфлікти у вищому навчальному закладі - причини виникнення та шляхи розв"язання / О.Б. Біленька, Т.В. Чайківський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.12. – С. 385-389. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1199310
  Гапон Юрій Антонович Соціально-педагогічні основи процесу виховання особистості / Гапон Юрій Антонович; Академія педагогічних наук України. Ін-т проблем виховання. Лабораторія педагогіч. соціології. – Запоріжжя, 1998. – 217с. – Бібліогр.: с.181-200. – ISBN 966-7340-090
1199311
  Химинець Олексій Васильович Соціально-педагогічні особливості екологічної освіти в школах Закарпаття : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Химинець Олексій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
1199312
  Химинець Олексій Васильович Соціально-педагогічні особливості екологічної освіти в школах Закарпаття. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Химинець Олексій Васильович; Мін-во освіти України. Закарпат. ін-т метод. навч. і вих., підвищ. кваліф.пед. кадр. – Ужгород, 1997. – 160л. – Бібліогр.:л.145-156
1199313
  Босенко Маріанна Іванівна Соціально-педагогічні особливості організації навчально-виховного процессу в гімназії гуманітарного спрямування : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.05 / Босенко Маріанна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 24л.
1199314
  Босенко М.І. Соціально-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу в гімназії гуманітарного спрямування. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.05 / Босенко М.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 176л. – Бібліогр.:л.157-177
1199315
  Автомонов П.П. Соціально-педагогічні передумови аналізу та систематизації передового педагогічного досвіду / П.П. Автомонов, О.О. Автомонова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 188-194. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Досліджуються передумови систематизації передового педагогічного досвіду. З"ясовуючи структуру педагогічного досвіду вчителя як діяльності, автори пропонують власне визначення передового педагогічного досвіду як результату творчої діяльності педагогів.
1199316
  Власова О.І. Соціально-педагогічні погляди Пауля Наторпа / О.І. Власова, О.В. Тюптя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 212-216. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1199317
  Слюсаренко В.Г. та ін. Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищій аграрній школі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.8-15
1199318
  Цимбалюк Н.М. Соціально-педагогічні проблеми удосконалення культурно-дозвіллєвої діяльності в закладах культури України (теорія, методологія, практика) : Монографія / Н.М. Цимбалюк; МКМУ; Київський держ. ін-т культури. – Київ, 1997. – 176с. – ISBN 966-7194-38-8
1199319
  Харченко С.Я. Соціально-педагогічні технології : Навчально-методичний посібник / С.Я. Харченко, Н.П. Краснова, Л.П. Харченко; МОНУ; Акад. педагог. наук України. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 552 с. – ISBN 966-617-203-8
1199320
  Дмитрук С.В. Соціально-педагогічні технології в туризмі : навч. посібник / С.В. Дмитрук, О.Ю. Дмитрук. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. : табл., іл. – Додатки: с. 230-327. – Бібліогр.: с. 210-229. – ISBN 978-611-01-0350-3
1199321
  Даниленко Лідія Іванівна Соціально-педагогічні умови ефективного управління загальноосвітньою школою : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Даниленко Лідія Іванівна; Укр. держ. пед. ун-тет ім. М.Драгоманова. – Київ, 1994. – 23л.
1199322
  Цюпак Т.Є. Соціально-педагогічні умови поліпшення фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цюпак Т. Є.; КУ. – К., 1996. – 25л.
1199323
  Цюпак Тетяна Євгеніївна Соціально-педагогічні умови поліпшення фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цюпак Тетяна Євгеніївна; Волин. держ. ун-тет ім. Лесі Українки. – Київ, 1996. – 186л. – Бібліогр.:л.147-164
1199324
  Сівак Н.А. Соціально-педагогічні умови соціалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 146-154. – ISSN 2078-1687
1199325
  Куренда Л.Д. Соціально-педагогічні фактори виховання гуманістичних рис у сраших підлітків : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Куренда Л. Д.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 175л. – Бібліогр.:л.130-144
1199326
  Мусатов Сергій Соціально-персонологічний аналіз особистості сучасника як наукова проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.91-105. – ISSN 1810-2131
1199327
  Сафін О.Д. Соціально-перцептивні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця / О.Д. Сафін, К.В. Олександренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-104. – Бібліогр.: С. 103-104. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті результати експериментального дослідження соціально-перцептивних механізмів розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця. Встановлено, що дія соціально-перцептивних механізмів, їхнє місце у системі ...
1199328
  Мельник Н.Г. Соціально-побутова коломийка: традиційне осмислення суспільної дійсності // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 204-210. – ISSN 2305-3852
1199329
  Мельник Н.Г. Соціально-побутовий фольклор XX століття як спротив системі тоталітаризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 507-511. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1199330
  Нежуріна І.С. Соціально-побутові умови відтворення та закріплення людського капіталу в сільському господарстві // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 65-73. – ISSN 1993-5560
1199331
  Свиридов К.О. Соціально-політична активність студентів у контексті державної політики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 344-352


  Aналізується сутність та головні напрями державної молодіжної політики, її роль у розвитку політичної активності студентської молоді; на багатому соціологічному матеріалі автор доводить, що активність молоді є могутнім чинником прогресу; на жаль, в ...
1199332
  Симоненко О.В. Соціально-політична доктрина конфуціанства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1199333
  Обушний М.І. Соціально-політична зумовленість націологічного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 74-79. – ISBN 966-628-108-8
1199334
  Яблонська Д.Р. Соціально-політична криза в Японії середини XIX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 67-68
1199335
  Філіпович М.А. Соціально-політична модель Полоччини в складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів кінця XІV - початку XVІ ст. ) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 221-238. – ISSN 2222-4203
1199336
  Панасюк Ю.В. Соціально-політична проблематика в сучасній аналітичній філософії // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет". – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 13. – С. 173-183. – ISSN 2076-7382
1199337
  Дубровинський Г.Р. Соціально-політична реальність та міфи // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 1 (32). – С. 337-339


  У статті розглядається можливість підходу стосовно розуміння соціально-політичної реальності та політичного міфотворення у свідомості людини, особливо в ситуації сліжбової діяльності
1199338
  Божук А. Соціально-політична сатира в українській драматургії періоду визвольних змагань 1917-1921 років (на матеріалі п"єси Степана Васильченка "Куди вітер віє") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 89-95. – ISSN 0236-1477
1199339
  Сирцов М.Г. Соціально-політичне відносини розвинутого соціалістичного суспільства / М.Г. Сирцов. – К, 1976. – 47с.
1199340
  Сирцов М.Г. Соціально-політичне значення економічної реформи / М.Г. Сирцов. – К, 1968. – 46с.
1199341
  Святуха І.А. Соціально-політичне значення опійного маку в Афганістані // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1091. – С. 145-151. – (Серія "Питання політології" ; вип. 25). – ISSN 2220-8089
1199342
  Шульга М.А. Соціально-політичне управління : навч. посібник для студ. ВНЗ, які навч. за спец. "Політологія" / М.А. Шульга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 247, [1] с. : табл. – Ім. покажч.: с. 246-247. - Глосарій: с. 225-241. – Бібліогр.: с. 242-245 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-364-706-7
1199343
  Вознюк Є.В. Соціально-політичний аналіз європейського досвіду з впровадження гендерної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 256-264
1199344
  Рій Г. Соціально-політичний портрет членів Українського Державного Правління // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 139-145. – ISBN 978-966-171-783-0
1199345
  Грицюк О. Соціально-політичні графіті Революції гідності (на матеріалах Києва) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 130-136. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається Революція гідності крізь призму соціально-політичних графіті, у яких слова і малюнки створювалися з великим емоційним підтекстом і часто сповнені сакрального значення. Розглянуті особливості графітійного діалогу на теренах ...
1199346
  Горбатенко І.А. Соціально-політичні детермінанти осмислення ефективності державного управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 216-224
1199347
  Федірко І.П. Соціально-політичні конфлікти як об"єкт дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Автор аналізує зміст і основні чинники соціально-політичних конфліктів, їх прояви у сучасному українському суспільстві. The author analyses the sense and main factors of social and political conflicts, their process in the modern Ukrainian society.
1199348
  Гусак Т.П. Соціально-політичні причини та умови масових заворушень у сучасній Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 43-54
1199349
  Климанська Л. Соціально-політичні проекти у вирішенні проблем суспільства // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 54-60
1199350
  Ткач О.І. Соціально-політичні реформи: моральний фактор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано моральні та етичні аспекти соціально-політичних реформ. Уточнено зміст поняття "соціально-політична реформа", обґрунтовано висновки про те, що в умовах демократії приділяється значна увага принципам моралі в реалізації політичних ...
1199351
  Ларцев В.С. Соціально-політичні та економічні чинники формування української моделі приватизації в 1991-1995 рр. // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.59-68
1199352
   Соціально-політичні та електоральні орієнтації громадян України, наміри що до голосування на виборах до Верховної Ради України // Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень / Український інститут соціальних досліджень. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.16-19
1199353
  Подашевська Т.Л. Соціально-політичні технології в мас-медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 17-21. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1199354
  Прокопенко В. Соціально-політичні уявлення у свідомості індивіда // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 102-108


  Розглянуто психологічні підходи до вивчення соціальних уявлень, а також зв "язки соціальних уявлень індивідів і груп із соціально-політичними. This article reflects some views on the social representations of a human being in terms of psychological ...
1199355
  Будкін В.С. Соціально-політичні чинники підвищення стійкості економіки європейських країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 4-10. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядається вплив позаекономічних чинників на стійкість національних економік України, Росії, Білорусі та Молдови. Три перші з цих країн вступили до періоду незалежного розвитку як найбільш економічно розвинуті частини колишнього СРСР і за ...
1199356
  Юрченко Ю. Соціально-правова держава та соціальна політика // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 68-74
1199357
  Абакумова В Ю. Соціально-правова зумовленість встановлення звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям у сучасному кримінальному законодавстві України / В Ю. Абакумова, В.Л. Гамбург // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 79-83. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1199358
  Зубець Ю.Г. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої ст.136 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 67-84. – ISSN 2222-5374
1199359
  Вітрова Д.В. Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за сепаратизм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 332-336. – ISSN 2219-5521
1199360
  Анатольєва О.І. Соціально-правова охорона дитинства: історичний досвід // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 103-110.
1199361
  Корчак Н. Соціально-правова природа відповідальності в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.67-71
1199362
  Яцишин М.М. Соціально-правова природа злочинності та кримінальних покарань // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 144-151.


  Розглянуто питання соціально-правової природи злочинності та кримінальних покарань.
1199363
  Тищенко О. Соціально-правове становище бездомних громадян України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 238-246. – ISSN 2306-9082


  У статті розглядаються проблеми соціально-правового становища бездомних громадян України, досліджуються причини бездомності. Акцентується увага на діяльності соціальних закладів для бездомних осіб.
1199364
  Черепанов А. Соціально-правове становище купецтва Правобережної України у першій чверті XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 10-13
1199365
  Ярошенко О. Соціально-правовий вимір держави Україна в умовах євроінтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 9-16. – ISSN 1026-9932
1199366
  Дергільова О.Г. Соціально-правовий вимір нотаріату як особливого інститутуту правозахисної системи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 45-50. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1199367
  Оніщенко Н.М. Соціально-правовий досвід як об"єкт вивчення сучасної юриспруденції // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 3-7. – ISSN 1563-3349
1199368
  Тищенко О.В. Соціально-правовий захист вразливих верств населення України : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2011. – 336 с. – ISBN 978-966-22-78-08-8
1199369
  Бандурка О.М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 29-35. – ISSN 2304-4556
1199370
  Бондаренко О.В. Соціально-правовий статус купецтва Російської імперії в 1775-1870 рр.:сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 42-45. – ISBN 978-966-493-676-4
1199371
  Денисюк С.Ф. Соціально-правовий статус судових експертів як конституційна гарантія держави / С.Ф. Денисюк, Є.М. Попович // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 44-46. – ISBN 978-966-937-203-1
1199372
  Писаренко К. Соціально-правові аспекти боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 218-224. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1199373
  Позняк Е.В. Соціально-правові аспекти екологічної культури в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 250-255
1199374
  Юрків Я.І. Соціально-правові аспекти захисту дітей від насильства в сім"ї // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 80-89. – ISSN 1817-3764
1199375
  Користін О.Є. Соціально-правові аспекти феномена "відмивання коштів" / О.Є. Користін, В.І. Тесленко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 120-127.
1199376
  Шеремета Н. Соціально-правові відносини у драмі Івана Франка "Украдене щастя" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 53-55. – Бібліогр. в кінці ст.
1199377
  Огаренко Т.О. Соціально-правові відносини як чинник стабілізації суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 104-108. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті розкривається зміст соціально-правових відносин як особливого різновиду соціальних відносин.
1199378
  Єфремова О. Соціально-правові засади протидії торгівлі дітьми // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 84-86
1199379
  Паламарчук В.О. Соціально-правові й еколого-економічні аспекти управління реалізацією інвестиційних проектів : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 75-85. – Бібліогр.: 1 назва
1199380
  Ряшко О.В. Соціально-правові концепції в теоретичній і практичній діяльності Г.В.Лейбніца ( до 300-річчя від дня смерті) / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 60-69. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1199381
  Лисенко О.М. Соціально-правові особливості реалізації права на доступ до інформації в умовах ведення інформаційної війни // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 168-171. – ISSN 2413-6433
1199382
  Юсіфова М. Соціально-правові проблеми мовної ситуації в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 185-187.
1199383
  Неживець О.М. Соціально-правові проблеми праці засуджених та їх працевлаштування після звільнення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-51.
1199384
   Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу / С.В. Страшко, Л.А. Животовська, О.Д. Гречишкіна, А.О. та ін. Міненок; МОНУ; НПУ ім. М.П. Драгоманова; С.В. Страшко, Л.А. Животовська, О.Д. Гречишкіна, А.О. Міненок та ін.; За ред С.В. Страшка;. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта України, 2006. – 260с. – +CD ROM. – ISBN 966-8847-15-6
1199385
  Числіцька О.В. Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців, що приймали участь у бойових діях (антитерористичній операції) // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 338-343
1199386
  Василенко М.М. Соціально-психологічна адаптація майбутніх юристів у вищих навчальних закладах МВС України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 195-202


  Розглянуто питання соціально-психологічної адаптації студентів-юристів до навчання у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Розкрито суть поняття "соціально-психологічна адаптація", специфіку юридичної діяльності., визначено ...
1199387
  Лисенко О.П. Соціально-психологічна адаптація першокурсників до студентського життя та її корекція методом сфокусованої терапії / О.П. Лисенко, Н.С. Кавацюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1199388
  Бабак І.М. Соціально-психологічна адаптація студентів у ВНЗ: проблеми і перспективи / І.М. Бабак, В.С. Черевик // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 156-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розкриваються деякі аспекти соціально-психологічної адаптації студентів у ВНЗ на прикладі соціологічних досліджень в ІП "Стратегія". Особлива увага приділена індивідуально-психологічним чинникам поведінки студентів в колективі, які головним ...
1199389
  Яковенко С.І. Соціально-психологічна допомога при надзвичайних ситуаціях та критичних інцидентах : Монографія / С.І. Яковенко, В.І. Лисенко; Мін-во України зпитань надзвичайн. ситуацій та у справах захисту насел. від наслідків Чорноб.катастр. – Київ, 1999. – 226с. – Бібліогр.: с.185-224. – ISBN 966-02-1470-7
1199390
  Чередніченко О.В. Соціально-психологічна єдність малої групи із зовнішнім статусом / О.В. Чередніченко, М.В. Деркач // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 133-136
1199391
  Найдьонова Л.А. Соціально-психологічна модель медіаосвіти: особливості реалізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 269-283
1199392
   Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденного стресу : метод. рекомендації / за наук. ред. Т.М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2010. – 84 с. – Бібліогр.: с. 80-83. – ISBN 978-966-8063-90-10
1199393
  Воробйова І.Ю. Соціально-психологічна специфіка ситуації формування та розвитку натовпу / І.Ю. Воробйова, В.П. Казміренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Досліджуються соціально-психологічні закономірності формування та розвитку натовпу. Аналізуються властивості певних різновидів натовпів, визначаються механізми взаємодії та взаємовпливу між його учасниками. Дослідження сприяє ефективній систематизації ...
1199394
  Попович О.В. Соціально-психологічна характеристика особистості злочинця // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 313-317
1199395
  Удовенко Ю. Соціально-психологічна характеристика процесу адаптації дитини в установі соціального захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті охарактеризовано процес адаптації в рамках міждисциплінарного підходу. Проаналізовано процес адаптації дитини в установі соціального захисту на підставі двох взаємопов"язаних видів адаптації: психофізіологічної та соціально-психологічної. ...
1199396
  Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 580 с. – ISBN 966-521-360-1
1199397
  Козоріз К.І. Соціально-психологічне забезпечення оптимізації формування готовності військовослужбовців до виконання завдань вартової служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-89. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто первинну ланку соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності еійськовослужбовця-вартового. Визначено найбільш значущу складову психологічної готовності військовослужбовців до виконання завдань вартової служби та розглядається ...
1199398
  Зінченко В.В. Соціально-психологічне несвідоме в девіаціях влади і політики // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – с.174-182
1199399
  Коробка Л.М. Соціально-психологічний аналіз проблеми бідності як способу життя // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 223-231. – ISBN 978-966-8063-99-45
1199400
  Литва Л.А. Соціально-психологічний аспект проблеми гендеру в єврейській релігійній традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Аналізується розробка гендерної проблематики в текстах Старого Заповіту та єврейській релігійній літературі після біблійного періоду, виникнення і розвиток гендерних стосунків, гендерних ролей, інституту сім"і і становлення до них єврейської релігійної ...
1199401
  Максимова Н.Ю. Соціально-психологічний аспект профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді / Н.Ю. Максимова, С.В. Толстоухова. – Київ, 2000. – 200с. – ISBN 966-7815-06-4
1199402
   Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003. – 512 с. – ISBN 966-95832-4-1
1199403
  Грединарова О.М. Соціально-психологічний механізм створення іміджу освітньої установи // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 53-58
1199404
  Загороднюк Т. Соціально-психологічний стан населення під час кардинальної зміни вектора становлення соціального порядку в українському суспільстві // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 402-409. – ISSN 2409-1103
1199405
  Ткаченко Ю.М. Соціально-психологічний тренінг - важливий метод підготовки фахівців у навчальних закладах сфери цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 25-26. – Бібліогр.: 4 назв.
1199406
  Синоруб Г. Соціально-психологічний тренінг як метод подолання конфліктних ситуацій у журналістській діяльності // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 247-252
1199407
  Євдокимова Н.О. Соціально-психологічний тренінг як технологія розвитку особистості студента // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 211-217
1199408
  Журавська Л.М. Соціально-психологічний тренінг: розвиток якостей особистості працівників сфери туризму : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.М. Журавська; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Слово, 2006. – 312с. – ISBN 966-8407-51-2
1199409
  Сергєєнкова О.П. Соціально-психологічні акценти у професіоналізації сучасної молоді // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 54-57. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)


  У статті проаналізовано основні соціальні та психологічні особливості сучасної системи професійної підготовки фахівців у вищій школі.
1199410
  Алєксєєва Т.І. Соціально-психологічні аспекти адаптації студентів до навчання у приватному вузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто соціально-психологічні аспекти адаптації студентів до навчання у приватному ВНЗ. Представлено рівні адаптації щодо вивчення навчальної діяльності. Виділено аспекти обумовленості адаптаційного процесу студентів. Унаслідок проведеного ...
1199411
  Крупка І. Соціально-психологічні аспекти активізації інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 617-629. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1199412
   Соціально-психологічні аспекти виявлення і попередження корупції та інших правопорушень серед працівників міліції : монографія / [В.О. Криволапчук, М.Т. Бондарчук, С.М. Злепко, О.В. Шаповалов, Л.Г. Коваль] ; М-во внутріш. справ України, Департамент кадр. забезпечення, Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 133, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 123-131. – ISBN 978-966-641-324-9
1199413
  Вієвська М. Соціально-психологічні аспекти діяльності в системі вищої економічної школи / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.53-65. – ISSN 1682-2366
1199414
  Губенко О.В. Соціально-психологічні аспекти проблеми виникнення протиріч у процесі соціальних перетворень // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 20-31
1199415
  Максимова Н.Ю. Соціально-психологічні аспекти проблеми насильства / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна; Комітет сприяння захисту прав дитини. – Київ, 2003. – 344с. – ISBN 966-646-057-2
1199416
  Савчук О. Соціально-психологічні аспекти профілактики поширення нарковживання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено пошуку шляхів профілактики адиктивної поведінки. Розглянуто соціально-психологічні умови виникнення психологічної готовності до вживання психотропних речовин; виходячи із цього, розроблено концептуальні підходи до профілактичної ...
1199417
  Обіход С.В. Соціально-психологічні аспекти регулювання демографічних процесів в умовах нестабільності // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 337-341. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1199418
  Жорнова О.І. Соціально-психологічні аспекти становлення середнього класу в Україні: концептуалізація завдань для вищої школи / О.І. Жорнова, О.І. Жорнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-37. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Формулюються вихідні положення для розгляду вищої школи як провідного суб"єкта формування в Україні середнього класу. Визначаються підстави для змістово несуперечливого розгортання процесу здобуття вищої освіти майбутніми представниками середнього ...
1199419
  Солодовнікова К.К. Соціально-психологічні аспекти тероризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему тероризму з позиції соціальної психології. Досліджено й психологічно обґрунтовано дії людей, які наважуються вчинити терористичні акти. The article studies the problem of terrorism from the point of view of social psychology as ...
1199420
  Сухоруков Г.М. Соціально-психологічні аспекти управління сільськогосподарчим виробничим колективом / Г.М. Сухоруков. – К., 1977. – 48с.
1199421
  Толстоухов А.В. Соціально-психологічні виміри глобалізаційних тенденцій в мистецтві сучасності / А.В. Толстоухов, С.П. Стоян // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 32-38
1199422
  Корольов Д.К. Соціально-психологічні вимоги до рекрутингового інтерв"ю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Запропоновано психологічний аналіз умов ефективної взаємодії особи, яка проводить відбір персоналу, з претендентом на робоче місце. Розглянуто закономірності, етапи та можливі помилки у бесіді з імовірним майбутнім працівником. Сформульовані ...
1199423
  Гарькавець С. Соціально-психологічні впливи та процес соціалізації особистості в умовах трансформаційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-31. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті аналізуються можливості використання видів і засобів соціально-психологічного впливу та з"ясовуються, які з них є найбільш ефективними щодо виконання молоддю певних вимог суспільства в умовах трансформаційних змін. Наводяться результати ...
1199424
  Борейчук І.О. Соціально-психологічні детермінанти явища ксенофобії : історико-теоретичний аспект // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С.236-244. – ISBN 978-966-8063-85-7
1199425
  Жорнова О.І. Соціально-психологічні ефекти вищої освіти в загальній поліфонії благополуччя українців // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (179). – С. 49-53
1199426
  Бублик П. Соціально-психологічні засновки сучасної психотерапії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 147-154. – ISSN 1810-2131
1199427
  Тімотін А. Соціально-психологічні механізми спілкування у модульно-розвивальному освітеьому процесі // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.104-125. – ISBN 966-654-025-8
1199428
  Зінченко Т.П. Соціально-психологічні механізми формування стереотипів зовнішності чоловіків і жінок // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 86-91. – ISSN 2310-4368
1199429
  Бочелюк В.Й. Соціально-психологічні основи автономності сучасних закладів освіти // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 5-10. – (Психологічні науки ; № 1 (14), травень). – ISSN 2078-2128
1199430
  Фомічова В.М. Соціально-психологічні основи аналізу масової поведінки людей // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 34-60.
1199431
  Крушельницька Я.В. Соціально-психологічні основи управління / Я.В. Крушельницька. – К., 1979. – 119с.
1199432
  Терлецька Л.Г. Соціально-психологічні особливості взаємодії адвоката та інших учасників юридичнго конфлікту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 87-95. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))


  В статті надано характеристику психологічних особливостей діяльності адвоката, специфіка якої полягає у вирішенні юридичних конфліктів.
1199433
  Кульчицька А.В. Соціально-психологічні особливості взаємозв"язку ціннісних орієнтацій та довіри до реклами // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 159-168. – ISSN 2227-1376
1199434
  Позняк Е. Соціально-психологічні особливості екологічного мислення студентів-правників в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-36. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правових та соціально-психологічних особливостей екологічного мислення студентів - майбутніх правників, екологічна культура, свідомість, світогляд яких формуються під впливом правових норм, у процесі освіти й виховання. ...
1199435
  Некіпєлова А. Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації особистості в пубертатний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-68. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглянуті основні підходи до розуміння процесу економічної соціалізації особистості в пубертатний період, а також соціально-психологічні детермінанти входження підлітка у світ економіки. В статье рассмотрены основные подходы к пониманию ...
1199436
  Сафулліна Ю.В. Соціально-психологічні особливості зв"язку професійних установок з відповідальністю особистості // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 270-277. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1199437
  Василець О.і. Соціально-психологічні особливості людей похилого віку та питання соціальної роботи із ними у сучасній Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – с. 17-27. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
1199438
  Плетка О.Т. Соціально-психологічні особливості образу школи в педагогічних та учнівських колективах загальноосвітніх шкіл // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 198-207. – ISBN 978-966-8063-84-3
1199439
  Петренко А. Соціально-психологічні особливості організаційної лояльності та фактори її формування // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 101-102
1199440
  Іваницька А.О. Соціально-психологічні особливості особистості трендсеттера в молодіжному середовищі // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 96-97
1199441
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : матеріали всеукраїн. науково-практич. конференції, 17-18 травня 2007 року. – Мелітополь, 2007. – 172с. – Укр. та рос. мовою
1199442
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасності : (матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю) : 22-24 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Л.А. Найдьонова та ін. ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : [б. в.], 2014. – 106 с. : іл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1199443
  Ломакін Г. Соціально-психологічні особливості процесу ресоціалізації учасників бойових дій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У даній роботі проаналізовані та розглянуті соціально-психологічні особливості та основні підходи до соціалізації у сучасному суспільстві людей, що приймали участь у бойових діях; визначені основні напрямки соціально-психологічної роботи з означеною ...
1199444
  Михайлишин У.Б. Соціально-психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій студентської молоді: до постановки проблеми // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 133-136. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1199445
  Каськов І.В. Соціально-психологічні особливості соціалізації особистості в сучасних умовах // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 118-122
1199446
  Скорікова Д.В. Соціально-психологічні особливості сприйняття реклами та її вплив на людину // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 188-194


  На основі аналізу спеціальної літератури, рекламних матеріалів і досліджень виявлені основні чинники, що впливають на процес сприйняття реклами. Визначається міра дії реклами на споживачів. Доводиться, що соціально-психологічний підхід до рекламної ...
1199447
  Конюшенко Ю.В. Соціально-психологічні особливості формування організаційної культури наукових бібліотек // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 128-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
1199448
  Бойко А. Соціально-психологічні переумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 104-108. – (Правознавство ; Вип. 375)
1199449
  Маматова А.С. Соціально-психологічні проблеми білінгвізму в українському суспільстві // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 245-252. – ISBN 978-966-8063-85-7
1199450
  Іванова І.Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів / І.Б. Іванова; Український ін-т соц.досліджень.Ін-т дитинства. – Київ : Логос, 2000. – 86с. – ISBN 966-581-160-6
1199451
  Льовочкіна А.М. Соціально-психологічні проблеми організації волонтерської діяльності / А.М. Льовочкіна, Г.М. Стоколос // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 45-52. – ISSN 2411-3190
1199452
  Шульга В.В. Соціально-психологічні проблеми особистості менеджера в XXI ст. // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 44-50. – ISSN 2306-3974
1199453
  Полякова В.І. Соціально-психологічні проблеми розвитку гендерної толерантності педагогічних працівників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 156-160. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1199454
  Казміренко В.П. Соціально-психологічні проблеми формування колективних суб"єктів управління / В.П. Казміренко, В.В. Третьяченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 167-174. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1199455
  Лебединська Г.О. Соціально-психологічні риси тоталітарної свідомості громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1199456
  Васютинський В.О. Соціально-психологічні тенденції колективного самовизначення російськомовної спільноти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 76-84. – ISBN 978-966-8063-90-11
1199457
  Крайлюк А.І. Соціально-психологічні умови оптимізації сімейних стосунків // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 116-119. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1199458
  Полівко Л.Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Полівко Лариса Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1199459
  Дроздов О.Ю. Соціально-психологічні фактори агресивної поведінки сучасної молоді // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.46-52. – (Психологічні науки)
1199460
  Рудик М.М. Соціально-психологічні фактори в детермінації молодіжної злочинності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 2 (95). – C. 78-88. – ISSN 2410-3594
1199461
  Кулик О.Г. Соціально-психологічні фактори злочинності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 198-205. – ISSN 2072-8670
1199462
  Гребенюк М.О. Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки в сучасному суспільстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 93-100.


  Розглянуто актуальні питання вивчення соціально-психологічних чинників агресивної поведінки сучасного суспільства. Проаналізовано підходи до концептуальних положень вітчизняних дослідників про соціально-психологічні чинники феномена агресивної ...
1199463
  Гавриленко Я.А. Соціально-психологічні чинники міжособистісної залежності в ранній юності : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Гавриленко Я.А. ; Ін-т соціальної та політ. психології НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1199464
  Ганкевич О.В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім"ї : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 260 акр. – Додатки: арк.: 210-260. – Бібліогр.: арк.188-209
1199465
  Мельничук Т. Соціально-психологічні чинники порушення процесу соціалізації при усиновленні в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 70-74. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1199466
   Соціально-психологічні чинники престижності масових професій та їх урахування в профорієнтаційній роботі з молоддю : навчальна програма спецкурсу для підвищення кваліфікації педагогів, психологів, соц. працівників, які безпосередньо залучені до профорієнтац. роботи з молоддю, працівників держ. служби зайнятості / Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології ; укладачі : М.І. Найдьонов, Л.В. Григоровська, О.І. Хоріна. – Київ : Міленіум, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: с. 32-35
1199467
  Рябчич Я.Є. Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Рябчич Ярослав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1199468
  Трубнікова О.А. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства у локальній спільноті : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Трубнікова О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1199469
  Яворський М.В. Соціально-психологічні чинники сприйняття об"єкта довіри в молодіжному інтернет-середовищі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 165-172
1199470
  Приліпко О.Ф. Соціально-психологічні чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті виділені і проаналізовані чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ. В статье выделены и проанализированы составляющие формирования авторитета военнослужащего Военной службы правопорядка ВСУ. The ...
1199471
  Карамушка Т.В. Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карамушка Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1199472
  Карамушка Т.В. Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карамушка Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 249 арк. – Додатки: арк. 206-249. – Бібліогр.: арк. 176-205
1199473
  Трофімов А. Соціально-психологічні чинники функціонування керівної ланки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 99-101. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто залежність вияву психологічних особливостей керівників різного рівня, трансформацію або розвиток значущих професійно важливих якостей залежно від рівня поставлених перед ними завдань. Article gives a view on dependence of psychological ...
1199474
  Бєлих О.Є. Соціально-реабілітаційна робота з неповнолітніми девіантами = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 309-313. – ISSN 1727-1584
1199475
  Павлова Л.П. Соціально-релігійні проблеми розуміння історичної долі України в творах громадівців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1199476
  Верхоглядова Н.І. Соціально-ринковий вибір як основа економічного розвитку суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 72-75. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1199477
  Довгань І.В. Соціально-територіальний розвиток та майбутнє соціального діалогу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 7 (99), липень. – С. 115-119. – ISSN 2077-1800
1199478
  Климовський С.І. Соціально-топографічний розвиток Києва XVI - першої половини XVII сторіччя. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.04 / Климовський С.І.; НАН України. Ін-тут археології. – К., 1997. – 18л.
1199479
  Монастирська Г.В. Соціально-трудова сфера України: характеристика на основі порівняльного аналізу // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 274-280
1199480
  Колосок А.М. Соціально-трудове парртнерство як елемент договірного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 76-83. – ISSN 1993-6788
1199481
  Крамаренко В.І. Соціально-трудовий потенціал суспільства: трансформація ціннісних орієнтацій // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 24-28. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  Висвітлено сутність категорії "соціально-трудовий потенціал". Розкрито значимість морально-етичної складової соціально-трудового потенціалу. Проаналізовано трансформаціїї ціннісних орієнтацій. Розроблено пропозиції щодо корегування розвитку ...
1199482
  Оленцевнч Н.В. Соціально-трудові відносини в контексті глобалізації / Н.В. Оленцевнч, Е.А. Волобуєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.147-154. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1199483
  Феофанова І.В. Соціально-трудові відносини в перехідній економіці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 26-30. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
1199484
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-
№ 1 (7). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199485
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-
№ 2 (8). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199486
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 1 (11). – 2016. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199487
  Герасименко О. Соціально-трудові домінанти інноваційної економіки: сучасний стан та тенденції розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 38-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1199488
  Власенко Д.Й. Соціально-філософська проблема початку дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-7. – (Філософія. Політологія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються методологічні підстави проведення самих початкових стадій наукового дослідження. Робиться висновок, що найбільш раціональним та ефективним першим кроком має стати максимально чітка, та така, що передує безпосередньо дослідженню, ...
1199489
  Стецюра К.О. Соціально-філософська рефлексія феномену медіакультури та медіаосвіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 138-142. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1199490
  Боринштейн Є.Р. Соціально-філософський аналіз економічної сфери життя суспільства / Є.Р. Боринштейн, С.А. Єфіменко // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 38-44. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
1199491
  Романенко Ю.В. Соціально-філософський аналіз контраверсій правової держави : Дис... канд.філос.наук: 09.00.03 / Романенко Ю.В.; КУ. – К, 2000. – 183л. – Бібліогр.:л.178-194
1199492
  Бабіна О.І. Соціально-філософський аналіз проблеми насильства / О.І. Бабіна, Ю.М. Величко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 120-126.
1199493
  Костюк О.В. Соціально-філософський аналіз феномену розбудови ідеологічної системи (за працею С. Туркменбаші "Рухнама") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена соціально-філософському аналізу феномену розбудови ідеологічної системи. Розглядаються світоглядні засади туркменської нації в контексті розбудови тотальної ідеологічної системи. З"ясовуються засоби державної ідеологічної ...
1199494
  Азнакаєва Е.М. Соціально-філософський аспект дослідження ролі бібліотеки в інформаціонному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – C. 131-135. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1199495
  Стовпець О.В. Соціально-філософський аспект проблеми трансформації власності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.142-147
1199496
  Зінченко В. Соціально-філософський аспект сучасних західниїх концепцій суспільної інституалізації освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 226-235
1199497
  Ярошенко Людмила В"ячеславівна Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Ярошенко Л.В.; Переяслав-Хмельн. держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Київ, 2005. – 188л. – Бібліогр.: л. 171 - 188
1199498
  Ярошенко Людмила В"ячеславовна Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Ярошенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1199499
  Козловець М.А. Соціально-філософський дискурс як осмислення екзистенційної буттєвості українців // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 65-69
1199500
  Коноваленко-Монзолевська Соціально-філософський підхід до співвідношення політичних свобод і державних повноважень // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 74-76
1199501
  Вітер Д.В. Соціально-філософський ревізіонізм марксизму в сучасній християнській теології // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 32-41
1199502
  Герасимова Е.М. Соціально-філософські аспекти інноваційної моделі економічного розвитку України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 328-339.


  Дослідження інноваційнених моделей сучасного економічного розвитку в Україні здійснюються в работах таких відомих вітчизняних економістів як Гальчинський А.С.,Геєць, Мочерний С.В., Базилевич В.Д., та інш.
1199503
  Ковальський Г.Є. Соціально-філософські аспекти націократичної теоріїС.152- // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – 152-156. – ISSN 1728-3671
1199504
  Алексєєв В.Ю. Соціально-філософські ідеї : проблема персонифікації та реалізації (за матеріалами творів Ф.М. Достоєвського : Автореф... канд .филос.наук: 09.00.03 / Алексєєв В. Ю.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 18 л.
1199505
  Толстов І.В. Соціально-філософські ідеї твору Дж. Сантаяни "Панування і влада" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 147-149
1199506
  Полянський Т. Соціально-філософські інтерпретації феномена зла як методологічне підгрунтя дослідження зловживання правом // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 8-13.
1199507
  Пеньковець О. Соціально-філософські основи педагогічного вчення С.Русової // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 6. – С.124-129
1199508
  Кримець Л.В. Соціально-філософські погляди на проблему суїциду // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 125-129. – ISSN 2072-1692
1199509
  Симон Ю.С. Соціально-філософські проблеми розвитку суб"єкта виробництва в умовах українського державотворення. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Симон Ю.С.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
1199510
  Голота О.П. Соціально-фінансовий аспект реформування збройних сил України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 129-134
1199511
  Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Амінова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180л. – Бібліогр. : л.167-180
1199512
  Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Амінова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
1199513
  Петришин О.В. Соціально-юридична природа права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 3-17. – ISSN 0201-7245
1199514
  Відьменко М.О. Соціально­філософський аналіз теорій девіантної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 53-56. – ISSN 2077-1800
1199515
  Васильчук Є.О. Соціально–економічні чинники появи і діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 314-321. – ISSN 2076-1554
1199516
  Стовпець О.В. Соціально–філософська проблематика охорони інтелектуальної власності в умовах глобального інформаційного обміну // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 211-216. – ISSN 2076-1554
1199517
  Джалілова О.М. Соціально–філософський аналіз поняття комунікація в теорії суспільства Н. Лумана // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 116-119. – ISSN 2076-1554
1199518
  Павлова Т.С. Соціально–філософський контекст позитивного і інтуїтивного в праві // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 249-252. – ISSN 2076-1554
1199519
  Дубняк К.А. Соціальнокомунікаційний вимір інформаційної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Дубняк Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1199520
  Дубняк К.А. Соціальнокомунікаційний вимір інформаційної безпеки держави : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Дубняк Катерина Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 193-205
1199521
  Хоменко І. Соціальнокомунікаційний і соціолінгвістичний аспекти прогностичного потенціалу радіодрами // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 29-40


  Дослідження присвячене радіодрамі як складникові соціальнокомунікаційної системи. Досліджена специфіка радіоп"єси, цього засобу соціального прогнозування. Проблему вивчено в контексті політичної ситуації в Україні. Практична мета роботи пов"язана з ...
1199522
  Корнєєв В.М. Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Корнєєв Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
1199523
  Корнєєв В.М. Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Корнєєв Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 422, [29] арк. – Додатки: арк. [29]. – Бібліогр.: арк. 317-422
1199524
  Каралкіна Н. Соціальнокомунікаційні особливості регіональних телеканалів на Закарпатті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 42-45. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті наведено актуальні проблеми регіональної тележурналістики на прикладі діяльності державного телеканалу "Тиса-1", а також приватних телеканалів. Здійснено порівняння мас-медійної продукції, яку вони виготовляють. У висновковій частині ...
1199525
  Бондаренко І.С. Соціальнокомунікаційні техніки та ресурси у війнах нового покоління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 13-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1199526
  Присяжнюк В. Соціальному захисту громадян - постійну увагу прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.7-13
1199527
  Кінах А. Соціальну політику не можна робити заручницею політичного популізму // Соціальна політика, 2003


  [Інтерв"ю президента Українського Союзу промисловців та підприємців
1199528
  Ігнатова Л.Р. Соцільна структура українського суспільства у Російській імперії пореформеного періоду (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Л.Р. Ігнатова, Ш.Ш. Рамзанов // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 27-37
1199529
  Рудешко Александр Иванович Соцімально-паолитическое развитие освободившихся государств Карибского Бассейна : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Рудешко Александр Иванович; КГУ. – Київ, 1991. – 154л. – Бібліогр.:л.150-165
1199530
   Соцінтерн в епоху глобалізації : Матеріали Нью-Йоркського (1996) та Паризького (1999) конгресів. – Київ : Основні цінності, 2000. – 236c. – (Сучасна думка ; Кн. 8). – ISBN 966-7856-03-8
1199531
  Шепель Ю.О. Соціо- та психолінгвістичні методи сучасних досліджень // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 166-173
1199532
  Ярошовець В.І. Соціо-гуманітарний дискурс сучасної парадигми філософії освіти // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 107-109
1199533
  Маценко О.М. Соціо-еколого-економічні індикатори сталого водокористування / О.М. Маценко, О.І. Маценко, С.О. Кальченко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 19-30. – ISSN 1726-8699
1199534
  Бакалінський М.Л. Соціо-етнолект the Mobspeak як джерело поповнення вокабуляру сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 40-45. – Bibliogr.: Літ.: С. 44-45; 16 поз.
1199535
  Коломієць О.Г. Соціо-культурний аспект упередження агресивності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 250-257
1199536
  Гончар М.М. Соціо-лінгвальні особливості суспільно-політичної лексики // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 71-73
1199537
  Мельник В. Соціоантропологічні запити та виміри науково-технічного поступу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 84-97. – ISSN 0235-7941
1199538
  Пацюк В.С. Соціогеографічний аналіз ставлення мешканців Криворіжжя до розвитку індустріального туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 58-63 : рис.
1199539
  Безпальчий В.Ф. Соціоглогічні аспекти праці / В.Ф. Безпальчий. – К, 1975. – 46с.
1199540
  Середа Г.В. Соціографія релігії як напрямок емпіричної соціології релігії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 83-84
1199541
  Вовканич Степан Йосипович Соціогуманістична парадигма інтеграційної стратегії розвитку України та її регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 7-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  В умовах глобалізаційних викликів та впливів досліджуються роль і значення запропонованої соціогуманістичної парадигми для розробки інтеграційної стратегії розвитку України (її регіонів) як універсальної концепції гармонізації процесів ...
1199542
  Вовканич С. Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 53-57. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1199543
  Вовканич С. Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-48. – Бібліогр.18 назв. – ISSN 0131-775Х
1199544
  Горбатюк С.Є. Соціогуманітарна безпека як об"єкт державної політики і управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 91-98. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1199545
  Андрущенко В.Л. Соціогуманітарна доктрина західної фінансової думки : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 3-10. – Бібліогр.: 16 назв
1199546
  Надибська О.Я. Соціогуманітарне пізнання у контексті визначення цінностей та пріоритетів розвитку соціуму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 83-94. – ISSN 2072-1692
1199547
  Солошенко О.І. Соціогуманітарний вектор освітнього процесу в технічних вишах як запорука підготовки конкурентоздатних фахівців // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 40-45. – ISSN 1562-529Х
1199548
  Усатенко Т. Соціогуманітарний простір концепту "ідентичність" / Т. Усатенко, Г. Усатенко // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 7 (101). – С. 58-63


  Ідентичність (особистісна і соціальна) розглядається як індивідуалізація через соціалізацію з визначенням історичних етапів її становлення і знаходження нових смислів у різних культурно-історичних періодах в єдності внутрішніх та зовнішніх соціальних і ...
1199549
  Петренко К.В. Соціогуманітарний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 174-177
1199550
  Куценко В. Соціогуманітарний розвиток у контексті реформування економіки та забезпечення високої якості життя // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 183-191. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розкрито роль соціогуманітарної сфери та її роль к забезпеченні реформування економіки, високої якості життя, обгрунтовано шляхи регулювання економіки та зростання добробуту населення.
1199551
  Генсіцький Ю.Д. Соціогуманітарний функціонал NBICS-медіатнехнічного середовища // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 33-35
1199552
   Соціогуманітарні дослідження у національній Академії наук України. 2004-2008 : звіт Секції суспільних і гуманітарних наук НАНУ до 90-річчя Національної академії наук України / НАНУ, Секція суспільних і гуманітарних наук, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ редкол. : В.М. Литвин (голова), О.С. Онищенко та ін ]. – Київ : НБУВ, 2008. – 372 с. – ISBN 978-966-02-5093-2
1199553
  Павко А.І. Соціогуманітарні науки в Україні: стан‚ проблеми‚ перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі творчого‚ конструктивно-критичного використання новітніх нормативно-правових документів‚ в освітній та соціальній царині різноманітних соціогуманітарних джерел та видань здійснено спробу проаналізувати реальний стан соціогуманітарних ...
1199554
   Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів. – ISSN 2307-0463
№ 7. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1199555
   Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів. – ISSN 2307-0463
№ 8. – 2015. – 141 с. – Резюме укр., англ. мовами
1199556
  Пожуєва І.С. Соціодинамічна економіко-математична модель дослідження комплексних міграційних феноменів / І.С. Пожуєва, О.В. Коротунова, Т.І. Левицька // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 107-115. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1199557
  Третяк Ю.Ю. Соціодискурсивні параметри визначення ідентичності респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 474-483


  Статтю присвячено дослідженню і спробі категоризації ідентифікаційних ознак респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю. Статья посвящается исследованию и попытке категоризации идентификационных признаков респондента в жанре ...
1199558
  Гацька Л. Соціоекологічні ризики кризового та посткризового розвитку ринку праці в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-32. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті інституційні та соціоекологічні фактори формування легітимних і нелегітимних відносин між суб"єктами ринку праці в Україні в умовах фінансово-економічної кризи та післякризового розвитку. В статье рассмотрены институциональные и ...
1199559
  Волос С.В. Соціоекологія - інтегральна наука сучасності // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 126-129. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1199560
  Назарук М.М. Соціоекологія. Словник-довідник / М.М. Назарук. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 172с. – ISBN 966-7148-17-3
1199561
  Ксьонова О.В. Соціоекономіка як основа стратегії розвитку сільського господарства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "IAE") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 2013. – № 6 (224), червень. – С. 103-106. – ISSN 2221-1055
1199562
   Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) / В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 4-13. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1199563
  Руженський М.М. Соціоекономічні передумови інноваційного розвитку економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 23-24. – Бібліогр.: 8 назв
1199564
  Стасюк Т.В. Соціокогнітивний підхід до вивчення терміна: аналіз визначень лінгвістів-когнітологів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 50-62
1199565
  Бистров Я.В. Соціокогнітивні параметри рекурентності лексичних повторів (на матеріалі англомовної прози) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 13-16. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті визначено парадигму лексичних повторів (ключових слів) у тексті, які виступають важливим літературним заосбом підвищення соціопрагматичної ефективності художнього тексту. Актуалізовані одиниці ментального лексикону головної героїні ...
1199566
  Кондрико А.А. Соціокодова система українських мас-медіа : монографія / А.А. Кондрико. – Запоріжжя : Інтер-м, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-160, 233-235. – ISBN 978-966-2672-22-0
1199567
  Олтаржевський Д.О. Соціокомунікативна ефективність внутрішнього корпоративного мас-медіа як один із чинників розвитку бізнесу (на прикладі корпоративного видання компанії IDS Group "Акваторія") // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 22-25


  У статті досліджується ефективність корпоративних видань та їх уплив на розвиток бізнесу. In the article it is researched the efficiency of corporative editions and their impact on development of business. Keywords: corporate edition, PR, ...
1199568
  Кондратська В.Л. Соціокомунікативна специфіка етнічної преси Криму // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 28-31


  Кримський інформаційний простір унікальний і багатовимірний. Зростання національної самосвідомості і міжетнічної напруженості задають журналістиці межі і параметри висвітлення національної проблематики, мета яких - інформаційне врегулювання стосунків ...
1199569
  Стехіна В.М. Соціокомунікативний аспект досліджень масмедійного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 6-10


  Розглянуто соціальні и комунікативні компоненти в медіадослідженнях, соціолінгвістичні проблеми інтержаргону, суржику, мови політики. The article deals with social and communication components in media research, social and linguistic problems of ...
1199570
  Матвієнко О. Соціокомунікативний вимір досліджень сфери громадського харчування / О. Матвієнко, М. Цивін // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 228-232


  У статті запропоновано підхід до вивченння сфери громадського харчування як соціокомунікативної системи. Виявлено комунікативні функції сфери громадського харчування. Показано зв’язки сучасних соціокомунікативних функцій у історичному зв’язку. В ...
1199571
  Косачова О.О. Соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 167-177


  Досліджено сучасний стан та базові проблеми використання можливостей телевізійної журналістики провідними бібліотеками Харкова. Визначено соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки.
1199572
  Жук О. Соціокомунікативні моделі "Я+Я" і "Я+ВІН" на регіональному телебаченні (творча особистість тележурналіста) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 231-238. – Бібліогр.: Літ.: С. 237; 13 поз. – ISSN 2078-1911
1199573
  Садівничий В.Ю. Соціокомунікативні параметри медичної преси підросійської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 377-383


  Аналізуються спеціалізовані медичні періодичні, продовжувані та серіальні видання. Протягом 1860-1919 рр. у дев"яти губерніях України їх видавалося понад 180 назв. У ролі видавців, засновників та редакторів виступили більш ніж 170 осіб: науковці, ...
1199574
  Хітрова Т. Соціокомунікативні технології формування історичної пам"яті в радянському комунікативному середовищі // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 25-33


  У статті проаналізовано медійну модель формування змісту й трансляції «історичної пам’яті» у межах радянського комунікативного середовища. Визначено специфіку використання маніпуляційних комунікативних стратегій у реалізації радянської «політики пам’я ...
1199575
  Воскобойнікова-Гузєва Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 1 (231). – C. 12-17. – ISSN 1029-7200


  Спираючись на моніторинг сайтів вітчизняних бібліотек та їхніх сторінок у соціальних мережах, автор розкриває особливий зріз національного інформаційного простору, який транслює світові позицію держави, громадянського суспільства, окремо взятого ...
1199576
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційна інженерія: об"єкт, предмет і методи дослідження / Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник, А.А. Федонюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 374-389. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; № 829). – ISSN 0321-0499
1199577
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційна інженерія: системна відповідь на виклики інформаційного суспільства / Н.Е. Кунанець, Г.І. Липак, В.В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – С. 96-100. – ISSN 2409-9805
1199578
  Стехіна В. Соціокомунікаційний аспект дискурсу сучасних суспільних протестних рухів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 22-31


  У статті розглянуто особливості неформальних мовленнєвих спільнот в рамках соціокомунікаційних дискурсів, перераховано риси основних комунікаторів, визначено перспективи вивчення лідерів дискурсів суспільних протестних рухів на матеріалі ...
1199579
  Пастушенко О.В. Соціокомунікаційний аспект сучасних досліджень періодики як частини інформаційних ресурсів бібліотек // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 26-28. – ISBN 978-966-02-7337-5
1199580
  Воронова Л.М. Соціокомунікаційний вимір діяльності установ культури України в 1970–1980-ті рр. ХХ ст. / Л.М. Воронова, Н.С. Мартем"янова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 14-23. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто діяльність установ культури України в 1970-1980-ті рр. ХХ ст. в контексті реалізації ними соціально-комунікаційної функції. Виявлено, що в культурно-освітній роботі домінували адміністрування, надмірна централізація, чітка регламентація ...
1199581
  Кіслов Д.В. Соціокомунікаційний маркетинг як механзм державного управління:основні принципи // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 26-30. – ISSN 2307-6194
1199582
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційний підхід у бібліотекознавстві:інновація чи відновлення традицій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 11-18


  Розглянуто особливості подання теоретичних засад соціальних комунікацій
1199583
  Кропочева Н. Соціокомунікаційні аспекти діяльності галузевих бібліотек: спроба дискурсу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 34-43. – ISSN 2224-9516


  На прикладі функціонування Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В.О. Сухомлинського зроблено аспектний аналіз формування комунікаційних моделей галузевих бібліотек. Виокремлено базові терміни і концепти комунікаційної сфери книгозбірень цього ...
1199584
  Кунанець Н. Соціокомунікаційні канали передавання інформації в електронних бібліотеках / Наталія Кунанець, Антоній Ржеуський // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  Наведено дискурс формування соціокомунікаційних процесів у бібліотеках як вагомий складник трансляції соціальних знань. Запропоновано концепцію дослідження електронного репозитарію як соціокомунікаційного каналу передавання повідомлень з метою ...
1199585
  Чирва А.С. Соціокультурна адаптація міжнародних студентів в університетах України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 490-495. – ISSN 2312-5993


  У статті здійснено аналіз сучасного забезпечення соціокультурної адаптації міжнародних студентів в університетах України. Висвітлено сутність та особливості процесу. Встановлено три основні рівні соціокультурної адаптації міжнародних студентів в ...
1199586
  Яковенко М. Соціокультурна актуальність екзистенціалізму // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 84-91. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1199587
  Лакішик Д.М. Соціокультурна асиметрія американо-європейських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 74-82
1199588
  Гуменюк В.В. Соціокультурна база як складова туристичного потенціалу Івано-Франківщини // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.85-89
1199589
  Бадан А.А. Соціокультурна глобалізація як фактор універсалізації західних стандартів прав і свобод // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 12-16. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1199590
  Зінченко В. Соціокультурна глобалізація, трансформації наукового знання і постмодерна парадигма в соціальній філософії освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 162-185
1199591
  Бірюкова Т.Ф. Соціокультурна детермінанта соціалізації молоді у руслі євроінтеграції // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 17-23
1199592
  Гурова О.М. Соціокультурна детермінація називання осіб зі значенням "вік людини" в українській мові (діти і старі) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 13-16. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
1199593
  Ченбай Н.А. Соціокультурна детермінація науково-технічного знання в інформаційну епоху // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 40-49
1199594
  Левцун О.Г. Соціокультурна детермінація підприємницької поведінки : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.04 / Левцун О. Г.; НАН Укр. Ін-т соціол. – К., 1997. – 22л.
1199595
  Зотова В.А. Соціокультурна динаміка діяльності бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка / В.А. Зотова, О.Є. Матвійчук // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 78-83


  Розглянуто загальні тенденції розвитку бібліотек у ВНЗ як соціокультурних центрів.
1199596
  Волков С.М. Соціокультурна динаміка інституалізаційних, інтеграційних та регіоналізаційних процесів в мистецькій освіті України: культурологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Волков Сергій Михайлович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 28 с. – Бібліогр.: 23 назви
1199597
  Вишняк О.І. Соціокультурна динаміка політичних регіонів України : соціологічний моніторинг : 1994-2006 / О.І. Вишняк ; НАНУ, Ін-т соціології. – Київ, 2006. – 203 с. – ISBN 978-966-02-4171-2
1199598
  Москвічова Ю.О. Соціокультурна динаміка розвитку Вінниччини періоду незалежності України (1991-2014 рр.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Москвічова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1199599
  Григоренко В.Л. Соціокультурна динаміка суспільства щодо соціального виховання дітей з інвалідністю: шлях до інклюзивної освіти / В.Л. Григоренко, О.І. Рассказова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 48. – С. 190-202. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471
1199600
  Антонюк О.В. Соціокультурна динаміка українського соціуму в умовах глобалізації // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 73–82
1199601
  Куцик П.О. Соціокультурна діалектика економічних систем / П.О. Куцик, Г.І. Башнянин, Б.М. Шевчик // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2017. – № 1 (75). – С. 71-83. – ISSN 1726-8699
1199602
  Іскра С.І. Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у контексті духовної культури Поділля : Автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Іскра С.І. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1199603
  Погасій Л.П. Соціокультурна зумовленість мови // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 163-166. – ISSN 2076-1554
1199604
  Колосок Т.С. Соціокультурна ідентичність в умовах європейської інтеграції (на прикладі україно-чеських культурних зв"язків) : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Колосок Т.С.; Національна музична академія імені П.І.Чайковського. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1199605
  Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань / Лариса Нагорна ; НАН України ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-02-6125-9
1199606
  Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Слабінська С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 198 л. – Бібліогр.: л. 179-198
1199607
  Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Слабінська С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1199608
  Муратов Д.Є. Соціокультурна інформація та її врахування у перекладі і підготовці перекладачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 103-105. – Бібліогр.: с. 105, Літ.: 6 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Досліджено соціокультурну інформацію при перекладі, а також комунікативні, культурні та лінгвокогнітивні чинники, які впливають на цей процес.
1199609
  Харламова Л.С. Соціокультурна компетентність майбутніх менеджерів : метод. рекомендації з вивч. навч. дисциплін "Укр. мова за проф. спрямуванням", "Інозем. мова за проф. спрямуванням", "Друга інозем. мова за проф. спрямуванням" / Л.С. Харламова ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кіровоград : [б. в.], 2014. – 118, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1199610
  Хоменко Н.В. Соціокультурна компетентність як освітній аспект життєдіяльності особистості // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 87-88
1199611
  Насєдкіна О.О. Соціокультурна компетенція мовної освіти // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 4/5 (446/447). – С. 9-14
1199612
  Прудникова О.В. Соціокультурна комунікація в контексті становлення та розвитку інформаційної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1199613
  Степанов В.Ю. Соціокультурна концепція еволюції інфомаційного середовища // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 61-67
1199614
  Петрушкевич А.В. Соціокультурна критика свідомого та несвідомого у структурі культуротворення: неофрейдизм // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 120-126. – ISSN 2226-3209
1199615
  Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство : [ монографія ] / Мар"ян Житарюк. – Львів, 2008. – 416с. – ISBN 5-8326-0159-9
1199616
  Хоменко А. Соціокультурна обумовленість виникнення й розвитку концепцій виховання XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 84-95. – ISSN 2312-5993
1199617
  Цвібель А.О. Соціокультурна обумовленість економічної діяльності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 134-136
1199618
  Пантелєєва І.А. Соціокультурна обумовленість падіння перфомансної декламації Стародавнього світу // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 149-156. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)
1199619
  Цвібель А.О. Соціокультурна обумовленість підприємництва // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 85-90. – ISBN 966-7943-03-8
1199620
  Горенко Л. Соціокультурна парадигма українознавчої науки XXI століття: історія та перспективи розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 129-133
1199621
  Макаренко Є.А. Соціокультурна політика Ради Європи: перспективи та здобутки Європейського року міжкультурного діалогу / Є.А. Макаренко, О.С. Присяжнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 9-14
1199622
  Горлинський В.В. Соціокультурна регуляція процесів сталого розвитку і безпеки суспільства: гносеологічний вимір // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 125-132
1199623
  Горлинський В.В. Соціокультурна регуляція процесів сталого розвитку і безпеки суспільства: гносеологічний вимір (Частина 2) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 67-74
1199624
  Щербина А.М. Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації : монографія / Анатолій Щербина. – Київ : Академвидав, 2013. – 196, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 182-196. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-058-5
1199625
  Васильєва М.П. Соціокультурна рекреація і саморефлексія культури в проблемно-тематичному вимірі сучасної культурологічної освіти / М.П. Васильєва, О.Ю. Волох // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 75-82
1199626
  Ткачук М.А. Соціокультурна рецепція наукової спадщини Т. і Ф. Бугайко та О. Мазуркевича // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 277-288. – ISBN 978-617-7009-44-3
1199627
  Набруско І. Соціокультурна роль грошей у процесі споживання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 147-155. – ISSN 1563-3713
1199628
  Матюшина А.В. Соціокультурна роль мас-медіа у формуванні громадянського суспільства в Україні : комунікативний дискурс : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій :спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Матюшина А. В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр. : 8 назв.
1199629
  Матюшина А.В. Соціокультурна роль мас-медія у формуванні громадського суспільства в Україні:комунікативний дискурс : дис. ... канд наук із соціальних комунікацій. Спец 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Матюшина А.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 204 л. – Бібліогр.: л. 176 - 204
1199630
  Покляцький С.А. Соціокультурна складова умов життя населення великих міст України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 198-209 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1199631
  Ларцев В. Соціокультурна спадщина в ролі фактора синергетичної еволюції людства та особистості // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.158-165. – ISBN 966-7653-02-8
1199632
  Паламарчук Лариса Соціокультурна спрямованість практичних робіт у курсі "Загальна географія" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 27-30. – Бібліогр. 3 назви
1199633
  Фоменко Людмила Костянтинівна Соціокультурна трансформація медичного знання : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Фоменко Людмила Костянтинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1199634
  Ніколаєва Т.М. Соціокультурна характеристика підприємців України (1861-1914 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 95-107. – ISSN 0130-5247
1199635
  Ченбай Н.А. Соціокультурна цінність науково-технічного знання та соціальних технологій в інформаційному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 107-114
1199636
  Сорочук Л. Соціокультурне життя української діаспори як чинник збереження національної культури у Західному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-65. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема функціонування та збереження української народної традиції в умовах міграції. Вивчається специфіка українського культуротворення за межами Української держави. В статье исследуется проблема функционирования и сохранения ...
1199637
  Спинка Л.А. Соціокультурне підгрунтя легітимних політичних інститутів в умовах глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – 41-49. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1199638
  Ушно І.М. Соціокультурне регулювання ділової активності: український контекст // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 86-95
1199639
  Капіца В.Ф. Соціокультурне регулювання трансформаційних процесів в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 330-334. – ISBN 978-966-177-064-4
1199640
  Бабенко Т. Соціокультурне середовище вищого навчального закладу як фактор розвитку конкурентоздатності фахівця // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 134. – C. 42-46. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1199641
  Чернова К. Соціокультурне середовище діаспори як простір ідентичностей та ідентифікацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціокультурне середовище діаспори як простір ідентичностей та ідентифікацій, різні наукові підходи до визначення цієї проблеми. Ключову роль у цьому аспекті відведено етнічній ідентичності, виявленню основних її індикаторів у середовищі ...
1199642
  Верстюк В.В. Соціокультурне середовище і процес формування світогляду М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 52-63. – (Історичні науки ; Т. 21)
1199643
  Капська А.Й. Соціокультурне середовище і ціннісні орієнтації особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 85-87. – (Педагогічні науки)


  У статті розкривається взаємозв"язок і взаємовплив ціннісних орієнтацій особистості; аналізується особистість як культурний об"єкт у певному соціумі.
1199644
  Жорнова О.І. Соціокультурне тло сучасних художніх практик : до ознак позиціонування учасника // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.158-166
1199645
  Килимистий С.М. Соціокультурний аналіз анімації в туризмі // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 142-146
1199646
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз гендерних стратегій: особливості сприйняття та викладання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 14-22. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
1199647
  Ходаківська Я. Соціокультурний аналіз літературознавства // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 134-141
1199648
  Малес Л. Соціокультурний аналіз міського простору // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 310-318. – ISBN 978-966-2241-22-8
1199649
  Тягло К.О. Соціокультурний аналіз тенденцій сучасної української літератури // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 115-122. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статье сделана попытка обобщенного анализа базовых тенденций современного украинского литературного процесса. На основе культурно-аналитического подхода раскрывается роль художественного произведения как объекта репрезентативной культуры. Выделяются ...
1199650
  Бугров В.А. Соціокультурний аналіз як метод філософських досліджень / В.А. Бугров, М.Ю. Русин // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 241-260. – ISBN 978-966-439-469-4
1199651
  Русин М.Ю. Соціокультурний аналіз як метод філософсько-естетичних досліджень / М.Ю. Русин, С.В. Руденко // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Метод соціокультурного аналізу посідає важливе місце в системі методологічних засад філософського пізнання. Історично формуючись в межах діалектичного мислення, цей метод розробляється у руслі методологічних проблем історико-філософського пізнання далі ...
1199652
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія в ситуації поліпарадигмальності соціологічного теоретизування // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 13-18. – ISBN 978-966-651-861-9


  Соціокультурний аналіз як нова пізнавальна стратегія прагне віднайти себе в існуючих матрицях соціологічного теоретизування. Проте очевидно, що з часом змінюються і самі їх координати.Тож таке знаходження себе повсякчас потребує перевизначення і тому ...
1199653
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Малес Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 428 л. – Бібліогр.: л. 367-428
1199654
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Малес Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 34 назви
1199655
  Литвинов О.О. Соціокультурний аспект англомовних номінацій зорової поведінки мовця // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 432-440


  Стаття присвячена розгляду соціокультурного аспекту номінацій невербального компонента комунікації "зорова поведінка" в сучасній англійській мові. Увага зосереджується на комунікативних функціях та соціокультурних характеристиках досліджуваних ...
1199656
  Ложечкін В. Соціокультурний аспект європейської інтеграції Республіки Польща (1989-2004 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 94-97. – ISSN 1728-9343
1199657
  Кікоть А.А. Соціокультурний аспект кольорової символіки в костюмному сценарії // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 130-137
1199658
  Матюша П.А. Соціокультурний аспект перекладу французьких та румунських назв військових структур українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 210-214.
1199659
  Римар Я.С. Соціокультурний вимір бідності в умовах кризового суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 173-179. – ISSN 2077-1800
1199660
  Мисечко О. Соціокультурний вимір радянських шкільних підручників з англійської мови: ретроспективний аналіз // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 2 (72). – C. 26-34
1199661
  Гранчак Т. Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як інструмент формування національної пам"яті // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 7-14. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано соціокультурний дискурс національних бібліотек України, розкрито його специфіку, місце і роль у формуванні національної пам"яті. Наголошується на необхідності вироблення консенсусного підходу до формування концепту національної пам"яті, ...
1199662
  Онопрієнко М.В. Соціокультурний зміст високих технологій // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – C. 39-43. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1199663
  Веденєєв В.О. Соціокультурний зміст політичного процесу: методологічне підгрунтя дослідження проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 150-154. – ISSN 2077-1800
1199664
  Погрібна В.Л. Соціокультурний контекст акмеологічного аналізу професійної діяльності юриста / В.Л. Погрібна, І.В. Підкуркова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 74-80. – ISSN 2077-1800
1199665
  Давиденко Г.В. Соціокультурний контекст породження дискурсу німецької казки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 62-66
1199666
  Хорольська Т.А. Соціокультурний контекст ціннісного світовідношення особистості // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 124-131. – ISSN 2076-7382
1199667
  Петранговська Н.Р. Соціокультурний портфель як засіб формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 249-252. – (Серія : Педагогічні науки)
1199668
   Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / [Н.М. Авер"янова та ін. ; упоряд. К.А. Кобченко ; за заг. ред. М.І. Обушного] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – 382, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-640-241-1
1199669
  Кузнєцова А.С. Соціокультурний простір міста в контексті модернізації українського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 25-27
1199670
  Наулко В. Соціокультурний розвиток України на тлі модернізаційних процесів // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 220-222
1199671
  Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України : монографія / М.Ф. Юрій. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2008. – 738 с. – ISBN 966-7982-92-0
1199672
  Лукащук О. Соціокультурний статус вищої освіти: історико-соціологічний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 131-140. – ISSN 1563-3713
1199673
  Довбня В.М. Соціокультурний та історико-політичний контексти освітньої та наукової діяльності Г. Ващенка. Ст. 2 Філософсько-освітня рефлексія Г. Ващенка та її суспільно-політичне заломленняе // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 99-107
1199674
  Чудовська І.А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології : дис. ... д-ра соціолог. наук : 22.00.04 / Чудовська Ірина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 446 л. – Додатки: л. 396-416. – Бібліогр.: л. 417-446
1199675
  Чудовська І.А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Чудовська І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 39 назв
1199676
  Щербяк Ю.А. Соціокультурний формат світогляду Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 76-78. – ISSN 1810-2131
1199677
  Сащук Г.М. Соціокультурний чинник інформаційної складової національної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 82-91
1199678
  Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні : Автореф. дис. ... канд. політ. наук.:23.00.02 / Нагорняк Т.Л.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
1199679
  Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні : Дис....канд.політ.наук.Спец.23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна; Донецький нац.університет. – Донецьк, 2000. – 214л. + Додатки:л.196-214. – Бібліогр.:л.172-193
1199680
  Пірська Х. Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору
1199681
  Пірська Х. Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 43-47. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1199682
  Кучерук Т. Соціокультурні аспекти глобалізації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціальні та культурні форми глобалізації економіки. Social and cultural forms of economic globalisation are examined.
1199683
  Риндзак О.Т. Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 120-127. – ISSN 1562-0905
1199684
  Голубович О. Соціокультурні аспекти інтеграціних процесів у добу глобалізації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 7-16. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
1199685
  Швець Дмитро Євгенійович Соціокультурні аспекти інформатизації вишої освіти : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Швець Д.Є.; ЗДІА. – Запоріжжя, 2004. – 177л. – Бібліогр.: л. 164-177
1199686
  Швець Дмитро Євгенійович Соціокультурні аспекти інформатизації вищої освіти : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук:22.00.04 / Швець Д.Є.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1199687
  Ковальова Г.П. Соціокультурні аспекти кризи національної ідентичності в контексті глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 63-71
1199688
  Мотузенко Богдан Ігорович Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу : Дис... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Мотузенко Богдан Ігорович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 252 л. + Додаток: л. 198-252. – Бібліогр.: л. 176-197
1199689
  Мотузенко Богдан Ігорович Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук: 22.00.04 / Мотузенко Б.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1199690
   Соціокультурні аспекти права на комунікацію. – Київ : ЦВП, 1997. – 130с. – ISBN 9667181049
1199691
  Федорів Ярослава Романівна Соціокультурні аспекти просодичної органиізації висловлювань-невдоволень. : 10.02.04. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Федорів Ярослава Романівна; КДЛУ. – Київ, 2000. – 20 с.
1199692
  Торушанко В.Р. Соціокультурні аспекти розвитку поліетнічного суспільства в межах регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 196-202. – Бібліогр.: 10 назв.
1199693
  Скорик А. Соціокультурні аспекти розвитку радянського телебачення 60-х років ХХ ст. / Андріана Скорик // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 294-311
1199694
  Козловський Є.В. Соціокультурні аспекти розвитку туризму в умовах глобалізації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 59-66. – Бібліогр.: 10 назв.
1199695
  Осипова Н.П. Соціокультурні аспекти становлення особистості: від Сковороди до сучасності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 155-161
1199696
  Константінова В. Соціокультурні аспекти урбанізаційних процесів на Півдні України (друга половина XIX - початок XX століття) / Вікторія Константінова ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : ЗНТН, 2011. – 99, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5931-7
1199697
  Удод О.А. Соціокультурні аспекти формування української нації в XIX ст. / О.А. Удод, М.Ф. Юрій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – 189-202. – ISSN 2312-2587
1199698
  Удод О.А. Соціокультурні аспекти формування української нації в XIX столітті / О.А. Удод, М.Ф. Юрій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 86-97. – ISSN 2312-2587
1199699
  Бакіров В. Соціокультурні бар"єри модернізації української вищої школи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 1 (75). – С. 8-13. – ISSN 1562-529Х
1199700
  Комарніцький І.О. Соціокультурні виміри гостинного сервісу : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Комарніцький Ігор Олегович ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1199701
  Ліпич І.І. Соціокультурні виміри екологічної діяльності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 93-96. – ISSN 2072-1692
1199702
  Давидовський К.Ю. Соціокультурні виміри міжнародного фестивального руху: за результатами IV міжнародного музичного фестивалю "Віртуози планети" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 257-265
1199703
  Савельєв Ю. Соціокультурні виміри модернізації та економічний розвиток європейських суспільств: Україна в координатах цінностей та ідентичності // Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 3, липень - вересень. – С. 18-37. – ISSN 1563-3713
1199704
  Чудовська-Кандиба Соціокультурні виміри рекламних практик = The sociocultural dimensions of advertising practices : монографія / Ірина Чудовська-Кандиба. – Київ : КІС ; Студія "Нова сторінка", 2010. – 444, [4] с. : іл. – Парал. тит. арк. та анот. англ. мовою. – Бібліогр.: c. 405-426. – ISBN 978-966-2141-72-6
1199705
  Кравець Л. Соціокультурні детермінанти динаміки метафори в мові української поезії // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – № 3. – С. 48-57. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано сплив Соціокультурних чинників на зміни метафори в українській поезії ХХ ст.
1199706
  Чернова К.О. Соціокультурні детермінанти модернізації вищої школи // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 341-346. – ISBN 978-966-171-387-0


  У доповіді розглянуті сучасні тенденції розвитку вищой школи. Основна увага приділена соціокультурним детермінантам модернізації вищої школи.
1199707
  Спинка Л.А. Соціокультурні джерела легітимності влади політичних інструментів // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 78-80
1199708
  Владимиренко В.Є. Соціокультурні засади та еволюція типів раціональності : Дис... канд. філос.наук: 09.00.11 / Владимиренко В. Є.; МО України, Укр., держ. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 1994. – 203л. – Бібліогр.:л.181-203
1199709
  Владимиренко Вячеслав Євгенович Соціокультурні засади та еволюція типів раціональності : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Владимиренко Вячеслав Євгенович; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 25 с.
1199710
   Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві : матеріали міжнародної наукової конференції, 21-22 листопада 2003 р. – Харків : ХДАК, 2003. – 240 с. – ISBN 966-7352-70-6
1199711
  Вергун Д.В. Соціокультурні контексти проектування та функціонування концепту іміджу : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Вергун Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Центр гуманіт. освіти НАН України. – Київ, 2016. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 172-187
1199712
  Вергун Д.В. Соціокультурні контексти проектування та функціонування концепту іміджу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Вергун Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1199713
  Крупко О.І. Соціокультурні концепти життя/смерть у мовній картині світу Ліни Костенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 112-125. – ISSN 2413-5593
1199714
  Таранова К. Соціокультурні мільо в класовій структурі українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-48. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується концепція соціокультурних середовищ (мільо). Розглянуті основні теоретичні засади концепції, що викладені в роботах Міхаеля Фестера та Штефана Граділа. В ході даного огляду уточнено понятійний конструкт "соціокультурні середовища" ...
1199715
  Грабовський С. Соціокультурні норми у вимірах постмодерної доби // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 7-26. – ISSN 2227-1503
1199716
  Набруско І. Соціокультурні особливості споживчої поведінки як категорії соціального аналізу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 95-100. – ISSN 1810-2131
1199717
  Лозовий В.С. Соціокультурні особливості українського народу і державотворчі процеси в добу революції (1917 - 1921 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 340-350. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1199718
  Чернова К. Соціокультурні особливості українців Румунії // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-78.
1199719
  Свириденко Д.Б. Соціокультурні передумови зародження та генези європейських університетів: контекст академічної мобільності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 9-13. – ISSN 2226-3209
1199720
  Кудря І.Г. Соціокультурні передумови російскої моделі модернізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1199721
  Грама Т.Б. Соціокультурні передумови та ідейні засади театру абсурду // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 128-130. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1199722
  Держко І.З. Соціокультурні передумови формування класичної метафізики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 6-10. – ISSN 2077-1800
1199723
  Ліснича В.М. Соціокультурні потреби громадян: реалізація та задоволення в умовах плюралістичної сегментації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ліснича Вікторія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1199724
  Тормахова А.М. Соціокультурні практики в теорії дігімодернізму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 121-123
1199725
  Стецюк І.І. Соціокультурні принципи гармонійної трансформації міського середовища : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Стецюк Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1199726
  Артімонова Т. Соціокультурні пріоритети молоді: проблема визначення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 109-116. – ISSN 2078-1016
1199727
  Вовк О.В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20 - х - на початку 30 - х років 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Вовк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 244л. + Додатки : л.214-217. – Бібліогр. : л.218-244
1199728
  Вовк О.В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20 -Х - на початку 30 -Х років 20 століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук. : 09.00.12 / Вовк О. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1199729
  Чернова А.О. Соціокультурні репрезентації у французькому рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 404-412


  Стаття присвячена вивченню поняття соціокультурних репрезентацій, а саме їх ролі, функцій та особливостей використання при створенні французького рекламного дискурсу. Відповідно до цих критеріїв у статті представлено класифікацію соціокультурних ...
1199730
  Ушакова Ж.С. Соціокультурні розбіжності Сходу і Заходу України : проблеми збереження національної ідентичності українців у контексті глобалізаційних викликів // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 285-292
1199731
  Костенок І.В. Соціокультурні складові державного механізму сприяння інституціоналізації місцевого самоврядування : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Костенок Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1199732
  Дороз В. Соціокультурні стереотипи в контексті крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 72-80
1199733
   Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції", 2-3 квітня 2010 р. / Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред.: А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 508 с.
1199734
  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Трухачов О.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1199735
  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Трухачов О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 196 л. – Бібліогр.: л. 177-196
1199736
  Шкляр В. Соціокультурні та політичні моделі журналістики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 5-9. – ISBN 966-294-186-0
1199737
  Іванченко А.С. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Іванченко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182л. – Бібліогр.: л.172-182
1199738
  Іванченко А.С. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Іванченко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1199739
  Грабовська І. Соціокультурні типи "української людини" та їх поведінкові виявлення (філософсько-світоглядний аналіз) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 9-14. – ISSN 0130-7037
1199740
  Поліщук Ю. Соціокультурні трансформації в сучасній Україні як об"єкт дослідження вітчизняних науковців // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 2 (82), березень - квітень. – C. 4-26. – ISSN 2524-0137
1199741
  Поліщук Ю. Соціокультурні трансформації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 391-408. – ISSN 2524-0137
1199742
  Таранюк Г. Соціокультурні трансформації охорони здоров"я в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 1, січень - березень. – С. 95-117. – ISSN 1563-3713
1199743
  Арабаджиев Д.Ю. Соціокультурні тренди та український контекст патріотичного виховання молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 87-90. – ISSN 2077-1800
1199744
  Фадєєв В. Соціокультурні тренди та українські перспективи / Володимир Фадєєв. – Київ : Стилос, 2009. – 194с. – ISBN 978-966-8009-81-5
1199745
  Афоніна О.С. Соціокультурні умови розвитку музичного мистецтва в Україні кінця XX – початку XXI століть // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 113-118. – ISSN 2226-3209
1199746
  Нападиста В.Г. Соціокультурні умови філософських пошуків в Україні XIX - початку XX століття // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Розгляд соціокультурних умов філософських пошуків на теренах України у XIX - на початку XX ст., свідчить про те, що філософська думка в межах колишньої Російської імперії ніколи не зазнавала сприятливого впливу як з боку політичних інституцій так і з ...
1199747
  Коваленко Г.М. Соціокультурні фактори в номінації ключових понять моди XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 259-268. – ISBN 966-581-481-8
1199748
  Сокурянська Л. Соціокультурні фактори конструювання і трансформації громадянської ідентичності сучасного студентства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-70. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновані результати аналізу чинників конструювання громадянської ідентичності сучасного українського студентства за вісями: інституційна, ресурсна та практична. На основі аналізу таких ресурсів, як культурний капітал та ціннісні ...
1199749
  Подаряща О.І. Соціокультурні функції сучасних мас-медіа України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 123-126. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1199750
  Балакірєва О.М. Соціокультурні чинники відторгнення на ринку праці в Україні та країнах Західної і Східної Європи / О.М. Балакірєва, І.І. Локтєва // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (60). – C. 20-30. – ISSN 1681-116Х
1199751
  Білоус А. Соціокультурні чинники громадянського суспільства : Центральна Європа та Україна / А. Білоус, Я. Пасько // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.125-128. – ISSN 1728-9343
1199752
  Чудовська-Кандиба Ірина Анатоліїївна Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації : Дис....канд. соціолог. наук: 22.00.06 / Чудовська-Кандиба Ірина Анатоліїївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 186л. + Додатки: 184-186. – Бібл.:л.:167-184
1199753
  Чудовська-Кандиба Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації. : 22.00.06. Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук. / Чудовська-Кандиба І. А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с.
1199754
  Перепелиця Тетяна Григорівна Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків : Автореф... кандид. соціолог.наук: 22.00.06 / Перепелиця Тетяна Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1199755
  Перепелиця Т.Г. Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків : 22.00.06: Дис. ... канд. соціолог. наук / Перепелиця Т.Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 202л. – Бібліогр.:л.175-188
1199756
  Рахманов О.А. Соціокультурні чинники інституціоналізації підприємництва в Україні : монографія / Олександр Рахманов ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 179 с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-179 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-398-8
1199757
  Черненко Н.А. Соціокультурні чинники концептуалізації поняття ДОБРОЧЕСНІСТЬ в просторі давньоримської лінгвокультури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 351-363


  У дослідженні розглянуто особливості вербалізації латинського концепту VIRTUS як етноспецифічної іпостасі гіперконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ, котрі репрезентують детермінованість його семантики загальним культурно- історичним контекстом римської державності. ...
1199758
  Нестеренко Г.О. Соціокультурні чинники національної самоідентифікації українців // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 55-69
1199759
  Сидоренко С.І. Соціокультурні чинники процесу аналітизації в історіїї англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 208-212
1199760
  Галицький Р. Соціокультурні чинники розвитку натуралістичних тенденцій в образотворчому мистецтві пізнього середньовіччя // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 558-564. – ISSN 1992-5514
1199761
  Павченко В.М. Соціокультурні чинники сучасних освітньо-виховних студій вищого навчального закладу // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 368-373. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
1199762
  Павченко В.М. Соціокультурні чинники сучасних освітньо-виховних студій вищого навчального закладу // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  У статті обгрунтовані чинники модернізації інтелектуально-освітніх практик ВНЗ, їх адекватність завданням формування гуманістичної професійної культури фахівця сенситивного суспільства.
1199763
  Бондаренко К.І. Соціокультурні чинники формування міграційної політики в суспільстві, що трансформується : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Бондаренко К.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 202л. – Бібліогр.: л. 176 - 202
1199764
  Бондаренко К.І. Соціокультурні чинники формування міграційної політики в суспільстві, що трансформується : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: спец. 23.00.03 / Бондаренко К.І.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 12 назв
1199765
  Суханова К.Ю. Соціолект Кокні та проблема його перекладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 68-71. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1199766
  Александрова О. Соціолект молоді як об"єкт дослідження соціолінгвістики та його стилізація в кінодіалозі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 181-185. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1199767
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як об"єкт лінгвістичних досліджень (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 45-50. – ISBN 966-581-481-8
1199768
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму (на матеріалі англійської мови 90-х років 20 - початку 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Боднар Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1199769
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму (на матеріалі англійської мови 90-х років 20 - початку 21 століття) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Боднар Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 271л. + Додатки: л. 217- 271. – Бібліогр.: л. 188-216
1199770
  Грицайчук К.М. Соціолінгвальна репрезентація України у французькому медійному дискурсі в 2013 році // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – C. 181-190


  Статтю присвячено дослідженню лексико-стилістичних особливостей та функціонування соціолінгвальної репрезентації України на матеріалі французької преси. У роботі розглянуто поняття соціолінгвальної репрезентації, а також надано характеристику ...
1199771
  Дорда В.О. Соціолінгвальні параметри американського студентського сленгу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 20-27. – ISSN 2077-804X
1199772
  Стасюк О.С. Соціолінгвальні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів і дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Стасюк Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 306 л. – Додатки: л. 238-306. – Бібліогр.: л. 196-237
1199773
  Стасюк О.С. Соціолінгвальні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів і дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Стасюк Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1199774
  Шумарова Н.П. Соціолінгвістика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.П. Шумарова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 157, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 148-154. – Бібліогр.: с. 146-147 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-854-8
1199775
  Васильєва Л.П. Соціолінгвістика в південнослов"янських країнах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 37-47. – ISSN 0027-2833
1199776
  Русанівський В.М. Соціолінгвістика і діалектологія // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 0027-2833
1199777
  Римашевський Ю. Соціолінгвістика і лінгвокультурологія: спільне та відмінне у підходах до вивчення взаємодії мови та культури // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 31-37. – Бібліогр.: С. 36; 12 поз.
1199778
  Шумарова Н.П. Соціолінгвістика і стилістика: система кореляцій // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 28-36


  У статті йдеться про загальні предмети соціально-лінгвітичних та стилістичних досліджень, а також специфіку концепцій з огляду методологічних позицій кожної науки. In the article it is considered the common subjects of socio-linguistic and ...
1199779
  Лактіонова А.В. Соціолінгвістика: генеза і розвиток проблематики досліджень // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 92-102
1199780
  Іванова О.Ю. Соціолінгвістична валоризація: мовний вибір у двомовному середовищі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 103-113
1199781
  Воїнов В.В. Соціолінгвістична варіативність лексем/freedom та equality в американських соціокультурних контекстах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 9-16. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджуються мало відомі аспекти функціонування лексем liberty та equality з метою встановлення співвідношення в їх змісті універсальних та партикулярних цінностей. У ролі соціолінгвістичної перемінної виступає ціннісна орієнтація різних соціальних та ...
1199782
  Ущина Валентина Антонівна Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному дискурсі : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Ущина Валентина Антонівна; Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк, 2002. – 208л. – Бібліогр.: л. 183 - 208
1199783
  Ущина Валентина Антонівна Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Ущина В.А.; КНУТШ. – Луцьк, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1199784
  Мацюк Г.П. Соціолінгвістична проблематика в історії мовознавства: типологічна перспектива опису // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 242-253. – ISBN 978-966-1673-17-4
1199785
  Кришталь У. Соціолінгвістична ситуація в освітніх навчальних закладах смт. Ширяєве // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 63-68. – ISBN 978-617-689-129-1
1199786
  Белей Л. Соціолінгвістичне висвітлення терміна "мовний ландшафт" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 36-40. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1199787
  Велика А. Соціолінгвістичне опитування курсантів та працівників міліції м. Одеси про мовну ситуацію в Україні // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 72-77. – Бібліогр.: С. 76-77; 8 назв
1199788
  Пономаренко Ангеліна Соціолінгвістичний "майстер-клас" у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 187-189
1199789
  Клименко О.С. Соціолінгвістичний аспект англо-американских запозичень у сучасній французькій мові новітнього періоду: до питання про нормалізацію англіцизмів. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Клименко О.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1199790
  Павленко В.В. Соціолінгвістичний аспект вивчення медіатекстів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 25-27


  Стаття присвячена дослідженню соціолінгвістичного аспекту медіатекстів. На прикладі статей із газет "The Sun" і "The Times" продемонстровано, як використовують мову представники різних соціальних груп. The article deals with the sociolinguistic aspect ...
1199791
  Трифонов Р.А. Соціолінгвістичний аспект інтертекстуальності в листах Василя Симоненка / Р.А. Трифонов, Г.В. Яновська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1199792
  Оржицький І. Соціолінгвістичний вимір художнього тексту: мовна ситуація в Латинській Америці крізь призму літератури // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 151-158. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1199793
   Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики : Збірник матеріалів / С.Я. Єрмоленко, А.Ю. Пономаренко, С.А. Яременко, Л.В. Любарська, А.В. Гривко, Н.С. Карпенко, Л.М. Кривенко, У.Г. Воліковська; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства; Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Яременко С.А., Любарська Л.В., Гривко А.В., Карпенко Н.С., Кривенко Л.М., Воліковська У.Г.; За ред. А.Ю. Пономаренко. – Київ : НДІУ, 2006. – 96с.
1199794
  Остапчук О.О. Соціолінгвістичний профіль української мови у світлі сучасних славістичних досліджень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1199795
  Бондаренко М.К. Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондаренко Мар"яна Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 187-194. – Бібліогр.: л. 195-232
1199796
  Бондаренко М.К. Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондаренко Мар"яна Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1199797
  Марченко Н.В. Соціолінгвістичний чинник минулого і сьогодення у сучасному бутті лужицьких сербів // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 77-88. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається соціолінгвістичний чинник впливу на буття серболужицьких слов"ян як в історичному, так і в сучасному вимірах. Наголошується на тому, гцо демографічний, соціальний, психологічний, політико- економічний, та релігійні чинники ...
1199798
  Зацний Ю.А. Соціолінгвістичні аспекти вивчення словникового складу сучасної аглійської мови : навчальний посібник / Ю.А. Зацний, Т.О. Пахомова, В.Ю. Зацна ; МОНУ, Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2004. – 284 с. – ISBN 966-599-255-4
1199799
  Ткач Л.О. Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови в працях професора Лариси Масенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1199800
  Ткач Л. Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови у працях професора Лариси Масенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 40-46. – ISSN 0130-5263
1199801
  Сербенська О. Соціолінгвістичні засади Івана Франка // Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-14. – ISSN 1682-3540
1199802
  Хоменко І.А. Соціолінгвістичні засади редагування драматичних радіосценаріїв / І.А. Хоменко, В.І. Фоменко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 9-13


  У дослідженні здійснено спробу сформулювати наукові принципи, що дозволять удосконалити літературний сценарій радіовистави. Проаналізовано відповідність стандартів редагування щодо радіоп"єси, традиційних прийомів виправлення журналістських творів щодо ...
1199803
  Гуйванюк Н. Соціолінгвістичні коментарі у "Граматиці української мови" Василя Сімовича // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 78-87. – Бібліогр.: С. 78-87; 7 назв
1199804
  Нужна К.А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Нужна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1199805
  Нужна К.А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Нужна Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 262 л. – Додатки: л. 217-262. – Бібліогр.: л. 185-216
1199806
  Гарлицька Т. Соціолінгвістичні параметри міського мовлення на тлі прозових творів С. Жадана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
1199807
  Саплін Ю.Ю. Соціолінгвістичні проблеми лексичної антонімії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 22-25. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1199808
  Кирда-Омелян Соціолінгвістичні реалії в мовленнєвому етикеті англійців / Кирда-Омелян, О. Письменна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено результати аналізу праць зарубіжних науковців, письменників, літературних критиків, в яких досліджуються різні аспекти культури та суспільної поведінки англійців (негласні правила й норми, що регулюють спілкування у різноманітних ...
1199809
  Потятиник Уляна Олексіївна Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалі періодики США) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Потятиник Уляна Олексіївна; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – 246 л. + Додатки: л. 189 - 246. – Бібліогр.: л. 164 - 189
1199810
  Потятиник Уляна Олексіївна Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалі періодики США) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Потятиник У.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1199811
  Харченко О.В. Соціолінгвістичні та психолінгвістичні особливості мови тележурналістики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 643-652. – ISBN 966-581-481-8
1199812
  Соплін Ю. Соціолінгвістичні функції українських неофіційних політичних номінацій // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 126-133.


  У статті йдеться про соціально-мовні функції неофіційних іменувань політичних партій та політиків України, зокрема в політичному та медійному дискурсах, які розрізняються cвоїм концептуальним навантаженням. The article deals with sociolinguistic ...
1199813
  Васильєва Т.О. Соціолінгвістичні чинники дискурсу урядових паблік рілейшнз як інституційного // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 79-85. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1199814
  Червінська Т. Соціологи в пошуку // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 2


  Про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі "Соціологічні науки", що проводив факультет соціології нашого університету. Перші місця здобули студенти провідних соціологічних вишів України. Це: Артемій Дейнека, Анастасія Фітісова та ...
1199815
  Якубський Б. Соціологичний метод у письменстві. – Київ : Слово, 1923. – 64, [3] с. – Підпис В. Данилевича на тит.стор. від 24.04.25 р.
1199816
  Когут В.І. Соціологізація класичних управлінських теорій та їхнє застосування в управлінні громадськими організаціями // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 252-258. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Проаналізовано особливості управлінських підходів, поширених у різні історичні часи, досліджено погляди основних теоретиків управління, процес соціологізації класичних управлінських теорій, а також їхній вплив на управління в громадських організаціях.
1199817
  Бохан А.В. Соціологізація та екологізація підприємництва — запорука екологічної безпеки суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-33.
1199818
  Яковенко Ю. Соціологістика: передумови становлення, концептуальний зміст і перспективи розвитку / Ю. Яковенко, О. Коваленко // Соціальна психологія : Український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-20.
1199819
  Ромах О.В. Соціологічна база дослідження відчуття страху та тривожності в мас-медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 28-36. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
1199820
   Соціологічна думка України : навчальний посібник / М.В. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчанов, В.П. Спепаненко; МФ "Відродження". – Київ : Заповіт, 1996. – 424 с. – (Трансформація гуманітарной освіти Україні). – ISBN 5-7707-1076-4
1199821
  Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття : Hавч. посiбн. / О.І. Погорілий; Мiжн. фонд "Вiдpодження". – Київ : Либідь, 1996. – 224 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 5-325-00001-2
1199822
   Соціологічна енциклопедія / ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – Київ : Академвидав, 2008. – 456с. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 978-966-8226-67-0
1199823
  Тарасенко В. Соціологічна епістемологія: проблеми і можливості / В. Тарасенко, І. Майструк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 162-176. – ISSN 1563-3713
1199824
  Бова А. Соціологічна інтерпретація інфраправа // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.17-31
1199825
  Ненько О.Є. Соціологічна концептуалізація гумористичного дискурсу як прояву політичної свідомості : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Ненько О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 225 л. + Додаток: л. 219-225. – Бібліогр.: л. 198-218
1199826
  Ненько О.Є. Соціологічна концептуалізація гумористичного дискурсу як прояву політичної свідомості : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.01 / Ненько О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1199827
  Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних питань : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М. В. ; КНУТШ ; ф-т соціології ; каф. теорії та історії соціології. – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр. : л.197-224
1199828
  Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних систем : автореф. дис. ... канд.соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
1199829
  Музика І.В. Соціологічна концепція права Ю.С. Гамбарова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 24-27. – ISSN 2219-5521


  Розкриваються погляди вченого на предмет юридичної науки, витоки права, систему джерел права, методи дослідження права.
1199830
   Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – 99, [1] с. – Ст. укр., фр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-15-2
1199831
  Яковенко Ю. Соціологічна наука є. А методологічні проблеми де? / Ю. Яковенко, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 46-54. – ISSN 1810-2131
1199832
   Соціологічна наука і освіта в Україні : збірник наукових праць. – Київ : МАУП, 2000-. – ISBN 966-608-070-2
Вип. 1 : Концептуальні засади становлення та розвитку соціологічної науки і освіти в Україні. – 2000
1199833
   Соціологічна наука і освіта в Україні : Збірник наукових праць. – Київ : МАУП, 2000-. – ISBN 966-608-070-2; 966-608-284-5
Вип. 2 : Соціологія в контексті сучасних соціальних змін. – 2003
1199834
  Сусська О. Соціологічна наука між Сциллою і Харибдою сучасного меркантилізму і наукового пізнання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 47-57. – ISSN 1563-3713
1199835
  Вакуленко С.М. Соціологічна освіта в Україні в контексті Болонського процесу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 164-167. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1199836
  Вакуленко С.М. Соціологічна освіта в Україні в контексті Болонського процесу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 164-167. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1199837
  Волович В.І. Соціологічна освіта в Україні та проблеми підготовки фахівців з соціологічних дисциплін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-12. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються проблеми статусу соціологічної освіти в Україні. Аналізуються теоретичні та методичні проблеми забезпечення якості викладання соціології для нефахівців та як фахової дисципліни, зокрема, особливості підготовки бакалаврів, спеціалістів та ...
1199838
  Майкова Е. Соціологічна освіта і Болонський процес // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 33-39. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
1199839
  Шапошникова І.В. Соціологічна оцінка культурного капіталу студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 69-72. – ISSN 2077-1800
1199840
  Лобанолва А. Соціологічна підготовка майбутніх педагогів як чинник ефективної превенції девіантної поведінки підлітків та молоді / А. Лобанолва, Л. Кучерявенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (967/968). – С. 33-37. – ISSN 0131-6788
1199841
  Мусієздов Олексій Соціологічна проблематика в дослідженнях усної історії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 83-90. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1199842
  Литвин А. Соціологічна рефлексія еволюції та функцій грошей // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 82-87. – ISSN 1810-2131
1199843
  Мельниченко А.А. Соціологічна рефлексія феномену бідності в контексті концепції сталого розвитку / А.А. Мельниченко, С.В. Мельниченко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 59-69. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
1199844
  Войтко В.І. Соціологічна спадщина В.І. Леніна і сучасність / В.І. Войтко. – Київ, 1969. – 44с.
1199845
  Кобан О.Г. Соціологічна теорія права Є. Ерліха : автореф. канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Кобан Ольга Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1199846
  Кобан О.Г. Соціологічна теорія права Є. Ерліха : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кобан Ольга Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 177-203
1199847
  Штепа К. Соціологічна теорія релігії Еміля Дюркгема і школа М. Грушевського : (відбитка з Записок Ін-тів Педагог. Професійної Освіти та Соціального Виховання в Ніжені, кн. XII, 1932 р.) / проф. Костянтин Штепа. – Ніжен : Держдрукарня
I-III. – 1932. – С. 46-74. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1199848
   Соціологічна теорія: традиції та сучасність : курс лекцій / В. Тарасенко, В. Танчер, А. Ручка, В. Бурлачук, Л. та ін. Аза; [ В. Тарасенко, В. Танчер, А. Ручка, В. Бурлачук, Л. Аза та ін. ]; НАНУ; Ін-т соціології НАНУ; Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ; за ред. А. Ручки. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2007. – 364с. – ISBN 966-02-4026-0
1199849
  Кузьмін В.В. Соціологічна характеристика студентів-сирот. як окремої соціальної групи у ВНЗ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 113-118. – ISSN 2077-1800
1199850
  Церковняк-Городецька Соціологічна школа в контексті розвитку світрової фольклористики. Теоретична концепція Еміля Дюркгейма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціологічну концепцію Еміля Дюркгейма та її місце у світовій фольклористиці. Pays attention to sociological conception of Emile Durkheim its influence and place in the word folkloristics.
1199851
  Савчук К. Соціологічна школа міжнародного права В. М. Корецького / К. Савчук, О. Кресін // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 580-583. – ISSN 1026-9932
1199852
  Міхаела Мокану Соціологічне бачення фінансового аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 391-399. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1199853
  Мраморнова О.М. Соціологічне дослідження мовленевої взаємодії: метод конверсаційного аналізу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 42-47. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті в межах дискурсивної традиції дослідження мовленевої взаємодії,розглядається метод конверсаційного аналізу.
1199854
   Соціологічне дослідження правового виховання школярів / І.К. Туркевич, В.О. Котюк, О.В. Катрич, Н.Г. Ткачук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 88-92. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье изложены результаты конкретно-социологических исследований правового воспитания учащихся средних общеобразовательных школ г. Киева. На основании обобщения данных исследований авторы предлагаю отдельные рекомендации по совершенствованию ...
1199855
  Горбов В.В. Соціологічне дослідження як необхідний елемент освітнього аудиту вищого навчального закладу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5 (121), травень. – С. 23-29. – ISSN 2077-1800


  У статті аналізуються передумови та актуальність виникнення освітнього аудиту в Україні. Наводяться результати емпіричного дослідження якості освітніх послуг у ВНЗ України.
1199856
  Давиденко А.О. Соціологічне забеспечення управління кадровими процесами у сфері державної служби: структура та функції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 11-18. – ISSN 2077-1800
1199857
  Мусиєздов А. Соціологічне обгрунтування практики конструювання бренду міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-84. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриті типові помилки у практиці створення бренду міста та запропоновано обґрунтування необхідності використання соціологічних досліджень для посилення якості брендингової діяльності. Сприйняття соціального світу є однією з ключових умов ...
1199858
  Боровик О.Б. Соціологічне опитування на блозі бібліотеки ВДНЗУ "УМСА" - ефективний метод вивчення портеб користувачів // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 30-34. – ISBN 978-966-285-103-8
1199859
  Швець Д.Є. Соціологічне опитування як механізм моніторінгу задоволеності студентів станом навчально-виховного процесу / Д.Є. Швець, О.О. Турба // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 237-243. – ISSN 2072-1692
1199860
  Григорович В.Р. Соціологічне опитування як підхід до вивчення механізмівдержавного управління в галузі охорони здоров"я : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 115-118 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1199861
  Караїм О.А. Соціологічне підгрунтя вдосконалення використання ландшафтного потенціалу Західного Полісся на прикладі Шацького національного парку / О.А. Караїм, В.В. Демчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 100-105. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1199862
  Боровський О.О. Соціологічний аналіз громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)


  Розглянуто проблеми соціологічного аналізу громадянського суспільства. Виконано верифікацію цього терміна та побудовано типологію об"єктів, завдяки яким можливо адекватно оцінювати стан громадянського суспільства.
1199863
  Нелуп Н.М. Соціологічний аналіз динамічного розвитку релігійно-церковного життя в незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Автор аналізує стан релігійно-церковного життя в незалежній Україні, де завдяки демократизації українського суспільства, всілякій підтримці та допомозі держави релігійні організації набули безпрецедентного для нашої історії інтенсивного розвитку, про ...
1199864
  Городецька О.Г. Соціологічний аналіз ефективності використання різних виборчих систем у сучасній Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 91-95. – ISSN 2077-1800
1199865
  Гацков М. Соціологічний аналіз і логос . Експланаторна схема аналітичної соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 143-161. – ISSN 1563-3713
1199866
  Дзядик Ю. Соціологічний аналіз результатів виборів. Глобальні аспекти / Ю. Дзядик, В. Ковтунець // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-35.
1199867
  Мельник В.І. Соціологічний аспект попередження органами поліції злочинів, пов"язаних з торгівлею людьми, в сільській місцевості // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 139-146
1199868
  Щербина В.Л. Соціологічний вимір концепції електронно-цифрового суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію "цифрового суспільства" Д. Тапскотта з погляду соціологічної теорії. Зроблено висновок про те, що Д. Трапскотт розвиває свою концепцію у межах системного підходу.
1199869
  Бакіров В.С. Соціологічний вимір модернізації вищої освіти // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 44-55. – ISSN 2078-7782


  Класичні університети переживають глибоку трансформацію своєї соціокультурної місії в умовах постіндустріального суспільства.
1199870
  Соболевська О. Соціологічний вимір осмислення самостійної роботи студентів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 88-93. – ISSN 1810-2131
1199871
  Довгаль І.В. Соціологічний вимір поняття "соціальний діалог" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 77-80. – ISSN 2077-1800
1199872
  Костицький В. Соціологічний зміст правового регулювання функцій Національного банку України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 63-74. – ISSN 2413-6433
1199873
  Шелухін В. Соціологічний круглий стіл "Мислення та свідомість: від абстракцій до полону науки" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  26 листопада 2015 р. на базі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася ІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених Philosophed-2015, загальною темою якої була заявлена ...
1199874
  Зражевська Н.І. Соціологічний метод у теорії літератури 30-х років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 25. – С. 154-159. – (Серія "Філологічні науки")
1199875
  Мацюк Г.П. Соціологічний напрям у мовознавстві й українська лінгвістична традиція (кінець ХІХ-30-40 рр. ХХ ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 256-263. – Бібліогр.: Літ. : с.с.262-263;
1199876
  Шкіль Л.Л. Соціологічний нігілізм Еміля Дюркгейма: втеча від життя // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 190-192
1199877
  Олещук К. Соціологічний підхід до розуміння права в спадщині Станіслава Дністрянського // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 21-27. – ISSN 2306-3974
1199878
  Сарковіч Л. Соціологічний підхід у дослідженні культурних змін протягом етапу С II. Екологічні чи ідеологічні зміни (або обидва)? // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 75. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1199879
  Нельга О. Соціологічний погляд на етнорелігійний чинник формування політичної нації в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 127-137. – ISSN 1563-3713
1199880
  Чопей В. Соціологічний портрет сучасного студента: досвід українських дослідників // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 145-150


  Визначаються місце та роль таких ціннісних орієнтирів сучасних студентів, як досягененя успіху, навчання, створення сім"ї, дозвілля, тощо.
1199881
  Подольська Є. Соціологічний портрет сучасного студента: теоретико-методологічні підходи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-33. – ISSN 1682-2366
1199882
  Тарасенко В. Соціологічний портрет сучасної молоді: спроба аналітичного огляду // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 59-67. – ISSN 2078-1016
1199883
  Сердюк О.В. Соціологічний та порівняльно-правовий підходи в дослідженні проблем злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 61-73. – ISBN 966-8467-41-8
1199884
  Шаповал В.М. Соціологічні антрнопологічні виміри розвитку філософії права в Україні // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.129-131. – ISBN 966-568-656-9
1199885
  Яцура Е.Г. Соціологічні аспекти формування відкритого суспільства:освітній вимір // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академия України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 248-256. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 4 (14)). – ISSN 2075-7190
1199886
   Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць. – Луганськ, 2001-
№ 4. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1199887
   Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць. – Луганськ, 2001-
№ 5. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1199888
   Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць. – Луганськ, 2001-
№ 6. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1199889
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 8, 10, 11. – 1994
1199890
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : Іінформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 12/15. – 1995
1199891
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 16. – 1996
1199892
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 17/18. – 1996
1199893
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України, 1992-
Вип. 19/20. – 1997
1199894
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України, 1992-
Вип. 22. – 1998
1199895
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 24. – 1999
1199896
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1992-
Вип. 31. – 2005
1199897
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1992-
Вип. 32. – 2006
1199898
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство культ. і туризму України;Нац.парламентська б-ка. – Київ, 1992-
Вип. 34. – 2008
1199899
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство культ. і туризму України; Нац.парламентська б-ка. – Київ, 1992-
Вип. 35. – 2008
1199900
  Лисогорова Н. Соціологічні дослідження проблем формування та розвитку української громади Латвії / В. Павлюк // Вісник Інституту досліджень діаспори / Інститут досліджень діаспори. – Київ, 2007. – Рік 13, ч. 1. – С.4-6.
1199901
  Щерба Г. Соціологічні дослідження розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 82-92


  Стаття присвячена перспективам розвитку транскордонного співробітництва на польсько-українському прикордонні. Показано вплив регіонального співробітництва на прискорення національної економічної інтеграції. На основі аналізу результатів соціологічних ...
1199902
  Михайленко О. Соціологічні дослідження щодо засуджених до позбавлення волі / О. Михайленко, Н. Бородовська // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 70-76.
1199903
   Соціологічні зрізи українського суспільства : (моніторинг соціально-економічних очікувань населення 2005-2014 рр.) : наукова доп. / [Балакірєва О.М. та ін. ; наук. керівництво О.М. Балакірєвої] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАНУкраїни, 2015. – 77, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7738-0
1199904
  Різун В. Соціологічні методи дослідження в журналістикознавстві / В. Різун, М. Хилько, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-26. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Описано використання інтерв?ю й опитування в журналістикознавчих дослідженнях. Рассмотрено использование интервью и опросы в журналистиковедческих исследованиях. The article describes the interview and surveys in journalism researches.
1199905
  Воднік В.Д. Соціологічні методи дослідження злочинності неповнолітніх // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 154-163. – ISSN 0201-7245
1199906
  Сердюк О.В. Соціологічні методи оцінки ефективності діяльності органів кримінального переслідування (методологічні аспекти) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 49-54. – ISSN 1563-3349
1199907
  Лейн Д. Соціологічні наслідки двадцяти років перетворень: як зближуються Схід і Захід? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С.20-42. – ISSN 1563-3713
1199908
  Загарницька І.І. Соціологічні орієнтири осмислення феномену дитинства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 228-236. – ISSN 2072-1692
1199909
  Глинська Л. Соціологічні підходи до аналізу освіти як методологічна основа її модерації // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 82-89. – ISSN 2306-3974
1199910
  Шинкаренко О.Є. Соціологічні підходи до прогнозування електоральної поведінки та результатів виборів // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 297-302. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті проаналізовано основні підходи прогнозування електоральної поведінки, які вирішують завдання не тільки науки і практичної діяльності політиків, політичних партій безпосередньо в ході проведення виборних кампаній, а й виступають найважливішим ...
1199911
  Лисенко О.Я. Соціологічні погляди Івана Франка / О.Я. Лисенко. – К., 1958. – 156с.
1199912
  Калініченко В.Я. Соціологічні погляди Івана Франка. : Дис... канд. філософ.наук: / Калініченко В.Я.; КДУ ім. Т.Шевченка. Кафедра історії філософії. – К., 1956. – 228, VIIIл. – Бібліогр.:л.I-VIII
1199913
  Іванцов О.Г. Соціологічні проблеми ліквідаторів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 28-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1199914
   Соціологічні проблеми радянського суспільства. – К, 1971. – 242с.
1199915
   Соціологічні проблеми сучасного технічного прогресу. – К, 1968. – 202с.
1199916
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1199917
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (2). – 2013. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199918
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199919
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (4). – 2014. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199920
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (5). – 2014. – 75 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199921
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (6). – 2015. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199922
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (7). – 2015. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199923
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (8). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199924
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (9). – 2016. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199925
  Пашук А.І. Соціологічні та суспільно-політичні погляди С.А. Подолинського / А.І. Пашук. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1965. – 219 с.
1199926
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорії аномії Е. Дюркгейма, Р. Мертона та теорії соціального контролю і регулювання Т. Хірши, К. Реклеса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С.46-49. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорій аномії та теорій соціального контролю і регулювання. Статья посвящена анализу некоторых социологических теорий девиантного поведения, а именно теорий аномии и ...
1199927
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорії аномії Е. Дюркгейма, Р. Мертона та теорії соціального контролю і регулювання Т. Хірши, К. Реклеса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорій аномії та теорій соціального контролю та регулювання. Посвящено анализу некоторых социологических теорий девиантного поведения, а именно теорий аномии и теорий ...
1199928
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорія культурного переносу Г. Тарда, теорія диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорія стигматизації, теорія конфлікту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 26-30. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорії культурного переносу Г. Тарда, теорії диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорії стигматизації і теорії конфлікту. This article analyzes the sociological ...
1199929
  Колобков В.В. Соціологічні теорії Едварда Росса / В.В. Колобков. – Окр. відб. з Збірника наукових праць аспірантів кафедр суспільни, 1959. – 117-128с.
1199930
  Судин Д.Ю. Соціологічні теорії міфу: основні концепції та їхні представники // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 69-76. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1199931
  Чепак В.В. Соціологічні теорії мотивації та їх використання у процесі управління освітою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 82-92. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Мотивація - один з найбільш важливих чинників ефективного управління. Автор аналізує деякі сучасні мотиваційні теорії, зокрема такі, як теорія потреб Маслоу, Херцберга, Врума та Локе. У всіх цих теоріях звертається увага на різні аспекти мотивації. Ось ...
1199932
  Марчук В.П. Соціологічні теорії права в Німеччині. Історія і сучасність / В.П. Марчук; МОУ. ЧДУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : ЧДУ, 1998. – 127с.
1199933
  Дембіцький С. Соціологічні тести: сутність і валідизація // Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 3, липень - вересень. – С. 140-155. – ISSN 1563-3713
1199934
  Попова І.М. Соціологія : пропедевтичний курс : підручник для студентів внз / І.М. Попова; МФ "Відродження". – Киев : Тандем, 1996. – 271 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-7707-9423-2
1199935
  Герасимчук А.А. Соціологія : курс лекций / А.А. Герасимчук, О.М. Шиян; МОУ. УФІМБ. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 88с. – ISBN 966-750810-2
1199936
   Соціологія : короткий енциклопедичний словник. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 736 с. – ISBN 966-7276-23-6
1199937
   Соціологія : Підручник / В.П. Андрущенко, В.І. Волович, М.І. Горлач, Г.Т. та ін. Головченко; За заг.ред. Андрущенко В.П.,Горлач М.І. – Вид.3-є,переробл.і доп. – Київ; Харків, 1998. – 624с. – ISBN 5-7763-8287-4
1199938
   Соціологія : посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Академія, 1999. – 382 с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-025-6
1199939
  Гіденс Е. Соціологія / Е. Гіденс. – Київ : Основи, 1999. – 726с. – Бібл.:с.687-701. – ISBN 966-500-151-5
1199940
  Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ ; КНЕУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 1999. – 340 с. – ISBN 966-574-117-9
1199941
   Соціологія : навчальний посібник / С.О. Макеєв, В.П. Чорноволенко, В.Л. Оссовський, І.Е. та ін. Бекешкіна; за ред. С.О. Макеєва. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1999. – 344 с. – ISBN 966-7492-08-7
1199942
  Ліщук-Торчинська Соціологія : Методичні рекомендаціїї до курсу для студ. спец." психологія" / Ліщук-Торчинська, Т.М. Савич; Волинський ДУ. Інститут соціальних наук. – Луцьк : Вежа, 2000. – 109с.
1199943
   Соціологія : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 336с. – ISBN 966-667-122-0


  Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
1199944
  Сірий Є.В. Соціологія : загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навчальний посібник / Є.В. Сірий; МОіНУ. – Київ : Атіка, 2004. – 479 с. – ISBN 966-8074-95-5


  Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін
1199945
  Лукашевич М.П. Соціологія : Базовий курс: Підручник для студентів вузів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2006. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-37-7
1199946
  Лукашевич М.П. Соціологія : підручник для дистанц. навчання студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, А.В. Гринчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 336, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-336 та наприкінці тем. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-90-3
1199947
   Соціологія : підручник для соціогуманітар. спец. ВНЗ / [В.Б. Євтух та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управління. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 359, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 340-359. – ISBN 978-966-660-648-1
1199948
  Червінська Т.Г. Соціологія : навч. посібник / Т.Г. Червінська ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 247, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-608-789-1
1199949
  Вербець В.В. Соціологія : курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – Київ : Кондор, 2014. – 549, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-966-351-222-8
1199950
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1199951
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2016. – 236 с. – Резюме укр., англ. мовами
1199952
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2017. – 224 с. – Резюме мовою статті
1199953
   Соціологія XIX - початку XX століття : хрестоматія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ; за ред. В.Г. Городяненка ; [уклад.: В.Г. Городяненко, О.В. Гилюн]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2008. – 626, 21] с. – Ст. укр. та рос. - В змісті авт.: Сен-Симон А., Милль Дж. Ст., Токвиль А., Конт С., Спенсер Г., Маркс К., Вундт В., Лебон Г., Тард Г., Фройд З., Дюркгейм Э., Теннис Ф., Зиммель Г., Вебер М., Парето В., Кареев Н.И., Мечников Л.И., Южаков С.Н. [та ін.]. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-551-257-8
1199954
  Яковенко Ю.І. Соціологія армії як альтернатива військовій чи воєнній соціолоігї / Ю.І. Яковенко, А.В. Гринчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 67-78. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1199955
  Савельєв Ю. Соціологія в пошуках сутності сучасності: систематизація теорій суспільства модерну і модернізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 45-67. – ISSN 1563-3713
1199956
  Яковенко Ю. Соціологія в сучасній Україні: чи є поступ уперед? // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 126-139. – ISSN 1810-2131
1199957
  Іващенко О. Соціологія вартості (повсякденного) життя в сучасній Україні: у пошуках джерел // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 84-112. – ISSN 1563-3713
1199958
  Требін М.П. Соціологія війни П.О. Сорокіна // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 95-107. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
1199959
  Іванов В.Ф. Соціологія журналістики : Навч. посібник для студ.Ін-туту журналістики / В.Ф. Іванов; КНУТШ. – К. : Київський університет, 1998. – 239с. – ISBN 966-594-089-9
1199960
   Соціологія і психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Ю.Ф. Пачковський та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Каравела, 2012. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Термінол. слов.: с. 701-735. - Імен. покажч.: с. 753-759. – Бібліогр.: с. 736-752 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2229-01-1
1199961
  Євтух В.Б. Соціологія і психологія в Київському національному університеті // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 24-26
1199962
  Мірошниченко Д.С. Соціологія інтелектуалів та підходи у її дослідженні // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 71-81. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1199963
  Ставнича О. Соціологія літератури: теоретична актуалізація // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 150-159
1199964
  Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації : Навчальн. посібник / В.Ф. Іванов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 210с. – ISBN 966-594-218-2
1199965
  Головаха Є. Соціологія між художнім вимислом та науковим знанням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються питання збереження наукового статусу соціології через проникнення в систему соціологічного знання засобів і прийомів, притаманних художній творчості. Обгрунтовується принцип "естетичної нейтральності" для розмежування наукової ...
1199966
  Тарасенко В. Соціологія на шляху до нової якості - інтелектуального глобалізму. (Роздуми з приводу двох книжок) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 215-222. – ISSN 1563-3713


  Рец. на кн.:Коллинз Р. Социология философий.Глобальная теория интеллектуальных изменений / Пер. Н.С. Розова, Ю.Б. Вертгейма. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. - 1281 с.; Ещенко П.С., Арсеенко А.Г. Куда движется глобальная экономика в XXI веке? ...
1199967
  Суровцева І.Ю. Соціологія організацій : навч.-метод. посібник / Суровцева І.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк : Технопак, 2012. – 131, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 129-131 та в кінці ст. – ISBN 978-966-2239-76-8
1199968
  Сидоренко О.Л. Соціологія освіти : Наук.- практ. посіб.: Для працівників системи освіти / О.Л. Сидоренко. – Харків, 2000. – 29с. – ISBN 966-7557-19-7
1199969
  Ліщук-Торчинська Соціологія освіти : Метод. рекомендації до курсу для студентів спеціальності "соціологія" / Ліщук-Торчинська; Волин.держ.ун-ту ім.Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 56с.
1199970
  Городняк І.В. Соціологія освіти : навч. посібник / І.В. Городняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 264, [4] с. – Бібліогр.: с. 186-189
1199971
  Чернуха Н. Соціологія освіти в структурі освітології // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 125-131. – ISSN 2226-3012
1199972
  Сірий Є.В. Соціологія підприємництва : крок перший : наук.-навч. посібник / Є.В. Сірий, С.А. Фареник; Ін-т економіки, управління та господарського права :Ін-т філософії НАН України. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 258с. – ISBN 966-7276-61-9
1199973
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-6433
№ 1/2 (12/13). – 2015. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199974
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-6433
№ 3/4 (14/15). – 2015. – 510 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1199975
  Лисиця Н.М. Соціологія реклами : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Лисиця, Ю.В. Бєлікова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 207, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 198-202. - Імен. покажч.: с. 203-207. – Бібліогр.: с. 155-170. – ISBN 978-966-623-904-7
1199976
  Позднякова-Кирбят"єва Соціологія соціально-історичної пам"яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії : монографія / Позднякова-Кирбят"єва Елліна Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 399, [1] с. : табл. – Бібліог.: с. 365-399. – ISBN 978-966-599-460-2
1199977
  Літвинов С. Соціологія соцієтальних просторів суспільства: міркування про концептуальну основу рефлексивної теорії суспільної практики // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 30-38


  Запропоновано бачення соціальної реальності як такої, що розшарована на царини праксису, кожна з них має знайти відображення в загальній соціальній теорії. Розглянуто концептуальні засади рефлексивної картини суспільного праксису як способу соціального ...
1199978
   Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – 95, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-811-0
1199979
  Торба В. Соціологія третьої річниці Євромайдану: "без купюр" / В. Торба, І. Бекешкіна, Є. Головаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 212). – С. 4-5


  Експерт: "Між владою і народом знову відчувається велика прірва, що є дуже тривожним симптомом".
1199980
  Масальський В.І. Соціологія у конспективному викладі : [навчальний посібник для студентів несоціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / В.І. Масальський ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії слов"ян Іст. ф-ту, Підрозд. соціології Ф-ту суміж. (додатк.) професій. – 3-є вид., уточн. і допов. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 317, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-295 та в кінці тем. – ISBN 978-966-374-609-8
1199981
  Туленков М.В. Соціологія управління як галузь наукового знання: концептуальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу концептуалізації ключових засад соціології управління як окремого напряму сучасного наукового знання. Зокрема, розглядається ґенеза та етапи розвитку соціології управління, виокремлюються її змістовні чинники, аналізуються ...
1199982
  Познанська К.В. Соціологія як поліпарадигмальне знання про соціальні спільності і соціальні процеси // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 93-97. – ISSN 2077-1800
1199983
  Вебер Макс Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Вебер Макс; Пер. з нім. О.Погорілий. – Київ : Основи, 1998. – 534с. – ISBN 966-500-091-8
1199984
  Полторак В.А. Соціологія. Основи соціології праці та управління: Конспект лекцій для студ. інженерно-технічних спец. / В.А. Полторак. – К., 1992. – 144с.
1199985
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 1/2. – 1998
1199986
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 1. – 1999
1199987
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 1. – 2000
1199988
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 1. – 2001
1199989
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2004
1199990
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2004
1199991
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2004
1199992
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2011
1199993
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1199994
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1 січень - березень. – 2012
1199995
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2 квітень - червень. – 2012
1199996
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3 липень - вересень. – 2012
1199997
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2013
1199998
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2013
1199999
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2014
1200000
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2014
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,