Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1193001
  Сяохуа Коу "Серце... не можна виміряти на доу" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 100-101
1193002
  Пахаренко В. "Серцем поділитись…" (Родинні архетипи у художньому світі Тараса Шевченка) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 453-461. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1193003
  Медведев Р.А. "Серый кардинал" / Р.А. Медведев. – М, 1992. – 237с.
1193004
  Страхов М. "Серым орнаментом тени..." : проза: стихи; рассказы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 54-65


  Опубликованы рассказы: "Пришелец", "Послушная пациентка", "Уникум".
1193005
  Сеник Л. "Сестри Річинські" в контексті української романної традиції // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 216-223. – ISSN 0130-528Х
1193006
  Евсеев А.П. "Сетевое государство" опыт теоретического осмысления // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 205-212. – ISSN 0201-7245
1193007
  Чудинова Вера Петровна "Сетевые" сообщества юных читателей : первые итоги исследования / Чудинова Вера Петровна, Косенко Людмила Николаевна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 23-28. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Подростки и юношество - одна из самых активных групп, обсуждающих в Сети наиболее интересные для них темы, авторов, печатные и электронные произведения.
1193008
  Чудинова Вера Петровна "Сетевые" сообщества юных читателей : первые итоги исследования / Чудинова Вера Петровна, Косенко Людмила Николаевна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 23-28. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Подростки и юношество - одна из самых активных групп, обсуждающих в Сети наиболее интересные для них темы, авторов, печатные и электронные произведения.
1193009
  Конашевич С. "Сетлы ж след будзе вечна жывым": століття смерті Максима Богдановича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 8
1193010
  Харламова Татьяна "СИАТТ": поистине сибирские масштабы : Достижения сплоченного коллектива. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 12 : Фото
1193011
  Сергеева Елена "Сибири" эксперименты удаются : "Сибирь" останется "Сибирью". Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 50-51 : Фото
1193012
  Какоулина Н.П. "Сибирская Волга" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 58-60. – ISSN 0016-7207
1193013
  Петрова Ольга "Сибирь - Болгария": инвестиции сердечного тепла : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-35 : Фото
1193014
  Жигун С. "Сибірські новели" Б. Антоненка-Давидовича: своєрідність нарації // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 240-246. – ISSN 2305-5898
1193015
  Хмель О.С. "Сибірські новели" Бориса Антоненка-Давидовича як цикл творів (в аспекті екзистенціалістських категорій "смерті" та "свободи") // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 208-210. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1193016
   [Сеферіс біля воріт Аммохосту : 7 статей. – Афіни : Відділ освіти Національного банку, 1987. – 321, [1] с., 2 л. іл. – Видання новогрецькою мовою
1193017
  Антонов В.А. С-замыкание в группах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Антонов В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 12 с.
1193018
  Антонов В.А. С-замыкание в группах : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Антонов В.А.; КГУ. – К, 1980. – 11л.
1193019
  Антонов В.А. С-замыкание в групппах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Антонов В.А.; Уральский гос.ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1980. – 92л. – Бібліогр.:л.89-91
1193020
  Баданова Г.К. Серце, що кохає / Г.К. Баданова. – К., 1988. – 109с.
1193021
  Павлов О.О. Серцева недостатність із точки зору анестезіолога / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 140-144. – ISSN 2224-0586
1193022
  Колєшкова Т.М. Серцевинна колекція соняшнику // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 124-125. – ISBN 978-966-924-274-7
1193023
  Микалайкевичус В.М. Серцевинная гниль осины в лесах Литовской ССР.Исследование споруляции и некоторых других вопросов биологии ее возбудителя. : Автореф... Канд.биол.наук: / Микалайкевичус В.М.; М-во высш.образования СССР.Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1959. – 21л.
1193024
   Серцево-легенева реанімація при зупинці серця внаслідок травми у пацієнтів, що вижили. Аналіз за даними двох державних реєстрів екстреної допомоги / Я.Т. Гріснер, Я. Внент, Ш. Зівальд, П. Мейбом // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 80-94. – ISSN 2312-7104
1193025
  П"ятночка І.Т. Серцево-судинна система і туберкульоз легень / І.Т. П"ятночка, С.І. Корнага, В.І. П"ятночка // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 2 (83). – С. 34-37. – ISSN 1681-276Х
1193026
   Серцево-судинні захворювання. Класифікація, схеми діагностика та лікування. – Київ, 2002. – 72с. – ISBN 966-7632-51-2
1193027
  Бойченко А.Д. Серцево-судинні розлади перинатального періоду: ризики та механізми розвитку, рання діагностика, прогнозування перебігу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Бойченко Альона Дмитрівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
1193028
   Серцево-судинні розлади під час Чемпіонату світу з футболу / Вілберт-Лампен, Д. Лейстнер, С. Гревен, Т. Пол, С. Спер, С. Фолькер, Д. Гатлін, А. Плассе, А. Кнез, Х. Кекенхоф // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 150-160. – ISSN 2312-7104
1193029
  Волощак А. Серцем бачу : поезії / А. Волощак. – Львів, 1947. – 80 с.
1193030
  Галкіна В. Серцем великий : До 130-річчя Володимира Винниченка
1193031
  Червоніщенко І.Г. Серцем дивлюся / І.Г. Червоніщенко. – Харків, 1961. – 55с.
1193032
  Вільховий П.Я. Серцем до серця / П.Я. Вільховий. – Київ, 1965. – 64 с.
1193033
  Діденко І.І. Серцем зорій... / І.І. Діденко. – Київ, 1997. – 277с. – ISBN 5-85154-157-1
1193034
  Петренко М.Є. Серцем палаючим : поезії / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1959. – 84 с.
1193035
  Петренко М.Є. Серцем палаючим : поезії / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1988. – 157 с.
1193036
  Жулинський М. Серцем стояти за рідний край // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15-16 травня (№ 82/83). – С. 23


  Як поезія політв"язня Миколи Василенка надихала Майдан у Херсоні.
1193037
  Бондарчук П.Ф. Серцем чую / П.Ф. Бондарчук. – Сталіно, 1959. – 62с.
1193038
  Стецюк Я.Н. Серцю не закажеш : повість та оповідання / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 197 с.
1193039
  Білозерова Л.О. Серця братерству вірні / Л.О. Білозерова. – Одеса, 1981. – 128с.
1193040
  Хорунжий Ю.М. Серця міддю не окути : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Молодь, 1990. – 192 с.
1193041
  Петровці-Кук Серця неспокій : поезії, лірика / М. Петровці-Кук. – [Кн. 14]. – Ужгород : Сабов А.М., 2018. – 343, [1] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-617-7344-66-6
1193042
   Серця побратимів. – Донецьк, 1984. – 128с.
1193043
  Бородулін С.І. Серця повинні палати! / С.І. Бородулін. – К., 1962. – 367с.
1193044
  Лондон Д. Серця трьох : роман ; для старш. шк. віку / Д. Лондон; Пер. з англ. Миколи Іванова під ред. Юрія Лісняка. – Київ : Веселка, 1993. – 252 с.
1193045
  Максименко О.Л. Серця, наповнені життям: мотиви лірики краматорських поетів-забоївців 20-х років XX сторіччя / О.Л. Максименко, В.П. Сиротенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 262-272. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864


  Маловідомі поети Гай О., Мироненко В., Сосюра В.
1193046
  Скоробогатов В.П. Серця, що пам"ять бережуть. / В.П. Скоробогатов. – Львів, 1970. – 55с.
1193047
  Малиш І.В. Серцям -- любити / І.В. Малиш. – Х., 1966. – 27с.
1193048
  Сологуб Л.С. Серч-и фосфорсодержащие полихлорпиридины. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сологуб Л.С.; АН УССР. Ин-т орган. хим. – К., 1976. – 21л.
1193049
  Шаповалов В.М. Серые великаны / В.М. Шаповалов. – Воронеж, 1988. – 254с.
1193050
  Старущенко Г.П. Серые документы и распределенный библиотечно-информационный фонд / Г.П. Старущенко, Н.М. Хомякова // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 9. – С. 22-29. – ISSN 0130-9765


  О проблемах комплектования и хранения серых документов в российских библиотеках.
1193051
  Абромайт Ларс Серые кардиналы : природа / Абромайт Ларс, Фройнд Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 36-50. – ISSN 1029-5828
1193052
   Серые лесные почвы Башкирии.. – Уфа, 1963. – 352с.
1193053
   Серые лесные почвы Предуралья и их рациональное использование.. – Свердловск, 1982. – 117с.
1193054
  Красеха Е.Н. Серые лесные почвы со вторым гумусовым горизонтом в системе структуры почвенного покрова междуречья Большой Кети и Енисея : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Красеха Е.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние ин-т почвоведения и агрохимии. – Новосибирск, 1978. – 21л.
1193055
  Ахтырцев А.Б. Серые лесные почвы Центральной России / А.Б. Ахтырцев. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1979. – 233с.
1193056
  Белых Сергей Серые цапли. Жизнь на болоте // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 4 (181), апрель. – С. 66-74 : фото. – ISSN 1029-5828
1193057
  Тельпугов В.П. Серый в ябоках / В.П. Тельпугов. – М., 1967. – 47с.
1193058
  Церетели Г.В. Серый волк : рассказы / Г.В. Церетели. – Тбилиси : Заря Востока, 1941. – 195 с.
1193059
  Герэн А. Серый генерал / А. Герэн. – Москва : Прогресс, 1971. – 366с.
1193060
  Ауэзов М.О. Серый Лютый / М.О. Ауэзов. – Москва, 1961. – 38 с.
1193061
   Серый олень.. – Алма-Ата, 1987. – 314с.
1193062
  Орлов В.К. Серый парус Карбаса. Об охране и освоении богацтв природы / В.К. Орлов. – Москва : Знание, 1984. – 160с.
1193063
  Беляев В. Серый час / В. Беляев. – Львов, 1959. – 40с.
1193064
  Алимкулов Т.Т. Серый ястреб : повесть и рассказы / Т.Т. Алимкулов; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1972. – 272 с.
1193065
  Ганиевап А. Серым по серому. Роман Сенчин // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 3. – С. 230-254. – ISSN 0042-8795
1193066
  Макаров А.Н. Серьезная жизнь / А.Н. Макаров. – М : Советский писатель, 1962. – 619 с.
1193067
  Манн Г. Серьезная жизнь. / Г. Манн. – Москва, 1934. – 232 с.
1193068
  Португалов К.П. Серьезная музыка в школе / К.П. Португалов. – М., 1974. – 128с.
1193069
  Португалов К.П. Серьезная музыка в школе / К.П. Португалов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1980. – 144с.
1193070
  Путин В. Серьезно менять модель экономического развития // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 8-10. – ISSN 2074-6040
1193071
  Байкушев С. Серьезно о сверхъестественном / С. Байкушев. – Москва, 1991. – 107с.
1193072
  Ткаченко А. Серьезное в смешном: образы "Страны Кокань" в контексте проблемы "прерывания" исторического времени в средневековом сознании // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 37-43. – ISSN 2410-2601
1193073
  Алексеев А.Г. Серьезное и смешное : шестьдесят пять лет в театре и на эстраде / А.Г. Алексеев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1984. – 357 с. : ил.
1193074
  Алексеев А.Г. Серьезное и смешное. Полвека в театре и на эстраде / А.Г. Алексеев ; предисл.: Л. Никулина. – Москва : Искусство, 1967. – 279 с., [23] л. ил. : ил.
1193075
  Алексеев А.Г. Серьезное и смешное. Полвека в театре и на эстраде / А.Г. Алексеев ; предисл.: Л. Никулина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1972. – 341 с., [26] л. ил. : ил.
1193076
  Уайтхед Д. Серьезные забавы / Д. Уайтхед. – Москва, 1986. – 288с.
1193077
  Бабаев С.Р. Серьезные игры / С.Р. Бабаев. – М, 1989. – 238с.
1193078
  Малин А.К. Серьезные шутки / А.К. Малин. – К., 1979. – 79с.
1193079
   Серьезный вклад в упрочение мира и безопасности. – Москва, 1980. – 40с.
1193080
  Велиев Я.М. Серьезный очаг конфликта в Западной Европе // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 90-94


  With the collapse of the USSR which is considered to be the foundation of the world socialist system, in the whole world and especially in Europe the economical and political integration processes began to strengthen. And in some cases it caused the ...
1193081
  Симонов К.М. Серьезный разговор / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1945. – 24с.
1193082
  Рыклин Г.Е. Серьезный разговор / Г.Е. Рыклин. – М., 1956. – 254с.
1193083
  Филон П.В. Серьезный разговор / П.В. Филон. – Архангельск, 1961. – 34с.
1193084
   Серьезный разговор. – Москва : Военное издательство, 1987. – 144с.
1193085
   Серьезный шаг в развитии // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 4 [прилож.] : фото
1193086
   Сесар Вальехо : Биобиблиогр. указ. – Москва : Книга, 1986. – 79с.
1193087
  Оржицький І. Сесар Вальєхо: націоанльна тотожність перуанського поетичного авангарду
1193088
  Герасимчук И В. Сесестоимость сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Герасимчук В.И,; Киев. ин-т.нар.хозяйства. – К, 1965. – 21л.
1193089
  Вильяверде С. Сесилия Вальдес, или Холм Ангела : Роман / С. Вильяверде. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 567с.
1193090
  Вильяверде С. Сесилия Вальдес, или Холм Ангела. / С. Вильяверде. – Москва-Ленинград, 1963. – 582с.
1193091
  Давидсон А.Б. Сесиль Родс и его время / А.Б. Давидсон. – Москва, 1984. – 368 с.
1193092
  Журба С.О. Сесії Верховної Ради України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 223-230. – ISSN 1563-3349
1193093
  Моторний М. Сесію зароховано! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  У казахстанському місті Алмати фінішувала 28-ма Всесвітня зимова Універсіада -2017.
1193094
  Словська І. Сесія – основна організаційно-правова форма діяльності Верховної Ради України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 134-140. – ISSN 1026-9932
1193095
  Разумков Г. Сесія в квадраті : спілкувалася Т. Воротняк / спілкувалася Т. Воротняк // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 4


  "Дехто зі студентів КНУ успішно складає по дві сесії за семестр – і не лише в одному університеті. Наприклад, першокурсник Інституту високих технологій Гліб Разумков – студент двох вишів одночасно – КНУ та University of Toronto. Він – бронзовий призер ...
1193096
   Сесія в рамках Програми "Горизонт 2020" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 2


  В університеті відбулася Перша інформаційна сесія в рамках Програми "Горизонт 2020" за напрямками "Дії Марії Склодовської-Кюрі" та "Майбутні й нові технології". Її учасників привітали проректори університету С.А. Вижва та П.О. Бех.
1193097
   Сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету 6 та 7 скликання., 1933. – 16с.
1193098
   Сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 6 та 7 скликання., 1933. – 8с.
1193099
   Сесія не за горами // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Про першу зимову сесію першокурсників нашого університету. Є фото І. Бондаренка: "Першокурсниики фізичного ф-ту на лабораторному практикумі з механіки. Заняття веде доц. В.І. Оглобля".
1193100
  Адельсеітова А.Б. Сесія як основна організаційно-правова форма діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 179-484. – ISSN 1563-3349
1193101
   Сесія, присвячена пам"яті Т.Г.Шевченка.. – Уфа, 1943. – 4 с.
1193102
   Сесія: перша у першокурсників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Прийшла перша сесія першокусників університету. На фото: соціологі на екзамені з культурології. Екзаменатор С.В. Руденко.
1193103
  Кагарлицкий А.Д. и др. Сесквитерпеновые лактоны растений Центрального Казахстана / А.Д. и др. Кагарлицкий. – Алма-Ата, 1987. – 237с.
1193104
  Новиков В.И. Сесквитерпеновые лактоны циклахены дурнишниколистной (Cyclachaena xanthifolia). : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Новиков В.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 19л.
1193105
  Бабкин Василий Анатольевич Сесквитерпноиды живиц Pinus sibirika R.Mayr и Picea ajanensis Fisch : Автореф... канд. химнаук: 02.079 / Бабкин Василий Анатольевич; АН СССР Сиб .отд-ние объед учен.Совет по хим наукам. – Новосибирск, 1973. – 23л.
1193106
  Бостон Д. Сесквоч / Д. Бостон. – М., 1994. – 667с.
1193107
  Рогалева Е.С. Сесорные основы изобретательной деятельности детей 6-7 лет (на матер. орнаментального творчества) : Автореф... канд.пед.наук: / Рогалева Е. С.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 16л.
1193108
  Збанацький Ю.О. Сеспель : Чувас. поет, 1899-1922: Роман / Ю.О. Збанацький. – Сімферополь : Таврія, 1976. – 439с.
1193109
  Збанацький Ю.О. Сеспель (Чувас. поет, 1899-1922) : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1961. – 451с.
1193110
  Разнатовский И.М. Сесси районного Совета депутатов трудящихся / И.М. Разнатовский. – Москва, 1962. – 64с.
1193111
  Васенин В.К. Сессии местных Советов / В.К. Васенин. – Москва, 1968. – 70с.
1193112
  Бойцов В.Я. Сессии местных Советов депутатов трудящихся в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Бойцов В. Я.; ЛГУ. – Л., 1954. – 16л.
1193113
  Григорян Л.А. Сессии местных Советов депутатов трудящихся. / Л.А. Григорян. – М, 1956. – 80с.
1193114
  Немцев В.А. Сессии областных (краевых) Советов Депутатов трудящихся / В.А. Немцев, В.А. Петцик. – М., 1959. – 88с.
1193115
  Биндер М.А. Сессии сельских и аульных Советов депутатов трудящихся / М.А. Биндер. – Алма-Ата, 1959. – 36с.
1193116
  Москалев А.В. Сессионная деятельность местных Советов / А.В. Москалев. – М., 1975. – 143с.
1193117
  Павлович А.И. Сессионные упражнения по исторической грамматике русского языка / А.И. Павлович. – М., 1974. – 109с.
1193118
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г.. – М, 1955. – 340с.
1193119
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г.. – М, 1955. – 376с.
1193120
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г.. – М, 1955. – 379с.
1193121
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г.. – М, 1955. – 108с.
1193122
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Научно-технические проблемы автоматизированного электропривода. – 1957. – 442 с.
1193123
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Основные проблемы автоматического регулирования и управления. – 1957. – 334 с.
1193124
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Комплексная автоматизация производственных процессов. – 1957. – 310 с.
1193125
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Пленарные заседания. – 1957. – 271 с.
1193126
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Научніе проблемі телемеханизации производственніх процессов. – 1957. – 213 с.
1193127
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Научные основы построения технических средств автоматики. – 1957. – 186 с.
1193128
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Теория и методы расчета и проектирования механизмов машин-атоматов и автоматических линий. – 1957. – 211 с.
1193129
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – М
2. – 1957. – 337с.
1193130
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – М
7. – 1957. – 312с.
1193131
  Литвин В. Сессия кодексов: Владимир Литвин: "Отсутствие результатов в работе парламента - это тоже результат" // Кіевскій телеграфъ, 2004. – 25 июня-1 июля


  [Прес-конф. Голови Верховної Ради України В.Литвина за підсумками 5-ї сесії Верховної Ради України 4-го скликання]
1193132
   Сессия Совета Междуранодной Демократической Федерации женщин.. – М, 1949. – 22с.
1193133
   Сессия, посвященная 100-летию со дня рождения И.П.Павлова.. – К, 1949. – 122с.
1193134
  Гринюк В. Сестра -- Болгария / В. Гринюк. – Москва, 1969. – 128с.
1193135
  Вовчок Марко Сестра // Народні оповідання Марка Вовчка / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Тип. П. А. Кулиша, 1858
1193136
  Вовчок Марко Сестра : Оповідання / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург, 1862. – 28с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1193137
  Вовчок Марко Сестра / Вовчок Марко; Педагогічне бюро Полтавської Губерніяльної народної управи. – Полтава, 1918. – 28с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Книжки для читання в класі ; Низка 2 ; Вип. 7)
1193138
  Вовчок Марко Сестра / Вовчок Марко. – Харків; Одеса : ДВУ, 1931. – 47с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Масова худ. б-ка)
1193139
  Четверикова Т.Г. Сестра / Т.Г. Четверикова. – Новосибирск, 1979. – 95с.
1193140
  Славин Н.А. Сестра / Н.А. Славин. – Симферополь, 1981. – 224с.
1193141
  Цілик Іра Сестра : проза // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231
1193142
  Бражник С. Сестра : проза: повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 53-87. – ISSN 0320 - 8370
1193143
  Метерлинк М. Сестра Беатриса / М. Метерлинк. – Москва. – 63с.
1193144
  Сандомирский Г. Сестра Беатриче / Г. Сандомирский. – Птгр., 1923. – 60с.
1193145
  Трихманенко В.Ф. Сестра белой березы / В.Ф. Трихманенко. – Минск, 1979. – 239с.
1193146
  Путилина В.В. Сестра Груня: Ист. повесть: Для мл. шк. возраста. / В.В. Путилина. – М., 1986. – 140с.
1193147
  Рейман Бригитта Сестра и братья / Рейман Бригитта. – Москва, 1965. – 182 с.
1193148
  Душутина А.А. Сестра Ильича : Рекоменд. указ. лит. / А.А. Душутина. – Москва, 1978. – 11с.
1193149
  Вовчок Марко Сестра і інші оповідання / Марко Вовчок. – [Київ] : Вид. і друк. т-ва "Криниця", 1919. – 73 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська (по чоловіку Маркевич і Лобач-Жученко ; Марія Маковичка). – (Народна масова б-ка ; № 2)
1193150
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – М., 1941. – 446с.
1193151
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Москва, 1947. – 503с.
1193152
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Вильнюс, 1953. – 435с.
1193153
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – М., 1978. – 527с.
1193154
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – М., 1978. – 500с.
1193155
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Архангельск, 1982. – 544с.
1193156
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Саратов, 1983. – 399с.
1193157
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Хабаровск, 1984. – 496с.
1193158
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Алма-Ата, 1985. – 672с.
1193159
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Алма-Ата, 1985. – 672с.
1193160
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – М., 1986. – 542с.
1193161
  Драйзер Т. Сестра Керри : Роман / Т. Драйзер. – Москва : Художественная литература, 1987. – 383с.
1193162
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Устинов, 1987. – 501с.
1193163
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Минск, 1988. – 494с.
1193164
  Драйзер Т. Сестра Керри : роман / Теодор Драйзер ; [пер. с англ. М. Волосова]. – Москва : ЭКСМО, 2010. – 606, [2] с. – (Pocket book / сост. А. Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-45527-0
1193165
  Драйзер Т. Сестра Керри. Рассказы / Т. Драйзер. – Алма-Ата, 1983. – 672 с.
1193166
  Драйзер Т. Сестра Керрі : [пер. з англ.] / Теодор Драйзер. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 448 с. : 1 л. портр. ; ил.
1193167
  Драйзер Т. Сестра Керрі / Т. Драйзер. – 2-е изд. – К., 1964. – 430с.
1193168
  Драйзер Т. Сестра Керрі : Роман / Т. Драйзер. – Київ : Дніпро, 1971. – 406с.
1193169
  Исхаков В.М. Сестра комиссара : повести / В.М. Исхаков; пер. с башки. Е.Имбовиц и Н.Тумановой. – Москва : Советская Россия, 1974. – 128 с.
1193170
  Дальцева М.З. Сестра Конкордин / М.З. Дальцева. – М, 1972. – 343с.
1193171
  Мнацаканян С.М. Сестра милосердия / С.М. Мнацаканян. – М, 1982. – 112с.
1193172
  Кудинов П.Н. Сестра милосердия. / П.Н. Кудинов. – Киев : Молодь, 1975. – 160с.
1193173
  Андрухів І.О. Сестра милосердя / І.О. Андрухів. – Ужгород, 1990. – 71с.
1193174
  Каранська М. Сестра милосердя в прицілах війни // Столиця. – Київ, 2000. – 11 травня (№ 50). – С. 4
1193175
  Тищенко О. Сестра Міллер: цікаві факти з біографії Агати Крісті // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 91-96
1193176
   Сестра морского льва. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 224сю
1193177
  Вагнер Н. Сестра моя / Н. Вагнер. – Ленинград, 1971. – 270с.
1193178
  Эйснер А.В. Сестра моя Болгария / А.В. Эйснер. – М, 1963. – 215с.
1193179
  Романов А.В. Сестра моя Монголия : Записки журналиста / А.В. Романов. – Москва : Знание, 1970. – 62с.
1193180
  Ветрогонский В.А. Сестра наша Болгария / В.А. Ветрогонский, О.Н. Шестинский. – Ленинград, 1968. – 87с.
1193181
  Макаров Н.Н. Сестра океана / Н.Н. Макаров. – М., 1966. – 118с.
1193182
  Канівець В.В. Сестра Оля : повість / В.В. Канівець. – Київ, 1980. – 208 с.
1193183
  Канивец В.В. Сестра Оля / В.В. Канивец. – М, 1986. – 239с.
1193184
  Шефнер В.С. Сестра печали / В.С. Шефнер. – Л., 1970. – 349с.
1193185
  Шефнер В.С. Сестра печали / В.С. Шефнер. – Москва : Советская Россия, 1973. – 320с.
1193186
  Шефнер В.С. Сестра печали; Счастливый неудачник; Человек с пятью "не", или Исповедь простодушного / В.С. Шефнер. – Л., 1980. – 528с.
1193187
  Паласио В.А. Сестра Сан-Сульписо / В.А. Паласио. – М, 1984. – 304с.
1193188
  Шнайдер Роберт Сестра Сну = Schlafes bruder. Dreck : Роман; Лайно: П"єса / Шнайдер Роберт; З німецької переклав М.Кушнір. – Київ : Юніверс, 2002. – 240с. – ISBN 966-7305-62-7
1193189
  Вовчок Марко Сестра та инши оповидання [Сестра та інші оповідання]. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Друкарня Петра Барського, 1904. – 85 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1193190
  Глоба А. Сестра Украина / А. Глоба. – Москва, 1947. – 100с.
1193191
  Лазаренко А.І. Сестра фронтовика : (повісті й оповідання) / Анатолій Лазаренко. – Київ : Літопис-ХХ, 2009. – 215, [1] с. – ISBN 966-7252-43-4
1193192
  Зейдан Д. Сестра Харуна ар-Рашида. / Д. Зейдан. – Л, 1970. – 232с.
1193193
  Зейдан Д. Сестра Харуна ар-Рашида. / Д. Зейдан. – Л, 1970. – 232с.
1193194
  Зейдан Д. Сестра Харуна ар-Рашіда / Д. Зейдан. – Київ, 1969. – 167с.
1193195
  Пандуревич Є. Сестра чи мати? Причинки до вивчення південнослов"янських народних балад // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 158-162. – Бібліогр.: Літ. в приміт.; 22 п. – ISSN 0203-9494


  У статті досліджуєтся процес історизації міфологічних мотивів у межах сюжетної моделі "жінка віддає сина в жертву, щоб зберегти брата", тобто жанрові трансформації, що їх у цьому випадку можна простежити як "еволюційний шлях" сюжетного "проекту" від ...
1193196
  Стулпан Е. Сестра янтарного моря / Е. Стулпан. – М, 1964. – 108с.
1193197
  Анашенков Б.А. Сестренка / Б.А. Анашенков. – Москва, 1959. – 120с.
1193198
  Малыгина Н.П. Сестренка батальона. Повесть. / Н.П. Малыгина. – М., 1967. – 254с.
1193199
  Малыгина Н.П. Сестренка батальона. Повесть. / Н.П. Малыгина. – 3-е изд. – Волгоград, 1969. – 254с.
1193200
  Пригара М.А. Сестри : поезії / М.А. Пригара. – Львів, 1948. – 79 с.
1193201
  Голобородько О. Сестри Гозадінови: урок подвижництва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 жовтня (№ 194/195)


  Сестри Гозадінови — Софія, Марія, Олена. Дуже схожі долі. Відмовившись від сімейного життя, всі свої сили протягом кількох десятиліть віддавали організації в Херсоні жіночої освіти.
1193202
  Баклі М. Сестри Грімм : [роман] / Майкл Баклі. – Харків : Ранок. – ISBN 978-617-09-2207-6
Кн. 1 : Казкові детективи / іл. Пітера Фергюсона ; [літ. пер. з англ. Ігоря Бондаря-Терещенка]. – 2016. – 350, [2] с. : іл. – Пер. вид. : The Sisters Grimm. The Fairy tale detectives / Michael Buckly, 2005.
1193203
  Житкевич А. Сестри Клецор із Бережан // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 25, 22 июня


  "Наприкінці 1909 року в Нью-Йорку було засновано перший на заокеанських берегах Америки український професійний драматичний театр."
1193204
  Білоусов А. Сестри Крушельницькі: шляхетність, чуйність та турбота / А. Білоусов, О. Напрєєнко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (37). – С. 66-78. – ISSN 1819-7329
1193205
  Палаццескі А. Сестри Матерассі / А. Палаццескі. – К, 1988. – 323с.
1193206
  Вільде І. Сестри Річинські / І. Вільде. – Львів, 1958. – 588с.
1193207
  Вільде І. Сестри Річинські / І. Вільде. – Київ
Кн. 1. – 1964. – 577 с.
1193208
  Вільде І.Д. Сестри Річинські / І.Д. Вільде. – Київ
Кн. 2. – 1964. – 770 с.
1193209
  Вільде І.Д. Сестри Річинські : Роман / І.Д. Вільде. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1977. – 495с.
1193210
  Вільде І.Д. Сестри Річинські : Роман / І.Д. Вільде. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1977. – 687с.
1193211
  Вільде І. Сестри Річинські : Роман. / І. Вільде; Вступне слово П.А.Загребельного. – Київ : Україна. – (Б- ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4; 966-524-135-4
Кн. 1. – 2004. – 696с.
1193212
  Вільде І. Сестри Річинські : Роман / Ірина Вільде. – Київ : Україна. – (Б- ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4; 966-524-215-6
Кн. 2. – 2005. – 912с.
1193213
  Чубіна Т.Д. Сестри Софія та Ольга Потоцькі: переплетіння двох жіночих доль // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 100-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Людина є елементом будь-якої форми соціальності, від найпростіших спільностей до сучасних цивілізаційних і політичних суперсистем. Тому погляд на історичні процеси не відокремлюється від вивчення окремих особистостей та династій. У поданій науковій ...
1193214
  Дениско Г.І. Сестри твої, Хатинь / Г.І. Дениско. – Х., 1982. – 90с.
1193215
  Клименко О. Сестри Тельнюк заспівали Шеченка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 17 жовтня (№ 192). – С. 7


  Під патронатом ректора КНУ ім. Т. Шевченка, акад. НАН України Л. Губерського відбувся благодійний проект "Наш Шевченко" для збору коштів бійцям 46-го батальону.
1193216
  Плехова Ірина Сестри: повернення : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-16 : Фото
1193217
   Сестринівське весілля : записи обрядів, звичаїв, весільних пісень / Шевчук Г.В., Левчук Л.Г., Нікітенко (Шевчук) К.В. – Київ, 2008. – 80 с.
1193218
  Лазутка Ю.С. Сестринские хроматидные обмены / Ю.С. Лазутка. – Вильнюс : Мокслас, 1991. – 115 с. – ISBN 5-420-00889-0
1193219
  Лазутка Ю.С. Сестринские хроматидные обмены в лимфоцитах периферической крови человека-тест для оценки генотоксичности химических загрязнителей окружающей среды : методические указание / Ю.С. Лазутка, Р.К. Лекявичюс. – Вильнюс, 1984. – 54 с.
1193220
  Лазутка Сестринские хроматидные обмены как тестна генотоксичность : методические указания / Лазутка, Ю-Р. – Вильнюс, 1988. – 77 с.
1193221
  Грінченко Б.Д. Сестриця Галя : оповідання / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1930. – 16 с.
1193222
  Забужко Оксана Сестро, сестро : Повісті та оповідання / Забужко Оксана. – Київ : Факт, 2003. – 240с. – ISBN 966-664-078-3
1193223
  Забужко О. Сестро, сестро : Повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 2-ге вид. – Київ : Факт, 2004. – 240с. – Шифр дубл.8утЗабу( доп.ст.). – ISBN 966-664-078-3
1193224
  Забужко О.С. Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 3-тє вид., допов. – Київ : Факт, 2008. – 257, [3] с. – В змісті також: Дівчатка ; Казка про калинову сопілку ; Я, Мілена ; Інструктор із тенісу ; Інопланетянка ; Автобіографія. – ISBN 978-966-359-289-3


  У пр. №1697197 напис: Ірі - на Добро і радість, Оксана Забужко. 22/04/09
1193225
  Забужко О.С. Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 4-те вид. – Київ : Факт, 2009. – 257, [3] с. – В змісті також: Дівчатка ; Казка про калинову сопілку ; Я, Мілена ; Інструктор із тенісу ; Інопланетянка ; Автобіографія. – ISBN 978-966-359-235-0


  У пр. №1697197 напис: Ірі - на Добро і радість, Оксана Забужко. 22/04/09
1193226
  Давиденко А.И. Сестрорецк / А.И. Давиденко. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 212с.
1193227
  Соколова Н.Н. Сестрорецкие дюны. / Н.Н. Соколова. – С-Пб. – 60с.
1193228
  Слепян Д.Ф. Сестры / Д.Ф. Слепян. – М., 1949. – 135с.
1193229
  Мамин-Сибиряк Сестры / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1954. – 120с.
1193230
  Дементьев Н.С. Сестры / Н.С. Дементьев. – Новосибирск, 1955. – 160с.
1193231
  Дементьев Н. Сестры / Н. Дементьев. – Новосибирск : овосибирское книжное издательство, 1955. – 160 с.
1193232
  Усова Н.Т. Сестры / Н.Т. Усова. – Калуга, 1957. – 207с.
1193233
  Мухтар А. Сестры : роман / А. Мухтар. – Москва : Советский писатель, 1958. – 347 с.
1193234
  Бабаевский С.П. Сестры / С.П. Бабаевский. – Краснодар, 1958. – 338с.
1193235
  Мухтар А. Сестры : роман / А. Мухтар. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 327 с.
1193236
  Яновская Ж.И. Сестры / Ж.И. Яновская. – Л., 1962. – 215с.
1193237
  Жестев М. Сестры / М. Жестев. – Л, 1978. – 264с.
1193238
  Бупханувонг С. Сестры / Сувантхон Бупханувонг ; Пер. с лаос. [и предисл. Е.А. Афанасьевой, Худож. А. Зайцев]. – Москва : Радуга, 1986. – 238 с.
1193239
  Сорокин Ю.К. Сестры Афродиты / Ю.К. Сорокин. – М., 1989. – 45с.
1193240
   Сестры Ильича в Саратове / [сост. Е.Е. Григорьева и Л.Н. Любомирова]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1980. – 136 с. : ил. – Миниатюрное издание
1193241
  Полякова Р.С. Сестры Ильича. / Р.С. Полякова. – Саратов, 1972. – 128с.
1193242
  Крейер Н.Н. Сестры Крустыньсон / Н.Н. Крейер. – Рига, 1990. – 236с.
1193243
  Палаццески А. Сестры Матерасси / Альдо Палаццески ; пер. с итал. С. Бушуево. – Ленинград : Из-во "Художественная литература", 1968. – 327 с.
1193244
  Палаццески А. Сестры Матерасси / А. Палаццески. – Л, 1991. – 284с.
1193245
  Каныкин И А. Сестры молний. / И А. Каныкин, . – М., 1980. – 111с.
1193246
  Трущенко Н.В. Сестры Невзоровы. / Н.В. Трущенко. – Горький, 1961. – 82с.
1193247
  Вильде И. Сестры Речинские / И. Вильде. – Львов
1. – 1965. – 595с.
1193248
  Вильде И. Сестры Речинские / И. Вильде. – Львов
Кн. 2. – 1966. – 775с.
1193249
  Вильде И. Сестры Ричинские / И. Вильде. – Москва
1. – 1959. – 667с.
1193250
  Вильде И. Сестры Ричинские / И. Вильде. – М. : Советский писатель
Кн. 2; ч.1-2. – 1967. – 742с.
1193251
  Ляленков В.Д. Сестры Страглевы. / В.Д. Ляленков. – М.-Л., 1964. – 181с.
1193252
  Стефанова Л. Сестры. / Л. Стефанова. – М, 1955. – 32с.
1193253
  Панова В.Ф. Сестры. / В.Ф. Панова. – Москва, 1965. – 184с.
1193254
  Бупханувонг С. Сестры. / С. Бупханувонг. – М., 1986. – 240с.
1193255
   Сесть на информационную диету // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 21 : фото
1193256
  Быковский Егор Сетевая агентура : digital // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 140-142 : Фото
1193257
  Абдулаева Т. Сетевая версия АБИС внедрена : учёт книгообеспеченности учебного процесса / Татьяна Абдулаева // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 10. – С. 5-12. – ISSN 0869-4915
1193258
  Золотой В.С. Сетевая война против Русской Православной Церкви // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 12 (66). – С. 21-29. – ISSN 1812-8696
1193259
  Щербина В. Сетевая киберкоммуникация как социальный феномен // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.109-116
1193260
   Сетевая модель ДПО на базе ведущих вузов / А.С. Сигов, Т.Ю. Гавриленко, В.В. Куренков, В.Л. Панков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 11-14. – ISSN 0869-3617


  В статье освещаются вопросы реализации сетевой модели подготовки и переподготовки специалистов для ОПК, включающей распределенную сеть научно-методических центров на базе ведущих вузов.
1193261
  Самохин Ю.М. Сетевая модель разработки народнохозяйственного плана : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 607 / Самохин Ю.М. ; Моск. гос. ун-т , Экон. фак-т. – Москва, 1969. – 24 с.
1193262
   Сетевая обработка информации.. – М, 1990. – 159с.
1193263
  Чистяков С.В. Сетевая организационная форма и сетевые экономические отношения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 74-85. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
1193264
  Давыдова С.И. Сетевая организация экологических движений России и Европы / С.И. Давыдова, О.А. Усачева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.56-64. – ISSN 0132-1625
1193265
  Сафонова М.А. Сетевая структура и идентичности в локальном сообществе социологов // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 107-121. – ISSN 0132-1625
1193266
  Евстигнеев В.А. Сетевая транспортная задача по времени : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 009 / Евстигнеев В.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1193267
  Краснов С.И. Сетевая форма подготовки педагогов к инновационной деятельности / С.И. Краснов, Н.В. Малышева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 7. – С. 62-72. – ISSN 0869-561Х


  Высокий уровень готовности педагогов предполагает их умение кооперироваться с другими участниками инновационной деятельности (учеными, методистами и др.) посредством включения в соорганизацию, соруководство и соуправление разработкой и реализацией ...
1193268
  Кудряшова Е.В. Сетевая электронная библиотека федеральных университетов:новый формат научно- образовательного пространства / Е.В. Кудряшова, Л.А. Морщихина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 12. – С. 14-18. – ISSN 0869-3617


  Ведущие университеты России, активно развивающие сегодня новые формы сетевого взаимодействия, способны не только создавать большой объем востребованного внешними пользователями электронного контента, но и изменять систему производства и потребления ...
1193269
  Неретина Е.А. Сетевое взаимодействие – основа динамичного развития вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 128–133. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается одна из современных форм организационных преобразований в системе высшего профессионального образования – сетевое взаимодействие вузов. Раскрыты возможные локальные и совокупные эффекты, которые могут получить участники сети. ...
1193270
  Ташкинов А.А. Сетевое взаимодействие вузов и институтов Российской академии наук при подготоке инженерных и научных кадров по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса / А.А. Ташкинов, Д.А. Новиков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 28-32. – ISSN 1726-667Х


  Сетевое взаимодействие вузов и институтов Российской академии наук при подготовке инженерных и научных кадров по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса.
1193271
  Лобов Н.В. Сетевое взаимодействие вузов: методика проектирования совместных образовательных программ / Н.В. Лобов, В.Ю. Столбов, М.Б. Гитман // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 5. – С. 40-45. – ISSN 1726-667Х
1193272
  Логинова Е. Сетевое взаимодействие как фактор интеграции стран СНГ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Использование Интернета в экономической деятельности не только повышает конкурентоспособность отдельных национальных экономик, но и способствует их интеграции в единое информационное пространство. В данной статье рассмотрены возможности и перспективы ...
1193273
  Чучалин А.И. Сетевое взаимодействие образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования при реализации программ прикладного бакалавриата / А.И. Чучалин, Т.С. Петровская, О.С. Чернова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617


  Программы прикладного бакалавриата, в том числе по техническим направлениям, должны обеспечивать практическую подготовку выпускников, характерную для программ среднего профессионального образования (СПО), и теоретическую подготовку, характерную для ...
1193274
  Стародубцев В.А. Сетевое взаимодействие педагогов в контексте научно-практической конференции / В.А. Стародубцев, В.В. Анненков, Е.А. Вострикова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 43-47. – ISSN 1026-955X


  Исследованы возможности расширения формата научно-методических конференций в процессе их подготовки и проведения за счет использования сервисов социальных медиа.
1193275
  Вакулик И.И. Сетевое имя (никнейм) как современная реалия в интернет-пространстве / И.И. Вакулик, А.В. Швидченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 94-98. – (Серія "Філологічні науки")
1193276
  Назарчук Александр Викторович Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 61-75. – Бібліогр.: с. 61-62, 64-71, 73-74. – ISSN 0042-8744
1193277
  Болтышев Ю.П. Сетевое планирование в школе. / Ю.П. Болтышев. – Москва, 1980. – 80с.
1193278
  Некрасов А.С. Сетевое планирование в энергетике / А.С. Некрасов. – М, 1958. – 160с.
1193279
  Погосов П.А. Сетевое планирование и управление в социально-экономических системах / П.А. Погосов. – Донецк, 1976. – 51с.
1193280
   Сетевое планирование и управление опытным производством.. – М, 1979. – 151с.
1193281
  Новицкий Н.И. Сетевое планирование и управление производством / Н.И. Новицкий. – Минск, 1976. – 80с.
1193282
   Сетевое планирование и управление.. – М, 1967. – 397с.
1193283
  Кривцов А.М. Сетевое планирование и управление. / А.М. Кривцов, В.В. Шеховцов. – М., 1969. – 151с.
1193284
   Сетевое планирование.. – Минск, 1971. – 294с.
1193285
  Ильченко М.Е. Сетевое представление результатов научных исследований: наукометрические и методологические аспекты / М.Е. Ильченко, П.П. Ермолов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С, 76-86. – ISSN 0374-3896
1193286
   Сетевое программное обеспечение и техничекие устройства для открытой вычислительной сети.. – Рига, 1983. – 67с.
1193287
   Сетевое программное обеспечение и технические устройства для академсети.. – Рига, 1984. – 70с.
1193288
   Сетевое программное обеспечение информационно-вычислительной сети.. – Рига, 1985. – 68с.
1193289
  Цыбина Н. Сетевое управление образовательным процессом студентов технических вузов на примере изучения информатики / Н. Цыбина, Ю. Цыбин // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-94.
1193290
   Сетевой анализ публичной политики : учебник / [Волкова А.В. и др.] ; под ред. Л.В. Сморгунова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 318, [1] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 308-313, в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0156-3
1193291
  Григорьева А.С. Сетевой подход в анализе интернационализации малых и средних инновационных предприятий (на примере России и Германии) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 113-122. – (Экономика ; вып.3). – ISSN 1026-356X


  В даний час досить актуальною видається тематика мережевої взаємодії учасників процесів, що відбуваються на ринку. У даній статті розглядаються перспективи побудови мережевої взаємодії малими і середніми інноваційними підприємствами (МСП) з метою ...
1193292
  Таранова Н.В. Сетевой подход в исследованиях международных отношений и процесса глобализации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 173-180. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1193293
  Шенцева Е.А. Сетевой подход в контексте философского дискурса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 42-49. – ISSN 0042-8744
1193294
   Сетевой подход к организации повышения квалификации преподавательского корпуса // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 109-112. – ISSN 0869-3617
1193295
   Сетевой терминальный комплекс на базе ЭВМ "Искра-226".. – Рига, 1984. – 63с.
1193296
   Сетевой учебно-исследовательский центр коллективного пользования уникальным лабораторным оборудованием на базе веб-портала как элемент системы дистанционного образования // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 18-30.


  В статье рассмотрены вопросы организации на системной основе сетевого учебно-исследовательского центра коллективного пользования, функционирующего на базе веб-технологий. Приведены принципы построения распределенных измерительно-управляющих систем, ...
1193297
  Губайловский Владимир Сетевые "личинки овода" : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 150-152 : Фото
1193298
   Сетевые войны : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 35 : Фото. – ISSN 1029-5828
1193299
   Сетевые графики в планировании.. – 2-е изд. – М, 1975. – 215с.
1193300
   Сетевые графики в планировании.. – М, 1981. – 168с.
1193301
   Сетевые информационные технологии : учебное пособие / К.А. Бохан, А.В. Волковой, Г.А. Кучук, А.А. Сиора ; МНО Украины ; Нац. ааэрокосм. ун-т им. М.Е. Жуковского " Харьк.авиационный ин-т". – Харьков : НАУ "ХАИ"
Ч. 1 : Протоколы обмена электронной почтой. – 2008. – 172 с.
1193302
  Новиков А. Сетевые информационные технологии в гражданском образовании. // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 39-48
1193303
  Владимирова Т.В. Сетевые коммуникации как источник информационных угроз // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 123-128. – ISSN 0132-1625
1193304
   Сетевые методы в проектировании.. – М, 1969. – 140с.
1193305
  Кофман А. Сетевые методы планирования / А. Кофман, Г. Дебазей. – Москва, 1968. – 182с.
1193306
  Полежаев П.В. Сетевые методы планирования геологоразведочных работ / П.В. Полежаев, Л.А. Лубенский. – Москва : Недра, 1968. – 81с.
1193307
  Овчинников А.А. и др. Сетевые методы планирования и оргаизации учебного процесса / А.А. и др. Овчинников. – Москва, 1972. – 157с.
1193308
  Иванюшкина З.В. Сетевые методы планирования и управления / З.В. Иванюшкина, О.Н. Боженко. – Львов, 1967. – 101с.
1193309
  Абрамов С.А. Сетевые методы планирования и управления. : (Применение ЭВМ для планирования и управления инж. разработками) / С.А. Абрамов, М.И. Мариничев, П.Д. Поляков. – Москва : Советское радио, 1965. – 167 с. : черт. – Библиогр.: с. 162-165
1193310
  Алтаев В.Я. Сетевые методы планирования капитальных вложений / В.Я. Алтаев, Л.А. Когутовская. – Москва, 1976. – 144 с.
1193311
  Ахьюджа Х.Н. Сетевые методы управления в проектировании и производстве / Х.Н. Ахьюджа. – Москва, 1979. – 638с.
1193312
  Максимов Ю.И. Сетевые модели в перспективном планировании отраслевых систем / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; Ю.И. Максимов ; [отв. ред. Б.Б. Розин]. – Новосибирск : Наука, 1979. – 143 с.
1193313
  Алексеев А.М. Сетевые модели в перспективном планировании развития производства / А.М. Алексеев, Л.А. Козлов, В.Н. Крючков ; отв. ред.: Д.М. Казакевич ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1974. – 111 с. – Библиогр.: с. 106-109
1193314
   Сетевые модели и задачи управления.. – М, 1967. – 144с.
1193315
  Радева С.В. Сетевые модели распределения грузопотоков. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.003 / Радева С.В.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1973. – 22л.
1193316
  Сморгунов Л.В. Сетевые политические партии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 4 (142). – С. 21-37. – ISSN 0321-2017
1193317
   Сетевые протоколы и управления в равспределенных вычислительных системах. – М, 1986. – 220с.
1193318
  Новоселов Л.Е. Сетевые радиолы и электрофоны стереофонические : справочное пособие / Л.Е. Новоселов. – Ленинград, 1978. – 208 с.
1193319
  Есина Л. Сетевые ресурсы в удаленном доступе // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 53-56. – ISSN 0869-4915


  Статья о вузовской библиотеке как информационном центре, который формирует банк научно-образовательных ресурсов и представляет их читателям, в том числе и в удаленном доступе.
1193320
  Костыгова Ю. Сетевые СМИ: занимательная типология // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.20-23
1193321
  Шебшаевич В.С. Сетевые спутниковые радионавигационные системы / Шебшаевич В.С. – Москва : Радио и связь, 1982. – 272 с.
1193322
  Смит Р.В. Сетевые средства Linux / Родерик В. Смит; Пер. с англ. В.В. Вейтмана. – Москва : Вильямс, 2003. – 672 с. – ISBN 5-8459-0426-9
1193323
   Сетевые средства Windows NT : Windows NT Workstation и Windows NT Server. Версия 3.5. – Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 1996. – 496c. – ISBN 5-7791-0005-5
1193324
  Пирогов В.В. Сетевые средства логического проектирования абонентских систем на базе микро-ЭВМ семейства "Электроника НЦ" / В.В. Пирогов. – Рига, 1986. – 157с.
1193325
  Сейджман М. Сетевые структуры терроризма = Understanding terror networks / Марк Сейджман ; пер. с англ. Ивана Данилина. – Москва : Идея-Пресс, 2008. – 218, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. ориг. - Вых. дан. ориг.: Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 2004. – Библиогр.: с. 200-217 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-903927-04-3
1193326
  Вишневский А. Сетевые технологии Windows 2000 / А. Вишневский. – Москва, Харьков, Минск : Питер, 2000. – (Для профессионалов). – ISBN 5-272-00179-6
1193327
  Бесчётникова С. Сетевые технологии информационных войн: опыт Украины // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 274-279. – ISSN 1822-5136
1193328
  Воройский Ф.С. Сетевые технологии нового поколения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 43-53. – ISSN 0130-9765
1193329
  Знатнов Е.А. Сетевые торговые организации: развитие на продуктовом рынке // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 71-76. – ISSN 1684-2626
1193330
   Сетеметрия, анализ и моделирование информационно-вычислительных сетей.. – Куйбышев, 1988. – 132с.
1193331
  Бульвинская О.И. Сететура как литературный и социокультурный феномен // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 77-82. – Бібліогр. в кінці ст.
1193332
  Гроссо А. Сети / А. Гроссо. – Л, 1972. – 223с.
1193333
   Сети : Для специалистов по компьютерным сетям. – Москва, 1995
1193334
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 1. – 1996
1193335
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 2. – 1996
1193336
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 3. – 1996
1193337
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 4. – 1996
1193338
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 7. – 1996
1193339
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 2. – 1997
1193340
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 3. – 1997
1193341
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 4. – 1997
1193342
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 5. – 1997
1193343
  Гук М. Сети Net Ware 3.12-4.1: Книга ответов. / М. Гук. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 432 с.
1193344
  Камер Д.Э. Сети TCP/IP = Internetworking with TCP/IP / Дуглас Э. Камер, Дэвид Л. Стивенс ; [ пер. с англ. и ред. К.А. Птицына ]. – Москва ; Санкт-Петербург : Вильямс. – ISBN 5-8459-0296-7
Т. 3 : Разработка приложений типа клиент/сервер для Linux/POSIX. – 2002. – 592 с.
1193345
   Сети Windows NT 4.0 / Дж.Д. Рули, Д. Мэсвин, Т. Хендерсон, М. Хеллер; Джон Д.Рули, Дэвид Мэсвин,Томас Хендерсон, Мартин Хеллер; Пер.с англ. С. Тимачева; Под ред. А. Колесникова. – Киев : BHV, 1998. – 800с. – ISBN 5-7315-0006-1
1193346
  Баркус Ульрих Кристи Сети для науки / Баркус Ульрих Кристи, Форсгрен Тодд // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 26-30 : фото
1193347
  Чиладзе Т.И. Сети звезд : стихи / Тамаз Чиладзе; пер. с груз. Е.Евтушенко. – Тбилиси : Мерани, 1961. – 71 с.
1193348
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2005
1193349
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3/5. – 2005
1193350
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 6/7. – 2005
1193351
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 8/9. – 2005
1193352
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 10/12. – 2005
1193353
  Пескова С.А. Сети и телекоммуникации : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / С.А. Пескова, А.В. Кузин, А.Н. Волков. – Москва : Academia, 2006. – 352с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1695-Х
1193354
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2006
1193355
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3/6. – 2006
1193356
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 7/8. – 2006
1193357
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 9/12. – 2006
1193358
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2007
1193359
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3. – 2007
1193360
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 4. – 2007
1193361
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 5. – 2007
1193362
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 6. – 2007
1193363
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 7/8. – 2007
1193364
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 9. – 2007
1193365
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 10. – 2007
1193366
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 11. – 2007
1193367
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 12. – 2007
1193368
  Лебедев Н.Н. Сети из вытянутых треугольников с измеренными высотами / Н.Н. Лебедев. – Москва : Недра, 1968. – 64 с.
1193369
  Мизин И.А. Сети коммутации пакетов / И.А. Мизин. – Москва : Радио и связь, 1986. – 408с.
1193370
  Фролов А.В. Сети компьютеров в вашем офисе / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва, 1995. – 272с. – (Библитотека системного программиста Т.3)
1193371
  Сургутская Е.Ф. Сети ловчие : Роман / Е.Ф. Сургутская. – Киев : Радянський письменник, 1990. – 335с.
1193372
  Жожикашвили В.А. Сети массового обслуживания. Теория и применение к сетям ЭВМ. / В.А. Жожикашвили, В.М. Вишневский. – Москва : Радио и связь, 1988. – 192с.
1193373
  Дюментон Г.Г. Сети научных коммуникаций и организация фундаментальных исследований. / Г.Г. Дюментон. – Москва, 1987. – 103 с.
1193374
  Савельев Владимир Сети отелей Греции : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 62-64
1193375
   Сети пакетной коммутации ЭВМ.. – М, 1984. – 81с.
1193376
  Захаров Г.П. Сети передачи данных / Г.П. Захаров. – Л., 1976. – 72с.
1193377
  Бертсекас Димитри Сети передачи данных / Бертсекас Димитри, Галлагер Роберт. – Москва : Мир, 1989. – 544с.
1193378
  Васильев В.В. Сети Петри, параллельные алгоритмы и модели мультипроцессорных систем / В.В. Васильев, В.В. Кузьмук. – Київ : Наукова думка, 1990. – 216с.
1193379
  Котов В.Е. Сети Петри. / В.Е. Котов. – М, 1984. – 158с.
1193380
  Копытина Тамара Николаевна Сети с неподвижной гармонической плоскостью в Р3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Копытина Тамара Николаевна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 12л.
1193381
  Дэвинс Д. Сети связи для вычислительных машин / Д. Дэвинс, Д. Барбер. – М, 1976. – 680с.
1193382
  Мартин Дж. Сети связи и ЭВМ / Дж. Мартин. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 231 с.
1193383
  Мартин Дж. Сети связи и ЭВМ / Дж. Мартин. – Москва : Связь
Ч. 2. – 1975. – 208 с.
1193384
  Доровских А.В. Сети связи с подвижными объектами / А.В. Доровских, А.А. Сикарев. – Киев, 1989. – 156 с.
1193385
  Верма П.К. Сети связи ЭВМ. Оценка эффективности функционирования: Структурный анализ / П.К. Верма. – Москва : Радио и связь, 1992. – 112с.
1193386
  Яницкий О.Н. Сети социальных движений в России // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 52-62. – ISSN 0869-0499
1193387
  Копылов П.М. Сети телевизионного вещания / П.М. Копылов. – Москва, 1980. – 232 с.
1193388
  Хачатрян А.Е. Сети трехмерного пространства Римана. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Хачатрян А.Е.; МВССО СССР.Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 7л.
1193389
  Фарли Марк Сети хранения данных = Building storage Networks / Фарли Марк; Пер. А.Головко, И.Штерев. – 2-е издание. – Москва : Лори, 2004. – 550с. – (Библиотека специалиста по сетям). – ISBN 5-85582-215-X
1193390
   Сети шпионажа :. – Л., 1989. – 76с.
1193391
  Глушков В.М. Сети ЭВМ / В.М. Глушков. – Киев, 1978. – 16 с.
1193392
   Сети ЭВМ. – Москва, 1982. – 157 с.
1193393
   Сети ЭВМ. – М., 1986. – 78с.
1193394
  Самойленко С.И. Сети ЭВМ / С.И. Самойленко. – М, 1986. – 158с.
1193395
  Кононыхин В.Н. Сети ЭВМ / В.Н. Кононыхин. – М., 1989. – 48с.
1193396
  Блэк Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандаты, интерфейсы / Ю. Блэк. – Москва : Мир, 1990. – 506с.
1193397
  Васильев Ю.П. Сети ЭВМ в управлении производством / Ю.П. Васильев. – Москва, 1981. – 239с.
1193398
   Сети ЭВМ и системы передачи данных : Материалы семинара :. – М., 1977. – 163с.
1193399
  Сухов А.Н. Сети ЭВМ и управление народным хозяйством. / А.Н. Сухов. – М, 1981. – 64с.
1193400
  Сурков Л.В. Сети электронных вычислительных машин. / Л.В. Сурков. – М, 1977. – 56с.
1193401
  Херлберт А. Сетка / А. Херлберт. – М., 1984. – 108с.
1193402
  Каврайский В.В. Сетка для графического решения задач / В.В. Каврайский. – Харьков, 1913. – 1 лист
1193403
   Сетка с облаками для интернета. Новые компьютерные технологии могут серьезно изменить Всемирную паутину // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2010. – № 6. – С. 83-85. – ISSN 0208-0621


  Изобретение Интернета можно уподобить изобретению колеса — если не по важности события, то хотя бы в том смысле, что это идеальное изобретение. Можно изменить количество спиц, можно надеть на обод шину или оснастить его зубчиками, но смысл от этого не ...
1193404
  Магомедов К.М. Сеточно-характеристические численные методы / К.М. Магомедов, А.С. Холодов. – Москва : Наука, 1988. – 290 с.
1193405
  Лапин А.В. Сеточные аппроксимации вариационных неравенств : учеб. пособие : (курс. лекций) / А.В. Лапин. – Казань, 1984. – 96с.
1193406
   Сеточные методы решения дифференциальных уравнений.. – Казань, 1986. – 92с.
1193407
   Сеточные методы решения задач математической физики. – Казань, 1984. – 115с.
1193408
  Греков Л.Д. Сеточные схемы высокого порядка точности для эллиптических уравнений второго порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Греков Л. Д.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 21 с.
1193409
  Греков Леонид Дмитриевич Сеточные схемы высокого порядка точности для эллиптических уравнений второго порядка : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Греков Леонид Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 140л. – Бібліогр.:л.135-141
1193410
  Гаврилюк Иван Петрович Сеточные схемы с точными и явными спектрами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гаврилюк Иван Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1977. – 139л. – Бібліогр.:л.130-139
1193411
  Гаврилюк Иван Петрович Сеточные схемы с точными и явными спектрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гаврилюк Иван Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1193412
  Зорин И.В. Сеттевая модель профессионального туристского образования как средство повышения качества туристских услуг // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 11-12. – ISSN 1813-1212
1193413
  Клевченя А.С. Сетфан Руднянский. / А.С. Клевченя. – Минск, 1968. – 255с.
1193414
  Римский-Корсаков Сетчаткокрылые / Римский-Корсаков. – с.
1193415
  Кожанчиков И.В. Сетчатокрылые / И.В. Кожанчиков. – 286-287с.
1193416
  Иржак В.И. Сетчатые полимеры / В.И. Иржак. – М, 1979. – 248с.
1193417
  Кузьмина Г.И. Сетчатые полиуретаны, наполненные тетраэтилгиурамдисульфидом и их биодеструкция. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Кузьмина Г.И.; АН УССР. – К, 1988. – 18л.
1193418
   Сеть Harrah"s развивает глобальную дистрибуцию // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 17 : Фото
1193419
  Бъчваров Марин Сеть высших учебных заведений Болгарии в конце XX века : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 73-74 : Табл., карта. – Бібліогр.: 3 нази. – ISSN 0016-7207
1193420
   Сеть европейских информационных турофисов : Турист в Европе - желанный гость. Спецвыпуск // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 10-11 : Фото
1193421
   Сеть ключевых ботанических территорий в Приазовском регионе : материалы международного совещания, 6-7 октября 20011 г., Мелитополь, Украина) / [Акатов В.В. и др. ; редкол. : Т.Л. Андрієнко-Малюк (гол. ред.), І.А. Мальцева, С.Л. Мосякін, А.В. Єна та ін.] ; Укр. ботаническое о-во ; Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАНУ ; Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина КНУТШ и др.]. – Мелитополь : Альтерпрес, 2011. – 60 с. : ил., табл. – На обл. название: Мережа ключових ботанічних територій у Приазовському регіоні. – Библиогр. в конце доклада. – ISBN 978-966-542-473-4


  В книге также редкол.: ... В.П. Коломійчук, А.М. Солоненко, М.М. Перегрим, О.М. Перегрим
1193422
  Ахманов А.С. Сеть кредитных учреждений СССР / А.С. Ахманов. – М.-Л., 1926. – с.
1193423
  Гиттерман А.Э. Сеть кредитных учреждений СССР. / А.Э. Гиттерман, А.С. Ахманов. – М.-Л., 1926. – 87с.
1193424
  Млечин Л.М. Сеть Москва-ОГПУ-Париж / Л.М. Млечин. – М, 1991. – 207с.
1193425
  Кужман Г.И. Сеть научно-технической информации в геологии / Г.И. Кужман, Т.Я. Новикова, В.Б. Ольшвангер. – Москва : Недра, 1977. – 169с.
1193426
  Дейниченко Петр Сеть несвободы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 124 : фото. – ISSN 1029-5828
1193427
  Черешка Б. Сеть предприятий общественного питания потребительской кооперации Литовской ССР и дальнейшее ее развитие. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Черешка Б.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Каф. экономики торговли. – Вильнюс, 1970. – 21л.
1193428
  Мальджюнас В. Сеть центров территориальных микрорайонов в Литовской ССР : Автореф... канд. геогрнаук: 11.691 / Мальджюнас В.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 17л.
1193429
   Сеть школ, детских садов и других учреждений Московского городского отдела народного образования.. – М., 1962. – 240с.
1193430
   Сеульский аэропорт - лучший в мире // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 9 : Фото
1193431
  Сірук М. Сеульський "Джекпот" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16квітня (№ 66). – С. 3


  Чому Корея не може возз"єднатися після 70 років національного розколу. Уроки для України.
1193432
  Асланян Сергій Сеульський янкі в Україні : Тест-драйв // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 136-137
1193433
  Антонио Муньос Молина Сефард : проза: фрагмент романа, рассказы, интервью // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 5-60. – ISSN 0130-6545
1193434
   Сефере Тегелим, т.е. псалмы / с комментарием Шаре Шамаим. – Острог : В типографии Л. Клурфаина, 1833. – [472] с. – Вид. єврейською мовою, на тит. арк. назва рос. мовою


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, корінець зі шкіри
1193435
  Матусяк А. Сецесійний дискурс письменників "Молодої музи"
1193436
  Матусяк Агнєшка Сецесійний дискурс письменників "Молодої музи"


  У статті розкривається творчість письменників "Молодої музи" (Львів, 1906-1909) у контексті сецесії - стилю, що на межі ХІХ-ХХ ст. домінував з великою інтенсивністю не тільки в усіх видах творчості, а й створив своєрідну інтегральну культуру, що ...
1193437
  Гуляк А.Б. Сецесійний образ кохання: "За брамою раю" Миколи Вороного / А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 416-428. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1193438
  Квіцинська В. Сецесійно-символістські орієнтації ранньої лірики М. Жука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 159-165
1193439
  Ковалів Ю. Сецесія - закономірна ланка літературного процесу між конкретно-історичними напрямами // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 407-417. – ISBN 978-966-2763-27-0
1193440
  Поліщук Лариса Клавдіївна Сецесія в архітектурі Станіславова кінця 19- початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Поліщук Л.К.; Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1193441
  Міщенко І. Сецесія в мистецтві Буковини // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 1 : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 73-84. – ISSN 1728-6875
1193442
  Захаржевська В. Сецесія в художньому світі слов"ян (українсько-болгарські ремінісценції)
1193443
  Салига Т. Сецесія і контекст... : До поетики ситилю Б.-І. Антонича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 122-128. – ISSN 0868-4790
1193444
  Горбатенко В.П. Сецесія як інструмент етнополітичної дезінтеграції держави / В.П. Горбатенко, С.В. Стоєцький // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 61-72. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
1193445
  Курушин А.И. Сециальный физический практикум по сверхвысоким частотам / А.И. Курушин, В.М. Гусаров. – Пермь
Ч. 1. – 1974. – 164 с.
1193446
  Булавин Л.А. Сечение взаимодействия медленных нейтронов в CO вблизи критической точки жидкость-пар / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Инженерно-физический журнал, 1986. – №5


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1193447
  Хорозов Сергей Александрович Сечение неупругих взаимодействий и множественное рождение частиц во взаимодействиях 4Не и 12С с ядрами при 4,5 ГэВ/с-нуклон : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.04.01 / Хорозов Сергей Александрович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 12л.
1193448
  Азимов М.А. Сечение перезарядки п-мезонов при 4 Гэв/с / М.А. Азимов. – Дубна, 1964
1193449
  Мазур В.М. Сечение полного ядерного поглощения гамма-квантов тяжелых ядер с А-154-:-209 в области Е1-гигантского резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Мазур В. М.; АН СССР, ИЯИ. – М., 1979. – 26л.
1193450
  Паниткин Ю.Г. Сечение радиационного захвата нейтронов ураном-238. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Паниткин Ю.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.9
1193451
  Черепков Н.А. Сечение фотоионизации L- и М-оболочек аргона с учетом многоєлектронных корреляций.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Черепков Н.А.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1970. – 10л.
1193452
  Бегжанов Р.Б. Сечения взаимодействий п-мехонов и протонов больших энергий с ядрами свинца и спектры генерации этих чстиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бегжанов Р.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1958. – 14л.
1193453
  Дьяконов И.А. Сечения взаимодействия антинуклонов с дейтронами при нерелятивистских энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Дьяконов И.А.; Моск.инж.-физ.ин-т. – М, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1193454
  Сторм Э. Сечения взаимодействия гамма-излучения. : справочник / пер. с англ. / Э. Сторм, Х. Исраэль. – Москва : Атомиздат, 1973. – 253с.
1193455
  Барашенков В.С. Сечения взаимодействия элементарных частиц / В.С. Барашенков. – Москва : Наука, 1966. – 531 с.
1193456
  Вайнштейн Л.А. Сечения возбуждения атомов и ионов электронами : сводка формул и таблицы для определения сечений электрон-атомных столкновений и вероятностей радиационных переходов / Л.А. Вайнштейн, И.И. Собельман, Е.А. Юков. – Москва : наука, 1973. – 142с.
1193457
  Панченко В.Е. Сечения возбуждения рентгеновских серий атомов электронами и методы рентгеновской спектроскопии плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Панченко В.Е.; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1193458
  Куприянов Вячеслав Михайлович Сечения деления актинидных ядер быстрыми нейтронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / КУприянов Вячеслав Михайлович; АН Каз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
1193459
  Иткис М.Г. Сечения деления доактивных ядер в реакциях (d, f) u (p, f). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Иткис М.Г.; АН КазССР. Объед. учен. совет Отд. физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.14-15
1193460
  Преображенская Н.Г. Сечения и разрезы на уроках черчения в школе / Н.Г. Преображенская. – М., 1986. – 158с.
1193461
  Махов Л.М. Сечения и разрезы наклонными проектирующими плоскостями. / Л.М. Махов, Л.М. Мельникова. – Л., 1964. – 75с.
1193462
  Петрухин Алексей Иванович Сечения поглощения пионов, каонов, протонов и антипротонов сложными ядрами в области импульсов 6-60 Гэв/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Петрухин Алексей Иванович; Институт физики высоких энергий. – Серпухов, 1974. – 20л.
1193463
   Сечения пороговых реакций, вызываемых нейтронами : справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 217с.
1193464
  Шапарь А.В. Сечения радиационного захвата быстрых нейтронов : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук / Шапарь А.В.;. – Обнинск, 1963. – 14 с.
1193465
  Толстиков В.А. Сечения радиационного захвата нейтронов с энергией 0,025-2,5 Мэв. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Толстиков В.А.;, 1960. – 20л.
1193466
  Кононов В.Н. Сечения радиационного захвата нейтронов с энергией 30-170 Кэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кононов В.Н.; ОИЯИ, 1967. – 23л.
1193467
  Юрова И.Ю. Сечения рассеяния электронов атмосферными газами. / И.Ю. Юрова, В.Е. Иванов. – Ленинград : Наука, 1989. – 144с.
1193468
  Хуухэнхуу Гончигдоржийн Сечения реакции (п, а) на ядрах редких земель в области энергии нейтронов 30 кэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Хуухэнхуу Гончигдоржийн; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 10л.
1193469
  Болотов В.Н. Сечения упругих взаимодействий нейтронов и пионов с ядрами углерода при энергии 100 Гэв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Болотов В. Н.; Ин-т физ. высок. энерг. – Серпухов, 1967. – 22л.
1193470
  Ловчикова Г.Н. Сечения упругого рассеяния быстрых нейтронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ловчикова Г.Н.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР,. – М, 1962. – 30л.
1193471
  Меднис И.В. Сечения ядерных реакций, применяемых в нейтронно-активационном анализе : справочник / И.В. Меднис. – Рига : Зинатне, 1991. – 119 с.
1193472
   Сечения ядерных реакций, рекомендуемые в качестве опорных при нейтронных измерениях : Справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 32 с.
1193473
  Коштоянц Х.С. Сеченов / Х.С. Коштоянц. – Москва ; Ленинград, 1945. – 199 с.
1193474
  Яновская М.И. Сеченов / М.И. Яновская. – М., 1959. – 383с.
1193475
  Васильев Л.Л. Сеченов и Введенский -- основатели нового направления в физиологии / Л.Л. Васильев. – Ленинград, 1948. – 19 с.
1193476
  Ярошевский М.Г. Сеченов и мировая психологическая мысль / М.Г. Ярошевский. – Москва : Наука, 1981. – 392 с.
1193477
  Борщаговский А.М. Сечень / А.М. Борщаговский. – М., 1978. – 367с.
1193478
  Борщаговский А.М. Сечень / А.М. Борщаговский. – М., 1980. – 367с.
1193479
  Голяндин Александр Сечин-Бахо из долины Касма // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9 (987). – С. 51-59. – ISSN 0130-1640
1193480
  Рошка В.Ф. Сеющим хлеб : стихи и поэма / В.Ф. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1959. – 132 с.
1193481
  Хантимер Сеяные луга в тундре. Научные основы создания сеяных злаковых лугов долголетнего поьзования в тундровой зоне Европейского Севера СССР / Хантимер, Котелина, И.Б. и др. Арчегова. – Сыктывкар, 1979. – 44с.
1193482
  Косарев И.Г. Сеяные травы в засушливых районах / И.Г. Косарев. – Москва, 1932. – 88 с.
1193483
  Чиботару М.Г. Сеятели : роман / М.Г. Чиботару. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 348 с.
1193484
  Мелентьев Ю.С. Сеятели / Ю.С. Мелентьев. – М, 1982. – 287с.
1193485
  Данилюк В.И. Сеятели доброго, разумного, вечного / В.И. Данилюк. – Алма-Ата, 1968. – 42с.
1193486
  Алексеев М.Н. Сеятели и хранители / М.Н. Алексеев. – Москва, 1973. – 96с.
1193487
   Сеятели и хранители. – Москва : Современник
Кн. 1. – 1992. – 415 с.
1193488
   Сеятели и хранители. – Москва : Современник
Кн. 2. – 1992. – 527 с.
1193489
  Шаповалов А.В. Сеятели клеветы / А.В. Шаповалов. – Харьков, 1983. – 96с.
1193490
  Батин П.В. Сеятели мрака и невежества. / П.В. Батин, М.А. Чернов. – Новосибирск, 1974. – 88с.
1193491
  Овсепян Б. Сеятели не вернулись : роман / Б. Овсепян. – Москва, 1965. – 312 с.
1193492
  Овсепян Б. Сеятели не вернулись / Б. Овсепян. – Ереван : Айастан, 1973. – 288 с.
1193493
  Накадзоно Э. Сеятели ночи / Э. Накадзоно. – М., 1971. – 160с.
1193494
  Шкаруба Л.М. Сеятели разумного, доброго, вечного : Материалы к изучению темы "Особенности литератури русского классицизма" // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 5. – С. 33-37
1193495
  Накадзоно Э. Сеятели тьмы : [роман] / Накадзоно Эйсукэ ; [пер. с яп. Н. Рогаль] // Японский триллер XX века : [сборник : пер. с яп.] / С. Мацумото, Э. Накадзоно. – Рига : Лайма, 1991. – С. 205-316. – Библиогр.: ил. – (Японский триллер XX века). – ISBN 5-87066-001-7
1193496
  Говоров А.А. Сеятель / А.А. Говоров. – М, 1972. – 119с.
1193497
  Плачинда С.П. Сеятель : роман-эссе (о А.П. Довженко) / С.П. Плачинда. – Москва : Советский писатель, 1986. – 358 с.
1193498
  Панов А.А. Сеятель гнева народного. / А.А. Панов. – Сталино, 1961. – 158с.
1193499
  Граховский С.И. Сеятель добра и гнева / С.И. Граховский. – М., 1975. – 142с.
1193500
  Гусєва Н.В. Сєвєродонецько-Лисичанська агломерація: межі, склад, структура / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 270-275. – ISBN 978-966-285-361-2
1193501
  Ульяненко О. Сєдой // Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003. – № 1. – С. 29-58
1193502
  Зарембо К.С. Сжаиые грючие газы / К.С. Зарембо. – Киев, 1945. – 140с.
1193503
  Ольховский Ю.Б. Сжатие данных при телеизмерениях / Ю.Б. Ольховский. – М., 1971. – 304с.
1193504
  Харрис М. Сжатие дисков / М. Харрис. – Москва, 1995. – 413с.
1193505
  Кричевский Р.Е. Сжатие и поиск информации / Р.Е. Кричевский. – Москва : Радио и связь, 1989. – 167с.
1193506
  Чернега В.С. Сжатие информации в компьютерных сетях / В.С. Чернега. – Севастополь, 1997. – 214с.
1193507
  Карабин А.И. Сжатый воздух / А.И. Карабин. – М., 1964. – 344с.
1193508
  Висковатов П.А. Сжатый обзор истории Новой русской литературы с библиографические примечания / П.А. Висковатов, орд. проф. Дерпского ун-та ; [Предисл.: Евгений Бобров]. – Дерп : Издал. Евгений Бобров ; Печатня К.А. Германа, 1892. – 75 с.


  Авт. предисл.: Бобров, Евгений Александрович (1867-1933)
1193509
  Бадов А. Сжечь, чтобы спасти // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 80-82. – ISSN 1812-1896


  В"єтнамська війна
1193510
  Карабин А.И. Сжигание жидкого топлива в промышленных установках / А.И. Карабин. – М., 1957. – 260с.
1193511
  Кантаров М.В. Сжигание и газификация многозольных торфов / М.В. Кантаров, И.Д. Букшпун. – Харьков ; Киев, 1935. – 183 с.
1193512
  Гурвич А.М. Сжигание кускового торфа / А.М. Гурвич. – М.-Л., 1932. – 92с.
1193513
  Арсеев А.В. Сжигание природного газа / А.В. Арсеев. – Москва, 1963. – 407с.
1193514
  Новаковский В.Н. Сжигание украинских бурых углей / В.Н. Новаковский, Д.Г. Файерштейн. – Харьков, 1934. – 119с.
1193515
  Полякова Т. Сжигая за собой мосты / Татьяна Полякова. – Москва : Эксмо, 2007. – 347, [1] с. – Сер. осн. в 2002 г. – (Авантюрный детектив). – ISBN 978-5-699-22932-1
1193516
  Лефевр Ж. Сжижение газов и их применение / соч. Жюльена Лефевра, проф. в Нанте ; Пер. с фр. [и предисл.] С.И. Ламанского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – [2], VI, 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-153


  Авт. предисл., пер.: Ламанский, Сергей Иванович (1841-1901)
1193517
  Шатенштейн А.И. Сжиженные газы как растворители / А.И. Шатенштейн. – Л.-М.
Ч.2. – 1939. – 371с.
1193518
  Циммерман С.С. Сжимаемость газов при высоких давлениях и температурах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Циммерман С. С.; ГНИПИ азотной пром. и прод. орган. синт. – М., 1972. – 23л.
1193519
  Булавин Л.А. Сжимаемость и гравитационный эффект в неоднородном двойном растворе вблизи критической температуры. / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, Б.Х. Абдикаримов // УФЖ, 1992. – №10


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1193520
  Бродская А.Г. Сжимаемость мерзлых грунтов / А.Г. Бродская. – М, 1962. – 84с.
1193521
  Минченко Владимир Иванович Сжимаемость расплавленных хлоридов, бромидов и йодидов щелочных металлов и их бинарных смесей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Минченко Владимир Иванович; Уральск. науч. центр АН СССР. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1975. – 28л.
1193522
  Сырников Ю.П. Сжимаемость растворов электролитов и некоторые вопросы теории этих растворов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сырников Ю.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 11л.
1193523
  Фисенко В.В. Сжимаемость теплоносителя и эффективность работы контуров циркуляции ЯЭУ / В.В. Фисенко. – М, 1987. – 195с.
1193524
  Цанковъ В. Сжществува ли андезитна ерупция въ С.И.България / В. Цанковъ. – София : Художникъ, 1942. – С.165-170. – Отдельный оттиск
1193525
  Сонтани У.Т. Си Кабаян / У.Т. Сонтани. – М., 1960. – 54с.
1193526
  Шнеерсон Г.М. Си Син-хай / Г.М. Шнеерсон. – М., 1956. – 48с.
1193527
  Весел Р. Си Цзиньпин готовится внедрять культ личности // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 5 марта (№ 10). – С. 14


  Несменяемость порождает ощущение вседозволенности, что приводит к диктатуре по типу Мао или Сталина.
1193528
   Си. Руководство по компилятору. – ? : ?. – 300с.
1193529
  Малашевич В Е. Сиаловые кислоты как показатель радиационных и нейроэндокринных нарушений в организме : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Малашевич Е.В; АН БССР. Ин-т физиологии. – 26с.
1193530
  Синицын В.М. Сиаль : Историко-генетические аспекты / В.М. Синицын. – Ленинград : Недра, 1972. – 167с.
1193531
  Шираз О.Т. Сиаманто и Хаджезаре : поэма-сказка / О.Т. Шираз; пер. с арм. А.Тарковского. – Москва : Детгиз, 1956. – 54 с.
1193532
  Шираз О.Т. Сиаманто и Хаджезаре : поэма-сказка / О.Т. Шираз; пер. с арм. А.Тарковского. – Ереван : Айпетрат, 1960. – 41 с.
1193533
  Низам Сиасет-Намэ / Низам, Ал-Мулька. – М.-Л., 1949. – 380с.
1193534
  Ильющенков В.В. Сиб кунг-фу: (Кит. оздоровит. гимнастика) / В.В. Ильющенков. – Красноярск, 1990. – 95с.
1193535
  Мустафин Р.А. Сибгат Хаким / Р.А. Мустафин. – Москва, 1979. – 123 с.
1193536
  Беляков Г.П. СибГАУ: от завода-втуза к исследовательскому университету // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 31-38. – ISSN 0869-3617


  В статье идет речь об истории и основных достижениях Сибирского государственного аэрокосмического университета за последние 5 лет: включенности вуза в ракетно-космический комплекс Сибири, интеграции с РАН, а также о новейших инновационных подходах в ...
1193537
  Сухоруков К.М. СИБИД: успехи и проблемы стандартизации российского книжного дела // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 8. – С. 30-34. – ISSN 1726-6726
1193538
  Друзина М Сибил Торндак. / М Друзина. – Л, 1972. – 152с.
1193539
  Воронкова Г.В. Сибилянты в норвежском. (Синхрония и диахрония) : Автореф... канд. филол.наук: / Воронкова Г.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 17л.
1193540
   Сибирcкие писатели за 30 лет :. – Иркутск, 1949. – 188с.
1193541
  Горбачев М.С. Сибири - ускоренный шаг / М.С. Горбачев. – М., 1985. – 31с.
1193542
  Лейфер А.Э. Сибири не изменю!.. / А.Э. Лейфер. – Новосибирск, 1979. – 134с.
1193543
  Ежов В.И. Сибириада / В.И. Ежов, А.С. Кончаловский. – Москва, 1993. – 477с.
1193544
  Чивилихин В.А. Сибирка / В.А. Чивилихин. – М., 1965. – 399с.
1193545
  Чивилихин В.А. Сибирка / В.А. Чивилихин. – М., 1966. – 400с.
1193546
   Сибиркое отделение Академии наук СССР. – Новосибирск, 1967. – 95 с.
1193547
  Кубышкин М.П. Сибирсая поэма. / М.П. Кубышкин. – Новосибирск, 1962. – 111с.
1193548
   Сибирская археография и источниковедение :. – Новосибирск, 1979. – 238с.
1193549
  Скафтымов Сибирская беллетристика Н.Г. Чернышевского / сост. П. Черняев. – Б. м. : б. и. – 31 с. – Отд. оттиск: Скафтымов А. П. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958. С. 161-257; также: Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателе. М., 1972. С. 218-338
1193550
  Межов В.И. Сибирская библиография : указатель книг и статей о Сибири на рус. яз. и одних только книг на инлстр. яз. за весь период книгопечптпния : в 3 т. с азбуч. указателями имен авторов и предметов / В.И. Межов. – Санкт-Петербург : Ф.А. Семенов
Т. 3 : Педагогика. Правоведение. и государственные науки. Политические и социальные науки. Сельское хозяйство и земледелие. Астрономия. Геодезия и механика. Естественные науки. Медицина. Языкознание. Словесность. Искусство. Дополнения. Азбучные указатели.. – 1903. – 188 с.
1193551
  Лосьев Г.А. Сибирская вандея / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1969. – 200с.
1193552
  Лосьев Г.А. Сибирская Вандея: повесть / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1989. – 399с.
1193553
  Парахина Наталья Сибирская выставка номер один : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 60 : Фото
1193554
  Боженко Л.И. Сибирская деревня в восстановительный период 1921-1925 гг. / Л.И. Боженко. – Томск, 1978. – 264с.
1193555
   Сибирская деревня в условиях урбанизации.. – Новосибирск, 1976. – 136с.
1193556
  Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму / Н.Я. Гущин. – Новосибирск, 1973. – 518с.
1193557
   Сибирская добровольческая :. – Новосибирск, 1967. – 359с.
1193558
  Березовская Л.В. Сибирская журнальная пресса -- активный помощник партии в борьбе за восстановление народного хозяйтва края. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Березовская Л.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 24л.
1193559
  Черноморцев Л.Н. Сибирская земля / Л.Н. Черноморцев. – М, 1950. – 78с.
1193560
   Сибирская история. – Санкт-Петербург : При Императорской Академии наук, 1774
1193561
  Фишер И.Е. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием, сочиненная на немецком языке и в собрании Академическом читанная членом С- Пб АН и профессором ...И.Е.Фишером. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии наук, 1774. – 631 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - папір, картон, корінець та куточки зі шкіри з тиснен.
1193562
  Посадсков А.Л. Сибирская книга и революция 1917-1918 / А.Л. Посадсков. – Новосибирск, 1977. – 285с.
1193563
   Сибирская коллекция Кунсткамеры. – 16 с.
1193564
  Руденко С.И. Сибирская коллекция Петра I // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1962. – Д3-9 : Сибирская коллекция Петра I / Руденко С.И. – С. 1-52, 27 табл.
1193565
  Иванов Б.В. Сибирская кооперация в период Октябрьской революции и гражданской войны / Б.В. Иванов. – Томск, 1976. – 375с.
1193566
  Иванов Б.В. Сибирская кооперация в период Октябрьской революции и гражданской войны. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02 / Иванов Б.В.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 40л.
1193567
  Соколов В.Е. Сибирская косуля: экол. аспекты поведения. / В.Е. Соколов, А.А. Данилкин. – М., 1981. – 145с.
1193568
  Дылис Н.В. Сибирская лиственница / Н.В. Дылис. – М, 1947. – 138с.
1193569
   Сибирская муза.. – М., 1991. – 382с.
1193570
  Митрофанов Л.И. Сибирская новелла. Пьеса / Л.И. Митрофанов. – М., 1961. – 60с.
1193571
  Потапов П. Сибирская новь / П. Потапов. – М., 1948. – 88с.
1193572
  Иванов Л.И. Сибирская новь / Л.И. Иванов. – Омск, 1961. – 439с.
1193573
  Кононов Н.П. Сибирская печать - боевой помощник Коммунистической партии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Кононов Н.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 19л.
1193574
  Горощенова О.А. Сибирская писательница Е.А. Авдеева-Полевая // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 153-156. – ISSN 0042-8779
1193575
  Почивалин Н.М. Сибирская повесть / Н.М. Почивалин. – М, 1960. – 72с.
1193576
  Хазиахметов Э.Ш. Сибирская политическая ссылка 1905-1917 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Хазиахметов Э.Ш. ; ЛГУ. – Ленинград, 1982. – 42 с.
1193577
   Сибирская поступь. – М., 1982. – 351с.
1193578
  Зольникова Н.Д. Сибирская приходская община в XVIII веке / Н.Д. Зольникова. – Новосибирск, 1990. – 288с.
1193579
  Ракитников Н.И. Сибирская реакция и Колчак. / Н.И. Ракитников. – Москва : Просветительное Кооперативное издательсткое Товарищество "Народ", 1920. – 38с.
1193580
  Кублицкий Г.И. Сибирская родная сторона / Г.И. Кублицкий. – М, 1968. – 254с.
1193581
  Мешакин П.Н. Сибирская ссылка В.И. Ленина / П.Н. Мешакин. – Красноярск, 1987. – 254с.
1193582
  Солодкин Я.Г. Сибирская ссылка Годуновых в начале XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 9. – С. 127-133. – ISSN 0042-8779
1193583
  Кодан В С. Сибирская ссылка декабристов / В С. Кодан, . – Иркутск, 1983. – 282с.
1193584
  Почивалин Н.М. Сибирская тетрадь / Н.М. Почивалин. – Омск, 1954. – 72с.
1193585
  Марягин Г.А. Сибирская фантазия. / Г.А. Марягин. – М., 1965. – 354с.
1193586
   Сибирская экскурсия : Восточная Сибирь. – Ленинград-Москва : ОНТИ, 1937. – 103с.
1193587
  Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака / Р.Г. Скрынников. – Новосибирск : Наука, 1982. – 254с.
1193588
  Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака / Р.Г. Скрынников. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск, 1986. – 317с.
1193589
   Сибирская энциклопедия
Т. 1 : Аба - Жуя. – 988стлб. – Книга без тит. лист.
1193590
  Никитин Н.И. Сибирская эпопея 17 века / Н.И. Никитин. – Москва, 1987. – 173 с.
1193591
  Погребняк Л.И. Сибирская язва в Украинской ССР. (Эпизоотологические аспекты проблемы) : Автореф... канд. вет.наук: 16.00.03 / Погребняк Л.И.; Мин-во сельск. хоз. СССР. Белоцерковский с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1974. – 26л.
1193592
  Короленко В.Г. Сибирске рассказы / В.Г. Короленко. – М, 1952. – 200с.
1193593
  Ветошкин М.К. Сибирские большевики в период первой русской революции / М.К. Ветошкин. – Москва, 1939. – 231с.
1193594
  Пухначев В.М. Сибирские бывальщины : миниатюрные рассказы / Василий Пухначев ; [ил. С. Калачева]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. – 191 с. : ил. ; 9,5х7,5 см. – Миниатюрное издание
1193595
  Пухначев В.М. Сибирские бывальщины. / В.М. Пухначев. – Барнаул, 1970. – 32с.
1193596
  Иванов Л.И. Сибирские встречи / Л.И. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 103с.
1193597
  Иванов Л.И. Сибирские встречи / Л.И. Иванов. – Новосибирск, 1968. – 284с.
1193598
  Кащенко Н.Ф. Сибирские высшие женские курсы, их положение, нужды и надежды / Н.Ф. Кащенко. – Томск : Тип.Сибир.т-ва печат.дела, 1912. – 12с.
1193599
  Ермолинский Л.Л. Сибирские газеты 70-80-х годов XIX века. : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Ермолинский Л.Л.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории рус. журналистики и литературы. – М., 1971. – 19л.
1193600
  Ермолинский Л.Д. Сибирские газеты 70-80 годов 19 века / Л.Д. Ермолинский. – Иркутск, 1985. – 134с.
1193601
   Сибирские говоры : функционирование и взаимовлияние диалектной речи и литературного языка. – Красноярск, 1988. – 156с.
1193602
  Черных П.Я. Сибирские говоры. / П.Я. Черных. – Иркутск, 1953. – 96с.
1193603
  Эрвье Ю.Г. Сибирские горизонты / Ю.Г. Эрвье. – Свердловск, 1968. – 132с.
1193604
   Сибирские города XVII - начала XX века :. – Новосибирск, 1981. – 222с.
1193605
   Сибирские дали. – М., 1981. – 112с.
1193606
  Громыко М.М. Сибирские знакомые и друзья Ф.М. Достоевского, 1850-1854 гг. / М.М. Громыко. – Новосибирск, 1985. – 168с.
1193607
  Коркин В.Д. Сибирские зори / В.Д. Коркин. – Омск, 1963. – 94с.
1193608
   Сибирские и дальневосточные организации Географического общества СССР в 1959-1969 гг.. – Иркутск, 1970. – 68с.
1193609
   Сибирские корреспонденции в Ленинскую "Искру" :. – Иркутск, 1939. – 92с.
1193610
   Сибирские корреспонденции в Ленинскую "Искру" :. – Иркутск, 1951. – 104с.
1193611
  Савельев Н.Я. Сибирские механики П.М.Залесов и М.С.Лаулин / Н.Я. Савельев. – Новосибирск, 1953. – 80с.
1193612
   Сибирские огни. – Новосибирск, 1967. – 432с.
1193613
  Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы / В.Г. Короленко. – Иркутск, 1945. – 191с.
1193614
  Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы / В.Г. Короленко, 1946. – 544с.
1193615
  Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы / В.Г. Короленко. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 476 с.
1193616
  Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы / В.Г. Короленко, 1947. – 476с.
1193617
  Бессонов И.М. Сибирские перекаты / И.М. Бессонов. – М., 1979. – 192с.
1193618
  Макаренко А.А. Сибирские песенные старины : для сред. шк. сост. Дм.Дм. Михайлов, преп. Спб. 2 реал. уч-ща и Александр. жен. гимназии. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Мин. путей сообщ., 1907. – 61 с. – Кн. без тит. л., опис. по обл. – Библиогр.: с. I-VI в конце кн.


  На обл. надпись: В Библиотеку Киевского музея. автор (подпись)
1193619
   Сибирские побасенки / собр. и обраб. Геннадий и Александр Заволокины ; [худож. Спартак Калачев]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1987. – 187 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1193620
  Никитин М.А. Сибирские повести / М.А. Никитин. – М, 1968. – 471с.
1193621
  Никитин М.А. Сибирские повести / М.А. Никитин. – М, 1978. – 464с.
1193622
  Ракша И.Е. Сибирские повести / И.Е. Ракша. – М, 1988. – 350с.
1193623
  Коньяков В.М. Сибирские повести / В.М. Коньяков. – М., 1988. – 240с.
1193624
  Приставкин А.И. Сибирские повести. / А.И. Приставкин. – Новосибирск, 1967. – 272с.
1193625
  Дэвлет М.А. Сибирские поясные ажурные пластины II в. до н.э. - I в. н.э. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1980. – Д4-7 : Сибирские поясные ажурные пластины II в. до н.э. - I в. н.э. / Дэвлет М.А. – С. 1-67, табл.
1193626
  Кафер Эгон ф. Сибирские рассказы / Эгон ф. Кафер. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 49)


  Содержание: Рассказ Романа Амосова; Джабеев-хан; Старый остяк; У костра
1193627
  Короленко В.Г. Сибирские рассказы / В.Г. Короленко. – Чита, 1946. – 236с.
1193628
  Залыгин С.П. Сибирские рассказы / С.П. Залыгин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 168с.
1193629
  Мамин-Сибиряк Сибирские рассказы / Мамин-Сибиряк. – Свердловск
1. – 1991. – 366с.
1193630
  Малютина А.И. Сибирские рассказы В.Г.Короленко и их народно-поэтическая основа : Автореф... канд. филол.наук: / Малютина А.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 14л.
1193631
  Кулик Л.С. Сибирские рассказы В.Г.Короленко. / Л.С. Кулик. – К., 1961. – 60 с.
1193632
  Пудалова Л.А. Сибирские рассказы Вс. Иванова (Становление жанра рассказа в раннем творчестве писателя) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Пудалова Л.А. ; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1966. – 19 с.
1193633
  Короленко В.Г. Сибирские рассказы и очерки / В.Г. Короленко. – М, 1987. – 508с.
1193634
  Журавлев Андрей Сибирские реки обмелели. Много воды утекло // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 42 : фото
1193635
   Сибирские русские говоры. – Томск, 1984. – 216с.
1193636
   Сибирские сказания. – М., 1991. – 459с.
1193637
  Кожемякин А.С. Сибирские сказки / А.С. Кожемякин. – Изд. 2-е доп. – Новосибирск, 1973. – 176с.
1193638
  Галкин В. Сибирские сказы / В. Галкин. – Москва, 1985. – 159с.
1193639
   Сибирские сказы. – Новосибирск, 1991. – 416с.
1193640
   Сибирские сказы, предания, легенды :. – Новосибирск, 1959. – 232с.
1193641
  Луговской И.С. Сибирские стихи / И.С. Луговской. – М., 1959. – 111с.
1193642
  Азадовский М.К. Сибирские страницы : ст., рец., письма / М.К. Азадовский ; [сост., авт. предисл. Н.Н. Яновский]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. – 335, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 301-335
1193643
   Сибирские страницы жизни и творчества В.Г.Короленко :. – Новосибирск, 1987. – 204 с.
1193644
   Сибирские страницы поэтической Ленинианы :. – Красноярск, 1986. – 221с.
1193645
   Сибирские строки. Русские и советские поэты о Сибири :. – М., 1984. – 463с.
1193646
   Сибирские частушки. – Омск, 1959. – 102с.
1193647
   Сибирские частушки. – Новосибирск, 1977. – 186с.
1193648
  Корсунь А. Сибирский антициклон: многолетние пространственные и временные связи / А. Корсунь, Г. Курбасова, А. Неушкин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-44. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Досліджено багаторічні просторові і тимчасові зв"язки Сибірського центру дії атмосфери за останні 120 років. За допомогою аналізу експериментальних даних встановлено подібні тенденції в зміні основних характеристик клімату, обертання Землі, магнітного ...
1193649
  Баландин С.Н. Сибирский архитектор А.Д.Крячков / С.Н. Баландин, О.П. Ваганова. – Новосибирск, 1973. – 55 с.
1193650
  Нехорошков В.П. Сибирский аспект сотрудничества с BRICS // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 51-60. – ISSN 044-748Х
1193651
   Сибирский ботанический сад. – Томск, 1961. – 89с.
1193652
   Сибирский вестник
1. – 1818. – Видання старою орфографією
1193653
   Сибирский вестник
2. – 1818. – Видання старою орфографією
1193654
   Сибирский вестник
3. – 1818. – Видання старою орфографією
1193655
   Сибирский вестник
4. – 1819. – Видання старою орфографією
1193656
   Сибирский вестник
5. – 1819. – Видання старою орфографією
1193657
   Сибирский вестник
7. – 1819. – Видання старою орфографією
1193658
   Сибирский вестник
8. – 1819. – Видання старою орфографією
1193659
   Сибирский вестник
9. – 1820. – Видання старою орфографією
1193660
   Сибирский вестник
10. – 1820. – Видання старою орфографією
1193661
   Сибирский вестник
11. – 1820. – Видання старою орфографією
1193662
   Сибирский вестник
12. – 1820. – Видання старою орфографією
1193663
   Сибирский вестник
13. – 1821. – Видання старою орфографією
1193664
   Сибирский вестник
15. – 1821. – Видання старою орфографією
1193665
   Сибирский вестник
16. – 1821. – Видання старою орфографією
1193666
   Сибирский вестник
17. – 1822. – Видання старою орфографією
1193667
   Сибирский вестник
18. – 1822. – Видання старою орфографією
1193668
   Сибирский вестник
19. – 1822. – Видання старою орфографією
1193669
   Сибирский вестник
20. – 1822. – Видання старою орфографією
1193670
   Сибирский вестник
1. – 1823. – Видання старою орфографією
1193671
   Сибирский вестник
2. – 1823. – Видання старою орфографією
1193672
   Сибирский вестник
3. – 1823. – Видання старою орфографією
1193673
   Сибирский вестник
4. – 1823. – Видання старою орфографією
1193674
   Сибирский вестник
1. – 1824. – Видання старою орфографією
1193675
   Сибирский вестник
3. – 1824. – Видання старою орфографією
1193676
   Сибирский вестник
4. – 1825. – Видання старою орфографією
1193677
   Сибирский вестник. Атлас., 1828
1193678
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 8. – 1974. – 280с : табл., рис.
1193679
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 9. – 1974. – 196с : табл., рис.
1193680
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 12. – 1976. – 224с : табл., рис. – Список. літ. : с. 221-222
1193681
   Сибирский географический сборник. – Новосибрск : Наука
№ 13. – 1977. – 224с : табл., рис. – Список. літ. : с. 219-220
1193682
  Рабцевич В.В. Сибирский город в дореформенной системе управления / В.В. Рабцевич. – Новосибирск, 1984. – 197с.
1193683
  Скиф В. Сибирский дивизион : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-6. – ISSN 0027-8238
1193684
  Новакова К.Т. Сибирский железнодорожный пролетариат (1891-1904). / К.Т. Новакова. – Красноярск, 1965. – 72с.
1193685
   Сибирский журнал вычислительной математики. – Новосибирск : СО РАН, 1997-. – ISSN 1560-7526
Т. 8, № 3. – 2005. – С. 177-272
1193686
   Сибирский журнал вычислительной математики. – Новосибирск : СО РАН, 1997-. – ISSN 1560-7526
Т. 8, № 4. – 2005. – С. 273-366
1193687
   Сибирский календарь на 1925 год. – Иркутск, 1925. – 138с.
1193688
  Петров И.Ф. Сибирский корень / И.Ф. Петров. – М., 1982. – 63с.
1193689
  Познанский В.С. Сибирский красный генерал. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1972. – 270с.
1193690
  Дворецкая Н.А. Сибирский летописный свод / Н.А. Дворецкая. – Новосибирск, 1984. – 135с.
1193691
   Сибирский меридиан : Туристско-краеведческий сборник по Западной Сибири. – Москва, 1983. – 145с.
1193692
  Петри Б.Э. Сибирский неолит / Б.Э. Петри. – Иркутск, 1926. – 39с.
1193693
  Якимова Л.П. Сибирский очерк, 20-70-е годы / Якимова Л.П., Юдалевич Б.М. ; отв. ред. В.Г. Одиноков ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1983. – 185 с. – Библиогр. в примеч.: с. 175-184
1193694
  Ваганова Л.С. Сибирский пейзаж / Л.С. Ваганова. – Свердловск, 1970. – 72с.
1193695
  Макаров В.А. Сибирский платок / В.А. Макаров. – Новосибирск, 1968. – 71с.
1193696
  Беспалова Л.Г. Сибирский просветитель / Л.Г. Беспалова. – Свердловск, 1973. – 143с.
1193697
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1975. – 432с.
1193698
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1978. – 448с.
1193699
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1983. – 381с.
1193700
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1986. – 431с.
1193701
   Сибирский рассказ. – Новосибирск, 1989. – 368 с.
1193702
   Сибирский сплав.. – Новосибирск, 1968. – 302с.
1193703
  Незнанский Ф.Е. Сибирский спрут / Ф.Е. Незнанский. – Москва : Олимп, АСТ, 2000. – 368с. – (Господин адвокат). – ISBN 5-7390-1022-5, 5-17-002134-8
1193704
  Рафикова С. Сибирский стиляга = Нонконформизм на провинциальной почве? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9. – С. 149-152. – ISSN 0235-7089
1193705
  Ольхон А.С. Сибирский тракт / А.С. Ольхон. – Якутск, 1945. – 143с.
1193706
  Кердан А.Б. Сибирский тракт / А.Б. Кердан. – Москва, 1991. – 76 с.
1193707
  Чебыкина Н.В. Сибирский трактат. / Н.В. Чебыкина. – Пермь, 1979. – 38с.
1193708
   Сибирский туррынок в надежных руках // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 46 : Фото
1193709
  Докучаев Г.А. Сибирский тыл в Великой Отечественной войне / Г.А. Докучаев. – Новосибирск, 1968. – 322с.
1193710
  Колмаков В.И. Сибирский федеральный университет // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1726-6726
1193711
   Сибирский фольклор :. – Новосибирск, 1980. – 170с.
1193712
  Березкин Ю.Е. Сибирский фольклор и происхождение на-дене // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 1, январь - март. – С. 122-134. – ISSN 1563-0102
1193713
   Сибирский фольклор.. – Томск
1. – 1965. – 168с.
1193714
  Мирнев В.Н. Сибирский характер / В.Н. Мирнев. – М., 1977. – 95с.
1193715
  Толченова Н.П. Сибирский характер / Н.П. Толченова. – Новосибирск, 1985. – 112 с.
1193716
  Лиханов А.А. Сибирский характер. / А.А. Лиханов. – М., 1966. – 48с.
1193717
  Лисовский Н.В. Сибирский художник Д. И. Каратанов / Н.В. Лисовский. – Красноярск, 1974. – 147с.
1193718
   Сибирский цирюльник [Електронний ресурс] : кинодрама ; продолжительность 180 мин. – Москва : RUSCICO, 2001. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : русский.-Звук. версии :ориг. верс. без субтитров; - Субтитр. версии : русск., англ. и др.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Режиссер" / Никита Михалков)


  Действие фильма происходит более ста лет назад , в годы правления Александра 3-го. "Сибирский цирюльник" - паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в соответствующих российских государственных органах авантюрист ...
1193719
  Рожков А.С. Сибирский шелкопряд : Автореф... докт. биол.наук: / Рожков А. С.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т леса и дресесины. – Красноярск, 1965. – 46л.
1193720
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 5. – 1996
1193721
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 1. – 1997
1193722
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 2. – 1997
1193723
   Сибирский экологический журнал. – Москва
№ 3. – 1997
1193724
  Кублицкий Г.И. Сибирский экспресс / Г.И. Кублицкий. – М, 1980. – 96с.
1193725
  Машкин Г.Н. Сибирскими тропами и дорогами / Г.Н. Машкин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 191 с.
1193726
   Сибирских материалов и тобольской работы [Електронний ресурс] : резьба по кости. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 57 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска.-Заглавие на контейнере "Тобольская кость". – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. С давних пор в Европе резьбу по кости называют "изящным искусством россов". Фильм посвящает в секреты создания скульптуры , ...
1193727
  Горюшкин Л.М. Сибирское крестьянство на рубеже двух веков / Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1967. – 412с.
1193728
  Дворецкая Надежда Александровна Сибирское летописание второй половины XVII века (сибирский летописный свод) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Дворецкая Надежда Александровна; Ленингр. отд. ин-т истории АН СССР. – Л., 1980. – 19л.
1193729
  Брегова Д.Д. Сибирское лихолетье Федора Достоевского / Д.Д. Брегова. – М., 1974. – 535с.
1193730
   Сибирское море - Байкал. – Москва, 1971. – 32с.
1193731
  Шиловский Михаил Викторович Сибирское областничество накануне и в годы первой русской революции (1895-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Шиловский Михаил Викторович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 23л.
1193732
  Кауфман А.А. Сибирское переселение на исхое XIX века : историко-статистический очерк : 1. Новейшее законодательство и меры к упорядочению переселения; 2. Цифровые данные о ходачестве и переселении / А.А. Кауфман. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1901. – [4], 100 с.
1193733
   Сибирское собрание М.Н.Тихомирова и проблемы археографии :. – Новосибирск, 1981. – 172с.
1193734
  Шесталов Ю. Сибирское ускорение : рассказы / Ю. Шесталов. – Москва : Советская Россия, 1977. – 79 с.
1193735
  Бех А. Сибирское чудо-дерево / А. Бех, И.В. Таран. – Новосибирск, 1979. – 126 с.
1193736
  Мустафин Я.М. Сибирское чудо / Я.М. Мустафин. – М., 1972. – 240с.
1193737
  Степанов А.А. Сибирской флотилии лейтенатн / А.А. Степанов. – Владивосток, 1986. – 182с.
1193738
  Павлова Татьяна Сибиряк-сибиряшечка : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 90 : Фото. – ISSN 1029-5828
1193739
  Астафьев В.П. Сибиряк / В.П. Астафьев. – Пермь, 1959. – 26с.
1193740
  Жигунова М. Сибиряк как новая национальность: миф или реальность? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 11-15. – ISSN 0235-7089
1193741
   Сибиряки-гуртьевцы - гвардейцы :. – Омск, 1941. – 42с.
1193742
  Ингор М.Л. Сибиряки-сталинградцы / М.Л. Ингор. – М., 1950. – 104с.
1193743
  Сергеев Александр Сибиряки - прародители папуасов : идеи и открытия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 14 : Фото
1193744
  Иванов Л.И. Сибиряки / Л.И. Иванов. – Москва
1. – 1953. – 224с.
1193745
  Иванов Л.И. Сибиряки / Л.И. Иванов. – Омск
Кн. 2. – 1955. – 350с.
1193746
  Зарубин С.М. Сибиряки / С.М. Зарубин. – М, 1965. – 381с.
1193747
  Кирій О.О. Сибиряки або вирна пара [Сибіряки або вірна пара] : Драма в 4-х діях и 1-й картыни / А.А. Кирій. – Катеринодар : Тип. " Основа", 1909. – 23 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1193748
   Сибиряки в борьбе за власть Советов, за защиту социалистичского Отечества :. – Кемерово, 1990. – 181с.
1193749
   Сибиряки в тылу врага. – Красноярск, 1988. – 174с.
1193750
  Раш К.Б. Сибиряки против СС: воинская повесть / К.Б. Раш. – М., 1989. – 271с.
1193751
  Чаусо Н.К. Сибиряки. / Н.К. Чаусо. – Иркутск, 1962. – 426с.
1193752
  Чаусов Н.К. Сибиряки. / Н.К. Чаусов. – Иркутск, 1962. – 426с.
1193753
  Клейменов Ф.В. Сибиряки. / Ф.В. Клейменов. – Улан-Удэ, 1962. – 82с.
1193754
  Чаусов Н.К. Сибиряки. / Н.К. Чаусов. – 2-е изд. дораб. – Иркутск, 1965. – 526с.
1193755
  Костюковский Б.А. Сибиряки. Повести и рассказы / Б.А. Костюковский. – Чита, 1947. – 121с.
1193756
  Раш К.Б. Сибиряки: повести / К.Б. Раш. – М., 1990. – 478с.
1193757
  Загорянский Е. Сибирячка / Е. Загорянский, А. Казанцев. – М.-Л., 1950. – 136с.
1193758
  Солодарь Ц.С. Сибирячка / Ц.С. Солодарь. – М., 1957. – 31с.
1193759
  Кожевников И.С. Сибирячка / И.С. Кожевников. – Барнаул, 1965. – 312с.
1193760
  Кожевников И.С. Сибирячка / И.С. Кожевников. – Барнаул, 1976. – 285с.
1193761
  Моргунов В.П. Сибирь - жемчужина СССР / В.П. Моргунов, Н.Д. Моргунова. – М., 1980. – 64с.
1193762
  Рождественский И.Д. Сибирь - край большого будущего / И.Д. Рождественский. – М., 1956. – 47с.
1193763
  Петров И.Ф. Сибирь - мое отечество / И.Ф. Петров. – Омск, 1990. – 331с.
1193764
  Кеннан Д.К. Сибирь : [Очерки] : пер. с нем. без всяких сокр. : в 2 т / Джордж Кеннан. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова, 1906. – VIII, 228 с.№ 2


  Пер.: Кашинцев, Иван Николаевич (1860-между 1914 и 1918) Ред.: Дедов, Ф.; Максимов, Н. Авт. вступ. ст.: Волховский, Феликс Вадимович (1846-1914)
1193765
  Михайлов Н.И. Сибирь / Н.И. Михайлов. – М., 1951. – 288с.
1193766
  Михайлов Н.И. Сибирь : Физико-географический очерк / Н.И. Михайлов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Географгиз, 1956. – 382с.
1193767
  Марков Г.М. Сибирь / Г.М. Марков. – М, 1971. – 63с.
1193768
  Марков Г.М. Сибирь : роман / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1. – 1971. – 319с.
1193769
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Известия, 1976. – 590 с.
1193770
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Советский писатель, 1977. – 525 с.
1193771
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1980. – 588 с.
1193772
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х кн. / Георгий Марков. – Москва : Художественная литература, 1982. – 557с. – (Классики и современники ; Советская литература)
1193773
  Марков Г.М. Сибирь : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1987. – 557 с.
1193774
  Марков Г.М. Сибирь : Роман / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1988. – 557с. – (Библиотека советского романа)
1193775
   Сибирь XVII-XVIII вв.:. – Новосибирск, 1962. – 259с.
1193776
   Сибирь былинная.. – М., 1977. – 198с.
1193777
   Сибирь в 1923-24 году :. – Новониколаевск, 1925. – 267с.
1193778
   Сибирь в Великой Отечественной войне.. – Новосибирск, 1977. – 333с.
1193779
   Сибирь в Великой Отечественной войне.. – Новосибирск, 1985. – 67с.
1193780
   Сибирь в Великой Отечественной войне.. – Новосибирск, 1985. – 296с.
1193781
  Стрельский В.И. Сибирь в Великой Отечественной войне. Омск. Омгиз, 1943 / В.И. Стрельский. – с.
1193782
   Сибирь в годы Великой Отечественной войны ( июнь 1941- сент. 1945 гг.): : Библиогр. указ. – Новосибирск, 1976. – 250с.
1193783
   Сибирь в древности :. – Новосибирск, 1979. – 128с.
1193784
   Сибирь в едином народнохозяйственном комплексе. – Новосибирск : Наука, 1980. – 336 с.
1193785
  Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей : введение, тексты и комментарий / М.П. Алексеев. – Иркутск : Крайгиз
т.1 : XIII-XVII вв. – 1932. – 368с.
1193786
  Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей = введение, тексты и комментарии / М.П. Алексеев. – Иркутск : Крайгиз
Ч. 2. – 1936. – 152 с.
1193787
  Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей : Введение, тексты, комментарий. 13-17 в.в. / М.П. Алексеев. – 2-е изд. – Иркутск : ОГИЗ, 1941. – 610с.
1193788
  Зиннер Э.П. Сибирь в известиях западноевропейских путушественников и ученых XVIII века / Э.П. Зиннер, 1968. – 248с.
1193789
  Печенкин М.Д. Сибирь в ленинском плане построения социализма, 1917-1924 гг. / М.Д. Печенкин. – Новосибирск, 1988. – 206с.
1193790
  Стрельский В.И. Сибирь в Отечественной войне 1812 года. / В.И. Стрельский; Волин Б.М. – 48с.
1193791
  Зобачев И.Г. Сибирь в первую русскую революцию 1905-1907гг. / И.Г. Зобачев. – Новосибирск, 1955. – 94с.
1193792
  Соколова В.П. Сибирь в период Великой Октябрьской социалистической революции, иностранной военной интервенции и гражданскйо войны (Март 1917-1920 гг.) / В.П. Соколова, М.Л. Жданова. – Новосибирск, 1973. – 334с.
1193793
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. – Новосибирск
2. – 1965. – 144с.
1193794
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Крестьянство и сельское хозяйство Сибири в 1917-1961 гг.:. – Новосибирск
5. – 1965. – 168с.
1193795
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Культура Сибири в период социализма и развернутого строительства коммунизма 1937-1963 гг.:. – Новосибирск
4. – 1965. – 144с.
1193796
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Культурное строительство Сибири в 1917-1960 гг :. – Новосибирск
1. – 1962. – 240с.
1193797
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Промышленность и рабочий класс Сибири в 1917-1961 гг.:. – Новосибирск
3. – 1964. – 110с.
1193798
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Сибирь в период строительства коммунизма :. – Новосибирск
7. – 1968. – 204с.
1193799
   Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Сибирь в период строительства социализма :. – Новосибирск
6. – 1966. – 164с.
1193800
  Постнов Ю.С. Сибирь в поэзии декабристов. / Ю.С. Постнов. – Новосибирск, 1976. – 113 с.
1193801
  Алексеев М.П. Сибирь в романе Дефо / М.П. Алексеев. – Иркутск, 1928. – 24с.
1193802
  Като К. Сибирь в сердце японца. / К. Като. – Новосибирск, 1992. – 133с.
1193803
  Давид Ефимов Викторович Сибирь в творчестве Виссариона Саянова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Давид Ефимов Викторович ; Томский гос. ун-т , Кафедра советской лит-ры. – Томск, 1967. – 23 с.
1193804
  Дурылин С.Н. Сибирь в товорчестве В.И.Сурикова / С.Н. Дурылин. – М., 1930. – 61с.
1193805
  Белковец Л.П. Сибирь в трудах И.Г.Гмелина : Автореф... канд. ист.наук: 577 / Белковец Л.П.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1972. – 22л.
1193806
   Сибирь в художественной литературе. – Тюмень, 1961. – 56 c.
1193807
   Сибирь в художественной литературе :. – Новосибирск, 1953. – 80с.
1193808
   Сибирь глазами зарубежных гостей :. – Иркутск, 1968. – 206с.
1193809
  Манякин С.И. Сибирь далекая и близкая : записки парт. работника / С.И. Манякин. – Москва : Политиздат, 1985. – 286 с.
1193810
   Сибирь должна заявить о себе : "Лучший туроператор года по выездному туризму" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 68
1193811
  Александров В.А. Сибирь и Дальний Восток / В.А. Александров, Г.И. Кублицкий. – Москва, 1979. – 62с.
1193812
   Сибирь и Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства.. – Томск
5. – 1971. – 194с.
1193813
   Сибирь и декабристы / [составитель : Т.А. Перцева ; редкол. : Н.П. Матханова, Т.А. Перцева, Л.Я. Подольская и др.]. – Иркутск : Иркутский музей декабристов. – ISBN 978-5-901539-08-8
Вып. 6. – 2009. – 344 с., ил. : ил.
1193814
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск, 1978. – 283с.
1193815
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск
1. – 1978. – 288с.
1193816
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск
2. – 1981. – 224с.
1193817
   Сибирь и декабристы :. – Иркутск
5. – 1988. – 288с.
1193818
   Сибирь и декабристы.. – Иркутск, 1925. – 208с.
1193819
  Оланьон Кл. Сибирь и ее экономическая будущность / Кл. Оланьон; Предисл. Ф. Пасси; Пер. с франц. А.Д. Погрузова. – С.-Петербург, 1903. – 244с.
1193820
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля
Ч. 1 : Несчастные. – 1871. – [4], 460, IV с. – Конволют. - Пер.: Сибирь и каторга, т. 2 и т. 3. - Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1193821
  Максимов С.В. Сибирь и каторга. Ч. 2 : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова // Сибирь и каторга : в 3 ч. / С.В. Максимов. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля, 1871. – Ч. 1 : Несчастные. – [4], 354, IV с.


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1193822
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля
Ч. 3 : Политические и государственные преступники. – 1871. – [4], 388, IV с. – Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1193823
  Максимов С.В. Сибирь и каторга. Ч. 3 : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова // Сибирь и каторга : в 3 ч. / С.В. Максимов. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля, 1871. – Ч. 1 : Несчастные. – [4], 388, IV с.


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1193824
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И. Стефанова
Ч. 2 : Виноватые и обвиненные. – 1891. – [4], IV, 367 с. – Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы. - Экз. в разных тип. переплетах
1193825
  Максимов С.В. Сибирь и каторга : в 3 ч. / [соч.] С. Максимова. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Санкт-Петербург
Ч. 1-3 : Ч. 1. Несчастные; Ч. 2. Виноватые и обвиненные; Ч. 3. Политические и государственные преступники. – 1900. – 488, IV с. стб. – Изд. также под загл.: Ссыльные и тюрьмы. - Экз. в разных тип. переплетах
1193826
  Спафарий Н.М. Сибирь и Китаай / Н.М. Спафарий. – Кишинев, 1960. – 516с.
1193827
  Кунгуров Г.Ф. Сибирь и литература / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1965. – 205 с.
1193828
  Кунгуров Г.Ф. Сибирь и литература / Г.Ф. Кунгуров. – Изд. 2-е, дораб. – Иркутск, 1975. – 224с.
1193829
  Осипов А.Г. Сибирь и НТР / А.Г. Осипов. – Красноярск, 1989. – 207с.
1193830
  Кошелев Я.Р. Сибирь и русская фольклористика : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Кошелев Я.Р. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Томск, 1964. – 39 с. – Бібліогр.:с.38-39
1193831
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : перевод с английского / Джордж Кеннан. – Санкт-Петербург : Ид. В. Врублевского, 1906. – 458 с. – Экз. деф. отсутств. с. 225-458. - Конволют. Пер. с 6 кн.№ 2


  Содержание конволюта: 1. Кеннан, Джордж. Сибирь и ссылка : перевод с английского; 2. Лассаль Ф. О сущности конституции : Речь произнесенная в одном берлинского бюргерском окружном собрании в 1862 году; 3. Лассаль Ф. Что же теперь? : Вторая речь о ...
1193832
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : в 2 ч : Вступ. ст. Ф. Волховского: Дж. Кеннан и его место в русском освободительном движении / Дж. Кеннан ; пер. с англ. И.Н. Кашинцева ; ред. Ф. Дедова, Н. Максимова [и др.]. – Санкт-Петербург : Изд. Вл. Распопова, 1906. – LII, 287 с.№ 2


  Пер.: Кашинцев, Иван Николаевич (1860-между 1914 и 1918) Ред.: Дедов, Ф.; Максимов, Н. Авт. вступ. ст.: Волховский, Феликс Вадимович (1846-1914)
1193833
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : (Очерки из жизни политических ссыльных) : в 2 ч : [пер. с англ.] / Дж. Кеннан. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М. Люндорф и К*№ 2
Ч. 1. – 1906. – [6], 161 с.


  На тит. л. № 19403 фамилия-печать: Павел Павлович Юдин
1193834
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : в 2 т. / Джордж Кеннан ; полн. пер. с англ. З.Н. Журавской с примеч. В.Л. Бурцева. – Санкт-Петербург : Ид. С.Н. Салтыкова№ 2
Т. 1. – 1906. – [11], VIII, 382 с., 1 л. портр. : ил. – В конце предисл.: Георгий Кеннан. - Пар. тит.л. - тит. л. ориг.: Siberia and the exile system. By George Kennan. Volume one. London. James R. Osgood, McIlvaine & Co. 1891. - Т. 2 из печати не вышел


  На форзаце дарственная надпись укр. мов.: На вспомин дорогій Марії Петров, від М.Н. 1908 року 6 лютого
1193835
  Кеннан Д.К. Сибирь и ссылка : (Очерки из жизни политических ссыльных) : в 2 ч : [пер. с англ.] / Дж. Кеннан. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М. Люндорф и К*№ 2
Ч. 2. – 1906. – [2], 169 с.


  На тит. л. № 19402 фамилия-печать: Павел Павлович Юдин
1193836
  Комогорцев И.И. Сибирь индустриальная. / И.И. Комогорцев. – Новосибирск, 1968. – 184с.
1193837
  Шама О. Сибирь исходимая // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 31 (207), 30 августа 2018. – С. 60-63


  "135 лет назад открыли морской грузо-пассажирский маршрут из Одессы во Владивосток. По нему из Украины на российский Дальний Восток перебрались полмиллиона колонистов, которые даже попытались создать на новой родине свою автономию".
1193838
  Пухначев В.М. Сибирь моя, Сибирь... / В.М. Пухначев. – М., 1973. – 172с.
1193839
  Мешков Вячеслав Михайлович Сибирь на пороге 21-го века: комплексное развитие восточных районов СССР : Беседы о книгах / Мешков Вячеслав Михайлович. – Москва : Книга, 1986. – 97с.
1193840
  Аганбегян А.Г. Сибирь на рубеже веков / А.Г. Аганбегян, З.М. Ибрагимова. – Москва : Советская Россия, 1984. – 270 с.
1193841
  Аганбегян А.Г. Сибирь не понаслышке / А.Г. Аганбегян, З.М. Ибрагимова. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 240 с.
1193842
   Сибирь поёт.. – Иркутск, 1962. – 72с.
1193843
   Сибирь поэтическая. Сборник стихов :. – Кемерово, 1966. – 224с.
1193844
  Колосов Е.Е. Сибирь при Колчаке: Воспоминания. Материалы. Документы / Е.Е. Колосов. – Петроград : Былое, 1923. – 190с.
1193845
  Богданова Светлана Сибирь раскрывает свои тайны : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 67 : Фото
1193846
   Сибирь сегодня.. – М., 1959. – 576с.
1193847
   Сибирь социалистическая. – Ленинград, 1967. – 16с.
1193848
  Сергеев М.Д. Сибирь, в которой живу / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1962. – 191с.
1193849
  Соскин В.Л. Сибирь, революция, наука / В.Л. Соскин. – Новосибирск, 1989. – 173с.
1193850
  Распутин В.Г. Сибирь, Сибирь. / В.Г. Распутин. – М., 1991. – 284с.
1193851
  Титов Юрий Александрович Сибирь, Сибирь...: Дневник художника: Альбом / Титов Юрий Александрович. – Москва : Изобразит.искусство, 1977. – 6с. : 65л.ил.
1193852
   Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности эпоха палеолита. История и культура Востока Азии. – Новосибирск, 1976. – 190с.
1193853
   Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности. Неолит эпохи металла. – 1978. – Москва. – 155с.
1193854
   Сибирь, Центральная и Восточная Азия в средние века. – Новосибирск, 1975. – 236с.
1193855
   Сибирь,Сибирь.... – М., 1981. – 301с.
1193856
   Сибирь.. – Новосибирск, 1981. – 382с.
1193857
  Трофимук А.А. Сибирь. Географические контрасты, минеральные ресурсы и проблемы их освоения / А.А. Трофимук, С.М. Николаев. – Новосибирск, 1981. – 47с.
1193858
  Головачов П. Сибирь. Природа. Люди. Жизнь / П. Головачов. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1902. – 300 с.
1193859
  Головачов П. Сибирь. Природа. Люди. Жизнь / П. Головачов. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 400, [1] с.
1193860
  Аджиев М.Э. Сибирь: XX век / М.Э. Аджиев. – Москва : Мысль, 1983. – 254 с : ил.
1193861
  Шинкарев Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда она идет. / Л.И. Шинкарев. – Иркутск, 1974. – 487с.
1193862
  Шинкарев Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда она идет. / Л.И. Шинкарев. – М., 1978. – 463с.
1193863
  Михайлова М.Г. Сибирью плененные (поэзия сибирской ссылки 80-90-х годов XIX века) / М.Г. Михайлова. – Якутск, 1969. – 111 с.
1193864
  Кочубей Ю. Сибір - колонія Росії? Рух "сибірських обласників" як вияв кризи імперії // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 506-514. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Рух "сибірських обласників" як вияв кризи імперії.
1193865
  Кеннан Дж. Сибір : [у 2 ч.] / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка., під заpядом К. Беднаpського
Ч. 1. – 1893. – 137 с. – 2 ч. в одній обкл.
1193866
  Кеннан Д. Сибір : [У 2 ч.] / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 1. – 1893. – 137, [1] с. – 2 ч. в одній обкл. - До кожної частини також окp. тит. аpк.
1193867
  Кеннан Д. Сибір. Ч. 2 : [У 2 ч.] / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В // Сибір : [У 2 ч.] / Д. Кеннан. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Ч. 1. – 181, [1] с.
1193868
  Кеннан Дж. Сибір. Ч. 2 / Юpий Кеннан ; Пеpеклав В. // Сибір : [у 2 ч.] / Дж. Кеннан. – Львів : Вид. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка., під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Ч. 1. – 182 с.
1193869
  Михайлов М.І. Сибір : Фізико-географічний нарис / М.І. Михайлов. – Пер.з рос. – Київ : Радянська школа, 1953. – 269с.
1193870
  Марков Г.М. Сибір : Роман / Г.М. Марков. – Київ : Дніпро, 1976. – 568с.
1193871
  Чугуй О.П. Сибірська дума : Трагедія / О.П. Чугуй. – Харків : Просвіта, 1998. – 56с. – ISBN 9667409007
1193872
  Арлов У. Сибірська повість : проза: повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 206-239
1193873
  Пестушко Валерій Сибірський антициклон віддаляється на схід : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 48
1193874
  Антоненко-Давидович Сибірські новели. Тюремні вірші = Siberian short stories. Prison poetry / Борис Антоненко-Давидович; Упор.: Олесь Тимошенко. – Балтимор - Торонто : Смолоскип, 1990. – 310 с. – ISBN 0-914834-64-9
1193875
  Самбор Б. Сибірські святі з України // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 44-46. – ISSN 0203-5863
1193876
  Самбор Б. Сибірські святі з України // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 47-49. – ISSN 0203-5863
1193877
  Молетотов И.А. Сибкрайком / Молетотов И.А. – Новосибирск, 1978. – 366 с.
1193878
  Хе Сива дівчина. / Хе, Цзін-Чжі, Дін Ні. – К., 1952. – 116с.
1193879
  Олійник Б.І. Сива ластівка : поезії про матір : для сер. шк. віку / Б.І. Олійник. – 2-е вид., допов. – Київ : Веселка, 1984. – 102 с.
1193880
  Баширов Г.Б. Сиваш : повесть / Г.Б. Баширов. – Москва : Советская Россия, 1960. – 134 с.
1193881
  Ильичев Я.И. Сиваш / Я.И. Ильичев. – Л., 1961. – 427с.
1193882
  Ильичев Я.И. Сиваш / Я.И. Ильичев. – Л., 1972. – 384с.
1193883
  Баширов Г. Сиваш : повесть, рассказы / Г. Баширов; пер. с тат. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1973. – 159 с.
1193884
  Бабков И.И. Сиваш. / И.И. Бабков. – Симферополь : Крымиздат, 1954. – 56с.
1193885
  Смоленчук М.К. Сиве покоління : Роман / М.К. Смоленчук. – Одеса : Маяк, 1965. – 349с.
1193886
  Грінченкова М. Сивенький / М. Грінченкова. – Київ, 1926. – 68 с.
1193887
  Дербина Л.А. Сиверко / Л.А. Дербина. – Воронеж, 1969. – 49с.
1193888
  Португалов В.В. Сиверко / В.В. Португалов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 112с.
1193889
  Машин В.И. Сиверко. Повесть. / В.И. Машин. – Новосибирск, 1972. – 174с.
1193890
  Тереков Е.А. Сиверс / Е.А. Тереков. – Донецк, 1963. – 284с.
1193891
  Теас Р.А. Сиверская средняя школа Ленинградской области / Р.А. Теас, А.И. Цветов. – М., 1953. – 88с.
1193892
  Содомора Андрій Сивий вітер / Содомора Андрій. – Львів : Літопис, 2002. – 270с. – ISBN 966-7007-63-3
1193893
  Владко В.М. Сивий капітан : роман / В.М. Владко. – Київ, 1959. – 357 с.
1193894
  Владко В.М. Сивий Капітан : роман / В.М. Владко. – Київ : Дитвидав УРСР, 1964. – 695 с.
1193895
  Владко В.М. Сивий Капітан : роман / В.М. Владко. – Київ : Веселка, 1974. – 528 с. – (Пригоди. Фантастика)
1193896
  Владко В.М. Сивий Капітан. Агронавти Всесвіту : романи / В.М. Владко. – Київ : Веселка, 1990. – 687 с.
1193897
  Владко В.М. Сивий капітан. Фіолетова загибель : роман, повість / В.М. Владко. – Київ : Дніпро, 1967. – 511с.
1193898
  Соколов В.В. Сивий квітень. / В.В. Соколов. – К., 1979. – 368с.
1193899
  Драч І.Ф. Сивим конем / Іван Драч. – Харків : Фоліо, 2011. – 183, [5] с. : іл. – Сер. засн. у 2005 р. – (Сафарі = Safari). – ISBN 978-966-03-5709-9
1193900
  Іваничук Р.І. Сиві очі : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1975. – 239 с.
1193901
  Сапожников В.К. Сивка-бурка / В.К. Сапожников. – Пермь, 1964. – 43с.
1193902
  Сапожников В.К. Сивка-Бурка / В.К. Сапожников. – М., 1967. – 100с.
1193903
  Давыдов Л.Д. Сивкин барьер / Л.Д. Давыдов. – М, 1963. – 415с.
1193904
   Сивочолий та завжди молодий Київський політехничний // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 6


  Весь журнал посвящен Нац. тех. ун-ту Украиниы "КПИ"
1193905
  Осоргин М.А. Сивцев Вражек / М.А. Осоргин. – М., 1990. – 701с.
1193906
  Титова В.Ф. Сиг Сямозера Coregonus lavaretus pallasi n. exilis Pravdin : Автореф... канд. биол.наук: / Титова В. Ф.; Петрозав.ГУ. – Петрозаводстк, 1967. – 23л.
1193907
  Алексеев В.П. Сига Наоя : библиогр. указатель / В.П. Алексеев ; сост. В.П. Алексеев ; Всесоюз. гос. б-ка иностр. лит. – Москва : ВГБИП, 1980. – 119 с., 1 л. портр. : портр.
1193908
  Смоля Вита Сигай! : сity-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 34-35 : Фото
1193909
   Сигаловський Давид Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 372 : фото
1193910
  Креспі А. Сигарета. Роман / А. Креспі. – К., 1963. – 75с.
1193911
  Быховский Б.Э. Сигер Брабантский / Б.Э. Быховский. – М, 1979. – 184с.
1193912
  Быховский Б.Э. Сигер Брабантский / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1979. – 183с. – (Мыслители прошлого)
1193913
  Шевкина Г.В. Сигер Брабантский и парижские аверроисты 13 в. / Г.В. Шевкина. – М, 1972. – 104с.
1193914
  Правдин И.Ф. Сиги водоемов Карело-Финской ССР. / И.Ф. Правдин. – М.-Л., 1954. – 324с.
1193915
  Смирнов А.Ф. Сигизмунд Сераковский / А.Ф. Смирнов. – М., 1959. – 136с.
1193916
  Дьяков В.А. Сигизмунд Сераковский / В.А. Дьяков. – Москва, 1959. – 72 с.
1193917
  Цылов Н. Сигизмунд Сераковский и его казнь, с предшествовавшими польскими манифестациями в Вильне в 1861-1863 годах : Из дел Виленской следственной коммиссии, по политическим делам / Н. Цылов. – Вильна, 1867. – 60 с.
1193918
  Слуцкис М. Сигите снится море : рассказы / М. Слуцкис; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1967. – 192 с.
1193919
  Черкашин Евгений Владимирович Сигма-алгебры, связанные со случайными процессами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.0.05 / Черкашин Евгений Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1986. – 112л. – Бібліогр.:л.110-112
1193920
  Черкашин Е.В. Сигма-алгебры, связанные со случайными процессами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Черкашин Е.В.; Мв и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 22л.
1193921
  Антоненко И.П. Сигнал - красная ракета / И.П. Антоненко. – Алма-Ата, 1981. – 73с.
1193922
  Гаршин В.М. Сигнал : [рассказ] / В. Гаршин. – Санкт-Петербург : Изд. Вят. т-ва ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1905. – 16 с. – На обл. и тит. л. : Издание Вятского товарищества № 38
1193923
  Гаршин В.М. Сигнал : [рассказ] / В. Гаршин. – [Москва] : Госиздат ; [1-я Образц. тип.], 1928. – [16] с. – (Дешевая библиотечка)
1193924
  Гаршин В.М. Сигнал / В.М. Гаршин. – К., 1954. – 20с.
1193925
  Гаршин В.М. Сигнал / В.М. Гаршин. – Тюмень, 1955. – 48с.
1193926
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2001
1193927
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2001
1193928
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3/4. – 2001
1193929
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5. – 2001
1193930
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 6. – 2001
1193931
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7. – 2001
1193932
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 8. – 2001
1193933
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 9. – 2001
1193934
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 10. – 2001
1193935
   Сигнал : український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 11/12. – 2001
1193936
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2002
1193937
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2002
1193938
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3. – 2002
1193939
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2002
1193940
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5. – 2002
1193941
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 6. – 2002
1193942
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7/8. – 2002
1193943
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 9. – 2002
1193944
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 10. – 2002
1193945
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 11. – 2002
1193946
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 12. – 2002
1193947
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2003
1193948
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2003
1193949
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3. – 2003
1193950
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2003
1193951
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5/6. – 2003
1193952
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7. – 2003
1193953
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 8/9. – 2003
1193954
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 10. – 2003
1193955
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 11/12. – 2003
1193956
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2004
1193957
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2/3. – 2004
1193958
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2004
1193959
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5/6. – 2004
1193960
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 7/8. – 2004
1193961
   Сигнал : Український автомобільний журнал. Спецвипуск. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 9/12. – 2004
1193962
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 1. – 2005
1193963
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 2. – 2005
1193964
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 3. – 2005
1193965
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 4. – 2005
1193966
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 5. – 2005
1193967
   Сигнал : Український автомобільний журнал. – Київ, 1991-. – ISSN 0886-8486
№ 6. – 2005
1193968
  Ільченко Н.В. Сигнал "Увага всім" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 25 : фото
1193969
  Абызов В.И. Сигнал бедствия : повесть / В.И. Абызов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 176 с. : ил. – (Молодые писатели)
1193970
  Мишаткин Ю.И. Сигнал бедствия : [И вечный бой...] / Ю.И. Мишаткин. – Москва : Советская Россия, 1966. – 60 с. – (Рассказы о красоте душевной)
1193971
  Марвич С.М. Сигнал бедствия. / С.М. Марвич. – М., 1960. – 192с.
1193972
  Самаракіс А. Сигнал безпеки / А. Самаракіс. – Київ, 1983. – 191 с.
1193973
  Кац А.М. Сигнал в лампах с бегущей волной / А.М. Кац, В.П. Кудряшов, Д.И. Трубецков. – Саратов
Ч. 1. – 1984. – 144 с.
1193974
  Кац А.М. Сигнал в лампах с бегущей волной / А.М. Кац, В.П. Кудряшов, Д.И. Трубецков. – Саратов
Ч. 2. – 1988. – 182 с.
1193975
  Абрамян Л.А. Сигнал и условный рефлекс : филос. очерк / Л.А. Абрамян ; АН Арм. ССР, Сектор философии и права. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР, 1961. – 163 с.
1193976
  Занднер К. Сигнал из космоса / К. Занднер. – М, 1965. – 239с.
1193977
  Самокиш І. Сигнал із Кремля / І. Самокиш, С. Новопрудський, В. П"ятницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 191). – С. 3


  Експерти "Дня" - про те, що насправді криється за одкровеннями глави адміністрації президента РФ Сергія Іванова.
1193978
  Львовский М.Г. Сигнал надежды / М.Г. Львовский. – М., 1980. – 272с.
1193979
  Сірук М. Сигнал Трампа / М. Сірук, О. Моцик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 3


  Президент США підкреслив відповідальність Росії за повне виконання Мінських домовленостей.
1193980
  Бутейко А.И. Сигнал тревоги - цветок лилии / А.И. Бутейко. – Львов : Вища школа, 1981. – 103с.
1193981
  Вершинин А.С. Сигнал тревоги / А.С. Вершинин. – Горький, 1959. – 156с.
1193982
  Гасенко Г. Сигнал тревоги / Г. Гасенко. – Ростов н/Д, 1986. – 288с.
1193983
  Джиллеспи А.Б. Сигнал, шум и разрешающая способность усилителей / А.Б. Джиллеспи. – Москва, 1964. – 164 с.
1193984
  Цукер Б. Сигнал. / Б. Цукер. – Харьков-Киев, 1935. – 312с.
1193985
  Бабула В. Сигнали з всесвіту / В. Бабула. – К., 1959. – 411с.
1193986
  Бабула В. Сигнали з Всесвіту : науково-фантастичний роман у двох книгах / В. Бабула. – Київ : Дніпро, 1968. – 447с.
1193987
  Мокрієв Ю.О. Сигнали з моря / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1939. – 21 с.
1193988
   Сигнали і коди. Алгебраїчні методи синтезу : монографія / Кузнецов О.О. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-676-364-1
1193989
  Нікітчин О.М. Сигнали і процеси в радіотехніці : навч. посібник для студентів ф-ту радіофізики, електроніки та комп"ютер. систем Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / О.М. Нікітчин, С.М. Левитський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2014. – 188 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166. – ISBN 978-966-171-853-0
1193990
  Любіч О.О. Сигнали раннього попередження банківських криз / О.О. Любіч, Г.П. Бортніков, А.О. Дробязко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 7 (236). – C. 24-38. – ISSN 2305-7645
1193991
  Гетьман З.О. Сигнали розмовності в художньому діалозі (на матеріалі сучасної іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 96-101
1193992
  Усик Світлана Сигнали стресу. Як їх розпізнати заздалегідь? / Усик Світлана, Бонгданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 5 : фото
1193993
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : Підручник для студентів навчальних закладів / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія "СМП". – ISBN 966-8530-04-7
Т.1. – 2003. – 580с.


  Розглядаються сучасні методи аналізу детермінованих сигналів, математичні моделі керуючих вузькосмугових, складних сигналів. Особлива увага приділяється сигналам з амплітудною частотною, фазовою, імпульсною мо-дуляцією, методам їх генерування та ...
1193994
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : Підручник для студентів вищ. навч. закладів / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія "СМП". – ISBN 966-8530-05-5
Т. 2. – 2003. – 444 с.


  Розглядаються методи аналізу випад-кових сигналів моделі; проходження детермінованих та випадкових сигна-лів через лінійні системи зі сталими параметрами; нелінійні та параметрич-ні кола та системи.
1193995
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : У 4-х томах: Підручник для студентів вищих навчальних закладів з напряму “Радіотехніка”. / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія СМІТ. – ISBN 966-8530-51-9
Т.3. – 2005. – 528с.


  Розглянуто такі питання: методи аналізу проходження вузькосмугових сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; проходження складних сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; відгук лінійних систем ...
1193996
  Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів з напряму “Радіотехніка”. / Ю.І. Волощук. – Харків : Компанія СМІТ. – ISBN 966-8530-52-7
Т.4. – 2005. – 496с.


  Розглянуто такі питання: методи аналізу проходження вузькосмугових сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; проходження складних сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами; відгук лінійних систем ...
1193997
  Слабошпицький М. Сигнали тривоги з зони турбулентності // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 33-37


  Три єтюди про троє життів Юрія Щербака
1193998
  Панов Е.Н. Сигнализация и "язык" животных. / Е.Н. Панов. – М.
2. – 1970. – 32с.
1193999
   Сигнализация и поведение рыб. – Мурманск, 1984. – 98с.
1194000
   Сигнализация и экология млекопитающих и птиц. – М, 1984. – 251с.
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,