Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1193001
  Дмитрієва О. "Представительство лиц, наиболее близких к украинской книге". Письменники, видавці, працівники книгарень і бібліотек у складі української комісії Харківської громадської бібліотеки (1906-1918 рр.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 41-46. – ISSN 2518-7341


  Стисло представлені біографічні відомості та інформація про професійну діяльність представників книжкової справи, які перебували у складі комісії при правлінні ХГБ, яка упродовж 1906-1918 рр. визначала функціонування українського відділу - ...
1193002
  Пасюк П.Г. "Представлення" в соціальній взаємодії й поняття "соціальної ролі" // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 103-104
1193003
  Рубан В.А. Предмет, завдання і метод курсу "Теорія і практика партійно-радянської преси" / В.А. Рубан. – Київ, 1966. – 42с.
1193004
  Кібальнікова Т. Предмет, завдання, принципи філологічного аналізу тексту // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 404-407. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1193005
  Пирожков В.Ф. Предмет, задачи и методы советской исправительно-трудовой психологии. / В.Ф. Пирожков. – М., 1966. – 39с.
1193006
  Мельник Е.А. Предмет, источники и система государственного права буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости / Е.А. Мельник. – К., 1972. – 30с.
1193007
  Айрумов А.М. Предмет, метод и организация экономического анализа / А.М. Айрумов ; Узб. респ. совет науч.-техн. обществ. – Ташкент : [б. и.], 1963. – 24 с. – (В помощь работникам общественного бюро [экономического анализа])
1193008
  Введенський А.О. Предмет, метод і завдання історичної науки / А.О. Введенський, Л. Г. Мельник ; МВССО УРСР ; Наук.-метод. кабінет заоч. освіти при КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1962. – 60 с. – (На допомогу заочному навчанню)
1193009
  Скрябін С. Предмет, метод і система речового права: деякі питання кодифікації цивільного законодавства в Казахстані // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 37-51. – ISSN 0132-1331
1193010
  Данилов А.Д. Предмет, методы и задачи экономической географии : Лекция / А.Д. Данилов. – Москва, 1970. – 16с.
1193011
  Бакаянова Н.М. Предмет, об"єкт та методологія науки про адвокатуру // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 3-9. – ISSN 2309-818X
1193012
  Гетьман Є. Предмет, об"єкт та суб"єкти кодифікації законодавства України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 28-35. – ISSN 1993-0909
1193013
  Рыжов В.А. Предмет, понятие, система и источники государственного права буржуазных и развивающихся стран / В.А. Рыжов. – М., 1986. – 53с.
1193014
  Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков. – Москва, 1984. – 143с.
1193015
  Гаджиев А.А. Предмет, содержание, форма художественной литературы / А.А. Гаджиев. – Баку, 1967. – 76с.
1193016
  Пільков К. Предмет, стандарт і обов"язок. Особливості і доказування у міжнародному комерційному арбітражі // Юридична газета. – Київ, 2013. – 19-26 лютого (№ 8/9). – С. 43-45
1193017
  Алексеев П.В. Предмет, структура и функции диалектического материализми / П.В. Алексеев. – Москва, 1978. – 336 с.
1193018
  Алексеев П.В. Предмет, структура и функции диалектического материализми / П.В. Алексеев. – 2-е изд. – Москва, 1983. – 344 с.
1193019
  Ягупов В.В. Предмет, структура і завдання сучасної педагогічної психології: методологічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-143. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються традиційні підходи у радянській і українській психологічній науці до визначення предмету, структури і основних завдань педагогічної психології. Запропоновано новий підхід до визначення предмета педагогічної психології з урахуванням ...
1193020
  Дзера О.В. Предмет, форма та сторони договору / О.В. Дзера, А.Р. Домбругова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 158-161. – ISBN 978-966-667-341-4
1193021
  Нурмато М.Х. Предмет, функции и система философии марксизма-ленинизма / М.Х. Нурмато. – Ташкент, 1974. – 88с.
1193022
  Остафіїва Л.В. Предмети з колекції Національеного музею Тараса Шевченка, пов"язані з іменами шевченкових друзів - О.І. та О.М. Бутакових // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 79-87
1193023
  Шуляк С. Предмети замовлянь: магічна символіка та функціонування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 44-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
1193024
  Ткаченко О.Є. Предмети і дії в українській лікувальній магії: антропологічний аналіз // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 142-154. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1193025
  Суворкін В.А. Предмети контрабанди: комплексний підхід у дослідженні // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 10-15
1193026
  Якушева-Омельянчик Предмети нумізматики, фалеристики, сфрагістики // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 5-9. – ISSN 1811-542X


  Розділ із словника-довідника музейного працівника.
1193027
  Якушева-Омельянчик Предмети нумізматики, фалеристики, сфрагістики // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 6-7. – ISSN 1811-542X


  Розділ із словника-довідника музейного працівника.
1193028
  Яушева-Омельянчик Предмети нумізматики, фалеристики, сфрагістики // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – C. 4-7. – ISSN 1811-542X


  Розділ із Словника-довідника музейного працівника.
1193029
  Якушева-Омельянчик Предмети нумізматики, фалеристики, сфрагістики // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (75). – С. 4-7. – ISSN 1811-542X


  Розділ із Словника-довідника музейного працівника.
1193030
  Яушева-Омельянчик Предмети нумізматики, фалеристики, сфрагістики (розділ із Словника-довідника музейного працівника) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 10-14. – ISSN 1811-542X
1193031
  Савицький В. Предмети християнського культу індивідуального використання XI-XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 19-27
1193032
  Пескова Л.В. Предметизация в условиях современных технологий // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 19-21. – ISSN 0869-6020


  В статье освещается работа трёх центров предметизации (Российской книжной палаты, Национального информационно-библиотечного центра и Российской национальной библиотеки) по созданию полного электронного унифицированного Национального авторитетного ...
1193033
   Предметизация документов. Общие требования. ГОСТ 7.45-84. – Москва : Гос. комитет СССР по стандартам, 1984. – 6 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
1193034
  Кругликова В.П. Предметизация произведений печати / В.П. Кругликова. – М, 1967. – 173с.
1193035
   Предметизація документів: теорія та практика (1875-2012 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [укладач О.М. Збанацька ; відп. за вип. Т.І. Вилегжаніна]. – Київ : Національна парламентська бібліотека України, 2014. – 283, [1] с. – Заголовок обкл.: Предметизація документів: теорія і практика (1875-2012 рр.)
1193036
  Збанацька О. Предметизування документів з використанням інформаційно-пошукового тезауруса у форматі UNIMARC (поле 600 «Ім’я особи як предмет») / О. Збанацька, О. Кириленко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (91). – С. 30-34
1193037
  Збанацька О. Предметизування документів з використанням Інформаційно-пошукового тезауруса у форматі UNIMARC (поле 601 "найменування організації як предмет") / О. Збанацька, О. Кириленко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, С. Зворський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (95). – С. 25-31
1193038
  Збанацька О. Предметизування документів з використанням інформаційно-пошукового тезауруса у форматі UNIMARC (поле 606 "Найменування теми як предмет") / О. Збанацька, О. Кириленко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 34-37


  Представлено методику предметизування документів з представленням даних у полі 606 "Найменування теми як предмет" у форматі UNIMARC
1193039
  Сорока М.В. Предметна диференціація політичної філософії та політичної науки як методологічна основа дослідження історії української політичної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-38. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються сучасні наукові підходи до інтерпретації співвідношення політичної філософії та політичної науки, з"ясовуються умови можливості їх застосування у якості методологічних принципів дослідження історії української політичної ...
1193040
  Кручек В.А. Предметна діяльність та спілкування як форми взаємодії / В.А. Кручек, А.І. Дзюба // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 248-254. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті проаналізовано співвідношення категорій "предметна діяльність" і "спілкування" та визначені їхні специфічні риси як форм взаємодії.
1193041
  Топчієв О.Г. Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 64-69. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
1193042
  Топчієв О.Г. Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 43-48. – Бібліогр.: 19 назв.
1193043
  Саморокова О.П. Предметна область логіки та типи об"єктів у світлі кванторних теорій // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 107-113. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1193044
  Кадькаленко С.Т. Предметна обумовленість системи фінансового права // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 3 (13). – С. 4-7


  Статтю присвячено проблемним питанням системи фінансового права, впливу предмета і методу правового регулювання на Ті формування. Надано пропозиції щодо вдосконалення системи інститутів фінансового права, його Загальної та Особливої частин. Статья ...
1193045
  Линовицька О.В. Предметна сфера відповідальності в освіті // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 482-485. – ISSN 2076-1554
1193046
  Лиско Л.Р. Предметна сфера економічної теорії в суспільстві сталого розвитку: універсумсно-синергетичне обґрунтування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 121-128. – ISBN 5-7763-2435-1
1193047
  Воронко Р.М. Предметна сфера і об"єкти внутрішньогосподарського контролю підприємств і організацій споживчої кооперації України // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 163-168 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1193048
  Оболенцев В.Ф. Предметна форма опису системи запобігання злочинності (морфологічний аналіз) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 218-225. – ISSN 2224-9281
1193049
  Михайлов Ф.Т. Предметная деятельность... чья? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.10-26. – ISSN 0042-8744


  Определение места и роли деятельного подхода в психологии
1193050
  Бессонов А.В. Предметная область в логической семантике / А.В. Бессонов ; отв. ред. В.В. Целищев ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд., 1985. – 111 с.
1193051
  Горелова И.Л. Предметная обработка документа в автоматизированных информационно-библиотечных системах: предкоординатное индексирование : учеб.-метод. пособие / И.Л. Горелова. – Москва : Литера, 2013. – 103, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 95. – (Серия "Современная библиотека" / редкол.: Борисова О.О. [и др.]). – ISBN 978-5-91670-125-8
1193052
  Кожевников Г. Предметная система в университетском преподавании естествознания. – Москва : Университетская тип., 1906. – 13 с. – Отд.отт. из журнала "Естествознание и география", №6, 1906 г.
1193053
  Драчев В.К. Предметная специфика преподавания политической экономии / В.К. Драчев. – Минск, 1976. – 200с.
1193054
  Ушакова Л.Я. Предметная форма книги и ее идентификационные элементы // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 2 (397). – С. 67-88. – ISSN 0869-6020


  Рассказывается об эволюции книжного оформления и конструирования в России, а также об основных проблемах его совершенствования на современном этапе.
1193055
  Мордоус І.О. Предметне поле інституційної освіти: смисл і перспективи розвитку в Україні // Освітній дискурс : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. Кивлюк О.П. ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрушкевич Ф., Бобрицька В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 25-38. – (Гуманітарні науки ; вип. 18 (11/12)). – ISSN 2522-9699
1193056
  Дубенко О.Ю. Предметне поле порівняльної лінгвопоетики: до постановки питання // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 46-52. – ISSN 2075-437X


  У статті робиться спроба обґрунтувати вибір тих елементів предметного поля порівняльної лінгвопоетики, котрі гіпотетично можна вважати достатньо перспективними у виявленні гомологічних та відмінних фактів поетичного мовлення у порівнюваних літературних ...
1193057
  Павлов О. Предметне поле сільської історії як складової руралістики // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 69-88
1193058
  Дроботенко М.О. Предметне самовизначення медіа-філософії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 132-141. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1193059
  Рябуха М І. Предметний дискурс розвитку соціальної компетентності в підручнику для менеджера освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 386-397. – ISBN 978-966-544-404-5
1193060
  Ярошенко Т. Предметний доступ до бібліотечної колекції: Дослідження нашої землячки за океаном // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 35-36


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
1193061
  Матусевич К.М. Предметний простір економічної науки / Костянтин Миколайович Матусевич // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 18-23. – ISSN 2313-4569
1193062
  Манойлова О. Предметний світ поезії Ліни Костенко "Старий годинникар" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9 (630). – С. 51-54. – ISSN 0130-5263
1193063
  Бондаренко І.П. Предметний світ японської класичної поезії (національний та універсальний аспекти) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 58-76. – ISBN 978-966-02-5736-8
1193064
  Тагліна Ю.С. Предметний тиждень біології в школі / Ю.С. Тагліна. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.5(17)). – ISBN 966-8245-91-1
1193065
  Теремко В.І. Предметні виміри видавничої інноватики // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 9-14


  У статті йдеться про джерела, феноменологію, когнітивну основу, предметну специфіку, типологічну своєрідність, проблемно-тематичний спектр, антропологічну цінність видавничої інноватики, а також про основні вияви прикладних інновацій видавничої сфери і ...
1193066
  Лукина Г.Н. Предметно-бытовая лексика древнерусского языка / Г.Н. Лукина. – М., 1990. – 176с.
1193067
  Стецко П.В. Предметно-бытовая лексика зельвенских говоров : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стецко П.В. ; Акад. наук БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1962. – 20 с.
1193068
  Иванова Ф.П. Предметно-бытовая лексика русских старожильческих говоров средней части бассейна р.Оби : Автореф... канд. филологич.наук: / Иванова Ф.П.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1965. – 19л.
1193069
  Коренєва І. Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) іноземних студентів в процесі довузівської підготовки / І. Коренєва, С. Левченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1/2 (107). – С. 64-67. – ISSN 1562-529Х
1193070
  Левчик І. Предметно-мовне інтегроване навчання у контексті європейської інтеграції // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 169-176. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1193071
  Рудичик О.М. Предметно-мовне інтегроване навчання як засіб підвищення мотивації до навчання // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 2 (131). – С. 116-121. – ISSN 2414-5076
1193072
  Артеменко Л. Предметно-образна концептосфера "поет" у семантичній площині поетологічного дискурсу української поезії XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 34-40
1193073
   Предметно-ориентированный язык Strumok для описания акторных систем с общей памятью / В.О. Ларин, О.В. Бантыш, А.В. Галкин, А.И. Провотар // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 5, вересень - жовтень. – С. 170-180. – ISSN 1019-5262
1193074
   Предметно-понятийный словарь греческого языка.. – Л., 1986. – 201с.
1193075
  Трайковская В.Ф. Предметно-тематическая и лингвистическая дифференциация терминологии белорусского народного ткачества. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Трайковская В.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1986. – 20л.
1193076
  Басенко О.В. Предметно-технічна класифікація запасів на підприємствах текстильної промисловості : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 85-91. – Бібліогр.: 12 назв
1193077
  Ларін В.О. Предметно орієнтований підхід до розробки акторних систем : дис. ... д-ра філософії : 113 ; 11 / Ларін Владислав Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 174 арк. – Додатки: арк. 130-174. – Бібліогр.: арк. 120-129
1193078
  Остроумова Ю.С. Предметное освоение проблематики современных научно-технических достижений в ходе подготовки преподавателей по физике // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 206-213. – ISSN 2073-8536


  Целью статьи является определение и обоснование возможностей совершенствования подготовки педагогических кадров по физике, открываемых обновлением содержания обучения проблематикой современных наукоемких технологий. Определены ключевые концепты и ...
1193079
  Леликова Н.К. Предметное поле российской библиографии // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 4 (369). – С. 3-6. – ISSN 0869-6020
1193080
  Стегний Александр Предметное поле социологии окружающей среды // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1563-3713
1193081
  Суханов В.И. Предметное противоречие, его структура и механизм действия / В.И. Суханов. – Саратов, 1976. – 167с.
1193082
   Предметность как дидактическое понятие в теории формирования содержания образования / Ю.Б. Алиев, Е.О. Иванова, Т.М. Ковалева, И.М. Осмоловская // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 8. – С. 4-20. – ISSN 1609-4646


  В статье представлены результаты исследования лаборатории дидактики Института теории и истории педагогики РАО. В понятийное поле дидактики вводится новое понятие «предметность», которая рассматривается как дидактический феномен, возникающий при ...
1193083
  Громова Н.М. Предметные имена существительные с суффиксом -К(А) в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Громова Н.М.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1955. – 16л.
1193084
  Яблоков И.Н. Предметные области философии религии (к дискуссии в современной отечественной литературе) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 49-59. – ISSN 0042-8744
1193085
   Предметные рубрики по общественно-политической тематике : Сводный список за 1966-1967 гг. – Москва, 1968. – 130с.
1193086
   Предметные рубрики по общественно-политической тематике.. – М., 1970. – 60с.
1193087
  Лейбович В.Л. Предметные рубрики по общественно-политической тематике. / В.Л. Лейбович. – М., 1972. – 152с.
1193088
   Предметные рубрики по общественно-политической тематике.. – М., 1983. – 140с.
1193089
   Предметные рубрики по общественно-политической тематике.. – М., 1988. – 328 с.
1193090
  Бердичевская Ц.М. Предметные указатели к систематическим каталогам научных библиотек / Ц.М. Бердичевская. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1961. – 92 с.
1193091
  Бердичевская Ц.М. Предметные указатели к систематическим каталогам научных библиотек : теория и методика / Ц.М. Бердичевская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книга, 1974. – 110 с. – Библиогр.: с. 102-108
1193092
  Сахаров Н.И. Предметные указатели к трудам основоположников марксизма-ленинизма и их использование / Н.И. Сахаров. – Москва, 1964. – 91 с.
1193093
  Герд В.А. Предметные уроки / В.А. Герд. – Санкт-Петербург, 1910. – 144 с.
1193094
  Удовиченко Н.К. Предметные уроки / Н.К. Удовиченко. – М., 1924. – 96с.
1193095
  Исаенко Л.А. Предметные уроки / Л.А. Исаенко. – М, 1946. – 83 с.
1193096
  Гатальская Стелла Николаевна Предметные формы культуры как результат и предпосылки творческой деятельности : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Гатальская Стелла Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 168л. – Бібліогр.:л.154-168
1193097
  Ротенберг Л.М. Предметный алфавитный указатель к полному своду решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената (за 1866-1910 г.г.) / сост. канд. прав. Л.М. Ротенберг. – Екатеринослав : Тип. Исаака Когана, 1912. – [2], 1208, XXIV с. – Изд. вышло в 5 ч.
1193098
   Предметный и именной указатели к акцептированным заявкам №№ 1000 001-1025000.. – М., 1969. – 98с.
1193099
   Предметный и именной указатель к акцептированным заявкам №№ 1000001-1025000.. – М., 1969. – 30с.
1193100
   Предметный и именной указатель к акцептированным заявкам №№ 1025001-1050000.. – М., 1969. – 70с.
1193101
   Предметный и именной указатель к акцептированным заявкам №№ 1025001-1050000.. – М., 1969. – 30с.
1193102
   Предметный и именной указатель к акцептированным заявкам №№ 1025001-1050000.. – М., 1969. – 44с.
1193103
  Реуэль А.Л. Предметный и именной указатель ко второму тому "Капитала" / А.Л. Реуэль. – Москва, 1964. – 327 с.
1193104
   Предметный каталог. – М., 1973. – 125с.
1193105
  Марченко Э.В. Предметный каталог в библиотеках СССР. / Э.В. Марченко. – М, 1969. – 66с.
1193106
   Предметный каталог Студенческого отдела Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира : [Приложение к "Университетским известиям"] / [С предисл. К. Царевского]. – Киев : В унив. тип. [Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго], 1875. – [2], XIII, 570 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1875-1876 гг. - Экз. № 152310 и № 151094 дефектные, вырез. част. л. - К №151095 припл.:Предметный каталог... Продолжение 1 , Киев,1878 (85 с.) между с. 232-233
1193107
   Предметный каталог Студенческого отдела Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира : Продолжение 1. – Киев : В унив. тип. [Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго], 1878. – 85 с. – Приложение к "Университетским известиям"
1193108
   Предметный каталог.. – М., 1966. – 240с.
1193109
  Вахтеров В.П. Предметный метод обучения / В.П. Вахтеров. – Москва : Тип. т-во И.Д. Сытина
4-е изд., значительно доп. и испр. – 1915
1193110
  Григорьева Д.А. Предметный мир Уильяма Хогарта и искусство XX века // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 109-120. – (История ; № 5/6). – ISSN 0201-7385
1193111
  Маланов С.В. Предметный образ, "гипотеза уподобления" и генезис образа мира // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.67-76
1193112
   Предметный план речевой деятельности.. – Саратов, 1988. – 110с.
1193113
   Предметный поис в традиционных и нетрадиционных информационно-поисковых системах.. – Л., 1983. – 148с.
1193114
  Нестеров Д. Предметный разговор. Информационные технологии облегчают понимание // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  В Северном (Арктическом) федеральном университете им. М.В.Ломоносова прошла Международная научная конференция “Информатизация как целевая ориентация и стратегический ресурс образования”. Ее участниками стали эксперты из крупных российских ...
1193115
  Арциховская Н.В. Предметный указатель к библиографии "фотосинтез" : [к томам I и II] / Н.В. Арциховская ; МГУ, Кафедра научной информации. – Москва : Московский университет, 1970. – 123 с.
1193116
  Петров Н.Г. Предметный указатель к первому тому "Капитала" Маркса / Н.Г. Петров, И.Г. Степанов. – Москва : Издательство коммунистической академии, 1929. – 105 с.
1193117
   Предметный указатель к рубрикатору реферативного журнала ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1966. – 372 с.
1193118
   Предметный указатель к рубрикатору реферативных изданий СССР. – Москва : ВИНИТИ, 1971. – 212 с.
1193119
   Предметный указатель ко второму изданию сочинений Маркса и Энгельса (40-50 тт.). – Москва : Политиздат, 1986
1193120
  Григорьев В.Н. Предметный указатель материалов в земско-статистических трудах с 1860-х годов по 1917 г. / В.Н. Григорьев. – Москва
2. – 1927. – 380с.
1193121
  Писарев А. Предметы для художников, избранные из российской истории, славенского баснословия и из всех русских сочинений в стихах и в прозе, 1807. – 343с.
1193122
  Шепко Л. Предметы импорта в памятниках доримского Боспора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-60. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу імпортних виробів, що зустрічаються в пам"ятниках доримського Боспору з метою дослідження характеру та тенденцій розвитку боспорського суспільства. Відзначені проблеми датування і локалізації центрів виробництва. Хронологічна ...
1193123
  Бернацкий Г. Предметы познания юридической науки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 56-64. – ISSN 2306-9082
1193124
  Вольф К.Ф. Предметы размышлений в связи с теорией уродов / К.Ф. Вольф. – Ленинград, 1973. – 316с.
1193125
  Белавин А.М. Предметы с изображением сюжета "животное/всадник на основании" в культуре средневекового населения Северной Евразии / А.М. Белавин, Н.Б. Крыласова // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (42). – С. 79-88. – ISSN 1563-0102
1193126
  Корзухина П.Ф. Предметы убора с выемчатыми эмалями V- первой пол. VI вв. н.э. в Среднем Поднепровье // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-43 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Ленинград : Наука : Ленинградское отделение, 1978. – Е1-43 : Предметы убора с выемчатыми эмалями V- первой пол. VI вв. н. э. в Среднем Поднепровье / П.Ф. Корзухина. – С. 1-124
1193127
  Житинский А.Н. Предназначение / А.Н. Житинский. – Москва, 1987. – 380с.
1193128
  Султанов О. Предназначение : стихотворения и поэмы / Омор Султанов ; пер. с кирг. – Москва : Художественная литература, 1989. – 349 с.
1193129
  Ньютон М. Предназначение души = Destiny of souls : жизнь между жизнями / Майкл Ньютон ; [ пер. с англ. К.Р. Айрапетян ]. – Санкт-Петербург : Будущее Земли, 2005. – 384 с. – ISBN 5-94432-012-5
1193130
  Грунин М.Л. Предназначенье / М.Л. Грунин. – Симферополь, 1979. – 111с.
1193131
  Петровых М.С. Предназначенье / М.С. Петровых. – М., 1983. – 207с.
1193132
  Гомбрович В. Преднамеренное убийство / В. Гомбрович. – Москва, 1991. – 188 с.
1193133
  Иванников В.А. Преднастройка к действиям и ее связь с вероятностным прогнозом : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Иванников В.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 17 с.
1193134
  Грушевський М.С. Предок / М.С. Грушевський. – Київ : Веселка, 1990. – 245 с.
1193135
  Королева Н.В. Предок / Н.В. Королева. – К, 1991. – 668с.
1193136
  Макатов И.А. Предоление пережитков культа "святых" в процессе атеистического воспитания : Автореф... канд. флоснаук: / Макатов И. А.; АОН при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеиз. – М., 1965. – 14л.
1193137
  Нефедов С. Предопределенность судьбы // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 1. – С. 76-79. – ISSN 1812-1896


  Вплив демографічних циклів на судьбу Російської імперії
1193138
  Мушкин А.Е. Предоставление жилых помещений и пользование ими / А.Е. Мушкин. – Л., 1985. – 175с.
1193139
  Рябов А.А. Предоставление и изъятие земель по советской праву / А. А. Рябов ; [под науч. ред. В. В. Петрова]. – [Казань] : Казанский гос. ун-т, 1972. – 90 с.
1193140
  Лихачова Л. Предоставление конституции Королевству Польскому в оценках российской аристократии первой половины XIX века // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 21-22
1193141
  Гаврилов О.О. Предоставление персонала на правах аутсорсинга: проблемы, практические решения, перспективы // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 1 (52). – С. 20-24. – ISSN 1728-8878
1193142
  Терехов А.Б. Предоставление режима наибольшего благоприятсвования Соединенными Штатами Китаю // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 29. – С. 248-253
1193143
  Бычкова Е.Ф. Предоставление экологической информации в библиотеках Российской Федерации: опыт сетевого взаимодействия // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 190-195
1193144
  МакМенеми Предоставление электронных услуг = Delivering digital services : руководство для публичных библиотек и центров обучения / Дэвид МакМенеми, Алан Поултер; пер. с англ. Е.М. Зайцевой, К.Ю. Волковой под ред. Я.Л. Шрайберга. – Москва : Омега-Л, 2006. – 256с. – ISBN 5-365-00247-4
1193145
  Ханано Абдуль Латиф Предоставления циклических Р-групп над кольцом классов вычетов по модулю Рs и их приложения. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ханано Абдуль Латиф; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1995. – 139л. – Бібліогр.:л.138-139
1193146
  Гроховский Л. Предостережение / Л. Гроховский. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 127 с.
1193147
   Предостережение от трех заблудших течений / Духовное управление мусульман Украины. – 9-е изд. – Киев : Аль-Иршад, 2009. – 24 с. – (Будьте осторожны!)
1193148
  Симанчук И. Предостережение, которого Россия не расслышала // Журналист. – Москва, 2002. – № 7. – С.44-46. – ISSN 0130-3589


  В ноябре 1917 года российские интеллигенты выступили против большевистской цензуры
1193149
  Зборщик М.П. Предотваращение экологически вредных проявлений в породах угольных месторождений / М.П. Зборщик, В.В. Осокин. – Донецк, 1996. – 178с.
1193150
  Жалилов А.Ш. Предотвращение аварий на вентиляторах главного проветривания в холодный период года // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 128-136 : рис., табл. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 1607-4556
1193151
  Аннан К.А. Предотвращение войн и бедствий: глобальный вызов растущих масштабов : годовой доклад о работе Организации за 1999 г. / К.А. Аннан. – Нью-Йорк : ООН, 1999. – 139, [2] с.
1193152
  Кокошин А.А. Предотвращение войны / А.А. Кокошин, В.В. Ларионов. – М, 1990. – 176с.
1193153
   Предотвращение домашнего насилия и торговли людьми : Учебник по проведению тренингов. – Киев, 2001. – 252с. – ISBN 966-7317-67-6
1193154
  Горшков Г.С. Предотвращение загрязнения морской среды / Г.С. Горшков, Г.М. Мелков. – М., 1979. – 288с.
1193155
  Фокин А.П. Предотвращение и расследование краж скота. (По материалам АзССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Фокин А.П.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 19л.
1193156
  Замойский И.Е. Предотвращение нарушений договорных обязательств на предприятии / И.Е. Замойский. – К., 1978. – 54с.
1193157
  Боклан Д.С. Предотвращение трансграничного ущерба от опасных видов деятельности // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.37-48. – ISSN 1812-3910


  Имеется в виду экологический ущерб
1193158
  Монич Д.Б. Предотвращение угроз экономическому развитию Украины как институциональная стратегия государства // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-3. – С. 122-128. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1193159
  Михайлов В. Предотвращение ущерба национальной безопасности Украины-предусмотренный законодательством повод к засекречиванию информации / В. Михайлов, А. Муратов // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 112-118.
1193160
  Зеленьков Ф.Д. Предохранение зданий и сооружений от разрушения с помощью сейсмоамортизатора / Ф.Д. Зеленьков. – Москва, 1979. – 50 с.
1193161
  Гулько А.М. Предохранение оснований из просадочных грунтов от замачивания с помощью пленочных экранов. : Автореф... Канд.техн.наук: 481 / Гулько А.М.; КИСИ. – К, 1969. – 20л.
1193162
  Сурис П.Л. Предохранительные и обратные п=клапаны паротурбинных установок / П.Л. Сурис. – М., 1982. – 193с.
1193163
  Кондратьева Т.Ф. Предохранительные клапаны для компрессорных установок / Т.Ф. Кондратьева. – М-Л, 1979. – 179с.
1193164
  Орозов Б.В. Предпазнонапреженова и предпазнотокова система / Б.В. Орозов. – София : Техника, 1973. – 195 с.
1193165
  Мицык В.В. Предписания внутригосударственного права и международно-правовая ответственность в международном судебном процессе // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 106-110. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
1193166
  Адлер Ю.П. Предпланирование эксперимента : (материалы цикла лекций "Использ. стат. многофактор. эксперимента в решении задач надежности", прочит. в Политехн. музее на семинаре по надежности прогрессив. методам контроля качества продукции) : двойной выпуск / Ю.П. Адлер. – Москва : Знание, 1978. – 72 с.
1193167
   Предплановые и проектные исследования расселения : (экономико-географический аспект). – Москва : МФГО СССР, 1987. – 92 с.
1193168
  Удод В.И. Предплановые исследования экономического и социального развития регионов / АН СССР ; Совет по изучению производительных сил ; В.И. Удод ; отв. ред. А.Г. Лис. – Москва : Наука, 1984. – 124 с. – (Проблемы советской экономики)
1193169
  Олейник Я.Б. Предплановые экономико-географические исследования животноводческо-промышленного комплекса в зоне крупного города // Географические исследования для целей планирования экономического и социального развития
1193170
  Калещук Ю.Я. Предполагаем жить : докум. повести / Ю.Я. Калещук. – М. : Современник, 1986. – 412 с.
1193171
   Предполагаемые древности Черной Руси. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1899. – 8 с. – 8 табл.
1193172
   Предполагаемые новые бальнеологические свойства известных минеральных вод Закарпатья / В.М. Шестопалов, Н.П. Моисеева, В.Д. Короленко, В.В. Ковальская, Б.М. Фекийшгази // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 49-52 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
1193173
  Мандрыка В.А. Предположение как логическая ступень на пути к истине // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
1193174
  Мандрыка В.А. Предположение как принцип развития научных знаний // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
1193175
  Грейтон Л.К. Предположения о вулканическом тепле / Л.К. Грейтон. – Москва, 1949. – 166 с.
1193176
  Чернявский А.В. Предположения о порядке возникновения соционических функций как макроаспектов. Гипотеза о топологической локализации модели А в головном мозге. Речь как источник семантики аспектов // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2018. – № 11/12 (191/192). – С. 32-36. – ISSN 2226-7549
1193177
  Георгиевский А.И. Предположенная реформа нашей средней школы / А.И. Георгиевский. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1901. – [2], II, 112 с. – На правах рукописи
1193178
  Гайлюнас П. Предположительное наклонение глагола в современом литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гайлюнас П. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
1193179
   Предположительный хлебо-фуражный баланс СССР на 1927-28 сель-хоз. год.. – М., 1927. – 50с.
1193180
  Добротворцева А.В. Предпосевная обработка клубочков сахарной свеклы удобрениями, как фактор повышения урожая : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Добротворцева А.В. ; Киев. орд.Труд. Красн. Знамени с-х. ин-т. – Киев, 1953. – 15 с.
1193181
  Полищук Н.Е. Предпосевное облучение семян люпина гамма-лучами Со60 и его влияние на азотистый обмен при эффекте стимуляции : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Полищук Н.Е.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 19л.
1193182
   Предпосевное облучение семян сельскохозяйственных культур.. – М., 1963. – 216с.
1193183
  Березина Н.М. Предпосевное облучение семян сельскохозяйственных растений / Н.М. Березина; Под ред. Кузина А.М. – Москва : Атоиздат, 1964. – 212с.
1193184
  Комиссаренко С.А. Предпоследнее действие / С.А. Комиссаренко. – М., 1987. – 236с.
1193185
  Азольский А. Предпоследние денечки : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 92-101. – ISSN 0130-7673
1193186
  Дик Предпоследняя истина / Дик, , К. Филлип. – К., 1993. – 492с.
1193187
  Самофалов Л.В. Предпосылка. / Л.В. Самофалов. – Москва, 1985. – 200с.
1193188
  Настевич Геннадий Николаевич Предпосылки антропосоциогенеза как условие становления социальной целостности (опыт системного иссследования) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Настевич Геннадий Николаевич; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1193189
  Журавлева А.И. Предпосылки вариативности лексического значения слова / А.И. Журавлева, Л.А. Николаева, И.А. Чернуха // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 41-41
1193190
  Пиликин Г.Г. Предпосылки взаимодействия структуры финансового права и системы финансового законодательства // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 63-68. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
1193191
  Гуревич С.М. Предпосылки возникновения марксистской теории журналистики / С.М. Гуревич. – М., 1972. – 96с.
1193192
  Багратиони К.А. Предпосылки возникновения проблемы личного психологического будущего // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 147-159. – ISSN 2073-8528
1193193
  Макогон Ю. Предпосылки вступления Украины во ВТО: ожидание и перспективы // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.103-110. – ISBN 966-654-102-5
1193194
  Волкова Е.В. Предпосылки для развития межкультурной компетенции в клубном объединении лингвокультурной направленности (английский язык) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 6-11. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия и структуры межкультурной компетенции, анализируется ее интерактивная природа. Клубное объединение лингвокультурной направленности рассматривается как благоприятная среда для развития ...
1193195
  Котов А.С. Предпосылки для ратификации Россией Вашингтонской конвенции 1965 года // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 9 (51). – С. 41-45. – ISSN 1812-8696
1193196
  Котов А.С. Предпосылки для ратификации Россией Вашингтонской конвенции 1965 года // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 21-25. – ISSN 1812-8696
1193197
  Логинова И.М. Предпосылки для фонетического описания русских предлогов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 77-85. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1193198
  Ретунский В.Ф. Предпосылки и начало перехода на некапиталистический путь развития народностей Северо-Западной Сибири (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ретунский В.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 20л.
1193199
  Оводова И.А. Предпосылки и начало революции 1905-1907 гг. в Царстве Польском : Автореф... канд. ист.наук: / Оводова И.А.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1953. – 15 с.
1193200
  Гаврилюк В.А. Предпосылки и обстоятельства / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 16)
1193201
  Рейпназаров Султамурат Предпосылки и основные условия формирования научно-материалиситческого мировоззрения у современной молодежи. (Опыт конкретно-социол. исследования религиозности населения Каракалп. АССР) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 625 / Рейпназаров Султамурат ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1193202
  Бауэр Р. Предпосылки и основные черты ноябрьской ревоюции 1918 года в Германии (на первом этапе) : Автореф... канд. ист.наук: / Бауэр Р.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра новой истории. – М., 1958. – 15л.
1193203
  Конычев Д.Д. Предпосылки и особенности экономической реформы в Народной Польше : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Конычев Д.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 20л.
1193204
  Векшина А. Предпосылки и проблемы создания системы страхования экспортных кредитов в России // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 8. – С. 64-70. – ISSN 2074-6040


  В данной статье основное внимание уделено одной из актуальных проблем российской экономики, а именно стимулированию и диверсификации российского экспорта за счет увеличения доли высокотехнологичной продукции и создания эффективной системы поддержки и ...
1193205
  Титмонас А.А. Предпосылки и сущность институционализации научной деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 00.01 / Титмонас А. А.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1972. – 15л.
1193206
  Карпенко Н.В. Предпосылки и тенденции процесса манипуляции массовым сознанием в современном обществе: украинское измерение // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 101-111
1193207
  Юссеф Мунзер Предпосылки и факторы преодоления научно-технической отсталости развивающимися странами : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.05.01 / Юссеф Мунзер; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 22л.
1193208
  Юссеф Мунзер Предпосылки и факторы преодоления научно-технической отсталости развивающихся стран : Дис... канд. экон.наук: 08.05.01 / Юссеф Мунзер; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Шевченко. Ин-т международных отношений. – К., 1995. – 170л. – Бібліогр.:л.161-170
1193209
  Волков Олег Николаевич Предпосылки и формы внешнеэкономической экспансии транснациональных монополий США : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Волков Олег Николаевич; Н.-и. конъюнктур. ин-т. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1193210
  Дильтей В. Предпосылки или условия сознания либо научного познания. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.124-126. – ISSN 0042-8744
1193211
  Улащик Н.Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии / Н.Н. Улащик ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1965. – 480 с.
1193212
  Макаров З. Предпосылки лапласовского детерминизма в новоевропейской философии и науке // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.21-32
1193213
  Гричик М.В. Предпосылки международной промышленной кооперации в условиях формирования ЄДИНОГО зкономического пространства России, Беларуси, Казахстан // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 257-258. – ISBN 978-617-7069-02-6
1193214
  Мельник Т.Е. Предпосылки модификации образования в интересах устойчивого развития // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 70-76. – ISSN 1561-2465


  Рассматривается специфика осознания проблем устойчивого развития молодыми людьми из тридцати стран мира. Данное исследование позволяет выявить тематическую направленность образования в интересах устойчивого развития в России. Article reviews the ...
1193215
  Березина С.Я. Предпосылки образования древней Ганы : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Березина С.Я. ; МГУ. – Москва, 1970. – 26 с.
1193216
   Предпосылки Октябрьской революции в Сибири. – Новосибирск, 1964. – 260 с.
1193217
  Кузнецов А.Б. Предпосылки организации коллекции цифровых образовательных ресурсов в вузах культуры и искусств // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 3 (80). – С. 63-68. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается специфика организации и использования коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в сфере культуры и искусств на основе Microsoft Windows SharePoint Services. Главное внимание уделено факторам, влияющим на этот процесс; ...
1193218
  Демчиля Д.И. Предпосылки осуществления всеобщего среднего образования в сельской местрости : Автореф... канд. пед.наук: / Демчиля Д. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1969. – 27л.
1193219
  Гулимай Аманиязова Предпосылки повышения конкурентоспособности нефтегазового комплекса // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 115-121 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
1193220
  Левицкий М.Л. Предпосылки повышения эффективности экономических механизмов в образовании / М.Л. Левицкий, Е.Н. Геворкян // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 9 (сентябрь). – С. 50-55. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены основные факторы повышения эффективности менеджмента в сфере образовательной деятельности. Особое внимание уделено уровню профессиональной финансово-экономической подготовки кадров образовательных учреждений.
1193221
  Локшин В.С. Предпосылки появления механизмов венчурного финансирования в Украине / В.С. Локшин, А.В. Ластенко // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 73-78. – ISSN 1729-7206
1193222
  Сухарева Н.Н. Предпосылки превращения труда в первую жизненную потребность / Н.Н. Сухарева. – Минск, 1984. – 80с.
1193223
  Шарипов И. Предпосылки преобразования общественных отношений в Таджикистане на пути некапиталистического развития / И. Шарипов. – Душанбе
1. – 1973. – 168с.
1193224
  Радчук О.В. Предпосылки применения методологии культурного трансфера в когнитивных исследованиях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 25-31. – ISSN 2522-493X
1193225
  Мельник Л.Г. Предпосылки прогрессивного развития экономических систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 21-28 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1193226
  Попаренко К.Я. Предпосылки психологического консультирования в психоанализе (З. Фрейд) // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2014. – № 3 (72 ). – С. 149-153. – ISSN 1684-2618
1193227
  Глузман А.В. Предпосылки развития системы образования в Крыму в XIX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 39-49. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1193228
  Петров В.Ю. Предпосылки развития технического вуза как национального исследовательского университета // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 71-75. – ISSN 0869-3617


  Обсуждается роль технических университетов как базы для развития национальных исследовательских университетов. Выделяются отличительные признаки исследовательского университета, рассматривается стратегия его развития, предпосылки становления ...
1193229
  Бабаханов М. Предпосылки революционного союза трудящихся Туркестанского края с российским пролетариатом / М. Бабаханов ; М-во нар. образования ТаджССР, Тадж. гос. ун-т им. В.И. Ленина, Ист. фак. – Душанбе : Ирфон, 1975. – 312 с., [1] л. табл.
1193230
  Диденко Г.М. Предпосылки революционных изменений в науке / Г.М. Диденко, Ю.П. Кульков // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1193231
  Вареникова Л.А. Предпосылки синтеза промышленнсоти с сельским хозяством : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Вареникова Л.А. ; Уральский гос. ун-т. – Томск, 1969. – 19 с.
1193232
  Халабия М.Л. Предпосылки создания универсального формата библиографических данных // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 32-42. – ISSN 0130-9765
1193233
  Янченко С.Е. Предпосылки социалистических преобразований / С.Е. Янченко. – Минск, 1971. – 160с.
1193234
  Крутулите Р.П. Предпосылки социалистических преобразований и победа колхозного строя в сельском хозяйстве Советской Литвы в 1944-1951 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Крутулите Р.П. ; АН ЛитССР, Ин-тут истории. – Вильнюс, 1962. – 18 с.
1193235
  Суслопарова Ю.В. Предпосылки становления английской правовой традиции как структурного элемента правовой традиции Запада (цивилизационный подход) // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 8. – С. 24-28. – ISSN 1812-8696
1193236
  Валуев Ю.Б. Предпосылки управления внешнеэкономической деятельностью промышленного предприятия // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 120-129. – ISSN 1993-6788
1193237
  Гагинский А.М. Предпосылки учения о трансценденталиях в Античности: доаристотелевский период // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 3-16. – (Философия ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1193238
  Кондрашихина О.А. Предпосылки фасилитационных способностей практических психологов // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.1-4
1193239
  Пантелидис Николас Предпосылки формирования валютного союза и его последствия (теоретический аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 131-138. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1193240
   Предпосылки формирования зон распространения литологических и стратиграфических залежей нефти и газа Ферганы.. – М., 1973. – 216с.
1193241
  Калашник А.А. Предпосылки формирования и прогнозные критерии медно-уранового оруденения в Западно-Ингулецкой разломной зоне Украинского щита / А.А. Калашник, А.В. Кузьмин // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 61-81 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1682-3591
1193242
  Нурутдинова А.Р. Предпосылки формирования и развития инновационной структуры на базе университета // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 2. – С. 31-49


  Повышение инновационной способности вуза и технопарка путем создания условий для развития научно-технического предпринимательства.
1193243
  Тимохова Г.Б. Предпосылки формирования институционального доверия к реформам в сфере образования / Г.Б. Тимохова, А.Е. Ильченко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 151-161. – ISSN 1993-5560


  У статті представлені результати дослідження особливостей реформування інституційної структури освіти. Проаналізовано особливості формування факторів інституційної довіри до реформи системи освіти в Україні.
1193244
  Баранов В.В. Предпосылки формирования конкурентного потенциала студента в условиях университетского комплекса // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 18-22. – ISSN 1726-667Х
1193245
  Ермолин В.В. Предпосылки формирования профессионального призвания / В.В. Ермолин. – Москва, 1974. – 168 с.
1193246
  Ладыгина-Котс Предпосылки человеческого мышления. / Ладыгина-Котс. – М., 1965. – 111с.
1193247
  Кравченко М.В. Предпосылки эффективной модернизации украинского общества // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 19-26. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
1193248
  Бокошов Ж. Предпосылочное знание : гносеол. анализ / Ж. Бокошов ; АН Респ. Кыргызстан, Ин-т философии и права. – Бишкек : Илим, 1991. – 159, [2] с. – ISBN 5-8355-0602-3
1193249
  Гаприндашвили Н.Т. Предпочитаю риск / Н.Т. Гаприндашвили. – Тбилисси, 1977. – 191с.
1193250
  Бастракова Л.Б. Предприимчивость как прогрессивный элемент экономического поведения личности // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 257-260. – ISSN 1606-951Х
1193251
  Омаров А.М. Предприимчивость руководителя / А.М. Омаров. – Москва, 1990. – 254 с.
1193252
  Биринг К. Предпринимаемые ОБСЕ усилия и ее возможности в борьбе с терроризмом // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 31-41. – ISBN 5-7712-0333-5
1193253
  Шевченко А. Предпринимателю на заметку: вопросы использования программного обеспечения в хозяйственной деятельности // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 37-43.
1193254
  Верхан П.Х. Предприниматель / П.Х. Верхан. – Минск, 1992. – 59с.
1193255
  Литовченко Елена Предприниматель года Инна Столбова: "Я - фанатик туризма" : "Я все создавала с нуля". Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 24-25
1193256
  Поповская Е. Предпринимательская активность населения России: сравнительный анализ межрегиональных различий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81-88. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статье приведены результаты межрегиональных сопоставлений социально-демографических характеристик предпринимательства. Источником статистических данных стали результаты выборочного обследования населения, проведенного в рамках проекта "Раннее ...
1193257
   Предпринимательская деятельность в России. – М., 1991. – 351с.
1193258
  Белолипецкий В.Г. Предпринимательская константа в воспроизводстве хозяйственных систем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-17. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1193259
  Бушуев С.Д. Предпринимательская энергия в управлении проектами развития организаций / С.Д. Бушуев, Д.А. Бушуев, В.Б. Рогозина // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 6-17 : рис., табл., фото. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2222-8810
1193260
  Сахаров Н.А. Предпринимательские ассоциации в политической жизни США / Н.А. Сахаров. – Москва, 1980. – 176с.
1193261
  Пиголенко И.В. Предпринимательские знания как составляющая подготовки инженера // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 48-55. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1193262
  Меньшиков В.В. Предпринимательский потенциал студентов / В.В. Меньшиков, О.П. Ружа // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 70-80. – ISSN 2306-546X


  Важным условием экономического роста и повышения качества жизни населения является рост предпринимательской активности. Особое место здесь занимает молодежь, особенно ее студенческая составляющая, которая уже в период своей учебы частично уже получает ...
1193263
  Татаринов В.В. Предпринимательский ресурс и инновации : маркетинг і бізнес / В.В. Татаринов, В.С. Татаринов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 94-101. – Бібліогр.: 10 назв
1193264
  Головко Н.В. Предпринимательский университет и теория Тройной спирали / Н.В. Головко, В.В. Дегтярева, С.А. Мадюкова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 8/9. – С. 46-53. – ISSN 0869-3617


  Цель статьи - анализ особенностей интерпретации концепции предпринимательского университета в терминах теории Тройной спирали в контексте проблемы капитализации знания. В стандартном понимании (Б. Кларк) концепция предпринимательского университета ...
1193265
  Лайс Л. Предпринимательский университет как новая форма образовательного учреждения // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 25-30. – ISSN 2409-1944
1193266
  Меньшиков В.В. Предпринимательский университет: актуальность создания, международный опыт, ситуация в Латвии / В.В. Меньшиков, О.П. Ружа // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 53. – С. 23-36. – ISSN 2306-546X
1193267
  Лазарев Г.И. Предпринимательский университет: инновационный образовательный менеджмент // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 8. – С. 82-89. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются проблемы организации вузовского образовательного процесса с точки зрения его практико- и наукоориентированности. Приводятся примеры инновационных образовательных программ и проектов по развитию профессиональных компетенций ...
1193268
   Предпринимательское (хозяйственное) право : Сб. нормат. актов. Учебн. пособие. – 3-е изд., дополн. и исправл. – Москва : Былина, 1999. – 624с. – ISBN 5-88528-2420
1193269
  Дойников И.В. Предпринимательское (хозяйственное) право: уч. пособие / И.В. Дойников. – М., 1997. – 256с.
1193270
   Предпринимательское право : Учебное пособие. – Москва : Приор, 2000. – 400с. – ISBN 5-7990-0397-7
1193271
   Предпринимательское право в вопросах и ответах : Учебное пособие. – Харків : Одиссей, 2000. – 560с. – ISBN 966-633-022-9
1193272
  Задыхайло Д.В. Предпринимательское право в Украине / Д.В. Задыхайло. – Харків : Эспада-Синтекс, 1998. – 640с. – ISBN 966-7070-07-7
1193273
   Предпринимательское право Российской Федерации : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Е.П. Губин, Г.А. Гаджиев, Д.И. Дедов, В.Ю. Бакшинскас, И.С. и др. Шиткина; Губин Е.П., Гаджиев Г.А., Дедов Д.И., Бакшинскас В.Ю., Шиткина И.С. и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – Москва : Юристъ, 2005. – 1001с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7975-0599-1
1193274
   Предпринимательское право Украины : Учебник для высш.учебн.зав. – Харьков : Эспада, 2001. – 624с. – ISBN 966-7870-13-8
1193275
  Кузнєцова Н.С. Предпринимательское право Украины // Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 463-515. – ISBN 978-966-2578-59-1
1193276
   Предпринимательское право.. – М., 1993. – 480с.
1193277
  Агеев А.И. Предпринимательство : проблемы собственности и культуры / А.И. Агеев ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1991. – 106, [1] с.
1193278
   Предпринимательство : Учебник. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1999. – 475с. – ISBN 5-238-00057-Х
1193279
  Капышева С. Предпринимательство в Казахстане как эффективная форма развития рыночных отношений // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 443-449. – ISSN 1993-6788
1193280
  Дробот В.Н. Предпринимательство в современной России: социально-политический аспект / В.Н. Дробот, М.А. Романов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.6-13. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1193281
   Предпринимательство в Украине : Сборник документов и материалов. – Київ, 1995. – 180 с. – ISBN 5-7763-9429-5
1193282
   Предпринимательство для всех.. – М., 1994. – 72с.
1193283
  Жизнин С.З. Предпринимательство и деньги / С.З. Жизнин. – Москва, 1990. – 152с.
1193284
  Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск / Б.А. Райзберг. – М, 1992. – 61с.
1193285
  Смирнова И.К. Предпринимательство иммигрантов в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 10 (550). – С. 88-96. – ISSN 0321-2068
1193286
  Чепель А.И. Предпринимательство как основа рынка // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6 (22). – С. 89-95. – ISSN 1728-8878
1193287
  Хизрич Р. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха : пер. с англ. / Роберт Хизрич, Майкл Питерс ; общ. ред. В.С. Загашвили ; [коммент. Г.М. Провоторского]. – Москва : Прогресс. – ISBN 5-01-003304-6
Вып. 2 : Создание и развитие нового предприятия. – 1992. – 251 с.
1193288
  Хизрич Р. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха : пер. с англ. / Роберт Хизрич, Майкл Питерс ; общ. ред. В.С. Загашвили ; [коммент. Г.М. Провоторского]. – Москва : Прогресс. – ISBN 5-01-003304-6
Вып. 5 : Советы начинающему предпринимателю. – 1993. – 190 с.
1193289
  Хизрич Р. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха. : пер. с англ. / Роберт Хизрич, Майкл Питерс ; общ. ред. В.С. Загашвили. – Москва : Прогресс. – ISBN 5-01-003304-6
Вып. 1 : Предприниматель и предпринимательство. – 1991. – 158 с.
1193290
  Хизрич Р. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха. : пер. с англ. / Роберт Хизрич, Майкл Питерс ; общ. ред. В.С. Загашвили ; [коммент. Г.М. Провоторского. – Москва : Прогресс. – ISBN 5-01-003304-6
Вып. 3 : Финансирование нового предприятия. – 1992. – 190 с.
1193291
  Хизрич Р. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха. : пер. с англ. / Роберт Хизрич, Майкл Питерс ; общ. ред. В.С. Загашвили ; [коммент. Г.М. Провоторского]. – Москва : Прогресс. – ISBN 5-01-003841-2
Вып. 4 : Управление новым предприятием. – 1992. – 173 с.
1193292
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 1. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1193293
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 2. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1193294
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 3. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1193295
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 4. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1193296
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 7. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1193297
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 8. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1193298
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 9. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1193299
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 10. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1193300
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 11. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1193301
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 12. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1193302
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 1. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1193303
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 2. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1193304
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 3. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1193305
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 4. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1193306
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 5. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1193307
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 6. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1193308
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 7. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1193309
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 8. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1193310
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 9. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1193311
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 10. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1193312
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 11. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1193313
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 12. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1193314
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 1. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193315
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 2. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193316
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 3. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193317
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 4. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193318
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 5. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193319
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 6. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193320
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 7. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193321
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 8. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193322
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 9. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193323
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 10. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193324
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 11. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193325
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 12. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193326
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 1. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193327
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 2. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193328
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 3. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193329
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 4. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193330
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 5. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193331
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 6. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193332
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 7. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193333
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 8. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193334
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 9. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193335
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 10. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193336
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 11. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193337
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 12. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1193338
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 1. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1193339
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 2. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1193340
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 3. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1193341
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 4. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1193342
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 5. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1193343
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 6. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1193344
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 7. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1193345
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 8. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1193346
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 9. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1193347
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 10. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1193348
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 11. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1193349
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 12. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1193350
   Предпринимательство. Бизнес. Малые предприятия : Толковый словарь для работы в рыночной экономике. – Москва, 1992. – 48 с.
1193351
  Беленький В.Х. Предпринимательство: развитие , природа, проблемы / В.Х. Беленький, В.Ф. Паульман // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 10 (342 ). – С. 3-11. – ISSN 0132-1625
1193352
  Кретов С.И. Предпринимательство: сущность, директивы и преспективы / С.И. Кретов. – М., 1992. – 60с.
1193353
  Полайнар А. Предприяние и распределение национального дохода / А. Полайнар. – Београд, 1963. – 48с.
1193354
  Квинт В.Л. Предприятие - отрасль - регион / В.Л. Квинт. – М., 1987. – 173с.
1193355
   Предприятие. – Москва, 1989. – 239с.
1193356
  Сапиро Е.С. Предприятие : управление прогрессом / Е.С. Сапиро. – Пермь, 1988. – 164 с.
1193357
  Омаров А.М. Предприятие в новых условиях хозяйствования / А.М. Омаров. – Москва, 1965. – 48 с.
1193358
  Панченко Е.Г. Предприятие в новых условиях хозяйствования. / Е.Г. Панченко. – К., 1989. – 47с.
1193359
  Голиков В.И. Предприятие в системе государственного управления и регулирования / В.И. Голиков, А.В. Николян, Н.В. Голикова; Hац. академия наук Украины. Ин-тут экономического прогнозирования. – Киев, 1998. – 384с. – ISBN 966-02-0717-4
1193360
   Предприятие в системе народного хозяйства.. – М., 1972. – 247с.
1193361
  Алехин А.Д. Предприятие в системе отраслевого управления : адм.-правовые вопросы / А.Д. Алехин. – Москва : МГУ, 1977. – 191 с.
1193362
   Предприятие в системе экономических отношений социализма.. – Л., 1969. – 268с.
1193363
  Медведев В.А. Предприятие в социалистической хозяйственной системе / В.А. Медведев. – Москва, 1969. – 64с.
1193364
   Предприятие в странах СЭВ: Положен., права, обяз.. – М., 1988. – 222с.
1193365
  Семенова А.К. Предприятие в условиоях свободы экономической деятельности. / А.К. Семенова. – Саратов, 1991. – 16с.
1193366
  Кац И.Я. Предприятие в условиях перехода к рынку. / И.Я. Кац. – М., 1992. – 150с.
1193367
  Штернгарц М.З. Предприятие в условиях рынка / М.З. Штернгарц. – М, 1995. – 220с.
1193368
  Дешалыт Г.Л. Предприятие в условиях самофинансирования / Г.Л. Дешалыт. – М., 1988. – 95с.
1193369
  Кузнецов В.В. Предприятие во внешнеэкономических связях : стратегия развития и текущие проблемы / В.В. Кузнецов. – Москва : Международные отношения, 1990. – 272 с.
1193370
  Дундуков Г.Ф. Предприятие и бюджет / Г.Ф. Дундуков, Н.А. Кисман. – М., 1966. – 48с.
1193371
  Гусева В.В. Предприятие и бюджет / В.В. Гусева. – М, 1979. – 111с.
1193372
  Мамутов В.К. Предприятие и вышестоящий хозяйственный орган / В.К. Мамутов. – Москва, 1969. – 240с.
1193373
  Мамутов В.К. и др. Предприятие и материальная ответственность / В.К. и др. Мамутов. – К., 1971. – 191с.
1193374
  Савичев Г.П. Предприятие и правовые санкции. / Г.П. Савичев. – М., 1981. – 111с.
1193375
  Баженов Ю.Н. Предприятие и район в территориальной системе планирования / Ю.Н. Баженов, В.М. Ходачек. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 123 с. – Библиогр.: с. 126
1193376
  Быков А.Г. Предприятие и транспорт / А.Г. Быков ; отв. ред. И.Н. Петров. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 103 с. – (Хоз. руководителю о законодательстве)
1193377
  Белюшин О.В. Предприятие и фонды : правовые вопросы / О.В. Белюшин. – Ташкент : Узбекистан, 1983. – 135 с. – Библиогр.: с. 130-133
1193378
   Предприятие и хозяйственная реформа.. – Новосибирск, 1968. – 144с.
1193379
   Предприятие как субъект хозяйствования // Экономика предприятия : Украинский научно-практический журнал / ЧП "Экономика предприятия". – Киев, 2005. – № 11. – С. 8-11
1193380
   Предприятие химической промышленности без сброса сточных вод в открытые водоемы.. – М., 1975. – 63с.
1193381
  Клейн Н.И. Предприятие, директор, трудовой коллектив. / Н.И. Клейн, В.А. Рахмилович. – М, 1989. – 63с.
1193382
  Арасланов К.М. Предприятие, его интересы и прогресс / К.М. Арасланов. – Краснодар, 1976. – 191с.
1193383
   Предприятие: вн. и внешн. хозяйственная деят.. – М., 1991. – 109с.
1193384
   Предприятие:первые шаги к рынку.. – М., 1991. – 63с.
1193385
   Предприятия АПК в условиях самостоятельности.. – М., 1991. – 158с.
1193386
   Предприятия и комбинаты в системе социалистической экономической интеграции.. – Москва, 1982. – 151с.
1193387
  Винокурова Г.В. и др. Предприятия ядерного топливного цикла США / Г.В. и др. Винокурова. – Москва, 1975. – 27с.
1193388
  Авилов Г.Е. Предприятия, акция, работник / Г.Е. Авилов, Г.С. Медведева. – Москва : Знание, 1991. – 62, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Подписная научно-популярная серия "Право в нашей жизни" ; № 9/1991 ; Право в нашей жизни). – ISBN 5-07-002087-0
1193389
  Мельников Н.П. Предпробойное развитие электрического разряда в водных электролитах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 042 / Мельников Н.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 16л.
1193390
   Предпроектный анализ системы управления при создании АСУ.. – М., 1976. – 72с.
1193391
  Панусянц А.С. Предпрошедшее длительное время в английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Панусянц А.С.; МП РСФСР. Москов. гос.п ед.и н-т им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 26л.
1193392
  Соловьев Б.В. Предпусковые очистки и промывки оборудования ЯЭУ / Б.В. Соловьев, Е.А. Константинов. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 158 с.
1193393
  Григорян В.В. Предрассветная тьма, или Дом на 5-й улице : роман / В.В. Григорян. – Москва, 1988. – 302 с.
1193394
  Соколов В. Предрассветное / В. Соколов. – Иркутск, 1966. – 58с.
1193395
  Заславский Д. Предрассветное // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 357-368. – ISBN 5-7707-1062-4
1193396
  Украинка Леся Предрассветные огни : лирика : пер. с укр. / Леся Украинка. – Москва : Художня література, 1988. – 238 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1193397
  Эсенов Р.М. Предрассветные призраки пустыни / Р.М. Эсенов. – Москва : Молодая гвардия
1. – 1976. – 256с.
1193398
  Туган-Барановский Предрассветные сумерки. / Туган-Барановский. – Сталинград, 1959. – 391с.
1193399
  Замотин И.И. Предрассветные тени : К характеристике общественных мотивов в произведениях А.П.Чехова / И.И. Замотин. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та, 1904. – 49 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Обществе любителей русской словесности в память А.С. Пушкина при Императорском Казанском университете
1193400
  Дроздов С.А. Предрассветные трубы / С.А. Дроздов. – Москва : Современник, 1986. – 62с.
1193401
  Бамдас М.М. Предрассветный ветер : стихи / М. Бамдас ; предисл. М. Кузмина. – [Петроград] : К-во "Марсельских матросов". – 46 с.


  Авт. пред.: Кузмин Михаил Алексеевич (1875-1936)
1193402
  Пикалов В.Г. Предрассветный синий час / В.Г. Пикалов. – Донецк, 1980. – 29с.
1193403
  Грудинин Н.Н. Предрассудки и религия, их единство и различия : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Грудинин Н.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 23л.
1193404
  Урбан А.А. Предрассудки не вечны / А.А. Урбан. – М., 1981. – 103с.
1193405
  Шхагошев Ш.А. Предрассудки не вечны / Ш.А. Шхагошев. – Нальчик, 1986. – 124с.
1193406
  Афонин Д.А. Предрасчет точности геодезических измерений при организации мониторинга деформаций портальных частей транспортных тоннелей / Д.А. Афонин, Н.Н. Богомолова, М.Я. Брынь // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 7-11 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1193407
  Штутин Я.Л. Предрешения (преюдиции) в советском гражданском процессе / Я.Л. Штутин, 1956. – 58-67с.
1193408
   Предриятие в условиях интенсификации. – М., 1987. – 237с.
1193409
  Сидорова Наталия Предрождественская Прага: тайна со скидкой // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 96-104 : фото
1193410
  Касаткина В.Н. Предромантизм в русской лирике. К.Н. Батюшков. Н.И. Гнедич / В.Н. Касаткина. – М., 1987. – 87с.
1193411
  Смирнов А.А. Предромантические основы теории вымысла в поэтике М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 7-20. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1193412
  Биткинова В.В. Предромантические повести Н.М. Карамзина "Остров Борнгольм" и "Сиерра-Морена" : просеминарий: учеб. пособ. / В.В. Биткинова ; ГОУ ВПО "Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского"; Ин-т филологии и журналистики, Каф-ра истории русской литературы и фольклора. – Саратов : Научная книга, 2008. – 60 с. – ISBN 978-5-9758-0705-2
1193413
  Финн К.Я. Председатель / К.Я. Финн. – М, 1951. – 32с.
1193414
  Нагаев Г.Д. Председатель / Г.Д. Нагаев. – Москва, 1975. – 48 с.
1193415
  Слонимский М.Л. Председатель Горсовета / М.Л. Слонимский. – Молотов, 1943. – 130с.
1193416
  Федоров Г.Н. Председатель губкома / Г.Н. Федоров. – Саратов, 1965. – 48с.
1193417
  Хлебников В. Председатель земного шара : [стихотворения, поэмы, статьи, декларации, заметки] / Велимир Хлебников. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 285, [3] с. – ISBN 978-5-395-00011-8


  Велимир Хлебников, реформатор, искатель новых путей в различных литературных жанрах и формах, - легендарное имя в русской поэзии XX века. В предлагаемый вниманию читателя сборник вошли избранные стихи, поэмы "Журавль", "Гибель Атлантиды", "Шаман и ...
1193418
  Носков Е.Н. Председатель из Угодки / Е.Н. Носков, А.К. Траданкин. – М, 1980. – 125с.
1193419
   Председатель колхоза.. – Москва, 1956. – 311с.
1193420
  Шолохов М.А. Председатель Реввоенсовета Республики / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону, 1980. – 222с.
1193421
  Зорьян С. Председатель ревкома : повести / С. Зорьян; пер. с арм. – Москва : Известия, 1964. – С. 167-238
1193422
  Комаров Б.П. Председатель ревкома. / Б.П. Комаров. – Ярославль, 1969. – 110с.
1193423
  Пикулев И. Председатель сельсовета / И. Пикулев. – М, 1944. – 40с.
1193424
   Председатель Совета Министров Петр Аркадьевич Столыпин / Составлено Е.В. по сообщениям прессы за три года (8 июля 1906 - 8 июля 1909 г.). – Изд. составителя. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1909. – XII, 278 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр. + 1 фото Столыпина. – Кн.нап.:рос. стар. орф.
1193425
  Ирошников М.П. Председатель Совета Нородных Комиссаров Вл. Ульянов (Ленин) / М.П. Ирошников. – Л, 1974. – 448с.
1193426
  Радов Г.Г. Председательский корпус / Г.Г. Радов. – Москва, 1975. – 364с.
1193427
  Гулевич В. Председательство Польши в ЕС и перспективы "Восточного партнерства" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С.49-52. – ISSN 0130-9625
1193428
  Канаев Е. Председательство России в АТЭС: приоритеты и готовность к их реализации // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 3 (49). – С. 94-99
1193429
  Погребинский М.Б. Председатеь ВРК / М.Б. Погребинский. – М., 1986. – 300с.
1193430
  Пасечник С.В. Предсказание больших вспышек в группах пятен с учетом цены ошибок прогноза / С.В. Пасечник, Тельнюк-Адамчук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 37-40. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Показано, что различие цены ошибки прогноза для двух альтернативных ситуаций можно учесть варьированием критического значения прогнозируемого признака, которое разделяет области противоположных решений. Приведены значения этой величины для различных ...
1193431
  Пьецух В.А. Предсказание будущего / В.А. Пьецух. – М., 1989. – 318с.
1193432
  Резников А.П. Предсказание естественных процессов обучающейся системой. / А.П. Резников. – Новосибирск, 1982. – 287с.
1193433
  Ярошевский В.А. Предсказание заморозков на аграметеорологических и гидрометеорологических станциях / В.А. Ярошевский. – М.-Л., 1953. – 1-24с.
1193434
   Предсказание землетрясений : Сборник статей и материалов по разработке проблемы предсказания землетрясений. – Москва : Мир, 1968. – 214с.
1193435
  Рикитаке Т. Предсказание землетрясений / Т. Рикитаке. – Москва : Мир, 1979. – 388с.
1193436
  Берлянд М.Е. Предсказание и регулирование теплового режима приземного слоя атмосферы / М.Е. Берлянд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 435с . : ил., карт. – Библиогр.: с. 414-432 (525 назв.)
1193437
  Берлянд М.Е. Предсказание и регулирование теплового режима приземного слоя атмосферы. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Берлянд М.Е.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 20л.
1193438
  Авдеенко С.И. Предсказание Иоанна Кронштадтского / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Люкс, 2015. – 166, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 165. – ISBN 978-617-7218-10-3
1193439
  Кантор В. Предсказание непредсказуемого: магические герои и тоталитарное будущее : Крошка Цахес и Павел Смердяков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 115-143. – ISSN 0042-8795


  И у Гофмана и у Достоевского магические герои несут заслуженную кару. Их магия уничтожена. Пасынкам природы не дано, полагали писатели, руководить людским миром.
1193440
  Кац А.Л. Предсказание погоды на три-семь дней. / А.Л. Кац. – Л., 1958. – 132с.
1193441
  Ивахненко А.Г. Предсказание случайніх прецессов / А.Г. Ивахненко, В.Г. Липа. – К, 1971. – 416с.
1193442
  Ефименко В.М. Предсказание солнечных вспышек в группах пятен на несколько дней вперед / В.М. Ефименко, П.Ф. Кравчук, Тельнюк-Адамчук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 38-45. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  Исследована возможность предсказания математическими методами вспышечной активности на несколько дней вперед при интервале предыстории два - четыре дня. Результаты исследований использованы для оперативного предсказания солнечных вспышек. ...
1193443
  Венгеров А.Б. Предсказания и пророчества: за и против / А.Б. Венгеров. – Москва, 1991. – 238с.
1193444
   Предсказания судьбы, или Самый верный способ узнать свое будущее посредством гадания, примет и толкования снов. – М., 1990. – 48с.
1193445
  Бонч-Осмоловская Предсказания, большие данные и новые измерители: о возможностях технологий компьютерной лингвистики в теоретических лингвистических исследованиях // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 100-120. – ISSN 0373-658Х
1193446
  Бызов Л. Предсказанный кризис и рациональная утопия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 12 (1619). – С. 157-162. – ISSN 0869-44435
1193447
  Сулейманова С.Г. Предсказанье : стихи и поэмы / Сажида Сулейманова ;. – Москва : Советский писатель, 1977. – 118 с.
1193448
  Ефимов А.Н. Предсказанье случайных процессов / А.Н. Ефимов. – Москва, 1976. – 64с.
1193449
  Тэффи Н.А. Предсказатель прошлого / Н.А. Тэффи. – Москва, 1967. – 47 с.
1193450
  Терехов М.Д. Предсказательные модели сознания в когнитивных науках и философии // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 118-133. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1193451
  Тереножкин А.И. Предскифский период на Днепровском правобережье / А.И. Тереножкин. – К., 1961. – 248с.
1193452
   Предслава и Добрыня. – Москва, 1986. – 687 с.
1193453
  Холидей Б. Предсмертное признание // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 5. – С. 153-187.
1193454
  Холлидей Б. Предсмертное признание : детектив // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 6. – С. 155-187.
1193455
  Петрушенко М. Представили українську науку в Німеччині. Ректор Київського національного університету технологій та дизайну професор Іван Грищенко взяв участь в ювілейному засіданні Німецько-Українського товариств економіки та науки // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 грудня (№ 51/52). – С. 2


  "... Німецько-українському товариству економіки та науки виповнилось 10 років. З цієї нагоди відбулось засідання в якому взяв участь ректор Київського національного університету технологій та дизайну професор Іван Грищенко. Він високо оцінив внесок ...
1193456
  Андреев В. Представители власти в России после Петра I / Андреев В. – Изд. 2-е, допол. – Питербург : [б. и.], 1871. – X, 428 с.
1193457
  Андреев В.В. Представители власти в России после Петра I : репринт : воспроизвидение изд. 1871 г. / Андреев В.В. – Минск : Межизлательственный фотоцентр, 1990. – IX, 427, [1] с. : ил.
1193458
  Кузнецов С.А. Представители государств в международных организациях / С.А. Кузнецов. – Москва, 1980. – 104с.
1193459
  Присяжнюк В.А. Представители группы Gastrocopta gemina S t e k l o v (Mollusca, Pulmonata) в неогене Украины и Казахстана // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
1193460
  Пекарский П.П. Представители Киевской учености в половине XVII столетия : Историко-литературные очерки. – [Санкт-Петербург], 1862. – C. 552-594, 196-228, 367-391. – Отд. оттиск из: Отечественные Записки, 1862, янв. с. 552-594, март. с.196-228; апрель с. 367-391
1193461
  Ландо А.С. Представители несовершеннолетних обвиняемых в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Ландо А.С.; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1973. – 20л.
1193462
  Ландо А.С. Представители несовершеннолетних обвиняемых в советском уголовном процессе / А.С. Ландо. – Саратов, 1977. – 133с.
1193463
  Цымбалы В. Представители отдела Polypodiophyta в оранжерее Ботанического сада (Института) АН Молдовы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В статье изложена история интродукции и дан систиматический анализ коллекции папортников Ботанического сада (Института) АН Молдовы. Over the near thirty ]n the Botanical Garden (I) of Academy of Sciences was created the collection of ferns which ...
1193464
  Борхсениус Е.И. Представители реального романа во Франции в XVII столетии / исследование Е.И. Борхсениуса // Общий план и программы обучения языкам и литературы в женских средних учебных заведениях / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Издательство журнала "Пантеон Литературы" ; Типография Лебедева, 1890. – 124 с.
1193465
  Горохова С. Представители рода Juglans L. в ботанических садах и дендрариях России // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 87-89. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Приводятся сведения о растениях рода Juglans (систематика, биология, экология). Рассматривается их представленность в ботанических садах, парках и дендрариях России. Data on plants of genus Juglans (systematization, biology, ecology) are resulted. It ...
1193466
  Малзурова Л.Ц. Представители русского народа в бурятских преданиях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-8. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 1). – ISSN 2074-1227
1193467
  Липовский В.Л. Представители русской повести и оценка их литературной критикой VII-XII / В.Л. Липовский, 1901. – 8 с. – Отд. оттиск из : Литературный вестник, кн. 5, 1901 г.
1193468
  Зайцев Ф.А. Представители сем. Nemopteridae [Neuroptera] в фауне Закавказья / Ф.А. Зайцев (Тифлис) // Компакт - 252390 / Ф.А. Зайцев. – С. 147-150


  Кавказский музей (Тифлис) Известия Кавказского музея / Издаваемые под редакцией д-ра Г.И. Радде, Директора Кавказского музея и Публичной библиотеки в Тифлисе. - Тифлис, 1897-1919. - К "Известиям" прилагаются годичные отчеты по Кавказскому музею и ...
1193469
  Ломинадзе Т.А. Представители семейства Macrocephalitidae из келловейских отложений Грузии и Севепрного Кавказа. : Автореф... Канд.геол-минер.наук: / Ломинадзе Т.А.; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1964. – 20л.
1193470
   Представители семейства MAGNOLIACEAE JUSS., произрастающие в разных климатических зонах, в коллекциях ботанических садов Киевского национального университета имени Тараса Шевченка и Латвийского университета / Р. Палагеча, Н. Таран, А. Галениеце, С. Томсоне // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Проведено сравнение видового состава листопадных магнолий, произрастающих в ботанических садах им. акад. А.В. Фомина НУЦ "Институт биологии" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Латвийского университета (Рига). 9 видов, 1 ...
1193471
  Магомедова М. Представители семейства Rosaceae в городской экосистеме Махачкалы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 149-150. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Изучена древесная флора покрытосеменных растений города Махачкалы. Подробно рассмотрено семейство Rosaceae. Определена структура семейства, его крупные роды, местные виды и экзоты. The angiosperms woody flora of Makhachkala is studied. Rosaceous ...
1193472
  Колесников А. Представитель // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 7. – С.72-89. – ISSN 0321-1878
1193473
  Александрова Наталья Представитель Каталонии удостоен высокой награды : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 72 : Фото
1193474
  Родендорф Б.Б. Представитель отряда Protelytroptera из Уральской Перми : (Представлено акад. Борисяком 23.III.1939) / Б.Б. Родендорф. – Москва, 1939. – С. 505-508


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яколвевичу Кузнецову от автора 8.III.40
1193475
  Костылев Ю.А. Представитель сем. Vespidae (Hym.) из окрестностей Москвы. / Ю.А. Костылев, 1936. – 1с.
1193476
   Представительная система социалистического государства.. – М., 1981. – 256с.
1193477
  Шабанов М.Р. Представительная система ЧССР в период построения развитого социализма / М.Р. Шабанов. – Москва, 1979. – 222с.
1193478
  Милль Д. Представительное правление : публицистические очерки Дж. Стюарта Милля / пер. с англ. под ред. Р.И. Сементковского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; [Тип. Ю.Н. Эрлих], 1897. – [4], 192 с. – Пер. также под загл.: "Размышление о представительном правлении"


  Ред. Сементковский Ростислав Иванович (1846-1918)
1193479
  Милль Д. Представительное правление : публицистические очерки Дж. Стюарта Милля / пер. с англ. под ред. Р.И. Сементковского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; [Тип. Ю.Н. Эрлих], 1897. – [4], 192 с. – Пер. также под загл.: "Размышление о представительном правлении". - Конволют. - Пер.: Общественный организм / Р. Вормс


  Ред. Сементковский Ростислав Иванович (1846-1918)
1193480
  Милль Д. Представительное правление : публицистические очерки Дж. Стюарта Милля / пер. с англ. под ред. Р.И. Сементковского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; [Тип. Ю.Н. Эрлих], 1897. – [4], 192 с. – Пер. также под загл.: "Размышление о представительном правлении". - Конволют. - Пер.: Общественный организм / Р. Вормс ; Социальное развитие / В. Кид


  Ред. Сементковский Ростислав Иванович (1846-1918)
1193481
  Каутский К. Представительное правление : пер. с нем. / К. Каутский // Поклонение золоту : пер. с фр. / П. Лафарг. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 91, [2] с. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)
1193482
  Милль Д. Представительное правление / Дж. Стюарт Милль ; пер. с посл. фр. изд. К.И. Дебу. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Спб. Акц. о-ва "Слово"], 1907. – 322 с. – Пер. также под загл.: "Размышление о представительном правлении"


  Пер. Дебу Константин Ипполитович (1867-1942)
1193483
  Дыльнов В Г. Представительные органы власти - главное звено социалистического самоуправления / В Г. Дыльнов, . – Саратов, 1986. – 47с.
1193484
   Представительные органы власти и научно-технический прогресс в промышленности.. – Алма-Ата, 1987. – 188с.
1193485
  Кукушкин М.И. Представительные органы государственной власи МНР в механизме народовластия / М.И. Кукушкин. – Иркутск, 1984. – 216с.
1193486
  Мавлянов А. Представительные органы государственной власти Таджикистана в период строительства социализма / А. Мавлянов. – Душанбе, 1973. – 219с.
1193487
   Представительные органы социалистических стран.. – Иркутск, 1976. – 132с.
1193488
  Шабанов М.Р. Представительные учреждения в политической системе ЧССР. / М.Р. Шабанов. – Москва, 1987. – 187с.
1193489
  Беляева Наталия Представительские расходы турфирмы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 34-37 : Фото
1193490
  Долматов Г.М. Представительства "Интуриста" за границей (Организационно-правовые вопросы) / Долматов Г.М. – Москва, 1977. – 12 л.
1193491
  Зарайская С.М. Представительство блуждающего, верхнего гортанного и языкоглоточного нервов в коре больших полушарий головного мозга кошки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зарайская С.М. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1966. – 13 с.
1193492
  Андреев В.К. Представительство в гражданском праве : учеб. пособие / Андреев В.К. ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1978. – 87 с.
1193493
  Скловский К.И. Представительство в гражданском праве и процессе. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Скловский К.И.; Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1982. – 15л.
1193494
  Розенберг Я.А. Представительство в советском гражданском процессе / Я.А. Розенберг. – Рига, 1981. – 147с.
1193495
  Чалый Александр Александрович Представительство государства при заключении международных договоров : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Чалый Александр Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 125,25л.
1193496
  Чалый А.А. Представительство государства при заключении международных договоров : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Чалый А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 22 с.
1193497
  Штефан М.И. Представительство граждан в суде / М.И. Штефан. – Киев, 1991. – 230с.
1193498
  Белоновский В.Н. Представительство и выборы в России с древнейших времен до XVII века (теория, история, практика) / В.Н. Белоновский, А.В. Белоновский. – Москва : ПРИОР, 1999. – 272 с. – ISBN 5-7990-0368-3
1193499
  Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве / Н.О. Нерсесов ; [вступ. ст. В.А. Белов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2000. – 284, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. - На обороте тит. л. назв.: Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве. – Библиогр. : с. 283 и в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-89398-016-6
1193500
  Мойсей Л. Представительство интересно. Перспективы внедрения механизмов организации представительства интересов органов госвласти в суде в связи с предстоящими изменениями в Конституцию Украины относительно правосудия // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 26 апреля (№ 17). – С. 28. – ISSN 1563-6755


  В проекте Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» (законопроект) предусмотрено институциональное закрепление адвокатуры на конституционном уровне с соответствующей конституционной гарантией ее ...
1193501
  Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. / Е.Л. Невзгодина. – Томск, 1980. – 156с.
1193502
  Коль М.А. Представитеьство Китая в международном общении / М.А. Коль. – М., 1960. – 150с.
1193503
  Миллер Артур Представление : расказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 205-219. – ISSN 1130-6545
1193504
  Бабиков Г.В. Представление алгебр Клиффорда-Дирака и некоторые приложения : Автореф... канд. физ-матнаук: / Бабиков Г.В.; Урал. гос. ун-т им А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1193505
  Гришков Александр Николаевич Представление алгебр Ли и конечномерные алгебры Мальцева : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гришков Александр Николаевич; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1979. – 10л.
1193506
  Гайворонская Т.В. Представление аплитуд реакций, сводящихся к задаче трех тел, первыми диаграммами ряда итераций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Гайворонская Т.В.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1972. – 12л.
1193507
  Кузнецов В.Е. Представление в ЭВМ неформальных процедур / В.Е. Кузнецов. – Москва : Наука, 1989. – 158 с.
1193508
  Тихенко С.И. Представление вещественных доказательств для судебной экспертизы / С.И. Тихенко. – Киев, 1948. – [18] с. – Отд.отт. из : Юридичний збірник КДУ, № 3, 1948, [133-150]}
1193509
  Ляхов Б.М. Представление главного магнитного поля Земли тремя диполями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Ляхов Б.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1969. – 12л.
1193510
  Савров Л.А. Представление гравитациооного поля Земли в виде разложения в ряд по эллипсоидальным функциям Ламе : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савров Л. А.; МГУ, Гос. астроном. ин-т. – М., 1972. – 5л.
1193511
  Савров Л.А. Представление гравитациооного поля Земли в виде расположения в ряд по эллипсоидальным функциям : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савров Л. А.; Гос. астроном. ин-т. – М., 1972. – 6л.
1193512
   Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.. – Москва, 1983. – 8 с.
1193513
  Прохватилов Е.В. Представление группы Пуанкаре в Е(2)-базисе и алгебра токов в системе бесконечного большого импульса. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Прохватилов Е.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 8л.
1193514
   Представление дат и времени дня. Общие требования. ГОСТ 7.64-90. – Москва : Издательство стандартов, 1991. – 16 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
1193515
  Козырский В.Г. Представление ДДС и нарушение автомодельности / В.Г. Козырский. – К, 1973. – 9с.
1193516
   Представление знаний в информационных технологиях.. – К., 1993. – 108с.
1193517
   Представление знаний в система искусственного интеллекта.. – М., 1980. – 155с.
1193518
   Представление знаний в человеко-машинных и робототехнических системах. – С.
Т. В. – 1984. – 236с.
1193519
   Представление знаний в человеко-машинных и робототехнических системах. – М.
Т. Д. – 1984. – 291с.
1193520
   Представление знаний и экспертные системы.. – Л., 1989. – 196с.
1193521
  Сокулина Представление знаний на фреймах средствами языка ФРЛ. / Сокулина, В.Н. Вакуленко. – Саратов, 1989. – 68с.
1193522
  Кандрашина Е.Ю. Представление знаний о времени и пространстве в интеллектуальных системах / Е.Ю. Кандрашина, Л.В. Литвинцева, Д.А. Поспелов. – Москва : Наука, 1989. – 326 с.
1193523
  Целищев В.В. Представление знания как проблема эпистемологии теоретических конструкций / В.В. Целищев, А.В. Хлебалин // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 33-67. – ISSN 1560-7488
1193524
  Рубашкин В.Ш. Представление и анализ смысла в интеллектульных информационных системах. / В.Ш. Рубашкин. – Москва : Наука, 1989. – 189 с.
1193525
  Асельдеров З.М. Представление и восстановление графов / З.М. Асельдеров, Г.А. Донец ; отв. ред. Ф.И. Андон ; АН СССР, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 1991. – 192 с.
1193526
   Представление и использование знаний.. – Москва : Мир, 1989. – 220 с.
1193527
  Яловец А.Л. Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования : проблемы и решения / А.Л. Яловец ; НАН Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова. – Киев : Наукова думка, 2011. – 358, [2] с., [1] л. схем : ил., табл. – Библиогр.: с. 346-356. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1094-9
1193528
  Александров В.В. Представление и обработка изображений : рекурсивный подход / В.В. Александров, Н.Д. Горский ; АН СССР, Ленингр. н.-и. ВЦ. – Ленинград : Наука, 1985. – 192 с.
1193529
  Самохвалов Е.А. Представление и преобразование функций при помощи мажоритарных операторов / Е.А. Самохвалов. – Киев, 1965. – 30с.
1193530
  Дзагнидзе О.П. Представление измеримых функций двух переменных двойными рядами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дзагнидзе О.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1193531
  Соболев В.Х. Представление интеграла уравнений статистической теории упругости через метагармонические функции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соболев В.Х.; Сибирский металлургический ин-т им. С.Орджоникидзе. – Томск, 1953. – 5 с.
1193532
   Представление информации о природных факторах общественного здоровья в системах поддержки принятия решений / Г.В. Лобанов, О.П. Москаленко, Е.Л. Ковалёва, А.П. Ужакина, А.Ю. Зверева // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 36-41 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
1193533
  Галактионов А.И. Представление информации оператору / А.И. Галактионов. – М., 1969. – 137с.
1193534
  Веровский В.И. Представление как чувственно-наглядный образ и его роль в познавательной деятельности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Веровский В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 19 с.
1193535
  Веровский В.И. Представление как чувственно-наглядный образ и его роль в познавательной деятельности : Дис... канд. филос.наук: / Веровский В. И.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 177л. – Бібліогр.:л.163-177
1193536
  Дороговцев А.А. Представление Кларка для локальных времен самопересечения гауссовских интеграторов / А.А. Дороговцев, О.Л. Изюмцева, Н. Салхи // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 12. – C. 1587-1614. – ISSN 1027-3190
1193537
  Минаев Ю.П. Представление классических интертипных отношений с помощью четырех удобных для пользователя дихотомий / Ю.П. Минаев, Э. Джойнтон // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 29-40 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISBN 1680-4325
1193538
  Болтаев К.С. Представление многообразия решений в виде рядов и граничные задачи для некоторых дифференциальных уравнений с сигнулярной линией : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Болтаев К. С.; Таджик.ГУ. – Душанбе, 1981. – 18л.
1193539
  Горохов В. Представление налоговой декларации по рентной плате // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 40 (848), октябрь. – С. 35-36
1193540
  Насонова Л.В. Представление некоторого класса функций посредством алгебраических полиномов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Насонова Л.В.; АН Каз.ССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.10-13
1193541
  Саттарова М.К. Представление неотрицательных кналитических функций конечной суммой квадратов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саттарова М.К.; АН СССР, Сиб. от-ние Сов. математ. секц. Объед. уч. сов. по физ мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 10л.
1193542
  Миронов В.В. Представление о воинском долге в Австро-Венгрии в 1914-1918 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 159-162. – ISSN 0042-8779
1193543
  Павлов А.П. Представление о времени в истории, археологии и геологии. / А.П. Павлов. – Москва. – 24с.
1193544
  Антонов И.П. Представление о государствах как о субъектах международного публичного права в немецкой концепции XVII-XIX вв. // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 5-14. – ISSN 1560-2893
1193545
  Ковалева Г.П. Представление о духовности в трансцендентном онто-антропокосмизме Оригена: философско-культурологический анализ // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 10. – С. 55-59. – ISSN 2073-9702
1193546
  Аррениус Св. Представление о мироздании на протяжении веков / Аррениус Св. ; пер. В. Станишевского ; предисл. А.И. Колмлгорова. – [Б. г.] : Сфинкс. – 216 с. : рис. – 28 рис. в тексте. – (Научно-популярная биб-ка "Сфинкс" ; т. ІІІ)
1193547
  Даниелян Н.В. Представление о научной рациональности в естественных науках с позиции конструктивизма // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 18-30. – ISSN 1560-7488
1193548
  Осинцев А.В. Представление о пророчестве в Бахаи и исламе // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 172-175
1193549
  Аррениус Св. Представление о строении вселенной в различные времена / Аррениус Св. ; под ред. К.Д. Покровского. – Москва : Природа, 1914. – 208 с. : рис. – С 27 рис. – (Популярная биб-ка для самообразования)
1193550
  Каширкина А.А. Представление о субъектах международного публичного права в классической доктрине XVII-XIX вв. // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.48-55. – ISSN 1812-3910
1193551
  Чирвинская М.В. Представление о тектонике Днепровско-Донецкой впадины на основании результатов геофизических исследований / М.В. Чирвинская. – К., 1959. – 40с.
1193552
  Запрометова Ольга Представление об ограде Закона в его историческом развитии. Влияние культурного контекста на еврейскую экзегезу поздней античности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 23-27. – ISSN 2073-9702


  Тора ( досл. «вчення, закон») - Закон Мойсея, П"ятикнижжя Мойсеєве
1193553
  Пфейффер Г.В. Представление областей особенных точек алгебраических поверхностей рядами, расположенными по целым положительным степеням двух параметров : (Разрешение особенных точек алгебр. поверхностей) / Г.В. Пфейффер. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [2], II, 134 с., 14 л. черт. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. экз. № 421747 дарств. надпись: Многоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову от автора
1193554
  Пфейффер Г.В. Представление областей особенных точек алгебраических поверхностей рядами, расположенными по целым положительным степеням двух параметров : (разрежение особенных точек алгебраических поверхностей) : с 15 рисунками / Г.В.Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – II, 134 с. : 15 рис.
1193555
  Зубков Е.А. Представление образа "вора в законе" в романе "Золотой теленок" (часть 1) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 510-516
1193556
  Оболашвили Е.И. Представление общего интеграла системы дифференциальных уравнений колебания сферической оболочки через аналитические функции комплексной переменной и некоторые его применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Оболашвили Е.И.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 6 с.
1193557
  Ногина И. Представление окончено // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 13. – ISSN 1563-6755


  Свободное судебное представительство штатного юрисконсульта предприятий или толкового соседа с доверенностью уходит в прошлое.
1193558
  Роганов Ю.В. Представление потенциалов от точечных источников для однородной изотропной среды в виде интегралов Бесселя-Меллина / Ю.В. Роганов, Р.М. Пак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 163-167. – Библиогр.: с. 167. – ISSN 0203-3100
1193559
   Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных лентах : ГОСТ 7.29-80. – Москва, 1985. – 6 с.
1193560
   Представление расширенного латинского алфавита для обмена информацией на магнитных лентах. ГОСТ 7.28-80. – Переиздание. Апрель 1982. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 13 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
1193561
  Верейкини М.Б. Представление решения краевой задачи систем уравнений колебаний с запаздыванием / М.Б. Верейкини, Д.Я. Хусаипов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 9-19. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Рассматривается первая краевая задача для системы линейных дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка с чистым запаздыванием. С использованием метода Фурье нахождение решения сводится к решению задачи Штурма-Лиувиля для ...
1193562
   Представление следователей по делам несовершеннолетних.. – М., 1988. – 68с.
1193563
  Нагнойный Я.П. Представление следователя в порядке ст. 23 Уголовно-процесуального кодекса УССР // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 106-112
1193564
  Таирова-Яковлева Представление украинской казацкой элиты о подданстве русскому царю // Славяноведение / Росс. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва, 2013. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 0132-1366
1193565
  Ребане Ю.К. Представление универсальных алгебр в полугруппах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ребане Ю.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. Кафедра высш. алгебры. – М., 1969. – 4л.
1193566
  Ковалёва Е.Л. Представление условий городской среды в информационных ресурсах здравоохранения на муниципальном уровне / Е.Л. Ковалёва, А.П. Ужакина, Б.В. Тришкин // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 66-72 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2075-1893
1193567
  Башкиров Н.М. Представление федоровских пространственных групп симметрии конечными фигурами, заполянющими пространство : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Башкиров Н.М.; Акад. наук СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1954. – 12л.
1193568
  Лоссиевская Т.В. Представление функций Грина вблизи границы и разрешимости обобщенных краевых задач для эллиптических уравнений второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Лоссиевская Т.В.; МГУ. – М, 1973. – 12л.
1193569
  Савенко С.М. Представление функционалов от случайных процессов и полей с независимыми причинами и их применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Савенко С. М.; КГУ. – К., 1985. – 13л.
1193570
  Бяшимов М. Представление характеристик затопленной струи единой формулой для задач металлургической теплотехники. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.274 / Бяшимов М.; АН Туркменской ССР. – Ашхабад, 1972. – 20л.
1193571
  Бяшимов М Представление характеристик затопленной струи единой формулой для задач металлургической теплотехники. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.05 / Бяшимов М,; АН ТССР. – Ашхабад, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.13-14
1193572
  Анисимов А.В. Представление чисел в двухбазисных системах счисления // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 17-28. – ISSN 0023-1274
1193573
  Коган Л.А. Представление чисел квадратичными формами / Л.А. Коган. – Ташкент, 1989. – 131 с.
1193574
  Борисова Л.В. Представление чисел с плавающей запятой и арифметические действия над ними в ЭВМ : для студ. мех. мат. фак. ун-та / Л.В. Борисова, Л.Ю. Ермакова, Л.Ю. Коссович ; под ред. В.М. Гурьянов ; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов : Саратовский университет, 1981. – 71 с. : ил. – Библиогр.: с. 68-69 (6 назв.)
1193575
  Лаврик О.Л. Представление экологической информации на интернет-сайте ГПНТБ СО РАН / О.Л. Лаврик, Т.А. Калюжная, Л.Б. Шевченко // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 202-205
1193576
  Ганзел И. Представление, дух и образование мыслей: Фреге, Гегель, Леонтьев и Ильенков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 94-106. – ISSN 0042-8744
1193577
  Рудаков А.Н. Представления алгебр Ли в характеристике р. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Рудаков А.Н.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1971. – 6л.
1193578
  Салий В.Н. Представления алгебраических систем L-отношениями : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Салий В.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1965. – 8л.
1193579
  Жолткевич Г.Н. Представления аппроксимативно-кончномерных С -алгебр и марковские состояни на них : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Жолткевич Г. Н.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1983. – 17л.
1193580
  Футорный Вячеслав Михайлович Представления Аффинных алгебр Ли : Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.06 / Футорный Вячеслав Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.164-171
1193581
  Лабутина Т.В. Представления британцев о русском народе в XVI-XVII вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 13-25. – ISSN 0042-8779
1193582
  Стрелков А.М. Представления в северном буддизме о рождении в Шамбале // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4. – С. 67-84. – ISSN 0869-5415
1193583
  Стрелков А.М. Представления в северном буддизме о рождении в Шамбале // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 67-84. – ISSN 0869-5415
1193584
  Вассоевич Н.Б. Представления В.И. Вернадского о происхождении нефти / Н.Б. Вассоевич. – Москва, 1984. – 19с.
1193585
  Лион Ж. Представления Вейля, Индекс Маслова и тэта-ряды / Ж. Лион, М. Вернь. – М., 1983. – 217с.
1193586
  Минц М.М. Представления военно-политического руководства СССР о будущей войне с Германией // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 94-104. – ISSN 0042-8779
1193587
  Петрунина О.Е. Представления греков о судьбе Османской империи в XVIII - начале XX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 44-54. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1193588
  Ли Сун Ген Представления групп и алгебр Ли ступенчатых матриц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Ли Сун Ген; МВ и ССО УССР. КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 7 с.
1193589
  Ли Сун Ген. Представления групп и алгебр Ли ступенчатых матриц. : Дис... Канд. физико-мат. наук.: 01.01.06 / Ли Сун Ген.;. – К, 1986. – 80л. – Бібліогр.:л.79-80
1193590
  Желобенко Д.П. Представления групп Ли / Д.П. Желобенко, А.И. Штерн. – Москва : Наука, 1983. – 360 с. – (Справочная математическая библиотека)
1193591
  Юрик И.И. Представления группы P (1, n) SO (1, n) - базисе / И.И. Юрик, А.М. Гаврилик. – Киев, 1977. – 35 с.
1193592
  Гельфанд И.М. Представления группы вращений и группы Лоренца, их применения / И.М. Гельфанд. – Москва : Физматлит, 1958. – 368 с.
1193593
  Паранук В.И. Представления группы клеточно-треугольных матриц и спецальные функции, связанные с ними. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Паранук В.И.; Моск.ин-т электронного машиностроения. – М, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1193594
  Зайцев А.А. Представления группы струй : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев А.А.; МГУ. – М, 1973. – 11л.
1193595
  Бондаренко В.М. Представления двухкомпонентных слабо пополненных частично упорядоченных множеств с условиями невырожденности: описание ручных и диких случаев // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядаються зображення слабо поповненої частково впорядкованої множини виду S [об"єднання] T (S і T не перетинаються), обмеження яких на S і T є (якщо користуватися матричною мовою) квадратними невиродженими матрицями. Повністю описані всі випадки, ...
1193596
   Представления и квадратичные формы.. – Киев, 1979. – 152с.
1193597
  Белоногов В.А. Представления и характеры в теории конечных групп / В.А. Белоногов ; АН СССР, Уральское отд-ние. – Свердловск : [б. и.], 1990. – 384 с.
1193598
  Вострикова В.В. Представления идеологов либерализма в начале XX в. о государстве // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 15-28. – ISSN 0042-8779
1193599
  Рязанцев В.В. Представления иностранных студентов факультета ВМиК МГУ им. М. В. Ломоносова о значимости русского языка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 128-131. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1193600
  Гроза Валентина Анатольевна Представления квантовых и симплектических алгебр, базисные гипергеометрические функции и q-дифференциальные уравнения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Гроза Валентина Анатольевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 13 с.
1193601
  Гроза Валентина Анатольевна Представления квантовых и симплектических алгебр, базисные гипергеометрические функции и дифференциальные уравнения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02, 01.01.06 / Гроза Валентина Анатольевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 135л. – Бібліогр.:л.129-135
1193602
  Керер Елизавета Шахновна Представления конечнопорожденных нильпотентных групп без кручения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Керер Елизавета Шахновна; КГУ. – К., 1988. – 20л.
1193603
  Керер Елизавета Шахновна Представления конечнопорожденных нильпотентных групп без кручения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Керер Елизавета Шахновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 20л.
1193604
  Керер Елизавета Шахновна Представления конечнопорожденных нильпотентных групп без кручения. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Керер Елизавета Шахновна; Харьковский ин-т радиоэлектроники им. акад. М.К.Янгеля. – Харьков, 1987. – 89л. – Бібліогр.:л.87-89
1193605
  Грунский И.С. и др. Представления конечных автоматов фрагментами поведения / И.С. и др. Грунский. – Киев, 1990. – 229с.
1193606
  Гудивок Петр Михайлович Представления конечных групп над некоторыми локальными кольцами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гудивок Петр Михайлович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра высш. алгебры и геометрии. – Л., 1963. – 8л.
1193607
  Ждан-Пушкин Владимир Валерьевич Представления конечных классических групп примитивными группами подстановок : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ждан-Пушкин Владимир Валерьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 142л. – Бібліогр.:л.139-142
1193608
  Ждан-Пушкин Представления конечных классических гурпп примитивными группами подстановок : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Ждан-Пушкин В. В.; КГУ. – Киев, 1985. – 10л.
1193609
  Федосеев И.А. Представления конформной группы и некоторые их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Федосеев И.А.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1974. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1193610
  Снежкова Ирина Представления молодежи об элите и власти в России и Украине // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 49-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1193611
  Бляхер Л. Представления населения Дальнего Востока о китайских мигрантах (на рубеже XX-XXI вв.) / Л. Бляхер, Н. Пегин // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 154-172. – ISSN 1810-228Х
1193612
  Кириченко В.В. Представления наследственных, вполне разложимых и бассовых порядков : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кириченко В.В. ; АН СССР , Математич. ин-т. (Ленингр. отделение). – Ленинград, 1968. – 7 с.
1193613
  Багро О.В. Представления некоторых алгебр и категорий в категории гильбертовых пространств : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / О.В. Багро ; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1996. – 59 л. – Библиогр.: л. 90
1193614
  Журавлев А.Л. Представления о бедном и богатом человеке как феномен экономического сознания формирующейся личности / А.Л. Журавлев, Т.В. Дробышева // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 5. – С. 46-68. – ISSN 0205-9592
1193615
  Мельникова Алла Александрова Представления о деятельности в русской ментальности : аспект языкового анализа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 70-73. – ISSN 2073-9702


  Анализируется соответствие основных идей, заложенных в базовой грамматике русского языка, основным идеям, формирующим национальную ментальность в области деятельностной практики
1193616
  Ковалева Г.П. Представления о духовности в философии космизма С.Н. Булгакова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 2. – С.33-37. – ISSN 2073-9702
1193617
  Дейнека О.С. Представления о конкурентоспособной личности и конкурентоспособной стране // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 49-59. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1193618
  Беляева Е.В. Представления о корпоративной социальной ответственности в белорусском общественном дискурсе // Соціальна етика : модуси відповідальності : міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 жовт. 2010 р.) : матеріали доп. і виступів : [зб. наук. ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – [Т. 2]. – С. 178-187
1193619
  Плясовских М.В. Представления о красоте человека в системе этнокультурных стереотипов (на материале исландских саг) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 19-39. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1193620
  Владленова И.В. Представления о материи в постнеклассической науке // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.110-115. – ISSN 1728-3671
1193621
  Ноженко М.В. Представления о нации и современность: Конфронтация или адаптация? // Политическая наука : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 69-91. – (Религия и политика). – ISSN 1998-1775
1193622
  Батюшкова И.В. Представления о причинах землетрясений в работах отечественных ученых / Батюшкова И.В. ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 80 с.
1193623
  Федоров С.Е. Представления о пространстве в"Книге Захватов Ирландии" - анахронизмы трайбализма / С.Е. Федоров, Ф.Е. Левин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 47-58. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
1193624
  Полюшкевич О.А. Представления о социальной защищенности жителей России и Португалии // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 66-72. – ISSN 0132-1625
1193625
  Иванова Л.А. Представления об индивидуальности и истоки гуманизма Панетия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.18-30. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1193626
  Гордеева О.В. Представления об околосмертных переживаниях в древнеиндийской эпической литературе (на материале "Махабхараты"): сопоставление с современным западным опытом / О.В. Гордеева, Е.В. Прибытков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 100-111. – ISSN 0042-8744
1193627
  Отрашевская В.В. Представления однопараметрических частично упорядоченных множеств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Отрашевская В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1978. – 13л.
1193628
  Гельфанд С.И. Представления полной линейной группы над конечным полем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Гельфанд С.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1193629
  Симония В.Т. Представления полупростых алгебр Ли с двумерными максимальными разрешимыми подалгебрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симония В.Т.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 21л.
1193630
  Тахиаос А.-Э. Представления преп. Паисия Величковского об аскетических и мистичес-ких сочинениях и их переводе // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 324-335
1193631
  Ковалев О.В. Представления пространственных групп и некоторые их приложения в физике твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ковалев О.В.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1961. – 10л.
1193632
  Ольшанский Г.Й. Представления редуктивных групп над локальными неархимедовыми полями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Ольшанский Г.Й. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 9 с.
1193633
  Фирдман Алекандр Исаевич Представления решений дифференциальных уравнений с частными производными в окрестности особого многообразия и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Фирдман Алекандр Исаевич; Воронеж гос. ун-т им. Ленинского комспомола. – Воронеж, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1193634
  Бондаренко В.М. Представления с условиями невырожденности слабо пополненных частично упорядоченных множеств: категории Rk(S*T) конечного типа // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядаються зображення слабо поповненої частково впорядкованої множини виду S [об"єднане з] Т, обмеження яких на S і Т є (якщо користуватися матричною мовою) квадратичними невиродженними матрицями. Описано всі випадки, коли задача про опис таких ...
1193635
  Тимошин А.С. Представления сетевых подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Тимошин А.С.; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 9 с.
1193636
  Тимошин Анатолий Сергеевич Представления сетевых подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Тимошин Анатолий Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 80л. – Бібліогр.:л.78-80
1193637
  Айзенберг Н.Н. Представления сплетения конечных групп и их реализация на электронной цифровой машине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айзенберг Н.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1193638
  Давидова Д.С. Представления сплетенных q-бирешеток : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Давидова Диана Сергеевна ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 2012. – 15 с. – Парал. назв. на армян. яз. – Библиогр.: 8 назв.
1193639
  Вечерин А.В. Представления старшеклассников о рынке труда = В помощь учителю // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 65-67. – ISSN 0016-7207
1193640
  Деев А.Д. Представления статистик дискриминантного анализа и асимптотические разложения при размерностях пространства, сравнимых с объемом выборок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Деев А.Д.; МГУ. – М., 1971. – 8л.
1193641
  Горбанюк А.Г. Представления унитарных подгрупп магнитных пространственных групп с антиповоротом, учет временной симметрии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Горбанюк А. Г.; АН УССР, Ин-т физ. – К, 1975. – 22л.
1193642
  Кулик А.В. Представления философов эпохи Возрождения о способах упорядочения хаоса // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 19-24. – ISSN 2077-1800
1193643
  Савенко Сергей Михайлович Представления функционалов от случайных процессов и полей с независимыми приращениями и их применения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Савенко Сергей Михайлович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – К., 1985. – 115л. – Бібліогр.:л.113-115
1193644
  Багиян Рубен Арамаисович Представления характиристических функций типа Миттаг-Леффлера и их приложения к некоторым вопросам анализа : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.01 / Багиян Рубен Арамаисович; АН Арм ССР Ин-т математики. – Ереван, 1978. – 14л.
1193645
  Дроботенко В.С. Представления циклической группы над кольцом классов вычетов и теоретико-групповые приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дроботенко В.С.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1966. – 9л.
1193646
  Четыркин К.Г. Представления Челлена-Лемана и Йоста-Лемана-Дайсона и их применения к изучению глубоконеупругих лептон-адронных реакций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Четыркин К.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1193647
  Шестопал Е.Б. Представления, образы и ценности демократии в российском обществе // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 3 (62). – С. 34-47
1193648
  Руда Н. Представленість моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше "Рикша" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-33. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі функціонування моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше "Рикша". Проаналізовано вживання моделей зі складнопідрядною та складносурядною структурними основами. Статья посвящена проблеме функционирования ...
1193649
  Медведєв В.А. Представленість созофітів різного рівня охорони у трав"янистій флорі дендропарку "Тростянець" НАН України / В.А. Медведєв, О.О. Ільєнко // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2017. – Т. 19. – С. 46-55. – ISSN 1682-2374
1193650
  Науменко К. Представлення бібліографічної інформації на сайтах ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С. 36-38
1193651
  Самсонов М. Представлення бібліотек на веб-сайті YOUTUBE // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 225-236. – ISSN 2224-9516
1193652
  Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – C. 329-344. – ISSN 2224-9516


  "...М. Назаровець (КУ) розглядає використання бібліотеками ВНЗ можливостей соціальної мережі Facebook як нового засобу комунікацій з користувачами."
1193653
  Яценко О.М. Представлення біобібліографічного матеріалу на персональних сторінках "Українського національного біографічного архіву": принципи будови розділів, особливості організації, джерела наповнення // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 250-268
1193654
  Стрілець Н.О. Представлення видань в інформаційному просторі // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 29-33


  Висвітлюється досвід Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка з представлення електронних версій видань на сервісі Calameo.
1193655
  Стрілець Н. Представлення електронних версій видань у відкритому доступі (із досвіду ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 3 (236). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326
1193656
  Спіріна С.В. Представлення електронних ресурсів культурної спадщини: зарубіжний досвід // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 141-142. – ISBN 978-966-602-335-6
1193657
  Дзядевич Т.М. Представлення Європи у повоєнній прозі Олеся Гончара (1946-1948 роки) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 7-12
1193658
  Мамедова В.Г. Представлення загального розв"язку лінійних нестаціонарних систем з чистим запізненням / В.Г. Мамедова, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 292-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті приведено загальний розв"язок системи лінійних нестаціонарних рівнянь зі сталим запізненням. При побудові розв"язку використовується функція, яка отримала назву запізнювального матричного експоненціала.
1193659
  Мацюк Г. Представлення знань у вузькоспеціальних предметних областях за допомогою тезауруса / Г. Мацюк, Н. Кунанець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (249). – C. 19-23. – ISSN 1029-7200


  У статті рокривається роль галузевого інформаційно-пошукового тезауруса у процесах систематизації термінології предметної області. інформаційно- пошуковий тезаурус розглядається як мовна модель певної предметної об ласті. Аналізуються можливості ...
1193660
  Гаврилик Олександр Михайлович Представлення і реалізації квантових і класичних груп в квантових системах полів і частинок : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Гаврилик О.М.; НАНУ. Ін-тут теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2002. – 33 с. – Бібліогр.: 37 назв.
1193661
  Бідна Т.О. Представлення інтелектуальних якостей жінки в оригіналі та перекладах роману М. Мітчел "Gone with the Wind" // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 47-51
1193662
  Терещенко І. Представлення інформаційно-аналітичних продуктів і послуг бібліотек у соціальних мережах // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 388-399. – ISSN 2224-9516
1193663
  Іоргов М.З. Представлення квантових алгебр фізичних симетрій та їх застосування до опису мас адронів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Іоргов М.З.; НАН України. Ін-тут теоретич. фіз. ім. М.М.Боголюбова. – К., 1999. – 17л.
1193664
  Хемчян І. Представлення книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України в соціальних медіа / І. Хемчян, Н. Соколовська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 77-94. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто основні можливості використання інтернет-медіа порталів, відомих як соціальні мережі, з метою популяризації діяльності книгозбірень мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук ...
1193665
  Селіванова О.О. Представлення концептосфери мовної діяльності у фразеосистемі української мови // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 3-12. – (Серія "Філологічні науки")
1193666
  Сурмач О.Я. Представлення концепту "БАГАТСТВО" у текстах американської художньої літератури // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 228-234. – Бібліогр.: Літ.: с. 234; 15 назв
1193667
  Кухарчук Є.О. Представлення науки України у провідних бібліометричних системах // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 415-418. – ISBN 978-966-02-7337-5
1193668
  Дубас Т. Представлення наукових видань у міжнародних наукометричних базах: видавничі стандарти // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 339-349. – ISSN 2224-9516
1193669
  Чирков О.А. Представлення наукового доробку Володимира Барана у Вікіпедії та інших веб-ресурсах українською мовою // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 59-87
1193670
  Мараховський Л.Ф. Представлення наукового пізнання в фракталі наукової системи України / Л.Ф. Мараховський, І.М. Козубцов // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 60-68. – ISSN 2072-1692


  Висвітлено основний результат дисертаційного дослідження, щодо уявлення про наукове пізнання дійсності на основі фрактальної структури. Головною новизною є подальший розвиток інституту аспірантури. Перспектива подальших досліджень націлені на ...
1193671
  Донченко В.С. Представлення нейронних мереж динамічними системами / В.С. Донченко, Д.П. Сербаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 186193. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано представлення нейронних мереж у вигляді динамічних систем та процедура навчання нейромереж за допомогою методів теорії оптимального керування. Ключові слова: нейронні мережі, динамічні системи, навчання. The article is devoted ...
1193672
  Вакаренко О.Г. Представлення результатів науково-видавничої діяльності у віртуальному просторі. Досвід видавничого дому "Академперіодика" НАН України / О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко, З.А. Болкотун // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (116). – С. 83-102. – ISSN 1560-4926
1193673
  Бондарчук Ю. Представлення рішень за технологією MVC // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 55. – ISBN 978-966-8725-10-4
1193674
  Хусаінов Д.Я. Представлення роз"язку одновимірного рівняння коливання із запізненням / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, І.В. Коварж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 284-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі отримано розв"язок одновимірного рівняння коливання із запізненням. Використовуються спеціальні функції: запізнюючий косинус та запізнюючий синусом. Ключові слова: одновимірне хвильове рівняння, запізнення, початкові умови, крайові умови, ряд ...
1193675
  Ляшко С. Представлення універсального знання про Україну та її народ: від XI ст. до доби Інтернету // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 33-34. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Наталія Черниш. Нариси з історії української енциклопедичної справи. Львів: ЛА "Піраміда", 2018. 348 с.
1193676
  Недавня Б. Представлення феномена релігії, діяльності Церков та релігійності в шкільній літературі в УРСР періоду перебудови // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 465-474
1193677
  Уліщенко В. Представлення чи ілюстрування? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 44-50.
1193678
  Уліщенко Віолетта Представлення чи ілюстрування? : презентація та її роль у діалогічному навчанні української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 44-50. – Бібліогр. в кінці ст.
1193679
  Гогерчак Г.І. Представлення, аналіз та видобування знань з неструктурованих природномовних текстів / Г.І. Гогерчак, Н.П. Дарчук, С.Л. Кривий // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 3, травень - червень. – С. 164-183. – ISSN 1019-5262
1193680
  Луговий В. Представлено роботу академії у 2019 році / В. Луговий, І. Регейло // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Березень - квітень (№ 2). – С. 2
1193681
   Представляем лауреатов : "За вклад в развитие круизного туризма". Спецвыпуск - Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 22-40 : Фото
1193682
   Представляем лауреатов : Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 32-52 : Фото
1193683
   Представляем мобильную версию платформы Amadeus Sell Connect // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 6 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1193684
  Семенов С. Представляємо нову лауреатку нобелівської премії з літератури Анні Ерно // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 14 жовтня (№ 20). – С. 2
1193685
  Зуб О. Представляти Україну в Ефіопії // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. В. Власенко ; редкол.: С. Пирожков, А. Кудряченко, П. Кривонос [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 24. – С. 264-284. – ISBN 978-617-8240-08-0. – ISSN 2707-7683
1193686
  Чугров Сергей Владиславович Представляю номер // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 6-7. – ISSN 0321-2017
1193687
  Ландо В.М. Представляюсь по случаю / В.М. Ландо. – Рига, 1972. – 120с.
1193688
  Гнідо В. Представник в цивільному процесі: бере участь у справі чи сприяє судочинству? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 239-241. – ISBN 978-617-7069-15-6
1193689
  Баталкіна В.І. Представник київської наукової школи фазових перетворень Олена Трохимівна Шиманська (до 90-річчя від дня народження) / В.І. Баталкіна, К.О. Андрєєва, С.О. Андрєєв // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (41). – С. 40-46. – ISSN 2077-9496


  Традиції першої в Україні фізичної школи були відроджені в 1952 р., коли ректором Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка Голиком О.З. була створена кафедра молекулярної фізики.
1193690
  Колюх В. Представник Президента чи уряду? // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 14 (370). – С. 9-13
1193691
  Доманова І.Ю. Представник та орган юридичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні наукові підходи до розмежування понять представника та органу юридичної особи, проаналізовано правозастосовчу практику з цього питання та викладено власну позицію на цю проблематику. The basic theories concerning the deference ...
1193692
  Селіванов А. Представник та представництво у конституційному та загальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.3-8. – ISSN 0132-1331
1193693
  Огнев"юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб"єкт цивільно-правових відносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Огнев"юк Г.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 221л. – Бібліогр. : л.214-221
1193694
  Огнев"юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб"єкт цивільно-правових відносин : автореф. дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Огнев"юк Г.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 6 назв
1193695
  Білокінь С.І. Представник школи С.Г. Навашина в Америці (до 100-річчя від дня народження Л.Д. Зафійовської) / С.І. Білокінь, В.Ф. Лапчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Публікація присвячена 100-річчю від дня народження Л.Д. Зафійовської.
1193696
  Сушко Н. Представник шляхетсько-козацького роду Дмитро Чечель // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 159-163. – ISBN 978-617-7674-81-7
1193697
  Шевчук Л.В. Представник, як третя особа у шлюбному договорі // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 164-168. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1193698
  Кочарян С.Г. Представники вірменської громади Харкова в образотворчому мистецтві наприкінці XX - на початку XXI ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 73-79
1193699
  Смілянська А. Представники дипкорпусу заспівали "Щедрик" разом із хором КНУ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 21 грудня (№ 244)


  "З української народної пісні , що стала всесвітнім символом Різдва, розпочався вечір мистецтва і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Високі гості виконали "Щедрик" разом із народною хоровою капелою КНУ "Дніпро" під ...
1193700
   Представники духовенства - видатні дипломати планети // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 128-149. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9


  Італійський дипломат та мислитель Нікколо Макіавеллі, кардинал Рішельє - дипломат, засновник Французької академії, кардинал Мазаріні, геній французької дипломатії Шарль Моріс Талейран.
1193701
  Музичко О.Є. Представники історичної науки як носії почесних статусів одеських наукових установ у ХІХ - на початку ХХ ст.: просопографічний портрет // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 23. – С. 160-173. – ISSN 2520-2855
1193702
   Представники Київського університету права НАН України взяли участь у VI Міжнародній школі молодих учених-юристів «Держава в трансформаційному світі» (м. Москва, Російська Федерація) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 342
1193703
  Курбет О.П. Представники Київської політекономічної школи про створення інституційних умов становлення та розвитку промислового підприємництва // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 275-288. – ISSN 0320-4421


  Згадуються В.Д. Базилевич, М.Х. Бунге, М.М. Цитович, Г. К. Воблий, Д.І. Піхно та ін.
1193704
  Гордзієвська Л.П. Представники класу саговикових в оранжерейній культурі / Л.П. Гордзієвська, Г.Ф. Лебеда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про видовий склад саговикових у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. Описано найстаріші екземпляри колекції. Розглянуто деякі шляхи поповнення колекції.
1193705
   Представники міжнародних організаціій в Україні // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 556-563. – ISBN 966-7522-07-5
1193706
   Представники міжнародних організацій в Україні // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 570-581. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1193707
   Представники міжнародного інституту розвитку інтелекту презентували MIND-освіту українським вченим // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Березень - квітень (№ 2). – С. 4


  25 березня відбулася зустріч президента Національної академії педагогічних наук України Василя Кременя з делегацією Міжнародного інституту розвитку інтелекту (ІМЕІ) (Республіка Корея) - професором, директором, головою комісії з питань освіти ІМЕІ Джо ...
1193708
  Льовін С. Представники НАТО у ВІКНУ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Військовий інститут у рамках Днів НАТО відвідала делегація Північноатлантичного Альянсу на чолі з заст. Верховного головнокомандувача генералом М. Бієнеком для проведення брифінгів, семінарів з питань структури НАТО, завдань та викликів, які існують у ...
1193709
  Дмитрієва О. Представники органів місцевої влади та самоврядування - члени української комісії Харківської громадської бібліотеки (1906-1918 рр.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 4 (26). – С. 45-49. – ISSN 2518-7341
1193710
  Аркуша О. Представники політичної еліти Галичини у Львові початку XX століття: між офіційним і приватним просторами // Вісник Львівського університету : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 272-309. – (Серія історична ; Спеціальний випуск ; т. 10, ч. 1 : Львів / Lwow / Lemberg як міські простори : уявлення, досвід, практики). – ISSN 2078-6107
1193711
  Комар-Мацинська Представники Ради Європи зустрілися з українцями / Комар-Мацинська, П. Лоза // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 4 серпня (№ 31). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  15 - 19 липня 2019 р. у Польщі відбулися зустрічі представників українських організацій з експертами Дорадчої комісії Рамкової конвенції про захист нацменшин при Раді Європи (РЄ).
1193712
  Коломієць Т. Представники родини Araceae Juss. у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто таксономічний склад колекції" рослин родини Araceae Juss. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка. Наведено відомості про цвітіння та плодоношення рослин родини Агасеа, інтродукованих у захищений ґрунт Ботанічного ...
1193713
  Баглай К. Представники родини Cactaceae Juss. як модельні об"єкти для демонстрації явища фасціації та утворення рослин-подушок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано для використання в навчальному процесі як модельні об"єкти 12 видів рослин, які утворюють рослини-подушки та 20 видів, на яких можна продемонструвати явище фасціації. 12 species of plants, which form plants pillows and 20 species, on ...
1193714
  Вашека О. Представники родини Osmundaceae Bercht. & J. Presl колекції папоротей у відкритому грунті Ботанічного саду ім. акад. А.В.Фомина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Колекція папоротей родини Osmundaceae, що зростають на ділянці вищих спорових рослин відкритого грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна налічує 5 видів та З культивари. Наведені дані щодо походження окремих зразків, природних ареалів ...
1193715
  Зуєва О.А. Представники родини Vitaceae Juss.: ритміка росту та анатомо-морфологічні особливості в умовах оранжерейної культури : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Зуєва Ольга Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1193716
  Комарова О.О. Представники родини Доманицьких на сторінках газети "Свобода" (США) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 15-16
1193717
  Шульга О. Представники родини Огієвських і КПІ / О. Шульга, В. Соколов, С. Куций // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 65-72. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена унікальному роду Огієвських, представники декількох поколінь якого досягли значних успіхів в науці. В статті дається короткий біографічний огляд родинних зв"язків Огієвських, більш детально досліджуються біографії тих представників ...
1193718
  Дідух М.Я. Представники роду Nuphar Smith у природних умовах України та культурі : біологічні, екологічні, морфологічні особливості / М.Я. Дідух, Т.П. Мазур ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 255, [1] с., [8] арк. фотоіл, : табл., іл. – Бібліогр.: с.226-253. – ISBN 978-966-439-585-1
1193719
  Сидоренко О.В. Представники роду Rauwolfia L. в колекції тропічних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-57. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наводяться короткі відомості про біологію, екологію, використання в навчальному процесі семи видів Rauwolfia L.
1193720
  Яцечко Т. Представники роду Дуніних на Волині // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 13-14. – ISBN 978-966-485-045-9
1193721
  Зінченко О.В. Представники України в Державній раді Російської імперії 1906-1917 років : монографія / Олена Зінченко. – Харків : НТМТ, 2013. – 250 с. – Бібліогр.: с. 230-249. – ISBN 978-617-578-107-4
1193722
   Представники України при міжнародних організаціях // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 552-555. – ISBN 966-7522-07-5
1193723
   Представники України при міжнародних організаціях // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 567-569. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1193724
  Приліпко І. Представники церкви у художній інтерпретації І. Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 140-151. – ISSN 2520-6346


  Розкрито особливості зображення у прозі І. Нечуя-Левицького духовенства. З"ясовано специфіку моделювання образів, художні засоби й стиль творів. У контексті аналізу образної системи окреслено проблематику та церковно-релігійний контекст ...
1193725
  Пелешко А. Представники церковної ієрархії в історії визвольної боротьби греків за незалежність / А. Пелешко, Є. Чернухін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-54. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто участь представників грецької православної церкви в боротьбі греків проти турецького панування. Особливу увагу приділено місцю православного духовенства у грецькому Просвітництві, яке підготувало основу для революції 1821 р. Проаналізовано ...
1193726
   Представники ЦЕРНу побували в університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  У рамках підготовки матеріалів для ухвали рішення ЦЕРНу щодо набуття Україною статусу Асоційованого члена ЦЕРНу, днями з візитом до України приїздила спеціальна робоча група Ради Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН). Під час наради ...
1193727
  Старовойт С. Представники Чернігівщини в українській науці // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 170-176. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X


  Розглянуто документи особового походження видатних учених, що входять до складу Архівного фонду НАН України, як джерела до вивчення історії Чернігівщини.
1193728
   Представництва авіакомпанії UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26 : Іл.
1193729
   Представництва авіакомпанії UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26
1193730
  Тарасенко Н. Представництва бібліотек у соціальних мережах як джерело професійних інформаційних ресурсів для бібліотечних фахівців // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 313-329. – ISSN 2224-9516
1193731
  Руденко Г.М. Представництва іноземних держав в Україні : (Статус, протокол, обслуговування, законодавчі акти) / Григорій Руденко; Генеральна дирекція з обслуговування представництва; Ред. П.О. Кривонос. – Київ : Планета, 2004. – 350с. – ISBN 966-7522-13-Х
1193732
  Тичка Г. Представництва уряду ЗУНР у Парижі (1919-1923) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Л. Шелестак [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 19/20. – С. 211-220. – ISSN 2078-6077
1193733
  Аліменко О. Представництво адвокатом у спадкових справах: проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 332-336
1193734
  Спасибо-Фатєєв Інна Представництво акціонерів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 60-63
1193735
  Пасічник А.В. Представництво в адміністративному процесі: від усунення протиріч до нових інститутів адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 133-142. – ISSN 2227-796X
1193736
  Гончаренко А. Представництво в акціонерних правовідносинах: зайве чи такещо потребує вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 76-78.
1193737
  Россильна О.В. Представництво в господарському процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Россильна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 239 л. – Бібліогр.: л. 212-239
1193738
  Россильна О.В. Представництво в господарському процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Россильна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1193739
  Чуєва О. Представництво в нотаріальній практиці. Актуальні питання посвідчення довіреності // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (94). – C. 111-119
1193740
  Сотнікова К. Представництво в нотаріальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 54-58
1193741
  Поперечна Л. Представництво в соціальних медіа як корпоративний медіапроект сучасної бібліотеки, важливий чинник її іміджевих комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 29-44. – ISSN 2224-9516
1193742
  Кириченко В. Представництво в суді інтересів громадянина та держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 31-36.
1193743
  Гришко І.Л. Представництво в цивільному процесі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 325-327. – ISBN 966-660-151-6
1193744
  Ханик-Посполітак Представництво в цивільному процесі за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1193745
  Павлуник І.А. Представництво в цивільному процесі України : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Павлуник І.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1193746
  Павлуник Ігор Анатолійович Представництво в цивільному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Павлуник Ігор Анатолійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 252л. – Додаток: л.252-252. – Бібліогр.: л.230-252
1193747
  Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.139-143. – ISSN 0132-1331
1193748
  Войтенко І. Представництво громадською організацією інтересів своїх членів у судах // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 листопада (№ 46/47)


  Які документи має подати громадська організація при зверненні до суду в інтересах своїх членів і на що звернути увагу?
1193749
  Ковач Л.Л. Представництво етнічних груп Донбаського регіону в органах державної влади в контексті реалізації державної етнонаціональної політики України // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 28-31. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1193750
  Гнатюк М.М. Представництво ЄС у міжнародних організаціях // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
1193751
  Черняхівська В.В. Представництво жінок у сфері державного управління // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 165-167
1193752
  Шандра І.О. Представництво інтересів аграрного капіталу в Російській імперії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 51. – С. 73-91. – ISSN 2307-5244
1193753
  Симонян А. Представництво інтересів громадян і держави в суді - конституційна функція прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.59-65
1193754
  Натрус О. Представництво інтересів громадян і держави в суді. Надання практичної допомоги прокуратурам районної ланки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 34-39
1193755
  Гаврилюк М. Представництво інтересів громадянина або держави в суді як конституційна функція прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 5 (33) : Спеціальний випуск : Проблеми представницької діяльності органів прокуратури. – С. 5-8
1193756
  Бичкова С. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб / С. Бичкова, Т. Федосєєва // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 94-99. – ISSN 0132-1331
1193757
  Гончар І.Г. Представництво інтересів людей з інвалідністю у соціальній роботі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 33-37. – Бібліогр.: с. 36. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1193758
  Павлуник І. Представництво консулами іноземців у цивільному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.136-142. – ISSN 0132-1331
1193759
  Опанасенко А. Представництво кримськотатарського народу в Україні на сучасному етапі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 102-112. – ISSN 2308-0361
1193760
  Рєзнікова В.В. Представництво органом юридичної особи її інтересів у господарському процесі / В.В. Рєзнікова, О.В. Россильна // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 153-161


  У статті досліджуються сутність, правова природа органу юридичної особи, а також особливості представництва ним інтересів юридичної особи в господарському процесі.
1193761
  Миронова Г. Представництво пацієнта за довіреністю: цивільно-правова характеристика правочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 117-128. – ISSN 1993-0909
1193762
  Біла Л. Представництво провідних освітянських бібліотек України у мережі Інтернет
1193763
  Чечерський В.І. Представництво прокуратурою інтересів громадянина та держави в суді на досвіді Словаччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 158-163. – ISBN 966-7784-65-7
1193764
  Белоусова К.О. Представництво прокуратурою інтересів держави в нових умовах / К.О. Белоусова, В.О. Бєлоусов // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 277-279. – ISBN 978-617-616-077-9
1193765
  Ільків Н.В. Представництво прокуратурою інтересів держави у справах про примусове відчуження об"єктів нерухомості з мотивів суспільної необхідності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 185-192. – ISSN 2227-796X


  На основі аналізу законодавства про примусове відчуження об"єктів нерухомості з мотивів суспільної необхідності та статус органів прокуратури досліджено питання процесуальної дієздатності прокурора на представництво державних інтересів у суді у справах ...
1193766
  Стеценко С.Г. Представництво прокуратурою інтересів людини у суді у випадках ненадання або неналежного надання медичної допомоги : навч. посібник / С.Г. Стеценко, О.О. Прасов ; [упоряд. Ж.В. Гадяк ; худ. ред. В.О. Шишук] ; МОНУ ; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая ; Луцький біотехнічний ін-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ : СПД Гадяк Ж.В., 2010. – 114, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-114. – ISBN 978-966-2379-01-3


  Монографію присвячено актуальним проблемам реалізації та захисту прав пацієнтів у сучасній Україні. Вказаний напрям є важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права ...
1193767
  Руденко М. Представництво прокурора в адміністративному суді: поняття, сутність і проблеми // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 112-118.
1193768
  Ореховський Л.А. Представництво прокурора в адміністративному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 133-140. – (Юридична ; Вип. 1)
1193769
  Лошицький М.В. Представництво прокурорами та адвокатами інтересів громадянина в суді: зміст представницької функції в цивільному судочинстві за новим Цивільним процесуальним кодексом України / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 160-172. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1193770
  Валюх В. Представництво прокурором інтересів громадян в суді. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.30-33
1193771
  Руденко М. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в господарському судочинстві (вступ з принципових питань) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-78.
1193772
  Радченко І.П. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 87-93. – ISSN 0201-7245
1193773
  Стефанчук М.М. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді: форми чи способи? // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 132-135. – ISBN 978-966-927-142-6
1193774
   Представництво прокурором інтересів держави в суді : підручник / [С.О. Белікова, Д.Т. Григор"єв, О.А. Козак та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. І.М. Козьякова, канд. юрид. наук, доц. Л.С. Нецької ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 290, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 289-290. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7500-64-2
1193775
  Севрук О Представництво прокурором інтересів держави у сфері охорони дитинства: сучасний стан та перспективи / О Севрук, Д. Атаєва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 93-97
1193776
  Ясиновська О.С. Представництво прокурором інтересів державних господарських об"єднань // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 98-106. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
1193777
  Матвієць А. Представництво прокурором у суді інтересів громадян і держави у галузі земельних відносин / А. Матвієць, О. Снідевич // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 119-123


  "... Особливості реалізації".
1193778
  Прасов О.О. Представництво прокурором у суді у справах цивільної та адміністративної юрисдикції інтересів осіб, засуджених до позбавлення волі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 161-165. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1193779
  Чабан С. Представництво сторін у виконавчому провадженні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.343-345. – Бібліогр.: 3 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1193780
  Леонідов О. Представництво та доручення // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 4. – С.26-28
1193781
  Цюра В.В. Представництво та посередництво як способи виникнення і здійснення цивільних прав: аспекти взаємодії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 42-47


  У статті розглядаються питання співвідношення двох правових категорій: посередництва та представництва. Обґрунтовуються критерії їх розмежування і визначаються шляхи вирішення проблемних питань правозастосовчої практики щодо розмежування вказаних ...
1193782
  Гушилик С.М. Представництво у господарському судочинстві : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гушилик С.М.; Гушиляк Світлана Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1193783
  Гелецька І. Представництво у цивільно-правових відносинах трансплантації анатомічних матеріалів від померлих осіб / І. Гелецька, Віталій Скиба // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 17-23. – ISSN 2663-5313
1193784
  Зейкан Я.П. Представництво у цивільному процесі / Я.П. Зейкан, В.В. Ігнатенко // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 92-97. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1193785
  Захарова О.С. Представництво у цивільному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 32-36
1193786
  Світлична Г.О. Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 12 (148). – С. 38-45
1193787
  Стрєльникова І.Ю. Представництво УРСР у закордонних органах СРСР У 1923 – на початку 1930 років // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 209-215. – ISSN 0201-7245
1193788
  Якимчук О. Представництво юридичної особи її керівником у кримінальному провадженні в аспекті введення монополії адвокатури // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 167-172. – ISSN 2524-0129
1193789
  Винокур І. Представництво як виклик для сучасної банківської системи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 37). – С. 11
1193790
  Сапунков В. Представництво як процесуальний інститут. Представництво прокуратурою в суді інтересів громадянина або держави // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.67-79
1193791
  Вербицька О.О. Представницька (законодавча) влада за доби Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 170-173. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1193792
  Богів Я.С. Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 244-253. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1193793
  Ковальчук В.Б. Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії / В.Б. Ковальчук, І.І. Забокрицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 159-163. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1193794
  Майданик Р. Представницька діяльність довірчих товариств (цивільно-правова характеристиква) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.36-40. – ISSN 0132-1331
1193795
  Стефанчук М.М. Представницька діяльність прокуратури в механізмі гарантій виконання судових рішень в Україні // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 406-412. – ISBN 978-617-7404-86-5
1193796
  Чурін С. Представницька діяльність прокуратури Житомирщини ефективний спосіб захисту інтересів держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 46-50
1193797
  Чумаченко А. Представницька діяльність у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 17-21
1193798
  Василевський А. Представницька діяльність щодо захисту житлових прав громадян // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-34.
1193799
  Гриценко А. Представницька теорія грошей // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 9-13. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1193800
  Малахов С.О. Представницька функція прокуратури у контексті нових конституційних змін (щодо правосуддя) // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 306-309. – ISBN 978-617-616-077-9
1193801
  Стефанчук М. Представницька функція прокуратури: перегляд концепту // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук ; редкол.: Якимчук М.К., Стрижевська А.А., Штанько С.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12. – С. 43-47
1193802
  Величко О. Представницька функція прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 82-87. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1193803
  Намясенко О. Представницька функція прокурора у господарському процесі у контексті реформи законодавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 17-20
1193804
  Чепель О.Д. Представницький мандат парламентарів: основні тенденції розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 53-57. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
1193805
  Чернецька О.В. Представницькі органи місцевого самоврядування в системі публічної влади: конституційно-правова природа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 119-123
1193806
  Чернецька В О. Представницькі органи місцевого самоврядування та депутатський мандат: проблеми співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 98-101
1193807
  Шандра І. Представницькі організації буржуазії України пореформеного періоду: історіографія проблеми // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 109-116
1193808
  Заєць О. Представницькі та корпоративні організації торгової і промислової буржуазії у 1861-1917 рр. на Лівобережній Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 118-126. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
1193809
  Возовикова Т. Предстартовый подсчет. На конкурентоспособность российских вузов уйдут десятки миллиардов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 апреля (№ 17). – С. 3


  Лидеры российского высшего профессионального образования достигнут глобального признания еще не скоро. Возможно, лет через десять, как предположил глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов на первом заседании Совета по повышению конкурентоспособности ...
1193810
  Ли Сун Ген Предстваления групп и алгебр ли ступенчатых матриц : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.01.06 / Ли Сун Ген; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 7л.
1193811
  Ханано А.-Л. Предстваления циклических р-груп над кольцом классов вычетов по модулю р и их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Ханано А.-Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 21л.
1193812
  Димитрій Предстоятель Української Церкви : (біографічний есей) / Архієпископ Димитрій (Рудюк). – Київ : Архангельський глас, 2009. – 95, [1] с. : фотогр. – На тит. арк. також зазнач.: Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет - 80
1193813
   Предстоящие изменения климатале : Совместный советско-американский отчет о климате и его изменениях. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 271с.
1193814
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва
1. – 1959. – 576 с.
1193815
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва : Правда
2. – 1959. – 752 с.
1193816
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва : Правда
3. – 1959. – 472 с.
1193817
  Шевчук В.А. Предтеча : роман про Григорія Сковороду / В.А. Шевчук. – Київ : Дніпро, 1972. – 254 с.
1193818
  Шевчук В.А. Предтеча : роман / Василь Шевчук ; авт. пер. с укр. А. Доценко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 358 с.
1193819
  Шевчук В.А. Предтеча : романи / Василь Шевчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 471 с.
1193820
  Маканин В.С. Предтеча / В.С. Маканин. – Москва : Советский писатель, 1983. – 224 с.
1193821
  Лощилов И.Н. Предтеча / И.Н. Лощилов. – М., 1987. – 253с.
1193822
  Петров А. Предтеча // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 5. – С. 23-35. – ISSN 0321-0383


  Моисеев Никита Николаевич (23 авг.-1917 г.- 29 февр. 2000 г.) К 90-летию со дня рождения. Московский физико-технический ин-т (МФТИ). Работал в Харьковском высшем авиац. тех. училище
1193823
  Медведев И. Предтеча Бонапарта // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 74-81. – ISSN 1812-867Х


  Луї Лазар Гош був блискучим полководцем в роки Великої французької революції
1193824
  Войцехівська І. Предтеча великих відкриттів // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 189. – ISSN 0869-3595
1193825
  Данилюк А. Предтеча космонавтики // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 222-224
1193826
  Шудря М. Предтеча марксизму на Україні // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 193-195
1193827
  Меліхов В. Предтеча перебудови // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 19


  "12 лютого 1965 року популярний американський журнал "Тайм", що зазвичай друкував на обкладинці фото якогось політика або відомого у світі діяча культури, дуже здивував своїх постійних читачів. З обкладинки, підперши голову рукою, на них задумливо ...
1193828
  Алексеев В. Предтеча Переяславской рады = К 510-летнему юбилею вхождения Харьковщины в состав Русского государства // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. С 4


  В январе 2013 г. исполняется 359 лет Переяславской раде - знаковому событию, которому в советское время присвоили официальное название "воссоединение Украины с Россией", а до того именовали "воссоединение Руси". Нынче же этому событию пытаются дать еще ...
1193829
  Бойко О. Предтеча Руху: неформальні організації як фактор громадсько-політичного життя України у період перебудови // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.44-58. – ISSN 1609-5499
1193830
  Письмак Ю.А. Предтеча создания ЮНЕСКО (к 80-летию принятия Пакта Рериха) // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 72-78. – ISBN 978-966-190-989-1
1193831
  Будний В. Предтеча українського модернізму? Пантелеймон Куліш і літературні покоління 1890-1910-х років // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 52-65


  Висвітлено сприйняття спадщини Пантелеймона Куліша в добу українського раннього модерну. Творчість великого попередника привабила літературну молодь такими своїми рисами, як кордоцентризм, естетизм, індивідуалізм. Встановлено, що П. Куліш відіграв роль ...
1193832
  Сюндюков І. Предтеча української державности. Лев Ребет: політик, вчений, публіцист // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2009. – 28.4-18.5.2009 (ч. 16/18). – С. 12
1193833
  Барвінський Б.О. Предтеча університету ім. Франца I у Львові : (Критичні замітки до питання про генезу Львівського університету). – Львів : З друк. Наук. Т-ва імені Шевченка, 1917. – 41 с. – Окр. відбиток з: Зап. наук. т-ва ім. Шевченка, т. 125, 1918
1193834
  Корж М.О. Предтеча, першоджерела та підгрунтя створення в Харкові Медико-механічного інституту і виникнення ортопедичної школи : (до 110-річчя Інституту ім. проф. М.І. Ситенка) / М.О. Корж, О.А. Диннік // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 5-17. – ISSN 0030-5987


  Згадується проф. КУ Скворцов І.П.
1193835
  Гайдай О. Предтеча. Польський рух Опору на Тернопільщині 1939-1941 рр. / Олег Гайдай, Богдан Хаварівський, Володимир Ханас. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2002. – 112 с. – (Корінь і крона / Державний архів Тернопільської області ; Вип. 24). – ISBN 966-562-682-5
1193836
  Рассадин С. Предтечи // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Фонд "Литературная мысль" ; редкол.: Л.И. Лазарев, Т.А. Бек, И.А. Говорун [и. др.]. – Москва, 2001. – № 1. – С. 117-146. – ISSN 0042-8795


  Достоевский Ф., сатира.
1193837
  Аничков Е.В. Предтечи и современники / Евг. Аничков. – Санкт-Петербург : Освобождение ; [Тип. "Север"]
Кн. 1 : [На Западе]. – 1910. – 444 с. – Введением к кн. является: Реализм и новые веяния / Евг. Аничков. - Прижизненное издание. - Кн. описана по РГБ, отсутствует обл.
1193838
  Бонецкая Н.К. Предтечи русской герменевтики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 90-98. – ISSN 0042-8744
1193839
  Мелентьев Ю.С. Предтечи свободы / Ю.С. Мелентьев. – М, 1976. – 64с.
1193840
  Альтшуллер М.Г. Предтечи славянофильства в русской литературе / М.Г. Альтшуллер. – 401с.
1193841
  Хейфец В.Л. Предтечи. Размышления о предыстории Коммунистической партии Венесуэлы / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 44-61. – ISSN 044-748Х
1193842
  Микитась В. Предтечі // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 11-30. – ISBN 978-611-01-1768-5


  Національна культура в широкому розумінні слова - освіта, наука, література, мистецтво, - специфіка її історичного розвитку тісно взаємозв’язана з культурами інших народів, з якими вона постійно спілкується різними шляхами. Кожний народ у своєму ...
1193843
  Жукова К. Предтечі довженкової "Землі" в українській драматургії початку ХХ століття (тема села у п"єсах Любові Яновської) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – 113-117
1193844
  Гирич І. Предтечі наукового грушевськознавства: В. Дорошенко і О. Оглоблин та зміна парадигми бачення постаті М. Грушевського // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 3. – С. 141-192. – ISBN 978-966-02-9726-5
1193845
  Барановський О.І. Предтечі фінансових криз // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 3-22


  Розглянуто об"єктивні й суб"єктивні чинники, що зумовлюють зародження та перебіг фінансових криз, їх фази. Виявлено вплив фінансової глобалізації на виникнення криз у фінансово-кредитній сфері. Проаналізовано закономірності й особливості фінансових ...
1193846
  Тарасова М. Предтечі Шевченкового романтизму // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 50-51. – ISSN 0130-5263
1193847
  Ениколопов С.Н. Предубежденность в контексте свойств личности / С.Н. Ениколопов, Н.В. Мешкова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 4. – С.35-46. – ISSN 0205-9592
1193848
  Когамов М.Ч. Предупредительная деятельность следователя и её эффективность / М.Ч. Когамов. – Караганда, 1986. – 68с.
1193849
  Жуков А.М. Предупредительная деятельность следователя по уголовному делу / А.М. Жуков. – Саратов, 1990. – 103с.
1193850
  Саркисова Э.А. Предупредительная роль уголовного закона / Э.А. Саркисова. – Минск, 1979. – 144с.
1193851
  Безруких Р.К. Предупредить преступление / Р.К. Безруких, Л. Николаева, И. Скорин. – Москва : Политиздат, 1978. – 95 с.
1193852
  Фалюшина Л.И. Предупреждающее кризис государственное управление. Возможно ли оно? // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2009. – № 4 (66). – С. 8-11. – ISSN 1993-3541
1193853
  Владимирова Наталья Германовна Предупреждение актов ядерного терроризма в США: внутриполитические аспекты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 57-67. – ISSN 0131-2227
1193854
  Владимирова Н. Предупреждение актов ядерного терроризма в США: внутриполитческие аспекты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 57-67. – ISSN 0131-2227
1193855
  Рудык Б.И. Предупреждение аллергических заболеваний / Б.И. Рудык, В.А. Адо. – К., 1986. – 40с.
1193856
  Степанов А.А. Предупреждение банкротства в рамках производства по делу банкротства: теория и практика / А.А. Степанов. – Київ : КНТ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-373-313-5
1193857
  Устинова В.В. Предупреждение безнадзорности и правонарушений комиссиями по делам несовершеннолетних. / В.В. Устинова. – М., 1973. – 40с.
1193858
  Ястребов В.Б. Предупреждение бесхозяйственности / В.Б. Ястребов. – М., 1983. – 64с.
1193859
   Предупреждение внезапных взрывов газодисперсных систем.. – К., 1971. – 109с.
1193860
  Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников. / Д.В. Колесов. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 159с.
1193861
  Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников. / Д.В. Колесов. – Минск, 1987. – 173с.
1193862
   Предупреждение вредных привычек у школьников.. – М., 1990. – 99с.
1193863
  Соловьев А.С. Предупреждение гражданских правонарушений программное требование КПСС. : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Соловьев А.С.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Иваново, 1970. – 20л.
1193864
  Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных присшествий / В.И. Жулев. – Москва, 1989. – 221с.
1193865
  Бакшеев Н.С. Предупреждение женских болезней / Н.С. Бакшеев. – Москва : Знание, 1972. – 78 с. : ил. – (Нар. ун-т. Фак. здоровья ; 10)
1193866
  Астапов С.В. Предупреждение и борьба с засолением и заболачиванием орошаемых земель / Астапов С.В., Спенглер В.В. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 160 с. – Библиогр.: с. 158-159
1193867
  Васильев В.А. Предупреждение и исправление ошибок в произношении английских фонем / В.А. Васильев. – Москва, 1973. – 81с.
1193868
  Воронин М.Т. Предупреждение и исправление стилистических обшибок в школе / М.Т. Воронин. – Москва, 1963. – 79с.
1193869
   Предупреждение и коррекция ассоциального поведения учащихся профтехучилищ. – Л., 1991. – 59с.
1193870
   Предупреждение и лечение болезней на основе учения И.П.Павлова.. – Л., 1953. – 8с.
1193871
  Чоговадзе А.В. Предупреждение и лечение плоскостопия. / А.В. Чоговадзе. – Москва, 1965. – 51с.
1193872
  Астахов С.Н. Предупреждение и лечение расстройств мозгового кровообращения / Астахов С.Н. – Ленинград : Медгиз, 1961. – 100 с. – (Научно-популярная медицинская литература)
1193873
  Тян П.М. Предупреждение и ликвидация поглощений при геологоразведочном бурении / П.М. Тян. – М, 1980. – 166с.
1193874
  Коломоец А.В. Предупреждение и ликвидация прихватов в разведочном бурении / А.В. Коломоец. – М., 1985. – 220с.
1193875
  Самотой А.К. Предупреждение и ликвидация прихватов труб при бурении скважин / А.К. Самотой. – Москва : Недра. – 182с.
1193876
  Чепиков Виктор Тимофеевич Предупреждение и преодоление групповой замкнутости в процессе развития воспитательного коллектива : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Чепиков Виктор Тимофеевич; МВ и ССО БССР. Гомельский гос. ун-т. – Гомель, 1984. – 211л. – Бібліогр.:л.178-195
1193877
  Чепиков В.Т. Предупреждение и преодоление групповой замкнутости учащихся в процессе развития воспитательного коллектива (на матер. восп. работы классных руковод. с подростками) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Чепиков В.Т.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
1193878
  Гладких П.А. Предупреждение и устранение колебаний нагнетательных установок / П.А. Гладких, С.А. Хачатурян. – М., 1964. – 276с.
1193879
  Елизаров Н.П. Предупреждение и устранение нарушений гражданского законодательства областным (краевым) судом / Н.П. Елизаров ; отв. ред. Шубин В.В. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 72 с. – (Серия "Библиотечка народного судьи")
1193880
  Ханютин Ю.М. Предупреждение из прошлого. / Ю.М. Ханютин. – М., 1968. – 285с.
1193881
  Дракина Наталья Ивановна Предупреждение коммуникативно значимых ошибок как средство интенсификации обучения устной речи : Автореф... канд. педаг.наук: 13.00.02 / Дракина Наталья Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 24л.
1193882
  Вайнман А.Б. Предупреждение коррозии барабанных котлов / А.Б. Вайнман. – Москва, 1985. – 232 с.
1193883
  Голіна В.В. Предупреждение коррупции с использованием регионального опыта ее исследования / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 22-29. – ISSN 1026-9932
1193884
  Лихолоб В.Г. Предупреждение наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. / В.Г. Лихолоб, А.И. Рощин. – К, 1988. – 47с.
1193885
  Хуторян Н.Н. Предупреждение нарушений трудовой дисциплины / Н.Н. Хуторян; АН Украины, Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1992. – 108с. – Библиогр.: с.103-109. – ISBN 5-12-002588-9
1193886
  Захаров В.Ф. Предупреждение нелегальной миграции в контексте профилактики организованной преступности и рецидива преступлений // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.44-48
1193887
  Шаповалова Н.Л. Предупреждение неуспеваемости в 5 классе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шаповалова Н.Л.; М-вод просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1193888
   Предупреждение неуспеваемости и второгодничества в школе.. – Москва, 1950. – 91с.
1193889
  Суслов В.Г. Предупреждение неуспеваемости по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 45-50 : Табл. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
1193890
  Цетлин В.С. Предупреждение неуспеваемости учащихся / В.С. Цетлин. – Москва : Знание, 1989. – 77 с.
1193891
  Гребенюк Т.Б. Предупреждение неуспеваемости учащихся средних профтехучилищ / Т.Б. Гребенюк. – М., 1986. – 22с.
1193892
  Преображенскаая Е.П. Предупреждение орфографических и пунктуационных ошибок в VI-VII классах. / Е.П. Преображенскаая, М.Е. Андрианова. – М., 1959. – 70с.
1193893
   Предупреждение орфографических ошибок учащихся V-VIII классов. : пособие для вчителя / Н Алгазина, Н, , ; Н.Н. Алгазина ; Акад. пед. наук РСФСР ; Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Просвещение, 1965. – 280 с.
1193894
   Предупреждение отклонений в нравственном поведении молодежи : Библиогр. указ. психолого-пед. и правовой лит. за 1941-1987 гг. – Москва, 1989. – 326с.
1193895
  Косоножкин И.И. Предупреждение отсева учащихся из школы, как педагогическая проблема всеобщего среднего оброазования : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Косоножкин И. И.; НИИ общ. педагаг. АПН СССР. – М., 1974. – 21л.
1193896
  Компаниец Нонна Ивановна Предупреждение ошибок в грамматическом оформлении речевого высказывания : Автореф... канд. педагогич.наук: 13.00.02 / Компаниец Нонна Ивановна; Ленинград. гос. университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1984. – 22л.
1193897
  Татиева Т.Н. Предупреждение ошибок в области французской неграмматической орфографии в письме студентов факультетов иностранных языков : Автореф... кандидата пед.наук: / Татиева Т.Н.; Ленингр. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра франц. яз. – Л., 1966. – 19л.
1193898
   Предупреждение ошибок в построении словосочетаний и предложений / Н Алгазина, Н, , ; Н.Н. Алгазина ; Акад. пед. наук РСФСР ; Пед. б-ка учителя ; Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Издательство Акад. пед. наук РСФСР, 1962. – 120 с.
1193899
  Андреевская-Левенстерн Предупреждение ошибок в речи учащихся на уроке французского языка : пособие для учителей французского языка / Андреевская-Левенстерн, С Т. Пурвина; Андреевская-Левентерн Л.С., Пурвина Т.С. – Москва : Просвещение, 1972. – 79 с. – Список лит.: с. 5-6 (9 назв.)
1193900
  Андреевская-Левенстерн Предупреждение ошибок в речи учащихся на уроке французского языка : пособие для учителей французского языка / Андреевская-Левенстерн Л.С., Пурвина Т.С. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 96 с.
1193901
  Кутепова Т.И. Предупреждение ошибок на уроках рисования : из опыта работы / Т.И. Кутепова. – Ленинград : Ленсовнархоз, 1962. – 96 с.
1193902
  Лукницкий И.А. Предупреждение ошибок учащихся в английском произношении / И.А. Лукницкий. – Л., 1957. – 108с.
1193903
  Лукницкий И.А. Предупреждение ошибок учащихся в английском произношении / И.А. Лукницкий. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1966. – 111с.
1193904
   Предупреждение педагогической запущенности и правонарушений школьников.. – М., 1980. – 170с.
1193905
  Бондаренко В.Ф. Предупреждение правонарушений / В.Ф. Бондаренко. – Минск : Народная асвета, 1986. – 79, [1] с. – (Учащимся о Советском государстве и праве)
1193906
  Кобец Н.г. Предупреждение правонарушений в производственном коллективе / Н.г. Кобец. – Москва, 1982. – 208с.
1193907
  Галинайтите Ю.В. Предупреждение правонарушений в среде рабочей молодежи / Ю.В. Галинайтите. – Вильнюс, 1984. – 207с.
1193908
  Давыденко Л.М. Предупреждение правонарушений в сфере хозяйственной деятельности / Л.М. Давыденко. – Киев, 1983. – 48с.
1193909
  Афанасьев В.С. Предупреждение правонарушений в трудовом коллективе : учеб. пособ. / ЛГУ им. А.А. Жданова ; [В.С. Афанасьев и др.]. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 90, [1] с.
1193910
   Предупреждение правонарушений и охрана прав несовершеннолетних.. – М., 1977. – 568с.
1193911
  Заварзин А.В. Предупреждение правонарушений на селе / А.В. Заварзин. – Воронеж, 1983. – 112с.
1193912
  Касымова М. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / М. Касымова, Р.Г. Аренберг. – Ташкент, 1972. – 163с.
1193913
  Васильев В.Л. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / В.Л. Васильев. – Ленинград, 1980. – 36с.
1193914
  Литвинов В.В. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / В.В. Литвинов. – Киев, 1980. – 48с.
1193915
   Предупреждение правонарушений несовершеннолетних.. – Минск, 1978. – 191с.
1193916
  Голубева Л.М. Предупреждение правонарушений подростков / Л.М. Голубева. – Фрунзе, 1970. – 76с.
1193917
  Кожевникова А.П. Предупреждение правонарушений среди молодежи / А.П. Кожевникова, Г.М. Миньковский. – Москва, 1971. – 80с.
1193918
   Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. – Минск, 1969. – 148с.
1193919
  Емельянов С.А. Предупреждение правонарушений средствами общего надзора прокуратуры / С.А. Емельянов. – Москва, 1980. – 119с.
1193920
  Михайленко П.П. Предупреждение преступлений - основа борьбы за искоренение преступности / П.П. Михайленко, И.А. Гельфанд. – Москва, 1964. – 203с.
1193921
  Васильев А.Н. Предупреждение преступлений / А.Н. Васильев. – Москва, 1963. – 30 с.
1193922
   Предупреждение преступлений и иных правонарушений. – М., 1986. – 302с.
1193923
   Предупреждение преступлений и судебная экспертиза.. – Москва, 1968. – 191с.
1193924
  Зеленецкий В.С. Предупреждение преступлений следователем / В.С. Зеленецкий. – Харьков, 1975. – 172 с.
1193925
  Голоднюк М.Н. Предупреждение преступности / М.Н. Голоднюк, В.И. Зубкова. – М., 1990. – 112с.
1193926
  Гринько С.Д. Предупреждение преступности в избирательном процессе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 121-122. – ISSN 1684-2618
1193927
  Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних / Антонян Ю.М. – Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1982. – 40 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде вопр. государства и права)
1193928
  Волков Ю.Н. Предупреждение производственного травматизма / Ю.Н. Волков. – Москва-Ленинград, 1964. – 95с.
1193929
  Никеров А.И. Предупреждение пунктуационных ошибок учащихся / А.И. Никеров. – Москва, 1985. – 144с.
1193930
  Костин А.Ю. Предупреждение путешествующим в тумане / А.Ю. Костин. – М., 1989. – 188с.
1193931
  Торосян К.С. Предупреждение рецидива преступлений прокуратурой / К.С. Торосян. – Ереван, 1977. – 126с.
1193932
   Предупреждение рецидива преступлений.. – Томск, 1990. – 127с.
1193933
  Токарева М.Е. Предупреждение рецидивной преступности несовершеннолнтних / Токарева М.Е. – Москва, 1971. – 21 c.
1193934
  Торосян К.С. Предупреждение рецидивной преступности средствами прокурорского надзора / Торосян К.С. – Москва, 1973. – 25 c.
1193935
   Предупреждение семейно-бытовых правонарушений.. – М., 1989. – 234с.
1193936
  Ващенко В.Ф. Предупреждение смешания сходных написаний в 4-6 классах : Автореф... канд. пед.наук: / Ващенко В.Ф.;. – Алма-Ата, 1973. – 24л.
1193937
  Пленкин Н.А. Предупреждение стилистических ошибок на уроках русского языка / Н.А. Пленкин. – М-Л, 1964. – 151с.
1193938
  Кашепов В.П. Предупреждение судом преступлений несовершеннолетних / В.П. Кашепов, Ф.П. Фурсова. – М., 1979. – 96с.
1193939
  Спешнев Ф.Ф. Предупреждение травм при занятиях гимнастикой / Ф.Ф. Спешнев. – М., 1951. – 108с.
1193940
  Шишко А.А. Предупреждение трансграничного загрязнения / А.А. Шишко. – К, 1990. – 228с.
1193941
  Попов В.И. Предупреждение трудовых споров. / В.И. Попов. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 152 с.
1193942
  Аманов Х. Предупреждение тяжких преступлений против жизни и здоровья в Туркменской ССР : учеб. пособие / Х. Аманов ; под ред. А.И. Харченко ; М-во высш. и сред. спец. образования ТССР. – Ашхабад : Респ. методкабинет Минвуза ТССР, 1986. – 119 с. – Библиогр.: с. 110-118
1193943
   Предупреждение хищений государственного и общественного имущества.. – Харьков, 1988. – 178с.
1193944
  Щербо А.Д. Предупреждение хищений государственного общественного имущества, совершаемых путем присвоения, растраты и злоупотребеления служебным положением. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Щербо А.Д.; МВ и ССО РСФСР. Свердловск.юрид.ин-т. – Свердловск, 1971. – 24л.
1193945
  Смеян Л.С. Предупреждение хищений зерна в сельском хозяйстве (по материалам Украинской ССР) : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Смеян Л.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 216 л. + Приложения: л. 212-216. – Библиогр.: л. 193-211
1193946
  Шаршеналиев А. Предупреждение хищений колхозного имущества. : Автореф... Канд.юрид.наук: 718 / Шаршеналиев А.; Всес.ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М, 1971. – 16л.
1193947
   Предупреждение хищений социалистического имущества. – Москва, 1969. – 200с.
1193948
  Ястребов В.Б. Предупреждение хищений социалистического имущества на предприятиях / В.Б. Ястребов. – Москва, 1976. – 64 с.
1193949
  Кузнецова Н.Ф. Предупреждение хулиганства / Н.Ф. Кузнецова, И.П. Портнов. – М., 1983. – 64с.
1193950
  Самвелян В.М. Предупреждение экспериментальных гиперкинезов холинолитическими соединениями из группы диэтиламинопропиловых эфиров дифенилалкокси уксусной кислоты / В.М. Самвелян, Д.А. Герасимян, 1963. – С. 11-18. – ОТд. оттиск
1193951
  Шалагинов В.К. Предупрежденная трагедия / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1980. – 558 с.
1193952
  Винникова Т.Н. Предупрежление правонарушений и перевоспитание подростков средствами школ и общественности. : Автореф... канд. пед.наук: 13/730 / Винникова Т.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 17л.
1193953
   Предуслови за нормално функциониранье на пазарот во Република Македониjа / Мишковска-Каjевска, Х. Кусакатов, Т.Б. Петковска, Петковска-Мирчевска, Митревска-Лазаревска; Льильана Мишковска-Каjевска [ та ін.] ; [ превод на англ. jазик Н. Боцевски ] ; Универзитет "Св. Кирил и Методиj", Економски институт. – Скопjе : Економски институт, 2000. – 167 с. – ISBN 9989-9707-3-3
1193954
  Возовикова Т. Предусмотрен присмотр. Олимпиады школьников решено транслировать в Интернете. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 ноября (№ 44)


  Перечень интеллектуальных состязаний, проводимых под эгидой Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), и сроки проведения очных и заочных туров будут опубликованы в ноябре. Результаты экспертной оценки заявок организаторов, предшествовавшей ...
1193955
   Предусмотрительные убийцы.. – М.
9. – 1992. – 255с.
1193956
  Рахилло И.С. Предутренние звезды / И.С. Рахилло. – Москва, 1967. – 48 с.
1193957
  Менюк Ж. Предутренним часом : стихи / Жеорже Менюк ; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1971. – 127 с.
1193958
  Петрова Е. Предучилищна педагогика / Е. Петрова. – София, 1977. – 350 с.
1193959
  Аврамова С. Предучилищното възпитание с оглед на сьветските методи / София Аврамова. – София : Кн-во на Сьюза на бьгаро-сьветск. дружества. – 80 с.
1193960
  Емельянов В.В. Предфилософия Древнего Востока как источник нового философского дискурса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С.153-163. – ISSN 0042-8744
1193961
   Предфронтальные краевые ледниковые образования. – Вильнюс, 1974. – 261с.
1193962
  Кахидзе М. Предчувствие : стихи / М.Кахидзе; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64 с.
1193963
  Брагинский А.М. Предчувствие : стихи / А.М. Брагинский. – Харьков : Прапор, 1966. – 22 с. – (Первая книга поэта)
1193964
  Пиница П.И. Предчувствие / П.И. Пиница. – Иркутск, 1968. – 19с.
1193965
  Соколов Г.Ф. Предчувствие / Г.Ф. Соколов. – Саратов, 1974. – 115с.
1193966
  Поснов Н.И. Предчувствие / Н.И. Поснов. – Тула, 1980. – 71с.
1193967
  Пыталев П.И. Предчувствие / П.И. Пыталев. – Симферополь, 1983. – 39с.
1193968
  Аршакуни О.К. Предчувствие : воспоминания о Ю.П. Спегальском / О.К. Аршакуни. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 206, [2] с.
1193969
  Богатко И.А. Предчувствие : литературно-критические статьи и очерки / И.А. Богатко. – Москва : Современник, 1990. – 301, [2] с.
1193970
  Баевский И.И. Предчувствие весны : стихи / Баевский И.И. – Калининград : Книжное издательство, 1968. – 36 с.
1193971
  Губарев В.Ф. Предчувствие весны / В.Ф. Губарев. – Челябинск, 1968. – 89с.
1193972
  Сосновский Валерий Предчувствие весны : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 13-14. – ISSN 0321-1878
1193973
  Щербаков Ю.Н. Предчувствие дороги. / Ю.Н. Щербаков. – Волгоград, 1989. – 62с.
1193974
  Песоцкий К.Ф. Предчувствие лета / К.Ф. Песоцкий. – М, 1990. – 335с.
1193975
  Шогенцуков Н. Предчувствие любви : стихи / Н. Шогенцуков. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1961. – 72 с.
1193976
  Гаврилов А.С. Предчувствие любви / А.С. Гаврилов. – Ярославль, 1968. – 47с.
1193977
  Кравцов А.А. Предчувствие любви / А.А. Кравцов. – Москва, 1980. – 110с.
1193978
  Каширин С.И. Предчувствие любви / С.И. Каширин. – Л., 1984. – 272с.
1193979
  Сапанжа Ольга Сергеевна Предчувствие музея : культурология музейности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются вопросы развития музейного организма во второй половине XX столетия. Автор представляет культурологический анализ категории "музейность"
1193980
  Кудинов В.Г. Предчувствие перемен. / В.Г. Кудинов. – Минск, 1972. – 128с.
1193981
  Волобуев А.Т. Предчувствие полета / А.Т. Волобуев. – Москва, 1978. – 112с.
1193982
   Предчувствие портрета.. – Екатеринбург, 1992. – 157с.
1193983
  Гуцало Е. Предчувствие радости : повести и рассказы / Евген Гуцало ; автор. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 384 с. : ил.
1193984
  Блинов А. Предчувствие разворота // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 12. – С. 16-23


  Криза американської адміністрації
1193985
  Хохлов С. Предчувствие. / С. Хохлов. – Краснодар, 1991. – 111с.
1193986
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга вторая : Призраки. – 1984. – 367 с.
1193987
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга третья : Единство. – 1987. – 382 с.
1193988
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга вторая : Призраки. – 1989. – 303 с.
1193989
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – Москва, 1978. – 381с.
1193990
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – Москва, 1978. – 350с.
1193991
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – Москва, 1989. – 301с.
1193992
  Заречная С.А. Предшественник / С.А. Заречная. – М, 1957. – 687с.
1193993
  Роллан Р. Предшественники / Р. Роллан. – Ленинград, 1924. – 211 с.
1193994
  Райков Б.Е. Предшественники Дарвина в России / Б.Е. Райков. – М.-Л, 1951. – 199с.
1193995
  Райков Б.Е. Предшественники Дарвина в России / Б.Е. Райков. – Ленинград, 1956. – 204с.
1193996
  Соколов В.В. Предшественники научного коммунизма. / В.В. Соколов. – Москва, 1965. – 48с.
1193997
  Малинин В.А. Предшественники научного социализма в России / В.А. Малинин, М.И. Сидоров. – Москва, 1963. – 256с.
1193998
  Каутский К. Предшественники новейшего социализма. / К. Каутский. – 4-е изд. – Москва-Птгр.
1. – 1919. – 439с.
1193999
  Каутский К. Предшественники новейшего социализма. / К. Каутский. – 2-е изд., перераб. – Москва
1. – 1920. – 368с.
1194000
  Седов М.Г. Предшественники русской социал-демократии / М.Г. Седов. – М, 1964. – 46с.
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,