Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1189001
  Залізняк Л. Проблема давньоруської народності // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 122-123
1189002
  Черняк О. Проблема давньоруської народності в етнополітичних реаліях // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 136-141


  М.О. Максимович, М.І. Костомаров, В.Б. Антонович, М.С. Грушевський видали низку публікацій , що за своїм змістом заперечували існування давньоруської народності.
1189003
  Брайчевський М. Проблема давньослов"янської ієрогліфіки // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 41-64. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
1189004
  Мороз С.А. Проблема датского яруса Русской платформы / С.А. Мороз. – Киев, 1967. – 36с.
1189005
   Проблема движения в теории гравитации Эйнштейна : сб. науч. трудов. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1981. – 149с.
1189006
  Іщук-Пазуняк Проблема двійника в поемах Івана Франка "Поєдинок" і "Похорон" // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 204-214. – ISBN 978-966-355-044-2
1189007
  Федух І. Проблема двосторонніх відносин у сучасній громадській думці України та Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 143-145.
1189008
  Гальченко Г.И. Проблема двух направлений интеллектуального развития : лекция шестая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Бондарь И.А., Локтионов С.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 60, [4] с. – ISBN 978-966-2297-06-5
1189009
  Зинкевич Н. Проблема деволюции Шотландии и поиск путей ее решения в 1979-1997 гг. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 94-101. – ISSN 2077-7280
1189010
  Гудзенко В. Проблема деградації особистості та її художнє втілення в новелістиці Василя Портяка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 119-123


  Статтю присвячено порівняльному аналізові художнього втілення проблеми деградації особистості у новелах різного творчого періоду В. Портяка. Цей аспект порівняльного вивчення новел письменника ще не досліджений. Усвідомлення причин проблеми деградації ...
1189011
  Пахарева Т.А. Проблема дегуманизации культуры в киносценарии Л. Лунца "Восстание вещей" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 290-295. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1189012
  Шведова А.Н. Проблема дезинтеграционных процессов на примере Брекзита / А.Н. Шведова, Д.С. Шведова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 145-151. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
1189013
  Філіппов М.О. Проблема дезінформації як предмет аналізу в сучасних психологічних дослідженнях / М.О. Філіппов, Д.С. Зубовський // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 4 (35). – С. 286-291


  У статті розглянуто проблему соціально- психологічного феномену дезінформації як предмету розробки та аналізу в сучасних науково-психологічних дослідженнях.
1189014
  Лабенко О.А. Проблема делімітації омонімії та полісемії у французькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Статтю присвячено проблемі омонімії та полісемії у французькій мові. Розглядаються випадки виникнення нових значень слів, у результаті процесу метафоризації. Проаналізовано слова - омоніми, що утворилися внаслідок розпаду значень полісемічного слова.
1189015
  Логачова Маріанна Проблема демаркації раціонального та ірраціонального в праві // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.157-162. – ISSN 1728-3671
1189016
  Викторов Э.М. Проблема демократии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 10. – С. 60-65. – ISSN 2073-9702
1189017
  Ротар Н. Проблема деокупації/інтеграції Криму та Донбасу в стратегії парламентської діяльності політичної партії "Народний фронт" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 139-153. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
1189018
  Тукаленко Інна Анатоліївна Проблема держави в історіософській концепції В.Липинського в контексті європейської консервативної думки : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Тукаленко Інна Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1189019
  Тукаленко Інна Анатоліївна. Проблема держави в історіософській концепції В.Липинського в контексті Європейської консервативної думки : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Тукаленко Інна Анатоліївна.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 194л. – Бібліогр.:л.172-175
1189020
  Чаркіна М.В. Проблема держави у творах православних мислителів XIX ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 43-45
1189021
  Шниркова К.В. Проблема державного боргу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 138-142
1189022
  Вовк Я.О. Проблема державного підпорядкування конфесійної політики в II Речі Посполитій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 157-161. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто генезис деяких управлінських структур II Речі Посполитої протягом 20-х рр. XX ст. Зроблено спробу аналізу впливу численних реструктуризацій на внутрішню конфесійну та національну політику держави.
1189023
  Панищев А.Л. Проблема деструкции государственности. Прайдовое право животного мира и закон человеческого общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 50-55. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются виды права в их взаимосвязи. Выделяется понятие прайд, употребляемое при описании жизни хищников. Понятие прайдового права истолковывается применительно к тем сообществам людей, в которых степень раскрытия естественного права и ...
1189024
  Ярошевский М.Г. Проблема детерминизма в психофизиологии ХІХ века / М.Г. Ярошевский. – Душанбе, 1961. – 436с.
1189025
  Мацько О. Проблема дефініції терміна "оказіоналізм" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 105-117. – ISSN 0320-3077
1189026
  Суховолець Ірина Проблема дефініювання "міжнародний конфлікт" у науковій літературі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 119-127. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1189027
  Сова О.Ю. Проблема дефіцитності державного бюджету і шляхи її розв"язання : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 83-87. – Бібліогр.: 4 назви
1189028
  Красільчук Я. Проблема дефіциту державного бюджету в країнах PIGS // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 218-219


  Країни PIGS або також часто використовується абревіатура PIIGS являє собою групу країн, що загрожують стабільності Євросоюзу. У неї входять: Португалія (Portugal - P), Ірландія (Ireland-I), Італія (Italy - I), Греція (Greece - G) і Іспанія (Spain - S). ...
1189029
  Мельник М. Проблема деформацій правосвідомості у вітчизняній філософсько-правовій думці кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 16-21. – ISSN 2524-0129
1189030
  Козлова Н.А. Проблема деятельности и эстетический субъект. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Козлова Н.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1973. – 18л.
1189031
  Конотоп М.В. Проблема джерел та чинників інфляції в валютних союзах : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.247-251. – Бібліогр. вкінці ст.
1189032
  Якушева Галина Ивановна Проблема диагности организаторских возможностей школьников в игровой деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Якушева Галина Ивановна; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1974. – 18л.
1189033
  Попиашвили А.Д. Проблема диалектики в философии И.Г.Фихте : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Попиашвили А.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
1189034
  Вдовиченко В.Г. Проблема диалектической взаимосвязи социальной и логико-гносеологической обусловленности содержания интуиции // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
1189035
  Сахадзе С.Г. Проблема диалектных влияний в процессе формирования французского письменно-литературного языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сахадзе С. Г. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 18 с.
1189036
  Сиверцев М. Проблема диалога культур в американской культурологии на рубеже 70-80-х годов // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 67-79
1189037
  Перегуда А. Проблема диверсифікації портфелю цінних паперів та метод обчислення його дисперсії // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 189-190. – ISBN 978-966-188-137-1
1189038
  Гайнутдинов Равиль Камилевич Проблема дискретности и непрерывности в свете диалектики определенности и неопределености : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гайнутдинов Равиль Камилевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 21л.
1189039
  Марченко М.В. Проблема дискреційних повноважень в публічному праві // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 175-180. – ISBN 978-617-7293-17-9
1189040
  Шиліна Н.Є. Проблема дистанційного навчання у закладах вищої освіти в умовах карантину // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 120-127. – ISSN 2414-5076
1189041
  Півнюк Надія Проблема дитячого читання в національному вимірі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-21
1189042
  Антонов В.О. Проблема диференціації та класифікації структури системи національної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 147-151. – ISSN 1563-3349
1189043
  Хоменко Н. Проблема дифузії у фольклорі: український жорстокий романс // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 87-95. – ISSN 0236-1477


  Дифузія у фольклорі вивчається крізь призму народного романсу, який виник унаслідок взаємодії книжної та фольклорної традиції. На конкретному прикладі розглянуто проникнення в усну традицію літературного тексту, у результаті чого відбулося зміщення ...
1189044
  Вольтер Моника Проблема дифференциации обучения в советской педагогике и практике общеобразовательной школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Вольтер Моника ; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1977. – 25 с. – Бібліогр.: с. 25
1189045
  Шев"як О.В. Проблема дихотомії приватного і публічного права в сучасній юриспруденції: теоретико-методологічні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 81-88. – ISSN 1563-3349
1189046
  Десятник В.О. Проблема діалектичної логіки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
1189047
  Мелащенко О.М. Проблема діалогічності та сучасна ціннісна орієнтація студентства технічного університету // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 36-41. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
1189048
  Колотілова Н.А. Проблема діалогу в філософії початку і середини XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Проблема діалогу є однією з фундаментальних проблем філософії ХХ ст. У статті розглядаються три підходи до цієї проблеми. Перший підхід - філософія мови В.М. Волошина та М.М. Бахтіна. Другий - діалогічна антропологія М. Бубера. Третій - філософська ...
1189049
  Назаренко О.А. Проблема діалогу та етичні аспекти у діалогічній версії філософської антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 100-107. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто різноманітні філософсько-антропологічні концепції діалогу.
1189050
  Назаренко О.А. Проблема діалогу. Від "Я" до "Іншого" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 300-301. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1189051
  Корнійчук Ю. Проблема діаспори в сучасному православ"ї // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 284-292. – ISBN 978-966-7379-86-5
1189052
  Книжник Т.О. Проблема добра и зла в философском наследии Е.И. Рерих // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2012. – № 2 (44). – С. 4-57
1189053
  Гальченко Г.И. Проблема добра и зла. Загадка сфинкса : лекция третья из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Брицкая И.В., Локтионов А.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 48, [4] с. – ISBN 978-966-2297-03-4
1189054
  Миронова С.М. Проблема добра і зла у творчості українських класиків // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 33. – С. 17-21
1189055
  Молчанов В. Проблема добробуту населення України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. в наукових творах учених Інституту історії України // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 329-350
1189056
  Моісеєва А. Проблема доведення суб"єктивної частини злочину, передбаченої Конвенцією про заборону фінансування тероризму 1999 року / А. Моісеєва, М. Гнатовський // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 43-49. – ISSN 1814-3385


  В цій статті досліджується складна суб"єктивна частина злочину фінансування тероризму за Конвенцією про заборону фінансування тероризму 1999 року. Розглядається і тлумачиться визначення необхідного суб"єктивного стану особи, яка скоює терористичний акт ...
1189057
  Уколова Ю.С. Проблема доверия к другому в коммуникативной философии // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 175-181. – ISSN 1728-3671
1189058
  Грущинський І. Проблема договірного регулювання відносин у підприємництві // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 153-154


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1189059
  Чертков А.Н. Проблема договорных отношений между Российской Федерацией и её субъектаи // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.49-61. – ISSN 1811-9018
1189060
  Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. / К.С. Юдельсон. – М, 1951. – 296с.
1189061
   Проблема долговечности документов и бумаги. – М-Л, 1964. – 127с.
1189062
  Богданов О.С. Проблема долларовых расчетов стран стерлинговой зоны в послевоенных период (1946-1957 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Богданов О. С.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош., Каф. междунар. экон. и валют.-финанс. отнош. – М., 1958. – 16л.
1189063
  Розумний М. Проблема Донбасу і Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 вересня (№ 167). – С. 5


  Виклик і відповідь для України.
1189064
  Скальська Д.М. Проблема доскональності в естетиці персоналізму // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 38-41. – ISSN 1729-360Х
1189065
  Кульчинський О.Б. Проблема дослідження ідіостилю в османістиці // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 38-47. – ISSN 1682-671Х
1189066
  Ісраїлова Р. Проблема дослідження людини в сучасній біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1189067
  Галацька В.Л. Проблема дослідження українського вертепу у науковій творчості М. Маркевича // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 8-9
1189068
  Демчук Т.В. Проблема дослідження явища синонімії в сучасній китайській мові (на матеріалі праць зарубіжних синологів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 110-114
1189069
  Васенин В.Г. Проблема достоверности в оценке численности электората США (1770-е - 1840-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-47. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1189070
  Єрменчук Х.М. Проблема досудового врегулювання господарських спорів в Україні та досвід зарубіжних країн / Х.М. Єрменчук, В.В. Рєзнікова // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 55-56. – ISSN 2308-9636
1189071
  Каневський І.О. Проблема дотримання прав і свобод людини в умовах демократичного транзиту // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 108-115


  Розглядається проблема дотримання прав та свобод людини і громадянина в умовах демократичного транзиту. При цьому аналізуються різні моделі демократичного транзиту, розглядається вплив на даний процес політичної культури і політичних традицій. Також ...
1189072
  Яворська Н.О. Проблема дотримання принципів трудового права при здійснення кодифікації законодавства про працю // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 230-232. – ISBN 978-617-7069-52-1
1189073
  Несвіт А. Проблема драматизації у новелах В.Стефаника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 202-205. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1189074
  Барон Л.И. Проблема дробления горных пород взрывом / ред. Л.И. Барон. – Москва : [Б. и.], 1959. – 128 с.
1189075
  Вавина Э.Г. Проблема Другого у Ж.-П. Сартра и Э. Гуссерля // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 17-33. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1189076
  Дубровский Д.И. Проблема духа и тела: возможности решения // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.92-107. – ISSN 0042-8744
1189077
  Климова В. Проблема духовно-морального виховання дітей у творчій спадщині В.О. Сухомлинського // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 153-168. – ISSN 2077-1827
1189078
  Лукьянов А.В. Проблема духовного "Я" в философии И.Г.Фихте / А.В. Лукьянов. – Уфа, 1993. – 190с.
1189079
  Стопнюк Л.Г. Проблема духовного протистояння тоталітаризму у романі Т. Осьмачки "Ротонда душогубців" / Л.Г. Стопнюк, В.П. Атаманчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 88-. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1189080
  Сурмак Ю.Р. Проблема духовного розвитку особистості і космізації людської свідомості у вченні В. Вернадського / Ю.Р. Сурмак, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 184-193. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
1189081
  Тарасов Г.С. Проблема духовной потребности (на материале муыкального восприятия) / Г.С. Тарасов. – Москва : Наука, 1979. – 191 с.
1189082
  Стебакова Н.К. Проблема духовной свободы в поэзии В.В.Маяковского. / Н.К. Стебакова. – Ростов-на-Дону, 1970. – 27 с.
1189083
  Веркалец М.Н. Проблема духовности тюркских народов в исследованиях А.Е. Крымского / М.H. Веркалец. – Киев : Школяр, 1994. – 148 с. – ISBN 5-7707-7430-4
1189084
  Караульна Н.В. Проблема духовності в контексті культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Аналізуються різні інтерпретації поняття культури у двох філософських парадигмах - Модерні та Постмодерні. Особлива увага приділяється розгляду проблеми духовності.
1189085
  Шавріна І.В. Проблема духовності людини в філософії Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1189086
  Лашкарадзе Д.В. Проблема европеизма в грузинской литературе : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.03 / Лашкарадзе Д.В. ; АН ГрузССР , Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1977. – 35 с.
1189087
  Лашкарадзе Д.В. Проблема европеизма в грузинской литературе / Д.В. Лашкарадзе. – Тбилиси, 1987. – 213с.
1189088
  Рахманинов Ю.Н. Проблема европейской безопасности : исторический опыт ее решения 1917-1977 / Ю.Н. Рахманинов. – Москва : Мысль, 1979. – 350 с.
1189089
  Малеша Александр Проблема европейской безопасности во внешней политике Польской Народной Республики в 70-е годы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Малеша Александр ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 17 с.
1189090
  Сава-Чайка Эльжбета Проблема европейской безопасности во внешней политике Польши (1926-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Сава-Чайка Эльжбета ; МВССО УССР ; КГУ. – Киев, 1983. – 18 с.
1189091
  Сава-Чайка Эльжбета Проблема европейской безопасности во внешней политике Польши 1926-1939 гг. : Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Сава-Чайка Эльжбета ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 182 л. – Бібліогр.: л. 164-183
1189092
  Дем"янчук Т. Проблема евтаназії в науці кримінального права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 340
1189093
  Турчин М. Проблема евфемізмів у сучасній німецькій мові / М. Турчин, В. Турчин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 127-137. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1189094
  Саранцев Ф.П. Проблема единсва практической и познавательной природы эксперимента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Саранцев Ф. П.; МВССО РСФСР, Том.ГУ. – Томск, 1979. – 23л.
1189095
  Мунасыпова Венера Ахметовна Проблема единства абстрактного и конкретного в преподавании предметов естественно-математического цикла : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мунасыпова Венера Ахметовна; МП Казахской ССР. Кахзахский пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1973. – 20л.
1189096
  Мартыненко Г.М. Проблема единства автономии и гетерономии в эволюционном процессе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Мартыненко Г.М.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1975. – 24л.
1189097
  Сисакян Н.М. Проблема единства внешнего и внутреннего в биологическом обмене веществ / Н.М. Сисакян. – М, 1952. – 32с.
1189098
  Тонконогов В.Г. Проблема единства и взаимодействия социального и индивидуального в интонационной характеристике говорящего (эксперим.-фонет. исследование на матер. англ. радиоинтервью). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тонконогов В.Г.; Москов. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 23л.
1189099
  Гринько Владимир Николаевич Проблема единства исторического процесса. (Филос.-метдол. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гринько Владимир Николаевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1189100
  Исмоилов М. Проблема единства материального мира в философии и естествознании. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Исмоилов М.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 20л.
1189101
  Сеник Т.В. Проблема единства мира в свете научных данных современной физики и астрономии : Автореф... канд.филос.наук: / Сеник Т.В.; АН УССР.Секция обществ.наук. – Киев, 1965. – 15с.
1189102
  Грибанов Д.П. Проблема единства мира в свете современной науки : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Грибанов Д. П. ; ВПШ при ЦК КПСС , Каф. маркс.-лен. философии. – Москва, 1969. – 23 с.
1189103
  Никитин В.Н. Проблема единства негритянского движения США (вторая половина 50-х начало 70-х гг ХХ в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Никитин В. Н.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М., 1979. – 19л.
1189104
  Коган С.Б. Проблема единства нравственной цели и средств ее достижения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Коган С.Б. ; Харьк .гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 27 с.
1189105
  Макеев С.А. Проблема единства профсоюзного движения Мексики (в 30-е гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Макеев С. А.; Высш. шк. профдвиж. ВСЦПС. – М., 1968. – 20л.
1189106
  Длугач Т.Б. Проблема единства теории и практикив немецкой классической философии / Т.Б. Длугач. – М., 1986. – 149с.
1189107
  Абдуллина Г. Проблема единства экономической теории и практики в строительстве коммунизма : Автореф... Канд.эконом.наук: / Абдуллина Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 20л.
1189108
  Шишатский С.П. Проблема единственности решений задач Коши для вырождающихся уравнений / С.П. Шишатский; АН СССР, Сибирск. отд., Вычислит. центр. – Новосибирск, 1982. – 126с.
1189109
  Миронцов Микита Проблема еквівалентності в обернених задачах електрометрії нафтогазових свердловин // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 106-107. – Бібліогр.: с. 107. – ISSN 0869-0774
1189110
  Сторожук І.Я. Проблема еквівалентності у працях вітчизняних перекладознавців // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 163-172


  У статті висвітлено основні етапи розвитку вітчизняної теорії перекладу та відображення теорії еквівалентності в працях найвідоміших наших перекладознавців. В статье освещаються главные этапы развития отечественной теории перевода и отображение теории ...
1189111
  Хамітов Н.В. Проблема екзистенціалів та екзистенціальних вимірів буття людини (метаантропологічний аналіз позиції Серена К"єркегора) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – C.12-16
1189112
  Супрун А.Г. Проблема екзистенційного виміру буття людини у творчості українських філософів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 10-16
1189113
  Полохова Н.В. Проблема екзистенційної самотності в романі В. Підмогильного "Невеличка драма" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 178-185. – ISBN 978-966-551-315-5
1189114
  Сафранов Т.А. Проблема екологізації рекреаційно-туристичної діяльності в Україні / Т.А. Сафранов, Л.М. Полетаєва // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 51-61. – ISSN 1992-4224
1189115
  Полякова С.В. Проблема екології душі в прозі О. Гончара та Б. Харчука // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 185-192
1189116
  Марцінко Т.І. Проблема екології української мови // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 79-84. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
1189117
  Чайковська Г.Б. Проблема екологічного виховання дітей у педагогічній системі Марії Монтесоррі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 204-208. – Бібліогр.: с. 207. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1189118
  Шамлян К. Проблема екологічного виховання у вищій школі. // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 45-49.
1189119
  Горбатюк Н.М. Проблема екологічного виховання у вітчизняній педагогічній спадщині // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 44-52. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
1189120
  Чеболда І. Проблема екологічної безпеки геосистем та регіональна система оперативного (кризового) моніторингу природного середовища (на прикладі Тернопільської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 188-192 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1189121
  Боровик М. Проблема економічних перетворень в ідеології українського анархізму 1917-1921 рр. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-51
1189122
  Стрелюк О.В. Проблема економічного зростання в Україні та засоби його економіко-математичного моделювання // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 92-103. – (Економічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 2306-4242
1189123
  Гіптерс З.В. Проблема економічної освіти дітей і дорослих на західноукраїнських землях у педагогічній теорії (ХІХ - перша половина ХХ століть) / З.В. Гіптерс, М.С. Коваль, М.І. Кусій // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 5-13. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1189124
  Северин-Мрачковська Проблема економічної свободи у філософії економіки / Северин-Мрачковська, А. Мюллер // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 66-69. – ISBN 978-966-285-572-2
1189125
  Захарова В.О. Проблема екоправового виховання у світлі етнологічної концепції Л. М. Гумільова // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 268-274. – ISSN 0201-7245
1189126
  Бондажевська Л.С. Проблема експлікації поняття "помилка" в неформальних дослідженнях аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Бондажевська Людмила Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1189127
  Бондажевська Л.С. Проблема експлікації поняття "помилка" в неформальних дослідженнях аргументації : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Бондажевська Людмила Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ : [Б. и.], 2015. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 175-190
1189128
  Скринька Д.В. Проблема екстерналій (зовнішніх ефектів) в міжнародному публічному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 103-110
1189129
  Зеленцова В. Проблема ексфарсису в новелі Р. Акутагава "Муки пекельні" та новелі Г. Джеймса "Мадонна майбутнього" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 107-114
1189130
  Аль-Михлафі Мурад Абдулла Проблема електромагнітної сумісності у супутникових системах зв"язку Єменскої республіки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.13 / Аль-Михлафі-Мурад Абдулла; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2001. – 15 с.
1189131
  Гончаренко О.В. Проблема емансипації жінки в педагогічному доробку Антона Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 122-126. – ISBN 978-966-698-257-8
1189132
  Пашук А. Проблема емансипації у філософському діалозі І. Франка "На зламі віку" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.7-18. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1189133
  Литвинова І.В. Проблема еміграції в новелі В.Стефаника "Камінний хрест" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 34. – С. 9-12
1189134
  Золотарьова Я. Проблема еміграції євреїв з Радянського Союзу в ізраїльсько-радянських відносинах 1948 - 1967 рр. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 144-148. – ISBN 978-966-171-651-2
1189135
  Палій О. Проблема еміграції у художній творчості (на матеріалі романів Мілана Кундери) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 361-368
1189136
  Громик Л. Проблема еміграції української молоді у публістиці Богдана Лепкого // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 60-61
1189137
  Жванія Т.В. Проблема емоційної готовності студентів-психологів до професійной дияльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 60-74. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1189138
  Маєвська М.М. Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Маєвська Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 229 арк. – Додатки: арк. 223-229. – Бібліогр.: арк. 207-222
1189139
  Маєвська М.М. Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Маєвська Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1189140
  Гнезділов Д.Ю. Проблема емпатії в психологічній науці // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 33-38
1189141
  Десятник В.О. Проблема емпіричного базису наукових теорій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 4-11. – ISSN 2222-5374
1189142
  Гулий О. Проблема енергетичної безпеки України на тлі газового конфлікту між Україною та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 39-40
1189143
  Зеленко В.А. Проблема енергоефективності у моделі сталого розвитку України: досвід ЄС / В.А. Зеленко, Я.І. Ференчак, Н.М. Зеленко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 18-23. – ISSN 2071-4653
1189144
  Феизов Э.З. Проблема естественнонаучного познания психики в свете диалектического материализма. : Автореф... канд. филос.наук: / Феизов Э.З.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Филос. ф-тет. – Л., 1955. – 13л.
1189145
  Бугаєць Н.А. Проблема естетичного виховання в історико-педагогічному дискурсі // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 166-173. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1189146
  Тушинський О.Д. Проблема естетичного і процес художньої творчості. : Дис... канд. філософ.наук: / Тушинський О.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 198л. – Бібліогр.:л.189-198
1189147
  Гаврилюк П.І. Проблема естетичного і теорія управління / П.І. Гаврилюк. – Київ, 1970. – 200с.
1189148
  Дорога А.Є. Проблема естетичного: класичні основи аналізу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 19-24
1189149
  Степенко Л.П. Проблема етичних цінностей Заходу і Сходу: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 160-164. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Мета запропонованої роботи - проаналізувати та освітити спектр етичних цінностей Заходу та Сходу; на цій підставі побудувати порівняльну характеристику традиційих морально - етичних поглядів. The aim of the work wich we are proposed is to explore end ...
1189150
  Шептицька Т. Проблема етнічної маргінальності у малій прозі Григора Тютюнника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-33. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проблема етнічної марґінальності на сьогодні є однією з найважливіших та найактуальніших для українознавчої науки. У статті зроблено спробу визначити та проаналізувати це суспільно-культурне явище, використовуючи твори української літератури. Григір ...
1189151
  Лєбєдєва О.В. Проблема етногенезу українського народу в працях Л. Залізняка // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 75-79


  "Статтю присвячено вивченню проблеми етногенезу українців у працях Леоніда Залізняка, який переконливо доводить наукову обґрунтованість ранньосередньовічної концепції походження українців та важливість її утвердження в українській науці, освіті та ...
1189152
  Кириченко Ю. Проблема етногенезу українців в історіографічних дослідженнях радянських вчених // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 93-98. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядаються історіографічні дослідження радянських вчених, присвяченіпроблемі етногенезу українського народу. В статье рассматриваются историографические исследования советских ученых, посвященные проблеме этногенеза украинского народа. An ...
1189153
  Лєбєдєва О. Проблема етногенезу українців в українознавчих дослідженнях кінця XIX- початку XXI століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – C. 68-72
1189154
  Кислий Проблема етногенезу українців у сучасній українській історіографії / Кислий, Мартін-Олександр // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 58-61. – ISBN 978-966-493-651-1
1189155
  Наливайко С.С. Проблема етнодержавної інтерпретації салтово-маяцьких старожитностей на території Лівобережної України (VIII-X ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 348-359
1189156
  Бойко С. Проблема етнозбереження і консолідації українського суспільства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 82-85. – ISBN 978-966-439-357-4
1189157
  Челноков М.В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам"яток ранньоримської доби в науковій літературі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Челноков Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1189158
  Челноков М.В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам"яток ранньоримської доби в науковій літературі : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Челноков Максим Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. археології та музеєзнавства. – Київ, 2015. – 221 л. – Бібліогр.: л. 185-221
1189159
  Пендзей І.В. Проблема етнонаціоналізму, виникнення угорської меншини як політичний наслідок мирного врегулювання в Європі після Першої світової війни // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 325-331. – ISBN 978-966-428-305-9
1189160
  Корній Л. Проблема етнонаціональної ідентичності українського музичного мистецтва // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 19. – С. 6-16. – ISSN 2413-4767
1189161
   Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України : доповіді міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х томах / Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ та ін.; [ редкол.: Данилишин Б.М., Пантелеєнко В.М., Мірошниченко О.В. та ін. ]. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4778-9
Т. 1. – 2008. – 244с.
1189162
   Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України : доповіді міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х томах / Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ та ін.; [ редкол.: Данилишин Б.М., Пантелеєнко В.М., Мірошніченко О.В. та ін. ]. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4779-6
Т. 2. – 2008. – 343с.
1189163
  Ковальчук Т. Проблема ефективного землекористування а Україні / Т. Ковальчук, О. Розинка // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 36-46. – ISSN 1605-2005
1189164
  Льовкіна О.Г. Проблема ефективної діяльності в концепції Дж. Дьюї // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.222-227
1189165
  Прокоф"єв А.Г. Проблема ефективної структуризації оборонного бюджету України / А.Г. Прокоф"єв, О.М. Чистик // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 277
1189166
  Гончарук В.П. Проблема ефективності виборчої системи сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)


  Досліджується проблема ефективності виборчих систем на прикладі виборчої системи сучасної України.
1189167
  Радіонов Ю.Д. Проблема ефективності використання бюджетних коштів : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 47-55 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1189168
  Оніщенко Н.М. Проблема ефективності законодавства та сучасний розвиток // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 3-6.
1189169
  Карвацька С.Б. Проблема ефективності законодавчої політики як основного напрямку юридичної політики держави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 14-20. – (Правознавство ; Вип.333)
1189170
  Харькова Є.Д. Проблема ефективності інноваційних освітніх процесів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 383-392. – ISSN 2312-5993
1189171
  Артамонова І.М. Проблема ефективності інтернет-ЗМІ // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 27-33
1189172
  Новіков Д.О. Проблема ефективності національного трудового права в умовах глобалізації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 230-239. – ISSN 2524-0323
1189173
  Андрєєва К.І. Проблема ефективності політики контртероризму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 216-218
1189174
  Усенко І. Проблема ефективності права в дослідженнях українських вчених: історіографічний аспект / І. Усенко, А. Іванова // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 468-475. – ISBN 978-966-7067-18-2
1189175
  Романовська Л.І. Проблема ефективності роботи дитячих громадських об"єднань у процесі соціального виховання // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 2. – С. 19-23. – ISSN 1817-3764
1189176
  Герасимчук Н.В. Проблема ефективності системи міжнародних інституцій під егідою ООН // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 152-163
1189177
  Савченко А.С. Проблема ефективності тестування дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 163-167
1189178
  Вороненко О.М. Проблема ефективності управління державою за умов парламентаризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-101. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема ефективності виконавчої влади в контексті проблем розвитку партійної системи. Розглядається механізм коаліційного будівництва як інструменту раціоналізації політичного процесу.
1189179
  Костюк Н.П. Проблема ефективності юридичного механізму правозастосування як особливої форми управління // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 94-99. – ISSN 1563-3349
1189180
  Папава В.Г. Проблема ефекту швидкого старту і просторове порівняння показників економічного зростання (на прикладі країн Східного партнерства) // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 59-66 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1189181
  Гогуля М. Проблема єврейської ідентичності у прозі Данила Кіша // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 139-143. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1189182
  Гнип О. Проблема європейської енергетичної безпеки в контексті сучасних німецько-російських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 30-31
1189183
  Константинов В.Ю. Проблема європейської регіональної стабільності в контексті розширення НАТО ( 90-ті роки.) : Автореф...канд. політичних наук: 23.00.04 / Константинов В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
1189184
  Константинов Віктор Юрійович Проблема європейської регіональної стабільності в контексті розширення НАТО ( 90-ті роки.) : Дисерт...канд.політ.наук.Спеціальність 23.00.04 / Константинов Віктор Юрійович; КУ ім.Т.Шевченка.Ін-т міжнар.відносин. – Київ, 2000. – 200л. – Бібліогр.:л.172-200
1189185
  Мосенкіс Юрій Леонідович Проблема єдиного походження мов в історії мовознавства : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.19 / Мосенкіс Юрій Леонідович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 156л. – Бібліогр.:л.140-156
1189186
  Мосенкіс Юрій Леонідович Проблема єдиного походження мов в історії мовознавства : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.19 / Мосенкіс Юрій Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 12л.
1189187
  Сеник Л. Проблема єдності ("єдиного потоку") української літератури ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 3-9. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)


  Єдність українства як феномену літератури розкривається в контексті комплексного підходу до письменства з урахування націотворчого, ідейно-естетичного та рецептивного аспектів, оскільки функціонування літератури неможливе поза системою: ...
1189188
  Носовець А.Я. Проблема єдності моралі та політики в українському суспільстві // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 152-153
1189189
  Десятник В.О. Проблема єдності наукового методу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (63). – С. 4-11. – ISSN 2222-5374


  Пробно висунута автором цієї статті фундаментальна логіко-методологічна концепція критично-правового мислення грунтується на одному із впливових напрямків західної філософії науки "критичний розум". Ця філософія науки дотримується концепції єдності ...
1189190
  Ракітянська Л. Проблема єдності раціонального та чуттєвого в розвитку пізнавальних здібностей // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 23-29. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1189191
  Кравченко Т.А. Проблема єдності термінолопї в державному управлінні продовольчою безпекою України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 121-124. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1189192
  Крот В. Проблема єдності українських земель у творчій спадщині М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-34. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему єдності українських земель у творчій спадщині М. Грушевського. In the article light upon is problem of consolidation Ukrainian lands in Grushevsky"s scientific investigation.
1189193
  Довбищенко М. Проблема єдності християнства в працях митрополита Іларіона Огієнка // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 118-120. – ISBN 978-617-640-241-1
1189194
  Гуцало С.Є. Проблема Єрусалима в діяльності Ліги арабських держав (ЛАД) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 102-112. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1189195
   Проблема жанра. – Душанбе, 1984. – 80с.
1189196
  Концур Ю.О. Проблема жанра в теоретической мысли XVIII века // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 22-28. – ISBN 966-72-77-79-8
1189197
  Орфанова А.Н. Проблема жанра военной повести в советской литературе периода Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Орфанова А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
1189198
  Мадиев С. Проблема жанра латифа (на матер. тадж. и узб. фольклора) : Автореф... канд. филол.наук: / Мадиев С.; Самарк.ГУ. – Самарканд, 1969. – 29л.
1189199
  Косиков Г.К. Проблема жанра романа и французский "новій роман" (На матер. творч. Натали Саррот_ : Автореф... канд. филол.наук: / Косиков Г. К.; МГУ, Филол. фак. – М., 1972. – 21л.
1189200
  Зельцер Л.З. Проблема жанра современной советской лирической повести : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Зельцер Л.З.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Комсомольск-на-Амуре, 1971. – 23л.
1189201
  Вагнер Г.К. Проблема жанров в древнерусском искусстве / Г.К. Вагнер. – Москва : Искусство, 1974. – 265 с.
1189202
  Фрейлих С.И. Проблема жанров в советском киноискусстве / С.И. Фрейлих. – Москва, 1974. – 48с.
1189203
  Юр"єва Н.С. Проблема жанрового синтезу в романі Цзю Ба-Дао "Вампіри. 2005" / Н.С. Юр"єва, В.В. Селігей // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 274-276. – ISBN 978-966-921-000-5
1189204
  Морозова О.О. Проблема жанрової ідентифікації авторської колонки // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 97-106


  Аналізується специфіка текстів авторських колонок. Викладено також аргумен ти, які свідчать, що сьогодні авторська колонка функціонує в українській пресі як самостійний жанр. The article analyzes a specificity of texts columns. It is presented also ...
1189205
  Васьків М.С. Проблема жанрової сутності роману у віршах І. Багряного "Скелька" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 33-43. – (Філологічні науки ; № 2)
1189206
  Цікавий С. Проблема жанрової трансмісії думи: від підробок до жанротворення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 124-133. – ISSN 1728-9572
1189207
  Овчаренко Світлана Володимирівна Проблема жанру у класичній та некласичній естетиці : Дис... доктора філософ.наук: 09.00.08 / Овчаренко Світлана Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 398л. – Бібліогр.:л.383-398
1189208
  Овчаренко Світлана Володимирівна Проблема жанру у класичній та некласичній естетиці : Автореф... доктора філософськихнаук: 09.00.08 / Овчаренко Світлана Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 34л.
1189209
  Бобров О.Е. Проблема жизни и смерти. Эвтаназия: убийство или милосердие? // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 13 (628). – С. 16-20
1189210
  Яковлев В.А. Проблема жизни: метафизические и естественно-научные аспекты // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 31-46. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1189211
  Зьолковський Н. Проблема житлового забезпечення студентів вищих навчальних закладів Львова у 1944–1965 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 175-185. – ISSN 2222-5250


  На основі архівних матеріалів Державного архіву Львівської області розгядається забезпеченість студентів вищих навчальних закладів Львова житлом в перше повоєнне двадцятиріччя. "Більшість гуртожитків розташовані на відстані 0,5-1,5 км від головних ...
1189212
  Субх Алі Проблема життя та смерті в процесі розвитку арабської поезії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-67. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Розглядається на новітніх наукових матеріалах процес розвитку в арабській поезії одвічної філософської проблеми життя і смерті.
1189213
  Качан Т. Проблема жіночої дружби і зіставлення характерів у прозі Лесі Українки, Оксана Забужко та Світлани Йовенко: асоціативна паралель // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 162-168. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1189214
  Качак Т. Проблема жіночої дружби і зіставлення характерів у прозі Лесі Українки, Оксани Забужко, Світлани Йовенко: асоціативна паралель // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 410-427. – ISBN 978-966-600-358-7
1189215
  Лопушан Т. Проблема жіночої емансипації у творах Івана Франка та Стефана Жеромського / Т. Лопушан, Т. Савенко // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (15). – C. 106-114. – ISSN 2415-8828
1189216
  Антонова П О. Проблема жіночої освіти в педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 69-78. – ISSN 2312-5993
1189217
  Супрун Л.В. Проблема журналістської двомовності: теоретичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 12-17


  У статті здійснено спробу дослідження двомовності як лінгвокогнітивної проблеми. Індивідуально-авторська двомовність розглядається в аспекті діакартини світу. З"ясовується роль конвергенції, дивергенції й особливо інтерференції в її побудові. ...
1189218
  Бондаренко І.С. Проблема журналістської етики в контексті освітніх та соціально-професійних трансформацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджено основні тенденції розвитку професійної освіти журналістів, визначено роль духовно-морального концепту у формуванні професійних компетенцій майбутнього медіафахівця. The article deals with the main tendencies of development of ...
1189219
  Ядренко М. Проблема з Х+1 // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 74. – ISSN 1029-4171
1189220
  Линовицька О.В. Проблема забезпечення відповідності змісту освіти загальнолюдським цінностям і стандартам // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 242-249
1189221
  Сотнікова Ю.В. Проблема забезпечення гендерної рівності в Україні в контексті євроінтеграції / Ю.В. Сотнікова, Е.Р. Степанова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 239-245. – ISSN 2222-4459
1189222
  Сотнікова Ю.В. Проблема забезпечення гендерної рівності в Україні в контексті євроінтеграції / Ю.В. Сотнікова, Е.Р. Степанова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 239-245. – ISSN 2222-4459
1189223
  Воронкова Проблема забезпечення економічної безпеки підприємства / Воронкова, Д.М. Мельник // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 19-25


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
1189224
  Солонар А.В. Проблема забезпечення економічної безпеки України в умовах євроінтеграційних процесів / А.В. Солонар, О.В. Холод // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 127-35. – ISBN 978-617-7364-24-4
1189225
  Чібісова В.Ю. Проблема забезпечення ефективного регулювання ліквідності банків у сучасних умовах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 350-357. – ISSN 2222-4459
1189226
  Нізар Д. Проблема забезпечення загальноарабської безпеки в 1990-і роки та роль ліги арабських держав : Автореф... канд. політехн.наук: 23.00.04 / Нізар Д.; Ін-т міжнар. віднос. КУ. – К., 1999. – 19л.
1189227
  Тодика О. Проблема забезпечення законності виборчого процесу і політична корупція // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 83-86
1189228
  Сухарніков Ю. Проблема забезпечення інтероперабельності ринку праці та сфери освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 30-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1682-2366
1189229
  Вишнівський В.В. Проблема забезпечення необхідного рівня ефективності існуючих вбудованих систем контролю об"єктів РЕЗО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується проблема забезпечення необхідного рівня ефективності вбудованих систем контролю технічного стану об"єктів радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). Проводиться аналіз сучасних методів технічного діагностування РЕЗО. Визначаються ...
1189230
  Тиліпський Д. Проблема забезпечення попередніх договорів завдатком // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 314-315. – ISBN 978-966-301-169-1
1189231
  Айгістова В. Проблема забезпечення прав власності на бездокументарні цінні папери // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 26-29.
1189232
  Стадніченко Ольга Іванівна Проблема забезпечення прав національних меншин в міждержавних відносинах України і Російської Федерації : Дис. .... канд. юрид. наук:23.00.04 / Стадніченко О.І.; КНУТШ. Інститут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 220с. + Додатки: л. 210 - 220. – Бібліогр.: л.182 - 209
1189233
  Стадніченко Ольга Іванівна Проблема забезпечення прав національних меншин у міждержавних відносинах України і Російської Федерації : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Стадніченко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1189234
  Нагарна А.О. Проблема забезпечення прав осіб на заповіт, які перебувають на лікуванні у лікарні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 380-386. – ISSN 1563-3349
1189235
  Шеремет О. Проблема забезпечення прав суб"єктів господарювання у правовідносинах з органами державної влади // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.16-19
1189236
  Бабенко К. Проблема забезпечення цілісності державної влади в контексті розвитку системи конституційно-правового регулювання в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 22-27.
1189237
  Калашнікова С. Проблема забезпечення якості вищої освіти в документах Європейського простору вищої освіти // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 5-9. – ISBN 978-617-7288-01-4
1189238
   Проблема забруднення залізом і марганцем поверхневих вод басейну Дніпра та можливі шляхи її вирішення в районах водозаборів / В.К. Хільчевський, С.О. Сілевич, В.М. Савицький, М.І. Ромась // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 22-30 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
1189239
  Шпак О.М. Проблема забруднення підземного середовища нафтопродуктами в Україні : випуск 22. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 129-131. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Геологічне середовище України зазнає значного навантаження від використання, переробки та транспортування нафти та нафтопродуктів. Екологічну ситуацію щодо нафтохімічного забруднення в Україні слід розглядати як кризову з тяжкими наслідками в ...
1189240
  Сафронов И.А. Проблема зависимости временных отношений от формы взаимодействия в материальных системах : Автореф... канд. филос.наук: / Сафронов И. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 22л.
1189241
  Коннова Е.В. Проблема зависимых односторонних актов государств в международном праве // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сборник научных трудов. – Минск, 2009. – С. 83-92. – ISBN 978-985-518-189-8
1189242
  Старушкевич А. Проблема загального та окремих методів розслідування злочинів у криміналістиці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.105-109. – ISSN 0132-1331
1189243
  Бахновська І.П. Проблема загальнолюдських основ буття в історії світової думки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 94-95. – ISSN 1563-3349
1189244
  Игнащенко В.А. Проблема задолженности развивающихся государств и организационно-правовые средства ее решения // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 89-95. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
1189245
  Забута Н.В. Проблема зайнятості населення в контексті економічної безпеки держави // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 62-67. – ISBN 966-614-021-7
1189246
  Баласинович Б. Проблема зайнятості населення України: вплив фондового ринку та банківської системи : слово практикам / Б. Баласинович, Т. Гордіца, Т. Заволічна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 57-59 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1189247
  Цапок С.О. Проблема зайнятості у викликах модернізації і трудозабезпечення регіональних суспільних систем // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 105-110. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
1189248
  Пагіря О.М. Проблема Закарпаття на переговорах між представниками українського визвольного руху та військово-політичними колами Угорщини (1943-1944 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 151-164. – (Історія ; Вип. 25)
1189249
   Проблема закона в общественных науках. – М., 1989. – 170с.
1189250
   Проблема закона и закономерностей в обществознании. – Л., 1975. – 99с.
1189251
  Ющик О. Проблема законності нормативних постанов Пленуму Верховного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10
1189252
  Шибіко В.П. Проблема законності складу суду у разі виділення кримінального провадження на підставі угод в окреме провадження // Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу : зб. статей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 20-річчя каф. кримін. процесу і криміналістики Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 24 січ. 2020 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. процесу і криміналістики. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – С. 172-180
1189253
  Томенко М. Проблема законності третього терміну президентства Леоніда Кучми // Народна газета, 2004. – 22-28 січня


  Ст. нар. депутата України, директора Ін-ту політики
1189254
  Доротюк О.Г. Проблема законності у працях П.О.Недбайла // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 91-95
1189255
  Боднар О.І. Проблема законодавчого визначення терміна "закордонний українець" // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 128-135.
1189256
   Проблема законодавчого забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні. – Київ, 2001. – 31с.
1189257
  Батура С. Проблема законодавчого регулювання виборів до Верховної Ради України: реалії та перспективи // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 7-9. – ISSN 2313-559X
1189258
  Шатило И.С. Проблема замены постоянных армий милицией в марксистско-ленинской концепции разоружения / И.С. Шатило. – Ростов -на-Дону, 1988. – 168с.
1189259
  Поливач А. Проблема заниженного курсак юаня в торговых отношениях США и Китая // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 20-28. – ISSN 0131-2227
1189260
  Колонтаев А.П. Проблема занятости в развивающейся экономике (Опыт независимой Индии) / А.П. Колонтаев. – М., 1988. – 184с.
1189261
  Славный Б.И. Проблема занятости в развивающихся странах / Б.И. Славный. – Москва, 1979. – 237 с.
1189262
  Фазельянова Э.М. Проблема занятости в современном Египте. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Фазельянова Э.М.; АН СССР. Ин-т Африки. – М., 1982. – 22л.
1189263
  Нагорняк А.Я. Проблема занятости и рационального использования трудовых ресурсов и экономические основы их обеспечения. : Автореф... канд.экон.наук: 08.590 / Нагорняк А.Я.; Ростовский ин-т нар.хоз. – Ростов -на-Дону, 1970. – 18л.
1189264
  Вербовский В. Проблема Западной Армении в российских архивных источниках и британо-американской историографии // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 20-22
1189265
  Джире М. Проблема Западной Сахары в международных отношениях : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Джире М.; МВиССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 21 с.
1189266
  Джире Мусса Проблема Западной Сахары в международных отношениях (1956-1987) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05. / Джире Мусса; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 248л. – Бібліогр.:л.217-246
1189267
  Андрєєва С.С. Проблема Запорозько-Татарських взаємин періоду нової Січі в українській історіографії 1920-30-х рр. // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 140-144
1189268
  Яцишин Н.М. Проблема запровадження адміністративної юстиції в Україні // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 135-137. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1189269
  Селіванов А. Проблема запровадження в судовий процес правової експертизи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.32-34. – ISSN 0132-1331
1189270
  Берназюк І.М. Проблема запровадження інституту відкликання народного депутата в Україні // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 37-40. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1189271
  Панасейко С.М. Проблема запровадження майнового оподаткування в Україні / С.М. Панасейко, І.М. Панасейко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 110-112. – (Економічні науки)
1189272
  Заєць Ж. Проблема запровадження процедури люстрації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 30-31. – ISBN 978-617-7069-17-0
1189273
  Абрамович С.Д. Проблема запровадження риторики до програм вищої школи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С. 3-4
1189274
  Пивовар С. Проблема зародження давньоруської державності в історичних працях О. Я. Єфименко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 50-53
1189275
  Василенко Є.В. Проблема заростання і зменшення пропускної здатності русел річок правобережжя Прип"яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 74-79. – Бібліогр.: 11 назв
1189276
  Герцовська Н.О. Проблема засмічення мови варваризмами / Н.О. Герцовська, Ю.М. Пагутяк // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 149-153. – ISSN 2311-8164
1189277
  Третяк Т. Проблема застосування віндикаційного чи негаторного позову для захисту права власності на земельну ділянку, порушеного самовільним її заняттям // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 455-457. – ISBN 978-966-7067-18-2
1189278
  Гузела М. Проблема застосування домашнього арешту як запобіжного заходу та заходу процесуального примусу в кримінальному провадженні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 180-184. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
1189279
  Найдьонов В. Проблема застосування рівняння обміну в економічних розрахунках : теорія і практика / В. Найдьонов, А. Сменковський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 57-63 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1189280
  Берестова І. Проблема застосування судами застарілих норм, які за змістом суперечать Конституції України (на прикладі норм житлового кодексу УРСР) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (237). – C. 6-17. – ISSN 2308-9636
1189281
  Плахотнюк Н.В. Проблема застосування судами іноземного права. Іноземне право: "факт" чи "право" // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 65-71
1189282
  Федоркін Д. Проблема захисту доменних імен в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 317-319. – ISBN 978-966-301-169-1
1189283
  Клименко В.В. Проблема захисту інвесторів на фондовому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-32. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Основну увагу приділено створенню в Україні ефективної системи захисту прав та інтересів інвесторів. Проаналізовано поточний стан даної проблеми та сформульовано основні завдання щодо посилання захисту інвесторів на вітчизняному фондового ринку.
1189284
  Ткаченко А. Проблема захисту національного інформаційного простору України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 150-154.
1189285
  Воробчук О.Я. Проблема захисту персональних даних: європейський досвід та українські реалії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 103-110.
1189286
  Вітик У. Проблема захисту прав ВІЛ-інфікованих в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 3-5
1189287
  Вітик У. Проблема захисту прав ВІЛ-інфікованих в Україні та ЄС // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 81-88
1189288
  Колосов І.В. Проблема захисту права людини на гідну та безпечну працю шляхом застосування законодавства України про кримінальну відповідальність // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 52-55. – ISBN 978-966-916-708-8
1189289
  Мигалега Л.А. Проблема захисту права на безпечне довкілля (справа "Дубецька та інші проти України") // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 371-375. – ISBN 978-617-7404-86-5
1189290
  Співак В. Проблема захисту та поновлення порушених виборчх прав суб"єктів виборчого процесу у виборчому процесі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 66-68.
1189291
  Эрлих И.М. Проблема защиты органической изоляции от увлажнения. : Автореф... Канд.техн.наук: / Эрлих И.М.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1960. – 14л.
1189292
  Чечот Д.М. Проблема защиты субъективных прав и интересов в порядке неисковых производств Советского гражданского процесса : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 712 / Чечот Д.М.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 36 с.
1189293
  Рожков А.А. Проблема защищённости третьего сословия в диалоге Платона "Государство" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 45-46
1189294
   Проблема збалансованого держбюджету / Н.М. Левчук, Т.В. Дудка, Т.М. Пересада, Г.Г. Гайдай // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 91-95. – ISSN 2413-0966
1189295
  Голяк Т.В. Проблема збереження авторської волі у багатотомних виданнях творів Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – C. 77-81


  Текстологічний аналіз окремих аспектів тридцятитомного видання творів І вана Франка
1189296
  Мерінг В.О. Проблема збереження архітектурної спадщини України (за матеріалами палацу Мерінгів у Старих Прилуках) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 96-101. – ISSN 2076-1554
1189297
  Бондаренко І.О. Проблема збереження документних фондів: огляд іноземних джерел // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 115-122. – ISBN 966-7352-64-1


  Аналізуються проблеми зберігання документних фондів, що є предметом висвітлення на сторінках іноземної літератури.
1189298
  Чумак Т. Проблема збереження духовності в романі Павла Загребельного "Диво" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С.
1189299
  Підкуркова І.В. Проблема збереження етнічної ідентичності української діаспори в Бразилії // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 4 (51). – С. 208-219. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1189300
  Грудевич Т.В. Проблема збереження етнічності у листуванні М.І. Сікорського: міжнародний вимір // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 91-96. – ISSN 2415-3567
1189301
  Бацилєва О.В. Проблема збереження здоров"я студентської молоді під час її професійного становлення у сучасних соціально-економічних умовах / О.В. Бацилєва, В.М. Астахов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 191-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  На підставі літературних даних та власних досліджень виокремлено чинники, що впливають на здоров"я студентської молоді; запропонована програма психосоціальної допомоги, спрямована на профілактику та уникнення їх негативної дії.
1189302
  Перглер Т.І. Проблема збереження ідентичності в умовах інтеграції України у світовий соціокультурний простір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 269-279


  Інтеграція України у світовий соціокультурний простір розглядається з огляду на необхідність збереження національної ідентичності. Ключові слова: глобалізація, державотворення, національна ідентичность. Интеграция Украины в мировое социокультурное ...
1189303
  Бушак С.М. Проблема збереження історико-культурного середовища Києва // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 121-129. – Бібліогр.: 4 назви
1189304
  Скоплєв А.А. Проблема збереження категорії виду в чеських акціональних субстантивах на -NI/-TI : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / Скоплєв Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1189305
  Рой А.Т. Проблема збереження культурної спадщини Латинської Америки у міжнародній співпраці країн регіону : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Рой Аріна Тимурівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 229 арк. – Бібліогр.: арк. 201-229
1189306
  Рой А.Т. Проблема збереження культурної спадщини Латинської Америки у міжнародній співпраці країн регіону : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Рой Аріна Тимурівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1189307
  Сухова Н.М. Проблема збереження людяності в процесі суспільного розвитку: XX - XXI століття // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 123-126. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1189308
  Бабенко Ю.С. Проблема збереження національної ідентичності в трилогії "Метелики на шпильках" Ірини Вільде // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 49-53
1189309
  Біла М.С. Проблема збереження правосуб"єктності держав у разі втрати території // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 14-16
1189310
  Іщук-Пазуняк Проблема збереження притаманних українській мові чергувань голосних та ствердіння приголосних перед е, и // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 93-100. – ISBN 978-966-355-044-2
1189311
  Коротких О. Проблема збереження рухомого складу залізниці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.63-64
1189312
  Бурковський О.П. Проблема збереження степу в контексті земельного питання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 14-17 : фото. – Бібліогр.: 11 назв
1189313
  Комарніцький О.Б. Проблема збереження студентського контингенту педагогічних навчальних закладів радянської України у 1930-х рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 22-23
1189314
  Поляков П.М. Проблема збереження суспільної толерантності в аспекті особливостей етнічної ситуації в Україні // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 348-354. – ISSN 2076-7382
1189315
  Шукатка О.В. Проблема збереження та зміцнення здоров"я української молоді: реалії та перспективи // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 184-187. – Бібліогр.: 4 назв.
1189316
  Дангулжи Н. Проблема збереження та побутування родинної обрядовості українців Правобережного Полісся // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 290-293
1189317
  Гуржій О.І. Проблема збереження територіальної цілісності Гетьманщини за царювання Петра I // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 73-87. – ISSN 0130-5247
1189318
  Парацій В.М. Проблема збереження української сакральної спадщини у теоретичних концепціях і практичної діяльності Миколи Біляшівського // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 327-334. – ISBN 978-966-651-576-9
1189319
  Вітик У. Проблема збройного конфлікту в міжнародному праві // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 124-133
1189320
  Загиней З. Проблема зворотної дії у часі кримінального процесуального закону у частині поліпшення правового становища осіб, які беруть у часть у кримінальному провадженні / З. Загиней, Т. Санжаровська // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 92-97. – ISSN 2409-4544
1189321
  Мортіков В. Проблема здійснення угод в сучасній економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 93-102. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
1189322
  Жигалкіна Проблема здоров"я в психологічній науці / Жигалкіна, (Лебедєва) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (42). – С. 59-65. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1189323
  Степанюк Ю. Проблема здоров"я людини в Україні (філософсько-релігієзнавчий аналіз) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 231-234


  Статтю присвячено з"ясуванню основних аспектів здоров"я людини, її аналізу як філософсько-релігієзнавчої проблеми.
1189324
  Наколонко І.М. Проблема здорового способу життя в культурі часів Київської Русі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 94-98. – ISSN 2312-4679
1189325
  Чуйко А.М. Проблема здорового харчування в туристичній галузі / А.М. Чуйко, Є.К. Буточкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 150-155. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
1189326
  Созонтов А.Е. Проблема здоровья с позиций гуманистической психологии // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.92-101. – ISSN 0042-8841
1189327
  Каримский А.М. Проблема зла в современной теологии / А.М. Каримский. – М, 1979. – 64с.
1189328
  Гордеева К. Проблема злоупотребления правом при отправлении правосудия по гражданским делам // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 366-367. – ISBN 978-617-7069-14-9
1189329
  Богатирьов І.Г. Проблема злочинності в Україні та ії соціальні наслідки // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 125-126. – ISBN 978-617-7220-83-0
1189330
  Міненко Р. Проблема змістовності стійких розв"язків обернених лінійних задач гравіметрії / Р. Міненко, П. Міненко, Ю. Мечніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 69-78. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи - на теоретичних прикладах розробити методику розпізнавання випадків постійної густини або її зростання чи спаду з глибиною та у кожному випадку знайти емпіричні коефіцієнтні функції для виправлення впливу глибини до блоку на величину ...
1189331
  Тарасюк В. Проблема змістового наповнення випусків новин на телеканалах "Інтер" та "1+1" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 92-96. – (Філологія ; Вип. 20)
1189332
  Тормахова А.М. Проблема змісту і форми в філософії музики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 189-194. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
1189333
  Гончаренко Л.О. Проблема змісту й дефініції поняття "Еквівалентність" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 59-66


  У статті розглянуто наявні підходи до вивчення змісту поняття «еквівалентність». Описано проблему визначення еквівалентності та природу багатоступеневості зазначеного поняття в перекладі. Проаналізовано сутність термінів «еквівалентність» та ...
1189334
  Косюк О.М. Проблема змісту теорії масової комунікації як навчальної дисципліни // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 201-209. – (Серія "Культура і соціальні комунікації" ; вип. 2)


  Мета курсу - ознайомити майбутніх працівників комунікативної сфери із найважливішими науковими здобутками та основною проблематикою теорії масової комунікації: системно подати найважливіші її концепції та аспекти, з"ясувати будову процесів збору, ...
1189335
   Проблема знака и значения. – 172. – М., 1969. – 172с.
1189336
  Звегинцев В.А. Проблема знаковости языка / В.А. Звегинцев. – Москва, 1956. – 35с.
1189337
  Луканець І.М. Проблема знання в семантиці природної мови та лінгвістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У цій статті розглядається ряд семантичних і лінгвістичних підходів до поняття знання. Автор спробував показати, чому поняття знання стало об"єктом семантичних і лінгвістичних досліджень. В цій статті розглядаються певні особливості семантичних і ...
1189338
  Грилюк І.С. Проблема знання у формальній логіці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 212-219. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1189339
  Вяят Проблема значения в марксистско-ленинской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вяят Хелье-Май Карловна; Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1983. – 22л.
1189340
  Заридзе Т.Г. Проблема значения в психолингвистической концепции Дж. Миллера / Т.Г. Заридзе. – Тбилиси, 1987. – 78 с.
1189341
  Суховой В.И. Проблема значения в философии и лингвистике // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 95-97
1189342
  Дудок Р. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках : монографія / Роман Дудок ; МОН України ; Львівський нац. ун- ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 358 с. – ISBN 978-966-613-726-8
1189343
  Федченко В. Проблема зниження рівня ефективності миротворчих операцій ООН в Африці // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 76-80. – ISSN 1998-4634
1189344
  Міщенко Олена Іванівна Проблема зображення жінки в українській прозі 20-30-х років ХХ століття : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Міщенко Олена Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 185л. – Бібліогр.:л.1-24
1189345
  Міщенко О.І. Проблема зображення жінки в українській прозі 20-30-х років ХХ століття. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Міщенко О.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
1189346
  Коломієць В.В. Проблема зображення подій визвольної війни 1648-1654 рр. в драмі М. Старицького "Богдан Хмельницький" і в романі Г. Сенкевича "Вогнем і мечем" // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 35-38
1189347
  Гринкевич С.С. Проблема зовнішнього державного боргу України: аналіз динаміки, поточна ситуація та подальші перспективи / С.С. Гринкевич, Ю.Ю. Байдецький // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 4 (126). – С. 16-22. – ISSN 2071-4653
1189348
  Мних А.М. Проблема зовнішньої заборгованості та методи її розв"язання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 47-48
1189349
  Пігіда В.М. Проблема зовнішньої трудової міграції населення : соціально-педагогічний аспект // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.12-17. – ISSN 1817-3764
1189350
  Гудима І.П. Проблема зцілення у хрисиянській теології та її інтерпретація в концепції акаузальності К.Г. Юнга // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 66-69. – ISSN 2521-6570
1189351
  Кутепов В.П. Проблема и задача в системе познания / В.П. Кутепов. – Фрунзе, 1988. – 172с.
1189352
  Шелекета В.О. Проблема и перспектива целостности бытия человека в культуре / В.О. Шелекета, В.Ю. Ивахнов, С.И. Копылов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 4-8. – ISSN 2073-9702


  Анализируются телесные и духовные аспекты бытия человека в культуре как категориальные оппозиции западноевропейского типа цивилизации. Выявляются актуальность и сущность интегративного принципа, способного к объединению души и тела современного человека
1189353
  Буякас Т.М. Проблема и психотехника самоопределения личности // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 2. – С.28-39. – ISSN 0042-8841
1189354
  Холодова И.Л. Проблема идеала в мировоззрении и творчестве Л.Н.Толстого : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Холодова И.Л.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 20л.
1189355
  Коджаев М.К. Проблема идеала в эстетике Аполлона Григорьева. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.08 / Коджаев М.К.; МВ и ССО АЗ ССР. – Баку, 1975. – 24л.
1189356
  Ковальчук Наталья Дмитриевна Проблема идеала и цели в научном предвидении : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ковальчук Наталья Дмитриевна; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1984. – 159л.
1189357
  Ковальчук Н.Д. Проблема идеала и цели в научном предвидении. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Ковальчук Н.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 22л.
1189358
  Ковальчук Н.Д. Проблема идеала и цели в научном предвидении. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Ковальчук Н.Д.; Киев.гос.ун-т. – К, 1984. – 22л.
1189359
  Ермилова Т. Проблема идеала прекрасного в романе Н.Г. Чернышевского "Пролого" / Т. Ермилова. – Горький, 1960. – 78с.
1189360
  Сеземан В.Э. Проблема идеализма в философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 127-133. – ISSN 0042-8744
1189361
  Дубровский Д.И. Проблема идеального / Д.И. Дубровский. – М, 1983. – 228с.
1189362
  Османзаде Расим Мамед оглы Проблема идеального в свете основного вопроса философии. / Османзаде Расим Мамед оглы. – Баку, 1988. – 181с.
1189363
  Новохатько А.Г. Проблема идеального в свете социальной природы мышления. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Новохатько А.Г.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1974. – 30л.
1189364
  Шевченко О.Н. Проблема идеального государства Платона // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 108-109. – ISSN 1684-2618
1189365
  Фишер Ф.М. Проблема идентификации в эконометрии / Ф.М. Фишер. – М, 1978. – 223с.
1189366
  Платонова Н.А. Проблема идентификации и номинации пространственно-временных типов в фантастических повестях Н.В. Гоголя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 245-251
1189367
  Розин В.М. Проблема идентичности в контексте нового эгоизма // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 1 (85). – С. 119-128. – ISSN 1812-8696
1189368
  Лебединская И.В. Проблема идентичности в перспективе культурно-исторической психологии // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 5-7
1189369
  Кривошеина Е.Ю. Проблема идентичности в условиях глобализации: опыт России // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-52. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1189370
  Пищальникова В.А. Проблема идиостиля / В.А. Пищальникова. – Барнаул, 1992. – 72 с.
1189371
  Михалин М. Проблема Иерусалима: основные варианты решения // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 1 (258). – С. 173-187
1189372
  Пальчунов Д.Е. Проблема извлечения знаний в системе взаимодействия человека и компьютера:онтологии и пресуппозиции / Д.Е. Пальчунов, В.В. Целищев // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (55). – С. 20-35. – ISSN 1560-7488
1189373
  Страшкевич В.М. Проблема изложения классической лексики (систематики и словообразование). : Автореф... Канд.филол.наук: / Страшкевич В.М.; Винниц.гос.пед.ин-т. – Винница, 1951. – 16л.
1189374
  Василов А.А. Проблема изменения отношения сельскохозяйственных тружеников к труду : Автореф... канд. филос.наук: / Василов А.А.; АН СССР. Ин-т филисофии. – М, 1965. – 19л.
1189375
  Голофаст В.Б. Проблема изменения семьи в современной американской социологии. (Критич. анализ) : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Голофаст В.Б.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор метод. проблем воспитания. – М., 1972. – 22л.
1189376
  Пархоменко О.В. Проблема изменения творческой личности в новом коммуникативном пространстве // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 10 (102), жовтень. – С. 106-111. – ISSN 2077-1800
1189377
  Надсон Г.А. Проблема изменчивости микробов, ее теоретическое и практическое значение / Г.А. Надсон. – Москва-Ленинград, 1931. – 16с.
1189378
  Тимаков В.Д. Проблема изменчивости микроорганизмов / В.Д. Тимаков. – Москва : Акад. мед. наук СССР, 1953. – 32 с.
1189379
  Куровский К.И. Проблема измерения качества труда / К.И. Куровский. – Москва, 1977. – 143 с.
1189380
  Завадская М.А. Проблема измерения политической институционализации : современное состояние исследований // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2009. – № 3 : Современные институциональные исследования: состояние, проблемы, перспективы. – С.56-70
1189381
  Поляков А.Ф. Проблема изображения народа и героя в романе С.П.Злобина "Степан Разин" : Автореф... канд. филологич.наук: / Поляков А.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
1189382
  Краснов Г.В. Проблема изображения народа и развитие критического реализма / Г.В. Краснов. – Горький, 1959. – 40 с.
1189383
  Камысов Р. Проблема изображения нового человка в казахской литературе 30-х годов. (В свете традиций рус. реализма) : Автореф... канд. филол.наук: / Камысов Р.; АН Каз.ССР. Ин-т литературы и искусства им. М.О.Ауэзова. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
1189384
  Темкина И.Я. Проблема изображения характера в русской советской прозе о Востоке. / И.Я. Темкина. – Ташкент, 1985. – 158с.
1189385
  Гаврилова Людмила Евгеньевна Проблема изображения человека в литературе социалистического реализма (Критические дискуссии 60-х - начала 70-х годов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Гаврилова Людмила Евгеньевна ; АН УССР , Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
1189386
   Проблема изоморфных замещений атомов в кристаллах. – Москва : Наука, 1971. – 284 с.
1189387
  Сириченко Ю.В. Проблема изучения античной философии студентами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 93. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1189388
  Соболев Проблема изучения природных кормовых ресурсов в целях рационального их использования / Соболев, И.А. Паценкин. – Л, 1959. – 16с.
1189389
  Ченцов Е.Е. Проблема иллюзорности в контексте социальной онтологии : Автореф. дис. ...канд.филос. наук : 09.00.11 / Ченцов Е.Е.; Чепцов Евгений Евграфович ; ВГТУ. – Ставрополь, 2000. – 18 с. – Библиогр.: с. 18
1189390
  Новоженова И.С. Проблема иммиграции в документах и политическом дискурсе ведущих партий Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 60-96. – ISSN 0235-5620
1189391
  Кондратьева Т.С. Проблема иммиграции в программных документах политических партий Великобритании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 : Иммиграция: влияние на европейский социум. – С. 98-113. – ISSN 0235-5620
1189392
   Проблема иммунитета культурных растений. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1936. – 88с.
1189393
  Валеев Д.Ж. Проблема императивности в этике. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.624 / Валеев Д.Ж.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1970. – 18л.
1189394
  Багдасарян В.Х. Проблема имплицитного : (логико-методологич. анализ) / В.Х. Багдасарян ; АН Арм.ССР, Ин-т философии и права. – Ереван : Изд. АН АрмССР, 1983. – 138 с.
1189395
  Попиашвили А.Д. Проблема индивида в философии С. Кьеркегора и Ф. Ницше / Попиашвили Автандил Дмитриевич ; Ин. филос. им. Савле Церетели ; Ин-тут философии имени Савле Церетели. – Тбилиси : Универсал, 2008. – 232 с. – ISBN 978-9941-12-113-5
1189396
  Навокина З.К. Проблема индивидуализации обучения в современной американской педагогике и пути ее решения в элементарной школе СШАю : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Навокина З.К.; Науч-исслед.ин-т общей педагогики АПН СССР. – М, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1189397
  Толочек В.А. Проблема индивидуального стиля деятельности в психологии : прошлое, настоящее и будущее // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.43-51. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1189398
  Пахомов Б.Я. Проблема индукции : Карл Поппер и Имре Лакатос // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С.123-132. – ISSN 0042-8744
1189399
   Проблема индуцированного мутагенеза : Сб. науч. работ. – Саранск, 1976. – 97 с.
1189400
  Комаров Сергей Владимирович Проблема инженерного мышления : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Комаров Сергей Владимирович; Госком по делам науки и ВШ РСФСР, Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1991. – 19л.
1189401
  Кочетков Г.Б. Проблема инноваций в экономике США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 4 (472). – С. 31-44. – ISSN 0321-2068
1189402
   Проблема инсайта в современной патопсихологии / В.П. Иржевская, Г.Е. Рупчев, А.Ш. Тхостов, М.А. Морозова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 145-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Обсуждаются современные теории о природе инсайта, а также результаты эмпирических исследований, демонстрирующие неоднозначность данных для подтверждения состоятельности какой-либо из теорий. Рассматриваются основные направления и перспективы ...
1189403
  Кукушкина В.А. Проблема инстинкта в свете учения И.П.Павлова. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кукушкина В.А.; Ин-т.филос.АН СССР. – Москва, 1950. – 9 л.
1189404
   Проблема интегрального исследования индивидуальности и ее педагогические аспекты. – Пермь, 1984. – 103с.
1189405
  Стрелкова И.Б. Проблема интеграции Белорусской библиотечной науки в международное пространство как показатель результативности деятельности ученых // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 50-61. – ISBN 978-985-7162-52-9
1189406
  Попов Е.А. Проблема интеграции знания в современной социологии образования // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 9 (87). – С. 88-92. – ISSN 1812-8696
1189407
  Криворотько В.В. Проблема интеграции и теоретического синтеза знания в географии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Криворотько В.В.; АН БелССР. Ин-тут философии и права. – Минск, 1980. – 21л.
1189408
  Александров Г.В. Проблема интеграции индейцев в колониальное сообщество Новой Англии XVII в. // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 31-48. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1189409
  Тур Николай Григорьевич Проблема интеграции общества в теории коммуникативного действия Юргена Хабермаса. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Тур Николай Григорьевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 199л. – Бібліогр.:л.189-199
1189410
  Садыкова Л.Р. Проблема интеграции североафриканских мусульман во французском обществе // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 52-59. – ISSN 0130-3864
1189411
  Макашева Н. Проблема интеграции теорий экономического цикла и равновесия (вторая половина 1920-х - 1930-е годы) и проект теории экономической динамики Н.Д. Кондратьева // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 1. – С. 22-39. – ISSN 0042-8736
1189412
  Камаева Е.М. Проблема интеллектуального героя в романах Анатоля Франса "Преступление Сильветра Боннара, "Харчевня Королевы Гусиные лапы", "Суждения аббата Жерома Куаньяра" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Камаева Е.М. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 19 с.
1189413
  Губин В.Д. Проблема интеллектуальной интуиции в философии Эдмунда Гуссерля : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Губин В.Д.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1969. – 22л.
1189414
  Андрианова З.А. Проблема интеллигенции в творчестве Д.Н.Мамина-Сибиряка 80-90-х годов XIX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Андрианова З.А. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1965. – 16 с.
1189415
  Белова Т.Д. Проблема интеллигенции в творчестве М.Горького на рубеже XIX и XX веков (90-е - начало 900-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: / Белова Т.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 32л.
1189416
  Габрусь Иван Федорович Проблема интенциональной природы сознания в феноменологии Э.Гуссерля : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Габрусь Иван Федорович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – М., 1979. – 24л.
1189417
  Миронов Д.Г. Проблема интенциональности в философии Ф. Брентано // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 5. – С. 38-53. – ISSN 0235-1188
1189418
  Сиренко В.Ф. Проблема интереса в государственном управлении / В.Ф. Сиренко. – К, 1980. – 180с.
1189419
  Гукасян Р. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве / Р. Гукасян. – Саратов, 1970. – 190 с.
1189420
  Здравомыслов А.Г. Проблема интереса в социологической теории. / А.Г. Здравомыслов. – Л., 1964. – 74с.
1189421
  Кулиев Т.А. оглы. Проблема интересов в социалистическом обществе / Т.А. оглы. Кулиев. – Москва, 1967. – 183 с.
1189422
  Вишневский С.С. Проблема интересов в управлении общественными процессами на селе : Автореф... канд. философ.наук: / Вишневский С.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1967. – 15л.
1189423
  Назаров М. Проблема интернационализации духовной культуры развитого социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Назаров М.; Ташкент.гос.пед.иг-т. – Ташкент, 1980. – 23л.
1189424
  Кунева Виолета Кузманова Проблема интернационализма в творчестве И.Г.Эренбурга (И.Г.Эренбург, Франция и Болгария) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кунева Виолета Кузманова; МГУ. – Москва, 1975. – 24л.
1189425
  Карелин В.А. Проблема интернирования русских военнопленных Первой мировой войны // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 93-105. – ISSN 0130-3864
1189426
  Бондарь С.В. Проблема интерпретации в гуманитарном знании // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы показать особенности функционирования гуманитарного знания в контексте культуры, рассмотреть феномен интерпретации, являющийся одной из центральных проблем в области гуманитарных наук, в контексте эстетической ...
1189427
   Проблема интерпретации в истории науки и философии. – Новосибирск, 1985. – 157с.
1189428
  Бараневич Юрий Дмитриевич Проблема интерпретации фактов в информационных рпограммах местного радиовещания. : Автореф... д-ра филос.наук: 10.01.10 / Бараневич Юрий Дмитриевич; МГУ. – М., 1985. – 47л.
1189429
  Богачев А.Л. Проблема интерсубъективности в свете герменевтической феноменологии // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 78-90
1189430
  Филюшкина С.Н. Проблема интертекстуальности в постмодернистском и "традиционном" романах XX века // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 15-20. – ISSN 978-966-551-401-5
1189431
  Завьялов Ю.С. Проблема интетесов в марксистской теории социалистического права : Автореф... канд. юр.наук: / Завьялов Ю.С.;. – Москва, 1968. – 17л.
1189432
  Вдовиченко В.Г. Проблема интиуиции в марксистско-ленинской гносеологии : Дис... канд. филос.наук: / Вдовиченко В. Г.; Киевский ин-т инженеров гражданской авиации. – К., 1987. – 203л. – Бібліогр.:л.189-203
1189433
  Шапошникова Ю.В. Проблема интуиции в контексте научной рациональности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 123-127. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1189434
  Вдовиченко В.Г. Проблема интуиции в марксистско-лениннской гносеологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вдовиченко В.Г.; КГУ. – К, 1987. – 15л.
1189435
  Вдовиченко В.Г. Проблема интуиции в марксистско-лениннской гносеологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вдовиченко В.Г.; КГУ. – К, 1987. – 16л.
1189436
  Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике / В.Ф. Асмус. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 312с.
1189437
  Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике : очерк истории: XVII - начало XX в. / В.Ф. Асмус. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1965. – 312 с.
1189438
  Урсул А.Д. Проблема информации в совремнной науке / А.Д. Урсул. – Москва, 1975. – 287с.
1189439
  Шумилин А.И. Проблема Ирака в американо-российских отношениях (2002-2006 гг.) // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 10. – С. 35-46. – ISSN 0321-2068
1189440
  Лобжанидзе А.А. Проблема иррационального в стихийном политическом поведении массы и толпы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 25-33. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1189441
  Овсянников М.Ф. Проблема искусства и нравственности в домарксистской эстетической мысли / М.Ф. Овсянников, Л.В. Алехина. – Ташкент, 1978. – 184 с.
1189442
   Проблема искусства и революции в романах К. А. Федина : Автореф... канд. филол.наук: / Карасик Ц. Э,; Карасик Ц. Э,; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1952. – 16 с.
1189443
  Софронова А.И. Проблема искусства и революции в творчестве К.А.Федина. : Автореф... канд. филолог.наук: / Софронова А.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1952. – 16 с.
1189444
  Диб А. Проблема исполнения договоров по правам человека в Израиле : (к 47-летию Всеобщей декларации прав человека) / Акави Диб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 75-85. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1189445
  Соколовский З.М. Проблема использования в уголовном судопроизводстве специальных знаний при установлении причинной связи явлений (криминалистическое и процессуальное исследование) : Автореф... докт. юридич.наук: 715, 717 / Соколовский З.М.; Харьк. юридич. ин-т. – Х., 1968. – 28л.
1189446
  Безбородов А.Г. Проблема использования водных ресурсов и экологическая безопасность / А.Г. Безбородов, М.Ю. Эсанбеков // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 54-55. – ISSN 1684-2618
1189447
  Королюк Т.И. Проблема использования отечественных психотехник в консультативной и психотерапевтической работе // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 57-63
1189448
  Пирогов Н.Л. Проблема использования производного сырья в народном хозяйстве СССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Пирогов Н.Л.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра экон. наук. – Москва, 1970. – 17л.
1189449
  Муясар Г К.М. Проблема использования трудовых ресурсов в развивающихся странах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Муясар К.М.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 14л.
1189450
  Саха П.К. Проблема использования факторного анализа для исследования особенностей усвоения знаний учащимичя : Автореф... канд. психол.наук: / Саха П. К.; МГУ. – М., 1970. – 24л.
1189451
  Михеева А.А. Проблема использования художественного вымысла в историческом романе С.П.Злобина "Степан Разин". : Автореф... канд. филолог.наук: / Михеева А.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Каф. русс. лит. – Томск, 1955. – 16л.
1189452
  Рыжков А.Г. Проблема истинности в математической логике. : Автореф... канд. филос.наук: / Рыжков А.Г.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1965. – 21л.
1189453
  Сорокина Н.В. Проблема истинности/ложности этнических стереотипов в контексте межкультурного обучения инностранным языкам // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 227-232. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1189454
  Шугайлин А.В. Проблема истины в диалектической и формальной логике. / А.В. Шугайлин. – Ростов -на-Дону, 1987. – 62с.
1189455
  Хмылев П.Н. Проблема истины в историческом познании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 95-100. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1189456
  Лазарев Ф.В. Проблема истины в социально-гуманитарных науках: интервальный подход / Ф.В. Лазарев, С.А. Лебедев // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 95-115. – ISSN 0042-8744
1189457
  Вульчин С.И. Проблема истины в социальном познании : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вульчин С. И.; ИПК при КГУ им. Т. Шевченко, Каф-ра философ. – К., 1985. – 211л. – Бібліогр.:л.195-211
1189458
  Вульчик Степан Иванович Проблема истины в социальном познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Вульчик Степан Иванович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1189459
  Никифоров А.Л. Проблема истины и закона в матодологии науки : Автореф... канд. филос.наук: / Никифоров А. Л.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1969. – 17л.
1189460
  Власова В.Б. Проблема истолкования в историческом исследовании : Автореф... канд. философ.наук: / Власова В.Б.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1966. – 20л.
1189461
  Адерихин В.Г. Проблема историзма в изображении конфликтов и характеров в произведениях 60-х годов о людях села №641 - Советская литература : Автореф. дис. ... канд. филолог.наук / Адерихин В.Г. ; АОН при ЦК КПСС. Кафедра теории литературы и искусства. – Москва, 1971. – 20 с.
1189462
  Волынский Н.К. Проблема историзма в преподавании грамматики украинского языа в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Волынский Н.К. – 10 с.
1189463
   Проблема историзма в русской советской литературе 50-60 гг.. – М. : Наука, 1986. – 262 с.
1189464
  Барташевич Люция Александровна Проблема историзма в творчестве В.Луговского : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Барташевич Люция Александровна; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 20л.
1189465
  Семсякова И.П. Проблема историзма и современный поэтический эпос. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Семсякова И.П.; Лен.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 16л.
1189466
  Вертий А.И. Проблема историзма Украинской советской прозы 50-60-х годов (на материалах творчества Ю. Яновского, А. Довженко, М. Стельмаха) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Вертий А.И.; Киевский гос. Ин-т им. А. М. Горького. – К., 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.169-183
1189467
  Коптовец А.А. Проблема истории в феномене семантического бессмертия // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 56-58
1189468
  Попов В.П. Проблема истории и вымысла в советском историческом романе о Степане Разине : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Попов В.П. ; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1964. – 18 с.
1189469
  Нусимов И.М. Проблема исторического романа / И.М. Нусимов. – Москва-Ленинград, 1927. – 319с.
1189470
  Канкава Г.И. Проблема исторического романа и "Десница великого мастера" К.Гамсахурдиа : Автореф... канд. филол.наук: / Канкава Г.И.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1962. – 37л.
1189471
  Глыбовский Юрий Иванович Проблема исходного пункта системы категорий политической экономии в "Капитале" К.Маркса : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Глыбовский Юрий Иванович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1979. – 19л.
1189472
   Проблема ищет Архимеда. – Миколаїв : Знание, 1978. – 47с.
1189473
  Калакура Я.С. Проблема і тема в українознавстві [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 279-287
1189474
  Семененко В. Проблема ідеалізації казкового героя в українському фольклорі (традиція і фальсифікат) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 131-136. – Бібліогр.: С. 136
1189475
  Кітов М.Г. Проблема ідеалу в творчості П.В. Копніна // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 98-103
1189476
  Саган О.Н. Проблема ідентифікації "Українського православ"я" у витрактуванні митрополита Іларіона (Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 159-166. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1189477
  Сисолятіна А.В. Проблема ідентифікації дослідницької специфіки теорії раціонального вибору // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 149-151
1189478
  Вєтринський І.М. Проблема ідентифікації імперіалізму в умовах глобалізації // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 28-33. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
1189479
  Гурняк І. Проблема ідентифікації інституційного середовища // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 197-206. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1189480
  Сторожук С.В. Проблема ідентифікації консерватизму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 40-48
1189481
  Таланова Ж. Проблема ідентифікації найвищого освітнього рівня за Міжнародною стандартною класифікацією освіти в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 1 (28). – С. 18-24.
1189482
  Бульдович П.В. Проблема ідентифікації неоінституціонального підходу в сучасній політичній науці // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3. – C. 21-25. – ISSN 2519-2949
1189483
  Валуєв Ю. Проблема ідентифікації процесів основних сфер діяльності промислового підприємства : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 59-62 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1189484
  Бандрівський М. Проблема ідентифікації старозавітного етнарха Ашкеназа у працях давньоєврейських таргумістів і ранніх раввинських коментаторів // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 3-7. – ISSN 2523-4234


  "У сучасній скіфології можна відмітити, здавалось би, парадоксальне явище: в останні два-три десятиліття чимало українських і зарубіжних дослідників чим раз відважніше співставляють у своїх працях етнонім “скіфи” (елам. “iskura”, аккад. “iskudurru”) з ...
1189485
  Бобрівник Н. Проблема ідентифікації товариства свідомості Крішни в сучасному релігієзнавстві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1189486
  Фещенко О.О. Проблема ідентифікації церкви як сакрального місця у пострадянській свідомості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 148-148
1189487
  Сірик Л. Проблема ідентичності в поезії Ліни Костенко, Василя Стуса, Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 262-271. – ISBN 978-617-7201-57-0
1189488
  Артеменко А. Проблема ідентичності в соціально-філософських дослідженнях 2000-х років // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 242-252. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6
1189489
  Черниш М. Проблема ідентичності в сучасному багатокультурному суспільстві: європейський досвід // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 233-241. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті в контексті огляду основних тенденцій культурної політики Євросоюзу проаналізовано можливості забезпечення проголошеного ЄС гасла “єдності в розмаїтті”. Зроблено висновок, що загрозі уніфікації, яка виникає внаслідок політики конструювання ...
1189490
  Кравчук М. Проблема ідентичності в умовах глобалізації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 69-72. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються традиційні типи ідентичності та феномен ідеології як основа ідентичності. У цьому сенсі ідеологія розглядається як генералізація та селекція цінніснометафоричних смислів, що уможливлюють створення комунікативного простору. Таким ...
1189491
  Бондаренко М. Проблема ідентичності єдиної Німеччини у сучасних рекламних текстах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-46. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає проблему ідентичності єдиної Німеччини у сучасних рекламних текстах за тактиками та стратегіями, ключовими словами та топографічними індикаторами. Статья рассматривает проблему идентичности единой Германии в современных рекламных ...
1189492
  Степаніцька С. Проблема ідентичності жінок у французькому літературному дискурсі (на основі роману М. Дюрас "Пробудження Лол В. Штайн") // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 149-154. – ISSN 2410-2202
1189493
  Олійник Г.В. Проблема ідентичності людини в інформаційному суспільстві // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 102-104
1189494
  Теліженко Л.В. Проблема ідентичності людини як проблема ії цілісномті: постнекласичний підхід // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 163-171
1189495
  Воронюк О.Л. Проблема ідентичності: від модерної гомогенності до постмодерної гетерогенності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 97-99
1189496
  Камишнікова О.В. Проблема ідеології та утопії як форм колективного політичного мислення в теорії Карла Мангайма // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 208-219


  Карл Мангайм - одна з найвпливовіших фігур німецької та британської соціології початку ХХ століття. Він досліджував соціальну природу знання і, зокрема, мислення в суспільному житті та політиці. Його робота "Ідеологія та утопія" зробила великий вклад в ...
1189497
  Вітвіцька І.В. Проблема ієрархічного статусу арго по відношенню до споріднених термінологічних одиниць в історії французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 46-50
1189498
  Дердюк Ю. Проблема ілюстративного наповнення вишівської преси (на прикладі газет "Ужгородський університет" та "Бюлетень прес-служби Ужгороського національного університету") / Ю. Дердюк, В.Ю. Тарасюк // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 62-64. – ISBN 978-966-941-731-2
1189499
  Щербак С. Проблема імплементації європейських цінностей: взаємозв"язок демократизації та економічного розвитку // Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей / А. Єрмоленко, Ю. Бауман, В. Шамрай, А. Гергун, Д. та ін. Кірюхін. – Київ : Наукова думка, 2021. – С. 154-191. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1764-1
1189500
  Насєнкова О. Проблема імплементації законодавства Гетьманщини в Російське загальноімперське законодавство у др. пол. XVIII ст. - пер. пол. XIX ст. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 113-114
1189501
  Ригіна О. Проблема імплементації міжнародних стандартів захисту прав дитини в США // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 54-60. – (Серія юридична ; вип. 73). – ISSN 0136-8168
1189502
  Назаров Д.С. Проблема імпортозаміщення в контексті імпортозалежності вітчизняного ринку: стан та реалізація (на прикладі виробництва полівінілхлориду) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 209-215. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано сучасний стан вітчизняного ринку полівінілхлориду, а також динаміку і структуру обсягів експортно-імпортних його поставок. Виявлено особливості і тенденції розвитку досліджуваного ринкового сегмента, подано висновки щодо ...
1189503
  Шестопаль О. Проблема інвестицій у створення (відтворення) промислових садів і основні напрями її вирішення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 47-55 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1189504
  Шевчук А.М. Проблема інвестиційної безпеки в Україні / А.М. Шевчук, О.В. Сотула // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 271-274. – ISBN 978-966-493-863-8
1189505
  Пилипишин П.Б. Проблема індивідуалізації у розкритті питання гуманістичного антропоцентризму ренесансу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 212-220. – ISSN 2078-9165
1189506
  Каменца Д.К. Проблема індивідуально-авторської репрезентації фразеологізмів у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 116-121. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1189507
  Борисенко А.В. Проблема індивідуальності в інформаційній культурі особистості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 34-38. – ISSN 2226-3209
1189508
  Вітолін О. Проблема інкорпорації України до складу Московського царства в контексті євразійського дискурсу // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 117-119
1189509
  Стовпець О.В. Проблема інновації в контексті дослідження інтелектуальної власності: від економіко-правової парадигми до соціокультурної // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 6-12. – ISSN 2077-1800
1189510
  Маргарид Н. Проблема інституалізації одностатевих шлюбів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 119-121
1189511
  Сергієнко Я.В. Проблема інституційного реформування ЄС в програмах політичних груп Європейського парламенту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 169-173


  The process of the European integration has been progressing since the first European communities were established. Accompanying this progress is a constant debate on the institutional framework and legitimacy of the European decision-making process. ...
1189512
  Сипко Б. Проблема інституціоналізації "французького ісламу" у 1990–2003 роках // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 228-242. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
1189513
  Арафтеній А.М. Проблема інституціонального забезпечення економічного розвитку територіальних громад в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – C. 18-22. – ISSN 2524-003X
1189514
  Брожик Л.Л. Проблема інтеграції до світового інформаційного простору як складова національної політики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 42-46. – ISSN 1728-6220
1189515
  Корчевський Д. Проблема інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій в контексті експериментального дослідження // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 63-68. – ISSN 2309-9127
1189516
  Возняк А.Б. Проблема інтеграції знань в контексті підготовки соціальних педагогів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 241-244
1189517
  Грибок О.П. Проблема інтеграції знань в контексті підготовки соціальних педагогів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 129-132


  Модель соціального педагога повинна будуватися у відповідності до вимог часу, з урахуванням соціальних очікувань як з боку держави, так і з боку людини. Розуміння сутності та значення феномену професійного самовдосконалення є необхідним з боку ...
1189518
  Любива Проблема інтеграції полів Gender Studies та ділової етики / Любива, М.-М.В // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Оборська, О. Бойко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (10). – С. 77-78. – ISSN 2616-9967
1189519
  Тур Микола Григорович Проблема інтеграції суспільства в теорії комунікативної дії Юргена Хабермаса : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Тур Микола Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 25л.
1189520
  Гусаківська С.С. Проблема інтеграції України в науково-освітній європейський простір // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 223-226
1189521
  Штефан В. Проблема інтелектуальної свободи у сучасному світі : проза: публіцистика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 109-111
1189522
  Сивець Т.В. Проблема інтелектуальної та масової літератури через актуалізацію жанру притчі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 273-278


  Стаття присвячена розгляду теоретичного обґрунтування літературного поступу в його основних тенденціях: елітарності та масовості. Мотиваційною складовою, що зумовлює дослідження наукової проблеми, є закономірна тяглість побутування літератури в ...
1189523
  Колток Л. Проблема інтенсифікації навчального процесу у сучасній школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 67-70. – ISSN 2308-4634
1189524
  Колток Л. Проблема інтенсифікації навчання як складник модернізації освіти // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 75-81.
1189525
  Петров С.В. Проблема інтеракції суб"єктів релігійної політики СРСР в 1940-і – 1960-і роки // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 179-191. – ISSN 2079-1828
1189526
  Ісакова Т.О. Проблема інтернет-залежності в Європейському Союзі: науковий та практичний вимір // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 168-173


  Аналізується ситуація у Європейському Союзі щодо стану проблеми інтернет-залежності, зокрема ступені поширеності, методів виявлення, подолання та запобігання цій недузі. Визначені характерні риси таособливості формування такої залежності. Найбільшу ...
1189527
  Петруньок Б.П. Проблема інтерпретації історії в процесі інтеграції кримських татар в українське суспільство // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 171-173
1189528
  Петруньок Б. Проблема інтерпретації історії кримських татар у контексті самоідентифікації кримськотатарського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-77. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті автор робить с пробу порівняти інтерпретацію основних ідентифікуючих елементів історії кримських татар в деяких наукових і публіцистичних джерелах. В статье автор делает попытку сравнить интерпретации основных идентифицирующих элементов ...
1189529
  Міщенко А.М. Проблема інтерпретації моральної дилеми в політиці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 77-79
1189530
  Антонюк Р.В. Проблема інтерпретації природи сучасного тероризму у науковій і правовій доктрині // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 147-152. – ISSN 2306-6814
1189531
  Дебейко О. Проблема інтерпретації символів роману Ясунарі Кавабата "Давня столиця" / О. Дебейко, Л. Аністратенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-47. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На прикладі національних символів сосни, бамбука, коропа, фіалок і камелій розглядається трансцендентна складова інтерпретації образів-символів у творі Ясунарі Кавабата "Давня столиця". Based on the national symbols the of pine-tree, bamboo, carp, ...
1189532
  Шевчук О.В. Проблема інтерпретації творів студентів подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально- економічного коледжу // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 206-208. – ISBN 978-966-654-490-5
1189533
  Садов’як О.Д. Проблема інтерпретації тексту (на прикладі Корану) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 35-39
1189534
  Висоцька Н. Проблема інтерпретації тексту в працях теоретиків афро-американської літератури // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 23-31
1189535
  Костевич Н. Проблема інтерпретації фразеологічних одиниць на позначення почуттів любові та кохання у японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 54-59
1189536
  Мосьпан Н.В. Проблема інтерпретації художнього твору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 175-179. – ISBN 966-581-727-2
1189537
  Бочаров Д. Проблема інтерпретації юридичних текстів у контексті смислового виміру // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 24-32. – ISSN 1993-0909
1189538
  Космеда Т. Проблема інтерпритації своєрідності граматичної моделі української мови // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 12-16. – ISSN 2415-8208
1189539
  Гуменний М. Проблема інтертекстуальності в романах О. Гончара // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 16-26
1189540
  Ноєвий Ю. Проблема інформанійно-психологічної безпеки України у системі державного моніторингу та прогнозування // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 396-397
1189541
  Кшевецький В.С. Проблема інформативності журналістського тексту в історичному аспекті / В.С. Кшевецький, А.М. Ящишен // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 24-25
1189542
  Богданова Наталія Проблема інформатизації і соціалізації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 83-89
1189543
  Лаута О.Д. Проблема інформатизації та комп’ютеризації освітньої галузі / О.Д. Лаута, А. Стельмащук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 26-30. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1189544
  Чайка І.Ю. Проблема інформації в синергетичній парадигмі: соціально-філософський аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 54-57. – ISSN 2077-1800
1189545
  Матвєєва О.В. Проблема інформаційного доступу та переважання відкритих інформаційних систем над закритими // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 261-266
1189546
  Прокопов О.А. Проблема інформаційного забезпечення суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України в умовах міжнародної економічної інтеграйції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 80-83.
1189547
  Салата О. Проблема інформаційного протистояння нацистської Німеччини та Радянського Союзу в зарубіжній історіогафії // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 166-176
1189548
  Литвиненко О. Проблема інформаційної безпеки в контексті сучасного українознавства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 202-205


  У статті аналізуються проблеми інформаційної безпеки України в контексті сучасного українознавства.
1189549
  Толкачов Олексій Проблема інформаційної безпеки України // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 6. – С.183-194
1189550
  Марущак А.І. Проблема інформаційної правосуб"єктності (на прикладі місцевих загальних судів та їх суддів) / А.І. Марущак, О.М. Мозолевська // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 40-47
1189551
  Ярмиш Н. Проблема інформаційної причинності у науці кримінального права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.117-122. – ISSN 0132-1331
1189552
  Катеринич В.В. Проблема іншого в контексті сучасної гуманістичної парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості сучасної гуманістики. Автор звертає увагу на "Проблему Іншого" як один з модусів гуманізму. In the article the features by modern humanism are esteemed. The writer pays attention on "a Problem Other" as one of modes ...
1189553
  Наконечний М. Проблема Іншого в контексті формування сучасної національної ідентичності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 49-55. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1189554
  Стукало О.О. Проблема іншого в просторі інтерсуб"єктивності П.Рікера // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 82-83
1189555
  Мейта К.Ю. Проблема Іншого в сучасній західній філософії: провідні тенденції // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 58-67. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-1678
1189556
  Білоусова Т. Проблема іншомовних запозичень у науковій спадщині Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 5-14. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
1189557
  Московчук Н.М. Проблема іншомовно-мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців у вищих закладах освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 69-74. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
1189558
  Статівка А. Проблема іншомовного відтворення графонів на позначення діалектної вимови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-39. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості англо-українського відтворення фонографічних стилізацій, що імітують діалектне мовлення персонажів художніх творів. Графони на позначення територіальних (регіональних) чи соціальних діалектів (соціолектів) є потенційно ...
1189559
  Царенок А. Проблема ісихії у Візантійський естетиці аскетизму // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 73-80. – ISSN 2411-8060
1189560
  Іващенко І.О. Проблема існування державного боргу в сучасних умовах // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 25-26
1189561
  Теремцова Н.В. Проблема існування позитивної відповідальності в умовах сучасного державотворення в Україні // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 73-77. – ISSN 2413-743X
1189562
  Турбовець А. Проблема існування правового нігілізму як негативного соціального явища та шляхи його подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 67-69


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1189563
  Круглов О. Проблема істини : І.Кант і російська релігійна філософія // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.40-58. – ISSN 0235-7941
1189564
  Кухта І.С. Проблема істини в контексті буттєвого смислу пізнання М. Гайдеггера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1189565
  Євграфова Є. Проблема істини в правовій науці та практиці // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 42-53. – ISSN 1993-0909
1189566
  Пастернак Ю Проблема істини в сучасному кримінальному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 274-280. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1189567
  Прилуцький П. Проблема істини в теорії кримінального судочинства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.41-46. – ISSN 0132-1331
1189568
  Прокопов Денис Євгенович Проблема істини в філософскій думці Григорія Сковороди : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05. / Прокопов Денис Євгенович; КУ. – Київ, 1998. – 184л. – Бібліогр.:л.173-184
1189569
  Прокопов Д.Є. Проблема істини в філософській думці Григорія Сковороди. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.05 / Прокопов Д.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1189570
  Піх Ю. Проблема істини у кримінальному процесі США // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 205-208
1189571
  Прилуцький П.В. Проблема істини у кримінальному судочинстві України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Прилуцький П.В.; НАН України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2006. – 232л. – Бібліогр.:л. 204-232
1189572
  Прилуцький П.В. Проблема істини у кримінальному судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Прилуцький П.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1189573
  Вінтонів-Бахарєва Проблема істини у соціокультурному вимірі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – C. 72-74
1189574
  Глинська Н.В. Проблема істини як мети доказування в сучасному кримінальному процесі // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 123-132.
1189575
  Морщакова Олена Проблема істинності в соціогуманітарному знанні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.87-93. – ISSN 1810-2131
1189576
  Тарнавський Р.Б. Проблема історико-етнографічного районування української етнічної території у працях Адама Фішера // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 73-81. – ISSN 2307-5244


  "У статті проаналізовано погляди провідного польського етнолога першої половини ХХ ст. Адама Фішера на проблему історико-етнографічного районування української етнічної території. Наголошено на хибах ученого під час дослідження вказаної проблематики ...
1189577
  Попик Володимир Проблема історичних і культурних взаємозв"язків слов"янських народів у довідково-біографічній літературі слов"янського світу // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 198-. – ISBN 978-966-02-4324-8
1189578
  Дяченко О.В. Проблема історичних інтерпретацій трипільської культури // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-91. – ISSN 0235-3490
1189579
  Соф"янц І. Проблема історичного знання у свідомості сучасних студентів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 332-334. – ISBN 978-966-171-795-3


  На прикладі Донецького національного університету.
1189580
  Цебрій І.В. Проблема історичної еволюції західнослов"янського середньовічного міста в польській і чеській історіографії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 128-134. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1189581
  Жуковська Галина Миронівна Проблема історичної пам"яті у творчості Ліни Костенко : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Жуковська Г.М.; КУ ім. Т.Шевченко. – Київ, 2001. – 19 с.
1189582
  Жуковська Галина Миронівна Проблема історичної пам"яті у творчості Ліни Костенко : Дис...канд.філол.наук:10.01.01 / Жуковська Галина Миронівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 235л. + Додатки:л.208-217. – Бібліогр.:л.218-235
1189583
  Янкова Н. Проблема історичної правди та художнього домислу в сценарії М. Грушевського "Запорожці" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 21-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Крізь призму співвідношення історичної та художньої правди розглядається маловідомий твір М. Грушевського. З"ясовується його зв"язок з фольклором, розкриваються особливості висвітлення образів козацтва та Січі. The article deals with the little known ...
1189584
  Ніколайчук Ю.В. Проблема історії оборонно-фортечних споруд Поділля XIV-XVIII ст. в українській науковій літературі // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 81-83
1189585
  Тимошенко О.М. Проблема історіософії В. Липинського в контексті державотворення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Аналізуються консервативна концепція державності В. Липинського, його класифікація форм правління. Розглядається висунутий ним принцип територіального патріотизму.
1189586
  Сабат Г. Проблема їжі в фантастичному романі Володимира Винниченка "Сонячна машина" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 409-418. – ISSN 2411-4758
1189587
  Гвоздєв Володимир Миколайович Проблема й поняття свободи преси: сутність, зміст, структура : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Гвоздєв В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 230 л. + Додатки: л. 231. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 181 - 231
1189588
  Гвоздєв Володимир Миколайович Проблема й поняття свободи преси: сутність, зміст, структура : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Гвоздєв В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1189589
  Ісаєва К. Проблема кадрового забезпечення розвитку туризму в Україні / К. Ісаєва, Н. Іванюк, В. Шиманська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 52-53
1189590
  Гасяк О.С. Проблема как способ перехода от эмпирического к теоретическому // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1189591
  Макеев В.М. Проблема как форма мышления : Дис... канд.филос.наук: / Макеев В.М.; КГУ. Кафедра философии гуманитрных фак-тов. – К., 1969. – 195л. – Бібліогр.:л.184
1189592
  Макеев В.М. Проблема как форма мышления : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Макеев В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
1189593
  Савин М.Г. Проблема калибровки Лоренца в анизотропных средах / М.Г. Савин. – Москва : Наука, 1979. – 122 с.
1189594
   Проблема Канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. – М., 1973. – 256с.
1189595
  Мордванюк Я.В. Проблема капіталізації банківської системи України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 463- 464. – ISBN 978-966-188-219-4
1189596
  Шелудько Н.М. Проблема капіталізації державних банків України та шляхи її вирішення // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1189597
  Гюль К.К. Проблема Каспия / К.К. Гюль; Под ред.Б.А.Аполлова. – Москва : Знание, 1959. – 30с.
1189598
  Аполлов Б.А. Проблема Каспия и её решение / Б.А. Аполлов, С.Н. Бобров. – Астрахань, 1958. – 24с.
1189599
  Шебло О.Д. Проблема категориального определения региональных процессов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.50-65. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1189600
  Лопацкая К.Ф. Проблема категорий как ступеней познания и умственное развитие ребенка. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Лопацкая К.Ф.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
1189601
  Мединська Н.М. Проблема категорійнго статусу дієслова // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 126-135
1189602
  Лавренчук В.А. Проблема каузальності у співвідношенні "ВВП загальний рівень енерговитрат" // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 518-520. – ISBN 978-966-188-219-4
1189603
  Пономарчук В.А. Проблема каузальных связей в органической системе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Пономарчук В.А.; АН СССР. Ин-т философии. Отд. филос. вопросов естествознания.. – М., 1974. – 28л.
1189604
  Кравченко Л.Г. Проблема качества в философии / Л.Г. Кравченко. – Минск, 1971. – 224с.
1189605
  Белобрагин В.Я. Проблема качества и интенсификация экономики / В.Я. Белобрагин. – Москва : Знание, 1988. – 46, [2] с. – (В помощь лектору / Б-чка "Повышение качества продукции")
1189606
  Улитко А.Ф. Проблема качества методологической подготовки студентов физико-математических специальностей / А.Ф. Улитко, Л.А. Соловей // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
1189607
  Стриханов М. и др. Проблема качества научных публикаций аспирантов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С.96-103. – ISSN 0869-3617
1189608
  Попова А. Проблема качества образования в высшей школе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 8. – С.19-22. – ISSN 0321-0383
1189609
  Котликов Я.Ш. Проблема качества продукции на разных этапах общественного развития / Я.Ш. Котликов. – Москва, 1969. – 52 с.
1189610
  Юрьева В.Г. Проблема Кашмира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 80-81. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1189611
  Грудницька Світлана Проблема кваліфікації підприємства як суб"єкта чи об"єкта права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 86-93
1189612
  Мануїлова К. Проблема кваліфікації позадоговірних транскордонних зобов"язань // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 322-323
1189613
  Кресін О. Проблема кваліфікації статусу ОРДЛО у міжнародному праві / О. Кресін, І. Кресін // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 49-64. – ISSN 1026-9932
1189614
  Чечелашвили Г.А. Проблема квантования нелинейных систем с непрерывной симметрией методом континуального интегрирования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чечелашвили Г.А.; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1984. – 8л.
1189615
  Вайнштейн В.Д. Проблема квантовомеханических измерений и макроскопическое описание квантовых систем / В.Д. Вайнштейн. – Томск : Издательство Томского университета, 1981. – 115 с.
1189616
  Баран Я.В. Проблема кельтських впливів на формування системи планування поселень зарубинецької культури // Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України : [збірка наук. пр.] / [редкол.: Баран В.Д. (відп. ред.) та ін.] ; Ін-т археології Нац. акд. наук України. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – С. 20-26. – ISBN 966-02-2836-8
1189617
  Боргардт А.А. Проблема Кеплера для заряженного векторного бозона / А.А. Боргардт, Д.Я. Карпенко. – Киев, 1972. – 20 с.
1189618
  Анисимов Л.Н. Проблема Кипра : ист. и междунар.-правовой аспекты / Л.Н. Анисимов. – Москва : Международные отношения, 1986. – 180, [2] с. – Библиогр.: с. 170-179
1189619
  Шахбазов В.А. Проблема Кипра в политике Турции в 1960-1980 годах: уч. пособие. / В.А. Шахбазов. – Орджоникидзе, 1983. – 84с.
1189620
  Рибак І.В. Проблема кількості депортованих розкуркулених селян України та її розв"язання у найновіших російських документальних публікаціях // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 126-133. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1
1189621
  Кандзюба М.О. Проблема кічу в культурі: естетичний аспект // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 107-111. – ISSN 1729-360Х
1189622
  Коробій О.М. Проблема класифікації журналістських жанрів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 198-200


  Статтю присвячено темі класифікації журналістських жанрів. Дослідження грунтується на аналізі академічного поділу жанрів різних журналістських шкіл та сучасних тенденцій до класифікації. The article is devoted to the subject of classification of ...
1189623
  Бакум З. Проблема класифікації лексичних вправ в умовах компетентнісної парадигми освіти // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 5 (169), травень. – С. 3-5
1189624
  Сафранов Т.А. Проблема класифікації медичних відходів і поводження з ними в Україні / Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна, Т.І. Панченко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 6-11 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0899
1189625
  Бондаренко О.Є. Проблема класифікації односкладних речень у сучасному мовознавстві // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 88-93. – ISSN 2077-804X
1189626
  Циган Л.В. Проблема класифікації перекладацьких помилок у процесі навчання студентів-філологів усного послідовного перекладу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 442-345


  У статті розглядається поняття перекладацької помилки та пропонується класифікація перекладацьких помилок в усному послідовному перекладі. Аналізуються причини виникнення кожного виду перекладацьких помилок, а також розглядаються методи їх запобігання. ...
1189627
  Буйських Ю. Проблема класифікації персонажів нижчої міфології в українській та зарубіжній історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 144-152


  В статті робиться спроба історіографічного тогляду проблеми класифікації персонажів нижчої міфології в працях українських, російських та польських дослідників, що торкалися питань і проблем, пов"язаних з класифікацією персонажного складу нижчої ...
1189628
  Ліпська Є. Проблема класифікації перформативних дієслів у сучасній лінгвістиці // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 64-68. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
1189629
  Бородін К. Проблема класифікації польських і українських пісень у збірнику Вацлава з Олеська // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 238-243. – ISSN 0203-9494
1189630
  Дутка М.Т. Проблема класифікації правових норм у муніципальному праві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 122-130
1189631
  Колодко С Проблема класифікації прислівників китайської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 206-214


  На мовному матеріалі розглядається правомірність існування граматичної класифікації прислівників в сучасній китайській мові. На языковом материале рассматривается правомерность существования грамматической классификации наречий в современном китайском ...
1189632
  Вінярська Н.Р. Проблема класифікації стилів вимови у сучасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 29-32. – ISBN 966-581-295-5
1189633
  Чечель Н.П. Проблема класифікації стилю у західних джерелах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 143-150. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Ретроспектива стильового дискурсу в західних джерелах прояснює сутність універсальної категорії стилю та підкреслює новизну і актуальність авторського філософсько-антропологічного методу дослідження означеної категорії.
1189634
  Білоусова В. Проблема класифікації страшних історій у сучасній фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 250-255
1189635
  Колесник М.Ю. Проблема класифікації та встановлення хронології лексичних запозичень в українську мову // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 113-118. – (Серія "Філологічні науки")
1189636
  Лопатюк О.В. Проблема класифікації умовних речень (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 260-264. – ISBN 966-8188-07-1
1189637
  Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.29-34. – ISSN 0132-1331
1189638
  Мироненко П.В. Проблема класифікаційних критеріїв типологізації форми правління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 146-155
1189639
  Штефан Л. Проблема класіфікації педагогічних інновацій // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 48-55. – ISSN 1562-529Х
1189640
  Разеев Д.Н. Проблема классификации наук (феноменологический подход к решению // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 28-32. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
1189641
  Охрименко О.Г. Проблема классификации основных типов времени / О.Г. Охрименко, В.Ф. Диденко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1189642
  Мещанинов И.И. Проблема классификации языков в свете нового учения о языке / И.И. Мещанинов. – Ленинград, 1934. – 47с.
1189643
  Мещанинов И.И. Проблема классификации языков в свете нового учения о языке / И.И. Мещанинов. – Л, 1935. – 69с.
1189644
  Семенов В.С. Проблема классов и классовой борьбы в современной буржуазной социологии / В.С. Семенов. – Москва, 1959. – 247с.
1189645
  Петькин П.П. Проблема классовости и народности в теории Советского социалистического государства : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Петькин П.П.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра философии. – Алма-Ата, 1968. – 21л.
1189646
  Трошин А.С. Проблема клеточной проницаемости / А.С. Трошин. – Москва-Л., 1956. – 474с.
1189647
  Олексієнко І.М. Проблема кліматичної оптимізації вирощування плодових культур в Україні // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 283-286. – ISBN 978-617-7069-75-8
1189648
   Проблема коаліційного Уряду в Україні та зарубіжний досвід // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 1. – С.25-29
1189649
  Космина В. Проблема когерентності історичного процесу і методологія історії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 87-91. – ISSN 1728-9343
1189650
   Проблема когнітивних порушень у практиці сімейного лікаря. Роль факторів серцево-судинного ризику / В.Ю. Приходько, Д.О. Кашковський, О.А. Кононенко, Т.Р. Волощук, В.М. Приходько // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України ; редкол.: Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7/8 (183/184). – С. 23-28. – ISSN 1997-9894
1189651
  Мелехова Е.С. Проблема кодирования/ декодирования вежливости в немецкой культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 3. – С. 67-72. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются особенности выражения вежливости в немецкой культуре и способы ее интерпретации. Предложено использовать интегративный социокогнитивный подход к вежливости, объединяющий индивидуальные и социальные факторы, а также рассматривающий ...
1189652
  Цахманн З. Проблема кодификации прогрессивных принципов международного права в ООН : Автореф... канд. юр.наук: / Цахманн З.; МГИМО. – М., 1968. – 26л.
1189653
  Мешера В.Ф. Проблема кодификации советского морского права : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Мешера В.Ф. ; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1956. – 30 с.
1189654
  Лях Т.В. Проблема кодификации советского социалистического права. : Автореф... канд. юридич.наук: / Лях Т.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 17л.
1189655
  Вовк Ю Проблема кодифікації адміністративного законодавства України: історичний досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.120-122. – ISSN 0132-1331
1189656
  Федорюк М. Проблема кодифікації норм українського церковного етикету // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2015. – № 12. – С. 222-245. – ISSN 2310-0923
1189657
  Гриньох Н. Проблема козацько-гетьманської доби у науковому доробку українських істориків Канади після Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 52-57
1189658
  Кірюхін Д.І. Проблема колективної ідентичності в транзитивних суспільствах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 146-153
1189659
  Жумадилов Т. Проблема количества в совремеенной математике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Жумадилов Т.; МВиССО КазССР, Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1974. – 36л.
1189660
  Кучерявенко М. Проблема колізійності фінансового законодавства у рішеннях Вищого адміністративного суду України (деякі аспекти методології) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 57-63. – ISSN 0132-1331
1189661
  Кучерявенко М. Проблема колізійності фінансового законодавства у рішеннях Вищого адміністративного суду України (деякі аспекти методології) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 57-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1189662
  Проникова В.Д. Проблема коллективистического воспитания учащихся общеобразовательной школы в истории советской педагогики (1917-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Проникова В.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 24 с.
1189663
   Проблема коллективной безопасности в Европе. – Варшава, 1955. – 480с.
1189664
  Бунеева Т.К. Проблема коллективных форм обучения в педагогической теории и практике советсткой школы (1917-1939 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бунеева Т. К.; НИИ общей педагог. АПН СССР. – М., 1975. – 24л.
1189665
  Ермолаев И.П. Проблема колонизации Среднего Поволжья и Приуралья в русской историографии (вторая половина ХІХ - начало ХХ вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ермолаев И.П.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1965. – 35л.
1189666
  Поліщук Л.В. Проблема кольору в кінематографі // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 104-106
1189667
  Пальмов В. Проблема кольору в станковій картині // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С. 719-737.
1189668
  Полканов А.А. и др. Проблема Кольского полуострова / А.А. и др. Полканов. – Л.-М., 1933. – 56с.
1189669
  Шуба І. Проблема комерціалізації інноваційних розробок в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 31-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1608-6422
1189670
  Ахмедова Тура Шукюр кызы Проблема комического в искусстве (по материалам азербайджанской драматургии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Ахмедова Тура Шукюр кызы; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1979. – 28л.
1189671
  Кутателадзе В.В. Проблема комического в искусстве социалистического реализма : Автореф... канд. философ.наук: / Кутателадзе В.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 15л.
1189672
  Убилава Н.Э. Проблема комического в творчестве Лоренса Стерна : Автореф... канд. филол. наук: 10.644 / Убилава Н.Э.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 34л.
1189673
  Нели Ильинична Сакварелидзе Проблема коммуникативно-програматической эквивалентности перевода (Лингвистические и экстралингвистические аспекты) : Автореф... доктора филолог.наук: 10.01.12 / Нели Ильинична Сакварелидзе; Тбилисский госуд. ун-тет им. И.Джавахишвили. – Тбилиси, 1997. – 44л.
1189674
  Каспирович М.В. Проблема коммуникативной и познавательной деятельности людей в свободное время при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Каспирович М.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1968. – 18л.
1189675
  Постникова Т.В. Проблема коммуникации в киносемиотике Ю.М.Лотмана: философско-антропологический анализ // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 66-67
1189676
  Гетманец А.О. Проблема коммуникации в программах преподавания русского языка как иностранного // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 29-33. – ISSN 2077-804X
1189677
  Гайденко П.П. Проблема коммуникации у Карла Ясперса // Идеология и пропаганда : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 1. – С. 165-215. – (Идеологическая борьба, теория и практика пропаганды за рубежом)
1189678
  Градовський А . Проблема компаративізму в літературознавстві // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 3-10. – (Філологічні науки)
1189679
  Левитов Н.Д. Проблема компенсации в психологии // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 617-623. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Вопрос о компенсации одних компонентов психической деятепьности другими и одних индивидуально-психологических особенностей личности другими представляет собой только часть, правда, важную, более широкой пробпемы преодоления так называемых внутренних ...
1189680
  Третяк Т. Проблема компенсації за обмеження права власності на земельні ділянки, встановлені для охорони об"єктів Смарагдової мережі // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 309-312. – ISBN 978-966-7957-24-7
1189681
  Коржовська О. Проблема компіляції в літописах Київської Русі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 52-57. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1189682
  Шестопалова Л.Ф. Проблема комплайєнсу пацієнтів в сучасній медичній психології / Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, В.А. Бородавко // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 112-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2410-1249
1189683
  Крвавич Д. Проблема комплексного дослідження українського іконопису // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : Л. Лихач, В. Борисенко, В. Нолл [та ін.]. – Київ, 1994. – Число 8, спец. число. – С. 10-19
1189684
  Ревин Л.Н. Проблема комплексного использования резервов повышения производительности труда : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Ревин Л.Н.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра политической экономии и основ научного управления социалистической экономикой. – М., 1971. – 20л.
1189685
   Проблема комплексности изучения художественного творчества. – Казань, 1981. – 174с.
1189686
  Булгакова Т.В. Проблема композиційного аналізу міського середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 52-60. – ISSN 2077-3455
1189687
  Бардин Михаил Алексеевич Проблема компромиссов и соглашений в теоретическом наследии В.И.Ленина : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Бардин Михаил Алексеевич; Ярославский гос. ун-т. – Ярославль, 1980. – 26л.
1189688
  Багратион-Мухранели Проблема комуникации, диалога и творческое наследие Бахтина // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 12-15. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Творческое наследие М.М.Бахтина многогранно, полифонично и трансдисциплинарно, однако, основным фокусом, главной доминантой воззрений и гуманитарного метода выдающегося ученого является идея диалога. Она пронизывает его философию языка и речи, ...
1189689
  Нестеренко Л. Проблема комунікацій державних службовців на сторінках вісників та збірників Академії // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 124-134
1189690
  Пархомчук Елена Станиславовна Проблема конверсии в деятельности американской общественности в 80-е годы : Дис... канд. историческихнаук: 07.00.03 / Пархомчук Елена Станиславовна; АНУ. Ин-т мировой экономики и международных отношений. – К., 1992. – 161л. – Бібліогр.:л.141-161
1189691
  Пархомчук Е.С. Проблема конверсии в деятельности американской общественности в 80-е годы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Пархомчук Е.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 20л.
1189692
  Пархомчук О.С. Проблема конверсії у міжнародних відносинах / О.С. Пархомчук; КУ ім. Т.Шевченка, ІМВ. – Київ, 1998. – 51с.
1189693
  Биков Г.М. Проблема конвертованості національної валюти в країнах з перехідною економікою / Г.М. Биков, І.В. Чорноморець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-20. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
1189694
  Мелюхин С.Т. Проблема конечного и бесконечного / С.Т. Мелюхин. – Москва, 1958. – 264 с.
1189695
  Горолевич Т Проблема конечного и бесконечного в космологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Горолевич Т, А.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1189696
  Заботи Проблема конкретизации школьных знаний в психологическом освещении : Автореф... канд. пед.наук: / Заботи н В.В.;. – М, 1954. – 16л.
1189697
  Шевченко В.И. Проблема конкретно-исторического субъекта познания в марксистко-ленинской философии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Шевченко В.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 30 с.
1189698
  Гарькавец С.А. Проблема конкурентной виктимности и вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (42). – С. 39-49. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1189699
  Ярошенко В. Проблема конкурентоспроможності національного ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-17.
1189700
  Соловієнко В.О. Проблема конкурентоспроможності та психологічної моделі сучасного фахівця / В.О. Соловієнко, Є.В. Кучеренко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 280-284
1189701
  Задоя К.П. Проблема конкуренції криінально-правових норм (кримінальних законів) у науці пострадянського (радянського) кримінального права та в науці кримінального права держав, які відносяться до романо-германської правової сім"ї // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 274-278
1189702
  Саганюк Ф.В. Проблема консолідації державного управління сектором безпеки і оборони України / Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко, О.В. Устименко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 14-17. – ISSN 2304-2699
1189703
  Горбачова О.С. Проблема консолідації української нації в уставних документах народного руху України // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 1728-3671
1189704
  Коломієць Ю. Проблема конституційного регулювання промульгації законів Президентом України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 221-224
1189705
  Георгіца А.З. Проблема конституційної регламентації виборчої системи України в контексті світового досвіду / А.З. Георгіца, Н.Г. Шукліна // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.74-83. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1189706
  Ковальчук В. Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1189707
  Ледников Е.Е. Проблема конструктов в анализе научных теорий / Е.Е. Ледников. – Киев, 1969. – 148с.
1189708
  Ледников Е.Е. Проблема конструкторов в анализе научных теорий : Автореф... канд. филос.наук: / Ледников Е. Е.; АН УССР, Ин-т филос. – К., 1967. – 19л.
1189709
  Оніщик Ю.В. Проблема конструкції "юридична особа" у податковому праві України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 3 (13). – С. 8-11
1189710
  Смирнов Ю.Б. Проблема континентального шельфа в международном праве : Автореф... канд. юридич.наук: / Смирнов Ю.Б.; Моск. гос. ин-т международ. отношений МИД СССР. Кафедра международного права. – Москва, 1953. – 20 л.
1189711
  Бусол О. Проблема контрабанди в Україні: як змінити систему протидії? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1189712
  Іващенко О.А. Проблема контролю за рухом капіталу в умовах волатильності: ризики глобальної фінансової лібералізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 46-52


  В статті аналізуються методи контролю над рухом капіталу. Розглянуті вигоди і ризики від припливу капіталу. Дана оцінка використанню резервів з метою підтримки валютного курсу.
1189713
  Шуміліна І. Проблема контролю та оцінювання результатів самостійної роботи студентів університету засобами комп"ютернихтехнологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
1189714
  Тимербаев Р.М. Проблема контроля / Р.М. Тимербаев. – Москва : Наука, 1984. – 153с.
1189715
  Дементьев В.В. Проблема контроля над распределением власти в трансформационной экономике // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 5-13. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1189716
   Проблема контроля при обучении иностранным языкам в вузе. – Таганрог
1. – 1972. – 212с.
1189717
   Проблема контроля при обучении иностранным языкам в вузе. – Саратов, 1984. – 143с.
1189718
  Жусупов К.П. Проблема конфлика и героя в казахской советской прозе (на матер. каз. сов. прозы 30-40 годов о колх. жизни) : Автореф... канд. филол.наук: / Жусупов К. П.; Ин-т лит. и искусства. – Алма-Ата, 1969. – 16л.
1189719
  Нечай О.Ф. Проблема конфликта в белорусской кинодраматургии (1945-1966 гг.) : Автореф. дис. ... канд. искусств. наук / Нечай О.Ф. ; АН УССР , От-ние лит. яз. и искусствоведения. – Киев, 1968. – 27 с.
1189720
  Муромский В.П. Проблема конфликта в современной советской драме (1956-1965 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Муромский В.П.; ЛГУ. – Л., 1966. – 19л.
1189721
  Муромский В.П. Проблема конфликта в современной советской драме (1956-1965 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Муромский В.П.; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 20л.
1189722
  Павлов Н.С. Проблема конфликта в чувашской драматургии / Н.С. Павлов. – Чебоксары, 1966. – 108с.
1189723
  Соколова В.Е. Проблема конфликта и героя в современной мордовской повести о деревне : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Соколова В.Е.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 29л.
1189724
  Размахнина В.К. Проблема конфликта и характера в драматургии А.Н.Арбузова : Автореф... Канд.филол.наук: / Размахнина В.К.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1967. – 16л.
1189725
  Мельник В.А. Проблема конфликта и характера в современной украинской прозе о рабочем классе : Автореф.. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Мельник В.А. ; КГУ. – Киев, 1979. – 24 л.
1189726
  Мельник Владимир Александрович Проблема конфликта и характера в современной украинской прозе о рабочем классе : Дис... канд. филол. наук : 10.01.03 / Мельник Владимир Александрович ; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1979. – л.
1189727
  Мороз З.П. Проблема конфлікту в драматургії / З.П. Мороз. – Київ, 1961. – 455с.
1189728
  Грушевська Славоміра Проблема конфлікту: морально-психологічний аспект : Дис.... д-ра філос. наук: 09.00.07 / Грушевська Славоміра; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 386 л. – Бібліогр.: л.360-386
1189729
  Грушевська Славоміра Проблема конфлікту: морально-психологічний аспект : Автореф. дис. ... доктор. філософ. наук: 09.00.07 / Грушевська С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 32 с.
1189730
  Папаяні І.В. Проблема концептуалізації релігійної ідентичності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.85-92. – ISSN 1728-3671
1189731
  Грабовська С. Проблема копінгу в сучасних психологічних дослідженнях / С. Грабовська, М. Єсип // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 188-199
1189732
  Мараєв В. Проблема кордонів між Українською Державою та Всевеликим Військом Донським (квітень - грудень 1918 р.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 96-99
1189733
  Капелюшний В.П. Проблема кордонів та формування державної території України в 1917-1921 рр.: історіографічні та історико-правові аспекти // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 10-15.
1189734
  Капелюшний В.П. Проблема кордонів та формування державної території України в 1917—1921 рр.: історіографічні та історшео-правові аспекти // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 10-15.
1189735
  Параніч О.П. Проблема кордонів України в інформаційній боротьбі // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 302-303
1189736
  Дояр Л.В. Проблема кордонів як визначальний аспект державотворення в Україні // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 101-114
1189737
  Вовк С.О. Проблема кореляції понять "неміжнародний збройний конфлікт" та "громадянська війна" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 216-222
1189738
   Проблема кормового белка в сельском хозяйстве. – М., 1971. – 144с.
1189739
  Бетц В. Проблема корреляции в психологии : о соотношении психических способностей / В. Бетц ; перев П.А. Шеварева, с предисл. В.М. Экземплярского. – Москва : Русский язык, 1923. – 87 с.
1189740
  Бондаренко Н.Л. Проблема корреляции гражданско-правовой и экономической наук // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 5-11. – ISSN 2306-255X
1189741
  Макарова М.Н. Проблема коррупции в высшем образовании: взгляд студентов / М.Н. Макарова, Р.В. Вахрушев // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2013. – № 9 (81). – С. 145-149. – ISSN 2070-9773


  В статье представлены результаты социологического опроса студентов, направленного на выявление их отношения к коррупции в системе высшего образования. Определены факторы коррупционного поведения, основные направления вузовской антикоррупционной ...
1189742
  Макарова М.Н. Проблема коррупции в высшем образовании: взгляд студентов / М.Н. Макарова, Р.В. Вахрушев // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2013. – № 2 (74). – С. 124-129. – ISSN 2070-9773


  В статье представлены результаты социологического опроса студентов, направленного на выявление отношения студентов к коррупции в системе высшего образования. Определены факторы коррупционного поведения и основные направления вузовской антикоррупционной ...
1189743
  Денисова О.В. Проблема корупции в органах судебной власти Украины // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 17-20
1189744
  Кузнецов Дмитрий Владиславович Проблема Косово в зеркале общественного мнения в 2000-е годы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 63-74. – Бібліогр.: с. 63, 65, 68-71, 73. – ISSN 0131-2227
1189745
  Візір О. Проблема країни Басків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 98-100.
1189746
  Житник Т.С. Проблема креативного мислення особистості у професійної діяльності: теоретичний аспект // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 106-109. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1189747
  Лавлинский Р.А. Проблема креативности в образовательном процессе / Р.А. Лавлинский, К.В. Николенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
1189748
  Твердохліб Н. Проблема креативності особистості в наукових дослідженнях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 175-183. – ISSN 2312-5993
1189749
  Карагодова О. Проблема кредитування і шляхи її вирішення : теорія і практика / О. Карагодова, Л. Распутна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 37-39
1189750
  Курта Н.В. Проблема кредитування малих підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 329-334. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1189751
  Мальцев Михаил Иванович Проблема крестьянского восстания и революции в творчестве А.С.Пушкина : Автореф... д-ра филол.наук: 640 / Мальцев Михаил Иванович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 34л.
1189752
  Мальцев Михаил Иванович Проблема крестьянского восстановления и революции в творчестве А.С.Пушкина : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.01 / Мальцев Михаил Иванович; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 40л.
1189753
  Минокин М.В. Проблема крестьянства в творчестве Л.Н.Толстого (80-90-е годы XIX в.) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Минокин М.В.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 16л.
1189754
  Томчук Л. Проблема кризи епох і літературних форм // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 159-164
1189755
  Ворогпаєва В.Г. Проблема кризи ідентичності в умовах гпобалізації та інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 84-95. – ISSN 2072-1692
1189756
  Смірнова О.Д. Проблема кризи культурної ідентичності в сучасній українській філософії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 44-50. – ISSN 2077-1800
1189757
  Гоцуляк В.В. Проблема кризи сучасної історичної науки та шляхи її подолання // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 11-18. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються: М.С. Грушевський, М. Костомаров.
1189758
  Сергеев И.П. Проблема кризиса III века в Римской империи в "западном" антиковедении конца XX - начала XXI вв. // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С. 304-310. – ISSN 2309-6608
1189759
  Баранівський В.Ф. Проблема криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на навколишнє природне середовище // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 99-108. – ISSN 2222-5374
1189760
  Драгоненко А.О. Проблема кримінально-правового регулювання евтаназії в країнах Європи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 148-153. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1189761
  Музика А.А. Проблема кримінально-правової ідеології в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 188-201. – ISSN 2072-8670
1189762
  Копанчук В.О. Проблема кримінально-правової охорони осіб, які виконують спеціальні повноваження (ст.ст. 348, 379, 400 КК України) // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 225-230
1189763
  Затулко К. Проблема кримінально-правової оцінки діяння, вчинного під впливом гіпнозу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 400-401. – ISBN 978-617-7069-14-9
1189764
  Брич Л. Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб за господарські злочини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.497-501. – Бібліогр.: 14 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1189765
  Бочарніков Д. Проблема кримінальної субкультури у контексті субкультурології // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 57-61
1189766
  Голіна В. Проблема кримінологічного забезпечення криміналізації і декриміналізації у кримінальному праві України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 107-116. – ISSN 1993-0909
1189767
  Несук О.М. Проблема Криму в україно-російських відносинах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 65-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1189768
  Горобець І.В. Проблема Криму в українсько-російських відносинах (90-ті роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-59. – (Історія ; вип. 57)


  Аналізується проблема Криму в українсько-російських відносинах, починаючи з часу розпаду СРСР, спроб визначення статусу Криму, розподілу Чорноморського флоту та проблеми кримськотатарського народу.
1189769
  Карпова Н.А. Проблема критериев осознанности в современной когнитивной психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.142-150. – ISSN 0042-8841
1189770
  Михайловская И. Проблема критериев оценки судебной деятельности // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 5 (78). – С. 118-127. – ISSN 1812-7126


  Конституция РФ создала правовую основу для становления судебной власти как необходимой составной части демократического государственного устройства. Вместе с тем реальное функционирование судебных органов определяется не только конституционной и ...
1189771
  Русин М.Ю. Проблема критериев современного фольклора в эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Русин М.Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
1189772
  Русин М.Ю. Проблема критериев современного фольклора в эстетике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Русин М.Ю.; КГУ. – Киев, 1980. – 18л.
1189773
  Русин М.Ю. Проблема критериев современного фольклора в эстетике : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04. / Русин М.Ю.; КГУ. – К, 1980. – 196л. – Бібліогр.:л.176-196
1189774
  Кирвалидзе Н.И. Проблема критерия истины и "советология". / Н.И. Кирвалидзе. – Тбилиси, 1982. – 306с.
1189775
  Кирвалидзе Н.И. Проблема критерия истины и "советология". / Н.И. Кирвалидзе. – 2-е изд. – Тбилиси, 1984. – 310с.
1189776
  Титаренко А.И. Проблема критерия нравственного прогресса и некоторые англо-американские идеалистические философские концепции : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 624 / Титаренко А. И. ; МГУ. – Москва, 1968. – 24 с.
1189777
  Боровский М.И. Проблема критерия нравственности в марксистско-ленинской этике : Автореф... канд. философ.наук: / Боровский М.И.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1967. – 19л.
1189778
  Капчаускене Проблема критерия нравстенности и методологические основы ее научного решения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Капчаускене Дануте-Станислава; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Учен. совет по филос. наукам. – Вильнюс, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1189779
  Левяш И.Я. Проблема критерия общественного прогресса : Автореф... канд. филос.наук: / Левяш И. Я.; Ин-т филос. АН СССР. – Москва, 1968. – 20л.
1189780
  Пейков П.Д. Проблема критерия общественного прогресса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Пейков П.Д. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1970. – 21 с.
1189781
  Зілгалова О.А. Проблема критеріїв виділення малих підприємств в економічній теорії та практичній діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 102-107. – (Економіа ; Вип. 21)
1189782
  Бондар О.В. Проблема критерію істинності знання (Аристотель, Спіноза, Гегель) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1189783
  Горовенко С.А. Проблема кровної (кревної) помсти за Руською Правдою: філософсько-правовий погляд професора О. Шевченка // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 178-180. – ISBN 978-966-97457-5-0
1189784
  Сав"юк О.В. Проблема ксенофобії та расизму в Україні: соціально-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 78-87. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1189785
  Галунько В.В. Проблема культури і релігії в праці Є.В. Спекторського "Християнство і культура" // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 43-46. – ISBN 978-617-7133-95-6
1189786
  Захарчук-Дуке Проблема культури мовлення у науковому полі сучасної лінгводидактики // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (131), лютий. – С. 19-25
1189787
  Баган М.П. Проблема культури онімотворення в сучасному українському телевізійному просторі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 181-193. – ISSN 2313-4437
1189788
  Филатов Владимир Петрович Проблема культурно-исторических предпосылок теоретического мышления (на материале естественных наук) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филатов Владимир Петрович; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1979. – 20л.
1189789
  Мелехина М.Б. Проблема культурно-национальной идентичности : семиотическая парадигма (к вопросу о формировании "локального текста") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 84-87. – ISSN 2073-9702


  Эта статья представляет собой семиотическое исследование проблемы формирования культурно-национальной идентичности народа коми. Творческое наследие Каллистрата Жакова демонстрирует опыт создания аутентичного текста культуры - "зырянского текста". Он ...
1189790
  Панченко В.І. Проблема культурного синтезу (на матеріалах культури латиноамериканського регіону) : навчальний посібник / В.І. Панченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 175 с. – Бібліогр.: с. 112-113. – ISBN 978-966-439-381-9
1189791
  Пухонська О. Проблема культурної амнезії в сучасному романі (на матеріалі "Танго смерті" Юрія Винничука та "Храм Афродіти" Олександра Стражного) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – C. 194-199. – ISSN 2078-340X
1189792
  Кагамлик Світлана Проблема культурної єдності українських земель у XVIIІ ст. (за матеріалами видавничої діяльності Києво-Печерської лаври) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-36. – (Українознавство ; Вип. 3)


  На основі архівних джерел простежується широке розповсюдження книг лаврського друку на території правобережних і західноукраїнських земель. Наводяться факти співробітництва і книговидавничих зв"язків українських друкарень, зокрема між православною ...
1189793
  Руденко Л.С. Проблема культурної ідентичності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 156-157. – ISBN 978-966-452-035-2
1189794
  Пивовар Ю. Проблема культурної ідентичності крізь призму історичної спадщини Нмеччини / Ю. Пивовар, О. Дворнікова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 113-117. – (Серія "Культурологія" ; вип. 20)
1189795
  Григоренко Т. Проблема культурної ідентичності у творчості В. Домонтовича (на матеріалі роману "Без грунту") / Тетяна Григоренко (Демчик) // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 258-297. – ISBN 978-966-2410-55-6
1189796
  Дунай П. Проблема культурної орі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 196-201
1189797
  Ерасов Б.С. Проблема культуры в идеологии африканского национализма (30-50-е годы) : Автореф... канд. филос.наук: / Ерасов Б.С.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1968. – 19л.
1189798
  Курицын В.М. Проблема Курильских островов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 3-6. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена проблеме территориальных претензий Японии в отношении Курильских островов и острова Сахалин.
1189799
  Петренчук Назарій Проблема куріння систем нагрівання тютюну та електронних сигарет серед молоді України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 4-5 : фото
1189800
  Гумін О.М. Проблема латентності насильницької злочинності: шляхи вирішення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 226-231. – (Право. Економіка. Управління)
1189801
  Мазырин А.В. Проблема легализации православной Церкви в СССР в середине 1920-х гг. // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 77-91. – ISSN 0869-5687
1189802
  Новіков О.В. Проблема легалізації та правового регулювання евтаназії // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 162-165. – ISBN 978-966-438-135-9
1189803
  Куркін М.В. Проблема легалізації тіньової економіки в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 339-342
1189804
  Музика І.В. Проблема легальності і легітимності норм права у соціологічному праворозумінні: історико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 31-35
1189805
  Солодкая Е.А. Проблема легитимации знания в культурной традиции // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1189806
  Годунок З. Проблема легітимації українських збройних формувань у період АТО на Сході України // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (2) : Мовознавство. – С. 26-37. – ISSN 2309-1797
1189807
  Ухач В. Проблема легітимізації повстанської влади на контрольованих ГК УПА українських територіях (др. пол. 1943 - поч. 1945 рр.): історіографічний аспект // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 11-16. – ISSN 2524-0129
1189808
  Ковальчук В.Б. Проблема легітимності влади в державно-правових поглядах Б. Кістяківського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 80-85. – ISBN 978-617-7133-95-6
1189809
  Здоровега М. Проблема легітимності гуманітарних інтервенцій у сучасних міжнародних відносинах // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27. – С. 102-107


  З"ясована сутність поняття "гуманітарна інтервенція" та основні підходи її до інтерпретації. Визначено характер суперечностей щодо легітимності застосування гуманітарних втручань у міжнародному праві та на практиці. Проаналізовано особливості ...
1189810
  Ковальчук В. Проблема легітимності державної влади в контексті теорії народовладдя // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 232-243. – ISSN 1993-0909
1189811
  Невідомий В.І. Проблема легітимності політико-правових інституцій: історичні витоки та теоретична концептуалізація // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 105-111
1189812
  Кондратюк А.О. Проблема легітимності та делегітимації політичної влади // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 368-371
1189813
  Соколовская Ж.П. Проблема лексической синонимики в современной лингвистике / Ж.П. Соколовская. – Кишинев, 1970. – 68с.
1189814
  Гаврилова О.В. Проблема лексичних відповідностей під час перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 296-300. – ISSN 1729-360Х
1189815
  Біла К.В. Проблема лексичного значення словникового складу французької мови доби Відродження (на матеріалі праць поетів Плеяди) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 40-48. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1189816
  Тульчинский Т.Л. Проблема либерализма и эффективная социальная технология // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.17-26. – ISSN 0042-8744
1189817
  Евдошенко В.Г. Проблема ликвидации заболеваемости полиомиелитом и в Киргизской ССР. : Автореф... Доктора мед.наук: 095 / Евдошенко В.Г.; АМН СССР.ин-т вирусологии. – М, 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.36-39
1189818
  Елфимов Вадим Алексеевич Проблема ликвидации неграмотности в деятельности Юнеско в 80-е годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Елфимов Вадим Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 24л.
1189819
  Елфимов Вадим Алексеевич Проблема ликвидации неграмотности в деятельности ЮНЕСКО в 80-е годы: (На примере развивающихся стран) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Елфимов Вадим Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко, Украинский ин-т международных отношений и междунар. права. – К., 1991. – 218л. – Бібліогр.:л.183-218
1189820
  Беселия А.Я. Проблема лирического героя : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Беселия А.Я. ; АН Грузинской ССР. – Тбилиси, 1979. – 17 с.
1189821
  Дейнега Л.Н. Проблема лирического характера в современной советской поэзии. К вопросы о творческой индивидуальности А .Прокофьева, Н.Заблоцкого, М.Светлова, Е.Исаева : Автореф... канд. филол.наук: / Дейнега Л.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 23л.
1189822
  Лесная Г. Проблема литературной нормы в современном украинском языке в аспекте его преподавания как иностранного // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 408-413
1189823
   Проблема литературных контактов. – Душанбе, 1985. – 64 с.
1189824
  Вишев И.В. Проблема личного бессмертия. / И.В. Вишев. – Новосибирск, 1990. – 246с.
1189825
  Сова М.В. Проблема личной идентификации и структурный психоанализ Жака Лакана // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 182-184
1189826
  Кемеров В.Е. Проблема личности / В.Е. Кемеров. – М, 1977. – 256с.
1189827
  Судьева Н.Л. Проблема личности в белорусской прозе конца 70-х - начала 80-х годов (на матер. произведений В.Адамчика, В.Козько, В.Карамазова). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Судьева Н.Л.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1988. – 20л.
1189828
  Судьева Н.Л. Проблема личности в Белорусской прозе конца 70-х начала 80-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Судьева Н.Л.; Минский пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1988. – 22л.
1189829
  Калашникова Анна Александровна Проблема личности в дооктябрьском творчестве С.Н.Сергеева-Ценского : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Калашникова Анна Александровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1189830
  Зайцев В.А. Проблема личности в идеологии революционного народничества : Автореф... канд. филос.наук: / Зайцев В.А.;. – М, 1968. – 22л.
1189831
  Масловский Здислав Станиславович Проблема личности в католической философии (Жак Маритэн и Эммануэль Мунье) : Автореф... канд. философ.наук: 09.625 / Масловский Здислав Станиславович; Белорус. гос. ун-т. Кафедра истории философии, логики и научного атеизма. – Минск, 1972. – 20л.
1189832
  Дашдамиров А.Ф. Проблема личности в марксистско-ленинской теории нации и национальных отношений. / А.Ф. Дашдамиров. – Баку, 1984. – 155с.
1189833
   Проблема личности в марксистской и буржуазной философии. – Свердовск, 1973. – 99с.
1189834
  Фомина Ж. Проблема личности в послевоенной антифашистской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 647 / Фомина Ж.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 15л.
1189835
  Палеев Н.Н. Проблема личности в русской классической драматургии / Н.Н. Палеев. – М : Искусство, 1992. – 158 с.
1189836
  Ангелов С. Проблема личности в современной идеологической борьбе / С. Ангелов. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Философия" ; № 5)
1189837
   Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований = Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : тезисы докладов Третьей Всеукраинской научной конференции молодых ученых, 28-29 сентября 2000 года. – Киев : Киевский университет, 2000. – 250с. – На обложке название на украинском языке
1189838
  Кочегарова С.А. Проблема личности в современной французской буржуазной философии : Автореф... канд. филос.наук: / Кочегарова С.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 19л.
1189839
  Данильченко Р.Н. Проблема личности в современном христианстве / Р.Н. Данильченко. – М, 1980. – 64с.
1189840
   Проблема личности в современных зарубежных литературах. – Ленинград : Ленинградский университет, 1971. – с.
1189841
  Шпак В.Ю. Проблема личности в социально-политической теории марксизма-ленинизма / В.Ю. Шпак. – Ростов -на-Дону, 1988. – 167с.
1189842
  Зелетдинова Э.А. Проблема личности в социальной философии Н.Михайловского : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Зелетдинова Э.А.; МГУ им. В.Ломоносова. – Москва, 1992. – 22л.
1189843
   Проблема личности в теории научного коммунизма. – Ростов-на-Дону, 1974. – 101с.
1189844
   Проблема личности в теории научного коммунизма. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1981. – 150, [2] с.
1189845
   Проблема личности в теории научного коммунизма. – Ростов-на-Дону, 1987. – 140с.
1189846
  Федунина Н.Ю. Проблема личности в трудах Пьера Жане // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.116-128. – ISSN 0042-8841
1189847
  Рябов П.В. Проблема личности в философии анархизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 47-56. – ISSN 0042-8744
1189848
  Солодкий Б.С. Проблема личности в философском наследии В.И.Ленина. : Автореф... канд. филос.наук: / Солодкий Б.С.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1968. – 27л.
1189849
  Гошевский В.О. Проблема личности в философском наследии Д.И.Писарева / В.О. Гошевский. – Л, 1987. – 133с.
1189850
  Мартынова С.И. Проблема личности и коллектива в советской прозе 20-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мартынова С.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературовед., искусствовед. и журналистики. – М,, 1967. – 22л.
1189851
   Проблема личности и общества в современной литературе и искусстве. – Москва, 1967. – 415с.
1189852
  Белинис Й. Проблема личности и общества в современной литовской советской литературе : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Белинис Й. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра литературоведения, искусствоведения и журналистики. – Москва, 1967. – 18 с.
1189853
  Крутько Е.А. Проблема личностных форм отчуждения в образовательном процессе / Е.А. Крутько, Т.А. Рубанцова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 70-76. – ISSN 1811-0916
1189854
  Жаровська Г.П. Проблема лідерства в злочинних групах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.115-119. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1189855
  Сопівник Р.В. Проблема лідерства у контексті трансакційного аналізу Еріка Берна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 372-378. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1189856
  Федів Р. Проблема лідерства у міжнародних відносинах на сучасному етапі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 128-136. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1189857
  Коркішко О. Проблема лідерства у психолого-педагогічній науці: суть, класифікація та функції / О. Коркішко, Є. Завалій // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2022. – № 2 (102). – С. 7-17. – ISBN 978-617-8042-02-8. – ISSN 2077-1827
1189858
  Корсак К. Проблема лідерства: міфи й правда / К. Корсак, О. Бойчук // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 6-8
1189859
  Жовтий О.О. Проблема лінгвістичної реконструкції праслов"янської міфології з приводу узагальнень В.М. Топорова // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 69-72. – ISBN 978-2-919320-34-9
1189860
  Садова Л. Проблема лінгвістичної специфіки українських прізвищ у працях антропонімістів XX-XXI ст. // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 189-199. – ISSN 2413-0923
1189861
  Винник Т. Проблема ліричного сюжету в літературознавстві // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 310-316. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті йдеться про ліричний сюжет як теоретичну проблему. Послідовно розглядається історія розвитку поняття "сюжет" від античних часів до сьогодення. Робиться висновок про продуктивність дослідження ліричного сюжету крізь призму форм авторської ...
1189862
  Хабарова Т.М. Проблема логики научного открытия в связи с концепцией К.Поппера : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Хабарова Т.М. ; АН СССР , Ин-т философии. – Минск, 1968. – 21 c.
1189863
  Какабадзе З.М. Проблема логического в свете ленинской теории отражения : Автореф... канд. философ.наук: / Какабадзе З.М.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 20л.
1189864
  Гаврилюк В.А. Проблема логического выведения системы категорий теории развития / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2007. – 48 с. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" / вып. 5). – ISBN 966-978-8424-73-1
1189865
  Гаврилюк В.А. Проблема логического выведения системы категорий теории развития / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 3)
1189866
  Рицкевичюте К.А. Проблема логического образоания понятия : Автореф... канд. филос.наук: / Рицкевичюте К. А.; МВССО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1962. – 14л.
1189867
  Авдонина П.В. Проблема логического плюрализма // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 55-56
1189868
  Тімуш І. Проблема логіко-деонтологічної єдності права як нормативної системи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 37-42
1189869
  Коршунова І.М. Проблема логічності мислення у формуванні професійних компетенцій майбутніх юристів // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 26-28
1189870
  Івангородський К.В. Проблема локалізації прабатьківщини слов"ян у сучасній білоруській історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 21-28. – ISBN 978-966-920-241-3
1189871
  Крисенко Д.С. Проблема локальних конфліктів 80-х років XX ст. у риториці Р. Рейгана // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 4. – С. 168-172. – ISSN 2226-3209
1189872
  Ковальчук В.В. Проблема любові в екзистенціалізмі Ж.-П. Сартра // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 139-141
1189873
  Катуна С.В. Проблема любові у концепції "трагічного відчуття життя" Мігеля де Унамуно // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 132-134
1189874
  Гаврилюк Т. Проблема людини в протестанській теології XX століття // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2013. – № 67. – С. 75-83. – ISSN 2306-3548
1189875
  Литвинська С.В. Проблема людини і війни у творчості Олеся Гончара й Олексія Коломійця // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 87-95. – ISBN 978-966-171-251-4
1189876
  Рик С. Проблема людини й душі у науковій спадщині М. Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 308-322. – ISBN 966-8547-39-X
1189877
  Дубінін В.В. Проблема людини на сторінках "Бхагавад-гіта" і "Шримад-бхагаватам" / В.В. Дубінін, Н.В. Щудро // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 67-73


  Розглядаються актуальні проблеми розвитку людини як субстанції всесвітньо-історичного процесу з посиланням на матеріали "Бхагавад-гіти" і "Шрімад-Бхагаватам", звертається увага на проблеми походження, структури, сутності, ієрархії, задоволення та ...
1189878
  Хромець В.Л. Проблема людини у православній містиці. Огляд у контексті сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1189879
  Танцюра К. Проблема людини у творчості Г. Сковороди // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 306-307. – ISSN 2076-1554
1189880
  Огнєва Тетяна Костянтинівна Проблема людини у філософії і культурі України XVII століття : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.04 / Огнєва Тетяна Костянтинівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 180л. – Бібліогр.:л.159-180
1189881
  Лимар Ельвіра Миколаївна Проблема людини у філософії Лазаря Барановича : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Лимар Ельвіра Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1189882
  Лимар Е.М. Проблема людини у філософії Лазяря Барановича : Дис... Канд.философ наук: 09.00.05 / Лимар Е.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 180л. – Бібліогр.:л.157-180
1189883
  Матюхіна О.А. Проблема людини у філософії С. Гогоцького // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 46-49. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (22)). – ISSN 2411-5606
1189884
  Кан Г.Е. Проблема людства. / Г.Е. Кан. – К, 1956. – 224с.
1189885
  Шкляр Леонід Проблема людського сумління : (Альбер Камю) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 201-202. – ISSN 0869-3595
1189886
  Пітулей В.В. Проблема людської екзистенції у філософії Жан-Поль Сартра // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 195-197
1189887
  Насмінчук Г. Проблема людської ідентичності в романі "Амадока" Софії Андрухович // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 75-76
1189888
  Сторіжко Л. Проблема людської природи концепту ідентичності в психоаналітичній філософії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 30-35. – ISSN 2078-1016
1189889
  Матвієнко І.С. Проблема людської природи та екзистенції у філософській системі Ж.–П. Сартра // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 128-130. – ISSN 2076-1554
1189890
  Окулов Ю.И. Проблема магнитного заряда и ее космофизический аспект : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Окулов Ю. И.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1967. – 18л.
1189891
  Гордієнко М. Проблема малих знаменників і умови застосування асимптотичного методу Крилова-Боголюбова-Митропольського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано питання про зв"язок між класичною проблемою малих знаменників і умовами для правих частин слабко нелінійних диференціальних рівнянь, що описують коливні процеси, і до яких можна застосувати метод Крилова-Боголюбова-Митропольського для ...
1189892
  Кунін Е.Л. Проблема малого бізнесу у сучасній податковій системі // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 247-249. – ISBN 978-966-188-219-4
1189893
  Шептицька Т. Проблема малоросійства в українській публіцистиці 1920-1930 років // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.85-90. – ISSN 0869-3595
1189894
  Раскин Л.Н. Проблема мальчиков и девочек в воспитании. / Л.Н. Раскин. – Москва-Ленинград, 1929. – 60 с.
1189895
  Чайка О.М. Проблема маніпулювання свідомістю людини в антиутопії Е. Берджеса: культурно-літературний дискурс // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 293-296. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
1189896
  Костюк Н. Проблема маскулінності у культурному просторі сучасної України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 127-129. – ISBN 978-966-439-147-1
1189897
  Гринберг Ирина Соломоновна Проблема мастерства Ильи Сельвинского в стихотворных исторических трагедиях (на матер. "Ливонской войны") : Автореф... канд. филол.наук: 102 / Гринберг Ирина Соломоновна; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 34л.
1189898
  Добиш М.П. Проблема масштабу в електорально-географічних дослідженнях України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 227-230. – ISBN 978-617-7069-75-8
1189899
  Амосов П.Н. Проблема материального учёта в социалистическом хозяйстве / П.Амосов и А.Савич (Ибр. Санович). – Петроград : Изд. отд. Петрогр. сов. нар. хоз., 1921. – 121, [3], XII с., [10] л. ил. : диагр., схемы
1189900
  Загороднюк В.В. Проблема матеріальної субстанції у теоретико-пізнавальній концепції Дж. Локка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 58-60
1189901
  Подканьски Веслав Проблема матодологии общественных наук в франкфуртской социологической школе : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Подканьски Веслав; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К. – 140л. – Бібліогр.:л.125-140
1189902
  Максимів О.Й. Проблема меж слова в укладанні частотних словників перської мови // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 81-93. – Бібліогр.: С. 91-93; 11 поз. – ISSN 1682-671Х
1189903
  Андросова Людмила Дмитриевна Проблема международной валютной ликвидности в условиях углубления общего кризиса капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Андросова Людмила Дмитриевна ; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1977. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
1189904
  Бондаренко Є.В. Проблема межкультурной коммуникации при обучении письменному бизнес-переводу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 46-49. – ISBN 966-7890-03-1
1189905
  Атаманчук Г.А. Проблема межличностных отношений во французском атеистическом экзистенциализме. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Атаманчук Г.А.; Ин-т.философ.АН.УССР. – К, 1983. – 23л.
1189906
  Пушкин С.Н. Проблема межэтнических контактов в творчестве Л.Н.Гумилева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 7 (339). – С. 89-98. – ISSN 0132-1625
1189907
  Ємельяненко Є.О. Проблема меншин у визначенні маргінальних груп: бідність та безчесність як фактори стигматизації та накладання табу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 101-105. – ISSN 2076-1554
1189908
  Волкова Тетяна Сергіївна Проблема метажанру в ліриці : Автореф... докт. філолог.наук: 10.01.08 / Волкова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 37л.
1189909
  Часовских Г.А. Проблема метатеории сознания в философии М. Мамардашвили // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 48-50
1189910
  Юлина Н.С. Проблема метафизики в американской философии ХХ века / Н.С. Юлина. – М., 1978. – 296с.
1189911
  Юлина Нина Степановна Проблема метафизики в буржуазной философии США ХХ века : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.03 / Юлина Нина Степановна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1978. – 50л.
1189912
  Гавриленко Т.Л. Проблема мети і завдань початкової освіти в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 155-158. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто в історичному контексті проблеми початкової освіти в Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ століття.
1189913
  Осицкая Т.С. Проблема метода в сатире Маяковского. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.02 / Осицкая Т.С.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж., 1975. – 23л.
1189914
  Ковалева О.П. Проблема метода в современном химическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1189915
  Панфилов В.А. Проблема метода математического познания в философии и логике Аристотеля // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 54-57
1189916
  Лукашук И.И. Проблема метода международно-правового регулирования // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 3-11. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 15)
1189917
  Подканьски Веслав Проблема методологии общественных наук в концепциях франкфуртской социологической школы (социально-философский аспект) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Подканьски Веслав; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 24л.
1189918
  Подканьски Веслав Проблема методологии общественных наук в концепциях франкфуртской социологической школы (Социально-философский аспект) : Автореф... кандидата философскихнаук: 09.00.01 / Подканьски Веслав; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1189919
  Гаврилів І. Проблема методології в історіографії діяльності організації українських націоналістів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 13-27. – (Серія "Історія" ; вип. 2/44). – ISSN 2312-2595
1189920
  Вугнявий Я.О. Проблема методології виміру рівня безробіття в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 87-92
1189921
  Голубовська І.О. Проблема методології лінгвістичних досліджень у міждисциплінарному висвітленні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 67-75
1189922
   Проблема методології пізнання в біології 20-30 рр. // Філософія біології в Україні ХХ століття / Н.В. Ківенко. – Київ, 1997. – С. 77-143
1189923
  Бульдович П.В. Проблема методологічних засад сучасної політичної науки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 224-235
1189924
  Гарасимів Т.З. Проблема методологічної демаркації права / Т.З. Гарасимів, Б.І. Базарник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 145-149. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1189925
  Романюк Л.В. Проблема методу в дослідженнях цінностей: засоби, технології та перспективи // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 69-74
1189926
  Свириденко В.М. Проблема методу в науковій творчості Д.К. Максвелла // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
1189927
  Бевз М.В. Проблема методу пізнання. Історико-філософський аналіз : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Бевз М. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 181л. – Бібліогр.:л.163-181
1189928
  Аветисян А.І. Проблема методу у візуальних дослідженнях // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 3-5
1189929
  Толстова О.Л. Проблема механізмів розуміння метафори у прагматичній та когнітивній теоріях // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 315-319
1189930
  Ушев Л.Т. Проблема миграции крестьянства в период строительства коммунизма. (На материалах Белоруссии) : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Ушев Л.Т.; АН СССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1968. – 25л.
1189931
   Проблема миграции нефти и формирования нефтяных и газовых скоплений. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 424с.
1189932
  Мосенкіс Ю.Л. Проблема милозвучності української мови: теоретичні й методичні аспекти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 20 : Філологічні науки. – С. 23-25. – ISBN 966-518-015-0
1189933
  Михлин С.Г. Проблема минимума квадратичного функционала / С.Г. Михлин. – М.-Л., 1952. – 216с.
1189934
  Андреева И.С. Проблема мира в западноевропейской философии / Андреева И.С. – Москва : Мысль, 1975. – 223 с. – Список лит.: с. 215-222 (254 назв.)
1189935
  Савчук К.О. Проблема мирного розв"язання міжнародних спорів у вітчизняній науці міжнародного права XIX - початку XX століть // V Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (збірник наукових праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – С. 111-113. – ISBN 978-966-301-200-1
1189936
  Церна Г.М. Проблема митця і влади в поезії "неокласиків" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 158-163. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
1189937
  Барчан В. Проблема митця і суспільства в оповіданні "Психічна розрядка" Т. Осьмачки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 21-25
1189938
  Терехова І. Проблема митця та мистецтва в прозі Т. Шевченка (на матеріалі повісті "Музхикант") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 122-128


  У статті схарактеризовано парадигму прекрасного на рівні мистецтва. Доведено, що авторська візія краси в мистецтві постає індикатором світогляду митця, його літературно-мистецьких орієнтирів, актуальних і нині. На прикладі аналізу повісті "Музикант" ...
1189939
  Тивончук Н. Проблема міграції робочої сили в умовах світової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 40-41
1189940
  Усатенко І. Проблема міграції у творах І. Валлерстайна // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 627-630. – ISBN 978-966-171-795-3
1189941
  Волошин Ю. Проблема міждисциплінарності у визначенні категорії "інтеграція" та її роль у розвитку національного конституційного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 5-10. – ISSN 2220-1394
1189942
  Степико М Проблема міжелітного компромісу в перехідному суспільстві / М Степико, Л. Харченко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 178-187
1189943
  Єльнікова М.М. Проблема міжетнічної толерантності в науковому дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 288-298


  Розглянуто проблему міжетнічної толерантності в науковому дискурсі. Ключові слова: толерантність, міжетнічна толерантність, терпимість, ідентичність, консолідація. Рассмотрено проблему межэтнической толерантности в научном дискурсе. The article ...
1189944
  Дирда І.А. Проблема міжкультурної комунікації в освіті // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 34-39. – ISSN 2078-1687
1189945
  Бідзіля Ю. Проблема міжкультурної комунікації в поліетнічному інформаційному просторі (на прикладі Закарпаття) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 125-134. – (Філологія ; Вип. 21)
1189946
  Баракатова Н.А. Проблема міжмовної омонімії в методиці викладання другої слов"янської мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 38-46. – ISSN 2313-4437
1189947
  Головченко В. Проблема міжнародно-дипломатичного визнання УНР за доби Центральної Ради // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 129-142. – ISBN 978-966-611-826-7
1189948
  Литвиненко К.О. Проблема міжнародно-правового закріплення соціальних прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 392-396
1189949
  Вінтонів М.М. Проблема міжнародно-правового регулювання боротьби з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 40-44
1189950
  Гель І.В. Проблема міжнародно-правового регулювання інформаційного тероризму // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 190-192. – ISBN 978-966-419-280-1
1189951
  Сергійчук В. Проблема міжнародного визнання української державності в 1917-1921 роках // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 419-425. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті на основі архівних документів розповідається про проблеми з визнанням незалежності Української держави в 1917-1921 роках, називаються держави, які без оглядки підтримали Українську Народну Республіку, вказується на причини зволікання окремими ...
1189952
  Бруз В.С. Проблема міжнародного втручання і застосування сили для врегулювання внутрішньодержавних конфліктів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 368-378. – ISBN 966-7196-06-2
1189953
  Павленко О. Проблема міжнародного статусу Косово в контексті окупації Криму // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 6-11. – (Історичні науки)
1189954
  Чорнобай Д.В. Проблема міжнародної відповідальності за правомірну діяльність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 153-158


  The article is dedicated to International liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by international law (International liability in case of loss from transboundary harm arising out of hazardous activities).
1189955
  Чередниченко В.І. Проблема міжпланетних і міжзоряних польотів. / В.І. Чередниченко. – К., 1962. – 40с.
1189956
  Ващенко О.О. Проблема мінімізації політичних маніпуляцій у трансформаційному суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 688-693. – ISSN 1563-3349
1189957
  Гончарова Ірина Михайлівна Проблема міфологічного символізму в контексті культури : Дис... канд. філософнаук: 09.00.04 / Гончарова Ірина Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 148л. – Бібліогр.:л.148-149
1189958
  Марч Н. Проблема многих тел в квантовой механике : пер. с англ. / Н. Марч. – Москва : Мир, 1969. – 496 с.
1189959
  Кузнецов В.С. Проблема многих тел в квантовой механике : Учеб. пособие / В.С. Кузнецов. – Ярославль : Издательство Ярославского университета, 1981. – 104 с.
1189960
  Кубецкий А.Я. Проблема многих тел и уравнения состояний термодинамических систем / А.Я. Кубецкий. – Львов : Вища школа, 1975. – 131с.
1189961
  Гомбаш П. Проблема многих частиц в квантовой механике (теория и методы решения) : Пер.с нем. / П. Гомбаш. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 280 с.
1189962
  Гомбаш П. Проблема многих частиц в квантовой механике (теория и методы решения) : пер. с нем. / П. Гомбаш. – 2-е изд. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 276 с.
1189963
  Садыкбеков Р. Проблема многозначности слов в казахском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Садыкбеков Р.; Казах.ГУ, Филол. фак. – Алма-Ата, 1973. – 31л.
1189964
  Разлогов К.Э. Проблема множественности идентичностей // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 115-119. – ISSN 1606-951Х
1189965
  Чернишева Ю.О. Проблема множинності відповідників при перекладі сучасних релігійних текстів українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 669-676. – ISBN 966-581-481-8
1189966
  Стрелкова А.Ю. Проблема мови в філософії японського наставника дзен Догена Кігена // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 37-46
1189967
  Жовніренко Я. Проблема мовних станів та ситуацій у лінгвістиці. Перспектива дослідження // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 23-31. – ISSN 2411-6548
1189968
  Гривко А. Проблема мовного вибору // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 150-153.
1189969
  Явоненко Олександр Олександрович Проблема мовного значення в контексті філософії культури (філософсько-методологічний аналіз) : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.04 / Явоненко Олександр Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 23л.
1189970
  Білецький А.О. Проблема мовного субстрату і "догрецьке мовознавство" // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 9-12
1189971
  Недопитанська Ю. Проблема мовного суржику в ЗМІ // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 134-137
1189972
  Білявська Т.М. Проблема мовної норми в українському мовознавстві у другій половині 19 ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 40-46. – ISBN 978-966-8847-84-4
1189973
  Фудерер Т. Проблема мовної стратифікації суспільства в сучасній соціолінгвістиці // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 60-70. – ISSN 1682-3540
1189974
   Проблема модели в философии и естествознании. – Фрунзе, 1969. – 91с.
1189975
  Побочий І.А. Проблема моделювання ідеальної ситуації політичної боротьби // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 222-231. – ISBN 966-628-132-5
1189976
  Житарюк М.Г. Проблема моделювання преси в системі науки про журналістику. // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 34-38.


  Автор акцентує увагу на потребі осмислення теорії журналістики з погляду соціокультурних моделей. The author concentrate"s his attention on the necessity to comprehend the theory of journalism from the point of view of social and cultural models.
1189977
  Аванесов В.С. Проблема модернизации образования // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 4 (73). – С. 58-79. – ISSN 1726-5223


  Российское образование переживает кризис, суть которого состоит в отставании качества образования от потребностей личности и общества, а также изменений, происходящих в мире. В России это отставание больше, чем в наиболее развитых странах за рубежом. ...
1189978
  Илларионов Н.С. Проблема модернизации традиционных социальных структур в современной африканской общественно-политической мысли : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Илларионов Н.С.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор философии и социологии стран Востока. – М., 1974. – 28л.
1189979
  Сокол М. Проблема модернізації системи понять у педагогічній науці // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 124-130. – ISSN 2308-4634


  "...У статті здійснено огляд проблеми модернізації системи понять у педагогічній науці. Розкрито зміст сучасного понятійно-категорійного апарату педагогічній науки, подано визначення таких понять як: "творчість", "асертивність", "педеутологія", ...
1189980
  Бульвінський А.Г. Проблема модернізації сучасної Росії у контексті імперських державних традицій // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 130-157. – ISBN 978-966-02-7888-2
1189981
  Розлуцький І.М. Проблема модерного дискурсу в літературно-критичній творчості Миколи Євшана: основні аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Розлуцький Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1189982
  Бойко А.К. Проблема молодіжного безробіття в актах міжнародної організації праці // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 303-307. – ISBN 978-617-7450-09-1
1189983
   Проблема молодого героя в современном спектакле. – Москва, 1977. – 272 с.
1189984
  Гусак И.Я. Проблема моментов и геометрия выпуклых множеств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гусак И.Я.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1981. – 15л.
1189985
  Лопуга О.І. Проблема моралі і гуманізації молоді в сучасному українському суспільстві // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 61-67. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
1189986
  Павлюк І. Проблема моральних цінностей у сучасному суспільстві // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С 110-117. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1189987
  Кендус О. Проблема моральних якостей особистості в українській філософсько-етичній думці першої половини ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.230-238. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1189988
  Марченко О.В. Проблема морально-етичних засад людського існування у філософській антропології Памфіла Юркевича // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Обгрунтовується провідна роль серця для розуміння людини як особистості, як образу Божого у філософії П. Юркевича. В цьому контексті розглядається ідея миру з ближніми як необхідна складова моральнішого зростання людини.
1189989
  Конєва Т. Проблема морального випробування в повісті Леоніда Бразова "Перший гарт" / Т. Конєва, Н. Тарасова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 43-48. – ISSN 2075-1486
1189990
  Конєва Т. Проблема морального випробування в повісті Леоніда Бразова "Перший гарт" / Т. Конєва, Н. Тарасова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С. 39-44. – ISSN 2075-1486
1189991
  Коробко М.І. Проблема морального обрису сучасного телевізійного героя // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 50-54. – ISSN 2616-9967
1189992
  Ярославцева Ирина Павловна Проблема морального творчества в философии Фридриха Ницше : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Ярославцева Ирина Павловна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 22л.
1189993
  Сива С.В. Проблема моральної свободи у творчості Григорія Сковороди / С.В. Сива, С.М. Романчук // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – C. 102-109. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1189994
  Бульц В.И. Проблема моральной цели и средств ее достижения : Автореф... канд. филос.наук: / Бульц В. И.; Аз.ГУ. – Баку, 1968. – 21л.
1189995
  Федосова А.П. Проблема моральных ценностей в марксистско-ленинской этике. : Автореф... канд. филос.наук: / Федосова А.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 16л.
1189996
  Літошенко О.С. Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 284-293
1189997
  Кеммер Э. Проблема морозоустойчивости плодовых культур / Э. Кеммер, Ф. Шульц. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 155с.
1189998
  Охріменко І. Проблема мотивації професійної діяльності працівника оперативного підрозділу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 105-110.
1189999
  Струкова О.В. Проблема мотиваційної сфери в особистісно-діяльнісному вимирі // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 121-132. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2707-0409
1190000
  Лабенко О.В. Проблема мультикультуралізму в сучасному американському суспільстві / О.В. Лабенко, А.Л. Чередниченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 82-84


  The authors deal with the problems of interaction of cultures within multiethnic polycultural states illustrated by the USA. It must be emphasized that the problem of adoption and preservation of cultural environment, ethnical identity, and regulation ...
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,