Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1189001
  Зушинская Л.Н. Сема-ономасиологическое исследование группы существительных развернутого микрополя : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Зушинская Л.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1189002
  Зушинская Людмила Николаевна Сема-ономасиологическое исследование группы существительных развернутого микрополя "Terre" : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Зушинская Людмила Николаевна; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1982. – 188л. – Бібліогр.:л.167-186
1189003
  Янович И.С. Семантика - то и -нибудь: 20 лет спустя // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 149-157. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1189004
  Кронгауз М.А. Семантика : Учебник для студ., обуч. по спец. "Теоретическая и прикладная лингвистика" / М.А. Кронгауз. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Академия, 2005. – 352с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2016-7
1189005
  Шевченко Л.І. Семантика "волі" в лінгвоестетиці З. Тулуб // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 99-108


  У лінгвостилістичному аспекті розглянуто семантику волі як естетичного і світоглядного символу художньої парадигми З. Тулуб. The semantic of liberty as aesthetic symbol of Z. Tulub"s creative paradigm is investigated in the lingvostylistic aspect. В ...
1189006
  Дворянчикова С.Е. Семантика "иллюзорности" как составляющая образной сфері топопоєтонимов в романах И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и Золотой теленок" // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 63-66. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1189007
  Міхно Н.К. Семантика "радянського/пострадянського/українського" в просторі сучасного українського міста: досвід ментального картографування // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 188-193. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1189008
  Предибайло В.О. Семантика "робити добро/зло" у межах словотвірних гнізд з коренем псл. "CIN - (на матеріалі польської та української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 193-197
1189009
  Сорокін С.В. Семантика абсентивності й презенивності як ключовий контрастний компонент функціонально-семантичного поля модальності в турецькій і українській мовах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 376-391. – Бібліогр.: Літ.: с. 390-391; 22 п.


  У статті розглядаються семантичні категорії презентивності й абсентивності як один з ключових компонентів ФСП модальности в турецькій мові, засоби реалізації досліджуваної семантики в турецькій мові і її відображення в українській мові. В статье ...
1189010
  Николаева Т.М. Семантика акцентного выделения / Т.М. Николаева. – Москва, 1982. – 104 с.
1189011
  Пучкова А.В. Семантика английских адъективных наименований в аспекте взаимодействия системных и функциональных характеристик : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Пучкова А.В.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Москва, 1984. – 25с.
1189012
  Алексєєва І.О. Семантика англійських дієслів із префіксами dis- та un-


  Проаналізовано значення префіксів dis- та un- як дієслівних формантів. Хоча традиційно ці морфеми пов"язуються з категорією заперечення, значення власне логічного заперечення підтвердилося лише для префікса dis-; решта матеріалу свідчить про ...
1189013
  Каптюрова О.В. Семантика англійського вигуку Oh // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 25-29
1189014
  Татьянченко О.О. Семантика англіцизмів в правознавчій термінології // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 91-94.
1189015
  Ковалюк Ю.В. Семантика антопоніму в англійській фразеології у варіантологічному аспекті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 182-186. – Бібліогр.: Літ.: с.186; 11 п.
1189016
  Сингаївська Г.В. Семантика антропонімів у складі фразеологічних одиниць (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 404-417


  У статті розглядаються проблеми значеннєвої природи антропоніма у складі фразеологічної одиниці та вплив пропріального компонента на сукупну семантику фразеологізму. Значна увага приділяється проблемам національного та інтернаціонального у ...
1189017
  Тиховська О. Семантика архетипу страшної маткрі в чарівних казках Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 48-53. – (Філологія ; Вип. 18)
1189018
  Романова Н.В. Семантика асоціатів Schamgefuhl у лінгвістичному аспекті // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 281-290. – ISBN 978-966-2668-24-7
1189019
  Романова Н.В. Семантика асоціатів слова-стимулу Feuer у свідомості носіїв німецької мови (на матеріалі спрямованого асоціативного експерименту) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 161-170. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті наведено аналіз результатів спрямованого асоціативного експерименту щодо категорії фундаментальних емоцій. Висвітлено лінгвістичну й семантичну характеристики отриманих асоціатів німецькомовного слова-стимулу Feuer "вогонь", виявлено три ...
1189020
   Семантика в речевой деятельности. – М., 1988. – 142с.
1189021
  Бессонов А.В. Семантика вероятностных прогнозов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 68-74. – ISSN 1560-7488
1189022
  Мельник О. Семантика вигука в українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 26-40. – ISSN 0320-3077


  Верифіковано семантичні варіанти вигука А за контекстуальними, ситуативними та позиційними ознаками на основі тлумачних словників та художніх текстів
1189023
  Яворська Г.М. Семантика війни і миру в сучасних слов"янських мовах: історико-типологічний аспект / Г.М. Яворська, О.Р. Чмир // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 15-29. – ISSN 0027-2833
1189024
  Ткачук М. Семантика вічних образів у поемі "Ізольда Білорука" Лесі Українки та французькому середньовічному "Романі про Трістана та Ізольду" : порівняльний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 257-268.
1189025
  Стеблева И.В. Семантика газелей Бабура. / И.В. Стеблева. – М., 1982. – 328с.
1189026
  Кучерява Л.В. Семантика географічних назв // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 190-193. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Розглядаються проблеми класифікації топонімів та принципи поділу топонімічного матеріалу на групи, представлені різними дослідниками. Аналізуються назви природно-географічних об’єктів, вжиті авторами у французьких романах ХІХ-ХХ століть. Toponyms ...
1189027
  Пескова Валентина Яковлевна Семантика глагола в структуре S+V intr в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Пескова Валентина Яковлевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 25л.
1189028
  Ибрагимова В.Л. Семантика глаголов пространственной локализации в современном русском языке / В.Л. Ибрагимова. – Уфа, 1992. – 167с.
1189029
   Семантика глагольной лексики в когнитивной парадигме // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2005. – № 2. – С.150-152. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1684-2626
1189030
  Славятинская М.Н. Семантика глагольных основ презенса и аориста в греческом языке древнейшего периода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 673 / Славятинская М.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1189031
   Семантика грамматических форм. – Ростов н/Д, 1982. – 151с.
1189032
  Ступак І.В. Семантика деад"єктивних каузативних дієслів у сучасній німецькій мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 123-134
1189033
  Палій О.С. Семантика дієслів з постпозитивними компонентами jn і off в сучасні ангійській мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 39-54
1189034
  Троцан Д. Семантика дороги в традиційному весільному ритуалі українців // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 59
1189035
   Семантика древних образов. Первобытное искусство. – Новосибирск, 1990. – 158с.
1189036
   Семантика единиц различных уровней в романо-германских языках. – К., 1982. – 242с.
1189037
  Павлычко Роксолана Дмитриевна Семантика единичности в современном испанском языке : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.05 / Павлычко Роксолана Дмитриевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 140л. – Бібліогр.:л.119-140
1189038
  Ткачук М. Семантика екзистенційного світу повісті Миколи Гоголя "Шинель" : До 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя
1189039
  Давиденко М.С. Семантика емотивних висловлювань у сучасній англійській мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 207-209. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1189040
   Семантика естественных и искусственных языков в специализированных системах. – Л., 1979. – 192с.
1189041
  Галак І. Семантика етнокультурних образів у прозі Федора Одрача // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 85-90. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1189042
  Гребенюк Т. Семантика завершення в екранізаціях роману Станіслава Лем «Соляріс» // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 284-296. – ISBN 978-617-7480-12-8
1189043
  Бондаренко О.О. Семантика зла в літературному тексті: філософсько-естетичний аспект : дис. … канд. філос. наук : 09.00.08 / Бондаренко Олег Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 174-190
1189044
  Бондаренко О.О. Семантика зла в літературному тексті: філософсько-естетичний аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бондаренко Олег Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1189045
  Коминарец Т.В. Семантика знака "хаос" и повествовательные стратегии моделирования художественной картины мира-хаоса в романах Е. Попова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 216-223. – ISBN 966-8188-10-1
1189046
  Ломазова И.А. Семантика и алгоритмическая логика для программ с операторами перехода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Ломазова И.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 12л.
1189047
   Семантика и грамматика языковых единиц. – М., 1980. – 170с.
1189048
   Семантика и категоризация. – М., 1990. – 167с.
1189049
  Гячас К К. Семантика и логическая теория статистики распределенных программ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Гячас К.К,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 17л.
1189050
  Канделаки Т.Л. Семантика и мотивированность терминов. / Т.Л. Канделаки. – М, 1977. – 167с.
1189051
   Семантика и прагматика единиц языка в тексте. – Л., 1988. – 169с.
1189052
  Милосердова Е.В. Семантика и прагматика модальности / Е.В. Милосердова. – Воронеж, 1991. – 196с.
1189053
  Заботкина В.И. Семантика и прагматика нового слова : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.04. / Заботкина В.И.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Москва, 1991. – 51 с.
1189054
  Приходько А.И. Семантика и прагматика оценки в современном английском языке : монография / Приходько Анна Ильинична ; МОНУ ; Запорожский гос. ун-т. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2004. – 321с. – ISBN 966-599-135-3
1189055
  Шевченко Н.А. Семантика и прагматика побудительного микродиалога в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Шевченко Н. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1189056
  Василенко И.В. Семантика и прагматика предложений с глаголами кинесической коммуникации (на материалах английского языка) : Дис... канд. филолог.наук: / Василенко И. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 168л.
1189057
  Сусов И.П. Семантика и прагматика предложения / И.П. Сусов. – Калинин, 1980. – 51с.
1189058
  Стексова Т.И. Семантика и прагматика русских высказываний с оборотом "если на то пошло" // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 192-195. – ISSN 2307-4558
1189059
   Семантика и прагматика синтаксических единств. – Калинин, 1981. – 125с.
1189060
   Семантика и прагматика языковых единиц. – К., 1984. – 60с.
1189061
   Семантика и прагматика языковых единиц. – К., 1984. – 60с.
1189062
   Семантика и прагматика языковых единиц. – Душанбе, 1990. – 201с.
1189063
  Терентьева Л.П. Семантика и прогаматика лексических экказионализмов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Терентьева Л. П.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 26л.
1189064
   Семантика и производство лингвистических единиц. – Пермь, 1979. – 134с.
1189065
  Лобода И.В. Семантика и синтаксис в немецком глаголе : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лобода И.В.; АН СССР.Ленингр.отд-ние ин-т.языкознания. – Ленинград, 1980. – 32л.
1189066
   Семантика и синтаксис конструкций с предикатными актантами. – Л., 1981. – 108с.
1189067
  Маслова Н.А. Семантика и синтаксис производных имен существительных в современном немецком языке / Н.А. Маслова. – Казань, 1985. – 170с.
1189068
   Семантика и синтаксис текста. – Куйбышев, 1988. – 156с.
1189069
   Семантика и системность языковых единиц. – Новосибирск, 1985. – 164с.
1189070
   Семантика и социальная психология. – Фрунзе, 1976. – 155с.
1189071
   Семантика и стилистика грамматических категорий русского языка. – Днепропетровск, 1989. – 144с.
1189072
  Соколова С.О. Семантика и стилистика русского глагола / С.О. Соколова, Н.П. Шумарова ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А. Потебни. – Киев : Наук. думка, 1988. – 142, [2] с. – Библиогр: с. 137-143 и в примеч.: с. 136
1189073
   Семантика и структура деривационных моделей. – Владивосток, 1988. – 180с.
1189074
  Ламина К.В. Семантика и структура отрицательных предложений в испанском языке 12-20 вв. / К.В. Ламина. – Л., 1988. – 168с.
1189075
  Данилич Валентина Стефановна Семантика и структура паронимов испанского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Данилич Валентина Стефановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1189076
   Семантика и структура предложения и текста. – Грозный, 1981. – 193с.
1189077
   Семантика и структура предложения. Лексическая и синтаксическая семантика. – Уфа, 1978. – 143с.
1189078
  Кондратюк Н.С. Семантика и структура психотерапевтического высказывания // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.152-161
1189079
   Семантика и структура слова : сб. науч. тр. – Калинин, 1984. – 163 с.
1189080
   Семантика и структура слова. – Калинин, 1985. – 119с.
1189081
  Блинов А.Л. Семантика и теория игр / А.Л. Блинов. – Новосибирск, 1983. – 129с.
1189082
  Храковский В.С. Семантика и типология императива. Русский императив / В.С. Храковский, А.П. Володин. – Л., 1986. – 270с.
1189083
  Арустамян Лилия Львовна Семантика и типология некоторых частеричных моделей количества (на материале русского и английского языков) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.20 / Арустамян Л.Л.; Мин-во высш. и сред. спец. образования респ. Узбекистан, Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1995. – 19 с.
1189084
   Семантика и типология разносистемных языков : Сб. науч. тр. – Ташкент, 1986. – 158с.
1189085
   Семантика и типология разносистемных языков: Сб. науч. тр.. – Ташкент, 1984. – 163с.
1189086
  Дебабова Н.А. Семантика и употребление предлогов второго слоя в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Дебабова Н.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1953. – 16л.
1189087
  Левицкий В.В. Семантика и фонетика / В.В. Левицкий. – Черновцы, 1973. – 103с.
1189088
  Глясс Е.М. Семантика и функции as в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Глясс Е.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 19л.
1189089
  Олешко. Г.И. Семантика и функции именных ALS-конструкций в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Олешко. Г. И.; МП УССР, Киев. гос. пед .ин-т ин. яз. – Киев, 1975. – 25л.
1189090
  Торопова Н.А. Семантика и функции логических частиц : (на материале нем. яз.) / Н.А. Торопова ; под ред. Л.Б. Гарифулина. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1980. – 173 с. – Библиогр.: с. 160-161 и в примеч.: с. 162-169
1189091
  Игнатова Ольга Ивановна Семантика и функции парентетических конструкций в художественной прозе Р.Роллана. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Игнатова Ольга Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 162л. – Бібліогр.:л.148-162
1189092
  Игнатова Ольга Ивановна Семантика и функции парентетических конструкций в художественной прозе Ромена Роллана : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Игнатова Ольга Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
1189093
   Семантика и функции синтаксических единиц в германских языках. – Горький, 1989. – 100с.
1189094
  Скиба Ю.Г. Семантика и функции частицы как служебного слова. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1969. – 57с.
1189095
   Семантика и функционирование английского глагола. – Горький, 1985. – 122с.
1189096
  Овчинникова А Семантика и функционирование глагольной приставки в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Овчинникова А, В.; Казах.ГУ, Филол. фак. – Алма-Ата, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1189097
  Нанси Порреро Марин Семантика и функционирование простого и сложного претерита в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Нанси Порреро Марин; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с.
1189098
  Нанси Порреро Марин Семантика и функционирование простого и сложного претерита в современном испанском языке : Дис... канд. филолнаук: 10.02.05 / Нанси Порреро Марин; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 137л. – Бібліогр.:л.111-123
1189099
   Семантика и функционирование синтаксических единиц. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1983. – 150 с.
1189100
  Судакова О.Н. Семантика и функционирование широкозначных имен существительных (на матер. англ. и нем. языков). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Судакова О.Н.; Москов. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 21л.
1189101
  Шпить О. Семантика і граматика займенника Я (азь, язь) у пам"ятках ХУІ - ХУІІ століття / Оксана Шпить // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 333-337. – ISSN 0320-3077
1189102
  Татаров Р.М. Семантика і значення людського буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 214-217. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Йдеться про семантичні відмінності розуміння людського буття в онтології та в філософській антропології.
1189103
  Багмут А.Й. Семантика і інтонація в українській мові / А.Й. Багмут. – К. : Наукова думка, 1991. – 165с.
1189104
  Каптур Г.А. Семантика і прагматика англійських прикметників емоційного стану / Г.А. Каптур, К.М. Долинська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 156-160. – Бібліогр.: Літ.: с. 160; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1189105
  Бацевич Ф. Семантика і прагматика пауз хезитації в поетичних творах Т. Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 3-8. – ISSN 1682-3540
1189106
  Ардонсо В.А. Семантика і синтаксична структура безособових речень у новогрецькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Ардонсо Валентина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 174 л. – Бібліогр.: л. 158-174
1189107
  Кондратюк А.Ю. Семантика і стилістика розписів Троїцької церкви Києво-Печерської Лаври // Софія : Культурологічний журнал / Інститут гуманітарних досліджень. – Київ, 2005. – № 4. – С.142-163
1189108
  Ткалич І. Семантика і структура іронії у повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім"я" // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 307-313. – ISBN 978-966-793-136-3
1189109
   Семантика і функії граматичних структур. – К., 1991. – 170с.
1189110
  Руда Н. Семантика і функції демінутивів у поетичній творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 240-246


  У статті досліджуються авторські особливості використання демінутивів у поетичній творчості Тараса Шевченка. Проаналізовано семантику, а також функціональне навантаження демінутивних утворень у творчості українського поета. В статье исследуются ...
1189111
  Гаврилюк І.С. Семантика і функції онімів у протестних гаслах (на прикладі гасел травневих протестів 1968 року у Франції) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 73-76. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Стаття присвячена проблемам значення і функціонування власних назв у гаслах травневих протестів 1968 року у Франції. Семантика оніма розглядається у межах семантики кожного конкретного гасла та більш широкого контексту. Окрім типової ідентифікаційної ...
1189112
  Васютенко І.О. Семантика і функціонування кольороназв як засіб художнього відображення в поетичній мовотворчості Миколи Бажана // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 3-7
1189113
  Щербань А.Л. Семантика ідеограми на посудині з лівобережної України доби енеоліту // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 36-40. – ISSN 2312-4679
1189114
  Столярчук Н. Семантика ікони в знаковій системі авангарду // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 169-174. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1189115
  Кремзикова С.Ю. Семантика імен дії у смисловій структурі епічного тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 60-66. – ISBN 966-581-498-2
1189116
  Тютенко О.Ф. Семантика іменникових суфіксів на позначення особи в сучасній українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Тютенко Олена Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 251 арк. – Додатки: арк. 216-251. – Бібліогр.: арк. 189-215
1189117
  Тютенко О.Ф. Семантика іменникових суфіксів на позначення особи в сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Тютенко Олена Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1189118
  Денисюк Ж.З. Семантика інтернет-простору як середовище формування творів постфольклорного типу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 14-22. – ISSN 2225-7586
1189119
  Кравець М.В. Семантика ірреального: текстовий вимір // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 83-89. – ISBN 978-966-171-881-3
1189120
  Тесля О. Семантика й вербальне вираження усмішки та сміху в українській мові : на матеріалі творів Ірини Вільде // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 121-129. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
1189121
  Бабич Т. Семантика кольоративів у поетичних текстах Л.В. Костенко // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 16/17. – С. 182-188. – ISBN 978-966-493-304-6
1189122
  Жуков О.М. Семантика кольору в творах Володимира Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 184-188. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1189123
  Тиха Л. Семантика кольору у поетичних текстах Василя Голобородька // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 255-261. – ISSN 2311-5165
1189124
  Кошова І. Семантика кольору у творчості Івана Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 221-251. – ISBN 978-966-793-136-3
1189125
  Колесник О.С. Семантика компонентів міфологічних просторів англійців і українців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 225-232. – Бібліогр.: 26 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
1189126
  Гольтер І.М. Семантика концепту-колороніма в англійських фразеологізмах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 33-36. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто семантику концепту-колороніма в англійських фразеологізмах, з"ясовано, настільки природа фразеологізмів співвідноситься з їх компонентним складом.
1189127
  Афанасьєва О.М. Семантика концепту "ВЛАДА" у французькій мові та дискурсі політичних наук // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 17-22. – Бібліогр.: Літ.: С.21-22; 18 поз.
1189128
  Меншій А. Семантика концепту "страх" у творчості М. Коцюбинського та Г. Косинки // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 29-34


  У статті проаналізовано семантику концепту "страх" у творчості М. Коцюбинського " Fata morgana" та циклі Г. Косинки "Новели дезертира" Встановлено, що протагоністи страждають від соціальних та внутрішніх страхів, однак роль соціальних страхів є значно ...
1189129
  Камінчук О. Семантика концепту любові в українській поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст.: світоглядно-оцінний аспект


  У статті розглядається художньо-світоглядна функція оцінної семантики концепту любові в українській поезії кінця ХІХ - початку ХХ століття. Простежується зв"язок осмислення концепту любові в поезії з ідеями самовияву особистості, провідними для ...
1189130
  Рибалкін В.С. Семантика коранічної лексеми гайб // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 158-159. – ISSN 1608-0599
1189131
  Коржик А. Семантика кулінарного тексту українців на матеріалі родильного фольклору // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 36-40


  У статті досліджується значення кулінарного тексту українців на матеріалі обрядовості родин. Розглядається семантика їжі на рівні вербального, акціонального та реального кодів. На прикладах доводиться, що харчовий код, переплітаючись з іншими кодами, ...
1189132
  Кемберова Р. Семантика лексем зі значенням кольору в українських поетів-символістів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 300-305. – (Серія філологічна ; Вип. 48)


  Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичних полів колоративів у поетичному мовленні Г. Чупринки, Б. Лепкого, О. Олеся, М. Рильського, В. Пачовського, П.Карманського, М. Вороного
1189133
  Невойт В.И. Семантика лексических эквивалентов в сопоставительном аспекте // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 165-168. – ISSN 2307-4558


  Стаття присвячена зіставному дослідженню семантики еквівалентних слів генетично неспоріднених мов. Об’єктом аналізу стали російське слово звезда й англійське star. Збіг у семантиці еквівалентних слів — це закономірне явище, оскільки такі слова ...
1189134
  Дмитрасевич Н.І. Семантика літературних власних імен (на матеріалі французької мови) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 15-18. – Бібліогр.: Літ.: с. 17-18; 8 п. – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано семантичну специфіку літературних антропонімів. Окреслюються основні проблеми передачі авторського значення власних імен у процесі перекладу. The author analyses the semantic specific character of literary anthroponims. main ...
1189135
  Мовна У. Семантика меду в весільному ритуалі: український контекст та європейські паралелі // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 779-798. – ISSN 1028-5091
1189136
  Іващенко В.Л. Семантика ментальності концепту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-43. – Бібліогр.: с. 37-43. – ISSN 0027-2833


  У статті дається визначення поняття "семантика ментальності концепту" в дихотомії лінгвістичних визначень понять "семантика ментальності" і "семантика менталітету".
1189137
  Іващенко В.Л. Семантика ментальності концепту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-43. – Бібліогр.: с. 37-43. – ISSN 0027-2833


  У статті дається визначення поняття "семантика ментальності концепту" в дихотомії лінгвістичних визначень понять "семантика ментальності" і "семантика менталітету".
1189138
  Фабіан М.П. Семантика мовного етикету: новий підхід до її вивчення // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – C. 7-13. – ISBN 978-617-7132-18-8
1189139
   Семантика модальных и интенсиональных логик. – М., 1981. – 424с.
1189140
   Семантика можливих світів // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 901. – ISBN 966-316-069-1
1189141
  Разумович І.А. Семантика можливих світів у творчості Е.А. По (на матеріалі новели "MS. Found in the Bottle") // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – C. 163-166
1189142
  Вовченко А.М. Семантика мотиву стеження (на матеріалі роману Мілана Кундери "Справжність" (("Identite"] // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 28--32. – ISBN 966-581-373-0
1189143
  Гуріна Алла Вікторівна Семантика музично-пісенного фольклору (на історіографічній базі досліджень 19-20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтв.:17.00.01 / Гуріна А.В.; Харк. держ. академ. культ. – Харків, 2001. – 20 с.
1189144
  Коваль М. Семантика мультикультурних акцентів "білого" американського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 157-160. – ISBN 966-7825-78-7
1189145
   Семантика на разных языковых уровнях. – Рига, 1979. – 120с.
1189146
  Базарова Д.Х. Семантика наименований частей тела и производных от них в тюркских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Базарова Д.Х.; АН Уз ССР Ин-т языка и литературы им А.С.Пушкина. – Ташкент, 1967. – 27л.
1189147
  Тіменик З.І. Семантика найменувань бога (божества) в українській філософсько-релігійній думці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 74-77. – ISSN 2077-1800
1189148
  Петров В.В. Семантика научных терминов / В.В. Петров. – Новосибирск, 1982. – 127с.
1189149
  Czerniakiewicz J. Семантика некоторых славянских лексем праиндоевропейского происхождения // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2012. – С. 109-122. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 46, 1). – ISSN 0459-9586
1189150
  Гижий В. Семантика неоромантичного простору в художньому тексті української та англійської літератур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 390-397. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1189151
  Федосій О.О. Семантика новели настрою (на прикладі малої прози Людмили Тарнашинської) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 227-230. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1189152
  Пузанов Д. Семантика образа "огненного столпа" в древнерусской литературе // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 34-35
1189153
  Семененко Л.М. Семантика образів природи в дитячих оповіданнях Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядаються особливості семантики образів природи в дитячих оповіданнях Володимира Винниченка, вміщених у збірці "Намисто". Автором аналізуються специфічні риси використання й навантаження картин та образів природи, їх зв"язок із розкриттям ...
1189154
  Щербак О. Семантика образу жінки у "Слові о полку Ігоревім" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 47-52. – ISSN 0236-1477
1189155
  Висоцька Н.О. Семантика образу моря у романі Кейт Шопен "Пробудження": процес інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 99-101. – ISBN 966-8188-10-1
1189156
  Некрашевич А.В. Семантика образу смерті у поезії Франсуа Війона // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 231-235. – ISBN 966-638-08406
1189157
  Красовська І. Семантика обрядового простору у весіллі Сокирянщини 90-х рр. XX - поч. XXI ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 294-302. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
1189158
  Павличко Р.Д. Семантика однини в сучасній іспанській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Павличко Р.Д. ; МО України. КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1992. – 16 с.
1189159
  Дамилівська Л.В. Семантика одного епіграфа до "Майстра корабля": асоціативні перетинання мовно-естетичного світогляду Миколи Гоголя і Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 57-63


  У даному дослідженні увага зосереджена на лінгвостилістичній функції епіграфа М.В. Гоголя у романі Юрія Яновського "Майстер корабля". Новизна пропонованого дослідження полягає в тому, що вперше простежено характер впливу епіграфа на особливості ...
1189160
  Городнюк Н. Семантика одягу у романі Михайла Івченка "Робітні сили" // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 776-790. – ISBN 978-966-2763-27-0
1189161
  Адах Н. Семантика оказіонально-предметних номінацій у поезії Василя Барки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 16-20. – Бібліогр.: с. 20; 9 поз. – ISSN 0320-3077
1189162
  Мудрова Н. Семантика онимного окказионализма как проблема перевода // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 66-68. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1189163
  Газиева И.А. Семантика ономатопоэтической лексики в хинди (к постановке вопроса) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 268-273. – ISSN 2311-0821
1189164
  Исмаилов Д. Семантика оценочных антропонимов в современном французском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Исмаилов Д.; МВ и ССО УзССР. Андижанск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Андижан, 1978. – 150л.
1189165
  Исмаилов Д. Семантика оценочных антропонимов в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Исмаилов Д.; КГУ. – К., 1979. – 20л.
1189166
  Клобуков Е.В. Семантика падежных форм в современном русском литературном языке / Е.В. Клобуков. – М., 1986. – 117с.
1189167
  Звонко Г.О. Семантика перетворення та особливості її об"єктивації в українській мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 110-121
1189168
   Семантика переходности: Сб. нау. тр.. – Л., 1977. – 149с.
1189169
  Кіндер К.Р. Семантика пластичних символів народної танцювальної культури українців : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 01 / Кіндер К. Р.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 9 назв
1189170
  Темченко А.І. Семантика поетичних фігур в українських замовляннях // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 135-144. – (Філологічні науки)
1189171
  Кривенко С. Семантика політичного дискурсу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 28-32. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (13))
1189172
  Шевченко Л.І. Семантика поняття "інтелектуальний" в системі лінгвістичних категорій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 11-14


  У дослідженні в контексті теорії інтелектуалізації літературної мови здійснено аналіз мотиваційних ознак, які визначили термін "інтелектуальний". The research of of the theory intellectualization of a language made the basis of term ...
1189173
  Лі Мін Семантика поняття "Юань" у китайському музичному мистецтві // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 92-100. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто проблеми китайської традиційної філософії. Виявлено семантику поняття «юань» у контексті давньокитайської філософії, релігії, космології. Висвітлено специфіку прояву «юань» у музичній сфері. Проаналізовано виконавські аспекти екстраполяції ...
1189174
  Пчелінцева О.Е. Семантика початку дії в українських, російських та польських віддієслівних іменниках дії // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 112-118. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
1189175
  Майстренко К.А. Семантика предложных конструкций в контрастивном описании и психолингвистическом эксперименте : Автореф. дис. ... канд .филол. наук : 10.1219 / Майстренко К.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 20 с.
1189176
  Майстренко Карина Анатольевна Семантика предложных конструкций в контрастивном описании и психолингвистическом эксперименте (на материале романских языков) : Дис... канд.филол.наук: 10.02.19 / Майстренко Карина Анатольевна; КГУ. – К., 1991. – 166л. – Бібліогр.:л.144-145
1189177
  Соловйова О. Семантика прикметників загального розміру в сучасні англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 38-52. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1189178
  Соловйова О. Семантика прикметників розміру в раньоновоанглійському періоді : на матеріалі творів У. Шекспіра // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 218-228. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1189179
  Вилюман В.Г. Семантика причастия II и категория состояния в английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Вилюман В.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1949. – 10 с.
1189180
  Пекелис О.Е. Семантика причинности и коммуникативная структура: потому что и поскольку // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 66-84. – ISSN 0373-658Х
1189181
  Архипов И.К. Семантика производного слова английского языка / И.К. Архипов. – Москва, 1984. – 128с.
1189182
  Гарипова Н.Д. Семантика производных слов с транспозиционным значением / Н.Д. Гарипова. – Уфа, 1983. – 45с.
1189183
  Лутава С.М. Семантика просторовості у староукраїнській мові (на матеріалі Словника староукраїнської мови 14-15 ст.) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 67-75. – Бібліогр.: c. 74-75$ 12 поз.


  Аналізується мікрополе власності як частина лексико-семантичного поля локусов староукраїнської мови XIV-XV століть. The microfield "property" as a part of the lexica-semantic field "locusis" in the Old Ukrainian laguage of XIV-XV century is ...
1189184
  Закрян А.А. Семантика пространственных и временных предлогов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Закрян А.А.; В надзаг.: Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 25л.
1189185
  Магера Т. Семантика ретроспекції у наративній структурі І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 191-195. – ISBN 966-594-298-0
1189186
  Калустова О.М. Семантика речень з підрядними умовами та їх перекладацькі відповідники (на матеріалі іспанської та української мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 130-135. – ISBN 966-638-08406
1189187
  Плющ Н. Семантика ритму "Вершників" Юрія Яновського (фонетичні тропи в системі виражально-зображальних засобів художнього тексту) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 293-299
1189188
  Литвин-Кіндратюк Семантика ритуалізованої поведінки особистості у просторі моди // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – C. 59-67. – ISBN 978-966-8063-99-62
1189189
  Чобану И.Я. Семантика романского глагола / И.Я. Чобану. – Кишинев, 1985. – 110 с.
1189190
  Моаззен З.З. Семантика русских пространственных предлогов и проблема их перевода на персидский язык // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 127-134. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1189191
  Васильев Л.М. Семантика русского глагола / Л.М. Васильев. – Москва, 1981. – 184 с.
1189192
  Васильев Л.М. Семантика русского глагола / Л.М. Васильев. – Уфа, 1981. – 71с.
1189193
  Ибрагимова Л В. Семантика русского глагола / Л В. Ибрагимова. – Уфа, 1988. – 75 с.
1189194
  Лебедева Н.Б. Семантика русского глагола как полиситуативная динамическая структура // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 3-6. – ISBN 966-594-355-3
1189195
  Новиков Л.А. Семантика русского языка / Л.А. Новиков. – Москва : Высшая школа, 1982. – 272с.
1189196
   Семантика русского языка в диахронии. Лексика и грамматика. – Калининград, 1992. – 145с.
1189197
  Бархударов Л.С. Семантика связовчных глаголов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бархударов Л.С.;. – Москва, 1951. – 16 с.
1189198
  Задорожнюк Наталя Іванівна Семантика символічно-обрядової системи болгарської весільної поезії : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Задорожнюк Наталя Іванівна; Націон. АН України, Ін-т мистецвтознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 1994. – 143л. – Бібліогр.:л.115-143
1189199
   Семантика синтаксических единиц в германских языках. – Горький, 1986. – 119с.
1189200
  Гурова О.М. Семантика слів "дитя", "дитина" як репрезентант класифікаційних характеристик віку дитини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 154-159. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1189201
  Беляевская Е.Г. Семантика слова / Е.Г. Беляевская. – Москва, 1987. – 126 с.
1189202
   Семантика слова в диахронии. – Калининград, 1987. – 128с.
1189203
   Семантика слова в истории русского и древнерусского языков. – Горький, 1989. – 90с.
1189204
  Середа Н.А. Семантика слова в процесі номінації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 182-189. – Бібліогр.: Літ.: с. 189; 21 назв.
1189205
   Семантика слова и предложения. – Днепропетровск, 1983. – 179с.
1189206
   Семантика слова и предложения : сборник научных трудов. – Ставрополь : Ставроп. ГПИ, 1984. – 110 с.
1189207
   Семантика слова и предложения в английском языке. – Л., 1980. – 104с.
1189208
   Семантика слова и семантика высказывания. – М., 1989. – 121с.
1189209
   Семантика слова и синтаксической конструкции. – Воронеж, 1987. – 175с.
1189210
   Семантика слова и словосочетания в немецком языке. – Тула, 1977. – 151с.
1189211
   Семантика слова и смысл текста. – Саранск, 1986. – 171с.
1189212
   Семантика слова предложения. – Л., 1985. – 161с.
1189213
  Бондаренко А.Ф. Семантика сложноподчиненного предложения / А.Ф. Бондаренко. – К, 1984. – 163с.
1189214
   Семантика служебных слов. – Пермь, 1982. – 179с.
1189215
  Сіренко С.А. Семантика смерті в збірці есеїв "Село Уріж та його духи" Галини Погутяк // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 432-437. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1189216
  Скупейко Л. Семантика страдництва у творчості Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 186-193. – ISSN 2304-9383
1189217
  Харитончик З.А. Семантика суффиксального производного слова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Харитончик З.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. иностр. яз. – Москва, 1971. – 24 с.
1189218
  Вигнанська І.М. Семантика та прагматика фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Вигнанська І.М. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 244 л. + Додатки: л. 195-209. – Бібліогр.: л. 210-244
1189219
  Вигнанська І.М. Семантика та прагматика фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Вигнанська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1189220
  Мікрюкова К.О. Семантика та стилістичні функції епітетів лексико-семантичного поля "місто"в художній прозі письменників-постмодерністів // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 74-78. – ISSN 2307-4558
1189221
  Орел Д. Семантика твірних основ прізвищ жителів міста Кременчука // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 87-90. – ISBN 978-617-689-129-1
1189222
  Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация / А.И. Новиков. – Москва, 1983. – 215 с.
1189223
  Могила Л.М. Семантика теперішнього часу індикатива сучасної французької мови та його лексичного корелята "зараз" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 135-139. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1729-360Х
1189224
  Александровская Л.В. Семантика термина как члена общелитературной лексики. (На материале англ. морск. терминологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Александровская Л. В.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза. – М., 1973. – 24л.
1189225
  Хоменко І. Семантика термінології сучасного радіомовлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-21. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор детально зупиняється на значенні тих термінів, якими послуговуються теоретики радіомовлення. Особливу увагу приділено термінам "гібридизація" та "дифузія", а також їх порівнянню. Автор подробно останавливается на значении тех терминов, которыми ...
1189226
  Гоз Д. Семантика тире у поезіях Ліни Костенко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 274-282


  Розглянуто функції (граматичну, семантичну та емоційну) та конотаційний потенціал тире в поезіях Ліни Костенко. Схарактеризовано основні випадки нормативного та індивідуально-авторського уживання тире.
1189227
  Мельничук Ю. Семантика українських вишитих рушників // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 59-65.
1189228
  Скринник М. Семантика української ідентичності в поетиці "Кобзаря" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 143-146. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Поетика "Кобзаря" виражає міфологічну матрицю українського світосприйняття. Шевченко передає її через опозицію "єднання-розбрат", яка виражає втрату нацією своєї Правди - закону буття українського народу, наданого йому Богом. Пізнання своєї Правди - ...
1189229
  Тонконогова Т.А. Семантика фразеологических антонимов в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Тонконогова Т.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
1189230
  Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов / В.П. Жуков. – М., 1978. – 160с.
1189231
  Дергун Т.В. Семантика фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях науково-техничної тематики: лінгвокогнітивний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 9-15


  В англомовних журнальних статтях науково-технічної тематики фразеологічні одиниці співвідносять інтелектуальну діяльність і нові технології з фігурою, тобто фокальним компонентом, і силовою взаємодією, що дозволяє характеризувати вчених ...
1189232
   Семантика целого текста. – М., 1987. – 168с.
1189233
  Садыхова Г.Р. Семантика цифры "семь" (на материале французского и русского языков) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 375-380. – ISSN 2311-0821
1189234
  Віват Г. Семантика числообразів у художньому просторі Миколи Руденка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 51-53. – ISSN 0130-5263


  У статті декодується числова символіка М. Руденка в контексті української поезії й крізь призму філософії та релігії
1189235
  Гулак А. Семантика чорного кольору в поезії Василя Стуса (на матеріалі збірки "Палімпсести") // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 219-225. – ISSN 1728-9572
1189236
  Мойжес В.В. Семантика штампованої кераміки Верхнього Потисся // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2012. – Вип. 41. – С. 44-58
1189237
  Брудный А А. Семантика языка и психология человека / А А. Брудный, . – Фрунзе, 1972. – 234с.
1189238
   Семантика языка и текста. – Кировоград, 1984. – 219с.
1189239
   Семантика языков программирования: Сб. ст.. – М., 1980. – 395с.
1189240
   Семантика языковых единиц. – Л., 1975. – 163с.
1189241
   Семантика языковых единиц лексического уровня. – Элиста, 1983. – 107с.
1189242
   Семантика языковых единиц разных уровней : межвузовский сборник научных трудов. – Ростов -на-Дону, 1987. – 184 с.
1189243
   Семантика, грамматика и прогматика языковых единиц. – М., 1988. – 97с.
1189244
   Семантика, логика и интуиция в мыслительной деятельности человека. – М., 1979. – 184с.
1189245
  Криконюк К. Семантика, словотвір і етимологія оронімів Ірану // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 131-142. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
1189246
  Корбозерова Нина Николаевна Семантика, структура и эволюция сложноподчиненного предложения в испанском языке : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.02.05 / Корбозерова Нина Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 33л.
1189247
  Корбозерова Нина Николаевна Семантика, структура и эволюция сложноподчиненноо предложения в испанском языке : Дис... докт. филол.наук: 10.02.05 / Корбозерова Нина Николаевна; Киев. гос. педин-т иностр. яз. – Киев, 1991. – 548л. – Бібліогр.:л.420-511
1189248
  Сюй Л. Семантика. / Л. Сюй. – Пекин, 1990. – 292с.
1189249
  Кальченко Т.Ю. Семантико-аксіологічний аспект прецедентних феноменів історичного походження в ліриці І. Римарука і В. Герасим"юка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 15-18. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1189250
  Рябуха Н.О. Семантико-аксіологічні основи звукообразу в сучасній музиці // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 264-275
1189251
  Пискач О.Д. Семантико-граматична характеристика фразем у романі Марини Гримич "Варфоломієва ніч" // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 13. – С. 145-156


  Досліджено лексико-граматичні типи (дієслівні, адвербіальні, іменні та ін.) і семантику фразем у романі Марини Гримич "Варфоломієва ніч".
1189252
  Загнітко А.П. Семантико-граматичне енергетичне ядро дієслівності // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – C. 3-13. – ISSN 0027-2833
1189253
  Ульянова Н. Семантико-граматичний аналіз метафори (на матеріалі повісті Тодося Осьмачки "Старший боярин") // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 214-220. – ISBN 966-95452-3-9
1189254
  Сингаївська Г.В. Семантико-граматичний аспект субстантивації дієприкметників в іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 332-343. – Бібліогр.: Літ.: с. 342-343; 25 п.


  Досліджено явище субстантивації дієприкметників в іспанській мові. В статье исследовано явление субстантивации причастий в испанском языке. The phenomenon of participles in Spanish language is investigated in the article.
1189255
  Маковецька-Гудзь Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь ( на матеріалі української поетичної мови 70 - 90-х років 20 століття ) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 - українська мова / Маковецька-Гудзь Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1189256
  Маковецька-Гудзь Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь (на матеріалі української поетичної мови 70-90-х років 20 століття) : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Маковецька-Гудзь Ю.А.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ. – 208, 209-423 л. – Додатки: [ кн.2.- л. 209-423 ]. – Бібліогр.: л. 190-208
Кн. 1, кн. 2. – 2009. – 208, 209-423 л. – Додатки: [ кн.2.- л. 209-423 ]. – Бібліогр.: л. 190-208
1189257
  Тоненчук Т. Семантико-граматичні, структурні, етимологічні та функціонально-стилістичні особливості соматичних фразеологічних одиниць англійської мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 340-346. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1189258
  Голоюх Василий Иванович Семантико-грамматическая структура сложноподчиненных условных предложений в современном украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Голоюх Василий Иванович ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1977. – 27 с.
1189259
  Стасевский С.Б. Семантико-грамматическая структура украинской технической терминологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Стасевский С.Б.; Ин-т языковедения. – К, 1973. – 21л.
1189260
  Чепасова А.М. Семантико-грамматические классы русских фразеологизмов / А.М. Чепасова. – М, 1974. – 78с.
1189261
  Афанасьева Р.П. Семантико-грамматические классы русского глагола : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Афанасьева Р.П.; Воронежский государственный университет им.Ленинского комсомола. – Воронеж, 1978. – 22л.
1189262
  Алейник Г.Б. Семантико-грамматические особенности абстрактных имен существительных. (На материале соврем. франц. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Алейник Г.Б.; Моск. ос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 21л.
1189263
  Ермаченко М.Н. Семантико-грамматические особенности имен собственных (на материале французского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 13.664 / Ермаченко М.Н.; Моск. гос. пед ин-т. – М., 1970. – 26л.
1189264
   Семантико-грамматические свойства фразеологизмов русского языка. – Челябинск, 1985. – 157с.
1189265
  Копелиович А.Б. Семантико-грамматическое развитие категории рода в современном русском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Копелиович А.Б.; Моск. гос. пед. ин-т имени В.И.Ленина. – М., 1971. – 20л.
1189266
  Бабич Сергей Георгиевич Семантико-деривационные отношения в словообразовательных гнездах русских имен существительных (лексико-семантическое поле "погода") : Автореф... канд филол.наук: 10.02.01 / Бабич Сергей Георгиевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 18л.
1189267
  БАбич Семантико-деривационные отношения в словообразовательных гнездах русских имен существительных (на материал. лексики со значением "погода"). : Дис... канд. философ.наук: 10.02.01 / БАбич С.Г.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1988. – 144л. – Бібліогр.:л.138-144
1189268
  Єрошенко О.В. Семантико-емоційна компонента вокального мистецтва в західноєвропейській музично-естетичній думці другої половини XVIII ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 43-53. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325
1189269
  Корпало О. Семантико-етимологічна характеристика прізвищ Галичини польського походження категорії nomina personalia / О. Корпало, Н. Тишківська // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 149-155. – ISBN 978-966-2763-81-2
1189270
  Карацева Л.М. Семантико-интонационный анализ вокативных единиц в английской разговорной речи : Автореф... канд. филол.наук: / Карацева Л. М.; МГИМО. – М., 1969. – 16с.
1189271
  Борисова Л.В. Семантико-интонационный анализ сложноподчиненных предложений с придаточным нереального условия в английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Борисова Л.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 22 с.
1189272
  Матковська М. Семантико-когнитивні особливості концепту "рекомендація" в англомовному політичному дискурсі (на матеріалі документів ООН) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 133-138. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1189273
  Дмитриева Л. Семантико-когнитивное описание концептов "улыбка / смех" в русской картине мира // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 50-55. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1189274
  Кислицына Н.Н. Семантико-когнитивный анализ концепта работа (на материале английского, французского, украинского и русского языков / Н.Н. Кислицына, Т.М. Норец // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 98-106
1189275
  Вільчинська Т. Семантико-когнітивна природа концепту "святість" у поетичному тезаурусі Б.- І. Антонича // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 77-84. – ISSN 0320-3077
1189276
  Кравцова Ю.В. Семантико-когнітивне моделювання метафоризації // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 43-54. – ISSN 0027-2833
1189277
  Мазепова О.В. Семантико-когнітивний підхід до аналізу мовних явищ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 42-48


  Розглянуто специфіку семантико-когнітивного підходу до аналізу мовних явищ як одного з напрямів когнітивної лінгвістики, метою якого є моделювання змісту та структури окремих концептів як одиниць національної свідомості. На прикладі зіставного ...
1189278
  Івасишина Т.А. Семантико-когнітивний потенціал біблійних афоризмів у контексті художнього дискурсу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 73-80. – ISSN 0027-2833
1189279
  Змієвська О.О. Семантико-когнітивний та функціональний аспекти конекторів ментальних просторів сенсорики в сучасній англомовній прозі / О.О. Змієвська, О.Л. Козачишина // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 121-128. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1189280
  Галуцьких І.А. Семантико-когнітивні аспекти образної інтерпретації ТІЛА ПІД ВЛАДОЮ в англійській художній прозі постмодернізму (на матеріалі тексту роману Дж. Фаулза "The Collector ") // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 35-44
1189281
  Краморова Л.М. Семантико-коммуникативная природа предикативного определения (НА материалах нем.яз.) : Дис... канд филол.наук: / Краморова Л.М.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К,, 1971. – 176л. – Бібліогр.:л.177-182
1189282
  Краморова Л.М. Семантико-коммуникативная природа предикативного определения (на материале современного нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10677 / Краморова Л.М.; МВ и ССО ССР. КГУ. – К., 1972. – 14л.
1189283
  Алимурадов А.Р. Семантико-композиционное стрение современного английского диалога как коммуникативной единицы текста : Автореф... наук: 10.02.04 / Алимурадов А. Р.; Одесск. ГУ. – Одесса, 1980. – 24л.
1189284
  Алимурадов А.Р. Семантико-композиционное строение современного английского диалога как коммуникативной формы текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алимурадов А. Р.; Пятигорск. ин-т ин. яз. – Пятигорск, 1981. – 23л.
1189285
  Буняк А.В. Семантико-композиційні особливості текстів -анотацій сучасних агломовних наукових публікацій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 39-45. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
1189286
  Жерібко Н. Семантико-комунікативні особливості функціонування у ЗМК назв політичних об"єднань // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 110-114
1189287
  Чорна Н.В. Семантико-концептуальний підхід до дослідження проблеми "фантастичного світу" в постмодерному художньому дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 230-239. – ISSN 2413-5593
1189288
  Потемкина Н.Ф. Семантико-морфологическое освоение немецких заимствований в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Потемкина Н.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
1189289
  Ганцева О. Семантико-морфологічна структура новоутворених слів у перській мові (в контексті мовного реформування) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 95--98. – Бібліогр.: Літ.: С. 98; 5 поз. – ISBN 966-7825-79-5


  Метою запропонованої статті є дослідження структури нових слів. запропанованих Академією перської мови та літератури на заміну європейським та арабським запозиченням у мові фарсі. Целью этой статьи является исследование структуры новых слов, ...
1189290
  Маркина А.А. Семантико-ориентированное сравнительное исследование бессуфиксальных сложных существительных английского и немецкого языков : Автореф... канд. филол.наук: 0.02.20 / Маркина А.А.; Каз. гос. пед. ун-т. – Казань, 1999. – 23л.
1189291
  Лавриненко О.О. Семантико-правова асиметрія українсько-англійського юридичного перекладу (на прикладі термінологічного словосполучення "припинення дії правочину") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 99-106. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1189292
  Климкина Ольга Ивановна Семантико-прагиматические аспекты восприятия текста (на материале русских художественных текстов малого объема) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Климкина Ольга Ивановна; КУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 241л. – Бібліогр.:л.164-185
1189293
  Кудряшов В.С. Семантико-прагматический аспект передачи специальных советских реалий в переводах на английский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Кудряшов В.С.; Моск.гос.ин-т.иностр.яз. – М, 1989. – 24л.
1189294
  Серажим К.С. Семантико-прагматична організація тексту // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 121-125. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9


  Текст, як один із найважливіших засобів людської комунікації, стає об"єктом обговорення широкого кола вчених, які працюють у різних галузях гуманітарного знання: логіці, психології, філософії, лінгвістиці... Такий комплексний підхід до тексту неодмінно ...
1189295
  Пустовалова В.І. Семантико-прагматичний діапазон футбольної лексики та фразеології в метафоричному вживанні (на матеріалі мови української преси) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 177-180. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1189296
  Клімкіна О.І. Семантико-прагматичні аспекти сприйняття тексту (на матер. російських текстів малого обсягу) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Клімкіна О.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
1189297
  Мєдвєдєва Н.О. Семантико-прагматичні особливості сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 53-59. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
1189298
  Ясакова Н.Ю. Семантико-прагматичні параметри транспозиції у вказуванні на мовця // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 161-169. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто властиві українській мові способи вказування на мовця за допомогою одиниць, що зазвичай реалізують граматичне значення другої або третьої осіб. Доведено, що власне-іменники найчастіше слугують засобами номінації соціальних ролей ...
1189299
  Андрусь Л.А. Семантико-психологічні особливості інтерогативів сучасної французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 11-15. – ISBN 966-8188-07-1
1189300
  Куранова С. Семантико-рольовий аналіз дискурсів інтерв"ю у зіставному аспекті (на прикладі англійської та української мов) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 5 (101) вересень - жовтень. – С. 76-79
1189301
  Куранова С. Семантико-рольові особливості публічних виступів в українській, англійській та російській мовах // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 57-61


  Запропоновано динамічну модель розгортання семантико-рольових характеристик змісту дискурсу. Представлено послідовну та ієрархічну стратегії семантико-рольової побудови змісту відповідних дискурсів.
1189302
   Семантико-синтаксичекская организация текста в германских и романских языках. – Грозный, 1979. – 212с.
1189303
   Семантико-синтаксичекская структура словосочетания и предложения. – Горький, 1988. – 115с.
1189304
   Семантико-синтаксичекские проблемы теории языка и перевода. – М., 1986. – 212с.
1189305
  Мацегора И.Л. Семантико-синтаксическая валентность русских глаголов с дефектными парадигмами личных форм // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 230-234. – (Філологія)
1189306
  Степанян В.А. Семантико-синтаксическая категория притяжательности в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Степанян В.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1979. – 24л.
1189307
  Сафина Г.А. Семантико-синтаксическая неразложимость словосочетаний в позиции группы подлежащего в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сафина Г. А.; Калин. ГУ. – Калинин, 1975. – 21л.
1189308
  Сафина Г.А. Семантико-синтаксическая неразложимость словосочетаний в пределах группы подлежащего в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сафина Г. А.; Калин.ГУ. – Калинин, 1974. – 25л.
1189309
  Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения / В.В. Богданов. – Ленинград, 1977. – 204с.
1189310
   Семантико-синтаксическая организация предложения и текста в современном французском языке. – Горький, 1984. – 114 с.
1189311
   Семантико-синтаксическая организация словосочетания и предложения в современном французском языке. – Горький, 1982. – 148 с.
1189312
   Семантико-синтаксическая организация словосочетания и предложения в современном французском языке. – Пятигорск, 1987. – 136с.
1189313
  Вербенко И.Ю. Семантико-синтаксическая организация типов простых предложений в научном стиле русского языка (на материалах научно-технических текстов) : Дис... наук: 10.02.01 / Вербенко И. Ю.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1987. – 239л. – Бібліогр.:л.188-205
1189314
  Двухжилов Александр Владимирович Семантико-синтаксическая природа противопоставления "слабая/сильная форма" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Двухжилов Александр Владимирович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1189315
  Двухжилов Александр Владимирович Семантико-синтаксическая природа противопоставления "слабая/сильная форма" прилагательного в готском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04. / Двухжилов Александр Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 205л.
1189316
  Коростышевская Елена Михайловна Семантико-синтаксическая структура и функциональные особенности безличных предложений в современном русском и украинском языках : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Коростышевская Елена Михайловна ; КГУ им Т.Г.Шевченка. – Киев, 1990. – 182 л. – Бібліогр. : л. 170-182
1189317
  Пожица Адриана Георгиевна Семантико-синтаксическая структура именных словосочетаний с локальными предлогами в современном французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Пожица Адриана Георгиевна; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – л.
1189318
  Кубская У.В. Семантико-синтаксическая структура субстантивных словосочетаний с атрибутивно-обстоятельственными отношениями в русском языке: (В сопоставлении с укр. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Кубская У.В.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1981. – 27л.
1189319
  Овсянников Геннадий Иванович Семантико-синтаксическая характеристика метеонимов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Овсянников Геннадий Иванович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 18л.
1189320
  Мирзамухамедова Мархамат Фахритдиновна Семантико-синтаксическая характеристика указательных местоимений и местоименных наречий в соврем. англ. языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мирзамухамедова Мархамат Фахритдиновна; Моск. госпед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 26л.
1189321
  Сапрыкин А.А. Семантико-синтаксические и просодические особенности восклицательно-вопросительных фраз современного французского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Сапрыкин А. А.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 23 с.
1189322
  Сапрыкин Александр Андреевич Семантико-синтаксические и просодические особенности восклицательно-вопросительных фраз современного французского языка : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Сапрыкин Александр Андреевич; Киевский государственный пединст-тут иностранных языков. – К., 1992. – 127л. – Бібліогр.:л.108-127
1189323
  Мунгалова Ольга Максимовна Семантико-синтаксические и функциональные особенности номианльных структур в испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Мунгалова Ольга Максимовна ; МГУ , Филол. фак-т. – Москва, 1976. – 32 с.
1189324
  Подчасова Валентина Степановна Семантико-синтаксические свойства дейктических слов here/there в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Подчасова Валентина Степановна ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1978. – 25 с.
1189325
  Нехай Г.В. Семантико-синтаксические свойства неличных форм глагола (ING-форма) в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Нехай Г. В.; Львов. ГУ. – Львов, 1958. – 23 с.
1189326
   Семантико-синтаксические связи в языках разных систем. – Кемерово, 1983. – 155с.
1189327
  Немец Г.П. Семантико-синтаксические средства выражения модальности в русском языке / Г.П. Немец. – Ростов н/Д, 1989. – 142с.
1189328
  Никитченко Николай Степанович Семантико-синтаксические структуры программ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Никитченко Николай Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 134л.
1189329
  Никитченко Н.С. Семантико-синтаксические структуры программ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Никитченко Н. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 16 с.
1189330
  Онищенко Яна Анатольевна Семантико-синтаксические функции частиц в испанском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Онищенко Яна Анатольевна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 200л. – Бібліогр.:л.167-191
1189331
  Денисенко Л.Г. Семантико-синтаксические характеристики глагоолв зрительной перцепции в современном испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Денисенко Л. Г.; Моск пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1981. – 13л.
1189332
  Родионова А Семантико-синтаксические характеристики конструкцкий "финитный глагол + инфинитив" в современном английсокм языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Родионова А А.; АН СССР, Ин-т языкознан., Лен. отд. – Ленинград, 1979. – 19л.
1189333
  Митрофанова Зинаида Ивановна Семантико-синтаксические, прагматические и функциональные особенности двухзвенных сложных предложений в свете актуального членения: (на материале англ. языка) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Митрофанова Зинаида Ивановна; Московский гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 24л.
1189334
  Васильева М.И. Семантико-синтаксический анализ адъективно-именных словосочетаний : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Васильева М.И.; Ленигр. гос. пед. ин-т. – Л, 1978. – 24л.
1189335
  Матина Инесса Евгеньевна Семантико-синтаксический анализ безглагольных союзных оборотов в осложненном предложении (на материале современного англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Матина Инесса Евгеньевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 16л.
1189336
  Хомякова Елизавета Георгиевна Семантико-синтаксический анализ конверсных отношений глаголов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Хомякова Елизавета Георгиевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 19л.
1189337
  Приходько А.Н. Семантико-синтаксический анализ конструкций с предикативным определением в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Приходько А.Н.; Киев. гос. пед. ин-т. ин. языков. – К., 1983. – 22л.
1189338
  Елкина Елена Владимировна Семантико-синтаксический анализ коррелятивных пар : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Елкина Елена Владимировна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1978. – 24л.
1189339
   Семантико-синтаксическое взаимодействие предложения и текста. – Краснодар, 1985. – 117с.
1189340
  Масицька Т. Семантико-синтаксична залежність суб"єкта процесу у поетичних творах Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 287-297. – ISSN 2304-9383


  У статті досліджено семантико-синтаксичну залежність суб"єкта процесу в семантико-синтаксичній структурі речення. Виділено групи предикатів процесуального значення.
1189341
  Приходько А.М. Семантико-синтаксична організація зіставних паратаксисів у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 282-288. – ISBN 966-581-231-9
1189342
  Приходько А.М. Семантико-синтаксична організація зіставних паратаксисів у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1189343
  Корсун О.В. Семантико-синтаксична організація статальних безсуб"єктних речень в англійській і українській мовах // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 83-93. – ISSN 2075-4205
1189344
  Різник С. Семантико-синтаксична сполучуваність віддієслівних дериватов у сучасній українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 27-31. – ISSN 0320-3077
1189345
  Тимкова В.А. Семантико-синтаксична структура двоскладних речень із предикатами якості в українській мові : Монографія / В.А. Тимкова; Вінницький держ. аграрний ун-т. – Київ : Кондор, 2005. – 134с. – ISBN 966-351-005-6
1189346
  Арібжанова Ірина Миколаівна Семантико-синтаксична структура полівалентних дієслів-предикатів у сучасній українській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Арібжанова Ірина Миколаівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 17л.
1189347
  Арібжанова І.М. Семантико-синтаксична структура полівалентних дієслів-предикатів у сучасній українській мові. : Дис... канд. філол.наук: 10.02.02 / Арібжанова І.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 188л. – Бібліогр.:л.165-188
1189348
  Арібжанова І. Семантико-синтаксична структура прикладкового словосполучення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 52-62. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Здійснено спробу абстрактно-граматичного аналізу прикладкових словосполучень, простежено внутрішні семантико-синтаксичні відношення між іменниками, що називають той самий предмет: власне прикладкові та взаємоприкладкові. The article is devoted to the ...
1189349
  Щербачук Н.П. Семантико-синтаксична структура простого речення у діалогічному мовленні (на матеріалі художніх творів) : Дис. .... канд.філологічних наук. Спец.10.02.01 - українська мова / Щербачук Н.П.; КНУТШ.Ін-т філології. – Рівне, 2006. – 210л. + Додатки: л. 208-210. – Бібліогр.:л. 182-206
1189350
  Щербачук Н.П. Семантико-синтаксична структура простого речення у діалогічному мовленні (на матеріалі художніх творів) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Наталія Петрівна Щербачук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1189351
  Вихованець І.Р. Семантико-синтаксична структура речення / Відпов.ред. І.П.Вихованець. – Київ : Наукова думка, 1983. – 220с.
1189352
  Швайка О.М. Семантико-синтаксична структура речення в мові оригіналу і перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 158-162. – ISBN 966-581-102-9
1189353
  Харченко С.В. Семантико-синтаксична та комунікативна структура речень спонукальної модальності : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.01 / Харченко С.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 21с. – Бібліогр.:с.17-18
1189354
  Масицька Т. Семантико-синтаксична темпорально-темпоральна взаємозалежність у складносурядних реченнях // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 88-92. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1189355
  Манакова О.І. Семантико-синтаксична технологія конструювання програм, які базуються на рекурентних співвідношеннях : Навч. посібник для студ. 1-го курсу факультету кібернетики / О.І. Манакова, В.Н. Редько; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 88с. – ISBN 966-594-112-7
1189356
  Малімон Л.К. Семантико-синтаксична характеристика мовленнєвого жанру наукової статті / Л.К. Малімон, А.Д. Шкаровецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 38-41. – ISSN 1729-360Х
1189357
  Жидкова Є. Семантико-синтаксичне оточення дієслів мовлення (на матеріалі твору В.Г.Дрозда "Листя землі") // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 43-48. – ISBN 978-617-689-129-1
1189358
  Андрухова Т.А. Семантико-синтаксичні й стилістичні особливості незакінчених та перерваних речень у художній прозі Уласа Самчука // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 118-120. – ISBN 978-966-96911-8-7
1189359
  Гузенко С. Семантико-синтаксичні компоненти заголовків реклами
1189360
  Марченко О.О. Семантико-синтаксичні моделі природної мови. Тензорний підхід : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Марченко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 280 л. – Бібліогр.: л. 263-280
1189361
  Марченко О.О. Семантико-синтаксичні моделі природної мови. Тензорний підхід : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Марченко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
1189362
  Дяченко Н.Л. Семантико-синтаксичні олсобливості текстів французьких лічилок // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 58-63. – Бібліогр.: 28 назв.
1189363
  Татьянченко Н.Ф. Семантико-синтаксичні особливості простого безособового речення (на матеріалі української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 234-240. – ISBN 966-581-295-6
1189364
  Христіанінова Р. Семантико-синтаксичні різновиди безсполучникових складносурядних речень у сучасній українській мові // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 263-274. – ISSN 2311-5165


  Статтю присвячено актуальній проблемі теорії складних речень. У ній досліджено безсполучникові конструкції, утворені граматично рівноправними предикативними частинами, поєднаними сурядним зв"язком, обгрунтовано можливість зарахування таких конструкцій ...
1189365
  Ніколаєнко Т. Семантико-синтаксичні структури надфразних єдностей у повісті І. Франка "Основи суспільності" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 371-376. – ISBN 966-594-298-0
1189366
  Онищенко Я.А. Семантико-синтаксичні функціі часток в іспанській мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Онищенко Я. А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 11 с.
1189367
  Бурналева З.К. Семантико-синтексические свойства конструкции с двойным комплетивным отношеним в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бурналева З. К.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 24л.
1189368
   Семантико-системные отношения в языке. – Свердловск, 1984. – 129с.
1189369
  Пятницкий В.Д. Семантико-словообразовательна соотносительность качественных прилагательных и отвлеченных существительных с качественным значением в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Пятницкий В.Д.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 25л.
1189370
  Капская А.И. Семантико-словообразовательная структура названий цветов в украинсом языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Капская А.И. ; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1970. – 22 с.
1189371
  Шило Нина Ивановна Семантико-словообразовательная структура украинской лесной и деревообрабатывающей терминологии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Шило Нина Ивановна; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1981. – 22л.
1189372
  Житару Е.Н. Семантико-словообразовательные особенности корреляции глаго -- имя в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Житару Е. Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1979. – 24л.
1189373
  Шагинуров Э.А. Семантико-словообразовательные отношения отвлеченных имен действия к базовым глаголам в современном русском языке. (На материале отвлеченных существительных с формантами -ние, -ение, -тие) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Шагинуров Э.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 16л.
1189374
  Нечитайло І.М. Семантико-словотвірна диференціація праслов"янських локалізмів як шлях до реконструкції прамови // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2012. – Вип. 1, А. – С. 216-254. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1189375
  Лелюх С. Семантико-словотвірна структура словотвірних гнізд з омонімічною вершиною КЛУБ // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 111-115. – Бібліогр.: Літ.: 114-115; 5 назв. – ISSN 2075-1486
1189376
  Бабій І. Семантико-словотвірна характеристика композитних інноваційних іменників у романі "Правдв і кривда" М. Стельмаха // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 42-49. – ISSN 2304-9383
1189377
  Оглашенний Р. Семантико-словотвірні особливості відіменникових ергативних дієслів у німецькій та українській мовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 114-123. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
1189378
  Штибель Ю. Семантико-словотвірні та стилістичні особливості оцінних найменувань у біблійному тексті // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 286-292. – ISBN 978-966-2763-81-2
1189379
  Нечитайло І. Семантико-словотвірні типи праслов"янських діалектизмів (балкано-карпатські ізоглоси) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 118-122. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1189380
  Юрченко О. Семантико-смислова природа чисел у текстах козацьких дум // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 185-189. – ISBN 978-966-171-783-0
1189381
  Заславская Наталия Викторовна Семантико-стилистическая и функциональная характеристика межьязыковых омонимов в русском и украинском языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01, 10.02.02 / Заславская Наталия Викторовна ; АН УССР, Ин-т языкознания им. А.А.Потебни. – Киев, 1985. – 17 с.
1189382
  Куликова И.С. Семантико-стилистическая характеристика атрибутивных именных словосочетаний. (На материале световых и цветовых прилагательных в произведениях К.Г.Паустовского и М.М.Пришвина) : Автореф... канд. филол.наук: / куликова И.С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра рус. яз. – Л., 1966. – 20л.
1189383
  Огольцев В.М. Семантико-стилистическая характеристика качественно-оценочных суффиксных форм прилагательных в руссокм литературном языке и устной народной поэзии XIX-ХХ вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Огольцев В. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 19л.
1189384
  Николаева Наталья Сергеевна Семантико-стилистическая характеристика отадъективных наречий на -О, -Е в современном языке : Дис... канд. филос.наук: 10.02.01 / Николаева Наталья Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 213л. – Бібліогр.:л.197-213
1189385
  Судиловская В.Г. Семантико-стилистическая характеристика производных прилагательных с суффиксами -bar, -sam, -lich : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Судиловская В.Г.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1979. – 24с.
1189386
  Николаева Н.С. Семантико-стилистическая характеристика стадьективных наречий на -о, -е в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Николаева Н. С.; КГУ. – К., 1988. – 20л.
1189387
   Семантико-стилистические аспекты функционирования языковых единиц. – Барнаул, 1986. – 156с.
1189388
  Богуславский В.М. Семантико-стилистические группы слов в языке газеты : Автореф... канд. филол.наук: / Богуславский В. М.; АН СССР, Лен. отд-ние Ин-та языковед. – Х., 1969. – 26л.
1189389
  Сильвестров Юрий Владимирович Семантико-стилистические и прагматические особенности русского рекламного текста (на материалах газетной рекламы) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Сильвестров Юрий Владимирович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 176л. – Бібліогр.:л.179
1189390
   Семантико-стилистические исследования слова и предложения. – Барнаул, 1990. – 144с.
1189391
  Тростогон М.А. Семантико-стилистические категории лексики иностранного происхождения в произведениях И.Я.Франко : Автореф... кандидата филол.наук: / Тростогон М.А.; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1965. – 24л.
1189392
  Черная А.И. Семантико-стилистические особенности английских фразеологических единиц со значением движения - перемещения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Черная А.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 18л.
1189393
  Вазбуцкая К.Г. Семантико-стилистические особенности первого места в простом повествовательном предложении немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Вазбуцкая К.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1964. – 19л.
1189394
  Кузнецова И.Ф. Семантико-стилистические функции атрибутивных словосочетаний с согласованием в авторской речи А.П.Чехова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Кузнецова И.Ф.; МВ и ССО СССР. – 29л.
1189395
  Сенив М.Г. Семантико-стилистические функции деминутивных образований в латинском языке раннего периода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.673 / Сенив М.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 28 с.
1189396
  Качаева Л.А. Семантико-стилистические функции имен прилагательных в повести А.И.Куприна "Поединок" : Автореф... канд. филол.наук: / Качаева Л.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Владивосток, 1965. – 19л.
1189397
  Москалева А.Г. Семантико-стилистические функции согласованных атрибутивных слов в "Записках охотника" И.С.Тургенева : Автореф. дис... канд. филол. наук : 660 / Москалева А.Г. ; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 22 с.
1189398
  Зимон Е.И. Семантико-стилистическое варьирование имен прилагательных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 00.02.04 / Зимон Е.И.; Моск. ин-т иностр. яз. – М., 1981. – 21л.
1189399
  Костик Є.В. Семантико-стилістична неоднозначність англійських паремій // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 170-176. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1189400
  Бугрим А. Семантико-стилістична своєрідність назви в українській рекламі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 144-150
1189401
  Войцева О. Семантико-стилістична специфіка лексики одягу як виразного засобу поетичної мови Адама Міцкевича (на матеріалі поеми "Пан Тадеуш" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 95-101. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Статтю присвячено лексико-стилістичному аналізу назв одягу як одному з важливих образотворчих засобів в епопеї Адама Міцкевича „Пан Тадеуш”. У лексиці, що позначає типові для кінця ХVIII – початку ХІХ ст. найменування предметів одягу різних соціальних ...
1189402
  Федосій О. Семантико-стилістична структура запитальних конструкцій у малих епічних творах Людмили Тарнашинської // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 30-33
1189403
  Шимків Н.М. Семантико-стилістична характеристика колірних епітетів у ліриці поетів "Празької школи" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 16-22.
1189404
  Малащук К. Семантико-стилістичний аналіз церковнослов"янізмів у формах звертань до жіночих образів у поетичній спадщині Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 109-114
1189405
  Масюк Ж. Семантико-стилістичний потенціал теонімів у творах Й.С. Струцюка про долю холмщаків // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 180-189. – ISSN 2304-9383
1189406
  Здіховська Т. Семантико-стилістичні властивості фразеологізмів на позначення морально-психологічних характеристик людини в прозі У. Самчука // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 101-107. – ISBN 978-966-2763-81-2
1189407
  Бербер Н.М. Семантико-стилістичні домінанти антропоетонімікону оповідання "Дванадцять службів" Марії Матіос // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 24-32
1189408
  Єфімова А.І. Семантико-стилістичні особливості verba dicendi ( на матеріалі "Commentarii de bello Gallico" Гая Юлія Цезаря та "Oratio in Catilinam I" Марка Тулія Цицерона" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 47-52


  Стаття присвячена встановленню семантико-стилістичних особливостей verba dicendi (на матеріалі "Сommentarii de bello Gallico" Гая Юлія Цезаря та "Oratio in Catilinam I" Марка Тулія Цицерона). В статье рассматриваются семантико-стилистические ...
1189409
  Савчук Р. Семантико-стилістичні особливості ментального простору інтрагомодієгетичної оповіді у романі Ф. Саган "Un certain sourire" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – C. 243-248. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1189410
  Поворознюк С.І. Семантико-стилістичні особливості порівнянь у поезії Івана Малковича // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 94-98
1189411
  Ходаковська Н.Г. Семантико-стилістичні особливості прикметників німецької мови в художніх текстах (на матеріалі роману Розамунди Пільхер "Зимове сонце") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 518-524


  Статтю присвячено дослідженню прикметників сучасної німецької мови, визначено особливості їх семантики, їхніх стилістичних функцій та використання в художньому тексті. Аналізуються кольористичні, емотивні епітети та їх роль у збагаченні лексичного ...
1189412
  Акастьолова О.Г. Семантико-стилістичні особливості фразеологізмів у детективних романах Андрія Кокотюхи / О.Г. Акастьолова, Н.Г. Майборода // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 3-12. – ISSN 2313-4437
1189413
  Вокальчук Г. Семантико-стилістичні особливості юкстапозитів у поезії Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 48-55. – ISSN 2413-0923
1189414
  Нужна К.А. Семантико-стилістичні процеси формування лексики французького молодіжного мовлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 279-294


  У статті йде мова про французьке молодіжне мовлення та його характерні особливості. Розглянуто семантико-стилістичні процеси формування лексики французького молодіжного мовлення: синонімічну субституцію, метафору, порівняння, метонімія та ...
1189415
  Сильвестров Ю.В. Семантико-стилістичні та прагматичні особливості російського рекламного тексту (на матер. газетної реклами) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.02 / Сильвестров Ю.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1996. – 25 c.
1189416
  Єщенко Т. Семантико-стилістичні типи метафор: теоретичний аспект // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 224-239. – ISSN 1728-9572
1189417
  Науменко Л. Семантико-стилістичні функції назв кольорів у ранній прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 322-328. – ISBN 966-594-246-8
1189418
  Новіцька Л.В. Семантико-структурна класифікація бібліонімів Михайла Стельмаха // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 129-137. – Бібліогр.: с. 137


  У статті розглядається назва заголовка як об"єкта ономастики (на основі заголовків творів Михайла Стельмаха). Відношення заголовка зтекстом у Михайла Стельмаха неоднозначні: заголовок може виділяти основну думку, ідею твору; наголошувати на місце та ...
1189419
  Байдюк О.І. Семантико-структурна специфіка складнопідрядних речень у поетичному мовленні Агатангела Кримського // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 85-92
1189420
  Костик О.І. Семантико-структурні особливості складних слів і словосполучень в англійській мові / О.І. Костик, Ю.А. Яременко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 213-218. – ISBN 978-966-581-958-5
1189421
  Ямкова І.В. Семантико-структурні трансформації давніх італійських приказок // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 488-492


  У науковій статті було розглянуто зміну давніх італійських приказок впродовж їхньої еволюції, зокрема, обгрунтовано їхні семантико-структурні трансформації. Аналіз конкретних фразеологічних одиниць показав, що давні італійські приказки характеризуються ...
1189422
  Малахова Вера Григорьевна Семантико-структурные осоебнности низкочастотных слоев и их стилистические функции. (На материале имени существ. в соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Малахова Вера Григорьевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 23л.
1189423
  Муштенко Г.А. Семантико-структурные типы терминологии свекло-сахарного производства : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.664 / Муштенко Г.А. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 24 с.
1189424
  Василяйко І. Семантико-тематична класифікація термінів кінематографа // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 21-29. – ISSN 2311-5165


  У статті розглянуто функційну специфіку кінематографічних термінів сучасної української мови як складника терміносистеми в цілому. На основі сучасного термінознавства визначено поняття "кінематографічний термін" та "терміносистема кінематографа", а ...
1189425
  Мерзлікіна О.В. Семантико-тематичні особливості іспанської інвективної лексики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 148-154. – ISSN 2413-5593
1189426
   Семантико-фонетические и грамматические явления в иностранном языке. – Алма-Ата, 1985. – 105с.
1189427
  Истомин В.С. Семантико-функциональная характеристика высказывания с перформативными глаголами во французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Истомин В.С.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – Москва, 1979. – 18л.
1189428
  Челак Т.Ф. Семантико-функциональная характеристика уменьшительных существительных в современном молдавском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Челак Т.Ф.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 22л.
1189429
  Дементьев А.В. Семантико-функциональные аспекты кинематических речений в современной английской речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дементьев А. В.; Моск. ин-т. ин. яз. – Москва, 1985. – 19л.
1189430
   Семантико-функциональные поля в лексике и грамматике : межвуз. сб. науч. тр. – Ленинград : ЛГПИ, 1990. – 131 с. – Библиогр. в конце ст.
1189431
  Павлов В.Г. Семантико-функциональные характеристики современных английских наречий (опыт системного словаря). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Павлов В.Г.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
1189432
   Семантико-функциональный аспект изучения языковых единиц разных уровней. – Днепропетровск, 1987. – 151с.
1189433
  Сліпич А.А. Семантико-функціальні властивості конекторів аргументації в іспанській публіцистиці // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 71-75
1189434
  Грицик Н. Семантико-функціональний потенціал дієслівної синоніміки у мовостилі О.Олеся // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 256-262. – ISBN 966-7773-70-1
1189435
  Мацько Любов Семантико-функціональні аспекти тексту міста // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1189436
  Рак Олександр Михайлович Семантико-функціональні особливості вигуків у французькій мові: діахронічний та синхронічний аспекти : Дис....канд. філологічних наук.: 10.02.05 / Рак Олександр Михайлович; Буковинська державна медична академія. – Чернівці, 2001. – 20 с. + Додатки.: л.169-256. – Бібліогр.: л.: 144-169
1189437
  Рак Олександр Михайлович Семантико-функціональні особливості вигуків у французькій мові: Діахронічний та синхронічний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук; 10.02.05 / Рак О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1189438
  Руда Н.В. Семантико-функціональні особливості демінутивізованих прикметників і прислівників української та латинської мов // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 173-177
1189439
  Татаровська О. Семантико-функціональні особливості заперечення у мові права (на матеріалі англійських іменникових префіксальних форм ) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 101-107. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1189440
  Тищенко З.Р. Семантико-функціональні особливості повтору в поезії Тараса Мельничука // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 119-123. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
1189441
  Мацько Л.І. Семантико-функціональні особливості тексту міста // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 405-413. – ISBN 978-966-660-472-2
1189442
  Двойних К.Є. Семантитчний зміст інвестицій та фінансових ресурсів в умовах нової економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 22-26. – ISSN 2306-6814
1189443
  Кувшинова Н.М. Семантическая адаптация немецкоязычных лексических заимствований в русском языке XVII - XVIII вв. : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Кувшинова Наталия Мефодьевна ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова. – Киев, 2013. – 312 л. – Прилож.: л. 201-312. – Библиогр.: л. 168-200
1189444
  Филон Николай Иванович Семантическая вариативность глагольных фразеологизмов современного украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Филон Николай Иванович ; ХГУ. – Харьков, 1990. – 28 с.
1189445
  Чекунаева Г.В. Семантическая группа имен деятеля (лица) в современном немецком языке. К вопросу о системе словообразования имен деятеля : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чекунаева Г.В. ; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1964. – 30 с.
1189446
  Кулинич Ирина Андреевна Семантическая деривация в русской лексике 60-80-х годов и ее отражение в неографических и других лексикографических источниках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кулинич Ирина Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 22л.
1189447
  Кулинич И.А. Семантическая деривация в русской лексике 60-80-х годов и ее отражение в неорганических и других лексикографических источниках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кулинич И. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 208л. – Бібліогр.:л.137-156
1189448
  Тимошенкова Т.М. Семантическая емкость номинальной модели N 1 -- Vcop -- Nv : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Тимошенкова Т. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1189449
  Тимошенкова Тамара Михайловна Семантическая емкость номинальной модели N1 - Vcop - Nv. : Дис... канд. фило.наук: 10.02.04 / Тимошенкова Тамара Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 154л.
1189450
  Митина Тамара Васильевна Семантическая значимость компонентов фразеологических единиц современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Митина Тамара Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 26л.
1189451
  Алимпиева Р.В. Семантическая значимостьслова и структура лексико-семантической группы : на материале прилагательных-цветообозначений рус. яз. / Р.В. Алимпиева ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 177 с. – Библиогр.: с. 177-178
1189452
  Родионова И.С. Семантическая и грамматическая структура именных словосочетаний в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Родионова И. С. ; КГУ. – Киев, 1989. – 17 с.
1189453
  Родионова Ирина Сергеевна Семантическая и грамматическая структура именных словосочетаний украинского языка : Дис... канд. филос.наук: 10.02.02 / Родионова Ирина Сергеевна; КГУ. – К, 1988. – 177л.
1189454
  Осьмак Галина Карловна Семантическая и словообразовательная структура омонимов во французском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Осьмак Галина Карловна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 180л. – Бібліогр.:л.146
1189455
  Осьмак Г.К. Семантическая и словообразовательная структура омонимов во французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Осьмак Г.К. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1189456
  Стемковская Е.П. Семантическая и словообразовательная структура русской терминологической лексики. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Стемковская Е.П.; Моск.ун-т. – М, 1971. – 21л.
1189457
  Казадзе Ц.Д. Семантическая и словообразовательная структура сложных химических терминов : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Казадзе Ц.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 29л.
1189458
  Коломоец Владимир Михайлович Семантическая и словообразовательная структура украинской сельскохозяйственной лексики. (Названия профессий в отраслях полеводства, овощеводства, животноводства) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Коломоец Владимир Михайлович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1977. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
1189459
  Шовкопляс А.Г. Семантическая и словообразовательная характеристика профессионально-терминологической лексики плотничества. (На матер. рус. говоров Винниц. обл.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шовкопляс А.Г.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 24л.
1189460
  Захарова О.И. Семантическая избирательность слов с отрицательным компонентом в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Захарова О.И.; Пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1986. – 23л.
1189461
  Батрак Андрей Викторович Семантическая инвариантность и словообразовательные процессы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Батрак Андрей Викторович; МВиССО СССР. Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1974. – 39л.
1189462
   Семантическая интеграция в синтагматике. – Рига, 1984. – 175с.
1189463
  Пинчук Татьяна Николаевна Семантическая интерпретация монопредикативных предложений с множественным объектом в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пинчук Татьяна Николаевна; Одесск. гос. ун-т им. Мечникова. – Одесса, 1988. – 16л.
1189464
  Пудалова И.К. Семантическая интерпретация монопредикативных предложений с множественным субъектом в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пудалова И.К.; ОГУ. – Одесса, 1984. – 23л.
1189465
   Семантическая интерпретация простого предложения. – Иркутск, 1983. – 157с.
1189466
  Семчинский С.В. Семантическая интерференция языков : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Семчинский С.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 5 с. – Бібліогр.:с.53-55
1189467
  Кушнир Н.А. Семантическая категория возможности: обучение способам ее выражения иностранных студентов в практическом курсе русского языка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 372-378


  Стаття присвячена аналізу смислової структури категорії можливості як універсальної семантичної категорії мови, а також способам її вираження в сучасній російській мові. Статья посвящена анализу смысловой структуры категории возможности как ...
1189468
  Туранский И.И. Семантическая категория интенсивности в английском языке / И.И. Туранский. – Москва : Высшая школа, 1990. – 173 с.
1189469
  Киклевич А.К. Семантическая категория квантификации в языке и речи : Автореф... д-ра филолог.наук: 10.02.19 / Киклевич А.К.; БГУ. – Минск, 1995. – 36л.
1189470
  Смольская А.К. Семантическая категория лица / нелица и средний род в славянских языках // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 212-221. – ISBN 978-617-689-100-0
1189471
  Сенаторова Э.П. Семантическая классификация глаголов с суффиксом -НУ- на основании их валентных свойств. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Сенаторова Э.П.; Том.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 18л.
1189472
  Сильницкий Г.Г. Семантическая классификация структур типа "существительное + непереходный глагол" в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сильницкий Г.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 16л.
1189473
  Сильницкий Г.Г. Семантическая классификация структур типа "существительное + непереходный глагол" в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сильницкий Г.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1965. – 20л.
1189474
  Мокиенко В.М. Семантическая концепция Б.А. Ларина и историко--этимологическая реконструкция фразеологии // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 3-12. – ISBN 966-594-547-5
1189475
  Немировская Е.М. Семантическая концепция искусства. (К критическому анализу семантической философии искусства С.К.Лангер) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Немировская Е.М.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 24л.
1189476
  Савелова Л.А. Семантическая корреляция и асимметрия прилагательных и наречий в русском языке // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 146-149
1189477
  Ивашина Наталья Васильевна Семантическая микросистема обозначений времени в праславянском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Ивашина Наталья Васильевна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 17л.
1189478
  Ещенко Алексей Иванович Семантическая микросистема прилагательного nuevo в современном испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ещенко Алексей Иванович; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1976. – 24л.
1189479
  Марченко О.С. Семантическая модификация глагольного действия с позиций рецептивной и продуктивной грамматики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 31-37. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1189480
  Харитонова Т.А. Семантическая мотивированность и терминологизация обозначений абстрактных понятий. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Харитонова Т.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 17л.
1189481
  Харитонова Тамара Андреевна Семантическая мотивированность и терминологизация обозначений абстрактных понятий. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Харитонова Тамара Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 184л. – Бібліогр.:л.151-184
1189482
  Харитонова Т.А. Семантическая мотивированность и терминологизация обозначений астрактных понятий. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Харитонова Т.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 17л.
1189483
   Семантическая общность национальных языковых систем. – Воронеж, 1986. – 182с.
1189484
  Байкова Е.В. Семантическая оппозиция «лес и степь» как архетипы русской культуры в контексте языческой и христианской традиции изображения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 79-83. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена проблеме трансформации русской образной системы в контексте взаимовлияния языческой и христианской культуры и той роли, которую сыграла эта трансформация в становлении художественной культуры в дальнейшем. Проблема изучена в границах ...
1189485
  Савченко Л.Р. Семантическая организация высказываний с предикатами причинно-следственного отношения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Савченко Л. Р.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1985. – 24л.
1189486
   Семантическая организация грамматических единиц в романо-германских языках. – Красноярск, 1987. – 135с.
1189487
  Ненадых Тамара Михайловна Семантическая организация и залоговая интерпретация высказывания в современном французском языке. (Конструктции с Ninan + Vse) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ненадых Тамара Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1983. – 22л.
1189488
  Почепцов Г.Г. Семантическая организация предложения в аспекте пресуппозиции : Дис... канд.филол.наук: / Почепцов Г.Г.; КГУ. – Киев, 1975. – 170л. – Бібліогр.:л.156-170
1189489
  Федоров А.И. Семантическая основа образных средств языка / А.И. Федоров. – Новосибирск, 1969. – 92с.
1189490
  Гусев С.С. Семантическая основа связи научных и " ненаучных " форм познания // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 3 (май - июнь). – С. 5-18. – ISSN 0236-2007
1189491
  Маслюченко Н.Н. Семантическая парадигматика сложноподчиненных предложений с придаточным причины в испанском языке XII-XVII вв. / Н.Н. Маслюченко. – К., 1975. – 28с.
1189492
  Жучкова А.В. Семантическая поэтика прозы Захара Прилепина. О романе "СанькЯ" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 62-79. – ISSN 2310-4287
1189493
  Егорова Т.А. Семантическая роль префиксов в английском языке в историческом освещении. : Автореф... Канд.филол.наук: / Егорова Т.А.; Первый Ленингр.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Ленинград, 1950. – 11 л.
1189494
  Монастыренко З.А. Семантическая соотносительность производных имен действия и их производящих в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Монастыренко З.А.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1978. – 18л.
1189495
  Шнайдер М.М. Семантическая соотносительность производящих и производных слов (на матер. суффиксальных отглагольных имен существ. франц. языка). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Шнайдер М.М.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1974. – 22л.
1189496
   Семантическая специфика национальных языковых систем. – Воронеж, 1985. – 164с.
1189497
  Манаенко Г.Н. Семантическая специфика синтаксической подсистемы осложненного предложения // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 54-61. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1189498
  Гурская А.И. Семантическая структура английских бифункциональных глаголов to go, come, get, run, fall : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Гурская А.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 26 с.
1189499
  Андерш И.Ф. Семантическая структура беспредложного дательного падежа в современных чешском и немецком литературных языках : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Андерш И.Ф.; АН УССР. Ин-т языковедения. – К., 1971. – 29л.
1189500
  Корсаков А.К. Семантическая структура глагола в современном английском языке / А.К. Корсаков, Л.Л. Ивченко. – Одесса, 1982. – 75с.
1189501
  Карунц Р.Г. Семантическая структура глагоолв звучания в современном русском языке : Автореф... 24наук: 10.02.01 / Карунц Р. Г.; Мос. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1189502
  Сункало Саного Семантическая структура группы существительных со значением интеллекта. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Сункало Саного; БГУ. – Минск, 1985. – 19л.
1189503
  Журинский А.Н. Семантическая структура загадки / А.Н. Журинский. – М., 1989. – 126с.
1189504
  Маракулина Н.В. Семантическая структура и лексическая сочетаемость группы немецких прилагательных с общим значением "радостный", "веселый" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Маракулина Н.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 24л.
1189505
  Черкашина Л.М. Семантическая структура и синтез темпорального значения предложных конструкций в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Черкашина Л.М.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 31л.
1189506
  Тарасова Людмила Дмитриевна Семантическая структура и сочетаемость группы английских прилагательных, выражающих понятие температуры : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Людмила Дмитриевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 26л.
1189507
  Писанова Татьяна Викторовна Семантическая структура и функционально-коммуникативные свойства зооморфизмов испанского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Писанова Татьяна Викторовна; Моск. гос. ин-т иностр. языков, им. М. Тореза, Специализ. совет Д-053.17.01. – Москва, 1989. – 22 с.
1189508
  Жукова Л.К. Семантическая структура и характер синонимических связей группы прилагательных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Жукова Л. К.; Лен. от-ние Ин-та языковед. АН СССР. – Л., 1970. – 23л.
1189509
  Стоянов И.А. Семантическая структура и этимологический состав глаголов умственной деятельности в современном болгарском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.662 / Стоянов И.А.; АН УССР.Отдел.литературы, языка и искусствовед. – К, 1970. – 24л.
1189510
  Резаненко В.Ф. Семантическая структура иероглифической письменности / В.Ф. Резаненко. – Київ : Киевский университет, 1985. – 132с.
1189511
  Палатов М.И. Семантическая структура интерлингвизмов греко-латинского происхождения в современных европейских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.677 / Палатов М.И.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 28л.
1189512
  Лацабидзе Л.Ш. Семантическая структура конструкций родительного падежа в современном грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Лацабидзе Л. Ш.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1975. – 18л.
1189513
  Лебедева И.Ю. Семантическая структура лексических групп обозначения животных в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лебедева И. Ю.; БГУ. – Минск, 1985. – 17л.
1189514
  Мелихова Н.В. Семантическая структура микротекста : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мелихова Н.В.; Моск.гос.ин-т иностр.яз. – Москва, 1987. – 26л.
1189515
  Шевелева Л.В. Семантическая структура многозначного немецкого глагола nehmen и устойчивые словосочетания с компонентом nehmen : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Шевелева Л. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1972. – 27л.
1189516
  Нуритдинов Абубакиритдин Семантическая структура многозначных слов в составе антонимических пар (на материале русского языка в сопоставлении с узбекским) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Нуритдинов Абубакиритдин; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1980. – 20л.
1189517
  Булавин Н.М. Семантическая структура неологизмов существительных в британском и американском вариантах английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Булавин Н.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 18 с.
1189518
  Цой А.А. Семантическая структура нераспространенных двусоставных глагольных предложений в современном русском языке. / А.А. Цой. – Ташкент, 1980. – 127с.
1189519
  Намакштанская Инна Егоровна Семантическая структура односубъектного уступительного предложения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Намакштанская Инна Егоровна; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1980. – 20л.
1189520
  Гураль Майя Игоревна Семантическая структура отперсональных прилагательных с суффиксом -Н- в современном русскоя языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Гураль Майя Игоревна; Черновицкий гос. ун-тет им. Ю.Федьковича. – Черновцы, 1992. – 184л. – Бібліогр.:л.160-184
1189521
  Лежава В.Г. Семантическая структура предлогов пространственного значения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лежава В. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1970. – 21л.
1189522
  Желтобрюх В.Ф. Семантическая структура предложений с непроцессуальными глагоами цветового образования в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Желтобрюх В. Ф.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1984. – 23л.
1189523
  Смирнова Татьяна Николаевна Семантическая структура предложений с предикатами состояния (На материале русского языка) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.01 / Смирнова Татьяна Николаевна; МВ и ССО УССР, Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 25л.
1189524
  Сусов И.П. Семантическая структура предложения / И.П. Сусов. – Тула, 1963. – 143с.
1189525
  Сусов И.П. Семантическая структура предложения / И.П. Сусов. – Тула, 1973. – 141с.
1189526
   Семантическая структура предложения. – Ростов н/Д, 1978. – 152с.
1189527
  Куценко А.В. Семантическая структура прилагательных-вкусообозначений и их лексическая сочетаемость в английском и русском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Куценко А.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
1189528
  Туркина Р.В. Семантическая структура производного слова / Р.В. Туркина. – Калинин, 1984. – 80с.
1189529
  Арват Н.Н. Семантическая структура простого (односоставного) предложения / Н.Н. Арват. – Черновцы, 1974. – 66с.
1189530
  Арват Н.Н. Семантическая структура простого предложения в современном русском языке / Н.Н. Арват. – Киев, 1984. – 159с.
1189531
  Цой А.А. Семантическая структура простых нераспространенных двусоставных глагольных предложений в современном русском языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.01 / Цой А. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1980. – 41л.
1189532
  Смирнова Нина Георгиевна Семантическая структура сенсорных наречий в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Смирнова Нина Георгиевна; М-во просвещения РСФСР. Ленинградский гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 25л.
1189533
   Семантическая структура слова. – Москва, 1971. – 216 с.
1189534
  Туркина Р.В. Семантическая структура слова / Р.В. Туркина. – Калинин, 1973. – 22с.
1189535
  Туркина Р.В. Семантическая структура слова / Р.В. Туркина. – Калинин, 1977. – 84с.
1189536
   Семантическая структура слова : сборник науч. тркдов. – Кемерово : Кем. гос. ун-т, 1984. – 148 с.
1189537
  Туркина Р.В. Семантическая структура слова (на материале современного русского языка) : учебное пособие / Р.В. Туркина. – Калинин, 1977. – 84 с.
1189538
  Арнольд Ирина Владимировна Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследование (На материале имени существительного) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Арнольд Ирина Владимировна ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1966. – 33 с.
1189539
  Лисиченко Лидия Андреевна Семантическая структура слова в украинском языке (Полисемия отглагольных существительных) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Лисиченко Лидия Андреевна ; Ин-т языковедения АН УССР ; Харьк. гос. пед. ин-т. – Киев, 1978. – 48 с.
1189540
  Буачидзе М.Г. Семантическая структура слова и проблема смысловой связности текста : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Буачидзе М. Г.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1980. – 18 с.
1189541
   Семантическая структура слова и фразеологизма. – Рязань, 1978. – 116с.
1189542
   Семантическая структура слова и фразеологизма. – Рязань, 1980. – 113с.
1189543
  Ыйм Х. Семантическая структура словесных групп связанных с понятием лица в эстонском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Ыйм Х.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1970. – 26л.
1189544
   Семантическая структура словосочетаний и предложений русского языка. – Тула, 1978. – с.
1189545
  Комарова З.И. Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое описание / З.И. Комарова. – Свердловск, 1991. – 155с.
1189546
   Семантическая структура текста и ее компоненты. – К., 1989. – 144с.
1189547
  Кварчелия Лиана Владимировна Семантическая структура частотных существительных английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кварчелия Лиана Владимировна; Моск. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1985. – 22л.
1189548
  Петрова Ольга Владимировна Семантическая структура, дистрибутивные свойства и синтаксические функции местоимений в их соотношении с другими классами слов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Петрова Ольга Владимировна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 24л.
1189549
  Горбатов В.А. Семантическая теория проектирования автоматов / В.А. Горбатов. – М., 1979. – 264с.
1189550
  Ковбасенко Юрий Иванович Семантическая трансформация и текстообразующие функции лексических единиц (на материале русской художественной прозы 1960-80 х годов) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Ковбасенко Юрий Иванович; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 165л. – Бібліогр.:л.144-164
1189551
  Ковбасенко Ю.И. Семантическая трансформация и текстообразующие функции лексических единиц. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Ковбасенко Ю.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 23л.
1189552
  Басин Е.Я. Семантическая философия искусства : Критический анализ / Е.Я. Басин. – Москва : Мысль, 1973. – 217с.
1189553
  Фадеева Т.А. Семантическая характеристика ключевых слов в произведениях В.А.Луговского. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Фадеева Т.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 19л.
1189554
  Пономаренко Т.Г. Семантическая характеристика однокорневых глаголов современного русского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Пономаренко Т.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л.., 1971. – 17л.
1189555
  Недашковская Татьяна Евгеньевна Семантическая характеристика слова в толковых словарях русского языка советского периода (Семантическая неопределенность лексического значения) : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.01 / Недашковская Татьяна Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
1189556
  Недашковская Татьяна Евгеньевна Семантическая характеристика слова в толковых словарях русского языка советского периода: (Семантическая неопределенность лексического значения) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Недашковская Татьяна Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 201л. – Бібліогр.:л.183-201
1189557
  Политкина Галина Алексеевна Семантическая характеристика специальной глагольной лексики современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Политкина Галина Алексеевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1986. – 24л.
1189558
  Васильева И.Л. Семантическая характеристика фразеологических единиц с компонентом "синий цвет" в немецком языке // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 142-146. – (Філологічні науки ; № 1)
1189559
  Холина Ирина Михайловна Семантическая членимость фразеологических единиц как результат взаимодействия формы и содержания (на материале фразеолог. единиц типа "глагол+предложная группа" в современном анг. языке) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Холина Ирина Михайловна;. – Москва, 1987. – 26 с.
1189560
  Бех П.А. Семантическая шкала научного текста при бинарном переводе / П.А. Бех, Т.А. Тарасова // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 134-143. – ISSN 0207-8287
1189561
  Талицкая Е.Е. Семантическая эволюция слов со значением "труд, работа" в чешском языке (dilo, prace, robota, trud) : Автореф... канд. филол.наук: 662 / Талицкая Е.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 18л.
1189562
  Гизатулин С.Л. Семантическая экономия и избыточность // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.75-83. – ISSN 0130-9730
1189563
  Лысенко О.М. Семантически диффузные высказывания в английской разговорной речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Лысенко О.М.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
1189564
  Сеидова К Т.Г. Семантически неполные атрибутивные сустантивные словосочетания в английском языке и трансформации при переводе их на русский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Сеидова Т.Г.К.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1976. – 290л.
1189565
  Кормильцына М.А. Семантически осложненное( полипропрозитивное) простое предложение в устной речи. / М.А. Кормильцына. – Саратов, 1988. – 150с.
1189566
  Киселева О. Семантические актанты глаголов ошибочного действия в английском, русском и украинском языках // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 192-195. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1189567
   Семантические анализ лексических единиц. – Иркутск, 1979. – 101с.
1189568
  Каракеев Т.Дж. Семантические аспекты диалектики социального развития : (цивилизация и ее отражение в общественном сознании) / Т.Дж. Каракеев; отв. ред. А. А. Брудный. – Фрунзе : Илим, 1978. – 301, [2] c.
1189569
   Семантические аспекты изучения языковых единиц. – Барнаул, 1983. – 161с.
1189570
   Семантические аспекты слова и предложения. – Пермь, 1980. – 132с.
1189571
  Мешков О.Д. Семантические аспекты словосложения английского языка / О.Д. Мешков. – Москва, 1986. – 208с.
1189572
  Карпова К.И. Семантические взаимоотношения синонимов одного ряда : Автореф... канд. филол.наук: / Карпова К.И.; Лат.ГУ. – Рига, 1969. – 32л.
1189573
  Виноградов А. Семантические включения в производных названиях лиц русского и венгерского языков // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 33-38. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1189574
   Семантические вопросы словообразования: Производяящее слово. – Томск, 1991. – 272с.
1189575
  Янценецкая М.Н. Семантические вопросы теории словообразования / М.Н. Янценецкая. – Томск, 1979. – 242с.
1189576
  Алехина А.И. Семантические группы во фразеологии современного английского языка / А.И. Алехина. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 159 с.
1189577
  Левицкмй В.В. Семантические дериваты индоевропейских корней со значением "резать" // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 69-78
1189578
  Тропина Н.П. Семантические деривации и языковая картина мира // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 12-15. – (Серія "Філологічні науки")
1189579
  Хохлова Галина Александровна Семантические и грамматические свойства английских прилагательных, образованных от одушевленных существительных (на мат. суффиксальных производных) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Хохлова Галина Александровна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1189580
  Чепасова А.М. Семантические и грамматические свойства фразеологизмов / А.М. Чепасова. – Москва, 1983. – 87 с.
1189581
   Семантические и коммуникативные категории текста: (Типология и функционирование). – Ереван, 1990. – 147с.
1189582
   Семантические и прагматические аспекты анализа основных языковых единиц. – Барнаул, 1982. – 202с.
1189583
   Семантические и прагматические аспекты изучения языковых единиц : [тез. докл. и краев. науч.-практ. конф.]. – Барнаул : [б. и.]
[Т. 1]. – 1987. – 112 с. – Библиогр. в конце докл.
1189584
   Семантические и прагматические аспекты изучения языковых единиц : (тез. докл. и краев. науч.-практ. конф.). – Барнаул : [б. и.]
[Т. 2]. – 1987. – 228 с. – Библиогр. в конце докл.
1189585
  Киселевский А.И. Семантические и предметные описания в энциклопедиях и толковых словарях (на материалах энциклопедий и толковых словарей русского языка советской эпохи, XIX и начла ХХ столетий) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.19 / Киселевский А.И.; МВ и ССО БССР. БГУ. – Минск, 1980. – 34л.
1189586
   Семантические и стилистические особенности английских слов и словосочетаний. – Москва, 1985. – 169с.
1189587
  Голубева Анна Владимировна Семантические и стилистические особенности деминутивов в русском языке XI-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Голубева Анна Владимировна; Ленингр. гос. ун-тет. – 16л.
1189588
   Семантические и стилистические преобразования в лексике и фразеологии современного английского языка. – М., 1987. – 189с.
1189589
  Шестакова И.Г. Семантические и структурно-композиционные особенности текстов межстилевого характера. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шестакова И.Г.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 24л.
1189590
  Нестеренко Наталья Николаевна Семантические и структурные характеристики отадъективных существительных в современном английском языке : Дис... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Нестеренко Наталья Николаевна; КГУ. – Киев, 1981. – 193л. – Бібліогр.:л.170-193
1189591
  Нестеренко Н.Н. Семантические и структурынце характеристики отадъективных существительных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нестеренко Н. Н.; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1189592
  Левицкий В.В. Семантические и фонетические связи в лексике индоевропейского праязыка : опыт квантитативного анализа этимологического словаря / В.В. Левицкий; НАНУ, Украинский языково-информационный фонд. – Черновцы : Рута, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-568-995-9
1189593
   Семантические и фонологические проблемы прикладной лингвистики. – Москва : Московский университет, 1968. – 315 с.
1189594
  Борисова Людмила Михайловна Семантические и функциональные свойства дейктических наречий современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Борисова Людмила Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Специализир. совет К.113.08.10. – М., 1978. – 16л.
1189595
   Семантические и эстетические модификации слов в тексте. – Л., 1988. – 137с.
1189596
  Сульженко И.Л. Семантические изменения в группе глаголов движения (на матер. дреневе?рхненемецких глаголов gan, faran и quenman) : Автореф... канд. филолог.наук: / Сульженко И.Л.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1962. – 20л.
1189597
  Аксенова О.Г. Семантические изменения в группе общественно-политической лексики украинского литературного языка второй половины XIX - первой половины XX вв : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Аксенова О.Г. ; АН УССР, Отд-ние литературы, яз. и искусствоведения. – Киев, 1968. – 17 с.
1189598
  Чередниченко А.И. Семантические изменения в маргинальных вариантах литературного языка // Вестник Киевского университета. Сер. Романо-германская филология, 1983. – Вип. 17
1189599
  Довбня Л.Э. Семантические изменения в структурах общеславянских имен существительных, сохранивших первичное значение в русском и украинском языках (на материале тематической группы "Названия частей тела человека и животных") // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  В статье рассматриваются особенности семантической трансформации общеславянских по происхождению лексем (обозначающих названия частей тела человека и животных), которые в процессе своего исторического развития сохранили первичное значение в русском и ...
1189600
  Савченко Л.Г. Семантические изменения в украинской поэтической лексике советского периода : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Савченко Л. Г. ; МВССО УССР, ХГУ. – Киев, 1986. – 12 с.
1189601
  Голованова Н.Ф. Семантические изменения понятия "воспитание" в отечественной педагогике // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 70-79. – ISSN 0869-561Х
1189602
  Хусейн Нахед Мохамед Юсеф Семантические изменения слов современного русского языка (на материале "Толкового словаря русского языка" под редакцией Д.Н.Ушакова и "Словаря русского языка" в 4-х томах) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Хусейн Нахед Мохамед Юсеф; Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 35л.
1189603
  Разлогова Е.Э. Семантические инварианты : логико-когнитивный анализ лексики естественного языка / Е.Э. Разлогова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 84 с.
1189604
  Иванова В.П. Семантические инноваты с процессуальным значением в русском и болгарском языках // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 102-107. – ISSN 2307-4558
1189605
  Рудяков А.Н. Семантические исследования с использованием ЭВМ / А.Н. Рудяков. – К., 1988. – 83с.
1189606
   Семантические категории сопоставительного изучения русского языка. – Воронеж, 1981. – 188с.
1189607
   Семантические классы русских глаголов. – Свердловск, 1982. – 152с.
1189608
  Кутузова Н.В. Семантические классы слов в стихотворном переносе (на материале лирики М.Ю. Лермонотова и У. Вордсворта) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 16-24. – ISSN 2075-2970
1189609
  Потапова Н.Ф. Семантические корреляции в сверхфразовом единстве (на матер. англояз. худож. прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Потапова Н.Ф.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1986. – 17л.
1189610
   Семантические корреляции на лексическом и синтаксическом уровнях. – Саранск, 1990. – 127с.
1189611
  Оджаджуне А. Семантические корреляции речевых моделей и стереотипов поведения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Оджаджуне А.; МГУ, Филол.фак. Каф. общего и сравнит. ист. языкознан. – М., 1975. – 30л.
1189612
  Неделяева Тамара Георгиевна Семантические корреляции слов родственных языков : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Неделяева Тамара Георгиевна; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1978. – 24л.
1189613
  Наделяева Т.Г. Семантические корреляции слов родственных языков : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Наделяева Т.Г.; Киев.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Киев, 1979. – 24л.
1189614
   Семантические модели поиска научной информации и методы проектирования лингвистического обеспечения документальных ИПС. – Киев, 1979. – 62 с.
1189615
  Кравченко О.В. Семантические модели развития латинских слов aedes и fanum // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 133. – С. 101-109. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1189616
  Абрамец И.В. Семантические основы некоторых приемов преобразования фразеологических единиц : Автореф... канд.филол.наук: 10.000.10.660 / Абрамец И.В.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1969. – 37с.
1189617
  Острецова И.В. Семантические особенности глагольного компонента описательных предикатов (на материале специальных текстов) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 133-141. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912
1189618
  Тан Жогу Семантические особенности группы слов с доминантной лексемой "дом" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 294-297. – ISBN 966-638-142-7
1189619
   Семантические особенности и функции слов и словосочетаний в английском языке. – Москва, 1986. – 172 с.
1189620
  Краснова Е.Н. Семантические особенности общей предметной лексики в белоруссом и руссом языках : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Краснова Е.Н.; МО республии Беларусь, БГУ. – Минск, 1993. – 24л.
1189621
  Ивлева Г.Г. Семантические особенности слов в немецком языке: уч. пособие для пед. ин-тов / Г.Г. Ивлева. – М., 1978. – 104с.
1189622
  Филатов Владимир Арменович Семантические особенности фразеологических единиц канадского варианта английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филатов Владимир Арменович; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1983. – 22л.
1189623
  Вольфсон Э.М. Семантические отношения в словосочетаниях типа "существичетльное"+ (сочинительный союз) +существительное в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Вольфсон Э.М.; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 24л.
1189624
   Семантические отношения внутри словосочетания и предложения. – Волгоград, 1984. – 108с.
1189625
  Поповска Х. Семантические отношения иерархического типа в дескрипторных информационно поисковых языках. (На матер. польских информац.-поисковых тезаурусов). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.21 / Поповска Х.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1981. – 19л.
1189626
  Карбелашвили С.О. Семантические отношения между близкими по значению единицами языка и анализ сложных существительных в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.4 / Карбелашвили С. О.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 26л.
1189627
  Медведева Людмила Александровна Семантические отношения между родственными словами со значением качественной характеристики в современном русском языке : Дис... канд. филолог. наук: 10.02.01 / Медведева Людмила Александровна; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1990. – 181л. – Бібліогр.:л.161-180
1189628
  Медведева Людмила Александровна Семантические отношения между родственными словами со значением качественной характеристики в современном русском языке : Автореф. дис... канд. филолог.: 10.02.01 / Медведева Людмила Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 20с.
1189629
  Саркисова Л.Н. Семантические отношения между словами в лексической системе современного русского языка / Л.Н. Саркисова. – Донецк, 1972. – 42с.
1189630
  Виноградов А. Семантические параметры глаголов каузированного перемещения в контрастивных словообразовательных исследованиях // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 5-10. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
1189631
  Мерабишвили И.В. Семантические парметры окказиональных словосочетаний. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мерабишвили И.В.; Тбил.гсо.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 24л.
1189632
  Вердиева З.Н. Семантические поля в современном английском языке / З.Н. Вердиева. – Москва : Высшая школа, 1986. – 118с.
1189633
   Семантические признаки и их реализация в тексте. – Волгоград, 1986. – 136с.
1189634
  Лукин В.А. Семантические примитивы русского языка: основы теории / В.А. Лукин. – М., 1990. – 143с.
1189635
  Пристайко Т.С. Семантические приращения лексемы неправильный в современном русском языке / Т.С. Пристайко, И.И. Турута // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 3 (27). – С. 14-17
1189636
   Семантические проблемы автоматизации информационного поиска. – К., 1971. – 128с.
1189637
  Почепцов Г.Г. Семантические проблемы коммуникации : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Почепцов Г.Г.; КГУ. – Киев, 1988. – 457л. – Бібліогр.:л.390-458
1189638
  Почепцов Георгий Георгиевич Семантические проблемы коммуникации : автореф. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / Почепцов Георгий Георгиевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 36 с.
1189639
   Семантические процессы в системе языка. – Воронеж, 1984. – 123с.
1189640
   Семантические процессы и их проявление в языках разного типа. – Саратов, 1985. – 130с.
1189641
  Рзаев С.А. Семантические разряды глагола в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рзаев С. А.; АН АзССР. Ин-т языкознан. – Баку, 1970. – 28л.
1189642
  Щеголина К.Г. Семантические разряды обстоятельства внутеренней характеристики действия, выраженные предложно-именными сочетаниями, на материале современного английского языка : Автореф... Канд.филол.наук: / Щеголина К.Г.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.1-й Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Москва, 1962. – 23л.
1189643
  Новиков А.И. Семантические расстояния в языке и тексте. / А.И. Новиков, Е.И. Ярославцева. – М., 1990. – 135с.
1189644
   Семантические связи лексики. – Рига, 1978. – 132с.
1189645
   Семантические связи слов в предложении и тексте. – Саранск, 1985. – 164с.
1189646
  Егорченкова Е.Я. Семантические сдвиги в глаголах убеждения в синтаксических конструкциях в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Егорченкова Е.Я.; Моск.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1986. – 23л.
1189647
  Дат Нгуен Тхи Тху Семантические сдвиги в заимствованных иноязычных словах в процессе их освоения русским языком // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2005. – № 3/4 : Международный день студентов. – С. 74-79. – ISSN 0131-615X
1189648
  Скороходько Э.Ф. Семантические сети и автоматическая обработка текста / Э.Ф. Скороходько. – Киев, 1983. – 218с.
1189649
  Саблина Е.Н. Семантические способы обогащения синонимических рядов в лексике социального диалекта : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Саблина Е. Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 26л.
1189650
  Гоннерова Б. Семантические способы образования немецких и словацких терминов в терминологии рельсовых повозок // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 49-53. – ISBN 978-617-7132-63-8
1189651
  Гловинская М.Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола / М.Я. Гловинская. – М, 1982. – 155с.
1189652
  Бессонов Н.Ю. Семантические типы конструкций с каузативными глаголами-связками в английском языке // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 26-33. – Бібліогр.: С. 32-33; 34 назв
1189653
   Семантические типы предикатов. – М., 1982. – 365с.
1189654
  Хоменко Наталия Сергеевна Семантические типы предикатов в государственных законодательных актах : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Хоменко Наталия Сергеевна; Киев. гос. педагогический ин-т им. М.П.Драгоманова. – К., 1991. – 23л.
1189655
  Левицкий Ю.А. Семантические типы сложносочиненных предложений / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1982. – 83с.
1189656
  Абдуразаков М.А. Семантические типы субъектов / М.А. Абдуразаков ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Ф. Энгельса. – Ташкент : Фан, 1991. – 103 с. – Библиогр.: с. 94-102
1189657
  Чеснокова Л.Д. Семантические типы членов предложения в двойными отношениями / Л.Д. Чеснокова. – Ч.2. – Ростов на Дону, 1973. – 104с.
1189658
  Добрица А.Т. Семантические факторы словообразования безаффиксных отсубстантивных глаголов в немецкой разговорной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Добрица А.Т.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1983. – 25л.
1189659
  Резаненко В.Ф. Семантические элементы знаков иероглифической письменности / В.Ф. Резаненко. – Київ : Киевский университет, 1989. – 358 с.
1189660
  Дащенко Галина Михайловна Семантический анализ атрибутивных синтагм, состоящих из конкретных существительных. (На материале яз. урду) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.11 / дащенко Галина Михайловна ; МГУ, Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1974. – 26 л.
1189661
  Бухараев Р.Г. Семантический анализ в вопросно-ответных системах / Р.Г. Бухараев, Д.Ш. Сулейманов. – Казань, 1990. – 123с.
1189662
  Белкина З.В. Семантический анализ глагольной лексемы "давать" в сопоставлении с немецким и французским эквивалентами : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Белкина З.В.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1972. – 26л.
1189663
  Жуковская Е.Е. Семантический анализ некоторых глаголов эмоционального состояния и их производных : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Жуковская Е. Е.; Ун-т дрежбы народов. – М., 1975. – 21л.
1189664
   Семантический анализ понятий в историко-философских исследованиях. – Новосибирск, 1984. – 123с.
1189665
  Вердиева З.Н. Семантический анализ прилагательных, обозначающих понятие материального состояния / З.Н. Вердиева. – Баку, 1976. – 108с.
1189666
  Рак О.И. Семантический анализ приставочных глаголов в автобиографической трилогии М. Горького : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рак О.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 24 с.
1189667
  Селиверстова О.Н. Семантический анализ слов типа все, all и типа кто-нибудь some в русском и английском языках. : Автореф... канд.филол.наук: / Селиверстова О.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 20л.
1189668
  Эсакиа Л.Л. Семантический анализ суперинтуиционистских логик и нормальных расширений модальной системы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Эсакиа Л.Л.; МГУ. – М, 1979. – 14л.
1189669
  Эльгаров А.А. Семантический анализ текста / А.А. Эльгаров. – Нальчик, 1989. – 124с.
1189670
  Никитина С.Е. Семантический анализ языка науки / С.Е. Никитина. – М, 1987. – 141с.
1189671
  Елисеева А.Г. Семантический анализ языковых единиц, противопоставляемых по признаку действие - состояние. / А.Г. Елисеева. – М., 1977. – 72с.
1189672
   Семантический аспект изучения языковых единиц. – Ашхабад, 1982. – 158с.
1189673
  Дученко Ж.А. Семантический аспект понятия "логическая форма" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
1189674
  Усеинов Т.Б. Семантический аспект поэзии Газаи : (газельное наследие крымского хана) : монография / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2008. – 139, [1] с. – Библиогр.: с. 107-115. – (Литература крымских татар ; кн. 1). – ISBN 978-966-354-278-2
1189675
  Сергеев Ю.А. Семантический и прагматический аспекты функционирования устойчивых словесных комплексов в речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Сергеев Ю.А.;. – Киев, 1987. – 16 с.
1189676
   Семантический и формальный анализ синтаксических конструкций русского языка. – Иркутск, 1990. – 151с.
1189677
   Семантический и функциональный аспекты изучения лексики русского языка. – Саратов, 1983. – 130с.
1189678
  Трофимов П.С. Семантический идеализм - идеологическое оружие империалистической реакции. / П.С. Трофимов. – М., 1954. – 32с.
1189679
  Брутян Г.А. Семантический идеализм - новейший вариант махизма / Г.А. Брутян. – Ереван, 1953. – 40 с.
1189680
  Бессонова О.Л. Семантический объем имени концепта "язык" / О.Л. Бессонова, А.С. Курдина // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 10-14
1189681
  Чирнер Х. Семантический объем прилагательных, обозначающих цвета, в русском языке в сопоставлении с немецким. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Чирнер Х.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1973. – 28л.
1189682
  Аль-Котани Нашия Бахджат Семантический объем тематической группы слов русского языка в сопоставлении с арабским (названия частей головы) : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.01 / Аль-Котани Нашия Бахджат ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 27 с.
1189683
  Устюгова Л. Семантический потенциал лексем с корнями -голов-/-глав- в истории русского яыка // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 63-69. – (Філологія ; Вип. 16)
1189684
  Смирнова Евгения Дмитриевна Семантический потенциал претериального конъюктива в современном немецком языке : Автореф. дис ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Смирнова Евгения Дмитриевна ; Киевск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Киев, 1979. – 18 с.
1189685
   Семантический синтаксис современного английского языка. – Пятигорск, 1976. – 105с.
1189686
  Дученко Ж.А. Семантический смысл структурных компонентов формализованных систем логики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
1189687
  Бекасова Е. Семантический фактор как один из механизмов включения лексем с гетерогенными рефлексами *tj в русский литературный язык // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 81-86. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
1189688
  Червинский П.П. Семантический язык фольклорной традиции / П.П. Червинский. – М, 1989. – 222с.
1189689
  Прокопив В.И. Семантическо-стилистическая дифференциация государственно-административных и географических реалий в прессе ГДР : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Прокопив В.И. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 37 с.
1189690
  Чудинов П А. Семантическое варьирование русского глагола / П А. Чудинов, . – Свердловск, 1984. – 71с.
1189691
   Семантическое взаимодействие языковых единиц различных уровней. – Л., 1985. – 166с.
1189692
  Литвиненко Е.В. Семантическое и синтаксическое осложнение структуры предложения в результате обособления и парцелляции его компонентов : Дис... д-ра филол. наук: 10.02.19 / Литвиненко Е.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 401л. – Бібліогр.: л. 346-401
1189693
  Литвиненко Е.В. Семантическое и синтаксическое осложнение структуры предложения в результате обособления и парцелляции его компонентов : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.19.,10.02.05 / Литвиненко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 44 с.
1189694
   Семантическое и формальное варьирование. – Москва, 1979. – 376 с.
1189695
  Хачересова Л.М. Семантическое исследование английских глаголов движения и их роль в организации текста. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Хачересова Л.М.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1978. – 20л.
1189696
  Месробян П.М. Семантическое исследование прилагательных Strange и FoLeign, их снонимов, заимствованных из французского языка и их англо-саксонских элементов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Месробян П.М.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 24л.
1189697
  Колесников А.А. Семантическое обеспечение грамматических форм имен существительных русского языка / А.А. Колесников. – К., 1988. – 139с.
1189698
  Ревуцкий Олег Игоревич Семантическое обогащение именной лексики под влиянием развития науки, техники и культуры : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01. / Ревуцкий Олег Игоревич; КГУ. – Киев, 1983. – 218л.
1189699
  Ревуцкий Олег Игоревич Семантическое обогощение именной лексики под влиянием развития науки, техники и культуры. К вопросу о детерминологизации терминов в публицистической речи 70-80-х годов ХХ в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ревуцкий Олег Игоревич; КГУ. – К., 1983. – 24л.
1189700
  Хоменко И.В. Семантическое обоснование синтаксического анализа // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1189701
  Доровских Людмила Васильевна Семантическое освоение иноязычной лексики в заимствующем языке (на материале греческих заимствований в латинском языке) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.14 / Доровских Людмила Васильевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1189702
  Кувшинова Н.М. Семантическое освоение немецких заимствований // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 220-226
1189703
  Аркадьева Элла Васильевна Семантическое освоение русским языком терминов изобразительного и прикладного искусства, архитектуры и музыки итальянского происхождения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Аркадьева Элла Васильевна; МГУ. – М., 1974. – 26л.
1189704
  Петров М.Б. Семантическое переоформление русизмов в болгарском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Петров М.Б.; МГУ. – М., 1970. – 16л.
1189705
  Петров М.Б. Семантическое переоформление русизмов в болгарском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Петров М.Б.; Ин-т дружбы народов. – М., 1971. – 24л.
1189706
  Абдуллаев И.Ш. Семантическое поле "репутация" и старо- и среднефранцузском языке : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.05 / Абдуллаев И.Ш. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1981. – 23 с.
1189707
  Долгих Н.Г. Семантическое поле глаголов эмоций в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Долгих Н.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 22л.
1189708
  Сизова А.М. Семантическое поле прилагательных отрицательной эстетической оценки (на матер. франц. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Сизова А.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 21л.
1189709
  Цвет Л.Я. Семантическое поле существительных, передающих понятие ограниченного пространства (на матер. англ. кристаллограф. терминоолгии) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Цвет Л. Я. ; ОГУ. – Одесса, 1979. – 25 с.
1189710
  Москович В.А. Семантическое поле цветообозначений. (Опыт типологич. исследования семантич. поля) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Москович В.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1965. – 18 с.
1189711
  Кузнецов И.П. Семантическое представление / И.П. Кузнецов. – М., 1986. – 293с.
1189712
  Плющ А.Н. Семантическое пространство восприятия студентами Украины интеграции с Европейскогим союзом или единым экономическим пространством // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – С. 110-121. – ISSN 0132-1625


  В статье реконструированы семантические пространства восприятия студентами Украины различных интеграционных проектов. Было выявлено,что в основе выбора интеграции с ЕС лежит ориентация на сконструированные прадставления об успешных странах, служащих ...
1189713
  Адамия З.К. Семантическое расслоение в славянских языках (к проблеме о семантической общности некоторых общеславянских слов) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 259-262. – ISSN 2311-0821
1189714
  Донецких Л.И. Семантическое своеобразие и стилистические функции прилагательных (в трилогии К.А.Федина) : Автореф... канд. филол.наук: / Донецких Л.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1966. – 19л.
1189715
  Олійник Л. Семантична адаптація англомовних запозичень у сучасній німецькій мові та молодіжному сленгізмі (порівняльний аспект) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 107-110
1189716
  Ільницька Я.В. Семантична адаптація грузинських іменників в українській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 138-141. – ISBN 966-638-142-7
1189717
  Кувшинова Н.М. Семантична адаптація німецькомовних лексичних запозичень у російській мові XVII - XVIII століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Кувшинова Наталія Мефодіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1189718
  Орленко О.В. Семантична асиметрія опозиції прийменників над і під в українській мові // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 26-35


  Досліджено вживання в укр. мові первинних прийменників над і під із метою виявлення їхнього концептуального змісту. Описано основні метафоричні зв"язки між репрезентативними відношеннями прийменників. Исследовано употребление в укр. языке первичных ...
1189719
  Ізварін І.В. Семантична база даних неструктурованих та структурованих документів з різноманітним реквізитним змістом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Ізварін Ігор Вікторович ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1189720
  Батрин Н. Семантична градація : [її ознаки та характеристика] // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 58-60.
1189721
  Ковтун А.А. Семантична деривація в релігійній лексиці української мови : монографія / Альбіна Ковтун ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 527, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 446-527 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-17-1
1189722
  Деменчук О.В. Семантична деривація тактильних перцептивів (на матеріалі української, польської та англійської мов) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 81-88. – ISSN 0027-2833


  У статті на матеріалі української, польської та англійської мов розглядаються особливості семантичної деривації тактильної перцептивної лексики. З"ясовуються особливості семантичного потенціалу прикметників на позначення тактильних відчуттів та ...
1189723
  Дубяк М. Семантична деривація у спортивній лексиці : на матеріалі французької та іспанської мов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 155-162. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
1189724
  Яблонська-Юсик Семантична диференціація віддієслівних синонімів (на матеріалі сучасної французької преси) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 238-242. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1189725
  Баган М.П. Семантична диференціація та функціональні вияви вторинних заперечних предикатів в українській мові // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 324-331
1189726
  Ковалевська Т.Ю. Семантична дифузія як індикатор комунікативної емпатії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 203-208. – ISBN 966-581-295-6
1189727
  Жук В.А. Семантична еволюція німецького кореня beu- у давньоанглійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 74-79. – ISBN 978-617-7132-63-8
1189728
  Тупахіна О.В. Семантична еволюція слова (на матеріалі неологізмів німецької мови кінця XX - початку XXI століття) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 186-190
1189729
  Чайка І.Ю. Семантична єдність процесу соціальної комунікації: гендерний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 38-41. – ISSN 2077-1800
1189730
  Зайченко Н.Ф. Семантична і словотвірна деривація в аспекті взаємодії мови та мовлення (на матеріалі слов"янських мов) / Н.Ф. Зайченко, О.Л. Паламарчук // Studia slovakistica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 15 : Словацька філологія в Україні. – C. 47-54. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-617-531-104-2
1189731
  Семчинський С.В. Семантична інтерференція мов / С.В. Семчинський. – Київ : Вища школа, 1974. – 256 с.
1189732
  Іваненко О.В. Семантична історія слова. Нотатки на полях книги // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 58-71. – ISSN 0027-2833
1189733
  Ковалик Н.В. Семантична категоризація значення та смислу в контексті мовної картини світу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 86-92. – ISSN 2077-804X


  Розглянуто концепції, думки та ідеї у дослідженні значення слова в контексті мовної картини світу. Розглянуто основні аспекти вивчення лексико-семантичного складу мови. Проаналізовано основні напрями у розвитку вчення про значення слова, а також ...
1189734
  Хилько М.М. Семантична класифікаційна модель у дослідженні контенту українського книговидання: соціально-комунікаційний аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 172-180
1189735
  Бойко Ю. Семантична класифікація дієслів руху у словах автора (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 39-45. – ISSN 2078-340X
1189736
  Фоміна А.О. Семантична класифікація звуконаслідувальних дієслів латинської та французької мов // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 476-480


  У статті розглянуті ономатопеїчні дієслова у латинський та французькій мовах. Подається семантична і етимологічна характеристика обраної для аналізу лексики. Основний акцент робиться на семантичній (на основі компонентного аналізу та виділення сем) ...
1189737
  Капніна Г.І. Семантична класифікація колоронімів вторинної номінації в німецькій мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 65-70. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1189738
  Покровська І.Л. Семантична класифікація похідних кольоративу червоний у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 214-218


  У статті розглядаються групи іменників, утворені за допомогою кольоративу червоний, який у турецькій мові може виражатися трьома лексемами al, kizil, kirmizi. Подається аналіз та взаємозамінність кольоративного компоненту у виділених семантичних ...
1189739
  Бондар О.І. Семантична класифікація предикатів на функціонально-когнітивній основі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 118-125. – ISSN 0027-2833
1189740
  Мініахметова Е.Х. Семантична класифікація турецьких фразеологізмів зі значенням манери мовлення // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 75-85. – ISSN 1682-671Х
1189741
  Бугров В.А. Семантична концепція Готтлоба Фреге // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 123-128. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена науковій творчості видатного німецького логіка Готтлоба Фреге. В ній узагальнено розглядаються філософські погляди та денотативна роль знаку в його семантичній концепції, а також указані її основні переваги та недоліки. In the ...
1189742
  Іваник С. Семантична концепція естетики Степана Олексюка (спроба реконструкції) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 124-127. – ISSN 0321-0499
1189743
  Алефіренко Л. Семантична кореляція твірних та похідних основ у процесі творення конверсійних іменників сучасної англійської мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 79-84. – Бібліогр.: Літ.:83; 14 поз. – ISSN 2075-1486
1189744
  Шило В.В. Семантична кореляція французьких запозичень та їхніх похідних в анлійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 103-111. – ISBN 966-581-476-1
1189745
  Кантемір С.О. Семантична ланка land-volk-staat та земля-народ-держава в німецькій та українській пресі (порівняльно-квантитативний аналіз) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 5-15. – ISSN 2075-2970
1189746
  Кісельова Л.О. Семантична мова фольклорної традиції в поемі М.Клюєва та В.Свідзинського // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 25-31
1189747
  Васько Р.В. Семантична модуляція соматизмів head (голова) у фразеотрансформах арабської, англійської, української та російської мов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 26-36. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1189748
  Миголинець О. Семантична мотивація лексики народної медицини в українських закарпатських говірках // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 109-111. – (Філологія ; Вип. 16)
1189749
  Сазонова О. Семантична наповненість міфопоетичної картини світу поезій М. Рильського та Ладі Могилянської // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 56-61. – ISSN 2411-4146


  У роботі здійснено спробу типологічного дослідження міфопоетики творчості Максима Рильського та Ладі Могилянської. У дослідженні виявлено подібність образів, мотивів, художнього бачення при яскраво вираженій творчій індивідуальності поетів. У ліриці ...
1189750
  Конопацька Ярина Олександрівна Семантична неологія в сучасному французському медіадискурсі : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук: 10.02.05 / Конопацька Я.О.; КНТУШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1189751
  Конопацька Ярина Олександрівна Семантична неологія в сучасному французькому медіадискурсі : Дис. ... канд.філологічних наук:10.02.05 / Конопацька Я. О.; КНТУТШ. – Київ, 2005. – 206л. + Додатки: л.187-206. – Бібліогр.: л.181-186
1189752
  Черняк О.П. Семантична організація лексики на позначення осуду в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 99-103. – Бібліогр.: Літ.: с. 103; 6+5 п. – ISSN 1729-360Х
1189753
  Моісєєва Н. Семантична організація стійких дієслівно-іменних словосполучень у німецькій мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 63-67. – ISSN 2307-633Х
1189754
  Рогач Леся Валер"янівна Семантична основа лінгвістичних термінів в українстькій та англійській мовах : Дис... канд. філол.наук: 10.02.15 / Рогач Леся Валер"янівна; Ужгород. держ. ун-тет. – Ужгород, 2000. – 192л. – Бібліогр.:л.171-192
1189755
  Рогач Л.В. Семантична основа лінгвістичних термінів в українській та англійській мовах : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15 / Рогач Л. В.; КУ. – Київ, 2000. – 20л.
1189756
  Шевченко Л.Л. Семантична основа моделювання системності концептосфери Нового Завіту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 48-55. – ISSN 0027-2833
1189757
  Шевель Н. Семантична парадигма образу сну в поезії Грицька Чупринки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 308-312
1189758
  Ігнатьєва С. Семантична парадигма слухових сенсоризмів у комунікативному просторі щоденникового дискурсу // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 118-131. – ISBN 978-617-7009-23-7
1189759
  Пирогов В.Л. Семантична парадигматика фразеологічних структур китайської та японської мов: порівняльний аспект // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 134-143. – ISSN 1608-0599
1189760
  Носко І. Семантична переорієнтація лексики як основний метод творення англійських неологізмів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 26-31. – ISSN 2413-3094


  "Стаття присвячена дослідженню семантичної переорієнтації англомовної лексики. Автор класифікує англійські семантичні неологізми та доводить, що саме вони переважають серед усіх інших новотворів сьогодення. Детальний аналіз англійських неологізмів ...
1189761
  Бондар О.І. Семантична природа номіналізації // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 63-69. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена аналізу семантичного потенціалу номіналізації як інваріанта репрезентації об"єктивного значення реченя.
1189762
  Мосенкіс Ю.Л. Семантична проблематика у спецкурсі "Мовні контакти" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 30-32. – ISBN 966-581-476-1
1189763
  Павловська Л.О. Семантична реконструкція англійських вербальних формул-прокльонів у зіставленні з українською мовою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 407-410. – ISSN 1729-360Х
1189764
  Сніжко А.М. Семантична реконструкція фрейму УСПІХ в українській та американській мовних картинах світу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 216-219. – ISSN 1729-360Х
1189765
  Навроцький В.В. Семантична роль преференцій // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.187-191
1189766
  Балабін В.В. Семантична складова понять "захищенності" та "безпечності" програмного забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 71-72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті наводяться результати аналізу понять характеристик якості програмного забезпечення з точки зору їх семантики та пропонується математичний апарат для їх кількісної оцінки. This article presents the results of analysis of software quality ...
1189767
  Хоменко І. Семантична складова сублімінального впливу: спроба комп"ютерного дослідження "прихованого контенту" аудіопродукції / І. Хоменко, А. Ревко // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 174-183


  Статтю присвячено дослідженню прихованих чинників впливу на особистість у сучасному українському ефірному просторі та інтернеті. This article is devoted to research subliminal message in modern Ukrainian broadcasting and Internet.
1189768
  Браїлко Ю. Семантична специфіка онімів // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 111-116. – ISSN 2075-1486
1189769
  Самойлова І. Семантична спеціалізація загальновживаних слів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 152-156


  У статті розглянуто семантичні зрушення в загальновживаних словах, зокрема в бік деякого звуження (спеціалізації). Подано семну структуру спеціалізованих значень. In the article semantic chenges are considered in current words, in particular in the ...
1189770
  Стасюк Т.В. Семантична спеціалізація концептів терміносфери новітніх технологій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 110-118. – ISSN 2311-2697


  Здійснено аналіз явища семантичної спеціалізації та переосмислення термінологічних концептів у структурі концептосфери; встановлено й обґрунтовано специфічні властивості терміносфери новітніх технологій. The comprehensive analysis of the phenomenon of ...
1189771
  Кудрявцева О. Семантична сполучуваність прийменників з іменниками : на матеріалі сучасної німецькомовної белетристики // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 14-26. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1189772
  Коваленко Г.С. Семантична сполучуваність прийменників у сучасній англійській мові (на матеріалі наукового та художнього стилів) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 54-62. – ISSN 2305-3852
1189773
  Карпіловська Є. Семантична стратифікація сучасного українського лексикону // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 19-25. – Бібліогр.: Літ.: с. 25; 5 п. – ISSN 0320-3077
1189774
  Сорока Т. Семантична структура багатозначних аксіономенів сучасної української мови // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 43-51. – (Філологічні науки ; вип. 1)
1189775
  Фабіан М.П. Семантична структура багатозначних лексичних одиниць на позначення етикету в сучасній англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 5-11. – ISBN 978-966-8904-46-2
1189776
  Андерш Йосип Фрідріхович Семантична структура безприйменникового давального відмінка в чеській і німецькій мовах / Андерш Йосип Фрідріхович. – Київ, 1975. – 134 с.
1189777
  Гураль М.І. Семантична структура відперсональних прикметників з суфіксом Н - в сучасній російській мові : Автореф... канд. філол. наук: 10.02.01 / Гураль М.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1993. – 17л.
1189778
  Калениченко М.М. Семантична структура власне безособових конструкцій у чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С.1-8
1189779
  Гливінська Л.К. Семантична структура генітивних метафор (на матеріалі поезій М. Вінграновського) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 102-107. – ISBN 966-581-388-9
1189780
  Толкачова Н.Є. Семантична структура давньоруської юридичної звичаєвої термінології // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-20.
1189781
  Бакуменко О.О. Семантична структура дієслів з превербом aus- у німецькій мові XVII ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 7-15. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1189782
  Попова Т.О. Семантична структура і актуалізовані конвенціональні смисли концепту ОБОВ"ЯЗОК у свідомості сучасної української молоді // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 501-508. – ISBN 966-581-481-8
1189783
  Дятчук В.В. Семантична структура і функціонівання лексики української літературної мови / В.В. Дятчук, Л.О. Пустосвіт. – К., 1983. – 154с.
1189784
  Романишина О.С. Семантична структура ієрогліфів на позначення кольорів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 8-14


  Стаття присвячена розкриттю аспектів світогляду китайського суспільства, що стосуються семантики ієрогліфів на позначення кольорів, визначенню історичних передумов їх формування та сучасного смислового навантаження. Статья посвящена раскрытию аспектов ...
1189785
  Кобець Л.К. Семантична структура лексеми "оксамит" у писемних пам"ятках української мови XIV - першої половини XVII століття // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 137-141
1189786
  Семашко Т. Семантична структура лексичних одиниць на позначення кольору в українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 14-21. – Бібліогр.: Літ.: с. 21; 9 п. – ISBN 966-7773-70-1
1189787
  Наєнко Г. Семантична структура наукового тексту ХVІІ ст. (на матеріалі "Зерцала богословії" К. Транквіліона-Ставровецького) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто семантичну структуру філософського трактату XVII ст. "Зерцало богословії" як зразка наукового стилю в аспекті співвідношення субтекстів. Вказано на особливості індивідуально-авторського стилю К. Транквіліона-Ставровецького відповідно до ...
1189788
  Блажко М.І. Семантична структура перцептивних і градуальних прикмектників і дієприкметників сучасної німецької мови на позначення звучання // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 113-119


  Стаття присвячена дослідженню семантичної структури прикметників і дієприкметників сучасної німецької мови на позначення звучання як засобів диференціації інформації, зосередженої у параметральному компоненті концепту KLANG. Встановлено, що перцептивні ...
1189789
  Мокрівська М.Т. Семантична структура прикметника [текст давньогрецькою мовою] в романі Геліодора "Ефіопіка" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 41-45. – ISBN 966-581-295-6
1189790
  Мокрівська М.Т. Семантична структура прикметників зі значенням "мудрий" у давньогрецькому романі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 237-240. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Проаналізовано семантичну структуру прикметників, за допомогою яких реалізується поняття «мудрість» у романах «Ефіопіка» Геліодора та «Левкіппа і Клітофонт» Ахілла Татія.
1189791
  Науменко Л.П. Семантична структура слова BUSINESS // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 372-378. – ISBN 966-581-388-9
1189792
  Наєнко Г.М. Семантична структура староукраїнських наукових текстів та проблема їх типології // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 9-11. – ISBN 978-966-96911-8-7
1189793
  Козленко Т.В. Семантична структура суфікса -ІВ/С"К- в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 73-78. – Бібліогр.: Літ.: с. 78;
1189794
  Чус О.Ф. Семантична структура суфікса з виходним морфом -АК- зі значенням "особа" в українській мові (компонентний аналіз) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 68-74. – Бібліогр.: Літ.: с. 74; 12 поз.
1189795
  Зубова Н.С. Семантична структура та функціональні особливості іменників на позначення "Accommodement" у французькій мові // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 62-70
1189796
  Корзун О.В. Семантична структура українських прізвищ XVII-XVIII ст. // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 243-248. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1189797
  Кулигіна Н. Семантична структура ченюй та їх місце у фразеологічній системі китайської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 198-205. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1189798
  Кальчу Т.В. Семантична та логічна структура концепту "sin" як основа текстоутворюючої функції в романі А.Камю "The Fall " // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 220-224. – ISBN 966-581-388-9
1189799
  Материнська О. Семантична та словотвірна продуктивність меронімічної лексики


  Статтю присвячено дослідженню структурної та словотвірної продуктивності меронімічної лексики (позначень частин цілого) на прикладі найменувань частин артефактів у німецькій та англійській мовах. За результатами здійсненого дослідження виявлено базові ...
1189800
  Беспам"ятна Л.В. Семантична та структурна організація терміносистеми кораблебудування в німецькій, англійській та українській мовах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 178-183. – ISSN 2311-0821
1189801
  Босовська М.В. Семантична та функціональна структуризація інтеграційних процесів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 18-25. – ISSN 2222-4459
1189802
  Коплдик І.С. Семантична типологія локативних іменників у дилогії Олеся Гончара "Людина і зброя" та "Циклон" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 229-238
1189803
  Болобан М. Семантична типологія назв календарно-часових понять в індоєвропейських мовах у контексті духовної культури // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С.176-184. – ISBN 978-2-919320-35-6
1189804
  Бабій І. Семантична типологія описових номінацій (на матеріалі сучасної "малої прози") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 38-44. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1189805
  Ніколашина Т.І. Семантична типологія прислівників у сучасній українській мові : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ніколашина Т. І.; ДГУ. – Дніпропетровськ, 1998. – 18л.
1189806
  Ясакова Н. Семантична типологія та мовна репрезентація неозначено-особового суб"єкта // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 52-64. – ISSN 1682-3540


  Проаналізовано неозначено-особові речення як спосіб мовної концептуалізації особливого суб"єкта у формі третьої особи, якому властива обо в"язкова належність до категорії людей, неозначеність, спричинена прямим або опосередкованим стосунком дії до ...
1189807
  Смоляк О.А. Семантична характеристика іменників man, herre, kneht, ritcere, helt у середньоверхньонімецькій мові // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 201-206. – (Філологія)
1189808
  Чаварга Я. Семантична характеристика полісемічних прикметників на позначення відчуттів у сучасній англійській мові та їхнє місце у мовній картині світу // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 157-163. – ISSN 2308-4855
1189809
  Власенко М.С. Семантична характеристика юридичних термінів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 55-62


  Стаття присвячена проблемі полісемії в юридичній терміносистемі, визначенню сфер вживання багатозначних термінів та дослідженню розширення поняттєвого змісту термінології іспанської юриспруденції.
1189810
  Клименко Ніна Федорівна Семантичне ад"єктивне поле зі значенням кількості та інших параметричних вимірів у сучасній українській мові


  У статті описано лексико-словотвірні категорії кількості ад"єктивної лексики, що виражені й протиставлені словотворчими засобами: скінчена - безконечна, парна - непарна, точна - неточна, неозначено велика - неозначено мала, опредметнена (зорово ...
1189811
  Клименко Н. Семантичне ад"єктивне поле зі значенням кількості та інших параметричних вимірів у сучасній українській мові
1189812
  Романенко О. Семантичне дзеркало сну в українській високій і масовій літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості використання мотиву сну в українській прозі початку ХХІ століття, зокрема творах, які відносяться не тільки до "високої", але й до масової літератури. The use of reason of sleep are considered in Ukrainian prose of beginning of ...
1189813
  Огнев"юк Г.З. Семантичне значення терміна "правова визначеність" // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (48). – C. 6-13. – ISSN 2413-1342
1189814
  Іванченко Н.О. Семантичне моделювання техніко-технологічної функціональної складової економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 276-282 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1189815
  Швачко С.О. Семантичне навантаження денумеральних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 522-527. – ISBN 966-581-388-9
1189816
  Малікова О.В. Семантичне наповнення акціонального фрейму лінгвокультурного релігійного концепту DIVINE LOVE // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 54-64


  У статті досліджуються особливості дискурсивної реалізації лінгвокультурного релігійного концепту DIVINE LOVE у християнському теологічному дискурсі. В статье рассматриваются особенности дискурсивной реализации лингвокультурного религиозного концепта ...
1189817
  Бенкендорф Г.Л. Семантичне наповнення і словотвірні особливості концепта genosse - товарищ у мовах тоталітарних партій // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С.3-8. – ISBN 966-581-550-4
1189818
  Малікова О. Семантичне наповнення ідентифікаційного фрейму релігійного концепту DIVINE LOVE : (на матеріалі англомовного християнського теологічного дискурсу)


  У статті досліджуються особливості дискурсивної реалізації лінгвокультурного релігійного концепту DІVІNE LOVE в християнському теологічному дискурсі. В статье исследуются особенности дискурсивной реализации лингвокультурного религиозного концепта ...
1189819
  Штибель Ю. Семантичне наповнення лінгвістичного символу "кінь" у біблійному тексті // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 201-209. – ISSN 2311-5165


  У статті простежено функціонування лінгвістичного символу кінь у біблійному тексті, розглянуто мовні засоби вираження словесних образів-символів коня (агенсні, пацієнсні поєднання слів, порівняльні та різновиди синтаксичних конструкцій, асоціативні ...
1189820
  Лех О. Семантичне поле "розмір" в німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 27-33. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1189821
  Орєхова Ю. Семантичне поле дискурсу суспільно-політичного характеру // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 93-97
1189822
  Середницька А.Я. Семантичне поле дієслів "ходи" в українській літературній мові та в жаргоні студентів // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 49-57. – ISSN 2313-4437
1189823
  Попович Н. Семантичне поле кількості в українській мові (на матеріалі "Народних оповідань" Марка Вовчка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 33-37. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1189824
  Савченко Л.Г. Семантичне поле РАДІСТЬ у поетичному світі Олександра Олеся // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 98-102. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
1189825
  Харченко О.В. Семантичне поле терміну ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 127-132. – ISBN 966-581-102-9
1189826
  Настенко С.В. Семантичне розгортання простору концепту "життя" та його репрезентація в іспанських поетичних текстах "золотого віку" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 47-51. – Бібліогр.: Літ.: С. 51; 7 назв. – ISBN 966-8188-07-1
1189827
  Настенко С.В. Семантичне розгортання простору концепту "життя" та його репрезентація в іспанських поетичних текстах "Золотого віку" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 47-51. – ISBN 966-8188-08-X
1189828
  Кривенко В.В. Семантичне ускладнення слова в художньому мовленні Дмитра Павличка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 120-122. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1189829
  Філонік С.Ю. Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e-(electronic) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – C/ 436-445
1189830
  Ніколаєва А.В. Семантичний аналіз вербальних апотропеїв // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 187-190
1189831
  Котовські Галина Семантичний аналіз девербативів на-wert та -wurdig у сучасній німецькій мові // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 120-124. – ISSN 2078-340X
1189832
  Шегедин Н.М. Семантичний аналіз концепту червоного кольору в латинській мові (на матеріалі поетичних творів Горація та Овідія) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 90-94. – ISSN 1729-360Х
1189833
  Бірса С.І. Семантичний аналіз лексем на позначення часу і простору в університетському романі (на матеріалі творів М. Бредбері і Д. Лоджа) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 13-18.
1189834
  Пастух Є.В. Семантичний аналіз лексеми glamur в англійській мові (на матеріалі словникових дефініцій) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 14-22


  У статті проводиться семантичний аналіз англійської лексеми glamour на матеріалі словникових визначень з метою уточнення її етимології, виявлення її основних сем і значень. Описуються слова, що асоціативно співвідносяться з лексемою glamour, робиться ...
1189835
  Іванюта О.А. Семантичний аналіз мінімальної ритуальної одиниці в новітньому українському міфі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 170-172
1189836
  Дика Л.С. Семантичний аналіз турецьких фразеологізмів з колористичним компонентом // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 116-124
1189837
  Карпенко З.С. Семантичний аналіз як чинник полікультурної компетентності та професійної творчості соціального психолога // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 108-109. – ISSN 1810-2131
1189838
  Серажим К. Семантичний аспект аналізу тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 6-12.


  У статті досліджується текст із семантичного погляду як комунікативна одиниця, представлена смисловим утворенням вербальної та невербальної фактури, котре є зв"язним цілим, об"єднаним спільною метою, авторською інтенцією, текстовою модальністю ...
1189839
  Лазаренко О. Семантичний аспект дефразеологічної деривації : на метеріалі сучасної німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 92-103. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1189840
  Гуріна А.В. Семантичний аспект дослідження традиційної пісенності в працях В. Єлатова // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 276-282
1189841
  Лещук Т.Й. Семантичний аспект німецькомовної термінологізації в контекстуальних модифікаціях // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 186-196. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1189842
  Синишин Р.І. Семантичний аспект порівняльно-історичного дослідження мов (на прикладі окремих груп індоєвропейської лексики) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 313-319. – Бібліогр.: 41 назв.
1189843
  Галуза А.В. Семантичний діапазон поняття "Теленовини" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 51-54. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1189844
  Щигло Л. Семантичний зв"язок між твірними та похідними дієслівними основами з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 139-142. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1189845
  Серажим К. Семантичний і семіотичний аспекти аналізу текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-36. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про аспекти вивчення тексту та його аналізу крізь призму семантики та семіотики. Автор розкриває суть методики, завдяки якій, заглибившись у змістову та знакову структури тексту, з?ясовуємо його будову, структуру, композицію, зміст, значення, а ...
1189846
  Алієва О. Семантичний інваріант як компонент термінотворення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 88-93. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1189847
  Лучечко Т. Семантичний компонент руху в образі Сонця (на матеріалі англійських та українських народних загадок) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 59-62. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1189848
  Кушнєрова О.А. Семантичний об"єм поняття "параметр" у проекції на процес віршотворення // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 88-95. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1189849
  Майданюк Ю.П. Семантичний обсяг іменникових словоназв предметних денотатів у художньому стилі мовлення (на прикладі творів Л. Денисенко та Н. Гербіш) // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 80-84. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
1189850
  Юсвалієва А.В. Семантичний підхід до планування фінансової безпеки суб"єкта господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 74-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1189851
  Кантемір С. Семантичний потенціал деяких полісемічних лексем у контексті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 22-29. – (Германська філологія ; Вип. 407)
1189852
  Гливінська Л. Семантичний потенціал дієслівних метафор (на матеріалі поезій М. Вінграновського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значеннєву структуру й особливості функціонування метафор, семантичним ядром яких є дієслівна ознака. З"ясовано, що в поетичних текстах М. Вінграновського превалюють персоніфіковані образи, а основою метафоричного перенесення стає ...
1189853
  Білик Н.Л. Семантичний потенціал екфразису синтетичних видовищних мистецтв у романі М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 28-37


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербському постмодерністському роману досвід моделювання в художньому просторі літературного твору смислової активності синтезу ...
1189854
  Степаненко М. Семантичний поширювач "Бокова директивна локалізація" як елемент структури речення // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 82-90. – ISSN 2075-1486
1189855
  Радзієвська С.О. Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії 20 століття : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Радзієвська С.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 239л. + Додатки: л.232-239. – Бібліогр.: л.207-231
1189856
  Радзієвська С.О. Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец. 10.02.04 / Радзієвська С.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1189857
  Стоянова І.Д. Семантичний простір концепту народ у дискурсі антиутопії (зіставний аспект) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 109-119
1189858
  Краснобаєва-Чорна Семантичний простір оцінної фраземіки // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 39-51. – ISSN 0027-2833
1189859
  Хітрова Т.В. Семантичний простір репрезентації моделі "пам"ять" у сучасних медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 26-30. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1189860
  Ваховська Л.Ф. Семантичний простір текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 68-72
1189861
  Ковтун Л. Семантичний простір упестрених кольорів одягу "ряджених" у міфологічному вимірі М. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-15. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Акцентуються свідомісні аспекти використання упестрених кольорів як символічних знаків народної культури в тра-диції "ряджених" через призму світосприйняття Миколи Гоголя. The conscious aspects of using brightening colors accent like symbolical signs ...
1189862
  Пойнар Л.М. Семантичний простір фразеології як джерело інтерпретації концепту істинний шлях у картині світу китайського етносу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 125-131
1189863
  Рашкевич М. Семантичний простір чисел у публіцистиці Д. Мережковського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 130-141. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
1189864
  Климентова О.В. Семантичний резонанс як засіб дидактичного впливу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 457-463


  У статті аналізуються особливості вияву сугестії в рамках релігійного дискурсу. Розглядаються як вербальна сугестія в сакральних текстах, так і інші механізми цільового використання текстового матеріалу в маніпуляційних впливах. В статье анализируются ...
1189865
  Ткач О.М. Семантичний розвиток англійських запозичень у французькій мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 168-172. – ISSN 1729-360Х
1189866
  Тарасюк Н.Ю. Семантичний розвиток прикметників із суфіксом -ique- // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 75-80. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджуються можливі наслідки зміщення семантичного поля лексеми, що приводять до змін семантичного значення. Розглядаються лексико-синтаксичні групи з безпосереднім зв"язком між означенням та означуваним словом.
1189867
  Бойченко Н. Семантичний та експресивний потенціал вербоїдів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються функціонування вербоїдів у публіцистичному мовленні, їх семантичні характеристики, мовні функції, конотативні ознаки та контекстуальні умови реалізації експресії.
1189868
  Шевченко Мирослава Вікторівна Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовлені : Автореф...канд.філологічних наук:10.02.01 / Шевченко М.В.; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.:С.14.
1189869
  Шевченко М.В. Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Шевченко М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 14 с.
1189870
  Шевченко Мирослава Вікторівна Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні : Дис.... канд.філолог.наук: 10.02.01 / Шевченко Мирослава Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 191 л. + Список джерел та їх умовні скорочення: л.188-191. – Бібліогр.: л.170-188
1189871
  Більченко Є.В. Семантичний топос Майдану: внутрішні ідентичності українців між Заходом і Росією // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – C. 3-11. – ISSN 2312-4679
1189872
  Задорожний В. Семантичний чинник в акцентуації дієслів : історія походження дієслова збагнути // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 158-165. – ISBN 966-8547-39-X
1189873
  Микитенко Т. Семантичні аспекти заробітної плати в податковому законодавстві / Т. Микитенко, І. Петровська // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С.21-27 : табл. – Бібліогр.: 37 назв
1189874
  Шкільняк О.С. Семантичні аспекти композиційно-номінативних модальних і темпоральних логік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-55. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  На основі інтегрованого інтенсіонально-екстенсіонального підходу до побудови логічних та програмних систем вивчаються композиційно-номінативні модальні та темпоральні логіки. Пропонується спеціальне уточнення поняття композиційно-номінативної модальної ...
1189875
  Кущ Е.О. Семантичні аспекти міграції та способи перекладу англійської термінологічної лексики // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 215-221. – (Філологічні науки ; № 1)
1189876
  Шкелідзе Л.Д. Семантичні аспекти перекладу політичних термінів (на матеріалі порівняльного аналізу українського та англійського варіанту тексту конституції України) // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 121-125. – ISBN 978-966-916-268-7
1189877
  Козак О.І. Семантичні аспекти структури музичного виховання // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 181-190. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1189878
  Шкільняк О.С. Семантичні аспекти транзиційних композиційно-номінативних модальних логік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено нові класи спеціальних програмно-орієнтованих логічних формалізмів - транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки. Описано семантичні моделі та мови цих логік. Для чистих першопорядкових темпоральних і мультимодальних транзиційних ...
1189879
  Степаненко С. Семантичні бар"єри у структурі педагогічної комунікації / С. Степаненко, Н. Степаненко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 26-33. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1189880
  Бараняк М. Семантичні види каузативів у пареміологічних текстах німецької мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 293-298. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1189881
  Жовтобрюх В.Ф. Семантичні видозміни речень буття в сучасній українській мові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 365-368. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1189882
  Бритвін Д.В. Семантичні виміри маргінальності: сутність поняття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 145-156


  У статті робиться спроба узагальнення сутності поняття «маргінальність» у міжпредметних вимірах та аналізуються прояви феномену маргінальності у художній літературі. В статье делается попытка обобщить суть понятия «маргинальность» в межпредметных ...
1189883
  Тимошенко М.О. Семантичні виміри сучасної української культури: дискурсивний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 57-64. – ISSN 2225-7586
1189884
  Калужинська Ю.В. Семантичні вияви субстандартної лексики для надання негативної оцінки газетним текстам // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 40-49. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1189885
  Левицький А.Е. Семантичні властивості кваліфікаторів у германських і слов"янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 251-256. – ISBN 966-8188-07-1
1189886
  Шкільняк С.С. Семантичні властивості логік часткових предикатів з розширеними реномінаціями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 297-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджено семантичні властивості нових класів першопорядкових композиційно-номінативних логік часткових квазіарних предикатів із композиціями розширеної реномінації. Це дає змогу явно задавати відсутність значення для предметних імен. Описано ...
1189887
  Нікітченко М.С. Семантичні властивості монотонних логік Флойда-Хоара / М.С. Нікітченко, А.В. Криволап // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 215-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі визначаються монотонні логіки Флойда-Хоара на базі багатоосновних алгебр часткових квазіарних предикатів та програм. Для цієї цілі дається визначення спеціальної, монотонної композиції Флойда-Хоара. Доводиться, що означена композиція є також ...
1189888
  Нікітченко М.С. Семантичні властивості неокласичних логік та секвенційні числення / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-35. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються семантичні властивості та відношення логічного наслідку для множин формул неокласичних логік реномінативного та квантового рівнів. Для таких логік пропонуються відповідні неокласичні секвенційні числення, на їх основі доводяться теореми ...
1189889
  Нікітченко К.В. Семантичні грані міфологеми дерева у кіноповістях Олександра Довженка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 97-104


  У статті досліджується семантичне наповнення міфологеми дерева. Здійснюється аналіз творчої інтерпретації релевантного для багатьох народів культу на матеріалі кіноповістей Олександра Довженка «Земля», «Україна в огні», «Повість полум’яних літ». В ...
1189890
  Мільченко О.С. Семантичні девіації в нормативно-правових текстах : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Мільченко О.С. ; Український мовно-інформ. фонд Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – 178 л. – Бібліогр.: л. 162-178
1189891
  Мільченко О.С. Семантичні девіації в нормативно-правових текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мільченко Ольга Сергіївна ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв
1189892
  Редько Є.О. Семантичні етноніми в українських арготичних системах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 87-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1189893
  Соболь О.Ю. Семантичні засоби вираження репрезентованого погляду як способу створення поліфонії у французькому дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 302-311. – ISBN 978-966-581-885-4
1189894
  Хороз Н. Семантичні засоби комічного в сучасній хорватській періодиці // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 163-169. – Бібліогр.: Літ. в приміт.; 10 п. – ISSN 0203-9494


  Досліджуються засоби створення комічних ефектів у текстах хорватських періодичних видань, зокрема застосування до фразеологічних зворотів прийомів семантичної трансформації, як полагають у створенні двопланового звучання фразеологізмів - як ...
1189895
  Осадча О. Семантичні засоби творення ефекту фантастичного в романі "На полі смиренному" та вербалізація фентазійної картини світу в романі-есе "Мисленне древо" В.О. Шевчука / Ольга Осадча // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (3). – С. 175-185. – ISSN 2311-5165
1189896
  Осадча О. Семантичні засоби творення ефекту фантастичного в романі "На полі смиренному" та вербалізація фентезійної картини світу в романі-есе "Мисленне древо" В.О. Шевчука / Ольга Осадча // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 216-222. – ISSN 0320-3077
1189897
  Фролова І.Є. Семантичні зв"зки в дискурсивних реалізаціях стратегії конфронтації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 218-222. – Бібліогр.: Літ.: с. 222; 9 п. – ISSN 1729-360Х
1189898
  Іщенко Н.Г. Семантичні зв"язки в системі однокореневих утворень сучасної німецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 68-75


  У цієї статті розглядається проблема семантичних зв"язків між однокореневими похідними на парадигматичному рівні на основі спільності і диференціації їх форми і змісту, що приводить до зміни їх мовного статусу. В статье рассматривается проблема ...
1189899
  Коваленко І. Семантичні зв"язки між праіндоєвропейськими коренями на позначення руху (ue-, ued-, uer-, uert-, uel-, ank-) та їх рефлексами в індоєвропейських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 138-146. – ISBN 966-581-148-7
1189900
  Щибрик Т.П. Семантичні імплікації вигуків (на матеріалі ромиану Мартіана Х. "Він не прийшов на концерт") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 398-403. – ISBN 978-966-171-013-8
1189901
  Дідківська Л. Семантичні інновації в українському газетному дискурсі // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 190- 198. – ISBN 966-95452-3-9


  У статті автор звертається до аналізу еволюційних процесів в українських засобах масової інформації на прикладі газетного дискурсу
1189902
  Дробот О.В. Семантичні коди професійної культури менеджера // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 27-34
1189903
  Кабов А.В. Семантичні критерії вживання умовного способу у французьких підрядних додаткових реченнях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 115-122. – ISSN 1729-360Х
1189904
  Лизанець П. Семантичні лінгвістичні карти в європейській лінгвогеографії // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 11-18
1189905
  Ковальова Н.О. Семантичні мікроструктури, їхне значення і співвідносне функціонування у складі односуб"єктного речення // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – C. 3-10


  Досліджено семантичні функції суб"єкта, предикатів та об"єкта, зумовлені значенням цих компонентів та їх взаємозв"язком. Останні скеровані на формування змістовних центрів речення-семантичних мікроструктур. Їх взаємодія дає допустову семантику речення.
1189906
  Годовиченко М.А. Семантичні моделі сценаріїв на базі мережі Петрі для інтелектуального відеоспостереження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Годовиченко Микола Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1189907
  Шкільняк О.С. Семантичні моделі та секвенційні числення транзиційних модальних логік // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 1. – С. 141-150


  Досліджено чисті першопорядкові транзиційні модальні логіки часткових предикатів. Описано семантичні моделі та мови таких логік. Для пропонованих логік побудовано числення секвенційного типу. Для цих числень доведено теореми коректності й повноти.
1189908
  Дунаєвська Л. Семантичні моделі української демонології (відьма, як персонаж народної прози) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 40-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто демонологічні образи українського фольклору, визначено їх мистецьку функцію та поетичну семантику на матеріалах народних легенд, казок, повір"їв і вірувань. In the article are determined the demoniacal characters of Ukrainian folklore, ...
1189909
  Манжос Юрій Семенович Семантичні моделі, методи та інформаційна технологія підвищення надійності програмного забесепчення інформаційно-управляючих систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 06 / Манжос Ю. С.; Мін-во освіти і науки України; Національний аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського. " Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2007. – 20с. – Бібл.: 17 назв
1189910
  Янков А.В. Семантичні неологізми суспільно-політичного змісту в англійській мові (на рубежі століть) // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 37-44. – ISBN 978-966-8847-78-3
1189911
  Жукова Л.В. Семантичні ознаки концепту "кохання" в інтерпретації Г. Гессе // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 55-59. – (Серія "Філологічні науки")
1189912
  Курушина М.А. Семантичні опозиції в українському ономастиконі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 107-111. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1189913
  Шураєва Н.Б. Семантичні опозиції та їхні маркери в структурі новели "Два листи" А. Любченка. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 275-279. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1189914
  Ткаченко О.А. Семантичні основи виокремлення оніричної лексики (на матеріалі української, англійської та латинської мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 303-310
1189915
  Моренець І.М. Семантичні основи суфіксального словотвору дієслів в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 260-266. – ISBN 978-966-581-958-5
1189916
  Єфімова А.І. Семантичні особливості VERBA DICENDI в латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 165-168


  Стаття присвячена встановленню семантичних особливостей дієслів говоріння в латинській мові, яке передбачає з"ясування лексичної синонімії дієслів із значенням говоріння, визначення дієслів говоріння з первинним та вторинним значенням, виявлення ...
1189917
  Метелюк І. Семантичні особливості авторських емотивів позитивного реагування в українській поезії XX сторіччя // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 79-84. – ISSN 2413-0923
1189918
  Сліпецька В.Д. Семантичні особливості англійських термінів-трансформів з матеріалознавства та обробки металу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 406-412. – Бібліогр.: Літ.: с. 412; 3+4 поз.
1189919
  Даниленко О.В. Семантичні особливості антропонімів діячів "Києво-Могилянської академії" XVII-XVIII ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 21-27. – ISSN 1996-9872


  Статтю присвячено аналізу семантики прізвищевих назв і прізвищ діячів Києво-Могилянської академії XVII–XVIII ст. Під семантикою розуміють відношення між мовним вираженням матеріалу та значенням, яке він має. Семантика тісно пов’язана з мотиваційними ...
1189920
  Александрук І.В. Семантичні особливості антропонімів можливого світу у творах жанру фентезі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 7-11. – Бібліогр.: Літ.: с.11; 23 п. – ISSN 1729-360Х
1189921
  Каціон І.О. Семантичні особливості вербалізації концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Каціон Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2018. – 249 арк. – Додатки: арк. 204-249. – Бібліогр.: арк. 181-203
1189922
  Тимошенко К.Л. Семантичні особливості вигуків іспанської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 215-218
1189923
  Ботвієнко О.М. Семантичні особливості висловлень презирства в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 9-11. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1189924
  Сарбаш О.С. Семантичні особливості емотивних іменників в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 447-454. – ISBN 966-581-388-9
1189925
  Романова Н.В. Семантичні особливості емотивних прикметникових дериватів давньоверхньонімецького періоду // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 410-418


  Стаття продовжує цикл публікацій авторки з питання семантики емотивної лексики німецької мови VIII - початку XXI століть. Тут ідеться про лексичну семантику похідних емотивних прикметників давньоверхньонімецького періоду шляхом суфіксації та ...
1189926
  Дяків Х. Семантичні особливості застереження у німецькій та українській мовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 97-106. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
1189927
  Ваніна Г.В. Семантичні особливості компліментарного висловлювання (на матеріалі іспанської та англійської мов) / Г.В. Ваніна, Н.М. Микитенко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 20-23
1189928
  Любич Д.А. Семантичні особливості кон"юнктива в італійській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 263-268
1189929
  Любчич Д.А. Семантичні особливості кон"юнктиву в італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 187-192.
1189930
  Дзисюк М.В. Семантичні особливості метафор у поетичному ідіостилі Григорія Савчука // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 260-268


  Стаття присвячена дослідженню творчої лабораторії поета Уманщини Григорія Савчука, зокрема використанню автором метафоричних образів. Визначено структурно-семантичні особливості метафор, з"ясовано їх роль в осмисленні письменником світобудови і місця ...
1189931
  Засанська Н.Д. Семантичні особливості мікрополів труднощі\difficulty в українській та англійській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 61-70


  У статті висвітлено результати зіставного аналізу лексико-семантичних мікрополів труднощі/difficulty в українській та англійській мовах. Досліджено взаємовідношення між лексичними одиницями порівнюваних лексико-семантичних мікрополів та розкрито ...
1189932
  Чікало О. Семантичні особливості мотивного фонду пісень-хронік про родинне життя // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 661-668. – ISSN 1028-5091
1189933
  Малюга А. Семантичні особливості найменувань атмосферних опадів в англійській, німецькій, іспанській, українській та російській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 66-71. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1189934
  Кодубовська О.О. Семантичні особливості одиниць на позначення національних типів поселень у західно-германських та східнослов"янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 127-135


  Стаття присвячена зіставному аналізу ЛСГ "населений пункт" у західно-германських та східнослов"янських мовах; виділяються аломорфні та ізоморфні риси зазначеного ЛСГ; аналізується семна структура конституентів. Особлива увага приділена семі ...
1189935
  Соколова Д. Семантичні особливості сербської фразеології з компонентом "дан" (день) // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 45-57. – ISBN 978-617-7480-27-2
1189936
  Хуторна Х.І. Семантичні особливості складних прикметників на позначення оцінки в епосі Гомера // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 21-29. – Бібліогр.: Літ.: с. 28-29; 17 поз
1189937
  Моренець І.М. Семантичні особливості та функціонування деномінальних дієслів, утворенних за допомогою суфікса - Е-(А)- в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 343-349
1189938
  Жила В. Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом "рука" в корейській мові


  У даній статті розглядаються та аналізуються особливості фразеологізмів з компонентом "рука" в корейській мовній картині світу. В данной статье рассматриваются и анализируются особенности фразеологизмов с компонентом "рука" в корейской языковой ...
1189939
  Ярова І.М. Семантичні особливості фразеологізмів словенської мови з соматичним компонентом SRCE // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 135-140
1189940
  Марковська А.В. Семантичні особливості фразеологізмів у різних варіантах англійської мови (лінгвокогнітивний аспект) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 34-38


  Досліджуються семантичні особливості англомовних фразеологізмів. Розглядається питання фразеологічного значення та внутрішньої форми фразеологізмів англійської мови (у британському та американському варіантах).
1189941
  Хижняк М.М. Семантичні параметри англійських дієслів обертання: історичний аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 223-226
1189942
  Калениченко М.М. Семантичні параметри безособових речень, які відображають стан людини (істоти), у чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 382-386


  У статті розглядаються безособові речення у чеській мові, які відображають стан людини (істоти). Основну увагу приділено семантичним і структурним параметрам таких безособових одиниць. В статье рассматриваются безличные предложения в чешском языке, ...
1189943
  Валюх З.О. Семантичні параметри словотвірних парадигм в українській і словацькій мовах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 183-189. – ISSN 2311-0821
1189944
  Плечелюк Г. Семантичні площини архетипу переродження у зразках сучасної української музики // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 113-125. – ISSN 2310-0583
1189945
  Вяткіна Н. Семантичні проблеми референції: пряма референція, референційність, істинність // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 50-67. – ISSN 0235-7941
1189946
  Пілецька Н. Семантичні процеси в чеській економічній терміносистемі // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 19-23. – (Філологія ; Вип. 19)
1189947
  Рогач Л.В. Семантичні процеси лінгвістичної термінології англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 438-443
1189948
  Круківська О.В. Семантичні процеси при переході слова з буденного дискурсу до спеціалізованого (на матеріалі французької мови) / О.В. Круківська, В.І. Круковський // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 199-211
1189949
  Павлова А.А. Семантичні різновиди адресатної синтаксеми // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 90-92. – ISBN 978-966-96911-8-7
1189950
  Волошина Н.В. Семантичні розходження між мовами, теорія лінгвальної відносності та проблема перекладності / Н.В. Волошина, С.Я. Литвак // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 39-46
1189951
  Ступак І.В. Семантичні ролі акціональних похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 83-88. – ISSN 2307-4558
1189952
  Філіп Г. Семантичні ролі мовця в кінокритиці Зигмунта Калужинського // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 194-202


  Темою статті є способи представлення кінокритика як мовця, аналізовані в категоріях семантики як семантичні ролі, що їх видіграє в текстах рецензій польський кінопубліцист 3. Калужинський. Особливістю його текстів є творення партнерського зв"язку з ...
1189953
  Лимаренко О.А. Семантичні ролі складових дивалентної структури зі складеним іменним присудком // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 302-308. – (Філологія)
1189954
  Широков В.А. Семантичні стани мовних одиниць // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 126-134
1189955
  Сафонова Н. Семантичні та прагматичні компоненти категорії суб"єктної модальності драматичного дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 101-114. – Бібліогр.: Літ.: с. 113-114; 14 п. – ISSN 1728-9572
1189956
  Семчинська Н. Семантичні та синтаксичні особливості темпоральних прислівників // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 150-152
1189957
  Нікітіна Ф.О. Семантичні та словотворчі проблеми сучасної термінології / Ф.О. Нікітіна. – К, 1987. – 30с.
1189958
  Попова О.І. Семантичні та стилістичні особливості англіцизмів у сучасній українській мові // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 141-143. – ISSN 2219-4290
1189959
  Корнієнко С.І. Семантичні та стилістичні характеристики старослов"янізмів у творах І.К. Карпенка-Карого // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 587-597. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1189960
  Шевченко М.Ю. Семантичні та структурні особливості рекламних слоганів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 481-487
1189961
  Гейко Т.М. Семантичні та фонографічні характеристики культурологічних запозичень у французькій мові : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Гейко Т. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 302 л., [3] + Додатки: л. 240-302, [3]. – Бібліогр.: л. 202-239
1189962
  Гейко Т.М. Семантичні та фонографічні характеристики культурологічних запозичень у французькій мові : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Гейко Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1189963
  Піскозуб Зоряна Федорівна Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови : Дис. ...канд. філолог. наук:12.02.05 / Піскозуб Зоряна Федорівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 173л. + Додатки: л. 169 - 171. – Бібліогр.: л. 157 - 169
1189964
  Піскозуб Зоряна Федорівна Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Піскозуб З.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1189965
  Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Найдюк О.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 200л. – Бібліогр. : л.175-200
1189966
  Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Найдюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
1189967
  Єфремова Н.В. Семантичні та функціональні особливості синонімічних опозицій англійських дієслів : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Єфремова Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
1189968
  Єфремова Н.В. Семантичні та функціональні особливості синонімічних опозицій англійських дієслів на позначення емоційного впливу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 486-490. – Бібліогр.: Літ.: с. 489-490; 13 п. – ISSN 1729-360Х
1189969
  Олійник Тетяна Сергіївна Семантичні та функціональні характеристики символічних власних імен в сучасній англійській мові : Дис....канд. філолог. наук.: 10.02.04 / Олійник Тетяна Сергіївна; Тернопільський держ. педагог. ун-т ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 386 л. + Додатки л.:217-386. – Бібліогр.: л.: 191-209
1189970
  Олійник Тетяна Сергіївна Семантичні та функціональні характеристики символічних власних імен в сучасній англійській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Олійник Т.С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1189971
  Здіховська Т. Семантичні та функціонально-стилістичні особливості крилатих виразів у прозових творах У. Самчука та Б. Лепкого // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 86-95. – ISSN 2311-5165
1189972
  Лонська Л.І. Семантичні типи буттєвих предикатів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 42-50. – (Філологічні науки)
1189973
  Бойко Н.І. Семантичні типи експресивних дієслів української мови // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С, 94-99. – (Філологічні науки)
1189974
  Романченко А.П. Семантичні типи порівнянь у художньому мовленні Ліни Костенко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 43-50
1189975
  Гошилик В.Б. Семантичні типи предикатів, виражених аналітичними дієслівними номінаціями в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 105-108. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1729-360Х
1189976
  Боштан А. Семантичні типи та комунікативні функції атрибутів у сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 163-169. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1189977
  Єфименко В.А. Семантичні трансформації структур сюжетного та композиційного рівня в сучасних літературних казках про Попелюшку // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 422-427. – ISSN 2311-0821
1189978
  Хороз Н. Семантичні трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 222-228. – ISSN 0203-9494
1189979
  Яковенко Л.І. Семантичні трансформації фразеологічних одиниць у художньому мовленні М. Стельмаха // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (12). – С. 101-106. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1189980
  Стасюк О. Семантичні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 382-391


  У статті запропоновано використання терміна "метаінтертекст" для аналізу експліцитної інтертекстуальності. Визначено семіотичну природу метаінтертексту. Описано його семантичні особливості на матеріалі парламентського дискурсу ФРН. Виявлено, що ...
1189981
  Подєнєжна Т.О. Семантичні характеристики найменувань людини за будовою тіла в англійській та українській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 35-47. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2075-2970
1189982
  Дьяков С.І. Семантичні чинники суб"єктності майбутнього педагога : Автореф. дис. ...кагд. психол. наук: 19.00.07 / Сергій Іванович Дьяков; Ін-т психол. ім.Г.С.Костюка АПН України. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1189983
  Воробйова М. Семантичні, етимологічні та структурні характеристики алюзивних неологізмів сфери культури в сучасній англійській мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 162-166. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1189984
  Тріфонова О.Е. Семантичні, прагматичні та стилістичні причини застосування експлікації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 222-226
1189985
  Конопацька Я. Семантичні, структурні та функціональні особливості неологічних зворотів у сучасній французькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 113-118. – ISBN 966-581-550-4
1189986
  Загнітко А. Семантично-рольовий діапазон валентнозумовленого іменниково-давального в реченнєвій структурі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 13-24. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1189987
  Гапченко Олена Анатоліївна Семантично похідні найменування у внутрішньому лексиконі людини : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Гапченко Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 214л. – Бібліогр.:л.151-172
1189988
  Гапченко Олена Анатоліївна Семантично похідні найменування у внутрішньому лексиконі людини : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Гапченко Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 28л.
1189989
  Лебедева И.Ю. Семантческая структура лексических грапп обозначений животных в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лебедева И. Ю.; БГУ. – Минск, 1985. – 18л.
1189990
  Грунтоу С.У. Семантыка мемарыяльных помнікау беларусау канца XVIII - пачатку XXI стагоддзя : аутарэф. дыс. ... канд. гістарычных навук : 07.00.07 / Грунтоу С.У. ; Дзяржауная навук. установа "Інстытут мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі". – Мінск, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1189991
  Алексеева М.О. Семасиологические аспекты изучения терминологии православия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 140-156. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
1189992
  Борисова Т.И. Семасиологические и стилистические аспекты ремотивации в современном немецком языке / Т.И. Борисова. – Саратов, 1983. – 61с.
1189993
  Ляпунов Б. Семасиологические и этимологические заметки в области славянских языков. / Б. Ляпунов. – 754-765с.
1189994
  Покровский М.М. Семасиологические исследования в области древних языков : [диссертация] / М.М. Покровский. – Москва : Университетская тип., 1895. – VIII, 124, 2 с. – Перед загл. авт.: М.М. Покровский; в конце предисл.: Михаил Покровский. - Отд. оттиск: Историко-филологический отдел Ученых записок Московского университета, т. 23
1189995
  Былинкина М.И. Семасиологические новообразования в испанском языке Аргентины. : Автореф... Канд.филол.наук: / Былинкина М.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 24л.
1189996
  Басилая Н.А. Семасиологический анализ бинарных метафорических словосочетаний / Н.А. Басилая. – Тбилиси : Изд. Тбилиского ун-та, 1971. – 80 с.
1189997
  Соколова Тамара Ивановна Семасиологический и социолингвистический аспекты изучения общественно-политической лексики : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Соколова Тамара Ивановна; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-тет. – Харьков, 1984. – 24л.
1189998
  Сретенская Е.Е. Семасиологическое исследование и лексикографическое описание глагольной синонимики (на матер. эмотивных глаголов соврем. англ. яз.). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сретенская Е.Е.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 19л.
1189999
  Звегинцев В.А. Семасиология / В.А. Звегинцев. – М., 1957. – 324с.
1190000
  Левицкий В.В. Семасиология / В.В. Левицкий. – Изд. 2-е испр. и доп. – Винница : Нова Книга, 2012. – 675, [1] с. : табл. – Предм. указ.: с. 574-580. – Библиогр.: с. 581-675. – ISBN 978-966-382-369-0
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,