Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1189001
  Бережнюк О. "Провалили" українську // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 2


  У 237 українських школах більше десятка випускників не здали ЗНО з української мови та літератури.
1189002
  Зварун Б. "Провальна" медіація. Чому не ухвалили профільний закон та чи є в ньому потреба? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 22-23
1189003
  Гон О. "Прованс" Юрія Клена й Езри Панда // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 206-213. – ISBN 978-966-193-016-1
1189004
  Крачун Алина "Прованс, очаровавшиий Ван Гога" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 16-17 : фото
1189005
  Задорожна-Княгницька Леніна "Провінційний університет для бідних": Глухівський вчительський інститут 1874-1917 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 174-178. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статтю присвячено аналізу діяльності викладачів Глухівського вчительського інституту 1874-1917 років, який є одним із перших вищих педагогічних закладів України. Розкрито своєрідність форм, методів та засобів фахової підготовки майбутнього вчителя в ...
1189006
  Соколов Б. "Провокація" Навального // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 березня (№ 53)


  Неважливо, за що або проти чого виступили демонстранти, важливо, що виросло покоління, яке вимагає змін.
1189007
   "Прогноз-2013" // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 4


  На факультеті кібернетики відбулися чергові змагання із розробки прогнозів розвитку одного із секторів економіки України. Учаників змагань привітали: декан факультету А.В. Анісімов та організатор змагань - Л.Ф. Гуляницький.
1189008
  Попелюшко В. Провадження in absentia у кримінальному процесі Німеччини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 34-42. – ISSN 1026-9932
1189009
  Бевзенко В.М. Провадження адміністративного процесу: поняття та види // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С. 91-98
1189010
  Свєтлічний І. Провадження в антикорупційних справах. Судова практика / І. Свєтлічний, Я. Зейкан // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ, 2019. – № 5/6. – С. 89-110
1189011
  Золотарьова Наталія Іванівна Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин : Дис...канд.юридичних наук:12.00.07 / Золотарьова Наталія Іванівна; Київський ін-т внутрішніх справ. – Київ, 2000. – 204л. + Додатки:л.192-204. – Бібліогр.:л.179-191
1189012
  Сулима А.А. Провадження в справах про оскарження рішень третейських судів: актуальні проблеми теорії та практики // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 69-74. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  Досліджено природу проваджень у справах про оскарження рішень третейських судів України, проаналізовано нормативну базу, яка регулює відносини з оскарження рішень третейських судів, виявлено основні теоретичні та практичні проблеми, які виникають у ...
1189013
  Прокопенко М.В. Провадження в справі до судового розгляду як самостійна стадія цивільного процесу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 57-63. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті досліджується юридична природа інституту провадження в справі до судового розгляду та його місце в структурі цивільного процесу, розглядаються історичні передумови формування та становлення. Проаналізовано норми Цивільного процесуального ...
1189014
  Єфременко В.В. Провадження до судового розгляду у справах про стягнення аліментів на дітей // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 121-125. – ISSN 0201-7245
1189015
  Алексійчук О. Провадження досудового слідства у кримінальних справах про вбивства слідчою групою // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 155-158
1189016
  Самсін І.Л. Провадження за винятковими обставинами в адміністративному судочинстві з огляду на практику Європейського суду з прав людини // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 6 (118). – С. 42-47
1189017
  Бондарчук Д. Провадження за зверненням громадян // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 154-155
1189018
  Запорощук С. Провадження за зверненням суб"єктів владних повноважень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 107-108. – ISBN 978-617-7069-14-9
1189019
  Слюсарчук І. Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій Британії та США / І. Слюсарчук, В. Слюсарчук, І. Ковальова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 201-207. – ISSN 2663-5313
1189020
  Перепелиця М.М. Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій Британії, Росії, США та Україні / М.М. Перепелиця, О.В. Манжай; МВС України; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Вид-во КП Друкарня № 13, 2008. – 246с. – ISBN 978-966-8004-73-8
1189021
  Шаповал В. Провадження процедури знищення контрольованих засобів і речовин на засадах національної безпеки в Україні / В. Шаповал, В. Шаповалова // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 88-90
1189022
  Чорноус Ю.М. Провадження слідчих дій за дорученням слідчого: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 219-225
1189023
   Провадження сучасної системи стандартизації допомоги у вітчизняній охорони здоров"я в галузі псизіатрії / А.В. Степаненко, О.М. Ліщишина, Є.О. Мельник, І.Я. Пінчук, моляров, О.О. Хаустова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український наук.-досл. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 2 (73). – С. 6-13
1189024
  Колобродова О.В. Провадження у зв"язку з нововиявленими обставинами: Україна та Російська Федерація // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 251-254. – ISBN 978-966-600-475-1
1189025
  Самбор М. Провадження у справах за адміністративними позовами про усунення перешкод і заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань: актуальні проблеми правового регулювання // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (29). – С. 31-44
1189026
  Самбор М. Провадження у справах за адміністративними позовами про усунення перешкод і заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань: актуальні проблеми правового регулювання // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 44-54
1189027
  Каменська Н.П. Провадження у справах за зверненнями платників податків до органів державної податкової служби України : монографія / Н.П. Каменська ; за ред. А.І. Бердача ; Держ. податкова адм. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. – 204с. – ISBN 978-966-337-218-1
1189028
  Штефан Анна Провадження у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації до судового розгляду // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 40-46
1189029
  Фазикош О.В. Провадження у справах про адміністративні правопорушення у механізмі здійснення судової влади в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Фазикош Олексій Васильович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1189030
  Олексіїва І. Провадження у справах про адміністративні правопорушення як складова адміністративного процесу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 32-36
1189031
  Колотило О. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, як орієнтир для прокурорської діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 91-96
1189032
  Кабенок Ю.В. Провадження у справах про банкрутство та арбітражне управління на тимчасово окупованих територіях України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (56). – С. 50-58. – ISSN 2413-1342
1189033
  Виговська Є. Провадження у справах про банкрутство як окремий вид судочинства у господарських справах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 251-252
1189034
  Бутирська І. Провадження у справах про банкрутство як особливий вид провадження у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 23-32. – ISSN 1026-9932
1189035
  Якимчук Н. Провадження у справах про бюджетні правопорушення як інституту бюджетного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 71-77
1189036
  Угриновська О. Піняшко Провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окуповіаній території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 50-59. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
1189037
  Червякова О. Провадження у справах про екологічні правопорушення: актуальні питання нагляду за додержанням законів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.41-46
1189038
  Палюх Л.М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру : монографія / Л.М. Палюх. – Львів : ПАІС, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-1585-18-7
1189039
  Доманська М.І. Провадження у справах про зміну правового статусу фізичної особи в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Доманська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1189040
  Доманська М.І. Провадження у справах про зміну правового статусу фізичної особи в цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Доманська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200 л. – Бібліогр.: л. 182-200
1189041
  Бантишев О. Провадження у справах про порушення митних правил / О. Бантишев, Є. Суслов // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 95-100.
1189042
  Ткаченко О.М. Провадження у справах, пов"язаних із реалізацією права на мирні зібрання, як особлива форма адміністративного судочинства в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 77-82. – ISSN 2220-1394
1189043
  Поліщук Н. Провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі України: порівняння із зарубіжним досвідом // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 14-18


  Стаття присвячена дослідженню юридичної природи інституту провадження в справі до судового розгляду. Проаналізовано норми Цивільного процесуального кодексу України, які врегульовують порядок проведення цього провадження, а також норми іноземних ...
1189044
  Грабовська О.О. Провадження у справі судового розгляду: проблеми теорії та судової практики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 311-315. – ISSN 1563-3349
1189045
  Бородін М.М. Провадження у цивільних справах у зв"язку з нововиявленими обставинами (судова практика) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 34-41. – ("Право" ; вип. 27). – ISSN 2312-1661
1189046
   Провайдинг інновацій : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, М.В. Гаман, Є.А. Бельтюков, С.М. Ілляшенко та ін.; МОНУ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; за ред М.П. Денисенка. – Київ : Професіонал, 2008. – 448с. – ISBN 978-966-370-084-7
1189047
  Ніколаєнко Наталія Провайдинг інноваційної діяльності в бібліотеках вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.27-31. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено питання провайдингу бібліотечних інновацій відповідно до вимог інформаційного суспільства, розглянуто функціональні види їхнього забезпечення, потрібні для безперервного процесу створення, вдосконалення і трансферу наукової та інформаційної ...
1189048
  Кваша О.О. Провакація хабара та інститут співучасті у злочині: проблема співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 442-448. – ISSN 1563-3349
1189049
  Бантишев О. Провакація хабара: кримінально-правові та криміналістичні проблеми відповідальності / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 10-14.
1189050
  Анфилов В.А. Провал "Блицкрига" / Анфилов В.А. – Москва : Наука, 1974. – 615 с., [3] л. карт. : ил. – Библиогр.: Указ. имен: с. 606-613. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах)
1189051
   Провал "доктрины Эйзенхауэра". – М, 1958. – 214с.
1189052
  Дмитренко А.Г. Провал "стратегического эксперимента" : Политика США в отношении Польши в 70-80-е годы : общественно-политическая литература / А.Г. Дмитренко; А.Г. Дмитриенко. – Львов : Выща школа, изд-во при Львов. гос. ун-те, 1988. – 190 с.
1189053
  Індиченко П.Д. Провал аграрної політики німецьких фашистів на тимчасово окупованій Радянській Україні (1941-1944 рр.) : Дис... канд. наук: / Індиченко П.Д.; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1949. – 302,19л. – Бібліогр.:л.1-19
1189054
  Индыченко П.Д. Провал аграрной политики немецких фашистов на временно оккупированной Советской Украине в 1941-1944 гг. : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Индыченко П.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1949. – 18 с.
1189055
  Литвинов И.Д. Провал аграрной политики немецко-фашистских оккупантов на Украине в 194101943 гг. по материалам Полтавской области. : Автореф... Канд.экон.наук: / Литвинов И.Д.; Полтавский с-х.ин-т. – Полтава, 1950. – 20 с.
1189056
  Петрова Л.Ф. Провал агрессивных планов германских империалистов в отношении Советской республики. (От Брест-Литовского мира до аннулирования его) : Автореф... кандид.наук: / Петрова Л.Ф.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории СССР. – Москва, 1950. – 28 л.
1189057
  Попов В.К. Провал агрессии американского империализма против Китая (1945-1949 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов В.К.; МВО РСФСР. Москов. област. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1189058
  Попов В.К. Провал агрессии США в Китае после второй мировой войны. / В.К. Попов. – М, 1955. – 248с.
1189059
   Провал акции "Цеппелина". – М, 1966. – 32с.
1189060
  Кунина А.Е. Провал американских планов / А.Е. Кунина, 1951. – 236с.
1189061
  Лещенко Л.О. Провал американської політики ізоляції Китаю / Л.О. Лещенко. – Київ, 1959. – 136 с.
1189062
  Бабаходжаев А.Х. Провал английской антисоветской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке в период признания Советского государства де-факто и де-юре (1921-1924 гг.) / А.Х. Бабаходжаев ; Акад. наук Узбек. ССР, Ин-т востоковедения. – Ташкент : Изд-во Акад. наук УзССР, 1957. – 216 с. – Библиогр.: с. 205-214
1189063
  Бабаходжаев А.Х. Провал английской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке (1918-1924) / А.Х. Бабаходжаев ; АН УзССР, Ин-т востоковедения, Ин-т ист. и археологии. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1962. – 170 с.
1189064
  Левский В.М. Провал антинародной политики чехословацкой буржуазной эмиграции в годы второй мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Левский В.М.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1961. – 15л.
1189065
  Сташевський Д.М. Провал антирадянської політики міжнародного імперіалізму. / Д.М. Сташевський. – Київ, 1957. – 136с.
1189066
  Лопатин В.Ф. Провал антисоветских планов США / В.Ф. Лопатин. – М, 1963. – 336с.
1189067
  Портной И.Л. Провал антисоветской деятельности АРА на юге Украины (дек. 1921 г. - июнь 1923 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Портной И.Л.; Ин-т истории АН УССР. – Одесса, 1955. – 16л.
1189068
  Цветков Г.Н. Провал антисоветской политики США в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Цветков Г. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. ист. междунар. отнош. и внешн. полит. СССР. – Киев, 1955. – 17 с.
1189069
  Цветков Г.Н. Провал антисоветской политики США в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цветков Г.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. истории междунар. отн. и внешней политики СССР. – Киев, 1955. – 339л. – Бібліогр.:л.322-339
1189070
  Халфин Н.А. Провал британской агрессии в Афганистане. / Н.А. Халфин. – М., 1959. – 211с.
1189071
  Попов К В. Провал вооруженной интервенции США в Китае. / К В. Попов, . – М, 1953. – 40с.
1189072
   Провал гитлеровского наступления на Москву. – М, 1966. – 351с.
1189073
  Сеницына Н.И. Провал гитлеровской аграрной политики на оккупированной территории Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Сеницына Н.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 15л.
1189074
   Провал империалистических планов в отношении Польши в годы второй мировой войны. – М, 1952. – 208с.
1189075
  Самарский С.П. Провал империалистических планов в Прибалтике в период иностранной военной интервенции против Советской России (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Самарский С.П.;. – Москва, 1953. – 22 л.
1189076
  Безверхний А.З. Провал империалистических планов превращения Литвы в антисоветский плацдарм в 1918-1920 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Безверхний А.З. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1962. – 18 с.
1189077
  Макаренко О.А. Провал імперіалітистичних замірів щодо України (1924-1929) / О.А. Макаренко. – К, 1967. – 252с.
1189078
  Морозов В.А. Провал інтервенціоністської політики США на Україні в період боротьби за встановлення Радянської влади (1917-1918 рр.) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 18-20
1189079
  Матвеев В.А. Провал мюнхенской политики / В.А. Матвеев. – М., 1955. – 264с.
1189080
  Мельник Е.А. Провал мюнхенской политики Англии и Франции в отношении СССР в 1939 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мельник Е.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
1189081
  Мельник Е.А. Провал мюнхенской политики Англии и Франции в отношенииСССР в 1939 году : Дис... канд.ист.наук: / Мельник Е.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1954. – 261л. – Бібліогр.:л.250-261
1189082
  Матвеев В.А. Провал мюнхенской политики западных держав - политики создания единого антисоветского фронта капиталистческих держав : Автореф. ...канд. ист. наук / Матвеев В.А. – Москва, 1952. – 26 с.
1189083
  Гладкий С.П. Провал операции "Возмездие" / С.П. Гладкий. – Л., 1991. – 127с.
1189084
  Безыменский Л.А. Провал операции "Нептун" / Л.А. Безыменский. – Москва : Новости, 1980. – 80 с. : ил.
1189085
  Муриев Д.З. Провал операции "Тайфун" / Д.З. Муриев. – Москва, 1966. – 272с.
1189086
  Муриев Д.З. Провал операции "Тайфун" / Д.З. Муриев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1972. – 368с.
1189087
   Провал операции "Цитадель" : (разгром немецко-фашистских полчищ в битве на Курской дуге). – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Политиздат, 1967. – 272с.
1189088
  Завьялов А.С. Провал операции "Эдельвейс" / А.С. Завьялов, Т.Е. Калядин. – М., 1962. – 148с.
1189089
  Кулик І. Провал підступних планів іноземного імперіалізму проти Радянської України / І. Кулик. – Київ : Держполітвидав України, 1953. – 104 с.
1189090
  Анфилов В.А. Провал плана "Барбаросса" / Анфилов В.А. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике. Серия "История" ; № 5)
1189091
  Княжинский В.Б. Провал планов "объединения Европы" / В.Б. Княжинский. – М., 1958. – 212с.
1189092
  Думова Н.Г. Провал политики кадетской партии в борьбе за власть буржуазии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Думова Н.Г. ; МГУ. – Москва, 1970. – 15 с.
1189093
  Симоненко Р.Г. Провал політики міжнародного імперіалізму на Україні (ІІ половина 1919 -- березень 1921 р.) / Р.Г. Симоненко. – Київ, 1965. – 303 с.
1189094
  Кулик І. Провал польського плану в 1920 р. / І. Кулик. – Київ : Державне вид-во політичної літератури при РНК УРСР, 1940. – 44 с.
1189095
  Уманский Д.А. Провал происков англо-американского империализма в европейских странах народной демократии. / Д.А. Уманский. – М., 1950. – 31с.
1189096
  Сташевский Д.Н. Провал экспансионистских планов США в отношении Советов России в 1921-1922 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Сташевский Д.Н.; МВО СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 19 с.
1189097
  Рудько Г.І. Провали = Провалы = Collapses : деформації земної поверхні над гірничими виробками і карстами / Рудько Г.І., Гайдін А.М. ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. – 195, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 186-193. – ISBN 978-617-7663-57-6
1189098
  Близнюк В.В. Провали державного регулювання на ринку праці та можливості їх мінімізації / В.В. Близнюк, Л.П. Гук // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (721). – С. 22-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2522-9303
1189099
  Гербст Д. Провали і досягнення Обами / Д. Гербст, О. Цвєтков; розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 237). – С. 10
1189100
  Євдокимов В.Н. Провали політики США у В"єтнамі (1969-1972 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 10-18. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
1189101
  Поєдинок В. Провали ринку як об"єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена провалам ринку, що розглядаються як об"єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності. Визначені основні типи провалів ринку та їх регуляторні імплікації в інвестиційній сфері. Статья посвящена провалам рынка, ...
1189102
  Сюндюков І. Провалля вседозволеності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 18


  "Біси" Достоєвського: чому сьогодення спонукає перечитувати цей роман?
1189103
  По Е.А. Провалля і маятник : Оповідання , поезії / Едгар Аллан По; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з англ.;. – Харків : Фоліо, 2006. – 478с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3270-X
1189104
  Баганець О. Провальна стратегія, або чому заявлене оновлення правоохоронної системи не принесе очікуваних результатів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1189105
  Сірук М. Провальний референдум Ренці / М. Сірук, Є. Перелигін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 грудня (№ 222). – С. 3


  Італійці проголосували проти реформ, які мають принести політичну стабільність у країні.
1189106
  Баганець О. Провальні реформи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Сучасний стан правоохоронної діяльності щодо боротьби зі злочинністю та корупцією в Україні (окремий аналіз по кожному відомству).
1189107
  Баганець О. Провальні реформи. Сучасний стан правоохоронної діяльності щодо боротьби зі злочинністю та корупцією в Україні (окремий аналіз по кожному відомству) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 5-11 квітня (№ 14). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1189108
  Крушинська Олена Прованс. Маленька Франція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 78-84 : фото
1189109
  Онишко Сергій Прованс. Сезон Лаванди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 60-67 : фото
1189110
  Савченко Стефан Провансальский язык и исторические судьбы Южной Франции / Стефан Савченко // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 45 с.
1189111
  Савченко С.В. Провансальский язык и исторические судьбы Южной Франции / Стефан Савченко. – Киев : Тип. Университета Св.Владимира Акц.Общ.печ. и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1918. – 45 с. – Отд. оттиск из: Унив. изв., 1917
1189112
  Леонтьев Н.А. Провда жизни и характера / Н.А. Леонтьев. – Чебоксары, 1969. – 78с.
1189113
  Папазова Е. Проведать тайну / Е. Папазова, Д. Мельник // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Решения Евросуда и Закон о защите персональных данных защищают права работника и тайну его корреспонденции, но они прямо не запрещают работодателю расследовать факты возможных нарушений.
1189114
  Корягин Б.Г. Проведение буржуазных реформ 60-х-70-х гг. XIX века в Западной Сибири : Автореф... канд. ист.наук: / Корягин Б. Г.; Том.ГУ. – Томск, 1965. – 25л.
1189115
  Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. / П.А. Зайончковский. – М., 1958. – 470с.
1189116
  Серова Е.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1864 г. в Восточной Грузии. : Автореф... канд. ист.наук: / Серова Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 20л.
1189117
  Мелик-Сиркисян Проведение в жизнь крестьянской реформы 1870 года в Армении : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 577 / Мелик-Сиркисян Р.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22 с.
1189118
  Авидзба В.Д. Проведение в жизнь крестьянской реформы в Абхазии. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Авидзба В.Д.; Ан Груз ССР. – Сухуми, 1969. – 20л.
1189119
  Островский Э.В. Проведение в жизнь ленинского декрета о земле в 1917-1918 г. : Автореф... канд.ист.наук: / Островский Э.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1964. – 18л.
1189120
  Сыромятников А.В. Проведение возбуждения через ганглии солнечного сплетения кошки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Сыромятников А.В. ; АН УССР , Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев, 1969. – 25 с.
1189121
  Куценко Г.И. Проведение гигиенических мероприятий при обучении подростокв рабочим профессиям / Г.И. Куценко, И.А. Жашкова. – Москва, 1982. – 192с.
1189122
   Проведение гоизонтальных горноразведочных выработок скоростным методом. – М, 1989. – 323с.
1189123
  Оника Д.Г. Проведение горизонтальных горных раскопок / Д.Г. Оника. – М, 1959. – 470с.
1189124
  Грабчак Л.Г. Проведение горно-разведочных выработок и основы разработки месторождений полезных ископаемых / Л.Г. Грабчак. – Москва : Недра, 1988. – 566с.
1189125
   Проведение горно-разведочных выраобток. – М, 1966. – 312с.
1189126
  Оника Д.Г. Проведение горных выработок / Д.Г. Оника. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1969. – 480с.
1189127
  Семенов С.Н. Проведение занятий по гражданской обороне. / С.Н. Семенов, В.П. Лысенко. – Москва, 1990. – 95с.
1189128
  Витренко Н.С. и др. Проведение занятий по гражданской ообороне / Н.С. и др. Витренко. – Москва, 1985. – 74с.
1189129
  Крамор В.С. Проведение занятий по математике на подготовительных отделениях / В.С. Крамор. – М., 1971. – 24с.
1189130
  Брысин П.М. Проведение занятий по начальной военной подготовке / П.М. Брысин, М.П. Калинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 221с.
1189131
  Скакун В.А. Проведение и анализ уроков по специальным и общетехнических предметам. / В.А. Скакун. – М., 1984. – 80с.
1189132
  Бобровников Г.Н. Проведение информационных исследований при оценке и прогнозировании технического уровня / Г.Н. Бобровников. – М, 1984. – 101с.
1189133
   Проведение квалификационных экзаменов на производстве. – М, 1968. – 16с.
1189134
  Никонович Б.Ф. Проведение Конституции СССР 1936 года и Конституции БССР 1937 года в Белоруссии : Автореф... канд. ист.наук: / Никонович Б. Ф.; АН БССР,Ин-т ист. – Минск, 1955. – 15л.
1189135
  Кулигина А.С. Проведение контрольных работ по французскому языку в средних профтехучилищах / А.С. Кулигина. – М., 1980. – 72с.
1189136
  Харитонова Ю.В. Проведение крестьянской реформы 1861 года в Калужской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: 00.02 / Харитонова Ю.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 21л.
1189137
  Мулявичус Л.П. Проведение крестьянской реформы 1861 года в Литве : Автореф... канд. ист.наук: / Мулявичус Л.П.; АН Литов.ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1964. – 24л.
1189138
  Койстинен Г.С. Проведение кретьянской реформы 1861 г. в Петербургской губернии : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Койстинен Г.С.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Махачкала, 1953. – 18 с.
1189139
  Гаджиєв К. Проведение криминалистических видеосъемок при осуществлении следственных мероприятий // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 301-305. – (Право. Економіка. Управління)
1189140
  Караваев А.П. Проведение лабораторно-практических занятий в училище механизации сельского хозяйства / А.П. Караваев. – Москва, 1961. – 32с.
1189141
   Проведение лабораторно-практических занятий по наладке пневмопривода станков и манипуляторов с программным управлением в средних профтехучилищах. – Л, 1987. – 53с.
1189142
   Проведение лабораторно-практических работ по предмету "Основы информатики и вычистельной техники" с применением электронно-вычислительной техники в средних профтехучилищах. – Л, 1988. – 40с.
1189143
  Бородкин М.Т. Проведение лабораторно-практических работ при обучении фрезеровщиков в профтехучилище / Бородкин М.Т. – Москва : Высш. школа, 1980. – 56 с. – (Профтехобразование : обмен опытом работы)
1189144
   Проведение лабораторных работ по физике в средних профессионально-технических училищах. – М, 1978. – 38с.
1189145
  Морозов Н.И. Проведение лабораторных работ по электротехнике / Н.И. Морозов. – Москва, 1980. – 47 с.
1189146
  Нейтман Михаил Львович Проведение ленинского декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" в Забайкалье (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Нейтман Михаил Львович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1189147
  Тимохин В.А. Проведение ленинской национальной политики среди малых народов низовий Амура : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Тимохин В.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1971. – 30 с. – Бібліогр.: с. 29-30
1189148
   Проведение монтажных камер на шахте "Западно-Донбасская" / В.Г. Снигур, Э.В. Френцель, Л.С. Шостак, А.С. Барышников // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 3 (723). – С. 38-41. – ISSN 0041-5804
1189149
  Штоф В. Проведение народно-хозяйственных задач / В. Штоф. – Дрезден : Цайт им Бильд, 1967. – 63 с.
1189150
  Сынах В.С. Проведение некоторых буквенных выкладок квантовой электродинамики с помощью электронно-вычислительной машины / В.С. Сынах. – Новосибирск, 1965. – 56 с.
1189151
  Кибенко Е Проведение общего собрания акционеров без содействия правления акционерного общества - миф или реальность? / Е Кибенко, Т. Доля // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.12-15


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1189152
  Николаев Н.С. Проведение олимпиад по черчению / Н.С. Николаев. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1990. – 144с.
1189153
  Прах Проведение опросов общественного мнения относительно НАТО: опыт Словении / Прах, , Наташа // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 26-28. – ISSN 1728-6220
1189154
  Парфентьев Г.А. Проведение переводных и выпускных экзаменов. / Г.А. Парфентьев. – М., 1963. – 47с.
1189155
  Валенте П. Проведение переписей в Европе: как считают население в раунде 2010 года // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 12. – С. 3-8. – ISSN 0320-8168
1189156
  Зибенгар Л.А. Проведение плоскостей касательных к кривым поверхностям / Л.А. Зибенгар. – М, 1962. – 16с.
1189157
   Проведение проверок внедрения и соблюдения стандаров системы СИБИД в библиотеках. – М, 1988. – 21с.
1189158
  Егорова А.Т. Проведение расчетов на ПЭВМ с помощью электронных таблиц Supercals / А.Т. Егорова. – М., 1991. – 77с.
1189159
  Филиппов Р.В. Проведение реформы 1861 года в Олонецкой губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Филиппов Р.В.; Карело-Фин. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 28л.
1189160
  Будаев Д.И. Проведение реформы 1861 года в Смоленской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Будаев Д. И.; МГУ, Каф. ист. СССР переиода капитализма. – Смоленск, 1957. – 19л.
1189161
  Нестеров Н.А. Проведение русловых изысканий на реках Сибири с использованием многолучевого эхолота // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 7-10 : рис. – ISSN 0016-7126
1189162
  Краснов А.И. Проведение сплошной коллективизации в Кабардинской АССР. : Автореф... канд. ист.наук: / Краснов А.И.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Пятигорск, 1951. – 20 с.
1189163
   Проведение сплошной коллективизации сельского хозяйтсва Белорусской ССР. – Минск, 1973. – 424с.
1189164
  Зузыкина Н.С. Проведение столыпинской аграрной реформы в Рязанской губернии (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зузыкина Н.С.; Моск. гор. пед. ин-тут им. В.П.Потемкина. – М., 1957. – 16л.
1189165
   Проведение структурно-термо-атмогеохимичних исследований территории Срибнянской депрессии / В.А. Глонь, Ю.К. Гордєєва, К.М. Стародубець, В.Г. Семенюк // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (363). – C. 14-22. – ISSN 1025-6814
1189166
  Асельдеров М.А. Проведение традиционных мероприятий в школе : Автореф. дис. ... наук / Асельдеров М.А. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1965. – 23 с.
1189167
   Проведение уроков производственного обучения при подготовке рабочих строительных професий в профтехучилищах. – Л, 1989. – 23с.
1189168
  Яганова Т.В. Проведение уроков химии в средних профтехучилищах. / Т.В. Яганова. – М., 1978. – 64с.
1189169
  Чельцов-Бебутов Проведение экспертизы в советском уголовном пароцессе / Чельцов-Бебутов. – Москва, 1954. – 280с.
1189170
  Тронь А. Проведення "проб ВФС" як один з напрямків спортивної діяльності УЦК в Генеральній Губернії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 165-168. – ISBN 978-966-171-783-0
1189171
  Пуховець Д. Проведення II Міжнародної учнівської олімпіади з античної історії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Д. Пуховець, О. Кукоба // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (149), січень. – С. 3-9
1189172
  Мартинюк С. Проведення on-line олімпіад з інформатики / С. Мартинюк, Я. Василенко, Р. Дітчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 200-208. – (Педагогіка ; № 1)


  Досліджено практику, історичні аспекти та перспективи проведення шкільних і вузівських on-line олімпіад з інформатики, конкретизовано вимоги щодо добору завдань, їх перевірки за допомогою системи тестів, Описано можливості виколистання розробленої ...
1189173
  Матвієць М.В. Проведення аналізу фінансового стану підприємств України в контексті економічної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 123-128. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1189174
  Коротюк О.В. Проведення антитерористичної операції і окупація частини території України: окремі питання нотаріальної практики // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 5-17
1189175
  Фесенко А.М. Проведення антицерковної кампанії з ліквідації культу мощей на початку 1920-х рр. на території Східної України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 70-72
1189176
   Проведення виборів. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 27с.
1189177
   Проведення Дня цивільного захисту в навчальних закладах області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 21-24
1189178
  Зейда Олександр Проведення Дня цивільного захисту в навчальних закладах області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 24-28
1189179
  Чорноус Ю. Проведення допиту за участю захисника // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 81-85. – ISSN 0132-1331
1189180
  Соколова Я.А. Проведення допиту під час розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 404-409. – ISSN 1563-3349
1189181
  Зільберштейн А.І. Проведення екзаменів та заліків у вищій школі / А.І. Зільберштейн, Т.Д. Солдатова. – Київ, 1979. – 88с.
1189182
  Ціркаль В. Проведення експертизи у суді: організаційні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.62-67. – ISSN 0132-1331
1189183
  Фігурка М.В. Проведення енергоаудиту закладів вищої освіти в Україні // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 29. – С. 196-201. – ISSN 2410-1125
1189184
  Ніколаєва Н. Проведення європейського з"їзду монархів у Луцьку в січні 1429 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано та систематизовано інформацію про важливу дипломатичну подію середньовічної історії України - проведення за ініціативи Великого князя Литовського Вітовта з"їзду європейських монархів у Луцьку у січні 1429 р. Особливу увагу ...
1189185
  Староста В.І. Проведення занять з хімії в середніх та вищих навчальних закладах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Староста В.І., Сомов В.М., Кормош Ж.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 228-231. – Бібліогр.: с. 224-227. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-5; 978-966-600-578-9
1189186
  Братанич Н. Проведення кадрового аудиту: основні етапи // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 11-15
1189187
  Лобанова Н.М. Проведення кінофікації на початку 30-х років XX ст. на Чернігівщині // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 168-178. – ISSN 0320-9466
1189188
  Дячук М. Проведення краєзнавчого засідання як дієвий засіб активізації дослідження рідного краю // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 156-157. – ISBN 978-617-7069-36-1
1189189
  Поповченко О.І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.09 / Поповченко О.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010. – 252 л. + Додатки : л. 190-215. – Бібліогр.: л. 216-252
1189190
  Поповченко О.І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Поповченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1189191
  Ревко І. Проведення люстрації у зарубіжних країнах: практика та досвід для України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 175-177
1189192
  Овчаренко А. Проведення медичного огляду для встановлення стану алкогольного сп"яніння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 80-82
1189193
  Єфремова Н. Проведення методичних днів сприяє професійному росту педагогів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 8-9 : фото
1189194
  Литвин Т. Проведення методичного об"єднання вчителів предмету "Основи здоров"я" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 21
1189195
  Фурман Я.В. Проведення мистецтвознавчої експертизи при розслідуванні контрабанди культурних цінностей // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 513-518. – ISSN 1563-3349
1189196
  Бикадоров В.М. Проведення навчальних занять на базі навчального кабінету інформаційних технологій навчання обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 16-19
1189197
  Діброва І.О. Проведення навчальних ландшафтознавчих практик // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 209-223


  " На географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у літній період проводяться навчальні професійно-орієнтовані практики для студентів другого курсу спеціальності «Географія» освітньої програми «Природнича ...
1189198
  Підлісецька І.О. Проведення науково-дослідницького практикуму як складової професійної підготовки студентів магістрів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 317-324


  У статті представлено основні положення та завдання професійно-орієнтованої дисципліни «Науково-дослідницький практикум з картографії». Визначено деякі види практичних робіт для засвоєння картографічного методу дослідження та картографічного ...
1189199
  Наконечна К.В. Проведення національної регіональної політики в напрямі конвергенції регіонів України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 247. – C. 237-245. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
1189200
  Ходанович В.О. Проведення негласних процесуальних дій за кримінально-процесуальним законодавством Німеччини, швейцарії та Франції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 106-114. – ISSN 2310-9769
1189201
  Грібов М.Л. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій за згодою особи // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 206-208. – ISBN 978-966-419-300-6
1189202
  Верещагіна Н.Я. Проведення об"єктивних структурованих клінічних іспитів - важлива складова контролю знань студентів / Н.Я. Верещагіна, Т.Ю. Чернець, Н.З. Ярема // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 21-23. – ISSN 1681-2751
1189203
  Бортун М. Проведення обшуку в кримінальному провадженні: процесуальні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1189204
  Перебитюк М.В. Проведення окремих судових дій з участю спеціаліста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 133-135. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу судової практики розглядаються питання тактики проведення перевірки показань на місці та допиту експерта в суді. On the basis of the analysis of judicial practice the issue of tactics of conducting verification of evidence on the ...
1189205
  Стахів О. Проведення оцінки персоналу на підприємстві з метою стимулювання працівників до підвищення кваліфікації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 29-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1189206
   Проведення патентних досліджень у процесі планування та виконання патентоспроможних науково-дослідницьких робіт у галузях біології й медицини. – Луцьк : Вежа, 1999. – 50с.
1189207
  Костів М.Б. Проведення перших президентських виборів в історії незалежної України (1991 рік): історичний аспект // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 32-35. – ISSN 2076-1554
1189208
   Проведення підсумкового оцінювання та організоване завершення 2019-2020 навчального року // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 квітня (№ 13/16). – С. 2-3


  Лист Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2020 р. № 1/9-213 "Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року".
1189209
  Боровик П.М. Проведення податкових перевірок в Україні: економічний ракурс // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1189210
  Капіца Ю.М. Проведення порівняльних досліджень права України та Європейського Союзу: питання методології // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-68
1189211
  Климчук С. Проведення порівняльного аналізу законодавства у сфері інформації з обмеженим доступом України та країн-членів НАТО / С. Климчук, В. Артемов // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 40-45.
1189212
   Проведення практичних занять для школярів в університеті як засіб профорієнтаційної роботи для вступу на технічні спеціальності / О.П. Чорний, В.О. Огарь, А.Л. Перекрест, С.С. Романенко // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2016. – № 3 (15). – С. 14-25. – ISSN 2307-9770
1189213
  Желобецька Т. Проведення практичних занять з курсу "Безпека життєдіяльності" - нові підходи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 31-33. – Бібліогр.: 7 назв
1189214
  Бикадоров В.М. Проведення практичних заходів "Дня цивільного захисту" у загальноосвітніх школах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 19-27
1189215
   Проведення практичних заходів "Дня цивільного захисту" у загальноосвітніх школах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 30-35 : фото, рис.
1189216
  Поздіна Л. Проведення пробного зовнішнього оцінювання якості освіти - це освітня послуга чи способ наживи? / Л. Поздіна, К. Калицька // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: А.Ф. Корж, В.В. Силаєв, В.Г. Чорний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (134), березень. – С. 24-27
1189217
  Шульга Н.В. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шульга Наталія Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1189218
  Романюк Б. Проведення ревізії у кримінальній справі - процесуальний спосіб збирання доказів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.168-180
1189219
  Янчук А.О. Проведення референдумів в Україні (конституційно-правові аспекти) : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право / Янчук А.О.; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1189220
  Литвин А.С. Проведення референдуму щодо незадежності Шотландії: передумови та можливі результати // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 120-122
1189221
  Пелипенко О. Проведення розрахунків в іноземній валюті за імпортними операціями (про порядок здійснення валютного контролю та завершення валютної операції шляхом заліку зустрічних однорідних вимог) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 18-22
1189222
  Демко Г. Проведення слідчих дій. Обшук та виїмка // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 11. – С. 48-53.
1189223
  Морігодов В.К. Проведення студентських науково-технічних конференцій у формі гри / В.К. Морігодов, Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 47-49
1189224
  Тіхонова М.А. Проведення судових експертиз при розгляді спорів у сфері спорту // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 79-81


  "Основним завданням системи судочинства є забезпечення повного, справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду та вирішення справ для винесення законного та обгрунтованого рішення з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, ...
1189225
  Шерстюк В.М. Проведення судових експертиз у спеціалізованих установах: деякі аспекти організації та нормативно-правової регламентації (на прикладі господарського процесу) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 87-98
1189226
  Капустник К.В. Проведення судово-економічних експертиз при розслідуванні справ. пов"язаних з банкрутством підприємств / К.В. Капустник, М.О. Локтіна, О.В. Хомутенко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 344-350. – ISSN 1993-0917
1189227
  Бабечко Н.Р. Проведення судового слідства в апеляційному суді: суддівський угляд чи процесуальна необхідність? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 198-204. – ISSN 0132-1331
1189228
  Кралюк М.О. Проведення судової експертизи при загрозі загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків на виробництві / М.О. Кралюк, І.С. Ястреб // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 303-307
1189229
  Чорноус Ю.М. Проведення судової експертизи у порядку міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 35-38
1189230
  Шевчук П.І. Проведення судової реформи - важлива передумова створення нового Цивільного процесуального кодексу України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.29-36
1189231
  Рибій А.О. Проведення суспільно-географічного районування Хмельницької області (з використанням методу багатокутників Тіссена) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 75-78. – ISBN 978-966-285-361-2
1189232
  Щербаковський М.Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія / М.Г. Щербаковський. – Харків : В деле, 2015. – 559, [1] с. – Бібліогр.: с. 502-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-10-0
1189233
  Хижняк Є. Проведення тактичних операцій при розслідуванні статевих злочинів щодо малолітніх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 182-184
1189234
  Чудопалов Ю. Проведення тематичних перевірок. Деякі питання нагляду за додержанням і застосуванням законів та виконання завдань Генеральної прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.105-106
1189235
  Вовчук Сергій Проведення тижня безпеки дитини у дошкільному равчальному закладі / Вовчук Сергій, Зейда Олександр // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 8-10
1189236
   Проведення тренування під час заходів "Тижня безпеки дитини" у дошкільних навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 12-16 : фото
1189237
  Бачкова В.В. Проведення тренувань під час заходів "Тижня безпеки дитини" у дошкільних навчальних закладах / В.В. Бачкова, В.М. Бикадоров // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 11-16 : табл.
1189238
  Клименко Володимир Проведення уроку географії з системним застосуванням проблемно-символічних сигналів (ПСС) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 35-37 : Схеми
1189239
  Ільченко Н.В. Проведено день професійної майстарності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 25 : фото
1189240
   Проведено исследование российского логистического рынка // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 28-29
1189241
   Проведено фінальний етап Шевченківського конкурсу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  9 лютого 2013 р. в Автономній Республіці Крим, усіх областях України, містах Києві і Севастополі відбувся фінальний етап ІІІ Міжнар. мовно-літературного крнкусу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.
1189242
  Захарченко В.Д. Проведи меня до звезды. Лиро-этическая книга о том, как рождается будущее / В.Д. Захарченко. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 176с.
1189243
   Проведите в клубе и в библиотеке в 3 квартале 1966 года. – Хабаровск, 1966. – 20с.
1189244
  Кальницкий М. Проведя в Киеве молодые годы, позже Демьян Бедный, уже сотрудничавший с большевиками, написал стихотворение в защиту памяти Тараса Шевченко // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 марта (№ 12). – С. 29
1189245
  Якубова Т. Провенієнції - елементи атрибуції колекції "Бібліотека Луцько-Житомирської семінарії" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (272), березень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто історіографію дослідження бібліотеки Луцько-Житомирської семінарії. Представлено відомості про провенієнції, які надають джерелознавчу інформацію щодо атрибуції колекції "Бібліотека Луцько-Житомирської семінарії"
1189246
  Якубова Т. Провенієнції видань із бібліотек Південної України - книгознавча складова фондів НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 44-48. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто книги з бібліотек Південної України (Миколаєва, Одеси, Херсона), які зберігаються у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Представлено ...
1189247
  Якубовва Т. Провенієнції на книгах фонду англійської літератури НБУВ: до постановки проблеми вивчення та атрибуції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 37-42. – ISSN 2076-9326


  Мета статті надання книгознавчої історичної інформаціїпро книги й провенієнції на них що раніше не вивчалися, із фонду англійської літератури відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інститутукнигознавства НБУВ
1189248
  Афанасьєва З. Провенієнції на примірниках книгозбірні Київського комерційного інституту як джерело історії бібліотечного фонду // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2013. – № 7 (204). – С. 37-42. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена зібраним та про систематизованим даним про печатки та шрифтові суперекслібриси книгозбірні Київського комерційного інституту.
1189249
  Ціборовська-Римарович Провенієнції стародруків бібліотеки Бердичівського монастиря босих кармелітів як джерело до історії формування бібліотечного фонду // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 205-207. – ISBN 978-966-02-7706-9
1189250
  Якубова Т.А. Провенієнції теологічних видань - книгознавчі особливості // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 180-194
1189251
  Шамрай М.А. Провенієнції у виданнях Острозької та Дерманської друкарень (за матеріалами фонду Відділу стародруків ЦНБ АН України // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 48-53. – (Нова серія ; вип. 2)
1189252
  Кравчук М.И. Проверенная войной / М.И. Кравчук, М.Б. Погребинский. – Москва, 1985. – 173с.
1189253
  Русаков Г. Проверенные люди // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 1. – С.3-7. – ISSN 0012-6756
1189254
  Дочкал М. Проверено временем / М. Дочкал. – М, 1982. – 175с.
1189255
  Наумова Р. Проверено временем / Раиса Наумова, Лариса Данилова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 0869-4915


  Об организации работы Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки (Китай).
1189256
   Проверено на себе. – М, 1976. – 161с.
1189257
   Проверено на себе. – М, 1986. – 208с.
1189258
  Соболева Елена Проверено Сибирью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 146-149 : фото. – ISSN 1029-5828
1189259
  Намврин Г.Н. Проверено: мин нет! / Г.Н. Намврин, Е.М. Ткачук. – Москва, 1983. – 80 с.
1189260
  Вильмонт Е. Проверим на вшивость господина адвоката : Роман / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ, Астрель, 2004. – 351с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-022398-6
1189261
   Проверка. – К, 1984. – 224с.
1189262
   Проверка. – К, 1986. – 181с.
1189263
   Проверка аддитивности аналитического сигнала при определении суммарного содержания металлов с применением твердофазных реагентов / Е.А. Решетняк, В.Н. Шевченко, Н.А. Никитина, В.М. Островская, Я.А. Бондаренко, Ю.В. Холин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – C. 14-23. – ISSN 1991-0290


  Статистические 3s- и t-критерии, ранее применявшиеся лишь в спектрометрии растворов для выявления отклонений от аддитивности светопоглощения неразделенных смесей анали-тов, предложено использовать для проверки аддитивности аналитического сигнала в ...
1189264
   Проверка алиби. – Иркутск, 1988. – 37с.
1189265
  Шиканов В.И. Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел об убийстве / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1978. – 51с.
1189266
  Куценко Н.В. Проверка балансовой модели устойчивых продольных профилей балок / Н.В. Куценко, В.М. Московкин, А.Ю. Шостенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 95-99. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
1189267
  Громова О. Проверка без боя. Маркетинговый аудит бренда // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 4 (187). – С. 40-43
1189268
  Григорьев Ю.В. Проверка библиотечных фондов и каталогов. / Ю.В. Григорьев. – М, 1949. – 28с.
1189269
  Григорьев Ю.В. Проверка библиотечных фондов и каталогов. / Ю.В. Григорьев. – 2-е изд. – М, 1954. – 32с.
1189270
  Назаренко Н. Проверка боем / Н. Назаренко, 1959. – 49с.
1189271
  Грибков Ф. Проверка бухгалтерского отчета коммунального предприятия / Ф. Грибков. – Москва, 1955. – 68с.
1189272
  Багданавичюс Вилияндас Броняус Проверка гипотез и оценка параметров при ускоренных испытаниях : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Багданавичюс Вилияндас Броняус; Вильн. гос. ун-т им В.Капсукаса. – Вильнюс, 1978. – 16л.
1189273
  Цвейбак Я.И. Проверка достоверности отчетности предприятий / Я.И. Цвейбак. – М., 1990. – 239с.
1189274
  Петров П.А. Проверка доходов и расходов промышленных предприятий / П.А. Петров, Ю.Б. Козлов. – Москва, 1976. – 104с.
1189275
   Проверка законности и обоснованности приговоров. – К, 1991. – 238с.
1189276
  Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров / М.С. Строгович. – М., 1956. – 319с.
1189277
  Мотовиловкер Я.О. Проверка законности и особенности приговора / Я.О. Мотовиловкер. – Ярославль, 1975. – 39с.
1189278
  Дайри Н.Г. Проверка знаний и познавательная деятельность класса / Н.Г. Дайри. – М., 1960. – 159с.
1189279
   Проверка знаний и умений учащихся по географии : Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1978. – 143с.
1189280
  Енохович А.С. Проверка знаний и умений учащихся по физике в VI-VII классах / А.С. Енохович. – Москва, 1970. – 71 с.
1189281
  Федорова В.А. Проверка знаний с помощью карты : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 63-67 : Карти
1189282
  Батий Ю.Ю. Проверка знаний учащихся по географии / Ю.Ю. Батий. – Москва : Просвещение, 1966. – 64 с. : ил., карт.
1189283
  Гарданова Н.М. Проверка знаний учащихся по теме "Материки Южного полушария" : Методика и опыт.Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 60
1189284
  Постников А.В. Проверка знаний учащихся по физике: 6-7 классы : Дидакт. мат. / Пособие для уч-ля / А.В. Постников. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 208с.
1189285
  Афонина Г.М. Проверка знаний учащихся с помощью системы задач : Автореф... канд. пед.наук: 01.04.07 / Афонина Г.М.; Нучн.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М, 1976. – 24л.
1189286
   Проверка знаний, умений и навков учащихся при внутриучилищном контроле и инспектровании учебно-воспитательной работы в училищах профессионально-технического образования. – М, 1970. – 16с.
1189287
  Оноприенко О.В. Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в средней школе : Книга для учителя / О.В. Оноприенко. – Москва : Просвещение, 1988. – 128 с.
1189288
  Ерецкий М.И. Проверка знаний, умений и навыков учащихся техникумов / М.И. Ерецкий, Э.С. Пороцкий. – М., 1978. – 175с.
1189289
  Колкот Э. Проверка значимости. / Э. Колкот. – Москва, 1978. – 128с.
1189290
  Безруких П.П. Проверка и испытание вентильных систем возбуждения синхронных машин / П.П. Безруких, С.Н. Покровский. – Москва : Энергия, 1975. – 185 с. – Библиогр.: с. 182-183
1189291
  Каминский М.Л. Проверка и испытание электрических машин / М.Л. Каминский. – Москва, 1977. – 104 с.
1189292
  Бржозовский Г.И. Проверка и исследование корней тригонометрических уравнений в курсе математики средней школы и педагогического института : Автореф... канд. пед. (по методике математики)наук: / Бржозовский Г.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 18л.
1189293
  Веллер В.Н. Проверка и настройка систем регулирования конденсационных паровых турбин / В.Н. Веллер, Г.И. Шувалов. – Москва-Ленинград, 1945. – 76с.
1189294
   Проверка и оценка знаний в высшей школе. – Томск, 1969. – 201с.
1189295
  Коссая С.М. Проверка и оценка знаний учащихся вечерней (сменной) школы / С.М. Коссая. – М., 1963. – 40с.
1189296
  Эльчиян А.Г. Проверка и оценка знания учащихся в школе-интернате санаторного типа. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Эльчиян А.Г.; Ереван.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 30л.
1189297
  Тимофеев С.П. Проверка и ревизия хозяйственной деятельности строительных организаций и строек / С.П. Тимофеев, Л.И. Артемова. – М. : Госфиниздат, 1963. – 191 с.
1189298
  Тимофеев С.П. Проверка и ревизия хозяйственной деятельности строительных организаций и строек / С.П. Тимофеев, Л.И. Артемова. – М., 1964. – 191с.
1189299
   Проверка и утверждение программ реального времени. – Киев : Наукова думка, 1990. – 212 с.
1189300
  Юрков П.М. Проверка и учет знаний учащихся с помощью индивидуальных карточек-заданий / П.М. Юрков. – Москва, 1979. – 64 с.
1189301
  Лиханов Ф.Г. Проверка исполнения в работе местных Советов депутатов трудящихся. / Ф.Г. Лиханов. – М., 1959. – 72с.
1189302
  Колесников А.К. Проверка исполнения и ее значение в организационной работе КПСС. / А.К. Колесников. – Москва, 1955. – 48с.
1189303
  Финогеев П.В. Проверка исполнения сметы бюджетного учреждения / П.В. Финогеев. – М, 1956. – 88с.
1189304
  Почепа А.М. Проверка исправности электрорадиодеталей в домашних условиях / А.М. Почепа. – 2-е изд. – Одесса : Маяк, 1975. – 223 с.
1189305
  Ельяшкевич С.А. Проверка ламп в телевизорах / С.А. Ельяшкевич. – 3-е изд., доп. – Москва-Ленинград, 1963. – 96 с.
1189306
  Стрельцов Борис Проверка на двуногих : медпрактикум / Стрельцов Борис, Стручков Игорь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 130-134 : Фото
1189307
  Щербаков К.А. Проверка на деле / К.А. Щербаков. – Москва, 1979. – 208с.
1189308
  Столяров К.А. Проверка на прочность / К.А. Столяров. – М., 1985. – 384с.
1189309
  Аюпов А. Проверка на прочность экономики Кыргызстана в период мирового финансово-экономического кризиса // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 37-45. – ISSN 0207-3676
1189310
  Биленкин Д.А. Проверка на разумность / Д.А. Биленкин. – Москва, 1974. – 271с.
1189311
  Хельд В. Проверка на твердость / В. Хельд. – М, 1981. – 206с.
1189312
  Абрамов С.Н. Проверка обоснованности судебного решения вышестоящим судом по советскому праву / С.Н. Абрамов ; Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1950. – 132 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1189313
   Проверка организации работы судебных органов. – М, 1978. – 112с.
1189314
  Полторак А.Ф. Проверка отчислений в фонды экономического стимулирования / А.Ф. Полторак. – М., 1974. – 80с.
1189315
  Никифоров-Шехтман Проверка отчислений от прибыли предприятий и организаций в государственный бюджет / Никифоров-Шехтман. – М., 1956. – 100с.
1189316
  Хорошко В.О. Проверка правильности принятия решений беспилотных летательных аппаратов при распозновании объектов / В.О. Хорошко, Ю.Е. Хохлачева, С.В. Калантаевская // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.О. Оборський ; редкол.: Г.В. Ахмаметьєва, Т.О. Банах, П.І. Бідюк [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 8, № 4. – С. 285-294. – ISSN 2223-5744
1189317
  Хоменко Ф.В. Проверка признания убийцы // Следственная практика. – Москва, 1973. – Вып. 98. – С. 100-106
1189318
  Карельсон М.М. Проверка применимости электростатических моделей для некоторых процессов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Карельсон М.М.; Тарт. ГУ. – Тарту, 1975. – 24л.
1189319
  Заленский Ю.А. и др. Проверка прокурором гражданских дел в кассационные сроки / Ю.А. и др. Заленский. – М, 1987. – 30с.
1189320
   Проверка радиоизмерительных приборов.. – М., 1962. – 356с.
1189321
  Раевский В.А. Проверка регулирования разниц в ценах на продукцию пищевой промышленности / В.А. Раевский, Н.С. Майзус. – М., 1979. – 63с.
1189322
  Никоноров С.Ю. Проверка решений по делам об административных правонарушениях по новому законодательству Российской Федерации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.94-105. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1189323
  Мелналкснис А.В. Проверка связи : стихи / Арманд Мелналкснис ; авториз. пер. с лат. А.Налбандяна. – Москва : Советский писатель, 1981. – 80 с.
1189324
  Комаровский П.Е. Проверка смет по единым районным единичным расценкам (ЕРЕР-84) / Комаровский П.Е. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 143, [1] с.
1189325
  Бершидский А.Х. Проверка смет по укрупненным нормам. / А.Х. Бершидский, П.Е. Комаровский. – Москва, 1977. – 144с.
1189326
  Зверев А.Г. Проверка соблюдения трудового законодательства / А.Г. Зверев. – Москва, 1968. – 70с.
1189327
  Леман Э.Л. Проверка статистических гипотез / Э.Л. Леман. – М, 1964. – 498с.
1189328
  Леман Э. Проверка статистических гипотез : пер. с англ. / Э. Леман. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1979. – 408 с.
1189329
  Володин И.Н. Проверка статистических гипотез о типе распределения по малым выборкам : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Володин И.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 6л.
1189330
   Проверка судебных решений в социалистическом гражданском процессе. – М, 1989. – 299с.
1189331
   Проверка схем дискретной техники. – Рига, 1981. – 74с.
1189332
  Бродинг Р.А. Проверка точности определения пластовых скоростей и других сейсмических параметров / Р.А. Бродинг. – М, 1960. – 12с.
1189333
  Иванов А.И. Проверка усвоения курса физической географии в 5 классах. Из опыта работы. / А.И. Иванов. – Л., 1948. – 31с.
1189334
  Карацева И.К. Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий / И.К. Карацева, М.П. Правильщикова. – М., 1970. – 192с.
1189335
  Петренко В. Проверка финансового состояния компании. Financial due diligence / Владимир Петренко. – Киев : КІМО, 2003. – 128с. – ISBN 966-7451-82-8
1189336
   Проверка финансовой деятельности предприятий совнархозов. – М, 1961. – 264с.
1189337
  Нариманова Е.В. Проверка целостности цифрового сигнала : монография / Нариманова Е.В. – Донецк : Цифровая типография, 2011. – 180 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 104-117
1189338
  Тульчинский Л.Й. Проверка цеховых и общезаводских расходов промышленного предприятия. / Л.Й. Тульчинский. – М., 1956. – 112с.
1189339
  Мальсткий Маркиян Проверки субъектов отельной деятельности / Мальсткий Маркиян, Довбуш Алексей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 34-40 : фото
1189340
  Озирный В.Г. Проверку ведет группа / В.Г. Озирный. – М., 1985. – 64с.
1189341
  Можаева В.О. Проверочные материалы по русскому языку. / В.О. Можаева, О.К. Шватченко. – М, 1978. – 83с.
1189342
  Громцева С.Н. Проверочные работы по литературе в 8-10 классах / С.Н. Громцева. – М. : Просвещение, 1982. – 128 с.
1189343
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по неорганической химии : Дидактический материал для 9 класса / Н.П. Гаврусейко. – М., 1990. – 61с.
1189344
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по неорганической химии : Дидактический материал для 8 класса / Н.П. Гаврусейко. – Москва, 1990. – 61с.
1189345
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии / Н.П. Гаврусейко. – М., 1988. – 47с.
1189346
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии / Н.П. Гаврусейко. – 2-е изд. – М., 1991. – 47с.
1189347
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии : Дидакт. материал для 8-го кл. / Н.П. Гаврусейко. – 2-е изд. – М., 1992. – 61 с.
1189348
  Глориозов П.А. Проверочные работы по химии для 7-8 классов : дидакт. материал : пособие для учителя / Глориозов П.А., Рысс В.Л. – 7-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 49 с.
1189349
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для 7 - 8 классов / П.А. Глоризов, В.Л. Сморгонская. – 2-е изд. – М, 1967. – 16с.
1189350
  Глориозов П.А. Проверочные работы по химии для IX-X классов : дидакт. материал / П.А. Глориозов, В.Л. Рысс; Глоризов П.А., Рысс В.Л. ; Акад. пед. наук СССР, Науч.-исслед. ин-т содерж. и методов обучения. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1971. – 112 с.
1189351
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для IX-X классов : дидакт. материал / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс; Глориозов П.А., Рысс В.Л. – 4-е изд. – Момква : Просвещение, 1978. – 109 с.
1189352
  Глориозов П.А. Проверочные работы по химии для IX-X классов : дидакт. материал : пособие для учителей / Глориозов П.А., Рысс В.Л. – 5-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 111 с.
1189353
  Жуков П.Н. Проверочные работы по химии для IX-X классов : дидакт. материал : пособие для учителя / Жуков П.Н., Рысс В.Л. – Москва : Просвещение, 1985. – 64 с.
1189354
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для IX - X классов / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс. – 3-е изд. – М, 1974. – 111с.
1189355
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для VII-VIII классов : метод. указания / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс; Глориозов П.А., Рысс В.Л. ; Акад. пед. наук СССР, Науч.-исслед. ин-т содерж. и методов обучения. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1973. – 46 с.
1189356
  Покидова Елена Проверяем деловых партнеров : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 36-39 : Фото
1189357
  Дементьев В.В. Проверяется жизнью / В.В. Дементьев. – Москва, 1988. – 61с.
1189358
  Цинговатов И.А. Проверяй и направляй работу своего кооператива. / И.А. Цинговатов. – М, 1927. – 36с.
1189359
  Гейдельберг Л.И. Проверяй себя сам! / Л.И. Гейдельберг, М.Я. Микулинская. – М., 1969. – 412с.
1189360
  Шелупанов А. Проверяя, доверяй. Исполнители грантов не видят нужды в объемных отчетах // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 марта (№ 9)


  Присутствие Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в списке победителей конкурса по поддержке программ стратегического развития вузов, состоявшегося в конце минувшего года, вряд ли кого-либо удивило. ...
1189361
  Годынская И.Н. Проверь сам себя! / И.Н. Годынская. – М, 1977. – 176с.
1189362
  Рысс В.Л. Проверь свои знания по неоргаанической химии / В.Л. Рысс. – Москва, 1981. – 96 с.
1189363
  Потапов В.М. Проверь свои знания по органической химии / В.М. Потапов, И.Н. Чертков. – 2-е изд., перераб. – М., 1986. – 143с.
1189364
  Русаков Н.Н. Проверьте ваши часы... / Н.Н. Русаков. – М., 1966. – 64с.
1189365
  Городникова М.Д. Проверьте свои знания и умения / М.Д. Городникова, А.Л. Карлин. – М., 1986. – 170с.
1189366
  Чудовский А.Н. Проверьте свои знания по геометри / А.Н. Чудовский, Л.А. Сомова. – М, 1987. – 95с.
1189367
  Гладкий Г.Ю. Проверьте свои знания по физике / Г.Ю. Гладкий. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 184 с.
1189368
  Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности / Г.Ю. Айзенк. – Москва : Мир, 1972. – 176с.
1189369
  Айзек Г.Ю. Проверьте свои способности / Г.Ю. Айзек. – Москва : Педагогика-Пресс, 1992. – 173, [2] с.
1189370
  Жеромський С. Провесінь / С. Жеромський. – Харків, 1930. – 291с.
1189371
  Низовий І.Д. Провесінь / І.Д. Низовий. – К., 1971. – 80с.
1189372
  Міхале А. Провесінь / А. Міхале. – Київ, 1976. – 367с.
1189373
   Провесінь. – Дніпропетровськ, 1978. – 142с.
1189374
  Сироватський В.М. Провесінь / В.М. Сироватський. – К, 1991. – 266с.
1189375
  Білик О. Провести ніч із книжкою: в Японії набувають популярності хостели-бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 41-42
1189376
  Юэнн Ю. Провести пятницу : роман / Юлия Юэнн ; [ил. Ю. Юэнн]. – Киев : Саммит-Книга, 2016. – 294, [2] с. : ил. – (С книгой - по жизни!). – ISBN 978-617-7434-03-9
1189377
  Воронин В.Н. Проветривание металлических рудников после взрывных работ / В.Н. Воронин, Л.Д. Воронина. – Москва-Ленинград
1. – 1943. – 64с.
1189378
  Воронин В.Н. Проветривание металлических рудников после взрывных работ / В.Н. Воронин, Л.Д. Воронина. – Москва-Ленинград
2. – 1946. – 106с.
1189379
  Ермоленко М. Проветривание рудников / М. Ермоленко. – М, 1950. – 240с.
1189380
  Жеромський С. Провєсна / С. Жеромський. – Київ : Дніпро, 1965. – 278с.
1189381
  Ракін О. Провиддя мислителя. 12 березня виповнилося 120 років від дня народження В.І. Вернадського // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1983. – № 3 (517), березень. – С. 12-13. – ISSN 0130-1632
1189382
  Кравченко Я. Провидиця Кассандра...у творчій долі Стефанії Шабатури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 32
1189383
  Зобенко М. Провидіння : Художньо-біографічний нарис // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 130-141. – ISSN 0131-2561
1189384
  Стівенсон Роберт Луїс Провидіння й гітара : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 1. – С.144-159. – ISSN 0208-0710
1189385
  Зборовський А. Провина - на всіх. В Ірпені відзначили 120-річний ювілей Максима Рильського і... знищили його будинок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 31 липня (№ 135/136). – С. 12
1189386
  Немет Л. Провина : роман / Л. Немет. – К., 1987. – 446с.
1189387
  Столяр М.Б. Провина Едипа: забутий висновок стародавнього міфу (етико-філософський аналіз) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Автором виявляється специфіка етико-філософського аналізу міфологічного знання.
1189388
  Залізняк Л. Провини УПА перед українцями та їхніми сусідами за Я. Грицаком // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 1/2 (219/220). – С. 45-47
1189389
  Буров А.А. Провиноградная кислота и ее участие в образовании аланина в организме дубового шелкопряда : автореф. дис. ... наук / Буров А. А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 6 с.
1189390
  Кочетов В.П. Провинциал / В.П. Кочетов. – Москва, 1977. – 256с.
1189391
  Мелихов А.М. Провинциал / А.М. Мелихов. – Л, 1986. – 285с.
1189392
  Журавлев В. Провинциал без комплексов // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 36-53


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1189393
  Журавлев Василий Провинциал без комплексов : большое путешествие / Журавлев Василий, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 36-53 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1189394
  Зискин Я. Провинциалка / Я. Зискин. – Тамбов, 1947. – 11с.
1189395
  Скворцова Г.Г. Провинциалка в большом городе. / Г.Г. Скворцова. – Петрозаводск, 1991. – 227с.
1189396
  Прево М. Провинциалка. Стыдливость / Морис Ренар ; пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 31 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 65)
1189397
  Ардашев П.Н. Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка : 1774-1789. Провинциальные интенданты / Павел Ардашев. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Т. 2. – 1906. – XXII, 734 с. – В кн. № 116936 отсутствуют стр.529-624, в экз. № 116936 отсут. с. 625-734
1189398
  Ардашев П.Н. Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка. : 1774-1789. Провинциальные интенданты. Историческое исследование преимущественно по архивным данным / Павел Ардашев. – С.-Петербург : Тип. "В.С. Балашев и К"
Т. 1. – 1900. – XVI, 658 с.
1189399
  Бурмистрова Л.П. Провинциальная газета в эпоху русских просветителей. (Губернские ведомости Повольжья и Урала 1840-1850 гг.) / Л.П. Бурмистрова. – Казань, 1985. – 140с.
1189400
  Буачидзе К.М. Провинциальная девушка : комедия в 3-х д. / К.М. Буачидзе; пер. с груз. – Москва : Искусство, 1957. – 99 с.
1189401
  Классен Е. Провинциальная жизнь : (Ольский). Описательный роман XIX века. – Москва : В тип. Николая Степанова
ч. 1. – 1843. – 309 с.
1189402
  Классен Е. Провинциальная жизнь : (Ольский). Описательный роман XIX века. – Москва : В тип. Н.Степанова
ч. 2. – 1843. – 205, 16 с.
1189403
  Брыкин Н.А. Провинциальная идея / Н.А. Брыкин. – Ленинград : Советский писатель, 1935. – 304 с.
1189404
  Атанасов Г. Провинциальная история : роман / Герчо Атанасов ; пер. с болг. А. Собковича ; Предисл. Н. Смирновой ; худож. С.Г. Чернышов. – Москва : Прогресс, 1981. – 311 с. : ил.
1189405
  Цвелентьев Максим Провинциальная Швейцария. Исповедь пробитого лыжника : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 28-38 : Фото
1189406
  Матисон А.В. Провинциальное духовенство России в XVIII в.: история и генеалогия клириков Осташкова // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 4 (64). – С. 76-82. – ISSN 2070-9773


  В статье на основе документов Российского государственного архива древних актов и Гос. архива Тверской обл. осуществляется комплексное исследование истории и генеалогии священно-церковнослужителей небольшого центра Тверской епархии - г. Осташкова в ...
1189407
  [Полторацкий А.М.] Провинциальные бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова. – Москва : В тип. Н. Степанова
Ч. 1. – 1836. – IV, 263 с. – Экз. деф., в конце книги повреждены с. 209-263
1189408
  Есенский Я. Провинциальные рассказы / Я. Есенский. – М, 1958. – 272с.
1189409
  Лучицкий И.В. Провинциальные собрания во Франции при Людовике XVI и их политическая роль : [Публ. лекция, чит. 25 февр. 1879 г...] / [Соч.] И.В. Лучицкого. – Киев : В университ. тип. (И.И. Завадского), 1879. – [2], 40 с. – Отд. отт. из: Университетские известия. 1879 г.


  На обл. № 41428 надпись: С. Чегуновой. Киев. 18 III/28 80 г.
1189410
  Самсонов Л. Провинциальный актер / Л. Самсонов. – 735-775с.
1189411
  Слезин А.А. Провинциальный комсомол в системе взаимоотношений советсткого государства и русской православной церкви (1940-е - начало 1960-х гг.) / А.А. Слезин, А.А. Беляев // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 22-29. – ISSN 1812-8696
1189412
  Белинский В.А. Провинциальный публицист-мечтатель : сборник газетных и журнальных статей (за время с 1876 по 1892 г.) В.А. Белинского : с прилож. двух писем к нему: И.С. Тургенева и И.С. Аксакова. – С.-Петербург : Тип. А. Мучника, 1894. – 271 с.


  На обл. надпись: Владимиру Георгиевичу Морселю на память от автора 19 апр. 94 г.
1189413
  Васильчиков С.А. Провинциальный роман / С.А. Васильчиков. – Тула, 1980. – 288с.
1189414
  Богданов Е.Ф. Провинциальный роман / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1990. – 222с.
1189415
  Потанин В.Ф. Провинциальный человек / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1987. – 381с.
1189416
  Константинов М.М. Провинции благородных металлов / М.М. Константинов. – М., 1991. – 167с.
1189417
   Провинция-3 : Сб. поэтов г.Запорожье. – Киев : Поезія, 1998. – 140с. – ISBN 966-7116=37-9
1189418
  Джумаев Н. Провинция : роман / Нариман Джумаев; авториз. пер. с туркм. Г.Ковалевича. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 253 с.
1189419
  Филиппович С А. Провинция / С А. Филиппович. – М, 1982. – 268с.
1189420
  Зараев М. Провинция / М. Зараев. – Москва, 1991. – 46с.
1189421
   Провинция. – К, 1997. – 116с.
1189422
  Кочетова Н.С. Провинция в творчестве Салтыкова-Щедрина / Н.С. Кочетова. – Рязань, 1975. – 139 с.
1189423
  Володарский Л Провинция Вселенной / Л Володарский. – Москва, 1991. – 111с.
1189424
  Штольц К. Провинция империи // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 27 (108), 29 июля 2016. – С. 16-20. – ISSN 2305-3364


  В оккупированном Россией Крыму ждут всего и сразу: моста, туристов, денег, инфраструктурных проектов и счастья. И не получают ничего, кроме выросших пенсий, поднявшихся цен и памятников имперскому прошлому России.
1189425
  Винченцо Валерио Провинция Прованса : Прованс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 82-89 : фото. – ISSN 1029-5828
1189426
  Вендт В.П. Провитамин и витамин Д. Исследование природных ресурсов, содержания в биол. объектах, нативных и искусств. комплексов с белками и некоторых вопросов синтеза и биосинтеза. : Автореф... д-ра бтол.наук: / Вендт В.П.; Акад. наук УССР. – Киев, 1961. – 27л.
1189427
  Чекаль Л.А. Провіденціалізм / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 307. – ISBN 966-642-073-2
1189428
  Калакура Я.С. Провіденціалізм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 287-288
1189429
  Баняс Н. Провіденціальна функція снів у прозі Сільві Жермен // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 9-14. – ISBN 966-638-152-4
1189430
  Роговий Ф.К. Провідини / Ф.К. Роговий. – Київ, 1973. – 58с.
1189431
  Нікітін В.М. Провідна ідея нервізму у вченні І.П. Павлова про травлення : Стенограма публічної лекції / В.М. Нікітін. – Київ, 1954. – 28 с.
1189432
  Іваницька А.Г. Провідна ідея християнського віровчення - спасіння як свобода // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.29-36. – ISSN 1728-3671
1189433
  Васильєв І.В. Провідна ланка науково-технічного прогресу. / І.В. Васильєв. – Київ, 1973. – 47с.
1189434
  Нагребельний В.П. Провідна наукова юридична установа держави ( до 55-річчя Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.3-12
1189435
  Лопаєва Д.Т. Провідна революційна сила сучасності / Д.Т. Лопаєва. – К, 1972. – 62с.
1189436
  Степко О.М. Провідна роль Департаменту публічної інформації в інформаційній структурі ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-21. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто діяльність найважливішого з підрозділів інформаційної структури ООН - Департаменту Публічної Інформації. Проаналізовано цілі, форми та методи його роботи, досліджено структуру Департаменту. Надано корисні поради щодо покращення діяльності ...
1189437
  Ємець Т. Провідна роль етнографії в українському національному відродженні XIX століття // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 93-99. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Значне поширення українознавчих етнографічних досліджень у ХІХ ст. відбулося внаслідок посилення суспільної течії “українофільства” та стало засадничим чинником подальшої структуризації українського руху". Значительное распространение ...
1189438
   Провідна роль київської цивілістичної школи в науці цивільного права України // Київська школа цивілістики : до 175 - річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2009 / КНУТШ, Юрид. ф-т, К-ра цивільного права ; за ред. Р.А. Майданика ; [редкол. : Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2009. – С. 123-199. – ISBN 978-966-2183-63-4


  Наука цивільного права України: поняття, предмет, методологія. Українська цивілістика дореволюційного і радянського періодів. Сучасна вітчизняна цивілістика: наукові центри, напрями і тенденції.
1189439
  Антонюк Л.Л. Провідна роль Китаю у глобальних мережах сектору високих технологій: нова реальність та сучасні виклики / Л.Л. Антонюк, Н.І. Черкас // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 14-22. – ISSN 2306-6806
1189440
  Лобанова Л.С. Провідна роль Національної академії наук України в системі підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 46-59. – ISSN 0374-3896
1189441
  Семененко М.П. Провідна роль російської науки у творчій співдружності російських і українських учених / Семененко М.П. – Київ, 1954. – 11 c. – Окр. відб. з "Вісника АН УРСР" № 4, 1954 [30-42] c.
1189442
  Купрій В.Д. Провідна роль світового робітничого класу / В.Д. Купрій, Ю.М. Хрущ. – К, 1973. – 48с.
1189443
  Предборський В.А. Провідна функція тіньового парасуспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 3-7
1189444
   Провідне наукове видання святкує ювілей : [до 50-річчя журналу "Економіка України"] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-27. – ISSN 0131-775Х
1189445
  Лютий О.П. Провідний вчений в галузі металургійних основ (до 100-річчя А.М. Макари) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 82-92
1189446
  Лоссовський І.Є. Провідний досвід модернізації та індустріалізації: 50 річниця незалежності республіки Сінгапур // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 20-28. – ISBN 978-966-02-7953-7
1189447
  Скрипник Г. Провідний етнологічний осередок Української академії наук 20-х років XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 6-74. – ISSN 2313-8505
1189448
  Копійка В.В. Провідний науковий та експерементальний центр [Інститут Міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 7
1189449
  Макаєв М.В. Провідний світовий досвід "позеленення" національних господарств (на прикладі Німеччини і Данії) // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне, 2013. – Вип. 19, № 1. – С. 192-200
1189450
  Скляр В.М. Провідний учений України у галузі історії науки 1 техніки (До 70-річчя Олега Ярославовича Пилипчука) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (97). – С. 140-141. – ISSN 0374-3896


  1995-96 - завідуючий відділом історії науки і освіти Інституту українознавства Київського універстетуту.
1189451
  Шейко В. Провідний центр вищої культурологічно-мистецької та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні : [до 80-річчя Харківської державної академії культури] / Василь Шейко, Микола Каністратенко, Наталія Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 8 (157). – С. 22-26


  Висвітлено історію, досягнення, проблеми і перспективи освітньої та наукової діяльності Харківської державної академії культури - фундатора, провідного центру вищої культурологічно-мистецької і бібліотечно-інформаційної освіти, головної наукової ...
1189452
  Черниш Н. Провідник духовності українського народу // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 148-159. – ISBN 978-966-441-556-6


  Євген Дометійович Онацький — український науковець, громадський діяч, журналіст, енциклопедист. Професор Вищого Східного інституту в Неаполі та Римського університету ла Сап"єнца. Дійсний член Української вільної академії наук, Наукового товариства ...
1189453
  Глизь І. Провідник європейського українства // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 18-25. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
1189454
  Жадько В. Провідник і провідництво в освітній діяльності / В. Жадько, П. Бідзіля // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 86-98. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1189455
  Янковська Ж. Провідник ідеї згуртування українства // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 214-217. – ISBN 966-7060-92-6


  Максимович М. - С. 215, 216.
1189456
  Гардашук Т. Провідник Нового Просвітництва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 168). – С. 9


  Пам"яті вченого, викладача громадського діяча Ярослава Мовчана.
1189457
  Козловська В. Провідник по археологічному відділу Всеукр.Історичного музею ім.Т.Шевченка у Київі / В. Козловська. – К, 1928. – 40с.
1189458
   Провідник по Археологічному відділу Полтавського Народного Музея з коротким описом передісторичного життя на Полтавщині. – Полтава, 1919. – 25с.
1189459
   Провідник по місту "Одеса" на 1933 рік. – Одеса, 1933. – 56с.
1189460
  Антонов Д.Ю. Провідник по художньому відділу музею / Д.Ю. Антонов, М.С. Сівайов. – Житомир : Літо-друк, 1931. – 93 с.
1189461
  Стельмащук Г. Провідник сакрального мистецтва // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-103. – ISSN 0130-1799


  Художник Роман Василик
1189462
  Тинченко Я. Провідник сірожупанників // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 40 (308). – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Бойовий шлях організатора Сірожупанної дивізії та отамана повстанців на Лівобережній Україні Івана Перлика.
1189463
  Шулікін Д. Провідник технологічного підприємництва і популяризатор науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 8 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Візит професора університету "Техніон" (м. Хайфа, Ізраїль), лауреата Нобелівської премії 2011 року в галузі хімії Деніеля Шехтмана у НТУУ "Київський політехнічний інститут". "Освіта України" зібрала найцікавіші думки професора а також деякі факти про ...
1189464
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість / В.Г. Большак. – Київ : Веселка, 1970. – 239 с.
1189465
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість / В.Г. Большак. – Київ, 1977. – 215 с.
1189466
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість / В.Г. Большак. – Київ : Веселка, 1983. – 202 с.
1189467
  Большак В.Г. Провідник у безодню. / В.Г. Большак. – К, 1962. – 136с.
1189468
  Панченко В. Провідник у світ Скіфії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 13 (230). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Від мордовських таборів поета й археолога Бориса Мозолевського врятувала золота пектораль
1189469
  Кулик Н. Провідник українства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)
1189470
  Чорномаз В. Провідник українського руху на зеленому клині (до 125-річчя від дня народження та 65-річчя смерті Юрія Глушка-Мови) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 202-205. – ISBN 966-7060-92-6
1189471
   Провідник української педагогіки А.С. Макаренко / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 271-323. – ISBN 978-617-7480-55-5


  Макаренко Антон Семенович (1888-1939) - російський радянський письменник та педагог, один із засновників системи дитячо-підліткового виховання.
1189472
   Провідник чи лідер? / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 159-166. – ISBN 978-617-7480-55-5
1189473
   Провідники духовності в Україні : Довідник. – Київ : Вища школа, 2003. – 783с. – ISBN 966-642-207-7
1189474
  Павлюк М. Провідники економічного відродження в Галичині - Євген Олесницький і Остап Нижанківський / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 10-11


  До 150-річчя створення товариства "Просвіта" в Галичині.
1189475
   Провідники змін / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 138-148. – ISBN 978-617-7480-55-5
1189476
  Шумов В. Провідники партійних директив / В. Шумов, П. Бесмертный. – Київ, 1947. – 16с.
1189477
   Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов [та ін.] ; за ред. проф. І.Т. Богданова ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ : Освіта України, 2017. – 367, [1] с. – Алф. покажч.: с. 363-367. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7480-55-5
1189478
   Провідництво та релігія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 92-97. – ISBN 978-617-7480-55-5
1189479
   Провідництво: копія дискурсу про лідерство чи українська соціальна інновація? / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 35-64. – ISBN 978-617-7480-55-5
1189480
  Черезова І. Провідницькі ідеї В. К. Демиденка: погляд у майбутнє // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 192-198. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1189481
  Огуй О. Провідні англісти та американісти України сьогодення // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 38-48. – ISSN 2411-6548
1189482
  Руденко М.В. Провідні аспекти публічного адміністрування у Німеччині // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 41. – С. 250-260. – ISSN 1993-0941
1189483
  Терепищий С.О. Провідні вектори інтернаціональних змін в структурі сучасного університету: опозиція культури та виробництва // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 319-323. – ISSN 2076-1554


  Статья присвячена науковому аналізу сучасних трансформацій університету в контексті глобалізації.
1189484
  Афанасьєва О.О. Провідні види антропогенної діяльності з трансформації рельєфу території України // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 95-102. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1189485
  Івченко І. Провідні вітчизняні ботаніки-дендрологи на межі XIX і XX ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 453-464. – ISBN 966-02-2115-0
1189486
   Провідні властивості заміщених кобальтатів у системі Li-La-Ba-Co-O / С.А. Неділько, І.В. Фесич, О.Г. Дзязько, В.О. Дрозд, І.Л. Багінський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 3/4. – С.24-28. – ISSN 0041-6045


  Вивчено процеси фазоутворення в системі Li-La-Ba-Co-О. Методами ІЧ-спектроскопії та термогравіметричного аналізу встановлено, що взаємодія між оксидами відбувається дуже повільно і лише вище 800 °С спостерігається утворення складних оксидів. ...
1189487
  Литвин І.В. Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних кластерів країн світу у період глобальних трансформацій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 179-191. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто кластерний підхід як один із дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності ВНЗ, регіонів їх розташування та країн загалом в умовах глобалізації. Визначені фактори досягнення ефективної взаємодії у межах інноваційно-технологічних ...
1189488
   Провідні вчені Західного регіону України ( : (Економіка та право). – Львів, 2003. – 248с.
1189489
  Хаджиміті К.А. Провідні держави світу у 20–30-х рр.ХХ ст. Всесвітня історія. 10-й клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 15-17
1189490
  Бокотей М. Провідні дизайнери українського гутного скла др. пол. XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 248-261. – ISSN 0236-4832


  У статті подано стислий опис проектної творчості провідних дизайнерів українських підприємств-скловиробників другої половини ХХ ст. — vайстрів-гутників та професійних художників. На прикладі найпопулярніших тиражних зразків гутної продукції двох ...
1189491
  Василик І. Провідні діячі української спільноти в Аргентині // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1997. – 1997. – С. 185-187. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 80)
1189492
  Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства : (З приводу книги П. Зайцева: "Життя Тараса Шевченка", Львів, 1939) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 62-88. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
1189493
  Кремина А.Р. Провідні жіночі образи у романі Ч. Діккенса "Великі сподівання" // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 115-118. – ISBN 978-966-921-000-5
1189494
  Ковтун Т.І. Провідні завдання інтелектуального виховання студентів агротехнічного коледжу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 126-133. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті на підгрунті аналізу психолого-педагогічних досліджень визначається сутність інтелектуального виховання студентів, конкретизуються особливості та обгрунтовуються провідні завдання інтелектуального розвитку майбутніх фахівців агротехнічних ...
1189495
  Партицький О.О. Провідні ідеї в письмах Тараса Шевченка / Студіум Ом. Партицького. – У Львові (Львів) : З дpук. Ставpопиг. Ин-ту під заpядом С. Гучковского, 1872. – XXIV, 32 с.


  Розд. кн.: Житє Таpаса Шевченка [пеpедм.]; Шевченко яко поет; Шевченко и Укpаїна; Шевченко пpотив цаpів-деспотів; Шевченко пpотив панів; Шевченко пpотив пеpевеpтнів; Шевченко пpотив цеpкви-домовини; Шевченко о пpосвіті. - В кн. також уpив. з публіцист. ...
1189496
  Гирич І. Провідні ідеї української історіографії XIX ст. в порівнянні з такими ж ідеями російської і польської історіографій та суспільною опінією // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 108-112. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1189497
  Лущик Ю. Провідні компоненти професійної підготовки майбутніх аграріїв у ВНЗ Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 3 (67). – С. 274-284. – ISSN 2312-5993
1189498
  Абрамкіна Н.В. Провідні концепти американського символічного літературознавства (на матеріалі творчого доробку С. Лангера) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Абрамкіна Наталія Валеріївна ; Севастопол. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2005. – 188 л. – Бібліогр.: л.153-188
1189499
  Ямчук П. Провідні морально-етичні концепти європейського досвіду державотворення в XX столітті: Войцех Ярузельський, Маргарет Тетчер (приклади до осмислення в державотворчій та суспільнотворчій стратегії сучасної України) // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 38. – С. 51-60. – ISSN 2075-1443
1189500
  Дайоглу Р.Р. Провідні мотиви в поезії Кемтера Юсуфа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 92-99
1189501
  Борисенко Н. Провідні мотиви й композиція збірки Олеся Гончара "Японські етюди" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 151-160. – ISSN 2312-6809
1189502
  Лінійчук Т. Провідні мотиви роману "Провина зірок" Джона Гріна // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень 2019. – С. 12-15
1189503
  Трофимчук М. Провідні мотиви та ідеї латиномовної літератури XVI- XVIII ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (643). – С. 18-25. – ISSN 0236-1477
1189504
  Гавриш І.П. Провідні мотиви творчості М.М. Цуканової (на матеріалі малої прози письменниці) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 301-306
1189505
  Левченко С.М. Провідні напрями історіографії оперативно-службової діяльності радянської військової контррозвідки в Україні в 1941-1945 роках // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (36). – С. 147-162. – ISSN 2707-1383
1189506
  Черненко М.Л. Провідні напрями родинного виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 260-261. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1189507
  Чистякова І. Провідні напрями розвитку інклюзивної освіти на сучасному етапі: досвід зарубіжних країн // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 59-70. – ISSN 2312-5993
1189508
  Коваленко Ю.О. Провідні напрями співпраці України з міжнародними туристичними установами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 127-130. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1189509
  Фастівець А. Провідні наукові ідеї до дослідження проблеми формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації / А. Фастівець, М. Шелешко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 66-73. – ISSN 2075-1478
1189510
  Гладкий О.В. Провідні наукові концепції формування кластерної теорії в туризмі / О.В. Гладкий, О.А. Скляров // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 3-11. – ISSN 2308-135X
1189511
  Колесникова В.Ф. Провідні образи та мотиви ранньої творчості Василя Стуса // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 8 (228). – С. 8-12.
1189512
  Стрюк Л. Провідні ознаки поетики повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 204-208
1189513
  Стрюк Л. Провідні ознаки поетики роману Ю. Яновського "Вершники" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 188-197
1189514
  Біла Л. Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 16-19. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано представництво провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України в мережі Інтернет.
1189515
  Бондаренко Л.І. Провідні педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 141-148. – ISSN 2227-2844


  Обгрунтування провідних педагогічних умов формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.
1189516
  Опанасюк О.П. Провідні поняття постмодернізму у світлі інтенціоналізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 226-235. – ISSN 2225-7586
1189517
  Сиско Н.М. Провідні принципи професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 136-152. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
1189518
  Парпан У.М. Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 62-71. – ISSN 2524-101X


  Визначено, що нагальна потреба у модернізаційних зрушеннях у вищій школі вимагає концептуального вдосконалення системи освіти і професійної підготовки фахівців у таких напрямках: 1) формування ставлення до людини як мети соціального прогресу, а не ...
1189519
  Борисова А.О. Провідні принципи формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 80-84. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті висвітлено актуальність формування професіоналізму і майстерності майбутнього викладача вищої школи, особливо методичної компетентності. На підставі проведеного аналізу науково-педагогічних джерел окреслено провідні принципи формування ...
1189520
  Радзієвський В. Провідні резонансні субкультури як другий мейнстрим у культурі і як важливі показники стану суспільства // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 40-43
1189521
  Пилипенко Р.Є. Провідні риси інституційних форм сучасного німецькомовного економічного спілкування // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 87-91
1189522
  Молодецький А.Е. Провідні риси мережі бальнеологічних і бальнеогрязьових курортів країн Причорномор"я / А.Е. Молодецький, Г.О. Пишна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 82-98 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1189523
  Родименко І. Провідні світові тенденції у трансформації освітньої системи // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 98-112. – ISSN 2077-1827


  "В даній статті автором детально розглянуто провідні світові тенденції у трансформації освітньої системи з позицій компаративного аналізу".
1189524
  Шабловський Б.Й. Провідні сорти плодових культур УРСР / Б.Й. Шабловський. – К.-Х., 1937. – 161с.
1189525
  Штефан Л. Провідні суб"єкти організації соціально-педагогічної діяльності в Україні в 20-ті - першій половині 30-х рр. ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-38. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено провідних суб"єктів (брати і сестри соціальної допомоги, вихователі-обстежувачі, педагоги-соціологи, інспектори соціального виховання, асистенти та завідувачі кабінетів соціальної педагогіки, інструктори з охорони дитинства, ...
1189526
  Бочарніков Д. Провідні субкультури України: правовий дискурс / Д. Бочарніков, В. Радзієвський // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 52-56
1189527
  Подковирофф Н. Провідні суперечності професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 129-138. – ISSN 2312-5993
1189528
  Рибіна Н. Провідні та периферійні ознаки ритмічної структури англійського мовлення українських білінгвів / Н. Рибіна, О. Лотоцька // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 55-61


  Досліджено просодичну інтерференцію в процесі актуалізації ритмічної структури англійського мовлення. У результаті фонетичного дослідження було визначено провідні та периферічні ознаки мовлення українських білінгвів.
1189529
  Іванов В.Ф. Провідні телевізійні канали України під час парламентських виборів 2007 р. / В.Ф. Іванов, Н.В. Костенко // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 19-21
1189530
  Сапсаєнко Л. Провідні теми, мотиви й образи у драматургічних творах Бориса Грінченка // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 30-35. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1189531
  Мельничук О.М. Провідні тенденції модерністської культури України початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 9-17. – ISSN 2225-7586
1189532
  Павко Л.Ф. Провідні тенденції становлення та розвитку педагогічної думки в Університеті Св. Володимира в імперську добу // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 169-171. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
1189533
  Волкова Н.В. Провідні тенденції та психолого-педагогічні умови формування професіоналізму інженера-педагога у галузі харчових технологій в системі університетської освіти // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 64-78. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
1189534
  Запорожченко О.Ю. Провідні тенденції у формуванні об"ємно-планувальних рішень екоготелів / О.Ю. Запорожченко, С. Волощук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 37-48 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
1189535
  Андрєєва С.В. Провідні тенденції українського ВІА-стилю в 70-х роках XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 254-260
1189536
  Обух Л.В. Провідні тенденції української музичної освіти західної діаспори (початок XX - XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Обух Людмила Василівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1189537
  Шкрібляк М. Провідні тенденції церковно-релігійного життя українців періоду німецько-фашистської окупації / М. Шкрібляк, Ю. Міський // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці, 2017. – № 16. – С. 164-177. – ISSN 2310-0923
1189538
  Любовець О. Провідні українські політичні партії в Центральній Раді та їх регіональний вплив // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 238-247. – ISBN 966-7060-54-1
1189539
  Василевський М. Провідні ухвали особливої колегії вищої контролі в земельних спорах / Зібрав М. Василевський ; Поясн. до ухвал проф. М. Гершонова, за ред. Д. Каплана. – Харків : Всеукр. сільсько-госп. вид. "Радянський селянин", 1928. – 151 с.
1189540
  Романенкова Ю.В. Провідні фактори формування мистецтва першої школи Фонтенбло // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 253-260


  Школа Фонтенбло - загальна назва мистецького угруповання, яке працювало за замовленнями королів Франції 16 ст. - на поч. 17-го і базувалась в майстернях замку Фонтенбло. Виконувало замовлення в різних галузях мистецтва - від живопису і архітектури до ...
1189541
  Волобуєва А. Провідні фейлетоністи київської преси кінця XIX - початку XX ст. / Анастасія Волобуєва // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 7-9
1189542
  Мушкудіані Олександра Олександрівна Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина 19 ст.) : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.05 / Мушкудіані О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с.
1189543
  Мушкудіані Олександра Олександрівна Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина 19 ст.) : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.05. / Мушкудіані Олександра Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 195 л. – Бібліогр.: л. 191-195
1189544
  Воскобойнікова Ю. Провідні церковно-хорові колективи Харкова: сучасний стан та перспективи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 63-73. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
1189545
  Вежновець Т.А. Провідні чинники впливу на стан соціально-психологічного клімату в колективі медичних працівників // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Т. 22, № 2. – С. 133-140. – ISSN 2307-0404
1189546
   Провідні чинники формування поля забруднення грунтових вод під впливом металургійного виробництва (на прикладі Дніпровського металургійного заводу) / В. Долін, Є. Яковлєв, О. Щербак, С. Мещеряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 70-76. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Мета і завдання. Вивчення хімічного складу підземних вод природно-техногенного водоносного горизонта, що сформу вався в межах майданчика металургійного виробництва Дніпровського металургійного заводу. Завдання дослідження: виявити основні забруднювачі ...
1189547
  Вятчаніна С.В. Провідні чинники, що забезпечують ефективність адаптації іноземних студентів (на прикладі підготовчого відділення) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 45-50. – ISSN 2411-5983
1189548
  Фурсін О.О. Провідні шляхи реформування спрощеної системи оподаткування суб"єктів малого підприємництва в Україні / О.О. Фурсін, М.В. Ляшко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 37-41. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1189549
   Провідність графенового шару, легованого атомами азоту або бору, залежно від їх концентрації типу гратницевого заміщення / І.Ю. Сагалянов, Ю.І. Прилуцький, О.О. Судаков, В.А. Татаренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 8. – С. 1011-1022. – ISSN 1024-1809
1189550
  Майковець Є.В. Провідність сильно легованих GaN: Si епітаксіальних структур / Є.В. Майковець, Б.О. Данильченко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 46
1189551
   Провідність структур металевий зонд/кремнієвий нанокомпозит/p-Si за механізмом Пула-Френкеля / О.Д. Горчинський, Г.Д. Попова, П.В. Золотаренко, Д.В. Єрьомкін, С.М. Занкович, Ю.В. Бойко, Є.В. Бузанева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 333-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Модель самоорганізації нанокомпозитів наноSi:аморфний Si:Si[нижній індекс X]О[нижній індекс Y] в шарі поруватого кремнію на поверхні p-Si підтверджена результатами вивчення: зв"язків Si-Si, Si-О, Si-О-Si (метод ІЧ спектроскопії); електронних рівнів, ...
1189552
  Подуст Г.П. Провідність та люмінесценція монокристалічного ZnSe при рентгенівському збудженні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Подуст Галина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 14 с. – Бібліогр.: 13 назв
1189553
  Подуст Г.П. Провідність та люмінесценція монокристалічного ZnSe при рентгенівському збудженні : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Подуст Галина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 167 арк. – Додаток: арк. 166-167. – Бібліогр.: арк. 10-11, 156-165 та в додатках: арк. 166-167
1189554
  Андрющенко Н. Провідному вишу Подніпров"я // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 13


  Про історію, сучасність та міжнародні проекти Національного гірничого університету.
1189555
   Провідному юридичному вишу України - 210 років // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 216-222. – ISSN 1026-9932
1189556
  Старчевський Б. Провінціал з країни дурнів : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 20-86. – ISSN 0131-2561
1189557
  Стельмах Я.М. Провінціалки : п"єси / Я.М. Стельмах. – Київ : Мистецтво, 1991. – 266 с.
1189558
  Гуменний В. Провінційна адміністрація та східна політика Римської імперії в епоху Юліїв-Клавдіїв // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 20-27. – ISSN 2077-7280
1189559
  Багмет В. Провінційна гімназійна освіта в Російській імперії: чоловіча Олександрійська гімназія (початок XX ст.) // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 129-133. – ISBN 978-966-485-045-9
1189560
  Буренко В. Провінційне життя та побут дворян XIX - початку XX століття на прикладі качанівської садиби // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 77-85. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
1189561
  Ковальчук М.В. Провінційне управління Османської імперії XVI ст. на основі канун-наме // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 100-106. – ISSN 2077-1800
1189562
  Єндрієвська І. Провінційний архів Альберти – збереження пам"яті суспільства // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 160-176
1189563
  Яворівський В. Провінційний страйк : новела // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 2-11. – ISSN 0208-0710
1189564
  Мигальчинська В.М. Провінційні історії : урок за романом Гюстава Флобера "Пані Боварі" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 25-26
1189565
   Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – ISBN 5-89354-154-5
1189566
   Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2003. – ISBN 966-562-925-45
1189567
  Ширмер Я. Провісник антисоціалізму // Критика. – Київ, 1999. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 11-12


  Людвіг фон Мізес - австрійський економіст, основоположник неолібералізму, засновник австрійської школи економіки. Послідовний критик економічної бази соціалізму, глибокий аналіз культури ринкових відносин якого став основою класичної ліберальної ...
1189568
  Кулик Н. Провісник великих починань // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 квітня (№ 13/14). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1189569
  Кузьменко О. Провісник державності України // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 187-192. – ISSN 1426-7470


  До 60-річчя смерті Василя Пачовського.
1189570
  Бажан О.Г. Провісник духовної свободи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
1189571
  Павлів І. Провісник духовної свободи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 22-26. – ISSN 0130-5263
1189572
  Огієнко І. Провісник етнонаціонального відродження українців (Значення духовної спадщини Дмитрія Туптала в українській церкві і в українській культурі) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.47-55. – ISSN 0130-6936
1189573
  Сергієнко І. Провісник інформаційного суспільства = До 90-річчя з дня народження В. Глушкова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 вересня (№ 32). – С. 11


  Віктор Михайлович Глушков - видатний учений у галузі кібернетики, обчислювальної техніки та її застосування, з його іменем пов"язаний розквіт цих напрямів науки в Україні. Він розпочав свій творчий шлях у кібернетиці вже відомим фахівцем з абстрактних ...
1189574
  Чередниченко Д. Провісник Незалежності // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 вересня (№ 35). – С. 12-13


  24 серпня 2021 року - сторіччя Леоніда Полтави.
1189575
  Сидорук А. Провісник незалежності України // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Виповнилося 100 років від дня народження Роналда Рейгана
1189576
  Коваль О. Провісник нешаблонної мудрості (з нагоди 60-річчя професора Фурмана А.В) / О. Коваль, А. Гірняк, І. Ревасевич // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: Г. Балл, І. Бричко, О. Білокобильський [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (67). – C. 6-10. – ISSN 1810-2131
1189577
  Крисаченко В.С. Провісник нової соборної України (Геополітична концепція академіка Степана Рудницького) // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 188-205. – ISBN 978-966-428-404-9
1189578
  Шокало О. Провісник правди, або Добра вість од Пантелеймона // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С. 4-16.
1189579
  Чернов А. Провісник українського ренесансу: Седляр Василь Феофанович (Теофанович) // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 липня (№ 28). – С. 10-11
1189580
  Гончарук П. Провісник української конституційної державності (до 135 - річчя від дня народження Пилипа Орлика) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-30. – ISSN 0869-3595
1189581
  Збанацький Ю.О. Провісники : П"єса на 2 дії, 8 картин / Ю.О. Збанацький, А.І. Шиян. – Київ : Мистецтво, 1975. – 83с.
1189582
  Канівець В.В. Провісники : роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 446 с.
1189583
  Канівець В.В. Провісники : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1980. – 430 с.
1189584
  Кирик Л. Провісники армії соборної України (95 років надання статусу полку українського легіону Січових Стрільців) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 138-144. – ISBN 966-8126-27-0
1189585
  Завальнюк К.В. Провісники волі : Повстанський рух на Поділлі у персоналіях (20-ті рр. 20 ст.) / Костянтин Завальнюк. – Літин : Літинська райдрукарня, 2005. – 352с. – ISBN 966-527-141-5
1189586
  Софійчук М. Провісники волі / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-8519-47-5
1189587
  Гончарук П.С. Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 191, [1] с. – До 200-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-452-148-9
1189588
  Швець Н. Провісники перевірок: чому карантин - не перешкода для податківців // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 14-15
1189589
  Казьмирчук Г.Д. Провісники свободи на Тульчинщині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 81-99. – ISBN 978-966-171-565-2
1189590
   Провісники свободи, державності і демократії : документи і матеріали : до 20-ї річниці створення Народного Руху України / НАН України, Ін-т іст. України ; Держ. ком. архівів України ; Центр. держ. громад. об"єднань України ; [ ред. кол.: В. Смолій, Г. Боряк, В. Брюховецький та ін. ; упоряд.: В. Лозицький, О. Бажан, С. Власенко, А. Кентій ]. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2009. – 454 с. : 24 іл. – ISBN 978-966-02-5338-4
1189591
  Гончарук П.С. Провісники української державності // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 172-189. – ISBN 978-966-452-148-9
1189592
  Шупта Д.Р. Провісники цвітіння / Д.Р. Шупта. – К., 1968. – 47с.
1189593
  Міщенко Л.І. Провісниця волі і братерства / Л.І. Міщенко. – Київ, 1980. – 48 с.
1189594
  Навроцька Зоя Провісниця літа // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
1189595
  Бедрик І.О. Провова грамотність лікарів-стоматологів - важлива складова системи управління якістю надання стоматологічних послуг (за матеріалами російських дослідників) / І.О. Бедрик, Л.Я. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-89 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1189596
  Слободянюк С.О. Провова природа державної реєстрації речових прав // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 138-141. – ISBN 978-966-2635-96-6
1189597
  Попович В.М. Провові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань / В.М. Попович. – К., 1995. – 321с.
1189598
  Коняхин Л.Г. Прововые вопросы охраны труда. / Л.Г. Коняхин. – М, 1989. – 48с.
1189599
  Бедарев О.К. Провода : рассказы, повести / О.К. Бедарев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 256 с.
1189600
  Исаковский М.В. Провода в соломе / М.В. Исаковский. – Москва-Л, 1927. – 132с.
1189601
  Нестеренко А.М. Провода гудят / А.М. Нестеренко. – Ужгород, 1967. – 52с.
1189602
  Дикерман Д.Н. Провода и кабели с фторопластовой изоляцией / Д.Н. Дикерман, В.С. Кунегин. – Москва, 1982. – 145 с.
1189603
  Момот Н. Проводарі-мойсеї: власна трагедія - трагедія народу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 95-100


  В. Винниченко "Відродження нації" - на шляху до української державності
1189604
  Чернявський М.А. Проводжаю сина / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1967. – 89 с.
1189605
  Бицоев Г. Проводи до порога : повесть / Гриш Бицоев ;. – Орджоникидзе : Сев.-Осет. кн. изд., 1966. – 179 с.
1189606
  Федунець М.Ф. Проводи журавлів : вірші, поема / М.Ф. Федунець. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 179 с.
1189607
  М"ястківський А.П. Проводи серпня : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1966. – 87 с.
1189608
  Малахута М.Д. Проводи травня : вірші, поема / М.Д. Малахута. – Донецьк : Донбас, 1981. – 72 с.
1189609
  Павленко О. Проводили дослідження в німецькому університеті / О. Павленко, О. Руденко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Більше десяти років триває активне наукове співробітництво в галузі фізики наноструктур біомедичного призначення викладачів та науковців кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету та кафедри біохімії біологічного факультету КНУТШ з ...
1189610
  Гуга Константин Юрьевич Проводимость антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Дис... кагд. физ.-мат.наук: / Гуга Константин Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 145л.
1189611
  Гуга Константин Юрьевич Проводимость антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гуга Константин Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 21л.
1189612
  Гуга Канстантин Юрьевич Проводимость антимонида индия в сокращенных электическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гуга Канстантин Юрьевич; КГУ. – К., 1980. – 21л.
1189613
  Богатырев Б.М. Проводимость дифференциальных уравнений с квазипериодическими коэффициентами в банаховом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Богатырев Б. М. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.10-12
1189614
  Борзяк П. Проводимость и эмиссионные свойства оксидно-цезиевых катодов. : Дис... канд. физ.мат.наук: / Борзяк П.;, 1940. – 66л. – Бібліогр.:л.64-65
1189615
  Таванов Эдуард Галиевич Проводимость ионных кристаллов при импульсном облучении сверхплотными пучками электронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Таванов Эдуард Галиевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 17л.
1189616
  Гузев Александр Александрович Проводимость каналов кремниевых МДП структур в области слабой инверсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гузев Александр Александрович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики полупроводников. – Новосибирск, 1980. – 18л.
1189617
  Масагутов К.Г. Проводимость по примесям и примесный пробой в монокристаллах n-InP и в эпитаксиальных пленках n-GaAs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Масагутов К.Г.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1977. – 20л.
1189618
  Козлов В.А. Проводимость полупроводников и нелинейные эффекты в сильных электрическом и магнитном полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Козлов В.А. ; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1976. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1189619
  Рогов В.С. Проводимость слабо неидеальной многокомпонентной плазмы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогов В. С.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1189620
  Балашова А.П. Проводимость тонких слоев высокоомных полупроводников, вызванная инъекцией из контакта и возбуждения носителей тока в толще слоя электронной бомбардировкой. : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Балашова А.П.; АН СССР. – М., 1964. – 25л.
1189621
  Шугаев В.М. Проводины. Повесть. / В.М. Шугаев. – М., 1969. – 224с.
1189622
  Шарутин А.С. Проводка скважин в сильнопоглощающих горизонтах / А.С. Шарутин. – Баку, 1960. – 87с.
1189623
  Большак В.Г. Проводник в бездну / В.Г. Большак. – М, 1974. – 202с.
1189624
  Большак В.Г. Проводник в бездну. / В.Г. Большак. – М, 1979. – 160с.
1189625
  Караменов Николай. Проводник в потусторонний мир в романе Дж. Кутзее "Железный век" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1189626
  Шутова Наталья Проводник на рынке информационных технологий : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 99 : Фото
1189627
  Волчек Я.И. Проводник С.Р.С. / Я.И. Волчек. – Москва : Советский писатель, 1956. – 184 с.
1189628
  Соловьев П.Ф. Проводники и осветительные электроустановки / П.Ф. Соловьев. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва-Л., 1951. – 232с.
1189629
  Степанов К.М. Проводники науки и передового опыта. / К.М. Степанов. – Пенза, 1958. – 48с.
1189630
  Ейльман Л.С. Проводниковые материалы в электротехнике / Л.С. Ейльман. – Москва, 1974. – 168 с.
1189631
   Проводове радіомовлення: перспектива чи утопія / Миронович Л., Зелінський С., Кучугурний В., Цеголко П. // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.32-39
1189632
  Старшинов Н.К. Проводы / Н.К. Старшинов. – М, 1967. – 136с.
1189633
  Денисов Н. Проводы / Н. Денисов. – Тюмень, 1970. – 48с.
1189634
  Абрамов С.А. Проводы : повести / Сергей Абрамов ; [худож. Д.Б. Шимилис]. – Москва : Советский писатель, 1979. – 264 с. : ил.
1189635
  Ябжанов Балдан Проводы : повести / Богдан Ябжанов ; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1984. – 192 с.
1189636
  Разумневич В.Л. Проводы в совершеннолетие / В.Л. Разумневич. – М : Детская литература, 1974. – 111 с.
1189637
  Смирнов О.П. Проводы журавлей : повести / О.П. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 430[2] с. – ISBN 5-235-00479-5
1189638
  Кариев М. Проводы невесты : повести и рассказы / М. Кариев; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 295 с.
1189639
  Шалагинов Никита Проводы Стромы : традиции / Шалагинов Никита, Безносов Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 182-189 : Фото
1189640
   Проводящие оболочки в импульсном электромагнитном поле. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 201 с.
1189641
  Бехтерев В.М. Проводящие пути мозга / В.М. Бехтерев. – Казань : Типо-литогр. Императорского Университета, 1893. – [4], 192 с., 1 л. цв. ил.


  На тит. л. дарств. надпись?
1189642
  Оганисян А.А. Проводящие пути спинного мозга и их взаимозаменяемость: Сенсорные тракты / А.А. Оганисян. – М., 1978. – 182с.
1189643
  Виктория Малая Провожаем весну на колесах : Не маяться. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 92 : Фото
1189644
  Дубровин Б.С. Провожает земля / Б.С. Дубровин. – М, 1962. – 166с.
1189645
  Князева Е. Провозвестник нового видения мира // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 8 (998). – С. 83-88. – ISSN 0130-1640


  Статья посвящена 80-летию со дня рождения Сергея Павловича Курдюмова, выдающегося ученого, внесшего значительный вклад в развитие синергетики
1189646
  Шалинец А.Б. Провозвестники атомного века. Элементы III группы периодической системы Д.И. менделеева : пособие для учащихся / А.Б. Шалинец. – Москва : Просвещение, 1975. – 192 с.
1189647
   Провозглашена Ассоциация Украинских Студенческих Фестивалей Рекламы // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 16-17
1189648
  Мищишин А. Провозглашение ЗУНР: 99 лет назад началась война украинцев с поляками за Львов // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2017. – 3 ноября (№ 188). – С. 8. – ISSN 1997-1249
1189649
  Мартыненко А.К. Провозглашение независимости Болгарии в 1908 году / А.К. Мартыненко. – Киев, 1957. – 36 с.
1189650
  Варецька С. Провокативна поезія Г. Граса // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 36-44. – ISSN 2078-340X


  У своєму останньому антиізраїльському вірші “Те, що мусить бути сказано” нім. письм., лауреат Нобелівської премії, Гюнтер Грас чітко висловлює свою громадянську позицію стосовно зовнішньої політики Німеччини. Він розкритикував політику Тель-Авіва, ...
1189651
  Грицюта Н.М. Провокативність порівняльної реклами у контексті етичних проблем маркетингової конкуренції: історико-типологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 57-65


  У статті ретроспективно аналізуються етичні проблеми застосування такого різновиду соціальної комунікації, як порівняльна реклама. Із розгляду практики її використання з"ясовується, як суспільні вимоги добропорядності та чесної конкуренції визначають ...
1189652
   Провокатор. – Л, 1991. – 348с.
1189653
  Алексеев И.В. Провокатор Анна Серебрякова / И.В. Алексеев. – Москва : Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1932. – 189 с.
1189654
  Вермишев И.А. Провокатор жизни : пьеса в 4 д. (5 картинах) / [соч.] И.А. Вермишева. – 2-е изд. – б. м. : Изд. при поср. Коммиссионного отд. при Союзе драм. и муз. писателей, 1911. – 64 с. – Литографический текст
1189655
  Конрад Д. Провокатор. Рассказы / Д. Конрад. – 2-е изд. – Москва-Л., 1927. – 64с.
1189656
  Штрайх С.Я. Провокации среди декабристов / С.Я. Штрайх. – М, 1925. – 120с.
1189657
  Пилипенко В.В. Провокації на радянсько-іранському кордоні у 1982 - 1983 рр. та їх вплив на зовнішню політику Ірану (за матеріалами архіву зовнішньої політики Російської Федерації). // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 98-100.
1189658
  Малєй Антоніна Провокації по-празьки : спецрепортаж. Прага // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-55 : Фото, карта
1189659
  Вишнівський О. Провокаційна авантюра Волоха // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 1 (35), січень-березень. – С. 15-16
1189660
  Мельник І.В. Провокаційне мовлення як тип комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 62-67


  У статті розглядається провокаційне мовлення, робиться спроба описати мовленнєву провокацію як різновид мовленнєвого впливу, розумово-мовленнєвої діяльності. В статье рассматривается провокационная речь, делается попытка описать речевую провокацию как ...
1189661
  Мельник І.В. Провокаційне мовлення: комунікативно-прагматичний вимір (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Мельник Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1189662
  Мельник І.В. Провокаційне мовлення: комунікативно-прагматичний вимір (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Мельник Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 204 арк. – Додатки: арк. 202-204. – Бібліогр.: арк. 173-201
1189663
  Плахоття Л. Провокація / Л. Плахоття. – Х., 1932. – 33с.
1189664
  Колотило О. Провокація вчинення корупційного злочину: актуальні аспекти та судова практика // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 10. – С. 22-27
1189665
  Веретянніков В. Провокація злочину в німецькому кримінальному праві (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 1 (15). – С. 75-85. – ISSN 2523-4552
1189666
  Зубрицька М.В. Провокація злочину у правових позиціях Європейського суду з прав людини та у національній судовій системі // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 334-339. – ISSN 2524-017X
1189667
  Ярмиш Н. Провокація підкупу та співучасть у корупційних злочинах: парадокси кримінально-правового реагування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 111-116. – ISSN 2311-6676
1189668
  Хайдер Т. Провокація та експеримент у творчості Едварда Редлінського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 383-389. – ISBN 978-966-3888-379-3
1189669
  Саакян М.Б. Провокація у розшуковій діяльності: історичний аспект // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 102-105. – ISSN 2312-928X
1189670
  Ус О.В. Провокація хабара: сутність і проблеми кваліфікації // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 151-160. – ISSN 0201-7245
1189671
  Баганець О. Провокування підкупу: справи про які мовчать // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1189672
  Черепанов А.И. Проволочники Западной Сибири /определитель/. / А.И. Черепанов. – Москва, 1965. – 196с.
1189673
  Жданкнин Ф.А. Проволочники на орошаемых землях Молдавии и меры борьбы с ними на овощных культурах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Жданкнин Ф. А.; МСХ УССР, Укр. с. х. акад. – Киев, 1974. – 22л.
1189674
  Заневский Ю.В. Проволочные детекторы элементарных частиц / Ю.В. Заневский. – М, 1978. – 168с.
1189675
  Левицкий М.Я. Проволочные потенциометры / М.Я. Левицкий. – М, 1961. – 116с.
1189676
  Туричин А.М. Проволочные преобразователи и их техническое применение. / А.М. Туричин, П.В. Новицкий. – М.-Л., 1957. – 171с.
1189677
  Півненко В. Провопохоронна система України: визначення і функціонування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.39-46
1189678
   Провотар Олександр Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 395. – ISBN 978-966-439-754-1
1189679
  Кобзар В.Ф. Провулок Гвардійський / В.Ф. Кобзар. – Сімферополь, 1980. – 168с.
1189680
   ПроГазон // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 13 : фото
1189681
  Водянніков О. Прогалина в праві як предмет конституційної скарги // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 128-147. – ISSN 1026-9932
1189682
  Майданюк А.М. Прогалини в законодавстві та шляхи їх усунення на сучасному етапі розвитку права // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 45-50
1189683
  Коваленко Т.О. Прогалини в земельному праві України: поняття та сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-59. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан та причини виникнення прогалин правового регулювання земельних відносин як одного з видів юридичних дефектів в земельному праві України, що суттєво знижує ефективність земельно-правового впливу. Виявлено специфічні ознаки та ...
1189684
  Запасна І.С. Прогалини в кримінальному законодавстві щодо відповідальності за незаконний обіг основних складових частин та компонентів вогнепальної зброї // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 23-29. – ISBN 978-617-616-070-0
1189685
  Тарануха В. Прогалини в праві: поняття, сутність, способи їх усунення та подолання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 15-19.
1189686
  Несімов О. Прогалини в практиці // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 6 (44), червень. – С. 40-43
1189687
  Гусєв Є.В. Прогалини в регулюванні правовідносин з міжнародним елементом в ЦПК УРСР та шляхи їх усунення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-93. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Аналізуються основні доктринальні концепції про предмет міжнародного цивільного процесуального права та його місце в національній правовій системі. Обґрунтовується наявність прогалин у правовому регулюванні цивільного обороту із зарубіжними країнами на ...
1189688
  Івашін Є.В. Прогалини законодавства про банкрутство, що дають зацікавленим особам можливість вчиняти протиправні дії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 160-163
1189689
  Курило Т.В. Прогалини законодавства України щодо захисту авторського права в інтернеті / Т.В. Курило, Н.В. Вербова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 119-124. – (Юридична ; Вип. 1)
1189690
  Туз Н.Д. Прогалини законодавчої бази як чинник неефективної діяльності патрульної поліції України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 189-198. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1189691
  Нелін О.І. Прогалини законодавчої регламентації визначення мети і завдання нотаріату України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (173/174). – С. 111-115. – ISSN 2308-9636
1189692
  Дудар В. Прогалини і протиріччя у міжнародному праві стосовно утримання і розповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 51-53.
1189693
  Регнер Г. Прогалини інституту юридичної відповідальності в земельному законодавстві за незаконну діяльність на землях водного фонду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 335-337. – ISBN 978-617-7069-14-9
1189694
  Березюк В.П. Прогалини навчального процесу з тактики прикордоної служби // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 36-40. – ISSN 2078-1687
1189695
  Желіховський В. Прогалини правового регулювання електронної комерції в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 270-272. – ISBN 978-617-7069-28-6
1189696
  Когут Н.Д. Прогалини та аномалії в праві інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 208-212. – ISSN 2219-5521
1189697
  Шруб І. Прогалини у законодавчому регулюванні адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1189698
  Гоменюк А. Прогалини у праві: спроби їх усунення та подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 12-13
1189699
  Голосніченко І. Прогалини у правовому регулюванні порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.73-77. – ISSN 0132-1331
1189700
  Берченко С. Прогалини чинного Закону України "Про державну службу" та новації законопроекту "Про державну службу" щодо трудової діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 212-213
1189701
   Прогама спецкурсу "Історико-філософський аспект "філософських зошитів". – К, 1972. – 6с.
1189702
   Прогама школи основ марксизму - леінізму. – К, 1975. – 96с.
1189703
   Прогаммы курдских политических партий // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 3 (254). – С. 102-212
1189704
  Щур Едуард Прогаяв рік - відстав на п"ять! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 29
1189705
   Прогблемы региональной геологии Прибалтики и Белоруссии. – Рига, 1973. – 338с.
1189706
  Гриценко В.П. ПроГео-Європейська асоціація з охорони геологічної спадщини / В.П. Гриценко, Н.П. Герасименко, А.А. Іщенко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 139-142 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1189707
  Зыгмунт М. Прогестерон - новый взгляд на давно известное лекарство / М. Зыгмунт, Я. Сапа // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 17-25. – ISSN 2309-4117
1189708
  Кроум Р.Л. Проглатывание инородных тел // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 64-68. – ISSN 2312-7104
1189709
  Финогина Татьяна Степановна Прогматические особенности сослагательного наклонения в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.047 / Финогина Татьяна Степановна; Мин-во образования Украины, КУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 147л. – Бібліогр.:л.143-147
1189710
  Чехет Т.Е. Прогматичні особливості різнорівневих одиниць з пасивним значенням в сучасній англійській мові. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Чехет Т.Е.; МНО України. КУ. ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 16л.
1189711
  Катаєв С.Л. Прогногностичний потенціал соціосистемологічної концепції Ю. Романенка // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 15-16. – ISBN 978-966-97734-7-0
1189712
  Романчук П.Р. Прогноз 22-26 циклов солнечной активности / П.Р. Романчук, Т.И. Редюк. – К., 1974. – 5с.
1189713
  Улицький О.А. Прогноз активізації деформацій гірничного масиву над старими гірничими роботами при затопленні шахт : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Улицький О.А.; НАН України. Мін-во вугільн. промисловості та інш. – Донецьк, 2000. – 20л.
1189714
  Чорная О.Е. Прогноз безработицы в США на основе системной динамической связи с финансовым сектором // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 18-26. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
1189715
   Прогноз биологического режима Каховского водохранилища и низовьев Днепра. – К, 1953. – 191с.
1189716
  Драховская М. Прогноз в защите растений / М. Драховская. – Москва, 1962. – 352 с.
1189717
   Прогноз в защите растений от вредителей и болезней. – Рига, 1964. – 272с.
1189718
   Прогноз в речевой деятельности. – М, 1974. – 239с.
1189719
  Григорьев В.В. Прогноз в управлении. / В.В. Григорьев. – Москва, 1985. – 64с.
1189720
  Рожко М.Д. Прогноз вертикальних зрушень земної поверхні при збільшенні глибини розробки вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Рожко М.Д. ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1189721
  Богданова Е.Л. Прогноз весеннего притока воды к Волховской гидроэлектростнации : Автореф... канд. техн.наук: / Богданова Е. Л.; .Центр. ин-т прогнозов. – М., 1955. – 10л.
1189722
  Шатунова М.В. Прогноз видимости 16-18 февраля 2014 г. в районе проведения Олимпийских игр в Сочи с помощью модели COSMO-Ru1 / М.В. Шатунова, Г.С. Ривин, И.А. Розинкина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 45-55 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
1189723
  Панин Б.Д. Прогноз влажности, облачности и осадков: Консп. лекц. / Б.Д. Панин, Р.П. Репинская. – Л., 1982. – 47с.
1189724
  Балуч М.И. Прогноз влияния глубины залегания горных пород на их фильтрационные свойства (на примере Индского (Пакистан), и Днепровско-Донецкого (Украина) артезианских бассейнов. : Дис... канд. геолог.наук: 04.00.06 / Балуч М.И.; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1997. – 225л. – Бібліогр.:л.151-174
1189725
  Лиманцева О.А. Прогноз влияния кислотного дренажа на изменение гидрогеохимической обстановки в районах сульфидсодержащих месторождений / О.А. Лиманцева, Б.Н. Рыженко, Е.В. Черкасова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 945-960 : рис., табл. – Библиогр.: с. 960. – ISSN 0016-7525
1189726
   Прогноз влияния осушения на режим грунтовых вод Нечерноземной зоны запада европейской части СССР. – Москва, 1983. – 112 с.
1189727
  Фиалко А.И. Прогноз влияния пруда-накопителя шахтных вод на изменение химического состава подземных и поверхностных вод / А.И. Фиалко, Н.И. Шайдюк, Л.В. Дубицкая // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 84-89. – (Геология ; № 9)
1189728
   Прогноз влияния равнинных водохранилищ на подпор, ресурсы и запасы подземных вод. – М, 1984. – 157с.
1189729
  Купріков І.В. Прогноз водності правобережних притоків Прип"яті (на території України) на найближчу перспективу в умовах кліматичних змін) // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (92). – С. 56-61. – ISSN 0868-6939
1189730
  Купріков І. Прогноз водності річок басейну Верхньої Тиси на найближчу і середню перспективу в умовах кліматичних змін / І. Купріков, С. Сніжко // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 86-88. – ISBN 978-617-7069-38-5
1189731
  Бабушкин В.Д. и др. Прогноз водопритоков в горные выработки и водозаборы подземных вод в трещиноватых и закарстованных породах / В.Д. Бабушкин. – Москва, 1972. – 196 с.
1189732
  Аксьом Н.М. Прогноз впливу атмосферних опадів на стійкість схилів з використанням ГІС- технологій : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геоінформатика / Аксьом Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л.189-202
1189733
  Балуч Мухамад Ібрагім Прогноз впливу глубини залягання гірських порід на фільтраційні властивості : Автореф... канд. геолог.наук: 04.00.06. / Балуч Мухамад Ібрагім; Ку ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 25л.
1189734
  Волошин І. Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність і процентні надходження банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1189735
  Ляпіна К. Прогноз впливу норм Податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва / К. Ляпіна, Д. Ляпін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено окремі аспекти функціонування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб"єктів малого підприємництва в реаліях набуття чинності Податкового кодексу України. Ключові слова: державне регулювання підприємництва, ...
1189736
  Донцова Д.А. Прогноз гадостей на завтра : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 416 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008234-7
1189737
  Савусін М.П. Прогноз географічної ситуації в Україні на базі системних параметрів. На допомогу керівникам географічних секцій Малої академії наук України / М.П. Савусін, С.М. Пеняєв, О.В. Радченко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 34-36. – Бібліогр.: 4 назв
1189738
   Прогноз гидрометеорологических условий Колхидской низменности после осушения. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 247с.
1189739
  Дружинин И.П. Прогноз гидрометеорологических элементов (с годовой заблаговременностью) / И.П. Дружинин, Н.В. Хамьянова, Ю.А. Лобановская. – Новосибирск : Наука, 1977. – 165с.
1189740
  Омельчук А.Ю. Прогноз гідрогеологічних процесів методами математичного моделювання (на прикладі Західного Донбасу) // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 433-435
1189741
  Козінцева Л.М. Прогноз гідрографів весняної повені р. Прип"ять біля м. Мозир // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 83-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
1189742
   Прогноз горючих сланцев европейской части СССР. – Таллин, 1974. – 71с.
1189743
  Глушкова Н.И. Прогноз града : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Глушкова Н.И.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1966. – 16л.
1189744
  Сулаквелидзе Г.К. Прогноз града, гроз и ливневых осадков / Г.К. Сулаквелидзе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 188с.
1189745
  Беленцова В.А. Прогноз гроз в условиях Северного Кавказа : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Беленцова В.А.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 9л.
1189746
  Седлецкий В.М. Прогноз гроз, града и значительных фронтальных осадков : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Седлецкий В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1189747
  Воздвиженский В.М. Прогноз двойных диаграмм состояния / В.М. Воздвиженский. – Москва, 1975. – 223 с.
1189748
  Лібанова Е.М. Прогноз демографічного розвитку України на період до 2050 року // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 260-268.
1189749
   Прогноз Державного бюджету України на 2013-2014 роки (круглий стіл у Міністерстві фінансів України) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 3-17
1189750
  Большаков Д. Прогноз динамики ВВП США и Китая / Д. Большаков, Г. Козлов, В. Меньшиков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 105-107. – ISSN 0131-2227
1189751
  Козінцева Л.М. Прогноз добового стоку дощових паводків у басейні р. Сірет / Л.М. Козінцева, В.І. Кулініч // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 38-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географії ; Вип. 17)
1189752
  Бугайова М. Прогноз економічних наслідків прийняття нового Податкового кодексу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 27-29
1189753
  Курносов К.М. Прогноз жизнеспособности новорожденных животных по последу. / К.М. Курносов. – М., 1976. – 32с.
1189754
   Прогноз життєздатності сосни звичайної і дуба звичайного у разі зміни клімату в рівнинній частині України / І.Ф. Букша, М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев, Т.С. Пивовар, М.І. Букша, В.П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 146-158. – ISSN 0459-1216
1189755
   Прогноз загальноекономічних показників країни за прибутками окремих галузей (за даними країн, що розвиваються) : новини зарубіжної науки / Ян Гуо, Вень Жоу Кью, Удомсак Вонг Чоті, Феі Ву // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 355-366 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1189756
  Евграшкина Г.П. Прогноз загрязнения подземных вод на территории, прилегающей к хвостохранилищу северного горно-обогатительного комбината (Кривбасс) / Г.П. Евграшкина, Н.П. Шерстюк, И.А. Власова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36-39 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1189757
  Костаков В.Г. Прогноз занятости населения / В.Г. Костаков. – Москва, 1979. – 183с.
1189758
   Прогноз землетрясений. – Душанбе
№ 1. – 1982
1189759
   Прогноз землетрясений. – Душанбе
№ 2. – 1982
1189760
  Нестеренко Г.В. Прогноз золотого оруденения по россыпям / Г.В. Нестеренко. – Новосибирск, 1991. – 191с.
1189761
   Прогноз зон нефтегазонакопления и локальных объектов на Сибирской платформе : сборник научных трудов. – Ленинград : ВНИИГРИ, 1988. – 192с.
1189762
  Трапезникова Н.А. Прогноз и интерпретация динамики сейсмических волн : Линейно-неупругие тонкослоистые геологические среды / Н.А. Трапезникова. – Москва : Наука, 1985. – 112с. + схема
1189763
  Коноплянцев А.А. Прогноз и картирование режима грунтовых вод / А.А. Коноплянцев, С.М. Семенов. – Москва : Недра, 1974. – 214с.
1189764
  Исаев В.В. Прогноз и картографирование сорняков / В.В. Исаев. – М, 1990. – 192с.
1189765
  Хесин Б.Э. Прогноз и локализация скрытого оруденения в горных областях по геофизическим данным / Б.Э. Хесин. – Москва : Недра, 1976. – 205с.
1189766
  Пирожников П.Л. Прогноз и основные мероприятия по рыбохозяйственному освоению Сталинградского водохранилища / П.Л. Пирожников, 1954. – С. 230-267
1189767
   Прогноз и оценка нефтегазоносности недр на больших глубинах. – Ленинград : Недра, 1986. – 248с.
1189768
  Кирпаль Г.Р. Прогноз и поиски месторождений бокситов / Г.Р. Кирпаль. – Москва : Недра, 1980. – 271с.
1189769
   Прогноз и поиски месторождений горнорудного и мынерально-строительного сырья. – М, 1990. – 70с.
1189770
   Прогноз и поиски месторождений фосфатного и горнохимического сырья. – М, 1990. – 107с.
1189771
  Мороз В.К. Прогноз и профилактика фацидиоза и шютте сосны в питомниках и культурах Карельской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мороз В.К.; Ленингр. лесотехн. акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1965. – 17л.
1189772
  Дарман З.И. Прогноз и расчет весеннего половодья р.Днепра у Каховской ГЭС : Автореф... канд. техн.наук: / Дарман З.И.; М-во сел. хоз. СССР. Глав. упр. гидрометеорол. службы. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1954. – 12л.
1189773
  Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы / М.Е. Берлянд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 247-266
1189774
  Кузнецов Б.Г. Прогноз и ретроспекция в генезисе неклассической физики. / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1971. – 20с.
1189775
  Минеев С.П. Прогноз и способы борьбы с газодинамическими явлениями на шахтах Украины : конспект лекций для обучения шахт. специалистов по курсу "Прогноз и способы борьбы с газодинамич. явлениями на шахтах Украины" / С.П. Минеев ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск : Восточный издательский дом, 2016. – 258, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-317-281-4
1189776
   Прогноз изменений инженерно-геологических условий при строительстве. – М, 1990. – 117с.
1189777
  Втюрин Г.М. Прогноз изменений почвенного покрова при уменьшении стока р.Печоры / Г.М. Втюрин; Рощевский М.П. – Сыктывкар, 1981. – 38с. – (Научные доклады ; 65)
1189778
  Шилов Ю.С. Прогноз изменения гидрогеологических условий в ходе разработки месторождений газа Западной Сибири / Ю.С. Шилов. – М., 1976. – 52с.
1189779
   Прогноз изменения гидрогеологических условий под влиянием водохозяйственных мероприятий. – Москва : Недра, 1987. – 204с.
1189780
  Булатов Р.В. Прогноз изменения гидродинамических условий под влиянием крупного отбора подземных вод : Автореф... канд геол. минер.наук: / Булатов Р. В.; Аз. ин-т нефти и химии. – Баку, 1970. – 24л.
1189781
   Прогноз изменения природных условий Западной Сибири. – Москва, 1988. – 232с.
1189782
  Романика Л.И. Прогноз изменения режима подземных вод : (Подземные воды Приволжского артезианского бассейна в связи с гидротехническим строительством) / Л.И. Романика. – Москва : Госстройиздат, 1963. – 131с.
1189783
  Лебедев А.В. Прогноз изменения уровня грунтовых вод на орошаемых территориях / А.В. Лебедев. – М., 1957. – 176с.
1189784
  Кондиріна А .Г. Прогноз індексу людського розвитку в Україні до 2015 року // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 201-205
1189785
  Ян Ю. Прогноз качества воды в озере Наньси после возведения новой ветви Великого канала Пекин - Ханчжоу / Ю. Ян, Й. Гао // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 83-91 : табл. – Библиогр: 18 назв. – ISSN 0130-2906
1189786
  Родзиллер И.Д. Прогноз качества воды водоемов - приемников сточных вод. / И.Д. Родзиллер. – М., 1984. – 263с.
1189787
   Прогноз качества поздемных вод в связи с их охраной от загрязнения. – Москва : Наука, 1978. – 207с.
1189788
  Донг Ван Ньи Прогноз качества руды и оценка его достоверности на южном участке Качарского месторождения : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.133, 04.00.14 / Донг Ван Ньи; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горный ин-т. – Л., 1974. – 18л.
1189789
   Прогноз климата Молдовы на начало ХХI века. – Кишинев, 1993. – 117с.
1189790
  Безродна І.М. Прогноз колекторських властивостей теригенних порід-колекторів за результатами акустичних досліджень в умовах змінного тиску (на прикладі Володимирської площі Волино-Поділля) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 21-25. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  Вивчено закономірності зміни петроакустичних властивостей кембрійських теригенних порід Володимирської площі Волино-Поділля в залежності від прикладеного тиску. При аналізі результатів петрофізичних досліджень (швидкості повздовжніх хвиль, коефіцієнт ...
1189791
  Залізовський А. Прогноз космічної погоди з Антарктиди / підготувала Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Червень (№ 23/24)


  Про стан і перспективи геокосмічних досліджень України в Антарктиці під час засідання Президії НАН України розповів завідувач відділу радіофізики геокосмосу Радіоастрономічного інституту Андрій Залізовський.
1189792
  Петров В.С. Прогноз криогенных процессов при инженерно-геокриологических исследованиях / В.С. Петров. – Чита, 1989. – 101с.
1189793
  Кобзистий П.І. Прогноз літніх опадів на території України / П.І. Кобзистий, В.В. Ковальчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 96-104. – (Географія ; Вип. 41)


  Розглядається структура алгоритму методики прогнозу літніх опадів для території України у літній період року із завчасністю 2-3 дні на прикладі виходу південного циклону.
1189794
  Леви Л.З. Прогноз максимальных водопритоков в горные выработки вероятностно-статистическими методами / Л.З. Леви. – М., 1973. – 95с.
1189795
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных применимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1973. – 376с.
1189796
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных применимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1975. – 382с.
1189797
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных прменимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1973. – 386с.
1189798
  Пишкало Н.И. Прогноз максимума 24-го цикла солнечной активности // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 2010. – Т. 16, № 3. – С. 32-38. – ISSN 1561-8889
1189799
   Прогноз месторождений нефти и газа. – Москва : Недра, 1981. – 350с.
1189800
   Прогноз месторождений полезных ископаемых в осадочных формациях Украины. – Киев : Наукова думка, 1974. – 175с.
1189801
  Новская А.И. Прогноз месячных аномалий температуры воздуха в прибрежных районах Дальнего Востока. : Автореф... канд. географ.наук: / Новская А.И.; Дальневосточ. гос. ун-т. – Владивосток, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1189802
  Лазарук О.В. Прогноз метастазів протокового раку грудної залози за патоморфологічними характеристиками пухлини та перитуморозних тканин : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Лазарук Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1189803
  Полетаєва Л.М. Прогноз метеорологічних умов забруднення повітряного басейну Києва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 53-57. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1189804
  Тер-Мартиросян Прогноз механических процессов в массивах многофазных грунтов / Тер-Мартиросян. – Москва : Недра, 1986. – 292с.
1189805
  Топилин А. Прогноз миграции населения Росстата и национальные интересы России // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 72-82
1189806
  Ромась М.І. Прогноз мінералізації води у водних об"єктах Південно-Українського енергокоплексу при пуску Ташлицької ГАЕС / М.І. Ромась, О.В. Дезірон, О.В. Чунарьов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 17-24.
1189807
  Крючков И.А. Прогноз мощности некоторых рабочих пластов угля свиты С.5 2 Должанско-Садкинской синклинали Донбасса методом палеогеографического анализа. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.127 / Крючков И.А.; Новочеркасский политехн. ин-тут. – Новочеркасск, 1970. – 23л.
1189808
  Баталин А.Г. Прогноз на послезавтра : очерки об иркут. науке / А.Г. Баталин. – Иркутстк : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1990. – 127, [1] с. : ил.
1189809
   Прогноз наводнений в Санкт-Петербурге и восточной части Финского залива в условиях работы комплекса защитных сооружений / К.А. Клеванный, А.М. Колесов, Мостаманди, М.-С.В // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 61-70 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2906
1189810
   Прогноз наименьших применимых частот для лет низкой и средней солнечной активности. – Москва, 1966. – 108с.
1189811
   Прогноз наименьших применимых частот при различной солнечной активности. – Москва, 1961. – 346с.
1189812
   Прогноз наименьших применных частот для лет высокой солнечной активности. – Москва, 1968. – 114с.
1189813
  Шевчук П.Є. Прогноз народжуваності для України: орієнтири демографічної політики // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 140-149 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1189814
   Прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України (попередній варіант). – Київ : Фенікс, 2006. – 160с. – ISBN 966-651-307-2
1189815
  Кохан Оксана Прогноз нафтогазоперспективних об"єктів у відкладах середнього майкопу Північно-кримського регіону // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 89-91. – Бібліогр.: с. 91. – ISSN 0869-0774
1189816
  Ранькова Э.Я. Прогноз некоторых элементов метеорологического режима на основе вероятностной логики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ранькова Э.Я.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1968. – 12л.
1189817
  Родкин Михаил Прогноз непредсказуемых катастроф : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 64-73 : Фото, карта
1189818
   Прогноз нефтегазоносности и направлений геологоразведочных работ на основе геолого-геофизических методов. – М, 1990. – 174с.
1189819
   Прогноз нефтегазоносности и направления поисков нефтяных месторождений в Припятском прогибе. – Минск, 1976. – 213с.
1189820
   Прогноз нефтегазоносности структурно-формационных комплексов палеозоя Прикаспийской впадины. – Москва, 1989. – 144 с.
1189821
   Прогноз нефтегазоносности структурно-формационных копмплексов подсолевого палеозоя Прикаспийской впадины. – М, 1989. – 144с.
1189822
   Прогноз нефтегазоносности Тимано-Печорской провинции. – Сыктывкар, 1981. – 48с.
1189823
  Лопатин Н.В. Прогноз нефтегазоностности глубоко залегающих палеозойских отложений Волгоградского Поволжья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Лопатин Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 22л.
1189824
  Троцюк В.Я. Прогноз нефтегазосносности акваторий. / В.Я. Троцюк. – М., 1982. – 201с.
1189825
  Шнюков Е.Ф. Прогноз новых железорудных проявлений в структурах Андреевского и Малотарханского грязевых вулканов / Е.Ф. Шнюков, Н.О. Грищенко, М.А. Деяк // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 57-60 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1999-7566
1189826
  Давитая Ф.Ф. Прогноз обеспеченности теплом и некоторые проблемы сезонного развития природы / Ф.Ф. Давитая. – Москва : Гидрометеоиздат, 1964. – 132с.
1189827
  Чернявский С. Прогноз объемов рекламы в прессе в 2009 году // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2009. – № 1 (149). – С. 50-53
1189828
   Прогноз ожидаемого развития главнейших вредителей и болезней. – Л, 1935. – 148с.
1189829
  Гладкая Е.В. Прогноз опасности внезапных выдавливаний угля по физическим свойствам и вещественному составу углевмещающих песчаников // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 177-185 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1189830
  Демьянович Н.И. Прогноз оползней на ангарских водохранилищах / Н.И. Демьянович. – Новосибирск : Наука, 1976. – 80 с.
1189831
  Сугавара М. Прогноз паводков посредством модели с рядом аккумулирующих емкостей. / М. Сугавара. – Л., 1967. – 6с.
1189832
  Христофоров А.В. Прогноз паводкового стока рек Черноморского побережья Кавказа с заблаговременностью одни сутки / А.В. Христофоров, Н.М. Юмина, П.А. Белякова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-57 : рис., табл. – Библиогр.: с. 56-57. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1189833
  Воронков Л.Г. Прогноз пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка залежно від даних неінвазивних методів обстеження / Л.Г. Воронков, М.Р. Ільницька, П.М. Бабич // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 24-31. – ISSN 1605-7295
1189834
  Лужная Н.П. Прогноз перемещения антициклонов. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лужная Н.П.; Глав.упр.Сев.Мор.пути М-ва мор.флота СССР. – М, 1961. – 11л.
1189835
  Липманович Я.Р. Прогноз перемещения осей полярнофронтовых струйных течений методом аналогов над территорией Западной Сибири и Казахстана с помощью электронных вычислительных машин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Липманович Я.Р.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра физики атмосферы. – Ташкент, 1968. – 18л.
1189836
  Лисогор С.М. Прогноз Переформування берегів водосховищ з врахуванням вздовжберегового потоку наносів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географії ; Вип. 11)
1189837
  Лисогор С.М. Прогноз переформування берегів водосховищ і рівняння деформації берега / С.М. Лисогор, В.Л. Максимчук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 48-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1189838
   Прогноз перспективы нефтегазоносности Бакинского архипелага по типам газов грязевых вулканов / Н. Нариманов, К. Каграманов, М. Бабаев, С. Шпырко, Г. Насибова, Х. Мухтарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Грязевые вулканы являются индикатором нефтегазогенерационных процессов и нефтегазоносности осложненных ими локальных поднятий. Изучая количественное содержание и возраст газовых выбросов вулканов, можно определить зоны газогенерации и перспективы ...
1189839
  Храбков Ю.Б. Прогноз погоды / Ю.Б. Храбков. – Москва : Знание, 1974. – 64с.
1189840
  Храбров Ю.Б. Прогноз погоды / Ю.Б. Храбров. – М., 1974. – 64с.
1189841
  Джордж Д.Дж. Прогноз погоды для авиации / Д.Дж. Джордж. – Ленинград, 1966. – 519с.
1189842
  Земцова Юлия Прогноз погоды для астрономов : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 42-44 : Фото. – ISSN 1029-5828
1189843
  Монин А.С. Прогноз погоды как задача физики / А.С. Монин. – Москва, 1969. – 184с.
1189844
  Свинухов Г.В. Прогноз погоды с помощью разложения метеорологических полей в ряды по некоторым ортогональным функциям / Г.В. Свинухов. – Владивосток, 1988. – 76с.
1189845
  Ковальчук Віталіна Володимирівна Прогноз поля опадів для території України в теплий період року на основі застосування теорії розпізнавання і класифікації образів : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ковальчук Віталіна Володимирівна; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 285л. – Бібліогр.:л.148-183
1189846
  Ковальчук В.В. Прогноз поля опадів для території України в теплий період року на основі застосування теорії розпізнавання і класифікації образів. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Ковальчук В.В.;. – К, 1996. – 22л.
1189847
   Прогноз популярности туроператоров в сезоне 2007-2008 гг. : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 46-47 : Рис.
1189848
  Решетов И.К. Прогноз поступления растворенных нефтепродуктов в грунтовый водоносный горизонт с использованием величины инфильтрационного питания / И.К. Решетов, В.А. Петик // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 58-62 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1189849
   Прогноз появления и учет вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. – М, 1958. – 626с.
1189850
  Безродна І.М. Прогноз продуктивності порід-колекторів нафти і газу за результатами інверсії акустичних даних ГДС або петрофізики // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 83-85
1189851
  Епишин В.К. Прогноз процесса формирования берегов водохранилищ / В.К. Епишин, В.Н. Экзарьян. – Москва : Энергия, 1979. – 113 с.
1189852
  Лемешев М.Я. Прогноз развития аграрно-промышленного комплекса в СССР. / М.Я. Лемешев. – М., 1972. – 23с.
1189853
  Унтон Н.А. Прогноз развития валютного рынка Республики Беларусь / Н.А. Унтон, В.П. Герасенко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 313-318. – ISSN 2306-546X
1189854
  Поляков И.Я. Прогноз развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур (с практикумом) / И.Я. Поляков. – Л., 1984. – 318с.
1189855
   Прогноз развития вредителей сельскохозяйственных растений. – Л, 1975. – 240с.
1189856
   Прогноз развития главнейших вредителей и болезней. – Л.-Л, 1934. – 48с.
1189857
   Прогноз развития тематического картографирования в СССР. – Москва : МФГО СССР, 1989. – 144 с.
1189858
  Панюков Н.В. Прогноз развития экономики электротехнической промышленности США на 1971-1975 гг. / Н.В. Панюков. – М., 1972. – 95с.
1189859
  Стус В. Прогноз развития языков в Украине в XXI веке // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7. – С. 38-40


  Языковый вопрос в Украине стал спекулятивным.Научный метод уступил место современной пропаганде и PR.
1189860
  Перельман Ф.М. Прогноз растворимости в водно-солевых системах / Ф.М. Перельман. – Москва : Знание, 1972. – 31 с.
1189861
  Мезенцев К. Прогноз регіонального розвитку України з використанням синергетичного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито окремі аспекти методичних засад використання синергетичного підходу до прогнозування регіонального розвитку. Зроблено спробу розробки методики аналізу та прогнозування процесів територіальної концентрації поширення соціальних негараздів з її ...
1189862
  Барон В.А. Прогноз режима грунтовых вод в орошаемых районах / В.А. Барон. – Москва : Недра, 1981. – 247 с.
1189863
  Тимошенко М.М. Прогноз розвитку демографічної ситуації у сільській місцевості України // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 69-72. – ISBN 978-9934-571-33-6
1189864
  Афоніна О.О. Прогноз розвитку і територіальної організації розселення в Чернігівській області : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 57-65
1189865
  Борейко В.І. Прогноз розвитку національної економіки на найближчі роки та заходи із його стимулювання // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 27-30. – ISSN 1729-7206
1189866
  Малікова І.Ю. Прогноз розвитку особистих селянських господарств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 171-174. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1189867
  Колишкіна Н.І. Прогноз розвитку спеціалізації сільськогосподарських підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.166-169. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1189868
  Корнілова Н.В. Прогноз розвитку туризму в Україні на найближче десятиліття / Н.В. Корнілова, В.В. Корнілова // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 74-82. – ISSN 2415-3583
1189869
  Сокол М. Прогноз рынка новых автомобилей в Украине на 2013 год на основе анализа макроэкономических факторов // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 4-12 : табл., рис. – ISSN 1606-3732
1189870
  Овсянников Г. Прогноз рынка новых легковых автомобилей Украины на 2013 г // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 17-20 : фото. – ISSN 1606-3732
1189871
  Андрющенко С.А. Прогноз сбалансированного развития регионального АПК : прогр. аспект / С.А. Андрющенко ; отв. ред. В.Н. Крючков ; АН СССР, Ин-т соц.-экон. пробл. развития АПК. – Москва : Наука, 1990. – 152, [3] с. : ил.
1189872
  Кузьменко Татьяна Владимировна Прогноз семейно-демографической ситуации в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 133-145. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1189873
  Афанасьева В.Б. Прогноз синоптических схем, основанный на преемственности ультраполярных и меридиональных процессов : Автореф... канд. геогр.наук: / Афанасьева В.Б.; Глав. упр. гидрометеорол. службы при Совете Минстров СССР. Глав. геофиз. обсрватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1959. – 8л.
1189874
   Прогноз сланценосности Европейского Севера СССР. – Сыктывкар, 1981. – 35с.
1189875
  Лозицький В. Прогноз сонячної активності у 24-му циклі з врахуванням немонотонності його фази росту / В. Лозицький, В. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розвиток активності у 24-му циклі виявив його суттєву особливість - немонотонність фази росту, яка зустрічається лише в 1/3 вивчених циклів. Для прогнозу максимального числа плям у цьому циклі застосовано модифікований метод Вальдмайера, який пов"язує ...
1189876
  Аксьом Н.М. Прогноз стійкості схилів з урахуванням впливу атмосферних опадів (на основі ГІС-технологій) : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.05 / Аксьом Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1189877
  Несмашний Є.О. Прогноз стійнкості та оптимізація параметрів відкритих гірничих виробок з урахуванням їх деформованого стану : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.03 / Несмашний Є. О.; МО Укр., Кирворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 1998. – 36 с.
1189878
  Чистілін Д. Прогноз структури світової економіки на основі чисельного експерименту // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 57-66. – ISSN 0131-775Х
1189879
   Прогноз та попередження розвитку небезпечних геологічних процесів на військових полігонах / О.І. Лисенко, І.В. Чеканова, С.М. Чумаченко, О.Г. Моложанова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 26-30 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1189880
  Фельдман Г.М. Прогноз температурного режима грунтов и развития криогенных процессов / Г.М. Фельдман. – Новосибирск : Наука, 1977. – 191с.
1189881
  Глаголева М.Г. Прогноз температуры воды в океане / М.Г. Глаголева, Л.И. Скриптунова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 168с.
1189882
  Шапкина В.Ф. Прогноз температуры воды в районах Куро-Сио, Цусимского и Приморского течений. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Шапкина В.Ф.; Глав.упр.гидрометеорол.службы при Совете Мин.СССР.Центр.ин-т прогнозов. – М, 1959. – 9л.
1189883
  Броцко Петер Прогноз тенденций развития микровычислительной техники в странах Восточной Европы применительно к Венгрии. Методология и процедура : Автореф... канд. технич.наук: 05.13.16 / Броцко Петер; АНУ, Ин-т кибернетики. – К., 1993. – 16л.
1189884
  Сморыгин Г.И. Прогноз теплового режима мерзлых горных пород под естественными и искусственными покровами / Г.И. Сморыгин. – Новосибирск, 1980. – 189с.
1189885
  Джеймс Р. Прогноз термической структуры океана. / Р. Джеймс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 160с.
1189886
   Прогноз фаз динамики популяций вредной черепашки, планирования объемов защитных обработок, сигнализации сроков их проведения. – Л, 1987. – 34с.
1189887
   Прогноз фаз динамики популяций лугового мотылька и сигнализации сроков борьбы с ними. – Л, 1987. – 40с.
1189888
  Стеблюк М.І. Прогноз хімічного зараження - фактор безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 16-18 : рис., табл.
1189889
  Стеблюк М.І. Прогноз хімічного зараження - фактор безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 34-35 : табл.
1189890
  Будкіна Л.Г. Прогноз щоденних витрат води Дніпра біля Дорогобужа за моделлю Гідрометцентру СРСР / Л.Г. Будкіна, Л.В. Козінцева, О.В. Базельчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 42-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 28)
1189891
  Зенченко Н.С. Прогноз, план, реализация / Н.С. Зенченко. – Москва, 1980. – 64 с.
1189892
   Прогноз, поиски и разведка месторождений кварцевого сырья. – М, 1985. – 136с.
1189893
  Аксенов А.А. Прогноз, поиски и разведка погребённых нефтегазоносных структур / Аксенов А.А., Новиков А.А. – Москва : Недра, 1983. – 161 с.
1189894
  Захарченко А. Прогнози в українських медіа як засіб маніпуляції та мірило відповідальності редакцій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 67-75. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
1189895
  Косенко О. Прогнози і рейтинги // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 листопада (№ 46). – С. 7


  Нещодавно МВФ визначив перспективи розвитку світової економіки й економіки окремих країн.
1189896
  Дзвінчук Д.І. Прогнози майбутнього вищої освіти України / Д.І. Дзвінчук, В.П. Петренко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 129-132. – ISBN 978-966-7496-99-9
1189897
  Кабишев Б.П. Прогнози нафтогазоносності Дніпровсько-Донецької западини в дослідженнях П.Ф. Шпака (До 70-річчя з дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 24-29. – Бібліогр.: 13 назв.
1189898
   Прогнози про загадкову планету позбавленні логики // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 15 листопада (№ 216)


  Цитування статті "Нібіру - космічна баба яга" на сайті www.mao.kiev.ua кандидата фізико-математичних наук Анатолія Казанцева з астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка.
1189899
  Візерський С.Ю. Прогнози та перспективи розвитку готельного господарства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 110-116
1189900
  Мадяр Р.О. Прогнози та сучасні трансформації світової економіки в умовах глобальної нестабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 76-79. – ISSN 2306-6814
1189901
  Савченко М.М. Прогнози. / М.М. Савченко. – К., 1962. – 51с.
1189902
   Прогнозиование в социологических исследованиях. – М, 1978. – 272с.
1189903
  Яшин А.Н. Прогнозирование банкротства и разработка антикризисной программы предприятия // Антикризисное и внешнее управление : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – 74с.
1189904
   Прогнозирование в гидрогеологии и инженерной геологии. – Новочеркасск, 1987. – 136с.
1189905
   Прогнозирование в гидрогеологии и инженерной геологии. – Новочеркаск, 1987. – 137с.
1189906
   Прогнозирование в зарубежной энергетике. – М, 1979. – 88с.
1189907
  Стрижельчик Г.Г. Прогнозирование в инженерной геологии : Учеб. пособие / Г.Г. Стрижельчик, А.В. Жиров; МОНУ. ХНУ им.В.Н. Каразина. – Харьков, 2001. – 78с.
1189908
   Прогнозирование в материально-техническом снабжении. – Донецк, 1978. – 175с.
1189909
   Прогнозирование в науке и технике. – К, 1975. – 97с.
1189910
   Прогнозирование в науке и технике. – К, 1976. – 119с.
1189911
   Прогнозирование в учении о периодичности. – Москва : Наука, 1976. – 260 с.
1189912
   Прогнозирование в экономической географии : учеб. пособ. – Казань : Казанский ун-т, 1990. – 104 с. – ISBN 5-7464-0203-6
1189913
  Рябухин С.В. Прогнозирование взаимосвязанных производств пищевой промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Рябухин С. В.; Ин-т экон. АН УССР. – К., 1984. – 23л.
1189914
   Прогнозирование влияния эксплуатации подземных вод на гидрогеологические условия. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 296с.
1189915
  Трипольский А.А. Прогнозирование возможных сейсмогенных зон в Днепровско-Донецком палеорифте / А.А. Трипольский, Л.Т. Калюжная, Е.А. Трипольская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 95-104 : рис. – Библиогр.: с. 102-104. – ISSN 0203-3100
1189916
  Семак А.Е. Прогнозирование возникновения мозговых инсультов. : Автореф... Доктора мед.наук: 05.13.09.,14.00.13 / Семак А.Е.; Ин-т киберн. – К, 1985. – 32л.
1189917
   Прогнозирование геологического разреза в Прикаспийской впадине. – Саратов, 1987. – 175с.
1189918
   Прогнозирование геологического разреза и поиски сложноэкранированных ловушек. – М, 1986. – 191с.
1189919
   Прогнозирование геолого-экономического качества ресурсов нефти и газа. – М, 1985. – 168с.
1189920
  Геец В.М. Прогнозирование динамики и структуры ощественного производства союзной республики / В.М. Геец. – Киев : Наукова думка, 1987. – 161 с.
1189921
   Прогнозирование загрязнения атмосферы. – Л, 1984. – 168с.
1189922
  Левандовский В.И. Прогнозирование значений финансовых коэффициентов в антикризисном управлении предприятием // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 271-274. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1189923
   Прогнозирование и долгосрочное планирование экономическог развития региона. – Кишинев, 1986. – 248с.
1189924
   Прогнозирование и качество научной продукции. – Рига, 1989. – 55с.
1189925
   Прогнозирование и качество научной продукции. – Рига, 1989. – 45с.
1189926
   Прогнозирование и метод поисково месторождений никеля, олова и алмазов в Советской Арктике. – Л, 1968. – 96с.
1189927
   Прогнозирование и оценка карбонаттов сборник научных статей. – М, 1989. – 158с.
1189928
   Прогнозирование и оценка месторождений бокситов. – М, 1985. – 148с.
1189929
   Прогнозирование и оценка научно-технического нововведений. – К, 1989. – 276с.
1189930
  Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учебное пособие / Л.Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 260с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000641-9
1189931
   Прогнозирование и планирование качеств продукции и технического уровня производства. – Л, 1987. – 146с.
1189932
   Прогнозирование и планирование подготовки рабочеих кадров в системе профтехобразования в сете решений 26 съезда КПСС. – Красноярск, 1981. – 137 с.
1189933
   Прогнозирование и планирование экономики : Учебное пособие для студ. экономич. специальностей высш. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. – Минск : Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001. – 380с. – ISBN 985-6656-04-4
1189934
   Прогнозирование и поиски месторождений горнотехнического сырья. – Москва : Недра, 1991. – 223с.
1189935
   Прогнозирование и поиски местрождений горно-химического сырья. – Москва : Недра, 1990. – 221с.
1189936
   Прогнозирование и поиски местрождений строительных материалов. – Москва : Недра, 1991. – 175с.
1189937
   Прогнозирование и поиски эндогенных месторождений при глубинном геологическом картировании. – Л, 1980. – 43с.
1189938
   Прогнозирование и разведка сложнопостроенных месторождений нефти и газа. – Тюмень, 1988. – 132с.
1189939
   Прогнозирование и распознавание образов. – Москва, 1980. – 72 с.
1189940
  Дарвиш Хассан Прогнозирование и регулирование режимов электропотребления промышленных объектов : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Дарвиш Хассан; КПИ. – К., 1993. – 16л.
1189941
  Эделинг Г. Прогнозирование и социализм. / Г. Эделинг. – М,, 1970. – 262с.
1189942
   Прогнозирование и управление в науке. – К, 1973. – 108с.
1189943
  Панасенко Б.Д. Прогнозирование изменения водопроницаемости орошаемых почв с помощью корреляционно-регрессионного анализа : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 30-33. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
1189944
  Андренко Е.А. Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях неопределенности / Е.А. Андренко, А.С. Мордовцев, С.М. Мордовцев // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 113-118. – ISSN 2222-4459
1189945
   Прогнозирование иносферных, магнитосферных возмущений и солнечной активности. – М, 1987. – 197с.
1189946
   Прогнозирование ионосферы и условий распространения радиоволн. – Москва : Наука, 1985. – 222с.
1189947
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. – Ростов -на-Дону, 1974. – 200с.
1189948
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Украинской ССР и Молдавской ССР. – К, 1971. – 220с.
1189949
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Украинской ССР и Молдавской ССР. – К, 1971. – 221с.
1189950
   Прогнозирование использования минеральных ресурсов региона. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1976. – 129 с.
1189951
   Прогнозирование капиталистической экономики. – М, 1970. – 448с.
1189952
   Прогнозирование качества изделий машиностроения на стадии проектирования. – Свердловск, 1990. – 115с.
1189953
   Прогнозирование максимального извлечения нефти из природных резервуаров Западной Сибири. – М, 1989. – 259с.
1189954
  Коляда М.Г. Прогнозирование межотраслевого баланса с использованием табличного процессора Excel // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2005. – С. 25-40. – (Економіка ; Т. 1, № 1). – ISSN 1992-2558
1189955
   Прогнозирование мест землетрясений в регионах умеренной сейсмичности. – М, 1988. – 175с.
1189956
   Прогнозирование месторождений бокситов. – М, 1984. – 193с.
1189957
   Прогнозирование месторождений нефти и газа на территории УССР. – Львов, 1986. – 102с.
1189958
   Прогнозирование месторождений нефти и газа на территории УССР. – Львов, 1986. – 98с.
1189959
   Прогнозирование месторождений полезных ископаемых на Кольском полуострове. – Апатиты, 1985. – 118с.
1189960
   Прогнозирование месторождений полезных ископаемых при региональных геолгических исследованиях. – Л, 1973. – с.
1189961
  Куракин В.К. Прогнозирование метрологических характеристик и оптимизация параметров атомнолучевых трубок : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.03 / Куракин В.К.; Всес. научно-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1974. – 21л.
1189962
   Прогнозирование надежности полупроводниковых лавинных диодов / Р.В. Конакова, П. Кордош, Ю.А. Тхорик, В.И. Файнберг, Ф. Штофаник; АН УССР. Институт полупроводников; Словацкая Академия наук; Электротехнический институт; под общ. ред. Ю.А. Тхорика. – Киев : Наукова думка, 1986. – 188 с.
1189963
  Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч. – М., 1970. – 568с.
1189964
  Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч. – Изд. 2-е, доп. – М., 1974. – 586с.
1189965
  Фесенко Р.А. Прогнозирование научно-технического прогресса на основе переработки научно-технической информации / Р.А. Фесенко, В.А. Лисичкин. – М., 1968. – 204с.
1189966
   Прогнозирование нефтегазоносности на акваториях. – Москва : Недра, 1988. – 170с.
1189967
  Черныш А.А. Прогнозирование окончательной формы заготовки в зоне свободного изгиба // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 64-68 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1189968
  Атаев С.В. Прогнозирование опасных ледовых явлений
1189969
  Атаев С.В. Прогнозирование опасных ледовых явлений в нижних бьефах русловых малых гидроэлектростанций // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: Бибиіогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
1189970
  Данилов Александр Дмитриевич Прогнозирование основных показателей развития строительной индустрии в условиях ОАСУ (на примере Украинского межколхозного объединений по строительству) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Данилов Александр Дмитриевич; Киевск. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1981. – л.
1189971
  Бопієва Ж.К. Прогнозирование отдельных параметров модернизации экономики республики Казахстан на основе показателей межотраслевого баланса // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 136-152 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
1189972
  Пряников В.С. Прогнозирование отказов полупроводниковых приборов / Пряников В.С. – Москва : Энергия, 1978. – 112 с. – Библиогр.: с. 105-110
1189973
  Наглюк И.С. Прогнозирование периодичности замены моторного масла в дизельных двигателях. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.22.10 / Наглюк И.С.; МО Укр.Харьк.гос.автомоб.-дорож.техн.ун-т. – Харьков, 1994. – 26л.
1189974
  Рэилян В.Н. Прогнозирование показателей развития экономики республики / В.Н. Рэилян, С.В. Максимилиан, Е.И. Фтомов; Отв. ред. П.С. Солтан. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 108 с.
1189975
  Охтень А.А. Прогнозирование поступлений налога на добавочную стоимость в бюджет / А.А. Охтень, Д.А. Волков // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 123-129. – ISSN 1729-7206
1189976
  Френкель А.А. Прогнозирование производственности труда: методы и модели / А.А. Френкель. – Москва : Экономика, 1989. – 213 с.
1189977
  Тимофеев Б.Н. Прогнозирование радиоактивного заражения / Б.Н. Тимофеев, Ю.К. Несытов. – М. : Воениздат, 1969. – 104 с.
1189978
  Саркисян С.А. Прогнозирование развития больших систем / С.А. Саркисян. – М., 1975. – 192с.
1189979
  Зелинский Н.Е. Прогнозирование развития личности в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зелинский Н.Е.; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1189980
  Чабровский В.А. Прогнозирование развития науки и техники / В.А. Чабровский. – М, 1983. – 151с.
1189981
  Чабровский В.А. Прогнозирование развития науки, техники экономики / В.А. Чабровский. – Рига, 1988. – 92с.
1189982
  Термечиков А.Д. Прогнозирование развития промышленности в Киргизии / А.Д. Термечиков. – Фрунзе, 1978. – 71с.
1189983
  Мотричкин К.В. Прогнозирование развития экономики региона в словиях неполноты информации / К.В. Мотричкин, А.В. Степанов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 412-417. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788


  Ця модель аукціону довела свої переваги не лише для покупців, але й для продавців, забезпечивши надійніший спосіб досягнення ефективності.
1189984
  Фарфель Л.С. Прогнозирование рудных месторождений / Л.С. Фарфель. – Москва : Недра, 1988. – 150с.
1189985
  Кругляк Ю.А. Прогнозирование свойств молекулярных веществ. Критические свойства фреонов и их Si- и Ge-аналогов : озонобезопасные фреоны и механизмы истощения озонового слоя Земли / Ю.А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2018. – 170, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 161-170. – ISBN 978-617-7711-03-1


  У пр. № 1721895 напис: В дар библиотеке Максимовича. 13.10.18. Подпись.
1189986
  Чернобыльская А.М. Прогнозирование скоростных резервов и их использование для интерпретации сейсмических материалов на примере припятской впадины. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.12 / Чернобыльская А.М.; МГУ. – М., 1974. – 23л.
1189987
  Сохадзе Г.А. Прогнозирование случайных величин, описываемых нелинейными уравнениями математической физики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Сохадзе Г.А.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1980. – 19л.
1189988
  Романчук П.Р. Прогнозирование солнечной активности / П.Р. Романчук, В.Н. Криводубский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 25-32. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  Описаны методы и приведены некоторые результаты прогнозирования в Астрономической обсерватории Киевского университета относительных чисел Вольфа, вспышечной активности, развития активных центров и продолжительности существования групп пятен за период ...
1189989
  Цыгичко В.Н. Прогнозирование социально-экономических процессов / В.Н. Цыгичко. – М., 1986. – 205с.
1189990
  Петров А.Н. Прогнозирование социально-экономического развития в условиях радикальной экономической реформы / А.Н. Петров. – Л., 1989. – 96с.
1189991
   Прогнозирование социально-экономического развития региона : тезисы докладов межреспубликанской конференции. – Таллин : АН Эстонской ССР
Ч. 2. – 1980. – 329 с.
1189992
  Пампуро В.И. Прогнозирование стабильности и оценка серийнопригодности радиоэлектронной аппаратуры / В.И. Пампуро. – Москва, 1976. – 135 с.
1189993
  Пампуро В.И. Прогнозирование стабильности информационных устройств / В.И. Пампуро. – Киев : Техніка, 1978. – 248 с.
1189994
  Раскатов Г.И. Прогнозирование тектонических структур фундамента и чехла древних платформ и форм погребного рельефа средствами голого-геоморфологического анализа. / Г.И. Раскатов. – Воронеж, 1972. – 108с.
1189995
  Миклашевич Игорь Александрович Прогнозирование траектории трещин и границы соединения неоднородных материалов : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.02.04 / Миклашевич Игорь Александрович; Белорусск. гос. политехнич. Академия. – Минск, 1994. – 21л.
1189996
   Прогнозирование физических свойств солевых флюидоупоров Днепровско-Донецкой впадины статистическими методами : прикладные петрофизические исследования / В.М. Лахнюк, В.Ф. Индутный, В.И. Николаенко, Г.И. Овсеенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 102-109 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1189997
  Аралова Н.И. Прогнозирование функционального состояния системы дыхания при гипоксии вызванной физиологической нагрузкой : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Аралова Н.И. ; АН УССР . Ин-т кибернетики им.В.М.Глушкова. – Киев, 1991. – 12 с.
1189998
  Раясалу Т.А. Прогнозирование эффективного развития товарообмена союзной республики / Т.А. Раясалу. – Таллин, 1976. – 84с.
1189999
  Хорошун Л.П. Прогнозирование эффективных свойств пьезоактивных композитных материалов / Л.П. Хорошун, Б.П. Маслов, П.В. Лещенко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 206с. – ISBN 5-12-000545-4
1190000
  Скрипченко Н.С. Прогнозированние месторождений цветных металлов в осадочных породах / Н.С. Скрипченко. – Москва : Недра, 1989. – 207с.
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,