Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1180001
   "Простір свободи" і тяглість історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 квітня (№ 61/62)


  "День" звертається до спадщини Олександра Івановича Герцена, запрошуючи до розмови провідних інтелектуалів, шанованих в усій Україні. Про Герцена, про "систему координат" його духовного світу розмірковують Іван Дзюба, Мирослав Попович, Микола ...
1180002
  Романов С. "Простір смерті" і можливість творчості (досвід Лесі Українки) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 340-366. – ISBN 978-966-600-487-4
1180003
  Вірста О.М. "Просто неба" як вуличне видання: специфіка часопису та його контенту" // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 416-418


  Подано короткий аналіз соціального видання "Просто неба".
1180004
  Борбунюк В.А. "Просто чудак": пьеса А. Афиногенова "Чудак" в контексте чеховской драматургии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 251-258. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1180005
  Стадницький Ю. "Просторова організація економіки" як напрям підготовки фахівців в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 43-47. – ISSN 2078-1016
1180006
  Сітько С.П. "Просторово-часові структури" синергетики у фізичних термінах квантової механіки / С.П. Сітько, В.П. Цвілій // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 5-11. – ISSN 1023-2427
1180007
  Лавренова О.А. "Пространство в бытии", или Время в культурном ландшафте // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С.28-31. – ISSN 2073-9702
1180008
  Швед В. "Просування в арабському світі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 49). – С. 3


  Завідувач відділу історії країн Азії та Африки Інституту всесвітньої історії НАН України В. Швед - про візит Президента України до Кувейту і Катару.
1180009
  Моцок В.І. "Просування демократії" у політиці США щодо Східної Європи: ціль чи засіб?! // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 6-8
1180010
  Алєксандрова О.В. "Протагор" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 164-165. – ISBN 966-316-069-1
1180011
  Кіосак Д. Простір і час для взаємодії в пізньому неоліті Побужжя // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – C. 62. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1180012
  Панько Н.М. Простір і час освітнього процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 44-55


  Осмислюються проблеми філософії освіти у глобальному середовищі.
1180013
  Носова Г.Ю. Простір історичний / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 313-314. – ISBN 966-642-073-2
1180014
  Попович М.Д. Простір людської комунікації в соціокультурному пізнанні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 17-29
1180015
  Платонова Т.М. Простір міста: історія та сучасність // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 130-131
1180016
  Гнаповська Л. Простір мови: діалог культур, духовних ціностей, світоглядів // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 137-146
1180017
  Баканурський А. Простір мовчання, або Семантика німоти у видовищі // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 100-106. – ISBN 966-8917-08-1
1180018
  Водотика Т. Простір можливостей: Україна в добу заліза та пари / Тетяна Водотика. – 2-ге вид. – Київ : Кліо, 2018. – 240 с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-78-3
1180019
  Пантелеєв В. Простір науково-практичного журналу "Бухгалтерський облік і аудит" як форум висловлення думок щодо актуальних питань обліку, аналізу, аудиту, оподаткування в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3. – С. 35-47 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1180020
  Рудакевич О.М. Простір національної політичної культури як об"єкт дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 279-288
1180021
  Щебеліст С. Простір незалежної думки: часопис "Критика" у системі української інтелектуальної періодики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 84-89


  У статті проаналізовано специфіку функціонування часопису "Критика" у системі української інтелектуальної періодики, охарактеризовано творче обличчя видання й визначено перспективи його подальшого розвитку. В статье проанализирована специфика ...
1180022
  Головачов В.В. Простір неспокою : науково-фантастична повість / В.В. Головачов. – Київ : Молодь, 1985. – 167с. – (Пригоди. Подорожі. Фантастика)
1180023
  Яблонська Г.Д. Простір ознак багатоквартирного житла // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 403-413 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-3455
1180024
   Простір освітніх можливостей КНУ Expo-2018 // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 2


  День відкритих дверей КНУ Expo-2018.
1180025
  Карпець Л.А. Простір публічних комунікацій як специфічна освітня реальність // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 212-218
1180026
   Простір свободи : Україна на шпальтах паризької "Культури". – Київ : Критика, 2005. – 464с. – Парал. тит. арк. пол. – ISBN 966-7679-67-5
1180027
  Брезинський В.М. Простір свободи і світ цінностей: специфіка взаємозв"язку // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 285-294
1180028
   Простір сенсу = Space of sense : [ілюстроване вид.] / авт., уклад. Юрій Пісковський ; [фото: Ю. Пісковський ; худож.: С. Адаменко, М. Волга, Є. Подолян та ін.]. – Київ : КВІЦ, 2019. – 384 с. : іл. – Передм. парал. укр, англ. мовами. – (Spaceofsense). – ISBN 978-617-697-107-8
1180029
  Нечуйвітер Г. Простір Скорохода // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 208-213. – ISSN 0206-8001


  Важко переоцінити внесок А.В. Скорохода в процес становлення української школи ймовірностей Київського нац ун-ту ім. Т. Шевченка. Він підготував 56 кандидатів і 17 докторів наук.
1180030
  Пахльовська О. Простір Софії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 14


  Болгарія та Україна як доказ європейської природи православ"я.
1180031
  Пахльовська О. Простір Софії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 14


  Болгарія та Україна як доказ європейської природи православ"я.
1180032
  Сірук М. Простір спільної пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 7


  В Україні представили проект Концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру.
1180033
  Подшивайлова В.Є. Простір та час у романі Мігеля де Сервантеса "Мандри Персилеса і Сигизмунди"


  Розглядається хронотоп роману Сервантеса "Мандри Персилеса і Сигизмунди", що об"єднає в собі як загальні характеристики жанру любовно-авантюрного роману, так і ті, що представлені добою Відродження, а також його відмінності від хронотопу ...
1180034
  Загаєцька О. Простір творення Одарки Долгош // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 84-85. – ISSN 0130-1799
1180035
  Рикова Г. Простір тіла як простір транспозиції ідентичності (на матеріалі роману "Середня стать Джеффрі Євгенідіса та збірці оповідань "Її тіло та інші сторони" Кармен Марії Мачадо) // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 80-83
1180036
  Петренко-Лисак Простір транзитивної толерантності // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" (Україна) ; Мюнхен. ун-т Людвіга Максиміліана (Німеччина) ; [упоряд. І. Вегеш, М. Колодій]. – Ужгород : Наумченко Н.В., 2019. – С. 27-30
1180037
  Кудрявцева Н.С. Простір у мові й мисленні: лінгвістичні джерела філософських концепцій простору // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 19-34. – ISSN 0027-2833
1180038
  Верменич Я.В. Простір у науці і людина у науковому просторі : (до 100-річчя акад. НАН України П.Т. Тронька) / Ярослава Верменич ; [відп. ред. В.А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України, Від. іст. регіоналістики]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. – 75, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7623-9
1180039
  Боронь О. Простір художнього твору як теоретико-літературна проблема // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 42-45. – ISBN 966-7825-78-7
1180040
  Мацько В. Простір шевченкової "присутності" в мемуарно-автобіографічній прозі Олімпіади Пащенко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 109-117


  Уперше в українському літературознавстві досліджено шевченкознавчі мотиви у працях письменниці-дисидента О.М. Пащенко. Доведено, що простір "присутності" Тараса Шевченка оприявлено в епістолярії, автобіографічних творах "Життєпис", "На щаблях життя". ...
1180041
  Богданова І.Є. Простір як лінгвопоетична категорія у творчості романтика А.Метлинського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 98-101.
1180042
  Глібчук Уляна Простір як мистецтво : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 12-16 : Фото
1180043
  Терещенко Т. Простір як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект (на матеріалі сучасної турецької розмовної мови)


  У статті розглядається проблема невербальної комунікації на прикладі проксемічних компонентів спілкування та аналізуються основні способи їх використання і сприймання мовцями у комунікативних ситуаціях різних типів. In the article the problem of ...
1180044
  Лепська Н.В. Простір як фундаментальна категорія в теоріях німецько-центричної геополітики // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 108-114. – ISSN 2519-2949
1180045
  Яковенко Ю.І. Простір як центральна категорія соціології туризму / Ю.І. Яковенко, Л.В. Малес // Наукові записки КІТЕП : щорічник / Київський інститут туризму, економіки і права. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 88-99. – ISBN 966-628-020-5
1180046
  Дунець В. Простір, вільний для досліджень // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 41/42)


  Як створювався науковий простір, який аж ніяк не поступається багатьом найвідомішим музеям науки у світі? Розмова з керівником науково-освітньою діяльністю музею В. Дунцем.
1180047
  Бегбедер Ф. Простіть і відпустіть : роман / Фредерік Бегбедер ; пер. з франц. [ М.В. Луцюка ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4277-4
1180048
  Тимошик М. Простіть невігластво земляків, професорко Русова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 6-7


  "У Чернігові розгорівся черговий скандал. Цього разу довкола імені Софії Русової. Редактор тамтешньої популярної Інтернет-газети "Сіверщина", відомий просвітянин Василь Чепурний підняв перед владою, учергове, питання про достойне пошанування пам"яті ...
1180049
  Малочевский Б.А. Просто - жизнь : Повесть и рассказы. / Б.А. Малочевский. – Омск, 1990. – 156с.
1180050
  Щоткіна К. Просто автокефалія. Чому Томос - справжній, і навіщо він нам // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 1-2


  "Автокефалія і Томос, якими лихоманить публіку з квітня, набувають завершених рис і ось-ось остаточно втіляться. Залишився останній крок, а для когось - останній бій. Дата вже відома - 15 грудня. Окремі - можливо, основні - положення Статуту, попри те, ...
1180051
  Щеткина Е. Просто бумажка. Почему ІВМ не нужны программисты с дипломами. "Испорченные университетами специалисты только раздувают зарплатные бюджеты IT-компаний // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 23 января (№ 1/4). – С. 20


  Об "...открытом письме гендиректора IBM Джинни Рометти к без пяти минут президенту США Дональду Трампу. <...>.Форма открытого письма в данном случае - это что-то вроде декларации, а не только деловое предложение. Рометти сочла необходимым сообщить не ...
1180052
  Корчова О. Просто геній // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 165). – С. 9


  Всесвітньо відомий композитор Євген Станкович.
1180053
  Бегларян А. Просто герої : повість / Ашот Бегларян ; переклав Дмитро Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 105-124. – ISSN 0320 - 8370
1180054
  Хукер Ф. Просто Джордж. / Ф. Хукер. – Москва-Л., 1930. – 149с.
1180055
  Сміт П. Просто діти = Just kids / Патті Сміт ; [пер. з англ. О. Гладкого]. – Харків : Vivat, 2019. – 314, [6] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Smith P/ Just Kids/ New York: HarperCollins Publishers, 2010. – (Серія "Біографії та мемуари"). – ISBN 978-617-690-156-3
1180056
  Кучмида Н.П. Просто дорога / Н.П. Кучмида. – М., 1976. – 192с.
1180057
  Грицаєнко С. Просто думка : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 28-29
1180058
  Мілевська Н. Просто думки ... : [збірка віршів] / Наталя Мілевська. – Київ : Олег Філюк, 2018. – 62, [1] с. – ISBN 978-966-373-855-0
1180059
  Коулин П. Просто женаты = Merely y married : роман / Патриция Коулин ; [пер. с англ. У.В. Сапциной]. – Москва : АСТ, 2000. – 413, [3] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-04533-2
1180060
  Аношкин М.П. Просто жизнь : повесть, рассказы / М.П. Аношкин ; ил. В.А. Бокань. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1971. – 145 с. : ил.
1180061
  Карпеко В.К. Просто жизнь / В.К. Карпеко. – Москва, 1976. – 128с.
1180062
  Ельянов А.М. Просто жизнь / А.М. Ельянов. – Л., 1981. – 280с.
1180063
  Додолев Ю.А. Просто жизнь / Ю.А. Додолев. – М., 1983. – 359с.
1180064
  Додолев Ю.А. Просто жизнь / Ю.А. Додолев. – М., 1987. – 445с.
1180065
  Михайленко М. Просто закончить войну. Зачем США капитулировали перед Талибаном // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2020. – 9-22 марта (№ 5). – С. 24-25


  "Тонкий расчет - или бегство? Именно это спрашивают себя сегодня политические комментаторы, наблюдая за рукопожатиями между вашингтонскими эмиссарами и торжествующими талибами, на 18-м году войны не просто восставшими из пепла, но и добившимися своего. ...
1180066
  Фридланд В.М. Просто земля / В.М. Фридланд, Г.А. Буяновский. – М., 1977. – 144с.
1180067
  Синельников Просто знайомий / Синельников, И. – К., 1959. – 36с.
1180068
  Озерова Н. Просто и доступно о достижениях синтаксической науки /на примере книги Л.В. Вознюк "Русский язык: синтаксис" (2006)/ // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 58-59. – ISSN 0205-471Х
1180069
  Покровский В.А. Просто и откровенно о рынке / В.А. Покровский. – М., 1991. – 63с.
1180070
  Бабэ Б. Просто и ясно о Borland C++ / Б. Бабэ ; перевод В. Тимофеева. – 3-е изд., доп. – Москва : БИНОМ, 1996. – 416 с. – ISBN 5-7503-0098-6
1180071
  Воронов Н. Просто Иван / Н. Воронов. – Москва, 1971. – 288 с.
1180072
  Шехтер М.А. Просто лирика / М.А. Шехтер. – Москва, 1968. – 32с.
1180073
  Покальчук Ю.В. Просто любити... / Юрко Покальчук. – Харків : Фоліо, 2008. – 187, [5] с. : іл. – (Сафарі = Safari). – ISBN 978-966-03-4464-8
1180074
  Василевська В. Просто любов : повість / В. Василевська; пер. з польськ. М.Пригари. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 116 с.
1180075
  Василевська В. Просто любов : роман / В. Василевська. – Київ : ДЛВ, 1959. – 122 с.
1180076
  Василевська В. Просто любов : роман / В. Василевська. – Київ : ДЛВ, 1962. – 122 с.
1180077
  Василевская В.Л. Просто любовь : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Э.Усиевич. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 144 с.
1180078
  Василевская В.Л. Просто любовь : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Э.Усиевич. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 112 с.
1180079
  Соротокина Н.М. Просто люди / Н.М. Соротокина. – М., 1991. – 314с.
1180080
  Остап"юк П. Просто людиною бути : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 112-116. – ISSN 0868-4790-8
1180081
  Ливанова М. Просто Майкл Фарадей // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 124-139. – ISSN 1819-6268
1180082
  Кислов К.А. Просто мальчишки / К.А. Кислов. – Красноярск, 1956. – 180с.
1180083
  Некрасов Б.В. Просто металл / Б.В. Некрасов. – Магадан, 1968. – 159с.
1180084
  Кузик В. Просто Микола : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 115-120. – ISSN 0868-4790
1180085
  Рагозина Ксения Просто мы работаем индейцами // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 46-47 : фото
1180086
   Просто о сложном. – Москва : Знание, 1977. – 159с.
1180087
  Злобин А.Т. Просто о сложном / А.Т. Злобин. – Москва, 1987. – 139с.
1180088
  Бурак А.Л. Просто о сложном: Опыт создания русско-английского переводческого словаря // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.25-32. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1180089
  Жигалкин В.А. Просто обязан... / В.А. Жигалкин. – Москва, 1984. – 336с.
1180090
  Артамонова В.К. Просто осінь : лірика / Віра Артамонова. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 107, [1] с.
1180091
  Тимошик А. Просто п"яте жовтня : проза: оповідання; вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 148-152
1180092
  Головань О. ПРОсто про ЗНО / О. Головань, Л. Хпритонова // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2016. – № 3 (783), березень


  Упровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) сміливо можна називати найвдалішою реформою у сфері освіти за останню чверть століття. Саме незалежне тестування дає змогу щороку виборювати місця для навчання за держзамовленням найталановішим і ...
1180093
  Пильник Б.Е. Просто разговор / Б.Е. Пильник. – Горький, 1969. – 120с.
1180094
  Долинина Н.Г. Просто размышления / Н.Г. Долинина. – Л., 1977. – 173с.
1180095
  Уваров Ю.В. Просто рассвет / Ю.В. Уваров. – М, 1977. – 63с.
1180096
  Романов Е.И. Просто рыжий март / Е.И. Романов. – Йошкар-Ола, 1973. – 95с.
1180097
  Баруздин С.А. Просто Саша : рассказы, повести / С.А. Баруздин. – Москва : Современник, 1973. – 134 с. : ил., портр.


  Содерж.: Рассказы: Музыка; Мой Пауль; Вася; Маточкин Шар; Рождение Караваева; Лесной рассказ; Она такая; Дуб стоеросовый; Луна и солнце; Деревья сохраняют тепло; Просто Саша. Повесть.
1180098
  Баруздін С.О. Просто Саша : повісті, оповідання : для серед. та старш. шк. віку / С.О. Баруздін ; авториз. пер. з рос. Н. Орлової. – Київ : Веселка, 1991. – 302 с. : іл.
1180099
  Цветаева М.И. Просто сердце. Стихи зарубежных поэтов в переводе М.Цветаевой / М.И. Цветаева. – М, 1967. – 104с.
1180100
  Киплинг Р.Д. Просто сказки / Р.Д. Киплинг. – Москва, 1972. – 79с.
1180101
  Киплинг Редьярд Просто сказки : Кн. для чтения на англ.яз. По Киплингу / Киплинг Редьярд. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 80с.
1180102
  Полянский А.Ф. Просто служба: докум. повесть и очерки / А.Ф. Полянский. – Москва, 1984. – 205с.
1180103
  Махова К.В. Просто счастье... : записки матери / Махова К.В. – Москва : Моск. рабочий, 1986. – 192 с. – (Время и мы)
1180104
  Богданов Е.А. Просто фантастика / Е.А. Богданов. – Кемерово, 1990. – 301с.
1180105
  Льюис К.С. Просто Христианство. Любовь : миссионер. проект / Клайс Стейплз Льюис. – Київ : [б. и.], 2018. – 285, [3] с. – На тит. л.: Эта кн. издана на средства жертвователей, которые оказались не безразличны к сказанным Христом словам о проповеди Евангелия по всему миру. Издатели искренне им благодарны и распространяют книгу БЕСПЛАТНО. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1180106
  Танов В. Просто человек / В. Танов. – София, 1980. – 174с.
1180107
  Ошанин Л.И. Просто я работаю волшебником / Л.И. Ошанин. – М, 1966. – 127с.
1180108
  Панин В.Я. Простогонимы домашних кур Восточно-Казахстанской области. (Систематика, распространение, биология и хоз. значение). : Автореф... канд. биол.наук: / Панин В.Я.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Биол.-почв. ф-тет. – Алма-Ата, 1958. – 15л.
1180109
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Простодушный / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва : Художественная литература, 1956. – 80 с. – (Массовая серия)
1180110
  Коваленков А.А. Простое и непростое / А.А. Коваленков. – М, 1970. – 80с.
1180111
  Слемнев М.А. Простое и сложное в природе и познании. : Автореф... канд.филос.наук: 09.620 / Слемнев М.А.; АН БССР.Ин-т философии и права. – Минск, 1970. – 18л.
1180112
  Слемнев М.А. Простое и сложное в природе и познании. / М.А. Слемнев. – Минск, 1976. – 143с.
1180113
   Простое и сложное в программировании.. – Москва : Наука, 1988. – 169 с.
1180114
  Эйбхаум Г.Н. Простое и сложное предложение в немецком языке / Г.Н. Эйбхаум. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 215 с.
1180115
  Маяковский В.В. Простое как мычание: сб. / В.В. Маяковский. – Репринтное воспроизведение издания 1916 года. – Москва : Книга, 1990. – 116с. – ("Книжные редкости". Библиотека репринтных изданий). – ISBN 5-212-00256-7
1180116
  Кирносов А.А. Простое море / А.А. Кирносов. – Л., 1961. – 286с.
1180117
  Зятковская Р.Г. Простое настоящее в системе временных форм английского глагола : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Зятковская Р.Г. ; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М. Горького. – Киев, 1953. – 15 с.
1180118
  Золотарев Б.Ю. Простое окончание / Б.Ю. Золотарев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 336с.
1180119
  Шеметов А.И. Простое открытие. / А.И. Шеметов. – Красноярск, 1961. – 34с.
1180120
  Величко А.В. Простое предложение / А.В. Величко. – Москва, 1986. – 118с.
1180121
  Собинникова В.И. Простое предложение в русских народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1961. – 297с.
1180122
  Будагова З.И. Простое предложение в современном азербайджанском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Будагова З.И. ; КВиССО СМ АзССР, Аз. ГУ. – Баку, 1963. – 55 с.
1180123
  Юрченко В.С. Простое предложение в современном русском языке / В.С. Юрченко. – Саратов, 1972. – 275с.
1180124
  Кленина А.В. Простое предложение в современном русском языке. Теория и упражнения (включенное обучение) : Учебное пособие для студентов-иностранцев / А.В. Кленина. – Москва : Русский язык, 1989. – 268с.
1180125
  Ходова К.И. Простое предложение в старославянском языке / К.И. Ходова. – М., 1980. – 296с.
1180126
  Никольский Н.Н. Простое предложение. / Н.Н. Никольский. – М, 1945. – 20с.
1180127
   Простое предложение: научный анализ и преподавание в школе и вузе.. – Воронеж, 1990. – 144с.
1180128
  Косаков А.К. Простое прошедшее в системе видовременных глагольных форм современного английского языка : Автореф... канд .филол.наук: / Косаков А.К.; Льв.ГУ,Каф. англ. филол. – Львов, 1958. – 16л.
1180129
  Джумайло О. Простое сердце: Джулиан Барнс // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 273-292. – ISSN 0042-8795
1180130
  Былина А.З. Простое тормажение условных рефлексов : Диссертация на степень доктора медицины А.З. Былина / Из физиологического отдела Имп. ин-та Экспериментальной медицины. – Санкт-Петербург : Тип. Главного упраления Уделов, 1910. – [2], 178 с. : табл. – Библиогр.: Указатель литературы с.173-176. – (Серия Докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-медицинской академии в 1910-1911 учебном году ; № 18)


  Цензорами дис.:, по поручению Конференции, были: академик. И.П. Павлов, проф. Н.П. Кравков и приват-доцент Б.П. Бабкин
1180131
  Остросаблин Н.И. Простое упруго-пластическое распределение напряжений около круговых отверстий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Остросаблин Н.И.; Сиб.отдел.АН СССР. – Новосибирск, 1975. – 10л.
1180132
  Баздырев К.К. Простое уравнение: муж+жена=семья / К.К. Баздырев. – Москва : Статистика, 1981. – 112 с. – (Популярная демография ; вып. 1)
1180133
  Макаренко Н. Простое устройство на солнечной энергии для получения водорода путем расщепления воды // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 47-49
1180134
  Мирнев В.Н. Простое чувство / В.Н. Мирнев. – М., 1978. – 296с.
1180135
  Мифтахов Р. Простое чудое : стихи / Риф Мифтахов ; пер. с башк. А.Зорина. – Москва : Современник, 1983. – 63 с.
1180136
  Бубнов И.Т. Простой вексель и операции с ним. / И.Т. Бубнов. – 2-е изд. доп. – М.-Л., 1928. – 176с.
1180137
  Болдырев В.Н. Простой и точный спирометр // [Медицина]. – [Б. м., 1937. – 12 с.
1180138
  Детков Е.А. Простой любительский магнитофон / Е.А. Детков. – М.-Л., 1960. – 24с.
1180139
  Кузнецов А.с. Простой осциллограф / А.с. Кузнецов. – М., 1968. – 16с.
1180140
  Марченков О. Простой перевод // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Регулирование интеллектуальной собственности также можно перевести в электронный формат, сделав его намного проще и надежнее как для правообладателей, так и для рядовых пользователей
1180141
  Калинушкин В. Простой просчет? На новую модель академического института нужны нереальные деньги // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 ноября (№ 47). – С. 8


  Как мы и предполагали с самого начала, “реформа” Российской академии наук оказалась неподготовленной: никакой новой концепции управления наукой у власти нет. Принятые в спешке нормативные акты не отвечают на главные вопросы: как будут жить ...
1180142
  Петров В.И. Простой рассказ / В.И. Петров. – М., 1958. – 36с.
1180143
  Ачильдиев И.У. Простой свой город : заметки с ударных комс. строек / И.У. Ачильдиев, О.М. Колесниченко. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 112 с.
1180144
  Вадецкий Б.А. Простой смертный / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1950. – 244с.
1180145
  Вадецкий Б.А. Простой смертный / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1959. – 787с.
1180146
  Вадецкий Б.А. Простой смертный / Б.А. Вадецкий. – Ташкент, 1963. – 162с.
1180147
  Покровский С. Простой способ проектирования явлений хроматической поляризации света в сходящихся лучах : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. – 2 с. – Отд. оттиск из : Журн. Русс. Физ.-Хим. О. Физический отдел, вып. 4, 1911г.
1180148
   Простой статистический метод выявления монотонной зависимости среди наблюдаемых траекторий стохастического процесса.. – Л.
1. – 1983. – 47с.
1180149
  Зайев Л.М. Простор / Л.М. Зайев, 1949. – 191с.
1180150
  Кошечкин Сергей Простор / Кошечкин Сергей. – Куйбышев, 1950. – 80с.
1180151
  Колотилов Н.Ф. Простор / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1953. – 68с.
1180152
  Вышеславский Л.Н. Простор / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1956. – 102с.
1180153
  Попов В.А. Простор : роман / В.А. Попов. – Краснодар : Краснодарское кн.изд., 1957. – 378 с.
1180154
  Саин Ж. Простор : стихи / Ж. Саин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 144 с.
1180155
  Гезалов И. Простор : роман / Исмаил Гезалов; авториз. пер. с азерб. Ю.Карасева и Б.Штейна. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 286 с.
1180156
  Мулдагалиев Д. Простор : избранные стихи / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Правда, 1972. – 32 с.
1180157
  Идрис С. Простор / С. Идрис. – М, 1975. – 48с.
1180158
   Простор. – Казахстан
№ 1. – 1995
1180159
   Простор. – Казахстан
№ 2/3. – 1995
1180160
   Простор. – Казахстан
№ 4/5. – 1995
1180161
   Простор. – Казахстан
№ 6. – 1995
1180162
   Простор. – Казахстан
№ 7/8. – 1995
1180163
   Простор. – Казахстан
№ 9/10. – 1995
1180164
   Простор. – Казахстан
№ 11/12. – 1995
1180165
   Простор. – Казахстан
№ 1. – 1996
1180166
   Простор. – Казахстан
№ 2. – 1996
1180167
   Простор. – Казахстан
№ 3. – 1996
1180168
   Простор. – Казахстан
№ 4. – 1996
1180169
   Простор. – Казахстан
№ 5. – 1996
1180170
   Простор. – Казахстан
№ 6. – 1996
1180171
   Простор. – Казахстан
№ 1. – 1997
1180172
   Простор. – Казахстан
№ 4. – 1997
1180173
   Простор. – Казахстан
№ 5. – 1997
1180174
   Простор. – Казахстан
№ 6. – 1997
1180175
  Гирак Г. Простор для знаний. 10 нововведений закона о высшем образовании // Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев, 2014. – 6 - 12 августа (№ 32). – С. 7. – ISSN 2075-7050
1180176
  Ле И.Л. Простор манит : Рассказы / И.Л. Ле; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 174с.
1180177
  Прокофьев А.А. Простор. / А.А. Прокофьев. – Л, 1945. – 189с.
1180178
   Простор.. – М., 1958. – 132с.
1180179
   Просторами Вселенной. : специальный выпуск. – Москва : Известия, 1973. – 256с.
1180180
  Медвидь Ольга Степановна Просторечие английского языка и способы его воспроизведения в украинских переводах : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Медвидь Ольга Степановна; КГУ. – К., 1975. – 27л.
1180181
  Чернышев А.А. Просторечие. / А.А. Чернышев. – Новосибирск, 1967. – 56с.
1180182
  Чепасова А.М. Просторечная глагольная лексика в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чепасова А.М.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 15л.
1180183
  Муравьева В.Н. Просторечная и диалектная лексика в рассказам Мамина-Сибиряка 80-90-х гдов : Автореф... канд. филол.наук: / Муравьева В.Н.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
1180184
  Сергеев И.Т. Просторечная и простонародная лексика в "словаре церковнославянского и русского языка" 1847 года. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сергеев И.Т.; Моск.пед.ин-т. – М, 1967. – 19л.
1180185
  Васильев Л.М. Просторечная, диалектная и народно-поэтическая лексика в повести М.Горького "Детство" : Автореф... канд. филол.наук: / Васильев Л.М.; Ленигр. гос. пед. ин-т. – Л, 1955. – 15л.
1180186
  Козаченко Ю.В. Простори Банаха випадкових величин F psi (omega) / Ю.В. Козаченко, Ю.Ю. Млавець // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 92-107. – ISSN 0868-6904


  Досліджуються властивості випадкових величин та процесів з просторів F psi (omega). The properties of random variables and processes from spaces F psi (omega) are investigated.
1180187
  Млавець Ю.Ю. Простори випадкових величин F [пси (Омега)] та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Млавець Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1180188
  Млавець Ю.Ю. Простори випадкових величин F [пси(Омега)] та їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Млавець Юрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 149-159
1180189
  Юр"єва І. Простори змін на Донеччині: моделюємо українське // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 14


  "На звільненій Донеччині зміни відбуваються з мотивацією "роби або помирай". Що робити, коли душа потребує модерного, а реальність пропонує блокпости, занедбаний ландшафт і безробітних сусідів? Як подолати токсичну постіндустріальну депресію, і чи ...
1180190
  Тищенко С. Простори основних і узагальнених функцій, побудовані за поліномами Лагерра (частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-14. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Побудовано простори основних та узагальнених функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наводиться опис ядерного простору основних функцій в різних термінах та застосування поліномів Лагерра. The spaces of trial and generalized functions ...
1180191
  Тищенко С. Простори основних та узагальнених функцій, побудовані за поліномами Лагерра (частина 2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-70. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Визначено простори основних і узагальнених функцій нескінченного числа змінних як нескінченні тензорні добутки просторів функцій однієї змінної, побудованих за поліномами Лагерра. Вивчено властивості функцій у побудованих просторах, наведено їхній ...
1180192
   Простори Соболєва та узагальнені розв"язки задач математичної фізики : методичні вказівки до самостійної роботи із спеціального курсу для студентів мех.-мат. фак-ту 4 курсу. – Київ : Київський університет, 2005. – 18 с.
1180193
  Мельник Т.А. Простори Соболєва та узагальнені розв"язки задач математичної фізики : Навчальний посібник / КНУТШ; Мельник Т.А. – Київ : Київський університет, 2006. – 55с. – ISBN 966-594-707-0
1180194
  Голіченко Т.С. Простори та часи Ж. Мішле: між національною історією та автобіографією // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України ; голов. ред.: Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов ; редкол.: B. Waldenfels, W. Lugowski, В.А. Рижко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 157-165. – ISSN 2077-8309
1180195
  Ткаченко А. Просторіки на берегах тексторіки (Замість капітальної нечитальної передмови) // Сві-й-танок : Поезія. Проза. Драматургія. Переклади. Есеїстика. Критика та бібліографія : студентський альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, [Ін-т філології]. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 3-12
1180196
  Корнієнко І. Просторічні слова як стилістичні засоби мовотворчості ранніх прозових творів В. Винниченка // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 124-129. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1180197
  Соколов Н.Н. Просторная земля / Н.Н. Соколов. – Кострома, 1949. – 80с.
1180198
  Мосинцев А.Ф. Просторная осень / А.Ф. Мосинцев. – Ставрополь, 1977. – 79с.
1180199
  Демыкина Г.Н. Просторный человек / Г.Н. Демыкина. – М., 1980. – 384с.
1180200
  Забокрицька М.Р. Просторова-часова динаміки якості води р. Стир в межах міста Луцька / М.Р. Забокрицька, І.М. Нетробчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 46-47. – ISSN 2306-5680
1180201
  Сніжко В.В. Просторова візія української геополітики / В.В. Сніжко, О.А. Федоренко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 481-488
1180202
  Мица Ю. Просторова власність: законодавство і доктрина // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 103-118. – ISSN 1026-9932
1180203
  П"яткова А.В. Просторова ГІС-реалізація моделі раціонального використання земельних ресурсів ерозійно-небезпечних земель // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 74-88 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1180204
  Герман Є. Просторова графіка Анни Надуди // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 99-102
1180205
  Ханова О.В. Просторова диференціація інноваційної діяльності в Україні: регіональний аспект // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 101-105. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1180206
  Ховалко А.Б. Просторова диференціація підземних територіальних систем Поділля для цілей туристичної рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 49-54 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1180207
  Ільєнко І.М. Просторова еволюція музично-хореографічних взаємодій (XVI-XVII століття) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 240-247. – ISSN 2226-2180


  Стаття присвячена просторовим змінам музичних та хореографічних стосунків упроовж ХVI–XVII століть. Розглянуто етапи розвитку музично-пластичних поєднань та проблеми співіснування в єдиному просторі балетної вистави. Думка автора зосереджена на ...
1180208
  Печериця Я.Б. Просторова ексклюзія в Україні: проблеми та передумови виникнення // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2020. – Вип. 2 (142). – С. 32-40. – ISSN 2071-4653
1180209
  Чепурний І. Просторова закономірність розвитку карбонатного та сульфатного поверхневого карсту в Передкарпатті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-29. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірність просторового поширення поверхневих карстових процесів в Передкарпатті. Статистичними методами визначено основні карстоініціюючі чинники. Розраховано інтегральний показник імовірності проявів поверхневого карсту, що дає ...
1180210
  Грищенко Н.В. Просторова залежність між навантаженням на довкілля та добробутом населення за областями України / Н.В. Грищенко, О.С. Третьяков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 113-116 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2075-1893
1180211
  Гукалова І.В. Просторова ідентичність населення в руслі нових напрямків дослідження у суспільній географії // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 24-30 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1180212
   Просторова інтерполяція кліматологічних даних з урахуванням топографічних та фізико-географічних особливостей території України / О.А. Скриник, В.І. Осадчий, Т. Сзентімрей, З. Біхарі, В.П. Сіденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 2 (110). – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
1180213
   Просторова інтерполяція кліматологічних даних України на основі гомогенізованих часових рядів / О.А. Скриник, В.П. Сіденко, Д.О. Бойчук, Д.О. Ошурок, О.Я. Скриник, В.І. Осадчий // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 156. – ISSN 2306-5680
1180214
  Фідря Олег Григорович Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії : стаття друга / Фідря Олег Григорович, Фідря Надія Михайлівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст.
1180215
  Фідря Олег Григорович Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії. Стаття перша / Фідря Олег Григорович, Фідря Надія Михайлівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1180216
  Фідря Олег Григорович Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії. Стаття перша / Фідря Олег Григорович, Фідря Надія Михайлівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1180217
  Фідря Олег Просторова компетенція та картографічні вміння й навички у курсах шкільної історії : стаття третя / Фідря Олег, Фідря Надія // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 26-32
1180218
  Шевцова Г.В. Просторова конструкція верхів української дерев"яної церкви: світові аналогії і самобутність // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 59. – С. 152-160. – ISSN 2077-3455
1180219
  Бовсунівська Т. Просторова критика у постнекласичну добу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 10-16


  Стаття присвячена огляду досягнень просторової критики та конкретних методик, в яких вона втілюється. Приділено увагу постаті засновника просторової критики - геопоетики - Кеннета Вайта. Охарактеризовані також літературна географія, геокритика, ...
1180220
  Петруняк Г.М. Просторова локація і генезис алохтонних карбонатних стяжінь у відкладах олігоцену Карпат // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 185-197 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1180221
  Круківська А.В. Просторова мінливість вологовмісту грунтів у вегетаційний період на території України / А.В. Круківська, Н.В. Приймаченко, Н.В. Гречана // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 281-283. – ISBN 978-617-7069-75-8
1180222
  Польовий А.М. Просторова мінливість врожайності сільськогосподарських культур за агрокліматичними ресурсами в умовах неоднорідного рельєфу / А.М. Польовий, В.А. Ляшенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 126-131. – ISSN 2306-5680
1180223
  Біль М.М. Просторова мобільність населення : теорія, методологія, практика : монографія / Мар"яна Біль ; [наук. ред. У.Я. Садова]. – Львів : ПАІС, 2018. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 343-380 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7694-08-2
1180224
  Біль М.М. Просторова мобільність населення та її регулювання у контексті політики людського розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Біль Мар"яна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 83 назви
1180225
  Шкира О. Просторова модель бібліотеки вишу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 43-47. – ISSN 1029-7200
1180226
  Іваненко О.Г. Просторова модель виносу розчинених речовин і зваження наносів з водозборів річок / О.Г. Іваненко, М.В. Захарова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 9-17. – Бібліогр.: 14 назв
1180227
  Мезенцева Н.І. Просторова модель мережі публічних просторів Києва / Н.І. Мезенцева, М.В. Пальчук // Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 312-315. – ISBN 978-966-285-535-7
1180228
  Матвєєва Т. Просторова модель творів М. Устияновича "Страсний четвер" І. Франка "Петрії і Довбущики": відлуння поетики готичного роману // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 197-201
1180229
  Дмитришин Л.І. Просторова модель уніфікації та конкуренцї в регіональному туристичному секторі / Л.І. Дмитришин, Т.Д. Павлюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 335-340. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
1180230
  Прокіпчин С. Просторова модель як засіб творення образу нації (на матеріалі українських історичних романів про Петра Сагайдачного) // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 193-201
1180231
  Братковська К.О. Просторова оптимізація інвестицій в програми енергозбереження // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 172-177. – ISSN 2309-1533
1180232
  Козачук Н.О. Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – 355 арк. – Додатки: арк. 337-355. – Бібліогр.: арк. 282-336
1180233
  Козачук Н.О. Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1180234
  Дяченко О.В. Просторова організація західнотрипільського суспільства у межиріччі Південного Бугу та Дніпра // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 19-26


  "Статтю присвячено проблемі просторової організації носіїв західнотрипільської культури у межиріччі Південного Бугу та Дніпра. Запропоновано методику виокремлення просторових груп, що об’єднують синхронні поселення. Програма дослідження включає ...
1180235
  Брайчевський Ю. Просторова організація зовнішньоторговельних зв"язків ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-44. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції формування просторово-галузевої структури зовнішньоторговельних зв"язків ЄС, зокрема виявлено регіональні форми спеціалізації торгових партнерів ЄС. The article examines recent trends in spatio-sectoral structure of the EU"s ...
1180236
  Ксеневич М.Я. Просторова організація і сталий розвиток міст-центрів (моделювання, нормування та методика на прикладі Донецька - Макіївки) / М.Я. Ксеневич; Українська академія архітектури; НДІП містобудування. – Київ, Вінниця : НДІП містобудування, Тезіс, 2001. – 160с. – ISBN 966-7699-36-6
1180237
  Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем / М.М. Габрель; НАНУ; Інститут регіональних досліджень. – Київ : А.С.С, 2004. – 400 с. – ISBN 966-8613-00-7
1180238
  Стадницький Ю.І. Просторова організація систем послуг : словник-довідник / Ю.І. Стадницький, М.П. Мальська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 269, [1] с. – ISBN 978-617-673-113-9
1180239
  Вірченко П.А. Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області) : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Вірченко П. А. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назв.
1180240
  Нємець Л.М. Просторова організація соціально-географічних процесів в Україні : Монографія / Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, К.А. Нємець. – Київ - Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 160 с. – ISBN 966-623-001-1
1180241
  Савчук І.Г. Просторова організація трамвайного транспорту великого міста (на прикладі Києва) / І.Г. Савчук, Т.В. Нагорний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 56-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1180242
  Черненко Н. Просторова організація української думи (на матеріалі думи "Козак Нетяга") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 524-530


  Метою даного дослідження є виявлення певних закономірностей просторової організації думового тексту. Простір у думі є складовою поетичної системи, що водночас відображає традиційність відповідних уявлень, і засвідчує певну їх трансформацію, що ...
1180243
  Черненко О.А. Просторова організація української думи. Етюд з лінгвістичної поетики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 131-139


  Метою даного дослідження є виявлення певних закономірностей просторової організації думового тексту. Простір у думі є складовою поетичної системи, що водночас відображає традиційність відповідних уявлень, і засвідчує певну їх трансформацію, що ...
1180244
  Федчук А.П. Просторова охорона та управління морським середовищем в рамках системи договору про Антарктику: внесок України // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 51-52
1180245
  Щербак О.В. Просторова оцінка засобами ГІС засолення підземних вод неогенового водоносного комплексу на території Херсонської області // Геоінформатика : науковий журнал / НАНУ. – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 73-76. – ISSN 1684-2189
1180246
  Бойко З.В. Просторова оцінка кількості титульної нації України за переписами 1989 та 2001 років // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 110-116. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1180247
  Максименко Н.В. Просторова оцінка метеорологічного потенціалу території Полтавської області / Н.В. Максименко, Н.В. Хоружа // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 37-46. – ISSN 1992-4224
1180248
  Слабий О.Б. Просторова перебудова камер серця при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу / О.Б. Слабий, М.С. Гнатюк // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 98-100. – ISSN 1681-276Х


  "...В експерименті встановлено, що пострезекційна артеріальна легенева гіпертензія призводить до розвитку легеневого серця і виражених змін планіметричних та об’ємних параметрів його камер. Виявлено, що легеневе серце характеризується розширенням його ...
1180249
  Шумік С.В. Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для ров"язку оберненої задачі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Шумік С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 155л. – Додатки: л.139-155. – Бібліогр.: л.117-138
1180250
  Шумік С.В. Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для розв"язку оберненої задачі : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат.наук: Спец. 04.00.05 / Світлана Василівна Шумік; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:5 нав
1180251
  Кириленко О. Просторова поведінка пізньотрипільського населення Київського Подніпров"я на етапах С I - C II / О. Кириленко, О. Дяченко // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 74. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1180252
  Мисик Федір Федорович Просторова режекція частково поляризованих завад при неідентичних характеристиках приймальних каналів адаптивних компенсаторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.13 / Мисик Ф.Ф.; Харк.нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 18 с.
1180253
  Альохін О.Д. Просторова розмірність системи і величини критичних показників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 297-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і нерівностей для величин критичних показників знайдені рівняння для визначення величин критичних показників радіуса кореляції і всіх інших критичних показників для різної просторової ...
1180254
  Кельник О.І. Просторова селекція перехідного випромінювання півторавимірного модульованого електронного згустку / О.І. Кельник, В.К. Тяжемов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 337-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховано перехідне випромінювання необмеженого у поперечному напрямку модульованого зарядженого згустку та різкій межі вакуум-ізотропна плазма. Виявлено ефект просторової селекції такого випромінювання, коли кожна частота в його спектрі ...
1180255
  Кочерга С.О. Просторова семіосфера драматичної поеми Лесі Українки "адвокат Мартіан" // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2011. – № 2 (22). – С. 64-68
1180256
  Поручинська Т.Ф. Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нервових процесів : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Поручинська Т. Ф.; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2009. – 220 л. + Додатки: [52] л. – Бібліогр.: л. 189-220
1180257
  Поручинська Т.Ф. Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нервових процесів : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Поручинська Т.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1180258
   Просторова структура Ешерського городища античної доби за даними високоточної магнтої розвідки / К. Бондар, В. Ерліх, І. Віршило, Д. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-50. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  У статті обговорюються результати високоточних магнітних вимірювань на Ешерському городищі - унікальній фортифікаційній споруді античної епохи. В результаті археологічної інтерпретації геофізичних аномалій встановлені особливості планування городища, ...
1180259
  Брусенцова Н.О. Просторова структура популяцій хижаків-норників у нагірних дібровах Слобожанщини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Брусенцова Наталія Олександрівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1180260
   Просторова структура рідинних систем на основі наночастинок магнетиту з органічним покриттям / В.І. Петренко, О.І. Іваньков, М.В. Авдеєв, Т.Ю. Ніколаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1180261
  Василенко Є.В. Просторова структура чинників формування весняного водопілля в басейні р. Прип"ять (у межах України) // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 22-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
1180262
  Палій О.П. Просторова та наративна архітектоніка роману Їржі Кратохвіла "Авіон" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 264-274. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу часопросторових і наративних параметрів роману чеського письменника-постмодерніста Іржі Кратохвіла "Авіон". Розглядаються структурні особливості побудови тексту та урбаністичний хронотоп твору як форма художнього мислення. ...
1180263
  Єщенко О.А. Просторова та поляризаційна анізотропія збудження поверхневих плазмонних поляритонів у масивах паралельних металевих нанодротів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 343-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектри екстинкції масиву паралельних нанодротів Au діаметром 27 нм і довжиною 9 мкм в Al[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3]-матриці для різних кутів падіння [тета]. У спектрах спостерігалися дві смуги, зумовлені збудженням поперечної та ...
1180264
  Кожем"якін Д.В. Просторова та часова динаміка складових водного балансу басейну річки Дністер до міста Заліщики / Д.В. Кожем"якін, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 21-30. – ISSN 2306-5680


  Представлено результати розрахунків складових водного балансу для 22 водозборів річок у межах басейну р. Дністер (басейн розглядався до м. Заліщики) - для 11 гірських, 7 рівнинних водозборів приток Дністра та умовно 4 водозбори річок на самому Дністрі ...
1180265
  Міщенко Ю.В. Просторова уява в топонімічному дейксисі козацького травелогу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (67). – С. 81-93. – ISSN 2520-6397


  На основі "Журналу" подорожі гетьмана Д. Апостола 1728 року досліджено роль топонімів та апелятивів у дейксисі для вираження просторових уявлень невідомого автора. Установлено типологію топонімів, які вжито у щоденнику подорожі. Досліджено ...
1180266
  Безугла Н.В. Просторова фотометрія біологічних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Безугла Наталя Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
1180267
  Швайко В.М. Просторова характеристика чинників ризику виникнення техногенної небезпеки в Україні // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 215-218. – ISBN 978-966-285-300-1
1180268
  Кобилін П.О. Просторове групування об"єктів торговельного обслуговування населення Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 119-124. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 43). – ISSN 2410-7360
1180269
  Зеленко Ю.М. Просторове моделювання катагенетичної зрілості керогену на основі даних коефіцієнту відбивної здатності вітриніту (східна частина ДДЗ) / Ю.М. Зеленко, М О. Карпенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 36-38
1180270
  Андрушко Н.Ф. Просторове моделювання поширення непружних хвиль в складеному стержні Гопкінса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 73-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В осесиметричній постановці досліджено вплив геометричних і фізичних параметрів на розповсюдження непружних хвиль в складеному стержні Гопкінсона і точність вимірювання непружних властивостей матеріалу. Ключові слова: складений стержень Гопкінсона, ...
1180271
  Єршова Дора Володимирівна Просторове моделювання природного псвітлення приміщень : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Єршова Дора Володимирівна; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1996. – 16л.
1180272
  Нго Мінь Туан Просторове обтікання несучих систем тілесної конфігурації потоком в"язкої нестисливої рідини : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 01.02.05 / Нго Мінь Туан ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв
1180273
  Іванов Ю.Д. Просторове перетворення дискретних даних у базисі ДНФ булевих функцій / Іванов Ю.Д. – Одеса, 2010. – 120 с. : іл. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 978-966-8557-41-5
1180274
  Ткачук А.Ф. Просторове планування для економічного зростання: аналіз практики та законодавства / Ткачук Анатолій Федорович, Врублевський Олександр Станіславович. – Київ, 2009. – 120с. – ISBN 978-966-2026-04-7
1180275
   Просторове планування землекористування у системі наукових досліджень НААН / А.М. Третяк, А.М. Дорош, В.М. Третяк, К.О. Дюміна // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 4-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1180276
  Зеленко Ю.М. Просторове поширення типів керогену на основі обробки даних методу піролізу зразків в межах Дніпровсько-Донецької западини / Ю.М. Зеленко, О.В. Дзюба, О.М. Карпенко // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 20-24. – ISSN 1684-2189
1180277
  Зеленко Ю.М. Просторове прогнозування газогенеруючих товщ у Дніпровсько-Донецькій западині на основі оцінки відбивної здатності вітриніту / Ю.М. Зеленко, О.М. Карпенко // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 43-51. – ISSN 2409-9430
1180278
  Авраменко О. Просторове самоосмисленя нації. Реконструкція Майдану Незалежності в Києві // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.38-43. – ISSN 0868-8273
1180279
  Палеха Ю.М. Просторовий аналіз вартості територій поселень України та їх грошова оцінка : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-61 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1180280
  Кузишин А.В. Просторовий аналіз електоральних симпатій населення Західноукраїнського регіону за підсумками виборів до Верховної Ради 2019 року // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 153-172. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  Пропоноване дослідження носить субрегіональний характер та присвячене великому регіону України. Нами розглядалася територія Західноукраїнського регіону (загалом 9 одиниць) на рівні адміністративних областей в розрізі виборчих округів, щоб виявити ...
1180281
  Долгова К. Просторовий аналіз забезпеченості дитячими закладами оздоровлення та відпочинку територіальних одиниць України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 35-38. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості інфраструктурного потенціалу курортно-лікувального та оздоровчо-рекреаційного дитячого туризму в Україні. Проведено просторовий аналіз забезпеченості дитячими закладами оздоровлення та відпочинку територіальних одиниць України ...
1180282
  Василевська Я.В. Просторовий аналіз забезпеченості території Херсонської області історико-культурними ресурсами // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 75-79 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1180283
  Іщук О.О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / О.О. Іщук, М.М. Коржнев, О.Є. Кошляков; КНУТШ; За ред. Д.М. Гродзинського. – Київ : Київський університет, 2003. – 200с. – ISBN 966-594-427-4
1180284
  Драгунова Т.А. Просторовий аналіз міграційного процесу в м. Києві // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 73-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1180285
   Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні : збірник наукових праць / НАН України, Відділення наук про Землю, Ін-т географії ; [ ред.кол: Руденко Л.Г., Палієнко В.П., Чехній В.М. ]. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-02-5412-1
1180286
  Машкова О. Просторовий аналіз проведення туристичних презентаційних заходів України / О. Машкова, О. Багнюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 104-115. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1180287
  Бучко Ж.І. Просторовий аналіз розвитку готельно-ресторанної інфраструктури туризму у Чернівецькій області / Ж.І. Бучко, Г.Я. Круль // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1180288
  Доан П.В. Просторовий аналіз розвитку готельного господарства України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 187-190
1180289
   Просторовий аналіз розповсюдження забруднень поверхневих вод і грунтів засобами ДЗЗ та ГІС / Є.С. Анпілова, В.І. Клименко, Д.Л. Крета, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 59-68 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1180290
  Пугач С. Просторовий аналіз соціальних Інтернет-мереж у Волинській області / С. Пугач, Ю. Митчик // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 79. – C. 14-21. – ISSN 2413-7154


  Соціальні інтернет-мережі є одним із феноменів сьогодення. Їх вивченням замаються багато наук. Просторові аспекти розвитку та функціонування соціальних інтернет-мереж вивчені не у повній мірі. В англомовній науковій літературі зустрічаються дослідження ...
1180291
  Сасько Н.В. Просторовий аналіз та суспільно-географічна інтерпретація глобального інноваційного індексу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 294-300 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1180292
  Нємець К.А. Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, методи, моделі / Нємець К.А., Нємець Л.М. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Зміст та анотац. парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 200-213. – ISBN 978-966-285-022-2
1180293
  Кузишин А.В. Просторовий аспект формування електоральної культури (на прикладі областей Карпатсько-Подільського регіону) // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 215-218. – ISBN 978-617-7069-75-8
1180294
  Снігова О.Ю. Просторовий вимір інклюзивності в умовах становлення "нової" регіональної політики // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 2 (110). – С. 38-44. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1561-4980
1180295
  Карпенко І.В. Просторовий вимір філософування // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 3-9. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1180296
  Сегіда К. Просторовий економетричний аналіз маятникової трудової міграції на регіональному рівні / К. Сегіда, С. Костріков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-53. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  При розгляді прикладу формалізованого вивчення такого суспільно-географічного феномену, як маятникова трудова міграція, авторами статті був запропонований транзитивний дослідницькій підхід - просторовий економетричний аналіз (ПЕА), який відноситься до ...
1180297
  Коніцула Т.Я. Просторовий зв"язок деяких геоекологічних факторів зі здоров"ям населення Шевченківського району м. Києва // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 52-56 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1180298
  Циховська Е. Просторовий код - "зовнішнє - внутрішнє" через сприймання "свій-чужий" Л. Стаффа та М. Метерлінка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 447-450. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1180299
  Бистряков І.К. Просторовий концепт обгрунтування еколого-економічного розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 136-147 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
1180300
  Сингаївська О.І. Просторовий підхід до обгрунтування архітектурних рішень / О.І. Сингаївська, П.П. Чередніченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 204-206. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2077-3455
1180301
   Просторовий підхід у прогнозуванні податкових надходжень / М.В. Мокляк, П.С. Чернов, А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-20 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1180302
  Кравчук В. Просторовий поворот в праві: філософського-правове розуміння // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – C. 20-24. – ISSN 2524-0129
1180303
  Богдан О.В. Просторовий поворот і право // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 156-160. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1180304
  Хлобистов Є. Просторовий розвиток екологічно небезпечної діяльності та ризик виникнення надзвичайних ситуацій / Є. Хлобистов, Л. Жарова, О. Кобзар // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 141-148. – ISSN 1562-0905
1180305
  Мельник М.І. Просторовий розвиток індустріальних парків у контексті метрополізації / М.І. Мельник, О.В. Кушнірецька // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 54-61. – ISSN 1562-0905
1180306
  Герасимчук З.В. Просторовий розвиток міста : монографія / З.В. Герасимчук, Т.О. Ніщик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 212 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 152-169. – ISBN 978-966-1532-61-7
1180307
  Павлюк В.І. Просторовий розвиток процесів природного вилуговування солей (карсту) в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 164-176 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-3591
1180308
  Шевчук Л. Просторовий розвиток регіонів України: теоретичні проблеми і практичні завдання : розвиток регіонів / Л. Шевчук, Я. Шевчук, С. Щеглюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 17-19 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1180309
  Савицька О.В. Просторовий розподіл важких металів у геосистемах міських лісопарків (на прикладі Голосіївського лісу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-19 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Виконано ландшафтно-геохімічні дослідження просторового розподілу важких металів у грунтовому покриві геосистем Голосіївського лісу в місті Києві.
1180310
  Горбачова Л.О. Просторовий розподіл зв"язків між елементами водного балансу річкових водозборів України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1180311
  Примак О.Б. Просторовий розподіл зоопланктону в угрупуваннях вищих водяних рослин Київського водосховища / О.Б. Примак, К.М. Цапліна, М.І. Лінчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 149-154. – Бібліогр.: 8 назв
1180312
   Просторовий розподіл кліматичних показників на території лісостепу та степу лівобережної України / С.І. Решетченко, В.Г. Клименко, Н.І. Черкашина, В.В. Машкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 129-133 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1180313
  Гаврюшенко Д.А. Просторовий розподіл концентрації компонентів бінарного розчину в зовнішньому полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 311-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для розрахунку концентрації бінарної суміші розглянуто гратчасту модель рідини. Побудовано розклад концентрації бінарної суміші у функціональний ряд Тейлора за потенціалом зовнішнього поля, внаслідок чого було отримано розклад за кореляційними ...
1180314
  Коноваленко О.С. Просторовий розподіл максимального стоку води весняного водопілля для річок басейну Стир / О.С. Коноваленко, В.О. Дутко, Є.В. Василенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 69-75
1180315
  Сурай К.С. Просторовий розподіл мінімального стоку води річок в басейнах Пруту та Сірету (в межах України) / К.С. Сурай, О.Г. Ободовський, О.О. Почаєвець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 80-91. – ISSN 2306-5680
1180316
  Сиса Л.В. Просторовий розподіл нафтопродуктів у грунтах у зоні впливу залізничного транспорту (на прикладі ділянки Львів - Мостиська) / Л.В. Сиса, В.В. Карабин, О.Р. Карп"як // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 48-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1180317
  Приймаченко Н.В. Просторовий розподіл опадів під час дощових паводків на правобережжі Дністра в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 60-67. – ISSN 2306-5680
1180318
   Просторовий розподіл радіовуглецю навколо теплоенергетичних об"єктів / А.М. Сердюк, М.Г. Бузинний, Л.Л. Михайлова, С.В. Симович, М.О. Романченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 18-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
1180319
  Маринич В.В. Просторовий розподіл річкового стоку сполук азоту у басейні Дніпра під час літньо-осінньої межені // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 119-124. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-631-331-6
1180320
  Кохановська В. Просторовий розподіл сполук свинцю в грунтах басейну р. Смотрич / В. Кохановська, І. Касіяник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 203-208 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1180321
  Кайдан Микола Володимирович Просторовий розподіл фотопружності та акустооптичних параметрів в пристроях оптоелектроніки на прикладі одновісних [бета]-BaB2O4 та двовісних Cs2HgCl4 кристалів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.04.07 / Кайдан М.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1180322
  Коваленко О. Просторовий та демографічний розвиток міста Полтави XVII - початку XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 62-73
1180323
  Мейш А.В. Просторовий та системний підходи інвестицій у раціональне використання природних ресурсів / А.В. Мейш, С.Й. Ядуха // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 64-67. – ISBN 978-9934-571-51-0
1180324
  Стадницький Ю.І. Просторовий чинник конкуренції технологій виробництва продукції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 130-136 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1180325
  Сторонянська І.З. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 2 (675). – С. 50-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-9303
1180326
  Моренчук А. Просторові аспекти міжнародної співпраці України у сфері збереження біорізноманіття / А. Моренчук, Н. Левасюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 57-62. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
1180327
  Бистряков І. Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс / І. Бистряков, В. Пилипів // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 5-15 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
1180328
  Житний О.О. Просторові аспекти чинності національного кримінального закону: деякі проблеми регламентації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 59-69. – ISSN 2304-4556
1180329
  Герасимчук В. Просторові виміри в українському мовленні: їхні буттєві сенси та фізичні значення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (751), жовтень. – С. 33-39
1180330
  Гнатюк О.М. Просторові відміни топонімічної структури Подільського суспільно-географічного району // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 42-43
1180331
  Тишкевич Б.І. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку сільської місцевості Донеччини та Харківщини // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 174-176
1180332
  Стеблецька Ю. Просторові відмінності у якості міського середовища м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 70-73. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Виділено чинники та систематизовано показники, які визначають якість міського середовища. Здійснено просторовий аналіз якості міського середовища м. Києва за житловими масивами. Проведено кореляційний аналіз та кластеризацію масивів за якістю ...
1180333
  Шевченко Р.Ю. Просторові дестинації сакральної архітектури м. Києва [Елетронний ресурс] : монографія / Р.Ю. Шевченко. – [Б.м. : б.в., 2014. – 145 с. : ил. – Додатки: с. 133-145. – ISBN 978-617-651-103-8
1180334
  Маруняк Є.О. Просторові дилеми глобалізації та їх концептуалізація // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 36-42 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1180335
  Кравчук В.М. Просторові домінанти діячів доби Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 207-210. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1180336
  Рожок Л.С. Просторові задачі теорії пружності для циліндричних оболонок складної геометрії та структури : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Рожок Лілія Степанівна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 54 назви
1180337
   Просторові закономірності зміни середнього річного стоку води річок в Україні / О.І. Лук"янець, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, О.О. Почаєвець, В.О. Корнієнко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 6-14 : рис. – Бібліогр.: с.12-14. – ISSN 1561-4980
1180338
  Багмет О.Б. Просторові закономірності прояву екзогенного морфогенезу на території Київського плато // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 101-107. – ISSN 0868-6939


  Аналізуються просторові закономірності прояву і взаємодії сучасних ендогенних та екзогенних рельєфоутворювальних процесів. Підкреслено важливу роль розломно-блокових структур у диференціації прояву сучасних рельєфоутворювальних процесів. Тhe spatial ...
1180339
  Шакірзанова Ж.Р. Просторові закономірності у розподілі шарів стоку весняного водопілля рівнинних річок України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 170-178 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1180340
  Назарук М. Просторові зміни на території міста Львова в ХХІ столітті: переваги та ризики на шляху до сталого розвитку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 165-170 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1180341
  Коваленко Т.О. Просторові колізії в земельному праві України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 4 (9). – С. 171-175


  У статті досліджено сучасний стан та причини виникнення просторових колізій правових норм у сфері регулювання земельних відносин як одного із видів юридичних дефектів у земельному праві України. Запропоновано шляхи подолання зазначених колізій з метою ...
1180342
  Ільєнко І.М. Просторові конфігурації Сержа Лифаря // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 272-278


  Зроблена спроба усвідомити творчу спадщину танцівника і хореографа українського походження С. Лифаря в художньому просторі вітчизняної та світової культури. В центрі уваги – проблема розуміння просторово-хореографічного мислення С. Лифаря та його ...
1180343
  Негодяєва С. Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону Луганщини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 223-225
1180344
  Баран А.М. Просторові кореляції псефітів і псамітів в осадовому чохлі Новоградського блоку (Український щит) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 31-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1180345
  Немировська О.Ф. Просторові лексичні маркери як засіб створення художнього хронотопу в жанрі історичної драми (на матеріалі драми І.А. Кочерги "Ярослав Мудрий) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 91-99
1180346
  Дида І.А. Просторові межі та їх роль у формуванні архітектурної ідентичності середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 129-135. – ISSN 2077-3455


  В світовій архітектурі існують різні традиції формування урбанізованого простору. В одних випадках він є візуально закритий, в інших - відкритий на навколишнє оточення. На характер візуальних зв"язків між окремими просторами урбанізованого середовища ...
1180347
  Алещенко Л. Просторові моделі членування міфологічного світу в українських чарівних казках // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 28-32
1180348
  Огульчанська О. Просторові модифікації у романах Ірини Вільде "Сестри Річинські" та Теодора Драйзера "Оплот" / О. Огульчанська, М. Будко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 123-128. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1180349
  Чмир О.Р. Просторові мотивації у лексиці права ( на матеріалі старослов"янської та давньоруської мов ) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.67-71. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0027-2833
1180350
  Бомба А.Я. Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу "конвекція-дифузія" в анізотропних середовищах / А.Я. Бомба, В.В. Скопецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано просторовий аналог плоскої крайової задачі на квазіконформне відображення криволінійного чотирикутника на прямокутник для анізотропних середовищ і на цій основі одержано алгоритм асимптотичного наближення розв"язку нелінійної сингулярно ...
1180351
  Стебленко П.О. Просторові нестаціонарні задачі теорії термопружнопластичності для складових тіл. : Автореф... доктора фіз-мат.наук: 01.02.04 / Стебленко П.О.; НАН Укр.ін-т.механіки. – К, 1996. – 29л.
1180352
  Немировська О.Ф. Просторові онімні маркери в художньому контексті // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 80-91. – ISSN 2077-1932
1180353
  Синюра-Ростун Просторові освітні системи: передумови виникнення та функціонування // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 5 (127). – С. 45-50. – ISSN 2071-4653


  "Свою історію онлайн-освіта розпочала у 2011 р., коли Стенфордський університет запропонував всім охочим безкоштовно три свої курси через мережу Інтернет". "В Україні такі он-лайн курси стартували у 2014 р., коли було відкрито реєстраціюна перші ...
1180354
  Борисенко М.В. Просторові особливості архітектури доби сталінізму в Україні (1920 - початок 1950-х років) // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 30 : Культура Полісся та України в історичному, філологічно-мистецькому контексті. – С. 213-215.
1180355
  Балюк С.А. Просторові особливості грунтового покриву як основа сталого управління грунтами / С.А. Балюк, А.В. Кучер // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 3-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
1180356
  Семенко Б. Просторові особливості зовнішньоекономічної діяльності Київської області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 60-66. – (Серія: Географічні науки ; № 8 (357)). – ISSN 1729-360Х
1180357
  Мельничук А.Л. Просторові особливості перетворень аграрного виробництва на території в межах сучасної України в умовах демографічного зростання та зародження індустрії у другій половині ХІХ століття / А.Л. Мельничук, О. Поповіченко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 196-205
1180358
  Пугач С.О. Просторові особливості поширення соціальних Інтернет-мереж у Facebook та Instagram у Чернівецькій області // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 173-185. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1180359
  Тітенко Г.В. Просторові особливості управління ТПВ в системі "Місто--приміська зона" / Г.В. Тітенко, С.М. Широкоступ // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 36-48 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
1180360
  Чорний Р.С. Просторові особливості формування і розвитку трудового потенціалу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 88-93. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1180361
  Корома Н. Просторові перетворення у великому постсоціалістичному місті: приклад Харкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-54. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Харків - велике постсоціалістичне індустріальне місто з населенням понад 1 млн. Маючи у своїй власності великі об"єкти з різною функціональною складовою (як промислові, так і об"єкти соціальної інфраструктури, інші муніципальні заклади), велике місто ...
1180362
  Степаненко М.І. Просторові поширювачі у структурі простого речення : Монографія / М.І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2004. – 463с. – ISBN 966-7653-14-7
1180363
  Степаненко М.І. Просторові поширювачі у структурі простого речення : монографія / Микола Степаненко. – [2-ге вид. перероб. і допов.]. – Полтава : Астрая, 2020. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 502-570. – ISBN 978-617-7669-87-5
1180364
   Просторові розподіли та ймовірність розпаду збудженого стану 7Li*(7,45 MeB) у реакції 7Li(a,a6Li)n / Ю.М. Павленко, В.Л. Шаблов, О.С. Бондаренко, О.К. Горпинич, В.М. Добріков, Н.Л. Дорошко, Ю.Я. Карлишев, Ф.І. Карманов, В.О. Кива, І.М. Коломієць, С.Є. Омельчук, В.В. Осташко, Ю.С. Рознюк, Б.А. Руденко, І.А. Тирас // Щорічник - 2007 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – за 2007 р. – С. 42.
1180365
  Мальська М.П. Просторові системи послуг : (теорія, методологія, практика) : монографія / Марта Мальська ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2009. – 363 с. – ISBN 978-966-346-806-8
1180366
  Мозолюк О.М. Просторові словосполучення в драматичних поемах "Вікові наші рани" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 110-116. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1180367
  Мозолюк О.М. Просторові словосполучення говірки села Велика Слобідка Кам"янець-Подільського району Хмельницької області // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 35-36
1180368
  Лукіян І.А. Просторові та часові виміри глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 174-178. – ISSN 2076-1554
1180369
  Кривець О.О. Просторові трансформації в Українці - типовому місті-супутнику Києва // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 173-180
1180370
  Мезенцев К. Просторові трансформації житлових функцій у приміській зоні Києва / К. Мезенцев, Т. Клюйко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 87-93. – ISSN 2076-1333
1180371
  Каук Ю.В. Просторові трансформації історичної частини м. Києва (на прикладі Печерського району) / Ю.В. Каук, М.В. Пальчик // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 193-196
1180372
  Мельничук А.Л. Просторові трансформації міських територій: методичні підходи до реалізації польового етапу дослідження // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 180-184. – ISBN 978-617-7069-75-8
1180373
  Кривець О. Просторові трансформації та особливості їх сприйняття в місті Херсон на прикладі мікрорайону "ХБК" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 91-97. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проведено ретроспективний аналіз мікрорайону ХБК у межах тестової ділянки. Проаналізовано роль мікрорайону у формуванні планувальної структури міста та його значення. Виявлено сучасні особливості розвитку й функціонування об"єктів у межах тестової ...
1180374
  Гнатюк О.М. Просторові трансформації території житлового мікрорайону постсоціалістичного міста (на прикладі Вінниці) / О.М. Гнатюк, А.В. Орещенко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – C. 149-161. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1180375
  Мельник Л.В. Просторові трансформації урбанізованих територій в містах приміської зони столиці / Л.В. Мельник, О.О. Кривець, С.П. Батиченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 121-128. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1180376
  Батиченко С.П. Просторові трансформації урбанізованих територій у приміській зоні столиці на прикладі м. Бориспіль // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 113-124
1180377
  Гнатюк О.М. Просторові трансформації урбанізованих територій України периферійно-індустріального типу (на прикладі міст Запоріжжя і Жовті Води) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 68-74. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1180378
   Просторові форми організації бізнесу в Україні : тенденції, перспективи та механізми розвитку : наук. доповідь / [Мельник М.І. та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України. – Львів : [б. в.], 2018. – 108 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8538-5
1180379
  Сенчуков В.Ф. Просторові цілочислові сітки в задачах дискретної оптимізації // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 116-123


  Розглядається оригінальний підхід до розв"язання задач дискретної (цілочислової) оптимізації, який базується на нумерації точок простору з цілими координатами - цілих точок. Знайдено за допомогою функції антьє аналітичний опис залежності координат ...
1180380
  Білоус Л.Ф. Просторово-геоінформаційний аналіз для інвентаризації оселищ // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 151-159. – ISSN 0868-6939


  Оселищні принципи збереження біорізноманіття розглядаються як базові в формуванні Пан-Європейської Екологічної Мережі (PEEN)). В науковому просторі України гостро стоять питання класифікації, ідентифікації та інвентаризації оселищ. Просторовий ...
1180381
  Бріль М.С. Просторово-динамічний аналіз стану фондового ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 303-310
1180382
  Щербак К.О. Просторово-екологічні аспекти досліджень структурних елементів природно-заповідного фонду Київської області // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 53-60 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
1180383
  Савон В.В. Просторово-електоральний аналіз парламентських виборів 2019 року в республіці Молдова / В.В. Савон, І.О. Гринь // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 47-59. – (Серія "Питання політології" ; вип. 36). – ISSN 2220-8089
1180384
  Коваленко Т.Б. Просторово-кількісні прикметники на позначення "висоти" у сучасній турецькій мові // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 57-63. – ISSN 1682-671Х
1180385
  Тараненко О.В. Просторово-міфологічний принцип сприйняття дітьми кумулятивних казок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-80. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про просторово-міфологічне сприйняття дітьми кумулятивних казок, наголошується на поетиці цих казок.
1180386
  Щербаков К.М. Просторово-модульовані фази, наведені флексоелектричним ефектом у фероїках : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Щербаков Крістіан Меселе ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2019. – 119 арк. – Додатки: арк. 117-119. – Бібліогр.: арк. 95-116
1180387
  Щербаков К.М. Просторово-модульовані фази, наведені флексоелектричним ефектом у фероїках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Щербаков Крістіан Меселе ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
1180388
  Селищев П.О. Просторово-періодична зміна мікротвердості кристалів під опроміненням / П.О. Селищев, В.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 547-553. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У рамках бар"єрного механізму радіаційного зміцнення розглянуто вплив комплексів утворених точковими дефектами, та атомами домішки на величину приросту межі текучості. Визначено критичні величали параметрів системи, коли встановлюється просторово- ...
1180389
   Просторово-періодичні дисипативні структури в радіочастотних розрядах з пиловими частинками / А.В. Вакуленко, О.Ю. Кравченко, Г.І. Левада, Т.Є. Лиситченко, Ю.А. Яструб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 226-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою комп"ютерного моделювання методом РІС/МСС досліджується вплив пилових частинок на просторові розподіли параметрів плазми в радіочастотному розряді. Результати моделювання показали, що при наявності великих пилових частинок в ...
1180390
  Домаранський А. Просторово-топонімічні особливості лісів Кіровоградської області України / А. Домаранський, Є. Міленіна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 87-94 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1180391
  Шульгач А. Просторово-функціональна диференціація перспективного національного природного парку "Лісова пісня" / А. Шульгач, М. Мельнійчук, С. Шульгач // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1180392
   Просторово-функціональна організація зеленої зони міста Києва / О.Ю. Дмитрук, Ю.А. Олішевська, Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 161-167 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1180393
  Мельнійчук Михайло Просторово-часова динаміка запасів деревини у лісовому фонді Рівненської області / Мельнійчук Михайло, Чабанчук Валентина // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 211-217 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1180394
  Почаєвець О.О. Просторово-часова динаміка мінімального стоку річок басейну Тиси в межах України : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.07 / Почаєвець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 187 арк. – Додатки: арк. 168-187. – Бібліогр.: арк. 154-167
1180395
  Почаєвець О.О. Просторово-часова динаміка мінімального стоку річок басейну Тиси в межах України : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.07 / Почаєвець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1180396
  Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 158 л. – Бібліогр.: л. 147-158
1180397
  Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1180398
   Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / НАНУ, Ін-т географії ; Ж.М. Матвіїшина [та ін.] ; за ред. Ж.М. Матвіїшиної. – Київ : Наукова думка, 2010. – 192с. – ISBN 978-966-00-0903-8
1180399
  Самчук Є.В. Просторово-часова мінливість атмосферного блокування на території Євроатлантичного сектору Північної півкулі за період 1976-2015 роки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 160-168 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1180400
  Кобзистий П.І. Просторово-часова мінливість висотної фронтальної зони над територією України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Досліджено географічне положення та інтенсивність висотної фронтальної зони в межах синоптичного процесу та регіональному рівні в різні циркуляційні епохи як показник зміни інтенсивності циркуляції атмосфери.
1180401
  Малицька Л.В. Просторово-часова мінливість комфортності кліматичних умов в Україні : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Малицька Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1180402
  Малицька Л.В. Просторово-часова мінливість комфортності кліматичних умов в Україні : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Малицька Людмила Володимирівна ; Укр. гідрометеорол. ін-т, Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 188, [40] арк. – Додатки: арк. 188, [40]. – Бібліогр.: арк. 15-18, 175-187 та в додатках
1180403
  Горбачова Л.О. Просторово-часова мінливість максимального стоку води весняного водопілля та паводків змішаного походження річок України / Л.О. Горбачова, С.Л. Барандіч // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 107-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
1180404
  Єлейко М. Просторово-часова модель дослідження соціального самопочуття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 94-110. – ISSN 1563-3713
1180405
  Коляденко Юлія Юріївна Просторово-часова обробка сигналів за умов нелінійності радіоприймального тракту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.12 / Коляденко Ю.Ю.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
1180406
  Бортник С. Просторово-часова організація церковно-територіального устрою в Україні (на прикладі православної церкви) / С. Бортник, М. Харишин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 115-119. – ISSN 2413-7154


  У статті обґрунтовується необхідність комплексного дослідження адміністративно-територіального устрою православної церкви в Україні у просторовому та часовому вимірі з моменту її виникнення до сьогодення. Аналізуються стан та методологія вивчення ...
1180407
  Рожко В.І. Просторово-часова оцінка якості вод за екологічними критеріями в системі каналу Дніпро-Донбас // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (107). – C. 24-29. – ISSN 2616-5643
1180408
  Одинаєв С.М. Просторово-часова поведінка бінарного потоку частинок у розчинах електролітів / С.М. Одинаєв, Д.А. Хакдодов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнене рівняння Смолуховського для бінарного потоку структурних одиниць розчинів електролітів. Розв"язок знайденого рівняння дозволяє досліджувати термопружні властивості розчинів електролітів залежно від термодинамічних параметрів у ...
1180409
  Міщенко Н.М. Просторово-часова структура зон турбулентності ясного неба високої інтенсивності / Н.М. Міщенко, С.Е. Романенко, О.В. Шанюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 76-83 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
1180410
  Чорноморець Ю.О. Просторово-часова характеристика основних чинників формування весняного водопілля в басейні річки Десна / Ю.О. Чорноморець, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 41-47. – ISSN 2306-5680
1180411
   Просторово-часова характеристика стоку річок басейнів Сула, Псел, Ворскла / В.В. Бібик, О.О. Винарчук, О.І. Лук"янець, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 85-99
1180412
  Мирон І.В. Просторово-часовий аналіз використання водних ресурсів Чернігівської області / І.В. Мирон, Ю.В. Бабак // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 85-89. – ISSN 0868-6939


  На основі аналізу статистичних даних охарактеризовано динаміку використання водних ресурсів Чернігівської області за роки незалежності та сучасний стан їх використання як за галузями господарства, так і у розрізі адміністративних районів області; ...
1180413
  Буц Ю.В. Просторово-часовий аналіз надзвичайних подій при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом / Ю.В. Буц, О.В. Крайнюк, В.В. Барбашин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 106-112 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
1180414
  Горожанкіна Н.А. Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Горожанкіна Наталія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1180415
  Бабчинська О.І. Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / О.І. Бабчинська ; Мін-во освіти і науки України. – Київ, 2005. – 209 с. + Додатки: с. 188-209. – Бібліогр.: с.173-187
1180416
  Бабчинська Олена Іванівна Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля : Автореф. дис. ... канд. георгаф. наук: 11.00.11 / Бабчинська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1180417
  Кобилін П.О. Просторово-часовий аналіз торговельного обслуговування населення Харківської області за параметрами траєкторії руху соціогеосистем // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 88-97 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1180418
  Кравцова І. Просторово-часовий аналіз формування структури сучасних садово-паркових ландшафтів Правобережної України / І. Кравцова, О. Лаврик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-44. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено просторово-часовий аналіз формування сучасної структури садово-паркових ландшафтів Правобережної України на прикладі Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, дендрологічного парку "Олександрія" НАН України, Синицького парку ...
1180419
  Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 227 л. + Додаток : л. 192-227. – Бібліогр. : л. 172-191
1180420
  Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1180421
  Лозовіцький П.С. Просторово-часовий аналіз хімічного складу води річки Рось / П.С. Лозовіцький, А.М. Молочко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 171-183. – ISBN 966-7650-87-1
1180422
  Погорська І.І. Просторово-часовий вимір глобальних міжнародних взаємодій на сучасному етапі світового розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1180423
  Діденко В.Ф. Просторово-часовий вимір філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1180424
  Василенко Ю.О. Просторово-часовий доступ у системах мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Василенко Юрій Олександрович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1180425
  Харишин М. Просторово-часовий зріз базових історико-географічних, соціально-економічних та культурологічних особливостей розвитку Республіки Молдова // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 36-44. – ISSN 2663-2675
1180426
  Крохмальний Р. Просторово-часовий континуум кумулятивної казки (до прорблеми когерентності художнього образу) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 20-27. – ISSN 2225-5095
1180427
   Просторово-часовий розподіл забруднення атмосфери дрібнодисперсним аерозолем у Східноєвропейському регіоні за аними одночасних фотометричних і лідарних вимірювань та моделювання (підсумкова стаття за проектом Ф?№/36-2017) / Г.П. Міліневський, В.О. Данилевський, Н.С. Метельська, Г.В. Норко, А.В. Грицай, В.П. Кабашніков, В.Я. Чолій, В.О. Кравченко // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД - БРФФД / [Держ. фонд. фундамент. дослідж. ; відп. за вип. Б.Р. Кияк]. – Київ : Академперіодика, 2017. – С. 48-53. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-360-350-6
1180428
  Пясецька С.І. Просторово-часовий розподіл заморозків на грунті у західній частині Кримських гір // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 208-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1180429
  Олексієнко І.М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 245 арк. – Додатки: арк. 183-245. – Бібліогр.: арк. 164-182
1180430
  Олексієнко І.М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1180431
  Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194 л. – Додатки: л. 168-194. – Бібліогр.: л. 148-167
1180432
  Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1180433
  Хохлов В. Просторово-часовий розподіл показників швидкості вітру і добового максимуму швидкості вітру на території Марокко у 2020-2050 рр. / В. Хохлов, Ель Хадрі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-71. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати розрахунків середньорічної й середньомісячної швидкості вітру та добового максимуму його швидкості за 11 регіональними кліматичними моделями проекту CORDEX-Africa на період 2020-2050 рр. у Марокко. Визначено можливі кількісні ...
1180434
  Семенова І.Г. Просторово-часовий розподіл посух в Україні в умовах майбутньої зміни клімату // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 144-151. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті температурно-вологосні умови в Україні в майбутньому за 2020-2050 роки з використанням даних кліматичного моделювання CMIP5. Аналіз просторово-часового розподілу посух здійснений за допомогою індексу SPI. Згідно кліматичним ...
1180435
  Єфіменко В.М. Просторово-часовий розподіл середнього магнітного поля та активних областей на Сонці за період 1976-1989 рр. / В.М. Єфіменко, У.М. Лейко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-37. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Одержано просторово-часовий розподіл середнього (фонового) магнітного поля та активних областей на Сонці за період 1976-1989 рр. У результаті якісного вивчення одержаних діаграм зроблено висновок, що під час існування на поверхні Сонця 4-секторної ...
1180436
  Продан А.В. Просторово-часовий розподіл та динаміка дефіциту насичення в теплий період року на території України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 75-79 : Карти, табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
1180437
  Підгрушний Г.П. Просторово-часові аспекти економічних трансформацій у регіонах України / Г.П. Підгрушний, К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 4-13. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1180438
  Вовченко Г. Просторово-часові виміри лексики української мови. Погляд на нову монографію професора І. Сабадоша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 66-69. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))


  Рецензія на кн.: Сабадош І. В. Українська лексика в просторі і часі : зб. пр. / Іван Сабадош ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : [б. в.], 2015. - 688 с.
1180439
  Лук"яненко О.В. Просторово-часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч. 1) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 74-77. – ISSN 2076-1554
1180440
  Лук"яненко О.В. Просторово-часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 91-94. – ISSN 2076-1554
1180441
  Романенко О. Просторово-часові виміри реальності у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1180442
  Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, НАН України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2014. – 208 л. – Додатки: л. 168-208. – Бібліогр.: л. 150-167
1180443
  Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1180444
  Багмет О.Б. Просторово-часові закономірності розвитку зсувних та абразійних процесів на східному схилі Київського плато : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-27 : Рис. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1180445
  Кульбіда Л.С. Просторово-часові зміни агроландшафтів Середнього Побужжя : автореф. дис. ... канд. геогр. наук 11.00.11 / Кульбіда Леся Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1180446
  Дідух Я.П. Просторово-часові зміни біокліматичних факторів у Європі / Я.П. Дідух, Д.С. Винокуров // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – С. 64-76. – ISSN 2306-5680
1180447
  Коніщук В.В. Просторово-часові зміни запасів торфових ресурсів України / В.В. Коніщук, С.І. Коваль, Н.М. Мельник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 50-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1180448
  Розлач З.В. Просторово-часові зміни крупності руслоформуючих відкладів на водотоках басейну Дністра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 108-116. – Бібліогр.: 8 назв
1180449
  Максименко Н.В. Просторово-часові зміни ландшафтів Васищівського лісництва і прилеглих територій / Н.В. Максименко, А.М. Добронос, В.О. Воронін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
1180450
  Клок С.В. Просторово-часові зміни мінімальної температури на території України на сучасному етапі / С.В. Клок, Я.В. Красюкова // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1180451
  Медвідь Галина Просторово-часові зміни хімічної матриці пластових вод верхньопротерозойських та нижньопалеозойських відкладів Волино-Поділля / Медвідь Галина, Телегуз Ольга, Сенів Оксана // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 103-106 : табл. – ISSN 0869-0774
1180452
  Шурко Л. Просторово-часові концепти героїчного епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 37-44
1180453
  Наєнко Г. Просторово-часові моделі розвитку української літературної мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66). – С. 148-154. – ISSN 1682-3540
1180454
  Добровольська Наталія Просторово-часові особливості ефективності виробництва продукції рослинництва у Харківській області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-1333
1180455
  Лазука В.О. Просторово-часові особливості зміни умов формування сильного налипання мокрого снігу в Україні / В.О. Лазука, В.О. Балабух // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 80-83
1180456
  Грушка В. Просторово-часові особливості зовнішнього незалежного оцінювання в Дніпропетровській області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 67-74 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1180457
  Кудренко С.А. Просторово-часові особливості популяцій амфіпод (Crustacea, Amphipoda) північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Кудренко Сергій Андрійович ; НАН України, Ін-т мор. біології. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1180458
  Самчук А.І. Просторово-часові особливості розподілу важких металів у антропогенізованих поліських ландшафтах : природничо-географічні дослідження / А.І. Самчук, О.Г. Голубцов, О.О. Галаган // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 19-24 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1180459
  Гуда К.В. Просторово-часові особливості розподілу гроз на території України та їх прогнозування: сучасний стан питання та перспективи розвитку / К.В. Гуда, О.С. Остроградська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 105-112. – ISSN 2306-5680
1180460
  Шморгун В.М. Просторово-часові репрезентації як структурно-змістовні складові процесу мислення // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 56-63
1180461
   Просторово-часові структури в моделі Фітц Х"ю - Нагумо для збудливого та бістабільного середовищ / О.І. Гічан, Л.Б. Лерман, Л.Г. Гречко, Ю.П. Склярів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 311-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується утворення просторово-часових структур в реакціпно-дифузійній моделі, які виникають в результаті різних типів нестабільностей. Для режиму реалізації бістабільного середовища встановлені обмеження на параметри моделі. Наводяться приклади ...
1180462
  Кобченко Ю.Ф. Просторово-часові тенденції зміни температури повітря у період потеплення клімату на території України / Ю.Ф. Кобченко, О.Ю. Кобченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 88-94 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1180463
  Пічура В.І. Просторово-часові тенденції зміни трофічного стану водосховищ річки Дніпро // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 3-21. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1180464
  Воскобійник В.А. Просторово-часові характеристики когерентних структур, полів швидкості та тиску у лункових генераторах вихорів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Воскобійник Володимир Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1180465
  Лук’яненко О.В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953-1964 роки) (Ч. 4) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 71-75. – ISSN 2076-1554
1180466
  Лук"яненко О.В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.3) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 87-89. – ISSN 2076-1554
1180467
  Ободовський О.Г. Просторово - часова динаміка руслоформуючих витрат води річки Десна / О.Г. Ободовський, К.Ю. Данько // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 29-37. – ISSN 2306-5680
1180468
  Шевчук Ю.Ф. Просторово - часові особливості гідрохімічного стану річки Дністер / Ю.Ф. Шевчук, В.О. Джаман // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 244-250. – Бібліогр.: 11 назв
1180469
  Калашнікова Т.М. Просторово детерміновані ризики людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (42). – С. 93-105. – ISSN 2072-9480
1180470
  Пацаган Т.М. Просторово обмежені плини: розвиток теоретичних підходів та комп"ютерне моделювання : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.24 / Пацаган Тарас Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2020. – 37 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 30 назв
1180471
  Сіжук А.М. Просторово однорідна система шорстких кульок біля положення рівноваги / А.М. Сіжук, С.М. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 596-600. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній статті розглядається система шорстких твердих кульок. Для такої системи досліджується кінетичне рівняння у просторово однорідному випадку. У першому наближенні за концентрацією отримано аналітичний вираз для температури як функції часу у ...
1180472
   Просторовоий розподіл компонентів бінарного розчину у плоскій порі з експоненціальним пристінковим потенціалом / Л. Булавін, Д. Гаврюшенко, В. Сисоєв, П. Якунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 68-71. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Для розрахунку концентрації бінарного розчину розглянуто гратчасту модель рідини. Побудовано розклад потенціалу зовнішнього поля у функціональний ряд Тейлора, унаслідок чого було отримано розклад за прямими кореляційними функціями усіх порядків. ...
1180473
  Стадницький Ю.І. Просторологія: наука про просторові аспекти ефективності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 18-22. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  Метою статті є обгрунтування необхідності формування науки про просторові аспекти ефективності (просторології), об’єктом якої є досліджувана система (соціально-економічна, зокрема), а предметом – її організація у просторі. Для досягнення цієї мети ...
1180474
  Митков М. Просторот како семантички jазик / Маринко Митков. – Скопje : Менора, 2002. – 280, [1] с. – ISBN 9989-932-39-5
1180475
  Туренская В.И. Просторы / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1954. – 400с.
1180476
  Галаов К.К. Просторы / К.К. Галаов. – Сталинград, 1961. – 34с.
1180477
  Гордон И.З. Просторы : повести, рассказы / Илья Гордон ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1980. – 655 с.
1180478
  Воронцов-Вельяминов Просторы галактик / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
1180479
   Просторы.. – Минск, 1927. – 163с.
1180480
  Соколов В.А. Просторы. / В.А. Соколов. – М.-Л., 1963. – 135с.
1180481
   Просторы.. – Саранск, 1989. – 269с.
1180482
  Бичко В.В. Простота / В.В. Бичко. – К., 1963. – 163с.
1180483
  Ми Лам Кванг Простота : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 25-26. – ISSN 0320 - 8370
1180484
  Блудов Я.С. Простота и скромность / Я.С. Блудов, А.М. Степанченко. – Киев, 1968. – 222с.
1180485
  Завальнюк Є. Простота і захищеність графічного пароля для користувача // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 37-41 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1180486
  Черепанов Е.М. Простота как критерий убедительности доказательства // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 91-101. – ISSN 1560-7488
1180487
  Воробйов М. Простота речей : поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 119-130.
1180488
  Черняк Ю.И. Простота сложного / Ю.И. Черняк. – М., 1975. – 206с.
1180489
  Скібіцька Т. Простота шляхетного стилю: оздоблення Педагогічного музею / Т. Скібіцька, О. Мокроусова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 24-34. – ISSN 0131-2685
1180490
  Боберг Х. Простота, бунт, традиція / підготував Олег Коцарев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 листопада (№ 210/211). – С. 31


  Хелена Боберг - про те, чим шведська література може бути цікавою українцям.
1180491
  Лубенская Т.В. Пространдство гиперболической связности с параллелизмом Лобачевского : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Лубенская Т.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1180492
  Греч Н.И. Пространная русская грамматика / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. издателя, 1827. – 386, [1] с.
1180493
   Пространни жития на светите братя Кирил и Методий.. – София, 1981. – 103с.
1180494
   Пространный катихизис для обучения юношества православному закону христианскому, изданный при учереждении народных училищ в Российской Империи. – Десятым тиснением. – В Санктпетербурге (Сфнкт-Петербург), 1816. – 225 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, корінець зі шкіри
1180495
  Джикия С.С. Пространный реестр вилаиэта Гюрджюстан : Автореф... докт. филол.наук: / Джикия С. С.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1180496
  Чуешев Виктор Васильевич Пространсва клейновых групп и римановых поверхностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Чуешев Виктор Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 12л.
1180497
  Горский С.М. Пространсвенный корреляционный и спектральный анализ в оптической спектроскопии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горский С. М.; Горьк.ГУ. – Горький, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
1180498
  Норден А.П. Пространства аффинной связности / А.П. Норден. – Москва-Ленинград, 1950. – 464 с.
1180499
  Норден А.П. Пространства аффинной связности / А.П. Норден. – М, 1976. – 432с.
1180500
  Картан Э. Пространства аффинной, проективной и конформной связности / Э. Картан. – Казань : Из-во Казанск. ун-та, 1962. – 210с.
1180501
  Чарыев Аннадурды Пространства Бурбаки топологических групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чарыев Аннадурды; Комитет по народн. образованию УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 55л. – Бібліогр.:л.52-55
1180502
  Чарыев А. Пространства Бурбаки топологических групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чарыев А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 8л.
1180503
  Шрагин И.В. Пространства векторных последовательностей и оператор суперпозиции в этих пространствах : избранные темы / И.В. Шрагин. – Одесса : Астропринт, 2008. – 72с. – ISBN 978-966-190-010-2
1180504
  Рабинович М.Г. Пространства выпуклых множеств : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Рабинович М.Г. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1966. – 7л.
1180505
  Крейн С.Г. Пространства гладких элементов, порожденных представлением группы Ли: Интерполяция и приближения. / С.Г. Крейн, И.З. Песенсон. – Воронеж, 1990. – 98с.
1180506
  Аманов Т.И. Пространства дифференцируемых функций с доминирующей смешанной производной / Т.И. Аманов ; ; АН КАзССР, Ин-т математики и механики. – Алма-Ата : Наука, 1976. – 224 с. – Библиогр.: с. 214-218
1180507
  Яглом И.М. Пространства евклидовы и неевклидовы / И.М. Яглом. – Ярославль, 1980. – 76 с.
1180508
  Овчинников В.И. Пространства измеримых операторов и интерполяция : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Овчинников В. И.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1971. – 10л.
1180509
  Вишневский В.В. Пространства над алгебрами / В.В. Вишневский. – Казань, 1985. – 263 с.
1180510
   Пространства над алгебрами и некоторые вопросы теории сетей.. – Уфа, 1985. – 164с.
1180511
  Руденко А.Б. Пространства над алгеброй 1/4-кватернионов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Руденко А.Б.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1180512
  Мазанова Г.А. Пространства над тензорными произведениями алгебо : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.01.04 / Мазанова Г. А.; КГУ. – Казань, 1979. – 14л.
1180513
  Асанов М.О. Пространства непрерывных отображений : Автореф. дис. ... наук: 01.01.04 / Асанов М.О. ; АН СССР, Сиб. отд. инстр. матем. – Новосибирск, 1981. – 14 с.
1180514
  Хмылева Татьяна Евгеньевна Пространства непрерывных функций на локально компактных пространствах : Автореф... канд. хим.наук: 01.01.01 / Хмылева Татьяна Евгеньевна; АН СССР. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 10л.
1180515
  Скорик А.И. Пространства Орлича-Накано и линейные опереторы в них. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Скорик А.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1975. – 11л.
1180516
  Гельфанд И.М. Пространства основных и обобщенных функций / И.М. Гельфанд, Г.Е. Шилов. – Москва : Гос.изд.физ.-мат.литературы
Вып.2. – 1958. – 307с.


  В выпуске рассматриваются дальнейшее углубление и развитие теории обобщенных функций, в частности перенесение техники действий с обобщенными функциями, развитой в первом выпуске, на широкие классы пространств. Базой для этого является изложенная в ...
1180517
  Ипате Д.М. Пространства отображений и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ипате Д.М.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1980. – 15с.
1180518
  Вольф Д.А. Пространства постоянной кривизны / Д.А. Вольф. – Москва, 1982. – 480с.
1180519
  Альфорс Л. Пространства римановых поверхностей и квазиконформные отображения / Л. Альфорс, Л. Берс. – Москва, 1961. – 177с.
1180520
  Абдуллин Н В. Пространства с ковариантно постоянными тензорами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.006 / Абдуллин В.Н,; Казан.гос. ун-т. – Казань, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
1180521
  Киотина Г.В. Пространства с обобщенной проективной метрикой : Пособ. по спецкурсу / Г.В. Киотина. – Рязань, 1981. – 102 с.
1180522
  Феденко А.С. Пространства с симметриями / А.С. Феденко. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1977. – 167 с.
1180523
  Мазья В.Г. Пространства С.Л. Соболева / В.Г. Мазья. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 415 с.
1180524
  Архангельский А.В. Пространства функций и топологические варианты / Архангельский А.В., Ткачук В.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. фак. – Москва : Издательство МГУ, 1985. – 87 с. – Библиогр.: с. 82-86 (72 назв.)
1180525
  Ионин Л.Д. Пространства функций, аналитических в областях Рейнхарта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Ионин Л.Д.; Москов. обл. пед. ин-тут. – М., 1981. – 16л.
1180526
  Брысин И.Б. Пространства Харди с симметричной нормой : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брысин И. Б.; МВиССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1973. – 12л.
1180527
  Петров А.З. Пространства Эйнштейна / А.З. Петров. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 463 с.
1180528
  Осиновский М.Е. Пространства Эйнштейна вырожденного типа в целом / М.Е. Осиновский. – К, 1972. – 28с.
1180529
  Якупов М.Ш. Пространства Эйнштейна первого и второго класса погружения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Якупов М.Ш.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1180530
   Пространственая ориентация животных.. – М., 1970. – 120с.
1180531
  Гаршина О.К. Пространственная асимметрия размещения производительных сил как результат региональных особенностей экономического поведения украинских домохозяйств : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О.К. Гаршина, Е.В. Шубная // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 162-173 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1180532
   Пространственная возмущенность магнитного поля Земли и некоторые инфекционные зоболевания / М.И. Орлюк, А.Ф. Фролов, В.И. Задорожная, А.А. Романец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 148-156 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
1180533
  Разумов О.С. Пространственная геодезическая векторная сеть / О.С. Разумов. – Москва : Недра, 1974. – 160 с.
1180534
  Плисецкий Е.Л. Пространственная дифференциация российской экономики : география. Хозяйство России / Е.Л. Плисецкий, Е.Е. Плисецкий // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 17-26 : Табл. – ISSN 0016-7207
1180535
  Егоров В.А. Пространственная задача достижения Луны / В.А. Егоров. – М, 1965. – 224с.
1180536
  Подрезов С.А. Пространственная задача Коши-Пуассона о волнах на поверхности вязкой жидкости бесконечной глубины : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Подрезов С.А.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1967. – 7л.
1180537
  Наниев Владимир Суликоевич Пространственная задача четырех неподвижных центров и некоторые результаты ее качественного исследования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Наниев Владимир Суликоевич; МВ и ССО СССР. Моск. авиац. ин-т. – М., 1981. – 8л.
1180538
  Морозова А.А. Пространственная и временная изменчивость биогенных компонентов озерной экосистемы Тельбин под действием антропогенного фактора // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 181-186. – Бібліогр.: 5 назв
1180539
  Златкин В.З. Пространственная и временная многозначность древнерусских предложно-падежных форм : Автореф... канд. филол.наук: 10.0201 / Златкин В.З.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1180540
  Домбровский Ю.А. Пространственная и временная упорядоченность в экологических и биохимических системах / Ю.А. Домбровский. – Ростов : Ростовский ун-т., 1983. – 120 с.
1180541
   Пространственная изменчивость инженерно-геологических условий и методы ее изучения.. – М., 1987. – 181с.
1180542
  Сиренко Н.А. Пространственная изменчивость лессов Украины / Н.А. Сиренко, И.И. Молодых // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 97-105 : Табл., карти. – Бібліогр.: 21 назва
1180543
  Жуков А.В. Пространственная изменчивость твердости педоземов / А.В. Жуков, Г.А. Задорожная, А.А. Демидов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 28-34 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
1180544
   Пространственная изменчивость характеристик атмосферного аэрозоля / Б.Д. Белан, А.И. Гришин, Г.Г. Матвиенко, И.В. Самохвалов; [Б.Д. Белан, А.И. Гришин, Г.Г. Матвиенко, И.В. Самохвалов] ; отв. ред. Ю.Д. Копытин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1989. – 151, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-151 (243 назв.). – ISBN 5-02-028642-7
1180545
   Пространственная интерпретация каротажных диаграмм. – М., 1966. – 49с.
1180546
  Федченко Т.А. Пространственная информативность априорных геолого-геофизических данных и эффективность интегрального моделирования нефтегазоперспективных объектов / Т.А. Федченко, А.П. Петровский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 125-135 : Рис. – Бібліогр.: с. 135. – ISSN 0203-3100
1180547
  Бороноев Виталий Васильевич Пространственная когерентность и флуктуации интенсивности поля узкого коллимированного лазерного пучка в турбулентной атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Бороноев Виталий Васильевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
1180548
  Граник И.С. Пространственная локалазация возмущений в нелинейных процессах переноса : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.02 / Граник И. С.; МАИ. – М., 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1180549
  Хачиян Т.Б. Пространственная локализация в предложении и в тексте : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Хачиян Т.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1984. – 22 с.
1180550
  Иванов П.Т. Пространственная мезоструктура приземного поля ветра и ветровые нагрузки на территории Болгарии. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Иванов П.Т.; Одес. гидрометеорологич. ин-тут. – Одесса, 1981. – 26л.
1180551
  Акифиева Людмила юрьевна Пространственная механическая автоколебательная система и некоторые ее приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Акифиева Людмила Юрьевна ; МВ и ССО СССР, Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва, 1979. – 16л.
1180552
  Аргучинщев Валерий Куприянович Пространственная модель мезометеорологического пограничного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Аргучинщев Валерий Куприянович; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1180553
  Булеев Н.И. Пространственная модель турбулентного обмена. / Н.И. Булеев. – М., 1989. – 343с.
1180554
   Пространственная неоднородность свойств торфяных почв верховых болот в условиях локального пирогенеза на северо-востоке острова Сахалин / Д.Н. Липатов, А.И. Щеглов, Д.В. Манахов, П.Т. Брехов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 261-274 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
1180555
  Меркулова З.Е. Пространственная неравномерность городского движения / З.Е. Меркулова. – Москва : ЦНТИ, 1974. – 40 с.
1180556
  Иваненко А.Г. Пространственная неравномерность факторов дождевого стока и расчет паводков. : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.07 / Иваненко А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. ф-тет. – М., 1985. – 37л.
1180557
  Амлинский Л.З. Пространственная организация библиотечных зданий в современной информационной // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – С. 83-88. – ISSN 0130-9765


  Проанализированы связи между информационной инфраструктурой общества и пространственной организацией библиотечных зданий.. Рассмотрены вопросы взаимодействия библиотек с другими организациями при проведении совместных мероприятий и формирования ...
1180558
  Топчиев А.Г. Пространственная организация географических комплексов и систем / А.Г. Топчиев. – Киев; Одесса : Вища школа, 1988. – 186с.
1180559
  Зосимов Г.И. Пространственная организация города: (Модуль в планировочной структуре) / Г.И. Зосимов. – Москва : Стройиздат, 1976. – 118 с.
1180560
  Онищенко Г.Е. Пространственная организация и ультраструктура хроматина инетфазного ядра : Автореф... канд. биол.наук: / Онищенко Г. Е.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 20л.
1180561
  Вахмистров Д.Б. Пространственная организация ионного транспорта в корне / Д.Б. Вахмистров. – Москва : Наука, 1991. – 47с.
1180562
  Шемет О.В. Пространственная организация компетентностно ориентированного образовательного процесса в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 40-44. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассмотрена проблема реализации компетентностного подхода в реальном образовательном процессе высшего профессионального образования (ВПО). Развивается положение о том, что компетентностно ориентированное ВПО возможно при условии использования ...
1180563
  Равкин Ю.С. Пространственная организация населения птиц лесной зоны / Ю.С. Равкин. – Новосибирск, 1984. – 264с.
1180564
  Драган Анатолий Иванович Пространственная организация нативных гистоновых комплексов : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Драган Анатолий Иванович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
1180565
  Драган А.И. Пространственная организация нативных гистоновых комплексов : Дис... канд. биол. наук : 03.00.04 / Драган А.И.; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 153 л. – Бібліогр.: л. 137-153
1180566
  Топчев А.Г. Пространственная организация природных комплексов и методы ее анализа : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 19-26 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1180567
  Ливанов М.Н. Пространственная организация процессов головного мозга / М.Н. Ливанов. – М., 1972. – 182с.
1180568
  Маресин В.М. Пространственная организация эмбриогенеза / В.М. Маресин; Отв. ред. докт. биол. наук А.А. Нейфах. – Москва : Наука, 1990. – 168 с. : табл., ил. – Библиогр.: 200 назв. – ISBN 5-02-005358-9
1180569
   Пространственная ориентация животных. – Москва, 1970. – 120с.
1180570
  Ильичев В.Д. Пространственная ориентация птиц / В.Д. Ильичев, Е.К. Вилкс. – Москва, 1978. – 286с.
1180571
  Францевич Л.И. Пространственная ориентация у животных / Л.И. Францевич. – К, 1986. – 197 с.
1180572
  Валиуллин Х.Х. Пространственная подвижность экономик России, США и Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 47-62. – ISSN 0321-2068
1180573
  Раман К.Г. Пространственная полиструктурность топологических геокомплексов и опыт ее выявления в условиях Латвийской ССР. / К.Г. Раман. – Рига, 1972. – 48с.
1180574
  Комарова Лариса Викторовна Пространственная связь москитов с большими песчанками в очагах кожного лейшманиоза в песчано-пустынных ландшафтах : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.05 / Комарова Лариса Викторовна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 25л.
1180575
  Засухина Т.П. Пространственная семантика предлогов, приставок и падежей в современном русском языке : Учебное пособие / Т.П. Засухина. – Уфа, 1991. – 80с.
1180576
  Ковриков А.В. Пространственная симметрия и оптимизация расчетов молекулярных спектров / Ковриков А.Б. – Минск : Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1983. – 239 с.
1180577
  Бирман Дж. Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел : в 2-х т. / Дж. Бирман; Пер.с англ. – Москва : Мир
Т. 1. – 1978. – 387 с.
1180578
  Бирман Дж. Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел: В 2-х т. : Пер. с англ. / Дж. Бирман. – Москва : Мир
Т. 2. – 1978. – 352 с.
1180579
  Татарская М.С. Пространственная статистическая структура и объективный анализ геопотненциала в верхней топосфере и нижней стратосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Татарская М.С.; Глав. упр. гедрометслужбы при Совмине СССР. Глав. геофизич. обсерватория. – Л., 1968. – 14л.
1180580
  Смирин Ю.М. Пространственная структура и динамика популяций мелких лесных грызунов в Подмосковье : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Смирин Ю.М.; Моск. гос. ун-т. Биол.-почв. фак. – М., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1180581
  Жуков В.Е. Пространственная структура и сезонная динамика прибрежных сообществ водорослей-марофитов залива Посьета (Японское море) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Жуков В. Е.; АН СССР, Дальневост. от-ние, Ин-т биологии моря. – Владивосток, 1991. – 22л.
1180582
  Калашникова Л. Пространственная структура интродукционной ценопопуляции Staphylea pinnata L. в дубраве дендропарка "Александрия" НАН Украины // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Приведены сведения о пространственно-временной структуре искусственной популяции редкого вида клекачки перистой, сформировавшейся на протяжении 35 лет в фитоценозе парка "Александрия" НАН Украины. In the article have been given the information of ...
1180583
  Бельский А.М. Пространственная структура лазерного излучения / А.М. Бельский. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1982. – 198 с.
1180584
  Ранчин А.М. Пространственная структура повести Н. В. Гоголя "Страшная месть» и древнерусская словесность" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-26. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1180585
  Ляпишев А.М. Пространственная структура поля Sg вариаций на территории Дальнего Востока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Ляпишев А.М.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1980. – 16л.
1180586
  Флинт Владимир Евгеньевич Пространственная структура популяций мелких млекопитающих : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Флинт Владимир Евгеньевич; МГУ. Кафедра зоологии позвоночных. Биол.-почв. фак-т. – М., 1972. – 54л.
1180587
  Флинт В.Е. Пространственная структура популяций мелких млекопитающих / В.Е. Флинт. – М, 1977. – 183с.
1180588
  Ротшильд Е.В. Пространственная структура природного очага чумы и методы ее изучения / Е.В. Ротшильд. – Москва, 1978. – 192с.
1180589
  Карманова И.В. Пространственная структура сложных сосняков / И.В. Карманова. – Москва, 1987. – 200 с.
1180590
  Седин В.И. Пространственная структура чумных эпизоотий среди больших песчаных в южной позоне пустынь Туркмении. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Седин В.И.; МВ и ССО Науч-исслед.ин-т. – Саратов, 1979. – 25л.
1180591
   Пространственная структура экосистем.. – Ленинград, 1982. – 148с.
1180592
  Татару Л.В. Пространственная точка зрения и структура повествовательного текста: лингво-когнитивный аспект // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 35-45. – Бібліографія: с. 44-45 (15 назв). – ISSN 0130-9730
1180593
  Торяник М.С. Пространственная устойчивость и расчет по несущей способности некоторых строительных конструкций. (Эксперим.-теорет. исследования). : Автореф... доктор техн.наук: / Торяник М.С.; Полтав. инж.-строит. ин-т. – Полтава, 1965. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
1180594
  Левшин В.Л. Пространственная фильтрация в оптических системах пеленгации / В.Л. Левшин. – Москва : Советское радио, 1971. – 200 с.
1180595
   Пространственно-временная динамика животного населения.. – Новосибирск, 1985. – 206с.
1180596
  Лянгузова И.В. Пространственно-временная динамика загрязнения Al-Fe-гумусового подзола в зоне влияния комбината цветной металлургии / И.В. Лянгузова, ГольдвиртД.К, И.К. Фадеева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1261-1276 : рис., табл. – Библиогр.: 79 назв. – ISSN 0032-180Х
1180597
  Спиртус В.Б. Пространственно-временная динамика событий в детерминированных моделях типа БТВ // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 160-169 : рис., табл. – Библиогр.: с. 168-169. – ISSN 0203-3100
1180598
  Амбросимов А.К. Пространственно-временная изменчивость характеристик течения в глубоководной части Среднего Каспия // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 60-77 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2906
1180599
  Томас А.О. Пространственно-временная информативность начальных и заключительных абзацев художественного прозаического текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Томас А.О.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1180600
  Тлостанова М.В. Пространственно-временная матрица модерности в контексте глобализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-63. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1180601
  Соловьев И.В. Пространственно-временная модель мезозойских вулканогенных образований горного Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.00.09 / Соловьев И.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1180602
  Рубинов В.М. Пространственно-временная обработка информации оптико-электронными системами. / В.М. Рубинов, Э.В. Цибулин. – Ташкент, 1977. – 144с.
1180603
   Пространственно-временная обработка сигналов. – Воронеж : Воронежский университет, 1978. – 151 с.
1180604
   Пространственно-временная обработка сигналов. – Воронеж : Воронежский университет, 1980. – 187 с.
1180605
   Пространственно-временная обработка сигналов / И.Я. Кремер, А.И. Кремер, В.М. Петров, В.А. Понькин, Н.А. Потапов; Кремер И.Я. – Москва : Радио и связь, 1984. – 223 с.
1180606
  Селиверстов Ю.П. Пространственно-временная организация геоморфологических систем / Ю.П. Селиверстов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1990. – 291с.
1180607
  Боков В.А. Пространственно-временная организация геосистемы : Текст лекций / В.А. Боков. – Симферополь, 1983. – 54 с.
1180608
   Пространственно-временная организация энтомокомплексов Субарктики.. – Свердловск, 1990. – 71с.
1180609
  Коломийцева Г.И. Пространственно-временная структура 60-летних вариаций геомагнитного поля и ее использование для определения электропроводности земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Коломийцева Г.И.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1180610
  Шредингер Э. Пространственно-временная структура Вселенной / Э. Шредингер. – Москва : Наука, 1986. – 224с.
1180611
   Пространственно-временная структура геометрического поля.. – М., 1975. – 200с.
1180612
  Сачок Г.И. Пространственно-временная структура гидрометеорологического режима Белоруссии и прилегающих регионов / Г.И. Сачок; АН БССР. Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и техника, 1980. – 221с.
1180613
   Пространственно-временная структура магнитного поля Земли территории Украины: оценка вклада внутренних и внешних источников / М.И. Орлюк, А.А. Роменец, П.В. Сумарук, Ю.П. Сумарук, Т.П. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 137-144 : рис., табл. – Библиогр.: с. 143-144. – ISSN 0203-3100
1180614
  Алибегова Ж.Д. Пространственно-временная структура полей жидких осадков / Алибегова Ж.Д. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 229 с. : ил. – Библиогр.: с. 216-225
1180615
  Киптенко Е.Н. Пространственно-временная структура режима увлажнения Украинских Карпат : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Киптенко Е.Н.; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1180616
  Коростелев А.А. Пространственно-временная теория радиосистем / А.А. Коростелев. – Москва, 1987. – 319 с.
1180617
  Мильчакова Наталия Афанасьевна Пространственно-временная характеристика структуры фитоценозов и популяций Zostera Marjna Z в Черном море : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Мильчакова Наталия Афанасьевна; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1988. – 19л.
1180618
  Шмонин В.Л. Пространственно-временное развитие процесса множественной генерации и гипотеза адронных кластеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шмонин В.Л.; ОИЯИ. Лабор. высоких энергий. – Дубна, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1180619
  Фельдштейн Я.И. Пространственно-временное распределение магнитной активности в высоких широтах северного полушария / Я.И. Фельдштейн. – М., 1963. – 64с.
1180620
  Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Хорошева О.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики МГУ. – М., 1965. – 11л.
1180621
  Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний : Полярное сияние / О.В. Хорошева. – № 16. – Москва : Наука, 1967. – 84с.
1180622
  Ремез О.Я. Пространственно-временное своеобразие драматического искусства / О.Я. Ремез. – М, 1979. – 134с.
1180623
   Пространственно-временной анализ в территориальном менеджменте : Учебное пособие / В.А. Боков, В.Е. Тимченко, И.Г. Черванев, А.Н. Рудык; Боков В.А., Тимченко В.Е., Черванев И.Г., Рудык А.Н. – Симферополь. – ISBN 966-7348-127-2
Ч.1. – 2005. – 184с.
1180624
  Лагутинская Л.П. Пространственно-временной анализ индивидуальных Дst-вариаций и их использование для изучения глубинной электропроводности Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Лагутинская Л.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма. ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1180625
  Жук В.А. Пространственно-временной анализ материалов наблюдений при вероятностных расчетах речного стока : Автореф... канд .геогр.наук: / Жук В. А.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1971. – 25л.
1180626
  Холодная В. Пространственно-временной аспект в ритуальном "формировании" мужского статуса на первом этапе социализации в традиции украинцев Карпат конца XIX - начала XX вв. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 141-147
1180627
  Бабич В.М. Пространственно-временной лучевой метод : линейн. и нелинейн. волны / В.М. Бабич, В.С. Булдырев, И.А. Молотков ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1985. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 266-269 (95 назв.)
1180628
  Мороз С.А. Пространственно-временные аспекты стратиграфии / С.А. Мороз, В.И. Оноприенко. – Киев : Вища школа, 1988. – 177с.
1180629
  Гивишвили Г.В. Пространственно-временные вариациим поглощения и электронной конценрации в нижней ионосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Гивишвили Г.В.; АН СССР. – М, 1975. – 14л.
1180630
  Румянцев В.А. Пространственно-временные закономерности колебаний стока рек Евразии / В.А. Румянцев, И.В. Бовыкин. – Ленинград : Наука, 1985. – 148с.
1180631
  Евлашин Л.С. Пространственно-временные закономерности основных типов полярных сияний. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.51 / Евлашин Л.С.; АН СССР. – М, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1180632
  Орлюк М.О. Пространственно-временные изменения геомагнитного поля и сейсмичность / М.О. Орлюк, А.В. Марченко, А.А. Роменец // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 84-105 : рис., табл. – Библиогр.: с. 98-105. – ISSN 0203-3100
1180633
   Пространственно-временные изменения климатических индексов увлажнения на территории Грузии в условиях глобального потепления / Э.Ш. Элизбарашвили, М.Э. Элизбарашвили, Н.Б. Куталадзе, И. Кеггенхофф, Ш.Э. Элизбарашвили, Б.М. Киквадзе, Н.М. Гогия // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 45-53 : табл., карта. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0130-2906
1180634
  Волчек А.А. Пространственно-временные колебания дождевых паводков на реках Белоруссии / А.А. Волчек, Т.А. Шелест // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 68-80 : рис., табл. – Библиогр.: с. 80. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1180635
   Пространственно-временные колебания стока рек СССР. – Ленинград, 1988. – 376с.
1180636
  Арясова О.В. Пространственно-временные корреляции между траппами, карбонатитами и кимберлитами / О.В. Арясова, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 70-77 : рис. – Библиогр.: с. 76-77. – ISSN 0203-3100
1180637
  Кондратьев И.К. Пространственно-временные линейные обрабатывающие системы в сейсморазведке / И.К. Кондратьев. – Москва, 1974. – 40 с.
1180638
  Захаров И.С. Пространственно-временные модуляторы света / И.С. Захаров. – Томск, 1983. – 264 с.
1180639
   Пространственно-временные модуляторы света для оптической обработки информации.. – Л., 1987. – 208с.
1180640
   Пространственно-временные отношения среднепалеозойских базитов и алмазоносных кимберлитов на северо-западном плече Вилюйского рифта (Сибирский кратон) / А.И. Киселев, В.В. Ярмолюк, А.В. Иванов, К.Н. Егоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 185-196 : рис., табл. – Библиогр.: с. 194-196. – ISSN 0016-7886
1180641
  Вострикова Е.В. Пространственно-временные структуры романа "Cемь храмов" чешского писателя Милоша Урбана: булгаковские влияния // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 67-73. – ISSN 2310-4287
1180642
  Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступления / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1980. – 19с.
1180643
  Братко М.А. Пространственно-временные формы диалектического мышления и их методологическая роль в современной физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1180644
  Сазонова А.А. Пространственно-временные характеристики гололедно-изморозевых отложений на территории Молдавии : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Сазонова А.А.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 15л.
1180645
  Чербу А.В. Пространственно-временный подход к описанию процессов кумулятивного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чербу А.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1982. – 10л.
1180646
  Кригер В.Ф. Пространственно-графическое моделирование и развитие творческих способностей студентов / В.Ф. Кригер. – Воронеж, 1989. – 183с.
1180647
  Ершов В.В. Пространственно-затрудненные финолы / В.В. Ершов, Г.А. Никифоров, А.А. Володькин. – Москва : Химия, 1972. – 351 с.
1180648
  Расулева Д.Х. Пространственно-затрудненные циклогексадиеноны в процессах с переносом одного электрона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Расулева Д.Х.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1974. – 16л.
1180649
  Тарханова М.В. Пространственно-затрудненные циклогексадиеноны и феноксильные радикалы в реакциях с магнийорганческими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Тарханова М.В.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зеленского. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1180650
  Слободецкий И.Ш. Пространственно-неоднородные задачи динамической теории рассеяния рентгеновских в кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Слободецкий И.Ш. ; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1976. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
1180651
  Свидзинский А.В. Пространственно-неоднородные задачи теории сверхпроводимости / А.В. Свидзинский. – Москва : Наука, 1982. – 309с.
1180652
  Самойленко Ю.И. Пространственно-распределенные приемные и управляющие системы / Ю.И. Самойленко, В.Л. Волкович. – К, 1968. – 137с.
1180653
   Пространственно-часовые изменения микрокомпонентного состава вод р.Устья / Н.А. Клименко, И.И. Залесский, О.А. Бедункова, А.Н. Клименко, С.Н. Глаз // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 39-45 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1180654
  Черковец В.Е. Пространственно-энергетическое распределение частиц и ионизация в низковольтном дуговом разряде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Черковец В.Е.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.12-14
1180655
  Богатырев Б.Г. Пространственно распределительные модели биосферы / Б.Г. Богатырев. – Москва, 1988. – 22с.
1180656
  Сидорова В.А. Пространственное варьирование свойств маршевых почв и их влияние на растительность (Кандалакшский залив) / В.А. Сидорова, Е.Н. Святова, М.А. Цейц // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 259-267 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1180657
   Пространственное варьирование содержания бенз(а)пирена и свойств агрозема вблизи Южно-Сахалинской ТЭЦ / Д.Н. Липатов, А.И. Щеглов, Д.В. Манахов, Ю.А. Завгородняя, П.Т. Брехов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 633-640 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1180658
  Макаров А.Ф. Пространственное вихревое течение жидкости в радиально-осевой турбине. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров А. Ф.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1968. – 15л.
1180659
  Светличный А.А. Пространственное геоинформационное моделирование и прогноз водной эрозии почв // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – С. 44-47 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 2075-1893
1180660
  Рычков И.Л. Пространственное зрение человека и животных / И.Л. Рычков. – Иркутск, 1990. – 216 с.
1180661
  Мартазинова В.Ф. Пространственное изменение поля давления воздуха над северным полушарием в период глобального потепления / В.Ф. Мартазинова, Д.Ю. Чайка // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
1180662
  Карякин В.Е. Пространственное нерановесие обтекание затупленных тел сверхзвуковым потоком вязкого газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Карякин В. Е.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 13л.
1180663
   Пространственное обтекание гладких тел идеальным газом. – Москва : Наука, 1964. – 506 с.
1180664
  Хорошилов Александр Владимирович Пространственное обтекание конических тел со вдувом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Хорошилов Александр Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 190 л. – Бібліогр.: л. 179-190
1180665
  Хорошилов Александр Владимирович Пространственное обтекание конических тел со вдувом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Хорошилов Александр Владимирович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
1180666
  Солопенко В.М. Пространственное осесимметричное течение идеальной жидкости, закрученное вокруг оси симметрии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Солопенко В.М. ; АН УССР , Ин-т гидромеханики. – Киев, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1180667
  Полищук А.И. Пространственное осреднение метеорологич. полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Полищук А.И.; Гл.. упр. Гидрометеорологическ. службы при СМ СССР. Глав. геофизическая обсерватория. – Л., 1972. – 14л.
1180668
  Дружинин А.Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденциии постсоветского периода / А.Г. Дружинин ; Федеральное агентство по образованию Рос. Федерации, Южный федеральный ун-т, Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального ун-та, 2008. – 188, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-5-9275-0465-7
1180669
  Афонцев С. Пространственное развитие как механизм модернизации Республики Казахстан / С. Афонцев, Н. Зубаревич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 53-58. – ISSN 0042-8736
1180670
   Пространственное развитие урбанизации: общие закономерности и региональные особенности. – Москва : УОП ИЛА АН СССР, 1991. – 208 с. – посвящается 100-летию со дня рождения Ивана Александровича Витвера
1180671
  Ситимов В.И. Пространственное разделение пар коррелированных взаимодействующих точечных дефетов в кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Ситимов В.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1981. – 18л.
1180672
  Курко Олег Вячеславович Пространственное разделение по массам во вращающейся плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Курко Олег Вячеславович; Ин-т атомной энергии. – М., 1979. – 18л.
1180673
  Ананьев Б.Г. Пространственное различение / Ананьев Б.Г. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1955. – 188 с. – Библиогр.: с. 183-187
1180674
  Черненко З. Пространственное размещение месторождений и проявлений облицовочного и поделочного камня (Восточный Казахстан) / З. Черненко, М. Мизерная, Е. Теут // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-35. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Актуальность проведенных исследований обусловливается необходимостью оценки уже известных и выявления нових месторождений и проявлений облицовочных и поделочных камней Восточного Казахстана. Поэтому целью статьи является анализ размещения месторождений ...
1180675
  Савинский А.К. Пространственное распределение актов ионизации в облучаемой среде как характеристика качеств ионизирующего излучения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Савинский А. К.; Ин-т биофиз. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1180676
  Галай Е.И. Пространственное распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Брестской области // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 21-24. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
1180677
  Муркалов А.Б. Пространственное распределение гидрологических элементов в средней части Сухого лимана в летний период / А.Б. Муркалов, А.А. Стоян, Е.В. Скаленчук // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 33-42 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1180678
   Пространственное распределение глинистых минералов в агрочерноземах эрозийно-денудационных равнин Ставропольского края / Н.П. Чижикова, Е.И. Годунова, С.Н. Шкабарда, А.А. Самсонова, Т.И. Малуева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 983-996 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1180679
  Христиансен Г.Б. Пространственное распределение заряженных частиц в широких атмосферных ливнях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Христиансен Г.Б.; Физический ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1180680
  Касимов У. Пространственное распределение захваченных частиц в удаленных областях магинтосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Касимов У.; МГУ. – М, 1975. – 10л.
1180681
  Икауниекс Я.Я. Пространственное распределение и кинематика углеродных звезд : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Икауниекс Я.Я.; Академия наук Латвийской ССР. Асторономический сектор Института физики. Моск. гос. орд.Ленина ун-тет им. – Рига, 1951. – 8 с.
1180682
  Басилов Р.Н. Пространственное распределение интенсивности энергетически заряженных частиц на высоте 200-500 км вне радиационных поясов Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Басилов Р.Н.; МГУ. – М., 1970. – 15с.
1180683
  Масюк А.Н. Пространственное распределение корневой системы облепихи крушиновидной на разных вариантах рекультивации породных отвалов // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 81-87. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2073-8331
1180684
  Алания М.В. Пространственное распределение плотности и потока галактических космических лучей / М.В. Алания, Л.И. Лев. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 119 с.
1180685
  Бусыгина И.М. Пространственное распределение силы и стратегии государств, или что и как объясняет геополитика / И.М. Бусыгина, И.Ю. Окунев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2014. – № 2 (140). – С. 106-123. – ISSN 0321-2017
1180686
  Шейнкер В.Н. Пространственное строение и донорные свойства карбонильных произовдных пятичленных гетероциклов : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Шейнкер В. Н.; МВССО РСФСР, РГУ. – Ростов -на-Дону, 1980. – 47л.
1180687
  Донскова Анна Ильинична Пространственное строение карбонильных и фенильных производных циклопропана и оксирана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Донскова Анна Ильинична; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 21л.
1180688
  Хазан Я.М. Пространственное фракционирование редкоземельных элементов в мантии кратонов: анализ наблюдений, модель и связь с кимберлитообразованием / Я.М. Хазан, О.В. Арясова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 45-63 : Рис. – Бібліогр.: 54 назв. – ISSN 0203-3100
1180689
  Бертулис А.В. Пространственное цветное зрение / А.В. Бертулис, В.Д. Глазер. – Л, 1990. – 142с.
1180690
  Москаленко Н.А. Пространственные аспекты в поэтологии О. Седаковой // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 105-110. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1180691
  Ищенко Е.Н. Пространственные геометрические образы второго порядка : Уч. пособ. / Е.Н. Ищенко, С.И. Федищенко. – Днепропетровск, 1988. – 46 с.
1180692
  Ладыженский М.Д. Пространственные гиперзвуковые течения газа / М.Д. Ладыженский. – Москва, 1968. – 120 с.
1180693
  Шевелев Ю.Д. Пространственные задачи вычислительной аэрогидродинамики / Ю.Д. Шевелев. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
1180694
  Мальгинова Е.М. Пространственные задачи нестационарной фильтрации жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Мальгинова Е.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1180695
  Сагомонян А.Я. Пространственные задачи неустановивщегося движения сжимаемой жидкости / А.Я. Сагомонян, В.В. Поручиков. – Москва, 1970. – 118 с.
1180696
  Задоян М.А. Пространственные задачи теории пластичности / М.А. Задоян. – Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. – 384с. – ISBN 5-02-014519-X
1180697
  Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин / Андрейкив А.Е. ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т им. Г.В. Каренко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 345 с. : ил. – Библиогр.: с. 309-342 (601 назв.)
1180698
  Лурье А.И. Пространственные задачи теории упругости / А.И. Лурье. – Москва. – 492 с.
1180699
  Кирилюк В.С. Пространственные задачи теории упругости для тороидальных и элипсоидальных областей : Дис... канд. физико-математическихнаук: 01.02.04 / Кирилюк В.С.; пока да .... и ещё одну работу нашла....правда малоденежную. – К, 1984. – 179л. – Бібліогр.:л.167-179
1180700
  Кирилюк В.С. Пространственные задачи теории упругости для тороидальных и эллипсоидальных областей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Кирилюк В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1180701
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Граничные задачи упругих тел / Ю.Н. Подильчук. – 1984. – 303с.
1180702
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Статика упругих тел неканонической формы / А. Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – 1984. – 280 с.
1180703
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 3 : Равновесие упругих тел канонической формы / В.Т. Гринченко, А.Ф. Улитко. – 1985. – 280 с.
1180704
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 4 : Трехмерная теория устойчивости деформируемых тел / А.Н. Гузь, И.Ю. Бабич. – 1985. – 279с.
1180705
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 6 : Численные методы решения прикладных задач / Ю.Н. Шевченко. – 1986. – 270 с.
1180706
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности.. – Киев : Наукова думка
Т. 5 : Динамика упругих тел / В.Т. Головчан и др. – 1986. – 286 с.
1180707
   Пространственные задачи термопластичности.. – Киев, 1980. – 262с.
1180708
  Золотов В.В. Пространственные закономерности фототаксиса и поляротаксиса у насекомых. : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.09 / Золотов В.В.; АН УССР. Ин-тут зоологии. – К., 1978. – 25л.
1180709
  Нгуен Зы Пространственные записи рассказов об удивительном. / Нгуен Зы. – М., 1974. – 239с.
1180710
  Акопян З.А. Пространственные затруднения в ароматических политросоединениях : Автореф... канд. хим.наук: / Акопян З.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 24л.
1180711
  Шрубович В.А. Пространственные затруднения и ультрафиолетовые поглощения в ряду 2-арилпроизводных азотистых гетероциклов. : Дис... канд. хим.наук: / Шрубович В.А.; Ин-тут химии полимеров АН УССР. – К., 1961. – 109л. – Бібліогр.:л.108-109
1180712
  Шрубович В.А. Пространственные затруднения и ультрафиолетовые спектры поглощения в ряду 2-арилпроизводных азотистых гетероциклов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шрубович В.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 12 с.
1180713
  Митева Лидия Димитрова Пространственные и временные аспекты единства и многообразия исторического процесса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Митева Лидия Димитрова; МГУ им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет (К 053.05.40) по философ. наукам. – М., 1978. – 25л.
1180714
  Скрябин В.А. Пространственные и временные изменения разнообразия морского мезозооплакнктона. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Скрябин В.А.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1985. – 20л.
1180715
  Боенкова Н.М. Пространственные и временные проявления сезонных вариаций - 200листи ионосферы : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.12 / Боенкова Н. М.; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1980. – 15л.
1180716
  Миренков Валерий Егорович Пространственные и плоские задачи экспериментально-аналитического определения напряженного состояния около отверстий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Миренков Валерий Егорович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1180717
  Сычев А.В. Пространственные квазиконформные отображения. / А.В. Сычев. – Новосибирск, 1975. – 98с.
1180718
  Павлова Р. Пространственные конструкции в древнерусском языке в сопоставлении с древнеболгарским / Р. Павлова. – София, 1977. – 240с.
1180719
   Пространственные модуляторы света. – Ленинград : Наука, 1977. – 144 с.
1180720
   Пространственные модуляторы света / А.А. Васильев, Д. Касасент, И.Н. Компанец, А.В. Парфенов; Компанц И.Н. – Москва : Радио и связь, 1987. – 320 с.
1180721
  Илюхин А.А. Пространственные нелинейные задачи тонких упругих стержней. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 023 / Илюхин А.А.; Донецк. гос. ун-тет. – Донецк, 1970. – 9л.
1180722
  Бадатов Евгений Владимирович Пространственные неоднородности в реакторах с неподвижными слоями катализатора : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.08 / Бадатов Евгений Владимирович; АН СССР Сиб. отд-ние . Ин-т катализа. – Новосибирск, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1180723
  Багдоев А.Г. Пространственные нестационарные движения сплошной среды с ударными волнами / А.Г. Багдоев ; АН Арм.ССР, Ин-т математики и механики. – Ереван, 1961. – 277 с. – Библиогр.: с. 273-275
1180724
  Щербина Н.П. Пространственные оппозиции в русских заговорных текстах // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 336-340. – (Бібліотека Інституту філології)
1180725
  Шерстюков А.Б. Пространственные особенности и новые тенденции в изменениях термического состояния почвогрунтов и глубины их сезонного протаивания в зоне многолетней мерзлоты / А.Б. Шерстюков, Б.Г. Шерстюков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 5-12 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
1180726
  Леонтьев А.Н. Пространственные отношения редкометальных гранитов, пегматитов и гидротермалитов / А.Н. Леонтьев. – Москва : Недра, 1972. – 101с.
1180727
  Решетняк Ю.Г. Пространственные отображения с ограниченным искажением. / Решетняк Ю.Г. ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т математики. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1982. – 285 с. – Библиогр.: с. 278-282
1180728
  Бойко Н.А. Пространственные параметры в славянских дегидронимных ойконимах // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 39-48. – ISSN 2524-0013
1180729
  Ширмин Г.И. Пространственные периодические решения вблизи коллинеарных точек либрации систем Земля-Луна : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Ширмин Г.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 8 с.
1180730
  Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи / Б.В. Раушенбах. – Москва, 1975. – 183 с.
1180731
  Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи / Б.В. Раушенбах. – Москва, 1980. – 287 с.
1180732
   Пространственные представления как средство познания объективной действительности.. – М.
2. – 1974. – 66с.
1180733
  Киприанов А.И. Пространственные препятствия в цепях сопряжений органических краситилей. / А.И. Киприанов. – Дебрецен, 1966. – 95-114с.
1180734
  Михайленко Ф.А. Пространственные препятствия в цепях сопряжения полиметиновых красителей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Михайленко Ф.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 18 с.
1180735
   Пространственные распределения энергии, выделенной в каскаде атомных столкновений в твердых телах.. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 246с.
1180736
  Пелехатый М.М. Пространственные сапекты деловой коммуникации // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 29-33. – ISSN 2226-7549
1180737
  Рындин Р.М. Пространственные симметрии и поляризационные эффекты в сильных взаимодействиях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Рындин Р.М.; ОИЯИ. Лаборт. теорет. физики. – Дубна, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1180738
  Бакланов П.Я. Пространственные системы производства = (микроструктурный уровень анализа и управления) : П.Я. Бакланов ; отв.ред. Э.Б. Алаев ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Тихоокеан. ин-т географии / П.Я. Бакланов. – Москва : Наука, 1986. – 149, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 140-148
1180739
  Шумихин С.А. Пространственные смешанные краевые задачи теории упругости со сменой граничных условий по окружностям и эллипсу : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шумихин С.А. ; ОГУ им. Мечникова. – Одесса, 1982. – 19 с.
1180740
  Мезенцев К.В. Пространственные социально-экономические изменения в Киеве и агломерации / К.В. Мезенцев, Н.И. Мезенцева // Социально-экономическая география : вестник Ассоциации российских географов-обществоведов : научный журнал / Ассоциация рос. географов-обществоведов (АРГО). – Ростов-на-Дону, 2012. – № 1. – С. 109-123. – ISSN 2227-8249
1180741
  Лапкин Пространственные торможения при магний-органических реакциях : Автореф... докт. хим.наук: / Лапкин И. И; Молотов.ГУ, Лабор. орган. хим. – Молотов, 1949. – 5 с.
1180742
   Пространственные факторы в формировании партийных систем : Диалог американистов и постсоветологов. – Саппоро : Slavic research center,Hokkaido university, 2002. – 108с. – (Occasional papers on regional /subregional politics in post-communist countries ; N 6). – ISBN 4-938637-27-8
1180743
  Кислицына Д.О. Пространственные факторы государственной состоятельности в Океании / Д.О. Кислицына, И.Ю. Окунев // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 163-176. – (Политология). – ISSN 1998-1776
1180744
  Ватажин А.Б. Пространственные эффекты при движении проводящей среды по каналу в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ватажин А.Б.; НИИ механики МГУ. – Москва, 1963. – 7л.
1180745
   Пространственные, угловые и энергетические распределения быстрых нейтронов в гидриде лития, воде, вольфраме и карбиде бора.. – с.
1180746
  Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии / П. Хаггет. – Москва : Прогресс, 1968. – 392 с.
1180747
  Блауэрт Й. Пространственный слух / Й. Блауэрт. – Москва, 1979. – 222 с.
1180748
  Кулиев Т.А. Пространственный электронно-лучевой модулятор света : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Кулиев Т.А.; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1971. – 11л.
1180749
  Саакян Г.С. Пространство-время и гравитация : учебник / Г.С. Саакян. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1985. – 340с.
1180750
  Мостепаненко А.М. Пространство-время и физическое познание / А.М. Мостепаненко. – Москва : Атомиздат, 1975. – 216 с.
1180751
  Горелик Г. Пространство-время Эйнштейна // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2013. – № 2 (1028). – С. 112-118. – ISSN 0130-1640
1180752
  Берке У. Пространство - время, геометрия, космология : Пер.с англ. / У. Берке. – Москва : Мир, 1985. – 411 с.
1180753
  Владимиров Ю.С. Пространство - время: явные и скрытые размерности / Ю.С. Владимиров. – Москва, 1988. – 190с.
1180754
  Владимиров Ю.С. Пространство - время: явные и скрытые размерности / Ю.С. Владимиров; отв. ред Ф.И. Федоров. – Москва : Наука, 1989. – 190 с.
1180755
  Гордин Я.А. Пространство / Я.А. Гордин. – Л, 1972. – 87с.
1180756
  Винокуров Е.М. Пространство / Е.М. Винокуров. – Москва, 1976. – 318с.
1180757
  Костина Т.В. Пространство Академических гимназии и университета: материалы к истории. 1724-1805 гг // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 6-15. – ISSN 2070-9773


  В статье впервые в историографии Академических университета и гимназии сделана попытка обобщить известные по источникам и литературе данные о локациях учебных заведений Академии наук в XVIII в. в Петербурге: от помещения их на Петровской набережной в ...
1180758
  Манолова О.Н. Пространство активности субъекта как аксеологический ресурс // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.56-63
1180759
  Свешников Н.А. Пространство асимптотических состояний в теориях с безмассовыми частицами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Свешников Н. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1981. – 14л.
1180760
  Колесник В. Пространство в болгарской картине мира // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 28. – С. 65-69. – ISSN 2307-4558
1180761
  Зубко Г.В. Пространство в мифе // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.120-130
1180762
  Сивова Т. Пространство в романе К.Г. Паустовского "Романтики" // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 199-204. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1180763
  Титянин К.А. Пространство в романе Л.Толстого «Анна Каренина» // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.122-135. – ISBN 966-568-658-5
1180764
  Потемкин В.К. Пространство в структуре мира. / В.К. Потемкин, А.Л. Симанов. – Новосибирск, 1990. – 174с.
1180765
  Ісмагулова Б. Пространство в языковом сознании кочевников / Б. Ісмагулова, Ф. Саметова // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 327-330


  Древнегреческие мыслители заложили основу современного материалистического понимания пространства. Так, под пространством подразумевались и "великая пустота", и "вместилище вещей", в котором вечно движутся атомы, и протяженность тел (Демокрит, Эпикур, ...
1180766
  Болтунова Екатерина Пространство власти: царский / императорский дискурс в топографии Москвы и Санкт-Петербурга конца XVII - XVIII столетий // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2009. – № 2 : Homo imperii в пространстве и времени: осваивая и покидая имперские пространства. – С. 65-104. – ISBN 5-89423-110-8
1180767
  Лубенская В Т. Пространство гиперболической связанности с параллелизмом Лобачевского : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Лубенская Т.В,; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1975. – 110л. – Бібліогр.:л.105-110
1180768
  Волкова Наталия Пространство детского чтения сокращается : путь в катакомбы или на авансцену? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Ожидание форума на творческой площадке Ленинградской областной детской библиотеки - это как предчувствие счастья...
1180769
  Черняков Ю.В. Пространство для маневра / Ю.В. Черняков. – Москва, 1987. – 240 с.
1180770
  Ланская О.В. Пространство жизни и смерти (на материале романа Л.Н. Толстого "Война и мир") // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 24-28
1180771
  Тучинская Т. Пространство звкуа в современной украинской электронной музыке: звуковые ландшафты // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 226-236
1180772
  Замятин Д.Н. Пространство и (без)опасность: онтологические модели воображения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 3 (135). – С. 137-148. – ISSN 0321-2017
1180773
  Борель Э. Пространство и время / Э. Борель; Пер. с франц. М. и А. Лопшиц под ред. Н.Н. Андреева. – Москва. – 177 с.
1180774
  Свидерский В.И. Пространство и время / В.И. Свидерский. – Москва, 1958. – 200с.
1180775
  Штейнман Р.Я. Пространство и время / Р.Я. Штейнман. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 240с.
1180776
  Гуревич Л.Э. Пространство и время / Л.Э. Гуревич, Э.Б. Глинер. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1180777
  Баженов Г.В. Пространство и время : повести и рассказы / Г.В. Баженов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 286 с.
1180778
   Пространство и время. – Киев, 1984. – 294с.
1180779
  Куняев С. Пространство и время / С. Куняев. – Москва, 1985. – 270 с.
1180780
   Пространство и время в искусстве. – Л., 1988. – 169с.
1180781
  Попова Людмила Дмитриевна Пространство и время в культуре русского города (на примере Архангельска) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 78-81. – ISSN 2073-9702


  Значимым культурологическим аспектом существования и развития города является его пространственное выражение во времени. В основу статьи и положены пространство и время, сосуществующие в культуре города, в человеческом сознании, которые с позиции ...
1180782
  Мостепаненко А.М. Пространство и время в макро-, мега-, и микромире / А.М. Мостепаненко. – Москва : Политиздат лит-ры, 1974. – 240 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы)
1180783
  Блохинцев Д.И. Пространство и время в микромире / Д.И. Блохинцев. – Москва : Наука, 1970. – 360 с.
1180784
  Блохинцев Д.И. Пространство и время в микромире / Д.И. Блохинцев. – 2-е изд. испр. – Москва : Наука, 1982. – 349 с.
1180785
  Девис П. Пространство и время в современной картине Вселенной : пер. с англ. / П. Девис. – Москва : Мир, 1979. – 288 с.
1180786
   Пространство и время в современной социологической теории. – Москва : Институт социологии РАН, 2000. – 156с. – ISBN 5-89697-050-1
1180787
  Чудинов Э.М. Пространство и время в современной физике / Э.М. Чудинов. – М, 1969. – 48с.
1180788
   Пространство и время в современной физике (К 50-летию создания общей теории относительности Альбертом Эйнштейном). – Киев : Наукова думка, 1968. – 300 с.
1180789
  Александров А.Д. Пространство и время в современной физике в свете философских идей Ленина : материалы к Второму Всесоюзному совещанию по философским вопросам современного естествознания, посвященному 100-летию со дня рождения В.И. Ленина / А.Д. Александров ; АН СССР.Научный совет по философским вопросам современного естествознания. Ин-т философии. – Москва, 1970. – 45 с.
1180790
  Ахундов М.Д. Пространство и время в физическом познании / Ахундов М.Д. – Москва : Мысль, 1982. – 255 с.
1180791
  Осипов А.И. Пространство и время как категории мировоззрения и регулиятор практической деятельности / А.И. Осипов. – Минск, 1989. – 219с.
1180792
  Асимов М.С. Пространство и время как основные формы бытия материи : Автореф. дис. ... наук / Асимов М.С. ; Акад. общ. наук при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. матер. – Москва, 1955. – 16 с.
1180793
  Румянцева В.Г. Пространство и время как факторы действия права / В.Г. Румянцева, Ахмедов, ЧМ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805
1180794
  Зборовский Г.Е. Пространство и время как формы социального бытия / Г.Е. Зборовский. – Свердловск, 1974. – 223с.
1180795
  Готт В.С. Пространство и время микромира / В.С. Готт. – Москва, 1964. – 40с.
1180796
  Кон Э. Пространство и время с точки зрения физики / Э. Кон, Г. Пуанкаре. – Одесса, 1912. – 81с.
1180797
  Комаров Е В. Рязанова Пространство и время химического движения / Е В. Рязанова Комаров. – Саратов, 1984. – 145с.
1180798
  Левин Р.А. Пространство и время. Стихи. / Р.А. Левин. – Х., 1968. – 78с.
1180799
  Кульков В. Пространство и содержание национально ориентированного подхода к экономической теории // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 2. – С. 70-97. – ISSN 0130-9757
1180800
  Куричев Н. Пространство имеет значение: геотерриториальный фундамент глобальной экономики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 123-128. – ISSN 0131-2227
1180801
  Казурова Н.В. Пространство иранского фильма = Поэтические фестивали в традиционной культуре Дальнего Востока // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 124-132. – ISSN 1681-7559


  Сегодняшнее поколение иранских режиссёров создаёт каноны нового иранского кинематографа. В их работах мы видим не тот открыточный Иран, что рекламируется для туристов, а подлинный, зафиксированный с документальной точностью.
1180802
  Тараканова Е.И. Пространство итальянской капеллы XV в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 117-131. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается пространство итальянской капеллы 15 в. - как реальное, так и мысленно достраиваемое. Показана роль учения о перспективе, символики света и мистериального театра в организации художественного мира капеллы и его семантическом ...
1180803
  Касаткина Т. Пространство картины и икона в пространстве // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 151-160. – ISSN 0130-7673
1180804
   Пространство картины.. – М., 1989. – 366с.
1180805
  Винокуров В.Г. и др. Пространство Лебега и его измеримае разбиения / В.Г. и др. Винокуров. – Ташкент, 1985. – 74с.
1180806
  Спитцер Л. Пространство между звездами : пер. с англ. / Л. Спитцер. – Москва : Мир, 1986. – 182 с.
1180807
  Калашникова О.Л. Пространство между тремя мирами в романе М. Барбери "Лакомство" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 113-118
1180808
  Андреев Э.П. Пространство микромира. Философский очерк / Андреев Э.П. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1969. – 88 с.
1180809
  Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины / Л.В. Мочалов. – М, 1983. – 375с.
1180810
  Лаптев Б.Л. Пространство опорных элементов : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Лаптев Б. Л.; МГУ,. – Казань, 1959. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1180811
  Швалб Ю.М. Пространство осуществления социальных способностей личности // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 134-140. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1180812
  Яблоков Д.М. Пространство пар линейных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Яблоков Д.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1180813
  Иванов В. Пространство поручений. Президент сделал заказ на новую научно-техническую политику / подготовила Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 3-4


  Президент страны на минувшей неделе подбросил научному сообществу очередной ребус - пакет поручений, сформулированных по итогам заседания Совета по науке и образованию, Поскольку исполнителем ряда поручений вместе с правительством назначена Российская ...
1180814
  Мусина В.П. Пространство профессиональной активности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 47-50. – ISSN 1026-955X


  В статье раскрыты сущность и структура пространства профессиональной активности, проблема которых до настоящего времени в психологии практически не изучена. Пространство профессиональной активности рассматривается как открытая система, что предполагает ...
1180815
  Галузевская Е.Н. Пространство русской литературы в исполнительской деятельности Ф.И. Шаляпина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 70-74.
1180816
  Галузевская Е.Н. Пространство русской литературы в исполнительской деятельности Ф.И. Шаляпина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 70-74. – Бібліогр. в кінці ст.
1180817
  Волкова Е.В. Пространство символа и символ пространства в работах Ю. М. Лотмана // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.149-164. – ISSN 0042-8744
1180818
  Дубовая Н.А. Пространство сна. К вопросу пространственно-временной организации фантастической повести 20-30-х гг. ХІХ века // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 97-105. – ISBN 966-72-77-79-8
1180819
  Зверевич В.В. Пространство современной библиотеки: "реальное" и "виртуальное" // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 7-17. – ISSN 0130-9765
1180820
   Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов) / [Бакланов П.Я. и др. ; редкол.: П.Я. Бакланов и др.] ; Ассоц. рос. географов-обществоведов (АРГО), Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. Южного федерального ун-та. – Москва ; Ростов -на-Дону : Вузовская книга, 2012. – 330, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5-6. – ISBN 978-5-9502-0681-8
1180821
   Пространство состояний в теории управления. – Москва, 1970. – 620с.
1180822
   Пространство спектакля и театральное пространство.. – М., 1984. – 48с.
1180823
  Козинцев Г.М. Пространство трагедии / Г.М. Козинцев. – Л., 1973. – 232с.
1180824
   Пространство цвета. – М., 1988. – 207с.
1180825
   Пространство цвета.. – М., 1981. – 150с.
1180826
  Селезнева Е.В. Пространство целей человеческой жизни // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.50-55
1180827
  Дробашенко С.В. Пространство экранного документа / С.В. Дробашенко. – М., 1986. – 320с.
1180828
  Фан Лыонг Хиеу Пространство эллиптической связности с параллелизмом Клиффорда : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Фан Лыонг Хиеу ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1180829
  Фан Лыонг Хиеу Пространство эллиптической связности с параллелизмом Клиффорда : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фан Лыонг Хиеу; КГУ. – К., 1971. – 116л. – Бібліогр.:л.111-116
1180830
  Белинский П. Пространство, время и движение / П. Белинский. – М., 1937. – 118с.
1180831
  Неванлинна Р. Пространство, время и относительность : пер. с нем. / Р. Неванлинна. – Москва : Мир, 1966. – 230 с.
1180832
  Эддингтон А. Пространство, время и тяготение. : пер.с англ. / А. Эддингтон. – Одесса : Mathess, 1923. – 216с.
1180833
  Злоказов В.Б. Пространство, время и число в быту, физике и математике // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2013. – за 2012 г. – С. 67-91. – ISSN 2307-3705
1180834
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – Москва, 1973. – 566 с.
1180835
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – Москва, 1975. – 567 с.
1180836
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 455 с.
1180837
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – 3-е. – Москва : Стройиздат, 1984. – 455 с.
1180838
  Владимиров Ю.С. Пространство, время, гравитация / Ю.С. Владимиров. – Москва : Наука, 1984. – 207 с.
1180839
   Пространство, время, движение.. – Москва : Наука, 1971. – 624с.
1180840
  Калиберда Н.В. Пространство, среда, герои в романе С. Ричардсона "Памела" (Линкольнширский эпизод) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 44-52. – ISSN 2312-3036
1180841
   Прострелочно-взрывная аппаратура. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 277с.
1180842
  Фридляндер Л.Я. Прострелочно-взрывная аппаратура и ее применение в скважинах / Фридляндер Л.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 199 с. – Библиогр.: с. 196-197
1180843
  Ловля С.А. Прострелочно-взрывные работы в скважинах / С.А. Ловля. – Москва : Недра, 1987. – 214с.
1180844
   Прострелочные и взрывные работы в скважинах. – 2-е изд.,перераб. – Москва : Недра, 1980. – 264с.
1180845
   Прострелочные и взрывные работы в скважинах.. – М., 1972. – 287с.
1180846
  Драчук Ю. Прострочена заборгованість за гарантованими державою кредитами і методи роботи з нею в Україні : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1180847
  Качалка Н. Проступи // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – Сє. 3-7


  Про Василя Тимофійовича Скуратівського (1939-2005) -українського народознавця, письменника, видавця розповідає його дружина
1180848
  Тэсс Т.Н. Проступи, как друг. / Т.Н. Тэсс. – М, 1962. – 33с.
1180849
  Золя Э. Проступок аббата Муре. Его превосходительство Эжен Ругон / Э. Золя. – Нальчик, 1989. – 512с.
1180850
  Миньковский Г.М. Проступок и преступление. / Г.М. Миньковский, Л.С. Халдеев. – М., 1972. – 56с.
1180851
  Титаренко Т.М. Простуюча до себе особистість: дволикий янус само творення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Статтю присвячено проблемі особистісного зростання, що відбувається в процесі складної взаємодії поверхового (персона) та глибинного (єство) компонентів особистісної структури. Самотворення розглядається як найістотніша потреба і найнебезпечніша ...
1180852
  Ельчаниновъ Н. Простъйшіе опыты по физіологіи растеній / Н. Ельчаниновъ. – Москва, 1917. – 96с.
1180853
  Тарасов Ф.И. Простые батарейные радиоприемники. / Ф.И. Тарасов. – М.Л., 1952. – 32с.
1180854
  Шевелев А.А. Простые вести. / А.А. Шевелев. – Л, 1978. – 95с.
1180855
  Шостоковский М.Ф. Простые виниловые эфиры / М.Ф. Шостоковский. – М., 1952. – 280с.
1180856
  Каменярж Я.А. Простые волны и поверхности разрыва в упруго-плстической среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Каменярж Я.А.; МГУ. – М., 1974. – 13л.
1180857
  Почивалин Н.М. Простые герои / Н.М. Почивалин. – Алма Ата, 1951. – 71с.
1180858
  Свецевичюс Б.И. Простые гласные (монофтонги) современного литовского литературного языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Свецевичюс Б.И. ; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1964. – 27 с.
1180859
  Якимов Стойчо Петров Простые группы длины 9 и 10 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Якимов Стойчо Петров; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 7л.
1180860
  Шебунин П.И. Простые дела / П.И. Шебунин. – М, 1957. – 278с.
1180861
  Степанов А.И. Простые дни: рассказы // Вольный свет / Г.И. Гридин. – Москва : Современник, 1987. – С. 116-269
1180862
  Журахович С.М. Простые заботы : маленькие повести и рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1960. – 306 с.
1180863
  Синицына О.П. Простые заботы / О.П. Синицына. – Л., 1983. – 22с.
1180864
  Николаев Ю.С. Простые и полезные истины / Ю.С. Николаев, Е.И. Нилов. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 40 с. встреч. паг. – Книга-перевертыш. В изд. также: Худеем с поощью движений / И. Ганушова, П. Шмолик. – (Физкультура и здоровье)
1180865
  Скучик Е. Простые и сложные колебательные системы : пер. с англ. / Е. Скучик. – Москва : Мир, 1971. – 558с.
1180866
  Солдатов В.С. Простые ионообменные равновесия / В.С. Солдатов. – Минск, 1972. – 223с.
1180867
  Левидов М.Ю. Простые истины / М.Ю. Левидов. – М.-Л., 1927. – 244с.
1180868
  Грачевский Ю.М. Простые истины / Ю.М. Грачевский. – М., 1971. – 272с.
1180869
  Новруз Д. Простые истины : стихи и поэма / Джабир Новруз ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 86 с.
1180870
  Белкин В.Н. Простые истины / В.Н. Белкин. – Красноярск, 1978. – 103с.
1180871
  Николаев Ю.С. Простые истины / Ю.С. Николаев, Е.И. Нилов. – Москва, 1983. – 120с.
1180872
  Овчинникова И.Г. Простые истины / И.Г. Овчинникова. – Москва, 1985. – 64с.
1180873
  Караченцев А.Ф. Простые истины / А.Ф. Караченцев. – Тула, 1989. – 156с.
1180874
  Духнич О. Простые истины // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 13 (142), 7 апреля 2017. – С. 42-45


  Любомир Гузар.
1180875
  Лихачев Б.Т. Простые истины воспитания / Б.Т. Лихачев. – Москва : Педагогика, 1983. – 192 с.
1180876
  Кац Б.А. Простые истины киномузыки / Б.А. Кац. – Ленинград : Советский композитор, 1988. – 229 с.
1180877
  Юдалевич М.И. Простые истины. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1957. – 135с.
1180878
  Севриков К.И. Простые истины. / К.И. Севриков, Ю.В. Феофанов. – М, 1969. – 144с.
1180879
  Халфина М.Л. Простые истории. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1967. – 191с.
1180880
  Халфина М.Л. Простые истории. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1978. – 351с.
1180881
  Большов В.М. Простые конструкции начинающего радидобюбителя / В.М. Большов, Ю.М. Большов. – М.-Л, 1959. – 72с.
1180882
  Суворов Г.Д. Простые концы и последовательности плоских отображений / Г.Д. Суворов; АН УССР, Ин-т прикл. математики и механики. – Киев : Наукова думка, 1986. – 187, [2] c. – Библиогр.: с. 187-188
1180883
   Простые лики красоты.. – Саранск, 1985. – 126с.
1180884
  Самунин М. Простые люди / М. Самунин. – Владивосток, 1946. – 153 с.
1180885
  Субботин А.А. Простые люди / А.А. Субботин. – М., 1948. – 280с.
1180886
  Недогонов А.И. Простые люди / А.И. Недогонов. – Москва, 1948. – 190с.
1180887
  Самунин М. Простые люди / М. Самунин. – Владивосток, 1950. – 315 с.
1180888
  Белявский П.И. Простые люди / П.И. Белявский. – М., 1950. – 268с.
1180889
   Простые люди. – Ставрополь, 1952. – 144с.
1180890
  Бабушкин В.Ф. Простые люди : [рассказы] / Виктор Бабушкин. – Саратов : Книжное изд-во, 1956. – 164 с.


  Содерж.: Год восемнадцатый; Ранней весною; В поезде; Старики; Твердого сплава; Утром; Мой дед; В лесу; Канцер; Дорога в жизнь; На практике; На фарватер; Шураган.
1180891
  Бахшиев М. Простые люди : рассказы / М. Бахшиев. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1958. – 156 с.
1180892
  Вагабзаде Б. Простые люди : поэиа / Б. Вагабзаде; пер. с азерб. Э.Асадова. – Москва : Советский писатель, 1958. – 127 с.
1180893
  Караславов Г. Простые люди / Г. Караславов. – Москва, 1958. – 274 с.
1180894
  Мостовец Н.В. Простые люди Америки хотят мира / Н.В. Мостовец. – Москва, 1956. – 40с.
1180895
  Сергеенко М.Е. Простые люди древней Италии / М.Е. Сергеенко. – М.-Л., 1964. – 161с.
1180896
  Лобачев М. Простые люди. / М. Лобачев. – Сталинград, 1949. – 108с.
1180897
  Старостин М.Н. Простые люди. / М.Н. Старостин. – Куйбышев, 1970. – 142с.
1180898
  Голуб Владислав Сергеевич Простые методы анализа и расчета нестабильности режима сложных усилительных цепей с гальваническими связями транзисторов и операционных усилителей : Автореф... канд. техн.наук: 05.290 / Голуб Владислав Сергеевич; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
1180899
  Дегтев Алексанр Николаевич Простые множества и соотношения между сводимостями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Дегтев Алексанр Николаевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1180900
  Анисимов В.В. Простые напевы / В.В. Анисимов. – Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1961. – 49 с.
1180901
  Кац В.Г. Простые неприводимые градуированные алгебры Ли конечного роста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Кац В.Г.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 5л. – Бібліогр.:с.4-5
1180902
   Простые нервные системы.. – Казань
1. – 1985. – 120с.
1180903
   Простые нервные системы.. – Казань
2. – 1985. – 127с.
1180904
  Пашаев С.Ш. Простые нормы морали в марксистской этике. : Автореф... Канд.филос.наук: 624 / Пашаев С.Ш.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1970. – 25л.
1180905
  Гудилина Э.Б. Простые нормы нравственности и их роль в воспитании личности / Э.Б. Гудилина. – М, 1975. – 63с.
1180906
  Халмурадов Р.З. Простые нормы нравственности и их роль в строительстве коммунизма. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.05 / Халмурадов Р.З.; АН УзССР.Учен.совет.по философ.наукам.ин-та философии и права. – Ташкент, 1973. – 28л.
1180907
  Гудилина Э.Б. Простые нормы нравстенности и справлдливости : Автореф... канд. филос.наук: 624 / Гудилина Э.Б.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1180908
  Майер В.В. Простые опыты по криволинейному распространению света / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1984. – 127 с.
1180909
  Голлеман А. Простые опыты по органичной химии. / А. Голлеман. – Харьков, 1934. – 64с.
1180910
  Кудрявцев Б.Б. Простые опыты с ультразвуками / Б.Б. Кудрявцев. – Москва, 1954. – 116 с.
1180911
  Майер В.В. Простые опыты с ультразвуком / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1978. – 161 с.
1180912
  Майер В.В. Простые опыты со струями и звуком / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1985. – 127 с.
1180913
  Тимофеев-Терешкин Простые песни : стихи и сказания / Михаил Тимофеев-Терешкин ; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1952. – 164 с.
1180914
  Темираев К.Б. Простые полиэфиры ароматического и жирноароматического рядов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Темираев Константин Борисович ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т химии высокомолекуляр. соединений. – Киев, 1990. – 16 с. – Библиогр.: 8 назв.
1180915
  Калимуллин И. Простые радости. / И. Калимуллин. – Казань : Татарсое кн. изд-во, 1963. – 75 с.
1180916
  Пилипенко С. Простые рассказы / С. Пилипенко. – Х., 1929. – 160с.
1180917
  Астахова Е.В. Простые решения сложных задач как причина неустойчивости системы образования // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 10-13. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1180918
  Фибих К. Простые сердца : рассказы / Клара Фибих ; Пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка изд. "Хронос" ; № 74)
1180919
  Паустовский К.Г. Простые сердца / К.Г. Паустовский. – Москва, 1963. – 78 с.
1180920
  Аджаматов А. Простые слова / А. Аджаматов. – Москва, 1960. – 95с.
1180921
  Розен А.Г. Простые слова. / А.Г. Розен. – М, 1959. – 49с.
1180922
  Исаков Л.Д. Простые соотношения между русскими и метрическими мерами / Л.Д. Исаков. – Петроград, 1920. – 24 с.
1180923
  Станку З. Простые стихи / З. Станку. – М., 1980. – 277с.
1180924
  Богатырев В.С. Простые строки / В.С. Богатырев. – Саратов, 1956. – 174 с.
1180925
  Мехти Ф. Простые строки : стихи и поэма / Фамиль Мехти ; авториз. пер. с азерб. С.Поликарпова и Ю.Шарыгина. – Москва : Советский писатель, 1972. – 103 с.
1180926
  Ломанович В.А. Простые УКВ приемо-передающие любительские радиостанции / В.А. Ломанович. – Москва, 1960. – 96 с.
1180927
  Дрентельн Н.С. Простые физические опыты и приборы : с 48 рисунками / [соч.] Н.С.Дрентельна. – Санкт-Петербург : Изд. И.Д. Сытина ; [Тип. Т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1908. – IV, 52 с., 48 ил.


  На тит. л. 2 печати: Кн. маг.В.А. Просяниченко ; Биб-ка Киевск. 2 коммерч. учищища
1180928
  Трост Э. Простые числа / Э. Трост. – Москва, 1959. – 135 с.
1180929
  Воронин С.М. Простые числа / С.М. Воронин. – Москва, 1978. – 64с.
1180930
  Соловьев А.Н. Простые чудеса / А.Н. Соловьев. – Рига, 1971. – 112с.
1180931
  Фефер И. Простые шаги : стихи / Ицик Фефер ; пер. с евр., 1924. – 66 с.
1180932
  Кондратьева Л.А. Простые эфиры b-ацетиленовых спиртов и a, b, e-глицеринов ацетиленового ряда, их получение и свойства : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кондратьева Л.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1180933
  Мамедов Ш. Простые эфиры гликолей / Ш. Мамедов. – М, 1961. – 212с.
1180934
   Простыми словами. – Великие Луки, 1949. – 68с.
1180935
  Подкопаев В.С. Простыми словами / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1957. – 78с.
1180936
  Конышева Р. Простыми словами. / Р. Конышева. – Львов, 1957. – 44с.
1180937
  Богданова Светлана Простых конфликтов не бывает. Чтобы наши поезда не отправлялись без нас : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 14-15 : Фото
1180938
  Кузнєцова Н.С. Просуб"єктна концепція підприємства / Н.С. Кузнєцова, В.О. Хоменко // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 3. – С. 14-32. – ISSN 1993-0909
1180939
  Самойлов Юрій Просуваймо українське! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1180940
  Кравченко О.К. Просування бренду в мережі Інтеренет: практика міжнародного регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 215-225
1180941
  Шевченко Г.В. Просування і захист національних інтересів через бренди національних корпорацій: практика України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 199-205.
1180942
  Ходарєва Ю. Просування іміджу успішної читаючої людини // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 2 - 5. – ISSN 1811-377X
1180943
  Зелінська Н.М. Просування книжкових видань у традиційних та новітніх українських медіа у контексті європейської практики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 96-99


  Стаття присвячена аналізу особливостей просування книжкових видань засобами української мас-медійної реклами. Порівнюється рекламування книжкових видань і популяризація культури читання на телебаченні, радіо, у прес-рекламі, мережі інтернет в Україні ...
1180944
  Могилова А.Ю. Просування освітніх послуг в мережі Інтернет // Economic stability studies : scientific journal / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. board.: Tatiana Hrynko, Oxana Hrabchuk, Olena Shevtsova [et al.]. – Dnipro, 2018. – № 1. – С. 45-58. – ISSN 2312-6779
1180945
  Тюха І.В. Просування продукуії підприємств пивобезалкогольної галузі на зовнішні ринки / І.В. Тюха, О.В. Тоболін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 45-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1180946
  Кривоносов О. Просування Талібану до влади // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 284-290. – ISSN 0869-3595
1180947
  Горбаль Н.І. Просування товарів на міжнародні ринки / Н.І. Горбаль, О.В. Гошовська, Г.І. Садловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 55-61. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1180948
  Глушко В. Просування туристичних послуг // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (96). – С. 86-96. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1180949
  Гладкий О.В. Просування туристичного продукту м. Вінниця на туристичному ринку України // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44


  Мета. Метою даної статті є дослідження особливостей просування туристичного продукту м. Вінниця на туристичному ринку України. Методика. Методологічною базою дослідження є основи наукової діалектики. Основними методами дослідження є статистичний, ...
1180950
  Носова Б.М. Просування України до НАТО у світлі глобалізаційних викликів. Роль мас-медіа у цьому процесі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 113-115


  У дослідженні йдеться про висвітлення у засобах масової інформації політики Альянсу щодо Української держави. Крізь призму зарубіжної преси показано складності стратегічних зусиль України. Доказовість висновків спирається на документальний матеріал. ...
1180951
  Гримич М. Просувати українську книжку в Європі - невдячна справа, але вона камінь точить / розмову вела А. Грабська // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 11 (1019). – С. 52-54. – ISSN 0868-9644


  Розмова з письменницею М. Гримич.
1180952
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2001
1180953
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2002
1180954
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3/4. – 2002
1180955
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2003
1180956
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2. – 2003
1180957
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2003
1180958
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1/2. – 2004
1180959
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2004
1180960
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1/2. – 2005
1180961
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2005
1180962
   Просценіум : Театрознавчий журнал. Бібліографічний покажчик змісту (2001-2006). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006
1180963
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2006
1180964
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2/3 (15/16). – 2006
1180965
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1 (17). – 2007
1180966
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2/3 (18/19). – 2007
1180967
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1/2 (20/21). – 2008
1180968
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 3 (22). – 2008
1180969
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1/2 (23/24). – 2009
1180970
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 2/3 (27/28). – 2010
1180971
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – 2010
1180972
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1 (29). – 2011
1180973
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 2/3 (30/31). – 2011
1180974
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 1/3 (32/34). – 2012
1180975
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 1/3 (35/37). – 2013
1180976
  Ирошников А.М. Просчитался ! / А.М. Ирошников. – Москва : Искусство, 1957. – 24 с.
1180977
  Благов Н.Н. Просыпаются яблони / Н.Н. Благов. – Саратов, 1963. – 132с.
1180978
  Мартиненко П.Ф. Просякнутість конституційного права України міжнародним правовим порядком // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 123-138. – ISBN 966-7196-06-2
1180979
  Новиенко А.И. Просяной комарик и другие вредители, вызывающие пустрозерность проса. / А.И. Новиенко. – Киев, 1955. – 23с.
1180980
  Аббасзаде Г. Просьба : повести, рассказы / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Сов. писатель, 1986. – 414, [2] с.
1180981
  Песиков Ю.В. Просьба Ленина / Ю.В. Песиков. – Саратов, 1985. – 96с.
1180982
  Потехова А. Просьба с того света : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 87-95. – ISSN 0131-8136
1180983
   Прот. В. Зіньківський // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – [2 с. обкл.]
1180984
  Коцюба В.И. Прот. Ф.А. Голубинский и софиологическая традиция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 129-141. – ISSN 0042-8744
1180985
  Платон. Протагор / Платон. – М., 1994. – 176с.
1180986
  Алєксандрова О.В. Протагор з Абдери // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 163-164. – ISBN 966-316-069-1
1180987
  Арлазоров М.С. Протазанов / М.С. Арлазоров. – Москва : Искусство, 1973. – 281 с. – Библиогр.: с. 280. – (Жизнь и искусство)
1180988
  Поликарпов С.И. Проталина / С.И. Поликарпов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 103 с.
1180989
  Лысенко Г.М. Проталина. / Г.М. Лысенко. – Владивосток, 1975. – 71с.
1180990
  Кузнецова С.А. Проталины / С.А. Кузнецова. – М, 1962. – 76с.
1180991
  Сенин А. Проталины / А. Сенин. – М., 1968. – 104с.
1180992
  Горбунов М.Н. Проталины / М.Н. Горбунов. – М, 1972. – 95с.
1180993
   Проталины. – Москва, 1984. – 335с.
1180994
   Проталины.. – Ростов -на-Дону, 1981. – 76с.
1180995
  Бородинская И.Н. Протамин сульфат из молок осетровых рыб. Его очистка, свойства и применение : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Бородинская Ирина Наумовна ; Акад. наук Украинской ССР ; Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев, 1990. – 24 с. – Библиогр.: 7 назв.
1180996
   Протасов Ігор Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 398. – ISBN 978-966-439-754-1
1180997
   Протверезівши від правди. – Київ : Політвидав України, 1990. – 217 с. – ISBN 5-319-00620-9
1180998
  Стариченко П.А. Протвоэрозионная обработка зяби серых лесных почв на склоновых землях Курской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Стариченко П.А.; Всесоюз. с.-х. акда. им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1969. – 25л.
1180999
   Протеаза Streptomyces sp.12: очищення і властивості / Н.А. Нідялкова, Л.Д. Варбанець, В.В. Шепелевич, П.П. Зелена, Ю.М. Юмина, К.Г. Гаркава, Л.О. Трошина // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2017. – Vol. 79, N 2, march - april. – С. 33-47. – ISSN 0201-8462
1181000
  Сологуб Л.І. Протеази клітини та їх функції / Л.І. Сологуб, І.С. Пашковська, антонюк. – Київ : Наукова думка, 1992. – 193с. – ISBN 5-12-003135-8
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,