Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1170001
  Танюк Л. "Практики театру дають нову модель життя" / бесіду вела Валентина Грицук // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (139). – С. 41-43. – ISSN 1562-3238
1170002
  Руткевич М.Н. Практика-основа познания и критерий истины / М.Н. Руткевич. – [Москва] : Госполитиздат, 1952. – 244 с.
1170003
  Далекий Н.А. Практика Сергея Рубцова / Н.А. Далекий. – Киев : Молодь, 1962. – 384 с.
1170004
  Арендт В.Р. Практика следящих систем / В.Р. Арендт, К.Д. Сэвент ; пер. с англ. под ред. Т.М. Райцына, А.В. Фатеева. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 356 с. : ил. – Библиогр.: с. 354-356
1170005
  Арендт В.Р. Практика следящих систем / В.Р. Арендт, К.Д. Сэвент ; пер. с англ. под ред. Т.М. Райцына, А.В. Фатеева. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 556 с. : ил. – Библиогр.: с. 550-556
1170006
  Катихін Є.О. Практика соціальної відповідальності бізнесу в частині розвитку трудового потенціалу підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 61-65. – Бібліогр.: 12 назв
1170007
  Бова А.А. Практика соціологічних опитувань щодо оцінки діяльності поліції у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 181-188. – ISSN 2072-8670
1170008
  Рабінович П. Практика Страсбурзького суду у справах проти України як чинник удосконалення її законодавчих гарантій прав людини / П. Рабінович, О. Гарасимів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 127-139. – ISSN 1026-9932
1170009
  Рабінович П.М. Практика Страсбурзького суду як втілення діалектичних принципів пізнання права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 20-31.
1170010
  Верланов С. Практика Страсбурзького суду як інструмент захисту соціально-економічних прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 173-178. – ISSN 0132-1331
1170011
  Рабшович П. Практика Страсбурзького суду як навчальний предмет у системі юридичної освіти / П. Рабшович, Т. Дудаш // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 3-8.
1170012
  Сидоренко І.С. Практика стратегічних комунікацій НАТО // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 311-316. – ISSN 2076-1554
1170013
  Жукова В.П. Практика студентів в бібліотеках як трансфер знань // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 156-160. – ISBN 978-617-619-161-2
1170014
  Брацук І. Практика Суду Європейського Союзу щодо принципів захисту персональних даних в Європейському Союзі / І. Брацук, І. Яворська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 192-198. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 47). – ISSN 2078-4333
1170015
  Моруженко Д. Практика суду ЄС з питань оподаткування приросту капіталу при зміні резидентства // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
1170016
  Козачук Н. Практика США та ЄС щодо застосування антимонопольного права для протидії зловживанню правами на патенти, що включені до недержавних стандартів // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 221-224
1170017
  Марченко К.В. Практика та механізми застосування офшорних зон для оптимізації оподаткування ТНК // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 54-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6806
1170018
  Пащенко В.І. Практика та теорія "справедливої війни" в ХХІ столітті / В.І. Пащенко, В.Ю. Кравченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 4-12. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 1 (29)). – ISSN 2312-2714
1170019
  Токмань Г. Практика та теорія діалогічного прочитання української лірики та екзистенціальної // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 228-235
1170020
  Токмань Г. Практика та теорія діалогічного прочитання української лірики та екзистенціальної філософії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 228-235
1170021
  Маркус П. Практика телевизионного приема / П. Маркус. – Москва, 1964. – 301 с.
1170022
   Практика тепловой микроскопии. – М., 1976. – 168с.
1170023
  Ассонов А.Д. Практика термической обработки / А.Д. Ассонов. – Москва : ГОСИНТИ, 1962. – 72 с. – (Обзор зарубежной техники. Тема 3)
1170024
   Практика технического нормирования и оплаты труда в промышленном предприятии. – М., 1947. – 60с.
1170025
  Архангельский А.Г., Иванов Е.К. Практика товароведных исследований / Архангельский А.Г., Иванов А.К. – Москва : [б. и.]
Ч. 1. – 1913. – 279 с.
1170026
  Шалимов Ф И. Вадецкий Практика турбинного бурения / Ф И. Вадецкий Шалимов. – Москва, 1954. – 244 с.
1170027
  Погребецкий М.Т. Практика туризма и путешествий / М.Т. Погребецкий. – М-Л, 1930. – 256с.
1170028
  Хокси Р. Практика тэйлоризма в Америке / Р. Хокси. – Москва-Л., 1927. – 163с.
1170029
   Практика у "Південному" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студенти спеціальностей "Космічний моніторинг Землі" та "Космічна геодезія" НУ "Львівська політехніка" зможуть проходити виробничі й дослідницькі практики на базі КБ "Південне".
1170030
   Практика уголовного сыска : Науч.-практич. сборник. – Москва : Лига разум, 1999. – 244с. – ISBN 5-89795-007-5
1170031
  Вортман З.М. Практика ударно-канатного бурения на воду / З.М. Вортман. – Москва, 1971. – 295с.
1170032
  Романцов О. Практика унормування правового статусу військових губернаторів у Російській імперії (кінець XVIII - початок XIX ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 205-216
1170033
  Романцов О. Практика унормування правового статусу військових губернаторів у Російській імперії (кінець XVIII - початок XIXст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – C. 205-216
1170034
  Зермати П. Практика управления товарными запасами / П. Зермати. – М., 1982. – 112с.
1170035
   Практика управления: Сборник конкретных ситуаций. – М., 1984. – 120с.
1170036
  Ніпіаліді О. Практика управління прибутком підприємств в умовах проциклічності економіки // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 19-30. – ISSN 2410-0706
1170037
  Гач Н. Практика усного послідовного перекладу з англійської мови : навч. посібник / Наталія Гач. – Київ ; Тернопіль : Джура, 2017. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с.173-174. – ISBN 978-966-185-141-1
1170038
  Бабелюк О.А. Практика усного та писемного англійського мовлення: фразові дієслова та синоніми : книга для викладача / О.А. Бабелюк, О.В. Коляса. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-434-5
Ч. 1 : Фразові дієслова. – 2012. – 31, [1] с. : іл. – Англ. мовою
1170039
  Бабелюк О.А. Практика усного та писемного англійського мовлення: фразові дієслова та синоніми : [підручник для студ. вищ. навч. закл.]. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-432-1
Ч. 1 : Фразові дієслова. – 2012. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169
1170040
  Феоктистів А. Практика усної й письмової мови / А. Феоктистів. – Харків, 1932. – 23с.
1170041
  Никифорова А.К. Практика устной и письменной речи французского языка / А.К. Никифорова. – Алма-Ата, 1989. – 150с.
1170042
   Практика устной речи. – Минск, 1982. – 222с.
1170043
   Практика устной речи. – Минск, 1985. – 198с.
1170044
   Практика устной речи. – 2-е изд. – Минск, 1987. – 190с.
1170045
  Чебышева Ф.В. Практика учащихся городской школы в колхозе. / Ф.В. Чебышева. – М., 1956. – 26с.
1170046
   Практика учета школьной работы. – Л.-М., 1926. – 112с.
1170047
  Гнатів О. Практика фактичного відшкодування витрат на правничу допомогу з реальними у цивільному процесі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 164-166. – ISSN 2524-0129
1170048
  Кузнецов В.Д. Практика физической лаборатории. Наклонная плоскость. – Киев, 1912. – 5 с. – Отд.оттиск из "Физич.обозрения", Т.13, 1912 г.
1170049
  Гамзіна О.М. Практика фіскального регулювання природокористування в Україні в контексті зарубіжного досвіду // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 8-9
1170050
  Молина Е.В. Практика формирования инвестиционного спроса и эффективность инвестиционной деятельности в регионе // Социальная экономика : научный журнал / Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н. – Харьков, 2001. – № 3/4. – С.70-77
1170051
  Ким И.Н. Практика формирования состава и профессиональных компетенций преподавателей вуза за рубежом // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 134-144. – ISSN 0869-3617


  Проблема оценки профессиональной пригодности профессорско-преподавательского состава (ППС) является базовой для всех вузов мировой системы образования. В США и странах ЕС существуют специальные исследовательские центры, разрабатывающие методические ...
1170052
  Рожко О.Д. Практика формування власних фінансових ресурсів бюджету ЄС в умовах інтеграції національних систем державних фінансів // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 172-178. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1170053
  Шевченко А. Практика формування дослідницьких навичок у магістрантів-управлінців освітою // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 152-156. – ISSN 2308-4634
1170054
  Картунов О.В. Практика формування інформаційного суспільства: досвід ФРН // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 155-166
1170055
  Соловей М. Практика формування програм і навчального плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 137-145. – ISSN 2309-9127
1170056
  Лобовик Б. Практика Франції з визнання і виконання арбітражних рішень у справах, в яких арбітри діяли в якості дружніх посередників // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 170-171
1170057
  Бакеев В.А. Практика хозяйственного руководства : психологический аспект / В.А.Бакеев, И.С. Просвиров. – Москва : Знание, 1986. – 61, [3] с. – (Новое в жизни, науке и технике ; 2 : Наука и техника управления)
1170058
  Иофис Е.А. Практика цветной фотографии / Е.А. Иофис. – Москва : Госкиноиздат, 1950. – 62 с.
1170059
  Пренгель Л. Практика цветной фотографии. / Л. Пренгель. – М., 1992. – 256с.
1170060
  Піпченко Н. Практика цифрової дипломатії Мальти, Іспанії та Португалії / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 218-246. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1170061
  Гречко П.К. Практика человека: опыт филос.-методол. анализа / П.К. Гречко. – Москва, 1988. – 151с.
1170062
  Фокс Г. Практика электрического привода / Г. Фокс. – Москва-Ленинград : Кубуч, 1934. – 363 с.
1170063
  Зиновьев А.В. Практика электролиза алюминия / А.В. Зиновьев. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 46 с.
1170064
  Пилянкевич А.Н. Практика электронной микроскопии / А.Н. Пилянкевич. – Москва : МАНГИЗ, 1961. – 176 с.
1170065
   Практика эффекта Мессбауэра. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 159с.
1170066
  Куц В.А. Практика як елемент творчості // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 65-69. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1170067
  Кованцов М.І. Практика як критерій істини в математиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1170068
  Стеблюк С.В. Практика як складова професійної підготовки магістрів зі спеціальної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 269-272. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1170069
  Дубинський М. Практика, яку потрібно змінювати // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 5. – С.26-29


  Практика розгляду господарськими судами справ щодо інтелектуальної власності
1170070
  Махнева Л.А. Практикантка. / Л.А. Махнева. – Хабаровск, 1962. – 216с.
1170071
  Іванчишен В. Практики "переміщення" сакральних локусів як спосіб руйнування символічного простору слобожан у середині XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 164-167. – ISSN 2313-8505
1170072
  Максимович О.В. Практики академічної мобільності в оцінках студентів вищої школи України (за результатами якісного дослідження) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 133-139. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 40). – ISSN 2227-6521
1170073
  Крижний Сергій Григорович Практики виживання цивільного населення Харкова на початку окупації ( осінь 1941 - весна 1942 рр.) в усних свідченнях та біографічних документах / Крижний Сергій Григорович, Рапопорт Ася Володимирівна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С. 136-142. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1170074
  Половая Н.О. Практики впровадження електронних технологій навчання в закладах вищої освіти технічного спрямування: соціокультурний вимір : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Половая Наталія Олександрівна ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1170075
  Слюсар М. Практики втілення інтелектуальних сервісів у діяльність бібліотек / М. Слюсар, О. Ясінська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 332-342. – ISSN 2224-9516
1170076
  Єгорова А.В. Практики дисертаційного процесу в Україні: необхідність модернізації // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 43-44


  Одним із пріоритетних напрямків на шляху до модернізації української науки і долучення ії досягнень до міжнародної наукової думки є необхідність вдосконалення науково-дослідницького процесу, а також посилення і підвищення мотивації до творчого, ...
1170077
  Мєдвєдкова Н.С. Практики для підвищення рівня публічності та прозорості місцевих бюджетів України / Н.С. Мєдвєдкова, А.Ю. Карпич // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 65-72. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 5). – ISSN 2707-8620
1170078
  Гузьман О.А. Практики дозвілля сучасної студентської молоді / О.А. Гузьман, Н.О. Ляшенко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 29-37. – ISSN 2077-1800
1170079
  Романюк Н.В. Практики зарубіжних країн в просторовій організації освітніх мереж // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 238-249. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (75/76)). – ISSN 2310-8185
1170080
  Германенко О.В. Практики конструювання ідентичності простору міста (на прикладі Контрактової площі м. Києва) / О.В. Германенко, І.М. Кравченко // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 232-233
1170081
  Курінна М. Практики культурного дозвілля сільської молоді в Україні (ХХ століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 92-100. – ISSN 2664-4282
1170082
  Герасіна Л.М. Практики лобізму в політичному процесі України та світу: політико-соціологічний аспект // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 6-17. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
1170083
  Костерина И.В. Практики маскулинности в молодежных группах // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.116-126. – ISSN 0132-1625
1170084
  Бакай А.Є. Практики медичного забезпечення нато: завантаження в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 98-103. – ISSN 2306-6814
1170085
  Олексюк С. Практики мистецтва у структурі естетичного досвіду (на прикладі театру) // Досвід та його інтерпретації : тези дев"ятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління" : [Київ, 20-21 берез. 2014 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська А.Ю., Богачов М.А.]. – Київ : НвУКМА, 2014. – С. 79-81. – ISBN 978-966-518-670-0
1170086
  Добронравова И.С. Практики науки и постнеклассический тип рациональности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 76-84. – ISSN 2077-8309
1170087
  Моритц Аннет Практики обучают практиков - иной подход в консультировании и проведении семинаров : управление // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 46-48 : фото
1170088
  Білан Є.О. Практики підтримки здорового способу життя серед студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 98-103. – ISSN 2077-1800
1170089
  Перегудова Т.В. Практики підтримки соціально-трудової інклюзії молоді // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 40-43
1170090
  Ткаченко В.В. Практики протидії плагіату в українських ВНЗ як складова академічної доброчесності / В.В. Ткаченко, Л.Ю. Кожекіна, О.Я. Денисюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 82-86. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
1170091
  Долгочуб В. Практики реконструкції українського традиційного весілля на початку XXI ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Вип. 29. – С. 7-26. – ISSN 2312-6825
1170092
  Лиховид Д.О. Практики самоорганізації в територіальних громадах України / Д.О. Лиховид, Т.В. Семигіна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 168-170
1170093
  Бевзенко Л.Д. Практики свободы в меняющихся социокультурных контекстах // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 19-29
1170094
  Нестерова М. Практики соціальної згуртованості у вищій освіті для сталого розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 39-45. – ISSN 2078-1016
1170095
  Чепелик О. Практики соціальної скульптури - актуальні тенденції сучасного мистецтва // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 119-140
1170096
  Попович В. Практики студентів вищих навчальних закладів УРСР у контексті академічного повсякдення (60-ті - 70-ті рр. XX ст.) // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 171-173
1170097
  Фанагей Р.Д. Практики та режими бачення сучасного урбаністичного простору // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 52-60. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена культурологічному аналізу впливу теорії постфордизму, що розглядає постфордистське виробництво із постіндустріальною технологією як основу відтворення індустріального виробництва на глобальному рівні та відтворення капіталістичних ...
1170098
  Шляхов О. Практики та структура дозвілля робітників України в контексті індустріальних трансформацій кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами Катеринославської губернії) / О. Шляхов, О. Донік // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 45-62. – ISSN 0130-5247
1170099
   Практики цифровізації / підготував Дмитро Шулікан // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 17 травня (№ 18). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
1170100
  Кривошия О. Практики ціноутворення: класифікація та особливості використання // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 86-90. – ISSN 1993-0259
1170101
  Скокова Л. Практики читання в умовах інформатизації повсякденного середовища // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 177-182


  В статті розглядаються стан і зміни практик читання (преси, художньої, фахової літератури) в контексті стрімкого поширення інформаційно-комунікативних технологій в повсякденному житті населення українського суспільства. На основі даних соціологічних ...
1170102
   Практико-зорієнтоване навчання як засіб професіоналізації майбутніх менеджерів освіти / О.О. Долженков, Н.М. Черненко, М.М. Ручкіна, О.О. Сакалюк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 66-72. – ISSN 2414-5076
1170103
  Авгуль Л. Практико-ориентированный подход в подготовке библиотечных кадров в контексте взаимодействия библиотеки и вуза // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоц. акад. наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко, А. Аслитдинова, И. Беляева [и др.]. – Киев, 2018. – Вып. 16. – С. 129-137. – ISSN 2224-1825
1170104
  Дегтярьов С. Практико-орієнтована атестація при підготовці бакалаврів-істориків: досвід застосування у Сумському державному університеті / С. Дегтярьов, К. Мурашко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 95-98. – ISBN 978-617-8095-12-3
1170105
  Новіков В.М. Практико-орієнтована модель професійної освіти // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 152-164. – ISSN 2072-9480
1170106
  Бобраков С. Практико-орієнтована підготовка магістрів освіти в університетах Німеччини // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 77-81
1170107
  Кукса Н. Практико-орієнтоване навчання майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії у процесі підготовки до професійної діяльності / Н. Кукса, Ю. Карпенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2022. – № 1 (101). – С. 49-56. – ISBN 978-617-8042-02-8. – ISSN 2077-1827
1170108
  Горбенко Г.В. Практико-орієнтоване навчання у підготовці бакалаврів реклами і зв’язків з громадськістю // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 64-69. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1170109
  Лопіна Н. Практико-орієнтований кейс-метод навчання в системі безперервної медичної освіти на основі інформаційних веб-технологій / Н. Лопіна, Л. Журавльова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 67-73. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1170110
  Брехунець А.І. Практико-орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 31-42. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1170111
  Поліщук Т. Практико-орієнтований підхід у викладанні дисципліни "Бібліотечна журналістика" в Університеті Грінченка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  На основі аналізу викладання дисципліни "Бібліотечна журналістика" в Київському університеті ім. Б. Грінченка досліджено аспекти впровадження практико-орієнтованого підходу до професійної підготовки студентів спеціальності 029 "Інформаційна, ...
1170112
  Плахотнік О. Практико-орієнтовані технології контекстної підготовки майбутніх викладачів у методичних системах зарубіжної вищої школи // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 38-44. – ISBN 978-617-8049-46-1
1170113
  Гилярська О.І. Практико-орієнтовані форми навчання для формування професійно орієнтованої риторичної компетентності майбутніх учителів у педагогічних коледжах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 25-31. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
1170114
  Вихристенко Б. Практико-правові аспекти діяльності громадських туристичних організацій України // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 5. – С. 15-18. – ISSN 1606-3732
1170115
  Рутьян Л. Практико зорієнтований сегмент професійної підготовки студентів у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-54. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема практичної підготовки студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти та шляхи підвищення результативності системи практичної підготовки студентів у вищій школі. Представлено результати ...
1170116
  Лєсовець Н.М. Практико зорієнтовані технології в підготовці конкурентоспроможних фахівців інформаційно-документознавчої галузі // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 1 (179). – C. 38-47. – ISSN 2227-2747
1170117
  Черв"якова Н.І. Практико зорієнтовані технології професійної підготовки майбутніх педагогів: досвід теоретико-експериментального дослідження // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 35-43. – ISSN 2227-2747
1170118
  Волошена В. Практико орієнтоване навчання геометрії в гімназії // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 32-42. – ISSN 2411-1309
1170119
  Свердлик З.М. Практикоорієнтоване викладання дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність" як спосіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 18-25. – ISSN 2409-9805


  Стаття присвячена впровадженню практикоорієнтованих методів викладання курсу "Інформаційно-аналітична діяльність" студентам спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна таархівна справа". Запропоновано тематичну структуру та зміст навчальної програми ...
1170120
  Теренко О. Практикоорієнтованість системи освіти дорослих у США і Канаді // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 81-83. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1170121
  Смілянська А. Практику застосування Національного мультипредметного тесту можуть продовжити й наступного року // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 21 жовтня (№ 215). – С. 10
1170122
  Кіт Л. Практикуй те, що сповідуєш, або Про засади академічної доброчесності // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 4


  "До наймасштабнішої в Україні реформи - судової - активно долучаються науковці КНУ. Так, нещодавно безкінечна й невичерпна тема плагіату об"єднала університетську спільноту та адвокатів-практиків під час круглого столу "Плагіат або правомірне ...
1170123
  Петрова П.Е. Практикум "Математическиеметоды анализа в экономике" по курсу "Математические методы в планировании и управлении" / П.Е. Петрова. – Краснодар, 1976. – 56с.
1170124
  Ригина С.Н. Практикум "Оценка агроклиматических ресурсов Вологодской области для жизни и хозяйственной деятельности населения : вести из школ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 54-56 : Табл., додаток. – ISSN 0016-7207
1170125
   Практикум "Уголовное дело". – М., 1991. – 95с.
1170126
   Практикум абитуриента : Молекулярная физика, оптика, атомная физика. – Москва : Бюро Квантум. – (Приложение к журналу Квант ; №4/2003). – ISBN 5-85843-045-7
Выпуск 2. – 2003. – 128с.
1170127
   Практикум абитуриента. Электричество. – Москва : БюроКвантум. – (Приложение к журналу Квант №2/2003). – ISBN 5-85843-043-0
Випуск 2. – 2003. – 128с.
1170128
  Антонов Л.П. Практикум в учебных мастерских : [учеб. пособие для пед. ин-тов по специальности "Общетехн. дисциплины и труд"] / Л.П. Антонов, П.С. Моргулис, В.А. Рузаков. – Москва : Просвещение, 1976. – 400 с. : ил.
1170129
  Муравьев Е.М. Практикум в учебных мастерских : [для пед. ин-тов по спец. № 2120 "Общетехн. дисциплины" и пед. уч-щ по спец. № 2008 "Преподавание труда и черчения в непол. сред. шк."] : в 2 ч. / Муравьев Е.М., Молодцов М.П. – Москва : Просвещение. – (Учебное пособие для педагогических институтов и училищ)
Ч. 1 : Обработка металлов. – 1987. – 271, [1] с. – Библиогр.: с. 270
1170130
  Муравьев Е.М. Практикум в учебных мастерских : [для пед. ин-тов по спец. № 2120 "Общетехн. дисциплины" и пед. уч-щ по спец. № 2008 "Преподавание труда и черчения в непол. сред. шк."] : в 2 ч. / Муравьев Е.М., Молодцов М.П. – Москва : Просвещение. – (Учебное пособие для педагогических институтов и училищ)
Ч. 2 : Обработка древесины и пластмасс. – 1987. – 239, [1] с. – Библиогр. в конце текста
1170131
   Практикум вивчення мови. – Шанхай : Вид-во Хехайського ун-ту, 1990. – 242 с. – Видання китайською мовою
1170132
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Волошан І.Г. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-358-0
Ч. 1. – 2009. – 212 с.
1170133
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / МОНУ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-361-0
Ч. 2. – 2009. – 388 с.
1170134
  Липов В.В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини": тести, практичні та ситуаційні завдання : навчально-практичний посібник / Липов В.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-676-239-2
1170135
  Прокопенко О.В. Практикум для студентів радіофізичного факультету з курсу "Кріогенна електроніка" : тестові запитання до лабораторних робіт / О.В. Прокопенко ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ, 2008. – 16 с.
1170136
  Левицький В.В. Практикум до курсу "Вступ до германського мовознавства" / В.В. Левицький, С.В. Кійко. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 192 с. – ISBN 966-568-139-7
1170137
  Дмитрук О.В. Практикум з авдіовізуального перекладу : (англ. мова) / Дмитрук О.В., Поворознюк Р.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т філології. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – 75 с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 74-75. – ISBN 978-966-999-225-3
1170138
  Кравчук О.М. Практикум з аналітичної геометрії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Кравчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-607-6
Ч. 1. – 2012. – 227, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 220-227. – Бібліогр.: с. 204-205
1170139
  Олексюк С.Т. Практикум з аналітичної хімії / С.Т.Олексюк, В.М.Сомов, С.В.Зима. – Луцьк : Вежа, 1999. – 147с. – Бібліогр.:с.146-147. – ISBN 966-7294-70-6
1170140
  Шевряков М.В. Практикум з аналітичної хімії: Кількісний аналіз : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Шевряков, М.В. Повстяной, Г.О. Рябініна. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-2393-61-3
1170141
  Мансі Є.О. Практикум з англійської мови : граматика / Є.О. Мансі. – Київ : Логос, 1999. – 156 с. – 4650. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-056-9
1170142
  Ніколенко А.Г. Практикум з англійської мови = Practice makes рerfect : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Г.Ніколенко; Київський інститут перекладачів. – Київ : Кондор, 2005. – 912с. – ISBN 966-8251-64-4


  У посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійської мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ
1170143
  Бовіна Г.І. Практикум з англійської мови : посібник для студ. немовних вищих навч. закладів 1-4 рівнів акредитації / Г.І. Бовіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-364-707-4
1170144
  Бовіна Г.І. Практикум з англійської мови : навч. посібник для студентів немовних ВНЗ I-IV рівнів акредитації / Г.І. Бовіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 527, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 524-527. – ISBN 978-966-364-707-4
1170145
  Алова Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова та ін. ; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
Вип. 2. – 1971. – 45 с.
1170146
  Алова Молозовенко Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : Лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Молозовенко Н.П. Алова, О.М. Старикова; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
в.3. – 1972. – 38с.
1170147
  Алова Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : в.4 / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1974. – 37с.


  Головна увага приділяється таким питанням: системний характер мовних явищ, виявлення в тексті певних структурних елементів; семантико-стилістична характеристика мовних одиниць; співставлення граматичних структур в їх синонімічному співвідношенні.
1170148
  Калька Н.М. Практикум з арт-терапії : навч.-метод. посібник / Наталія Калька, Зоряна Ковальчук ; М-во внутр. справ України,. – Львів : ЛьвДУВС. – ISBN 978-617-511-320-2
[Ч. 1]. – 2020. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-192 та в кінці підрозд.
1170149
  Калька Н. Практикум з арт-терапії : навч.-метод. посібник / Наталыя Калька, Зоряна Ковальчук, Галина Одинцова ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ
[Ч. 2]. – 2021. – 147, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147 та в кінці підрозд.
1170150
  Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності : Навч. посібник / За заг.ред.І.П.Пістун. – Суми : Університетська книга, 2000. – 232с. – ISBN 966-7550-13-3
1170151
  Фердман Д.Л. Практикум з біології / Д.Л. Фердман, Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1952. – с.
1170152
   Практикум з біофізики : навчальний посібник / [А.В. Тарновська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 181, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 163-165 .- Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 162. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-856-2
1170153
  Фердман Д.Л. Практикум з біохімії : Посібник для природничих факультетів педагогічних факультетів педагогічних інститутів і біологічних факультетів університетів / Д.Л. Фердман, Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1952. – 235с.
1170154
  Барбухо О.В. Практикум з біохімії : навч. посібник / О.В. Барбухо ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-7496-79-1
1170155
  Дронова О.О. Практикум з ботаніки : до дисципліни "Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології": Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Дронова; МОНУ. – Київ : КНТ, 2006. – 112с. – ISBN 966-373-071-4
1170156
  Перекрест А.Л. Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів у прикладних програмних пакетах : навч. посібник / А.Л. Перекрест, О.П. Чорний, Г.О. Гаврилець ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : Щербатих О.В., 2015. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-617-639-063-3
1170157
  Хічій О.Ф. Практикум з вищої математики / О.Ф. Хічій. – Ужгород, 1964. – 48 с.
1170158
   Практикум з вищої математики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 248с. – ISBN 966-608-335-3
1170159
  Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики : навч. посібник для ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 966-7112-79-9
Ч. 1 : Елементи алгебри та аналітичної геометрії / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2005. – 392, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 290
1170160
   Практикум з вищої математики : навчальний посібник / Т.В. Блудова, І.Ф. Греджук, І.А. Джалладова, А.Б. Волощенко, О.І. Лютий; Т.В.Блудова [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 404 с. – Тетяна Володимирівна. – ISBN 966-574-830-0
1170161
  Турчанінова Л.І. Практикум з вищої математики : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.І. Турчанінова, О.В. Доля ; МОНУ, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Кондор, 2007. – 172с. – ISBN 978-966-351-145-0
1170162
  Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 978-966-8924-31-6
Ч. 2 : Вступ до математичного аналізу; диференціальне та інтегральне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2007. – 459, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 459
1170163
   Практикум з вищої математики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за нематематичними напрямами підготовки / [В.І. Беспальчук та ін.] ; за ред. В.О. Коваля ; М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технологічний ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 447, [1] с. – ISBN 978-966-683-158-6
1170164
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 1 : Лінійна алгебра. – 2010. – 131, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131
1170165
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-8447-58-7
Ч.1. – 2010. – 389, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-388
1170166
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 2 : Аналітична геометрія. – 2010. – 124, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 124
1170167
   Практикум з вищої математики : навч. посіб. [для вищих навч. закл.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т. – ISBN 978-966-2075-10-6
Ч. 3 : Ряди; звичайні диференціальні рівняння / Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король І.Ю., Поляк С.С. – 2011. – 334, [2] с. – Предм. покажч.: с. 329-335. – Бібліогр.: с. 327-328
1170168
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-933-0
Модуль 3 : Вступ до математичного аналізу. – 2012. – 206, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 205
1170169
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-934-7
Модуль 4 : Диференціальне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 132, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 131
1170170
   Практикум з вищої математики : навч. посібник для ВНЗ / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпатський державний університет. – ISBN 978-966-2075-23-6
Ч. 4 : Функції комплексної змінної; операційне числення; рівняння математичної фізики /Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король І.Ю., Поляк С.С. – 2012. – 383. [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 380-383. – Бібліогр.: с. 378-379
1170171
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-935-4
Модуль 5 : Інтегральне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 108, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 107
1170172
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-289-010-5
Ч. 2. – 2014. – 414, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. назви розд. – Бібліогр.: с. 411-413
1170173
  Ляшенко О.І. Практикум з вищої математики для економістів : навч. посібник / О.І. Ляшенко, Т.В. Кравець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київский університет, 2013. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-177. – ISBN 978-966-439-677-3
1170174
   Практикум з вищої математики. Комп"ютерна система для дистанційного навчання : навч. посібник : [у 2 ч.] / [В.С. Шебанін, О.В. Шебанін, І.П. Атаманюк та ін.]. – Миколаїв : МНАУ. – ISBN 978-617-7149-26-1
Ч. 2 : / [В.С. Шебанін, О.В. Шебаніна, І.П. Атаманюк та ін.]. – 2018. – 388 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 386-387. – Бібліогр.: с. 385
1170175
   Практикум з газової хроматографії : навч. посібник / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Левчик, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71
1170176
  Костриця М.Ю. Практикум з географічного краєзнавства : Ппосібник для вчителя / М.Ю. Костриця. – Київ : Радянська школа, 1979. – 459с.
1170177
  П"яткова А.В. Практикум з геоморфології : навч.-метод. посібник / А.В. П"яткова, О.Б. Муркалов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Геол.-геогр. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2017. – 102, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-617-689-202-1
1170178
  Давиденко І.М. Практикум з гігієни шкільної і фізичних вправ / І.М. Давиденко, В.О. Калошин. – Київ, 1969. – 184с.
1170179
  Антипчук Ю.П. Практикум з гістології з основами ембріології : навч. посіб. для студ. природн. та природн.-географ. фак. пед. ін-тів / Ю.П. Антипчук. – Київ : Вища школа, 1978. – 152 с.
1170180
  Паращук В.Ю. Практикум з граматики англійської мови : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ю. Паращук, Т.В. Савенко, Л.Ф. Грицюк. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 296с. – ISBN 966-7890-23-6


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземних мов, спеціальність "англійська мова".
1170181
  Орлова І.С. Практикум з граматики іспанської мови : морфологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.С. Орлова ; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8407-86-4
1170182
  Наконечний Ю.І. Практикум з грунтознавства і географії грунтів : навч. посібник / Ю.І. Наконечний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 373, [1] с., [10] арк. фотоіл. : табл., іл. – Імен. покажч.: с. 371-373. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0019-3
1170183
  Швай О.Л. Практикум з дискретної математики : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О.Л. Швай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 235, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 230-235. – Бібліогр.: с. 205-206. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-580-2
1170184
  Востріков В.П. Практикум з дисципліни "Інтелектуальна власність" : навч. посібник для студентів спец. 274 "Автомобільний транспорт" і 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / В.П. Востріков, О.Г. Кірічок, В.М. Стрілець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 146, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 73-77. – ISBN 978-966-327-386-0
1170185
  Герасимов Г.Г. Практикум з дисципліни "Системи виробництва і розподілу енергоносіїв" : навч. посібник / Г.Г. Герасимов, В.В. Куба ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2020. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 88-90. – ISBN 978-966-327-447-8
1170186
   Практикум з дисципліни "Теорія і методика журналістської творчості" : (тематика і зміст практичних занять). – Київ : Київський університет, 1998. – 44с.
1170187
  Дедухно А.В. Практикум з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" : для здобувачів вищ. освіти аграр. ВНЗ III-IV рівнів акредитаціїї / Дедухно А.В., Сизоненко Н.М. ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад., Каф. інозем. мов та українознавства. – Київ : Ліра-К, 2018. – 179, [1] с. : табл. – На обкл. назва: Українська мова за професійним спрямуванням. – Бібліогр.: с. 124-128. – (Практикум). – ISBN 978-617-7320-56-1
1170188
  Пріб К.А. Практикум з діагностики в системі управління : [навч. посібник] / К.А. Пріб, Н.І. Патика, Г.Д. Лендєл ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2016. – 202, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 192-197. – ISBN 978-617-649-038-8
1170189
  Медвідь А.М. Практикум з ділової української мови : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / А.М. Медвідь. – Київ : Здоров"я, 2002. – 219, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 5-311-01260-9


  У пр. №1722531 напис: Великошановному Володимиру Сергійчуку від автора з побажанням добра, щастя, творчої наснаги. 2.10.2002 р. Підпис.
1170190
  Черняк О.І. Практикум з економетрики : навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / О.І. Черняк, Г.О. Харламова, Н.В. Слушаєнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 149-152. – ISBN 978-966-439-611-7
1170191
  Корольов О.А. Практикум з економетрії: завдання з практичними рекомендаціями, алгоритмами та прикладом їх наскрізного виконання : навчальний посібник для студ. / О.А. Корольов, В.В.Рязанцева ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-91-0
Ч.1 : Регресійний аналіз. – 2002. – 250 с.
1170192
  Горянський В.Ф. Практикум з економіки сільскогосподарського виробницства / В.Ф. Горянський; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Вища школа при КДУ, 1976. – 80с.
1170193
  Андрієвський С.К. Практикум з електротехніки : для 10 класу / С.К. Андрієвський, О.Л. Бартновський. – Київ : [б. в.], 1957. – 152 с.
1170194
  Дацюк Н.М. Практикум з загального курсу мікробіології / Н.М. Дацюк, Р.О. Кузнєцова. – Львів : Вища школа, 1974. – 63 с.
1170195
  Утєвська Є.Л. Практикум з загальної хімії / Є.Л. Утєвська. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Держтехвидав УРСР, 1958. – 352 с.
1170196
  Гончаров А.І. Практикум з загальної хімічної технології : навчальний посібник для студентів хімічних факультетів університетів та природничих факультетів педагогічних інститутів / А.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 1973. – 208 с.
1170197
  Черкас Н.В. Практикум з ідіоматики англійської мови = English idioms in use : навчальний посібник / МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 236 с. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-613-684-1
1170198
  Диняк О.В. Практикум з інженерної геології : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Диняк, А.В. Шостак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92. – ISBN 978-966-439-649-0
1170199
  Луців Р.В. Практикум з інтегральної мікроелектроніки / Р.В. Луців, А.О. Дружинін. – Львів
Ч. 1. – 1972. – 116 с.
1170200
   Практикум з інтегрованого навчання англійської мови / [уклад.: В.А. Мартинюк, С.М. Микитюк]. – Чернівці : Родовід, 2017. – 195, [1] с. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 195. – ISBN 978-617-7105-40-3
1170201
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : Навч. посібник / Я.М. Глинський. – 3-є доп.вид. – Львів : Деол, 2000. – 224с. – ISBN 966-7449-03-3
1170202
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : Навч. посібник / Я.М. Глинський. – 5-е вид. – Львів : Деол, 2002. – 224с. – ISBN 966-7449-14-9
1170203
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : навчальний посібник [для студ. нетехнічних спец. вищих навч. закладів] / Я.М. Глинський. – 9-те вид., оновлене. – Львів : СПД Глинський, 2006. – 296с. – ISBN 966-2934-04-9
1170204
   Практикум з інформатики для математиків та економістів / Гече Ф.Е. [ та ін. ] ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Математичний ф-т, Кафедра кибернетики і прикладної математики. – Ужгород : Говерла, 2008. – 184с.
1170205
  Телешун С.О. Практикум з інформаційно-аналітичної діяльності в публічній політиці та роботі правоохоронних і спеціальних служб / С.О. Телешун. – Київ : Кручінін Л.Ю., 2009. – 168 с.
1170206
  Ризванюк С.О. Практикум з іспанської мови : для студ. 2 курсу Інституту філології / С.О. Ризванюк, О.В. Орличенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 101с. – ISBN 966-594-430-4
1170207
  Кирилюк Ф.М. Практикум з історії зарубіжних політичних вчень : навч.-метод. комплекс / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-359-8
Ч. 1. – 2015. – 399 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим.
1170208
  Кирилюк Ф.М. Практикум з історії зарубіжних політичних вчень : навч.-метод. комплекс / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-382-6
Ч. 2. – 2016. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
1170209
  Демченко О.П. Практикум з історії педагогіки : навч.-метод. посіб. для викладачів історії педагогіки, на допомогу студ. пед. ВНЗ / О.П. Демченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 430, [2] с. : іл. – Додатки: с. 398-417. – Бібліогр.: с. 418-430 та в кінці тем. – ISBN 978-966-194-113-6
1170210
  Ханстантинов В.О. Практикум з історії політичних і правових вчень : навч. посібник / В.О. Ханстантинов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2014. – 199, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 160-182. - Слов. персоналій з історії політ. і прав. вчень: с. 183-198. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-617-7149-09-4
1170211
  Кондратик Л.Й. Практикум з історії соціології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Й. Кондратик, Т.П. Ліщук-Торчинська ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-669-4 (ч. 1)
Ч. 1 : Протосоціологія. – 2014. – 179, [1] с. : табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці тем
1170212
  Гроссман Ю.М. Практикум з історії Стародавнього Сходу / Ю.М. Гроссман. – Львів
Т. 1. – 1978. – 94 с.
1170213
  Захарова О.О. Практикум з історії Стародавнього Сходу : [навчально-методичний посібник] / О.О. Захарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-2482-43-0
1170214
   Практикум з історії Стародавньої Греції та Риму : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. всесвіт. історії ; [уклад.]: С.А. Кісіль, Л.З. Медалієва ; [наук. ред. О.Г. Перехрест]. – [2-ге вид., стер.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 279, [1] с. – На обкл., тит. арк., уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 7-25 та в кінці тем. – ISBN 978-966-355-108-3
1170215
  Світлична В.В. Практикум з історії України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 341, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-222-966-0
1170216
  Гринь О.В. Практикум з історії України литовсько-польської доби : [навч. посібник] / О.В. Гринь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 414-423 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2482-71-3
1170217
  Приседько В.Л. Практикум з картографії : навчально- методичний посібник / КНУШ ; В.Л. Приседько. – Київ : Київський університет, 2004. – 68 с.
1170218
  Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів : навчальний посібник / І.Я. Папіш, Т.С. Ямелинець ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 450 с. – ISBN 978-966-613-638-4
1170219
  Приседько В.Л. Практикум з картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Видавництво Українського Фітосоціологічного центру, 2011. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-966-306-146-8
1170220
  Нестерович В.Ф. Практикум з Конституційного права України / В.Ф. Нестерович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 639, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 585-628 та в кінці глав. – ISBN 978-617-7605-11-8
1170221
  Гула Л.Ф. Практикум з криміналістики : навч. посібник / Л.Ф. Гула, А.С. Крижановський, В.В. Черепущак ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – ISBN 978-966-941-218-8
Ч. 1. – 2018. – 75, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем
1170222
  Нор Т В. Практикум з кримінального процесу України / Т В. Нор, . – Л, 1994. – 228с.
1170223
   Практикум з кримінального процесу України : навч. посібник : до 180-річчя Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / [авт.-уклад.: Бишевець О.В., Гринюк В.О., Дунаєвська Л.Г. та ін.] ; за ред.: М.А. Погорецького та Н.П. Сизої ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2015. – 225, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-566-310-3
1170224
   Практикум з кримінального процесу України : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад.: Бишевець О.В., Гринюк В.О., Дунаєвська Л.Г. та ін.] ; за ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2018. – 230, [2] с. – Авт.-уклад. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 225-229 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-446-9
1170225
  Романюк М.О. Практикум з кристалооптики і кристалофізики : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.О. Романюк ; М-во і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 361, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-343 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-930-9
1170226
  Лисенок О.В. Практикум з курсу "Аналіз банківської діяльності" : навч. посібник / О.В. Лисенко ; [редкол.: М.І. Диба (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 306, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-341-4
1170227
   Практикум з курсу "Безпека життєдіяльності" : для студентів вищих навч. закладів / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко, Л.А. Васьковець, Т.В. [та ін.] Горбач; В.В. Березуцький [ та ін.] ; [за ред. В.В. Березуцького] ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : Факт, 2007. – 168 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 163. – ISBN 966-637-396-3
1170228
   Практикум з курсу "Математичний аналіз". Диференціальне числення : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей 113 - Прикладна математика та 122 - Комп"ютерні науки / [О.В. Костюк, Н.Т. Процай, О.А. Галуза та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2022. – 291, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 290-291. – ISBN 978-617-7988-91-4
1170229
   Практикум з курсу "Математичний аналіз". Інтегральне числення функції однієї змінної : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей 113 - Прикладна математика та 122 - Комп"ютерні науки / [О.В. Костюк, Н.Т. Процай, О.А. Галуза та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2022. – 197, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 196-197. – ISBN 978-617-7988-92-1
1170230
   Практикум з курсу "Математичний аналіз". Кратні інтеграли : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей 113 - Прикладна математика та 122 - Комп"ютерні науки / [О.А. Геляровська, Л.М. Любчик, С.Є. Гардер та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2022. – 163, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 162-163. – ISBN 978-617-7988-93-8
1170231
  Геляровська О.Я. Практикум з курсу "Математичний аналіз". Криволінійні та поверхневі інтеграли : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей 113 - Прикладна математика та 122 - Комп"ютерні науки / О.А. Геляровська, Л.М. Любчик, М.О. Асландуков ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2022. – 117, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-117. – ISBN 978-617-7988-94-5
1170232
   Практикум з курсу "Математичний аналіз". Ряди : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей 113 - Прикладна математика та 122 - Комп"ютерні науки / [О.А. Геляровська, О.В. Костюк, Л.М. Любчик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2022. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 226-227. – ISBN 978-617-7988-95-2
1170233
   Практикум з курсу "Математичний аналіз". Теорія границь : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей 113 - Прикладна математика та 122 - Комп"ютерні науки / [О.В. Костюк, Н.Т. Процай, О.А. Галуза та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2022. – 195, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 194-195. – ISBN 978-617-7988-90-7
1170234
  Матвієнко О.В. Практикум з курсу "Теорія виховання" / МОНУ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Олена Валеріївна Матвієнко. – Київ : Стилос, 2001. – 256с. – ISBN 966-7321-95-9
1170235
  Чепрасов В.Г. Практикум з курсу загальної астрономії : посібник / В.Г. Чепрасов. – Київ : Радянська школа, 1967. – 192 с.
1170236
  Чепрасов В.Г. Практикум з курсу загальної астрономії : посібник / В.Г. Чепрасов. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1976. – 256 с.
1170237
   Практикум з курсу історії України : посібник для студ. природничих факультетів / М.М. Карабанов, О.О. Бондарчук, О.В. Даниленко, Ю.А. Горбань, Л.В. [ та ін. ] Дячук; Карабанов М.М. [ та ін. ] ; КНУТШ; Історичний факультет, Каф-ра української історії та етнополітики ; [ від. за вип. В.Є. Кругляков ]. – Київ, 2003. – 60 с. – ISBN 966-574-472-0
1170238
  Ярмоленко Т. Практикум з курсу практичної стилістики української мови / Т. Ярмоленко. – К, 1966. – 31с.
1170239
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.1 : Лексичний мінімум з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. – 2003. – 92с.
1170240
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.2 : Навчальна латинська фразеологія для студентів-юристів. – 2003. – 136с.
1170241
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.3 : Діалоги, запитання та відповіді латинською мовою на життєво-побутові теми. – 2003. – 82с.
1170242
  Соколов В.Ю. Практикум з латинської мови / Київський університет права; Авт.-упор.: В.Ю.Соколов. – Київ : Київський університет права
Ч.4 : Латинські юридичні вирази та терміни: Короткий дидактичний словник. – 2004. – 94с.
1170243
  Квеселевич Д.І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови : Навчальний посібник / Д.І. Квеселевич, В.П. Сасіна; Мін-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – 117с. – ISBN 966-7603-26-8
1170244
  Дяків Х.Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн : навч. посібник / Христина Дяків ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-151. – ISBN 978-617-10-0193-0
1170245
  Грабовецька О. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалах п"єси Оскара Вайлда "The Importance of Being Earnest" та її українського перекладу) : навч. посіб. [для студентів пер. від. ф-тів інозем. мов] / Ольга Грабовецька ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 143, [1] с. – Текст англ., частково укр. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-10-0122-0
1170246
  Ізюмченко Л.В. Практикум з лінійної алгебри : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 136, [1] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр.: с. 136
1170247
  Базилевич В.Д. Практикум з макроекономіки : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Баластрик Л.О ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-439-092-4
1170248
  Жарська І.О. Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи : навч. посібник / І.О. Жарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант ВІО СОІУ, 2016. – 262, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-262. – ISBN 978-617-7253-54-8
1170249
  Дутка Г.Я. Практикум з математики для економістів : навч. посібник / Дутка Г.Я. ; МОУ ; Національний банк Укр. ; Львів. банківський коледж. – Львів : Львівський банківський коледж Національного банку України, 1998. – 362 с. – ISBN 966-7330-15-Х
1170250
  Шунда Н.М. Практикум з математичного аналізу / Н.М. Шунда, А.А. Томусяк. – Киъв : Вища школа, 1993. – 375 с.
1170251
  Шунда Н.М. Практикум з математичного аналізу : Інтегральне числення. Ряди.Навчальний посібник / Н.М. Шунда, А.А. Томусяк. – Київ : Вища школа, 1995. – 541с. – ISBN 5-11-004276-4
1170252
  Ващук Ф.Г. Практикум з математичного аналізу : навч. посібник / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк, А.І. Моца; М-во освіти України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Карпати. – ISBN 5-7757-0789-3
Ч. 1 : Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С., Моца А.І. – 1999. – 185, [3] с. : іл., табл.
1170253
   Практикум з математичного аналізу : навч. посібник. – Ужгород : Карпати. – ISBN 966-7725-23-5
Ч. 2 : Інтегральне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2000. – 186, [2] с. : іл.
1170254
   Практикум з математичного аналізу : навч. посібник / М.В. Заболоцький, С.І. Фединяк, П.В. Філевич, К.А. Червінка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-613-696-4
1170255
  Григорків В.С. Практикум з математичного програмування / В.С. Григорків, М.В. Бойчук. – Чернівці, 1995. – 244 с.
1170256
  Іванюта І.Д. Практикум з математичного програмування : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Іванюта І.Д., Рибалка В.І., Рудоміно-Дусятська І.А.; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-8407-87-1
1170257
  Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2004. – 264с. – ISBN 966-7982-30-0
1170258
  Марченко О.М. Практикум з менеджменту : навч. посібник / О.М. Марченко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 223, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-212. – ISBN 978-617-511-333-2
1170259
  Микитюк В.І. Практикум з методики викладання української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 184, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-181 та впідрядк. прим. – ISBN 978-966-613-939-2


  У пр. № 1750095 напис: Вельмишановній п. Світлані Дяченко із вдячністю за мудрі поради і приємне спілкування у Києві. Рецензентові - автор. З повагою /Підпис/ Львів. 27.01.2013 р.
1170260
  Башманівська Л.А. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / Л.А. Башманівська, Н.М. Білоус ; М-во освіти і науки Укарїни, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Київ : Слово, 2013. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 95-112 та в кінці модулів. – ISBN 978-966-194-148-8
1170261
  Грибан Г.В. Практикум з методики викладання української мови : Навчально-методичний посібник / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук. – Київ : Кондор, 2003. – 160с. – ISBN 966-7982-24-6


  Для студентів-філологів вищих педагогічних навчальних закладів
1170262
   Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах : англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова : навч. посібник для студентів класич., пед. і лінгвіст. ун-тів / [С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Бігич, Г.Е. Борецька та ін. ; за ред. С.Ю. Ніколаєвої]. – Київ : Ленвіт, 2016. – 401, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7137-02-2
1170263
   Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах : модульний курс : посіб. для студентів пед. ун-тів та ін-тів / [М.І. Пентилюк, З.П. Бакум, О.М. Горошкіна та ін.] ; за ред. М.І. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2011. – 366, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-8995-56-9
1170264
  Лук"янчиков Є. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів - сучасна корисна навчально-методична праця [рецензія] / Є. Лук"янчиков, Ю. Чорноус // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 185-186. – ISSN 1026-9932
1170265
   Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад.: Ахтирська Н.М. та ін.] ; за ред. проф. М.А. Погорецького, доц. Д.Б. Сергєєвої. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2015. – 167, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 164-167 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-309-7
1170266
  Лук"яненко Д.Г. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри : навчальний посібник / Д.Г. Лук"яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-574-860-2
1170267
  Пронюк Н.В. Практикум з міжнародного права : навчальний посібник / Н.В. Пронюк; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-373-349-4
1170268
  Фединяк Г.С. Практикум з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу / Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. – Київ : Правова єдність, 2020. – 224, [1] с. – Бібліогр.: с. 103-193 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-598-5
1170269
  Векірчик К.М. Практикум з мікробіології : Навч. посібн. для студ. природнич. спеціальностей вищих педагогіч. навч. закл. / К.М. Векірчик. – Київ : Либідь, 2001. – 144с. – ISBN 966-06-0104-2


  Подано основні відомості про загальні правила ро-боти в мікробіоло-гічній лабораторії, користування мікробіологічним обладнанням. Викладено методику проведення 45 лабораторних робіт з мікробіології з коротким попереднім описом теоретичних ...
1170270
  Гудзь С.П. Практикум з мікробіології / С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, І.С. Білінська; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-286-9
Частина 1. – 2003. – 80с.
1170271
  Александров В.В. Практикум з мікроекономіки : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Александров; МОНУ. Харків. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 289с. – ISBN 966-623-096-8
1170272
   Практикум з мікроекономіки : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк, С.В. Слухай ; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 303 с. – ISBN 978-966-439-097-9
1170273
   Практикум з мікроекономіки до підручника "Мікроекономіка" за науковою редакцією А.П. Наливайка / [Є.В. Прохорова (керівник) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 522, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-483-677-4
1170274
  Глибовець А.М. Практикум з мови програмування Сі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.М. Глибовець, М.М. Глибовець, В.С. Проценко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 209 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 987-966-518-543-7
1170275
  Космацька Н.В. Практикум з мовної комунікації (французька мова) : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Космацька ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Логос, 2014. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-837-0
1170276
  Чайковська М.П. Практикум з моделювання діяльності підприємств : навч.-метод. посібник / М.П. Чайковська, А.В. Жарова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2013. – 188, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-188. – ISBN 978-617-689-058-4
1170277
  Воронкова О.С. Практикум з молекулярної біології : навч. посібник / О.С. Воронкова, А.І. Вінніков. – Дніпро : Ліра, 2017. – 86, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 978-966-383-822-9
1170278
   Практикум з молекулярної фізики : Навчальний посібник. – Київ : КМ Академія, 2003. – 108с. – (Методична серія)
1170279
  Ушакова І.О. Практикум з навчальної дисципліни "Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації" : навч.-практичний посібник / Ушакова І.О., Плеханова Г.О. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 344 с. – Бібліогр.: с. 245-250. – ISBN 978-966-676-625-3
1170280
  Щербаков О.В. Практикум з навчальної дисципліни "Теорія алгоритмів" : навч.-практ. посібник / Щербаков О.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 150, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 148-149. – ISBN 978-966-676-502-7
1170281
  Деркач Ф.А. Практикум з неорганічної хімії : учбовий посібник / Ф.А. Деркач. – Львів : Львівський університет, 1962. – 448с.
1170282
  Деркач Ф.А. Практикум з неорганічної хімії / Ф.А. Деркач. – Львів, 1966. – 334с.
1170283
   Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей : навчальний посібник / М.М. Гавриш, О.О. Гавриш, О.П. Дмитренко, І.Г. Островська, Л.С. Сівірін; Гавриш М.М. [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 128 с. – На обкл.: Deitsch fur Wirtschaftsstudenten. – ISBN 966-574-825-4
1170284
  Шайкевич І.А. Практикум з оптики та спектроскопії / І.А. Шайкевич. – Київ : Київський університет, 1974. – 30 с.
1170285
  Рудько С.М. Практикум з оптики та спектроскопії : Хвильова оптика: Методична розробка / С.М. Рудько; Під заг. ред. О.А. Шишловського. – Київ, 1975. – 91 с.
1170286
  Алексєєв В.В. Практикум з органічного синтезу : посібник для студ. природ. фак. пед. ін-тів / В.В. Алексєєв. – Київ : Вища школа, 1970. – 287 с. : іл. – Бібліогр.: с. 284
1170287
  Колосов М.О. Практикум з органічної хімії : навч. посібник для студ. хім. ф-ту / М.О. Колосов, В.Д. Орлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 94, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – (Методична література)
1170288
  Савченко І.С. Практикум з орфографії, лексикології, фразеології, лексикографії української мови : навч.-метод. посібник / І.С. Савченко, В.В. Шляхова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Черкаси : [б. в.], 2011. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 134-143. – ISBN 978-966-2545-10-4


  У пр. № 1729575 напис: З побажанням творчого злету та гармонії у житті. З повагою - І.С. Савченко. Підпис. Вересень 2018 р.
1170289
  Любичев М.В. Практикум з основ археології : навч.-метод. посібник для студентів I курсу іст. ф-ту для практ. занять з курсу "Основи археології" / М.В. Любичев, К.В. Мизгін, К.Г. Варачова ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Навч.-дослід. лаб. Германо-Слов"янської археол. експедиції. – Харків : С. А. М., 2014. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7044-78-8
1170290
  Квасов В.В. Практикум з основ правознавства : 9 клас / В.В. Квасов. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6). – ISBN 966-333-034-1
1170291
  Захожай В.Б. Практикум з основ статистики : Навчальний посібник / В.Б. Захожай, І.І. Попов, О.В. Коваленко; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 172 с. – ISBN 966-608-088-5
1170292
   Практикум з основ японської мови : практ. завдання з розвитку навичок усного мовлення яп. мовою для студентів усіх спец. : зошит 5. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2002. – 31, [1]с. : табл. – На базі підручника : Tamako Niwa and Mayako Matsuda Basic Japanese for College Students
1170293
   Практикум з основ японської мови : практ. завдання з розвитку навичок усного мовлення яп. мовою для студентів усіх спец. : зошит 6. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2005. – 51, [1] с. : табл. – На базі підручника : Tamako Niwa and Mayako Matsuda Basic Japanese for College Students
1170294
   Практикум з основ японської мови : практ. завдання з розвитку навичок усного мовлення яп. мовою для студентів усіх спец. : зошит 8. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2005. – 39, [1] с. : табл. – На базі підручника : Tamako Niwa and Mayako Matsuda Basic Japanese for College Students
1170295
   Практикум з основ японської мови : практ. завдання з розвитку навичок усного мовлення яп. мовою для студентів усіх спец. : зошит 7. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2005. – 35, [1] с. : табл. – На базі підручника : Tamako Niwa and Mayako Matsuda Basic Japanese for College Students
1170296
  Шевцов О.О. Практикум з паразитології : Навч. посібник для учнів с.-г. технікумів з спец. "Ветеринарія" / О.О. Шевцов, Л.Д. Муравйов, П.В. Гуляницький. – Київ : Вища школа, 1971. – 211с.
1170297
  Вронська О.М. Практикум з перекладу юридичних текстів : [навч. посібник для студ. ВНЗ] / О.М. Вронська, Н.В. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2014. – 127, [1] с. – Текст укр., ісп. – ISBN 978-966-188-315-3
1170298
  Орехівський Г.А. Практикум з політекономії : посібник для самопідготовки студентів / Г.А. Орехівський, В.Г. Орехівський. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Каравела, 2012. – 327, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-37-0
1170299
   Практикум з політології : Для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Комп"ютерпрес, 2003. – 622с. – ISBN 966-95028-7-Х
1170300
  Баранова С.В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навчальний посібник / С.В. Баранова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 131, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 123-129 та в кінці розд. – ISBN 978-966-657-386-8
1170301
   Практикум з порівняльної стилістики : для студентів спец. "Французько-український переклад" : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: О.В. Стефурак, Г.Ф. Драненко. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 99, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., фр. – Бібліогр.: с. 99
1170302
  Мармоза А.Т. Практикум з правової статистики : навч. посібн. для студ. вищих навч. закл. / А.Т.Мармоза. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 317 с. – ISBN 966-518-352-4
1170303
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 2-ге вид., перероб. й допов. – Київ : Освіта, 1994. – 254 с. – ISBN 5-330-02950-3
1170304
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 4-те вид. – Київ : Освіта, 2000. – 254 с. – ISBN 966-04-0078-0
1170305
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 5-те вид. – Київ : Освіта, 2002. – 256 с. – ISBN 966-04-0078-0
1170306
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 6-те вид. зі змін. – Київ : Освіта, 2006. – 256 с. – ISBN 966-04-0078-0
1170307
   Практикум з правопису української мови : [для школярів, абітурієнтів, студентів, учителів] / Христенок В.Ф. [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2011. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 251. – ISBN 978-966-338-660-7
1170308
  Євсєєва Г.П. Практикум з правопису української мови : [навч. посібник] / Галина Євсєєва, Лариса Богуславська, Юлія Рощина ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури", Каф. українознавства, документознавства та інформ. діяльності. – Дніпро : ПДАБА, 2020. – 182, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-323-201-0
1170309
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: будова слова і орфографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0130-5263
1170310
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: написання голосних // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-16. – ISSN 0130-5263
1170311
  Омельчук С. Практикум з правопису української мови: написання іменних частин мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 29-33. – ISSN 0130-5263
1170312
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: написання приголосних // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – ISSN 0130-5263
1170313
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: основні закони милозвучності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 20-21. – ISSN 0130-5263
1170314
  Янцур М.С. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-966-194-123-5
1170315
  Сізова К.Л. Практикум з редагування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / К. Сізова, Н. Алексеєнко, Л. Бутко. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 112с. – ISBN 966-7821-40-4
1170316
  Іваненко В.Г. Практикум з редагування телевізійних передач / В.Г. Іваненко, М.С. Канюка. – Київ : КДУ, 1982. – 68с.
1170317
  Дутчак Я.Й. Практикум з рентгенографії / Я.Й. Дутчак. – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 1965. – 105 с.
1170318
  Вознюк С. Практикум з розв`язування задач з елементарної фізики : Теплові явища: Посібник для учнів, студентів та вчителів / С. Вознюк. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 208 с. – ISBN 966-562-130-0
1170319
   Практикум з розвитку менеджерських якостей : навчальний посібник для студ. зі спец. "менеджмент організацій" : у 4-х ч. / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-275-5; 978-966-190-276-2
Ч. 1 / Ю.В. Робул. – 2010. – 112 с. – Бібліогр.: с. 109
1170320
   Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М.О. Клименко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 221, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-214. – ISBN 978-966-289-013-6
1170321
  Ващенко В.С. Практикум з синтаксису української мови / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1978. – 67с.
1170322
  Прахов М.М. Практикум з систематики та морфології рослин. / М.М. Прахов. – К., 1955. – 216с.
1170323
  Прахов М.М. Практикум з систематики та морфології рослин. / М.М. Прахов. – Київ : Вища школа, 1970. – 203с.
1170324
   Практикум з соціології : навчальний посібник для студ. вищих закл. освіти / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 368 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-30-2
1170325
  Кухаренко В.А. Практикум з стилістики англійської мови : Підручник для студ. фак-тів іноземн. мов вищих закладів освіти / В.А. Кухаренко. – 2-е вид-ня, переглянуте та поширене. – Вінниця : Нова книга, 2000. – 160с. – ISBN 966-95804-3-9
1170326
  Шаповал Н.М. Практикум з тваринництва в міській школі / Н.М. Шаповал. – К., 1958. – 72с.
1170327
  Шаповал Н.М. Практикум з тваринництва в сільській школі / Н.М. Шаповал. – К., 1959. – 108с.
1170328
   Практикум з теорії ймовирностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 328с. – ISBN 966-608-341-8
1170329
  Булига К.Б. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / К.Б. Булига, Л.В. Барановська ; Європейський ун-т (фінанси, інформаційні системи, менеджмент і бізнес). – 2-ге вид. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2001. – 172, [4] с. : іл., табл. – На обкл.: Європейський університет. – Бібліогр.: с.169. – ISBN 966-7508-70-6
1170330
  Коляда Р.В. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навчальний посібник / Р.В. Коляда, Я.С. Пушак, І.О. Мельник ; МОНУ ; Укр. акад. друк. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-322-181-6
1170331
  Ізюмченко Л.В. Практикум з теорії чисел : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 76 с. : табл. – Бібліогр.: с. 75
1170332
  Фокін С.Б. Практикум з техніки нотування: переклад з іспанської : [методичний посібник : навчальний посібник] / Фокін С.Б. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 60 с. – Бібліогр.: с. 59-60
1170333
  Максименко О.В. Практикум з техніки усного перекладу : французька мова : навч. посібник / О.В. Максименко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 109, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-109
1170334
  Абрамова Т.В. Практикум з технічних засобів навчання : навч. посібник для учнів пед. училищ та студентів ф-тів підгот. вчителів початкових класів пед. ін-тів / Т.В. Абрамова. – Київ : Вища школа, 1971. – 184 с. – Бібліогр.: с. 179-180
1170335
   Практикум з топографії : методичні вказівки до виконання практ. робіт для студентів напряму 6.0470103 - Геологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [уклад.] В.І. Остроух. – Київ : [б. в.], 2015. – 44 с. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 44
1170336
  Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України : Навч. посібник для студ. юрид. вузів і фак-тів. / В.І. Прокопенко. – вид. 2-ге, стереот. – Харків : Консум, 2000. – 191с. – ISBN 966-7124-71-1
1170337
   Практикум з українського ділового мовлення : Навчальні видання. – Київ : ФАДА, 2002. – 359с. – ISBN 966-7625-41-9
1170338
  Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 966-326-097-1
1170339
  Притулик Н.В. Практикум з українського фольклору : навч.-метод. посібник / Н.В. Притулик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігів. нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 295, [1] с. – Додатки: с. 171-282. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2482-94-2
1170340
  Прибиловська Н.В. Практикум з української граматики : Контрольні завдання, тести, картки 9 клас / Н.В. Прибиловська, Л.І. Нечволод. – Харків : Прапор, 1998. – 352с. – ISBN 5-7766-0710-8
1170341
  Шевчук С.В. Практикум з української мови : Модульний курс: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – Київ : Вища школа, 2006. – 326с. – ISBN 966-642-292-1
1170342
  Цупрун Л.Д. Практикум з української мови. / Л.Д. Цупрун. – Київ, 1968. – 107с.
1170343
  Шевчук С.В. Практикум з української мови. Модульний курс : навчальний посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-2183-32-0
1170344
  Загородня Н.П. Практикум з управління інноваціями : навч. посібник / Н.П. Загородня ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 296, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 292-296. – ISBN 978-617-649-039-5
1170345
  Жилінська О.І. Практикум з управління інтелектуальною власністю : навч. посібник / О.І. Жилінська, І.М. Корнілова, Л.А. Оліх ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 347, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 331-346. – ISBN 978-966-924-758-2
1170346
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат: посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навчальних закладів / Е Г. Мірам, О.М. Гон, В.П. Морозов, В.О. Гулик, М.О. Голованчук; Г. Мірам, О. Гон, В. Морозов, В. Гулик, М. Голованчук. – Київ : Факт, 2005. – 152 с. + До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 966-359-069-6
1170347
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : англо-американський політичний дискурс : посібник з перекладу з англ. мови для студ. вищих навч. закладів / О. Гон, В. Гулик, Г. Мірам, В. Морозов, Л. Голованчук; [Гон О. та ін.]. – Київ : Факт, 2007. – 133, [3] с. + CD ; Додаток: с. 117-132. – ISBN 966-359-132-3
1170348
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навч. закл. / О.М. Гон, В.П. Морозов, М.О. Нощенко, П.П. Мовчан, В.О. Гулик ; [наук. ред. Дайнеко В.В.]. – 2-ге вид. – Київ : Імідж Принт, 2011. – 152 с. : табл. + CD. – До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 978-966-2397-06-2
1170349
  Поворознюк Р.В. Практикум з усного перекладу англомовних та україномовних текстів гуманітарного спрямування : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.В. Поворознюк, Ю.А. Лобода ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 447, [1] с. – Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 446-447. – ISBN 978-966-439-605-8
1170350
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав. – К, 1957. – 244с.
1170351
  Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спец. вузів) / Д.І. Ковалишин. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 88с. – ISBN 966-562-260-9
1170352
  Климович П.В. Практикум з фізичної географії СРСР / П.В. Климович, Проць-Кравчук. – Львів, 1974. – 63с.
1170353
  Харченко П.Д. Практикум з фізіології людини і тварин / П.Д. Харченко. – Київ, 1951. – 204с.
1170354
  Харченко Д П. Практикум з фізіології людини і тварин / Д П. Харченко, . – 2-е вид. – Київ, 1955. – 216с.
1170355
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізіології людини і тварини / С.Ю. Ярослав, М.Т. Ананенко. – 2-е изд. – Київ : Вища школа, 1976. – 380с.
1170356
   Практикум з філософії : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти. – Львів : Новий Світ-2000. Магнолія плюс, 2003. – 256с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-22-4; 966-8340-00-0
1170357
   Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами : навч. посібник / [М.Ф. Огійчук та ін.] ; за ред. проф. М.Ф. Огійчука ; М-во аграр. політики та продовольства України. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Київ : Алерта, 2013. – 607, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-150-5
1170358
   Практикум з формування стресостійкості військовослужбовців до раптових змін бойової обстановки : метод. посібник / Голов. упр. морал.-психол. забезп. Збройних Сил України, Н.-д. центр гуманіт. проблем Збройних Сил України. – Київ : Центр учбової літератури, 2023. – 53, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк.: Обмеження розповсюдження: обмежень для розповсюдженння немає. – Бібліогр.: с. 52-53. – ISBN 978-611-01-2841-4
1170359
   Практикум з французької мови : для студ. почат. рівня володіння іноз. мовою / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; уклад.: В.Ф. Снєжкіна, Н.В. Халупська. – Київ : Персонал, 2009. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-608-930-7
1170360
   Практикум з французької мови для студентів-викладачів 4 курсу (уроки 1-4). – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2002. – 159с.
1170361
   Практикум з цивільного права України : для студентів юрид. факультету, спец.: 6.060.101 "Правознавство" / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ; [ автори-упорядники: С.П. Рабінович, О.В. Буньковська ]. – Львів. – (Навчально-методична література ; Серія В ; Вип. 12.00.03-3 : Завдання для практичних і семінарських занять з навчальних дисциплін)
Ч. 1 : Загальні положення. Особисті немайнові права. – 2008. – 140с.
1170362
   Практикум з цивільного процесу України : [навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [Н.В. Василина та ін.] ; за заг. ред. Н.В. Василини, Ю.Д. Притики. – Київ : Дакор, 2018. – 330, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7679-05-8
1170363
   Практикум з цивільного процесу України : [навч.-метод. посібник] / [М.В. Бондарєва та ін.] ; за заг. ред. Н.В. Василини, Ю.Д. Притики. – Київ : Дакор, 2022. – 321, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 321-322 та в кінці тем. – ISBN 978-617-8066-37-6
1170364
   Практикум з цивільного процесуального права України : навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Н.В. Василина та ін. ; заг. ред. І.С. Ярошенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : Дакор, 2016. – 347, [1] с. : іл.,табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 347. – Бібліогр.: с. 330-346, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-64-5
1170365
  Шахно С.М. Практикум з чисельних методів : навч. посібник / С.М. Шахно, А.Т. Дудикевич, С.М. Левицька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 432 с. : табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-617-10-0036-0
1170366
  Грабовський В.А. Практикум з ядерної фізики : навчальний посібник / Володимир Грабовський, Орест Дзендзелюк, Олег Кушнір. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 222 с. – ISBN 978-966-613-568-4
1170367
  Комаров І.В. Практикум зі спектроскопіїї ядерного магнітного резонансу : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / І.В. Комаров, О.В.Туров. – Київ : Київський університет, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-439-161-7
1170368
  Запорожець О.А. Практикум зі спецкурсів "Методи молекулярної спектроскопії" та "Фотометричні й люмінесцентні методи аналізу" : для студ. 4 курсу хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища" / Запорожець О.А., Зінько Л.С.; КНУТШ. – Ірпінь : НАДПС України, 2007. – 108с.
1170369
   Практикум зі страхування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Д. Базилевич [та ін.] ; [за ред. В.Д. Базилевича] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 479 с. – ISBN 978-966-439-301-7
1170370
  Мазурмович Б.М. Практикум зоологии беспозвоночных : Навч. пос. / Б.М. Мазурмович, 1977
1170371
  Мазурмович Б.М. Практикум зоології безхребетних : Навч. пос. / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1977
1170372
  Мазуров Н.Н. Практикум и методические указания по геодезии : теория ошибок измерений / Н.Н. Мазуров; [отв. ред. П.А. Плотников]. – Свердловск : УПИ, 1959. – 79 с.
1170373
   Практикум із військової психології : навч. посібник / [С.П. Балашова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-838-8
1170374
   Практикум із групової психокорекції : підручник / О.О. Прокоф"єва, О.В. Ковальова, Г.Б. Варіна, О.В. Кочкурова ; [М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Лаб. психології здоров"я]. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Мелітополь : Люкс, 2020. – 465, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 451–456 та на початку тем. – ISBN 978-617-7975-02-0
1170375
  Іванов В.Ф. Практикум із журналістської етики : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [В.Ф. Іванов, С.В. Штурхецький] ; під ред.: В.Ф. Іванова ; [передм. В.П. Мостового] ; Коміс. з журналіст. етики. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : О. Зень, 2012. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 310-315. – ISBN 978-617-601-048-7


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
1170376
   Практикум із загальної вірусології : навч. посіб. – Київ : Київський університет, 2000. – 270 с. – ISBN 966-594-147-Х


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
1170377
  Білявський Г.О. Практикум із загальної екології : навч. посібник для студентів природничих факультетів вищіх закладів освіти / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй; Г.О. Біллявський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1997. – 160 с. – ISBN 966-06-0013-5
1170378
   Практикум із загальної мікробіології : Навч. посібник / Л.О. Михальський, О.С. Радченко, Л.Г. Степура, І.В. та ін. Домбровська; Наук. ред. Смірнова В.В.; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 111с.
1170379
   Практикум із загальної мікробіології : навч. посібник для біол. спец. вищ. навч. закл. / О.С. Радченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 978-966-306-158-6
1170380
  Шапран О.І. Практикум із загальної педагогіки : Навчальний посібник / О.І. Шапран; МОУ, Переяслав-Хмельницький державний педагогичний інститут ім. Г.С. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – 100с. – ISBN 966-7053-17-2
1170381
  Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. / Т.І. Пашукова, А.І. Допіра, Г.В. Дьяконов; За заг. ред. Пашукової Т.І. – Київ : Знання, 2000. – 204с. – ISBN 966-7293-70-Х


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1170382
  Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І. Пашукова, А.І. Допіра, Г.В. Дьяконов; За ред. Т.І. Пашукової. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 206c. – ISBN 966-620-219-0


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1170383
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зелінська Т.М., Воронова С.В., Хурчак А.Е. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 184c. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
1170384
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.М. Зелінська, І.В. Михайлова. – Київ : Каравела, 2009. – 271, [1] c. : іл., табл. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-48-7
1170385
  Терлецька Л.Г. Практикум із загальної психології : модуль "Мислення, мовлення" : навч. посібник [для студентів напряму підгот. 6.030102 "Психологія"] / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 81, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 55-57 та в кінці лаб. робіт
1170386
  Юрчинська Г.К. Практикум із загальної психології: психічні процеси "Увага" і "Пам"ять" : навч. посібник / Г.К. Юрчинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2003. – 81, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 12-13 та наприкінці розд.
1170387
  Мякушко С.А. Практикум із зоології хордових. Амніоти: рептилії, птахи, ссавці : [навч. посібник] / С.А. Мякушко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТОФІ КІМЕ, 2012. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145
1170388
  Приседько В.Л. Практикум із картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Київський університет, 2013. – 118, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці теми
1170389
  Кілієвич О.І. Практикум із підготовки аналітичних документів [Електронний ресурс] : навч. посібник / Олександр Кілієвич, Геннадій Рябцев, Валерій Тертичка. – Київ : К.І.С., 2016. – 95 с., 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Назва з етикетки диску. – ISBN 978-617-684-147-0 (pdf)
1170390
  Чорненький Я.Я. Практикум із релігієзнавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький; МОіНУ; Західноукраїнськ. ін-т інформаційних технологій та управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 312с. – ISBN 966-8365-64-Х


  Матеріали практикуму можна використовувати для тестового і модульного контролю
1170391
  Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи : навч. посібник / Касевич Н.М. – Київ : Здоров"я, 1999. – 224 с. – ISBN 5-311-00912-8
1170392
  Приходько А.Н. Практикум із синтаксису складного речення : Навч. посібник для суд. 2 і 3 курсів денної форми навчання / А.Н. Приходько; МВССОУ. Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя : ЗДУ, 1992. – 255с.
1170393
  Затула В.І. Практикум із соціально-економічної географії України / В.І. Затула; Уманський держ. педагог. ун-тет ім. П.Тичини. – Умань, 2002. – 172с. – ISBN 966-7823-10-5
1170394
  Зелінська Т.М. Практикум із соціальної психології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.М. Зелінська, І.В. Михайлова, А.Е. Демерс ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2229-30-1


  Викладено сучасні досягнення у психології амбівалентності особистості (теорія, діагностика і психокорекція). Розглянуто проблеми особистості у сімейних стосунках
1170395
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2005. – 512с. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
1170396
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2009. – 510, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 506. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
1170397
  Внукова Н. Практикум із страхування / Н. Внукова. – Київ : Лібра. – ISBN 966-7035-26-3
Випуск 1. – 1998. – 40с.
1170398
   Практикум із фізики низьких температур : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.О. Оболенський, В.І. Білецький, А.А. Завгородній, В.В. Козинець, В.П. Лебедєв ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-579-3
Ч. 1. – 2008. – 132 с.
1170399
   Практикум із фізичної хімії : навч. посібник / [О.В. Іщенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 82, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
1170400
   Практикум із фізичної хімії / [О.В. Іщенко, В.Є. Діюк, Н.І. Усенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2022. – 143, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд.
1170401
   Практикум із фізичної хімії процесів : для студентів хім. ф-ту / [О.В. Іщенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 82, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Шифр. дубл. 54 Прак. – Бібліогр. в кінці тем
1170402
  Хиля О.В. Практикум із хімії вуглеводів : навч. посібник для студентів хімічного та біологічного ф-тів / О.В. Хиля ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 37-38
1170403
  Сергеечева В. Практикум манипулятора. Выбор слабых мест / Валентина Сергеечева. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 256 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Бизнес-психология). – ISBN 5-94723-444-0
1170404
  Медведев Г.А. Практикум на ЭВМ по анализу временных рядов : Учебное пособие для студ. высш. учеб.завед., обуч. по спец. "Прикладная математика" / Г.А. Медведев, В.А. Морозов. – Минск : Университетское, 2001. – 108с. – ISBN 985-09-0335-Х
1170405
  Харин Ю.С. Практикум на ЭВМ по математической статистике : [учеб. пособие для мат. спец. ун-тов] / Харин Ю.С., Степанова М.Д. – Минск : Университетское, 1987. – 303 с. : ил. – Библиогр.: с. 302-304
1170406
   Практикум написання китайських ієрогліфів : Лань Туень, 1992. – 359 с. – Видання китайською мовою
1170407
  Борисов В.Г. Практикум начинающего радиолюбителя / В.Г. Борисов. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва : ДОСААФ, 1983. – 144 с. : ил.
1170408
   Практикум перекладу : англійська - українська : підручник / Н.В. Бідасюк, Р.В. Боднар, Ю.В. Якимчук [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-870-9
1170409
   Практикум по 1 тому "Капитала" К.Маркса.. – М., 1989. – 88с.
1170410
  Богаткин О.Г. Практикум по авиационной метеорологии : Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Метеорология" / О.Г. Богаткин, В.Ф. Говердовский, В.Д. Еникеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 183с.
1170411
  Олейник В.С. Практикум по автоматизированному электроприводу / В.С. Олейник. – Москва : Колос, 1978. – 224 с.
1170412
  Козлова З.М. Практикум по агрометеорологии / З.М. Козлова, В.А. Завалишин, В.П. Моисеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 240с.
1170413
  Асаров Х.К. Практикум по агрохимии : учеб. пособие для учащ. 9-10 кл. сельск. школы / Х.К. Асаров. – Изд. 3-е. – Москва : Просвещение, 1974. – 191 с.
1170414
  Асаров Х.К. Практикум по агрохимии : учеб. пособие для учащ. 9-10 кл. сельской школы / Асаров Х.К. – Изд. 4-е, испр. – Москва : Просвещение, 1979. – 191 с.
1170415
  Шакиров Ф.К. Практикум по анализу производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий / Ф.К. Шакиров. – М, 1989. – 238с.
1170416
  Левицкий Ю.А. Практикум по анализу структуры английского текста / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1978. – 33с.
1170417
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1987. – 76с.
1170418
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1988. – 160с.
1170419
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554" и "Искра 555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1989. – 76 с.
1170420
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промыышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554", "Искра 555", "Искра 1030": уч. пособие / Г.В. Постникова. – Калинин, 1990. – 124с.
1170421
  Васильев В.П. Практикум по аналитической химии : Учебное пособие для вузов / Под ред. В.П. Васильева. – Москва : Химия, 2000. – 328с. – ISBN 5-7245-1050-2
1170422
  Тикунова И.В. Практикум по аналитической химии и физико-химическим методам анализа : Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Хим. технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" / И.В. Тикунова, Н.А. Шаповалов, А.И. Артеменко. – Москва : Высшая школа, 2006. – 208с. – ISBN 5-06-004783-0
1170423
  Вехов Н В. Практикум по анатомии и морфологии / Н В. Вехов, . – Москва : Московский университет, 1980. – 192с.
1170424
  Воронин Н.С. Практикум по анатомии и морфологии растений / Н.С. Воронин. – Москва, 1953. – 240с.
1170425
  Ильина Е.Я. Практикум по анатомии растений / Е.Я. Ильина. – Свердловск, 1979. – 84с.
1170426
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко. – К, 1981. – 48с.
1170427
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, И.Г. Аникиенко. – К, 1984. – 55с.
1170428
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко. – К, 1985. – 35с.
1170429
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1986. – 35с.
1170430
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1987. – 30с.
1170431
  Зернецкий П.В. Практикум по английскому языку / П.В. Зернецкий. – К., 1987. – 35с.
1170432
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1988. – 35с.
1170433
  Молчанова О.Т. Практикум по английскому языку для студентов-историков университетов / О.Т. Молчанова. – Ярославль, 1977. – 94с.
1170434
  Попов П.И. Практикум по астрономии : учеб. пособие / П.И. Попов, Н.Я. Бугославская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГУПИ, 1959. – 124 с.
1170435
  Попов П.И. Практикум по астрономии в педагогических институтах / Под общей ред. П.И.Попова. – Москва : Гос. уч.-пед. издат., 1947. – 94с.
1170436
  Андреев В.Д. Практикум по аудиту : учебное пособие / В.Д. Андреев, Т.Н. Кисилевич, И.В. Атаманюк. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 208 с. – Библиогр.: с. 203-204. – ISBN 5-279-02069-9
1170437
  Измайлов П.И. Практикум по аэрофототопографии : учеб. пособ. для учащихся топографич. техникумов / П.И. Измайлов, О.Б. Нормандская; ред. Л.Г. Иванова. – Москва : Недра, 1969. – 215 с.
1170438
  Збарский Б.И. и др. Практикум по биологической химии / Б.И. и др. Збарский. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1962. – 280с.
1170439
  Шапиро Д.К. Практикум по биологической химии / Д.К. Шапиро. – Минск, 1972. – 256с.
1170440
  Рогожин В.В. Практикум по биологической химии : Учебно-методическое пособие для студ. вузов / В.В. Рогожин. – Санкт-Петербург : Лань, 2006. – 256с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0679-7
1170441
  Харит А.Ю. Практикум по биологической химии. / А.Ю. Харит. – Ленинград-Москва, 1933. – 120с.
1170442
  Мешкова Н.П. Практикум по биохимии животных / Н.П. Мешкова, С.Е. Северин. – М, 1950. – 290с.
1170443
   Практикум по биржевым играм и финансовой деятельности западных банков. – Москва : ФОСКОМ, 1992. – 223, [1] с. – ISBN 5-900168-01-8
1170444
  Блукет Н.А. Практикум по ботанике : [для агр. спец.] / Н.А. Блукет, Н.П. Соколова, Т.В. Косякина ; под ред. Н.П. Соколовой. – Москва : Колос, 1980. – 223 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для сельско-хозяйственных техникумов)
1170445
  Соколова Н.П. Практикум по ботанике / Н.П. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 204с.
1170446
  Каверина О.Д. Практикум по бухгалтерскому учету в госбюджетных учреждениях и организациях / О.Д. Каверина, В.Н. Емелин. – Саранск, 1986. – 88с.
1170447
  Бычков М.Ф. Практикум по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных предприятиях / М.Ф. Бычков. – М, 1984. – 127с.
1170448
  Казаков С.К. Практикум по бухгалтерскому учету в совхозах и колхозах / С.К. Казаков. – М, 1978. – 175с.
1170449
  Бычков М.Ф. Практикум по бухгалтерскому учету на сельскохозяйственных предприятиях / М.Ф. Бычков. – 2-е перераб. и доп. – М, 1991. – 139с.
1170450
  Важов А.Я. Практикум по бухгалтерскому учету на сельскохозяственных предприятиях / А.Я. Важов. – Москва, 1986. – 269с.
1170451
  Прахов М.М. Практикум по виготовленню наочних посібників з ботаніки. / М.М. Прахов. – К., 1958. – 136с.
1170452
  Смогоржевський Л.О. Практикум по виготовленню наочних посібників з зоології та анатомії і фізіологіі людини. / Л.О. Смогоржевський. – К, 1959. – 180с.
1170453
  Арсеньев Г.С. Практикум по водному хозяйству и водохозяйственным расчетам : [учеб. пособие для вузов по спец. "Гидрология суши"] / Арсеньев Г.С. ; Ленинград. гидрометеоролог. ин-т. – Ленинград : ЛГМИ, 1989. – 195 с. : ил. – Библиогр.: с. 191-192 (27 назв.)
1170454
  Соловьева Н.М. Практикум по выразительному чтению / Н.М. Соловьева. – М., 1976. – 94с.
1170455
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике / В.И. Севбо. – Ужгород, 1963. – 39 с.
1170456
   Практикум по высшей математике для экономистов : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обуч. по эконом. спец. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 423с. – ISBN 5-238-00459-1
1170457
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Дифференциальные уравнения / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 56 с.
1170458
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Неопределенные интегралы / В.И. Севбо. – Ужгород, 1966. – 38с.
1170459
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Определенные интегралы / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 56с.
1170460
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Производная и дифференциальная функции / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 35с.
1170461
  Воробьева Г.Н. Практикум по вычислительной математике / Г.Н. Воробьева, А.Н. Данилова. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 207,1с.
1170462
  Ананенков В.П. Практикум по вычислительным машинам и программированию : [для с.-х. вузов по специальностям "Экономика и организация сельск. хоз-ва" и "Бухгалтерский учет в сельск. хоз-ве"] / В.П. Ананенков, С.А. Будекина, И.Б. Милан. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1976. – 238 с. – Список лит.: С. 236 (6 назв.)
1170463
  Абрамова З.В. Практикум по генетике : [для агрон. специальностей с.-х. вузов] / З.В. Абрамова, О.А. Карлинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1974. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-205. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных вузов)
1170464
  Абрамова З.В. Практикум по генетике : [по агр. специальности] : учеб. пособие для студентов высш. сельскохоз. учеб. заведений по агроном. специальностям / З.В. Абрамова, О.Ш. Карлинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1979. – 192 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений)
1170465
  Абрамова З.В. Практикум по генетике. : [учеб. пособие по агроном. специальности] / З.В. Абрамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1992. – 223, [1] с. : ил. – (Учебники для вузов) (Учебники и учебные пособия для вузов)
1170466
  Шувалов Е.Л. Практикум по географии населения : учеб. пособ. для студ. геогр. спец. пед. ин-тов / Е.Л. Шувалов ; [ред. Р.С. Берлянт]. – Москва : Просвещение, 1978. – 96 с.
1170467
  Шувалов Е.Л. Практикум по географии населения : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по геогр. спец. / Е.Л. Шувалов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 80 с.
1170468
  Добровольский В.В. Практикум по географии почв с основами почвоведения : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по геогр. спец. / В.В. Добровольский. – изд. 2-е., перераб. – Москва : Просвещение, 1982. – 127 с.
1170469
  Ганьшин В.Н. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для гидромелиоративных ин-тов и ф-ов / В.Н. Ганьшин, С.М. Лебедев, Л.С. Хренов ; под общ. ред. Хренова Л.С. – Москва : Недра, 1964. – 415 с.
1170470
   Практикум по геодезии / Ганьшин, в.Н., С.М. Лебедев, Л.С. Хренов. – Москва : Недра, 1964. – 414с.
1170471
  Измайлов П.И. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для учащихся топографич. техникумов / П.И. Измайлов; ред. И.М. Блудова. – Москва : Недра, 1970. – 376 с.
1170472
  Селиханович В.Г. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезич. спец-тей вузов / В.Г. Селиханович, В.П. Козлов, Г.П. Логинова ; под ред. В.Г. Селиханович. – Москва : Недра, 1978. – 382с.
1170473
  Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. высших с.-х. учеб. заведений по спец. "Землеустройство" / Ю.К. Неумывакин, А.С. Смирнов. – Москва : Недра, 1985. – 200 с.
1170474
  Ассур В.Л. Практикум по геодезии : учебн. пособ. для техникумов / В.Л. Ассур, А.М. Филатов. – Москва : Недра, 1985. – 358 с. – (Среднетехническое образование)
1170475
  Логинова А.М. Практикум по геологии / А.М. Логинова. – М., 1976. – 96с.
1170476
  Гаврилова И.П. Практикум по геохимии ландшафта / И.П. Гаврилова, Н.С. Касимов. – Москва : Московский университет, 1989. – 73с.
1170477
  Яшнов В.А. Практикум по гидробиологии / В.А. Яшнов. – Москва, 1969. – 428с.
1170478
  Анищенко Т.Г. Практикум по гистофизиологии эндокриогенных желез / Т.Г. Анищенко ; под ред. П.А. Вундера. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1985. – 96 с.
1170479
  Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных государств : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Е.А. Васильев. – Москва : Международные отношения, 2005. – 142, [2] с. – ISBN 5-7133-1244-5
1170480
  Манси Е. Практикум по грамматике английского языка : Для школ., студ., аспир. / Е. Манси. – Київ : А.С.К., 2000. – 352 с. – ISBN 966-539-244-1
1170481
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – М, 1972. – 199с.
1170482
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 248с.
1170483
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – 3-е изд. испр. – М, 1985. – 240с.
1170484
  Алексеев Г.П. Практикум по грамматике французского языка : для мл. курсов ин-тов и фак. иностр. яз. : [учеб. пособие] / Г.П. Алексеев [и др.]. – Москва : Высшая школа, 1979. – 174 с.
1170485
   Практикум по деловому английскому языку : Учебно-методич. разраб. – Київ : МАУП, 2000. – 264 с. – ISBN 966-608-015-Х
1170486
  Афанасьева Т.В. и др. Практикум по дешифрированию аэрофотоснимков при почвенных исследованиях / Т.В.Афанасьева, Ю.М.Петрусевич, Т.А.Трифонова. – Москва : МГУ, 1977. – 160 с.
1170487
  Спичкин Г.В. Практикум по диагностированию автомобилей / Г.В. Спичкин, А.М. Третьяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1986. – 438с.
1170488
  Сельцер А.А. Практикум по диагностированию сельскохозяйственной техники / А.А. Сельцер, К.Ю. Скибневский. – М., 1979. – 423с.
1170489
  Шестаков В.М. Практикум по динамике подземных вод / В.М. Шестаков. – М, 1975. – 270с.
1170490
  Михайлов Б.А. Практикум по динамическим рядам: уч. пособие / Б.А. Михайлов. – Л., 1984. – 80с.
1170491
  Альсевич Л.А. Практикум по дифференциальным уравнениям / Л.А. Альсевич, Л.П. Черенкова. – Минск, 1990. – 317 с.
1170492
  Бауман И.А. Практикум по долгосрочным прогнозам погоды : учеб. пособие : [для вузов по спец. "Метеорологии"] / И.А. Бауман, К.В. Кондратович, А.И. Савичев ; под ред. Воробьева В.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 104 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 94 (7 назв.)
1170493
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – М., 1970. – 208с.
1170494
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – 2-е изд. – М., 1971. – 208с.
1170495
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – М., 1973. – 222с.
1170496
  Лыков А.М. Практикум по земледелию с основами почвоведения. / А.М. Лыков. – М., 1976. – 191с.
1170497
  Сафонов А.Ф. Практикум по земледелию с почвоведением / А.Ф. Сафонов, М.В. Стратонович. – М., 1990. – 207с.
1170498
  Кременецкий Н.Г. Практикум по зоологии : Пособие для учительских институтов / Н.Г. Кременецкий. – 2-е, доп. и изм. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 276 с.
1170499
  Михина Т.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных / Т.Н. Михина. – Москва, 1962. – 208с.
1170500
  Зеликман А.Л. Практикум по зоологии беспозвоночных : учебное пособие / А.Л. Зеликман. – Москва : Высшая школа, 1969. – 336 с.
1170501
  Байков В.Д. Практикум по импульсной технике / В.Д. Байков, О.Н. Бодряшова, С.Ф. Николенко ; Моск. гос. инж.-физ. ин-т. – Москва : [б. и.]
Ч. 1 / под ред. Т.М. Агашаняна. – 1977. – 64 с.
1170502
   Практикум по инженерной геодезии : учебно-методическое пособие (утверждено советом ин-та 5 июля 1971 года). – Куйбышев, 1971. – 108 с.
1170503
  Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных специальностей вузов / Б.С. Хейфец, Б.Б. Данилевич ; под общ. ред. П.С. Закатова. – Москва : Недра, 1973. – 320 с.
1170504
  Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных специальностей вузов / Б.С. Хейфец, Б.Б. Данлевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 332 с.
1170505
  Визгин А.А. Практикум по инженерной геодезии : учебное пособие для вузов / А.А. Визгин, В.А. Коугия, Л.С. Хренов; Рец. Баран П.И. – Москва : Недра, 1989. – 284с. – ISBN 5-247-01248-8
1170506
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1978. – 168с.
1170507
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1983. – 208с.
1170508
  Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста: (Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. №2103 "Иностр. яз.": Для изуч. англ. яз.) / В.А. Кухаренко. – М., 1987. – 173с.
1170509
  Аржанов Е.П. Практикум по исследованию аэрофотоаппаратуры : для сред. спец. учеб. заведений / Е.П. Аржанов, Р.Т. Васильев, В.Б. Ильин. – Москва : Недра, 1977. – 136 с. – Библиогр.: с. 133
1170510
  Басов Н.Ф. Практикум по истории ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит." с доп. спец. "Педагогика" и № 2108 "История и педагогика"] / Н.Ф. Басов. – Москва : Просвещение, 1984. – 208 с. – Библиогр.: с. 198
1170511
  Перевезенцев С.В. Практикум по истории западноевропейской философии. Античность. Средневековье. Эпоха Возрождения : Пособие для изучающих историю философии.Сведения о философах и их учениях.Фрагменті произведений. / С.В. Перевезенцев. – Москва : Учебная литература, 1997. – 480с. – ISBN 5-526-00004-4
1170512
   Практикум по истории коммунистического и рабочего движения в развитых капиталистических странах Запада после второй мировой войны. – Москва
2. – 1969. – 199с.
1170513
  Зиндер Л.Р. Практикум по истории немецкого языка / Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева. – Л, 1977. – 303с.
1170514
   Практикум по истории русского литературного языка. – Иркутск, 1964. – 70с.
1170515
  Стегарь С.А. Практикум по истории социалистических стран Европы. / С.А. Стегарь. – 2-е изд., испр. идоп. – Москва, 1966. – 316 с.
1170516
   Практикум по истории средних веков. – М., 1967. – 256с.
1170517
   Практикум по истории средних веков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971. – 312с.
1170518
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – М., 1961. – 262 с.
1170519
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 310с.
1170520
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – М., 1976. – 288с.
1170521
  Попов А.Г. Практикум по истории СССР. / А.Г. Попов. – Грозный, 1961. – 86с.
1170522
  Акимкина Н.А. Практикум по истории стран зарубежного Востока : (Индия, Иран, Турция) : [для вузов СССР] / Н.А. Акимкина, М.А. Люксембург. – Москва : Высшая школа, 1963. – 170 с. – Библиогр. в конце тем
1170523
  Волкова З.Н. Практикум по истории французского языка / З.Н. Волкова. – Москва : Высшая школа, 1988. – 127с.
1170524
  Скорняков В.И. Практикум по ихтиологии / В.И. Скорняков. – Москва, 1986. – 268с.
1170525
  Баклашова Т.А. Практикум по ихтиологии : [для спец. 31.16 "Рыбоводство"] / Т.А. Баклашова. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 222, [1] с. – (Учеб. и учеб. пособия для учащихся техникумов)
1170526
   Практикум по кадровому делопроизводству. – Киев, 1992. – 138с.
1170527
  Востокова А.В. Практикум по картографии и картографическому черчению: Математические основы карт и изобразитеьные средства. Способы изображения и картографические источники : учеб.-метод. пособие для студентов геогр. фак. гос. ун-тов / А.В. Востокова, Т.Г. Сваткова; Ред. Мартыненко Т.Н. – Москва : Московский университет, 1988. – 132с. – ISBN 5-211-00191-5
1170528
  Капралов Е.Г. Практикум по картометрии : учеб. пособ. / Е.Г. Капралов, О.А. Павлова; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР ; [ред. Е.П. Парфенов]. – Ленинград : Ленинградский университет, 1988. – 68 с.
1170529
  Янсон Э.Ю. Практикум по качественному анализу / Э.Ю. Янсон. – Рига, 1966. – 76с.
1170530
  Янсон Э.Ю. Практикум по качественному анализу / Э.Ю. Янсон, Я. Путнинь. – Рига, 1967. – 88с.
1170531
  Цюрупа Н.Н. Практикум по коллоидной химии / Н.Н. Цюрупа. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1963. – 184 с.
1170532
   Практикум по коллоидной химии = Коллоидная химия латексов и поверхностно-активных веществ. – Москва : Высшая школа, 1972. – 176 с.
1170533
   Практикум по коллоидной химии. – Москва, 1983. – 215с.
1170534
   Практикум по коллоидной химии : Учеб. пособие. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 256с. – ISBN 5-8114-0603-7
1170535
   Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии. – Москва : Химия, 1974. – 224 с.
1170536
  Иванов Г.В. Практикум по колхозному праву : учебное пособие / Г.В. Иванов, В.А. Бережной. – Москва : Московский университет, 1974. – 320 с.
1170537
  Михалева Н.А. Практикум по конституционному праву стран Содружества Независимых Государств : Методические разработки и нормативные акты / Н.А. Михалева. – Москва : Юридическая литература, 1998. – 752с. – ISBN 5-7260-0895-2
1170538
  Егоров В.С. Практикум по контролю и ревизии в сельском хозяйстве / В.С. Егоров, М.А. Санников. – М, 1985. – 142с.
1170539
  Егоров В.С. Практикум по контролю и ревизии в сельском хозяйстве / В.С. Егоров, М.А. Санников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1990. – 142с.
1170540
  Бутынец Ф Ф. Практикум по контролю и ревизии в сельскохозяйственных предприятиях / Ф Ф. Бутынец, . – М., 1977. – 159с.
1170541
  Зицер Е.У. Практикум по криминалистике / Е.У. Зицер, Д.Я. Мирский. – 2-е изд. – М, 1948. – 65с.
1170542
   Практикум по криминалистике. – М., 1970. – 579с.
1170543
   Практикум по криминалистике : Для вузов по спец-ти "Правоведение". – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1976. – 511с. : ил.
1170544
  Порубов Н.И. Практикум по криминалистике / Н.И. Порубов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 170с.
1170545
   Практикум по криминалистике : Учеб. пос. – Москва : Московский университет, 1989. – 430 с.
1170546
   Практикум по криминалистике : Учеб. пособие. – Москва : БЕК, 1995. – 503с. – ISBN 5-85639-054-7; 3-406-38834-5; 3-4406-38834-5
1170547
   Практикум по криминалистической технике. – Свердловск, 1976. – 78с.
1170548
   Практикум по криминалистической технике. – Минск, 1980. – 72 с.
1170549
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" / А.М. Скробова. – М., 1961. – 28с.
1170550
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" / А.М. Скробова. – М., 1975. – 32с.
1170551
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" для студентов-заочников 1 курса фак-тов русского языка и лит-ры пед. ин-тов / А.М. Скробова. – М., 1966. – 28с.
1170552
  Шадури Т.Н. Практикум по курсу "Введение в языкознание" / Т.Н. Шадури. – Тбилиси, 1965. – 88с.
1170553
  Михеечев В.С. Практикум по курсу "Геодезические приборы" : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Оптические приборы и спектроскопия" / В.С. Михеечев. – Москва : Недра, 1974. – 160 с.
1170554
  Плюто К.Б. Практикум по курсу "Декоративная дендрология. Хвойные." / К.Б. Плюто. – Днепропетровск, 1988. – 28с.
1170555
  Прокофьев Н.И. Практикум по курсу "Древнерусская литература" / Н.И. Прокофьев. – Москва, 1973
1170556
  Виханский О.С. Практикум по курсу "Менеджмент" / О.С. Виханский; Под ред. А.И.Hаумова. – Москва : Гардарики, 1998. – 288с. – ISBN 5-7762-0054-7
1170557
  Тхоржевский Д.А. Практикум по курсу "Методика трудового обучения" / Д.А. Тхоржевский. – Москва, 1980. – 112с.
1170558
  Басова Т.Е. Практикум по курсу "Мировая экономика" / Т.Е. Басова. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 112 с. – ISBN 5-279-02103-2
1170559
   Практикум по курсу "Общее программное обеспечение САПР". – Днепропетровск, 1988. – 88с.
1170560
   Практикум по курсу "Организация и планирование электротехнического производства". – М., 1989. – 223с.
1170561
   Практикум по курсу "Политология" : Учеб. пособие. – Москва : Гардарики, 1999. – 384с. – ISBN 5-7975-0143-0
1170562
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Русская литература XIX в." / А.М. Скробова. – М., 1961. – 27с.
1170563
   Практикум по курсу "Советское право". – Москва, 1982. – 256с.
1170564
   Практикум по курсу "Советское право" для эконом. вузов. – М., 1973. – 184с.
1170565
  Шишкова Л.В. Практикум по курсу "Теоретическая грамматика немецкого языка" : [для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз."] / Л.В. Шишкова, И.И. Мейксина. – Москва : Просвещение, 1984. – 168 с.
1170566
  Капранов В.Д. Практикум по курсу "Теоретическая мехиника" / В.Д. Капранов. – Москва
1. – 1964. – 186 с.
1170567
   Практикум по курсу "Финансирование и кредитование промышленности". – Ярославль, 1985. – 54с.
1170568
   Практикум по курсу "Экономика машиностроительного производства". – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 158с.
1170569
  Джурабаев К.Т. Практикум по курсу "Экономика электротехнического производства". / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин. – Москва, 1989. – 160с.
1170570
   Практикум по курсу "Экономика, организация и планирование непроизводственной сферы" с использованием ЭВМ в учебном процессе. – М., 1989. – 62с.
1170571
  Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Агропромиздат, 1979. – 423с.
1170572
  Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 416с.
1170573
  Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики / Н.Н. Майсова. – Москва, 1970. – 448 с.
1170574
   Практикум по курсу общей физики : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – Москва : Московский заоч. пед. институт
вып. 3 : Электричество. – 1971. – 184с.
1170575
   Практикум по курсу общей физики (механика, молекулярная физика). – Челябинск : Челябинское Высш.воен. автомоб. команд. училище, 1970. – 80с.
1170576
  Лебедев Н.Н. Практикум по курсу прикладной геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / под ред. Н.Н. Лебедева. – Москва : Недра, 1977. – 383 с.
1170577
   Практикум по курсу социально-экономической статистики. – Москва, 1983. – 319 с.
1170578
  Емелин В.Н. Практикум по курсу: Ревизия и контроль / В.Н. Емелин. – Саранск, 1987. – 76 с.
1170579
  Шанский Н.М. Практикум по лексике и фонетике современного русского языка / Н.М. Шанский. – М., 1958. – 128с.
1170580
  Девкин В.Д. Практикум по лексикологии немецкого языка / В.Д. Девкин. – Москва : Высшая школа, 1962. – 254 с.
1170581
  Степанова О.М. Практикум по лексикологии современного французского языка : учеб. пособие / О.М.Степанова, М.И.Кролль. – Москва : Высшая школа, 2006. – 168с. – ISBN 5-06-005433-0
1170582
   Практикум по линейной перспективе и проективным сеткам : методич. руководство. – Харьков, 1960. – 32 с.
1170583
   Практикум по линейному программированию. – М., 1984. – 88с.
1170584
  Абрамович А.В. Практикум по литературному редактированию : [для студентов вузов по специальности "Журналистика"] / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 432 с. – Библиогр. в тексте
1170585
  Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию / Э.А. Лазаревич, А.В. Абрамович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1986. – 455с.
1170586
  Тимошенков И.В. Практикум по маркетингу : Учебное пособие для студ.вузов / И.В. Тимошенков; МОНУ; Харьковский гуманитарный ин-т "Народная украинская академия". – Харків, 2000. – 213с. – ISBN 966-7557-10-3
1170587
   Практикум по математике. – Куйбышев, 1974. – 112с.
1170588
   Практикум по математической статистике. – М., 1987. – 124с.
1170589
  Александров Р.А. Практикум по математическому анализу : функций многих переменных : учебное пособие / Р.А. Александров. – Казань : Издательство Казанского университета, 1988. – 150 с.
1170590
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – М., 1975. – 302с.
1170591
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1985. – 268с.
1170592
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению : учебное пособие для педагогических институтов по специальности №2120 "Общетехнические дисциплины и труд" / С.И. Алаи, П.С. Моргулис, Н.Ф. Суворов ; под общ. ред. С.И. Алаи. – Москва : Просвещение, 1979. – 352 с.
1170593
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению : учебное пособие по специальности "Общетехнические дисциплины и труд" / С.И. Алаи, Р.А. Ежевская, Е.И. Антоненко ; под общ. ред. Р.А. Ежевской. – Москва : Просвещение, 1985. – 304 с.
1170594
   Практикум по машиноведению в 8-10 классах городской средней школы. – М., 1956. – 72с.
1170595
  Никерова Л.И. Практикум по машиноведению в 8 классе / Л.И. Никерова. – Л, 1957. – 100с.
1170596
  Карпова С.В. Практикум по международному маркетингу : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Мировая экономика" / С.В. Карпова. – 2-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2010. – 198, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-406-00737-2
1170597
  Канашевский В.А. Практикум по международному частному праву : [учебное пособие] / В.А. Канашевский, В.П. Толстых. – Москва : Международные отношения, 2006. – 251, [4] с. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 5-7133-1272-0
1170598
  Вачугов Д.Д. Практикум по менеджменту деловые игры : Учеб. пособие / Под ред.Вачугова Д.Д. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2001. – 192с. – ISBN 5-06-003763-0
1170599
  Семчиков Ю.Д. Практикум по методам исследования высокомолекулярных соединений. / Ю.Д. Семчиков. – Горький, 1973. – 16с.
1170600
  Янсон Г.Д. Практикум по методам физико-химического исследования силикатов / Г.Д. Янсон. – Рига
1. – 1973. – 100с.
1170601
  Анциферов Л.И. Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента : [для пед. ин-тов по физ.-мат. спец.] / Анциферов Л.И., Пищиков И.М. – Москва : Просвещение, 1984. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 251 (7 назв.)
1170602
   Практикум по методике обучению географии. – Москва : Просвещение, 1986. – 127с.
1170603
   Практикум по методике обучения иностранцев русскому языку. – Москва, 1969. – 38с.
1170604
   Практикум по методике преподавания иностранных языков. – Москва, 1985. – 234с.
1170605
  Новик И.А. Практикум по методике преподавания математики / И.А. Новик. – Минск, 1984. – 176 с.
1170606
  Истомина Н.Б. Практикум по методике преподавания математики в начальных классах / Н.Б. Истомина. – Москва, 1986. – 174,1 с.
1170607
  Напольнова Т.В. Практикум по методике преподавания русского языка / Т.В. Напольнова, П.С. Пустовалов. – Москва, 1976. – 176с.
1170608
  Артеменко Е.П. Практикум по методике преподавания русского языка / Е.П. Артеменко. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1981. – 100 с.
1170609
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – Л. : Просвещение, 1983. – 160 с.
1170610
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Просвещение, 1987. – 157 с.
1170611
  Елухина Н.В. Практикум по методике преподавания французского языка / Н.В. Елухина, Е.В. Мусницкая. – М., 1973. – 124с.
1170612
  Плетнер Ю.В. Практикум по методике преподавания химии / Ю.В. Плетнер, В.С. Полосин. – 4-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1977. – 207 с.
1170613
  Плетнер Ю.В. Практикум по методике преподавания химии / Ю.В. Плетнер, В.С. Полосин. – 5-е изд. – Москва : Просвещение, 1981. – 191 с.
1170614
  Кадыгроб Н.А. Практикум по методике преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – Москва : Московский университет, 1981. – 112 с.
1170615
  Богдан В.И. и др. Практикум по методике решения физических задач : учеб.пособие / В.И. и др. Богдан. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 272с.
1170616
  Марголис А.А. Практикум по методике физики : пособ. для студ. пед. ин-тов / А.А. Марголис. – Москва, 1960. – 342 с.
1170617
   Практикум по механике грунтов. – К., 1988. – 60с.
1170618
   Практикум по микробиологии. – Кишинев, 1964. – 124с.
1170619
  Черемисинов Н.А. Практикум по микробиологии / Н.А. Черемисинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1967. – 172с.
1170620
   Практикум по микробиологии. – Москва, 1976. – 307с.
1170621
  Баженов А.И. Практикум по минералогии : учеб. пособие / А.И. Баженов, Т.И. Полуэктова ; МИИССО РСФСР, Томск. политехн. ин-т. – Томск, 1985. – 57 с.
1170622
   Практикум по молекулярной спектроскопии. – Томск : Издательство Томского университета, 1985. – 142с.
1170623
  Кугенев П.В. Практикум по молочному делу. / П.В. Кугенев, И.В. Барабанщиков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1968. – 288с.
1170624
   Практикум по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1976. – 224 с.
1170625
   Практикум по научной организации, нормированию и оплате труда на сельскохозяйственных предприятиях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 288с.
1170626
  Оганджанян Ф.Г. Практикум по немецкому языку (домашнее чтение) / Ф.Г. Оганджанян. – Киев, 1981. – 36с.
1170627
  Кравченко А.П. Практикум по немецкому языку для юристов / А.П. Кравченко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – ISBN 5-222-00777-4
1170628
  Балезин С.А. Практикум по неогранической химии : учебн. пособие / С.А. Балезин. – 4-е доп. изд. – Москва : Высшая школа, 1967. – 342с.
1170629
  Гейро С.С. Практикум по неологии и геохимии нефти и газа / С.С. Гейро. – Пермь, 1984. – 83с.
1170630
  Балезин С.А. Практикум по неорганической химии : учеб. пособие для студ. хим.-биол. фак. пед. ин-тов / С.А. Балезин ; А.И. Филько. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1962. – 320 с.
1170631
   Практикум по неорганической химии. – М., 1962. – 220с.
1170632
  Немкова О.Г. Практикум по неорганической химии / О.Г. Немкова, Е.И. Бурова, О.И. и др. Воробъева; Спицын В.И. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский университет, 1965. – 318 с.
1170633
   Практикум по неорганической химии. – Горький
Ч. 3. – 1965. – 40с.
1170634
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Московский университет, 1976. – 296 с.
1170635
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1978. – 312 с.
1170636
  Гольбрайх З.Е. Практикум по неорганической химии / З.Е. Гольбрайх. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 368 с.
1170637
   Практикум по неорганической химии. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1983. – 303 с.
1170638
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Химия, 1984. – 248 с.
1170639
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд. – Москва : Московский университет, 1984. – 296 с.
1170640
  Гольбрайх З.Е. Практикум по неорганической химии / З.Е. Гольбрайх. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 349 с.
1170641
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Высшая школа, 1987. – 238 с.
1170642
   Практикум по неорганической химии. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1991. – 319 с.
1170643
  Леснова Е.В. Практикум по неорганическому синтезу / Е.В. Леснова. – Москва : Высшая школа, 1969. – 224 с.
1170644
  Паушкин Я.М. и др. Практикум по нефтехимическому синтезу / Я.М. и др. Паушкин. – Москва-Л., 1965. – 208с.
1170645
  Добросердова Н.Б. Практикум по нефтехимическому синтезу / Н.Б. Добросердова, А.В. Анисимов. – М, 1981. – 112с.
1170646
   Практикум по новейшей истории стран Европы и Африки. – Свердловск, 1971. – 156с.
1170647
   Практикум по новой истории, 1871-1917 : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1989. – 190 с. – ISBN 5-09-000918-X
1170648
  Иванов Ю.Ф. Практикум по новой истории. / Ю.Ф. Иванов, Ю.П. Муравьев. – М, 1973. – 256с.
1170649
  Данилов Н.В. Практикум по нормальной физиологии / Н.В. Данилов. – Ташкент, 1962. – 328с.
1170650
   Практикум по нормальной физиологии : Учеб. пос. – Москва : Высшая школа, 1983. – 328с.
1170651
   Практикум по нормированию и научной организации труда на промышленных предприятиях. – Воронеж, 1983. – 166с.
1170652
  Сквирская Э.Б. Практикум по нуклеопротеидам и нуклеиновым кислотам. : учебное пособие / Э.Б. Сквирская, О.П. Чепинога. – Москва : Высшая школа, 1964. – 215с.
1170653
  Лебедева Н.В. Практикум по обучению речевой деятельности / Н.В. Лебедева. – Москва, 1982. – 107с.
1170654
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Советская наука
1. – 1958. – 215с.
1170655
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Советская наука
2. – 1958. – 135с.
1170656
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
3-4. – 1961. – 261с.
1170657
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
5. – 1961. – 244с.
1170658
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
6. – 1962. – 203с.
1170659
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
7. – 1962. – 274с.
1170660
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
8. – 1964. – 210с.
1170661
  Филиппович Ю.Б. Практикум по общей биохимии / Ю.Б. Филиппович. – Москва : Просвещение, 1975. – 318с.
1170662
  Филиппович Ю.Б. Практикум по общей биохимии / Ю.Б. Филиппович. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1982. – 311с.
1170663
  Чижевская З.А. Практикум по общей ботанике : пособие для пед. и учительских ин-тов / З.А. Чижевская. – 2-е изд., испр. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1950. – 344 с.
1170664
   Практикум по общей вирусологии : Учеб. пос. – Москва : Московский университет, 1981. – 191 с.
1170665
  Гурский Б.Н. Практикум по общей геологии : Уч. пос. для вузов / Б.Н. Гурский. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 206с.
1170666
  Гуров А.И. Практикум по общей гигиене / А.И. Гуров, О.Е. Горлова. – Москва, 1991. – 175с.
1170667
   Практикум по общей гидрогеологии. – Л., 1965. – 232с.
1170668
   Практикум по общей и неорганической химии. – Москва
1. – 1962. – 84с.
1170669
   Практикум по общей и неорганической химии. – Москва
2. – 1963. – 123с.
1170670
   Практикум по общей и неорганической химии. – Москва : Высшая школа, 1964. – 270с.
1170671
   Практикум по общей и неорганической химии. – 2-е изд., перераб., допол. – Москва : Высшая школа, 1969. – 288 с.
1170672
   Практикум по общей и неорганической химии. – Москва : Высшая школа, 1986. – 298 с.
1170673
  Хомченко Г.П. Практикум по общей и неорганической химии с применением полумикрометода : [для биологических и сельскохозяйственных специальностей вузов] / Г.П. Хомченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 335 с. : ил.
1170674
  Кудрявцев А.А. Практикум по общей и неорганической химии. / А.А. Кудрявцев. – Москва
1. – 1962. – с.
1170675
  Буман Р.К. Практикум по общей и неорганической химии. / Р.К. Буман. – Рига
1. – 1974. – 102с.
1170676
   Практикум по общей и сельскохозяйственной статистике. – Москва, 1967. – 512с.
1170677
   Практикум по общей и экспериментальной психологии. – Ленинград : Ленинградский университет, 1987. – 255с.
1170678
   Практикум по общей психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1979. – 302с.
1170679
   Практикум по общей психологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1990. – 285, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце тем. – (Учебное пособие для педагогических институтов)
1170680
  Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А.Г. Смирнов. – Москва : Издательство Института психотерапии, 2005. – 220, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN "5-9739-0080-0
1170681
   Практикум по общей психологии для юриста. – Свердловск, 1983. – 73с.
1170682
  Долгоруков А.М. Практикум по общей социологии : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Долгоруков ; под ред. Н.И. Лапина. – Москва : Высшая школа, 2006. – 296с. – ISBN 5-06-005306-7
1170683
   Практикум по общей теории статистики. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 278с.
1170684
  Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики : Учебн. пособ. / М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 280с. – ISBN 5-279-02011-7
1170685
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 351с.
1170686
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 303с.
1170687
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1988. – 327с.
1170688
  Авксентьев С.И. Практикум по общей физике : оптика / С.И. Авксентьев ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва : МОПИ, 1960. – 167 с.
1170689
   Практикум по общей физике. – Москва : Педагогический институт, 1975. – 751с.
1170690
  Рошкован Д. Практикум по общей физической географии / Д.Рошкован, М.Кошкодан, Ю.Кожокару; Молд. гос. унив., биол. фак. – Кишинэу : Молдавский государственный университет, 2004. – 287с. – ISBN 9975-70-371-2
1170691
   Практикум по общей фитопатологии. – Ленинград, 1967. – 184с.
1170692
   Практикум по общей фитопатологии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1977. – 240с.
1170693
  Балезин С.А. Практикум по общей химии : учеб. пособие для пед. вузов / С.А. Балезин ; Г.с. Разумовский ; А.И. Филько ; под. ред. проф. С.А. Балезина. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1946. – 195 с.
1170694
   Практикум по общей химии. – Москва, 1958. – 117с.
1170695
  Глинка Н.Л. Практикум по общей химии / Н.Л. Глинка. – М, 1960. – 179с.
1170696
   Практикум по общей химии. – Горький, 1962. – 96с.
1170697
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1966. – 295 с.
1170698
   Практикум по общей химии. – Москва : Московский университет, 1971. – 152 с.
1170699
   Практикум по общей химии. – Новочеркасск, 1973. – 175с.
1170700
   Практикум по общей химии. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 400 с.
1170701
  Утевская Е.Л. Практикум по общей химии /неорганической/ / Е.Л. Утевская. – Киев-Львов : Гостехиздат Украины, 1947. – 297 с.
1170702
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 14 - 17. – Пермь, 1964. – 20с.
1170703
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 2 -7. – Пермь, 1964. – 33с.
1170704
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 8 - 13. – Пермь, 1964. – 34с.
1170705
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Общая часть. – Пермь, 1964. – 16с.
1170706
  Хомченко Г.П. Практикум по общей химии и качественному анализу с применением полумикрометода / Г.П. Хомченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1961. – 392с.
1170707
  Бабков А.В. Практикум по общей химии с элементами количественного анализа : [для мед. ин-тов] / А.В. Бабков, Г.Н. Горшкова, А.М. Кононов ; под ред. А.В. Бабкова. – Москва : Высшая школа, 1978. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 159 (10 назв.)
1170708
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 336с.
1170709
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. Для студ. нехим. / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – Москва, 1961. – 278с.
1170710
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. Для студ. нехим.ф-тов / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1963. – 271с.
1170711
   Практикум по общей химической технологии. – Москва : Высшая школа, 1967. – 371 с.
1170712
   Практикум по общей химической технологии. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 424 с.
1170713
  Витолс П.П. Практикум по общей химической технологии / П.П. Витолс, М.С. Лацис. – Рига, 1973. – 160с.
1170714
  Бойко А.И. Практикум по общей части уголовного права / А.И. Бойко. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1991. – 80 с. – ISBN 5-7507-0481-5
1170715
  Плещинский Н.И. Практикум по общей электрофизиологии / Н.И. Плещинский. – Казань, 1973. – 86с.
1170716
  Халидов А.Б. Практикум по общей энтомологии / А.Б. Халидов. – Казань, 1988. – 58с.
1170717
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учеб. пособие. – 2-е изд., дополненное и пеработанное. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1170718
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ.вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 560с. – Библиогр.: Рек. лит.:с.553 (46 назв.). – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1170719
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. , обуч. по направл. и спец. "Психология". – 2-е изд., доп и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1170720
  Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению / Н.П. Неклюкова. – 2-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1977. – 143с.
1170721
  Александров Н.В. Практикум по общему курсу физики / Н.В. Александров. – Москва, 1963
1170722
  Александров Н.В. Практикум по общему курсу физики. Механика и акустика : учеб. пособие для студ. физ.-мат. фак-тов заоч. пед. ин-тов / Н.В. Александров ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1969. – 163 с.
1170723
  Угляренко Н.В. Практикум по общественно-политической лексике / Угляренко Н.В., Путилина Р.Н., Чекаль Г.С. ; Киев. пед. гос. ин-т иностр. яз. – Киев : Вища школа, 1983. – 47 с.
1170724
   Практикум по общественно-политической лексике.. – Москва, 1989. – 75с.
1170725
   Практикум по овощеводству. Уч. пособие для 9-10 кл.. – 3-е изд. – М., 1974. – 192с.
1170726
   Практикум по олигофренопсихологии: уч. пособие.. – Л., 1980. – 80с.
1170727
  Кравцова Г.И. Практикум по операционной технике и учету в банках / Г.И. Кравцова. – Минск, 1982. – 311с.
1170728
  Сорокина А.И. Практикум по оптике и физике атома / А.И. Сорокина, Г.А. Ледяева. – Иваново, 1974. – 168с.
1170729
  Косолапов А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства : учебное пособие для использования в учебном процесе по спец. "Менеджмент организации" / А.Б. Косолапов, Т.И. Елисеева. – 4-е изд., стереот. – Москва : Кнорус, 2008. – 200 с. – ISBN 978-5-85971-993-8
1170730
  Генкин Б.И. Практикум по организации и нормированию труда. / Б.И. Генкин. – Л, 1975. – 67с.
1170731
  Брюховецкий И.Н. Практикум по организации и оплате труда в сельском хозяйстве на принципах коллективного подряда : [по экон. спец.] / И.Н. Брюховецкий, Ю.Г. Цапенко, Н.Н. Пономаренко ; под ред. И.Н. Брюховецкого. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 238, [1] с. – Библиогр.: с. 231 (16 назв.). – (Учебники и учебные пособия для студентов вузов)
1170732
   Практикум по организации и планированию производства на промышленных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 450с.
1170733
   Практикум по организации и планированию производства на промышленных предприятиях.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 1985. – 210с.
1170734
  Егорова А.С. Практикум по организации машинной обработки экономической информации в сельском хозяйстве / А.С. Егорова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 264с.
1170735
  Егорова А.С. Практикум по организации машинной обработки экономической информации в сельском хозяйстве / А.С. Егорова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1981. – 304 с.
1170736
  Антипенский В.Е. Практикум по организации машинной обработки экономической информации в сельскохозяйственных предприятиях / В.Е. Антипенский ; (М-во сельск. хоз-ва СССР, Харьковский с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева). – Харьков : Харьковский с.-х. ин-т, 1975. – 114 с.
1170737
   Практикум по организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 392с.
1170738
   Практикум по организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 235с.
1170739
   Практикум по организации производства в совхозах и колхозах.. – М., 1973. – 375с.
1170740
   Практикум по организации растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 224с.
1170741
  Шарпенак А.Э. Практикум по органической химии / А.Э. Шарпенак, С.А. Косенко. – Москва : Высшая школа, 1965. – 172 с.
1170742
   Практикум по органической химии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1971. – 143 с.
1170743
  Астахова Л.Н. Практикум по органической химии : учеб.-метод. пособие для студентов дневного и вечернего отд-ния хим. ф-та / Астахова Л.Н., Кривенько А.П. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов : Сартовский университет, 1990. – 104 с.
1170744
  Гитис С.С. Практикум по органической химии : Органический синтез: Учебное пособие для студ. нехимич. спец. вузов / С.С. Гитис, А.И. Глаз, А.В. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 303 с. – ISBN 5-06-000668-9
1170745
   Практикум по органической химии.. – Ростов -на-Дону, 1983. – 120с.
1170746
   Практикум по органической химии. Метод. указ. по проведению лаборат. работ. – Москва, 1965. – 70с.
1170747
   Практикум по органической химии. Синтез и идентификация органических соединений : Учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1989. – 317 с.
1170748
   Практикум по органической, физической, коллоидной и биологической химии.. – Алма-Ата, 1973. – 334с.
1170749
   Практикум по органическому синтезу. – М., 1974. – 240с.
1170750
  Федоренко Л.П. Практикум по орфографии и пунктуации / Л.П. Федоренко, В.К. Лотарев. – Москва, 1979. – 208с.
1170751
   Практикум по орфографии и стилистике научной и деловой речи: для аспирант. унив.. – Х., 1991. – 21с.
1170752
  Синякова Л.А. Практикум по основам агрономии с ботаникой / Л.А. Синякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 336с.
1170753
  Цупак В.Ф. Практикум по основам агрономии с ботаникой. / В.Ф. Цупак. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Колос, 1973. – 360 с.
1170754
  Александрова Л.Н. Практикум по основам геологии : для с.-х. вузов / Л.Н. Александрова, О.А. Найденова, О.В. Юрлова. – Москва : Высшая школа, 1966. – 152 с. : ил.
1170755
  Васюкова Н.Д. Практикум по основам программирования. Язык ПАСКАЛЬ : Учеб. пособие для учащихся сред. спец. учеб. заведений / Н.Д. Васюкова, В.В. Тюляева. – Москва : Высшая школа, 1991. – 160 с. – ISBN 5-06-000750-2
1170756
   Практикум по основам сельского хозяйства : Для биол. спец. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 430 с.
1170757
   Практикум по основам физиологии и гигиены труда. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 136с.
1170758
   Практикум по основам экономической теории : Учебное пособие для 10-11 кл. – Москва : Вита-Пресс, 1999. – 272с. – ISBN 5-7755-0067-9
1170759
  Олейник В.С. Практикум по основам электропривода / В.С. Олейник. – Москва : Колос, 1967. – 239 с.
1170760
  Алова Н.П. Практикум по основному курсу англійської мови для студентів V-VI заочного куру факультетів іноземних мов : лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова ; під заг. ред. Н.М. Раєвської ; МВ та ССО УРСР, КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ
Вип. 2. – 1969. – 47 с. – Бібліогр.: с. 45
1170761
  Алова Н.П. Практикум по основному курсу англійської мови для студентів V/VI заочного/курсу факультетів іноземних мов : Лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
1. – 1969. – 47с.


  Мета посібника - подальший розвиток у студентів уміння самостійно працювати над мовним матеріалом, навчити студента вести творчий лінгво-стилістичний аналіз тексту в аспекті сучасного мовознавства.
1170762
  Гороховская В.И. Практикум по осциллографической полярографии / В.И. Гороховская, В Гороховский. – Москва : Высшая школа, 1973. – 112 с.
1170763
   Практикум по патопсихологии: уч. пособие. – Москва, 1987. – 183с.
1170764
   Практикум по педагогике : Учеб. пос. – Москва : Просвещение, 1988. – 142с.
1170765
   Практикум по педагогике и психологии высшей школы. – Москва, 1991. – 128с.
1170766
  Комиссаров В.Н. Практикум по переводу с английского на русский язык : Учеб. пособие / В.Н. Комиссаров. – Москва : Высшая школа, 1990. – ISBN 5-06-001057-0
1170767
  Мешков Олег Практикум по переводу с русского языка на английский / Мешков Олег, Лэмберт Мартин; Отв.ред. В.Ф.Усов. – Москва : ЯНУС-К, 1997. – 124с. – ISBN 5-88929-049-5
1170768
  Виноградов В.Г. Практикум по петрофизике : [по спец. "Геофиз. методы поисков и разведки"] / В.Г. Виноградов, А.В. Дахнов, С.Л. Пацевич. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1990. – 226 с. – (Высшее образование)
1170769
  Маламид М.М. Практикум по планированию народного хозяйства СССР / М.М. Маламид. – Москва, 1979. – 240 с.
1170770
  Зернова Т.С. Практикум по плановому балансу народного хозяйства / Т.С. Зернова. – Москва, 1981. – 136 с.
1170771
   Практикум по полевому почвоведению (по природным зонам). – Ленинград, 1980. – 148 с.
1170772
   Практикум по полимерному материаловедению. – Москва : Химия, 1980. – 256 с.
1170773
   Практикум по полупроводникам и полупроводниковым приборам. – Москва : Высшая школа, 1968. – 464 с.
1170774
   Практикум по почвоведению. – Москва, 1964. – 423 с.
1170775
   Практикум по почвоведению : Учебн. пособ. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1980. – 272 с.
1170776
  Климов О.Д. Практикум по прикладной геодезии : Изыскания, проектирование и возведение инженерных сооружений ; учеб. пособ. для студ. геодезических специальностей вузов / О.Д. Климов, В.В. Калугин, В.К. Писаренко. – Москва : Недра, 1991. – 271 с. – ISBN 5-247-02189-4
1170777
   Практикум по прикладной социологии : учеб. пособие. – Москва : МГУ, 1987. – 260с.
1170778
   Практикум по прикладной электрохимии.. – Л., 1973. – 264с.
1170779
   Практикум по прикладной электрохимии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1980. – 287с.
1170780
   Практикум по применению изотопов и излучений в сельском хозяйстве.. – Вып. 4. – Москва, 1959. – 36 с.
1170781
  Захаров А.А. Практикум по применению тепла в сельском хозяйстве / А.А. Захаров. – М., 1979. – 192с.
1170782
  Захаров А.А. Практикум по применению теплоты в сельском хозяйстве / А.А. Захаров. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М., 1985. – 176с.
1170783
  Долматова О.Г. Практикум по программированию / О.Г. Долматова. – Томск, 1986. – 95 с.
1170784
   Практикум по программированию : Учебное пособие. – Москва : МГУ, 1986. – 208с.
1170785
  Лазурик В.М. Практикум по программированию в компьютерной физике : учеб.-метод. пособие / В.М. Лазурик, Р.В. Лазурик, Е.С. Литвинова ; М-во образования и науки Украи, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 335, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 335. – ISBN 978-966-285-174-8
1170786
   Практикум по программированию для ЭВМ "Минск-32".. – М., 1974. – 136с.
1170787
  Мицук О.М. Практикум по программированию для ЭВМ серии М 5000. / О.М. Мицук, Е.И. Никольский. – М., 1981. – 176с.
1170788
  Светозаров Г.И. Практикум по программированию на алгоритмических языках / Г.И. Светозаров. – Москва : Наука, 1980. – 320 с.
1170789
  Бухтияров А.М. Практикум по программированию на фортране (ОС ЕС ЭВМ) : учебное пособие / А.М. Бухтияров, Ю.П. Маликова, Г.Д. Фролов. – 2-е изд., стер. – Москва : Наука, 1983. – 304 с.
1170790
  Бухтияров А.М. и др. Практикум по программированию на Фортране (ОС ЕС ЭВМ) / А.М. и др. Бухтияров. – Москва : Наука, 1988. – 288 с.
1170791
  Бухтияров А.М. и др. Практикум по программированию на Фортране: ОС ЕС ЭВМ / А.М. и др. Бухтияров. – М., 1979. – 304с.
1170792
   Практикум по программированию на ЭВМ. – М., 1984. – 115с.
1170793
  Светозарова Г.И. Практикум по программированию на языке бейсик / Г.И. Светозарова. – Москва, 1988. – 366с.
1170794
  Шелест В.Д. Практикум по программированию на языке ПЛ : учеб. пособие / В.Д. Шелест. – Ленинград, 1986. – 225с.
1170795
   Практикум по проектированию и организации землеустроительных работ: уч. пособие.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 215с.
1170796
   Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика : учебное пособие. – М., 1984. – 152с.
1170797
   Практикум по психодиагностике. Психодиагностические материалы. – М., 1988. – 142с.
1170798
   Практикум по психологии. – Москва : Московский университет, 1972. – 248 с.
1170799
   Практикум по психологии : уч. пособие. – Ленинград
Ч. 2. – 1972. – 279 с.
1170800
  Андреева И.В. Практикум по психологии / Андреева И.В., Иванов В.Г. ; Гос. комитет РСФСР по делам науки и высшей школы ; Ленинград. финансово-экономич. ин-т, Каф. социологии и НОТ. – Ленинград : Издательство ЛФЭИ, 1991. – 77 с.
1170801
   Практикум по психологии деятельности. – К., 1980. – с.
1170802
   Практикум по психологии деятельности органов внутренних дел.. – К., 1980. – 72с.
1170803
  Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-272--00115-Х
1170804
  Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. – 2-е изд., испр. и перераб. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 508 с. : ил. – Библиогр.: с. 501-508. – (Серия "Практикум по психологии"). – ISBN 5-94723-288-X
1170805
   Практикум по психологии профессиональной деяльности и менеджменте : Учебное пособие. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001. – 240с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-288-02955-5
1170806
  Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию : [ учеб. пособие ] / Горбатов Д.С. – Самара : БАХРАХ-М, 2000. – 248 с. – ISBN 5-89570-013-6
1170807
  Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург : Деловая книга, 1995. – 119, [4] с. : ил. – Библиогр. в конце кн.
1170808
   Практикум по психофизиологии. – Москва, 1984. – 118с.
1170809
  Владимирова Г.В. Практикум по пунктуации / Г.В. Владимирова, Н.П. Ушакова. – Москва, 1982. – 192с.
1170810
  Владимирова Г.В. Практикум по пунктуации для подготовительных отделений вузов : учеб. пособ. для слушателей подготовительных отделений вузов / Г.В. Владимирова, Н.П. Ушакова. – Москва : Высшая школа, 1976. – 208 с.
1170811
  Степанов В.П. Практикум по работе и решению типовых задач в MS Office : учеб.-практ. пособие для иностр. студентов / В.П. Степанов, С.Г. Шило, Т.В. Донченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2012. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 301. – ISBN 978-966-676-554-6
1170812
  Герфорт Л. Практикум по радиоактивности и радиохимии : пер. с нем. / Л. Герфорт. – Москва : Мир, 1984. – 503 с.
1170813
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск
Ч. 1. – 1977. – 150с.
1170814
   Практикум по радиоэлектронике и радиотехнике.. – М., 1958. – 166с.
1170815
  Сухова Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятий : Учеб. пособие для вузов / Л.Ф. Сухова, Н.А. Чернова. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 160с. – ISBN 5-279-02169-5
1170816
  Алексеева М.И. Практикум по редактированию / М.И. Алексеева. – Москва, 1977. – 144с.
1170817
  Алексеева М.И. Практикум по редактированию материалов телевизионных передач / М.И. Алексеева. – Москва, 1970. – 75 с.
1170818
  Бабусенко С.М. Практикум по ремонту тракторов и автомобилей / С.М. Бабусенко. – Москва : Колос, 1978. – 272 с.
1170819
  Лобанова О.В. Практикум по решению задач в математической системе Derive : Учеб. пособие / О.В. Лобанова. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 544с. – ISBN 5-279-02177-6
1170820
  Гусев В.А. Практикум по решению математических задач / В.А. Гусев. – Москва, 1985. – 223 с.
1170821
  Бідная О.Г. Практикум по роботі з відеофільмами "Watch and Learn" : [навч. посібник] / О.Г. Бідная, І.М. Таран ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – 123, [1] с. : іл. – Текст англ.
1170822
  Комшилова Е.А. Практикум по русской диалектологии / Е.А. Комшилова. – М, 1959. – 112с.
1170823
  Комшилова Е.А. Практикум по русской диалектологии / Е.А. Комшилова. – М, 1965. – 115с.
1170824
  Брагина А.А. Практикум по русскому языку : пособ. для иностранцев / А.А. Брагина. – Москва : Московский университет, 1970. – 200 с.
1170825
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку : методическое пособие / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – Киев : Выща школа, 1983. – 28 с.
1170826
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – К, 1984. – 59с.
1170827
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – Киев, 1985. – 40с.
1170828
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, В.С. Воробьева. – К, 1988. – 36с.
1170829
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – К, 1988. – 28с.
1170830
  Суржикова Н.Я. Практикум по русскому языку для иностранных студентов-филологов Ш курса / Н.Я. Суржикова. – М., 1977. – 31с.
1170831
  Глушаков С.В. Практикум по С++ / С.В. Глушаков, С.В. Смирнов, А.В. Коваль; Харьковский ин-т информационных технологий. – Харьков : Фолио, 2006. – 528с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-2661-0
1170832
  Соболев А.С. Практикум по сельскохозяйственной энтомологии / А.С. Соболев. – М, 1961. – 326с.
1170833
  Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву : Для юрид. вузов и факультетов / Л.М. Пчелинцева. – 2-е изд., переработанное и дополненое. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 256с. – ISBN 5-89123-314-3; 5-86225-969-4
1170834
  Сорокин М.Ф. Практикум по синтетическим полимерам для лаков / М.Ф. Сорокин, К.А. Лялюшко. – Москва : Высшая школа, 1965. – 272 с.
1170835
  Сердюк В.П. Практикум по складанню процесуальних документів (з застосуванням відеозапису під час проведення слідчих дій) для курсантів слідчо-кріміналістичного факультету : Навчальний посібник / В.П. Сердюк; МВС України.Нац.Акад.Внутр.справ України.Кафедра розслідування злочинів. – Київ : Атіка, 2000. – 80с.
1170836
  Гуреев В.И. Практикум по советскому праву / В.И. Гуреев. – Москва, 1988. – 141 с.
1170837
  Иванов Г.В. Практикум по советскому сельскохозяйственному праву : учебное пособие / Г.В. Иванов, Г.Е. Быстров, М.С. Пашова. – Москва : Московский университет, 1985. – 325 с.
1170838
  Дуюн В.П. и др. Практикум по советскому трудовому праву / В.П. и др. Дуюн. – Минск, 1984. – 207с.
1170839
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Наказание / Г.Д. Коробков. – Москва, 1986. – 56 с.
1170840
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Общая часть / Г.Д. Коробков. – Москва
Разд. 1. – 1985. – 53 с.
1170841
  Трусов А.И. Практикум по советскому уголовному процессу. Проблемные задачи и методические указания к их решению / А.И. Трусов, В.И. Смыслов. – Москва : Высшая школа, 1976. – 111 с.
1170842
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет
[Сб.] 1 : Орфография / Сост.: М.И. Безчеткова, В.Н. Вакуров, М.В. Зарва. – 1960. – 186 с.
1170843
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – [3- изд. перераб.]. – Москва : Московский университет
[Сб.] 2 : Пунктуация / Сост.: В.П. Вомперский, М.В. Зарва, А.И. Кайдалова, И.С. Панюшева. – 1964. – 200 с.
1170844
  Опришко А.Я. Практикум по современному русскому языку / А.Я. Опришко. – Харьков : Вища школа, 1989. – 131с.
1170845
  Гольцова Н.Г. Практикум по современному русскому языку. Пунктуация. / Н.Г. Гольцова, Л.П. Рупосова. – М., 1986. – 95с.
1170846
  Пайнс Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Маслач. – 4-е международное изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 528с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0101-6
1170847
  Руденко Р.И. Практикум по социологии : Учебное пособие / Р.И. Руденко. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 447с. – ISBN 5-238-00094-4
1170848
  Белов Ю.А. Практикум по спецкурсу "Алгоритмические языки и методы трансляции" : учеб. пособие / Ю.А. Белов, Л.Ю. Белова ; МВ и ССО РСФСР, Ярослав. гос. ун-т. – Ярославль : [б. и.], 1989. – 91 с.
1170849
  Коган А.Б. Практикум по сравнительной физиологии / А.Б. Коган, С.И. Щитов. – Москва, 1954. – 548с.
1170850
   Практикум по статистике : Учебное пособие. – Москва : Финстатинформ, 1999. – 259с. – ISBN 5-7866-0091-2
1170851
  Акиншина Н.К. Практикум по статистике труда : учеб. пособие для вузов по спец. "Экономика труда" / Акиншина Н.К. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 184 с.
1170852
  Валуев А.С. Практикум по стереофотограмметрии : учебное пособие / А.С. Валуев; Ред. Лобанов А.Н. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 320с.
1170853
  Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка : Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов, и фак. иностр. яз. / В.А. Кухаренко. – Москва : Просвещение, 1986. – 144с.
1170854
  Куликов Г.И. Практикум по страноведению: немецкий язык : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Г.И. Куликов, В.И. Мартиневский. – Минск, 1988. – 155с.
1170855
  Москвичев Е.П. Практикум по строению вещества / Е.П. Москвичев, Н.Г. Черноруков. – Горький, 1973. – 38с.
1170856
  Олейник А.В. Практикум по строению вещества : учеб. пособие / А.В. Олейник. – Горький : Издательство Горьковского университета
вып. 1 : Электронный парамагнитный резонанс.1. – 1973. – 28 с.
1170857
  Мороховская Э.Я. Практикум по теоретической грамматике / Э.Я. Мороховская. – Ленинград, 1973. – 181 с.
1170858
  Хейфец В.Л. Практикум по теоретической электрохимии / В.Л. Хейфец, Д.К. Авдеев, Л.С. Рейшахрит. – Ленинград : Ленинградский университет, 1954. – 236 с.
1170859
  Плютто В.П. Практикум по теории автоматического управления химико-технологическими процессами: Цифр. системы. / В.П. Плютто. – М., 1989. – 165с.
1170860
   Практикум по теории статистики : Учеб. пособие для студ.эконом.спец.высш.учеб.заведений. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 416с. – ISBN 5-279-01941-0
1170861
  Онацкий Я.И. Практикум по теории элементов и систем автоматического упправления / Я.И. Онацкий, Л.С. Мадорский, В.В. Зубар. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 288 с.
1170862
  Козлов В.Г. Практикум по тепломассообмену в РЭА / В.Г. Козлов. – Томск, 1980. – 75 с.
1170863
  Есин В.В. Практикум по теплотехнике и применению тепла в сельской хозяйстве / В.В. Есин. – Москва, 1971. – 256 с.
1170864
  Моргулис П.С. Практикум по теплотехнике курса машиноведения / П.С. Моргулис. – Коломна, 1958. – 31с.
1170865
  Крищенко В.П. Практикум по технике лабораторных работ / В.П. Крищенко, В.С. Агеева. – М, 1987. – 287с.
1170866
  Егоров Ю.В. Практикум по техническим средствам метеослужбы / Ю.В. Егоров. – М., 1981. – 79с.
1170867
   Практикум по техническому нормированию труда : для специальностей: планирование промышленности, экономическая кибернетика и бухгалтерский учет / Е.Г. Гинзбург, А.А. Кожарский, И.А. Паршукова, Е.Б. Чарная; [Гинзбург Е.Г. и др.] ; М-во высшего и среднего специального образования РСФСР ; Пермский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : [б. и.], 1973. – 105 с. : табл.
1170868
  Бутт Ю.М. Практикум по технологии вяжущих веществ и изделий из них / Ю.М. Бутт. – изд. 2-е, перераб. и допол. – Москва : Промстройиздат, 1953. – 487 с.
1170869
  Литвак А.Г. Практикум по тифлопсихологии / А.Г. Литвак. – М, 1989. – 108с.
1170870
  Всеволожский Ю.В. Практикум по управлению сельскохозяйственным производством / Ю.В. Всеволожский, Ф.В. Зиновьев. – Москва, 1976. – 160с.
1170871
   Практикум по физике : Пособие для учителя. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 282 с.
1170872
  Буров В.А. Практикум по физике в 8 классе : пособие для учащихся / В.А. Буров. – Москва : Просвещение, 1972. – 70 с.
1170873
  Артемьев В.Н. Практикум по физике высокого вакуума / Артемьев В.Н., Штромбергер Л.В. – Саратов : Саратовский университет, 1963. – 328 с. – Библиогр.: с. 321-324
1170874
  Очиров В.А. Практикум по физике диэлектриков : учеб. пособие / В.А. Очиров, Н.М. Панасенко. – Элиста : Издательство Калмыцкого университета, 1987. – 40 с.
1170875
  Шефер Н.И. Практикум по физике полупроводников / Н.И. Шефер. – Оренбург : Оренбург.гос.пед.ин-т, 1970. – 286с.
1170876
  Лысов Ф В. Практикум по физике полупроводников : учеб. пособие / Ф В. Лысов, . – Москва : Просвещение, 1976. – 207 с.
1170877
  Сироткин А.А. Практикум по физике полупроводников / А.А. Сироткин. – Томск : Издательство Томского университета, 1981. – 55с.
1170878
  Пашаев Б.П. Практикум по физике твердого тела / Б.П. Пашаев, Д.Х. Амирханова. – Махачкала : Дагестанский университет, 1969. – 254 с.
1170879
  Камилов И.К. Практикум по физике твердого тела : учеб. пособие / И.К. Камилов. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1981. – 108 с.
1170880
  Барковский В.Ф. Практикум по физико-химическим методам анализа : для техникумов / В.Ф. Барковский, С.М. Горелик, Т.Б. Городенцева. – Москва : Высшая школа, 1963. – 350 с. : ил. – Библиогр.: с. 345-348 (73 назв.)
1170881
  Сакс А.И. Практикум по физиологии и биохимии растений / А.И. Сакс. – Омск
1. – 1977. – 104с.
1170882
  Баславская С.С. Практикум по физиологии растений / С.С. Баславская, О.М. Трубецкова. – Москва : Издательство Московского университета, 1964. – 328 с. : ил.
1170883
  Викторов Д.П. Практикум по физиологии растений. / Д.П. Викторов. – Воронеж, 1991. – 158с.
1170884
  Чайненко Г.М. Практикум по физиологии центральной нервной системы / Г.М. Чайненко, Л.Н. Пономеренко. – Киев, 1972. – 50с.
1170885
  Текутов П.Ф. Практикум по физиологии человека и животных / П.Ф. Текутов. – М., 1957. – 200с.
1170886
  Бекряев В.И. Практикум по физическим основам воздействия на атмосферные процессы : учеб. пособ. для студ. вузов по спец. "Метеорология" / В.И. Бекряев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 143, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-142 (38 назв.). – ISBN 5-286-00638-8
1170887
  Власова Т.В. Практикум по физической географии материков : учебное пособие / Т.В. Власова, М.В. Велеско. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 96с.
1170888
  Виноградова З.К. Практикум по физической географии частей света : учебное пособие / З.К. Виноградова. – Москва : Высшая школа, 1970. – 172с.
1170889
  Митрофанов П.П. Практикум по физической и коллоидной химии / П.П. Митрофанов. – Москва, 1950. – 184с.
1170890
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии : для студентов естеств. фак. пед. ин-тов / С.А. Балезин. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 232 с.
1170891
  Дулицкая Р.А. Практикум по физической и коллоидной химии / Р.А. Дулицкая, Р.И. Фельдман. – Москва, 1962. – 339с.
1170892
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии : для студентов биол.-хим. фак. пед. ин-тов / С.А. Балезин. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1964. – 240 с.
1170893
  Маршев П.М. Практикум по физической и коллоидной химии / П.М. Маршев. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1967. – 151 с.
1170894
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии : для биол.-хим. фак. пед. ин-тов / С.А. Балезин. – 4-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1972. – 278 с.
1170895
  Малахова А.Я. Практикум по физической и коллоидной химии / А.Я. Малахова; Степанюк А. – Минск, 1974. – 335с.
1170896
  Дулицкая Р.А. Практикум по физической и коллоидной химии / Р.А. Дулицкая, Р.И. Фельдман. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – Москва, 1978. – 296с.
1170897
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии : для пед. ин-тов по хим. и биол. спец. / С.А. Балезин. – 5-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1980. – 272 с. – Библиогр.: с.270
1170898
   Практикум по физической и коллоидной химии : Учебное пособие для студ. – М. : Высшая школа, 1990. – 255с. – ISBN 5-06-001019-8
1170899
  Исаакс Н. Практикум по физической органической химии / Н. Исаакс. – Москва : Мир, 1972. – 290 с.
1170900
  Шаталов А.Я. Практикум по физической химии / А.Я. Шаталов, И.К. Маршаков. – Москва : Высшая школа, 1968. – 224 с.
1170901
  Шаталов А.Я. Практикум по физической химии / А.Я. Шаталов, И.К. Маршаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 287 с.
1170902
   Практикум по физической химии. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Химия, 1975. – 368 с.
1170903
  Михаелис Л. Практикум по физической химии, преимущественно по коллоидной химии / Л. Михаелис. – 2-е изд., испр. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 194 с.
1170904
  Михаэлис Л. Практикум по физической химии. Преимущественно по коллоидной химии / Л. Михаэлис, П. Рона. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 279 с.
1170905
   Практикум по философии. – Харків. – ISBN 966-7557-15-4
ч.1 : История философии. – 1999. – 118с.
1170906
  Сухина В.Ф. Практикум по философии : Учебное пособие для студ.высш. учеб.заведений / В.Ф. Сухина, К.В. Кислюк; МОНУ; Народная украинская академия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фоліо, 2001. – 430с. – ISBN 966-03-1614-3
1170907
   Практикум по финансам отраслей народного хозяйства. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 140, [2] с.
1170908
   Практикум по финансам промышленности. – Минск, 1984. – 160с.
1170909
   Практикум по финансам сельского хозяйства.. – М., 1976. – 191с.
1170910
   Практикум по финансам сельского хозяйства.. – М., 1989. – 221с.
1170911
  Егоров В.С. Практикум по финансированию и кредитованию сельскохозяйственных предприятий / В.С. Егоров, В.П. Рахимова. – М, 1984. – 191с.
1170912
  Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту : Конспект лекций с задачами / В.В. Ковалев. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 288с. – ISBN 5-279-02237-3
1170913
   Практикум по финансовому менеджмету : Учебно-деловые ситуации, задачи и решения / Е.С. Стоянова, Е.В. Быкова, И.Г. Кукукина, В.А. Перов; Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Кукукина И.Г., Перов В.А.; Под ред. Е.С. Стояновой; Институт финансового менеджмента. – Изд. 2-е, допол. и перераб. – Москва : Перспектива, 1998. – 140с. – ISBN 5-88045-027-9
1170914
  Козьмин О.Г. Практикум по фонетеке немецкого языка / Козьмин Н. П. – М., 1979. – 90с.
1170915
  Скалозуб Л.Г. Практикум по фонетике русского языка : Уч.-метод. пособие / Л.Г. Скалозуб, Н.Н. Яковенко. – К., 1972. – 84с.
1170916
  Кислов В.В. Практикум по фотограмметрии / В.В. Кислов, И.Р. Заитов. – Москва : Недра, 1965. – 188с.
1170917
  Обиралов А.И. Практикум по фотограмметрии и дешифрированию снимков : учеб. пособ. для студ. землеустроит. спец-тей вузов / А.И. Обиралов, Я.И. Гебгарт, Н.Д. Ильинский и др. – Москва : Недра, 1990. – 286 с. – ISBN 5-247-00887-1
1170918
  Селезнев Б.В. Практикум по фотограмметрическому инструментоведению : учеб. пособ. / Мин-во высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Новосибирский ордена "Знак почета" ; Ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; Б.В. Селезнев. – Новосибирск : НИИГАиК, 1988. – 46 с.
1170919
  Шехтман Н.А. Практикум по фразеологии современного английского языка / Н.А. Шехтман. – Л., 1971. – 184с.
1170920
  Демиденко Г.Ф. Практикум по французскому языку / Г.Ф. Демиденко, Л.И. Шевченко. – Киев, 1981. – 31 с.
1170921
  Лосев И.П. Практикум по химии высокополимерных соединений / И.П. Лосев, О.Я. Федотова. – Москва : Госхимиздат, 1959. – 178 с.
1170922
  Лосев И.П. Практикум по химии высокополимерных соединений / И.П. Лосев, О.Я. Федотова. – 2-е изд., допол. и перераб. – Москва : ГХИ, 1962. – 228 с.
1170923
   Практикум по химии и технологии полупроводников.. – М., 1978. – 192с.
1170924
   Практикум по химии и физике полимеров.. – М., 1977. – 256с.
1170925
   Практикум по химии и физике полимеров. : Учебное пособие для студ. вузов, обуч-ся по спец. "Химическая технология высокомолекулярных соединений". – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Химия, 1990. – 304 с. – ISBN 5-7245-0165-1
1170926
   Практикум по химии твердого тела : учебное пособие. – Кемерово, 1982. – 123 с.
1170927
   Практикум по химии твердых веществ : учебное пособие. – Ленинград : Ленинградский университет, 1985. – 225 с.
1170928
   Практикум по химии углеводов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 204 с.
1170929
   Практикум по химии.. – Воронеж, 1990. – 152с.
1170930
   Практикум по химической технологии. – Москва : Московский университет, 1968. – 366 с.
1170931
  Бутт Ю.М. Практикум по химической технологии вяжущих материалов / Ю.М. Бутт, В.В. Тимашев. – М., 1973. – 503с.
1170932
  Михалев В.Н. Практикум по хозяйственному праву / В.Н. Михалев. – Л, 1991. – 64с.
1170933
  Ольшанова К.М. Практикум по хроматографическому анализу / К.М. Ольшанова, М.А. Потапова, Н.М. Морозова. – Москва : Высшая школа, 1970. – 312 с.
1170934
   Практикум по цитогенетике.. – М., 1974. – 172с.
1170935
  Цитленок С.И. Практикум по цитологии и гистологии / С.И. Цитленок, А.А. Козлова. – Томск, 1985. – 78с.
1170936
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений / З.П. Паушева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 288с.
1170937
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений / З.П. Паушева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1980. – 304с.
1170938
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений : Учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений по спец. "Агрономия" / З.П. Паушева; Ред. Е.В. Кирсанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 270с. : іл., табл. – (Учебники и пособ. для студ. высш. учебн. заведений). – ISBN 5-10-000614-5
1170939
   Практикум по черчению.. – М., 1982. – 175с.
1170940
   Практикум по черчению.. – М., 1986. – 205с.
1170941
   Практикум по численным методам в задачах оптимального управления.. – М., 1988. – 80с.
1170942
   Практикум по численным методам прогноза погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 216с.
1170943
   Практикум по численным методам.. – Томск, 1979. – 212с.
1170944
  Воробьева Г.Н. Практикум по численным методам. / Г.Н. Воробьева, А.Н. Данилова. – Москва, 1979. – 184с.
1170945
   Практикум по чтению кинолитературы на английском языке.. – М.
1. – 1978. – 111с.
1170946
  Марголис А.А. Практикум по школьному физическому эксперименту : учеб. пособие / А.А. Марголис. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1968. – 390 с.
1170947
  Приходько А.И. Практикум по эконометрике : регрессионный анализ средствами Excel : учеб. пособие / А.И. Приходько. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 256 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-11214-4
1170948
  Марков А.А. Практикум по экономике / А.А. Марков. – М, 1966. – 326с.
1170949
  Марков А.А. Практикум по экономике / А.А. Марков. – Москва
2. – 1970. – 174 с.
1170950
   Практикум по экономике сельского хозяйства. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1988. – 142с.
1170951
   Практикум по экономике сельского хозяйства.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 272с.
1170952
   Практикум по экономике социалистического сельского хозяйства.. – М., 1972. – 286с.
1170953
   Практикум по экономике социалистической промышленности. / Марков А.А. – 2-е изд., перераб. – Воронеж, 1979. – 207с.
1170954
   Практикум по экономике труда.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 172с.
1170955
   Практикум по экономике, организации и нормированию труда.. – М., 1991. – 190с.
1170956
  Горфинкель И.Ш. Практикум по экономике, организации и планированию сельскохозяйственного производства / И.Ш. Горфинкель, П.П. Трифоненко. – М., 1974. – 272с.
1170957
   Практикум по экономико-математическим методам и моделированию в землеустройстве. – М., 1991. – 254с.
1170958
  Анимица Е.Г. Практикум по экономической географии СССР : для студентов экон. спец. / Е.Г. Анимица ; Свердлов. ин-т нар. хоз-ва. – Свердловск, 1970. – 72 с.
1170959
   Практикум по экономической географии СССР : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по геогр. спец. – Москва : Просвещение, 1983. – 158 с.
1170960
  Деньгин Д.Д. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран / Д.Д. Деньгин. – Горький, 1984. – 85с.
1170961
  Шатных А.В. Практикум по экономической и социальной географии мира (на примере темы <<Латинская Америка>>) : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 53-56 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1170962
   Практикум по экономической статистике : Учебное пособие для высших учебных заведений. – Москва : Статистика, 1977. – 296 с.
1170963
  Балашова Е.Я. Практикум по экономической статистике (с элементами общей теории статистики) : учебно-метод. пособие / Е.Я. Балашова; Г.В. Семенов; Г.Р. Сингатуллина. – Казань, 1986. – 124 с.
1170964
   Практикум по экспериментальной и прикладной психологии : Учеб. пос. – Ленинград : ЛГУ, 1990. – 272с.
1170965
   Практикум по экспериментальной психологии.. – Ярославль
1. – 1974. – 168с.
1170966
   Практикум по экспериментальной психологии.. – Ярославль
2. – 1975. – 155с.
1170967
   Практикум по электродинамике СВЧ. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1. – 1984. – 103 с.
1170968
   Практикум по электродинамике СВЧ. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 2. – 1984. – 101 с.
1170969
  Басиладзе С.Г. Практикум по электронно-вычислительным средствам / ред. С.Г. Басиладзе. – Москва : [б. и.], 1985. – 96 с.
1170970
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике : для 10 класса сред. школы / С.К. Андриевский, А.Л. Бартновский. – Москва : [б. и.], 1958. – 230 с.
1170971
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике : учеб. пособ. для 10 класса сред. школы / С.К. Андриевский, А.Л. Бартновский. – 2-е изд. – Москва : [б. и.], 1959. – 230 с.
1170972
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике / С.К. Андриевский. – 3-е изд. – Москва, 1960. – 192 с.
1170973
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов / В.А. Поляков. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 192 с.
1170974
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учеб. пособие для учащихся 9 и 10 кл. / В.А. Поляков. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1970. – 255 с.
1170975
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов / В.А. Поляков. – 5-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1974. – 254 с.
1170976
  Зворыкин Б.С. Практикум по электротехнике в средней школе. / Б.С. Зворыкин. – М, 1957. – 127с.
1170977
   Практикум по электротехнике и радиотехнике : пособие для студентов педагогических ин-в / Н.В. Александров, Н.Н. Малов, Г.Д. Полянина, А.Я. Яшкин; под ред Н.Н.Малова. – Москва : Гсучпедиздат, 1958. – 165 с.
1170978
   Практикум по электрохимии : Учебное пособие для студ. хим. спец. вузов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 288 с. – ISBN 5-06-001736-2
1170979
  Гороховская В.И. Практикум по электрохимическим методам анализа / В.И. Гороховская, В.М. Гороховский. – Москва : Высшая школа, 1983. – 191 с.
1170980
   Практикум по эмбриологии. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 232 с.
1170981
  Кабак Я.М. Практикум по эндокринологии / Я.М. Кабак. – Москва, 1968. – 276 с.
1170982
  Беликова-Алдакова Практикум по эпидемиологии : [для лечебных и педиатр. фак. мед. ин-тов] / Беликова-Алдакова В.Д., Додонов В.Н. ; под ред. И.И. Елкина. – Москва : Медицина, 1968. – 208 с., [1] л. ил. : ил.
1170983
  Бакулов И.А. Практикум по эпизоотологии с микробиологией : учеб. пособие для учащихся сред. сельскохох. учеб. заведений по спец. "Ветеринария" / И.А. Бакулов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1976. – 208 с. – (Учебники и учеб. пособия для сельскохоз. учеб. заведений)
1170984
   Практикум по этике.. – Тюмень, 1979. – 192с.
1170985
  Веретехин Е.Г. Практикум по юридической психологии. / Е.Г. Веретехин. – Казань, 1991. – 143с.
1170986
  Кабардин О.Ф. Практикум по ядерной физике : учеб.пособие : [для физико-математических факультетов педагогических институтов] / О.Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 1965. – 215 с. – Библиогр. в конце глав
1170987
  А Практикум по ядерной физике / [авт.-сост.: И.А. Антонова, Н.Г. Гончарова, Ф.А. Живописцев, Н.И. Тулинова]. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 135 с. – Библиогр. в конце гла
1170988
   Практикум по ядерной физике : [учеб. пособие для естеств. спец. вузов] / [И.А. Антонова, А.Н. Бояркина, Н.Г. Гончарова и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 190 с.
1170989
   Практикум по ядерной физике : учеб. пособие : [для физ. спец. вузов ] / [ Э.А. Авданина, В.Л. Гурачевский, Г.Ф. Драб и др.] ; под ред. В.Г. Барышевского. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1983. – 141с. – Библиогр. в конце работ
1170990
   Практикум по ядерной физике. – Казань : Издательство Казанского университета, 1985. – 127с.
1170991
   Практикум по ядерной физике : учеб.пособие / И.А. Антонова, А.Н. Бояркина, Н.Г. Гончарова, В.К. Гришин, Ф.А. и др. Живописцев. – 4-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 199 с. – ISBN 5-211-00104-4
1170992
  Зеленяк О.П. Практикум программирования на Turbo Pascal : задачи, алгоритмы и решения / О.П. Зеленяк. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft, 2002. – 320 c. – Библиогр.: с. 308. – ISBN 5-93772-059-8
1170993
   Практикум прокурорских проверок в порядке общего надзора и по делам несовершеннолетних.. – Свердловск, 1979. – 80с.
1170994
  Трифонов Н.П. Практикум работы на ЭВМ / Н.П. Трифонов, Е.Н. Пасхин. – Москва : Наука, 1982. – 288 с.
1170995
   Практикум разговорной речи.. – Л.
2. – 1973. – 70с.
1170996
  Законова А.К. Практикум рекламного повідомлення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.78-81
1170997
   Практикум стилистики разговорной речи.. – Л., 1974. – 80с.
1170998
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – М., 1963. – 240с.
1170999
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – Москва, 1965. – 243 с.
1171000
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – Москва
2. – 1968. – 239 с.
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,