Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1115001
  Гемай С. Правовідновлюючі каральні (штрафні) санкції норм кримінально-процесуального права // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 32-36. – ISSN 1810-3081
1115002
  Чернадчук В. Правовідносини бюджетної відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-91.
1115003
  Рябова К. Правовідносини з використання фонду фінансування будівництва як способу його інвестування: особливості та структура Правовідносини з використання фонду фінансування будівництва як способу його інвестування: особливості та структура // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 235-240. – ISSN 1026-9932
1115004
  Гула О. Правовідносини з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-96. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту правовідносин з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві України. Проаналізовано підходи різних вчених щодо сутності правовідносин з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві ...
1115005
  Хименко О.А. Правовідносини з організації та управління працею : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Хименко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1115006
  Віхров О. Правовідносини з планування господарськоі діяльності державних і комунальних підприємств // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 33-37.
1115007
  Прокопчук Н.Р. Правовідносини з професійної підготовки та перепідготовки кадрів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 206-210.
1115008
  Вахонєва Т.М. Правовідносини з реалізації здібностей людини до продуктивної і творчої праці : монографія / Т.М. Вахонєва. – Харків : У справі, 2017. – 371, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-371 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-35-3
1115009
  Аркатов Я.А. Правовідносини із загальнообов"язкового державного медичного страхування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аркатов Ярослав Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 186-207
1115010
  Живко Леся Михайлівна Правовідносини людського чинника та інформаційних технологій у процесі забезпечення екологічної безпеки держави / Живко Леся Михайлівна, Берлінг Роман Збиславович, Живко Володимир Михайлович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 81-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблеми екологічної безпеки держави, шляхи її забезпечення в процесі впровадження сучасних технологій, автоматизації процесів і роль людського чинника у вирішенні цієї проблематики.
1115011
  Майданик Р.А. Правовідносини медичного обслуговування і надання медичних послуг за законодавством України // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – С. 48-70. – ISSN 2072-084X
1115012
  Нискогуз Н. Правовідносини пенсійного забезпечення за віком: поняття та особливості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 316-321. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1115013
  Бурлай О.Є. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право / Бурлай О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182с. – Бібліогр.: л.168-182
1115014
  Бурлай О.Є. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бурлай О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 5 назв
1115015
  Андріїв В. Правовідносини соціального забезпечення: суб"єкти, зміст, об"єкти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 181-184. – ISSN 1026-9932
1115016
  Токарева В.О. Правовідносини страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату : монографія / В.О. Токарева. – Одеса : Сімекс-прінт, 2012. – 229, [3] с. – Бібліогр.: с. 208-231. – ISBN 978-966-2601-04-6
1115017
  Сітайло Л.Г. Правовідносини та міжнародний цивільний процес // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст.


  Правові відносини, як специфічні вольові суспільні відносини, виникають на основі відповідних норм права. Суб"єкти правовідносин взаємозалежні суб"єктивними правами і юридичними обов"язками. Правовідносини, як об"єднання фактичних суспільних відносин ...
1115018
  Синівська Я.С. Правовідносини у повному товаристві, що опосередковують його діяльність // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 107-110
1115019
  Кожушко С.І. Правовідносини у структурі предмета трудового права // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 224-228. – ISBN 978-966-521-631-5
1115020
  Сонюк О.Б. Правовідносини у сфері адміністративного судочинства як різновид адміністративно-правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 156-159
1115021
  Стеценко С. Правовідносини у сфері медичної діяльності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 287-293. – ISBN 978-966-349-240-7
1115022
  Синкова О.М. Правовідносини у сфері підзвітності: структура та елементи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 107-111.
1115023
  Віхров О. Правовідносини у сфері планування діяльності суб"єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-16.
1115024
  Саприкіна І. Правовідносини шодо захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи в цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 36-39
1115025
  Піддубний О.Ю. Правовідносини щодо використання біологічних технологій у тваринництві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 122-130. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1115026
  Виговський О.І. Правовідносини щодо випуску та розміщення цінних паперів у системі цивільних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 140-144. – ISSN 2219-5521
1115027
  Кравцов І.В. Правовідносини як ключовий елемент соціологічної концепції праворозуміння // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 39-43. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1115028
  Бесчастний В.М. Правовідносини як складник механізму регулювання служби в Органах Внутрішніх Cправ // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 107-112. – ISSN 0201-7245
1115029
  Вільданова І.Ю. Правовідносини як форма реалізації права // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 8-11. – ISBN 978-966-927-257-7
1115030
  Корж Т.І. Правовідносини, що виникають в сфері державного кредитування // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 218-219
1115031
  Гармаш В. Правовідносини, які виникають між споживачами та деякими суб"єктами господарювання / В. Гармаш, А. Овчаренко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 22-26
1115032
  Дідікін А. Правовідносини, які виникають між споживачами та деякими суб"єктами господарювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 57-61
1115033
  Гармаш В.М. Правовідносини, які виникають між споживачами та деякими суб"єктами господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі / В.М. Гармаш, А.С. Овчаренко // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 41-48
1115034
  Скоробагатько А.В. Правовідношення з пенсійного забезпечення наукових (науково педагогічних) кадрів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 283-290. – ISSN 1563-3349
1115035
  Мачин И.Ф. Правовіе взгляді софистов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.89-104. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1115036
  Бошицький Ю.Л. Правовій державі - сучасна європейська освіта! Випуск 2016 року Київського університету права НАН України / Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-6. – ISSN 2219-5521
1115037
  Коваленко В. Правовій державі -надійний законодавчий інструментарій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 423-427. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  В статті розглядаються актуальні питання реформування кримінальної юстиції України. Зазначені ідеї та думки можуть бути покладені в основу законотворчої та правозастосовної діяльності, що буде сприяти забезпеченню захисту прав і свобод громадян, ...
1115038
  Кочубей Ю. Правовірний українець Мухаммад Асад // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 52-53. – (Історичні науки)


  Німецький журналіст, видатний ісламський письменник, мислитель, дипломат, представник Пакистану в ООН на поч. 1950-х рр., перекладач Корану англійською мовою. Син єврейського адвоката, після прийняття ісламу взяв ім"я Мухаммед Асад.
1115039
   Правовісник. – Київ
№ 1. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1115040
   Правовісник. – Київ
№ 2. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1115041
   Правовісник. – Київ
№ 3. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1115042
   Правовісник. – Київ
№ 4. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1115043
  Сіньова Л.М. Правовове [тобто правове] регулювання соціального захисту остарбайтерів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сіньова Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 205 л. – Бібліогр.: л. 190-205
1115044
  Зонне О.Я. Правовове регулирование труда в буржуазной Латвии и его эксплуататорская сущность (1920-1940 гг.) / О.Я. Зонне. – Рига, 1969. – 60с.
1115045
  Сіньова Л.М. Правовове регулювання соціального захисту остарбайтерів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сіньова Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1115046
  Рєзнік О.М. Правовове регулювання сурогатного материнства в Україні та Сполучених Штатах Америки / О.М. Рєзнік, А.Е. Іщукова // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 18 (31). – С. 34-38. – ISSN 2519-2353
1115047
  Еренов А.Е. Правовое абеспечение рационального природопользования / А.Е. Еренов. – Алма-Ата, 1985. – 150с.
1115048
  Павлов А.С. Правовое воспитание / А.С. Павлов. – Москва, 1972. – 270с.
1115049
  Кондрашков Н.Н. Правовое воспитание / Н.Н. Кондрашков. – М, 1977. – 47с.
1115050
  Амиралиев М.И. Правовое воспитание : стиль, практика, методы / М.И. Амиралиевич. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1986. – 164, [2] с.
1115051
  Татаринцева Е.В. Правовое воспитание / Е.В. Татаринцева. – М., 1990. – 174с.
1115052
   Правовое воспитание в вузе. – Свердловск, 1979. – 102с.
1115053
   Правовое воспитание в работе библиотек: метод. рекоменд.. – М., 1984. – 39с.
1115054
  Давыдов Г.П. Правовое воспитание в системы работы школы / Г.П. Давыдов. – М., 1976. – 48с.
1115055
  Колосов Сергей Сергеевич Правовое воспитание в трудовом коллективе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Колосов Сергей Сергеевич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1115056
  Силаев В.П. Правовое воспитание в трудовом коллективе / В.П. Силаев. – М., 1979. – 78с.
1115057
  Сухарев А.Я. Правовое воспитание в условиях развитого социалистического общества / А.Я. Сухарев. – Москва, 1977. – 48с.
1115058
  Балин Л.Е. Правовое воспитание и предупреждение правонарушений органами внутренних дел / Л.Е. Балин ; М-во внутр. дел СССР. – Ташкент : Ташк. высш. школа МВД СССР, 1977. – 79 с.
1115059
   Правовое воспитание и социальная активность населения.. – Киев, 1979. – 327с.
1115060
   Правовое воспитание молдежи. – К., 1985. – 319с.
1115061
  Долгова А.И. Правовое воспитание молодежи / А.И. Долгова. – М, 1979. – 47с.
1115062
  Котюк В.А. Правовое воспитание молодежи и идеологическая борьба / В.А. Котюк. – К, 1986. – 47с.
1115063
   Правовое воспитание молодежи и юношества: метод. и библиогр. мат.. – Минск, 1983. – 43с.
1115064
  Долгова А.И. Правовое воспитание несовершеннолетних / А.И. Долгова. – Москва, 1977. – 95 с.
1115065
  Мазняк К.В. Правовое воспитание осудженных к лишению свободы / К.В. Мазняк. – Л, 1974. – 40с.
1115066
  Давыденко М.Л. Правовое воспитание предпринимателей как средство предупреждения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.83-86. – ISSN 1727-1584
1115067
  Котюк В.А. Правовое воспитание рабочей молодежи в социалистическом трудовом производственном коллективе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Котюк В.А.; КГУ. – К., 1981. – 26л.
1115068
  Мигущенко О.Н. Правовое воспитание сельского населення в 1928-1934 годы на материалах ЦЧО // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 16. – С. 25-28. – ISSN 1812-3805
1115069
  Бушуев Г.И. Правовое воспитание советских воинов / Г.И. Бушуев. – М, 1976. – 136с.
1115070
  Тарас А.Е. Правовое воспитание старшеклассников. / А.Е. Тарас. – Минск, 1988. – 70с.
1115071
  Бабкин В.Д. Правовое воспитание студентов / В.Д. Бабкин ; отв. ред. В.И. Даниленко. – Киев : Вища школа :Изд-во при Киевском ун-те, 1983. – 53 с. – Библиогр.: с. 50-52 (45 назв.)
1115072
   Правовое воспитание трудящихся : Вопросы теории и практики. – Фрунзе : Илим, 1978. – 194 с.
1115073
  Ткачева Н.А. Правовое воспитание учащихся профтехучилищ во внеурочное время / Н.А. Ткачева, В.В. Оксамытный. – Киев, 1985. – 89с.
1115074
   Правовое воспитание учащихся: из опыта работы.. – Москва : Просвещение, 1979. – 159 с.
1115075
  Рудаева Иетта Марковна Правовое воспитание школьников. : Краткий указ. лит. в пом. учителю / Рудаева Иетта Марковна. – Москва : Педагогика, 1977. – 16с.
1115076
  Маковский В.П. Правовое время в вещном праве // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во юстиції України, Головне територіальне управ. юстиції у Херсон. обл. ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України ; Асоц. нотаріусів Херсон. обл. ; редкол.: Предместніков О.Г., Магновський І.Й., Беніцький А.С. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 4 (4). – С. 69-76. – ISSN 2414-4207
1115077
  Алексеев С.С. Правовое государство-судьба социализма / С.С. Алексеев. – Москва, 1988. – 174 с.
1115078
   Правовое государство : Проблемы правотворчества. – Тарту : Тартуский университет, 1989. – 253 с.
1115079
  Лейтхольд Руди Правовое государство в Джунглях. Плавучая юстиция / Лейтхольд Руди, Шульце Франц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 138-145 : фото. – ISSN 1029-5828
1115080
  Чиркин В.Е. Правовое государство и верховенство права: варианты терминологии // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 469-476. – ISSN 0869-2491
1115081
  Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика / С.А. Котляревский. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1909. – 432 с.
1115082
   Правовое государство и демократия : Межвузовский сборник научных статей. – Барнаул : Издательство Алтайского государственного университета, 1992. – 100 с.
1115083
  Гавриленко Д.А. Правовое государство и дисциплина / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1991. – 148с.
1115084
  Палиенко Н.И. Правовое государство и конституционализм / упорядник О. Малишев // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 128-152. – ISBN 978-966-7067-07-6
1115085
   Правовое государство и народное голосование. – С.-Пб. – 352 с.
1115086
   Правовое государство и народное голосование. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголевыа, 1906. – [1], III, 355 с. – (К реформе государственного строя России ; Вып. 2)


  Содержание: О правовом государстве / В. Гессен; Идея земского собора в русском прошлом и настоящем / В. Мякотин; Всеобщее избирательное право и применение его в России / В. Водовозов; О всеобщем избирательном праве и его применении в России / И. ...
1115087
  Минниахметов Р.Г. Правовое государство и права человека / Р.Г. Минниахметов, М.М. Щекина // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 27-37. – ISSN 1812-8696
1115088
  Стовба А.В. Правовое государство и правовая ситуация: от нормативного идеала к жизненному миру // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.95-101
1115089
   Правовое государство и развитие законодательства Таджикской ССР : Сборник научных трудов. – Душанбе : Тадж. гос. ун-т, 1991. – 106 с.
1115090
  Горская Н.И. Правовое государство и цели судебной реформы 1864 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 0042-8779
1115091
  Любашиц В.Я. Правовое государство как институт гражданского общества / В.Я. Любашиц, Н.Ю. Попова // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.9-17
1115092
   Правовое государство: проблемы построения и развития : Методические указания для студентов юридических факультетов. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 1992. – 78 с.
1115093
  Исаев И.А. Правовое действие и нравственность: И.Фихте // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 3-8. – ISSN 1812-3805
1115094
  Байков А.Л. Правовое значение оговорки "Rebus sic stantibus" в междувластных отношениях / А.Л. Байков. – Москва : Типо-лит. В.Ф. Рихтер, 1916. – [6], 91 с.


  На тит. стр. дарственная надпись. Глубокоуважаемому Алек... Михайловичу Гу...ву от автора
1115095
  Иванова Т.Г. Правовое значение резервирования земель и земельных участков // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 65-72. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1115096
  Жумагулова А.Б. Правовое и институциональное обеспечение качества высшего образования : монография / Алина Жумагулова. – Алматы : [б. и.], 2019. – 195, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-601-337-240-2
1115097
  Туманова А.С. Правовое и конституционное начала государственности в трактовке российского государствоведа В.М. Гессена / А.С. Туманова, А.С. Окатова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 18. – С. 44-47. – ISSN 1812-3805
1115098
  Бердицкий А.В. Правовое и нравственное создание как регулятор социального поведения в развитом социалистическом обществе (Социально-философский аспект) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Бердицкий А. В.; В надзаг.: КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1982. – 181л. – Бібліогр.:л.168-181
1115099
  Бедрицкий Анатолий Васильевич Правовое и нравственное сознание как регулятор социального поведения в развитом социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Бедрицкий Анатолий Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
1115100
   Правовое и организационно-экономическое регулирование хозяйственной деятельности. – Киев : Кондор, 2002. – 317с. – ISBN 966-7982-02-5
1115101
  Нестерова О.В. Правовое и организационное совершенствование механизмов сохранения плодородия почв и земель Российской Федерации (на примере Дальнего Востока) / О.В. Нестерова, В.А. Семаль, В.Г. Трегубова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 765-772 : табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0032-180Х
1115102
  Нажимов В.П. Правовое и процессуально-правовое положение судей при рассмотрении уголовных дел в народном суде : Автореф... Канд.юрид.наук: / Нажимов В.П.; Ленингр.ордена Ленана гос.ун-т. – Ленинград, 1958. – 25л.
1115103
   Правовое и экономическое обеспечение рационального использования земель в социалистических странах. – Алма-Ата, 1984. – 304с.
1115104
  Тарасов О.В. Правовое лицо как персонативная правовая форма: теоретико-методологический и международно-правовой аспектьі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 175-182. – ISSN 0201-7245
1115105
  Коробка В.Н. Правовое мировоззрение: анализ литературы по проблеме // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (53). – С. 3-8
1115106
  Бугай Д.В. Правовое мышление в архаической Греции. Dike у ранних элегиков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 79-88. – ISSN 0042-8744
1115107
  Бугай Д.В. Правовое мышление в архаической Греции: Dike у Гомера и Гесиода // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С.106-116. – ISSN 0042-8744
1115108
  Ольшанецкий А.Г. Правовое обеспечение автоматизированных систем управления / А.Г. Ольшанецкий. – Рига, 1975. – 56с.
1115109
  Барабанов В.П. Правовое обеспечение автоматизированных систем управления строительством / В.П. Барабанов. – Москва : Стройиздат, 1987. – 98, [3]с. – Библиогр.: с. 100 (19 назв.)
1115110
  Ключинская Л.А. Правовое обеспечение бригадной организации и стимулирования труда в производственных объединениях (предприятиях) промышленности. / Л.А. Ключинская. – Рига, 1988. – 27с.
1115111
  Янчук В.В. Правовое обеспечение внедрения интенсивных технологий в растениеводстве / В.В. Янчук. – Киев, 1990. – 151с.
1115112
  Терещенко С.В. Правовое обеспечение государственно-частного партнерства и проблемы его популяризации // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 2 (30). – С. 111-115. – ISSN 1681-6277
1115113
   Правовое обеспечение договорной и трудовой дисциплины. – Вильнюс, 1984. – 223с.
1115114
  Папцов А. Правовое обеспечение землепользования в сельском хозяйстве развитых стран // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 9. – С. 81-87. – ISSN 0235-2443
1115115
  Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности / Н.А. Шайкенов. – Свердловск, 1990. – 199с.
1115116
  Янчук Анатолий Дмитриевич Правовое обеспечение интересов потребителя при поставках продукции : Дис... канд. юр.наук: 12.00.04 / Янчук Анатолий Дмитриевич; Ин-т экономики промышлен. – Донецк, 1981. – 207л. – Бібліогр.:л.181-204
1115117
  Янчук Анатолий Дмитриевич Правовое обеспечение интересов потребителя при поставках продукции : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Янчук Анатолий Дмитриевич; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1115118
   Правовое обеспечение информационной безопасности : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / С.Я. Казанцев, О.Э. Згадзай, Р.М. Оболенсий, Е.Б. Белов, С.В. Полникова; Казанцев С.Я., Згадзай О.Э., Оболенсий Р.М., Белов Е.Б., Полникова С.В.; Под ред. С.Я. Казанцева. – Москва : Academia, 2005. – 240с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1209-1
1115119
  Белых Владимир Сергеевич Правовое обеспечение качества поставляемых машин т оборудования : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Белых Владимир Сергеевич; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1980. – 19л.
1115120
  Мауленов Касым Сырбаевич Правовое обеспечение качества строительства (гражданско-правовый аспект) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Мауленов Касым Сырбаевич; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1983. – 14л.
1115121
  Раянов Ф.М. Правовое обеспечение коллектисного подряда на селе / Ф.М. Раянов. – М., 1988. – 47с.
1115122
  Бобылев А.И. Правовое обеспечение материальной заинтересованности колхозов и колхозников в развитии будушего общественного производства : Автореф... канд. юр.наук: / Бобылев А. И.; МВиССО, СРФСР, Сверлд. юридич. ин-т. – Свердловск, 1971. – 27л.
1115123
  Минц Б.И. Правовое обеспечение научно-технических разработок. / Б.И. Минц. – Свердловск, 1989. – 123с.
1115124
  Силков С.В. Правовое обеспечение оборота информационных ресурсов в республике Беларусь // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С.39-42.
1115125
  Силков Сергей Васильевич Правовое обеспечение оборота информационных ресурсов в Республике Беларусь // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-42


  У статті аналізуються основні вимоги національного законодавства щодо забезпечення обороту інформаційних ресурсів, показано необхідність розробки "Правил забезпечення збереження і роботи з інформаційними ресурсами і електронними документами в ...
1115126
   Правовое обеспечение организации и деятельности кооперативов в сферах производства и услуг : [сб. статей]. – Москва : ИГПАН, 1989. – 127, [1] с.
1115127
  Копытов Ю.А. Правовое обеспечение организации и деятельности систем управления. : Конспект лекций / Ю.А. Копытов. – Свердловск, 1977. – 48 с.
1115128
  Кубанков Е.С. Правовое обеспечение перестройки / Е.С. Кубанков. – М, 1989. – 43с.
1115129
  Кучер О.С. Правовое обеспечение планирования в Китайской Народной республике : науч. доклад / О.С. Кучер ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк : Юго-Восток, 2013. – 34, [1] с. – Бібліогр.: с. 32-34. – ISBN 978-966-374-734-7
1115130
  Рясенцев В.А. Правовое обеспечение повышения качества прмышленной продукции / В.А. Рясенцев. – М, 1987. – 40с.
1115131
  Артемова В.Н. Правовое обеспечение повышения производительности труда и качества продукции / Артемова В.Н. – Минск : Беларусь, 1988. – 111, [2] с.
1115132
  Ярышев С.Н. Правовое обеспечение приграничного экономического сотрудничества в контексте Единого экономического пространства // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 55-64. – ISSN 1560-2893
1115133
  Станкевич Н.Г. Правовое обеспечение Продовольственной программы / Н.Г. Станкевич. – Минск, 1986. – 125с.
1115134
   Правовое обеспечение Продовольственной программы СССР: вопр. орг. с.-х. пр-ва и труда.. – Саратов, 1989. – 158с.
1115135
   Правовое обеспечение Продовольственной программы СССР: сб. науч. тр.. – М., 1985. – 158с.
1115136
  Петрова Г.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере сервиса : Учеб. для студ. образовательных учреждений среднего проф. образования / Г.В. Петрова. – Москва : Academia, 2004. – 320с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1926-6
1115137
  Семчик В.І. Правовое обеспечение развития аграрного сектора Украины в контексте Еврпейского выбора // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 342-349. – ISBN 978-617-7021-00-0
1115138
  Семчик В.И. Правовое обеспечение развития кооперации. / В.И. Семчик, П.Ф. Кулинич. – К., 1988. – 70с.
1115139
   Правовое обеспечение рационального использования земли в СССР. – Москва, 1969. – 216с.
1115140
  Кулинич Павел Федотович Правовое обеспечение рационального использования мелиолированных земель (на матер. УССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кулинич Павел Федотович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1115141
  Кулинич П.Ф. Правовое обеспечение рационального использования мелиорированных земель. (На материалах УССР) : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Кулинич П. Ф.; АН УССР, Ин-т гос-ва и прав. – К., 1984. – 241л. – Бібліогр.:л.206-241
1115142
  Андрейцев В.И. Правовое обеспечение рационального природопользования предприятий и объединений АПК / В.И. Андрейцев. – Киев : Урожай, 1989. – 197с. – ISBN 5-337-00368-2


  В книге изложены особености государственно-правового механизма по обеспечению рационального природопользования предприятий и объединений АПК, освещены их задачи функции, права и обязанности в деле охраны природы и использовании земельных, водных, ...
1115143
  Бобкова А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности / А.Г. Бобкова; Мин-во науки и образования Украины.НАНУ.Донецкий гос.ун-т.Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк : Юго-Восток, 2000. – 308с. – ISBN 966-7277-59-3
1115144
  Бобкова Антонина Григорьевна Правовое обеспечение рекреационной деятельности : Дис...докт.юридич.наук:12.00.06;12.00.04 / Бобкова Антонина Григорьевна; Донецький нац.ун-тет.ИЭПИ НАН Украины. – К, 2001. – 466л. + Додатки:л.460-466. – Бібліогр.:л.407-459
1115145
  Юрчук В.С. Правовое обеспечение свободы и равенства прав граждан в Российской Федерации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 40-45. – ISSN 1812-8696
1115146
  Савичев Г.П. Правовое обеспечение сохранности грузов при перевозках: : Практическое пособие / Г.П. Савичев, В.В. Витрянский. – Москва, 1989. – 222 с.
1115147
  Дмитренко И.А. Правовое обеспечение социально-экономического развития колхозов / И.А. Дмитренко. – К., 1991. – 243с.
1115148
  Мкртумян Сережа Иванович Правовое обеспечение таможенного сотрудничества стран-членов СЭВ : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мкртумян Сережа Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 207л. – Бібліогр.:л.1-11
1115149
  Мкртумян С.И. Правовое обеспечение таможенного сотрудничества стран - членов СЭВ : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Мкртумян С.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
1115150
  Разумова Светлана Алексеевна Правовое обеспечение управления качеством продукции в производственном объединении : Дис... канд. юр.наук: / Разумова Светлана Алексеевна; Ин-т экономики. – Донецк, 1984. – 181л.
1115151
  Разумова С.А. Правовое обеспечение управления качеством продукции в производственном объединении. : Автореф... Канд.филол.наук: 12.00.04 / Разумова С.А.; МВ и ССО УССР.Киев.гос.ун-т . – К, 1984. – 23л.
1115152
  Адиханов Ф.Х. Правовое обеспечение устойчивости землепользования сельскохозяйственных предприятий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Адиханов Фатхулла Хуснуллинович ; МВ и ССО РСФСР, Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 24 с.
1115153
  Замойский И.Е. Правовое обеспечение хозрасчета / И.Е. Замойский. – К., 1989. – 48с.
1115154
  Константинова В.С. Правовое обеспечение хозяйственных обязательств / В.С. Константинова. – Саратов, 1987. – 117с.
1115155
  Андреицев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов / В.И. Андреицев. – Київ, 1990. – 167с.
1115156
  Андрейцев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов / В.И. Андрейцев. – Київ : Будівельник, 1990. – 168 с. – ISBN 5-7705-0231-2
1115157
  Юков М.К. Правовое обеспечение экономической политики КПСС / М.К. Юков, С.В. Запольский. – М., 1987. – 48с.
1115158
  Берман Г.Дж. Правовое обоснование // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.56-70. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1115159
  Федосюк О. Правовое образование в русле Болонского процесса: литовский опыт // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 60-63
1115160
  Остроумов Г.С. Правовое осознание действительности / Г.С. Остроумов. – Москва : Наука, 1969. – 176 с.
1115161
  Самойлович П.Д. Правовое оформление морских перевозок грузов. / П.Д. Самойлович. – М, 1954. – 260с.
1115162
  Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология / В.Н. Кудрявцев. – Москва : Наука, 1982. – 287 с.
1115163
  Земенге Ж. Правовое поле библиотечного образования Камеруна: проблемы и перспективы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (141). – С. 25-27. – ISSN 1727-4893
1115164
  Борисова Е. Правовое поле отрасли: где его границы? // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 20 - 23. – ISSN 0869-4915
1115165
  Решетников О.М. Правовое поле политической партии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 4 (60). – С. 69-70. – ISSN 1680-2721
1115166
  Песоцкий В. Правовое поле факторинга // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 65-69.
1115167
  Ковалев Н.Г. Правовое полжение мастера на государсвтенном промышленном предприятии. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Ковалев Н.Г.; Саратов. юридич. ин-тут им. Д.И.Курского. – Саратов, 1969. – 15л.
1115168
   Правовое полжение межхозяйственных предприятий. – Алма-Ата, 1987. – 141с.
1115169
  Стрельцов Л.М. Правовое полложение Советской Социалистической Союзной республики. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Стрельцов Л.М.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Х, 1973. – 36л.
1115170
  Бандурка А.М. Правовое положение oсужденных к лишению свободы : [Документы и комментарии]: [Пособие] / А.М. Бандурка, В.П. Севостьянов; МВС України; Ун-т внутрішніх справ. – Харків : Основа, 1997. – 242с. – ISBN 5-7768-0519-8
1115171
   Правовое положение аграрно-промышленных предприятий и объединений / И.И. Бодюл, М.И. Козырь, П.С. Никитюк, Я.З. Башканский, З.С. [и др.] Беляева; [Бодюл И.И. и др. ; под ред. : М.И. Козыря, В.Н. Яковлева, В.А. Кикотя ; АН СССР, Ин-т государства и права ; АН Молдавской ССР, Отд. филос. и права и др.]. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1974. – 743, [1] с.
1115172
   Правовое положение аграрно-промышленных предприятий и объединений в СССР.. – Кишинев, 1974. – 242с.
1115173
  Дашевская Л.М. Правовое положение агропромышленных предприятий и объединений / Л.М. Дашевская. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 176 с.
1115174
  Дашевская Л.М. Правовое положение агропромышленных предприятий и объединений. / Л.М. Дашевская. – М., 1984. – 176с.
1115175
  Анцелевич Г. Правовое положение Антарктиды и режим ее использования в порядке de lege ferenda // Український щорічник міжнародного права : науковий альманах / Українська асоц. міжнар. права ; Президенська Рада ; редкол.: В.Н. Денисов, М.В. Буроменський, В.І. Кисіль [та ін.]. – Київ, 2010. – 2008. – С. 76-90. – ISBN 978-966-8935-09-1
1115176
  Кепбанов Е.А. Правовое положение Госплана союзной республики / Е.А. Кепбанов. – Ашхабад, 1986. – 170с.
1115177
  Сосна С.А. Правовое положение государственного предприятияв развивающихся странах / С.А. Сосна. – Москва, 1976. – 216с.
1115178
  Брославский Л.И. Правовое положение государственного розничного торогового предприятия : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Брославский Л.И.; Всесоюз. заоч. юрид. ин-т. – М., 1969. – 16л.
1115179
  Веюшенко В.Т. Правовое положение государственного строительного предприятия в современный период : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Веюшенко В.Т.; Ин-т гос. и права. – М, 1970. – 22л.
1115180
  Ведюшенко В.Т. Правовое положение государственного строительного предприятия в современный период : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Ведюшенко В.Т.; Ин-т гос. и права. – М, 1970. – 22л.
1115181
  Сидорчук В.К. Правовое положение государственных комитетов союзных республик / В.К. Сидорчук. – Минск, 1991. – 124с.
1115182
  Лаптев В.В. Правовое положение государственных промышленных предприятий в СССР / В.В. Лаптев. – М, 1963. – 288с.
1115183
  Джомарджидзе Л.С. Правовое положение государственных строительных организаций в СССР. / Л.С. Джомарджидзе. – Тбилиси, 1968. – 278с.
1115184
  Новоселов В.И. Правовое положение граждан в отраслях государственного управления / В.И. Новоселов ; [ред. М.П. Ларина ; техн. ред. Л.В. Агальцова] ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Саратов. юрид. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1977. – 164, [3] с. – Библиогр. в подстроч. прим.
1115185
  Новоселов В.И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении. / В.И. Новоселов. – Саратов, 1976. – 217с.
1115186
  Карлов А.А. Правовое положение депутатов местных Советов / А.А. Карлов. – К, 1982. – 56с.
1115187
  Поляков Б. Правовое положение должника в процедуре банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.22-27
1115188
  Святецкая Т.К. Правовое положение должностных лиц колхоза : Автореф... канд. юр.наук: / Святецкая Т. К.; ЛГУ, Юр. фак. – Л., 1968. – 18л.
1115189
  Гончаров В. Правовое положение еврейского меньшинства в Украине (конец XIX - начало XX века) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 19-23
1115190
  Васикова М.С. Правовое положение женщин Советского Узбекистана / М.С. Васикова. – Ташкент, 1981. – 146с.
1115191
  Стрельцов Л.М. Правовое положение и повышение роли союзных республик в руководстве социально-культурным строительством / Л.М. Стрельцов. – Одеса, 1966. – 58с.
1115192
  Поздняков В. Правовое положение иностранных капиталистических компаний в Китайской Народной Республике : Автореф... канд. юридич.наук: / Поздняков В.; Институт Внешней торговли МВТ СССР. – Москва, 1951. – 16 л.
1115193
  Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль Правовое положение иностранцев в арабских странах : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1115194
  Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль Правовое положение иностранцев в Арабских странах : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 208л. – Бібліогр.:л.189-208
1115195
  Смирнова Е.С. Правовое положение иностранцев в Древнем Мире (некоторые страницы истории) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2 (47). – С. 14-17. – ISSN 1812-3910
1115196
  Автономов А. Правовое положение иностранцев в Исландии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 34-41. – ISSN 1812-7126
1115197
  Васильева Т. Правовое положение иностранцев в Итальянской Республики // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 14-26. – ISSN 1812-7126
1115198
  Татьяна Васильева Правовое положение иностранцев в Нидерландах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 5-16. – ISSN 1812-7126
1115199
  Богуславский М.М. Правовое положение иностранцев в СССР / М.М. Богуславский, А.А. Рубанов. – М., 1959. – 119с.
1115200
  Богуславский М.М. Правовое положение иностранцев в СССР / М.М. Богуславский, А.А. Рубанов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1962. – 143с.
1115201
  Галенская Л.Н. Правовое положение иностранцев в СССР / Л.Н. Галенская. – Москва : Международные отношения, 1982. – 159 с.
1115202
  Васильева Т. Правовое положение иностранцев: стандарты и ориентиры Совета Европы // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 84-97. – ISSN 1812-7126
1115203
  Залесская О.В. Правовое положение китайских мигрантов на Дальнем Востоке России. 1920-1930-е годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 211-219. – ISSN 0130-3864
1115204
  Сторожев Н.В. Правовое положение колхоза на современном этапе. / Н.В. Сторожев. – Минск, 1975. – 245с.
1115205
  Девдариани Г.Г. Правовое положение колхозного двора : Автореф... канд. юрид.наук: 12.714 / Девдариани Г.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1115206
  Павлов И.В. Правовое положение колхозной собственности / И.В. Павлов. – М., 1958. – 40с.
1115207
  Волков А.И. Правовое положение колхозных фондов : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Волков А.И. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юридический факультет. – Москва, 1953. – 13 с.
1115208
  Волков А.И. Правовое положение колхозных фондов / А.И. Волков. – Москва, 1955. – 64с.
1115209
  Архипов И.Н. Правовое положение колхозных фондов. : Автореф... наук: 12.00.06 / Архипов И.Н.; Мин. юстиц. СССР. Всес. науч-исслед. инст. сов. закон. – М., 1973. – 19л.
1115210
   Правовое положение колхозов в СССР.. – Москва, 1961. – 379с.
1115211
  Чалый П.Ф. Правовое положение комиссий при исполкомах местных Советов народных депутатов / П.Ф. Чалый. – Киев, 1979. – 136с.
1115212
  Нурзад И.Л. Правовое положение коммерческих банков на рынке ценных бумаг Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.101-110
1115213
  Траат А. Правовое положение крестьянства Лифляндии в период разложения феодализма. : Автореф... канд. юрид.наук: / Траат А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 28л.
1115214
  Вансевичус С. Правовое положение литовских крестьян во второй половине 19 века. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Вансевичус С.; М-во высш.образования Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 24л.
1115215
  Андреев В.С. Правовое положение лиц, совмещающих обучение с производительным трудом / Андреев В.С., Орловский Ю.П. ; Акад. наук СССР ; Ин-т государства и права. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1961. – 230 с.
1115216
  Павлов И.В. Правовое положение личного подсобного хозяйства колхозников / И.В. Павлов. – Москва, 1966. – 47с.
1115217
  Мельников А.А. Правовое положение личности в советском гражданском процессе / А.А. Мельников. – Москва, 1969. – 248с.
1115218
  Озеров В.П. Правовое положение личности в СССР / В.П. Озеров. – М., 1958. – 31с.
1115219
   Правовое положение личности: сб. ст.. – Москва, 1987. – 270с.
1115220
  Рускол А.А. Правовое положение машинно-тракторной станции и характер ее договорных отношений с колхозами. / А.А. Рускол, Н.Г. Салищева. – Москва, 1956. – 152с.
1115221
  Богдан В.В. Правовое положение межхозяйственного предприятия в сельком хозяйстве : Автореф... канд. юр.наук: 21.00.03 / Богдан В. В.; МВиССО УССР, Харьк. юр. ин-т. – Х., 1980. – 15л.
1115222
  Казачкин В.Г. Правовое положение механизаторов колхозов. / В.Г. Казачкин. – М., 1959. – 36с.
1115223
  Бишер И.О. Правовое положение министерств союзной республики. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Бишер И.О.; АН СССР. – М, 1973. – 16л.
1115224
   Правовое положение министерств СССР.. – Москва, 1971. – 296с.
1115225
  Юхо И.А. Правовое положение населения Белоруссии в XVI в. / И.А. Юхо. – Минск, 1978. – 143с.
1115226
  Сизов Е.В. Правовое положение научно-производственных объединений. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сизов Е.В.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1980. – 18л.
1115227
  Бурштейн И.М. Правовое положение научных работников / И.М. Бурштейн, Л.Б. Гейфман. – К., 1950. – 411с.
1115228
  Широкова Е.М. Правовое положение национальных округов РСФСР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Широкова Е.М.; Высшая школа МВД СССР. – М., 1971. – 15л.
1115229
  Иванов Г.В. Правовое положение неделимого фонда в колхозе. / Г.В. Иванов. – М., 1956. – 20с.
1115230
  Петров В.В. Правовое положение неделимого фонда колхоза / В.В. Петров. – Казань, 1961. – 44с.
1115231
  Войнилова И.Г. Правовое положение незаконнорожденных лиц в период систематизации права в России 1649-1833 гг. // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2014. – Вып. 2 (24). – С. 10-17. – (Юридические науки ; вып. 2 (24)). – ISSN 1995-4190
1115232
  Горбунов Н.Н. Правовое положение объединений в промышленности / Н.Н. Горбунов. – М, 1980. – 48с.
1115233
  Паршукова К.Ю. Правовое положение организаций, занимающихся международным усыновлением // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 151-156. – ISSN 1684-2626
1115234
  Кругликов А.П. Правовое положение органов и лиц, производящих дознание, в советском уголовном процессе / А.П. Кругликов. – Волгоград, 1986. – 43с.
1115235
  Рахимбеков Р.Р. Правовое положение органов управления колхоза по новому примерному уставу (по материалам Узбекской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Рахимбеков Р.Р.; АН Каз.ССР. Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1115236
  Беляев А.А. Правовое положение осуждённых к лишению свободы / А.А. Беляев. – Горький, 1976. – 119с.
1115237
  Корниенко Н.И. Правовое положение отделов и управлений исполнительных комитетов местных советов Украинской ССР : Автореф... канд. юридич.наук: 12.711 / Корниенко Н.И.; АН УССР. Объединен. совет ин-та философии и ин-та государства и права. – К., 1971. – 28л.
1115238
  Городецкий Б.Н. Правовое положение писателей и композиторов по законодательству Союза ССР и РСФСР / Б.Н. Городецкий. – М., 1946. – 168с.
1115239
  Мацько Михаил Антонович Правовое положение подсобных предприятий и промыслов в колхозах (по материалам Украинской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Мацько Михаил Антонович; М-во юстиции СССР. Всесоюз. науч.-иссл. советского законодательства. – М., 1979. – 20л.
1115240
  Боголепов Р.Д. Правовое положение подсобных продпредприятий и промыслов в сельском хозяйствек / Р.Д. Боголепов. – Москва, 1970. – 80с.
1115241
  Мозолин В.П. Правовое положение предпринимательских корпораций и основные тенденци развития законодательства о корпорациях в США. : Автореф... доктор юрид.наук: / Мозолин В.П.; МГУ. Юридич. ф-тет. Каф. гражд. права. – М., 1967. – 24л.
1115242
   Правовое положение предприятий в условиях перестройки: науч.-аналит. обзор.. – М., 1989. – 26с.
1115243
  Лопатина Н.Ф. Правовое положение предприятий связи / Н.Ф. Лопатина. – М, 1978. – 87с.
1115244
  Бухаловский О.Н. Правовое положение предприятия по трудовому законодательству / О.Н. Бухаловский. – Воронеж, 1974. – 160с.
1115245
  Лаптев В.В. Правовое положение производственных и промышленных объединений / В.В. Лаптев. – М, 1978. – 247с.
1115246
  Маслов В.Ф. Правовое положение производственных объединений в сельском хозяйстве. / В.Ф. Маслов. – Киев, 1979. – 183с.
1115247
  Борисова Валентина Ивановна Правовое положение производственных объединений в СССР (в промышленности) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Борисова Валентина Ивановна; МВ и ССО УССР. Харьк. юр. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1980. – 16л.
1115248
  Лаптев В.В. Правовое положение промышленных объединений / В.В. Лаптев. – М, 1978. – 63с.
1115249
  Пронская Г.В. Правовое положение промышленных объединений в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 711.712 / Пронская Г.В.; АН УССР. Объед. совет Ин-та философии и Ин-та гос. и права. – К,, 1969. – 28л.
1115250
  Шохин А.А. Правовое положение промышленных объединений в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Шохин А.А.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1970. – 18л.
1115251
   Правовое положение профессиональных союзов СССР. – Л., 1962. – 146с.
1115252
  Джебатыров М. Правовое положение районных Советов депутатов трудящихся на современном этапе (На матер. КазССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Джебатыров М.; Казах.ГУ, Юр. фак. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
1115253
  Куфакова Н.А. Правовое положение распорядительей кредитов. / Н.А. Куфакова, М.Л. Коган. – Москва, 1960. – 52с.
1115254
  Барабанова С.В. Правовое положение ректора вуза: сравнительный анализ законодательства России и Австрии // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 3 (72). – С. 4-6. – ISSN 1812-3910
1115255
  Подгорный В.И. Правовое положение религиозных объединений в условиях усиления государственного контроля за соблюдением советского законодательства о культах в 50-60-е годы (по материалам Белгородской области) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 28-31. – ISSN 1812-3805
1115256
  Якунин В.Н. Правовое положение Русской православной церкви в годы ВОВ 1941-1945гг. // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.17-20
1115257
  Губарев А.И. Правовое положение рядового и начакльствующего состава ораганов внутренних дел / А.И. Губарев. – Л, 1974. – 60с.
1115258
  Покровский Ф Г. Правовое положение садоводческих товариществ рабочих и служащих / Ф Г. Покровский. – М., 1959. – 77с.
1115259
  Сунцов В.В. Правовое положение садоводческого товарищества. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сунцов В.В.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 26л.
1115260
  Джекбатыров М. Правовое положение сельских и районных Советов депутатов трудящихся на современном этапе (на метер. Каз.ССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Джекбатыров М.; Казах.ГУ, Юр.фак. – Алма-Ата, 1963. – 20л.
1115261
  Куфакова Н.А. Правовое положение служащих государственного управления буржуазных стран (Учеб. пособие) / Н.А. Куфакова. – Москва, 1967. – 98с.
1115262
  Юмашев Ю.М. Правовое положение смешанных обществ в странах европейского экономического сообщества : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Юмашев Ю.М.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1973. – 28л.
1115263
  Федоров И.Л. Правовое положение советов народного хозяйства / И.Л. Федоров. – Москва, 1960. – 127с.
1115264
  Богуславский М.М. Правовое положение советских граждан за границей / М.М. Богуславский, А.А. Рубанов. – Москва, 1961. – 112с.
1115265
   Правовое положение совместных предприятий на территории СССР: сб. ст. / Богуславский М.М. – М., 1988. – 172с.
1115266
  Венедиктов А.В. Правовое положение совнархоза и подведомственных ему предприятий / А.В. Венедиктов. – Ленинград, 1959. – 131с.
1115267
  Аксененок Г.А. Правовое положение совхозов в СССР / Аксененок Г.А. ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва, 1960. – 304 с.
1115268
  Жданова О.В. Правовое положение сословий во взглядах Н.М. Карамзина // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 20. – С. 14-19. – ISSN 1812-3805
1115269
  Якушев С.Д. Правовое положение сотрудника разведывательного органа Монголии // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 48-52. – ISSN 1812-3910
1115270
   Правовое положение социалистического сельскохозяйственного предприятия. Сб. ст.. – Москва, 1974. – 256с.
1115271
  Семчик В.И. Правовое положение специалистов колхозов / В.И. Семчик, В.З. Янчук. – М., 1979. – 152с.
1115272
  Семчик В.И. Правовое положение специалистов колхозов. : Автореф... канд.юрид.наук: 1200.06 / Семчик В.И.; Киев.гос.ун-т. – К, 1975. – 29л.
1115273
  Барабашева Н.С. Правовое положение студентов в СССР / Н.С. Барабашева. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 62 (7 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Государство и право" ; № 8)
1115274
  Невинский В.В. Правовое положение субъектов буржуазной федерации: На прим. федер. земельФРГ. / В.В. Невинский. – Красноярск, 1986. – 151с.
1115275
  Рева Д. Правовое положение субъектов контрольно- налоговых правоотношений // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.33-37
1115276
  Шутенко О. Правовое положение суда в гражданском судопроизводстве // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 14-17.
1115277
  Яричевский В.С. Правовое положение трудового коллектива / В.С. Яричевский. – Харьков, 1975. – 101с.
1115278
  Масленников В.А. Правовое положение трудового коллектива. / В.А. Масленников. – Москва, 1982. – 40с.
1115279
  Щербина В.С. Правовое положение участников арбитражного процесса : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.04 / Щербина В.С.; КГУ. – Киев, 1982. – 24л.
1115280
  Щербина Валентин Степанович Правовое положение участников арбитражного проццесса : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Щербина Валентин Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 176л. – Бібліогр.:л.159-176
1115281
  Агеев О.Г. Правовое положение участников бюджетных отношений // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 181-185. – ISSN 1684-2618
1115282
  Малков С.П. Правовое положение Федерального органа исполнительной власти по космической деятельности в Российской Федерации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
1115283
  Марков К.А. Правовое положение этнических немцев переселенцев в Германию в годы второй мировой войны /1939-1945 гг./ // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 88-102. – (Правознавство ; вип. 4)
1115284
  Сытников Д.М. Правовое понятие безопасности при внедрении новейших биотехнологий // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 491-498. – ISBN 978-966-927-142-6
1115285
  Семкив Виталий Остапович Правовое предвидение как функция социалистического правового сознания : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Семкив Виталий Остапович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 161л. – Бібліогр.:л.155-161
1115286
  Семкив В.О. Правовое предвидение как функция социалистического правового сознания. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Семкив В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1115287
  Семкив В.О. Правовое предвидения как функция социалистического правового сознания. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Семкив В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1115288
  Самигуллин В.К. Правовое прочтение творческого наследия Ушинского // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.112-124. – ISSN 1811-9018
1115289
  Гулиев А.Д. Правовое разрешение проблем борьбы с терроризмом: опыт Азербайджанской Республики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 324-326
1115290
  Смирнова Н.М. Правовое регулирвоание командировок / Н.М. Смирнова. – Москва, 1972. – 144с.
1115291
  Вовк Ю.А. Правовое регулирвоание материально-технического снабжения сельского хозяйства / Ю.А. Вовк. – Москва, 1965. – 79с.
1115292
  Малеина Марина Николаевна Правовое регулирвоание отношений между гражданами и лечебными учреждениями (гражданскоправовой аспект) : Автореф... наук: 12.00.03 / Малеина Марина Николаевна; ВЮЗИ. – М., 1985. – 21л.
1115293
  Ольхон Э.К. Правовое регулирвоание порядка приемки продукции и товаров : Автореф... каню. юр.наук: / Ольхон Э. К.; ИркутГУ, Юр. фак. – Иркутск, 1972. – 26л.
1115294
  Пешков Владимир Михайлович Правовое регулирвоание поставки стеклопродукции : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Пешков Владимир Михайлович; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1977. – 16л.
1115295
  Окуньков Л.А. Правовое регулирвоание премиальной оплаты труда рабочих промышленных предприятий на современном этапе : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.05 / Окуньков Л. А.; М-во юст. ВНИИ сов. законод. – М., 1973. – 16л.
1115296
  Попов В.И. Правовое регулироание социалистических трудовых отношений / В.И. Попов. – Иркутск, 1983. – 176с.
1115297
  Федоров С. Правовое регулирование "оперативной информации"в деятельности органов государственной налоговой службы / С. Федоров, Д. Рева // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.48-51


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1115298
   Правовое регулирование аграрных отношений: сб. ст.. – Москва, 1986. – 231с.
1115299
  Молодых А.И. Правовое регулирование азартных игр в XIX веке в России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 18. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
1115300
  Сохан А.В. Правовое регулирование азартных игр в России с древнейших времен до конца XVIII века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 47-48. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается становление и развитие законодательства, регулирующего азартные игры, в Российском государстве в период с древнейших времен до конца XVIII в. Автор подробно исследует правовые источники с 1717 г. - издания первого указа, ...
1115301
  Степанов В.С. Правовое регулирование акцизного сбора // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 99-104. – ISSN 0201-7245
1115302
  Новохатская Я.В. Правовое регулирование альтернативных форм организации семейной жизни: сравнительно-правовой аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 64-71. – ISSN 0201-7245
1115303
  Колесников В.Н. Правовое регулирование аудиторской деятельности в зарубежном законодательстве // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.42-44. – ISSN 1812-3910
1115304
  Бойкова О.Ф. Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности : Научно-практическое пособие / О.Ф. Бойкова. – Москва : Либерия-Бибинформ, 2006. – 480с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 30). – ISBN 5-85129-175-3
1115305
  Рулько Е.Т. Правовое регулирование борьбы с ограничительной деловой практикой на мировом рынке // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 13-16. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
1115306
  Орлова Н.В. Правовое регулирование брака в СССР / Н.В. Орлова. – Москва, 1971. – 127с.
1115307
  Нгуен Ван Куен Правовое регулирование брачно-семейных отношений в договорах о правовой помощи между СРВ и другими государствами : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Нгуен Ван Куен; КГУ. – К., 1991. – 123л. – Бібліогр.:л.112-123
1115308
  Нгуен Ван Куен Правовое регулирование брачно-семейных отношений в договорах о правовой помощи между СРВ и другими государствами : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.03 / Нгуен Ван Куен; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 18 с.
1115309
  Гусева В.В. Правовое регулирование бюджетных расходов на науку. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Гусева В.В.; АН СССР. – М, 1976. – л.
1115310
  Пісоцький В. Правовое регулирование в медицине. Особенности стоматологической отрасли // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 81-84.
1115311
   Правовое регулирование в потребительской кооперации. Справочник.. – Москва, 1975. – 415с.
1115312
  Нижечек В.И. Правовое регулирование в системе нормативного регулирвоания общественных отнгошений в СССР : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.01 / Нижечек В. И.; МВиССО СРФСР, Свердл. юр. ин-т. – Свердловск, 1975. – 38л.
1115313
  Карчевский Правовое регулирование в сфере робототехники или право роботов / Карчевский, // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 76-80. – ISBN 978-617-616-069-4
1115314
  Зусь Л.Б. Правовое регулирование в сфере уголовного судопроизводства / Л.Б. Зусь. – Владивосток, 1984. – 145с.
1115315
   Правовое регулирование валютных операций: новые нормат. акты.. – М., 1991. – 188с.
1115316
  Бервено С.Н. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине / С.Н. Бервено, В.Л. Яроцкий. – Харьков : Право, 2001. – 512с. – ISBN 966-7146-46-4
1115317
  Устименко Владимир Анатольевич Правовое регулирование взаимоотношений Горсовета с субъектами предпринимательства : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Устименко Владимир Анатольевич; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 190л. – Бібліогр.:л.170-178
1115318
  Панкова М. Правовое регулирование виртуальной собственности // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 198-200
1115319
  Лю Чжэнь-цзян. Правовое регулирование внешней торговли между странами социалистического лагеря : автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Лю Чжэнь-цзян. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Юридич. ф-тет. – Москва, 1960. – 15 с.
1115320
   Правовое регулирование внешней торговли СССР.. – Москва, 1961. – 514с.
1115321
   Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.. – Москва, 1991. – 115 с.
1115322
  Миронов Н.В. Правовое регулирование внешних сношений СССР 1917-1970 гг. / Н.В. Миронов. – Москва, 1971. – 296с.
1115323
  Башмаков Г.С. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах / Г.С. Башмаков. – М, 1960. – 158с.
1115324
  Василюк С.Ф. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Василюк С.Ф.; Всес. НИИ сов. законодательства. – М, 1980. – 18л.
1115325
  Ядевич Н.И. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах / Н.И. Ядевич, Л.Н. Молчадская. – Минск, 1985. – 97с.
1115326
  Василюк С.Ф. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах / С.Ф. Василюк. – Львов, 1986. – 164с.
1115327
  Замойский И.Е. Правовое регулирование внутризаводского хозрасчета : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Замойский И.Е.; АН СССР. Ин-т государства и права. – Москва, 1970. – 20л.
1115328
  Пилипенко Анатолий Яковлевич Правовое регулирование внутрихозяйственных отношений в производственном объединении : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Пилипенко Анатолий Яковлевич ; АН УССР , Объедин. совет ин-та гос-ва и права. – Киев, 1975. – 33 с.
1115329
  Пилипенко А.Я. Правовое регулирование внутрихозяйственных отношений в производственном объединении / А.Я. Пилипенко. – К., 1978. – 151с.
1115330
  Нурыев Я.М. Правовое регулирование водопользования: Учеб. пособие. / Я.М. Нурыев. – Ашхабад, 1988. – 87с.
1115331
  Данилевич А.А. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс / А.А. Данилевич, О.В. Петрова // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2005. – Вып. 16. – С. 267-280. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
1115332
  Цыпкин С.Д. Правовое регулирование государственного кредита в СССР. / С.Д. Цыпкин. – Москва, 1977. – 64с.
1115333
  Кудряшова Е.В. Правовое регулирование государственного планирования в советский период // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805


  Сегодня вопросы государственного планирования возвращаются на страницы научной периодики, а исторические аспекты планирования теперь представляют не праздный интерес.
1115334
  Розенблюм Р.И. Правовое регулирование государственного финансвового контроля в СССР : Автореф... канд. юр..наук: / Розенблюм Р. И.; Лен. юр. ин-т. – Ленинград, 1952. – 19 л.
1115335
  Курдюмова Александра Михайловна Правовое регулирование государственной патентной экспертизы изобретений на новизну : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Курдюмова Александра Михайловна; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1975. – 27л.
1115336
   Правовое регулирование гражданских, трудовых и семейно-брачных отношений. – Ташкент : Фан, 1974. – 220 с.
1115337
  Слуту Н. Правовое регулирование гражданского иска в уголовном судопроизводстве / Н. Слуту, О. Седлецкий, Д. Факиров // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 86-91
1115338
  Смирнов В.Т. Правовое регулирование грузовых перевозок в СССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.712 / Смирнов В.Т.; ЛГУ. – Л., 1970. – 40л.
1115339
  Матрохин Н.С. Правовое регулирование денежного обращения в СССР / Н.С. Матрохин. – Харьков, 1978. – 31с.
1115340
   Правовое регулирование деятельности агропромышленных объединений (винод. и плодоовощ. отрасли пищевой пром. МССР). – Кишинев, 1978. – 168с.
1115341
  Нурзад Ирина Латифовна Правовое регулирование деятельности банков на рынке ценных бумаг Украины : Дис. ... канд.юридических наук: 12.00.03. / Нурзад И.Л.; КНУТШ. – Киев, 2004. – 188л. – Библиогр.: л. 174-188
1115342
  Кубасов А.Л. Правовое регулирование деятельности ВЧК: революционная законность и политическая целесообразность // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С. 38-41. – ISSN 1812-3805
1115343
  Григорович А М. Правовое регулирование деятельности колхоза по управлению производством и социальными процессами. / А М. Григорович. – М, 1980. – 79с.
1115344
  Боровиков Н.А. Правовое регулирование деятельности кооперативов в развивающихся странах Азии и Африки / Н.А. Боровиков. – М, 1985. – 183с.
1115345
  Тарасенко М.Н. Правовое регулирование деятельности местных Советов по использованиею ресурсов производства. / М.Н. Тарасенко. – М., 1985. – 128с.
1115346
  Татаринцева Е.В. Правовое регулирование деятельности научно-исследовательских организаций / Е.В. Татаринцева. – Куйбышев, 1972. – 51с.
1115347
  Войно-Данчишина Правовое регулирование деятельности научно-педагогических кадров в современной Украине // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 93-98
1115348
  Мильштейн Н.Я. Правовое регулирование деятельности органов госбезопасности Узбекистана. / Н.Я. Мильштейн. – Ташкент, 1974. – 155с.
1115349
  Козырин А.Н. Правовое регулирование деятельности правительства Франции // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 198-214. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1115350
  Купреев С.С. Правовое регулирование деятельности представительств международных финансовых организаций на территории Российской Федерации // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 21-25. – ISSN 1812-3910
1115351
  Авакьян С.А. Правовое регулирование деятельности Советов / С.А. Авакьян. – Москва, 1980. – 176 с.
1115352
  Уакпаев Марат Султановч Правовое регулирование деятельности товарных бирж в республике Казахстан : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Уакпаев Марат Султановч;. – Алматы, 1998. – 17л.
1115353
  Литкевич В.С. Правовое регулирование деятельности транснациональных корпораций : Дис... Канд. юрид. наук: 12.00.10 / Литкевич В.С.; КУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 162 л. – Бібліогр.:л.153-162
1115354
  Ходунов М.Е. Правовое регулирование деятельности транспорта / М.Е. Ходунов. – Москва, 1965. – 164с.
1115355
  Хавронин К.И. Правовое регулирование дисциплины труда / К.И. Хавронин. – Кишинев, 1986. – 107с.
1115356
  Мацюк А.Р. Правовое регулирование дисциплины труда рабочих и служащих в условиях хозяйственной реформы : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Мацюк А.Р.; АН УССР. Совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1971. – 24л.
1115357
  Оськина И.Ю. Правовое регулирование договора залога в зарубежных государствах: сравнительно-правовой анализ // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (67). – С. 41-44. – ISSN 1812-3910


  О сравнительном исследовании договора о залоге.
1115358
  Тулеугалиев Г. Правовое регулирование договорных отношений по перевозке грузов автомобильным транспортом. (По материалам Каз.ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тулеугалиев Г.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Юрид. фак. Кафедра советского гражд. права. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
1115359
  Иванова Ирина Витальевна Правовое регулирование дополнительных отпусков предоставляемых рабочим и служащим в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Иванова Ирина Витальевна; Всес. юрид. заоч. ин-т. – М., 1983. – 20л.
1115360
  Кузьмина М.Н. Правовое регулирование доходов местных бюджетов. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Кузьмина М.Н.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 22л.
1115361
  Луценко С.М. Правовое регулирование жизни колонистов в африканских колониях Германии (1874 - 1918 гг.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 108-118. – ISSN 2077-7280
1115362
  Червоный Ю.С. Правовое регулирование жилищных отношений в СССР. / Ю.С. Червоный. – Одесса, 1984. – 110с.
1115363
  Богданов Е.В. Правовое регулирование жилой площади в домах государственного фонда : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Богданов Е. В.; МВиССО УССР, Харьк. юр. ин-т. – Х., 1979. – 23л.
1115364
  Сайдахмедов М.С. Правовое регулирование заготовки и поставки коконов тутового шелкопряда : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Сайдахмедов М.С.; АН Узб.ССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1972. – 18л.
1115365
  Годунов В.Н. Правовое регулирование заготовок сельскохозяйственной продукции / В.Н. Годунов. – Минск, 1985. – 104с.
1115366
  Яковлев В.Н. Правовое регулирование заготовок фруктов и винограда : Автореф... кандидата юрид.наук: / Яковлев В.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 25л.
1115367
  Байбороша Н.С. Правовое регулирование заключения брака в международном семейном праве: проблемы и реалии // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сборник научных трудов. – Минск, 2009. – С. 205-225. – ISBN 978-985-518-189-8
1115368
  Ласкевич А. Правовое регулирование заключения договоров по подготовке специалистов с высшим образованием для Вооруженных Сил в магистратуре // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7069-28-6
1115369
  Тороп Ю.В. Правовое регулирование законодательной инициативы в Швейцарии // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 75-85. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1115370
  Столярчук Д.Г. Правовое регулирование закупок основных видов продовольственных сельскохозяйственных продуктов у колхозов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 714 / Столярчук Д.Г. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 28 с.
1115371
  Король Н.М. Правовое регулирование заработаной платы / Н.М. Король. – Киев : Политиздат Украины, 1983. – 80 с.
1115372
  Кучма М.И. Правовое регулирование заработной платы / М.И. Кучма. – М., 1985. – 64с.
1115373
  Каринский С.С. Правовое регулирование заработной платы рабочих и служащих в СССР / С.С. Каринский. – М, 1960. – 40с.
1115374
  Пестова Ольга Константиновна Правовое регулирование заработной платы служащих промышленных предприятий (тарифная система) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Пестова Ольга Константиновна; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1972. – 23л.
1115375
  Хохуляк В.В. Правовое регулирование земельного налога в Украине / В.В. Хохуляк; МОиНУ; ЧНУ им. Юрия Федьковича. – Черновцы : Рута, 2004. – 280с. – ISBN 966-568-692-5
1115376
  Чмыхало Е.Ю. Правовое регулирование земельных отношений на региональном уровне // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.105-113. – ISSN 1608-8794
1115377
   Правовое регулирование и охрана труда работников торговли. Уч. пособие.. – Л.
ч. 1. – 1973. – 106с.
1115378
  Чепелевецкий А.М. Правовое регулирование изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Чепелевецкий А.М.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1973. – 24л.
1115379
  Качалов С.М. Правовое регулирование импорта / С.М. Качалов, А.В. Могилянский. – Москва, 1972. – 152с.
1115380
  Лалетина А.С. Правовое регулирование имущественных отношений супругов в рамках Европейского Сообщества // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.46-51. – ISSN 1811-9018
1115381
  Тагунов Д.Е. Правовое регулирование индивидуальной трудовой деятельности / Д.Е. Тагунов. – М., 1987. – 62с.
1115382
  Рясенцев В.А. Правовое регулирование индивидуальной трудовой деятельности / В.А. Рясенцев. – М, 1988. – 36с.
1115383
   Правовое регулирование индивидуальной трудовой и кооперативной деятельности: межвуз. сб. науч. тр. : Межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Свердловский юридический институт, 1989. – 125 с.
1115384
  Волынкина М. Правовое регулирование инновационных отношений: опыт зарубежных стран // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 10. – С. 57-66. – ISSN 0201-7059
1115385
  Воронцова А.А. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России на рубеже веков (конец ХIХ - начало ХХ в.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 21-22. – ISSN 1812-3805
1115386
   Правовое регулирование иностранных инвестиций в СССР: новые нормат. акты. : Новые нормативные акты. – Москва : ДЕ-ЮРЕ, 1991. – 355 с.
1115387
  Фам Ши Чунг Правовое регулирование иностранных инвестиций во Вьетнаме : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фам Ши Чунг; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 201л. – Бібліогр.:л.181-201
1115388
  Фам Щи Чунг Правовое регулирование иностранных инвестиций во Вьетнаме. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фам Щи Чунг; КУ им. Т.Шевченка. – К., 1992. – 27л.
1115389
   Правовое регулирование иностранных капиталовложений в развивающихся странах: страны Африки и Араб. Востока. – М., 1991. – 129с.
1115390
  Гончаров А.В. Правовое регулирование института представительства по гражданскому законодательству России XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 7. – С. 35-38. – ISSN 1812-3805


  В представленной статье рассматривается законодательное развитие института представительства в гражданском праве России XX в. Автор, перечисляя законодательные акты, содержащие положения о представительстве, указывает на существенные изменения в ...
1115391
  Шамраев А.В. Правовое регулирование информационных технологий : Анализ проблем и основные документы. Версия 1.0 / Московск. гос. ин-т международн. отношений; МИД РФ; Ин-т гос. и права; А. В. Шамраев. – Москва : Статут, 2003. – 1013с. – ISBN 5-8354-0127-2
1115392
   Правовое регулирование исполльзования атомной энергии в странах - членах СЭВ: сб. ст.. – М., 1987. – 98с.
1115393
  Раденко М.М. Правовое регулирование использования алфавитов в СССР в 20-40-е годы XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 19. – С. 30-32. – ISSN 1812-3805
1115394
  Абдуллаев И. Правовое регулирование использования водных ресурсов / И. Абдуллаев, А. Безбородов // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 1. – С. 47-49. – ISSN 1680-2721
1115395
  Ромащенко А.А. Правовое регулирование капитального строительства в колхозах : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ромащенко А.А. ; ХГУ. – Харьков, 1978. – 16 с.
1115396
  Ромащенко А.А. Правовое регулирование капитального строительства в колхозах : Автореф... канд.юр.наук: 12.00.03 / Ромащенко А. А.; МВССО УССР, Хар.юр. ин-т. – Х., 1978. – 15л.
1115397
  Колос Михаил Иванович Правовое регулирование карательно-воспитательных мер и обеспечение законности их осуществления в исправительно-трудовых колониях : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Колос Михаил Иванович; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 22л.
1115398
  Колос Михаил Иванович Правовое регулирование каратульно-воспитательных мер и обеспечение законности их осуществления в исправительно-трудовых колониях : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Колос Михаил Иванович; Мин-во Образов. Украины, КУ им Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 315л. – Бібліогр.:л.276-285
1115399
  Огрызков В.М. Правовое регулирование качества продукции / В.М. Огрызков. – Москва, 1973. – 288с.
1115400
  Первушин А.Г. Правовое регулирование колхозно-рыночной торговли / А.Г. Первушин. – М, 1959. – 76с.
1115401
  Сукманова Е. Правовое регулирование консалтинговых услуг в Украине // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.6-8
1115402
  Лурье С.М. Правовое регулирование контрактации в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Лурье С.М.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1968. – 19л.
1115403
  Луценко А.С. Правовое регулирование контрактной формы трудового договора / А.С. Луценко. – Донецк : Сталкер, 1999. – 288с. – ISBN 966-596-259-0
1115404
  Труш И.В. Правовое регулирование контроля за деятельностью коммунальных предприятий со стороны территориальных общин // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследов. ; НИИ трудовых и социал. отношений. – Минск, 2015. – № 1 (5). – С. 149-155. – ISSN 2306-255X
1115405
  Рутман Л.М. Правовое регулирование кооперированных поставок / Л.М. Рутман. – М, 1971. – 151с.
1115406
  Воронова Л.К. Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве : учебное пособие / Л.К. Воронова. – Киев : Вища школа, 1988. – 214 с. – ISBN 5-11-000213-4


  В пособии раскрыты основные вопросы становления банковской системы СССР, раскрывается правовой статус и функции советских кредитных учреждений, порядок планирования, предоставления и погашения краткосрочных и долгосрочных банковских ссуд. ...
1115407
  Тютекин Юрий Иванович Правовое регулирование лесного хозяйства и охраны лесов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Тютекин Юрий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 17 с.
1115408
  Тютекин Ю.И. Правовое регулирование лесного хозяйства и охраны лесов. : Дис... канд. юридич.наук: / Тютекин Ю.И.; Кишинев. гос. ун-т, Юридич. ф-тет. – Кишинев, 1964. – 229л.
1115409
  Цветков Б.Н. Правовое регулирование лесозаготовительных работ / Б.Н. Цветков. – Изд.2-е, перер. – Л, 1961. – 110с.
1115410
  Цветков Б.Н. Правовое регулирование лесопользования в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Цветков Б. Н.; ЛГУ. – Л., 1968. – 14л.
1115411
  Козырь М.И. Правовое регулирование личного подсобного хозяйства граждан / М.И. Козырь. – М, 1981. – 64с.
1115412
  Танчук И.А. Правовое регулирование материально-технического снабжения промышленности / И.А. Танчук. – М, 1965. – 200с.
1115413
  Горбачев И.М. Правовое регулирование материального стимулирования рабочих и служащих в современных условиях / И.М. Горбачев. – Ярославль, 1977. – 88с.
1115414
  Данченко Н.И. Правовое регулирование материальной ответственности рабочих и служаих за ущерб, причиненный ими предприятиям, организациям и учреждениям. (На материалах судебной практики УССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Данченко Н.И.; АН УССР. Совет Ин-та философии и Сктора государства и права. – К., 1969. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1115415
  Рулько Е.Т. Правовое регулирование межгосударственных торгово-экономических отношений: на пути к экономической безопасности // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 28-33. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
1115416
  Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок / О.Н. Садиков. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 286 с.
1115417
  Бордунов В.Д. и др. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов / В.Д. и др. Бордунов. – Москва : Наука, 1988
1115418
  Шауки А. Правовое регулирование международных торговых отношений : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шауки А.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Канів, 1985. – 19 с.
1115419
  Шауки Ахмед Правовое регулирование международных торговых отношений (на практике Марокко) : Дис... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шауки Ахмед; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1985. – 177 л. – Бібліогр.: л. 155-177
1115420
  Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений / А.С. Довгерт. – Київ : УМК ВО, 1992. – 250с.
1115421
  Довгерт Анатолий Степанович Правовое регулирование международных трудовых отношений : Дис... доктора юридическихнаук: 12.00.03. / Довгерт Анатолий Степанович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 210л. – Бібліогр.:л.200-203
1115422
  Иванов А.П. Правовое регулирование международных туристских отношений : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Иванов А.П.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений МИД СССР. – М., 1974. – 26л.
1115423
  Богуславский М.М. Правовое регулирование международных хозяйственных отношений / М.М. Богуславский. – Москва, 1970. – 280с.
1115424
  Горожанкин А.И. Правовое регулирование международных централизованых перевозок грузов автомобильным транспортом : Автореф... канд. юр.наук: / Горожанкин А. И.; Кишин. ГУ. – Кишинев, 1966. – 19л.
1115425
  Бувайлик Г.Е. Правовое регулирование международных экономических отношений / Г.Е. Бувайлик; АН УССР. Институт государства и права. – Киев : Наукова думка, 1977. – 382 с.


  В монографии исследуются проблемы международно-правового регулирования современных международных экономических отношений, широко освещается вклад Советского государства в его развитие, а также в становление новой отрасли международного права - ...
1115426
  Лисовский В.И. Правовое регулирование международных экономических отношений : Учеб. пособ. / В.И. Лисовский. – Москва : Высшая школа, 1984. – 191 с.
1115427
  Прудников В.А. Правовое регулирование мер поощрения и взыскания в колхозах. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Прудников В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет.. – М., 1974. – 18л.
1115428
  Авакьян С.А. Правовое регулирование местных Советов / С.А. Авакьян. – Москва, 1974. – 232 с.
1115429
  Бехруз Х.Н. Правовое регулирование миграционной политики ЕС в современных реалиях // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 12-18. – ISSN 2306-9082
1115430
   Правовое регулирование миграционных процессов в Украине : [информ.-справоч. пособие]. – Киев : Атіка ; МОМ Міжнародна організація з міграції, 2002. – 327, [1] с. – На тит. арк: МОМ Міжнародна організація з міграції. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7714-86-1
1115431
  Коледа В.В. Правовое регулирование мобилизации Посполитого Рушения в законодательстве Великого княжества Литовского XVI в. по статутам 1529, 1566 и 1588 гг. // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2008. – Вып. 19. – С. 71-89. – ISBN 978-985-485-978-1. – ISSN 0202-6342
1115432
  Балявичюс З.Ю. Правовое регулирование наемного труда в буржуазной Литве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Балявичюс З.Ю. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1959. – 71 с.
1115433
   Правовое регулирование налогов с населения в СССР.. – Ашхабад, 1985. – 67с.
1115434
  Цыпкин С.Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР. / С.Д. Цыпкин. – М., 1955. – 76с.
1115435
  Бойкова О.Ф. Правовое регулирование научно-методической работы // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2013. – № 1 (24). – С. 169-182
1115436
  Подопригора А.А. Правовое регулирование научно-технического прогресса / А.А. Подопригора. – Киев, 1981. – 151 с.
1115437
  Разнатовський И.М. Правовое регулирование научно-технического прогресса в отрасли промышленности / И.М. Разнатовський. – К, 1987. – 178с.
1115438
  Ведяхин В.М. Правовое регулирование научно-технического прогресса: теоретико-правовой аспект / В.М. Ведяхин. – Куйбышев, 1990. – 194с.
1115439
  Зипунникова Н.Н. Правовое регулирование научной деятельности в Российской империи (из истории академического законодательства) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
1115440
   Правовое регулирование национальных отношений: сб. ст.. – Москва, 1980. – 182с.
1115441
  Журавлёва Т.В. Правовое регулирование новых направлений адаптивного спорта (к постановке проблемы) // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 219-223. – ISBN 978-966-927-257-7
1115442
  Лазько С. Правовое регулирование нотариальной формы договоров в законодательстве Украины // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 143-150
1115443
  Батыгин К.С. Правовое регулирование обеспечения трудящихяс пособиями по государственному социальному страхованию : Автореф... канд. юрид.наук: / Батыгин К.С.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1115444
  Бодрунов С.Д. Правовое регулирование оборонно-промышленного комплекса страны / С.Д. Бодрунов, Н.А. Никитина, Н.М. Глумова // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (25). – С. 15-21. – ISSN 1990-9780
1115445
  Захаров В.В. Правовое регулирование обращения взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в России в XVII - начале XX веке // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805
1115446
  Макарова Н.В. Правовое регулирование обращения с объектами растительного мира : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Макарова Надежда Владиславовна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 19 назв
1115447
   Правовое регулирование общественных отношений: сб.ст.. – Москва, 1976. – 120 с.
1115448
  Дмитренко А И. Правовое регулирование оплаты труда в колхозах на новом этапе развития колхозного строя : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Дмитренко И.А. ; М-во высш. и сред. спец.образования УССР. – Киев, 1960. – 18 с.
1115449
  Троценко И.Д. Правовое регулирование оплаты труда колхозников : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Троценко И.Д. ; МГУ. – Москва, 1965. – 22 с.
1115450
  Монкевичюс Э.А. Правовое регулирование организаци труда в колхозах и совхозах. (По матер. ЛитССР). : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Монкевичюс Э.А.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1978. – 20л.
1115451
  Балакирева В.М. Правовое регулирование организации дисциплины и охраны труда в рыболовецких колхозах. : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Балакирева В.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
1115452
  Разнатовський И.М. Правовое регулирование организации и деятельности республиканских промышленных объединений / И.М. Разнатовський. – К, 1981. – 187с.
1115453
  Коваленко Е.И. Правовое регулирование организации и оплаты труда в колхозах. : Автореф... канд. юридич.наук: / Коваленко Е.И.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 25 л.
1115454
  Сергиенко Л.А. Правовое регулирование организации труда государственных служащих / Л.А. Сергиенко. – Москва, 1981. – 64с.
1115455
  Сергиенко Л.А. Правовое регулирование организации труда служащих министерств. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Сергиенко Л.А.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1972. – 17л.
1115456
  Семин Л.С. Правовое регулирование организационно-экономического механизма. / Л.С. Семин. – Днепропетровск, 1986. – 29с.
1115457
  Шевченко Я.Н. Правовое регулирование ответственности несовершеннолетних / Я.Н. Шевченко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 189 с.
1115458
  Хоменко Василий Николаевич Правовое регулирование ответственности хозорганов в хозяйственных отношениях : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Хоменко Василий Николаевич; АН УССР. Объединенный Совет ин-та философии и ин-та государства и права. – К., 1975. – 37л.
1115459
  Белова А.А. Правовое регулирование отечественного рынка произведений искусства (Актуальные вопросы теории и практики) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 0132-0769
1115460
  Лыкова Э.Б. Правовое регулирование отношений в жилищно-строительных кооперативах. / Э.Б. Лыкова. – Воронеж, 1978. – 103с.
1115461
  Савельева И.В. Правовое регулирование отношений в области художественного творчества / И.В. Савельева. – Москва, 1986. – 141с.
1115462
  Голоденко И.А. Правовое регулирование отношений в сфере высшего образования в странах Европейского Союза (основные положения) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 87-95. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1115463
   Правовое регулирование отношений в сфере обслуживания граждан : Сборник статей. – Москва, 1983. – 172 с.
1115464
   Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / [Васьковский Е.В. и др.] ; под ред. И.С. Канзафаровой ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Науч. б-ка ун-та, Экон.-правовой фак. – Одесса : Астропринт, 2016. – 499, [1] с. : ил., портр. – Авт. указ. на с. 495-496. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-140-2
1115465
  Егоров В.Е. Правовое регулирование отношений в туристской деятельности // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 8. – С. 105-111. – ISSN 0132-0831
1115466
  Розенберг М.Г. Правовое регулирование отношений между всесоюзными внешнеторговыми объединениями и советскими организациями - заказчиками импортных товаров / М.Г. Розенберг. – Москва : Международные отношения, 1966. – 116 с.
1115467
  Коваль Н.И. Правовое регулирование отношений между колхозми и объединениями "Сельхозтехники" по выполнению механизированных работ. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Коваль Н.И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1115468
  Долуханян Р.М. Правовое регулирование отношений между сторонами договора аренды торговых помещений : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Долуханян Р.М.; МВ и ССО РСФСР. Московский ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1970. – 24л.
1115469
  Сиддиков Н. Правовое регулирование отношений по банковскому кредитованию колхозов. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сиддиков Н.; АН УзССР. Учен. Совет по юрид. наукам ин-та филос. и права. – Ташкент, 1973. – 20л.
1115470
  Поздняков В.С. Правовое регулирование отношений по внешней торговле СССР / В.С. Поздняков, О.Н. Садиков. – Москва, 1985. – 191с.
1115471
  Прощалыгин Р.А. Правовое регулирование отношений по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями должностного лица (в соответствии с Гражданским кодексом РСФСР 1922 г.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805
1115472
  Рябинский Б.М. Правовое регулирование отношений по перевозке грузов на советском морском транспорте : Автореф... канд. ист.наук: / Рябинский Б. М.; Хар. юр. ин-т. – Х., 1962. – 15л.
1115473
  Акманов С.С. Правовое регулирование отношений по привлечению на долевых началах средств социалистических организаций для жилищного и гражданского строительства / Акманов С.С. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1985. – 88 с.
1115474
  Коган М.И. Правовое регулирование отношений по хранению товаров в торговле. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Коган М.И.; Моск.ин-т.нар.хоз-ва. – М, 1971. – 16л.
1115475
  Верб С.А. Правовое регулирование отношений производственного кооперирования строительных организаций / С.А. Верб. – Свердловск, 1974. – 171с.
1115476
  Гальперин Лев Борисович Правовое регулирование отношений промышленности и торговли и пути его совершенствования : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гальперин Лев Борисович ; МВ и ССО РСФСР , Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 37 с.
1115477
  Андрианов И.А. Правовое регулирование отношений транспортных организаций с клиентурой и между собой / И.А. Андрианов, С.А. Зинченко ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов : Ростов. ун-т, 1972. – 42 с.
1115478
  Иоаннис Литинас Правовое регулирование отношений Украины и ЕС в сфере осуществления инвестиций. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.11 / Иоаннис Литинас; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т междунар. отношений. – К., 2000. – 164л. – Бібліогр.:л.145-162
1115479
   Правовое регулирование отношений хозяйственных систем: межвуз. сб.. – Куйбышев, 1979. – 146с.
1115480
  Процевский В.А. Правовое регулирование отстранения рабочих и служащих от работы. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Процевский В.А.; Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1981. – 16л.
1115481
  Искоян Аида Багратионовна Правовое регулирование охраны и использование растительного мира / Искоян Аида Багратионовна. – Ереван, 1987. – 129с.
1115482
  Киселев Я.Л. Правовое регулирование охраны труда в СССР / Я.Л. Киселев. – Москва, 1958. – 52с.
1115483
  Хафизов Г.Х. Правовое регулирование охраны труды подростков / Г.Х. Хафизов. – Душанбе, 1976. – 55с.
1115484
  Сахипов М.С. Правовое регулирование пенсионного обеспечения колхозов / М.С. Сахипов. – Алма-Ата, 1966. – 146с.
1115485
  Носко Л.Я. Правовое регулирование перевозок / Л.Я. Носко. – Х, 1973. – 64с.
1115486
  Безрук В.А. Правовое регулирование перевозок грузов, капитального строительства,. расчетов и кредитования в народном хозяйстве / В.А. Безрук. – Москва, 1979. – 76 с.
1115487
  Васькин В.В. Правовое регулирование перевозок железнодорожным и автомобльным транспортом / В.В. Васькин, В.В. Качанова. – Куйбышев, 1986. – 71с.
1115488
  Шварц Х.И. Правовое регулирование перевозок на автомобильном транспорте. / Х.И. Шварц. – Москва, 1966. – 264с.
1115489
  Савичев Г.П. Правовое регулирование перевозок народнохозяйственных грузов / Г.П. Савичев. – М., 1986. – 148с.
1115490
  Перелыгин В.И. Правовое регулирование перемещений рабочих и служащих на предприятиях и в организациях : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Перелыгин В.И.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 20л.
1115491
  Юдашкина Ц.Г. Правовое регулирование планирования материально-технического снабжения / Ц.Г. Юдашкина. – Куйбышев, 1984. – 51 с.
1115492
  Жабин А.П. Правовое регулирование планирования промышленного производства. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Жабин А.П.; Куйбыш. плановый ин-т. – Куйбышев, 1972. – 22л.
1115493
  Голубев А.А. Правовое регулирование подготовки врачебного персонала в РСФСР в 1917-1941 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 106-113. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1115494
  Прокудин В.П. Правовое регулирование подготовки и повышения квалификации рабочих в условиях научно-технического прогресса. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Прокудин В.П.; Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1980. – 14л.
1115495
  Пашков А.С. Правовое регулирование подготовки и распределения кадров / А.С. Пашков. – Л., 1966. – 188с.
1115496
  Орловский Ю.П. Правовое регулирование подготовки и расстановки кадров / Ю.П. Орловский. – Москва, 1983. – 109с.
1115497
  Орго И.М. Правовое регулирование подготовки и трудоустройства молодых рабочих кадров. : Автореф... Канд.юрид.наук: 713 / Орго И.М.; Тарутус.гос.ун-т. – Тарту, 1968. – 37л.
1115498
  Дрожжин В.А. Правовое регулирование подготовки рабочих кадров на производстве : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Дрожжин В.А.; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юридический факультет. – Ленинград, 1970. – 26л.
1115499
  Кузнецова Н.С. Правовое регулирование подрядных договорных отношений в строительстве : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.03 / Кузнецова Н. С.; КУ им. Т Шевченко. – К., 1993. – 359л. – Бібліогр.:л.284-312
1115500
  Кузнецова Н.С. Правовое регулирование подрядных договорных отношений в строительстве. : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кузнецова Н.С,; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1993. – 53 с.
1115501
  Медведев С.Н. Правовое регулирование поземельных отношений в современной Аргентине : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Медведев С.Н.; МВ и ССО СССР. Всес. юрид. заочный ин-т. – М., 1971. – 22л.
1115502
  Фефелов В.А. Правовое регулирование политико-воспитательной работы с осужденными / В.А. Фефелов. – Рязань, 1985. – 62с.
1115503
  Геец И.В. Правовое регулирование получения ученой степени в Российской империи в ХІХ в. (на материалах украинских губерний) // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 21. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
1115504
  Бабаян С.Л. Правовое регулирование поощрительных институтов уголовно-исполнительного права (исторический аспект) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 17. – С. 37-40. – ISSN 1812-3805
1115505
  Соловьева С.В. Правовое регулирование порядка заключения договоров в США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 19-24. – ISSN 1991-3222
1115506
  Сосна Б. Правовое регулирование порядка приема на работу // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 9 (227). – С. 11-15. – ISSN 1810-3081
1115507
  Солодухин Г. Правовое регулирование порядка установления тарифов на комунальные услуги: постановка проблемы // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 95-97.
1115508
  Кабалкина Н.М. Правовое регулирование поставки импортных товаров народного потребления : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Кабалкина Н.М.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 16л.
1115509
  Борисович К.Л. Правовое регулирование поставки книжной продукции и комплектования книжных фондов библиотек / К.Л. Борисович. – Л, 1979. – 46с.
1115510
  Халфина Р.О. Правовое регулирование поставки продукции в народном хозяйстве / Р.О. Халфина. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 268 с.
1115511
  Башканский Я.З. Правовое регулирование поставни продукции винодельческой промышленности : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Башканский Я.З.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1970. – 16л.
1115512
  Притыка Д.Н. Правовое регулирование поставок / Д.Н. Притыка, ОсетинскийА.И. – К., 1989. – 255с.
1115513
  Сосна А. Правовое регулирование прав и обязанностей родителей и детей в международном законодательстве / А. Сосна, О. Сары // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 1 (241). – С. 36-38. – ISSN 1810-3081
1115514
  Мингалева Ж.А. Правовое регулирование прав на результаты интеллектуальной деятельности в России и за рубежом // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2015. – Вып. 3 (29). – С. 62-70. – (Юридические науки ; вып. 3 (29)). – ISSN 1995-4190
1115515
  Разнатовский И.М. Правовое регулирование пранирования народного хозяйства СССР / И.М. Разнатовский. – К, 1977. – 260с.
1115516
  Старова Е.В. Правовое регулирование предоставления земельных участков для размещения объектов промышленности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С. 70-75. – ISSN 1812-8696
1115517
  Кропачев Н.М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Республике Корея (сравнительно-правовой аспект) / Н.М. Кропачев, В.А. Мусин // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 96-103. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1115518
  Лиговская Д.П. Правовое регулирование преобразования интеллектуальной собственности в нематериальные активы и использование их в качестве активного инструмента в залоговых и международных инвестиционных кредитно-расчетных обязательствах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4 (49). – С. 2-7. – ISSN 1812-3910
1115519
  Манукян М.А. Правовое регулирование применения вспомогательных репродуктивных технологий с участием иностранных лиц в Республике Армения // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 33-36. – ISSN 1812-3910
1115520
  Фетисов К.А. Правовое регулирование применения технологий электронной подписи: краткий сравнительный анализ // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 32-34. – ISSN 1684-2618
1115521
  Улицкий С.Я. Правовое регулирование принудительных мер медицинского характера. / С.Я. Улицкий. – Владивосток, 1974. – 19с.
1115522
  Робинсон Н.А. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США. / Н.А. Робинсон. – М., 1990. – 523с.
1115523
  Конев Л.П. Правовое регулирование проектирования в промышленности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Конев Л.П.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1973. – 18л.
1115524
  Веденин Н.Н. Правовое регулирование производственно-технического обеспечения сельского хозяйства / Н.Н. Веденин. – Москва, 1988. – 169с.
1115525
  Юлдашев Алексей Хашимович Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности предприятий бытового обслуживания населения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02, 12.00.04 / Юлдашев Алексей Хашимович; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1115526
  Бриль Г.Г. Правовое регулирование прокурорского надзора в пореформенной России (вторая половина XIX века) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 25-27. – ISSN 1812-3805
1115527
  Ильюхов А.А. Правовое регулирование проституции в России в XIX - начале XX в. // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 12. – С. 76-85. – ISSN 0132-0769
1115528
  Красненков А.Л. Правовое регулирование профессионального отбора в СССР / А.Л. Красненков. – Калинин, 1989. – 80 с.
1115529
  Долголева И.А. Правовое регулирование профессионального пенсионного страхования в Республике Беларусь : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Долголева Ирина Алексеевна ; Нац. центр законодательства а правовых исследований Республики Беларусь. – Минск, 2012. – 27 с. – Библиогр.: 34 назв.
1115530
  Астахов В.В. Правовое регулирование процессов модернизации образовательной системы Украины: проблемы и перспективы // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 47-62. – ISSN 1993-5560


  "Модернизация образования в целом и системы непрерывного образования, в частности, является главной стратегической задачей развития украинского общества. В статье рассмотрены проблемы, возникающие в процессе реализации в Украине указанной стратегии, а ...
1115531
  Юмашев Ю.М. Правовое регулирование прямых иностранных капиталовложений в ЕЭС / Ю.М. Юмашев. – М., 1988. – 124с.
1115532
  Мустафин Р.Р. Правовое регулирование рабочего времени в Российской империи // Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т гос. и права. – Москва, 2011. – № 12. – С. 108-111. – ISSN 0132-0769
1115533
  Насырова Н.Р. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха членов колхоза / Н.Р. Насырова. – Ташкент, 1984. – 98с.
1115534
  Панкин М.Е. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. / М.Е. Панкин. – Москва, 1979. – 63с.
1115535
  Башмаков Г.С. Правовое регулирование разведки и разработки общераспространенных полезных ископаемых / Г.С. Башмаков. – М, 1978. – 136с.
1115536
  Ахметова Правовое регулирование развития коренных народов Дальнего Востока в 1920-1930-е гг. / Ахметова, // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 73-81. – ISSN 0042-8779


  Задачей советской власти в 20-30-е годы 20-го века являлся перевод экономики народов Севера на новую основу, что заключалось в совершенствовании технологии, изменении организации труда и традиционных представлений.
1115537
  Иконицкая И.А. Правовое регулирование разрешения земельных споров в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Иконицкая И.А.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1968. – 15л.
1115538
  Стадник Николай Петрович Правовое регулирование разрешения коллективных трудовых способов (Конфликтов) : Дис... кандид. юридическихнаук: 12.00.05 / Стадник Николай Петрович; Ин-тут государства и права им. В.М.Корецкого. НАН Украины. – К., 1998. – 182л. – Бібліогр.:л.172-182
1115539
  Баховкина Л.Н. Правовое регулирование распределения доходов в колхозах / Баховкина Л.Н. – Москва : Госюриздат, 1954. – 104 с. – (Популярная юридическая литература)
1115540
  Морозова О.С. Правовое регулирование распределения налога с оборота и его роль в процессе финансового выравнивания в ФРГ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 60-66. – ISSN 0132-0769
1115541
  Астахов Н.П. Правовое регулирование расчетов между социалистическими организациями при иногородних поставках : Автореф... Канд.юрид.наук: / Астахов Н.П.; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос.ун-т. – Москва, 1962. – 17 с.
1115542
  Шалито Н.Б. Правовое регулирование рационализаторской деятельности / Н.Б. Шалито. – Л, 1989. – 126с.
1115543
  Носик Владимир Васильевич Правовое регулирование рационального использования земель сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса (на материалах УССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Носик Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 23л.
1115544
  Носик Владимир Васильевич Правовое регулирование рационального использования земль сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса (На материалах Украинской ССР) : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Носик Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 239л. – Бібліогр.:л.191-222
1115545
  Лемешенко Анатолий Андреевич Правовое регулирование рационального использования пастбищ. (По материалам КиргССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Лемешенко Анатолий Андреевич; АН СССР. Ин-т государства и права. – Москва, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1115546
   Правовое регулирование рационального использования трудовых ресурсов.. – К., 1989. – 223с.
1115547
  Шалагин В.Д. Правовое регулирование реализации продукции государственных промышленных предприятий. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Шалагин В.Д.; МГУ. – М., 1973. – 22л.
1115548
  Владыченко А.А. Правовое регулирование реализации угольной продукции в Украине и России // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 4 (73). – С. 38-40. – ISSN 1812-3910
1115549
  Богацкая С.Г. Правовое регулирование рекламной деятельности : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / С.О. Богацкая Харківська державна акад. фізичної культури. – Москва : Университетская книга, 2007. – 368с. – (Новая университетская библиотека). – ISBN 978-5-98699-032-3
1115550
  Еременко В.И. Правовое регулирование рекламы в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 4. – С. 29-38. – ISSN 0132-0769
1115551
  Ахвледиани З.Г. Правовое регулирование розничной торговли : Автореф... канд. юрид.наук: / Ахвледиани З.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 19л.
1115552
  Тонян О.Э. Правовое регулирование рынка микрокредитирования: борьба с мошенничеством // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 178-180. – ISSN 1684-2618
1115553
   Правовое регулирование рыночных отношений в СССР: сб. ст.. – М,, 1990. – 88с.
1115554
  Герасимова А. Правовое регулирование свободных лицензий // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 67-71. – ISSN 0201-7059
1115555
  Осипова Г.Т. Правовое регулирование сделок, совершаемых гражданами / Г.Т. Осипова. – Минск, 1986. – 60с.
1115556
  Клюкин Б.Д. Правовое регулирование сельского хозяйства в США. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.714 / Клюкин Б.Д.; АН СССР. Ин-тут гос. и права. – М., 1972. – 36л.
1115557
  Иванов Б.Н. Правовое регулирование сельскохозяйственного налога в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Иванов Б.Н.; Москов. гос. ун-тет им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 22л.
1115558
  Волков А.И. Правовое регулирование сельскохозяйственного переселения в СССР / А.И. Волков, И.В. Павлов. – Москва, 1959. – 192с.
1115559
  Азимов Ч.Н. Правовое регулирование служебных изобретений научно-исследовательских и конструкторских организаций : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Азимов Ч.Н.; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1971. – 20л.
1115560
  Чернов В.М. Правовое регулирование снабжения строек оборудованием / В.М. Чернов. – Томск, 1971. – 16с.
1115561
  Сейнароев Б.М. Правовое регулирование снабжения электроэнергией социалистических предприятий и организаций. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.712 / Сейнароев Б.М.; Всес.науч-исслед.ин-т.сов.законодат. – М, 1971. – 20л.
1115562
  Нгуен Тхань Дык Правовое регулирование создания и деятельности акционерных компаний во Вьетнаме : Автореф... кандид. юридич.наук: 12.00.03 / Нгуен Тхань Дык;. – Алматы, 1997. – 24л.
1115563
  Ву Куанг Правовое регулирование создания и деятельности совместных предприятий во Вьетнаме : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Ву Куанг;. – Алматы, 1997. – 24л.
1115564
   Правовое регулирование социалистических общественных отношений. Сб. ст.. – Махачкала, 1983. – 152с.
1115565
  Шабайлов В.И. Правовое регулирование социально-культурной деятельности / В.И. Шабайлов. – Минск, 1981. – 183с.
1115566
   Правовое регулирование социально-экономических отношений в условиях перестройки хозяйственного механизма : сб. науч. ст. – Барнаул, 1990. – 137с.
1115567
  Шайхатдинов В.Ш. Правовое регулирование социального обеспечения колхозников. : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Шайхатдинов В.Ш.; Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1969. – 24л.
1115568
  Сирота И.М. Правовое регулирование социального страхования членов колхозов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Сирота И.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1115569
  Бекерская Д.А. Правовое регулирование специальных (внебюджетных) средств бюджетных учреждений : учеб. пособ. / Д.А. Бекерская ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова, Юрид. ф-тет. – Одесса : [б. и.], 1973. – 44 с. : ил., 1 л. табло. – Библиогр.: с. 44
1115570
  Бекерская Декабрина Андриановна Правовое регулирование специальных (внебюджетных) средств бюджетных учреждений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Бекерская Декабрина Андриановна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 27л.
1115571
  Понкина А.И. Правовое регулирование спорта в государствах Латинской Америки / А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2012. – 163, [1] с. – Библиогр.: с. 161-163 и в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 16). – ISBN 978-5-425305-33-6
1115572
  Соловьев А.А. Правовое регулирование спорта в Швейцарии / А.А. Соловьев, И.В. Понкин, А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Российской Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2013. – 235, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 18). – ISBN 978-5-4465-0090-1
1115573
  Коссак В.М. Правовое регулирование сроков в договорных отношениях подряда на капитальное строительство : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Коссак В.М.; КГУ. – К., 1985. – 27л.
1115574
  Жигалкин П.И. Правовое регулирование сроков в трудных отношениях : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.05 / Жигалкин П. И.; МВиССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1974. – 24л.
1115575
  Беседкина Я.И. Правовое регулирование статуса ребенка в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 11. – С. 44-51. – ISSN 0132-0769
1115576
  Воропанов В.А. Правовое регулирование статуса судей и судебных представителей в законодательстве Екатерины II // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 20. – С. 41-45. – ISSN 1812-3805
1115577
  Тарабия Хассан Правовое регулирование страхования во внешнеэкономических связах. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Тарабия Хассан; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1998. – 202л. – Бібліогр.:л.183-202
1115578
  Минаев Александр Иванович Правовое регулирование строительства вооруженных сил Дальневосточной Республики (1920-1922 г.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Минаев Александр Иванович; КГУ. – К., 1980. – 32л.
1115579
  Минаев Александр Иванович Правовое регулирование строительства вооруженных сил дальневосточной республики (1920-1922 гг.) : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Минаев Александр Иванович; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1980. – 191л. – Бібліогр.:л.167
1115580
  Прокопенко В.В. Правовое регулирование таможенного контроля и таможенного оформления воздушны- судов // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.48-53
1115581
  Татаренко А.В. Правовое регулирование таможенной деятельности в России XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805
1115582
  Адуев А.Н. Правовое регулирование товарных законов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.712 / Адуев А.Н. ; МГУ. – Москва, 1972. – 20 с.
1115583
   Правовое регулирование торговой деятельности в Украине.. – Х., 1997. – 654с.
1115584
  Усенин В.И. Правовое регулирование труда в капиталистических странах / В.И. Усенин, М.В. Баглай. – Москва : [б. и.], 1963. – 215 с.
1115585
  Смирнов О.В. Правовое регулирование труда в странах капитала / О.В. Смирнов, К.П. Уржинский. – Воронеж, 1967. – 83с.
1115586
  Леденев Ю.В. Правовое регулирование труда в сфере культуры / Ю.В. Леденев. – М.
3. – 1987. – 89с.
1115587
  Воробьев Д.В. Правовое регулирование труда во время Великой отечественной войны (1941-1945 гг.) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 5 (83). – С. 183-188. – ISSN 1812-8696
1115588
   Правовое регулирование труда водителей и безопасности дорожного движения.. – К., 1983. – 216с.
1115589
  Абрамова А.А. Правовое регулирование труда женщин в СССР : автореф. дис. ... канд. юрд. наук / Абрамова А.А. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1951. – 14 с.
1115590
  Ананьева К.Я. Правовое регулирование труда медицинских работников : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Ананьева К.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1968. – 18л.
1115591
  Монастырский Е.А. Правовое регулирование труда молодежи СССР / Е.А. Монастырский, Д.А. Карпенко. – Киев, 1984. – 117с.
1115592
  Голованова Е.А. Правовое регулирование труда подростков в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Голованова Е.А.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1951. – 24 с.
1115593
  Иванов В.Г. Правовое регулирование труда подростков в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 713 / Иванов В.Г.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-тут сов. законодательства. – М., 1968. – 19л.
1115594
  Пастухов В.П. Правовое регулирование труда преподавателей высшей школы. / В.П. Пастухов. – К., 1981. – 240 с.
1115595
  Зинчук Э.А. Правовое регулирование труда работников государственной торговли и общественного питания / Э.А. Зинчук, А.Г. Власова. – М
4. – 1978. – 63с.
1115596
  Власова А.Г. Правовое регулирование труда работников государственной торговли и общественногшо питания / А.Г. Власова, Э.А. Зинчук. – Москва, 1973. – с.
1115597
  Нефедов В. и. Правовое регулирование труда работников морского транспорта ССР (плаваоющего состава судов морского транспортного флота СССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Нефедов В. и.; ЛГУ. – Л., 1965. – 20л.
1115598
  Кагазов О. Правовое регулирование труда работников нефтяной промышленности. (На материалах нефтяной промышленности Казахстана, Азербайджана и Чечено-Ингушской АССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Кагазов О.; Казахск. Гос. ун-т им. С.М.Кирова. Юридич. фак-т. – Алма-Ата, 1971. – 16л.
1115599
  Озерина Н.Н. Правовое регулирование труда работников плавсостава флота рыбной промышленности СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Озерина Н. Н.; ЛГУ. – Л., 1972. – 21л.
1115600
  Воеводенко Наталия Константиновна Правовое регулирование труда работников с ненормированным рабочим днем : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Воеводенко Наталия Константиновна; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1976. – 21л.
1115601
  Чубуков Г.В. Правовое регулирование труда работников сельскохозяйственных предприятий / Г.В. Чубуков. – Москва, 1980. – 245 с.
1115602
  Богачева О.Г. Правовое регулирование труда работников совхозов : Автореф... канд. юр.наук: / Богачева О. Г.; МГУ, юр. фак. – М., 1960. – 16л.
1115603
  Уваров В.Н. Правовое регулирование труда работников физической культуры и спорта : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Уваров В.Н.; Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова. Юрид. фак. – Алма-Ата, 1971. – 26л.
1115604
  Горячих К.М. Правовое регулирование труда рабочих и служащих в первые годы Советской власти (1917-1920 гг) : Автореф... канд. юр.наук: / Горячих К. М.; М-во юст. СССР, Всес.НИИ сов. законодавства. – М., 1972. – 22л.
1115605
  Глазырин В.В. Правовое регулирование труда рабочих и служащих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. : Автореф... Канд.юрид.наук: 713 / Глазырин В.В.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т.советского законодательства. – М, 1968. – 20л.
1115606
  Ярославцев В.В. Правовое регулирование трудових отношений в России: история становления и развития (до начала XX века // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (68). – С. 71-77. – ISSN 1812-8696
1115607
  Бодерскова Н.Н. Правовое регулирование трудового стажа рабочих и служащих : Автореф... канд. юр.наук: / Бодерскова Н. Н.; МВиССО УССР, Харьк. юр. ин-т. – Х., 1971. – 20л.
1115608
  Сивачев Н.В. Правовое регулирование трудовых отношений в США / Н.В. Сивачев. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 263 с.
1115609
  Шевчук В.Д. Правовое регулирование трудовых отношений в ФРГ в 1949-1959 гг : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Шевчук В. Д.; МГУ. – М., 1979. – 15л.
1115610
  Ермаков В.В. Правовое регулирование трудовых отношений на морском транспорте. Уч. пособие / В.В. Ермаков. – М., 1982. – 54с.
1115611
  Шиник Д.Н. Правовое регулирование трудовых отношений сезонных рабочих и служащих. / Д.Н. Шиник. – Кишинев, 1975. – 120с.
1115612
   Правовое регулирование управления отраслью промышленности союзной республики. – К., 1984. – 278с.
1115613
  Смолин Григорий Васильевич Правовое регулирование управления перераспределением трудовых ресурсов (по материалам Украинской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Смолин Григорий Васильевич; АН УССР. Ин-т гос. и права. – К., 1980. – 25л.
1115614
  Шептулина Н.Н. Правовое регулирование услвий труда женщин / Н.Н. Шептулина. – М, 1978. – 87с.
1115615
  Шубакова Н.А. Правовое регулирование условий труда подростков в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Шубакова Н.А.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 26л.
1115616
  Зайцева И.В. Правовое регулирование участия законодательного органа в формировании высшего органа исполнительной власти в субъектах Дальнего Востока // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.164-176. – ISSN 1608-8794
1115617
  Автономов А.С. Правовое регулирование факторинга в России и во Франции // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 6. – С. 35-50. – ISSN 0132-0769
1115618
  Скарженовский Н.Г. Правовое регулирование финансирования капитальных вложений в СССР. / Н.Г. Скарженовский. – Душанбе, 1967. – 116с.
1115619
  Маркова Г. Правовое регулирование финансового рынка в Чешской Республике // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 35-40. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Становление и развитие правового регулирования финансового рынка, рынка банковских услуг и страхования. Система надзора в финансовой сфере.
1115620
  Макаров А.И. Правовое регулирование форм реализации программного обеспечения как метод борьбы с "интеллектуальным пиратством" в Российской Федерации // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 30-32. – ISSN 1812-3910
1115621
  Губин Е.П. Правовое регулирование хозяйственного механизма АПК / Е.П. Губин. – М, 1988. – 115с.
1115622
  Плекан А.М. Правовое регулирование хозяйственного механизма в основных звеньях промышенности / А.М. Плекан. – Рига, 1982. – 219с.
1115623
  Астахов Н.П. Правовое регулирование хозяйственного расчета промышленного предприятия (объединения) / Астахов Н.П. ; Казанский финансово-эконом. ин-т. – Казань : Казанский университет, 1975. – 216 с.
1115624
  Мартемьянов В.С. Правовое регулирование хозяйственного расчета, совместной хозяйственной деятельности и рассмотрения хозяйственных споров / В.С. Мартемьянов. – Москва, 1979. – 53 с.
1115625
   Правовое регулирование хозяйственного управления и хозрасчета: уч. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Куйбышев, 1986. – 80с.
1115626
  Качанова В.В. Правовое регулирование хозяйственного упражнения хозрасчета / В.В. Качанова, Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1982. – 88с.
1115627
  Емец И.Г. Правовое регулирование хозяйственной деятельности / И.Г. Емец. – К., 1985. – 73с.
1115628
  Игнатьев Дмитрий Валентинович Правовое регулирование хозяйственной деятельности подсобных предприятий и промыслов колхозов : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Игнатьев Дмитрий Валентинович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 22л.
1115629
   Правовое регулирование хозяйственной деятельности предприятий и объединений.. – М., 1986. – 131с.
1115630
  Собчак А.А. Правовое регулирование хозяйственной деятельсноти. / А.А. Собчак. – Ленинград, 1981. – 167с.
1115631
  Калмыков Ю.Х. Правовое регулирование хозяйственных отношений / Ю.Х. Калмыков. – Саратов, 1982. – 204с.
1115632
   Правовое регулирование хозяйственных отношений. Сб. ст.. – Москва, 1978. – 163с.
1115633
  Рубин А.М. Правовое регулирование централизованных перевозок грузов автомобильным транспортом. / А.М. Рубин. – М, 1960. – 173с.
1115634
  Волкова Наталья Алексеевна Правовое регулирование членства в колхозе : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Волкова Наталья Алексеевна; М-во юстиции СССР. Всесоюзн. н.-иссл. ин-т советского законодательства. – М., 1973. – 19л.
1115635
   Правовое регулирование экономики: сб. ст.. – М., 1979. – 248с.
1115636
   Правовое регулирование экономической деятельности в империалистических и развивающихся странах. Сб. науч. тр.. – М., 1973. – 192с.
1115637
  Жуков В.И. Правовое регулирование экспидиционной деятельности на транспорте : Автореф... канд. юр.наук: / Жуков В. И.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1968. – 20л.
1115638
  Митина С.И. Правовое регулирпования международных отношений на море в эпоху элиннизма // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.52-55
1115639
  Лаптев В.В. Правовое регулрование хозяйственных отношений / В.В. Лаптев. – М, 1980. – 48с.
1115640
  Киндюк Б. Правовое регултрование концессионных отношений в лесной отрасли / Б. Киндюк, К. Киндюк // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 21-23.
1115641
  Агееу А. Правовое рэгуляванне сістэмы школьнай адукацыі Магілеускай губерні як адлюстраванне як адлюстраванне каланіяльная залежнасці беларускіх зямель ад Расійскай імперыі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 37-39. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У дадзеным артыкуле разглядаецца прававое рэгуляванне ў сферы школьнай адукацыі Магілёўскай губерні як адлюставанне яе каланіяльнай залежнасці. Аналіз прававых дакументаў паказвае, што на Магілёўшчыне у ХІХ - пачатку ХХ стст. рэгулявалі дзейнасць ...
1115642
  Тихомиров Денис Еварестович Правовое самовоспитание молодежи / Тихомиров Денис Еварестович. – Киев : Знание, 1991. – 31с.
1115643
  Трунтаева Кира Правовое содержание свободы мысли и слова: вопросы конституционно-правовой теории и практики // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Свобода мысли и слова является одной из важнейших свобод в демократическом государстве, обязательным условием и гарантией функционирования представительной демократии. С одной стороны, свобода мысли и слова обеспечивает реальное действие принципов ...
1115644
  Абсаттаров Г.Р. Правовое сознание - стержень правовой культуры народа // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 47-51


  В статье на конкретных материалах Казахстана рассматриваются политологические аспекты правового сознания как стержень правовой культуры народа, которые еще неизучены в социально-политической литературы. Вместе с тем в статье уделено внимание и ...
1115645
  Козырева Полина Михайловна Правовое сознание и доверие // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 86-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1115646
  Новохатько В.С. Правовое сознание и трудовая дисциплина / В.С. Новохатько. – Киев : Знание, 1987. – 47 с.
1115647
  Чефранов В.А. Правовое сознание как разновидность социального отржения / В.А. Чефранов. – Киев, 1976. – 210с.
1115648
  Карпунов В.Н. Правовое сознание как социальная реалия украинского общества // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.160-170
1115649
  Черфанов В.А. Правовое сознание как специфическая разновидность социального отражения / В.А. Черфанов. – Х., 1973. – 40с.
1115650
   Правовое сотрудничество между социалистическими государствами.. – М., 1962. – 280с.
1115651
  Василевич Г.А. Правовое социальное государство и национальные интересы // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 32-42. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
1115652
  Розовский Б.Г. Правовое стимулирование рационального природоиспользования / Б.Г. Розовский. – Киев, 1981. – 238 с.
1115653
  Вельяминов Г.М. Правовое урегулирование международной торговли / Г.М. Вельяминов. – Москва, 1972. – 240с.
1115654
  Зинченко Н.Н. Правовой анализ обстоятельств, исключающих лицо из сферы действия Конвенции о статусе беженцев 1951 г. // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 2-3. – ISSN 1812-3910
1115655
  Михайлов Т.Н. Правовой анализ ученического договора в законодательстве Республики Молдова // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 138-139. – ISBN 978-617-7069-52-1
1115656
  Глушаченко Ю.В. Правовой аспект информационного обеспечения деятельности органов государственной власти и управления // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 3-5. – ISSN 1812-3805
1115657
  Мохов Георгий Правовой ликбез. Самая востребованная консультация : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 21 : Фото
1115658
   Правовой механизм государственного регулирования и поддержки агропромышленного комплекса : монография / под ред. С.А. Боголюбова ; Ин-т законознавства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Фед. – Москва : НОРМА, 2009. – 496 с. – ISBN 978-5-468-00305-3
1115659
  Бордунов В.Д. Правовой механизм деятельности международных авиационных организаций / В.Д. Бордунов. – М., 1989. – 168с.
1115660
  Саркисов А.Р. Правовой механизм повышения эффективности и качества труда рабочих и служащих / А.Р. Саркисов. – Москва, 1990. – 181с.
1115661
   Правовой механизм преодоления бюрократизма: науч.-аналит. обзор. – М., 1991. – 43с.
1115662
  Шейфер С.А. Правовой механизм расследования преступлений в России: вчера, сегодня, завтра // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 44-52. – ISSN 0132-0769
1115663
  Кичигин Н.В. Правовой механизм реализации Киотского протокола в России : научно-практическое пособие / Н.В. Кичигин, Н.И. Хлуденева ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Фед. – Москва : Контракт, 2009. – 112 с. – ISBN 978-5-98209-059-1
1115664
  Аль Хаулани Аднан Правовой механизм сотрудничества ЕС со странами Средиземноморья : 12.00.11: Дисс....канд. юрид. наук. / Аль Хаулани Аднан; КУ им. Т.Шевченко. – Київ, 2000. – 177л. – Бібліогр.: л.164- 177
1115665
  Гутман М.Ю. Правовой механизм укрепления дисциплины в органах милиции в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / М.Ю. Гутман, Н.П. Маюров // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С. 28-33. – ISSN 1812-3805


  Авторы на основе анализа нормативно-правовых актов и архивных документов периода Великой Отечественной Войны раскрывают содержание и основные направления правового регулирования дисциплины в рядах милиции в эти годы, показывают деятельность ...
1115666
  Вергейчик А. Правовой мониторинг как механизм совершенствования законодательства в Республике Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 21-22
1115667
  Пантыкина М.И. Правовой нигилизм как проблема социальной феноменологии // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 240-255. – ISSN 2077-8309
1115668
  Лайтер А.В. Правовой нигилизм как фактор деформации правовой культуры России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С. 38-40. – ISSN 2073-9702
1115669
  Миронова Ю.В. Правовой нигилизм как фактор повышения эффективности законодательства // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 7 (103). – С. 843-848. – ISSN 1812-8696
1115670
  Щекина Е.А. Правовой обычай международной торговли как источник международного частного права / Е.А. Щекина. – Харьков : Крок, 2007. – 221 с. – ISBN 966-652-140-0
1115671
  Ломакина И.Б. Правовой плюрализм как методологическое основание обычного права: социолого-коммуникативный ракурс // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 2 (319). – С. 22-33. – ISSN 0131-8039
1115672
  Митин М.А. Правовой подход Совета Европы к регулированию вопросов компенсаций для жертв уголовных преступлений // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 2-10. – ISSN 1812-3910


  Статья знакомит читателя с правовым подходом Совета Европы по вопросам права жертв уголовных преступлений на получение компенсаций. В ней проводится научное исследование международно-правовых актов указанной международной организации, декларирующих ...
1115673
  Борисов В.В. Правовой порядок развитого социализма / В.В. Борисов. – Саратов, 1977. – 408с.
1115674
  Нерсесян В.С. Правовой принцип формального равенства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 91-97. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1115675
  Жук В.Д. Правовой режим выморочного имущества в зарубежных странах // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 387-390. – ISBN 978-966-927-142-6
1115676
  Горбовой В.Ф. Правовой режим городских лесов : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.06 / Горбовой В. Ф.; МВиССО РСФСР, Свердл. юр. ин-т. – Свердловск, 1972. – 19л.
1115677
  Крассов О.И. Правовой режим государственного лесного фонда / О.И. Крассов. – М., 1985. – 223с.
1115678
  Шейнин Л.Б. Правовой режим государственных ирригационных систем / Л.Б. Шейнин. – М, 1978. – 70с.
1115679
  Баскин Ю.Я. Правовой режим договорных рек. : Автореф... канд. юрид.наук: / Баскин Ю.Я.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 24 с.
1115680
   Правовой режим земель в СССР.. – М., 1984. – 326с.
1115681
  Ерофеев Б.В. Правовой режим земель городов / Б.В. Ерофеев. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 200с.
1115682
  Балезин В.П. Правовой режим земель городской застройки / В.П. Балезин. – Москва : Госюрисдат, 1963. – 195 с.
1115683
  Балезин В.П. Правовой режим земель населенных пунктов / В.П. Балезин ; отв. ред. Н.И. Краснов. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 93 с. – (Хоз. руководителю о законодательстве)
1115684
  Боголепов Р.Д. Правовой режим земель промышленного и транспортного назначения : Автореф... канд. юр.наук: / Боголепов Р. Д.; МГУ им. Ломоносова, юр. фак. – М., 1964. – 15л.
1115685
  Балезин В.П. Правовой режим земель сельских населенных пунктов / В.П. Балезин. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 224 с.
1115686
  Ерофеев Б.В. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения / Б.В. Ерофеев. – М., 1957. – 83с.
1115687
  Краснов Н.И. Правовой режим земель специального назначения / Н.И. Краснов. – М., 1961. – 214с.
1115688
  Заменгоф З.М. Правовой режим имущества хозяйственных органов / З.М. Заменгоф. – М., 1972. – 184с.
1115689
  Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи / И.В. Жилинкова; Нац.юридическая академия Украины им.Я.Мудрого. – Харьков : Ксилон, 2000. – 398с. – ISBN 966-95312-6-1
1115690
  Корнеев С.М. Правовой режим имущественных фондов предприятий / С.М. Корнеев. – М., 1975. – 32с.
1115691
  Болюх А.Я. Правовой режим иностранных инвестиций в России : учеб. пособие / Болюх А.И., Шахов А.О., Силкин В.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет), МИД России. – Москва : МГИМО-Университет ; Навона, 2006. – 263, [1] с. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-9732-0009-4
1115692
  Шалаева Т.З. Правовой режим информационных ресурсов: проблемы правопонимания // Информационное право : научно-практическое и информационное издание / Республиканский НИИ интеллект. собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 4 (40). – С. 4-9
1115693
  Авдей А.Г. Правовой режим использования природных ресурсов в контексте устойчивого развития Республики Беларусь // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 280-283
1115694
  Ткач А.П. Правовой режим капитального строительства в СССР. (Основные проблемы) : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 712 / Ткач А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф-ра гражд. права. – Киев, 1969. – 54 с. – Бібліогр.:с.54
1115695
  Дембо Л.И. Правовой режим лесов в свете сталинского плана преобразования природы / Л.И. Дембо. – Ленинград, 1951. – 64с.
1115696
  Березовская Э.Б. Правовой режим лесов СССР в свете Сталинского плана преобразования природы : Автореф. дис. ... Канд. юрид. наук : / Березовская Э.Б. ; Ленингр. юрид .ин-т. – Ленинград, 1951. – 15 л.
1115697
  Заменгоф З.М. Правовой режим материальных и финансовых ресурсов в хозяйственных системах / З.М. Заменгоф. – М., 1987. – 182с.
1115698
  Сторожев Н.В. Правовой режим мелиорированных земель. / Н.В. Сторожев. – Минск, 1986. – 132с.
1115699
  Молодцов С.В. Правовой режим морских вод / С.В. Молодцов. – М., 1982. – 231с.
1115700
  Поваляев Лев Федорович Правовой режим морских портов Японии, открытых для международного судоходства : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Поваляев Лев Федорович; ЛГУ им. А.А.Жданова. Юридич. фак-т. – Л., 1972. – 24л.
1115701
  Иванов Г.Г. Правовой режим морских портов. : Автореф... канд. юридич.наук: 716 / Иванов Г.Г.; Ленингр. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – М., 1968. – 21л.
1115702
  Мошак А.В. Правовой режим наказов избирателей в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Мошак А.В.; Всес. юрид. заоч. ин-т. – М., 1971. – 16л.
1115703
  Сыродоев Н.А. Правовой режим недр / Н.А. Сыродоев. – Москва, 1969. – 168с.
1115704
  Рейзис Н.Н. Правовой режим оборотных средств государственного социалистического промышленного предприятия : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Рейзис Н.Н.; Всес. научно-исслед. ин-т сов. законодательства. – М., 1970. – 20л.
1115705
  Меликов У.А. Правовой режим объектов гражданских прав в интернете / Меликов У.А. ; Нац. центр законодательства при Президенте Респ. Таджикистан ; Акад. наук Респ. Таджикистан. – Душанбе : ЭР-граф, 2017. – 242, [2] с. – Библиогр.: с. 218-242 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-99975-59-32-6
1115706
  Илебаев У.И. Правовой режим орошаемых земель в Киргиской ССР в современный период / У.И. Илебаев. – Фрунзе, 1966. – 188с.
1115707
  Филоненко Т.В. Правовой режим предвыборной агитации: некоторые проблемные вопросы // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 66-74. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1115708
  Степанко М.Ф. Правовой режим приусадебных земель в сельской местности : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 714 / Степанко М.Ф. ; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1971. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1115709
  Смирнова Е. Правовой режим свободных лицензий : опыт США и некоторых европейских государств
1115710
  Смирнова Е. Правовой режим свободных лицензий: опыт США и некоторых европейских государств // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 10. – С. 67-71. – ISSN 0201-7059
1115711
  Хиневич О. Правовой режим свободы предоставления услуг в рамках права Европейского Союза // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 75-81.
1115712
  Мащенко Виктор Викторович Правовой режим собственности в международном частном праве : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Мащенко Виктор Викторович; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 157л.
1115713
  Мащенко Виктор Викторович Правовой режим собственности в международном частном праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мащенко Виктор Викторович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 28 с.
1115714
  Мащенко В.В. Правовой режим собственности иностранного государства в СССР // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 86-91. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
1115715
  Цогоев Т.И. Правовой режим специальных фодндов государственных промышленных предприятий в условиях экономической реформы : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Цогоев Т. И.; Сарат. юр. ин-т. – Саратов, 1974. – 28л.
1115716
  Николаев А.Н. Правовой режим Суэцкого канала и национализация Египтом Суэцкой компании / А.Н. Николаев. – М, 1960. – 176с.
1115717
  Мороз Леонид Николаевич Правовой режим торфяного фонда (по материалам Белорусской ССР) : Дис... канд. юр.наук: 12.00.06 / Мороз Леонид Николаевич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1986. – 185л. – Бібліогр.:л.168-185
1115718
  Мороз Леонид Николаевич Правовой режим торфяного фонда (по материалам Белорусской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Мороз Леонид Николаевич; КГУ. – К., 1986. – 28л.
1115719
  Ковтунд А.Н. Правовой режим фондов межхозяйственного предприятия (организации) в сельском хозяйстве. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.06 / Ковтунд А.Н.; АН СССР. – М, 1978. – 22л.
1115720
  Сервентник А.А. Правовой режим фондов экономического стимулирования межхозяйственных предприятий. / А.А. Сервентник. – Саратов, 1988. – 128с.
1115721
  Михайлин С.З. Правовой режим централизованных фондов и резервов денежных средств министерства. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.719 / Михайлин С.З.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т. – Х., 1970. – 24л.
1115722
  Гаранова Е.П. Правовой режим церковного имущества: межсистемные коллизии канонического и светского права (1917-1929 годы) / Е.П. Гаранова, Е.В. Кискин // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805
1115723
  Федоров С. Правовой сатус налоговой информации / С. Федоров, Д. Рева // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.56-58
1115724
  Трофимов В.Н. Правовой статус Антарктики / В.Н. Трофимов. – М, 1990. – 154с.
1115725
  Левчук С.В. Правовой статус Верховного Суда США по Конституции США 1787 года и его последующее развитие // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 36-40. – ISSN 1812-3805
1115726
  Уллоа Хосе Альманс Б. Правовой статус вооруженных сил США на "территории Панамского канала" - нарушение суверенитета Панамы / Уллоа Хосе Б. Альманс // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 112-115. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
1115727
  Барабашева Н.С. Правовой статус вузов в СССР / Н.С. Барабашева. – Москва : МГУ, 1979. – 216 с.
1115728
  Охотский Е.В. Правовой статус государственного служащего Российской Федерации // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.17-27. – ISSN 0132-0769
1115729
  Гасанзаде С.Б. Правовой статус женщин // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 32-39. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1115730
  Кулик Г. Правовой статус женщины в дренегреческой семье по речам Демосфена // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 44-48
1115731
  Карданов Б.М. Правовой статус и субъективное право / Б.М. Карданов. – Нальчик, 1973. – 46с.
1115732
  Автономов А. Правовой статус индейцев Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 117-127. – ISSN 0321-2068
1115733
  Кисиль В.И. Правовой статус иностранцев в СССР / В.И. Кисиль, В.П. Пастухов. – К., 1987. – 260с.
1115734
  Федулова Надежда Георгиевна Правовой статус Каспийского моря: позиции прибрежных государств // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 68-75. – Бібліогр.: с. 68-70, 74. – ISSN 0131-2227
1115735
  Федулова Н. Правовой статус Каспийского моря: позиции прибрежных государств // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 68-75. – ISSN 0131-2227
1115736
  Мещеряков В.О. Правовой статус кредитных установ. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.07 / Мещеряков В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 22л.
1115737
  Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. / Н.В. Витрук. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 175с.
1115738
  Шибаева Е.А. Правовой статус межправительственных организаций / Е.А. Шибаева. – Москва, 1972. – 176 с.
1115739
  Тропская С.С. Правовой статус налогоплательщика: баланс публичных и частных интересов в налоговой сфере // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 5. – С. 101-106. – ISSN 0132-0769
1115740
  Ситников М.В. Правовой статус НАТО модификация в условиях глобализации // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 611-619. – ISSN 1563-3349
1115741
  Шибко Василий Петрович Правовой статус обвиняемого в уголовном процессе Германской Демократической Республики : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Шибко Василий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 249л. – Бібліогр.:л.193
1115742
  Белоусова Е.В. Правовой статус органов местного самоуправления как юридических лиц: проблемы правового регулирования // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 32-38. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1115743
  Руднева О.Ю. Правовой статус педагогического работника : юридическая консультация // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 60. – ISSN 0016-7207
1115744
  Руднева О.Ю. Правовой статус педагогического работника : методика и опыт. Юридическая консультация // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 51-52. – ISSN 0016-7207
1115745
  Руднева О.Ю. Правовой статус педагогического работника : методика и опыт. Юридическая консультация // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 52-53. – ISSN 0016-7207
1115746
  Василевская Э.Г. Правовой статус природных ресурсов Луны и планет / Э.Г. Василевская. – Москва, 1978. – 143с.
1115747
   Правовой статус работников сельскохозяйственных предприятий.. – М., 1987. – 303с.
1115748
  Даниленков А.В. Правовой статус регистора доменных имен // Информационное право : научно-практическое и информационное издание / Республиканский НИИ интеллект. собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 5 (41). – С. 29-34
1115749
  Шершнева-цитульская И.А. Правовой статус религиозного объединения: понятия и виды // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2005. – № 3. – С. 109-113. – ISSN 0132-0769
1115750
  Константинов М.С. Правовой статус саморегулируемых организаций в России // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 125-132. – ISSN 1684-2618
1115751
  Абрамович А.М. Правовой статус советского гражданина / А.М. Абрамович ; под ред. В.И. Шабайлова ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и техника, 1988. – 91, [2] с.
1115752
  Безуглов А.А. Правовой статус советского депутата / А.А. Безуглов. – М, 1974. – 64с.
1115753
  Сидорченко В.Ф. Правовой статус спасателей судов и грузов на море / В.Ф. Сидорченко. – Ленинград, 1978. – 136с.
1115754
  Сидорченко В.Ф. Правовой статус спасателей судов и грузов на море / В.Ф. Сидорченко. – Л., 1978. – 136с.
1115755
  Кузякин Ю.П. Правовой статус специалиста как участника производства по делам об административных правонарушениях // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 61-69
1115756
  Кибальник А.Г. Правовой статус средневековых горожан Европы (на примере Парижа XIII века) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 187-197. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1115757
  Гатинян А.А. Правовой статус субъектов общенародного социалистического права, его развитие и осуществление : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Гатинян А.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1968. – 22л.
1115758
  Волосникова Л.М. Правовой статус университетов: история и современность : учеб. пособие / Л.М. Волосникова, Г.Н. Чеботарев. – Москва : Норма, 2007. – 208с. – ISBN 978-5-468-00124-0
1115759
  Мананкова Р.П. Правовой статус членов семьи по советскому законодательству / Р.П. Мананкова ; под. ред. Б.Л. Хаскельберга ; Томский гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1991. – 228, [3] с. – Библиогр. в подстроч. прим.
1115760
  Пронская Г.В. Правовой статус юридической службы в народном хозяйстве. / Г.В. Пронская, И.Г. Емец. – Киев, 1978. – 47с.
1115761
  Самозванцев А.М. Правовой текст дхармашастры / А.М. Самозванцев. – М, 1991. – 294с.
1115762
   Правовой эксперимент и совершенствование законодательства.. – Москва, 1988. – 301с.
1115763
  Дорошенко Т.Н. Правовоспитательная деятельность органов прокуратуры во второй половине 1950-х – 1960-х гг. (на материалах Новгородской области) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 1812-3805


  Настоящая статья посвящена исследованию полномочий органов прокуратуры по правовому воспитанию и правовой пропаганде населения в 50–60-х годах XX в. Рассматриваются особенности ведения правового воспитания и правовой пропаганды, соответствующие методы ...
1115764
  Орданский М.С. Правовоые проблемы железнодорожного транспорта СССР / М.С. Орданский. – Саратов, 1981. – 288с.
1115765
  Німак М. Правовстановлюючий документ на нерухоме майно в нотаріальній практиці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 81-90. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1115766
  Пахомов И.Н. Правовые акты Исполкомов местных Советов / И.Н. Пахомов. – Львов, 1958. – 92с.
1115767
  Копейчиков В.В. Правовые акты местных органов государственной власти. / В.В. Копейчиков. – М., 1956. – 111с.
1115768
  Васильев Р.Ф. Правовые акты местных Советов / Р.Ф. Васильев. – Москва, 1975. – 152с.
1115769
  Онохова В.В. Правовые акты местных Советов народных депутатов. Учебное пособие / В.В. Онохова. – Иркутск : Иркутский университет, 1982. – 84 с.
1115770
  Васильев Р.Ф. Правовые акты органов управления / Р.Ф. Васильев. – Москва, 1970. – 108с.
1115771
  Яричевская Людмила Васильевна Правовые акты органов управления здравоохранением в СССР : Автореф... кандидата юридическихнаук: 12.00.02 / Яричевская Людмила Васильевна; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1985. – 23л.
1115772
  Хярм Т.Ю. Правовые акты органов управления местных советов Эстонской ССР : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Хярм Т.Ю.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 46л.
1115773
  Смола Мария Григорьевна Правовые акты органов управления морским транспортом и проблемы их систематизации : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Смола Мария Григорьевна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1115774
  Касьянов В.М. Правовые акты отраслевых органов государственного управления союзной республики : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Касьянов В. М.;. – Киев, 1973. – 22 л.
1115775
  Ткачевский Ю.М. Правовые аспекты борьбы с наркоманией и алкоголизмом / Ю.М. Ткачевский. – Москва, 1990. – 128 с.
1115776
  Орлова О.В. Правовые аспекты в деятельности комсомола : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Орлова О.В. ; АН СССР , Ин-т госуд.и права. – Москва, 1976. – 17 с.
1115777
   Правовые аспекты войны в Афганистане и другие элементы антитеррористической кампании // Социально-психологические и медицинские аспекты жестокости : Информационный, научный журнал / Международный медицинский реабилитационный центр для жертв войн и тоталитарных режимов (МРЦ). – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 15-33.
1115778
   Правовые аспекты деятельности профсоюзов СССР. Профсоюзы - субъекты сов. права.. – М., 1973. – 431с.
1115779
  Крайний А.А. Правовые аспекты деятельности ФАО по предотвращению ННН промысла // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 28-34. – ISSN 1560-2893


  ФАО одобрила Международный план действий по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН промыслом) .
1115780
  Курбанов Р.А. Правовые аспекты инвестирования в топливно-энергетический комплекс Азербайджанской Республики / Р.А. Курбанов, А.И. Экимов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 6 (72). – С. 17-26. – ISSN 1812-8696
1115781
   Правовые аспекты использования искусственных спутников для целей метеорологии и радиосвязи.. – М., 1970. – 175с.
1115782
  Степанова А. Правовые аспекты использования открытого электронного контента в ВУЗе // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2016. – № 2 (44). – С. 22-25. – ISSN 2072-4322
1115783
  Вахрушев М.В. Правовые аспекты использования электронных библиотек в вузе // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 5. – С. 44-53. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены этапы развития инфраструктуры электронных библиотек с точки зрения модернизации соответствующей законодательной базы, правовые аспекты функционирования электронных библиотек, в том числе соблюдение ими авторского права в условиях реалий ...
1115784
  Берг Л. Правовые аспекты коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2014. – № 2. – С. 5-13. – ISSN 0201-7067
1115785
   Правовые аспекты компьютеризации управления.. – Киев : Наукова думка, 1988. – 210 с.
1115786
   Правовые аспекты межбанковских расчетов : Сборник статей по банковскому праву. – Киев, 1994. – 120 с. – ISBN 5-8238-0311-7
1115787
  Копейчиков В.В. Правовые аспекты местных органов государственной власти и управления в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Копейчиков В.В.; Харьковск. юрид. ин-т им. Л.М.Кагановича. – Харьков, 1952. – 16 с.
1115788
   Правовые аспекты модернизации в КНР: эконом. и науч.-техн. прогресс. – Москва, 1990. – 313с.
1115789
  Березовская И. Правовые аспекты нового усиленного соглашения Украины с Евросоюзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 120-124.
1115790
  Големинов Ч. Правовые аспекты нового экономического механизма в НРБ / Ч. Големинов. – М., 1984. – 285с.
1115791
  Халилова В. Правовые аспекты обеспечения социальной защиты и занятости вынужденных переселенцев в Азербайджане // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 114-132. – ISSN 2409-9260
1115792
   Правовые аспекты организации и деятельности органов Советского государства : Сб. науч. тр. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 1987. – 128 с.
1115793
  Мозговая О. Правовые аспекты осуществления основных операций с корпоративными акциями / О. Мозговая, С. Грекова, В. Зеленый // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.34-36
1115794
   Правовые аспекты охраны природы : Сборник статей. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1977. – 88с.
1115795
   Правовые аспекты охраны природы: сб.. – Москва : Знание, 1984. – 95 с.
1115796
  Балобанов А.О. Правовые аспекты передачи в бербоут - чартер морских судов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.118- 127
1115797
  Селиванова И. Правовые аспекты поглощения компаний в Украине // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 35-39.
1115798
  Денисов В.Н. Правовые аспекты разоружения в ракетно-ядерную эру / В.Н. Денисов. – Киев, 1990. – 177с.
1115799
  Михайлова А.Н. Правовые аспекты регулирования отношений с дробными акциями // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.100-105. – ISSN 0132-0769
1115800
   Правовые аспекты сближения хозяйственного законодательства Украины с правом Европейского Сообщества. – Донецьк, 2000. – 68с. – (Правовые чтения). – ISBN 966-7277-94-1
1115801
  Браккер Н.В. Правовые аспекты сбора и сохранения цифровой информации / Н.В. Браккер, Л.А. Куйбышев // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2011. – № 1 (21). – С. 46
1115802
  Фесенко Е.В. Правовые аспекты ситуации совершения хулиганских действий : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Фесенко Е.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
1115803
   Правовые аспекты слияния и поглощения в Украине : практ. пособие / Д.К. Александров, А.В. Бартощук, И.А. Войцеховская, А.О. Климова, О.А. и др. Климчук; [Д.К. Александров, А.В. Бартощук, И.А. Войцеховская и др.]. – Киев : Юридическая практика, 2006. – 93, [2] с. : портр. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце статей. – (Александров и партнеры. Юридический интеллект вашего бизнеса). – ISBN 966-8042-33-6
1115804
   Правовые аспекты совершенствования хозяйственного механизма в АПК: сб. науч. тр.. – Тюмень, 1989. – 98с.
1115805
   Правовые аспекты совершенствования хозяйственного механизма.. – М., 1979. – 147с.
1115806
  Абова Т.Е. Правовые аспекты совершенствования хозяйственного механизма. / Т.Е. Абова. – Москва : Знание, 1987. – 62, [1] с. – Библиогр.: с. 58. – (Новое в жизни, науке, технике : Право в нашей жизни ; 4 / 1987)
1115807
  Журавлев М.М. Правовые аспекты социалистического образа жизни : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Журавлев М. М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1979. – 24л.
1115808
  Заставская Л.П. Правовые аспекты столыпинской аграрной реформы // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С.62-67. – ISSN 1563-3349
1115809
   Правовые аспекты управления : Указ. лит. 1975-1978 гг. – Минск, 1979. – 248с.
1115810
  Толстошеев В.В. Правовые аспекты управления. / В.В. Толстошеев. – М., 1976. – 64с.
1115811
  Кацпшак Владислав Правовые аспекты участия трудящихся в управлении производством в ПНР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Кацпшак Владислав; Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС. – М., 1979. – 24л.
1115812
  Бойкова О.Ф. Правовые аспекты функционирования системы МБА и доставки документов / Ольга Феоктистовна Бойкова // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2012. – № 1 (23). – С. 136-146
1115813
  Ефимов А. Правовые аспекты ценных бумаг как инвестицинных инструментов // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 47-57.
1115814
  Морозов В.П. Правовые взгляды и учреждения при социализме / В.П. Морозов. – Москва, 1967. – 134с.
1115815
  Лапин Е.С. Правовые взгляды П.А. Столыпина // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 88-92. – ISSN 0132-0769
1115816
  Алексюк Р.П. Правовые взгляды совертского общества и соответствующие им учреждения как надстройка : Автореф... канд. филос.наук: / Алексюк Р. П.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1960. – 15л.
1115817
  Алексюк Р.П. Правовые взгляды советского общества и соответствующие им учреждения как надстройка / Р.П. Алексюк ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. фмлос. – Москва : ВПШ и АОН, 1963. – 168 с.
1115818
  Зельдина Е. Правовые возможности защиты прав инвесторов по Хозяйственному Кодексу Украины // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 60-63.
1115819
  Зуйков Г.Г. Правовые вопрос ынаучной организации управления и труда в органах внутренних дел / Г.Г. Зуйков. – М., 1973. – 44с.
1115820
  Андрианов Н.И. Правовые вопросф деятельности производственных обьединений / Андрианов Н.И. – Киев : Политиздат, 1977. – 144 с.
1115821
  Тарапон Ольга Федоровна Правовые вопросы автоматизации управления производственным объединением : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Тарапон Ольга Федоровна ; АН УССР , Ин-т государства и права. – Киев, 1976. – 23 c.
1115822
  Глыбач Е.Д. Правовые вопросы аграрно-промышленных объединений / Е.Д. Глыбач. – Кишинев, 1974. – 27с.
1115823
  Налимов Геннадий Иванович Правовые вопросы административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Налимов Геннадий Иванович; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1974. – 20л.
1115824
  Тимескова В.С. Правовые вопросы аренды / В.С. Тимескова. – Л. : Ленингр. орг. о-ва (Знание№ РСФСР, 1990. – 14 с.
1115825
  Саввин В.В. Правовые вопросы аттестации кадров в свете Конституции СССР / В.В. Саввин, Н.С. Уржинская. – Калинин, 1980. – 48с.
1115826
   Правовые вопросы борьбы с преступностью : сб. статей. – Томск, 1982. – 177с.
1115827
   Правовые вопросы борьбы с преступностью : сборник статей. – Томск, 1988. – 153с.
1115828
   Правовые вопросы борьбы с преступностью на современном этапе.. Сб. ст.. – Томск, 1989. – 209с.
1115829
   Правовые вопросы борьбы с преступностью. Сб. ст.. – Томск, 1984. – 186с.
1115830
   Правовые вопросы борьбы с преступностью. Сб. ст.. – Томск, 1985. – 212с.
1115831
  Койтель Х.Х. Правовые вопросы внешнего оформления промышленных изделий. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.712 / Койтель Х.Х.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1970. – 44л.
1115832
   Правовые вопросы внешней торговли СССР с европейскими странами народной демократии.. – М., 1955. – 264с.
1115833
  Рамзайцев Д.Ф. Правовые вопросы внешней торговли СССР. / Д.Ф. Рамзайцев. – М, 1954. – 87с.
1115834
  Калинычев Ф.И. Правовые вопросы военной организации Руссого государства второй половины 17 века / Ф.И. Калинычев. – Москва, 1954. – 172с.
1115835
  Буго Ю.И. Правовые вопросы возврата тары в народном хозяйстве СССР / Ю.И. Буго, Г.С. Берлянд. – М., 1962. – 64с.
1115836
  Мкртчян Ю.Д. Правовые вопросы возмещения ущерба причиненного повреждением здоровья работника на производстве. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.05 / Мкртчян Ю.Д.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1973. – 22л.
1115837
  Алиев М.М. Правовые вопросы возмещения ущерба, причиненного предприятиям государственной розничной торговли их работниками (На материалах АзССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Алиев М. М.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1969. – 21л.
1115838
  Барабаш А.Т. Правовые вопросы вознаграждения за труд членов промысловой кооперации : Автореф... канд. юрид.наук: / Барабаш А.Т.; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1953. – 15 с.
1115839
  Ершова Н.М. Правовые вопросы воспитания детей в семье / Н.М. Ершова. – Москва, 1971. – 102с.
1115840
  Алексенко Н.С. Правовые вопросы воспитания детей в семье / Н.С. Алексенко. – Владивосток, 1974. – 33 с.
1115841
  Бекиев И. Правовые вопросы гарантированной денежной оплаты труда колхозников в хлопководческих колхозах. (По материалам Туркм. ССР). : Автореф... канд. юрид.наук: / Бекиев И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – Ашхабад, 1963. – 16л.
1115842
  Красько И.Е. Правовые вопросы государственной дисциплины в промышленности. : Автореф... канд. юридич.наук: / Красько И.Е.; Харьков. юридич. ин-тут. – Х., 1966. – 20л.
1115843
  Поздняков В.С. Правовые вопросы государственной монополии внешней торговли в СССР : Автореф... докт. юридич.наук: 12.716 / Поздняков В.С.; М-во юстиции СССР. Всесоюз. науч.-иссл. ин-т сов. законодательства. – М., 1972. – 34л.
1115844
  Бозриков О.В. Правовые вопросы делимитации территориального моря : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Бозриков О. В.; МГУ, юр.фак. – М., 1973. – 24л.
1115845
  Усенко Марина Ивановна Правовые вопросы деятельности городских советов депутатов трудящихся по развитию жилищного хозяйства. (По материалам практики городских Советов Украинской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02, 12.00.03 / Усенко Марина Ивановна; АН УССР. Объед. Сов. Ин-та филос. и ин-та гос. и права. – К., 1974. – 29л.
1115846
  Усенко М.И. Правовые вопросы деятельности городских Советов народных депутатов по развитию жилищного хозяйства / М.И. Усенко. – К., 1978. – 151с.
1115847
   Правовые вопросы деятельности производственных аграрно-промышленных объединений. – Киев : Наукова думка, 1983. – 330 с.
1115848
   Правовые вопросы деятельности СЭВ.. – Москва, 1977. – 192с.
1115849
  Котова В.В. Правовые вопросы договора розничной купли-продажи : Автореф... канд. юрид.наук: / Котова В.В.; Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. – М., 1954. – 17л.
1115850
  Райхер В.К. Правовые вопросы договорной дисциплины в СССР / В.К. Райхер. – Ленинград, 1958. – 268 с.
1115851
  Хафизов Г.Х. Правовые вопросы договорных связей торговых организаций с промышленными предприятиями по поставке товаров народного потребления. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Хафизов Г.Х.; Тадж.гос.ун-т. – Душанбе, 1970. – 19л.
1115852
  Тиновицкая И.Д. Правовые вопросы документирования управленческой деятельности : Автореф... кан. юр.наук: 12.711 / Тиновицкая И. Д.; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва, 1972. – 22л.
1115853
  Александров-Дольник Правовые вопросы доставки грузов от склада отправителя до склада получателя ("от двери до двери") / М.К. Александров-Дольник, Г. Тулеугалиев ; Казахский гос. ун-т, Юрид. фак-т, Каф. совецкого гражданского права. – Алма-Ата, 1969. – 152 с.
1115854
  Изволенский В.Н. Правовые вопросы железнодорожных перевозок / В.Н. Изволенский. – 2-е перераб. изд. – М., 1955. – 188с.
1115855
  Белогорская Е.М. Правовые вопросы записей актов гражданского состояния : Автореф... канд. юрид.наук: / Белогорская Е.М.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1967. – 15л.
1115856
  Стайнов П. Правовые вопросы защиты природы / П. Стайнов. – М., 1974. – 350с.
1115857
  Сутулов Д.М. Правовые вопросы издательской деятельности полиграфии и книжной торговли / Д.М. Сутулов. – Москва, 1967. – 84с.
1115858
  Брауде И.Л. Правовые вопросы индивидуального жилищного строительства. / И.Л. Брауде. – М., 1957. – 104с.
1115859
  Мусин В.А. Правовые вопросы индивидуальной трудовой деятельности / В.А. Мусин. – Л., 1988. – 31с.
1115860
  Орловский Ю.П. Правовые вопросы использования труда рабочих и служащих на промышленных предприятиях / Ю.П. Орловский. – Москва, 1966. – 192с.
1115861
  Исаев И.А. Правовые вопросы использования частичного капитала в восстановлении советского народного хозяйства / И.А. Исаев. – М, 1977. – 51с.
1115862
  Сальман И.Ю. Правовые вопросы квалификации и внедрения рационализаторских предложений : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Сальман И.Ю.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1115863
  Анохин В.С. Правовые вопросы комплексного снабжения / В.С. Анохин. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1990. – 126, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 119-127
1115864
   Правовые вопросы материально-технического обеспечения колхозов и совхозов. – Алма-Ата : Наука, 1969. – 308 с.
1115865
  Масевич М.Г. и др. Правовые вопросы материально-технического снабжения предприятий совнархозов. / М.Г. и др. Масевич. – Алма-Ата, 1962. – 258с.
1115866
  Константинова В.С. Правовые вопросы материального стимулирования деятельности предприятий / Константинова В.С., Максименко С.Т. ; под ред. В.П. Никитиной. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1981. – 104 с.
1115867
  Тищенков Илья Андреевич Правовые вопросы материального стимулирования работников промышленности / Тищенков Илья Андреевич, Фатуев Анатолий Андреевич. – Москва : Юрид. лит., 1972. – 215с.
1115868
   Правовые вопросы межхозяйственной кооперации : сб. ст. – Москва : Издательство АН СССР, 1980. – 104 с.
1115869
   Правовые вопросы межхозяйственной кооперации в сельском хозяйстве : на мат. УССР. – Киев : Наукова думка, 1981. – 310 с.
1115870
  Шейнин Л.Б. Правовые вопросы мелиорации сельскохозяйственных земель в Российской Федерации : Автореф... канд. юр.наук: / Шейнин Л. Б.; АН СССР, Ин-т гос. и права. – М., 1971. – 17л.
1115871
  Попов В.К. Правовые вопросы механизации колхозного производства. : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Попов В.К.; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1969. – 24л.
1115872
  Фогель Я.М. Правовые вопросы назначения пенсий рабочим и служащим по инвалидности вследствие трудового увечья / Я.М. Фогель, С В. Сазонов, . – М, 1966. – 72с.
1115873
   Правовые вопросы научно-технического прогресса в СССР.. – Москва, 1967. – 512с.
1115874
  Мироненко Н.Ф. Правовые вопросы научной организации труда на промышленном предприятии : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.713 / Мироненко Н.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Ленинград, 1970. – 16с.
1115875
   Правовые вопросы обеспечения качества продукции. – Саратов, 1982. – 168с.
1115876
  Сурков В.В. Правовые вопросы обмена жилых помещений : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сурков В.В. ; КГУ. – Киев, 1972. – 20 с.
1115877
  Горбачев И.М. Правовые вопросы образования и использования фонда материального поощрения на промышленных предприятиях : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.05 / Горбачев И. М.; М-во юстиции СССР, ВНИИ советского закоод. – М., 1972. – 22л.
1115878
  Богдан И.А. Правовые вопросы объективизации права человека на труд // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сборник науч. трудов по итогам IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 27-28 окт. 2017 г.) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО", Центр исследования профсоюзного движения и труд. права науч.-исслед. ин-та труд. и соц. отношений ; [редкол.: К.Л. Томашевский (сост.) и др.]. – Минск : МИТСО, 2017. – С. 60-63. – ISBN 978-985-6421-72-6


  IV Международная научно-практическая конференция "Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы", Международный университет "МИТСО", 27-28.10.2017 г., г. Минск".
1115879
  Панова Е.А. Правовые вопросы оплаты труда работников сельского хозяйства. / Е.А. Панова, А.Ф. Трошин. – Москва, 1964. – 192с.
1115880
  Иванович Н.А. Правовые вопросы оплаты труда членов колхоза / Н.А. Иванович. – Минск, 1985. – 93с.
1115881
  Михельсон Я.А. Правовые вопросы органзации и деятельности производственных объединений в легкой промышленности СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Михельсон Я.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 33л.
1115882
  Абдуразаков С.К. Правовые вопросы организации и деятелности областного совета депутатов трудящихся Узбекской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.711 / Абдуразаков С.К.; АН Узбекской ССР. – Ташкент, 1972. – 22л.
1115883
  Клюшниченко А.П. Правовые вопросы организации и деятельности административных комиссий / А.П. Клюшниченко. – К., 1963. – 36с.
1115884
  Полозов Г.В. Правовые вопросы организации и деятельности милиции в особых условиях, связанных со стихийными бедствиями (по материалам Туркменской и Узбекской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: / Полозов Г.В.; Ин-т философии и права АН УзССР. – Ташкент, 1970. – 28л.
1115885
  Монастырский Е.А. Правовые вопросы организации и деятельности постоянно действующих производственных совещаний : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Монастырский Е.А. ; АН УССР, Отд. экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 17 с.
1115886
  Ильин А.С. Правовые вопросы организации и деятельности постоянно действующих производственных совещаний : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Ильин А.С.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 15л.
1115887
  Пронская Г.В. Правовые вопросы организации и деятельности промышленных объединений. / Г.В. Пронская. – К., 1971. – 111с.
1115888
  Сосипатрова Н.Е. Правовые вопросы организации и деятельности садоводческих товарищств рабочих и служащих РСФСР / Н.Е. Сосипатрова. – М., 1985. – 63с.
1115889
   Правовые вопросы организации и деятельности совнархозов.. – М., 1959. – 340с.
1115890
  Краснослободцева Т.И. и др. Правовые вопросы организации и работы кооперативов / Т.И. и др. Краснослободцева. – Хабаровск, 1989. – 78с.
1115891
  Федькин Г.И. Правовые вопросы организации научной работы в СССР / Г.И. Федькин. – М, 1958. – 356с.
1115892
  Зайкин А.Д. Правовые вопросы организации оплаты труда рабочих / А.Д. Зайкин, С.И. Шкурко. – Москва, 1967. – 208с.
1115893
  Годунов Валерий Николаевич Правовые вопросы организации поставки продукции по прямым длительным хозяйственным связям : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Годунов Валерий Николаевич; Белорусский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1980. – 23л.
1115894
  Бекиев И. Правовые вопросы организации, дисциплины и оплаты труда в колхозах : учеб. пособ. / И. Бекиев ; Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад : [б. и.], 1971. – 109 с.
1115895
  Варенцова В.Г. Правовые вопросы организованного набора рабочих в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Варенцова В.Г.; Моск. юрид. ин-т. – Москва, 1950. – 19 л.
1115896
  Кузнецов М.Н. Правовые вопросы охраны интеллектуальной собственности в международном частном праве / М.Н. Кузнецов. – М., 1977. – 75с.
1115897
  Иванова Н.А. Правовые вопросы охраны лесов / Н.А. Иванова. – М, 1980. – 64с.
1115898
  Козырь О.М. Правовые вопросы охраны окружающей среды от загрязнения агрохимикатами / О.М. Козырь. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 84с.
1115899
  Глыбач Е.Д. Правовые вопросы охраны природы : Библиогр. указ. за 1973-1978 гг. / Е.Д. Глыбач, В.Н. Мозолевская. – Кишинев, 1979. – 63с. – (Человек и закон ; Вып. 7)
1115900
   Правовые вопросы охраны природы в СССР.. – М., 1963. – 332с.
1115901
  Гаврилов Э.П. Правовые вопросы охраны рационализаторских предложений / Э.П. Гаврилов. – Москва, 1969. – 64с.
1115902
  Голощапов С.А. Правовые вопросы охраны труда в СССР / С.А. Голощапов. – М., 1982. – 199с.
1115903
  Саркисов А.Р. Правовые вопросы охраны труда и техники безопасности / А.Р. Саркисов. – Москва, 1979. – 56с.
1115904
  Юрьев Е.А. Правовые вопросы охраны химических веществ в СССР и за рубежом. / Е.А. Юрьев. – М., 1970. – 19с.
1115905
  Ставцева А.И. Правовые вопросы перераспределения трудовых ресурсов / А.И. Ставцева. – М., 1974. – 160с.
1115906
   Правовые вопросы перестройки хозяйственного механизма в современных условиях: межвуз. сб. науч. тр.. – Кемерово, 1988. – 159с.
1115907
  Борщевский Л.М. Правовые вопросы планирования / Л.М. Борщевский. – М., 1976. – 141с.
1115908
   Правовые вопросы планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятий и производственных объединений. Межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1981. – 127с.
1115909
   Правовые вопросы планирования промышленности в СССР.. – Москва, 1964. – 286с.
1115910
  Марущак В.П. Правовые вопросы планирования хозяйственной деятельности промышленного предприятия. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Марущак В.П.; АН УССр. Ин-т гос. и права. – К., 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1115911
  Ромма Ф.Д. Правовые вопросы подбора и расстановки кадров / Ф.Д. Ромма. – Москва, 1971. – 168 с.
1115912
  Евдасин М.И. Правовые вопросы подготовки и использование молодых рабочих / М.И. Евдасин. – М., 1957. – 39с.
1115913
  Савельев А.Ф. Правовые вопросы подготовки кадров в системе профтехобразования и их использование в народном хозяйстве : Автореф... канд. юр.наук: / Савельев А. Ф.; МВССО СССР, Всес. юр. заоч. ин-т. – М., 1971. – 23л.
1115914
  Богданов О.В. Правовые вопросы пребывания ООН в США / О.В. Богданов. – М, 1962. – 103с.
1115915
  Ярхо А.В. Правовые вопросы применения труда подростков в народном хозяйстве СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.713 / Ярхо А.В.; Всесоюзный научно-исслед. ин-т советского законодат. – М., 1970. – 18л.
1115916
  Билык Г.М. Правовые вопросы принудительных мер медицинского характера, применяемых к алкоголикам. : Автореф... Канд.юр.наук: 12.00.08 / Билык Г.М.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1979. – 15л.
1115917
  Добрынин Ю.Е. Правовые вопросы приобретения и технического обслуживания легковых автомашин : учебное пособие / Ю.Е. Добрынин, А.Г. Кузнецов. – Свердловск : СЮИ, 1983. – 77 с.
1115918
   Правовые вопросы продовольственной программы СССР. – Москва, 1985. – 152с.
1115919
  Мороз Григорий Григорьевич Правовые вопросы профессионального обучения подростков в СССР : Автореф... канд. филол.наук: 12.00.05 / Мороз Григорий Григорьевич; Научно-исслед. ин-т советского хаконодательства. – М., 1979. – 22л.
1115920
   Правовые вопросы работы местных Советов. Орг. деят.. – М., 1974. – 247с.
1115921
  Блинков И.М. Правовые вопросы развития колхозной демократии на современном этапе. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.08 / Блинков И.М.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1972. – 26л.
1115922
   Правовые вопросы РАСУ. – Рига, 1979. – 111с.
1115923
  Фельман Я.Д. Правовые вопросы рационализации в капитальном строительстве. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Фельман Я.Д.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 32л.
1115924
  Те А.В. Правовые вопросы реализации неиспользуемого имущества предприятий : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Те А.В.; АН Уз.ССР. Учен. совет по юрид. наукам ин-та философии и права. – Ташкент, 1973. – 18л.
1115925
  Подогов Алексей Григорьевич Правовые вопросы реализации товаров народного потребления : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Подогов Алексей Григорьевич; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1973. – 20л.
1115926
  Запорожец Аркадий Митрофанович Правовые вопросы реального исполнения по договору поставки : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Запорожец Аркадий Митрофанович; Хар. юр. ин-т. – Х., 1976. – 19л.
1115927
  Якубович Б.К. Правовые вопросы регулирования дисциплины труда в угольной промышленности : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Якубович Б.К.; Харьковск. юридич. ин-т. – Харьков, 1971. – 28л.
1115928
   Правовые вопросы сближения колхозной и общенародной собствености.. – М., 1963. – 424с.
1115929
  Гусаров Е.И. Правовые вопросы сельскохозяйственного водопользования колхозов в связи с переходом на новую систему орошения : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Гусаров Е.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1954. – 16 с.
1115930
  Леженин В.Н. Правовые вопросы семейного воспитания детей / В.Н. Леженин. – Воронеж, 1992. – 150с.
1115931
   Правовые вопросы семьи и воспитания детей.. – Москва : Юридическая литература, 1968. – 184 с.
1115932
  Хоменок Ф.А. Правовые вопросы службы в Советских Вооруженных Силах. / Ф.А. Хоменок. – М., 1977. – 80с.
1115933
  Дятлов П.Н. Правовые вопросы сноса домов при капитальном строительстве / П.Н. Дятлов. – К., 1974. – 200с.
1115934
  Подопригора А.А. Правовые вопросы создания и внедрения новой техники / А.А. Подопригора. – Киев : Вища школа, 1975. – 192 с. – Библиогр. в подстрочных ссылках
1115935
   Правовые вопросы социалистического представительства: межвуз. сб. науч. тр. : Межвузовский сборник научных трудов. – Иваново : Ивановский гос. ун-т, 1983. – 167 с.
1115936
  Зеленко Б.И. Правовые вопросы стимулирования участников социалистического соревнования / Б.И. Зеленко. – М, 1987. – 95с.
1115937
  Шибаева Е.А. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций / Е.А. Шибаева, М. Поточный. – М., 1980. – 167с.
1115938
  Шибаева Е.А. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций : [учеб. пособие для вузов по спец. "Правоведение"] / Шибаева Е.А., Поточный М. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 1988. – 188, [1] с. – Библиогр.: с. 185-187
1115939
  Калюжный Р.А. Правовые вопросы технического обеспечения АСУ / Р.А. Калюжный. – 2-е изд. фототип. – К., 1980. – 131с.
1115940
  Богуславский М.М. Правовые вопросы технической помощи СССР иностранным государствам и лицензионные договоры / М.М. Богуславский. – М., 1963. – 248с.
1115941
  Мельник Ф Е. Правовые вопросы теэхнического творчества / Ф Е. Мельник, . – К., 1978. – 53с.
1115942
  Андреев В.К. Правовые вопросы транспортно-экспедиционного обслуживания : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 712 / Андреев В.К. ; Мин-во юстиции СССР. Всес. научно-исслед ин-т сов. законодат. – Москва, 1972. – 24 с.
1115943
  Карпенко Д.А. Правовые вопросы трудоиспользования лиц, осужденных к исправительным работам без лишения свободы : учебное пособие / Д.А. Карпенко ; М-во внутренних дел СССР ; Киев. высшая школа им. Ф.Э. Дзержинского. – Киев : Научно-исслед. и редакционно-издательский отдел, 1983. – 39, [2] с.
1115944
  Либерман Ф.Х. Правовые вопросы укрепления расчетной дисциплины при поставках : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Либерман Ф.Х.; Моск. ин-т народного хозяйства. – М., 1971. – 17л.
1115945
  Стасько В.Н. Правовые вопросы управления бытовым обслуживание населения : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 711 / Стасько В.Н.; АН УзССР, Ин-т философии и права. – Ташкент, 1971. – 24с.
1115946
   Правовые вопросы управления научно-техническим прогрессом.. – М., 1976. – 52с.
1115947
  Айвазян С.И. Правовые вопросы управления научными исследованиями / Айвазян С.И., Веденеев Ю.А., Супатаева О.А. ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1980. – 221 с.
1115948
  Кан А.Д. Правовые вопросы управления объединением в промышленности. / А.Д. Кан. – Ростов -на-Дону, 1989. – 173с.
1115949
  Побежимова Н.И. Правовые вопросы управления промышленностью в европейских социалистических странах -- членах СЭВ / Н.И. Побежимова. – М., 1986. – 97с.
1115950
   Правовые вопросы управления промышленностью и строительством в СССР : Сборник статей. – Москва : Государственное издательство юридической литературы, 1960. – 334 с.
1115951
   Правовые вопросы управления промышленностью и строительством.. – Л., 1959. – 128с.
1115952
  Зусь Л.Б. Правовые вопросы участия общественности в стадии возбуждения уголовного дела. : Автореф... канд. юридич.наук: / Зусь Л.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 16л.
1115953
  Куренной А.М. Правовые вопросы участия трудящихся в управлении производством. / А.М. Куренной. – М., 1983. – 96с.
1115954
  Лукашев А.А. Правовые вопросы формирования денежной системы Украины // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2001. – № 47. – С.129-134. – ISSN 0201-7245
1115955
   Правовые вопросы формирования трудовых коллективов: сб. науч. тр. : Сборник научных трудов. – Калинин : Калининский государственный университет, 1989. – 109 с.
1115956
   Правовые вопросы функционирования агропромышленных объединений. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 179 с.
1115957
  Калмыков Ю.Х. Правовые вопросы хозрасчета промышленного предприятия (проблемы гражданского законодательства) : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.712 / Калмыков Ю.Х.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1970. – 38л.
1115958
  Генкин Д.М. Правовые вопросы хозяйственного расчета государственных промышленных предприятий / Д.М. Генкин. – Москва, 1966. – 32с.
1115959
  Андрейцев Владимир Иванович Правовые вопросы экологической экспертизы проектов : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Андрейцев Владимир Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 24л.
1115960
  Андрейцев В.И. Правовые вопросы экологической экспертизы проектов : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Андрейцев В.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 225л. – Бібліогр.:л.200-225
1115961
  Сиволобова Правовые вопросы эксплуатации жилищного фонда / Сиволобова, М.И. Усенко. – Киев, 1978. – 55с.
1115962
  Ямпольская Ц.А. Правовые вопрсоы организации и деятельности совнархозов. / Ц.А. Ямпольская. – Москва, 1961. – 328 с.
1115963
  Александров С.А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовном процессе / С.А. Александров. – Горький, 1976. – 124с.
1115964
  Александров С.А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовном процессе (досудебные стадии) : учебное пособие / С.А. Александров ; МВД СССР, Горьковская высшая школа. – Горький, 1976. – 124 с.
1115965
   Правовые гарантии законности в СССР.. – М., 1962. – 476с.
1115966
  Симонов В.И. Правовые гарантии защиты трудовых прав с применением конституционных и международных норм // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 21-24. – ISSN 1812-3910
1115967
  Огрызо В.М. Правовые гарантии качества продукции : Автореф... канд .юр.наук: / Огрызо В. М.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1971. – 26л.
1115968
  Мухиев Г. Правовые гарантии конституционных прав советских граждан. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.711 / Мухиев Г.; Юрид.фак-т.Туркмен.гос.ун-т. – Ашхабад, 1972. – 25л.
1115969
  Нудненко Л.А. Правовые гарантии парламентской оппозиционной деятельности в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 12-19. – ISSN 0132-0769
1115970
  Дашевская Л.М. Правовые гарантии производства и поставки товаров выского качества и широго ассортимента. (На примере предприятий пищевой пром-сти) : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Дашевская Л.М.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1972. – 20л.
1115971
  Жилинкова И.В. Правовые гарантии укрепления семьи : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Жилинкова И. В.; Хар. юр. ин-т. – Х., 1986. – 24л.
1115972
  Мискарян Елена Григорьевна Правовые гарантии установления материнства и отцовства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Мискарян Елена Григорьевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 27л.
1115973
  Мозговой В.И. Правовые горизонты ономастики // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 391-401. – ISBN 978-966-489-126-1
1115974
  Данилов С.Ю. Правовые демократические государства: очерки истории / С.Ю. Данилов; Информационно-внедренческий центр " Маркетинг". – Москва : Маркетинг. – ISBN 5-7856-0117-6
Выпуск 1. – 1999. – 292с.
1115975
   Правовые знания - всем. Метод. мат.. – М., 1973. – 26с.
1115976
   Правовые знания - всем. Метод. рекоменд.. – М., 1972. – 65с.
1115977
   Правовые знания - депутатам.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1985. – 288 с.
1115978
  Соколов Н.Я. Правовые знания - молодежи / Н.Я. Соколов. – М., 1971. – 16с.
1115979
   Правовые знания - учителям : (пособие) / Ю.П. Орловский, А.М. Нечаева, А.Е. Лунев, В.М. Савицкий; [Ю.П. Орловский и др. ; сост. Ю.П. Орловский] ; Народный ун-т ; Ф-т правовых знаний. – Москва : Знание, 1977. – 224 с. – ISBN 5-89123-527-7; 5-16-000607-9
1115980
  Агешин Ю.А. Правовые знания и культура человека / Ю.А. Агешин. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 64 с. – (Бибиотека для пропагандиста-юриста)
1115981
   Правовые и иные социальные нормы, регулирующие трудовые отношения.. – Х., 1965. – 35с.
1115982
  Билык Г.М. Правовые и криминологические вопросы борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией. / Г.М. Билык, В.И. Омигов. – Пермь, 1989. – 92с.
1115983
  Матышевский П.С. Правовые и медицинские меры борьбы с пьянством и алкоголизмом / П.С. Матышевский. – К., 1987. – 166с.
1115984
  Герасимов П В. Правовые и научно-технические основы использования звукозаписи в уголовном процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: 717 / Герасимов В.П,; Всесоюз.ин-т.по изучению причин разработке мер предупреждения преступности. – М, 1969. – 18л.
1115985
  Некрасова М.П. Правовые и нравственно-психологические аспекты судебной защиты / М.П. Некрасова. – Калининград, 1984. – 47с.
1115986
  Лихолоб В.Г. Правовые и нравственные вопросы предупреждения преступности органами внутренних дел. / В.Г. Лихолоб. – К, 1992. – 119с.
1115987
  Лихолоб В.Г. Правовые и организационно-правовые вопросы деятельности местных Советов депутатов трудящихся Украинской ССР в области хозяйственного планирования. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Лихолоб В.Г.; АН УССР. – К, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1115988
  Леонтьев И.П. Правовые и организационные вопросы охраны труда в гидромелиоративном производстве / И.П. Леонтьев. – Саратов, 1988. – 92с.
1115989
  Москалев А.В. Правовые и организационные вопросы сессионной деятельности местных Советов : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Москалев А.В.; МГУ. Юрид. фак. – М., 1971. – 18л.
1115990
  Киндюк Б. Правовые и организационные основы реализации "сталинского плана преобразования природы" 1948 г. в сфере лесоводства в Украине // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 126-129
1115991
  Дубинский Анатолий Яковлевич Правовые и организационные проблемы использования процессуальных решений следователя : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.09 / Дубинский Анатолий Яковлевич; КГУ. – К., 1984. – 46л.
1115992
  Ефимичев С.П. Правовые и организационые вопросы окончания предварительного расследования с обвинительным заключением / С.П. Ефимичев. – Волгоград, 1977. – 91с.
1115993
   Правовые и социально-психологические аспекты управления.. – М., 1972. – 319с.
1115994
  Нор Василий Тимофеевич Правовые и теоретические основы защиты нарушенных преступлением имущественных прав в советском угловном процессе : Автореф... доктора юрид.наук: 12.00.09 / Нор Василий Тимофеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 40л.
1115995
  Нор Василий Тимофеевич Правовые и теоретические основы защиты нарушенных преступлением имущественных прав в советском уголовном процессе : Дис... доктора юрид.наук: 12.00.09 / Нор Василий Тимофеевич; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1989. – 400л. – Бібліогр.:л.383-400
1115996
  Коврига З.Ф. Правовые и теоретические основы уголовно-процессуальной ответственности : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Коврига З.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 37 с. – Приписать дублетній номер150961
1115997
  Головко Ю.М. Правовые идеи американцев перед революцией (1776-1783г): Дж. Адамс // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 8. – С. 28-31. – ISSN 1812-3805


  В период, предшествовавший Декларации независимости США, многие европейские правовые идеи переживали в Новом Свете второе рождение. Известный теоретик права, адвокат, второй Президент США Джон Адамс внес в это значительный вклад. Он развивал теорию, ...
1115998
   Правовые идеи и государственные учреждения: ист.-юрид. исслед.. – Свердловск, 1980. – 152с.
1115999
  Кабышев В.Т. Правовые институты и конституционные гарантии непосредственного социалистического народовластия в советском государстве : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Кабышев В.Т.; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1969. – 24л.
1116000
  Бабий Б.М. Правовые исследования в Академии наук Украинской ССР. 1919-1973 / Б.М. Бабий ; АН УССР, Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1974. – 143 с.
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,