Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1113001
  Гаврилюк Р. "Правовий механізм податку" чи "юридична конструкція податку": дискусійні питання теорії та методології // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 110-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1113002
  Пилипишин С.С. Правове регуіювання розрахунків між фінансовими установами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 456-461. – ISSN 1563-3349
1113003
  Токарєва К.О. Правове регулювання "доступних кредитів 5-7-9 %" в Україні // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 60-65. – ISSN 2311-4894
1113004
  Юрійчук І. Правове регулювання адміністративних процедур в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 162-167. – ISSN 2663-5313
1113005
  Гуржій Т. Правове регулювання адміністративно-деліктних відносин: перспективи розвитку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-100.
1113006
  Новик В. Правове регулювання адміністративно-регіонального устрою та механізми його удосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-106. – ISSN 0132-1331
1113007
  Гречанюк Р.В. Правове регулювання адміністративної діяльності антикорупційних органів України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 69-73. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1113008
  Макарчук Р.В. Правове регулювання адміністрування екологічного податку в Україні та Європейському Союзі: порівняльний аспект : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Макарчук Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 262 арк. – Додатки: арк. 228-262. – Бібліогр.: арк. 199-227
1113009
  Макаруха З. Правове регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 135-141. – ISSN 0132-1331
1113010
  Ханович Є. Правове регулювання аліментних зобов"язань батьків з утримання дітей у міжнародних відносинах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 286-291. – ISSN 2307-8049
1113011
  Реуцьков О.Г. Правове регулювання атестації працівників поліції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Реуцьков Олександр Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1113012
  Батигіна Олена Правове регулювання аукціонів живої худоби та птиці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 53-56
1113013
  Половко Сергій Миколайович Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Половко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв.
1113014
  Сідак Микола Васильович Правове регулювання банківських відносин у країнах Центральної Європи: порівняльний аналіз (Україна, Чехія та Словаччина) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Сідак М.В.; ДПА України; Нац. держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв.
1113015
   Правове регулювання банкрутства : підручник / Сміян Л.С. [ та ін. ] ; МОНУ ; НАНУ, Академія національного управління ; за ред. Л.С. Сміяна. – Київ : КНТ, 2009. – 464с. – ISBN 978-966-373-463-7
1113016
  Виговський О.І. Правове регулювання бездокументарних цінних паперів, питання міжнародного приватного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 321-324
1113017
  Когут Н.Д. Правове регулювання безоплатної приватизації земель запасу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 480-486. – ISSN 1563-3349
1113018
  Загрішева Н. Правове регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 61-69
1113019
  Кіселичник В. Правове регулювання бюджетних відносин у м. Львові (друга половина XIX - початок XXстоліття) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 224. – ISSN 0132-1331
1113020
  Дем"яненко Т. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 203-207
1113021
  Дем"яненко Т. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 48-52.
1113022
  Шухнін А.С. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 226-231. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1113023
  Непийвода В. Правове регулювання в галузі лісів: доба утвердження підтримного розвитку : Монографія / В. Непийвода; Акад. правових наук України. Ін-тут приватного права і підприємництва. – Київ : Академія правових наук України. НДІ приватного права і підприємництва, 2004. – 339 с. – ISBN 966-7509-16-8
1113024
  Грабовська Г. Правове регулювання в період гетьманату П.Скоропадського // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 106-109
1113025
  Лемик Р. Правове регулювання вакцинації в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 163-168
1113026
  Копилова М.С. Правове регулювання взаємовідносин держави та православної церкви у другій Речі Посполитій у 1918-1939 рр. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 39-41
1113027
  Тарнавська Т.І. Правове регулювання взаємовідносин світової організації торгівлі з Україною // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 310-313. – ISBN 978-966-190-861-0
1113028
  Корольова-Борсоді Наталя В"ячеславівна Правове регулювання виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Корольова-Борсоді Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 256л. + Додатки: л. 246 - 256. – Бібліогр.: л. 196 - 245
1113029
  Корольова-Борсоді Наталя В"ячеславівна Правове регулювання виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Корольова-Борсоді Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Додатки: л. 246 - 256. – Бібліогр.: 4 назв.
1113030
  Якимчук Наталія Яківна Правове регулювання видатків на науку в Україні : 12.00.07 : Дис. ... канд. юрид. наук / Якимчук Наталія Яківна; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 227 л. – Бібліогр. : л. 206-227
1113031
  Монаєнко А.О. Правове регулювання видатків на освіту та науку : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Монаєнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв.
1113032
  Солдатенко О.В. Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров"я в Україні та країнах Центральної Європи : автореф. дис. ... д-ра юридич. наук : 12.00.07 / Солдатенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 44 с. – Бібліогр.: 47 назв
1113033
  Зінчук Д. Правове регулювання видобування бурштину в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 107-109
1113034
  Бойко В.В. Правове регулювання виконання державного бюджету України за видатками : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бойко Валентина Вячеславівна ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1113035
  Косяк А. Правове регулювання використання криптовалюти в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 162-164
1113036
  Кулько А.В. Правове регулювання використання та охорони транскордонних підземних вод на рівні Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 210-221. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1113037
  Гребенюк М. Правове регулювання викупу (вилучення) // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 89-94
1113038
  Онуфрієнко Олександр Іванович Правове регулювання випуску та обігу емісійних цінних паперів в Україні : Дис....кандид.юридичних наук.Спеціальність 12.00.04 / Онуфрієнко Олександр Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 199л. – Бібліогр.:л..180-199
1113039
  Лініченко Д.В. Правове регулювання вирішення міжнародних торговельних спорів у рамках діяльності СОТ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 543-549. – ISSN 1563-3349
1113040
  Бутирський А.А. Правове регулювання відмови від виконання договорів боржника у процедурах банкруттва // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 154-160. – ISBN 966-7784-65-7
1113041
  Костюченко Я.М. Правове регулювання відносин асоціації між Україною та Європейським Союзом : монографія : 75-річчю Ін-ту міжнар. відносин присвяч. / Я.М. Костюченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 394-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-048
1113042
  Андрощук Г.О. Правове регулювання відносин в Інтернеті: аспекти інтелектуальної власності / [Г.О. Андрощук та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 94, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 90-95 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-688-3
1113043
  Яворська О.С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України : навчальний посібник / О.С. Яворська. – Київ : Атіка, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-326-283-3
1113044
  Лук"янець В.С. Правове регулювання відносин конкуренції у Євросоюзі : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Лук"янець В.С. ; Київ. ун-т права Національної академії наук України. – Київ, 2008. – 238 л. – Бібліогр.: л.190-238
1113045
  Кондратюк Л. Правове регулювання відносин між античними державами Східного Середземномор"я під час військових конфліктів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 91-97. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1113046
  Чубар Т. Правове регулювання відносин неспроможності (банкрутства): співвідношення зарахування зустрічних однорідних вимог і мораторію на задоволення вимог кредиторів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 161-169. – ISSN 1026-9932
1113047
  Онишко О.Б. Правове регулювання відносин спадкування на територіях західних воєводств Польщі (1918-1939 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 59-68. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1113048
  Майданик Р. Правове регулювання відносин сурогатного материнства з іноземним елементом. Імплементація кращого досвіду в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 121-138. – ISSN 1026-9932
1113049
  Бобкова А.Г. Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Г. Бобкова, З.Ф. Татькова; МОНУ; Донецьк. нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 152с. – ISBN 966-364-172-Х
1113050
  Марущак А. Правове регулювання відносин щодо лікарської таємниці в Україні // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 45-50.
1113051
  Вєтухова І.А. Правове регулювання відпустки по догляду за дитиною за законодавством України: теоретичні та практичні питання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (22). – С. 13-22. – ISSN 2311-4894
1113052
  Мельниченко В. Правове регулювання всеукраїнського референдуму за народною ініціативою і розвиток народовладдя // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 113-129. – ISSN 1026-9932
1113053
   Правове регулювання гендерної рівності у трудових відносинах: міжнародні стандарти та громадська думка : 30-ти річчю прийняття Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок присвяч. / [О.А. Богданюк, М.В. Євсюкова, К.Б. Левченко та ін.] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України, Міжнар. жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна". – Київ : Агентство "Україна". – ISBN 978-966-2157-34-8
Вип. 1. – 2010. – 92, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1113054
  Волинець І. Правове регулювання генериків в Україні та США: порівняльно-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 79-89. – ISSN 2308-0361
1113055
  Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки : навч. посібник / О.П. Віхров ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 447, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 421-443. – ISBN 978-966-667-673-6
1113056
   Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств : Підручн. для студ. юрид. спец. ВЗО. – Харьков : Право, 2000. – 288с. – ISBN 966-7146-29-4
1113057
  Чучковська Анна Вячеславівна Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв"язку : Дис. ... канд. юридичних наук: 13.00.04. / Чучковська А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 240л. – Бібліогр.: л. 223-240
1113058
  Марченко С.І. Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України як навчальна дисципліна // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 169-171. – ISBN 978-966-419-269-6
1113059
  Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України : монографія / О.В. Буткевич; Кримський юрид. ін-т Нац. юридичної академії України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-458-013-4
1113060
  Віхрова І. Правове регулювання господарської діяльності у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 281. – ISSN 0132-1331
1113061
  Євграфов О.Є. Правове регулювання громадського контролю земельних ресурсів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 95-97. – Бібліогр.: 6 назв
1113062
  Мельник В.В. Правове регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04, 081 / Мельник Валерія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 306, [1] арк. – Додатки: арк. 239-306, [1]. – Бібліогр.: арк. 239-238
1113063
  Мельник В.В. Правове регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Мельник Валерія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1113064
  Мельник В.В. Правове регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні : монографія / В.В. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 210-252. – ISBN 978-617-7748-49-5
1113065
  Мякота О.В. Правове регулювання державного кордону між Україною та республікою Білорусь // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 312-320. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1113066
  Остапенко Ю.І. Правове регулювання державної підтримки малого підприємництва: досвід України та Польщі / Ю.І. Остапенко, М.П. Бондаревич // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 66-72. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
1113067
  Сербіна Н.Ф. Правове регулювання державної тендерної політики в Україні: стан та шляхи вдосконалення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 78-84


  Ukraine gradually went to the introduction of gender policy, trying not only to declare the rights and possibilities of women and men, but also accomplish the real actions, measures for this purpose, gradually moving to the changes in the ...
1113068
  Заболотна Л.В. Правове регулювання дипломатичної служби в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 75-87. – ISSN 2227-796X
1113069
  Студенець І. Правове регулювання дистанційної зайнятості в Україні: вимоги сьогодення // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 197-199. – ISBN 978-617-7069-52-1
1113070
  Омельченко О.П. Правове регулювання діяльності біобанків в Україні // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук. рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (22). – С. 24-31. – ISSN 2072-084X
1113071
  Сорочишин М.В. Правове регулювання діяльності вільно обраних працівниками представників за проектом Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 192-194. – ISBN 978-617-7069-52-1
1113072
  Нашинець-Наумова Правове регулювання діяльності вітчизняних корпорацій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 15-18
1113073
  Панкевич В. Правове регулювання діяльності державної аудиторської служби України / В. Панкевич, С. Сідак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 75-84. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1113074
  Менсо І. Правове регулювання діяльності електронних бібліотек за законодавством України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 283-289. – ISSN 1561-4999
1113075
  Ніколаєнко К.В. Правове регулювання діяльності з надання адміністративних послуг в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 320-325. – ISSN 1563-3349
1113076
  Гура О. Правове регулювання діяльності кредитних установ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 515-516. – ISBN 978-617-7069-28-6
1113077
  Мєзєнцева Н.Б. Правове регулювання діяльності медичних працівників у Росії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-60. – Бібліогр.: 21 назв
1113078
  Сегеда І.С. Правове регулювання діяльності підприємницьких товариств у Магрибі (Алжир, Марокко, Туніс) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сегеда Іван Сергійович ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1113079
  Рудь Г. Правове регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 285-287. – ISBN 978-617-7069-28-6
1113080
  Коритко Л.Я. Правове регулювання діяльності торговельних суб"єктів господарювання Східної Галичини та Буковини в Австро-Угорщини // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-147.
1113081
  Пацурія Н.Б. Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування : проблеми теорії та практики : монографія / Н.Б. Пацурія, І.М. Войцеховська, А.С. Головачова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 233-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-13-9
1113082
  Чепек В.А. Правове регулювання діяльності Угорщини щодо своєї "спорідненої меншини" на Закарпатті // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 149. – С. 243-252. – ISSN 2224-9281
1113083
  Лукасевич-Крутник Правове регулювання договірних відносин перевезення в Україні протягом ХХ століття // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 207-211. – ISSN 2524-0129
1113084
  Гетьманцев Д. Правове регулювання договорів про ігри як різновид алеаторних договорів // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 8-11.
1113085
  Комберянов С.О. Правове регулювання договору доручення / С.О. Комберянов, Д.В. Боброва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-41. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам удосконалення договору доручення за проектом цивільного кодексу. Article is devoted to the problems of improvement of the contract of commission in the context of the civil code project.
1113086
  Пунда О. Правове регулювання донорства та трансплантації в Україні // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003. – № 4. – С.90-95. – ISSN 1561-4999
1113087
  Марущак А. Правове регулювання доступу до бібліотечно-інформаційних ресурсів в Україні // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 13-19.
1113088
  Марущак А. Правове регулювання доступу до інформації в Україні // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 138-142.
1113089
  Хлівний Я. Правове регулювання доступу іноземців до земель сільськогосподарського призначення в аспекті міжнародного досвіду земельних реформ іноземних країн // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 175-176
1113090
  Якименко М.А. Правове регулювання дрібного сільськогосподарського кредиту та його економічне значення на українських землях Російської імперії (1861-1917 рр.) / М.А. Якименко, О.М. Краснікова, О.М. Кубецька. – Полтава : РВВ ПДАА, 2019. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд.


  У пр. № 1729689 напис: Подарунок бібліотеці університету від Миколи Якименка 4.09.2019 р. /підпис/
1113091
  Гетьман А. Правове регулювання екологічних суспільних відносин: стан і перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.129-131. – ISSN 0132-1331
1113092
  Краснова Ю. Правове регулювання екологічно небезпечної діяльності на транспорті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми правового регулювання екологічно небезпечної діяльності на транспорті за законодавством України. The problems of Ukrainian legal rules about the ecological dangerous activities on transport sphere are reviewed.
1113093
  Краснова М.В. Правове регулювання екологічного інформування в контексті міжнародних конвенцій: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються правові засади регулювання чинним законодавством України екологічного інформування як необхідної гарантії екологічної безпеки та шляхи гармонізації національного законодавства до міжнародного та європейського законодавства в цій ...
1113094
  Козмуляк К.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / К.А. Козмуляк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-191. – ISBN 978-966-7957-19-3
1113095
  Бобруйко О. Правове регулювання екологічної безпеки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей: проблемні питання та шляхи вирішення // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 184-185
1113096
  Козмуляк К.А. Правове регулювання екологічної безпеки при вирощуванні сільськогосподарської продукції вздовж автомобільних доріг // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 294-298. – ISBN 978-966-7957-20-9
1113097
  Коваленко Ю.В. Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Коваленко Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1113098
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ : КНЕУ, 2000-. – ISSN 2412-8465
№ 15. – 2015. – 320 с. – Резюме укр., англ. мовами
1113099
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2000-. – ISSN 2412-8465
№ 16. – 2017. – 275, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1113100
  Устименко В.А. Правове регулювання економіки в контексті сталого розвитку // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 177-184. – ISBN 978-617-7605-90-3
1113101
  Лекарь С. Правове регулювання економічної безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 186-191. – ISSN 2663-5313
1113102
  Пономаренко М.М. Правове регулювання електронних державних закупівель в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Пономаренко Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1113103
   Правове регулювання електронної комерції / Тимченко Л.Д. [ та ін.] ; за ред. Л.Д. Тимченка ; Держ. подат. адміністрація України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України ; Наук.-дослід. ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2008. – 236 с. – ISBN 978-966-337-122-1
1113104
  Ковальчук Т.Г. Правове регулювання ефективного використання земель промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 157-160. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються питання ефективного використання земель промисловості та особливості їх правового режиму. Issues of effective utilization of industry lands are dealt with as well as peculiarities of their legal regime.
1113105
  Ковальчук Т.Г. Правове регулювання ефективного використання земель промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 165-168. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються питання ефективного використання земель промисловості та особливості їх правового режиму. Issues of effective utilization of industry lands are dealt with as well as peculiarities of their legal regime.
1113106
  Фоміна Л.О. Правове регулювання забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального судочинства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Фоміна Ліна Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 209 арк. – Бібліогр.: арк. 185-209
1113107
  Фоміна Л.О. Правове регулювання забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Фоміна Ліна Олександрівна ; М-во осваіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1113108
  Дуравкін П.М. Правове регулювання забезпечення виконання податкового обов"язку. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 53-56. – ISSN 0201-7245
1113109
  Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Краснова Ю.А. ; КНУТШ, Юрид. ф-т. – Київ, 2010. – 222 л. – Бібліогр. : л. 189-222
1113110
  Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі цивільної авіації України : монографія / Ю.А. Краснова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Київський університет, 2011. – 187, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-187. – ISBN 978-966-439-370-3
1113111
  Дубчак Л.С. Правове регулювання забезпечення позову в цивільному процесі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 167-173
1113112
  Духовна О. Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів у Сполучених Штатах Америки та країнах Західної Європи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 199-203
1113113
  Негода А.В. Правове регулювання запровадження санкцій міжнародними організаціями // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 82-103. – ISBN 978-966-933-059-8
1113114
  Бойчук І.М. Правове регулювання засобів масової інформації в Україні / І.М. Бойчук, І.М. Копистинська // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 138-145. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1113115
  Виговський Олександр Ігорович Правове регулювання застави цінних паперів в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Виговський О.І.; КНУТШ. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 2005. – 208л. – Бібліогр.: л. 181 - 208
1113116
  Виговський Олександр Ігорович Правове регулювання застави цінних паперів в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Виговський О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1113117
  Братасюк В. Правове регулювання застосування окремих форм митного контролю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 61-64
1113118
  Штефан А.С. Правове регулювання застосування режиму відеоконференції у справах про захист авторського права і суміжних прав // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 17. – С. 16-25. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
1113119
  Панасюк О. Правове регулювання застосування штрафів до працівників // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
1113120
  Макаренко Н.А. Правове регулювання захисту безпритульних тварин від жорсткого поводження // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 159-162. – ISBN 978-966-419-269-6
1113121
  Лесько Н.В. Правове регулювання захисту дітей від негативного впливу інтернету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 48-53. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1113122
  Дроздов О. Правове регулювання звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням з потерпілим в сфері кримінального судочинства / О. Дроздов, В. Гутник // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 57-63
1113123
  Пономаренко Є.Ю. Правове регулювання звільнення судді з посади та припинення його повноважень : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Пономаренко Євгеній Юрійович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 243 арк. – Додатки: арк. 242-243. – Бібліогр.: арк. 219-241
1113124
  Пономаренко Є.Ю. Правове регулювання звільнення судді з посади та припинення його повноважень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пономаренко Євген Юрійович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1113125
  Кисіль Л.Є. Правове регулювання здійснення адміністративних процедур в Україні та республіці Біларусь: порівняльний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 144-151.
1113126
  Бредіхіна В.Л. Правове регулювання здійснення інвестиційних екологічних проектів в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 118-127. – ISSN 0201-7245
1113127
  Шевцова Ю.В. Правове регулювання земельних заставних відносин в Україні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Шевцова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1113128
  Лисенко Я.О. Правове регулювання земельних юрисдикційних відносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лисенко Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 190 л. – Бібліогр.: л. 165-190
1113129
  Лисенко Я.О. Правове регулювання земельних юрисдикційних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лисенко Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1113130
  Рубанок В.Є. Правове регулювання земельнихвідносин у Київскій Русі та феодально роздробленій Русі // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-13
1113131
  Махінова А. Правове регулювання земельного серверуту: колізії та прогалини, які існують у Земельному та Цивільному кодексі України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 43-45
1113132
  Кудінов В. Правове регулювання земельної реформи в Україні: окремі аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 211-214
1113133
  Губань Р. Правове регулювання землеустрою та ведення державного земельного кадастру // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-28.
1113134
  Тиха А.П. Правове регулювання змін трудових функцій за трудовим договором // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 144-151. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню правового регулювання трудових функцій за трудовим договором. Проаналізовані різні підходи науковців до визначення терміна "трудова функція" у юридичній науці та визначено на їх основі комплекс ознак, які характерні для ...
1113135
  Чернега А.П. Правове регулювання зміни прізвища дитини її батьками за законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 164-170.
1113136
  Гавриленко О.А. Правове регулювання зобов"язальних відносин в античних Афінах і державах Північного Причорномор"я: спільне та особливе // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 227-234.
1113137
  Стрілець Б.В. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Стрілець Богдан Васильович ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
1113138
  Поєдинок В.В. Правове регулювання інвестиційної діяльності: теоретичні проблеми : монографія / В.В. Поєдинок. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 430-479. – ISBN 978-966-340-495-0


  У пр. № 1728410 напис: Шановному Павлу Сергійовичу з повагою від авторки. Підпис
1113139
  Савчук О.О. Правове регулювання інвестування лісогосподарської діяльності // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 306-310. – ISBN 978-966-7957-20-9
1113140
   Правове регулювання іноземних інвестицій : Підручник для студ.вищих юридичних закладів і факультетів. – Київ : Український центр правничих студій, 1999. – 176с. – ISBN 966-7630-03-Х
1113141
  Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестіцій / А.В. Омельченко. – Київ : Юрінком Інтер, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-8876-3
1113142
  Чернюк В.І. Правове регулювання інтелектуальної власності наукових парків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чернюк Віталій Іванович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1113143
  Чернюк В. Правове регулювання інтелектуальної власності наукового парку: проблеми та шляхи їх вирішення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 81-88. – ISSN 2308-0361
1113144
  Гоголіна Г.В. Правове регулювання інтернет-аукціонів примусово вилученого майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гоголіна Галина Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1113145
  Красноступ Г. Правове регулювання Інтернет-засобів масової інформації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 82-87
1113146
  Макаренко Є.А. Правове регулювання інформації у Європі. Матеріали до курсу лекцій " Європейське інформаційне право " : для студентів спеціальності " Міжнародна інформація " спеціалізації " Європейські комунікації " / Є.А. Макаренко; КУ. Ін-т Міжнародних відносин МФ "Відродження". – Київ
ч.1. – 1999. – 222с.
1113147
  Колодій І. Правове регулювання інформації як елемента державного управління в банківській сфері // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-12.
1113148
  Нашинець-Наумова Правове регулювання інформаційної безпеки в цивільній авіації: міжнародно-правовий аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 159-164. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
1113149
   Правове регулювання інформаційної діяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ю. Жарких, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2018. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 216-230. – ISBN 978-966-2229-54-7
1113150
  Рибачок В.А. Правове регулювання іпотечних правовідносин та роль нотаріуса у їх оформлені в радянському праві під час першої кодифікації цивільного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 179-183
1113151
  Черемнова Антоніна Іванівна Правове регулювання комерційної реклами в Україні : Дисертація...канд. юр.наук.Спеціальність 12.00.04 / Черемнова Антоніна Іванівна; Мін-во освіти і науки України.Одеська Нац. юридична Академія. – Одеса, 2000. – 173л. – Бібліогр.:л.158-173
1113152
  Коваленко Ю. Правове регулювання компенсації екологічної шкоди у сфері теплової енергетики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 126-130. – ISSN 2307-8049
1113153
  Гаєвий В.В. Правове регулювання компенсації моральної шкоди, заподіяної суб"єктам трудових відносин : автореф.дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаєвий Вадим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1113154
  Гладкий С.О. Правове регулювання кооперації: авторитарна модель та її ліберальна альтернатива (історичний аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-33.
1113155
  Шем"яков О. Правове регулювання користування надрами для цілей, не пов"язаних із видобуванням корисних копалин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 0132-1331
1113156
  Вінник О.М. Правове регулювання корпоративних відносин: проблема оптимізації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 118-126. – ISSN 1993-0909
1113157
  Улітіна О. Правове регулювання креативних індустрій в Україні / О. Улітіна, Д. Пилюченко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (117). – С. 5-14. – ISSN 2308-0361
1113158
  Зоткіна М. Правове регулювання кридитування сільськогосподарських товаровиробників // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 147-148
1113159
  Трофімова Олександра Вячеславівна Правове регулювання лізингової діяльності : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Трофімова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 232л. – Бібліогр.: л. 199 - 232
1113160
  Трофімова Олександра Вячеславівна Правове регулювання лізингової діяльності : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Трофімова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1113161
  Трофімова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні : Монографія / Трофімова О.В., КНУТШ. – Київ : КИТ, 2005. – 216с. – ISBN 966-8550-30-7
1113162
  Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 - господар. право, господар.-процес. право / Повар П.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 229 л. + Додатки : л. 219-229. – Бібліогр.: л. 191-218
1113163
  Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Повар П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1113164
  Забашта А.С. Правове регулювання лотарей в Україні // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 503-506. – ISBN 978-966-190-861-0
1113165
  Кіселичник В. Правове регулювання майнових та земельних відносин у м. Львові у другій половині XIX - початку XX ст. у відповідності до вимог міського стату 1870 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 230-234
1113166
  Коваленко Т.О. Правове регулювання малого виробництва виноробної продукції в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 125-139. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1113167
  Варналій З.С. Правове регулювання малого підприємництва в Україні / З.С. Варналій; Інст.приват.права і підприєм.АПНУ;Міжнар.інст.менеджменту. – Київ, 1997. – 68с. – ISBN 966-95169-2-7
1113168
  Черкасов А.А. Правове регулювання маркетингової (рекламної) діяльності в Україні та Європейському Союзі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 81-87. – ISSN 0201-7245
1113169
  Кузьмін Е.Е. Правове регулювання масових заворушень та правовий режим надзвичайного стану: міжнародно-правовий аспект // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 462-479. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
1113170
  Бакуменко М. Правове регулювання медичних оглядів в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 237-242. – ISSN 0132-1331
1113171
  Терованесов А. Правове регулювання медичного страхування наприкінці XIX ст. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 14-21. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1113172
  Занфірова Т.А. Правове регулювання медичної діяльності в Україні: генезис і тенденції розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 22-32. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1113173
  Подковенко Т. Правове регулювання медіації у європейському праві / Т. Подковенко, Н. Фігун // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 22-29. – ISSN 2524-0129
1113174
  Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право / Старостенко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 249л. + Додатки : л.221-249. – Бібліогр. : л.187-220
1113175
  Сіроткіна М.В. Правове регулювання механізму укладення угод як засобу досягнення компромісу у кримінальному судочинстві України: історичний аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 119-129. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
1113176
  Гаврушко Юлія Филимонівна Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях : Автореф. дис. ... канд. .юрид. наук: 12.00.11 / Гаврушко Ю.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1113177
  Гаврушко Юлія Филимонівна Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях : Дис. ... канд. .юрид. наук: 12.00.11 / Гаврушко Ю.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 204л. – Бібліогр.: л. 184- 204
1113178
  Павлів-Самоїл Правове регулювання міграційних процесів: становлення і перспективи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 106-116. – (Юридична ; Вип. 1)
1113179
  Сербулова К. Правове регулювання міжбюджетних відносин в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 244-246
1113180
  Худоян З.Ф. Правове регулювання міжнародних культурних стосунків // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 19-22. – ISBN 966-594-145-Х
1113181
  Бєлєвцева В.В. Правове регулювання міжнародних міграційних процесів // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 103-109. – ISSN 2616-6798
1113182
  Гришко С. Правове регулювання міжнародного арбітражу в Україні-2 крокуючи в "ревучі 20-ті" // Юридична газета. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 51/52). – С. 30
1113183
  Моліцький С. Правове регулювання міжнародного співробітництва органів прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.5-10
1113184
  Крегул Ю. Правове регулювання міжнародної електронної комерції / Ю. Крегул, В. Батрименко, В. Батрименко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – C. 136-147. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1113185
  Братко І.В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Братко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1113186
  Братко І.В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Братко І.В. ; Український державний ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – 222 л. + Додаток: л. 216-222. – Бібліогр.: л. 186-215
1113187
  Бедрій Р.Б. Правове регулювання місцевого господарства в контексті децентралізації влади в Україні // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 28-31. – ISBN 978-617-644-044-4
1113188
  Івах М.О. Правове регулювання мовного питання в Україні та окремих країнах Західної Європи: порівняльний аспект // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 34-38. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
1113189
  Покатєва П.С. Правове регулювання надання будівельних послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 125-129. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1113190
  Гусарєв С.Д. Правове регулювання надання медичної допомоги в Україні / С.Д. Гусарєв, О.О. Старицька // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 23-33. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1113191
  Аброськін В.В. Правове регулювання надзвичайного стану у період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / В.В. Аброськін, К.Б. Кіндюк // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 50-56. – ISSN 2312-1831
1113192
  Постригань Т. Правове регулювання наукових і технопаркових структур Німеччини // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 53-58. – ISSN 2308-0361
1113193
  Постригань Т. Правове регулювання наукових парків Великобританії // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (117). – C. 68-73. – ISSN 2308-0361
1113194
  Крупка Ю.М. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності : навчальний посібник [ для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів ] / Ю.М. Крупка, О.М. Гав"яз. – Київ : Атіка, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-326-304-5
1113195
  Музика Оксана Анатоліївна Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Музика О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 260л. + Додатки: л.236-260. – Бібліогр.: л.201-235
1113196
  Музика Оксана Анатоліївна Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України : Автореферат дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Музика О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 46 назв
1113197
  Мензаренко Ю.Ю. Правове регулювання обігу зброї y 2O-x роках XX століття в Радянській державі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 503-512. – ISSN 1563-3349
1113198
  Зубрицький О.В. Правове регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Зубрицький Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1113199
  Мельник Т.Г. Правове регулювання обліку оплати праці та обов"язкових зборів за національними стандартами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-67. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто характеристику державного регулювання оплати праці та обов"язкових зборів і його наслідки. Висвітлено проблеми правового регулювання оплати праці.
1113200
  Бакалейко І.В. Правове регулювання обмеження монополій в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 11-13. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1113201
  Бакал М.А. Правове регулювання обов"язкових платежів, що пов"язані з отриманням спадщини та дарунків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бакал Мальвіна Анатоліївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1113202
  Ковальчук І.В. Правове регулювання опадаткування населення українських земель у складі Російської Імперії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 69-74.
1113203
  Головачова А.О. Правове регулювання оплати праці державних службовців в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Головачова Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 12 назв
1113204
  Божко В. Правове регулювання оплати праці на початку 80-х років XX століття // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 94-99
1113205
  Грибан І.О. Правове регулювання оплати праці суддів в умовах євроінтеграції України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Грибан Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 194 арк. – Додатки: арк. 193-194. – Бібліогр.: арк. 171-192
1113206
  Грибан І.О. Правове регулювання оплати праці суддів в умовах євроінтеграції України : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.05 / Грибан Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1113207
  Кузнецова О.В. Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кузнецова Олена Вікторівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1113208
  Білошкап В.О. Правове регулювання оподаткування осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (фрілансерів): порівняльний аналіз законодавства України та Німеччини // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 119-124. – ISSN 2072-8670
1113209
  Коваль Ю. Правове регулювання оподаткування сільського господарства в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 524-526. – ISBN 978-617-7069-28-6
1113210
  Юренко А.В. Правове регулювання органів самоорганізації населення: проблеми та перспективи // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 335-339. – ISBN 978-966-190-861-0
1113211
  Підкова Ю.В. Правове регулювання особистого закону юридичних осіб // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 297-311
1113212
  Логвиненко Б.О. Правове регулювання охорони здоров"я громадян в Україні: актуальні проблеми // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 100-105. – ISSN 2306-9082
1113213
  Оверковська Тетяна Правове регулювання охорони земель від забруднення та псування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 57-62
1113214
  Шевчук О.О. Правове регулювання охорони персональних даних в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Шевчук Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1113215
  Тарнавська М.І. Правове регулювання охорони рослинного та тваринного світу України крізь призму адаптації вітчизняного законодавства до права ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 434-441. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1113216
  Мудрова О. Правове регулювання охорони територій та об"єктів природно-заповідного фонду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-57
1113217
  Денисевич А.Ю. Правове регулювання оцінки професійного рівня працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Денисевич Антон Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 10 назв
1113218
  Бичкова С.С. Правове регулювання патронату над дітьми в Україні: прогалини та колізії // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 89-108. – ISSN 1993-0909
1113219
  Шеверєва В.Є. Правове регулювання передвиборної агітації в зарубіжних країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 255-262. – ISSN 0201-7245
1113220
  Шевченко Т. Правове регулювання передвиборчої агітації в засобах масової інформації // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 143-147. – ISBN 978-966-493-306-0
1113221
  Назаренко Т.Г. Правове регулювання питання щодо доступу до екологічної інформації в Україні // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 346-349. – ISBN 978-966-7957-20-9
1113222
  Сіцінський Н.А. Правове регулювання питань договірно-правового оформлення державного кордону України // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 168-171. – ISBN 978-617-7139-11-8
1113223
  Сем"яник О.В. Правове регулювання питань освіти та культури в Галичині першої половини ХІХ ст. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 55-61. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1113224
  Биць І. Правове регулювання питань у сфері праці. Про ведення трудових книжок // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 12). – С. 6
1113225
  Половко І. Правове регулювання підготовки вчителів за проектом статуту Київського університету Св. Володимира 1833 р // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 146-149


  На основі аналізу статуту автор визначає особливі завдання університету, які полягали в підготовці вчителів, здатних провести ідеологію Російської імперії в життя.
1113226
  Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні : навчально-практичний посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2007. – 712с. – ISBN 978-966-326-252-9
1113227
  Гарагонич О.В. Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках / Гарагонич Олександр Васильович, Бисага Юрій Михайлович ; МОНУ ; Ужгородський національний ун-т, Юридичний фак-т. – Ужгород : Ліра, 2005. – 176 с. – (Держава і право на зламі тисячоліть : світовий досвід і Україна). – ISBN 966-8266-22-6
1113228
  Фалалєєва Л.Г. Правове регулювання підприємницької діяльності: досвід України та Країн Європейського Союзу // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1113229
  Свідерська М. Правове регулювання підстав для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 64-67.
1113230
  Жмур Н.В. Правове регулювання повітряних мереж міжнародних транспортних коридорів в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 13-18. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
1113231
  Тищенко О. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 92-95. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості та проблеми правового регулювання повної матеріальної відповідальності працівників. Peculiarities and problems of legal regulation of total pecuniary responsibility of workers are being explored.
1113232
  Мотрич А.І. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мотрич Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1113233
  Мотрич А.І. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мотрич Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 183-199
1113234
  Веріч М. Правове регулювання поводження з небезпечними побутовими відходами (використаними елементами живлення) на прикладі м. Києва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 95-96
1113235
  Юрескул В.О. Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.06 - земельне право, аграрне право, екол. право, природоресурсне право / Юрескул В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1113236
  Олійничук О. Правове регулювання податкового менеджменту в Україні / О. Олійничук, І. Чайка // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 60-65. – ISSN 2524-0129
1113237
  Когут О. Правове регулювання позикової праці в Україні та Канаді: порівняльний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 309-311. – ISBN 978-617-7069-28-6
1113238
  Бойко І.В. Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 17-24. – ISSN 2072-8670
1113239
  Бойко І.В. Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІV Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2017" та XXII Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2017" [м. Київ, 10-13 жовт. 2017 р.]: зб. тез / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – С. 36-42. – ISBN 978-617-7767-18-2
1113240
   Правове регулювання полювання і мисливського господарства : зб. нормат.-правових актів / [упоряд.: О.С. Кучерявін, С.В. Онищенко, В.Ю. Чекаль] ; за заг. ред. В.А. Безносюка. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 313, [3] с. – (Мисливський клуб "Замок"). – ISBN 978-966-667-770-2
1113241
  Квіт Н.М. Правове регулювання поняття біологічних матеріалів як складової біобанку та їх співвідношення з анатомічними матеріалами // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (24). – С. 35-46. – ISSN 2072-084X
1113242
  Квіт Н.М. Правове регулювання поняття та принципів дослідницької діяльності, як мети створення та використання дослідницьких біобанків // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 83-89. – ISSN 2311-4894
1113243
  Вареник О.С. Правове регулювання порядку припинення трудового договору за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вареник Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1113244
  Вареник О.С. Правове регулювання порядку припинення трудового договору за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Вареник Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 247 арк. – Додатки: арк. 246-247. – Бібліогр.: арк. 8-9, 218-243 та в додатках: арк. 246-247
1113245
  Лобач О. Правове регулювання поточних вимог приватного та публічного характеру при ліквідації банкрута // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-104.
1113246
  Процевський В.О. Правове регулювання прав людини, народу і націй в Україні / В.О. Процевський, В.І. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 7-25. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
1113247
  Косарева А. Правове регулювання права власності на земельну ділянку // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-42
1113248
  Зигрій О. Правове регулювання права власності на лісові угіддя та об"єкти рослинного світу / О. Зигрій, Ю. Ковальчук, Т. Кондрат // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 167-173. – ISSN 2524-0129
1113249
  Зварич Р.В. Правове регулювання правосуб"єктності осіб у рабовласницькому праві доантичного періоду // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 44-48. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1113250
  Лазор Л. Правове регулювання правосуб"єктності у сфері трудового права в ринкових умовах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 108-114. – ISSN 0132-1331


  Досліджено поняття, місце і роль правосуб"єктності у сфері трудового права, обгрунтовано доцільність диференційованого підходу до поняття правосуб"єктності працівника і роботодавця як основних суб"єктів трудового права. Визначено перспективи ...
1113251
  Пивоварська К.Б. Правове регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 58-61. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Аналізується сучасне законодавство щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, розглядається його ретроспектива за радянських часів. На підставі аналізу сформульовано пропозиції до проекту Трудового Кодексу.
1113252
  Проскурякова Н. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 67-68
1113253
  Манацюк Л. Правове регулювання праці жінок в Україні // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-10
1113254
  Тісецька А.А. Правове регулювання праці жінок за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тісецька Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1113255
  Щербюк Н. Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 75-78.
1113256
  Венедіктов С.В. Правове регулювання праці у Великобританії : прогресивний досвід і перспективи для України / Сергій Венедіктов. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 173, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-23-6


  В пр. №1711104 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
1113257
  Жернаков М.В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Жернаков М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 31 назва
1113258
  Черевно П.П. Правове регулювання прийняття рішення ро реорганізацію юридичних осіб приватного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 404-409. – ISSN 1563-3349
1113259
  Юрків Р. Правове регулювання примусових ліцензій на медичні препарати // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 217-219
1113260
  Єлісєєва О.В. Правове регулювання припинення права приватної власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 95-98. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання правового регулювання припинення права приватної власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб. Аналізується наявне правове регулювання зазначених питань; ...
1113261
   Правове регулювання проведення виборів Президента України : Матеріали конференції. Київ, 28 квітня 2004 року. – Київ : Нора-друк, 2004. – 84с. – ISBN 966-8321-37-5
1113262
  Монаєнко А.О. Правове регулювання програмно-цільового методу фінансування науки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 439-442. – ISSN 1563-3349
1113263
  Мороз Т.П. Правове регулювання професійної підготовки державних службовців : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Мороз Тарас Павлович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 189 арк. – Додатки: арк. 187-189. – Бібліогр.: арк. 11-12, 163-186 та в додатках: арк. 187-188
1113264
  Мороз Т.П. Правове регулювання професійної підготовки державних службовців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мороз Тарас Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1113265
  Дрозд О.Ю. Правове регулювання проходження державної служби в Україні: проблеми співвідношення норм трудового та адміністративного права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 12.00.07 / Дрозд Олексій Юрійович; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 80 назв
1113266
  Кірмач А.В. Правове регулювання проходження державної служби: європейський досвід та його впровадження в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кірмач А.В. ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв.
1113267
  Луценко О.Є. Правове регулювання проходження конкурсу на зайняття посад державної служби із застосуванням поліграфа // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – C. 140-151. – ISSN 2224-9281
1113268
  Гетманець О.П. Правове регулювання процедури бюджетного контролю в Україні // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 162-167. – ISBN 978-617-7404-86-5
1113269
  Балюк Г.І. Правове регулювання публічних інтересів в екологічному праві / Г.І. Балюк, Ю.Л. Власенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 9-12. – ISBN 978-966-916-708-8
1113270
  Цуркан М.І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів : монографія / М.І. Цуркан. – Харків : Право, 2010. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 198-214. – ISBN 978-966-458-176-6


  У пр. № 1722519 напис: Вельмишановному Анатолію Євгеновичу з побажаннями успіхів у співпраці. З повагою автор. Підпис. 7.09.2012
1113271
  Саленко І.В. Правове регулювання раціонального використання робочого часу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Саленко Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1113272
  Працовнік Т.Р. Правове регулювання реалізації спеціальних функцій Європейського Центрального Банку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 449-456. – ISSN 1563-3349
1113273
  Малишевська З.Я. Правове регулювання режиму робочого часу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Малишевська Зоя Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1113274
  Максак О.І. Правове регулювання резиденства фізичних осіб з метою уникнення подвійного оподаткування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 83-89. – ISSN 0201-7245
1113275
  Шмигова О.М. Правове регулювання рекреаційного природокористування в Україні та інших державах : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шмигова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1113276
  Колосова К. Правове регулювання речових прав на землю в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 40-45
1113277
  Пашков В. Правове регулювання ринку лікарських засобів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.20-24
1113278
   Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правовий аналіз) / Ю.В. Безручко, О.М. Вінник, М.О. Глотов, О.В. Кологойда; Ю.В. Безручко, О.М. Вінник, М.О. Глотов, О.В. Кологойда ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 194 с. – ISBN 978-966-364-679-4
1113279
  Метіль А.С. Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05 / Метіль Анастасія Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Харків, 2017. – 234 арк. – Бібліогр.: арк. 11-12, 207-234
1113280
  Метіль А.С. Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Метіль Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1113281
  Авраменко О.І. Правове регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в Україні та країн ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Авраменко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1113282
  Авраменко О.І. Правове регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в Україні та країнах ЄС : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Авраменко Олександр Іванович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 189 арк. – Додатки: арк. 187-189. – Бібліогр.: арк. 10-11, 168-186 та в додатках: арк. 187-188
1113283
  Дейнеко С.В. Правове регулювання розвитку політики у сфері інтегрованого управління державним кордоном України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 172-178. – ISSN 2306-6814
1113284
  Бондаренко В.Д. Правове регулювання розвитку сучасного освітньо-наукового середовища України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (45). – С. 34-39. – ISSN 2072-8670
1113285
  Курова А.А. Правове регулювання розірвання трудового договору у зв"язку з припиненням повноважень посадових осіб : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курова Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 274 арк. – Бібліогр.: арк. 254-274
1113286
  Курова А.А. Правове регулювання розірвання трудового договору у зв"язку з припиненням повноважень посадових осіб : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курова Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1113287
  Муляр М.С. Правове регулювання розкриття інформації про загальну вартість кредиту та реальну річну процентну ставку споживчого кредиту: в контексті новел Закону України "Про споживче кредитування" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 223-238. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1113288
  Пилипишин С.С. Правове регулювання розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 443-447. – ISSN 1563-3349
1113289
  Поляков А.О. Правове регулювання свободи переміщення робочої сили у Європейському Союзі: порівняльно-історичний контекст // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 20-26. – ("Право" ; вип. 27). – ISSN 2312-1661
1113290
  Мозальова М.В. Правове регулювання сертифікації земель (грунтів) сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 114-119. – ISSN 0201-7245
1113291
  Пєров А. Правове регулювання системи професійного навчання та підвищення компетенції державних службовців України // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 62-64. – ISBN 978-617-7768-14-1
1113292
  Поліщук В.А. Правове регулювання сільськогосподарського садівництва в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Поліщук Василь Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: 170-199
1113293
  Дічкова О. Правове регулювання складання проекту державного бюджету України (порівняльний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Дане дослідження містить порівняльний аналіз норм Бюджетних кодексів України 2001 року та 2010 року, що регламентують процедуру складання проекту державного бюджету, зосереджується увага на запроваджених нових для українського бюджетного процесу та ...
1113294
  Огієнко І.В. Правове регулювання соціального діалогу в проекті Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 148-149. – ISBN 978-617-7069-52-1
1113295
  Хорошаєв Є.С. Правове регулювання соціального забезпечення в ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 591-599. – ISSN 1563-3349
1113296
  Артюх Ю.І. Правове регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців: порівняльний аспект // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 214-222
1113297
  Віжунов О.В. Правове регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю в Україні та країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Віжунов Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1113298
  Карташов А. Правове регулювання соціального партнерства в Україні: проблеми і перспективи // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.460-471
1113299
  Тріфонов С.Г. Правове регулювання спадкування за законом в Україні за Зводом законів Російської імперії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 103-107. – ISSN 1563-3349
1113300
  Кондратова А.М. Правове регулювання спадкування окремих видів об"єктів спадщини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кондратова Анна Миколаївна ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ, 2016. – 262, [1] арк. – Додатки: арк. 242-262, [1]. – Бібліогр.: арк. 211-241
1113301
  Кондратова А.М. Правове регулювання спадкування окремих видів об"єктів спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кондратова Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1113302
  Бойко І. Правове регулювання спадкування у Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 87-90.
1113303
  Красноступ Г.М. Правове регулювання спеціалізованих засобів масової інформації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 121-127
1113304
  Оксимчук А. Правове регулювання списання податкового боргу до прийняття спеціального закону з питань оподаткування (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 112-121.
1113305
  Яковюк І. Правове регулювання співпраці європейських держав у рамках Європейської ініціативи з інтервенції / І. Яковюк, О. Трагнюк // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 117-122. – ISSN 1814-3385
1113306
  Костюченко Я.М. Правове регулювання співробітництва України і Європейського Союзу : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Костюченко Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1113307
  Костюченко Я.М. Правове регулювання співробітництва України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Костюченко Я.М. ; КНУТШ, Ін-т мінар. відносин. – Київ, 2009. – 234л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.202-234
1113308
  Шандра Р.С. Правове регулювання сплати податків та зборів населенням сіл волоського права на західноукраїнських землях (ХІІІ-ХVIII ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-78.
1113309
  Карабань В. Правове регулювання спонукання до укладення договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-44. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1113310
  Синкова О. Правове регулювання стандартизації системи звітності і обліку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 33-36. – ISSN 0132-1331
1113311
  Бондар М.І. Правове регулювання становища жінки в Україні в другій половині XVII- кінці XVIII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 191-198
1113312
  Курко М.Н. Правове регулювання становлення і розвитку вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 141-145. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1113313
  Константий О. Правове регулювання статусу та діяльності Кабінету Міністрів України на етапі проведення конституційної реформи в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 66-69
1113314
  Журавський В Правове регулювання статусу та діяльності комітетів та комісій парламенту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.103-108. – ISSN 1561-4999


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1113315
  Пацурія Ніно Бондовна Правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно-правовий аспект) : Дис....канд. юридичних наук.: 12.00.04 / Пацурія Ніно Бондовна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 217 л. – Бібліогр.: л.: 197-217
1113316
  Безручко Ю.А. Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні : порівняльно-правовий аналіз / Безручко Ю.А., Пацурія Н.Б., Бєлова О.А. ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 196 с. – ISBN 978-966-364-625-1
1113317
  Москалик Н.Г. Правове регулювання строкових трудових відносин в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Москалик Н.Г. ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1113318
  Федчишина В.В. Правове регулювання судово-експертної діяльності // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 187-188. – ISBN 978-617-7139-11-8
1113319
  Пухаленко В.П. Правове регулювання судового співробітництва в цивільних справах у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Пухаленко Владислава Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1113320
  Клюєв О.М. Правове регулювання судової експертизи в справах про адміністративні правопорушення: сучасний стан і перспективи розвитку // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 142-148. – ISSN 1993-0917
1113321
  Гладушняк О. Правове регулювання сурогатного материнства в США // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 496-500. – ISBN 978-966-190-861-0
1113322
  Михальчук О. Правове регулювання сурогатного материнства в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 34-36.
1113323
  Бойко І. Правове регулювання суспільних відносин в Українській Народній Республіці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 87-100. – ISSN 1026-9932
1113324
  Лихова С. Правове регулювання суспільних відносин, пов"язаних з поширенням в Україні продукції, що пропагує культ насильства, жорстокості та сексуальної розпусти // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 115-120.
1113325
  Заблотська А.В. Правове регулювання суспільних відносин, пов"язаних із використанням мережі Інтернет // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 35-38. – ISBN 978-966-916-708-8
1113326
   Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні : [у 2-х томах] / В.А. Андрєєнков, С.В. Голікова, О.М. Григоров, Я.О. Добідовська, А.О. [та ін.] Ісічко; В.А. Андрєєнков [та ін.] ; [за ред. В.Г. Дідика] ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Ніка-Прінт. – ISBN 966-8578-04-X
Т. 1. – 2006. – 392 с.
1113327
   Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні : [ у 2-х томах ]. – Київ : Ніка-Прінт. – ISBN 966-8578-06-6
Т. 2 : Збірник актів acquis communautaire у сфері транспорту (станом на 30 листопада 2005 року). – 2006. – 952 с.
1113328
   Правове регулювання та економічні свободи і права : монографія / [М.В. Савчин, А.В. Андрушко, О.В. Батанов та ін.] ; за ред. проф. Михайла Савчина ; Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 222, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 213-222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7692-74-3
1113329
  Чемодурова А. Правове регулювання та його ефективність у сучасному світі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 262-267. – ISSN 2663-5313
1113330
  Магера А. Правове регулювання та основні аспекти організації і проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року / А. Магера, Ю. Мазур // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2010. – № 1 (18). – С. 26-39
1113331
  Вахонєва Т.М. Правове регулювання та порядок дотримання авторських прав науково-педагогічних працівників // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 231-238. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047


  "У статті досліджуються особливості визначення та розподілу майнових прав на об"єкти авторського права, як створені науково-педагогічними працівниками в межах трудових правовідносин".
1113332
  Кунець О. Правове регулювання та порядок здійснення договірної роботи у військовій частині // Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 12. – С. 16-18.
1113333
  Кунець О. Правове регулювання та порядок здійснення договірної роботи у військовій частині // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-13.
1113334
  Тарахоніч Т.І. Правове регулювання та правовий вплив як юридичні категорії: співвідношення понять // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 10-14.
1113335
  Сальман І.Ю. Правове регулювання та управління регуляторною діяльністю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 91-93. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1113336
  Савич С.С. Правове регулювання товарних знаків у республіці Польща (порівняльно-правовий аналіз) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 305-309. – ISBN 978-966-600-475-1
1113337
  Юхао Лі Правове регулювання торговельних відносин Європейського Союзу та Китаю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 560-564. – ISSN 1563-3349
1113338
  Коломоєць Т.О. Правове регулювання торговельної діяльності в Україні сучасний стан і пріоритети розвитку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1113339
  Сухенко В.В. Правове регулювання транскордонного співробітництва : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 102-105. – Бібліогр.: 12 назв
1113340
   Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та в Україні : порівняльно-правове дослідження / В.А. Андрєєнков, О.М. Григоров, В.Г. Дідик, А.Я. Каманін, І.Б. та ін. Матвіїв; Андрєєнков В.А. [ та ін.] ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства ; [ за ред. В.Г. Дідика ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 246 с. – ISBN 978-966-364-623-7
1113341
  Плавич В.П. Правове регулювання трансформаційної економіки України і розвиток національного законодавства / В.П. Плавич. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2002. – 144с. – ISBN 966-02-2691-8
1113342
  Сопронюк І. Правове регулювання тривалості кримінального процесу у часі як основи принципу процесуальної економії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 367-377. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1113343
  Мінюков П.І. Правове регулювання трудових відносин на підприємствах,в установах, організаціях, закладах освіти в умовах переходу до ринкової економіки : Навч. посібник / П.І. Мінюков. – Київ, 1994. – 304с. – ISBN 5-7763-4312-7
1113344
  Синенко С.В. Правове регулювання трудових відносин працівників транспорту за законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 297-304. – ISSN 1563-3349
1113345
  Сьомич М.І. Правове регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи та США в контексті його удосконалення в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-68. – ISBN 966-614-021-7
1113346
  Шелудяков Р.С. Правове регулювання трудової діяльності працівників поліції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Шелудяков Роман Сергійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 171 арк. – Додатки: арк. 169-171. – Бібліогр.: арк. 13-14, 150-168 та в додатках: арк. 169-170
1113347
  Остапенко Ю.О. Правове регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Остапенко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 175-195
1113348
  Остапенко Ю.О. Правове регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Остапенко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1113349
  Удовиченко В.В. Правове регулювання туристичних формальностей: питання міжнародного співробітництва / В.В. Удовиченко, Ю.Ю. Погоріла // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 37-42. – Бібліогр.: 6 назв.
1113350
  Копилова М.С. Правове регулювання у сфері віросповідань як основа юридичного статусу православних церков у польській республіці (1918-1939 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-17. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нормативно-правові акти Другої Речі Посполитої у міжвоєнний період, що регулювали взаємовідносини держави і Православної церкви. Підтверджено, що Конституція Польщі 1921 р. закріплювала не однаковий правовий статус католицької ...
1113351
  Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин : Монографія / О.В. Кохановська; Мін-во внутрішніх справ України; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – 212с. – ISBN 966-7474-49-6
1113352
  Худенко О.О. Правове регулювання узгоджених дій суб"єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Худенко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1113353
  Худенко О.О. Правове регулювання узгоджених дій суб"єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Худенко Олександр Олександрович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 186, [6] арк. – Додатки: арк. 182-186, [6]. – Бібліогр.: арк. 161-181
1113354
  Кучаковська Н. Правове регулювання укладення електронних господарських договорів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 62-74. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1113355
  Кожевникова В. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України в дипломатичних та консульских установах України за кордоном // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 108-114.
1113356
  Кожевнікова В. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України у Федеративній Республіці Німеччина // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 117-124.
1113357
  Мороз Г.В. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля : монографія / Мороз Г.В. ; МОНУ ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника, Юридичний ін-т. – Івано-Франківськ : [Б. в.], 2008. – 169 с. – Бібліогр.: с. 145-166. – ISBN 966-1-133-18
1113358
  Хєда Світлана Миколаївна Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правовідносинах (порівняльно-правовий аспект) : Дис. ... канд.юридичних наук:12.00.03. / Хєда С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 215 л. – Бібліогр.: л. 193-215
1113359
  Нескороджена Л. Правове регулювання участі іноземців у наглядових радах державних підприємств // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (112). – С. 57-70. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1113360
  Гребенюк М. Правове регулювання фізіологічних норм харчування як основи забезпечення продовольчої бази // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 154. – ISSN 0132-1331
1113361
  Трибрат Т.А. Правове регулювання філантропії в Україні: деякі теоретичні та практичні аспекти застосування // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1113362
  Кардон Є. Правове регулювання фінансових та товарних інтервенцій у сільському господарстві України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 148-149
1113363
  Буздуган Я. Правове регулювання фінансового забезпечення вітчизняної охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 103-107. – ISSN 0132-1331
1113364
  Монаєнко О. Правове регулювання фінансового контролю в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 244-250
1113365
  Колісник А.С. Правове регулювання фінансового контролю за діяльністю суб"єктів господарювання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 71-77. – ISSN 2311-4894
1113366
  Дем"яненко Т.М. Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 156-163. – ISSN 1563-3349
1113367
  Калінюк А. Правове регулювання фінансової діяльності установ пенітенціарної системи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.46-49. – ISSN 0132-1331
1113368
  Монаєнко А. Правове регулювання фінансування видатків на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-27.
1113369
  Кривошеїна І.В. Правове регулювання фірмових найменувань за чинним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25-27. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальній темі визначення природи і захисту одного із засобів індивідуалізації - фірмових найменувань. Ідеться про поняття фірмового найменування, його структуру та правову охорону за законодавством України. This article is dedicated to ...
1113370
  Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку : практикум : навч. посібник / С.Я. Вавженчук ; [редкол.: Поручник А.М. (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 245, [3] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-340-513-1
1113371
  Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку : навч. посібник / С.Я. Вавженчук ; [редкол.: Поручник А.М. (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 582, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 580-582. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-340-522-3
1113372
  Попович Ю.І. Правове регулювання формування безпечної поведінки серед працівників органів внутрішніх справ України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 559-565. – ISSN 1563-3349
1113373
  Шпитальний Р.Р. Правове регулювання функцій державної виконавчої служби по виконанню вироків в частині конфіскації майна // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 156-158
1113374
  Коропатнік І.М. Правове регулювання функціонування Збройних Сил України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 106-110. – ISSN 2072-8670
1113375
  Мушак Н.Б. Правове регулювання функціонування інформаційних систем у межах Шенгенського простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 70-81. – ISSN 2308-6912
1113376
  Чернік С.Д. Правове регулювання цензури в українських губерніях Російської імперії у другій половині 60-х рр. ХІХ ст. // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 18-23. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1113377
  Сіряченко І. Правове регулювання цільового використання земель морського транспорту в межах населених пунктів // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 5. – С. 11-17
1113378
  Посполітак В.В. Правове регулювання цінних паперів в Україні поняття та ознаки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 87-92
1113379
  Виговський О.І. Правове регулювання цінних паперів у системі міжнародного приватного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 578-583. – ISSN 1563-3349


  Досліджено теоретичні проблеми, пов"язані із визначенням місця інституту цінних паперів в міжнародному приватному праві. Визначено теоретико-методологічні засади інституціоналізації норм, що регулюють правовідносини випуску, розміщення та обігу цінних ...
1113380
  Нікольська Т.В. Правове регулювання щодо торгівельних марок за міжнародними правовими актами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 257-261.
1113381
  Коротких А.Ю. Правове регулювання юридичної відповідальності державних службовців у державах-членах ЄС // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 52-57. – ISSN 2617-5967
1113382
  Крупка Ю.М. Правове регулювання ядерного страхування: міжнародний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 166-172. – (Право. Економіка. Управління)
1113383
  Войнаровська О. Правове ркгулювання укладення колективних договорів та угод // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 32-34
1113384
  Карабін Т.О. Правове розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 85-90
1113385
  Шульга Є.В. Правове розмежування понять "раціональне природокористування" та "використання природних ресурсів" на прикладі лісового фонду // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – С. 149-154. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1113386
  Монаєнко А.О. Правове розуміння змісту фінансового контролю та його значення як підгалузі фінансового права // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 73-76. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1113387
  Гермашев Ю.А. Правове розуміння інформаційної свободи // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 101-109. – ISSN 1993-0941
1113388
  Коріняк О. Правове розуміння та сутність поняття "запобіжні заходи" у кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 7-9
1113389
  Осташова В.О. Правове самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні : монографія / В.О. Осташова ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Полтавська держ. аграрна академія. – Полтава : [РВВ ПДАА], 2012. – 169 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 149-168. – ISBN 978-966-2088-61-8
1113390
  Хайнекер Ф Х.П. Правове співробітництво держав-членів Євросоюзу у боротьбі з організованою злочинністю : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Хайнекер Хаген Петер Фрідріх ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – 185 л. – Бібліогр.: л. 166-185
1113391
  Хайнекер Ф Х.П. Правове співробітництво держав-членів Євросоюзу у боротьбі з організованою злочинністю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Хайнекер Хаген Петер Фрідріх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1113392
  Стрельцов Л.М. Правове станвище Радянської союзної республіки / Л.М. Стрельцов. – К., 1972. – 143с.
1113393
  Боржемська О. Правове становище авторських прав виконавців в інформаційному просторі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-40.
1113394
  Батигіна О. Правове становище агроторгових домів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 39-43. – ISSN 0132-1331
1113395
  Сміх В. Правове становище адвоката під час забезпечення права особи на правову допомогу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
1113396
  Щербина Олена Валентинівна Правове становище акціонерів за законодавством України : Дис....канд.юридичних наук:12.00.03 / Щербина Олена Валентинівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 223л. – Бібліогр.:л.200-223
1113397
  Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.03 / Щербина О.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 15с. – Бібліогр.:с.13-15
1113398
  Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України / О.В. Щербина. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 160с. – ISBN 966-7784-73-8
1113399
  Корнієнко М.І. Правове становище відділів і управлінь виконавчіх комітетів місцевих Рад / М.І. Корнієнко. – К, 1973. – 143с.
1113400
  Бойко І. Правове становище вірменської громади Кам"янця - Подільського // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.142-146. – ISSN 0132-1331


  Вірмени в Україні ХІІІ - ХІХст.
1113401
  Плешко Е. Правове становище внутрішніх військ у сучасних умовах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 105-109.
1113402
  Заяць А. Правове становище волинських міщан у XVI – першій половині XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – № 1 (544), січень - лютий. – C. 25-53. – ISSN 0130-5247
1113403
  Мацькевич М. Правове становище Галичини у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.84-89. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1113404
  Джуринський В.О. Правове становище господарських об"єднань в Україні : монографія / В.О. Джуринський ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 222, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 199-222. – ISBN 978-966-667-422-0
1113405
  Орзіх М.Ф. Правове становище громадян у соціально-культурній сфері розвинутого соціалізму / М.Ф. Орзіх, Б.А. Пережняк. – К., 1985. – 47с.
1113406
  Черепанов А. Правове становище дворян Київської губернії у першій третині XIX ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 15-20
1113407
  Рябець К.А. Правове становище державного управління у галузі екології на сучасному етапі побудови незалежної України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 66-72. – ISBN 966-79-75-57-7
1113408
  Онуфрієнко О. Правове становище державної комісії з цінних паперів та фондового ринку // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.82-84
1113409
  Саблук С.А. Правове становище дитини в Україні (теоретико-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Саблук С.А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211 л. – Бібліогр.: л.187-211
1113410
  Саблук С.А. Правове становище дитини в Україні (теоретико-правовий аспект) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Саблук С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1113411
  Макійчук Правове становище дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність / Макійчук, ТМ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 353-360. – ISSN 1563-3349
1113412
  Ванієв Е. Правове становище жінки в Кримському ханстві // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 83-85
1113413
  Гончарук М. Правове становище жінки на українських землях періоду Київської Русі у IX-XII ст. // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 40-41. – ISBN 978-966-919-107-6
1113414
  Глиняний В.П. Правове становище жінки України в кінці ХІХ ст. за звичаєм спадкування // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.75-79. – ISSN 1563-3349
1113415
  Радзивилюк В.В. Правове становище забезпечених кредиторів як учасників відносин банкрутства (неспроможності) // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 86-93


  У статті досліджено розвиток регулювання правового статусу заставних кредиторів, починаючи з часів набуття нашою країною незалежності та закінчуючи сучасним періодом. Розкриті види та переваги правового регулювання статусу заставних кредиторів.
1113416
  Мазурок І.О. Правове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. : (іст.-прав. дослідження) / Ігор Мазурок ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держави і права. – Ужгород : Карпатська вежа, 2010. – 306, [2] с. : портр., табл. – Бібліогр.: с. 130-159. – ISBN 966-9078-04-1
1113417
  Мазурок І.О. Правове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. (історико-правове дослідження) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень / Мазурок І.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
1113418
  Мазурок І.О. Правове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. (історико-правове дослідження) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень / Мазурок І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 218л. – Бібліогр.: л. 177-218
1113419
  Луцький М.І. Правове становище ЗУНР на міжнародній арені // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 17-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1113420
  Гарова О. Правове становище інвалідів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 4-8
1113421
  Вінник О.М. Правове становище інвестиційних фірм за законодавством Європейського Союзу (з точки зору адаптації українського законодавства до права ЄС) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 100-109.
1113422
  Поєдинок Валерія Вікторівна Правове становище інвестора як суб"єкта господарських відносин : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Поєдинок В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
1113423
  Поєдинок Валерія Вікторівна Правове становище інвестора як суб"єкта господарських відносин : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Поєдинок В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 243л. – Бібліогр.: л. 220-243
1113424
  Левченко С. Правове становище індустріальних парків / С. Левченко, І. Шелковий // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... Закон України "Про індустріальні парки" - запорука підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної та інноваційної діяльності".
1113425
  Коротка Р.О. Правове становище комерційних агентів у сфері інвестиційних послуг (досвід ЄС) // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 231-233
1113426
  Шишута Ю. Правове становище кредитних кооперативів у Російській імперії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.136-140. – ISSN 0132-1331
1113427
  Славова Н. Правове становище кредитних спілок в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 61-64.
1113428
  Кісіль І.М. Правове становище міщан Гетьманщини середини ХVIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-90. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто правове становище міщан Гетьманщини середини ХVIII ст. Дослідження ґрунтується на матеріалах розслідування "О мещанах в Малой России", здійсненого Генеральною військовою канцелярією за дорученням Сенату. At this articles is examined the ...
1113429
  Сердюк В.В. Правове становище найвищого судового органу в Україні часів відродження державності 1917-1920 рр.(історико-правовий аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-28
1113430
  Хаваджі Д.Р. Правове становище народів, депортованих з території Кримської АРСР у роки Другої світової війни, у спецпоселеннях // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 202-206. – ISBN 966-435-028-1
1113431
  Бойко І.Й. Правове становище населення Гетьманшини за кодексом 1743 року / І.Й. Бойко. – Львов, 1997. – 28 с.
1113432
  Савчак А. Правове становище національних меншин у поглядах С.Дністрянського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 184-187. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1113433
  Воронцова В.О. Правове становище нотаріуса в цивільному процесі // Сучасна цивілістика - 15 років чинності ЦК та ГК України : досвід застосування та перспективи удосконалення : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [редкол.: О.С. Артьомов (голова) та ін. ; відп. ред. Б.В. Фасій]. – Одеса : Юридична література, 2018. – С. 191-194. – ISBN 978-966-419-335-8
1113434
  Курило В.І. Правове становище органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів / В.І. Курило, А К. Рябець // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 43-44. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1113435
  Ментух Н. Правове становище органів управління лізингової компанії у формі акціонерного товариства // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 99-105. – ISSN 2524-0129
1113436
  Повар П.О. Правове становище органу, що здійснює ліквідацію підприємства / П. Повар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-37. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджені актуальні проблеми правового регулювання статусу органу, що здійснює ліквідацію підприємства. The article researches actual problems of legal regulation of the body which conducts liquidation of an enterprise.
1113437
  Лебідь Валерій Іванович Правове становище особистих селянських господарств в Україні : Дис... канд.юридичних наук: 12.00.06. / Лебідь Валерій Іванович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 189 л. + Додатки: л. 182-189. – Бібліогр.: л. 158-181
1113438
  Лебідь Валерій Іванович Правове становище особистих селянських господарств в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Лебідь В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1113439
  Літвінчук І.А. Правове становище офшорних і вільних економічних зон : Наук.-практичний посібник / І.А. Літвінчук; Центр правових досліджень Фурси. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 296с. – ISBN 966-373-050-1; 966-8721-16-0;
1113440
  Тимошенко Ю.П. Правове становище підозрюваного у кримінальному процесі України / Ю.П. Тимошенко, М.М. Гончар // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-33.
1113441
  Гречко В.В. Правове становище підсобних господарств / В.В. Гречко. – К., 1985. – 68с.
1113442
  Гончаренко В.Г. Правове становище потерпілого в кримінальному судочинстві України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 75-79. – ISSN 2310-9769
1113443
  Бойко О. Правове становище приватних підприємств // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 120-122
1113444
  Ткалич М.О. Правове становище професійних спортивних клубів і професійних спортивних ліг у системі спорту України: проблемні аспекти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 25-29. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
1113445
  Попова А.В. Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.04- господарське право; господарсько-процесуальне право / Попова А.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 219 л. – Бібліогр.: л. 193-219
1113446
  Попова Анастасія Володимирівна Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Попова А.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1113447
  Онуфрієнко О. Правове становище саморегулівних організацій ринку цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.79-81
1113448
  Верьовкін В.В. Правове становище селянства Західної України у 20-30-х роках ХХ ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.96-100. – ISSN 1563-3349
1113449
  Єрмоленко В. Правове становище сільськогосподарських акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 83-86.
1113450
  Таранець С.В. Правове становище старообрядців у Росії наприкінці XVII - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 78-88. – ISSN 0130-5247
1113451
  Кравець І.М. Правове становище суб"єктів організаційно-господарських повноваженнь : монографія / І.М. Кравець. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-667-390-2
1113452
  Кравець І.М. Правове становище суб"єктів організаційно-господарських повноважень : Дис. ... канд. юрид. наук. : Спец.: 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / Кравець І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 221л. – Бібліогр.: л. 178-221
1113453
  Кравець І.М. Правове становище суб"єктів організаційно-господарських повноважень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.04 - господ. право, господ.-процес. право / Кравець І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1113454
  Пристай Т.М. Правове становище суб"ктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Пристай Тетяна Михайлівна ; М-во внутр. справ, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
1113455
  Братасюк О.Б. Правове становище товариств з обмеженою відповідальністю за законодавством України / О.Б. Братасюк, Н.Ф. Ментух // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 66-74. – ISSN 2524-0129
1113456
  Плахіна Ї.В. Правове становище товарних бірж // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 381-385. – ISSN 1563-3349
1113457
  Ангіщук Н. Правове становище українських жінок в історичному минулому // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.155-157. – Бібліогр.: 15 н. – ISSN 0132-1331
1113458
  Ткач А.П. Правове становище українського селянства в другій половині XVI - першій половині XVII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 87-92. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  В статье прослеживается процесс усиления крепостного права на Украине, начиная с момента захвата основной части ее земель польскими феодалами; дан анализ основным нормам права, при помощи которых совершалось закрепощение украинского ...
1113459
  Діковська І.А. Правове становище фізичних осіб у міжнародному приватному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 36-45.
1113460
  Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній : монографія / І.В. Лукач. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 215-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-320-9


  В пр.№1709989 напис: Вельмишановному Івану Сергійовичу з вдячністю та повагою, від автора.
1113461
  Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній за законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.04 / Лукач І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
1113462
  Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук. Срец. 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / КНУТШ; Лукач І.В. – Київ, 2007. – 241с. – Бібліогр.: л.212-241
1113463
  Сульженко Ю Правове становище цивільного процесуального представника як самостійного суб"єкта цивільних правовідносин: його повноваження // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.77-82. – ISSN 0132-1331
1113464
  Шишка О.Р. Правове становище членів сім"ї в договорі найму житла з житлового фонду соціального призначення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 170-175
1113465
  Зубатенко О. Правове стимулювання розвитку кооперації в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 32-35.
1113466
  Луценко І. Правове стимулювання та правовий стимул як взаємопов"язані категорії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 97-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1113467
  Луценко Д. Правове страхування: як це працює? Перспективи розвитку "Правового страхування" в незалежній Україні та адаптація страхового ринку до реалій ведення бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 32
1113468
  Орзіх М. Правове супроводження місцевого самоврядування в Україні // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 53-59
1113469
   Правове та законодавче обгрунтування порядку вилучення біологічних об"єктів від трупа людини для наукових досліджень з судової медицини / В.Д. Мішалов, Т.В. Хохолєва, В.Т. Юрченко, В.В. Войченко // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-8. – ISSN 2218-838X
1113470
  Оганян А.А. Правове управління реформуванням охорони здоров"я у країнах Центральної, Східної Європи та СНД: порівняльний аналіз / А.А. Оганян, Н.О. Савичук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, березень. – С. 117-123. – ISSN 2306-6814
1113471
  Василенко П.М. Правове урегулювання працевлаштування громадян / П.М. Василенко. – Київ, 1993. – 77с.
1113472
  Калакура Я.С. Правове, інноваційно-інформаційне та організаційно-технологічне забезпечення архівного менеджменту // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 162-182. – ISSN 0320-9466
1113473
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформаці в Україні:Ювілейна наук.-техн.конференція,Ки в 9-11 червня 1998 : Присвяч.100-ю КПІ та 5-ю Держ.ком.Укра ни з питань держ.секретів та тех.захисту інформаці. – Київ, 1998. – 280 с.
1113474
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : Науково-технічний збірник. – Київ, 2000-
Вип. 7. – 2003
1113475
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : Науково-технічний збірник. – Київ, 2000-
Вип. 8. – 2004
1113476
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ, 2000-
Вип. 9. – 2004
1113477
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ, 2000-
Вип. 10. – 2005
1113478
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ, 2000-
Вип. 11. – 2005
1113479
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ, 2000-
Вип. 1(12). – 2006
1113480
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ : ЕКМО, 2000-
Вип. 2 (13). – 2006
1113481
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні = Legal, regulatory and metrological support of information security system in Ukraine : науково-технічний збірник / Держ. служба спец. зв"язку та захисту інформ. України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 2074-9481
Вип. 2 (28). – 2014. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1113482
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні = Legal, regulatory and metrological support of information security system in Ukraine : науково-технічний збірник / Держ. служба спец. зв"язку та захисту інформ. України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 2074-9481
Вип. 1 (29). – 2015. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1113483
  Безуглов А.А. Правоведение / А.А. Безуглов. – М, 1978. – 224с.
1113484
   Правоведение : Учебник / С.Э. Демский, В.С. Ковальский, А.Н. Колодий, А.Г. Кулик, А.Е. и др. Олейник; Демский С.Э., Ковальский В.С., Колодий А.Н., Кулик А.Г., Олейник А.Е. и др. ; МОНУ; Под ред. В.В. Копейчикова. – Киев; Харьков : Юрінком Інтер; Фолио, 2002. – 752с. – ISBN 966-667-049-6
1113485
  Кочергіна В.О. Правовий акт як підстава виникнення цивільних прав та обов"язків : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кочергіна Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 226 л. – Бібліогр.: л. 203-226
1113486
  Кочергіна В.О. Правовий акт як підстава виникнення цивільних прав та обов"язків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кочергіна Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1113487
  Коваль А. Правовий аналіз "філософії права" як науки та зародження античних політичних та правових першооснов в працях Памфіла Даниловича Юркевича (1826-1874) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 136-145. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1113488
  Писаренко К.Ю. Правовий аналіз економічної сутності міжнародного наркобізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 39-41.
1113489
  Одинець О. Правовий аналіз законодавчих ініціатив захисту авторського права в Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 2. – С. 46-49. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1113490
  Коллер Ю.С. Правовий аналіз законодавчої ініціативи щодо ідентифікації поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 69-75. – ISSN 2072-8670
1113491
  Левченко К.Б. Правовий аналіз законопроекту "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 25-32. – ISSN 2227-796X


  У статті представлено результати науково-практичного аналізу законопроекту "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", його основних дефініцій та положень та запропоновано шляхи їх вдосконалення відповідно до міжнародно-правових ...
1113492
  Куделя Н. Правовий аналіз змін до законодавства України про захист прав споживачів / Н. Куделя, Л. Іваненко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.112-115. – ISSN 0132-1331
1113493
  Руденко О.В. Правовий аналіз Конвенції про право, що застосовується до трастів та їх визнання: перспективи приєднання для України // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 66-71. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1113494
  Ворона Д.М. Правовий аналіз міграційної системи США // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 1 (6). – С. 28-34
1113495
  Купіна Л.Ф. Правовий аналіз нормативного регулювання атестації педагогічних працівників та науково-педагогічних працівників України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-12.
1113496
  Найман-Меткалф Правовий аналіз ОБСЄ проекту Концепції інформаційної безпеки // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 160-173
1113497
  Надьон О. Правовий аналіз передумов виникнення загрози тероризму в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.121-125. – ISSN 0132-1331
1113498
  Поліщук М. Правовий аналіз понятійного апарату інституту оплати праці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 47-50
1113499
  Лисяк О.І. Правовий аналіз проблем надрокористування в Україні // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – C. 46-51. – ("Право" ; вип. 33). – ISSN 2312-1661
1113500
  Мотайло Є. Правовий аналіз проблеми розстрочки і відстрочки сплати судового збору: теорія і практика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 420-422. – ISBN 978-617-7069-17-0
1113501
  Остапович В.П. Правовий аналіз проектів законів України з питань проведення опитувань із використанням поліграфа // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 265-245. – ISSN 2072-8670
1113502
  Волошко Ю. Правовий аналіз процесу закріплення принципів безпосереднього телевізійного мовлення в рамках ООН // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 49-55. – ISSN 1814-3385
1113503
  Ославський М. Правовий аналіз системи місцевих податків і зборів в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-51.
1113504
  Поліщук М.С. Правовий аналіз трудового законодавства з позиції однозначності сприйняття термінів // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 117-122
1113505
  Дмитренко Е. Правовий аналіз юридичної відповідальності за ухилення від сплати обов"язкових платежів // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.95-100


  про закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
1113506
   Правовий аналіз ядерного роззброєння в Україні // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 194-223. – ISBN 978-966-373-833-8
1113507
  Луцький М.І. Правовий аспект акту злуки УНР та ЗУНР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 32-37. – ISSN 2078-6670
1113508
  Козуб І.Г. Правовий аспект в питаннях охорони праці осіб зі зниженою працездатністю / І.Г. Козуб, О.А. Шкурей // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (189). – С. 4-11. – ISSN 2308-9636
1113509
  Ганюкова Л. Правовий аспект взаємодії громадсько-політичних об"єднань і державної влади // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 73-82
1113510
  Гаврилюк В.О. Правовий аспект впливу стажування на адаптацію працівників до професійної діяльності // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 29-34. – ISSN 2617-5967
1113511
  Степанова О. Правовий аспект державного регулювання інноваційної діяльності в містах України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 140-146.
1113512
  Спасибо-Фатєєва Правовий аспект інновацій в українських реаліях // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 15-23
1113513
  Гузенко О.П. Правовий аспект іпотечного кредитування в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 15-19
1113514
  Доменко А.І. Правовий аспект місцевого оподаткування в Іспанії // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів революції гідності : зб. матеріалів круглого столу 30 берез. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публ. права ; [уклад.: Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 171-175. – ISBN 978-966-423-466-2
1113515
  Давидова Н.О. Правовий аспект поняття "місце проживання" // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 36-43.
1113516
  Волошанюк Н.В. Правовий аспект реструктуризації підприємств: світовий досвід та вітчизняна практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 14-15.
1113517
  Приступенко Т.О. Правовий аспект свободи слова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 116-124


  У статті розглянуто основні міжнародні та вітчизняні законодавчі норми, які регламентують свободу слова та право на інформацію громадян в Україні. З урахуванням сучасних політичних умов проаналізовано актуальні питання функціонування мас-медійного ...
1113518
  Шкуропацький О.І. Правовий аспект участі збройних сил України в заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом у мирний час / О.І. Шкуропацький, Є.М. Пащенко, О.О. Серпухов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 88-95. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
1113519
  Колдовський М.В. Правовий аспект фінансового моніторингу комерційного банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Т. 19. – С. 352-357. – ISBN 966-8958-08-3
1113520
  Фатхутдінов В.Г. Правовий вимір громадянської безпеки в контексті реалізації державної політики інформаційної безпеки // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 88-90. – ISBN 978-966-2439-41-0
1113521
   Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів : монографія / [І.О. Кресіна, В.П. Горбатенко, А.А. Коваленко та ін. ; за ред. І.О. Кресіної] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – 281, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8790-7
1113522
  Скуратівський В. Правовий вимір діяльності соціальної держави / В. Скуратівський, А. Скуратівський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 184-191.
1113523
  Прокопов Д. Правовий вимір дослідження функціонування і розвитку політичних систем: проблеми теорії та методології / Д. Прокопов, В. Скрипнюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 247-253
1113524
  Бондарева К. Правовий вимір інституціоналізації транзитивних політичних режимів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 23-29
1113525
  Веселов М.Ю. Правовий вимір проблеми булінгу в Україні та за кордоном: заходи протидії / М.Ю. Веселов, Р.М. Пилипів, А.М. Тимчишин // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 1 (93). – C. 104-116. – ISSN 2524-0323
1113526
  Прокопов Д.Є. Правовий вимір функціонування публічної влади у політичній системі сучасної України / Д.Є. Прокопов, В.М. Скрипнюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 41-51
1113527
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1113528
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1113529
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1113530
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
1113531
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
1113532
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
1113533
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2005
1113534
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
1113535
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
1113536
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005
1113537
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005
1113538
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-
№ 1 (1). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1113539
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-
№ 1 (2). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1113540
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-
№ 1 (3). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1113541
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008-
№ 1 (4). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1113542
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008-
№ 2 (5). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1113543
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008-
№ 1 (6). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1113544
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008-. – ISSN 2305-7440
№ 2 (7). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1113545
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2008-. – ISSN 2305-7440
№ 1 (8). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1113546
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2008-. – ISSN 2305-7440
№ 2 (9). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1113547
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2008-. – ISSN 2305-7440
№ 1 (10). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1113548
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2008-. – ISSN 2305-7440
№ 2 (13). – 2015. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1113549
  Очкуренко С.В. Правовий вплив бюджетних і податкових правовідносин на речові відносини // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 78. – С. 106-113. – ISSN 2309-818X
1113550
  Онищук І.І. Правовий вплив Замойського синоду (1720 р.) на суспільні відносини (кін. ХVII - поч. XVIII ст.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 8-19. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
1113551
  Божко В.М. Правовий вплив на винагороду за працю в Україні протягом Х-ХVІІ століть // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 20-25. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Стаття присвячена дослідженню становлення механізму правового впливу на оплату праці в Україні впродовж Х-XVII століть та матеріалів правозастосовної практики винагороди за працю.
1113552
  Бондаренко В.А. Правовий вплив у системі соціального впливу / В.А. Бондаренко, Н.О. Пустова // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 12-18. – ISSN 2617-4162
1113553
  Вільданова І.Ю. Правовий вплив як багатоаспектне правове явище // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (29). – С. 35-40. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1113554
  Журавель Я. Правовий генезис рішень органів місцевого самоврядування, що передбачають адміністративну відповідальність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1113555
  Журавель Я. Правовий генезис рішень органів місцевого самоврядування, що передбачають адміністративну відповідальність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-31. – ISSN 0132-1331
1113556
  Задихайло Д. Правовий господарський порядок в Україні: десятирічний досвід конституційно-правового забезпечення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 143-152.
1113557
  Байда Б.Ф. Правовий господарський порядок в Україні: оптимальне поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб"єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 129-138. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1113558
  Пашков В. Правовий господарський порядок у забезпеченні антикорупційної діяльності в сфері охорони здоров"я // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 185-195. – ISSN 1993-0909
1113559
  Ібрагімов М.М. Правовий гуманізм як принцип юриспруденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Ідеться про трансформацію філософсько-етичної категорії гуманізму в юридично-правові норми, розкривається зміст поняття "правовий гуманізм".
1113560
  Івасишина Т.А. Правовий дискурс : комунікативно-когнітивні параметри // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 217-221


  Розглянуто правовий дискурс як дискурсивний тип у межах комунікативно-когнітивних параметрів. Визначено когнітивні параметри. Науковці спільні в думці, що сучасне суспільство набуває рис інформаційно- комукативного - це новий тип середовища ...
1113561
  Якимець Б.Я. Правовий досвід використання виборчих моделей законодавством Тимчасового уряду та Центральної Ради Української Народної Республіки 1у 1917 р. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 417-420. – ISBN 978-617-7777-14-3
1113562
  Бербат М.Л. Правовий досвід здійснення евтаназії у європейських країнах // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С.15-16
1113563
  Закірова С. Правовий досвід функціонування акціонерних компаній за законодавством Австро-Угорської імперії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 92-94


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1113564
  Касяненко Д.С. Правовий євролект та його переклад // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 97-104


  У статті досліджено сутність правового євролекту, його лексико-термінологічні особливості, а також деякі аспекти перекладу правового євролекту як мови юридичних текстів ЄС.
1113565
  Саєнко С.І. Правовий закон - оптимальне джерело норм адміністративного права України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 200-206. – ISSN 2078-3566
1113566
  Попадинець Г.О. Правовий закон як чинник формування правової держави та громадянського суспільства // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 47-50. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1113567
  Грищенко А.В. Правовий закон: питання теорії та практики в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.01 / Грищенко А.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1113568
  Грищенко Анна Володимирівна Правовий закон: питання теорії та практики в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Грищенко Анна Володимирівна; Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2002. – 227 л. – Бібліогр.: л.: 208 - 227
1113569
  Козюбра М. Правовий закон: проблема критеріїв // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.83-96
1113570
  Литвак О. Правовий заслін - політичному нігілізму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.27-29. – ISSN 0132-1331
1113571
   Правовий захист біженців в Україні : Збірка документів. – Київ : Поліграф-СКВ, 1998. – 152с.
1113572
  Гілленбранд Г. Правовий захист біотехнологічних винаходів: передумови, зміст, обсяг та перспективи на майбутнє // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.42-48. – ISSN 1608-6422
1113573
  Нестеренко О. Правовий захист викривальників (whistleblowers): теоретичні аспекти та конституційна необхідність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 104-111. – ISSN 1026-9932
1113574
  Тищенко О. Правовий захист від дискримінації за віком в трудових відносинах: проблеми реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується протиправне явище дискримінації за ознакою віку в трудових правовідносинах, розглядаються проблеми правового регулювання захисту трудових прав працівників в процесі реалізації права на працю. В статье анализируется неправомерное ...
1113575
  Новіков Д.О. Правовий захист від мобінгу суб"єктів трудових відносин // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 217-220. – ISBN 978-617-7450-09-1
1113576
  Коваленко Л.П. Правовий захист громадян на доступ до інформації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 26-31
1113577
  Огаренко Т.О. Правовий захист громадян у сучасній Україні: пошук індикаторів його соціальної ефективності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 103-107. – ISSN 2077-1800
1113578
  Яновська О.Г. Правовий захист громадян як передумова розбудови правової держави // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 151-158. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Рівність демократичності будь-якого суспільства і можливість розбудови правової держави залежить від можливості громадян реалізувати і захищати свої права. Важливу роль у правовій захищеності громадян відіграє ефективність роботи адвокатів, яка ...
1113579
  Дідескуль А.Л. Правовий захист державних службовців у системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 309-314. – ISSN 1563-3349
1113580
  Коссак В.М. Правовий захист економічної конкуренції : навч. посібник / В.М. Коссак, Ю.М. Юркевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 312, [2] с. – Предм. покажч.: с. 309-312. – Бібліогр.: с. 299-308 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0002-5
1113581
  Пузирний В. Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.33-37. – ISSN 0132-1331
1113582
  Настюк В.Я. Правовий захист інформаційних прав і свобод в Україні: проблеми та перспективи / В.Я. Настюк, В.В. Бєлєвцева // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 20-25
1113583
  Гетьман А.П. Правовий захист клімату Землі: історична динаміка, основні компоненти й перспективи розвитку Кіотського процесу / А.П. Гетьман, В.І. Лозо // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 104-115. – ISSN 2224-9281
1113584
  Клименко Ф.О. Правовий захист комерційних найменувань як невід"ємний атрибут сучасного ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 61-63. – ISBN 978-966-188-219-4
1113585
  Малько Ж. Правовий захист комерційної таємниці в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 1 (217). – С. 25-28
1113586
  Петренко С. Правовий захист комп"ютерних програм // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.108-112. – ISSN 0132-1331
1113587
  Габрелян Г.В. Правовий захист медичного персоналу під час збройних конфліктів // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (7). – С. 139-145. – ISSN 2617-4162
1113588
  Мокрицька І.Я. Правовий захист неповнолітніх потерпілих за нормами міжнародного права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 174-177.
1113589
  Пузирний В. Правовий захист осіб зі зниженою працездатністю при припиненні трудових правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.14-18
1113590
  Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні : Навч. посібн. / Н.О. Саніахметова. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 336с. – ISBN 966-7302-24-6
1113591
  Макогон О.В. Правовий захист працівників-мігрантів-громадян України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 342-349. – ISSN 1563-3349
1113592
  Пилипенко А.А. Правовий захист працівників митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.27-31
1113593
  Тодощак О.В. Правовий захист службовців митних органів як елемент їх правового статусу // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.31-36
1113594
  Брижко В.М. Правовий захист та безпека персональних даних: соціальний захист і комерційний аспект // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (26). – С. 16-37. – ISSN 2616-6798
1113595
  Ковтун І.А. Правовий захист трудових прав працівників відповідно до норм Європейської соціальної хартії // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 6 (56). – С. 7-13
1113596
  Давиденко Т. Правовий захист фольклору у системі авторського права та суміжних прав / Т. Давиденко, Н. Власюк // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.36-37. – ISSN 1608-6422
1113597
  Яроцький В. Правовий зв"язок документа і визначеного його змістом майнового права як ознака цінних паперів: ретроспектива і сучасний підхід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.49-56. – ISSN 0132-1331
1113598
  Толкачова Н. Правовий звичай в історії українського народу // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 197-215.


  Досліджуються правові звичаї українського народу у ретроспективі та їх роль у формуванні сучасної правової системи України. Legal custom of Ukrainians in retrospective as well as its role in formation of the current legal system of Ukraine is being ...
1113599
  Сав"як О.В. Правовий звичай в конституційному праві України: досвід і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 77-89.
1113600
  Толкачова Н.Є. Правовий звичай і система скандинавського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-15. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні закономірності формування принципів та характерних рис скандинавського звичаєвого права в епоху Середньовіччя, його еволюція, а також історичні джерела та інститути права. Major regularities of the formation of principles and ...
1113601
  Толкачова Н.Є. Правовий звичай і система скандинавського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-62. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні закономірності формування принципів та характерних рис скандинавського звичаєвого права в епоху Середньовіччя, його еволюція, а також історичні джерела та інститути права. The article deals with major regularities of the ...
1113602
  Квітка А.І. Правовий звичай на теренах України у період XIX століття: становлення і розвиток // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 37-39. – ISBN 978-966-600-475-1
1113603
  Бедрій М.М. Правовий звичай у первісному (додержавному) суспільстві: окремі акценти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 24-27. – ISSN 2219-5521
1113604
  Васянович О.Я. Правовий звичай у правових системах країн Африки та Мадагаскару // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-42.
1113605
  Малютіна І.П. Правовий звичай у системах державного і кримінального права доби Київської Русі: генеза, чинність // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-20. – ISSN 2222-5374
1113606
  Сав"як О.В. Правовий звичай у системі джерел конституційного права України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 225-231. – ISSN 1563-3349
1113607
  Кушинська Л.А. Правовий звичай у студіях Павлв Чубинського // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 91-95
1113608
  Сенюта І.Я. Правовий звичай як джерело права та регулятор відносин у сфері надання медичної допомоги // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 59-70. – ISSN 2072-084X
1113609
   Правовий звичай як джерело українського права IX - XIX ст.. – Київ : Наукова думка, 2006. – 280 с. – ISBN 966-00-0423-0
1113610
  Майданик Р. Правовий звичай як джерело цивільного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 67-72.
1113611
  Толкачова Н.Є. Правовий звичай, узвичаєність, звичай ділового обороту як форми регулювання економіко-правових структур // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 133-141
1113612
  Отрош В.М. Правовий звязок суверенного Мальтійського Ордену зі Святим Престолом // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 378-382. – ISSN 2219-5521
1113613
  Середюк В.Ю. Правовий зміст "українського питання" під час загальноєвропейської революції 1848-1849 рр. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 97-103. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1113614
  Монаєнко А. Правовий зміст видатків як складової частини фінансової системи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 69-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1113615
  Монаєнко А. Правовий зміст видатків як складової частини фінансової системи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 69-75. – ISSN 0132-1331
1113616
  Зинов"єва А.В. Правовий зміст інституту опіки та піклування над інтересами безвісно відсутньої особи та особи, місце перебування якої невідомо // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 2 (76). – С. 2-8
1113617
  Марущак А. Правовий зміст поняття "іноземний інвестор" за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.59-61
1113618
  Семенова М.В. Правовий зміст поняття "Турист" // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 207-214. – ISSN 2311-4894
1113619
  Капліна О.В. Правовий зміст принципів правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 282-288. – (Право. Економіка. Управління)
1113620
  Мошак О.В. Правовий зміст принципу субсидіарності в умовах євроінтеграції України // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 35-48. – ISSN 2524-101X
1113621
  Світлицька В.М. Правовий зміст публічних фінансів як складової фінансової системи України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 77-82
1113622
  Кость С.П. Правовий і девіантний дискурси у комунікативній практиці газет України : дис. ... канд. із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Кость Світлана Петрівна ; Галицький ін-т імені В"ячеслава Чорновола. – Тернопіль, 2011. – 190 л. – Додатки: л. 189-190. – Бібліогр.: л. 163-188
1113623
  Кость С.П. Правовий і девіантний дискурси у комунікативній практиці газет України : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Кость Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1113624
  Оніщенко Н.М. Правовий і суспільний прогрес: взаємозумовленість і взаємовідповідність // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 82-90. – ISSN 0869-2491
1113625
  Попко В.В. Правовий імунітет та принцип недопустимості посилання на офіційне чи посадове становище особи при здійсненні транснаціонального злочину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 300-305. – ISSN 2219-5521
1113626
  Голосніченко І.П. Правовий інститут адміністративного оскарження в регулюванні діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану / І.П. Голосніченко, Л.М. Черненко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 121-125. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (14))
1113627
  Анпілогов О.В. Правовий інститут захисту прав і законних інтересів людини та громадянина прокурором у судовому адміністративному процесі // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 40-44.
1113628
  Галузін О.Ф. Правовий інститут каяття (російською мовою) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 84-90
1113629
  Овсієнко-Миронова Правовий інститут лікарського самоврядування у контексті проблеми розбудови системи управління охороною здоров"я в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 26-32
1113630
  Лавріненко О.В. Правовий інститут трудового договору: питання вдосконалення у світлі розробки нового трудового Кодексу України // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 19-24.
1113631
  Грудницька С. Правовий інституціоналізм - золотий ключик до сталого розвитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 1, 8


  "Правовий інституціоналізм широко практикується в країнах ЄС із середини ХХ століття".
1113632
  Комарницький В.М. Правовий інструментарій набуття права спеціального природокористування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 60-65.
1113633
  Макаренко Е.М. Правовий інфантилізм та правовий нігілізм як негативні чинники формування правосвідомості військовослужбовців на сучасному етапі: досвід російської армії / Е.М. Макаренко, О.М. Чумачов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 89-92. – Бібліогр.: С. 92 (14 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються негативні аспекти правосвідомості, з"ясовуються їхня сутність та зміст. Правовий інфан-тилізм та нігілізм розглядаються як показники недостатньої правової соціалізації індивіда. The article analyzed the negative aspects of the ...
1113634
  Бобровник С. Правовий компроміс і правовий конфлікт у національному законодавстві: деякі аспекти прояву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз прояву правового компромісу та конфлікту в національному законодавстві України в аспекті створення збалансованої системи нормативних актів, що відображала б інтереси сучасного суспільства. Осуществлен анализ отражения правового ...
1113635
  Бобровник С.В. Правовий компроміс і правовий конфлікт як ціннісні виміри права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 100-104


  В статті аналізуються наукові підходи до характеристики компромісу і конфлікту у праві. Обгрунтовується авторське бачення цих категорій та їх ознак як ціннісних вимірів права.
1113636
  Усатий Г. Правовий компроміс у податковому законодавстві та можливості його запровадження в Україні // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.36-39


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1113637
  Оніщенко Н.М. Правовий конструктив: проблеми систематизації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 5-8
1113638
  Локтєва И.В. Правовий контроль за раціональним використанням водних ресурсів спеціально уповноваженими органами виконавчої влади // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 598-601. – ISBN 966-660-151-6
1113639
  Бобровник С.В. Правовий конфлікт та правовий компроміс через призму юснатуралізму // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Андрійко О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 2 : Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. – С. 65-68
1113640
  Бобровник С. Правовий конфлікт та юридична відповідальність // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 24-26
1113641
  Бобровник С.В. Правовий конфлікт та юридичні колізії: взаємодія та взаємозалежність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-9
1113642
  Бобровник С.В. Правовий конфлікт: доктринальне тлумачення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-966-7166-36-6
1113643
  Бойко Л.М. Правовий менталітет та ефективність права в контексті їх співвідношення // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 10 (110). – С. 43-48
1113644
  Гудим Л.Я. Правовий менталітет та правова ідентичність: спільні та відмінні риси // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 19-24. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1113645
  Кобко-Одарій Правовий менталітет українського народу: особливості формування та розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кобко-Одарій Вікторія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1113646
  Черкас М.Є. Правовий менталітет як складова правосвідомості: особливості становлення та розвитку в Україні // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 92-97. – ISSN 2311-4894
1113647
  Гребенюк М. Правовий механізм гарантування продовольчої безпеки в сучасних умовах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 244-251. – ISSN 0132-1331
1113648
  Олефір А.О. Правовий механізм державних закупівель: стимулювання інноваційності виробництва медичної продукції : монографія / Олефір Андрій Олександрович. – Київ : Юстініан, 2014. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 392-447. – ISBN 978-617-7039-09-8


  У прим. №1689417 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка в дарунок від автора. Підпис
1113649
  Смітюх Н.В. Правовий механізм доступу до адвокатської діяльності: поняття та структура // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 79-85. – ISSN 2219-5521
1113650
  Тимченко Н.М. Правовий механізм доступу до публічної інформації: сучасний стан та перспективи // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 39-42
1113651
  Лаврінчук І.П. Правовий механізм забезпечення гендерної рівності в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 87-89
1113652
  Панченко М.В. Правовий механізм забезпечення гідної праці державних службовців України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Панченко Максим Вадимович ; М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Донецк. юрид. ін-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 459 арк. – Додатки: арк. 456-459. – Бібліогр.: арк. 383-455
1113653
  Панченко М.В. Правовий механізм забезпечення гідної праці державних службовців України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Панченко Максим Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 27 назв
1113654
  Колєснік Т.В. Правовий механізм забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Колєснік Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1113655
  Колєснік Т.В. Правовий механізм забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової економіки : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Колєснік Тетяна Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 444 арк. – Бібліогр.: арк. 409-444
1113656
  Стороженко С. Правовий механізм забезпечення екологічних прав громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 99-106
1113657
  Пірон І. Правовий механізм забезпечення зайнятості населення України в 1919-1921 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 69-73. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано нормативно-правові акті, за якими забезпечувалася зайнятість населення України у 1919-1921 роках. На підставі цього охарактеризовано правовий механізм забезпечення зайнятості населення у зазначений період. Встановлено основні його ...
1113658
  Карпушова О.В. Правовий механізм забезпечення і реалізації трудових прав суддів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Карпушова Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1113659
  Карпушова О.В. Правовий механізм забезпечення і реалізації трудових прав суддів. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Карпушова Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 193-211
1113660
  Тиліпська О.Ю. Правовий механізм забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні: адміністративно-правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тиліпська Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 241 арк. – Додатки: арк. 227-241. – Бібліогр.: арк. 205-226
1113661
  Тиліпська О.Ю. Правовий механізм забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тиліпська Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1113662
  Ковалюмнус Е.Л. Правовий механізм захисту трудових та соціальних прав суддів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковалюмнус Елла Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 220 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 177-218 арк.
1113663
  Макух О.В. Правовий механізм земельного податку: сучасний підхід до визначення // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 98-103. – ISSN 2311-4894
1113664
  Денисюк М.В. Правовий механізм контролю громадянським суспільством діяльності органів державної влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 91-96. – ISSN 1563-3349
1113665
  Повар П.О. Правовий механізм ліквідації казенних підприємств: проблемні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 95-104.
1113666
  Бризіцький М. Правовий механізм лобіювання у європейських міждержавних правових системах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 3-6
1113667
  Зицик Сергій Правовий механізм оскарження рішень органів державної податкової служби // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 40-43
1113668
  Настечко О. Правовий механізм охорони навколишнього природного середовища // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 116-123.
1113669
  Пиць В.М. Правовий механізм охорони навколишнього середовища // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 4 (9). – С. 176-178
1113670
  Бойко І.В. Правовий механізм перевірки на доброчесність працівників Національної поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 35-44. – ISSN 2072-8670
1113671
  Гафурова Олена Правовий механізм передачі об"єктів соціальної інфраструктури села у комунальну власність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 84-87.
1113672
  Кучерявенко М. Правовий механізм податку // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.112-116
1113673
  Сливка С.С. Правовий механізм реалізації земельної реформи у Західноукраїнській Народній Республіці // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 2 (67). – С. 24-31
1113674
  Гринишин А.Б. Правовий механізм реалізації конституційних прав громадян України на участь у відправленні правосуддя в кримінальних справах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 248-253. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1113675
  Бородін І.Л. Правовий механізм реалізації конституційного права громадян на скаргу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 62-67.
1113676
  Муравйов В. Правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Cоюзом // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 8 (388). – С. 10-15. – ISSN 2313-559X


  Доведено, що підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та його державами-членами відкриває перед нашою державою перспективу інтеграції до цього об"єднання з можливим членством у ньому після створення між партнерами зони вільної ...
1113677
  Щотова Ю.М. Правовий механізм реалізації функцій профспілок як суб"єктів трудового права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Щотова Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 418 л. – Бібліогр.: л. 371-418
1113678
  Щотова Ю.М. Правовий механізм реалізації функцій профспілок як суб"єктів трудового права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Щотова Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
1113679
  Балюк В. Правовий механізм регламентації договору ренти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 277-284. – ISSN 1993-0909
1113680
  Бойчук Н.Р. Правовий механізм регулювання здійснення державних корпоративних інвестицій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Бойчук Наталія Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1113681
  Мошенський С.З. Правовий механізм регулювання професійної етики в системі державного управління / С.З. Мошенський, В.В. Нонік, І.Г. Сергієнко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 116-121. – ISSN 2306-6814
1113682
  Філіпенко Олена Володимирівна Правовий механізм регулювання спільної транспортної політики Євросоюзу : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.11 / Філіпенко О.В.; ІМВ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 210л. – Бібліогр.: л. 196-210
1113683
  Філіпенко Олена Володимирівна Правовий механізм регулювання спільної транспортної політики Євросоюзу / Філіпенко О.В.; ІМВ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1113684
  Дякович М.М. Правовий механізм регулювання статусу донорських органів як об"єкта цивільного права / М.М. Дякович, М.О. Михайлів // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 248-265. – ISSN 1993-0909
1113685
  Аль Хаулані Аднан Правовий механізм співробітництва Європейського союзу з країнами середземномор"я : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.11 / Аль Хаулані Аднан; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1113686
  Кортукова Т.О. Правовий механізм співробітництва України з Європейським Союзом в імміграційній сфері // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 277-281. – ISSN 2219-5521
1113687
  Колісник В. Правовий механізм трансформації української Конституції // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 58-66. – ISSN 1993-0909
1113688
  Колісник В. Правовий механізм трансформації української Конституції // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 59-67. – ISSN 1993-0909
1113689
  Монаєнко А. Правовий механізм фінансування у сфері освіти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 143-149. – ISSN 1993-0909
1113690
  Лазарено С.Ж. Правовий механізм формування державної антикорупційної політики // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – С. 53-56. – ISBN 978-966-2339-80-2
1113691
  Козенко Ю.О. Правовий механізм формування поведінки особи у контексті історіографії та метамови // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 59-65. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена аналізу історіографії механізму систематизованої дії права на поведінку особи, а також стану дослідження понятійно-категоріального апарату (метамови) цього питання.
1113692
  Юсупов В. Правовий механізм функціонування зовнішньоекономічної політики держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 92-96
1113693
  Балюк Г.І. Правовий механізм функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі проблеми вдосконалення правового механізму функціонування оптового ринку електроенергії в Україні. Issues pertaining to the improvement of the legal mechanism for the functioning of electric power wholesale market in Ukraine are ...
1113694
  Лисенко М.О. Правовий моніторинг як адміністративно-правовий засіб забезпечення законності у правотворчій діяльності органів виконавчої влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 101-105. – ISSN 2219-5521
1113695
  Купченко І. Правовий моніторинг як ефективний напрямок правотворчості // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 115-117. – ISBN 978-966-2781-18-2
1113696
  Нижник Н.Р. Правовий моніторинг як необхідна складова законотворчого процесу // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2014. – № 2 (29), червень. – С. 50-54
1113697
  Бахтіна Ю.С. Правовий моніторинг як функція державного управління : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бахтіна Юлія Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1113698
  Старцев О. Правовий нагляд - засіб підвищення відповідальності посадових осіб // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.76-81
1113699
  Петрів О.О. Правовий негілізм // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 161-164. – ISBN 978-617-7638-01-7
1113700
  Гура Є.О. Правовий нігілізм - шлях до руйнування суспільства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 26-30
1113701
  Семененко С.О. Правовий нігілізм в Україні: джерела виникнення та шляхи подолання // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 22-25. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1113702
  Ляхович М.В. Правовий нігілізм в Україні: поняття, форми прояву та шляхи подолання / М.В. Ляхович, Павлович-Сенета // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 44-51. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1113703
  Макарова О. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм: реалії сьогодення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 76-78.
1113704
  Жовтобрюх М.М. Правовий нігілізм сутність та шляхи подолання / М.М. Жовтобрюх, О.І. Барко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 9-12. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1113705
  Дручек О.В. Правовий нігілізм сучасної молоді: причини та форми прояву // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 18-25. – ISSN 1563-3349
1113706
  Чернєй В.В. Правовий нігілізм як вияв викревленої правосвідомості // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-8.
1113707
  Дзьобань О.П. Правовий нігілізм як деструктивний чинник української правосвідомості й правової культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 321-330
1113708
  Ткаля О. Правовий нігілізм як фактор впливу на національну безпеку держави / О. Ткаля, А. Зуєва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 219-223. – ISSN 2663-5313
1113709
  Бурдоносова М.А. Правовий нігілізм як форма деформації правової свідомості населення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 54-60. – ISSN 1563-3349
1113710
  Лощихін О.М. Правовий нігілізм як форма правосвідомості українського суспільства у процесі політичного транзиту / О.М. Лощихін, О.В. Євсюкова // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 5-8
1113711
  Іщук І.В. Правовий нігілізм як явище правової дійсності: природа, сутність та шляхи подолання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 87-91. – ISSN 1563-3349
1113712
  Бурова О.К. Правовий нігілізм. Пошук засад у вітчизняній історії // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 166-174. – ISSN 2224-9281
1113713
  Мельничук О.Ф. Правовий нігілізм: причини, форми прояву та шляхи подолання // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С46-51
1113714
  Бурдоносова М.А. Правовий нігілізм: сутність та основні риси // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 53-58.
1113715
  Тучіна О.М. Правовий нігілізм: теоретичні та прикладні засади // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 39-42. – ISSN 2312-1831
1113716
  Кочубейник О. Правовий нігілізм: трансвербальні компоненти в дискурсі "верхів" і дискурсі "низів" // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 190-200. – ISSN 2411-1449
1113717
  Куян І.А. Правовий патріотизм як оптимальна модель державницької ідеології України / І.А. Куян, І.П. Андрушко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 15-21. – ISSN 2219-5521
1113718
  Микієвич М. Правовий плюралізм як концептуальна засада розвитку права Європейського Союзу / М. Микієвич, І. Брацюк // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 100-105. – ISSN 1814-3385


  Аналізується правовий плюралізм як метологічна засада побудови пра- вової системи на основі різних концептуальних начал. Досліджується зміст та виявляється специфіка правового плюралізму як в міжнародному праві, так і в праві ЄС.
1113719
  Тімашов В. Правовий порядок діяльності Запорізької Січі у площині права людини на особисте волевиявлення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 116-120
1113720
  Вакарчук О. Правовий порядок Європейського Союзу: суть і критерії визначення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 159-165. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1113721
  Смирнова К.В. Правовий порядок конкуренції в Європейському Союзі (новітні тенденції розвитку) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Смирнова Ксенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 71 назва
1113722
  Смирнова К.В. Правовий порядок конкуренції в Європейському Союзі (новітні тенденції розвитку) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Смирнова Ксенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 499, [3] арк. – Додатки: [3] арк. – Бібліогр.: арк. 417-499
1113723
  Рабовська С.Я. Правовий порядок нотаріального оформлення здійснення права на спадкування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 160-162
1113724
  Подорожна Т.С. Правовий порядок як юридична категорія та явище правової дійсності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 31-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
1113725
  Подорожна Т.С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації : монографія / Т.С. Подорожна ; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 534, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-674-3
1113726
  Любчик О.А. Правовий прецедент - джерело права в Україні: так чі ні? // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 41-54. – ISSN 2524-0323
1113727
  Наконечний В. Правовий прецедент як джерело права в Україні: міф чи реальність // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 35-36. – ISBN 978-617-7069-14-9
1113728
  Кравченко С.С. Правовий прецедент як соціальний інститут та його значення: прагматичний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 17-20
1113729
  Дитюк В. Правовий принцип поваги, дотримання та захисту прав і свобод людини та громадянина в діяльності Національної гвардії України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 48-56. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1113730
  Теремцова Н.В. Правовий прогрес та рівень правової культури громадян в умовах розбудови правової держави // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 9-14
1113731
  Николина К.В. Правовий прогрес як форма правового життя // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 215-218. – ISSN 2524-017X
1113732
  Сторчак Н.А. Правовий простір використання природних ресурсів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 8-13 : схема. – Бібліогр.: Біюліогр.: 12 назв
1113733
  Кравчук В.М. Правовий простір держави в умовах глобалізації // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 23-25. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1113734
  Кравчук В.М. Правовий простір держави: проблеми визначення за обсягом і змістом // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 15-18
1113735
  Баймуратов М.О. Правовий простір місцевого самоврядування: актуалізація проблематики визначення // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 19-23. – ISBN 978-617-644-044-4
1113736
  Грицаєнко Л. Правовий процес утвердження інституту прокуратури в Німеччині // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 115-120.
1113737
  Черноус С. Правовий процес, процес в праві чи процедура: до питання про співвідношення понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 340-342. – ISBN 978-617-7069-28-6
1113738
  Еннан Р. Правовий режим "віртуальної власності": поняття, ознаки, сутність і правова природа // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 123-131. – ISSN 2308-0361
1113739
  Сліпченко А.В. Правовий режим "Єдиного європейського неба" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Сліпченко Антоніна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 195 л. – Бібліогр.: л. 158-195
1113740
  Ковальчук Н.В. Правовий режим "ноу-хау" в Україні // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 83-87
1113741
  Агафонова Наталія Володимирівна Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків : Дис....канд.юрид.наук:12.00.07 / Агафонова Наталія Володимирівна; КУ ім.Т.шевченка. – Київ, 2002. – 192л. – Бібл.:л.174-192
1113742
  Агафонова Наталія Володимирівна Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:12.00.07 / Агафонова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1113743
  Федотова Т. Правовий режим ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією // Юридична газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 38). – С. 26-27
1113744
  Борівська В. Правовий режим вебсайту та його складників як об"єктів інтелектуальної власності / В. Борівська, Т. Міхайліна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 5-9. – ISSN 2663-5313
1113745
  Чорноус О. Правовий режим виключної (морської) економічної зони та екологічна мережа України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 77-78.
1113746
  Морозов Е. Правовий режим використання земель водного фонду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
1113747
  Кобецька Н.Р. Правовий режим використання природних ресурсів: поняття, особливості // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – C. 37-43. – ISSN 2413-7189
1113748
  Баранов О.А. Правовий режим використання радіочастотного ресурсу // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 52-59
1113749
  Латковська Т.А. Правовий режим виникнення та розвитку Ощадних банків (на прикладі довірчо-ощадних банків Великої Британії та ощадних кас Німеччини) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 79-83.
1113750
  Сировой О. Правовий режим відомостей про результати медичного обстеження наречених в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 93-96
1113751
  Пацурківський Ю. Правовий режим власності: поняття та зміст // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 3-9
1113752
  Чорноус О. Правовий режим водоохоронних зон // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 102-107.
1113753
  Чуняк І.В. Правовий режим водоохоронних зон // Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами : зб. матеріалів третьої Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (16-17 берез. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – С. 77-81
1113754
  Нагребельнии А.В. Правовий режим водоохоронних зон проблеми вдосконалення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 472-477. – ISSN 1563-3349
1113755
  Ємельянов І. Правовий режим воєнного стану // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 22-31
1113756
  Андрєєва О.В. Правовий режим воєнного стану в Україні під час Другої світової війні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 14-18. – ISBN 978-617-7293-17-9
1113757
  Славко А.С. Правовий режим воєнного стану: порівняльно-правовий аспект // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2015. – № 2 (13). – С. 48-52. – ISSN 2305-7440
1113758
  Богуцький П. Правовий режим воєнної (військової) безпеки: комплексні ознаки міжгалузевого інституту права // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 100-107. – ISSN 1561-4999
1113759
  Кологойда О.В. Правовий режим державних деривативів // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7320-15-8
1113760
  Яковлєв П. Правовий режим державної мови у сфері забезпечення інформаційної безпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 192-197. – ISSN 2663-5313
1113761
  Пилипенко А.Я. Правовий режим дивідендів у акціонерному товаристві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 79-88. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)
1113762
  Еннан Р. Правовий режим електронних документів та електронних підписів: міжнародний і європейський досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (104). – С. 117-125. – ISSN 2308-0361
1113763
  Апанасюк М.П. Правовий режим єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (цивільно-правовий аспект) // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 160-166


  У статті аналізується правовий режим єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Вказується на те, що даний реєстр невірно визначено у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" ...
1113764
  Сліпченко А.В. Правовий режим Єдиного європейського неба : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Сліпченко Антоніна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1113765
  Ільків О. Правовий режим житла як об"єкта нерухомості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 101-105
1113766
  Демченко О. Правовий режим житлового комплексу та його складових // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 63-67.
1113767
  Кінаш Д. Правовий режим збережених стовбурових клітин дитини після досягнення нею повноліття // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 157-158
1113768
  Сидор В.Д. Правовий режим земель в земельному законодавстві України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 27-31
1113769
  Кулинич П.Ф. Правовий режим земель водного фонду // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 18-30.
1113770
  Носік В.В. Правовий режим земель державної та комунальної власності: законодавчі новели та проблеми їх реалізації у судовій практиц // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 140-146


  Розглядаються теоретичні й практичні аспекти реалізації норм чинного земельного законодавства з питань використання земель державної і комунальної власності в судовій практиці.
1113771
  Захарченко П. Правовий режим земель за проектами Положень дворянських комітетів з покращення побуту поміщицьких селян правобережних українських губерній (середина XIX ст.) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 148-153. – ISSN 0132-1331
1113772
  Гальчинська Н. Правовий режим земель індустріальних парків в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 194-199. – ISSN 0132-1331
1113773
  Бевз О.В. Правовий режим земель історико-культурного призначення в Україні (історичні ареали населених місць) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Бевз Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 211 л. – Бібліогр.: л. 190-211
1113774
  Бевз О.В. Правовий режим земель історико-культурного призначення в Україні (історичні ареали населених місць) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Бевз Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1113775
  Рахнянська Т.О. Правовий режим земель капітального будівництва (еколого-правові засади) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Рахнянська Тамара Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 235 л. – Бібліогр.: л. 200-235
1113776
  Рахнянська Т.О. Правовий режим земель капітального будівництва (еколого-правові засади) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Рахнянська Тамара Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1113777
  Кондратюк Т.М. Правовий режим земель національної екологічної мережі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кондратюк Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і наук України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
1113778
  Кулініч П. Правовий режим земель оздоровчого призначення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 28-33.
1113779
  Кулініч П. Правовий режим земель оздоровчого призначення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-50.
1113780
  Міцкан О. Правовий режим земель під об"єктами альтернативної енергетики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 126-127
1113781
  Кононов В.В. Правовий режим земель прибережних захисних смуг в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кононов Владислав Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 196, [4] л. – Додатки: л. 197-200. – Бібліогр.: л. 168-196
1113782
  Кононов В.В. Правовий режим земель прибережних захисних смуг в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кононов Владислав Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1113783
  Годованюк А.Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 - земел. право, аграр. право, екол. право, природорес. право / Годованюк А.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1113784
  Годованюк А.Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Годованюк А.Й.; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2008. – 212л. – Бібліогр.: л.181-212
1113785
  Кулинич П.Ф. Правовий режим земель рекреаційного призначення // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-40.
1113786
  Федотова О.С. Правовий режим земель річкового та морського транспорту України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Федотова Олександра Семенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 225 л. – Додатки: л. 225. – Бібліогр.: л. 185-224
1113787
  Федотова О.С. Правовий режим земель річкового та морського транспорту України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Федотова Олександра Семенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1113788
  Дейнега М.А. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення у складі національної екологічної мережі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 102-107. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1113789
  Барабаш А. Правовий режим земельних ділянок, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватним власникам та користувачам / А. Барабаш, Р. Барабаш // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 111-115. – ISSN 0132-1331
1113790
  Ковальчук М.О. Правовий режим землі як об"єкта інвестиційного розвитку в науці земельного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 9 (143). – С. 79-85
1113791
  Андрейцев В.І. Правовий режим землі як основного національного багатства (коментар до ч.1 ст.1 Земельного Кодексу України) // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 4. – С.15-27
1113792
  Ліхачевська А. Правовий режим інформації містобудівної документації на місцевому рівні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 121-122
1113793
  Сировой О.В. Правовий режим інформаційних ресурсів у законодавстві України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.152-156. – ISSN 1727-1584
1113794
  Вінтоняк Н.Д. Правовий режим корпоративних прав подружжя : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вінтоняк Наталія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т. – Івано-Франківськ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1113795
  Шишка Р.Б. Правовий режим космічних об"єктів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 5-9. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1113796
  Панасюк К. Правовий режим коштів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 158-160. – ISBN 978-617-7069-14-9
1113797
  Мазур Т.В. Правовий режим коштів фонду гарантування вкладів фізичних осіб // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 25-29.
1113798
  Уступний А. Правовий режим криптовалюти та проблеми її використання // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 294-296. – ISBN 978-617-7404-86-5
1113799
  Пашков В. Правовий режим лікарських засобів як об"єкта майнових прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.41-45
1113800
  Сіра І. Правовий режим майна атомних електричних станцій України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 68-71
1113801
  Коропатнік М І. Хом"яков Правовий режим майна військового призначення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 45-50. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
1113802
  Коваленко О Т. Правовий режим майна для ведення особистого селянського господарства // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 10. – С.97-105
1113803
  Щербина В. Правовий режим майна Національної академії наук України та національних галузевих академій наук / В. Щербина, Т. Боднар // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 147. – С. 110-120. – ISSN 2224-9281
1113804
  Зубрицький О. Правовий режим майна осіб, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 225-227. – ISBN 978-617-7069-14-9
1113805
  Слюсаренко Ю.А. Правовий режим майна підприємств нафтогазового комплексу України: цивільно - правові аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.50-56. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1113806
  Руда О. Правовий режим майна подружжя в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 116-119
1113807
  Ткаченко Є. Правовий режим майна подружжя в міжнародному приватному праві: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 85-87. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу наукових джерел із міжнародного приватного права та нормативно-правових актів, що регулюють відносини власності подружжя, визначено особливості правових режимів майна подружжя в зарубіжних країнах. Надано загальну характеристику ...
1113808
  Простибоженко О.С. Правовий режим майна подружжя за законодавством європейських держав: порівняльно-правовий аналіз і напрямки гармонізації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 111-129. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1113809
  Гуц Н.Г. Правовий режим майна профспілкових організацій в Україні (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гуц Наталія Григорівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ ін-т приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1113810
  Єрмоленко В.М. Правовий режим майна сільськогосподарських товариств // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 7-12.
1113811
  Єрмоленко В.М. Правовий режим майна сільськогосподарського виробничого кооперативу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 14-17.
1113812
  Пацурківський Юрій Петрович Правовий режим майна суб"єктів підприємницької діяльності : Дис...канд.юрид.наук:12.00.03 / Пацурківський Юрій Петрович; Мін-во освіти та науки України.Чернівецьк.нац.ун-тет ім.Ю.Федьковича. – Київ, 2001. – 217л. – Бібліогр.: Бібіліогр.:л.186-217
1113813
  Пацурківський Ю.П. Правовий режим майна суб"єктів підприємницької діяльності : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.03 / Пацурківський Ю.П.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
1113814
  Пацурківський Ю.П. Правовий режим майна суб"єктів підприємницької діяльності. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Пацурківський Ю.П.; КНУТШ. – К, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.16
1113815
  Єрмоленко В. Правовий режим майна фермерського господарства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 65-70
1113816
  Похиленко І.С. Правовий режим майна фермерського господарства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 55-60
1113817
  Винар Л. Правовий режим майна юридичних осіб публічного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 7-9.
1113818
  Апанасенко К.І. Правовий режим майна, що є в комунальній власності : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец.12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / Апанасенко К.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 248л. – Бібліогр.: л. 201 - 248
1113819
  Апанасенко К.І. Правовий режим майна, що є в комунальній власності : Автореф. дис. ...канд. юрид.наук: Спец. 12.00.04 / Катерина Іванівна Апанасенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1113820
  Лебідь В.І. Правовий режим майнових відносин в особистих підсобних господарствах громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-44. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Висвітлено суб"єктний склад майнових правовідносин в особистих підсобних господарствах та здійснено правовий аналіз кожного з виділених суб"єктів права на майно в цих господарствах. The article is devoted to the problem of the subjects in property ...
1113821
  Коваль І.Ф. Правовий режим майнових прав інтелектуальної власності, набутих за час перебування у шлюбі // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 17-20. – ISBN 978-617-696-624-1
1113822
  Притика Ю.Д. Правовий режим медіації у законодавчих системах зарубіжних країн // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 45-49


  Дана стаття присвячена аналізу та класифікації систем правового регулювання медіації в різних країнах.
1113823
  Данилюк Л. Правовий режим мисливських природних ресурсів за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 121-125. – ISSN 2307-8049
1113824
  Кононенко Д.Ф. Правовий режим міжнародних контрактів в умовах запровадження економічних санкцій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кононенко Денис Федорович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1113825
  Богдан Ольга Василівна Правовий режим морських просторів Чорноморсько-Азовського басейну: тенденції розвитку : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Богдан О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 225л. – Бібліогр.: л. 201 - 225
1113826
  Богдан Ольга Василівна Правовий режим морських просторів Чорноморсько-Азовського басейну: тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Богдан О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1113827
  Стець О.М. Правовий режим морського кордону України // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (11). – С. 182-207. – ISSN 2524-101X
1113828
  Семчик В.І. Правовий режим неподільних майнових фондів у споживчій кооперації // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 437-447. – ISBN 978-617-7021-00-0
1113829
  Меркулова О. Правовий режим несільсмькогосподарських угідь, що були передані у колективну власність сільськогосподарських підприємств / О. Меркулова, Мірошниченко, М // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 40-50.
1113830
  Сидор В.Д. Правовий режим новоствореного Чорнобильського радіаційно-біосферного заповідника // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 184-192
1113831
  Дмитренко В.В. Правовий режим ноу-хау : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дмитренко Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1113832
  Зубрицький О. Правовий режим об"єктів незавершеного будівництва: пропозиції щодо вдосконалення нормативного регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 183-185. – ISBN 978-617-7069-17-0
1113833
  Семчик В.О. Правовий режим об"єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Семчик Віталій Олександрович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1113834
  Рудченко І. Правовий режим об"єктів права інтелектуальної власності, створених при виконанні трудового договору // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 54-65.
1113835
   Правовий режим об"єктів права інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів в Україні та ЄС // Євроінформ : Вісник Державного департаменту з питань адаптпції зак-ва / Державний департамент з питань адаптації законодавства. – Київ, 2006. – № 1. – С. 66-71
1113836
  Якимчук Н. Правовий режим обов"язкових платежів в Україні: конституційно-правові засади та проблеми реформування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 122-131. – ISSN 1026-9932
1113837
  Хуторний В.М. Правовий режим оборотних коштів у нових умовах господарювання / В.М. Хуторний, Г.О. Величко, А.М. Хуторний // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
1113838
  Болюбаш І. Правовий режим окупованих територій: проблеми конституційно-правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 22-23. – ISBN 978-617-7069-28-6
1113839
  Юрах В. Правовий режим оподаткування в галузі страхування // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 98-101.
1113840
  Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні / П.Т. Гега. – Київ : Юрінком, 1997. – 144с. – ISBN 966-7059-08-1
1113841
  Коссе Д.Д. Правовий режим оподаткування в умовах адаптації українського законодавства до принципів ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 121-127. – ISSN 2219-5521
1113842
  Ющук А. Правовий режим охорони земель оздоровчого призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 143-144
1113843
  Максюта А. Правовий режим під"їзної залізничної колії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 284-285. – ISBN 978-617-7069-17-0
1113844
  Король В.І. Правовий режим пільгового оподаткування у сфері інноваційної діяльності в Китайській Народній Республіці // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 67-70. – ISBN 978-617-625-000-5
1113845
  Демчук О. Правовий режим поводження зі зброєю працівників прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 33-42
1113846
  Мацелик М.О. Правовий режим податкових перевірок / М.О. Мацелик, О.А. Домніцька // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 57-64. – ISSN 2413-6433
1113847
  Ліпкан В.А. Правовий режим податкової інформації в Україні = Legalregime of tax informatin in Ukraine : монографія / В.А. Ліпкан, О.В. Шепета, О.А. Мандзюк ; за ред. д-ра юрид. наук В.А. Ліпкана ; Глоб. орг. союзн. лідерства ; Акад. безпеки відкритого сусп-ва ; Акад. наук вищ. освіти України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2015. – 438, [2] с., [16] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Додатковий тит. арк. англ. - Зміст, вступ, висновки укр., англ. - Тезаурус: с. 344-399. - Покажчики: с. 430-434. – Бібліогр.: с. 305-343, 400-429. – (ORDO ORDINANS). – ISBN 978-966-2439-51-9


  У пр. № 1721501 напис: Науковій Бібліотеці ім. М. Максимовича від В. Ліпкана. 29.10.2018. Підпис
1113848
  Ліпкан В.А. Правовий режим податкової таємниці в Україні = Legal regime of tax secret in Ukraine : монографія / В.А. Ліпкан, Є.Ф. Збінський ; за заг. ред. д-ра юрид. наук В.А. Ліпкана ; Глоб. орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства ; Акад. наук вищ. освіти України [та ін.]. – Київ : В.А. Ліпкан, 2018. – 371, [1] с., [8] арк. кольор. фот. : фот. – Додатковий тит. арк. англ. - Тезаурус: с. 244-304. – Бібліогр.: с. 305-368. – (Ordo Ordinans). – ISBN 978-966-97758-0-1


  У пр. №1721497 напис: Науковій Бібліотеці імені М. Максимовича від Володимира Ліпкана. 29.10.2018. Підпис
1113849
  Кулинич П. Правовий режим полезахисних лісосмуг та проблеми його вдосконалення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 62-67. – ISSN 0132-1331
1113850
  Виговський О.І. Правовий режим правочинів із заінтересованістю в акціонерному праві як механізм попередження корпоративних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 114-123. – ISSN 2308-6912


  У статті розкриваються особливості правового режиму правочинів, щодо вчинення яких існує заінтересованість з боку інсайдерів акціонерного товариства, аналізуються теоретичні категорії конфлікту інтересів та заінтересованості в акціонерних ...
1113851
  Задирака Н. Правовий режим публічного майна: теоретичні аспекти // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 275-277
1113852
  Грицюта Н.М. Правовий режим реклами як об"єкта професійної етики в країнах СНД і Балтії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 164-171


  Аналізуються основи рекламного законодавства країн СНД та Балтії в контексті етичних засад професійної діяльності та реклами як соціальної комунікації, що є потужним інструментом конкурентоспроможного ринкового середовища. In the article it is ...
1113853
  Дяченко Т.М. Правовий режим роздільного майна подружжя // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
1113854
  Хіміч С. Правовий режим садиби як об"єкта цивільних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 11-13
1113855
  Штефан О.О. Правовий режим сирітських творів // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 121-133. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
1113856
  Залізняк П. Правовий режим сільськогосподарських угідь суб"єктів аграрного підприємства // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 145-146
1113857
  Ведькал В.А. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон в Україні / В.А. Ведькал, О.П. Гузенко, А.О. Чигрін // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 3-6. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1113858
  Косее Д.Д. Правовий режим та механізм правового регулювання:ознаки та співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 25-31. – ISSN 1563-3349
1113859
  Глотов С. Правовий режим творів у цифровому середовищі: загальнотеоретичні засади // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 93-98. – ISSN 2308-0361
1113860
  Твердохліб І.М. Правовий режим території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-54.
1113861
  Бабін Б. Правовий режим тимчасово окупованої території України в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці / Б. Бабін, Е. Плешко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 121-125. – ISSN 2220-1394


  У статті розглянуто специфіку правового режиму та визначення меж тимчасово окупованої території України у її морських просторах – внутрішніх водах, внутрішніх історичних водах та територіальному морі, а також аспекти застосування подібного правового ...
1113862
  Мінка Т.П. Правовий режим у теорії адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 23-29. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу категорії «правовий режим галузі адміністративного права». У статті викладено наукові позиції щодо змісту правового режиму галузі права, сформульовано власне визначення змісту поняття «правовий режим галузі адміністративного ...
1113863
  Федоров О Правовий режим угод України про вільну торгівлю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.130-133. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1113864
  Гаврецька М.Й. Правовий режим української мови в органах самоврядування Східної Галичини в складі Австрії, Австро-Угорщини // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 44-49. – ISSN 2078-6670
1113865
  Гаврецька М.Й. Правовий режим української мови в органах судової влади Другої Речі Посплитої // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 37-41. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1113866
  Книш З.І. Правовий режим управління живими ресурсами відповіднодо конвенції про збереження морських живих ресурсів Антартики !980 р. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 557-561. – ISSN 1563-3349
1113867
  Кологойда О.В. Правовий режим фінансових векселів // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 118-122. – ISBN 978-617-7087-39-6
1113868
  Чубенко А. Правовий режим фінансових і матеріальних резервів у сфері цивільного захисту // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 72-74. – ISSN 0132-1331
1113869
  Фур"яка Я. Правовий режим фондів МТСБУ // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 433-435
1113870
  Мазур Т.В. Правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банках : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Мазур Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 220л. – Бібліогр. : л.196-220
1113871
  Мазур Т.В. Правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банках : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.07 - Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Мазур Тамара Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1113872
  Мазур Т.В. Правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банках : Автореферат дис. ...канд.юридичних наук: спец. 12.00.07-Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Мазур Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.: 12 назв
1113873
  Щербина В.С. Правовий режим цінних паперів в Україні // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 126-138. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
1113874
  Найда Д.І. Правовий режим штучно створених земельних ділянок на землях водного фонду в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Найда Данило Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1113875
  Марценко Н. Правовий режим штучного інтелекту у цивільному праві // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 91-98. – ISSN 2524-0129
1113876
  Мінка Т.П. Правовий режим як критерій поділу права на галузі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 18-22
1113877
  Саакян М.Б. Правовий режим як особливий порядок регулювання суспільних відносин // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 14-16
1113878
  Богуцький П. Правовий режим: методологічні рівні дослідження // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 317-323. – ISSN 1026-9932
1113879
  Томаш Л.В. Правовий режим: поняття та ознаки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 20-27. – (Правознавство ; Вип. 282)
1113880
  Мазуренко С. Правовий роежим майна, що є предметом спадкового договору з участю подружжя // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003. – № 4. – С.80-84. – ISSN 1561-4999
1113881
   Правовий розвиток інститутів громадянського суспільства // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 35-71. – ISBN 978-617-7638-94-9
1113882
   Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – 186, [1] с. : іл. – У надзаг.: Legal Activity. - Деякі статті рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1113883
  Кузьменко О.А. Правовий розподіл бюджетних повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування: проблемні питання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 63-70
1113884
  Бойко М.Д. Правовий самозахист : Коментарі. Роз"яснення. Практичні поради. Зразки юридичних документів: Навчальний посібник / М.Д.Бойко. – Київ : Атіка, 2006. – 468с. – ISBN 966-326-158-7
1113885
   Правовий самозахист журналістів : практичний посібник з юридичного захисту працівників ЗМІ в Україні. – Київ : Геопринт, 2003. – 106 с. – ISBN 966-7863-26-3
1113886
  Коробка В.М. Правовий світогляд і правова політика: історико-правовий та філософсько-правовий аспекти // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 19-24
1113887
  Ладиченко В.В. Правовий сіатус особи й обмеження основних прав // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 17-24. – ISSN 1563-3349
1113888
  Зелінська Н. Правовий спадок Нюрнберга: до 65-річчя з дня оголошення вироку Міжнародного воєнного трибуналу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 340-348. – ISSN 0132-1331
1113889
  Степанова І. Правовий стан євреїв в Україні в 1917-1922 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 75-82. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1113890
  Поллерт Хайнер Правовий стан німецьких переселенців на Україні: історичний нарис від початку ХІХ століття до сучасності : Автореф... канд. юрид.наук: / Поллерт Хайнер; Одеський держ. університет ім. І.Мечникова. – Одеса, 1992. – 17л.
1113891
  Галас М.Л. Правовий статус "русских" эмигрантов и беженцев в странах их пребывания в 1920-1940 гг. // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 75-83. – ISSN 0132-0769
1113892
  Мяловицька Н.А. Правовий статус автономних утворень у державному устрої Великобританії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 198-205. – ISSN 1563-3349


  Дослідокуються історично-правові особливості розвитку Великобританії, аналіз форми цієї держави, статус автономних утворень, що входять до її складу. Исследуются историческо-правовые особенности развития Великобритании, анализ формы этого государства, ...
1113893
  Свириденко Г.В. Правовий статус акціонерного товариства як суб"єкта фінансових правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 398-404. – ISSN 1563-3349
1113894
  Габрелян Г. Правовий статус апатридов у международном праве прав человека // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 91-97. – ISSN 2227-7056


  У статті проаналізовано міжнародно-правовий статус осіб, які не мають громадянства (апатридів). Автор розглянула визначальні ознаки осіб без громадянства, причини втрати ними громадянства, а також види апатридів. Автор встановила, що визнання громадян ...
1113895
  Комаров В. Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 108-121. – ISSN 0132-1331
1113896
  Рябцева Я.Г. Правовий статус арбітражного керуючого : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / Рябцева Я.Г.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 235л. – Бібліогр.: л. 215 - 235
1113897
  Кармаза О.О. Правовий статус біженця та процедура його отримання / О.О. Кармаза; Центр правових досліджень. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2006. – 128с. – (Правовий всеобуч населення). – ISBN 966-8721-51-9
1113898
  Рєзнікова В.В. Правовий статус біржових посередників // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 63-73
1113899
  Чепурний В.О. Правовий статус благодійних організацій в англо-саксонській правовій системі. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.168-173
1113900
  Чуприна Л.М. Правовий статус бюджетної установи як суб"єкта фінансових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук ; 12.00.07 / Чуприна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 216 л. – Бібліогр.: Бібілогр.: л. 190-216
1113901
  Червяцова А.О. Правовий статус Верховної Ради України в Контексті конституційно-правової реформи: спроба критичного аналізу / А.О. Червяцова, О.Н. Ярмиш // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 43-51. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1113902
  Гончаренко В. Правовий статус Верховної Ради України за Конституцією України 1996 року // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 77-87. – ISSN 1993-0909
1113903
  Лещук А. Правовий статус виконавчих органів міських рад // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.198-202. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1113904
  Бутенко В. Правовий статус висновку правової експертизи юридичних документів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 150-155
1113905
  Осипова Ю. Правовий статус вищого навчального закладу України як суб"єкта права інтелектуальної власності: загальна характеристика // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 2 (64). – С. 11-19
1113906
  Яневський Данило Правовий статус Генерального Секретаріату та Ради Народних Міністрів УНР: сучасний стан дослідження // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 53-57
1113907
  Яневський Данило Правовий статус Генерального Секретаріату та Ради Народних Міністрів УНР: сучасний стан дослідження // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 46-49
1113908
  Федоровська О.Б. Правовий статус громадських інспекторів з охорони довкілля // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 619-621. – ISBN 966-660-151-6
1113909
  Оробець К.М. Правовий статус громадян України, які відбувають покарання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 491-497. – ISSN 1563-3349
1113910
  Калитко С.Л. Правовий статус губернських і повітових старост Української держави П. Скоропадського. 1918 р. / С.Л. Калитко, О.М. Кравчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 48-57. – ISBN 978-966-171-414-3
1113911
  Кузнецова В.Ф. Правовий статус депутата / В.Ф. Кузнецова. – К., 1978. – 64с.
1113912
  Лабенська Лілія Леонідівна Правовий статус депутатів місцевих рад : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.02 / Лабенська Л.Л.; НАВСУ. – Київ, 2004. – 186л. – Бібліогр.: л.171-186
1113913
  Лабенська Лілія Леонідівна Правовий статус депутатів місцевих рад : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лабенська Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1113914
  Борисевич Сергій Правовий статус державних земель в Правобережній України в кінці XVIII ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 35-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье раскрывается введение контроля российской властью за государственными имениями Правобережной Украины, а также разделение на казенные и частные владения в рамках всероссийского генерального размежевания.
1113915
  Крупнова Л.В. Правовий статус державного виконавця державної виконавчої служби України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 337-345. – ISSN 1563-3349
1113916
  Кінащук Л. Правовий статус державної контрольно-ревізійної служби України в системі фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 93-95.
1113917
  Воронятніков О.О. Правовий статус Державної міграційної служби України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 31-37
1113918
  Шевчук О. Правовий статус державної України з лікарських засобів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 94-96
1113919
  Марчинський Володимир Георгійович Правовий статус довірчого товариства як суб"єкта цивільно-правових відносин : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Марчинський Володимир Георгійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 221 л. – Бібліогр.: л.195 - 221
1113920
  Марчинський Володимир Георгійович Правовий статус довірчого товариства як суб"єкта цивільно-правових відносин : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Марчинський В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 3 назв
1113921
  Мазурок І.О. Правовий статус єврейського населення Підкарпаття у 1939-1944 рр. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 140-148. – ISSN 1563-3349
1113922
  Довгань В.М. Правовий статус Європейського парламенту в системі органів Європейського Союзу : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 13.00.11 / Віктор Миколайович Довгань; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1113923
  Довгань В. Правовий статус Європейського Парламенту у системі органів Європейського Союзу // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 95-99


  У статті досліджується правовий статус Європейського парламенту.
1113924
  Донченко Ю. Правовий статус заставодавця в кримінальному процесі України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.555-561. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1113925
  Татаров О.Ю. Правовий статус засудженого та виправданого при розслідуванні новоявлених обставин учинення злочину // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 85-91
1113926
  Ямкова І.М. Правовий статус інституту приватного підприємництва: становлення та тенденції розвитку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 180-187. – ISSN 0132-1331
1113927
  Гладкий С. Правовий статус кооперативу як вияв особливої місії кооперації в УСРР 20-х років ХХ ст // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 32-35
1113928
  Палій Є.В. Правовий статус кредитних угод Міжнародного Банку реконструкції та розвитку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 605-612. – ISSN 1563-3349
1113929
  Мещеряков Валерій Олександрович Правовий статус кредитних установ : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Мещеряков Валерій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 207л. – Бібліогр.:л.194-201
1113930
  Кашинцева Правовий статус людини в біомедичному експерименті: людина чи animal of necessity / Кашинцева, // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
1113931
  Головач В.В. Правовий статус міжнародних стандартів аудиту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 32-36. – Бібліогр.: 16 назв
1113932
  Головач В. Правовий статус міжнародних стандартів аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 36-40. – Бібліогр.: 16 назв
1113933
  Дунас О.І. Правовий статус міжнародних фінансових організацій : автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Дунас О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1113934
  Шперун Х.В. Правовий статус Міжнародного валютного фонду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Шперун Христина Всеволодівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1113935
  Лисик В.М. Правовий статус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 - міжнар. право / Лисик В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1113936
  Камінська Н.В. Правовий статус міста: національний і міжнародно-правовий аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 46-56. – ISSN 0201-7245
1113937
  Попельнюх Р. Правовий статус місцевих загальних судів при вирішенні справ адміністративної юрисдикції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 123-126
1113938
  Гончаренко В. Правовий статус населення України за Конституцією УСРР 1919 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 4 (67). – С. 58-69. – ISSN 1993-0909
1113939
  Зеліско Анна Правовий статус наукових парків як юридичних осіб приватного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 89-92
1113940
  Мельник С.О. Правовий статус односторонніх актів держав у міжнародному праві та питання їх кодифікації // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 645-649. – ISBN 966-660-151-6
1113941
  Панов Д.І. Правовий статус окремих верств населення на українських землях у складі Литви та Польщі за творами В.Б. Антоновича // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 89-94.


  У статті автор дає загальну характеристику правового статусу окремих верств населення на України-Русі литовсько-польської доби за творами професора В.Б. Антоновича.
1113942
  Ільницький Михайло Правовий статус органів внутрішніх справ України як суб"єктів фінансових правовідносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 7-8. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з необхідних умов незалежного існування й розвитку України, її утвердження на міжнародній арені, безперечно, є стабільне гарантування внутрішньої національної безпеки та громадського порядку. Ці завдання виконують правоохоронні органи, до складу ...
1113943
  Кутиркін А.А. Правовий статус органів державного управління, що здійснюють функції у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи : монографія / Кутиркін Антон Андрійович ; Донец. ун-т економіки та права. – Донецьк : ДонУЕП, 2013. – 181, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-181. – ISBN 978-617-7108-12-1
1113944
  Устинова Ірина Петрівна Правовий статус органів фінансового конролю в системі органів державної виконавчої влади України : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.07 / Устинова Ірина Петрівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 26 с.
1113945
  Білозьоров С.В. Правовий статус особи в Україні // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 13-15. – ISBN 966-660-151-6
1113946
  Погорілко В.Ф. Правовий статус особи суспільства розвинутого соціалізму / В.Ф. Погорілко. – Київ : Знання, 1977. – 46 с.
1113947
  Барабаш Б. Правовий статус особи у конституціях штатів США // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.166-170. – Бібліогр.: 15 н. – ISSN 0132-1331
1113948
  Шаповал Т. Правовий статус особи: деякі питання теорії // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-38.
1113949
  Рогатюк К.В. Правовий статус особи: доктринальні аспекти визначення та розуміння // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 110-115.
1113950
  Совгиря Ольга Володимирівна Правовий статус парламентської опозиції (порівняльно-правовий аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Совгиря О.В.; КНУТШ. – 2005, 2005. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1113951
  Совгиря Ольга Володимирівна Правовий статус парламентської опозиції (порівняльно-правовий аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Совгиря О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв.
1113952
  Кострюков С. Правовий статус пасажира при перевезенні міським електричним транспортом // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 57-61
1113953
  Запорожець І. Правовий статус патентного відомства: українські реалії у контексті зарубіжного досвіду / І. Запорожець, А. Комзюк, Л. Комзюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 66-70. – ISSN 0132-1331
1113954
  Галунько В. Правовий статус посадових осіб публічної адміністрації / В. Галунько, О. Онищук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 156-160. – ISSN 0132-1331
1113955
  Вовк Ю. Правовий статус Постійного представництва Уряду УСРР при Уряді СРСР у 20-х роках ХХ століття // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 292-296. – ISSN 0132-1331
1113956
  Костюк В. Правовий статус працівника: порівняльно-правовий аналіз КЗпП України і проекту Трудового кодексу України // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 12
1113957
  Павлуник І.А. Правовий статус представників у цивільному процесі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 81-86. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядаються основні питання правового положення представників сторін та третіх осіб, особливості правового положення представників осіб, які захищають права інших осіб та представників громадськості, а також містяться пропозиції щодо розв"язання ...
1113958
  Волоско Я. Правовий статус президента Європейської Ради ЄС за Лісабонським договором 2007 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 132-139. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1113959
  Гончаренко В. Правовий статус Президії Верховної Ради України за часів перебудови і у перші роки незалежності України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 68-79. – ISSN 1993-0909
1113960
  Нецька Л. Правовий статус прокурора в цивільному процесі / Л. Нецька, І. Пилипенко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 1 (25). – С. 74-79
1113961
  Кологойда О. Правовий статус професійних учасників депозитарної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 54-59. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено поняття та види професійних учасників депозитарної системи України. Серед умов набування статусу професійного учасника депозитарної системи виділені організаційно-установчі, майнові, кваліфікаційно-персоніфіковані, ...
1113962
  Гавриленко Правовий статус рабів в античних державах північного Причорномор"я / Гавриленко, ОЛ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 122-128. – ISSN 1563-3349
1113963
  Летова Н.В. Правовий статус ребенка // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 77-86. – ISSN 0132-0769
1113964
  Гребенюк М.С. Правовий статус рішень Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 139-143. – ISBN 966-7196-06-2
1113965
  Міньковський С. Правовий статус розпорядника майна боржника у справі про банкрутство // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 134-138
1113966
  Якимчук Н.Я. Правовий статус розпорядників бюджетних коштів в Україні : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Якимчук Н.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв.
1113967
  Якимчук Н.Я. Правовий статус розпорядників бюджетних коштів в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Якимчук Н.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 556 л. – Бібліогр.: л.465-556
1113968
  Ящищак О.Р. Правовий статус саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 489-495. – ISSN 1563-3349
1113969
  Похиленко І. Правовий статус секретаря судового засідання в господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 152-155
1113970
  Борденюк В. Правовий статус сільського, селищного, міського голови у контексті законодавчих ініціатив // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 193-201. – ISSN 0132-1331
1113971
  Костюхіна В.М. Правовий статус суб"єктів галузевого управління та їх системний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 115-119. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1113972
  Кравець І.М. Правовий статус суб"єктів організаційно-господарських повноважень за Господарським кодексом України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 157-169
1113973
  Шейко В. Правовий статус суб"єктів освітніх правовідносин // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 60-65.
1113974
  Салміна Я. Правовий статус суб"єктів правовідносин у сфері використання природних ресурсів континентального шельфу за законодавством України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 12 (132). – С. 84-93. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджено правовий статус суб"єктів як одного з елементів правовідносин у сфері використання природних ресурсів континентального шельфу.
1113975
  Притика Ю.Д. Правовий статус суб"єктів третейського розгляду // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 140-147.
1113976
  Собовий О. Правовий статус судді в адміністративно-деліктному процесі: його сутність і проблеми визначення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 149-152
1113977
  Василюк С. Правовий статус судових інспекторів в Україні: проблеми становлення і розвитку // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 9-17.
1113978
  Василюк С. Правовий статус судових інспекторів в Україні: проблеми становлення і розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-90. – ISSN 0132-1331
1113979
  Василюк С. Правовий статус судових інспекторів в Україні: проблеми становлення і розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1113980
  Стеценко Н.С. Правовий статус судового пристава за судовою реформою 1864 р. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 27-33. – ISSN 0201-7245
1113981
  Іщенко О. Правовий статус та адміністративно-територіальний устрій Автономної Республіки Крим як територіальної автономії у складі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 108-112. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню конституційно-правових засад статусу Автономної Республіки Крим у складі України, аналізу дискусійних теоретичних позицій з цього питання, а також проблемам адміністративно-територіального устрою автономії. Статья ...
1113982
  Мицик В.В. Правовий статус та захист національних меншин у двосторонніх договорах країн Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-43. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Питання правового європейського регіонального співробітництва у сфері захисту прав меншин активно досліджуються вітчизняними й зарубіжними науковцями. Цікавим і малодослідженим аспектом проблеми є сучасне двостороннє співробітництво європейських держав ...
1113983
  Потапова С. Правовий статус та інституціональний характер служб зайнятості зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 88-91.
1113984
  Моряк-Щотопопова Правовий статус та повноваження галицького намісництва (1849-1918 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 96-103. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1113985
  Река В. Правовий статус та порядок фінансування МВС України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 64-69. – ISSN 0132-1331
1113986
  Добкіна К. Правовий статус та режим майна торгово-промислових палат України як неприбуткових організацій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 115-119
1113987
  Гайдабрус Т.М. Правовий статус та режим Чорноморських проток : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Гайдабрус Тамара Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1113988
  Жаренко В. Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та сільськогосподарських виробничих кооперативів, створених у процесі реформування колективних сільськогосподарських підприємств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 121-123.
1113989
  Танасишин Н. Правовий статус торговельно-інформаційних систем в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 53-61.
1113990
  Бутирський А.А. Правовий статус третіх осіб за Кодексом адміністративного судочинства України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 73-76. – (Правознавство ; Вип. 427)
1113991
  Карпачова Н. Правовий статус українських трудових мігрантів та стан дотримання їхніх прав і свобод // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.60-69. – ISBN 966-667-078-Х
1113992
  Карпачова Н.І. Правовий статус українських трудових мігрантів та стан дотримання їхніх прав і свобод // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 27-31 : фото, рис.
1113993
  Гірік С. Правовий статус української колонії на Далекому Сході в міжвоєнний період // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 24-27
1113994
  Бойчук Т.В. Правовий статус учасників відносин у сфері заощаджень // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 58-65
1113995
  Блажівська О. Правовий статус учасників договору про спільну діяльність // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 94-102.
1113996
  Прокопенко В.І. Правовий статус фабричного, заводського місцевого комітету профспілки. / В.І. Прокопенко. – К, 1977. – 32с.
1113997
  Ротань В. Правовий статус фізичної особи-підприємця // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 63-66
1113998
  Гладкий С.О. Правовий статус члена кооперативу, законодавча регламентація в УСРР років НЕП // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34.
1113999
  Слюсаренко Ю.А. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Слюсаренко Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 223л. – Бібліогр.: л.204-223
1114000
  Слюсаренко Ю.А. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Слюсаренко Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,