Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1112001
  Барановський Ф.В. Роль громадських організацій та наукового сектору у виборі моделі національної безпеки України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 3-5. – ISSN 1728-6220
1112002
  Стороженко С. Роль громадських організацій у вирішенні проблем охорони довкілля // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 97-104
1112003
  Захаров Є. Роль громадських правозахисних організацій у боротьбі з катуваннями та поганим поводженням // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 107-110. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Врахування практики ЄСПЛ у ...
1112004
  Передерій І.Г. Роль громадсько-політичної діяльності В. Липинського у формуванні його науково-історичної концепції // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 31-45


  Аналізується еволюція науково-історичних поглядів В. Липинського, що формувалися та трансформувалися під безпосереднім впливом його громадсько-політичної діяльності. Особлива увага приділяється зв"зку історичного та політичного мислення В. Липинського. ...
1112005
  Ільчук О.С. Роль громадськості в здійсненні радянського правосуддя / О.С. Ільчук. – К., 1960. – 39с.
1112006
  Трегубов В.Ф. Роль громадськості у вихованні дітей шкільного віку / В.Ф. Трегубов. – К., 1962. – 44с.
1112007
  Місостов Т.Ю. Роль громадськості у розвитку історичного краєзнавства на Харківщині (кінець XIX - поч. XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 70-73
1112008
  Згурська В.Л. Роль громадянського суспільства у процесах демократизації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 572-575. – ISSN 1563-3349
1112009
   Роль грошових заощаджень населення // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – С. 9-70. – ISBN 966-7574-01-6
1112010
  Лютий І. Роль грошово-кредитної політики НБУ в стабілізації кредитного ринку : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 7-10. – Бібліогр.: 5 назв
1112011
  Самойленко Л.В. Роль грунтів у розвитку екзогенних геологічних процесів (для правобережного схилу Дніпра в районі Києва) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 87-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1112012
  Шаменкова О.И. Роль грунтового питания в формировании водного режима водоемов северо-западного Причерноморья (на примере оз.Ялпуг) : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 455-460 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2914
1112013
  Сергієнко Антоніна Роль групових технологій у формуванні комунікативних компетенцій старшокласників // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1112014
  Козаченко А. Роль Губернського по земських і міських справах присутствія у діяльності земського самоврядування на Полтавщині (1890-1917 рр // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31-33.
1112015
  Сластенко Е.Ф. Роль гуманизации и гуманитаризации науки и высшего образования в формировании современного специалиста // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 30-36. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  В статье исследуется проблема гуманизации и гуманитаризации науки и образования, раскрывается ее роль в формировании современного специалиста.
1112016
  Донець З.Ф. Роль гуманізації вищої освіти в удосконаленні підготовки кадрів ХХІ ст. : з російського досвіду // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 99-103.
1112017
  Свердлова Т.Г. Роль гуманістичних традицій державної системи освіти у функціонуванні громадянського суспільства в Японії // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 43-49


  Проаналізовано головні принципи функціонування японського менеджменту як важливої складової громадянського суспільства. Досліджено історію виникнення та сучасний стан розвитку гуманістичних рис державної системи освіти Японії, а також їх позитивний ...
1112018
  Матицин О.І. Роль гуманістів - представників православних братств у формуванні образу української ікони 16 - початку 17 століть // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1112019
  Груць Г. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури студентської молоді // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 68-74. – ISSN 2312-1246


  Проаналізовано педагогічні умови, які сприяють духовної культури студентської молоді.
1112020
  Шевчук Т. Роль гуманітарної підготовки в технічному ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 70-75. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
1112021
  Міщур Т.Л. Роль гуманітарної складової освіти: виклики і перспективи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 66-73. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
1112022
  Носенко Е.Л. Роль гуманності як позитивної цінності як умова благополуччя особистості / Е.Л. Носенко, О.В. Лисенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 77-82. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Доведено провідну роль гуманності як позитивної цінності у психологічному благополуччі особистості. Доведено, що серед обраних для кореляційно-регресійного аналізу дев"яти параметрів найбільшу кількість ознак благополуччя людини має "сильна" риса ...
1112023
  Басняк Т.А. Роль гумористичного пафосу в становленні літературного стилю Грегора фон Реццорі // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.85-89. – ISBN 966-568-658-5
1112024
  Линник П.М. Роль гумусових речовин у водних екосистемах / П.М. Линник, Т.О. Васильчук, Р.П. Линник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 244-246. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1112025
  Басюк К.С. Роль Гурбенського Свято-Воскресенського чоловічого монастиря на Повстанських могилах у збереженні історичної пам"яті українського народу // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 14-15
1112026
  Іванова І. Роль Д.І. Багалія у формуванні Харківського історичного архіву // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 253-256
1112027
  Дзюбенко О. Роль Д.М. Гродзинського в розвитку та встановленні радіобіологічної освіти в Україні // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 48-56. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1112028
   Роль Д3-дофамінових рецепторів в патогенезі виразкового коліту / А. Присяжнюк, Н. Дзюбенко, В. Керничний, Т. Червінська, Г. Толстанова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 44-45
1112029
  Іваненко К.О. Роль дальнодіючих полів напруг в формуванні анізотропії фізичних властивостей металевих листів / К.О. Іваненко, С.Л. Рево // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 368-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Проведено експериментальні дослідження анізотропії термо-ЕРС, границі міцності при розтягненні та основних параметрів амплітудно-залежного внутрішнього тертя в площині листа титанового сплаву марки ВТЗ-1. Показано, що анізотропія основних ...
1112030
  Камінська А.В. Роль даних, що стосуються особи обвинуваченого у забезпеченні його прав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 553-556. – ISSN 1563-3349
1112031
  Штанова Лідія Яківна Роль дванадцятипалої кишки в регуляції функцій шлунково-кишкового тракту : Дис.... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Штанова Лідія Яківна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 148 л. – Бібліогр.: л.118-148
1112032
  Штанова Лідія Яківна Роль дванадцятипалої кишки в регуляції функцій шлунково-кишкового тракту : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Штанова Л.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1112033
  Ярбус А.Л. Роль движений глаз в процессе зрения / А.Л. Ярбус. – М., 1965. – 167с.
1112034
  Осин В.Д. Роль движения за коммунистический труд в развитии социалистических производственных отношений. : Автореф... Канд.филос.наук: / Осин В.Д.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 18л.
1112035
  Сапаев Х. Роль движения за коммунистический труд в формировании коммунистическойх производственных отношнеий : Автореф... канд. филос.наук: / Сапаев Х.; АН УзССР, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1969. – 30л.
1112036
  Мухаммад Р.Х. Роль движения неприсоединения в лиевидации колониальной системы империализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.05 / Мухаммад Р.Х.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 24л.
1112037
  Мухаммад Реаул Хак Роль движения неприсоединения в ликвидации колониальной системы империализма : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Мухаммад Реаул Хак; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 207л. – Бібліогр.:л.189
1112038
  Насибова Захра Гаджикерим кызы Роль движения солидарности народов Азии и Африки в борьбе против колониализма (1957-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Насибова Захра Гаджикерим кызы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 44л.
1112039
  Цыганков К. Роль двойной бухгалтерии в происхождении капитализма // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – C. 101-115. – ISSN 0042-8736
1112040
  Зубанич Л.Л. Роль дворянства Закарпаття в суспільно-політичному житті в XVI - XVII століттях // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – C. 3-9. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1112041
  Володько В. Роль дворянського самоуправління в поповненні чиновницького апарату київського намісництва у 80-х - першій половині 90-х років XVIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-10. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що наприкінці XVIII ст. роль дворянського самоуправління у поповненні бюрократичного апарату київського намісництва була формальною. It is proved, that at the end of XVIII century the role of nobiliary self-management in the updating ...
1112042
  Лукашов Дмитро Володимирович Роль двостулкових молюсків у міграції радіонуклідів в екосистемі водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Лукашов Дмитро Володимирович; Лукашев Д.В.;КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1112043
  Лукашов Дмитро Володимирович Роль двостулкових молюсків у міграції радіонуклідів в екосистемі водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС : Дис...канд.біолог.наук:03.00.01 / Лукашов Дмитро Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 156л. – Бібліогр.:л.138-156
1112044
  Калам Ю.И. Роль двухвалентных металлов в формировании генетических и физиологических эффектов гамма-облучения у ячменя : Автореф. дис... канд. биол. наук : 03.103 / Калам Ю.И. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 29 c. – Бібліогр.: с. 28-29
1112045
  Чойшнер Г. Роль дегидратазы диоксикислот в биосинтезе валина и изолейцина у растений. : Автореф... канд. биол.наук: / Чойшнер Г.; Москов. технол. ин-т пищевой пром. – М., 1964. – 20л.
1112046
  Москаленко И.П. Роль дезоксирибонуклеаз в лучевом поражении ДНК клеточного ядра : Автореф... канд. биол.наук: / Москаленко И.П.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1966. – 19л.
1112047
  Пилипенко Р.Є. Роль дейксису в реалізації зв"язності німецького економічного тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 199-204. – ISBN 966-581-623-3
1112048
  Білецька Т.О. Роль дейктичних елементів у реалізації стратегій впливу на адресата // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 155-163


  Стаття присвячена вивченню комунікативних та прагматичних характеристик дейктичних одиниць у стратегіях і тактиках переконання в інтернет-дискурсі. Дослідження особливостей вживання дейктичних засобів у електронних текстах опису товарів проводиться в ...
1112049
  Шепетис Л. Роль декоративного искусства в духовнгом обогащении советского человека : Автореф... канд. искусств.наук: / Шепетис Л.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. лит. и искусст. – М., 1963. – 18л.
1112050
  Елатомцева И.М. Роль декоративного искусства в эстетическом воспитании учащихся / И.М. Елатомцева. – Минск, 1965. – 54с.
1112051
  Бушанська В.М. Роль деліберативної складової електронного уряду // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 7-9
1112052
  Хухарева Е.К. Роль деловой игры в обучении сотрудников современной компании // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 85-96. – ISSN 1609-4646
1112053
  Куликова С.В. Роль деловых ресурсов интернет в преподавании экономических дисциплин / С.В. Куликова, Н.А. Каменева // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 7, июль. – С. 164-174. – ISSN 1609-4646


  Также показана направленность ведения образовательного процесса на формирование у студентов необходимых информационных компетенций.
1112054
  Базилюк І.О. Роль демінутивів у формуванні ментальності українців // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 33-34. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1112055
  Запотоцький С.П. Роль демографічної ситуації у формуванні продовольчого ринку Черкаської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 72-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1112056
  Боднарчук Роль демократизації освіти у формуванні духовних якостей працівників пенітенціарної системи / Боднарчук, ОТ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 339-345. – ISSN 1563-3349
1112057
  Буравченков А.А. Роль демократического офицерства в революции / А.А. Буравченков. – Киев, 1990. – 48с. – (Время и общество ; №1 ; №8). – ISBN 5777000827


  В монографии освещается малоизученная в исторической науке проблема участия демократически настроенного офицерства российской армии в подготовке вооруженных сил революции.
1112058
  Пирожок Т.П. Роль демократичних виборів у становленні Польщі як правової держави // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 131-134. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
1112059
  Марминова Г.Г. Роль Демьяна Бедного в развитии ранней пролетарской поэзии (1908-1914) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Марминова Г.Г. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1956. – 16 с.
1112060
  Хаким М.А. Роль денитрифицирующих бактерий в потери азота удобрений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Хаким М.А.; Моск.с-х.акад. – М, 1965. – 18л.
1112061
  Рисін В.В. Роль депозитів населення у формуванні ресурсної бази банку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 229-236. – ISSN 1562-0905
1112062
  Аврамчук Л.А. Роль депозитної політики комерційних банків у структурі механізму банківського менеджменту // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 11-18. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1112063
  Марлинский В.В. Роль деполяризации первичных афферентов в межсегментарной координации нейронной активности спинного мозга кошки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Марлинский В.В. ; АН УССР, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев, 1982. – 23 с.
1112064
  Ставицька О. Роль депривації у виникненні конфліктів між державою і громадянським суспільством // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 236-242. – ISSN 1993-0909
1112065
  Драган І. Роль держави в гармонізації еколого-економічних інтересів у системі природокористування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 113-121
1112066
  Марушевський Г.Б. Роль держави в екологічному управлінні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 14-15
1112067
  Цимбалюк С. Роль держави в ефективному використанні фінансових ресурсів ВНЗ / С. Цимбалюк, А. Цимбалюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 90-96. – ISSN 1682-2366
1112068
  Криленко В.І. Роль держави в забезпеченні економічної безпеки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 103-108. – ISSN 2305-7491
1112069
  Ігнатьева Г. Роль держави в забезпеченні здоров"я населення // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 106-115.
1112070
  Шахно А.Ю. Роль держави в забезпеченні процесу розвитку та управління трудовим потенціалом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 31-39. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1112071
  Чорнодід І.С. Роль держави в забезпеченні соціальної спрямованості конкурентоспроможності країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 34-37
1112072
  Луцька Н.І. Роль держави в залученні інвестицій у рамках транскордонного співробітництва // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 217-222. – ISSN 2078-6670
1112073
  Приступлюк В.Л. Роль держави в механізмі захисту прав споживачів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 59-61. – ISSN 2219-5521
1112074
  Письмаченко Л. Роль держави в мінімізації впливу негативних факторів на економічну безпеку в умовах глобалізації // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 165-174.
1112075
  Сімонова В.С. Роль держави в організаційному забезпеченні стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності регіону / В.С. Сімонова, О.О. Волошина // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 171-176
1112076
  Плеханов Д.О. Роль держави в перехідній економіці // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 71-73.
1112077
  Кругляк А.М. Роль держави в підвищенні ефективності антикризового управління економікою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 73-80. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1112078
  Левченко В. Роль держави в підвищенні захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-14. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасний стан розвитку ринку небанківських фінансових послуг України, визначено ключові напрямки покращення системи захисту прав споживачів прослуг ринку небанківського фінансового сектора економіки, а також розглянуто світовий ...
1112079
  Манцуров І.Г. Роль держави в покращенні співвідношення між інтенсивними факторами економічного розвитку України ( на базі оцінок світового економічного форуму ) // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1112080
  Гринчук Н. Роль держави в процесі соціалізації економічних відносин // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 65-74
1112081
  Красько В.М. Роль держави в процесі структурної перебудови промисловості // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.148-153. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1112082
  Максименко І.А. Роль держави в реалізації інноваційної моделі структурної трансформації економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 102-107


  Розглянуто роль держави у здійсненні структурної трансформації вітчизняної економіки на інноваційній основі. Показана необхідність переорієнтації державної інноваційної політики на опосередковані методи впливу, важливість широкого використання ...
1112083
  Ревенко М.М. Роль держави в регулюванні відносин власності на землю // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.27-30
1112084
  Головко Н.В. Роль держави в регулюванні відносин по закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 63-67. – ISSN 0201-7245
1112085
  Бондарук Т. Роль держави в регулюванні розвитку місцевого самоврядування : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 9-12. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1810-3944
1112086
  Притула Н.М. Роль держави в регулюванні якості та безпеки сільськогосодарської продукції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 48-53. – (Серія: Державне управління ; № 4 (44)). – ISSN 1813-3401
1112087
  Бодрецький М.В. Роль держави в розвитку банківської системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 47-49
1112088
  Неліпа Д.В. Роль держави в становленні системи соціального партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-105. – Бібліогр.: на 24 пункти. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджується роль держави у процесі становлення та функціонування соціального партнерства в контексті її взаємодії із громадянським суспільством. In the work it is investigated the role of the country in the process of appearance and ...
1112089
  Ткач О.І. Роль держави в сучасних політичних системах Латинської Америки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 84-91.
1112090
  Бірюков Олексій Анатолійович Роль держави в трансформації економічних відносин в Україні : Автореф. дис. ... канд.економ. наук: 08.01.01 / Бірюков О.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1112091
  Бірюков Олексій Анатолійович Роль держави в трансформації економічних відносин в Україні : Дис...канд.економічн.наук:08.01.01 / Бірюков Олексій Анатолійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 194л. – Бібліогр.:л.179-194
1112092
   Роль держави в умовах трансформації правової, економічної та соціальної систем в Україні на сучасному етапі / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Коваленко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-48.
1112093
  Тарасова О.В. Роль держави в управлінні банківською системою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 216-219. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1112094
  Стукало Н.В. Роль держави та податкова складова промислової політики України в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 249-254.
1112095
  Смоленський Д.П. Роль держави у боротьбі з груповою корисливою злочинністю неповнолітніх // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 448-452. – ISSN 1563-3349
1112096
  Витвицька О.Д. Роль держави у використанні інноваційних ресурсів / О.Д. Витвицька, О.Б. Сливінська // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 131. – С. 70-74
1112097
  Слюсар А. Роль держави у встановленні мінімальної заробітної плати: досягнення та прорахунки // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 169-177. – ISSN 1993-0909
1112098
  Петришина Н.В. Роль держави у забезпеченні економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 244-250.
1112099
  Криленко В.І. Роль держави у забезпеченні економічної безпеки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 8-13. – ISSN 1993-0259
1112100
  Біла С.О. Роль держави у забезпеченні інноваційно-інвестиційного типу економічного зростання в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.61-69. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1112101
  Гражевська Н.І. Роль держави у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 178-185


  Статтю присвячено дослідженню дискусійної проблеми трансформації функцій національної держави за умов глобалізації та з"ясуванню її ролі у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в сучасній світогосподарській системі. The article is ...
1112102
  В"юн В.Г. Роль держави у збільшенні обсягів іноземних інвестицій в Україну / В.Г. В"юн, В.О. Крайній // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 5-10. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.1 (97)). – ISSN 2078-2128
1112103
  Тодика О.Ю. Роль держави у здійсненні народовладдя // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 14-18
1112104
  Жовнірчик Я.Ф. Роль держави у подоланні депресивності територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 98-100
1112105
  Поворозник Р.В. Роль держави у раціональному використанні природних ресурсів та охорони довкілля // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 124-126. – Бібліогр.: 7 назв
1112106
  Шпак Ю.В. Роль держави у регулюванні аграрного сектора економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 107-110
1112107
  Вишнівська Н.В. Роль держави у регулюванні економіки і міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 74-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1112108
  Воронкова О.М. Роль держави у регулюванні податкових відносин: сучасні реалії та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 4 (155). – С. 3-7
1112109
  Плеханов Д.О. Роль держави у реформуванні відносин власності та господарювання : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 73-75. – Бібліогр.: 7 назв
1112110
  Юхименко П.І. Роль держави у розвитку господарства і формування ринку в умовах трансформації та глобалізації економіки // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 3-22. – ISSN 0320-4421
1112111
  Лібіх К. Роль держави у розвитку обов"язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та забезпеченні повноправного членства України в міжнародній системі страхування "Зелена картка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасний стан обов"язкового страхування автоцивільної відповідальності в Україні, охарактеризовано місце і статус України в міжнародній системі автострахування "Зелена картка", визначено роль держави у процесі розвитку даного ...
1112112
  Гаркавенко Н. Роль держави у соціально-економічному розвитку суспільства та вирішенні проблеми бідности / Н. Гаркавенко, В. Вітер, Т. Новосільська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 30-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2411-6912
1112113
  Кірієнко О. Роль держави у становленні біржового ринку в Україні // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 46-49. – ISSN 1728-9343
1112114
  Луговенко Н.В. Роль держави у створенні ефективного механізму захисту пенсійних активів від ризиків пенсійних втрат // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 89-92
1112115
  Боголіб Т.М. Роль держави у створенні університетів світового рівня // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 28/1. – C. 15-26. – ISSN 2306-546X


  Проаналізовано досвід країн світу по розвитку університетської освіти, який свідчить про те, що інвестиції у вищу освіту в короткостроковій і середньостроковій перспективі мають позитивний вплив.
1112116
  Залєвська-Шишак Роль держави у стимулюванні івестиційної активності в Україні // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 4. – С. 170-177. – ISSN 1818-5754
1112117
  Каракай Ю. Роль держави у стимулюванні інноваційної діяльності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 0131-775Х
1112118
  Аржевітін С. Роль держави у структурній перебудові економіки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-9.
1112119
  Шевченко О.В. Роль держави у трансформації економіки регіонів України : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Шевченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17
1112120
  Шевченко Ольга Валеріївна Роль держави у трансформації економіки регіонів України : Дис...канд.економ.наук:08.01.01 / Шевченко Ольга Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 168л. + Додатки:л.163-168. – Бібліогр.:л.149-162
1112121
  Урусова З.П. Роль держави у фінансуванні освіти в Україні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 6 (44). – С. 49-52
1112122
  Степанчук С. Роль держави у фінансуванні освіти: зарубіжний досвід / С. Степанчук, В. Остапчук // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 140-148
1112123
  Гончарова Н.П. Роль держави у формуванні "нової економіки" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 17-19
1112124
  Бортницький В.А. Роль держави у формуванні інноваційної економіки на прикладі Японії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 95-101
1112125
  Погорєльцева Н. Роль держави у формуванні іпотечного ринку в транзитивній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 81-85. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано доцільність формування в країнах з транзитивною економікою "перехідних" моделей іпотечного ринку. Установлено, що роль держави в "перехідних" моделях полягає в активізації попиту на ринку іпотечних кредитів за рахунок ресурсів державного ...
1112126
  Дименко Р.А. Роль держави у формуванні конкурентних стратегій українських підприємств // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 99-100
1112127
  Руденко М.В. Роль держави у формуванні підходів до розуміння сутності корпоративної соціальної відповідальності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 39-41 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1112128
  Сухонос В. Роль держави у формуванні постіндустріального суспільства в Україні // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.86-89
1112129
  Кириченко О.А. Роль держави у формуванні та реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України / О.А. Кириченко, Ю.І. Вигівська // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 27-32. – ISSN 1728-6220
1112130
  Шевченко С.Г. Роль держави у формуванні транспортних логістичних потоків // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 295-300. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1112131
  Задорожна М. Роль держави як гаранта захисту від маніпуляцій суспільною свідомістю // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 63-70.
1112132
  Чернелевська О.Л. Роль держави як гаранта захисту добросовісної конкуренції // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна, академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – № 4 (39). – С. 50-58
1112133
  Черичко Т.В. Роль державих витрат у стимулюванні економічного розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 125-130. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1112134
  Смук М. Роль державних банків в банківській системі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 167-168. – ISBN 978-617-7069-17-0
1112135
  Кисарець І.А. Роль державних засобів масової інформації і комунікації у формуванні політичної культури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 123-130


  Weight of the media in modern political system and their possible impact on society, the course of political, economic, social and cultural causes and processes due to natural aspiration of political circles, financial and industrial groups, public ...
1112136
  Варналій З. Роль державних інституцій в удосконаленні державного регулювання у сфері протидії рейдерству / З. Варналій, З. Живко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 9-14. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто ефективне вирішення завдань державної політики у сфері протидії рейдерству; зазначено, що державна політика щодо протидії рейдерству має сприяти реформуванню рейдерства у необхідну національній економіці форму активності та ...
1112137
  Пахолок В. Роль державних нагород у процесі формування вітчизняної політичної свідомості та культури // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 245-253. – ISSN 2312-8933
1112138
  Фролов О.О. Роль державних органів у забеспеченні ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні: реалії та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 226-232. – ISSN 0132-1331
1112139
  Кабаченко Н. Роль державних стандартів у розвитку соціальних послуг для бездомних // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 251-260.
1112140
  Гафурова О. Роль державних цільових програм у регулюванні відносин соціального розвитку села // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 104-107
1112141
  Ващук Ф.Г. Роль державно-правового партнерства в інноваційних заходах ДонНАБА в наукових дослідженнях та освіті / Ф.Г. Ващук, Ю.М. Височанський, Й.Й. Головач // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 51-53. – ISBN 978-966-600-659-5
1112142
  Чукаєва І.К. Роль державно-приватного партнерства в модернізації виробничої інфраструктури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 3-7
1112143
  Узунов Ф.В. Роль державно-приватного партнерства у побудові соціально орієнтованої економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 133-135. – ISSN 2306-6814
1112144
  Іголкін І.В. Роль державно-приватного партнерства у формуванні інноваційної політики розвинутих країн // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 114-127
1112145
  Позняков С. Роль державно-управлінських відносин в адміністративно-правовому регцлюванні публічних господарських відносин в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 94-98
1112146
  Журавель П.А. Роль державного апарату в процесі становлення країн "третього світу" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 134-136. – ISSN 2306-6806
1112147
  Сахаєв В.Г. Роль державного бюджету СРСР в економічній співдружності радянських народів. / В.Г. Сахаєв. – К., 1973. – 48с.
1112148
  Гордей О.Д. Роль державного бюджету у забезпеченні росту добробуту населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто основні напрями зростання суспільного добробуту шляхом використання фінансових ресурсів державного бюджету.
1112149
  Лисяк Л.В. Роль державного бюджету у зміцненні доходів Пенсійного фонду України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 38-45. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1112150
  Суховий Д.І. Роль державного бюджету України у фінансуванні соціальних гарантій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено державний бюджет України як джерело фінансування державних соціальних гарантій. Розглянуто динаміку фінансування соціального захисту та забезпечення, а також основні соціальні видатки країни. The state budget as a source of state ...
1112151
  Огородник С.Я. Роль державного бюджету Української РСР у розвитку економіки і культури республіки / С.Я. Огородник. – Київ, 1955. – 39с.
1112152
  Хотинська О. Роль державного виконавця у виконавчому провадженні (порівняльна характеристика законодавства України і Росії) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.91-94. – ISSN 0132-1331
1112153
  Буцко Є.М. Роль державного земельного банку у реформуванні земельних відносин в Україні: історичні співставлення // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-105.
1112154
  Пелюх О.С. Роль державного комітету фінансового моніторингу України у механізмі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 119-123. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1112155
  Танасійчук О.О. Роль державного кордону у протидії нелегальній міграції // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 124-131.
1112156
  Уманець Т Роль державного регулювання в забезпеченні продовольчої безпеки України: нормативно-законодавча складова / Т Уманець, О. Сидоренко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 31-34 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1112157
  Дідух Д.І. Роль державного регулювання інтелектуальної власності в умовах інноваційної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-17. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми державного регулювання у сфері інтелектуальної власності в умовах економіки нового типу. Автор проводить аналіз різних підходів до розуміння необхідності втручання держави в процеси, пов"язані із створенням, ...
1112158
  Унинець-Ходаківська Роль державного регулювання на ринку фінансових послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 238-247. – ISSN 1993-6788
1112159
  Паламаренко Я.В. Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 31-36 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1112160
  Кулаковська Т. Роль державного регулювання у подоланні протиріч між темпами зростання економіки України та розвинутих країн // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 148-157. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Зазначена роль держави у регулюванні економіки України; визначено напрямки втручання держави в економіку України.
1112161
  Ортіна Г.В. Роль державного регулювання у структурному розвитку реального сектора економіки України в умовах глобалізаці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 45-48. – ISSN 2306-6814
1112162
  Пердейчук В.М. Роль державного регулювання у формуванні інформаційних інститутів фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 85-87. – Бібліогр.: 11 назв
1112163
  Соскін О.І. Роль державного регулювання у формуванні сучасної економічної моделі: зміна імператива в умовах хаосу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 3-7. – ISSN 1728-6220
1112164
  Куліш А.В. Роль державного сектора в боротьбі молодих суверенних країн за економічну незалежність. (На матеріалах Індії, Цейлону та Бірми) : Дис... канд. економ.наук: / Куліш А. В.; КДУ, каф. політ. економ. відділ. – К., 1966. – 271л. – Бібліогр.:л.I-XXXV
1112165
  Куліш А.В. Роль державного сектора в боротьбі слаборозвинутих країн за економічну незалежність / А.В. Куліш. – Київ, 1964. – 32с.
1112166
  Бондаренко Н.В. Роль державного сектора економіки в розвитку держави в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С.60-63
1112167
  Длугопольський О.В. Роль державного сектора у забезпеченні фінансування освіти // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 33-38. – (Економіа ; Вип. 21)
1112168
  Охотнікова О.М. Роль державного управління в сфері моніторингу земель в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 92-98. – ISSN 2219-5521
1112169
  Коротка С.Г. Роль державного управління та регулювання в посиленні конкурентоспроможності зовнішньоторговельного сектору України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 188-190. – Бібліогр.: на 4 пункти
1112170
  Болдуєв М.В. Роль державного управління у забезпеченні інтеграції сільського господарства із промислово-фінансовим сектором регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 71-73 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1112171
  Нахаба М.П. Роль державної амортизаційної політики в оновленні основних засобів підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 162-168


  в статті розглядається сучасна державна амортизаційна політика в Україні, що знайшла своє відображення у формуванні двох систем амортизації, обумовлених запровадженням податкового та бухгалтерського обліку амортизації. Розкривається їх сутність та ...
1112172
  Канов О. Роль державної власності в забезпеченні економічної та політичної безпеки нації : мексиканський досвід // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2001. – № 3. – С.13-16
1112173
  Шегинський І. Роль державної власності в умовах адміністративно-командної економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 493-497. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1112174
  Залєвська-Шишак Роль державної власності на етапі реформування економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність і значення державної форми власності в ринкових умовах. Розглянуто роль державної власності та державного сектору, виявлено його структурні елементи та чинники підвищення ефективності функціонування. Обгрунтовано тенденції та ...
1112175
  Тригуб О.В. Роль Державної іпотечної установи в організації системи іпотечного кредитування з Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 15-19.
1112176
  Валевський О.Л. Роль державної культурної політики в реалізації реформ в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов.ред. Горбулін В.П. ; редкол.: Бегма В.М., Валевський О.Л., Двігун А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (40). – С. 138-143. – ISSN 2306-5664
1112177
  Євсєєва Г. Роль державної мови в національній інтеграції та зміцненні єдності держави // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 32-37
1112178
  Пономарів О. Роль державної мови у вихованні молодого покоління // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 грудня (№ 51). – С. 4
1112179
  Яценко О.М. Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського в інформаційно-аналітичному забеспеченні фахових потреб учених і практиків освітянської галузі держави // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 149-159. – ISBN 978-966-529-203-6
1112180
  Ібатуллін М.І. Роль державної підтримки в процесі подолання перешкод на етапі адаптації потужностей харчової індустрії до норм ЄС // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 40-45. – ISSN 2308-1988
1112181
  Митрофанський С.В. Роль державної політики з екологічної безпеки та її впровадження в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 157-159
1112182
  Кондрашов О.М. Роль державної промислової політики на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 112-117. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1112183
  Дмитришин В. Роль державної системи інтелектуальної власності у проведенні наукових досліджень у вищих навчальних закладах // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 9-15. – ISSN 1608-6422
1112184
  Кашуба Я.М. Роль державної служби зайнятості у поверненні внутрішньо переміщених осіб до продуктивної зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 1 (42). – С. 4-6
1112185
  Хромов М.І. Роль державної служби зайнятості у формуванні людського капіталу // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 1 (29). – С. 107-113. – ISSN 1681-6277
1112186
  Горбик Ю. Роль Державної служби інтелектуальної власності України у захисті прав на об"єкти промислової власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 61-63. – ISSN 1608-6422
1112187
  Озерчук О.В. Роль державної фінансової політики у стимулюванні розвитку інновацій в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 99-104.
1112188
  Гордон В.Б. Роль деривативів на ринках, що розвиваються : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 70-76 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1112189
  Пигарев И.Н. Роль детекторной системы сетчатки в передаче эрительной информации у прозвоночных : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Пигарев И.Н.; МГУ. – М., 1970. – 21л.
1112190
  Мазур І.І. Роль детінізації економіки в інвестиційних процесах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 204-212
1112191
   Роль дефекации в поведении человека и животных / А.В. Калуев, Н.Е. Макарчук, М.А. Дерягина, С.Л. Шишкин. – Київ : КСФ, 2001. – 128с.
1112192
  Білецька В С. Роль дефіциту вітамину D в етіопатогенезі розладів аутистичного спектру / В С. Білецька, Ю.Б. Гречаніна, О.Я. Гречаніна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 72-75. – ISSN 2226-1230
1112193
  Стефанович Л.И. Роль деформационного взаимодействия электронов с дислокациями в гальваномагнитных явлениях и процессах поглощения света. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Стефанович Л.И.; МВ и ССО УССР.Донецк.гос.ун-т. – 15л.
1112194
  Могилевський В.С. Роль децентралізації публічної влади в становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2017. – № 1 (35), квітень. – С. 60-65
1112195
  Чекановський В.П. Роль децентралізації фінансових ресурсів у системі модернізації бюджетної системи України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 49-53. – ISSN 2306-6814
1112196
  Ісайкова О.С. Роль деяких соціальних чинників у формуванні іконографії сюжету "Благовіщеня" у православній і католицькій традиціях // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 145-148
1112197
  Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе / Г.И. Щукина. – Москва, 1986. – 142с.
1112198
  Гаджиев С.З. Роль деятельности директора вечерней (сменной) школы рабочей молодежи в повышении качества учебно-воспитательной работы. (На материале школ рабочей молодежи АзССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Гаджиев С.З.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1967. – 35л.
1112199
  Алибейзаде Э.М. Роль Джалила Мамедкулизаде в боробе за чистоту азербайджанского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Алибейзаде Э. М.; АН Аз.ССР, Ин-т лит. и яз. им. Низами. – Баку, 1953. – 20 с.
1112200
  Алентьева Т. Роль джексоновской модели демократии в становлении американских политических традиций // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-11. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статье анализируются те политические новации, которые привнесла в политическую жизнь Америки "джексоновская демократия". Применение специальных избирательных технологий, использование черного "пиара", складывание двухпартийной системы и политического ...
1112201
  Зуев В.Н. Роль диалектико-материалистической методологии в развитии методов обществознания : Дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Зуев В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 155 с. – Бібліогр.:с.135-155
1112202
  Зуев В.Н. Роль диалектико-материалистической методологии в развитии методов обществознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Зуев В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 12 с.
1112203
  Зуев В.Н. Роль диалектико-материалистической методологии в развитии методов обществознания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Зуев В.Н.; КГУ. – К., 1980. – 22л.
1112204
  Шутов А.Г. Роль диалектического и аксиоматического методов в интеграции физического знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
1112205
  Добронравова И.С. Роль диалектического противоречия в становлении и развитии квантовой электродинамики. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.08 / Добронравова И.С.; КГУ. – К, 1977. – 20л.
1112206
  Зуев В.Н. Роль диалектно-материалистической методологии в развитии методов обществознания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Зуев В.Н.; КГУ. – К., 1980. – 22л.
1112207
  Безносикова Лидия Михайловна Роль диалектной лексики в формировании словарного состава коми литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.07 / Безносикова Лидия Михайловна; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 20л.
1112208
  Безносикова Л.М. Роль диалектной лексики в формировании словарного состава коми литературного языка / Л.М. Безносикова. – М, 1985. – 111с.
1112209
  Комарова О.С. Роль диапаузы в экологии гвоздевой листовертки : Автореф... кандид. биологич.наук: / Комарова О.С.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 10 с.
1112210
  Янковская О.П. Роль дидактических игр природоведческого содержания в закреплении знаний старших дошкольников на занятиях : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Янковская О.П. ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 18 с.
1112211
  Герасимчук М.Р. Роль дидактичних ігор у процесі вивчення патологічної фізіології // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 30-33. – ISSN 1681-2751
1112212
  Кульматова Н.С. Роль дизайну у створенні картографічних творів. Використання кольору при створенні картографічних творів // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 12-21. – ISBN 978-966-455-002-1
1112213
  Кочарли Ш.С. Роль дизъюнктивных нарушений в формировании, сохранении и разрушении залежей нефти и газа в Нижнекуринской впадине : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Кочарли Ш.С.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1965. – 22л.
1112214
  Хапина О.В. Роль динамического компонента интонации в реализации коммуникативной интенции (на материале англоязычного дискурса ) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (6). – С. 137-143. – (Серія: Філологія)
1112215
  Струколенко В.М. Роль динамического стереотипа высшей нервной деятельности в письменной речи школьника. : Автореф... Канд.пед.наук: / Струколенко В.М.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1954. – 16л.
1112216
  Хлебникова В.Б. Роль династических связей России и Черногории в выстраивании политического сотрудничества на рубеже XIX - XX веков // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 32-41. – ISSN 0132-1366
1112217
  Квітка С.А. Роль дисипативних структур у соціальній самоорганізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 57-59. – ISSN 2077-1800
1112218
  Ісаєва О. Роль дискусії у розвитку читацької діяльності школярів // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 55-56


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1112219
   Роль дискуссии в развитии естествознания : тезисы докл. [совещ.]. – Москва : Наука, 1977. – 119 с.
1112220
  Леоненко А.Н. Роль дискуссий в повышении уровня осознанности знаний по информатике у учащихся филологического профиля // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 2. – С. 30-34. – ISSN 0234-0453
1112221
   Роль дискуссий в развитии естествознания : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1986. – 252,[3] с.
1112222
  Лебединская С.Б. Роль дислокаций в процессах смещения доменных границ в нитевидных кристаллах железа при деформации ратяжением : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Лебединская С. Б.; Иркут.ГУ. – Владивосток, 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1112223
   Роль дислокаций в упрочнении и разрушении металлов. – Москва : Наука, 1965. – 180 с.
1112224
   Роль дислокационного метаморфизма в эндогенном рудообpазовании в Белозерской зеленокаменной структуре / М. Рузина, О. Терешкова, Н. Билан, И. Жильцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-88. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Цель исследований - определение условий формирования эпигенетических рудных формаций в пределах Белозерской зеленокаменной структуры (БЗКС). Методика исследований состояла в определении состава, строения и взаимоотношений геологических и рудных ...
1112225
  Оболенский Н.В. Роль диссертационных советов в пополнении научных кадров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 31-33. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается роль диссертационных советов в пополнении научных кадров. Деятельность диссертационного совета вуза показана на примере Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, работа которого временно прекращена, а ...
1112226
  Хомченко Т.В. Роль дистанционного образования в формировании информационной компетентности / Т.В. Хомченко, Н.И. Крупе, И.Л. Беленок // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С. 70-77. – ISSN 1811-0916


  Вопросы формирования информационной компетентности студентов при заочном и дистанционном обучении.
1112227
  Баніт О.П. Роль дистанційного навчання в розвитку вищої освіти / О.П. Баніт, Н.Ю. Буга // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 4-5
1112228
  Костенко О.Л. Роль дисциплін психолого-педагогічного циклу у процесі культурологічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (85). – C. 40-41. – ISSN 1562-529Х
1112229
  Даценко В. Роль дисципліни "Хімія" у системі вищої технічної освіти / В. Даценко, Б. Диманов // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 64-66


  Аналізуються проблеми викладання непрофільних дисциплін у технічному ВНЗ.
1112230
  Мальцева О.І. Роль дитячих громадських організацій під час гібридної війни // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 40-47. – ISSN 2227-2844
1112231
  Довженко О.В. Роль дитячих журналів у національно-патріотичному та естетичному вихованні особистості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 184-187


  У статті розглядається питання національно-патріотичного та естетичного виховання підростаючого покоління в медіапросторі. Стаття написана на матеріалі сучасних журналів для дітей, виданих в Україні (Київ, Харків, Донецьк). Ознайомившись із змістом ...
1112232
  Рудзина Т.Н. Роль дифференцированного обучения в повышении качества обученности математики // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 107-113. – ISSN 1684-2618
1112233
  Юсікова О.В. Роль діалектної мови як джерела етимолого-семантичного словника І. І. Огієнка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 257-262. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1112234
  Космій О.М. Роль діалогу в політиці // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 333-336. – ISSN 2076-1554
1112235
  Богуцький Ю.П. Роль діалогу культур у процесі синергетичної динаміки еволюції системи управління сучасною цивілізацією в добу глобалізації / Ю.П. Богуцький, В.М. Шейко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 4-16
1112236
  Савенко К. Роль діаспори у розбудові української держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 130-132.
1112237
  Савенко К. Роль діаспори у розвитку та розбудові української держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 130-133.
1112238
  Нечитайло А.А. Роль діаспори у формуванні національної пам"яті в умовах глобального інформаційного суспільства // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 79-87. – ISSN 2306-5664
1112239
  Швидка Н. Роль дієслівного виду в організації інтенціонального значення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 186-190. – Бібліогр.: Літ.: с. 190; 8 назв. – ISBN 966-7804-53-4
1112240
  Зінич В.М. Роль дільничного інспектора міліції у проведенні індивідуально-профілактичної роботи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 125-130. – (Юридична ; Вип. 2)
1112241
  Пилипенко Р.Є. Роль діяльнісного підходу у вивченні проблем фахової комунікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 140-143.
1112242
  Линник М.С. Роль діяльності Р.В. Геніки у музичному житті Харкова кінця XIX - початку XX сторіч : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Линник Марія Сергіївна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1112243
  Молинь В. Роль діячів науки і культури Галичини у справі дослідження пам"яток гуцульського народного мистецтва // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2006. – Вип. 17. – С. 228-242. – ISSN 0236-4832
1112244
  Вигодованець О. Роль діячів українського відродження у становленні нової української літератури // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 32-35. – ISBN 978-966-171-783-0
1112245
  Мацькевич М.М. Роль діячів української греко-католицької церкви у розвитку освіти, культури та державотворчих процесах Галичини з кінця XVIII - до середини XIX століть // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 11. – С. 22-27.
1112246
  Божук Л. Роль Дмитра Дорошенка у формуванні українського освітнього простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-35. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто науково-педагогічну діяльність Дмитра Дорошенка та його внесок у формування українського освітнього простору. Dmytro Doroshenho"s scientific and pedagogical activity, his participation in the forming of Ukrainian educational field are ...
1112247
  Марковський А.І. Роль Дніпра у містобудівному каркасі Києва в історичному розрізі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 112-116. – ISSN 2077-3455
1112248
  Нікітчина О.В. Роль добровільного медичного страхування у фінансуванні охорони здоров"я України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 70-75
1112249
  Журавлева А.А. Роль доверия и организационной культуры как критериев эффективности разделения знаний / А.А. Журавлева, К.Р. Червинская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 23-29. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
1112250
  Большаков В.Н. Роль довідково-інформаційних фондів у правовому забезпеченні моніторингу в АПК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 225-230.
1112251
  Большаков В. Роль довідково інформаційних фондів у правовому забезпеченні моніторингу в АПК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-29.
1112252
  Яременко О.Л. Роль довіри в розвитку економічних інститутів : монографія / О.Л. Яременко, О.В. Жуковська ; Нар. укр. акад. – Харків : Видавництво НУА, 2015. – 168, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: Біюліогр.: с. 150-162. – ISBN 978-966-8558-84-1
1112253
  Остроухова К.М. Роль довіри у формуванні соціального капіталу // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 131-133. – (Серія "Економічні науки")
1112254
  Грейдін О.І. Роль довірчого управління цінними паперами у фінансово-правових механізмах залучення інвестицій, пов"язаних з управлінням грошовими коштами // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 97-103. – ISSN 0201-7245
1112255
  Мякушко С. Роль договірно-правової бази у становленні та розвитку українсько-грецьких зв"язків // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.44-51. – ISSN 0372-6436
1112256
   Роль договора в регулировании общественных отношений. – Москва, 1979. – 155 с.
1112257
   Роль договора в регулировании общественных отношений. – М, 1986. – 155с.
1112258
   Роль договора в современных условиях хозяйствования. – М, 1987. – 113с.
1112259
  Торган К.Э. Роль договора поставки в улучшении обеспечения населения товарами народного потребления. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Торган К.Э.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 34л.
1112260
  Замуравкіна Р.М. Роль договорно-правовых форм осуществления жилищных прав в условиях становления рыночной экономики // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 57-64. – ISSN 0201-7245
1112261
  Осадько А.С. Роль договору лізингу в сільському господарстві України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 91-95. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1112262
  Цівун Н. Роль додаткових синтаксичних елементів у періоді (на матеріалі творчості Максима Рильського) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 266-271. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1112263
  Коробчук П.М. Роль дозвільної системи в забезпеченні громадського порядку та громадської безпеки // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 62-67
1112264
  Бндарчук Я.О. Роль документів профспілок у вивченні історії незалежної України, їх квласифікація та аналіз // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 91-98. – ISBN 966-614-021-7
1112265
  Резнікова Н.В. Роль долара в сценаріях кризового розвитку міжнародної валютної системи / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 168-173. – ISSN 1729-7036
1112266
  Співак І.В. Роль долара США у просуванні геополітичних інтересів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 50-58
1112267
  Бекиров Р.Э. Роль домашних и диких животных в эпизоологи ларвальных тениидозов и изучение некоторых вопросов патогенеза при экспериментальном эхинкоккозе и цистицеркозе овисном : Автореф... канд. биол.наук: 03.000 / Бекиров Р.Э.; Самкрк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1112268
  Костяков В.А. Роль доменной структуры в некоторых высокочастотных эффектах в магнытных пленках с одноосной анизотропией : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костяков В. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Ин-т физ. – Красноярск, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1112269
  Шинкар І.П. Роль домислу та вимислу в історичному романі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 545-548. – (Б-ка Ін-ту філології)
1112270
  Бех І.І. Роль домішки оксиду скандію в поліпшенні емісійних властивостей металопористих катодів / І.І. Бех, Ю.А. Лень, О.Є. Лушкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-20. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Наведено результати дослідження системи, що моделює робочу поверхню скандатного метало пористого катода. Система складалася з монокристала вольфраму, на якому були адсорбовані барієва та скандієва компоненти. За результатами експерименту зроблено ...
1112271
  Литвак М.Л. Роль домогосподарств у ринкових перетвореннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 74-75. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Показано, що економічний потенціал домогосподарств складає значну частину національного багатства країни. Розглянуто два рівні аналізу домогосподарств - макроекономічний та мікроекономічний, визначено показники розвитку домогосподарств на двох рівнях ...
1112272
  Зубенко И.Б. Роль донных отложений в самоочищении водохронилищ Днепра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 409-414 : Табл. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1112273
  Викторов-Орлов Роль дополенния в формировании аспектуальной характеристики глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Викторов-Орлов И.В.; АН УССР. – Киев, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1112274
   Роль дополнительного метода исследования - видеобронхоскопа в современной анестезиологической практике / К.О. Чебанов, С.П. Новиков, Ю.А. Площенко, Е.Н. Клигуненко, И.А. Шатковская, А.К. Белозорова, И.А. Бородина, В.М. Дубова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 117-120. – ISSN 2224-0586
1112275
  Сейтмухаметова М.В. Роль дополнительного образования в повышении компетенций муниципальных служащих // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 2. – С. 42-48. – ISSN 1561-2465


  На основе проведенных исследований анализируется система дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, ориентированная на повышение их профессионально-квалификационного развития. Система дополнительного профессионального ...
1112276
  Курлянд Б.Е. Роль дополнительной информации в процессе формирования двигательных навыков у учащихся профтехучилищ. / Б.Е. Курлянд. – М., 1977. – 112с.
1112277
  Кондратьєва О.О. Роль дорадництва в рекламуванні розвитку агросадиб // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 48-52. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1112278
  Орел В.М. Роль дорадчої служби в розвитку сільських територій та ринкової інфраструктури на селі / В.М. Орел, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 22-28. – (Економічні науки)
1112279
  Лебідь О.В. Роль дослідження зовнішнього середовища загальноосвітнього навчального закладу в системі стратегічного управління // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 384–390. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1112280
  Василькова Н.В. Роль досліджень задоволеності студентів у підвищенні якості освітніх послуг // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 28. – С. 118-127


  У статті висвітлено основні питання щодо сутності, значення та практичного застосування моніторингу задоволеності студентів для підвищення якості освітніх послуг вищих навчальних закладів.
1112281
  Петрашик В. Роль дослідницьких праць Миколи Бурачека у вивченні історії української художньої культури першої половини ХХ ст. // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С.314-321
1112282
  Тотаров О.Ю. Роль досудового провадження в контексті реформування системи кримінальної юстиції в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 132-137
1112283
  Котырло В.К. Роль дошкольного воспитания в формировании личности / В.К. Котырло. – К, 1977. – 48с.
1112284
  Сментина Н. Роль ДПП у забезпеченні збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем / Н. Сментина, Н. Клєвцєвич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Обґрунтовано роль партнерства державного та приватного секторів у забезпеченні збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем. Розглянуто організацію взаємовідносин органів місцевого самоврядування з приватним партнером в розрізі ...
1112285
  Аманкулов К. Роль дружбы и сотрудничества народов СССР в подъеме экономики ранее слабоосвоенных земель в период коммунистического строительства. (На примере Голодной степи) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Аманкулов К.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1971. – 22л.
1112286
  Стеценко Н.С. Роль друкованих засобів масової інформації у висвітленні проблемних аспектів судової реформи 1864 року // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 230-239. – ISSN 0201-7245
1112287
  Крикун Ю.С. Роль духовенства у збереженні культурних традицій Чорнобильського Полісся // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 265-269. – ISSN 2227-4952
1112288
  Чижов О.І. Роль духовенства у розвитку початкової освіти у слобідсько-українській губернії : перша половина ХІХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 150-153
1112289
  Петрів О.О. Роль духовно-релігійної складової в громадянському суспільстві // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 63-67. – ISSN 2413-7189
1112290
  Черевко К. Роль духовно-хорових колективів Галичини у мистецькому житті краю другої половини XIX - початку XXстоліть // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 268-279. – ISSN 2310-0583
1112291
   Роль духовной культуры в активизации человеческого фактора. – М, 1989. – 140с.
1112292
  Галицкий Леонтий Иванович Роль духовной культуры в формировании активной жизненной позиции личности в условиях развитого социализма : Дис... канд. фил.наук: 09.00.02 / Галицкий Леонтий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.171-183
1112293
  Галицкий Леонтий Иванович Роль духовной культуры в формировании актривной жизненной позиции личности в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Галицкий Леонтий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 23л.
1112294
   Роль духовной культуры и искусства в формировании мировоззрения личности. – Москва, 1986. – 63 с.
1112295
  Санжаровець В.М. Роль духовності в галузі соціальної роботи // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 70-76
1112296
  Середня В.Г. Роль духовності у становленні постнекласичної освіти: філософський аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 18-22. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
1112297
  Пасічник Н. Роль Е. Стівенсона у врегулюванні Кубинської ракетної кризи 1962 р // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-48. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується вплив постійного представника США в ООН Е. Стівенсона на врегулювання Кубинської ракетної кризи 1962 р. Анализируется влияние постоянного представителя США в ООН Э. Стивенсона на урегулирование Кубинского ракетного кризиса 1962 г. The ...
1112298
  Жадько В. Роль еволюційної концепції про духовність та історичну память у наукових працях Михайла Петровича Драгоманова / Віктор Жадько // Історична пам"ять у розвитку духовності особистості (соціально-філософський аспект) : монографія / В.О. Жадько. – Київ : ПП" Павлушка", 2006. – С. 174-199. – ISBN 966-8567-08
1112299
  Дейч Л.Г. Роль евреев в русском революционном движении / Л.Г. Дейч. – 2-е изд. – М.Л,
1. – 1925. – 237с.
1112300
  Морозов Н.В. Роль Европейского Суда в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2011. – № 12 (90). – С. 158-165. – ISSN 1812-8696
1112301
  Бояшов А.С. Роль Европейского суда по правам человека в формировании и воспроизводстве глобальных социальных групп / А.С. Бояшов, А.Е. Кутейников // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 145-152. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 3). – ISSN 1995-0047


  В статье обосновывается возможность использования сравнительного метода для изучения глобальных социопрофессиональных групп, вовлеченных в международные отношения и мировую политику.
1112302
  Субботин А.К. Роль Европы в формировании новой финансовой архитектуры мира // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 38-60. – ISSN 0235-5620
1112303
  Левко М. Роль евфемізмів у суспільно-політичному дискурсі // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 113-120
1112304
  Максимів Л.І. Роль еко-контролінгу у формуванні систем екологічного менеджменту на промислових підприємствах / Л.І. Максимів, І.В. Юсько // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 87-96. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1112305
  Степневська Я.В. Роль екобіотехнології в системі управління безпекою життєдіяльності / Я.В. Степневська, М.М. Плис, В.Т. Сметанін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 38-40. – Бібліогр.: 6 назв
1112306
  Кмець А. Роль екологічних знань у формуванні екологічної свідомості студентів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С99-103
1112307
  Семак Б.Б. Роль екологічного аудиту в інформаційному забезпеченні вітчизняного ринку екотекстилю // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 83-87. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1112308
  Бредіхіна В.Л. Роль екологічного законодавства у забезпеченні сприятливого життєвого простору людини // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 89-90. – ISSN 2413-7189
1112309
  Чугунова Т.М. Роль екологічного чинника в розвитку міжнародного туризму в Криму / Т.М. Чугунова, Н.І. Тіхонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-63. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто роль економічного фактору в розвитку міжнародного туризму в Криму.
1112310
  Смоленніков Д.О. Роль екологічної відповідальності бізнесу на шляху до сталого розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 35-39. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
1112311
  Ілляшенко І.О. Роль екологічної модернізації при вирішенні екологічних проблем міста Києва // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 11-13. – ISSN 0868-6939


  У статті розкрито суть екологічної модернізації. Проаналізовано сучасний стан ризиків і загроз екологічній безпеці міста Києва. Обгрунтовано роль екологічної модернізації у вирішенні екологічних проблем столиці. The article reveals the essence of ...
1112312
  Тимощук К.А. Роль екологічної політики серед глобальних проблем сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 59-62. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні завдання екологічної політики з урахуванням останніх тенденцій розвитку національної економіки та глобалізаційних процесів. Обґрунтовано принципи державної політики екологізації та ресурсозбереження. Определены основные задания ...
1112313
  Іванова Т.В. Роль екологічної складової в концепціях сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 151-153
1112314
  Бєляєва Г. Роль еколого-економічних аспектів в управлінні підприємством // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 56-58. – ISSN 1993-0259
1112315
  Плахотнік О.В. Роль еколого-економічної освіти в структурі природничого знання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 237-243


  У статті йдеться про озброєння сучасної студентської та учнівської молоді еколого-економічними знаннями у процесі вивчення природничих дисциплін і набуття систематичних, інтегрованих знань про раціональне природокористування, закономірні взаємозв"язки, ...
1112316
  Олійник Я.Б. Роль екомережі у системі формування та просування національного туристичного продукту / Я.Б. Олійник, О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 39-42


  Розкрито напрями залучення екомережі України до розвитку екотуристичної діяльності.
1112317
  Штуцак В.М. Роль економіко-екологічних інструментів в інтеграційних процесах в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 29-33. – ISSN 2306-6792
1112318
  Дегтярьова Ю.В. Роль економіко-математичних моделей при прийнятті рішень в умовах ринкової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 12-15
1112319
  Стасишин А. Роль економічних суб"єктів у формуванні інвестиційного потенціалу: регіональний аспект / А. Стасишин, Б. Пшик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 31-35. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1112320
  Голов С. Роль економічних теорій у подальшому розвитку бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 8. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1112321
  Ігнатов О.М. Роль економічних факторів у детермінації насильницької злочинності працівників міліції // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 78-83. – ISBN 966-435-028-1
1112322
  Чучко О. Роль економічних циклів і криз у розвитку інновацій світового господарства й економіки Укрпаїни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 129-131. – ISSN 1728-9343
1112323
  Крайник О.П. Роль економічного аналізу в управління господарською діяльністю підприємства // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 101-108. – ISSN 1998-6912
1112324
  Поздишев І В. Роль економічного аналізу в уравлінні промисловим виробництвом / І В. Поздишев, . – К, 1977. – 48с.
1112325
  Петрова Л.О. Роль економічного виховання у підготовці військового керівника: філософсько-освітній аналіз // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 209-223. – (Філософія ; вип. 44)
1112326
  Приходько В.П. Роль економічної безпеки у запобіганні кризовим явищам в економічній системі України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 13, липень. – С. 10-13. – ISSN 2306-6814
1112327
  Барановська В.М. Роль економічної дипломатії у зовнішньоекономічній діяльності країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-26. – Бібліогр.: 5 назв
1112328
  Плєшакова О.А. Роль економічної культури у життєдіяльності людини // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 182-184
1112329
  Кондрашова-Діденко Роль економічної культури у розвиткові ринкової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-14. – (Економіка ; Вип. 63)


  Аналізуються місце, роль і важливість економічної культури у розвиткові ринкової економіки.
1112330
  Лаврук В.В. Роль економічної модернізації у розвитку тваринництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 9-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1112331
  Борейко В.І. Роль економічної освіти в підготовці спеціалістів сучасними ВНЗ України // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 5-10. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Згадується декан економічного фак-ту КНУ ім. Т. Шевченка В.Д. Базилевич.
1112332
  Місюра В. Роль економічної освіти у зростанні ресурсного потенціалу України / В. Місюра, Н. Лустюк // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 156-161. – ISBN 966-79-75-57-7
1112333
  Місюра В. Роль економічної освіти у зростанні ресурсного потенціалу України / В. Місюра, Н. Лустюк // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 193-199. – ISBN 966-79-75-57-7
1112334
  Олексенко Р.І. Роль економічної освіти у процесі становлення успішної держави // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 259-262. – ISSN 2076-1554
1112335
  Бондарук Т.Г. Роль економічної політики в соціально-економічному розвитку регіонів / Т.Г. Бондарук, С.І. Мацюра // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 135-139.
1112336
  Гудзинський О.Д. Роль економічної теорії у формуванні професійних знань бухгалтера / О.Д. Гудзинський, Г.Г. Кірейцев, В.К. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Економіка ; Вип. 53)


  Обґрунтовується необхідність посилення впливу економічної теорії на рівень сформованості адекватних розвитку економіки професійних знань бухгалтера.
1112337
  Мартинюк А. Роль екофільного чинника в традиційних релігійно- міфологічних уявленнях японців та українців: порівняльна характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 151-159. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1112338
  Андрощук Г. Роль експертів і консультантів у спеціалізованих судах з інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 22-32. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
1112339
  Александрова Т.И. Роль ектоники и вулканизма в формировании рельефа Курильских островов(На примере о. Итуруп. Большая Курильская гряда) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Александрова Т.И. ; ЛГУ им. А. Жданова. – Ленинград, 1973. – 19 с.
1112340
  Гільберг Тетяна Роль елективних курсів (курсів за вибором) в організації допрофільної підготовки і профільного навчання // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 15-18. – Бібліогр.: 8 назв
1112341
  Черненко М.С. Роль електрифікації в створенні матеріально-технічної бази комунізму : Дис... д-ра економ.наук: / Черненко М.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф-ра політичної економії. – К., 1963. – 496л. – Бібліогр.:л.I-XIVI
1112342
  Скочинець О. Роль електронних медіа у здійсненні акцій книжкової промоції // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 253-257
1112343
  Ковтун Т.В. Роль електронних ресурсів у процесі формування іміджу університету / Т.В. Ковтун, Г.В. Сухаревська // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 48-49
1112344
  Остапчук Ю. Роль електронної комунікації в інформаційному суспільстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 38-40. – ISSN 2076-9326
1112345
  Левчук І.І. Роль еліт в становленні соціально-політичного порядку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 292-309
1112346
   Роль еліт у трансформаційному суспільстві : Матеріали засідання "круглого столу", Київ, 16 квітня 2003. – Київ, 2003. – 99с. – ISBN 966-554-053-Х
1112347
  Копієвська О.Р. Роль еліт у формуванні культурної ідентичності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 15-21. – ISSN 2226-0285
1112348
  Бондарчук Світлана Дмитрівна Роль еліти як суб"єкта соціального поступу в історіософії Вячеслава Липинського : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Бондарчук Світлана Дмитрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
1112349
  Бондарук С.Д. Роль еліти як суб"єкта соціального проступу в історіософії Вячеслава Липинського : Дис... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бондарук С.Д. ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 176 л. – Бібліогр.:л.157-176
1112350
  Воробйова Т.Л. Роль елітних у процесі трансформації протестного потенціалу у масову мобілізацію в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 103-113. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1112351
  Кондратюк В.А. Роль емболізації ворітної вени в підготовці пацієнтів до обширної правобічної резекції печінки // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 32-37. – ISSN 2304-9359
1112352
  Матюх Т.М. Роль емпатії в "синтетичних" видах мистецтва // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 102-104
1112353
  Фенина О.Я. Роль емпатії в особистісному розвитку // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.238-242. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1112354
  Жук І.В. Роль ендогенних регуляторних систем в посухостійкості пшениці : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Жук І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 189 л. – Бібліогр.: л. 157-189
1112355
  Жук І.В. Роль ендогенних регуляторних систем в посухостійкості пшениці : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Жук Ірина Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 39 назв
1112356
  Комаренко Віктор Іванович Роль ендотелійзалежних факторів у регуляції ворітного кровообігу : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Комаренко Віктор Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 123л. – Бібліогр.: л. 102-123
1112357
  Комаренко Віктор Іванович Роль ендотелійзалежних факторів у регуляції ворітного кровообігу : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Комаренко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112358
  Русінчук Я.І. Роль ендотеліну-1 в регуляції кровообігу і тканинного дихання печінки : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Русінчук Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 132л. – Бібліогр. : л.112-132
1112359
  Русінчук Я.І. Роль ендотеліну-1 в регуляції кровообігу і тканинного дихання печінки : Авторе. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 - фізіол. людини і тварин / Русінчук Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1112360
  Виноградова О.О. Роль ендотелію у судинорухових реакціях ворітної вени щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Виноградова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112361
  Виноградова О.О. Роль ендотелію у судинорухових реакціях ворітної вени щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Виноградова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки Укараїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 145 арк. – Бібліогр.: арк. 120-145
1112362
  Ващенко Ю.В. Роль енергетичних регуляторів у стимулюванні використання відновлюваних джерел енергії // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 184-193. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
1112363
  Нікітіна М.Г. Роль енергетичного чинника у формуванні геоекономічної стратегії держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 120-123.
1112364
  Редько І.І. Роль ентеровірусів в патології вагітності, плода та новонародженого // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 38-41. – ISSN 2226-1230
1112365
  Патика Т.І. Роль ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensisу у формуванні стійких агроекосистем : Автореф. дис. ...канд сільскогосп. наук: Спец. 03.00.16 / Т.І.Патика; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112366
  Гончарова Н.П. Роль епістемології у ресурсному використанні еконофізики / Н.П. Гончарова, Б.Б. Коцинський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 46-50
1112367
  Мокроусова О.Г. Роль епістолярію архітекторів у дослідженні об"єктів культурної спадщини Києва // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 326-344


  Видатний архітектор П. Ф. Альошин приділяв велику увагу творчості В. І. та О. В. Беретті, досліджував у 1910-х рр. їх творчість у Санкт-Петербурзі за архівними матеріалами, написав кілька статей про роботи архітекторів у Києві. Також зібрав величезну ...
1112368
  Чинь Хоанг Роль естественной пищи в питании сеголетков карпа. : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Чинь Хоанг Чи.; Калининград. техн. ин-т рыбной пром. и хоз-ва. – Калининград, 1972. – 24л.
1112369
  Дорждагва Тогоочийн (МНР) Роль естественнонаучного знания в формировании мировоззрения // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
1112370
  Шаменова К.Ш. Роль естественнонаучных знаний в укреплении атеистических убеждений молодежи / К.Ш. Шаменова. – Фрунзе, 1988. – 59с.
1112371
   Роль естественных наук в формировании материалистического мировоззрения молодежи : (в помощь лектору). – Москва : Знание, 1979. – 92, [3] с.
1112372
  Бердибай Утамбетов Роль естественных наук в формировании научно-материалистического мировоззрения у подростающего поколения. (Опыт конкретно-социологич. исслед. в школах Узбекской ССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.06 / Бердибай Утамбетов; АН УзССР. Учен. совет по философским наукам. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1972. – 27л.
1112373
  Шаниязова Б. Роль естественных наук в формировании научно-материалистического, атеистического мировоззрения у молодежи / Б. Шаниязова. – Ашхабад, 1982. – 155с.
1112374
  Сивоконь Е П. Роль естествознания в развитии общественных наук / Е П. Сивоконь. – М, 1976. – 160с.
1112375
  Шаниязова Б. Роль естествознания в становлении научно-материалистического мировоззрения / Б. Шаниязова. – Ашхабад, 1988. – 241с.
1112376
  Шаниязова Б. Роль естествознания в становлении научно-материалистического мировоззрения : Автореф... Доктора флос.наук: 09.00.01 / Шаниязова Б.; Акад.Азерб.ССР.Ин-т философии и права. – Баку, 1989. – 39л.
1112377
  Грицяк Н.В. Роль етики і права у побудові демократичної держави // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 67-69
1112378
  Козинцева Ю.О. Роль етичної навички в економічному розвитку (за Ф. Фукуямою) // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 144-145
1112379
  Грабчак К.К. Роль етнічних цінностей у формуванні англійської політичної нації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 113-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена процесам формування політичної нації в Англії. Становлення політичної нації розглядається крізь призму етнічних цінностей. The article is devoted to the process of formation political nation in England. The becoming of political ...
1112380
  Олексіна Ю. Роль етнічної ідентичності (мовний аспект) у взаємодії сучасного студенства // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 103-105
1112381
  Базиль Людмила Роль етнографічної практики в літературознавчій підготовці майбутнього вчителя-словесника
1112382
  Тарасова О.О. Роль етнодиференціювальних ознак у формуванні італійської музичної ментальності // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 134-138. – ISSN 2312-4679
1112383
  Михайлич О. Роль етнонаціонального чинника у формуванні політичного вибору // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 147-154
1112384
  Джаман М.О. Роль етнополітичного фактору в процесах міжнародної інтеграції та регіоналізації світу / М.О. Джаман, П.В. Шуканов // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 283-293. – Бібліогр.: 12 назв
1112385
  Асланов С.А. Роль етнополітичної стабільності в національній безпеці України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 326-334
1112386
  Ібрагімов Е.Е. Роль ефективності інформаційної підтримки у стратегічному плануванні діяльності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 11-15
1112387
  Чорноморець О.О. Роль ЄБРР в економічному розвитку України в умовах ринкової трансформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.236-242
1112388
  Машталір Х.В. Роль Євгена Петрушевича у розвитку українського конституціоналізму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 47-56. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1112389
  Дружкова І. Роль єврейського капіталу в становленні кредитно-банківських закладів в Одесі другої половини XIX ст.: банкірська династія Рафаловичів // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 12. – С. 248-255. – ISBN 978-966-389-291-8
1112390
  Нідзельська Ю.М. Роль єврейського народу у формуванні культури Великобританії та США // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 118-122


  Статтю присвячено ролі єврейського народу в культурному середовищі Великобританії та США, визначенню культури, її основних параметрів, зв"язку єврейських та англійських імен, особливостям проникнення єврейських номінацій до культур цих країн. Статья ...
1112391
  Золотарьова Я. Роль єврейської громади США у формуванні питання радянського єврейства у зовнішній політиці США на початку 70-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 21-22
1112392
  Терещенко С. Роль євро на міжнародній арені в умовах системної кризи єврозони // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 43-50
1112393
  Насадюк І.Б. Роль євро у валютно-фінансових відносинах країн ЦСЄ і України:порівняльний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 43-45
1112394
  Поліщук Є.А. Роль євроінтеграційних процесів у розвитку небанківських фінансових установ в Україні // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 177-184. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1112395
  Циганюк Н.Є. Роль єврологістики при формуванні логістичних рекреаційних систем регіонів України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 96-97
1112396
  Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 142-147. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена історії виникнення та розвитку європейського права. Автор досліджує внесок європейських інституцій у становлення європейського права. Особливу увагу у статті приділено таким європейським інституціям, як Європейський Союз, Рада ...
1112397
  Чобан С. Роль Європейських революційних доктрин в політизації українського визвольного руху в XIX столітті // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 47-48
1112398
  Олійник О. Роль європейського банківського органу в європейській системі фінансового нагляду // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (144). – С. 16-31. – ISSN 1605-2005
1112399
  Лазебник Л. Роль європейського вектору інтеграції в забезпеченні модернізації економіки України / Л. Лазебник, Н. Андреюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 390-401. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Висвітлено проблему екологізації економіки України. Розглянуто існуючі підходи до ресурсозбереження з метою розробки рекомендацій щодо ресурсо- збереження, оцінено природно-ресурсний потенціал України, проаналізовано екологічні витрати як складовий ...
1112400
  Лазебник Л. Роль європейського вектору інтеграції в забезпеченні модернізації економіки України / Л. Лазебник, Н. Андреюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 390-401. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Наведено приклади країн, яким вдалося здійснити економічну модернізацію. Обгрунтовано роль міжнародної економічної інтеграції як прискорювача економічної модернізації.
1112401
  Шуміленко А. Роль Європейського комітету з питань боротьби зі злочинністю в імплементації норм міжнародного права у сфері боротьби з торгівлею жінками // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 133-140. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1112402
  Максимович Р.О. Роль європейського суду з прав людини в механізмі захисту соціальних та економічних прав людини // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 31-40. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1112403
  Гультай М. Роль європейськуих стандартів правозахисту у конституційному судочинстві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 54-66. – ISSN 1993-0909
1112404
  Гоблик В.В. Роль єврорегіонів у розвитку економічного співробітництва прикордонних регіонів України та країн-членів ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 14-17. – ISSN 2306-6806
1112405
  Лось Володимир Роль Євхаристії та інших Святих Тайн в житті Церкви // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 73-82
1112406
  Мун С.М. Роль єдності наук у формуванні світових моральних орієнтирів // Україна миротворна : Федерація всесвітнього миру. – Кам"янець-Подільський, 2015. – № 1. – С. 7-12. – (Б-ка наукового щорічника "Україна дипломатична"). – ISBN 966-626-020-9
1112407
  Моголівець Ю. Роль Єлизавети I у створенні ефективної системи державного управління // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 325-328. – ISBN 978-966-171-783-0
1112408
  Крушинський В.Ю. Роль ЄС у гібралтарському конфлікті після приєднання до Співтовариства / В.Ю. Крушинський, М.М. Білий // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 352-368. – ISBN 978-966-02-5322-3
1112409
  Стрільчук Л. Роль ЄС у поглибленні українсько-польських міждержавних відносин // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – Число 10. – С. 73-79. – ISSN 2305-9389
1112410
  Макар В.Р. Роль ЄС у формуванні єдиних для Європи правової системи, правопорядку та правового простору // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 140-144. – ISSN 2220-1394
1112411
  Иоселиани Т.К. Роль желатинозной субстанции в рефлекторной деятельности спинного мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Иоселиани Т.К.; Тбилис. гос. ун-тет им. Сталина. – Тбилиси, 1959. – 11л.
1112412
  Свистун Ю.Д. Роль железа, меди, кобальта и цинка в иммунологической реактивности организма : Автореф... канд. мед.наук: / Свистун Ю. Д.; И. Франк. мед. ин-т. – Ивано-Франковск, 1968. – 25л.
1112413
  Жогова Е.П. Роль железо- и медь-протеидов электронно-транспортной цепи фотосинтеза в зависимости от условий выращивания растений : Автореф... канд .биол.наук: 03.00.12 / Жогова Е. П.; МГУ, Биол. фак. – М., 1973. – 22л.
1112414
  Ганиткевич Я.В. Роль желчи и желчных кислот в физиологии и патологи организма / Я.В. Ганиткевич. – Киев, 1980. – 179с.
1112415
  Гаибова Гюлара Наджаф кызы Роль женщин в развитии науки в Азербайджанской ССР в послевоенный период (1946-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гаибова Гюлара Наджаф кызы; Азерб гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1974. – 21л.
1112416
  Кадырова Э.Г. Роль женщин в развитии промышленности Азербайджанской ССР в период коммунистического строительства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кадырова Э.Г.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1969. – 32л.
1112417
  Лыткина Т.Ф. Роль женщин Коми АССР в социалистическом строительстве (1918-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лыткина Т.Ф.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 18л.
1112418
  Сорокина В.В. Роль женщины-крестьянки в общественно-политической и культурной жизни белорусской деревни в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сорокина В.В.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1958. – 17л.
1112419
  Аверина О.В. Роль женщины в диалоге культур. Опыт Латинской Америки и России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 43-56. – ISSN 044-748Х
1112420
   Роль жерців у формуванні традицій давньогрецької та давньоримської дипломатії // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 38-51. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
1112421
  Щербина Ю.С. Роль жесту "посмішка" у формуванні іміджу політика // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 234-243
1112422
  Кузнецов Н.Я. Роль живого вещества в жизни земной коры / Н.Я. Кузнецов. – 142-159с.
1112423
  Кузнецов Н.Я. Роль живого вещества в жизни земной коры / Н.Я. Кузнецов, 1928. – 17с.
1112424
  Мизамбеков Р.К. Роль живого труда в повышении эффективности общественного производства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Мизамбеков Р.К.; МВ и ССО КазахССР.Казахск.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1980. – 22л.
1112425
  Злотин Р.И. Роль животных в биологическом круговороте лесостепных экосистем / Р.И. Злотин, К.С. Ходашова. – Москва : Наука, 1974. – 200 с. : табл., ил. – Библиогр.: 185 назв.
1112426
   Роль животных в жизни леса. – М, 1956. – 304
1112427
  Курчева Г.Ф. Роль животных в почвообразовании / Г.Ф. Курчева. – Москва, 1973. – 64с.
1112428
   Роль животных в функционировании экоситем. – М, 1975. – 220с.
1112429
  Соломин А.Н. Роль живых организмов в формировании чернозема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 112-114 : рис. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1112430
  Радиш Я.Ф. Роль жінки в державному управлінні: зарубіжний досвід (за матеріалами літературних джерел) / Я.Ф. Радиш, О.В. Кожухар // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 113-118. – ISSN 2306-6814
1112431
  Кулачек О. Роль жінки в державному управлінні: старі образи, нові обрії : Монографія / Ольга Кулачек. – Київ : Основи, 2005. – 301с. – ISBN 966-500-219-8
1112432
  Мушинський В. Роль жінки в історії українського суспільства XVI - XVIII ст. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 10. – С. 6-11
1112433
  Васевич М.Л. Роль жінки в культовій архітектурі: фемінність простору жіночого монастиря XVI-XVII ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 19-25. – ISSN 2077-3455
1112434
  Бурмага В.П. Роль жінки в організації допомоги фронту в роки Першої світової війни (на матеріалах України) / В.П. Бурмага, К.С. Світич // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 57-64. – ISSN 2313-1993
1112435
  Іванюк Д. Роль жінки у Великій вітчизняній війні: паралелі між минулим і сучасним // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 94-96
1112436
  Осмоловська О. Роль жінки у візантійському суспільстві (VI - X ст.) / О. Осмоловська, М. Міщенко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (152), квітень. – С. 42-44
1112437
  Радиш Я.Ф. Роль жінки у формуванні функціонуванні державності: вступ до проблеми (за матеріалами літературних джерел) / Я.Ф. Радиш, О.В. Кожухар // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 13/14, липень. – С. 110-115. – ISSN 2306-6814
1112438
  Штефан Л. Роль жінок-патріоток у розбудові освітньої галузі(Історичний аспект) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 121-125. – ISSN 2075-1478


  Розкрито і проаналізовано досвід благодійної діяльності жінок-патріоток кінця ХVІ - початку ХVІІ ст. в освітній галузі з метою його впровадження в сучасних умовах розвитку суспільства.
1112439
  Музиченко Г. Роль жінок в гармонізації політичного процесу: порівняльний аналіз країн ЄС - 28 та пострадянського простору / Г. Музиченко, О. Довиденко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 191-202
1112440
  Король В. Роль жінок України, Росії і Білорусії у наближенні перемоги над фашизмом у роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 7/8. – С. 1-6
1112441
  Орлова Т. Роль жіноцтва в історії України: історіографічні джерела ХХ - початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Подано коротку характеристику одинадцяти груп історіографічних джерел з проблеми участи жіноцтва у творенні історії України. The article gives a brief characteristic to eleven groups of historiographic sources dealing with the issue of women"s part in ...
1112442
  Гузь О.О. Роль жіночих образів у долі Жульєна Сореля. (Порівняльна характеристика образів Луїзи де Реналь та Матильди де Ла-Моль) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 5 (161). – С. 10-14
1112443
  Тагиев Р.Г. Роль журнала "Ингилаб ве медениет" ("Революция и культура") в развитии азербайджанской советской литературы (1932-1941 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Тагиев Р.Г.; АН АзССР. Ин-т лит-ры. – Баку, 1967. – 29л.
1112444
  Новрузов И.А. Роль журнала "Маариф ве медениет" ("Ингилаб ве медениет") в развитии Азербайджанской советской литературы (1923-1932). : Автореф... канд. филолог.наук: / Новрузов И.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 26л.
1112445
  Крюкова А.В. Роль журнала "Метеорологический вестник" в развитии отечественной гидрометеорологии : к 125-летию создания журнала // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 92-95. – ISSN 0130-2906
1112446
  Худайкулов М. Роль журнала "Муштум" в возникновении и развитии узбекской советской сатирической журналистики (1923-1932 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Худайкулов М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 26л.
1112447
  Хилько М.М. Роль журналістів у формуванні сучасної політичної культури населення України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 216-224
1112448
  Іваненко А.М. Роль журналу "Архіви України" в підготовці істориків-архівістів у Київському університеті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 9-14. – (Історичні науки ; Вип. 30)
1112449
  Саволоцька А. Роль журналу "Всесвіт" у розвитку вітчизняного перекладознавства // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 258-263


  Наукову розвідку присвячено ролі журналу іноземної літератури "Всесвіт" у формуванні перекладацької думки в Україні. Публікації журналу мають велике культурологічне і суспільне значення і викликають постійний інтерес у читачів та дослідників. У роботі ...
1112450
  Саволоцька А.А. Роль журналу "Всесвіт" у розвитку перекладацького процесу 1960-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті висвітлюється роль українського літературно-мистецького часопису "Всесвіт" у період 1960-х. Особлива увага акцентується на творчому доробку перекладачів-шістдесятників, які співпрацювали з журналом, здійснюючи переклади з англійської на ...
1112451
  Запорожець Л. Роль забезпечення позову: огляд судової практики // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 1608-6422
1112452
  Мельник Л.С. Роль заборон та обмежень у правовому регулюванні трудових відносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 104-110. – (0). – ISSN 2078-9165
1112453
  Линник П.М. Роль завислих речовин у міграції металів у річках басейну Тиси / П.М. Линник, М.П. Скоблей, В.А. Жежеря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 13-23. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто результати досліджень ролі завислих речовин у міграції Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, Cr у річці Тисі та деяких її притоках. Показано, що у складі зависей знаходиться 30,0-88,5% Cdзаг (у середньому 59,9%), 16,3-70,2% Cuзаг (40,3%), 29,8-71,7% Pbзаг ...
1112454
  Гайван Г.С. Роль загальних зборів в корпоративному управлінні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 179-180. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1112455
  Кононенко В.П. Роль Загальної декларації прав людини в інтерпретації Європейським судом Конвенції 1950 р. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 212-220. – ISSN 0201-7245
1112456
  Росоляк О.Б. Роль загальноправових принципів у правовому регулюванні публічних фінансів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-34.
1112457
  Міщенко О. Роль заголовків у процесі вивчення драматичних творів
1112458
  Загороднева А.М. Роль заготовительных цен в повышении уровня сельскохозяйственного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Загороднева А.М. ; МГУ. – Москва, 1960. – 19 с.
1112459
   Роль задуговых процессов в происхождении субдукционных магм: новые данные по изотопии Sr, Nd и Pb в вулканитах ранних этапов формирования о.Кунашир (Курильская островная дуга) / А.Ю. Мартынов, Ю.А. Мартынов, А.В. Рыбин, Дж.-И. Кимура // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 469-487 : рис., табл. – Библиогр.: с. 485-487. – ISSN 0016-7886
1112460
  Мельникова И.П. Роль заимствований в английском языке // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 93-95
1112461
  Гольстер И. Роль заимствованной лексики в романе Л. Н. Толстого "Война и мир" // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 24-27. – (Серія : Філологія)
1112462
  Пискач О. Роль закарпатської педагогічної періодики 20-30-х років XX століття в утвердженні української літературної мови
1112463
  Лубська М.В. Роль законів шаріату в сучасному ісламському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 88-92. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається взаємодія традиційного права зі встановленими нормами Шаріату в контексті розвитку мусульманського суспільства на базі застосування юридично-правової практики класичних релігійно-правових шкіл (мазхабов). In article been ...
1112464
  Шевченко О.О. Роль законодавчого, виконавчого та інших органів і організацій США в формуванні близькосхідної політики : (до десятиріччя дії) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье исследуются вопросы соотношения роли законодательного и исполнительного органов США в формировании ближневосточной политики Вашингтона, обосновывается, что и конгресс, и президент являются послушным орудием военно-промышленного комплекса, а ...
1112465
  Ткач О.І. Роль законодавчої влади в демократичному суспільстві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 183-193. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1112466
  Сміт Дж. Роль законодавчої влади в ліберально-демократичних суспільствах = The role of the legislature in liberal-democratic societies / Дженіфер Сміт ; [перекл. з англ. Ткачук Р.]. – Харків : Центр освітніх ініціатив, 2001. – 104 с. – Бібліогр.: с. 90-101. – (Демократична освіта / гол. ред. Перлін Дж. ; наук. ред. : Куранін В., Шаповаленко М.). – ISBN 966-7973-09-3; 966-7973-05-0
1112467
  Котов П.П. Роль законодательных актов российской империи в изучении результативности земледелия XVIII-XIX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805


  В статье показано комплексное значение законодательных актов Российской империи для характеристики результативности земледельческого производства XVIII–XIX вв. Уточняется время появления данных о посевах и урожаях хлебов, степени их объективности, ...
1112468
  Лопушанський А Роль законотворчості у підвищенні ефективності правової політики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 89-93. – ISSN 1563-3349
1112469
  Демків Р. Роль закону в нормативно-правовому регулюванні діяльності міліції в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 88-91. – ISSN 0132-1331
1112470
  Павлишенко М. Роль закону єдності товарного і грошового обігу в утворенні прибутку : Проблеми економічної теоріі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 34-42. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1112471
  Скляренко О. Роль Закону Хелмса-Бартона у політиці США щодо Куби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-59. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується вплив Закону Хелмса-Бартона на політику США щодо Куби. В статье исследуется влияние закона Хелмса-Бартона на политику США в отношении Кубы. Helms-Burton Act"s influence on the US policy towards Cuba is studied in the article.
1112472
  Давыдов А.С. Роль закупок сельскохозяйственных продуктов в экономических отношениях между государством и колхозами : Автореф... канд. экон.наук: / Давыдов А.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – Москва, 1967. – 16л.
1112473
  Марцин В.С. Роль залщаджень населення у трансформації економіки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.84-93
1112474
  Третяк К.О. Роль замовників на зведення споруд у забудові Києва наприкінці ХІХ - початку XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-44. – (Історія ; Вип. 40)


  На основі архівних документів, економічних видань дореволюційного часу, фотосвідчень і сучасних публікацій аналізується ситуація в історії Києва, коли внаслідок бурхливого розвитку капіталізму і збагачення великої кількості міських бізнесменів мале і ...
1112475
  Пасажко Т.С. Роль заощаджень населення в економіці та фінансовий механізм їх активізації // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 87-93. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (2)). – ISSN 2312-6779
1112476
  Ландовська Л.П. Роль заощаджень та інвестицій у ринковій економіці // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 26-30.
1112477
  Олійник Анатолій Дмитрович Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології : Автореферат...канд.філологічних наук:10.02.01 / А.Д.Олійник;КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.С.17
1112478
  Олійник Анатолій Дмитрович Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології : Дис.... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Олійник Анатолій Дмитрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 202 л. + Додатки: л.167-202. – Бібліогр.: л. 154-167
1112479
  Лебедєва А. Роль запозичень з англійської мови у формуванні сучасного російського сленгу (на матеріалі лексикографічних джерел) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 111-115. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 10 назв
1112480
  Губайдуллина Элла Абрамовна Роль заработной платы в повышении производительности труда рабочих. (На материалах пом-сти Башк. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: 06.00.01 / Губайдуллина Элла Абрамовна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1112481
  Порало І.В. Роль заряджених і електронейтральних ліпідів у прояві мембранотропної активності оптичних ізомерів суфану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-20. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  Методом моношарової техніки досліджена взаємодія оптичних ізомерів кардіотонічного суфану з модельними мембранами, сформованими з фосфатидилсерину і фосфатидилхоліну. Встановлнено, що характер взаємоді залежить як від початкової щільності й заряду ...
1112482
  Порало І.В. Роль заряджених і електронейтральних ліпідів у прояві мембранотропної активності оптичних ізомерів суфану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1112483
  Ведерниоква Е.А. Роль заряженных групп в функционировании натриевых каналов нервных клеток : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Ведерниоква Е.А.; Ин-т цитологии. – Л, 1987. – 21л.
1112484
  Ведерникова Е.А. Роль заряженных групп в функционировании натриевых каналов нервных клеток : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Ведерникова Е.А.; Ин-т цитологии. – Л, 1987. – 21л.
1112485
  Афенченко Г.В. Роль засобів комунікації в подоланні соціальних конфліктів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 196-204


  Розглядається можливість адаптації до соціальних змін і подолання соціальних конфліктів через відкриті колективні обговорення із застосуванням сучасних комунікаційних технологій.
1112486
  Вільгушинський М.Й. Роль засобів криміналістичної тактики // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 319-325
1112487
  Атаманчук П. Роль засобів мас-медиа в дієвій підготовці майбутніх вчителів фізики / П. Атаманчук, Є. Дінділевич // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 108, ч. 1. – С. 170-174. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  В даній статі розглядається можливість застосування засобів мас-медіа у дієвій підготовці майбутніх вчителів фізики. Наведені приклади застосування. Описані теоретичні та практичні можливості створення і використання мас-медіа засобів.
1112488
  Білоус А.В. Роль засобів масової інформації в географічному країнознавстві // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 49-53. – Бібліогр.: 7 назв
1112489
  Костирєв Андрій Геннадійович Роль засобів масової інформації в процесі демократичного розвитку суспільства : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Костирєв Андрій Геннадійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 205 л. – Бібліогр.: л. 193 - 205
1112490
  Костирєв Андрій Геннадійович Роль засобів масової інформації в процесі демократичного розвитку суспільства : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Костирєв А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1112491
  Костиря І. Роль засобів масової інформації в сучасній соціальній комунікації // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 48-55


  Проаналізовано роль і місце ЗМІ в сучасній соціальній комунікації як тенденцію формування «суспільства спектаклю». Доведено, що у суспільстві спектаклю діє принцип товарного фетишизму, який проектує чуттєвий світ вже не на сам товар, а на його образ, ...
1112492
   Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді. – Київ, 2000. – 111с. – ISBN 966-95717-5-8
1112493
  Король В. Роль засобів масової інформації у виборчому процесі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-27.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1112494
  Романова Л.Я. Роль засобів масової інформації у вихованні толерантності в молоді // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 94-96


  У статті розкривається роль засобів масової інформації у вихованні толерантності в молоді. Автор розглядає питання формування "екології суспільства". The article reveals the role of the mass media in breeding of tolerance among the youth. The author ...
1112495
  Паньків Роль засобів масової інформації у громадському вихованні гімназистів / Паньків, , Галина. // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 15-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1112496
  Дуцик Діана Ростиславівна Роль засобів масової інформації у забезпеченні політичних прав та свобод громадян у демократичному суспільстві : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.08. / Дуцик Д.Р.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 192л. – Бібліогр.: л. 181-192
1112497
  Дуцик Діана Ростиславівна Роль засобів масової інформації у забезпеченні політичних прав та свобод громадян у демократичному суспільстві : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Дуцик Д.Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1112498
  Лазаренко Я. Роль засобів масової інформації у запобіганні порушенням природоохоронного законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 67-73. – ISSN 0132-1331
1112499
  Бєлоусова Н.Б. Роль засобів масової інформації у конструюванні політичної реальності у 2008-2009 роках / Н.Б. Бєлоусова, М.О. Клюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 206-209
1112500
  Кандагура К.С. Роль засобів масової інформації у побудові взаємовідносин влади з громадськістю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 336-340
1112501
  Омельчук О.М. Роль засобів масової інформації у профілактиці злочинів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 163-170. – (0). – ISSN 2078-9165
1112502
  Бульба І.В. Роль засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства (кримінологічний аспект) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 199-210. – ISSN 2304-4556
1112503
  Хлівнюк Т.П. Роль засобів масової інформації у сучасному виборчому процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 708-716. – ISSN 1563-3349
1112504
  Чубенко І.В. Роль засобів масової інформації у формуванні антикорупційної свідомості громадян України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52
1112505
  Хомич І. Роль засобів масової інформації у формуванні іміджу прокуратури / І. Хомич, М. Зубарєва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 152-158
1112506
  Мучник А. Роль засобів масової інформації у формуванні політичної системи (управлінський аспект механізму впливу громадськості на публічну владу) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 197-201
1112507
  Минькович-Слободяник Роль засобів масової інформації у формуванні правової і політичної культури // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 19-27. – ISSN 1563-3349
1112508
  Щербина К. Роль засобів масової інформації у функціонуванні громадського суспільства // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1112509
  Фалько О.С. Роль засобів масової інформації як транслятора культури в гуманітаризації освіти // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1112510
  Щербина К.Ю. Роль засобів масової інформаціїу функціонуванні громадянського суспільства // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С.353-356. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
1112511
  Ваганова Ольга Вікторівна Роль засобів масової комунікаії у процесі глобалізації : Автореф. дис. ... канд. політичних наук:23.00.03 / Ваганова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 14 с. – Бібліогр.: 5 назв
1112512
  Литвиненко О. Роль засобів масової комунікації в консолідації українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглядається проблема консолідації українського суспільства в контексті забезпечення інформаційної безпеки держави. The author considers the problem of consolidation of Ukrainian society in the context of implementation of information ...
1112513
  Ваганова Ольга Вікторівна Роль засобів масової комунікації у процесі глобалізації : Дис... канд. політичних наук: 23.00.03. / Ваганова Ольга Вікторівна; КНУТШ; Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2002. – 210 л. + Додатки: л. 180-210. – Бібліогр.: л. 154-179
1112514
  Голубова Г. Роль засобів навчання у формуванні навчального середовища вищого освітнього закладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 108, ч. 2. – С. 176-181. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  У статті розглядається сутність та структурна характеристика навчального середовища освітнього закладу, з"ясовується роль засобів навчання у навчально-виховному процесі.
1112515
  Нетудихата С.Л. Роль застосування антидемпінгового механізму в світі та в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-40. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Стаття охоплює різні проблеми формування національної антидемпінгової політики України. Головними джерелами для майбутньої концепції стануть наведений світовий досвід та деякі приклади розслідувань офіційних українських органів.
1112516
  Власюк В. Роль захисника у доказовій діяльності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 514-516
1112517
  Ібрагім Каплан Роль захисту даних в інформаційному менеджменті на підприємствах країн Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.02.03 / Ібрагім Каплан; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1112518
  Ібрагім Каплан Роль захисту даних в інформаційному менеджменті на підприємствах країн Європейського Союзу : Дис...канд. економ. наук.:08.02.03 / Ібрагім Каплан; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2001. – 221л. + Додатки.:л.171-221. – Бібліогр.:л.:143-171
1112519
  Грянка Г.В. Роль заходів адміністративного примусу в забезпеченні провадження у справах про адміністративні правопорушення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 36-39.
1112520
  Бойков А.Д. Роль защитника в предупреждении преступлений / А.Д. Бойков. – М., 1971. – 112с.
1112521
  Годлевська В.Ю. Роль збройних сил Іспанії в перехідному процесі до демократії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 175-180. – ISBN 966-614-021-7
1112522
  Рихлік В.А. Роль зв"язків з громадськістю у виборчих кампаніях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 124-125
1112523
  Пекарчук В.М. Роль зв"язків з етнічною батьківщиною та міжкультурного діалогу у відродженні та розвитку культур етноменшин: зміни 1990-2000-х років // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 130-136. – ISSN 2077-1800
1112524
  Літвінов О. Роль зварювання в розбудові економіки України в перше післявоєнне десятиріччя // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35. – С. 235-239
1112525
  Кушинська Роль звичаю у сучасному міжнародному праві / Кушинська, ЛЛ // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 642-645. – ISBN 966-660-151-6
1112526
  Озель В.І. Роль звичаю як джерела права в Україні // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 124-129
1112527
  Лимонова Л.О. Роль зворотних зв"язків у системі корпоративного управління // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.126-130
1112528
  Никольский И.Д. Роль звуковых сигналов в регуляции группового защитного поведения птиц : Автореф... канд. био.наук: 03.00.08 / Никольский И. Д.; МГУ. – М., 1978. – л.
1112529
  Газов-Гинзберг Роль звукоизобразительных истоков в образовании семитского запаса корней : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Газов-Гинзберг А.М. ; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии. – Ленинград, 1963. – 19 с.
1112530
  Леви Э.Б. Роль здоровых и больных почек в выделении гормонов коры надпочечников и оценке ее функции : Автореф... канд. биол.наук: / Леви Э. Б.; АН СССР, Ин-т физиол. – Ленинград, 1966. – 16л.
1112531
  Белоусова А.А. Роль здравоохранения в становлении и обеспечении права на здоровье // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 76-83. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена історії розвитку охорони здоров’я та його ролі у за- безпеченні права на здоров’я в міжнародному праві. Дослідження засноване на аналізі одного з факторів, завдяки яким право на здоров’я опинилося в центрі нового підходу до розуміння ...
1112532
  Земзюліна Н.І. Роль земельних комітетів в організації селянського руху в 1917 р. (історіографічний аспект) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 94-101. – (Серія "Історичні науки")
1112533
  Сидор В.Д. Роль земельного законодавства у формуванні й реалізації земельної політики України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 457-462. – ISSN 1563-3349
1112534
  Шкуратов О. Роль земельної іпотеки в кредитування сільськогосподарських товаровиробників // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 12-13 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1112535
  Кузьменко Н. Роль земств у організації жіночої педагогічної освіти на Чернігівщині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-42. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено становлення педагогічної освіти для жінок на Чернігівщині в кінці ХІХ - на початку ХХ століття. Вивчено обговорення проблеми кадрового забезпечення губернії педагогічними кадрами на засіданнях земської управи. Детально проаналізовано статут ...
1112536
  Обметко О.М. Роль земств у сфері охорони здоров"я населення українських губурній в останній чверті XIX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 55-63. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглядаються питання діяльності земств у сфері охорони здоров’я населення як прояв ліберальних перетворень епохи імператора Олександра ІІ протягом 1860—1870-х рр. Проаналізовано діяльність шести земств у губерніях Лівобережної та Південної України по ...
1112537
  Дмитренко О. Роль земства у розвитку селянської кооперації на Чернігівщині (1865-1917 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.45-52
1112538
  Старушенко О. Роль земських та міських органів самоврядування у становленні громадянського суспільства на українських землях у другій половині ХІХ ст. / О. Старушенко, О. Кравцов // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 259-266.
1112539
  Власюк І. Роль земських установ у проведенні столипінської аграрної реформи на Правобережній Україні (1906-1914 рр.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 133-136
1112540
  Козаченко А. Роль земського свмоврядування у процесі проведення Столипінської аграрної реформи та після її згортання (1906-1916) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 84-93. – ISSN 1993-0909
1112541
  Пак Т. Роль зимизации в повышении продуктивности сельскохозяйственного производства Узбекистана / Т. Пак, В.Н. Маленин. – Ташкент, 1975. – 72с.
1112542
  Македон В.В. Роль злиттів та поглинань у розвитку світової економіки // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 57-63. – ISBN 978-966-434-012-7
1112543
  Сокіл В. Роль зменшено-пестливих слів у формуванні чуттєво-образної системи голодоморної тематики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 257-264


  У статті з’ясовується роль зменшено-пестливих слів як одного із засобів вираження експресії в наративах про голодомор. Ідеться про емоційні характеристики назв спорідненості, людського тіла, найменування їжі, у тому числі й сурогатної, предметів тощо. ...
1112544
  Гетьман А.О. Роль ЗМІ в легітимізації світового тероризму // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 15-19.
1112545
  Хаджі М.Х. Роль ЗМІ в об’єднанні нації країни у перехідний період (на прикладі преси України та Іракського Курдистану) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 190-193


  У статті дається порівняльний аналіз творів друкованої періодики України та Іракського Курдистану перших років становлення державності з метою ілюстрації можливостей їх упливу на формування націо нальної самосвідомості та об"єднання нації. The article ...
1112546
   Роль ЗМІ в процесах державотворення. – Київ : ЦВП, 1998. – 144с. – ISBN 9667181154
1112547
   Роль ЗМІ в процесах державотворення. – Київ, 1998. – 144с. – ISBN 966-7181-049
1112548
  Зуб Я.О. Роль ЗМІ та глобальних інформаційних мереж у міжнародній політиці / Я.О. Зуб, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 176-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1112549
  Слєпцова К.О. Роль ЗМІ та соціальних медіа в публічній дипломатії ЄС // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 102-104
1112550
  Давид О. Роль ЗМІ у виникненні кризових ситуацій: у контексті професійних стандартів журналістики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 101-106. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
1112551
  Путила В. Роль ЗМІ у війнах і революціях // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 24-27. – ISSN 2312-9808


  Сучасні ЗМІ тісно пов"язані з різними конфліктними ситуаціями та є потужною психологічною зброєю, тому сьогодні поняття "інформаційна війна" набуває все більшої ваги.
1112552
  Черняхівська В.В. Роль ЗМІ у популяризації поезії українського літературного покоління "двотисячників" (на матеріалі публікацій про антологію "Дві тонни" // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 61-63. – (Серія "Філологічні науки")
1112553
  Радзієвський В. Роль ЗМІ у становленні української України // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 138-144


  У роботі досліджені питання важливості засобів масової інформації та засобів масової комунікації для культури. Зокрема, описані проблеми, які пов’язані з сучасними реаліями і необхідністю захисту засобами ЗМІ української культури та українізації ...
1112554
  Ридван М. Роль ЗМІ у формуванні в настрою тривоги в свідомості аудиторії // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 224-225
1112555
  Холод О.М. Роль ЗМІ у формуванні парадигми психолінгвістичного інструментарію при іміджуванні політиків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 74-86


  Стаття присвячена аналізу ролі ЗМІ у формуванні психолінгвістичного інструментарію при утворенні іміджу політиків.
1112556
  Кіслов Д.В. Роль ЗМІ у формуванні політичного дискурсу як засіб державного маркетингу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 133-137. – ISSN 2220-1394
1112557
  Білоус А.В. Роль ЗМІ у формуванні туристичного іміджу дестинації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 168-172. – Бібліогр.: 8 назв
1112558
  Ємельянов Володимир Ігорович Роль змін внутрішньоклітинної концентрації Ca2+ в індукції хітиназної активності та накопиченні калози в клітинах томатів (Lycopersicon esculentum L.) : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.12 / Ємельянов В.І.; Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. – Київ, 2004. – 143л. – Бібліогр.: л.124-143
1112559
  Ємельянов Володимир Ігорович Роль змін внутрішньоклітинної концентрації Ca2+ в індукції хітиназної активності та накопиченні калози в клітинах томатів (Lycopersicon esculentum L.) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Ємельянов В.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв.
1112560
  Бондарук Л.В. та ін. Роль змісту вихідного тексту для адекватної передачі його основної інформації засобами цільової мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 387-390. – ISSN 1729-360Х
1112561
  Попович В.М. Роль змісту навчання в інноваційних процесах підготовки сучасного фахівця-юриста // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 129-135. – ISSN 2218-5348
1112562
  Різун В.В. Роль ЗМК в демократичному суспільстві / За ред. проф. В.І. Шкляра // Публіцистика і політика, 2001
1112563
  Шумарова Н.П. Роль ЗМК у розвитку мовної ситуації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 132-135


  У статті розкрито роль засобів мовної комунікації у становленні і розвитку мовної ситуації в багатонаціональній і багатомовній державі. Описано функції мас-медіа, що сприяють збереженню більш слабких з функціонального погляду мов. In the article it ...
1112564
  Макшеева Ольга Серафимовна Роль знаков в процессе отражения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Макшеева Ольга Серафимовна; МГУ. Филос. фак. – Москва, 1974. – 21л.
1112565
  Кравченко Ф.Е. Роль знаков и знаковых систем в военной теории и практике : Автореф... канд. философ.наук: 090001 / Кравченко Ф.Е.; АН ССР. Ин-т философии. Сектор теории отражения и современного научного познания. – М., 1972. – 22л.
1112566
  Харитонова И.Я. Роль знаменательных частей речи немецкого языка (существительного, глагола, прилагательного) при установлении связи межлу самостоятельными предложениями : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Харитонова И.Я. ; 1-й Моск. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1965. – 23 с.
1112567
  Карцева С.А. Роль знаний в развитии музыкального восприятия младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: / Карцева С.А.; Лен. гос.пед. инзт. – Л., 1969. – 19л.
1112568
  Щураковская Л.А. Роль знаний в формировании двигательных навыков у первоклассников : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 260 / Щураковская Л.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1970. – 19 с.
1112569
  Тундыков Ю.Н. Роль знаний в формировании нравственного сознания личности : Автореф... канд. философ.наук: 09.624 / Тундыков Ю.Н.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 22л.
1112570
  Панасенко Г.И. Роль знаний об общественных явлениях в формировании положительного отношения к окружающему у детей 5-7 лет. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Панасенко Г.И.; Мин. Просвещ. РСФСР. Лен. гос. пед. ин. – Л., 1973. – 16л.
1112571
  Штока Є.Т. Роль знань у сучасній економіці // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – C. 127-135. – ISSN 2313-4569
1112572
  Прушківська Е. Роль знань у формуванні постіндустріального суспільства: національний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-63. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі знань в процесі формування постіндустріального суспільства. Доведено, що в основі його формування в національній економіці повинні бути знання. З"ясована роль знань та інформації в постіндустріальному суспільстві, що ...
1112573
  Удра І.Х. Роль значних водних пертурбацій у змінах природи в антропогені // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 34-52. – Бібліогр.: 41 назва
1112574
  Дорош О.О. Роль зовнішніх елементів комунікативної взаємодії у діалогічному мовленні персонажів (на матеріалі романів М. Дюрас) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 106-110.
1112575
  Лубенченко О.Е. Роль зовнішнього аудиту в залученні іноземних інвестицій та виході вітчизняних компаній на ринок ІРО // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 89-94. – ISSN 2222-4459
1112576
  Ставицький А.В. Роль зовнішнього впливу на трансмісійний механізм України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 87-93


  Досліджено вплив на рівень споживання та цін в Україні зовнішніх факторів із застосуванням інструментарію векторних авторегресій. Доведено, що на трансмісійному механізмі суттєво позначається базова ставка ФРС.
1112577
  Конотоп Г.О. Роль зовнішнього фінансування у задоволенні потреб визначених груп економічних агентів в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 102-112. – ISSN 2308-6912
1112578
  Кузнєцов С.Г. Роль золота в сучасній світовій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання статусу та ролі золота в сучасній світовій економіці. Проаналізовано, які сфери світового господарства використовують золото у своїй діяльності, обсяги та розподіл споживання золота. Наведено основні переваги використання золота як ...
1112579
  Рябініна Л. Роль золота і сучасних грошей в економічному розвитку країни // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 12-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1112580
  Кузнєцов С. Роль золотих запасів як складової золотовалютних резервів у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається питання необхідності золота у складі золотовалютних резервів центральних банків та міжнародних організацій. Досліджується теперішній стан золотих запасів та зміни, які відбулись у недавньому минулому та значно вплинули на статус ...
1112581
  Крючкова Н.М. Роль зоопланктона в процессах самоочищения водоемов. : Автореф... канд. биол.наук: / Крючкова Н.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 25л.
1112582
  Бережная Е.К. Роль зрительного аппарата в организации движений руки : Автореф... канд. биол.наук: / Бережная Е.К.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1968. – 26л.
1112583
  Бабич А.Д. Роль зрошувального лісового оазису в меліорації клімату посушливого південного степу (на прикладі Асканії-Нової) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 40-49 : Рис.,табл. – Бібліогр.: 11 назв
1112584
  Колин К. Роль и задачи библиотек в инновационном развитии России // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 17 (107). – С. 33 - 36. – ISSN 1727-4893
1112585
  Коробейников Б.В. Роль и задачи правоохранительных органов в предупреждении преступности / Б.В. Коробейников. – М, 1980. – 32с.
1112586
  Аюпов Мирза Роль и задачи профсоюзов Узбекистана в борьбе за выполнение плана хлопководства первой пятилетки (1928-1933 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Аюпов Мирза; Высшая школа профдвижения ВУСПС Кафедра истории профдвижения в СССР. – М, 1950. – 25л.
1112587
   Роль и задачи советской адвакатуры. – М, 1972. – 214с.
1112588
  Исаев Р. Роль и значение Азербайджана в системе глобальной энергетической безопасности // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 53-55. – ISSN 1810-3944
1112589
  Эссин Т.А. Роль и значение библиотек Севастополя в сохранении и развитии руского языка // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 24-27


  О задаче библиотек Севастополя - предоставить своим читателям максимальные возможостидля чтения и получения информации на русском языке.
1112590
  Пайчадзе Т.Н. Роль и значение внешней торговли республик Закавказья в социалистическом преобразовании экономики края. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.03 / Пайчадзе Т.Н.; АН ГрузССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1973. – 32л.
1112591
  Мустаев Ш.А. Роль и значение государственного бюджета в развитии экономики и культуры Татарской АССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Мустаев Ш.А.; Всесоюз.заоч.фин-экон.ин-т. – М, 1976. – 20л.
1112592
  Зенин С.С. Роль и значение Земского Собора 1613 г. // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 3. – С. 9-13. – ISSN 1812-3805
1112593
   Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации = Rola i znaczenie jezykow obcych w komunikacji miedzynarodowej // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2008. – N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – (Neofilologia). – ISSN 1898-1577
1112594
  Лукин В.И. Роль и значение института омбудсмена в деле защиты прав человека (на примере Российской Федерации) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  Можно с полным основанием сказать, что сама идея прав человека возникла и взращена на российской почве и имеет глубокие национальные корни, будучи вместе с тем идеей общечеловеческой.
1112595
  Киреенко Н.В. Роль и значение коммерческого посредничества при продвижении сельскохозяйственного сырья и продовольствия на внешние рынки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 120-125. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1112596
  Гуцуляк В.Н. Роль и значение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. в становлении и развитии международного морского права // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 18-24
1112597
  Шаповал В.М. та інш. Роль и значение малого бизнеса в национальной экономике // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.59-65
1112598
  Курченко С.В. Роль и значение международных неправительственных организаций в становлении и развитии мирового гражданского общества // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 599-605. – ISSN 1563-3349
1112599
  Шушунова З.Р. Роль и значение мизансцены в культурно-семиотическом пространстве театра // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 61-64. – ISSN 2073-9702


  Автор актуализирует вопросы, связанные с семиозисом культурно-семиотического пространства на примере театра. Исследование театральной морфологии профессионалом-режиссёром с теоретических позиций приводит к объяснению многих позиций, связанных с ...
1112600
  Ахмеев Гурий Николаевич Роль и значение неделимых фондов колхозов в сближении двух форм социалистической собственности : Автореф... канд. экон.наук: / Ахмеев Гурий Николаевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 22л.
1112601
  Лушина Н.Л. Роль и значение общественных фондов потребления при социализме : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Лушина Н.Л. ; МВ и ССО РСФСР, Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. полит. экономии. – Москва, 1962. – 20 с.
1112602
  Лушина Н.Л. Роль и значение общественных фондов потребления при социализме. / Н.Л. Лушина. – М., 1962. – 99с.
1112603
  Судакова З.В. Роль и значение осины в растительном покрове. : Автореф... канд. биол.наук: / Судакова З.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед.ин-т. – М., 1954. – 15л.
1112604
  Арипов К.Ш. Роль и значение периодической печати в становлении и развитии узбекской советской литературы : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Арипов К.Ш. ; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1966. – 25 с.
1112605
  Цитульский В.Ф. Роль и значение понятий "работники" и "работодатель" сквозь призму социального партнерства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 6. – С. 41-47. – ISSN 0132-0769
1112606
  Рвфес П.М. Роль и значение растительноядных насекомых в лесу / П.М. Рвфес. – Москва, 1968. – 234с.
1112607
  Смоловик Р.Ф. Роль и значение руководителя научно-исследовательского коллектива / Р.Ф. Смоловик, Н.И. Жорник // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.165-172.
1112608
  Яковенко Владимир Петрович Роль и значение советской военной печати в борьбе с буржуазной идеологией (1981-1987) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.10 / Яковенко Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 18л.
1112609
  Яковенко Владимир Петрович Роль и значение советской военной печати в борьбе с буржуазной идеологией (на опыте деятельности окружных газет за 1981-1987 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.10 / Яковенко Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 200л. – Бібліогр.:л.187-200
1112610
  Котова Л.В. Роль и значение современного украинского государства в правовом регулировании наемного труда // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.142-146
1112611
  Воробей Е. Роль и значение специальных налоговых режимов в формировании доходов регионального и местного бюджетов / Е. Воробей, Волкова-Гончарова, С. Сивкова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 163-169. – ISSN 1818-5754
1112612
  Дуняева М.М. Роль и значение средств массовой коммуникации в современных политических процессах // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2014. – № 10 (118). – С. 1252-1257. – ISSN 1812-8696
1112613
  Раилян П. Роль и значение судебной власти в системе разделение властей // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 11 (229). – С. 15-24. – ISSN 1810-3081
1112614
  Пахратдинов А. Роль и значение творчества народных шаиров в становлении и развитии каракалпакской советской литературы / А. Пахратдинов. – Нукус, 1978. – 286с.
1112615
  Лепин С. Роль и значение христианской мысли в формировании темы личности // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3 : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2006. – С. 72-78. – (Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права ; № 1). – ISSN 0321-0359
1112616
  Климакова Е.В. Роль и мес преподавателя в современном образовательном процессе: личность как основа образовательной парадигмы // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 237-241. – ISSN 1811-0916
1112617
  Вереин А.В. Роль и место *корпуса мира* в политике американского неоколониазма в 1961-1971гг. : Автореф... канд. ист.наук: 005 / Вереин А.В.; АН СССР. – М., 1972. – 25л.
1112618
  Черний В.И. Роль и место альбумина в современной инфузионно-трансфузионной терапии // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 23-31. – ISSN 2224-0586
1112619
  Муминов И.М. Роль и место Амира Тимура в истории средней Азии в свете данных письменных источников / И.М. Муминов. – Ташкент, 1968. – 47с.
1112620
  Выходец Ю.С. Роль и место бизнес-модели в управлении проектами / Ю.С. Выходец, Н.Ю. Ровинская // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2016. – 3 (130), май - июнь. – С. 103-111. – ISSN 1727-7337
1112621
   Роль и место вуза в современной экономической, национальной и региональной инновационных системах / К.И. Сафонова, В.Г. Белкин, С.А. Ерышева, Ю.Ю. Чмырь // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 49-59. – ISSN 1609-4646


  Выстроен понятийный аппарат с целью обеспечения объективности в толковании сущности, функций, взаимосвязи национальной, региональной и внутривузовской инновационных систем. Определено место и роль вуза в системе хозяйствующих субъектов экономики после ...
1112622
  Нгуен З Т.К. Роль и место вузовских библиотек в деятельности высших учебных заведений Социалистической Республики Вьетнам // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 16-24. – ISSN 0130-9765
1112623
  Жиряков И.Г. Роль и место идей о постоянном нейтралитете в восстановлении полного суверенитета австрийского государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
1112624
  Кислова О.Н. Роль и место интеллектуального анализа данных в развитии эмпирической социологии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.87-93. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1112625
  Матыцина И.В. Роль и место клише в стереотипных ситуациях общения (на материале интервью, проведенных шведским этнологом К. Эрикссон) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 41-56. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1112626
  Закордонец А.А. Роль и место конвекций в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Закордонец А.А.; В надзаг.: АН СССР. Ин-т философии. – Киев, 1979. – 24л.
1112627
  Дмитриева Т.В. Роль и место курса "основы системного анализа" в профессиональной подготовке студентов // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 56-59. – ISSN 1726-667Х
1112628
  Тажиева А.У. Роль и место модульной технологии в обучении согласованию времен английских глаголов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 81-83. – ISSN 1726-667Х
1112629
  Асадуллин Ф.А. Роль и место мусульманской общины в историческом развитии московского социума ( историография и методология проблемы) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 175-183. – ISSN 0869-1908
1112630
  Чабиева М. Роль и место Муфтията - высшего религиозного органа мусульман Ингушетии // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 61-62
1112631
  Станчик С.С. Роль и место народных масс в "цветных революциях" // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 9 (99). – С. 14-20. – ISSN 1812-8696
1112632
  Бузуев В.М. Роль и место науки в строительстве коммунизма в СССР : Автореф... докт. экон.наук: / Бузуев В. М.; Моск. фин. ин-т. – М., 1966. – 34л.
1112633
  Калинин Юрий Анатольевич Роль и место научно-атеистического воспитания в формировании коммунистического мировоззрения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Калинин Юрий Анатольевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 22л.
1112634
  Калинин Ю.А. Роль и место научно-атеистического воспитания в формировании коммунистического мировоззрения. : Дис... канд. философ.наук: / Калинин Ю.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 168л.
1112635
  Довгань А.В. Роль и место общения в работе вузовской библиотеки образовательного учреждения сферы культуры: постановка проблемы / А.В. Довгань, А.В. Скабодина // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 8-14. – ISSN 2409-9805
1112636
  Иванов В.Н. Роль и место общественных начал в процессе формирования коммунистических приозводственных отношений. : Автореф... канд. философ.наук: / Иванов В.Н.; АН СССР. Ин-тут философии. – М., 1967. – 22л.
1112637
  Сафикулиев Ш.А. Роль и место письменных упражнений в развитии речевых умений по английскому языку : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сафикулиев Ш.А. ; Азерб.ГУ , Филол. фак-т. – Баку, 1973. – 53 с. – Бібліогр.:с.52-53
1112638
  Гончаров В.В. Роль и место политических партий в формировании, функционировании и развитии системы исполнительной власти в Российской Федерации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
1112639
  Босенко Евгения Валерьяновна Роль и место практики в диалектическом освоении действительности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Босенко Евгения Валерьяновна; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1982. – 23л.
1112640
  Кочетков Г.Б. Роль и место предпринимательства в инновационной экономике // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 2. – С. 31-44. – ISSN 0321-2068
1112641
  Волошин А.И. Роль и место приватизационных процессов в экономике Украины // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 138-143.
1112642
   Роль и место программированного обучения в системе средств и методов обучения. – Москва, 1974. – 314 с.
1112643
   Роль и место программированного обучения в учебном процессе. – Москва, 1969. – 251 с.
1112644
  Стрелковский Г.М. Роль и место производительного труда в коммунистическом воспитании учащихся средних общеобразовательных школ : Автореф. дис... канд. пед. наук: / Стрелковский Г.М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1964. – 22с.
1112645
  Елизаров А.Б. Роль и место прокурорского надзора в триаде властей // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.24-27
1112646
  Маргулов А.Х. Роль и место религии в процессе этнической консолидации ассирийского населения Украины // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 139-144. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье была сделана попытка исследовать влияние православной религии ассирийского населения Украины как фактора, который влияет на уровень консолидации его в обществе. Рассматриваются вопросы по истории становления Ассирийской Церкви Востока и ее ...
1112647
  Рафиенко Александр Викторович Роль и место рецептивных упражнений в процессе формирования репродуктивных грамматических навыков : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Рафиенко Александр Викторович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 23л.
1112648
  Антонян Л. Роль и место риск-мнеджмента в управлении компанией // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 100-115. – ISSN 0207-3676
1112649
  Ластовская Г.И. Роль и место сельских культурно-просветительских учреждений в системе атеистического воспитания трудящихся : Дис... канд. ист. наук: 09.00.02 / Ластовская Г. И.; Киевск. гос. ин-т культ. – К., 1979. – 188л.
1112650
  Ластовская Г.И. Роль и место сельских культурно-просетительных учреждений в системе атеистического воспитания трудящихся (на матер. зап. обл. УССР 1939-1975 гг.) : Автореф... канд. ист. наук: 09.00.02 / Ластовская Г. И.; Ластоская Г. И.; КГУ. – К., 1979. – 20с.
1112651
  Жуков Н.И. Роль и место системного и кибернетического подходов в структуре методологии современной науки // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
1112652
   Роль и место словообразования в процессе преподавания иностранных языков в высшей школе : сборник статей. – Горький, 1976. – 126 с.
1112653
  Корицкий С.А. Роль и место Сулеймана Демиреля в формировании политической системы Турции на начальном этапе периода Третьей Республики (1980-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный жырнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-13. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1112654
  Нога М. Роль и место сферы услуг в социально-экономическом развитии социалистического общества. (На прим. Польской Нар. Респ.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Нога М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 20л.
1112655
  Опалло М. Роль и место территориального планирования в социально-экономическом планировании / М. Опалло. – М, 1978. – 64с.
1112656
  Косухин В. Роль и место тестирования в деятельности вуза / В. Косухин, Г. Логинова, И. Логинова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 94-97. – ISSN 0869-3617


  О перспективности тестовой технологии оценки качества знаний студентов
1112657
  Тимонина И. Роль и место технополисов в совершенствовании военно-экономического потенциала Японии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 5 (262). – С. 120-185
1112658
  Пенькова И.В. Роль и место Украины в мировом технологическом обмене / И.В. Пенькова, В.И. Душков // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 47-51. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1112659
  Гарш Артур Леонгардович Роль и место упражнений в развитии самостоятельного мышления учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гарш Артур Леонгардович; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Душанбе, 1975. – 21л.
1112660
  Ханбиков Я.И. Роль и место школьной биоблиотеки в учебно-воспитательной работе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ханбиков Я.И.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 20л.
1112661
  Даргвайнис Мечисловас Иполито Роль и место экономиста совхоза в организации экономической работы (напримере совхозов Литовской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Даргвайнис Мечисловас Иполито; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 28л.
1112662
  Яковлева Р.Я. Роль и методика применения наглядных средств (образца предмета и чертежа) в трудовом обучении младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Яковлева Р.Я.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 25л.
1112663
  Амбарцумян З.Н. Роль и назначение каталогов советских библиотек / З.Н. Амбарцумян. – Москва, 1951. – 20с.
1112664
  Акрамов А.А. Роль и назначение общественных фондов колхозов на современном этапе (на материалах хлопкосеющих колхозов Таджикистана). : Автореф... канд. экон.наук: к / Акрамов А.А.; Таджикский гос. ун-т. – Сталинабад, 1960. – 23л.
1112665
  Куршубадзе Ц.В. Роль и назначение проекционного черчения в обучении инженерной графики / Ц.В. Куршубадзе, И.Ш. Дидманидзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 139-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Обучение инженерной графики способствует развитию пространственного мышления, формирует способность видения, сравнения, наблюдения, анализа и синтеза. Одной из основных тем в обучении инженерной графики является проекционное черчение. Указанную тему ...
1112666
  Шульга А.П. Роль и образ автора в литературной биографии Э. Берджесса "Уильям Шекспир. Гений и его эпоха" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 210-219. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1112667
  Гончаренко Элла Роль и образ Норы в творчестве Джеймса Джойса // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 78-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается влияние жены Джеймса Джойса - Норы Барнакл на творчество известного писателя.
1112668
  Селюкова Е.А. Роль и общение педагога как показатель качественности дидактического процесса // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 102-104. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1112669
  Студенко Т.С. Роль и перспективы мотивного анализа в системе целостной интерпретации романа Э. Золя «Рим». // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 79-92. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1112670
  Андреев А.А. Роль и проблемы преподавателя в среде e-Learning // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 8/9. – С. 41-45. – ISSN 0869-3617


  Обсуждаются роли и компетенции преподавателей вузов в образовательной среде, насыщенной средствами информационных и коммуникационных технологий.
1112671
  Шкляр Светлана Николаевна Роль и пути совершенствования работы клубных учреждений по формированию активной жизненной позиции сельской молодежи (на мат-лах УССР) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Шкляр Светлана Николаевна; Мин-во культуры УССР, Киев. гос. ин-тут культуры им. А.Е.Корнейчука. – К., 1989. – 195л. – Бібліогр.:л.175-195
1112672
  Шкляр Светлана Николаевна Роль и пути совершенствования работы клубных учреждений по формированию активной жизненной позиции сельской молодежи (На материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Шкляр Светлана Николаевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с.
1112673
  Поплужный В.Л. Роль и развитие интеллектуальных чувств в познавательной деятельности личности : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Поплужный В.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 17 с.
1112674
  Поплужный В.Л. Роль и развитие интеллектуальных чувств в познавательной деятельности личности : Дис... канд. психол.наук: / Поплужный В.Л.; КГУ. – К, 1969. – 263л. – Бібліогр.:л.256-264
1112675
  Стриженко А.А. Роль и средства социально ориентированного общения в буржуазной пропаганде / А.А. Стриженко. – Барнаул, 1982. – 102с.
1112676
  Бедный Б.И. Роль и структура образовательной подготовки в аспирантуре нового типа // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 78-89. – ISSN 0869-3617


  Проанализированы основные тенденции развития докторского образования в рамках Болонского процесса. Представлен практический опыт модернизации системы подготовки научных кадров в аспирантуре Нижегородского государственного университета им. Н.И. ...
1112677
  Алиев Э.А. Роль и участие ООН в развитии транспортных правоотношений государств // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 121-131. – ISSN 1560-2893
1112678
  Нагорная М.А. Роль и формы организационного планирования в деятельности местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Нагорная М.А.; МГУ. – М, 1973. – 26л.
1112679
  Майстрович Т.В. Роль и функции специализированного сайта по методической поддержке библиотечной деятельности // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 46-48. – ISSN 1815-3186


  Изложены теоретико-методологические основания разработки проблемно-ориентированного сайта по методической поддержке библиотечной деятельности. На примере сайта Российской ассоциации электронных библиотек рассматривается его структура, целевое ...
1112680
  Фогль В. Роль и функция Экспертного совета по оценке экономического развития Западной Германии в системе государственно-монополитсического капитализма ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Фогль В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1969. – 18л.
1112681
  Гребенщиков Г.Ф. Роль и эффективность применения технических средств в качественной подготовке молодых специалистов (На материалах вузов ТССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гребенщиков Г. Ф.; Туркм. ГУ. – Ашхабад, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1112682
  Аветисян К.М. Роль И. Дицгена в развитии материалистической гносеологии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.620 / Аветисян К.М. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 22 с.
1112683
  Вески А. Роль И.В.Вески в истории развития эстонской терминалогии. : Автореф... канд. филол.наук: / Вески А.; Тартут. гос. ун-т. – Тарту, 1956. – 25л.
1112684
  Далматов М.К. Роль И.П. Павлова в развитии иммунологии / М.К. Далматов. – Москва, 1954. – 88 с.
1112685
  Спиридонова Л.Ф. Роль И.Х.Аделунга в установлении орфографических и грамматических норм немецкого национального литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Спиридонова Л.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 16л.
1112686
  Лукьянов А.Т. Роль идей В.И. Ленина в борьбе за сознательно-диалектическое естествознание // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
1112687
  Фомин Д.В. Роль идей научного коммунизма в условиях постепенного перехода от социализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: / Фомин Д.В.; МГУ. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
1112688
  Мшвениерадзе В.В. Роль идеологии в жизни общества / В.В. Мшвениерадзе. – Москва, 1969. – 48с.
1112689
  Трифонов С.С. Роль идеологий в пространственной экспансии цивилизаций: история, современность и перспективы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 99-104. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1112690
  Токмань В.И. Роль идеологической работы в развитии социальной активности молодежи на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.621 / Токмань В.И. ; ХГУ. – Харьков, 1970. – 20 с.
1112691
  Добрина В.А. Роль издержек социалистического производства в формировании прибыли промышленных предприятий на современном этапе. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Добрина В.А.; МВ и ССО РСФСР. – Саратов, 1975. – 26л.
1112692
  Шумилин А.И. Роль израильского фактора в ближневосточной политике Вашингтона // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 2 (542). – С. 32-47. – ISSN 0321-2068


  Механизмы формирования ближневосточной политики США. Роль еврейских организаций и произраильских лоббистских структур в данном процессе.
1112693
  Аракелов Г.Г. Роль изучения простых систем в создании Е.Н. Соколовым модели концептуальной рефлекторной дуги // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 57-62. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1112694
  Киркач В.Н. Роль имени в этнической культуре / В.Н. Киркач, Э.Н. Левченко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 251-259. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье рассмотрено имя в многоплановом аспекте. Особое внимание уделено его роли в конкретной этнической культуре. Критически проанализированы существующие подходы к числовому коду имени и его трактовке в языковой структуре расширенного славянского ...
1112695
  Хижный Э.К. Роль иммиграции в формировании трудовых ресурсов стран Западной Екропы в конце ХХ - начале ХХI века // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2005. – № 1 : Западная Европа перед вызовом иммиграции. – С. 69-87. – Bibliogr.: на 34 пунктів. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1112696
  Шульгина Н.С. Роль иммунологических реакций в развитии патологического процесса в роговой оболочке при ожоге глаз : автореф. дис. ... доктор биол. наук / Шульгина Н.С. ; ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1965. – 34 с.
1112697
  Михайлов А. Роль импорта в развитии экономики России в условиях ее членства в ВТО // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 12 : Финско-российское сотрудничество. – С. 45-49. – ISSN 2074-6040
1112698
  Шевченко С.А. Роль инвестиций в повышении конкурентоспособности хозяйственной организации // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2012. – № 6 (68). – С. 31-33. – ISSN 1680-2721
1112699
  Бекмухамедов О. Роль инвестиций и международного движения капитала в процессе развития экономики // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 8-11
1112700
  Алиев Р.М. Роль инвестиционно-строительного комплекса в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 275-280 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1112701
  Бабаев Т. Роль инвестиционного фактора в развитии азербайджанской экономики: основные направления и перспективы // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 10-14. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
1112702
  Кононенко А.А. Роль индивидуального имиджа в социальных коммуникациях // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 101-107
1112703
  Резвицкий И.И. Роль индивидуального субъекта в современном научном познании // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 6. – С. 72-80. – ISSN 0235-1188
1112704
  Гиясов Т. Роль Индии в укреплении мира на Ближнем и Среднем Востоке. (1950-1967). / Т. Гиясов. – Ташкент, 1970. – 120с.
1112705
  Мезенцева О.В. Роль индуизма в идеологической борьбе современной Индии / О.В. Мезенцева. – М., 1985. – 175с.
1112706
  Ярмолович О.И. Роль индуктивного метода в обучении грамматике английского языка студентов факультета экономики и менеджмента / О.И. Ярмолович, Л.И. Алексеева, С.И. Катрич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 110-116. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
1112707
  Неделькина Светлана Викторовна Роль индукции и торможения микросомальных ферментов печени крыс в превращениях чужеродных и эндогенных соединений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Неделькина Светлана Викторовна; АН СССР. Сибир. отд. Объед. учен. совет по биолог. наукам. – Новосибирск, 1975. – 31л.
1112708
  Волов А.Б. Роль индустриальных процессов в развитии природно-хозяйственных систем бассейнового типа Северо-Запада России : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 24-29 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
1112709
  Кузюков Ф.Ф. Роль индустрии Урала и создании материально-технической базы коммунизма / Ф.Ф. Кузюков, В.Н. Черепанов. – Челябинск, 1964. – 219с.
1112710
   Роль инженерно-геологических факторов в развитии процессов деформации надугольных толщ на Ахалцихсокм буроугольном месторождении : Автореф... канд .геол. минер.наук: 04.00.07 / Лапиашвили М. Ш,; Лапиашвили М. Ш,; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1976. – 21л.
1112711
  Модель Б.С. Роль инженерно-механических работников промышленных предприятий в развитии социалистической культуры. : Автореф... канд.наук: / Модель Б.С.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1977. – 24л.
1112712
   Роль инженерно-технических работников в создании материально-технической базы коммунизма. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1974. – 213 с.
1112713
  Аношина А.С. Роль инженерно-технического труда в повышении эффективности промышленного производства (на примере предприятий химич. промышленности за 1959-1970 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Аношина А.С.; Всесоюз. заочный финансово-экономич. ин-т. – М., 1972. – 22л.
1112714
  Кривега Л.Д. Роль инженерного труда в социально-экономическом прогрессе социалистического общества (Филос.-социолог. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кривега Л.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 17л.
1112715
  Кривега Л.Д. Роль инженерного труда в социально-экономическом прогрессе социалистического общества (Филос.-социолог. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кривега Л.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 17л.
1112716
  Кривега Людмила Дмитриевна Роль инженерного труда в социально-экономическом прогрессе социалистического общества (философско-социологический анализ) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Кривега Людмила Дмитриевна; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1988. – 166л. – Бібліогр.:л.149-167
1112717
  Бровкова Е.Г. Роль инноваций в организационном развитии предприятий в условиях глобализации / Е.Г. Бровкова, Е.В. Бровкова, Т.И. Адырова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 68-70
1112718
  Доровских А.И. Роль инноваций в развитии вертикально интегрированных нефтяных компаний // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-101. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1112719
  Ясин Е. Роль инноваций в развитии мировой экономики / Е. Ясин, М. Снеговая // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 15-31. – ISSN 0042-8736
1112720
  Латуха О.А. Роль инновационной деятельности в развитии вуза // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 4. – С. 14-24. – ISSN 1812-9463
1112721
  Чупрунов Е.В. Роль инновационных университетов в реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" / Е.В. Чупрунов, А.О. Грудзинский, И.В. Геребенев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 11-17. – ISSN 0321-0383


  Статья написана по материалам научной конференции «Роль инновационных университетов в реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"» (Нижний Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 15-16 марта 2011 г.), на которой обсуждались ...
1112722
  Шевакина О.А. Роль иностранного капитала в Мексике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 19-31. – ISSN 044-748Х
1112723
  Суховцева О.И. Роль иностранного частного капитала в социально-экономическом развитии развивающихся стран. (Опыт независимой Индии). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Суховцева О.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1977. – 27л.
1112724
  Краснощекова Г.А. Роль иностранного языка в процессе становления и развития профессионализма специалиста // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 4 (81). – С. 29-32 . – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается дисциплина «Иностранный язык» как неотъемлемый компонент профессиональной подготовки специалиста любого профиля. Иностранный язык обеспечивает в той или иной степени решение задач подготовки истинного профессионала. Именно ...
1112725
  Долгалева М.А. Роль иностранных банков в Украине в условиях кризиса // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 29-32
1112726
  Гусарова С.А. Роль иностранных инвестиций в модернизации экономик стран БРИКС / С.А. Гусарова, И.В. Гусаров // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 9. – С. 53-64. – ISSN 2074-6040
1112727
  Яхьяева А.Ю. Роль иностранных инвестиций в экономике Азербайджана // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (34). – С. 84-90. – ISSN 1728-8878
1112728
  Лобанова В.В. Роль института монархии в Болгарии в начальный период царствования Бориса III (1918-1923) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 97-109. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1112729
  Курилов А.Г. Роль института царской власти в военной деятельности дорийских общин архаического периода // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 14-24. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1112730
  Волох В.А. Роль институтов гражданского общества при формировании государственной политики в сфере миграции населения: новые тенденции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 12 (78). – С. 4-12. – ISSN 1812-8696
1112731
  Эзрох Ю. Роль институтов сертификации кадров и качества работы банков в повышении конкурентности среды // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 162-171. – ISSN 0207-3676
1112732
  Самсонадзе Г.А. Роль инструктажа в выработке навыков : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Самсонадзе Г.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1112733
  Германюк Я.Л. Роль инсулина в биосинтезе нуклеотидов, нуклеиновых кислот и белков / Я.Л. Германюк. – Киев, 1973. – 198с.
1112734
  Коновалова Елена Олеговна Роль инсулина в регуляции некоторых цитоплазматических надф-зависимых дегидрогеназ печени крыс в постнатальном онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Коновалова Елена Олеговна; Харьковский гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 16л.
1112735
  Гулая Н.М. Роль инсулина и гидрокортизона в регуляции пентозного цикла в келеточных органеллах тканей животных : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.04 / Гулая Н.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 45 с.
1112736
  Гулая Надежда Максимовна Роль инсулина и гидрокортизона в регуляции пентозного цикла в клеточных органеллах тканей животных : Дис... д-ра биол.наук: / Гулая Надежда Максимовна; Мин-во здравоохранения УССР. Киевс. научно-исслед. ин-т эндокринологии и обмена веществ. – К., 1975. – 269л. – Бібліогр.:л.211-269
1112737
  Федорова Э.И. Роль интеграции естественно-научных дисциплин при изучении некоторых разделов органической химии // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 11-17. – ISSN 1609-4646
1112738
  Бальде Альфа Ахмаду Роль интеграционных процессов в решении продовольственной проблемы в развивающихся странах. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Бальде Альфа Ахмаду; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 197л. – Бібліогр.:л.182-197
1112739
  Бальде Альфа Ахмаду Роль интеграционных процессов в решении продовольственной проблемы в развивающихся странах. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бальде Альфа Ахмаду; Ку им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 23л.
1112740
  Стреля М.И. Роль интеллектуальной собственности в развитии зкономической системы Украины // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 414-422. – ISSN 1563-3349
1112741
  Кузнецов П.И. Роль интеллигенции в борьбе за технический прогресс / П.И. Кузнецов, Я М. Ратгаузер, . – Л., 1961. – 66с.
1112742
  Реука Г. Роль интеллигенции в борьбе за технический прогресс в промышленности Узбекистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Реука Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 18л.
1112743
  Аскеров Б.М. Роль интеллигенции в подъеме культурно-технического уровня рабочего класса Азербайджана /195-1965 гг/э : Автореф... наук: / Аскеров Б.М.; Азерб гос. унив. им.С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 28л.
1112744
  Процько М.А. Роль интеллигенции в строительстве коммунистического общества / М.А. Процько. – М, 1962. – 76с.
1112745
  Горбань А.В. Роль интеллигенции в формировании духовности среднего класса // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 118-126
1112746
  Цибуля Н.Б. Роль интонации в структурировании текста (на мате. англ. радопьес) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Цибуля Н. Б.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
1112747
  Галочкина Ирина Евгеньевна Роль интонации в формировании прагматических видов высказываний (на материале английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Галочкина Ирина Евгеньевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1985. – 22л.
1112748
  Пыж Е.М. Роль интонации в формировании смысла высказывания: методическое пособие / Е.М. Пыж. – Саратов, 1987. – 29с.
1112749
  Коваль Н.А. Роль интонации и других языковых средств в создании имиджа оратора // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 78-87
1112750
  Кирей Л.Л. Роль интонационных и синтаксических средств в организации английской спонтанной диологической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кирей Л.Л.; Моск. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1988. – 21л.
1112751
  Рогожина С.М. Роль интонационных конструкций как маркеров изменений в аттенциональном состоянии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 121-127. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Многочисленные исследования дискурсивной интонации демонстрируют эффективность междисциплинарного подхода к исследованию сверхсегментных явлений и учета когнитивных факторов при анализе интонационного оформле- ния речевого произведения. Данная статья ...
1112752
  Дубенко О.Е. Роль интракраниального атеросклероза в развитии ишемического инсульта: сравнительное состояние проблемы // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 2 (88). – C. 25-30. – ISSN 2224-0713
1112753
   Роль интродукции в сохранении генофонда редких и исчезающих видов растений. – Москва : Наука, 1984. – 200с.
1112754
  Майборода Д. Роль интуиции в математике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Майборода Д. ; АН УССР, Ин-т филос. – Киев, 1967. – 13 с.
1112755
  Левчук Л.Т. Роль интуиции в процессе художественного творчества : Дис... канд. филос.наук: / Левчук Л. Т.; КГУ, каф. этики, эстетики и логики. – К., 1969. – 260л. – Бібліогр.:л.1-11
1112756
  Иваненко Г.И. Роль интуиции в формировании эстетического вкуса : Дис... канд. филос.наук: / Иваненко Г.И.; МВ и ССО СССР. Моск. гос. ун-т. – Москва, 1977. – 161л.
1112757
  Иваненко Г.И. Роль интуиции в формировании эстетического вкуса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Иваненко Г.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 23 с.
1112758
  Козыренко В.П. Роль информатизации в становлении непрерывного образования. (Опыт интегрированного научно-образовательного комплекса ХГУ "НУА") / В.П. Козыренко, О.В. Лазаренко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.1 : Актуальні проблеми освіти. – С. 44-52. – ISSN 1993-5560
1112759
  Арефьева Н.Т. Роль информации в развитии глобализационных процессов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – с.125-128. – ISSN 1684-2618
1112760
  Лейбин В.М. Роль информационно-коммуникационных технологий в изменении отношений между воображаемым, символическим и реальным // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 93-102. – ISSN 0042-8744
1112761
  Оганова О. Роль информационного обеспечения в патентной деятельности научных организаций / О. Оганова, Т. Кузнецова // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 9. – С. 28-35. – ISSN 0201-7067


  В статье рассматриваются основные направления информационной поддержки Центральной научной библиотеки УрО РАН по патентно-информационному обеспечению фундаментальных и прикладных исследований научных учреждений Уральского отделения Российской академии ...
1112762
  Шарафутдинова Э.Я. Роль информационного фактора в формировании имиджа государства на международной арене // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 46-51. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1112763
  Шкарлет С.Н. Роль информационной компоненты в формировании национальной стратегии развития Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 5 (634). – С. 17-28. – ISSN 0131-7741
1112764
  Зиядова Л.В. Роль информационной структуры текста в достижении эквивалентности при переводе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 164-167. – ISSN 1684-2618
1112765
  Кинелев В.Г. Роль информационных и коммуникационных технологий в обеспечении качества и доступности высшего образования // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 3 (80). – С. 76-81. – ISSN 1818-4243


  Статья о новых подходах и концепциях высшего образования в условиях информационного общества. Дано определение качества образования, сформулированы новые требования к образовательному процессу.
1112766
  Пфаненштиль И.А. Роль информационных технологий в преодолении трансформационных процессов в российском образовании / И.А. Пфаненштиль, И.Г. Борисенко // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 59-67. – ISSN 1811-0916


  В статье исследуются общие основные черты бюрократии в современном буржуазном государстве, а также особенности ее проявления в российской высшей школе (и, в часности, в России) на эмпирическом примере подготовки одного из необходимых рабочих документов ...
1112767
  Скопичева В.И. Роль ионов в регуляции транспорта и утилизации сахаров в мышечной ткани. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Скопичева В.И.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1975. – 24л.
1112768
  Бурый В Роль ионов натрия и кальция в электрогенезе гладкомышечных клеток мочеточника : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Бурый В А.; АН УССР, Ин-т физиологии им. Богомольца. – Киев, 1973. – 20л.
1112769
  Иокша А.С. Роль Иордании в управлении святыми местами в Восточном Иерусалиме после 1967 г. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 70-91. – ISSN 1682-671Х
1112770
  Рогов С.М. Роль Ирана в политике США на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 8 (661). – С. 8-9. – ISSN 0321-5075
1112771
  Инструментов К.С. Роль иррациональных факторов в формировании стратегий участников мирового фондового рынка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 27-37. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1112772
  Даирбаев М. Роль ирригационной системы в жизни промысловых рыб равнинного течения реки Сыр-Дарьи : Автореф... канд. биол.наук: / Даирбаев М.; Акад. наук Казах. ССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1955. – 8л.
1112773
  Золотарева Н.И. Роль искусства в атеистическом воспитании. : Автореф... канд. философ.наук: / Золотарева Н.И.; АН СССР. Ин-тут философии. – М., 1967. – 20л.
1112774
   Роль искусства в коммунистическом воспитании школьников. – Москва, 1979. – 173 с.
1112775
  Алиев А.Г. Роль искусства в преодолении религиозных пережитков : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев А. Г.; Аз.ГУ им. Кирова, каф. эстетики и этики. – Баку, 1967. – 17л.
1112776
   Роль искусства в развитии способностей школьников. – Москва : Педагогика, 1985. – 142 с.
1112777
   Роль искусства в развитии способностей школьников. – М, 1985. – 132с.
1112778
  Угринович Д.М. Роль искусства в формировании атеистического мировоззрения / Д.М. Угринович. – М, 1983. – 63с.
1112779
   Роль искусства в формировании и развитии советского образа жизни. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 206, [2] с.
1112780
  Ивасишин Виктор Андреевич Роль искусства в формировании человеческой чувственности. : Дис... канд. филос.наук: / Ивасишин Виктор Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 205л. – Бібліогр.:л.171-190
1112781
  Ивасишин Виктор Андреевич Роль искусства в формировании человеческой чувствительности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Ивасишин Виктор Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1112782
  Блецкан М.И. Роль искусства социалистического реализма в формировании коммунистического эстетического идеала : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Блецкан М.И. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 18 с.
1112783
  Бадамшина Т. Роль ислама в политической жизни современной Турции. "Нурджисты" и ислам, "нурджисты" и власть // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 5 (239). – С. 140-146. – ISSN 1998-1813
1112784
  Казурова В.В. Роль ислама в формировании этнической и эстетической идентичности иранского кинематографа // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 2. – С. 67-73. – ISSN 0869-1908
1112785
  Борисов А.Б. Роль ислама во внутренней и внешней политике Египта (ХХ в.) / А.Б. Борисов. – М., 1991. – 215с.
1112786
  Пономарев И.В. Роль исламских благотворительных организаций в распространении политического ислама в Малави // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 102-111. – ISSN 0869-1908
1112787
  Блохина Н.А. Роль истины в онтологии событий Дональда Дэвидсона // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 215-220. – ISSN 1606-951Х
1112788
  Малецкий И. Роль истории науки в развиии науки о науке / И. Малецкий. – М., 1971. – 10с.
1112789
  Ле А.Ш. Роль историко-философской науки в формировании научного мировоззрения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ле А. Ш.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 16л.
1112790
  Ле А.Ш. Роль историко-философской науки в формировании научного мировоззрения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ле А. Ш.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 14л.
1112791
  Ле Ань Шак Роль историко-философсокй науки в формировании научного мировоззрения : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ле Ань Шак; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 97л. – Бібліогр.:л.85-97
1112792
  Свистунов Ю.С. Роль исторически возникавших неразрешенных и неразрешаемых задач в развитии науки математики и их педагогическое значение в математическом образовании современной молодежи : Автореф... канд. ед.наук: / Свистунов Ю. С.; Моск. обл. пед. инзт. – М., 1971. – 17л.
1112793
  Исаенко Г.Н. Роль исторической преемственности в развитии науки / Г.Н. Исаенко. – М, 1969. – 24с.
1112794
  Левчук Л.Т. Роль итуиции в процессе художественного творчества : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Левчук Л. Т.; КГУ. – Киев, 1969. – 16с.
1112795
  Нетецький Є.В. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 59-60. – Бібліогр.: 7 назв
1112796
  Ковальова В.В. Роль і завдання експертно-криміналістичної служби органів внутрішніх справ України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 89-95.
1112797
  Кондратюк І. Роль і завдання Національного банку України у формування доходів державного бюджету // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 265-270. – ISBN 966-8958-05-5
1112798
  Руденко Л.Г. Роль і завдання періодичних видань у поширенні й координації нових географічних знань (до 20-річчя виходу першого номера "Українського географічного журналу") / Л.Г. Руденко, Є.І. Стеценко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 3-4. – ISSN 1561-4980
1112799
  Богомазова В.М. Роль і завдання припущень у прогнозах економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 18-23
1112800
  Буяльська Т.Б. Роль і завдання художніх музеїв культурно-мистецького центру Вінницького національного технічного університету // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 53-64. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
1112801
  Коваленко А.А. Роль і значення виконавчої влади у функціонуванні сучасних політичних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 46)


  У статті йдеться про взаємозв"язок складових системи державної влади.
1112802
  Краснова І. Роль і значення внутрішнього аудиту в центральному банку : нагляд, аудит, контроль / І. Краснова, М. Жукова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1112803
  Бєлкіна Ю.Л. Роль і значення господарського судочинства в реалізації культурних прав людини і громадянина. // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 166-176.
1112804
  Лисяк Л. Роль і значення державного боргу в грошово-кредитній та податковій політиці України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 16-26. – ISSN 1818-5754
1112805
  Іванюта П.В. Роль і значення державного управління якістю " товар - праця - життя" у поліпшенні демографічної ситуації України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 110-112
1112806
  Ситник О.В. Роль і значення досвіду творення української навчальної літератури (20-30- ті роки XX століття) // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 214-221. – ISBN 978-966-644-248-5


  У статті зроблено спробу схарактеризувати книготворення у 20-30-х роках XX ст., що відбувалося під впливом українізаційних процесів, а також визначити ті знахідки і здобутки видавців, які є цікавими, важливими, корисними для сьгодення.
1112807
  Антоненко М.М. Роль і значення духовної музики в розвитку української культури на зламі XX–XXI століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 314-319. – ISSN 2225-7586
1112808
  Гаман Т. Роль і значення зв"язків з громадськістю у формуванні позитивного іміджу органів державної влади / Т. Гаман, О. Андрійчук // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 44-51
1112809
  Бородовський С.О. Роль і значення інституту нотаріату в сфері надання юридичної вірогідності правочинам // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 126-129
1112810
  Бандурка О.М. Роль і значення інтуїтивного пізнання у кримінології / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – C. 30-38. – ISSN 2304-4556
1112811
  Лопатін С.І. Роль і значення інформації в адміністративно-правових відносинах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 230-234. – ISSN 1563-3349
1112812
  Смірнов С.М. Роль і значення інформаційних ресурсів у системі управління фінансовою безпекою території : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 261-265 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1112813
  Іванюк Т.Б. Роль і значення інформаційних технологій в АПК України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.38-42
1112814
  Курило О.Й. Роль і значення інформаційно-бібліографічної діяльності в забезпеченні навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах / О.Й. Курило, Т.Ю. Лужанська, О.С. Кухарчук // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 154-158. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2313-8114


  У статті висвітлено один з найважливіших напрямів роботи бібліотеки вищого навчального закладу - інформаційно-бібліографічну діяльність, визначено ії важливість та актуальність для навчально-виховного процесу.
1112815
  Омельченко В.Ю. Роль і значення історії філософії у філософсько-правовому вченні К. Неволіна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 36-38
1112816
  Козлов В.І. Роль і значення колективних політичних прав громадян України в побудові громадянського суспільства і правової держави // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 22-27. – ISSN 0201-7245
1112817
  Батанов О.В. Роль і значення Конституції України у розвитку компетенції місцевого самоврядування в умовах сучасних модернізаційних процесів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 72-80. – ISSN 2306-9082
1112818
  Чорнолуцький Р.В. Роль і значення конституційної термінології у нормопроектуванні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 50-65. – ISSN 2413-1342
1112819
  Кот Л.Л. Роль і значення кредиту і кредитних відносин в умовах ринкової трансформації економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 253-260


  S статті розкриваються нова роль кредиту і принципи організації кредитних відносин в умовах трансформаційної економіки. Автор також звертає увагу на особливості грошово-кредитної системи України і на вплив кредитної політики на стан кредитного ...
1112820
  Ізотов О. Роль і значення криміналістичної підготовки прокурорів - процесуальних керівників досудового розслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 118-124
1112821
  Гайдуцький А.П. Роль і значення міграційного капіталу у забезпеченні макроекономічної стабільності та соціального розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 9-13
1112822
  Худоба А.Г. Роль і значення місцевих податків і зборів у доходах бюджетів Волині : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 33-34 : Табл.
1112823
  Гунченко М.В. Роль і значення мотиваційно-цільового резонансу у мотиваційному механізмі праці // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 65-68. – (Економічні науки)
1112824
  Бринцев В. Роль і значення наукових доктрин і концепцій у сучасному законодавчому процесі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 17-19
1112825
  Кучеркова С.О. Роль і значення обліково-інформаційного забезпечення в управлінні підприємством // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 1 (30). – С. 106-109. – (Економічні науки ; № 1 (30))
1112826
  Павко Я. Роль і значення праць Альберіко Джентілі в історії міжнародно-правової науки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 23-25
1112827
  Кравченко М.Г. Роль і значення принципу справедливості у процесі реалізації законодавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 127-133. – ISSN 1563-3349
1112828
  Бринцев В. Роль і значення судової правотворчості у формуванні єдиного правового поля Європи // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 80-91.
1112829
  Корячко Є.І. Роль і значення топографічної карти як засобу управління / Є.І. Корячко, С.Г. Пархоменко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 388
1112830
  Гусак Т. Роль і мета іспитів у процесі навчання // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 58-60. – ISSN 0131-6788
1112831
  Березніченко Н.О. Роль і механізм залучення іноземних інвестицій до процесу модернізації економіки України наприкінці XIX - початку XX століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 454-460
1112832
  Мягких І.М. Роль і місце автомобільного транспорту в системі споживчої кооперації та напрями покращення транспортних послуг в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 71-76. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1112833
  Шерман О.М. Роль і місце аксесуарів у системі візуальних параметрів іміджу політичного лідера // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 225-233. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1112834
  Герасименко І.О. Роль і місце амортизації у формуванні інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств / І.О. Герасименко, В.В. Зубченко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 103-108. – ISSN 2308-1988
1112835
  Ліснича О.В. Роль і місце бюджетування при складанні фінансового плану // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 162-167. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1112836
  Бортник О.М. Роль і місце в Україні експорту паливно-енергетичних ресурсів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 226-230
1112837
  Борсуковський Ю.В. Роль і місце вищих навчальних закладів у створенні системи інформаційної та кібернетичної безпеки України / Ю.В. Борсуковський, В.Л. Бурячок // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – С. 34-40. – ISSN 2409-7292
1112838
  Фесенко Л.І. Роль і місце Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у судовій системі України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-16
1112839
  Шулдик С.С. Роль і місце військового господарства для задоволення фінансових потреб у життєдіяльності Збройних Сил України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 340-342. – ISBN 978-966-188-219-4
1112840
  Кириленко І.В. Роль і місце воєнно-економічної безпеки в системі національної безпеки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 171-174


  Визначено суть воєнно-економічної безпеки як економічної категорії. Досліджено теоретичні засади аналізу воєнно-економічної безпеки та напрями її забезпечення на базі стабілізації розвитку економіки України. На підставі отриманих результатів ...
1112841
  Зеленська Л.Д. Роль і місце вчених рад у формуванні професорсько-викладацького складу університетів України: історико-педагогічний аспект // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 117-108
1112842
  Гресько О.В. Роль і місце громадянської журналістики у процесі творення новин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 76-80. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
1112843
  Шутак Л.Б. Роль і місце гуманітарних дисциплін у процесі підготовки майбутніх медиків / Л.Б. Шутак, Г.В. Навчук // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 94-103
1112844
  Гергель Ю.В. Роль і місце держав Леванту в міжнародних відносинах на Близькому Сході та в системі зовнішньополітичних пріоритетів України в регіоні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 177-185. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Висвітлюється роль та місце арабських держав Леванту в міжнародних відносинах на Близькому Сході та у системі зовнішньополітичних пріоритетів України.
1112845
  Гречанюк Н.В. Роль і місце держави у становленні вільного ринку земель в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 195-200. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1112846
  Каменський Д. Роль і місце державних органіав США у протидії податковим правопорушенням // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.90-95
1112847
  Карпенко А.М. Роль і місце державно-приватного партнерства при реалізації національних інвестиційних проектів в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 51-56. – ISSN 2308-1988
1112848
  Бойко В. Роль і місце державної судової адміністрації України у забезпеченні діяльності місцевих судів: адміністративно-правові аспекти // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 145-150. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1112849
  Романова А.С. Роль і місце естетичної культури у праві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 377-385. – (Юридична ; Вип. 3)
1112850
  Кожолянко Г. Роль і місце етнонаціональної релігії в житті українського народу (за працями В. Шаяна) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 247-255. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1112851
  Дуцик Д. Роль і місце ЗМІ у громадянському суспільстві // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 32-39. – ISBN 966-294-186-0
1112852
  Сіденко В.Р. Роль і місце зовнішньоекономічних факторів у моделі ендогенного зростання економіки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 30-39. – Бібліогр.: на 35 пунктів. – ISSN 1811-3141
1112853
  Щербінін Н. Роль і місце Івана Наумовича у розвитку українсько-польських взаємин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 35-41. – ISBN 978-966-02-5080-2
1112854
  Березніченко Н.О. Роль і місце іноземних інвестицій у модернізації вітчизняної сфери послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 119-120
1112855
  Колісник В. Роль і місце іноземних мов у навчальних закладах України у 16-18 ст. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 3. – С.11-14. – ISSN 1562-529Х
1112856
  Ковач М.Й. Роль і місце інтернет-економіки в сучасній економічній системі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 188-192. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1112857
  Зюнькіна О.В. Роль і місце інформальної освіти в контексті Болонських перетворень // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 76-81.
1112858
  Мануйлов Є.М. Роль і місце інформаційної безпеки у розбудові сучасної української держави / Є.М. Мануйлов, Ю.Ю. Калиновський // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 144-153. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1112859
  Думенко М. Роль і місце кадрової політики у збройних силах України в процесі їх реформування та розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 141-144
1112860
  Сморжевська О.О. Роль і місце календарно–обрядового комплексу в діяльності Об’єднання рідновірів України // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 206-213
1112861
  Марчук Н. Роль і місце Карпатської України в процесі самоідентифікації русинів Закарпаття // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 179-188
1112862
  Шкарлет С.М. Роль і місце категорії «економічна безпека» у глобальній моделі національної безпеки держави // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 23-31.
1112863
  Костюк О.М. Роль і місце комерційних банків у структурі фінансово-промислових груп України / О.М. Костюк, О.В. Костюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 160-172. – Бібліогр.: на 25 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1112864
  Ткачук П. Роль і місце Конституційного Суду України у захисті основних прав і свобод людини / П. Ткачук, А. Ткачук // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 118-131
1112865
  Олтаржевський Д.О. Роль і місце корпоративних медіа в сучасній системі ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 15-19


  У статті досліджено роль і місце корпоративних видань у сучасній системі ЗМІ, проаналізовано чинники, які впливають на ефективність цього різновиду мас-медіа, та окреслено шляхи їх удосконалення. The role and place of corporate media in modern system ...
1112866
  Ковальчук Т. Роль і місце культурної політики Європейського Союзу у процесі європейського будівництва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-50
1112867
  Ковальчук Тетяна Роль і місце культурної політики Європейського Союзу у процесі європейського будівництва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Ідея "об"єднання Європи" від самого початку передбачала й взаємовплив культур. Але культура розглядалася як "додаток" до проблем економічних, політичних, оборонних тощо. Проте нинішній етап євроінтеграції грунтується й на ідеї, що культура не просто ще ...
1112868
  Ковальчук Тетяна Роль і місце культурної політики Європейського Союзу у процесі європейського будівництва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Ідея "об"єднання Європи" від самого початку передбачала й взаємовплив культур. Але культура розглядалася як "додаток" до проблем економічних, політичних, оборонних тощо. Проте нинішній етап євроінтеграції грунтується й на ідеї, що культура не просто ще ...
1112869
  Нікітченко Л. Роль і місце лабораторних та практичних робіт із біології як однієї з форм особистісної орієнтації студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 168-175. – ISSN 2312-5993
1112870
  Решетнікова А.А. Роль і місце лізингу у розвитку економічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто роль і значення розвитку лізингового бізнесу для економіки країни, його місце у формуванні економічних відносин. Обгрунтовано положення про те, що лізинг - одна з передумов прискореного переходу до ринкового господарювання.
1112871
  Чекмишев О.В. Роль і місце медіамоніторингу у формуванні методології досліджень соціальних комунікацій на прикладі новітніх європейських студій / О.В. Чекмишев, О.Я. Шкоба // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 221-227


  У статті розглянуто методи моніторингових досліджень у контексті розвитку методології дослідження соціальних комунікацій. In the article the methods of monitoring researches in the context of development of research methodology of social ...
1112872
  Носа Н. Роль і місце міжнародних транспортних коридорів у розвитку інфраструктури прикордонного регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 116-120. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1562-0905
1112873
  Радиш Я.Ф. Роль і місце населення та громадських лікарських організацій у формуванні державної політики в галузі охорони здоров"я: вступ до проблеми / Я.Ф. Радиш, В.В. Лещенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-55 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1112874
  Мельник Л. Роль і місце національної еліти в суспільстві в політичній спадщині Дмитра Донцова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 50-57
1112875
  Дроботенко Н.А. Роль і місце незалежної України на міжнародній арені // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 97-98.
1112876
  Савенко Т. Роль і місце НТШ у вирішенні університетського питання у Східній Галичині // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1


  Наукове товаиство ім. Т. Шевченка (НТШ) і вища школа України, відтворення і становлення Українського ун-ту у Львові
1112877
  Боголій Ю. Роль і місце ООН у протидії США розповсюдженю зброї масового ураження (1990-ті рр. - поч. XXI ст.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 17-21
1112878
  Трубенкова О. Роль і місце органів виконавчої влади в системі державного фінансового контролю // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 54-55
1112879
  Віхров О. Роль і місце організаційно- господарських зобов"язань у сучасній економіці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.53-57. – ISSN 0132-1331
1112880
  Глазкова І. Роль і місце педагогічного бар"єру в навчальному процесі ВНЗ // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 46-49. – ISSN 1994-4845
1112881
  Пастух Т. Роль і місце переказів в літописі С.В. Величка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 139-142
1112882
  Яремко Л. Роль і місце підприємництва у трансформаційних перетвореннях економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-36. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Досліджується роль малого підприємництва у трансформаційних перетвореннях сучасної економіки України, загрози, пов"язані з його неналежним розвитком та неефективністю використання. Ключові слова: трансформаційна економіка, мале підприємництво, ...
1112883
  Хомяков В.І. Роль і місце підприємств, фірм (компаній) та їх кластерів в сучасній економіці // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 5-19. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 33, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1112884
  Мохонько О. Роль і місце принципу змагальності у системі принципів кримінально-процесуального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 120-123.
1112885
  Черниш В. Роль і місце проблемних ситуацій у розвитку рефлексивних умінь в майбутніх учителів англійської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  В статті розглядається явище рефлексії, її механізми. Представлено модель та структуру процесу рефлексії. Виокремлено проблемну ситуацію як один із ефективних засобів формування умінь рефлексії у майбутніх учителів англійської мови у процесі фахової ...
1112886
  Сидоренко О.О. Роль і місце процесуальних норм у системі права. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 249-254. – ISSN 2224-9281
1112887
  Тітова Н. Роль і місце публічних бібліотек у побудові інформаційного суспільства: окремі аспекти, досвід та першочергові завдання // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-14
1112888
  Вилегжаніна Т. Роль і місце публічної бібліотеки в українському суспільстві // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5
1112889
  Вилегжаніна Т. Роль і місце публічної бібліотеки в українському суспільстві // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5
1112890
  Прокопенко О.Ю. Роль і місце регіональних органів внутрішніх справ у забезпеченні використання громадянами України політичних прав і свобод // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 226-233. – ISSN 2307-3427
1112891
  Гаман П.І. Роль і місце реклами в маркетингу платних медичних послуг лікувально-профілактичних закладів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 97-99.
1112892
  Антипенко Д. Роль і місце розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури сільської місцевості в реалізації державної інноваційної політики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 143-146
1112893
  Дубов Д.В. Роль і місце РФ у глобальному геополітичному кіберсуперництві // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 139-146. – ISSN 2306-5664
1112894
  Тоцький В.В. Роль і місце Служби безпеки України в системі суб"єктів боротьби з тероризмом (адміністративно-правові аспекти) / В.В. Тоцький, О.В. Плетньов // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 33-41. – ISSN 2227-796X


  У статті з"ясовано роль і місце Служби безпеки України в системі суб"єктів боротьби з тероризмом. Через призму адміністративно-правових засад діяльності суб"єктів забезпечення національної безпеки сформульовано завдання та функції Служби безпеки ...
1112895
  Авакян Тигран Роль і місце соціальних технологій у забезпеченні національної безпеки України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 84-89
1112896
  Андреюк Н.В. Роль і місце споживчої кооперації у реалізації соціально-економічної політики держави // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 301-308


  Аналізуються зміни, що відбуваються у споживчій кооперації України в сучасних умовах, з"ясовується її місце і роль у реалізації соціально-економічної політики держави.
1112897
  Рудь Ю.М. Роль і місце судової влади в сфері захисту прав людини // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 137-147
1112898
  Пономарьов А. Роль і місце судової практики в регулюванні відносин у сфері інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 22-24
1112899
  Натаров О. Роль і місце сучасної бібліотеки в забеспеченні прав і свобод людини й громадянина // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 285-290
1112900
  Суліменко О.О. Роль і місце театру як соціальної інституції у крос-культурній взаємодії етнічних спільнот України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему крос-культурного спілкування етнічних груп України засобами театрального мистецтва. Описано історичний досвід створення театрів етнічних меншин України як джерело традицій міжетнічної крос-культурної комунікації. На основі аналізу ...
1112901
  Кадеєва І.В. Роль і місце України в міжнародних міграційних процесах // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 250-260. – (Економіка ; вип. 13)
1112902
  Серажим В.І. Роль і місце України в реалізації транспортної політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 182-187. – ISSN 2308-6912
1112903
  Присяжнюк Ю.І. Роль і місце української діаспори у суспільно-політичному житті Хорватії / Ю.І. Присяжнюк, Б.Б. Уманців // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 39-45
1112904
  Барчук В.Б. Роль і місце Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в юридичному механізмі забезпечення прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 90-100
1112905
  Прилуцький П. Роль і місце учасників кримінального судочинства при встановленні істини у справі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.36-40. – ISSN 0132-1331
1112906
  Кириченко І. Роль і місце фізико-математичної освіти в підготовці сучасних фахівців з інформаційно-вимірювальних технологій / І. Кириченко, О. Полярус // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 44-49. – ISSN 1562-529Х
1112907
  Семеног А.Ю. Роль і місце фінансових установ у фінансовій системі країни // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 111-117
1112908
  Ковальчук А. Роль і місце фінансового права за ринкових умов // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-48. – ISSN 0132-1331
1112909
  Кирюшко Н. Роль і місце фольклорних образів у фабульній структурі "готичного" роману // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 201-209
1112910
  Верстюк В. Роль і місце Центральної Ради в модерній історії України // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 8-19. – ISBN 966-02-0276-8
1112911
  Піддубняк М.Ю. Роль і особливості принципів Європейського Союзу // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 215-217. – ISBN 978-966-419-280-1
1112912
  Чернат Д. Роль і перспективи Азії в новому світовому порядку ХХІ ст. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 81-83
1112913
  Мацуцька О.К. Роль і перспективи євро в завоюванні домінуючих позицій на світовому валютному ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 180-186. – Бібліогр.: 12 назв.


  Majour exchange pairs including euro are analyzed. The role of euro in international exchange market is determined. The increasing importance of euro is explored.
1112914
  Батюк Г. Роль і теоретична сутність малих форм господарювання у виробництві сільськогосподарської продукції / Г. Батюк, Н. Ціцька // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 31-37. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1112915
  Пасмор Н.П. Роль і функції бібліотечного веб-сайта в інформаційному забезпеченні самостійної роботи студентів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 80-84. – ISBN 966-7352-64-1


  Аналізуються функціональні можливості бібліотечного Web-сайта в інформаційному забезпеченні самостійної роботи студентів.
1112916
  Козоріз М.Л. Роль і функції капіталізації в забезпеченні економічного розвитку суб"єктів господарювання // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 42-48. – ISSN 1562-0905
1112917
  Міщенко В.І. Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченні цінової стабільності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 29-46 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1112918
  Варецька С. Роль і функції письменницького об"єднання "Група 47" в літературному процесі Німеччини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 145-154. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X


  "Подано огляд літературного процесу Німеччини другої половини ХХ ст., зокрема увагу зосереджено на становленні й значенні письменницького об’єднання “Група 47” у суспільно-політичному житті країни. Виокремлюються особливості тематики творчості ...
1112919
  Козубовська І.В. Роль і функції соціально-психологічної служби в роботі з сім`єю / І.В. Козубовська, В.Ю. Керецман, Г.В. Товканець; МОУ. УДУ. – Ужгород, 1998. – 173с. – ISBN 966-7400-02-2
1112920
  Вільна Я.В. Роль і характер впливу творчості Г. Квітки-Основ"яненка на подальший розвиток української літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 115-121
1112921
  Вільна Ярослава Роль і характер впливу творчості Г. Квітки-Основ"яненка на подальший розвиток української літератури // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается влияние творчества Квитки-Основ"яненка на развитие украинской литературы.
1112922
  Сандровський К.К. Роль і характер сучасної дипломатії // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 108-116
1112923
  Умланд Андреас Роль і цілі Кремля в "українській кризі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 січня (№ 2). – С. 5


  Чому і як зовнішня політика Росії підриває Східне партнерство ЄС.
1112924
  Якубова Т. Роль І. Мазепи, С. Понятовського, Карла XII в історії фортеці Очаків у часи Північної війни (1709 р.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 177-185. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1112925
  Світлик Н.М. Роль І. Я. Франка у формуванні та розвитку наукових взаємин Закарпаття і Галичини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 20)
1112926
  Твердохліб А.І. Роль Івана (Іова) Борецького в становленні та розвитку Львівської братської школи // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 142-146. – ISSN 2075-1478


  З’ясована роль Івана (Іова) Борецького в становленні та розвитку Львівської братської школи як центру культури, освіти, науки й мистецтва на українських землях. Встановлені особливості культурно-освітнього процесу в Україні досліджуваного періоду.
1112927
  Копусь О.А. Роль Івана Огієнка в розвитку української лінгводидактики // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 244-247. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1112928
  Сохацька Є.І. Роль Івана Огієнка у формуванні мовної політики УНР ( За сторінками "Нової Ради" 1917 - 1919 рр.) // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 236-248. – ISBN 978-966-2187-00-7


  В статті згадуються події в Київському університеті Св. Володимира, проф. КУ : Т. Флоринський, Є.Тимченко, М.П. Яснопольський.
1112929
  Ількович В. Роль Івана Стешенка у Центральній Раді // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 70-73. – ISBN 978-966-171-783-0
1112930
  Захарова Валентина Роль Івана Франка в історії методики викладання літератури : (за оповіданням "Борис Граб")
1112931
  Труш О. Роль Івана Франка в розбудові наукового стилю української мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 97-105. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Простежено шляхи формування та особливості функціонування наукового різновиду української літературної мови протягом важливого в її історії періоду - другої половини XIX ст., з"ясовано роль І. Франка в розбудові наукового стилю української мови: у ...
1112932
  Яценко Г.В. Роль Івана Франка як публіциста у формуванні медіакартини галицького суспільства кінця XIX — початку XX ст. / Г.В. Яценко, А.М. Яценко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті досліджено медіакартину галицького суспільства кінця ХІХ - початку ХХ ст. крізь призму публіцистики Івана Франка. Проаналізовано три її найважливіші взаємопов"язані елементи: економічний, ментальний та культурний медіаобрази. Розглянуто моделі ...
1112933
  Зуб"як Р.М. Роль Івано-Франківського інституту післядипломної педагогічної освіти в розвитку освіти краю / Р.М. Зуб"як, О.Д. Барабаш, С.М. Подолюк // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 2-5
1112934
  Авдієвська О.В. Роль ігор ейдетики в успішному засвоєнні знань учнями початкової школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто теоретичне і практичне значення ігор ейдетики в навчальному процесі початкової школи. Обґрунтовано умови ефективного впливу ігор ейдетики на розвиток процесів пам"яті, образного мислення і уяви для успішного засвоєння навчальної інформації ...
1112935
  Білоус Тетяна Миколаївна Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.01 / Білоус Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 195л. – Бібліогр.: л.180-195
1112936
  Білоус Тетяна Миколаївна Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук:09.00.01 / Білоус Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1112937
  Константинов Ф.В. Роль ідей в суспільному розвитку / Ф.В. Константинов. – К., 1940. – 48с.
1112938
  Горінов О.С. Роль ідентифікації клієнта банку у загальній системі запобігання відмиванню грошей комерційного банку / О.С. Горінов, М.В. Колдовський // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 72-75.
1112939
  Красота О.В. Роль ідеології в економічних теоріях // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 103-104
1112940
  Макаренко Л.О. Роль ідеології в житті суспільства та особи // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 139-143. – ISSN 0869-2491
1112941
  Ситник О.М. Роль ідеології в історичному процесі: проблеми та особливості дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 164-175. – ISSN 0130-5247
1112942
  Колотило В.В. Роль ідеології в процесі соціальних змін : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Колотило В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 176л. – Бібліогр.: л. 162-176
1112943
  Колотило В.В. Роль ідеології в процесі соціальних змін : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Колотило В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
1112944
  Рихлік В.А. Роль ідеології в формуванні політичних партій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1112945
  Сабадуха В.О. Роль ідеології персоналізму в розбудові української державності // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 398-408. – ISBN 978-966-428-404-9
1112946
  Іваскевич О.В. Роль ідеології у теперішньому суспільстві // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 168-172
1112947
  Бойко С.В. Роль ідеології у формуванні гуманістичних цінностей особистості в постіндустріальну епоху // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 157-158
1112948
  Тоцький І.Н. Роль ідеології у формуванні комуністичної суспільної свідомості / І.Н. Тоцький. – Київ : [б.в.], 1966. – 28 с.
1112949
  Марченко А.М. Роль ідеологічних чинників у формуванні дружніх стосунків студентської молоді: результати дослідження з факторіальним дизайном / А.М. Марченко, В М. Сидоров // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 227-233. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1112950
  Власюк Т.О. Роль імпорту в інвестиційному забезпеченні конкурентоспроможності економіки України // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 56-65. – ISSN 2222-8810
1112951
  Тихонова Т.М. Роль імунних чинників в еволюції повільно прогресуючого автоімунного діабету дорослих // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 39-44. – ISSN 1029-4244
1112952
  Затонацька Т.Г. Роль інвестицій в економічному розвитку країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 140-143.
1112953
  Давиденко Н.М. Роль інвестицій корпоративного сектору України в забезпеченні зростання національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 68-71
1112954
  Марченко С.О. Роль інвестицій у відтворенні основних фондів (на прикладі Миколаївської області) / С.О. Марченко, Л.Г. Шемет // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 156-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблеми підвищення рівня інвестиційного забезнечення Миколаївського регіону як джерела відтворення основних засобів. Проаналізовано вплив обсягів інвестування на величину валового регіонального продукту, запропоновано заходи з ...
1112955
  Марченко Світлана Олександрівна Роль інвестицій у відтворенні основних фондів (на прикладі Миколаївської області) / Марченко Світлана Олександрівна, Шемет Людмила Григорівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 156-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблеми підвищення рівня інвестиційного забезнечення Миколаївського регіону як джерела відтворення основних засобів. Проаналізовано вплив обсягів інвестування на величину валового регіонального продукту, запропоновано заходи з ...
1112956
  Супруненко С. Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоздатності підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 25-27
1112957
  Дегтярьова Ю.В. Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 61-64
1112958
  Троян В.М. Роль інвестицій у нарощуванні економічного потенціалу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 210-214. – ISBN 966-7958-13-2
1112959
  Покатаєва О.В. Роль інвестицій у підвищенні конкурентоспроможності галузей економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 232-237. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1112960
  Кожем"якіна С.М. Роль інвестицій у підвищенні рівня капіталообзроєності та продуктивності праці / С.М. Кожем"якіна, І.М. Могілат // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 87-96


  Аналізується динаміка і структура інвестицій, нагромадження капіталу як чинників, що безпосередньо впливають на сукупну продуктивність праці на макрорівні
1112961
  Свинаренко Т.І. Роль інвестицій у розв"язанні соціально-економічних проблем Донбасу : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 44-49. – Бібліогр.: 1назва
1112962
  Ярощук В. Роль інвестицій у розвитку урбанізованих територій // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 248-251.
1112963
  Понедільчук Т.В. Роль інвестицій у формуванні економічного зростання в умовах сучасного розвитку економіки України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 4. – С. 11-15
1112964
  Марахов К. Роль інвестиційних банків на первинному ринку корпоративних цінних паперів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 34-36 : Табл., рис.
1112965
  Ромашко Ольга Миколаївна Роль інвестиційної діяльності у формуванні прибутку підприємства / Ромашко Ольга Миколаївна, Сопко Валерія Василівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 107-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто роль та місце інвестиційної діяльності в системі управління підприємством і вплив її результатів на загальний розмір прибутку підприємства.
1112966
  Касприк А. Роль інвестування в соціально-економічному розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 608-616. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1112967
  Лисенко Л.І. Роль індивідуалізму в публіцистичному образотворенні Євгена Сверстюка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 58-62


  Аналізується наповненість публіцистичної образності Євгена Сверстюка в кореляції з концептуальними принципами індивідуалізму в контексті епохи шістдесятництва. In the article the content of publicistic images of Ievhen Sverstiuk is analysed in ...
1112968
  Альохін О.Д. Роль індивідуальних характеристик компонентів розчину при виборі критичного параметра порядку / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 325-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі проблему асиметрії рівняння стану поблизу критичної точки розглянуто в термінах різних параметрів порядку. Одержані прості критерії вибору критичного параметра порядку, в яких суттєве значення мають індивідуальні характеристики компонентів ...
1112969
  Жижома О. Роль індивідуально-художніх новотворів у формуванні художніх образів сучасного поетичного дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 240-250. – ISSN 1728-9572
1112970
  Калюга О.О. Роль індикаторів у системі державного регулювання фондового ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 58-62. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1112971
  Ляшенко Н.В. Роль індуктивного умовиводу в судовому пізнанні // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 171-173
1112972
  Незабитовський Г.В. Роль індукції у побудові наукового обгрунтування // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 148-152. – ISSN 2076-1554
1112973
  Пазиніч Ю.М. Роль інженерної педагогіки в сучасній освіті / Ю.М. Пазиніч, О. Бичко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 165-167. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1112974
  Каракай Ю.В. Роль інновацій в перехідній економіці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 78-81
1112975
  Бреус С.В. Роль інновацій у забезпеченні конкурентноспроможності машинобудівного комплексу : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 162-169 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1112976
  Поліщук Г.М. Роль інновацій у підвищенні ефективності інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.161-165
1112977
  Ярошенко О. Роль інновацій у розвитку конкурентоспроможності України // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 79-82
1112978
  Макаренко П. Роль інновацій у розвитку сучасного автомобілебудування в країнах "центру" і "напівпериферії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 57-58. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив інноваційних процесів на розвиток автомобілебудування. Розкрито роль інноваційних програм у розвитку автомобільної промисловості України на сучасному етапі. The effect of Innovation processes on the development of motor industry ...
1112979
  Чорненька Н.В. Роль інновацій у формуванні туристично-рекреаційної привабливості території міст // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1112980
  Євтушевська О.В. Роль інноваційних технологій у розвитку суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 14-16. – ISSN 2306-6814
1112981
  Папп К.В. Роль інноваційно-інвестиційного процесу у соціально-економічному розвитку регіонів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 98-102. – (Економіка ; Вип. 32)
1112982
  Тітова С. Роль інноваційного освітнього середовища у процесі фахової підготовки вчителів-філологів у вищому педагогічному навчальному закладі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 127-132


  Професійне становлення майбутнього вчителя філологічних дисциплін - процес складний і тривалий. Серед його обов"язкових складових - теоретичне й практичне навчання, під час якого майбутні вчителі отримують систему наукових знань у галузі філологічних ...
1112983
  Мудра І. Роль інноваційного підприємництва і фінансове забезпечення його конкурентоспроможності // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 295-299. – ISBN 966-7574-11-3
1112984
  Попова Н.О. Роль інноваційного потенціалу ВНЗ у формуванні ключових компетенцій // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2015. – № 4 (32). – C. 67-71. – ISSN 1997-4167


  Розглядається використання освітніх технологій як складової інноваційного потенціалу.
1112985
  Богородченко А.С. Роль інноваційної активності персоналу в системі факторів конкурентоспроможності підприємства / А.С. Богородченко, О.О. Наумова // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 4-11
1112986
  Кондрашова-Діденко Роль інноваційної культури в забезпеченні інноваційного розвитку економіки / Кондрашова-Діденко, А.П. Бут // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 77-81.
1112987
  Ярмоліцька Н.В. Роль інноваційної науки та освіти у розвитку сучасного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 141-143
1112988
  Химинець В.В. Роль інноваційної освіти у сталому розвитку територіальних еколого-економічних систем // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 39-44. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  Сучасна освіта повинна відповідати потребам соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, сприяти особистості самовизначатися і самореалізовуватися, творчо і ефективно працювати. Саме тому система сучасної еколого-економічної освіти ...
1112989
  Ткаченко Т.П. Роль іноземних інвестицій в банківській сфері / Т.П. Ткаченко, Д.П. Волинець // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 136-141. – ISSN 2310-5534
1112990
  Товстиженко О.В. Роль іноземних інвестицій в інтенсифікації розвитку вітчизняного виробництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-108. – ISSN 1993-6788
1112991
  Богдан І.В. Роль іноземних інвестицій у розвитку державно-приватного партнерства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 10 (149). – С. 57-64
1112992
  Розинська Н.М. Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 90-95. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1112993
   Роль іноземних інституцій у формуванні сучасного економічного мислення в Україні. – Полтава, 1998. – 132с. – ISBN 9667215201
1112994
  Коломієць С.С. Роль іноземних мов у підготовці студентів технічного університету до інноваційної діяльності // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 105-110. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591
1112995
  Саліхова О.Б. Роль іноземних технологій в інвестиційно-інноваційній модернізації економіки: досвід Республіки Корея, уроки для України / О.Б. Саліхова, Г.О. Бак // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 105-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
1112996
  Балануца О.О. Роль іноземного інвестування в економіці України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 73-76.
1112997
  Кроьтенко К.О. Роль іноземного капіталу в розвитку банківської системи України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 442-443. – ISBN 978-966-188-219-4
1112998
  Торяник Ж.І. Роль іноземного капіталу у забезпеченні достатності ресурсного потенціалу банків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність категорії достатності ресурсного потенціалу банків. Визначено основні переваги і недоліки присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі. Розкрито та проаналізовано основні чинники, які впливають на ...
1112999
  Василиця О.Б. Роль іноземного капіталу у розвитку НДіДКР у посттрансформаційних економіках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 77-79
1113000
  Версаль Н.І. Роль іноземного капіталу у формуванні національної банківської системи: досвід Чехії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-11. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються проблеми відкриття іноземними банками філій в Україні з огляду на досвід Чехії. На прикладі реформування чеської банківської системи доводиться теза, що прихід іноземного капіталу в банківський сектор має більше позитивних, ніж негативних ...
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,