Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1112001
  Гаврилюк Р. "Правовий механізм податку" чи "юридична конструкція податку": дискусійні питання теорії та методології // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 110-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1112002
  Пашутін В.В. Правове регулювання - вид юридичної діяльності // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 21-26. – ISSN 2524-0064
1112003
  Токарєва К.О. Правове регулювання "доступних кредитів 5-7-9 %" в Україні // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 60-65. – ISSN 2311-4894
1112004
  Дмитренко І.А. Правове регулювання авансування колгоспників та додаткової оплати праці в колгоспах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 129-146. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье рассматривается вопрос, как осуществлялось правовое регулирование авансирования колхозников до сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953 г.). Гораздо больше внимания автор уделяет тем изменениям, которые произошли в правовом регулировании ...
1112005
  Куркова К.М. Правове регулювання адміністративних процедур при здійсненні державної реєстрації авторських прав // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 282-287. – (Право). – ISSN 2222-5226
1112006
  Макарчук Р.В. Правове регулювання адміністрування екологічного податку в Україні та Європейському Союзі: порівняльний аспект : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Макарчук Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 262 арк. – Додатки: арк. 228-262. – Бібліогр.: арк. 199-227
1112007
  Ващенко Ю. Правове регулювання акцизного збору за законодавством Європейського Союзу // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 62-64
1112008
  Казацька М.Д. Правове регулювання акцизного податку в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Казацька Маріанна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 253 арк. – Додатки: арк. 252-253. – Бібліогр.: арк. 231-251
1112009
  Казацька М.Д. Правове регулювання акцизного податку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Казацька Маріанна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112010
  Сороченко А.В. Правове регулювання акціонерних угод в Україні // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 327-331
1112011
  Ханович Є. Правове регулювання аліментних зобов"язань батьків з утримання дітей у міжнародних відносинах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 286-291. – ISSN 2307-8049
1112012
  Реуцьков О.Г. Правове регулювання атестації працівників поліції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Реуцьков Олександр Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 206 арк. – Додатки: арк. 204-206. – Бібліогр.: арк. 181-203
1112013
  Савенкова В.Г. Правове регулювання банківських відносин в Україні та країнах-членах Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Савенкова Владислава Геннадіївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112014
  Виговський О. Правове регулювання бездокументарних цінних паперів: теоретичні та практичні аспекти (на прикладі Росії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 164-168
1112015
   Правове регулювання безпеки харчування в Європейському Союзі та в Україні / М.І. Іншин, Т.Є. Мироненко, О.М. Клюєв, А.М. Куліш, Є.М. [та ін.] Попович; [Іншин М.І. та ін. ; за ред. М.І. Іншина] ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 302, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 298-302. – ISBN 978-966-364-624-4
1112016
  Минюк О.Ю. Правове регулювання біржової діяльності в контексті фондового ринку: перспективи вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 129-133
1112017
  Резнік М. Правове регулювання бродяжництва у Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 50-53
1112018
  Гедзюк О.В. Правове регулювання бюджетних надходжень від операцій з цінними паперами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гедзюк Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112019
  Тригубенко М.В. Правове регулювання бюджетного фінансування науки в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 140-144. – ISSN 2072-8670


  У статті розгянуто правове регулювання бюджетного фінансування науки в Україні та визначено його форми відповідно до Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 26.11.15 № 848-VIII, який набув чинності 16.01.2016. Вказано, що до ...
1112020
  Ровинський Ю.О. Правове регулювання валютних відносин крізь призму застосування фінансово-правового примусу // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 68-76
1112021
  Сивець С.О. Правове регулювання вартості майна промислових у сільськогосподарських об"єктів / С.О. Сивець, М.Г. Пивоваров // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С.329-333. – ISSN 1563-3349
1112022
  Копилова М.С. Правове регулювання взаємовідносин держави та православної церкви у другій Речі Посполитій у 1918-1939 рр. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 39-41
1112023
  Смолій А. Правове регулювання виборів: досвід Польщі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодерж. офіційне, нормативно-правове, інформ. видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2013. – № 1 (25). – С. 70-71
1112024
  Грищенко Костянтин Геннадійович Правове регулювання видатків на віщу освіту : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.07 / грищенко Костянтин Ганнадійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1112025
  Якимчук Наталія Яківна Правове регулювання видатків на науку в Україні : Автореф... кандид. юридич.наук: 12.00.07 / Якимчук Наталія Яківна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1112026
  Мальський М.М. Правове регулювання визнання і виконання рішень іноземних судів як інституту транснаціонального виконавчого процесу за законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 213-224. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1112027
  Шаповалова І.В. Правове регулювання визнання та виконання рішень МКАС в Україні // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 105-110
1112028
  Кишко-Єрлі Правове регулювання визначення шкоди, яка може бути спричинена космічними об"єктами з ядерними джерелами енергії на борту // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 286-292. – ISSN 0869-2491
1112029
  Білоцький С.Д. Правове регулювання використання відновлювальних джерел енергії в рамках Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 58-66


  Стаття присвячена дослідженню правового регулювання видобутку та використання альтернативних джерел енергії в ЄС. Таке її активне поширення не в останню чергу є наслідком вжитих на рівні інтеграційного об"єднання гармонізаційних заходів. Крім того, ЄС ...
1112030
  Саєнко Володимир Володимирович Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Саєнко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1112031
  Каракаш І.І. Правове регулювання використання й охорони рекреаційно-туристичних територій і об"єктів // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 20-26. – ISSN 2413-7189
1112032
  Семенець О.С. Правове регулювання використання природних ресурсів для туризму в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Семенець Ольга Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 223 л. – Бібліогр.: л. 187-223
1112033
  Салміна Я.О. Правове регулювання використання природних ресурсів континентального шельфу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Салміна Яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112034
  Ониськів О.М. Правове регулювання використання та охорони земель смуг відведення залізниць // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 138-142


  Метою даної статті є аналіз ефективності правового регулювання використання та охорони земель смуг відведення залізниць. Правовими формами використання даних земель підприємствами залізничного транспорту є право постійного землекористування і оренда. ...
1112035
  Злий Я.В. Правове регулювання використання та охорони зрошуваних та осушуваних земель в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Злий Ярослав Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112036
  Заверюха М.М. Правове регулювання використання та охорони лісів в Україні : монографія / М.М. Заверюха ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2018. – 223, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-342-6
1112037
   Правове регулювання використання ядерної зброї в міжнародному гуманітарному праві // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 112-118. – ISBN 978-966-373-833-8
1112038
  Ушверідзе Д.П. Правове регулювання виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ушверідзе Давид Партенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 203 арк. – Бібліогр.: арк. 183-203
1112039
  Онуфрієнко О.І. Правове регулювання випуску та обігу емісійних цінних паперів в Україні. : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Онуфрієнко О.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1112040
  Стадник М.П. Правове регулювання вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Стадник М.П.; Ін-т держ. права ім. В.М.Корецького. НАН України. – К., 1998. – 16л.
1112041
  Бутирський А.А. Правове регулювання вирішення торгових спорів у республиці Болгарія // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 138-144
1112042
  Костюченко Я.М. Правове регулювання відносин асоціації між Україною та Європейським Союзом : монографія : 75-річчю Ін-ту міжнар. відносин присвяч. / Я.М. Костюченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 394-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-048
1112043
   Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні / О.Г. Акментина, І.М. Андрущенко, О.Ю. Биченко, В.Г. Дідик, О.О. [та ін.] Кадрова; [Акментина О.Г. та ін. ; наук. ред. Дідик В.Г.] ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 579, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 547-579. – ISBN 978-966-364-616-9
1112044
  Головко Л.О. Правове регулювання відносин власності у звичаєвому праві України, Словаччини і Чехії та перших актах його кодифікації (порівняльний аналіз) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 10-15. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1112045
  Єфіменко Л. Правове регулювання відносин за участю інших, крім батьків та дітей, членів сім"ї та їх родичів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.46-54
1112046
  Кисельова Т. Правове регулювання відносин із надання послуг медіації у зарубіжних країнах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 225-237. – ISSN 0132-1331
1112047
  Кисіль Л.Є. Правове регулювання відносин органів публічної адміністрації та громадян щодо надання адміністративних послуг // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 62-65. – ISBN 978-966-919-107-6
1112048
  Цюра В. Правове регулювання відносин представництва в германській та романській системах приватного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 17-23. – ISSN 2308-9636
1112049
  Кізілов О.І. Правове регулювання відносин у сфері вищої освіти // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 261-262
1112050
  Кургаєва С І. Правове регулювання відносин у сфері забезпечення фінансової безпеки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 5. – С. 43-47
1112051
   Правове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю : сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / [Андрощук Г.О. та ін. ; за заг. ред. Мироненко Н.М.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 394, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-411-7
1112052
  Попко Є.В. Правове регулювання відносин України з Радою Європи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 441-451. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349


  Статтю присвячено аналізу відносин між Україною та Радою Європи.
1112053
  Авраменко А.В. Правове регулювання відносин щодо обігу та захисту персональних даних працівника в трудовому праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Авраменко Анастасія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 215 арк. – Додатки: арк. 213-215. – Бібліогр.: арк. 13-14, 191-212 та в додатках: арк. 213-214
1112054
  Різак М.В. Правове регулювання відносин щодо персональних даних в Україні : монографія / М.В. Різак. – Харків : Панов А.М., 2016. – 462, [1] с. – Бібліогр.: с. 422-462 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-00-1
1112055
  Прийменко О.С. Правове регулювання відносин, що виникають у разі втрати годувальника (в солідарній пенсійній системі) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прийменко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112056
  Вєтухова І.А. Правове регулювання відпустки по догляду за дитиною за законодавством України: теоретичні та практичні питання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (22). – С. 13-22. – ISSN 2311-4894
1112057
  Межевська Л.В. Правове регулювання відсторонення від роботи осіб, які виконують функції держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Межевська Лілія Володимирівна ; М-во внутр. справ, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1112058
  Венедиктова В.М. Правове регулювання відхилень від нормальної тривалості робочого часу : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.05 / Венедиктова В. М.; Університет внутрішніх справ. – Харків, 1999. – 152л. – Бібліогр.:л.142-152
1112059
  Венедиктова Валентина Михайлівна Правове регулювання відхилень тривалості від нормальної тривалості робочого часу. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Венедиктова Валентина Михайлівна; КУ. – К., 1999. – 19л.
1112060
  Карпенко М.І. Правове регулювання військових злочинів в Україні: перспективи законодавчого вдосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 61-65
1112061
  Забара І.М. Правове регулювання військової складової міжнародної інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 84-91. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена висвітленню поглядів на зміст правового регулю- вання військової складової міжнародної інформаційної безпеки. Проаналізовано концептуальні підходи до міжнародно-правового регулювання застосування інформаційно-комунікаційних ...
1112062
  Василюк С.Ф. Правове регулювання внутрішнього розпорядку в колгоспах / С.Ф. Василюк. – Київ, 1985. – 47с.
1112063
  Мацелюх І. Правове регулювання внутрішньоцерковних відносин у джерелах римського та візантійського права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 22-28


  Відображено правове регулювання внутрішньоцерковних відносин у джерелах римського та візантійського права, показані їх особливості.
1112064
  Грицкевич С.Г. Правове регулювання впливу освіти на категорію "людського капіталу" // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 109-113


  Розглянуто особливості кризової ситуації української вищої освіти на фоні світових тенденцій наростаючого відставання системи освіти від потреб сучасності, оскільки система освіти змінюється набагато повільніше, ніж всі інші суспільні структури.
1112065
  Рудницька О.П. Правове регулювання гарантійних виплат проектом Трудового кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 180-184. – ISSN 2219-5521
1112066
  Маслюк Н.С. Правове регулювання гендерної рівності: міжнародні стандарти та національні особливості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 204-206. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1112067
  Волинець І. Правове регулювання генериків в Україні та США: порівняльно-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 79-89. – ISSN 2308-0361
1112068
  Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки : навч. посібник / О.П. Віхров ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 447, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 421-443. – ISBN 978-966-667-673-6
1112069
   Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств : Підручн. для студ. юрид. спец. ВЗО. – Харьков : Право, 2000. – 288с. – ISBN 966-7146-29-4
1112070
  Коваленко Т.О. Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України : навч. посібник / Т.О. Коваленко, С.І. Марченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 295, [1] с. – Бібліогр наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-628-6
1112071
  Марченко С.І. Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України як навчальна дисципліна // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 169-171. – ISBN 978-966-419-269-6
1112072
  Трофуненко Н. Правове регулювання господарської діяльності з проектування об"єктів будівництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 72-76
1112073
  Кампі О.Ю. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування за участю інститутів спільного інвестування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кампі Орест Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – 206 л. – Бібліогр.: л. 185-206
1112074
  Альбертіні Ф. Тамара Михайлівна Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльний аналіз) : Автореф... канд. юридичнихнаук: 12.00.02 / Ф.Альбертіні Тамара Михайлівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1112075
  Альбертіні Ламара Михайлівна Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльній аналіз). : Дис... канд. юрид.наук: / ф.Альбертіні Ламара Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 213л. – Бібліогр.:л.189-213
1112076
  Форостюк О.Д. Правове регулювання державно-церковних відносин у Радянській Україні в 1917-1941 роках (на матеріалі Донецького регіону) : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.01 / Форостюк О.Д. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.:с.16-17
1112077
  Козмуляк К.А. Правове регулювання державного контролю за вмістом радіонуклідів у сільськогосподарській продукції // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 369-371. – ISBN 978-966-7957-18-6
1112078
  Мякота О.В. Правове регулювання державного кордону між Україною та республікою Білорусь // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 312-320. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1112079
  Заверуха І.Б. Правове регулювання державного кредиту в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Заверуха І.Б.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1112080
  Мігалчан Правове регулювання державного управління у сфері протидії торгівлі людьми в Україні та Румунії: порівняльний аналіз / Мігалчан, А.-Т.І // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 344-347. – ISSN 2524-017X
1112081
  Джуган В.О. Правове регулювання державної водної політики в україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 455-459. – ISSN 1563-3349
1112082
  Бакалінська О. Правове регулювання державної допомоги суб"єктам господарювання // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 24-33. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1112083
  Остапенко Ю.І. Правове регулювання державної підтримки малого підприємництва: досвід України та Польщі / Ю.І. Остапенко, М.П. Бондаревич // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 66-72. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
1112084
  Коломойцев М.М. Правове регулювання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Коломойцев Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1112085
  Масін В.М. Правове регулювання державної цільової підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: облікові аспекти / В.М. Масін, Л.О. Масіна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 169-178. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1112086
  Петрова В.О. Правове регулювання деяких видів соціальних відпусток в Україні та ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 430-433. – ISSN 2219-5521
1112087
  Заболотна Л.В. Правове регулювання дипломатичної служби в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 75-87. – ISSN 2227-796X
1112088
  Гончаренко І.Б. Правове регулювання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 95-111. – ISSN 1999-5717
1112089
  Кронівець Т.М. Правове регулювання дистанційної освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 19-24
1112090
  Гончаров Г.Ю. Правове регулювання дисципліни праці в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гончаров Геннадій Юрійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1112091
  Грошева-Шарапова Правове регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Грошева-Шарапова Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1112092
  Станіславський В. Правове регулювання діяльності аграрної біржі із забезпечення продовольчої безпеки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 68-75
1112093
  Омельченко О.П. Правове регулювання діяльності біобанків в Україні // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук. рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (22). – С. 24-31. – ISSN 2072-084X
1112094
  Бутовченко К. Правове регулювання діяльності в Інтернет-просторі та інноваційному бізнесі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Новітні тренди та законодавчі тенденії".
1112095
  Чумак О.О. Правове регулювання діяльності державної виконавчої служби України в сучасних умовах: проблеми теорії та практики : монографія / О.О. Чумак ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Харків : Диса плюс, 2015. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-479 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-58-8
1112096
  Менсо І. Правове регулювання діяльності електронних бібліотек за законодавством України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 283-289. – ISSN 1561-4999
1112097
  Кукіна З. Правове регулювання діяльності засобів масової інформації в Європейському Союзі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 81-85
1112098
  Одоладов Д.А. Правове регулювання діяльності інвестиційних банків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 114-118. – ISSN 2219-5521
1112099
  Гура О. Правове регулювання діяльності кредитних установ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 515-516. – ISBN 978-617-7069-28-6
1112100
  Глуховеря В.А. Правове регулювання діяльності Національної гвардії України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (78). – C. 36-42. – ISSN 2078-3566
1112101
  Мартинюк В. Правове регулювання діяльності органів адміністративної юстиції в Республіці Польща // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 97-99. – ISBN 978-617-7069-28-6
1112102
  Бойко І. Правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення внутрішньої безпеки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 105-113. – ISSN 2663-5313
1112103
  Деревягін О.О. Правове регулювання діяльності органів Національної поліції у сфері протидії злочинним посяганням на майно громадян // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 191-198. – ISSN 2524-0323
1112104
  Сегеда І.С. Правове регулювання діяльності підприємницьких товариств у Магрибі (Алжир, Марокко, Туніс) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сегеда Іван Сергійович ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112105
  Калаянов Д.П. Правове регулювання діяльності поліції в країнах Європи // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 34-37
1112106
  Рудь Г. Правове регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 285-287. – ISBN 978-617-7069-28-6
1112107
  Пацурія Н.Б. Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування : проблеми теорії та практики : монографія / Н.Б. Пацурія, І.М. Войцеховська, А.С. Головачова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 233-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-13-9
1112108
  Комзюк В. Правове регулювання діяльності шламосховищ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 18
1112109
  Лукасевич-Крутник Правове регулювання договірних відносин підряду на проведення проектних і пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 3-8
1112110
  Волошин В.О. Правове регулювання договірних відносин у сфері промислової власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волошин Василь Олександрович ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1112111
  Курило Т.В. Правове регулювання допоміжних репродуктивних технологій / Т.В. Курило, Х.О. Олещук // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 87-88. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1112112
  Хлівний Я. Правове регулювання доступу іноземців до земель сільськогосподарського призначення в аспекті міжнародного досвіду земельних реформ іноземних країн // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 175-176
1112113
  Якименко М.А. Правове регулювання дрібного сільськогосподарського кредиту та його економічне значення на українських землях Російської імперії (1861-1917 рр.) / М.А. Якименко, О.М. Краснікова, О.М. Кубецька. – Полтава : РВВ ПДАА, 2019. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд.


  У пр. № 1729689 напис: Подарунок бібліотеці університету від Миколи Якименка 4.09.2019 р. /підпис/
1112114
  Рудень О.В. Правове регулювання екологічних договірних відносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Рудень Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 181-218
1112115
  Краснова М.В. Правове регулювання екологічного інформування: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 46-54. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Досліджуються правові засади регулювання чинним законодавством України екологічного інформування як необхідної гарантії екологічної безпеки та шляхи гармонізації національного законодавства до міжнародного та європейського законодавства в цій ...
1112116
  Шоха Т.П. Правове регулювання екологічного страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шоха Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112117
  Макаренко Н.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері видобування нафти та газу в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Макаренко Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 231 арк. – Додатки: л. 230-231. – Бібліогр.: арк. 186-229
1112118
  Кондратьєва К.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кондратьєва Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 187-217
1112119
  Кондратьєва К.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кондратьєва Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112120
  Краснова Ю.А. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні : монографія / Краснова Ю.А. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2013. – 302, [2] с. – Бібліогр.: с. 269-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-259-5
1112121
  Бобруйко О. Правове регулювання екологічної безпеки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей: проблемні питання та шляхи вирішення // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 184-185
1112122
  Козмуляк К.А. Правове регулювання екологічної безпеки при вирощуванні сільськогосподарської продукції вздовж автомобільних доріг // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 294-298. – ISBN 978-966-7957-20-9
1112123
  Коваленко Ю.В. Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Коваленко Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 259 арк. – Додатки: арк. 258-259. – Бібліогр.: арк. 213-257
1112124
  Коваленко Ю. Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій: науково-теоретичні підходи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 103-109. – ISSN 2308-9636
1112125
  Кондратьєва К.А. Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 260-264


  У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України.
1112126
   Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ : КНЕУ, 2000-
№ 14. – 2014. – 406 с. – Резюме укр., англ. мовами
1112127
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ : КНЕУ, 2000-. – ISSN 2412-8465
№ 15. – 2015. – 320 с. – Резюме укр., англ. мовами
1112128
  Бурило Ю. Правове регулювання економікою та роль адміністративного права у сфері державного управління економікою // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 102-105
1112129
  Козмуляк К. Правове регулювання економічного стимулювання ведення екологічно безпечного рослиництва в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 90-95. – ISSN 2308-9636


  Автор на підставі аналізу наукових праць та законодавства України досліджує особливості правового регулювання стимулювання дотримання екологічних вимог у сфері рослинництва. Здійснено аналіз правового регулювання основних заходів економічного ...
1112130
  Перелигін Є. Правове регулювання економічної інтеграції в контексті укладення угоди про асоціацію мж Україною та Європейським Союзом // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 14-23. – ISSN 2304-1773


  Стаття присвячена дослідженню правових засад економічної інтеграції між Україною та ЄС.
1112131
  Кондик П. Правове регулювання економічної та господарської діяльності Збройних Сил України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.37-42. – ISSN 0132-1331
1112132
  Лавріненко І. Правове регулювання електронних грошей в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 4/5 (142/143 ). – С. 87-91
1112133
  Пономаренко М.М. Правове регулювання електронних державних закупівель в Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Пономаренко Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчена. – Київ, 2020. – 264 арк. – Додатки: арк. 263-264. – Бібліогр.: арк. 233-262
1112134
  Вітер М.Б. Правове регулювання електронної інформаційної взаємодії державних органів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 26-34
1112135
  Данієлян С.А. Правове регулювання єдиного податку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Данієлян Сергій Ашотович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 201 л. – Бібліогр.: л. 183-201
1112136
  Данієлян С.А. Правове регулювання єдиного податку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Данієлян Сергій Ашотович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112137
  Лаговська Н.В. Правове регулювання єдиного соціального внеску як складової формування соціальних позабюджетних фондів // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 75-81. – ISSN 2413-6433
1112138
  Фоміна Л.О. Правове регулювання забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального судочинства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Фоміна Ліна Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 209 арк. – Бібліогр.: арк. 185-209
1112139
  Фоміна Л.О. Правове регулювання забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Фоміна Ліна Олександрівна ; М-во осваіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112140
  Безверха Ю.В. Правове регулювання забезпечення доступу до інформації в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 3 (96). – С. 147-152. – ISSN 2410-3594


  Досліджено конституційно-правове регулювання доступу до інформації, проаналізовано значну кількість теоретичних і концептуальних розробок науковців, присвячених зазначеній тематиці.
1112141
  Кондратьєва К.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності тваринницьких комплексів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 476-481. – ISSN 1563-3349
1112142
  Красіков Д.О. Правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 18-26
1112143
  Мілімко Л. Правове регулювання забезпечення права власності громадян України на землю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 119-122
1112144
  Гаврилова О.О. Правове регулювання загальнообов"язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаврилова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112145
  Комарова О.С. Правове регулювання залучення земельних ділянок комунальної форми власності у господарський обіг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Комарова Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112146
  Комарова О.С. Правове регулювання залучення земельних ділянок комунальної форми власності у господарський обіг : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Комарова Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 209 л. – Додатки: л. 205-209. – Бібліогр.: л. 180-204
1112147
  Томарева В.В. Правове регулювання залучення інвестицій на загальнодержавному та регіональному рівнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 257-263. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано нормативно-правову та інституційну базу інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах. Запропоновано розробку та прийняття відповідних нормативно-правових актів з метою створення сприятливого інвестиційного клімату та збільшення ...
1112148
  Бойчук І.М. Правове регулювання засобів масової інформації в Україні / І.М. Бойчук, І.М. Копистинська // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 138-145. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1112149
  Огренчук Г.О. Правове регулювання застосування медіації при вирішенні цивільно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Огренчук Ганна Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112150
  Демчик Н. Правове регулювання застосування примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 252-256. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1112151
  Штефан А.С. Правове регулювання застосування режиму відеоконференції у справах про захист авторського права і суміжних прав // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 17. – С. 16-25. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
1112152
  Тагієв С.Р. Правове регулювання застосування режиму секретності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 166-172. – ISSN 2410-3594
1112153
  Макаренко Н.А. Правове регулювання захисту безпритульних тварин від жорсткого поводження // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 159-162. – ISBN 978-966-419-269-6
1112154
  Челпан Р. Правове регулювання захисту лісів від пожеж на українських землях // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 27-31
1112155
  Челпан Р.В. Правове регулювання захисту лісів від пожеж на українських землях у складі Російської держави в XVI-першій чверті XVIII століття // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 111-117
1112156
  Гета Д.С. Правове регулювання захисту персональних даних працівників в Україні // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 44-53. – ISSN 2523-4889
1112157
  Шараєвська Т.А. Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шараєвська Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112158
  Ващенко Ю.В. Правове регулювання збору у вигляді ільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за податковим кодексом України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 12-15


  Статтю присвячено правовому регулюванню збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію. Проаналізовано історичні аспекти запровадження цього обов"язкового платежу, його правову природу та механізм справляння.
1112159
  Бондар О.С. Правове регулювання звільнення працівників за невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бондар Олександр Сергійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1112160
  Пономаренко Є.Ю. Правове регулювання звільнення судді з посади та припинення його повноважень : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Пономаренко Євгеній Юрійович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 243 арк. – Додатки: арк. 242-243. – Бібліогр.: арк. 219-241
1112161
  Пономаренко Є.Ю. Правове регулювання звільнення судді з посади та припинення його повноважень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пономаренко Євген Юрійович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112162
  Горяєва О.С. Правове регулювання здійснення аудиторської діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Горяєва Олександра Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 197-221
1112163
  Мусієнко А. Правове регулювання здійснення виробничого екологічного моніторингу в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 250-252
1112164
  Красноступ Г.М. Правове регулювання здійснення мовлення у дні трауру та дні пам"яті // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 51-57


  Стаття присвячена дослідженню питання визначення доцільності правового регулювання мовлення у дні трауру та дні пам"яті. Здійснено аналіз досвіду інших країн щодо організаційно-правового забезпечення здійснення державної інформаційної політики у сфері ...
1112165
  Ковтун А. Правове регулювання земель, на яких розташовуються пам"ятники культурної спадщини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 30-34
1112166
  Смирнова К. Правове регулювання зловживання домінуючим становищем в Європейському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-55. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується доктринальне визначення домінування на ринку та юридична кваліфікація діянь на ринку домінуючим суб"єктом. Досліджено категорії зловживань домінуючим становищем на ринку з боку суб"єктів господарювання та їхні наслідки для ринку, ...
1112167
  Серьогін С. Правове регулювання зловживання корпоративними правами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 129-131
1112168
  Тиха А.П. Правове регулювання змін трудових функцій за трудовим договором // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 144-151. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню правового регулювання трудових функцій за трудовим договором. Проаналізовані різні підходи науковців до визначення терміна "трудова функція" у юридичній науці та визначено на їх основі комплекс ознак, які характерні для ...
1112169
  Нелін О. Правове регулювання зобов"язальних відносин на українських землях (ІХ-ХІХ ст.) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 4-8. – ISSN 2308-9636


  Стаття присвячена правовому регулюванню зобов"язальних відносин на українських землях (IX-XIX ст.). Проаналізовано проблеми, що виникали при реалізації зобов"язально-договірних відносин в Україні, та обгрунтовано доцільність запозичення норм, ...
1112170
  Грінвіча О.О. Правове регулювання зовнішніх зносин ЄС - США в сфері безпеки та оборони // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 548-554. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються питання правового регулювання зовнішніх зносин ЄС з основним партнером - США, зокрема у сфері безпеки та оборони.
1112171
  Довгенко І.О. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 203-205
1112172
  Пожидаєва М.А. Правове регулювання золотовалютних резервів України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 74-80
1112173
   Правове регулювання імпорту: антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи : Підручник. – Київ, 2001. – 639с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-7666-11-5
1112174
  Сащенко І. Правове регулювання інвестицій сільських територій за законодавством ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 57-60
1112175
  Білоус В.Т. Правове регулювання інвестиційної безпеки – складова фінансової безпеки держави // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 12-19. – ISSN 2072-8670
1112176
  Стефанишин Г.С. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні / Г.С. Стефанишин, О.І. Лиса // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 302-308. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1112177
  Лук"яненко О.В. Правове регулювання інвестиційної діяльності: аналіз і вдосконалення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 231-237
1112178
  Савчук О.О. Правове регулювання інвестування лісогосподарської діяльності // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 306-310. – ISBN 978-966-7957-20-9
1112179
   Правове регулювання іноземних інвестицій : Підручник для студ.вищих юридичних закладів і факультетів. – Київ : Український центр правничих студій, 1999. – 176с. – ISBN 966-7630-03-Х
1112180
  Степанченко О.С. Правове регулювання іноземного інвестування в Україну (XIX - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Степанченко Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112181
  Скриль С.А. Правове регулювання інститутів політичної системи в умовах глобалізації // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 97-103


  На прикладі держав ЄС та України.
1112182
  Рева К.Є. Правове регулювання інституту громадянства в Українській Народній Республіці // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 44-48. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1112183
  Бобонич Є.Ф. Правове регулювання інституту економічної концентрації суб"єктів господарювання за конкурентним законодавством України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 128-136. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу сутності та змісту категорії "економічна концентрація суб"єктів господарювання" в конкурентному законодавстві України. Зазначене завдання вирішується крізь призму аналізу видів правочинів і дій найбільш потужних в економічному ...
1112184
  Федотова Г.В. Правове регулювання інституту кримінального проступку у Франції, Німеччині та Великобританії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 275-290. – ISSN 2410-3594
1112185
  Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в Угоді про // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 79-93
1112186
  Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в угоді про асоціацію України та ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 26 назв
1112187
  Придатко С. Правове регулювання інтересів фізичної особи при проведенні фото-,кіно-,телета відеозйомок публічного характеру // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 75-77
1112188
  Пархоменко Н. Правове регулювання Інтернет - ЗМІ в контексті інформаційної безпеки: міжнародний досвід та українські перспективи // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.85-95
1112189
  Макаренко Є.А. Правове регулювання інформації у Європі. Матеріали до курсу лекцій " Європейське інформаційне право " : для студентів спеціальності " Міжнародна інформація " спеціалізації " Європейські комунікації " / Є.А. Макаренко; КУ. Ін-т Міжнародних відносин МФ "Відродження". – Київ
ч.1. – 1999. – 222с.
1112190
  Сільченко С.О. Правове регулювання інформаційних відносин у системі соціального страхування // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 92-97. – ISSN 2311-4894
1112191
  Косиця О.О. Правове регулювання інформаційного забезпечення адміністративної діяльності у сфері оподаткування у Російській Федерації // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 105-109
1112192
  Ромащенко В. Правове регулювання інформаційного суспільства в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 100-104
1112193
  Цимбалюк В.С. Правове регулювання інформаційної безпеки в Україні: проблеми теорії та практики / В.С. Цимбалюк, А.В. Бабінська // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 22-30. – ISSN 2227-796X


  У статті пропонуються до розгляду окремі питання щодо доктринального визначення інформаційної безпеки як комплексної правової категорії, з екстраполяцією на триєдину його сутність: об"єкт правового регулювання, об"єкт правових наукових досліджень та ...
1112194
  Нашинець-Наумова Правове регулювання інформаційної безпеки корпорацій // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 95-99
1112195
   Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1січня 2001 року. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 688с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-60-6
1112196
  Ващенко Юлія В"ячеславівна Правове регулювання клірингових розрахунків : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.07. / Ващенко Юлія В"ячеславівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 208 л. – Бібліогр.: л. 182-208
1112197
  Ващенко Юлія В"ячеславівна Правове регулювання клірингових розрахунків : Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. / Ващенко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1112198
  Черемнова А.І. Правове регулювання комерційної реклами в Україні : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Черемнова А.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
1112199
  Байрак Д.В. Правове регулювання комерційної таємниці в трудових відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Байрак Дарія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112200
  Гаєвий В.В. Правове регулювання компенсації моральної шкоди, заподіяної суб"єктам трудових відносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаєвий Вадим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 200 арк. – Додатки: арк. 198-200. – Бібліогр.: арк. 178-197
1112201
  Фролов О.О. Правове регулювання компетенції органів місцевого самоврядування: зарубіжний досвід // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 40-48. – ISSN 1993-0941
1112202
  Рижук І.В. Правове регулювання конституційно-правової відповідальності парламентаріїв в Україні та зарубіжних країнах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 42-48. – ISSN 2078-9165
1112203
  Грібов М.Л. Правове регулювання контролю за вчиненням злочину // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 96-98. – ISBN 978-617-616-075-5
1112204
  Стахєєва Г.О. Правове регулювання концентрації підприємств в Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Стахєєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 235 л. – Додатки: л. 227-235. – Бібліогр.: л. 204-226
1112205
  Єлькін С.В. Правове регулювання ландшафтного використання та охорони земель в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Єлькін Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 247 л. – Додаток: л. 190-191. – Бібліогр.: л. 192-247
1112206
  Єлькін С.В. Правове регулювання ландшафтного використання та охорони земель в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Єлькін Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1112207
  Заверюха М.М. Правове регулювання лісового сервітуту за лісовим та земельним законодавством України / М.М. Заверюха, О.В. Степська // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 109-111. – ISBN 978-966-419-269-6
1112208
  Киндюк Б. Правове регулювання лісової монополії й експорту деревини в перші роки Радянської влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 114-118
1112209
  Коритко Л.Я. Правове регулювання лісосплаву австрійським законодавством XIX століття // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 84-88
1112210
  Кузьмін Е.Е. Правове регулювання масових заворушень та правовий режим надзвичайного стану: міжнародно-правовий аспект // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 462-479. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
1112211
  Пунтус Д.А. Правове регулювання масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця : дис. ... д-ра філософії : 08 ; 081 / Пунтус Денис Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 189 арк. – Додатки: арк. 188-189. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 170-187
1112212
  Кузнець Ю. Правове регулювання матеріального становища православного духовенства в українських губерніях Російської імперії ХІХ століття // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 161-163. – ISBN 978-617-7069-28-6
1112213
  Гопанчук В. Правове регулювання медіації як способу вирішення цивільно-правових спорів. Світовий досвід та перспективи для України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 108-118
1112214
  Сіроткіна М.В. Правове регулювання механізму укладення угод як засобу досягнення компромісу у кримінальному судочинстві України: історичний аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 119-129. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
1112215
  Чехович С.Б. Правове регулювання міграційних процесів в Україні. : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чехович С.Б.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 16с.
1112216
  Чехович Сергій Болеславович Правове регулювання міграційніх процесів в Україні : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чехович Сергій Болеславович; Ін-т законодавства ВР України. – Київ, 1998. – 231л. – Бібліогр.: л. 203-213
1112217
  Сербулова К. Правове регулювання міжбюджетних відносин в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 244-246
1112218
  Світлицька В.М. Правове регулювання міжбюджетних відносин між органами державної влади та місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 150-157. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1112219
  Шутак І.Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин : [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / І.Д. Шутак. – Київ : Алерта, 2012. – 411, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-566-111-6
1112220
  Бєлєвцева В.В. Правове регулювання міжнародних міграційних процесів // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 103-109. – ISSN 2616-6798
1112221
  Столярський О.В. Правове регулювання міжнародних перевезень : навч. посібник / О.В. Столярський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2012. – 318, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-991-1
1112222
  Серьогін Олександр Юрійович Правове регулювання міжнародних туристичних відносин : Автореф. дис. ... канд.юрид. наук:12.00.03 / Серьогін О.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 21 с.
1112223
  Гришко С. Правове регулювання міжнародного арбітражу в Україні-2 крокуючи в "ревучі 20-ті" // Юридична газета. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 51/52). – С. 30
1112224
  Гришко С. Правове регулювання міжнародного арбітражу в Україні. Плани на наступну "п"ятирічку" // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 31
1112225
  Ткачук О. Правове регулювання міжнародного спадкування у Європейському Союзі та Україні: нове дослідження (Рецензія на монографію Ірини Діковської "Міжнародне спадкування у ЄС та Україні: напрями адаптації права України до права ЄС") // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 193-198. – ISSN 1026-9932
1112226
  Алієва-Барановська Правове регулювання міжнародного туризму // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 207-212
1112227
  Смолин Я.В. Правове регулювання міжнародного факторингу (сучасний стан та тенденції розвитку) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 272-279


  Ця стаття присвячена питанням правового регулювання міжнародних факторингових операцій. Аналізується розвиток джерел правового регулювання у відповідній сфері. Досліджується співвідношення соціальних регуляторів в механізмі правового регулювання ...
1112228
  Крегул Ю. Правове регулювання міжнародної електронної комерції / Ю. Крегул, В. Батрименко, В. Батрименко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – C. 136-147. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1112229
  Духовна О.В. Правове регулювання місцевих запозичень в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Духовна Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 204 л. – Бібліогр.: л. 179-204
1112230
  Позняк Е.В. Правове регулювання моніторингу лісів в Україні з урахуванням міжнародних та європейських тенденцій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 247-251. – ISSN 2219-5521
1112231
  Барабаш Н. Правове регулювання набуття прав на земельні ділянки для потреб надрокористування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 111-114
1112232
  Кравчук І.М. Правове регулювання надання адміністративних послуг при використанні Інтернет-технологій // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 74-78
1112233
  Вінецька Р.М. Правове регулювання надання адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Вінецька Роза Михайлівна ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112234
  Бойко Р.В. Правове регулювання надання адміністративних послуг центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальними органами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 126-130
1112235
  Костенко М. Правове регулювання надання дитиною згоди на усиновлення та можливості відкликання такої згоди // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 207-209. – ISBN 978-617-7069-28-6
1112236
  Гусарєв С.Д. Правове регулювання надання медичної допомоги в Україні / С.Д. Гусарєв, О.О. Старицька // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 23-33. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1112237
  Олійник О. Правове регулювання надання надр у користування: проблемні питання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 161-167. – ISSN 0132-1331


  У статті розглянутоосновні ознаки, види, об"єкти, суб"єкти, зміст, умови й підстави виникнення та правове регулювання еколого-правових договірних відносин в Україні, здійснено розмежування їх з цивільно-правовими договірними відносинами, запропоновано ...
1112238
  Деревянко Б. Правове регулювання надання послуг з підвищення кваліфікації та надання освіти дистанційно // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 83-89


  Запропоновано стимулювати сумлінних роботодавців, які постійно організовують підвищення кваліфікації працівників:; відзначено економічну обгрунтованість для навчального закладу надання послуг дистанційно; визнано надання освітніх послуг дистанційно ...
1112239
  Похиленко І.С. Правове регулювання надання ритуальних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 176-179. – ISSN 2219-5521
1112240
  Федунів А.Д. Правове регулювання надання соціальних послуг громадянам похилого віку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Федунів Анатолій Дмитрович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112241
  Аброськін В.В. Правове регулювання надзвичайного стану у період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / В.В. Аброськін, К.Б. Кіндюк // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 50-56. – ISSN 2312-1831
1112242
  Чанишева Г.І. Правове регулювання надомної праці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 277-288. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1112243
  Постригань Т. Правове регулювання наукових і технопаркових структур Німеччини // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 53-58. – ISSN 2308-0361
1112244
  Підопригора О.А. Правове регулювання науково-технічного прогрессу в світлі рішень 26 з"їзду КПРС / О.А. Підопригора. – К, 1982. – 48с.
1112245
  Смерницький Д.В. Правове регулювання науково-технічної діяльності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (40). – С. 33-41. – ISSN 2072-8670
1112246
  Мигалюк Л. Правове регулювання непойменованих договорів у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 96-100
1112247
  Владика С.А. Правове регулювання непрямого оподаткування в Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Владика Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 194-225
1112248
  Черноус С. Правове регулювання неробочих днів в Україні: проблеми відповідності антидискримінаційному законодавству // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 75-79
1112249
  Резніченко В.М. Правове регулювання нестандартних форм зайнятості працівників в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Резніченко Валентин Михайлович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 212 л. – Бібліогр.: л. 193-212
1112250
  Шевчук Л. Правове регулювання нотаріальної діяльності в українському праві XVIII – I пол. XIX ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 227-237. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1112251
  Соколик К.В. Правове регулювання обігу благородних металів в Україні // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 179-184. – ISBN 978-617-7363-14-8
1112252
  Зубрицький О.В. Правове регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Зубрицький Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1112253
  Ходос Л.В. Правове регулювання обігу інсайдерської інформації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 56-63
1112254
  Прохоренко К. Правове регулювання обліку антропогенних викидів парникових газів та їх абсорбції за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано стан чинного законодавства України на предмет правового регулювання обліку антропогенних викидів та абсорбції парникових газів з точки зору виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до ...
1112255
  Піддубна Д.В. Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави : монографія / Д.В. Піддубна. – Київ : Дорадо-Друк, 2010. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 134-151. – ISBN 978-966-2077-18-6
1112256
  Третяк Т.О. Правове регулювання обмежень права власності на земельні ділянки в інтересах сусідніх земельних ділянок у Сполучених Штатах Америки // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 121-132. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
1112257
  Бакал М.А. Правове регулювання обов"язкових платежів, що пов"язані з отриманням спадщини та дарунків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бакал Мальвіна Анатоліївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112258
  Романчук М. Правове регулювання обробки біометричних персональних даних органами Національної поліції України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 313-314
1112259
  Пожидаєва А М. Правове регулювання операцій з електронними грошима в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (9) : Ювілейний. – С. 87-95. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розкриттю змісту операцій з електронними грошима за законодавством України. Досліджується питання порядку випуску електронних грошей банками-емітентами. Аналізуються проблемні аспекти використання електронних грошей суб"єктами. ...
1112260
  Малишев О.О. Правове регулювання опіки над душевнохворими за доби Російської імперії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 59-62
1112261
  Головачова А.О. Правове регулювання оплати праці державних службовців в Україні : дис. ... канд.юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Головачова Аліна Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Харків, 2018. – 189 арк. – Додаток: арк. 187-189. – Бібліогр.: арк. 15-16, 165-186 та в додатку: арк. 187-189
1112262
  Головачова А.О. Правове регулювання оплати праці державних службовців в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Головачова Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 12 назв
1112263
  Грибан І.О. Правове регулювання оплати праці суддів в умовах євроінтеграції України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Грибан Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 194 арк. – Додатки: арк. 193-194. – Бібліогр.: арк. 171-192
1112264
  Грибан І.О. Правове регулювання оплати праці суддів в умовах євроінтеграції України : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.05 / Грибан Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112265
  Васильєв Є. Правове регулювання оподаткування в перші роки незалежності України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 77-79
1112266
  Шишканов О.А. Правове регулювання оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шишканов Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112267
  Шишканов О.А. Правове регулювання оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шишканов Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 220 арк. – Додатки: арк. 215-220. – Бібліогр.: арк. 193-214
1112268
  Коваль Ю. Правове регулювання оподаткування сільського господарства в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 524-526. – ISBN 978-617-7069-28-6
1112269
  Мостовенко С.М. Правове регулювання оподаткування фізичних осіб при здійсненні операцій з цінними паперами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мостовенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 238 арк. – Додатки: арк. 226-238. – Бібліогр.: арк. 197-225
1112270
  Киндюк Б. Правове регулювання органами Радянської влади націоналізації українських лісів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 126-129
1112271
  Орлова О. Правове регулювання організації бухгалтерського обліку суб"єктів господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 122-125. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання правового регулювання організації бухгалтерського обліку суб"єктів господарювання. Визначено поняття "організації бухгалтерського обліку суб"єктів господарювання", "облікової політики суб"єкта господарювання". Висвітлено ...
1112272
  Попко В.В. Правове регулювання організації місцевого самоврядування у Фінляндській Республіці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 281-286. – ISSN 2219-5521
1112273
  Іншин М.І. Правове регулювання організації праці : навч. посібник / М.І. Іншин, А.М. Соцький, В.І. Щербина ; М-во освіти і науки України. – Харків : Диса плюс, 2013. – 446, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 210-219 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-11-3


  На форз. екз. № 1684728 дарчий надпис: Шановній Нелі Юріївні з найкращими побажаннями та вдячністю від авторів 03.03.2014 р.
1112274
  Волощук Т.В. Правове регулювання організації праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Волощук Тарас Володимирович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1112275
  Зайцева Т.О. Правове регулювання організаційної діяльності міжколгоспних будівельних і проектних організацій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 25-30. – (Серія права ; № 7)


  Решения мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК КПСС (1965 г.) о расширении оперативной хозяйственной самостоятельности промышленных предприятий, нашедшие подтверждение в решениях XXIII съезда КПСС, в значительной степени касаются межколхозных ...
1112276
  Сонюк В. Правове регулювання оренди майна в аграрному секторв економіки: шляхи вдосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.114-116. – Бібліогр.: 0 н. – ISSN 0132-1331
1112277
  Резнікова В.В. Правове регулювання осередницької діяльності на ринку цінних паперів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 35-44
1112278
  Гриб Н. Правове регулювання основних прав громадян за австрійською конституцією 1867 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 52-60. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1112279
  Озель В.І. Правове регулювання особистих немайнових відносин батьків і дітей в Україні у X - XIX ст. (історико-правовий аспект) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 134-139. – ISSN 1563-3349
1112280
  Коваль Л.М. Правове регулювання особистих немайнових прав соціалістичних організацій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 89-91. – (Серія права ; № 12)


  В этой статье рассматривается регулирование личных неимущественных прав социалистических организаций. Перечисляются личные неимущественные права социалистических организаций, а также нормативные акты, которыми они регулируются.
1112281
  Хвасенко А. Правове регулювання особистого селянського господарства громадян // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.40-42. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1112282
  Чеховська Д. Правове регулювання отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 247-249. – ISBN 978-617-7069-28-6
1112283
  Чомахашвілі О.Ш. Правове регулювання охорони озонового шару // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 126-127. – ISBN 978-966-2781-18-2
1112284
  Шевчук О.О. Правове регулювання охорони персональних даних в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Шевчук Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1112285
  Третяков Є.А. Правове регулювання охорони праці працівників сільського господарства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Третяков Євген Андрійович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 195 л. – Бібліогр.: л. 177-195
1112286
  Сорвачов О.В. Правове регулювання охорони промислових зназків в ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 197-200
1112287
  Денисевич А.Ю. Правове регулювання оцінки професійного рівня працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Денисевич Антон Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 214 арк. – Додаток: арк. 213-214. – Бібліогр.: арк. 9-10, 194-212 та в додатку: арк. 213-214
1112288
  Денисевич А.Ю. Правове регулювання оцінки професійного рівня працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Денисевич Антон Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 10 назв
1112289
  Бичкова С.С. Правове регулювання патронату над дітьми в Україні: прогалини та колізії // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 89-108. – ISSN 1993-0909
1112290
  Факас І.Б. Правове регулювання пенсійного забезпечення громадян України, які виїджають на постійне проживання за кордон // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 71-75
1112291
  Шумило М.М. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців : монографія / М.М. Шумило ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-521-547-9
1112292
  Карлов О.О. Правове регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом / О.О. Карлов. – Київ : Вища школа вид. при КДУ, 1974. – 119 с.
1112293
  Бек М.В. Правове регулювання передачі даних ДЗЗ з супутника на наземні станції прийому, обробки та розповсюдження цих даних: міжнародний та національний стандарт // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 122-124
1112294
  Карнаух В.С. Правове регулювання переддоговірних відносин в ЄС та Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Карнаух Вадим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 226 арк. – Бібліогр.: арк. 189-226
1112295
  Карнаух В.С. Правове регулювання переддоговірних відносин в ЄС та Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Карнаух Вадим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1112296
  Додін Є.В. Правове регулювання переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України : монографія / Є.В. Додін, Н.О. Коваль, В.В. Прокопенко. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 140-160. – ISBN 978-617-7096-29-9
1112297
  Стародубцев А. Правове регулювання переміщення по службі працівників органів внутрішніх справ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 97-99. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті уточнено поняття "переміщення по службі працівників органів внутрішніх справ", визначено особливості його правового регулювання та процедури реалізації. В статье уточнено понятие "перемещение по службе сотрудников органов внутренних дел", ...
1112298
  Назаренко Т.Г. Правове регулювання питання щодо доступу до екологічної інформації в Україні // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 346-349. – ISBN 978-966-7957-20-9
1112299
  Додін Є.В. Правове регулювання питань впровадження досягнень науки і техніки у виробництво // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
1112300
  Сіцінський Н.А. Правове регулювання питань договірно-правового оформлення державного кордону України // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 168-171. – ISBN 978-617-7139-11-8
1112301
  Лялюк О.Ю. Правове регулювання питань територіальної організації влади в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 60-68. – ISSN 2224-9281
1112302
  Нікитко А. Правове регулювання питань у сфері праці // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 25). – С. 10
1112303
  Биць І. Правове регулювання питань у сфері праці. Про ведення трудових книжок // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 12). – С. 6
1112304
  Биць І. Правове регулювання питань у сфері праці. Про звільнення працівника в разі закінчення контракту // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 25 вересня (№ 7). – С. 4
1112305
  Нікитко А. Правове регулювання питань у сфері праці. Про повторне прийняття на роботу // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 24 липня (№ 27). – С. 7
1112306
  Харчук О.О. Правове регулювання підсудності в міжнародних морських перевезеннях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 276-279. – ISSN 2219-5521


  Автором розглянуто проблему підсудності у міжнародному морському перевезенні вантажів і важливість укладення договору морського перевезення. Визначено сторони в спорах, що виникають у зв’язку з договором морського перевезення. Проаналізовано також ...
1112307
  Жмур Н.В. Правове регулювання повітряних мереж міжнародних транспортних коридорів в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 13-18. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
1112308
  Мотрич А.І. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мотрич Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112309
  Кронда О.Ю. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кронда Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112310
  Олійничук О. Правове регулювання податкового менеджменту в Україні / О. Олійничук, І. Чайка // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 60-65. – ISSN 2524-0129
1112311
  Загрішева Н. Правове регулювання податкового обліку нематеріальних активів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 61-66
1112312
  Бондаренко М.О. Правове регулювання податкового планування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бондаренко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112313
  Когут О. Правове регулювання позикової праці в Україні та Канаді: порівняльний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 309-311. – ISBN 978-617-7069-28-6
1112314
  Марченко О.В. Правове регулювання політичної реклами в Україні та деяких закордонних державах // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 61-66
1112315
  Квіт Н.М. Правове регулювання поняття та принципів дослідницької діяльності, як мети створення та використання дослідницьких біобанків // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 83-89. – ISSN 2311-4894
1112316
  Шараєвська Т.А. Правове регулювання порядку визначення правового статусу громадян, постраждалих у надзвичайних екологічних ситуціях в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 277-281


  Досліджено проблеми правового регулювання порядку визначення правового статусу громадян, постраждалих у надзвичайних екологічних ситуаціях в Україні.
1112317
  Стецюк Х. Правове регулювання порядку використання офіційної назви сучасної Української держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 175-177
1112318
  Тихонович Ю.С. Правове регулювання порядку звільнення працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тихонович Юрій Станіславович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 236 л. – Бібліогр.: л. 210-236
1112319
  Ротар Д. Правове регулювання порядку мобілізації фінансових ресурсів до спеціальних фондів коштів бюджетних установ // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 34-38
1112320
  Вареник О.С. Правове регулювання порядку припинення трудового договору за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вареник Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112321
  Вареник О.С. Правове регулювання порядку припинення трудового договору за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Вареник Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 247 арк. – Додатки: арк. 246-247. – Бібліогр.: арк. 8-9, 218-243 та в додатках: арк. 246-247
1112322
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти) : монографія / Рєзнікова Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2010. – 706, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-706 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8823-38-1
1112323
  Процевський В.О. Правове регулювання прав людини, народу і націй в Україні / В.О. Процевський, В.І. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 7-25. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
1112324
  Андрусів У.Б. Правове регулювання права інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні: проблеми та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 201-207. – ISSN 2219-5521
1112325
  Зварич Р.В. Правове регулювання правосуб"єктності осіб у рабовласницькому праві доантичного періоду // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 44-48. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1112326
  Гринь Т.Г. Правове регулювання працевлаштування в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гринь Тетяна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112327
  Гринь Т.Г. Правове регулювання працевлаштування в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гринь Тетяна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 207-231
1112328
  Шляховська І. Правове регулювання працевлаштування іноземців в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... Правовий аналіз трудового законодавства ".
1112329
  Назимко О.В. Правове регулювання праці працівників гірничодобувної промисловості України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Назимко Олена Вікторівна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112330
  Венедіктов С.В. Правове регулювання праці у Великобританії : прогресивний досвід і перспективи для України / Сергій Венедіктов. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 173, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-23-6


  В пр. №1711104 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
1112331
  Шабанова С.О. Правове регулювання праці у нафтогазовій промисловості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шабанова Софія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112332
  Терзі О.О. Правове регулювання предиктивної медицини // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 390-393. – ISSN 2524-017X
1112333
  Россильна О.В. Правове регулювання представництва іноземних суб"єктів господарювання // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 232-240. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено правовому регулюванню представництва іноземних суб"єктів господарювання. Визначено умови здійснення представництва в суді консулом. Детально проаналізовано правовий статус адвоката іноземної держави, яким він наділений на території ...
1112334
  Крижановська А.С. Правове регулювання принципу гласності в діяльності глави Української держави: сучасний стан і шляхи оптимізації // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 110-119. – ISSN 1993-0941
1112335
  Покальчук М.Ю. Правове регулювання припинення діяльності сільськогосподарських підприємств унаслідок припинення їхніх прав на землю // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 327-332
1112336
  Гамбург І.А. Правове регулювання припинення суб"єктів господарської діяльності в Україні / І.А. Гамбург, О.М. Фролов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 101-106. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1112337
  Барський А.С. Правове регулювання професійного розвитку працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Барський Артем Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112338
  Мороз Т.П. Правове регулювання професійної підготовки державних службовців : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Мороз Тарас Павлович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 189 арк. – Додатки: арк. 187-189. – Бібліогр.: арк. 11-12, 163-186 та в додатках: арк. 187-188
1112339
  Мороз Т.П. Правове регулювання професійної підготовки державних службовців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мороз Тарас Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112340
  Дрозд О.Ю. Правове регулювання проходження державної служби в Україні: проблеми співвідношення норм трудового та адміністративного права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 12.00.07 / Дрозд Олексій Юрійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро, 2017. – 438 арк. – Додатки: арк.415-438. – Бібліогр.: арк. 358-414
1112341
  Луценко О.Є. Правове регулювання проходження конкурсу на зайняття посад державної служби із застосуванням поліграфа // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – C. 140-151. – ISSN 2224-9281
1112342
  Браславський Р.Г. Правове регулювання процедур виконання податкового обов"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Браславський Руслан Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112343
  Мищак І.М. Правове регулювання процесу формування й наповнення Державного реєстру нерухомих пам"яток України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 15-20. – ISSN 2220-1394
1112344
  Скріпкін С.В. Правове регулювання публічних видатків в галузі охорони здоров"я в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Скріпкін Сергій Васильович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112345
  Логуш Л. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції за комерційним законодавством США // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.162-166. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 0132-1331
1112346
  Євстігнєєв А. Правове регулювання реалізації сталого розвитку в Україні як гарантії забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті проведено аналіз правового регулювання реалізації сталого розвитку в Україні в якості гарантії забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування, виявлено його особливості. Запропоновано внести зміни і доповнення до ...
1112347
  Аброськін В.В. Правове регулювання режиму надзвичайного стану в законодавстві Російської імперії // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (207). – С. 6-12. – ISSN 2308-9636
1112348
  Малишевська З.Я. Правове регулювання режиму робочого часу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Малишевська Зоя Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112349
  Макаренко Є.А. Правове регулювання реклами в Європі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-21. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1112350
  Рябко І.В. Правове регулювання релігійних організацій в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 160-164
1112351
  Матвієнко А.С. Правове регулювання реформування територіальної організації влади в Україні на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 314-321. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано останні законодавчі ініціативи щодо удосконалення територіальної організації влади та діяльності органів місцевого самоврядування: Закон України «Про співробітництво місцевих громад», Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого ...
1112352
  Жилінкова І. Правове регулювання речових відносин у сім"ї: визначення концептуальних підходів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 105-112. – ISSN 0132-1331
1112353
  Павлюченко Ю. Правове регулювання ринку органічної продукції // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 170-175. – ISSN 2524-0129
1112354
  Ахметов Р.Р. Правове регулювання ринку природного газу в ЄС : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ахметов Ростислав Рустемович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 240 арк. – Додатки: арк. 239-240. – Бібліогр.: арк. 203-238
1112355
  Кулинич П. Правове регулювання ринку сільськогосподарських земель за участю фермерів: досвід Нідерландів, ФРН та Польщі // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 2018. – № 6. – С. 16-29
1112356
  Муравйов К.В. Правове регулювання ринку цінних паперів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / К.В. Муравйов, О.В. Субочев, В.В. Токар. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 269 с. – Додаток: с. 230-268. – Бібліогр.: с. 224-229. – ISBN 978-617-673-014-9
1112357
  Виговський О. Правове регулювання ринку цінних паперів у рамках Європейського Союзу // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 185-195. – ISSN 2304-1773


  У статті розглядаються основні засади нормотворчої діяльності в рамках ЄС у сфері регулювання первинного розміщення цінних паперів та обігу цінних паперів у системі опосередкованого володіння. Автор розглядає способи уніфікації правового регулювання ...
1112358
   Правове регулювання ринку цінних паперів України : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Віхров О.П. та ін.] ; за ред. О.П. Віхрова. – Київ : Слово, 2014. – 302, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 284-303. – ISBN 978-966-194-171-6
1112359
  Багіров А.Р. Правове регулювання ринку юридичних послуг на прикладі Республіки Польща // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1112360
  Бурчак Ф.Г. Правове регулювання робочого класу і часу відпочинку / Ф.Г. Бурчак. – К., 1977. – 32с.
1112361
  Метіль А.С. Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05 / Метіль Анастасія Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Харків, 2017. – 234 арк. – Бібліогр.: арк. 11-12, 207-234
1112362
  Метіль А.С. Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Метіль Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112363
  Авраменко О.І. Правове регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в Україні та країн ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Авраменко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112364
  Авраменко О.І. Правове регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в Україні та країнах ЄС : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Авраменко Олександр Іванович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 189 арк. – Додатки: арк. 187-189. – Бібліогр.: арк. 10-11, 168-186 та в додатках: арк. 187-188
1112365
  Гетьман А.П. Правове регулювання розвитку біотехнології і використання генетично модифікованих організмів (ГМО) в Європейському Союзі / А.П. Гетьман, В.І. Лозо // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 180-194. – ISSN 2224-9281
1112366
  Бондаренко В.Д. Правове регулювання розвитку сучасного освітньо-наукового середовища України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (45). – С. 34-39. – ISSN 2072-8670
1112367
  Шкідченко О.В. Правове регулювання розвитку Транс-Європейських Транспортних Мереж // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.143-148
1112368
  Курова А.А. Правове регулювання розірвання трудового договору у зв"язку з припиненням повноважень посадових осіб : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курова Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 274 арк. – Бібліогр.: арк. 254-274
1112369
  Муляр М.С. Правове регулювання розкриття інформації про загальну вартість кредиту та реальну річну процентну ставку споживчого кредиту: в контексті новел Закону України "Про споживче кредитування" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 223-238. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1112370
  Поліванова О.М. Правове регулювання свободи пересування фізичних осіб у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Поліванова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1112371
  Трубін І. Правове регулювання систем електронних грошей в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 157-160
1112372
  Будник Ю.А. Правове регулювання системи вищої освіти за новим законодавством // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 17-21. – ISSN 2413-6433
1112373
  Пєров А. Правове регулювання системи професійного навчання та підвищення компетенції державних службовців України // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 62-64. – ISBN 978-617-7768-14-1
1112374
  Вінніков О. Правове регулювання сільського туризму в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)
1112375
  Яценко Т.П. Правове регулювання служби працівників органів внутрішніх справ за контрактом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Яценко Тамара Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112376
  Яценко Т.П. Правове регулювання служби працівників органів внутрішніх справ за контрактом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Яценко Тамара Петрівна ; М-во внутрішніх справ України, Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2012. – 187 л. – Бібліогр.: л. 168-187
1112377
  Іншин М.І. Правове регулювання службово-трудової діяльності державних службовців як особливої категорії зайнятого населення України : навч. посібник / Іншин Микола Іванович ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України. – Харків : ФІНН, 2010. – 671, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 604-669 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8030-50-5
1112378
  Бошицький Ю.Л. Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, М.М. Яшарова ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр правових пробл. інтелектуальної власності при Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-188
1112379
  Рудницька О.П. Правове регулювання соціальних відпусток: досвід країн пострадянського простору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 210-214. – ISSN 2219-5521
1112380
  Артюх Ю.І. Правове регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05, 081 / Артюх Юлія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 191 арк. – Додатки: арк. 191. – Бібліогр.: арк. 8, 172-190 та в додатках: арк. 191
1112381
  Артюх Ю.І. Правове регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців: порівняльний аспект // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 214-222
1112382
  Віжунов О.В. Правове регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю в Україні та країнах Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Віжунов Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 236 арк. – Додатки: арк. 235-236. – Бібліогр.: арк. 213-234
1112383
  Хвесюк В.І. Правове регулювання соціального забезпечення працівників органів прокуратури : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Хвесюк Валерія Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 175-195
1112384
  Хвесюк В.І. Правове регулювання соціального забезпечення працівників органів прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Хвесюк Валерія Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112385
  Дідиченко М.А. Правове регулювання соціального забезпечення суддів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дідиченко Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112386
  Рошканюк В.М. Правове регулювання соціального захисту в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Рошканюк Вадим Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – 218 л. – Бібліогр.: л. 188-218
1112387
  Рошканюк В.М. Правове регулювання соціального захисту в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Рошканюк Вадим Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1112388
  Верба О.С. Правове регулювання соціального захисту військовослужбовців в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 74-83. – ISSN 2222-5374
1112389
  Сіньова Л.М. Правове регулювання соціального захисту жертв нацистських переслідувань : монографія / Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 238, [1] с. – Бібліогр.: с. 190-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-762-6
1112390
  Бандура М.М. Правове регулювання соціального захисту населення в житлово-комунальній сфері України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бандура Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1112391
  Бук М.О. Правове регулювання соціального обслуговування осіб з інвалідністю в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бук Мирослава Олегівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1112392
  Войнаровська О. Правове регулювання спадкових відносин між чоловіком та жінкою, що проживають однією сім"єю та не перебувають у шлюбі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 11 (131). – С. 55-61


  У статті викладено особливості правового регулювання спадкування між чоловіком та жінкою, що проживають однією сім"єю та не перебувають у шлюбі між собою або у будь-якому іншому шлюбі.
1112393
  Кондратова А.М. Правове регулювання спадкування окремих видів об"єктів спадщини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кондратова Анна Миколаївна ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ, 2016. – 262, [1] арк. – Додатки: арк. 242-262, [1]. – Бібліогр.: арк. 211-241
1112394
  Кондратова А.М. Правове регулювання спадкування окремих видів об"єктів спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кондратова Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112395
  Яковюк І. Правове регулювання співпраці європейських держав у рамках Європейської ініціативи з інтервенції / І. Яковюк, О. Трагнюк // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 117-122. – ISSN 1814-3385
1112396
  Білоцький С.Д. Правове регулювання співробітництва ЄС з Норвегією в сфері поставок природного газу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 124-134. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено міжнародно-правові аспекти співробітництва ЄС з Норвегією щодо постачання природного газу. Досліджено, що це співробітництво регулюються правовими актами, що відносяться до різних правопорядків. Мова йде про: 1. Міжнародно-правові ...
1112397
  Боднар Н.А. Правове регулювання співробітництва між Україною та Єропейським Союзом у сфері юстиції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Боднар Наталія Анатоліївна, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 214 арк. – Додатки: арк. 213-214. – Бібліогр.: арк. 194-212
1112398
  Боднар Н.А. Правове регулювання співробітництва між Україною та Єропейським Союзом у сфері юстиції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Боднар Наталія Анатоліївна, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112399
  Карабань В. Правове регулювання спонукання до укладення договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-44. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1112400
  Маріхін К.В. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 14-21. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
1112401
  Гаврилюк В.О. Правове регулювання стажування працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаврилюк Володимир Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112402
  Гаврилюк В.О. Правове регулювання стажування працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Гаврилюк Володимир Олегович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 191 арк. – Додатки: арк. 189-191. – Бібліогр.: арк. 169-188
1112403
  Тулба К.Г. Правове регулювання становлення свободи пересування на прикладі Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 290-294. – ISSN 2219-5521
1112404
  Пашковець О.О. Правове регулювання статусу біженців за законодавством України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 311-313. – ISBN 978-617-7363-7-0
1112405
  Пашковвць О.О. Правове регулювання статусу біженців за правом Європейського союзу // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 170-173. – ISBN 978-617-7363-14-8
1112406
  Совгиря О.В. Правове регулювання статусу парламентської опозиції в Україні на сучасному етапі: проблеми та перспективи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 13-21. – ISSN 2227-796X


  У статті висвітлюються актуальні проблеми правового регулювання політичної структури парламенту. Досліджується питання конституціоналізації та інституціоналізації статусу парламентської опозиції. Аналізуються проблемні аспекти правового статусу ...
1112407
  Журавський В Правове регулювання статусу та діяльності комітетів та комісій парламенту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.103-108. – ISSN 1561-4999


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1112408
  Кресіна І.О. Правове регулювання статусу тимчасово окупованих територій України / І.О. Кресіна, О.М. Стойко, С.В. Стоєцький // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 18-29. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1112409
  Федчишина В.В. Правове регулювання судово-експертної діяльності // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 187-188. – ISBN 978-617-7139-11-8
1112410
  Пухаленко В.П. Правове регулювання судового співробітництва в цивільних справах у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Пухаленко Владислава Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1112411
  Юринець Правове регулювання суміжних прав в контексті міжнародних зобов"язань України. Окремі положення права інтелектуальної власності / Юринець, ю. // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
1112412
  Битяк О.Ю. Правове регулювання суспільних відносин, пов"язаних із використанням мережі Інтернет // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 198-207. – ISSN 2224-9281
1112413
   Правове регулювання сфери захисту прав споживачів у Європейському Союзі та в Україні : (комплексне порівняльно-правове дослідження) / А. Ісічко, О. Мінін, М. Перегінець, О. Серьогін; [Ісічко А. та ін. ; за заг. ред. Грицяка І.А.] ; Центр європейського та порівняльного права Мін-ва юстиції України. – Київ : Атіка-Н, 2005. – 655, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 966-326-144-7
1112414
  Скрипчук Г.В. Правове регулювання сфери культури України: на матеріалах 90-х років XX ст. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 214-221. – ISSN 2224-9281
1112415
   Правове регулювання сфери охорони здоров"я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в Україні / С.М. Губський, М.І. Іншин, Т.Є. Мироненко, О.М. Клюєв, А.М. [та ін.] Куліш; [Губський С.М. та ін. ; за ред. М.І. Іншина ; наук. ред. Дідик В.Г.] ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 438, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 435-439. – ISBN 978-966-364-617-6
1112416
   Правове регулювання та економічні свободи і права : монографія / [М.В. Савчин, А.В. Андрушко, О.В. Батанов та ін.] ; за ред. проф. Михайла Савчина ; Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 222, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 213-222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7692-74-3
1112417
  Шереметьєва О.Ю. Правове регулювання та правове управління валютними ризиками: поняття й основні критерії розмежування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 181-188. – ISSN 0132-1331
1112418
  Бутрин Н. Правове регулювання та проблемні аспекти застави корпоративних прав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 52-55
1112419
  Федчук С.І. Правове регулювання та співвідношення понять "види страхування" та "види страхових послуг" // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 11-14
1112420
  Денисюк О.О. Правове регулювання творчих відпусток в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Денисюк Олексій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112421
  Кобильнік Д.А. Правове регулювання територіальних податкових пільг // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.69-71. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1112422
  Савич С.С. Правове регулювання товарних знаків у республіці Польща (порівняльно-правовий аналіз) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 305-309. – ISBN 978-966-600-475-1
1112423
  Змерзлий Б.В. Правове регулювання торгового судноплавства у 1916 році на Чорному та Азовському морях // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 5-9. – ISSN 2220-1394
1112424
  Баглікова М.С. Правове регулювання транскордонного співробітництва в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 295-305
1112425
  Фролов Ю. Правове регулювання транскордонного співробітництва між Україною та ЄС / Ю. Фролов, О. Кирпичов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 82-85
1112426
  Дідовець О. Правове регулювання транскордонної неспроможності у праві США та Великої Британії // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 94-99
1112427
  Ященко К. Правове регулювання трансплантації анатомічних матеріалів у законодавстві Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 241-243. – ISBN 978-617-7069-17-0
1112428
  Можаровський М.Ю. Правове регулювання трансферу технологій в умовах інноваційного розвитку України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 582-588
1112429
  Маланій О.Я. Правове регулювання тривалості робочого часу та часу відпочинку законодавством Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 128-134. – ISSN 1563-3349
1112430
  Венедіктов С.В. Правове регулювання трудових відносин : вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. / С.В. Венедіктов. – Київ : Алерта, 2012. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 358-367 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-133-8
1112431
  Гетьманцева Н.Д. Правове регулювання трудових відносин в сучасних умовах господарювання : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Гетьманцева Ніна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 481 арк. – Бібліогр.: арк. 409-481
1112432
  Макаренко Ю.В. Правове регулювання трудових відносин дипломатичних працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Макаренко Юлія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112433
  Аргунова А.М. Правове регулювання трудових відносин посадових осіб органів доходів і зборів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аргунова Анна Михайлівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційного розв. – Харків, 2014. – 219 л. – Бібліогр.: с. 197-219
1112434
  Полянський А.О. Правове регулювання трудових відносин професійних спортсменів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Полянський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 175-193
1112435
  Олійник С.Д. Правове регулювання трудової дисципліни за трудовим законодавством України : дис. ... д-ра філософії у галузі права : 081 / Олійник Софія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 213 арк. – Додатки: арк. 212-214. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 190-211
1112436
  Шелудяков Р.С. Правове регулювання трудової діяльності працівників поліції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; 081 / Шелудяков Роман Сергійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 171 арк. – Додатки: арк. 169-171. – Бібліогр.: арк. 13-14, 150-168 та в додатках: арк. 169-170
1112437
  Шелудяков Р.С. Правове регулювання трудової діяльності працівників поліції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шелудяков Роман Сергійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112438
  Селецький С.І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посібник / С.І. Селецький. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 186 с. – ISBN 978-611-01-0365-7
1112439
  Козловський Є.В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посібник / Є.В. Козловський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 268, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 242-249. – Бібліогр.: с. 233-241. – ISBN 978-617-673-339-3
1112440
  Данилова І.О. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 191-195. – ISSN 2219-5521
1112441
  Копилова М.С. Правове регулювання у сфері віросповідань як основа юридичного статусу православних церков у польській республіці (1918-1939 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-17. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нормативно-правові акти Другої Речі Посполитої у міжвоєнний період, що регулювали взаємовідносини держави і Православної церкви. Підтверджено, що Конституція Польщі 1921 р. закріплювала не однаковий правовий статус католицької ...
1112442
  Худенко О.О. Правове регулювання узгоджених дій суб"єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Худенко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1112443
  Лесик О. Правове регулювання укладення договору оренди земельної ділянки в Західній Україні в складі Польщі (1919-1939) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 62-66
1112444
  Гейнц Р. Правове регулювання укладення договору про надання комунальних послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 51-56
1112445
  Маланій О. Правове регулювання укладення та припинення трудових договорів на території Східної Галичини у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 30-35
1112446
  Бондар В.Б. Правове регулювання умов відбування покарання за чинним законодавством України / В.Б. Бондар, Р.В. Перелигіна // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 19-23
1112447
  Рибницький Г.В. Правове регулювання управління підприємницькою діяльністю в Україні: теорія та практика : монографія / Г.В. Рибницький. – Харків : Діса плюс, 2016. – 460, [2] с. – Бібліогр.: с. 402-460 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-23-5
1112448
  Нескороджена Л. Правове регулювання участі іноземців у наглядових радах державних підприємств // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (112). – С. 57-70. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1112449
  Войнаровська О. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин у Стародавньому Римі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 10 (130). – С. 72-79
1112450
  Сухарська Л. Правове регулювання фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні в умовах бюджетної децентралізації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 144-151. – ISSN 2414-4436
1112451
  Колісник А.С. Правове регулювання фінансового контролю за діяльністю суб"єктів господарювання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 71-77. – ISSN 2311-4894
1112452
  Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку : практикум : навч. посібник / С.Я. Вавженчук ; [редкол.: Поручник А.М. (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 245, [3] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-340-513-1
1112453
  Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку : навч. посібник / С.Я. Вавженчук ; [редкол.: Поручник А.М. (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 582, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 580-582. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-340-522-3
1112454
  Рибак Н.В. Правове регулювання форм організації праці та професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ в сучасних умовах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Рибак Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 184 арк. – Додатки: арк. 183-184. – Бібліогр.: арк. 165-182
1112455
  Дудченко О.С. Правове регулювання формування та діяльності народних комісаріатів УСРР у першій половині 1920-х рр // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 26-29. – ISSN 2219-5521
1112456
  Кулик Д. Правове регулювання франчайзингу в Україні: історія, реалії та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 126-128
1112457
  Мушак Н.Б. Правове регулювання функціонування інформаційних систем у межах Шенгенського простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 70-81. – ISSN 2308-6912
1112458
  Дейнега М.А. Правове регулювання хімічної меліорації земель в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 72-78
1112459
  Пічугіна Ю. Правове регулювання цензури у сфері поширення інформації в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 95-100
1112460
  Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ - ХХ ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Атіка, 2013. – 347, [1] с. – Бібліогр.: с. 332-347, в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-452-3
1112461
  Крупка Ю. Правове регулювання цивільної відповідальності за ядерну шкоду, заподіяну під час міжнародних перевезень ядерного матеріалу (міжнародно-правовий аспект) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 38-42. – ISSN 1814-3385


  Статтю присвячено актуальним питанням правового регулювання цивільної відповідальності за ядерну шкоду, заподіяну під час міжнародних перевезень ядерного матеріалу. Автор аналізує основні проблеми що стосуються регулювання нормами міжнародного ...
1112462
  Посполітак В. Правове регулювання цінних паперів у Цивільному кодексі України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 97


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1112463
  Апанасенко К.І. Правове регулювання ціноутворення на продовольчі товари в Україні: основні способи і напрями // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 143-153


  У статті досліджуються адміністративні та економічні методи державного регулювання ціноутворення на продовольчі товари, напрями правового регулювання ціноутворення, відповідна судова практика.
1112464
  Завгородня В.М. Правове регулювання часу відпочинку в трудовому праві Європейського Союзу та країн-членів // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 123-128
1112465
  Дячук Л. Правове регулювання шлюбних відносин у Візантійській імперії представників влади та жителів провінції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-30. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема заборони шлюбів за принципом адміністративної залежності особи у візантійському праві в контексті римської правової традиції та її еволюції на основі християнських цінностей. Исследуются проблема запрещений браков за принципами ...
1112466
  Василик Ю. Правове регулювання шлюбного договору в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 21-22
1112467
  Авескулов В.Д. Правове регулювання щорічних відпусток у країнах СНД та проекті Трудового кодексу України: порівняльний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 287-291. – ISSN 1563-3349
1112468
  Яцкевич І.І. Правове регулювання юридичних гарантій трудових прав внутрішньо переміщених осіб: проблеми та тенденції їх вирішення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 303-313. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1112469
  Коротких А.Ю. Правове регулювання юридичної відповідальності державних службовців у державах-членах ЄС // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 52-57. – ISSN 2617-5967
1112470
  Паришкура В.В. Правове регулювання юридичної відповідальності судді в Україні та державах - членах Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти : монографія / В.В. Паришкура ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Гельветика, 2017. – 202, [2] с. – Бібліогр.: с. 168-202. – ISBN 978-966-916-395-0
1112471
  Білоцерківська Н.Г. Правове регулювання якості вищої освіти України в умовах її реформування // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 16-20. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
1112472
  Бугера С. Правове регулювання якості сільськогосподарської продукції в процесі її виробництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 111-114
1112473
  Лисюк Ю.В. Правове реформування положень щодо гендерного насильства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.132-134
1112474
  Войнаровська О. Правове ркгулювання укладення колективних договорів та угод // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 32-34
1112475
  Карабін Т.О. Правове розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 85-90
1112476
  Шульга Є.В. Правове розмежування понять "раціональне природокористування" та "використання природних ресурсів" на прикладі лісового фонду // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – С. 149-154. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1112477
  Монаєнко А.О. Правове розуміння змісту фінансового контролю та його значення як підгалузі фінансового права // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 73-76. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1112478
  Гермашев Ю.А. Правове розуміння інформаційної свободи // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 101-109. – ISSN 1993-0941
1112479
  Коріняк О. Правове розуміння та сутність поняття "запобіжні заходи" у кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 7-9
1112480
  Осташова В.О. Правове самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні : монографія / В.О. Осташова ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Полтавська держ. аграрна академія. – Полтава : [РВВ ПДАА], 2012. – 169 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 149-168. – ISBN 978-966-2088-61-8
1112481
  Хайнекер Ф Х.П. Правове співробітництво держав-членів Євросоюзу у боротьбі з організованою злочинністю : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Хайнекер Хаген Петер Фрідріх ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – 185 л. – Бібліогр.: л. 166-185
1112482
  Хайнекер Ф Х.П. Правове співробітництво держав-членів Євросоюзу у боротьбі з організованою злочинністю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Хайнекер Хаген Петер Фрідріх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112483
  Стрельцов Л.М. Правове станвище Радянської союзної республіки / Л.М. Стрельцов. – К., 1972. – 143с.
1112484
  Боржемська О. Правове становище авторських прав виконавців в інформаційному просторі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-40.
1112485
  Батигіна О. Правове становище агроторгових домів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 39-43. – ISSN 0132-1331
1112486
  Сміх В. Правове становище адвоката під час забезпечення права особи на правову допомогу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
1112487
  Щербина Олена Валентинівна Правове становище акціонерів за законодавством України : Дис....канд.юридичних наук:12.00.03 / Щербина Олена Валентинівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 223л. – Бібліогр.:л.200-223
1112488
  Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України / О.В. Щербина. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 160с. – ISBN 966-7784-73-8
1112489
  Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.03 / Щербина О.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 15с. – Бібліогр.:с.13-15
1112490
  Корнієнко М.І. Правове становище відділів і управлінь виконавчіх комітетів місцевих Рад / М.І. Корнієнко. – К, 1973. – 143с.
1112491
  Бойко І. Правове становище вірменської громади Кам"янця - Подільського // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.142-146. – ISSN 0132-1331


  Вірмени в Україні ХІІІ - ХІХст.
1112492
  Плешко Е. Правове становище внутрішніх військ у сучасних умовах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 105-109.
1112493
  Заяць А. Правове становище волинських міщан у XVI – першій половині XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – № 1 (544), січень - лютий. – C. 25-53. – ISSN 0130-5247
1112494
  Мацькевич М. Правове становище Галичини у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.84-89. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1112495
  Джуринський В.О. Правове становище господарських об"єднань в Україні : монографія / В.О. Джуринський ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 222, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 199-222. – ISBN 978-966-667-422-0
1112496
  Орзіх М.Ф. Правове становище громадян у соціально-культурній сфері розвинутого соціалізму / М.Ф. Орзіх, Б.А. Пережняк. – К., 1985. – 47с.
1112497
  Черепанов А. Правове становище дворян Київської губернії у першій третині XIX ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 15-20
1112498
  Рябець К.А. Правове становище державного управління у галузі екології на сучасному етапі побудови незалежної України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 66-72. – ISBN 966-79-75-57-7
1112499
  Онуфрієнко О. Правове становище державної комісії з цінних паперів та фондового ринку // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.82-84
1112500
  Саблук С.А. Правове становище дитини в Україні (теоретико-правовий аспект) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Саблук С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1112501
  Саблук С.А. Правове становище дитини в Україні (теоретико-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Саблук С.А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211 л. – Бібліогр.: л.187-211
1112502
  Макійчук Правове становище дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність / Макійчук, ТМ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 353-360. – ISSN 1563-3349
1112503
  Ванієв Е. Правове становище жінки в Кримському ханстві // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 83-85
1112504
  Гончарук М. Правове становище жінки на українських землях періоду Київської Русі у IX-XII ст. // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 40-41. – ISBN 978-966-919-107-6
1112505
  Глиняний В.П. Правове становище жінки України в кінці ХІХ ст. за звичаєм спадкування // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.75-79. – ISSN 1563-3349
1112506
  Радзивилюк В.В. Правове становище забезпечених кредиторів як учасників відносин банкрутства (неспроможності) // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 86-93


  У статті досліджено розвиток регулювання правового статусу заставних кредиторів, починаючи з часів набуття нашою країною незалежності та закінчуючи сучасним періодом. Розкриті види та переваги правового регулювання статусу заставних кредиторів.
1112507
  Мазурок І.О. Правове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. : (іст.-прав. дослідження) / Ігор Мазурок ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держави і права. – Ужгород : Карпатська вежа, 2010. – 306, [2] с. : портр., табл. – Бібліогр.: с. 130-159. – ISBN 966-9078-04-1
1112508
  Мазурок І.О. Правове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. (історико-правове дослідження) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень / Мазурок І.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
1112509
  Мазурок І.О. Правове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. (історико-правове дослідження) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень / Мазурок І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 218л. – Бібліогр.: л. 177-218
1112510
  Луцький М.І. Правове становище ЗУНР на міжнародній арені // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 17-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1112511
  Гарова О. Правове становище інвалідів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 4-8
1112512
  Вінник О.М. Правове становище інвестиційних фірм за законодавством Європейського Союзу (з точки зору адаптації українського законодавства до права ЄС) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 100-109.
1112513
  Поєдинок Валерія Вікторівна Правове становище інвестора як суб"єкта господарських відносин : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Поєдинок В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
1112514
  Поєдинок Валерія Вікторівна Правове становище інвестора як суб"єкта господарських відносин : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Поєдинок В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 243л. – Бібліогр.: л. 220-243
1112515
  Левченко С. Правове становище індустріальних парків / С. Левченко, І. Шелковий // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... Закон України "Про індустріальні парки" - запорука підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної та інноваційної діяльності".
1112516
  Коротка Р.О. Правове становище комерційних агентів у сфері інвестиційних послуг (досвід ЄС) // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 231-233
1112517
  Шишута Ю. Правове становище кредитних кооперативів у Російській імперії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.136-140. – ISSN 0132-1331
1112518
  Славова Н. Правове становище кредитних спілок в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 61-64.
1112519
  Кісіль І.М. Правове становище міщан Гетьманщини середини ХVIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-90. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто правове становище міщан Гетьманщини середини ХVIII ст. Дослідження ґрунтується на матеріалах розслідування "О мещанах в Малой России", здійсненого Генеральною військовою канцелярією за дорученням Сенату. At this articles is examined the ...
1112520
  Сердюк В.В. Правове становище найвищого судового органу в Україні часів відродження державності 1917-1920 рр.(історико-правовий аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-28
1112521
  Хаваджі Д.Р. Правове становище народів, депортованих з території Кримської АРСР у роки Другої світової війни, у спецпоселеннях // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 202-206. – ISBN 966-435-028-1
1112522
  Бойко І.Й. Правове становище населення Гетьманшини за кодексом 1743 року / І.Й. Бойко. – Львов, 1997. – 28 с.
1112523
  Савчак А. Правове становище національних меншин у поглядах С.Дністрянського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 184-187. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1112524
  Воронцова В.О. Правове становище нотаріуса в цивільному процесі // Сучасна цивілістика - 15 років чинності ЦК та ГК України : досвід застосування та перспективи удосконалення : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [редкол.: О.С. Артьомов (голова) та ін. ; відп. ред. Б.В. Фасій]. – Одеса : Юридична література, 2018. – С. 191-194. – ISBN 978-966-419-335-8
1112525
  Курило В.І. Правове становище органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів / В.І. Курило, А К. Рябець // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 43-44. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1112526
  Ментух Н. Правове становище органів управління лізингової компанії у формі акціонерного товариства // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 99-105. – ISSN 2524-0129
1112527
  Повар П.О. Правове становище органу, що здійснює ліквідацію підприємства / П. Повар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-37. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджені актуальні проблеми правового регулювання статусу органу, що здійснює ліквідацію підприємства. The article researches actual problems of legal regulation of the body which conducts liquidation of an enterprise.
1112528
  Лебідь Валерій Іванович Правове становище особистих селянських господарств в Україні : Дис... канд.юридичних наук: 12.00.06. / Лебідь Валерій Іванович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 189 л. + Додатки: л. 182-189. – Бібліогр.: л. 158-181
1112529
  Лебідь Валерій Іванович Правове становище особистих селянських господарств в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Лебідь В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112530
  Літвінчук І.А. Правове становище офшорних і вільних економічних зон : Наук.-практичний посібник / І.А. Літвінчук; Центр правових досліджень Фурси. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 296с. – ISBN 966-373-050-1; 966-8721-16-0;
1112531
  Тимошенко Ю.П. Правове становище підозрюваного у кримінальному процесі України / Ю.П. Тимошенко, М.М. Гончар // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-33.
1112532
  Гречко В.В. Правове становище підсобних господарств / В.В. Гречко. – К., 1985. – 68с.
1112533
  Гончаренко В.Г. Правове становище потерпілого в кримінальному судочинстві України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 75-79. – ISSN 2310-9769
1112534
  Бойко О. Правове становище приватних підприємств // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 120-122
1112535
  Ткалич М.О. Правове становище професійних спортивних клубів і професійних спортивних ліг у системі спорту України: проблемні аспекти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 25-29. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
1112536
  Попова А.В. Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.04- господарське право; господарсько-процесуальне право / Попова А.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 219 л. – Бібліогр.: л. 193-219
1112537
  Попова Анастасія Володимирівна Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Попова А.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1112538
  Онуфрієнко О. Правове становище саморегулівних організацій ринку цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.79-81
1112539
  Верьовкін В.В. Правове становище селянства Західної України у 20-30-х роках ХХ ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.96-100. – ISSN 1563-3349
1112540
  Єрмоленко В. Правове становище сільськогосподарських акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 83-86.
1112541
  Таранець С.В. Правове становище старообрядців у Росії наприкінці XVII - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 78-88. – ISSN 0130-5247
1112542
  Кравець І.М. Правове становище суб"єктів організаційно-господарських повноваженнь : монографія / І.М. Кравець. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-667-390-2
1112543
  Кравець І.М. Правове становище суб"єктів організаційно-господарських повноважень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.04 - господ. право, господ.-процес. право / Кравець І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112544
  Кравець І.М. Правове становище суб"єктів організаційно-господарських повноважень : Дис. ... канд. юрид. наук. : Спец.: 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / Кравець І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 221л. – Бібліогр.: л. 178-221
1112545
  Пристай Т.М. Правове становище суб"ктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Пристай Тетяна Михайлівна ; М-во внутр. справ, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112546
  Братасюк О.Б. Правове становище товариств з обмеженою відповідальністю за законодавством України / О.Б. Братасюк, Н.Ф. Ментух // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 66-74. – ISSN 2524-0129
1112547
  Плахіна Ї.В. Правове становище товарних бірж // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 381-385. – ISSN 1563-3349
1112548
  Ангіщук Н. Правове становище українських жінок в історичному минулому // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.155-157. – Бібліогр.: 15 н. – ISSN 0132-1331
1112549
  Ткач А.П. Правове становище українського селянства в другій половині XVI - першій половині XVII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 87-92. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  В статье прослеживается процесс усиления крепостного права на Украине, начиная с момента захвата основной части ее земель польскими феодалами; дан анализ основным нормам права, при помощи которых совершалось закрепощение украинского ...
1112550
  Діковська І.А. Правове становище фізичних осіб у міжнародному приватному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 36-45.
1112551
  Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній : монографія / І.В. Лукач. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 215-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-320-9


  В пр.№1709989 напис: Вельмишановному Івану Сергійовичу з вдячністю та повагою, від автора.
1112552
  Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній за законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.04 / Лукач І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
1112553
  Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук. Срец. 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / КНУТШ; Лукач І.В. – Київ, 2007. – 241с. – Бібліогр.: л.212-241
1112554
  Сульженко Ю Правове становище цивільного процесуального представника як самостійного суб"єкта цивільних правовідносин: його повноваження // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.77-82. – ISSN 0132-1331
1112555
  Шишка О.Р. Правове становище членів сім"ї в договорі найму житла з житлового фонду соціального призначення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 170-175
1112556
  Зубатенко О. Правове стимулювання розвитку кооперації в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 32-35.
1112557
  Луценко І. Правове стимулювання та правовий стимул як взаємопов"язані категорії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 97-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1112558
  Луценко Д. Правове страхування: як це працює? Перспективи розвитку "Правового страхування" в незалежній Україні та адаптація страхового ринку до реалій ведення бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 32
1112559
  Орзіх М. Правове супроводження місцевого самоврядування в Україні // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 53-59
1112560
   Правове та законодавче обгрунтування порядку вилучення біологічних об"єктів від трупа людини для наукових досліджень з судової медицини / В.Д. Мішалов, Т.В. Хохолєва, В.Т. Юрченко, В.В. Войченко // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-8. – ISSN 2218-838X
1112561
  Оганян А.А. Правове управління реформуванням охорони здоров"я у країнах Центральної, Східної Європи та СНД: порівняльний аналіз / А.А. Оганян, Н.О. Савичук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, березень. – С. 117-123. – ISSN 2306-6814
1112562
  Василенко П.М. Правове урегулювання працевлаштування громадян / П.М. Василенко. – Київ, 1993. – 77с.
1112563
  Калакура Я.С. Правове, інноваційно-інформаційне та організаційно-технологічне забезпечення архівного менеджменту // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 162-182. – ISSN 0320-9466
1112564
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформаці в Україні:Ювілейна наук.-техн.конференція,Ки в 9-11 червня 1998 : Присвяч.100-ю КПІ та 5-ю Держ.ком.Укра ни з питань держ.секретів та тех.захисту інформаці. – Київ, 1998. – 280 с.
1112565
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : Науково-технічний збірник. – Київ, 2000-
Вип. 7. – 2003
1112566
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : Науково-технічний збірник. – Київ, 2000-
Вип. 8. – 2004
1112567
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ, 2000-
Вип. 9. – 2004
1112568
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ, 2000-
Вип. 10. – 2005
1112569
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ, 2000-
Вип. 11. – 2005
1112570
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ, 2000-
Вип. 1(12). – 2006
1112571
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ : ЕКМО, 2000-
Вип. 2 (13). – 2006
1112572
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні = Legal, regulatory and metrological support of information security system in Ukraine : науково-технічний збірник / Держ. служба спец. зв"язку та захисту інформ. України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 2074-9481
Вип. 2 (28). – 2014. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1112573
   Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні = Legal, regulatory and metrological support of information security system in Ukraine : науково-технічний збірник / Держ. служба спец. зв"язку та захисту інформ. України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 2074-9481
Вип. 1 (29). – 2015. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1112574
  Безуглов А.А. Правоведение / А.А. Безуглов. – М, 1978. – 224с.
1112575
   Правоведение : Учебник / С.Э. Демский, В.С. Ковальский, А.Н. Колодий, А.Г. Кулик, А.Е. и др. Олейник; Демский С.Э., Ковальский В.С., Колодий А.Н., Кулик А.Г., Олейник А.Е. и др. ; МОНУ; Под ред. В.В. Копейчикова. – Киев; Харьков : Юрінком Інтер; Фолио, 2002. – 752с. – ISBN 966-667-049-6
1112576
  Кочергіна В.О. Правовий акт як підстава виникнення цивільних прав та обов"язків : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кочергіна Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 226 л. – Бібліогр.: л. 203-226
1112577
  Кочергіна В.О. Правовий акт як підстава виникнення цивільних прав та обов"язків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кочергіна Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1112578
  Коваль А. Правовий аналіз "філософії права" як науки та зародження античних політичних та правових першооснов в працях Памфіла Даниловича Юркевича (1826-1874) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 136-145. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1112579
  Писаренко К.Ю. Правовий аналіз економічної сутності міжнародного наркобізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 39-41.
1112580
  Одинець О. Правовий аналіз законодавчих ініціатив захисту авторського права в Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 2. – С. 46-49. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1112581
  Коллер Ю.С. Правовий аналіз законодавчої ініціативи щодо ідентифікації поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 69-75. – ISSN 2072-8670
1112582
  Левченко К.Б. Правовий аналіз законопроекту "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 25-32. – ISSN 2227-796X


  У статті представлено результати науково-практичного аналізу законопроекту "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", його основних дефініцій та положень та запропоновано шляхи їх вдосконалення відповідно до міжнародно-правових ...
1112583
  Куделя Н. Правовий аналіз змін до законодавства України про захист прав споживачів / Н. Куделя, Л. Іваненко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.112-115. – ISSN 0132-1331
1112584
  Руденко О.В. Правовий аналіз Конвенції про право, що застосовується до трастів та їх визнання: перспективи приєднання для України // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 66-71. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1112585
  Ворона Д.М. Правовий аналіз міграційної системи США // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 1 (6). – С. 28-34
1112586
  Купіна Л.Ф. Правовий аналіз нормативного регулювання атестації педагогічних працівників та науково-педагогічних працівників України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-12.
1112587
  Найман-Меткалф Правовий аналіз ОБСЄ проекту Концепції інформаційної безпеки // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 160-173
1112588
  Надьон О. Правовий аналіз передумов виникнення загрози тероризму в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.121-125. – ISSN 0132-1331
1112589
  Поліщук М. Правовий аналіз понятійного апарату інституту оплати праці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 47-50
1112590
  Лисяк О.І. Правовий аналіз проблем надрокористування в Україні // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – C. 46-51. – ("Право" ; вип. 33). – ISSN 2312-1661
1112591
  Мотайло Є. Правовий аналіз проблеми розстрочки і відстрочки сплати судового збору: теорія і практика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 420-422. – ISBN 978-617-7069-17-0
1112592
  Остапович В.П. Правовий аналіз проектів законів України з питань проведення опитувань із використанням поліграфа // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 265-245. – ISSN 2072-8670
1112593
  Волошко Ю. Правовий аналіз процесу закріплення принципів безпосереднього телевізійного мовлення в рамках ООН // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 49-55. – ISSN 1814-3385
1112594
  Ославський М. Правовий аналіз системи місцевих податків і зборів в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-51.
1112595
  Поліщук М.С. Правовий аналіз трудового законодавства з позиції однозначності сприйняття термінів // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 117-122
1112596
  Дмитренко Е. Правовий аналіз юридичної відповідальності за ухилення від сплати обов"язкових платежів // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.95-100


  про закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
1112597
   Правовий аналіз ядерного роззброєння в Україні // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 194-223. – ISBN 978-966-373-833-8
1112598
  Луцький М.І. Правовий аспект акту злуки УНР та ЗУНР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 32-37. – ISSN 2078-6670
1112599
  Козуб І.Г. Правовий аспект в питаннях охорони праці осіб зі зниженою працездатністю / І.Г. Козуб, О.А. Шкурей // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (189). – С. 4-11. – ISSN 2308-9636
1112600
  Ганюкова Л. Правовий аспект взаємодії громадсько-політичних об"єднань і державної влади // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 73-82
1112601
  Гаврилюк В.О. Правовий аспект впливу стажування на адаптацію працівників до професійної діяльності // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 29-34. – ISSN 2617-5967
1112602
  Степанова О. Правовий аспект державного регулювання інноваційної діяльності в містах України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 140-146.
1112603
  Спасибо-Фатєєва Правовий аспект інновацій в українських реаліях // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 15-23
1112604
  Гузенко О.П. Правовий аспект іпотечного кредитування в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 15-19
1112605
  Доменко А.І. Правовий аспект місцевого оподаткування в Іспанії // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів революції гідності : зб. матеріалів круглого столу 30 берез. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публ. права ; [уклад.: Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 171-175. – ISBN 978-966-423-466-2
1112606
  Давидова Н.О. Правовий аспект поняття "місце проживання" // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 36-43.
1112607
  Волошанюк Н.В. Правовий аспект реструктуризації підприємств: світовий досвід та вітчизняна практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 14-15.
1112608
  Приступенко Т.О. Правовий аспект свободи слова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 116-124


  У статті розглянуто основні міжнародні та вітчизняні законодавчі норми, які регламентують свободу слова та право на інформацію громадян в Україні. З урахуванням сучасних політичних умов проаналізовано актуальні питання функціонування мас-медійного ...
1112609
  Шкуропацький О.І. Правовий аспект участі збройних сил України в заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом у мирний час / О.І. Шкуропацький, Є.М. Пащенко, О.О. Серпухов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 88-95. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
1112610
  Колдовський М.В. Правовий аспект фінансового моніторингу комерційного банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Т. 19. – С. 352-357. – ISBN 966-8958-08-3
1112611
  Фатхутдінов В.Г. Правовий вимір громадянської безпеки в контексті реалізації державної політики інформаційної безпеки // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 88-90. – ISBN 978-966-2439-41-0
1112612
   Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів : монографія / [І.О. Кресіна, В.П. Горбатенко, А.А. Коваленко та ін. ; за ред. І.О. Кресіної] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – 281, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8790-7
1112613
  Скуратівський В. Правовий вимір діяльності соціальної держави / В. Скуратівський, А. Скуратівський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 184-191.
1112614
  Прокопов Д. Правовий вимір дослідження функціонування і розвитку політичних систем: проблеми теорії та методології / Д. Прокопов, В. Скрипнюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 247-253
1112615
  Бондарева К. Правовий вимір інституціоналізації транзитивних політичних режимів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 23-29
1112616
  Веселов М.Ю. Правовий вимір проблеми булінгу в Україні та за кордоном: заходи протидії / М.Ю. Веселов, Р.М. Пилипів, А.М. Тимчишин // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 1 (93). – C. 104-116. – ISSN 2524-0323
1112617
  Прокопов Д.Є. Правовий вимір функціонування публічної влади у політичній системі сучасної України / Д.Є. Прокопов, В.М. Скрипнюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 41-51
1112618
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1112619
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1112620
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1112621
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
1112622
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
1112623
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
1112624
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2005
1112625
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
1112626
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
1112627
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005
1112628
   Правовий вісник для галузі хлібопродуктів і сільськогосподарських товаровиробників : Бюлетень. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005
1112629
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-
№ 1 (1). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1112630
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-
№ 1 (2). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1112631
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-
№ 1 (3). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1112632
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008-
№ 1 (4). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1112633
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008-
№ 2 (5). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1112634
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008-
№ 1 (6). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1112635
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008-. – ISSN 2305-7440
№ 2 (7). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1112636
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2008-. – ISSN 2305-7440
№ 1 (8). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1112637
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2008-. – ISSN 2305-7440
№ 2 (9). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1112638
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2008-. – ISSN 2305-7440
№ 1 (10). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1112639
   Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2008-. – ISSN 2305-7440
№ 2 (13). – 2015. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1112640
  Очкуренко С.В. Правовий вплив бюджетних і податкових правовідносин на речові відносини // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 78. – С. 106-113. – ISSN 2309-818X
1112641
  Онищук І.І. Правовий вплив Замойського синоду (1720 р.) на суспільні відносини (кін. ХVII - поч. XVIII ст.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 8-19. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
1112642
  Божко В.М. Правовий вплив на винагороду за працю в Україні протягом Х-ХVІІ століть // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 20-25. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Стаття присвячена дослідженню становлення механізму правового впливу на оплату праці в Україні впродовж Х-XVII століть та матеріалів правозастосовної практики винагороди за працю.
1112643
  Бондаренко В.А. Правовий вплив у системі соціального впливу / В.А. Бондаренко, Н.О. Пустова // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 12-18. – ISSN 2617-4162
1112644
  Вільданова І.Ю. Правовий вплив як багатоаспектне правове явище // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (29). – С. 35-40. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1112645
  Журавель Я. Правовий генезис рішень органів місцевого самоврядування, що передбачають адміністративну відповідальність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1112646
  Журавель Я. Правовий генезис рішень органів місцевого самоврядування, що передбачають адміністративну відповідальність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-31. – ISSN 0132-1331
1112647
  Задихайло Д. Правовий господарський порядок в Україні: десятирічний досвід конституційно-правового забезпечення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 143-152.
1112648
  Байда Б.Ф. Правовий господарський порядок в Україні: оптимальне поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб"єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 129-138. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1112649
  Пашков В. Правовий господарський порядок у забезпеченні антикорупційної діяльності в сфері охорони здоров"я // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 185-195. – ISSN 1993-0909
1112650
  Ібрагімов М.М. Правовий гуманізм як принцип юриспруденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Ідеться про трансформацію філософсько-етичної категорії гуманізму в юридично-правові норми, розкривається зміст поняття "правовий гуманізм".
1112651
  Івасишина Т.А. Правовий дискурс : комунікативно-когнітивні параметри // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 217-221


  Розглянуто правовий дискурс як дискурсивний тип у межах комунікативно-когнітивних параметрів. Визначено когнітивні параметри. Науковці спільні в думці, що сучасне суспільство набуває рис інформаційно- комукативного - це новий тип середовища ...
1112652
  Якимець Б.Я. Правовий досвід використання виборчих моделей законодавством Тимчасового уряду та Центральної Ради Української Народної Республіки 1у 1917 р. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 417-420. – ISBN 978-617-7777-14-3
1112653
  Бербат М.Л. Правовий досвід здійснення евтаназії у європейських країнах // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С.15-16
1112654
  Закірова С. Правовий досвід функціонування акціонерних компаній за законодавством Австро-Угорської імперії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 92-94


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1112655
  Касяненко Д.С. Правовий євролект та його переклад // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 97-104


  У статті досліджено сутність правового євролекту, його лексико-термінологічні особливості, а також деякі аспекти перекладу правового євролекту як мови юридичних текстів ЄС.
1112656
  Саєнко С.І. Правовий закон - оптимальне джерело норм адміністративного права України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 200-206. – ISSN 2078-3566
1112657
  Попадинець Г.О. Правовий закон як чинник формування правової держави та громадянського суспільства // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 47-50. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1112658
  Грищенко Анна Володимирівна Правовий закон: питання теорії та практики в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Грищенко Анна Володимирівна; Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2002. – 227 л. – Бібліогр.: л.: 208 - 227
1112659
  Грищенко А.В. Правовий закон: питання теорії та практики в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.01 / Грищенко А.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1112660
  Козюбра М. Правовий закон: проблема критеріїв // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.83-96
1112661
  Литвак О. Правовий заслін - політичному нігілізму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.27-29. – ISSN 0132-1331
1112662
   Правовий захист біженців в Україні : Збірка документів. – Київ : Поліграф-СКВ, 1998. – 152с.
1112663
  Гілленбранд Г. Правовий захист біотехнологічних винаходів: передумови, зміст, обсяг та перспективи на майбутнє // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.42-48. – ISSN 1608-6422
1112664
  Нестеренко О. Правовий захист викривальників (whistleblowers): теоретичні аспекти та конституційна необхідність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 104-111. – ISSN 1026-9932
1112665
  Тищенко О. Правовий захист від дискримінації за віком в трудових відносинах: проблеми реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується протиправне явище дискримінації за ознакою віку в трудових правовідносинах, розглядаються проблеми правового регулювання захисту трудових прав працівників в процесі реалізації права на працю. В статье анализируется неправомерное ...
1112666
  Новіков Д.О. Правовий захист від мобінгу суб"єктів трудових відносин // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 217-220. – ISBN 978-617-7450-09-1
1112667
  Коваленко Л.П. Правовий захист громадян на доступ до інформації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 26-31
1112668
  Огаренко Т.О. Правовий захист громадян у сучасній Україні: пошук індикаторів його соціальної ефективності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 103-107. – ISSN 2077-1800
1112669
  Яновська О.Г. Правовий захист громадян як передумова розбудови правової держави // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 151-158. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Рівність демократичності будь-якого суспільства і можливість розбудови правової держави залежить від можливості громадян реалізувати і захищати свої права. Важливу роль у правовій захищеності громадян відіграє ефективність роботи адвокатів, яка ...
1112670
  Дідескуль А.Л. Правовий захист державних службовців у системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 309-314. – ISSN 1563-3349
1112671
  Коссак В.М. Правовий захист економічної конкуренції : навч. посібник / В.М. Коссак, Ю.М. Юркевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 312, [2] с. – Предм. покажч.: с. 309-312. – Бібліогр.: с. 299-308 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0002-5
1112672
  Пузирний В. Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.33-37. – ISSN 0132-1331
1112673
  Настюк В.Я. Правовий захист інформаційних прав і свобод в Україні: проблеми та перспективи / В.Я. Настюк, В.В. Бєлєвцева // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 20-25
1112674
  Гетьман А.П. Правовий захист клімату Землі: історична динаміка, основні компоненти й перспективи розвитку Кіотського процесу / А.П. Гетьман, В.І. Лозо // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 104-115. – ISSN 2224-9281
1112675
  Клименко Ф.О. Правовий захист комерційних найменувань як невід"ємний атрибут сучасного ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 61-63. – ISBN 978-966-188-219-4
1112676
  Малько Ж. Правовий захист комерційної таємниці в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 1 (217). – С. 25-28
1112677
  Петренко С. Правовий захист комп"ютерних програм // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.108-112. – ISSN 0132-1331
1112678
  Габрелян Г.В. Правовий захист медичного персоналу під час збройних конфліктів // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (7). – С. 139-145. – ISSN 2617-4162
1112679
  Мокрицька І.Я. Правовий захист неповнолітніх потерпілих за нормами міжнародного права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 174-177.
1112680
  Пузирний В. Правовий захист осіб зі зниженою працездатністю при припиненні трудових правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.14-18
1112681
  Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні : Навч. посібн. / Н.О. Саніахметова. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 336с. – ISBN 966-7302-24-6
1112682
  Макогон О.В. Правовий захист працівників-мігрантів-громадян України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 342-349. – ISSN 1563-3349
1112683
  Пилипенко А.А. Правовий захист працівників митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.27-31
1112684
  Тодощак О.В. Правовий захист службовців митних органів як елемент їх правового статусу // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.31-36
1112685
  Брижко В.М. Правовий захист та безпека персональних даних: соціальний захист і комерційний аспект // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (26). – С. 16-37. – ISSN 2616-6798
1112686
  Ковтун І.А. Правовий захист трудових прав працівників відповідно до норм Європейської соціальної хартії // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 6 (56). – С. 7-13
1112687
  Давиденко Т. Правовий захист фольклору у системі авторського права та суміжних прав / Т. Давиденко, Н. Власюк // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.36-37. – ISSN 1608-6422
1112688
  Яроцький В. Правовий зв"язок документа і визначеного його змістом майнового права як ознака цінних паперів: ретроспектива і сучасний підхід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.49-56. – ISSN 0132-1331
1112689
  Толкачова Н. Правовий звичай в історії українського народу // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 197-215.


  Досліджуються правові звичаї українського народу у ретроспективі та їх роль у формуванні сучасної правової системи України. Legal custom of Ukrainians in retrospective as well as its role in formation of the current legal system of Ukraine is being ...
1112690
  Сав"як О.В. Правовий звичай в конституційному праві України: досвід і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 77-89.
1112691
  Толкачова Н.Є. Правовий звичай і система скандинавського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-15. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні закономірності формування принципів та характерних рис скандинавського звичаєвого права в епоху Середньовіччя, його еволюція, а також історичні джерела та інститути права. Major regularities of the formation of principles and ...
1112692
  Толкачова Н.Є. Правовий звичай і система скандинавського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-62. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні закономірності формування принципів та характерних рис скандинавського звичаєвого права в епоху Середньовіччя, його еволюція, а також історичні джерела та інститути права. The article deals with major regularities of the ...
1112693
  Квітка А.І. Правовий звичай на теренах України у період XIX століття: становлення і розвиток // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 37-39. – ISBN 978-966-600-475-1
1112694
  Бедрій М.М. Правовий звичай у первісному (додержавному) суспільстві: окремі акценти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 24-27. – ISSN 2219-5521
1112695
  Васянович О.Я. Правовий звичай у правових системах країн Африки та Мадагаскару // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-42.
1112696
  Малютіна І.П. Правовий звичай у системах державного і кримінального права доби Київської Русі: генеза, чинність // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-20. – ISSN 2222-5374
1112697
  Сав"як О.В. Правовий звичай у системі джерел конституційного права України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 225-231. – ISSN 1563-3349
1112698
  Кушинська Л.А. Правовий звичай у студіях Павлв Чубинського // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 91-95
1112699
  Сенюта І.Я. Правовий звичай як джерело права та регулятор відносин у сфері надання медичної допомоги // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 59-70. – ISSN 2072-084X
1112700
   Правовий звичай як джерело українського права IX - XIX ст.. – Київ : Наукова думка, 2006. – 280 с. – ISBN 966-00-0423-0
1112701
  Майданик Р. Правовий звичай як джерело цивільного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 67-72.
1112702
  Толкачова Н.Є. Правовий звичай, узвичаєність, звичай ділового обороту як форми регулювання економіко-правових структур // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 133-141
1112703
  Отрош В.М. Правовий звязок суверенного Мальтійського Ордену зі Святим Престолом // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 378-382. – ISSN 2219-5521
1112704
  Середюк В.Ю. Правовий зміст "українського питання" під час загальноєвропейської революції 1848-1849 рр. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 97-103. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1112705
  Монаєнко А. Правовий зміст видатків як складової частини фінансової системи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 69-75. – ISSN 0132-1331
1112706
  Монаєнко А. Правовий зміст видатків як складової частини фінансової системи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 69-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1112707
  Зинов"єва А.В. Правовий зміст інституту опіки та піклування над інтересами безвісно відсутньої особи та особи, місце перебування якої невідомо // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 2 (76). – С. 2-8
1112708
  Марущак А. Правовий зміст поняття "іноземний інвестор" за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.59-61
1112709
  Семенова М.В. Правовий зміст поняття "Турист" // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 207-214. – ISSN 2311-4894
1112710
  Капліна О.В. Правовий зміст принципів правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 282-288. – (Право. Економіка. Управління)
1112711
  Мошак О.В. Правовий зміст принципу субсидіарності в умовах євроінтеграції України // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 35-48. – ISSN 2524-101X
1112712
  Світлицька В.М. Правовий зміст публічних фінансів як складової фінансової системи України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 77-82
1112713
  Кость С.П. Правовий і девіантний дискурси у комунікативній практиці газет України : дис. ... канд. із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Кость Світлана Петрівна ; Галицький ін-т імені В"ячеслава Чорновола. – Тернопіль, 2011. – 190 л. – Додатки: л. 189-190. – Бібліогр.: л. 163-188
1112714
  Кость С.П. Правовий і девіантний дискурси у комунікативній практиці газет України : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Кость Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112715
  Оніщенко Н.М. Правовий і суспільний прогрес: взаємозумовленість і взаємовідповідність // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 82-90. – ISSN 0869-2491
1112716
  Попко В.В. Правовий імунітет та принцип недопустимості посилання на офіційне чи посадове становище особи при здійсненні транснаціонального злочину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 300-305. – ISSN 2219-5521
1112717
  Голосніченко І.П. Правовий інститут адміністративного оскарження в регулюванні діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану / І.П. Голосніченко, Л.М. Черненко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 121-125. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (14))
1112718
  Анпілогов О.В. Правовий інститут захисту прав і законних інтересів людини та громадянина прокурором у судовому адміністративному процесі // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 40-44.
1112719
  Галузін О.Ф. Правовий інститут каяття (російською мовою) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 84-90
1112720
  Овсієнко-Миронова Правовий інститут лікарського самоврядування у контексті проблеми розбудови системи управління охороною здоров"я в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 26-32
1112721
  Лавріненко О.В. Правовий інститут трудового договору: питання вдосконалення у світлі розробки нового трудового Кодексу України // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 19-24.
1112722
  Грудницька С. Правовий інституціоналізм - золотий ключик до сталого розвитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 1, 8


  "Правовий інституціоналізм широко практикується в країнах ЄС із середини ХХ століття".
1112723
  Комарницький В.М. Правовий інструментарій набуття права спеціального природокористування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 60-65.
1112724
  Макаренко Е.М. Правовий інфантилізм та правовий нігілізм як негативні чинники формування правосвідомості військовослужбовців на сучасному етапі: досвід російської армії / Е.М. Макаренко, О.М. Чумачов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 89-92. – Бібліогр.: С. 92 (14 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються негативні аспекти правосвідомості, з"ясовуються їхня сутність та зміст. Правовий інфан-тилізм та нігілізм розглядаються як показники недостатньої правової соціалізації індивіда. The article analyzed the negative aspects of the ...
1112725
  Бобровник С. Правовий компроміс і правовий конфлікт у національному законодавстві: деякі аспекти прояву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз прояву правового компромісу та конфлікту в національному законодавстві України в аспекті створення збалансованої системи нормативних актів, що відображала б інтереси сучасного суспільства. Осуществлен анализ отражения правового ...
1112726
  Бобровник С.В. Правовий компроміс і правовий конфлікт як ціннісні виміри права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 100-104


  В статті аналізуються наукові підходи до характеристики компромісу і конфлікту у праві. Обгрунтовується авторське бачення цих категорій та їх ознак як ціннісних вимірів права.
1112727
  Усатий Г. Правовий компроміс у податковому законодавстві та можливості його запровадження в Україні // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.36-39


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1112728
  Оніщенко Н.М. Правовий конструктив: проблеми систематизації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 5-8
1112729
  Локтєва И.В. Правовий контроль за раціональним використанням водних ресурсів спеціально уповноваженими органами виконавчої влади // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 598-601. – ISBN 966-660-151-6
1112730
  Бобровник С.В. Правовий конфлікт та правовий компроміс через призму юснатуралізму // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Андрійко О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 2 : Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. – С. 65-68
1112731
  Бобровник С. Правовий конфлікт та юридична відповідальність // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 24-26
1112732
  Бобровник С.В. Правовий конфлікт та юридичні колізії: взаємодія та взаємозалежність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-9
1112733
  Бобровник С.В. Правовий конфлікт: доктринальне тлумачення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-966-7166-36-6
1112734
  Бойко Л.М. Правовий менталітет та ефективність права в контексті їх співвідношення // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 10 (110). – С. 43-48
1112735
  Гудим Л.Я. Правовий менталітет та правова ідентичність: спільні та відмінні риси // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 19-24. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1112736
  Кобко-Одарій Правовий менталітет українського народу: особливості формування та розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кобко-Одарій Вікторія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1112737
  Черкас М.Є. Правовий менталітет як складова правосвідомості: особливості становлення та розвитку в Україні // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 92-97. – ISSN 2311-4894
1112738
  Гребенюк М. Правовий механізм гарантування продовольчої безпеки в сучасних умовах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 244-251. – ISSN 0132-1331
1112739
  Олефір А.О. Правовий механізм державних закупівель: стимулювання інноваційності виробництва медичної продукції : монографія / Олефір Андрій Олександрович. – Київ : Юстініан, 2014. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 392-447. – ISBN 978-617-7039-09-8


  У прим. №1689417 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка в дарунок від автора. Підпис
1112740
  Смітюх Н.В. Правовий механізм доступу до адвокатської діяльності: поняття та структура // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 79-85. – ISSN 2219-5521
1112741
  Тимченко Н.М. Правовий механізм доступу до публічної інформації: сучасний стан та перспективи // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 39-42
1112742
  Лаврінчук І.П. Правовий механізм забезпечення гендерної рівності в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 87-89
1112743
  Панченко М.В. Правовий механізм забезпечення гідної праці державних службовців України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Панченко Максим Вадимович ; М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Донецк. юрид. ін-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 459 арк. – Додатки: арк. 456-459. – Бібліогр.: арк. 383-455
1112744
  Панченко М.В. Правовий механізм забезпечення гідної праці державних службовців України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Панченко Максим Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 27 назв
1112745
  Колєснік Т.В. Правовий механізм забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Колєснік Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1112746
  Колєснік Т.В. Правовий механізм забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової економіки : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Колєснік Тетяна Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 444 арк. – Бібліогр.: арк. 409-444
1112747
  Стороженко С. Правовий механізм забезпечення екологічних прав громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 99-106
1112748
  Пірон І. Правовий механізм забезпечення зайнятості населення України в 1919-1921 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 69-73. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано нормативно-правові акті, за якими забезпечувалася зайнятість населення України у 1919-1921 роках. На підставі цього охарактеризовано правовий механізм забезпечення зайнятості населення у зазначений період. Встановлено основні його ...
1112749
  Карпушова О.В. Правовий механізм забезпечення і реалізації трудових прав суддів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Карпушова Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112750
  Карпушова О.В. Правовий механізм забезпечення і реалізації трудових прав суддів. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Карпушова Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 193-211
1112751
  Тиліпська О.Ю. Правовий механізм забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні: адміністративно-правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тиліпська Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 241 арк. – Додатки: арк. 227-241. – Бібліогр.: арк. 205-226
1112752
  Тиліпська О.Ю. Правовий механізм забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тиліпська Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112753
  Ковалюмнус Е.Л. Правовий механізм захисту трудових та соціальних прав суддів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковалюмнус Елла Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 220 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 177-218 арк.
1112754
  Макух О.В. Правовий механізм земельного податку: сучасний підхід до визначення // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 98-103. – ISSN 2311-4894
1112755
  Денисюк М.В. Правовий механізм контролю громадянським суспільством діяльності органів державної влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 91-96. – ISSN 1563-3349
1112756
  Повар П.О. Правовий механізм ліквідації казенних підприємств: проблемні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 95-104.
1112757
  Бризіцький М. Правовий механізм лобіювання у європейських міждержавних правових системах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 3-6
1112758
  Зицик Сергій Правовий механізм оскарження рішень органів державної податкової служби // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 40-43
1112759
  Настечко О. Правовий механізм охорони навколишнього природного середовища // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 116-123.
1112760
  Пиць В.М. Правовий механізм охорони навколишнього середовища // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 4 (9). – С. 176-178
1112761
  Бойко І.В. Правовий механізм перевірки на доброчесність працівників Національної поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 35-44. – ISSN 2072-8670
1112762
  Гафурова Олена Правовий механізм передачі об"єктів соціальної інфраструктури села у комунальну власність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 84-87.
1112763
  Кучерявенко М. Правовий механізм податку // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.112-116
1112764
  Сливка С.С. Правовий механізм реалізації земельної реформи у Західноукраїнській Народній Республіці // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 2 (67). – С. 24-31
1112765
  Гринишин А.Б. Правовий механізм реалізації конституційних прав громадян України на участь у відправленні правосуддя в кримінальних справах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 248-253. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1112766
  Бородін І.Л. Правовий механізм реалізації конституційного права громадян на скаргу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 62-67.
1112767
  Муравйов В. Правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Cоюзом // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 8 (388). – С. 10-15. – ISSN 2313-559X


  Доведено, що підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та його державами-членами відкриває перед нашою державою перспективу інтеграції до цього об"єднання з можливим членством у ньому після створення між партнерами зони вільної ...
1112768
  Щотова Ю.М. Правовий механізм реалізації функцій профспілок як суб"єктів трудового права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Щотова Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
1112769
  Щотова Ю.М. Правовий механізм реалізації функцій профспілок як суб"єктів трудового права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Щотова Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 418 л. – Бібліогр.: л. 371-418
1112770
  Балюк В. Правовий механізм регламентації договору ренти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 277-284. – ISSN 1993-0909
1112771
  Бойчук Н.Р. Правовий механізм регулювання здійснення державних корпоративних інвестицій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Бойчук Наталія Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112772
  Мошенський С.З. Правовий механізм регулювання професійної етики в системі державного управління / С.З. Мошенський, В.В. Нонік, І.Г. Сергієнко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 116-121. – ISSN 2306-6814
1112773
  Філіпенко Олена Володимирівна Правовий механізм регулювання спільної транспортної політики Євросоюзу / Філіпенко О.В.; ІМВ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1112774
  Філіпенко Олена Володимирівна Правовий механізм регулювання спільної транспортної політики Євросоюзу : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.11 / Філіпенко О.В.; ІМВ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 210л. – Бібліогр.: л. 196-210
1112775
  Дякович М.М. Правовий механізм регулювання статусу донорських органів як об"єкта цивільного права / М.М. Дякович, М.О. Михайлів // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 248-265. – ISSN 1993-0909
1112776
  Аль Хаулані Аднан Правовий механізм співробітництва Європейського союзу з країнами середземномор"я : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.11 / Аль Хаулані Аднан; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1112777
  Кортукова Т.О. Правовий механізм співробітництва України з Європейським Союзом в імміграційній сфері // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 277-281. – ISSN 2219-5521
1112778
  Колісник В. Правовий механізм трансформації української Конституції // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 58-66. – ISSN 1993-0909
1112779
  Колісник В. Правовий механізм трансформації української Конституції // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 59-67. – ISSN 1993-0909
1112780
  Монаєнко А. Правовий механізм фінансування у сфері освіти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 143-149. – ISSN 1993-0909
1112781
  Лазарено С.Ж. Правовий механізм формування державної антикорупційної політики // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – С. 53-56. – ISBN 978-966-2339-80-2
1112782
  Козенко Ю.О. Правовий механізм формування поведінки особи у контексті історіографії та метамови // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 59-65. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена аналізу історіографії механізму систематизованої дії права на поведінку особи, а також стану дослідження понятійно-категоріального апарату (метамови) цього питання.
1112783
  Юсупов В. Правовий механізм функціонування зовнішньоекономічної політики держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 92-96
1112784
  Балюк Г.І. Правовий механізм функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі проблеми вдосконалення правового механізму функціонування оптового ринку електроенергії в Україні. Issues pertaining to the improvement of the legal mechanism for the functioning of electric power wholesale market in Ukraine are ...
1112785
  Лисенко М.О. Правовий моніторинг як адміністративно-правовий засіб забезпечення законності у правотворчій діяльності органів виконавчої влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 101-105. – ISSN 2219-5521
1112786
  Купченко І. Правовий моніторинг як ефективний напрямок правотворчості // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 115-117. – ISBN 978-966-2781-18-2
1112787
  Нижник Н.Р. Правовий моніторинг як необхідна складова законотворчого процесу // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2014. – № 2 (29), червень. – С. 50-54
1112788
  Бахтіна Ю.С. Правовий моніторинг як функція державного управління : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бахтіна Юлія Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112789
  Старцев О. Правовий нагляд - засіб підвищення відповідальності посадових осіб // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.76-81
1112790
  Петрів О.О. Правовий негілізм // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 161-164. – ISBN 978-617-7638-01-7
1112791
  Гура Є.О. Правовий нігілізм - шлях до руйнування суспільства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 26-30
1112792
  Семененко С.О. Правовий нігілізм в Україні: джерела виникнення та шляхи подолання // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 22-25. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1112793
  Ляхович М.В. Правовий нігілізм в Україні: поняття, форми прояву та шляхи подолання / М.В. Ляхович, Павлович-Сенета // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 44-51. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1112794
  Макарова О. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм: реалії сьогодення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 76-78.
1112795
  Жовтобрюх М.М. Правовий нігілізм сутність та шляхи подолання / М.М. Жовтобрюх, О.І. Барко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 9-12. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1112796
  Дручек О.В. Правовий нігілізм сучасної молоді: причини та форми прояву // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 18-25. – ISSN 1563-3349
1112797
  Чернєй В.В. Правовий нігілізм як вияв викревленої правосвідомості // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-8.
1112798
  Дзьобань О.П. Правовий нігілізм як деструктивний чинник української правосвідомості й правової культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 321-330
1112799
  Ткаля О. Правовий нігілізм як фактор впливу на національну безпеку держави / О. Ткаля, А. Зуєва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 219-223. – ISSN 2663-5313
1112800
  Бурдоносова М.А. Правовий нігілізм як форма деформації правової свідомості населення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 54-60. – ISSN 1563-3349
1112801
  Лощихін О.М. Правовий нігілізм як форма правосвідомості українського суспільства у процесі політичного транзиту / О.М. Лощихін, О.В. Євсюкова // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 5-8
1112802
  Іщук І.В. Правовий нігілізм як явище правової дійсності: природа, сутність та шляхи подолання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 87-91. – ISSN 1563-3349
1112803
  Бурова О.К. Правовий нігілізм. Пошук засад у вітчизняній історії // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 166-174. – ISSN 2224-9281
1112804
  Мельничук О.Ф. Правовий нігілізм: причини, форми прояву та шляхи подолання // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С46-51
1112805
  Бурдоносова М.А. Правовий нігілізм: сутність та основні риси // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 53-58.
1112806
  Тучіна О.М. Правовий нігілізм: теоретичні та прикладні засади // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 39-42. – ISSN 2312-1831
1112807
  Кочубейник О. Правовий нігілізм: трансвербальні компоненти в дискурсі "верхів" і дискурсі "низів" // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 190-200. – ISSN 2411-1449
1112808
  Куян І.А. Правовий патріотизм як оптимальна модель державницької ідеології України / І.А. Куян, І.П. Андрушко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 15-21. – ISSN 2219-5521
1112809
  Микієвич М. Правовий плюралізм як концептуальна засада розвитку права Європейського Союзу / М. Микієвич, І. Брацюк // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 100-105. – ISSN 1814-3385


  Аналізується правовий плюралізм як метологічна засада побудови пра- вової системи на основі різних концептуальних начал. Досліджується зміст та виявляється специфіка правового плюралізму як в міжнародному праві, так і в праві ЄС.
1112810
  Тімашов В. Правовий порядок діяльності Запорізької Січі у площині права людини на особисте волевиявлення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 116-120
1112811
  Вакарчук О. Правовий порядок Європейського Союзу: суть і критерії визначення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 159-165. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1112812
  Смирнова К.В. Правовий порядок конкуренції в Європейському Союзі (новітні тенденції розвитку) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Смирнова Ксенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 71 назва
1112813
  Смирнова К.В. Правовий порядок конкуренції в Європейському Союзі (новітні тенденції розвитку) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Смирнова Ксенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 499, [3] арк. – Додатки: [3] арк. – Бібліогр.: арк. 417-499
1112814
  Рабовська С.Я. Правовий порядок нотаріального оформлення здійснення права на спадкування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 160-162
1112815
  Подорожна Т.С. Правовий порядок як юридична категорія та явище правової дійсності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 31-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
1112816
  Подорожна Т.С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації : монографія / Т.С. Подорожна ; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 534, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-674-3
1112817
  Любчик О.А. Правовий прецедент - джерело права в Україні: так чі ні? // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 41-54. – ISSN 2524-0323
1112818
  Наконечний В. Правовий прецедент як джерело права в Україні: міф чи реальність // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 35-36. – ISBN 978-617-7069-14-9
1112819
  Кравченко С.С. Правовий прецедент як соціальний інститут та його значення: прагматичний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 17-20
1112820
  Дитюк В. Правовий принцип поваги, дотримання та захисту прав і свобод людини та громадянина в діяльності Національної гвардії України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 48-56. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1112821
  Теремцова Н.В. Правовий прогрес та рівень правової культури громадян в умовах розбудови правової держави // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 9-14
1112822
  Николина К.В. Правовий прогрес як форма правового життя // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 215-218. – ISSN 2524-017X
1112823
  Сторчак Н.А. Правовий простір використання природних ресурсів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 8-13 : схема. – Бібліогр.: Біюліогр.: 12 назв
1112824
  Кравчук В.М. Правовий простір держави в умовах глобалізації // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 23-25. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1112825
  Кравчук В.М. Правовий простір держави: проблеми визначення за обсягом і змістом // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 15-18
1112826
  Баймуратов М.О. Правовий простір місцевого самоврядування: актуалізація проблематики визначення // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 19-23. – ISBN 978-617-644-044-4
1112827
  Грицаєнко Л. Правовий процес утвердження інституту прокуратури в Німеччині // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 115-120.
1112828
  Черноус С. Правовий процес, процес в праві чи процедура: до питання про співвідношення понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 340-342. – ISBN 978-617-7069-28-6
1112829
  Еннан Р. Правовий режим "віртуальної власності": поняття, ознаки, сутність і правова природа // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 123-131. – ISSN 2308-0361
1112830
  Сліпченко А.В. Правовий режим "Єдиного європейського неба" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Сліпченко Антоніна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 195 л. – Бібліогр.: л. 158-195
1112831
  Ковальчук Н.В. Правовий режим "ноу-хау" в Україні // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 83-87
1112832
  Агафонова Наталія Володимирівна Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:12.00.07 / Агафонова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1112833
  Агафонова Наталія Володимирівна Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків : Дис....канд.юрид.наук:12.00.07 / Агафонова Наталія Володимирівна; КУ ім.Т.шевченка. – Київ, 2002. – 192л. – Бібл.:л.174-192
1112834
  Федотова Т. Правовий режим ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією // Юридична газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 38). – С. 26-27
1112835
  Борівська В. Правовий режим вебсайту та його складників як об"єктів інтелектуальної власності / В. Борівська, Т. Міхайліна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 5-9. – ISSN 2663-5313
1112836
  Чорноус О. Правовий режим виключної (морської) економічної зони та екологічна мережа України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 77-78.
1112837
  Морозов Е. Правовий режим використання земель водного фонду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
1112838
  Кобецька Н.Р. Правовий режим використання природних ресурсів: поняття, особливості // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – C. 37-43. – ISSN 2413-7189
1112839
  Баранов О.А. Правовий режим використання радіочастотного ресурсу // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 52-59
1112840
  Латковська Т.А. Правовий режим виникнення та розвитку Ощадних банків (на прикладі довірчо-ощадних банків Великої Британії та ощадних кас Німеччини) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 79-83.
1112841
  Сировой О. Правовий режим відомостей про результати медичного обстеження наречених в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 93-96
1112842
  Пацурківський Ю. Правовий режим власності: поняття та зміст // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 3-9
1112843
  Чорноус О. Правовий режим водоохоронних зон // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 102-107.
1112844
  Чуняк І.В. Правовий режим водоохоронних зон // Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами : зб. матеріалів третьої Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (16-17 берез. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – С. 77-81
1112845
  Нагребельнии А.В. Правовий режим водоохоронних зон проблеми вдосконалення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 472-477. – ISSN 1563-3349
1112846
  Ємельянов І. Правовий режим воєнного стану // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 22-31
1112847
  Андрєєва О.В. Правовий режим воєнного стану в Україні під час Другої світової війні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 14-18. – ISBN 978-617-7293-17-9
1112848
  Славко А.С. Правовий режим воєнного стану: порівняльно-правовий аспект // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2015. – № 2 (13). – С. 48-52. – ISSN 2305-7440
1112849
  Богуцький П. Правовий режим воєнної (військової) безпеки: комплексні ознаки міжгалузевого інституту права // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 100-107. – ISSN 1561-4999
1112850
  Кологойда О.В. Правовий режим державних деривативів // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7320-15-8
1112851
  Яковлєв П. Правовий режим державної мови у сфері забезпечення інформаційної безпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 192-197. – ISSN 2663-5313
1112852
  Пилипенко А.Я. Правовий режим дивідендів у акціонерному товаристві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 79-88. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)
1112853
  Еннан Р. Правовий режим електронних документів та електронних підписів: міжнародний і європейський досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (104). – С. 117-125. – ISSN 2308-0361
1112854
  Апанасюк М.П. Правовий режим єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (цивільно-правовий аспект) // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 160-166


  У статті аналізується правовий режим єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Вказується на те, що даний реєстр невірно визначено у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" ...
1112855
  Сліпченко А.В. Правовий режим Єдиного європейського неба : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Сліпченко Антоніна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112856
  Ільків О. Правовий режим житла як об"єкта нерухомості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 101-105
1112857
  Демченко О. Правовий режим житлового комплексу та його складових // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 63-67.
1112858
  Кінаш Д. Правовий режим збережених стовбурових клітин дитини після досягнення нею повноліття // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 157-158
1112859
  Сидор В.Д. Правовий режим земель в земельному законодавстві України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 27-31
1112860
  Кулинич П.Ф. Правовий режим земель водного фонду // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 18-30.
1112861
  Носік В.В. Правовий режим земель державної та комунальної власності: законодавчі новели та проблеми їх реалізації у судовій практиц // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 140-146


  Розглядаються теоретичні й практичні аспекти реалізації норм чинного земельного законодавства з питань використання земель державної і комунальної власності в судовій практиці.
1112862
  Захарченко П. Правовий режим земель за проектами Положень дворянських комітетів з покращення побуту поміщицьких селян правобережних українських губерній (середина XIX ст.) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 148-153. – ISSN 0132-1331
1112863
  Гальчинська Н. Правовий режим земель індустріальних парків в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 194-199. – ISSN 0132-1331
1112864
  Бевз О.В. Правовий режим земель історико-культурного призначення в Україні (історичні ареали населених місць) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Бевз Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 211 л. – Бібліогр.: л. 190-211
1112865
  Бевз О.В. Правовий режим земель історико-культурного призначення в Україні (історичні ареали населених місць) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Бевз Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1112866
  Рахнянська Т.О. Правовий режим земель капітального будівництва (еколого-правові засади) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Рахнянська Тамара Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 235 л. – Бібліогр.: л. 200-235
1112867
  Рахнянська Т.О. Правовий режим земель капітального будівництва (еколого-правові засади) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Рахнянська Тамара Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112868
  Кондратюк Т.М. Правовий режим земель національної екологічної мережі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кондратюк Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і наук України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112869
  Кулініч П. Правовий режим земель оздоровчого призначення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-50.
1112870
  Кулініч П. Правовий режим земель оздоровчого призначення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 28-33.
1112871
  Міцкан О. Правовий режим земель під об"єктами альтернативної енергетики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 126-127
1112872
  Кононов В.В. Правовий режим земель прибережних захисних смуг в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кононов Владислав Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 196, [4] л. – Додатки: л. 197-200. – Бібліогр.: л. 168-196
1112873
  Кононов В.В. Правовий режим земель прибережних захисних смуг в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кононов Владислав Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1112874
  Годованюк А.Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 - земел. право, аграр. право, екол. право, природорес. право / Годованюк А.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1112875
  Годованюк А.Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Годованюк А.Й.; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2008. – 212л. – Бібліогр.: л.181-212
1112876
  Кулинич П.Ф. Правовий режим земель рекреаційного призначення // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-40.
1112877
  Федотова О.С. Правовий режим земель річкового та морського транспорту України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Федотова Олександра Семенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 225 л. – Додатки: л. 225. – Бібліогр.: л. 185-224
1112878
  Федотова О.С. Правовий режим земель річкового та морського транспорту України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Федотова Олександра Семенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112879
  Дейнега М.А. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення у складі національної екологічної мережі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 102-107. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1112880
  Барабаш А. Правовий режим земельних ділянок, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватним власникам та користувачам / А. Барабаш, Р. Барабаш // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 111-115. – ISSN 0132-1331
1112881
  Ковальчук М.О. Правовий режим землі як об"єкта інвестиційного розвитку в науці земельного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 9 (143). – С. 79-85
1112882
  Андрейцев В.І. Правовий режим землі як основного національного багатства (коментар до ч.1 ст.1 Земельного Кодексу України) // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 4. – С.15-27
1112883
  Ліхачевська А. Правовий режим інформації містобудівної документації на місцевому рівні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 121-122
1112884
  Сировой О.В. Правовий режим інформаційних ресурсів у законодавстві України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.152-156. – ISSN 1727-1584
1112885
  Вінтоняк Н.Д. Правовий режим корпоративних прав подружжя : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вінтоняк Наталія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т. – Івано-Франківськ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112886
  Шишка Р.Б. Правовий режим космічних об"єктів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 5-9. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1112887
  Панасюк К. Правовий режим коштів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 158-160. – ISBN 978-617-7069-14-9
1112888
  Мазур Т.В. Правовий режим коштів фонду гарантування вкладів фізичних осіб // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 25-29.
1112889
  Уступний А. Правовий режим криптовалюти та проблеми її використання // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 294-296. – ISBN 978-617-7404-86-5
1112890
  Пашков В. Правовий режим лікарських засобів як об"єкта майнових прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.41-45
1112891
  Сіра І. Правовий режим майна атомних електричних станцій України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 68-71
1112892
  Коропатнік М І. Хом"яков Правовий режим майна військового призначення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 45-50. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
1112893
  Коваленко О Т. Правовий режим майна для ведення особистого селянського господарства // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 10. – С.97-105
1112894
  Щербина В. Правовий режим майна Національної академії наук України та національних галузевих академій наук / В. Щербина, Т. Боднар // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 147. – С. 110-120. – ISSN 2224-9281
1112895
  Зубрицький О. Правовий режим майна осіб, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 225-227. – ISBN 978-617-7069-14-9
1112896
  Слюсаренко Ю.А. Правовий режим майна підприємств нафтогазового комплексу України: цивільно - правові аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.50-56. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1112897
  Руда О. Правовий режим майна подружжя в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 116-119
1112898
  Ткаченко Є. Правовий режим майна подружжя в міжнародному приватному праві: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 85-87. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу наукових джерел із міжнародного приватного права та нормативно-правових актів, що регулюють відносини власності подружжя, визначено особливості правових режимів майна подружжя в зарубіжних країнах. Надано загальну характеристику ...
1112899
  Простибоженко О.С. Правовий режим майна подружжя за законодавством європейських держав: порівняльно-правовий аналіз і напрямки гармонізації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 111-129. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1112900
  Гуц Н.Г. Правовий режим майна профспілкових організацій в Україні (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гуц Наталія Григорівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ ін-т приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112901
  Єрмоленко В.М. Правовий режим майна сільськогосподарських товариств // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 7-12.
1112902
  Єрмоленко В.М. Правовий режим майна сільськогосподарського виробничого кооперативу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 14-17.
1112903
  Пацурківський Ю.П. Правовий режим майна суб"єктів підприємницької діяльності : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.03 / Пацурківський Ю.П.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
1112904
  Пацурківський Юрій Петрович Правовий режим майна суб"єктів підприємницької діяльності : Дис...канд.юрид.наук:12.00.03 / Пацурківський Юрій Петрович; Мін-во освіти та науки України.Чернівецьк.нац.ун-тет ім.Ю.Федьковича. – Київ, 2001. – 217л. – Бібліогр.: Бібіліогр.:л.186-217
1112905
  Пацурківський Ю.П. Правовий режим майна суб"єктів підприємницької діяльності. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Пацурківський Ю.П.; КНУТШ. – К, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.16
1112906
  Єрмоленко В. Правовий режим майна фермерського господарства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 65-70
1112907
  Похиленко І.С. Правовий режим майна фермерського господарства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 55-60
1112908
  Винар Л. Правовий режим майна юридичних осіб публічного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 7-9.
1112909
  Апанасенко К.І. Правовий режим майна, що є в комунальній власності : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец.12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / Апанасенко К.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 248л. – Бібліогр.: л. 201 - 248
1112910
  Апанасенко К.І. Правовий режим майна, що є в комунальній власності : Автореф. дис. ...канд. юрид.наук: Спец. 12.00.04 / Катерина Іванівна Апанасенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1112911
  Лебідь В.І. Правовий режим майнових відносин в особистих підсобних господарствах громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-44. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Висвітлено суб"єктний склад майнових правовідносин в особистих підсобних господарствах та здійснено правовий аналіз кожного з виділених суб"єктів права на майно в цих господарствах. The article is devoted to the problem of the subjects in property ...
1112912
  Коваль І.Ф. Правовий режим майнових прав інтелектуальної власності, набутих за час перебування у шлюбі // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 17-20. – ISBN 978-617-696-624-1
1112913
  Притика Ю.Д. Правовий режим медіації у законодавчих системах зарубіжних країн // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 45-49


  Дана стаття присвячена аналізу та класифікації систем правового регулювання медіації в різних країнах.
1112914
  Данилюк Л. Правовий режим мисливських природних ресурсів за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 121-125. – ISSN 2307-8049
1112915
  Кононенко Д.Ф. Правовий режим міжнародних контрактів в умовах запровадження економічних санкцій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кононенко Денис Федорович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1112916
  Богдан Ольга Василівна Правовий режим морських просторів Чорноморсько-Азовського басейну: тенденції розвитку : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Богдан О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 225л. – Бібліогр.: л. 201 - 225
1112917
  Богдан Ольга Василівна Правовий режим морських просторів Чорноморсько-Азовського басейну: тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Богдан О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1112918
  Стець О.М. Правовий режим морського кордону України // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (11). – С. 182-207. – ISSN 2524-101X
1112919
  Семчик В.І. Правовий режим неподільних майнових фондів у споживчій кооперації // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 437-447. – ISBN 978-617-7021-00-0
1112920
  Меркулова О. Правовий режим несільсмькогосподарських угідь, що були передані у колективну власність сільськогосподарських підприємств / О. Меркулова, Мірошниченко, М // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 40-50.
1112921
  Сидор В.Д. Правовий режим новоствореного Чорнобильського радіаційно-біосферного заповідника // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 184-192
1112922
  Дмитренко В.В. Правовий режим ноу-хау : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дмитренко Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1112923
  Зубрицький О. Правовий режим об"єктів незавершеного будівництва: пропозиції щодо вдосконалення нормативного регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 183-185. – ISBN 978-617-7069-17-0
1112924
  Семчик В.О. Правовий режим об"єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Семчик Віталій Олександрович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112925
  Рудченко І. Правовий режим об"єктів права інтелектуальної власності, створених при виконанні трудового договору // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 54-65.
1112926
   Правовий режим об"єктів права інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів в Україні та ЄС // Євроінформ : Вісник Державного департаменту з питань адаптпції зак-ва / Державний департамент з питань адаптації законодавства. – Київ, 2006. – № 1. – С. 66-71
1112927
  Якимчук Н. Правовий режим обов"язкових платежів в Україні: конституційно-правові засади та проблеми реформування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 122-131. – ISSN 1026-9932
1112928
  Хуторний В.М. Правовий режим оборотних коштів у нових умовах господарювання / В.М. Хуторний, Г.О. Величко, А.М. Хуторний // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
1112929
  Болюбаш І. Правовий режим окупованих територій: проблеми конституційно-правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 22-23. – ISBN 978-617-7069-28-6
1112930
  Юрах В. Правовий режим оподаткування в галузі страхування // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 98-101.
1112931
  Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні / П.Т. Гега. – Київ : Юрінком, 1997. – 144с. – ISBN 966-7059-08-1
1112932
  Коссе Д.Д. Правовий режим оподаткування в умовах адаптації українського законодавства до принципів ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 121-127. – ISSN 2219-5521
1112933
  Ющук А. Правовий режим охорони земель оздоровчого призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 143-144
1112934
  Максюта А. Правовий режим під"їзної залізничної колії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 284-285. – ISBN 978-617-7069-17-0
1112935
  Король В.І. Правовий режим пільгового оподаткування у сфері інноваційної діяльності в Китайській Народній Республіці // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 67-70. – ISBN 978-617-625-000-5
1112936
  Демчук О. Правовий режим поводження зі зброєю працівників прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 33-42
1112937
  Мацелик М.О. Правовий режим податкових перевірок / М.О. Мацелик, О.А. Домніцька // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 57-64. – ISSN 2413-6433
1112938
  Ліпкан В.А. Правовий режим податкової інформації в Україні = Legalregime of tax informatin in Ukraine : монографія / В.А. Ліпкан, О.В. Шепета, О.А. Мандзюк ; за ред. д-ра юрид. наук В.А. Ліпкана ; Глоб. орг. союзн. лідерства ; Акад. безпеки відкритого сусп-ва ; Акад. наук вищ. освіти України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2015. – 438, [2] с., [16] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Додатковий тит. арк. англ. - Зміст, вступ, висновки укр., англ. - Тезаурус: с. 344-399. - Покажчики: с. 430-434. – Бібліогр.: с. 305-343, 400-429. – (ORDO ORDINANS). – ISBN 978-966-2439-51-9


  У пр. № 1721501 напис: Науковій Бібліотеці ім. М. Максимовича від В. Ліпкана. 29.10.2018. Підпис
1112939
  Ліпкан В.А. Правовий режим податкової таємниці в Україні = Legal regime of tax secret in Ukraine : монографія / В.А. Ліпкан, Є.Ф. Збінський ; за заг. ред. д-ра юрид. наук В.А. Ліпкана ; Глоб. орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства ; Акад. наук вищ. освіти України [та ін.]. – Київ : В.А. Ліпкан, 2018. – 371, [1] с., [8] арк. кольор. фот. : фот. – Додатковий тит. арк. англ. - Тезаурус: с. 244-304. – Бібліогр.: с. 305-368. – (Ordo Ordinans). – ISBN 978-966-97758-0-1


  У пр. №1721497 напис: Науковій Бібліотеці імені М. Максимовича від Володимира Ліпкана. 29.10.2018. Підпис
1112940
  Кулинич П. Правовий режим полезахисних лісосмуг та проблеми його вдосконалення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 62-67. – ISSN 0132-1331
1112941
  Виговський О.І. Правовий режим правочинів із заінтересованістю в акціонерному праві як механізм попередження корпоративних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 114-123. – ISSN 2308-6912


  У статті розкриваються особливості правового режиму правочинів, щодо вчинення яких існує заінтересованість з боку інсайдерів акціонерного товариства, аналізуються теоретичні категорії конфлікту інтересів та заінтересованості в акціонерних ...
1112942
  Задирака Н. Правовий режим публічного майна: теоретичні аспекти // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 275-277
1112943
  Грицюта Н.М. Правовий режим реклами як об"єкта професійної етики в країнах СНД і Балтії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 164-171


  Аналізуються основи рекламного законодавства країн СНД та Балтії в контексті етичних засад професійної діяльності та реклами як соціальної комунікації, що є потужним інструментом конкурентоспроможного ринкового середовища. In the article it is ...
1112944
  Дяченко Т.М. Правовий режим роздільного майна подружжя // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
1112945
  Хіміч С. Правовий режим садиби як об"єкта цивільних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 11-13
1112946
  Штефан О.О. Правовий режим сирітських творів // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 121-133. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
1112947
  Залізняк П. Правовий режим сільськогосподарських угідь суб"єктів аграрного підприємства // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 145-146
1112948
  Ведькал В.А. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон в Україні / В.А. Ведькал, О.П. Гузенко, А.О. Чигрін // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 3-6. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1112949
  Косее Д.Д. Правовий режим та механізм правового регулювання:ознаки та співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 25-31. – ISSN 1563-3349
1112950
  Глотов С. Правовий режим творів у цифровому середовищі: загальнотеоретичні засади // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 93-98. – ISSN 2308-0361
1112951
  Твердохліб І.М. Правовий режим території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-54.
1112952
  Бабін Б. Правовий режим тимчасово окупованої території України в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці / Б. Бабін, Е. Плешко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 121-125. – ISSN 2220-1394


  У статті розглянуто специфіку правового режиму та визначення меж тимчасово окупованої території України у її морських просторах – внутрішніх водах, внутрішніх історичних водах та територіальному морі, а також аспекти застосування подібного правового ...
1112953
  Мінка Т.П. Правовий режим у теорії адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 23-29. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу категорії «правовий режим галузі адміністративного права». У статті викладено наукові позиції щодо змісту правового режиму галузі права, сформульовано власне визначення змісту поняття «правовий режим галузі адміністративного ...
1112954
  Федоров О Правовий режим угод України про вільну торгівлю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.130-133. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1112955
  Гаврецька М.Й. Правовий режим української мови в органах самоврядування Східної Галичини в складі Австрії, Австро-Угорщини // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 44-49. – ISSN 2078-6670
1112956
  Гаврецька М.Й. Правовий режим української мови в органах судової влади Другої Речі Посплитої // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 37-41. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1112957
  Книш З.І. Правовий режим управління живими ресурсами відповіднодо конвенції про збереження морських живих ресурсів Антартики !980 р. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 557-561. – ISSN 1563-3349
1112958
  Кологойда О.В. Правовий режим фінансових векселів // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 118-122. – ISBN 978-617-7087-39-6
1112959
  Чубенко А. Правовий режим фінансових і матеріальних резервів у сфері цивільного захисту // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 72-74. – ISSN 0132-1331
1112960
  Фур"яка Я. Правовий режим фондів МТСБУ // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 433-435
1112961
  Мазур Т.В. Правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банках : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Мазур Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 220л. – Бібліогр. : л.196-220
1112962
  Мазур Т.В. Правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банках : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.07 - Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Мазур Тамара Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112963
  Мазур Т.В. Правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банках : Автореферат дис. ...канд.юридичних наук: спец. 12.00.07-Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Мазур Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.: 12 назв
1112964
  Щербина В.С. Правовий режим цінних паперів в Україні // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 126-138. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
1112965
  Найда Д.І. Правовий режим штучно створених земельних ділянок на землях водного фонду в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Найда Данило Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112966
  Марценко Н. Правовий режим штучного інтелекту у цивільному праві // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 91-98. – ISSN 2524-0129
1112967
  Мінка Т.П. Правовий режим як критерій поділу права на галузі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 18-22
1112968
  Саакян М.Б. Правовий режим як особливий порядок регулювання суспільних відносин // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 14-16
1112969
  Богуцький П. Правовий режим: методологічні рівні дослідження // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 317-323. – ISSN 1026-9932
1112970
  Томаш Л.В. Правовий режим: поняття та ознаки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 20-27. – (Правознавство ; Вип. 282)
1112971
  Мазуренко С. Правовий роежим майна, що є предметом спадкового договору з участю подружжя // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003. – № 4. – С.80-84. – ISSN 1561-4999
1112972
   Правовий розвиток інститутів громадянського суспільства // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 35-71. – ISBN 978-617-7638-94-9
1112973
   Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – 186, [1] с. : іл. – У надзаг.: Legal Activity. - Деякі статті рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1112974
  Кузьменко О.А. Правовий розподіл бюджетних повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування: проблемні питання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 63-70
1112975
  Поллерт Хайнер Правовий стан німецьких переселенців на Україні: історичний нарис від початку ХІХ століття до сучасності : Автореф... канд. юрид.наук: / Поллерт Хайнер; Одеський держ. університет ім. І.Мечникова. – Одеса, 1992. – 17л.
1112976
  Григоров О. Правовий статус "національного повітряного перевізника": законодавча та договірна практика України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 234-236. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Визначено особливості правового статусу "національного повітряного перевізника" України. Проаналізовано законодавчу і міжнародно-правову практику України, дано критику системи доступу, що склалася, до ринку авіаційних послуг і перевезень українських та ...
1112977
  Зинов"єва А.В. Правовий статус безвісно відсутньої особи: матеріальний та процесуальний аспекти // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 12 (124). – С. 41-45
1112978
  Лещук А. Правовий статус виконавчих органів міських рад // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.198-202. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1112979
  Зархін О. Правовий статус військової прокуратури в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.107-112
1112980
  Марчинський Володимир Георгійович Правовий статус довірчого товариства як суб"єкта цивільно-правових відносин : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Марчинський В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 3 назв
1112981
  Когут О.В. Правовий статус експерта в адміністративному процесі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.97-103
1112982
  Дусік А.В. Правовий статус експерта у провадженні по справах про порушення митних правил // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.27-35. – Бібліогр.: 11 н.
1112983
  Гладкий С. Правовий статус житлових кооперативів в УСРР у 20-х роках XX ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 8 (176). – С. 129-133
1112984
  Саврук С.М. Правовий статус забудовника як головного суб"єкта права на забудову: його співвідношення із статусом замовника будівництва // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 150-156
1112985
  Донченко Ю. Правовий статус заставодавця в кримінальному процесі України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.555-561. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1112986
  Юровська В. Правовий статус застрахованих осіб // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.26-30. – ISSN 0132-1331
1112987
  Хоменець Р. Правовий статус іноземців та їх участь у місцевому самоврядуванні // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.5-7


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1112988
  Ямкова І.М. Правовий статус інституту приватного підприємництва: становлення та тенденції розвитку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 180-187. – ISSN 0132-1331
1112989
  Гладкий С.О. Правовий статус кредитних кооперативів в УСРР 1920-х років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 94-100. – ISSN 1563-3349
1112990
  Ментух Наталія Правовий статус лізингових компаній та їх особливості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 68-73.
1112991
  Зеліско Анна Правовий статус наукових парків як юридичних осіб приватного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 89-92
1112992
  Устинова Ірина Петрівна Правовий статус органів фінансового контролю в системі органів державної виконавчої влади України : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Устинова Ірина Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 199л. – Бібліогр.:л.177-199
1112993
  Барабаш Б. Правовий статус особи у конституціях штатів США // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.166-170. – Бібліогр.: 15 н. – ISSN 0132-1331
1112994
  Мазурок І.О. Правовий статус правоохоронних органів та військових структур на Закарпатті у 1939-1944 роках // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-48
1112995
  Медончак М.М. Правовий статус приватного вищого навчального закладу за чинним законодавством України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2010. – Вип. 2 (12). – С. 118-121.
1112996
  Трунова Г.А. Правовий статус роботодавця як сторони колективно-договірного процесу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 63-66. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті розглядається правове становище роботодавця як суб"єкта соціального партнерства. У якості роботодавця як сторони у механізмі соціального пвртнерства на рівні окремого підприємства виступає власник підприємства. Фізичні особи – роботодавці ...
1112997
  Якимчук Н.Я. Правовий статус розпорядників бюджетних коштів в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Якимчук Н.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 556 л. – Бібліогр.: л.465-556
1112998
  Грекул-Ковалик Правовий статус студентів юридичного факультету Чернівецького університету в 1918-1940 роках // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 15-18. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Автор робить спробу дослідити права й обов"язки студентів юридичного факультету Чернівецького університету румунського періоду його історії (1918-1940 рр.) на основі маловідомих правових актів, архівних документів, матеріалів періодики, статистики.
1112999
  Карпачова Н. Правовий статус українських трудових мігрантів та стан дотримання їхніх прав і свобод // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.60-69. – ISBN 966-667-078-Х
1113000
  Зеліско А. Правовий статус фермерських господарств як юридичних осіб приватного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 143. – ISSN 0132-1331
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,