Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1110001
  Ахмедов Ч.Н. "Положение о нотариальной части" 1866 года как нормативное основание функционирования нотариата во второй половине XIX—начале XX века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 8. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805
1110002
   "Положительно прекрасный человек", помогавший выжить (русская эмиграция и ее хранитель) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 111-115. – ISSN 0042-8744


  Автор рассматривает непростые отношения русских змигрантов с теми западноевропейскими чиновниками, которые строили структуры, позволявшие выжить русским интеллектуалам. Он анализирует эту проблему на письмах Ф. Степуна Г.Кульману
1110003
  Быковская Г.А. "Положить все силы на то, чтобы безумный и опасный враг был уничтожен." Академическая наука в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 3. – С. 10-13. – ISSN 0321-0626
1110004
  Мандельштам О. "Полон музыки, музы и муки..." / О. Мандельштам. – Ленинград : Советский композитор, 1991. – 144 с. : фотоилл.
1110005
  Діптан І.І. "Полонофільство" Івана Виговського: міфи та реальність // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 4-31
1110006
  Шишкин В.А. "Полоса признаний" и внешнеэкономическая политика СССР (1924 - 1928 гг.) / В.А. Шишкин. – Ленинград : Наука, 1983. – 365 с.
1110007
  Воскресенский Е.И. "Полтава" А.С. Пушкина : (Разбор поэми) / Е. Воскресенский. – 3-е изд. – Москва : Тип.Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 71 с.
1110008
  Федорова М.А. "Полтаве, родной стране своей, как благодарный сын..." (Книжки з бібліотеки М.І. Гнідича у фонді Полтавської ОУНБ ім. І.П. Котляревського) // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 40-47
1110009
  Коваль Р. "Полтавець" воював у батальоні "Донбас" // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2016. – Листопад (число 11)


  На честь Антона Цедіка і Святослава Горбенка, які загинули на Донбасі, у КНУ імені Тараса Шевченка назвали аудиторії.
1110010
  Таранушенко С.А. "Полуботчишина" сорочка / С.А. Таранушенко. – [5] с. – Окр. відбиток
1110011
  Соколова Л.С. "Полуднева Україна в часи Богдана Хмельницького" (праця проф. І.П. Крип"якевича) // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 318-322. – ISBN 978-966-927-169-3


  Маловідома праця І. Крип"якевича написана для збірника "Полуднева (Степова) Україна" на прохання його вчителя - М. Грушевського. Підготовлений до друку збірник не було видано через хвилю репресій вчених і псевдопроцеси СВУ (1930) і УНЦ (1931). Історики ...
1110012
  Лизанчук В. "Полуізбачі" і духовно-культурна посуха // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 4-5


  "...на 27 році відновленої незалежності України - у нас ще багато аморальних "полуізбачєй", які також спричинилися до інформаційно-психологічниї і військової агресії Російської Федерації проти нашої України".
1110013
  Лизанчук В. "Полуізбачі" створюють духовно-культурну посуху в Україні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 4


  "Психологічно хворі "полуізбачі" ніяк не второпають, а може, й не хотять розуміти, що вільна особа, її громадянський, патріотичний дух, всебічний моральний розвиток можливий лише у національно-культурному і високодуховному українському життєвому ...
1110014
  Корнійчук В. "Полумінне письмо на білих картах ліричної драми..." (відгомін "дневника" самогубця в житті й творчості Уляни Кравченко та Івана Франка) // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 270-279
1110015
  Педенко М.П. "Полундра, краснофлотцы!" / М.П. Педенко. – К, 1980. – 142с.
1110016
  Богатиренко О. "Полуниця з Коктебеля" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 145-150. – ISSN 08-68-4790-1
1110017
  Панайотопулос І.М. [Полонені : історія миру, війни та рабства / І.М. Панайотопулос. – 3-є вид. – Афіни : Астир, 1981. – 325, [6] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1110018
   [Полотай Ангеліна Михайлівна] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – C. 126-126. – ISSN 0236-1477
1110019
  Мыш М.И. Положение 8-го июня 1903 года об общественном управлении г. С.-Петербурга с относящимися к нему судебными и правительственными разъяснениями / сост. М.И. Мыш, присяж. пов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М.П. Фролова, 1914. – XVI, 501 с.
1110020
  Юрасов Р.Н. Положение аспиранта // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 (54). – С. 64-65. – ISSN 1680-2721
1110021
  Ланда Р.Г. Положение в Алжире / Р.Г. Ланда. – М., 1965. – 12с.
1110022
  Жигалина О. Положение в Иранском Курдистане // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1986. – № 3 (242). – С. 137-148
1110023
  Светлорусова Л.М. Положение в экономике и политике Болгарии после вступления в Евросоюз. (Обзор) // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 4 : Две Европы : процесcы интеграции. – С. 142-156. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1110024
  Козловский Борислав Положение вне игры // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
1110025
  Иващенко И.Е. Положение внутри коммунистической партии к началу перехода на мирную работу по постановлению народного хозяйства / И.Е. Иващенко. – Минск, 1960. – 47с.
1110026
  Фортинский Ф.Я. Положение городских ремесленников в Германии в средние века : (речь, читанная на торжественном акте университета Св. Владимира 9 января) / Ф.Я. Фортинский // [Исторические статьи и рецензии] : [конволют] / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [В университетской типографии], 1877. – 20 с.
1110027
  Фортинский Ф.Я. Положение городских ремесленников в Германии в Средние века // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 81-99. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1110028
  Михайлина П.В. Положение городского населения Украины и его участие в освободительной борьбе украинского народа (от Люблинской унии 1569 г. до освободительной войны 1648-1654 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02 / Михайлина П.В.; АН УССР. Ин-т истории АН УССР. – К., 1981. – 48л.
1110029
  Макаров В.И. Положение государственных крестьян по наказам в Комиссичю 1767-1768 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Макаров В. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1951. – 11 л.
1110030
  Беллами Кэрол Положение детей в мире, 1999 г. : [Образование] / Беллами Кэрол; UNICEF; Детский фонд ООН. – New York : UNICEF, 1999. – 139,[3]с. – ISBN 92-806-3392-9
1110031
  Знаменский И.П. Положение духовенства в царствование Екатерины II и Павла I / соч. Ивана Знаменского. – Москва : Тип. М.Н. Лавров и К*, 1880. – 186 с.
1110032
  Бэкон Г. Положение евреев в России после разделов Польши / Гершон Бэкон ; [пер. С. Фролов ; ред. Г. Гарт] // Главы из истории и культуры евреев Восточной Европы / Открытый университет, Израиль ; Джойнт. – Тель-Авив : Открытый университет, 1995. – Ч. 5-6. – С. 177-308. – ISBN 965-06-0229-1
1110033
  Своехотов А.С. Положение желужка / А.С. Своехотов. – Киев : Тип. Университета Св. Владимира, Акц. О-ва печатного и издательского дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – [4], 56, 109 с., 14 л. ил. – Отд. огттиск: Университетские известия. 1903, № 11-12. – Библиогр.: с. 51-52 1-й паг.
1110034
  Новикова Э.Е. Положение женщин в США и их участие в борьбе за мир и социальный прогресс (1945-1969 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новикова Э.Е.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1110035
  Бебель А. Положение женщины в настоящем и будущем / А. Бебель. – Пг., 1918. – 24с.
1110036
  Гендзюровская А. Положение женщины в японском обществе в период сева (1926-1989 гг.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 225-229


  Статья посвящена особенностям гендерной политики в Японии в период Сёва. Автором рассмотрены отдельные аспекты истоков дискриминации женщин, также проанализировано влияние синтоизма и конфуцианских традиций на формирование отношений между мужчинами и ...
1110037
  Стригунов И.В. Положение и борьба бакинского пролетариата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стригунов И.В.; Акад.наук Азерб.ССР.Ин-т истории и филос. – Баку, 1955. – 28л.
1110038
  Косенко Е.И. Положение и борьба молодежи развитых капиталистических стран. / Е.И. Косенко. – М., 1982. – 37с.
1110039
  Мирзаев А. Положение и борьба рабочего класса Болгарии в годы первой мировой войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Мирзаев А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 28 с.
1110040
  Оборина Г.А. Положение и борьба рабочего класса Италии после второй мировой войны : автореф. дис. ... кандид. экономич. наук: / Оборина Г.А. ; Академия наук Союза ССР. Институт экономики. – Москва, 1950. – 26 л.
1110041
   Положение и борьба рабочих Урала в период капитализма.. – Свердловск, 1989. – 136 с.
1110042
  Спивак Б.И. Положение и борьба трудящихся масс Закарпатской Украины в 1917-1944 гг. : Автореф. дис. ... доктор ист. наук / Спивак Б.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 44 с.
1110043
   Положение и борьба трудящихся Урала XVIII - начала XX в.. – Свердловск, 1987. – 144 с.
1110044
  Гусейнов Д.Х. Положение и классовая борьба крестьян Азербайджана в период первой мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусейнов Д.Х.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 30л.
1110045
  Мандрик И.А. Положение и революционная борьба сельскохозяйственного пролетариата Венгрии в начале ХХ века (1900-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мандрик И.А.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1970. – 19л.
1110046
  Граменицкий С. Положение инородческого образования в Сыр-Дарьинской области / С. Граменицкий. – Ташкент : Тип. при Канц. Турк. Ген.-Губ., 1916
1110047
  Черкасская Е.Н. Положение крепостных (помещичьих) крестьян и крестьянское движение в Киевской губернии во второй четверти XIX век (до инвентарной реформы). : Автореф... канд. истор.наук: / Черкасская Е.Н.; Ин-т истории АН УССР. – К., 1953. – 15л.
1110048
  Иванов Е.П. Положение крестьян и борьба с аграрным перенаселением на Северо-Западе РСФСР в 1917-1930 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Иванов Е.П.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л.., 1969. – 16л.
1110049
  Мунтян М.П. Положение крестьян и крестьнское движение в Бессараби в 30-40 гг. XIX века : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мунтян М.П. ; КГУ. Кафедра истории СССР. – Киев, 1954. – 14 с.
1110050
  Коломиец О.М. Положение крестьян и крестьянское движение на Правобережной Украине в начале ХХ века (1900-1904 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Коломиец О.М.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1969. – 24л.
1110051
  Захарова Л.Ф. Положение крестьян и общественно-политическая мысль в России XVIII века. / Л.Ф. Захарова. – М., 1968. – 40с.
1110052
  Булыгин И.А. Положение крестьян и товарное производство в России. Вторая половина XVIII века : по материалам Пензенской губернии / И.А. Булыгин. – Москва : Наука, 1966. – 212 с.
1110053
  Микаелян В.А. Положение крестьянства и революционные выступления крестьян в Армении в 1918-1920 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Микаелян В.А.; М-во высш.образования СССР. – Ереван, 1955. – 22л.
1110054
   Положение крестьянства нечерноземной полосы России в 60-90 гг. XIX в.. – Смоленск, 1983. – 136 с.
1110055
  Павленко И.Е. Положение мирных договоров утверждались силой // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9 (605). – С. 13-16. – ISSN 0321-0626


  Исследуется исторический опыт борьбы России за выход к морям на южном направлении.
1110056
  Матоушек С. Положение Национального фронта в политической системе ЧССР / С. Матоушек. – Москва, 1979. – 223с.
1110057
  Гусейнова Л.Д. Положение национальных меньшинств в Болгарии во второй половине XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 133-139. – ISSN 0042-8779
1110058
  Лузик К.С. Положение негров в США (1950-1960 гг.) / К.С. Лузик. – Киев, 1969. – 219 с.
1110059
  Гордон Б.М. Положение о векселях в частной кодификации / Б.М. Гордон. – Х, 1925. – 85с.
1110060
  Калинин М.И. Положение о выборах в Верховный Совет Союза ССР и задачи Советов / М.И. Калинин, 1937. – 16с.
1110061
  Кудрявцев П.И. Положение о выборах народных судов в РСФСР. / П.И. Кудрявцев. – М, 1957. – 40с.
1110062
  Кудрявцев П.И. Положение о выборах народных судов РСФСР. / П.И. Кудрявцев. – М, 1951. – 40с.
1110063
  Кудрявцев П.И. Положение о выборах народных судов РСФСР. / П.И. Кудрявцев. – М, 1954. – 40с.
1110064
   Положение о высших женских курсах, учрежденных в Киеве. – Киев, 1881. – 10с.
1110065
  Нюренберг А.М. Положение о государственном промысловом налоге : (Св. зак. т. 5, уст. о прям. нал. ст. 366-550, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.) : С прил. извлеч. из законодат. мотивов, указов Правительствующего сената, циркуляров и инструкций / сост. А.М. Нюренберг, присяж. повер. окр. Моск. судеб. пал. – 2-е изд. ; Изд. неофиц. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1908. – XVI, 344 с. табл.
1110066
  Леонард Н.С. Положение о государственном промысловом налоге (Св. зак. т. 5, уст. о прям. налогах, ст. ст. 366-550, изд. 1903 г. и по продолж. 1906 г.), разъясненное извлечениями из мотивов Государственного совета, ... : ...со всеми относящимися к нему позднейшими законоположениями, разъяснениями, циркулярами, решениями Сената, с приложением форм, таблиц, инструкций, сравнительного указателя и подробного алфавита / Сост. Н.С. Леонард, присяжный поверенный Округа Моск. судебной палаты. – 3-е изд. ; Изд. неофиц. – Москва : Изд. журн. "Вестник права и нотариата" ; Т-во "Печ. С.П. Яковлева", 1909. – [2], 555, IV с.


  Предисловие; Отд.1. Переписка Кавказского горного управления по собиранию сведений об адатах; Отд. 2. Адаты черкес бывшей Черноморской линии; Отд. 3. Адаты черкес Кубанской области; Отд. 4. Адаты горцев Терской области - кабардинцев и малкарцев
1110067
  Гуров Я П. Положение о едином сельскохозяйственном налоге на 1925-26 г. в вопросах и ответах / Я П. Гуров, . – М.-Л., 1925. – 136с.
1110068
  Мыш М.И. Положение о земских учреждениях 12 июня 1890 года со всеми относящимися к нему узаконениями, судебными и правительственными разъяснениями / сост. М.И. Мыш, присяж. пов. – 3-е изд., испр. и доп. ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М.П. Фролова
Т. 1. – 1900. – 759 с. разд. паг. – Сборник последовавших в 1900 году узаконений, касающихся земских учреждений и обеспечения продовольствия сельских обывателей : дополнение к "Положению о зеских учреждениях" / М.И. Мыш, имеет отдельный тит. л.
1110069
  Мыш М.И. Положение о земских учреждениях 12 июня 1890 года со всеми относящимися к нему узаконениями, судебными и правительственными разъяснениями / сост. М.И. Мыш, присяж. пов. – 3-е изд., испр. и доп. ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М.П. Фролова
Т. 2 : Устав о земских повинностях. – 1900. – 460 с.
1110070
  Мыш М.И. Положение о земских учреждениях 12 июня 1890 года со всеми относящимися к нему узаконениями, судебными и правительственными разъяснениями / сост. М.И. Мыш, присяж. пов. – 5-е изд., испр. и знач. доп. ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М.П. Фролова
Т. 2 : Устав о земских повинностях. – 1914. – XII, 680 с.
1110071
  Красик А.В., Элькин Б.И. Положение о казенных подрядах и поставках (т. X ч. 1 Св. зак. изд. 1900 г. по прод. 1912 и 1913 гг.) с разъяснениями, приложениями и предметным указателем / Сост. А.В. Красик и Б.И. Элькин. – Петроград : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1915. – VIII, 458 с.


  Элькин, Борис Исаакович
1110072
   Положение о Киевском коммерческом институте. – Киев, 1913. – 20с.
1110073
   Положение о конкурсе молодежных профессиональных библиотечных объединений «Лидер молодежного библиотечного движения России-2013» // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (196). – С. 31-32. – ISSN 1727-4893
1110074
   Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. – б.м., 1861. – 33, 20, 17, 47, XX, 42, 44, ...с. разд. паг. – На корінці: Высочайше утвержденное 19 февраля 1861. Відсутн. тит. лист
1110075
   Положение о Мещанском училище, учрежденном в Москве, на иждивении Купеческого общества в 1834 году. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 14 с. – Без тит. л. и обл.
1110076
  КГУ им. Шевченко Т.Г. Положение о научно-исследовательском секторе /НИС/ Киевского госуниверситета имени Т. Г. Шевченко / им. Шевченко Т.Г. КГУ. – с.
1110077
  Мартынов Н.К. Положение о нотариальной части, разъясненное и дополненное законодательными мотивами, позднейшими узаконениями, циркулярами, решениями Правит. сената и образцами актов и засвидетельствований : [... с приведением всех позднейших узаконений, обнародованных до конца 1899 г.] / сост. Н.К. Мартынов. – 4-е изд., испр. и доп. ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1900. – XX, 568 с. – Алфавитный указатель сост. нотариусом А.Н. Анисимовым


  Анисимов, Александр Николаевич (1848-1909)
1110078
  Мартынов Н.К. Положение о нотариальной части, разъясненное и дополненное законодательными мотивами, позднейшими узаконениями, циркулярами, решениями Правит. сената и образцами актов и засвидетельствований : [... С приведением всех позднейших узаконений, обнародованных до конца 1899 г.] / сост. Н.К. Мартынов. – 6-е изд., испр. и доп. ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, коммис. гос. тип., 1909. – XXIV, 202, [2], 412 с.
1110079
  Мартынов Н.К. Положение о нотариальной части, разъясненное и дополненное законодательными мотивами, позднейшими узаконениями, циркулярами, решениями Правит. сената и образцами актов и засвидетельствований, а также законами, относящимися к нотариальной части / сост. Н.К. Мартынов. – 8-е изд., испр. и знач. доп. Э.И. Гельвихом ; Неофиц. изд. – Петроград : Изд. юр. отд. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1917. – CLX, 1043 с.


  Гельвих Эмилий Иванович, чл. Харьк. окр. суда
1110080
  Папков М.Н. Положение о сборе за право торговли и промыслов и другие узаконения о производстве торговли и промышленности с разъяснениями по официальным сведениям / сост. М. Папков с разреш. Деп. торговли и мануфактур. – 3-е изд. ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1898. – [2], X, 612 с.
1110081
   Положение о службе охраны подземных вод на территории Украинской ССР : Гос. производств. геол. комитет Украинской ССР. – Киев, 1965. – 22с.
1110082
   Положение о Центральной Контролькой Комиссии КПСС. – Москва : Политиздат, 1990. – 6 с.
1110083
   Положение об именах в законодательстве Украины // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2013. – № 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – С. 84-85
1110084
   Положение об образцово-показательном подразделении научно-технической информации и пропаганды. – Киев, 1978. – 12 с.
1110085
   Положение об общественно-политической практике студентов. – Владимир, 1982. – 41 с.
1110086
   Положение об управлениях церквами и духовенством военного и морского ведомств. – Санкт-Петербург : Синоид. тип., 1890. – 31 с.
1110087
  Моргенштерн И.Г. Положение обязывает : (о профессиональной этике библиотечно-библиографических коллективов) // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 5. – С. 58-61. – ISSN 0130-9765
1110088
  Шевченко Ю.Т. Положение палестинцев на западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа в 1967-1982 гг. в документах и материалах ООН : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Шевченко Ю. Т.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 21 с.
1110089
  Мухина З.И. Положение польских крестьян в 16 веке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мухина З.И.; Акад.наук УССР.Ин-т истории. – К, 1961. – 15л.
1110090
  Карпов Н. Положение потерпевшего в условиях современной преступности и действующего законодательства / Н. Карпов, Т. Панасюк // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2008. – № 4. – С. 20-23. – ISSN 1810-3081
1110091
  Вильямс Б. Положение пролетариата в Англии. / Б. Вильямс. – Москва, 1931. – 44с.
1110092
  Кац А.И. Положение пролетариата США при империализме. / А.И. Кац. – М., 1962. – 604с.
1110093
  Мальков В.Л. Положение промышленного пролетариата и массовое рабочее движение в США в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мальков В.Л.; Акад. наук СССР. Ин-т истории. – М., 1958. – 15л.
1110094
  Нестеренко А.А. Положение промышленных рабочих Украины в связи с развитием промышенности в период империзализма : Автореф... докт. экон.наук: / Нестеренко А. А.; Ин-т эконом. АН СССР. – Киев, 1950. – 17 с.
1110095
  Калмыков Н.П. Положение рабочего класса Бразилии и рабочая политика правительства Варгаса (1930-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Калмыков Н.П.; Ин-т всеобщей истории АН СССР. – М., 1972. – 30л.
1110096
  Стасенко Н.А. Положение рабочего класса в период раннего империализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Стасенко Н.А. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 19 с.
1110097
  Мурашко Г.П. Положение рабочего класса и формирование революционного направления в профсоюзном движении Чехословакии в годы послевоенного экономического кризиса (1921-1923) : Автореф... канд. ист.наук: / Мурашко Г.П.; Акад. наук СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1963. – 15л.
1110098
  Комаров А.В. Положение рабочего класса Японии / А.В. Комаров. – М., 1967. – 168с.
1110099
  Зисельсон Е.И. Положение рабочих обрабатывающей промышленности С.-Петербургской губернии в первой половине XIX столетия (1800-1861 гг.) : Автореф... канд. историч.наук: / Зисельсон Е.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 18 с.
1110100
  Брызгалов В.Р. Положение рабочих, занятых в тяжеолой промышленности Донбасса в период империализма : Автореф... канд. экон.наук: / Брызгалов В. Р.; КИНХ. – К., 1961. – 16л.
1110101
  Ден В.Э. Положение России в мировом хозяйстве / В.Э. Ден. – Птгр., 1922. – 168с.
1110102
  Беляев И.Д. Положение русского общества в царствоование Михаила Федоровича / И.Д. Беляев. – Казань : Тип. университет, 1862. – 11 с. – Перепечатано из ученых записок имп. Казанского Университета за 1862 год.
1110103
  Миронова Е.М. Положение русской колонии и создание русского небольшевистского представительствва в Финляндии (1917-1921 гг.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 77-83. – ISSN 2070-9773
1110104
  Басюк И.А. Положение советских мирных жителей в тылу немецких войск зимой 1941-1942 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 88-99. – ISSN 0042-8779
1110105
  Клинова Е.В. Положение трудящихся женщин в развитых капиталистических странах: Соц.-экон. и правовой аспекты / Е.В. Клинова. – М., 1975. – 192с.
1110106
  Векслер Д.Г. Положение уральских горнозаводских рабочих в конце ХІХ и начала ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Векслер Д.Г.; ЛГУ. – Л, 1955. – 12л.
1110107
  Рябко А.А. Положение учителя и отношение к учительскому труду в Древней Греции // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 240-245. – ISSN 1993-5560


  "Статья посвящена проблеме низкого престижа учительского труда и пренебрежительного отношения к учителю в древней Греции на фоне высоких достижений античной культуры. Рассматриваются типы школ и специализация учителей, которые в них преподавали, ...
1110108
  Лайдинен А.П. Положение Финляндии в составе Шведского государства : Автореф... канд. ист.наук: 753 / Лайдинен А.П.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусенена. – Петрозаводск, 1969. – 17л.
1110109
  Радушкин Н. Положение этнических меньшинств на Балканах // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6 (302). – С. 51-56. – ISSN 0132-1625
1110110
  Хохлов А.Н. Положение японцев на русском Дальнем Востоке. 1904-1905 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 78-87. – ISSN 0042-8779
1110111
  Благоев Д. Положението и борбите на работническата класа в България : сборник от отрудове, доклади, статии и речи / Д. Благоев. – София : Профиздат, 1980. – 369 с.
1110112
  Всехсвятский С.К. Положения астероидов и комет по наблюдениям не Киевской астрономической обсерватории. / С.К. Всехсвятский. – [3] с.
1110113
  Геккер Р.Ф. Положения и инструкция для исследований по палеоэкологии / Р.Ф. Геккер; НКТП СССР; Всесоюзное геолого-разведочное объединение Северо-Западный геолого-разведочный трест. – Москва-Ленинград-Новосибирск : ОНТИ НКТП СССР, 1933. – 40с., 10табл.
1110114
   Положения и правила по кредитной реформе.. – М., 1931. – 48с.
1110115
  Центральное статистическое управление Украины Положения и резолюции по текущей сельско-хозяйственной статистике : (приняты Всеукраинской объединенной конференцией заведующих Губернскими статистическими бюро и отд. текущей сельско-хоз. статистики в засед. 17-24 января 1922 года). – Харьков : Правит. тип., 1922. – 16 с.
1110116
  Горель Л.Ф. Положения и собственные движения 12590 слабых звезд на основе зонных каталогов Астрономического общества и их перенаблюдений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горель Л. Ф.; АН СССР, Гл. астрон. обсерв. – Л., 1971. – 10л.
1110117
  Тельнюк-Адамчук Положения и собственные движения 520 близполюсных звезд : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тельнюк-Адамчук В. В.; АН СССР, Глав. астрон. обсерв. – Л., 1970. – 14л.
1110118
  Катков М.М. Положения из диссертации "Преемство в праве наследования" // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 303-305. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1110119
  Холодный Н.Г. Положения к диссертации Н.Г.Холодного "о влиянии металлических ионов на процессы раздражимости у растений" / Н.Г. Холодный. – 3с.
1110120
   Положения к диссертации проф. Н.К. Грунского: "Памятники и вопросы древне-славянской письменности". Т. 1. (I-III Киевские глаг. листки. IV Пражские глаг. отрывки и из истории хорватской глаголицы). Юрьев 1904 // Лекции по древне-церковно-славянскому языку / Н.К. Грунский. – 2-е изд. (конспективное) со снимк. и текстами. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1914. – [4] с.
1110121
   Положения о восьмиленей школе РСФСР.. – М., 1960. – 45с.
1110122
   Положения о восьмиленей школе, средней общеобразовательной трудовой политихнической школе с производственным обучением, вечерней (сменной) средней общеобразовательной школе рабочей и сельской молоде. – К., 1960. – 52с.
1110123
  Фрейд Зигмунд Положения о двух принципах психической деятельности // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.17-24
1110124
   Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних.. – Москва, 1963. – 166 с.
1110125
   Положения о поставках продукции и товаров. Интрукции о порядке приемки по количеству и по качеству. Особые условия поставки. Сборник нормативных актов. – Изд. 2-е. – Москва, 1963. – 784 с.
1110126
   Положения о поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров наро. – Москва, 1961. – 77с.
1110127
   Положения о постоянных комиссиях местных Советов депутатов трудящихся.. – М., 1956. – 208с.
1110128
   Положения о постоянных комиссиях местных Советов депутатов трудящихся.. – М., 1958. – 203с.
1110129
   Положения о постоянных комиссиях местных Советов депутатов трудящихся.. – М., 1958. – 204с.
1110130
   Положения о сельских Советах депутатов трудящихся. Сб. офиц. текстов.. – М., 1959. – 196с.
1110131
   Положения о товарищеских судах союзных республик. Сб.. – Москва, 1963. – 164с.
1110132
   Положения об общественном управлении городов. – Киев : Печатня Райциса
раздел 1 : Городское положение. – 1917. – 92 с.
1110133
   Положения об органах партгосконтроля, группах и постах содействия, "Комсомольском прожекторе".. – Москва : Политиздат, 1965. – 32 с.
1110134
   Положения об отделах и службах предприятия (опыт разаработки и применение). – М., 1969. – 159с.
1110135
   Положения об управлениях и отделах центрального аппарата и учреждениях стройбанка СССР.. – М., 1967. – 73с.
1110136
   Положения ярких звезд. – Киев : Наукова думка, 1982. – 70 с.
1110137
   Положения: А. О порядке издания ученых записок Казанского университета, утвержденных Советом университета 28 октября 1889 года. – Казань. – 6с. – Вырезка
1110138
   Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні : Станом на 10 вересня 2000 року. – Київ : Компас, 2000. – 152с. – (Бухгалтерський облік-2000)
1110139
  Кужельний М.В. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: сучасний стан, процеси відпрацювання та впровадження / М.В. Кужельний, Н.М. Пархоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-18. – (Економіка ; вип. 52)


  Висвітлено питання реалізації Урядової програми впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з використанням міжнародних стандартів. Загострено увагу на якості національних стандартів, процесах їх відпрацювання та подолання ...
1110140
  Грегуль О.Я. Положення великих планет за спостереженнями 1990-1991 рр. / О.Я. Грегуль, С.І. Касьян, М.Я. Чернега // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 77-81. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Наводяться координати великих планет - Марса, Сатурна, Юпітера, Урана та Нептуна (50 положень), визначені за спостереженнями на меридіанному крузі Астрономічної обсерваторії Київського університету в 1990-1991 рр.
1110141
   Положення великих планет за спостереженнями 1990 р. / О.Я. Грегуль, Н.Д. Канівець, Тельнюк-Адамчук, М.Я. Чернега, О.А. Молотай, С.І. Касьян, Ю.О. Буздуган // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 68-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Наведено координати Сатурна, Урана та Нептуна (всього 59 положень), отримані із спостережень на меридіанному крузі Астрономічної обсерваторії Київського університету в 1990 р. Описані методика спостережень і їх обробки.
1110142
  Манжола Д.В. Положення європейських договорів в сфері конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 299-303. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто положення статей Європейських договорів у сфері конкуренції, їх співвідношення з національним законодавством асоційованих країн та законодавством Європейського Союзу. Article deals with competition provisions of the European Agreements, ...
1110143
  Манжола Д.В. Положення європейських договорів у сфері конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-74. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто положення статей Європейських договорів у сфері конкуренції, їх співвідношення з національним законодавством асоційованих країн та законодавством Європейського Союзу. Article deals with competition provisions of the European Agreements, ...
1110144
   Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті.. – К., 1996. – 8с.
1110145
   Положення і значення геоінформаційної інфраструктури в демократичному суспільстві / М. Коцаб, Ї. Лехнер, К. Радєй, А. Дрбал // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 106-111. – ISSN 1819-1339
1110146
  Пашков В. Положення Кабінету Міністрів України "Про зміст та порядок уклдадення договору (контракту) на оплатну реалізацію лікарських засобів": необхідність розробки та впровадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.103-106
1110147
  Задоя К.П. Положення кримінального-процесуального кодексу України 2012 року як орієнтири при підготовці проекту Закону України про кримінальні проступки // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 16-18


  У статті досліджуються окремі положення Кримінального процесуольного кодексу України та проектів законів України, які передбачають запровадження у кримінальному праві України інституту кримінальних проступків.
1110148
  Рим О.М. Положення Маастрихтського договору як основа сучасної моделі трудового права Європейського Союзу // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 244-247. – ISBN 978-617-7450-09-1
1110149
   Положення методики обгрунтування вимог до підсистеми управління системою зв"язку військ (сил) / Ю.А. Мазниченко, Т.В. Бондаренко, А.О. Скрипка, С.І. Прохорський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 40-47. – ISSN 2524-0056
1110150
  Рассомахіна О.А. Положення міжнародних договорів щодо підстав для відмови у наданні правової охорони описовим позначенням // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 243-248. – ISSN 2219-5521
1110151
  Маринчак Є. Положення податкового законодавства, що суперечать принципам оподаткування фізичних осіб - платників податку на доходи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 164-165
1110152
   Положення про адвокатуру Союзу РСР. (Офіціальні матеріали).. – К., 1940. – 27с.
1110153
   Положення про акредитацію // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 17 травня (№ 18). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт нової редакції "Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти".
1110154
   Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : затверджено наказом МОН молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1059 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 12 (146). – С. 18-19


  Перелік наукових спеціальностей
1110155
   Положення про ветеранів війни і праці та Раду ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – 12с.
1110156
  Калінін М.І. Положення про вибори до Верховної Ради Союзу РСР і завдання Рад / М.І. Калінін. – Київ, 1937. – 16с.
1110157
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР. – Київ, 1950. – 22с.
1110158
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР. – Київ, 1958. – 32с.
1110159
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР. – Київ, 1962. – 23 с.
1110160
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР.. – К., 1937. – 16с.
1110161
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР.. – К., 1945. – 42с.
1110162
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР.. – К., 1954. – 24с.
1110163
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР.. – К., 1966. – 23с.
1110164
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР.. – К., 1970. – 24с.
1110165
   Положення про вибори до Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки.. – К., 1946. – 16с.
1110166
   Положення про вибори до Верховної Ради Української РСР. – Київ, 1975. – 22 с.
1110167
   Положення про вибори до Верховної Ради Української РСР.. – К., 1954. – 20с.
1110168
   Положення про вибори до Верховної Ради Української РСР.. – К., 1970. – 24с.
1110169
   Положення про вибори до Верховної Ради Української РСР. Із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президії Верховної Ради Української РСР.. – К., 1959. – 24с.
1110170
   Положення про вибори до Верховної Ради УРСР.. – Одеса, 1938. – 31с.
1110171
   Положення про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР. – Киев, 1952. – 32с.
1110172
   Положення про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – Чернівці, 1947. – 26с.
1110173
   Положення про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – Полтава, 1947. – 24с.
1110174
   Положення про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – Дрогобич, 1947. – 23с.
1110175
   Положення про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1950. – 32с.
1110176
   Положення про вибори до обласних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1954. – 32с.
1110177
   Положення про вибори до обласних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1957. – 32с.
1110178
   Положення про вибори до обласних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1959. – 32с.
1110179
   Положення про вибори до обласних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1971. – 69с.
1110180
   Положення про вибори до обласних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1977. – 31с.
1110181
   Положення про вибори народних судів Української РСР. – Київ, 1957. – 16с.
1110182
   Положення про вибори народних судів Української РСР.. – К., 1948. – 16с.
1110183
   Положення про вибори народних судів Української РСР.. – К., 1951. – 16с.
1110184
  Кудрявцев П.І. Положення про вибори народних судів Української РСР. / П.І. Кудрявцев. – К, 1951. – 40с.
1110185
   Положення про вибори районних (міських) народних судів Української РСР.. – К., 1960. – 20с.
1110186
   Положення про вибори районних (міських) народних судів Української РСР.. – К., 1965. – 19с.
1110187
   Положення про вибори районних (міських) народних судів Української РСР.. – К., 1975. – 18с.
1110188
   Положення про вибори районних (міських) народних судів УРСР.. – К., 1970. – 20с.
1110189
   Положення про відзнаки [Верховної Ради України у сфері освіти і науки] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 листопада (№ 44)
1110190
   Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007 р. № 605 // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 102-111. – ISSN 1682-2366
1110191
   Положення про Всеукраїнський конкурс на здобуття звання "Бібліотека року" для бібліотек України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-42
1110192
   Положення про Всеукраїнський конкурс на здобуття звання "Бібліотека року" для бібліотек України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-42
1110193
   Положення про госпрозрахункову бригаду на підприємстві поліграфічної промисловости.. – Х., 1933. – 24с.
1110194
   Положення про групи сприяння робітничо-селянської інспекції на підприємствах, транспорті, в установах, радгоспах, колгоспах і вищих навчальних закладах. – Лубни, 1933. – 16с.
1110195
   Положення про депутатські групи і депутатські пости в Українській РСР.. – К., 1983. – 12с.
1110196
   Положення про депутатські групи і депутатські пости в Українській РСР: Затв. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 21.07.82.. – К., 1987. – 7с.
1110197
   Положення про депутатські групи Криворізької Міськради.. – Кривий Ріг, 1935. – 31с.
1110198
   Положення про Державний прапор Союзу РСР.. – К., 1973. – 14с.
1110199
   Положення про добровільні народні дружини по охороні громадського порядку в Українській РСР.. – К., 1989. – 42с.
1110200
   Положення про добровільну пожежну дружину (команду) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 9-11
1110201
   Положення про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 р. № № 299 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 28, 17 квітня 2015 року. – С. 171-172
1110202
  Малишева О. Положення про екстернат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах - наказ МОН № 369 від 13 березня 2017 року.
1110203
   Положення про єдиний с/г податок на 1931 рік.. – Умань, 1931. – 24с.
1110204
   Положення про звання "Почесний член Українського товариства геодезії і картографії" : робота громадських організацій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 41-42
1110205
   Положення про Канівський біогеографічний заповідник Київського державного унверситету ім. Т.Г. Шевченка // Збірник праць Канівського біогеографічного заповідника. – Київ, 1947. – Т. 1, вип. 1. – С. 142-152


  Положення прийняте Радою Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка 9. VII-1945 р. (Вчений секретар Т.К. Якимович). Затвердив Начальник Головного Управління по заповідниках при Раді Міністрів УРСР Л.А. Мартинюк. Підписали положення Ректор КДУ ...
1110206
   Положення про кафедру нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури "Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 27-28. – ISBN 978-617-673-442-0
1110207
   Положення про Коаліцію громадських організацій // Наша громада : Демократизація України :програма малих проектів. – Київ, 2006. – № 4. – С. 7-8.
1110208
   Положення про комісію з питань евакуації (тимчасовий орган з евакуації) // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 68-77


  Положення про комісію з питань евакуації (тимчасовий орган з евакуації) Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
1110209
   Положення про Конституційну Асамблею : Затверджено Указом Президента України від 17 травня 2012 року №328/2012 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 182-186. – ISSN 1026-9932
1110210
   Положення про консультаційний пункт з питань цивільного захисту при ( ЖЕО, ЖБК, ОСББ, суб"єкта господарювання, при якому створено консультаційний пункт) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 25-27
1110211
  Крижанівський О. Положення про конфідеційну інформацію (комерційну таємницю)-базовий документ економічної безпеки фірми // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-35. – ISSN 1608-6422
1110212
   Положення про Міжвідомчу координаційно-методичну раду з питань розвитку позашкільної освіти : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 31.07.2008 р. № 717 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 84-87. – ISSN 0130-8890
1110213
   Положення про місцеві органи влади: окрз"їзди рад, окрвиконкоми райз"їзди, райвиконкоми сільради, міськради. – Харків : Юридичне вид. НКЮ УСРР, 1929. – 218, [4] с.
1110214
   Положення про міську, районну в місті Раду депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1957. – 20с.
1110215
   Положення про модульно-рейтингову технологію навчання // Товариство "Рідна школа": історія і сучасність : Науковий альманах / Львівське крайове т-во" Рідна школа", Львів.нац.ун-т. – Львів, 2005. – № 3. – С.196-210. – ISBN 966-613-236-2
1110216
  Смульська М.М. Положення про навчальний кабінет зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (проект) / розроб.: В.Л. Федоренко, Н.В. Химера, М.М. Смульська // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 31-39
1110217
  Кабан Л. Положення про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 58-66. – ISSN 0131-6788


  Програми до навчального процесу загальноосвітніх навчальних закладів.
1110218
   Положення про наукові школи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2005. – Лютий (№ 2)
1110219
   Положення про науково-дослідну роботу в Київському національному університеті ім.Т. Шевченка. Про науково-дослідну лабораторію КНУ ім.Т.Шевченка. Про науковий сектор КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Киевский университет, 2002. – 12с.
1110220
   Положення про Наукову раду журналу "Право України" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 161-162. – ISSN 0132-1331
1110221
   Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 541 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 1 серпня (№ 141). – С. 7


  "Основною метою Національного репозитарію є сприяння розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності".
1110222
   Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 541 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 22-25
1110223
   Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 541 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 61, 4 серпня 2017 року. – С. 85-87
1110224
   Положення про об"єктову ланку функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 15-24


  Положення про об"єктову ланку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця розроблено на підставі Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 "Про затвердження ...
1110225
   Положення про обласну Раду депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1957. – 20с.
1110226
  Балдинюк В. Положення про обхід закону та дія імперативних (надімперативних) норм // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 101-106. – ISSN 1814-3385


  В статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти положення про обхід закону та впливу імперативних норм на ці положення. Автор доходить висновку, що концепція "імперативних норм" не є оптимальним варіантом вирішення проблеми обходу закону у ...
1110227
   Положення про органи народного контролю в СРСР.. – К., 1969. – 14с.
1110228
   Положення про органи народного контролю в СРСР.. – К., 1972. – 14с.
1110229
   Положення про організацію державної атестації бакалаврів, спеціалістів і магістрів Київського університету. – Київ : Київський університет, 1996. – 14с.
1110230
   Положення про організацію державної атестації бакалаврів, спеціалістів і магістрів Київського університету.. – К., 1966. – 13с.
1110231
   Положення про організацію зберігання засобів цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 99-106


  Положення про організацію зберігання засобів цивільного захисту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
1110232
   Положення про організацію оповіщення та зв"язку у надзвичайних ситуаціях, можливих на об"єктах університету // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 89-93


  Положення про організацію оповіщення та зв"язку у надзвичайних ситуаціях, можливих на об"єктах університету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
1110233
   Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В.А. Бугров, І.С. Гриценко, Л.І. Остапченко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2018. – 111, [1] с.
1110234
   Положення про організацію радіаційного та хімічного спостереження // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 93-99


  Положення про організацію радіаційного та хімічного спостереження Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
1110235
   Положення про організацію роботи з наказами виборців в Українській РСР.. – К., 1982. – 11с.
1110236
   Положення про організацію роботи з наказами виборців в Українській РСР.. – К., 1987. – 10с.
1110237
   Положення про організацію роботи пункту видачі засобів радіаційного та хімічного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 106-111


  Положення про організацію роботи пункту видачі засобів радіаційного та хімічного захисту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
1110238
  Хавронюк М.І. Положення про покарання у конституціях європейських держав // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 153-161. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1110239
  Цимбал А.А. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 2-7
1110240
   Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах. організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 2-5
1110241
   Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу у навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 2-5
1110242
  Куліков П.М. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, які сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 4-8 : табл.
1110243
   Положення про постійне обов"язкове удосконалення професійних знань аудиторів України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.36-42
1110244
   Положення про постійні комісії Місцевих Рад депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1957. – 8с.
1110245
   Положення про постійно діючу виробничу нараду на промисловому підприємстві, будові, в радгоспі, МТС і РТС.. – К., 1958. – 15с.
1110246
   Положення про постійну комісію з питань надзвичайних ситуацій // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 62-67


  Положення про постійну комісію з питань надзвичайних ситуацій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
1110247
   Положення про почесного доктора Київського університету імені Тараса Шевченка // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Положення складається із семи параграфів
1110248
   Положення про практичну підготовку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН України розмістило на сайті для громадського обговорення проект Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, який розробила робоча група на виконання абзацу першого частини шостої статті 50 Закону України "Про фахову ...
1110249
   Положення про Премію імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України : затверджено правлінням НСКУ 29 трав. 2012 р. (Із змінами, винесеними згідно з рішенням Правління НСКУ від 12.07.2013 р., протокол № 1) // II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. Київська міська організація. Конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 95-97
1110250
   Положення про Премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка : затверджено Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка 4 грудня 2006 р. №4 // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 9-10. – ISBN 978-966-439-757-2


  Зі змінами, внесеними Вченою радою Київського університету імені Тараса Шевченка 4 грудня 2006 року, протокол № 4.
1110251
   Положення про прийом до Національної спілки письменників України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 41)


  Проект.
1110252
   Положення про прокурорський нагляд в СРСР.. – К., 1957. – 16с.
1110253
   Положення про районну Раду депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1957. – 20с.
1110254
   Положення про районну, сільську та пересувну бібліотеки.. – Х., 1948. – 28с.
1110255
  Пугач Сергій Положення про рівноправ"я загальної декларації прав людини й їх юридичні гарантії в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 22-30.
1110256
   Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів // Фінансова справа : Всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2002. – № 3/4. – С. 14-20


  облік робочого часу, час відпочинку, графіки роботи
1110257
   Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. – Київ, 1998. – 152с.
1110258
   Положення про секції молоді Червоного Хреста УСРР.. – Харків, 1928. – 8с.
1110259
   Положення про селищну Раду депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1957. – 16с.
1110260
   Положення про сертифікацію педагогічних працівників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 грудня (№ 47). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1110261
   Положення про сільську Раду депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1957. – 16с.
1110262
   Положення про служби цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 24-58


  Положення про служби цивільного захисту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця <...> з метою завчасної організації планування і проведення евакуації об"єктів Харківського національного економічного університету імені ...
1110263
   Положення про спеціалізовану вчену раду : затверджено наказом МОН молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1059 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 12 (146). – С. 20-30


  Перелік наукових спеціальностей
1110264
   Положення про спецраду // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт наказу "Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук". Проєкт розроблений відповідно до Закону України "Про наукову ...
1110265
   Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи). – Київ, 2001. – 20с.
1110266
   Положення про товариські суди Української РСР: Положення про громадські ради по роботі товариських судів Української РСР: Затв. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 23 берез. 1977 р., із змін. і. – К., 1988. – 31с.
1110267
   Положення про Український Науково-Дослідчий Ботанічний Інститут / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 196-198. – ISBN 978-617-7397-32-7
1110268
   Положення про уповноважену особу Українського центру оцінювання якості освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.02.2015 р. № 156 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 7 квітня 2015 року. – С. 194
1110269
   Положення про управління і відділи Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР.. – К., 1965. – 60с.
1110270
   Положення про формування цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 80-88


  Положення про формування цивільного захисту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
1110271
   Положення про Центр літературної творчості Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 3-4. – ISBN 978-617-7625-59-8


  Завдання Центру літературної творчості - сприяти поглибленому освоєнню студентами науково-теоретичних і практичних знань зі спеціальності літературна творчість.
1110272
   Положення про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 77-80


  Положення про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
1110273
   Положення про штаб цивільного захисту. Організація роботи штабу цивільного захисту в режимах функціонування об"єктової ланки // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 58-62


  Положення про штаб цивільного захисту Харківського національ-ного економічного університету імені Семена Кузнеця.
1110274
  Бакай М. Положення ст.30 Конвенції ООН проти корупції щодо кримінально-правових імунітетів та їх значення для правової системи України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 337
1110275
   Положення та концепція студентського самоврядування Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [відп. за вип. В.А. Любивий]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2014. – 36 с.
1110276
  Щербатюк В.М. Положення та правила видання "Университетских известий". Журнал в останні роки свого існування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-67. – (Історія ; вип. 40)


  На основі архівних матеріалів та матеріалів "Университетских известий" досліджується історія періодичного видання Університету Св. Володимира кінця XIX - початку XX ст.
1110277
  Ковтонюк О.В. Положення у рельєфі геоархеологічних пам"яток епіграветської культури на території північно-східної України / О.В. Ковтонюк, Н.М. Погорільчук, С.Ю. Бортник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 196-198. – ISSN 2306-5680
1110278
  Остапчук С. Положення ч. 4 ст. 13 Конституції України про забезпечення соціальної спрямованості економіки: практика Конституційного Суду України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 82-83
1110279
  Милль Д.С. Положительная логика Дж.Ст. Милля, ее основные начала и научная постановка : Общедоступное изложение под ред. [и с предисл.] А.П. Федорова. – Санкт-Петербург : Калаш. паровая тип. А.Л. Трунова, 1897. – [2], VI, 162 с. – (Популярно-научная библиотека европейских мыслителей ; 1)
1110280
  Тетерв А.Г. Положительная обратимость операций и многотонные процессы приближения : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Тетерв А. Г. ; МВССО РСФСР Казан. ГУ. – Казань, 1963. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
1110281
  Кайшева Людмила Ильинична Положительная поверхностная ионизация атомов щелочных металлов и термоэлектронная эмиссия на монокристаллах кремния, германия, карбида кремния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кайшева Людмила Ильинична; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1976. – 20л.
1110282
  Берхоер Л.Д. Положительная термоионная эмиссия металлов в присутствии галоидов. : Автореф... Кагд.физ-мат.наук: / Берхоер Л.Д.; ХГУ им.А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 11 с.
1110283
  Гали И.М. Положительно определенные функции бесконечного числа переменных в слое : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Гали И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 20 с. – Бібліогр.:с.16-20
1110284
  Гали И.М. Положительно определенные функции бесконечного числа переменных в слое : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гали И.М.; КГУ. – К., 1972. – 92л. – Бібліогр.:л.87-92
1110285
  Нгуен Фу Хи Положительно определенные ядра бесконечного числа переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Нгуен Фу Хи; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1977. – 17л.
1110286
  Горбачук М.Л. Положительно оределенные операторные функции : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Горбачук М. Л.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1110287
   Положительное в украинцах // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 322-334. – ISBN 978-611-533-004-1
1110288
  Перхуров И. Положительное изъяснение законам для поверенных, употребляемых в судебных местах по разным делам. – Москва, 1795. – 33 с.
1110289
  Лопатин Л.М. Положительные задачи философии : в 2 т. / [соч.] Л. Лопатина. – 1886-1891. – Москва : В университетской тип. (М. Каткова)
Ч. 1 : Область умозрительных вопросов. – 1886. – [8], 292 с. – Конволют. - Пер.: Положительные задачи философии. Ч. 2. 1891
1110290
  Лопатин Л.М. Положительные задачи философии : в 2 т. / [соч.] Л. Лопатина. – 1886-1891. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа
Ч. 2 : Закон причинной связи, как основа умозрительного знания действительности. – 1891. – VI, [2], 391 с.
1110291
  Лопатин Л.М. Положительные задачи философии. Ч. 2 : в 2 т. / [соч.] Л. Лопатина // Положительные задачи философии : в 2 т. / Л.М. Лопатин. – 1886-1891. – Москва : В университетской тип. (М. Каткова), 1886. – Ч. 1 : Область умозрительных вопросов. – VI, [2], 391 с.
1110292
  Лопатин Л.М. Положительные задачи философии : в 2 т. / Л.М. Лопатин. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 : Область умозрительных вопросов. – 1911. – XXVII, [3], 435 с.
1110293
  Ждан С. Положительные моменты академической мобильности: взгляд студентов // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 138-141
1110294
  Якубовский В. Положительные народные типы в ранних произведениях Л.Н. Толстого и образах Каратаева. – Рига : Тип. В.Ф. Геккера, 1912. – [6] с. – Отд. оттиск из : Отдельный сборник к пятидесятилетию Рижского Политехнического Института 1862-1912
1110295
  Куртаков Курбонали Шарипович Положительные решения операторных уравнений с квазиположительными и однородными операторами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Куртаков Курбонали Шарипович; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1110296
  Красносельский М.А. Положительные решения операторных уравнений. Главы нелинейного анализа / М.А. Красносельский. – Москва : Физматлит, 1962. – 394 с.
1110297
  Лукс Л.Н. Положительные спектральные функции симметрических операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Лукс Л.Н.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1110298
  Филимонова О.Е. Положительные эмоции в новостном тексте / О.Е. Филимонова, Е.Г. Хомякова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 153-160. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1110299
  Дунчев А.А. Положительный герой -- центральная проблема теории социалистического реализма : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Дунчев А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 16л.
1110300
  Мокану В.Х. Положительный герой в молдавской послевоенной прозе. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.642 / Мокану В.Х.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 19л.
1110301
  Пиотровская А. Положительный герой в послевоенной польской прозе о рабочем классе (1948-1950 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Пиотровская А.; МГУ. Филол. фак. – Москва, 1953. – 15 с.
1110302
  Неизвестных Л.М. Положительный герой в произведениях А.А.Фадеева о гражданской войне : Автореф... кандид. филологич.наук: / Неизвестных Л.М.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 12 с.
1110303
  Малина Н.К. Положительный герой в романах и повестях о социалистическом переустройстве села. Литературно-критический обзор романов и повестей украинских советских писателей (1926-1946 гг.) : Автореф... канд. фило.наук: / Малина Н.К.; Акад. наук Укр. ССР. Ин-т украинской лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 23 с.
1110304
  Наджмонов Ф. Положительный герой в современной персидской литературе / Ф. Наджмонов. – Душанбе, 1977. – 137с.
1110305
   Положительный герой в современной советской литературе.. – М., 1988. – 280с.
1110306
  Щербакова Е.Ф. Положительный герой в творчестве А.С.Новикова-Прибоя : Автореф... Канд.филол.наук: / Щербакова Е.Ф.; М-во просвещения РСФСР Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1963. – 20л.
1110307
  Занковский Н.А. Положительный герой в творчестве М.Горького (1892-1907 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Занковский Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 12л.
1110308
  Григораш Д.С. Положительный герой в трилогии А.Гончара "Знаменосцы" : Автореф... канд. филол.наук: / Григораш Д.С.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Черновцы, 1956. – 19л.
1110309
  Сабитова П. Положительный герой в уйгурской советской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Сабитова П.; АН Каз.ССР, От-л уйгуроведения при Ин-те языкзнан. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
1110310
  Монастырецкий Л.С. Положительный герой в украинской советской прозе 50-60 годов и творчество В.С.Кучера. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Монастырецкий Л.С.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1980. – 19л.
1110311
  Гинозбург В.К. Положительный герой и становление жанра драмы в творчестве А.Н.Островского 1850-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Гинозбург В.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1110312
  Возовикова Т. Положительный катализ. В Минобрнауки довольны ходом ФЦПРО // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 27 апреля (№ 17)


  Новые подходы, заложенные Минобрнауки в Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы, оправдались уже в течение первого года ее реализации. Такой вывод можно сделать из выступлений участников недавнего заседания министерской ...
1110313
  Вагин Ю.В. Положительный пренатальный отбор у плацентарных млекопитающих (Eutheria) / Ю.В. Вагин ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т молекулярной биологии и генетики. – Киев : Наукова думка, 2013. – 158, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 144-156. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1240-0
1110314
  Пономарев Л.Н. Положительный пример / Л.Н. Пономарев. – М., 1983. – 270с.
1110315
   Положій Георгій Миколайович – 100 років від дня народження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-60. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  23 квітня 2014 року виповнилося 100 років від дня народження відомого математика, члена-кореспондента АН УРСР, доктора фізико-математичних наук, професора Положія Георгія Миколайовича, який майже 20 років працював на механіко-математичному факультеті ...
1110316
   Положій Георгій Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 233-234. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1110317
   Положій Георгій Миколайович (1914-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 384-385. – ISBN 978-966-439-754-1
1110318
  Крайник Ю. Полоз жовточеревий каспійський у НПП "Великий Луг" / Ю. Крайник, В. Щербина, Г. Тишковець // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 21 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
1110319
  Петрухин Г.В. Полонез Венявского : повесть / Г.В. Петрухин. – Фрунзе, 1979. – 199 с.
1110320
  Смілянський Л. Полонений : Повість / Л. Смілянський. – Київ : Лім, 1934. – 175с.
1110321
  Севунц Г. Полонені : роман / Гагерін Севунц. – Київ, 1963. – 362 с.
1110322
  Ананян В.С. Полонені Барсової ущелини / Ананян В.С. – Київ : Молодь, 1960. – 403 с.
1110323
  Яковина О. Полонені безкінечности; Тривання; Печать поставлено; "той птах довірливо білий..."; Шлях до Кармеля; Італійські мінори; Грааль; Двоє можуть стати одним у Венеції : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 191-197
1110324
  Моуэт Фарлі Полонені білої пустелі / Моуэт Фарлі. – Київ, 1969. – 254с.
1110325
  Фрадкін Б.З. Полонені вогняної безодні / Б.З. Фрадкін. – К., 1965. – 224с.
1110326
  Висоцька Н. Полонені історією, зачаровані часом: початок нового літературного століття США. (Зарубіжна література на межі ХХ-ХХІст.: огляди, рецензії) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 60-64. – ISSN 0205-471Х
1110327
  Будняк Д.В. Полонизмы в современном украинском литературном языке : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02. / Будняк Д. В. ; КГУ им. Т. Шевченко, Высшая пед. школа г. Ополе, Польша. – Киев, 1991. – 322 л. – Бібліогр. : л. 211-244
1110328
  Будняк Д.В. Полонизмы в современном украинском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Будняк Д. В.; КГУ. – К., 1991. – 55с.
1110329
   Полоний : Мат-лы по токсикологии, клинике и терапии поражения. – Москва : Медицина, 1964. – 275с. – Библиогр.: с.258-273
1110330
  Зубанич Ф.І. Полонина : лірична сюіта / Ф.І. Зубанич. – Київ : Молодь, 1980. – 200 с.
1110331
  Сарваш А.А. Полонина Рівна / А.А. Сарваш, Ф.М. Тарахонич. – Ужгород, 1969. – 20с.
1110332
  Брадіс Є.М. Полонини Закарпатської області, їх використання та шляхи поліпшення / Є.М. Брадіс ; Зеров Д.К. – Київ : АН Української РСР, 1951. – 68 с.
1110333
  Мандибура М.Д. Полонинське господарство Гуцульщини другої половини ХІХ - 30-х років ХХ ст. / М.Д. Мандибура. – К., 1978. – 191с.
1110334
  Євдокімова О.С. Полонізми в "Матеріалах до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст." Є. Тимченка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 67 (1). – С. 47-58. – ISSN 2520-6397


  У статті на основі першого історичного словника української мови, укладеного на наукових засадах, "Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст." Є. Тимченка робиться короткий огляд лексичного складу із виявленням запозичених ...
1110335
  Совтис Н.М. Полонізми у творах Л.E. Венглінського (на матеріалі збірки "ЗВУКИ ОД НАШИХ СЕЛ І НИВ") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 120-134. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано запозичення з польської мови у творах Л. Е. Венглінського, встановлено особливості їх використання, а також з"ясовано специфіку функціонування цих лексем в українській мові.
1110336
  Кузьміна Н. Полоніка 20-30-х рр. XX ст. у фондах Державного архіву Хмельницької області / Н. Кузьміна, Ю. Олійник // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 156-160. – ISSN 0320-9466
1110337
  Лоштин Н. Полоніка в бібліотеці станіславівського монастиря Ордену тринітаріїв (за інвентарем кінця XVIII ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 150-157. – ISSN 0203-9494
1110338
   Полоніка кінця XIX - початку XX ст. у фондах Держархіву Чернівецької області // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 150-155. – ISSN 0320-9466
1110339
  Кравченко В.В. Полоністика в Харьківському університеті (XIX - початок XX століття) / В.В. Кравченко, С.Ю. Страшнюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-17. – (Історія ; вип. 37)
1110340
   Полоністика і лінгвославістика Тетяни Черниш // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1110341
  Булаховська Ю.Л. Полоністика на Україні в післявоєнні роки / Ю.Л. Булаховська, 1958. – [7] с. – Окр. відбиток
1110342
   Полоністика у славістичних зацікавленнях Григорія Вервеса // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1110343
   Полоністичні акценти Олександра Астаф"єва // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1110344
  Радишевський Р. Полоністичні акценти Олександра Астафьева = Олександру Астаф"єву - 60 // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 56-61. – ISBN 978-966-2763-27-0
1110345
   Полоністичні і перекладознавчі аргументи Григорія Кочура // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1110346
   Полоністичні обрії енциклопедиста Юрія Коваліва // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1110347
   Полоністичні огляди і портрети Леоніда Венгерова // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1110348
   Полоністичні студії історика Юрія Мицика // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1110349
   Полоністичні студії Ростислава Пилипчука // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17


  Пилипчук Ростислав Ярославович - український театрознавець, літературознавець, історик культури, педагог.
1110350
   Полоністичні сюжети та образи у реінтерпретації Анатолія Волкова // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1110351
  Радишевський Р.П. Полоністичні та порівняльні студії / Ростислав Радишевський. – Київ : Леся, 2009. – 499, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-21-1
1110352
  Калакура О.Я. Полонія Галичини в суспільно-політичних процесах сучасної України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 284-297
1110353
  Жванко Л. Полонія на теренах Полтавської губернії (1802-1914) / Л. Жванко, С. Гладка // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (220), грудень 2019. – С. 2-7
1110354
  Жванко Л. Полонія на теренах Полтавської губернії (1802 - 1941): деякі сторінки історії взаємин / Л. Жванко, Л. Гладка // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10, вересень - жовтень. – С. 1-9
1110355
  Макаренко П.П. Полонне / П.П. Макаренко. – ЛЬвів, 1976. – 32с.
1110356
  Хижняк В.П. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 108. – ISBN 966-7419-44-4
1110357
  Курас І. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 520-521. – ISBN 966-642-207-7
1110358
  Верба І.В. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 276. – ISBN 96966-8060-04-0
1110359
   Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 207-208. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1110360
  Денисенко Г. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 154-161. – ISBN 966-02-3530-5
1110361
  Короткий В.А. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (1884-1973) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 131-132. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1110362
   Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (1884-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 385. – ISBN 978-966-439-754-1
1110363
  Короткий В. Полонська (Василенко, Моргун) Наталія Дмитрівна (1884-1973) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 434-436. – ISBN 5-7707-1062-4
1110364
  Малишко А.С. Полонянка : поема / А.С. Малишко. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1944. – 83 с.
1110365
  Страшенко О.І. Полонянка / О.І. Страшенко. – Київ, 1994. – 61 с.
1110366
  Курі-Гата Венера Полонянки мису Тенес = Les fiancees du cap tenes : Роман / Курі-Гата Венера; Переклад Э.Кононенко. – Київ : Факт, 2002. – 240с. – ISBN 966-664-033-3
1110367
  Каверзнев В.Н. Полорогие фауны СССР и их добывание. / В.Н. Каверзнев. – Москва-Л., 1933. – 86с.
1110368
  Сенчин Р. Полоса : проза: повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 8-38. – ISSN 0012-6756
1110369
  Арабей Л.Л. Полоса дождей : повести, рассказы и путевые очерки / Лидия Арабей ; авториз. пер. с белорус. Т. Горбачевой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 366 с. : портр.
1110370
  Курчаткин А.Н. Полоса дождей / А.Н. Курчаткин. – М, 1989. – 391с.
1110371
  Алибеков Л.А. Полоса жизни: между горами и пустынями / Л.А. Алибеков ; отв. ред. Н.А. Гвоздецкий ; АН СССР. – Москва : Наука, 1991. – 173 с. – (Человек и окружающая среда)
1110372
  Годенко М.М. Полоса отчуждения / М.М. Годенко. – Москва, 1980. – 49с.
1110373
  Годенко М.М. Полоса отчуждения / М.М. Годенко. – Москва, 1982. – 221с.
1110374
  Кузин С.В. Полоса отчуждения / С.В. Кузин. – Донецк, 1990. – 237с.
1110375
  Красавин Ю.В. Полоса отчуждения / Ю.В. Красавин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 464с.
1110376
  Фаликов И. Полоса отчуждения : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 4. – С. 11-60. – ISSN 0012-6756
1110377
  Ищенко Н.Г. Полоса отчуждения. Течение / Н.Г. Ищенко. – М., 1980. – 504с.
1110378
  Никольский Б.Н. Полоса препятствий / Б.Н. Никольский. – Л, 1974. – 95с.
1110379
  Рядченко С.И. Полоса препятствий / С.И. Рядченко. – Москва, 1987. – 325 с.
1110380
  Сергеев И.П. Полоса препятствий в комплексе ГТО / И.П. Сергеев. – М., 1950. – 32с.
1110381
  Никольский Б.Н. Полоса препятствий. / Б.Н. Никольский. – Л, 1963. – 92с.
1110382
  Кравченко И.Г. Полоса прибоя / И.Г. Кравченко. – Краснодар, 1984. – 203с.
1110383
  Трофимова Л.И. Полоса признаний / Л.И. Трофимова. – М., 1974. – 111с.
1110384
  Галлай М.Л. Полоса точного приземления / М.Л. Галлай. – Москва, 1987. – 302,1с.
1110385
  Ефетов М.С. Полоса чудес / М.С. Ефетов. – М, 1955. – 288с.
1110386
  Рощин М.М. Полоса. / М.М. Рощин. – М, 1987. – 558с.
1110387
  Олейник А.Н. Полосататя мозаика пшеницы на Украине : Автореф... канд. биол.наук: / Олейник А. Н.; АН УССР, Ин-т микробиол. и вирусол. – К., 1968. – 15л.
1110388
  Крониг Р. Полосатые спектры и строение молекул : пер. с англ. / Р. Крониг. – Харьков : ОНТИ, 1935. – 128 с.
1110389
  Журавлев Андрей Полосатый домашний любимец из Южной Африки. В обществе полосатой мыши // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 60 : фото
1110390
  Стрельцов Иван Полосатый Раджа : Зоосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 134-141 : Фото
1110391
  Каплер А.Я. Полосатый рейс / А.Я. Каплер, В.В. Конецкий. – М., 1961. – 94с.
1110392
   Полосатый Эргени: Повести и рассказы о жизни диких животных.. – М., 1991. – 492с.
1110393
   Полосковые линии и устройства сверхвысоких частот. – Харьков : Вища школа, 1974. – 275 с.
1110394
   Полосковые линии и устройства сверхвысоких частот: Библиогр. указ. литературы 1953-1973.. – Харьков, 1977. – 375с.
1110395
  Нефедов Е.И. Полосковые линии передачи. Теория и расчет типичных неоднородностей / Е.И. Нефедов, А.Т. Фиалковский. – Москва, 1974. – 127 с.
1110396
  Нефедов И Е. Фиалковский Полосковые линии передачи. Электродинамические основы автоматизированного проектирования интегральных схем СВЧ / И Е. Фиалковский Нефедов. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 312 с.
1110397
   Полосковые системы сверхвысоких частот. – Москва, 1959. – 356 с.
1110398
  Петров А.Н. Полосовые электромеханические фильтры радиочастот / А.Н. Петров, В.Ф. Шматченко. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 299 с.
1110399
  Коломиец Ю.С. Полостной овод лошади Rhinoestrus purpureus BR на Украине / Ю.С. Коломиец. – Отд. отт. из Зоологического журнала. Том ХХХ, вып. 6, 1951, 1951. – С. 550-555
1110400
  Кундрат Николай Михайлович Полосы скольжения в окрестности жестких волокон, включений и трещин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кундрат Николай Михайлович; АН УССР, Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1984. – 18л.
1110401
  Еремеев Г.С. Полотна зари / Г.С. Еремеев. – Москва, 1982. – 79 с.
1110402
  Головко Т. Полотна, народжені з легенди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 травня (№ 88). – С. 6-7


  Яким побачила Івана Мазепу американська українка Христина Пеленська в зображенні митців французького романтизму.
1110403
  Александренко Світлана Полотна, як музика дзвонів : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 189-190. – ISSN 0208-0710
1110404
  Овчаренко Е. Полотно душі Романа Петрука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 14-20 січня (№ 2). – С. 15
1110405
  Покидько В.І. Полотно моєї долі. / В.І. Покидько. – Львів, 1984. – 32с.
1110406
  Спиридонова В.И. Полотно перечеркнуто / В.И. Спиридонова. – Рига, 1972. – 279с.
1110407
  Затуливітер В.І. Полотно: Поезії / В.І. Затуливітер. – К., 1986. – 238с.
1110408
  Захлюпана Н. Полотнюк відомий і невідомий // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-9. – бібліографія С. 10-12. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто життєвий і творчий шлях Я. Полотнюка та становлення його як поліглота, сходознавця, викладача, перекладача та письменника. Подано бібліографію сходознавчих праць Яреми Полотнюка
1110409
  Рубинштейн Е.И. Полотняная и бумажная мануфактура Гончаровых во второй половине 18 века. / Е.И. Рубинштейн. – М, 1975. – 167с.
1110410
  Рубинштейн Е.И. Полотняная и бумажная мануфактура Гончаровых во второй половине XVIII в. : Автореф... канд. ист.наук: / Рубинштейн Е.И.; МГУ. Кафедра истории СССР. Ист. фак. – Москва, 1965. – 17л.
1110411
  Дюбюк Евг. Полотняная промышленность Костромского края во второй половине XVIII и первой половине XIX века / Евг. Дюбюк. – Кострома, 1921. – 173 с.
1110412
  Коган Г. Полотняный завод : По пушкинским местам / Коган Г. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 104 с. : илл. – (Гос. литературный музей)
1110413
  Пантелеев В.М. Полотняный Завод. / В.М. Пантелеев, А.И. Сидоренков. – Тула, 1970. – 176с.
1110414
  Чуев Ф.И. Полох / Ф.И. Чуев. – М, 1991. – 414с.
1110415
   Полоцк: Ист. очерк.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1962. – 285с.
1110416
   Полоцк: Ист. очерк.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1987. – 319с.
1110417
  Алексеев Л.В. Полоцкая земля : (очерки истории северной Белоруссии) в 9 - 13 вв. / Л.В. Алексеев. – Москва : Наука, 1966. – 296 с.
1110418
  Алексеев Л.В. Полоцкая земля в IX-XIII вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеев Л. В. ; Ин-т ист. материальной культуры АН СССР. – Москва, 1955. – 15 с.
1110419
  Сапунов А.П. Полоцкий Софийский собор // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 20 с.
1110420
  Філіпович М.А. Полоцька земля в літописних та актових джерелах XI-XVI століть / Марина Філіпович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2014. – 202, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 167-194. - Анот. білорус., рос., англ. – Бібліогр.: с. 145-166 та в підрядк прим. – ISBN 978-966-02-7287-3
1110421
  Філіпович М. Полоцька земля у "Літописці великих князів литовських" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 57-65. – ISSN 0869-3595
1110422
  Філіпович М.А. Полоцька земля у наративних та актових джерелах (друга половина XIII - перша половина XVI ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Філіпович Марина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 235 л. – Додатки: л. 202-205. – Бібліогр.: л. 206-235
1110423
  Філіпович М.А. Полоцька земля у наративних та актових джерелах (друга половина XIII - перша половина XVI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Філіпович Марина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 9 назв
1110424
  Крутицкая Е.И. Полпред Александр Трояновский / Е.И. Крутицкая, Л.С. Митрофанова. – М., 1975. – 239с.
1110425
  Антонов С.Ф. Полпред из Пахомовки : рассказы / С.Ф. Антонов. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 203 с. : ил.
1110426
  Чуднов В.И. Полпреды закона / В.И. Чуднов. – М, 1977. – 80с.
1110427
   Полпреды России. – Москва : Советская Россия, 1975. – 208 с.
1110428
   Полпреды России: Сб. ст.. – М., 1975. – 208с.
1110429
   Полпреды сообщают: Сб. документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией, авг. 1939 г. -- авг. 1940 г.. – М., 1990. – 540с.
1110430
  Кокин Л.М. Полпрощента удачи / Л.М. Кокин. – М., 1976. – 288с.
1110431
  Тополиньска З. Полски-македонски : граматичка конфронтациjа / Зузана Тополиньска ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 9989-649-71-5
3 : Студии од морфосинтаксата. – 2000. – 182, [1] с.
1110432
  Солецка К.М. Полски-македонски : граматичка конфронтациjа / Казимjера Мариjа Солецка ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-86-3
4 : Македонско-полски синтаксички речник на глаголите и блискозначните перифрастички изрази : (1. воведна тетратка). – 2001. – 156, [1] с.
1110433
  Тополиньска З. Полски-македонски : граматичка конфронтациjа / Зузана Тополиньска ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-95-2
5 : Реченица во реченица. – 2001. – 202, [1] с.
1110434
  Тополиньска Зузана Полски-македонски : Граматичка конфронтациjа / Тополиньска Зузана; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 9989-101-17-5
6 : Синтаксичка деривациjа. – 2003. – 189с.
1110435
  Тополиньска З. Полски - македонски : граматичка конфронтациjа / Зузана Тополиньска ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 978-608-203-015-9
8 : Развитокот на граматичките категории. – 2008. – 219, [ 2 ] с.
1110436
  Тополиньска З. Полски - македонски : граматичка конфронтациjа / Зузана Тополиньска ; Македонска академиjа на науките и уметностите ; [уред. Петар Хр. Илиевски]. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-028-9
9 : Негациjа. – 2009. – 159, [1] с. – На обкл. назва: Македонски - полски. – Бібліогр.: с. 155-157
1110437
  Видоески Б. Полски - македонски граматичка конфронтациjа / Божидар Видоески, Ирена Савицка, Зузана Тополиньска / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе. – ISBN 9989-649-61-8
Т. 2 : Прозодиjа. – 2000. – 179 с.
1110438
   Полски морски новели.. – Варна, 1972. – 392с.
1110439
  Атанасов П. Полският път към България в средата на XIX век / Польський шлях до Болгарії в середині XIX століття // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 27-46. – ISBN 966-02-2984-4


  Стаття присвячена польським емігрантам у Болгарії в середині XIX ст. та їх впливу на Болгарське національне відродження. Порівнються як історична доля польського і болгарського народів, так і їхнє ставлення до Османської та Російської імперій.
1110440
  Леков И.Д. Полско-български речникъ / от Иванъ Лековъ. – София : Университетска печатница, 1944. – 228 с. – (Университетска библиотека ; № 281)
1110441
  Ариешану И. Полследнее происшествие / Ион Ариешану. – Бухарест, 1968. – 48 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 2/1963)
1110442
  Сорока М.Е. Полследний императорский посол в Лондоне граф А. К. Бенкендорф (1903-1916) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 179-191. – ISSN 0130-3864
1110443
  Афанасьев Игорь Полстолетия пилотируемых полетов : планетарий / Афанасьев Игорь, Лисов Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 104-109 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1110444
   Полтава - Велике Тирново. – Харків, 1974. – 63с.
1110445
  Маляр П. Полтава - Полтавщина // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 292, травень : травень. – С. 1-4
1110446
  Пушкин А.С. Полтава : С портретом автора и 4 иллюстрациями. – С-Пб : нигопечатня Шмидт. – 64 с.
1110447
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Птгр. – 63 с.
1110448
  Пушкин А.С. Полтава / редакция и примечания В.Я.Стоюнина. – С-Пб : В тип.В.Безобразова и Комп., 1872. – 76 с.
1110449
  Лепкий Б.С. Полтава : історична повість / Богдан Лепкий. – Львів : Накладом книгарні Наукового Т-ва ім. Шевченка
[Ч.] 1 : Над Десною. – 1928. – 329 с.
1110450
  Шторм Г.П. Полтава / Г.П. Шторм. – М - Л : Детская литература, 1939. – 32 с.
1110451
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Саратов, 1945. – 64с.
1110452
  Пушкін О.С. Полтава / О.С. Пушкін. – К, 1946. – 59с.
1110453
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – М-Л, 1949. – 72с.
1110454
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва, 1949. – 87 с.
1110455
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва : Военное издательство, 1951. – 54 с.
1110456
  Ігнаткін І.О. Полтава / І.О. Ігнаткін, Вайнгорт, А.-Л.С. – К., 1966. – 103с.
1110457
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва, 1968. – 87 с.
1110458
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва : Советская Россия, 1973. – 144 с. : илл.
1110459
  Пушкин А.С. Полтава : Поэма (1828-1829) / А.С. Пушкин. – Харьков : Прапор, 1974. – 128с.
1110460
  Остроушко Л.М. Полтава : Путівник / Л.М. Остроушко. – Харків : Прапор, 1977. – 87с.
1110461
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва, 1979. – с.
1110462
   Полтава : Фотоальбом. – Киев, 1980. – 109 с.
1110463
  Остроушко Л.М. Полтава / Л.М. Остроушко. – Изд. 2-е, доп. – Харьков, 1980. – 96с.
1110464
  Остроушко Л.М. Полтава / Л.М. Остроушко. – Київ, 1980. – 96с.
1110465
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва, 1980. – 111 с.
1110466
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Воронеж, 1980. – 87 с.
1110467
  Остроушко Л.М. Полтава / Л.М. Остроушко. – Харьков, 1980. – 96с.
1110468
  Пушкин А.С. Полтава : поэма / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1983. – 88 с. : илл.- гравюры на дереве худ. Ф.Константинова
1110469
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Харьков, 1983. – 98 с.
1110470
  Пушкін О.С. Полтава / О.С. Пушкін. – Київ, 1984. – 72с.
1110471
  Андріяшик Р.В. Полтава : роман / Роман Андріяшик. – Київ : Дніпро, 1989. – 249, [1] с. – (Серія "Романи й повісті" / редкол.: Є. Гуцало [та ін.] ; № 5)
1110472
  Лепкий Б.С. Полтава : історична повість / Б.С. Лепкий. – Київ : Дніпро, 1992. – 487 с.
1110473
   Полтава = Poltava : іст. нарис : присвяч. 10-й річниці Незалежності України / В.Є. Лобурець, А.Т. Кукоба, О.Б. Супруненко, В.Н. Жук, З.П. та ін. Яненко; [В.Є. Лобурець та ін. ; редкол.: Г.П. Білоус та ін. ; наук. ред.: О.Б. Супруненко та ін.; фото: В.І. Кожем"якіна та ін.]. – Вид. 2-ге. – Полтава : Полтава ; Полтавський літератор, 2001. – 280 с., [8] арк. іл. : іл., фот. – 110-літтю Полтави присвячується. – Бібліогр.: с. 273-280. – ISBN 966-7462-22-6
1110474
  Пушкин А.С. Полтава : поэма / Александр Пушкин ; Союз писателей России, Центр Федора Ушакова // И грянул бой! К 300-летию Полтавского сражения / В.Н. Ганичев. – Москва : ИХТИОС, 2007. – С.19-66. – (Славянский мір. Приложение к журналу "Новая книга России")
1110475
  Енглунд Петер Полтава = Розповідь про загибель однієї армії : уривки // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 127-161. – ISSN 0320 - 8370


  До 300-річчя Полтавської битви
1110476
  Енглунд П. Полтава : розповідь про загибель однієї армії / Петер Енглунд ; [ пер. О.Сенюк, О. Буценко ]. – Харків : Стокгольм : Фоліо : Шведський інститут, 2009. – 348 с. : іл. – ISBN 978-966-03-4806-6


  Це перше видання українською мовою здійснено з ініціативи Шведського інституту (Si) в співпраці з Посольством Швеції в Україні. Книжка входить у програму Шведського інституту із відзначення 300-літньої річниці Полтавської битви
1110477
   Полтава : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 72-75 : Фото. – ISSN 1998-8044
1110478
  Островський О. Полтава (1709 р.). – К., 1918. – 66с.
1110479
  Островський О. Полтава (1709 р.) : історичне оповідання / О. Островський. – Репринтне відтворення видання 1918 р. – Київ : Кий, 1995. – 60 с. – (Історичні оповідання). – ISBN 5-7707-8517-9
1110480
  Андріяшик Р. Полтава (роман) // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 2 (122), лютий. – С. 8-48
1110481
   Полтава 1709-2009. Полтавська битва-осмислення в часовій перспективі / Швед. ін-т ; [пер.: О. Буценко ]. – [Б. м.] : ATTA, 2009. – 30, 28 с. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Poltava 1709-2009. The Poltava battle - perceptions over time. - Без тит. арк. - Авт. зазнач. на с. 6. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-91-520-0989-5


  Доповідачі: Лефстранд Е., Дюровіч Л., Еріксон П., Клінге М., Енгман М., Гернер К.
1110482
  Коваленко О.В. Полтава XVII-XVIII ст.: розвиток міської території, просторова структура та міська забудова : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Коваленко О.В. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1110483
  Несвіцький О.О. Полтава в дні революції та в період смути 1917-1922 рр. : Щоденник / О.О. Несвіцький; Держ. архів Полтавської області. Полтавське крайове об"єднання всеукраїнського тов-ва "Просвіта" ім. Т.Шевченка. – Полтава, 1995. – 280с.
1110484
  Діптан І. Полтава в період НЕПу (1921-1928 роки): проблеми та шляхи їх реалізації // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 195-205. – ISSN 2075-1222
1110485
  Басистий К. Полтава вітала спілчан // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 2


  30 травня відбулася зустріч голови НСПУ В. Баранова, директора видавництва "Ярославів Вал" М. Слабошпицького та публіциста Ю. Дорошенка зі студентами, викладачами Полтавського національного університету
1110486
  Ленченко В. Полтава на рукописних планах 1730 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 169-172. – (Нова серія ; вип. 18)
1110487
  Сметанич Полтава перед Октябрем // Январское восстание в Киеве / С. Мищенко. – [1] с.
1110488
  Плохій Сергій Полтава, рік 1709 : якби історія обрала інший шлях... // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 170-172. – ISSN 0320 - 8370


  До 300-річчя Полтавської битви
1110489
  Антонюк Дмитро Полтава. Відзначаємо, а не святкуємо : 300-ліття Полтавської битви. Машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 134-137 : Фото
1110490
  Малей Антоніна Полтава. Знаменитості та відьми : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 14-18 : Фото
1110491
   Полтава. К 250-летию Полтавского сражения. Сб. ст.. – М., 1959. – 460с.
1110492
  Пушкин А.С. Полтава. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1946. – 62 с.
1110493
  Пушкин А.С. Полтава. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное изд-во, 1947. – 107 с.
1110494
  Волосков В.Ф. Полтава: 100 памят.мест : путеводитель / В.Ф. Волосков. – Харьков : Прапор, 1987. – 178с.
1110495
  Ханко В. Полтава: плин історії, культури та мистецтва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 8 (206). – С. 2-7. – ISSN 0131-2685
1110496
  Тоштендаль Рольф Полтава: сражение, история и символ // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 7 (1602). – С. 139-152. – ISSN 0869-44435
1110497
   Полтава: судьбы пленных и взаимодействие культур / [Рос. гос. гумананит. ун-т] ; под ред. Т. Тоштендаль-Салычевой, Л. Юнсон. – Москва : РГГУ, 2009. – 462, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Указ. имен, геогр. назв.: с. 447-459. – Библиогр. в примеч.: с. 413-446. – ISBN 978-5-7281-1072-9
1110498
  Поліщук В. Полтаві - 800 літ // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 296, вересень : вересень. – С. 13-14
1110499
   Полтаві 800 років. 1174-1974 : Збірник документів і матеріалів. – Київ, 1974. – 420с.
1110500
  Кучер В.С. Полтавка : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1950. – 132 с.
1110501
  Бурбан В. Полтавка Віра Холодна - королева німого кіно // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 8-14 серпня (№ 31). – С. 13


  В статті згадується засновник вітчизняної школи фізіології, ботанік, мікробіолог, еколог - Микола Григорович Холодний, який в 1906 році закінчив Київський університет, після чого працював у ньому до 1941 року.
1110502
   Полтавская баталия. – Ленинград, 1976. – 26с.
1110503
  Андрианов П.М. Полтавская битва / [П. Андрианов]. – Одесса : Изд. альм. "Родина" ; Тип. Акц. Южно-рус. о-ва печ. дела, 1909. – 24 с. портр., пл. – Авт. указ. в конце текста. - Экз. деф., без обл.
1110504
  Тельпуховский Б.С. Полтавская битва / Б.С. Тельпуховский. – Москва, 1945. – 24с.
1110505
  Тельпуховский Б.С. Полтавская битва / Б.С. Тельпуховский. – Москва, 1947. – 51с.
1110506
  Осипов К. Полтавская битва / К. Осипов. – М.-Л, 1952. – 128с.
1110507
  Злаин А.И. Полтавская битва / А.И. Злаин. – М., 1988. – 125с.
1110508
  Павловский И.Ф. Полтавская битва 27 июня 1709 года : (с рис., планом города и карт. военных действий) / И. Фр. Павловский. – 2-е изд. – Полтава : Тип. И.А. Дохман, 1909. – 52 с., 32 ил., портр.


  124, 24, III с.
1110509
  Лятошинский Н.Л. Полтавская битва 27 июня 1709 года : (с рис., планом города и карт. военных действий) / И. Фр. Павловский. – 2-е изд. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – 32 с. : ил. в тексте
1110510
  Клячин В.П. Полтавская битва в связи с Северной войной : [Лекция, чит. в коллегии П. Галагана 28 апр. 1909 г.] / В.П. Клячин. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1909. – [2], 61 с.


  На обл. дарственная надпись а автогравом автора
1110511
  Павловский И.Ф. Полтавская битва и ее памятники : (с рис., планом города и карт. военных действий) / сост.И. Фр. Павловский, преп. Петр. Полт. кад. корпуса И. Фр. Павловский и воспитатель [кап.] В.Мих. Старковский. – Полтава : Тип. Губ. правл., 1894. – 124, 24, III с. : 8 л. ил., портр., план. ил., портр. 25. – Библиогр.: "Источники" (71 назв.)


  124, 24, III с.
1110512
  Шульгин П.М. Полтавская битва на старых почтовых открытках // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 36-43. – ISSN 0869-6322
1110513
  Епифанов П.П. Полтавская битва. 1709-8/07-1959 / П.П. Епифанов. – М., 1959. – 32с.
1110514
  Болотина Наталия Полтавская виктория 27 июня 1709 года // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 6
1110515
   Полтавская гравиметрическая обсерватория: Ист. очерк, 1926-1986 гг.. – Киев, 1986. – 70с.
1110516
  Огагин Г.Ф. Полтавская областная партийная организация в борьбе за крутой подъем сельского хозяйства (1953-1959 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Огагин Г.Ф. ; МВССО УССР, КГУ, Каф. ист. КПСС. – Киев, 1962. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1110517
  Мандыч Г.И. Полтавская областная партийная организация в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1938-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мандыч Г.И.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1952. – 22 с.
1110518
  Мандыч Г. Полтавская областная партийная организация в борьбе за организационно-хозяственное укрепление колхозов (1938-1941 гг.) : Дис... канд.историч.наук: / Мандыч Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К., 1951. – 286л.
1110519
  Гагаев Макар Васильевич Полтавская областная партийная организация в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гагаев Макар Васильевич; Ин-т истории партии при ЦК КПУ, филиал ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – К., 1974. – 35л.
1110520
  Томчук А.Д. Полтавская область. (Экономико-географ. характеристика). : Автореф... наук: / Томчук А.Д.; АН УССР. Ин-т экономики. – Киев, 1949. – 23 с.
1110521
   Полтавская победа в исторических и художественных памятниках. Из собрания Эрмитажа.. – Л., 1960. – 48с.
1110522
   Полтавская победа. Из истории международных отношений накануне и после Полтавы.. – М., 1959. – 266с.
1110523
  Ващенко В.С. Полтавские говоры : Автореф... док. филол.наук: / Ващенко В.С.;. – К, 1956. – 15л.
1110524
   Полтавский земский календарь на 1909 год. – Полтава : Электрическая типо-литография И.А.Дохмана, 1908. – 124 с. + карта
1110525
   Полтавский краеведческий музей. – Киев, 1975. – 93с.
1110526
   Полтавский кружок Любителей физико-математических наук. – Полтава : Электрю типю Г.И. Маркевича
Отчет VII : 1904-1905. – 1906. – XXIV, 130
1110527
   Полтавский литературно-мемориальный музей В.Г. Короленко. – Харьков, 1974. – 95 с.
1110528
   Полтавский литературно-мемориальный музей В.Г.Короленко.. – Х., 1968. – 112 с.
1110529
   Полтавский литературно-мемориальный музей В.Г.Короленко.. – Харьков : Прапор, 1987
1110530
  Бондаренко К. Полтавский мечтатель // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 43/44 (161/162). – С. 56-59
1110531
   Полтавский обл. художественный музей. – Харків, 1984. – 87с.
1110532
  Золозов А. Полтавский самородок // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 13


  "Николай Боголюбов - человек с большой буквы! Очень большой!" Эти слова принадлежат А.М. Петросьянцу, бывшему председателю Государственного комитета СССР по использованию атомной энергии, который общался с академиком Н.Н. Боголюбовым без малого 30 лет. ...
1110533
  Золозов А. Полтавский самородок [Н. Боголюбов] // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2013. – 18-24 сентября (№ 39). – С. 12


  Математическая "карьера" Николая Боголюбова началась в селе Великая Круча Пирятинского уезда Полтавской губернии.
1110534
  Безбах С.А. Полтавское сражение : 27 июня 1709 г. / С.А. Безбах. – Москва : Воениздат, 1939. – 64 с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1110535
  Артамонов В.А. Полтавское сражение : к 300-летию Полтавской победы / В.А. Артамонов ; Ин-т Рос. истории РАН. – Москва : МППА БИМПА, 2009. – 686, [1] с. – Библиогр.: с. 671-683 и в примеч. в конце гл. – (Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан России на 2006-2010 годы" ; Научный проект "Российский патриотизм: исторический опыт (X-XX в.)"). – ISBN 978-5-8420-0017-3
1110536
  Порфирьев Е.И. Полтавское сражение 27 июня 1709 г. / Е.И. Порфирьев. – М., 1959. – 110с.
1110537
  Бесєдіна Н. Полтавська битва - важливий чинник формуваая нового зовнішньополітичного курсу Османської імперії / Н. Бесєдіна, В. Рибачук // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 130-136. – ISBN 978-966-8591-31-0
1110538
  Дядиченко В.А. Полтавська битва / В.А. Дядиченко. – К., 1959. – 44с.
1110539
  Дядиченко В.А. Полтавська битва / В.А. Дядиченко. – К., 1962. – 92с.
1110540
  Малиновський О. Полтавська битва // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 157-160
1110541
  Алексашкіна Людмила Полтавська битва 1709 р. у творчій спадщині Дмитра Яворницького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 14-17
1110542
  Чичкань І.В. Полтавська битва 1709 року / І.В. Чичкань, В.І. Горєлов // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 2/3 (70)
1110543
   Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – 480 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8591-31-0
1110544
  Саранча В. Полтавська битва в офіційній культурі Російської імперії // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 422-431. – ISBN 978-966-8591-31-0
1110545
  Ковалевська О. Полтавська битва на плані Ніколаса де Фера 1714 р. // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 199-212. – ISBN 978-966-8591-31-0


  Нікола де Фер був важливим французьким географом і картографом кінця 17 століття.
1110546
  Крук І.С. Полтавська битва Петра I // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк, 2010. – № 8. – С. 28-29. – ISBN 966-8460-14-6
1110547
   Полтавська битва. : Труди наукової сесії ін-ту історії, присвяченої 230-літтю Полтавської битви (1709-1939). – Київ : АН УРСР, 1940. – 207с.
1110548
  Плахта Д. Полтавська битва. За... пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17 березня (№ 46). – С. 4


  У місті вже майже десять років громадскість домагається встановити пам"ятник гетьману Івану Мазепі.
1110549
  Ігнатюк М.В. Полтавська губернія : економіко-географічна характеристика (1802-1917 р.р.) / М.В. Ігнатюк; М.В. Ігнтюк. – Миргородж : [б. в.], 2006. – 145, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 144
1110550
  Пустовіт Т Полтавська духовна семінарія та її визначні учні й викладачі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 8 (206). – С. 48-55. – ISSN 0131-2685
1110551
  Наказненко А.Г. Полтавська морфоструктура центрального типу та її позиція в системі різнорангових морфоструктур центрального типу території України // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 186-189. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1110552
  Лапоногов О.М. Полтавська область : (Географічний нарис) / О.М. Лапоногов, О.Д. Качанов. – Київ : Радянська школа, 1959. – 102 с. – (Області Української РСР)
1110553
  Коломієць М.Ф. Полтавська область / М.Ф. Коломієць. – Харків, 1959. – 92с.
1110554
   Полтавська область: Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1978 року. – 4-е вид. – Харків : Прапор, 1978. – 232 с.
1110555
   Полтавська Петлюріана : матеріали 2 Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 15 серпня 1993 р. – Полтава : Полтавський літератор. – ISBN 5-7707-5460-5
[Число 1]. – 1993. – 92с.
1110556
   Полтавська Петлюріана : матеріали четвертих Петлюрівських читань. – Полтава : Рік. – ISBN 966-95594-1-3
Число 3. – 1999. – 160с.
1110557
   Полтавська Петлюріана : матеріали сьомих Петлюрівських читань, [проведених у Полтаві 25 травня 2004 р.]. – Полтава. – ISBN 966-8270-05-3
Число 6. – 2005. – 352с. : іл.
1110558
  Данилець О. Полтавська розрада. Лариса Косач-Квітка народилася на Житомирщині, проте її життя і творчість тісно пов"язані з краєм у серці країни // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 25 лютого (№ 38). – С. 4
1110559
  Сергійчук В. Полтавська трагедія України : Саме так треба сприймати перемогу Росії над шведами й нами в 1709 році / В. Сергійчук. – Київ : Українська видавнича спілка, 1999. – 32с. – ISBN 966-7060-18-7
1110560
  Ротач П. Полтавська учена архівна комісія // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 130-133
1110561
  Вакуленко В.Д. Полтавська фортеця : драма / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1957. – 96 с.
1110562
  Ротач П. Полтавська Шевченкіана : Спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії: у 2-х кн. / Петро Ротач. – Полтава : Дивосвіт. – ISBN 966-7891-43-7
Кн. 1. – 2005. – 432с.
1110563
  Козаченко А. Полтавське земство: кількісний склад, організаційна структура та порядок діяльності земських установ у 60-80-ті роки ХІХ століття // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 87-96.
1110564
  Юренко О.С. Полтавське літо / О.С. Юренко. – Київ, 1953. – 84с.
1110565
  Якименко М.А. Полтавське сільськогосподарське товариство : організаційна структура та основні напрями діяльності (1865-1917) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 46-53. – ISSN 2075-1451
1110566
  Дорошенко Т.А. Полтавський аеропорт та його інфраструктура як чинник стабільності сільських поселень приміської зони / Т.А. Дорошенко, А.В. Милосердний, Т.Ю. Кузьменко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 72-76 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
1110567
  Мала Юлія Полтавський вікенд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 130-134 : фото
1110568
  Бабенко Л. Полтавський громадський і релігійний діяч Кость Іванович Товкач // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 285-289
1110569
  Бабенко Л. Полтавський губернський відділ ДПУ: діяльність після реформи 1922 року (1920-ті роки) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 206-214. – ISSN 2222-5250
1110570
   Полтавський державний літературно-меморіальній музей Панаса Мирного.. – Х., 1959. – 52с.
1110571
   Полтавський державний медичний університет і Литовський університет наук про здоров"я: єднання наукової спільноти під час війни в Україні триває / В.М. Ждан, М.М. Потяженко, І.А. Бумбліте, А. Вайнорас, Г.В. Невойт // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (149). – С. 4. – ISSN 1562-1146
1110572
  Єрмак О. Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка: з історіії перших десятиліть діяльності / О. Єрмак, Г. Білик // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 6-23. – ISSN 2075-1222
1110573
   Полтавський державний український музично-драматичний театр ім. М.В.Гоголя.. – Полтава, 1965. – 48 с.
1110574
  Кочерга Н. Полтавський історик-краєзнавець // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 114-117


  Особлива увага присвячена педагогічній та громадській діяльності Віктора Ревегука.
1110575
  Скрябін О.Л. Полтавський кадетський коарпус - перший військовий навчальний заклад на теренах України: до 180-річчя створення / О.Л. Скрябін, П.В. Щипанський // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (31). – С. 140-155
1110576
   Полтавський краєзнавчий музей. – Харків, 1971. – 152с.
1110577
   Полтавський краєзнавчий музей. – Київ, 1976. – 24с.
1110578
   Полтавський краєзнавчий музей. – Харків, 1978. – 119с.
1110579
  Петренко І. Полтавський лікар Олександр Олександрович Волкенштейн (1851-1925) у спогадах Ісаака Марієнбаха // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 29-33. – ISSN 1998-4634
1110580
  Залашко А.Т. та ін. Полтавський літературно-меморіальний музей І.П. Котляревського / А.Т. та ін. Залашко. – Харків, 1969. – 108с.
1110581
   Полтавський літературно-меморіальній музей Панаса Мирного.. – Х., 1972. – 19с.
1110582
  Вольвач В. Полтавський Махатма // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 15-21 жовтня (№ 41). – С. 8-9


  Голові Національного фонду культури, видатному українському поету Борису Олійнику виповнюється 80 років.
1110583
  Фоміна Тетяна Полтавський пасіонарій Георгій Гапон // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 124-127. – ISSN 0130-5212
1110584
  Год Б.В. Полтавський педінститут у 1960-1980-их роках / Б.В. Год, О.П. Єрмак // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 2011. – № 1 (25). – С 111-136. – ISSN 2075-1451


  У статті представлена історія Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка в 1960-1980-их роках
1110585
  Воловодовська В.О. Полтавський період (1893-1933) у науково-освітній діяльності професора П.Ф. Тушкана // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 45-48
1110586
  Гавриленко І. Полтавський період життя Олександра Шаргея (Юрія Кондратюка) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 63-86. – ISSN 1728-9572
1110587
  Сегеда І.С. Полтавський період у житті арабського письменника і публіциста Михаїла Нуайме // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 250-253
1110588
  Сенютович-Бережний Полтавський полковник - Федір Жученко // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 457-464. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1110589
  Смирнов В. Полтавський предтеча теоретичної космонавтики (До 110-річчя від дня народження Юрія Кондратюка-Шаргея) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С 165-180. – ISBN 966-7653-03-5
1110590
   Полтавський технічний університет імені Юрія Кондратюка : МОНУ, 2000. – 35с.
1110591
  Наріжний С. Полтавський український університет // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 72 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С.99-121.


  Полтавський український університет, заснований у 1918 році, проіснував два роки
1110592
  Жук В.Н. Полтавський Хрестовоздвиженський монастир і пов"язані з ним важливі історичні події : статтї з коментарями та фотоілюстраціями / В.Н. Жук. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Полтава : АСМІ, 2007. – 248с., [40с. іл.]. – ISBN 966-7653-55-2
1110593
   Полтавський художній музей. [Ізовидання] : (комплект листівок з текстами на укр., рос., англ., франц. нім. та ісп. мовами). – Київ : Мистецтво, 1966. – 20 л., 4 с. : 20 листівок + 1 обкл.+ 2 л. вкладиш
1110594
   Полтавський художній музей. Альбом.. – К., 1978. – 26с.
1110595
  Когут Г. Полтавські "арабескові" килими // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 199-215. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Досліджено три полтавські килими з так званим “арабесковим” узором поля. Килими ймовірно виготовлено в одній майстерні. Художньо-стилістичні особливості дають підстави датувати їх другою пол. 18–поч. 19 ст. Особливу увагу звернено на іконографію ...
1110596
  Данилець О. Полтавські абрикоси Скліфосовського // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 квітня (№ 65). – С. 6


  6 квітня -185-й день народження Миколи Васильовича Скліфосовського - всесвітньо відомого хірурга, науковця, педагога, громадського діяча. Яку роль у його житті зіграло українське село? У 1870–1871 рр.. - професор Київського університету.
1110597
  Ващенко В.С. Полтавські говори / В.С. Ващенко. – Харків, 1957. – 540с.
1110598
   Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського патріархату. – Полтава
№ 7. – 2001
1110599
  Лапа В.П. Полтавські різьбарі Яків Халабудний, Василь Гарбуз. / В.П. Лапа. – Х., 1937. – 72с.
1110600
  Фурман В.С. Полтавські самоцвіти / В.С. Фурман. – Харків, 1982. – 47с.
1110601
  Руденко О.П. Полтавські стежки Володимира Миколайовича Челомея (до 90-річчя від дня народження) / О.П. Руденко, О.В. Хорольський, С.А. Стеценко // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 70-77. – ISSN 2077-9496
1110602
  Самородов В. Полтавські сторінки життя і творчості Володимира Вернадського / В. Самородов, С. Кигим // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 153-159. – ISSN 2222-5250
1110603
  Новікова М. Полтавські сюжети Григорія Кочура // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 3-6. – ISSN 2075-1486
1110604
   Полтавські технарі освоюють Європу // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 24 вересня (№ 173). – С. 2


  Ініційована урядом програма навчання наших студентів за кордоном втілюється успішно.
1110605
  Федорова М. Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І.П. Котляревського - 120 років // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 60-65. – ISSN 1811-377X


  Етапи розвитку Полтавської обласної книгозбірні.
1110606
   Полтавсько-київський діалект - основа української національної мови. – Київ, 1954. – 224с.
1110607
  Закалюжний В.М. Полтавці - відомі геологи і географи : (Біографії. Історичні портрети) / В.М. Закалюжний В.М., С.Л. Кигим; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка; Полтавський краєзнавчий музей. – Полтава, 2007. – 340с. : іл.
1110608
  Котляр В.Ф. Полтавці на здаються. / В.Ф. Котляр, П.А. Христич. – К, 1970. – 140с.
1110609
   Полтавці про А.С.Макаренка.. – К., 1968. – 60с.
1110610
  Павловский И.Ф. Полтавцы : иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители : опыт краткого биогрю словаря Полт. губ. с половины XVIII века. – Полтава : Изд. Полтавской ученой архивной комиссии ; Т-во печатного дела, 1914. – 294 с. : с 182 портретами
1110611
  Скуратівський Вадим Полтавчанин у пошуках Святого Грааля // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 0868-9644
1110612
  Білоусько О. Полтавшина історична / О. Білоусько, І. Міщенко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Січень (№ 2). – С. 4-5
1110613
  Орел Л. Полтавщина - земля козаків / Л. Орел, С. Щербань // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 25 листопада - 1 грудня (№ 47). – С. 10-11
1110614
  Вечерський В. Полтавщина - Угорщина: пошуки національної архітектури // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 6 (1026). – С. 4-9
1110615
   Полтавщина : Короткий довідник-путівник. – 2-е вид. – Харків, 1969. – 258с.
1110616
   Полтавщина : Книга для туристів и краєзнавців. – Харків, 1974. – 151с.
1110617
  Малко Ромко Полтавщина "Гоголя!" : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 84-90 : Іл.
1110618
  Барабаш В.Й. Полтавщина в дев"ятій п"ятирічці / В.Й. Барабаш. – Харків : Прапор, 1972. – 126 с., [8] л. іл. – (Плани партії - плани народу)
1110619
  Барабаш В.Й. Полтавщина в одинадцятій п"ятирічці / В.Й. Барабаш, Ю.Ю. Кривошей. – Харків : Прапор, 1981. – 95 с. – (Від рубежу до рубежу)
1110620
  Ємець П.Н. Полтавщина в роки Великої Вітчизняної війни / П.Н. Ємець, О.П. Самойленко. – Харків, 1965. – 104с.
1110621
   Полтавщина до 40-річчя Великого Жовтня.. – Полтава, 1957. – 88с.
1110622
  Передерій Л. Полтавщина на історичних паралелях / Л. Передерій, В. Скобельський // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 11 (391). – С. 42-43. – ISSN 2313-559X
1110623
  Пустовгар О. Полтавщина у 1905 - 1916 роках: перші спроби легалізуватися, заснування і діяльність Українського клубу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 лютого (№ 8)
1110624
  Велика Валерія Полтавщина. З міста - в кар"єр : Україна / Велика Валерія, Іващенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 22-23 : Фото
1110625
   Полтавщина. Землі квітучої краса: Фотоальбом.. – Київ, 1983. – 127с.
1110626
  Подобна Є.В. Полтавщина. Історія, постаті, публікації / Євгенія Подобна. – Полтава : Шевченко Р.В., 2011. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 37-38. – ISBN 978-966-8798-53-5
1110627
  Оболенська Наталя Полтавщина. Українська класика : Україна чудес / Оболенська Наталя, Задирака Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 122-126 : Фото
1110628
  Велика Валерія Полтавщина. Як ми Марену у річці топили / Велика Валерія, Шовкопляс Олена // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 10-13 : фото
1110629
   Полтавщина: Енциклопедичний довідник.. – Київ, 1992. – 1024с.
1110630
  Ханко В. Полтавщина: плин мистецтва, діячі : мистецтвознавчі праці / Віталій Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 512с. : іл. – ISBN 978-966-2922-19-6
1110631
  Дзюба О. Полтащина та Крим. Дві історії української державності // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 січня (№ 2). – С. 6-7
1110632
  Кошкин С. Полтора века дипотношений // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 11. – С. 12-25. – ISSN 0130-9625
1110633
  Ивантер Н.А. Полтора года / Н.А. Ивантер. – М, 1988. – 284с.
1110634
  Родичев Н.И. Полтора Ивана / Н.И. Родичев. – Сталино, 1961. – 228с.
1110635
  Алешин В.С. Полтора коротких месяца : повесть / В.С. Алешин. – Симферополь : Крым, 1964. – 167 с. : ил.
1110636
  Львов С.Л. Полтора месяца в жизни Тамары / С.Л. Львов. – Москва, 1964. – 70с.
1110637
  Амлинский В.И. Полтора часа дороги : Роман. Повесть. Киноповесть. Рассказы. Публицистика / Владимир Амлинский. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 416 с.
1110638
  Мустафин Р.А. Полтора экватора / Р.А. Мустафин. – Казань, 1974. – 159с.
1110639
  Бершадский Р.Ю. Полтораста страниц о Франции. / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1972. – 144с.
1110640
  Святов Г.И. Полторы войны или больше: стратегия нереалист. устрашения. / Г.И. Святов. – М., 1987. – 222с.
1110641
  Ильченко А.Е. Полторы сказки / А.Е. Ильченко. – Москва, 1982. – 688 с.
1110642
  Берлянт А.М. Полтысячи лет развития картографии и ее сегодняшние перспективы // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 56-61. – ISSN 1561-4980
1110643
  Лапушка К.К. Полуавтоматическая измерительно-вычислительная установка для обработки астронегативов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лапушка К. К.; Гос. астрон. ин-т. – М., 1968. – 21л.
1110644
  Чеснок Ю.А. Полуавтоматический измеритель координат и площадей объектов сферической поверхности / Ю.А. Чеснок, А.В. Журавков // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 56-61. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Разработан и изготовлен прибор для автоматизации измерений координат и площадей солнечных образований по фотоснимкам диаметром 80 мм. Сферические координаты выдаются механическим устройством, способным в принципе обеспечить большую точность. Площади ...
1110645
  Холл В. Полуавтоматический микрореактор для исследования каталитических процессов / В. Холл. – Москва : ГОСИНТИ, 1961. – 29 с.
1110646
  Карабут Евгений Алексеевич Полуаналитическое исследование задачи о движении цилиндрической полости в жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Карабут Евгений Алексеевич; АН СССр. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики им. М.А.Лаврентьева. – Новосибирск, 1988. – 16л.
1110647
  Никитина Л.С. Полуантикватернионные пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитина Л. С.; Казан. ГУ. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1110648
   Полуаффиксация в терминологии и литературной норме.. – Владивосток, 1986. – 175с.
1110649
  Мосин Л.С. Полувековой путь венгерского коммунистического движения / Л.С. Мосин. – Москва, 1968. – 32с.
1110650
   Полувековой путь народного образования Узбекской ССР.. – Ташкент, 1974. – 222с.
1110651
  Молчанов И.Н. Полувековье / И.Н. Молчанов. – Москва, 1975. – 192с.
1110652
  Златанов Г.З. Полугеодезические сети : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Златанов Г.З.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 10л.
1110653
  Семенов В.И. Полугреппы некоторых классов отображений областей эвклидова пространства. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Семенов В.И.; АН УССР.Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1977. – 14л.
1110654
  Богута Б.К. Полугруппі гомоморфизмов коммунативных полугрупп : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Богута Б. К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1976. – 9л.
1110655
   Полугрупповые исследования отображений: Межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1989. – 143с.
1110656
  Потемкин Л.В. Полугрупповые кольца. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потемкин Л.В.; ХГУ. – Х., 1967. – 13л.
1110657
  Йорджев К.Я. Полугрупповые представления контекстно-свободных языков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Йорджев К.Я.; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 12л.
1110658
   Полугруппы и их гомоморфизмы: Межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1991. – 158с.
1110659
  Шеврин Л.Н. Полугруппы и их подполугрупповые решетки / Л.Н. Шеврин, А.Я. Овсянников. – Свердловск, 1990. – 245с.
1110660
  Шеврин Л.Н. Полугруппы и их подполугрупповые решетки / Л.Н. Шеврин, А.Я. Овсянников. – Свердловск
Ч. 1. – 1990. – 240с.
1110661
  Лаллеман Ж. Полугруппы и комбинаторные приложения / Ж. Лаллеман. – Москва : Мир, 1985. – 439 с.
1110662
  Кожухов И.Б. Полугруппы и полугрупповые кольца с усвловиями на конгруэнции и идеалы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Кожухов И.Б.; МГУ. – М, 1979. – 7л.
1110663
  Антоненко А.С. Полугруппы конечно-автоматных преобразований : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Антоненко Александр Сергеевич ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2012. – 123 л. – Библиогр.: л. 118-123
1110664
  Голдстейн Д.А. Полугруппы линейных операторов и их приложения / Д.А. Голдстейн. – Киев : Вища школа, 1989. – 347 с.
1110665
  Хамишон А.З. Полугруппы многозначных преобразований . : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Хамишон А.З.; Ан УССР.Ин-т математики. – К, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1110666
  Молчанов В.А. Полугруппы отображений на графах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Молчанов В.А.; АН МолдССР. Ин-т матем. – Кишинев, 1980. – 13л.
1110667
  Важенин Ю.М. Полугруппы преобразований графов и языков первой степени. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Важенин Ю.М.; Уральск.ун-т. – Свердловск, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.14-17
1110668
  Попов Б.В. Полугруппы преобразований ранга не выше двух. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов Б.В.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1966. – 14л.
1110669
   Полугруппы с дополнительными структурами: Межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1986. – 156с.
1110670
  Кацман Симха Иделевич Полугруппы с некоторыми типами структур подполугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кацман Симха Иделевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1983. – 12л.
1110671
  Шлейфер Феликс Гершевич Полугруппы с тонкими слоями подполугрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Шлейфер Феликс Гершевич ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Львов, 1975. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1110672
  Ляпин Е.С. Полугруппы. / Е.С. Ляпин. – М., 1960. – 592с.
1110673
  Слісаренко О.А. Полуда : воєнні оповідання / О Слісаренко. – Київ : Держвидав України, 1930. – 69 с.
1110674
  Портер Полуденное вино : повести и рассказы / Портер, , Кэтрин Энн. – Москва : Известия, 1985. – 222с.
1110675
  Проскурин П.Л. Полуденные сны / П.Л. Проскурин. – Москва, 1988. – 309с.
1110676
  Проскурин П.Л. Полуденные сны. / П.Л. Проскурин. – Москва, 1985. – 606с.
1110677
  Милюнас В. Полуденные тучи : драма в 4-х д. / В. Милюнас; пер. с литов. И.Каплпнаса. – Москва : Искусство, 1958. – 99 с.
1110678
  Дугин Л.И. Полуденный край / Л.И. Дугин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 368с.
1110679
  Вальшонок З.М. Полуденный поезд / З.М. Вальшонок. – Москва, 1987. – 143с.
1110680
  Жариков А.П. Полуденный причал / А.П. Жариков. – М., 1974. – 87с.
1110681
  Мушник С.М. Полудень : поезії / С.М. Мушник. – Харків : Прапор, 1959. – 103 с.
1110682
  Чіладзе Т.І. Полудень / Тамаз Чіладзе ;. – Київ, 1968. – 163 с.
1110683
  Карпенко Г.П. Полудень / Г.П. Карпенко. – К., 1977. – 143с.
1110684
  Іщенко М.Г. Полудень : роман / М.Г. Іщенко. – Київ, 1985. – 367 с.
1110685
  Малишко А.С. Полудень віку : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 163 с.
1110686
  Ханко В. Полудень віку Потавської обласної організації національної спілки художників України // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 114-119. – ISSN 0130-1799
1110687
  Павленко Н.И. Полудержавный властелин : Ист. хроника о жизни сподвижника Петра Первого А.Д.Меншикова. / Н.И. Павленко. – Москва : Политиздат, 1991. – 396с. – ISBN 5-250-01425-9
1110688
  Павленко Н.И. Полудержавный властелин: ист. хроника о жизни сподвижника Петра Первого А.Д. Меншикова / Н.И. Павленко. – Москва, 1988. – 382с.
1110689
  Сибирский Полудинамические системы : / Сибирский, А.С. Шубэ. – Кишинев, 1987. – 207с.
1110690
  Різниченко В.В. Полудневий Алтай, його давні й сьогочасні льодовики : (Hаpис с додатком 2 каpт - геольогічної та тектонічної та з 5 малюнками). / В. Різниченко. – Київ : Дpук. 2-ої Аpтіли, 1915. – 27 с. : 5 с. іл., + 2 аpк. каpт


  На 1 стор. прим. № 69961 дарчий надпис: В книгозбірню Київського Географічного Інститута автор
1110691
  Сингаївський П.Ф. Полудневий гай : Поезії / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Дніпро, 1981. – 183с.
1110692
  Стольников В.Ф. Полудневий триптих / Владислав Стольников ; [перед. сл. М. Жулинського ; ред. В. Герасим"юк]. – Київ : Юніверс, 2016. – 177, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7249-09-1


  У пр. 1727050 напис : Панові Григорієві Семенюку на невгасимий полудень щедрої долі. Щира. Підпис.
1110693
  Фокина О.А. Полудница / О.А. Фокина. – М., 1978. – 143с.
1110694
  Цыпин П.Е. Полудуальные и миражные интертипные отношения // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 5/6 (185/186). – С. 28-37. – ISSN 2226-7514
1110695
  Кириченко А.Н. Полужесткокрылые (Hemiptera --heteroptera) Таджикистана. / А.Н. Кириченко. – Душанбе, 1964. – 258с.
1110696
  Яковлев В.Е. Полужесткокрылые (Hemiptera heteroptera) Кавказкого края / [соч.] В.Е. Яковлева. – [Санкт-Петербург] : тип. В. Безобразова и К*, 1879. – С. 85-140
1110697
  Яковлев В.Е. Полужесткокрылые (Hemiptera heteroptera) Северной Персии / [соч.] В.Е. Яковлева. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В. Безобразова и К*], 1876. – С. 67-98. – Без обл. и тит.л. - Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества, 1876-1877, т. X
1110698
  Яковлев В.Е. Полужесткокрылые Ахал-Текинского района / В.Е. Яковлев. – 98-129с.
1110699
  Яковлев В.Е. Полужесткокрылые Кавказкого края / В.Е. Яковлев. – 176с.
1110700
  Муминов Н.Н. Полужесткокрылые насекомые (Heteroptera) Юго-Западного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Муминов Н.Н.; Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1965. – 17л.
1110701
  Элов Э.С. Полужесткокрылые насекомые семейства Средней Азии и Казахстана. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.09 / Элов Э.С.; Ин-т зоологии. – К, 1978. – л.
1110702
  Пучков В.Г. Полужесткокрылые семейства Bhopa lidae (Heteroptera) фауны СССР / В.Г. Пучков. – Л., 1986. – 133с.
1110703
  Найпол В.С. Полужизнь : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С.17-139. – ISSN 0130-6545
1110704
  Дупленко Ю.К. Полузабытые страницы истории физиологии (Н.А. Белов) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С. 123-126. – ISSN 0374-3896
1110705
   Полуизолирующие соединения AIIIBV. – Москва : Металлургия, 1984. – 256 с.
1110706
  Ларин С.В. Полуизоморфизмы групп : Автореф... канд. физ .мта.наук: / Ларин С. В.; Крсноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 7л.
1110707
  Франко І.Я. Полуйка : Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 31с.
1110708
  Франко І.Я. Полуйка / Іван Франко. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 36 с. – (Масова художня бібліотечка)
1110709
  Архангельский В.Л. Полукатегории и биполукатегории плевдодуг упорядоченных множеств. : Автореф... наук: 004 / Архангельский В.Л.; Сарат. гос. унив. им.Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-12
1110710
  Нусинов Г.И. Полукоксование углей на типовых установках. / Г.И. Нусинов. – Москва ; Ленинград, 1945. – 120 с.
1110711
  Родионов Д.А. Полуколичественный анализ в биостратиграфии и палеоэкологии / Д.А. Родионов, Т.М. Забелина, М.К. Родионова. – Москва : Недра, 1973. – 128с.
1110712
  Клер М М. Полуколичественный спектральный анализ минерольного сырья. / М М. Клер, . – Л, 1960. – 216с.
1110713
   Полуколичественный спектральный анализ при региональных геохимических исследования: Метод. рекомендации.. – Л., 1981. – 64с.
1110714
  Константинов А. Полукровка / Андрей Константинов [при участии Дмитрия Вересова и Игоря Шушарина]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Владимир : АСТ ; Астрель-СПб ; ВКТ, 2010. – 604, [2] с. – Содерж.: Кн. 1: Эхо проклятия ; Кн. 2: Крест обретенный. – ISBN 978-5-17-069359-7
1110715
  Туркин В.П. Полукруг / В.П. Туркин. – М., 1974. – 191с.
1110716
  Данченко А.Д. Полукультура растительноядных рыб как метод интенсификации прудового рыбоводства (на примере рыбхозов Краснодарского края и Куйбышевской области) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Данченко А.Д.; Калинингр. техн. ин-т рыбной промышленности и хозяйства. – Калининград, 1974. – 35л.
1110717
  Снігур С.О. Полум"я : драма / С.О. Снігур. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 86 с.
1110718
   Полум"я : Оповідання араб. письменників. – К., 1964. – 263с.
1110719
  Іщенко М. Полум"я // Стриженя / М. Котиш. – Київ, 1983. – С. 179-262
1110720
  Михайличенко В.Т. Полум"я : [поезії, щоденник, статті, спогади] / Володимир Михайличенко ; [упоряд.: Н. Михайличенко, В. Пугач ; ред. І. Щербатенко]. – Київ : Деміур, 1997. – 223, [1] с. : портр. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-95165-0-1
1110721
  Фівег Г. Полум"я в лабораторії № 1 / Г. Фівег. – К., 1959. – 55с.
1110722
  Залата Л.Д. Полум"я в степу : повість / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1959. – 200 с.
1110723
  Кулаковський В.М. Полум"я гніву народного / В.М. Кулаковський. – Київ, 1968. – 48с.
1110724
  Тартаковський Б.С. Полум"я землі / Б.С. Тартаковський. – Київ : Молодь, 1948. – 72 с.
1110725
  Тартаковський Б.С. Полум"я землі / Б.С. Тартаковський. – К., 1948. – 72с.
1110726
  Чандар К. Полум"я і квітка / К. Чандар. – К, 1954. – 56с.
1110727
  Вихрущ В. Полум"я калини / В. Вихрущ. – Львів : Каменяр, 1988. – 134 с. – ISBN 5-7745-0142-6
1110728
  Шупта Д.Р. Полум"я мелодій / Д.Р. Шупта. – К., 1968. – 111с.
1110729
  Василевська Л В. Полум"я на болотах : романи / Л В. Василевська. – Львів : Каменяр, 1979. – 536 с.
1110730
  Гуреїв О.І. Полум"я над Дніпром : Повість про київських підпільників / О.І. Гуреїв. – Київ : Політвидав, 1987. – 398с.
1110731
  Ковальчук Л.З. Полум"я не згасне : художньо-документальна повість / Л.З. Ковальчук. – Київ : Молодь, 1979. – 120 с.
1110732
  Радиш Б.І. Полум"я пам"яті / Б.І. Радиш. – Ужгород, 1985. – 48с.
1110733
  Мельник С.К. Полум"я революційної боротьби / С.К. Мельник. – К., 1973. – 45с.
1110734
  Колісниченко А. Полум"я тополі : роман-легенда / А. Колісниченко. – Київ, 1986. – 363 с.
1110735
  Колісниченко А.І. Полум"я тополі : роман / А.І. Колісниченко. – Київ, 1989. – 270 с.
1110736
  Гринько В.П. Полум"я троянди : поезії / В.П. Гринько. – Київ, 1963. – 57 с.
1110737
   Полум"я: Зб. п"єс.. – К., 1983. – 179с.
1110738
  Анікіна М.А. Полум"ям сердце народжене. Ідеї патріотизму в творах радянського живопису та скульптури / М.А. Анікіна, Л.М. Сак; відп. ред.: В.А. Афанасьєв. – Київ : Знання, 1969. – 48 с. : іл. – (Серія 5 ; № 7)
1110739
   Полум"яна Ванда: Спогади, есе, статті. – К., 1985. – 247с.
1110740
  Смольницька О. Полум"яна лірика: книжки - усі в закладках // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 22 серпня (№ 31/32). – С. 6-7


  Про збірки Світлани Короненко "Дебора" і "Містерії".
1110741
   Полум"яна патріотка. До 160-річчя від дня народження С.Ф. Русової (1856-1940) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2015. – № 1, 2016 р., 1 квартал. – С. 69-81. – ISSN 0130-2043


  Софія Федорівна Русова - видатний етнограф, мистецтвознавець, історик, громадський діяч, письменник, одна з засновниць жіночого руху в Україні, а головне - талановитий педагог, психолог, автор оригінальної концепції національного виховання. Згадуються ...
1110742
  Григорчук М. Полум"яна правда Павличка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2017. – № 10/12. – С. 144-163. – ISSN 0130-1608
1110743
   Полум"яне життя. Спогади про Олександра Довженка.. – К., 1973. – 719с.
1110744
  Степаненко І.Н. Полум"яне небо. / І.Н. Степаненко. – К., 1976. – 176с.
1110745
  Савченко С. Полум"яне серце людства. До 150-річчя від дня народження Ромена Роллана (1866-1944) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 30-34. – ISSN 2306-3505
1110746
  Нісонський П.Г. Полум"яне серце поета / П.Г. Нісонський. – К., 1974. – 48с.
1110747
   Полум"яне слово. – Ужгород, 1957. – 204 с.
1110748
  Міршакар М. Полум"яний подих / М. Міршакар. – К., 1979. – 128с.
1110749
  Вербицький П.П. Полум"яний пропагандист Великого Жовтня / П.П. Вербицький. – Харків, 1950. – 32с.
1110750
  Брюховецька Л. Полум"яний співець героїки і краси // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 січня (№ 1/2). – С. 13


  90 років від дня народження Миколи Павловича Мащенка, українського кінорежисера.
1110751
  Шлапак Д.Я. Полум"яний сурмач: Життя і творчість А.Малишка / Д.Я. Шлапак. – К., 1982. – 47с.
1110752
   Полум"яні рядки: Художні твори західно-українських пролетарських письменників на сторінках журналу "Вікна" (1927-1932 рр.). – Львів, 1981. – 364с.
1110753
  Снігур С.О. Полум"яні серця : героїчна драма / С.О. Снігур. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 110 с.
1110754
   Полум"яні серця. – Київ, 1969. – 408с.
1110755
  Світличний І.М. Полум"яність : поезії / І.М. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1972. – 47 с.
1110756
  Манько В.М. Полум, яний атеїст / В.М. Манько. – Київ, 1969. – 45с.
1110757
  Булига-Васильєва Полум`я дозрілої калини : Вірші / Булига-Васильєва. – Київ : Рада, 1999. – 128с. – ISBN 966-7087-32-8
1110758
  Коваленко И.Н. Полумарковские модели в задачах проектирования систем управления литательными аппаратами / И.Н. Коваленко. – М, 1973. – 176с.
1110759
   Полумарковские модели восстанавливаемых систем и систем массового обслуживания.. – Кишинев, 1991. – 275с.
1110760
  Каштанов В.А. Полумарковские модели процесса технического обслуживания / В.А. Каштанов. – М., 1987. – 91с.
1110761
  Симонова С.Н. Полумарковские потоки и их приложение в теории массового обслуживания. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Симонова С.Н.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1967. – 19л.
1110762
  Королюк В.С. Полумарковские процессы и их приложения / В.С. Королюк, А.Ф. Турбин. – К, 1976. – 184с.
1110763
  Томусяк А.А. Полумарковские процессы и их применение к анализу резервированных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Томусяк А.А.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1110764
  Акимов А.П. Полумарковские процессы и модульный подход к анализу сложных систем обработки информации : Препринт - 78-46 / А.П. Акимов ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Київ : [б. и.]
Ч. 1. – 1978. – 50 с. – Библиогр.: с. 47-49
1110765
  Акимов А.П. Полумарковские процессы и модульный подход к анализу сложных систем обработки информации : Препринт - 78-47 / А.П. Акимов ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : [б. и.]
Ч. 2. – 1978. – 45 с. – Библиогр.: с. 44
1110766
  Сильвестров Д.С. Полумарковские процессы с дискретным множеством состояний / Д.С. Сильвестров. – Киев, 1971. – 133с.
1110767
  Сильвестров Д.С. Полумарковские процессы с дискретным множеством состояний / Д.С. Сильвестров. – М., 1980. – 272с.
1110768
  Кузнецов В.Н. Полумарковские процессы с произвольным множеством состояний в задачах анализа надежности сложных восстанавливаемых систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Кузнецов В.Н.; АН УССР. – К, 1981. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1110769
  Королюк В.С. Полумарковские случайные эволюции / В.С. Королюк, А.В. Свищук. – К, 1992. – 256с.
1110770
  Попов В.А. Полумеры, непрерывные внешние меры. Интегрирование по полуаддитивным функциям множества : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Попов В.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 13л.
1110771
  Олзоева Л.К. Полумесяц Байкала / Л.К. Олзоева. – М., 1981. – 47с.
1110772
  Бенедиктов К. Полумесяц у ворот Вены // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 3. – С. 50-54


  З історії Європи, а саме дещо з історії Європейського Союзу
1110773
  Брандт Н.Б. Полуметаллы / Н.Б. Брандт, В.В. Мощалков. – Москва, 1979. – 64 с.
1110774
   Полуметаллы и сегнетоэлектрики : Сб. науч. работ. – Ленинград : Издательство Ленинградского пед. института, 1976. – 124с.
1110775
   Полуметаллы и сегнетоэлектрики : Сб. науч. работ. – Ленинград : Издательство Ленинградского пед. института, 1977. – 132с.
1110776
   Полуметаллы и узкозонные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 219с.
1110777
   Полуметаллы и узкозонные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 168с.
1110778
   Полуметаллы и узкозонные полупроводники и приборы на их основе. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 161с.
1110779
   Полуметаллы и узкозонные полупроводники под влиянием внешних воздействий. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 181с.
1110780
  Флэгг Д. Полумикрометод качественного анализа / Д. Флэгг, В. Лайн. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 156 с.
1110781
  Рубцова Е.С. Полумикрометод потенциометрического титрования органических и неорганических кислот в неводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Рубцова Е.С.; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1966. – 16л.
1110782
   Полумикрометоды в органической химии : Сб. работа по органическим полумикросинтезам. – Вып. 1. – Киев : КГУ им. Т.Г. Шевченко, 1950. – 65 с.
1110783
  Гой Александр Александрович Полумикроскопическая теория неупругого пион-ядерного рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Гой Александр Александрович; АН СССР, Ин-т ядерных исследований. – М., 1981. – 18л.
1110784
  Нестеренко О В. Полумикроскопическое описание гигантских резонансов в девормированных ядрах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Нестеренко В.О,; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 15л.
1110785
  Назмитдинов Р.Г. Полумикроскопическое описание коллективных состояний вращающихся атомных ядер. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.16 / Назмитдинов Р.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 12л.
1110786
  Акулиничев Сергей Всеволодович Полумикроскопическое описание процессов в деформированных ядрах : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.16 / Акулиничев Сергей Всеволодович; Объедин. ин-т ядер. исслед. 4-11531. – Дубна, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1110787
  Назаренко В.А. Полумикрохимический анализ минералов и руд / В.А. Назаренко, Н.С. Полуэктов. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1950. – 191 с.
1110788
  Бивалов Е. Полундра : повість для дітей ст. віку та підлітків / Е. Бивалов ; пер. О. Василенко. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1932. – 218 с.
1110789
  Митин В.А. Полундра / В.А. Митин. – М., 1962. – 48с.
1110790
  Логвиненко В.А. Полундра : повість / В.А. Логвиненко. – Київ, 1983. – 136 с.
1110791
  Семено В.М. Полундра / В.М. Семено. – Київ, 1993. – 53с.
1110792
  Богданович Лілія Полуниця - користна ягода літа / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 2 : фото
1110793
  Кіслова Вікторія Полуниця та її чудодійні властивості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 2-3 : фото
1110794
  Ярмолюк М. Полуничний сезон : повісті / М. Ярмолюк. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 364 с.
1110795
  Богданов Е.Ф. Полуночная даль / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1972. – 190с.
1110796
  Высоцкий В.И. Полуночная зарница / В.И. Высоцкий. – Минск, 1983. – 343с.
1110797
  Меньшиков И.Н. Полуночное солнце : повести и рассказы / И.Н. Меньшиков. – Москва, 1984. – 351с.
1110798
  Костецкий В.В. Полуобразованность и полунравственность в системе образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 1. – С. 40-47. – ISSN 0869-561Х
1110799
  Хаит Д.М. Полуостров / Д.М. Хаит. – М., 1959. – 454с.
1110800
  Лесин А.А. Полуостров / А.А. Лесин. – М., 1974. – 72с.
1110801
  Янковский В.Ю. Полуостров / В.Ю. Янковский. – Владивосток, 1989. – 186 с.
1110802
  Болдырев В.Н. Полуостров загадок / В.Н. Болдырев. – Москва, 1959. – 102с.
1110803
  Болдырев В.Н. Полуостров загадок / В.Н. Болдырев. – Саратов, 1973. – 192с.
1110804
  Савельев А.С. Полуостров Канин / А.С. Савельев. – 18с.
1110805
  Ганейзер Г.Е. Полуостров Мангышлак / Г.Е. Ганейзер. – Москва : Знание, 1972. – 32с.
1110806
  Анов Н.И. Полуостров сокровищ : повесть (для детей) / Н.И. Анов. – Алма-Ата : "Жазушы", 1965. – 206 с. : ил.
1110807
   Полуостров страха: хроника оккупации и нарушения прав человека в Крыму / [С. Заец и др. ; под общ. ред. Т. Печончик]. – Киев : Ваитэ, 2015. – 83, 77 с. : ил. – книга-"перевертыш" на рус.и англ. Название на англ. яз.: The fear peninsula: chronicle of occupation and violation of human rights in Crimea. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2310-35-1
1110808
  Свидин И.Н. Полуостров судьбы поэта / И.Н. Свидин. – Алма-Ата, 1978. – 155с.
1110809
  Завадский М. Полуостров Тайвань // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 41. – С. 54-62
1110810
  Зыбин В. Полуостров черного золота / В. Зыбин. – М.-Л., 1932. – 88с.
1110811
   Полуостров Ямал: Инж.-геол. очерк.. – М., 1975. – 278с.
1110812
  Сарымсаков Т.А. Полуполя и теория вероятностей / Т.А. Сарымсаков. – Ташкент, 1981. – 94 с.
1110813
  Авах Ю.А. Полупостоянные запоминающие устройства с механической сменой информации / Ю.А. Авах. – Москва : Энергия, 1973. – 161 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-160
1110814
  Быкова И.А. Полупредикативные конструкции как средство компрессии информации в портретных описаниях А.П. Чехова // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 25-28. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті на матеріалі портретних описів художньої прози А.П. Чехова аналізуються напівпредикативні конструкції – найбільш уживані синтаксичні одиниці, що використовуються письменником для створення згорнутого портрета. Частотність цих конструкцій ...
1110815
  Рыжих В.И. Полупредложение в арабской грамматической традиции // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 141-147. – ISSN 1608-0599
1110816
  Кулаковская И.В. Полупримарные полудистрибутивные кольца конечного типа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми доводимо аналог теорем Габріеля для артінових напідистрибутивних кілець, квадрат радикала яких дорівнює нулеві. Ключові слова: напівдистрибутивне кільце, сагайдак, кільце скінченного типу. We prove analogue of the Gabriel"s theorem for Artinian ...
1110817
  Кручкович Г.И. Полупроводимые римановы пространства и их приложения. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Кручкович Г.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Механ.-матем. ф-тет. – М., 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1110818
   Полупроводники-сегнетоэлектрики. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского -на-Дону университета, 1978. – 149с.
1110819
  Соминский М.С. Полупроводники / М.С. Соминский. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 415 с.
1110820
  Смит Р.А. Полупроводники / Р.А. Смит. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 467 с.
1110821
   Полупроводники : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 667 с.
1110822
  Соминский М.С. Полупроводники / М.С. Соминский. – Ленинград : Наука, 1967. – 440с.
1110823
  Свержановская Г.М. Полупроводники / Г.М. Свержановская. – Москва : Вишая школа, 1967. – 80 с.
1110824
  Свержановская Г.М. Полупроводники / Г.М. Свержановская. – Москва : Высшая школа, 1967. – 78 с.
1110825
  Свержановская Г.М. Полупроводники / Г.М. Свержановская. – Москва, 1973. – 78 с.
1110826
   Полупроводники. – Ленинград : Наука, 1979. – 152с.
1110827
  Смит Р.А. Полупроводники : Пер. с англ. / Р.А. Смит. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мир, 1982. – 558 с.
1110828
   Полупроводники А2 В4 С5. – Москва : Советское радио, 1974. – 374с.
1110829
   Полупроводники в науке и технике. – Москва-Ленинград
Т. 1. – 1957. – 471 с.
1110830
   Полупроводники в науке и технике. – Москва-Ленинград : Издательство Академии наук СССР
Т. 2. – 1958. – 659 с.
1110831
   Полупроводники в преобразовательной технике. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 356 с.
1110832
   Полупроводники в энергетике : тезисы докладов международной конференции, посвященной памяти А. Крогериса. – Рига, 1991. – 185 с.
1110833
   Полупроводники и диэлектрики : сб. науч. трудов. – Ленинград : ЛПИ, 1974. – 135с.
1110834
  Вавилов В.С. Полупроводники и излучения / В.С. Вавилов. – Москва, 1965. – 32с.
1110835
  Соминский М.С. Полупроводники и их применение / М.С. Соминский. – Москва : Госэнергоиздат, 1955. – 128 с.
1110836
   Полупроводники и их применение. – Горький, 1964. – 136 с.
1110837
   Полупроводники и их применение в технике. – Минск : Беларусь, 1963. – 287 с.
1110838
  Максимова Г.П. Полупроводники и их применение. Рекоменд. обзор лит-ры / Г.П. Максимова. – М., 1962. – 19с.
1110839
  Волькенштейн Ф.Ф. Полупроводники как катализаторы химических реакций / Ф.Ф. Волькенштейн. – Ленинград
Вып. 18. – 1956. – 59с.
1110840
  Волькенштейн Ф.Ф. Полупроводники как катализаторы химических реакций / Ф.Ф. Волькенштейн. – Москва, 1968. – 32с.
1110841
  Волькенштейн Ф.ф. Полупроводники как кателизаторы химических реакций / Ф.ф. Волькенштейн. – Москва, 1974. – 63с.
1110842
   Полупроводники на основе титаната бария. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 328 с.
1110843
   Полупроводники с объемной отрицательной проводимостью в СВЧ полях = Электронные процессы и функциональные возможности : Электронные процессы и функциональные возможности / С.А. Костылев, В.В. Гончаров, И.И. Соколовский, А.В. Челядин; АН УССР; Институт технической механики;. – Киев : Наукова думка, 1987. – 143 с.
1110844
   Полупроводники с узкой запрещенной зоной и их применение : сборник статей. – Москва : Мир, 1969. – 256 с.
1110845
  Алфеев В.Н. Полупроводники, сверхпроводники и параэлектрики в криоэлектронике : Свойства и применение в криоэлектронных интегральных схемах и приборах структур на основе контактов полупроводников, сверхпроводников и параэлектриков / В.Н. Алфеев. – Москва : Советское радио, 1979. – 407 с. : ил.;
1110846
   Полупроводники. Теория и применение : пер. с фр. – Москва : Советское радио, 1952. – 184 с.
1110847
  Шишков А. Полупроводникова техника / А. Шишков. – София : Техника, 1976. – 158 с.
1110848
  Ронжин Ю.Н. Полупроводниковая радиоэлектроника / Ю.Н. Ронжин. – Киев : Радянська школа, 1982. – 144 с. – (ЮТ. Юному технику)
1110849
   Полупроводниковая спектрометрия в геологии и геохимии : сборник науч. трудов. – Новосибирск : ИГИГ, 1983. – 149 с. : ил.
1110850
  Титце У. Полупроводниковая схемотехника : справочное руководство / У. Титце, К. Шенк. – Москва : Мир, 1982. – 512с.
1110851
  Титце У. Полупроводниковая схемотехника / У. Титце, К. Шенк. – Москва : Мир, 1983. – 512 с.
1110852
   Полупроводниковая тензометрия : труды III совещания. – Новосибирск
Кн. 2. – 1968. – 452 с.
1110853
   Полупроводниковая тензометрия : Физические и технологические проблемы; межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск, 1986. – 117 с.
1110854
   Полупроводниковая тензометрия: Междвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1983. – 118с.
1110855
   Полупроводниковая техника и микроэлектроника. – Киев
Вып. 30. – 1979
1110856
   Полупроводниковая техника и микроэлектроника. – Киев
Вып. 31. – 1980
1110857
   Полупроводниковая техника и микроэлектроника. – Киев
№ 23. – 1981
1110858
   Полупроводниковая электроника. – Ужгород : Ужгородский университет, 1971. – 202 с.
1110859
   Полупроводниковая электроника. – Москва
№ 21. – 1981
1110860
   Полупроводниковая электроника. – Москва
№ 23. – 1983
1110861
   Полупроводниковая электроника в технике связи. – Москва
Вып. 20. – 1980
1110862
   Полупроводниковая электроника в технике связи. – Москва
Вып. 22. – 1982
1110863
  Баранский П.И. Полупроводниковая электроника. Свойства материалов : справочник / П.И. Баранский, В.П. Клочков, И.В. Потыкевич. – Киев : Наукова думка, 1975. – 704 с. : черт.
1110864
  Бирзниекс Л.В. Полупроводниковое электрооборудование : учеб. пособ. / Л.В. Бирзниекс ; МВ и ССО Латв. СССР, Межотрасл. ин-т повышения квалиф. спец. н/х Латв. СССР. – Рига : [б. и.]
Ч. 1 : Силовые полупроводниковые приборы. – 1977. – 83 с.
1110865
  Ильинская Л.С. Полупроводниковы тензодатчики / Л.С. Ильинская, А.Н. Подмарьков. – Москва-Ленинград, 1966. – 118 с.
1110866
   Полупроводниковые автоколебательные системы и усилительные устройства : межвузовский сборник. – Ленинград : ЛПИ им. М.И.Калинина, 1981. – 144 с.
1110867
   Полупроводниковые автоколебательные системы и усилительные устройства : сборник научных трудов. – Ленинград, 1984. – 167 с.
1110868
  Арчаков Н.И. Полупроводниковые активные элементы радиоэлектронных схем : учеб. пособ. / Н.И. Арчаков, А.С. Черепнев ; М-во высчш. и сред. спец. образования СССР, Харьк. авиац. ин-т. – Харьков
Ч. 1. – 1973. – 94 с. : 95 с. со схем. – Библиогр.: с. 94
1110869
   Полупроводниковые аналоги реактивностей. – Москва : Знание, 1990. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике : подписная научно-популярная серия / А.Н.Серьезнов, Л.Н.Степанова, О.Н.Негоденко ; №7 : Радиоэлектроника и связь). – ISBN 5-07-001512-5
1110870
  Сосков А.Г. Полупроводниковые аппараты : коммутация, управление, защита : [учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлениям "Электромеханика" и "Электротехника"] / А.Г. Сосков, И.А. Соскова ; [под ред. А.Г.Соскова]. – Киев : Каравелла, 2012. – 343, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 341-343. – Библиогр.: с. 337-340. – ISBN 966-8019-39-3
1110871
   Полупроводниковые арсениды и фосфиды элементов III группы. – Ташкент : Фан, 1981. – 159с.
1110872
   Полупроводниковые БИС запоминающих устройств : справочник. – Москва : Радио и связь, 1986. – 360 с.
1110873
   Полупроводниковые вещества. Вопросы химической связи : Сб. статей / перевод. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 294 с.
1110874
   Полупроводниковые входные устройства СВЧ. – Москва : Советское радио
Т. 1 : Общие вопросы теории. Туннельные и транзисторные усилители и детекторы СВЧ. – 1975. – 344 с.
1110875
  Абдуллаев Г.Б. Полупроводниковые выпрямители / Г.Б. Абдуллаев ; АН Азерб. ССР, Ин-т физики и математики. – Баку : Издательство АН АзССР, 1958. – 204 с. – Библиогр.: с. 198-201
1110876
   Полупроводниковые выпрямители. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергия, 1978. – 447 с.
1110877
  Ирха В.И. Полупроводниковые газовые сенсоры / В.И. Ирха. – Одесса, 1996. – 91 с.
1110878
  Гуревич С.А. Полупроводниковые гетеролазеры с гофрированным оптическим волноводом.ю : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Гуревич С.А.; Ленинг.ин-т. – Л, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1110879
  Удалов Н.П. Полупроводниковые датчики / Н.П. Удалов. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 239 с.
1110880
  Викулин И.М. Полупроводниковые датчики. / И.М. Викулин. – Москва, 1975. – 105с.
1110881
   Полупроводниковые детекторы в экспериментальной физике. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 344с. – ISBN 5-283-02944-1
1110882
  Петушков А.А. Полупроводниковые детекторы ядерных излучений в медицине и биологии / А.А. Петушков. – Москва, 1976. – 152с.
1110883
  Акимов Ю.К. и др. Полупроводниковые детекторы ядерных частиц и их применение : Ю.К.Акимов, А.И.Калинин, В.Ф.Кушнирук,Х.Юнгклаусон / Ю.К. и др. Акимов. – Москва : Атомиздат, 1967. – 256с.
1110884
   Полупроводниковые диоды : Параметры. Методы измерений. – Москва : Радио и связь, 1968. – 304 с.
1110885
   Полупроводниковые запоминающиеся устройства и их применение.. – Москва, 1981. – 344 с.
1110886
  Булатов О.Г. Полупроводниковые зарядные устройства емкостных накопителей энергии / О.Г. Булатов, В.С. Иванов, Д.И. Панфилов. – Москва, 1986. – 159 с.
1110887
  Ермаков О.Н. Полупроводниковые знакосинтезирующие индикаторы / О.Н. Ермаков, В.П. Сушков. – М., 1990. – 238с.
1110888
   Полупроводниковые и тонкопленочные интегральные схемы : учебное пособие / М.В. Вамберский, В.П. Абрамов, Ю.И. Кухарь, В.С. Гаврилов; Вамберский М.В. – Москва, 1978. – 66 с.
1110889
   Полупроводниковые излучательные приборы. – Ленинград, 1979. – 89 с.
1110890
  Рыкалин В.И. Полупроводниковые импульсные источники света и их применение в экспериментах на синхроциклотроне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рыкалин В.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
1110891
   Полупроводниковые инжекционные лазеры : Динамика, модуляция, спектры. – Москва : Радио и связь, 1990. – 320 с.
1110892
  Старос Ф.Г. Полупроводниковые интегральные запоминающие устройства. / Ф.Г. Старос, Л.П. Крайзмер. – Л, 1973. – 112с.
1110893
   Полупроводниковые интегральные микросхемы : Технология, физика компонентов и схемотехника; сборник научных трудов. – Москва, 1985. – 135 с.
1110894
  Валиев К.А. Полупроводниковые интегральные схемы памяти на биполярных транзисторных структурах / К.А. Валиев, А.А. Орликовский. – Москва, 1979. – 296 с.
1110895
  Исмаилов И. Полупроводниковые квантовые генераторы на основе соединений АШВУ и их твердых растворов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Исмаилов И.; АН СССР. Физ. ин-тут. – М., 1968. – 15л.
1110896
   Полупроводниковые кодирующие и декодирующие преобразователи напряжения.. – Л., 1967. – 312с.
1110897
  Грибковский В.П. Полупроводниковые лазеры / В.П. Грибковский. – Минск : Университетское, 1988. – 303 с.
1110898
  Базаров В.К. Полупроводниковые лазеры и их применение / В.К. Базаров. – Москва : Энергия, 1969. – 16 с. – (Массовая радиобиблиотека ; 705)
1110899
  Петрухин Б.П. Полупроводниковые логические элементы для схем промышленной автоматики. Уч. пособие / Б.П. Петрухин. – М., 1971. – 79с.
1110900
   Полупроводниковые мазеры на циклотронном резонансе. – Горький, 1986. – 176 с.
1110901
   Полупроводниковые материалы : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 268 с.
1110902
  Родо М. Полупроводниковые материалы / М. Родо. – Москва : Металлургия, 1971. – 230 с.
1110903
  Эдельман Ф.Л. Полупроводниковые материалы / Ф.Л. Эдельман. – Новосибирск
Ч. 1 : Структура полупроводников. – 1975. – 225 с.
1110904
  Эдельман Ф.Л. Полупроводниковые материалы / Ф.Л. Эдельман. – Новосибирск
Ч. 2 : Поликристаллические и аморфные полупроводники. – 1976. – 90 с.
1110905
  Эдельман Ф.Л. Полупроводниковые материалы / Ф.Л. Эдельман. – Новосибирск
Ч. 3 : Введение в технологию полупроводников. – 1978. – 91 с.
1110906
   Полупроводниковые материалы : сборник научных трудов. – Москва, 1983. – 124 с.
1110907
  Максимович Н.П. Полупроводниковые материалы Ce-SnO2/Sb2O5 и Pd-SnO2/Sb2O5 для создания чувствительных элементов сенсоров на водород / Н.П. Максимович, Л.П. Олексенко, Н.В. Никитина // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редколл.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2020. – Т. 56, № 2. – С. 111-116. – ISSN 0497-2627
1110908
  Мильвидский М.Г. Полупроводниковые материалы в современной электронике / М.Г. Мильвидский. – Москва : Наука, 1986. – 144 с.
1110909
  Прохоров Э.Д. Полупроводниковые материалы для приборов с междолинным переносом электронов / Э.Д. Прохоров, Н.И. Белецкий. – Харьков : Вища школа, 1982. – 136 с.
1110910
   Полупроводниковые материалы для твердотельной электроники : сборник статей. – Кишинев, 1982. – 246 с.
1110911
   Полупроводниковые материалы для термоэлектрических преобразователей : тезисы докладов Всесоюзного семинара (октябрь 1985 г.). – Ленинград, 1985. – 167 с.
1110912
   Полупроводниковые материалы и их применение. – Воронеж, 1974. – 218 с.
1110913
   Полупроводниковые материалы и их применение. – Кишинев, 1976. – 206 с.
1110914
   Полупроводниковые материалы и их применение. – Воронеж, 1977. – 228 с.
1110915
   Полупроводниковые материалы и приборы : сборник научных трудов. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 151 с.
1110916
   Полупроводниковые материалы и тонкие пленки на их поверхности. – Воронеж, 1982. – 164 с.
1110917
  Абрикосов Н.Х. Полупроводниковые материалы на основе соединений АIV ВVI / Абрикосов Н.Х., Шелимова Л.Е. ; АН СССР, Ин-т металлургии им. А.А. Байкова. – Москва : Наука, 1975. – 195 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 184-193
1110918
   Полупроводниковые материалы, структуры, измерительные и управляющие устройства: Вопросы электроники: Межвуз. сб.. – Кишинев, 1977. – 130 с.
1110919
  Раренко И.М. Полупроводниковые материлы и приборы инфракрасной техники : Учебное пособие / И.М. Раренко, Д.М. Фреик; Мин-во высш. и средн. спец. образов УССР; Черновицк. ГУ. – Черновцы : ЧГУ, 1980. – 98с.
1110920
  Калинчук Б.А. Полупроводниковые модуляторы / Б.А. Калинчук, О.А. Пичугин. – Ленинград : Энергия
Вып. 353. – 1969. – 96 с.
1110921
  Викулин И.М. Полупроводниковые модуляторы ИК излучения / И.М. Викулин, В.И. Ирха, М.И. Панфилов. – Одесса, 1995. – 49 с.
1110922
   Полупроводниковые параметрические усилители и преобразователи СВЧ / В.С. Эткин, А.С. Берлин, П.П. Бобров, Б.З. Каневский, Е.С. и др. Карманова. – Москва : Радио и связь, 1983. – 304 с.
1110923
  Олендский В.А. Полупроводниковые параметрические усилители СВЧ и их расчет / В.А. Олендский, В.М. Устименко. – Ленинград, 1974. – 70 с.
1110924
   Полупроводниковые пленки для микроэлектроники.. – Новосибирск : Наука, 1977. – 248с.
1110925
   Полупроводниковые пленки и их использование : сб. статей. – Элиста : Издательство Калмыцкого университета, 1973. – 122с.
1110926
   Полупроводниковые пленки и слоистые структуры. – Киев : Наукова думка, 1977. – 138с.
1110927
  Юабов Ю.М. Полупроводниковые пленки с аномально большими фотонапряжениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Юабов Ю.М. ; АН УзССР , Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1110928
   Полупроводниковые преобразователи. – Вильнюс, 1980. – 175 с.
1110929
  Барков В.А. Полупроводниковые преобразователи в схемах управления электрическими машинами постоянного тока / В.А. Барков. – Ленинград, 1981. – 73 с.
1110930
  Хомерики О.К. Полупроводниковые преобразователи магнитного поля / О.К. Хомерики. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 135 с.
1110931
   Полупроводниковые преобразователи модуляционного типа с промежуточным звеном повышенной частоты.. – Киев : Наукова думка, 1981. – 251 с.
1110932
  Исаев Э.А. Полупроводниковые преобразователи напряжения / Э.А. Исаев. – Москва, 1962. – 112с.
1110933
  Кузнецов М.И. Полупроводниковые преобразователи постоянного напряжения / М.И. Кузнецов, А.Р. Сиваков. – М.-Л., 1961. – 135с.
1110934
   Полупроводниковые преобразователи энергии излучений : сборник статей. – Москва, 1959. – 407 с.
1110935
   Полупроводниковые преобразовательные устройства : межвузовский сборник научных трудов. – Чебоксары, 1987. – 91 с.
1110936
   Полупроводниковые приборы : Основные понятия. Физические элементы полупроводниковых приборов. Виды полупроводниковых приборов. Явления в полупроводниковых приборах. Терминология. – Москва : Наука, 1965. – 52 с. ; Вып. 69
1110937
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Шинков. – Москва : Высшая школа, 1966. – 414 с.
1110938
  Фомин Н.В. Полупроводниковые приборы / Н.В. Фомин, А.Г. Шкляр. – Ленинград, 1971. – 32 с.
1110939
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы : учебник / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Шинков. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1973. – 398 с.
1110940
  Ступельман В.Ш. Полупроводниковые приборы / В.Ш. Ступельман, Г.А. Филаретов. – Москва : Советское радио, 1973. – 247 с.
1110941
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Шинкогв. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 432 с.
1110942
  Баюков А.В. Полупроводниковые приборы : диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы; справочник / А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 743 с.
1110943
  Аронов В.А. Полупроводниковые приборы : транзисторы; справочник / В.А. Аронов, А.В. Баюков, А.А. Зайцев. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 904 с.
1110944
  Баюков А.В. Полупроводниковые приборы : диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы; справочник. / А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев; под ред. Горюнова Н.Н. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 743 с.
1110945
   Полупроводниковые приборы : транзисторы; справочник / В.Л. Аронов, А.В. Баюков, А.А. Зайцев, Ю.А. Каменецкий, А.И. и др. Миркин; под общ. ред. Н.Н. Горюнова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 902 с.
1110946
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы : учебник / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 478с.
1110947
   Полупроводниковые приборы : диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы; справочник / А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под общ.ред.Н.Н. Горюнова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 744 с.
1110948
   Полупроводниковые приборы : диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры; справочник / А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев. – Москва : Радио и связь, 1988. – 528 с.
1110949
   Полупроводниковые приборы : транзисторы малой мощности; справочник / А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под ред. Голомедова А.В. – Москва : Радио и связь, 1989. – 383 с.
1110950
   Полупроводниковые приборы : транзисторы средней и большой мощности; справочник / А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под ред. А.В. Голомедова. – Москва : Радио и связь, 1989. – 639 с.
1110951
  Тугов Н.М. Полупроводниковые приборы : учебник / Н.М. Тугов, Б.А. Глебов, Н.А. Чарыков. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 576с.
1110952
  Петухов В.М. Полупроводниковые приборы : Транзисторы / В.М. Петухов. – Москва : Рикел Радио и связь, 1995. – 288 с.
1110953
   Полупроводниковые приборы : транзисторы средней и большой мощности; справочник / А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под ред. А.В. Голомедова. – 3-е изд., стереотипн. – Москва : КУбК-а, 1995. – 640 с.
1110954
   Полупроводниковые приборы : транзисторы малой мощности; справочник / А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под ред. Голомедова А.В. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Радио и связь, КУбК-а, 1995. – 384 с.
1110955
   Полупроводниковые приборы : диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры; справочник / А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; Голомедов А.В. – 2-е изд. – Москва : КУбК-а, 1996. – 527 с.
1110956
   Полупроводниковые приборы : микросхемы памяти ЦАП И АЦП; справочник / О.Н. Лебедев, Марцинкявичюс, А.-Й.К, Багданскис, Э.-А.К, Р.Л. Пошюнас, Б.В. и др. Драган. – 2-е изд., стер. – Москва : КубК-а, 1996. – 384 с.
1110957
   Полупроводниковые приборы : диоды высокочастотные, импульсные, оптоэлектронные приборы; справочник / А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; Голомедов А.В. – 2-е изд. – Москва : КУбК-а, 1996. – 596 с.
1110958
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы : Учебник для вузов / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. – 7-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 480с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0368-2
1110959
  Пфюллер З. Полупроводниковые приборы в новой технике / З. Пфюллер. – М, 1968. – 170с.
1110960
   Полупроводниковые приборы в технической связи. – [Москва]
Вып. 1. – 1967
1110961
  Персиков М.В. Полупроводниковые приборы и их применение / М.В. Персиков. – М, 1961. – 28с.
1110962
   Полупроводниковые приборы и их применение : Сб. ст. – Москва : Советское радио
Вып. 15. – 1966. – 323с.
1110963
   Полупроводниковые приборы и их применение : Сб. ст. – Москва : Советское радио
Вып. 19. – 1968. – 264с.
1110964
  Стриха В.И. Полупроводниковые приборы с барьером Шоттки / В.И. Стриха, Е.В. Бузанева, И.А. Радзиевский. – Москва : Советское радио, 1974. – 248 с.
1110965
  Гаряинов С.А. Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением / С.А. Гаряинов, И.Д. Абезгауз. – Москва-Ленинград, 1966. – 240 с.
1110966
  Гаряинов С.А. Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением / С.А. Гаряинов, И.Д. Абезгауз. – 2-е изд., расшир. – Москва, 1970. – 320 с.
1110967
  Бобровский Ю.Л. Полупроводниковые приборы СВЧ / Ю.Л. Бобровский, И.А. Кратиров, В.А. Кулев. – Ленинград, 1976. – 56 с.
1110968
   Полупроводниковые приборы: транзисторы : справочник / В.Л. Аронов, А.В. Баюков, А.А. Зайцев, Ю.А. Каменецкий, А.И. и др. Миркин; [В.Л. Аронов и др.] ; под общ. ред. Н.Н. Горюнова. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 901, [3] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л.
1110969
  Бакиров М.Я. Полупроводниковые приемники излучения / М.Я. оглы Бакиров ; АН АзССР, Сектор радиац. исслед. – Баку : Элм, 1983. – 137 с., ил.
1110970
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 672 с.
1110971
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – Изд. 2-е, стереот. – Киев : Наукова думка, 1982. – 671 с.
1110972
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – 3-е, перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1987. – 800 с.
1110973
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – 4-е, стер. – Киев : Наукова думка, 1988. – 800 с.
1110974
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – 4-е, стер. – Киев : Наукова думка, 1989. – 799 с.
1110975
  Липман Р.А. Полупроводниковые реле / Р.А. Липман. – Москва-Ленинград, 1963. – 97 с.
1110976
  Коган Л.М. Полупроводниковые светоизлучающие диоды / Л.М. Коган. – Москва, 1983. – 208 с.
1110977
  Зюбина Т.А. Полупроводниковые свойства арсенидов цинка, кадмия и твердых растворов на их основе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зюбина Т.А.; Воронеж. политехн. ин-тут. – Воронеж, 1967. – 20л.
1110978
  Дерберя Н.А. Полупроводниковые свойства двуокиси циркония с примесбю закиси меди : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дерберя Н. А.; Ворон. политехн. ин-т. – Воронеж, 1967. – 19л.
1110979
  Ауэн Л.Ф. Полупроводниковые системы с лямбда-характеристикой / Л.Ф. Ауэн, А.В. Тараха. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 9 : Радиоэлектроника и связь)


  Полупроводниковые приборы
1110980
  Сафаралиев Г.К. Полупроводниковые твердые растворы : учеб. пособие / Г.К. Сафаралиев. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1991. – 72с.
1110981
  Берченко Н.Н. Полупроводниковые твердые растворы и их применение / Н.Н. Берченко, В.Е. Кревс, В.Г. Средина. – Москва : Воениздат, 1982. – 208 с. : табл. – Библиогр.: с. 192-208
1110982
  Тагиров В.И. Полупроводниковые твердые растворы: германий - кремний. / В.И. Тагиров. – Баку : Элм, 1983. – 208с.
1110983
  Трухачев Б.С. Полупроводниковые тензопреобразователи / Б.С. Трухачев, Н.П. Удалов. – Москва : Энергия
Вып. 298. – 1968. – 79 с.
1110984
  Боднарук В.И. Полупроводниковые термоэлектрические преобразователи : автореф. дис. ... канб. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Боднарук Владимир Иванович ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1978. – 20 с. – Библиогр.: 19 назв.
1110985
  Зайцев Ю.В. Полупроводниковые термоэлектрические преобразователи / Ю.В. Зайцев, В.С. Громов, Т.С. Григораш. – Москва, 1985. – 120 с.
1110986
  Конев Ю.И. Полупроводниковые триоды в автоматике / Ю.И. Конев. – Москва : Советское радио, 1960. – 447 с.
1110987
  Азьян Ю.М. Полупроводниковые триоды в регенеративных схемах / Ю.М. Азьян. – М.-Л., 1959. – с.
1110988
   Полупроводниковые триоды в регенеративных схемах.. – М.-Л., 1959. – 312с.
1110989
  Пильдон В.И. Полупроводниковые умножительные диоды / В.И. Пильдон. – Москва : Радио и связь, 1981. – 136 с.
1110990
  Игумнов Д.В. Полупроводниковые устройства непрерывного действия / Д.В. Игумнов, Г.П. Костюнина. – Москва : Радио и связь, 1990. – 255 с.
1110991
  Гончаров Е.Г. Полупроводниковые фосфиды и арсениды кремния и германия / Е.Г. Гончаров. – Воронеж, 1989. – 208 с.
1110992
  Бузанова Л.К. Полупроводниковые фотоприемники / Л.К. Бузанова, А.Я. Глиберман. – Москва, 1976. – 64 с.
1110993
   Полупроводниковые фотоприемники и преобразователи излучения : фотоэлементы, фотодиоды, фототриоды. – Москва : Мир, 1965. – 576 с.
1110994
   Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе.. – М., 1975. – 219с.
1110995
  Каримов С.К. Полупроводниковые халькогениды таллия / С.К. Каримов. – Москва : Металлургия, 1982. – 128 с.
1110996
   Полупроводниковые электронные приборы. – Москва, 1953. – 260 с.
1110997
  Овчаренко Н.И. Полупроводниковые элементы автоматических устройств энергосистем / Н.И. Овчаренко. – Москва, 1981. – 407 с.
1110998
   Полупроводниковые элементы цифровых вычислительных машин малого и среднего быстродействия.. – К., 1964. – 57с.
1110999
  Цагарейшвили Г.В. Полупроводниковый бор / Г.В. Цагарейшвили, Ф.Н. Тавадзе. – М, 1978. – 77с.
1111000
  Савельев В.Д. Полупроводниковый карбид кремния, легированный ионным внедрением : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Савельев В. Д.; Лен. электротехн. ин-т. – Л., 1977. – 19л.
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,