Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1110001
   "Проблеми реалізації принципу верховенства права: теоретичні і практичні аспекти" : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наук. доповідей, (14 груд. 2012 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференція "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : Актуальна юриспруденція, 2012. – 181, [1] с. – В надзаг. також: Legal activity. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-143-9
1110002
  Захарченко А.М. "Проблеми регіональної безпеки Близького та Середнього Сходу" : методичний посібник для студентів спец. "Міжнародні відносини" / А.М. Захарченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ін-т соціальних наук. – Одеса : Одеський національний університет, 2011. – 44 с. – Бібліогр. в тексті
1110003
   Проблеми П.Ердьоша // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 101. – ISSN 1029-4171
1110004
  Дем"яненко М.Я. Проблеми ПДВ в агропромисловому виробництві // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 1 назв
1110005
  Давидова Н.О. Проблеми переведення житлового фонду в нежитловий // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 131-135. – (Право. Економіка. Управління)
1110006
  Прахов Б. Проблеми підвищення ефективності правового забезпечення реалізації науково-технічних досягнень за кордоном // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-48.
1110007
  Кравчук В. Проблеми підвідомчості корпоративних спорів // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 27-33.
1110008
  Пугач А.В. Проблеми підготовки вчителя до професійної діяльності в українській педагогічній періодиці (20-ті - початок 30-х років 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01 / Пугач А.В.; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: Ббліогр.: 9 назв
1110009
  Плескач В. Проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у технічних вищих навчальних закладах // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 48-51. – ISSN 1682-2366
1110010
  Загірняк М. Проблеми підготовки фахівців з електромеханіки із застосуванням віртуальних технологій / М. Загірняк, В. Євстіфєєв // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 85-90.
1110011
  Науменкова С. Проблеми підтримки фінансового сектору в умовах світової кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 6 (160). – С. 12-18
1110012
  Андрійчук В.Г. Проблеми платіжного балансу та зовнішньої торгівлі в умовах фінансової кризи: гіпотетичні й реальні шляхи і заходи їх вирішення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 5-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1110013
  Докієнко Лариса Миколаївна Проблеми побудови та впровадження інформаційних систем управління фінансовою стійкістю підприємства // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена вдосконаленню системи інформаційного забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємства на основі побудови інтегрованої інформаційної системи. Акцент зроблено на розгляді її складових, принципах побудови, основних проблемах, що ...
1110014
  Голубєва В.О. Проблеми повернення національних культурних цінностей з Россії: історико-правові аспекти // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 70-75.
1110015
   Проблеми подальшої інституціоналізації коаліції та опозиції у Верховній Раді України : матеріали круглого столу, 12 червня 2008 року / Програма сприяння парламенту України ІІ ; [ заг. ред. : Крижанівський В.П., Рахімкулов Е.Р. ]. – Київ : К.І.С., 2009. – 72 с. – ISBN 978-966-7048-99-0
1110016
  Науменкова С.В. Проблеми подолання негативного впливу глобальних диспропорцій та формування нового геофінансового механізму / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 23-36
1110017
  Завітневич Н.Г. Проблеми Польської національної меншини в Україні в системі иіждержавних відносин Україна-Польща // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.51-55
1110018
  Гольберг М. Проблеми порівняльного вивчення роману і стілю у працях О.В.Чичеріна // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 42-54
1110019
  Горобець В.Й. Проблеми походження і розвиток української мови в історико-лінгвістичних працях Університету св. Володимира // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 15-23.


  У статті з"ясовується внесок у теорію походження і розвитку української мови вітчизняних вчених на основі лекційних курсів та публікацій у виданнях Київського університету (від часу його заснування і впродовж першого десятиріччя ХХ ст.) The author ...
1110020
  Шеховцов В.В. Проблеми права приватної власності на об"єкти тваринного світу // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 196-200. – ISSN 0201-7245
1110021
  Попович Є. Проблеми правового забезпечення відносин прокуратури з іншими державними органами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 63-68.
1110022
  Безух О. Проблеми правового забезпечення державного регулювання і державного управління у сфері підприємницької діяльності у контексті інтеграції до світової економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 78-85. – ISSN 0132-1331
1110023
  Костяшкін І.О. Проблеми правового забезпечення права загального землекористування громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 134-136. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються проблемні питання правового забезпечення права громадян на вільне, загальнодоступне використання земель як базового, життєво необхідного природного ресурсу. Problem issues of legal provision of citizens" right to free generally accessible ...
1110024
  Носік В.В. Проблеми правового забезпечення розвитку сільського туризму в Україні / В.В. Носік, Т.О. Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-46.
1110025
  Морозова С.Є. Проблеми правового регулювання актів цивільного стану // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 111-118. – (Право. Економіка. Управління)
1110026
  Грабован Я.І. Проблеми правового регулювання діяльності арбітражного керуючого // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 84-90.
1110027
  Матіос А. Проблеми правового регулювання діяльності з організації і проведення азартних ігор на території України / А. Матіос, А. Ковальчук // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 14-20.
1110028
  Рябоконь Є.О. Проблеми правового регулювання інституту секретних заповітів за новим Цивільним кодексом України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 151-154. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядається та аналізується перспективне спадкове законодавство з питань регулювання секретних заповітів. Prospective inheritance legislation pertaining to secret wills regulation is dealt with and analysed.
1110029
  Соснін Олександр Проблеми правового регулювання інформаційної діяльності дипломатії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 40-43
1110030
  Соснін Олександр Проблеми правового регулювання інформаційної політики в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-26. – Бібліогр. в кінці ст.
1110031
  Щербина В. Проблеми правового регулювання кадрової роботи в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 219-222
1110032
  Кудря Я.В. Проблеми правового регулювання корпоративного управління в Україні : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 113-120 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1110033
  Ковальова Т.В. Проблеми правового регулювання мовних відносин в Україні на сучасному етапі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 48-53.
1110034
  Мірошниченко О. Проблеми правового регулювання охорони праці на сучасному етапі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 78-81.
1110035
  Клепікова-Чижова Проблеми правового регулювання податкових відносин у системі державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 147-151. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1110036
  Якимчук Н. Проблеми правового регулювання попередньої оплати товарів, робіт і послуг за договорами державної закупівлі, що здійснюється за рахунок коштів бюджету // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 78-84
1110037
  Козьяков І. Проблеми правового регулювання права власності на надра // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 34-39
1110038
  Шульга М. Проблеми правового регулювання продажу земельних ділянок комунальної власності / М. Шульга, В. Уркевич // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 6-11.
1110039
  Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : монографія / А.А. Нечай ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Вид. 2-ге, стереот. – Чернівці : Рута, 2006. – 264с. – ISBN 966-568-808-1
1110040
  Куненко І.С. Проблеми правового регулювання референдуму як форми участі громадян у конституційному процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 229-234. – ISSN 1563-3349
1110041
  Любченко П. Проблеми правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 89-97. – ISSN 1993-0909
1110042
  Євгеньєва А.М. Проблеми правового регулювання участі громадськості у законодавчому процесі в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 114-120. – ISSN 1563-3349
1110043
  Соколова А.К. Проблеми правового регулювання флористичних відносин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 95-103. – ISSN 0201-7245
1110044
  Селіванова І.А. Проблеми правового статусу акціонерних товариств, в яких держава є акціонером // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 9 (109). – С. 44-48
1110045
  Ярошко О.З. Проблеми практичного наповнення зовнішньої політики України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 148-154.
1110046
  Пестушко Валерій Проблеми приморських територій Криму : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54
1110047
  Кравченко С. Проблеми природно-заповідного фонду України на прикладі регіонального ландшафтного парку "Кінбурнська коса" // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 32-36.
1110048
  Нейкова Л.І. Проблеми прихованої міграції доходів спільних підприємств // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 83-91
1110049
  Білова О.В. Проблеми проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посади суддів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 177-185. – ISSN 0201-7245
1110050
  Гаркавенко С.С. Проблеми прогнозування життєвого циклу споживчих товарів / С.С. Гаркавенко, К.Б. Вербій // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 59-63. – (Економічні науки ; № 1)
1110051
   Проблеми програмування = Problems in programming : науковий журнал / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 1999-. – ISSN 1727-4907
№ 1. – 2008. – 101 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1110052
   Проблеми програмування = Problems in programming : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 1999-. – ISSN 1727-4907
№ 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – 2008. – 778 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1110053
   Проблеми програмування = Problems in programming : науковий журнал / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 1999-. – ISSN 1727-4907
№ 4. – 2008. – 118 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1110054
   Проблеми програмування = Problems in programming : науковий журнал / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 1999-. – ISSN 1727-4907
№ 1. – 2009. – 93 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1110055
  Джужа О.М. Проблеми протидії кримінальним загрозам у контексті забезпечення глобальної безпеки (сторінками міжнародної науково-практичної конференції) / О.М. Джужа, В.В. Юсупов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 156-162.
1110056
  Баран Р.Т. Проблеми радіаційної безпеки авіапасажирів та членів екіпажів повітряних суден та підходи до соціально-економічних, інноваційних та правових напрямків їх вирішення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 359-367. – ISSN 0321-0499
1110057
  Ващенко В.М. Проблеми радіаційної екологічної безпеки внаслідку міграції радіонуклідів в водоносному шарі грунту та гірських породах / В.М. Ващенко, Г.Ю. Містецький, Т.В. Писаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 388-401. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В статті викладена математична модель процесів міграції радіонуклідів в водоносному шарі грунту та гірських породах з точкового джерела. Створено алгоритм розрахунків рівня концентрації радіоактивного забруднення та швидкості її розповсюдження. ...
1110058
   Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : збірник наукових праць / Державна установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини Нац ак. медичних наук України. – Київ : ДІА, 1988-
Вип. 16 : Присвячується 25-й річниці від створення ННЦРМ. – 2011. – резюме англ., рос. мовами
1110059
   Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of radiation medicine and radiobiology : збірник наукових праць / Державна установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини Нац ак. медичних наук України. – Київ : ДІА, 1988-. – ISSN 2304-8336
Вип. 17. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1110060
   Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of radiation medicine and radiobiology : збірник наукових праць / Нац. акад. медичних наук України ; Держ. установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини". – Київ : ДІА, 1988-. – ISSN 2304-8336
Вип. 18. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110061
  Дутка І.Ю. Проблеми радіологічної діагностики в контексті медичної послуги у різних галузях охорони здоров"я // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 165-169. – ISSN 1681-276Х


  "...Вивчено особливості радіологічних методів діагностики як медичної послуги в окремих галузях медицини, так і за окремими найпоширенішими методиками в Україні та інших країнах світу. Мета дослідження – аналіз сучасної ситуації та наукове ...
1110062
  Бондаренко Г. Проблеми радянськості в сучасному науковому дискурсі / Г. Бондаренко, Т. Полек // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 102-108. – ISSN 0130-6936
1110063
  Засадко Валентина Вікторівна Проблеми ратифікації договору про українсько-білоруський кордон: перешкоди на шляху до євроінтеграції // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 270-274
1110064
  Пилипенко П.Д. Проблеми ратифікації Римського статуту: реальні й надумані // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 3-7
1110065
  Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях нового часу Європейської історії : Автореф... докт. політ.наук: 23.00.01 / Денисенко В. М.; Льв.ГУ. – Львів, 1998. – 34л.
1110066
  Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії = Problems of rationalism and irrationalism in political theories of New time of European history / Валерій Денисенко. – Львів : ПАІС, 1997. – 272, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 259-273. – ISBN 966-95183-0-X
1110067
  Письменний В.В. Проблеми раціонального використання енергоресурсів в Україні / В.В. Письменний, І.І. Касілов, О.Б. Письменна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 56-58 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1110068
  Конишева О.В. Проблеми раціонального використання земель сільськогосподарського призначення на умовах оренди // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 82-86. – ISSN 0201-7245
1110069
  Івах Я.Є. Проблеми раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Західного регіону України / Я.Є. Івах, О.Р. Веклин // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 9-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1992-4224
1110070
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону : Збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-003-1
Вип. 2. – 1996
1110071
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-0040Х
Вип. 3. – 1997
1110072
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-119-4
Вип. 4. – 1998
1110073
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: політика регіонального розвитку : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-223-9
Вип. 5, № 1. – 1999. – (Політика регіонального розвитку)
1110074
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: структурна політика і трансформація : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-224-7
Вип. 5, № 2. – 1999. – (Структурна політика і трансформація)
1110075
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-226-3
Вип. 5, № 3. – 1999. – (Фінансова політика та інвестиції)
1110076
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-227-1
Вип. 5, № 4. – 1999. – (Товарна політика і маркетинг)
1110077
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-287-1
Вип. 6, № 1. – 2000. – (Ринкова трансформація економіки)
1110078
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-288-3
Вип. 6, № 2. – 2000. – (Підприємництво та зайнятість населення)
1110079
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-289-1
Вип. 6, № 3. – 2000. – (Розвиток соціальної інфраструктури)
1110080
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-353-7
Вип. 7, № 1. – 2001. – (Ринкова трансформація економіки)
1110081
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-354-5
Вип. 7, № 2. – 2001. – (Підприємництво та зайнятість)
1110082
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-355-3
Вип. 7, № 3. – 2001. – (Розвиток соціальної інфраструктури)
1110083
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-356-1
Вип. 7, № 4. – 2001. – (Природокористування та ресурсозбереження)
1110084
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : Збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-381-2
Вип. 8, № 1. – 2002. – (Трансформація, інтеграція та корпоратизація)
1110085
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : Збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-382-0
Вип. 8, № 2. – 2002. – (Підприємництво, інновації та маркетинг)
1110086
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : Збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-383-9
Вип. 8, № 3. – 2002. – (Зайнятість, праця та соціальна інфраструктура)
1110087
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : Збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-384-0
Вип. 8, № 4. – 2002. – (Природокористування, екологія та ресурсозбереження)
1110088
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне : СЕУ; НУВГП, 1995-
Вип. 19, № 1. – 2013. – 294, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1110089
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне : СЕУ; НУВГП, 1995-
Вип. 19, № 2. – 2013. – 284, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1110090
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне : СЕУ; НУВГП, 1995-
Вип. 19, № 3. – 2013. – 323, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1110091
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне : СЕУ; НУВГП, 1995-
Вип. 19, № 4. – 2013. – 331, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1110092
  Безуглий Б.Я. Проблеми раціонального використання трудових ресурсів у містах Івано-Франківської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 27-32
1110093
  Белевцова С.О. Проблеми раціонального використання юридичних термінів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 167-170. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
1110094
   Проблеми раціонального землекористування в сучасних умовах розвитку України / К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська, С.В. Кондратюк, Г.Р. Дуднік, Є.С. Клєткін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 83-87. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1110095
  Генсірук С.А. Проблеми раціонального природокористування // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 12-16. – Бібліогр.: 7 назв
1110096
  Березняк В. Проблеми реабілітації громадянина України про екстрадиції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 168-172
1110097
  Сай Д.В. Проблеми реагування вітчизняної торгівлі на виклики глобальної кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 112-117
1110098
  Олінкевич Д.Н. Проблеми реалізації Акту Злуки УНР і ЗУНР: внутрішні та зовнішньополітичні чинники // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 347-349. – ISBN 978-617-7777-14-3
1110099
  Сороченко А. Проблеми реалізації акціонерами "права на незгоду" за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 8 (212). – С. 89-93


  Стаття присвячена дослідженню проблем, пов"язаних із реалізацією акціонерами права на незгоду, а також напрацюванню рекомендацій стосовно шляхів їх вирішення.
1110100
  Сороченко А. Проблеми реалізації акціонерами права на отримання дивідендів за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 99-103. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню проблем, пов"язаних з реалізацією акціонерами права на отримання дивідендів за законодавством України та пропозиціям щодо вирішення зазначених проблем. Даная статья посвящена исследованию проблем, связанных с ...
1110101
  Рижук Ю. Проблеми реалізації біженцями права на працю в Україні / Ю. Рижук, Г. Тимчик // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 27-31
1110102
  Радіонов Ю.Д. Проблеми реалізації бюджетних інвестицій // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (639). – С. 48-60 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1110103
  Петрина Х. Проблеми реалізації бюджетного процесу в Україні та можливі шляхи їх вирішення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 295-297
1110104
  Дзюблюк О. Проблеми реалізації валютної політики в умовах трансформаційних змін економіки України // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Т. 5, (№ 3). – С. 317-326. – ISSN 1684-906Х
1110105
  Шульгін В.В. Проблеми реалізації військового законодавства України: аспекти стабільності закону // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 142-151.
1110106
  Сливка І.М. Проблеми реалізації державної антикорупційної політики / І.М. Сливка, О.С. Романюк // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 45-48. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1110107
  Юрій І. Проблеми реалізації державної інноваційної політики // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 154-158. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISSN 1818-5754
1110108
  Морозов О.Л. Проблеми реалізації державної політики в сфері безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 233-239.
1110109
  Новіков В. Проблеми реалізації державної політики регулювання доходів населення // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.66-71. – ISSN 0131-775Х
1110110
  Зарубінський О. Проблеми реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 1. – С.12-14
1110111
  Ляпін Д. Проблеми реалізації державної регуляторної політики центральними органами виконавчої влади // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 181-189.
1110112
  Козинський С. Проблеми реалізації економічного потенціалу України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 163-170
1110113
  Гарагонич В. Проблеми реалізації євроінтеграційного курсу України // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 48-55. – ISBN 978-966-2075-05-2
1110114
  Піскорська Г.О. Проблеми реалізації європейських пенітенціарних правил в умовах реформування пенітенціарної системи України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 534-538. – ISSN 1563-3349
1110115
  Курило Т. Проблеми реалізації законодавства України про охорону культурної спадщини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.125-128. – ISSN 0132-1331
1110116
  Лотюк Д.П. Проблеми реалізації засади територіальності в діяльності місцевих прокуратур // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 273-277. – ISBN 978-966-7166-35-9
1110117
  Ільїна О. Проблеми реалізації заходів виправного впливу на засуджених // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 32-34
1110118
  Бутко М. Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку економіки на регіональному рівні // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.11-17. – ISSN 0131-775Х
1110119
  Суркова Ю.О. Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку у вітчизняному будівельному комплексі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 99-110. – Бібліогр.: с. 99-103, 105, 110


  Ідеться про причини вкрай повільного запровадження в Україні інноваційної моделі розвитку будівельного комплексу. Запропоновано систему заходів, реалізація яких має прискорити розвиток інноваційної діяльності в цьому сегменті вітчизняної економіки.
1110120
  Пенькова О.Г. Проблеми реалізації інноваційної стратегії розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 96-99.
1110121
  Кошель Б. Проблеми реалізації інституту виправдання в сучасному кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 121-124
1110122
  Бондарчук О.В. Проблеми реалізації інституту парламентської недоторканності в Україні та Російській Федерації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 258-263. – ISSN 1563-3349
1110123
  Кохановська О. Проблеми реалізації інформаційних прав в Україні (приватноправовий аспект) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 63-71. – ISSN 1026-9932
1110124
  Софілканич Р. Проблеми реалізації Конституції в Україні / Р. Софілканич, М.В. Савчин // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 198-200. – ISBN 978-966-2609-60-8
1110125
  Тацій В.Я. Проблеми реалізації Конституції України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 434-444. – ISBN 978-966-458-148-3
1110126
   Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика : Монографія / В.Ф. Погорілко, Л.Т. Кривенко, В.Б. Авер"янов, Г.О. та ін. Мурашин; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; Відп. ред. В.Ф. Погорілко. – Київ : А.С.К., 2003. – 652с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-02-2688-8, 966-539-461-4


  Досліджено теоретичні проблеми конституційного ладу України
1110127
  Севостьянов В Проблеми реалізації конституційних норм у кримінально - виконавчому законодавстві України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.185-191
1110128
  Мірошниченко А.М. Проблеми реалізації конституційного права "знати свої права і обов"язки" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 245-249. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Аналізується механізм правового забезпечення реалізації конституційного права на знання своїх прав і обов"язків, а також практика застосування відповідного законодавства. Привертається увага до існування масштабних порушень указаного конституційного ...
1110129
  Яковенко Н.Л. Проблеми реалізації культурної політики європейського союзу в контексті європейської інтеграції / Н.Л. Яковенко, Т.І. Ковальчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 46-50.
1110130
  Холявко Н.І. Проблеми реалізації міжнародних проектів у сфері освіти і науки // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 24-30. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633


  Дана характеристика основних проблем практичної реалізації проектів міжнародного співробітництва та проблем планування за проектом міжнародного співробітництва.
1110131
  Міщенко С. Проблеми реалізації монетарної політики в умовах структурних дисбалансів (на прикладі Ісландії) : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 3 (157). – С. 22-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1110132
  Поворознюк І.М. Проблеми реалізації мотиваційного потенціалу оплати праці в постсоцалістичній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 38-40
1110133
   Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді : пошуки, перспективи : збірник матеріалів 10 науково-практичної конференції молодих науковців 21 березня 2008 р. / Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності ; Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління ; [ редкол. : Житник Н.В., Абдулов Р.М., Новікова Л.М. та ін. ]. – Павлоград : ЗПІЕУ, 2008. – 324 с. – ISBN 978-966-331-190-6
1110134
  Теремцова Н.В. Проблеми реалізації норм права щодо правомірної поведінки // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 245-247. – ISSN 2524-017X
1110135
  Мірошниченко Т.М. Проблеми реалізації нормативного змісту принципів кримінального судочинства у ході доказування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 256-262. – (Право. Економіка. Управління)
1110136
  Овчаренко О.М. Проблеми реалізації окремих положень Закону України "Про очищення влади" / О.М. Овчаренко, О.О. Шуміло // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 135-145. – ISSN 2079-6242
1110137
  Пацурія Н.Б. Проблеми реалізації організаційно-господарських правовідносин у сфері авіаційного страхування щодо діяльності професійного об"єднання страховиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-27. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються актуальні проблеми реалізації організаційно-господарських правовідносин у сфері авіаційного страхування щодо діяльності професійного об"єднання страховиків. В статье исследуются актуальные проблемы реализации ...
1110138
  Шевченко Г.М. Проблеми реалізації переважного права акціонера ЗАТ та приватного AT на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 369-375. – ISSN 1563-3349
1110139
  Сабодаш Р.Б. Проблеми реалізації переважного права на придбання акцій у контексті рішень Європейського суду з прав людини // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 104-111
1110140
  Висоцька І.Б. Проблеми реалізації податкової політики України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 12-20. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
1110141
  Бабінова О. Проблеми реалізації політичної реформи в Україні та її наслідки: регіональний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 218-227
1110142
  Грудзур О. Проблеми реалізації положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 16. – ISSN 1992-9277
1110143
  Лубяна К.А. Проблеми реалізації прав адвоката // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 69-73
1110144
  Кушинська Л.А. Проблеми реалізації прав дитини та її найвищих інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 155-158
1110145
  Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організації мовлення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 63-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1110146
  Паращич І.М. Проблеми реалізації прав пацієнтів в Російській Федерації, Латвії, Естонії та Грузії ( досвід для України) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 87-89. – Бібліогр.: 4 назви
1110147
  Лукач І.В. Проблеми реалізації права акціонера на ознайомлення з документами щодо питань, винесених на розгляд загальних зборів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-84.
1110148
  Щербина О.В. Проблеми реалізації права акціонера на отримання дивідендів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-62. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Порушуються деякі проблеми реалізації одного з найважливіших прав акціонерів - права на отримання дивідендів; досліджуються загальнотеоретичні та практичні аспекти правовідносин, що виникають з приводу виплати дивідендів. The article raises some ...
1110149
  Оністрат О. Проблеми реалізації права Міністерства оборони України на результати інтелектуальної діяльності / О. Оністрат, О. Зайківський, Л. Лотоха // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 47-50. – Бібліогр.: 6 назв
1110150
  Гаращенко Л.П. Проблеми реалізації права на відпустку в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.30-33. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-614-021-7
1110151
  Карташов М. Проблеми реалізації права на звернення до суду // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 20-23. – ISSN 2663-5313
1110152
  Самофал М.М. Проблеми реалізації права на інформовану згоду при наданні медичних послуг дітям // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 193-196
1110153
  Нога П. Проблеми реалізації права на медичну допомогу в фері трансплантології // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 40-48. – ISSN 2310-6158
1110154
  Павлік В. Проблеми реалізації права на працю жінок в Україні // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 274-278. – ISBN 978-966-2075-20-5
1110155
  Коркушко О.Н. Проблеми реалізації права на працю людей з фізичними обмеженими можливостями // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 47-49. – ISBN 978-966-654-490-5
1110156
  Шило О.Г. Проблеми реалізації права на судовий захист в кримінальному процесі України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 264-266


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1110157
  Туманянц А.Р. Проблеми реалізації права особи на недоторканність житла // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 140-147. – ISSN 0201-7245
1110158
  Новаковська І. Проблеми реалізації права приватної власності на землю // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 30-32
1110159
  Ващинець І. Проблеми реалізації права слідування в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.23-29. – ISSN 1608-6422


  Особливості авторського права на твори образотворчого мистецтва
1110160
  Саржан С. Проблеми реалізації правоохоронних відносин за участю СБУ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 107-112.
1110161
  Очич Ю. Проблеми реалізації Прикінцевих та перехідних положень Кримінального кодексу України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.78-82
1110162
  Агафонов С. Проблеми реалізації принципів правової держави в Україні та шляхи їх вирішення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 71-74
1110163
  Тимченко Г.П. Проблеми реалізації принципів судочинства на стадії перегляду судових рішень у зв"язку з нововиявленими обставинами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 312-318. – ISSN 1563-3349
1110164
  Тимченко Г.П. Проблеми реалізації принципів судочинства при перегляді цивільних справ // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 7 (119). – С. 39-43
1110165
  Ізарова І. Проблеми реалізації принципу безперервності судового розгляду в цивільному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 402-404. – ISBN 978-617-7069-17-0
1110166
  Четверіков А.О. Проблеми реалізації принципу верховенства права та шляхи їх вирішення // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 15-18. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1110167
  Бурбан Н. Проблеми реалізації принципу відстрочки та розстрочки виконання рішення суду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 461-463. – ISBN 978-617-7069-17-0
1110168
  Мохнев С. Проблеми реалізації принципу гласності в цивільному судочинстві України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 473-475
1110169
  Іншин М.І. Проблеми реалізації принципу законності у трудових правовідносинах / М.І. Іншин, В.А. Багрій // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 144. – С. 81-92. – ISSN 2224-9281
1110170
  Дяков В. Проблеми реалізації принципу змагальності у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 169-175


  Стаття призначена з"ясуванню місця і ролі принципу змагальності у кримінальному провадженні, пов"язаного з порядком дослідження доказів сторонами кримінального судочинства, а також розгляду проблемних питань реалізації зазначеного принципу з ...
1110171
  Ізарова І.О. Проблеми реалізації принципу колегіального розгляду цивільних справ у провадженні у зв"язку із нововиявленими обставинами // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 332-336


  Стаття присвячена дослідженню проблем реалізації принципу колегіального розгляду цивільних справ у провадженні у зв"язку із нововиявленими обставинами, зокрема, обгрунтуванню необхідності закріплення вимоги колегіального їх розгляду у порядку такого ...
1110172
  Винокурова Л.Ф. Проблеми реалізації принципу обов"язковості третейського // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 152-155
1110173
  Куковинець А. Проблеми реалізації принципу поваги, честі та гідності особи при провадженні слідчих дій / А. Куковинець, Е. Манівлець // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 129-132
1110174
  Гоголь Б.М. Проблеми реалізації принципу правової визначеності у відносинах щодо сплати лізингових платежів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 18-25. – ISSN 2222-5374
1110175
  Губань Р. Проблеми реалізації проектів реформи Ради Безпеки ООН // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 64-73.
1110176
  Пальчук П.М. Проблеми реалізації процедур ліцензування щодо окремих видів господарської діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 121-125
1110177
  Ходико Д. Проблеми реалізації ринкових механізмів Кіотського протоколу в країнах Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 267-276. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1110178
  Чубар Л. Проблеми реалізації соціальних прав на сучасному етапі та їх захист у конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.111-115


  захист соціальних прав особи у конституціях України і Німеччини: порівняльний аналіз
1110179
  Кушик В.Р. Проблеми реалізації соціальних та економічних прав людини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1110180
  Козоріз Г.Г. Проблеми реалізації соціальних функцій страхування в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 137-142. – ISSN 1562-0905
1110181
  Тищенко О.В. Проблеми реалізації соціально-правової підтримки ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД в Україні // Соціальне право України : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. асоціація фахівців трудового права ; Чернігів. держ. технолог. ун-т. – Чернігів, 2013. – № 1 (2). – С. 293-305
1110182
  Тищенко О. Проблеми реалізації соціальної захищеності в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-25. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми ефективності функціонування правового механізму соціального захисту осіб з обмеженими можливостями. Аналізуються проблеми соціалізації та реабілітації інвалідів, зокрема реалізації їх права на освіту, забезпечення ...
1110183
  Софіщенко І.Я. Проблеми реалізації спільних проектів за умов транскордонного співробітництва в сфері охорони довкілля // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 113-117
1110184
  Ткачук О.С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : монографія / О.С. Ткачук. – Харків : Право, 2016. – 597, [3] с. – Бібліогр.: с. 530-598 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-055-6
1110185
   Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – 149, [1] с. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). - У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
1110186
  Кравчук В.М. Проблеми реалізації та захисту переважного права придбання акцій за Законом України "Про акціонерні товариства" // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 100-108
1110187
  Пирожков С. Проблеми реалізації транзитного потенціалу України у контексті розширення ЄС і формування ЄЕП / С. Пирожков, Д. Прейгер, І. Малярчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 4-19 : Табл. 5. – Бібліогр. 22 назви. – ISSN 0131-775Х
1110188
  Матейчук Р.І. Проблеми реалізації установчих повноважень парламенту // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 87-94. – (Юридичні науки ; № 4 (1))


  Автор досліджує процедури реалізації установчих повноважень парламенту та виокремлює окремі напрями їх здійснення. Особлива увага приділена формуванню Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади, відповідального за ефективність ...
1110189
  Радзімовська С.Ф. Проблеми реалізації чинного законодавства в корпоративному управлінні України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 81-83 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1110190
  Косенко М. Проблеми реаліізації конституційного права громадян на звернення // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
1110191
  Дмитренко Г.В. Проблеми реального фінансового стану підприємств лісового стану України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.112-114
1110192
  Стуконог Я.П. Проблеми регіоналізації у світовому господарстві на прикладі розподілу енергетичних ринків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 264-269


  У цій статті розглядаються питання, пов"язані з дослідженням інтеграційних процесів на тлі глобалізації, феномен регіоналізації світогосподарського простору та розвиток регіональних ринків природного газу, формувавння механізмів регулювання ...
1110193
  Красівський О. Проблеми регіоналізму в умовах європейських інтеграційних процесів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 48-58
1110194
  Книш М.М. Проблеми регіонального лідерства Бразилії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 48-52. – Бібліогр.: 8 назв
1110195
  Кіш Є.Б. Проблеми регіонального лідерства Вишеградської четвірки у Центральноєвропейському регіоні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 38. – С. 156-166. – ISBN 978-966-02-4758-1
1110196
  Кондрась Н.М. Проблеми регіонального ринку праці Рівненської області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 150-153
1110197
  Юзефович О.А. Проблеми регіонального розвитку місцевих бюджетів України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 137-138
1110198
  Медведовська Т.П. Проблеми регіонального розвитку у контексті світових глобалізаційних економічних тенденцій та європейської інтеграції України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 31-32. – Бібліогр.: 4 назв.
1110199
  Бобух І. Проблеми регіонального розподілу основного капіталу в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 3 (281). – С. 45-50. – ISSN 1810-3944
1110200
   Проблеми регіональної безпеки: чи можлива спільна позиція : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 55-59. – ISSN 1810-3944
1110201
  Дмитрієнко С. Проблеми регіональної історії Північного Лівобережжя у науковому доробку М. Петровського // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С. 106-112.
1110202
  Оліскевич М.О. Проблеми регіональної нерівномірності зайнятості в контексті європейської економічної інтеграції України / М.О. Оліскевич, Антоняк-Бабіш // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 46-50. – ISSN 1728-6220
1110203
  Кіцаєва М.В. Проблеми регіональної періодики в контексті постмодерних тенденцій сучасних мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 38-42


  У статті розкрито особливості функціонування сучасної регіональної преси в контексті постмодер- ністських концепцій інформаційного суспільства та загальних глобалізаційних тенденцій і процесів, які відбиваються на українських ЗМІ. Зроблено акцент на ...
1110204
  Брайчевський Ю.С. Проблеми регіональної поляризації суспільно-політичного розвитку України у зарубіжній літературі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 233-240. – Бібліогр.: 40 назв.
1110205
  Коровайко О. Проблеми регламентації засади рівності перед законом і судом у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 238-243. – ISSN 2307-8049
1110206
  Карабін Т.О. Проблеми регламентації правового статусу вищих навчальних закладів у законодавстві України // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 133-135. – ISSN 2218-5348
1110207
  Шевченко А. Проблеми регламентації управлінських функцій керівників різних рівнів управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 74-80. – ISSN 1728-9343
1110208
  Зайцев Р.В. Проблеми регулювання валютного ринку України та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 205-206. – ISBN 978-966-188-219-4
1110209
  Мороз О.С. Проблеми регулювання відносин між сторонами соціального діалогу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 399-407. – ISSN 2078-9165
1110210
  Логвин М.М. Проблеми регулювання відтворення працересурсного потенціалу регіону // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 53-57. – ISBN 966-95774-3-8
1110211
  Фединяк Г.С. Проблеми регулювання делікатних зобов"язань з "іноземним елементом". : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фединяк Г.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 22л.
1110212
  Фединяк Галина Степанівна Проблеми регулювання деліктних зобов"язань з "іноземним елементом" : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Фединяк Галина Степанівна; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-т. – Львів, 1995. – 206л. – Бібліогр.:л.174-206
1110213
  Якубовський Сергій Олексійович Проблеми регулювання діяльності багатонаціональних корпорацій : Автореф... кандид. економічнихнаук: 08.05.03 / Якубовський Сергій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1996. – 24л.
1110214
  Прохорова М.Е. Проблеми регулювання діяльності іноземних кампаній та забезпечення екологічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 157-158
1110215
  Майданик Роман Андрійович Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві : Дис. ... д-ра юрид. наук:12.00.03 / Майданик Роман Андрійович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 511 л. – Бібліогр.: л. 486 - 511
1110216
  Майданик Роман Андрійович Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Майданик Роман Адрійович ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 28 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1110217
  Холодний М.Г. Проблеми регулювання життьових явищ рослин / М.Г. Холодний. – 13с.
1110218
  Хомяк М.Я. Проблеми регулювання зайнятості населення України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 43-48. – ISSN 2077-1800
1110219
  Бондаренко І.В. Проблеми регулювання законодавством оплати праці / І.В. Бондаренко, І.М. Гноєва // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 293-294. – ISBN 978-966-930-102-4
1110220
  Шатіло О. Проблеми регулювання інноваційної діяльності на підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Проаналізовано основні проблеми, які гальмують інноваційну діяльність на підприємствах. Розкрито основні напрями вдосконалення механізму регулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Визначено критерії підприємств, які обирають ...
1110221
  Дідик О.Р. Проблеми регулювання міжнародної трудової міграції та шляхи їх вирішення // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 75-78 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1110222
  Біла М. Проблеми регулювання морально-етичного аспекту в нотаріальній діяльності // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 290-291
1110223
  Дмитренко В. Проблеми регулювання ноу-хау в правовій системі України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 5 (91). – С. 58-65. – ISSN 2308-0361
1110224
  Синяєва Л.В. Проблеми регулювання оплати праці та шляхи їх вирішення в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 171-177. – ISSN 1562-0905
1110225
  Воронін Я. Проблеми регулювання правових відносин між працівником та роботодавцем, які виникають внаслідок створення службового винаходу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 107-112. – ISSN 0132-1331
1110226
   Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій : монографія / [О.Д. Крупчан та ін.] ; за заг. ред. О.Д. Крупчана ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право Украини", 2013. – 251, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 1). – ISBN 978-966-7509-95-8
1110227
  Герасимова С.В. Проблеми регулювання природокористування в перехідній економіці України / С.В. Герасимова. – Київ : Міра, 1998. – 24с. – ISBN 5-7707-0959-6
1110228
  Захаренко М. Проблеми регулювання реклами лікарських засобів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 108-110. – ISBN 978-617-7069-14-9
1110229
  Мазур В.Л. Проблеми регулювання ринку брухту чорних металів в Україні / В.Л. Мазур, М.В. Тимошенко, С.В. Мазур // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 11 (636). – С. 39-50. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано урядові рішення останнього десятиріччя, спрямовані на стабілізацію внутрішнього та зовнішнього ринків брухту чорних металів, який є сировиною для металургії. Показано недоліки промислової політики держави стосовно брухтозаготівельної ...
1110230
  Комаха О.О. Проблеми регулювання розвитку малого та середнього бізнесу: досвід Японії та уроки для України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 36-39
1110231
  Єрмолаєв О. Проблеми регулювання світового ринку сировинних ресурсів в межах СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 30-31
1110232
  Тихонова Н.І. Проблеми регулювання світового ринку туристських послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-36. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються питання функціонування світового ринку туристських послуг і тенденції розвитку міжнародного туризму.
1110233
  Ветчинов О. Проблеми регулювання сек"юритизації в Україні та світі: концепція контролю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 90-93
1110234
  Бачеріков О. Проблеми регулювання спорів щодо майна пайових фондів та захисту майнових прав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 97-98.
1110235
  Бачеріков О. Проблеми регулювання спорів щодо майна пайових фондів та захисту майнових прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102-104.
1110236
  Стасюк С. Проблеми регулювання сучасних збройних конфліктів міжнародними гуманітарними засобами // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 7. – С. 18-21.
1110237
  Рожок Л.П. Проблеми регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 125-128. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1110238
  Немченко С. Проблеми регулювання форм права власності за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 42-46
1110239
  Васильєва В.А. Проблеми регулювання цивільно-правового договору: теоретичні та практичні аспекти // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 14-24. – ISSN 1026-9932
1110240
  Галенко О.І. Проблеми регулювання цін у хлібопекарській галузі України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 22-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1110241
  Єфименко А.П. Проблеми регулювання юридичних осіб за проектом Цивільного кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз норм проекту Цивільного кодексу України, які присвячені регулюванню юридичних осіб. Критичні зауваження автора стосуються таких надзвичайно важливих питань, як регулювання реорганізації (злиття, поділу, виділення, приєднання, ...
1110242
  Хлонь О.М. Проблеми редакційно-видавничої діяльності ВНЗ МВС із врахуванням мотиваційного фактору в контексті сьогодення // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 1 (49). – С. 117-123
1110243
  Ільницький О.В. Проблеми реєстрації актів цивільного стану, які виникли на тимчасово окупованій території України: причини, наслідки, шляхи вирішення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 35-41. – ISSN 2312-1831
1110244
  Хотетовська О.Б. Проблеми рейтингових оцінок надійності та ефективності комерційних банків // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 63-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1110245
  Свистун Л. Проблеми рейтингового оцінювання банківських установ : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 59-60
1110246
  Ходорковський Ю. Проблеми реконструкції забудови історичного центру та окремих об"єктів культурної спадщини Києва // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2004. – Число 2. – С. 3-17
1110247
  Мосенкіс Ю.Л. Проблеми реконструкції мови трипільської культури : Автореф. дис... доктора філологічних наук: 10.02.01. / Мосенкіс Ю.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 24 с. – Бібліогр.: 35 назв.
1110248
  Нікіпелова О. Проблеми рекреаційного використання морського узбережжя у межах Будакського (Шаболатського) лиману з урахуванням небезпечних геологічних процесів / О. Нікіпелова, О. Сторчак, А. Мокієнко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 179-184 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1110249
  Твердохлєбов І.Т. Проблеми рекреаційного районування : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 77-82
1110250
  Смовж К.О. Проблеми рекультивації земель гірничодобувної промисловості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 482-487. – ISSN 1563-3349
1110251
  Марушкевич А.А. Проблеми релігії й освіти в науково-педагогічній діяльності Івана Огієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-68. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Статтю присвячено проблемі релігії та освіти в науковій та педагогічній спадщині Івана Огієнка, що обговорювалася на засіданні в науковій бібліотеці імені М. Максимовича 29 березня 2002 р.
1110252
  Корнійчук Т. Проблеми релігійної ідентичності в "Енеїді" І. Котляревського // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 272-278. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1110253
  Корнійчук Т. Проблеми релігійної ідентичності в "Наталці Полтавці" І.П. Котляревського // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 118-125. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
1110254
  Денисенко В. Проблеми релігійної освіти в Україні (за матеріалами релігійної періодіки ХIХ ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 156-159
1110255
  Хараборська Ю.О. Проблеми реновації на прикладі промислової зони "Теличка" в м. Київ / Ю.О. Хараборська, Г.С. Явтушенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 370-373. – ISSN 2077-3455
1110256
  Білоус Ю.І. Проблеми реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 102-107. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті здійснено аналіз законодавства України й наукових досліджень щодо реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади. Визначено проблемні питання, які виникають у процесі такої реорганізації й ліквідації. В статье осуществлен ...
1110257
  Білоус Ю.І. Проблеми реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 193-204. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1110258
  Міщенко В. Проблеми реорганізації та реструктуризації комерційних банків : аналізують науковці / В. Міщенко, І. Вядрова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1110259
  Олійник О.В. Проблеми реструктуризації заборгованості за єврооблігаціями українських банків: теорія та практика / О.В. Олійник, А.О. Олійник // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 95-123. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1110260
  Ткаченко Л.Г. Проблеми реструктуризації зайнятості в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 151-155
1110261
  Лютий І.О. Проблеми реструктуризації зовнішнього державного боргу України : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 70-74 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1110262
  Лугова Г. Проблеми реформування адвокатури на сучасному етапі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 53-56
1110263
  Юлдашев О. Проблеми реформування адміністративного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 28-32. – ISSN 0132-1331
1110264
  Мельникова О.В. Проблеми реформування бухгалтерського обліку банківської системи України // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"4 Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 9-10
1110265
  Колесник Я. Проблеми реформування виконавчих органів місцевої влади // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.228-234
1110266
  Дем"янчук О. Проблеми реформування виконавчої влади в Україні: завдання, підходи і процедури // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 34-41
1110267
  Шевченко О.В. Проблеми реформування виробничої структури на мезорівні господарювання в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 258-263. – ISBN 966-7958-13-2
1110268
  Домбровська С.М. Проблеми реформування виховної роботи у вузі напрікінці 50-х - початку 60-х ХХ ст.: погляд з позицій сучасності / С.М. Домбровська // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 273-279. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглянуто способи реформування виховної роботи у вузі в період тимчасової лібералізації тоталітарної системи, проаналізована наступність традицій у сучасний період
1110269
  Степко М.Ф. Проблеми реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 34-39.
1110270
  Бокий А.В. Проблеми реформування вищої освіти в Україні (період з 2015 по 2020 рр.) / А.В. Бокий, І.О. Золотоверх, І.А. Корнак // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 124-125


  На даному етапі трансформаційних перетворень в Україні необхідно реорганізовувати систему управління вищої освіти.
1110271
  Вовченко А Проблеми реформування вугільної промисловості України : Управління економікою: теорія і практика / А Вовченко, В. Гриньов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 19-23. – ISSN 0131-775Х
1110272
  Прокопчук Л. Проблеми реформування державного корпоративного сектору України // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 97-104. – ISSN 2410-0919
1110273
   Проблеми реформування державної влади: конституційні та управлінські аспекти. – Київ, 1995. – 172с.
1110274
  Жук В.М. Проблеми реформування державної статистики України / В.М. Жук, Б.В. Мельничук, Ю.С. Бездушна // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; відп. ред. Остапчук С.М. – Київ, 2016. – № 4 (74). – C. 25-33. – ISSN 2307-9878
1110275
  Ільковець Л. Проблеми реформування досудового слідства // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.55-60
1110276
  Гетьман А. Проблеми реформування екологічного законодавства: до питання про створення Екологічного кодексу України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 172-181.
1110277
  Корнійчук Л.В. Проблеми реформування Європейського Союзу на сучасному етапі // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 132-137. – ISSN 2519-2949
1110278
  Сталовєров В. Проблеми реформування законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 362-363
1110279
  Єфремова Н.В. Проблеми реформування законодавства про вибори в Австро-Угорської імперії на території Галичини та Буковини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 82-89. – ISSN 1563-3349
1110280
  Донець О.В. Проблеми реформування законодавства України щодо охорони земель історико-культурного призначення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 132-134. – ISSN 0201-7245
1110281
  Петриченко О. Проблеми реформування законодавства щодо системи органів досудового слідства в Україні / О. Петриченко, С. Трофімов // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.29-32
1110282
  Андрусенко С.В. Проблеми реформування залізничного транспорту / С.В. Андрусенко, С.С. Мусаєва // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 52-56
1110283
  Пироженко Л. Проблеми реформування змісту загальної середньої освіти у кінці 50-х - середині 60-х рр. ХХст. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 73-76. – ISSN 0131-6788
1110284
  Проскурняк О.Г. Проблеми реформування змісту сучасної зарубіжної юридичної освіти (на прикладі США, Великобританії і ФРН) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 402-406. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1110285
  Лукашевич В.Г. Проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності у світлі вимог європейських стандартів / В.Г. Лукашевич, Ю.А. Дорохіна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 78-82. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1110286
  Екхардт К. Проблеми реформування інституту законодавчої влади Республіки Польща: конституційні аспекти // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 25-37.
1110287
  Бондарчук Н.В. Проблеми реформування інституту нотаріату в Україні як об"єктивного явища в сучасній правничій парадигмі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (181/182). – С. 74-80. – ISSN 2308-9636
1110288
  Дем"яненко В. Проблеми реформування історичної освіти в Україні у контексті співробітництва з Радою Європи та Російською Федерацією // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 513-518. – ISBN 978-617-7009-20-6
1110289
  Ченбай Н.А. Проблеми реформування й модернізації системи вищої освіти в Україні (соціально-філософський аналіз) // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 68-71. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
1110290
  Тацій В. Проблеми реформування конституційних засад державного ладу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 1993-0909
1110291
  Михайленко І.П. Проблеми реформування корпоративного сектору в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 71-75. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1110292
  Трубников В. Проблеми реформування кримінально-виконавчої системи України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.168-175


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1110293
  Стахівський С.М. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства : вибрані твори / С.М. Стахівський. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2010. – 276с. – ISBN 978-966-2425-06-2
1110294
  Бурдін В. Проблеми реформування кримінального законодавства України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 116-120
1110295
  Маркуш М.А. Проблеми реформування кримінального процесу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 278-281
1110296
  Уваров В. Проблеми реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 307-312. – ISSN 0132-1331
1110297
   Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – 150, [2] с. – ISBN 978-966-2571-07-3
1110298
  Фолі М. Проблеми реформування медіаосвіти в країнах Східної та Південно-Східної Європи // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 5-10


  Майкл Фолі (Michael Foley) - викладач журналістики Дублінського Інституту Технології. Викладав журналістику в країнах Східної та Південно-Східної Європи з середини 90-х років минулого століття. Працював у Міжнародній Федерації журналістів у Східній ...
1110299
  Пілат Є. Проблеми реформування механізмів взаємодії суспільства та держави у контексті впровадження елементів електронного урядування // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 94-96
1110300
  Трачук П.А. Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 205-210. – ISSN 1563-3349
1110301
  Кресіна І. Проблеми реформування моделі етнонаціональної політики Украни // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 46-54. – ISSN 1993-0909
1110302
  Іванов Ю.Б. Проблеми реформування оподаткування в контексті вступу України до СОТ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-5. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті вимоги до оподаткування та податкової політики в умовах вступу України до СОТ. Проаналізована відповідність окремих параметрів податкової системи та елементів податків нормам міжнародного торговельного права та обґрунтована необхідність ...
1110303
  Шумський П. Проблеми реформування органів прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 1 (25). – С. 5-13
1110304
  Пливанюк Юрій Проблеми реформування охорони здоров"я на рівні міста / Пливанюк Юрій, Зарицький Олександр // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 21-22


  У зв"язку з неефективним функціонуванням медичної галузі в місті на одній із сесій Кам"янець-Подільської міської ради було прийнято рішення щодо проведення медико-економічного аудита діяльності комунальних лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) ...
1110305
  Туголуков С.І. Проблеми реформування пенсійної системи України / С.І. Туголуков, М.О. Городецька // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 90-96. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1110306
  Барановська І.В. Проблеми реформування податкової системи в умовах кризи / І.В. Барановська, Т.А. Варварич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 193-199. – ISSN 1993-6788
1110307
  Матичак Петро Проблеми реформування податкової системи та шляхи їх вирішення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1110308
  Князькова В.Я. Проблеми реформування податкової системи України в умовах загострення кризових явищ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 11, червень. – С. 33-36. – ISSN 2306-6814
1110309
  Соколовська А. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 24-31 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1110310
  Середа Г. Проблеми реформування прокуратури України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 15-18.
1110311
  Марочкін І. Проблеми реформування прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-45.
1110312
  Черінько І.П. Проблеми реформування Ради Безпеки ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 138-139


  У цій стислій статті розглядаються основні перспективні напрямки майбутнього реформування Ради Безпеки ООН. This short article outlines the basic concepts of future prospects of UN Security Council reform. В этой краткой статье рассмотрены ...
1110313
   Проблеми реформування регіональної економіки на засадах кластерного підходу : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. науковців, викладачів, спеціалістів : [21 листоп. 2014 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова) та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2014. – 236 с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1110314
  Голубка Я.В. Проблеми реформування системи бухгалтерського обліку в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 38-41. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1110315
  Веріга Г.В. Проблеми реформування системи валютного контролю України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 11-13. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
1110316
  Сидоренко О.Л. Проблеми реформування системи вищої освіти в Україні : Наук.-практ. посіб. для працівників системи освіти / О.Л. Сидоренко; Харківський гуманітарний ін-т " Народна українська академія ". – Харків, 2000. – 52с. – ISBN 966-7557-28-6
1110317
  Подолянко О.Я. Проблеми реформування системи вищої освіти в Україні / О.Я. Подолянко, К.О. Рудь // Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті : зб. доп. 82-ї наук. конф. студентів КНЕУ, 21-24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип. О.А. Петухова]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 180-182. – ISBN 978-966-926-026-0
1110318
  Книгницький М. Проблеми реформування системи надання житлово-комунальних послуг з обслуговування житлового фонду територіальної громади та прибирання прибудинкових територій // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-51
1110319
  Гаврюшенко В.О. Проблеми реформування системи органів і осіб, які здійснюють примусове виконання рішень // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 51-56


  У статті досліджено існуючу наразі в Україні систему органів та осіб, що здійснюють при- мусове виконання рішень судів та інших органів. Зокрема, проведено порівняльний аналіз подібних систем в інших державах, виявлено спільні та відмінні риси. Крім ...
1110320
  Васильєва І.В. Проблеми реформування системи охорони здоров"я: деякі політико-економічні аспекти / І.В. Васильєва, С.Д. Місержи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 708-715. – ISSN 1563-3349
1110321
  Сьомін С.В. Проблеми реформування системи підготовки кадрів для сектору безпеки і оборони України / С.В. Сьомін, О.О. Резнікова // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 67-73
1110322
  Нижник Н.Р. Проблеми реформування системи професійногонавчання державних службовців у контексті європейського вибору України / Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук, Л.Л. Прокопенко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 98-102
1110323
  Малярчук К.В. Проблеми реформування та перспективи української науки в сучасних суспільно-політичних умовах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 267-276
1110324
  Борисенко П.А. Проблеми реформування та розвитку авіаційної промисловості України = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 61-65 : Табл.. рис. – Бібліогр.: 17 назв
1110325
  Круглик С. Проблеми реформування управління Міжнародним валютним фондом / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 50-53
1110326
  Константюк Н. Проблеми реформування фінансового забезпечення вищої освіти в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 119-129. – ISSN 1818-5754
1110327
  Куценко О.П. Проблеми реформування функцій прокуратури України / О.П. Куценко, Д.О. Куценко // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 203-205. – ISBN 978-966-937-189-8
1110328
  Скибенко О. Проблеми реформування функцій прокуратури України в механізмах судочинства та забезпечення законності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 188-192
1110329
  Бурдін В. Проблеми реформування юридичної освіти в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 105-109
1110330
  Невмержицький Є. Проблеми рецепції антикорупційних механізмів розвинених країн в українську практику // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 40-44


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
1110331
  Лавренчук В. Проблеми рецепції постаті Івана Мазепи в світовому письменстві. Інтерпретація образу гетьмана в зарубіжній літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 12. – С.10-16.
1110332
  Лавренчук В. Проблеми рецепції постаті Івана Мазепи у світовому письменстві // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст.
1110333
  Лавренчук В. Проблеми рецепції постаті Івана Мазепи у світовому письменстві // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 29-34.
1110334
  Беляков О. Проблеми рецепції роману Дж. Джойса "Finnegans Wake" (з досвіду викладання британської літератури) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 71-75. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1110335
  Міненко О.В. Проблеми рецепції творчості В. Шекспіра в науково-теоретичній думці: компаративний вимір // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 12. – С. 196-202. – ISSN 2313-500Х
1110336
  Цюра В.В. Проблеми речових прав за законодавством України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.401-403. – ISBN 966-660-151-6
1110337
  Носов О.Ю. Проблеми ризиків у банківській системі України // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С. 123-128. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
1110338
  Клименко О.В. Проблеми ринків небанківських фінансових послуг в Україні і шляхи їх вирішення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 102-107. – ISSN 2306-6806
1110339
  Фещенко В. Проблеми ринкової перебудови господарства у працях М.І. Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Доповідь присвячена аналізу творчого доробку відомого українського вченого М.І. Зібера з проблем ринкової трансформації національної економіки в пореформений період. The report is devoted to the analysis of creativity known Ukrainian scientist M.I. ...
1110340
  Скурський П.П. Проблеми ринкової трансформації оборонно-промислового комплексу України / П.П. Скурський, А.І. Шевцов, Р.В. Боднарчук // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 104-110
1110341
  Стодолінська О.В. Проблеми ринку лізінгових послуг в Україні та перспектива їх розвитку // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 193-194. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1110342
   Проблеми ринку праці // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 1. – С. 101-145.
1110343
  Копитко М.І. Проблеми ринку праці в Україні як фактор впливу на рівень кадрової безпеки підприємств / М.І. Копитко, З.Б. Живко, А.А. Брезіцький // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 114-120
1110344
  Антошко Т.Р. Проблеми ринку праці України / Т.Р. Антошко, Т.А. Карнаух // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 6-11. – ISSN 2310-5534
1110345
  Крисак А.О. Проблеми ринку страхування життя в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 21-23
1110346
  Касьян О. Проблеми рівноправності жінок і чоловіків у сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 158-160


  The present article is dedicated to the sharp problem of the modern days - the aspect of gender equality!. Analyzing the historic retrospect oj gender quality establishment process, the author presents her own thoughts on the topic.
1110347
  Чуйко В.Л. Проблеми робототехніки у контексті традиційного та нового мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1110348
  Тацій В.Я. Проблеми розбудови демократичної правової держави в Україні та завдання юридичної науки // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 567-575. – ISBN 978-966-458-148-3
1110349
   Проблеми розбудови державності та народовладдя в Україні (до 20-річчя Народного Руху України за перебудову) : XXII Харків. політол. читання (матеріали міжнар. наук.-теорет. конф.) / Харків. асоц. політологів, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Акад. правових наук України ; [редкол.: М.П. Требін та ін.]. – Харків : ХАП ; НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва місцевого самоврядування АПрН України, 2009. – 207, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1110350
  Власюк О.С. Проблеми розбудови інноваційно-орієнтованої економіки України // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 58-66
1110351
  Атаманова Ю. Проблеми розбудови інноваційного права в контексті кодифікації інноваційного законодавсва // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 156-165.
1110352
   Проблеми розбудови національної системи моніторингу якості освіти України // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 2


  Коротко про статті журналу, які були представлені на науково-методичному семінарі "Використання зовнішніх незалежних оцінювань навчальних досягнень у національних системах моніторингу якості освіти: світовий досвід і український контекст"(Київ, КНУ ім. ...
1110353
  Артемова Л.В. Проблеми розвивального навчання й учіння магістрів // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.9-20. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1110354
  Ситченко А. Проблеми розвивального навчання літератури
1110355
  Замашкіна Ольга Дмитрівна Проблеми розвивального навчання молодших школярів в українській педагогічній науці (60-90 рр. 20 століття) : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Замашкіна О.Д.; КНУТШ. – Ізмаїл, 2005. – 199л. – Бібліогр.: л. 177 - 199
1110356
  Замашкіна О.Д. Проблеми розвивального навчання молодших школярів в українській педагогічній науці (60-90 рр. 20 століття) : Автореф. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки / Замашкіна О.Д.; КНУТШ. – Ізмаїл, 2005. – 20с.
1110357
  ШвачкоО.В Проблеми розвитку "типологічного" мислення в системі професійно важливих якостей психолога-консультанта // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.43-48
1110358
  Проскурка Н.М. Проблеми розвитку автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з іінформаційних технологій у процесі їхньої професійної підготовки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 86-90. – (Серія : Психологічні науки)
1110359
   Проблеми розвитку аграрного та земельного права України : монографія / [В.І. Семчик та ін.] ; за заг. ред. В.І. Семчика, П.Ф. Кулинича ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 370, [2] с. – Присвячується 95-річчю Національної академії наук України та 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 25). – ISBN 978-966-458-517-7
1110360
  Андрійко О.Ф. Проблеми розвитку адміністративно-процесуального права України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 12-13. – ISBN 978-966-301-169-1
1110361
  Муза О.В. Проблеми розвитку адміністративного права України: ревізія системи галузі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 65-70. – ISSN 2220-1394
1110362
  Усач Б.Ф. Проблеми розвитку аудиту в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 217-222. – ISSN 1562-0905
1110363
  Вайзер Д.І. Проблеми розвитку банківського сектору України в умовах глобалізації // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 144-146
1110364
  Заруцька О. Проблеми розвитку банківського управлінського оліку // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 40-42
1110365
  Поченчук Г.М. Проблеми розвитку банківської системи України в умовах нестабільності світового фінансового простору // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 101-109


  Показані витоки сучасної фінансово-економічної кризи в Україні. Розкриті особливості розвитку фінансового посередництва. Проаналізовані зміст та динаміка основних показників діяльності українських банків. Сформульовані рекомендації щодо пом"якшення ...
1110366
  Матросова Л.М. Проблеми розвитку банківської системи України в умовах фінансової нестабільності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 46-52. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1110367
  Смовженко Т.С. Проблеми розвитку безготівкових роздрібних платежеів в Україні / Т.С. Смовженко, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 56-67. – Бібліогр.: 14 назв
1110368
   Проблеми розвитку бойового екіпірування солдат як єдиного комплекту для Збройних сил України / О.М. Рудковський, В.В. Федоренко, А.Д. Черненко, С.І. Оборнєв // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 50-59. – (Технічні науки ; № 2 (6)). – ISSN 2313-7509
1110369
  Кузняк Б.Я. Проблеми розвитку в Україні фермерських господарств і кооперативів, що їх обслуговують // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (690), травень. – С. 68-78 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
1110370
  Козленко Т.А. Проблеми розвитку валютного ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-16. – (Економіка ; Вип. 46)


  Проаналізовано найактуальніші проблеми становлення і розвитку валютного ринку в Україні та окреслено шляхи їх розв"язання.
1110371
  Мещеряков А.А. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 29-40. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1110372
  Товмасян В.Р. Проблеми розвитку венчурного інвестування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 152-156. – ISSN 2306-6806
1110373
  Сітковська А.О. Проблеми розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень. – С. 10-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1110374
  Деніжна С.О. Проблеми розвитку вищої освіти України в умовах євроінтеграції // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 56-62.
1110375
  Лещенко М.П. Проблеми розвитку вищої школи у творчій спадщині Миколи Гоголя і Володимира Вернадського // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 128-134.
1110376
  Ніколаєнко І.І. Проблеми розвитку відносин України з Росією / Ніколаєнко І.І., Ван Інь-Шу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 141-150. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1110377
  Кудіна В.В. Проблеми розвитку вітчизняної дидактики вищої освіти у творчому доробку А. М. Алексюка. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 14-17. – ISSN 2411-5983
1110378
  Федчук А.П. Проблеми розвитку внутріконтинентального туризму в Антарктиці (до 100-річчя підкорення Південного полюса) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 161-170 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв.
1110379
   Проблеми розвитку галузі туризму у Львівській області / М. Ступень, Р. Дудяк, Р. Ступень, З. Рижок // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 48-54 : табл. – Бібліогр.: с. 53-54. – ISSN 2313-3627
1110380
  Клюєв О. Проблеми розвитку громадянського контролю за правоохоронною діяльнітю органів внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 66-70
1110381
   Проблеми розвитку демократії та забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків в Україні трансформаційного періоду : Наукова доповідь. – Вид.2-ге, доп. – Київ : Столиця, 1998. – 176с. – ISBN 966-9542-6-6
1110382
   Проблеми розвитку депресивних регіонів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2007 р., м. Ніжин. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 192 с.
1110383
   Проблеми розвитку держави і права України в сучасних умовах : Тези доповідей учасників Всеукраїнської студентської наукової конференції 30-31 березня 2000 р. – Одеса : Юридична література, 2000. – 472с. – ISBN 966-7694-10-0
1110384
  Кальниш Ю. Проблеми розвитку державно - церковних відносин в Україні (сучасна наукова і політична полеміка) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.248-256. – ISBN 966-73-53-51-Х
1110385
  Третяк А.М. Проблеми розвитку державного земельного кадастру в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 6. – С. 15-26
1110386
  Зайківський О.Б. Проблеми розвитку державної системи охорони інтелектуальної власності // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 18-33. – ISBN 978-617-696-813-9
1110387
  Захарченко В. Проблеми розвитку державної служби в контексті становлення України як демократичної, соціальної та правової держави // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 219-230.
1110388
  Чертовська Д.В. Проблеми розвитку дитячого туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 86-93. – Бібліогр.: 8 назв.
1110389
  Позняк Е.В. Проблеми розвитку еколого-правової культури туризму в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 280-286. – ISSN 2219-5521
1110390
  Федулова Л.І. Проблеми розвитку економіки знань в контексті вступу України до ЄС // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 104-117. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1110391
  Сабаль В. Проблеми розвитку економіки Радянського Союзу // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 473/474, липень : липень. – С. 16-18
1110392
  Полуяктова О. Проблеми розвитку економіки України в контексті глобальних викликів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 1. – С. 148-151. – ISSN 2078-5860
1110393
  Бутко Б.О. Проблеми розвитку економіки України в контексті членства в світовій організації торгівлі // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 277-279. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236


  Розглянуто проблемні питання, пов"язані із вступом України до Світової Організації Торгівлі. Основну увагу приділено характеристиці здійснення державної регуляторної політики та наданню пропозицій з метою покращення показників зовнішньої торгівлі та ...
1110394
  Фомін С. Проблеми розвитку економіки України в умовах глобалізації та роль держави // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 208-232
1110395
  Чумаченко М. Проблеми розвитку економічного аналізу діяльності підприємства // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 10-15. – ISSN 1815-3232
1110396
  Саковська О.М. Проблеми розвитку експортних відносин на ринку зерна // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 320-322. – ISBN 978-617-7069-02-6
1110397
  Пітель Н.Я. Проблеми розвитку експортоорієнтованої діяльності аграрної сфери економіки України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 25-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1110398
  Олійник Т.І. Проблеми розвитку експорту овочевої продукції в умовах динамізації конкурентного середовища / Т.І. Олійник, Ю.Л. Філімонов, Л.О. Лещенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
1110399
  Соловйов С.Г. Проблеми розвитку електронної демократії в умовах модернізації державного управління України : наукова розробка / С.Г. Соловйов, В.Г. Даниленко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. інформ. політики та технологій. – Київ : НАДУ, 2012. – 66, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Електронне урядування)
1110400
  Плескач В.Л. Проблеми розвитку електронної комерції в Україні / В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька, Л.В. Олексюк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 11 (672). – С. 73-84 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
1110401
   Проблеми розвитку енергетики України // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 0372-6436
1110402
  Осіпович В.К. Проблеми розвитку енергетичного діалогу Росії та Європейського Союзу у 2000-2007 роках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 306-313
1110403
  Кучеренко І.М. Проблеми розвитку житлового законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 345-351. – ISSN 1563-3349
1110404
  Кукулевська С. Проблеми розвитку зеленого туризму в Україні / С. Кукулевська, Н. Кудрявцева // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Філологічні науки. – С. 387-390
1110405
  Шлапак О.В. Проблеми розвитку і можливості захисту вітчизняного м"ясного скотарства в умовах СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 103-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1110406
  Давиденко О.П. Проблеми розвитку і поліпшення розміщення промисловості будівельних матеріалів УРСР : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 62-71 : Табл.
1110407
  Масляк П.О. Проблеми розвитку і розміщення машинобудування України в умовах економічного суверенітету : географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 76-78. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
1110408
  Волчукова В.М. Проблеми розвитку і роль ритуального танцю у ранньохристиянській культурі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Волчукова Вікторія Миколаївна ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1110409
   Проблеми розвитку і функціонування агропромислових формувань. – Київ : Урожай, 1989. – 176с.
1110410
  Шатіло В. Проблеми розвитку ідей інституту президенства часів Центральної Ради та сьогодення // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 138-148. – ISBN 966-7060-54-1
1110411
  Ганечко І. Проблеми розвитку інновацій в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 21-24. – ISSN 1728-9343
1110412
  Фарат О.В. Проблеми розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств / О.В. Фарат, В.П. Залуцький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 229-237. – ISSN 1993-6788
1110413
  Гарбуз С. та інш. Проблеми розвитку інноваційних процесів в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.106-111. – ISBN 966-654-085-1
1110414
  Вольвачов К.М. Проблеми розвитку інноваційного підприємництва в Україні // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 42-45. – ISBN 978-617-645-233-1
1110415
  Ільїна О. Проблеми розвитку інноваційної діяльності аграрних підприємств / О. Ільїна, В. Ільїн // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 97-104. – ISSN 2410-0919
1110416
  Бондаренко В.М. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні / В.М. Бондаренко, О.П. Мудрик // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 86-94. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
1110417
  Чабан В.Г. Проблеми розвитку інноваційної інфраструктури // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 92-96. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1110418
  Тульчинська С.О. Проблеми розвитку інноваційної інфраструктури в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 72-75
1110419
  Пахомов І. Проблеми розвитку інститутів адміністративного права України та шляхи їх вирішення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-5. – ISSN 0132-1331
1110420
  Науменкова С.В. Проблеми розвитку інститутів спільного інвестування / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 46-48
1110421
  Бабенко В.А. Проблеми розвитку інтелектуального капіталу ЗВО України в умовах інтелектуалізації суспільства // Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : II Всеукр. наук.-практ. конф., 24 трав. 2019 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлик (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – С. 60-65. – ISBN 978-617-7700-38-7
1110422
  Марценюк-Кухарук Проблеми розвитку інформатики в системі управління народним господарством / Марценюк-Кухарук. – Київ, 1991. – 224с.
1110423
  Пучковська І. Проблеми розвитку іпотеки в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.88-94
1110424
  Ноджак Л.С. Проблеми розвитку іпотечного кредитування населення в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 285-290. – ISSN 0321-0499
1110425
  Малахівська Ст. Проблеми розвитку іпотечного ринку та шляхи їх розв"язання // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.172-179
1110426
  Мотрук С.М. Проблеми розвитку історичної науки країн Центральної та Східної Європи в добу демократичної трансформації cycпільствa // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-58. – (Історія ; вип. 54)


  Висвітлюються основні тенденції розвитку історичної науки в країнах Центрально-Східної Європи після перемоги демократичних революцій кінця 80-х рр. ХХ ст. на прикладі чеської та словацької історіографії.
1110427
  Ткаченко Ю. Проблеми розвитку конкурентного ринкового середовища України у контексті формування інвестиційної привабливості національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-57. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано динаміку змін основних рейтингів оцінки інвестиційної привабливості України за 2007-2010 рр. Визначено основні фактори впливу. Запропоновано рекомендації для покращення конкурентного ринкового середовища України. It was ...
1110428
  Фірсова С.Г. Проблеми розвитку конкурентоспроможної економіки країни // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 25-28.
1110429
  Скаско О. Проблеми розвитку консорціумного кредитування в Україні : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 35-37 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1110430
  Ярмиш О.Н. Проблеми розвитку конституційно-правових основ національної безпеки України // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 106-111. – ISBN 978-966-7166-35-9
1110431
   Проблеми розвитку конституційного законодавства України : збірник висновків Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанської Комісії) / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [заг. ред. В.М. Литвина ; упоряд. : В.О. Зайчук, С.В. Ківалов, О.Л. Копиленко та ін. ; пер. з англ. : Київець О.В., Білоусов Л.В., Алямкін Р.В. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 498 с. – ISBN 978-966-611-718-5
1110432
  Гюлумян А. Проблеми розвитку Конституційного правосуддя у перехідний період // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.83-85
1110433
  Диба М.І. Проблеми розвитку концесії в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 28 назв
1110434
  Ковальова О. Проблеми розвитку концесійних відносин в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 55-65
1110435
  Мостовий Г.І. Проблеми розвитку кооперативних відносин в аграрному секторі економіки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 106-111
1110436
   Проблеми розвитку корпоративного податкового менеджменту : монографія / Ю.Б. Іванов [та ін.] ; [за заг. ред. Іванова Ю.Б.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 496 с. + Додатки: с. 487-494. – Бібліогр.: с. 448-486. – ISBN 978-966-676-420-4
1110437
  Чижевська І.Р. Проблеми розвитку корпоративного сектору в сучасних умовах // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 102-104. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1110438
  Полінкевич О.М. Проблеми розвитку корпоративного управління в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 191-196. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено стан корпоративного управління в Україні. Запропоновано оцінювати стан корпоративного управління в три етапи. Виділено проблеми корпоративного управління, пов"язані з розбіжністю розвитку корпоративного управління в різних країнах, ...
1110439
  Рудий Г. Проблеми розвитку краєзнавства в Україні на сторінках української періодики 20-х років XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 16-20
1110440
  Саух І.В. Проблеми розвитку креативного менеджменту та креативної освіти в сучасних умовах // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 81-85
1110441
  Шило Ж.С. Проблеми розвитку кредитного ринку в умовах децентралізації в Україні // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 231-239. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1110442
  СтепанюкР.Л Проблеми розвитку криміналістичної методики в умовах реформування кримінальної юстиції України // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 236-245. – ISSN 2304-4556
1110443
  Михеєнко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні : Вибрані твори / М.М. Михеєнко. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 240с. – ISBN 966-7302-77-6
1110444
  Стеченко Д.М. Проблеми розвитку курортно-рекреаційної діяльності в областях Українського Полісся / Д.М. Стеченко, В.Г. Жученко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 171-176. – (Географія ; Вип. 41)


  Порушені проблеми розвитку курортно-рекреаційного господарства областей Українського Полісся (Волинська, Житомирська, Київська, Рівненська, Чернігівська), аналізується природно-ресурсне забезпечення розвитку рекреаційної індустрії регіону, визначені ...
1110445
  Гречан А.П. Проблеми розвитку легкої промисловості України в сучасних умовах господарювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 100-104


  Розглянуто питання розвитку легкої промисловості України в контексті державної інноваційної стратегії реформ. Виділено основні проблеми розвитку галузі. The question of development of light industry of Ukraine in a context of the state innovative ...
1110446
  Пушкар М.С. Проблеми розвитку м"ясної промисловості західних областей УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 110-115 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1110447
  Садовська М. Проблеми розвитку малого бізнесу // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.28-34
1110448
  Огій О.С. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 123-125
1110449
  Васильців Т.Г. Проблеми розвитку малого підприємництва та їх вплив на міграційну активність населення гірських районів Карпатського регіону України / Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 49-59. – ISSN 1562-0905
1110450
  Притула Н.М. Проблеми розвитку маркетингу в аграрному секторі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 158-162. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1110451
  Москаленко А. Проблеми розвитку масової комунікації на сучасному етапі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-25. – (Журналістика ; Вип. 2)
1110452
  Чіпко Т.М. Проблеми розвитку мегаполісів ХХІ століття та їхня проекція на міста України в розрізі нелегальної еміграції // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 63-69. – Бібліогр.: 8 назв
1110453
  Рябічев В.Л. Проблеми розвитку мережевих ЗМІ / В.Л. Рябічев, Є.О. Каранов // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 104-107


  Висвітлено основні етапи розвитку мережевих ЗМІ. Охарактеризовано специфіку роботи інтернет-журналіста. Досліджено особливості функціонування інтернет-ЗМІ та проблеми доступу до інформації різних груп користувачів. The main stages of development of ...
1110454
  Гончарова О.М. Проблеми розвитку металургійних підприємств України в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 146-150.


  В статті визначено основні проблеми розвитку металургійних підприємств України, які спричинені як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Визначено необхідні напрями для подолання цих проблем та подальшого розвитку металургійних підприємств ...
1110455
  Тімочко О. Проблеми розвитку методології сучасного правознавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 10-13
1110456
  Шевчук Л. Проблеми розвитку метрополійних функцій Львова // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 33-37. – Бібліогр.: 19 назв.
1110457
  Крупка Ю.М. Проблеми розвитку міжнародно-правового режиму цивільної відповідальності за ядерну шкоду // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 541-548. – ISSN 1563-3349
1110458
  Опанасюк Ю. Проблеми розвитку міжнародного академічного співробітництва // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 64-70. – ISSN 2078-1016
1110459
  Шемшученко Ю.С. Проблеми розвитку міжнародного космічного права // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 118-122. – ISBN 966-7196-06-2
1110460
  Чентуков Ю. Проблеми розвитку міжнародного ринку інвестування а умовах глобалізації та інтеграційний курс України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 271-277. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1110461
  Шипович Є.Й. Проблеми розвитку міст Української РСР (Рецензія) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 135-137
1110462
  Шевченко О.О. Проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 36-42. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1110463
  Постовойтенко А.С. Проблеми розвитку місцевої демократії в умовах політичної трансформації та розбудови громадянського суспільства: зарубіжний досвід та реалії України. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 319-321. – ISSN 2076-1554
1110464
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / Мін.освіти ш науки україни ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
Вип. 1. – 2009. – резюме укр., рос. мовами
1110465
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
Вип. 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1110466
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
Вип. 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1110467
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
Вип. 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1110468
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-617-7202-74-4
Вип. № 1 (13). – 2015. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110469
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2009-. – ISBN 978-617-7202-87-4
Вип. № 2 (14). – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110470
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-202-5
Вип. № 1 (15). – 2016. – 209 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110471
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-203-2
Вип. № 2 (16). – 2016. – 209 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110472
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-439-5
Вип. № 1 (17). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110473
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-446-3
Вип. № 2 (18). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110474
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-625-2
Вип. № 3 (19). – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110475
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-725-9
Вип. № 1 (20). – 2018. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110476
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-725-9
Вип. № 2 (21). – 2018. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110477
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-617-7804-22-1
Вип. № 1 (22). – 2019. – 213, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110478
  Ганкевич О.В. Проблеми розвитку молодої сімя"ї в сучасному суспільстві // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 33-44. – (Психологія ; вип. 47)


  Розвиток сім"ї є однією з головних умов задоволенності подружнім життям. Тому, дуже важливо, щоб сім"я пройшла певні стадії життєвого циклу. На кожній стадії подружжя повинно вирішити задачі, вирішення яких, дає змогу перейти на наступну стадію. Якщо ж ...
1110479
  Хахлюк А.М. Проблеми розвитку МТК В Україні / А.М. Хахлюк, А.С. Аблов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 100-103.
1110480
  Тетьора І.С. Проблеми розвитку музейного туризму в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 236-237. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1110481
  Шутов І.М. Проблеми розвитку народного споживання в період будівництва комунізму. / І.М. Шутов. – Львів, 1969. – 209с.
1110482
  Маруняк Є. Проблеми розвитку наук про Землю в баченні молодих науковців : Інформація / Є. Маруняк, І. Гукалова, Л. Дячевська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 71. – ISSN 1561-4980
1110483
  Порев С.М. Проблеми розвитку науки в університетах України. Аналіз міркувань фахівців // Університет і наука : епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань / С.М. Порев. – Київ : Хімджест, 2012. – С. 80-97. – ISBN 978-966-8537-84-4
1110484
  Порев С.М. Проблеми розвитку науки в університетах України. Дослідницькі університети "світового класу" // Університет і наука : епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань / С.М. Порев. – Київ : Хімджест, 2012. – С. 41-56. – ISBN 978-966-8537-84-4


  У Таблиці 1.2 наведені показники публікацій статей КНУ імені Тараса Шевченка.
1110485
  Порев С.М. Проблеми розвитку науки в університетах України. Як ми розуміємо науку: філософське та практико-методичне тлумачення // Університет і наука : епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань / С.М. Порев. – Київ : Хімджест, 2012. – С. 98-106. – ISBN 978-966-8537-84-4
1110486
   Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. господар. права ; [упоряд.: В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – 253, [1] с. – Назва обкл.: Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства України. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7320-15-8


  У підручнику розглянуто теоретичні відомості з основних розділів фізики: механіки та механічних і електричних коливань і хвиль; молекулярної фізики та термодинаміки; електрики та магнетизму; оптики; елементів квантової фізики, фізики твердого тіла, ...
1110487
  Броннікова Л.В. Проблеми розвитку науки і освіти в інформаційному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 40-42. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
1110488
  Любіч О.О. Проблеми розвитку науково-технічного потенціалу України на сучасному етапі / О.О. Любіч, О.С. Бабанін // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 224-232
1110489
  Ткачук Л.М. Проблеми розвитку національних економік в умовах глобалізації світового господарства на прикладі країн, які складають ядро АТР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-77. – (Географія ; Вип. 47)


  Статтю присвячено проблемам розвитку національних економік у контексті лібералізації і глобалізації світової господарської системи. У зв"язку з розгортанням інформаційної революції, поглибленням інтернаціоналізації та прискоренням процесів глобалізації ...
1110490
  Гутко Л.М. Проблеми розвитку національного страхового ринку : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 146-148 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1110491
  Кожолянко Г. Проблеми розвитку національної культури українців у працях Володимира Шаяна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 10-14


  Володимир Петрович Шаян (1908- 1974) — український філософ, санскритолог, релігієзнавець, психолог і педагог, поет, прозаїк, перекладач, громадський діяч, основоположник Відродження Рідної Віри Українців, Віри Предків, один з перших дослідників ...
1110492
  Осколов П.В. Проблеми розвитку національної освіти у контексті державотворення // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 150-155
1110493
  Горовець Н.О. Проблеми розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні / Н.О. Горовець, М.Г. Горовець // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 22-26
1110494
  Терещенко Г.М. Проблеми розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні / Г.М. Терещенко, Т.А. Мусатова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 76-88. – Бібліогр.: с. 81-82, 84-85


  Ідеться про розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, а також досліджуються проблеми й перспективи діяльності страхових компаній у сфері пенсійного забезпечення. Аналізуються суперечливі положення та сумнівні тлумачення ...
1110495
  Тесленко В.В. Проблеми розвитку обдарованості в історії та теорії педагогіки // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 32-35


  У статті аналізується палітра поглядів мислителів та учених на феномен обдарованості дитини, що висловлювалася в різні епохи й у різних країнах. Особлива увага при цьому приділяється розвитку цієї ідеї та практичного її втілення вітчизняному науковому ...
1110496
  Лоханова Н. Проблеми розвитку облікової системи в Україні з точки зору концепції інституціональних змін // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 17-21 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1110497
  Царук В.Ю. Проблеми розвитку обліку в системі корпоративного управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 369-374. – ISSN 2222-4459
1110498
  Турло Ю.В. Проблеми розвитку операцій з платіжними картками в Україні та зарубіжних країнах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 255-265.
1110499
  Лопушанська Г. Проблеми розвитку освіти в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 149-153
1110500
  Кузіна Н. Проблеми розвитку освіти в Україні на початку ХХ століття у висвітленні "Літературно-наукового вісника" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 74-78


  В статті розглянуто прояви політики асиміляції українства в системі освіти в Російській та Австро-Угорській імперіях на початку ХХ ст. на основі дослідження публікацій "Літературно-наукового вісника". В статье рассматриваются проявления политики ...
1110501
  Шпильова Ю. Проблеми розвитку освіти в умовах трансформації економіки України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 184-190. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1110502
  Фурман В.В. Проблеми розвитку особистісної рефлексії студентів технічного університету в процесі професійної підготовки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 159-162. – (Серія : Психологічні науки)
1110503
  Сисак В.О. Проблеми розвитку паркової системи в Україні / В.О. Сисак, Л.М. Бармашина // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 200-212. – ISBN 978-617-7185-03-0
1110504
  Грузіна І.А. Проблеми розвитку персоналу в системі стратегічного управління підприємством : монографія / Грузіна І.А., Дериховська В.І. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 250, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-200. – ISBN 978-966-676-557-7
1110505
  Давидова О.Ю. Проблеми розвитку підприємств туризму в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 114-120. – ISSN 2075-4892
1110506
  Азарова А.О. Проблеми розвитку платіжної системи України та шляхи їх вирішення / А.О. Азарова, О.В. Теслюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 19-22. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1110507
  Дадерко Л. Проблеми розвитку плебсології в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 153-154. – ISSN 0132-1331
1110508
  Пуховська Л. Проблеми розвитку порівняльних досліджень у сфері професійної освіти в Україні // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 10-12. – ISBN 978-966-2249-24-8
1110509
  Співак В. Проблеми розвитку правової культури виборів: зарубіжний та український досвід // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 56-65.
1110510
  Болдерєв С.В. Проблеми розвитку правової основи місцевого самоврядування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 52-58. – ISSN 0201-7245
1110511
  Жуган Д.М. Проблеми розвитку праворозуміння в Україні на початку XXI ст. (загальнотеоретичний аспект) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (29). – С. 25-34. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1110512
  Майборода В. Проблеми розвитку праксеологічних умінь майбутніх компетентних фахівців вищої школи України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 31-36. – ISSN 2078-1016


  У статті висвітлені основні проблеми розвитку практичної підготовки студентів вищої школи України. Розкрита сутність праксеологічної підготовки як обов"язкового компонента освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня, що має на ...
1110513
   Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : [у 2-х т.]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-300-6
Т. 2 : Проблеми розвитку прикордонних територій. – 2007. – 421 с.
1110514
   Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 жовтня 2008 р. / МОНУ, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; [редкол. : Коцан І.Я. (гол. редкол.), Цьось А.В., Федонюк С.В. та ін.]. – Луцьк : Вежа, 2008. – 428 с. – ISBN 978-966-600-368-6
1110515
   Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах : матеріали VI Міжн. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 15-16 жовтня 2009 р. / МОНУ, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; [редкол. : Коцан І.Я. (гол. редкол.), Цьось А.В., Федонюк С.В. та ін.]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 285 с. – ISBN 978-966-600-450-8
1110516
   Проблеми розвитку природничіх і точних наук. – Львів, 1964. – 170с.
1110517
  Руденко М. Проблеми розвитку прокуратури України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.57-59. – ISSN 0132-1331
1110518
   Проблеми розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної правової держави. – К, 1996. – 112с.
1110519
  Святненко В.Ю. Проблеми розвитку промислового комплексу України та можливі напрями їх вирішення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 150-154. – (Економіка ; Вип. 37)


  Аналізуються причини спаду промислового виробництва за роки реформування економіки (1991-1995 рр.).
1110520
  Кіндзерський Ю. Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 15-22. – ISSN 1810-3944
1110521
  Кіндзерський Ю. Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 33-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1110522
  Клюєв О.М. Проблеми розвитку професійного рівня працівників судово-експертних установ Міністерства юстиції України // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 29-31


  "Світовий досвід актуалізує визначення шляхів подальшого розвитку системи післядипломної освіти наукових працівників та експертів, які працюють у судово-експертних установах Міністерства юстиції України й інших правоохоронних відомств держави. Значна ...
1110523
  Близнюк Л.М. Проблеми розвитку професійної освіти України в умовах євроінтеграції // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 7-8
1110524
  Голуб В. Проблеми розвитку процесуальної форми дізнання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 91-94
1110525
  Тертишник В. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.91-93. – ISSN 0132-1331
1110526
  Терещенко І. Проблеми розвитку регіональних ЗМІ-важливого джерела реформування інформаційної бази суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 110-117
1110527
  Толстой М.І. Проблеми розвитку регіональних рекреаційних зон України : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 7-9 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
1110528
  Гаряга Л.О. Проблеми розвитку ринку банківського кредитування в Україні // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 2. – С. 73-78.
1110529
  Коган Н.Ю. Проблеми розвитку ринку землі в умовах сьогодення // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 35-41. – ISSN 2522-9273
1110530
  Кулиняк І.Я. Проблеми розвитку ринку лізингових послуг в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 164-167. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1110531
  Василенко О.І. Проблеми розвитку ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів аграрної освіти в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 72-75. – ISSN 2306-6806


  "Статтю присвячено проблемам розвитку ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів аграрної освіти в Україні".
1110532
  Долішня М. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 180-185. – ISSN 1562-0905
1110533
  Кириленко І.Г. Проблеми розвитку світового виробництва продовольства та еволюція системи світових грошей // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 30-41. – ISSN 2221-1055
1110534
  Новікова Г. Проблеми розвитку середовищних музеїв в Україні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 246-255


  Екомузеї. Це інноваційний тип так званих мішаних соціально-середовищних музеїв, націлених на досягнення сталого (збалансованого) розвитку місцевих громад у традиційному середовищі їх проживання та активного залучення їх у суспільну діяльність зі ...
1110535
  Крекотень І.М. Проблеми розвитку системи загальнообов"язкового державного соціального страхування в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 80-84. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1110536
  Машлякевич А.О. Проблеми розвитку системи лізингу в Україні // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С. 49-54. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
1110537
  Богіра М.С. Проблеми розвитку сільських територій // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 14-17. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2410-7468
1110538
  Копитко О.В. Проблеми розвитку соціально-трудової сфери в умовах поглиблення економічних реформ в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.3. – С. 208-216. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1110539
  Горященко Ю. Проблеми розвитку соціальної сфери економічних районів України : соціальна політика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1110540
  Удовиченко В.П. Проблеми розвитку соціальної сфери регіону радіоактивного забруднення (на прикладі м. Славутича) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.10.04 / Удовиченко В.П. ; НАН України. – Киев, 1995. – 20 с.
1110541
   Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – 439, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-171-387-0
1110542
  Корома Н.С. Проблеми розвитку сталого туризму в Чорноморському регіоні України. Уроки Балтики // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 58-65. – Бібліогр.: 10 назв
1110543
  Шлапак Н.С. Проблеми розвитку страхового бізнесу у сучасних умовах / Н.С. Шлапак, Т.Е. Кривич // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 268-272. – ISSN 2225-6407
1110544
  Козоріз Григорій Георгійович Проблеми розвитку страхового ринку в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 182-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано причини і проблеми, які гальмують розвиток страхового ринку України, і запропонована їх систематизація. Вказані шляхи розв"язати проблемних питань розвитку страхового ринку України.
1110545
  Козоріз Г.Г. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 182-191. – ISSN 1562-0905
1110546
  Рибальченко Л.В. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 89-93 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1110547
  Пономаренко О.І. Проблеми розвитку страхового ринку та підготовка актуаріїв на Україні / О.І. Пономаренко, О.Д. Борисенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається в історичному контексті проблеми становлення й розвитку страхового ринку України, а також відповідні питання розвитку освіти та досліджень в галузях актуарної й фінансової математики, страхової й фінансової статистики та суміжних дисциплін.
1110548
  Гарматій Т. Проблеми розвитку страхового ринку України : страхова справа // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 21-22
1110549
  Балицька М.В. Проблеми розвитку страхового ринку України в умовах глобальної фінансово-економічної нестабільності // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 111-114. – ISBN 978-617-696-384-4
1110550
  Позднякова Л.О. Проблеми розвитку страхового ринку України і шляхи їх розв"язання в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 250-254. – ISSN 1993-6788
1110551
  Пушко Р.О. Проблеми розвитку страхування аграрного сектору України в умовах глобалізації // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 65-69. – ISSN 1729-7036
1110552
  Добровольська Н.В. Проблеми розвитку судової системи у сучасній правовій доктрині України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 41-47.
1110553
  Лютий І.О. Проблеми розвитку сучасного міжнародного фінансового ринку та інтеграційний курс України / І.О. Лютий, В.І. Міщенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 21-31
1110554
  Шморгай М.Б. Проблеми розвитку сучасного ринку іпотеки в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 308-315. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1110555
  Морозов А.Ю. Проблеми розвитку сучасної культури в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1110556
  Третяк А.М. Проблеми розвитку сучасної системи державного земельного кадастру в Україні як системи фіксації економічного потенціалу земельних активів // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 9. – С. 14-21
1110557
  Черкасов А. Проблеми розвитку сфери прикладання праці в АПК та шляхи їх вирішення на основі упровадження мотиваційного механізму // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 46-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1110558
  Нежиборець В. Проблеми розвитку та активізації інноваційної діяльності: регіональний аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-57.
1110559
   Проблеми розвитку та вдосконалення міжгалузевих зв"зків у системі аграрнопромислового комплексу УРСР. – К, 1974. – 189с.
1110560
  Ножова Г.М. Проблеми розвитку та напрями вдосконалення ринку лізингових послуг в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 175-179. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1110561
  Супрун В.В. Проблеми розвитку та підвищення ефективності державного управління в професійній освіті в умовах реформування освітньої галузі України // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 85-88. – ISBN 978-617-7104-90-1


  "...Цілком очевидно, що професійна освіта в Україні потребує цілеспрямованого здійснення комплексу невідкладних дій системного значення, які полягають у оновленні освітнього законодавства, упровадженні досягнень європейського і світового досвіду ...
1110562
  Бірюкова А.Г. Проблеми розвитку та співвідношення галузей трудового права та трудового законодавства : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бірюкова Алевтина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 406 арк. – Бібліогр.: арк. 368-406
1110563
  Бірюкова А.Г. Проблеми розвитку та співвідношення галузей трудового права та трудового законодавства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бірюкова Алевтина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1110564
  Муслюмова А.І. Проблеми розвитку та становлення адвокатури України в сучасних умовах // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 231-233. – ISBN 966-660-151-6
1110565
   Проблеми розвитку та сучасні аспекти якості товарів і послуг, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу: регіональні особливості : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, магістрантів та студентів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова) та ін. ]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 130, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., та рос. – Бібліогр.наприкінці ст.
1110566
   Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки = The problems of development and management of integral processes at the international market of higher education and science : матеріали міжнар. наук. конф. 15-17 жовт. 2003 р. Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2004. – 344, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., пол., англ. та ін. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 996-8110-01-3
1110567
  Зуєа Л.С. Проблеми розвитку та фінансування закладів культури // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 6-9. – Бібліогр.: на 3 пункти
1110568
  Вітлінський В. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики України : аналізують науковці / В. Вітлінський, О. Пернарівський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1110569
  Петрович Й. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики України : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 43-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1110570
  Машаро О.В. Проблеми розвитку тарифної політики з обов"язкового страхування автоцивільної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-17. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу результатів п"ятирічного функціонування в Україні обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів виявлені та сформульовані основні проблеми та напрямки розвитку тарифної політики ...
1110571
  Рябініна Л. Проблеми розвитку теорії сучасних грошей : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-31. – Бібліогр.: 31 назва
1110572
  Піляєв І.С. Проблеми розвитку теорії федералізму в контексті сучасного євроінтеграційного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі широкого кола класичних і сучасних наукових джерел та з урахуванням майбутньої політичної архітектури Європи узагальнюються здобутки теорії федералізму, визначаються ключові проблеми і тенденції її розвитку як однієї з основних ...
1110573
  Холява П.М. Проблеми розвитку територіально-виробничого комплексу Тернопільської області (екон.-географ. аналіз.) : Дис... канд. географ.наук: / Холява П.М.; МВ ССО УРСР. Тернопільський фінансово-екон. ін-тут. – Тернопіль, 1972. – 178л. – Бібліогр.:л.167-177
1110574
   Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України // Міжнародні відносини : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. закл. вищої освіти / Г.О. Оборський, І.М. Чістякова, Г.В. Воробйова, Г.В. Озернюк, І.Б. та ін. Кривдіна. – Київ : Каравела, 2019. – С. 147-158. – ISBN 978-966-222-986-3
1110575
  Корнілова Н.В. Проблеми розвитку туризму в Чернігівській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 65-70. – Бібліогр.: 9 назв.
1110576
  Нездоймінов С. Проблеми розвитку туризму та рекреації на природоохоронних територіях дельти Дунаю / С. Нездоймінов, Н. Андрєєва // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 55-62. – ISSN 2409-9260
1110577
  Шупік Б.В. Проблеми розвитку туристично-рекреаційних ресурсів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 98-101. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1110578
  Федорченко В.К. Проблеми розвитку туристської освіти в Україні // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 254-259. – ISBN 978-966-622-885-0
1110579
  Крачило М.П. Проблеми розвитку туриського господарства Радянської Буковини : торгівля. Обслуговування // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 91-96
1110580
  Головенько В.А. Проблеми розвитку українського молодіжного руху на сучасному етапі // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.71-80. – ISSN 1681-116Х
1110581
  Степаненко В. Проблеми розвитку українського нотаріату в контексті європейської інтеграції та гармонізації права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 41-46. – ISSN 2308-9636
1110582
  Гайович Г. Проблеми розвитку українського слова в різні періоди українського відродження // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 19-28. – ISBN 966-8547-39-X
1110583
  Карпов В.В. Проблеми розвитку української військової символіки у редакційній політиці Військово-історичного альманаху // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 264-268. – ISSN 2226-3209
1110584
  Филюк Г. Проблеми розвитку української електроенергетики та шляхи їх розв"язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сучасний стан електроенергетики України. Проаналізовано проблеми, які перешкоджають розвитку галузі на сучасному етапі. Розкрито проблеми пререхресного субсидування. Окреслено шляхи подолання проблем. В статье исследовано ...
1110585
  Маключенко В.І. Проблеми розвитку української культури в науковій і художній творчості А. Кримського // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – C. 53-58
1110586
  Денисюк С. Проблеми розвитку української культури у дослідженнях Ю. Шевельова (Ю. Шереха) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 158-161
1110587
  Бойко А. Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 34-39.
1110588
  Бойко Анжела Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 34-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються можливості, переваги та ризики входження української освіти у європейський світовий простір; підкреслюється розмаїтість європейської освіти, значення досвіду європейських університетів для України.
1110589
  Бойко Анжела Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 44-49
1110590
  Авраменко В. Проблеми розвитку української термінологічної лексики в освітньому процесі 1905-1907 років // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.74-77. – ISSN 0131-6788
1110591
   Проблеми розвитку університетської освіти. – Київ, 1967. – 88с.
1110592
  Білоусова І. Проблеми розвитку управлінського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.39-44
1110593
  Нагачевська Т. Проблеми розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-40. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації. Розглянуто сучасні тенденції розвитку фінансових ринків перехідних економік. Сформульовано основні перепони виходу національних агентів на міжнародні фінансові ринки та ...
1110594
  Волохова І.С. Проблеми розвитку фінансової діяльності органів самоорганізації населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 169-179 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1110595
  Каверзна Г.Є. Проблеми розвитку фондового ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 212-214. – ISBN 978-966-188-219-4
1110596
  Раменська Проблеми розвитку франчайзингових відносин в Україні та шляхи їх вирішення / Раменська, 0. // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 40-45
1110597
  Воробієнко П.П. Проблеми розвитку широкосмугового доступу до інтернету в Україні / П.П. Воробієнко, В.М. Гранатуров // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 51-62 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1110598
  Русанова І.О. Проблеми розвитку ювенальної юстиції // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 247-258. – ISSN 2224-9281
1110599
  Печений О. Проблеми розгляду справ про спадкування у зв"язку з реформуванням процесуального законодавcтва // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 49-52
1110600
  Лужанський А.В. Проблеми розгляду судами справ про обмеження права виїзду за кордон // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2009. – № 1. – С. 17-22
1110601
  Бєлова І.В. Проблеми розкриття інфомації у фінансовій звітності банків України / І.В. Бєлова, О.Г. Коренєва, Л.Ю. Сисоєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 123-129. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1110602
  Дячук Л. Проблеми розлучення в новелах Імператора Лева VІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-39. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються особливості правових норм про розлучення в новелах імператора Лева VІ. З"ясовуються причини створення збірки новел та їх історичне значення. Визначаються правові джерела відповідних норм та позиція імператора в контексті ...
1110603
  Ващук Я.В. Проблеми розмежування адміністративної і кримінальної відповідальності щодо корупційних правопорушень // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 114-119. – ISSN 2227-796X


  У статті розкрито проблеми розмежування адміністративних та кримінальних корупційних правопорушень. Виявлено казус, коли суспільно небезпечне корупційне діяння формально не підпадає під кримінальну відповідальність, якщо сума незаконної винагороди не ...
1110604
  Сегеді Т. Проблеми розмежування адміністративної та кримінальної юрисдикцій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 118-120. – ISBN 978-617-7069-15-6
1110605
  Ламський М.Д. Проблеми розмежування бюджетних повноважень в Україні // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 148-153. – ISSN 2306-546X
1110606
  Олійничук Р. Проблеми розмежування групового порушення громадського порядку та захоплення державних або громадських будівель чи споруд // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 253-256. – ISSN 2524-0129
1110607
   Проблеми розмежування договорів про розпорядження майновими авторським і суміжними правами у музичному шоу-бізнесі України / П Калениченко, А, , . // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-124.
1110608
  Безкровний Є. Проблеми розмежування заяв (повідомлень) про кримінальні правопорушення та звернень громадян // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 112-113
1110609
  Кормило М. Проблеми розмежування компетенції між федерацією та суб"єктами федерації Бельгії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 39-40. – ISBN 978-617-7069-17-0
1110610
  Кізлова О.С. Проблеми розмежування майнової поруки та поруки у судовій практиці // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 230-238. – ISBN 978-617-7530-15-1
1110611
  Сіньова Л.М. Проблеми розмежування понять "остарбайтер" і "гастарбайтер" в законодавстві України // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 609-614. – ISBN 978-966-521-631-5
1110612
  Дейнега М.А. Проблеми розмежування предметів природоресурсного і природоохоронного права // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 311-313. – ISBN 978-966-7957-18-6
1110613
  Колінько О.О. Проблеми розмежування стану неосудності і обмеженої осудності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 275-280.
1110614
  Медведський В. Проблеми розмежування фактичних тверджень та оціночних суджень як цивільно–правових категорій захисту честі, гідності та ділової репутації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 47-48
1110615
  Бурлаков С. Проблеми розмежування цивільних та трудових правовідносин при створенні об"єктів авторського права (на прикладі кінематографії) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 3 (29). – С. 43-48.
1110616
  Матіос Анатолій Проблеми розміщення та використання валютних резервів української держави / Матіос Анатолій, Ковальчук Андрій // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 47-54
1110617
  Бозуленко О.Я. Проблеми розміщення торговельних підприємств / О.Я. Бозуленко, О.Ю. Бозуленко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 127-136. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1110618
  Капліна О.В. Проблеми розповсюджувального тлумачення норм кримінально-процесуального права і забезпечення законності право-застосовчої діяльності державних-органів, що ведуть кримінальний процес // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 274-281. – (Право. Економіка. Управління)
1110619
  Волохова І.С. Проблеми розподілу видаткових повноважень між рівнями влади в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 55-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1110620
  Устименко Т.П. Проблеми розподілу кредитного майна та боргових зобов"язань подружжя / Т.П. Устименко, Л.І. Шаповал // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 104-112. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1110621
  Падох О. Проблеми розподілу майнових прав на службовий винахід // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7069-15-6
1110622
  Косова Т. Проблеми розподілу чистого грошового операційного потоку підприємства на прибуток і амортизацію / Т. Косова, Г. Роганова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 57-64. – Бібліогр.: с. 57-58, 60. – ISSN 0131-775Х


  Досліджено динаміку і рівень амортизації в структурі вхідних грошових потоків від операційної діяльності в Україні. Обгрунтовано методичні положення щодо розподілу чистих грошових операційних потоків підприємства на прибуток і амортизацію для різних ...
1110623
  Машаро О. Проблеми розрахунку адекватного брутто-тарифу в страхуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-42. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структуру страхового брутто-тарифу за договорами, іншими ніж страхування життя. Введене поняття "офісна премія", надана розгорнута формула для розрахунку страхового брутто-тарифу. Исследована структура страхового брутто-тарифа по договорам, ...
1110624
  Гречко В.В. Проблеми розробки захищеного програмного забезпечення / В.В. Гречко, Т.В. Бабенко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 265-266
1110625
  Семчик В.І. Проблеми розробки концепції аграрної політики України // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 123-134. – ISBN 978-617-7021-00-0
1110626
  Заяць Діана Проблеми розробки модельного статуту територіальної громади в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 174-182.
1110627
  Слепян Е.В. Проблеми розробки стратегії формування системи оплати праці на промисловому підприємстві / Е.В. Слепян, Ю.М. Бєлова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 83-85. – ISBN 978-617-645-228-7
1110628
  Смиричинський В.В. Проблеми розробки та впроадження логістичної кластерної моделі сфери державних закупівель у регіоні : ( Закінчення. Початок в № 2, 2012) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 80-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1110629
  Смиричинський В.В. Проблеми розробки та впровадження логістичної кластерної моделі сфери державних закупівель у регіоні // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 68-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1110630
  Ященко О. Проблеми розроблення загальноприйнятого визначення поняття "тероризм" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 154-157
1110631
  Буличева Т.В. Проблеми розселення населення Київської області у зв"язку з наслідками Чорнобильської катастрофи // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 35-41. – ISBN 0201-8683
1110632
  Марущак А.І. Проблеми розслідування кіберзлочинів в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1. – С. 23-27. – ISSN 2409-1944
1110633
  Коваленко І.О. Проблеми розслідування корупційних злочинів // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 19-22. – ISBN 966-594-258-3
1110634
  Попов В. Проблеми розслідування обставин дорожньо - транспортних пригод // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.74-76. – ISSN 0132-1331
1110635
  Лукіянчук В.М. Проблеми розуміння ефективності правосуддя // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-32.
1110636
  Лукіянчук В.М. Проблеми розуміння ефективності правосуддя // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1110637
  Лукіянчук В.М. Проблеми розуміння ефективності правосуддя // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-31
1110638
  Гартман М. Проблеми розуміння єврейської правової системи та основні ознаки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 109-115
1110639
  Дзейко Ж.О. Проблеми розуміння законодавчої техніки у вітчизняній юридичній літературі XIX — поч. XX ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 98-104. – ISSN 1563-3349
1110640
  Владимиров В.М. Проблеми розуміння й інтерпретації в соціальній комунікації : монографія / В.М. Владимиров ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 623, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-798-5
1110641
  Головко В.В. Проблеми розуміння категорії "управління державними справами" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 49-58. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню сутності категорії "управління державними справами". На підставі аналізу наукових джерел автором виділено дві основні концепції розуміння поняття "управління державними справами": "ототожнення" і "системно-структурну". ...
1110642
  Басиста І.В. Проблеми розуміння поняття "найманий працівник" у межах договору про надання послуг між фізичними особами / І.В. Басиста, Д.І. Йосифович // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 98-103. – ISSN 2617-4162
1110643
  Безклубий І. Проблеми розуміння правової природи юридичної відповідальності та суміжних правових інститутів / І. Безклубий, І. Кочкодан // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 234-244. – ISBN 978-966-306-020-4
1110644
  Менів О. Проблеми розуміння принципу гласності та публічності цивільного судочинства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 98-101
1110645
  Шевченко Л.О. Проблеми розуміння та інтерпритації поняття функції держави // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 109-111
1110646
  Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння та моделювання змісту охоронних трудових правовідносин // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 32-38. – ISBN 978-617-7069-34-7
1110647
  Козюк В. Проблеми розшарування глобального монетарного та фінансового простору // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 32-38.
1110648
  Юрчишин В.М. Проблеми розширення приватного обвинувачення у кримінальному процесі України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 101-106. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Розвиток кримінального та кримінально-процесуального законодавства свідчить про те, що динаміка злочинів приватного і приватно-публічного обвинувачення росте, а це веде до збільшення злочинів даної категорії та посиленню приватного начала ...
1110649
  Малахова О. Проблеми розширення спектру банківських продуктів // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 131-140. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1110650
   Проблеми романо-германської філології : Збірник наукових праць. – Ужгород : Патент, 2002. – 116с. – ISBN 966-7400-24-3
1110651
   Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць. – Ужгород : Патент, 2003. – 113, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-7400-33-5
1110652
   Проблеми романо-германської філології. : Збірник наукових праць. – Ужгород : УжДУ, 1999. – 216с. – ISBN 966-7400-06-4
1110653
  Марценюк Т. Проблеми ромів в Україні: гендерні аспекти // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1/2 (вип. 9/10). – С. 54-60. – ISSN 2077-5105
1110654
  Вядрова І. Проблеми санації та реорганізації комерційних банків : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 51-54
1110655
   Проблеми світової кризи : Дискусія в інст-ті світового госп-ва і світової політики комакадемії : Пролетар, 1933. – 232 с.
1110656
  Жданов І. Проблеми свободи слова і політичної цензури в Україні в оцінках українських журналістів / І. Жданов, Ю. Якименко // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.32-38
1110657
  Десятник Г. Проблеми своєрідності жанрів та майстерності створення документального телевізійного фільму / Г. Десятник. – Київ : Київський університет, 1974. – 78с.
1110658
  Черемних І.В. Проблеми сегментування та методів вимірювання аудиторії на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 144-149


  У статті аналізуються проблеми сегментування медіаринку, методів вимірювання телеаудиторії, основних етапів маркетингових досліджень та пропонуються шляхи оптимізації цих процесів. The problems of segmentation of media market, methods of measurement ...
1110659
  Продайвода Г.Т. Проблеми сейсмоакустичних досліджень дисипативних і дисперсійних властивостей / Г.Т. Продайвода, Б.П. Маслов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С.9-11. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто метод розв"язку динамічного рівня методом функцій Гріна, яку представлено у вигляді статистичної і динамічної складових. The method of solution of dynamical equation by method of Grin function presented in the form of statically and ...
1110660
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7443-34-5
Вип. 2. – 1999. – 203 с.
1110661
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей. – Київ
Вип. 3. – 2000. – 352 с.
1110662
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей. – Київ
Вип. 4. – 2000. – 400 с.
1110663
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей. – Київ. – ISBN 966-638-025-0
Вип. 5. – 2001. – 249 с.
1110664
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей. – Київ. – ISBN 966-638-059-5
Вип. 6. – 2001. – 278 с.
1110665
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей. – Київ. – ISBN 966-638-070-6
Вип. 7. – 2001. – 332 с.
1110666
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ : КНЛУ. – ISBN 966-638-101-Х
Вип. 9. – 2003. – 380 с.
1110667
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ : КНЛУ. – ISBN 966-638-142-7
Вип. 10. – 2003. – 130 с.
1110668
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ : КНЛУ. – ISBN 966-581-550-4
Вип. 12. – 2004. – 299 с.
1110669
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ : КНЛУ. – ISBN 966-638-142-7
Вип. 13. – 2005. – 375 с.
1110670
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ : Вид. Центр КНЛУ. – ISBN 966-581-623-3
Вип. 14. – 2005. – 257 с.
1110671
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 32. – 2014. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110672
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 33. – 2014. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110673
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 34. – 2015. – 83 с. – Резюме укр. мовою
1110674
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 35. – 2015. – 92 с. – Резюме укр. мовою
1110675
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ : Логос
Вип. 36. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110676
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ : Логос. – ISSN 2521-1218
Вип. 37. – 2016. – 244 с. – Резюме укр., англ. мовами
1110677
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ : Логос. – ISSN 2521-1218
Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – 2017. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
1110678
   Проблеми семантики слова, речення та тексту = Studies in word,sentence and text semantics = Проблемы скмантики слова, предложения и текста = Problemi semantiki slova, recenna ta tekstu : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ : Логос. – ISSN 2521-1218
Вип. 39. – 2017. – 159, [1] с. – Резюме укр., рос., англ., ісп. мовами
1110679
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-. – ISBN 966-581-373-0
Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – 2002. – 240 с.
1110680
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-. – ISBN 966-594-331-6
Вип. 2. – 2003. – 443 с.
1110681
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-. – ISBN 966-581-476-1
Вип. 3. – 2003. – 115 с. – резюме укр., англ. мовами
1110682
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-. – ISBN 966-581-476-1
Вип. 4. – 2004. – 204 с. – резюме укр., англ. мовою
1110683
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-. – ISBN 966-581-476-1
Вип. 5. – 2004. – 138 с.
1110684
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-. – ISBN 966-581-589-Х
Вип. 6. – 2005. – 335 с.
1110685
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-. – ISBN 966-581-622-5
Вип. 7. – 2005. – 172 с.
1110686
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 8. – 2005. – 136 с.
1110687
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Логос, 2002-. – ISBN 966-581-727-2
Вип. 9. – 2006. – 410 с.
1110688
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 10. – 2006. – 444 с.
1110689
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 19. – 2011. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110690
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 20. – 2011. – 592 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110691
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 21. – 2012. – 604 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110692
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 22. – 2012. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110693
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 23. – 2013. – 504 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110694
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 24. – 2013. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110695
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 25. – 2014. – 528 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110696
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 26. – 2014. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110697
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 27. – 2015. – 508 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110698
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики = Problemy semantyky, prahmatyky ta cohnityvnoi linhvistyky : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ : Логос, 2002-. – ISSN 2413-5593
№ 30. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110699
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики = Problemy semantyky, prahmatyky ta cohnityvnoi linhvistyky : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ : Логос, 2002-. – ISSN 2413-5593
№ 32. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110700
  Голик С.В. Проблеми семантичного аналізу префіксальних авторських новоутворень // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 60-65. – ISBN 966-7400-33-5
1110701
  Лиман С. Проблеми середньовічної Сербії у творчості Марина Стоянова Дринова // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 86-97. – Бібліогр.:119 назв.
1110702
   Проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу : матеріали 14 українсько-польського семінару, (Луцьк, 12-16 вересня 2007 р.). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 272с. – ISBN 979-966-613-544-8
1110703
  Андрусь А.Ф. Проблеми синонімії прикметників, що позначають величину, в англійській мові // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 35-45. – ISBN 966-7400-33-5
1110704
  Христич Н.С. Проблеми синонімічної класифікації в англійській мові // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 157-165. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
1110705
   Проблеми синтаксису. – Львів, 1963. – 133с.
1110706
  Рисак Олександр Опанасович Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі : Дис... доктор. філолог.наук: 10.01.01 / Рисак Олександр Опанасович; КУ. – К, 1999. – 384л. – Бібліогр.:л.369-384
1110707
  Рисак О.О. Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі кінця ХІХ -- поч. ХХ ст. : Автореф... докт. филол.наук: 10.00.01 / Рисак О. О.; КУ. – Київ, 1999. – 40л.
1110708
  Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Швачко С.О. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 112с. – ISBN 996-96212-9-1
1110709
  Сушик О.В. Проблеми систематизації законодавства України: у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 84-88
1110710
  Коваленко Л.П. Проблеми систематизації інформаційного права та законодавства // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 110-117. – ISSN 2224-9281
1110711
  Берзін П.С. Проблеми систематизації наслідків у специфічних конструкціях складів злочинів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 470-476. – ISSN 1563-3349
1110712
  Вечірко І.О. Проблеми систематизації правових норм в процесі реформування законодавства України про банкрутство // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 63-66. – ISBN 978-617-7096-97-8
1110713
  Краснова Ю. Проблеми систематизації правових норм про компенсацію шкоди за екологічним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-86. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  На засадах світового та європейського досвіду розглядаються можливі форми систематизації правових норм про компенсацію шкоди в проекті спеціального екологічного закону або в розділі проекту Екологічного кодексу України. On the basis of word and ...
1110714
  Москаленко С. Проблеми систематизації правового забезпечення наукової діяльності в сфері цивільної авіації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 127-129. – ISSN 2663-5313
1110715
  Краснова М.В. Проблеми систематизації природоохоронного законодавства України // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 28-33
1110716
  Макода В.Є. Проблеми систематизації та захист прав на об"єкти інтелектуальної власності в Україні та за кордоном // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 112-116.
1110717
  Макода В.Є. Проблеми систематизації та захисту прав на об"єкті інтелектуальної власності в Україні та за кордоном // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 112-115.
1110718
  Андрейцев В.І. Проблеми систематизації та кодифікації законодавства у сфері постійного землекористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-8. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблеми систематизації та кодифікації законодавства у сфері постійного землекористування. The problems of systematization and codification of Law makings system in the sphere of Land tenure are investigated.
1110719
  Шомпол О.А. Проблеми систематизації та розвитку екологічного законодавства України // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 97-100
1110720
  Вербицька В.І. Проблеми системного забезпечення якості навчання в вищих навчальних закладах // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С.39-40. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 32)
1110721
  Гайко Г.І. Проблеми системного планування підземного простору великих міст // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 35-40. – (Серія "Гірництво" ; вип. 25). – ISSN 2079-5688
1110722
  Селезньова О.М. Проблеми систиматизації банківського законодавства // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 37-39.
1110723
  Діордіца С. Проблеми складання iнтегрованої звiтностi в умовах поглиблення євроiнтеграцiйних процесiв у свiтi // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 3 (245). – C. 46-55. – ISSN 2409-9260
1110724
  Усенко-Чорна Проблеми складання списків виборців та запровадження Державного реєстру виборців // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 39-40.
1110725
   Проблеми слід вирішувати паралельно, щоб Україна розвивалася // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 25/26). – С. 1


  Про це говорив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівником Національної академії наук України.
1110726
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : Міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1970-. – ISSN 0203-9494
№ 48. – 1996
1110727
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1970-. – ISSN 0203-9494
№ 50. – 1999
1110728
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : Збірник наукових праць. – Львів, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 52. – 2002
1110729
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 53. – 2003
1110730
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 54. – 2004
1110731
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 55. – 2005
1110732
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 56. – 2007
1110733
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 58. – 2009
1110734
   Проблеми слов"янознавства = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 61. – 2012. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110735
   Проблеми слов"янознавства = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 62. – 2013. – 246 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110736
   Проблеми слов"янознавства = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 63. – 2014. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110737
   Проблеми слов"янознавства = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 65. – 2016. – 270 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110738
   Проблеми слов"янознавства = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 66. – 2017. – 272 с. – Резюме укр., англ. мовами
1110739
  Галянт В.О. Проблеми слова у вивченні англійської мови // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 113-115. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1110740
  Айвазян Л. Проблеми соціалізації в концепції "нарративів" Ж.-Ф. Ліотара // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 293-294
1110741
  Недавня О. Проблеми соціалізації в умовах кризи: настанови християнських церков в Україні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 224-229. – ISBN 966-7379-92-11
1110742
  Ковалевич В.В. Проблеми соціалізації випускника ВНЗ // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 256-262. – ISBN 966-628-134-1
1110743
  Рибак С. Проблеми соціалізації міжбюджетних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77-81. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено проблеми соціалізації міжбюджетних відносин в Україні та напрями подальшого реформування для динамічного соціально-економічного розвитку держави. В статье определены проблемы социализации межбюджетных отношений в Украине и ...
1110744
  Петришин О. Проблеми соціалізації права та соціологізації правової науки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 131-141. – ISSN 0132-1331
1110745
  Петришин О. Проблеми соціалізації правової науки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 133-142. – ISSN 0132-1331
1110746
   Проблеми соціалістичного відтворення. – К, 1977. – 130с.
1110747
  Трипільський А. Проблеми соціалістичної естетики / А. Трипільський. – К., 1954. – 288с.
1110748
   Проблеми соціалістичної реконструкції сільського господарства. – Херсон, 1930. – 174 с.
1110749
  Новохатько Л.М. Проблеми соціально-економічного і культурного розвитку України в контексті національно політики : (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Л.М. Новохатько. – Київ : Стилос, 1998. – 320 с. – ISBN 9667321320
1110750
  Терещенко В.К. Проблеми соціально-економічного розвитку села та шляхи їх вирішення // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1110751
  Клуб А.І. Проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 123-126. – Бібліогр.: 6 назв
1110752
  Кір"ян Т. Проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі / Т. Кір"ян, М. Шаповал // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 6. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1110753
   Проблеми соціально-економічної географії Західного регіону України : тематичний збірник наукових праць. – Київ : ІСДО, 1993. – 180 с. – ISBN 5-7763-1329-5
1110754
  Слюсаренко О.С. Проблеми соціально-правового становища вразливих верств населення // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 143-146. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
1110755
  Романенко Ю.В. Проблеми соціально-психологічного впливу американізму на українську психокультуру : Навч. посібник / Ю.В. Романенко; Ін-тут післядиплом. освіти; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 126с. – ISBN 966-95792-3-6
1110756
  Яблонська Т.М. Проблеми соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій до мирного життя / Т.М. Яблонська, Н.М. Дембицька, В.І. Вус // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 620-631. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 15). – ISSN 2072-4772
1110757
   Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин. – К, 1993. – 253 с.
1110758
  Недошитко О.В. Проблеми соціального захисту населення та шляхи їх вирішення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 198-202
1110759
  Суббот А.І. Проблеми соціального захисту працівників правоохоронних органів як ключового фактора забезпечення їх безпечної діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 69-76
1110760
  Князька Л. Проблеми соціального захисту та безпеки внутрішньо переміщених осіб / Л. Князька, С. Дяченко // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 264-273. – ISBN 978-617-7638-06-2
1110761
  Бурлака О.С. Проблеми соціального захисту, сім"ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бурлака О.С.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
1110762
  Бурлака О.С. Проблеми соціального захисту, сім"ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бурлака Ольга Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 419 арк. – Бібліогр.: арк. 380-419
1110763
  Кобута Л.П. Проблеми соціального і національного визволення України у творчій спадщині В.Левинського // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 560-566. – ISSN 1563-3349
1110764
   Проблеми соціального розвитку в Україні. – К, 1994. – 118с.
1110765
  Петрушка О.В. Проблеми соціального страхування та напрями його модернізації в Україні / О.В. Петрушка, Б.С. Шулюк // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/3. – С. 59-66. – ISSN 2409-1944
1110766
  Білозір О.В. Проблеми соціального страхування та системи соціальної захищеності країни в умовах європейської інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 140-143. – ISSN 2306-6814
1110767
  Собко А. Проблеми соціальної адаптації жінок-емігрантів в країнах мусульманського світу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 340-341
1110768
  Розумний М.М. Проблеми соціальної компетентності в сучасному світі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 95-98
1110769
  Іванов А. Проблеми соціальної орієнтації молоді в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 175-179
1110770
   Проблеми соціальної психології : Міжвід. наук. збірник. – Київ : Либідь. – ISSN 0868-5126
Вип. 1 : Питання теорії і практики сучасної соціальної психології. – 1992
1110771
   Проблеми соціальної психології : Міжвід. наук. збірник. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00037-3. – ISSN 0868-5126
Вип. 2 : Проблеми соціальної активності молоді. – 1992. – 128с.
1110772
   Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2012-
№ 2 (3). – 2013. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110773
   Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2012-
№ 1 (4). – 2014. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110774
   Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2012-
№ 1 (5). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110775
   Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2012-
№ 2 (6). – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110776
   Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-1185
№ 1 (9). – 2017. – 118, (2) с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110777
   Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія = Social work issues: philosophy, psychology, sociology : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-1185
№ 2 (10). – 2017. – 135, (2) с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110778
   Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія = Social work issues: philosophy, psychology, sociology : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-1185
№ 2 (12). – 2018. – 104, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1110779
   Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія = Social work issues: philosophy, psychology, sociology : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-1185
№ 1 (13). – 2019. – 102, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1110780
  Пустова Т. Проблеми соціальної справедливості в етнічному образі світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 152-154. – ISBN 978-966-439-147-1
1110781
  Кудінова А. Проблеми соціальної сфери в Україні: результат дефіциту ресурсів чи неефективного державного регулювання? / А. Кудінова, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 3. – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1110782
  Горова В. Проблеми соціокультурного розвитку об"єднаних громад в Україні: сучасний стан і перспективи досліджень // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 48-57. – ISSN 2664-4282
1110783
  Ніконенко В. Проблеми соціокультурного розвитку сучасного українського села // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 22-31. – ISSN 1810-2131
1110784
  Петрушин О.О. Проблеми соціокультурної ідентичності / О.О. Петрушин, О.М. Башкеєва // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 182-185
1110785
  Герасіна Л.М. Проблеми соціолого-правового аналізу судової влади та її ефективності // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 8-19. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1110786
  Стоцька В.О. Проблеми спадкування авторських та суміжних прав в Україні // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 227-251. – ISBN 978-617-566-260-1
1110787
  Дей А. Проблеми спадкування корпоративних прав // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 373-375
1110788
  Кондратова А.М. Проблеми спадкування окремих видів об"єктів спадщини: причини їх виникнення та шляхи вдосконалення законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 170-172. – ISSN 2219-5521
1110789
  Богдан Т.І. Проблеми спадкування частки учасника у товаристві з обмеженою відповідальністю // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 126-129. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1110790
  Джулай В. Проблеми специфікації прав інтелектуальної власності в контексті трансформаційних процесів в економіці України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 168-172.
1110791
  Вязовський Г.А. Проблеми специфічних закономірностей творчого труда письманника : Дис... докт. філол.наук: / Вязовський Г. А.; Одеськ. дер. ун-т. – Одеса, 1967. – 494л.
1110792
  Заіка Ю.О. Проблеми співвідношення договірної і деліктної відповідальності у судовій практиці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 35-43. – ISSN 2222-5374
1110793
  Янчук Антон Проблеми співвідношення категорій "збитки" та "шкода" за цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 93-96.
1110794
  Яцишин М. Проблеми співвідношення кримінально-правового впливу та покарання / М. Яцишин, Ю. Крисюк // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 121-126. – ISSN 2409-4544
1110795
  Отраднова О.О. Проблеми співвідношення неустойки та подібних цивільно-правових конструкцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 138-141. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено проблемі співвідношення неустойки та таких цивільно-правових конструкцій, як альтернативне зобов"язання, угода з відкладальною умовою, відсотки по грошових зобов"язаннях. This article deals with the correlation of penalty and such civil-law ...
1110796
  Васецький В.Ю. Проблеми співвідношення нормативно-правових і прецедентно-правових засад в англосаксонській та романо-германській правових системах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 100-104. – ISSN 1563-3349
1110797
  Данилова М.В. Проблеми співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Данилова Мальвіна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 414 арк. – Додатки: арк. 410-414. – Бібліогр.: арк. 16-20, 371-409 та в додатках: арк. 410-413
1110798
  Данилова М.В. Проблеми співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Данилова Мальвіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1110799
  Демченко І.С. Проблеми співвідношення прав суб"єктів медичного права та свободи совісті // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 2 (16). – С. 11-21. – ISSN 2072-084X
1110800
  Денисенко Т. Проблеми співвідношення принципів адвокатської етики, правил адвокатської етики та принципів адвокатської діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 202-203
1110801
  Марчак В.Я. Проблеми співвідношення суб"єктивної сторони злочину та обмеженої осудності як самостійних психологічних явищ / В.Я. Марчак, А.І. Сілічева // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 107-111. – (Правознавство ; Вип. 435)
1110802
  Баран В. Проблеми співвідношення субстратного і прийшлого населення на території України в другій чверті I тис. н.е. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 378-382
1110803
  Кузьменко О Проблеми співвідношеня компетенції парламенту і Рахункової палати у контрольно-бюджетній сфері // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.101-105. – ISSN 0132-1331
1110804
  Крот В. Проблеми співпраці Михайла Грушевського з депутатами Першої думи // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 74-79. – ISSN 1998-4634
1110805
  Крот В. Проблеми співпраці Михайла Грушевського з депутатами Першої Думи // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 211-221. – ISBN 978-966-353-435-0


  Згадуються М. Костомаров, В. Антонович М. Максимови, М. Драгоманов.
1110806
  Оврамець М.А. Проблеми співробітництва країн ЄС у сфері міграційної політики // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 2 (59). – С. 117-132
1110807
  Павленко С. Проблеми співробітництва органів державної виконавчої служби та органів внутрішніх справ при примусовому виконанні рішень судів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 123-127. – ISSN 0132-1331
1110808
  Чувардинський О.Г. Проблеми співробітництва України з європейськими країнами у сфері міграції населення // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 14-17
1110809
  Плотніков О.В. Проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (690), травень. – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
1110810
  Соловйова В.В. Проблеми спільного володіння майновими правами на об"єкт права інтелектуальної власності // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 14-28.
1110811
  Соловйова В.В. Проблеми спільного володіння майновими правами на об"єкт права інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-116.
1110812
  Мірошниченко Ю.Р. Проблеми сприйняття українського народу як носія сувернітету і єдиного джерела влади в конституційно-правовому вимірі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 33-39
1110813
  Яворскі Р. Проблеми спричинені застосуванням правового регулювання, запровадженого в Польщі для ефективного викриття та доказування нових форм злочинності // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 233-238. – ISSN 2082-4939
1110814
  Коссе Д.Д. Проблеми спрощення спеціального правового режиму оподаткування суб"єктів вільних економічних зон в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні наукит / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 28. – С. 479-484. – ISSN 1563-3349
1110815
  Домрачев В.М. Проблеми стабілізації валютного курсу гривні в умовах світової фінансово-економічної кризи / В.М. Домрачев, А.А. Даниленко // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 55-59
1110816
  Олійник О. Проблеми стабілізації зернового ринку в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 57-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1110817
  Тацій В. Проблеми стабільності й динамізму кримінального законодавства України на сучасному етапі / В. Тацій, В. Тютюгін, Ю. Пономаренко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 4 (83). – С. 54-66. – ISSN 1993-0909
1110818
  Плахотнік О. Проблеми сталого розвитку в еколого-економічній освіті вищої школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 58-62. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У запропонованій статті розглядаються екологічні та економічні інтереси суспільства як єдність і протилежність. Протилежності між економічними потребами суспільства та можливостями навколишнього середовища можуть бути вирішені завдяки гуманному ...
1110819
  Зернецька О.В. Проблеми сталого розвитку в інформаційних та інформаційно-аналітичних програмах у глобальних та національних медіа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 29-35


  The article deals with the stable development problems in the information and analytic programs of the world and national media. The author point out that the problems of media influence on the stable development trends are examined for the first ...
1110820
  Креховецька І.В. Проблеми сталого розвитку сільських територій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 266-273. – Бібліогр.: 8 назв.
1110821
  Любіцева О.О. Проблеми сталого розвитку туризму як складової збалансованого розвитку України / О.О. Любіцева, С.А. Лісовський // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 71-77
1110822
  Циганов С.А. Проблеми сталого розвитку у контексті неоліберальної моделі глобалізації / С.А. Циганов, А.М. Яншина // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 4-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1110823
   Проблеми сталого розвитку України. – К, 1998. – 402 с.
1110824
   Проблеми сталого розвитку України : Збірник наукових доповідей. – 3-те вид., перероб. і доп. – Київ, 2001. – 399с. – ISBN 966-7035-01-8
1110825
  Гайворонська Т.О. Проблеми стандартизації вищої юридичної освіти: український та закордонний досвід // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 124-133
1110826
  Юрківський В.М. Проблеми стандартизації географічних назв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 67-72. – (Географія ; Вип. 21)
1110827
  Самотохіна О.І. Проблеми стандартизації документообігу в діяльності Апарату Верховної Ради України // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 157-158
1110828
  Берегельська А. Проблеми стандартизації електронних інформаційних ресурсів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 217-225. – ISSN 2224-9516
1110829
  Різун В.В. Проблеми стандартизації журналістської освіти // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 11-13
1110830
   Проблеми стандартизації загальної історичної освіти в Україні: матеріали "круглого столу" учителів та науково-педагогічних працівників - викладачів історії // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 4. – С. 39-54
1110831
  Вакуленко М.О. Проблеми стандартизації української латиниці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 74-88. – Бібліогр.: Літ.: с. 88; 10 п.
1110832
  Тищенко Юлія Анатоліїна Проблеми становленн та реалізації політики мультикультуралізму: досвід Канади // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 52-59
1110833
  Сухенко І. Проблеми становлення англоканадської літератури в історико-культурологічному контексті // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 297-302
1110834
  Трофімов С. Проблеми становлення антитерористичної діяльності та антитерористичної концепції в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 489-494. – ISSN 1026-9932
1110835
  Щирба І. Проблеми становлення аудиту в Україні / І. Щирба, Т. Мацько // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 213-216. – (Економічні науки ; вип. 19). – ISSN 1818-2682
1110836
  Черновол Проблеми становлення британського національного юмора / Черновол, -Ткаченко // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1110837
  Вергелєс Т. Проблеми становлення вітчизняної моделі ринку праці та економічна динаміка // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 64-71. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
1110838
  Плескач Валентина Леонідівна Проблеми становлення електронних ринків в умовах розвитку інформаційного суспільства // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  У роботі розкрита сутність електронного ринку, запропоновані підходи до класифікації електронних ринків, розглянуті приклади електронних ринків у різних предметних сферах. Проаналізовано основні джерела доходів електронних ринків.
1110839
  Новосад С. Проблеми становлення етнонаціональних ознак у добу оновлення українського суспільства XXI століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 132-138
1110840
  Кучмій О.П. Проблеми становлення єдиного європейського інформаційного простору на проикладі інформаційної політики Республіки Франція та України / О.П. Кучмій, О. Михальська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 68-72
1110841
  Боняк В. Проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства та правової держави в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.93-99. – ISBN 966-7800-08-3
1110842
   Проблеми становлення інноваційної політики в Україні / І.П. Макаренко, О.М. Трофимчук, В.П. Кузьменко, О.Г. Рогожин, В.П. та ін. Соловйов; Макаренко І.П., Трофимчук О.М., Кузьменко В.П., Рогожин О.Г., Соловйов В.П. та ін.; за наук. ред. І.П. Макаренко; Ін-т еволюційної економіки; Український ін-т досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді нац. безпеки і оборони України. – Київ : ПоліграфКонсалтинг, 2004. – 123с. – ISBN 966-8440-20-X
1110843
  Якимчук Н.Я. Проблеми становлення інституту одержувачів бюджетних коштів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.78-82. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1110844
  Брижко В.М. Проблеми становлення інформаційного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 168-175. – ISSN 2220-1394
1110845
  Баранов О.А. Проблеми становлення інформаційного права та інформаційного законодавства України / О.А. Баранов, В.М. Брижко // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 174-180. – ISSN 1563-3349
1110846
  Дубина Микола Миколайович Проблеми становлення й тенденції розвитку малої прози західної України (20-30-і рр. ХХ ст.) : Автореф... доктора філолог.наук: 10.01.01 / Дубина Микола Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 50л.
1110847
  Лисенко Ю. Проблеми становлення людини як суб"єкта соціальної політики в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С.92-95
1110848
  Кравчук О. Проблеми становлення матеріальної та фінансової основи комунального управління: адміністративно-правовий аспект // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-33.
1110849
  Мачуга Н. Проблеми становлення медичного страхування в Україні : страхова справа // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 23-25 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1110850
  Клепач Н.В. Проблеми становлення миру в районі Великих африканських озер // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 67-71.
1110851
  Баюк М.І. Проблеми становлення національних культурно-освітніх закладів, подолання інформаційних загроз у період української державності в 1917–1920 рр. // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 147-169. – ISSN 2078-9165
1110852
  Ілюк Т.В. Проблеми становлення національної системи освіти в контексті історичного розвитку Грецької Республіки (друга половина XX - початок XXI ст.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 246-268
1110853
   Проблеми становлення Національної системи оцінювання якості освіти (Інтерв"ю із директором Укр. центру оцінювання якості освіти Лікарчуком І.Л.) / Інтерв"ю підготувала О. Даниленко // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти,видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 12. – С. 5-6.
1110854
  Бриков О. Проблеми становлення недержавної служби безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.112-114. – ISSN 0132-1331
1110855
  Проскуріна О.О. Проблеми становлення політичної культури інформаційного суспільства: зворотний зв"язок у політичній комунікації як процес досягнення цілей політичних акторів (питання теорії і практики) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 18-22


  Йдеться про політичну культуру та суть зворотного звя"зку в комунікативному процесі у контексті передачі та сприйняття. The question is about political culture and essence of feedback in communicative process in the context of transmission and ...
1110856
  Коробська А.О. Проблеми становлення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (294). – С. 106-115. – ISSN 2221-1055
1110857
  Фірсова С.Г. Проблеми становлення середнього класу в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 127-132. – ISBN 966-614-021-7
1110858
  Рябека О.Г. Проблеми становлення середнього класу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 6-9. – ISSN 2306-6814
1110859
  Олійник О.С. Проблеми становлення системи інтелектуальної власності України в контексті приєднання до СОТ // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.81-93. – ISSN 1605-7988
1110860
  Русанова І. Проблеми становлення суду присяжних в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 13-17. – ISSN 0132-1331
1110861
  Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 97-104.
1110862
  Орловський О. Проблеми становлення та розвитку в Україні законодавства про загальнообов"язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.78-82
1110863
  Шкімба О. Проблеми становлення та розвитку екологічного аудиту в Україні // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 144-151
1110864
  Берназюк Я.О. Проблеми становлення та розвитку інституту президентства в Україні та зарубіжних країнах // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-21.
1110865
  Папп В.В. Проблеми становлення та розвитку малого підприємництва в туризмі / В.В. Папп, М.В. Гобрей, О.Л. Репянчин // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 211-221. – ISSN 2311-8164
1110866
  Присенко М.О. Проблеми становлення та розвитку стандартизації вищої освіти в Україні // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 10-27. – ISBN 966-8847-12-1


  Із застосуванням підходу до Болонського процесу.
1110867
  Луцишин З.О. Проблеми становлення та функціонування фіскального союзу ЄС за умов соціально-економічної стратифікації / З.О. Луцишин, Н.П. Южаніна // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 19-29. – ISSN 2309-1533
1110868
  Бортніков В.І. Проблеми становлення української владної еліти в контексті ідейної спадщини В. Липинського / В.І. Бортніков, Е.О. Клюєнко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 117-121. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1110869
  Тельвак В. Проблеми становлення української історіографії у працях Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 25-35. – ISBN 966-7060-35-7
1110870
  Смірнова Н.П. Проблеми становлення української фольклористики в періодиці першої половини 19 століття : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.01.07 / Смірнова Наталія Петрівна ; Киів. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 3 назви
1110871
  Смірнова Наталія Петрівна Проблеми становлення української фольклористики в періодичних виданнях першої половини ХІХ століття : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Смірнова Наталія Петрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 205л. – Бібліогр.: л.183 - 205
1110872
  Сльозко О.О. Проблеми становлення фінансового ринку країн СНД : монографія / О.О. Сльозко. – Київ : LAT&K, 2014. – 347, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт.: Олена Сльозко. – Бібліогр.: с. 314-347. – ISBN 978-617-7061-04-4


  У пр. № 1728022 напис: Дорогому Александру от автора и друга Слезко Е.А. с пожеланием огромных успехов. Подпись. 11.09.2014
1110873
  Протасова В.Є. Проблеми становлення форми правління в Україні та Росії // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 3-8. – ISSN 0201-7245
1110874
  Грицина О.М. Проблеми становлення христіянсько-демократичного руху в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 151-159. – ISBN 966-628-197-5
1110875
  Гайдук І.С. Проблеми старіння населення в контексті пенсійної реформи в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 200-207. – ISSN 2306-546X
1110876
  Пестушко В.Ю. Проблеми статистичного обліку в"їзного туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 43-46. – Бібліогр.: 5 назв.
1110877
  Позняк О. Проблеми статистичного оцінювання обсягів незареєстрованого населення міста Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Здійснено статистичне оцінювання фактичної чисельності населення м. Києва, яке спирається на дані державної статистики щодо чисельності постійного населення столиці з урахуванням відомостей інших джерел. Вводяться в науковий обіг поняття "нічне ...
1110878
  Сердюк В. Проблеми створення Вищого антикорупційного суду: первинний аналіз // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 52-64. – ISSN 1026-9932
1110879
  Горайчук О.М. Проблеми створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 50-53. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1110880
  Корнієнко В. Проблеми створення інтранет/екстранет ресурсів у наукових бібліотеках / Валентина Корнієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 12. – С. 45-47


  9-10 жовтня 2007 року в Національній бібліотеці України імені В. Вернадського (НБУВ, м. Київ) відбулася Міжнародна наукова конференція "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках". В статті подано аналітичний огляд конференції.
1110881
  Насінник В.З. Проблеми створення інформаційної системи управління складським господарством на підприємстві оптової торгівлі // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 187-194. – ISSN 2308-1988


  "Наведено систему рекомендацій щодо впровадження WMS–системи управління складським господарством підприємства оптової торгівлі. Охарактеризовано вимоги, яким повинна відповідати впроваджувана WMS–система для успішної реалізації завдання відображення ...
1110882
  Василенко М.К. Проблеми створення нового видання (з досвіду видавця і редактора) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-45. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Статтю присвячено конкретним питанням, що виникають у процесі розробки і виходу у світ нового видання. Автор детально зупиняється на таких проблемах як фінансування, підбір кадрів, жанрове різноманіття. Особливу увагу приділено рекламній кампанії, від ...
1110883
  Гура Н. Проблеми створення об"єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні : Економіка і право // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 66-71. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1110884
  Здіорук С. Проблеми створення помісної церкви в Україні у світлі канонічного і міжнародного права // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С. 118-126


  Помісна Церква - релігійна громада християн в конкретній місцевості. Tермін православної еклезіології (вчення про Церкву). Останнім часом вживається також і в інших значеннях.
1110885
  Заславський В.А. Проблеми створення системи управління моделями в СППР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-37. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Важливою складовою частиною систем підтримки прийняття рішень є система управління моделями (СУМ), призначена для підтримки процесу розробки, збереження та використання різноманітних моделей та алгоритмів прийняття рішень. Наводиться аналіз причин, які ...
1110886
  Башинська Г.І. Проблеми створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 79-80. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто процес формування і оцінки ефективності функціонування СЕЗ в Україні.
1110887
  Тимошенко О.В. Проблеми створення та реалізації механізму економічної безпеки держави // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 157-164. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1110888
  Литвиненко Н.І. Проблеми створення та управління міжнародними резервами: уроки для України // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (58). – С. 17-25. – ISSN 2073-9982
1110889
  Білецька А.М. Проблеми створення та функціонування в Україні Вищого суду з питань інтелектуальної власності // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 171-173. – ISBN 978-966-937-189-8
1110890
  Чириченко Ю.В. Проблеми створення та функціонування індустріальних парків: аналіз та імплементація світового досвіду / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 74-82. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1110891
  Васильєва Т.А. Проблеми створення та функціонування спеціалізованих інноваційних банків // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 51-55.
1110892
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир. – ISSN 2076-1546
Вип. 7. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110893
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир. – ISSN 2076-1546
Вип. 8. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110894
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир. – ISSN 2076-1546
Вип. 9. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Вип. журн. на честь 100-ї річниці заснування Житомир. військового ін-ту
1110895
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир. – ISSN 2076-1546
Вип. 10. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Вип. журн. на честь 100-ї річниці заснування Житомир. військового ін-ту
1110896
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир. – ISSN 2076-1546
Вип. 11. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110897
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова. – Житомир. – ISSN 2076-1546
Вип. 12. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110898
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир : ЖВІ. – ISSN 2076-1546
Вип. 14. – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110899
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; редкол.: Ковбасюк С.В., Манойлов В.П., Ставісюк Р.Л. [та ін.]. – Житомир : ЖВІ. – ISSN 2076-1546
Вип. 15. – 2018. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110900
  Новиченко Л.М. Проблеми стильвої диференціації в сучасних східнослов"янських літературах / Л.М. Новиченко. – Київ, 1968. – 41с.
1110901
  Богданович І. Проблеми стимулювання науково-технічної кооперації України та ЄС (на прикладі фіскальних та грошово-кредитних інструментів) // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 176-184. – ISBN 978-966-2075-05-2
1110902
  Агєєв Д.О. Проблеми стимулювання розвитку сільського господарства шляхом державних цільових програм // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 85-88 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1110903
  Осадченко І. Проблеми стимулювання творчої активності школярів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.54-55. – ISSN 0131-6788
1110904
  Резван О.О. Проблеми стратегічного менеджменту сучасного університету в аспекті кадрової політики // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 157-165. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1110905
  Кислова Л.А. Проблеми стратегічного планування фінансово-економічної безпеки на підприємствах України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 20-27. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1110906
  Костенко М.М. Проблеми стратиграфії докембрію Бузько-Росинського мегаблока Українського щита та шляхи їх вирішення // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 66-73 : рис., схема. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
1110907
  Кінаш Я. Проблеми страхування цивільно-правової відповідальності та шляхи їх вирішення / Я. Кінаш, О. Терехова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 344-350. – ISSN 1026-9932
1110908
  Курібло В.А. Проблеми строку дії господарського договору // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 45-47. – ISSN 1681-6277
1110909
  Кобзистий М.О. Проблеми структурних зрушень у перехідній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-16. – (Економіка ; Вип. 63)


  Досліджено категорію "структурних зрушень" як таку, що характеризує динаміку структури національної економіки. Проаналізовано структурні трансформації в економіці України за роки незалежності, обгрунтовано необхідність проведення виваженої структурної ...
1110910
  Сластіна Є.Ю. Проблеми структурного аналізу бальних танців епохи італійського ренесансу (ХV ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 191-200
1110911
  Мойсеєнко І.П. Проблеми структурного аналізу інтелектуального потенціалу підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 165-170 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1110912
  Тупікова С.В. Проблеми студентської молоді у фокусі наукового дискурсу глобалізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – C. 198-200. – ISSN 2077-1800


  24 квітня 2015 року на факультеті суспільних наук і міжнародних відносин Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара відбулася II Міжнародна наукова відео­конференція "Студентська молодь в умовах глобалізації". Сучасний ...
1110913
  Юссеф Ж.-К. Проблеми стягнення заборгованості померлих осіб за нотаріально посвідченими правочинами // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 202-203. – ISBN 978-966-8830-75-4
1110914
  Маринчак Є.С. Проблеми стягнення простроченої заборгованості суб"єктів господарювання перед державою та територіальними громадами за кредитами з бюджету // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 160-165. – ISBN 978-617-7293-17-9
1110915
  Вереша Р.В. Проблеми суб"єктивної сторони складу злочину : монографія / Р.В. Вереша ; Акад. адвокатури України. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2018. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 346-431. – ISBN 978-617-566-457-5
1110916
  Рябоконь Є.О. Проблеми суб"єктного складу правовідносин, які виникають у зв"язку з виконанням заповіту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 78-81. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемним питання суб"єктів правовідносин щодо виконання заповіту. Аналізуються новели Цивільного кодексу України, звертається увага на недосконалість окремих норм та пропонуються конкретні шляхи, спрямовані на забезпечення прав учасників ...
1110917
  Рудоміно-Дусятська Проблеми суб"єктної активності людини в довкіллі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 79-83. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні передумови дослідження суб"єктної активності у взаємодії людини з довкіллям. Обговорено поняття "суб"єкт" і "суб"єктна активність". Наведено результати емпіричного дослідження світоглядних екологічних уявлень студентів як ...
1110918
  Штогун С.Г. Проблеми судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб"єктів владних повноважень у справах про адміністративні правопорушення // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 17-20.
1110919
  Худенко О.О. Проблеми судового розгляду справ щодо прав інтелектуальної власності до початку роботи вищого суду з питань інтелектуальної власності // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 252-255. – ISBN 978-617-7605-90-3
1110920
  Канцір Володимир Степанович Проблеми судового угляду при застосуванні кримінального законодавства України. : Дис... канд. юиридичнаук: 12.00.08 / Канцір Володимир Степанович; Мін-во освіти України. Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1998. – 175л. – Бібліогр.:л.157-168
1110921
  Канцір Володимир Степанович Проблеми судового уряду при застосуванні кримінального законодавтсва : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Канцір Володимир Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – Львів, 1998. – 17л.
1110922
  Майданик Р.А. Проблеми судової практики з питань переважного права купівлі акцій закритих акціонерних товариств // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 105-107.
1110923
  Гончар Л. Проблеми судової юрисдикції вирішення земельних спорів в Україні / Л. Гончар, В. Базов // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 28-43
1110924
  Архипов О.П. Проблеми сумісності буття людини й феномену техніки (антропологічний підхід) / О.П. Архипов, О.Г. Охріменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-37. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1110925
  Драгнєвіч Л.Ю. Проблеми сурогатного материнства // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 6-16.
1110926
  Рогожа М. Проблеми суспільного життя у творчості Станіслава Оріховського-Роксолана (етичний аспект) // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 222-227. – ISBN 978-617-7009-24-4
1110927
  Пашук А.І. Проблеми суспільного розвитку в ідеології революційного демократизму України. / А.І. Пашук. – Львів, 1982. – 184с.
1110928
  Горин В. Проблеми сучасного акцизного оподаткування: фіскальні та соціальні наслідки // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 133-136. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
1110929
  Гордієнко С.Г. Проблеми сучасного виховання особистості у вищій школі / С.Г. Гордієнко. // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 87-96.
1110930
  Леонець В.О. Проблеми сучасного землекористування в містах // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 22-28
1110931
   Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання. – Одесса : Маяк, 2001-. – ISBN 966-587-044-0
№ 10. – 2002
1110932
   Проблеми сучасного літературознавства. – Одесса : Маяк. – ISBN 966-587-057
№ 11. – 2002
1110933
   Проблеми сучасного літературознавства. – Одесса : Маяк. – ISBN 966-587-057
№ 12. – 2003
1110934
   Проблеми сучасного літературознавства. – Одесса : Маяк. – ISBN 966-587-057
№ 13. – 2004
1110935
   Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса : Астропринт. – ISSN 2312-6809
Вип. 22. – 2016. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110936
   Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1997-. – ISSN 2312-6809
Вип. 24. – 2017. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110937
   Проблеми сучасного літературознавства = The Problems of contemporary literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1997-. – ISSN 2312-6809
Вип. 25. – 2017. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110938
   Проблеми сучасного літературознавства = The Problems of contemporary literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1997-. – ISSN 2312-6809
Вип. 26. – 2018. – 213, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110939
   Проблеми сучасного літературознавства = The Problems of contemporary literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1997-. – ISSN 2312-6809
Вип. 27. – 2018. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110940
   Проблеми сучасного літературознавства = The Problems of contemporary literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1997-. – ISSN 2312-6809
Вип. 28. – 2019. – 252, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110941
  Кузнецов Ю.Б. Проблеми сучасного підручника // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 131-134


  Автор рассматривает проблему современного учебника и предлагает пути создания концептуально других учебников.
1110942
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2002-. – ISBN 978-966-644-248-5
Вип. 12. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1110943
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5
Вип. 15, (ч. 1). – 2015. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110944
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5
Вип. 15, (ч. 2). – 2015. – 376 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110945
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5
Вип. 16. – 2016. – 487 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110946
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5. – ISSN 2411-1309
Вип. 17. – 2016. – 552 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110947
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5. – ISSN 2411-1309
Вип. 18. – 2016. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110948
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5
Вип. 19. – 2017. – 390 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110949
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5
Вип. 21. – 2018. – 439, [1] с.
1110950
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5
Вип. 22. – 2019. – 327, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110951
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-644-526-4. – ISSN 2411-1309
Вип. 23. – 2019. – 327, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110952
   Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи : збірник наукових праць. – Донецьк : Східний видавничий дім. – ISBN 966-7804-69-0
Вип. 2. – 2003
1110953
  Мачуський В.В. Проблеми сучасного праворозуміння // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 30-32. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1110954
  Ментишинова О. Проблеми сучасного регулювання вексельного обігу в Україні / О. Ментишинова, С.В. Ліпіліна // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 121-124. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1110955
  Ігнатович Н.І. Проблеми сучасного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 315-322. – ISBN 966-7958-13-2
1110956
  Дмитрук О.В. Проблеми сучасного світу крізь призму англомовних комунікативних стратегій = Modern world challenges through communicative strategies in English : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Дмитрук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 143, [1] с. – Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 139-143. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-681-0


  У посібнику пропонується широкий підбір вправ, спрямованих на розвиток навичок розмовного мовлення, вміння визначати та оперувати різноспрямованими комунікативними стратегіями, удосконалення майстерності літературного перекладу й реформування ...
1110957
  Багрій В.А. Проблеми сучасного стану розвитку права соціального захисту як галузі права // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 136-141. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1110958
  Гресько О. Проблеми сучасного українського телебачення: світовий контекст // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 56-60. – ISBN 966-294-186-0
1110959
   Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю МАУП, 26 листоп. 2014 р. / Міжрегон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: В.В. Ягоднікова, О.В. Захарченко, О.А. Золотарьова ; пер. англ. В.А. Дацюк]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – 266, [1] с. : іл., табл. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці статей. – ISBN 978-966-2710-53-3
1110960
   Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : матеріали XI Всеукр. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / Одес. ін-т Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; [редкол.: Захарченко О.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2015. – 242, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2710-63-2
1110961
  Найденко В.О. Проблеми сучасного філософування в Україні // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 25-26
1110962
  Малкіна Г.М. Проблеми сучасноі соціальної держави та шляхи їх вирішення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1110963
  Могілей І.І. Проблеми сучасної американської новели в контексті рецептивно-естетичних досліджень // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 154-157. – (Філологічні науки)
1110964
   Проблеми сучасної ареалогії. – К, 1994. – 344с.
1110965
  Головко Г.В. Проблеми сучасної архітектури / Г.В. Головко. – Київ, 1963. – 44 с.
1110966
   Проблеми сучасної генетики. – Київ, 1934. – 172с.
1110967
  Савусін М.П. Проблеми сучасної географії та їх відображення в навчальному процесі у школі (постановка питання) / М.П. Савусін, Г.Л. Петрак, С.М. Пеняєв // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 2-3. – Бібліогр.: 6 назв
1110968
   Проблеми сучасної екології : Тези міжнародної конференції "Проблеми сучасної екології" (Запоріжжя, 24-26 червня 2002 р.). – Запоріжжя, 2002. – 131 с
1110969
  Протасенко О.Ф. Проблеми сучасної ергономіки: визначення структурної надійності / О.Ф. Протасенко, Г.В. Мигаль // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 81--86 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1110970
  Чорногуз О.М. Проблеми сучасної інтерпретації політичних поглядів Н. Макіавеллі (теоретичний і практичний аспекти) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 182-184
1110971
  Мірошниченко Ю.П. Проблеми сучасної кінематографії в спеціальних виданнях // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 24-26


  Актуалізовано питання сучасного стану українського кінематографа у висвітленні спеціальних періодичних видань. Зроблено аналітичний огляд видань "Афіша", "Кінодайджест" та "Кіно-театр" за останній рік із названої проблематики. Визначені основні ...
1110972
  Шарий О.В. Проблеми сучасної класифікації тероризму. Класифікація терористичних організацій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 199-204


  Стаття присвячена типології терористичних організацій, їх класифікації. Розглянуті різні підходи до класифікації тероризму та впорядкуванню його за певними критеріями, проаналізовано поняття тероризму, його складові елементи, а також розглянуто ...
1110973
   Проблеми сучасної конституціоналістики / Орзіх М.П. [та ін.] ; за ред. М.П. Орзіха ; МОНУ ; Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Київ : Юрінком Інтер. – (Серія "Проблеми сучасної конституціоналістики"). – ISBN 978-966-667-457-2
Вип.1. – 2011. – 267, [5] с.
1110974
   Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посібник / Орзіх М.П. [та ін.] ; за ред. М.П. Орзіха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Київ : Юрінком Інтер. – (Серія "Проблеми сучасної конституціоналістики" ; вип. 2 ; Конституційні перетворення в Україні). – ISBN 978-966-667-545-6
Вип. 2 : Конституційні перетворення в Україні. – 2012. – 430, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит арк. - Сер. засн. в 2011 р. – Бібліогр.: с. 416-430 та в підрядк. прим.
1110975
  Клименко Н.І. Проблеми сучасної криміналістичної дидактики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблеми криміналістичної дидактики. Розглянуто особливості підготовки фахівців-криміналістів в Україні і зарубіжних країнах та необхідність її вдосконалення. Изложены проблемы криминалистической дидактики. Рассмотрены особенности ...
1110976
  Кириченко В.П. Проблеми сучасної Латинської Америки. / В.П. Кириченко. – К., 1986. – 48с.
1110977
  Єлетенко Ольга Василівна Проблеми сучасної логістики та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 135-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні функціональні сфери логістика, зроблено спробу виділити найбільш суттєві проблеми сучасної логістики та надано рекомендації щодо їх можливого вирішення.
1110978
  Єлетенко Ольга Василівна Проблеми сучасної логістики та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 135-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні функціональні сфери логістика, зроблено спробу виділити найбільш суттєві проблеми сучасної логістики та надано рекомендації щодо їх можливого вирішення.
1110979
  Рябчук О. Проблеми сучасної правової науки в Україні в контексті лісового права України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 169-172. – ISSN 2310-9769
1110980
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110981
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
№ 1 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110982
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
№ 2 (4). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110983
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
№ 1 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110984
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
№ 2 (6). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110985
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
№ 1 (7). – 2015. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110986
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя : [б. в.]. – ISSN 2310-4368
№ 1 (15). – 2019. – 165 c. – https://doi.org/10.26661/pspsihol-2310-4368-2019-1-15-164 - Резюме укр., англ. мовами
1110987
  Коваленко В.Ф. Проблеми сучасної радіофізики і електроніки : Оптичний запис інформації: стан, проблеми, перспективи / В.Ф. Коваленко; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-145-3
Оптичний запис інформації: стан, проблеми, перспективи. – 2000. – 52 с.
1110988
  Коваленко В.Ф. Проблеми сучасної радіофізики і електроніки. Розділ "Магнітний запис інформації: стан, проблеми, перспективи" : Навчальний посібник / В.Ф. Коваленко; КНУ імені Тараса Шевченка; Рец. Лященко М.І. – Київ : Київський університет, 2000. – 49с. – ISBN 966-594-144-5
1110989
  Коваленко В.Ф. Проблеми сучасної радіофізики і електроніки. Розділ "Нанофізика та наноелектроніка" : Навчальний посібник / В.Ф. Коваленко; КНУ імені Тараса Шевченка;Рец.: Мелков Г.А., Левицький С.М. – Київ : Київський університет, 2000. – 67с. – ISBN 966-594-146-1
1110990
  Чешков О. Проблеми сучасної Російської держави і перспективи її політичної еволюції // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 200-204
1110991
  Майковська М.В. Проблеми сучасної системи управління трудовими ресурсами (СУТР) на промисловому підприємстві / М.В. Майковська, Г.Э. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 56-58. – ISBN 978-617-645-228-7
1110992
  Наулко Всеволод Проблеми сучасної славістичної науки. XIV Міжнародний з"їзд славістів. (Охрид, Македонія, 10-16 вересня 2008 р.) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 5-8


  В статье анализируются работа и итоги деятельности XIV Международного съезда славистов, раскрываются темы основных докладов и круглых столов, посвященных актуальным вопросам славистики.
1110993
  Вакуленко М.О. Проблеми сучасної стандартизації запозичених і питомих українських термінів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 343-347. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1110994
  Сухова Н.М. Проблеми сучасної університетської освіти як джерело нових можливостей для становлення громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 136-138
1110995
  Руденко Л.Г. Проблеми сучасності в публікаціях "Українського географічного журналу" : Від з"їзду до з"їзду / Л.Г. Руденко, Є.І. Стеценко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-80. – ISSN 1561-4980
1110996
   Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. ін-т культури і мистецтв. – Луганськ. – ISSN 2077-9542
Вип. 23 (2012). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110997
   Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. академія культури і мистецтв. – Луганськ. – ISSN 2077-9542
Вип. 24 (2013). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110998
   Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ. – ISSN 2077-9542
Вип. 25. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110999
   Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ. – ISSN 2077-9542
Вип. 26. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1111000
  Бурдаш М.В. Проблеми сформованості соціально-економічної компетентності студентів вищого навчального закладу // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 42-47
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,