Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1110001
  Сальнікова С. "Позитивна" трансформація чи тенденція невизначеності : порівняльний аналіз українського суспільства в європейському контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-19. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Які тенденції домінують у розвитку сучасного українського суспільства - "позитивна" трансформація чи тенденцієя невизначеності ? Аналіз динаміки факторів (1) технологічного прогресу, (2) якості соціального капіталу дає можливість надати відповідь на ...
1110002
  Сірий М. "Позиція України - надзвичайно сильна" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 7


  Про значення слухань у Міжнародному суді ООН.
1110003
  Будний В. "Позичена кобза" Пантелеймона Куліша / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 93-94. – ISBN 978-966-518-485-0
1110004
  Вітряк В. "Позичив Франкові грошей трохи, і поїхали до Італії". Михайло Грушевський не вживав алкоголю й не курив // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ, 2021. – № 37 (590), 23 вересня 2021. – С. 46-50
1110005
  Носуленко В.Н. "Познание и общение": системная исследовательская парадигма / В.Н. Носуленко, Е.С. Самойленко // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 4. – С. 5-16. – ISSN 0205-9592
1110006
  Шумило М.М. Позитивізація вчення про правовідносини на етапі сталінського легізму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 27-33. – ISSN 1563-3349


  Встановлено, що окремим етапом розвитку вчення про правовідносини можна визнати – сталінський легізм, також визначено часові межі його існування. Дано характеристику основним рисам етапу сталінського легізму. Доведено, що основною ознакою сталінського ...
1110007
  Трубенко А.І. Позитивізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 631-633. – ISBN 966-316-069-1
1110008
  Калакура Я.С. Позитивізм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 270-272


  В статті згадуються науковці Київського університету: В. Антонович, М. Драгоманов, В. Піскорський, Ф. Фортинський.
1110009
  Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX - 20-ті рр. XX ст.) / О.М. Богдашина ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Апостроф, 2010. – 479, [1] с. – Імен. покажчик: с. 467-479. – Бібліогр.: с. 379-466 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2579-13-0
1110010
  Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX - 20-ті рр. XX ст.) : монографія / О.М. Богдашина ; Нац. Акад. наук України, Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ін-т ім. В.Н. Каразіна, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 559, [1] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 545-559. – Бібліогр.: с. 440-544 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-041-3
1110011
  Артюх В. Позитивізм в історіософії Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 86-92. – ISSN 0130-528Х
1110012
  Омельченко В.Ю. Позитивізм В. Лесевича в контексті розвитку філософії науки в університеті св. Володимира // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6


  Метою цієї статті є аналіз філософських поглядів В. Лесевича в контексті розвитку європейської філософської традиції, осмислення ролі і значення позитивізму, його ролі та значення для історії вітчизняної філософії. Варто відзначити, що філософські ...
1110013
  Бондарчук В.М. Позитивізм В.В. Лесевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основоположні ідеї В.В. Лесевича як послідовника позитивізму О. Конта. This article is about fundamental ideas of V.V. Lesevych as the follower of A. Conte"s positivism.
1110014
  Кралюк П. Позитивізм Володимира Лесевича // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 500-502. – ISBN 978-966-2254-74-7
1110015
  Кралюк П.М. Позитивізм Володимира Лесевича // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 500-502. – ISBN 978-966-373-777-5
1110016
  Орелецький Василь Позитивізм і природне право в міжнародному праві // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 98-104.
1110017
  Соболевська М. Позитивізм у соціології та його альтернативи // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 5-11.
1110018
  Біржакова Є.О. Позитивізм як самостійний напрям визначення властивостей права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 94-100. – ISSN 1563-3349
1110019
  Галів М. Позитивізм як теоретико-методологічне підґрунтя українського історико-педагогічного наративу (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 15-21. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
1110020
  Касаткін С. Позитивістська доктрина правової невизначеності (на прикладі вчень Г. Кельзена та Г. Харта) // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 268-276. – ISSN 2227-7153
1110021
  Перепелиця Г.М. Позитивістський підхід в оцінці сучасного російсько-українського конфлікту // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Мудрієвська І.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2/3 (6/7). – C. 136-157. – ISSN 2518-7546
1110022
  Сливка С.С. Позитивістські концепти: філософсько-правовий аналіз : Монографія / С.С. Сливка. – Львів : ЛьвДУВС, 2006. – 160с.
1110023
  Курченко О.О. Позитивна ввічливість в іспанській мові: феномен mentira piadosa / О.О. Курченко, О.Д. Наубетова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 233-242
1110024
  Гуренко А. Позитивна версія реальності // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 69-73. – ISSN 0130-1799


  Георгій Нарбут
1110025
  Гончарук В.В. Позитивна відповідальність у трудовому праві України в умовах євроінтеграційних процесів // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 76-78. – ISBN 978-617-7069-63-7
1110026
  Хряпінський П.В. Позитивна відповідальність: проблема реалізації у кримінальному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 100-105. – (Правознавство ; Вип. 427)
1110027
  Шулікін Д. Позитивна динаміка // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  Щодо фінансування університетської науки.
1110028
  Ковальчук М. Позитивна кореляція між тестуванням вебсайтів та забезпеченням доступності на авансцені оптимізації життя людей із обмеженими можливостями // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 79-84. – ISSN 2410-2202
1110029
  Дроздовський Д. Позитивна людська емоція в час нездорових амбіцій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 31 грудня (№ 52). – С. 10


  "Михайло Слабошпицький - своєрідна планета в нашій культурі".
1110030
  Савлук І. Позитивна мотиваційна складова як провідна психолого-педагогічна умова вдосконалення музично-виконавської майстерності студентів закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 115-119. – ISSN 2308-4634
1110031
  Бігунова Н.О. Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання : монографія / Бігунова Наталя Олександрівна ; [наук. ред. Колегаєва І.М.]. – Одеса : КП ОМД, 2017. – 579, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 514-579. – ISBN 978-617-637-133-5
1110032
  Романова А.С. Позитивна правова активність людини у природно-правовому просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 321-325. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1110033
  Антонюк О. Позитивна психологія як важлива складова освітнього лідерства // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 121-130. – ISSN 2411-1317
1110034
  Венжинович Н. Позитивна репрезентація людини у фразеологізмах української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 33-43. – Бібліогр.: Літ.: с. 42-43; 27 назв. – ISSN 1682-3540


  Описано в лінгвокультурологічному аспекті один із фрагментів української мовної картини світу - фразеологічні вирази на позначення позитивної репрезентації людини.
1110035
  Навальнєв О. Позитивна репутація є важливим активом тих, хто займається GR / розмову вела Олена Осмоловська // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 12-14
1110036
  Бочаріна Н.О. Позитивна соціально-комунікативна активність як показник гуманістичної спрямованості соціального педагога // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 246-254. – ISBN 978-617-7009-07-7
1110037
  Луценко І. Позитивна та негативна сторони впливу правових стимулів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 99-103.
1110038
  Лутак О.М. Позитивна юридична відповідальність // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 224-227. – ISBN 978-966-301-172-1
1110039
  Шестопалова Л. Позитивна юридична відповідальність // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 5-12. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1110040
  Бацилєва О.В. Позитивна Я-концепція як ресурс психологічного здоров"я особистості / О.В. Бацилєва, І.М. Гресько // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev, 2019. – Vol. 5, iss. 11 (31). – С. 73-89. – ISSN 2414-0023
1110041
  Каранфилова Е.В. Позитивная девиантность как проявление творческой активности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 62-65. – ISSN 2077-1800
1110042
  Шугуров М.В. Позитивная международно-правовая ответственность государств в сфере прав человека. Вопросы теории // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 46-58. – ISSN 1812-8696
1110043
  Шугуров М.В. Позитивная международно-правовая ответственность государств в сфере прав человека: вопросы теории // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 8 (50). – С. 54-70. – ISSN 1812-8696
1110044
  Коробов А.Е. Позитивная ответственность как теоретическая и практическая проблема / А.Е. Коробов, Е.Б. Хохлов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 4-13. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1110045
  Орлофф Дж. Позитивная энергия = Positive energy : десять надежных рецептов, как превратить усталость, стресс и страх в бодрость, жизнерадостность и любовь / Джудит Орлофф ; [пер. с англ. А.Н. Свирид]. – Москва [и др.] : Вильямс, 2005. – 496, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Positive energy / Judith Orloff. New York: Harmony Books, 2004. – ISBN 5-8459-0829-9
1110046
  Квас О.В. Позитивне емоційне реагування дитини як умова успішного навчання в школі / О.В. Квас, М.І. Клим // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 205-209
1110047
  Корольов Д.К. Позитивне емоційно-оціночне ставлення до життя як умова прояву здібностей індивіда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Викладено результати емпіричного дослідження впливу характеру емоційно-оціночного ставлення до життя на вияв здібностей індивіда. Показано, що позитивне емоційно-оціночне до життя сприяє реалізації здібностей у життєвих досягненнях. Обговорюється ...
1110048
  Бондажевська Л.С. Позитивне значення поняття "помилка" в аргументації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 65-66
1110049
  Зоряна К. Позитивне мислення слов"ян через призму оніма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 173-184. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1110050
  Луцький Р.В. Позитивне право в європейській правовій думці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 24-26
1110051
  Бабюк А.М. Позитивне право і правосвідомість // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 22-25. – ISSN 2219-5521
1110052
  Луцький Р.П. Позитивне право та природне право: опозиція категорій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-41
1110053
  Луцький Р.П. Позитивне право у сучасних наукових реаліях : монографія / Луцький Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Львів : Сполом, 2016. – 411, [1] с. – Бібліогр.: с. 352-411 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-919-162-5
1110054
  Лазаренко С.Ж. Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу / С.Ж. Лазаренко, К.А. Бабенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 7-9
1110055
  Єрменчук Х. Позитивний вплив на економічний розвиток. Інститут державної допомоги у практиці АМКУ за 2021 р. // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)
1110056
  Монастирецький Л.С. Позитивний герой української радянської прози / Л.С. Монастирецький. – К., 1983. – 174с.
1110057
  Хархун В.П. Позитивний герой як художня формула тоталітарної антропології // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 57-62


  У статті досліджується основна репрезентативна формула тоталітарної антропології, оприявлена в концепті позитивного героя. Зокрема, з"ясовано совєтське й совєтологічне прочитання генези цього концепту, виявлено його типологічні особливості.
1110058
  Ткаченко А. Позитивний герой: пафос мовотворення // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 53-57


  Штрихи до творчого портрета Олександра Глушка.
1110059
  Левицький О. Позитивний досвід діяльності, спрямованої на захист прав громадян на належне медичне обслуговування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 23-27
1110060
  Кармазіна С.С. Позитивний досвід розвитку страхового посередництва в країнах з розвинутою ринковою економікою // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 36-39. – ISBN 978-617-696-385-1
1110061
  Мельниченко А. . Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання заохочень працівників органів прокуратури на прикладі країн КНР та США // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 285-292. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1110062
  Лапінська О. Позитивний і негативний вплив новітніх англіцизмів на мову українського художнього тексту // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 102-106. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1110063
  Чекалюк В.В. Позитивний імідж держави і суспільства - результат ефективних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 247-251


  У статті розглянуто медіамеханізми формування позитивного іміджу держави. Акцентується увага на взаємодії об"єкта, імідж якого формується, з цільовою аудиторією через медіаінструменти. Авторка доводить, що певний імідж є в усіх і в усього, а потрібний ...
1110064
  Величко О. Позитивний імідж судової влади України та його структурні елементи // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 49-56
1110065
  Гузак А.М. Позитивний імідж сучасного політичного лідера: вербальні механізми створення // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 35-42
1110066
  Гойман О. Позитивний міф як спосіб консолідації українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 161-164


  "Розглядаються взаємопов’язані процеси зміни міфологічного простору, а саме: міфологізація, деміфологізація та реміфологізація, які останнім часом відбуваються у свідомості українців і соціально-культурному просторі України. Зокрема, подається ...
1110067
  Смагіна Г.М. Позитивний потенціал компетентнісно орієнтованих завдань на уроках правознавства // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 94-98
1110068
  Бордюк Л.В. Позитивний фокус у негативній комунікативній ситуації (на матеріалі американської лінгвокультури) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 69-71. – ISSN 2219-4290
1110069
  Висоцька Л.М. Позитивні аспекти впровадження МСБО для оцінки діяльності банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-73. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглянуто позитивні аспекти впровадження МСБО в банківській системі України. Запропоновано розробити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, який би враховував особливості обліку та надання інформації у фінансових звітах суто банківських операцій.
1110070
  Єрмоленко В.А. Позитивні аспекти економічної кризи та її специфіка в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-32. – (Економіка ; Вип. 62)


  Обгрунтовується висновок про те, що новоутворення є основним результатом позитивної дії кризи.
1110071
   Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи / Христова Г.О. [та ін.] ; Гендерний інформаційно-аналітичний центр "Крона". – Харків : Райдер, 2010. – 200 с. + Додатки: с.106-199. – ISBN 978-966-8246-98-2
1110072
  Сахарук І.С. Позитивні дії як умова забезпечення недискримінації окремих категорій працівників // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 362-368. – ISBN 978-966-521-631-5
1110073
  Пікус А.Ю. Позитивні ефекти структурної трансформації економіки: теоретичний аналіз // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 225-230


  Розглянуто тенденції структурної трансформації в економіці України за часи незалежності. На теоретичному рівні проаналізовано можливі позитивні ефекти для економіки від її структурної трансформації. Зроблено висновок про відсутність проявів позитивних ...
1110074
  Цимбрівський Т. Позитивні засади міжнародного права // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 19-25. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1110075
  Маланчук П.М. Позитивні здобутки організації та законодавчої регламентації правосуддя, що сформувалися у США // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 109-113.
1110076
  Бадида А.Ю. Позитивні зобов"язання держави в контексті розуміння прав людини / А.Ю. Бадида, В. Лемак // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 245-253. – ISSN 2306-9082
1110077
  Котова А. Позитивні зобов"язання держави за міжнародним правом прав людини на території поза її ефективним контролем // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 189-191
1110078
  Богініч О.Л. Позитивні зобов"язання держави у сфері правотворчості та правозастосування в умовах війни та післявоєнної відбудови держави // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 188-193. – ISSN 2524-017X
1110079
  Гнатовський М. Позитивні зобов"язання за ЄКПЛ та "позитивна комплементарність" за римським статутом: можливості взаємодії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 71-74
1110080
  Ткаченко О.П. Позитивні інтерпретації образу Каїна в художній літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 418-421
1110081
  Алієв Р.В. Позитивні наслідки встановлення психологічного контакту з неповнолітнім правопорушником // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 112-117. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1110082
  Гнатовський М. Позитивні обов"язки держави за Конституцією України та позитивні зобов"язання за європейською Конвенцією з прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 121-124
1110083
  Мекшун П.В. Позитивні риси та загрози транснаціоналізації економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 10, травень. – С. 84-88. – ISSN 2306-6814


  У статті аналізується визначення транснаціональних корпорацій (ТНК) вітчизняними та зарубіжними вченими та досліджується процес транснаціоналізації економіки України.
1110084
  Мазко О.Г. Позитивні та монотонні системи в просторі з конусом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Вивчаються класи позитивних і монотонних диференціальних систем відносно конуса у фазовому просторі. Формулюються критерії стійкості лінійних позитивних систем у вигляді монотонної оборотності лінійних операторів. Розвиваються методи порівняння систем ...
1110085
  Дядечко К.І. Позитивні та негативні аспекти введення нового запобіжного заходу - домашній арешт, за проектом нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 40-43. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1110086
  Вонсович О.С. Позитивні та негативні аспекти Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 185-188. – ISSN 2076-1554
1110087
  Олійник С.Д. Позитивні та негативні аспекти сучасного стану правового регулювання трудової дисципліни // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 129-137. – ISSN 2617-5967
1110088
  Шиманська О. Позитивні та негативні економічні ефекти сучасної трудової міграції // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 36-43
1110089
  Онищенко О.А. Позитивні та негативні наслідки розширення ЄС для України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-57. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1110090
  Сидорчук С. Позитивні та негативні риси застосування угод про визнання винуватості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 170-171
1110091
  Кисільова Т. Позитивні тенденції ринку праці м.Києва у цифрах і фактах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-7
1110092
  Рябенко Позитивні тенденції у протидії організованій злочинності і корупції / Рябенко, в. // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 12-15.
1110093
  Штефан О.О. Позитивні умови реалізації права на звернення до суду за захистом інтелектуальної власності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  У процесуальному аспекті дається поняття та аналіз позитивних умов, які необхідні для реалізації права на звернення до суду за захистом права на об"єкти інтелектуальної власності.
1110094
  Нагорна О.О. Позитивні характеристики магістерської програми "Порівняльне та міжнародне вирішення спорів" в Лондонському університеті королеви Марії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 155-158. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1110095
  Носенко Е.Л. Позитивні цінності та відповідні їм "сили" характеру як імовірні предиктори задоволеності жінки шлюбом / Е.Л. Носенко, А.А. Шпилевська // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 82-93. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто ієрархію позитивних цінностей та відповідних їм "сил" характеру жінок, що можуть впливати на їх задоволеність шлюбом. Обгрунтовано імовірність зв"язку задоволеності жінки шлюбом із її деякими особистісними властивостями, а саме з рівнем її ...
1110096
  Труляєв Р.О. Позитивні цінності та властивості особистості педагога як чинник успішності учнів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Труляєв Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 238 л. – Додатки: л. 218-238. – Бібліогр.: л. 197-217
1110097
  Труляєв Р.О. Позитивні цінності та властивості особистості педагога як чинник успішності учнів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Труляєв Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1110098
  Руднік А.В. Позитивність постмодернізму в момент біфуркації системи культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 258-259. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про синергетичну парадигму в погляді на майбутнє України.
1110099
  Луцький Р.П. Позитивно-правовий аспект християнського розуміння гендерної рівності // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 6 (18). – С. 25-30. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1110100
  Довга Ю.В. Позитивно забарвлені лексеми на позначення назв осіб у драматургії М. Старицького // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 25-27. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1110101
  Квашнина И.М. Позитивное и критическое в атеистическом воспитании / И.М. Квашнина. – Минск, 1976. – 143с.
1110102
  Гордеева Т.О. Позитивное мышление как фактор учебных достижений старшеклассников / Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 1. – С. 24-33. – ISSN 0042-8841
1110103
  Полтерович В. Позитивное сотрудничество: факторы и механизмы эволюции // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 11. – С. 5-23. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 0042-8736
1110104
  Гасанов Н.М. Позитивные и вполне позитивные разностные схемы для дифференциального уравнения 1-го порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гасанов Н.М. ; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 10 с.
1110105
  Красносельский М.А. и др. Позитивные линейные системы: Метод положит. операторов / М.А. и др. Красносельский. – М., 1985. – 255с.
1110106
  Дурнев В.Г. Позитивные теории свободных полугрупп : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Дурнев В.Г.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1973. – 12л.
1110107
  Румшинский Л.З. Позитивные функции и их преобразования Лапласа : Дис... наук: / Румшинский Л.З.;. – Х, 1941. – 72л.
1110108
  Лихтциндер М.А. Позитивный процесс в цветной фотографии / М.А. Лихтциндер. – 2-е, испр. и доп. – М., 1969. – 106с.
1110109
  Арефьев К.П. Позитроника в радиационном материаловедении ионных структур и полупроводников / К.П. Арефьев, С.А. Воробьев, Е.П. Прокопьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 88 с. – Библиогр.: с. 83-87
1110110
  Новіков М.Є. Позитронно-емісійна томографія об"єднана з комп"ютерною томографією в кількісній метаболічній оцінці епітеліальних злоякісних новоутворень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Новіков Микола Євгенович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1110111
   Позитум Украина : научно-практический журнал. – Черкассы
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1110112
   Позитум Украина : научно-практический журнал / Украинский Институт Позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента. – Черкассы
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1110113
   Позитум Украина : научно-практический журнал / Украинский Институт Позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента. – Черкассы
№ 3. – 2009. – резюме рос., укр. та англ. мовами
1110114
   Позитум Украина : научно-практический журнал : спецвыпуск / Украинский Ин-т Позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента. – Черкассы
№ 4. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
1110115
  Хенкин С.М. Позиции основных партий Испании по проблеме иммиграции: Опыт сопоставления // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 184-200. – ISSN 0235-5620
1110116
  Копейка В.В. Позиции основных политических партий Франции по вопросу ближневосточного урегулирования // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 56-62. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Рассматриваются роль и место политических партий Франции в выработке ближневосточной политики страны, проводится подробный анализ различных подходов к решению ближневосточного конфликта.
1110117
  Горошко Г.Б. Позиции политических партий Индии по основным вопросам внешней политики (1957-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горошко Г. Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – Москва, 1964. – 19л.
1110118
  Погорельская С.В. Позиции политических партий ФРГ и германского правительства по отношению к исламу внутри страны // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 151-183. – ISSN 0235-5620
1110119
  Лебедева Л.Ф. Позиции России и США в полицентричном мире: социально-экономический аспект // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 11 (515). – С. 3-13. – ISSN 0321-2068


  В статье рассматриваются позиции России, США и других стран по ключевым социально-экономическим показателям. В фокусе внимания - их экономические и научно-технологические потенциалы, человеческое развитие, бюджетные приоритеты.
1110120
  Шаткин П.Д. Позиции социал-демократической партии Германии по внешнеполитическим вопросам : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шаткин П.Д. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 18 с.
1110121
  Щепетов К.П. Позиции социал-демократической партии Германии по внешнеполитическим вопросам : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 572 / Щепетов К.П. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 24 с.
1110122
  Князев Ю.К. Позиции стран Центрально-Восточной Европы в отношении санкций Запада против России // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 144-162. – ISSN 0130-3864
1110123
  Попова Н.Е. Позиционирование вуза - насущная потребность времени / Н.Е. Попова, Н.И. Бердников // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 3. – С. 20-26


  Критерии по которым определяется рейтинг вуза и его позиционирование в системе высшего образования страны.
1110124
  Мальцева А.А. Позиционирование мировых экономик на основе глобальных индексов / А.А. Мальцева, А.А. Серов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 5. – С. 64-78. – ISSN 2074-6040


  Решена задача классификации мировых держав на группы на основе кластеризации.
1110125
  Костюк О.М. Позиционная идеализация энергосистем и закон сохранения энергии / Костюк О.М. – Киев : ИЭД, 1974. – 22 с. – Библиогр.: с. 20-21. – (АН УССР. Институт электродинамики. [ИЭД АН УССР. Препринт] ; 84)
1110126
  Каспарян Г.М. Позиционная ничья / Г.М. Каспарян. – М., 1962. – 104с.
1110127
  Пронин И.В. Позиционнный антагонизм пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилева и концепции "осевого времени" К. Ясперса // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 118-121
1110128
  Кравцов Н.В. Позиционно-чувствительные датчики оптических следящих систем / Н.В. Кравцов, Ю.В. Стрельников. – М., 1969. – 120с.
1110129
  Горн Л.С. Позиционно-чувствительные детекторы / Л.С. Горн, Б.И. Хазанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 65 с.
1110130
   Позиционное управление с гарантированным результатом.. – Свердловск, 1988. – 117с.
1110131
  Гришанков Г.Е. Позиционность в ландшафтах и ландшафтоведении : теория и практика экологических исследований в физической географии / Г.Е. Гришанков, В.М. Пащенко, Е.А. Позаченюк // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 11-20. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
1110132
  Сиволапова В.И. Позиционные варианты в системе наклонения современного английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сиволапова В.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 33л.
1110133
  Мамедов Айдын Мирсалех оглы Позиционные и комбинаторные изменения смычных согласных в тюрских языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Мамедов Айдын Мирсалех оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания им. Насими. – Баку, 1973. – 45л. – Бібліогр.:с.45
1110134
  Сагателян К.В. Позиционные игры с континуумами альтернатив : Автореф... канд. физ. мта.наук: 01.01.09 / Сагателян К. В.; АН СССР, Вычисл. цент. – М., 1973. – 7л. – Бібліогр.:с.7
1110135
   Позиционные игры.. – Москва : Наука, 1967. – 522 с.
1110136
  Слива Т.В. Позиционные отношения членов АСГ "Вечер" // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 203-205. – ISSN 2219-4290
1110137
  Адамович В.К. Позиционные приёмы борьбы в русских шашках / В. К. Адамович. – Москва, 1976. – 143 с. : ил. – Список лит.: с. 142 (22 назв.)
1110138
  Табаченко Л. Позиционные приставочные глаголы в старославянском языке // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 126-138. – ISSN 0869-3595
1110139
  Киселева Т.П. Позиционные фотографические наблюдения Марса на двойном короткофокусном астрографе Пулковской обсерватории в 1960-1967 гг. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 030 / Киселева Т.П.; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Л., 1970. – 10л.
1110140
  Шестинский О.Н. Позиция / О.Н. Шестинский. – Москва-Л., 1964. – 107с.
1110141
  Урин В.А. Позиция / В.А. Урин. – М., 1970. – 143с.
1110142
  Мушкетик Ю.М. Позиция : Роман; Боль: Повесть / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Советский писатель, 1981. – 448с.
1110143
  Мушкетик Ю.М. Позиция : Роман / Ю.М. Мушкетик; Пер. с укр. И. Сергеевой. – 2-е изд. – Москва : Профиздат, 1984. – 271с.
1110144
  Мушкетик Ю.М. Позиция / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Известия, 1984. – 559 с.
1110145
  Семенов Ю.С. Позиция / Ю.С. Семенов. – Москва
1. – 1985. – 607с.
1110146
  Семенов Ю.С. Позиция / Ю.С. Семенов. – Москва
2. – 1985. – 509с.
1110147
  Семенов Ю.С. Позиция / Ю.С. Семенов. – М.
3. – 1987. – 523с.
1110148
  Семенов Ю.С. Позиция / Ю.С. Семенов. – М.
4. – 1987. – 523с.
1110149
   Позиция. – М : Советская Россия, 1988. – 506 с.
1110150
  Залыгин С.П. Позиция / С.П. Залыгин. – Москва, 1988. – 283с.
1110151
   Позиция : штрихи к портрету Валентина Симоненко / [сост.: А.Г. Побигай]. – Киев : Оранта, 2010. – 119, [1] с. : ил., портр., фотоил.


  У пр. №1740813 напис: Уважаемому Леониду Васильевичу - Человеку имеющему свою жизненную Позицию. Так держать. Подпись. 27.XII.10 г.
1110152
  Иванова К.А. Позиция автора и способы ее выражения в информационно-аналитических интернет-текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 176-180


  Главной задачей информационно-аналитического медиатекста является анализ информации и ее оценка. Эту задачу выполняет автор. На основе авторской позиции строится весь медиатекст: тезисы, рассуждения, оценки и выводы. В данной статье рассматрена ...
1110153
  Сегеда Ю. Позиция адвоката // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Превратности судебной практики".
1110154
  Каштанов К. Позиция администрации Дж. Ф. Кеннеди в отношении ядерной проблемы на Ближнем Востоке (1961-1963 гг.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 571-574. – ISBN 978-966-171-893-6
1110155
  Каштанов К. Позиция администрации Дж.Ф. Кеннеди в отношении ядерной программы Египта (1961-1963 гг.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 460-464. – ISBN 978-966-171-90295
1110156
  Иванова О.А. Позиция британских предпринимателей на переговорах Монда-Тернера (1927-1930) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 46-56. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1110157
  Сампсон Квабена Овусу Феликс Позиция детерминанта в простом предложении : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Сампсон Квабена Овусу Феликс; МВ и ССО УССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1973. – 30л.
1110158
  Александрова З.М. Позиция и поза : очерки / З.М. Александрова. – Москва : Известия, 1985. – 112 с.
1110159
  Соломонов Ю.Б. Позиция и поступок / Ю.Б. Соломонов. – М., 1982. – 63с.
1110160
  Калита Владимир Николаевич Позиция Индии в ООН по политическим вопросам во второй половине 50-х и 60-е годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Калита Владимир Николаевич; КГУ. – К., 1981. – 24л.
1110161
  Калита Владимир Николаевич Позиция Индии в ООН по политическим вопросам во второй половине 50-х и 60-е годы. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.05 / Калита Владимир Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 195л. – Бібліогр.:л.178-195
1110162
  Гайшун И.В. Позиция ИФЛА по публичному праву на выдачу материалов в библиотеках // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 2. – С. 191-196. – ISSN 0869-608Х


  Представлена позиция ИФЛА по публичному праву на выдачу материалов с выплатой вознаграждения авторам за использование этих материалов в библиотеках, рассматривается вопрос лицензирования электронных книг в библиотеках, даны рекомендации по введению или ...
1110163
  Климов Д.В. Позиция конгресса США по вопросу о Литве и ее возможные последствия // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1990. – № 4/5 (78/79) : США и советско-китайские отношения. Привлечение иностранных инвестиций в Канаду. Американо-турецкие отношения. Американская торговля продукцией сельскохозяйственного машиностроения. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 30-38
1110164
  Бородаев В.А. Позиция кубинского руководства во время Карибского кризиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 13-43. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
1110165
  Высоцкий А.А. Позиция Лейбница относительно коммуникации Европы и Китая // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 15-18
1110166
  Лукашин А.В. Позиция М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина на проблему реформирования союзной федерации. Октябрь 1991г. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-17. – ISSN 0869-6322
1110167
  Разумный В.В. Позиция мусульманских стран по отношению к кризису в Косово в 1999 году // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 168-174
1110168
  Малафеев К.А. Позиция оппортунистических лидеров германской социал-демократии в вопросе о подготовке и развязывании первой мировой войны в 1911-1914 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Малафеев К.А. ; Моск. гор. пед. ин-т, Кафедра новой истории. – Москва, 1955. – 16 с.
1110169
   Позиция писателя / И Дубровина, М, , . – Москва, 1968. – 46с.
1110170
  Черная Н.И. Позиция писателя и развитие романных форм / Черная Н.И. АН УССР. Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко; Отв. ред. И. А. Дзеверин. – Киев : Наукова думка, 1990. – 164 с.
1110171
  Головин А.В. Позиция России в Совете Безопасности ООН по разрешению иракского кризиса конца XX в. (к постановке вопроса) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 2 (62). – С. 94-100. – ISSN 2070-9773
1110172
  Айдрус И.А. Позиция России на мировом рынке образовательных услуг.(Аналитический обзор) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 2. – С. 10-16. – ISSN 0321-0383
1110173
  Гумеров Р. Позиция России на переговорах о присоединении к Соглашению ВТО по сельскому хозяйству: резервы усиления // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2002. – № 2. – С. 41-47. – ISSN 0130-9757


  Окончание. Начало - № 1, 2002
1110174
  Каштанов К. Позиция Советского Союза в ближневосточном кризисе 1967 года: взгляд из Вашингтона // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 126-134. – ISSN 2077-7280
1110175
  Артамонова К. Позиция США в отношении Кипрской проблемы (1960-1974 гг.) // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 156-157. – ISBN 978-966-623-745-6
1110176
  Артамонова К. Позиция США и СССР в отношении кипрской проблемы (1960-1974 гг.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 154-161. – ISSN 2077-7280
1110177
  Гирман В. Позиция США может спровоцировать новую гражданскую войну в Ираке // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 23 октября (№ 43). – С. 14
1110178
  Мищенко П.А. Позиция США на четырехсторонних консультациях по Ближнему Востоку в 1969-1971 гг. // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 99-105. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 6)
1110179
  Шихов Ю.Н. Позиция США по проблеме конфликта в Алжире (1991 - 1999 гг.): статус-кво или демократизация? // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 47-61. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1110180
  Юрченко М. Позиция США по реформированию ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 111-116. – ISSN 0131-2227
1110181
  Керим Хас Позиция Турции и России в контексте сотрудничества в Евразийском регионе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 5 (251). – С. 76-85. – ISSN 1998-1813
1110182
  Холодов Е.Г. Позиция художника / Е.Г. Холодов. – Москва, 1964. – 288с.
1110183
  Альтман А. Позиції / А. Альтман. – Ленинград-Москва, 1933. – 124 с.
1110184
  Альтман А. Позиції / А. Альтман. – Київ, 1934. – 96 с.
1110185
  Дерріда Ж. Позиції : Бесіди з Анрі Ронсом, Юлієм Крістєвою, Жаном-Луї Удбіном, Гі Скарпетта / Жак Дерріда. – Київ, 1994. – 160 с. – (Сер. "Дух і літера"). – ISBN 5-87534-091-6
1110186
  Желіховський С.В. Позиції американської та європейської спільноти щодо України в розрізі військового конфлікту на її території // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 482-489
1110187
  Соколівська З. Позиції Бочковського О.-І. щодо державницьких концепцій науковців ХІХ-ХХ століття / З. Соколівська, В. Шендеровський // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – № 3 (27). – С. 36-41. – ISSN 2077-9496


  У статті розглядаються питання розвитку українського руху, метою якого було досягнення політичного та соціально-економічного статусу, подібного до статусу передових європейських держав, в працях тогочасних вчених М. Драгоманова, О.І. Бочковського, ...
1110188
  Сидорук Т. Позиції держав-членів ЄС щодо російсько-українського конфлікту // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 13-19. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1110189
  Рижков М.М. Позиції держав азійсько-тихоокеанського регіону щодо ухвалення резолюцій з питань міжнародної інформаційної безпеки в рамках ООН / М.М. Рижков, А.І. Сябро // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 139. – С. 13-26. – ISSN 2308-6912


  Досягнення у сфері інформатизації та телекомунікацій виступають суттєвою складовою процесу трансформації міжнародної системи миру і безпеки. У статті відзначено, що зміни мають подвійний характер наслідків. З одного боку, нові технології стають ...
1110190
  Близняк О. Позиції країн Вишеградської групи в політиці ЄС щодо України в умовах російсько-української війни // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 27-35. – ISSN 2519-4518
1110191
  Диндар А.С. Позиції культурно-креативної індустрії в економіці ЄС // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 53-59. – ISSN 2306-6814
1110192
   Позиції лідерів депутатських об"єднань стосовно повноважень і статусу АРК // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 4. – С.40-43
1110193
  Васютинський В.О. Позиції мешканців Сходу і Заходу України щодо подій на Донбасі як основа майбутнього ціннісного порозуміння // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 8-16. – ISSN 2520-6265


  За результатами інтерв"ювання мешканців Маріуполя і Львова (по 50 осіб) із приводу воєнно-політичних подій на Донбасі виявлено шість основних позицій. Об"єднавчий характер мають прагнення миру, заклики до ефективних дій, негативна оцінка державної ...
1110194
   Позиції наших вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "...Чотири українських вищих навчальних заклади увійшли до рейтингу найкращих університетів світу, який складає авторитетне британське видання Times Higher Education. У рейтинг потрапили КНУ імені Тараса Шевченка, Національний університет Львівська ...
1110195
   Позиції наших вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Рейтинг ВНЗ України. "...Київський національний університет імені Тараса Шевченка ввійшов до групи 801-1000 світового рейтингу університетів за версією журналу Times Higher Education. <...> Крім КНУ, до престижного рейтингу потрапили ще 4 українських ...
1110196
  Булка О. Позиції політичних еліт Канади щодо процесу північноамериканської інтеграції (кінець 1980-х - середина 1990-х рр.) // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 237-243. – ISSN 2521-1706
1110197
  Дуднік О.Я. Позиції пострадянських держав щодо євразійської інтеграції у 2012 році // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 186-190. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1110198
  Козюк В. Позиції резервних валют: теоретичний вимір та посткризові зрушення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 55-69 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0131-775Х
1110199
   Позиції українського визвольного руху : матеріали з рідних земель до питань боротьби за українську державу. – Мюнхен : Пролог, 1948. – 140 с.


  Зміст: Концепція самостійної України і основна тенденція політичного розвитку сучасного стану / П. Полтава ; На большевицькому ідеологічному фронті / О. Горновий ; Науковість діалектичного матеріалізму / У. Кужіль.
1110200
  Бойченко О.М. Позиції центральноєвропейських країн до формування безпекової та оборонної політики ЄС (на прикладі Польщі, Словаччини та Чехії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 95-98
1110201
  Удовиченко В. Позиційна висотна мікрорівнева диференціація ландшафтних комплексів (на прикладі ключової ділянки дослідження території Лівобережної України) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 785. – С. 34-41. – (Географія ; вип. 785). – ISSN 2311-9276
1110202
  Камінський Є.Є. Позиційна парадигма діяльності президентів США Б.Обами та Франції Н.Саркозі / Є.Є. Камінський, М.В. Фесенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 13-24
1110203
  Зінчук Р.С. Позиційна реалізація голосних в іменникових закінченнях (на матеріалі західнополіських і суміжних говірок) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 75-81. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1110204
  Бугайова Т.І. Позиційне навчання як спосіб активізації студентів на занятті // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2012. – Вип. 71. – С. 26-29


  У статті розглядається позиційне навчання як спосіб активізації студентів на занятті. Автор наводить теоретичне обгрунтування проблеми дослідження і показує його реалізацію через опис практичного втілення; розкриває сутність методу позиційного навчання.
1110205
  Куньч З.Й. Позиційне чергування у/в як елемент милозвучности : норма і практика : монографія / З.Й. Куньч, Г.В. Наконечна, І.Б. Ментинська ; за ред. З.Й. Куньч ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 215, [1] с. : іл. – На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-941-669-8
1110206
  Кірковська І.С. Позиційний аналіз форм майбутнього часу в сучасній французькій мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 84-93. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1110207
  Остролуцька Н. Позиційний розподіл фонем у флексійних морфах української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 21-27. – ISSN 0320-3077
1110208
  Вовк П.С. Позиційний центр індонезійського консонантизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-9. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглядається позиційний центр індонезійського консонантизму.
1110209
  Дугінов Д. Позиційні вимоги // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Правова позиція Великої Палати Верховного Суду щодо права вкладників вимагати від банку 3 % пені за Законом України «Про захист прав споживачів» породила неоднозначність у судовій практиці".
1110210
  Жовнір Я.М. Позиційні задачі в стереометрії / Я.М. Жовнір. – К., 1991. – 94 с.
1110211
  Качановська Т.О. Позиційні зміни при відтворенні однорідних рядів як перекладознавча проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 34-42. – Бібліогр.: Літ.: с.42 ;
1110212
  Данилець Євген Валентинович Позиційно-чутливі фотоприймачі на основі Si I епітаксійних структур GaAs (отримання, властивості, застосування) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Данилець Є.В.; Херсон держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1110213
  Качановська Т.О. Позиційно зумовлені зміни при відтворенні солярно-місячних образів в українських перекладах сонетів Ш. Бодлера // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 335-344


  Проаналізовано вплив позиційних характеристик на специфіку відтворення солярних і місячних образів в українських перекладах сонетів Ш. Бодлера. Розглянуті, зокрема, переклади Д. Павличка, М. Москаленка, М. Ореста, І. Петровція. Проанализировано ...
1110214
   Позиційно чутливий мікростріповий детектор для рентгенівської дифрактометрії / І.Б. Березюк, В.О. Кива, Я.В. Панасенко, В.М. Пугач // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 79-80
1110215
  Летюк С.Б. Позиціонування "Apple": залежність рекламної стратегії від етапів життєвого циклу компанії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 85-90. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
1110216
  Карпо К. Позиціонування Азербайджану щодо російської агресії в Україні // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 129-133. – ISBN 978-617-8034-37-5
1110217
  Вовк Н.С. Позиціонування бібліотеки у молодіжному інтернет-середовищі / Н.С. Вовк, С.В. Жаворонко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 2. – С. 23-32. – ISSN 2409-9805
1110218
  Зозульов О.В. Позиціонування брендів: українські проблеми // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.38-40. – ISSN 1606-3732
1110219
  Козаченко Г.В. Позиціонування вищого навчального закладу в експлейнарному базисі його економічної безпеки / Г.В. Козаченко, Г.Д. Тюлєнев // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 108-113


  Показано, що вихідним положенням формування експлейнарного базису екосеседа є позиціювання українських ВНЗ - як економічної корпорації або як елемента соціально-економічної системи.
1110220
  Федірко О.А. Позиціонування європейських компаній у глобальному інноваційно-інвестиційному середовищі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 30-33. – ISSN 2306-6814
1110221
  Сундук А.М. Позиціонування Закарпатської області в системі "держава-глобальний вимір" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 211-218 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1110222
  Білик М.Ю. Позиціонування закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2021. – С. 40-52. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2310-8185
1110223
  Дергоусова А.О. Позиціонування залізничного транспорту на ринку туристичних послуг // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1110224
  Іващук І.О. Позиціонування Китаю в умовах глобалізації та досвід економічних реформ для України / І.О. Іващук, М.Р. Орнат // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 5-12. – ISSN 2309-1533
1110225
  Панченко Ж.О. Позиціонування країн на міжнародній арені в контексті критичної геополітики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 163-166
1110226
  Іващук І. Позиціонування країн на світовому ринку природного газу / І. Іващук, В. Сергійчук // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 129-135. – ISSN 1818-2682
1110227
  Великочий В.С. Позиціонування національного туристичного продукту Данії на міжнародному туристичному ринку в умовах світової пандемії / В.С. Великочий, А.В. Мельник, Н.В. Мельник // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2022. – Т. 27, вип. 1 (40). – С. 85-98. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1110228
  Михальченко М. Позиціонування політичних партій: процес завершено. Аналіз та перспективи / М. Михальченко, М. Недюха // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 58-62
1110229
  Щегельська Ю.П. Позиціонування столиці України в світі: сучасний стан і перспективи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 196-198
1110230
  Романчук Ю.В. Позиціонування стратегій ООН у сфері міжнародної інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 207-214
1110231
  Погорська І.І. Позиціонування стратегічних культур США - Індія у міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 191-199
1110232
  Ущина В.А. Позиціонування суб"єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект : монографія / В.А. Ущина ; [наук. ред. О.П. Воробйова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 379, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 376-379. – Бібліогр.: с. 339-375. – ISBN 978-617-7272-29-7
1110233
  Шевчук О. Позиціонування США на міжнародній арені за президентства Д. Трампа: глобальний та регіональний виміри // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 76-84. – ISSN 2521-1706
1110234
  Мехмет Алтан Позиціонування Туреччини в глобальному конкурентному світі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 80-89. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1110235
  Іваненко О. Позиціонування туристичного підприємства на ринку туристичних послуг України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-32. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено аналіз конкурентоспроможності туристичного підприємства на основі інтегральної оцінки на ринку туристичних послуг. Розроблено систему показників для обґрунтування рейтингової оцінки фінансового стану туристичних підприємств України. ...
1110236
  Панченко Ж.О. Позиціонування України в європейському культурному просторі на прикладі венеційських бієнале // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 178-183
1110237
  Бондаренко М.П. Позиціонування України на міжнародному туристичному ринку: проблеми становлення // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 47-50. – ISSN 1728-6220
1110238
  Батрак М.О. Позиціонування як фактор успіху виведення нового товару на ринок // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 10-12
1110239
  Топоровський Д.В. Позиціювання екологічних проблем у науковому просторі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 124-134
1110240
  Бойченко О.М. Позиціювання країн-членів ЄС стосовно спільного безпекового компоненту об"єднання (ЄПБО) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 3-6
1110241
  Васильєв О.А. Позиціювання Німеччини і України на європейському газовому ринку // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 293-301. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1110242
  Тіщенко А.А. Позиціювання сучасної бібліотеки в інформаційному суспільстві: адвокаційний досвід Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 212-217. – ISBN 978-966-479-052-6
1110243
  Дікарєв О.І. Позиціювання та маркетингові комунікації закордонних компаній на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 42-46. – (Економічні науки ; № 1)
1110244
  Капітоненко М.Г. Позиціювання України в сучасному міжнародному середовищі // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 9-18. – ISBN 978-966-193-088-8
1110245
  Мушкетик Ю.М. Позиція : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 326с.
1110246
  Мушкетик Ю.М. Позиція : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1979. – 253с. – (Романи й повісті ; Вип. 4, 1979)
1110247
  Мушкетик Ю.М. Позиція : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1982. – 325с.
1110248
  Тараненко О.А. Позиція : поезії / О.А. Тараненко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 53 с.
1110249
  Семенов Ю.С. Позиція / Ю.С. Семенов. – Автор.пер.з рос. – Київ : Політвидав
Кн.1 : Сімнадцять спалахів весни. Наказано вижити. – 1990. – 555с.
1110250
  Семенов Ю.С. Позиція / Ю.С. Семенов. – Автор.пер.з рос. – Київ : Політвидав
Кн. 2 : Експансія -1. – 1990. – 511с.
1110251
  Семенов Ю.С. Позиція / Ю.С. Семенов. – Київ : Україна
Кн. 3 : Експансія -2. – 1990. – 463с.
1110252
  Семенов Ю.С. Позиція / Ю.С. Семенов. – Київ : Україна
Кн. 3 : Експансія -2. – 1991. – 463 с.
1110253
  Семенов Ю.С. Позиція / Ю.С. Семенов. – Київ : Україна
Кн. 4 : Експансія -3. Відчай. – 1991. – 702с.
1110254
  Янчук С. Позиція "Наша хата з краю" не має права на існування // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 5


  З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав подаються спогади автора статті, канд. філолог. наук - учасника миротворчої місії в Косово(2001-2001 рр.).
1110255
  Матвієнко Д. Позиція Австрії щодо анексії українського Криму Російською Федерацією // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 45-49
1110256
  Лакішик Д.М. Позиція адміністрації Дж. Буша щодо об"єднання Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Історія ; вип. 47)


  Висвітлюється позиція і участь США в процесі об"єднання Німеччини на рубежі 80-90-х рр., вирішення міжнародних аспектів возз"єднання, а також визначення майбутнього військово-політичного статусу ФРН.
1110257
  Долід В"ячеслав Позиція англійських консерваторів щодо трансваальських подій 1895-1896 рр. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 47-53
1110258
  Деревінський Василь Позиція В. Чорновола щодо формулювання питання про політичне майбутнє України в "Декларації принципів УГС" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 302-305. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються особливості вираження в програмових документах УГС положення про політичне майбутнє України. Висвітлений вплив позиції В. Чорновола на формулювання цього положення в документах УГС. Проведений аналіз впливу тодішньої політичної ...
1110259
   Позиція ВЕЛ щодо Концепції розвитку мисливства в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (124), листопад - грудень. – С. 9
1110260
   Позиція ВЕЛ щодо проєкту другого Національного визначеного внеску України до Паризької кліматичної угоди // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 10-12 : рис., фото
1110261
  Яковенко Н.Л. Позиція Великої Британії в ООН щодо проблем деколонізації та захисту підлеглих територій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 71-82


  В статті йдеться про складну позицію Сполученого Королівства в ООН щодо вирішення проблем деколонізації через неоднозначне сприйняття державою тих процесів, що розвивалися в світі після Другої світової війни. На прикладі індо-пакистанського конфлікту ...
1110262
  Яшна Н. Позиція Великої Британії відносно вступу України до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 27-29.
1110263
  Папенко Н. Позиція Великої Британії щодо німецької репараційної проблеми (1920-1922 рр.) / Н. Папенко, К. Ілющенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-22. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Автори статті розглядають динаміку політики Англії щодо вирішення репараційної проблеми Німеччиною. Authors of the article consider the dynamics of British policy with regard to solution of German reparational problem.
1110264
  Бойко А. Позиція Великої Британії щодо утворення Західноєвропейського Союзу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 30-36


  У статті розглядаються геополітичні передумови утворення Західноєвропейського союзу. З"ясовується роль та внесок Великої Британії у створення цієї організації. Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю переосмислення засад європейської політики ...
1110265
  Трембіцький В. Позиція Великої Волині в Українській державі 1918 року = Position of the Great Volyn in the Ukrainian state (1918) / В. Трембіцький; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег; Нью Йорк, 1993. – 110с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 1-895360-10-2
1110266
   Позиція Всеукраїнської екологічної л щодо використання генетично модифікованих організмів в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 6-7
1110267
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо аварії на підприємстві "Рівнеазот" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 4 (128), липень - серпень
1110268
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо впливу гідроенергетики на довкіллі // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 9
1110269
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо екологічних наслідків функціонування шламосховища Миколаївського глиноземного заводу // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (125), січень - лютий. – С. 28
1110270
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо законопроєкту № 2207 - 1 - g "Про управління відходами" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 4 : фото
1110271
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо запобігання екологічних ризиків руйнівних повеней і паводків у Карпатському регіоні України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (121), травень - червень. – С. 6-7 : фото
1110272
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 11 : фото
1110273
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо негативних наслідків об"єднання Міністерства екології та Міністерства енергетики // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 3-4 : фото
1110274
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо пожежної небезпеки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 5
1110275
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо проекту оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 4


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
1110276
   Позиція громадськості щодо будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 14 : фото
1110277
  Марценюк Л.М. Позиція державних діячів України в період формування централізованої держави (1921 - 1922 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 43-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розкривається еволюція поглядів державно-партійних діячів України в умовах посилення централізаторського курсу Кремля після закінчення громадянської війни. Досліджуються причини виникнення опозиції на державному рівні та відмінність в поглядах ...
1110278
  Ярцун Ю. Позиція духовенства Римо-католицької та Православної церков Київської губернії щодо Січневого повстання 1863-1864 pp. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 55-59. – ISSN 1998-4634
1110279
  Дубовик В. Позиція експертів США щодо ядерного роззброєння України (1992-1994) // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 69-74. – ISBN 978-966-927-288-1
1110280
  Юга О. Позиція еліти Речі Посполитлї щодо Зборівського договору 1649 року та проблема його ратифікації // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 93-103
1110281
  Широкова І.В. Позиція західної медичної спільноти щодо каральної психіатрії в СРСР (1960-1980-ті рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 36-42. – ISSN 1996-5931
1110282
   Позиція і відчуття свободи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 6- 7


  Лауреатом Премії імені Джеймса Мейса-2019 "За громадянську позицію" в галузі публіцистики став журналіст Юрій Бутусов.
1110283
  Наєнко М. Позиція і постпозиція. Мушкетик Ю. // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 292-297. – ISBN 978-966-439-809-8
1110284
  Пакіж І. Позиція Іспанії щодо анексії українського Криму Російською Федерацією // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 50-55
1110285
  Бабич Д. Позиція Канади щодо анексії українського Криму Російською Федерацією // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 20-23
1110286
  Сіромський Р. Позиція Канади щодо порушення прав людини в УРСР на Бєлґрадській конференції країн-учасниць НБСЕ 1977-1978 рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 341-349. – ISSN 2078-6077
1110287
  Копійка В.В. Позиція країн та основних інститутів ЄС з проблеми вступу країн ЕАВТ до ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-64. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Розглянуто еволюцію позиції країн ЄС та його основних інститутів щодо проблеми розширення ЄС у 90-ті рр. The article deals with the position of EU countries and its main institutions as to the problem of EU integration in 90-ies.
1110288
  Копійка В.В. Позиція країн та основних інституцій ЄС до нового розширення Співтовариства в 90-ті роки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 3-10
1110289
  Марценюк Л.М. Позиція Кремля щодо організаційних принципів об"єднання радянських республік восени 1922 р.: науково-методичний аспект проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 54-61. – ISSN 1728-3671
1110290
  Бикова Т. Позиція кримських татар стосовно нового уряду та добровольчої армії // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 6 березня (№ 5). – С. 6
1110291
  Бикова Т. Позиція кримських татар стосовно нового уряду та добровольчої армії // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 20 березня (№ 6). – С. 6
1110292
  Бикова Т. Позиція кримських татар щодо подальшої долі Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Листопад (№ 45/46). – С. 6


  Курултай в період Української революції 1917 - 1922 рр.
1110293
  Бикова Т. Позиція кримських татар щодо подальшої долі Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 43/44). – С. 6


  Період Першого Курултаю (1917 р.).
1110294
  Бикова Т. Позиція кримських татар щодо подальшої долі Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Листопад (№ 47/48). – С. 6
1110295
  Вітряк М.М. Позиція Л.Д. Кучми щодо православної церкви в Україні // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 114-125. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Згадується Максимович Михайло Олександрович (1804-1873) стосовно розбіжностей в церковних канонах.
1110296
  Стрельник О. Позиція матері на ринку праці як умова структурування практик материнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 24-28. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати авторського дослідження впливу позиції матері на ринку праці на стратегії та практики материнства. На прикладі матерів, які поєднують працю за наймом і турботу про дітей у сучасному українському суспільстві, було виявлено ...
1110297
  Давидова І.М. Позиція митця: Олександр Левада і його твори / І.М. Давидова. – Київ, 1979. – 152с.
1110298
  Солдатенко Т.Я. Позиція нарратора у білоруському циклі Елізи Ожешко // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 161-166. – ISBN 978-966-188-046-6
1110299
   Позиція Національної екологічної ради України щодо критичного стану Дніпра // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 30-31 : фото
1110300
   Позиція Національної екологічної ради України щодо критичного стану Дніпра / Т.В. Тимочко, Ю.Г. Куцан, К.В. Косоуров, О.В. Чистяков, А.І. та ін. Єришева // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 2-3. – (Серія "Стан навколишнього середовища" ; № 1, січень)
1110301
  Пугачова Д.В. Позиція нейтральної Швеції у сучасних міжнародних відносинах // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 240-248. – ISBN 978-966-136-196-5
1110302
  Рудик С. Позиція О. Олеся під час революційних подій 1917-1919 років / С. Рудик, О. Молдован // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 78-83
1110303
  Михайлюк Н. Позиція оповідача в романі Оскара Вайлда "Портрет Доріана Грея" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 18-23. – ISSN 2307-2261
1110304
  Уська У. Позиція офіційного Відня стосовно розвитку українського суспільно-політичного руху в Галичині під час Балканської кризи (1908-1909 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 172-188. – ISSN 2078-6077
1110305
  Макарчук В. Позиція польського емігрантського уряду в українському питанні як фактор ескалації напруженості у польсько-українських відносинах періоду Другої світової війни // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 45-54. – ISBN 978-966-600-651-9
1110306
  Кутовий Р. Позиція польського підпілля на переговорах з ОУН (Б) весною 1943 р. крізь призму причин "волинської трагедії" // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 54-58. – ISBN 978-966-600-651-9
1110307
  Левочко Р. Позиція Православної Церкви щодо викликів пандемії COVID-19 / Р. Левочко, В. Фульмес // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 10. – С. 289-303. – ISSN 2519-4348
1110308
  Плугаторенко М. Позиція президента Р. Ніксона щодо використання ядерної зброї у В"єтнамському конфлікті // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 83-86
1110309
  Різник С.М. Позиція прикметника в українському речені // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 55-57. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Логіко-семантична і синтаксична сполучуваність прикметника і досі перебуває в ряді дискусійних проблем синтаксису, причому не тільки в україністиці. Це пов"язано як із недостатньо розробленістю теорії сполучуваності частин мови, так і зі специфічною ...
1110310
  Морушко О.О. Позиція провідних польських партій Російської імперії напередодні та на початку Першої світової війни / О.О. Морушко, Л.М. Матієшин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 59-63. – ISSN 0321-0499
1110311
  Давидчак Х. Позиція публіциста Клари Гудзик у світлі вчення Івана Павлв II // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 226-233. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
1110312
  Плугаторенко М. Позиція Р. Ніксона щодо конфлікту на Індокитайському півострові у 1953-1967 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-54. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес формування ставлення Р. Ніксона до В"єтнамської війни у допрезидентський період його політичної діяльності. Досліджено основні аспекти позиції Р. Ніксона щодо Індокитайського конфлікту у період його перебування на посту ...
1110313
  Кроль П. Позиція Речі Посполитої щодо подій на Україні в 1661-1667 рр. / Пьотр Кроль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-37. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто політику Речі Посполитої щодо України у 1661-1667 рр. в контексті внутрішньої ситуації в країні та її стосунків з Москвою. В статье рассмотрена политика Речи Посполитой по отношению к Украине в 1661-1667 гг. в контексте внутренней ...
1110314
  Бульвінській А.Г. Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 222-233. – ISBN 978-966-136-196-5
1110315
  Олійник З.В. Позиція РСДРП(б) щодо подій в Україні (березень - жовтень 1917 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Історія ; вип. 43)


  Висвітлюється формування політичних поглядів лідерів РСДРП(б) щодо українського питання з березня по жовтень 1917 р., розкриваються теоретичні й практичні підгрунтя їх.
1110316
  Соков Н. Позиція РФ щодо ядерного роззброєння України (у режимі відеоконфернеції) // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 82-86. – ISBN 978-966-927-288-1
1110317
  Гудима А.Д. Позиція сердця : лірика / А.Д. Гудима. – Київ, 1984. – 94 с.
1110318
  Злобіна Т. Позиція Сполучених Штатів Америки щодо врегулювання Нагірнокарабаського конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 45-49. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена участі американських адміністрацій Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами у формуванні структур регіональної безпеки на Кавказі в контексті Нагірнокарабаського конфлікту. Автор вважає, що, виходячи зі своїх зовнішньополітичних ...
1110319
  Гончар Ю.Б. Позиція США в процесі об"єднання Німеччини на рубежі 80-90-х років XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання про формування політики США щодо об"єднання Німеччини на рубежі 80-90-х рр. XX ст.
1110320
  Толстов С. Позиція США і ЄС щодо врегулювання конфлікту на сході України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-23. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто позиції США і ЄС щодо врегулювання конфлікту на сході України та їх роль у різних переговорних форматах. Окреслено специфіку підходів основних зовнішніх гравців до "мінського процесу" та узгоджених у його межах планів врегулювання ...
1110321
  Городня Н. Позиція США під час Кримської кризи у лютому - березні 2014 року // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 13-19
1110322
  Хмель А. Позиція США щодо Brexit (2016 - початок 2017 р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 3. – С. 106-110. – ISSN 1998-4634
1110323
  Лакішик Д.М. Позиція США щодо німецької політики в рамках НАТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-43. – (Історія ; вип. 50)


  Стаття висвітлює зміни, що відбулися в геополітичній ситуації в Європі і як вони вплинули на ФРН, позицію США стосовно німецьких пропозицій та ініціатив у рамках Північноатлантичного союзу та чинники, що впливали на них.
1110324
  Кияниця Л.Л. Позиція США щодо політичних процесів у Єгипті в 2010 - 2011 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
1110325
  Ільченко А. Позиція США щодо Чилі в період правління уряду Народної єдності (1970-1973) та її еволюція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-84. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити позицію урядових кіл США щодо Чилі напередодні приходу до влади Сальвадора Альєнде та протягом усіх трьох років правління Народної єдності, а також прослідкувати еволюцію американської політики щодо цієї країни в зазначений ...
1110326
  Юдіна О.М. Позиція та якості психотерапевта в консультативній практиці // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.282-288. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1110327
  Бортник С.Ю. Позиція території м. Києва в тектонічній структурі України / С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 35-40. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізована позиція території м. Києва в ієрархічній будові регіональних тектонічних структур. Наведено характеристику розломно-блокової будови земної кори території, охарактеризовано її неотектонічну та сейсмічну активність у зв"язку із ...
1110328
  Скляр А. Позиція України і Румунії щодо транскордонного аспекту відновлення ГСХ "Дунай - Чорне море" иа його впливу на дельту Дунаю // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 15-19
1110329
  Скляр А. Позиція України і Румунії щодо транскордонного аспекту відновлення ГСХ "Дунай - Чорне море" та його впливу на дельту Дунаю // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 38-40
1110330
  Петюр Р. Позиція України щодо арабо-ізраїльського конфлікту // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 74-77. – ISBN 978-966-171-651-2


  У статті розглядається п"ять складових позиції України щодо арабо-ізраїльського врегулювання: голосування в ГА ООН, офіційні заяви, заяви представника України на Близькому Сході, рішення щодо миротворчості ООН в регіоні та рішення щодо чутливих для ...
1110331
  Захарченко А.М. Позиція України щодо врегулювання арабсько -ізраїльського конфлікту (2000-2006 рр.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 35-45. – ISSN 1682-671Х
1110332
  Гдичинський Б.П. Позиція українських політичних партій щодо питання державного устрою та регіональної політики в 1996-1998 рр. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 543- 550. – ISSN 1563-3349
1110333
  Тупиця О. Позиція українських профспілок у соціально-трудових відносинах та її політичні наслідки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 134-137. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1110334
  Сухобокова О. Позиція української діаспори щодо анексії РФ українського Криму // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 24-28
1110335
  Мачинський Н. Позиція Філіппін щодо анексії українського Криму Російською Федерацією // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 56-60
1110336
  Іванов В. Позиція Фінляндії щодо вступу до блоку країн Вісі у 1940 - 1941 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 569-571. – ISBN 978-966-171-893-6
1110337
  Халецька Л.П. Позиція Франції з проблеми розширення Європейського Союзу на Схід // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 64-68. – (Історія ; вип. 42)


  Розглядаються передумови та причини розширення Європейського Союзу на Схід, аналізуються концептуальні підходи французьких суспільно-політичних діячів щодо можливості й умов поширення ЄС, побудови нової європейської архітектури, висвітлюється еволюція ...
1110338
  Панфілов І. Позиція Франції щодо врегулювання сирійського конфлікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 84-91
1110339
  Конончук Д.С. Позиція Франції щодо вступу Туреччини в Європейський Союз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 467-474
1110340
  Плюта Н.В. Позиція французької преси стосовно Фашодської кризи // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 118-122. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто колоніальну політику Франції в Африці в 90–рр. ХІХ ст., зокрема, досліджено франко–англійські суперечності у Фашоді, реакцію на це французької преси та суспільства.
1110341
  Ванжула О. Позиція ФРН в контексті вступу Польщі до НАТО // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 12-13
1110342
  Філоретов В.М. Позиція ФРН під час загострення Кіпрської кризи 1974 р. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 48)


  Аналізується позиція ФРН під час Кіпрської кризи 1974 р. Автор стверджує, що західногерманський шлях врегулювання цієї проблеми базувався на принципах рівності та паритету у відносинах з Туреччиною та Грецією
1110343
  Харлан Г. Позиція ХДС/ХСС щодо східноєвропейської політики об"єднаної Німеччини (1990-2014) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 499-503. – ISBN 978-966-171-90295
1110344
  Каліщук О. Позиція церкви у справі українсько-польського протистояння на західних землях України в роки Другої світової війни // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 60-64. – ISSN 2305-9389
1110345
  Зайцев Д Позиція чи поза? / Зайцев Д,К. – Київ, 1989. – 60 с.
1110346
  Андрейко В.І. Позиція ЧР і СР щодо кризи "Вишеградської" четвірки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 6-9. – ISSN 2077-1800
1110347
  Баклан К. Позиція Швейцарської Конфедерації щодо євроінтеграційних процесів // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 149-151
1110348
  Бевзенко В.М. Позиція щодо застосування частини другої статті 171-2 КАС України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 149-157. – ISSN 2227-796X


  Обґрунтовується можливість оскарження судових рішень у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб"єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності; проаналізовано сутність категорії «судове рішення» у контексті ...
1110349
  Куліш П.О. Позичена кобза : переспіви чужомовних співів / пересьпівував же их Куліш Олелькович Панько. – Печатано в Женеві : в українській друкарні
[Ч. 1] : Виступцем пеpвим ис Кобзою. – 1897. – 117, [2] с. – Hа окp. аpк. пpисвята П.О. Плетньову


  В кн. пеp. поет. твоpів Г. Гейне, Ф. Шіллеpа, Й.-В. Гете, Д. Байpона та 2 віpші П.О. Куліша.
1110350
  Шаров В.М. Позичена смерть // Струм і мережі / Ю.Я. Іваниченко. – Київ, 1988. – С. 165-262
1110351
  Гуцало Є.П. Позичений чоловік : роман / Євген Гуцало ; [післям. М. Слабошпицький]. – Київ : Знання, 2012. – 384 с. – (Скарби української літератури, ISSN 978-617-07-0040-7). – ISBN 978-966-346-974-4
1110352
  Гуцало Є.П. Позичений чоловік, або ж Хома невірний і лукавий : роман / Євген Гуцало. – Київ : Дніпро, 1981. – 255 с. – (Романи й повісті ; Вип. 5)
1110353
  Гуцало Є.П. Позичений чоловік. Приватне життя феномена : роман-дилогія / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 711 с.
1110354
  Гай-Нижник Позичкові акції у фінансовій політиці уряду УНР (на прикладі проектів угоди з фірмою "Pabisco" у 1921-1922 рр.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 72-85. – ISSN 2413-7065
1110355
  Григорьева Татьяна Познав себя, познаешь все : Тема номера: Жемчужины мудрости // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 34-41. – ISSN 1818-2968
1110356
  Павлов Т. Познаваемост на света / Тодор Павлов. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1950. – 51 с.
1110357
  Андреев И.Д. Познаваемость мира и его закономерностей / Андреев И.Д. ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Занаие, 1953. – 64 с. – (Серия 2 ; № 36-37)
1110358
  Шкабара И.Е. Познавательная активность будущего специалиста в свете подходов новой образовательной парадигмы // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 3 (65). – С. 30-34. – ISSN 1998-1740
1110359
   Познавательная активность в системе процессов памяти.. – М, 1989. – 188с.
1110360
  Пугач Г.В. Познавательная активность человека / Г.В. Пугач. – Москва, 1985. – 96с.
1110361
   Познавательная деятельность личности.. – Ульяновск, 1985. – 128с.
1110362
  Сулима И. Познавательная деятельность студентов при изучении курса высшей математики / И. Сулима, И. Ковтун, И. Никитина // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.70-73. – ISSN 1562-529Х
1110363
  Алексеев Н.Г. Познавательная деятельнсоть при формировании осознанного решения задач : Автореф... канд. исихол.наук: / Алексеев Н. Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 27л.
1110364
  Асенин С.В. Познавательная и воспитательная роль искусства / С.В. Асенин. – Москва : Высшая школа, 1967. – 144 с. – Библиогр.: с. 138-143
1110365
  Зоненашвили Б.Д. Познавательная и воспитательная роль искусства. : Автореф... канд. филос.наук: / Зоненашвили Б.Д.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 20л.
1110366
  Кожевникова Л.А. Познавательная конструкция и когнитивные ценности регионального библиотековедения // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 59-64
1110367
  Жалдак Н.Н. Познавательная логика вопросов и ответов / Н.Н. Жалдак. – Белгород : ЛитКараВан, 2010. – 104 с. – ISBN 978-5-902113-25-0
1110368
  Сунцов Н.Н. Познавательная роль категорий общего, особенного и единичного. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Сунцов Н.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – М., 1969. – 17л.
1110369
  Акчурин И.А. Познавательная роль математического моделирования / И.А. Акчурин, М.Ф. Веденов, Ю.В. Сачков. – Москва : Знание, 1968. – 48 с. – (Серия "Философия" / Новое в жизни, науке, технике ; 8)
1110370
  Кремлев Ю.А. Познавательная роль музыки. / Ю.А. Кремлев. – М., 1963. – 60с.
1110371
  Гусев Ю.А. Познавательная роль художественной литературы в свете ленинской теории отражения. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусев Ю.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 24л.
1110372
  Мирошников Юрий Иванович Познавательная сущность эмоциональных состояний : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Мирошников Юрий Иванович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 17л.
1110373
   Познавательная традиция: философско-методологический анализ.. – М, 1989. – 203с.
1110374
  Кулиев Г.Г. Познавательная функция идеи атомизма : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Кулиев Г.Г.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1110375
  Гудима М Т. Познавательная функция искусства : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Гудима Т.М,; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 21л.
1110376
  Крылова О.В. Познавательно-развлекательная игра "Да здравствует Африка" : Внеклассная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 62-66. – ISSN 0016-7207
1110377
  Джафаров Э.М. оглы Познавательное и воспитательное значение процесса взамиодействия национальных художественных культур : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Джафаров Э. М. оглы; МВиССО АзССР, Аз.ГУ. – Баку, 1980. – 34л.
1110378
  Хачикян Я.И. Познавательное и воспитательное значение художественной литературы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Хачикян Я.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1952. – 15 с.
1110379
  Лекторский Владислав Александрович Познавательное отношение: путем исследования его природы : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лекторский Владислав Александрович;. – М., 1978. – 33л.
1110380
   Познавательные действияв современной науке.. – Минск, 1987. – 199с.
1110381
   Познавательные задачи в обучении гуманитарным наукам.. – М, 1972. – 239с.
1110382
  Тамамян Г.М. Познавательные задачи в обучении гуманитарным предметам : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Тамамян Г.М.; Ереванский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1970. – 25л.
1110383
  Лернер И.Я. Познавательные задачи в обучении истории / И.Я. Лернер. – М., 1968. – 95с.
1110384
   Познавательные задачи и задания по истории средних веков.. – М, 1970. – 24с.
1110385
   Познавательные задачи и задания по истории СССР.. – М, 1970. – 32с.
1110386
   Познавательные задачи по истории СССР. – М, 1990. – 92с.
1110387
  Зайцев О.С. Познавательные задачи по общей химии / О.С. Зайцев. – М., 1982. – 183с.
1110388
  Сирбиладзе П.Г. Познавательные интересы дошкольников. : Автореф... Канд.пед.наук: / Сирбиладзе П.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
1110389
   Познавательные процессы в деятельности.. – Ярославль, 1987. – 168с.
1110390
   Познавательные процессы и способности в обучении. – М, 1990. – 141с.
1110391
   Познавательные процессы: ощущение, восприятие. – Москва, 1982. – 336 с.
1110392
   Познавательные процессы: теория, эксперимент, практика. – Ярославль, 1990. – 147с.
1110393
  Недзельский А.А. Познавательный потенциал концепта "рутинизация" в теоретической социологии // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 147-155. – ISSN 1684-2618


  Стаття присвячена аналізу проблеми ідентифікації познавального потенціала концепта рутінізації у теоретичної соціології. Статья посвящена анализу проблемы идентификации познавательного потенциала концепта рутинизации в теоретической социологии.
1110394
  Горизонтов Л. Познавая Российскую империю // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 12. – С. 43-46. – ISSN 0235-7089


  Ментальные карты простонародья и образованного общества во второй трети XIX века.
1110395
  Диваков С. Познавший природу тетивы : о раннем творчестве Саши Соколова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 94-116. – ISSN 0042-8795
1110396
  Уколова В. Познается в сравнении. Законы истории универсальны? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 3 октября (№ 40). – С. 14


  За 20 лет своей активной и разносторонней деятельности Российский гуманитарный научный фонд оказал поддержку десяткам тысяч актуальных научных проектов по различным направлениям развития исторической науки. О работе Фонда на историческом направлении ...
1110397
  Леонов С.Р. Познай ближнего / С.Р. Леонов. – М, 1963. – 183с.
1110398
  Леонов С.Р. Познай ближнего / С.Р. Леонов. – М, 1967. – 357с.
1110399
  Леонов С.Р. Познай ближнего / С.Р. Леонов. – М, 1967. – 358с.
1110400
  Леонов С.Р. Познай ближнего / С.Р. Леонов. – М, 1970. – 360с.
1110401
  Леонов С.Р. Познай ближнего / С.Р. Леонов. – М, 1975. – 365с.
1110402
  Александровский Ю.А. Познай и преодолей себя : наедине со всеми / Ю.А. Александровский. – Москва : Профиздат, 1992. – 224 с.
1110403
  Яцута К.З. Познай самого себя : очерк / К.З. Яцута. – С.-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1913. – 32 с.
1110404
  Коломинский Я.Л. Познай самого себя: (Психол. беседы со старшеклассниками) / Я.Л. Коломинский. – Минск, 1981. – 143с.
1110405
  Аднорал Наталья Познай свой ритм : Как устроен мир // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 44-51 : Іл. – ISSN 1818-2968
1110406
  Сечейко Е.В. Познай свою индивидуальность // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 44-47
1110407
  Сечейко Е.В. Познай свою индивидуальность // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 20-23
1110408
  Берн Э. Познай себя : о психиатрии и психоанализе : для всех, кто интересуется / Эрик Берн ; пер.с англ. А.А. Грузберга. – Екатеринбург : ЛИТУР, 2001. – 368 с. – ISBN 5-89648-009-1
1110409
  Смирнов И.П. Познай себя в творчестве / И.П. Смирнов. – М., 1982. – 175с.
1110410
   Познай себя!. – М, 1989. – 60с.
1110411
  Кахн Х.А. Познай себя. / Х.А. Кахн. – Москва, 1972. – 79с.
1110412
   Познай себя.. – М, 1992. – 88с.
1110413
   Познайомимось? Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки м. Львова / підготували: Л. Цяпало, Н. Білута, Л. Байбула, О. Іленьків // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 30-33


  Розглянуто основні напрями діяльності Центральної міської бібліотеки імені Лесі Українки міста Львова
1110414
  Підлуцький О.Г. Познайомити з Особистістю. (Рецензія на: Воронова М.Ю. Теорія та практика публіцистичного портрета: наук. видання. Київ : "ЛАТ&К", 2019. 312 с.) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 156-160. – ISSN 2522-1272
1110415
   Познайомтесь: Україна. – Київ, 1966. – 105с.
1110416
  Венедиков И. Познайте ги по делата им : българската интелигенция в моите спомени / И. Венедиков. – София : Христо Ботев, 1993. – 413, [3] с.
1110417
   Познакомтесь с Кореей.. – Пхеньян, 1989. – 163с.
1110418
   Познакомтесь, пожалуйста.... – М, 1967. – 23с.
1110419
  Колодяжная Л. Познакомтесь: Великобритания : книга для чтения на англ. языке в старших классах средних школ, лицеев, гимназий, 8-9 кл. школ изучением англ. языка, на 1-2 курсах неязыковых вузов / Лариса Колодяжная ; под ред. Е.Л. Заининой. – Москва : Рольф ; Айрис-пресс, 1999. – 160с. – (Английский клуб ; Школьная мозаика). – ISBN 5-7836-0081-4
1110420
  Колодяжная Л.Н. Познакомтесь: Великобритания = This is Great Britain : книга для чтения на англ. яз. в ст. кл. сред. школ, лицеев, гимназий, 8-9 кл. школ с углубл. изуч. англ. языка, на 1-2 курсах неязыковых вузов / Лариса Колодяжная ; под ред. Заниной Е.Л. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Рольф ; Айрис пресс, 2001. – 157, [3] с. : ил. – На обл. кн. парал. назв. на англ. яз. – (Английский клуб ; Школьная мозаика). – ISBN 5-7836-0216-7
1110421
  Лившин М.И. Познакомьтесь-Молдавия / М.И. Лившин. – Кишинёв, 1967. – 184с.
1110422
  Кулешов А.П. Познакомьтесь - дзю-до / А.П. Кулешов. – М., 1963. – 77с.
1110423
  Туляну В.Л. Познакомьтесь - Молдавия / В.Л. Туляну, М. Лившин, А. Подолян. – Кишинев, 1974. – 234с.
1110424
  Курлат Ф.Л. Познакомьтесь - наша Москва. / Ф.Л. Курлат, Ю.Е. Соколовский. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 416с.
1110425
  Устименко Ю.В. Познакомьтесь : Ирландия. / Ю.В. Устименко. – Москва, 1978. – 206с.
1110426
  Горстко А.Б. Познакомьтесь с математическим моделированием / А.Б. Горстко. – Москва : Знание, 1991. – 160с.
1110427
  Лунев В.Е. Познакомьтесь с медью / В.Е. Лунев. – М., 1965. – 84с.
1110428
  Буткус Т.С. Познакомьтесь с Советской Литвой / Т.С. Буткус. – Вильнюс, 1965. – 101с.
1110429
  Саркисян А.А. Познакомьтесь с топологией / А.А. Саркисян. – М., 1976. – 79с.
1110430
  Завалий П.В. Познакомьтесь с Украиной / П.В. Завалий, Г.С. Игошкин. – Київ : Мистецтво, 1965. – 105с.
1110431
  Николин Е.Н. Познакомьтесь: океан. / Е.Н. Николин, О.А. Владимиров. – Л, 1969. – 198с.
1110432
  Астафьева А. Познание : документальный рассказ // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 12 (683). – С. 17-26. – ISSN 0132-2036
1110433
  Кармин А.С. Познание бесконечного / А.С. Кармин. – Москва, 1981. – 229с.
1110434
  Касавин И.Т. Познание в мире традиций / И.Т. Касавин ; отв. ред. В.А. Лекторский ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1990. – 202, [4] с.
1110435
  Голбковский Анатолий Познание Государства российского = 18 августа 1845 года : Хронограф / Голбковский Анатолий, Сорин Александр // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 32-43 : Іл.
1110436
  Андрюшенко М.Т. Познание и вера / М.Т. Андрюшенко. – Иркутск : Изд-во Иркутского университета, 1990. – 164, [2] с.
1110437
  Москвичев Л.Н. Познание и детерминация / Л.Н. Москвичев. – Москва, 1980. – 64с.
1110438
  Коршунов А.М. Познание и деятельность / А.М. Коршунов. – Москва : Политиздат, 1967. – 128с.
1110439
  Коршунов А.М. Познание и деятельность / А.М. Коршунов. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 142с.
1110440
  Домбровский Рейнгард Генрихович Познание и доказывание в расследовании преступлений : Автореф... доктора юрид.наук: 12.00.09 / Домбровский Рейнгард Генрихович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 44л.
1110441
  Домбровский Рейнгард Генрихович Познание и доказывание в расследовании преступлений : Дис... доктора юрид.наук: 12.00.09. / Домбровский Рейнгард Генрихович; Латвийский гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1990. – 322л. – Бібліогр.:л.196-322
1110442
  Мах Эрнст Познание и заблуждение : Очерки по психологии исследования / Э. Мах ; Разреш. авт. пер. со 2-го, вновь просмотр. нем. изд. Г. Котляра ; Под ред. проф. Н. Ланге. – Москва : С. Скирмунт ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1909. – [6], 471 с., 1 л. портр. ил.
1110443
  Ведин Ю.П. Познание и знание / Ю.П. Ведин. – Рига, 1983. – 309с.
1110444
  Дученко Н.В. Познание и идеология / Н.В. Дученко. – Киев, 1980. – 110с.
1110445
  Земан И. Познание и информация. / И. Земан. – Москва, 1966. – 254с.
1110446
  Савельев С.И. Познание и использование биологических закономерностей, протекающих в посевах пшеницы : Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / Савельев С.И. ; Киев. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 26 с.
1110447
  Козин Н.Г. Познание и историческая наука / Н.Г. Козин. – Саратов, 1980. – 150с.
1110448
  Елсуков А.Н. Познание и миф / А.Н. Елсуков. – Минск, 1984. – 151с.
1110449
  Рейтман У.Р. Познание и мышление. / У.Р. Рейтман. – Москва, 1968. – 400с.
1110450
  Мотрошилова Н.В. Познание и общество / Н.В. Мотрошилова. – М, 1969. – 299с.
1110451
  Вильчинский В.Я. Познание и практика в структуре деятельности / В.Я. Вильчинский. – Рига, 1988. – 199,1с.
1110452
  Васильков А.В. Познание и распознавание / А.В. Васильков. – Київ, 1972. – 194с.
1110453
  Найссер У. Познание и реальность : Смысл и принципы когнитивной психологии / У. Найссер. – Москва : Прогресс, 1981. – 230с.
1110454
  Бычко И.В. Познание и свобода / И.В. Бычко. – Москва, 1969. – 215с.
1110455
  Бычко И.В. Познание и свобода. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Бычко И.В.; Ордена Ленина АН УССР. – К, 1973. – 48л.
1110456
  Ле-Дантек, Феликс Познание и сознание : Философия XX века / Феликс Ле-Дантек ; Пер. с фр. В. Базарова. – Санкт-Петербург : Изд. Н.П. Карбасникова, 1911. – VI, 234 с.


  Ред.: Базаров, Владимир Александрович (1874-1939)
1110457
   Познание и социальная действительность.. – М, 1979. – 139с.
1110458
  Гусев Ю.А. Познание и творчество / Ю.А. Гусев. – Минск, 1987. – 253с.
1110459
  Саватеев В.Я. Познание и утверждение / В.Я. Саватеев. – М., 1980. – 317с.
1110460
  Калинникова Е. Познание Индии // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.54-59. – ISSN 0321-5075


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1110461
  Хоружий С.С. Познание исихазма в прошлом и настоящем // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2006. – № 3. – С. 43-51
1110462
   Познание исторического процесса в археологии.. – М, 1988. – 147с.
1110463
  Касавин И.Т. Познание как иносказание .Человек после крушения вавилонской башни. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.51-63. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1110464
  Храпченко М.Б. Познание литературы и искусства : теория, пути современного развития / М.Б. Храпченко ; АН СССР. – Москва : Наука, 1987. – 575 с. – (Наука. Мировоззрение. Жизнь)
1110465
  Никифоров А.С. Познание мира / А.С. Никифоров. – М, 1989. – 192с.
1110466
  Маркелова Л.П. Познание мира: О химике А.П.Виноградове. / Л.П. Маркелова. – М., 1985. – 255с.
1110467
  Черных И.В. Познание неба. / И.В. Черных. – М, 1981. – 128с.
1110468
  Огородников В.П. Познание необходимости / В.П. Огородников. – Москва, 1985. – 206с.
1110469
   Познание общественных явлений и общественно-историческая практика.. – М, 1972. – 312с.
1110470
  Нейбургер М. Познание окружающей нас атмосферы / М. Нейбургер, Дж. Єдингер, У. Боннер. – Москва : Знание, 1985. – 224с.
1110471
  Могилевская Г.Л. Познание прекрасного / Г.Л. Могилевская. – М., 1971. – 80с.
1110472
   Познание продолжается : Для сред. и старш. шк. возр. – Москва : Просвещение, 1970. – 448с.
1110473
   Познание продолжается : Беседы о книгах для учащихся 8-х классов. – Москва : Книга, 1977. – 110 с.
1110474
  Николаева З.Н. Познание радости / З.Н. Николаева. – М., 1980. – 112с.
1110475
  Осетров Е.И. Познание России / Е.И. Осетров. – М : Московский рабочий, 1962. – 280 с.
1110476
  Осетров Е.И. Познание России / Е.И. Осетров. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 312 с.
1110477
  Осетров Е.И. Познание России / Е.И. Осетров. – М : Московский рабочий, 1974. – 351 с.
1110478
  Масон И. Познание самого себя, в котором естество и польза сея важные науки, равно и средства к достижению оные показаны ; с привосокуплении примеч. о естестве человеческом. – Москва
1-3. – 1783. – 118 с.
1110479
  Николис Г. Познание сложного : Введение / Г. Николис, И. Пригожин. – Москва : Мир, 1990. – 342 с.
1110480
  Толстой А.Н. Познание счастья / А.Н. Толстой. – Москва, 1981. – 239 с.
1110481
  Будрейко Н.А. Познание тайн материи. / Н.А. Будрейко. – М, 1962. – 200с.
1110482
  Вайнберг Б.И. Познание туркменские поселения и жилища "земель древнего орошения" левобережного Хорезма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайнберг Б.И.; Ин-т археологии АН СССР. – М, 1961. – 20л.
1110483
   Познание учащегося и формирование его личности.. – Вильнюс, 1975. – 223с.
1110484
  Казарян А.Ф. Познание философской и педагогической антропологии в процессе саморазвития преподавателя // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 97-101. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1110485
  Фетисов В.П. Познание человека как диалектический процесс. / В.П. Фетисов. – Воронеж, 1979. – 96с.
1110486
  Лысенко В.Г. Познание чужого как способ самопознания : Запад, Индия, Россия ( попытка ксенологии ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С.61-77. – ISSN 0042-8744
1110487
  Турсунов А. Познание эволюционных процессов во Вселенной / А. Турсунов. – Москва, 1983. – 64с.
1110488
  Канашевич Анатолий Исидорович Познание экономических отношений коммунистического способа производства как системы (вопросы методологии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Канашевич Анатолий Исидорович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 24л.
1110489
  Энгельгард В.А. Познание явлений жизни / В.А. Энгельгард. – Москва, 1984. – 304с.
1110490
  Лазарев Ф.В. Познание, творчество, культура. / Ф.В. Лазарев. – Москва, 1978. – 64с.
1110491
  Кукушкина Е.И. Познание, язык, культура / Е.И. Кукушкина. – Москва, 1984. – 263с.
1110492
  Короткий В. Познанський Борис Станіславович (1841-1906) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 434. – ISBN 5-7707-1062-4
1110493
  Шумський П.Н. Познанський друг / П.Н. Шумський. – Ростов-на-Дону, 1932. – 24с.
1110494
  Фецко І. Познань - місто для навчання та нових знайомств / І. Фецко, В. Сінгілевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 284-286. – ISSN 2078-5119


  Поїздки за кордон, та ще й з користю для навчання – приваблива можливість для кожного студента. Багато хто хотів би проходити практику за своєю спеціальністю в інших країнах, але, на жаль, не кожен навчальний заклад надає такий шанс. Завдяки співпраці ...
1110495
  Трофимова Н.В. Познать мир безмолвия(к истории создания подводной лодки) / Н.В. Трофимова, Т.П. Мороз // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 17-23. – ISSN 2077-9496
1110496
  Оганов Артем Познать несозданное // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 156-161 : фото
1110497
  Соловьева Г.Г. Познать свое "Я" / Г.Г. Соловьева. – Алма-Ата, 1979. – 166с.
1110498
  Рухманов А. Познать себя / А. Рухманов. – М, 1981. – 209с.
1110499
  Синяков А.Ф. Познать себя / А.Ф. Синяков. – М., 1990. – 40с.
1110500
  Покрышкин А.И. Познать себя в бою. / А.И. Покрышкин. – М, 1986. – 477с.
1110501
  Покрышкин А.И. Познать себя в бою. / А.И. Покрышкин. – М, 1986. – 511с.
1110502
  Гайдамака Н.Л. Позначена блискавицею / Н.Л. Гайдамака. – Киев, 1990. – 140с.
1110503
  Сорокін С.В. Позначення динамічних прямо-об"єктних категоріальних ситуацій засобами турецької й української мов (досвід зіставно-функціонального дослідження) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 166-176
1110504
  Рухманов А. Познвй себя / А. Рухманов. – Москва, 1983. – 209 с.
1110505
   Позние и общение. – М, 1988. – 208с.
1110506
   Познишев Сергій Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 195-199. – ISBN 978-617-573-038-6
1110507
  Казьмирчук Г.Д. Позняк Володимир Тимофійович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 275. – ISBN 96966-8060-04-0
1110508
  Казьмирчук Г.Д. Позняк Володимир Тимофійович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 35-36. – ISBN 978-966-96992-6-8
1110509
  Казьмирчук Г.Д. Позняк Володимир Тимофійович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 35. – ISBN 978-617-7107-25-4
1110510
  Казьмирчук Г. Позняк Володимир Тимофійович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 127-128. – ISBN 978-617-7107-52-0
1110511
   Позняк Володимир Тимофійович (1930-1992) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 382. – ISBN 978-966-439-754-1
1110512
   Позняку Степану Павловичу - 70 // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 254-255 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1110513
  Штефан О. Позов - універсальний засіб захисту честі, гідності й репутації. Поняття позову // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 32-39.
1110514
  Братель О. Позов – цивільний процесуальний та матеріально-правовий юридичний факт // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 3-10
1110515
  Желіховський С. Позов без строку давності: як між Польщою і Німеччиною розгорівся скандал через репарації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-31 жовтня (№ 42/43). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1110516
  Біла-Тіунова Позов в адміністративному судочинстві: теорія, правове регулювання, практика : монографія / Л.Р. Біла-Тіунова, О.В. Закаленко, А.О. Неугодніков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 186, [2] с. – Бібліогр.: с. 166-186 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-974-4
1110517
  Квятківська Н. Позов до рф про відшкодування збитків: чи можливо? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 20. – ISSN 1992-9277
1110518
  Гупаловська О. Позов про визнання права власності як речово-правовий засіб захисту права власності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 161-165. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1110519
  Романюк Я.М. Позов про визнання права власності, віндикаційний та негаторний позови: деякі проблеми практичного застосування / Я.М. Романюк, О.Є. Бурлай // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 8 (144). – С. 34-40
1110520
  Дрішлюк В.І. Позов у справах про захист права власності // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 26-31. – ISSN 2414-4207
1110521
  Штефан О. Позов у справах, які виникають з авторських правовідносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 2 (76). – С. 12-25. – Бібліогр.: 60 назв
1110522
  Снідевич О.С. Позов у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Снідевич О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 206 л. – Бібліогр.: л. 181-206
1110523
  Снідевич О.С. Позов у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Снідевич О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1110524
  Ільченко А.В. Позов у цивільних справах, що виникають із страхових правовідносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ільченко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 186-211
1110525
  Ільченко А.В. Позов у цивільних справах, що виникають із страхових правовідносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ільченко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 c. – Бібліогр.: 8 назв
1110526
  Алексаидров О. Позов щодо образи гідності: погляди Олександра Кониського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-12.
1110527
  Семена М. Позови від злочинців // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 квітня (№ 63/64). – С. 6


  Кримська окупаційна адміністрація заявляє, що буде судитись з Україною.
1110528
  Аквилев А.А. Позови меня : стихи / А.А. Аквилев. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 104 с.
1110529
  Кюрчайлы А. Позови меня : стихи и поэмы / Алиата Кюрчайлы; авториз. пер. с азерб. В.Кафарова. – Москва : Советский писатель, 1965. – 88 с.
1110530
  Фрейлихман И.М. Позови меня / И.М. Фрейлихман. – Кишинев, 1966. – 114с.
1110531
  Ключников Ю. Позови меня в даль светлую... : Заметки о Василие Шукшине и его вере // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 11. – С. 10-14. – ISSN 0130-7045
1110532
  Уолкер Л. Позови меня, дорогой : роман / Люси Уолкер ; [пер. Сыровой] // Вкус меда горек : романы / [сост. Н. Резанова] ; художник А. Тарасов. – Нижний Новгород : Флокс, 1994. – С.145-338 : ил. – ISBN 5-87198-055-4
1110533
   Позови меня, Отчизна.. – Саратов, 1989. – 218с.
1110534
  Гук А. Позови пасажирів до авіаперевізників, які виникають з відносин міжнародних повітряних перевезень // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 91-96.
1110535
  Полудьонний М. Позови про захист честі і гідності в контексті юриспруденції Європейського суду з прав людини // Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 2001. – № 3. – С.9-19
1110536
  Штефан О. Позови про присудження у справах, що виникають із авторсько-правових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 20-23
1110537
   Позовите Иваныча. – М, 1988. – 253с.
1110538
  Шабанов В.В. Позовите меня, трубачи! / В.В. Шабанов. – Москва : Современник, 1984. – 125 с.
1110539
  Гуйван П.Д. Позовна давність : монографія / П.Д. Гуйван ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 446, [2] с. – Бібліогр.: с. 414-446 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-349-4
1110540
  Онишко О.Б. Позовна давність в окремих країнах континентальної Європи та в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 50-57. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1110541
  Постригань Т.Л. Позовна давність за трудовим правом // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 55-60
1110542
  Розгон О. Позовна давність при визнанні батьківства // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 73-82
1110543
  Підвисоцький В.І. Позовна давність при визнанні правочинів недійсними у цивільному законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.85-92
1110544
  Кохан Н.В. Позовна давність та виплата середнього заробітку при припиненні трудових правовідносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 79-84. – ISSN 2308-9636
1110545
  Устименко В. Позовна давність та строк на вчинення виконавчого напису: проблеми співвідношення і застосування / В. Устименко, С. Яценко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 15
1110546
  Криволапов Б. Позовна давність у міжнародних договорах // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 27-37


  У статті аналізуються норми про позовну давність, що передбачені в міжнародних угодах і конвенціях. Особливу увагу приділено аналізу Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів, підписаної у 1974 р. на Дипломатичній конференції ...
1110547
  Криволапов Б.М. Позовна давність у міжнародному приватному праві. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Криволапов Б.М.; КУ ім. Т.Шевченка Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1997. – 24л.
1110548
  Карнаух Б.П. Позовна давність у практиці Європейського суду з прав людини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 24-36. – ISSN 2224-9281
1110549
  Кравцов М.А. Позовна давність у радянсьму цивільному праві / М.А. Кравцов. – Київ, 1960. – 20с.
1110550
  Криволапов Б.М. Позовна давність у цивільному і торговельному праві зарубіжних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.118-135
1110551
  Коврижкіна Оксана Позовна давність як гарантія захисту цивільних прав та інтересів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 22-26
1110552
  Міловська Н. Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договорів про передання майна у тимчасове користування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 21-24
1110553
  Максиміхін Ю. Позовна діяльність прокурорів щодо захисту житлових та соціальних прав неповнолітніх // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 57-63
1110554
  Кілічава Тетяна Позовна заява щодо узаконення самочинного будівництва / Кілічава Тетяна, Дамаскіна Катерина // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 67-68
1110555
  Гордєєв В.В. Позовна заява як юридичний факт в адміністративному судочинстві України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 224-231. – ISSN 1563-3349
1110556
  Лазор В. Позовна форма захисту інтересів працівника у спорах, що випливають з укладення трудового договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.54-58. – ISSN 0132-1331
1110557
   Позовне провадження : монографія / [Комаров В.В. та ін.] ; за ред. В.В. Комарова. – Харків : Право, 2011. – 550, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-244-2
1110558
  Бездоля Ю. Позовне провадження та його стадії: аналіз положень проекту Господарського процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 154-161. – ISSN 1026-9932
1110559
  Бобровник О.В. Позовне провадження: особливості та відмінності від окремого провадження // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 286-291. – ISBN 978-617-566-402-5
1110560
   Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України : практикум : навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Притика Ю.Д. та ін. ; за заг. ред. Ю.Д. Притики ; відп. ред. Ізарова І.О.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: 206-207. – Бібліогр.: с. 199-205 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-7020-29-4
1110561
  Морозов Є. Позовні вимоги до держреєстратора при скасуванні "арешту на все майно" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 липня (№ 26-27)
1110562
  Нечитайло О. Позовні вимоги щодо стягнення сум бюджетного відшкодування з ПДВ: чи всі крапки розставлено? / О. Нечитайло, А. Поляничко // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 3-7


  Судовий захист права платника ПДВ на отримання простроченої суми бюджетного відшкодування.
1110563
  Чобіт Д. Позовні вимоги юриста у світлі пояснень і запитань журналістів : Про позов Віктора Межведчука до журналіста Сергія Орлюка / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2003. – 39с. – (Нарцисіана в залі суду ; Вип.5). – ISBN 966-7544-18-4
1110564
  Конова Наталья Позолоти зубки // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 50. – С. 56-61


  Цигани в Україні.
1110565
  Олмонд Б. Позолоти медный фартинг / Б. Олмонд. – М., 1966. – 255с.
1110566
  Литвинець М. Позолочена трость і газова плита // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 грудня (№ 26). – С. 21


  Творчість Оноре де Бальзака і Миколи Лукаша.
1110567
  Слісаренко О.А. Позолочене оливо : оповідання / О Слісаренко. – Київ : Держтрест "Київ-Друк", 1928. – 48 с. – Безплатний додаток газети "Пролетарська правда"
1110568
  Твен М. Позолочений вік : новочасна повість ; рер. з анг. / Марк Твен та Чарлз Д. Уорнер. – Киев : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 508 с.
1110569
  Севастьянов Е.П. Позолоченное гетто: очерки о жизни в США эмигрантов из Китая, Кореи и Японии / Е.П. Севастьянов, Н.Е. Корсакова. – М., 1983. – 168с.
1110570
  Шмыгов Г.Ф. Позолоченные оковы. Политика и практика американского неоколониализма / Г.Ф. Шмыгов. – Минск, 1969. – 112с.
1110571
  Твен М. Позолоченный век / М. Твен, Ч. Уорнер. – Москва, 1985. – 527с.
1110572
  Бантышев А.Ф. Позолоченный вертеп. Швейцария / А.Ф. Бантышев. – Киев, 2001. – 62с. – ISBN 966-7759-01-6
1110573
  Рейд Эд Позор Нью-Йорка. / Рейд Эд. – М., 1954. – 168с.
1110574
   Позорище странных и смешных обрядов при браосочетаниях разных чужеземных и в России обитающих народов ; и при том что нечто для холостых и женатых. – СПб, 1797. – 304 с.
1110575
  Шандор К. Позорный столб / К. Шандор. – Москва, 1964. – 416с.
1110576
  Пушкарева Н.Л. Позорящие наказания для женщин в России XIX - начала XX века // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 120-134. – ISSN 0869-5415
1110577
   Позур Валентина Володимирівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 246. – ISBN 978-966-439-757-2
1110578
   Позур Володимир Костянтинович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 69. – ISBN 966-8352-11-4
1110579
   Позур Володимир Костянтинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 382. – ISBN 978-966-439-754-1
1110580
  Зунг Ха Позывной "Венера" / Зунг Ха. – М., 1985. – 384с.
1110581
   Позывные --"02".. – Ташкент, 1982. – 367с.
1110582
  Яшкин Е. Позывные / Е. Яшкин. – Нальчик, 1971. – 48с.
1110583
   Позывные братства.. – Днепропетровск, 1983. – 87с.
1110584
  Зябрев А.Е. Позывные в галактику / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1964. – 167с.
1110585
  Матвеев В.В. Позывные весны / В.В. Матвеев. – Мурманск, 1972. – 80с.
1110586
   Позывные весны.. – Ростов н/Д, 1969. – 64с.
1110587
   Позывные времени.. – Донецк, 1966. – 124с.
1110588
  Овчинникова И.Г. Позывные добра / И.Г. Овчинникова. – М., 1985. – 126с.
1110589
  Резников П.Е. Позывные дружбы / П.Е. Резников. – Майкоп, 1975. – 72 с.
1110590
  Кислик Н.З. Позывные земли / Н.З. Кислик. – Минск, 1961. – 84с.
1110591
  Кривошеенко Позывные Земли / Кривошеенко, л.С. – Волгоград, 1970. – 95с.
1110592
  Мухина-Петринская Позывные Зурбагана / Мухина-Петринская. – Саратов, 1986. – 206с.
1110593
  Бацер Ис.М. Позывные из ночи / Ис.М. Бацер, А.И. Кликачев. – Петрозаводск, 1965. – 199с.
1110594
  Бацер Ис.М. Позывные из ночи / Ис.М. Бацер, А.И. Кликачев. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Петрозаводск, 1968. – 278с.
1110595
  Бацер Ис.М. Позывные из ночи / Ис.М. Бацер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Петрозаводск, 1977. – 287с.
1110596
   Позывные истории. – Москва
Вып. 6. – 1978
1110597
   Позывные истории. – Москва
Вып. 7. – 1982
1110598
  Лебедь Ю.А. Позывные любви: стихи / Ю.А. Лебедь. – Донецк, 1978. – 31с.
1110599
  Кумакшев В.К. Позывные моей весны. Стихи / В.К. Кумакшев. – Горький, 1964. – 39с.
1110600
  Артемьев И.Н. Позывные Москвы / Артемьев И.Н. – Минск : Беларусь, 1978. – 191 с., [8] л. ил.
1110601
  Шиманский В.П. Позывные наших сердец / В.П. Шиманский. – М., 1973. – 160с.
1110602
  Шиманский В.П. Позывные наших сердец / В.П. Шиманский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Военное издательство, 1980. – 191с. – (Рассказывают фронтовики)
1110603
  Акимов В.И. Позывные огненного неба : докум. повесть [о П.С. Игашове] / В.И. Акимов. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 81с. : ил.
1110604
  Наумов Н.И. Позывные разведчика - "Коршун" / Н.И. Наумов. – Алма-Ата, 1968. – 99с.
1110605
  Зайцев Александр Позывные разума : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 22-27 : Фото
1110606
  Масолов Н.В. Позывные с берегов Великой / Н.В. Масолов. – Москва, 1984. – 284с.
1110607
  Кабаков М.В. Позывные сердца / М.В. Кабаков. – Симферополь, 1967. – 95с.
1110608
  Саидов А. Позывные сердца : стихи и баллады / Алирза Саидов; пер. с лезг. С.Сущевского. – Москва : Советский писатель, 1973. – 119 с.
1110609
  Стефанова Л. Позывные сердца. / Л. Стефанова. – М, 1964. – 32с.
1110610
   Позывные сердца.. – Ярославль, 1969. – 368 с.
1110611
  Михайлов Р.М. Позывные услышаны / Р.М. Михайлов. – Л., 1971. – 304с.
1110612
  Дубровин Б.С. Позывные, летящие в ночь / Б.С. Дубровин. – М. – 126с.
1110613
  Дубровин Б.С. Позывные, летящие в ночь / Б.С. Дубровин. – М, 1966. – 126с.
1110614
  Дубровин Б.С. Позывные,летящие в ночь / Б.С. Дубровин. – М, 1965. – 126с.
1110615
  Гинда В. Поиграли в счастье // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 28 (416). – С. 62-64


  На время Олимпийских игр 1980 года Киев превратился в коммунистический рай.
1110616
  Столяров Ю.Н. Поик П.Н. Берковым сущности библиографии // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 506-511. – ISBN 978-5-02-039116-1
1110617
  Воянский Виктор Алесандович Поименные леса левобережной лесостепи Украины и повышение их экологических функций : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.03.03 / Воянский Виктор Алесандович; Украинский НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Г.Высоцкого. – Х., 1992. – 20л.
1110618
  Диковская И. Поименованные и непоименованные договоры в праве отдельных стран // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 279-286


  В статье рассматриваются подходы к пониманию поименованных договоров в праве отдельных стран, анализируются способы регулирования непоименованных договоров. Сделан вывод о том, что право различных государств неодинаково подходит к определению понятия ...
1110619
   Поимник на книжевната теориjа. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 15, 669 с. – ISBN 978-608-203-003-6
1110620
  Иванюков Д.В. Поипропилен / Д.В. Иванюков, М.Л. Фридман. – М, 1974. – 270с.
1110621
  Суслова Е.Н. Поис архивных документов / Е.Н. Суслова. – Л., 1987. – 78с.
1110622
   Поиск-1980. – Свердловск
Вып. 1. – 1980
1110623
   Поиск-1980. – Москва, 1981
1110624
   Поиск-1981. – Пермь, 1981
1110625
   Поиск-82. Приключения. Фантастика, 1982
1110626
   Поиск-90.. – Пермь, 1990. – 413с.
1110627
  Хлыпенко Г.Н. Поиск - мастерство - поиск / Г.Н. Хлыпенко. – Фрунзе, 1976. – 124 с.
1110628
  Кислик Н.З. Поиск / Н.З. Кислик. – Минск, 1959. – 72с.
1110629
  Буртынский А.С. Поиск / А.С. Буртынский. – Саранск, 1959. – 102с.
1110630
  Малашенко Поиск / Малашенко, П.. – Кишинев, 1961. – 68с.
1110631
  Бендик Л.П. Поиск : стихи / Л.П. Бендик. – Курган : Советское Зауралье, 1963. – 44 с.
1110632
  Вальшонок З.М. Поиск / З.М. Вальшонок. – Харьков, 1964. – 59с.
1110633
  Елков А.К. Поиск / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1970. – 63с.
1110634
  Первозванский А.А. Поиск / А.А. Первозванский. – Москва : Наука, 1970. – 263 с.
1110635
  Пудваль А.Р. Поиск / А.Р. Пудваль. – Свердловск, 1974. – 296 с.
1110636
  Яновский Н.Н. Поиск / Н.Н. Яновский. – Новосибирск, 1979. – 256 с.
1110637
  Голубев Б.Н. Поиск / Б.Н. Голубев. – М., 1979. – 62с.
1110638
  Валовой Д.В. Поиск / Д.В. Валовой. – Москва, 1983. – 366с.
1110639
   Поиск. – Свердловск
1983. – 1983
1110640
  Валовой Д.В. Поиск / Д.В. Валовой. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 366с.
1110641
  Валовой Д.В. Поиск / Д.В. Валовой. – Москва, 1987. – 381,2с.
1110642
  Белаш Б.Ф. Поиск / сост. Б.Ф. Белаш. – Донецк : [б. и.], 1987. – 149 с.
1110643
   Поиск. – Москва, 2000
1110644
   Поиск. – Москва
№ 3. – 2000
1110645
   Поиск. – Москва
№ 5. – 2000
1110646
   Поиск. – Москва
№ 8. – 2000
1110647
   Поиск. – Москва
№ 10. – 2000
1110648
   Поиск. – Москва
№ 15. – 2000
1110649
   Поиск. – Москва
№ 16. – 2000
1110650
   Поиск. – Москва
№ 27/28. – 2000
1110651
   Поиск. – Москва
№ 29/30. – 2000
1110652
   Поиск. – Москва
№ 35. – 2000
1110653
   Поиск. – Москва
№ 36. – 2000
1110654
   Поиск. – Москва
№ 43. – 2000
1110655
   Поиск. – Москва
№ 48. – 2000
1110656
   Поиск. – Москва
№ 51. – 2000
1110657
   Поиск. – Москва, 2001
1110658
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
1 июня (№ 22). – 2012. – 24 с.
1110659
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
2 марта (№ 9). – 2012. – 24 с.
1110660
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
2 ноября (№ 44). – 2012. – 24 с.
1110661
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
3 февраля (№ 5). – 2012. – 24 с.
1110662
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
4 мая (№ 18). – 2012. – 16 с.
1110663
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
5 октября (№ 40). – 2012. – 16 с.
1110664
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
6 апреля (№ 14). – 2012. – 24 с.
1110665
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
7 сентября (№ 36). – 2012. – 24 с.
1110666
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
7 декабря (№ 49). – 2012. – 24 с.
1110667
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
8 июня (№ 23). – 2012. – 24 с.
1110668
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
10 авсуста (№ 31/32). – 2012. – 24 с.
1110669
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
10 февраля (№ 6). – 2012. – 24 с.
1110670
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
12 октября (№ 41). – 2012. – 16 с.
1110671
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
13 января № (1/2). – 2012. – 24 с.
1110672
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
13 июля (№ 27/28). – 2012. – 24 с.
1110673
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
13 апреля (№ 15). – 2012. – 16 с.
1110674
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
14 декабря (№ 50). – 2012. – 24 с.
1110675
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
14 сентября (№ 37). – 2012. – 24 с.
1110676
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
15 июня (№ 24). – 2012. – 24 с.
1110677
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
16 ноября (№ 45/46). – 2012. – 24 с.
1110678
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
16 марта (№ 10/11). – 2012. – 24 с.
1110679
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
17 февраля (№ 7/8). – 2012. – 24 с.
1110680
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
18 мая (№ 19/20). – 2012. – 24 с.
1110681
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
19 октября (№ 42). – 2012. – 24 с.
1110682
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
20 апреля (№ 16). – 2012. – 16 с.
1110683
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
20 января (№ 3). – 2012. – 16 с.
1110684
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
21 сентября (№ 38). – 2012. – 16 с.
1110685
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
21 декабря (№ 51). – 2012. – 24 с.
1110686
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
22 июня (№ 25). – 2012. – 24 с.
1110687
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
23 марта (№ 12). – 2012. – 24 с.
1110688
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
23 ноября (№ 47). – 2012. – 24 с.
1110689
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
24 августа (№ 33/34). – 2012. – 24 с.
1110690
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
25 мая (№ 21). – 2012. – 24 с.
1110691
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
26 октября (№ 43). – 2012. – 16 с.
1110692
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
27 января (№ 4). – 2012. – 16 с.
1110693
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
27 апреля (№ 17). – 2012. – 16 с.
1110694
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
28 декабря (№ 52). – 2012. – 24 с.
1110695
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
28 сентября (№ 39). – 2012. – 24 с.
1110696
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
29 июня (№ 26). – 2012. – 24 с.
1110697
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
30 марта (№ 13). – 2012. – 24 с.
1110698
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
30 ноября (№ 48). – 2012. – 24 с.
1110699
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
31 августа (№ 35). – 2012. – 24 с.
1110700
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
1 ноября (№ 44). – 2013. – 24 с.
1110701
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
1 февраля (№ 5). – 2013. – 24 с.
1110702
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
1 марта (№ 9). – 2013. – 24 с.
1110703
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
3 мая (№ 18). – 2013. – 16 с.
1110704
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
4 октября (№ 40). – 2013. – 16 с.
1110705
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
5 апреля (№ 14). – 2013. – 24 с.
1110706
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
5 июля (№ 27). – 2013. – 16 с.
1110707
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
6 декабря (№ 49). – 2013. – 16 с.
1110708
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
6 сентября (№ 36). – 2013. – 16 с.
1110709
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
7 июня (№ 23). – 2013. – 16 с.
1110710
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
8 марта (№ 10). – 2013. – 24 с.
1110711
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
8 февраля (№ 6). – 2013. – 24 с.
1110712
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
8 ноября (№ 45). – 2013. – 16 с.
1110713
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
9 августа (№ 31/32). – 2013. – 16 с.
1110714
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
11 октября (№ 41). – 2013. – 16 с.
1110715
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
12 июля (№ 28). – 2013. – 16 с.
1110716
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
12 апреля (№ 15). – 2013. – 24 с.
1110717
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
13 декабря (№ 50). – 2013. – 16 с.
1110718
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
13 сентября (№ 37). – 2013. – 16 с.
1110719
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
14 июня (№ 24). – 2013. – 24 с.
1110720
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
15 ноября (№ 46). – 2013. – 16 с.
1110721
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
15 марта (№ 11). – 2013. – 16 с.
1110722
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
15 февраля (№ 7). – 2013. – 24 с.
1110723
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
17 мая (№ 19/20). – 2013. – 16 с.
1110724
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
18 октября (№ 42). – 2013. – 16 с.
1110725
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
18 января № (1/2). – 2013. – 24 с.
1110726
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
19 апреля (№ 16). – 2013. – 16 с.
1110727
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
20 сентября (№ 38). – 2013. – 16 с.
1110728
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
20 декабря (№ 51). – 2013. – 16 с.
1110729
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
21 июня (№ 25). – 2013. – 16 с.
1110730
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
22 февраля (№ 8). – 2013. – 24 с.
1110731
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
22 ноября (№ 47). – 2013. – 24 с.
1110732
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
22 марта (№ 12). – 2013. – 24 с.
1110733
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
23 августа (№ 33/34). – 2013. – 16 с.
1110734
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
24 мая (№ 21). – 2013. – 16 с.
1110735
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
25 января № (3/4). – 2013. – 24 с.
1110736
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
25 октября (№ 43). – 2013. – 16 с.
1110737
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
26 июля (№ 29/30). – 2013. – 16 с.
1110738
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
26 апреля (№ 17). – 2013. – 24 с.
1110739
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
27 сентября (№ 39). – 2013. – 16 с.
1110740
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
27 декабря (№ 52). – 2013. – 32 с.
1110741
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
28 июня (№ 26). – 2013. – 24 с.
1110742
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
29 марта (№ 13). – 2013. – 24 с.
1110743
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
29 ноября (№ 48). – 2013. – 16 с.
1110744
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
30 августа (№ 35). – 2013. – 16 с.
1110745
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
31 мая (№ 22). – 2013. – 16 с.
1110746
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
2 мая (№ 18). – 2014. – 16 с.
1110747
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
3 октября (№ 40). – 2014. – 16 с.
1110748
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
4 апреля (№ 14). – 2014. – 24 с.
1110749
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
7 февраля (№ 6). – 2014. – 16 с.
1110750
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
7 марта (№ 10/11). – 2014. – 16 с.
1110751
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
8 августа (№ 31/32). – 2014. – 24 с.
1110752
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
10 октября (№ 41). – 2014. – 24 с.
1110753
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
11 июля (№ 27/28). – 2014. – 24 с.
1110754
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
11 апреля (№ 15). – 2014. – 16 с.
1110755
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
12 декабря (№ 50). – 2014. – 24 с.
1110756
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
13 июня (№ 24). – 2014. – 24 с.
1110757
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
14 ноября (№ 45/46). – 2014. – 24 с.
1110758
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
14 февраля (№ 7). – 2014. – 16 с.
1110759
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
16 мая (№ 19/20). – 2014. – 16 с.
1110760
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
17 января № (1/2). – 2014. – 24 с.
1110761
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
17 октября (№ 42). – 2014. – 16 с.
1110762
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
18 апреля (№ 16). – 2014. – 24 с.
1110763
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
19 декабря (№ 51). – 2014. – 24 с.
1110764
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
20 июня (№ 25). – 2014. – 16 с.
1110765
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
21 февраля (№ 8). – 2014. – 16 с.
1110766
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
21 ноября (№ 47). – 2014. – 24 с.
1110767
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
21 марта (№ 12). – 2014. – 16 с.
1110768
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
22 августа (№ 33/34). – 2014. – 24 с.
1110769
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
23 мая (№ 21). – 2014. – 16 с.
1110770
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
24 января № (3). – 2014. – 24 с.
1110771
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
24 октября (№ 43). – 2014. – 24 с.
1110772
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
25 апреля (№ 17). – 2014. – 16 с.
1110773
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
25 июля (№ 29/30). – 2014. – 24 с.
1110774
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
26 декабря (№ 52). – 2014. – 24 с.
1110775
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
27 июня (№ 26). – 2014. – 16 с.
1110776
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
28 марта (№ 13). – 2014. – 24 с.
1110777
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
28 февраля (№ 9). – 2014. – 16 с.
1110778
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
28 ноября (№ 48). – 2014. – 24 с.
1110779
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
29 августа (№ 35). – 2014. – 16 с.
1110780
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
31 января № (4/5). – 2014. – 24 с.
1110781
  Янышев М.П. Поиск "глухаря" / М.П. Янышев. – Тула, 1989. – 124с.
1110782
  Соколов А.С. Поиск администрацией Клинтона путей урегулирования конфликтов на Балканах в первой половине 1990-х гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-106. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1110783
  Хилл Б. Поиск в World Wide Web для "чайников" / Б. Хилл. – Киев; Москва : Диалектика, 1997. – 304с. – ISBN 966-506-055-4
1110784
  Ефимова С.М. Поиск в базах знаний, опирающихся на модель П-графов, и его аппаратная реализация на основе метода М(3) / С.М. Ефимова, Е.В. Суворов. – М, 1988. – 63с.
1110785
  Преображенский В.С. Поиск в географии : Кн. для учителя / В.С. Преображенский. – Москва : Просвещение, 1986. – 223с.
1110786
  Орлов Б.С. Поиск в пути / Б.С. Орлов. – М., 1968. – 248с.
1110787
  Михеев М.П. Поиск в темноте / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1990. – 428с.
1110788
  Борискин Н.М. Поиск ведет "Ураган" / Н.М. Борискин. – М., 1972. – 188с.
1110789
  Перов И.М. Поиск ведет к победе / И.М. Перов. – Москва, 1960. – 46с.
1110790
  Скубилин Г.А. Поиск ведет милиция / Г.А. Скубилин, Н.П. Шашкин. – Калуга, 1973. – 104с.
1110791
  Дергай Б.И. Поиск ведет следователь / Б.И. Дергай. – Минск, 1985. – 96с.
1110792
   Поиск ведут демографы. – Москва, 1985. – 111 с.
1110793
  Андрюшин Е.Н. Поиск верного пути : Димитр Благоев и первые социал-демократы в России / Андрюшин Е.Н. – Москва : Политиздат, 1981. – 207 с. – Библиогр.: с. 196-206
1110794
   Поиск воды в космосе : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
1110795
  Донченко Людмила Поиск времени / Людмила Донченко. – Київ : Урожай, 2006. – 164с. – ISBN 966-05-0038-6
1110796
  Стронгин Р.Г. Поиск глобального оптимума. / Р.Г. Стронгин. – М., 1990. – 48с.
1110797
  Тонконогов Ю.М. Поиск движущегося сигнала в многоканальной системе / Ю.М. Тонконогов. – Томск, 1989. – 196с.
1110798
  Новиков В.М. Поиск двойного бета-распада 136Хе методикой ионизационной камеры высокого давления. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Новиков В.М.; АН СССР. Ин-т ядерн. исслед. – М., 1988. – 12л.
1110799
  Кравченко В.А. Поиск долгопериодических изменений геомагнитного поля по измерениям на антарктической станции Академик Вернадский / В.А. Кравченко, Г.П. Милиневский, А.А. Супруненко // Бюлетень Українського антарктичного центру / Український антарктичний центр. – Київ, 1998. – Вип. 2 : Друга українська антарктична експедиція 1997-1998 р.р. – С. 119-123. – ISSN 0367-4290
1110800
  Гаранин Л.Я. Поиск духовного единства / Л.Я. Гаранин. – Минск, 1990. – 221с.
1110801
  Зорилова Л.С. Поиск духовных идеалов личности в науке, культуре и музыкальном искусстве / Л.С. Зорилова ; Федеральное агентство по культуре и кинематографии. – Москва : Академический Проект ; Альма-матер, 2008. – 256с. – (Технологии культуры). – ISBN 978-5-8291-0976-9
1110802
   Поиск зависимости и оценка погрешности.. – Москва : Наука, 1985. – 147 с.
1110803
  Кудинова И. Поиск знаний должен быть адресным / Ирина Кудинова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 70-71. – ISSN 0869-4915
1110804
  Алфимова Ж.П. Поиск значения: Казимеж Твардовский на пути к антипсихологизму // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-16. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1110805
  Лосев В.В. Поиск и декодирование сложных дискретных сигналов / В.В. Лосев, Е.Б. Бродская, В.И. Коржик. – Москва : Радио и связь, 1988. – 223с.
1110806
  Гречихин А.А. Поиск и использование литературы при подготовке лекции / А.А. Гречихин. – Москва, 1982. – 64 с.
1110807
  Караченцева В.К. Поиск и исследование карликовых галактик типа скульптура : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.02 / Караченцева В. К.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1975. – 9л.
1110808
  Иванова Людмила Александровна Поиск и исследование сегнето- и антисегнетоэлектрических окислов металлов со структурой стибиотанталита и фергюсонита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Иванова Людмила Александровна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1110809
  Печенов Владимир Николаевич Поиск и исследование узких дибарионных резонансов с изотропическим спинов 1=2 в пр-взаимодействиях при импульсе нелетающего нейтрона 5,2 ГэВ/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Печенов Владимир Николаевич; Объедин. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1997. – 22л.
1110810
  Дудкин В.П. Поиск и картирование магнитометрическим методом характерных археологических объектов (ров, гончарный горн) // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; редкол.: Бредіс Н.Ю., Вечерський В.В., Вознесенська Г.О. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 4-11
1110811
  Поцукова Т.А. Поиск и осмысление методологических основ воспитательной деятельности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 124-129. – ISSN 1811-0916
1110812
   Поиск и разработка морских полезных ископаемых.. – М, 1968. – 134с.
1110813
   Поиск и результат.. – К, 1985. – 141с.
1110814
  Журавлев В.И. Поиск и синхронизация в широкополосных системах / В.И. Журавлев. – Москва, 1986. – 240с.
1110815
  Марголис А. Поиск и устранение неисправностей в персональных компьютерах / А. Марголис. – Киев : Фирма "Диалектика", 1994. – 368 с.
1110816
  Башков Е.А. Поиск изображений по содержимому в графических базах данных : монография / Е.А. Башков, О.Л. Вовк, Н.С. Костюкова ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк : ГВУЗ "ДонНТУ", 2014. – 120, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 105-112. – ISBN 978-966-377-183-0
1110817
  Майхрович А.С. Поиск истинного бытия и человека. / А.С. Майхрович. – Минск, 1992. – 246с.
1110818
  Бондарев Ю.В. Поиск истины : [сборник] / Ю.В. Бондарев. – Москва : Современник, 1976. – 239 с. : портр. – (Библиотека "О времени и о себе")
1110819
  Бондарев Ю.В. Поиск истины : [сборник] / Ю.В. Бондарев. – 2-е изд., доп. – Москва : Современник, 1979. – 304 с. : портр. – (Библиотека "О времени и о себе")
1110820
   Поиск методов прогнозирования литературы и искусства. – Казань, 1988. – 190с.
1110821
  Рубенчик Л.И. Поиск микроорганизмов в космосе. / Л.И. Рубенчик. – 2-е изд. – К, 1983. – 112с.
1110822
  Мартемьянов В.П. Поиск монополя Дирака на 70-Гэв протонном синхротроне ИФВЭ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Мартемьянов В.П.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1971. – 19л.
1110823
  Скопина К.П. Поиск на заре / К.П. Скопина. – Красноярск, 1978. – 376с.
1110824
  Гречишников С.Е. Поиск надежды и дух утешения / С.Е. Гречишников. – Москва, 1991. – 94с.
1110825
  Супоницкая Полина Александровна Поиск научной информации и оформление библиограических списков к научным работам по общественным наукам : Аннот. указ. лит. / Супоницкая Полина Александровна. – Саратов, 1977. – 24с.
1110826
  Шамрук Алла Поиск национальной идентичности в современной архитектуре Беларуси // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 41-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1110827
  Нестеров И.И. Поиск ниже уровня геоида / И.И. Нестеров. – Свердловск, 1975. – 174с.
1110828
   Поиск новых идей : от озарения к технологии. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. – 381 с.
1110829
  Горячев В.Н. Поиск новых источников нейтральных проникающих частиц в pN-соударениях при 70 ГэВ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Горячев В. Н.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1981. – 16с.
1110830
  Эль-Наги Поиск новых короткоживущих частиц в фотоэмульси : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Эль-Наги А. ; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1977. – 13 с.
1110831
   Поиск новых путей : из опыта работы. – Москва : Просвещение, 1990. – 189 с. – (Библиотека учителя русского языка и литературы)
1110832
  Кравцов В.И. Поиск новых скалярных и псевдоскалярных частиц в рГе-взаимодействиях при энергии 70 ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.23 / Кравцов В.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Протвино, 1992. – 18л.
1110833
  Мереков Ю.П. Поиск новых тяжелых частиц на протонном синхротроне ИФВЭ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Мереков Ю.П.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1110834
  Добролюбов М.И. Поиск новых частиц в распадах нейтрального п-мезона. : Автореф... Канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Добролюбов М.И.; АН СССР.Ин-т.ядерных исследований. – М, 1991. – 16л.
1110835
  Заяц С.М. Поиск образа и лика в художественных текстах Николая Гоголя // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України ; голов. ред.: Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов ; редкол.: B. Waldenfels, W. Lugowski, В.А. Рижко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 197-202. – ISSN 2077-8309
1110836
  Абчук В.А. Поиск объектов / В.А. Абчук, В.Г. Суздаль. – Москва : Советское радио, 1977. – 334 с. : ил. – Библиогр.: с. 328-329
1110837
   Поиск определяет перспективу.. – К, 1986. – 134с.
1110838
  Зозуля Н.Д. Поиск оптимального режима работы мышцы по динамике температуры, обусловленной деятельностью, и модель этого режима : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.091 / Зозуля Н.Д. ; КГУ. – Киев, 1970. – 24 с.
1110839
  Жилинскас А.Г. Поиск оптимума / А.Г. Жилинскас, В.Р. Шалтянис. – Москва : Наука, 1989. – 124с.
1110840
  Алеев Александр Николаевич Поиск очарованных частиц и узких барионных резонансов при средней энергии нейтронов 40 Гэв с помощью бесфильмового спектрометра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Алеев Александр Николаевич; Объединенный институт ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 12л.
1110841
   Поиск предвесников землетрясений в Молдавии.. – Кишинев, 1986. – 221с.
1110842
  Федоров В.Д. Поиск прекрасного / В.Д. Федоров. – Москва, 1970. – 191с.
1110843
  Глазунов В.Н. Поиск принципов действия технических систем / В.Н. Глазунов. – М, 1990. – 111с.
1110844
  Кашшаф Гази Поиск продолжается : (о подвиге поэта-героя Мусы Джалиля) ; [для сред. и старш. школьн. возраста] / Кашшаф Гази, Р. Мустафин. – Казань : Таткнигоиздат, 1965. – 87 с.
1110845
  Эйдельштейн С.И. Поиск продолжается. / С.И. Эйдельштейн. – Москва, 1963. – 48с.
1110846
  Сластников Н.С. Поиск продолжается. / Н.С. Сластников. – Донецк, 1964. – 172с.
1110847
   Поиск продолжается.. – Якутск, 1964. – 132с.
1110848
  Резников В.Н. Поиск продолжается. / В.Н. Резников. – Саратов, 1975. – 214с.
1110849
  Левин Ю.А. Поиск продолжается: записки воен. кор. / Ю.А. Левин. – Свердловск, 1976. – 191с.
1110850
   Поиск продуцентов антиботиков среди актиномецитов редких родов.. – Алма-Ата : Гылым, 1990. – 118с.
1110851
  Мудрик В.И. Поиск путей развития высшей школы на основе новой образовательной парадигмы / В.И. Мудрик, С.А. Заветный // Україна в системі змін парадигми світопорядку XX-XXI століть : тези Міжнар. наук.-практ. конф., 19 берез. 2015 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Бориса Грінченка, Дипломат. акад. України при МЗС України, Ін-т історії України НАН України ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред.: О.О. Салата]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – С. 124-127
1110852
  Мессмер М. Поиск работы для "чайников" / Предисловие Роберта Хафа; Макс Мессмер. – Киев; Москва : Диалектика, 1998. – 318с. – ISBN 966-506-130-5
1110853
  Мессмер М. Поиск работы для "чайников" / Макс Мессмер; Пер. с англ. – Москва : Диалектика, 2000. – 224с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0098-0
1110854
  Кулькова И. Поиск работы как составляющая трудового поведения : (по результатам опроса, проведенного в УрФО) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 111-117. – ISSN 0042-8736
1110855
  Головач А.И. Поиск равновесной рыночной цены при анализе кривой спроса : маркетинг і бізнес / А.И. Головач, Н.Н. Лапина // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 107-112 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1110856
  Пашинин В.А. Поиск разведчика / В.А. Пашинин. – М., 1957. – 119с.
1110857
   Поиск разумной жизни во Вселенной : тезисы докладов Всесоюзного симпозиума (Таллин, 1981). – Таллин : Издательство АН СССР, 1981. – 46 с.
1110858
  Денискина В.Я. Поиск решений: Англо-ирландское соглашение и политическая ситуация в Северной Ирландии // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва, 1988. – Вып. 22. – С. 181-185
1110859
  Астахова Е.В. Поиск системных решений построения взаимоотношений со стейкхолдерами как ответ на "запросную перегруженность университета" // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 11-13. – ISSN 1562-529Х


  "Современный университет, в первую очередь отечественный, вынужденно подстраивается под запросы самых разных стейкхолдеров, интересы которых порой достаточно полярны. Отсюда, скорее всего, и безудержная погоня за рейтингами, которая представляется не ...
1110860
  Хузангай А.П. Поиск слова: ст. о современ. чуваш. поэзии. / А.П. Хузангай. – Чебоксары, 1987. – 189с.
1110861
   Поиск таликов методом ЗСБ в условиях интенсивного проявления индукционно-вызванной поляризации / Н.О. Кожевников, Е.Ю. Антонов, А.К. Захаркин, М.А. Корсаков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1815-1827 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1826-1827. – ISSN 0016-7886
1110862
  Татишвили Гоча Тариелович Поиск узких бариониев, распадающихся с образованием странных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Татишвили Гоча Тариелович; ОИЯИ. – Дубна, 1989. – 14л.
1110863
  Архангельский Б.В. Поиск устойчивых ошибок в программах / Архангельский Б.В., Черняховский В.В. – Москва : Радио и связь, 1989. – 240 с. : схем. – Библиогр.: с. 236-237 (38 назв.)
1110864
   Поиск химический информации.. – М, 1990. – 174с.
1110865
   Поиск цеолитов методом "Олень".. – Новосибирск, 1985. – 36с.
1110866
   Поиск через традиции. – Л, 1990. – 240с.
1110867
   Поиск экстремума.. – Томск, 1969. – 389с.
1110868
   Поиск электромагнитных предвестников землетрясений.. – М, 1988. – 242с.
1110869
   Поиск, борьба, дружба.. – Л, 1969. – 35с.
1110870
   Поиск, обнаружение и измерение параметров сигналов в радионавигационных системах. – Москва : Советское радио, 1975. – 296 с.
1110871
  Кисель Т.П. Поиск, разработка и исследование температурностабильных нелинейных диэлектрикрв на основе титанов и ниобатов свинца, стронция, бария : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Кисель Т.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1110872
   Поиск.. – Якутск, 1963. – 136с.
1110873
  Засыпкин А. Поиск. / А. Засыпкин, А. Котов, В. Сазонов. – Таллин : Ээсти раамат, 1965. – 88 с.
1110874
   Поиск.. – М, 1966. – 131с.
1110875
  Кцоев А.А. Поиск. / А.А. Кцоев. – Орджоникидзе, 1982. – 13с.
1110876
  Федчун А. Поиск. Инновации. Успех : економіка підприємств / А. Федчун, В. Вакеряк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 64-65 : Рис. – ISSN 1810-3944
1110877
  Эдельман Г. Поиск. Стихи. / Г. Эдельман. – Иркутск, 1970. – 31с.
1110878
  Погромский Н.А. Поиск. Стихи. / Н.А. Погромский. – Донецк, 1975. – 110с.
1110879
   Поиск: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. – Москва
1983. – 1983
1110880
  Баимов Р.Н. Поискам нет конца / Роберт Баимов. – Москва : Современник, 1980. – 206 с. – (Лит. карта РСФСР)
1110881
  Миронов М.В. Поиски / М.В. Миронов. – Красноярск, 1952. – 224с.
1110882
  Британишский В.Л. Поиски / В.Л. Британишский. – Л., 1958. – 60с.
1110883
  Белохвостов Ф.И. Поиски "озокерита" : [повесть] / Ф.И. Белохвостов ; Ил. Г.В. Дергаченко. – Тамбов : Книжное изд-во, 1959. – 238 с. : ил.
1110884
  Чернов С.Н. Поиски "Русской правды" П.И.Пестеля : Материалі к истории следствия по делу декабристов в 1825-1826 гг. / С.Н. Чернов; Известия Академии наук СССР. – Москва, 1935. – 661-703с.
1110885
  Разуваева В.П. Поиски анальгетически активных соединений в ряду N-замещенных амидов и гидразидво N-(4-антипирил)- оксаминовой кислоты. : Автореф... Канд.фармацевтич.наук: / Разуваева В.П.; Харьк.фармацевт.ин-т. – Харьков, 1965. – 12л.
1110886
  Кубаровский В.П. Поиски аномальных мюонных взаимодействий и ятежлых лептонов на срепуховском ускорителе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Кубаровский В.П.; Ин-тут физики высоких энергий. – Серпухов, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1110887
   Поиски апатита при геологической съемке масштаба 1:50000 в пределах щитов и древних складчатых областей.. – Л, 1990. – 40с.
1110888
  Буданов Н.П. Поиски ассоциативного образования очарованных частиц -- мезоны с импульсом 55 ГэВ/с : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.01 / Буданов Н. П.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 16л.
1110889
  Пересветов Р.Т. Поиски бесценного наследия / Р.Т. Пересветов. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 319 с.
1110890
  Пересветов Р.Т. Поиски бесценного наследия / Р.Т. Пересветов. – Изд. 2-е. – Москва, 1968. – 352с.
1110891
  Широков В.А. Поиски весны. / В.А. Широков. – Москва, 1981. – 78с.
1110892
  Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства / Л.Н. Гумилев. – Москва, 1970. – 431с.
1110893
  Гончаров А.А. Поиски выразительности в спектакле / А.А. Гончаров. – Москва : Искусство, 1959. – 152 с.
1110894
  Гончаров А.А. Поиски выразительности в спектакле / А.А. Гончаров. – 2-е доп. изд. – Москва : Искусство, 1964. – 144с.
1110895
  Мелибеев П.П. Поиски героя / П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1960. – 136 с.
1110896
  Черных В.П. Поиски гипогликемических соединений в ряду N-замещенных амидов 4-сульфамилоксаниловой и арилсульфонилоксаминовых кислот. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Черных В.П.; Харьков. гос. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1110897
   Поиски глубоко залегающих рудных месторождений.. – Алма-Ата, 1972. – 91с.
1110898
  Лазаренко В.Р. Поиски двойного бета-распада в Са48 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лазаренко В.Р.; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1962. – 12л.
1110899
  Шелюто В.М. Поиски диалога между наукой и философией в учении В.И. Вернадского // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 100-108. – ISSN 2074-4447
1110900
  Коновалов Г.И. Поиски дивного цветка / Г.И. Коновалов. – Саратов, 1959. – 192с.
1110901
  Длуголенский Я.Н. Поиски длиною в год / Я.Н. Длуголенский, Г. Петров. – Л., 1969. – 62с.
1110902
  Соколов Л.А. Поиски жизненного смысла в романе "Братья Карамазовы" : [Публ. лекция, произнес. в 15 аудитории Имп. Ун-та св. Владимира и в Киево-Подол. гимназии] / Леонид Соколов. – Киев : Тип Акц. О-ва "Петр Барский, в Киеве", 1912. – [4], 58 с. – Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии. 1912, № 4, 5


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемой Юлей Васильевны ...ницкой для напоминания об авторе 20 мая 1912 года
1110903
  Хоровиц Н.Х. Поиски жизни в Солнечной системе : пер. с англ. / Н.Х. Хоровиц. – Москва : Мир, 1988. – 185 с.
1110904
  Голдсмит Д. Поиски жизни во Вселенной : пер. с англ. / Д. Голдсмит, Т. Оуэн. – Москва : Мир, 1983. – 488 с.
1110905
  Фон Рауххаупт Ульф Поиски жизни. Есть кто живой? : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 94-110 : Фото. – ISSN 1029-5828
1110906
  Шварц К. Поиски закономерностей в физическом мире : Пер.с англ. / К. Шварц, Т. Гольдфарб. – Москва : Мир, 1977. – 357 с.
1110907
   Поиски залежей нефти и газа в ловушках неантклинального типа. – Москва : Недра, 1985. – 200с.
1110908
  Граевский А.М. Поиски знаменитостей / А.М. Граевский. – Пермь, 1957. – 84с.
1110909
  Воларович Г.П. Поиски золота - цель моей жизни / Г.П. Воларович. – Москва, 1991. – 45с.
1110910
  Семин Л. Поиски золотистых пчел. / Л. Семин. – Л., 1955. – 112с.
1110911
  Перродон А. Поиски и добыча нефти и газа на территории Алжира / А. Перродон. – Москва : ГОСИНТИ, 1961. – 12 с.
1110912
  Шретер А.И. Поиски и изучение новых лекарственных растений / А.И. Шретер. – Москва, 1980. – 64с.
1110913
  Божевольнов Е.А. Поиски и исследование люминесцентных реактивов для определения микропримесей в высокочистых веществах : Автореф... канд. хим.наук: / Божевольнов Е. А.; МГУ, Хим. фак. – М., 1959. – 12л.
1110914
  Половников Сергей Александрович Поиски и исследование частиц с очарованными кварками на спектрометре "Сигма" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Половников Сергей Александрович; Гос. ком. по использ. атомной энергии СССР, ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 18л.
1110915
  Нефедов К.Е. Поиски и картирование грунтовых вод по материалм аэрофотосъемки в пустыннхы и полупустынных зонах : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нефедов К. Е.; ВНИИ геол. – Л., 1965. – 15л.
1110916
  Марьямов Э.М. Поиски и находки / Э.М. Марьямов. – Москва, 1964. – 100 с.
1110917
  Никифоров Н.А. Поиски и находки / Н.А. Никифоров. – Воронеж, 1964. – 36с.
1110918
  Трофимов И.Т. Поиски и находки в московских архивах / И.Т. Трофимов. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 160с.
1110919
  Трофимов И.Т. Поиски и находки в московских архивах / И.Т. Трофимов. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 208с.
1110920
  Трофимов И.Т. Поиски и находки в московских архивах / И.Т. Трофимов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 207с.
1110921
   Поиски и находки.. – М, 1966. – 47с.
1110922
   Поиски и находки.. – Саратов, 1984. – 189с.
1110923
  Килганова З.И. Поиски и находки: очерки творчества соврем. писателей Калмыкии / З.И. Килганова. – Элиста, 1977. – 78с.
1110924
  Кляус Е.М. Поиски и открытия (Т. Юнг, О. Френкель, Дж. К. Максвелл, Г. Герц, П.Н. Лебедев, М. Планк, А. Эйнштейн) / Е.М. Кляус. – Москва : Наука, 1986. – 175с.
1110925
  Гребеников Е.А. Поиски и открытия планет / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – Москва : Наука, 1975. – 216с.
1110926
  Гребеников Е.А. Поиски и открытия планет / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 224с.
1110927
   Поиски и открытия.. – Рига : Знатне, 1970. – 272 с.
1110928
   Поиски и оценка бокситовых месторождений эвгеосинклинальных зон Урала при геологической съемке масштаба 1:50000.. – Л, 1991. – 126с.
1110929
  Киевленко Е.Я. Поиски и оценка месторождений драгоценных и поделочных камней / Е.Я. Киевленко. – Москва : Недра, 1980. – 166с.
1110930
  Дроздов В.П. Поиски и оценка месторождений пьезооптического и камнесамоцветного сырья / В.П. Дроздов, И.Л. Комов, Е.И. Воробьев. – Москва : Недра, 1986. – 222с.
1110931
  Поляков М.В. Поиски и оценка месторождений тантала и методы обогащения танталовых руд / М.В. Поляков. – М. : Недра, 1974. – 182с.
1110932
   Поиски и перспективы. – М, 1978. – 381с.
1110933
  Андрейчиков Ю.С. Поиски и приключения. (Химия) / Ю.С. Андрейчиков; Андрейчинко Ю.С. – [Пермь] : Перьмское книжное издательство, 1967. – 46 с.
1110934
   Поиски и прогнозная оценка глубокозалегающих месторождений скарново-магнетитовой формации.. – М, 1981. – 95с.
1110935
  Снарский А.Н. Поиски и разведка залежей нефти и газа / А.Н. Снарский. – Баку, 1940. – 168с.
1110936
  Абрамович М.В. Поиски и разведка залежей нефти и газа : Учебник для техникумов нефтян. пром. / М.В. Абрамович. – Баку : Азнефтеиздат, 1945. – 280с.
1110937
  Абрамович М.В. Поиски и разведка залежей нефти и газа : [пособие для студентов вузов] / М.В. Абрамович. – 4-е перераб. изд. – Баку : Азнефтеиздат, 1955. – 352 с. : ил. – Библиогр.: с. 346-348
1110938
  Кремс А.Я. Поиски и разведка залежей нефти и газа : (Теоретические и практические основы) / А.Я. Кремс. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 246 с.
1110939
  Овчаренко А.В. Поиски и разведка залежей нефти и газа в карбонатных комплексах древних платформ / А.В. Овчаренко. – М, 1985. – 193с.
1110940
  Керимов В.Ю. Поиски и разведка залежей нефти и газа в стратиграфических и литологических ловушках / В.Ю. Керимов. – Москва : Недра, 1987. – 206с.
1110941
   Поиски и разведка малоразмерных месторождений нефти.. – М, 1991. – 116с.
1110942
  Ярош А.Я. Поиски и разведка медноколчеданных месторождений на Урале гравитационным методом / А.Я.Ярош, А.Б.Поляков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 132с.
1110943
   Поиски и разведка местородждений минерального сырья для промышленности строительных материалов.. – М, 1977. – 248с.
1110944
  Киевленко Я Е. Поиски и разведка месторождений исландского шпата / Я Е. Киевленко, Н.И. Андрусенко. – М., 1957. – 84с.
1110945
   Поиски и разведка месторождений минерального сырья для промышленности строительных материалов.. – Москва : Недра, 1968. – 216с.
1110946
  Борзунов В.М. Поиски и разведка месторождений минерального сырья для химической промышленности / В.М. Борзунов, Л.М. Гроховский. – Москва : Недра, 1978. – 264 с. : ил. – Библиогр.: 258-262
1110947
  Гроховский Л.М. Поиски и разведка месторождений минеральных солей / Л.М. Гроховский, М.А. Гроховская. – Москва : Наука, 1980. – 163с.
1110948
  Борзунов В.М. Поиски и разведка месторождений нерудного металлургического сырья / В.М. Борзунов. – Москва : Недра, 1980. – 303 с. – Библиогр.: с. 295-301
1110949
   Поиски и разведка месторождений нефти и газа.. – М, 1970. – 99с.
1110950
  Судеркин А.И. Поиски и разведка месторождений оптического флюорита : (методические указания) / А.И. Судеркин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 39с.
1110951
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник для вузов / В.М. Крейтер. – М.-Л. : Госгеолиздат, 1940. – 790с.
1110952
  Якжин А.А. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых / А.А. Якжин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 568с.
1110953
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Уч. для вузов / В.М. Крейтер. – 2-е изд, полн. перераб. – Москва : Госгеолтехиздат
ч. 2. – 1961. – 390с.
1110954
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник для вузов / В.М. Крейтер. – Москва : Недра, 1964. – 399с.
1110955
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : [учебник для геол.-развед. техникумов] / В.И. Бирюков, С.Н. Куличихин, Н.Н. Трофимов. – Москва : Недра, 1973. – 384 с. – Библиогр.: с. 381 (25 назв.)
1110956
  Погребицкий Е.О. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Введение в специальность / Е.О. Погребицкий. – Ленинград, 1975. – 73с.
1110957
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебное пособие для студ. геол. спец. вузов. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Недра, 1977. – 405с.
1110958
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник для средних спец. заведений / В.И. Бирюков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 399 с.
1110959
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : [учеб. для геол. спец. сред. спец. учеб. заведений] / В.И. Бирюков, С.Н. Куличихин, Н.Н. Трофимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 399 с. : ил. – Библиогр.: с. 396 (24 назв.)
1110960
  Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Научные основы поисков и разведки / А.Б. Каждан. – Москва : Недра, 1984. – 285с.
1110961
  Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых / А.Б. Каждан. – Москва : Недра, 1985. – 288с.
1110962
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : [учеб. для геол. спец. сред. спец. учеб. заведений] / В.И. Бирюков, С.Н. Куличихин, Н.Н. Трофимов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 414, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 411 (16 назв.)
1110963
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. : Уч. для вузов / В.М. Крейтер. – 2-е изд, полн. перераб. – Москва
ч. 1. – 1960. – 332с.
1110964
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1964. – 24с.
1110965
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1966. – 35с.
1110966
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1967. – 92с.
1110967
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1968. – 460с.
1110968
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. : Лабораторный практикум. – Москва : Недра, 1989. – 189с.
1110969
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Уч. для вузов / В.М. Крейтер. – 2-е изд., доп. – М., 1969. – 383с.
1110970
  Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений редких и радиоактивных металлов : Учебное пособие для вузов / А.Б. Каждан, Н.Н. Соловьев. – Москва : Недра, 1982. – 280с.
1110971
  Борков В.С. Поиски и разведка месторождений строительных материалов геофизическими методами / В.С. Борков, Ю.П. Коншина. – Москва : Недра, 1970. – 152с.
1110972
  Буряковский Л.А. Поиски и разведка морских месторождений нефти и газа / Л.А. Буряковский. – М., 1991. – 230с.
1110973
   Поиски и разведка нефтегазовых месторождений.. – М, 1967. – 149с.
1110974
   Поиски и разведка нефти и газа в районах с высокой освоенностью недр.. – М, 1987. – 171с.
1110975
  Брод И.О. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений / И.О. Брод, Ф Е. Фролов, . – М.Л., 1950. – 520с.
1110976
  Брод И.О. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений : Учебное пособие для техникумов / И.О. Брод, Е.Ф. Фролов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Гостоптехиздат, 1957. – 674с.
1110977
  Соколов В.Л. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений / В.Л. Соколов. – М., 1974. – 296с.
1110978
  Соколов В.Л. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений / В.Л. Соколов, А.Я. Фурсов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 320с.
1110979
  Соколов В.Л. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений : учебник / В.Л. Соколов, А.Я. Фурсов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 296с.
1110980
   Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений Прикаспийской впадины и ее обрамления : Сборник научных трудов. – Москва, 1981. – 123с.
1110981
   Поиски и разведка нефтяных месторождений. – Москва, 1981. – 164с.
1110982
  Храмов Н.А. Поиски и разведка озокеритовых месторождений. / Н.А. Храмов. – М.-Л., 1952. – 247с.
1110983
  Каменский Г.Н. Поиски и разведка подземных вод / Г.Н. Каменский. – М.-Л., 1947. – 313с.
1110984
   Поиски и разведка подземных вод для крупного водоснабжения.. – М, 1969. – 328с.
1110985
  Плотников Н.И. Поиски и разведка пресных подземных вод / Н.И. Плотников. – М., 1985. – 368с.
1110986
  Плотников Н.И. Поиски и разведка пресных подземных вод для целей крупного водоснабжения / Н.И. Плотников. – М.
1. – 1965. – 244с.
1110987
  Плотников Н.И. Поиски и разведка пресных подземных вод для целей крупного водоснабжения / Н.И. Плотников. – М.
2. – 1968. – 471с.
1110988
   Поиски и разведка рудно-кварцевых месторождений с использованием методом скважинной геофизики. – Л, 1978. – 76с.
1110989
   Поиски и разведка рудных месторождений методом КСПК.. – Л, 1978. – 87с.
1110990
  Фокин А.Н. Поиски и разведка рудных месторождений электроразведочным методом отношения потенциалов / А.Н. Фокин; Под ред. А.С. Баженова. – Москва, 1958. – 44с.
1110991
   Поиски и разведка рудных месторождений.. – М-Л, 1931. – 150с.
1110992
  Рысс С Ю. Поиски и разведка рудных тел контактным способом поляризационных кривых / С Ю. Рысс. – Ленинград : Недра, 1973. – 167с.
1110993
  Якжин А.А. Поиски и разведка урановых месторождений / А.А. Якжин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 480с.
1110994
  Домарев В.С. Поиски и разведки полезных ископаемых / В.С. Домарев. – М.-Л., 1931. – 176с.
1110995
  Великий А.С. Поиски и разведки полезных ископаемых / А.С. Великий; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1949. – 56с.
1110996
   Поиски и раскопки в Казахстане.. – Алма-Ата, 1972. – 214с.
1110997
  Лебедев П.А. Поиски и решения / П.А. Лебедев. – М., 1962. – 32с.
1110998
  Хайри Х. Поиски и свершения / Х. Хайри. – Казань, 1970. – 100с.
1110999
   Поиски и свершения.. – М : Советский писатель, 1960. – 370 с.
1111000
   Поиски и свершения.. – Л, 1968. – 344с.
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,