Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>
1107001
  Сірук М. "Поляризація суспільства, напевно, не може бути ще більшою" / М. Сірук, Б. Ярабик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 квітня (№ 60). – С. 3


  Експерт - про особливості парламентської кампанії в Угорщині та можливу зміну позиції Будапешта щодо освітнього закону України.
1107002
  Баландин Н.Н. "Полярная Звезда" - альманах декабристов. : Автореф... канд. филологич.наук: / Баландин Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
1107003
   "Полярная звезда", изданная А.Бестужевым и К.Рылеевым. – М-Л, 1960. – 1014с.
1107004
  Дмитриев С.В. "Поль Пеллио (1878-1945). От истории к легенде" // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 145-155. – ISSN 0869-1908


  Міжнародний симпозіум присвячений 130-річчю від дня народження французького сходознавця Поля Пеллі.
1107005
  Емельянов Б.В. "Польза философии не доказана..." // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 6. – С. 76-81. – ISSN 0235-1188


  В статье приводятся факты притеснения царским правительством университетской философии в первой половине XIX века.
1107006
  Галата С. "Польові дослідження" плагіату і доброчесності // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Як борються із плагіатом в українських закладах вищої освіти? Чи вдалося нашим ЗВО запровадити культуру доброчесності й поставити "запобіжники" проти наукових крадіжок? Про це у "Школі якості" Національного агентства із забезпечення якості освіти ...
1107007
   "Польская операция" в Полтавской области в 30-х годах ХХ века / Дарья Василенко, Владимир Маслак, Жанна Осикович [и др.]. – Днепр : Середняк Т.К., 2017. – 151, 151 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 146-151. – ISBN 978-617-7599-24-0
1107008
  Куцина С.И. "Польская правда" -- важнейший помятник феодального права средневековой Польши : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Куцина С.И.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-т. – М., 1972. – 24л.
1107009
  Третяк В.Л. "Польська кампанія" СРСР 1939 року у відображенні армійської преси // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 182-189. – ISBN 978-966-136-196-5
1107010
  Гусєв В. "Польська карта" Гітлера, або Як починаються війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 30 серпня - 5 вересня (№ 30). – С. 15


  75 р. тому, о 4 год. 45 хв. 1 вер. 1939 р. нацистська Німеччина без оголошення війни вторглася в Польщу. Виступаючи в рейхстагу, Адольф Гітлер виправдовував свої дії систематичним порушенням Варшавою німецько-польського кордону. Ця дата увійшла в ...
1107011
  Поліщук П.Я. "Польська підпільна держава" (1939-1945 рр.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичн. наук: спец. - 07.00.02. - Всесвітня історія / Поліщук П.Я. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1107012
  Поліщук П.Я. "Польська підпільна держава" за доби другої світової війни. Виникнення, розвиток та діяльність : Дис. ... канд. істор. наук : Срец. 07.00.02 - всесвітня історія / Поліщук П.Я. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 214 л. – Додатки: л.2 10-214. – Бібліогр.: л. 189-209
1107013
  Гула Р. "Польське питання " в оцінках представників консервативної та ліберальної думки Російської імперії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Р. Гула, І. Передерій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 69-81. – ISSN 0130-5247
1107014
  Смолянчук О. "Польське питання" в "Історії Білорусі" М. Довнар-Запольського // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 179-188
1107015
  Зареченський А.П. "Польське питання" в університетах Російської імперії: проблеми історіографії // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 68-76. – ISBN 966-544-344-5
1107016
  Перга Ю. "Польське питання" на Паризькій конференції 1919 р. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 137-139
1107017
  Зайцев О.Ю. "Польське питання" у воєнно-політичній стратегії ОУН напередодні Другої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 27-38
1107018
  Громакова Н. "Польське питання" у російському публічному просторі ХІХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 11-16. – ISSN 1998-4634
1107019
  Іжнін І "Польське" питання як привід до початку світової війни / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 330-343. – ISBN 978-617-10-0489-4
1107020
  Салій П. [Польові експедиційні записи 1948 року з Чернігівщини] // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 98-119. – ISSN 0130-6936
1107021
  Попов К.Р. Поляризациия полос поглощения в электронных спектрах некоторых ароматических молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов К.Р.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 12л.
1107022
  Тяпкин Ю.К. Поляризационная фильтрация поверхностных волн-помех на многокомпонентных сейсмических записях. Одноканальный метод / Ю.К. Тяпкин, Е.Ю. Тяпкина // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 14-26 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
1107023
  Бункин А.Ф. Поляризационная четырехфотонная спектроскопия комбинационного рассеяния света в жидкости : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Бункин Алексей Федорович ; АН СССР, Ин-т общей физики. – Москва, 1988. – 25 с. – Библиогр.: 36 назв.
1107024
  Баранов В.Г. Поляризационно-дифрактоетрическое изучение надмолекулярного порядка и процессов его образования в полимерных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баранов В.Г.; АН СССР Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1965. – 20л.
1107025
  Кенаров А.В. Поляризационно-дифрактометрические исследования кинетики роста и морфологии сверолитов в полимерных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 076 / Кенаров А.В.; АН СССР, Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1107026
  Инсарова Н.И. Поляризационно-оптические исследования процессов течения расплавов и растворов полимеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Инсарова Н.И.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1107027
  Елистратов В.И. Поляризационно-оптический метод в листовой штамповке. / В.И. Елистратов, В.И. Савченко. – Киев, 1983. – 135с.
1107028
  Шокотько С.Г. Поляризационно-оптический метод решения задач термоупругости способом "замораживания" термоупругих деформаций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Шокотько С.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1107029
  Шокотько Сергей Григорьевич Поляризационно-оптический метод решения задач термоупругости способом "замораживания" термоупругих деформаций. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Шокотько Сергей Григорьевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 138л. – Бібліогр.:л.119-138
1107030
  Бондаренко Л.Н. Поляризационно-спектрофотометрические исследования различных участков лунной поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бондаренко Л.Н.; Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штенберга. – М., 1969. – 10л.
1107031
  Лисица М.П. Поляризационно-фотометрический метод измерения показателей преломления прозрачных полупроводников / М.П. Лисица, 1960. – [3] с.
1107032
  Кохан Е.К. Поляризационное исследование лунной поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кохан Е.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 10л.
1107033
  Минасян Д.М. Поляризационные взаимодействия и оптическая активность в бинарных растворителях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Минасян Д.М.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1969. – 16л.
1107034
  Чекалинская Ю.И. Поляризационные и спектральные характеристики регенеративного оптического квантового усилителя с линейным анизотропным резонатором. / Ю.И. Чекалинская, Е.П. Чеченина. – Минск, 1976. – 58с.
1107035
  Лоскутов Ю.М. Поляризационные и спиновые эффекты бозонов и фермионов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лоскутов Ю.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1959. – 8л.
1107036
  Попов Ю.А. Поляризационные и спиновые эффекты бозонов и фермионов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов Ю.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1962. – 4л.
1107037
  Мухтаров А.И. Поляризационные и спиновые эффекты при электромагнитных и слабых взаимодействиях. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Мухтаров А.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – Баку, 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1107038
  Тумайкин Анатолий Михайлович Поляризационные и статистические свойства получения газовых лазеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Тумайкин Анатолий Михайлович; АН СССР. Сиб. отделение. Совет секции общей и прикладной физики Объединенного Ученого Сове. – Новосибирск, 1974. – 12л.
1107039
  Атрашкевич В.Б. Поляризационные и частотные характеристики радиоизлучения широких атмосферных ливней. : Автореф... наук: 01.04.16 / Атрашкевич В.Б.; МГУ. Научно-иссл. инст. яд. физики. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1107040
  Волкова Е.А. Поляризационные измерения / Е.А. Волкова. – Москва : стандартов, 1974. – 155 с.
1107041
  Остапенко Сергей Семенович Поляризационные исследования анизотропных центров в сульфиде кадмия : Дис... канд. физ.-мат.наук / Остапенко Сергей Семенович ; АН УССР, Ин-т полупроводников. – Киев, 1979. – 131л.
1107042
  Остапенко С.С. Поляризационные исследования анизотропных центров в сульфиде кадмия. : Автореф. дис ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / Остапенко С.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 22 с.
1107043
  Немец О.Ф. Поляризационные исследования в ядерной физике / О.Ф. Немец, А.М. Ясногородский. – Киев : Наукова думка, 1980. – 350 с.
1107044
  Танатар Макарий Анатольевич Поляризационные исследования дефектвов в облученных и необлученных кристаллах CaS и ZnSe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Танатар Макарий Анатольевич; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1981. – 16л.
1107045
  Мороженко А.В. Поляризационные исследования Марса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мороженко А.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Киев, 1965. – 13 с.
1107046
  Фаер Ю.Н. Поляризационные исследования поглощения радиоволн в ионосфере методом Al : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Фаер Ю.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 14л.
1107047
  Кишонков А.К. Поляризационные исследования солнечной короны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Кишонков А.К.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма ионосферы и расп. радиоволн. – М., 1976. – 17л.
1107048
  Лысов Б.А. Поляризационные корреляци в процессе рекомбинации и при фотоэффекте. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лысов Б.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1963. – 4л.
1107049
  Запсский Валерий Сергеевич Поляризационные магнитооптические парамагнитных центров в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Запсский Валерий Сергеевич; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1975. – 24л.
1107050
  Нетребко В.П. Поляризационные методы механики компазиционных материалов / В.П. Нетребко, И.П. Васильченко. – М., 1990. – 159с.
1107051
  Мягченко Ю.А. Поляризационные нелинейно-оптические свойства гиротропных кристаллов : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Мягченко Ю.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 161 л. + Приложение: л. 132-147. – Библиогр.: л. 148-161
1107052
  Мягченко Ю.А. Поляризационные нелинейно-оптические свойства гиротропных кристаллов : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Мягченко Ю.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 17 с. – Библиогр.: 11 назв.
1107053
  Багров В.Г. Поляризационные свойства излучения релятивистских частиц, движущихся в магнитном поле : Автореф... канд. физ-матнаук: / Багров В.Г.; МГУ. – М, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1107054
  Черток И.М. Поляризационные характеристики солнечных радиовсплесков III типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 032 / Черток И.М. ; АН СССР , Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1971. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1107055
  Шехтер Л.Ш. Поляризационные эффекты в неупругих реакциях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шехтер Л.Ш.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 9л.
1107056
  Наджафов И.М. Поляризационные эффекты в процессах тормозного излучения и образования электронно-позитронной пары : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Наджафов И.М.; Моск.ордена Ленана и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Москва, 1959. – 9л.
1107057
  Амер Ахмед Абдел Хамид Поляризационные эффекты в процессе комптоновского рассеяния на частицах со спином 1/2 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Амер Ахмед Абдел Хамид ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1968. – 18 с. – Бібліогр.:с.15-18
1107058
  Хангулян В.А. Поляризационные эффекты в прямых ядерных реакциях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Хангулян В.А.; Моск.инженер.-физ.ин-т. – М, 1971. – 16л.
1107059
  Павленко Ю.Г. Поляризационные эффекты в сильных и слабых взаимодействиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Павленко Ю.Г. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1964. – 6 с. – Бібліогр.:с.6
1107060
  Лямов Е В. Поляризационные эффекты и анизотропия взаимодействия акустических волн в кристаллах / Е В. Лямов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 223 с.
1107061
  Казаченков Ю.Н. Поляризационные эффекты при диффузии нейтронов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Казаченков Ю.Н.; Моск. инж.-физ. ин-т. – Обнинск, 1965. – 7л.
1107062
  Подгорнов Александр Александрович Поляризационные эффекты при распространении поверхностных акустических волн в твердых телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.06 / Подгорнов Александр Александрович; МВ и ССО СССР. Моск. гос. ун-т. – М., 1985. – 18л.
1107063
  Бирюлин И.А. Поляризационные эффекты при распространении электромагнитных волн в неоднородных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бирюлин И.А.; МГУ. – М, 1964. – 9л.
1107064
   Поляризационные эффекты реакции X е+е - и возможности ее экспериментального исследования / К.А. Испирян, И.А. Нагорская, А.Г. Оганесян, В.А. Хове. – Ереван, 1969. – 14 с.
1107065
  Евсеев В И. Поляризационные эффекты фотон-эха в газовой среде : Автореф... канд. физ-мат. наук: 041 / Евсеев И.В,; Моск. инж.-физ. ин-т. – М, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1107066
  Копелиович Борис Зиновьевич Поляризационные явления в адронных реакциях при высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Копелиович Борис Зиновьевич; ОИЯИ. ЛЯП. 2-6713. – Дубна, 1972. – 18л.
1107067
  Салтыков Л.С. Поляризационные явления в реакциях срыва : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Салтыков Л.С.; Учен. совет Ин-та физики АН УССР. – Киев, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1107068
  Молев А.С. Поляризационные явления в упругом и неупругом ядерном рассеянии частиц средних энергий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Молев А.С.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с.
1107069
  Молев Александр Сергеевич Поляризационные явления в упругом и неупругом ядерном рассеянии частиц средних энергий : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Молев Александр Сергеевич; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 114л. – Бібліогр.:л.104-114
1107070
  Дейнеко Алексей Сергеевич Поляризационные явления в ядерныъ реакциях с протонами и дйтронами на легких ядрах при низких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Дейнеко Алексей Сергеевич; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1986. – 31л.
1107071
  Мищенко В.П. Поляризационные явления нелинейной спектроскопии вырожденных газовых систем в магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Мищенко В.П.; МВ и ССО РСФСР, Ростов. гос. ун-т им. М.А.Суслова. – Ростов н/Д, 1986. – 22л.
1107072
  Лыкасов Г.И. Поляризационные явления при взаимодействии адронов средних и высоких энергий с ядрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лыкасов Г.И.; Объед. ин-т ядерных исслед. ЛЯП. – Дубна, 1973. – 16л.
1107073
  Рахимов Д.А. Поляризационные явления при дифракации лазерного излучения на магнитной периодической структуре : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Рахимов Д.А. ; М-во высш. и среднего сппециального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с. – Библиогр.: 7 назв.
1107074
  Блохинцев Л.Д. Поляризационные явления при захвате -мезонов ядрами. : Автореф... Канд.физ-матнаук: / Блохинцев Л.Д.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1960. – 11л.
1107075
  Фролов Г.В. Поляризационные явления при рассеянии электронов и фотонов на нуклонах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фролов Г.В.; Акад. наук СССР. Ленингр. физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1962. – 8л.
1107076
  Алексин В.Ф. Поляризация вакуума заряженных скалярных частиц : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Алексин В. Ф.; Харьк. ГУ им. Горького. – Х., 1958. – 8л.
1107077
  Дымников В.Д. Поляризация горячей фотолюминесценции в полупроводниках : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Дымников В.Д.; АН СССР. – Ленинград, 1980. – 22л.
1107078
  Шилов В.Н. Поляризация двойного слоя и низкочастотная дисперсия диэлектрической проницаемости суспензий и растворов полиэлектролитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.080 / Шилов В.Н.; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды. – К., 1971. – 24с.
1107079
  Чейшвили О.Д. Поляризация дейтонов при упругом рассеянии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чейшвили О.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1957. – 9л.
1107080
  Мохнач А.В. Поляризация дейтронов при упругом рассеянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Мохнач А.В.; Ин-т АН УССР. – К., 1968. – 14л.
1107081
  Сергеева А.Е. Поляризация и объемно-зарядовые процессы во фторосодержащих полимерных пленках при воздействии на них коронного разряда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Сергеева А.Е.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 16л.
1107082
  Бабенко Н.П. Поляризация нейтронов в ядерных реакциях : Автореф... канд физ-матнаук: 055 / Бабенко Н.П.; Радиевый ин-т им В.Г.Хлопина. – Л, 1968. – 13л.
1107083
  Файснер Г. Поляризация нуклонов при рассеянии / Г. Файснер. – Москва, 1960. – 264 с.
1107084
  Густова Л.В. Поляризация при рассеянии протонов с энергией вблизи 6 Мэв на ядрах. : Автореф... Канд.физл-мат.наук: / Густова Л.В.; ЛГУ. – Л, 1974. – 12л.
1107085
  Тенишев А.Э. Поляризация протонов в реакции расщепления дейтона линейно-поляризованными фотоноами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Тенишев А. Э.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1987. – 19л.
1107086
  Коновалов Олег Григорьевич Поляризация протонов и свойства резонансов в фоторождении пионов на нуклонах : Автореф... докт. физико-математическихнаук: 01.04.16 / Коновалов Олег Григорьевич; Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1987. – 27л.
1107087
  Чирко В.И. Поляризация протонов при упругом рассеянии на изотопах никеля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чирко В.И. ; Объед. уч. совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1964. – 16 с.
1107088
  Чирко В.И. Поляризация протонов при упругом рассеянии на изотопах никеля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чирко В.И.; Объед. учен. совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – К., 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1107089
   Поляризация радиолокационных сигналов / Д.Б. Канарейкин, Н.Ф. Павлов, А В. Потехин, . – Москва, 1966. – 440 с.
1107090
  Лисица М.П. Поляризация света, отраженного стопой / М.П. Лисица, А.А. Шишловский. – Москва ; Ленинград, 1957. – С. 637-644. – Отд. оттиск
1107091
  Звездин А.К. Поляризация спинов в неравновесных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Звездин А.К.; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН ССС. – Свердловск, 1966. – 8л.
1107092
  Черенковский В.А. Поляризация флюоресценции паров таллия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Черенковский В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1107093
  Хоменко Георгий Александрович Поляризация частиц промежуточных энергий со спином 1/2 в упругом и неупругом ядерном рассеянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Хоменко Георгий Александрович; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1981. – 16л.
1107094
  Романовский С.В. Поляризация частиц средних энергий, упругого рассеяния атомными ядрами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Романовский С.В.; АН УССР, Ин-т яд. исслед. – К., 1974. – 16л.
1107095
  Чилашвили О.А. Поляризация ядер и исследование эффективных магнитных полей на ядрах немагнитных элементов в ферромагнетике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чилашвили О.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 15л.
1107096
  Ипполитов В.Т. Поляризация ядерных частиц в реакциях срыва и упругого рассеяния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ипполитов В.Т.; Радиевый ин-тут им. В.Г.Хлопина. – Л., 1967. – 14л.
1107097
  Юлдашева Ляля Киямовна Поляризация, поляризуемость и пространственная структура циклических эфиров : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.08 / Юлдашева Ляля Киямовна; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1980. – 37л.
1107098
  Конончук Г.Л. Поляризаційна нестабільність лазера з квазіізотропним резонатором / Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко, Д.С. Фарина // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 361-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Положення площини поляризації випромінювання лазера залежить від частоти генерації, якості юстування резонатора, магнітного поля. Найбільші зміни в поляризації спостерігаються в області провалу Лемба, де розхитування площини може викликати перескок ...
1107099
   Поляризаційна самодія гаусових еліптичних пучків в середовищі з кубічною нелінійністю поляризації / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко, В.С. Шанойло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 280-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично досліджено поляризаційну самодію оптичного випромінювання при поширенні в середовищі з кубічною нелінійністю. Знайдено залежності кута повороту еліпса поляризації і коефіцієнт еліптичності збуджуючої хвилі в процесі розповсюдження. ...
1107100
  Барчук О.І. Поляризаційні властивості когерентного випромінювання при багаторазовому розсіюванні / О.І. Барчук, А.О. Голобородько, В.Н. Курашов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9
1107101
  Голобородько А.О. Поляризаційні властивості оптичного випромінювання при багаторазовому розсіянні у моделі анізотропних фазових екранів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Голобородько А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 133л. + Додатки: л. 130-133. – Бібліогр.: л. 118-129
1107102
  Голобородько А.О. Поляризаційні властивості оптичного випромінювання при багаторазовому розсіянні у моделі анізотропних фазових екранів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Голобородько А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1107103
   Поляризаційні ефекти в системах паралельного оптичного зчитування інформації / О.І. Барчук, В.П. Данько, В.Н. Курашов, Д.В. Поданчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 329-337. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Нами було запропоновано спосіб паралельного зчитування інформації з шарів DVD-диску. Він базується на поляризаційному розведенні інформаційних каналів з їх подальшою паралельною обробкою. У цій роботі представлені експериментальні дослідження ...
1107104
  Білоусова Ніна Аркадіївна Поляризаційні методи визначення швидкості корозії металів та їх метрологічна оцінка : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Білоусова Н.А.; Нац. технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1107105
   Поляризаційні характеристики структур полікремнієвих плівок / О.І. Барчук, Є.А. Оберемок, Т.В. Родіонова, С.М. Савенков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 211-218. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виміряні кутові залежності оптичних характеристик полікремнієвих плівок з різним типом структури. Характер залежностей (коефіцієнта відбиття та елементів матриці Мюллера) істотно змінюється для кожного типу структури плівки. Проведено тестування ...
1107106
  Кур"янов В.В. Поляризація видів державного фінансового контролю на підгрунті предметної сфери суб"єктів контролю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 77-90. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1107107
  Резнікова Н.В. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 7-12. – ISSN 2306-6814
1107108
   Поляризація матричних дисперсних систем з кульовими напівпровідниковими включеннями в електричному полі (чисельні результати) / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Ю.С. Гончарук, О.Ю. Грищук, Д.Л. Водоп"янов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 451-456. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховано поляризовність діелектричної кулі з напівпровідниковою оболонкою в електричному полі, яке гармонічно змінюється у часі. Знайдено частотні залежності ефективної діелектричної функції матрично-дисперсних систем з такими включеннями. ...
1107109
  Фурсаєв О.В. Поляризація нейтронів в реакції дейтронного зриву на ядрах / О.В. Фурсаєв, В.К. Тартаковський, В.І. Ковальчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 437-441. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У дифракційному наближенні розглянуто реакцію дейтронного зриву на ядрах. Розраховано поляризацію нейтронів, що звільнюються, як функцію від кута вильоту нейтрона та його енергії.
1107110
  Шестакова С. Поляризація поглядів у мовознавстві на явище семантичної деривації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 136-140. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1107111
  Мезенцев К.В. Поляризація регіонів України за рівнем урбанізованості / К.В. Мезенцев, О.К. Гаврилюк // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 30-33. – ISBN 978-966-285-361-2
1107112
  Доан Н. Поляризацоинные эффекты в некоторых процессах с участием адронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Доан Н.; Объед.ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1107113
  Ромен Левко Поляризоване = Polarized / Ромен Левко; Вступ. стаття Я. Славутича. – Посмертне видання. – Торонто, 1981. – 116 с. : портр.
1107114
  Феофилов П.П. Поляризованная люминесценция атомов, молекул и кристаллов / П.П. Феофилов. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 288 с.
1107115
  Феофилов П.П. Поляризованная люминесценция атомов, молекул и кристаллов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Феофилов П.П.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова., 1955. – 14л.
1107116
  Синяков Г.Н. Поляризованная люминесценция поргфиринов, их ионных, восстановительных и окислительных форм : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Синяков Г.Н. ; АН БССР , Ученый совет по физике , Отдел.физ-мат.наук. – Минск, 1971. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1107117
  Зазубович С.Г. Поляризованная люминесценция щелочногалоидных кристаллов : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Зазубович С.Г.;. – Тарту, 1966. – 18л.
1107118
  Каулин А.Б. Поляризованная флуоресценция окрашенных мышечных волокон : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Каулин А.Б.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 24л.
1107119
  Саржевский А.М. Поляризованная флуоресценция производных фталимида : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук / Саржевский А.М. ; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1961. – 12 с.
1107120
  Абов Ю.Г. Поляризованные медленные нейтроны / Ю. Г. Абов, А. Д. Гулько, П. А. Крупчицкий. – Москва : Атомиздат, 1966. – 268 с. : черт. – Библиогр.: с. 258-266
1107121
  Шкитальник Борис Цаликович Поляризованные поверхностные слои в сегнетоэлектриках типа титаната бария : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шкитальник Борис Цаликович;. – Ростов-на-Дону, 1978. – 19л.
1107122
  Потылицын А.П. Поляризованные фотонные пучки высокой энергии / А.П. Потылицын. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 119с.
1107123
  Кесслер И. Поляризованные электроны : Пер.с англ. / И. Кесслер. – Москва : Мир, 1988. – 367с. – ISBN 5-03-001112-9
1107124
  Кожушнер М.А. Поляризованные ядра / М.А. Кожушнер. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1107125
  Сертаков Ю.И. Поляризованный квазимоноэнергетический пучок фотонов электронного синхротрона "Сириус". : Автореф... канд. техн.наук: 05.280 / Сертаков Ю.И.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1970. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1107126
  Мунби [Манби] А.Е. Поляризованный свет : элементарное изложение для начинающих изучать минералогию / A.E. Munby, В.А.; С англ. пер. С. Глинка. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. в кн. маг. А.Ф. Цинзерлинга, 1895. – 32 с.
1107127
  Мунби [Манби] А.Е. Поляризованный свет : элементарное изложение для начинающих изучать минералогию / A.E. Munby, В.А.; С англ. пер. С. Глинка. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Шумахер, 1904. – 31 с.
1107128
  Аршинов В.В. Поляризованный свет и его применение : в помощь изобретателю и рационализатору / В.В. Аршинов. – Москва ; Ленинград : Госгеолиздат, 1945. – 47 с. : ил. – Библиогр.: Указание лит-ры в примечаниях и "Литература" с. 41-47
1107129
  Шерклифф У. Поляризованный свет: Получение и использование = Polarized light : Получение и использование / У. Шерклифф; Пер с англ. Ш.Д. Хан-Магометовой; Под ред. Н.Д. Жевандрова. – Москва : Мир, 1965. – 264 с.
1107130
  Гречко Л.Г. Поляризовність і коефіцієнт підсилення малої частинки з адсорбованим на її поверхні тонким шаром молекул / Л.Г. Гречко, О.Ю. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 261-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядається вплив адсорбційного шару на малих сферичних частинках на коефіцієнт підсилення комбінаційного розсіяння світла молекулами або атомами в зовнішньому електричному полі. Показано, що в зовнішньому електричному полі поляризовність такої ...
1107131
   Поляризовність структурно-неоднорідних кульових частинок / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Д.Л. Водоп"янов, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 343-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначено поляризовність багатошарової кулі з діелектрично ізотропними та анізотропними шарами, а також кулі, для якої діелектрична проникність є довільною функцією радіальної координати. Для побудови розв"язків задачі електростатики в першому випадку ...
1107132
  Верещагин А.Н. Поляризуемость молекул / А.Н. Верещагин. – Москва : Наука, 1980. – 177 с.
1107133
  Третьяков В.Н. Поляризуемость нейтрона и некоторые процессы рассеяния на нейтрон-содержащих системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Третьяков В.Н.; АН БССР. Объед. совет ин-тов физики, матем., физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1968. – 10л.
1107134
  Бобылев Д.К. Поляризующие призмы, устроенные наивыгоднейшим образом : рассуждение на степ. канд. мат. наук / [соч.] Д. Бобылева. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1870. – [2], 20 с., 4 л. черт.
1107135
  Коренева Л.Г. Поляриметрические исследования некоторых биологических макромолекул : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Коренева Л.Г.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1964. – 10л.
1107136
  Джапиашвили В.П. Поляриметрический атлас Луны / В.П. Джапиашвили, А.Н. Король. – Тбилиси, 1982. – 24с.
1107137
  Архипович Н.А. Поляриметрический и рефрактометрический методы анализа крахмалопродуктов. : Автореф... наук: / Архипович Н.А.; Киевск. технолог. инст. пищев. промышл. им. А.И.Микояна. – Киев, 1953. – 16 с.
1107138
  Ксанфомалити Л.В. Поляриметрия Луны на основе электронной техники. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ксанфомалити Л.В.; Тбилис. гос. ун-тет. Абастуман. астрофиз. обсерватория. – Тбилиси, 1963. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1107139
  Ямпольський А.Л. Поляриметрія анізотропного поверхневого шару на склі / А.Л. Ямпольський, О.В. Макаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 95-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1107140
  Шайкевич І.А. Поляритонні властивості тонких металічних плівок / І.А. Шайкевич, Л.Ю. Мельниченко, Я.А. Шибіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 477-485. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуті поляри тонні властивості тонких металічних плівок двох типів, а саме плівок з високою провідністю таких, як Аl, Аu, Ag і Сu і плівок перехідних металів з меншою провідністю таких, як Cr, Ті, Ni. Розраховувались залежності еліпсометричних ...
1107141
  Бродин М.С. Поляритоны в кристаллооптике / М.С. Бродин. – Киев : Наукова думка, 1984. – 200 с.
1107142
  Ойслендер А.Е. Полярная вахта / А.Е. Ойслендер. – Москва-Л., 1946. – 80с.
1107143
   Полярная верхняя атмосфера. – М., 1983. – 456с.
1107144
  Евстифеев Н.А. Полярная весна / Н.А. Евстифеев. – М.-Л., 1962. – 110с.
1107145
  Простаков В.Б. Полярная весна. / В.Б. Простаков. – Смоленск, 1959. – 88с.
1107146
   Полярная геофизическая станция на острове Большом Ляховском : Организация и работа стенции в 1927-1930 гг. – Ленинград : Изд. АН СССР и Всес. Арктического ин-та, 1932. – 266с.
1107147
  Калинченко А.И. Полярная звезда / А.И. Калинченко. – М : Советский писатель, 1956. – 263 с.
1107148
  Нармаев М.Б. Полярная звезда / Морхаджи Нармаев ;. – Москва : Советская Россия, 1960. – 72 с.
1107149
   Полярная звезда : Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. – Москва-Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1960. – 1014 с.
1107150
   Полярная звезда : журнал А.И.Герцена и М.П.Огарева в восьми книгах 1855-1869. – факсимильное изд. – Москва : Наука
Кн. 9 : Комментарии и указатели к 1 - 8 книгам. – 1968. – 360 с.
1107151
  Солтобаев А. Полярная звезда : рассказы и повести / Акматбек Солтобаев ; пер. с кирг. – Фрунзе : Кыргызстан, 1976. – 336 с.
1107152
  Афанасьев В В. Полярная звезда : альманах / сост. В.В. Афанасьев. – Москва, 1982. – 224 с.
1107153
   Полярная звезда на 1855 г. : Журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева в восьми книгах. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1966. – 245, [4] с. – 1855-1869 вольная русская типография; Лондон-Женева; факсимильное издание
1107154
   Полярная звезда на 1856 г. : Журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева в восьми книгах. – Москва : Наука
Кн. 2. – 1966. – 270, [3] с. – 1855-1869 вольная русская типография; Лондон-Женева; факсимильное издание
1107155
  [Герцен А.И. ] Полярная звезда на 1856, издаваемая Искандером : [в 8 кн.] / издаваемая Искандером и Н.Огаревым. – Лондон : Вольная русская книгопечатня
Кн. 2. – 1856. – 270, [1] с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.


  Введение Неизданные стихотворения А. Пушкина, К. Рылеева, М. Лермонтова Искандера, Былое и Думы Искандера, Западные Арабески Искандера, Примечания Н. Сазонова, Место России на всемирной выставке Письма Р. Ч., Русские вопросы Р. Ч., Примечания
1107156
   Полярная звезда на 1857 г. : Журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева в восьми книгах. – Москва : Наука
Кн. 3. – 1966. – 336, [4] с. – 1855-1869 вольная русская типография; Лондон-Женева; факсимильное издание
1107157
   Полярная звезда на 1858 г. : Журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева в восьми книгах. – Москва : Наука
Кн. 4. – 1967. – 317, [4] с. – 1855-1869 вольная русская типография; Лондон-Женева; факсимильное издание
1107158
   Полярная звезда на 1859 г. : Журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева в восьми книгах. – Москва : Наука
Кн. 5. – 1967. – 1855-1869 вольная русская типография; Лондон-Женева; факсимильное издание
1107159
   Полярная звезда на 1861 г. : Журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева в восьми книгах. – Москва : Наука
Кн. 6. – 1967. – 1855-1869 вольная русская типография; Лондон-Женева; факсимильное издание
1107160
   Полярная звезда на 1862 г. : журнал А.И.Герцена и М.П.Огарева в восьми книгах 1855-1869. – факсимильное изд. – Москва : Наука
Кн. 7.(в двух выпусках) : Лондон. – 1968. – с.
1107161
   Полярная звезда на 1869 г. : Журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева в восьми книгах. – Москва : Наука
Кн. 8. – 1968. – 1855-1869 вольная русская типография; Лондон-Женева; факсимильное издание
1107162
  Смит М.К. Полярная звезда. / М.К. Смит. – Минск, 1994. – 312с.
1107163
  Мизун Ю.Г. Полярная ионосфера / Ю.Г. Мизун. – Ленинград : Наука, 1980. – 216 с.
1107164
   Полярная корона Земли движеться : GEOскоп. Астрофизика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 160 : Фото. – ISSN 1029-5828
1107165
  Казанцев А.П. Полярная мечта / А.П. Казанцев. – М., 1956. – 478с.
1107166
  Казанцев А.П. Полярная мечта / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 480 с.
1107167
  Арно-Валанс Полярная ночь = La longue veille : книга для чтения в X классе сред. школы : [на франц. языке] / Арно-Валанс С. ; в обработке Л.И. Курочкиной. – 1967. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1967. – 96 с.
1107168
  Лидман Х. Полярная ночь / Х. Лидман. – Москва : Мысль, 1985. – 204с.
1107169
  Робертс Дэвид Полярная Одисея. Одисея Дугласа Моусона / Робертс Дэвид, Херли Фрэнк // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 130-145 : фото, карта
1107170
  Букин Н.И. Полярная Одиссея / Н.И. Букин. – Москва, 1964. – 110с.
1107171
  Сашенков Е.П. Полярная почта / Е.П. Сашенков. – Москва, 1975. – 296с.
1107172
  Шевченко Віктор Полярний адмірал : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 48-50 : Фото, карта. – Бібліогр.: 2 назви
1107173
  Мельничук Леся Полярний дослідник Руаль Амундсен (До 135-річчя з дня народження) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 46-48 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви
1107174
  Кузнецов Г.В. Полярний транспорт в діелектричних купратних фазах // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 271-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Для діелектричних купратних оксидів CuO та YBa[нижній індекс 2]Cu[нижній індекс 3]O[нижній індекс у діапазоні 6,2-6,4] досліджена температурна залежність провідності на змінному струмі в області низьких частот. Результати дослідження механізмів ...
1107175
  Таран С. Полярник Владимир Бочкарев: "В Антарктиду вышли ночью. Чтобы никто не видел неподготовленное судно" // КП в Украине. – Київ, 2020. – 16-23 января (№ 5). – С. 11. – ISSN 1997-1249


  "В этом году к шестому континенту отправляется 25-я украинская экспедиция. Владимир Бочкарев - пресс-атташе украинского арктического центра. Он побывал в трех антарктических экспедициях. Причем в свою первую они с командой отправились на ...
1107176
  Данилець О. Полярник із села Батьки // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 лютого (№ 25). – С. 4


  На Полтавщині відкриють пам"ятник Антонові Омельченку, який 110 років тому разом із британськими дослідниками відкривав Антарктиду.
1107177
   Полярники в Отечественной войне. – Москва, 1945. – 259с.
1107178
  Чорна С. Полярники вивчали рослини, тварин і надпотужні блискавки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 28 травня (№ 87)


  Учасники 24-ї експедиції, яка нещодавно повернулася до Києва, на станції "Академік Вернадський" вдало випробували новий приймальний комплекс грозових сигналів української розробки. "Вивчення стану іоносфери та озоносфери над Антарктичним півостровом, ...
1107179
  Яковенко Я.В. Полярні властивості індуковані флексоелектричним ефектом у параелектриках (SrTiO3) // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 28-29
1107180
  Пришляк О.О. Полярні градієнтноподібні потоки на тривимірній сфері // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Отримано нову топологічну класифікацію полярних градієнтноподібних потоків на тривимірній сфері. На її основі підраховано число топологічно нееквівалентних таких потоків, у яких по одній особливій точці індексу 1 і 2 та не більше 8 траекторій, що їх ...
1107181
  Гожик П. Полярні дослідження у світлі ідей творця теорії ноосфери : до 150-річного ювілею Володимира Івановича Вернадського // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2013. – № 12. – С. 7-10. – ISSN 1727-7485
1107182
  Шулікін Д. Полярні інтереси України // Світ. – Київ, 2021. – Липень (№ 27/28)


  Про круглий стіл "Державні інтереси України в полярних регіонах: на перетині політики, дипломатії та науки".
1107183
   Полярное кольцо // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 94-95 : Фото
1107184
   Полярное кольцо // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 110-111 : Карта
1107185
  Баршева М. Полярное море : рассказы о холодных странах : допущено для школ 1 ступени / М. Баршева. И.Бобынина, С. Дмитриева. – Вып. 1. – Москва : Госучпедиздат, 1931. – 96 с. : ил. – (Рабочая библиотека школьника 1 ступени : Серия географическая)
1107186
  Май Л.А. Полярность кислородных свящзей в кетонолатах и алкоксидах : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.01 / Май Л. А.; АН Лат.ССР, От-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1974. – 31л.
1107187
  Крцев Г.Н. Полярность некоторых органических соединений кремния : Автореф... канд. хим.наук: / Крцев Г. Н.; АН СССР, Ин-т элементоорганич. соед. – М., 1960. – 12л.
1107188
  Молотковский Г.Х. Полярность развития и физиологическая генетика растений / Г.Х. Молотковский. – Черновцы, 1968. – 90с.
1107189
  Пацановский И.И. Полярность, поляризуемость и конформационный анализ некоторых типов фосфорорганических соединений. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.08 / Пацановский И.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1980. – 19л.
1107190
  Катаев Владимир Евгеньевич Полярность, поляризуемость и пространственная структура некоторых ацеталий и их аналогов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Катаев Владимир Евгеньевич ; Казан. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Казань, 1977. – 24 с.
1107191
  Черниговский Н. Полярные будни / Н. Черниговский. – Л.-Москва, 1940. – 162с.
1107192
  Зайцева С.А. Полярные бури и развитие DR-токов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Зайцева С.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1107193
   Полярные геомагнитные возмущения и связанные с ними явления : Материалы международного симпозиума, 25-31 мая 1986 г., Суздаль. СССР. – Апатиты, 1989. – 126с.
1107194
   Полярные геомагнитные явления. – М., 1986. – 128с.
1107195
   Полярные горизонты. – Красноярск, 1984. – 220с.
1107196
   Полярные горизонты. – Красноярск
1. – 1990. – 362с.
1107197
  Барфут Дж. Полярные диэлектрики и их применения : пер. с англ. / Дж. Барфут, Дж. Тейлор ; под ред. Л.А. Шувалова. – Москва : Мир, 1981. – 528 с.
1107198
  Федоров Е.К. Полярные дневники / Е.К. Федоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 312с.
1107199
  Федоров Е.К. Полярные дневники / Е.К. Федоров. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 312с.
1107200
  Гальперин Ю.М. Полярные зори : записки журналиста / Ю.М. Гальперин. – Москва : Географгиз, 1956. – 127с.
1107201
   Полярные зори. – Мурманск, 1958. – 94с.
1107202
  Котыш Н.Т. Полярные зори / Н.Т. Котыш. – М, 1964. – 180с.
1107203
  Акасофу С.-И. Полярные и магнитосферные суббури = Polar and magnetospheric substorms / С.-И. Акасофу ; под ред. И.А. Жулина и Я.И. Фельдштейна. – Москва : Мир, 1971. – 318 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1107204
  Романов Д.М. Полярные Колумбы / Д.М. Романов. – Тула, 1976. – 73с.
1107205
  Дебай П. Полярные молекулы : пер. с нем. / П. Дебай. – Москва ; Ленинград : ГНТИ, 1931. – 247 с.
1107206
  Попов-Штрак Полярные находки / Попов-Штрак. – Ленинград-Москва, 1940. – 71с.
1107207
  Короткевич Е.С. Полярные пустыни / Е.С. Короткевич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 420с.
1107208
  Шека И.А. Полярные свойства комплексных соединений и метод физико-химического анализа, основанный на этих свойствах : Автореф... докт. хим.наук: / Шека И. А.; АН УССР, Ин-т общ. и неорган. хим. – Киев, 1952. – 29 с.
1107209
  Шишаков В.А. Полярные сияния / В.А. Шишаков. – Москва, 1945. – 393 с.
1107210
  Исаев С.И. Полярные сияния / С.И. Исаев. – М.-Л, 1952. – 64с.
1107211
  Исаев С.И. Полярные сияния / С.И. Исаев, Н.В. Пушков. – М, 1958. – 113с.
1107212
  Гальперин Ю.И. Полярные сияния / Ю.И. Гальперин, А.И. Ершкович; Под ред. Яглома А.М. – Москва : Знание, 1962. – 24с.
1107213
   Полярные сияния. – М.
17. – 1968. – 171с.
1107214
   Полярные сияния. – М.
19. – 1970. – 88с.
1107215
  Омхольт А. Полярные сияния : пер. с англ. / А. Омхольт. – Москва : Мир, 1974. – 248 с.
1107216
   Полярные сияния : сб. статей. – М.
№ 21. – 1974. – 141с.
1107217
  Исаев С.И. Полярные сияния / С.И. Исаев. – Мурманск, 1980. – 125с.
1107218
   Полярные сияния / Исаев С.И. – М.
№ 30 : Комплексные исследования динамики поляных сияний. – 1982. – 109с.
1107219
  Мизун Ю.Г. Полярные сияния / Ю.Г. Мизун. – М., 1983. – 136с.
1107220
   Полярные сияния и вторжение авроральных частиц. – Л., 1976. – 119с.
1107221
  Исаев С.И. Полярные сияния и процессы в магнитосфере / С.И. Исаев, М.И. Пудовки. – Л, 1972. – 244с.
1107222
  Успенский Полярные сияния и рассеяние радиоволн. / Успенский, Г.В. Старков. – Л., 1987. – 237с.
1107223
   Полярные сияния и свечение ночного неба : Сборник статей. – М.
№7. – 1961. – 91с.
1107224
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
8. – 1962. – 66с.
1107225
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
9. – 1962. – 64с.
1107226
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
10. – 1963. – 156с.
1107227
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
11. – 1965. – 76с.
1107228
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
13. – 1967. – 120с.
1107229
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
20. – 1973. – 115с.
1107230
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
22. – 1975. – 108с.
1107231
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – Москва
23. – 1975. – 151с.
1107232
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
24. – 1976. – 87с.
1107233
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
25. – 1977. – 105с.
1107234
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
26. – 1978. – 95с.
1107235
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
27. – 1978. – 99с.
1107236
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
28. – 1981. – 104с.
1107237
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – Москва
№ 29. – 1981
1107238
   Полярные сияния и свечения ночного неба. – М.
18. – 1970. – 108с.
1107239
  Лойша В.А. Полярные сияния: Каталог IV-XVIII вв. / В.А. Лойша. – М., 1989. – 126с.
1107240
  Рабо Ш. и Виттенбург П. Полярные страны 1914-1924 гг. / Ш. и Виттенбург П. Рабо. – Ленинград, 1924. – 182с.
1107241
  Жигулин А.В. Полярные цветы / А.В. Жигулин. – Москва : Советский писатель, 1966. – 79с.
1107242
  Новиков Л.А. Полярный "Варяг". (Ледокольный параход "Сибиряков"). / Л.А. Новиков, А.К. Тараданкин. – М., 1968. – 190с.
1107243
  Марьямов А.М. Полярный август / А.М. Марьямов. – Москва, 1966. – 232с.
1107244
  Русый И. Полярный волк : рассказы / Игорь Русый. – Москва, 1959. – 109 с.
1107245
  Маковеев М.С. Полярный дневник / М.С. Маковеев. – Москва, 1955. – 96с.
1107246
  Жуков Борис Полярный камуфляж : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 99-105 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
1107247
  Зубковская Ирина Полярный капитан : Экстрим // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 173 : Іл., карта
1107248
  Маклин А. Полярный конвой / А. Маклин. – Москва, 1991. – 252с.
1107249
  Маклин А. Полярный конвой. Пушки острова Наварон : пер. с англ. / А. Маклин. – Москва : Правда, 1991. – 464 с.
1107250
   Полярный круг. – Москва
1. – 1949. – 199с.
1107251
   Полярный круг. – Москва, 1952. – 179с.
1107252
   Полярный круг. – Москва : Мысль, 1974. – 348с.
1107253
   Полярный круг. – Москва : Мысль, 1982
1107254
  Шесталов Ю. Полярный круг : стихи / Юван Шесталов ; пер. с манси. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 111 с.
1107255
  Рытхэу Ю.С. Полярный круг : повести / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 592 с.
1107256
   Полярный круг. – Москва, 1984. – 279с.
1107257
   Полярный круг. – Москва : Мысль, 1986
1107258
   Полярный круг, 1978. – Москва : Мысль, 1978. – 262с.
1107259
   Полярный круг, 1980. – Москва : Мысль, 1980. – 277с.
1107260
   Полярный круг: 1991. – Москва : Мысль, 1991
1107261
  Водопьянов М.В. Полярный летчик / М.В. Водопьянов. – Москва, 1955. – 288с.
1107262
  Водопьянов М.В. Полярный летчик / М.В. Водопьянов. – Москва, 1974. – 415с.
1107263
  Данилов И.Д. Полярный литогенез / И.Д. Данилов. – М, 1978. – 237с.
1107264
  Ойслендер А.Е. Полярный прибой / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1974. – 144с.
1107265
  Картмазов М.М. Полярный снег / М.М. Картмазов. – Москва, 1977. – 119с.
1107266
  Афанасьева Л.А. Полярный эффект Керра в железе, кобальте и никеле в инфракрасной области спектра и его связь с аномальным эффектом Холла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Афанасьева Л.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 13л.
1107267
  Бусев А.И. Полярографирование индия на фоне хлоридов магния, кальция и цинка / А.И. Бусев, Н.П. Коваленко, 1958. – С. 79-82
1107268
  Епимахов В.Н. Полярографически активные и неактивные на ртутном капельном электроде комплексные соединения германия с некоторыми органическими реагентами : Автореф... канд. хим.наук: / Епимахов В.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1966. – 20л.
1107269
  Пятницкий И.В. Полярографические и потенциалометрическое изучение устойчивости виннокислых комплексов свинца / И.В. Пятницкий, 1948
1107270
  Тутане И.К. Полярографические исследования 2-арилиндандионов - 1,3 : Автореф... канд. хим.наук: / Тутане И.К.; Рижский политехнический ин-т. Хим. фак-т. – Рига, 1966. – 27л.
1107271
  Кононенко Л.В. Полярографические исследования в области ароматических шиффовых оснований : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Кононенко Л.В. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 21 с.
1107272
  Самохвалов Л.А. Полярографические исследования кислородного режима при глубинном культивировании дрожжей и актиномицетов : Автореф... кандидата техн.наук: / Самохвалов Л.А.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1965. – 16л.
1107273
  Брук Б.С. Полярографические методы / Б.С. Брук. – М.Л,, 1965. – 112с.
1107274
  Брук Б.С. Полярографические методы / Б.С. Брук. – 2-е изд. перераб ,. – М, 1972. – 160с.
1107275
  Комолова Н.Г. Полярографические методы анализа. Учеб. пособие. / Н.Г. Комолова. – Л., 1972. – 43с.
1107276
  Бонд А.М. Полярографические методы в аналитической химии / А.М. Бонд. – Москва : Химия, 1983. – 328с.
1107277
  Воробьева Л.А. Полярографические методы исследования почв / Л.А. Воробьева, Д.С. Орлов; Бусев А.И. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 280с.
1107278
   Полярографические методы определения некоторых организческие соединений и смесей. – М., 1962. – 116с.
1107279
  Крюкова Т.А. Полярографический анализ / Т.А. Крюкова, С.И. Синякова, Т.В. Арефьева. – Москва : Госхимиздат, 1959. – 772 с.
1107280
  Илькова С.Б. Полярографический анализ в контроле производства редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Илькова С.Б.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 15л.
1107281
  Долежал Я. Полярографический анализ минерального сырья / Я. Долежал. – Москва : Мир, 1980. – 264с.
1107282
  Камлюк Л.В. Полярографический и другие электорхимические методы измерения газообмена у водных организмов : Автореф... канд. биол.наук: / Камлюк Л.В.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1965. – 16л.
1107283
  Хлопин Н.Я. Полярографический метод в санитарно-химических исследованиях : Автореф... докт. химич.наук: / Хлопин Н.Я.; Министерство здаравоохранения РСФСР. Молотовский гос. фармацевтический институт и областн. сан.-гигиенич. л. – Молотов, 1951. – 11 с.
1107284
  Коваленко П.Н. Полярографический метод количественного косвенного определения калия / П.Н. Коваленко, В.В. Теньковец, 1951. – С. 274-278
1107285
  Коваленко П.Н. Полярографический метод определения константы скорости электролиза и толщины диффузионного слоя рпи электроосаджении метдаллов / П.Н. Коваленко
23. – 1950. – С. 1067-1079
1107286
  Коваленко П.Н. Полярографический метод определения начала образования твердой фазы гидроокисей металлов / П.Н. Коваленко
26. – 1953. – С.814-823
1107287
  Коваленко П.Н. Полярографический метод определения некоторых электролитических ионов цинка / П.Н. Коваленко
20. – 1950. – С. 1965-1973
1107288
  Коваленко П.Н. Полярографический метод определения некоторых электролитических характеристик ионов цветных металлов / П.Н. Коваленко, 1951. – С. 35-70
1107289
  Коваленко П.Н. Полярографический метод определения никеля и кобальта при совместном присутствии / П.Н. Коваленко, Л.С. Надежина. – С. 1286-1293. – Отд. оттиск
1107290
  Баев Ф.К. Полярографический метод определения олова, свинца и кадмия в металлическом цинке и цинковых электролитах : Автореф... канд. хим. наук: / Баев Ф.К. ; Рост. гос. ун-т им. В.М. Молотова. – Ростов-на-Дону, 1950. – 8 с.
1107291
  Костицина К.П. Полярографический метод определения подвижного алюминия, емкости поглощения почв и алюминия в растениях : Автореф... канд. хим.наук: / Костицина К. П.; Уар. с.х. акад. – Киев, 1968. – 20л.
1107292
  Гейровский Я. Полярографический метод, теория и практические применения / Я. Гейровский. – Л, 1937. – 225с.
1107293
  Кузовникова И.А. Полярографическое и потенциометрическое исследование превращений ацилакриловых кислот и некоторых их производных. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Кузовникова И.А.; МВ и ССО РСФСР. – Краснодар, 1975. – 17л.
1107294
  Памфилова Л.А. Полярографическое и спектрофотометрическое исследование ацетата хрома (III) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Памфилова Л.А. ; Черновиц. гос. ун-т , Каф. физ. химии. – Черновцы, 1965. – 14 с.
1107295
  Бейлис Ю.И. Полярографическое изучене анодного окисления ароматических аминов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Бейлис Ю.И.; Харьк. полит. ин-т. – Х., 1968. – 24л.
1107296
  Шпигун Л.К. Полярографическое изучение каталитических токов водорода в присутствии комплексных соединений некоторых переходных элементов с диоксимами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шпигун Л.К.; МГУ. Хим. ф-тет. Каф. аналит. химии. – М., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1107297
  Лаврова Л.А. Полярографическое изучение кинетики полимеризации акриламида в присутствии персульфата калия и сульфита натрия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Лаврова Л.А.; Ленингр. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром-сти. – Л., 1973. – 24л.
1107298
  Оргиян Б.А. Полярографическое изучение комплексообразования меди (2) с некоторыми ороганическими кислотами : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Оргиян Б.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1107299
  Бердников Е.А. Полярографическое изучение некоторых a, b - ненасыщенных сульфонов и сульфоксидов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Бердников Е.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 15л.
1107300
  Коток Л.А. Полярографическое изучение некоторых ароматических кетонов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Коток Л.А. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Х., 1965. – 20 с.
1107301
  Майрановский В.Г. Полярографическое изучение некоторых органических соединений с сопряженными двойными углерод-углеродными связями : Автореф... канд. хим.наук: / Майрановский В. Г.; АН СССР, Ин-т электрохим. – М., 1966. – 13л.
1107302
  Мамотюк Е.М. Полярографическое изучение некоторых ранних реакций организма при острых лучевых воздействиях в эксперименте : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мамотюк Е.М. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1965. – 18 с. – Бібліогр. : с. 17-18
1107303
  Скурупафис К.А. Полярографическое изучение свойств редкоземельных элементов в расплавах солей. : Автореф... канд.техн.наук: 002 / Скурупафис К.А.; Ун-т дружбы народов. – М, 1972. – 18л.
1107304
  Проухина В.И. Полярографическое изучение состава и устойчивости комплексов, образованных ионами кадмия, свинца, меди и цинка с галоидными и роданистыми солями калия, натрия и аммония : Автореф... канд. хим.наук: / Проухина В.И.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Каф. аналит. химии. – Казань, 1950. – 8 с.
1107305
  Ивчер Т.С. Полярографическое исследование a, b-ненасыщенных кетонов-примесей в циклогексане : Автореф... кандидата хим.наук: / Ивчер Т.С.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 16л.
1107306
  Мышалов М.В. Полярографическое исследование алюминидов никеля и железа в расплавленных солях и применение расплавов для алитирования. : Автореф... канд.техн.наук: 074 / Мышалов М.В.; АН СССР.Уральск.науч.центр. – Свердловск, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1107307
  Машковцев Н.М. Полярографическое исследование белковых изменений в сыворотке крови и в шерсти овец в норме, после введения медьорганических хелатных соединений и при некоторой патологии : Автореф... канд. биол.наук: / Машковцев Н.М.; Казан. гос. вет. ин-т им. Н.Э.Баумана. – Казань, 1967. – 25л.
1107308
  Гильмншин Г.Г. Полярографическое исследование борогидридов щелочных металлов в водных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гильмншин Г.Г.; М-вод высш.и сред.спец.образование РСФСР. – Казань, 1963. – 23л.
1107309
  Медведева Н.И. Полярографическое исследование галлия (III) и галлий-содержащих амальгам : Автореф... канд. хим.наук: 071,074 / Медведева Н.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
1107310
  Вахрушев Ю.А. Полярографическое исследование и анализ бензолкарбоновых кислот и некоторых их производных : Автореф... канд. хим.наук: / Вахрушев Ю.А.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1965. – 16л.
1107311
  Маркова Н.П. Полярографическое исследование и электрохимическая полимеризация фенилизоцианата : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Маркова Н.П.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1968. – 20л.
1107312
  Гороховский В.М. Полярографическое исследование комплексов меди с некоторыми ароматическими кислотами и фенолами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Гороховский В. М. ; Каз. ГУ , Каф. аналитич. химии. – Казань, 1953. – 9 с.
1107313
  Иванова Э.Д. Полярографическое исследование комплексообразования кадмия, свинца и меди с полиаминами в воднометанольных и водноэтанольных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Иванова Э.Д.; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1107314
  Амирханова Флора Анваровна Полярографическое исследование координационных соединений металлов с различными тио- и селеносемикарбазонами в диметилформамиде : Автореф... канд. хим.наук: 00.02 / Амирханова Флора Анваровна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 23л.
1107315
  Бодю В.И. Полярографическое исследование некоторых альдегидов : Автореф... канд. хим.наук: / Бодю В. И.; Кишин.ГУ. – Кишинев, 1964. – 16л.
1107316
  Павленко Н.А. Полярографическое исследование некоторых деполяризаторов на фоне расплавленной эвтектики NaF - Na3AlF6 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 074 / Павленко Н.А. ; АН УССР, Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1970. – 20 с.
1107317
  Туманова Н.Х. Полярографическое исследование некоторых деполяризаторов на фоне расплавленных карбонатов : Автореф... кандидата хим.наук: / Туманова Н.Х.; АН УССР. Ин-т общей и неорганич. химии. – Киев, 1964. – 14л.
1107318
  Ремейкайте И. Полярографическое исследование некоторых кобаламинов : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Ремейкайте И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 24л.
1107319
  Атаманенко Н.Н. Полярографическое исследование окисления неорганических и органических веществ на платиновом аноде : Дис... канд. химич.наук: / Атаманенко Н.Н.; МВО СССР. Киевск. лесохозяйств. инс-т. – Киев, 1951. – 183л.
1107320
  Атаманенко Н.Н. Полярографическое исследование окисления неорганических и органических веществ на платиновом аноде : автореф. дис. ... канд.хим. наук / Атаманенко Н.Н. ; МВО СССР. – Киев, 1952. – 16 с.
1107321
  Похмелкина С.А. Полярографическое исследование окислительно-восстановительной системы Cr(II)==Cr(III). : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Похмелкина С.А.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 11л.
1107322
  Теодорович Р.Е. Полярографическое исследование органических перекисных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Теодорович Р. Е.;. – Львов, 1972. – 25л.
1107323
  Цкалобадзе Л.А. Полярографическое исследование производных 2, 1,3-тиа и селендиазолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Цкалобадзе Л. А.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1107324
  Маркман А.Л. Полярографическое исследование процесса гидрогенизации смесей непредельных соединений : Автореф... д-ра хим.наук: / Маркман А.Л.; Среднеазиатский политехн. ин-т. Хим.-технологич. фак. – Ташкент, 1952. – 17 с.
1107325
  Шилина Г.В. Полярографическое исследование расплавленных солей в условиях конвективной диффузии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шилина Г.В. ; АН УССР , Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1966. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
1107326
  Филимонова М.М. Полярографическое исследование сложных виниловых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Филимонова М.М.; АН Латв.ССР. Отд. химич. и биологич. наук АН Латв.ССР. – Рига, 1967. – 24л.
1107327
  Турьян Я.И. Полярографическое исследование ступенчатых реакций в растворах и их аналитическое применение : Автореф... докт. хим.наук: / Турьян Я.И.; АН СССР. Ин-т электрохимии. – М., 1965. – 28л.
1107328
  Кацер Р.П. Полярографическое исследование хелатных комплексов металлов в неводных экстрактах и определение меди в сложных материалах : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Кацер Р.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1107329
  Кацер Р.П. Полярографическое исследование хелатных комплексов металлов в неводных экстрактах и определение меди в сложных материалах. : Дис... канд. хим.наук: 02.071 / Кацер Р.П.; КГУ. – К., 1972. – 192л.
1107330
  Иващенко Л.Н. Полярографическое исследование эриохрома черного Т и определение его с помощью магния : Автореф... канд. хим.наук: / Иващенко Л.Н.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 18л.
1107331
  Огняник С.С. Полярографическое иссоледование шлаков : Автореф... канд .хим.наук: / Огняник С. С.; АН УССР, Ин-т общ. и неорг. хим. – К., 1964. – 14л.
1107332
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение бериллия на фоне йодита тетраэтиламмония / П.Н. Коваленко, О.И. Гейдерович, 1959. – С. 634-635. – Отд. оттиск
1107333
  Волощенко И.А. Полярографическое определение винной кислоты в виноградных соках и винах : Автореф... канд. хим.наук: / Волощенко И.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1960. – 19л.
1107334
  Зобов Е.В. Полярографическое определение душистых альдегидов и кетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Зобов Е.В.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1955. – 8л.
1107335
  Жанталай Б.П. Полярографическое определение е-капролактама, аминокислот и иона аммония косвенным формальдегидным методом. : Автореф... канд. хим.наук: / Жанталай Б.П.; АН Латв.ССР. – Рига, 1966. – 15л.
1107336
  Темянко В.Ш. Полярографическое определение золота, платины и палладия с применением вращающегося платинового микродискового электрода : Автореф... канд. хим.наук: / Темянко В. Ш.; МВССО СССР, Киш.ГУ. – Кишинев, 1961. – 13л.
1107337
  Зайцев П.М. Полярографическое определение и исследование некоторых физико-химических свойств органических нитросоединений, получающихся в производстве капролактама. : Автореф... кандидата хим.наук: / Зайцев П.М.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР.Объедин. межвузовский совет по присуждению учен. степеней по хим. – Томск, 1963. – 18л.
1107338
   Полярографическое определение кислорода в биологических объектах. – К., 1968. – 302с.
1107339
  Зеленский М.И. Полярографическое определение кислорода в исследованиях по фотосинтезу и дыханию / М.И. Зеленский. – Ленинград, 1986. – 140с.
1107340
  Рачинская Галина Федоровна Полярографическое определение малых количеств вольфрама по каталитическим токам восстановления гидроксиламина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Рачинская Галина Федоровна; Ленингр. технол. ин-т. – Л., 1981. – 22л.
1107341
  Белинская Н.И. Полярографическое определение марганца на платиновом аноде. : Дис... канд. хим.наук: / Белинская Н. И.; Укр. академия сельскохозя. наук. Кафедра неорганической и аналитической химии. – К., 1958. – 145л. – Бібліогр.:л.133-145
1107342
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение начала осаджения гидроокиси олова (II) из солянокислого раствора и вычисление ее произведения растворимости / П.Н. Коваленко
3. – 1958. – С.1065-1070
1107343
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение начала осаджения основной соли сурьмы (V) в солянокислом растворе и вычисление ее произведения растворимости / П.Н. Коваленко, Н.Н. Дегтярева, 1960. – С.1189-1195. – Отд. оттиск
1107344
  Пятницкий И.В. Полярографическое определение олова в металлической меди / И.В. Пятницкий, В.Н. Данилова, 1953. – 434-438с.
1107345
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение олова и сурьмы в металлическом свинце / П.Н. Коваленко, Н.А. Лекторская, 1950. – С. 924-929. – Отд. оттиск
1107346
  Бардин-Штейн Полярографическое определение платины и палладия на твердых электродах. : Автореф... канд. хим.наук: / Бардин-Штейн М.Б.; Кишиневский. гос. ун-т. – Кишинев, 1955. – 16л.
1107347
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение растворимости гидроокиси индия / П.Н. Коваленко. – Київ, 1961. – С. 539-542. – Окр. відбиток
1107348
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение рН начала растворения и произведения растворимости гидроокиси трехвалентного таллия / П.Н. Коваленко, Т.В. Линдорф, 1959. – С. 1919-1923. – Отд. оттиск
1107349
  Баев Ф.К. Полярографическое определение свинца, олова и кадмия при совместном их присутствии в металлическом цинке и цинковых электолитах. / Ф.К. Баев, П.Н. Коваленко, 1955. – 1170-1172с.
1107350
   Полярографическое определение ультрамикропримесей с накоплением их на стационарных ртутных или твердыхэлектродах : Методы анализа химических реакторов и препаратов. – Москва : Всесоюз. н.-и. ин-т химич. реакторов и особо чистых хим веществ
вып. 5 - 6. – 1963. – 140 с.
1107351
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение цинка в катодном кадмии с предварительнмы определением кадмия электролизом на алюминиевом катоде / П.Н. Коваленко, В.Л. Дмитриева
2. – 1947. – С. 85-92
1107352
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение цинка в металлическом кадмии с предварительным электроосаджением его из солянокислого раствора / П.Н. Коваленко
2. – 1947. – 3С. 334-40
1107353
  Лекторская Н.А. Полярографическое опредление висму та и сурьмы, свинца и олова при совместном присутствии / Н.А. Лекторская, П.Н. Коваленко. – Москва, 1959. – С.102-104
1107354
  Лекторская Н.А. Полярографическое опредление олова и свинца при их совместном присутствии в металлическом цинке. / Н.А. Лекторская, П.Н. Коваленко. – Кишинев, 1962. – С.94-97
1107355
  Ань Ц. Полярографическое поведение индия в присутствии некоторых органических кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Ань Ц.;. – Москва, 1960. – 10 с.
1107356
  Нгуен Ван Нгак Полярографическое поведение перренат-ионов в растворах буферных смесей и их определение в присутствии меди, свинца и молибдена : Автореф... канд. хим.наук: / Нгуен Ван Нгак; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 24л.
1107357
  Нгуен Суан Чунг Полярографическое, осциллополярографическое исследование и количественное определение нитро-, галоид-производных (а.b-дибромэтил бензолов в спирто-водных средах) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Нгуен Суан Чунг ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1977. – 16 с.
1107358
  Кольтгоф И.М. Полярография / И.М. Кольтгоф, Дж.Дж. Лингейн. – Москва, 1948. – 507 с.
1107359
   Полярография. – Рига, 1977. – 412с.
1107360
  Иванов И.Д. Полярография белков, энзимов и аминокислот / И.Д. Иванов. – Москва, 1961. – 256 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 240-252
1107361
  Иванов И.Д. Полярография белков, энзимов и аминокислот. : Автореф... доктор биол.наук: / Иванов И.Д.; АН СССР. Ин-тут биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1962. – 39л.
1107362
   Полярография в аттестационном анализе стандартных образцов цветных металлов и сплавов. – Кишинев, 1989. – 106с.
1107363
  Майрановский С.Г. Полярография в органической химии / С.Г. Майрановский, Я.П. Страдынь, В.Д. Безуглый. – Ленинград : Химия, 1975. – 351 с.
1107364
  Безуглый В.Д. Полярография в химии и технологии полимеров / В.Д. Безуглый. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1968. – 232 с.
1107365
  Безуглый В.Д. Полярография в химии и технологии полимеров / В.Д. Безуглый. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1989. – 256 с. – Библиогр.: с. 244-253
1107366
   Полярография ионных расплавов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 212 с.
1107367
  Колеватова С В. Полярография как экспресс-метод технического анализа. / С В. Колеватова, К.А. Бабина. – Пермь, 1967. – 34с.
1107368
  Бистрицкайте Г. Полярография конформационных изменений алкогольдегидрогеназы дрожжей. : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бистрицкайте Г. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 23 с.
1107369
  Делимарский Ю.К. Полярография на твердых электродах / Ю.К. Делимарский, Е.М. Скобец. – К, 1970. – 220с.
1107370
  Скобец Е.М. Полярография на твердых электродах. : Автореф... Доктора хим.наук: / Скобец Е.М.; М-во высш. образования СССР.Кафедра химии Каев.лесохоз.ин-та. – К, 1951. – 27л.
1107371
  Солонарь А.С. Полярография некоторых хлорорганических пестицидов и ее аналитические применения. : Автореф... канд. хим.наук: / Солонарь А.С.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1107372
  Есимжанова А. Полярография окислительно-восстановительной системы ферроцен-феррициний : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Есимжанова А.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1107373
  Бессарабова И.М. Полярография серусодержащих соединений на платиновом електроде и применение их в амперометрическом титровании. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бессарабова И.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 18л.
1107374
  Иванов И.Д. Полярография структуры и функции биополимеров / И.Д. Иванов, Е.Е. Рахлеева. – Москва : Наука, 1968. – 344 с.
1107375
  Самчук Анатолий Иванович Полярография экстрактов внутрикомплексных соединений N-бензолфинилгидроксиламина и его аналогов с металлами : Автореф... наук: 02.00.02 / Самчук Анатолий Иванович; КГУ. – К., 1976. – 20л.
1107376
  Гудзь О.В. Полярографічний метод оцінки загальної комплексоутворювальної здатності пектинвмісних мийних засобів / О.В. Гудзь, С.А. Куліченко, О.А. Худайкулова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-42. – (Хімія ; Вип. 38)


  Розроблено поляризований метод визначення загальної комплексутворювальної здатності пектинвмісних мийних засобів.
1107377
  Быков И.Е. Полярографческое определение кадмия из его комплексных соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Быков И.Е.; Уральский филиал Акад.наук СССР. – Свердловск, 1950. – 8 с.
1107378
  Салихджанова Рашида Мухамет-Фатиховна Полярографы и их эксплуатация в практическом анализе и исследованиях / Салихджанова Рашида Мухамет-Фатиховна, Г.И. Гинзбург. – Москва : Химия, 1988. – 160 с.
1107379
  Деркачев Н А.В. Полярогрфическое определение титана в присутствии железа и алюминия / Н А.В. Деркачев, П.Н. Коваленко. – Новочеркасск, 1959. – С. 79-84
1107380
   Поляроны. – Москва : Наука, 1975. – 422с.
1107381
  Бенуа К.М. Поляснения к синоптическим картам курса метеорологии для судоводителей / К.М. Бенуа, М.В. Никитин. – Ленинград : Ленгострансиздат, 1933. – 104 с.
1107382
  Головко В. Поль Арман. Первый герой-танкист // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 15. – С. 5
1107383
   Поль Бер. 1883-1886. – Москва : Наука, 1979. – 288 с. – (Научно-биографическая серия)
1107384
  Прицкер Э.Я. Поль Вайан-Кутюрье, писатель -коммунист : Дис... канд. филол.наук: / Прицкер Э.Я.; КГУ. – Киев, 1953. – 345л.
1107385
   Поль Вайян-Кутюрье (1892 1937) : Материалы к вечеру, Посвященному 20-летию со дня смерти. – Москва : ВГБИЛ, 1957. – 12 с.
1107386
  Прицкер Э.Я. Поль Вайян-Кутюрье, писатель-коммунист : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Прицкер Э.Я. ; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 17с.
1107387
  Степула Н. Поль Валері // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 273-275. – ISBN 966-7379-16-7
1107388
  Валантен Ж.-М. Поль Валері та європейська традиція "Комерції духу" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 236-252
1107389
  Степула Н. Поль Верлен // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 274-275. – ISBN 966-7379-16-7
1107390
  Крушинська О.Г. Поль Верлен в інтерпретаціях Максима Рильського // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва


  Лірика Поля Верлена привертала увагу Максима Рильського впродовж усього його творчого життя. Перші переклади сягають 1929 року. Вони призначались для "Антології французької поезії" під редакцією С. Савченка та М. Зерова, якій так і не судилось побачити ...
1107391
  Крушинська О.Г. Поль Верлен в інтерпретаціях Максима Рильського // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 196-199. – ISBN 966-7890-03-1
1107392
  Ніколенко О.М. Поль Верлен і українська література: Урок компаративного аналізу поезій французького поета в оригіналі та перекладах // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 32-36. – ISSN 0205-471Х
1107393
  Перрюшо А. Поль Гоген / А. Перрюшо. – М., 1979. – 318с.
1107394
   Поль Гоген. – Киев, 1992. – 286с.
1107395
   Поль Гоген. – Киев, 1993. – 285 с.
1107396
  Кантор-Гуковская Поль Гоген. / Кантор-Гуковская. – Л.М., 1965. – 183с.
1107397
  Акулов И.Б. Поль Гольбах - критик религиозных догматов / И.Б. Акулов, О.П. Малюк ; АОН при ЦК КПСС, Ин-т научного атеизма. – Москва : Мысль, 1975. – 120 с. – (Из истории свободомыслия и атеизма)
1107398
  Кочарян М.Т. Поль Гольбах / М.Т. Кочарян. – Москва : Мысль, 1978. – 187с. – (Мыслители прошлого)
1107399
   Поль Дельво // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 15-30.
1107400
   Поль Дирак и физика ХХ века : сб. науч. трудов. – Москва : Наука, 1990. – 221 с.
1107401
  Бернарден Поль и Виржиния : роман / Сен-Пьер де Бернарден Жак Анри ; пер. с франц. Н.Д. Эфрос ; [грав. Т. Жоанно и др. вступ. ст. М. Нольмана]. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 143 с. : ил.
1107402
  Гейвиш Ю.Г. Поль Ланжевен-учёный, борец за мир и демократию / Ю.Г. Гейвиш. – М., 1955. – 127с.
1107403
  Максимов А.А. Поль Ланжевен - физик-материалист / А.А. Максимов. – Москва, 1949. – С. 5-35
1107404
  Старосельская-Никитина Поль Ланжевен / Старосельская-Никитина. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 316 с.
1107405
  Гнедина Т.Е. Поль Ланжевен: 1872-1946 / Т.Е. Гнедина. – Москва : Наука, 1991. – 286 с.
1107406
  Момджян Х.Н. Поль Лафарг и философия марксизма. / Х.Н. Момджян. – М., 1978. – 327с.
1107407
  Макаренкова М Е. Поль Лафарг и французское рабочее движение во второй половине XIX века / М Е. Макаренкова, . – М, 1985. – 256с.
1107408
  Гоффеншефер В. Поль Лафарг практик марксистской критики / В. Гоффеншефер. – Москва : Художественная литература, 1933. – 96 с.
1107409
  Апресян Р.Г. Поль Рикер как автор: опыт чтения и понимания // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 8. – С. 59-65. – ISSN 0235-1188
1107410
  Вдовина И.С. Поль Рикер о необходимости разработки философской теории признания // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 25-39. – ISSN 0235-1188
1107411
  Сігов К. Поль Рікер: пам"ять, історія, вдячність // Критика. – Київ, 2005. – Травень, (число 5). – С. 35


  Поль Рікер — французький філософ, поряд із Гайдеггером і Гадамером один із провідних представників філософської герменевтики, нової гілки філософії, що виросла з кореня феноменології.
1107412
  Сігов К. Поль Рікер: пам"ять, історія, вдячність // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 6-16
1107413
  Куликова И.С. Поль Робсон - борец за мир и демократию / И.С. Куликова. – М., 1952. – 32с.
1107414
  Зимянин В.М. Поль Робсон / В.М. Зимянин. – М, 1985. – 223с.
1107415
  Сезанн П. Поль Сезан : (альбом репродукций) / П. Сезанн, А.Г. Барская. – Ленинград : [Б. и.], 1975. – 204 с.
1107416
   Поль Сезанн. – Л, 1956. – 56с.
1107417
  Линдсей Д. Поль Сезанн / Д. Линдсей. – Москва : Искусство, 1989. – 415 с.
1107418
   Поль Элюар. – М, 1962. – 8с.
1107419
   Поль Элюар. – М, 1963. – 120с.
1107420
  Лесюк М. Польcькомовні елементи в українських творах Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 312-317
1107421
  Борин А.Б. Польза / А.Б. Борин. – М., 1978. – 288с.
1107422
  Коротнев Н.И. Польза и вред наших птиц : наглядная иллюстрированная стенная таблица / сост. Н.И. Коротнев, под ред. М.А. Мензбира, проф. Московского ун-та. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. книгопрод А.Д. Ступина, 1905. – [8 с.], 2 л. табл.
1107423
  Тарасов Д. Пользователи в США получили право использовать охраняемые произведения без получения согласия // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 42-46. – ISSN 1608-6422
1107424
  Клюев А.В. Пользователю MS-DOS : Справочное руководство / А.В. Клюев. – Минск : Контакт, 1992. – 157с.
1107425
  Клюев А.В. Пользователю MS-DOS: справочное руководство / А.В. Клюев. – М., 1992. – 232с.
1107426
  Беляк А.И. Пользователю РС Tools shell - RC shell / А.И. Беляк, Д.Е. Розенберг. – Москва : Совмест. предприятие "Информэйшн компьютер энтерпрайз", 1990. – 64 с. – (Библиотека "Мир ПК"). – ISBN 5-85225-002-3
1107427
   Пользователям бытового компьютера. – М., 1990. – 47с.
1107428
   Пользователям профессионального компьютера. – М., 1990. – 44с.
1107429
   Пользователь - ЭВМ. – М., 1986. – 61с.
1107430
  Скарук Г.А. Пользователь у каталога: результаты социологического исследования / Г.А. Скарук, Л.А. Жарикова, Т.В. Бусыгина // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 5-18. – ISSN 0130-9765


  Изложены итоги социологического исследования процесса и результатов поиска в систематическом и электронном каталогах ГПНТБ СО РАН. Рассмотрены возможности применения в электронном каталоге (ЭК) комплекса разнообразных по функциональным характеристикам ...
1107431
  Вигелл-Рююнянен Барбру Пользователь эпохи постмодерна : к новому поколению библиотечных услуг / пер. Я. Михневич // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 2-4. – ISSN 1727-4893
1107432
  Ушкин С.Г. Пользовательские комментарии к протестным акциям в русскоязычном сегменте YouTibe // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6 (362). – С. 127-133. – ISSN 0132-1625
1107433
  Неделина А. Пользу от оптического пинцета оценили через 50 лет // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 8 октября (№ 41). – С. 24-25


  Один из лауреатов премии по физике 96-летний Артур Ашкин побил "возрастной рекорд Нобеля", став самым старишим награжденным за все годы вручения премии.
1107434
  Волчкова Н. Пользуйтесь лифтами. Продвижению инноваций РАН готовы посодействовать // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 апреля (№ 15). – С. 4


  Председатель совета Сергей Алдошин объяснил, почему на этот раз собрание директоров выбрало тему, связанную с инновациями. В нынешнем году основной задачей программы Президиума РАН “Поддержка инноваций и разработок” будет помощь научным коллективам в ...
1107435
  Офин Э.М. Полька-тройка / Э.М. Офин. – Л., 1965. – 96с.
1107436
  Гретковська М. Полька = Polka : роман / Мануела Гретковська ; [пер. з пол. О. Красюка]. – Київ : Нора-Друк, 2005. – 308, [2] с. – Дані тит. арк. частково парал. пол. - Сер. засн. в 2005 р. – (Серія "День Європи"). – ISBN 966-8321-76-6
1107437
  Альохін О.Д. Польова асиметрія гравітаційного ефекту поблизу критичної температури рідина-пара / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков, К.Ю. Телеховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-19. – (Фізика ; Вип. 2)


  На основі розширеного рівняння стану речовини вздовж напрямку критичної ізотерми виконано розрахунки ряду термодинамічних властивостей неоднорідних рідин у гравітаційному полі, які дозволили пояснити експериментально спостережену діаметрально ...
1107438
  Солдак А.Г. Польова гідрогеологія / А.Г. Солдак, Г.І. Банник, В.І. Пелешенко. – Київ : Київський університет, 1962. – 299с.
1107439
  Лебединський С.О. Польова електронна емісія з врахуванням впливу зовнішнього магнітного поля та релятивістських ефектів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Лебединський Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. – Суми, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1107440
  Руккас А. Польова жандармерія армії Української Народної Республіки у 1920 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 66-69. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  За допомоги польських союзників навесні 1920 р. відбувалось відродження регулярних збройних сил Української Народної Республіки. Важливе місце у цьому процесі відводилось створенню військових органів правопорядку, а саме частин польової жандармерії, що ...
1107441
  Бабій М.П. Польова криниця : поезії / М.П. Бабій. – Київ : Молодь, 1977. – 47 с. – (Перша поетична збірка)
1107442
  Чобан Р.Д. Польова начальна практика з географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 7-9 : фото
1107443
  Матусєвич К.М. Польова практика з основ топографії : посібник для студ. природничо-географічних ф-тів пед. ін-тів / К.М. Матусєвич. – Київ : Вища школа, 1970. – 176 с.
1107444
  Чернов Б. Польова практика студента. Зі скарбнички 25-літнього досвіду // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 грудня (№ 50). – С. 7


  Розкрито зміст польової навчальної практики студентів природничого факультету Державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди в районі г. Батури.
1107445
  Мазур В.А. Польова схожість різностиглих гібридів кукурудзи залежно від обробки насіння поліміксобактерином / В.А. Мазур, Н.В. Шевченко // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 80-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2476626
1107446
  Гораш О.С. Польова схожість та збереженість рослин пивоварного ячменю ярого залежно від строків сівби та норм висіву насіння / О.С. Гораш, А.Ф. Куфель // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 23-27 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
1107447
  Шелест Б.П. Польова Юлія Сергіївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 213-214. – ISSN 2075-437X
1107448
  Яремчук О. Польове дослідження як антропологічний інструмент у літературному репортажі (на прикладах журналістських текстів Йозефа Рота) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 135-145. – ISSN 2522-1272
1107449
  Капелюшний В. Польове духовенство Української Галицької армії в державотворчих процесах 1918-1920 років: стан і перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 8-12. – (Історія ; вип. 2 (137)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено стислий аналіз наукового доробку істориків, присвяченого дослідженню ролі та значення польового духовенства Української Галицької Армії в національних державотворчих процесах 1918-1920 рр. Домінуюче місце займає історіографічний аналіз ...
1107450
  Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій. : Навчальний посібник / Г.П. Міллер. – Київ, 1996. – 168с.
1107451
  Мельник А.В. Польове ландшафтне картування : система термінів і понять / Анатолій Мельник ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 90, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 88-89. – ISBN 978-617-10-0148-0
1107452
  Конончук Г.Л. Польове уширення лоренцевого контура / Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко, Ю.Г. Терентьєва // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 442-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі феноменологічного підходу та постулатів Ейнштейна отримано формули, що описують форму контуру однорідно уширеної лінії залежно від потужності та частотної розстрочки хвилі. Уширення контуру пропорційне напруженості поля. Для А = 0,63 мкм ...
1107453
  Гайденко Ю.А. Польовий аналіз характеристик та режимів роботи тягових асинхронних двигунів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.01 / Гайденко Ю.А.; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1107454
  Загороднюк Ігор Польовий визначник кажанів підземних порожнин Східної Європи / Загороднюк Ігор, Постава Томаш, Волошин Броніслав. – Краків-Київ, 1999. – 42с.
1107455
  Батурин С. Польовий командир : проза: роман-візія / закінчення. Поч. у № 7/8, 2011 // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 103-138. – ISSN 0208-0710
1107456
  Жернов І.Я. Польовий метод визначення водопроникності потужних шарів необводнених грунтів послідовними наливами у свердловину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 60-65 : рис., табл. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1107457
  Чернявська Л.В. Польовий підхід у медіакритиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 43-46. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
1107458
  Потульницький П.М. Польовий практикум з ботаніки / П.М. Потульницький. – К., 1963. – 291с.
1107459
  Потульницький П.М. Польовий практикум з ботаніки / П.М. Потульницький. – 2-е, переробл. і доп. – Київ : Вища школа, 1972. – 298с.
1107460
  Кістяківський О.Б. Польовий практикум з зоології / О.Б. Кістяківський, І.І. Мазепа. – Київ : Радянська школа, 1967. – 343с.
1107461
  Вержиковський О.П. Польові вимірювання густини потоку радону з грунту // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 80-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
1107462
  Левкун М. Польові враження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 23


  Літературна агенція Discursus представила колекцію есе українських авторів про Євромайдан.
1107463
  Геренчук К.І. Польові географічні дослідження : Навчальний посібник / К.І. Геренчук, Е.М. Раковська, О.Г. Топчіев. – Київ : Вища школа, 1975. – 246с
1107464
   Польові дослідження борони-лущильника "Дукат-4" з стійками кріплення дисків різної жорсткості / С.О. Харченко, О.І. Анікєєв, М.О. Циганенко, Р.В. Антощенков, В.В. Качанов // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 58-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-1828
1107465
  Ярмаш Ю. Польові дослідження єгипетських вакацій Івана Труша // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 270-275. – ISBN 966-96726-3-6
1107466
  Власенко Андрій Польові дослідження з азербайджанської кухні : міністерство закордонних страв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 40-41 : Фото
1107467
  Забужко О.С. Польові дослідження з українського сексу : роман / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 1998. – 115, [1] с. : іл. – ISBN 966-7274-30-6
1107468
  Забужко О. Польові дослідження з українського сексу : Роман / Оксана Забужко. – 5-е вид. – Київ : Факт, 2003. – 176с. – ISBN 966-8408-04-7
1107469
  Забужко О. Польові дослідження з українського сексу : Роман / Оксана Забужко. – 7-е вид. – Київ : Факт, 2004. – 176с. – ISBN 966-8408-04-7
1107470
  Забужко О. Польові дослідження з українського сексу : Роман / Оксана Забужко. – 8-е вид. – Київ : Факт, 2006. – 176с. – ISBN 966-359-080-7
1107471
  Забужко О. Польові дослідження з українського сексу : роман / Оксана Забужко. – 9-те вид. – Київ : Факт, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-359-159-9
1107472
  Забужко О. Польові дослідження з українського сексу : роман / Оксана Забужко. – Вид. 10-те. – Київ : Факт, 2009. – 167 с. – ISBN 978-966-359-239-8
1107473
  Забужко Оксана Польові дослідження з українського сексу. : Роман / Забужко Оксана. – 4-е вид., виправл. – Київ : Факт, 2002. – 116с. – ISBN 966-7274-30-6
1107474
  Ставицька Я. Польові дослідження на теренах Херсонщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 97-97. – ISSN 0130-6936
1107475
  Гілевич І.Я. Польові дослідження північних районів Київщини під час підготовки двотомної колективної монографії про Полісся (кінець 1970-х — початок 1980-х рр.): історія та наукові результати // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 187-196. – ISSN 2227-4952
1107476
  Гілевич І. Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 38-47. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
1107477
   Польові експедиційні дослідження // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 79-81. – ISSN 0130-6936


  Наукова робота Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України.
1107478
  Терниченко А. Польові культури / А. Терниченко. – К, 1926. – 30с.
1107479
  Баран О. Польові матеріали про побут української сільської інтелігенції Галичини наприкінці XIX - у 30-х роках XX століття // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 1 (323). – С. 118-128. – ISSN 0130-6936
1107480
   Польові стаціонарні досліди по землеробству, багаторічних культурних пасовищах і сіножатях для умов західних районів України. – Львів, 1972. – 128с.
1107481
   Польові та деформаційні ефекти у складних сегнетоактивних сполуках / І.В.Стасюк, Р.Р Левицький., А.П. Моїна, О.Г. Сливка, О.В. Величко. – Ужгород : Гражда, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-8924-61-3
1107482
   Польові та лабораторні дослідження хімічного складу води річки Рось : навч. посібник / [Хільчевський В.К. та ін. ; за ред. В.К. Хільчевського] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 143, [1] с. : табл. – Додатки: с. 129-140. – Бібліогр.: с. 141. – ISBN 978-966-439-543-1
1107483
  Коломицева М. Польові фольклористичні дослідження Г. Нудьги 30- х років ХХ століття на матеріалах архівних фондів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено загальний огляд основних напрямків фольклористичних досліджень Г. Нудьги та закцентовано увагу на архівних польових записах 1929-1938 рр., зібраних у Чернігівській, Харківській областях та м. Києві. В статье дан общий обзор основных ...
1107484
   Польовій карпатській практиці 25 років (підсумки природничо-географічних досліджень) / О. Галаган, О.В. Ковтонюк, Н.Н. Корогода, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (96/98). – С. 71-77. – ISSN 0868-6939
1107485
  Мигулін О. Польоні шкідники / О. Мигулін. – Х, 1928. – 159с.
1107486
  Неборак В. Польоти над узвозами сучасної української прози : Від роману-автобіографії до біографічного роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 403-423
1107487
  Павлищев Н.И. Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – С.-Петербург : Тип. В.С. Балашева
Т. 2, ч. 2 : Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину 1592-1699. Ч. 2 : Царствование Яна Казимира 1648-1668. – 1878. – VII, 408 с.
1107488
  Павлищев Н.И. Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – С.-Петербург : Тип. В.С. Балашева
Т. 1, Т. 2, Т. 3. – 1887. – 262 с.; VII, 405 с.; VI, 243 с.
1107489
  Захватович Я. Польская архитектура / Я. Захватович. – Варшава, 1967. – 547с.
1107490
  Захватович Я. Польская архитектура до половины XIX столетия / Я. Захватович. – Варшава, 1956. – 34с.
1107491
  Ведина В.П. Польская военная проза / В.П. Ведина. – Київ, 1980. – 252с.
1107492
  Борисенок Ю. Польская головоломка для Александра Павловича // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 78-79. – ISSN 0235-7089
1107493
   Польская деревня в цифрах. Положение крестьян в буржуазно-помещичьей и народной Польше. – Москва, 1955. – 348с.
1107494
   Польская деревня во время кризиса. – Москва, 1935. – 223с.
1107495
  Лыкошина Л. Польская драматургия 1982-1983 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Л.В. Барбашова. – Москва, 1984. – № 6 (56). – С. 38-47
1107496
  Occheli Vera Польская драматургия рубежа XIX-XX веков на сцене грузинского театра // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2021. – R. 22, nr. 2 (51). – С. 165-186. – ISSN 1640-7806
1107497
  Дурачински Э. Польская историография новейшей истории // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.28-57. – ISSN 0130-3864
1107498
  Степанов А.С. Польская кампания 1939 года - первый опыт применения ВВС Красной армии во Второй мировой войне // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 50-66. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1107499
   Польская книга в борьбе за свободу и социализм. – Варшава, 1967. – 120с.
1107500
  Воронков Владимир Иванович Польская крестьянская партия (ПСЛ) - "Вызволение" в 1918-1922 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Воронков Владимир Иванович ; МГУ. – Москва, 1979. – 23 с.
1107501
   Польская лирика в переводах русских поэтов. – Москва, 1969. – 432с.
1107502
  Залеский М. Польская литература - какая она сегодня? // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С.264-272. – ISSN 1130-6545
1107503
   Польская литература : Ежеквартальный журнал, посвященный современной польской литературе. – Варшава, 1972
1107504
   Польская литература : Ежеквартальный журнал, посвященный современной польской литературе. – Варшава, 1973
1107505
   Польская литература на страницах "ИЛ" 2006-2011 : библиография // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 10 : Польша : литература факта. – С. 279-281. – ISSN 0130-6545
1107506
   Польская молодежь и ее организация. – М., 1962. – 78с.
1107507
   Польская монументальная скульптура. – М., 1971. – 48с.
1107508
  Латыфова Е. Польская Народная Республика / Е. Латыфова. – М, 1959. – 68с.
1107509
  Клюкин Н.В. Польская Народная Республика / Н.В. Клюкин. – Минск, 1963. – 52с.
1107510
   Польская Народная Республика. – Москва, 1964. – 296с.
1107511
  Анисимов В.В. Польская Народная Республика / В.В. Анисимов, П.К. Костиков, В.А. Светлов. – Москва : Политиздат, 1974. – 112 с., 8 л. ил. : ил.
1107512
   Польская Народная Республика. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 119с.
1107513
  Костиков П.К. Польская Народная Республика / П.К. Костиков. – М., 1979. – 64с.
1107514
  Воронков Б.И. Польская Народная Республика / Б.И. Воронков. – 3-е изд. – Москва : Политической литературы, 1984. – 126с. : ил.
1107515
  Бухарин Н.И. Польская Народная Республика / Н.И. Бухарин. – М, 1989. – 63с.
1107516
  Егоров Ю.Е. Польская Народная Республика в братском содружестве социалистических государств / Ю.Е. Егоров. – Київ, 1958. – 44с.
1107517
  Костиков П.К. Польская Народная Республика: 30 лет по пути социализма / П.К. Костиков. – Москва, 1974. – 63с.
1107518
   Польская новелла. – М., 1949. – 660с.
1107519
  Арцимович В.Э. Польская новелла / В.Э. Арцимович. – Москва, 1949. – 14 с.
1107520
   Польская новелла XIX - XX веков. – Л., 1988. – 567с.
1107521
  Ковальчак Г.И. Польская Нородная Республика в всодружестве стран-членов СЭВ / Г.И. Ковальчак. – К, 1980. – 199с.
1107522
  Бухарин Н.И. Польская объединенная рабочая партия и интеллигенция. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.00 / Бухарин Н.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 18л.
1107523
  Габарта А. Польская помощь развивающимся странам // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (58). – С. 42-53. – ISSN 0201-7083
1107524
   Польская поэзия : в 2-х томах. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : XVI - XIX в.в. – 1963. – 555 с.
1107525
   Польская поэзия. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1963. – 502 с.
1107526
  Булаховская Ю.Л. Польская поэзия 45-70-х годов ХХ века в ее взаимовоздействии с восточнославянскими литературами : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.04, 10.01.02 / Булаховская Ю. Л.; ЛГУ. – Л., 1985. – 30л.
1107527
   Польская поэзия XVII века. – Л., 1977. – 206с.
1107528
  Дравич А. Польская поэзия в переводах Анны Ахматовой и Бориса Пастернака // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 183-207
1107529
  Николаев С.И. Польская поэзия в русских переводах / С.И. Николаев. – Л., 1989. – 209с.
1107530
  Клан И.А. Польская пугачевщина. / И.А. Клан. – М, 1932. – 55с.
1107531
  Юзьвяк Ф. Польская рабочая партия в борьбе за национальное и социальное освобождение / Ф. Юзьвяк. – М., 1953. – 256с.
1107532
  Юзьвяк Ф. Польская рабочая партия в борьбе за национальное и социальное освобождение / Ф. Юзьвяк. – М., 1953. – 255с.
1107533
   Польская рабочая партия. Материалы и документы. – Варшава, 1962. – 51с.
1107534
  Зданович А.А. Польская разведка против Красной Армии. 1920-1930-е годы // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 32-36. – ISSN 0321-0626
1107535
  Маринин М.О. Польская революция 1830-1831 гг. и внешняя политика Великобритании и Франции (историко-культурологический аспект) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 78-84. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1107536
  Гомулицкий В.Т. Польская революция 1830-31 гг. / В. Гомулицкий ; пер. с пол. с предисл. и примеч. Е. Чернского. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Горизонт ; Екатериниский канал, 1906. – 32 с. – Экз. деф., без обл. и с. 31-32


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
1107537
   Польская романтическая лирика. – М., 1973. – 63с.
1107538
   Польская романтическая поэма XIX века. – М., 1982. – 343с.
1107539
  Ганцкая О.А. Польская семья / О.А. Ганцкая. – М, 1986. – 176с.
1107540
  Войцеховский А. Польская стенная живопись. 1945-1955 / А. Войцеховский. – Варшава, 1956. – 64с.
1107541
  Софронова Л.А. Польская театральная культура эпохи Просвещения / Л.А. Софронова. – Москва : Наука, 1985. – 272 с.
1107542
   Польская хрестоматия для упражнения в переводах с польского языка на русский для употребления в гимназиях и прогимназиях Варшавского учеб. окр. : с прилож.: Слов. пол.-рус. / [сост. П. Дубровский]. – Варшава : Изд. вдовы авт. – X, 461 с. – Парал. тит. л. на пол. яз. - Экз. деф., без тит. л. и ориг. обл., описан по интернету
1107543
  Вержбовский Ф.Ф. Польская христоматия : пособие для высших клас., средних уч. зав. / сост. Федор Вержбовский. – 2-е изд. – Варшава : В тип. В. Ратынского, (прежде Иосифа Бергера), 1888. – X, 464 с. – Пар. тит. л. на польском яз. - Экз. в разных тип. переплетах
1107544
  Свирида И.И. Польская художественая жизнь конца XVIII - первой трети ХІХ века. / И.И. Свирида. – М,, 1978. – 271с.
1107545
   Польская художественная литература в семье славянских литератур. – М., 1987. – 170с.
1107546
  Еленев Ф. Польская цивилизация и ее влияние на западную Русь / Ф. Еленев. – С.-Петербург : В типографии В. Безобразова, 1863. – 83 с.
1107547
  Еленев Ф. Польская цивилизация и ее влияние на Западную Русь / [соч.] Федора Еленева // Восстание поляков в Юго-Западной России в 1863 году / Н.Д. Иванишев, И.Я. Нейкирх, Н.А. Дьяченко, С.С. Гогоцкий, Н.Х. Бунге, Н.А. Фаворов, А.П. и др. [в анот.] Шидловский. – Киев : В Университетской Типографии, 1863. – 83 с.
1107548
  Фалькович С.М. Польская эмиграция накануне восстания 1863 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Фалькович С.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 15л.
1107549
  Раевский З. Польские археологические раскопки в Бискупине / З. Раевский. – Варшава, 1959. – 79с.
1107550
  Воробьев Е.З. Польские встречи : путевые очерки / Е.З. Воробьев. – Москва : Воениздат, 1956. – 176с. – (Библиотека солдата и матроса)
1107551
   Польские говоры в СССР. – Минск
1. – 1973. – 232с.
1107552
   Польские говоры в СССР. – Минск
2. – 1973. – 215с.
1107553
  Крючков И.В. Польские граждане на территории Ставропольского края в 1939-1946 годах / И.В. Крючков, А.С. Мухортов // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 3. – С. 20-28. – ISSN 0132-1366
1107554
  Иванов Ю.В. Польские дети в СССР во время Второй мировой войны // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 2. – С. 44-52. – ISSN 0130-3864
1107555
  Тимошинов А.А. Польские добровольческие формирования на стороне России в 1914-1915 годах // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 39-47. – ISSN 0132-1366
1107556
  Шетэля В. Польские заимствования в литературной русской речи второй половины XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шетэля В.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 13л.
1107557
   Польские Западные земли. – М., 1962. – 293с.
1107558
  Мазурмович Б.Н. Польские зоологи К.М. Ельский и А.Л. Карпинский // Вопросы истории естествознания и техники. – Москва, 1966. – Вып. 20 (отдельный оттиск). – С. 75-77
1107559
  Богомолова Н.А. Польские и русские поэты XX века: творческие связи / Н.А. Богомолова. – М, 1987. – 192с.
1107560
  Манусевич А.Я. Польские интернационалисты в борьбе за победу Советской власти в России / А.Я. Манусевич. – Москва, 1965. – 412с.
1107561
  Манусевич А.Я. Польские интернационалисты в Октябрьской революции : Автореф... д-ра ист.наук: / Манусевич А.Я.; Ин-т славяноведения АН СССР. – М., 1965. – 68л. – Бібліогр.:с.66-68
1107562
  Яницкий С. Польские кинематографисты о себе. / С. Яницкий. – М., 1964. – 197-269с.
1107563
   Польские крестьяне о своей жизни. – М., 1936. – 255с.
1107564
  Щавелева Н.И. Польские латиноязычные средневековые источники. / Н.И. Щавелева. – Москва, 1990. – 208 с.
1107565
  Филатова Н.М. Польские литераторы об Александре I // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 1. – С. 3-17. – ISSN 0132-1366
1107566
  Филатова Н.М. Польские литераторы об Александре І // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 1. – С. 3-17. – ISSN 0132-1366


  Предметом исследования в данной статье является литературный образ знаковой для польской истории фигуры, российского императора и польского конституционного короля - Александра І. Предпринята попытка исследования разных граней образа импераетора, ...
1107567
  Страшевич С. Польские математические олимпиады / С. Страшевич, Е. Бровкин. – М, 1978. – 339с.
1107568
   Польские мыслители эпохи Возрождения. – М., 1960. – 319с.
1107569
   Польские народные костюмы. – Варшава. – с.
1107570
   Польские народные легенды и сказки. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1965. – 384 с.
1107571
   Польские народные сказки. – Л., 1980. – 326с.
1107572
   Польские народные танцы. – М., 1958. – 72с.
1107573
   Польские новеллисты. – М., 1970. – 351с.
1107574
  Федосова Т.Ф. Польские патриотические организации в Москве и их роль в развитии русско-польских революционных связей (1856-1866 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Федосова Т.Ф.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1967. – 22л.
1107575
  Воробьев Г.А. Польские патриотические песни, именуемые "революционными" : (историческая справка). – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 570-579. – Автор указ. в конце статьи.-.Отд. оттиск: Исторический вестник, 1906, май, т. 104
1107576
   Польские песни народные и революционные. – М., 1954. – 336с.
1107577
   Польские повести. – М., 1978. – 406с.
1107578
   Польские поэты. – М., 1990. – 311с.
1107579
   Польские поэты. Леопольд Стафф. Казимира Иллакович. Юлиан Пшибось. Тадеуш. Ружевич. Вислава Шимборская. – Москва, 1978. – 367с.
1107580
  Гайда Ф. Польские пределы мировой революции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 76-84
1107581
  Гайда Федор Польские пределы мировой революции : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 76-84 : Фото
1107582
  Бабич Ю. Польские путешественники и исследователи Сибири : XIII Международный конкурс по истории науки. СССР, Москва 18-24 августа 1971 г. / Юзеф Бабич, Болеслав Ольшевич. – Москва : Наука, 1971. – 19 с.
1107583
   Польские рассказы. – М., 1949. – 80с.
1107584
  Федосова Т.Ф. Польские революционные организации в Москве 60-е годы XIX века / Т.Ф. Федосова. – Москва : Наука, 1974. – 204 с.
1107585
  Буткевич Т. Польские солдаты Октября / Т. Буткевич, А. Слиш. – Минск, 1982. – 111с.
1107586
  Упадышев Н.В. Польские спецпереселенцы на Европейском Севере России // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 154-161. – ISSN 0869-5687
1107587
  Кляры Барбара Польские туроператоры предпочитают "АэросСвит" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
1107588
  Скубала З. Польские университеты / З. Скубала, З. Токарский. – Варшава, 1960. – 200с.
1107589
  Добровольский М. Польские ученые и их вклад в мировую науку / М. Добровольский. – Варшава, 1959. – 219с.
1107590
  Горшковский В. Польские физические олимпиады : пер. с польск. / В. Горшковский. – Москва : Мир, 1982. – 256 с.
1107591
   Польские фрашки. – М., 1964. – 152с.
1107592
   Польские химические олимпиады. – Москва : Мир, 1980. – 532 с.
1107593
  Уразова Польские художники - реалисты / Уразова, л.Н. – Москва, 1979. – 238 с.
1107594
  Федорук И. Польские языковые элементы в белорусском языке Белосточчины (на матер. изданий Белорусского общественно-культурного общества в Белостоке) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02, 10.02.03 / Федорук И.; БГУ. – Минск, 1986. – 22л.
1107595
   Польский вопрос в газете "Русь" : С предисловием Нестора. – Издание газеты "Русь" : Тип. Н.П. Собко
Т. 1 : 28 марта 1904 г. - 18 февраля 1905 г. – 434 с.
1107596
  Теодорович И.М. Польский вопрос в политике империалистических держав в последний год первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Теодорович И. М.; Льв.ГУ. – Львов, 1953. – 17 с.
1107597
  Кулаковский П.А. Польский вопрос в прошлом и настоящем : с приложением библиографического указателя / П.А. Кулаковский. – С.-Петербург : Типография А. С. Суворина, 1907. – 58 с.
1107598
   Польский вопрос в России = Открытое письмо к русским публицистам польского дворянина. – Лейпциг : Э.Л. Каспрович, 1896. – 91 с.
1107599
  Пыпин А.Н. Польский вопрос в русской литературе / А.Н. Пыпин. – 703-736с.
1107600
  Лещенко Л. Польский вопрос в русской философско-религиозной мысли на рубеже ХIХ-ХХ веков // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2006. – N 2809 : Польский вопрос в русской философско-религиозной мысли на рубеже ХIХ-ХХ веков/Л. Лещенко. – ISBN 83-229-2692-8. – ISSN 0239-6661
1107601
  Федосова Е.И. Польский вопрос во внешней политике Первой империи во Франции. / Е.И. Федосова. – М., 1980. – 203с.
1107602
  Верещак В.Г. Польский вопрос во ншеншней политике России в конце XVIII в. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Верещак В. Г.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 171л. – Бібліогр.:л.160-171
1107603
  Ревуненков В.Г. Польский вопрос и дипломатическая борьба в Европе в конце 50-х и начале 60-х гг. XIX в. : Автореф. дис. ... докт. историч. наук / Ревуненков В.Г. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А. Жданова. Исторический факультет. – Ленинград, 1950. – 16 с.
1107604
  Погодин М.П. Польский вопрос. Собрание разсуждений, записок и замечаний. 1831-1867. – Москва : В тип. газеты "Русский". В Брюсовском пер., в доме Смирнова, 1867. – VIII, 241 с.
1107605
  Погодин М.П. Польский вопрос. Собрание разсуждений, записок и замечаний. 1831-1867 : 1831-1867 / [соч.] М.П. Погодина // Восстание поляков в Юго-Западной России в 1863 году / Н.Д. Иванишев, И.Я. Нейкирх, Н.А. Дьяченко, С.С. Гогоцкий, Н.Х. Бунге, Н.А. Фаворов, А.П. и др. [в анот.] Шидловский. – Киев : В Университетской Типографии, 1863. – VIII, 241 с.
1107606
   Польский детектив. – Київ : Молодь, 1970. – 644с.
1107607
  Гордон Б. Польский детектив / Б. Гордон, Е. Эдигей. – Чебоксары, 1991. – 352с.
1107608
  Брониславский Е. Польский диалог / Е. Брониславский, Г. Вачнадзе. – Тбилиси, 1991. – 640 с.
1107609
  Кемпинский З. Польский имперссионизм / З. Кемпинский. – Варшава, 1961. – 32с.
1107610
  Горский И.К. Польский исторический роман и проблема историзма / И.К. Горский. – М., 1963. – 264с.
1107611
   Польский конгресс мира. – Варшава, 1962. – 46с.
1107612
  Ромащенко Л.И. Польский мир в повести К. Паустовского "Далекие годы" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 5 (47). – С. 6-9
1107613
  Манусевич А.Я. Польский народ в борьбе за независимую и свободную Польшу / А.Я. Манусевич. – Москва, 1945. – 62с.
1107614
  Пашенцев Н.П. Польский народ в борьбе за новую демократическую Польшу / Н.П. Пашенцев. – Минск, 1948. – 28с.
1107615
  Зуев Ф.Г. Польский народ в борьбе против фашизма / Ф.Г. Зуев. – Москва, 1967. – 136с.
1107616
  Коровицына Н.В. Польский опыт смены систем: 35 лет после революции "Солидарности" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 93-103. – ISSN 0130-3864
1107617
  Манзуренко В. Польский орден "Крест заслуг". 1923-39 // Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 2002. – № 7. – С. 25-32
1107618
  Петров В.Н. Польский пароль / В.Н. Петров. – Москва, 1984. – 400 с.
1107619
  Адельгейм И. Польский патриот в пространстве гипермаркета (польский этос в прозе молодых писателей рубежа XX-XXI вв.) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 64-70. – ISSN 0132-1366
1107620
   Польский плакат. – Варшава, 1957. – 189с.
1107621
  Уразова Л.Н. Польский плакат / Л.Н. Уразова. – Москва : Изобразительное искусство, 1969. – 152 с.
1107622
   Польский портрет. – М., 1976. – 28с.
1107623
  Бобрик Н.П. Польский поэт-просветитель Томаш Каетан Венгерский / Н.П. Бобрик. – Москва : Наука, 1981. – 316 с.
1107624
  Бобрик Н.П. Польский поэт-просветитель Томаш Каетан Венгерский. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.04 / Бобрик Н.П.; АН СССР. – М, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1107625
  Лойко Л.В. Польский рабочий класс в период борьбы за социалистическую индустриализацию страны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Лойко Л.В. ; МВ и ССО БССР , Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1974. – 26 с.
1107626
   Польский рассказ. – М., 1974. – 431с.
1107627
  Морозова О.П. Польский революционер-демократ Бронислав Шварце / О.П. Морозова. – М., 1975. – 288с.
1107628
  Морозова О.П. Польский революционер-демократ Бронислав Шварце (Из истории польско-рус. рев. связей второй половины XIX в.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Морозова О.П.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1107629
  Кубилюс В. Польский романтизм и балтийские литературы / В. Кубилюс, К. Настопка. – Вильнюс, 1973. – 42с.
1107630
   Польский романтизм и восточнославянские литературы. – М., 1973. – 285с.
1107631
  Цыбенко Е.З. Польский социальный роман 40-70-х годов XIX века : Автореф... докт. филол.наук: 643 / Цыбенко Е. З.; МГУ, Филол.фак. – Москва, 1969. – 39л. – Бібліогр.:с.38
1107632
  Цыбенко Е.З. Польский социальный роман 40-70-х годов ХІХ века. / Е.З. Цыбенко. – М., 1971. – 360с.
1107633
  Михалев О.Ю. Польский Союз демократических левых сил в начале XXI века // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 32-44. – ISSN 0132-1366
1107634
  Попков Б.С. Польский ученый и революционер Иоахим Лелевель / Б.С. Попков. – М, 1974. – 211с.
1107635
  Федорук О. Польский художник Анджей Врублевский // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 153-158. – ISBN 966-8613-25-2
1107636
   Польский юмор. – Л.-М., 1963. – 207с.
1107637
  Дворецкий И.Х. Польский язык / И.Х. Дворецкий. – Москва, 1947. – 355с.
1107638
  Лер-Сплавинский Польский язык / Лер-Сплавинский. – М., 1954. – 368с.
1107639
  Тихомирова Т.С. Польский язык : Грамматические очерки, литературные тексты с комментариями и словарем / Т.С. Тихомирова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1978. – 208 с. – Список лит.:с.7. – (Языки мира ; Вып.9)
1107640
  Пальцев Г.В. Польский язык / Г.В. Пальцев. – Минск, 1984. – 100с.
1107641
  Киклевич А.К. Польский язык : Практический курс / А.К. Киклевич, А.А. Кожинова. – 2-е изд., стереотип. – Минск : ТетраСистемс, 2001. – 320с. – ISBN 985-6577-28-4
1107642
  Василевская Д. Польский язык : Учебник / Д. Василевская, С. Кароляк. – Санкт-Петербург. Москва : Лань. АСТ, 2001. – 576с. – ISBN 5-8114-0124-8
1107643
  Тихомирова Т.С. Польский язык : грамматический очерк, литературные тексты с комментариями и словарем : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / Т.С. Тихомирова ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : АСТ; Восток-Запад, 2006. – 317с. – ISBN 5-478-00176-7
1107644
  Пальянова Г.В. Польский язык без трудностей перевода : справоч. пособие / Г.В. Пальянова, И.В. Пальянова. – Минск : Галіяфы, 2016. – 281, [1] с. – Библиогр.: с. 280-281. – ISBN 978-985-7140-20-6
1107645
   Польский язык в Опольской Силезии в 1910-1939 гг.. – Познань-Варшава, 1958. – 77,50с.
1107646
   Польския притязания и историческая оценка их. – Отдельн. оттиски из газ. "Подолянин" и "Киевлянин". – Каменец-Подольск : Тип. Св.-Троицкого Братства, городской дом, 1912. – 31 с.
1107647
   Польскі фрашки. – К., 1990. – 188с.
1107648
  Семенова В.Н. Польско-габсбургские отношения в первой четверти 16 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенова В.Н.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 20 с.
1107649
  Вевюра Болеслав Польско-германская вграница и международное право / Вевюра Болеслав. – Москва, 1959. – 240с.
1107650
  Офицеров-Бельский Польско-германский тандем в меняющейся Европе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2012. – № 9. – С. 61-66. – ISSN 0131-2227
1107651
  Оцхели В.И. Польско-грузинские литературные связи в 19 веке : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.04 / Оцхели В.И.; МГУ. – Москва, 1975. – 24л.
1107652
  Зимина К.С. Польско-литовская династия Ягеллонов в контексте международных отношений в конце XV - начале XVI столетия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 20-42. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1107653
  Довнар-Запольский М.В. Польско-литовская уния на сеймах до 1569 года : исторический очерк М. Довнар-Запольского. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1897. – [2], 28 с. – Отд. оттиск: Труды Славянской комиссии при Императорском Московском археологическом обществе. Т. 2. – Библиогр. в примеч.


  На обл. дарственная надпись от автора
1107654
  Гольдштейн С.М. Польско-литовские древности. Лекции, читанные в С.-Петербургском Археологическом Институте С.М.Гольдштейном, в 1898-99 у.г.. – С.-Петербург : Литогр. Н.С.Егорова, 1899. – 368 с. – Литограф. изд.
1107655
  Палюшкевич Н. Польско-объединенная рабочая партия и развитие польского общества (1948-1990) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Палюшкевич Н.; МГУ. им. М.В.Ломоносова. – М., 1992. – 26л.
1107656
   Польско-русские литературные связи. – Москва : Наука, 1970. – 500с.
1107657
  Николаев С.И. Польско-русские литературные связи ХVI-XVIII веков и их значение для истории польской литературы // Славяноведение. – Москва, 2002. – № 2. – С.121-127. – ISSN 0132-1366
1107658
  Лобода А.М. Польско-русские параллели / Лобода А.М., 1904. – 10 с. – Отд. оттиск из: Изборник Киевский. В честь Т.Д. Флоринского. 1904, с. 138-147
1107659
   Польско-русский горный словарь. – Москва : Русский язык, 1975. – 815с.
1107660
  Ковалева Г.В. Польско-русский и русско-польский словарь = Slownik polsko-i rosyjsko-polski : Свыше 10 000 слов в каждой части / Г.В. Ковалева, И.Н. Митронова. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 2003. – 570с. – ISBN 5-200-03062-5
1107661
  Миклашевская Н.Е. Польско-русский математический словарь / Н.Е. Миклашевская, Р.И. Миклашевский. – Москва, 1963. – 213 с.
1107662
  Миклашевская Н.Е. Польско-русский математический словарь : Около 24000 терминов и терминол. сочетаний / Н.Е. Миклашевская, Р.И. Миклашевский. – Москва, 1981. – 268 с.
1107663
   Польско-русский политехнических словарь. – М., 1963. – 516с.
1107664
  Ковалева Г.В. Польско-русский разговорник / Г.В. Ковалева, Т.М. Никитина. – М, 1987. – 272с.
1107665
  Горбачева И.С. Польско-русский разговорник для туристов / И.С. Горбачева, В.И. Зотов. – Москва : Русский язык, 1979. – 240с.
1107666
   Польско-русский сельскохозяйственный словарь. – Москва, 1973. – 460 с.
1107667
   Польско-русский словарь. – Москва : ОГИЗ, 1931. – стб. 852
1107668
   Польско-русский словарь. – Москва : ОГИЗ, 1941. – 294 с.
1107669
   Польско-русский словарь. – третье изд. исправленное и дополненное, содержит около 50000 сло. – Москва, 1949. – 664 с.
1107670
   Польско-русский словарь : Около 50 000 слов и выражений. – Изд.4-е испр. и доп. – Москва, 1955. – 781 с.
1107671
   Польско-русский словарь. – Издание пятое. – Москва, 1958. – 816 с.
1107672
   Польско-русский словарь : около 50 000 слов и выражений. – изд. 6-е, стер. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1960. – 816 с. – Библиогр.: с. 3-4
1107673
   Польско-русский словарь : около 50 000 слов и выражений. – изд. 7-е. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. – 816 с.
1107674
  Стыпула Р. Польско-русский словарь : Около 35000 слов / Р. Стыпула, Г.В. Ковалева. – Москва-Варшава : Русский язык, 1975. – 840с.
1107675
  Стыпула Рышард Польско-русский словарь / Стыпула Рышард. – 2-е изд., стереотип. – Москва-Варшава : Русский язык, 1976. – 840 с.
1107676
  Стыпула Рышард Польско-русский словарь / Стыпула Рышард, В Г. Ковалева. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1980. – 840 с.
1107677
  Обухов В.А. Польско-русский словарь по электротехнике и электронике = Polsko-rosyjski slownik eltktro-techniczny i elektroniczny : около 42 000 терминов / В.А. Обухов, И.М. Юдин ; под ред. А. Кобуса. – Москва ; Варшава : Русский язык, 1988. – 694, [2] с. – Парал. тит. л. пол.
1107678
  Стыпула Рышард Ковалева В Г. Польско-русский словарь. / Рышард Ковалева В Г. Стыпула. – М., 1989. – 860с.
1107679
   Польско-русский текстильный словарь. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1989. – 453с.
1107680
   Польско-русский химический словарь = Slownik chemiczny polsko-rosyjski : Около 35 000 терминов. – Москва - Варшава : Советская энциклопедия, Научно-техническое издательство, 1970. – 460 с.
1107681
  Титова И.А. и др. Польско-русский химический словарь : Около 35 000 терминов / И.А. и др. Титова. – Москва-Варшава : Советская энциклопедия, 1970. – 460с.
1107682
   Польско-русский экономический словарь : Около 30000 терминов. – Москва-Варшава : Русский язык, 1977. – 494с.
1107683
   Польско-русско-украинский словарь. – К., 1991. – 478с.
1107684
  Фокс Р. Польско-украинские отношения на фоне нормализации польско-российских отношений 2010 г. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 33-39
1107685
  Морозов С.В. Польско-чехословацкие отношения и конвенция об определении агрессора 3-4 июля 1933 года // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 1. – С. 29-36. – ISSN 0132-1366
1107686
  Пегов В. Польско-шведская интервенция в Карелии в начале 17 века. / В. Пегов. – Петрозаводск, 1939. – 34с.
1107687
  Кощинский П. Польского Косова не будет // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 24. – С. 38-40


  Шленськ (Сілезія) може стати "польським Косово"
1107688
  Трачевский А.С. Польское безкоролевье по прекращению династии Ягеллонов : историческое исследование Александра Трачевского. – Москва : Изд. К. Солдатенкова, 1869. – XXXVI, 512, 114 с. – С. 75-86 второй паг.: "Об источниках и литературе польского бескоролевья 1572-1573 годов"
1107689
  Машковцев А.А. Польское восстание 1863-1864 гг. и католические общины Казани и Вятки // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 138-145. – ISSN 0042-8779


  Польское восстание1863-1864 гг. встретило сочувствие поляко--католиков, живших в Вятской и Казанской губерниях. Была предпринята попытка организации вооруженного выступления в поддержку повстанческого движения в западных районах Российской империи. ...
1107690
  Сидоров А.А. Польское восстание 1863 : исторический очерк / А.А. Сидоров. – Санкт-Петербург : Издание Н.П.Карбасникова, 1903
1107691
  Миско М.В. Польское восстание 1863 г / М.В. Миско. – Москва, 1962. – 336с.
1107692
  Ревуненков В.Г. Польское восстание 1863 г. и европейская дипломатия / В.Г. Ревуненков. – Л., 1957. – 358с.
1107693
  Драницын С.Н. Польское восстание 1863 г. и его классовая сущность / С.Н. Драницын. – Л., 1937. – 302с.
1107694
  Марахов Г.И. Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине / Г.И. Марахов. – Киев, 1967. – 260с.
1107695
  Марахов Г.И. Польское восстание 1863 года на Правобережной Украине : Автореф... д-ра ист.наук: / Марахов Г.И.; ЛГУ. – Л., 1965. – 34л.
1107696
  Бялостоцкий Ян. Польское графическое искусство 1945-1955 / Ян Бялостоцкий. – Варшава : Полония, 1956. – 42 с.
1107697
  Шпопер Д. Польское дворянство и крестьянский вопрос в XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 106-113. – ISSN 0042-8779
1107698
  Войцеховский А. Польское декоративное искусство. 1945-1955 / А. Войцеховский. – Варшава, 1956. – 60с.
1107699
  Николаенко О. Польское женское движение в Юго-Западных губерниях Российской империи в начале XX в. // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2012. – № 1/2. – С. 267-278. – ISSN 1822-5136
1107700
  Тананаева Л.И. Польское изобразительное искусство эпохи Просвещения. Живопись. Рисунок. / Л.И. Тананаева. – М., 1968. – 148с.
1107701
  Машковцев А.А. Польское католическое духовенство в вятской ссылке в 1860-1870-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 91-99. – ISSN 0042-8779
1107702
  Рубанова И.И. Польское кино / И.И. Рубанова. – М, 1966. – 210с.
1107703
  Орехов А.М. Польское направление международной политики СССР в 1956 году // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 3. – С. 27-42. – ISSN 0132-1366
1107704
  Петкевич К. Польское народно искусство / К. Петкевич. – Варшава, 1966. – 35с.
1107705
   Польское Подкарпатье:замки, горы и бравый Швейк // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 82-83 : фото
1107706
   Польское портретное медальерное искусство XIX - XX веков. – М., 1986. – 39с.
1107707
  Яжборовская И.С. Польское рабочее движение в борьбе за социализм / И.С. Яжборовская, Н.И. Бухарин. – М, 1986. – 336с.
1107708
   Польское рабочее движение в годы войны и гитлеровской оккупации. – М., 1968. – 456с.
1107709
  Пухлов Н.Н. Польское рабочее движение, 1890-1904 гг. / Н.Н. Пухлов. – М., 1977. – 352с.
1107710
   Польское серебро XIII - начала XX века. – Л., 1981. – 56с.
1107711
  Францев В.А. Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX ст.. – Прага : Тип. "Политики", 1906. – IX,491, CLXXII, 10 с.
1107712
  Глінянович К. Польська "кресова" жінка. Постколоніальний контекст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 75-78


  У статті досліджується еволюція образу польської "кресової" жінки в українській літературі. На думку авторки це дає можливість застосувати постколоніальну дослідницьку перспективу щодо виявлення змін у польсько-українських культурних відносинах. ...
1107713
  Скупейко Л. Польська "модерна" в інтерпретації Лесі Українки // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 73-78. – ISBN 978-617-579-046-5
1107714
  Siejka Z. Польська активна геодезична мережа як багатофункціональна загальнонаціональна система навігації і позиціонування / Z. Siejka, R. Mielimaka // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 5-15 : рис., табл. – Бібліогр.: с.13. – ISSN 0130-1039
1107715
  Сагата Ю. Польська анімалістична фразеологія в мовній свідомості студентів-полоністів Вроцлавського університету (на матеріалі анкетування) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті пропонується аналіз результатів анкетування, проведеного серед студентів польської філології Вроцлавського університету з метою з"ясування знання ними фразеологізмів із анімалістичним компонентом, усвідомлення особливостей їх семантики та ...
1107716
  Павлюк В.В. Польська аристократія у суспільному житті Правобережної України після поділів Речі Посполитої // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 154-165. – ISSN 0130-5247
1107717
  Бігай П. Польська армія в місіях НАТО // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 401-408. – ISBN 978-83-64286-14-8
1107718
  Шевченко О. Польська війна з історією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 5


  "Остання п"ятниця січня стала досить характерним днем для новітньої історії польсько-українських відносин. У той час, коли президент Анджей Дуда в Давосі на спільній панелі з президентом Петром Порошенком запевняв, що ЄС має залишити відчиненими двері ...
1107719
  Разиграєв О. Польська державна поліція Волинського воєводства 1921-1939 рр.: загальна характеристика // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 177-179
1107720
  Семенюк Степан Польська диверсія на Закарпатті // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2 (719), квіт.-черв. – С. 5-10. – ISSN 0042-9422
1107721
  Клочак О.З. Польська дипломатія Кшиштофа Скубішевського (1989-1993 рр.): традиції, новаторство, здобутки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 318-324. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1107722
  Ромащенко Л. Польська думка про Мазепу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2002. – № 2. – С.192-198


  Штрих до художньої інтерпритації образу українського гетьману
1107723
  Чеботар С.І. Польська економіка на межі тисячоліть: труднощі, успіхи, перспективи / С.І. Чеботар. – Київ, 2002. – 260с. – ISBN 966-7218-04-х
1107724
  Задоя А.О. Польська економіка: підсумки перших років членства в ЄС / А.О. Задоя, Б. Шлюсарчик // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2. – С. 81-87.
1107725
  Скрипник Г. Польська етнологія на межі тисячоліть // Народна творчість та етнографія : Спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – С. 6-21. – ISSN 0130-6936
1107726
  Вичівський П.П. Польська і російська історіографії передумов відновлення державної залежності України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 340-346
1107727
  Радзік Р. Польська інтелігенція - ідентичність, заснована на традиції // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 83-100. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Стаття присвячена інтелігенції як соціальній верстві, специфічній для Центральної та Східної Європи. Автор простежує трансформації польської інтелігенції в контексті різного суспільного ладу впродовж ХІХ-ХХІ ст. (у період поділів Польщі, у міжвоєнному ...
1107728
   Польська інтелігенція підтримує відзначення роковини Акції "Вісла" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 26 березня (№ 13). – С. 1-2. – ISSN 0027-8254
1107729
  Яблонський В. Польська інтелігенція стала на бік українців // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 лютого (№ 4). – С. 5
1107730
  Лазурко Л.М. Польська історична періодика у Східній Галичині XIX - початку XX ст.: типологія, ідеологія, проблематика : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Лазурко Лідія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1107731
  Зимницька С. Польська історіографія XIX - першої половини XX ст. участі князя Яреми Вишневецького у подіях Національно-визвольної війни // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 53-56. – ISBN 978-966-493-651-1
1107732
  Степанков В. Польська історіографія Батозької битви 1652 року // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 207-219
1107733
  Футала В. Польська історіографія діяльності українських легальних політичних партій у II Речі Посполитій // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 518-524. – ISBN 978-966-02-5080-2
1107734
  Футала В. Польська історіографія діяльності українських самоврядних організацій у Другій Речі Посполитій // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2011. – № 6 (96) листопад - грудень. – С. 26-30
1107735
  Мищак І.М. Польська історіографія польсько-українських відносин у роки Другої світової війни // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 264-276


  У статті розглянуто інтерпретацію польськими істориками польсько-українського збройного конфлікту в роки Другої світової війни, а також особливості й характер обміну населенням між УРСР і ПНР наприкінці війни.
1107736
  Мацелюк Є. Польська історіографія про радикальні політичні партії та організації Другої Речі Посполитої доби "санації" (1926 - 1939 рр.) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 385-392
1107737
  Мельничук І.А. Польська історіографія у розрізі дослідження національних еліт Литовсько-Польського періоду вітчизняної історії
1107738
  Мельничук І.А. Польська історіографія у розрізі дослідження національних еліт Литовсько-Польського періоду вітчизняної історії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр.регіон. ін-тдерж. упр. НАДУ при Президентові України, Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 5 (97), травень. – С. 11-16. – ISSN 2077-1800
1107739
   Польська й українська неоромантична драма в рецепції Мирослави Медицької // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1107740
  Копійка Д. Польська концепція східної політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 166-171.
1107741
  Першко І.О. Польська культурна спадщина Житомирщини як об"єкт етнічного туризму // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 309-313
1107742
  Самченко В. Польська легенда з українським корінням // Україна молода. – Київ, 2021. – 23-24 листопада (№ 123/124). – С. 12


  Композитор, диригент і педагог Кшиштоф Пендерецький (1933-2020) - один із музичних титанів, які прославили польську музичну культуру на весь світ, отримавши, зокрема, чотири премії «Греммі». «Мій батько народився в селі Тенетники біля Рогатина», - ...
1107743
   Польська література - предмет рефлексій Миколи Бажана // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1107744
  Байдацька С. Польська література в оцінці Івана Франка: особливості художньої рецепції та інтерпретації // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 165-170
1107745
  Хмелюк М. Польська література в рецепції Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 491-498. – ISBN 978-966-600-358-7
1107746
  Єршов В.О. Польська література Волині доби романтизму : генологія мемуаристичності / Володимир Єршов. – Житомир : Полісся, 2008. – 624 с. – ISBN 978-966-655-379-9
1107747
  Маслянка Ю. Польська література і культура на Русі у XVII і XVIII столітті // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 23


  У цій статті представлено аналіз видання Ришард Лужний. Письменники кола Києво-Могилянської академії і польська література. З історії культурних польсько- східнослов"янських зв"язків XVII-XVIII ст. - Краків, 1966. - 169 с. і 4 фотографії. Наукові ...
1107748
  Вервес Г.Д. Польська література і Україна : літературно-критичні нариси / Григорій Вервес. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 380, [4] с.
1107749
  Нахлік О. Польська література на сторінках незалежного культурологічного часопису "Ї" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У розвідці вперше укладено бібліографію та здійснено огляд перекладів польської літератури на сторінках незалежного культурологічного часопису "Ї". Розглянуто роль часопису у процесі рецепції польської літератури в Україні. Проаналізовано чинники, ...
1107750
  Лазаренко О. Польська літературна мова в українському суспільстві XVII століття (на матеріалі творів Лазаря Барановича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядаються особливості функціонування польської мови у другій половині XVII ст. в Україні на матеріалі творів архієпископа та письменника Лазаря Барановича. Досліджуються впливи української мови на польську граматичну структуру творів Л. Барановича.
1107751
  Дуркалевич В. Польська літературознавча семіотика: ключові проблеми // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 46-51. – Бібліогр.: Літ.: с. 51; 15 назв. – ISSN 1729-360Х
1107752
  Павленко Р. Польська медична бібліотека в Києві - третя, після Рима і Парижа // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 32-33
1107753
  Біла Л. Польська медична бібліотека імені Збігнєва Реліги - осередок польської медичної книги в Україні // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 25-26. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено історію створення та сьогодення Польської медичної бібліотеки імені Збігнєва Реліги. Характеризуються інформаційні ресурси та основні напрями діяльності книгозбірні.
1107754
  Єршов В.О. Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму : монографія / В.О. Єршов. – Житомир : Полісся, 2010. – 454 с. – ISBN 978-966-655-500-0
1107755
  Єршов В.О. Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму : еволюція,проблематика, поетика : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.03 / Єршов В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв.
1107756
  Єршов В.О. Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму: еволюція, проблематика, поетика : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03 / Єршов В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 500 л. – Бібліогр.: л. 400-500
1107757
  Левінська С.Й. Польська мова / С.Й. Левінська. – К, 1971. – 43с.
1107758
  Пучковський Ю.Я. Польська мова : практичний курс / Ю.Я. Пучковський. – Київ : Чумацький Шлях, 2007. – 265с. – ISBN 966-8272-07-2
1107759
  Пучковський Ю.Я. Польська мова : практичний курс / Ю.Я. Пучковський. – Київ : Чумацький Шлях, 2010. – 263 с., [2] с. – ISBN 966-8272-18-8
1107760
  Лазаренко О. Польська мова в полемічній літератури в Україні кінця XVI-XVII століть // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 507-510. – ISBN 978-966-3888-379-3
1107761
   Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність = Jezyk polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszlosc i wspolczesnosc : зб. праць з нагоди десятиліття каф. пол. філології Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського]. – Київ : ІНКОС, 2015. – 653, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., обкл. парал. укр, пол. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-598-097-2
1107762
  Теплий І. Польська мова у перекладацькому доробку Івана Франка // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 323-341. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1107763
  Радишевський Р. Польська мова як літературна в Києво-Могилянській академії XVII століття // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 165-178. – ISBN 966-95452-3-9


  Звертаючись до історії функціонування польської мови на теренах України автор аналізує мовну ситуацію в країні у XVII cтолітті, зумовлену входженням українських земель до складу Речі Посполитої, що мало суттєвий і різнобічний вплив на розвиток освіти ...
1107764
  Горбань Т. Польська національна меншина в Україні на етапі утвердження радянської влади: етнополітичний аспект // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 1999. – Вип. 13. – С. 120-123
1107765
  Рябошапко Л. Польська національна меншина у контексті року Польщі в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 27-31.
1107766
  Балуба І.А. Польська національна меншина України в 20-30-ті рр. ХХ ст. : Дис... канд. істор.наук: 07.00.01 / Балуба І.А.; КУ ім. Т.ШЕвченко. – К., 1997. – 239л. – Бібліогр.:л.222-239
1107767
  Балуба Ігор Анатоліович Польська Національна меншина України в 20-30-ті рр. ХХст. : Автореф... канд. іст.наук: 070001 / Балуба Ігор Анатоліович; КУ іс. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1107768
  Денисюк Н.С. Польська нелегальна преса 80-х років XX століття як об"єкт вивчення в історфї журналістики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 14-18


  Обгрунтовується доцільність вивчення в історії журналістики спецкурсу, присвяченого проблемам польської нелегальної преси 80-х років XX століття.
1107769
  Грабовський С. Польська окупація: факти проти фікцій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 201). – С. 5
1107770
  Ярцун Ю. Польська освіта на теренах Київської губернії після Листопадового повстання 1830 - 1831 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 389-391. – ISBN 978-966-171-893-6


  Одночасно з ліквідацією Кременецького ліцею виникла потреба заміни цього навчального закладу новим - "угодним" імперії. З цією метою у 1834 р. в Києві було засновано Університет св. Володимира, який мав стати знаряддям русифікації шляхетської молоді.
1107771
  Філінюк А.Г. Польська освітня інтелігенція Правобережної України в лещатах сталінської репресивної машини: 1933 - 1938 рр. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С.183-195. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1107772
  Нагірняк А. Польська освітня політика на західноукраїнських землях у міжвоєнний період // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 93-97. – ISSN 1998-4634
1107773
  Якубова Т. Польська періодика - джерело вивчення історії України (XV- XIX ст.) / Т. Якубова, А. Лямець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 39-43. – ISSN 2076-9326
1107774
  Довжок Т.В. Польська повоєнна проза пограниччя: ідентичність, часопростір, катастрофізм : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец. 10.01.03 / Довжок Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл..: 10 назв
1107775
  Довжок Т.В. Польська повоєнна проза пограниччя: ідентичність, часопростір, катастрофізм : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народ / Довжок Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 231л. – Бібліогр.: л.199-231
1107776
   Польська поезія в уподобаннях Станіслава Шевченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1107777
  Рудь М. Польська полабістика другої половини ХХ – початку ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 72–78. – ISSN 2309-9356
1107778
  Ліхтей І. Польська політика останніх Пршемисловичів (кінець XIII - початок XIV ст.) // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 55-74
1107779
  Мрака І. Польська проблема в контексті східноєвропейської політики уряду В. Черчілля (травень 1940-червень 1941 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 81-85. – ISSN 1728-9343
1107780
  Мрака Ігор Польська проблема в контексті східноєвропейської політики уряду В. Черчілля (травень 1940 - червень 1941 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 81-85. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
1107781
  Калениченко П.М. Польська прогресивна еміграція в СРСР в роки другої світової війни / П.М. Калениченко. – К., 1957. – 215с.
1107782
  Брацка М. Польська проза 40-80-х років XIX століття: міф - історія - цінності : монографія / Марія Брацка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2013. – 359, [1] с. – Імен. покажч.: с. 355-359. – Бібліогр.: с. 329-354. – ISBN 978-617-7133-08-6
1107783
   Польська проза і драматургія у дослідженнях Валерії Вєдіної // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1107784
  Вєдіна В.П. Польська пролетарська проза міжвоєнного двадцятиліття (1918-1939) / В.П. Вєдіна. – Київ, 1965. – 219с.
1107785
  Лоштин Н.Т. Польська проповідницька література у бібліотеках бернардинських монастирів Руської провінції ордену (середина – друга половина XVIII століття) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 140-150. – ISSN 0320-9466
1107786
  Любащенко В. Польська реформаційна думка в політичній культурі України // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 29-40. – ISSN 0203-9494
1107787
  Радишевський Р. Польська рецепція творчості Тараса Шевченка у працях Теоктиста Пачовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24
1107788
  Булаховська Ю. Польська сатирична проза доби міжвоєнного двадцятиліття // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1107789
   Польська солідарність з Майданом / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманіт досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства ; за ред. І. Берлянд, Л. Фінберга, О. Андреєвої]. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 397, [3] с. – За підтримки Міжнародного фонду "Відродження". – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Спротиву. Бібліотека Надії). – ISBN 978-966-378-737-4
1107790
  Ніколаєнко О.О. Польська спільнота Харкова в лещатах сталінського режиму (30-ті рр. ХХ століття) // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 1. – С. 71-77. – ISSN 2617-1929
1107791
  Сухарєва С.В. Польська та українська польськомовна проза XVII ст.: риторика, жанри, інтертекст : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03, 10.01.01 / Сухарєва Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви та в підрядк. прим.
1107792
  Suchomlynow Olexiy Польська та українська польськомовна проза XVII століття // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 3 (48). – С. 351-357. – ISSN 1640-7806


  Монографія Світлани Сухарєвої "Польська та українська польськомовна проза XVII століття".
1107793
  Сухарєва С.В. Польська та українська польськомовна проза XVII століття: риторика, жанри, інтертекст : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03, 10.01.01 / Сухарєва Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – 462 арк. – Бібліогр.: арк. 401-462
1107794
  Піх О. Польська тематика у критико-бібліографічних студіях Мирона Кордуби // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 564-570. – ISBN 978-966-02-5080-2
1107795
  Громадський Г. Польська трансформація: успіхи і труднощі // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 55-65
1107796
  Венгер А.Г. Польська україномовна преса як джерело з історії голоду у радянській Україні // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2012. – [Вып. 38]. – С. 202-209. – ISBN 978-966-551-322-3
1107797
  Заяць А. Польська урбаністика останньої третини XX - початку XXI ст. та українські студії з міської проблематики Правобережної України раннього нового часу: історіографічний огляд // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 80-92. – ISSN 0130-5247


  Базуючись на значному доробку попередників, польські історики з 1970-х рр. значно пришвидшили студії над історією польських міст, активно вивчаючи урбанізаційний процес у всіх його складових (правова, просторова локація та організація міської громади). ...
1107798
  Варениця О.П. Польська філософія ХІХ-ХХ ст.: від концепцій польської національної філософії до проекту наукової філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 111-114
1107799
  Кралюк П. Польська філософська традиція на українських землях наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 336-361. – ISBN 978-966-2254-74-7
1107800
  Яручик В. Польська Шевченкіана у міжвоєнний період ХХ століття // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 232-240. – ISSN 2304-9383


  Йдеться про звертання польськими інтелектуалами, перекладачами і науковцями до Тараса Шевченка.Тут розглядаються публікації про Шевченка у часописах, що зверталися до українського питання.
1107801
  Шабловська Анна Агнешка Польська школа плаката // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 3 (23) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Театр. Музика. Кіно. – С. 118-127. – ISSN 1728-6875
1107802
  Гончарова О. Польська шляхетська сім"я Київської губернії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.: загальна характеристика // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 52-60. – ISSN 1998-4634
1107803
  Буравський О.А. Польська шляхта й римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830-1831 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 31-35. – ISSN 2076-1554
1107804
  Якубовський В. Польська шопка як європейський контекст українського вертепу // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті здійснено зіставлення польської шопки з українським вертепом у контексті європейської традиції різдвяних ясел. The article is comparing Polish Christmas crib ("szopka") with Ukrainian ("vertep") in the context of European Christmas cribs. W ...
1107805
  Петриченко Н. Польська, українська і російська проза першої половини 19 століття у світлі завдань наратології // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 185-192.
1107806
  Міньковська І. Польська, чеська та угорська латинки для української мови в XVII-XVIII столітті // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Травень (№ 9/10). – С. 6-14


  "Глобалізація - одна з основних особливостей сучасного світу. Майже не залишилося країн, які не були б залучені до міжнародної співпраці, що, своєю чергою, вимагає від держав створення їхнього образу для іноземних громадян - бренду. Україна не є ...
1107807
   Польська. Культура. Україна = Polska. Kultura. Ukraina : лекції про театр / Нац. центр театр. мистец. ім. Л. Курбаса ; [ Ін-т ім. Є. Гротовського ; упоряд. В. Собіянський ; пер. з пол. Л. Горбенко ; пер. з укр. М. Кацьвін]. – Київ ; Вроцлав : НЦТМ ім. Леся Курбаса ; Inst. im. Jerzego Grotowskiego ; Stow. Jeden Swiat, 2010. – 189, [1] с. : іл. – На обкл. і тит. арк. дані парал. укр., пол.-Текст укр., пол. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2225-03-7
1107808
  Масик Р. Польське економічне товариство у Львові (1921-1939) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 187-201. – ISSN 2078-6077
1107809
  Квієк М. Польське законодавство про вищу освіту: досвід та уроки = Polish law about higher education: experince and lessons / М. Квієк, Т. Фініков; Міжнар. фонд. досліджень освітньої політики; Пер. с англ.: О.О.Чистяков. – Київ : Таксон, 2004. – 220с. – (Вища освіта в сучасному світі). – ISBN 966-7128-25-3
1107810
  Швидюк С.М. Польське і українське спеціальне законодавствао щодо національних меншин: порівняльна характеристика // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 717-724. – ISSN 1563-3349
1107811
  Тельвак В. Польське історичне товариство та розвиток краєзнавчого руху в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття / В. Тельвак, В. Тельвак // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 29-35
1107812
  Морозова О. Польське історичне товариство: з історії заснування й діяльності // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 504-510
1107813
  Осташко Т. Польське коріння в українській землі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 листопада (№ 212/213). – С. 18-19


  Пам"яті Яна Липинського.
1107814
  Ткачук О. Польське коріння неоромантичних героїв Етель Ліліан Войнич i Джозефа Конрада // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 338-341. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Стаття присвячена проблемі польського коріння героїв творів Етель Ліліан Войнич і Джозефа Конрада - Артура Бертона і Лорда Джима, типологічно споріднених неоромантичним дискурсом. Крім драматизму сюжету, твори вирізняються порушенням хронології, ...
1107815
  Ковальчик І. Польське критичне мистецтво і Голокост // Критика. – Київ, 2013. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 39-43. – ISSN 1563-6461
1107816
  Госк Г. Польське літературознавство на тему постзалежности // Критика. – Київ, 2013. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 14-17. – ISSN 1563-6461
1107817
  Стронський Г.Й. Польське населення УСРР в умовах Голодомору 1932–1933 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 95-128. – ISSN 0130-5247
1107818
  Кондратюк К. Польське національне підпілля і збройні формування на Волині (1943-1944 рр.) // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 36-44. – ISBN 978-966-600-651-9
1107819
   Польське національне повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : колект. монографія / [Б. Гудь та ін.] ; за ред. Ігоря Кривошеї, Норберта Моравця ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини [та ін.]. – Київ : КНТ, 2019. – 262, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-820-8
1107820
  Жукова А. Польське оточення Тараса Шевченка // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 11-12


  Про відносини Т. Шевченка з діячами польского суспільно-політичного визвольного руху. Студенти Київського університета Св. Володимира , що відіграли значну роль в діяльності Кирило-Мефодіївського братства були добре обізнаними з польським повстанським ...
1107821
  Хададова М.В. Польське патріотичне товариство на Правобережній Україні в працях українських і російських істориків XIX - XXI ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-106. – ISBN 966-614-021-7
1107822
  Захарчук О.М. Польське питання в дипломатії Наполеона Бонапарта: нові підходи до висвітлення проблеми у сучасній російській історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 172-183. – ISSN 0130-5247
1107823
  Клим"юк У. Польське питання в діяльності репрезентаційних організацій (1914-1916 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 100-106. – ISSN 1728-9343
1107824
  Деревінський Василь Польське питання в етнонаціональній концепції ОУН // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт.-груд. – С. 143-158. – ISSN 0042-9422
1107825
  Верещак В.Г. Польське питання в зовнішній політиці Росії наприкінці XVIIIсторіччя : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02. / Верещак В.Г.; КУ. – К., 1996. – 19л.
1107826
  Місюра В. Польське питання в літературній спадщині слов"янофіла Юрія Самаріна // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 120-122. – ISBN 978-966-485-023-7


  За матеріалами публіцистичних статей 1863 року.
1107827
  Демиденко І. Польське питання і М. Драгоманов // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 5 (351), травень : травень. – С. 11-13


  Із рукопису: Михайло Драгоманов, його життя і діяльність.
1107828
  Сацький Павло Польське питання та проблема статусу українських територій у 1917-18 рр. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 185-190
1107829
   Польське підпілля 1939-1941 = Polskie podziemie 1939-1941. – Варшава ; Київ. – (Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках 20 століття = Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych 20 wieku : Невідомі документи з архівів спеціальних служб). – ISBN 8390133385
Т. 1 : Львів - Коломия - Старий-Золочів. – 1998. – 1039 с., 26 арк. іл. – Текст та тит. аркуш парал. укр. та польськ. мовами
1107830
  Кралюк П. Польське просвітництво. Гуго Коллонтай та Кременецький ліцей // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 338-345. – ISBN 978-966-2254-74-7
1107831
  Кралюк П.М. Польське просвітництво. Гуго Коллонтай та Кременецький ліцей // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 338-345. – ISBN 978-966-373-777-5


  Одним з найвидатніших представників польського Просвітництва вважається Гуго Коллонтай (1750-1812), який народився в містечку Великі Дедеркали (нині це село на території Шумського району Тернопільської області). Незважаючи на українське походження, ...
1107832
  Смирнов І. Польське Розточчя: потенціал українсько-польської співпраці у сфері рекреації та туризму / І. Смирнов, О. Любіцева, Н. Бєлоусова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 23-31. – (Географія ; вип. 1/2 (76/77)). – ISSN 1728-3817
1107833
  Бичкова З. Польське Січневе повстання 1863 - 1864 рр. у висвітленні газети "День" // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 430-432. – ISBN 978-966-171-893-6
1107834
  Кралюк П. Польське слов"янофільство в Україні // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 349-354. – ISBN 978-966-2254-74-7
1107835
  Кралюк П.М. Польське слов"янофільство в Україні // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 349-354. – ISBN 978-966-373-777-5
1107836
  Степанович Є. Польське студентське товариство "Полонія" у Києві // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93) : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть Ч. 2. – С. 126-133. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  Польські студенти в Університеті Св. Володимира.
1107837
  Гирич І. Польське суспільство і українська окремішність на Україні підросійській (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 81 : Україна - Польща: діалог у продовж тисячоліть. – С. 388-399. – ISBN 978-966-579-271-0
1107838
  Ткачук О. Польське та англійське підґрунтя політичних поглядів Джозефа Конрада // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Стаття присвячена проблемі дослідження польського та англійського підґрунтя політичних поглядів Джозефа Конрада. Завдяки "парадоксальності" подвійної художньої природи, Конрад, народившись у польському середовищі, став культовою фігурою англійської ...
1107839
  Федорчук Л. Польське телебачення: вчора, сьогодні, завтра // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 73-78. – ISSN 2078-1911
1107840
  Казимирова І.А. Польське термінознавство: основні напрями досліджень // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 45-57. – ISSN 0027-2833
1107841
  Фндрушкевич Ф. Польський "освітній прорив" та його значення для українських освітніх інновацій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 103-108. – ISSN 2078-1016
1107842
  Чернуха Н. Польський "освітній прорив": досвід і перспективи / Н. Чернуха, Є. Снітко, М. Яворська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті досліджено на прикладі освітньої реформи в Польщі загальні тенденції реформування системи освіти постсоціалістичних країн. Виділено власні, своєрідні риси Польської освітянської реформи. Розглянуто основні напрямки національних пріоритетів ...
1107843
  Ромащенко Л. Польський "текст" у житті і творчості І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 340-353. – ISBN 978-966-793-136-3
1107844
  Нахлік О. Польський антитоталітарний дискурс в Україні в першій половині 1990-х років // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 466-471. – ISBN 978-966-3888-379-3
1107845
  Романова Н.П. Польський біографічний словник // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 175-200
1107846
  Матвієнко В.М. Польський вектор зовнішньої політики УНР у 1920 р.: забезпечення реалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 11-16
1107847
  Лабінська Г.М. Польський вектор української міграції: ризики й загрози // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 91-100. – ISSN 2308-1988


  "Відображено економічну детермінованість високої міграційної мотивації українців. Обгрунтовано лібералізацію польської міграційної політики щодо українців песимістичними демографічними перспективами Польщі, міграційною нестабільністю у Європі, ...
1107848
  Соф"як Н. Польський визвольний рух на Поділлі в 1863-1864 рр. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. ВНЗ "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк ; редкол.: С. Адамович, М. Волощук, О. Єгрешій [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 31. – С. 87-97. – ISSN 2312-1165
1107849
  Папакін А. Польський військовий загін Казимира Луковського у Києві, грудень 1918 р. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 117-123. – ISBN 978-617-7399-06-2
1107850
  Потапенко М. Польський громадський клуб Ніжина у 1917 році // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 13 (16). – С. 29-34. – (Серія: Ніжинознавчі студії ; № 9). – ISSN 2078-063X
1107851
  Потапенко М.В. Польський демократичний рух у Наддніпрянській Україні (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 90-105. – ISSN 0130-5247
1107852
  Ерехемля А. Польський досвід адаптації екологічного законодавства до права Європейського Союзу // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 262-266. – ISBN 978-966-7957-18-6
1107853
  Ерехемля А. Польський досвід адаптації екологічного законодавства до права Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 160-169. – ISSN 1026-9932
1107854
  Кобильник В.В. Польський досвід децентралізації державної влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 353-364


  Аналізується специфіка, основні напрями та фактори успішної децентралізації польської державної влади у контексті демократичного транзиту. Ключові слова: децентралізації державної влади, адміністративнотериторіальна реформа, місцеве ...
1107855
  Гудзь П.В. Польський досвід для України у регулюванні розвитку готельного ринку регіону // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 60-68. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1107856
  Владиченко Л.Д. Польський досвід повернення колишньої власності релігійним організаціям // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 104-108


  Розглянуто одне з актуальних питань державно-релігійного комплексу - повернення колишньої власності церквам і релігійним організаціям Польші. Також описано безпосереднє проведення реституційного механізму кожною із вищезазначених майнових комісій. ...
1107857
  Жулінська М. Польський досвід реформи вищої освіти // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 74-77. – ISSN 2306-028X
1107858
  Алієв А.М. Польський досвід реформування місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; В.А. Ільяшенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 101-106. – (Серія: Державне управління ; № 4 (56)). – ISSN 1813-3401
1107859
  Голуб І.І. Польський досвід реформування системи вищої освіти у контексті європейської інтеграції // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – C. 27-34. – ISSN 2411-1317
1107860
  Шевчук Л.Т. Польський досвід розвитку метрополій: уроки для України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 1 (18). – С. 3-7. – ISSN 2308-1988
1107861
  Гордійчук А.Ю. Польський досвід творення механізму кримінально-виконавчої системи // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 383-387. – ISBN 978-966-600-475-1
1107862
  Ключковські Я. Польський досвід формування громадянського суспільства в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-24.
1107863
  Поліщук В. Польський дослідник історії України з Олександрівки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3*4 жовтня (№ 184/185). – С. 13


  На Кіровоградщині відкрили пам"ятну дошку Міхалу Грабовському.
1107864
  Кравець Я. Польський Еміль Вергарн (до історії бельгійсько-польсько-українських літературних зв"язків) // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 7-20. – ISSN 2313-5921
1107865
  Оніщенко О.І. Польський естетичний дискурс ХХ ст.: інтерпретація інтерпретацій // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 25-29. – Бібліогр.: 5 назв.
1107866
  Федорук О.К. Польський живопис 1945-1965 рр.: розвиток реалістичних традицій і авангарду. : Автореф... доктор мистецтвознав.наук: 17.00.05 / Федорук О.К.; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т.Рильского НАН України. – К., 1996. – 44л.
1107867
  Ніколаєнко О. Польський жіночий рух у Наддніпрянщині наприкінці XIX - початку XX ст. за матеріалами вітчизняних архівів // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 22-30. – ISSN 2306-4250
1107868
  Лозинський М.М. Польський і руський рух і Україна / Михайло Лозинський. – 2-е вид. – Київ : 1С-Паблишинг
Ч. 1. – 1907. – 110 с.
1107869
  Булаховська Ю.Л. Польський і український історичний роман ХІХ-го століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 34-38
1107870
  Астаф"єв О.Г. Польський інтертекст творів Петра Гулака-Артемовського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 3-17
1107871
  Аврамчук О. Польський історик - воїн свободи. Випадок Пьотра Вандича // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 24-28
1107872
  Коник О.О. Польський історик Фелікс Конечний: Доля вченого в долі держави // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 53-62
1107873
  Сподарик Г. Польський історик: "Багато виїхало - шкода, що не всі" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 2 квітня (№ 14). – С. 1, 9. – ISSN 0027-8254


  Тема Акції "Вісла" в колі кресових середовищ. Міфи та їх розвінчення.
1107874
  Волкова О. Польський конспіративний рух першої чверті XIX ст. в Правобережній Україні у працях російських дореволюційних істориків // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 483-485. – ISBN 978-966-171-783-0
1107875
  Ткачук О.П. Польський контекст прози Джозефа Конрада // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена дослідженню маніфестації у прозі Джозефа Конрада польського романтичного патріотичного комплексу, який ґрунтується на фундаментальних категоріях релігії, звичаїв та історії. Для Польщі такими категоріями виступили пам"ять про ...
1107876
  Липитчук О. Польський кримінально-процесуальний кодекс 1928 р. та його характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.136-145. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1107877
   Польський літературний вітраж = Polski literacki witraz. – Одеса : Маяк, 2007. – 168 с. – ISBN 978-966-587-161-3
1107878
  Непоп-Айдачич Польський мовний образ незабудки (колекції та комплекси) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Реконструйовано польський мовний образ незабудки за методологією, розробленою Є. Бартмінським для етнолінгвістичного "Словника народних стереотипів і символів" ("Slownik stereotypow i symboli ludowych"). Експлікація будується за фасетами, один з яких: ...
1107879
  Непоп-Айдачич Польський мовний образ незабудки (назва, гіпероніми, гіпоніми) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 69-79. – Бібліогр.: с. 76-79; 86 поз.
1107880
  Чуб Дм. Польський мовознавець про книжку Антоненка-Давидовича // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 278, березень : березень. – С. 19-20


  Польський мовознавець Мар"ян Юрковський про книжку Антоненка-Давидовича "Як ми говоримо".
1107881
  Коцарев О. Польський модерніст з українським контекстом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 31


  Побачила світ книжка Болеслава Лесьмяна "Садбожий спалахненець"
1107882
  Матвіюв М. Польський науковець на совєтській панщині // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 42-45


  Мечислав Теофілович Гембарович - польський (львівський) мистецтвознавець, багаторічний керівник найбільшої книгозбірні Львова.
1107883
  Гісем О. Польський національний район імені Юліана Мархлевського (1926 - 1935 рр.) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 10 (158), жовтень. – С. 38-40
1107884
  Громакова Н. Польський національний рух як чинник трансформації суспільної свідомості // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 147-152. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012
1107885
  Хададова М.В. Польський національно-визвольний рух 20-60-х років ХІХ ст. у публікаціях журналу "Каторга и ссылка" (1921-1935) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 159-163. – ISBN 966-614-021-7
1107886
   Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878-1942) : Біобіліографічний покажчик. – Киев : Дух і Літера, 2003. – 132 с. – До 125-річчя з дня народження. – (Видатні педагоги світу ; Вип. 2). – ISBN 966-7888-77-0
1107887
  Могильна А.Г. Польський педагогічний інститут як осередок міжкультурної взаємодії
1107888
  Могильна А.Г. Польський педагогічний інститут як осередок міжкультурної взаємодії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – С. 130-134
1107889
  Голікова О. Польський період історії Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаева (1816-1914 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 124-132. – ISSN 0869-3595
1107890
   Польський поет А. Гожалчинський - популяризатор Шевченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Київський університет відіграв у 60-х рр. XIX ст. провідну роль у поширенні творів Т. Шевченка серед поляків. Перший перекладач Шевченкових поезій на польську мову Л. Совінський (1831-1887) захопився "Кобзарем" ще під час навчання у Київському ...
1107891
  Мицик Ю. Польський публіцистичний трактат першої чверті XVII століття про запорозьке козацтво // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 453-460. – (Нова серія ; вип. 8/9)
1107892
   Польський референдум і новий устрій Європейського дому уроки для України. – Київ, 2004. – 180 с.
1107893
  Воблий К.Г. Польський ринок металів (1903-1908-1913 рр.) / К.Г. Воблий ; Українська Академія наук. – У Київі, 1927. – 61с.
1107894
  Манорик М. Польський романтизм у сприйнятті Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 361-369. – ISBN 966-95452-4-3
1107895
  Вервес Г.Д. Польський романтизм у східно-слов"янських літературах кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. / Г.Д. Вервес. – Київ, 1973. – 32с.
1107896
  Астаф"єв О. Польський романтизм як епістема творів Тараса Шевченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У розвідці на матеріалі творів Яна Непомуцена Камінського, Генрика Красінського, Северина Ґощинського, Міхала Чайковського та Юліуша Словацького розкрито проблему епістеми як співмірності дискурсивних практик польських романтиків і Тараса Шевченка. ...
1107897
  Масенко Лариса Польський славіст про українсько-російську вербальну "дорогу навпростець" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 149-153. – ISSN 1682-3540


  Рец. на кн.: Брацкі Артур. Суржик: історія і сучасність. - Гданськ: вид-во Гданського ун-ту, 2009. - 273 с. "Суржик як гібридний різновид усного мовлення, поширенийф на території України, став об"єктом дослідження лише в часи незалежності. В ...
1107898
  Нахлік Є. Польський та український галицький літератор Юліан Горошкевич у полі уваги Івана Франка / Є. Нахлік, О. Нахлік // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 356-362
1107899
  Ленченко В. Польський табiр пiд Батогом (1652 р.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 78-81


  Битва пiд Батогом 22-23 травня (ст.ст.) 1652 р. мiж козацьким вiйськом Богдана Xмельницького i польсько-шляxетським вiйськом коронного гетьмана Mартина Kалиновського стоїть у ряду найвизначнiшиx перемог Нацiонально-визвольної революцiї українського ...
1107900
  Лыкошина Л. Польський театр в 1988 г. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Л.В. Барбашова. – Москва, 1989. – № 6 (86). – С. 105-116
1107901
  Цимерман Я. Польський театр історії // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 2015. – № 4/5/6. – С. 46-47. – ISSN 0207-7159
1107902
  Киричук Ю.А. Польський терор на українських землях // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 548-556. – ISBN 966-00-0025-1
1107903
  Конєва Я. Польський україніст і славіст Василь Назарук: до славного ювілею // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 272-276. – ISBN 966-02-2984-4
1107904
  Сіромська Г. Польський фактор у формуванні ідейних засад галицького русофільства // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 38-45. – ISSN 0203-9494
1107905
  Барандій А.Ю. Польський фактор у формуванні української модерної ідентичності на теренах Галичини // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 169-175. – ISSN 2226-2180
1107906
  Скляренко С.Д. Польський фронт : Третя книга роману "Шлях на Київ" / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ, 1940. – 153 с.
1107907
  Жолткевич І.О. Польський чинник у зовнішній політиці України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 377-382


  Розглянуто відносини Польщі та України у контексті євроінтеграційних прагнень України, визначено інтерес Польщі у подальшій співпраці в даному напрямку. Проаналізовано сучасний геополітичний стан України і його вплив на зовнішню політику держави. ...
1107908
  Чекаленко Л. Польський шлях становлення громадського суспільства // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 38-40
1107909
  Присяжнюк Ю.П. Польські "сліди" українського народолюбства на зламі 1850-1860-х рр. / Ю.П. Присяжнюк, С.О. Шамара, Ю.В. Ігнатенко // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 105-118. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
1107910
  Самойлов Юрій Польські аеропорти як регіональні авіахаби // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1998-8044
1107911
  Самойлов Юрій Польські аеропорти: життя після Євро // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1107912
  Черкасов С.С. Польські аналітичні центри з дослідження проблем зовнішньої політики та дипломатії: особливості організації та основні напрямки діяльності // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 154-161. – ISSN 2663-0265
1107913
  Кривошея І.І. Польські аристократи Потоцькі в Російських Державних думах // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 114-116. – ISSN 2076-1554
1107914
  Дмитерко Л. Польські будні. / Л. Дмитерко. – К., 1949. – 55с.
1107915
   Польські ваізи: планується більше мільйона // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 14 : фото. – ISSN 1998-8044
1107916
  Адамська І. Польські витоки твору Пантелеймона Куліша "Чорна рада. Хроніка 1663 року" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-7. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено вплив польської літератури та джерел на формування історичних поглядів П. Куліша під час підготовки до написання роману "Чорна рада. Хроніка 1663 року". В статье исследовано влияние польской литературы и источников на формирование ...
1107917
  Савченко Г. Польські військові формування як чинник розгортання українського руху в російській армії (березень - травень 1917 р.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 85-89
1107918
  Науменко А.О. Польські військові частини Російської армії під час Першої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 234-246. – ISSN 2313-5603
1107919
  Пагіря О. Польські воєнні злочини у Карпатській Україні // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 26 жовтня (№ 32). – С. 7
1107920
  Пагіря О. Польські воєнні злочини у Карпатській Україні : Частина 3 Розстріли на Верецькому перевалі // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 9 листопада (№ 34). – С. 7
1107921
  Пагіря О. Польські воєнні злочини у Карпатській Україні : Чатина 4. Розстріли на Яблунецькому перевалі // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 16 листопада (№ 35). – С. 7
1107922
  Пагіря О. Польські воєнні злочини у Карпатській Україні : Частина 5. Кваліфікація злочинів // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 23 листопада (№ 36). – С. 7
1107923
   Польські вчені про форум [VIII Українсько-польський форум/Польсько-український форум "Освіта для миру", що проводився на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди] / Ф. Шльосек, Я. Лащик, Р. Бера, Яніцка-Панек, Я. Сікора, В. Коцур, Л. Лук"янова, П. Саух, М. Степаненко, Н. Ничкало, В. та ін. Биков // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 4-7
1107924
   Польські джерела // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 358-366 : фото. – ISBN 966-7272-00-1


  Спомини Тад. Бобровського - С. 358-362; Пан Падалиця до пана Владимира Антоновича - С. 362-363; Оцінка Антоновичевої діяльности в книжці Фр. Равіти-Гавронського - С. 363-366; Л. Василевський про Антоновичеве хлопоманство - С. 366.
1107925
  Вахніна Л. Польські джерела Етнографічної комісії ВУАН // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 152-155. – ISSN 1028-5091
1107926
  Ніколаєнко О.О. Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині XIX - на початку XX ст.: громадське і приватне життя : монографія / Ніколаєнко О.О. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : НТМТ, 2015. – 359, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині XIX - на початку XX ст.: громадське й приватне життя. – Бібліогр.: с. 296-340 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-578-179-1
1107927
  Приходько В. Польські журналісти не залежні від влади / В. Приходько, Г. Костельний // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-19


  З робочим візитом Польшу відвідала делегація НСЖУ.Колеги з Волині запропонували "ЖУ" інтерв"ю члена делегації голови Волинської журналістської організації Михайла Савчука
1107928
  Прусак А.О. Польські заповідники // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 231-233
1107929
  Дуброва Г.І. Польські запозичення в карпатських говорах в діахронічному аспекті (на матеріалі пам"яток другої половини ХVІ - ХVІІ ст.) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 79-87


  У статті аналізуються полонізми в пам"ятках карпатського регіону другої половини XVI - XVII ст. порівняно з їхніми відповідниками в сучасних українських говорах. In the article the Polish loan-words in the Carpathian texts of the second half of the ...
1107930
  Гриценко Світлана Польські запозичення в українських писемних пам"ятках XVI-XVII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 246-252. – ISBN 966-7865-75-4
1107931
  Дем"яненко Н.Б. Польські запозичення у поетичних творах Лесі Українки // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 28-38. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто та проаналізовано полонізми у творчості Лесі Українки, представлено їх приклади в поетичній спадщині поетеси. В статье рассмотрены и проанализированы полонизмы в творчестве Леси Украинки, приведены их примеры в поэтическом ...
1107932
  Пестрикова О.В. Польські історики Львова другої половини ХІХ ст.: до питання про термінологічне визначення осередку в історіографії // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 145-152. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1107933
  Ребенок В.В. Польські історіографічні праці в складі полоністичного зібрання XIX - початку XX ст. Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 91-97. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1107934
  Якубова Т.А. Польські книгознавчі видання другої половини XIX - початку XX ст. // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 261-266


  За матеріалами фонду літератури польською мовою відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ.
1107935
  Русіна О. Польські книжки в українському перекладі: новинки 2017 року // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 24 вересня (№ 39). – С. 10. – ISSN 0027-8254
1107936
  Крилатий Ю. Польські козакознавці // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 61-63
1107937
  Яремчук В. Польські колаборанти у складі німецьких військ // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 651-655. – ISBN 978-966-171-90295
1107938
  Жукова А.М. Польські контакти Т. Шевченка в останні роки життя (1857-1861 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 13-17. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1107939
  Портнов А. Польські контексти модерної України // Критика. – Київ, 2002. – Квітень, (число 4). – С. 18-20
1107940
  Левін П. Польські контексти українського бароко, шкільної драми та театру / Пауліна Левін ; Міжнар. школа україністики НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Талком, 2020. – 783, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Студії з україністики" ; вип. 25). – ISBN 978-617-7832-32-3
1107941
  Краєвський Олексій Польські корони Московського Кремля // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1/2 (385/386). – С. 27-50. – ISSN 0869-3595


  Аналіз та атрибуція корон королівського та імператорського типів, втрачених та збережених зі скарбниці Московського Кремля і пов"язаних із взаємовідношеннями Польщі та Росії в XVII-XIX ст.
1107942
  Боярчук А. Польські легіони в політиці Наполеона Бонапарта // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 17-18. – ISBN 978-966-600-646-5
1107943
  Гриценко С.П. Польські лексичні запозичення 16-17 ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 123-129. – Бібліогр.: Літ.: с. 129; 20 назв.
1107944
  Конопська Б. Польські наукові історичні атласи в XIX - XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 201-211. – ISSN 0130-5247
1107945
  Смирнов І.Г. Польські некрополі як туристичний ресурс в контексті проведення Євро-2012 в Польщі та Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 121-126. – Бібліогр.: 14 назв.
1107946
  Сокальська О.В. Польські пенітенціарні концепції початку XIX століття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 31-35. – ISSN 2219-5521
1107947
  Куржева Т.І. Польські піаністи у Львові та їх внесок у розвиток фортепіанного виконавства та педагогіки (80-ті рр. 19 ст.-40-і рр. 19 ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Куржева Т.І.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
1107948
  Астаф"єв О. Польські пісні про Саву Чалого в оцінці Євгена Рихлика // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 7-19


  У статті простежено наукові рефлексії Євгена Рихлика над сюжетами про Саву Чалого та його сина Саву Цалинського в українських і польських народних піснях, польських перекладах і переробках пісенної теми, історичних творах Равіти (Францішека ...
1107949
  Федорук Я. Польські плани ірландської колонізації України середини XVII століття // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 31-37. – ISBN 5-7702-0810-4
1107950
  Логвина Є.А. Польські пленери в українському образотворчому мистецтві першої половини ХХ століття / Є.А. Логвина, Т.М. Зіненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 191-197. – ISSN 2077-3455


  У статті визначаються художні особливості мистецького життя західної України в 20-30-ті роки XX століття та простежується започаткування традиції польських пленерів та їх вплив на мистецьке життя України першої половини ХХ століття.
1107951
  Вербицька Л. Польські поети в перекладацькому доробку Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 273-290
1107952
  Яремчук В. Польські політичні партії та українське питання в Галичині (кінець XIX-1914 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 130-140
1107953
  Полєтаєв Г. Польські поселення на Житомирщині // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 141-157. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
1107954
   Польські пріоритети Івана Глинського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1107955
  Земський Ю. Польські прокламації напередодні січневого повстання 1863 р. у боротьбі за прихільність селян Правобережної України // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 3-13
1107956
  Іванова Л.Г. Польські просвітителі і українське питання в польській суспільній думці другої половини XVIII ст. // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 123-145. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1107957
  Степанюк С. Польські професійні театри на Волині (1929-1939) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 165-173
1107958
   Польські романтики "української школи": Антоній Мальчевський, Северин Гощинський, Юзеф-Богдан Залеський = Polscy romantycy "szkoly ukrainskiej" / голов. ред. і упоряд. Ростислав Радишевський ; [редкол.: О.Г. Астаф"єв та ін.]. – Київ : Леся, 2009. – 537, [1] с. – Текст парал. пол. та укр. - Зміст : Марія. Українська повість / А. Мальчевський. Канівський замок / С. Гощинський. Поезії / Ю.-Б. Залеський. – Бібліогр.: іл. – ISBN 966-8126-21-7


  До книги увійшли поезії найвизначніших польських поетів-романтиків "української школи": Антонія Мальчевського (1793-1826), Северина Гощинського (1801-1876) та Юзефа-Богдана Залеського (1802-1886).
1107959
   Польські рукописи та рідкісні книги у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна = Polskie ksiazki i rekopisy w zbiorach Centralney Biblioteki Naukowej Charkowskiego Narodowwego uniwersytetu sm. W.N. Karazina : каталог виставки. – Харків, 2005. – 28 с.
1107960
  Мицик Ю.А. Польські рукописні газети – новини з Кам"янця-Подільського (1670-1673 рр.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 256-268. – ISSN 2309-2262
1107961
  Кульчицький С. Польські свідчення про український геноцид // Критика. – Київ, 2010. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 14-15
1107962
  Воловик В.М. Польські сільські етнокультурні ландшафти Поділля // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 41-46. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1107963
  Трофимович В.В. Польські соціалістичні організації в Києві (90-ті роки XIX ст.) // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 25-34. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Простежуються зародження й діяльність польських соціалістичних організацій, утворення двох їхніх основних груп - пепеесівського та соціал-демократичного напрямів. стверджується, що через природний розвиток подій вони були об"єктивно приречені на ...
1107964
   Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки = Starodruki polskie ze zbiorow biblioteki uniwersyteckiej : каталог / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [упоряд.: Г.В. Великодна, О.Л. Ляшенко ; наук. ред., авт. вступ. ст. В. Валецький ; відп. ред. М.О. Подрезова ; бібліогр. ред. О.В. Полевщикова]. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – 379, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. польск. мовою - Текст укр. та польск. мовами. – ISBN 978-617-689-012-6
1107965
   Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки = Starodruki polskie ze zbiorow biblioteki uniwersyteckiej : каталог / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд., пер. укр., пол.: Г.В. Великодна ; наук. ред.: В. Валецький ; відп. ред.: М.О. Подрезова]. – Вид. 2-ге, допов. – Одеса : Одеський національний університет, 2019. – 391, [1] с., [20] арк. іл. : іл. – Парал. тит. арк. пол. - Покажчики: с. 310-380. - резюме укр., пол., англ. – ISBN 978-617-689-290-8
1107966
  Великодна Г.В. Польські студії в Науковій бібліотеці ОНУ імені І.І. Мечникова // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IV Міжнар. книгознавчих читань, (Одеса, 2-3 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, О.В. Суровцев ; наук. ред.: І.С. Грєбцова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – С. 164-180. – ISBN 978-617-689-359-2
1107967
  Хахула Л.І. Польські суспільні настрої щодо України та українців у 1991 - 2014 рр. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2014. – Вип. 2 (106) : Соціально-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі. – С. 19-26. – ISSN 2071-4653
1107968
  Дыльна Ю. Польські та східнослов"янські мовознавці про явище семантичної трансформації фразеологізмів // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 269-276. – ISSN 0203-9494
1107969
  Дем"яненко Наталія Борисівна Польські фразеологічні одиниці на позначення ментальних властивостей людини: структурно-семантична та формально-граматична характеристики : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.03 / Дем"яненко Наталія Борисівна; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 190л. – Бібліогр.: л. 169 - 190
1107970
  Дем"яненко Наталія Борисівна Польські фразеологічні одиниці на позначення ментальних властивостей людини: структурно-семантична та формально-граматична характеристики : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.03 / Дем"яненко Н.Б.; КНУТШ; Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1107971
  Федорук О. Польські художники в Києві (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1107972
  Остапенко О. Польській медичній бібліотеці Національної наукової медичної бібліотеки України присвоєно ім"я видатного польського кардіохірурга З. Реліги / О. Остапенко, О. Кірішева // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 37-38
1107973
  Звягіна О.М. Польсько-габсбурзькі відносини у другій половині XV - першій половині XVI ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 205-210. – ISSN 2076-8982
1107974
  Хомяк М. Польсько-литовський унійний проект на Констанцькому соборі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 46-55. – ISBN 978-966-7379-86-5
1107975
  Балух О. Польсько-молдавська війна 1497-1499 рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 57-66
1107976
  Прокоп М. Польсько-німецьке замирання й Україна // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 2 (122), лютий. – С.107-114
1107977
  Горська Наталія Польсько-німецьке примирення та співпраця в контексті європейської інтеграції / Горська Наталія, Трохимчук Степан; МОНУ ; Львів. нац. ун-т. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 96с. – (Країнознавство ; 5.04)
1107978
  Калінчик В. Польсько-німецьке протистояння на Паризькій мирній конференції 1919 р. (дискусії щодо кордонів) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 31-33
1107979
  Панаріна О. Польсько-німецьке співробітництво в контексті євроінтеграційної політики республіки Польща // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 6-7
1107980
  Панаріна О.В. Польсько-німецьке співробітництво у політичній сфері в першій половині дев"яностих років XX століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 73-79
1107981
  Панаріна О.В. Польсько-німецькі відносини в контексті європейських інтеграційних процесів : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Панаріна Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2011. – 194 л. – Бібліогр.: л. 160-194
1107982
  Панаріна О.В. Польсько-німецькі відносини в контексті європейських інтеграційних процесів : автореф. ... дис. канд. політичних наук :23.00.04 / Панаріна О.В. ; КНУТШ,Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1107983
  Магдич О.Р. Польсько-німецькі церковні відносиниу другій половині XI ст. // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 191-198. – ISSN 2078-0133
1107984
  Руккас А.О. Польсько-радянський збройний конфлікт на західноукраїнських землях (вересень-жовтень 1939 року) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Руккас А.О. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.
1107985
  Руккас А.О. Польсько-радянський збройний конфлікт на західноукраїнських землях (вересень-жовтень 1939 року) : Дис... канд. іст. наук : 07.00.02 / Руккас А.О. ; КУ. – Киев, 1998. – 203 л. – Бібліогр.: л. 171-176
1107986
  Масловська Д. Польсько-російська війна під біло-червоним прапором : роман / Д. Масловська; пер. з пол.Л.В. Андрієвської. – Харків : Фоліо, 2006. – 288с. – (Література). – ISBN 966-03-3614-4
1107987
   Польсько-російсько-український словник = Польско-русско-украинский словарь = Slownik polsko-rosyjsko-ukrainski. – [Київ : Фенікс ;, 1992. – 478 с. – Частина тексту парал. пол., рос., укр. - На корінці назва : Slownik polsko-rosyjsko-ukrainski. – ISBN 5-87534-061-3
1107988
  Кощински П. Польсько-российская борьба за историю // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 35 (104). – С. 44-45
1107989
  Зашкільняк Л. Польсько-українська війна 1918-1919 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 15-21. – ISBN 966-02-2208-4
1107990
   Польсько-український українсько-польський словник = Slownik polsko-ukrainski ukrainsko-polski : 100 000 слів і словосполучень. – Київ; Ірпінь : Перун, 2004. – 837с. – ISBN 966-569-069-8


  У словнику зафіксовані найуживаніші сучасні українські терміни та їхні російські відповідники з різних галузей знань
1107991
  Бахін С. Польського класика презентували в музеї класика українського // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Популяризація творчості Чеслава Мілоша в Україні.
1107992
  Палій М. Польськомовна преса Житомирщини в контексті політики коренізації (20-30-ті роки XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 516-520. – ISBN 978-966-171-795-3
1107993
  Совтис Н.М. Польськомовна українська література - спільна культурна спадщина українського та польського народів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 515-524


  Статтю присвячено особливостям виникнення польськомовної української літератури. З"ясовано чинники, які впливали на вибір нерідної художньої мови письменниками-білінгвами. Обгрунтовано приналежність творів, написаних польською мовою письменниками, ...
1107994
  Сухарєва С. Польськомовний виступ Андрія Мужиловського на захист православ"я // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 245-249. – ISBN 978-966-3888-379-3
1107995
  Павличко Д. Польськомовний Іван Франко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 листопада (№ 45). – С. 12-13
1107996
  Павличко Д. Польськомовний Іван Франко // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 10-15
1107997
  Федак С.А. Польськомовні впливи на фонетику і словозміну української літературної мови на Волині у XVIII столітті (на матеріалі почаївських стародруків) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 119-126
1107998
  Лазаренко О. Польськомовні епістолярії української шляхти XVII - початку XVIII століття (листування Б. Хмельницького, І. Мазепи) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 232-236. – ISSN 2078-0850
1107999
  Циганюк О. Польськомовні епітафії в українських поетиках XVII - першої половини XVIII ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 240-244. – ISBN 978-966-3888-379-3
1108000
  Потапенко М. Польськомовні стародруки XVI- XVII століть з колекції "Polonica" // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 51-58
<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,