Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>
1107001
  Гальчинський А. Проблеми демократизації економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 4-11. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1107002
  Машков Андрій Дмитрович Проблеми держави і бюрократії у політико-правових концепціях М.О.Бакуніна і П.О.Кропоткіна : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.01 / Машков Андрій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 18л.
1107003
  Колот А.М. Проблеми державно-договірного регулювання соціально-трудових відносин в перехідній економіці // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 37-43. – ISBN 966-7293-90-4
1107004
  Крисань Т. Проблеми державно-правового гарантування права власності фізичних осіб // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 38-41
1107005
  Чучковська А. Проблеми державного регулювання діяльності провайдерів сертифікційних послуг в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.21-26
1107006
  Звягільський Ю. Проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 65-74. – ISSN 0131-775Х
1107007
  Пашков В. Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 14-17
1107008
  Карбовник Л.П. Проблеми державного регулювання природних монополій в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 408-413. – ISBN 5-7763-2435-1
1107009
  Кремень Т.В. Проблеми державного суверенітету в контексті регіонзлізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про політичні проблеми євро інтеграції України та формування євро регіонів.
1107010
  Малишев О.О. Проблеми державного управління в філософській традиції даосизму // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 397409
1107011
  Корецький М.Х. Проблеми державного управління судовою системою України в умовах політичної нестабільності : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-67. – Бібліогр.: 10 назв
1107012
  Гриценок О.В. Проблеми державного управління у сфері розвитку інформаційного суспільства в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 126-128
1107013
  Наумік К.Г. Проблеми державного управління: теорія і практика діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування контрольованих прикордонних районів : монографія / Наумік К.Г., Коваль Т.О., Кукін І.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 132 с. – Присвячено 80-річчю Харківського нац. економічного ун-ту. – ISBN 978-966-676-389-4
1107014
  Міхневич Л.В. Проблеми державного, адміністративного, фінансового та міжнародного права в дослідженнях учених-юристів Київського комерційного інституту // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 37-48
1107015
  Шульга М. Проблеми державної реєстрації земельних прав // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 20-26
1107016
  Барц Я.Є. Проблеми державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в правовому регулюванні сучасного майнового обігу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 92-98
1107017
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVII регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2011 р.) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: П.М. Рабінович (голова) та ін.]. – Львів, 2011. – 391, [1] с.
1107018
  Ткач М.П. Проблеми дефініції виконавчої влади // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 54-57
1107019
  Яровий В.І. Проблеми дефініції поняття "Польська підпільна держава" / В.І. Яровий, П.Я. Поліщук // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 154-165. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1107020
  Гук Б.М. Проблеми дефініції поняття виконавчего провадження // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 101-106. – (Право. Економіка. Управління)
1107021
  Яремчук О. Проблеми дефініції трудового колективу напередодні прийняття нового Кодексу про працю України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.103-106. – ISSN 0132-1331
1107022
  Волковицька Н.О. Проблеми деформації правової свідомості і розвиток демократії в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 63-70. – ISSN 1563-3349
1107023
  Мяловицька Н.А. Проблеми децентралізації державної влади у Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні проблеми децентралізації державної влади у Франції та особливості утворення в адміністративно-територіальній структурі країни нової ланки - регіону. The article deals with the problems of decentralization of the state ...
1107024
  Сікорський П. Проблеми дидактичної взаємодіїї середньої і вищої школи - основа якісної підготовки фахівців // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 10-15.
1107025
  Шутенко О.В. Проблеми диспозитивности в гражданском судопроизводстве / О.В. Шутенко. – Харьков : Новое слово, 2004. – 200 с. – ISBN 966-8430-33-6
1107026
  Шатіло В.В. Проблеми дізнання у справах про контрабанду та шляхи їх вирішення // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 21-23.
1107027
   Проблеми діяльності комерційних банків України // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – С. 93-110. – ISBN 966-7574-01-6
1107028
  Гуткевич С.О. Проблеми діяльності підприємств туристичної сфери і шляхи їх розв"язання / С.О. Гуткевич, Л.А. Дяченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 63-70. – ISSN 1993-6788
1107029
  Ситник О. Проблеми договірного права у сфері підприємництва // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 155-156


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1107030
  Бервено С.М. Проблеми договірного права України : Дис. ... д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Сергій Миколайович Бервено; АПН України; Науково-дослід. ін-т приватного права і підприємництва. – Київ, 2006. – 439л. – Бібліогр.: л.417-439
1107031
  Бервено С.М. Проблеми договірного права України: : Монографія / С.М. Бервено. – Київ : Юрінком, 2006. – 360с. – ISBN 966-667-227-8
1107032
  Світлана Лепех Проблеми договірного регулювання банківського споживчого кредитування в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 172-174.
1107033
  Бондаренко Олег Олександрович Проблеми дозиметрії внутрішнього опромінення людини трансурановими радіонуклідами : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.01 / Бондаренко О.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 37 с. – Бібліогр.: 34 назв.
1107034
  Мікулін В. Проблеми доказування обвинувачення про злочини, вчинені в організованих формах // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 193-199. – ISSN 1993-0909
1107035
  Карпов Н.С. Проблеми доказування у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 187-195.
1107036
  Тарасюк А. Проблеми доказування характеру та розміру шкоди, завданої злочином, передбаченим ст. 361 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С . 144-148
1107037
  Гогусь Т.М. Проблеми документування у кримінальному процесі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 92-97
1107038
  Назаров В. Проблеми допустимості обмеження конституційних прав громадян при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-32.
1107039
  Покляцький С.А. Проблеми дослідження великих міст України як основних елементів опорного каркасу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 79-85 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1107040
  Волович В.І. Проблеми дослідження нової соціальної стратифікації у суспільстві / В.І. Волович, Н.Б. Погоріла // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 39-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1107041
  Таровська О.А. Проблеми дослідження релігійно-філософського синкретизму ранніх форм гностичної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1107042
  Мосенкіс Ю.Л. Проблеми дослідження семантичних відповідностей у спорідненій лексиці (на матеріалі алтайських мов у порівнянні з індоєвропейськими) / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин, Д.І. Переверзєв // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 271-274. – ISBN 978-966-581-958-5
1107043
  Зайцев Ю. Проблеми дослідження системи мотивації найманої праці в умовах становлення постіндустріального суспільства / Ю. Зайцев, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 13-19
1107044
  Фігурний Юрій Проблеми дослідження української етнічної історії у контексті українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 70-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  У доповіді аналізуються проблеми дослідження української етнічної історії у контексті українознавства.
1107045
  Мельниченко С.В. Проблеми дослідження феномену бідності в соціально-філософській традиції // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 45-50. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
1107046
  Савченко Л. Проблеми достовірності фінансової звітності у фінансовому контролі // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.52-57
1107047
  Орлюк Проблеми доступу філій іноземних банків в Україну: правові аспекти / Орлюк, ОП // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 107-111. – (Правознавство ; Вип .212)
1107048
  Пукач І.Б. Проблеми досудового слідства у справах обмежено осудних осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 555-557. – ISSN 1563-3349
1107049
  Стенько Ю.Г. Проблеми еволюції української палеології в історіографії XIX - XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 192-200. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1107050
  Чередниченко О. Проблеми еволюції французької літературної норми


  У статті розглянуто деякі проблеми стандартизації французької мови на сучасному етапі її розвитку. В статье рассмотрены некоторые проблемы стандартизации французского языка на современном этапе его развития. The article is focusing on some problems ...
1107051
   Проблеми едиційної та камеральної археографії : наукове видання. – Київ. – ISBN 5-7702-0561-X
Вип. 17 : Історія української археографії: персоналії, вип. 1: Микола Костомаров, Дмитро Багалій, Володимир Антонович, Михайло Грушевський, о. Атанасій Великий. – 1993
1107052
   Проблеми едиційної та камеральної археографії : наукове видання. – Київ. – ISBN 5-7702-0852-x
Вип. 21 : А.О. Скальковський - археограф/В.М. Хмарський. – 1994. – 32 с. – (Історія української археографії: персоналії ; вип. 3)
1107053
  Любчук Н.В. Проблеми еквівалентності та перекладу фразеологізмів, пов"язаних з традиціями та звичаями (на матеріалі німецької та української мов)


  Досліджуються проблеми німецько-української фразеологічної еквівалентності та перекладу фразеологічних одиниць (ФО), що відображають традиції та звичаї в німецькій та українській мовах.
1107054
  Ващишин М. Проблеми екологізації законодавства України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 115-120
1107055
   Проблеми екології : загальнодержавний науково-технічний журнал / ДВНЗ "Донецький нац. технічн. ун-т". – Донецьк, 1998-. – ISSN 2073-8102
№ 1 (29) /2 (30). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1107056
   Проблеми екології : загальнодержавний науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 1998-. – ISSN 2073-8102
№ 1 (31). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107057
   Проблеми екології : загальнодержавний науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 1998-. – ISSN 2073-8102
№ 2 (32). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107058
   Проблеми екології та медицини : науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 1997-. – ISSN 2073-4662
Т. 16, № 1/2. – 2012. – на статті укр. мовою резюме англ., рос. мовами; на статті рос. мовою резюме англ., укр. мовами
1107059
   Проблеми екології та медицини : науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 1997-. – ISSN 2073-4662
Т. 16, № 3/4. – 2012. – на статті укр. мовою резюме англ., рос. мовами; на статті рос. мовою резюме англ., укр. мовами
1107060
   Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону = Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Problems of ecology and nature protection of techogen. region : науково-практичний журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1999-. – ISSN 2077-3366
№ 1 (9). – 2009. – резюме англ., укр.та рос. мовами. До 2009 р. див. Проблемы экологии и охраны природы техног. региона
1107061
   Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону = Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Problems of ecology and nature protection of techogen. region : науково-практичний журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1999-. – ISSN 2077-3366
№ 1 (10). – 2010. – резюме англ., укр.та рос. мовами. До 2009 р. див. Проблемы экологии и охраны природы техног. региона
1107062
   Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону = Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Problems of ecology and nature protection of techogen. region : науково-практичний журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1999-. – ISSN 2077-3366
№ 1 (12). – 2012. – резюме англ., укр.та рос. мовами. До 2009 р. див. Проблемы экологии и охраны природы техног. региона
1107063
  Ковпак Л. Проблеми екології України у програмах та діяльності політичних партій (на прикладі НРУ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 118-122
1107064
  Гудзевич А. Проблеми екології, природокористування і збалансованого розвитку в географії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 15-20. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1107065
  Балюк С.А. Проблеми екологічних ризиків та перспективи розвитку меліорації земель в Україні / С.А. Балюк, М.І. Ромащенко, Р.С. Трускавецький // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 5-10 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0587-2596
1107066
  Міщенко Л.В. Проблеми екологічного аспекту у війсковій діяльності та можливі шляхи їх вирішення : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 118-126. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
1107067
  Гуменюк А.Ф. Проблеми екологічного аудиту в сучасних умовах / А.Ф. Гуменюк, О.В. Тарашевська, Р.Л. Цебень // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 249-254. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1107068
  Копилець Євгеній Проблеми екологічного виховання учнів: бачення вчителів географії (на матеріалі Полтавської області) : Наукові досліджження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 41-45 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1107069
  Багрій І.Д. Проблеми екологічного моніторингу освоєння сланцевого газу на Волино-Поділлі / І.Д. Багрій, В.П. Чепіль, К.М. Стародубець // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 41-44 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1684-2189
1107070
  Бондарев О. Проблеми екологічного оподаткування в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 178-180. – ISBN 978-966-301-169-1
1107071
  Ковальчук Т.Г. Проблеми екологічного прогнозування в Україні // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 131-133. – ISBN 978-966-419-269-6
1107072
  Волощук М. Проблеми екологічного стану грунтів Українських Карпат // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – C. 28-29. – ISSN 1994-4845
1107073
  Біланюк В.І. Проблеми екологічної безпеки на трасах магістральних трубопроводів : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / В.І. Біланюк, В.П. Матвіїв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 166-170. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
1107074
  Пашков А.П. Проблеми екологічної безпеки під час експлуатації автотранспорту та заходи щодо їхнього запобігання чи суттєвого зменшення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 13-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1107075
  Ярош О. Проблеми екологічної безпеки приморських територій Криму при експлуатації вуглеводневих родовищ : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 69-73. – Бібл. 26 назв. – ISSN 0131-775Х
1107076
  Личенко І.О. Проблеми екологічної безпеки тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та організаційно-правові засади їхнього вирішення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 279-284. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1107077
  Бєляков О.О. Проблеми екологічної освіти в підготовці журналістів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-48. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядається питання про розвиток екологічної комунікації, для чого необхідно підвищувати рівень екологічної освіти в цілому. Зазначається, що в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка включено до навчальних ...
1107078
  Геревич О. Проблеми екологічної освіти та виховання молоді в контексті сталого (збалансованого) розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 4 (91), липень - серпень. – С. 4-6
1107079
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Луган.держ. мед. ун-т. – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 5 (107) : Ювілейний випуск. – 2011. – 478 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107080
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 4 (112). – 2012. – 460 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1107081
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 5 (113). – 2012. – 644 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1107082
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 6 (114). – 2012. – 695 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1107083
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 1 (115). – 2013. – 356 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107084
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 2 (116). – 2013. – 359 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107085
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 3 (117). – 2013. – 363 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107086
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 4 (118). – 2013. – 347 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107087
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 5 (119). – 2013. – 364 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107088
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISSN 2313-1780
Вип. 6 (120). – 2013. – 333 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107089
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 1 (121). – 2014. – 382 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107090
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 2 (122). – 2014. – 231 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107091
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISSN 2313-1780
Вип. 3 (123). – 2014. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107092
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISSN 2313-1780
Вип. 4 (124). – 2014. – 308 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107093
  Ляшенко І.М. Проблеми еколого-економічного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-70. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Взаємодію суспільства та природи розглянуто як окрему еколого-економічну систему. Здійснено поступовий перехід від модулів математичної економіки та математичної екології до еколого-економічних моделей.
1107094
  Богославец І.С. Проблеми економії ресурсів / І.С. Богославец, Л.А. Литвиненко. – К, 1983. – 32с.
1107095
   Проблеми економіки = Проблемы экономики=The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3. – 2013. – 364 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107096
   Проблеми економіки = Проблемы экономики=The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4. – 2013. – 414 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107097
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1. – 2014. – 349 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107098
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2. – 2014. – 372 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107099
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3. – 2014. – 362 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107100
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4. – 2014. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107101
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1. – 2015. – 381 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107102
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2. – 2015. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107103
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3. – 2015. – 367 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107104
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4. – 2015. – 319 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107105
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1. – 2016. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107106
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2. – 2016. – 199 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107107
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3. – 2016. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107108
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4. – 2016. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107109
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1. – 2017. – 466 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107110
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2. – 2017. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107111
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3. – 2017. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107112
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4. – 2017. – 458 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107113
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1. – 2018. – 395 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107114
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2 (36). – 2018. – 474 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107115
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3 (37). – 2018. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107116
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4 (38). – 2018. – 392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107117
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1 (39). – 2019. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107118
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2 (40). – 2019. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107119
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3 (41). – 2019. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107120
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4 (42). – 2019. – 314 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107121
  Бобко А. Проблеми економіки лісівництва в Україні та заходи щодо поліпшення складання державного бюджету і фінансування галузі // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 69-80. – ISSN 0131-775Х
1107122
  Пестушко Валерій Проблеми економіки Східної Азії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 49
1107123
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 7. – 2014. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107124
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 8. – 2014. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107125
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 9. – 2015. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107126
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 10. – 2015. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107127
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро (Дніпропетровськ) : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 11. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107128
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро (Дніпропетровськ) : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 12. – 2016. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107129
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 13. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107130
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 14. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107131
  Шкабко С. Проблеми економічних трансформацій в політиці президента Леоніда Кучми (1994 - 1999 ) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 355-357. – ISBN 978-966-171-795-3
1107132
  Калінська Алла Проблеми економічного виховання в педагогічній спадщині А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 32-34. – Бібліогр.: 10 назв
1107133
  Мардар Д.О. Проблеми економічного обгрунтування цін на освітні послуги в Україні / Д.О. Мардар, І.І. Борінос // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 210-213. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1107134
  Гуторов О.І. Проблеми економічного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві / О.І. Гуторов, К.М. Бойко // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 181-185. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1107135
  Плющик І.А. Проблеми економічного розвитку та залучення іноземних інвестицій у країнах Чорноморського регіону / І.А. Плющик, Р.П. Огородник // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 3 (72). – С. 107-116. – ISSN 2524-003X
1107136
  Петренко П.С. Проблеми економічного росту України // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 4-18. – ISSN 2522-9273
1107137
  Корінєв В.Л. Проблеми економічної безпеки галузей вітчизняної економіки на сучасному етапі їх розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 44-48. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1107138
  Жук І.Л. Проблеми економічної ефективності праці засуджених / І.Л. Жук; НАНУ.Рада по вивч.продукт.сил України.МОУ.Київськ.екон.ін-т менеджменту. – Київ : РВПС України НАНУ, 1999. – 135с. – ISBN 966-02-1090-Є
1107139
   Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз : теорія і стратегія. – Львів, 1996. – 320с.
1107140
   Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз : теорія і стратегія. – Львів
3. – 1996. – 30с.
1107141
   Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз : теорія і стратегія. – Львів
4. – 1996. – 30с.
1107142
   Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: міжнародний рух капіталу // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 175-194. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1107143
   Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: Міжнародні ринки послуг і Україна // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 178-199. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1107144
  Іващенко А.В. Проблеми економічної організації споживчого ринку в умовах перехідного періоду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 34-36.
1107145
  Хвесик М.А. Проблеми економічної оцінки природних ресурсів / М.А. Хвесик, Н.В. Збагерська // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 3-10 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1107146
  Злупко С.М. Проблеми економічної теорії в журналі "Економіка України" в період розбудови Української держави // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 101-105
1107147
   Проблеми економічної теорії в період трансформації національної економіки // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.10-126. – ISBN 5-7763-2435-1
1107148
  Падалка О. Проблеми економічної теорії і практики у науковій спадщині М. Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 142-146
1107149
  Шпиг Ф.І. Проблеми експансії іноземного банківського капіталу в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 317-325. – бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1107150
   Проблеми експериментальної ботаніки та біотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 978-966-306-165-3
Вип. 1. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1107151
  Сидоренко Л.О. Проблеми експертного дослідження дипломів про освіту зразка 2015 року та формування інформаційно-довідкових обліків // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 132-140. – ISSN 1992-4437
1107152
  Головченко Л.М. Проблеми експертного дослідження контрафактної продукції // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 105-110
1107153
  Чорнобаєв В.В. Проблеми експертної оцінки предметів антикваріату // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 51-60. – ISSN 2073-9982
1107154
  Абакуменко О.В. Проблеми електроенергетичного сектора України та шляхи їх вирішення з урахуванням досвіду країн ЄС / О.В. Абакуменко, П.О. Лук"яшко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 2222-0712
1107155
  Левченко О.Г. Проблеми електромагнітної безпеки / О.Г. Левченко, О.М. Тимошенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 28-32 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1107156
   Проблеми електромагнітної сумісності в задачах надійності та ефективності електропостачання з урахуванням тенденцій концепції Smart Grid / Ю.А. Папаїка, М.В. Рогоза, О.Г. Лисенко, С.М. Якимець // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1107157
  Сердюк А.І. Проблеми електронного фінансового звітування в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 244-254. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
1107158
   Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. Ф-т психології. – Київ : Гнозис
Вип. 1. – 2008. – 378 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1107159
  Семчик В.І. Проблеми енергетичного та ядерного право // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 316-320. – ISBN 978-617-7021-00-0
1107160
   Проблеми енергетичної безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 11-13 : рис.
1107161
  Скоцик В.Є. Проблеми енергоефективності в контексті забезпечення технічними засобами сільськогосподарських підприємств / В.Є. Скоцик, І.В. Свиноус // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 76-83. – ISSN 2308-1988
1107162
  Козленко Л.Г. Проблеми енергозбереження в контексті забезпечення енергетичної безпеки держави // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2006. – С. 18-23. – (Економіка ; № 1 (85)). – ISSN 1817-9215
1107163
   Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук. – ISSN 2221-5190
№ 1 (2). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107164
   Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук. – ISSN 2221-5190
№ 1 (3). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107165
   Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук. – ISSN 2221-5190
№ 1 (4). – 2016. – 298 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107166
   Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика = Problems of energy and resource saving in electrical systems. Science, education and practice / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред. Загірняк М.В. – Кременчук. – ISSN 2221-5190
№ 1 (5). – 2018. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107167
   Проблеми ентомології на Україні. – К, 1959. – 294с.
1107168
   Проблеми ентомології на Україні.. – К., 1959. – 294с.
1107169
  Таран Л. Проблеми епістемології історії: від позитивізму до постмодернізму (на прикладі французької, російської, української історіографії) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 185-197. – ISSN 0130-5247
1107170
  Крюкова І. Проблеми ергономіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (571). – С. 22-29. – ISSN 0131-775Х
1107171
  Гончаренко М.В. Проблеми естетичного виховання / М.В. Гончаренко. – Киев, 1976. – 223с.
1107172
  Гордієнко Т.С. Проблеми етики в творах А.В. Луначарського / Т.С. Гордієнко. – К, 1979. – 152с.
1107173
  Сушко В. Проблеми етнічної ідентифікації населення Слобожанщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 19-25. – ISSN 0130-6936
1107174
  Зан Михайло Проблеми етнічної, мовної та конфесійної ідентичності українців у повітах Марамуреш та Сату Маре ( Румунія ) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 30-40. – ISSN 0130-6936
1107175
  Півторак Г.П. Проблеми етно- і глотогенезу кривичів та новгородських словенів у контексті ранньої історії слов"янських племен // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 3-17. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлюється походження східнослов"янських племен кривичів та новгород. словенів на підставі лінгвістичних, археологічних, історичних, антропологічних, етнографічних та ін. свідчень. Комплексне використання сучасних досягнень сусп. наук ...
1107176
  Абашина Н.С. Проблеми етногенезу слов"ян і походження українського народу в працях В.Д. Барана // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 38-58
1107177
  Трохименко О. Проблеми етнодемографічного розвитку сучасної Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-49. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається ставлення сучасних німців до ймовірних наслідків демографічного старіння у Німеччині. Стаття базується на власному опитуванні автора, проведеному у Федеративній Республіці Німеччина, землі Північний Рейн-Вестфалія, м. Бонн у 2013 ...
1107178
  Калиновський В.С. Проблеми етнодержавотворення в працях професора Ю. Римаренка / В.С. Калиновський, О.Г. Капічон // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 102-107
1107179
  Ціпко А. Проблеми етноконсервації в освітньо-педагогічній практиці українського недільного шкільництва західної діаспори // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 216-223. – ISBN 966-7586-04-09
1107180
  Газізова О. Проблеми етнокультурного простору АР Крим в контексті анексії півострова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 22-28. – ISSN 2520-2626


  "В системі етнокультурних взаємин в АР Крим ключове місце посідає кримськотатарська проблема, зумовлена як низкою успадкованих від минулого факторів, так і недосконалістю законодавчої бази України, її етнонаціональної політики. Сформована за роки ...
1107181
  Мойсей Антоній Проблеми етнокультурної ідентичності української меншини Сучавського повіту Румунії // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 113-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1107182
  Васілевскі Є. Проблеми етнолога із глобалізацією: чи в неї вірити, як її досліджувати, як про неї говорити? // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 456-464. – ISSN 1028-5091
1107183
  Франко І. Проблеми етнології в науковій спадщині Івана Франка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С.117-126. – ISSN 0042-9422
1107184
  Моїсеєнко Є.В. Проблеми етнології у науковій періодиці України (кінець 20-початок 21 ст.) : Автореф. дис. .... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Моїсеєнко Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1107185
  Моїсеєнко Є.В. Проблеми етнології у науковій періодиці України (кінець 20 - початок 21 ст. ) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Моїсеєнко Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 233л. – Бібліогр. : л.181-233
1107186
   Проблеми етномузикології = Problems of music ethnology : збірник наукових статей / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського [та ін.]. – Київ
Вип. 8. – 2013. – 194 с. + DVD. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Слов"янська мелогеографія ; кн. 4)
1107187
   Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ
Вип. 9. – 2014. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107188
   Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ
Вип. 10. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107189
   Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського
Вип. 11. – 2016. – 108 с. + 1 DVD. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Назва кн. 5 "Пісенна творч. період. зимових св"ят: типологія і географія". – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)
1107190
   Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського. – ISSN 2522-4212
Вип. 12. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Назва кн. 6: Пісенна творчість періоду зимових свят: типологія і географія. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6)
1107191
  Євтух В.Б. Проблеми етнонаціонального розвитку: український і світовий контексти / В.Б. Євтух; Ін-т етнічних, регіональних та діаспорознавчих студій. – Київ : Стилос, 2001. – 206с. – ISBN 966-7321-97-5
1107192
  Кресіна І. Проблеми етнонаціональної консолідації українського суспільства // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 139-144
1107193
  Кресіна І.О. Проблеми етнополітичної безпеки України в умовах гібридної війни // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Мудрієвська І.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2/3 (6/7). – C. 205-214. – ISSN 2518-7546
1107194
  Аксьонова В.І. Проблеми етносоціальних змін - феномен національної ідеї в освітньому контексті / В.І. Аксьонова, О.І. Скловська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 19-25. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1107195
  Шеметова І.О. Проблеми ефективного використання аграрного ресурсного потенціалу // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 371-375. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
1107196
  Денис О. Проблеми ефективного використання акціонерного капіталу в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.215-224. – ISSN 1562-0905
1107197
  Харламова Г.О. Проблеми ефективного використання інвестиційних ресурсів в умовах сталого розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 185-196


  Аналізується ефективність надходжень прямих іноземних інвестицій у галузі промисловості України. Запропонована методика оцінки ефективності інвестиційних надходжень на рівні галузей промисловості.
1107198
  Кондиріна А.Г. Проблеми ефективного використання людського капіталу в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 68-70. – ISBN 966-614-021-7
1107199
  Подра О.П. Проблеми ефективного відтворення людського капіталу України в умовах розвитку інформаційного суспільства // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2012. – № 11/12 (2). – С. 45-48. – ISSN 1728-6220
1107200
  Годованик Є.В. Проблеми ефективного впровадження європейських освітніх стандартів в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 135-141. – (Серія: Право ; вип. 9/10). – ISSN 2226-3047


  У статті розглядаються правові проблеми імплементації європейських освітніх стандартів до національної правової системи України на сучасному етапі ії міждержавної інтеграції та реалізації стратегічного курсу на вступ до Європейського Союзу. При цьому ...
1107201
  Павлик В.П. Проблеми ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 85-88. – ISSN 2221-1055
1107202
  Артемчук Т. Проблеми ефективного функціонування природних монополій та засади їх вирішення шляхом державного регулювання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 119-129. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1107203
  Саркісова Т.Б. Проблеми ефективності адміністративної відповідальності за земельні правопорушення в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 88-97
1107204
  Дмитренко Г.В. Проблеми ефективності використання бюджетних коштів на підготовку кадрів вищими навчальними закладами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 91-94
1107205
  Курко М.Н. Проблеми ефективності вищої освіти в Україні // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 120-124. – ISSN 2078-3736


  Стаття розкриває аспекти становлення і розвитку освіти в Україні.
1107206
  Андрєєв П. Проблеми ефективності відомчого контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан контрольно-ревізійної роботи центральних органів виконавчої влади, визначено фактори неефективності його проведення, розроблені пропозиції щодо поліпшення організації та функціонування відомчого контролю. Исследовано состояние ...
1107207
  Таранова К.М. Проблеми ефективності віртуальних команд в IT проектах // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 126-127


  Йдеться про start-up проект, який розробили студенти різних структурних підрозділів КНУ імені Тараса Шевченка. Представники філософського, радіофізичного, психологічного ф-тів та факультету інформаційних технологій зібрались разом для створення та ...
1107208
  Кириченко Є.М. Проблеми ефективності державного управління в сфері української ювелірної галузі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (208). – С. 112-120
1107209
  Пилипишин В.П. Проблеми ефективності державного управління та шляхи їх подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-78. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті надано визначення поняття ефективності державного управління, розкрито критерії ефективності в даній сфері, охарактеризовано основні проблеми, які впливають на ефективність державного управління, запропоновано шляхи їх подолання. Обґрунтовано, ...
1107210
  Дяченко В.І. Проблеми ефективності дії норм сучасного міжнародного гуманітарного права і правових шляхів їх вирішення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С.142-157. – Бібліогр.: 11 назв
1107211
  Домбровська О.В. Проблеми ефективності діяльності органів внутрішніх справ у механізмі забезпечення прав і свобод громадян // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 206-210. – ISSN 1563-3349
1107212
  Шемшученко Ю.С. Проблеми ефективності екологічного законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.47-50
1107213
  Іванець І.П. Проблеми ефективності інституційної системи з виконання рішень Європейського Суду з прав людини в Україні // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 331-333. – ISBN 978-617-673-442-0
1107214
  Удовенко Ж. Проблеми ефективності криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.97-100
1107215
  Замула А.Ю. Проблеми ефективності міжнародного права у боротьбі зі злочинами катування і тероризму // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 158-166. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1107216
  Дяченко В. Проблеми ефективності норм сучасного міжнародного гуманітарного права і правові шляхи їх вирішення // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 21-27. – ISSN 1814-3385
1107217
  Журавель В.А. Проблеми ефективності організаційно-тактичних засобів розслідування злочинів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 200-208.
1107218
  КовальчукТ Проблеми ефективності правового забезпечення приватизації земель в Україні / КовальчукТ, Т. Коваленко, А. Мірошниченко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 63-68.
1107219
  Бойко А. Проблеми ефективності правоохоронних органів із запобігання та протидії корупції в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 211-215. – (Серія юридична ; Вип. 55). – ISSN 0136-8168
1107220
  Дубровинський Г.Р. Проблеми ефективності проведення професійно-психологічного відбору для військовослужбовців контрактної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 84-90. – Бібліогр.: С. 89-90. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються підходи до проведення професійно-психологічного відбору з військовослужбовцями контрактної служби, враховуючи досвід країн НАТО та сучасних силових структур України. In the article the approaches to carrying out of professional ...
1107221
  Корнякова Т. Проблеми ефективності реалізації кримінологічної запобіжної функції у природоохоронній діяльності органів прокуратури // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 254-262. – ISSN 0132-1331
1107222
  Черняк О. Проблеми ефективності студентських служб в Україні: досвід міжнародного проекту ТЕМПУС IMPRESS / О. Черняк, Г. Харламова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-58. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу роботи міжнародного проекту ТЕМПУС "IMPRESS" - "Підвищення ефективності студентських служб" 530534-Tempus-1-2012-1-UK-Tempus-SMGR. Основною метою проекту є створення сучасних Центрів підтримки студентських служб у провідних ...
1107223
  Бєлкін Л.М. Проблеми ефективності судового контролю на досудовому слідстві // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (52). – С. 49-60. – ISSN 2413-1342
1107224
  Москвич Л.М. Проблеми ефективності судової системи україни професійна культура судді // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 170-175. – ISSN 0201-7245
1107225
  Нікитенко Д.В. Проблеми ефективності та безпеки грошово-кредитної політики в Україні / Д.В. Нікитенко, О.В. Мулярчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 65-70. – ISSN 2306-6806
1107226
  Тарасова О.В. Проблеми ефективності функціонування фінансової системи // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 51-55. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1107227
  Джавадов Х.А. Проблеми ефективності цивільного судочинства : монографія / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2018. – 333, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-665-038-6
1107228
  Томенко М. Проблеми є, але вони поступово розв’язуються // Київ. правда. -, 2005


  Комент. віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних питань М.Томенка щодо ситуації по підготовці до 50-го пісенного конкурсу Євробачення в Києві
1107229
  Казьмирчук М. Проблеми єврейського землеволодіння у Київській губернії у пореформенний період (1861-1917 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 144-145
1107230
  Капітанець С.В. Проблеми євроінтеграції вищої освіти України в рамках Болонського процесу // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Братислав. екон. ун-т ; [упоряд. Х.М. Олексика ; редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – С. 21-27. – ISBN 966-8110-19-6
1107231
  Вікторов В. Проблеми євроінтеграції освітньої галузі України // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 43-51
1107232
  Тищенко О.В. Проблеми євроінтеграції України в сфері соціального забезпечення // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 243-247. – ISBN 978-617-7069-34-7
1107233
  Власюк О. Проблеми євроінтеграційного поступу системи вищої освіти України / О. Власюк, Т. Дараган, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1107234
  Комзюк В. Проблеми європеізації українського законодавства і судової практики щодо захисту журналістських джерел // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 120-121. – ISBN 978-617-7069-14-9
1107235
  Петрів Тарас Іванович Проблеми європейських інтеграційних процесів у сучасному інформаційному контексті : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Петрів Тарас Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – К., 1997. – 14л.
1107236
  Петрів Т.І. Проблеми Європейських інтеграційних процесів у сучасному інформаційному контексті : Дис... канд. филол.наук: 10.01.08 / Петрів Т. І.; КУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 1997. – 152л. – Бібліогр.:л.140-152
1107237
  Пашков М. Проблеми європейської безпеки: позиції населення України // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 9. – С.27-34
1107238
   Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 29-30 вересня 2005 р. – Луцьк : Вежа, 2005. – 542 с. – Присвячується 10-річчю створення єврорегіону "Буг". – ISBN 966-600-174-8
1107239
  Борис І.І. Проблеми європейської Реформації в дослідженнях учених Пряшівського університету (кінець 1980-х рр. - початок ХХІ ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 127-133. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1107240
  Ткачук О.С. Проблеми єдності і гармонізації процесуального законодавства // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 80-85. – ISBN 978-617-7530-15-1
1107241
  Мохначук С. Проблеми єдності і диференціації географії : Теоретичні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-11. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід різних наук щодо розробки їх власних теорій. Розкрито зміст базових понять географічної теорії: географічна властивість, географічний зв"язок, географічна структура, спосіб функціонування, організація, географічне регулювання, ...
1107242
  Кучинська О. Проблеми єдності системи судів загальної юрисдикції у світлі Закону України "Про судоустрій і статус суддів" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 200-205. – ISSN 0132-1331
1107243
  Демещенко В.В. Проблеми жанру в кіномистецтві // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 111-116
1107244
  Кірієнко П. Проблеми житлової політики в Україні та шляхи їх вирішення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 196-201. – бібліогр. на 5 пунктів
1107245
   Проблеми життєдіяльності та громадського здоров"я населення, що мешкає на забруднених радіонуклідами територіях, та відселеного в чисті регіони у віддалений період аварії : (соціально-психологічні аспекти): Рекомендації. – Київ, 1999. – 46с.
1107246
  Усатенко Тамара Проблеми життєдіяльності школи нової генерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 54-60. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Життєдіяльність школи нової генерації - української національної школи-родини розкрито через проблеми наукової картини світу, текстів, знання та їх структурування, мови навчання, ціннісних орієнтирів, універсалій.
1107247
  Федоренко В.Г. Проблеми життя планети Земля // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 4-7. – Бібліогр.: 8 назв
1107248
  Козій О. Проблеми жіночої емансипації у творах Володимира Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 66-69. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1107249
  Применко Лариса Володимирівна Проблеми жіночої освіти в національних системах освіти і виховання України і Франції : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Применко Лариса Володимирівна; КГУ. – Київ, 1994. – 264л. – Бібліогр.:л.172-208
1107250
  Применко Л.В. Проблеми жіночої освіти в національних системах освіти і виховання України і Франції (XVIII - перша чверть ХХ століття). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Применко Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
1107251
  Черноштан С. Проблеми з виплатою орендної плати за землю // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-36.
1107252
  Смуригін О.О. Проблеми з оцінкою доказів у судовому засіданні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 (122). – С. 36-41
1107253
  Медвідчук Г.В. Проблеми забезпечення адміністративного позову в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 174-183. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено виокремленню основних проблемних питань застосування інституту забезпечення адміністративного позову в Україні. Проаналізовано ухвали про забезпечення адміністративного позову, а також надано оцінку декільком ухвалам з точки зору ...
1107254
  Копитко М.І. Проблеми забезпечення безпеки освітньої сфери в Україні / М.І. Копитко, Г.Я. Левків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 51-58. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Досліджено позиції України за складовими Індексу глобальної конкурентоспроможності у сфері вищої освіти та професійної підготовки, встановлено факт незадовільної ситуації. Проаналізовано причини погіршення становища у сфері вітчизняної освіти та ...
1107255
  Войтюк Л.М. Проблеми забезпечення безпеки праці державних службовців в Україні / Л.М. Войтюк, Ю.М. Гришина // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 197-200. – ISBN 978-617-7625-74-1
1107256
  Пашков Проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства / Пашков, СМ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 275-278. – ISSN 1563-3349
1107257
  Мірошниченко Ю. Проблеми забезпечення верховенства Конституції України в питаннях соціальної держави // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 125-133
1107258
  Авер"янов В. Проблеми забезпечення верховенства права у сфері виконавчої влади // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 267-277
1107259
  Сахарук Б.С. Проблеми забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України постійним житлом / Б.С. Сахарук, О.П. Остапенко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 277-278
1107260
  Гончарук М.В. Проблеми забезпечення гарантій адвокатської діяльності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 15-19


  У роботі розглянуто проблемні питання забезпечення гарантій адвокатської діяльності. Через систематизацію нормативно-правових актів, якими визначено гарантії адвокатської діяльності встановлено проблемні аспекти, що потребують вирішення на ...
1107261
  Петровська С.А. Проблеми забезпечення грошово-кредитної безпеки України / С.А. Петровська, М.В. Петровський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 311-316
1107262
  Скрипнюк О. Проблеми забезпечення державного суверенітету України на сучасному етапі (конституційно-правовий аспект) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 2 (77). – С. 18-26. – ISSN 1993-0909
1107263
  Шмаков О.М. Проблеми забезпечення державної безпеки силами і засобами Національної гвардії України / О.М. Шмаков, А.В. Чухлатий // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – C. 4-8. – ISSN 2078-7480


  Зі створенням Національної гвардії України, розширенням її функцій стосовно до внутрішніх військ МВС України, прямою постановкою питання про забезпечення державної безпеки силами гвардії, призначенням її головною силою у припиненні масових заворушень ...
1107264
  Саблук П.Т. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 4 (162). – С. 19-37
1107265
  Гулієва Н.М. Проблеми забезпечення екологічно чистою питною водою населення, яке проживає на територіях радіоактивного забруднення / Н.М. Гулієва, В.Д. Рудь // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 194-202 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1107266
  Калініченко А.А. Проблеми забезпечення екологічної безпеки у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 126-128.
1107267
  Ляшов Д.О. Проблеми забезпечення економічної безпеки на підприємствах в умовах військових дій на Сході України // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 89-95. – ISSN 2225-6407
1107268
  Буркальцева Д. Проблеми забезпечення економічної безпеки України в умовах світової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 81-84. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблематику забезпечення економічної безпеки на національному та регіональному рівнях, проаналізовано тенденції розвитку економіки регіонів в умовах розгортання кризових явищ, визначено основні загрози економічній безпеці України в ...
1107269
  Клокар О.О. Проблеми забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 41-47. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1107270
   Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : II наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, приурочена до Дня банківського працівника та 5-ти річчя каф. банк. справи Ін-ту магістерської та післядиплом. освіти Ун-ту банк. справи НБУ, 11 травня 2012 року : зб. тез доповідей / [редкол. : Кузнєцова А.Я., Гірченко Т.Д., Смовженко Т.С. та ін.] ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи ; Ін-т магістерської та післядиплом. освіти. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.
1107271
   Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей : III наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківського працівника, 24 травня 2013 р. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцов А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1107272
   Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : IV наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківських працівників, 16 травня 2014 р. : зб. тез доп. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцова А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1107273
   Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні : монографія / НАНУ, Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. правових наук України ; [за заг. ред. : В.І. Борисова, В.С. Зеленецького]. – Харків : Право, 2010. – 400 с. – ISBN 978-966-458-186-5
1107274
  Кельман Л.М. Проблеми забезпечення житлом працівників органів внутрішніх справ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 333-339. – ISSN 1563-3349
1107275
  Мартьянов І. Проблеми забезпечення законності в державному управлінні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 142-145. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1107276
  Різак М. Проблеми забезпечення захисту прав і свобод при впровадженні Єдиного реєстру фізичних осіб України та документів посвідчення особи з електроним носієм інформації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 17-20
1107277
  Гріненко О.І. Проблеми забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою у ході ведення бойових дій / О.І. Гріненко, О.В. Устименко, О.П. Кутовий // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 87-94. – ISSN 2304-2699
1107278
  Костюченко О.Ю. Проблеми забезпечення здійснення правосуддя та кримінального провадження на території проведенням антитерористичної операції // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 186-188. – ISBN 978-617-7020-48-5
1107279
  Крикунова В.М. Проблеми забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 20-23. – ISBN 978-617-645-234-8
1107280
  Глухова Д.А. Проблеми забезпечення інноваційного розвитку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 274-279
1107281
  Литвиненко О.В. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки в пострадянських країнах : Автореф. дис. ... канд.політ. наук : 23.00.04 / Литвиненко О.В.; КГУ им.Тараса Шевченко.Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1997. – 18 с.
1107282
  Литвиненко О.В. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки в прострадянських країнах. : Дис... наук: / Литвиненко О.В.;. – К, 1997. – 235л. – Бібліогр.:л.222-235
1107283
  Ортинський В.Л. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки у Збройних силах України в правовому та соціологічному аспектах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – C. 3-8. – ISSN 0321-0499
1107284
  Сідак В. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки у Сполучених Штатах Америки / В. Сідак, В. Лртемов // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 73-76.
1107285
  Литвиненко О. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки у сучасному світі / О. Литвиненко. – Київ, 1996. – 90с.
1107286
  Опанасько М.М. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки України // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 255-257. – ISBN 978-966-419-280-1
1107287
  Слободяник А.М. Проблеми забезпечення кадрами закладів культури агропромислових районів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 50-54. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1107288
  Качан Є. Проблеми забезпечення кадрами національної економіки в умовах трансформаційних процесів / Є. Качан, А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 63-67.
1107289
  Сіденко С.В. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності в інформаційному суспільстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 304-310


  У статті розглянуті особливості забезпечення міжнародної конкурентоспроможності в умовах становлення інформаційного суспільства. Показана вирішальна роль людського капіталу як чинника економічного зростання і конкурентоспроможності в ...
1107290
  Моніц Д.Д. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності промислового розвитку України та її регіонів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 308-314
1107291
  Бирський В.В. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності промисловості як головного фактора економічного зростання держави // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 4-8. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1107292
   Проблеми забезпечення конституційних прав громадянина в кримінальному судочинстві : матеріали науково-практичної конференції, 26 жовтня 2007 р. / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, Ф-т підготовки слідчих; [ упоряд.: О.М. Дуфенюк, В.О. Кучер ]. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – 280с.
1107293
  Дерев"янко С. Проблеми забезпечення конституційного контролю за референдумами за конституціями світу: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 92-103.
1107294
  Ярошенко О.М. Проблеми забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 106-117. – ISSN 2224-9281
1107295
  Міщенко С.В. Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 75-88
1107296
  Пасічник І.В. Проблеми забезпечення математичної підготовки в політехнічних ВНЗ з точки зору наступності математичної освіти школярів і студентів / І.В. Пасічник, П Т. Бас, І.В. Щербина // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 301-305. – ISBN 978-617-7021-58-1
1107297
  Гончарук В.В. Проблеми забезпечення населення України питною водою. / В.В. Гончарук, В.Ф. Скубченко // Колега : науково-популярний журнал для молоді / НАНу Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.11-15.
1107298
  Москвич Л.М. Проблеми забезпечення незалежності судової системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 189-198. – ISSN 0201-7245
1107299
  Борділовська О.А. Проблеми забезпечення неперервності політичного діалогу України з міжнародними партнерами в регіонах Азії: Україна - Індія // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 13-19. – (Європейські дослідження)
1107300
  Березенко В. Проблеми забезпечення непорушності державних кордонів України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 18-25. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1107301
  Захарова О. Проблеми забезпечення позову у цивільному судочинстві / О. Захарова, О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-16. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми забезпечення позову до ухвалення судового рішення. В статье исследуются проблемы обеспечения иска до вынесения судебного решения. The article examines the problems of the claim to adjudication.
1107302
  Бойко І. Проблеми забезпечення прав громадян в інформаційній сфері // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 176-181. – ISSN 1993-0909
1107303
  Другова В.Л. Проблеми забезпечення прав дітей при укладанні договорів іпотеки житла // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 272-276. – ISSN 1563-3349
1107304
  Борцевич П.С. Проблеми забезпечення прав інвесторів у сфері будівництва житла // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 258-260. – ISSN 1563-3349
1107305
  Волох О.К. Проблеми забезпечення прав людини в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 18-24.
1107306
  Форитор Г.М. Проблеми забезпечення прав потерпілого в кримінальному процесі: порівняльно-правовий аналіз // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 12 (123). – С. 31-35
1107307
  Опольська Н. Проблеми забезпечення прав та свобод дитини у вітчизняній науковій думці кінця XIX - першої половини XX століть // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 11-16
1107308
  Шараєвська Т.А. Проблеми забезпечення права громадян на безпечне для життя і здоров"я довкілля в умовах техногенної та екологічної небезпеки // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 127-128. – ISSN 2413-7189
1107309
  Гербут В.С. Проблеми забезпечення права на гендерну ідентичність у світі // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 35-42. – ISBN 978-617-7404-86-5
1107310
  Пожар О. Проблеми забезпечення права на особисту недоторканність в Україні та деякі шляхи їх вирішення // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 40-45. – ISSN 1561-4999
1107311
  Шем Проблеми забезпечення принципу балансу суспільних і приватних інтересів при припиненні права користування надрами / Шем, "якав, І.В. Хохлова // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 508-514. – ISSN 1563-3349
1107312
  Гриневецький В.Т. Проблеми забезпечення природно-об"єктного блоку Державного земельного кадастру України інформацією про сучасні ландшафти / В.Т. Гриневецький, Л.Ю. Сорокіна, В.М. Чехній // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 10-17. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1561-4980
1107313
  Бабич М.М. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 32-39 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1107314
  Мартенко Ю.Р. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки України / Ю.Р. Мартенко, А.Д. Діброва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 131-138. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1107315
  Ніколаєв Олексій Олексійович Проблеми забезпечення процесуальних прав та законних інтересів обвинуваченого на досудовому слідстві : Дис...канд.юрид.наук:12.00.09 / Ніколаєв Олексій Олексійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 193с. + Додатки:л.190-193. – Бібліогр.:л.173-190
1107316
  Ніколаєв О.О. Проблеми забезпечення процесуальних прав та законних інтересів обвинуваченого на досудовому слідстві : Автореф...канд. юридичних наук: 12.00.09 / Ніколаєв О.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.:с.17
1107317
  Капліна О.В. Проблеми забезпечення розгляду кримінального провадження на підставі угод незалежним і безстороннім судом // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 55-68. – ISSN 1993-0909
1107318
  Марочкін І.Є. Проблеми забезпечення самостійності судової влади // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 167-177. – ISSN 0201-7245
1107319
  Руднєва О.М. Проблеми забезпечення соціальних та економічних прав у правозастосовчій практиці України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 90-92
1107320
  Білоущенко О. Проблеми забезпечення соціально-економічного розвитку туристично-рекреаційного комплексу // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку : науково-практичний журнал / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Л.Г. Шморгун. – Київ, 2017. – № 10. – С. 122-131. – ISSN 201106
1107321
  Жернаков В.В. Проблеми забезпечення соціально-трудових прав у процесі розвитку законодавства України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 9-14. – ISSN 2311-4894
1107322
  Костяшкін І.О. Проблеми забезпечення соціальної функції права власності на землю в особливих умовах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 108-117. – ISSN 2078-9165
1107323
  Кармазін В.Я. Проблеми забезпечення стабільності валютного ринку України // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 5-10. – ISBN 978-617-645-234-8
1107324
  Гриценко А.А. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 88-97.
1107325
  Коваленко П.І. Проблеми забезпечення сталого виробництва і збереження біорізноманіття на осушуваних сільськогосподарських землях / П.І. Коваленко, І.Ю. Насєдкін // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-11. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1726-5428
1107326
  Бицюра Юрій Проблеми забезпечення сталого економічного зростання та розвитку в Україні // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 10-17 : Діагр., табл. – Бібліогр. 19 назв
1107327
  Худолій Ю.С. Проблеми забезпечення та напрями підвищення фінансової стійкості банків в Україні // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 77-81. – ISSN 2218-1199
1107328
  Кім Ю.Г. Проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємства // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 10. – С. 62-76
1107329
  Яременко В.Г. Проблеми забезпечення фінансової незалежності територіальних громад / В.Г. Яременко, К.В. Гарькавенко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/1. – С. 13-19. – ISSN 2409-1944
1107330
  Проценко Ю.М. Проблеми забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад України // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 33-38. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1107331
  Алексєєв І. Проблеми забезпечення фінансової стійкості страхових компаній за умов кризи / І. Алексєєв, П. Гориславець // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 3-10. – ISSN 0201-758Х
1107332
  Зуєв А В. Проблеми забезпечення функціонування системи державного обліку відходів // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 253-257. – ISBN 978-966-7957-20-9
1107333
  Костюк В.Л. Проблеми забезпечення цивільного контролю за СБУ як складова оптимізації її правосуб"єктності / В.Л. Костюк, І.Р. Вітик // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 178-182. – ISSN 1563-3349
1107334
  Чабан І.А. Проблеми забезпечення цілісності та конфіденційності баз даних автоматизованих бібліотечних інформаційних систем // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 55-58. – ISBN 978-966-02-7337-5
1107335
  Дудар Т. Проблеми забезпечення якості сільськогосподарської продукції та продовольства у системі агробізнесу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 37-48. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1107336
  Гончар О.В. Проблеми забезпечення якості статистичної інформації, отриманої з адміністративних джерел // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1107337
  Дубина О.М. Проблеми забезпечення, збереження та відновлення інформації стосовно раціонального використання грунтів України / О.М. Дубина, В.П. Ткаченко, О.О. Тімров // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 169-177 : рис. – Бібліогр.: с. 176-177. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1107338
  Огняник М.С. Проблеми забруднення геологічного середовища нафтопродуктами у зв"язку з охороною підземних вод в Україні / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, І.М. Запольський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 12-17 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
1107339
  Пашков А.П. Проблеми забруднення поверхневих, підземних і стічних вод та заходи щодо їх ліквідації і запобігання в Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 10-16 : табл., схема. – Бібліогр.: 9 назв
1107340
   Проблеми загального і слов"янського мовознавства = Проблемы общего и славянского языкознания = Problems of General and Slavic Linguistics : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; голов. ред. Т.С. Пристайко ; редкол.: Г.А. Донскова, Я. Кредатусова, Х. Кусе [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА. – ISSN 2617-0957
№ 2. – 2018. – 108, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107341
   Проблеми загального і слов"янського мовознавства = Проблемы общего и славянского языкознания = Problems of General and Slavic Linguistics : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; голов. ред. Т.С. Пристайко ; редкол.: Г.А. Донскова, Я. Кредатусова, Х. Кусе [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА. – ISSN 2617-0957
№ 3. – 2019. – 153, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107342
  Задорожний Б.М. Проблеми загального та германського мовознавства : Збірка праць / Б.М. Задорожний. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 250с. – ISBN 966-613-137-4
1107343
   Проблеми загального, германського та слов"янського мовознавства = Problems of general, germanic and slavic linguistics : до 70-річчя професора В.В. Левицького: [збірник наукових праць] / [наук. ред.: Г. Альтманн, І. Задорожна, Ю. Мацкуляк]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 528с.
1107344
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 3. – 2000
1107345
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 4. – 2001
1107346
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 5. – 2001
1107347
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : Науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 6. – 2002
1107348
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : Науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 7. – 2002
1107349
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : Науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 10. – 2004
1107350
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : Науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 12. – 2005
1107351
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 17. – 2008
1107352
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 19. – 2009
1107353
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 20. – 2009
1107354
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 1 (21). – 2010. – мова резюме співпадає з мовою статті
1107355
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 2 (22). – 2010. – мова резюме співпадає з мовою статті
1107356
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 3 (23). – 2010. – мова резюме співпадає з мовою статті
1107357
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 1 (24). – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
1107358
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 2 (25). – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
1107359
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 3 (26). – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
1107360
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 4 (27). – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
1107361
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 1 (28). – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
1107362
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 2 (29). – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
1107363
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 3 (30). – 2012
1107364
  Ромовська З. Проблеми загальної теорії прана у проекті Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 65-67


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1107365
  Павлов К.В. Проблеми загальної теорії соціально-економічної політики // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 5-9. – (Економічні науки)
1107366
  Пацурківський Петро Станіславович Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... доктора юридичнихнаук: 12.00.07 / Пацурківський Петро Станіславович; Мін-во освіти України. Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 457л. – Бібліогр.:л.399-445
1107367
  Пацурківський П.С. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф...д-ра юрид.наук:12.00.07 / Пацурківський П.С.; КНУТШ. – Київ, 1998. – 41л. – Бібліогр.:41с.
1107368
  Пацурківський П.С. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.07 / Пацурківський П.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 41л.
1107369
  Доманчук Д.П. Проблеми зайнятості і безробіття населення України / Д.П. Доманчук, А.Д. Чикуркова, С.Д. Лучик // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 49-54. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1107370
  Чайка-Петегирич Проблеми зайнятості населення та безробіття в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 168-172
1107371
  Правільєв О.В. Проблеми зайнятості населення та основні напрямки їх вирішення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 56-60. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1107372
  Павлюк Т.І. Проблеми зайнятості сільського населення в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 77-83 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1107373
  Таратула Р. Проблеми зайнятості сільської молоді / Р. Таратула, І. Зозуля // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1107374
  Ярова В.В. Проблеми зайнятості сільської молоді в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 82-86. – ISSN 2221-1055
1107375
  Зайцева І.С. Проблеми зайнятості та безробіття в Україні та країнах Єврпопейського Союза / І.С. Зайцева, А.Р. Задорожко // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 125-130. – ISSN 2413-9610
1107376
  Гаркавенко Н.О. Проблеми зайнятості та безробіття на національному ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 168-172.
1107377
  Аметов Р. Проблеми зайнятості та напрями економічного зростання в господарському комплексі Автономної Республіки Крим // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.109-113
1107378
  Жук І.Л. Проблеми зайнятості та працевлаштування населення в умовах прийняття нового Закону України " Про зайнятість населення " / І.Л. Жук, Я.І. Юрик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 13-15. – Бібліогр.: 4 назв.
1107379
  Мазіна Н. Проблеми зайнятості та професійного самовизначення молоді у контексті трансформації соціальної сфери в Україні // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 104-107. – ISSN 1728-9343
1107380
  Новіков В. Проблеми зайнятості та соціального партнерства в Україні : Слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 13-18 : Табл.
1107381
  Корж О.В. Проблеми зайнятості у сільськосподарському виробництві: причини і наслідки // Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 57-61. – ISBN 978-617-649-035
1107382
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 41. – 2000
1107383
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 44. – 2000
1107384
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 45. – 2000
1107385
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 46. – 2001
1107386
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 47. – 2001
1107387
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 48. – 2001
1107388
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 49. – 2001
1107389
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 50. – 2001
1107390
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 51. – 2001
1107391
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 52. – 2002
1107392
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 65. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
1107393
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 66. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
1107394
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 67. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
1107395
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 68. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
1107396
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 69. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
1107397
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 70. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
1107398
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 71. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
1107399
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 72. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
1107400
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 73. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
1107401
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 74. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
1107402
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 75. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
1107403
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 76. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
1107404
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 77. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1107405
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 78. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1107406
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 79. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1107407
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 80. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1107408
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 81. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1107409
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 82. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1107410
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 83. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1107411
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 84. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1107412
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 85. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1107413
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 86. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1107414
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 87. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1107415
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 88. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1107416
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 89. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1107417
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 90. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1107418
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 91. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1107419
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 92. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1107420
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 93. – 2008. – З 2004 р. передплатне видання
1107421
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 94. – 2008. – З 2004 р. передплатне видання
1107422
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 95. – 2008. – З 2004 р. передплатне видання
1107423
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 96. – 2008. – З 2004 р. передплатне видання
1107424
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 97. – 2008. – З 2004 р. передплатне видання
1107425
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 98. – 2008. – З 2004 р. передплатне видання
1107426
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 99. – 2008. – З 2004 р. передплатне видання
1107427
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 100. – 2009. – З 2004 р. передплатне видання
1107428
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 101. – 2009. – З 2004 р. передплатне видання
1107429
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 102. – 2009. – З 2004 р. передплатне видання
1107430
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 103. – 2009. – З 2004 р. передплатне видання
1107431
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 104. – 2009. – З 2004 р. передплатне видання
1107432
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 105. – 2009. – З 2004 р. передплатне видання
1107433
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 106. – 2010. – 264 с. – З 2004 р. передплатне видання
1107434
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 107. – 2010. – 284 с. – З 2004 р. передплатне видання
1107435
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 108. – 2010. – 296 с. – З 2004 р. передплатне видання
1107436
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 109. – 2010. – 284 с. – резюме рос., англ. мовами; З 2004 р. передплатне видання
1107437
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 110. – 2010. – 276 с. – резюме рос., англ. мовами; З 2004 р. передплатне видання
1107438
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 111. – 2010. – 269 с. – З 2004 р. передплатне видання
1107439
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 112. – 2010. – 278 с. – З 2004 р. передплатне видання
1107440
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 113. – 2011. – 279 с. – З 2004 р. передплатне видання
1107441
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 114. – 2011. – 257 с. – З 2004 р. передплатне видання
1107442
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 115. – 2011. – 279 с. – З 2004 р. передплатне видання. - Резюме рос., англ. мовами
1107443
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 116. – 2011. – 273 с. – З 2004 р. передплатне видання. - Резюме рос., англ. мовами
1107444
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 117. – 2011. – 260 с. – З 2004 р. передплатне виданн. - Резюме рос., англ. мовами
1107445
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 118. – 2012. – 289 с. – З 2004 р. передплатне видання. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1107446
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 119. – 2012. – 324 с. – З 2004 р. передплатне видання
1107447
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 120. – 2012. – 349 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2004 р. передплатне видання
1107448
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 121. – 2013. – 308 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2004 р. передплатне видання
1107449
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 122. – 2013. – 285 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2004 р. передплатне видання
1107450
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 123. – 2013. – 384 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2004 р. передплатне видання
1107451
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 124. – 2013. – 284 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2004 р. передплатне видання
1107452
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 125. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2004 р. передплатне видання
1107453
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 126. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2004 р. передплатне видання
1107454
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 128. – 2015. – З 2004 р. передплатне видання
1107455
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 129. – 2015. – З 2004 р. передплатне видання
1107456
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 133. – 2016. – 282 с.
1107457
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 134. – 2016. – 208 с.
1107458
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 135. – 2016. – 264 с.
1107459
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 136. – 2017. – 272 с.
1107460
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 137. – 2017. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107461
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблумы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків : Оберіг, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 138. – 2017. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107462
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків : Оберіг, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 140. – 2018. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107463
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 141. – 2018. – 239, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107464
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 142. – 2018. – 231, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107465
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 143. – 2018. – 278, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107466
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 144. – 2019. – 198, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107467
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 145. – 2019. – 271, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107468
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 146. – 2019. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107469
  ВасилюкС Проблеми законності і конституційності рішень конституційного суду україни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 122-130. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1107470
  Джига Микола Васильович Проблеми законності та доцільності при забезпеченні правового статусу обвинуваченого під час розслідування злочинів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Джига М.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1107471
  Джига Микола Васильович Проблеми законності та доцільності при забезпеченні правового статусу обвинуваченого під час розслідування злочинів : Дис.... канд. юрид. наук: 12.0.09 / Джига Микола Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 216 л. + Додатки: л.160-216. – Бібліогр.: л.143-160
1107472
  Боровик А. Проблеми законності та її забезпечення у сфері здійснення митних процедур // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 10-17
1107473
  Ореховська О.В. Проблеми законодавства про адміністративну відповідальність // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 497-500. – ISBN 966-660-151-6
1107474
  Мелень О. Проблеми законодавства та практики у процесі проведення державної екологічної експертизи: погляд громадськості // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2008. – № 5 (51). – С. 34-36.
1107475
  Жуковська Л.А. Проблеми законодавчого визначення завдань спеціально уповноважених суб"єктів у сфері протидії корупції в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 107-111. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1107476
  Ущаповський Ф.В. Проблеми законодавчого визначення злочинів у сфері господарської діяльності // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26-30
1107477
  Костецька Т.А. Проблеми законодавчого визначення окремих понять у контексті забезпечення конституційного права на інформацію // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 196-205. – ISSN 0869-2491
1107478
  Данилюк Ю.В. Проблеми законодавчого визначення поняття "органи державної влади" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 11-15. – ISSN 2220-1394
1107479
  Цюцик О. Проблеми законодавчого визначення поняття сільськогосподарського підприємства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 270-276. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1107480
  Ландіна А.В. Проблеми законодавчого визначення поняття спеціального суб"єкта злочину // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (51). – С. 47-54. – ISSN 2413-1342
1107481
  Сенчак І.І. Проблеми законодавчого визначення статусу юридичних клінік в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 40-44
1107482
  Тацишина О. Проблеми законодавчого врегулювання інвестування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 144-146
1107483
  Вакуленко А.В. Проблеми законодавчого врегулювання інституту державної служби: новий проект Закону України "Про державну службу" // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 73-76. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1107484
  Трохлюк О. Проблеми законодавчого врегулювання інституту участі прокурора // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 489-490
1107485
  Кошулинський Р.В. Проблеми законодавчого врегулювання статусу національних меншин та права на національну ідентичність // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 183-190. – ISBN 978-966-428-305-9
1107486
  Кресіна І.О. Проблеми законодавчого забезпечення антидискримінаційної політики в Україні // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 109-124
1107487
  Головач В. Проблеми законодавчого забезпечення аудиторської діяльності // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 12. – С.35-39
1107488
  Орлюк О.П. Проблеми законодавчого забезпечення банківського кредитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 103-108. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Висвітлюються проблеми, пов"язані із захистом комерційних банків за кредитними угодами, у тому числі питання платоспроможності позичальника, забезпечення угоди та реалізації заставленого майна. The issues related to the protection of commercial banks ...
1107489
  Федоренко В.Л. Проблеми законодавчого забезпечення громадянських і політичних прав людини встановлених Загальною декларацією прав людини і закріплених Конституцією України / В.Л. Федоренко, С.Є. Юрєв, О.І. Яковлева // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 186-193.
1107490
  Ващенко К. Проблеми законодавчого забезпечення державної підтримки виноградарства та виноробства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 93-94
1107491
  Клочков В. Проблеми законодавчого забезпечення діяльності системи прокуратури та досудового слідства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 254-259. – ISSN 2663-5313
1107492
  Журавський В. Проблеми законодавчого забезпечення інноваційно - інвестиційної моделі розвитку України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-5. – ISSN 0132-1331
1107493
  Васильченко Н. Проблеми законодавчого забезпечення інституту соціального партнерства в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 43-46
1107494
  Чубарук Т. Проблеми законодавчого забезпечення інформаційної безпеки в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 67-68. – ISSN 0132-1331
1107495
  Каркач П. Проблеми законодавчого забезпечення координаційної діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.23-28


  проблеми невідповідності окремих норм чинного законодавства України Конституції
1107496
  Соколова А.К. Проблеми законодавчого забезпечення права власності на природні ресурси та комплекси // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 80-89. – ISSN 2224-9281
1107497
  Носік В.В. Проблеми законодавчого забезпечення правових форм використання земель сільськогосподарського призначення колективної власності в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 72-82. – ISSN 1993-0909
1107498
  Покрещук О. Проблеми законодавчого забезпечення приєднання України до системи світової торгівлі ГАТТ/ СОТ // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 50-53


  В умовах приєднання України до системи ГАТТ/СОТ все більшого значення набуває узгодження законодавства України із стандартами та принципами системи міжнародної торгівлі ГАТТ/СОТ. Автор статті аналізує чинне законодавство та законопроекти в галузі ...
1107499
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного десятої та одинадцятої сесій Верховної Ради України шостого скликання / [В.О. Зайчук та ін. ; заг. ред. В.В. Рибака] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-966-8126-89-9
[Т. 5]. – 2013. – 716, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 6-7. - Номер тома зазнач. на корінці та в макеті каталож. картки. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1107500
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включенних до порядку денного другої сесії Верхоної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-966-7166-34-2
[Т. 8]. – 2015. – 370, [1] с. – Номер тому зазнач. на корінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1107501
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-966-7166-39-7
[Т. 10] / [О.Л. Копиленко (кер.) та ін.]. – 2016. – 625, [1] с. – Номер тому зазнач. на корінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1107502
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного п"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-966-97599-9-3
[Т.11] : / [О.Л. Копиленко (керівник), Є.Р. Бершеда, І.П. Андрушко та ін.]. – 2017. – 996, [1] с. – Номер тому зазнач. на корінці кн. - Назва обкл.: Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1107503
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-617-7638-04-8
[Т. 12] / [О.Л. Копиленко (керівник) та ін.]. – 2017. – 914, [1] с. – Номер тому зазнач. на корінці кн. – Бібліогр. у підрядк. прим.
1107504
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-617-7638-11-6
[Т. 13] / [О.Л. Копиленко (керівник) та ін.]. – 2018. – 695, [1] с. – Номер тому зазнач. на корінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1107505
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила. – ISBN 978-617-7638-94-9
[Т. 15]. – 2019. – 635, [1] с. – Номер тому зазнач. на корінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1107506
   Проблеми законодавчого забезпечення реабілітації вояків Україхнської повстанської армії, які постраждали від політичних репресій радянської влади / В.Л. Федоренко, О.В. Білий, С.В. Дрьомов, В.В. Шутович // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 14-21
1107507
  Коваленко Т.О. Проблеми законодавчого забезпечення реалізації принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Коваленко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 500 л. – Бібліогр.: л. 384-500
1107508
  Коваленко Т.О. Проблеми законодавчого забезпечення реалізації принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Коваленко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 83 назви
1107509
  Сіньова Л.М. Проблеми законодавчого забезпечення соціальних допомог в умовах євроінтеграції України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 113-119. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню соціальних допомог в умовах євроінтеграції України. Проаналізовано основні показники рівня життя населення та виявлено низку проблем, що потребують реформування, впровадження нових шляхів їх вирішення, котрі дозволять ...
1107510
  Ніколаєнко С. Проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування щодо захисту прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 4-14. – ISSN 1608-6422
1107511
  Кравченко В.В. Проблеми законодавчого закріплення компетенції місцевого самоврядування в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11/12 (13/14). – С. 13-22. – ISSN 2311-6420
1107512
  Берназюк І.М. Проблеми законодавчого закріплення конституційно правового статусу парламентської опозиції в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 254-260. – ISSN 1563-3349
1107513
  Синчук С. Проблеми законодавчого закріплення поняття "пенсія" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 251-256. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1107514
  Макаренко О.Г. Проблеми законодавчого закріплення принципу нейтралітету в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 152-157. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються особливості державно-правової доктрини та нормативно-правової бази щодо законодавчого закріплення принципу нейтралітету в Україні.
1107515
  Настюк В.Я. Проблеми законодавчого регулювання адміністративно-правових режимів // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 234-241. – ISSN 0201-7245
1107516
  Потапенко С.А. Проблеми законодавчого регулювання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 64-69. – ISBN 978-617-644-044-4
1107517
  Бойчук Д.В. Проблеми законодавчого регулювання відсторонення від посади як заходу забезпечення кримінального провадження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 240-245. – ISSN 2219-5521
1107518
  Войцехівська В.В. Проблеми законодавчого регулювання державних цільових програм в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 25-28 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1107519
  Кравчук В.М. Проблеми законодавчого регулювання здійснення громадського контролю в Україні // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 6-10. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
1107520
  Ключковський Ю. Проблеми законодавчого регулювання інституту референдуму в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-30.
1107521
  Марцин В.С. Проблеми законодавчого регулювання кредитного ринку України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 3. – С. 25-29
1107522
  Скоропис О.М. Проблеми законодавчого регулювання ліквідації об"єднань співвласників багатоквартирного житлового будинку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 381-388. – ISSN 1563-3349
1107523
  Савчук К.О. Проблеми законодавчого регулювання прав людини в сфері міграції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 286-297. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1107524
  Нападистий О.Г. Проблеми законодавчого регулювання правового статусу Служби безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 536-541. – ISSN 1563-3349
1107525
  Костяшкін І.О. Проблеми законодавчого регулювання реалізац права власності на землі сільськогосподарського призначення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 214-217. – (Право. Економіка. Управління)
1107526
  Левківський Б. Проблеми законодавчого регулювання реєстрації шлюбу та пов"язаних з реєстрацією правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті загальні проблеми нормативного регулювання питань реєстрації шлюбу, прав та обов"язків наречених: умови, порядок реєстрації. Запропоновані шляхи удосконалення чинного законодавства України про шлюб та сім"ю. В статье рассмотрены ...
1107527
  Костенко Л. Проблеми законодавчого регулювання роздержавлення друкованих ЗМІ // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-97.
1107528
  Вознюк А.А. Проблеми законодавчого удосконалення правових підстав застосування вогнепальної зброї працівниками міліції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 508-513. – ISSN 1563-3349
1107529
  Телявський А.М. Проблеми законодавчої неврегульованості співпраці між приватними виконавцями і правоохоронними органами під час виконавчих дій // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 69-72. – ISBN 978-966-8830-75-4
1107530
  Фідря Ю. Проблеми законодавчої регламентації заборони одержання подарунків особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 135-139. – ISSN 2409-4544
1107531
  Васильєва Катерина Проблеми законодавчої регламентації повноважень суду в кримінальному процесі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 50-53.
1107532
  Балюк Г. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 85-94. – ISSN 0132-1331


  У запропонованій статті досліджуються проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку, пропонуються шляхи вирішення зазначеної проблеми.
1107533
  Риндюк В.І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика : монографія / В.І. Риндюк ; [відп. ред. Ющик О.І.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 214-270. – ISBN 978-617-665-005-8


  У монографії комплексно, у теоретичному та прикладному аспектах, розглянуто поняття законодавчої техніки, її зміст і форми, класифікацію на види. Визначено основні напрями удосконалення законодавчої техніки в Україні, сформульовано пропозиції щодо ...
1107534
  Жук М. Проблеми законодавчої техніки в частині розміщення однорідних діянь різногоступенясуспільноїнебезпеки в межах однієї статті Особливої частини КК України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 400-402. – ISBN 978-617-7069-15-6
1107535
  Дзейко Ж.О. Проблеми законодавчої техніки у вітчизняній юридичній літературі ХІХ - початку ХХ ст. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 32-43. – (Юридична ; Вип. 1)
1107536
  Колесник Г. Проблеми законотворчої роботи комітетів Верховної Ради України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 58-63
1107537
  Малишев М. Проблеми закону про місцеві вибори // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С.61-67
1107538
  Колос Ю. Проблеми закриття кримінального провадження // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 34-35
1107539
  Буднік І.О. Проблеми залучення банківських кредитів підприємствами реального сектору економіки в період кризи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 163-173. – ISSN 0321-0499
1107540
  Іванчик А.І. Проблеми залучення зовнішніх фінансових ресурсів комерційними банками України для потреб внутрішнього іпотечного кредитування // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 215-219. – (Економіка ; Вип. 31)
1107541
  Горюнова К.С. Проблеми залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 167-172
1107542
  Дідок К.Ю. Проблеми залучення іноземних інвестицій в альтернативну енергетику в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 37-38. – ISBN 78-966-1555-47-09
1107543
  Лихолат С.М. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України / С.М. Лихолат, Н.І. Фляк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 311-314. – ISBN 5-7763-2435-1
1107544
  Криклій Д.Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 130-132. – ISBN 978-966-188-293-4
1107545
  Панікар Г.Ю. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України на регіональному рівні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-35. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1107546
  Мацьків В.В. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України: виклики сьогодення // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 135-139. – ISSN 2313-8246
1107547
  Однорог М.А. Проблеми залучення іноземних інвестицій в сільськогосподарські підприємства України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 226-230
1107548
  Боднар І.Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну на сучасному етапі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 62-70. – ISSN 1562-0905
1107549
  Данькевич А.П. Проблеми залучення іноземного капіталу для розвитку вітчизняної економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 112-120


  Висвітлено питання залучення іноземного капіталу для розвитку економіки України та забезпечення переходу до інвестиційно-інноваційного типу зростання, в основі якого лежать масштабні інвестиції. Розкрито роль інвестицій, насамперед інноваційного ...
1107550
  Рожко О. Проблеми залучення іноземного капіталу у банківську систему України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-43. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми та перспективи зростання обсягів залучення іноземного капіталу у вітчизняну банківську систему. Визначаються основні групи ризиків, притаманні розвитку банківської системи в умовах активізації іноземного ...
1107551
  Рихліцький В.В. Проблеми залучення коштів українськими банками на міжнародних ринках в умовах фінансової кризи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 113-118. – ISSN 1562-0905
1107552
  Бодаковський В.Ю. Проблеми залучення кредитних ресурсів вітчизняними підприємствами : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 106-112 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1107553
  Никифорук О.І. Проблеми залучення транзиту на ринку залізничних перевезень України / О.І. Никифорук, О.М. Стасюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 96-98
1107554
  Арутюнян С. Проблеми залучення фінансових ресурсів на підприємствах переробної галузі Одеського регіону / С. Арутюнян, І. Буднік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті аналізуються проблеми залучення інвестиційних ресурсів в умовах банківської та біржової криз. Висвітлено чинники, які негативно впливають на прийняття рішень щодо фінансування. Відображено головні тенденції на ринку позикових ресурсів. ...
1107555
  Пономаренко В.В. Проблеми запобігання злочинності неповнолітніх та шляхи їх вирішення в сучасній Україні // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 98-102. – ISBN 978-617-7363-14-8
1107556
  Жовнірчик Я.Ф. Проблеми запобігання і протидії корупції в органах публічної влади / Я.Ф. Жовнірчик, І.С. Бандура // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 70-74. – ISSN 2306-6814
1107557
  Кальман О. Проблеми запобігання податковим злочинам // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.45-48


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1107558
   Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності : Матеріали науково-практичного семінару 9 листопада 2004 року м. Харків. – Київ: Харьків; : Юрінком Інтер, 2005. – 184с. – ISBN 966-667-194-8
1107559
  Липов В. Проблеми запозичення систем мотивації персоналу у трансформаційних економіках: крос-культурні засади дослідження // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-51.
1107560
  Селіванов А. Проблеми запровадження в судовому процесі правової експертизи як умови досягнення об"єктивного і обгрунтованого судового рішення // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.22-24
1107561
  Селіванов А.О. Проблеми запровадження в судовому процесі правової експертизи як умови досягнення об"єктивного і обгрунтованого судового рішення. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.8-9
1107562
  Карпань В. Проблеми запровадження в Україні загальнообов"язкового медичного страхування / В. Карпань, Ю. Субботович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-44. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються переваги та недоліки страхової медицини. Серед основних чинників, що забезпечують розвиток системи охорони здоров"я в Україні є визначення нового порядку створення й використання коштів фінансових ресурсів в цій галузі. In ...
1107563
  Котова С. Проблеми запровадження загальнообов"язкового державного медичного страхування в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 91-95. – ISSN 1993-0259
1107564
  Ганжа Н.В. Проблеми запровадження інституту індивідуальної конституційної скарги: досвд України та Латвії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 4-8. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
1107565
  Вовчанський І.І. Проблеми запровадження інституту конституційної скарги в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 307-308. – ISBN 978-617-7096-97-8
1107566
  Виноградова О.І. Проблеми запровадження інституту медіації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-37.
1107567
  Гончар А. Проблеми запровадження медіації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 267-268. – ISBN 978-617-7069-17-0
1107568
  Васильєва-Шаламова Проблеми запровадження медіації в цивільному судочинстві як європейські стандарти // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 55-58. – ISBN 978-617-7020-48-5
1107569
  Галіахметов І. Проблеми запровадження реєстрації прав власності на підприємство як об"єкт нерухомості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.31-34
1107570
  Юрченко О.М. Проблеми запровадження ринку землі в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 478-482. – ISSN 1563-3349
1107571
  Кравченко М.Г. Проблеми запровадження термінології Директиви № 2008/98/ЄС про відходи від 19 листопада 2008 р. у законодавство України про відходи // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (06 червня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 40-42
1107572
  Борис В. Проблеми запровадження у законодавство України інституту кримінального проступку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 104-107
1107573
  Ковтун І.В. Проблеми запровадження у законодавство України інституту кримінального проступку // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 230-240. – ISSN 2078-3566
1107574
  Бундак О.А. Проблеми зародження і розвитку Української козацької держави на сторінках видання "Український селянин" // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 46-52. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
1107575
  Фетісова Л.Б. Проблеми засвоєння інформаційних технологій в умовах модульно-рейтингової системи // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 115. – С. 265-268.
1107576
  Лукач І.В. Проблеми заснування дочірніх підприємств корпоративного типу // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – С. 183-192. – ISBN 978-966-7509-59-0
1107577
  Сейковська А.В. Проблеми заснування інституту публічної служби в Словацькій Республіці (можливий досвід для України) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 62. – С. 10-15.
1107578
  Крупко Д. Проблеми застави і приватизації морських суден // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.71-75. – ISBN 966-667-078-Х
1107579
  Голубнича Г. Проблеми застосування Creative Commons у практичному аспекті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 322-323
1107580
  Приходько К. Проблеми застосування iндексiв цiн для оцінки ВВП та його компонентів в постійних цінах згідно методології СНР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 64-67. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вимоги та методичні підходи до розрахунку системи індексів цін (дефляторів) в національних рахунках, надано оцінку рівню і динаміці показників цін. Розроблено пропозиції щодо удосконалення розрахунку системи індексів цін (дефляторів) в ...
1107581
  Галай В. Проблеми застосування адміністративної відповідальності медичних працівників за порушення прав пацієнтів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 7-9
1107582
  Пляцковська О.І. Проблеми застосування амністії та помилування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 56-59. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1107583
  Максютенко Є.В. Проблеми застосування аналогії закону у цивільному праві // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 90-92. – ISBN 978-966-419-299-3
1107584
  Мозенков О. Проблеми застосування вартісних показників для оцінки діяльності та прогнозування розвитку підприємств з корпоративними правами : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 54-59 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1107585
  Ширант А. Проблеми застосування відповідальності, яка передбаченаприписами цивільного закнодавства (ст.625 ЦК України),до трудових правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 354-356. – ISBN 978-617-7069-15-6
1107586
  Татьков В. Проблеми застосування господарського законодавства господарськими судами України (у світлі формування судової практики) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми застосування норм господарського законодавства у світлі формування судової практики. Визначено роль і значення однакової судової практики за допомогою виконання нею основних функцій. Сформульовано пропозиції, ...
1107587
  Васага Ю. Проблеми застосування деяких приписів сучасного банківського законодавства України // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 14
1107588
  Хуторян Н.М. Проблеми застосування законодавства з питань зарахування роботи (служби, навчання) до стажу прокурора і слідчого // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 301-306. – ISSN 1563-3349
1107589
  Онопрієнко В.Ф. Проблеми застосування законодавства по боротьбі з спекуляцією // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 82-88. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розглядаються проблемні питання застосування держави по боротьбі з спекуляцією при переході України до ринкової економіки. Автор вносить пропозиції по подальшому вдосконаленню Закону УРСР від 25 червня 1991 р. "Про захист споживчого ринку в Українській ...
1107590
  Повар П. Проблеми застосування законодавства про банкрутство щодо комунальних підприємств при їх ліквідації // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-52.
1107591
  Веселовська В. Проблеми застосування Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" в судовій практиці України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 359-361
1107592
  Туранська Д. Проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді застави та домашнього арешту у кримінальному процесі України та зарубіжних державах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 387-389. – ISBN 978-617-7069-17-0
1107593
  Семчик В.І. Проблеми застосування земельного законодавства в практиці арбітражних судів // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 274-281. – ISBN 978-617-7021-00-0
1107594
  Цікало А. Проблеми застосування земельного, цивільного, господарського та екологічного законодавства при вирішенні господарських спорів з питань земельних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 74-82. – ISSN 0132-1331
1107595
  Криволапов Б. Проблеми застосування іноземних норм про валютний контроль у сучасній судовій та арбітражній практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 75-77. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемам застосовування норм іноземного валютного контролю в сучасній судовій та арбітражній практиці. Досліджуються різні концепції, думки та доктрини з цього приводу відомих теоретиків міжнародного приватного права. Особлива увага ...
1107596
  Криволапов Б.М. Проблеми застосування іноземного валютного законодавства у міжнародному приватному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 331-334


  Дана стаття присвячена проблемам застосування іноземного валютного законодавства про валютне регулювання та валютний контроль.
1107597
  Зубко А.В. Проблеми застосування інститутів амністії та помилування у кримінальному праві України // Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 10-12
1107598
  Мирославський С. Проблеми застосування інституту недійсності до векскля та їх подолання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 150-154.
1107599
  Данілов А. Проблеми застосування інституту представництва і діяльності арбітражного керуючого // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 203-210. – ISSN 1026-9932
1107600
  Світла Х. Проблеми застосування інституту штрафу в цивільному судочинстві // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 248
1107601
  Співаковська-Ванденберг Проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні зарубіжної литератури // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 145-151. – ISSN 1998-6939
1107602
  Кузнєцова Т.В. Проблеми застосування комп"ютерних технологій в управлінні кадрами підприємства в сучасних умовах // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 58-65.
1107603
  Бойко О. Проблеми застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та рішень Європейського суду з прав людини як джерела в судовій практиці // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 61-69
1107604
  Гошовська Т.В. Проблеми застосування кримінального кодексу України в протидії організованій злочинності / Т.В. Гошовська, І.К. Туркевич // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.14-18
1107605
  Щербанюк О.В. Проблеми застосування медіації як форми відновного правосуддя при здійсненні кримінального провадження на підставі угод / О.В. Щербанюк, Н.О. Турман // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 31-39. – ISSN 2079-6242
1107606
  Андріюк В.В. Проблеми застосування методів екстраполяції та моделювання в юридичному прогнозуванні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 40-47. – ISSN 1563-3349
1107607
   Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України = Issues of the application of international legal standards in the legal system of Ukraine / [М. Баймуратов та ін. ; під заг. ред. Є.Б. Кубка] ; Юрид. фірма "Салком", Наук-аналіт. центр. – Київ : Юридична практика, 2013. – 602, [1] с. : іл., табл. – Додатк. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2578-51-5
1107608
  Сикорський О.Л. Проблеми застосування наслідків недійсних правочинів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 144-149. – ISBN 966-7784-65-7
1107609
  Наджафов О. Проблеми застосування нових антикорупційних законів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 26-31
1107610
  Костін І. Проблеми застосування норм міжнародних угод органами державної влади України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 55-56.
1107611
  Бондар В.П. Проблеми застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 61-68 : табл. – ISSN 2519-1853
1107612
  Трунова Г. Проблеми застосування норм соціального страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 52-59. – ISSN 2308-9636
1107613
  Боднар Т.В. Проблеми застосування норм Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів до регулювання сімейних відносин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 119-132. – ISSN 1026-9932
1107614
  Трунова Г. Проблеми застосування норм юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері соціального страхування з тимчасової непрацездатності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 203-211. – ISSN 1026-9932
1107615
  Хороша Т.С. Проблеми застосування нотаріусом норм іноземного права в рамках міжнародного спадкового права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 479-486. – ISSN 0869-2491
1107616
  Жилінкова І. Проблеми застосування окремих норм нового сімейного та цивільного законодавства // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 49-54
1107617
  Путінцев А.В. Проблеми застосування педагогічного моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх маркетологів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 106-112. – ISSN 2304-4470
1107618
  Старенький О. Проблеми застосування підписки про невиїзд у кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 382-384. – ISBN 978-617-7069-17-0
1107619
  Манілов А.І. Проблеми застосування поруватого кремнію для хімічного та фотокаталітичного виробництва водню // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 3
1107620
  Чухраев Д. Проблеми застосування поруки громадської організації або трудового колективу у кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 161-163
1107621
  Трояновський О. Проблеми застосування права держави з множинністю правових систем // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 84-85
1107622
  Трофімов С.А. Проблеми застосування правового режиму надзвичайного стану в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 102-109. – ISSN 2224-9281
1107623
  Кузнецова Ю.В. Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини органами конституційної юстиції // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 188-193. – ISSN 1563-3349
1107624
  Гайворонська І. Проблеми застосування примирення у справах публічного обвинувачення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 77-81.
1107625
  Рабінович С. Проблеми застосування принципу рівності в захисті прав людини (за матеріалами практики Конституційного Суду України) / С. Рабінович, О. Панкевич // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 7-21. – ISSN 1993-0909
1107626
  Кучма О. Проблеми застосування процедурних та процесуальних норм в сфері страхування // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 314-318. – ISSN 2306-9082
1107627
  Баранчук В.В. Проблеми застосування психологічних знань при проведенні допиту // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 263-269. – ISSN 0201-7245
1107628
  Шепітько В. Проблеми застосування психологічного впливу на досудовому слідстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 195-200. – ISSN 1993-0909
1107629
  Зайчук К. Проблеми застосування публічних ліцензій в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 326-327
1107630
  Бєлкін М.Л. Проблеми застосування рішень Європейського суду з прав людини як джерела права в законодавстві України та в судовій практиці / М.Л. Бєлкін, Ю.Л. Бєлкіна // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 111-120
1107631
  Дика Д. Проблеми застосування рішень Європейського Суду з прав людини як джерела права в Україні // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 133-136
1107632
  Шеховцова Л.І. Проблеми застосування статті 117 Кримінального кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 492-496. – ISSN 1563-3349
1107633
  Топчій Ю.А. Проблеми застосування стратегічного маркетингу в Україні / Ю.А. Топчій, О.О. Мельник // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 168-171. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1107634
  Кравченко О.В. Проблеми застосування стратегічного планування в сучасних умовах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 83-87. – ISBN 966-8958-02-0
1107635
  Бєлкін М.Л. Проблеми застосування строків позовної давності в корпоративних спорах // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 206-214
1107636
  Чефранов А.Б. Проблеми застосування теорії цінностей у правових дослідженнях // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 327-337. – ISSN 1818-992Х
1107637
  Поліщук Т.В. Проблеми застосування терміна "неповнолітня особа" у законодавстві України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 53-58
1107638
  Бакатанова В.Б. Проблеми застосування технології концентрованого навчання у вищій освіті / В.Б. Бакатанова, С.В. Ігнатов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 75-82. – ISSN 2074-8922


  "Пошук ефективних технологій навчання у вищій освіті обумовлено суттєвими змінами в системі освіти України. На підставі аналізу досліджень щодо застосування інтенсивного навчання було визначено перспективи концентрованого навчання у вищій школі. Це ...
1107639
  Яровой Л.К. Проблеми застосування трихвилевого лазерного віброметра для підвищення чутливості до механічних коливань з надмалими амплітудами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Для використання в повній мірі переваг лазерних допплерівських віброметрів з додатковим каналом при дослідженні механічних коливань з нано- та субнанометровими амплітудами необхідно встановити та підтримувати оптимальну величину фазової різниці між ...
1107640
  Носік В. Проблеми застосування у господарському судочинстві статті 13 Конституції України щодо здійснення прав власника на землю від імені українського народу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 30-33. – ISSN 0132-1331
1107641
  Козак В. Проблеми застосування української мови в обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 27-33. – Бібліогр.: 40 назв
1107642
  Романюк Я.М. Проблеми застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Романюк Ярослав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 518 арк. – Бібліогр.: арк. 471-518
1107643
  Романюк Я.М. Проблеми застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Романюк Ярослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 25 назв
1107644
  Кохановська О. Проблеми застосування цивільно-правових способів захисту інформаційних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 72-76
1107645
  Бєлкін Л. Проблеми застосування/незастосування в адміністративному судочинстві законів, визнаних неконституційними // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 348-355. – ISSN 1026-9932
1107646
  Еннан Р. Проблеми захисту авторських прав у соціальних мережах у контексті віртуалізації суспільного життя // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9. – С. 23-32. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1608-6422
1107647
  Поліщук Р. Проблеми захисту авторського права в бібліотечному обслуговуванні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 35-38. – ISSN 2076-9326
1107648
  Количева Ю.О. Проблеми захисту авторського права в мережі Інтернету // Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (осінь). – С. 167-169. – ISSN 2410-244Х
1107649
  Вишнивецька А.О. Проблеми захисту авторського права в Україні // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 30-32. – ISBN 978-966-419-299-3
1107650
  Константий О.В. Проблеми захисту в адміністративному судочинстві суб"єктивних прав, свобод і законних інтересів : монографія / О.В. Константий ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Істина, 2015. – 543, [1] с. – Бібліогр.: с. 509-544. – ISBN 978-966-138-010-2
1107651
  Власюк Т.О. Проблеми захисту внутрішнього ринку агропромислової продукції // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 45-51. – ISSN 2221-1055
1107652
  Севрук А. Проблеми захисту дітей в умовах збройного конфлікту на території України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 235-236. – ISBN 978-617-7069-28-6
1107653
  Вавженчук С.Я. Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вавженчук Сергій Ярославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
1107654
  Вавженчук С.Я. Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вавженчук Сергій Ярославович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Київ, 2014. – 447 л. – Бібліогр.: 395-447
1107655
  Єліферов Д.О. Проблеми захисту інтелектуальної власності в Інтернеті // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 461-465. – ISBN 978-966-190-861-0
1107656
  Горбулін В.П. Проблеми захисту інформаційного простору України : монографія / В.П. Горбулін, М.М. Биченок ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 136с. – ISBN 978-966-1648-11-0
1107657
   Проблеми захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина : Тези доповідей учасників студентської наукової конференції 21-22 травня 1999 року. – Київ, 1999. – 256c
1107658
  Рабченюк С.І. Проблеми захисту критичної інфраструктури в кібернетичному просторі / С.І. Рабченюк, С.В. Толюпа, А.М. Мацаєнко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 302-303
1107659
  Поєдинок В. Проблеми захисту легінтимних очікувань інвесторів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 79-84


  У статті розглядаються особливості застосування концепції захисту легітимних очікувань у практиці міжнародних інвестиційних арбітражів та Європейського суду. Вносяться пропозиції щодо запозичення вітчизняною практикою конкретних рис цієї концепції.
1107660
  Трунова Г.А. Проблеми захисту на випадок безробіття українських працівників-мігрантів, які працювали в країнах ЄС // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 136-147. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1107661
  Пащенко О. Проблеми захисту переважного права наймача у випадку продажу речі, переданої в найм // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 121-125
1107662
  Вавженчук С. Проблеми захисту персональних даних працівників у трудовому праві / С. Вавженчук, В. Ємельнов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 80-83
1107663
  Ковальська К.В. Проблеми захисту прав акціонерної меншості в країнах з перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-29. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджено негативні тенденції корпоративного управління у сфері захисту прав акціонерної меншості в Україні. Запропоновано шляхи вдосконалення правового стану акціонерів.
1107664
  Бочан М.І. Проблеми захисту прав дитини в Україні // Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (11 груд. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 30-35. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-225-2
1107665
  Ворона П.В. Проблеми захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавленних батьківського піклування, на житло // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 136-140. – (Право. Економіка. Управління)
1107666
  Голуб Ю. Проблеми захисту прав дітей у регіоні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-43.
1107667
  Радзієвська О.Г. Проблеми захисту прав і безпеки дитини в інформаційній сфері : монографія / Радзієвська О.Г. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права. – Київ : АртЕк, 2019. – 233, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7674-89-3
1107668
   Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 146, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-88-5
1107669
  Петренко А. Проблеми захисту прав інвесторів в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 37
1107670
  Проскуріна Д. Проблеми захисту прав інвесторів в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 1, 10-11
1107671
  Кузнецова С Н. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / С Н. Кузнецова, О.В. Кохановська // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 21-29. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються проблеми у сфері забезпечення реалізації та захисту прав усіх учасників (суб"єктів) відносин інтелектуальної власності, які нині належать до пріоритетних завдань правового регулювання. Аналізуються положення чинного ...
1107672
  Грушова Алла Тарасівна Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Грушова А.Т.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 208 л. – Бібліогр.: л. 190-208
1107673
  Грушова Алла Тарасівна Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Грушова А.Т.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 23с. – Бібліогр.: 4 назв.
1107674
  Кузіна І. Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 33
1107675
  Моторна В. Проблеми захисту прав на земельну ділянку, або чи не простіше дати хабара, ніж відсуджувати землю? // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
1107676
  Кривошеїна І. Проблеми захисту прав на картографічні твори, як особливі об"єкти авторського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті проблеми визначення та правового регулювання такого специфічного об"єкту права інтелектуальної власності як картографічні твори. Проведено аналіз чинного законодавства в сфері охорони та захисту авторських прав. В статье ...
1107677
  Киренко Сергій Георгійович Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.08. / Киренко Сергій Георгійович; Мін-во освіти і науки України; Національний педагогічний ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2002. – 200 л. – Бібліогр.: л.185-200
1107678
  Киренко Сергій Георгійович Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Киренко С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
1107679
  Кучинська О.П. Проблеми захисту прав потерпілих в кримінальному процесі України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 5 (104). – С. 10- 12
1107680
  Гарник М. Проблеми захисту прав потерпілих від злочину // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-5
1107681
  Коссак В. Проблеми захисту прав споживачів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 161-163
1107682
  Музика М.П. Проблеми захисту прав споживачів в Україні: соціально-правовой аспект // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 131-134. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
1107683
  Безух О. Проблеми захисту прав споживачів при спотворенні конкуренції // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – С. 56-61.
1107684
  Дмитренко Г.В. Проблеми захисту прав споживачів фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 90-93. – Бібліогр.: 3 назв.
1107685
  Кирилюк О. Проблеми захисту прав сторін правочину, що вчиняється з використанням електронних засобів зв"язку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 24-27


  У статті розглядаються правові засади вчинення правочинів із використанням електронних засобів зв"язку, основні їх види, аналізуються проблеми доказовості порушених прав учасниками правочинів, що вчиняються з використанням мережі Інтернет.
1107686
  Мізіна Т. Проблеми захисту прав суб"єктів підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 157-160
1107687
  Щербина В. Проблеми захисту прав та інтересів суб"єктів господарювання (матеріально-правовий та процесуальний аспекти) // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – С. 12-20.
1107688
   Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина : всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 14-15 трав. 2015 р. : тези конф. / [М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.А. Остапенко (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 391, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2188-70-7
1107689
  Заєць-Смій Проблеми захисту прав учасників договору купівлі-продажу житла // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 93-99
1107690
  Рудник Т. Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні: теоретичний аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 8-10
1107691
  Громов М.Д. Проблеми захисту працюючих від вібрації на виробництві та у транспорті / М.Д. Громов, А.І. Биковський, В.А. Обрізан // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 35-36
1107692
  Орлов М. Проблеми захисту природних прав людини і юридичних осіб в сфері екології // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.114-125
1107693
  Харченко Г.Г. Проблеми захисту речових прав в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 69-76. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядаються особливості та проблематика захисту речових прав у цивільному праві України. Приділено увагу умовам, за яких суб"єкт речових прав може використовувати речово-правові або зобов"язально-правові способи захисту. Зазначено, що кожен ...
1107694
  Бєлова О.І. Проблеми захисту сім"ї та неповнолітніх у міжнародному праві // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 149-152. – ISBN 966-435-028-1
1107695
  Шутенко Оксана Проблеми захисту суб"єктивних прав у порядку цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 130-133
1107696
  Маркіна Т. Проблеми захисту трудових прав працівників // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 21-24.
1107697
  Лідовець Т. Проблеми захисту учасників кримінального судочинства в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 135-139.
1107698
  Мудрицька К.О. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів сторін при наданні інтернет-послуг // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 20-24. – ISBN 978-617-696-624-1
1107699
  Притика Ю.Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у третейському суді : [монографія] / Ю.Д. Притика. – Київ : Ін Юре, 2006. – 636с. – ISBN 966-313-123-3
1107700
  Бурлаков С.Ю. Проблеми захисту цілісності кінематографічного твору та право на недоторканість // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 132-134. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1107701
  Тертишник В. Проблеми захисту честі і гідності людини і відшкодування моральної шкоди у сфері правосуддя / В. Тертишник, В. Васильченко // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.96-101
1107702
  Тертишник В. Проблеми захисту честі й гідності людини та відшкодування моральної шкоди у сфері правосуддя / В. Тертишник, В. Васильченко // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.20-26
1107703
  Усов Я. Проблеми захищеності інформаційного середовища // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (15). – С. 145-151. – ISSN 2411-5363
1107704
  Палапа Н.В. Проблеми збалансованого розвитку сільських територій у країнах світу та шляхи їх розв"язання / Н.В. Палапа, О.І. Дребот // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 16-24. – ISSN 2077-4893
1107705
  Міщенко В. Проблеми збалансованості внутрішніх заощаджень та зовнішніх запозичень банків в умовах нестабільності фінансових ринків : банки України / В. Міщенко, В. Жупанин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8-12 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1107706
  Гаркавенко Н. Проблеми збалансованості регільнальних ринків праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-44.
1107707
  Зірник К. Проблеми збалансування державного бюджету України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 19
1107708
  Костицький В.В. Проблеми збереження демократичних тенденцій функціонування держави в умовах глобальних викликів / В.В. Костицький, І.О. Костицька // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 37-44
1107709
  Кисельова О.О. Проблеми збереження земельних ресурсів Луганщини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 239-242. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1107710
   Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – 340с.
1107711
  Харченко С. Проблеми збереження і зміцнення здоров"я студентів аграрного профілю під час навчання у ЗВО // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 94-105. – ISSN 2312-5993
1107712
  Касян Людмила Проблеми збереження і функціонування рідної мови у творчій спадщині та громадській діяльності Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 104
1107713
  Бондаренко Р.І. Проблеми збереження історичного середовища в містах України // Історико-геогрфічні дослідження на Україні : Збірник наукових праць / Шевченко Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1992. – С. 47-54


  За матеріалами Житомира та Бердичева.
1107714
  Іванчишен В. Проблеми збереження й охорони каменотесних пам"яток в етнокультурному ландшафті: відновлення історичної пам"яті та форми сучасної репрезентації // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 65-70. – ISSN 0130-6936
1107715
  Станіцина Г. Проблеми збереження культурних цінностей в Україні в 20-х роках XX століття: за архівними матеріалами інституту археології НАН України // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 72-82. – ISBN 978-966-2241-27-3
1107716
  Литвин Н.М. Проблеми збереження культурно-історичної спадщини в творчому доробку доктора історичних наук професора Д.Я. Телегіна // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 188-191
1107717
  Зіненко Наталя Проблеми збереження культурної спадщини в країнах Європи // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 80-84


  Статья посвящена анализу работы и итогам деятельности Международной конференции в Молдове.
1107718
  Коренюк Ю. Проблеми збереження Михайлівських мозаїк у національному заповіднику "Софія київська" // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 153-178. – ISBN 978-966-2241-27-3
1107719
  Рудий Г.Я. Проблеми збереження музейної спадщини України: за результатами аналізу матеріалів республіканської періодики 1930-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 127-135. – ISSN 0130-5247
1107720
  Зеленчук Іван Проблеми збереження народної архітектури гуцульщини // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 203-204
1107721
  Воропай М. Проблеми збереження національної ідентичності українців Вороніжчини та Курщини наприкінці XIX – на початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 62-67
1107722
  Гаркуша А.Б. Проблеми збереження олійного стінопису (перша чверть XIX ст.) Спасо-Преображенського собору м. Чернігова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 23-25. – ISSN 2218-4805
1107723
  Бова І.С. Проблеми збереження пам"яток дерев"яної архітектури Музею історії лісового господарства у Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав" // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 54-57. – ISSN 2218-4805
1107724
  Горлачук В. Проблеми збереження родючості грунтів фермерських господарств : Питання розвитку АПК / В. Горлачук, А. Стрюченко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-79 : Табл. – Бібл. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1107725
  Крупа І.П. Проблеми збереження та використання історико-культурної спадщини України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 176-183. – ISSN 2225-7586
1107726
  Семенчук І.М. Проблеми збереження та відтворення родючості грунтів України / І.М. Семенчук, М.І. Шкрьобка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 49-52. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1107727
  Соченко В.І. Проблеми збереження та ревалоризації середовища заповідної території верхнього міста з визначними храмовими ансамблями історичного центру сучасного Києва / В.І. Соченко, Д.В. Соченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 159-172. – ISSN 2077-3455
1107728
  Галаган В.І. Проблеми збирання адвокатами доказів у кримінальних справах // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 193-201
1107729
  ГладкихТ.В Проблеми зближення податкового і фінансового обліку / ГладкихТ.В, О.С. Гусакова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 169-174. – (Економічні науки)
1107730
  Колос З.В. Проблеми збутової діяльності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 8-11 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1107731
  Бабаскін А.Ю. Проблеми звернення стягнення на предмет іпотеки в порядку позасудового врегулювання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 142-148. – ISSN 1563-3349
1107732
  Сарнавський О.М. Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили військові злочини // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 19-23
1107733
  Палійчук О.В. Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, які вчинили злочин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 459-464. – ISSN 1563-3349
1107734
  Волошенко А.В. Проблеми здійснення антикорупційних реформ в сучасній Україні та шляхи їх реалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 51-61. – ISSN 1993-6788
1107735
  Олефір А. Проблеми здійснення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 34-44
1107736
  Черниш В. Проблеми здійснення державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 51-55. – ISSN 2308-9636
1107737
  Туркот М. Проблеми здійснення досудового розслідування у районі проведення антитерористичної операції / М. Туркот, Г. Ганова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 11-20
1107738
  Маланчук П. Проблеми здійснення захисту особи, яка притягається до кримінальної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.115-119
1107739
  Новіков С. Проблеми здійснення захисту прав та законних інтересів громадян // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.98-100
1107740
  Леуська А.А. Проблеми здійснення клірингових розрахунків на ринку цінних паперів України та напрями удосконалення клірингової діяльності // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 252-253. – ISBN 978-966-188-219-4
1107741
  Якубівський І.Є. Проблеми здійснення майнових прав інтелектуальної власності вищими навчальними закладами // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 45-49. – ISBN 978-617-7363-04-9
1107742
  Харитонова Т.Є. Проблеми здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Харитонова Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 35 с. – Бібліогр.: 23 назви
1107743
  Харитонова Т.Є. Проблеми здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Харитонова Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2016. – 322 арк. – Бібліогр.: арк. 276-322
1107744
  Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю у вільних економічних зонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-17. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Розглядаються теоретичні й практичні аспекти здійснення права власності на землю від імені українського народу у вільних економічних зонах. The article is devoted to theoretical and practical aspects of ownership rights of the Ukrainian people in free ...
1107745
  Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю українського народу : Дис. ... д-ра юрид. наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Носік В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 365 л. – Бібліогр.: л.322-365
1107746
  Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю українського народу : Автореф. дис. ... д-ра юридичних наук; 12. 00. 06 / Носік В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 34с. – Бібл.: 14 назв
1107747
  Бабкова В. Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 71-74
1107748
  Олійник О. Проблеми здійснення прокурором нагляду за відповідністю актів і дій посадових осіб вимогам чинного законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 30-31
1107749
  Жукевич І.В. Проблеми здійснення судового контролю за виконанням рішень у цивільних справах // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 53-56. – ISBN 978-617-7361-58-8
1107750
   Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових прав фізичної особи в умовах євроінтеграції : зб. наук. матеріалів круглого столу (м. Хмельницький, 12 жовт. 2007 р.). – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 238, [2] с. – Бібліогр.: в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-1127-3
1107751
   Проблеми здійснення та захисту суб"єктивних цивільних прав : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за ред. В.В. Луця. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 233, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 8). – ISBN 978-617-7087-03-7
1107752
  Гальчинська Н.Ю. Проблеми здійснення та судового захисту прав на землі промисловості в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 160-166.
1107753
  Семенець Проблеми здійснення факторного аналізу результатів діяльності регіону в процесі моніторингу його економічної безпеки / Семенець, Д.М. Тюріна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 285-291. – ISSN 1993-6788
1107754
  Терлецька О.В. Проблеми здійснення фнкціонально-екологічного зонування урбосистем // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 17-20 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1107755
  Жеребчук С.В. Проблеми здобуття незалежності Індонезією та роль УРСР у цьому процесі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 176-181. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1107756
  Бережницька Г.І. Проблеми земельного кадастру на законодавчому рівні у м. Львові // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 113-116 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2410-7468
1107757
  Луць В. Проблеми земельного сервітуту / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 47-52.
1107758
  Шубравська О.В. Проблеми земельної реформи і розвитку аграрного виробництва // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 238-253. – ISBN 978-966-02-8705-1
1107759
  Шпичак О.М. Проблеми земельної реформи і ціни землі сільськогосподарського призначення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 10-17. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1107760
   Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015-. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
№ 1. – 2015. – 127 с. – Резюме укр., англ. мовами
1107761
   Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015-. – ISSN 2410-7468
№ 2. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
1107762
  Янівський Р.М. Проблеми зі здоров"ям у програмістів і як їх уникнути // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 43-45. – ISBN 978-966-641-732-2
1107763
  Голубовська І. Проблеми зіставно-конфронтативного вивчення національно-мовних картин світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми методології, методики та предмета зіставної лінгвокультурології; запропоновано одинадцять базових положень як універсальне підґрунтя контрастивних лінгвокультурологічних досліджень. Обстоюється "широке" розуміння поняття ...
1107764
   Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : Видавничий центр КНЛУ. – ISSN 2311-0821
Вип. 11. – 2013. – 499 с.
1107765
  Бакумов О.С. Проблеми зловживання правами громадян у процесі реалізації форм безпосередньої демократії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 125
1107766
  Рогач Проблеми зловживання правом при використанні народними депутатами України депутатського імунітету / Рогач, 0.Я., Н.В. Шелевер // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 21-27
1107767
  Капліна О. Проблеми зловживання правом у кримінальному процесі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 286-296. – ISSN 1993-0909
1107768
  Зінченко Ї.Л. Проблеми змагальності в кримінальному процесі України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 136-140. – ISSN 0201-7245
1107769
  Півненко В. Проблеми змагальності сторін у кримінальному судочинстві України / В. Півненко, С. Коновалов // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 91-94
1107770
  Колпаков А. Проблеми змін в політичній системі України: політико - правовий вимір // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.5-8. – ISSN 0132-1331
1107771
  Бондаренко О.В. Проблеми змін і розвитку системи управління діяльністю підприємств : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 39. – Бібліогр.: 5 назв
1107772
  Потапов Д.О. Проблеми змісту професійної освіти як сучасна педагогічна проблема / Д.О. Потапов, В.Г. Вітольберг // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 124-125
1107773
  Тулай О. Проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів та напрямки їхнього вирішення // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 109-114. – ISSN 1818-2682
1107774
  Голячш І. Проблеми зміцнення економічної безпеки підприємства в умовах загострення світової економічної кризи / І. Голячш, Н. Галушка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (4). – С. 412-423. – ISSN 1684-906Х
1107775
  Чернова А.О. Проблеми знака і значення у текстах сучасної французької соціальної реклами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 629-637


  Статтю присвячено дослідженню семіотичного виміру французького соціального рекламного дискурсу, який ілюструється конкретними прикладами рекламнихповідомлень. Особливу увагу було приділено загальній характеристиці семіотики як науки про знаки і знакові ...
1107776
  Стефанюк І.Б. Проблеми зниження витрат у житловому будівництві : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 87-91
1107777
  Радченко А.Я. та ін. Проблеми зниження сукупних затрат праці у сільському господарстві / А.Я. та ін. Радченко. – К., 1974. – 191с.
1107778
   Проблеми зниження шуму на об"єктах і територіях, прилеглих до будівель, що реконструюються, і споруд / В.В. Сафонов, Ю.В. Богданов, В.Е. Абракитов, Е.Є. Стрежекуров, А.І. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 23-25 : рис., табл.
1107779
   Проблеми зниження шуму на об"єктах і територіях, прилеглих до будівель, що реконструюються, і споруд / В.Г. Семенов, Ю.В. Богданов, В.Е. Абракитов, Е.Є. Стрежекуров, А.І. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 18-20 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1107780
  Гордійчук Ю. Проблеми зовнішньоекономічних відносин між США та ЄС в період першого президентства Б. Обами // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 31-35. – ISBN 978-966-171-793-9
1107781
  Ряба О.І. Проблеми зовнішньоекономічних зв"язків в українській економічній літературі 20-х років ХХ ст. : Дис... канд. екон.наук: 08.01.04. / Ряба О.І.; КУ. – Київ, 1995. – 143л. – Бібліогр.:л.134-143
1107782
  Ряба О.І. Проблеми зовнішньоекономічних зв"язків в українській економічній лцтературі 20-х років ХХ століття : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.04 / Ряба О. І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 24 с.
1107783
  Шевчук В.П. Проблеми зовнішньоекономічної стратегії України в умовах екологізації міжнародних господарських відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 132-141. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1107784
  Ніколаєнко І.І. Проблеми зовнішньої політики у програмах політичних партій / І.І. Ніколаєнко, Вань, Інь-Шу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1107785
  Рябець А.П. Проблеми зростання платоспроможності населення // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 126-133. – ISBN 966-79-75-57-7
1107786
  Олефір В. Проблеми зростання харчової промисловості // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 26-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1810-3944
1107787
  Земцева В.М. Проблеми і досягнення стандартизації у сфері інформації і документації // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 10-13 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.


  Аналіз стану вітчизняної наукової і науково-технічної діяльності (науковий потенціал, фінансове забезпечення, результативність наукових робіт) за результатами моніторингових досліджень.
1107788
  Мацука Г.Х. Проблеми і досягнення сучасної молекулярної біології / Г.Х. Мацука. – Київ : Знання, 1982. – 33 с. – (В лабораториях ученых ; № 8)
1107789
  Пащенко Є. Проблеми і завдання порівняльного вивчення етногенезу хорватів в українському контексті // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 545-560. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1107790
  Парахіна М. Проблеми і завдання розвитку українсько-російської музейної міждержавної практики 1991-2013 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 57-60. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз розвитку українсько-російських відносин у сфері музейної міждержавної практики, яка є важливою складовою для здійснення повноцінної наукової роботи, адже після розпаду Радянського Союзу виникло питання не лише подолання наслідків кризи у ...
1107791
  Полякова О.М. Проблеми і напрями комерціалізації наукових розробок та інноваційної діяльності в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 338-344. – ISSN 2075-4892


  Стаття присвячена питанням дослідження проблем комерціалізації наукових розробок та визначенню напрямів процесу комерціалізації результатів наукових досліджень. В роботі проаналізовано основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні, ...
1107792
  Десятнюк О. Проблеми і напрямки модернізації податкового регулювання в Україні / О. Десятнюк, І. Гузела // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 58-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
1107793
  Руфат Проблеми і особливості реалізації іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою : зарубіжний досвід / Руфат, Кулієв // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 65-70. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1107794
  Федулова Л. Проблеми і передумови формування в Україні економіки новітнього технологічного укладу // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 9-20
1107795
  Заєць О.В. Проблеми і перспективи викладання релігієзнавчих дисциплін у сучасній школі і вузі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 21-23
1107796
  Гаранько Т.Й. Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 89-91. – ISSN 0554-4866
1107797
  Шевченко Ф. Проблеми і перспективи використання ісламських облігацій (сукук) в Україні // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 76-78
1107798
  Федулова Л. Проблеми і перспективи виробничої та науково-технологічної кооперації підприємств України й Російської Федерації експертна оцінка : світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку / Л. Федулова, О. Балакірєва // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 56-67 : Табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1107799
  Касьянов Д. Проблеми і перспективи впровадження нанотехнологій в Україні // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 230-240. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1107800
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (7). – 2016. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107801
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (9). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107802
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (10). – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107803
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (11). – 2017. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107804
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (12). – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107805
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (13). – 2018. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107806
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (14). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107807
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (15). – 2018. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107808
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (16). – 2018. – 275, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107809
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (17). – 2019. – 285, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107810
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (18). – 2019. – 293, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107811
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (19). – 2019. – 367, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5215-2019-3(19) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1107812
  Ващик С.М. Проблеми і перспективи ефективного використання меліорованих земель Львівщини в ринкових умовах / С.М. Ващик, О.С. Цюра // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 64-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1107813
  Легенький М. Проблеми і перспективи законотворчого забезпечення реформування освітянської галузі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 131-134. – ISSN 2307-8049
1107814
  Попова Ю.М. Проблеми і перспективи залучення України до проекту "Шовковий Шлях" // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 155-156
1107815
  Набока О. Проблеми і перспективи застосування компетентнісного підходу у професійній освіті / О. Набока, В. Давискиба // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 20-32. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано основні підходи до виникнення та застосування комптентнісного підходу у теорії та практиці професійної освіти. Розкрито погляди науковців на розроблення комптентнісної парадигми підготовки майбутніх фахівців. Зауважено, що ...
1107816
  Литвиненко Т.А. Проблеми і перспективи інституалізації приватної вищої освіти в Україні // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 201-207. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))
1107817
  Юнко О.М. Проблеми і перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в Україні // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 191-194. – ISSN 2221-755X
1107818
  Литвиненко О. Проблеми і перспективи нового етапу // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – C. 42-43


  Динамічний розвиток китайської економіки, що триває понад 35 років, сприяв кардинальному посиленню ролі Китаю у сучасних міжнародних відносинах.
1107819
  Штогун С. Проблеми і перспективи нового законопроекту про судоустрій // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 73-76. – ISSN 0132-1331
1107820
  Дудар Зоя. Проблеми і перспективи післядипломної освіти в Україні / Зоя. Дудар, І. Ревенчук // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 111-118. – ISSN 1682-2366
1107821
  Соколенко Станіслав Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1107822
  Рябцев Г.Л. Проблеми і перспективи реалізації стратегії національної безпеки України в енергетичній сфері // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія національної безпеки. – Київ, 2018. – № 3/4 (19/20). – С. 88-110. – ISSN 2523-4927
1107823
  Кияниця І.П. Проблеми і перспективи регулювання індивідуальних трудових правовідносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-6. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто недостатню гнучкість трудового права України в регулюванні найманої праці у приватному секторі економіки та доцільність рецепції цивільного права для укладення трудових договорів і угод. In the article it is considered insufficient ...
1107824
  Ватаманюк О. Проблеми і перспективи реформування пенсійної системи в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 42-52. – ISSN 2078-5860


  З"ясовано основні чинники, що визначають сьогодні нагальність реформування пенсійної системи України. Проаналізовано сучасний зарубіжний досвід збалансування пенсійних систем. Показано, що за відсутності необхідних передумов запровадження ...
1107825
  Волков О. Проблеми і перспективи реформування судового устрою в країні // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-43.
1107826
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наук. праць. – Суми, 1999. – 268с. – ISBN 966-535-107-9
1107827
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми
Т. 3. – 2000
1107828
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми
Т. 4. – 2000
1107829
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник тез доповідей 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 листопада 2004 р.). – Суми : УАБС, 2004. – 132 с.
1107830
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-00-4
Т. 14. – 2005
1107831
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-02-0
Т. 15. – 2006
1107832
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-03-9
Т. 16. – 2006
1107833
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-09-0
Т. 20. – 2007
1107834
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 24. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1107835
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 25. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1107836
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 27. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1107837
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-
Вип. 30. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1107838
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 33. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1107839
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 34. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
1107840
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
Вип. 39. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1107841
  Мхітарян Н. Проблеми і перспективи розвитку відновлювальної енергетики України // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 181-191. – ISBN 978-966-02-4324-8
1107842
   Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали наук.-практ. конф. студентів та молодих учених / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; відп. за вип.: Недзведовська О.Є., Якубець О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1107843
  Островська Г. Проблеми і перспективи розвитку економіки, заснованої на знаннях // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 102-115. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1107844
  Різун В. Проблеми і перспективи розвитку журналістської освіти в Україні початку 21 століття : Доповідь на Міжнародній науковій конференції "Журналістика 2004 у світлі підготовки журналістських кадрів", 27 травня 2004 року, Київ / В. Різун; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2004. – 19 с.
1107845
  Різун В.В. Проблеми і перспективи розвитку журналістської освіти в Україні початку XXI століття // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 6-13


  Доповідь на Міжнародній науковій конференції "Журналістика - 2004 у світлі підготовки журналістських кадрів", 27 травня 2004р., М.Київ.
1107846
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (7), т. 1. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1107847
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (7), т. 2. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1107848
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (8), т. 1. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1107849
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (8), т. 2. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1107850
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (9). – 2015. – 230 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1107851
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (10), т. 1. – 2015. – 170 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1107852
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (10), т. 2. – 2015. – 138 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1107853
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 4 (11). – 2015. – 167 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1107854
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (14), т. 1. – 2016. – 126 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1107855
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (14), т. 2. – 2016. – 114 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1107856
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (16). – 2017. – 172 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1107857
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (17). – 2017. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1107858
  Чуйко О. Проблеми і перспективи розвитку психологічної служби у школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 48-52. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати дослідження серед студентів першого - другого курсів факультету психології, спрямованого на вивчення місця й ролі психологічної служби школи (шкільного психолога) у загальному процесі освітньої соціалізації вчорашніх школярів. ...
1107859
  Ширяєва Л.В. Проблеми і перспективи розвитку річкової логістики в Україні / Л.В. Ширяєва, О.К. Афанасьєва // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 119-126. – ISSN 2524-003X
1107860
  Адамик В. Проблеми і перспективи розвитку свинарства Україні у контексті впливу на добробут населення / В. Адамик, Л. Чернобай, О. Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 22-34. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1107861
  Максимчук О.С. Проблеми і перспективи розвитку системи недержавних пенсійних фондів в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-41 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1107862
  Замора О.І. Проблеми і перспективи розвитку соціально-економічної сфери регіону / О.І. Замора, Л.В. Ярема // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 13-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1107863
  Паулик А.Я. Проблеми і перспективи розвитку торгівлі в Україні // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 22-25. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (1)). – ISSN 2313-8114
1107864
  Закутинська І.І. Проблеми і перспективи розвитку туристичної інфраструктури в межах приміської зони Івано-Франківська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 70-76 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1107865
   Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України : монографія / [І.О. Школьник та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.О. Школьник, д-ра екон. наук, проф. І.І. Рекуненка ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 342, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 299-328. – ISBN 978-966-657-672-2
1107866
  Гриценко М. Проблеми і перспективи становлення фінансової системи України : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 32-33


  На економічному факультеті Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України".
1107867
  Мищак І.М. Проблеми і перспективи удосконалення законодавства у бібліотечній сфері України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 2220-1394
1107868
  Вірван Л.А. Проблеми і перспективи України у міжнародній торгівлі : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 78-88 : Рис. – Бібліогр.:10 назв
1107869
  Панасюк Л. Проблеми і перспективи фінансового забезпечення вищих навчальних закладів освіти : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 78-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1107870
  Толуб"як В. Проблеми і перспективи фінансової децентралізації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1107871
  Каневська І.М. Проблеми і перспективи фінансування проектів відновлювальної енергетики в Україні / І.М. Каневська, С.В. Уманець // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 150-157. – ISSN 2306-546X
1107872
  Никитюк Т. Проблеми і перспективи формування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств в умовах світової економічної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-33. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Виявлено основні проблеми для акціонерного капіталу в Україні, спричинені світовою економічною кризою. Проаналізовано перспективи, що може забезпечити оновлене правове середовище функціонування акціонерного капіталу. Main problems for share capital in ...
1107873
  Михайленко Т.І. Проблеми і перспективи функціонування гірськолижних курортів Карпатського регіону / Т.І. Михайленко, М.А. Молочко, О.В. Вавулова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 110-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1107874
  Стрекаль О.О. Проблеми і пріоритети забезпечення ефективності діяльності державних підприємств нафтогазового сектору України // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 46-54. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
1107875
  Сімченко Н.О. Проблеми і пріорітети забезпечення охорони праці на підприємствах вугільної галузі / Н.О. Сімченко, Ю.В. Лазар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 175-182 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1107876
  Цимбалюк Н.М. Проблеми і протиріччя формування ринку праці культурно-мистецької сфери // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 253-258. – ISSN 2073-9591


  У статті розглядаються проблеми формування та структури ринку праці в культурно-мистецькій сфері. Аналізується динаміка поповнення ринку праці фахівцями, що випускаються вищими навчальними закладами системи Міністерства культури України. Здійснюється ...
1107877
  Шанін О.В. Проблеми і чинники конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств галузі птахівництва / О.В. Шанін, В.О. Лаготюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 7-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
1107878
  Дем"яненко Ю.С. Проблеми і шляхи вдосконалення системи підготовки та контролю якості екскурсійної діяльності в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 149-153. – Бібліогр.: 6 назв
1107879
  Пустюльга С.І. Проблеми і шляхи вирішення завдань практичної підготовки інженерних кадрів у технічних ВНЗ / С.І. Пустюльга, Л.В. Гань, С.І. Лобанова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 91-94. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1107880
  Сподін Л.А. Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 143-158. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Проаналізовано основні чинники існуючого стану, окремих тенденцій розвитку та шляхів удосконалення якості вищої освіти в Україні. Наведено перелік заходів щодо можливих механізмів здійснення дієвої політики України в системі вищої освіти шляхом її ...
1107881
  Кізима І.В. Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти в Україні // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 131-132
1107882
  Марцин В.С. Проблеми і шляхи підвищення капіталізації банківських установ в управлінні капіталом банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 77-88 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1107883
  Трускавецький Р.С. Проблеми ідентифікації гідроморфних грунтів на осушених землях // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 17-23. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0587-2596
1107884
  Самуляк О.В. Проблеми ідентифікації інтернет-ЗМК // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 82-84


  У статті проаналізовано критерії ідентифікації веб-ресурсів, що позиціонують себе як інтернет ЗМІ. The article analyses criteria of determination of web resources that set themselves up as an Internet media. В статье проанализированы критерии ...
1107885
  Ущаповська Г.В. Проблеми ідентифікації концепції критичного мислення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 203-210


  Головна увага зосереджена на визначенні положення концепції критичного мислення у сфері сучасного знання, дослідження якого приводить до висновку, що концепція критичного мислення розвивається у декількох напрямках: як метод досягнення істинного знання ...
1107886
  Дем"янюк О. Проблеми ідентифікації нематеріальних активів як об"єктів оподаткування / О. Дем"янюк, О. Ляшенко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 135-142. – ISSN 1818-5754
1107887
  Курченко Л.М. Проблеми ідентичності у світлі мовної політики України // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 78-86


  У статті з соціолінгвістичної точки зору розглядаються проблеми ідентичності в умовах сучасної України. Із залученням статистичних даних мовного балансу України аналізується неконгруентність національної, етнічної і мовної ідентичності. Обстоюється ...
1107888
  Поляк О. Проблеми ідентичності фахівців спеціальності "соціальна робота" та "соціальна педагогіка" в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2012. – № 12. – С. 81-86 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
1107889
  Троян С.С. Проблеми ідеології німецького колоніалізму в новітній історіографії // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.33-43. – ISBN 966-551-070-3
1107890
  Сердюк А. Проблеми із збереженням здоров"я дітей і шляхи вирішеня в умовах школи // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.7-11.
1107891
  Медвецька О. Проблеми імплементації актів міжнародного й європейського законодавства про корупційні злочини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 66-71


  Аналізуються вплив міжнародних та європейських антикорупційних нормативних актів на українське законодавство, зміни у національному законодавстві, зумовлені імплементацією положень цих актів.
1107892
  Краснова М.В. Проблеми імплементації в Україні положень Орхуської Конвенції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-35. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Присвячено аналізу міжнародних правових положень щодо забезпечення доступу до екологічної інформації з питань, що стосуються навколишнього середовища та шляхів їх трансформації в національне законодавство у цій сфері. The article is devoted to analyze ...
1107893
  Хоббі Ю.С. Проблеми імплементації європейських стандартів до національної правової системи України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 113-117. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
1107894
  Дробко В.М. Проблеми імплементації інституту конституційної скарги в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – C. 292-294. – ISBN 978-617-7096-97-8
1107895
  Озеран В.О. Проблеми імплиментації Директиви 2013/34/ЄС щодо річної фінансової звітності / В.О. Озеран, А.В. Озеран // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 166-168. – ISBN 978-611-01-0721-1
1107896
  Моторнюк У.І. Проблеми імпортозамінної діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів / У.І. Моторнюк, М.І. Теребух, А.О. Ціхановський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 192-198. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1107897
  Корецький А.А. Проблеми імпорту озброєнь: ефективність закупівель, міжнародна кооперація / А.А. Корецький, О.П. Кутовий, Св.М. Чумаченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 79-84. – ISSN 2304-2699
1107898
  Іщук С.О. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 248-250. – ISSN 1562-0905
1107899
  Савченко В.Ф. Проблеми інвестиційно-інноваційної політики в економіці України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 61-69. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1107900
  Титарчук І.М. Проблеми інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 35-40. – ISSN 2308-1988


  Для забезпечення захисту національних інтересів в умовах посилення глобальної конкуренції необхідно створити конкурентоспроможні на світових ринках модернізовані формування вітчизняних аграрних товаровиробників. Водночас брак дієвих фінан. механізмів ...
1107901
  Білоус В. Проблеми інвестиційної діяльності як складової фінансової безпеки держави // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 229-239. – ISBN 978-617-7638-06-2
1107902
  Харламова Г.О. Проблеми інвестиційної привабливості економіки країни з боку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 199-202.
1107903
  Харламова Г.О. Проблеми інвестиційної привабливості економіки України з боку ЄС : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 59-60.
1107904
  Семикіна Проблеми інвестування агропромислового комплексу України / Семикіна, КЛ // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 85-89
1107905
  Омеляненко О.А. Проблеми інвестування економіки України за роки самостійного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.154-158
1107906
  Борщ Л. Проблеми інвестування стратегічних підприємств : теорія і практика // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 11-16 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1107907
   Проблеми індикативного планування та концепції управління існуючої системи медичного захисту населення україни під час проведення контртерористичних операцій / Г.Г. Рощин, В.Ю. Кузьмін, В.О. Крилюк, Ф.М. Новіков, В.І. Іванов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 15-22. – ISSN 2224-0586
1107908
  Терещенко В.І. Проблеми інженерно-економічні // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 453-458. – ISBN 978-966-316-239-3
1107909
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 40/41. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107910
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 42/43. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107911
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 44. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107912
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 45. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107913
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 46. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107914
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 47. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107915
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 52/53. – 2016. – 410 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107916
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 54/55. – 2017. – 392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107917
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 56/57. – 2017. – 310 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107918
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 58. – 2018. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107919
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 59. – 2018. – 100, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107920
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 60. – 2018. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107921
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 61. – 2018. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107922
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 62. – 2019. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107923
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 63. – 2019. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107924
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 64. – 2019. – 183, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107925
   Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку : науково-практичний журнал / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Л.Г. Шморгун. – Київ : Міленіум, 2011-. – ISSN 201106
№ 10. – 2017. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1107926
  Покотильська Н.В. Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств в сучасних умовах // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 176-180. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
1107927
   Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / [М.А. Бойченко та ін.] ; за заг. ред. проф. А.А. Сбруєвої та Г.Ю. Ніколаї ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – 410, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-968-247-0
1107928
  Філіна Г.І. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / Г.І. Філіна, М.Н. Кравченко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-19.
1107929
  Золотих І. Проблеми інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 40. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1810-3944
1107930
  Чижов С.В. Проблеми інноваційного розвитку промисловості в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 133-137. – ISSN 2222-4459
1107931
  Прохоровська С.А. Проблеми інноваційного розвитку регіону / С.А. Прохоровська, О.П. Дяків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 299-308. – ISSN 0321-0499
1107932
  Стасишен М. Проблеми інноваційного розвитку рибного господарства України : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-56. – Бібл.12 назв. – ISSN 0131-775Х
1107933
  Оліфіров О.В. Проблеми інноваційної діяльності підприємств в Україні у сфері підвищення енергоефективності / О.В. Оліфіров, К.О. Маковейчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.19. – С. 8-13. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1107934
  Звягіна К.С. Проблеми іноземного інвестування в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 98-100. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
1107935
  Богашева Н. Проблеми інститулізації політичних партій в Україні / Н. Богашева, Ю. Ключковський // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 29-39.
1107936
  Редько О.Ю. Проблеми інституту аудиту в Україні // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13). – С. 200-209
1107937
  Будько І.Ю. Проблеми інституту конституційного оскарження в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 279-280. – ISBN 978-617-7096-97-8
1107938
  Бездєнєжна М. Проблеми інституціалізації гендерної рівності у світовому політичному житті та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 80-82.
1107939
  Луцків О.М. Проблеми інституційно-організаційного забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку в регіоні / О.М. Луцків, Н.М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 33-37. – ISSN 2071-4653
1107940
  Луцків О.М. Проблеми інституційного забезпечення інноваційного розвитку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 58-64. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1107941
  Лемак В. Проблеми інституційної незалежності Конституційного Суду України: уроки європейського досвіду // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 113-117. – ISSN 2310-6158
1107942
  Антузінська К. Проблеми інституційної спроможності органу омбудсмана в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 121-122
1107943
  Софішенко І.Я. Проблеми інституціоналізації державного сприяння експорту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 52-57. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто особливості функціонування експортного кредитного агентства в системі механізмів підтримки експорту, визначено необхідні заходи щодо запровадження світового досвіду в Україні.
1107944
   Проблеми інституціонального регулювання землекористування в умовах зрошення / І. Пєсков, Л. Грановська, О. Морозов, А. Полухов, О. Морозова // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 19-23
1107945
  Харазішвілі Ю. Проблеми інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки держави / Ю. Харазішвілі, Є. Дронь // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 3-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1107946
  Курило О.В. Проблеми інтеграції валютно-фінансової сфери України у світове господарство // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 48-51.
1107947
  Бондаренко Е.Л. Проблеми інтеграції даних у геоінформаційному картографуванні // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 42-50


  Охарактеризовані інтеграційні можливості сучасних географічних інформаційних систем. Визначено види інтеграції даних, групи проблем, які виникають в процесі використання даних у геоінформаційному картографуванні та шляхи їх вирішення. Вказано на ...
1107948
  Штуца В.М. Проблеми інтеграції економічної та екологічної політики України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2016. – Вип. 57. – С. 21-31
1107949
  Весела Н.М. Проблеми інтеграції країн Меркосур // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 39-44.
1107950
  Зінько Соломія Юріївна Проблеми інтеграції мусульманських спільнот у Європі: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 229-240
1107951
   Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. Перший Міжнародний симпозіум. – Севастополь-Форс : Смолоскип, 1997. – 348с.
1107952
  Кириченко К.І. Проблеми інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 11/12 (25/26). – C. 104-108. – ISSN 2311-6420


  Розбудова системи забезпечення якості освіти з її внутрішнім (університетським) та зовнішнім (національним) компонентами, які будуть узгоджені із стандартами і рекомендаціями Європейської мережі забезпечення якості (ENQA) є однією з ключових передумов ...
1107953
  Омельяненко В. Проблеми інтеграції підготовки вчителя фізичної культури в європейський освітній простір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 202-209. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Здійснений аналіз професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у ВНЗ України."
1107954
  Мазука Л.І. Проблеми інтеграції ромів в українське суспільство: сучасний стан і шляхи вирішення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 126-131
1107955
  Опанасюк В.В. Проблеми інтеграції стратегії вищого порядку в афілійованій компанії при M&A / В.В. Опанасюк, А.В. Зборовський // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 8-15. – ISSN 2313-8246
1107956
  Купчак М.Я. Проблеми інтеграції та адаптація законодавства України у сфері охорони довкілля до правових стандартів Європейського Союзу / М.Я. Купчак, А.В. Саміло // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 36-41
1107957
  Калінічева Г.І. Проблеми інтеграції університетської науки України до європейського наукового простору // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 9/10/, 11/12. – С. 35-36. – ISSN 0868-8117
1107958
  Клименко В.В. Проблеми інтеграції фондового ринку України у світовий фінансовий простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розглянуто основні аспекти створення у світі єдиного фондового ринку. Визначено головні напрямки інтеграції фондового ринку України до світових ринків капіталів, зокрема залучення прямих іноземних інвестицій, обіг українських цінних паперів в Україні, ...
1107959
  Шевченко Л.І. Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови = The problems of intellectual evolution of ukrainian literary language : навч. посібник / Лариса Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2015. – 175, [1] с. – Парал. тит .арк. англ. – Бібліогр.: с. 166-170 та в тексті. – ISBN 978-966-439-777-0
1107960
  Мельник З.П. Проблеми інтернаціоналізації та формування наднаціонального права: теоретичні питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-45.
1107961
   Проблеми інтерпретації і рецепції художнього тексту : Збірник наукових праць на пошану професора Нонни Шляхової з нагоди її 70-річчя. – Одеса : Астропринт, 2003. – 352с. – ISBN 966-549-979-3
1107962
  Білоус В. Проблеми інформатизації процесу індентифікації загиблих під час проведення антитерористичної операції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 67-74
1107963
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 02 (020), грудень. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107964
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 01 (021), травень. – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107965
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 02 (022), грудень. – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107966
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон : ПП "ОЛДІ-Плюс". – ISSN 1998-7005
№ 01 (023), травень. – 2018. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107967
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Шерстюк В.Г. ; редкол.: Марасанов В.В., Тулученко Г.Я., Рудакова Г.В. [та ін.]. – Херсон : ПП "ОЛДІ-Плюс". – ISSN 1998-7005
№ 02 (024), грудень. – 2018. – 135, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1107968
  Суптеля Ю.В. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення виборчого процесу в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 50-55. – Бібліогр.: 9 назв
1107969
  Коропатнік І.М. Проблеми інформаційного забезпечення діяльності груп цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 101-104
1107970
  Пасмор Ю.В. Проблеми інформаційного забезпечення інновацій: соціально-комунікаційний аспект // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 42-47
1107971
  Серкутан Т.В. Проблеми інформаційного забезпечення маркетингу інновацій на підприємстві : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 184-187. – Бібліогр.:10 назв
1107972
  Адамова І.З. Проблеми інформаційного забезпечення наукових досліджень / І.З. Адамова, Т.Р. Власова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 316-323. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1107973
  Лютак О.М. Проблеми інформаційного забезпечення розрахунку транскордонних показників // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 276-283 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1107974
  Горова С.В. Проблеми інформаційної безпеки в соціальних мережах // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 136-140. – ISSN 1609-0462
1107975
  Левченко О.І. Проблеми інформаційної боротьби у збройних силах України та можливі шляхи їх вирішення // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 123-125. – ISBN 978-966-2439-41-0
1107976
  Піддубцева О.І. Проблеми іншомовної професійно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців-аграріїв // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 108-112. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1107977
  Приходько В.Б. Проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації фразеологізмів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 175-180. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
1107978
  Дем"яненко М.Я. Проблеми іпотечного кредитування в Агропромисловому комплексі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування вітчизняних сільськогосподарських підприємств, пропонуються заходи щодо вдосконалення даного виду кредитування, зокрема створення іпотечних банків. In the article the problems and ...
1107979
  Хлистун Г. Проблеми існування друкованих засобів масової інформації в сучасному медіапросторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 67-70. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблеми, з якими стикнулися світові друковані засоби масової інформації за останні декілька років у зв"язку з інформатизацією, а також смартфонізацією суспільства. Розглядаються питання монетизації медіа. The article deals with the ...
1107980
  Прокопов Д.Є. Проблеми історико-філософської реконструкції рецепції ідей німецького просвітництва в українській філософії XVII-XVIII cт. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 98-100. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується специфіка та основні напрямки рецепції ідей німецького Просвітництва у вітчизняній філософській думці XVII-XVIII століть. Автор досліджує погляди представників української філософії у контексті їх зв"язку з німецьким пієтизмом, ...
1107981
  Максимова М. Проблеми історичного джерелознавства у науковій спадщині професора П.В. Голубовського // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 278-284. – ISBN 978-966-308-217-2


  В університеті Св. Володимира головні аспекти методики джерелознавства були висвітлені у лекційних курсах В.Б. Антоновича, П.В. Голубовського та В.Ю. Данилевича.
1107982
  Максимова М. Проблеми історичного джерелознавства у науковій спадщині професора П.В. Голубовського // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 278-284. – ISBN 978-966-308-217-2
1107983
  Ворончук І. Проблеми історичної демографії в науковому доробку Михайла Владимирського-Буданова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (67). – C. 24-43. – ISSN 2413-7065
1107984
  Сидоренко Н. Проблеми історичної долі словянських народів (за матеріалами іншомовної періодики Східної України початку XX ст.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 102-107


  У статті проаналізовано тематику іншомовної періодики, що виходила на початку ХХ ст. на території Східної України болгарською, польською та іншими слов’янськими мовами; простежено проблематику історичної спорідненості, порозуміння, національного ...
1107985
  Стрільчук Л. Проблеми історичної пам"яті в сучасних українсько-польських відносинах // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 50-59. – ISSN 2305-9389
1107986
  Ларін Д.І. Проблеми історичної психології в умовах розвитку сучасного суспільства // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 115-123. – ISBN 978-613-8-33760-7
1107987
   Проблеми історії Голокосту: український вимір = Holocaust studies : A Ukrainian focus : науковий журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; редкол.: І. Щупак, А. Медведовська, Є. Врадій [та ін.]. – Дніпро : ПП "Ліра ЛТД". – ISBN 978-966-383-978-3
Вип. 9. – 2017. – 280 с.
1107988
  Ганус С.О. Проблеми історії і культури Середньовіччя як фактор генези романтизму в Німеччині в другій половині XVIII ст. // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 124-167
1107989
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2015. – 295 с. – Резюме укр., рос. мовами
1107990
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 6 : На пошану професора Л.А. Коваленка. – 2017. – 344 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1107991
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – 2019. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1107992
   Проблеми історії та історичної пам"яті у відносинах із європейськими сусідами України // Політика історичної пам"яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський, С.І. Здіорук, С.О. та ін. Зубченко. – Київ : НІСД, 2019. – С. 78-106. – ISBN 978-966-554-315-2
1107993
   Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 67, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (День науки історичного факультету / оргком. секції: Казьмирчук Г.Д. (відп. ред.) [та ін.] ; Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1107994
  Мотрук С.М. Проблеми історії та сучасного розвитку української громади в Чехії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-64. – (Історія ; вип. 37)
1107995
  Слесаренко О.О. Проблеми історії України в науково-публіцистичному доробку М.П. Драгоманова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 164-168. – ISSN 2076-1554
1107996
  Пестрикова О. Проблеми історії України у дослідженнях польських істориків Львова другої половини XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 163-165. – ISBN 978-966-171-893-6
1107997
  Потульницький В. Проблеми історії українського козацтва в науковій спадщині Омеляна Пріцака / В. Потульницький, Г. Потульницький // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (107). – C. 112-122. – ISSN 2222-5250
1107998
  Орличенко О.В. Проблеми історіографії та "лінгвістичного націоналізму" в Бразилії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 48-52. – ISBN 966-581-476-1
1107999
  Конопленко К. Проблеми історіографії фемінологічних студій другої половини XIX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 490-494. – ISBN 978-966-171-795-3
1108000
  Бойко-Блохін Проблеми історіософії українського націоналізму / Юрій Бойко-Блохін ; за ініціативою Організації Укр. Націоналістів (б). – Київ : Українська видавнича спілка, 2014. – 132, [4] с. : портр. – ISBN 978-966-410-028-8
<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,