Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1065001
  Галушко Т.К. "Раевские мои..." / Т.К. Галушко. – Л., 1991. – 157,3с.
1065002
  Гинзбург Л.В. "Разбилось лишь сердце мое..." : роман-эссе / Лев Гинзбург. – Москва : Советский писатель, 1983. – 255 с. : портр.
1065003
  Салтыков-Щедрин "Развеселое житье" и другие рассказы. / Салтыков-Щедрин. – М., 1954. – 176с.
1065004
  Гудзенко Л.М. та інші Радянські видання документальних матеріалів з історіі України / Л.М. та інші Гудзенко. – Київ, 1970. – 119с.
1065005
  Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Рибченко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 3 назви
1065006
  Красніцький А.В. Радянські державні утворення доби української революції (1917-1921 рр.): аналітичний огляд історико-правових досліджень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 74-79


  У статті аналізується науковий доробок радянських, зарубіжних та сучасних вітчизняних правознавців про Українську СРР, Галицьку СРР, Кримську СРР, Одеську СРР, Донецько-Криворізьку РР та інші радянські утворення на території України 1917-1921 рр.
1065007
  Юкіш В.В. Радянські дослідження боротьби СРСР за міжнародне визнання Польської народної держави (1944 - 1945) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 39-45. – (Історичні науки ; Вип. 27)


  В статье дан обзор исследований советских ученых, посвященных проблеме внешней политики СССР по "польскому вопросу" на заключительном этапе второй мировой войны.
1065008
  Шеремета О. Радянські дослідження філософської думки України: ідеологічний та адміністративний контекст дослідницьких стратегій // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 90-102. – ISSN 0235-7941
1065009
  Житков О.А. Радянські історики про аграрну політику Директорії Української Народної Республіки 1918 – 1920 рр. // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 16-25. – ISSN 2079-1828
1065010
  Тичина І. Радянські командирські курси на території України в роки Громадянської війни 1919–1921 рр.: історія створення та діяльності // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 223-228. – ISSN 2309-9127
1065011
   Радянські народні частушки і коломийки. – К., 1953. – 216с.
1065012
  Сергійчук В. Радянські партизани про ОУН-УПА // Самостійна Україна / Організація Державного Відродження України. – Торонто, 1992. – № 3. – С. 44-51.
1065013
  Сергійчук В. Радянські партизани про ОУН-УПА // Самостійна Україна / Організація Державного Відродження України. – Торонто, 1994. – № 3. – С. 15-20.
1065014
  Сергійчук Володимир Радянські партизани проти ОУН-УПА / Сергійчук Володимир. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – 200с. – Список документів: с.178-189. – ISBN 966-7060-36-5
1065015
  Слободянюк М.А. Радянські підпільники у боротьбі з нацистськими окупантами на території України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 46-63. – ISSN 0130-5247
1065016
  Малиновський І.О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами / І.О. Малиновський ; [за ред. В.О. Попелюшка]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – 305, [1] с. – Дод. тит. арк. ориг. - Резюме фр. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Антологія правової думки)
1065017
  Прядко Ю.М. Радянські реалії як складова формування національно свідомої громадянської позиції Ніни Матвієнко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 215-223
1065018
   Радянські свята і обряди в комуністичному вихованні. – К., 1978. – 256с.
1065019
  Потильчак О.В. Радянські табори військовополонених в Україні (1939-1954): організаційно-структурний аспект / О.В. Потильчак. – Київ : Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 53с. – ISBN 966-660-165-6
1065020
  Остапенко П.О. Радянські топоніми населених пунктів України / П.О. Остапенко, С.О. Остапенко // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 146-149
1065021
  Лукова Валентина Василівна Радянські традиції, свята і обряди : Рек. бібліогр. покажч. / Лукова Валентина Василівна. – Київ, 1984. – 53с.
1065022
   Радянські традиції, свята і обряди : Рекоменд. бібліогр. покажч. – Київ
Вип. 2. – 1987. – 45с.
1065023
  Кордун Г.Г. Радянські фізики / Г.Г. Кордун. – Київ : Вища школа, 1975. – 136 с.
1065024
   Радянській Львівщині 30 років. – Львів, 1970. – 200с.
1065025
  Крисенко Д.С. Радянсько-американський "ядерний діалог" періоду першої адміністрації Р.Рейгана (1981-1984 рр.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 212-215. – ISSN 2226-3209
1065026
  Мацейко Ю.М. Радянсько-американські відносини / Ю.М. Мацейко. – К., 1989. – 47с.
1065027
  Затовський Б.О. Радянсько-англійські відносини в кінці та після завершення Першої світової війни (7 листопада 1917 р. - 18 січня 1919 р.) / Б.О. Затовський, Ф.О. Самойлов // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 229-245. – ISSN 2312-6825
1065028
  Пилипенко В.В. Радянсько-іранська співпраця у сфері важкої промисловості, 1972 - 1990 // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 155-162. – ISSN 2077-7280
1065029
  Коваль В.С. Радянсько-німецький пакт 1939 р. // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 221-264
1065030
  Мордвінцев В. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
1065031
  Сорока Ю.М. Радянсько-польський договір 1952 р. про державний кордон і його наслідки для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 103-105. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Розглядаються питання встановлення радянсько-польського кордону в 1952 р.
1065032
  Білан Г.М. Радянсько-польські відносини в післявоєнний період (1945-1949 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Білан Г. М.; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1955. – 317л. – Бібліогр.:л.I-XX
1065033
  Чайковський А. Радянсько-польські військово-політичні відносини напередодні та в умовах Другої світової війни // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 194-214
1065034
  Прокоф"єва І.В. Радянсько-польські театральні зв"язки (1921 - 1939 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 30-35. – (Історичні науки ; Вип. 20)


  На основе архивных и документальных материалов, работ советских авторов в статье исследуются советско-польськие театральные связи в 1921-1939 гг.
1065035
  Черніков І.Ф. Радянсько-турецькі відносини в 1923-1935 рр. / І.Ф. Черніков. – К., 1962. – 136с.
1065036
  Худанич В.І. Радянсько-угорське співробітництво в 1945-1948 роках / В.І. Худанич. – Львів, 1974. – 160с.
1065037
  Носков А.М. Радянсько-фінляндська війна / А.М. Носков. – К, 1990. – 15с.
1065038
  Гетьманчук М. Радянсько-фінляндська війна 1939-1940 рр. та особливості її відображення в сучасній російській історіографії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – 109-116. – ISSN 0321-0499
1065039
  Гончар Б.М. Радянсько-фінляндська війна 1939-40 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 380-381. – ISBN 966-316-045-4
1065040
  Гончар Б.М. Радянсько-фінляндський договір 1918 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 381-382. – ISBN 966-316-045-4
1065041
  Гончар Б.М. Радянсько-фінляндський мирний договір 1940 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 382. – ISBN 966-316-045-4
1065042
  Павелко Л.О. Радянсько-чехословацьке науково-технічне співробітництво в галузі сільського господарства в 70-ті роки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 17-24. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  В статье на основе архивных материалов освящается братское сотрудничество между Советским Союзом и Чехословацкой Социалистической Республикой в области сельского хозяйства в 70-е годы и участие в нем Украинской ССР.
1065043
  Матьовка Л.М. Радянсько-югославський конфлікт (1948-1953рр.) : історіографія проблеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 235-244. – (Історія ; Вип. 20)
1065044
  Баханова С. Радянсько-югославський конфлікт 1948-1956 рр. у шкільних підручниках з історії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 154-162
1065045
  Шахін Юрій Радянсько-югославський конфлікт за даними протоколів Політбюро ЦК КПЮ // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 92-102. – ISSN 0203-9494
1065046
  Керечанин В.М. Радянською дійсністю народжене / В.М. Керечанин. – К., 1986. – 95с.
1065047
   Радяться ректори українських вишів // Світ. – Київ, 2017. – Січень (№ 1/2). – С. 1


  У КНУ імені Тараса Шевченка на засіданні Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України обговорені актуальні питання вищої освіти і науки та пріоритетні напрямки їх розвитку у 2017 році. "...Президент Спілки ректорів, ректор Київського ...
1065048
  Козир П.П. Радячись з Іллічем... / П.П. Козир. – К., 1970. – 191с.
1065049
  Кола Раем должна быть земля наша / Кола, де Ріенци. – 2-е изд. – Птгр, 1918. – 16с.
1065050
   Раєвська Наталія Миколаївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 369. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1065051
  Рожицына М. Раждение стали / М. Рожицына. – М.Л, 1941. – 182с.
1065052
  Буздин А.И. Раз задача, два задача... / А.И. Буздин. – Москва : Наука, 1990. – 239 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 81)
1065053
  Павлов С.Е. Раз и навсегда / С.Е. Павлов. – Минск, 1991. – 236с.
1065054
  Макнот Д. Раз и навсегда : Роман / Д. Макнот; Пер. с англ. Е.С.Шерра. – Москва : АСТ, 2000. – 416с. – (Очарование). – ISBN 5-17-002023-6
1065055
  Хейс Р. Раз картошка, два картошка... / Р. Хейс, О. Хемптон. – М, 1966. – 95с.
1065056
  Кобец В. Раз, два, три, четыре, пять... : Рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 33-36. – ISSN 0321-1878
1065057
  Назиров М. Разаработка и внедрение методов расчета целеуказаний и географической привязки спутниковых фотоизображений на автномных пунктах приема информации. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Назиров М.; Главное управ.гидрометеоролог. – М, 1974. – 22л.
1065058
  Васильев Б.М. Разаработка месторождений асбеста / Б.М. Васильев. – Ленинград-Москва-Новосибирск, 1934. – 124с.
1065059
  Берлянд Н.Г. Разаработка методики интерпретации потенциальных полей с применением методов математической статистики и ее использование при геологическом истолковании гравитационного магнитного полей Южного Урал : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 051 / Берлянд Н.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 21л.
1065060
  Вельможный Н Б. Разбавление и хранение семени хряка. : Автореф... канд. биол.наук: / Вельможный Б.Н..; Укр. сельхоз. академия. – К., 1966. – 19л.
1065061
   Разбавленное молоко. – М., 1987. – 112с.
1065062
  Мурзин В.И. Разбавленные растворы воды в сжатом этане в критической области : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Мурзин В.И.; Гос. научно-исслед. и проект. ин-т азотной промышленности и продуктов орг. синтеза. – М., 1968. – 18л.
1065063
  Миниович В.М. Разбавленные растворы пропана в этане в окрестности критической точки растворителя : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Миниович В.М.; Гос. науч.-иссл. и проект. институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза. – М., 1971. – 20л.
1065064
  Караваева А.А. Разбег / А.А. Караваева. – Л., 1948. – 437с.
1065065
  Ференчук А.Н. Разбег / А.Н. Ференчук. – М, 1960. – 96с.
1065066
  Наумов Л.Н. Разбег / Л.Н. Наумов. – Владивосток, 1961. – 119с.
1065067
   Разбег. – Хабаровск, 1962. – 88с.
1065068
  Клаз И.С. Разбег / И.С. Клаз. – Минск, 1963. – 235с.
1065069
  Палийчук Б.Д. Разбег / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1964. – 181с.
1065070
   Разбег. – Ярославль, 1968. – 91с.
1065071
  Наумов Л.Н. Разбег / Л.Н. Наумов. – Владивосток, 1969. – 134с.
1065072
  Калюжный Г.П. Разбег / Г.П. Калюжный. – Л., 1976. – 36с.
1065073
   Разбег. – М., 1977. – 64с.
1065074
   Разбег. – Свердловск, 1978. – 175с.
1065075
  Краснова Н.П. Разбег / Н.П. Краснова. – М., 1979. – 104с.
1065076
  Долгий В.Г. Разбег / В.Г. Долгий. – М., 1980. – 390с.
1065077
  Долгий В.Г. Разбег / В.Г. Долгий. – Калининград, 1982. – 304с.
1065078
  Долгий В.Г. Разбег / В.Г. Долгий. – 2-е изд. – М., 1986. – 388с.
1065079
  Ставский В.П. Разбег. / В.П. Ставский. – М.Л., 1931. – 319с.
1065080
  Ставский В.П. Разбег. / В.П. Ставский. – М.Л., 1931. – 239с.
1065081
  Ставский В.П. Разбег. / В.П. Ставский. – М., 1967. – 238с.
1065082
  Веллер М.И. Разбиватель сердце / М.И. Веллер. – Таллин, 1988. – 269с.
1065083
  Лютц А.Ф. Разбивка крупных сооружений : основные положения / А.Ф. Лютц. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 225 с.
1065084
  Болтянский В.Г. Разбиение фигур на меньшие части. / В.Г. Болтянский, И.Ц. Гохберг. – Москва, 1971. – 88с.
1065085
  Катаев В.П. Разбитая жизнь или Волшебный рог Оберона / В.П. Катаев. – М., 1983. – 495с.
1065086
  Катаев В.П. Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона / В.П. Катаев. – М., 1973. – 526с.
1065087
  Рахман С. Разбитое зеркало : рассказы / С. Рахман. – Москва : Советский писатель, 1967. – 362 с.
1065088
  Макишев В.Н. Разбитое зеркало / В.Н. Макишев. – Томск, 1989. – 296с.
1065089
  Погодин Н.Ф. Разбитое окно / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1962. – 16с.
1065090
   Разбитое окно. – Ставрополь, 1990. – 638с.
1065091
  Арагвиспирели Разбитое сердце : избран. произв. / Арагвиспирели, , Шио; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 349 с.
1065092
  Арагвиспирели Шио Разбитое сердце : роман-сказ / Арагвиспирели Шио; пер. с груз. Н.Чхеидзе. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 255 с.
1065093
  Малышева А. Разбитые маски : Роман / Анна Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 429с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-01645-3
1065094
  Филипенко Д.Н. Разбитые оковы / Д.Н. Филипенко. – Киев, 1974. – 271 с.
1065095
  Луковский И.В. Разбитые сердца / И.В. Луковский. – М., 1959. – 39с.
1065096
  Смолл Б. Разбитые сердца / Б. Смолл; Пер.с англ.Г.Карпинского. – Москва : Крон-пресс, 1996. – 512с. – ISBN 5-232-00358-5
1065097
  Мушфик М. Разбитый саз / М. Мушфик. – Баук, 1968. – 134с.
1065098
  Лазня В.А. Разблачение германского милитаризма и фашизма в творчестве Вилли Бределя (20-е -- средина 50-х гг.) : Дис... канд. филол.наук: / Лазня В. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1975. – 235л. – Бібліогр.:л.188-235
1065099
  Кардава А.Н. Разбой по советскому уголовному праву / А.Н. Кардава. – Сухуми, 1969. – 67с.
1065100
  Берто Джузеппе Разбойник / Берто Джузеппе. – Москва, 1955. – 192 с.
1065101
  Беньковский И. Разбойник Добруш : (из народных уст) // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.8-12
1065102
  Великанов В. Разбойник и Мишка / В. Великанов. – Иваново, 1963. – 192с.
1065103
  Старицкий М.П. Разбойник Кармелюк : исторический роман / Михайло Старицкий. – Київ : Дніпро, 1988. – 686с. : іл. – ISBN 5-308-00209-6
1065104
  Полянкер Г.И. Разбойник Шмая : повесть / Г.И. Полянкер. – Москва : Советский писатель, 1960. – 244 с.
1065105
  Шиллер Ф. Разбойники / Ф. Шиллер. – М., 1937. – 288с.
1065106
  Шиллер Ф. Разбойники / Ф. Шиллер. – Ленинград, 1950. – 176 с.
1065107
  Шиллер Ф. Разбойники / Ф. Шиллер. – М., 1967. – 270с.
1065108
  Шиллер Ф. Разбойники / Ф. Шиллер. – Минск, 1978. – 224с.
1065109
  Шиллер Ф. Разбойники / Ф. Шиллер. – М., 1985. – 208с.
1065110
  Бунемер А. Разбойники в горах Атласа / А. Бунемер. – Москва, 1987. – 158с.
1065111
  Темкин Я. Разбойничий путь американских агрессоров. / Я. Темкин, Е. Черняк. – М, 1952. – 213с.
1065112
  Темкин Я. Разбойничий путь американских агрессоров. / Я. Темкин, Е. Черняк. – М, 1952. – 189с.
1065113
  Гусев А. Разбор возражений Спенсера и его единомышленников против учения о боге, как личном существе / А. Гусев. – Казань : Типо-литогр. Импер. ун-та, 1896. – 58 с. – Отд. оттиск: Православный собеседник. 1896 г. - Шифр док-та 1 (Спенсер)
1065114
  Корш Ф.Е. Разбор вопроса о подлинности окончания Русалки А.С. Пушкина по записи Д.П. Зуева : I-[II] / Ф.Е. Корш. – 1898-1899. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[I]. – 1898. – [2], 153 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1898, т. 3, кн. 3, с. 633-785
1065115
  Корш Ф.Е. Разбор вопроса о подлинности окончания Русалки А.С. Пушкина по записи Д.П. Зуева : I-[II] / Ф.Е. Корш. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[II]. – 1899. – [2], 153-364 с.
1065116
  Незабитовский В.А. Разбор диссертации : в юридический факуьтет университета Св. Владимира // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 45 с


  1846-1853 роках викладав історію права, державне право та фінансове право в Ніжинському лицеї. У 1853 році став завідуючим кафедрою міжнародного права Київського університету, пізніше — деканом юридичного факультету, був проректором Університету Св. ...
1065117
  Муравьев Н., Лунин М.С. Разбор донесения тайной следственной комиссии в 1826 г. Никиты Муравьева : [статья не поная]. – Б. м. – XXIV с.


  Котляревский, Александр Александрович (1837-1881). [Рец.] [Текст] : история русской жизни с древнейших времен. Сочинение И.Е. Забелина. Т. 1 и 2. М., 1876-79 / А. Котляревский. - Киев : Унив. тип., 1881. - 67 с. Отд. отт. из "Унив. изв." 1880 г., ...
1065118
   Разбор задач и указания по контрольной работе № 3. – М., 1968. – 6с.
1065119
   Разбор задач по математике, предлагавшихся в контрольной работе № 4 поступающим на механико-математический и физический факультет МГУ. – М., 1968. – 8с.
1065120
   Разбор замечательнейших уголовных процессов новейшего времени, в связи с изложением успехов психиатрии и судебной медицины. – 48с.
1065121
  Котляревский А.А. Разбор И. Забелина: "История русской жизни с древнейших времен", М., 1876-79, ч. 1-2 / [А. Котляревский]. – Б. м. – [67] с. – Отд. оттиск: с. 405-436, 459-493
1065122
  Гурлянд И.Я. Разбор изданий И.Я. Гурлянда [Рецензия М. Дьяконова] : 1. Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII века. II. Новгородские ямские книги 1586-1631 гг. / Рец. М. Дьяконова. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1902. – 45 с. – Дьяконов, Михаил Александрович (1855 или 1856-1919.)/ - Без тит. л.


  На с. 1 надпись: Дорогому Николаю Прокофьевичу Василенко от М. Дьяконова
1065123
  Филиппов А.С. Разбор исследования Александра Филиппова: О Наказании по законодательству Петра Великого в связи с реформою. Москва. 1891 [Рецензия] / сост. Н.Д. Сергеевским, орд. проф. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1894. – 20 с. – Отд. оттиск из кн.: Отчет о 35 присуждении наград гр. Уварова. Спб., 1894. - Без тит. л. и обл.


  Аат.: Сергеевский Николай Дмитриевич (1849-1908)
1065124
  Ардашев П.Н. Разбор книги А. Ону: Выборы 1789 года во Франции и наказы третьего сословия с точки зрения их соответствия истинному настроению страны : (С.-Петерьбург, 1908) / П.Н. Ардашев. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1909. – 33 с.
1065125
   Разбор книги, составленный С. Сапежко: "Латинская азбука : обучение чтению и письму : таблицы склонений и спряжений" : (курс 1-го класса гимназий) / [Ф. Миловидов, препод.] // Отчет о состоянии Киевской 2-й гимназии за 1889/90 учебный год / [Я. Юденич]. – Киев : Тип. газ. "Киевское слово", 1890. – 12 с.
1065126
  Коялович М.О. Разбор критики Д. Корсакова на сочинение "История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям" и Уяснение современного состояния науки русской истории / М.О. Коялович. – С.-Пб., 1885. – 36с.
1065127
  Коялович М.О. Разбор критики К.Н. Бестужева-Рюмина на сочинение М.О. Кояловича: "История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям" / М.О. Коялович. – С.-Пб., 1885. – 28с.
1065128
   Разбор моделей кристаллических структур : пособие. – Москва : МИСиС
Тема 6. – 1970. – 144с.
1065129
   Разбор одной схемы для магнитных измерений при помощи датчиков Холла / Ю. Бетко, И. Гласник, М. Полак, И. Пузяк. – Дубна, 1964. – 18с.
1065130
   Разбор ответных сочинений на задачу по части политической экономии,предложенную Императорскою С.Петербургскою АН в 1926 году. – Санкт-Петербург : Императорская АН, 1829. – 35с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1065131
  Билимович А.Д. Разбор положения о землеустройстве / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 68 с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
1065132
  Булгакова Н. Разбор разрывов. К доходам вузовских начальников приковано всеобщее внимание // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  Существует большой дисбаланс зарплат и сохраняется малая прозрачность вузовских бюджетов, подобные факты будут использоваться в политических целях. Так, вскоре после нижегородского случая в мае прошлого года в Москве была организована акция ...
1065133
  Наумов А.С. Разбор решения задач теоретического тура 17-й Всероссийской олимпиады по географии (апрель 2008г., Белгород) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 39-45 : Табл. – ISSN 0016-7207
1065134
  Наумов А.С. Разбор решения задач теоретического тура 17 всероссийской олимпиады по географии : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 40-47 : Рис., табл. – ISSN 0016-7207
1065135
  Гойхман Г.И. Разбор систем разработки угольных месторождений Донецкого бассейна. / Г.И. Гойхман. – М.-Л., 1950. – 316с.
1065136
  [Дринов М.С.] Разбор сочинений П.А. Сырку "К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке", составленный М.С. Дриновым. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1900. – [2], 40 с. – Отд. оттиск: Отчет о присуждении Ломоносовской премии в 1899 г.. - Экз. № 293448 без обл.


  Сост. Дринов Марин Степанович (1838-1906)
1065137
  Соколов А Н. Разбор сочинения А.А. Измаильского: "Влажность почвы и грунтовая вода в связи с рельефом местности и культурным состоянием почвы" : рец. д-ра геологии Н. Соколова // Lensch und Eiszeit / A. Penck. – Braunschweig, 1884. – 10 с.
1065138
  Дашкевич Н.П. Разбор сочинения В.Ф. Миллера "Экскурсы в область русского народного эпоса" I-VIII, составленный Н. Дашкевичем / Н. Дашкевич. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1895. – 42 с. – Отд. оттиск из: Отчет о XXXVI присуждения наград гр. Уварова
1065139
  Демченко В.Г. Разбор сочинения г. Казанцева "О разводе по римскому праву" // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 197-204. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
1065140
  Бестужев-Рюмин [К.Н.] Разбор сочинения Н.А. Белозерской: Василий Трофимович Нарежный. Историко-биографическое исследование / К. Бестужев-Рюмин. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1894. – 10 с.


  На тит. стр. надпись: Из книг Василенко
1065141
  Незабытовский В.А. Разбор сочинения Н.К. Ренненкампфа "Очерки юридической энциклопедии" // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 1 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; передм.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – С. 443-474. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0601-2
1065142
  Фортинский Ф.Я. Разбор сочинения Н.М. Бубнова под заглавием "Сборник писем Герберта как исторический источник (983-997) критическая монография по рукописям" / составлен профессором Ф.Я. Фортинским. – С-Петербургъ : Тип. Императорской Академии наук, 1894. – 55 с.
1065143
  Сумцов Н.Ф. Разбор этнографических трудов Е.Р. Романова / Сост. проф. Харьк. ун-та Н.Ф. Сумцовым // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 103 с.
1065144
  Спицын А.С. Разбор, обработка и издание археологического материала / А.С. Спицын. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1898. – 14 с.
1065145
  Забелин И.Е. Разбор: И.Забелина: “История русской жизни с древнейших времен”. н”. М. 1876-79, ч. 1-2 : [Рец.] [Текст] / [Сочинения А.А.Котляревского]. – С. 459-493. – Отд. оттиск: Отд. отт. из "Унив. изв." 1880 г., нояб., с.405-436; дек., с.459-493


  Котляревский, Александр Александрович (1837-1881). [Рец.] [Текст] : история русской жизни с древнейших времен. Сочинение И.Е. Забелина. Т. 1 и 2. М., 1876-79 / А. Котляревский. - Киев : Унив. тип., 1881. - 67 с. Отд. отт. из "Унив. изв." 1880 г., ...
1065146
  Чейз Д.Х. Разборка в Панама-сити. / Д.Х. Чейз. – Киев : Полиграфкнига, 1995. – 440 с.
1065147
  Калинцев Ю.К. Разборчивость речи в цифровых вокодерах / Ю.К. Калинцев. – Москва : Радио и связь, 1991. – 218 с.
1065148
  Дмитриев Т. Разброд. / Т. Дмитриев. – М.-Л., 1925. – 160с.
1065149
  Усанин К. Разбуди меня рано : Рассказы и повести / К. Усанин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 248с.
1065150
   Разбудившие землю. – Свердловск, 1965. – 262с.
1065151
  Скиба А.П. Разбудил хозрасчет инициативу. / А.П. Скиба. – Минск, 1991. – 131с.
1065152
  Исфандияр Разбудите меня с рассветом / Исфандияр. – Ташкент, 1982. – 126 с.
1065153
  Шаталова А. Разбудить спящего? Ориентиры высшей школы России и Германии разнятся // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 22


  Председатель Ассоциации ведущих университетов России, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев уверен, что традиция воспринимать свой вуз вне какой-либо критики, по умолчанию считая его ведущим, лучшим в мире ...
1065154
  Непомнящий К.Е. Разбуженная Америка. / К.Е. Непомнящий. – М., 1959. – 78с.
1065155
  Милюков Д.Е. Разбуженная тайга. / Д.Е. Милюков. – Иркутск, 1963. – 145с.
1065156
  Измайлов В.А. Разбуженное сердце / В.А. Измайлов. – Кемерово, 1963. – 114с.
1065157
  Губжев М.М. Разбуженные борозды / М.М. Губжев. – Москва, 1987. – 287с.
1065158
   Разбуженные земли. – М., 1978. – 48с.
1065159
   Разбуженные земли. – М., 1987. – 46с.
1065160
  Фетисов А.П. Разбуженные просторы: Страницы истории Охотского побережья / А.П. Фетисов. – Хабаровск, 1982. – 224с.
1065161
  Глевицкая Е. Разбуженные революцией / Е. Глевицкая. – М., 1959. – 168с.
1065162
  Сарапин А.А. Разбуженные рощи / А.А. Сарапин. – К., 1963. – 131с.
1065163
   Разбуженный Восток. – Москва
Кн. 1. – 1960. – 319 с.
1065164
   Разбуженный Восток. – Москва
Кн. 2. – 1960. – 358 с.
1065165
  Ниалло А. Разбуженный Восток / А. Ниалло. – М., 1966. – 512с.
1065166
  Ниалло А. Разбуженный Восток / А. Ниалло. – Ташкент, 1973. – 549с.
1065167
  Иванов Г.А. Разбуженный проспект / Г.А. Иванов. – Алма-Ата, 1966. – 137с.
1065168
  Жупанов И.Л. Разбуженный рассвет / И.Л. Жупанов. – Москва, 1984. – 87с.
1065169
  Шахновская С. Развал силы и сила развала буржуазной Германии / С. Шахновская. – М, 1924. – 88с.
1065170
  Искарай Хесус Развалины крепостной стены. / Искарай Хесус. – М., 1969. – 272с.
1065171
  Гринкевич В.И. Разве можно забыть Мерекюла? / В.И. Гринкевич. – М., 1979. – 80с.
1065172
  Мирный П. Разве ревут волы, когда ясли полны? : Пропащая сила: Роман из народной жизни / П. Мирный; Пер. с укр. П. Карабан. – Симферополь : Крымиздат, 1956. – 382с.
1065173
  Шлыгин А.И. Разве я о себе? / А.И. Шлыгин. – М., 1990. – 220с.
1065174
  Фаризов И Развевающиеся страны: проблемы сельского хозяйства / И Фаризов. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
1065175
  Милановский Ю.Е. Разведем рыбу в степных прудах. (Рыбохозяйственное использование балочных прудов на примере прудов Сталинградской области). / Ю.Е. Милановский. – М., 1951. – 44с.
1065176
  Вегер Зденек Разведение волнистых попугайчиков / Вегер Зденек; Под ред. Малаханова Е.В. – Москва : Лесная промышленность, 1987. – 175с. : 8 илл.
1065177
  Ямов И.Д. Разведение голубей / И.Д. Ямов. – М., 1957. – 112с.
1065178
  Белый Н.Д. Разведение днепровского судака / Н.Д. Белый; Ролл Я.В. – Киев, 1954. – 24 с.
1065179
   Разведение дубового шелкопряда. – Киев, 1952. – 180с.
1065180
  Синицкий Н.Н. и др. Разведение дубового шелкопряда / Н.Н. и др. Синицкий. – К., 1952. – с.
1065181
  Рыжиков А.И. Разведение и выращивание карпа (Cyprinus carpiol) в солоноватоводных прудах. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Рыжиков А.И.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1973. – 27л.
1065182
  Карафезлиева Р.Х. Разведение и выращивание молоди длиннопалого рака в условиях Полесской зоны УССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Карафезлиева Р. Х.; АН УССР, Ин-т гидробиол. – К., 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1065183
  Карафезлиева Р.Х. Разведение и выращивание молоди длиннополого рака в условиях Полесской зоны Украинской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Карафезлиева Р. Х.; АН УССР, Ин-т гидробиол. – К., 1978. – 22л.
1065184
  Пахомов С.П. Разведение и выращивание сазана в пойменных водоемах / С.П. Пахомов, Е.П. Радченко. – М., 1952. – 28с.
1065185
  Васильев А.М. Разведение и использование свиней породы ландрас : Автореф... канд. с.-х.наук: / Васильев А.М.; Ленингр. с.-х. ин-т. – Л, 1959. – 21л.
1065186
  Вдовенко М.Е. Разведение и определение редкоземельных элементов методом хроматографии на бумаге : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Вдовенко М.Е. – Киев, 1964. – 15 с.
1065187
  Симонов Б. Разведение и содержание волнистых попугаев / Б. Симонов. – Ташкент, 1966. – 32с.
1065188
  Горбунова З.А. Разведение и товарное выращивание пеляди в малых озерах Карелии в целях повышения их рыбопродуктивности : Автореф... канд. биол.наук: / Горбунова З. А.; ГосНИОРХ. – Петрозаводск, 1967. – 21л.
1065189
  Стариков И.Д. Разведение куниц. / И.Д. Стариков. – М-Л, 1940. – 48с.
1065190
  Лабунский И. Разведение лесов на водоразделах в Донбассе / И. Лабунский. – Сталино, 1950. – 96с.
1065191
  Абрамов М.Д. Разведение норок / М.Д. Абрамов, канд. с.-х. наук. – Москва : Сельхозгиз, 1961. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-176
1065192
   Разведение нутрий. – М.-Л., 1939. – 36с.
1065193
  Шерешевский Э.И. Разведение охотничье-промысловых собак. / Э.И. Шерешевский. – М., 1951. – 84с.
1065194
  Попов В.Ф. Разведение промышленности Урала на завершающем этапе создания развитого социализма. / В.Ф. Попов. – Пермь, 1984. – 71с.
1065195
   Разведение редких видов птиц. – М., 1986. – 207с.
1065196
  Костецкий Н.Д. Разведение роз на юге СССР. / Н.Д. Костецкий. – Симферополь, 1951. – 56с.
1065197
  Вилькош Ф. Разведение рыбы в небольших прудках / Ф. Вилькош; Пер. с польск. с изм. и доп. Ф. Спичакова. – Москва, 1914. – 40с.
1065198
  Бородин Н.А. Разведение рыбы в прудах / Н.А. Бородин. – С.Пб, 1913. – 43с.
1065199
  Лискун Е.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных / Е.Ф. Лискун. – 4-е испр. и доп. – М.-Л., 1931. – 240с.
1065200
   Разведение сельскохозяйственных животных. – М.-Л.
6. – 1951. – 128с.
1065201
  Кравченко Н.А. Разведение сельскохозяйственных животных / Н.А. Кравченко. – М., 1963. – 312с.
1065202
   Разведение сельскохозяйственных животных. Родственное спаривание (инбридинг). – Москва, 1962. – 39с.
1065203
  Стариков И.Д. Разведение серебристо-черных лисиц. / И.Д. Стариков. – М-К-Л, 1940. – 96с.
1065204
   Разведение соболей. – М.-Л., 1939. – 52с.
1065205
  Горюнов Н.А. Разведение уток / Н.А. Горюнов. – М, 1958. – 158с.
1065206
  Гончаров И.П. Разведение уток на рисовых полях / И.П. Гончаров. – Краснодар, 1947. – 109с.
1065207
   Разведение ценных и редких видов животных. – М., 1987. – 176с.
1065208
  Вовейков Г.С. Разведение шмелей в целях опыления красного клевера. / Г.С. Вовейков. – Москва-Ленинград, 1954. – 76с.
1065209
  Плотников В.Г. Разведение, кормление и содержание кроликов / В.Г. Плотников, Н.М. Фирсова. – М., 1989. – 223с.
1065210
  Кузьмин С.Л. Разведениеи породы свиней с основами генетики / С.Л. Кузьмин. – М.-Л, 1934. – 228с.
1065211
  Новиков К. Разведка // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 25-30.
1065212
   Разведка боем. – М., 1943. – 45с.
1065213
  Борин Б Разведка боем / Б Борин. – Магадан, 1975. – 47с.
1065214
  Владимов М.В. Разведка боем / М.В. Владимов. – Москва, 1989. – 112с.
1065215
  Куренев Г.С. Разведка боем. / Г.С. Куренев. – М., 1957. – 114с.
1065216
  Карпов Е.В. Разведка боем. / Е.В. Карпов, П.М. Зубарев. – Ставрополь, 1971. – 222с.
1065217
   Разведка в боевых примерах. – М., 1972. – 310с.
1065218
  Сергеев Ф.М. Разведка в военных планах США / Ф.М. Сергеев. – М., 1987. – 64с.
1065219
  Синяев А.Д. Разведка в горной местности / А.Д. Синяев. – М., 1963. – 108с.
1065220
  Яковлев Б.Н. Разведка в городе / Б.Н. Яковлев. – М., 1946. – 123с.
1065221
   Разведка в наступлении. – М., 1943. – 95с.
1065222
  Симонян Разведка в особых условиях / Симонян, Гришин И. – М., 1975. – 191с.
1065223
  Куприянов А. Разведка в Персии не очень трудна... // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 96-99. – ISSN 0235-7089


  Компетентные органы Закаспийского фронта на иранской территории в 1919 году.
1065224
   Разведка в плавнях. – М., 1944. – 40с.
1065225
  Федотов М.Н. Разведка ведет поиск. / М.Н. Федотов. – Минск, 1976. – 158с.
1065226
  Орел В.Е. Разведка газовых месторождений / В.Е. Орел. – М., 1975. – 200с.
1065227
  Ивановский М.П. Разведка далеких миров / М.П. Ивановский. – Москва- Ленинград : Детгиз, 1951. – 416с.
1065228
  Первенцев А.А. Разведка жизнью / А.А. Первенцев. – М, 1965. – 48с.
1065229
  Миронов К.В. Разведка и геолого-промышленная оценка угольных месторождений / К.В. Миронов. – Москва : Недра, 1977. – 253с.
1065230
  Россель Ч. Разведка и контроразведка / Ч. Россель. – 2-е. – М., 1943. – 80с.
1065231
  Ронге М. Разведка и контрразведка / М. Ронге. – 2-е изд. – Москва, 1939. – 244 с.
1065232
  Ронге М. Разведка и контрразведка / М. Ронге. – К, 1993. – 239с.
1065233
  Роуан Р. Разведка и контрразведка. / Р. Роуан. – М, 1937. – 63с.
1065234
  Роуан Р. Разведка и контрразведка. / Р. Роуан, 1937. – 64с.
1065235
  Пухальский Л.Ч. Разведка и опробование урановых месторождений. / Л.Ч. Пухальский. – М., 1977. – 247с.
1065236
   Разведка и освоение гидротермальных месторождений горного хрусталя. – Москва : Недра, 1974. – 264с.
1065237
  Мирзаев С.Ш. Разведка и оценка запасов подземных вод для орошения. / С.Ш. Мирзаев. – Ташкент, 1977. – 144с.
1065238
   Разведка и оценка комплексных месторождений цветных металлов. – Москва : Недра, 1990. – 115с.
1065239
  Боревский Б.В. Разведка и оценка эксплуатационных запасов месторождений подземных вод в трещинно-карстовых пластах / Б.В. Боревский, М.А. Хордикайнен, Л.С. Язвин. – Москва : Недра, 1976. – 247с.
1065240
  Борзунов В.М. Разведка и промышленная оценка месторождений нерудных полезных ископаемых / В.М. Борзунов. – Москва : Недра, 1982. – 310с.
1065241
   Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений. – М.
1. – 1958. – 312с.
1065242
   Разведка и разработка полезных ископаемых. – М., 1958. – 251с.
1065243
  Калашников Е.В. Разведка и целеуказание / Е.В. Калашников. – М., 1967. – 72с.
1065244
  Мильчаков В.А. Разведка идет впереди. / В.А. Мильчаков. – М, 1951. – 120с.
1065245
  Устюжанин В.И. Разведка идет на риск. / В.И. Устюжанин. – Владивосток, 1972. – 148с.
1065246
  Евграфов Д.В. Разведка как объект коллективного бессознательного / Дмитрий Евграфов. – Киев, 2007. – 164с. – ISBN 978-966-432-026-6
1065247
  Виноградов Л.Г. Разведка краба / Л. Виноградов ; Тихоокеан. науч.-исслед. ин-т рыбного хоз-ва и океанографии. – Владивосток : [б. и.], 1945. – 95 с. – Библиогр.: с. 29-30
1065248
   Разведка малых торфяных месторождений для сельскохозяйственного торфодобывания. – М., 1955. – 90с.
1065249
  Гершанович И.М. Разведка месторождений подземных вод в трещиноватых породах геофизическими методами / И.М. Гершанович. – Москва : Недра, 1975. – 126с.
1065250
  Каждан А.Б. Разведка месторождений полезных ископаемых : Учебное пособие для вузов / А.Б. Каждан. – Москва : Недра, 1977. – 327с.
1065251
   Разведка месторождений урана для отработки методом подземного выщелачивания. – М., 1985. – 208с.
1065252
  Барышев Н.В. Разведка металлических полезных ископаемых / Н.В. Барышев, Б.И. Воздвиженский, Г.Г. Гудалин; Под ред. В.М. Крейтера. – Москва-Ленинград, 1938. – 337с.
1065253
  Хант Чарльз РАзведка на службе Вашего предприятия. / Хант Чарльз, ЗАтарьян Вахе. – К., 1992. – 156с.
1065254
  Королев Ф.П. Разведка наблюдением / Ф.П. Королев. – М, 1959. – 116с.
1065255
  Дружков В.Г. Разведка недр-дело, которому стоит себя посвятить / В.Г. Дружков, В.В. Лебедев, Г.Г. Дружков. – Москва : Недра, 1975. – 95с.
1065256
  Марков В.Я. Разведка недр во второй пятилетке / В.Я. Марков. – Москва-Ленинград : ОНТИ НТКП СССР, 1933. – 56с.
1065257
  Косыгин А.И. Разведка нефтяных и газовых месторождений. / А.И. Косыгин. – М.-Л., 1932. – 240с.
1065258
  Гутман М. Разведка нефтяных месторождений (полевые разведки) / М. Гутман. – Баку; Москва, 1933. – 152с.
1065259
  Лебедев Н.К. Разведка полезных ископаемых в Донбассе. : доклады на I-й Всеукраинской конференции по Донбассу 5-9сентября 1931 г. / Н.К. Лебедев, Н. Безбородько. – Харьков : Хозяйство Украины, 1931. – 29с.
1065260
   Разведка при преследовании противника. – М., 1943. – 16с.
1065261
  Федотов М.Н. Разведка продолжает поиск / М.Н. Федотов. – Минск, 1988. – 237с.
1065262
   Разведка публицистикой. – Владивосток, 1987. – 155с.
1065263
  Учитель М.С. Разведка россыпей. / М.С. Учитель. – Иркутск, 1987. – 248с.
1065264
   Разведка словом. – М., 1988. – 124с.
1065265
  Оглоблин К. Разведка стрелковых подразделений / К. Оглоблин, В. Кушнаренко. – 3-е изд. испр. доп. – М., 1937. – 127с.
1065266
  Дундуков М.Ю. Разведка США в период борьбы за независимость (1775-1783 годы) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 16. – С. 38-43. – ISSN 1812-3805
1065267
  Кикнадзе В.Г. Разведка США в период войны в Корее. 1950-1953 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 121-131. – ISSN 0042-8779
1065268
   Разведка торфяных месторождений. – М., 1966. – 348с.
1065269
  Горшков Л .А. Разведка торфяных месторождений и использование торфа в сельском хозяйстве : Автореф... канд. с. х.наук: / Горшков Л .А.; М-во с. х. РСФСР, Горьк. с.х. ин-т. – Горький, 1962. – 49л. – Бібліогр.:с.45-49
1065270
  Мелентьев В.Г. Разведка уходит в сумерки / В.Г. Мелентьев. – М, 1964. – 240с.
1065271
  Мелентьев В.Г. Разведка уходит в сумерки / В.Г. Мелентьев. – М, 1973. – 17с.
1065272
  Алексеев Г.Д. Разведке сродни / Г.Д. Алексеев. – Челябинск, 1989. – 160 с.
1065273
  Великанова А.С. Разведки о древнейшей Русь-славянской грамотности / А.С. Великанова. – Одесса : Франко-Русская типография Л.Даникана, 1878. – 446 с., [ I-XV ]
1065274
  Спицын А.А. Разведки памятников материальной культуры / А.А. Спицын. – Л, 1927. – 142с.
1065275
   Разведочная геофизика / Д.С. Миков, А.А. Федотов, В.А. Андреев, О.В. Удодова, . – Томск, 1961. – 342с.
1065276
  Сафонцев А.А. Разведочная геофизика / А.А. Сафонцев. – Москва
1. – 1961. – 24 с.
1065277
  Знаменский В.В. Разведочная геофизика / В.В. Знаменский. – Москва, 1962. – 24 с.
1065278
  Федынский В.В. Разведочная геофизика : Геофизические методы исследования земной коры, поисков и разведки полезных ископаемых / В.В. Федынский. – Москва : Недра, 1964. – 672с.
1065279
  Федынский В.В. Разведочная геофизика : Геофизические методы исследования земной коры, поисков и разведки полезных ископаемых / В.В. Федынский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1967. – 672с.
1065280
   Разведочная геофизика. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Томск, 1974. – 381с.
1065281
  Знаменский В.В. Разведочная геофизика / В.В. Знаменский. – Москва, 1976. – 192 с.
1065282
   Разведочная геофизика в Армении. – Ереван, 1987. – 134с.
1065283
   Разведочная геофизика СССР на рубеже 70-х годов. – Москва : Недра, 1974. – 687с.
1065284
   Разведочная геофизика: теория, методика, результаты : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 212с.
1065285
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.-Л.
6. – 1953. – 52с.
1065286
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.-Л.
8. – 1954. – 52с.
1065287
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
10. – 1954. – 56с.
1065288
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
11. – 1954. – 60с.
1065289
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
15. – 1956. – 93с.
1065290
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
17. – 1957. – 111с.
1065291
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
18. – 1957. – 96с.
1065292
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
19. – 1957. – 80с.
1065293
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
25. – 1958. – 96с.
1065294
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
27. – 1959. – 120с.
1065295
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
31. – 1959. – 94с.
1065296
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
37. – 1960. – 96с.
1065297
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
38. – 1960. – 116с.
1065298
   Разведочная и промысловая геофизика. – М.
41. – 1961. – 127с.
1065299
   Разведочная и промысловая геофизика. – Казань, 1980. – 119 с.
1065300
   Разведочная ядерная геофизика : Справочник геофизика. – Москва : Недра, 1977. – 296с.
1065301
   Разведочная ядерная геофизика : Справочник геофизика. – Москва : Недра, 1986. – 431с.
1065302
  Белицкий А.С. Разведочно - эксплуатационные скважины для водоснабжения и их проектирование / А.С. Белицкий, В.В. Дубровский. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 152 с.
1065303
  Куличихин Н.И. Разведочное бурение / Н.И. Куличихин, Б.И. Воздвиженский. – Москва, 1949. – 568 с.
1065304
   Разведочное бурение. – М., 1958. – 486с.
1065305
   Разведочное бурение. – М., 1959. – 12с.
1065306
   Разведочное бурение. – М., 1961. – 76с.
1065307
  Куличихин Н.И. Разведочное бурение : Учебник для вузов / Н.И. Куличихин, Б.И. Воздвиженский. – Москва : Недра, 1966. – 451с.
1065308
   Разведочное бурение. – Москва, 1970. – 384 с.
1065309
  Володин Ю.И. Разведочное бурение / Ю.И. Володин. – Москва : Недра, 1972. – 319с.
1065310
  Куличихин Н.И. Разведочное бурение : Учебник для вузов / Н.И. Куличихин, Б.И. Воздвиженский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 438с.
1065311
  Воздвиженский Б.И. Разведочное бурение / Б.И. Воздвиженский. – Москва : Недра, 1979. – 510с.
1065312
  Яковлев В.А. Разведочное бурение / В.А. Яковлев. – Киев : КГУ, 1980. – 101с.
1065313
  Арсентьев А.В. Разведочное дело / А.В. Арсентьев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград-Новосибирск, 1932. – 327с.
1065314
  Барышев Н.В. Разведочное дело / Н.В. Барышев. – Москва, 1935. – 208 с.
1065315
  Барышев В Н. Разведочное дело / В Н. Барышев, В.И. Красников, Б.С. Левоник. – Москва
5 и 6 : Методика поисков и разведок. Подсчет запасов. – 1937. – 252 с.
1065316
  Куличихин Н.И. Разведочное дело / Н.И. Куличихин, Б.И. Воздвиженский. – Москва - Ленинград
1. – 1938. – 488 с.
1065317
   Разведочное колонковое бурение. – Москва, 1957. – 592 с.
1065318
  Пригоровский М.М. Разведочные на уголь работы в Подмосковном бассейне с августа 1918 по май 1919 года / М.М. Пригоровский. – Птгр, 1919. – 23 с.
1065319
  Некрасов В. Разведчик / В. Некрасов. – М., 1945. – 40с.
1065320
  Зайцев И.А. Разведчик : документальная повесть / И.А. Зайцев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 191с.
1065321
  Лавренев Б.А. Разведчик Вихров / Б.А. Лавренев. – М., 1989. – 256с.
1065322
  Шутов В.В. Разведчик Колодин. / В.В. Шутов. – Донецк, 1966. – 43с.
1065323
  Белозерцев В.Ф. Разведчик М.Маскаев / В.Ф. Белозерцев. – Барнаул, 1973. – 128с.
1065324
  Хлоев Г.С. Разведчик над морем / Г.С. Хлоев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 93с.
1065325
  Баян О. Разведчик недр / О. Баян. – Москва-Ленинград, 1951. – 204с.
1065326
  Баян О. Разведчик недр / О. Баян. – Ленинград : Детгиз, 1959. – 232 с.
1065327
  Ардаматский В.И. Разведчик Николай Жарков / В.И. Ардаматский. – Москва, 1977. – 64с.
1065328
  Брюханова Л.И. Разведчик Николай Кузнецов / Л.И. Брюханова, В.И. Кузнецов. – Свердловск, 1964. – 247с.
1065329
  Брюханова Л.И. Разведчик Николай Кузнецов / Л.И. Брюханова, В.И. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Свердловск, 1967. – 231с.
1065330
  Брюханова Л.И. Разведчик Николай Кузнецов / Л.И. Брюханова, В.И. Кузнецов. – 3-е изд. – Свердловск, 1972. – 176с.
1065331
  Брюханова Л.И. Разведчик Николай Кузнецов / Л.И. Брюханова, В.И. Кузнецов. – Свердловск, 1976. – 176с.
1065332
  Богданов В.А. Разведчик нового / В.А. Богданов. – Москва, 1969. – 47с.
1065333
  Соболев Л.С. Разведчик Татьян / Л.С. Соболев, 1948. – 64с.
1065334
  Дубинин Г Н. Разведчик Четвертого Прапора / Г Н. Дубинин, . – Свердловск, 1965. – 162с.
1065335
  Соколов К.Д. Разведчик: повесть. / К.Д. Соколов. – Грозный, 1989. – 100с.
1065336
  Славич С.К. Разведчика звали "Юнга" / С.К. Славич. – М., 1974. – 127с.
1065337
  Синицкий А.Г. Разведчикам ошибаться нельзя / А.Г. Синицкий. – М., 1987. – 188с.
1065338
   Разведчики. – Москва, 1946. – 80 с.
1065339
  Синеокий П. Разведчики / П. Синеокий. – М., 1948. – 60с.
1065340
  Чехов В.Г. Разведчики / В.Г. Чехов. – Петрозаводск, 1952. – 396с.
1065341
  Чехов В.Г. Разведчики / В.Г. Чехов. – Волгоград, 1963. – 392с.
1065342
  Яковлев В.П. Разведчики / В.П. Яковлев. – 2-е изд. – Симферополь, 1966. – 196с.
1065343
  Бочкарева Разведчики / Бочкарева, (Пронская). – Ставрополь, 1967. – 208с.
1065344
  Злобин Н.А. Разведчики / Н.А. Злобин. – М., 1983. – 335с.
1065345
  Валентинов И.А. Разведчики / И.А. Валентинов. – Москва, 1984. – 238с.
1065346
  Куплевахский В.Е. Разведчики : Повесть, очерки / В.Е. Куплевахский. – Москва : Советский писатель, 1985. – 320с.
1065347
  Прудников М.С. Разведчики "Неуловимых" / М.С. Прудников. – М., 1972. – 288с.
1065348
  Гершберг С.Р. Разведчики будущего / С.Р. Гершберг. – М., 1959. – 95с.
1065349
   Разведчики будущего. – Москва, 1963. – 140 с.
1065350
   Разведчики в боях за Родину. – М, 1967. – 176с.
1065351
  Федотов А.С. Разведчики в тылу врага. / А.С. Федотов. – М., 1963. – 208с.
1065352
  Найдич М.Я. Разведчики весны / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1956. – 88с.
1065353
  Каширин Василий Разведчики военного шпионства. Контрразведка последнего императора // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 27-32. – ISSN 0235-7089
1065354
  Евтушенко Е.А. Разведчики грядущего / Е.А. Евтушенко. – М, 1952. – 112с.
1065355
  Тушкан Г.П. Разведчики зеленой страны / Г.П. Тушкан. – М.-Л., 1950. – 544с.
1065356
  Перегудин А.И. Разведчики идут в поиск / А.И. Перегудин. – М, 1986. – 155с.
1065357
  Казневский В.П. Разведчики межпланетного пространства. / В.П. Казневский. – М., 1957. – 104с.
1065358
   Разведчики погоды : Сборник рассказов и очерков. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 320с.
1065359
  Меркулов А.Г. Разведчики призрачных островов / А.Г. Меркулов. – М., 1963. – 268с.
1065360
   Разведчики разоблачают.... – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 176 с.
1065361
  Соболев А.М. Разведчики уходят в поиск. / А.М. Соболев. – М., 1963. – 184с.
1065362
  Черемных И.З. Разведчики. / И.З. Черемных. – Иркутск, 1970. – 223с.
1065363
  Шеболдаев К.Д. Разведчики. / К.Д. Шеболдаев. – М, 1978. – 110с.
1065364
  Лукин А.А. Разведчики. О партизан. отряде Д.Н.Медведева / А.А. Лукин. – М., 1962. – 127с.
1065365
  Лукин А.А. Разведчики. О партизан. отряде Д.Н.Медведева / А.А. Лукин. – 3-е изд., испр. – М., 1963. – 128с.
1065366
  Лукин А.А. Разведчики. О партизан. отряде Д.Н.Медведева / А.А. Лукин. – 3-е изд., испр. – М., 1965. – 127с.
1065367
  Грачев Н.А. Разведчица / Н.А. Грачев, М.М. Нечаев. – Пенза, 1957. – 83с.
1065368
  Горбатов А.Я. Разведчицы / А.Я. Горбатов, В.В. Прусаков. – Курск, 1961. – 139с.
1065369
  Насонов Г.Я. Разведчицы / Г.Я. Насонов, Ю.С. Поваляев. – Грозный, 1968. – 161с.
1065370
  Петров П.В. Разведывательная деятельность Балтийского флота накануне советско-финляндской войны 1939-1940 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 13-20. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
1065371
  Попов А.Ю. Разведывательно-диверсионная деятельность советских партизанских формирований в годы Великой Отечественной войны // Труды Центра "Россия, СССР в истории ХХ века" Института российской истории РАН / Российсая академия наук. Институт российской истории. Центр "Россия, СССР в истории ХХ века". – Москва, 2010. – Вып. 1 : ХХ век в российской истории: проблемы, поиски, решения. – С. 204-240. – ISBN 978-5-8055-0220-1
1065372
  Золотой З.Б. Развенчание буржуазного индивидуализма в романе А.М.Горького "Жизнь Клима Самгина" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Золотой З.Б. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1951. – 22 с.
1065373
  Яли И.А. Развенчанное самосознание. / И.А. Яли. – Воронеж, 1985. – 152с.
1065374
  Кунина А.Е. Развенчанные мифы / А.Е. Кунина. – Москва, 1971. – 46с.
1065375
   Развернутая похвала исконной просветленности. Толкование к похвале исконной просветленности / пер. со старояпонского и прим. Н. Н. Трубниковой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 162-180. – ISSN 0042-8744
1065376
  Паморозская Н.И. Развернутое поле глаголов явлений природы (Vebra meteorologica) в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Паморозская Н.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. М.Тореза. – Москва, 1970. – 15л.
1065377
  Назаршоев М. Развернутое строительство коммунистического общества и дальнейшее сближение социалистических наций / М. Назаршоев. – Душанбе, 1962. – 144с.
1065378
  Шаукенов К. Развернутые члены предложения в современном казахском языке и методика их преподавания : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шаукенов К. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 19 с.
1065379
  Айляров Ш.С. Развёрнутые члены предложения в современном турецком языке / Ш.С. Айляров. – Москва, 1974. – 230 с.
1065380
  Шошин В.А. Развернутым фронтом / В.А. Шошин. – М., 1967. – 109с.
1065381
  Ярославский Е. Развернутым фронтом : о задачах и методах антирелигиозной пропаганды / Е. Ярославский. – М, 1929. – 128с.
1065382
  Ганин Н.И. Развернутым фронтом к коммунизму / Н.И. Ганин. – М., 1962. – 95с.
1065383
  Тандит Л. Развернутым фронтом. / Л. Тандит. – М.-Л., 1930. – 95с.
1065384
  Рылова Т.Н. Развертка семантической сети как способ представления содержания научно-технических текстов : Автореф... канд. филолог. наук: 10.02.21 / Рылова Т.Н.; МГУ. – М., 1987. – 22л.
1065385
  Лицин Л.Н. Развертки / Л.Н. Лицин. – Харьков, 1956. – 117с.
1065386
   Развертки поверхностей. – Омск, 1971. – 28с.
1065387
   Развертки поверхностей. – Омск, 1971. – 28с.
1065388
  Гряник М.В. Развертываемые зеркальные антенны зонтичного типа / М.В. Гряник, В.И. Ломан. – Москва, 1987. – 71 с.
1065389
  Бардась В. Развертывание высокоэффективной ИТ-инфраструктуры компании за минимальное время // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 4-5 : рис. – ISSN 1810-3944
1065390
  Фарберов Н.П. Развертывание демократии -- главное направление развития социалистической государственности. / Н.П. Фарберов. – К, 1960. – 52с.
1065391
  Карапетян Л.М. Развертывание демократии в условиях строительства коммунизма / Л.М. Карапетян. – М, 1960. – 40с.
1065392
  Завиновский М.Л. Развертывание социалистической революции в деревне в 1918 г. / М.Л. Завиновский. – Киев, 1959. – 82с.
1065393
  Губарева В.М. Развертывание социалистической революции в древне в 1918 году / В.М. Губарева. – Л, 1957. – 131с.
1065394
  Шкловский В.Б. Развертывание сюжета / В.Б. Шкловский, 1921. – 60с.
1065395
   Развертывающие системы. – М., 1976. – 280с.
1065396
  Данчеев В.П. Развертывающие цифровые функциональные преобразователи. / В.П. Данчеев, К.К. Кинкладзе. – М., 1990. – 117с.
1065397
  Новак Л. Развертывающиеся поверхности и их применение : Автореф... канд. техн.наук: / Новак Л.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 7л.
1065398
  Колчанов А.П. Развеселое житье / А.П. Колчанов. – Пермь, 1964. – 124с.
1065399
  Колчанов А.П. Развеселое житье / А.П. Колчанов. – Пермь, 1969. – 497с.
1065400
  Салтыков М.Е. Развеселое житье. / М.Е. Салтыков. – М.Л., 1930. – 61с.
1065401
  Тиханов Николай Кузьмич Развеселый Дунай / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн.-изд., 1960. – 118с.
1065402
  Стапан А.Э. Разветвеление решений нелинейных интегральных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Стапан А.Э.;. – Рига, 1951. – 12л.
1065403
  Бирюков Е.И. Разветвление К/В+ для разрешения переходов в ванадии -48, кобальте-58, лантане-134, празеодиме-140, неодиме-141, самарии--143. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бирюков Е.И.; Радиевый ин-т. – Л, 1967. – 12л.
1065404
  Треногин В.А. Разветвление решений нелинейных уравнений в банаховых пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Треногин В.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Крупской. Физ.-мат. ф-тет. – М., 1960. – 7л.
1065405
  Медных Александр Дмитриевич Разветвленные накрытия римановых поверхностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Медных Александр Дмитриевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1978. – 9л.
1065406
  Ильин А.А. Разветвленные силовые сети как каналы связи для телемеханики. / А.А. Ильин. – М.-Л., 1961. – 104с.
1065407
  Хромушин Г.Б. Развеянные мифы / Г.Б. Хромушин. – М, 1969. – 376с.
1065408
  Ло Гуань-чжун. Развеянные чары. / Гуань-чжун. Ло, Мэнлун. Фэн. – М, 1983. – 440с.
1065409
  Каганов Л.С. Развиваем выносливость / Л.С. Каганов. – Москва : Знание, 1990. – 189 с. – В изд. также: На лыжах - круглый год / Д.Д. Донской. – (Новое в жизни, науке, технике ; 5/1990 ; Физкультура и спорт). – ISBN 5-07-001489-7
1065410
  Брайт Л. Развиваем интеллект / Л. Брайт ; [Пер. с англ. Н. Кириленко]. – Санкт-Петербург : Питер-пресс, 1997. – 154, [4] с. : ил. – Парал. тит. лл. на англ. яз. – (Азбука-классика). – ISBN 5-88782-118-3
1065411
   Развиваем реакцию [Електронний ресурс] : коллекция аркад, развивающих координацию и реакцию; возраст 5-12 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения компю-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  Игроку предоставляется мало времени на размышление, победа будет зависеть от способности молниеносно принимать правильное решение! -6 оригинальных игр -3 уровня сложности -Грамотно подобранный материал -Красочная анимация
1065412
  Загородняя Татьяна Развиваем турбизнес вместе с LOT : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 14-15 : Фото. – ISSN 1998-8044
1065413
  Войскунский А .Е. Развивается ли агрессивность у детей и подростков, увлеченных компьютерными играми // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 133-143. – ISSN 0042-8841
1065414
  Зайкин М.И. Развивай геометрическую интуицию : Книга для учащихся 5-9 классов общеобразоват.учреждений / М.И. Зайкин. – Москва : Просвещение, Владос, 1995. – 112с. – ISBN 5-09-005127-5
1065415
  Зайкин И М. Развивай геометрическую интуицию / И М. Зайкин, . – М., 1995. – 110с.
1065416
   Развивайка для первоклашек [Електронний ресурс] : обучение с приключением, детям 5-7 лет. – Москва : Compedia; Russobit, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.). – Системн. требования:Pentium /AMD Athlon 133 МГц (для Windows 98); Pentium Ш/AMD Athlon 600 МГц (для Windows 2000/XP), 32(256) Мб для ОЗУ, видео карта 8 Мбайтб CD-ROM 8x.- Загл. с этикетки диска. – (Обучающие игры)


  Веселые и интересные игры, специально разработанные специалистами-педагогами, эффективно дополняют учебу , способствуют развитию логического мышления и памяти. Пополняют словарный запас первоклассника, дают основные математические понятия -игры, ...
1065417
   Развивайте дар слова. – Москва, 1977. – 176 с.
1065418
   Развивайте дар слова. – Москва, 1982. – 176 с.
1065419
   Развивайте дар слова. – Москва, 1986. – 174 с.
1065420
   Развивайте дар слова. – Москва, 1990. – 175 с.
1065421
  Мороз Р.П. Развивайте силу / Р.П. Мороз. – 4-е изд. доп. – М., 1963. – 130с.
1065422
  Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество / Т.Г. Казакова. – М, 1985. – 192с.
1065423
   Развивать аренду, перестраивать экономические отношения на селе. – Москва, 1988. – 44 с.
1065424
  Львова Ю.Л. Развивать дар творчества / Ю.Л. Львова. – К, 1987. – 133с.
1065425
  Вдовиченко Л. Развивать межпарламентское сотрудничество // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.30-32


  Российско - украинские отношения
1065426
   Развивающая Азия. – М., 1973. – 750с.
1065427
   Развивающая ся экономика и международная политика. – М., 1967. – 320с.
1065428
   Развивающаяся Азия. – Москва : Наука, 1973. – 750с.
1065429
  Чачко А.С. Развивающаяся библиотека в информационном обществе : Науч.-метод. пособ. / А.С. Чачко. – Москва : Либерея, 2004. – 88с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 2). – ISBN 5-85129-174-5
1065430
   Развивающаяся экономика и международная политика. – Москва : Международные отношения, 1967. – 318, [2] c.
1065431
  Белоусова О.В. Развивающее образование акмеологического типа // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 12-17. – ISSN 0869-561Х
1065432
  Якиманская И.С. Развивающее обучение / И.С. Якиманская. – М, 1979. – 144с.
1065433
   Развивающее обучение в вузе. – Тюмень, 1983. – 112с.
1065434
  Власенков А.И. Развивающее обучение русскому языку / А.И. Власенков. – Москва, 1983. – 208с.
1065435
  Камалдинова Э. Развивающее обучение: утопия или реальность? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: с. 4-7. – ISSN 0321-0383
1065436
  Камалдинова Э. Развивающее обучение: утопия или реальность? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: с. 4-7. – ISSN 0321-0383
1065437
  Камалдинова Э. Развивающее обучение: утопия или реальность? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: с. 4-7. – ISSN 0321-0383
1065438
  Никитин Б.П. Развивающие игры / Б.П. Никитин. – М, 1981. – 120с.
1065439
  Никитин Б.П. Развивающие игры / Б.П. Никитин. – Москва, 1985. – 120 с.
1065440
   Развивающие игры для детей. – М., 1990. – 117с.
1065441
  Брагина Е.А. Развивающиевя страны: государственная политика и промышленность / Е.А. Брагина. – М., 1977. – 261с.
1065442
  Карандашев Ю.Н. Развивающиеся роботы будущего : Научная сказка / Ю.Н. Карандашев. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 255с.
1065443
  Розанова Н. Развивающиеся рынки капитала: чему учит мировой опыт // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 2. – С. 24-32. – ISSN 0131-2227
1065444
  Шавшуков В.М. Развивающиеся рынки стран БРИКС в системе глобальных финансов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 119-135. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1065445
  Кодаченко А.С. Развивающиеся страны-за экономическую самостоятельность / А.С. Кодаченко. – М., 1987. – 62с.
1065446
  Кузьмин С.А. Развивающиеся страны / С.А. Кузьмин. – Москва, 1965. – 198с.
1065447
  Растянников В.Г. Развивающиеся страны / В.Г. Растянников. – Москва, 1968. – 108с.
1065448
  Эльянов А.Я. Развивающиеся страны / А.Я. Эльянов. – М, 1976. – 296с.
1065449
   Развивающиеся страны. – М., 1977. – 239с.
1065450
  Лось А.П. Развивающиеся страны / А.П. Лось. – Львов, 1981. – 343с.
1065451
   Развивающиеся страны. – Москва : Мысль, 1982. – 239с.
1065452
  Нофаль М.Н. Развивающиеся страны / М.Н. Нофаль. – М, 1985. – 120с.
1065453
  Донская Л.М. Развивающиеся страны / Л.М. Донская. – М., 1988. – 62с.
1065454
  Жуков С.В. Развивающиеся страны / С.В. Жуков. – М., 1991. – 198с.
1065455
  Ковалев Е.В. Развивающиеся страны / Е.В. Ковалев. – М, 1991. – 206с.
1065456
   Развивающиеся страны Азии. – М., 1975. – 320с.
1065457
  Куньщиков М.Н. Развивающиеся страны Азии / М.Н. Куньщиков. – М, 1981. – 200с.
1065458
   Развивающиеся страны Азии. – М., 1989. – 30с.
1065459
  Дьякова И.С. Развивающиеся страны Азии в международном технологическом обмене / И.С. Дьякова. – М, 1983. – 168с.
1065460
  Арефьева Е.Б. Развивающиеся страны Азии в мировой промышленности / Е.Б. Арефьева. – Москва, 1989. – 220с.
1065461
  Ганцкий В.А. Развивающиеся страны Азии в мировом капиталистическом сырьевом хозяйстве / В.А. Ганцкий. – М., 1985. – 205с.
1065462
   Развивающиеся страны Азии и Африки в борьбе против неоколониализма. – Киев : Наукова думка, 1984. – 256 с.
1065463
  Татаровская И.М. Развивающиеся страны в борьбе за мир / И.М. Татаровская. – М., 1970. – 168с.
1065464
   Развивающиеся страны в борьбе за независиую национальную экономику. – М., 1967. – 272с.
1065465
   Развивающиеся страны в борьбе за преодаление отсталости. – М., 1986. – 223с.
1065466
  Селезнев Л.И. Развивающиеся страны в борьбе за экономичекую независимость. / Л.И. Селезнев. – Л, 1975. – 152с.
1065467
   Развивающиеся страны в борьбе против неоколониализма : сб. науч. тр. – Москва : Издательство УДН, 1985. – 188 с.
1065468
   Развивающиеся страны в мировой политике. – Москва : Наука, 1970. – 260 с.
1065469
  Тузмухамедов Р.А. Развивающиеся страны в мировой политике : Международные межправительственные организации развивающихся стран. / Р.А. Тузмухамедов. – М., 1977. – 207с.
1065470
  Эльянов А. Развивающиеся страны в мировой экономике: тенденции и проблемы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0131-2227
1065471
  Широков Г.К. Развивающиеся страны в мировом капиталистическом хозяйстве. / Г.К. Широков. – М., 1987. – 238с.
1065472
   Развивающиеся страны в мировом хозяйстве. – М., 1983. – 127с.
1065473
  Медовой А.И. Развивающиеся страны в мировом хозяйстве. / А.И. Медовой. – М, 1977. – 64с.
1065474
   Развивающиеся страны в современном мире. – М., 1983. – 304с.
1065475
   Развивающиеся страны в современном мире. – Москва : Наука, 1986. – 405 с.
1065476
   Развивающиеся страны в современном мире : новая сила в мировой и социалистической єкономике. – Москва : Наука, 1984. – 245 с.
1065477
   Развивающиеся страны в современных международных экономических отношениях. – М., 1986. – 288с.
1065478
  Некрасов А.Я. Развивающиеся страны в экономических программах ООН / А.Я. Некрасов. – М, 1975. – 192с.
1065479
  Загашвили В. Развивающиеся страны во внешнеэкономических приоритетах России // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2009. – Т. 7 № 1 (19). – С. 54-65. – ISSN 1728-2756
1065480
  Вяткин А.Р. Развивающиеся страны востока : демографический прогноз / А.Р. Вяткин. – Москва, 1990. – 160с.
1065481
   Развивающиеся страны и "зеленая революция". – Москва : Наука, 1974. – 247 с.
1065482
   Развивающиеся страны и глобальные проблемы : сборник обзоров. – Москва, 1986. – 175 с.
1065483
  Зотов В.Д. Развивающиеся страны и идеологическая борьба / В.Д. Зотов. – Ашхабад, 1965. – 127с.
1065484
   Развивающиеся страны и международное право. – М., 1971. – 156с.
1065485
  Обминский Э.Е. Развивающиеся страны и международное разделение труда / Э.Е. Обминский. – М., 1974. – 272с.
1065486
  Куприянов А.Б. Развивающиеся страны и международное сотрудничество / А.Б. Куприянов. – М, 1980. – 263с.
1065487
  Куприянов А.Б. Развивающиеся страны и международное сотрудничество / А.Б. Куприянов. – М, 1980. – 263с.
1065488
  Осипов Г.А. Развивающиеся страны и нераспространение ядерного оружия / Г.А. Осипов. – Москва, 1990. – 173 с.
1065489
  Капица Л.М. Развивающиеся страны и новый международный экономический порядок / Л.М. Капица. – М., 1981. – 64с.
1065490
  Нестеров С.М. Развивающиеся страны и проблемы окружающей среды / С.М. Нестеров. – М., 1980. – 48с.
1065491
  Седов П.Л. Развивающиеся страны и Советский Союз: (Правда и вымыслы об экономическом сотрудничестве) / П.Л. Седов. – Москва : Мысль, 1981. – 173 с.
1065492
  Порфирьев Б.Н. Развивающиеся страны под гнетом "Технологического неоколониализма" / Б.Н. Порфирьев. – М., 1987. – 63с.
1065493
  Скоров Г.Е. Развивающиеся страны. / Г.Е. Скоров. – М, 1971. – 368с.
1065494
  Кузнецов А.Г. Развивающиеся страны. Некоторые вопросы экономичческого и социального развития. / А.Г. Кузнецов. – М., 1973. – 266с.
1065495
   Развивающиеся страны. Основные проблемы экономической и социальной географии. – Москва : Мысль, 1983. – 292с.
1065496
  Ганковский В.Е. Развивающиеся страны: актуальные проблемы развития внешнеэкономических отношений / В.Е. Ганковский. – Москва, 1978. – 183с.
1065497
   Развивающиеся страны: в сетях финансовой зависимости. – М., 1990. – 156с.
1065498
  Алексеев Ю. Развивающиеся страны: Военные расходы, разоружение и развитие / Ю. Алексеев. – Москва : Наука, 1986. – 221 с.
1065499
  Загребельный М.П. Развивающиеся страны: время перемен / М.П. Загребельный. – Киев : Наукова думка, 1987. – 101с.
1065500
   Развивающиеся страны: демографическая ситуация и экономический рост. – М., 1981. – 272с.
1065501
   Развивающиеся страны: закономерности, тнденции, перспективы. – М., 1974. – 463с.
1065502
  Былиняк С.А. Развивающиеся страны: мирохозяйственные проблемы во взаимозависимом мире / С.А. Былиняк. – М, 1990. – 198с.
1065503
   Развивающиеся страны: нарастание классовой борьбы. – Москва : Прогресс, 1983. – 255 с.
1065504
   Развивающиеся страны: наука, техника, экономический рост. – М., 1975. – 367с.
1065505
  Аваков Р.М. Развивающиеся страны: научно-техническая революция и проблема независимости / Р.М. Аваков ; отв. ред. сер.: чл.-кор. АН СССР В.Л. Тягуненко и д-р экон. наук В.В. Рымалов ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва : Мысль, 1976. – 295 с. – (Экономика и политика развивающихся стран = Р.М. Аваков ; отв. ред. сер.: чл.-кор. АН СССР В.Л. Тягуненко и д-р экон. наук В.В. Рымалов ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР)
1065506
  Тангян С.А. Развивающиеся страны: образование и ЮНЕСКО. / С.А. Тангян. – Москва : Международные отношения, 1973. – 168 с.
1065507
  Рейснер Л.И. Развивающиеся страны: очерк теорий экономического роста. / Л.И. Рейснер. – М., 1976. – 355с.
1065508
  Капица Л.М. Развивающиеся страны: последствия гонки вооружений / Л.М. Капица ; Ю.Е. Федоров. – Москва : Международные отношения, 1984. – 88 с. – (Библиотечка международника)
1065509
  Портянников И.С. Развивающиеся страны: проблемы внешнеэкономических связей / И.С. Портянников. – М., 1980. – 127с.
1065510
  Шмиголь Н.Н. и др. Развивающиеся страны: проблемы достижения экономической самостоятельности / Н.Н. и др. Шмиголь. – М., 1974. – 219с.
1065511
  Мацейко Ю.М. Развивающиеся страны: проблемы ограничения деятельности транснациональных корпораций / Ю.М. Мацейко. – К., 1989. – 177с.
1065512
  Рогожина Н. Развивающиеся страны: проблемы экологии и развития // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – С. 88-98. – ISSN 0131-2227
1065513
   Развивающиеся страны: проблемы экономики. – М., 1979. – 215с.
1065514
   Развивающиеся страны: проблемы экономики. – М., 1983. – 221с.
1065515
   Развивающиеся страны: проблемы экономики. – М., 1986. – 238с.
1065516
   Развивающиеся страны: проблемы экономической и социальной географии : Сб. науч. трудов. – Ленинград, 1982. – 163 с.
1065517
  Покатаева Т.С. Развивающиеся страны: проблемы, урбанизации. / Т.С. Покатаева. – М, 1977. – 302с.
1065518
   Развивающиеся страны: современные тенденции мировых хозяйственных отношений. – Москва : Наука, 1983. – 224 с.
1065519
  Обминский Э.Е. Развивающиеся страны: теория и практика меногосторонней экономической дипломатии. / Э.Е. Обминский. – М., 1986. – 268с.
1065520
  Осипов Ю.М. Развивающиеся страны: финансирование экономики и инфляция / Ю.М. Осипов. – М, 1978. – 272 с.
1065521
   Развивающиеся страны: экономический рост и социальный прогресс. – Москва : Наука, 1983. – 656 с.
1065522
  Гаршина О.К. Развивающиеся фондовые рынки: сущность и рейтинги : фінанси та кредит.Податки / О.К. Гаршина, Е.А. Волошина // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 22-30 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1065523
  Обласова Т.В. Развивающий потенциал деятельности школьников по созданию вторичных и встречних текстов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 5. – С. 52-60. – ISSN 0869-561Х
1065524
  Наролина Валентина Илларионовна Развивающий эффект процесса формирования межкультурной коммуникативной компетентности специалиста // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 23-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1065525
  Дрейер О.К. Развивающийся мир и экологические проблемы. / О.К. Дрейер, В.А. Лось. – М., 1991. – 62с.
1065526
  Виноградова Л.В. Развивающийся мир: большие проблемы малых стран / Л.В. Виноградова ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междун. отношений. – Москва : Наука, 1977. – 118, [2] с.
1065527
  Ата Мурадова Развивающийся мозг. Системный анализ. Генетические детерминанты / Ата Мурадова. – Москва, 1980. – 296с.
1065528
  Ата Мурадова Развивающийся мозг.Системный анализ. Генетические детерминанты / Ата Мурадова. – Москва, 1980. – 296с.
1065529
  Васильев Л.И. Развивающийся образовательный прогресс в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 1. – С. 68-75. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются особенности развития образовательного процесса в вузе, характеризующегося множественностью путей его развития, наличием нелинейной зависимости между внешним воздействием на студентов и их поведением. Особое внимание уделено ...
1065530
  Куллэ В. Развивая Данте : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
1065531
  Мануйленко А.А. Развиие вузов г. Люблина за 35 лет существования Народной Польши / А.А. Мануйленко. – Москва, 1980. – 15 с.
1065532
  Шабанов Ф.Ш. Развиие советской государственности в Азербайджане. / Ф.Ш. Шабанов. – М., 1959. – 176с.
1065533
  Кон И.С. Развиитие личности при социализме / И.С. Кон. – Ленинград, 1954. – 32 с.
1065534
  Киндер И.Ф. Развилок / И.Ф. Киндер. – Казань, 1978. – 80с.
1065535
  Киндер И.Ф. Развилок / И.Ф. Киндер. – Казань, 1978. – 80с.
1065536
  Литянский В.В. Развите общеобразовательной школы на Дрогобычине за годы Советской власти. : Автореф... Канд.пед.наук: / Литянский В.В.; М-во просвещения УССР. – К, 1959. – 15л.
1065537
  Щелоков Н.А. Развите промышленности Молдавской ССР. / Н.А. Щелоков. – Кишинев, 1963. – 356с.
1065538
  Ползунова А.М. Развите тотализатора - история и современность // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 207. – С. 47-53. – (Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8578
1065539
  Куделин И.Н. Развите форм определенно-количественных числительных в связи со структурой группы существительного в немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Куделин И.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 16л.
1065540
  Рогаля А.М. Развите экспериментальных методов исследования радиоактивности (до 1934 г.) : Автореф... канд. физ. мат.наук: 07.00.10 / Рогаля А. М.; АН СССР, ин-т ист. естествознан. и техники. – М., 1973. – 14л.
1065541
  Костяев А. Развитивие сельських территорий в России и Польше / А. Костяев, А. Бойцов // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 11. – С. 85-89. – ISSN 0235-2443
1065542
   Развитие 26 съездом КПСС теории научного коммунизма. – Москва, 1982. – 128 с.
1065543
  Кирилина А.А. Развитие XXIV съездом КПСС ленинского учения о партии нового типа. / А.А. Кирилина. – Л., 1973. – 32с.
1065544
  Никольников Г.Л. Развитие XXIV съездом КПСС ленинской теории социалистической революции. / Г.Л. Никольников. – Киев, 1973. – 36 с.
1065545
  Литовченко В.П. Развитие XXVI съездом КПСС ленинских принципов социалистического соревнования. / В.П. Литовченко, П.И. Фещенко. – К., 1981. – 48с.
1065546
  Тронь Константин Леонтьевич Развитие аббревиатур в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Тронь Константин Леонтьевич ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 18 с.
1065547
  Уралбаев Д.А. Развитие абсолютных методов измерения интенсивности прямой солнечной радиации : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Уралбаев Д.А.; АН Каз.ССР. Объединен. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1967. – 17л.
1065548
  Алтунин Е.В. Развитие авиации на Северо-Востоке СССР (1926-1965 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Алтунин Е. В.; АН СССР, Сиб. отд. Дальневост. филиал. – Владивосток, 1967. – 20л.
1065549
  Елисеев С.П. Развитие авиации русской армии в Первой мировой войне // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 2. – С. 21-28. – ISSN 0321-0626
1065550
  Лушников И.Е. Развитие авиационной промышленности Англии : Автореф... канд. эконом.наук: / Лушников И.Е.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. Каф. истории нар. хоз. – Москва, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1065551
  Воронков Ю.С. Развитие авиационных газотурбинных двигателей как элемента новой техники : Автореф... канд. техн.наук: 580 / Воронков Ю.С.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1969. – 15л.
1065552
  Красильникова И.Ю. Развитие автоматизации межбиблиотечного абонемента и доставки документов в крупных научных библиотеках // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 6. – С.18 - 35. – ISSN 0130-9765
1065553
   Развитие автоматизации планирования. – М., 1986. – 134с.
1065554
   Развитие автоматизированных поисковых и реставрационных систем на космические документы : сб. науч. трудов. – Москва, 1992. – 47 с.
1065555
  Лапшин Ю.П. Развитие автоматизированных систем управления / Ю.П. Лапшин. – М, 1977. – 271с.
1065556
  Самуилов Валерий Михайлович Развитие автоматической системы машин - закономерность современной научно-технической революции : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Самуилов Валерий Михайлович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1974. – 25л.
1065557
   Развитие аграрно-правовых наук. – Москва, 1980. – 174 с.
1065558
  Морей Николай Владимирович Развитие аграрно-промышленной интеграции и совершенствование социалистических производственных отношений в деревне : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Морей Николай Владимирович; МГУ. – М., 1973. – 24л.
1065559
  Передрий А.С. Развитие аграрно-промышленной интеграции на этапе строительства развитого социалистического общества. : Дис... Канд. эконом. наук.: / Передрий А.С.; КГУ. – К, 1978. – 172л.
1065560
  Передрий Александр Самойлович Развитие аграрно-промышленной интеграции на этапе строительства развитого социалистического общества. (Опыт европ. стран - членов СЭВ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Передрий Александр Самойлович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1065561
  Карлюк И.Я. Развитие аграрно промышленного комплекса / И.Я. Карлюк. – Москва : Экономика, 1976. – 61 с.
1065562
  Кравченко Т.В. Развитие аграрного сектора Украины в условиях евроинтеграционных процессов / Т.В. Кравченко, Е.В. Пименова, М.С. Римкина // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 163-175


  Анализ тенденций в аграрном секторе Украины в 2015-2016 годах показывает, как негативные, так и позитивные изменения. Валовый сбор зерновых, по данным государственной службы статистики Украины в 2015 году составил 61 млн тонн, что является рекордным ...
1065563
  Циткилов П.Я. Развитие аграрного сектора Украины и Российской Федерации в 80--90-е годы : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Циткилов П.Я.; КУ. – К., 1992. – 35л.
1065564
  Циткилов Петр Яковлевич Развитие аграрного сектора Украины и Российской федерации в 80-90-е годы : Дис... доктор историч.наук: 07.00.01 / Циткилов Петр Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко, каф. ист. дисциплин ин-та повыш. квалиф. препод. высшей школы. – Киев, 1992. – 323л. – Бібліогр.:л.294-323
1065565
  Фигуровская Н.К. Развитие аграрной теории в СССР, конец 20-х - 30-е гг. / Н.К. Фигуровская. – М., 1983. – 384с.
1065566
   Развитие аграрной экономики Украинской ССР. – М., 1987. – 413с.
1065567
  Козин М.И. Развитие аграрных отношений в Лифляндской губернии в 60-х гг. 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козин М.И.; Латвийский гос.ун-т. – Рига, 1952. – 20л.
1065568
  Игошин Семен Михайлович Развитие аграрных отношений в Мордовии (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Игошин Семен Михайлович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1065569
   Развитие аграрных отношений на современном этапе. – Москва : Наука, 1983. – 288 с.
1065570
  Морозюк Н. Развитие агропродовольственного рынка Украины в условиях глобализации / Н. Морозюк, В. Байда // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс. акад.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 6. – С. 84-89. – ISSN 0235-2443
1065571
  Тютюнник А.И. Развитие агропромышленного комплекса / А.И. Тютюнник. – М., 1987. – 64с.
1065572
   Развитие агропромышленного комплекса. – М., 1990. – 47с.
1065573
  Руденко Г.П. Развитие агропромышленного комплекса в одиннадцатой пятилетке. / Г.П. Руденко. – М., 1981. – 88с.
1065574
  Халин Валерий Петрович Развитие агропромышленного комплекса и повышение уровня обобществления труда в условиях зрелого социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Халин Валерий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 208л. – Бібліогр.:л.178-208
1065575
  Халин В.П. Развитие агропромышленности комплеса и повышение уровня обобществления труда в условиях зрелого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Халин В.П.; КГУ. – К, 1982. – 24л.
1065576
  Котов Г.Г. Развитие адъективных образований с суффиксами -- , в английском языке XIV-XIX вв. : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Котов Г.Г.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – л.
1065577
  Кумахова З.Ю. Развитие адыгских литературных языков / З.Ю. Кумахова. – М., 1972. – 280с.
1065578
  Гусейнов А.С. Развитие азербайджанской поэзии в 1930-1940 гг. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнов А.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
1065579
   Развитие азиатских обществ XVII-начала XX в.. – Москва, 1990. – 72 с.
1065580
  Кольцов А.В. Развитие Академии наук как высшего научного учреждения СССР, 1926-1932 / А.В. Кольцов. – Л., 1982. – 279с.
1065581
  Куперштах Н.А. Развитие академических исследований в городах Сибири // Философия науки : Научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 1. – С.217-243. – ISSN 1560-7488
1065582
  Артамонова Ю.Д. Развитие академической мобильности в вузах России и ФГОС / Ю.Д. Артамонова, А.Л. Демчук // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 86-95. – ISSN 0869-3617


  В статье представлен анализ статистических данных, полученных в ходе мониторинга эффективности внедрения ФГОС учреждениями высшего профессионального образования, подведомственными Минобрнауки. Он характеризует современное состояние академической ...
1065583
  Дайлидене И.П. Развитие активного словаря детей второго года жизни и формирование его спомощью картинок : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Дайлидене И.П.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 22л.
1065584
  Помазанская Л.Ф. Развитие активности аденозинтрифосфатазы мозга в онтогенезе млекопитающих и птиц : Автореф... кандид. биологич.наук: / Помазанская Л.Ф.; Академия наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1952. – 12л.
1065585
   Развитие активности трудового коллектива. – М., 1982. – 270с.
1065586
  Калакуцкий Л.В. Развитие актиномицетов / Л.В. Калакуцкий. – Москва : Наука, 1977. – 287 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 257-283
1065587
   Развитие актиномицетов в бурой полупустынной почве при низком давлении влаги / Д.Г. Звягинцев, Г.М. Зенова, И.И. Судницын, Т.А. Грачева, Е.Е. Лапыгина, К.Р. Напольская, А.Е. Судницына // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 799-806 : табл., рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0032-180Х
1065588
  Ерошин Анатолий Алексеевич Развитие акцентной структуры слова в фонетической системе английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ерошин Анатолий Алексеевич; Моск. гос. лингвистич. ун-т. – Москва, 1991. – 22 с.
1065589
  Демина Н.И. Развитие акцессорных ядер в ооцитах перепончато-крылых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Демина Н. И.; АН СССР, Ин-т эволюц. морфол. и экол. животных. – М., 1976. – 22л.
1065590
  Журавлева Н.А. Развитие акционерно-коммерческой деятельности в СССР / Н.А. Журавлева, С.Н. Никитин. – Л., 1991. – 48с.
1065591
  Костин А. Развитие американо-югославских отношений в условиях конфликта в Коминформе (1949-1953 гг.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 264-268. – ISBN 978-966-171-651-2
1065592
  Батюк В.И. Развитие американской политической мысли по проблеме всеобщей безопасности // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 4 (60) : Актуальные моменты. Об устранении региональных конфликтов. К проблеме всеобщей безопасности. Развитие кормоуборочной техники. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 29-41
1065593
  Вергелес Г.И. Развитие анализа и синтеза у младших школьников в условиях управления их умственной деятельностью в процессе обучения. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Вергелес Г.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 22л.
1065594
  Ермолович Л. Развитие анализа финансового состояния промышленных организаций в условиях глобализации // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний збірник наукових праць / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 74-81. – ISSN 2410-0706
1065595
   Развитие аналитиоческой химии на Украине. – М., 1982. – 368с.
1065596
  Крымская А.С. Развитие аналитических компетенций библиографа в системе повышения квалификации: опыт Санкт-Петербургского государственного института культуры // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 5. – С. 77-84. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены программы повышения квалификации для библиографов, реализуемые в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. Предложены пути решения проблем, возникших в результате снижения расходов на повышение квалификации в библиотеках
1065597
  Пономаренко В.А. Развитие аналитических тенденций во временной системе романских языков / В.А. Пономаренко. – К., 1993. – 152с.
1065598
  Дончик В.Г. Развитие аналитического начала в современной литературе. (Из наблюдений над укр. прозой 50-60-х гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Дончик В.Г.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 21л.
1065599
  Корзов Ю.И. Развитие антитоталитарных идей в русской литературе : (Научная монография) / Ю.И. Корзов, А.Ю. Мережинская, К.М. Пахарева. – Киев : Логос, 2001. – 130с. – ISBN 966-581-243-2
1065600
   Развитие античного и средневекового города. – Москва, 1987. – 99 с.
1065601
  Рубинова Э Ф. Развитие антропогенной гидрологии в Средней Азии / Э Ф. Рубинова, . – М, 1991. – 55с.
1065602
  Ивохин Евгений Викторович Развитие аппарата оптимальных функций Ляпунова и его применение для оценивания качественных характеристик сложных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Ивохин Евгений Викторович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 17 с.
1065603
  Ивохин Евгений Викторович Развитие аппарата оптимальных функцих Ляпунова и его применение для оценивания качественных характеристик сложных систем. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Ивохин Евгений Викторович; КГУ. – К., 1986. – 213л. – Бібліогр.:л.147-164
1065604
  Левин З.И. Развитие арабской общественной мысли, 1917-1945 г. / З.И. Левин. – М., 1979. – 198с.
1065605
  Левин З.И. Развитие арабской общественной мысли: О некоторых немарксист. течениях после второй мировой войны / З.И. Левин. – М., 1984. – 223с.
1065606
  Королев Игорь Васильевич Развитие арендных оношений в условиях формирования рыночных структур : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Королев Игорь Васильевич; КГУ. – Киев, 1991. – 170л. – Бібліогр.:л.158-170
1065607
  Королев И.В. Развитие арендных отношений в условиях формирования рыночных структур : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Королев И. В.; КГУ. – К., 1991. – 24л.
1065608
  Москальская О.И. Развитие артикля в древних германских языках : Автореф... д-ра филол.наук: / Москальская О.И.;. – Москва, 1953. – 58 с.
1065609
  Головкин А.В. Развитие археографии (публикационные работы) в Туркменистане (1917-1976 гг.) / А.В. Головкин. – Ашхабад, 1977. – 84с.
1065610
  Ватуля Б.С. Развитие археографии на Украине в 19- начале 20 вв : Автореф... канд. ист.наук: / Ватуля Б.С.; КГУ. – К, 1953. – 13л.
1065611
  Ватуля Б.С. Развитие археографии на Украине в 19- начале 20 вв : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ватуля Б.С. ; КГУ. – Киев, 1953. – 13 с.
1065612
  Ватуля В.С. Развитие археографии на Украине в XIX и начале ХХ веков : Дис... канд. ист.наук: / Ватуля В. С.; КГУ им. Т. Г. Шевченко, Каф-ра архивоведения и вспомагательных исторических дисциплин. – К., 1952. – 379л. – Бібліогр.:л.365-378
1065613
  Яковлев С.А. Развитие археографии на Украине за 50 лет Советской власти (1917-1967) : Дис... д-ра историч.наук: / Яковлев С.А.; КГУ. Историч. фак. Каф. архивоведения. – Киев, 1968. – 493л. – Бібліогр.:л.465-493
1065614
  Яковлев Семен Алексеевич Развитие археографии на Украине за 50 лет Советской власти (1917-1967) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 571 / Яковлев Семен Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 36 с. – Бібліогр.:с.36
1065615
  Ковалев А.Я. Развитие архитектуры современных советских гидроэлектростанций / А.Я. Ковалев. – Москва, 1974. – 67 с.
1065616
  Бырдина Т.В. Развитие асимптотических методов решения обыкновенных линейных дифференциальных уравнений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 07.00.10 / Бырдина Т.В.; АН СССР. – Л, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1065617
  Казанцев А.М. Развитие астрономии - радость или печаль для астрономии? // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 21-23
1065618
  Пясковский Д.В. Развитие астрономии в Киевском университет. / Д.В. Пясковский. – 149-188с.
1065619
  Пясковский Д.Е. Развитие астрономии в Киевском университете. / Д.Е. Пясковский. – 149-188с.
1065620
   Развитие астрономии в СССР. – Москва : Наука, 1967. – 476 с.
1065621
  Круглов А.А. Развитие атеизма в Белоруссии / А.А. Круглов. – Минск, 1989. – 365с.
1065622
  Аветисьян А.А. Развитие атеизма и критика религиозной социальной философии : автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 625 / Аветисьян А.А. ; Совет Ин-та философии и Сектора гос. и права АН УССР. – Киев, 1968. – 62 с.
1065623
  Шушкова А.П. Развитие атеистического сознания народных масс. (По матер. нар. творчества). : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Шушкова А.П.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1970. – 16л.
1065624
  Баршанги Ф.С. Развитие атеистической мысли в современном Иране. (После второй мировой войны). : Автореф... канд. философ.наук: / Баршанги Ф.С.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1967. – 41л.
1065625
  Байрамсахатов Нурсахат Байрамсахатович Развитие атеистической традиции в духовной культере туркменского народа. : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.06 / Байрамсахатов Нурсахат Байрамсахатович; Академия общественных наук при ЦУ КПСС. – М., 1985. – 53л.
1065626
  Зосимов В.В. Развитие атомизма от Демокрита до Ломоносова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зосимов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 14 с.
1065627
  Саватеев А.Д. Развитие Африки: возможности и препятствия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1. – С. 144- 149. – ISSN 0869-1908
1065628
  Райзер П.Я. Развитие аэрометодов в России и Советском Союзе / АН СССР ; Ин-т истории естествознания и техники ; П.Я. Райзер ; [отв. ред. А.Н. Лобанов]. – Москва : АН СССР, 1963. – 64 с.
1065629
  Жебокрицкий В.А. Развитие балканистики на Украине за годы советской власти / В.А. Жебокрицкий, В.В. Зайцев. – 118с.
1065630
  Лекеров К. Развитие баллады в казахской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Лекеров К.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
1065631
  Атлас М.С. Развитие банковских систе стран социализма. / М.С. Атлас. – Москва, 1967. – 240с.
1065632
  Вайнштейн Э.Г. Развитие банковской системы кассового исполнения государственного бюджета / Э.Г. Вайнштейн. – Москва, 1957. – 96с.
1065633
  Изюмова А. Развитие банковской системы посткризисной экономики: Россия и мировой опыт // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 27-35. – ISSN 2074-6040


  Статья посвящена исследованию посткризисного развития российской и мировой банковской системы. Особое внимание обращается на реформирование системы банковского регулирования и надзора, вопросы кредитования, меры по созданию в России международного ...
1065634
   Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII - начала XVIII в.. – Москва : Наука, 1989. – 238 с.
1065635
  Терлецкас В.П. Развитие безналичных расчетов и вопросы дальнейшего их совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Терлецкас В. П.; Лен. фин. экон. ин-т. – Л., 1976. – 21л.
1065636
  Шакун Л.М. Развитие белорусского литературного языка : автореф. дис. ... доктор филолог. наук / Шакун Л.М. ; БГУ им. В.И. Ленина. Каф. белорус. яз. – Минск, 1964. – 53л. – Бібліогр.:с.52-53
1065637
  Павленко Н.А. Развитие белорусского субстантивного словообразования (фемининативы. XIV-XX вв.) : Автореф... доктор филолог.наук: / Павленко Н.А.; БГУ. – Минск, 1979. – 38л.
1065638
  Паевская Е.В. Развитие бенгальской литературы XII -- XIX вв. / Е.В. Паевская. – М., 1979. – 262с.
1065639
  Алиев З.Г. Развитие библиографической работы в Азербайджане (1920-1958 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Алиев З. Г.; Ком. ВСССО СМ АзССР, Аз гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1963. – 21л.
1065640
  Мотульский Р.С. Развитие библиотек Беларуси в конце XVIII - начале XX века // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 4. – С. 86-94. – ISSN 0869-608Х
1065641
  Мотульский Р.С. Развитие библиотек Беларуси в концк XVIII - XX века // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 6. – C. 83-92. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматривается процесс развития библиотечного дела в Беларуси в период вхождения ее земель в состав Российской империи (конец XVIII - XX начало в.). Произведена периодизация развития библиотек, выявлены наиболее существеные тенденции.
1065642
  Ванеев А.Н. Развитие библиотековедческой мысли в СССР. / А.Н. Ванеев. – Москва, 1980. – 232с.
1065643
  Ратькова Е.В. Развитие библиотечного дела в европейских соцалистических странах после второй мировой войны (1945-1970) / Е.В. Ратькова. – М, 1974. – 228 с.
1065644
   Развитие библиотечного дела в Сибири. – Новосибирск, 1992. – 198 с.
1065645
   Развитие библиотечного дела в Сибири и на Дальнем Востоке в советский период. – Новосибирск : ГПНТБ, 1988. – 168 с.
1065646
  Ратькова Е.В. Развитие библиотечного дела в Чехословакии / Е.В. Ратькова. – М, 1955. – 40с.
1065647
   Развитие библиотечной теории и практики на современном этапе.. – Москва, 1990. – 132 с.
1065648
   Развитие биологии в СССР. – М., 1967. – 763с.
1065649
   Развитие биологии на Украине : в 3-х томах. – К.
Т. 1. – 1984. – 416с.
1065650
   Развитие биологии на Украине. – Киев : Наукова думка
Т.2. – 1985. – 455с.
1065651
   Развитие биологии на Украине. – К.
Т.3. – 1985. – 447с.
1065652
  Роххаузен Р. Развитие биологических теорий - процесс формирования диалектического мышления // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
1065653
  Чопик В.И. Развитие биологической науки в Киевском университете // Проблемы общей и молекулярной биологии : республиканский междуведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 1. – С. 3-8. – ISSN 0203-3763
1065654
  Лукашев К.И. Развитие биосферы в голоцене / К.И. Лукашев, Б В. Кадацкий, . – Минск : Наука и Техника, 1978. – 178 с.
1065655
  Попова Т.Е. Развитие биотехнологии в СССР / Т.Е. Попова. – Москва, 1988. – 199с.
1065656
  Мурова Л.С. Развитие биоэлектрических реакций в коре больших полушарий в мозжечке в постнатальном онтогенезе котят : Автореф... канд. биол.наук: / Мурова Л.С.; АМН СССР. Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Ленинград, 1966. – 20л.
1065657
  Криштофович А.Н. Развитие ботанико-географических провинций северного полушария / А.Н. Криштофович, 1936. – 15с.
1065658
  Маджеков Я. Развитие брачно-мемейных отношений в период строительства коммунизма (на прим. Тукрм.ССР) : Автореф... канд. филос.наук: / Маджеков Я.; АН Уз.ССР, Ин-т филос. и права. – Ашхабад, 1968. – 22л.
1065659
  Аревадзе П.А. Развитие брачно-семейных отношений в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Аревадзе П.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 15л.
1065660
  Агаев Х М.Б. Развитие брачно-семейных отношений в условиях строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Агаев М.Б.Х.; Даг.гос.ун-т. – Махачкала, 1972. – 17л.
1065661
  Мяловицкий А.В. Развитие брачно-семейных отношений при переходе от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мяловицкий А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1065662
  Кретов С.И. Развитие бригад и стимулирование коллективного труда / С.И. Кретов. – М., 1987. – 111с.
1065663
  Гаврилов Б.Н. Развитие бригадной формы организации и оплаты в промышленности СССР / Б.Н. Гаврилов, А.Ф. Зубкова. – М., 1985. – 34с.
1065664
  Веллер М.В. Развитие бригадной формы организации труда / М.В. Веллер, Ю.Н. Тигалев. – Москва, 1987. – 126с.
1065665
   Развитие бригадных форм организации труда с оплатой по конечному результату на ремонтно-механических предприятиях : Методические рекомендации. – Киев, 1984. – 104 с.
1065666
  Томсинов В.А. Развитие британской конституции в ХХ - начале ХХІ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-19. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1065667
  Тюшев В.А. Развитие бытового обслуживания населения в СССР / В.А. Тюшев. – М., 1982. – 103с.
1065668
  Маградзе С.А. Развитие бытового обслуживания неселения Советской Грузии : Автореф... канд. экон.наук: / Маградзе С.А.; Ин-т экон. и пр. АН ГССР,. – Тбилиси, 1971. – 31л.
1065669
  Степанова Е.Е. Развитие в 1945-1991 гг. историографии тыла РККА в Великой Отечественной войне // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 (616). – С. 66-70. – ISSN 0321-0626
1065670
  Конюс Е.А. Развитие в английском языке глаголов can и may (как основных глаголов, обозначающих возможность) : Автореф... канд. филологич.наук: / Конюс Е.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1953. – 16л.
1065671
  Карпова Г.Н. Развитие в английском языке группы глаголов основного словарного фонда заимствованных из французского языка в период с конца XII века и по первую четверть XIII : Автореф... канд. филол.наук: / Карпова Г. Н.; МП РСФСР, Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
1065672
  Рожицын В.С. Развитие в греческой политической литературе учения о формах государственного устройства / В.С. Рожицын. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1914. – 39 с. – Отд. оттиск: Сборник Харьковского историко-филологического общества в честь профессора В.П. Бузескула
1065673
  Столица З.К. Развитие в детях жизнерадостности и борьба с пессиммзмом / З.К. Столица. – С.-Пб. – 81с.
1065674
  Локтев И.В. Развитие в новой Программе КПСС учения В.И.Ленина о социалистическом государстве / И.В. Локтев. – Л., 1963. – 72с.
1065675
  Александров Н.Ф. Развитие в Программе КПСС ленинских идей о коммунистическом труде / Александров Н.Ф. – Грозный, 1962. – 32 с.
1065676
  Александров Н.Ф. Развитие в Программе КПСС ленинских идей о коммунистическом труде / Александров Н.Ф. – Грозный, 1962. – 32 с.
1065677
  Гришин И. Развитие в развитых странах : (к постановке проблемы) / материал подгот. И. Гришин // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 90-102. – Бібліогр.: с. 90-96. – ISSN 0131-2227


  Данная публикация представляет новые материалы научного семинара "Современные проблемы развития", который возглавляет В.Г. Хорос, д.и.н., руководитель Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН. На пятом заседании семинара выступили д.э.н., ...
1065678
  Федчина В.Н. Развитие в России картографических представлений о территории Средней Азии (до начала систематичских съемок). : Автореф... канд. географ.наук: / Федчина В.Н.; АН СССР. Ин-т истори естествознания и техники. – М., 1963. – 23л.
1065679
  Савельева Т.С. Развитие В. И. Лениным вопросов исторического материализма в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. филос.наук: / Савельева Т. С.; АН УССР, От-ние обществ. наук. – К., 1961. – 23л.
1065680
  Чагин Б.А. и др. Развитие В. И. Лениным исторического материализма после Великой Октябрьской социалиситческой революции / Б.А. и др. Чагин. – Л., 1967. – 152с.
1065681
  Богданов Б.В. Развитие В. И. Лениным марксистких принципов исследования истории философии : Автореф... канд. фиолс.наук: / Богданов Б. В.; Ин-т фиолс. АН СССР. – М., 1962. – 20л.
1065682
  Козловский В.Е. Развитие В. И. Лениным марксисткого учения о противоречиях / В.Е. Козловский. – М., 1966. – 319с.
1065683
  Быстрый А.В. Развитие В. И. Лениным марксистского принципа партийности идеологии в период борьбы за создание партии нового типа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Быстрый А. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1979. – 180л.
1065684
  Карнаухов И.М. Развитие В. И. Лениным марксистского учения о пролетарском государстве в послеоктябрьский период : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Карнаухов И. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
1065685
  Чагин Б.А. Развитие В. И. Лениным марксистской социологии в послеоктябрьский период / Б.А. Чагин. – Л., 1971. – 32с.
1065686
  Булах С.Х. Развитие В. И. Лениным принципа демократического централизма и борьба партии за его осуществление в первые годы нэпа (1921-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Булах С. Х.; МГУ, Специализир. сов. по ист. КПСС. – М., 1971. – 22л.
1065687
  Демко Н.И. Развитие В. И. Лениным принципа партийности философии в борьбе с буржуазным объективизмом "легальных марксистов" : Автореф... канд. филос.наук: / Демко Н. И.; Том. ГУ, Каф. филос. – Красноярск, 1957. – 15л.
1065688
  Левин Г.А. Развитие В. И. Лениным теории познаня диалектического материализма в работе "Материализм и эмпириоктитицизм" : Автореф... канд. филос.наук: / Левин Г. А.; ИПКП маркс. лен. при ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 18 с.
1065689
  Косичев А.Д. Развитие В.И. Лениным диалектического и исторического материализма в период борьбы за создание марксистской партии в России. (1894-1904 гг.) / А.Д. Косичев. – Москва, 1961. – 48с.
1065690
  Шитов Н.Ф. Развитие В.И. Лениным идеологии и политики пролетарского интернационализма (1894-1907 г.г.) / Н.Ф. Шитов. – Москва : Мысль, 1974. – 616 с.
1065691
  Коваль П.Д. Развитие В.И. Лениным марксистского учения о диалектике становления коммунистической формации / П.Д. Коваль. – Киев, 1970. – 40с.
1065692
  Александров Ф Г. Развитие В.И. Лениным марксистского учения о законах диалектики / Ф Г. Александров, . – Минск, 1960. – 445с.
1065693
  Нусупов Ч.Т. Развитие В.И. Лениным марксистского учения о пролетарской идеологии в философских трудах дооктябрського периода. / Ч.Т. Нусупов. – Фрунзе, 1984. – 172с.
1065694
  Замятнин В.Н. Развитие В.И. Лениным марксистской политической экономии / В.Н. Замятнин. – М, 1959. – 100с.
1065695
  Бейлис И.М. Развитие В.И. Лениным марксистской политической экономии / И.М. Бейлис. – Х, 1963. – 35с.
1065696
  Анисимова Л.М. Развитие В.И. Лениным марксистской социологии в борьбе с вульгарным материализмом / Л.М. Анисимова. – Кишинёв : Штиинца, 1982. – 104 с.
1065697
  Горбунов В.В. Развитие В.И. Лениным марксистской теории культуры / В.В. Горбунов. – М, 1980. – 327с.
1065698
  Горбунов В.В. Развитие В.И. Лениным марксистской теории культуры / В.В. Горбунов. – М, 1985. – 176с.
1065699
  Косичев А.Д. Развитие В.И. Лениным марксистской философии в борьбе с субъективной социологией народничества / А.Д. Косичев. – М., 1960. – 31с.
1065700
  Дорожкин Н.Г. Развитие В.И. Лениным материалистического понимания истории в борьбе с народничеством / Н.Г. Дорожкин. – Москва, 1954. – 48с.
1065701
   Развитие В.И. Лениным научных основ партийной пропаганды и агитации (март-октябрь 1917 г.). – Горький, 1988. – 132 с.
1065702
  Лойко К.Н. Развитие В.И. Лениным проблем марксистской этики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.624 / Лойко К.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 48 с.
1065703
  Даниленко Д.И. Развитие В.И.Лениным диалектики в послеоктябрьский период / Д.И. Даниленко. – Москва, 1971. – 286с.
1065704
  Зиду Д.Г. Развитие В.И.Лениным диалектико-материалистического понимания закона : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Зиду Д.Г.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф-ра марксистско-ленинской философии. – М., 1970. – 21л.
1065705
  Симуш П.И. Развитие В.И.Лениным диалпктики как метода практического действия в трудах послеоктябрьского периода. : Автореф... канд. филос.наук: / Симуш П.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1960. – 16л.
1065706
  Дорожкин Н.Г. Развитие В.И.Лениным исторического материализма в борьбе с народничеством : Автореф... канд. философ.наук: / Дорожкин Н.Г.;, 1950. – 21 л.
1065707
  Батенин С.С. Развитие В.И.Лениным исторического материализма в период борьбы с "экономистами" 1898-1902 гг. : Автореф... канд. философ.наук: / Батенин С.С.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1952. – 16л.
1065708
  Гиршович Е.И. Развитие В.И.Лениным исторического материализма в процессе борьбы с меньшевиками / Е.И. Гиршович. – Л., 1958. – 44с.
1065709
  Фурманов Г.Л. Развитие В.И.Лениным исторического материализма на основе обобщения опыта Октябрьской революции и строительства социализма в СССР. / Г.Л. Фурманов. – М., 1962. – 485с.
1065710
  Быстрый А.В. Развитие В.И.Лениным марксистского приципа партийности идеологии в период борьбы за создание партии нового типа : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Быстрый А.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
1065711
  Габрусевич С.А. Развитие В.И.Лениным марксистского учения о прктике как критерии истины в познании социальных явлений : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Габрусевич С.А.; белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксистко-ленинской философии. – Минск, 1969. – 20л.
1065712
  Карнаухов И.М. Развитие В.И.Лениным марксистского учения о пролетарском государстве в послеоктябрьский период. : Дис... канд. философ.наук: / Карнаухов И.М.; Киевский гос. универ. им. Т.Г.Шевченко. Каф. диалектич. и ист. материализма гуманит. факультетов. – К., 1965. – 252л.
1065713
  Козловский В.Е. Развитие В.И.Лениным марксистского учения о противоречиях. : Автореф... докт. филос. наук: / Козловский В.Е.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 31с.
1065714
  Кривонос Ю.Т. Развитие В.И.Лениным марксистской методологии конкретных социальных исследований. : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Кривонос Ю.Т.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – М., 1969. – 24л.
1065715
  Григориу Бернард Развитие В.И.Лениным марксистской педагогики : Автореф... канд. пед.наук: / Григориу Бернард; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 14л.
1065716
  Афанасьев А.И. Развитие В.И.Лениным марксистской тактики сочетания нелегальных и легальных форм борьбы в период формирования большевизма /1894-1903 гг/ : Автореф... наук: 570 / Афанасьев А.И.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. Каф. истор. КПСС. – М., 1968. – 16л.
1065717
  Мрачковская И.М. Развитие В.И.Лениным марксистской теории / И.М. Мрачковская, 1960. – 238с.
1065718
  Гонтаржевский И.С. Развитие В.И.Лениным марксистской теории личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.621 / Гонтаржевский И.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
1065719
  Аверин Н.М. Развитие В.И.Лениным марксистской теории нравственности в борьбе с этическими идеями буржуазного либерализма и ревизионизма : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Аверин Н.М.; Уральск. гос. ун-т. – Тамбов, 1966. – 19с.
1065720
  Зотова Л.И. Развитие В.И.Лениным марксистской теории общественного прогресса и критика буржуазных концепций : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.03 / Зотова Л.И.; МГУ. – М., 1973. – 23л.
1065721
  Вартанян Г.М. Развитие В.И.Лениным марксистской теории отражения. / Г.М. Вартанян. – Ереван, 1960. – 238с.
1065722
  Чернега Р.П. Развитие В.И.Лениным марксистской теории социалистической культуры в первые годы Советской власти : Дис... канд. философ.наук: / Чернега Р.П.; МВ и ССО УССР. – К.-Одесса, 1969. – 258л. – Бібліогр.:л.221-258
1065723
  Чернега Р.П. Развитие В.И.Лениным марксистской теории социалистической культуры в первые годы Советской власти. (XI.1917-1923 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Чернега Р.П.; КГУ. – К., 1969. – 26л.
1065724
  Васецкий Г.С. Развитие В.И.Лениным марксистской философии в борьбе с ревизионизмом / Г.С. Васецкий. – Москва, 1961. – 328с.
1065725
  Суворов Л.Н. Развитие В.И.Лениным марксистской философии в послеоктябрьский период : Автореф... докт. филос. наук: / Суворов Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. истории маркс.-лен. философии. – М., 1963. – 34с.
1065726
  Гонтарев Г.А. Развитие В.И.Лениным марксистской этики в связи с задачами борьбы за коммунизм : Автореф... канд. философ.наук: / Гонтарев Г.А.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1967. – 24л.
1065727
  Колосков А.Г. Развитие В.И.Лениным основных принципов взаимоотношений РКП(б) с зарубежными братскими коммунистическими партиями (1917-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Колосков А.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1967. – 16л.
1065728
  Недобоева А.Е. Развитие В.И.Лениным принципа связи партии с массами и его осуществление в 1921-1923 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Недобоева А.Е.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1967. – 16л.
1065729
  Лойко К.Н. Развитие В.И.Лениным проблем марксистской этики : Дис... Доктора философ. наук: / Лойко К.Н.; КГУ. – Киев, 1972. – 544л.
1065730
  Егоров Ю.В. Развитие В.И.Лениным программы большевистской партии по национальному вопросу перед первой мировой войной. : Автореф... Канд.ист.наук: / Егоров Ю.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
1065731
  Калинников А.А. Развитие В.И.Лениным теории исторического материализма в борьбе против ликвидаторства и отзовизма (1908-1912 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Калинников А.А.; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
1065732
  Эпштейн М.А. Развитие В.И.Лениным теории исторического материализма в годы первой русской революции. : Автореф... Канд.филос.наук: / Эпштейн М.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1950. – 20л.
1065733
   Развитие В.И.Лениным теории марксизма. – Москва, 1962. – 266 с.
1065734
  Спиркин А.Г. Развитие В.И.Лениным теории научного коммунизма / А.Г. Спиркин. – М., 1967. – 46с.
1065735
   Развитие В.И.Лениным теории научного коммунизма. – Москва : Московский университет, 1970. – 428 с.
1065736
  Миркис Наум Ефимович Развитие В.И.Лениным теории научного коммунизма (июль - октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Миркис Наум Ефимович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1972. – 24л.
1065737
  Миркис Наум Ефимович Развитие В.И.Лениным теории научного коммунизма (июль - сентябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Миркис Наум Ефимович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1972. – 24л.
1065738
  Голубенцева В.Г. Развитие В.И.Лениным теории научного коммунизма в период 1893-1903 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Голубенцева В.Г.; Моск. гос. ун-т. – М., 1970. – 19л.
1065739
   Развитие В.И.Лениным теории научного коммунизма в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. – Минск : Беларусь, 1970. – 224 с.
1065740
  Бейсенов К.Ш. Развитие В.И.Лениным теории отражения в "философских тетрадях" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Бейсенов К.Ш.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 26л.
1065741
  Кантемиров Д.С. Развитие В.И.Лениным теории познания марксизма в борьбе с идеализмом и метафизикой : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Кантемиров Д.С. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС , Каф. марксистко-ленинской философии. – Москва, 1968. – 22 с.
1065742
  Турищев Ю.Г. Развитие В.И.Лениным учения о партии в условиях диктатуры пролетариата : Автореф... канд. ист.наук: / Турищев Ю.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1967. – 16л.
1065743
   Развитие В.И.Лениным экономической теории социализма и коммунизма. – Москва : Мысль, 1969. – 414 с.
1065744
  Михнев Андрей Викторович Развитие валютных отношений стран - членов европейского союза в свете маастрихтских соглашений : Дис... кандид. экономическихнаук: 08.05.01 / Михнев Андрей Викторович; КУ им. Т.Шевченко. Ин-тут международных отношений. – К., 1998. – 184л. – Бібліогр.:л.149-160
1065745
  Кудусова Э.Н. Развитие вариативности мышления студентов гуманитарных и технических специальностей // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 319-321. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1065746
  Семиченко В.А. Развитие вариативности мышления студентов университета в процессе изучения курса психологии / В.А. Семиченко, Э.Н. Кудусова // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 275-290. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
1065747
  Стойкович Г.В. Развитие вводных единиц в английском языке с 16 по 18 вв. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стойкович Г.В.; Моск.гос.ин-т иностр.яз. – М, 1989. – 21л.
1065748
  Калинкин В.П. Развитие вечернего и заочного общего образования в Казахстане (1920-1968 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Калинкин В.П.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.31-34
1065749
  Мигович И.И. Развитие взаимоотношений государства и церкви в контексте нового политического мышления / И.И. Мигович, Н.А. Трофимчук. – М, 1990. – 39с.
1065750
  Визгин В.П. Развитие взаимосвязи принципов инвариантности с законами сохранения в классической физике / В.П. Визгин. – Москва : Наука, 1972. – 240 с.
1065751
  Визгин В.П. Развитие взаимосвязи принципов симметрии с законами сохранения в классической физике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Визгин В.П.; Ин-т истории естествознания и техники АН СССР. – М., 1967. – 16л.
1065752
  Барабашев Н.П. Развитие взглядов в области космогонии солнечной системы : крат. очерк / Н.П. Барабашев. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1953. – 162 с.
1065753
  Василевский Е.Г. Развитие взглядов В.И. Ленина на империализм / Е.Г. Василевский. – Москва : Московский университет, 1969. – 214 с.
1065754
  Рахманов А.Б. Развитие взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на Россию (Окончание) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 119-133. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1065755
  Рахманов А.Б. Развитие взглядов К.Маркса и Ф. Энгельса на Россию // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 40-57. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1065756
  Турецкий В.А. Развитие взглядов К.Маркса и Ф.Энгельса на государство / В.А. Турецкий. – М.-Л., 1949. – 132с.
1065757
  Прянишников Д.Н. Развитие взглядов на питание растений и роль Либиха в создании современного учения об удобрении / Д.Н. Прянишников. – М-Л, 1936. – 5-27с.
1065758
  Сечевица А.М. Развитие взглядов на природу гидротермальных рудообразующих растворов. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 133 / Сечевица А.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. – М., 1968. – 15л.
1065759
   Развитие взглядов на распределение по труду в советской экономической литературе. – Иваново, 1988. – 141 с.
1065760
  Куницкий Р.В. Развитие взглядов на строение солнечной системы / Р.В. Куницкий. – М-Л, 1941. – 69с.
1065761
  Куницкий Р.В. Развитие взглядов на строение солнечной системы / Р.В. Куницкий. – Москва-Ленинград, 1944. – 64с.
1065762
  Куницкий Р.В. Развитие взглядов на строение Солнечной системы / Р.В. Куницкий. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 80 с.
1065763
  Куницкий Р.В. Развитие взглядов на строение Солнечной системы : крат. истор. очерк / Р.В. Куницкий. – 5-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1952. – 80 с.
1065764
   Развитие взглядов Я.С. Эдельштейна в геологии и географии. – Ленинград, 1972
1065765
   Развитие вибросеймических исследований земной коры в Сибири. – М., 1989. – 179с.
1065766
  Федченко В.В. Развитие видо-временной семантики у маркеров пассивного залога в идише // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 94-113. – ISSN 0373-658Х
1065767
  Бахмутова Е.А. Развитие видовой соотносительности в русском языке. Видовые пары, образованные путем префиксации / Е.А. Бахмутова. – Казань, 1962. – 42с.
1065768
  Шабанов Шарапутдин Исаевич Развитие виноградарства в Дагестанской АССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шабанов Шарапутдин Исаевич ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1962. – 17 с.
1065769
  Техов В.С. Развитие виноградарства в колхозах Юго-Осетии (Ист.-экон.. исследов.) : Автореф... канд. экон.наук: / Техов В. С.; АН ГССР, Ин-т экон. и права. – Тбилиси, 1967. – 30л.
1065770
  Мамедова Л.С. Развитие виноградарства и виноделия в Советском Азербайджане (1920-1940 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 592 / Мамедова Л.С.; АН АзССР. Совет секции экон. наук Отд-ния обществ. наук. – Баку, 1969. – 27л.
1065771
  Анналиев Б. Развитие виноградарства и пути повышения его рентабельности в Туркменистане : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Анналиев Б.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1969. – 24л.
1065772
  Воскобойников М.М. Развитие висцеральнаго скелета костистых рыб. К гипотезе о происхождении черепа позвоночных. / М.М. Воскобойников. – Кіевъ : Тип. Императорского Университета Св. Владимира ; Акц. Общ. Корчак-Новицкаго, 1910. – 452 с. – Оттиск из XXI т. Записок Киевс. Об-ва Естеств.
1065773
  Подлесный Павел Терентьевич Развитие внешнеполитического планирования в США. 1947-1972 гг. (от концептуальных подходов к системному управлению) : Автореф... канд. ист.наук: 07.005 / Подлесный Павел Терентьевич; АН СССР. Ин-т США. – М., 1973. – 29л.
1065774
  Петровский Ю.В. Развитие внешнеполитического сотрудничества социалистических стран / Ю.В. Петровский. – Л., 1975. – 40с.
1065775
  Гребельник Александр Петрович Развитие внешнеэкономических отношений предприятий и их влияние на эффективность производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гребельник Александр Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 211л. – Бібліогр.:л.194-211
1065776
  Гребельник А.П. Развитие внешнеэкономических отношений предприятий и их влияние на эффективность производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гребельник А. П.; КГУ. – К., 1991. – 23л.
1065777
  Гончар В.В. Развитие внешнеэкономических связей в рамках Содружества независимых государств // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 116-118
1065778
  Ибрагим Мухаммед Аль Абд Абу Ясин Развитие внешнеэкономических связей Иордании на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.14 / Ибрагим Мухаммед Аль Абд Абу Ясин ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1065779
  Ибрагим Мухаммед аль Абд Абу Ясин Развитие внешнеэкономических связей Иордании на современном этапе (на примере отношений с социалистическими и промышленно развитыми кап. странами) : Дис... канд. экон. наук / Ибрагим Мухаммед аль Абд Абу Ясин ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 216 л. – Библиогр.:л. 194-216
1065780
  Красноглазов Б.П. Развитие внешнеэкономических связей СССР / Б.П. Красноглазов. – М., 1987. – 61с.
1065781
   Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации : Монография. – Симферополь : Таврия, 2006. – 282с. – ISBN 966-572-896-2
1065782
  Клинский А.И. Развитие внешних экономических связей. Экономическое соревнование двух мировых систем / А.И. Клинский. – М., 1972. – 48с.
1065783
  Лейкин Д.И. Развитие внутреннего рынка в Сибири в XVIII веке : Автореф... канд. экономич.наук: / Лейкин Д.И.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экономический факультет. – Москва, 1953. – 20л.
1065784
  Рубинштейн Г.Л. Развитие внутренней торговли в СССР. / Г.Л. Рубинштейн. – Л, 1964. – 396с.
1065785
  Кругляков Б.А. Развитие внутренней торговли на Украине в 60-90-х годах 19 века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кругляков Б.А.; АН УССР. Ин-тут истории. – К., 1976. – л.
1065786
  Сорокопуд М.Б. Развитие внутренних противоречий экономики современного империализма. : Автореф... доктор экон.наук: / Сорокопуд М.Б.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1967. – 32л.
1065787
   Развитие внутри хозяйственного расчета производственного объединения. – М., 1988. – 133с.
1065788
  Суслин В.М. Развитие внутрипартийной демократии в годы семилетки 91959-1965 гг.) (На матер. парт. организаций предприятий черной металлургии Урала). : Автореф... канд. ист.наук: / Суслин В.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1065789
  Егерман С. Развитие внутрипартийной демократии в коммунистической партии Чехословакии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Егерман С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1963. – 19л.
1065790
  Сторожук В.Р. Развитие внутрипартийной демократии в КП(б)У в 1921-1925 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Сторожук В.Р. ; КГУ. – Киев, 1971. – 28 с.
1065791
  Георгиев Г.К. Развитие внутрипартийной демократии в первичной партийной организации. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Георгиев Г.К.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1975. – 24л.
1065792
  Антоненков Л.Т. Развитие внутрипартийной демократии в период между XVII и XVIII съездами ВКП(б) : автореф. на соиск. учен. степени канд. ист. наук / Антоненков Л.Т. – Москва, 1953. – 16 с.
1065793
  Бабаков Ю.А. Развитие внутрипартийной демократии и общественных начал в деятельности партийных организаций Восточной Сибири (1959-1962 гг) : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Бабаков Ю.А.; Иркутск. гос. ун-и им А.А.Жданова. Кафедра истории КПСС. – Иркутск, 1970. – 32л.
1065794
  Тимошенко И.И. Развитие внутрипартийной демократии и укрепление партийной дисциплины в период борьбв за осуществеление Октябрьской революции (март - окрябрь 1917 г. на матер. большевистк. орган. Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тимошенко И. И.; КГУ. – К., 1980. – 23л.
1065795
  Тимошенко Иван Иванович Развитие внутрипартийной демократии и укрепление партийной дисциплины в период борьбы за осуществление Октябрьской революции (март - октябрь 1917 г.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Тимошенко Иван Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 216л. – Бібліогр.:л.194-216
1065796
  Ялынычев Иван Николаевич Развитие внутрипартийной демократии и укрепление партийной дисциплины в период между XXIV и XXV съездами КПСС (На материалах партийных организаций Нижнего Поволжья) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Ялынычев Иван Николаевич; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1981. – 17л.
1065797
   Развитие внутрипартийных отношений на современном этапе.. – Москва : Мысль, 1984. – 252 с.
1065798
  Макаева А.Т. Развитие внутрипатрийной демократии в РКП(б) в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Макаева А.Т. ; ИПКП марск. лен. ЛГУ. – Москва, 1953. – 17 с.
1065799
  Горельский А.А. Развитие внутрипроизводственного хозрастчета в условиях использования бригадных форм организации и стимулирования труда / А.А. Горельский. – Томск, 1987. – 174с.
1065800
  Воропаев Г.В. Развитие водохозяйственных систем / Г.В. Воропаев. – Москва, 1989. – 294с.
1065801
  Земляков В.К. Развитие военно-промышленного комплекса Англии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Земляков В.К.; МВ и ССО БССР. БГУ. – Минск, 1974. – 22л.
1065802
  Пестов В.А. Развитие военного образования в России / В.А. Пестов, И.С. Дробот, М.И. Гвозд // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 10 (ноябрь). – С. 76-82. – ISSN 0321-0383


  В настоящее время происходит преобразование системы военного образования. Для полного понимания происходящих изменений в системе военного образования необходимо обратиться к историческому опыту реформирования военно-педагогической системы в России.
1065803
  Павлов А.Ю. Развитие военных технологий в период Первой мировой войны и усилия Антанты по разоружению Германии / А.Ю. Павлов, А.А. Малыгина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 150-161. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1065804
  Гапонов С.А. Развитие возмущений в сжимаемых потоках / С.А. Гапонов, А.А. Маслов. – Новосибирск, 1980. – 144с.
1065805
  Макогон Ю.В. Развитие возобновляемых источников энергии в современной экономике Украины / Ю.В. Макогон, А.В. Ефременко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 1. – С. 72-80 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1682-3591
1065806
  Кулачковская Светлана Евгеньевна Развитие волевых действий у детей дошкольного возраста : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Кулачковская Светлана Евгеньевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1973. – 25л.
1065807
  Цыркун Н.А. Развитие воли у дошкольников / Н.А. Цыркун. – Минск, 1991. – 111с.
1065808
  Зайцев А.А. Развитие волн в жидких и упругих средах под воздействием движущихся источников возмущений : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев А.А.;. – М, 1972. – 8л.
1065809
   Развитие волн и характера старшего школьника. – Ростов-на-Дону, 1966. – 20с.
1065810
  Первушина Е.А. Развитие волонтерской деятельности в высших учебных заведениях // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 11. – С. 112-116. – ISSN 0869-3617


  В статье проведен анализ развития волонтерской деятельности в высших учебных заведениях. Представлены основные этапы создания волонтерского центра в вузе - от разработки концепции волонтерской деятельности до критериев ее оценки. Рассматриваются ...
1065811
  Кириллова Г.Д. Развитие воображения у детей младшего дошкольного возраста (2 лет 7 сесяцев -- 5 лет) : Автореф... канд. психологич.наук: 21.967 / Кириллова Г.Д.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 28л.
1065812
  Харламова Л.А. Развитие воображения у детей на уроках изобразительного искусства / Л.А. Харламова, И.К. Аманис. – Рига : Латвийский университет, 1990. – 65 с.
1065813
  Гордиенко Николай Николаевич Развитие воситательной функции производственного коллектива колхозников в условиях развитого социализма : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Гордиенко Николай Николаевич; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1978. – 174л.
1065814
  Гордиенко Н.Н. Развитие воспитательной функции производственного коллектива колхозников в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Гордиенко Н. Н.; КГУ. – К., 1978. – 24л.
1065815
  Коротов В.М. Развитие воспитательных функций коллектива / В.М. Коротов. – Москва, 1974. – 280с.
1065816
  Березина Т.Н. Развитие восприятия // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 17-20
1065817
  Самакаева М.Ю. Развитие восприятия музыки у старшекасников / М.Ю. Самакаева. – Свердловск, 1989. – 60с.
1065818
  Решко Е. Развитие восприятия ребенком дошкольного возраста действия человека, изображенного на картинке : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Решко Е.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра психологии. – Ленинград, 1968. – 20л.
1065819
  Каур С. Развитие восприятия формы в продуктивной деятельности у детей дошкольного возраста : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.967 / Каур С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 20 с.
1065820
  Филипенко Антон Сергеевич Развитие воспроизводственных связей между странами -- членами СЭВ на современном этапе (на примере экономических отношений ГДР со странами СЭВ) : Дис... канд. эконом.наук: / Филипенко Антон Сергеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. К-дра полит. эконом. экономич. факультета. – К., 1975. – 188л. – Бібліогр.:л.I-XV
1065821
  Филипенко Антон Сергеевич Развитие воспроизводственных связей между странами - членами СЭВ на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Филипенко Антон Сергеевич; КГУ. – К., 1975. – 23л.
1065822
  Бедняев Г.В. Развитие воспроизводящего воображения у старшекласников на уроках литературы / Г.В. Бедняев. – Горький, 1971. – 28с.
1065823
  Власов А.А. Развитие Вселенной в релятивистской теории гравитации / А.А. Власов, А.А. Логунов. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 16 с.
1065824
  Азовский А.М. Развитие всеобщего семилетнего образования в сельской местности Татарской АССР (1930-52 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Азовский А.М.; Киевский гос.пед. ин-т. – Казань, 1959. – 20л.
1065825
  Анашкин Олег Васильевич Развитие второго метода Ляпунова в теории устойчивости дифференциальных и функционально-дифференциальных уравнений : Дисс. ... физико-математ. наук: 01.01.02 / Анашкин О.В.; Таврический нац. ун-тет им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2002. – 307с. – Библиогр.: л. 284-307
1065826
  Шварев Е.В. Развитие вуза в режиме инноваций (на примере Белгородского государственного института культуры и искусств) / Е.В. Шварев, П.Е. Решетников // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 1. – С. 14-17. – ISSN 1726-667Х
1065827
  Гринкруг Л.С. Развитие вуза как переход к обучающейся организации // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 65-71. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены проблемы перехода вуза из класса функционирующих структур в класс развивающихся структур.Показано, что будущее вуза определяется инновационным проектом его развития.
1065828
  Красиков Ф А. Развитие выносливости у пловцов-школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Красиков А.Ф; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 18л.
1065829
  Каннер Л.М. Развитие выражения модальности претерито-презентными глаголами в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Каннер Л.М.; 1-й Ленинградский гос. пед. ин-т иностранных языков. – Ленинград, 1953. – 20 с .
1065830
  Маслов Александр Петрович Развитие высокоточных схем метода конечных элементов и их применение в расчете пластин и пологих оболочек : Автореф... канд. тех.наук: 01.02.04 / Маслов Александр Петрович; АН УССР. Ин-т проблем машиностроения. – Х., 1977. – 22л.
1065831
  Терещенко В.И. Развитие высшего библиотечно-библиографического образования в СССР / В.И. Терещенко. – М., 1987. – 24с.
1065832
  Мадин И.Б. Развитие высшего заочного педагогического образования в Казах. ССР и педагогическая подготовка учителей : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Мадин И.Б. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. инз. – Москва, 1958. – 20 с.
1065833
  Кобзарева Т.И. Развитие высшего заочного педагогического образования в Украинской ССР. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кобзарева Т.И.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – Киев, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1065834
  Мухтарова А.И. Развитие высшего образования в Азебрайджане. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Мухтарова А.И.; МВ и ССО Азебр.ССР.Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1974. – 44л.
1065835
  Башалиев Тахир Шамил оглы Развитие высшего образования в Азербайджане в условиях развитого социализма (1966-1970) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Башалиев Тахир Шамил оглы; Аз. гос. ун-т. – Баку, 1980. – 23л.
1065836
  Лукичев Г.А. Развитие высшего образования в арабских странах : (аналитический обзор) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 0321-0383
1065837
  Лукичев Г.А. Развитие высшего образования в арабских странах : (аналитический обзор) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 0321-0383
1065838
  Лукичев Г.А. Развитие высшего образования в арабских странах : (аналитический обзор) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 0321-0383
1065839
  Чуткерашвили Е.В. Развитие высшего образования в СССР / Е.В. Чуткерашвили. – Москва, 1961. – 240с.
1065840
  Шарипов Ф. Развитие высшего образования в Узбекистане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шарипов Ф.; Акад.наук УзССР.Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1963. – 16л.
1065841
  Боролюк Владимир Кириллович Развитие высшего образования в Украинской ССР в условиях развитого социализма (На материалах зап. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Боролюк Владимир Кириллович; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1065842
  Боролюк В.К. Развитие высшего образования в Украинской ССР в условиях развитого социализма (на материалах западных областей, 1959-1975 гг). : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Боролюк В.К.; МВ и ССО УССР. Чернов. гос. универ. – Черновцы, 1979. – 193л.
1065843
  Боролюк Владимир Кирилович Развитие высшего образования в Украинской ССР в условиях развитого социализма. (На материалах западных областей УССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Боролюк Владимир Кирилович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1065844
  Каленюк И.С. Развитие высшего образования и экономика знаний / И.С. Каленюк, О.В. Куклин. – 2-е изд.., испр. и доп. – Москва : Новое знание, 2014. – 383, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 347-383. – (Современная наука). – ISBN 978-5-94735-159-0
1065845
  Тарасова Н.П. Развитие высшего образования на основе его интеграции с фундаментальной наукой / Н.П. Тарасова, М.В. Рыбакова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 6. – С. 528-533. – ISSN 0869-5873


  Социологическое исследование, проведенное среди студентов некоторых фак-тов ин-тов Москвы, вовлеченных в процесс интеграции академ. науки и естественно-научного образования. Авторы работают в Ин-те химиии и проблем устойчивого развития Рос. ...
1065846
  Азадалиева Ш. Развитие высшего педагогического образования в Азербайджане в 30-х годах XXвека // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2013. – № 1 (49). – С. 75-80. – ISSN 2073-8536
1065847
  Суханова Н.А. Развитие высшего химико-технологического образования в СССР / Н.А. Суханова. – Л., 1984. – 151с.
1065848
  Жалсанова Э.Ц. Развитие высшей педагогической школы Восточной Сибири в 1960-1980 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Жалсанова Э.Ц.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1990. – 23л.
1065849
  Браницкий В.А. Развитие высшей педагогической школы на Украине в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Браницкий В.А.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1970. – 35л.
1065850
   Развитие высшей педагогической школы России в XVIII - начале XX в. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 66-75. – ISSN 0869-561Х
1065851
  Мамедли Р.У. Развитие высшей школы в Азербайджанской ССР в 70–80–гг. ХХ века // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 114-117. – ISSN 2076-1554
1065852
   Развитие высшей школы в Беллоруси за годы Советской власти. – Минск, 1968. – 84с.
1065853
   Развитие высшей школы в Советском Азербайджане. – Баку, 1984. – 415с.
1065854
  Елютин В.П. Развитие высшей школы в СССР. (1966-1970) / В.П. Елютин. – Москва, 1971. – 100с.
1065855
   Развитие высшей школы в Швейцарии. – Москва, 1979. – 25с.
1065856
   Развитие высших и местных органов власти и управления России в досоветский период : альбом схем с аннотациями. – Казань : Изд-во Казан. ун-та. – 65 с. : табл.
1065857
  Выготский Л.С. Развитие высших психических функций : Из неопубликованных трудов / Л.С. Выготский. – Москва : АПН, 1953. – 499с.
1065858
  Юровицкая Н.И. Развитие вычислительной техники. / Н.И. Юровицкая, Т.А. Бызов. – М., 1960. – 30с.
1065859
  Апокин И.А. Развитие вычислительных машин / И.А. Апокин, Л.Е. Майстров. – Москва, 1974. – 400с.
1065860
  Смышляева Л.М. Развитие газовой промышленности и экономическая эффективность капиталовложений / Л.М. Смышляева. – М., 1961. – 192с.
1065861
   Развитие газовой промышленности Украины. – К., 1962. – 275с.
1065862
  Антонова Т.С. Развитие гаустория заразихи подсолнечной : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.05. / Антонова Т.С.;. – Л, 1978. – 19л.
1065863
  Клецина И.С. Развитие гендерных исследований в психологии // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 3. – С.181. – ISSN 0869-0499
1065864
   Развитие географии в Казахстане. – Алма-Ата, 1979. – 284с.
1065865
   Развитие географии в Латвийской ССР : Руспубликанский межведомственный сборник научных трудов. – Рига, 1976. – 166с.
1065866
  Белозоров С.Т. Развитие географии в России : конспект лекций по истории географии / С.Т. Белозоров. – Одесса, 1965. – 74с.
1065867
  Исаченко А.Г. Развитие географических идей / А.Г. Исаченко. – М, 1971. – 416с.
1065868
   Развитие географических наук в Киргизии. – Фрунзе, 1980. – 165с.
1065869
   Развитие географических науки в Украинской ССР : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 116с.
1065870
   Развитие географической мысли в Советской Латвии. – Рига, 1988. – 158с.
1065871
  Кудж С.А. Развитие геоинформационного моделирования / С.А. Кудж, В.Я. Цветков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 51-56 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
1065872
   Развитие геологической мысли в Литве. – Вильнюс, 1981
1065873
  Егоров О.Е. Развитие геополитической идентичности в эпоху современной глобализации // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 5 (83). – С. 42-47. – ISSN 2073-6118
1065874
  Козлов П.Т. Развитие геофизичекских методов разведки в нефтяной промышленности СССР / П.Т. Козлов. – М, 1957. – 96с.
1065875
  Ульбрихт В. Развитие германского народно-демократического государства 1945-1958 / В. Ульбрихт. – Москва, 1961. – 735 с.
1065876
  Гарнец Оксана Николаевна Развитие гибкости мыслительных действий у школьников : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Гарнец Оксана Николаевна; МП УССР. Научно-исслед. ин-т психологии УССР. – К., 1979. – 24л.
1065877
   Развитие гидробиологических исследований в Укранине. – Киев : Наукова думка, 1993. – 218с. – ISBN 5-12-003610-4
1065878
  Федосеев И.А. Развитие гидрологии суши в России / И.А. Федосеев. – Москва : АН ССР, 1960. – 303с.
1065879
  Герасименко Д.Д. Развитие гипотактических конструкций в различных жанрах украинского литературного языка 17 -- начала 18 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Герасименко Д.Д. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 16 с.
1065880
  Помогаева Татьяна Александровна Развитие главной производительной силы в период строительства коммунистического общества : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Помогаева Татьяна Александровна; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. финансово-экономический ин-т. – Л., 1979. – 18л.
1065881
  Слез И.С. Развитие глаголов "говорения" в английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Слез И.С.; Тбил.гос.ун-т. – Львов, 1958. – 17л.
1065882
  Кац Р.И. Развитие глагольного словообразования с префиксом ве- в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кац Р.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 19л.
1065883
  Бабурина Е.А. Развитие глаз у круглоротых и рыб в связи с экологией / Е.А. Бабурина. – М., 1972. – 146с.
1065884
  Лопашов Г.В. Развитие глаза в свете экспериментальных исследований / Г.В. Лопашов, О.Г. Строева. – М, 1963. – 206с.
1065885
  Речицкая Е.Г. Развитие глухих школьников в процессе внеклассной работы: Учебно-методич. пособие. / Е.Г. Речицкая. – Л., 1988. – 116с.
1065886
  Глинская И.П. Развитие голландской реалистической жанровой живописи в первой четверти XVII века : Автореф. дис. ... канд. искусствоведческих наук / Глинская И.П. – Ленинград, 1950. – 10 с.
1065887
  Орлова Н.Д. Развитие голоса девочек / Н.Д. Орлова. – М., 1960. – 104с.
1065888
  Верейская В.И. Развитие голосовых мешков бесхвостых земноводных в связи с вопросом о пластичности их кожных покровов. : Автореф... канд. биол.наук: / Верейская В.И.; Ин-т морфолог. животных. Акад. наук СССР. – Москва, 1951. – 14 с.
1065889
  Голубчиков Ю.Н. Развитие горной географии и вклад Н.А. Гвоздецкого (к 100-летию со дня рождения) / Ю.Н. Голубчиков, А.Н. Гуня, В.А. Снытко // Вопросы географии : научный сборник Русского географического общества / Российское геогр. об-во. – Москва, 2014. – Сб. 137 : Исследования гор. – С. 28-39
1065890
  Фомин И.А. Развитие города в промышленных районах / И.А. Фомин. – Москва, 1974. – 113 с.
1065891
  Чернецкис В. Развитие города Каунаса в эпоху капитализма (1861-1913) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Чернецкис В. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 16 с.
1065892
   Развитие городов-курортов - место человека // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 8-9 : фото
1065893
   Развитие городов Владимирской области. – М., 1978. – 89с.
1065894
  Дудченко Ю.С. Развитие городов Восточной Африки : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.03 / Дудченко Ю.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1972. – 21л.
1065895
  Лаппо Г.М. Развитие городских агломераций в СССР / АН СССР ; Ин-т географии ; Г.М. Лаппо ; [отв. ред. В.М. Гохман]. – Москва : Наука, 1978. – 152 с. – (Проблемы конструктивной географии)
1065896
  Олейник В. Развитие городских агломераций на современном этапе в Украине / В. Олейник, В. Тодоров // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 100-102. – ISSN 2076-1333


  У статті розглядається значення міських агломерацій в економічному, соціальному, демографічному розвитку регіонів і країни. Показана тенденція зниження формування міських агломерацій і названі її основні причини. Визначена особливість розвитку міст ...
1065897
  Смейле Ю.В. Развитие городских поселений СССР и использование их трудовых ресурсов / Ю.В. Смейле. – Ростов -на-Дону, 1988
1065898
  Кузнецова Т.В. Развитие городского хозяйства Москвы 1917-1925 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузнецова Т.В.; Моск.гос.ист-архивный ин-т. – Москва, 1966. – 18л.
1065899
  Смирнов И. Развитие городской логистики как фактор эффективного муниципального менеджмента: европейская практика и украинские возможности // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 51-52. – ISSN 1728-6220
1065900
  Коломак Е. Развитие городской системы России: тенденции и факторы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 82-96 : табл., рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0042-8736
1065901
  Гольчинский А.С. Развитие государственно-монополистических тенденций в экономике Южно-Африканской республики : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Гольчинский А.С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 22л.
1065902
  Боярский С.М. Развитие государственно-монополистического капитализма / С.М. Боярский. – Одесса, 1968. – 27с.
1065903
  Федоров А.С. Развитие государственно-монополистического капитализма / А.С. Федоров. – Кишинев, 1968. – 48с.
1065904
  Селиваненко А.Г. Развитие государственно-монополистического капитализма / А.Г. Селиваненко. – Киев
1. – 1972. – 32с.
1065905
  Селиваненко А.Г. Развитие государственно-монополистического капитализма / А.Г. Селиваненко. – Киев
2. – 1973. – 37с.
1065906
  Соловьев С.А. Развитие государственно-монополистического капитализма в Англии в годы первой мировой войны / С.А. Соловьев. – М., 1985. – 150с.
1065907
  Чураков В.П. Развитие государственно-монополистического капитализма в Италии после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Чураков В.П.; Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1954. – 20л.
1065908
  Гуревичов М.М. Развитие государственно-монополистического капитализма в России. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гуревичов М.М.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1964. – 20л.
1065909
  Солюс Г.П. Развитие государственно-монополистического капитализма в условиях общего кризиса капитализма / Г.П. Солюс. – М, 1963. – 80с.
1065910
  Джаха Э.М. Развитие государственно-монополистического капитализма в ЮАР после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Джаха Э. М.; КИНХ. – Киев, 1969. – 25л.
1065911
   Развитие государственно-монополистического капитализма во Франции и идеологическая борьба. – Алма-Ата, 1982. – 158с.
1065912
  Чумаченко В.Г. Развитие государственно-монополистического капитализма. / В.Г. Чумаченко. – М., 1971. – 72с.
1065913
   Развитие государственно-правовых наук в советских прибалтийских республиках в 1940-1975 гг. : материалы научной конференции, посвященной 35-летию восстановления Советской власти в Прибалтике, 21-22 марта 1975. – Тарту, 1975. – 180, [4] с.
1065914
  Жуманкулова Л.О. Развитие государственно-частного предпринимательства на рынке потребительских товаров и услуг в современных условиях // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 315-320


  Предложено совершенствование моделей партнерства государства и бизнеса с целью повышения конкурентоспособности рынка потребительских товаров и услуг.
1065915
  Хацкилов А.С. Развитие государственного аппарата и государственной службы при Иване IV // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
1065916
  Ким И.Л. Развитие государственного бюджета Казахской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Ким И.Л.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 20л.
1065917
  Ким И.Л. Развитие государственного бюджета Казахской ССР / И.Л. Ким. – Алма-Ата, 1964. – 132с.
1065918
  Бутми Э. Развитие государственного и общественного строя Англии / Е.[!Э.] Бутми ; Пер. с нового фр. изд. под ред. М.Н. Покровского. – Москва : Тип. О-ва распространения полез. кн., аренд. В.И. Вороновым, 1904. – 182, VIII с.


  С царской печатью
1065919
  Павленко А.А. Развитие государственного капитализма в Мексике (1917-1967 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Павленко А.А. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. экон. наук. – Москва, 1968. – 21 с.
1065920
  Тагиев Г.М. Развитие государственного страхования в СССР (1917-1977 гг.) / Г.М. Тагиев. – М., 1978. – 224с.
1065921
  Лапова Р.А. Развитие государственного строя Германии в период борьбы за ее восстановление (1948-1871 гг.) : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Лапова Р.А. ; Моск. юр. ин-т. – Москва, 1952. – 21 л.
1065922
  Глушаченко С.Б. Развитие государственной концепции отношения "государство-личность": от Екатерины II до Александра I. / С.Б. Глушаченко, Е.В. Савко // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 37-39. – ISSN 1812-3805
1065923
  Яковлев А.И. Развитие государственной системы управления инвестиционной деятельностью в Украине // Социальная экономика : научный журнал / Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н. – Харьков, 2001. – № 3/4. – С.144-151
1065924
  Миронов Б.Н. Развитие государственности в России в XVII - начале XX века // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4. – С. 98-112. – ISSN 0869-0499
1065925
   Развитие государственности и законодательства в Такжикской ССР. – Душанбе, 1984. – 186с.
1065926
   Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы : материалы 1Международной научно-практической конференции (24 апреля 2009 года) : сборник научных трудов / МОНУ ; Одесская нац. юридическая академия экономико-правовой факультет в г. Симферополе ; [ ред. кол.: Поляков И.И. (гл. ред.), Герасименко В.К., Бавбекова Э.А. и др. ]. – Симферополь : Крымучпедгиз. – ISBN 978-966-354-284-3
Ч. 1. – 2009. – 648 с.
1065927
  Сергеев В.П. Развитие государтсвенной и кооперативной торговли в Германской Демократической Республике. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сергеев В.П.; Акад.наук СССР.Ин-т экономики. – М, 1957. – 19л.
1065928
  Медунин А.Е. Развитие гравиметрии в России / А.Е. Медунин; АН СССР ; Ин-т истории естествознания и техники ; отв. ред. В.Ф. Бончковский. – Москва : Наука, 1967. – 224 с.
1065929
  Кадырбеков И.Д. Развитие градостроительства Киргизии Проблемы расселения / И.Д. Кадырбеков. – Фрунзе, 1983. – 92 с.
1065930
  Миронов Б.Н. Развитие гражданского общества в России в 19-начале 20 века // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С.110-126. – ISSN 0869-0499
1065931
  Кузнецова Н. Развитие гражданского общества и современное частное право Украины // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 52-66


  Автор статьи исследует особенности развития гражданского общества и современного частного права Украины. На основе работ теоретиков права и известных цивилистов анализируются как общие аспекты проблемы, так и исторические, а также современные ...
1065932
   Развитие гражданского, уголовного и процессуального законодательства в Советских республиках. – Рига, 1975. – 86с.
1065933
   Развитие гражданского, уголовного и процессуального законодательства в Советских республиках. – Рига, 1975. – 106с.
1065934
   Развитие грамматики и лексики современного русского языка. – Москва, 1964. – 364 с.
1065935
  Иванов В.В. Развитие грамматического строя русского языка / В.В. Иванов. – М., 1960. – 128с.
1065936
  Евангелос С. Развитие греческой экономики и потенциал Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 213-225.
1065937
  Гыренкова Я.Э. Развитие гроздевой листовертки в западной предгорно-приморской зоне Крыма и усовершенствование защитных мероприятий. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.00.22 / Гыренкова Я.Э.; Нац.агран.ун-т. – К, 1995. – 24л.
1065938
  Бурнейка И.П. Развитие групп -- теоретических методов зонной теории твердых тел : Автореф... канд. физ. мат.юнаук: / Бурнейка И. П.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1065939
  Журавлев В.К. Развитие группового сингармонизма в праславянском языке. Опыт диахронической фонологии / В.К. Журавлев. – Минск, 1963. – 48с.
1065940
  Петравичюс Л.Б. Развитие группы существительного в немецких научных текстах XIX-XX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Петравичюс Л.Б.; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 26л.
1065941
  Ионов К.А. Развитие гуманитарной среды в вузе / К.А. Ионов, Н.В. Посоховая // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоц. ун-тов ; Ассоц. инженерн. образования [и др.]. – Москва, 2013. – № 5, май. – С. 54-56. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена культурно-творческая миссия вуза как часть его гуманитарной среды.
1065942
   Развитие гуманитарных наук в Татарии. – Казань, 1977. – 140 с.
1065943
  Самойкина А.А. Развитие гуссерлевского понятия смысла в философии Г. Шпета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 89-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1065944
  Свидерская Г.Е. Развитие двигательной активности куриных эмбрионов после общего гамма-облучения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Свидерская Г.Е. ; АН СССР, Ин-т физиол. – Ленинград, 1964. – 19 с.
1065945
   Развитие двигательной и функциональной подготовленности школьников. – Свердловск, 1990. – 104с.
1065946
  Губогло М.Н. Развитие двуязычия в Молдавской ССР / М.Н. Губогло. – Кишинев, 1979. – 158с.
1065947
  Фролов В.П. Развитие демократии в управлении производством на социалистическом предприятии : Автореф... канд. филос.наук: / Фролов В.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 17л.
1065948
  Мичуров В.В. Развитие демократии в управлении производством при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Мичуров В.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1970. – 21л.
1065949
  Иванова Развитие демократии на производстве: проблемы, перспективы / Иванова, А.С. Фриш. – М, 1989. – 63с.
1065950
   Развитие демократических начал в управлении предприятиями. – Минск, 1986. – 173с.
1065951
   Развитие демократических начал в управлении предприятиями. – Минск, 1989. – 130с.
1065952
  Головин Е.Г. Развитие демократических начал в управлении производством / Е.Г. Головин. – М., 1985. – 64с.
1065953
  Волков Ю.Е. Развитие демократических начал в управлении производством в условиях хозяйственной реформы / Ю.Е. Волков, Л.М. Карапетян. – Москва, 1971. – 64с.
1065954
  Титов И.Н. Развитие демократических начал в управлении сельськохозяйственным производством / И.Н. Титов. – Саратовск : Изд-во Сарат. ун-та, 1986. – 94с.
1065955
  Белоусов Р.А. Развитие демократических начал в управлении социалистическим производством / Р.А. Белоусов. – М, 1980. – 72с.
1065956
  Скоробогатов Л.О. Развитие демократических начал в управлении социалистическим производством и укрепление дисциплины трада. : Автореф... Канд.филос.наук: 09621 / Скоробогатов Л.О.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1970. – 25л.
1065957
  Панов П.М. Развитие демократических начал в управлении социалистическим промышленным производством. : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Панов П.М.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1971. – 19л.
1065958
  Князев Ю.К. Развитие демократических основ в управлении производством еврпоейских социалистических стран. / Ю.К. Князев. – М., 1985. – 112с.
1065959
  Астахова Л.Н. Развитие демократических основ управления производством в период развернутого сроительства коммунизма : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Астахова Л.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 15 с.
1065960
  Григорович М.С. Развитие демократических основ управления промышленным производством в процессе создания материально-технической базы коммунизма. (По материалам предприятий промышленности УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Григорович М.С. ; Киевск. ин-т нар. хоз-ва , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1966. – 27 с.
1065961
  Мамедзаде Развитие демократических принципов в Азербайджане в XX веке / Мамедзаде, Али Аглу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 152-160. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
1065962
  Брычков А.Р. Развитие демократических тенденций среди американской молодежи (1960-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Брычков А. Р.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. ист. междунар. коммунист. и рабоч. движ. – М., 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1065963
  Ермолаев А.А. Развитие демократического движения молодежи США / А.А. Ермолаев. – Куйбышев, 1971. – 156 с.
1065964
  Лебедев Е.А. Развитие денежно-кредитной системы в современных условиях / Е.А. Лебедев. – Л., 1990. – 48с.
1065965
  Титов В.С. Развитие деревообрабатывающих народных промыслова в Белоруссии (1917-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Титов В. С. ; АН БССР, Ин-т искусствовед. этнограф. и фольклора. – Минск, 1972. – 25 с.
1065966
  Биденко Н.И. Развитие детских дошкольных учреждений Украинской ССР в 70-е годы : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Биденко Н.И.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
1065967
  Биденко Н.И. Развитие детских дошкольных учреждений Украинской ССР в 70-е годы : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Биденко Н. И.; КГУ. – К., 1987. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
1065968
   Развитие детского голоса. – М., 1963. – 344с.
1065969
  Кудрявцев В.Т. Развитие деятельности и ее самодетерминация / В.Т. Кудрявцев, Г.К. Уразалиева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.27-32. – ISSN 0042-8744
1065970
  Маруфи М.И. Развитие диалектических противоречий.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Маруфи М.И.; Ташкент. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1981. – 28л.
1065971
  Роберт И.В. Развитие дидактики в условиях информатизации образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 9. – С. 25-36. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассмотрены особенности развития современной науки в условиях массовой информатизации. Сделана попытка показать перспективы дидактики, как науки об обучении в условиях внедрения в систему образования информационно-коммуникативных технологий.
1065972
  Зорий Л.М. Развитие динамического метода исследования механических систем с распределенными параметрами. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.023 / Зорий Л.М.; ЛГУ. – Львов, 1974. – 24л.
1065973
   Развитие дирекционного анализа и магнитотеллурических зондирований земной коры на дальнем востоке. – Владивосток, 1976
1065974
  Логвиненко И.А. Развитие дистаксии в анаглийском языке (на материале сложноподчиненных перложений с придаточными, вводимыми союзами as и sinse. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Логвиненко И.А.; Одесс.гос.ун-т. – Одесса, 1979. – 21л.
1065975
  Логвиненко И.А. Развитие дистаксии в анаглийском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Логвиненко И.А.; ОГУ. – Одесса, 1979. – 21л.
1065976
  Калашникова С.А. Развитие дистанционного образования в Украине: интеграция в мировые образовательные структуры // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2002. – № 5. – С.26-29.
1065977
  Шварцбург А.М. Развитие дифференциального метода рачета сложного и радиационного теплообмена. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Шварцбург А.М.; АН СССР.Сиб.отдел.ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1978. – 16л.
1065978
  Пульхритудова Е.М. Развитие дкабристского романтизма в 30-е годы XIX века. : Автореф... канд. филос.наук: / Пульхритудова Е.М.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Ист.-филолог. ф-тет. – М., 1966. – 18л.
1065979
  Бенедиктов А.А. Развитие добывающей капиталистической промышленности Индии в новое время (1870-1920) / А.А. Бенедиктов. – Душанбе, 1963. – 564 с.
1065980
  Яковлева Е.М. Развитие договорных связей государственной промышленности СССР по снабжению и сбыту / Е.М. Яковлева. – Душанбе, 1965. – 447с.
1065981
  Аболтынь О.П. Развитие долины р. Гауди : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Аболтынь О.П. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 27 с.
1065982
  Леонтюк Л.А. Развитие дополнительных путей кровоснабжения и иннервации яичников в эксперименте : Автореф... кандидата мед.наук: / Леонтюк Л.А.; АН БССР. Ин-т физиологии. – Минск, 1965. – 17л.
1065983
  Шкляр Л.Е. Развитие духовного мира социалистической личности / Л.Е. Шкляр. – К., 1988. – 546с.
1065984
   Развитие духовных основ социалистического образа жизни, 1984
1065985
   Развитие духовных потребностей в системе социалистического образа жизни : Межвуз. сб. науч. тр. – Ленинград, 1980. – 162, [2] с.
1065986
  Гилюнд А.В. Развитие духовных потребностей тружеников села в условиях межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Гилюнд А.В.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1983. – 21л.
1065987
  Отте К. Развитие европейского транспортного права и права транспортного хозяйства = Die entwicklung des europaischen Transport- und Verkehrswirtschaftsrecht : речь проф., д-ра К. Отте 27 сент. 2006 г. на ученом совете Одес. нац. мор. ун-та в связи с присвоением ему ученого звания почет. профессор ОНМУ / Карстен Отте ; [пер. с нем. Г.Г. Мошак] ; М-во образования и науки Украины, Ин-т нем. права и европ. развития Одесс. нац. мор. ун-та. – Одесса : Астропринт, 2007. – 38, [2] с. – Текст парал. нем., рус. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-318-747-1
1065988
   Развитие единого народнохозяйственного комплекса в СССР / А.А. Чухно, В.П. Шевчук, В.С. Бруз, В.П. Крижановский, А.А. Лысенко, В.Ф. Панибудьласка, А.П. Ткач // Образование и развитие в СССР
1065989
   Развитие единого народнохозяйственного комплекса в СССР / А.А. Чухно, Н.А. Гребнев, В.Г. Чепинога, В.Ю. Шевченко // Узловые вопросы экономической политики КПСС
1065990
   Развитие единой системы межбиблиотечного абонемента в стране : Сб. науч. тр. – Москва : Б.и., 1976. – 59 с.
1065991
   Развитие Еревана после присоединения Восточной Армении к России.. – Ереван, 1978. – 492 с.
1065992
  Купчин Н.С. Развитие естествознания в Белоруссии / Н.С. Купчин. – Минск, 1980. – 135с.
1065993
   Развитие естествознания в России. – М., 1977. – 535с.
1065994
  Тимирязев К.А. Развитие естествознания в России в эпоху 60-х годов / К.А. Тимирязев. – М. : Изд. Русск. Библиографич. ин-та, 1920. – 96 с.
1065995
  Рожанский И.Д. Развитие естествознания в эпоху античности / И.Д. Рожанский. – Москва, 1979. – 486с.
1065996
  Богемская К.Г. Развитие жанров в советской живописи / К.Г. Богемская. – М, 1983. – 48с.
1065997
   Развитие жанров в современных литературах Африки. – М., 1983. – 231с.
1065998
  Боескоров Г.К. Развитие жанров прозы в якутской советской литературе / Г.К. Боескоров. – Якутск, 1961. – 312с.
1065999
  Вольфсон Л. Развитие железных дорог СССР / Л. Вольфсон. – Москва, 1939. – 180с.
1066000
  Браун Г.А. Развитие железорудной промышленности СССР в 1959-1965 годах. / Г.А. Браун, М.А. Покровский. – М., 1960. – 92с.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,