Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1065001
  Шаблій О.А. "Правова система та культура ФРН - правова система та культура України" як референтні сфери юридичного перекладу // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 36-42. – ISBN 978-617-640-052-3
1065002
  Січевлюк В.А. "Правова суб"єктність" категорія, поняття, термін чи дефініція теорії права? // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 24-29. – ISSN 2312-1831
1065003
  Пархоменко Н.М. "Правова форма" та "форма права": основні аспекти співвідношення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 13-17. – ISSN 1563-3349
1065004
  Романюк Б. "Правова" експертиза у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.102-104
1065005
  Карцхия А. "Правовая монополия" исключительного права и защита конкуренции // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2014. – № 7. – С. 4-16. – ISSN 0201-7067
1065006
  Назмутдинов Б.В. "Правовая структура" Н.Н. Алексеева в контексте идей об особой структуре "Евразии" // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 1 (318). – С. 98-111. – ISSN 0131-8039
1065007
  Костюк Т. Правова природа "сплячих" повноважень Глави держави в країнах з парламентарними формами правління // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 62-64
1065008
  Дзера І.О. Правова природа 3 % річних за статтею 625 ЦК України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 116-120. – ISSN 1996-5931
1065009
  Святоцька В. Правова природа адвокатури як соціального інституту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 194-198. – ISSN 1026-9932
1065010
  Ященко Т.В. Правова природа адміністративних актів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 29-41. – ISSN 2227-796X


  У межах цього дослідження автор розглядає окремі аспекти поняття й характеристики адміністративних актів. У зв"язку з відсутністю законодавчого регулювання цих питань в Україні автор звертається до положень доктрини адміністративного права зарубіжних ...
1065011
  Тернущак М.М. Правова природа адміністративного процесу в контексті публічного адміністрування : монографія / М.М. Тернущак ; [за заг. ред. Проценка Т.О.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : ДНДІ МВС України, 2019. – 264, [2] с. – Бібліогр.: с. 254-264. – ISBN 978-617-7767-19-9
1065012
  Безклубий І.А. Правова природа акредитива // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-67
1065013
  Черняк Є. Правова природа актів Конституційного Суду України // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 64-66
1065014
  Марцеляк О. Правова природа актів Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 118-121. – ISSN 2310-6158


  У статті дається аналіз існуючих наукових підходів до характеристики актів Конституційного Суду України, їх юридичної сили, місця в системі правових актів України. Зроблено висновки щодо удосконалення їх правової природи. В статье дан анализ ...
1065015
  Залізко О. Правова природа актів спортивних організацій // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 300-301
1065016
  Мандзюк О. Правова природа аналітичної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 123-128
1065017
  Пожоджук Р. Правова природа арбітражної угоди // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 5 (137). – С. 95-103
1065018
  Карпінська Н.В. Правова природа багатосторонніх угод Світової організації торгівлі у аграрному законодавстві України / Н.В. Карпінська, А.В. Духневич // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-966-7957-20-9
1065019
  Безклубий І. Правова природа банківських процентів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.31-35
1065020
  Іваницький А. Правова природа банківської гарантії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 33-35
1065021
  Дмитренко О. Правова природа безготівкового розрахунку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-95
1065022
  Саванець Л. Правова природа бездокументарних цінних паперів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 253-259. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1065023
  Головач В.В. Правова природа бухгалтерського обліку та її значення для його вдосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 12. – С. 18-25. – ISSN 2409-1944
1065024
  Денис М.Б. Правова природа вервей у Київській Русі // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 404-407. – ISBN 978-966-438-135-9


  "Верв - сільська територіальна община в Київській Русі та у південних слов"ян (хорватів), відповідала польському «ополю», сербському «околині» чи новгородському «погостові». Термін походить від слов"янського слова «верв» (дав.-рус. вервь), що означало ...
1065025
  Вишновецька С.В. Правова природа визначення поняття переведення працівника на іншу роботу / С.В. Вишновецька, Ю.А. Чумак // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 105-110. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1065026
  Стаднік Г. Правова природа виконавчого збору: фінансово-правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 156-164. – ISSN 0132-1331
1065027
  Алексеева В.С. Правова природа виконавчого напису // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 360-362. – ISBN 978-617-673-442-0
1065028
  Шишка Ю.М. Правова природа виникнення та розвитку регламентації рекламної діяльності в мережі інтернет // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 153-160. – ISSN 2227-796X


  Досліджуються передумови виникнення реклами в Інтернеті та історія її становлення. Аналізується як зарубіжний, так і вітчизняний досвід правового регулювання рекламної діяльності. Наголошується на тому, що правова регламентація здійснення рекламної ...
1065029
  Теремецький В. Правова природа відкликання апеляції, поданої на вирок суду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 66-75.
1065030
  Колпаков В. Правова природа відносин адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 25-30. – ISSN 1026-9932
1065031
  Куліцька С. Правова природа відносин відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправних рішень, дій чи бездіяльності суду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 211-212. – ISBN 978-617-7069-28-6
1065032
  Майданик Р.А. Правова природа відносин з надання медичної допомоги / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1107-1109. – ISBN 978-966-667-341-4
1065033
  Попелюк В. Правова природа відносин контролю у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 144-147
1065034
  Гресик Ю.В. Правова природа відносин працевлаштування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 120-127
1065035
  Ніжинська І. Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.75-79
1065036
  Кирилюк Р. Правова природа відносин щодо організаційного забезпечення діяльності судів за участі Державної судової адміністрації України: проблемні питання визначення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 26-29


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
1065037
  Гушилик А.Б. Правова природа відносин, що виникають за участю неплатоспроможного боржника // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 313-314. – ISBN 978-617-7096-97-8
1065038
  Руднєва О.М. Правова природа відповідальності органів місцевого самоврядування за дотримання європейських стандартів прав і свобод людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 81
1065039
  Григор"єва В.В. Правова природа відповідальності у господарському процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 33-36
1065040
  Сичевський В.В. Правова природа гарантій належності та допустимості доказів у кримінальному судочинстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 73-78
1065041
  Третяк Т. Правова природа громадських слухань, як елементу процедури участі громадськості у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-44. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правової природи громадських слухань, як елементу процедури оцінки впливу на навколишнє середовище. Запропоновано шляхи вдосконалення процедури громадських слухань. Статья посвящена исследованию правовой природы ...
1065042
  Геня Б. Правова природа деонтологічних актів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 22-24. – ISBN 978-617-7069-14-9
1065043
  Виговський О. Правова природа депозитарних розписок // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 76-82
1065044
  Коструба А. Правова природа держави: цивілістичний аспект // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 165-171. – ISSN 1026-9932
1065045
  Білоус В.В. Правова природа державного фінансового контролю // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 35-39
1065046
  Нефьодов С.В. Правова природа державної гарантії // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 116-120. – ISSN 2072-8670
1065047
  Виговський О.І. Правова природа деривативів та похідних цінних паперів як інструментів фінансових ринків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 58-64. – ISSN 2308-6912


  У статті розкриваються питання правової природи похідних цінних паперів та деривативів як фінансових інструментів, їх особливості у порівнянні із звичайними цінними паперами, досліджуються теоретичні підстави розмежування та окремої кваліфікації цих ...
1065048
  Романюк Я.М. Правова природа диспозитивних норм цивільного права України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 138-151. – ISSN 1993-0909
1065049
  Сінєльнік Р. Правова природа діяльності захисника в провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 69-73.
1065050
  Яковлєва Г.О. Правова природа довічних виплат науковцям // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 219-221. – ISBN 978-966-458-401-9
1065051
  Семенова М. Правова природа договірних відносин, що виникають у сфері надання туристичних та супутніх послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 90-94
1065052
  Матвєєв П. Правова природа договорів валютного дилінгу в цивільномі праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 21-24
1065053
  Коссак В.М. Правова природа договорів у будівництві // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 209-225. – ISBN 978-966-2578-60-1
1065054
  Коссак В. Правова природа договорів у будівництві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 77-87. – ISSN 1026-9932
1065055
  Рудь Г. Правова природа договорів, укладених у сфері публічних закупівель // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 137-139
1065056
  Чорна О.О. Правова природа договору валютного банківського рахунка // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 74-82. – ISSN 2224-9281
1065057
  Воєводіна А. Правова природа договору надання концертних послуг // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 296-298
1065058
  Міщенко А.В. Правова природа договору перевезення вантажів // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 59-63. – ISSN 0201-7245
1065059
  Никифоран В.М. Правова природа договору перестрахування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 71-76. – (Правознавство ; Вип.286)
1065060
  Станіславський В. Правова природа договору поставки продукції насінництва як вид договору купівлі-продажу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-63. – ISSN 0132-1331
1065061
  Волік Ю. Правова природа договору приєднання // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 96-97
1065062
  Іванчук В. Правова природа договору про надання косметологічних послуг // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 33-34
1065063
  Бєгова Т. Правова природа договору про передачу ноу-хау // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 89-92
1065064
  Мельник І.А. Правова природа договору споживчого кредитування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 201-204. – ISSN 2219-5521
1065065
  Никифорак В.М. Правова природа договору страхування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 58-63. – (Правознавство ; Вип.306)
1065066
  Майданик Р.А. Правова природа договору управління майном // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 862-866. – ISBN 978-966-667-341-4
1065067
  Мяловицька Н.А. Правова природа договору як джерела конституційного права в федеративних та унітарних державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-70. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання юридичної природи договорів як джерела конституційного права в регулюванні правових відносин в зарубіжних країнах. The article examines issues of the juridical nature of an agreement as a source of constitutional law in the ...
1065068
  Терещенко К. Правова природа договору як підстави виникнення господарського зобов"язання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 55-58
1065069
  Бойко Д.В. Правова природа доменних імен Інтернет : монографія / Д.В. Бойко ; НДІ правового забезп. інновац. розвитку Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 163, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 27). – ISBN 978-966-458-519-1
1065070
  Холодницький Н. Правова природа екзильних органів влади: аналіз світового досвіду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 81-91
1065071
  Решетник Л.П. Правова природа екологічного ризику у відносинах відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної екологічної небезпеки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 54-58. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1065072
  Верес І. Правова природа електронних грошей // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 147-149
1065073
  Найченко А.М. Правова природа електронних доказів у господарському судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 162-165. – ISSN 2219-5521
1065074
  Левченко А.О. Правова природа електронної реклами та проблеми правового регулювання її створення, обігу і охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 363-366
1065075
  Хоббі Ю.С. Правова природа Європейського Союзу: проблема визначення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 590-595. – ISSN 1563-3349
1065076
  Давиденко О.І. Правова природа Європейської служби зовнішньої діяльності // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 101-108. – ISSN 2310-9769
1065077
  Покатаєва О.В. Правова природа єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 86-90. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
1065078
  Ющенко І. Правова природа Закону України про Державний бюджет // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 90-93
1065079
  Немьонова С.В. Правова природа заповідального відказу за законодавством України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 72-75. – ISSN 1727-1584
1065080
  Беспалько І.Л. Правова природа засад кримінального процесу України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 77-87. – ISSN 2079-6242
1065081
  Бутирський А.А. Правова природа засобів відновлення платоспроможності боржника // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.190-196. – ISBN 966-7784-65-7
1065082
  Пацурківсюкий Ю.П. Правова природа застави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.54-58. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1065083
  Бершадська І. Правова природа застави в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-21
1065084
  Бершадська І. Правова природа застави в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-22
1065085
  Кармаза О. Правова природа захисту житлових прав у нотаріальному, цивільному та виконавчому процесах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено науково-практичний аналіз особливостей захисту житлових прав у цивілістичному процесі. Визначено основні аспекти взаємодії нотаріального, цивільного та виконавчого процесів, направлених на захист суб"єктивних житлових прав в Україні. ...
1065086
  Грамацький Е. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.108-113. – ISSN 0132-1331
1065087
  Процевський О.І. Правова природа згоди профспілкового органу на розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 171-180. – ISSN 1026-9932
1065088
  Носік В.В. Правова природа земельних відносин в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 79-83. – Бібліогр.: на 21 пункт. – (Правознавство ; Вип .212)
1065089
  Баранова Т.В. Правова природа земельно-кадастрової інформації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 119-127.
1065090
  Ткачук А. Правова природа зловживань процесуальними правами у цивільному судочинстві та фіктивність процесуальних дій // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 233-248. – ISSN 1026-9932
1065091
  Ярема А.Г. Правова природа зобов"язань банку за договором вкладу в банківських металах / А.Г. Ярема, А.В. Лужанський // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 12 (172). – С. 30-40
1065092
  Федорченко Н.В. Правова природа зобов"язань, які виникають при наданні послуг з громадського харчування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 312-318. – ISSN 1563-3349
1065093
  Штукатурова А.Л. Правова природа зонування земель населенних пунктів України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 18-20.
1065094
  Бережний О. Правова природа і галузева належність преюдицій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.10--12. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1065095
  Шевченко Я. Правова природа і підстави застосування примусових заходів виховного характеру // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 11-18. – ISSN 2311-6676
1065096
  Нестеренко С. Правова природа інституту видачі (екстрадиції) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 167-169


  У статті розглядається правова природа інституту екстрадиції.
1065097
  Воробель Уляна Правова природа інституту закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 80-84.
1065098
  Кочкодан І. Правова природа інституту люстрації // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 8-10
1065099
  Богатирьов А.І. Правова природа інституту помилування в Україні // Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 3-5
1065100
  Кирилюк В.А. Правова природа інституту попереднього ув"язнення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 142-150.
1065101
  Волощук О.Т. Правова природа інституту президента // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 47-52. – (Правознавство ; Вип. 375)
1065102
  Чорноус А. Правова природа інформаційних ресурсів та їх місце в інформаційно–комунікаційних системах // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 320-321
1065103
  Лукомська О. Правова природа іпотечних цінних паперів та рухомих речей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 79-81. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячується розгляду дискусійного питання щодо співвідношення правової природи іпотечних цінних паперів та речей. Аналізуються відмінності у нормативно-правовому регулюванні даних об"єктів цивільних прав. Обгрунтовується доцільність ...
1065104
  Ходико Ю. Правова природа іпотечного правовідношення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 96-101. – ISSN 1993-0909
1065105
  Левицька О.В. Правова природа істини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 226-236. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1065106
  Конончук Н. Правова природа категорії "інтерес дитини" у сімейному праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 57-60
1065107
  Портнов А.В. Правова природа колізійних принципів / А.В. Портнов, О.В. Москалюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 25-31


  У статті аналізується правова природа колізійних принципів. Розглянуті колізійні принципи є формою вираження правової доктрини. У разі відтворення в узагальненнях правозастосовної судової практики вказані колізійні принципи трансформуються в ...
1065108
  Вайцеховська О.Р. Правова природа комерційних угод між державами та іноземними приватними юридичними особами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 264-267. – ISSN 2219-5521
1065109
  Виговський О. Правова природа конвертації цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 67-70. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу теоретичних питань, пов"язаних з правовою кваліфікацією конвертації цінних паперів. Автор статті досліджує поширені в науковій літературі погляди щодо трактування конвертації як правочину міни, одностороннього правочину, ...
1065110
  Максакова Р. Правова природа Конституції Автономної Республіки Крим // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 138-146
1065111
  Тихий В. Правова природа Конституційного Суду України, його повноваження, рішення та висновки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 97-110. – ISSN 0132-1331


  Конституційні основи правової системи України та проблеми її удосконалення.
1065112
  Матвієнко Р. Правова природа контракту щодо спортивної діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 323-324
1065113
  Андрущенко К.А. Правова природа концепції "margin of appreciation" : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Андрущенко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1065114
  Андрущенко К.А. Правова природа концепції "margin of appreciation" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11, 293 / Андрущенко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 226 арк. – Додатки: арк. 224-226. – Бібліогр.: арк. 173-223
1065115
  Дерець В. Правова природа координаційних управлінських відносин у системі органів виконавчої влади України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-23
1065116
  Щербина В. Правова природа корпоративних відносин // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 10-14.
1065117
  Гарагонич О.В. Правова природа корпоративних відносин між акціонерами та акціонерним товариством // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (30). – С. 130-141. – ISSN 2310-6166
1065118
  Гарагонич О.В. Правова природа корпоративних відносин між акціонерами та акціонерним товариством // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (30). – С. 130-141. – ISSN 2310-6166
1065119
  Сосула О. Правова природа корпоративних прав // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 100-105. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1065120
  Цікало В.І. Правова природа корпоративного правовідношення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 157-165. – ISBN 9
1065121
  Безклубий І.А. Правова природа кредитного договору / І.А. Безклубий, О.В. Сидоренко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.41-46. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1065122
  Гриник Л. Правова природа кредитного договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 191-193. – ISBN 978-617-7069-28-6
1065123
  Олексюк В.В. Правова природа кредиту // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 494-497. – ISBN 966-660-151-6
1065124
  Дмитрук М. Правова природа кримінального проступку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 309-314. – ISSN 0132-1331
1065125
  Чаплян С. Правова природа криптовалют // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (99). – С. 74-88. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1065126
  Верес І. Правова природа криптовалюта // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. : Додаток / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 3-5
1065127
  Шевчук А.В. Правова природа криптовалюти / А.В. Шевчук, А.А. Богуцька // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 64-65. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1065128
  Дьомкіна Г.С. Правова природа легалізації документів для дії за кордоном // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 71-75. – ISSN 2220-1394
1065129
  Єрмоленко В. Правова природа майнового паю колишніх членів КСП // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 74-77.
1065130
  Венедіктова І.В. Правова природа медичних послуг // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 44-48. – ISSN 2220-1394
1065131
  Гаврилюк Р. Правова природа медіації як вислід буттєвих властивостей людини // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 128-143. – ISSN 1026-9932
1065132
  Оніщик Ю.В. Правова природа митних правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 206-211. – ISSN 1563-3349
1065133
  Ляхівненко С.М. Правова природа міжнародних стандартів захисту соціальних та економічних прав засуджених // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 590-595. – ISSN 1563-3349
1065134
  Баймуратов М. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування: від міжнародної угоди до імплементації у національне законодавство // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 17-25.
1065135
  Гречка Т.А. Правова природа міжнародного приватного права і його місце в правовій системі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 303-309. – ISSN 1563-3349
1065136
  Карпов О.Н. Правова природа міжнародного співробітництва у розшуку злочинців // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 271-275. – (Право. Економіка. Управління)
1065137
  Сидорчук Л.А. Правова природа місцевого самоврядування України на сучасному етапі // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 32-39
1065138
  Переверзєва О.С. Правова природа морської аварії в міжнародному публічному та приватному морському праві / О.С. Переверзєва, Д.М. Аксеров // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 454-459. – ISSN 1563-3349
1065139
  Смирнов М.І. Правова природа нагляду прокурора у формі процессуального керівництва досудовим розслідуванням // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 120-123. – ISBN 978-966-419-300-6
1065140
  Музиченко О.В. Правова природа негласних слідчих (розшукових) дій // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 246-247. – ISBN 978-617-7041-91-6
1065141
  Гостюк В.І. Правова природа недійсних угод // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.39-45. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1065142
  Вакула І. Правова природа непридатного замаху // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 292-301. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1065143
  Зелінська Н.Ю. Правова природа нотаріального акта // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 149-150. – ISBN 978-617-673-442-0
1065144
  Круковес Н.В. Правова природа нотаріального акту // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 337-340
1065145
  Тарануха В.П. Правова природа об"єкта адміністративних судових процесуальних правовідносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 68-72. – (Правознавство ; Вип. 385)


  Аналіз статусу об"єкта як елемента структури адміністративних судових процесуальних правовідносин.
1065146
  Пацурківський Ю. Правова природа обмеження права власності // Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 92-97
1065147
  Гаврушенко О.С. Правова природа обмеження права власності в національному та європейському законодавстві / О.С. Гаврушенко, А.Р. Цикалюк // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 30-32. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1065148
  Розгон О.В. Правова природа обов"язків Власника // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 70-75. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1065149
  Романюк Я.М. Правова природа обов"язковості рішень Верховного Суду України та вдосконалення механізму забезпечення єдності судової практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 122-136. – ISSN 1026-9932
1065150
  Димінська О.Ю. Правова природа окремих принципів договірного права ЄС // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 213-219. – ISSN 2078-9165
1065151
  Слінько Т.М. Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України / Т.М. Слінько, Є.В. Ткаченко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 53-60
1065152
  Данилова М.В. Правова природа організаційно-управлінських відносин у трудовому праві // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 34-38. – ISSN 2617-5967
1065153
  Шутова О.С. Правова природа офшорних зон // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 143-146
1065154
  Коломоєць Т. Правова природа патронатної служби / Т. Коломоєць, В. Колпаков // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 5. – С. 80-100. – ISSN 1026-9932
1065155
  Орловський О.Я. Правова природа пенсії // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.70-74. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1065156
  Орловський О.Л. Правова природа пенсії як основного виду соціального забезпечення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 63-67. – (Правознавство ; Вип. 273)
1065157
  Тодощак О.В. Правова природа перегляду рішень адміністративних судів Верховним судом України / О.В. Тодощак, В.В. Труш // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 227-232. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1065158
  Кучер Т.М. Правова природа письмових доказів у цивільному процесі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 171-174


  У статті аналізується понятійний апарат, правова природа, змістовне навантаження засобу доказування, іменованого "письмові докази". Автором проводиться системне відмежування субстанції досліджуваної категорії від інших засобів доказування, що мають ...
1065159
  Пальчук П. Правова природа плати за видачу ліцензії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 82-87
1065160
  Ільницький О.В. Правова природа повноважень органу місцевого самоврядування у приватизаційних земельних правовідносинах / О.В. Ільницький, Н.В. Ільків // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 110-117. – ISSN 2617-4162
1065161
  Кобильнік Д.А. Правова природа податкових пільг // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2001. – № 47. – С.138-142. – ISSN 0201-7245
1065162
  Шепенко Р.А. Правова природа податкового конфлікту // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 190-198. – ISSN 0201-7245
1065163
  Покатаєва О.В. Правова природа податкового обов"язку / О.В. Покатаєва, О.О. Коваль // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 33-40. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
1065164
  Караченцев І.В. Правова природа податкового спору // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 52-54
1065165
  Новікова Д.К. Правова природа податку // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 2. – С. 20-24.
1065166
  Іваницька Х. Правова природа позитивної відповідальності у сфері екології та її закріплення у екологічному законодавстві України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 189-190
1065167
  Портнов А.В. Правова природа позицій Конституційного Суду України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 23-27. – (Правознавство ; Вип. 533). – ISSN 2221-173X
1065168
  Карча М.П. Правова природа позовного провадження // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 328-330. – ISBN 978-617-7096-97-8
1065169
  Лученко Д. Правова природа позову в адміністративному судочинстві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 4. – С. 148-158. – ISSN 1026-9932
1065170
  Смокович М. Правова природа поняття "інтерес" як об"єкта судового захисту в адміністративному судочинс // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 4. – С. 40-54. – ISSN 1026-9932
1065171
  Скок Л.В. Правова природа поняття "порядок спадкування" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 65-69. – ISSN 2220-1394
1065172
  Черкасов Д. Правова природа поняття "штучний водний об"єкт" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 369-370. – ISBN 978-617-7069-28-6
1065173
  Рахнянська Т. Правова природа поняття земель капітального будівництва // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 170-174
1065174
  Притика Ю.Д. Правова природа попередньої стадії арбітражного розгляду // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 182, ч. 3. – С. 113-120. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1065175
  Муравйов В.І. Правова природа постанов органів асоціації третіх країн з Європейським Союзом // Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / Р.І. Благута, О.М. Балинська, А.І. Білас, Білас, А.-Р.І, В.К. та ін. Грищук. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 182-191. – ISBN 978-617-7624-26-3
1065176
  Мица Ю. Правова природа похідних цінних паперів : Монографія / Ю.Мица. – Харків, 2006. – 220с. – ISBN 966-9661-0-0-5
1065177
  Апанасенко К. Правова природа прав за документами дозвільного характеру: постановка питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-64. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті розпочато дослідження правової природи прав, які отримуються на підставі документів дозвільного характеру. Проаналізована можливість визнання таких прав складовою господарської компетенції суб"єктів господарювання та майновими правами. ...
1065178
  Бєгова Т.І. Правова природа права на "ноу-хау" та його зміст // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 53-62. – ISSN 0201-7245
1065179
  Воробель У. Правова природа права на відмову від апеляційної скарги у цивільному судочинстві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 384-388. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1065180
  Нікітюк О.М. Правова природа права на пред"явлення позову про розподіл спільного майна подружжя // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 97-103


  Визначено особливості правової природи права на пред’явлення позову про розподіл спільного майна подружжя. Визначено поняття передумов права на пред’явлення позову в таких справах та їх зміст. Доведено існування спеціальної цивільної процесуальної ...
1065181
  Гриник Л.І. Правова природа права на самозахист учасників цивільних правовідносин // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 57-62. – ISBN 978-617-7041-91-6
1065182
  Антонюк М.В. Правова природа права постійного землекористування в історичній ретроспективі / М.В. Антонюк, О.Є. Сидорчук // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (183/184). – С. 83-89. – ISSN 2308-9636
1065183
  Бейцун Правова природа правового товариства / Бейцун, Ф. Мацко // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.16-21
1065184
  Кісель В. Правова природа правосуб"єктності бюджетних установ // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-135. – ISSN 0132-1331
1065185
  Россильна О. Правова природа представництва у господарському процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 90-91. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню правової природи представництва в господарському процесі. Проаналізовано різні наукові підходи щодо зазначеної проблеми. На підставі цього запропоновано визначення досліджуваного правового явища. Статья посвящена ...
1065186
  Лазько Гюльназ Заурівна Правова природа представництва у цивільному процесі : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Лазько Г.З.; Акад. праці і соціальних відносин федерації професійних спілок України. – Київ, 2006. – 191л. – Бібліогр.: л.178-191
1065187
  Цюра В.В. Правова природа представництва: огляд існуючих концепцій // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 72-80
1065188
  Цюра В.В. Правова природа представницьких повноважень в контексті виникнення недоговірного представництва // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 39-44. – ISSN 2220-1394
1065189
  Глотов С. Правова природа приватного копіювання. Приватне копіювання і технічні заходи захисту // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 12-18
1065190
  Бурлак О. Правова природа Принципів щодо статусу національних установ 1991 р. (Паризькі принципи 1991 р.) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 147-158. – ISSN 1026-9932
1065191
  Іваненко О. Правова природа притримання як способу забезпечення виконання збов"язань // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 55-60.
1065192
  Прокопенко М. Правова природа провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 462-464. – ISBN 978-617-7069-28-6
1065193
  Совгиря О. Правова природа Програми діяльності Уряду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 25-31
1065194
  Ізарова І. Правова природа проектних робіт // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 37-40
1065195
  Прищепа В. Правова природа прокурського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань, не пов"язаних з позбавленням волі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 233-241. – ISSN 1993-0909
1065196
  Хабарова Т.В. Правова природа протидії корупції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 133-136. – ISSN 2219-5521
1065197
  Косінова Д. Правова природа процентів річних // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 169-175. – ISSN 1026-9932
1065198
  Лазько Г. Правова природа процесуального представництва у цивільному процесі : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Гюльназ Заурівна Лазько; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1065199
  Антошкіна В.К. Правова природа результатів тлумачення цивільно-правових норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 14-19. – ISSN 2219-5521
1065200
  Майданик Р.А. Правова природа ренти і відмежування від суміжних конструкцій // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 169-171. – ISBN 978-966-667-341-4
1065201
  Кузнєцова Н. Правова природа рішення Верховного Суду України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 64-68. – ISSN 1026-9932
1065202
  Гайка О.Р. Правова природа рішення про місцевий бюджет // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 96-102. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Дослідження правової природи рішення про бюджет органу місцевого самоврядування, зокрема виявити та проаналізувати особливості рішення про місцевий бюджет як актувладного характеру, з"ясувати його місце в правовій системі України.
1065203
  Решота В.В. Правова природа рішень Верховного Суду України в адміністративному судочинстві у контексті забезпечення права на справедливий суд // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 96-102. – ISSN 2306-9082
1065204
  Андріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.37-42. – Бібліогр.: 15 н. – ISSN 0132-1331
1065205
  Мороз О. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 349-357.
1065206
  Кузьменко Н. Правова природа рішень органів місцевого самоврядування про викуп земельних ділянок для суспільних потреб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 223-225
1065207
  Сердюк В. Правова природа роз"яснень пленуму суду касаційної інстанції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 86-90
1065208
  Сердюк В.В. Правова природа роз"яснень пленуму суду касаційної інстанції // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 82-92
1065209
  Рябоконь Є.О. Правова природа сингулярного наступництва у спадковому праві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 88-97.
1065210
  Михайлюк Ю. Правова природа системи електронних грошей в Україні: реалії та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 162-164. – ISBN 978-617-7069-17-0
1065211
  Арістова І.В. Правова природа сільськогосподарської дорадчої діяльності / І.В. Арістова, В.Ю. Уркевич // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 76-84. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано правову природу сільськогосподарської дорадчої діяльності, визначено місце правового інституту цієї діяльності в системі галузей права. The article provides the analysis of the legal nature of the agricultural consultative ...
1065212
  Никорак Г.П. Правова природа спадкового договору: матеріальний та процесуальний аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 2-7


  У статті розглянуто різні погляди науковців щодо правової природи спадкового договору, доцільності розміщення норм про спадковий договір в Книзі щостій ЦК України, а також особливості нотаріальної процедури посвідчення спадкового договору.
1065213
  Ільков В. Правова природа справ адміністративної юрисдикції та їх вплив на застосування джерел права в адміністративному судочинстві в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 125-143. – ISBN 978-966-8909-91-7
1065214
  Поливач В.О. Правова природа справ, що виникають із кредитних правовідносин, та процесуальні проблеми їх розгляду // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 41-44


  Проаналізовано сутнісні аспекти правової природи справ, що виникають із кредитних правовідносин, через розкриття основних концептуальних підходів до розуміння категорії "кредитні правовідносини" та процесуальні проблеми, які виникають під час розгляду ...
1065215
  Теут З.Ф. Правова природа стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 123-129
1065216
  Рожнов О.В. Правова природа строку на подання заяви про скасування рішення третейського суду // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 89-94. – ISSN 2311-4894
1065217
  Пшенічко С.О. Правова природа суддівських повноважень у досудових стадіях кримінального процесу // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 99-101. – ISBN 978-966-2571-07-3
1065218
  Чебан В.І. Правова природа суддівського імунітету // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 43-46. – (Правознавство ; Вип. 273)
1065219
  Ігонін Р. Правова природа суддівського самоврядування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 125-130
1065220
  Мартинишин Г. Правова природа сукупності вироків: поняття та кримінально-правове значення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 334-341. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1065221
  Гаврилюк Р.О. Правова природа суспільства: антропосоціокультурний підхід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 77-87. – ISSN 1026-9932


  У статті доводиться, що найпоширенішими парадигмальними моделями суспільства є його атомістична і субстанційна доктрини та кооперативна концепція. Перші дві є однобокими та неспроможними пояснити відповідні властивості суспільства: атомістична - його ...
1065222
  Безклубий І.А. Правова природа та зміст договору банківського вкладу // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 940-943. – ISBN 978-966-667-341-4
1065223
  Петренко В. Правова природа та зміст статуту суб"єкта господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 36-40
1065224
  Бігняк О. Правова природа та класифікація форм захисту корпоративних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 6-10. – ISSN 2307-8049
1065225
  Журик Ю. Правова природа та колізійність регулювання орендних відносин за чинним законодавством України / Ю. Журик, І. Новченков // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-31.
1065226
  Старченко О. Правова природа та межі спеціальних знань у цивільному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 85-89. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817
1065227
  Кузьмич О. Правова природа та місце алеаторних договорів у системі цивільно-правових зобов"язань // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 239-240. – ISBN 978-617-7069-14-9
1065228
  Діденко Т.І. Правова природа та місце принципу поєднання заходів стимулювання та відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 49-54. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
1065229
  Смирнов М. Правова природа та особливості нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 108-112


  У статті розглянуто окремі дискусійні питання функціональної спрямованості діяльності прокурора у кримінальному провадженні. Проаналізовано повноваження прокурора у кримінальному процесі та особливості їх реалізації під час досудового розслідування. ...
1065230
  Василенко Ю.В. Правова природа та особливості правовідносин санації банківської установи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 352-360. – ISSN 1563-3349
1065231
  Гарагата К.О. Правова природа та підвідомчість спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб"єктів державної реєстрації майнових прав фізичних і юридичних осіб // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 79-86
1065232
  Підвисоцький В.І. Правова природа та поняття недійсного правочину // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 76-81
1065233
  Нагнічук О.І. Правова природа та поняття публічної особи (на основі практики Верховного суду Сполучених Штатів Америки) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 61-66. – ISSN 1996-5931
1065234
  Яворський Б. Правова природа та призначення favor defensionis у кримінальному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 394-400. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1065235
  Мірошниченко А.М. Правова природа та проблеми реалізації права на земельну частку (пай) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-40. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Пропонується підхід, за яким право на земельну частку (пай) має речову природу. Обґрунтовується відмінність цього права як від права власності, так і від зобов"язальних прав. Привертається увага до існування деяких проблем реалізації права на земельну ...
1065236
  Дуюнова О.М. Правова природа та регулювання угод про працю членів, учасників підприємств кооперативного та корпоративного типу ( історико - правовий аналіз) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.104-114
1065237
  Клименко О. Правова природа та розвиток інституту реквізиції в праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-59. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються питання правової природи та юридичної кваліфікації реквізиції, практика правового регулювання відносин реквізиції, що склалася у попередній період, проблеми розвитку законодавства України з цих питань. В статье анализируются ...
1065238
  Жорнокуй М Ю. Правова природа та сутність корпоративної відповідальності: теорія та шляхи визначення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 80-86.
1065239
  Діхтієвський Правова природа та сутність поняття розпорядника бюджетних коштів / Діхтієвський, в. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 88-89. – ISBN 978-617-7069-15-6
1065240
  Рудень О.В. Правова природа та юридичні ознаки екологічних договірних відносин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 155-163. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1065241
  Процьків Н.М. Правова природа типових умов цивільно- правових договорів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.41-45. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1065242
  Харко Д. Правова природа тіньової економіки: поняття, причини та напрями детінізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 351357. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1065243
  Круковес В.В. Правова природа третейської форми захисту // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 95-101. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1065244
  Сесемко А. Правова природа удосконалення системи навчання персоналу при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання у сфері охорони здоров"я // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 139-141. – ISBN 978-617-7069-14-9
1065245
  Федченко Д. Правова природа уніфікації норм міжнародного приватного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 179-180
1065246
  Александров Д.К. Правова природа управління активами та інститут довірчої власності // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 84-90. – ISSN 0201-7245
1065247
  Сапін О. Правова природа участі прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 62-72
1065248
  Лакуста А. Правова природа факторингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 196-198. – ISBN 978-617-7069-17-0
1065249
  Улітіна О. Правова природа фанфікшену. Фанфікшен як вид сучасного мистецтва // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 11-15. – ISSN 2308-0361
1065250
  Ліпкан В. Правова природа феномена інформаційного волонтерства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 121-131
1065251
  Муконін О.В. Правова природа фінансово-правової відповідальності платників податків // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 216-225. – (Право. Економіка. Управління)
1065252
  Левіна Г.М. Правова природа червоної книги України (в контексті охорони рідкісних видів диких тварин) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 575-585. – ISSN 0869-2491
1065253
  Літвінцева А. Правова природа юридичної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 280-282
1065254
  Грек Т.Б. Правова природа юридичної відповідальності: поняття, принципи та види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 41-45
1065255
  Ребезюк В. Правова природа, зміст та ознаки механізму охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 145-148. – ISSN 2307-8049
1065256
  Бронз Й.Л. Правова проблема чи глухий процесуальний кут? // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 8-9


  Процесуальні моменти в кримінальній справі над Ю. Тимошенко.
1065257
  Харченко Г.Г. Правова проблематика захисту інтересу в цивільному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 175-179
1065258
  Новіков В. Правова проблематика нормативного регулювання переказу коштів небанківськими юридичними особами: історія питання, сучасне законодавство, перспективи вдосконалення / В. Новіков, Р. Кармазин // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 3-9. – Бібліогр.: 15 назв
1065259
  Гладун В.О. Правова просвіта кримськотатарського народу у поглядах І. Гаспринського // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 169-173.
1065260
  Євсюкова М.В. Правова протидія торгівлі дітьми // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1065261
  Трачук П.А. Правова процедура та правова форма діяльності органів публічної влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 222-225. – ISSN 1563-3349
1065262
  Середа О. Правова процедура як засіб упорядкування суспільних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 36-37.
1065263
  Коновалова В.О. Правова психологія : Навч. посібник для студ. взо / В.О. Коновалова. – Харків : Основа, 1996. – 182с.
1065264
  Веркалець І.Д. Правова психологія в механізмі реалізації права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 66-71. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1065265
  Тімуш І. Правова реальність і правосвідомість: інтегральне розуміння змісту та взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 94-100. – ISSN 0132-1331
1065266
  Цимбалюк М. Правова реальність та онтологія правосвідомості // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 22-27. – ISSN 0132-1331
1065267
   Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – 161, [1] с. : іл. – У надзаг.: Legal Activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1065268
  Карпічков В.О. Правова реальність як вияв цінності права: підходи до характеристики // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 175-178


  В статті аналізуються основні підходи до визначення правової реальності, обгрунтовується власне бачення цієї категорії, досліджується її природа, зміст та структура, дається характеристика правової реальності як аспекту прояву цінності права.
1065269
  Карпічков В.О. Правова реальність: методологічні рівні дослідження // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 105-111. – ISSN 1563-3349
1065270
  Карпічков В.О. Правова реальність: поняття та місце в системі категорій права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Карпічков Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1065271
  Карпічков В.О. Правова реальність: поняття та місце в системі категорій права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Карпічков Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 198 л. – Бібліогр.: 178-198
1065272
  Іващенко В. Правова регламентація авторського права в УРСР у 1960-1980-х рр. ХХ століття // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 105-111. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2308-0361
1065273
  Єфименко М. Правова регламентація аутсорсингових відносин в США та Україні: порівняльно-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 110-112. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Стаття досліджує основи правового регулювання договору аутсорсингу як договору про надання послуг, визначає регламентацію господарського договору про надання послуг в Україні та в США. У статті порівнюються норми законодавства про торгівлю послугами в ...
1065274
  Буличева Н. Правова регламентація видатків бюджету як основного джерела фінансування органів внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.39-43
1065275
  Шерстюк В. Правова регламентація використання знань обізнаних осіб у проектах Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С161-169
1065276
  Рибалка Н.О. Правова регламентація виходу учасника з ТОВ (компаративістський підхід) / Н.О. Рибалка, Т.М. Філоненко // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 14-19
1065277
  Мусієнко В. Правова регламентація військового мореплавства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 109-113.
1065278
  Корж І.Ф. Правова регламентація голосування в електронному парламенті України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 3-9
1065279
  Нашинець-Наумова Правова регламентація державного регулювання авіаційних перевезень в державах-членах ЧЕС // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 130-132. – ISBN 978-617-7069-14-9
1065280
  Мищак І.М. Правова регламентація діяльності комітетів Верховної Ради України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 39-44. – ISSN 2220-1394
1065281
  Кириченко О. Правова регламентація діяльності російської консульської служби в Японії у 1858-1904 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 134-143. – ISSN 2077-7280
1065282
  Голдзицький К.А. Правова регламентація діяльності слідчого: проблеми вдосконеалення / К.А. Голдзицький, Ю.К. Голдзицька // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.146-149
1065283
  Баженова Б. Правова регламентація діяльності соліситорів у Англії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 128-132. – ISSN 0132-1331
1065284
  Шатрава Сергій Правова регламентація діяльності судової міліції в умовах сьогодення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 48-50
1065285
  Петров О.С. Правова регламентація застосування запобіжних заходів відповідно до кримінального процесуального законодавства України та Ірану: порівняльний аналіз // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – С. 61-65. – ISSN 1727-1584
1065286
  Духневич А. Правова регламентація застосування санітарних та фітосанітарних заходів в Україні у контексті вимог СОТ та ЄС // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 64-70. – ISSN 2409-4544
1065287
  Жупіна О. Правова регламентація застосування тимчасового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 76-85
1065288
  Турлуковський Я. Правова регламентація інституту обов"язкової частки в спадщині: окремі проблеми // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.118-121. – ISSN 0132-1331
1065289
  Луць В. Правова регламентація контролю у сфері забезпечення суб"єктивних прав громадян на безпечне довкілля / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 54-59.
1065290
  Борисова Т.М. Правова регламентація міжнародних договорів у законодавстві Української Народної Республіки (періоду Української Центральної Ради) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.86-93
1065291
  Кафарський В. Правова регламентація парламентської діяльності політичної партії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
1065292
  Стефанчук М. Правова регламентація підстав представництва прокурором інтересів громадянина в суді за законодавством України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 31-46
1065293
  Сидор В.Д. Правова регламентація повноважень Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 28-33. – (Правознавство ; Вип. 533). – ISSN 2221-173X
1065294
  Шестопалов Р. Правова регламентація правозахисної діяльності прокуратури України поза межами кримінального судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 43-50. – ISSN 2311-6676
1065295
  Стулов О. Правова регламентація працевикористання засуджених до позбавлення волі: погляд крізь призму Конституції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 160-163
1065296
  Польовий П.Ю. Правова регламентація прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-37
1065297
  Гринюк В. Правова регламентація процесуального порядку повідомлення особі про підозру // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 444-446. – ISBN 978-617-7069-15-6
1065298
  Дунаєва А.В. Правова регламентація розшуку обвинуваченого: історичний аспект // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 244-252
1065299
  Грузінова Л. Правова регламентація соціального захисту в Україні // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 16-17
1065300
  Гордієнко В. Правова регламентація соціального захисту військових з інвалідністю у контексті підготовки СРСР до Великої війни: джерелознавчий дискурс / В. Гордієнко, Г. Гордієнко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 242-251. – ISSN 1998-4634
1065301
  Бондар С.С. Правова регламентація статусу опозиції в Україні: доцільність та форми реалізації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 122-133. – ISBN 978-966-02-4604-1
1065302
  Василенко В. Правова регламентація статусу офіційної (державної) мови у практиці європейських держав // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 51-64. – ISBN 978-966-489-161-2
1065303
  Черняк Н.П. Правова регламентація та функціонування суду присяжних: переваги та недоліки / Н.П. Черняк, Д.Н. Пінчук // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 198-199. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1065304
  Звєрєва О.В. Правова регламентація торговельної діяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Звєрєва; МОНУ; Донецький ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 144с. – ISBN 966-364-320-X
1065305
  Буткевич В.Г. Правова регламентація укладення УРСР міжнародних угод у перші роки радянської влади // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
1065306
  Костюченко Я.М. Правова регламентація участі України у діяльності агентств Свросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 107-110


  This article is addressed to the problem of legal reglamentation of Ukrainian participation in the activity of the EUAgencies. Basic problems and controversials of this process are deeply analyzed.
1065307
  Жушман О.В. Правова регламентація функціонування житлово-комунального господарства міста // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 59-64. – ISSN 0201-7245
1065308
  Бойчук І.В. Правова регламентація функціонування засобів масової інформації в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 143-148. – ISSN 2078-6670
1065309
  Кочин В. Правова регламентація як стадія механізму приватноправового регулювання підприємницьких відносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.61-65
1065310
  Ющик О.І. Правова реформа : загальне поняття, проблеми здійсненя в Україні / О.І. Ющик; Ін-тут законодавства. Верх.Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. – 192с. – ISBN 966-7024-20-2
1065311
  Сопілко І.М. Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 183-187. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1065312
  Ленгер Я.І. Правова реформа: засоби та технологія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-54.
1065313
  Малишев Б.В. Правова реформа: поняття, ознаки, види // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 19-23


  У статті запропоновані визначення та ознаки правової реформи. Розглянуто риси правової реформи, що відрізняють її від правової еволюції та правової революції.
1065314
  Кривицький Ю.В. Правова реформа: теоретико-прикладні виміри актуалізації проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 37-41. – ISSN 2219-5521
1065315
  Сарнавський О. Правова робота із збереження військового майна: загальна характеристика // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 11-14.
1065316
  Дзейко Ж. Правова робота у сфері нормотворчої діяльності органів військового управління і військового командування // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-14.
1065317
   Правова робота у сфері нормртворчої діяльності органів військового управління і військового командування // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-15.
1065318
  Христинченко Н.П. Правова свідомість громадянина як фактор впливу па формування соціальної, демократичної, правової держави // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 9-12.
1065319
  Алєксєєва І.М. Правова свідомість і правова культура в контексті правової освіти майбутніх провізорів // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье, 2017. – Т.10, № 3 (25), вересень - грудень. – С. 335-341. – ISSN 2306-8094


  "...Вивчення стану наукової дослідженості правової свідомості та правової культури студентів - майбутніх провізорів, у контексті правової освіти в умовах університету."
1065320
  Сербін Р.А. Правова свідомість і правова культура слідчого при розслідуванні злочинів // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 38-42.
1065321
  Козенко Ю.О. Правова свідомість людини як аксіологічна сутність її поведінки // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 8-12. – ISSN 2220-1394
1065322
  Пильгун Н.В. Правова свідомість та правова культура в контексті формування громадянського суспільства / Н.В. Пильгун, О.О. Ройко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 17-22. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
1065323
  Волковицька Н.О. Правова свідомість у розвиткові правової системи України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 84-90
1065324
  Козаченко В.М. Правова свідомість як джерело права у мусульманській правовій системі // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 167-171. – ISSN 2524-017X
1065325
  Дашковська О.Р. Правова свідомість як елемент правової реальності / О.Р. Дашковська, В.М. Ісакова // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 239-241. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
1065326
  Осядла М.В. Правова свобода як фундаментальна засада побудови громадянського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 42-45. – ISSN 2219-5521
1065327
  Зелінський А.Л. Правова сегрегація і правова інтеграція в елліністичному Єгипті // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 43-49. – ISSN 1608-0599


  Про "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті
1065328
  Петришин О.В. Правова система - дієвий чинник демократичних соціальних перетворень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 337-338
1065329
  Малишев Б.В. Правова система (телеологічний вимір) : монографія / Б.В. Малишев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2012. – 363, [1] с. – Бібліогр.: с. 325-363 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-07-2
1065330
  Підберезних І.Є. Правова система в козацькій державі другої половини XVII-XVIII ст. у вітчизняній історичній наукці другої половини XIX-XX ст. // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-27.
1065331
  Оніщенкоо Н.М. Правова система Європейського Союзу: сутнісні риси та ознаки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-10.
1065332
  Гідора-Шишковська Правова система ЄС: лінгвістичний та екстралінгвістичний виміри // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 14-19
1065333
  Жукова Т.С. Правова система Італії, структурні елементи кримінального права щодо неповнолітніх в Україні та Італії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 496-502. – ISSN 1563-3349
1065334
  Терлюк І.Я. Правова система козацько-гетьманскої держави // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 80-116. – ISBN 5-87332-157-4
1065335
  Терлюк І.Я. Правова система Литовсько-руської держави // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 46-79. – ISBN 5-87332-157-4
1065336
  Семенюк О. Правова система охорони державної таємниці. Історія становлення, сучасний стан, проблеми реформування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 58-66. – ISSN 2308-9636
1065337
  Хаустова М. Правова система серед інших узагальнюючих категорій правової науки // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 48-57. – ISSN 1993-0909
1065338
  Кравчук М.В. Правова система США / М.В. Кравчук; МОіНУ; Тернопіль. акад. народного госп-ва. – Київ : Нора-Друк, 2004. – 136 с. – ISBN 966-8321-53-7
1065339
  Приянчук І. Правова система та внутрішньоорганізаційний механізм Ради Європи і законодавство України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 87-88


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1065340
  Макаренко Л.О. Правова система та правова культура: особливості взаємозв"язку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 30-41. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1065341
  Задорожній О. Правова система України в європейському правовому просторі / О. Задорожній, М. Гнатовський // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 29-32


  У статті розглядається проблема співвідношення українського права з європейським правовим простором. Подається критичний аналіз правової політики нашої держави, спрямованої на входження до європейських інтеграційних структур, пропонуються методологічні ...
1065342
   Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія / [Оніщенко Н.М. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Кондор, 2012. – 614, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-351-280-8
1065343
  Огаренко Таїсія Правова система України новітньої доби (1991-2009 роки) : соціодіагностика реформування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.110-115. – ISSN 1810-2131
1065344
  Хаустова М.Г. Правова система України серед правових систем сучасності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 23-33. – ISSN 2224-9281
1065345
  Бондаренко-Зелінська Правова система України та судовий прецедент: можливість співіснування / Бондаренко-Зелінська, А. Зелінський // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 49-50.
1065346
  Іванчишин Р.І. Правова система України як різновид романо-германської правової сім"ї // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 31-34. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
1065347
  Степаненко К.В. Правова система України: вітчизняна правова традиція та проблеми трансформації // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 26-34. – ISSN 2224-9281
1065348
  Тацій В.Я. Правова система України: історія, стан та перспективи / В.Я. Тацій, В.В. Сташис // Вибрані праці / В.В. Сташис. – Харків : Право, 2015. – С. 604-648. – ISBN 978-966-458-893-2
1065349
  Лоба І. Правова система України: механізм взаємодії із правовою системою Ради Європи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.100-106
1065350
  Тацій В. Правова система України: час змін : інтерв"ю президента Національної академії правових наук України, академіка Василя Тація - журналу "Право України" / Інтерв"ю провели О. Святоцький , А. Смєхова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 8-14. – ISSN 0132-1331
1065351
  Оніщенко Н. Правова система як об"єкт пізнання загальнотеоретичної юриспруденції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 258-272. – ISSN 0132-1331
1065352
  Лук"янов Д. Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень: характеристика за теорією систем // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 27-35. – ISSN 1993-0909
1065353
  Лук"янов Д. Правова система: поняття та різноманітність у сучасному світі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 158-176. – ISSN 1026-9932
1065354
  Огаренко Т.О. Правова ситема України: соціально-правовий аналіз вихідних засад формування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 33-37. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1065355
  Сунєгін С.О. Правова сім"я та правова система: співвідношення категорій, підходи до вивчення та рівні визначення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 81-85. – ISSN 1563-3349
1065356
  Тищенко К. Правова складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Юридична газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 18/19). – С. 23
1065357
  Опольська Н.М. Правова соціалізація дитини як складова процесу розвитку правової свідомості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 91-97. – ISSN 1563-3349
1065358
  Жаровська І. Правова соціалізація на сучасному етапі розвитку правової науки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 193-198. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1065359
  Парута О. Правова соціалізація особи як об"єкт теоретично-правового дослідження // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 37-41. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1065360
  Кофман Б.Я. Правова соціалізація як основа реалізації правового статусу людини і громадянина в місцевому самоврядуванні // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 118-136. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1065361
  Кофман Б.Я. Правова соціалізація як основа реалізації правового статусу людини і громадянина в місцевому самоврядуванні // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 118-136. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1065362
  Тарабукін О.Ю. Правова соціалізація як форма соціального впливу права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 64-66


  У статті розглядаються категорії правової соціалізації та соціально-правового впливу як елементи структури соціальної дії права. Право характеризується як глобальний інститут, що прямо чи опосередковано взаємодіє з усіма елементами соціальної системи ...
1065363
  Шумінська Н. Правова спадщина Австро-Угорської імперії: законодавство про військовий обов"язок ЗУНР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  У результаті розпаду Австро-Угорської монархії на території її східного прикордоння утворилася Західно-Українська Народна Республіка. Актуальним залишається дослідження використання досвіду австрійського командування у правовому регулюванні військового ...
1065364
  Кальман О.Г. Правова статистика : Навч. посібник / О.Г. Кальман, І.О. Христич; Нац. юридична Академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 1999. – 204с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7146-20-0
1065365
   Правова статистика : Курс лекцій. – Київ, 2000. – 336с. – Бібліогр.: с.194-204. – ISBN 966-95605-4-3
1065366
  Трофімова Г.Г. Правова статистика : Навч.-метод. посібник для самост. вивч .дисц. / Г.Г. Трофімова; МОН Украъни. Киъвський нац.екон.ун-т. – Київ : КНЕУ, 2001. – 75с. – ISBN 966-574-212-4
1065367
  Захожай В.Б. Правова статистика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Захожай, В.С. Федорченко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 368с. – ISBN 966-608-255-1


  Висвітлено основні питання правової статист., зокрема методи збору, обробки та аналізу статистичної інформації. Детально описано методи вибіркових досліджень, взаємозв"язків,індексного аналізу,а також методи групувань, середніх,абсолютних і відносних п
1065368
  Камлик М.І. Правова статистика : Навчальний посібник / М.І. Камлик. – Київ : Атіка, 2004. – 240с. – ISBN 966-326-009-2
1065369
  Кальман О.Г. Правова статистика : Підручник для студ. юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / МОНУ; Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого; О.Г. Кальман, І.О. Христич. – Харків : Право, 2004. – 304с. – ISBN 966-8467-05-1
1065370
  Мармоза А.Т. Правова статистика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2006. – 536 с. – ISBN 966-351-091-9
1065371
  Калачова І.В. Правова статистика : навчальний посібник / І.В. Калачова, Г.Г. Трофімова; МОНУ; Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. – 2-ге вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 300с. – ISBN 966-574-746-0
1065372
   Правова статистика : збірник задач / С.Б. Вакарчук, С.І. Жир, О.Б. Маргаритіна, Н.Г. Навроцька; С.Б. Вакарчук [ та ін. ] ; за ред. Н.Г. Навроцької. – Київ : Знання, 2007. – 479с. – ISBN 966-346-273-6
1065373
  Навроцька Н.Г. Правова статистика : навчальний посібник / Н.Г. Навроцька. – Київ : Знання, 2007. – 280с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-277-9
1065374
   Правова статистика : підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Бова А.А., Василевич В.В. та ін.; МВС України; Київський нац. ун-т внутрішніх справ; за ред. О.М. Джужи. – Київ : Атіка, 2008. – 392с. – ISBN 978-966-326-262-8
1065375
   Правова статистика : підручник / Голіна В.В. [ та ін ] ; за ред. В.В. Голіни ; МОНУ ; Національна юридична акададемія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-458-083-7
1065376
  Кравчук В. Правова сутність виходу з товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-5.
1065377
  Депа Правова сутність і теоретико-правова конструкція легітимації державної влади / Депа, Ю.-М.Р // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 3-14. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1065378
  Ткаченко М.О. Правова сутність поняття "мирова угода" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 159-163. – ISSN 2219-5521
1065379
  Бережняк Н.В. Правова сутність поняття зобов"язань із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 134-145. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1065380
  Пуданс-Шушлебіна Правова сутність поняття суб"єкта владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 95-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1065381
  Пуданс-Шушлебіна Правова сутність поняття суб"єкта владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 95-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1065382
  Маленко Я.В. Правова сутність територіального планування: вітчизняний та європейський досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 214-219. – ISSN 2219-5521
1065383
  Шкляр Т. Правова та економічна системи суспільства: основні напрями взаємодії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 1113-116.
1065384
  Грицяк І.А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європ. інтеграції для підвищ. кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / І.А. Грицяк, В.В. Говоруха, В.Ю. Стельцов ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 284 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-15
1065385
  Стрельцов В.Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / В.Ю. Стрельцов, А.В. Бураковська ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 200 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-14
1065386
  Грицяк І.А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : підручник для слух. системи пілгот., перепідг. та підвищ. кваліфікації кадрів, студ. вищ.навч. закл. / І.А. Грицяк, В.В. Говоруха, В.Ю. Стельцов ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка [та ін.] ; ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Харків : Магістр, 2009. – 620 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-390-060-5
1065387
  Грицяк І.А. Правова та інституційна системи Європейського Союзу : модуль 3 : навчальний посібник / І.А. Грицяк ; за ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Львів : [Б.в.], 2009. – 200 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8687-54-9
1065388
  Тітова С. Правова та нормативно-методична база нормативної грошової оцінки земель населених пунктів / С. Тітова, Д. Демченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 71-75. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі інформації щодо виконання нормативної грошової оцінки земель населених пунктів зроблено аналіз та структуризацію відомостей, наведених у нормативно-правовій базі, розглянуто основні документи, що регламентують виконання зазначеної ...
1065389
  Минькович-Слободяник Правова та політична культура в умовах політико-правової трансформації суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 2219-5521
1065390
  Яновська О.Г. Правова та соціальна природа адвокатської професії // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 108-113
1065391
   Правова та соціально-виховна робота із засудженими жінками : навчально-методичний посібник / Іваньков І.В. [ та ін. ] ; Держ. департ. України з питань виконання покарань ; Чернігівський юрид. коледж ; Інформ.-консультат. жіночий центр ; Швейцарська агенція з розвитку та співроб. [ за заг. ред. Калашник Н.Г. ]. – Чернігів, 2008. – 168 с. – ISBN 978-966-2214-03-1
1065392
  Шабанов Р.І. Правова та технічна природа електронних доказів у господарському судочинстві / Р.І. Шабанов, О.В. Циркуненко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 26-34. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
1065393
  Волинець В. Правова теорія "функцій державного владарювання" М. Коркунова в контексті дослідження публічної влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 9-15
1065394
  Ковальчук О.М. Правова теорія М.М. Ковалевського // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 55-58. – ISBN 978-617-7638-01-7
1065395
  Нагребельний В. Правова термінологія і правові дефініції в адміністративному праві (за матеріалами круглого столу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 158-163. – ISSN 1026-9932
1065396
  Павлов С.С. Правова традиція та звичай: смислові межі понять // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-68.
1065397
  Лобода Ю.П. Правова традиція українського народу : (феномен та об"єкт загальнотеоретичного дискурсу) / Юрій Петрович Лобода. – Львів : Світ, 2009. – 280 с. – Бібліогр.: с. 265-277. – ISBN 978-966-603-597-7
1065398
  Лобода Ю.П. Правова традиція українського народу: проекція у майбутнє // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 9 (59). – С. 34-38
1065399
  Лобода Юрій Правова традиція українського народу: цивілізаційний підхід // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 62-67.
1065400
  Вовк Д. Правова традиція: розуміння у контексті співвідношення з правовою системою і правовою культурою // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 42-52. – ISSN 1993-0909
1065401
  Бірюков О.М. Правова уніфікація колізійних і матеріальних норм у сфері обігу цінних паперів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 34-40


  Стаття присвячена висвітленню сучаснога стану розробки уніфікованих колізійних і матеріально-правових норму сфері обігу цінних паперів. Увага приділена особливостям транскордонного обігу т. зв. електронних цінних паперів. Статья посвящена современному ...
1065402
  Гарасимів Т.З. Правова філософема становлення особистості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – - C. 46-50. – ISSN 0321-0499
1065403
  Полотнікова М.В. Правова форма регуляторної діяльності Національного банку України // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 81-88
1065404
  Біла В. Правова форма як категорія науки адміністративного права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 98-104. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1065405
  Горбатенко В.П. Правова футурологія: предметне поле і перспективи розвитку в Україні // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 36-40. – ISSN 2524-017X
1065406
  Павлюченко Ю.М. Правова характеристика аграрних розписок / Ю.М. Павлюченко, Б.І. Кравчук // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 49-56. – ISSN 2518-7953
1065407
  Свічкарьова Я. Правова характеристика аутстаффінгу як однієї з форм позикової праці // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 18-21.
1065408
  Павленко М. Правова характеристика банківського контролю в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 86-92. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  У даній роботі досліджується правова природа банківського контролю в Україні. Аналізуються цілі банківського контролю в Україні та проблеми їх реалізації. Зроблено висновок, що банківський контроль є видом фінансового контролю. It is work the legal ...
1065409
  Буздуган Я. Правова характеристика благодійництва та благодійної діяльності як альтернативного джерела фінансового забезпечення охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 88-92
1065410
  Буздуган Я. Правова характеристика благодійності, благодійництва та благодійної діяльності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 7-10
1065411
  Чуприна Л. Правова характеристика бюджетної установи як розпорядника бюджетних коштів на стадії виконання бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 86-88. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються бюджетна установа як розпорядник бюджетних коштів. Анализируется бюджетное учреждение как распорядитель бюджетных средств. There is analised the budget organizations as the budget" ...
1065412
  Кравчук В. Правова характеристика відносин між членами органів управління і юридичної особи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 6-9
1065413
  Таш"ян Р. Правова характеристика вузлових угод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 7-10
1065414
  Ватрас В.А. Правова характеристика джерел сімейного права, які регламентують поняття "члени сім"ї" та "сім"я" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 39-43. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1065415
  Коваль І. Правова характеристика екологічної продукції: теоретичні засади та законодавче закріплення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (93). – С. 37-45. – ISSN 2308-0361
1065416
  Поєдинок В.В. Правова характеристика об"єкта інвестування // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 93-100
1065417
  Машковська Л. Правова характеристика пайового інвестиційного фонду // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 50-54. – ISSN 2307-8049
1065418
  Чуприна Л.М. Правова характеристика поняття "процесу" в бюджетному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 126-129. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано наукові погляди поняття «процесу» як юридичної категорії та його місце у бюджетному праві. Всі стадії бюджетного процесу взаємопов"язані за своїм змістом і діями та взаємозумовлені, їх послідовність не тільки встановлена ...
1065419
  Саленко І.В. Правова характеристика режиму робочого часу та його елементів // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 50-53. – ISSN 2617-5967


  У статті здійснено класифікацію режимів робочого часу. Комплексно проаналізовано кожен зі структурних елементів класифікації. Доведено необхідність класифікації режиму робочого часу на загальний і спеціальний. Визначено його ключові елементи. Наведено ...
1065420
  Мазуренко В. Правова характеристика ринку послуг поштового зв"язку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 91-94.
1065421
  Гетманцева Д Н. Правова характеристика роботодавця як суб"єкта трудових відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 46-50. – (Правознавство ; Вип. 273)
1065422
  Кузьмич О. Правова характеристика сторін у договорах на користь третіх осіб // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 44-49
1065423
  Настіна О. Правова характеристика суб"єктів права державної власності на землю в Україні // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 10. – С. 13-18.
1065424
  Курило В. Правова характеристика та зміст державного впливу у галузі сільського господарства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 43-47.
1065425
  Сіроченко Т. Правова характеристика уявної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 423-424. – ISBN 978-617-7069-15-6
1065426
  Гамбург І.А. Правова характеристика форм технічного регулювання господарської діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 92-97. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1065427
  Луцький М.І. Правова характеристика юридичного оформлення злуки УНР та ЗУНР: основні етапи // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 37-41. – ISSN 2078-6743
1065428
  Біленчук П.Д. Правова хартеристика специфічних ознак мови та поведінки осіб ,засуджених до позбавлення волі / П.Д. Біленчук, А.П. Гель // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 4. – С.41-46. – ISBN 966-614-021-7
1065429
  Мельник А.А. Правова якість закону як аспект правового прогресу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 197-200. – ISSN 2524-017X
1065430
  Дмитрієнко Ю.Н. Правова, моральна, етична свідомість у перехідному суспільстві: рефлексії до порозуміння // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 22-24. – (Правознавство ; Вип. 375)
1065431
  Рыбакова С.В. Правоваая природа отдельных видов кредитных организаций // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.176-183. – ISSN 1608-8794
1065432
  Шафиров В.М. Правовая активность граждан в развитом социалистическом обществе. / В.М. Шафиров. – Красноярск, 1982. – 66с.
1065433
  Гойман Владимир Иванович Правовая активность служащего советского государственного аппарата : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Гойман Владимир Иванович; Киев. высш. школа МВД СССР. – К., 1982. – 246л. – Бібліогр.:л.196-219
1065434
  Гойман Владимир Иванович Правовая активность служащего советского государственного аппарата : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Гойман Владимир Иванович; КГУ. – К., 1983. – 20л.
1065435
  Сергеева И.В. Правовая борьба с азартными играми в СССР // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 452-458. – ISBN 978-966-438-135-9
1065436
  Богатырев В.В. Правовая глобалистика // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 8. – С. 73-77. – ISSN 0132-0769
1065437
  Лапаева Валентина Правовая демократия как цивилизационный выбор России ( с позицией либертарного правопонимания ) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 1 (68). – С. 150-160. – ISSN 1812-7126
1065438
  Мишина Н.В. Правовая доктрина как источник права (на примере железнодорожного права) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 231-236. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1065439
  Васильев А.А. Правовая доктрина постглоссаторов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 10-11. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена юридической доктрине постглоссаторов XIII–XIV вв. Автор раскрывает значение и основные черты мышления консилиаторов в развитии европейского права. В работе отмечается прикладной, утилитарный характер достижений постглоссаторов, ...
1065440
  Трофимов В.В. Правовая жизнь: теоретические и социально- философские проблемы исследования // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.124-133. – ISSN 1608-8794
1065441
  Самович Ю.В. Правовая зашита личности в международном и внутригосударственном праве // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 114-118. – ISSN 1812-8696
1065442
  Степаненко А. Правовая защита договорных отношений // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Грамотно составленный договор позволит разрешить спор с наименьшими потерями".
1065443
  Гурджи Ю.А. Правовая защита личности в уголовном процессе: вопросы теории и методологии : монография / Ю.А. Гурджи ; Одесская национальная юридическая академия. – Одесса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-7799-89-2
1065444
  Северин В.А. Правовая защищенность коммерчески ценнной информации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.55-74. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1065445
  Иваненко О.Ф. Правовая идеология американской буржуазии / О.Ф. Иваненко. – Казань, 1966. – 132с.
1065446
  Абузярова Н.А. Правовая инспекция труда на производстве / Н.А. Абузярова. – Алма-Ата : Казахстан, 1987. – 61, [2] с. – (Правовые знания - в массы)
1065447
  Никитинский Л.В. Правовая инспекция турда в системе органов надзора и контроля за соблюдение трудового законодательства : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.05 / Никитинский Л. В.; АН СССР, Ин-т госуд. и права. – М., 1981. – 18л.
1065448
   Правовая информация. – Москва : Наука, 1974. – 158 с.
1065449
  Краснянский В.Э. Правовая информация в системе государственного и хозяйственного управления / В.Э. Краснянский. – Л., 1985. – 105с.
1065450
   Правовая кибернетика. – М., 1973. – 253с.
1065451
   Правовая кибернетика социалистических стран. – Москва, 1987. – 430с.
1065452
  Гордеев В.И. Правовая классификация водных объектов // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 58-65. – ISSN 0201-7245
1065453
  Чертков А.Н. Правовая культура и активность избирателей / А.Н. Чертков, Н.В. Артамонова // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 7. – С. 37-44. – ISSN 1812-8696
1065454
  Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности / Е.В. Аграновская ; отв. ред. Е.А. Лукашева ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1988. – 142, [2] с.
1065455
  Бурмистров В.А. Правовая культура и перестройка. / В.А. Бурмистров. – Киев, 1989. – 47с.
1065456
  Бондарев А.С. Правовая культура и продукты правовой культуры // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 8-15. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Изложен оригинальный подход к понятию "правовая культура", рассмот- рена ее структура. Вводится новое понятие "продукты правовой культуры". Показывается роль и значение данного явления. Анализируется соотношение правовой культуры и ее продуктов в ...
1065457
  Бабич И.Л. Правовая культура ингушей: история и современность / И.Л. Бабич, С М. Албогачиева // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 19. – С. 33-39. – ISSN 1812-3805


  Статья строится на основе полевого этнографического материала, собранного петербургским этнографом М.С.-Г. Албогачиевой под руководством ведущего научного сотрудника отдела Кавказа Института этнологии (г. Москва) И.Л. Бабич, и посвящена описанию нового ...
1065458
  Бабич И.Л. Правовая культура ингушей: история и современность / И.Л. Бабич, С М. Албогачиева // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 34-37. – ISSN 1812-3805


  Статья строится на основе полевого этнографического материала, собранного петербургским этнографом М.С.-Г. Албогачиевой под руководством ведущего научного сотрудника отдела Кавказа Института этнологии (г. Москва) И.Л. Бабич, и посвящена описанию нового ...
1065459
  Галиев Ф.Х. Правовая культура как правовая реальность // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 4 (82). – С. 77-82. – ISSN 1812-8696


  Если гражданское общество мы воспринимаем как общество на довольно высокой стадии своего развития, то пределы влияния традиционных социальных норм должны охватывать все сферы жизнедеятельности людей, составляющих это же гражданское общество, и наряду с ...
1065460
  Седая Ю. Правовая культура личности: процесс формирования // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 8-13. – ISSN 1562-529Х
1065461
  Ходыревский С.М. Правовая культура молодежи / С.М. Ходыревский. – Воронеж, 1975. – 64с.
1065462
  Чекин А.Н. Правовая культура на примере стран романо-германской и англосаксонской правовых семей / А.Н. Чекин, А.Н. Акимов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 10. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
1065463
  Васюков Н.Г. Правовая культура народного контроля / Н.Г. Васюков. – Москва, 1989. – 62с.
1065464
  Астахов В.В. Правовая культура педагога в современной Украине: проблемы и перспективы // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 44-49
1065465
  Гранин А.Ф. Правовая культура работника учереждений внутренних дел / А.Ф. Гранин. – К, 1969. – 68с.
1065466
  Семитко А.П. Правовая культура социалистического общества. / А.П. Семитко. – Свердловск, 1990. – 172с.
1065467
  Волкодаев Н.Ф. Правовая культура судебного процесса / Н.Ф. Волкодаев. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 62с.
1065468
  Сальников Виктор Петрович Правовая культура: Теоретико-методологический аспект : Автореф... доктора юрид.наук: 12.00.01 / Сальников Виктор Петрович; Ленинградский гос. ун-т. – Л., 1990. – 36л.
1065469
  Андреева О.А. Правовая модель гражданского общества / О.А. Андреева, А.А. Андреев // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.67-73
1065470
  Илюхин А.В. Правовая мысль С. И. Зарудного о мировом суде как концептуальная основа мировой юстиции в Российской империи / А.В. Илюхин, В.А. Илюхина // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 21. – С. 37-41. – ISSN 1812-3805


  У статті аналізуються правові погляди відомого російського юриста С.І. Зарудного про світовий суді і перспективі його введення в Росії . Обгрунтовується той факт , що головні принципи організації інституту мирових суддів , викладені в " записках" С.І. ...
1065471
  Карпец И.И. Правовая наука и борьба с преступностью / И.И. Карпец. – Москва, 1967. – 78с.
1065472
  Баев В.Г. Правовая наука и государственное управление: к вопросу о взаимодействии (на примере Германии середины XIX века) // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 8. – С. 66-70. – ISSN 1812-8696
1065473
  Самощенко И.С. Правовая наука и совершенствование советского законодательства. / И.С. Самощенко. – М, 1972. – 22с.
1065474
   Правовая наука Казахстана. – Алма-Ата, 1978. – 132с.
1065475
  Поляков А.В. Правовая нормативность: многообразие смыслов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 4-7. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1065476
  Рехтина И.В. Правовая определенность (res judicata) в истории права Древнего Рима // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 22. – С. 43-46. – ISSN 1812-3805


  В статье на основе первоисточников, исторических и сравнительно-правовых материалов раскрывается возникновение, преобразование и развитие принципа правовой определенности (res judicata) и обеспечивающих его элементов в истории права Древнего Рима в ...
1065477
  Пулк Я. Правовая организация в колхозах. (На основании матер. ЭССР). : Автореф... канд. юрид.наук: / Пулк Я.; Тартуский гос.у н-т. – Тарту, 1956. – 27л.
1065478
  Пашерстник А.Е. Правовая организация заработной платы в СССР / А.Е. Пашерстник. – Москва, 1948. – 52с.
1065479
  Яковлев П.А. Правовая организация кредитования государственных капитальных вложений в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Яковлев П.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1968. – 16л.
1065480
   Правовая организация материального стимулирования труда рабочих и служащих. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 187 с.
1065481
  Пронская Г.В. Правовая организация отраслевых хозяйственных систем. / Г.В. Пронская. – К., 1985. – 129с.
1065482
  Клеандров М.И. Правовая организация потребительской кооперации в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Клеандров М.И.; АН СССР. Ин-тут государства и права. – М., 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1065483
  Поздняков Г.Т. Правовая организация премирования рабочих в условиях хозяйственной реформы : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Поздняков Г.Т.; МВ и ССО УССР. Харьк. юридич. ин-т. – Х., 1971. – 20л.
1065484
  Кузнецов А.М. Правовая организация трудоустройства инвалидов в СССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кузнецов А.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 17л.
1065485
  Лаптев В.В. Правовая организация хозяйственных систем / В.В. Лаптев. – М, 1978. – 168с.
1065486
  Братановская М.С. Правовая органызация муниципального управления библиотечным делом в России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 34-42. – ISSN 0132-0769
1065487
  Гужва Д.Г. Правовая основа деятельности российской военной периодической печати в 1914-1918 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 (594). – С. 66-68. – ISSN 0321-0626
1065488
  Клишина М. Правовая основа создания учреждений нового типа // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 10. – С. 28-32. – ISSN 0869-4915
1065489
  Щербак А.И. Правовая ответственность должностных лиц аппарата государственного управления. / А.И. Щербак. – Киев, 1980. – 133с.
1065490
  Бернштейн Д.И. Правовая ответственность как вид социальной ответственности и пути ее обеспечения. / Д.И. Бернштейн. – Ташкент, 1989. – 148с.
1065491
  Ядревский О.О. Правовая охорона географических обозначений: исторический аспект // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2015. – № 1. – С. 47-54
1065492
  Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха / М.М. Бринчук. – М., 1985. – 174с.
1065493
  Бринчук Михаил Михайлович Правовая охрана атмосферного воздуха в развитых капиталистических странах : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Бринчук Михаил Михайлович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1978. – 18л.
1065494
  Колбасов О.С. Правовая охрана вод и рыбных запасов в СССР. / О.С. Колбасов. – М., 1974. – 62с.
1065495
  Каверин А.М. Правовая охрана вод от загрязнения / А.М. Каверин. – Москва, 1977. – 104с.
1065496
  Беличенко Ю.П. Правовая охрана вод. / Ю.П. Беличенко, В.И. Волков. – М., 1980. – 248с.
1065497
  Белякова А.М. Правовая охрана детства / А.М. Белякова. – М., 1968. – 159с.
1065498
  Нарикбаев М.С. Правовая охрана детства / М.С. Нарикбаев. – Алма-Ата, 1984. – 64с.
1065499
  Нечаева А.М. Правовая охрана детства в России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 6. – С. 52-59. – ISSN 0132-0769
1065500
  Нечаева А.М. Правовая охрана детства в СССР / А.М. Нечаева. – М., 1987. – 110с.
1065501
  Марционас А.П. Правовая охрана дикоф фауны в Литовской ССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.714 / Марционас А.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юридич. ф-тет. – М., 1972. – 20л.
1065502
  Веденин Н.Н. Правовая охрана животного мира в СССР / Н.Н. Веденин. – Москва, 1975. – 64с.
1065503
  Джавадов И.А. Правовая охрана земель в Республике Казахстан: передовой опыт правового регулирования земельных отношений в Средней Азии // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 155-163. – (Право). – ISSN 2222-5226
1065504
  Забелышенский А.А. Правовая охрана земель как составной части природного комплекса. / А.А. Забелышенский. – Свердловск, 1979. – 81с.
1065505
  Тагиров Т.т. Правовая охрана земель сельскохозяйственного назначения. / Т.т. Тагиров. – Волгоград, 1979. – 128с.
1065506
  Фогель А.Я. Правовая охрана изобретений в области химии : Автореф... канд. юрид.наук: / Фогель А.Я.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 28л.
1065507
  Полетаев Ю.Н. Правовая охрана имущества государственного предприятия / Ю.Н. Полетаев. – М, 1991. – 285с.
1065508
  Аносова В. Правовая охрана интернет-сайтов // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2013. – № 3, март. – С. 27-32. – ISSN 0201-7059
1065509
  Кошоев Зайирбек Кошоевич Правовая охрана колхозной собственности / Кошоев Зайирбек Кошоевич, Левитин Леонид Исидорович. – Фрунзе, 1974. – 108с.
1065510
  Семчик В.И. Правовая охрана колхозной собственности / В.И. Семчик. – К., 1978. – 61с.
1065511
   Правовая охрана конституции. – М., 1991. – 72с.
1065512
  Вениславский Федор Правовая охрана Конституции как необходимое условие стабильности конституционного строя Украины // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 2 (75). – С. 31-40. – ISSN 1812-7126


  Статья посвящена исследованию правовой охраны Конституции Украины в аспекте обеспечения стабильности существующего конституционного строя. Выделены три основных направления правовой охраны конституции: а) недопущение необоснованного изменения ...
1065513
  Немировский Е.И. Правовая охрана лесов / Е.И. Немировский. – М., 1977. – 112с.
1065514
  Немировский Е.И. Правовая охрана лесов / Е.И. Немировский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1987. – 110с.
1065515
  Гусев Р.К. Правовая охрана лесов в СССР / Р.К. Гусев. – М, 1974. – 64с.
1065516
  Головач В.П. Правовая охрана лесов в СССР / В.П. Головач. – Свердловск, 1987. – 44 с.
1065517
   Правовая охрана личности в СССР : Тематический сборник научных трудов. – Баку, 1985. – 93 с.
1065518
   Правовая охрана математического обеспечения ЭВМ. – Москва, 1989. – 62с.
1065519
  Аджаров К.А. Правовая охрана морской среды : учеб. пособие / К.А. Аджаров ; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар : Кубанский гос. университет, 1981. – 83 с. – Библиогр.: с. 80-81
1065520
  Свядосц Ю.И. Правовая охрана научно-технических достижений и советский экспорт / Ю.И. Свядосц. – М., 1986. – 158с.
1065521
  Ефимов Е.Н. Правовая охрана научных открытий в СССР / Е.Н. Ефимов. – Москва, 1972. – 46с.
1065522
  Серебровский В.И. Правовая охрана научных открытий в СССР. / В.И. Серебровский. – М, 1960. – 72с.
1065523
  Сыродоев Н.А. Правовая охрана недр в СССР / Н.А. Сыродоев. – М., 1976. – 64с.
1065524
   Правовая охрана окружающей природной среды в странах Восточной Европы : Учеб. пособие для вузов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 368 с.
1065525
   Правовая охрана окружающей среды. – Москва, 1985. – 145 с.
1065526
  Ерофеев Б.В. Правовая охрана окружающей среды / Б.В. Ерофеев. – М., 1988. – 65с.
1065527
   Правовая охрана окружающей среды в области промышленного производства. – Киев, 1986. – 220с.
1065528
   Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. – Москва, 1989. – 184 с.
1065529
  Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами / М.М. Бринчук. – Москва : Наука, 1990. – 212с.
1065530
   Правовая охрана окружающей среды при социализме. – М., 1984. – 145с.
1065531
  Бжезинский В. Правовая охрана окружающей среды. / В. Бжезинский. – М., 1979. – 251с.
1065532
   Правовая охрана открытий и их связь с изобретательством. – М., 1990. – 38с.
1065533
   Правовая охрана природы. – Москва, 1980. – 312с.
1065534
  Колбасов О.С. Правовая охрана природы / О.С. Колбасов. – М., 1984. – 112с.
1065535
  Яковлев В.Н. Правовая охрана природы в Молдавской ССР / В.Н. Яковлев. – Кишинев, 1983. – 298с.
1065536
   Правовая охрана природы в социалистических странах. – М., 1988. – 211с.
1065537
  Казанцев Н.Д. Правовая охрана природы в СССР / Н.Д. Казанцев, Е.Н. Колотинская. – Москва, 1962. – 134с.
1065538
  Колотинская Е.Н. Правовая охрана природы в СССР / Е.Н. Колотинская. – М., 1962. – 196с.
1065539
   Правовая охрана природы в СССР. – Минск, 1975. – 263с.
1065540
  Гусев Р.К. Правовая охрана природы в СССР : учебное пособие / Р.К. Гусев, В.В. Петров. – Москва : Высшая школа, 1979. – 176 с.
1065541
  Петров В.В. Правовая охрана природы в СССР / В.В. Петров. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 384 с.
1065542
   Правовая охрана природы в СССР. – М., 1988. – 78с.
1065543
  Казанцев Н.Д. Правовая охрана природы в СССР. / Н.Д. Казанцев. – М., 1967. – 63с.
1065544
  Шварц Х.И. Правовая охрана природы Молдавии. / Х.И. Шварц, Ю.И. Тютекин. – Кишинев, 1964. – 296с.
1065545
  Колбасов О.С. Правовая охрана природы. / О.С. Колбасов. – М., 1976. – 39с.
1065546
  Знаменская В.С. Правовая охрана программ для ЄВМ // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 11. – С. 46-52. – ISSN 0869-5466
1065547
  Єрмакович С. Правовая охрана промышленных образов в странах Таможенного союза и Единого экономического пространства: интеграционное измерение // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 210-212. – ISBN 978-617-7069-15-6
1065548
  Эннан Р.Е. Правовая охрана промышленных образцов в зарубежных странах // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 91-96. – (Юрисптуденція ; Вип. 4)
1065549
  Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в капиталистических странах / Э.П. Гаврилов. – М., 1967. – 76с.
1065550
  Наменгенов К.Н. Правовая охрана рационализаторских предложений / К.Н. Наменгенов. – Алма-Ата, 1981. – 123с.
1065551
  Дручок Г.В. Правовая охрана результатов селекции в СССР и некоторых зарубежных странах : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.712 / Дручок Г.В. ; КГУ. – Киев, 1970. – 28 с.
1065552
  Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. / Ю.И. Свядосц. – М., 1969. – 190с.
1065553
   Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии.. – Київ : Таксон, 1997. – 112с. – ISBN 966-7128-03-2
1065554
  Данченко Н.И. Правовая охрана труда женщин в СССР. / Н.И. Данченко. – К., 1985. – 159с.
1065555
  Аристов Е.В. Правовая парадигма социальности государства : монография : науч. спец. 12.00.02 "Конституц. право ; конституц. судеб. процесс ; муницип. право" / Е.В. Аристов ; Пермский гос. нац. исслед. ун-т. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2016. – 367, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-238-02830-9
1065556
  Болотова Е.Л. Правовая подготовка педагогов в условиях реформы образования / Е.Л. Болотова // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 11. – С. 45-50. – ISSN 1726-667Х


  Подготовка специалистов, обеспечивающий генерацию новой волны предпринримателей наукоемкого бизнеса. Опыт Томского гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники.
1065557
   Правовая поддержка рекламы и защита интеллектуальной собственности : Научно-пратический сборник. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 120с. – (Б-ка юридической компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры"). – ISBN 5-9614-0469-2
1065558
  Бартенев А.И. Правовая политика в области обороны и её формирование в системе исполнительной власти // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.98-105. – ISSN 1608-8794
1065559
  Корсакова С.В. Правовая политика в сфере земского самоуправления во второй половине XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 12. – С. 25-29. – ISSN 1812-3805


  На основе историко-правового анализа в статье изложены сущность и содержание российской правовой политики в сфере земского самоуправления во второй половине XIX в.
1065560
  Кипкаева Н.В. Правовая политика в сфере пересмотра актов правосудия в России до судебной реформы середины XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 7. – С. 39-41. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена анализу исторического развития института пересмотра судебных постановлений, которые выносилась отечественными судами в период c XI в. до середины XIX в. В описываемом контексте исследуется эффективность работы судебной инстанционной ...
1065561
  Тимофеев Л.А. Правовая политика в сфере технического регулирования // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.32-40. – ISSN 1608-8794
1065562
  Крылов К.Д. Правовая политика в условиях развитого социализма. (соц.-психол. аспект исследования) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Крылов К.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юридич. ф-тет. – М., 1977. – 16л.
1065563
  Шупицкая О.Н. Правовая политика государств в условиях глобализации // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 23-24.
1065564
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 1. – 2003
1065565
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 2. – 2003
1065566
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 3. – 2003
1065567
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 4. – 2003
1065568
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 1. – 2004
1065569
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 2. – 2004
1065570
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 3. – 2004
1065571
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 4. – 2004
1065572
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 1. – 2005
1065573
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 2. – 2005
1065574
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 3. – 2005
1065575
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 4. – 2005
1065576
  Трофимов В.В. Правовая политика как научная основа правовых реформ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 6. – С. 101-104. – ISSN 0132-0769
1065577
   Правовая политика России в условиях глобализации / С.В. Поленина, О.А. Гаврилов, Н.П. Колдаева, Г Е. Лукьянова, Е.В. Скурко // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.28-37. – ISSN 1608-8794
1065578
  Скворцова Ю.В. Правовая политика российского государства в сфере модернизации правовой системы России // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 46-49. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
1065579
  Пашин В.П. Правовая политика советского государства в годы строительства армии на кадрово-милиционных началах: вопросы теории и практики / В.П. Пашин, И.Е. Хлопова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 10. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются вопросы теории и практики при осуществлении правовой политики Советского государства в годы строительства армии на кадрово-милиционных началах. In clause the questions of the theory and practice at realization of legal policy ...
1065580
  Матузов Н.И. Правовая политика современной России: предлагаем проект концепции для обсуждения / Н.И. Матузов, А.В. Малько, К.В. Шундиков // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.6-28. – ISSN 1608-8794
1065581
  Марченко М.Н. Правовая политика: понятие, субъекты, механизм реализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 26-37. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1065582
  Лазутин Л.А. Правовая помощьпо уголовным делам: соотношение международно-правовых и внутригосударственных аспектов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 74-82. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1065583
  Султанова Т.И. Правовая природа алеаторных договоров и их место в системе гражданско-правовых договоров // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 140-150. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
1065584
  Романенко Д.И. Правовая природа аналогии в англо-американском гражданском праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 38-40. – ISSN 1812-3910
1065585
  Матвеева Н. Правовая природа брачного договора по праву России, Украины и Беларуси // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2013. – № 3, март. – С. 7-14. – ISSN 0132-0831
1065586
  Петросова Т.А. Правовая природа вещных прав // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 5. – С. 31-35. – ISSN 1680-2721
1065587
  Крючатов И.А. Правовая природа возбуждения уголовного дела в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 715 / Крючатов И.А. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 20 с.
1065588
  Мотехина М. Правовая природа возмездной образовательной услуги вуза // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 209-211. – ISBN 978-617-7069-17-0
1065589
  Вендиктов А.В. Правовая природа гасударственных предприятий / А.В. Вендиктов. – Изд. 2-е. – Ленинград, 1928. – 184с.
1065590
  Карпикова Т.А. Правовая природа деятельности адвоката в Российской Федерации (теоретический и практический аспекты) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 95-97. – ISSN 0132-0769
1065591
  Фаршатов И.А. Правовая природа договора управления многоквартирным домом // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 50-54. – ISSN 0132-0769
1065592
  Жилинкова И. Правовая природа доменного имени // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.30-34
1065593
  Мусаева Айнура Тофик кызы Правовая природа и объективные признаки состава преступления оскорбления // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 455-466. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1065594
  Гниздовская А.М. Правовая природа и особенности компенсации за подготовку спортсмена в профессиональном футболе // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 223-228. – ISBN 978-966-927-257-7
1065595
  Филипенко Е. Правовая природа и понятие "эмиссия акций" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 55-58
1065596
  Зеленецкий В. Правовая природа инициации доследственного уголовного процесса // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 151-159.
1065597
  Байгушева Ю.В. Правовая природа исполнения гарантийного обязательства // Очерки по торговому праву : Сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2006. – Вып. 13. – С. 28-33.
1065598
  Калин Т.П. Правовая природа квартирной собственности по законодательству Эстонской Республики // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 61-62. – ISSN 1812-3910
1065599
  Ибрахим С.С. Правовая природа конвенций и рекомендацій МОТ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 392-396
1065600
  Саракуца М.А. Правовая природа конституции для Європи // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 671-674. – ISBN 966-660-151-6
1065601
  Кучерявенко Н.П. Правовая природа косвенного налогообложения // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 1. – С. 31-36.
1065602
  Джантаев М.П. Правовая природа международных соглашений с участием НПО // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 50-66. – ISSN 1560-2893
1065603
  Степанов В.В. Правовая природа обстоятельств, исключающих юридическую ответственность // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2014. – Вып. 3 (25). – С. 186-195. – (Юридические науки ; вып. 3 (25)). – ISSN 1995-4190
1065604
  Фоков А.П. Правовая природа общей долевой собственности: исторические и гражданско- правовые аспекты преимущественного приобретения доли // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.20-24
1065605
  Салоки Ласло Правовая природа общих условий поставок товаров между организациями стран - членов Совета экономической взаимопомощи и разрешение в них коллизионных вопросов : Автореф... канд. юридич.наук: / Салоки Ласло; МГУ. Юридич. фак-т. Кафедра международного права. – М., 1967. – 27л.
1065606
  Скобелев В.П. Правовая природа определений об отсрочке (рассрочке) исполнения решения суда // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 189-195. – ISBN 978-966-927-257-7
1065607
  Рыженкова Н.Г. Правовая природа отношений, вытекающих из договора экспедиции. : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Рыженкова Н.Г.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1970. – 15л.
1065608
  Бородина Е.В. Правовая природа принудительных мер медицинского характера // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 179-181. – ISBN 966-660-151-6
1065609
  Горбунов А.В. Правовая природа расходов тяжущихся на наем поверенного по российскому дореволюционному праву // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 25-27. – ISSN 1812-3805
1065610
  Щербакова Н. Правовая природа реорганизации хозяйственных обществ // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 76-81.
1065611
  Тагаева С.И. Правовая природа семейно-правовой ответственности // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 151-156. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
1065612
  Трущенков Михаил Иванович Правовая пропаганда в современной газетной периодике : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Трущенков Михаил Иванович; МВ и ССО СССР. Моск. гос. ун-т. – М., 1980. – 18л.
1065613
  Коновалова В.Е. Правовая психология : Учебное пособие для студ. юрид.вузов и фак-тов, обуч. по спец. "Правоведение" / В.Е. Коновалова. – Харьков : Основа, 1990. – 198с.
1065614
  Коновалова В.Е. Правовая психология : Учебное пособие / В.Е. Коновалова. – 2-ое издание, исправленное и дополненое. – Харків : Консум, 1997. – 160с. – ISBN 966-7124-40-1, 5-11-000784-5
1065615
  Лысков А.П. Правовая психология и ее место в структуре правосознания : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Лысков А.П.; ЛГУ. – Л., 1969. – 15л.
1065616
  Ратинов А.Р. Правовая психология и преступное поведение : теория и методология исследования / А.Р. Ратинов, Г.Х. Ефремова. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1988. – 253, [3] с. : табл. – Примеч.: с. 234-252
1065617
  Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступность молодежи / Г.Х. Ефремова, А.Р. Ратинов ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1976. – 159, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1065618
   Правовая работа в народном хозяйстве : сборник нормативных актов. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 669 с.
1065619
  Анохин В.С. Правовая работа в народном хозяйстве в новых экономических условиях / В.С. Анохин. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1991. – 328 с.
1065620
   Правовая работа в условиях перестройки : [сб. статей]. – Москва : ИГПАН, 1989. – 150, [2] с.
1065621
  Нудельман В.С. Правовая работа в хозяйстве / В.С. Нудельман. – М., 1981. – 176с.
1065622
  Завязкин В.Ф. Правовая работа на железнодорожном транспорте. Соблюдение труд. законодат. / В.Ф. Завязкин. – М., 1989. – 255с.
1065623
  Паращенко В.Н. Правовая работа на предприятии, в колхозе / В.Н. Паращенко. – Минск, 1975. – 223с.
1065624
   Правовая работа на предприятии.. – М., 1970. – 288с.
1065625
   Правовая работа на промышленном предприятии. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 365 с.
1065626
  Паращенко В.Н. Правовая работа юридической службы производственного объединения, предприятия : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Паращенко В.Н. ; АН СССР , Ин-т государства и права. – Москва, 1980. – 16 с.
1065627
  Берлявский Л.Г. Правовая реальность как категория онтологии права / Л.Г. Берлявский, И.В. Липчанская // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 17. – С. 38-43. – ISSN 1812-3805


  Правовая сфера является неотъемлемой составной частью социальной реальности. Большинство исследователей, занимавшихся разработкой социальных проблем, обращали внимание на вопросы, связанные с правом и государством. В философско-правовой литературе ...
1065628
  Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления / С.И. Максимов; МОиНУ; Нац. юрид. акад. Украины им. Я.Мудрого. – Харьков : Право, 2002. – 327с. – ISBN 966-7146-65-0
1065629
  Синькевич Н.А. Правовая регламентация "национального вопроса" в законодательстве российской империи // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.27-29
1065630
  Ерошенко Александр Арсентьевич Правовая регламентация гражданского состояния в СССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.03 / Ерошенко Александр Арсентьевич; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 35 л.
1065631
  Гумбатов В.П. Правовая регламентация института дуэли в Российском законодательстве ( 17-начало 20вв.) // Основы государства и права. – Москва, 2005. – № 5. – С. 87-95
1065632
  Зиневия А.В. Правовая регламентация международных полетов гражданских воздушных судов : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Зиневия А.В.; Моск. гос. ин. междунар. отношений. – М., 1978. – 23л.
1065633
  Лазор В.В. Правовая регламентация самозащиты трудовых прав работника // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 234-238. – ISSN 1563-3349
1065634
   Правовая регламентация статуса беженцев и лиц, ищущих убежище : Учебное пособие. – Одесса : Латстар, 2002. – 164с. – ISBN 966-8028-23-6


  Розглянуто механізм розвитку особистості в соціу-мі. Навчальний посібник для студентів непсихологіч-них спеціальностей вищих навчальних закладів.
1065635
  Нефедов Б.И. Правовая регламентация статуса иностранных граждан в СССР : учеб. пособие / Б.И. Нефедов. – Омск
Ч. 1. – 1988. – 47с.
1065636
  Нефедов Б.И. Правовая регламентация статуса иностранных граждан в СССР: Учеб. пособие. / Б.И. Нефедов. – Омск
Ч.2. – 1989. – 62с.
1065637
  Мохамед Салех Ахамед Ал-Хиляли Правовая регламентация структуры и деятельности органов внешних сношений НДРИ : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мохамед Салех Ахамед Ал-Хиляли; КГУ. – К., 1986. – 24л.
1065638
  Мохамед Салех Ахмед Ал-Хиляли Правовая регламентация структуры и деятельности органов внешних сношений НДРИ : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мохамед Салех Ахмед Ал-Хиляли; КГУ. – К., 1986. – 178л. – Бібліогр.:л.162-178
1065639
  Мохамед Салех Ахамед Ал-Хиляли Правовая регламентация структуры и деятельности органов внешних сношений НДРЙ : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Мохамед Салех Ахамед Ал-Хиляли; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1065640
  Сергиенко Л.А. Правовая регламентация управленческого труда / Л.А. Сергиенко. – М., 1984. – 141с.
1065641
   Правовая реформа и проблемы совершенствования профессиональной юридической деятельности. – Ярославль, 1990. – 111с.
1065642
   Правовая реформа и совершенствование управления регионами: межвуз. сб. науч. тр.. – Саранск, 1991. – 95с.
1065643
  Шихата И. Правовая реформа. Теория и практика : Учебное пособие / И. Шихата; Пер.с англ.под ред.Н.Г.Дорониной. – Москва : Белые альвы, 1998. – 256с. – ISBN 5-7619-0063-7
1065644
   Правовая реформа: повышение действительности законодательства. – Минск, 1992. – 183с.
1065645
  Фролов Ю.А. Правовая реформа: пути и проблемы совершенствования судебной системы // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 3-7. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  В свете идей о правовом государстве и правовой реформы в стране рассматриваются проблемы совершенствования советской судебной системы.
1065646
  Джиффорд Д.Д. Правовая система Австралии / Д.Д. Джиффорд, К.Х. Джиффорд. – М., 1988. – 340с.
1065647
  Романов А.К. Правовая система Англии : Учебное пособие / А.К. Романов; АНХ при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 2000. – 344с. – ISBN 5-7749-0195-5
1065648
  Матузов Н.И. Правовая система и личность / Н.И. Матузов. – Саратов : Издательство Саоатовского университета, 1987. – 293 с.
1065649
  Минниахметов Р.Г. Правовая система как синкретизм всех социальных норм // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.9-14. – ISSN 1811-9018
1065650
  Мартынов В.Ф. Правовая система как юридическая форма правовой действительности // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805
1065651
  Кананыкина Е.С. Правовая система Канады: ее отличие от стран содружества // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2 (47). – С. 40-46. – ISSN 1812-3910
1065652
  Кананыкина Е.С. Правовая система современной Франции // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2 (53). – С. 41-46. – ISSN 1812-3910


  Система современного права Франции основывается на конституционных актах. Субъектом законодательной деятельности Франции является Парламент и в исключительных случаях - французский народ. Основным источником французского права является закон. К ...
1065653
  Кананыкина Е.С. Правовая система Соединенных Штатов Америки // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1 (46). – С. 40-48. – ISSN 1812-3910
1065654
   Правовая система социализма : в 2-х книгах. – М.
Кн. 1. – 1986. – 366с.
1065655
   Правовая система социализма : в 2-х книгах. – М.
Кн. 2. – 1987. – 328с.
1065656
  Зайчук О.В. Правовая система США / О.В. Зайчук. – Киев, 1992. – 135с.
1065657
  Бернам У. Правовая система США = Introduction to the law and legal system of the United States / Уильям Бернам ; науч. ред. Власихин В.А. ; [пер. с англ.: Александров А.В. и др.]. – 3-й вып. – Москва : Новая юстиция, 2006. – 1211, [1] с. : табл. – Данные тит. л. частично парал. англ. - На обл. загл.: Правовая система Соединенных Штатов Америки. - Предм. указ.: с. 1127-1167. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-91028-010-4
1065658
  Шматова Е.С. Правовая система: вопросы теории и методологии // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 20. – С. 22-27. – ISSN 1812-3805
1065659
  Маркова-Мурашова Правовая система: проблемные аспекты эволюции / Маркова-Мурашова, В.Ф. Мартынов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 8. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
1065660
   Правовая служба в исполкоме. Сб. ст.. – М., 1983. – 77с.
1065661
   Правовая статистика. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 159 с.
1065662
   Правовая статистика : уч. для сред. спец. уч. заведений. – М., 1986. – 158с.
1065663
  Чернадчук В.Д. Правовая статистика : Конспект лекций / В.Д. Чернадчук; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 72с. – Библиогр. : с.65. – ISBN 966-608-004-4
1065664
  Савюк Л.К. Правовая статистика : Учебник / Л.К. Савюк. – Москва : Юристъ, 1999. – 588с. – ISBN 5-7975-0135-Х
1065665
  Савюк Л.К. Правовая статистика : Учебник для высш.учеб.заведений, обуч.по спец."Юриспруденция" / Л.К. Савюк. – Москва : Юристъ, 2000. – 588с. – (Institutiones). – ISBN 5-7975-0135-Х
1065666
  Бутина И.Н. Правовая сущность современной акции как ценной бумаги // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 67-82. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1065667
  Наймушина Л.П. Правовая трактовка политики // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 19-25. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
1065668
  Щербакова Н.В. Правовая установка и социальная активность личности / Н.В. Щербакова. – Москва, 1986. – 125с.
1065669
  Чуприна Л. Правовая характеристика бюджетного учреждения как субъекта финансового права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 83-90


  Определение особенностей бюджетного учреждения как субъекта права, систематизация и углубление научных знаний о характеристике финансовых правоотношений с их участием.
1065670
  Войновский Д.А. Правовая характеристика основных элементов сделок с землей // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 106-108. – ISSN 1684-2618
1065671
  Закондырин А.Е. Правовая характеристика формирования финансовых основ местного самоуправления // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 3 (57). – С. 12-19. – ISSN 1812-8696
1065672
  Пугинский Б.И. Правовая экономика : проблемы становления / Б.И. Пугинский, Д.Н. Сафиуллин. – Москва, 1991. – 238 с.
1065673
  Мамитова Н.В. Правовая экспертиза российского законодательства: вопросы теории и практики // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 5-15. – ISSN 0132-0769
1065674
  Фелик В. Правове бачення громадського порядку і громадської безпеки, що обумовлює зміни в системі адміністративних служб органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1065675
  Цимбаленко Є.С. Правове бачення інформатизаційних реалій у світовому та українському вимірах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 195-198


  Розглядаються основні поняття та термінологічні трактування явища інформатизації. In the article it is considered the main conceptions and terms of information phenomenon. В статье рассматриваются базовые понятия и терминологические трактовки явления ...
1065676
  Циганюк Ю.В. Правове буття та правова свідомість як категорії правових відносин у кримінальному провадженні з участю потерпілого // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 124-125. – ISBN 978-966-419-300-6
1065677
  Тітов Є.Б. Правове визначення захоплення заручників в міжнародно- правових актах // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С166-170. – ISSN 1727-1584
1065678
  Берлач Н.А. Правове визначення органічного сільського господарства в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 225-230. – ISSN 1563-3349
1065679
  Жаровська І. Правове виховання - важлива частина соціалізації особи // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 3-8. – ISSN 2409-4544
1065680
  Кравченко А. Правове виховання - як складник формування громадянина України / А. Кравченко, О. Бартош // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 52-56. – ISSN 2075-1478
1065681
  Максимов С.І. Правове виховання в сучасних дослідженнях: проблеми й перспективи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 228-233. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
1065682
   Правове виховання в сучасній Україні : монографія / [А.П. Гетьман та ін. ] ; за ред. : В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, О.Г. Данильяна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 365, [3] с. – Бібліогр.: с. 340-365 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-208-4
1065683
  Клімова Г.П. Правове виховання в часи Київської Русі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 246-249. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
1065684
  Кроква С. Правове виховання військовослужбовців, його органіація та форми // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-15.
1065685
  Кроква С. Правове виховання військовослужбовців, його організація та форми // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-9.
1065686
  Кроква С. Правове виховання військовослужбовців, його організація та форми // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 8. – С. 16-17.
1065687
  Кутиркін А. Правове виховання дітей дошкільного віку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 164-169. – ISSN 0132-1331
1065688
  Котюк В.О. Правове виховання молоді в системі комуністичного виховання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 66-72. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье раскрывается место правового воспитания в системе коммунистического воспитания. Правовое воспитание, как и политическое, нравственное и трудовое, служит единой цели - формированию личности будущего коммунистического общества и поэтому является ...
1065689
  Волковецька С.В. Правове виховання молоді як необхідна умова української демократії // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 36-40. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1065690
  Давидов П.Г. Правове виховання нової генерації громадян України як чинник державотворення // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.18-26
1065691
  Назаренко Є.В. Правове виховання студентської молоді (питання теорії і практики) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 21-28. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассматриваются вопросы правового воспитания студенческой молодежи, сделана попытка моделирования его содержания в вузе. На основе практики правового воспитания в Киевском университете даются рекомендации по планированию мер правового ...
1065692
  Фіцула М.М. Правове виховання учнів / М.М. Фіцула. – К, 1997. – 147с.
1065693
  Остапенко Л.В. Правове виховання учнівської молоді в умовах родинно-шкільного простору (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Остапенко Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 23 назви
1065694
  Головченко В.В. Правове виховання учнівської молоді: питання методології та методики / В.В. Головченко. – К., 1993. – 137с.
1065695
   Правове виховання школярів : Бібліогр. покажч. (1977-1986 рр.). – Київ, 1987. – 39с.
1065696
  Дзьобань О.П. Правове виховання як засіб правової соціалізації філософсько-правові / О.П. Дзьобань, Є.М. Мануйлов // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 407-416. – ISSN 0201-7245
1065697
  Минькович-Слободяник Правове виховання як напрям правової політики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 62-66. – ISSN 1563-3349
1065698
  Мальцев Д.О. Правове виховання як невід"ємна складова правової соціалізації особистості / Д.О. Мальцев, В.Ю. Швачка // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 12-19
1065699
  Анучина Л.В. Правове виховання: бажання й реальність / Л.В. Анучина, В.Г. Грицаненко // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 260-263. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
1065700
  Харченко О.С. Правове врегулювання відносин з відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 169-173
1065701
  Харченко О.С. Правове врегулювання відносин розмежування земель державної та комунальної власності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 256-260. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто загальні положення про державну та комунальну власність на землю в Україні.
1065702
  Нікітенко Р. Правове врегулювання господарських відносин між Україною та іноземними державами (на прикладі Бельгії, Великобританії, Китаю) // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2019. – № 6 (54), червень. – С. 42-46
1065703
  Афанасьєва К.О. Правове врегулювання діяльності інтернет-ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 103-107.
1065704
  Триньова Я.О. Правове врегулювання позбавлення життя на прохання: зарубіжний досвід // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 130-137
1065705
  Луцький М.І. Правове врегулювання трансфертного ціноутворення з метою запобігання виведенню прибутків у податкові гавані / М.І. Луцький, Ю.І. Шевченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 371-374
1065706
  Луцький М. Правове врегулювання трансфертного ціноутворення з метою запобігання виведенню прибутків у податкові гавані // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 147-149. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1065707
  Севрюков Д. Правове врядування у теорії Томаса Гоббса // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 179-184. – ISSN 1026-9932
1065708
  Латковська Т.А. Правове герулювання обов"язкових платежів і податків суб"єктів підприємницької діяльнсоті : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Латковська Т. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 188л. – Бібліогр.:л.178-188
1065709
  Куціпак О.В. Правове життя як самостійна юридична категорія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 64-68
1065710
  Коваленко І.І. Правове життя як феноменологічна модель: поняття та структура / І.І. Коваленко, Е.А. Кальницький // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 1 (40). – С. 50-73. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
1065711
  Ноздрін О.М. Правове життя як цілісність // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 54-60. – ISSN 1563-3349
1065712
   Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : збірник тез наукових доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів, 17-18 березня 2006 року. – Луцьк : "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. – 447 с. – ISBN 966-600-196-9
1065713
   Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – 583, [1] с. – Текст укр., окремі ст. пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-475-1
1065714
  Фекета І.Ю. Правове забазпечення охорони грунтів та використання земельних ресурсів Закарпаття / І.Ю. Фекета, І.М. Фекета // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 35-40 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1065715
  Скріпнікова О. Правове забезпечення аграрної реформи // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 154-155
1065716
  Губерська Н. Правове забезпечення адміністративних процедур у сфері вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 29-33. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан правового забезпечення адміністративних процедур у сфері вищої освіти в Україні. Проаналізовано зміст та значення основних нормативно-правових актів, що стосуються питань регулювання адміністративно-процедурної діяльності у ...
1065717
  Тищенко А.О. Правове забезпечення активізації інноваційного розвитку України // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 216-222. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1065718
  Бондаренко Є.В. Правове забезпечення безпеки банківської діяльності як засіб фінансової стабільностіі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 205-210
1065719
  Доломан І. Правове забезпечення безпеки бізнесу у здійсненні спільної діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 377-378
1065720
  Забарний Г.Г. Правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні: актуальні питання / Г.Г. Забарний, А.В. Філіппов // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 45-56
1065721
  Коваленко Т.О. Правове забезпечення біобезпеки України: сучасний стан та перспективи // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 88-90
1065722
  Погорецький М. Правове забезпечення боротьби з кіберзлочинами в Україні / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 30-38
1065723
  Шульга Т. Правове забезпечення бюджетних доходів, обумовлених використанням та придбанням земельних ділянок // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 17-23.
1065724
  Цесар Інна Правове забезпечення взаємодії держави і громадянського суспільства в умовах демократії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 43-49
1065725
  Жукорська Я. Правове забезпечення взаємодії України та МВФ в економічній та фінансовій сферах / Я. Жукорська, І. Банах // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 60-64. – ISSN 2524-0129
1065726
  Кірін Р.С. Правове забезпечення видобування корисних копалин : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / КНУТШ; Кірін Р.С. – Київ, 2007. – 211л. + Додатки: л.209-211. – Бібліогр.: л.178-208
1065727
  Кірін Р.С. Правове забезпечення видобування корисних копалин : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Кірін Р.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1065728
  Іваненко І. Правове забезпечення використання електронного документообігу, електронних документів та електронного підпису у процесі набуття інтелектуальної власності на торгівельну марку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 251-257.
1065729
  Жаренко В.Ф. Правове забезпечення використання земель сільськогосподарськими підприємствами, створеними внаслідок реформування КСП (розвиток, стан, перспективи) // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 102-108.
1065730
  Бахуринська М. Правове забезпечення використання землі державно-приватного партнерства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 305-307. – ISBN 978-617-7069-17-0
1065731
  Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Євстігнєєв А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 192 л. – Бібліогр.: л. 167-192
1065732
  Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Євстігнєєв А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1065733
  Лейба Л.В. Правове забезпечення вирішення земельних спорів, пов"язаних з орендою землі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 149-153. – ISSN 0201-7245
1065734
  Коваленко О. Правове забезпечення вищої освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 39-45. – ISSN 2078-1016
1065735
  Сіденко С. Правове забезпечення відшкодування податку на додану вартість під час здійсненні експортних операцій // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 44-49.
1065736
  Синкова О.М. Правове забезпечення внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-105.
1065737
  Устименко В.А. Правове забезпечення впровадження засад регіоналізації у сферу державного управління економікою / В.А. Устименко, Р.А. Джабраілов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 24-30. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
1065738
  Федорович В. Правове забезпечення встановлення (зміни) меж населених пунктів в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 395-401. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1065739
  Яцюк О.В. Правове забезпечення встановлення місцезнаходження платника податків як одна з функцій підрозділів податкової міліції / О.В. Яцюк, В.В. Тильчик // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 223-228. – ISSN 1563-3349
1065740
  Головко Т.М. Правове забезпечення гендерної рівності в законодавстві України (кримінально-правовий контекст) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 113-119.
1065741
  Головко Т.М. Правове забезпечення гендерної рівності в законодавстві України (кримінально-правовой аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 219-224
1065742
  Коваленко Т.О. Правове забезпечення генетичної безпеки: міжнародний та національний аспекти // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 126-134. – ISSN 2227-796X


  Genetic safety is a special state of security of human and environment, in which: a) any unnatural impact on the human genome is absent; b) any unnatural impact on genome of biosphere objects is absent; c) uncontrolled impacts on genome of agricultural ...
1065743
  Гребенюк М. Правове забезпечення дерегуляції ринку сільськогосподарської продукції як складова системи гарантування продовольчої безпеки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 127-130
1065744
   Правове забезпечення державного суверенітету України : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2011. – 298, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-96-2
1065745
  Трайтлі В. Правове забезпечення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм: шляхами модернізації // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (143), грудень. – С. 31-37
1065746
  Красноступ Г. Правове забезпечення державної інформаційної політики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 57-60
1065747
  Жушман В.П. Правове забезпечення державної підтримки аграрних товаровиробників // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 198-206. – ISSN 0201-7245
1065748
  Самсонова Я.О. Правове забезпечення державної підтримки виноградарства в Україні // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 151-154. – ISBN 978-966-7957-20-9
1065749
  Зубатенко О. Правове забезпечення державної підтримки господарської діяльності кооперативів в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 141-144
1065750
  Борисов Є.М. Правове забезпечення діяльності військово-морських сил у XVIII столітті // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 3 (99). – С. 82-88
1065751
  Приймаченко Д.В. Правове забезпечення діяльності митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 8-15
1065752
  Пашков В.І. Правове забезпечення діяльності національної служби крові // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 41-47. – ISSN 2306-9082
1065753
  Рафальський О.О. Правове забезпечення діяльності посольств та дипломатичних місій Української Народної Республіки та Української держави (1917-1921 рр.) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 15-20. – ISSN 2220-1394
1065754
  Єрофеєв М.І. Правове забезпечення документального контролю за обігом зброї та вибухових матеріалів в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 104-114. – ISSN 2524-0323
1065755
  Свириденко І. Правове забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 134-136
1065756
  Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального природокористування в контексті окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 272-276. – ISSN 2219-5521
1065757
  Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування в контексті Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 201-204. – ISSN 2219-5521
1065758
  Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування як форма реалізації сталого розвитку // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 13-20. – ISSN 2413-7189


  Стаття присвячена характеристиці сутності правового забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування у контексті сталого розвитку. В статті здійснено характеристику забезпечення екологічної безпеки як форми реалізації сталого ...
1065759
  Суярко М. Правове забезпечення екологічної безпеки у контексті сталого розвитку України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 104-107
1065760
  Оверковська Т.К. Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва біопалив
1065761
  Оверковська Т.К. Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва біопалив // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 11 (15). – С. 83-91. – ISSN 2411-4413
1065762
  Оверковська Т. Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського землекористування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 107-110
1065763
  Коваленко І. Правове забезпечення екологічної безпеки: національний та міжнародний аспект / І. Коваленко, Н. Райниш // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 71-76. – ISSN 2409-4544
1065764
  Слепченко А. Правове забезпечення екологічної освіти - актуальна проблема сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми правового забезпечення екологічної освіти в Україні. В статье рассматриваются проблемы правового обеспечения экологического образования в Украине. This article deals with the problems of legal support of environmental ...
1065765
  Балюк Г. Правове забезпечення екологічної складової сталого розвитку: проблеми законодавчого регулювання, створення екологічної столиці світу та удосконалення екологічної освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті автором розглядаються проблеми правового забезпечення екологічної складової сталого розвитку як в Україні, так і в глобальному масштабі, обґрунтовується пропозиція щодо створення в Україні екологічної столиці світу, досліджуються шляхи ...
1065766
  Альонкін О. Правове забезпечення економічних гарантій права людини на свободу світогляду і віросповідання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
1065767
  Король В. Правове забезпечення економічної політики в Україні та Китаї: особливості оподаткування пов"заних суб"єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 150-153
1065768
  Чубенко А. Правове забезпечення ефективного управління фінансами у сфері цивільного захисту // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-12.
1065769
  Джабраілов Р.А. Правове забезпечення ефективного функціонування ЖКГ як складової частини об"єктів комунальної власності // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 27-32. – ISSN 1681-6277
1065770
  Джабоаілов Р.А. Правове забезпечення ефективного функціонуваня ЖКГ як складової частини об"єктів комунальної власності // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Бібліогр.: на 17 пунктів
1065771
  Мозоль Н. Правове забезпечення євроінтеграційних процесів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 170-174. – ISSN 2
1065772
  Сіделковський О. Правове забезпечення єдиного медичного простору України: до постановки питання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 126-131. – ISSN 2306-9082
1065773
  Тімченко М. Правове забезпечення жителів тимчасово окупованих територій: окремі проблемні питання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2 - 8 вересня (№ 35). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1065774
  Свірін М.О. Правове забезпечення запобігання злочинності Національною поліцією України // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІV Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2017" та XXII Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2017" [м. Київ, 10-13 жовт. 2017 р.]: зб. тез / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – С. 105-110. – ISBN 978-617-7767-18-2
1065775
  Власюк С.М. Правове забезпечення запобігання шкідливим діям вод // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 204-207. – ISSN 0201-7245
1065776
  Власюк С.М. Правове забезпечення запобігання шкідливої дії вод (історико-правовий аспект) // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. – ISSN 0201-7245
1065777
  Мищак І.М. Правове забезпечення запровадження інклюзивної освіти в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 2220-1394
1065778
  Солдатенко О.В. Правове забезпечення зарубіжних інвестицій : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 108-113. – Бібліогр.: 7 назв
1065779
  Гамбург А І. Правове забезпечення захисту комерційної таємниці в Україні / А І. Гамбург, О.М. Фролов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 64-69. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1065780
  Демиденко В. Правове забезпечення захисту та розвитку інтелектуально-мовного капіталу народу України // Питання мови, справа буття нації : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 лют. 2016 р.) / Чернігів. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ніжин. міськрайон. благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин", Нац. іст.-архітектур. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол.: О. Бросаліна та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – С. 43-45. – ISBN 978-617-640-286-2
1065781
  Білоцький С. Правове забезпечення зв"язку енергетичної безпеки та альтернативної енергетики в рамках права Європейського Союзу // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 115-123. – ISSN 2304-1773


  Статтю присвячено проблемам міжнародно-правового забезпечення реалізації енергетичної безпеки ЄС. Аналізується зв"язок енергетичної безпеки ЄС з розвитком альтернативної енергетики. Висвітлюється значення в цьому процесі Директиви 2009/28/ЄС.
1065782
  Ігнатенко І.В. Правове забезпечення здійснення благоустрою як одного із етапів містобудівної діяльності // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 144-148. – ISBN 978-966-7957-20-9
1065783
  Господарець Д. Правове забезпечення земельних реформ в Українській Народній Республіці ЦР та Західноукраїнській Народній Республіці (порівняльно–правовий аналіз) // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 164-166
1065784
  Сосницька Н.В. Правове забезпечення земельної реформи в умовах децентралізації // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 128-130. – ISBN 978-966-416-521-8
1065785
  Артемишин М.Б. Правове забезпечення зобов"язань України перед ЄС в рамках переговорного процесу вступу нашої держави до Світової організації торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 104-114.
1065786
  Жук О.П. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-64. – Бібліогр.: 15 назв
1065787
  Король В.І. Правове забезпечення зовнішньоекономічної стратегії України : (теорет.-методол. та прикладні засади державно-правового прогнозування) : монографія / В.І. Король ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 415, [1]. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7509-96-5
1065788
  Ігнатенко І.В. Правове забезпечення зонування земель у межах населених пунктів : монографія / І.В. Ігнатенко ; [наук. ред. Шульга М.В.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Фінарт, 2014. – 273, [1] с. – Бібліогр.: с. 232-273. – ISBN 978-612-72-11-01-2
1065789
  Котенджи Е.О. Правове забезпечення ідей соборності в проекті Конституції Української народної республіки доби Директорії // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 298-301. – ISBN 978-617-7777-14-3
1065790
  Альонкін О. Правове забезпечення ідеологічних гарантій права людинина свободу світогляду і віросповідання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 78-82


  Розглянута проблема правового забезпечення ідеологічних гарантій права людини на свободу світогляду і віросповідання. Подається власне авторське бачення поняття ідеологічних гарантій цього права особистості. Вносяться пропозиції щодо внесення ...
1065791
  Анісковець А. Правове забезпечення інноваційного розвитку в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 62-64
1065792
  Губарєв С.В. Правове забезпечення інноваційної діяльності в конкурентних умовах // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 25-27
1065793
  Кулага Е. Правове забезпечення інституційних перетворень у системі технічного регулювання в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 12-16
1065794
  Коссе Д.Д. Правове забезпечення інтеграційних процесів України та ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 386-389. – ISSN 2219-5521
1065795
  Носік В.В. Правове забезпечення інтенсифікації землеробства в умовах агропромислового комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье рассматриваются вопросы правового обеспечения интенсификации земледелия на основе внедрения научно обоснованных систем ведения хозяйства. Сформулировано понятие системы земледелия как юридической категории. Указаны способы ее правового ...
1065796
  Стаценко-Сургучова Правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності в системі органів державної податкової служби України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 61-65
1065797
  Довгань О.Д. Правове забезпечення інформаційної безпеки держави як підгалузь інформаційного права: теоретичний дискурс / О.Д. Довгань, Т.Ю. Ткачук // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 73-85. – ISSN 2616-6798
1065798
  Каращук М. Правове забезпечення інформаційної влади в сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 289-302. – ISBN 978-966-02-5322-3
1065799
   Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні. – Київ : Юридична думка, 2006. – 384с. – ISBN 966-8602-31-5
1065800
  Бакалінська О. Правове забезпечення кібербезпеки в Україні / О. Бакалінська, О. Бакалинський // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 100-108. – ISSN 2
1065801
  Дьяченко Ю.В. Правове забезпечення конкурентоспроможності продукції м"ясопереробних підприємств України на європейському ринку // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 4. – С. 43-48 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
1065802
  Гаверський В.В. Правове забезпечення контейнерних перевезень: сучасний стан та розвиток в Україні // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 123-134. – ISSN 2524-101X
1065803
  Коваленко Т. Правове забезпечення контролю за використанням та охороною земель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 6. – С. 38-42
1065804
  Краснова М.В. Правове забезпечення контролю за використанням, охороною, відновленням, захистом лісів та рослинного світу // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 445-454. – ISBN 978-617-566-151-2
1065805
  Заєць О.І. Правове забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об"єктів природно-заповідного фонду України // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 498-509. – ISBN 978-617-566-151-2
1065806
  Івченко А.М. Правове забезпечення корпоративних правовідносин // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 46-52. – ISSN 2222-5374
1065807
  Клімова А.В. Правове забезпечення ліцензійної діяльності закладів вищої освіти України // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 271-286. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478


  "У статті здійснено аналіз та розкрито особливості правового забезпечення ліцензування освітньої діяльності закладів вищої освіти як одного з основних інструментів державного регулювання освітньої діяльності та забезпечення якості освітніх послуг. ...
1065808
  Буздуган Я. Правове забезпечення медичного страхування та його місце в системі фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 78-81
1065809
  Бригінець О.О. Правове забезпечення митної безпеки держави як окремого елементу економічної безпеки держави // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 10. – С. 37-40. – ISSN 2409-1944
1065810
  Демський Е.Ф. Правове забезпечення мовної політики у системі судочинства / Е.Ф. Демський, О.В. Лопушанська // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 80-83. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
1065811
  Большаков В.Н. Правове забезпечення моніторингу в АПК України - дійовий інструмент розвитку державної інформаційної політики України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 194-199
1065812
  Позняк Е.В. Правове забезпечення моніторингу землі, вод, лісів, рослинного світу, атмосферного повітря, надр, тваринного світу, об"єктів та територій природно-заповідного фонду, інших об"єктів правової охорони екологічного права // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 208-241. – ISBN 978-617-566-151-2
1065813
  Курило В.І. Правове забезпечення моніторингу як дієвий інструмент ефективності агросектору економіки України / В.І. Курило, В.Н. Большаков // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 422-426. – ISSN 1563-3349
1065814
  Гріневич Л. Правове забезпечення моніторингу якості середньої освіти у США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 149-157. – ISBN 978-966-2633-02-3
1065815
  Бедрій Р. Правове забезпечення муніципальної реформи в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 132-141. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1065816
  Бусуйок Д.В. Правове забезпечення надання сільськогосподарських дорадчих послуг: шляхи удосконалення // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 181-184. – ISBN 978-966-7957-18-6
1065817
  Чурилова Т.М. Правове забезпечення належного управління державними землями в умовах адміністративної реформи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 224-228. – ISSN 2219-5521
1065818
  Івченко А.В. Правове забезпечення некомерційної господарської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Івченко Анастасія Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1065819
  Корнієць А.В. Правове забезпечення обігу зброї та вибухових речовин: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 59-64
1065820
  Пашков В. Правове забезпечення обігу лікарських засобів // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.18-22
1065821
  Ромашко О.Ю. Правове забезпечення обліку прав власності на корпоративні цінні папери // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 96-99
1065822
  Максименко М.І. Правове забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Максименко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1065823
  Максименко М.І. Правове забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Максименко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 239 л. – Бібліогр.: л. 191-239
1065824
  Марченко С.І. Правове забезпечення організації бджільництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 179-182. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано чинне законодавство України про бджільництво. Пропонуються заходи щодо його вдосконалення. The effective legislation of Ukraine on beekeeping has been analysed. Measures with regard to its improvement are proposed.
1065825
  Домбровський С.Ф. Правове забезпечення організації та діяльності юридичної служби в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти / С.Ф. Домбровський, Л.С. Тараненко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 164-174. – ISSN 2078-9165
1065826
  Бойко І.Ж. Правове забезпечення організації та функціонування вищих органів влади і управління Польського королівства (1349-1569 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 19-24.
1065827
  Маркіна І. Правове забезпечення організації управління в сучасних умовах // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.81-86
1065828
  Ковальчук Т.Г. Правове забезпечення організаційно-технічних засобів охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 164-167. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Дається характеристика правового забезпечення окремих організаційно-технічних засобів охорони земель сільськогосподарського призначення, спрямованих на їхнє ефективне використання. Legal regulation of organizational technical measures of preservation ...
1065829
  Грабовська Г.М. Правове забезпечення освітньої сфери в період Західноукраїнської Народної Республіки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 65-69.
1065830
  Прохоренко К. Правове забезпечення охорони клімату в Європейському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 72-76. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу правового забезпечення охорони клімату в Європейському Союзі, як прикладу всеохоплюючого та комплексного підходу до надання законодавчої "відповіді" на виклики глобального потепління, з метою визначення перспективних напрямів ...
1065831
  Новак Т.С. Правове забезпечення охорони праці у рослинництві: стан та перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 57-62
1065832
  Соколова А.К. Правове забезпечення охорони, відтворення й використання об"єктів рослинного світу // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 104-110. – ISSN 0201-7245
1065833
   Правове забезпечення охоронної діяльності та безпеки = Legal support of guard activity and security : хрестоматія / Ін-т упр. держ. охорони України Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: В.А. Чайковський, В.В. Кузнецов, М.В. Сийплокі ; за заг. ред. В.В. Гелетея ]. – Київ : ІВА, 2018. – 572, [1] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-501-129-4
1065834
  Романко С. Правове забезпечення перетворення сільського господарства України на екологічно безпечне // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 65-71
1065835
  Хомінець С.В. Правове забезпечення підвищення родючості грунтів : монографія / С.В. Хомінець ; [наук. ред. М.В. Шульга] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Фінарт, 2015. – 168, [1] с. – Бібліогр.: с. 148-168 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7211-25-8
1065836
   Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – 175, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7087-39-6
1065837
  Шаповалова О.В. Правове забезпечення підтримки і розвитку господарювання : Монографія / МОНУ; СНУ ім. В. Даля; О.В. Шаповалова. – Луганськ, 2004. – 280с. – ISBN 966-590-282-2
1065838
  Максіменцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.06 / Надія Олександрівна Максіменцева; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1065839
  Максіменцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право / Максіменцева Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 224с. – Бібліогр.: л.173 - 224
1065840
  Скрипнюк О. Правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина в процесі реалізації державного управління // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
1065841
  Туманянц А.Р. Правове забезпечення практики відновного правосуддя // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 233-237. – (Право. Економіка. Управління)
1065842
  Бойко Т.І. Правове забезпечення представників національних меншин в Україні як чинник становлення громадянського суспільства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 147-156
1065843
  Мінюков П.І. Правове забезпечення приватизації державного майна і житлового фонду. / П.І. Мінюков. – К., 1993. – 232с.
1065844
  Когут Н. Правове забезпечення приватизації земель лісогосподарського призначення та водного фонду України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 64-71.
1065845
  Когут Н.Д. Правове забезпечення приватизації сільськогосподарських земель: зарубіжний досвід // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 123-131
1065846
  Красноступ Г.М. Правове забезпечення прозорості відносин власності щодо аудіовізуальних засобів масової інформації // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 58-65


  Стаття присвячена дослідженню сучасного стану організаційно-правового забезпечення державної інформаційної політики щодо прозорості відносин власності стосовно аудіовізуальних засобів масової інформації, а також формуванню пропозицій стосовно ...
1065847
  Крутов В. Правове забезпечення протидії рейдерству в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 133-139. – ISSN 0132-1331
1065848
  Бучма О. Правове забезпечення проукраїнськості релігійних процесів // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / [редкол.: А.М. Колодний та ін.] ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців. – Київ : УАР, 2019. – С. 281-287. – ISBN 978-966-02-8853-9
1065849
  Байло О.В. Правове забезпечення професійної гідності працівників навчальних закладів // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 63-65. – ISBN 978-966-927-199-0
1065850
  Ляшук Р. Правове забезпечення процедур виконання відділами прикордонної служби доручень на здійснення слідчих (розшукових) дій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 148-149
1065851
  Мельниченко Б.Б. Правове забезпечення процесів інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 174-179. – (0). – ISSN 2078-9165
1065852
  Байда А.О. Правове забезпечення психологічної безпеки суспільства // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 29-34
1065853
  Балюк Г.І. Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Балюк Г.І., Кронда О.Ю., Сушик О.В. ; КНУТШ ; Юридичний фак-т ; За ред. За ред. Г.І. Балюк. – Київ : Обрії, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-2278-05-7
1065854
  Бондарчук Н.В. Правове забезпечення раціонального використання та охорони земель авіаційного транспорту України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 267-270.
1065855
  Тагієв С. Правове забезпечення реалізації громадянами екологічних обов"язків при здійсненні загального природокористування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 91-94.
1065856
  Орлов М. Правове забезпечення реалізації екологічних інтересів - основа належної охорони довкілля і розвитку економіки України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.68-71. – ISSN 0132-1331
1065857
  Степанов Є.В. Правове забезпечення реалізації екологічної функції держави органами внутрішніх справ України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Степанов Євген Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 197 л. – Бібліогр.: л. 181-197
1065858
  Степанов Є.В. Правове забезпечення реалізації екологічної функції держави органами внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Степанов Євген Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1065859
  Люблін В.Д. Правове забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації / В.Д. Люблін, І.Б. Тацишин // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 6 (78). – С. 53-57
1065860
  Богдан І.А. Правове забезпечення реалізації працівником права на творчість : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Богдан Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 186 л. – Додатки: л. 181-186. – Бібліогр.: л. 163-180
1065861
  Богдан І.А. Правове забезпечення реалізації працівником права на творчість : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Богдан Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1065862
  Бобкова Антоніна Григорівна Правове забезпечення рекреаційної діяльності : Автореф. дис. доктора юридичних наук: 12.00.04. / Бобкова А.Г.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 33 с. – Бібліогр.: 44 назв.
1065863
  Місінкевич А.Л. Правове забезпечення рекультивації земель в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Місінкевич Анна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
1065864
  Місінкевич А.Л. Правове забезпечення рекультивації земель в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Місінкевич Анна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 189 л. – Додатки: л. 158-161. – Бібліогр.: л. 162-189
1065865
  Панчишин Р.І. Правове забезпечення реформи місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення // Органи публічної влади в Україні: теорія та практика : колектив. монографія / М.М. Бліхар, Д.Є. Волкова, П.Д. Гуйван, Л.М. Дорофеєва, З.А. та ін. Іванцова. – Одеса : Гельветика, 2019. – С. 256-278. – ISBN 978-966-916-873-3
1065866
  Шулікін Д. Правове забезпечення реформи освіти / Д. Шулікін, Н. Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 грудня (№ 50). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Під час парламентських слухань, які зібрали понад 500 освітян, йшлося про майбутнє законодавство, імплементацію чинних документів, а також про інші проблеми галузі. На слуханнях виступили Міністр освіти і науки С. Квіт, , голова профільного комітету О. ...
1065867
  Мельниченко В. Правове забезпечення реформування системи центральних органів виконавчої влади в Україні: стан та перспективи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 180-187
1065868
  Заярний О.А. Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-делікатний аспект : монографія / О.А. Заярний ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Гельветика, 2017. – 699, [1] с. – Бібліогр.: с. 583-658. – ISBN 978-966-916-331-8
1065869
  Полешко А. Правове забезпечення розвитку цивільної авіації України (нотатки з науково-практичної конференції) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 157-159. – ISSN 0132-1331
1065870
  Тарангул В.Д. Правове забезпечення розмежування публічних фінансових інтересів державних та муніципальних органів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 350-354. – ISSN 1563-3349
1065871
  Удовенко К.В. Правове забезпечення розроблення тії реалізації муніципальних програм // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 227-233. – ISSN 1563-3349
1065872
  Оплачко Л. Правове забезпечення ролі кредиту в формуванні ринкової економіки України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.61-65. – ISSN 0132-1331
1065873
  Цвєткова Ю.В. Правове забезпечення свободи віросповідання як чинник утворення І Речі Посполитої // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 67-71. – ISSN 2219-5521
1065874
  Бойчук Р. Правове забезпечення системи державного регулювання економічних відносин в Україні // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права ; ред. А. Осауленко. – Київ, 2005. – № 6. – С. 65-71. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1065875
  Носік В.В. Правове забезпечення сільськогосподарського землекористування в умовах перебудови господарського механізму АПК // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 19-23. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються правові проблеми землекористування, теоретичні аспекти поняття та суті правових відносин у цій сфері на сучасному етапі. Автор вносить пропозиції щодо подальшого вдосконалення Закону про землю і землекористування.
1065876
   Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – 297 с. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7625-74-1
1065877
  Костяшкін І.О. Правове забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні : монографія / Іван Олександрович Костяшкін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Хмельницький : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка [та ін.], 2016. – 428, [1] с. – Бібліогр.: с. 377-428 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7169-80-1


  У пр. № 1710962 напис: Шановному Володимиру Васильовичу з вдячністю за підтримку з глибокою повагою. Підпис.
1065878
  Костяшкін І. Правове забезпечення соціальної функції при розподілі земель за цільовим призначенням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено актуальні проблеми здійснення повноважень власниками та користувачами відповідних земельних ділянок, з огляду на порядок встановлення та зміни цільового призначення земель. За наслідками дослідження запропоновано напрямки ...
1065879
  Костецька О.Я. Правове забезпечення співвідношення публічних і приватних інтересів у сфері охорони земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 138-141. – ISSN 0201-7245
1065880
  Щегельська Ю.П. Правове забезпечення та інформаційне супроводження промоційної політики українських міст - господарів Євро-2012 на міжнародній арені // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 130-135. – ISSN 2220-1394
1065881
  Бакаєв О.В. Правове забезпечення та можливості органів внутрішніх справ у боротьбі з корупцією // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.114-126. – ISBN 966-7146-60-Х
1065882
  Пристінський І.О. Правове забезпечення таємниці сповіді в чинному законодавстві України та канонах Православної Церкви // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 22-26
1065883
  Гамбург І.А. Правове забезпечення технічного регулювання у сфері господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гамбург Інна Аркадіївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1065884
  Фролова Н.В. Правове забезпечення транскордонного переміщення ГМО // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 222-225. – ISBN 978-966-419-269-6
1065885
  Коверзнєва Г.П. Правове забезпечення трансляції в ефірі роликів з Youtube / Г.П. Коверзнєва, М.С. Коверзнєв // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 210-212. – ISSN 2219-5521
1065886
  Мінюков П.І. Правове забезпечення трудових відносин у закладах освіти в умовах переходу України до ринкової економіки / П.І. Мінюков. – Київ, 1994. – 124с. – ISBN 5776324122
1065887
  Вєтухова І.А. Правове забезпечення трудової дисципліни за законодавством України у сучасних умовах // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 12-22. – ISSN 2311-4894
1065888
  Панасюк Р.П. Правове забезпечення української кооперації в роки нової економічної політики (1920-ті рр. XX ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 22-27. – ISSN 2219-5521
1065889
  Дмитрук С. Правове забезпечення умов для відродження і розвитку культури етнічних спільнот у Києві // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 464-468. – ISBN 978-617-7399-06-2
1065890
  Мельничук М.В. Правове забезпечення управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 168-173.
1065891
  Краснова М.В. Правове забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 263-273. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  З метою запровадження єдиного порядку участі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосується довкілля, аналізуються положення національного та міжнародного законодавства, які передбачають юридичні можливості громадськості в цій сфері, та ...
1065892
  Гудима Н. Правове забезпечення участі громадян у функціонуванні системи державного управління: принципи відкритості і прозорості // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-33.
1065893
  Морозов С.В. Правове забезпечення участі працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Морозов Станіслав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1065894
  Морозов С.В. Правове забезпечення участі працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Морозов Станіслав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 187 л. – Бібліогр.: л. 171-187
1065895
  Коваленко Т.О. Правове забезпечення фінансової підтримки фермерських господарств (новели законодавчого регулювання) // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2005. – № 10. – С. 10-19
1065896
  Чернобай А.М. Правове забезпечення фінансування системи вищої освіти : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 127-132. – Бібліогр.: 15 назв
1065897
  Нікіпєлова Є.М. Правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері національної безпеки Республіки Польща // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 158-167
1065898
  Свергунов О.О. Правове забезпечення формування та реалізації офсетної політики в Україні // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 26-37.
1065899
  Кірін Р.С. Правове забезпечення функцій гірничого управління // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 29-32. – ISBN 978-966-419-269-6
1065900
  Литвин Н.А. Правове забезпечення функцій інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 131-138. – ISSN 2072-8670
1065901
  Головко Л. Правове забезпечення якості питної води за законодавством України і ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 68-71. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано положення законодавства України і ЄС у сфері забезпечення населення питною водою. З"ясовано сучасний стан адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у зазначеній сфері. In the article provisions of the ...
1065902
   Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності : конспект лекцій / Сергієнко В.В. [ та ін. ] ; МОН України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 236 с.
1065903
   Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Д. Понікаров [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. – Додатки: с. 295-327. – Бібліогр.: с. 264-268. – ISBN 978-611-01-0342-8
1065904
  Курко М.Н. Правове забезпеченя пізнавальних процесів у галузі ядерної безпеки / М.Н. Курко, П.Д. Біленчук // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 119-124
1065905
  Ковтунець В.В. Правове забеспечення зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 7-9.
1065906
  Славич Б. Правове закріплення евтаназії в Україні. Питання доцільності / Б. Славич, В.С. Гербут // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 195-197. – ISBN 978-966-2609-60-8
1065907
  Малишко В.М. Правове закріплення кабального рабства у "ранній Америці" історична і юридична характеристики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 152-158. – ISSN 1563-3349
1065908
  Криворучко І.В. Правове закріплення принципів адміністративної процедури в Україні: стан, перспективи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 116-121. – ISSN 2306-6814
1065909
  Латковський П.П. Правове закріплення принципів бюджетного права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-81. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
1065910
  Бугаєв В.А. Правове закріплення спеціальних кримінальних покарань у кримінальному законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 64-71
1065911
  Габуда А.С. Правове значення вжитого в ст. 342 кримінального кодексу України формулювання "під час виконання обов"язків" // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 173-179. – ISSN 2410-3594
1065912
  Макагон О.В. Правове значення законодавства Ради Європи для захисту прав та інтересів працівників-мігрантів, які є громадянами України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 408-414. – ISSN 1563-3349
1065913
  Іваненко Л.М. Правове значення захисту прав споживачів у системі розгляду проекту закону України "Про внутрішню торгівлю" // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 124-128
1065914
  Сіренко Б.М. Правове значення міждержавної міграції як соціального феномена ХХ-ХХІ ст. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 101-109.
1065915
  Самойленко Г.В. Правове значення накладної у договорі перевезення вантажів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 268-272. – ISSN 1563-3349
1065916
  Ягодинський В. Правове значення преюдиціальності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.80-83. – ISSN 0132-1331


  Преюдиціальність - обов"язковість для всіх судів приймати без перевірки і доведення факти, встановлені раніше у справах рішеннями і вироками, що набрали законної сили
1065917
  Ягодинський В.М. Правове значення преюдиціі і преюдиціальності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-49.
1065918
  Волосенко С.О. Правове значення принципів цивільного процесу // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-10
1065919
  Примак В. Правове значення статусу сторін у відносинах з відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 90-97
1065920
  Біленчук П.Д. Правове і криміналістичне забезпечення протидії ядерному тероризму / П.Д. Біленчук, Т.В. Обіход // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 292-296. – ISSN 2219-5521
1065921
  Петер-Алексіс Альбрехт Правове і політичне есе про розвиток в системі кримінального правосуддя Німеччини // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 37-43. – ISBN 978-3-8305-3271-2
1065922
  Ксендзук Е. Правове інформування як аспект діяльності Волинської ОУНБ ім. О. Пчілки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 19 - 21. – ISSN 1811-377X
1065923
  Ковалюк О.М. Правове й інформаційне забезпечення фінансового механізму організації економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 52-56
1065924
  Андрюшко І.А. Правове мислення у контексті герменевтики права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 100-105. – ISSN 1563-3349
1065925
  Копиленко О.Л. Правове моделювання як ефективний засіб нормативно-правової уніфікації у правотворчості // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 24-31. – (Право. Економіка. Управління)
1065926
  Харченко Г.Г. Правове обґрунтування змісту дефініції "речове право" у законодавстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 162-166
1065927
  Веніславський Ф. Правове обмеження державної влади - необхідна передумова стабільності конституційного ладу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 108-116. – ISSN 0132-1331
1065928
  Савченко О. Правове обмеження прав людини як основа і критерій співвідношення публічних та особистих інтересів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 0132-1331
1065929
  Кобан О.Г. Правове обмеження як феномен: загальнометодологічні підходи // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 53-58. – ISSN 2413-6433
1065930
  Магновський І. Правове осмислення громадського контролю на сучасному етапі державотворення України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 79-85. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1065931
  Магновський І.Й. Правове осмислення регіонального підходу в реформуванні територіального устрою України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 63-69. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1065932
   Правове письмо : навчально-методичні матеріали / [Стефанчук Р.О., Монастирський Д.А., Рогожа В.Г., Ватрас В.А.] ; Американська асоціація юристів / Ініціатива з верховенства права ; за ред. Р.О. Стефанчука. – Київ : [Юсип"юк В.Д.], 2009. – 230 с. – ISBN 978-966-97097-2-1
1065933
   Правове письмо : навч. посібник / [Стефанчук Р.О., Монастирський Д.А., Рогожа В.Г., Ватрас В.А.] ; за ред. Р.О. Стефанчука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 147, [1] с. – ISBN 978-611-01-0221-6
1065934
  Левицький В. Правове письмо в документах щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: проблеми власних назв // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 280-281
1065935
  Куйовда А. Правове питання біженців у рамках країн СНД // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 81-83
1065936
  Закорецька Г. Правове питання раціоналізаторської діяльності: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 82-86. – ISSN 0132-1331
1065937
  Гарасимів Т.З. Правове пізнання: антропологічний дискурс / Т.З. Гарасимів, Т.І. Іванишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 156-161. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1065938
  Лапа С. Правове поле миротворців // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-41.
1065939
  Федяй Н.О. Правове поле стратегічного управління регіональним розвитком в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 54-62 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1605-7988
1065940
  Москвич Л.М. Правове положення адвоката іноземної держави в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 123-127. – ISSN 2524-0323
1065941
  Плахіна І.В. Правове положення валютних бірж у системі юридичних осіб приватного права України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 294-300. – ISSN 1563-3349
1065942
  Фролова Н.В. Правове положення договору емфітевзису за українським законодавством // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 223-227
1065943
  Стеценко М.П. Правове положення домініонів за Вестмінстерським статутом 1931 // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
1065944
  Мазурок І.О. Правове положення ЗМІ на Підкарпатті у 1939-1944 рр // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 91-95. – ISSN 1563-3349
1065945
  Цірат Г.А. Правове положення іноземців у міжнародному цивільному процесі: досвід міжнародно-правової уніфікації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 9 (133). – С. 44-48
1065946
  Скомороха Л. Правове положення морально-етичного аспекту посади судді в Україні, інтеграція окремих міжнародних тенденцій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 362-374. – ISSN 1026-9932
1065947
  Недошовенко О.О. Правове положення органів і тканин людини: доктрина і практика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 393-397. – ISSN 2219-5521
1065948
  Кубієвич С.П. Правове положення організації з безпеки і співробітництва в Європі як суб"єкта міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 601-611. – ISSN 1563-3349
1065949
  Шеремет О. Правове положення повних товаритсв та товариств з додатковою відповідальністю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.17-20
1065950
  Галиця О. Правове положення працівника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 37-40
1065951
  Рябошапко Г.Х. Правове положення союзної республики / Г.Х. Рябошапко. – Ленинград, 1975. – 110 с.
1065952
  Пашков В.М. Правове положення суб"єктів господарювання в галузі охорони здоров"я // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 75-84. – ISSN 0201-7245
1065953
  Струтинська-Струк Правове поняття біобезпеки як складової екологічної безпеки: прблеми визначення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 84-89. – Бібліогр.: на 46 пунктів. – (Правознавство ; Вип .212)
1065954
  Донець О.В. Правове поняття землі як національного багатства // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 73-78. – ISSN 0201-7245
1065955
  Гвоздик П.О. Правове поняття і зміст збереження біорізноманіття та принципи їх охорони // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 255-259. – ISBN 978-966-7957-18-6
1065956
  Кондратюк О.А. Правове прогнозування як засіб соціального управління // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 81-85. – ISSN 1563-3349
1065957
  Пилипишин С.С. Правове регуіювання розрахунків між фінансовими установами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 456-461. – ISSN 1563-3349
1065958
  Дроб"язко В. Правове регулювання авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 3-14.
1065959
  Семенець О. Правове регулювання використання природних ресурсів у сфері туризму в Україні сучасний стан та перспективи розвитку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 77-84.
1065960
  Лініченко Д.В. Правове регулювання вирішення міжнародних торговельних спорів у рамках діяльності СОТ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 543-549. – ISSN 1563-3349
1065961
  Дерець В.А. Правове регулювання відносин органів виконавчої влади з громадянами (на прикладі України та Республіки Бєларусь) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 138-144.
1065962
  Бойко І. Правове регулювання відносин у Галичині у складі Польського королівства (1349-1569 рр.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 169-176. – ISSN 0132-1331
1065963
  Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.11 / Влялько І. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр. : 7 назв
1065964
  Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Влялько І.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 219л. – Бібліогр. : л.199-219
1065965
  Огаренко Євген Правове регулювання державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 67-71
1065966
  Зайцева Н.А. Правове регулювання державного кредиту в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Зайцева Н.А. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – 207л. – Бібліогр. :л.189-207
1065967
  Лаврищев В. Правове регулювання діяльності органів досудового розслідування ОВС // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 88-94.
1065968
  Грін О.О. Правове регулювання діяльності спеціального суду Закарпатської України (1944-1945 рр) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 148-151. – ISSN 1563-3349
1065969
  Коритко Л.Я. Правове регулювання діяльності торговельних суб"єктів господарювання Східної Галичини та Буковини в Австро-Угорщини // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-147.
1065970
  Краснова Ю. Правове регулювання екологічно небезпечної діяльності на транспорті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми правового регулювання екологічно небезпечної діяльності на транспорті за законодавством України. The problems of Ukrainian legal rules about the ecological dangerous activities on transport sphere are reviewed.
1065971
   Правове регулювання електронної комерції / Тимченко Л.Д. [ та ін.] ; за ред. Л.Д. Тимченка ; Держ. подат. адміністрація України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України ; Наук.-дослід. ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2008. – 236 с. – ISBN 978-966-337-122-1
1065972
  Чучковська А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / А.В. Чучковська ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 224 с. – ISBN 966-364-384-6


  Матеріал навчального посібника – перше комплексне дослідження правового регулювання вчинення господарських договорів через мережі електрозв’язку, зокрема через мережу Інтернет, де на підставі чинного законодавства України, нормативних актів міжнародних ...
1065973
  Сушик О. Правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 86-94.
1065974
  Данилова Т. Правове регулювання земель залізничного транспорту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
1065975
  Шевцова Ю.В. Правове регулювання земельних заставних відносин в Україні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Шевцова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1065976
  Чернега А.П. Правове регулювання зміни прізвища дитини її батьками за законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 164-170.
1065977
  Алла Гелич Правове регулювання контролю за безпекою цивільної авіації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 7-9.
1065978
  Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Повар П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1065979
  Занфірова Т.А. Правове регулювання медичної діяльності в Україні: генезис і тенденції розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 22-32. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1065980
  Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право / Старостенко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 249л. + Додатки : л.221-249. – Бібліогр. : л.187-220
1065981
  Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Старостенко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1065982
  Тополь Ю.О. Правове регулювання оподаткування кредитних спілок / Ю.О. Тополь, В.П. Новак // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 220-225. – (Право. Економіка. Управління)
1065983
  Берназюк І.М. Правове регулювання опозиційної діяльності в Україні: постановка проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 212-217. – ISSN 1563-3349
1065984
  Подковенко Т.О. Правове регулювання організації та діяльності Збройних Сил у період гетьманату Павла Скоропадського // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 142-147. – ISSN 1563-3349
1065985
  Капіца Ю. Правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі. Наведені напрямки адаптації законодавства України до законодавства ЄС у зазначеній сфері. The legal regulation of technology transfer in the European Union is analyzed. The main ...
1065986
  Жернаков М.В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - теорія управління ; адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Жернаков М.В. ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ, 2009. – 191л. – Бібліогр.: л.174-191
1065987
  Туманов В. Правове регулювання провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей у країнах Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 86-89
1065988
  Кисіль Л.Є. Правове регулювання процедури адміністративного оскарження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 144-150.
1065989
  Зискінд І. Правове регулювання процедури ліцензування страховиків // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 80-90. – ISSN 1814-3385
1065990
  Працовнік Т.Р. Правове регулювання реалізації спеціальних функцій Європейського Центрального Банку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 449-456. – ISSN 1563-3349
1065991
  Шмигова О.М. Правове регулювання рекреаційного природокористування в Україні та інших державах : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шмигова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1065992
  Мозальова М.В. Правове регулювання сертифікації земель (грунтів) сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 114-119. – ISSN 0201-7245
1065993
  Шандра Р.С. Правове регулювання сплати податків та зборів населенням сіл волоського права на західноукраїнських землях (ХІІІ-ХVIII ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-78.
1065994
  Москалик Н.Г. Правове регулювання строкових трудових відносин в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Москалик Н.Г. ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1065995
  Юхао Лі Правове регулювання торговельних відносин Європейського Союзу та Китаю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 560-564. – ISSN 1563-3349
1065996
  Лазур Я.В. Правове регулювання трудових міграційних потоків: світовий та вітчизняний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 190-193.
1065997
  Дем"яненко Т.М. Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 156-163. – ISSN 1563-3349
1065998
  Гриськова А. Правове регулювання фінансування виборчої кампанії // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 290-296. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
1065999
  Кривошеїна І.В. Правове регулювання фірмових найменувань за чинним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25-27. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальній темі визначення природи і захисту одного із засобів індивідуалізації - фірмових найменувань. Ідеться про поняття фірмового найменування, його структуру та правову охорону за законодавством України. This article is dedicated to ...
1066000
  Попович Ю.І. Правове регулювання формування безпечної поведінки серед працівників органів внутрішніх справ України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 559-565. – ISSN 1563-3349
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,