Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1061001
  Ємець Р. "Права, за якими судиться малоросійський народ" - найбільше зацікавлення вченого-юриста (до 120-річчя з дня смерті Олександра Кістяківського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 169-171. – ISBN 966-7060-76-4
1061002
  Василенко П М. "Права, по которым судится малороссийский народ", як джерело до історії державного права України XVIII віку / Н.П. Василенко. – Київ, 1928. – С. 246-252. – Окр. відбитка з: Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського. З нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності (ВУАН. 36. іст.-філол. відділу; № 76). К., 1928, т. 1, с.245-252
1061003
  Василенко М.П. "Права, по которым судится малороссийский народ", як джерело до історії державного права України XVIII віку // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 373-278. – ISBN 966-8602-25-0
1061004
  Гальченко С. "Правда - понад усе" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 19 квітня (№ 15). – С. 12


  Книга Віталія Абліцова "Олесь Гончар. Ілюзія і дійсність".
1061005
  Сенета М. "Правда Кобзаря" В. Барки: христологічний досвід прочитання // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 143-153


  У статті розкрито особливості христологічної інтерпретації шевченкознавчих праць діаспорного літературознавця Василя Барки. Наголошується на іманентності українській літературознавчій науці способу розуміння дійсності крізь призму християнської ...
1061006
   "Правда" (1912- октябрь 1917 г.) и "Социал-демократ" (1908-1917) о Закавказье.. – Ереван, 1968. – 460с.
1061007
   "Правда" 1912-1914, 1917 гг. Библиогр. указ.. – Москва, 1962. – 10 3с.
1061008
  Дузь И.М. "Правда" в борьбе за идейность и художественное совершенство украинской советской литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дузь И.М.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1954. – 16л.
1061009
  Меримкина М.М. "Правда" в борьбе за мобилизацию рабочих промышленности на самоотверженный труд в первый периодд Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Меримкина М.М. ; М-во высш и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1962. – 24 с.
1061010
  Аргынбаев М.Ж. "Правда" в борьбе за побъем экономики Казахстана. (1946-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Аргынбаев М.Ж.; АН КазССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1968. – 15л.
1061011
  Гробов Г.М. "Правда" в борьбе за подъем идеологической работы (1953-1955 гг.) / Г.М. Гробов. – Х, 1958. – 123с.
1061012
   "Правда" в борьбе за торжество ленинской национальной политики в Казахстане. Сб. ст.. – Алма-Ата, 1962. – 155с.
1061013
   "Правда" и Азербайджан.. – Баку, 1962. – 382с.
1061014
  Абдуллаев Ш.З. "Правда" и борьба за победу социалистической революции в Азербайджане : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.570 / Абдуллаев Ш.З. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1970. – 17с.
1061015
  Бутаев М.Д. "Правда" и Дагестан / М.Д. Бутаев. – Махачкала, 1967. – 80с.
1061016
   "Правда" и Донбасс. Сб.. – Донецк, 1962. – 214с.
1061017
  Киселев И.А. "Правда" и ее роль в борьбе Коммунистической партии за восстановление народного хозяйства СССР (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Киселев И.А.; МГУ им. М.В.Ленина. Ин-т повышен. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма. – М., 1954. – 16л.
1061018
  Куклев П.Е. "Правда" и ее роль в борьбе Коммунистической партии за подготовку Великой Октябрьбской социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Куклев П.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
1061019
  Трущенко Н.В. "Правда" и нижегородские большевики 1912-19114 гг. / Н.В. Трущенко. – Горький, 1962. – 37с.
1061020
  Дузь І.М. "Правда" і художнє слово / І.М. Дузь. – Київ, 1962. – 42с.
1061021
  Корчин М.Н. "Правда" на Дону в годы революционного подъема. / М.Н. Корчин. – Ростов н/Д, 1947. – 55с.
1061022
   "Правда" на Дону.. – Ростов н/Д, 1962. – 264с.
1061023
  Святовець В. "Правдиві подробиці саме і готують душу до сильних вражень від великих подій" : [Дені Дідро про подробиці та деталі] // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.57-65
1061024
  Бочковская А.В. "Праведные дела" новых вероучителей Панджаба // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 79-97. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Пенджаба - штат на північному заході Індії
1061025
  Липовецький С. "Правибори", хруні та обструкції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 11 (591), 15-21.03.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561


  "Виборчі кампанії на Західній Україні на зламі XIX - XX століть супроводжувалися підкупом, залякуванням та навіть убивствами виборців".
1061026
  Грабовський С. "Правий сектор" став силою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12 лютого (№ 25). – С. 5


  "Правий сектор" - стихійна організація, сформована після спроби жорстокого розгону Майдану зо листопада.
1061027
  Латиш Ю.В. "Правий" поворот та демодернізаційні процеси на пострадянському просторі // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 267-275. – ISBN 978-966-02-8033-5
1061028
   "Правий" радикалізм як чинник розвитку сучасної Росії // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 184-200. – ISBN 978-966-02-8276-6
1061029
  Корольов Б.І. "Правила видання історичних документів" / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 304-305. – ISBN 966-642-073-2
1061030
  Султан Я.К. "Правила для учащихся" в системе воспитания сознательной дисциплины 1-4 классов советской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Султан Я.К.; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 18 с.
1061031
  Попова М. "Правила етичної поведінки державних службовців" та забезпечення права на свободу слова // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 162-164
1061032
  Іскендерова Г.Т. Права підозрюваного (обвинуваченого) в кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 149-154
1061033
   Права по которым судится малороссийский народ, высочайшим всепресветлейшия, державнейшия великия государыни императрицы Елисавет Петровны, самодержицы всероссийския, ее императорского священнейшего величества повелением ... : ... [прод. назв. в анот.] ... / изданныя под редакцией и с приложением исследования о сем своде и о законах действовавших в Малороссии профессора А.Ф. Кистяковского. – Киев : В университетской типографии (И.И. Завадзкого), 1879. – 1065 с. разд. паг. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1878. - Экз. в разных тип. переплетах


  , из трех книг, а именно: Статута литовского, Зерцаля саксонского и приложенных при том двух прав, такожде из Книги порядка, по переводе из полского и латинского языков на российский диалект в едину книгу сведенные, в граде Глухове, лета от рождества ...
1061034
  Спасибо-Фатєєва Права подружжя на майно приватного підприємства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 294-234. – ISSN 1026-9932
1061035
  Бичкова С. Права покупця за договором роздрібної купівлі-продажу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 21-24.
1061036
  Сенаторов М. Права потерпілого від злочину: міжнародні стандарти та вітчизняний шлях // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 130-133. – ISSN 0132-1331
1061037
  Можаренко Ю.И. Права потребителя / Ю.И. Можаренко. – Л, 1990. – 30с.
1061038
  Іншин М.І. Права працівників. Проблеми та шляхи вдосконалення // Європейський часопис : науково-практичний журнал / ГО "Фундація науковців та освітян". – Бровари, 2016. – № 1 (001). – С. 9-14. – ISSN 2415-8577


  Досліджено проблеми та шляхи вдосконалення прав працівників. Розроблено грунтовні висновки та пропозиції щодо окресленої проблематики.
1061039
   Права працюючих жінок в Україні. – Київ, 1999. – 160с. – ISBN 966-7541-03-7
1061040
  Молодцов М.В. Права предприятия / М.В. Молодцов. – Свердловск, 1989. – 125с.
1061041
  Смирнов О.В. Права предприятия в области организации труда и заработной платы / О.В. Смирнов. – М., 1975. – 32с.
1061042
  Макаров Г.П. Права предприятия по распределению жилой площади / Г.П. Макаров. – М., 1985. – 111с.
1061043
   Права при звільненні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Профспілка інформує.
1061044
  Борейко В. Права природи // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 2/3 (32-33). – С. 55-57.
1061045
  Нэш Родерик Права природы : История экологической этики / Нэш Родерик; Киевский Эколого-Культурный Центр. – Київ : Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 180с. – (История охраны природы ; Вып.26)
1061046
  Борейко В.Е. Права природы и права животных / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2017. – 55, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 46-53. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 81). – ISBN 978-617-7442-84-3
1061047
  Бугрим В. Права про Чорнобиль // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 57-60
1061048
  Полонский Э.Г. Права промышленного предприятия в области финансов. / Э.Г. Полонский. – М., 1974. – 32с.
1061049
   Права профсоюзного комитета: коммент.. – М., 1983. – 243с.
1061050
  Смолярчук В.И. Права профсоюзов в регулировании трудовых отношений рабочих и служащих / В.И. Смолярчук. – Москва : Профиздат, 1973. – 176 с.
1061051
  Лебин Б.Д. Права работника науки. / Б.Д. Лебин, Г.А. Цыпкин. – Л., 1971. – 226с.
1061052
  Премслер Манфред Права рабочих в ФРГ: Социальн. демагогия и действ. / Премслер Манфред. – М., 1978. – 254с.
1061053
   Права радянських жінок. – К., 1937. – 16с.
1061054
  Мельник Ф Є. Права радянської жінки-трудівниці і матері / Ф Є. Мельник, . – К., 1961. – 44с.
1061055
  Зарічанський Г.В. Права радянської людини / Г.В. Зарічанський, Н.Р. Нижник. – К., 1990. – 48с.
1061056
  Додіна Є.Є. Права релігійних організацій щодо здійснення діяльності, яка пов"язана зі свободою віросповідання // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 129-133.
1061057
  Димшіц Л. Права робітника-винахідника та сприяння винахідництву / Л. Димшіц, Г. Гальперін, 1930. – 136с.
1061058
   Права робітників і службовців за радянським трудовим законодавством.. – К., 1966. – 320с.
1061059
  Дністрянський С. Права руської мови у львівськім університеті / С. Дністрянський. – 38с.
1061060
  Пучкова М.В. Права советских граждан в действии. / М.В. Пучкова. – М., 1988. – 63с.
1061061
  Коршунова Е.Н. Права советских женщин / Е.Н. Коршунова, М.С. Румянцева. – М., 1960. – 93с.
1061062
  Діжа Є. Права споживача в разі придбання товару незалежної якості. Законодавчий аспект // Юридична газета. – Київ, 2012. – 21 серпня (№ 33/34)
1061063
  Поліщук О.Ю. Права споживача при придбанні ним продукції у кредит // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 131-135. – (Право. Економіка. Управління)
1061064
  Корнієнко І. Права споживачів при придбанні товару належної або неналежної якості // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-41.
1061065
  Толстоног В.В. Права споживачів у системі основних громадянських прав // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 133-135. – Бібліогр.: 8 назв
1061066
  Звєрєва О.В. Права споживачів у сфері торгівлі на замовлення і вдома у споживачів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 370-375. – ISSN 1563-3349
1061067
  Луцик М.Л. Права сторін договору транспортного експедирування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 158-163. – (Право. Економіка. Управління)
1061068
  Орлова Л.М. Права сторон в гражданском процессе / Л.М. Орлова. – Минск, 1973. – 192с.
1061069
  Данилин В.И. Права супругов на имущество по новому советскому законодательству о браке и семье : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Данилин В.И.; Всесоюз. науч.-иссл. ин-т советского законодательства. – М., 1971. – 18л.
1061070
  Надьон В.В. Права та обов"язки (у сукупності) як складові спадщини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 147-151. – ISSN 2219-5521
1061071
  Сирота Д. Права та обов"язки громадянина і працівника міліції як центральні елементи їх адміністративно-правового статусу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються права та обов"язки громадянина і працівника міліції. Rights and duties of citizen and a militiaman are examined the article.
1061072
  Дишлева І. Права та обов"язки державних службовців // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 152-156. – ISSN 2663-5313
1061073
  Лур"є Д.А. Права та обов"язки досліджуваних у клінічних випробуваннях // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 143-158. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1061074
  Верес І.Я. Права та обов"язки комерційного представника // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 24-30
1061075
  Лисик В. Права та обов"язки Міжнародного комітету Червоного Хреста, що випливають з діючих норм міжнародного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 104-112. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1061076
  Лесніча Т.В. Права та обов"язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах / Т.В. Лесніча, О.В. Розгон // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 66-72
1061077
  Жуковіна Л. Права та обов"язки пацієнтів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 89-92
1061078
  Левківський Б.К. Права та обов"язки сторін договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт та правові наслідки їх порушення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 446-449. – ISBN 978-966-667-341-4
1061079
  Діковська І.А. Права та обов"язки сторін за договором // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 399-410. – ISBN 978-966-667-341-4
1061080
  Крижна В.М. Права та обов"язки сторін за договором комерційної концесії // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2004. – № 7. – С. 14-18. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1061081
  Кривобок С. Права та обов"язки сторін за договором купівлі-продажу підприємства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 88-96
1061082
  Отраднова О.О. Права та обов"язки сторін за договором найму // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 200-207. – ISBN 978-966-667-341-4
1061083
  Богуцький О. Права та обов"язки сторін за договором про надання телекомунікаційних послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 46-50.
1061084
  Мартинюк А. Права та обов"язки сторін у договорі контрактації сільськогосподарської продукції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 21-26


  Стаття присвячена дослідженню цивільно-правового аспекту визначення прав та обов"язків сторін у договорі контрактації сільськогосподарської продукції, їх конкретизації з метою формулювання висновків та пропозицій, спрямованих на вдосконалення ...
1061085
  Сурженко О. Права та обов"язки сторін у договорі: загальне й особливе // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 34-37.
1061086
  Соботник Р. Права та обов"язки страховика за договором страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 60-64. – ISSN 2308-9636


  У статті проаналізовано особливості здійснення прав та виконання обов"язків страховика як однієї зі сторін договору страхування цивільної відповідальності.
1061087
   Права та обов"язки студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації : Збірник основних нормативних актів : (станом на 2 квітня 2008 року) / МОНУ ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого ; [ уклад.: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський та ін. ]. – Харків : Право, 2008. – 616 с. – ISBN 978-966-458-014-1


  Включено найважливіші закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок зарахування до вищих навчальних закладів, визначають пільги на вступ до них, умови кредитування здобуття вищої освіти, порядок надання платних послуг
1061088
  Тополянська Т. Права та обов"язки суб"єктів конституційно-процесуального правовідношення законодавчої ініціативи при реалізації права законодавчої ініціативи у формі подання проекту закону // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-14.
1061089
  Єгорова В.С. Права та обов"язки суддів судів загальної юрисдикції: теоретичні питання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 142-147. – ISSN 1563-3349
1061090
  Лозова Г.О. Права та обов"язки третіх осіб згідно шлюбного договору // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 11. – С. 38-47.
1061091
  Корж-Усенко Права та обов"язки учасників педагогічного процесу у вищій школі: ракурс ретроспективи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 178-189. – ISSN 2312-5993


  Згадується КНУ ім. Т. Шевченка
1061092
  Наумов А.В. Права та обов"язки фіскальних органів України в умовах реформування // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 303-306. – ISBN 978-617-7364-24-4
1061093
  Мельник Є.Ф. Права та обов"язки членів сім"ї / Є.Ф. Мельник. – К., 1976. – 52с.
1061094
  Онишко О.Б. Права та обов’язки батьків і дітей, що виникали із позашлюбної спорідненості за сімейним законодавством Польщі (1918-1936 рр.) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1061095
  Стефанюк В. Права та основні свободи людини в світлі європейських стандартів правового захисту // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 58-64


  На основі аналізу практики Європейського суду з прав людини автор висвітлює особливості застосування пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року (ЄКПЛ) при розгляді цивільних справ. Автор наводить приклади ...
1061096
  Соснін О. Права та свободи в інформаційно-комунікаційній діяльності сучасної людини // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1061097
  Соснін О. Права та свободи в інформаційно-комунікаційній діяльності сучасної людини // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22-28 лютого (№ 8). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1061098
  Шамрай В. Права та свободи громадян за конституційним проектом М. Міхновського // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 349-357. – ISSN 0132-1331
1061099
  Сибірцева Є.Ю. Права та свободи громадянина, інтереси держави як об"єкти захисту прокурором в адміністративному судочинстві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 100-105
1061100
  Скрипнюк О.В. Права та свободи людини в конституційній системі України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 6-14
1061101
  Скрипнюк О.В. Права та свободи людини в конституційній системі України (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 6-14
1061102
  Пазенок А.С. Права та свободи людини і громадянина : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.С. Пазенок. – Київ : Академвидав, 2010. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 168-175. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-617-572-007-3;
1061103
  Погорілко В.Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В.Ф. Погорілко. – К., 1997. – 52с.
1061104
  Малютін І.А. Права та свободи людини повинні дотримуватисьі захищатися державою // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 94-98.
1061105
  Зінченко О.В. Права та свободи особи та громадянина в конституціях франкомовних держав Африки // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – C. 114-125. – ISSN 1993-0909
1061106
  Константий О. Права та свободи особи як об"єкт захисту в адміністративному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 92-95.
1061107
  Джига М. Права та суть потерпілого в системі учасників кримінального процесу / М. Джига, О. Михайленко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 63-68. – Бібліогр.: с.68-(12п.)
1061108
  Ворона В.А. Права тварин: моральна теорія та законодавча практика // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 11-14
1061109
  Заїка Ю. Права творців на результати інтелектуальної діяльності : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 137-138. – ISSN 0132-1331
1061110
  Діковська І. Права третіх осіб як обмеження принципу свободи договору // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 64-67


  У статті досліджується одне із обмежень свободи сторін договору - права третіх осіб.
1061111
  Пенисюк М.О. Права трудового колективу як суб"єкта трудового права за законодавством України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 160-166. – ISSN 2617-5967


  Стаття присвячена аналізу правосуб’єктності трудових колективів, зокрема, такому елементу як права трудового колективу. Автором здійснено аналіз таких прав, проведено їх класифікацію, а також проаналізовано судову практику у визначеній сфері. Статья ...
1061112
  Иванкина Т.В. Права трудящихся женщин / Т.В. Иванкина. – Л,, 1990. – 170с.
1061113
  Кладков А.В. Права трудящихся под охраной закона / А.В. Кладков. – М, 1987. – 271с.
1061114
  Ференц А.М. Права українських пацієнтів і роль адміністративного права у їх реалізації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 320-326
1061115
  Губицький Л.В. Права українців Східної Галичини: декларації та реальність (за матерілїалами польських військово-польових судів 1919 - 1925 рр.) / Л.В. Губицький, Г.М. Мельник // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 283-286.
1061116
  Спасибо-Фатєєва Права учасників товариства з обмеженою відповідальністю // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 12 : Правові аспекти діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв"язання. – С. 7-13
1061117
  Павроз Т. Права церкви в Україні як основоположний елемент її конституційно-правового статусу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63-69. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розкриттю прав церкви в Україні як основоположного елемента її конституційно-правового статусу. Проаналізовано права церкви, що закріплені у спеціальному законодавстві України та міжнародно-правових актів, що ратифіковані Україною з цього ...
1061118
  Мюллерсон Р.А. Права человека / Р.А. Мюллерсон. – М., 1991. – 160с.
1061119
   Права человека : Сборник международных документов. – Москва : Юридическая литература, 1998. – 608с. – ISBN 5-7260-0901-0
1061120
   Права человека : учебник. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 1999. – 573 с. – ISBN 5-89123-352-5; 5-16-000023-2
1061121
   Права человека : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 573с. – ISBN 5-89123-352-5; 5-16-000023-2
1061122
   Права человека : учебник для вузов / Т.А. Васильева, В.А. Карташкин, Н.С. Колесова, Н.В. Колотова, И.А. и др. Ледях; [Васильева Т.А. и др.] ; отв. ред. Е.А. Лукашева ; Комис. по правам человека при Президенте Рос. Федерации ; Ин-т гос. и права РАН. – Москва : Норма, 2004. – XII, 560, [1] с. – Авт. указаны на с. V. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89123-352-5
1061123
  Юнусов М.А. Права человека в истории развития конституций России / М.А. Юнусов, Э.А. Юнусов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 35-38. – ISSN 1812-3805


  В статье излагаются вопросы эволюции прав и свобод человека и гражданина в конституциях России. Проводится сравнительно-правовой анализ тенденций развития прав и свобод личности с учетом сложившейся социально-экономической, политической и международной ...
1061124
   Права человека в истории человечества и в современном мире: мат. конф.. – М., 1989. – 146с.
1061125
  Корейво Е.В. Права человека в международно-правовых актах: проблемы дефинирования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 33-36. – ISSN 1812-3910


  На международном уровне имеется значительное количество актов, документов и норм, использующих в своей структуре дефиниции. Автор статьи считает оправданной практику современного международного права, отводящую одну из ведущих ролей дефинициям. В ...
1061126
   Права человека в мире капитала. – М., 1987. – 84с.
1061127
   Права человека в современном мире. – Донецьк, 1995. – 292с.
1061128
  Чаушеску Николае Права человека в современном мире. / Чаушеску Николае. – Бухарест, 1985. – 272с.
1061129
  Согрин В.В. Права человека в США: декларации и действительность / В.В. Согрин. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
1061130
  Мариненко Г. Права человека в условиях борьбы с терроризмом // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 125-126
1061131
  Ковалев С.М. Права человека действительные и мнимые / С.М. Ковалев. – М, 1982. – 64с.
1061132
  Крис Стивен Права человека и война в Чечне: испытание для Европы // Социально-психологические и медицинские аспекты жестокости : Информационный, научный журнал / Международный медицинский реабилитационный центр для жертв войн и тоталитарных режимов (МРЦ). – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 164-171.
1061133
  Дружинин Н.П. Права человека и гражданина : (из книги: "Избиратели и народные представители") / Н.П. Дружинин. – Москва : Изд. Д.И. Тихомирова ; Типо-литогр. Русского т-ва печ. и изд. дела, 1906. – 32 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Николаю Васильевичу Василенко на добрую память от автора
1061134
  Мижуев П.Г. Права человека и гражданина / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. Альтпулера1906, 1907. – [4], 115 с. – (Всеобщая библиотека Г.Ф. Львовича)
1061135
  Юлдашев А. Права человека и гражданское общество // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.118-121. – ISSN 1561-4999
1061136
  Баранов А.А. Права человека и защита персональных данных / А.А. Баранов, В.М. Брыжко, Ю.К. Базанов. – Київ : Государственный комитет связи и информатизации Украины, 2000. – 280с. – ISBN 966-95720-500-2
1061137
  Поляков Ю.А. Права человека и идеологическая борьба двух систем. / Ю.А. Поляков. – М., 1978. – 40с.
1061138
  Кучинский Ю. Права человека и классовые права / Ю. Кучинский. – Москва, 1981. – 176 с.
1061139
  Мовчан А.П. Права человека и международные отношения / А.П. Мовчан. – Москва : Наука, 1982. – 145с.
1061140
   Права человека и межнациональные отношения. – Москва, 1994. – 132 с.
1061141
  Карастелев В.Е. Права человека и миграционная политика в Краснодарском крае / В.Е. Карастелев, М.А. Дубровина // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.125-133. – ISSN 1608-8794
1061142
  Карташкин В.А. Права человека и мирное сосуществование : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.10 / Карташкин В.А.; АН СССР, Ин-т госуд. и права. – М., 1977. – 32л.
1061143
  Луковская Д.И. Права человека и права гражданина. Правовой статус человека и гражданина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 34-36. – ISSN 1812-3805
1061144
   Права человека и процессы глобализациии современного мира / М.М. Бринчук, Н.А. Воронина, В.А. Карташкин, Н.С. Колесова, Н.В. и др. Колотова; [М.М. Бринчук и др.] ; отв. ред. Е.А. Лукашева ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. – Москва : НОРМА, 2005. – 462, [2] с. – 80-летию Института государства и права Российской академии наук посвящается. - Авт. указ. на с. 3. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89123-905-1
1061145
  Зайчук О.В. Права человека и рассовая политика США / О.В. Зайчук. – Киев, 1984. – 164с.
1061146
  Николайко И.В. Права человека и система ООН / И.В. Николайко. – К, 1991. – 165с.
1061147
   Права человека и современный мир.. – Киев : Наукова думка, 1980. – 344с.
1061148
  Карцов А.С. Права человека и толерантность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 116-130. – ISSN 0321-2017
1061149
   Права человека и ты : Основные документы Организации Объединенных Наций; Документы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; Документы Совета Европы о правах человека: для судей,прокуроров,милиции,адвокатов.. – Варшава : ОБСЕ/БДИПЧ, 1997. – 288p. – На обкл.: Руководство для стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы
1061150
   Права человека и тюремные учреждения : сборник междунар. актов о правах человека, касающихся отправления правосудия / Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. – Нью Йорк ; Женева : ООН, 2012. – XI, 430 p. – На тит. л.: 2004 г. - Reprinted at UN - 2012. – (Серия материалов по вопросам профессиональной подготовки : добавление 1 ; 11). – ISBN 978-92-1-154157-3
1061151
  Морозов В.Е. Права человека и эмансипация // Политическая наука : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 51-68. – (Религия и политика). – ISSN 1998-1775
1061152
  Сунгуров А.Ю. Права человека как предмет политической науки и как междисциплинарная концепция // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 90-105. – ISSN 0321-2017
1061153
  Нуссбергер А. Права человека как универсальная "навигационная система"? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 4 (107). – С. 32-39. – ISSN 1812-7126
1061154
  Елбаева М.В. Права человека на Кубе: мифы и реальность // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 44-57. – ISSN 044-748Х
1061155
  Скидмор Т. Права человека на собственность. / Т. Скидмор. – М, 1988. – 444с.
1061156
  Лайтфут К. Права человека по-американски / К. Лайтфут. – Москва, 1981. – 288с.
1061157
  ЛАйтфут Права человека по-американски / ЛАйтфут. – 2-е изд. – М., 1983. – 288с.
1061158
   Права человека при социализме. – Берлин; Будапешт; Варшаваа; Москва; Прага; София; Улан-Батор, 1980. – 127с.
1061159
   Права человека при социализме: сб. ст.. – М., 1980. – 124с.
1061160
  Антонов М.В. Права человека, демократия, верховенство права и современные социальные вызовы в сложных обществах / М.В. Антонов, С.И. Максимов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 2013. – № 6 (311). – С. 8-16. – ISSN 0131-8039
1061161
  Савина И.А. Права человека. Информационная поддержка в библиотеке : учебно-методическое пособие / И.А. Савина. – Москва : Литера, 2010. – 208 с. + 1 CD-ROM (Хрестоматийный материал). – (Современная библиотека ; вып. 82). – ISBN 978-5-91670-050-3
1061162
   Права человека. Сборник международных договоров. – Нью Йорк ; Женева : ООН. – (Права человека). – ISSN 0251-7043
Т. 1 (ч. 2) : Универсальные договоры. – 1994. – XVII, 493-1141, [5] c. – На обкл. напис: "Всемирная кампания за права человека" ; ум. позначення док. ООН: ST/HR/Rev.5 ; док. має заг. пагінацію с першою частиною
1061163
   Права человека: время трудный решений. – М., 1991. – 175с.
1061164
  Копейчиков В.В. Права человека: мифы и реальность. / В.В. Копейчиков. – Киев, 1987. – 85с.
1061165
   Права человека: основные международные документы. – Москва : Международные отношения, 1989. – 159 с. – ISBN 5-7133-0275-X
1061166
   Права человека: постоянная задача Совета Европы. – Москва : Права человека, 1996. – 128с. – ISBN 5-7712-0027-1
1061167
   Права человека: Сб. междунар. документов. – М., 1986. – 231с.
1061168
   Права человека: Сб. универс. и регион. междунар. докум.. – М., 1990. – 202с.
1061169
  Бюхнер-Удер Вилли Права человека: утопия или реальность? / Бюхнер-Удер Вилли. – М, 1985. – 192с.
1061170
  Пивнюк Н. Права читателя от Даниэля Пеннака. По книге "Как роман" // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (397). – С. 42-48
1061171
  Сорока І. Права шукачів притулку в практиці УВКБ ООН // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 294-300. – ISSN 2
1061172
  Яичков К.К. Права, возникающие в связи с потерей здоровья / К.К. Яичков. – М, 1964. – 168с.
1061173
  Дзейко Ж.О. Права, за якими судиться малоросійський народ: техніко-юридичні аспекти // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 30-34. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
1061174
  Громов А.П. Права, обязанности и ответственность медицинских работников / А.П. Громов. – М, 1976. – 168с.
1061175
  Куценко С. Права, про які потрібно знати кожному пенсіонерові // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 26 квітня - 2 травня (№ 17). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1061176
  Соснін О. Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-7 червня (№ 22)
1061177
  Колодій А.М. Права, свободи та обов"язки людини і громадянина В Україні : підручник для студентів вищих навч. закладів та працівників місцевого самоврядування / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник; МОНУ. – Київ : Правова єдність; Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-8533-72-3
1061178
  Сухарев А.Я. Права, свободы и обязанности советских граждан / А.Я. Сухарев. – М., 1980. – 63с.
1061179
  Анпілогов О. Права, та свободи громадянина як об"єкт захисту прокурором в адміністративному судовому процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 68-75.
1061180
  Підлісний Є. Права.. за гратами // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.40-43. – ISSN 1726-3077


  Захист прав ув"язнених
1061181
  Лучковська С.І. Прававові основи валютного контролю : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / КНУТШ; Лучковська С.І. – Київ, 2007. – 197л. – Бібліогр.: л.159-197
1061182
  Лучковська С.І. Прававові основи валютного контролю : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Лучковська С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1061183
   Правапіс беларускай мовы. – Минск, 1934. – 45 с.
1061184
  Новиков М.П. Праваславие и современность / М.П. Новиков. – Москва, 1965. – 254 с.
1061185
  Никольский Н.К. Правая грамота митрополита Геронтия : Тип. И.Н. Скороходова. – 14 с.
1061186
  Слинько А.А. Правая и левая альтернативы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 20-24. – ISSN 044-748Х
1061187
  Голубовская Е. Правая оппозиция в ЙАР в 70-80-е годы // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 73-88
1061188
  Подпалова Г.И. Правая социал-демократия Японии / Г.И. Подпалова. – М, 1981. – 179с.
1061189
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1972. – 271с.
1061190
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Новосибирск, 1973. – 271с.
1061191
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1977. – 495с.
1061192
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1983. – 480с.
1061193
  Менделеев А.Г. Правда-газетной строкой / А.Г. Менделеев. – М., 1985. – 176с.
1061194
   Правда-ли, что в мире нет ничего кроме движения?. – С-Пб., 1882. – 233-278с.
1061195
  Маленко О.О. Правда - духовний код Тараса Шевченка: лінгвопоетичний аспект // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 2-6
1061196
  Сищук Олексій Правда - найкраща візитівка? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 6-8
1061197
  Сищук Олексій Правда - найкраща візитівка? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 6-8
1061198
  Островский А.Н. Правда - хорошо, а счастье лучше. / А.Н. Островский. – Ленинград, 1939. – 96с.
1061199
   Правда
ч. 1-24. – 1877. – Видання старою орфографією
1061200
   Правда : т.1-2, 1878
1061201
  Луото Карл Правда : [Роль финской буржуазии в революции 1905-1906 гг.] / Карл Луото ; Пер. с подлин. фин. изд. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 89 с. – Беспл. прил. к № 42 газ. "Окраины России"
1061202
  Корнійчук О.Є. Правда : П"єса на 3 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1937. – 99с.
1061203
  Корнійчук О.Є. Правда : П"єса на 3 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Львів : Радянський письменник, 1940. – 97с.
1061204
  Терещенко М. Правда / М. Терещенко. – К., 1952. – 216с.
1061205
  Заславский Б.Е. Правда 1917 года / Б.Е. Заславский. – Москва, 1962. – 275с.
1061206
  Цанкар Я. Правда батрака / Я. Цанкар. – Москва, 1929. – 48с.
1061207
  Костенко Н. Правда без ненависті. Про роман Олександра Сизоненка "Валькерії не прилетять (Берлінські хроніки)" / Н. Костенко, О. Яровий // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2012. – [Вип. 7]. – С. 260-274. – ISBN 978-966-171-560-0
1061208
  Стафійчук І.П. Правда більшовицького слова / І.П. Стафійчук. – К, 1989. – 47с.
1061209
  Рохович А.И. Правда в глаза. / А.И. Рохович. – М, 1968. – 100с.
1061210
  Задура Б. Правда в поезії не має значення / беседу вів Роман Малиновський // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 77-81
1061211
  Воронов В.И. Правда века / В.И. Воронов. – Москва, 1963. – 47с.
1061212
  Нагорна Л.П. Правда Великого Жовтня і вимисли фальсифікаторів / Л.П. Нагорна. – К., 1977. – 48с.
1061213
  Різник Л. Правда верховинця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 2 (808). – С. 114-118. – ISSN 0868-4790
1061214
  Карпенко В. Правда від Івана Дзюби // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 20 вересня (№ 34). – С. 7
1061215
  Дзюбенко-Мейс Правда Гарета Джонса, правда Джеймса Мейса... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 14-15


  "Західним інтелектуалам, засліпленим кремлівською пропагандою, і політикам, які використовують трагедію цілих народів у власних цілях, правда Джорджа Орвела не потрібна. Роздуми про фільм "Ціна правди".
1061216
  Сюндюков І. Правда дає силу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Що таке національна гордість і в чому вона виявляється: приклад Польщі.
1061217
  Панченко В. Правда для українців і малоросів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 жовтня (№ 190/191). – С. 18
1061218
   Правда жизни - правда литературы: актуальные проблемы творческого процесса. – М., 1987. – 44с.
1061219
  Пришвин А.С. Правда жизни / А.С. Пришвин. – Хабаровск, 1958. – 328с.
1061220
  Гура В.В. Правда жизни и мастерства художника. (К 60-летию М.А.Шолохова). / В.В. Гура. – М., 1965. – 46с.
1061221
  Петров С.Г. Правда жизни и правда искусства / Станислав Петров. – Москва : Советский писатель, 1965. – 120 с. : портр.
1061222
  Кедрина З.С. Правда жизни и правда искусства / З.С. Кедрина. – Москва, 1966. – 32с.
1061223
  Микайлов А.Г. Правда жизни и проблема художественного характера. : Автореф... Канд.филос.наук: / Микайлов А.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 19л.
1061224
  Кундюба Д.И. Правда жизни против домыслов фальсификаторов / Д.И. Кундюба. – Киев, 1979. – 167с.
1061225
   Правда жизни. Очерки, зарисовки, корреспонд.. – Саранск, 1970. – 168с.
1061226
  Шупик О.Б. Правда життя - правда мистецтва / О.Б. Шупик, О.Є. Маноха. – К., 1984. – 127с.
1061227
  Романенко В.Т. Правда життя / В.Т. Романенко. – К., 1964. – 200с.
1061228
  Романенко В. Правда життя виводить у вічність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 16


  Відкрито Музей Матвія Шестопала у шкільному закладі. Уродженець села Мурзинець Неморозької сільської ради Матвій Шестопал понад десяток років працював викладачем і деканом (1955-1957 рр.) факультету журналістики КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1061229
  Гудима А.М. Правда життя та ілюзії віри / А.М. Гудима. – Львів : Каменяр, 1981. – 102 с.
1061230
  Білецький А.О. Правда за гратами / А.О. Білецький, Т.М. Чернишова. – Київ : Молодь, 1971. – 143с.
1061231
  Дубина М.І. Правда звинувачує : українська література в боротьбі проти буржуазного націоналізму : літературно-критичний нарис / М.І. Дубина. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 206 с.
1061232
  Бадалов Р. Правда и вымысел героического эпоса : .Азерб. эпос "Китаби Деде Коркут" / Рахман Бадалов ; .АН АзССР, Ин-т философии и права. – Баку : Элм, 1983. – 153 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 133-153
1061233
  Цыбенко О.Н. Правда и вымысел о введение христианства на РУси. / О.Н. Цыбенко, А.Н. Симончик. – Львов, 1987. – 69с.
1061234
  Реутов Г.Н. Правда и вымысел о второй мировой войне : Анг. буржуаз. историогр. о происхождении войны, внеш. политике Англии и междунар. отношениях 1939-1945 гг. / Г.Н. Реутов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Международные отношения, 1970. – 304 с.
1061235
  Реутов Г.Н. Правда и вымысел о второй мировой войне. (Англ. буржуазная историография о происхождении второй мировой войны, вшнешней политики Англии и междунар. отношениях 1939-1945 гг.) / Г.Н. Реутов. – М., 1967. – 214с.
1061236
  Соколов А.В. Правда и вымысел: нужны ли нам библиографические мифы // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 6-8. – ISSN 1560-7968
1061237
  Савенков А.А. Правда и вымыслы о свободе печати / А.А. Савенков. – Л., 1982. – 46с.
1061238
  Катасонова Е. Правда и вымыслы о Халхин-Голе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 12. – С. 59-69. – ISSN 0321-5075


  Конфлікт на Далекому Сході 70 років тому
1061239
  Шишкина И.М. Правда и домыслы советологов / И.М. Шишкина. – Л, 1977. – 190с.
1061240
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Москва, 1962. – 477с.
1061241
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Москва, 1963. – 471 с.
1061242
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Москва : Советский писатель, 1967. – 495 с.
1061243
  Стельмах М.А. Правда и кривда / М.А. Стельмах. – Москва : Известия, 1967. – 456 с.
1061244
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1990. – 426с.
1061245
  Кульков Е.Н. Правда и ложь о второй мировой войне / Е.Н. Кульков. – М., 1983. – 334с.
1061246
  Кульков Е.Н. Правда и ложь о второй мировой войне / Е.Н. Кульков. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 294с.
1061247
  Лебедев Л.К. Правда и ложь о культурном обмене / Л.К. Лебедев. – Л., 1985. – 112с.
1061248
  Борщуков В.И. Правда и ложь о советской литературе / В.И. Борщуков. – Москва, 1972. – 48с.
1061249
  Касьяненко В.И. Правда и ложь о Стране Советов: (Из истории борьбы против антисоветизма) / В.И. Касьяненко. – М., 1987. – 334с.
1061250
  Чуковский Н.К. Правда и поэзия / Н.К. Чуковский. – М, 1987. – 61с.
1061251
  Зайцев Н.В. Правда и поэзия ленинского образа: театр и кино / Н.В. Зайцев. – 20е изд. – Л., 1980. – 279с.
1061252
  Таммсааре А. Правда и право : роман / А. Таммсааре; пер. с эстон. О.Наэль. – Таллин : Эстон. гос. изд.
1. – 1953. – 600 с.
1061253
  Таммсааре А. Правда и справедливость : роман / А. Таммсааре; пер. с эст. Р. Минна. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 520 с.
1061254
  Базиянц А.П. Правда интереснее легенд / А.П. Базиянц. – М., 1975. – 79с.
1061255
   Правда истории : Библиограф. указ. 1987-1988 гг. – Ужгород, 1988. – 221с.
1061256
   Правда истории ( против фальсификаторов истории второй мировой войны). – Оренбург, 1975. – 38с.
1061257
  Карапетян Л.М. Правда истории и национальная политика / Л.М. Карапетян. – Ереван, 1991. – 144с.
1061258
  Донской М.В. Правда истории против лжи : енинское учение о партии и его буржуаз. фальсификаторы / М.В. Донской. – Москва : Мысль, 1986. – 174, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 163-175
1061259
  Герман К.К. Правда истории против лжи о войне / К.К. Герман. – Минск, 1986. – 233с.
1061260
   Правда истории против фальсификаторов : сб. науч. тр. – К., 1982. – 251с.
1061261
  Романовский В.Ф. Правда истории против фальсификаторов / В.Ф. Романовский. – Минск, 1985. – 72с.
1061262
   Правда истории. Против буржуаз. фальсификации истории второй мировой войны.. – М., 1971. – 80с.
1061263
  Чікалін В. Правда і вигадки про 28 героїв-панфіловців // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 2 (38). – С. 29-31
1061264
  Рачук І.А. Правда і краса: про творчість О.П.Довженка. / І.А. Рачук. – К. : Мистецтво, 1980. – 124с.
1061265
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 470с.
1061266
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1964. – 441с.
1061267
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1965. – 126с.
1061268
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1966. – 456с.
1061269
   Правда і Кривда : Побутові казки та притчі. – Харків : Фоліо, 2005. – 413с. : іл. – (Бібліотека українських казок). – ISBN 966-03-2737-4
1061270
  Різун В. Правда і кривда: історія взаємин з точки зору медіаосвіти // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-70.
1061271
  Іловєцкі М. Правда і маніпуляція в ЗМІ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 51-55. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
1061272
  Пароваткіна Г. Правда і міфи про кобзарів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 17


  "У Національному музеї Тараса Шевченка запропонували по-новому подивитися на історію українського кобзарства на виставці "(Р)ЕВОЛЮЦІЯ МІФУ: трансформація кобзарства у ХІХ—ХХІ століттях". Переосмислення минулого - тотальна українська тенденція останніх ...
1061273
  Свято Роксоляна Правда і нічого, крім правди : "Молодість"-38 під знаком барона Мюнхгаузена // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (81). – С. 19-22. – ISSN 1562-3238


  38-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
1061274
  Погорецкий І. Правда і обман / І. Погорецкий. – [ Жовква] : [Видавництво чина сьв. Василия В. в Жовкві], 1912. – 156, [3] с. – Опис мовою оригіналу.
1061275
  Десятерик Д. Правда і пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 28


  Саме це є головними темами нових книжок українських авторів. Рроман у новелах Ксенії Фукс "12 сезонів жінки" та роман Павла Матюші "Кокліко".
1061276
  Буцько М.О. Правда історії і вигадки фальсифікаторів / М.О. Буцько, М.Б. Морозов. – Київ, 1970. – 48с.
1061277
  Дмитрук К.Є. Правда історії і вигадки фальсифікаторів. / К.Є. Дмитрук. – Київ, 1985. – 48 с.
1061278
  Хоменко Олександр Правда історії і правда літератури : (до 100-річчя від дня народження Арсена Олексійовича Іщука) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 248-263. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджується життєвий і творчий шлях українського письменника та літературознавця Арсена Іщука. Особлива увага звертається на історизм художньо-естетичних модальностей його роману-хроніки "Вербівчани".
1061279
  Андрухів І.О. Правда історії. Станіславщина в умовах терору і репресій: 1939-1959 роки : (іст.-прав. аспект, документи і матеріали) / І.О. Андрухів, А.Й. Француз. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 447, [1] с. : портр. – 18-річчю Незалежності України присвяч. – Бібліогр.: с. 413-447. – ISBN 978-966-398-020-6
1061280
  Кобилянський С.Д. Правда й вигадки / С.Д. Кобилянський. – К., 1987. – 47с.
1061281
  Яковлєв О.С. Правда карає катів : [повість] / Олександр Яковлєв. – Львів : Каменяр, 1976. – 256 с.
1061282
  Яковлєв О.С. Правда карає катів : повість / Олександр Яковлєв. – Львів : Каменяр, 1986. – 232 с.
1061283
   Правда кино и "киноправда". По страницам заруб. прессы.. – М., 1967. – 335с.
1061284
  Донцов Д. Правда козацька у Миколи Гоголя // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 15-18
1061285
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотаса : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; авториз. пер. с лит. – Вильнюс : Гос. изд. худ. лит. Литов.ССР, 1950. – 598 с.
1061286
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотаса : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; авториз. авториз. пер. с лит. И.Декторайте и Л.Левинене. – Москва : Советский писатель, 1953. – 679 с.
1061287
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотаса : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; авториз. авториз. пер. с лит. И.Декторайте и Л.Левинене. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 687 с.
1061288
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотеса : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; авториз. авториз. пер. с лит. И.Декторайте и Л.Левинене. – Москва : Известия, 1963. – 615 с.
1061289
  Коваї Л. Правда матроса Паркера : [повість] / Льорінц Коваї ; [З угор. пер. К. Бібіков]. – Київ : Молодь, 1957. – 308 с. : іл.
1061290
  Басангов Б.Б. Правда минувших лет : избранное / Б.Б. Басангов; пер. с калм. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1972. – 275 с.
1061291
  Шашкова Л.О. Правда міфу: шлях до економічної компетентності // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 76-77. – ISSN 2414-5823
1061292
  Янукович В. Правда на боці того, хто робить реальну справу і зміцнює життя на краще // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 3 (312). – С. 2-4


  Із виступу Президента України Віктора Януковича під час відкриття десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання 7 лютого 2012 року
1061293
  Черный-Диденко Правда на земле одна / Черный-Диденко. – Київ, 1957. – 347с.
1061294
  Черный-Диденко Правда на земле одна / Черный-Диденко. – Донецк, 1981. – 556 с.
1061295
  Черный-Диденко Правда на земле одна. / Черный-Диденко. – Донецк, 1964. – 656с.
1061296
  Хабинский М. Правда напрямик / М. Хабинский. – Сталино, 1957. – 27с.
1061297
  Говдя П.І. Правда народного життя в творах образотворчого мистецтва / П.І. Говдя. – Київ, 1962. – 27с.
1061298
  Пивнюк Н.А. Правда науки или правда морали? // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 2. – С. 24-28.


  Материалы к изучению романа А.Р. Беляева "Человек-амфибия"
1061299
  Хоменко І.Є. Правда не вмирає : з вірменського фольклору драматична поема / І.Є. Хоменко. – Київ : Молодь, 1964. – 127 с.
1061300
  Михед Т.В. Правда неможливого: текст як свідчення (testimonial literature) в сучасній американській літературі // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 191-199. – ISSN 2312-3036


  "Об’єктом аналізу обрано літературу свідчення, що, сформована на пограниччі фікшн - нон-фікшн, набула популярності з другої половини ХХ ст. Актуалізована студіями травми, література свідчення стала спробою рефлексії жертв-свідків травматичного досвіду, ...
1061301
  Трайков Б. Правда о "деле Антонова" / Б. Трайков. – М, 1985. – 144с.
1061302
  Прахье Б.С. Правда о "земле обетованной". / Б.С. Прахье. – Одесса, 1969. – 180с.
1061303
  Рожнов В.Е. Правда о "чудесных" исцелениях. / В.Е. Рожнов, М.А. Рожнова. – М, 1968. – 47с.
1061304
  Сименон Ж. Правда о Беби Донж. Письмо следователю. Свидетели : Пер. с фр. / Ж. Сименон; пер. с фр. – Киев : Украина, 1991. – 416 с. – (Мастера острых сюжетов). – ISBN 5319007833
1061305
   Правда о библейских заповедях.. – Воронеж, 1964. – 22с.
1061306
  Таратунский Ф.С. Правда о Библии. / Ф.С. Таратунский. – Минск, 1962. – 82с.
1061307
  Поляков Г.П. Правда о войне / Г.П. Поляков. – Иркутск, 1991. – 158с.
1061308
  Краминов Д.Ф. Правда о втором фронте / Д.Ф. Краминов. – М., 1958. – 243с.
1061309
   Правда о Вьет-Наме.. – М., 1949. – 168с.
1061310
   Правда о Греции. Голубая книга.. – М., 1949. – 208с.
1061311
   Правда о ГУЛАГе: свидетельствуют очевидцы. – Тула, 1991. – 284с.
1061312
  Мендоса Э. Правда о деле Савольты / Э. Мендоса. – М., 1985. – 336с.
1061313
  Крывелев И.А. Правда о Евангелиях / И.А. Крывелев. – 3-е изд. – Москва : Гаиз, 1938. – 96 с.
1061314
  Виткин Дж. Правда о женщинах: 14 мифов, сочиненных мужчинами / Дж. Виткин. – Санкт-Петербург, 1996. – 256с.
1061315
  Лисняк В.А. Правда о жизненном уровне "среднего американца" / В.А. Лисняк. – Киев, 1960. – 28 с.
1061316
  Коваль В.С. Правда о заговоре против Гитлера 20 июля 1944 г. / В.С. Коваль. – К, 1960. – 100с.
1061317
  Бак Т. Правда о Канаде / Т. Бак. – М, 1950. – 172с.
1061318
   Правда о Киево-Печерской лавре. Сб. ст.. – К., 1963. – 107с.
1061319
  Дзелепи Э. Правда о Кипре / Э. Дзелепи. – М., 1958. – 63с.
1061320
   Правда о культурном обмене.. – Москва, 1976. – 62с.
1061321
  Никитин А.М. Правда о ленских событиях 4 апреля 1912 : [Сост. по материалам неофиц. следств. комис. из представителей адвокатуры] / Н.А. Никитин. – Москва : Пролетарий, 1924. – 156 с.
1061322
  Клизовский А. Правда о масонстве. / А. Клизовский. – 2-е изд. – Рага, 1990. – 31с.
1061323
  Ллойд Д.Д. Правда о мирных договорах. / Д.Д. Ллойд. – М
1. – 1957. – 655с.
1061324
  Ллойд Д.Д. Правда о мирных договорах. / Д.Д. Ллойд. – М
2. – 1957. – 556с.
1061325
   Правда о московском "Мемориале". – М., 1993. – 58с.
1061326
  Ду Вэй Правда о насильственных радикальных действиях в Гонконге // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 16-22 августа (№ 33). – С. 1, 6


  "В последнее время в Гонконге имеет место обострение насильственных действий радикального характера. И это привлекло широкое внимание мирового сообщества. Однако среди множества сообщений немало репортажей некоторых западных медиа, которые искажают ...
1061327
  Баев К.Л. Правда о небе / К.Л. Баев, В.А. Шишаков. – Москва, 1936. – 68с.
1061328
  Артемов В.Л. Правда о неправде : критич. очерки по империалист. антисов. пропаганде 70-х гг. / Артемов В.Л. – Москва : Политиздат, 1979. – 270 с. : ил.
1061329
  Артемов В.Л. Правда о неправде : критич. очерки по соврем. империалист. антисов. пропаганде / Артемов В.Л. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1984. – 270 с. : ил.
1061330
  Артемов В.Л. Правда о неправде : критич. очерк по современ. империалист. антисов. пропаганде / Артемов В.Л. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : Университетское, 1985. – 252 с.
1061331
  Артемов В.Л. Правда о неправде / В.Л. Артемов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Минск, 1985. – 254с.
1061332
  Старцева Мария Правда о пандах. Тайное общество панд // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 56 : фото
1061333
  Юдин Н.И. Правда о петербургских "святынях". / Н.И. Юдин. – Л, 1966. – 181с.
1061334
   Правда о политике западных держав в германском вопросе. Ист. справка.. – М., 1959. – 135с.
1061335
   Правда о португальских колониях в Африке. Сб. ст.. – М., 1961. – 82с.
1061336
  Белов А.В. Правда о православных "святых" / А.В. Белов. – М., 1968. – 168с.
1061337
  Голованов Я. Правда о программе "Apollo" : Роман / Я. Голованов. – Москва : Эксмо-Пресс, Яуза, 2000. – 352с. – ISBN 5-04-004104-7
1061338
  Куликовская Г.В. Правда о профессоре Юдине / Г.В. Куликовская. – М., 1990. – 46с.
1061339
  Геродник Г.И. Правда о Псково-Печорском монастыре / Г.И. Геродник. – М., 1963. – 110с.
1061340
  Скрипниченко-Коровяковская Правда о разведчице "Лесной" / Скрипниченко-Коровяковская. – Симферополь, 1990. – 164с.
1061341
  Егорьев В.Е. Правда о разоружении и войне / В.Е. Егорьев и М.А. Ляс. – Москва-Ленинград : Партиздат, 1932. – 78
1061342
  Ермаков И.М. Правда о религии / И.М. Ермаков. – Саранск, 1960. – 124с.
1061343
   Правда о религии.. – Алма-Ата, 1972. – 26с.
1061344
  Адамов А.Г. Правда о русских открытиях в Америке / Аркадий Адамов ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1952. – 32 с : карт. – (Серия 2)
1061345
  Марков А.С. Правда о святом Иосифе / А.С. Марков. – Астрахань, 1982. – 47с.
1061346
   Правда о сектантах. Сб. мат.. – Владивосток, 1958. – 144с.
1061347
  Маяцкий Ф.С. Правда о торе и талмуде / Ф.С. Маяцкий. – Кишинев, 1960. – 72с.
1061348
  Москаленко В.А. Правда о христианских сектах / В.А. Москаленко, Ю.Н. Артамошин. – М., 1963. – 140с.
1061349
  Гагарин А.П. Правда о християнской религии и нравственности / А.П. Гагарин. – Москва, 1961. – 48с.
1061350
  Лумумба Патрис Правда о чудовищном преступлении колонизаторов / Лумумба Патрис. – Москва, 1961. – 206 с.
1061351
  Харпер Правда о ютландском бое 31 мая 1916 г / Харпер. – М, 1938. – 120с.
1061352
  Рклицькій С. Правда о языке Украины: Мысли лингвистов, педагогов и историков о языке, русском языке и языке Украины / С. Рклицькій. – Градижскъ, 1917. – 42с.
1061353
  Кузнец Ю.Л. Правда об "американском образе жизни" / Ю.Л. Кузнец. – Л., 1960. – 44с.
1061354
  Кузнецов В.Н. Правда об атлантах: стихи / В.Н. Кузнецов. – М., 1982. – 95с.
1061355
   Правда об Афганистане: документы, факты, свидетельства. – Москва, 1980. – 174 с.
1061356
  Егоров В.Н. Правда об империалистической пропаганде / В.Н. Егоров. – М, 1963. – 303с.
1061357
  Черненко Г. Правда об инженере Слесареве // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 10 (937). – С. 48-52. – ISSN 0320-331Х


  Авиаконструктор Василий Адрианович Слесарев, создатель самого крупного самолёта в дореволюционной России"Святогора". О его судьбе
1061358
  Уткин А.И. Правда об Ираке, или битва в Месопотамии / А.И. Уткин. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 477, [3] с., [8] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-373-01497-7
1061359
  Бенклиев С.Н. Правда об обряде крещения / С.Н. Бенклиев. – М., 1961. – 32с.
1061360
  Баранов В.И. Правда образа - правда истории / В.И. Баранов. – Горький, 1971. – 152с.
1061361
  Грибов А.Н. Правда образа / А.Н. Грибов. – М., 1979. – 125с.
1061362
  Жаров Л.И. Правда Октября / Л.И. Жаров. – М., 1967. – 176с.
1061363
  Биляк В. Правда осталась правдой / В. Биляк. – 2-е изд. – М., 1984. – 375с.
1061364
  Почепцов Г. Правда очима постправди / бесіду вела А.Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 13


  "Розвиток інформаційних технологій призвів до того, що кожен може висловити свою думку з будь-якого приводу, і вона стає доступною за лічені секунди. Гортаючи сформовані нами ж стрічки соцмереж, ми бачимо безліч правд. Для України, яка вже перебуває у ...
1061365
   Правда очі коле: зб. ст. і памфлетів. – Дніпропетровськ, 1983. – 158с.
1061366
  Кірсенко М. Правда перемагає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 9


  До 600-річчя страти чеського реформатора Яна Гуса.
1061367
   Правда побеждает.. – М., 1971. – 440с.
1061368
  Сверстюк Є.О. Правда полинова / Євген Сверестюк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 192 с., [16] іл., 111 с. – Кн. - "переверт." укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою :The wormwood truth. – ISBN 978-966-518-520-8
1061369
  Фещенко Є. Правда понад усе. Виставка "Гарет Джонс. Щоденник" розповідає про журналіста, який першим розповів світові про Голодомор // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 грудня (№ 133). – С. 13


  У галереї "Лавра" в Києві відкриється виставка "Гарет Джонс. Щоденник". Вона присвячена постаті британського журналіста, який першим розповів світові правду про Голодомор 1932-33 років в Україні. Ця подія - частина масштабного ...
1061370
  Леу Е.І. Правда пра рєлігію / Е.І. Леу. – Мінськ, 1969. – 48 с.
1061371
  Донцов Д. Правда прадідів великих / Д. Донцов. – Филадельфія : Видання Головної управи організації оборони Чотирьох Свобід України, 1952. – 95, [1] с.


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
1061372
  Баранов В. Правда прикрас не потребує // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 185-186. – ISSN 0208-0710
1061373
  Сергійчук В. Правда про "Золотий вересень" 1939-го / В. Сергійчук. – Київ : Українська видавнича спілка, 1999. – 128с. – ISBN 966-7060-24-1
1061374
  Микитась В.Л. Правда про Василя Стефаника. Проти буржуазно-націоналіст. фальсифікацій творчості письменника. / В.Л. Микитась. – К., 1975. – 83с.
1061375
  Буртик І. Правда про Волинську трагедію // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 7
1061376
  Хоменчук О. Правда про гетьмана-державотворця повертається з небуття // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 12 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Гетьман Іван Мазепа.
1061377
  Гудзь В. Правда про Голодомор в контексті національно-визвольної боротьби: історіографія замовчування // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 155-165. – ISBN 978-617-7235-56-8
1061378
   Правда про іудейську релігію і сіонізм.. – К., 1962. – 115с.
1061379
  Головко Т. Правда про Кобзаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12 лютого (№ 23). – С. 10


  У видавництві "Кліо" надрукували заборонену за царизму і "совєтів" хроніку життя Т. Шевченка, написану першим біографом поета Олександром Кониським.
1061380
  Моргун Ф.Т. Правда про кривду / Федір Моргун, Микола Юрченко. – Полтава : Дивосвіт, 2009. – 171, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 149-154. – ISBN 978-966-8036-33-0


  У пр. № 1728630 напис: Науковій бібліотеці університету Шевченка для правди. Підпис. 12.10.2018.
1061381
   Правда про наркотики [Електронний ресурс] : майбутнє дітей України, вільне від наркотиків. – Київ : Нарконон, 2008. – 1 CD. – (Антинаркотична освітня програма "Нарконон")


  Антинаркотична освіта НАРКОНОН заснована на технології, розробленій письменником і гуманістом Л. Роном Хаббардом. Цей запис розповість молоді про справжній механізм дії наркотиків та їхній негативний вплив. НАРКОНОН знайшов спосіб у цікавій формі ...
1061382
  Баєв К. Правда про небо (прості бесіди з астрономії) / К. Баєв, В. Шишаков. – Київ : Соцеквидав України, 1961. – 68 с.
1061383
  Губка І.М. Правда про Норильськ : (повстання 1953 року) / Іван Губка. – Львів : Афіша, 2005. – 156с. – ISBN 966-325-048-8
1061384
  Красний М. Правда про петлюрівські брехні / М. Красний. – Х., 1920. – 8с.
1061385
  Петренко М.З. Правда про печери і мощі Києво-Печерської Лаври / М.З. Петренко. – К, 1959. – 36с.
1061386
  Грабовський С. Правда про радянського героя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 9


  Олександр Маринеско: "атака століття" чи вбивство століття"?
1061387
  Гайдуцький П.І. Правда про ринок землі / Павло Гайдуцький. – Київ : ДКС Центр, 2020. – 57, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7300-53-2
1061388
  Кюстін А. де Правда про Росію = The thruth about Russia / Астольф де Кюстін ; опрац. О. Мерчанський ; передм. Д. Донцова. – Торонто ; Нью-Йорк : Ліга визволення України : Організація Оборони Чотирьох Свобід України, 1958. – 196 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Політична бібліотека Ліги визволення України ; Ч. 13)
1061389
   Правда про унію: докум. і мат.. – Львів, 1965. – 376с.
1061390
   Правда про унію: докум. і мат.. – 2-е вид., доп. – Львів, 1968. – 424с.
1061391
   Правда про унію: докум. і мат.. – 3-є вид., доп. – Львів, 1981. – 448с.
1061392
   Правда про УПА: воювали на два фронти за вільну Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 6-7
1061393
  Дем"яненко Г.Ф. Правда про християнські релігійні свята / Г.Ф. Дем"яненко. – Київ, 1961. – 40с.
1061394
  Демчук А. Правда про швейцарську багатомовність / розмову вів Мирослав Левицький // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 червня (№ 24). – С. 1, 3
1061395
  Головко Т. Правда про...пекло // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 30


  Невигадані сторінки Другої світової війни - британська версія.
1061396
  Семистяга В. Правда проти брехні і напівправди // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 10-11


  Історичний і художньо-літературний вимір підпілля "Молода гвардія" (м. Краснодон) крізь призму тоталітарної доби.
1061397
  Щедрін В.С. Правда проти лицемірства. / В.С. Щедрін, В.І. Лісечко. – Дніпропетровськ, 1982. – 112с.
1061398
   Правда против демагогии и лжи: агрессив. сущность империализма, его идеол. диверсии.. – М., 1983. – 335с.
1061399
   Правда против домыслов : науч. и реализм политики КПСС и несостоятельность ее буржуаз. фальсификаций. – К., 1985. – 303с.
1061400
   Правда против домыслов: критика буржуаз. фальсификаций истории сов. общества: сб. ст.. – М., 1988. – 110с.
1061401
  Леонтьев Б.Л. Правда против лжи / Б.Л. Леонтьев. – Москва, 1957. – 158с.
1061402
  Острогорский В.М. Правда против лжи / В.М. Острогорский. – М., 1982. – 237с.
1061403
  Хидоятов Г.А. Правда против лжи. / Г.А. Хидоятов. – Ташкент, 1964. – 204с.
1061404
  Анненков Ю.Л. Правда путешествует без виз : повесть : [о Ф. Жолио-Кюри] : для старш. возраста / Ю.Л. Анненков ; ил. А.А. Васина. – Москва : Детгиз, 1954. – 143 с., 1 л. ил. : ил.
1061405
  Анненков Ю.Л. Правда путешествует без виз : повесть : [о Ф. Жолио-Кюри] : для сред. школы / Ю.Л. Анненков : ил. А.А. Васин. – 2-е изд., расшир. и доп. – Москва : Детгиз, 1960. – 255 с. : ил. – (Школьная библиотека)
1061406
  Блейман М.Ю. Правда революции - правда искусства / М.Ю. Блейман. – М, 1961. – 64с.
1061407
   Правда Руская, или Законы великих князей Ярослава Владимироваича и Владимира Всеволодовича Мономаха. – Санкт-Петербург : Печатаны в типографии Святейшего Правительствующего Синода, 1792


  Місце видання встановлено за інтернет-пошуком
1061408
   Правда русская. – Москва ; Ленинград : АН СССР
[Т.] 1 : Тексты : [печатная транскрипция] / подгот. к печати В.П. Любимов и др. – 1940. – 505 с. – Издание состоит из отдельных частей в футляре
1061409
   Правда русская. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР
[Т.] 2 : Комментарии / подгот. к печати В. П. Любимов, Н. Ф. Лавров и др.; Под ред. акад. Б. Д. Грекова; Инст. истории Акад. наук Союза ССР. – 1947. – 862 с.
1061410
   Правда русская. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР
[Т.] 3 : Факсимильное вопроизведение текстов. – 1963. – 472 с.
1061411
   Правда Русская : учеб. пособие : утв. ВКВШ при СНК СССР в качестве учеб. пособия для историч. фак-тов, ун-тов и пед. ин-тов. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 112 с. : 2 вкл. л. факс.
1061412
  Ермолаев И.П. Правда Русская / И.П. Ермолаев, Р.Г. Кашафутдинов. – Казань, 1973. – 76с.
1061413
  Єрмолаєв В.М. Правда Руська Ярослава Мудрого: до витоків і традицій вітчизняного законодавства // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 3-10. – ISSN 2224-9281
1061414
  Дроздовський Д. Правда Світлани Алексієвич // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048 ). – С. 3-3. – ISSN 0320-8370
1061415
  Бегак Б.А. Правда сказки / Б.А. Бегак. – М, 1989. – 128с.
1061416
  Келейникова Н.М. Правда слова не знает границ.(М.Е.Салтыков-Щедрин в западноевропейской печати) / Н.М. Келейникова. – Ростов -на-Дону, 1989. – 144 с.
1061417
  Ковалев С.М. Правда социализма против фальсификаторов / С.М. Ковалев. – М, 1987. – 285с.
1061418
  Карпенко М.І. Правда суду не боїться : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1991. – 124 с.
1061419
  Менцлевська Марта Правда та легенда медальєрної серії, що представляє польських королів, відкарбованої за часів Станіслава Августа // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 3 (47). – С. 22-26. – ISSN 1811-542X
1061420
  Марков П.А. Правда театра / П.А. Марков. – М, 1965. – 540 с.
1061421
   Правда Украины. – Киев
13 декабря. – 1955
1061422
   Правда Украины. – Киев
4 сентября. – 1959
1061423
   Правда Украины. – Киев
4 апреля. – 2000
1061424
   Правда Украины. – Киев
19 января. – 2000
1061425
   Правда Украины. – Киев
29 февраля. – 2000
1061426
   Правда Украины : общественно-политическая газета. – Киев, 1938-
19 июля (№ 29). – 2013
1061427
   Правда України. – Київ, 2000
1061428
   Правда України. – Київ, 2001
1061429
  Братан М.І. Правда хліба : поезії / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1973. – 111 с.
1061430
  Штамбок А.А. Правда художественного изображения / А.А. Штамбок. – М., 1965. – 72с.
1061431
  Клочек Г. Правда як джерело синергетичного ефекту в процесі формування літературного твору (На матеріалі драми Володимира Винниченка "Закон") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 235-240. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1061432
  Сова А.В. Правда як об"єкт духовно-практичного освоєння світу людиною // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 152-158. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
1061433
  Сова А.В. Правда як предмет філософського дослідження / А.В. Сова, В.П. Снєжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-11. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Мотивується актуальність дослідження феномена правди, висвітлюється стан його вивчення, розкривається специфіка філософського підходу до нього. Дається характеристика практичного, теоретичного та духовно-практичного освоєння світу людиною. Правда ...
1061434
  Нагорный Г.П. Правда, сказанная пословицей / Г.П. Нагорный. – М., 1964. – 102с.
1061435
   Правда, ставшая легендой. – 2-е изд, исправ. и доп. – Москва, 1969. – 248с.
1061436
   Правда, ставшая легендой. Сб.. – М., 1964. – 256с.
1061437
  Лазарева А. Правда, що боїться самої себе // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 18 (183). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Спогади про конфлікт 1954-1962 років переслідують Алжир і Францію.
1061438
  Пароваткіна А. Правда, що перемагає смерть // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 15


  "У Національному музеї Голодомору-геноциду відбулася презентація книжки "Гарет Джонс. Ціна правди" (видавництво "Жнець"). Видавці наголошують, що добірку, упорядковану зі статей британського журналіста валлійського походження Гарета Джонса та ...
1061439
  Павличко Д. Правда, яка не боїться смерті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 43). – С. 9


  Українськмий письменник Роман Лубківський.
1061440
  Козлов С.Г. Правда,мы будем всегда? / С.Г. Козлов. – М, 1987. – 128с.
1061441
  Яновська Л. Правда. / Л. Яновська. – К, 1911. – 17с.
1061442
  Рожок С. Правда. Мистецтво. Філософія / Стефан Рожок. – Б/м : [Америка], 2002. – 74с. : іл.
1061443
  Никитенко П. Правде в глаза // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 7 (139). – С. 53-67. – ISSN 1606-0219


  Последнее слово о Сталине.
1061444
  Никитенко П. Правде в глаза (Мое последнее слово о Сталине) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 8 (140). – С. 68-79. – ISSN 1606-0219
1061445
  Якушевский А.С. Правде вопреки / А.С. Якушевский. – Киев, 1981. – 147 с.
1061446
  Кизя Л.Є. Правди не затьмарити / Л.Є. Кизя. – Київ, 1965. – 86 с.
1061447
  Кацнельсон А.І. Правдива іскра Прометея / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1968. – 178с.
1061448
   Правдива іскра Прометея : літ.-критич. ст. про Л. Українку : кн. для вчителя. – К., 1989. – 221с.
1061449
  Дашкевич Я. Правдива історія України буде написана // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 9 (174). – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  Критичні тези історика Ярослава Дашкевича, датовані 1954 роком, не лише зберегли актуальність досьогодні, а й набули ще більшої гостроти.
1061450
  Стельмах Б.М. Правдива пісня / Б.М. Стельмах. – Львів, 1982. – 59 с.
1061451
  Твен М. Правдивая история / М. Твен. – Москва, 1984. – 320с.
1061452
  Гринвуд Д. Правдивая история маленького оборвыша : Книга для чтения в 7 кл. / Д. Гринвуд. – Москва : Просвещение, 1990. – 95,1с.
1061453
  Дедушка Тарас Правдивая история о русских царях : (русская история в стихах) / Дедушка Тарас [псевд.]. – Одесса : Типо-лит. А. Главацкого, 1917. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов.../ И.Ф. Масанов. М., 1956, т. 1, с. 336. – (Свободному русскому народу в назидание)
1061454
  Мингазутдинов А.Ф. Правдивая книга о Великой Отечественной войне // Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2012. – Вип. 11. – С. 21-29. – ISBN 978-966-524-403-5
1061455
  Диамант Г.Я. Правдивая песня : стихи / Гирш Диамант; пер. с евр. С.Сорина. – Москва : Советский писатель, 1966. – 83 с.
1061456
  Теунов Х.И. Правдивая повесть о мальчике из Кожежа : для сред. и старш. возр. / Хачим Теунов ;. – Москва : Детская литература, 1966. – 112 с.
1061457
  Смаль-Стоцький Правдиве значення советського терміну "Україна" = The true meaning of the Sovit term "Ukraine" / Смаль-Стоцький; Спілка визволення України, Головна управа. – Ню-Йорк; Вашингтон, 1968. – 48с.
1061458
  Саєнко Н. Правдиве мистецтво не знищиш! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 лютого (№ 31). – С. 11


  Стаття присвячена фундатору української графічної школи Івану Падалці (1894-1937 рр.)
1061459
  Рязанцева Т. Правдиве свічадо духу // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 148-1512. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Життєвий і творчий шлях українського поета Олекси Стефановича (1899-1970).
1061460
   Правдиве українське серце. Олександр Рибалко : [збірник] / [упоряд.: І. Гирич, К. Рибалко ; заг. ред.: К. Рибалко]. – Київ : Простір, 2010. – 824, [8] с. : іл., портр. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2068-19-1
1061461
  Ляхоцький В. Правдивий кожним своїм хистом // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 155-175. – ISSN 0869-3595


  Скопенко В. - С. 156; Швець І.Т. - С. 159.
1061462
  Тимошик М. Правдивий професор із ярликом націоналіста : [Роман Іванченко] // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 7


  90 років від дня народження відомого вченого-книгознавця, публіциста, просвітянина, редактора, одного з творців часопису "Друкарство", професора Романа Іванченка.
1061463
  Грушковський І.М. Правдиві сторінки історії України і світу : збірка іст.-публіцист. матеріалів / Іван Грушковський. – Вид. 8-ме. – [Б. м. : б. в.], 2013. – 48 с. : портр. – Бібліогр.: с. 47


  На пам"ять збірку від автора для студентів і викладачів університету, липень 2013 р. Підпис
1061464
  Рогозинський Віктор Правдиві струни вчительської душі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2
1061465
  Гумницька Н. Правдивість полум"яного Слова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 вересня (№ 159/160). – С. 8


  Тарас Шевченко і Бйорнстьєрне Бйорнсон - генії українського та норвезького народів.
1061466
  Рябченко О.М. Правдивість у мистецтві як професійна характеристика майбутніх дизайнерів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 121-124. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1061467
  Сорель Ш. Правдивое комическое жизнеописание Франсиона : [пер. с фр.] / Шарль Сорель. – Москва : Правда, 1990. – 590 с. : ил.
1061468
  Грудев И.Т. Правдивость / И.Т. Грудев. – М, 1967. – 47с.
1061469
  Корнеева З.И. Правдивые истории / З.И. Корнеева. – Москва : Просвещение, 1975. – 96 с.
1061470
  Филенко О.Н. Правдивые истории Виктора Драгунского // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 2. – С. 27-33
1061471
  Буценко А.А. Правдивые ключи / А.А. Буценко. – К., 1987. – 40с.
1061472
  Гветадзе Р. Правдивые новеллы / Р. Гветадзе. – Тбилиси, 1947. – 151 с.
1061473
  Рыклин Г.Е. Правдивые рассказы / Г.Е. Рыклин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 270с.
1061474
  Мельничук Правді служити / Мельничук, ю.С, . – Львів, 1962. – 158с.
1061475
  Сюндюков І. Правдоборець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 5


  13 грудня - 92-га річниця від дня народження Єагена Сверстюка.
1061476
  Крученюк П. Правдой выверенный путь : стихи / Петря Крученюк; пер. с молд. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1954. – 171 с.
1061477
  Балагура Тетяна Правдоносець : усний журнал за творчістю Яра Славутича
1061478
  Булыгин В.Я. Правдоподобное моделирование / В.Я. Булыгин. – Казань : Издательство Казанского университета, 1985. – 170 с.
1061479
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 6 (116). – 2018. – 4 с.
1061480
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 7 (117). – 2018. – 4 с.
1061481
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 7 (129). – 2018. – 4 с.
1061482
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 8 (118). – 2018. – 4 с.
1061483
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 9 (119). – 2018. – 4 с.
1061484
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 10 (120). – 2018. – 4 с.
1061485
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 11 (121). – 2018. – 4 с.
1061486
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 12 (122). – 2018. – 4 с.
1061487
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 1 (123). – 2019. – 4 с.
1061488
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 2 (124). – 2019. – 4 с.
1061489
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 3 (125). – 2019. – 4 с.
1061490
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 4 (126). – 2019. – 4 с.
1061491
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 5 (127). – 2019. – 4 с.
1061492
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 6 (128). – 2019. – 4 с.
1061493
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 8 (130). – 2019. – 4 с.
1061494
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель : українське політичне, правове та культурне щомісячне видання. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 9 (131). – 2019. – 4 с.
1061495
   Правду - в глаза. Сб. ст.. – М., 1961. – 63с.
1061496
  Кравченко О. Правду на лжи не построить // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2016. – 30 декабря 2015 - 5 января 2016 (№ 1). – С. 8


  Украинско-российские отношения. "И мы разные, и языки - разные!..В 1840 году Владимир Даль опубликовал работу всей своей жизни "Толковый словарь великорусского наречия русского языка": язык на котором говорят в Москве и который официально считался ...
1061497
   Правду не здолати. – Львів, 1974. – 278 с.
1061498
  Дончик В.Г. Правду не здолати / В.Г. Дончик. – Київ, 1977. – 208с.
1061499
  Воропай Н. Правду тільки правду : Деякі процесуально-криміналістичні аспекти очної ставки як слідчої дії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 17 (254). – С. 25-28
1061500
  Аль Д. Правду! Ничего, кроме правды! / Д. Аль. – Ленинград, 1976. – 215с.
1061501
  Карпенко В.А. Правды о себе не побоитесь? / Карпенко В.А. – Киев, 1988. – 181 с.
1061502
  Спілка І.І. Правдыве оповидання [Правдиве оповідання] / Hапысав И. Спилка [псевд.]. – Харків : Дpук. А.И. Степанова, 1893. – 24 с. : с портр. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1061503
  Силланпя Ф.Э. Праведная бедность / Ф.Э. Силланпя. – Москва, 1964. – 176 с.
1061504
  Боруцька О. Праведне життя пастиря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 12


  150 років від дня народження Митрополита Андрея (Шептицького).
1061505
  Папазян В. Праведник : рассказы / Вртанес Папазян: пер. с арм. А.Диланяна. – Москва : Художественная литература, 1968. – 286 с.
1061506
  Альтман И.А. Праведник народов мира Чиунэ Сугихара // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 184-203. – ISSN 0130-3864


  Японський дипломат.
1061507
  Казанцева Л. Праведник світу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Державний політехнічний музей НТУУ "КПІ" разом з Астрономічним музеєм АО КНУТШ та каф. математичного аналізу й теорії ймовірностей фізико-математичного факультету НТУУ"КПІ" провели Семінар ушанування пам"яті видатного українського математика, ...
1061508
  Левітас І.М. Праведники Бабиного Яру / Ілля Левітас ; [ пер. з рос. С. Герус ; фотографії Л. Бейрака ]. – Київ : Етнос, 2008. – 368 с., [ 32 ] с. іл. : фото. – ISBN 966-522-255-4
1061509
   Праведники світу та інші рятівники під час Голокосту: приклад України у порівняльному контексті : зб. наук. ст. : [за матеріалами Міжнар. наук. конф., 22-24 черв. 2014 р., Дніпропетровськ] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума" ; [відп. ред. А. Медведовська]. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2015. – 199, [1] с. – Деякі ст. рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-602-7
1061510
   Правекс-банк = Pravex-bank : Річний звіт 2006. – [Київ], 2007. – 126с.
1061511
   Правиа правописания и произношения некоторых слов и выражений принятых в военно-морском языке.. – М., 1944. – 12с.
1061512
  Бондар Ю. Правидавництво: до питання періодизації й термінології // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 9-14. – ISSN 2076-9326
1061513
  Нагнибіда М.Л. Правий берег : Поема і лірика / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 91с.
1061514
  Бойченко В.П. Правий берег / В.П. Бойченко. – К., 1991. – 252с.
1061515
  Горбач Денис Правий марш // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2007. – № 41. – С. 16-18


  Результати останніх виборів у європейських країнах підтверджують тенденцію: Європа правішає.
1061516
   Правил описания книг на языках народов СССР.. – М., 1977. – 166с.
1061517
   Правил описания книг на языках народов СССР. Приложения.. – М., 1977. – 160с.
1061518
  Мацькевич М.М. Правила - вимоги юридичної техніки щодо процесуальних актів кримінального судочинства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 7-13.
1061519
  Володарський В. Правила "заохочення" порушників // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.22-23


  Правила дорожнього руху і їх практичне застосування
1061520
  Маркевич О.В. Правила "тонкої капіталізації" в Україні: аспект оподаткування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 2 (75). – С. 72-84. – ISSN 2414-3499
1061521
  Дебюсе-Шатлен Лор Правила "чистой жизни". Страна, где жизнь зеленее / Дебюсе-Шатлен Лор, , Кашинский Иван // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 46-59 : фото. – ISSN 1029-5828
1061522
   Правила 27-54 по применению и проверке расходомеров с нормальными идиафрагмами, соплами и трубами Вентури.. – М., 1958. – 168с.
1061523
  Молло М. Правила адвокатской профессии во Франции / М. Молло ; пер. с фр. [4-х гл. из кн. Mollot Regles sur la proffession d"advocat Н.П. Шубинского]. – Москва : Изд. Н.П. Шубинского ; Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1894. – XVI, 98 с.


  Пер., изд.: Шубинский, Николай Петрович (1853-1921)
1061524
  Молло Ф.Э. Правила адвокатской профессии во Франции : [пер. с фр.] / Франсуа Этьен Молло. – Киев : Прецедент, 2016. – 113, [1] с. – Печ. по изд.: Правила адвокатской профессии во Франции / Молло М. ; Москва: Изд. Н.П. Шубинского, 1894 г. – Библиогр. в конце правил. – (Классика адвокатуры)


  Пер., изд.: Шубинский, Николай Петрович (1853-1921)
1061525
   Правила адвокатської етики : (Схвалені Вищою кваліф.комісією адвокатури 1 жовтня 1999 року). – Київ, 1999. – 44с.
1061526
  Кухнюк Д. Правила адвокатської етики в законодавстві України про адвокатуру та адвокатську діяльність // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 38-39
1061527
  Жуковська О. Правила адвокатської етикив Україні - спомин про майбутнє // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 жовтня (№ 42). – С. 28-29
1061528
  Євтушенко А. Правила арешту // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 28-29


  "...Минуло майже 5 років з моменту прийняття нового Кримінального процесуального кодексу, проте судова практика свідчить про те, що слідчі судді не завжди належно вивчають матеріали кримінального провадження та іноді виносять рішення з грубим ...
1061529
  Куваев О.М. Правила бегства. / О.М. Куваев. – Магадан, 1980. – 448с.
1061530
   Правила безопасности для персонала тепловых цехов электростанций и тепловых сетей. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 64 с.
1061531
   Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров.. – М., 1977. – 53с.
1061532
   Правила безопасности и правила устройства для электротехнических сооружений сильного тока низкого и высокого напряжений.. – 2-е изд., испр. и доп. – Мсква-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1931. – 205 с.
1061533
   Правила безопасности и правила устройства для электротехнических сооружений сильного тока низкого и высокого напряжений.. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство, 1937. – 384 с.
1061534
   Правила безопасности при геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1976. – 222с.
1061535
   Правила безопасности при геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1979. – 249с.
1061536
   Правила безопасности при геологоразведочных работах. – М., 1991. – 217с.
1061537
   Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов : германия и кремния. – Москва : Металлургия, 1984. – 33 с.
1061538
   Правила безопасности при эксплоатации электрических устройств городских и сельских сетей. – Москва-Ленинград : Госэнгергоиздат, 1945. – 83 с.
1061539
   Правила безопасности при эксплуатации электрических устройств городских и сельских сетей. – 7-е изд. – М.-Л., 1951. – 92с.
1061540
  Богданович Лілія Правила безпеки на залізничному транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 29 : фото
1061541
  Ільченко Наталія Правила безпеки на уроках природничо-математичного напряму в закладах загальної середньої освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 20-22 : фото
1061542
  Треніна А.С. Правила безпеки під час пірнання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 35
1061543
  Єресько О.В. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 2-8
1061544
  Тимофеєв А.В. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 2-9
1061545
  Тимофеєв А.В. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів : Продовження, початок див. у № 1, 2013 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 2-7
1061546
  Смоляр Ю.І. Правила безпеки поводження з побутовим газом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 37 : фото
1061547
  Смоляр Ю.І. Правила безпеки поводження з побутовим газом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 28-29 : фото
1061548
  Смоляр Ю.І. Правила безпеки при користуванні ліфтом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 32-33 : фото
1061549
  Смоляр Ю.І. Правила безпеки при користуванні ліфтом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 30-31 : фото
1061550
  Ліпська А.Г. Правила безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій : (урок для учнів молодших класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 19-20
1061551
  Усик Світлана Правила безпечного відпочинку біля води і у воді / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 6 : фото
1061552
  Наконечна О.В. Правила безпечного відпочинку в лісі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 36
1061553
  Усик Світлана Правила безпечного відпочинку в лісі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 29-30
1061554
   Правила безпечної засмаги на сонці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 4
1061555
  Шваб І.А. Правила безпечної поведінки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 33
1061556
  Дебелюк М.І. Правила безпечної поведінки в інтернеті / М.І. Дебелюк, Т.О. Дорошок // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 34 : фото
1061557
   Правила безпечної поведінки дитини у довкіллі (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 34
1061558
  Зейда Олександр Правила безпечної поведінки з незнайомими людьми! (Пам"ятка для дітей) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 31 : фото
1061559
  Богданович Лілія Правила безпечної поведінки напередодні нового навчального року / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 24-25 : фото
1061560
   Правила безпечної роботи в хімічній лабораторії : для студентів хім. ф-ту / [упоряд.: В.В. Верба] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр оперативної поліграфії ФОП Кравченко Я.О., 2015. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22
1061561
   Правила библиографического описания произведений печати.. – Л., 1964. – 289с.
1061562
   Правила библиографического описания произведений печати.. – М.
ч. 6. – 1977. – 168с.
1061563
   Правила библиотеки Императорского университета св. Владимира / Киевский университет (1917) // Общий устав и штаты император Российских университетов, 1863 года. – [Б. м.], 1863. – 20 с.
1061564
  Киевский Правила библиотеки университета св. Владимира / Киевский, университете. – с.
1061565
   Правила библиотеки университета св. Владимира.. – 20с.
1061566
   Правила бібліографічного опису видань для списків літератури дисертаційних досліджень / Л.П. Одинока, С.С. Артамонова, А.А. Майстренко, Р.В. Романовський // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 349-361. – ISSN 0320-9466
1061567
  Шапоренко Г. Правила брендингу майбутнього - Future brend // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 159-161.
1061568
  Бондажевська Л.С. Правила ведення дискусії та їх порушення: прагма-діалектичний підхід // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 27-32
1061569
   Правила ведення робочої карти артилерії : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / [П.Є. Трофименко та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 147 с. : іл., табл. – Додатки: с. 121-145. – Бібліогр.: с. 73. – ISBN 378-966-657-391-2
1061570
   Правила вежливости и светского этикета. – Москва : Белый город, 2007. – 272с. – Печатается по изданию "Правила светской жизни и этикета. Хороший тон"/ сост. : Юрьев, Владимирский. ; С.-Пб., 1889. : с илл. – ISBN 978-5-7793-1266-0
1061571
   Правила видання історичних документів в СРСР.. – К., 1972. – 122с.
1061572
  Пещак М.М. Правила видання пам"яток української мови XIV-XVIII ст. / М.М. Пещак, В.М. Русанівський. – К., 1961. – 84с.
1061573
  Чімишенко С.М. Правила виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у різних випадках службового становища : навчальний посібник / С. М. Чімишенко, Ю. Б. Медведєв; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 39с.
1061574
  Пашутін Є. Правила витіснення та розпродажу при регулюванні поглинань компаній у Європейському Союзі // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 57-60.
1061575
  Крикуненко И. Правила ВНО-2017 // Сегодня. – Киев, 2017. – 6 февраля (№ 22). – С. 5


  Вузы будут принимать тесты-2016 и создадут спецусловия для инвалидов.
1061576
   Правила внутреннего распорядка для студентов в лабораториях химического факультета. – Москва, 1945. – 46 с.
1061577
  Прудников В.А. Правила внутреннего распорядка колхоза / В.А. Прудников. – Краснодар, 1985. – 54с.
1061578
   Правила внутреннего трудового распорядка для работников детских садов.. – Свердловск, 1946. – 15с.
1061579
   Правила внутреннего трудового распорядка для работников начальных, смилетних и средних школ РСФСР.. – М., 1950. – 16с.
1061580
   Правила внутреннего трудового распорядка.. – М., 1958. – 15с.
1061581
  Іванов О.С. Правила внутрішнього розпорядку колгоспу / О.С. Іванов. – Київ, 1974. – 56с.
1061582
  Пашутинський Є.К. Правила внутрішнього трудового розпорядку / Пашутинський Є.К. – Київ : КНТ, 2005. – 268с. – На обкл.: Нормативна база; Зразки правил внутрішнього трудового розпорядку. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-94-9
1061583
  Заболотна С. Правила внутрішнього трудового розпорядку // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 9. – С. 74-83.
1061584
  Пашутинський Є.К. Правила внутрішнього трудового розпорядку / Пашутинський Є.К. – 2-е вид., стереот. – Київ : КНТ, 2007. – 268 с. – На обкл.: Нормативна база; Зразки правил внутрішнього трудового розпорядку. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-94-9
1061585
   Правила Всеукраїнського турніру юних економістів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 30-34
1061586
   Правила вступу до імператорського Університету Святого Володимира. 1834 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 29-30. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1061587
  Соловьев А.П. Правила выбора профессии / А.П. Соловьев. – Л., 1975. – 128с.
1061588
  Сперанский М.М. Правила высшего красноречия. – Санкт-Петербург, 1844. – 216, 8 с.
1061589
  Кудрявцева Е.В. Правила гражданского судопроизводсива по реформе английского гражданского процесса конца ХХ века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.86-94. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1061590
  Астремський О. Правила грошей : [екон. роман] / Олександр Астремський, Владислав Федосєєв ; авт. ідеї: Олександр Астремський, Світлана Позова. – Дніпро : Баланс Клуб, 2016. – 255, [3] с. : іл. – Від лауреата міжнар. літ. конкурсу "Коронація слова". – (Коронація слова)
1061591
   Правила групповой обработки произведений печати. – Москва, 1977. – 116 с.
1061592
   Правила движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР.. – М., 1966. – 62с.
1061593
  Клейтман С.Л. Правила движения по улицам и дорогам / С.Л. Клейтман, Л.Я. Лягунов. – Харьков, 1956. – 175 с.
1061594
  Клейтман С.Л. Правила движения по улицам и дорогам Украинской ССР / С.Л. Клейтман. – Харьков, 1958. – 312с.
1061595
  Шенгелия Вера Правила деления // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 94-99 : фото
1061596
  Онипко Е.Е. Правила детского чтения Даниэля Пеннака // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 70-71. – ISBN 978-966-8308-26-0


  "В своей книге "Как роман" французский писатель Даниэль Пеннак сформулировал 10 правил детского чтения. Эти правила помогли заинтересовать чтением многих детей, поэтому их можно смело рекомендовать как программу по воспитанию читающего ребенка. ...
1061597
  Маммати Ибн Правила Диванов / Маммати Ибн. – М., 1990. – 133с.
1061598
  Хилюк С. Правила дії правових положень про злочин та покарання в часі з урахуванням практики Європейського суду з прав людини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 270-277. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1061599
   Правила для испытания кадет при приеме, при переводе из класса в класс и при окончании курса в кадетских корпусах.. – 2-е изд. – С-Пб., 1869. – 20с.
1061600
   Правила для принятия студентов в университет [Св. Владимира] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 80-81. – ISBN 5-7707-1061-6
1061601
   Правила для производства испытаний обретения ученых степеней в Петровской земледельческой и лесной Академии. – Москва : Ун-кая тип., 1874. – 15с.
1061602
   Правила для промышляющих извозом в Санктпетербурге, 1853. – 15 с.
1061603
  Декарт Р. Правила для руководства ума / Р. Декарт. – Москва-Ленинград, 1936. – 175 с.
1061604
  Виноградов А.П. Правила для сбора планктона на химический элементарный анализ / А.П. Виноградов. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – 2 с.
1061605
   Правила для специальных испытаний на звание учителя и воспитателя прогимназий и гимназий. – С-Пб., 1906. – с.
1061606
   Правила для студентів і слухачів імператорського Університету Святого Володимира. 25 серпня 1834 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 31. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1061607
   Правила для студентов и посторонних слушателей Императорского Казанского университете // Общий устав и штаты император Российских университетов, 1863 года. – [Б. м.], 1863. – 26 с.
1061608
   Правила для студентов и сторонних слушателей Казанского университета. – Казань : Тип. имп.ун-та, 1900. – 13с.
1061609
  Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения / Ю.Б. Орлов. – М., 1977. – 95с.
1061610
  Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения / Ю.Б. Орлов. – 2-е изд. – М., 1979. – 96с.
1061611
  Рублях В.Э. Правила дорожного движения / В.Э. Рублях. – М., 1979. – 128с.
1061612
  Рублях В.Э. Правила дорожного движения / В.Э. Рублях. – 2-е изд., перераб. – М., 1981. – 112с.
1061613
  Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения / Ю.Б. Орлов. – 3-е изд., испр. – Москва, 1981. – 95с.
1061614
   Правила дорожного движения. – К., 1984. – 48с.
1061615
   Правила дорожного движения. – К., 1985. – 48с.
1061616
   Правила дорожного движения. – К., 1990. – 64с.
1061617
   Правила дорожного движения (введены в действие с 1 янв. 1987 г.). – М., 1988. – 63с.
1061618
   Правила дорожного движения.. – Киев : Техніка, 1987. – 48 с.
1061619
   Правила дорожного движения. Введ. в действ. с 1 июня 1980 г.. – Л., 1982. – 48с.
1061620
   Правила дорожного движения. Введ. в действ. с 1 июня 1980 г.. – К., 1986. – 48с.
1061621
   Правила дорожного движения: с 01.01.1973. – Киев : Техніка, 1978. – 65 с.
1061622
   Правила дорожного движения: с 01.01.1973. – Киев : Техніка, 1979. – 63 с.
1061623
   Правила дорожного движения: с 01.01.73. – М., 1973. – 64с.
1061624
   Правила дорожного движения: с 01.01.73. – М., 1976. – 65с.
1061625
   Правила дорожного движения: с 01.01.73. – М., 1977. – 47 с.
1061626
   Правила дорожного движения: с 01.06.80. – М., 1980. – 40с.
1061627
   Правила дорожного движения: с 01.06.80. – Киев : Техніка, 1981. – 48 с.
1061628
   Правила дорожного движения: с 01.06.80. – 4-е изд., стереотип. – К., 1983. – 49с.
1061629
   Правила дорожнього руху: введ. з 01.01.87.. – К., 1987. – 48с.
1061630
   Правила дорожнього руху: введ. з 01.06.80.. – 6-е вид, переробл. – К., 1985. – 46с.
1061631
   Правила дорожнього руху: введ. з 01.06.80.. – 7-е вид. – К., 1986. – 48с.
1061632
   Правила дорожнього руху: витяг з номартив. актыв СРСР і УРСР що діють у сфері дорож. руху.. – К., 1990. – 63с.
1061633
   Правила дорожнього руху: з 01.01.73. – 8-е вид. – К., 1979. – 64с.
1061634
   Правила дорожнього руху: з 01.01.73.. – 7-е вид. – К., 1978. – 64с.
1061635
   Правила дорожнього руху: з 01.06.79.. – 4-е вид. – Київ : Техніка, 1983. – 47 с.
1061636
   Правила дорожнього руху: з 01.06.79.. – 5-е вид. – Київ : Техніка, 1984. – 46 с.
1061637
   Правила дорожнього руху: з 01.06.80.. – Київ : Техніка, 1981. – 47 с.
1061638
   Правила дорожнього руху: з 01.06.80.. – 3-є вид. – К., 1982. – 48с.
1061639
   Правила дорожнього руху: з 25.08.72.. – вид. 2. – К., 1973. – 55с.
1061640
  Рингач Н. Правила дорожньої небезпеки. Чи виконає Україна завдання із скорочення травм і смертей від ДТП у рамках Цілей сталого розвитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 7


  "За даними Всесвітньої організації охорони здоров"я, близько 1,35 млн осіб щорічно гинуть у результаті аварій, і понад половина з них - "вразливі користувачі доріг", тобто пішоходи, велосипедисти і мотоциклісти. Від 20 до 50 млн людей щороку одержують ...
1061641
  Кастро Рус Фидель Правила жизни // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 0044-748Х
1061642
  Щепкин Василий Правила жизни по-японски. "Человек из другого мира" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 82-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1061643
  Опаев Алексей Правила жизни страусов. Бабье царство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 90-95 : фото
1061644
  Корчак Я. Правила життя / Я. Корчак. – К., 1989. – 317с.
1061645
  Корчак Я. Правила життя : педагогіка для дітей та дорослих / Януш Корчак ; [пер. з пол. Ю.Г. Попсуєнка]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 536, [5] с. – Справж. ім"я авт.: Гольдшмідт Генрик. – ISBN 978-617-7013-55-5
1061646
  Кисіль В.І. Правила життя Василя Кисіля // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2017. – № 1/2 (169-170), січень-лютий. – С. 27-29. – ISSN 1726-3077


  В.І. Кисіль - юрист-легенда. Понад 15 років очолює юридичну фірму "Василь Кисіль і Партнери", нині - старший партнер фірми. Викладає у КНУ імені Тараса Шевченка. Один із провідних українських експертів у сферах міжнародного приватного права, цивільного ...
1061647
  Кузнєцова Н. Правила життя Наталії Кузнєцової // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (173), травень. – С. 21-23. – ISSN 1726-3077


  Н. Кузнєцова - д-р юрид. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, відомий науковець завдяки дослідженням у цивільному, підприємницькому та міжнародному праві. Найважливішим фактом своєї професійної біографії називає підготовку проекту Цивільного кодексу ...
1061648
   Правила занять з педагогіки для казеннокоштних студентів імператорського Університету Святого Володимира. 1836 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 38-40. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1061649
  Бевз М.В. Правила зведення та гіпотетико-дедуктивний метод // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1061650
  Онищенко О. Правила знімання вершків. МОН планує розпочати сертифікацію вчителів, яка допоможе визначити кращих // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 12


  ""Ми хочемо виявити найкращих учителів, які повинні бути носіями практик НУШ", - сказала Лілія Гриневич про сертифікацію вчителів на одній із прес-конференцій. Сертифікація вчителів передбачена новим Законом "Про освіту". А ось як усе це буде ...
1061651
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1976. – 136с.
1061652
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 5-е изд. – Львов, 1978. – 135с.
1061653
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 9-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1983. – 152 с.
1061654
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 9-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1984. – 152с.
1061655
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 11-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1985. – 152с.
1061656
  Клинковштейн Г.И. Правила и безопасность дорожного движения / Г.И. Клинковштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 223с.
1061657
   Правила и нормы по технике безопасности и промышленной санитарии для проектирования, строительства и эксплуатации производств хлор.-бро- и йодорганических соединений.. – М.-Л., 1964. – 80с.
1061658
   Правила и нормы приемки и контроля установок для обогащения каменного угля.. – М., 1962. – 124с.
1061659
  Куликов С.М. Правила и нормы составления и выполнения рабочих чертежей / С.М. Куликов. – 2-е изд. испр. – М.-Л., 1933. – 152с.
1061660
   Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. – М., 1990. – 269с.
1061661
   Правила и программы полукурсовых испытаний на физико-математическом факультете Императорского Университета св. Владимира. – Киев : Тип. Императорского Университета св. Владимира В. Завадского, 1892. – 16 с.
1061662
   Правила и программы утвержденных правительством Киевских музыкально-драматических курсов сводного художника А.М. Тальновского. – Киев : Типо-лит. Р. Френкеля, 1911. – 22 с.
1061663
  Сакович В.А., Широков Н.Н. Правила и формы сметного, кассового и ревизионного порядка : сборник действующих узаконений, правил и форм, с дополнениями и изменениями по 1 сентября 1914 г., циркулярными разъяснениями Министерства финансов и Государственного контроля и алфавитным указателем / сост. В. А. Сакович и Н. Н. Широков. – 6-е изд. испр. и доп. – Петроград : Изд. Юридического книжного магазина Н. К. Мартынова, 1915. – XXIV, 1236 с.


  Авт.: Широков Николай Николаевич Содерж.: фунд. изд. нормативов финансового контроля. Последнее, самое полное издание книги. Отделы: 1. Правила о составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении гос. росписи и финансовых смет министерств и главных ...
1061664
  Нечаева Е.Я. Правила игры / Е.Я. Нечаева. – Воронеж, 1990. – 239с.
1061665
   Правила игры без правил.. – Петрозаводск, 1989. – 280с.
1061666
  Еременко А.М. Правила игры в бисер // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.79-92. – ISSN 0236-2007


  В статье предлагается метод классификации всех - как имевших место в истории культуры, так и в принципе возможных - мировоззрений
1061667
  Сорокоумов А. Правила игры в коучинг // Менеджмент і менеджер / ЧП "Компания "Менеджмент- 21". – Киев, 2005. – № 10. – С. 8-14
1061668
   Правила игры в Универсальное руководство для судей: вып. июль 1988 г.. – М., 1991. – 64с.
1061669
  Макеева О. Правила игры с точки зрения институционалистов // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 7 - 10. – ISSN 0869-4915
1061670
   Правила игры: сб.. – Москва : Советский писатель, 1990. – 576с.
1061671
  Зуев В.В. Правила игры; Алхимия любви; Гороскоп / В.В. Зуев. – М., 1991. – 333с.
1061672
   Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 94 с.
1061673
   Правила издания документов советского периода.. – М., 1960. – 43с.
1061674
   Правила издания документов советского периода.. – Москва : Б. и., 1960. – 53 с.
1061675
   Правила издания исторических документов. – 2-е изд. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 72 с.
1061676
   Правила издания исторических документов в СССР.. – М., 1969. – 112с.
1061677
   Правила издания исторических документов.. – М., 1955. – 72с.
1061678
   Правила издания сборника грамот коллегии экономии.. – Птгр., 1922. – 50с.
1061679
   Правила издания серии "Памятники письменности Востока".. – М., 1966. – 84с.
1061680
   Правила издания славяно-молдавских и молдавских грамот XV-XVII вв.. – Кишинев, 1975. – 76с.
1061681
  Хинь Правила изучения иероглифов Ли Дуенгу / Хинь, Ки-Мун. – Пхеньян, 1957. – 462с.
1061682
   Правила Императорского университета св. Владимира // Общий устав и штаты император Российских университетов, 1863 года. – [Б. м.], 1863. – II, 77 с.
1061683
   Правила ИНКОТЕРМС - 1990/2000 : Комментарии и аналитические материалы. – Киев : Юстиниан, 2002. – 608с. – ISBN 966-96155-0-Х
1061684
  Дзейко Ж. Правила і засоби внесення змін до законів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 109-112.
1061685
  Дзейко Ж.О. Правила і засоби законодавчої техніки у вітчизняній юридичній літературі ХІХ ст. - початку ХХ ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 6-11.
1061686
  Дзейко Ж.О. Правила і засоби законодавчої техніки: загальна характеристика // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 25-30. – (Правознавство ; Вип.286)
1061687
   Правила іспитів для тих, хто бажає вступити до імператорського Університету Святого Володимира і порядок їх зарахування. 1836 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 34-38. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1061688
   Правила іспитів для тих, хто бажає вступити на навчання до Університетів Російської імперії. 1837 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40-45. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1061689
   Правила кибербезопасности от Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1061690
  Черногрудова Е.П. Правила коммуникации в русских паремиях и в постулатах современной риторики // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 20-30. – ISSN 1562-1391
1061691
  Галата С. Правила корисно порушувати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 12 серпня (№ 32). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Лекція Нобелівського лауреата Рьодзі Нойорі стала посланням до української молоді. Нині Нойорі - керівник одного з найвпливовіших у світі науково-дослідницьких центрів RIKEN.
1061692
  Треніна А.С. Правила користування електрообігрівачами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 24 : фото
1061693
  Пархомей Олександр Правила користування приладами електроопалення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 27
1061694
  Грищук Р.В. Правила користування соціальними мережами військовослужбовцями за досвідом провідних країн світу / Р. В. / Р.В. Грищук, А.А. Завада // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 35-38. – ISBN 978-966-2439-41-0
1061695
  Треніна А.С. Правила купання у басейні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 38 : фото
1061696
   Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности.. – М., 1961. – 64с.
1061697
  Шейко А.Н. Правила логического доказательства / А.Н. Шейко. – К, 1956. – 107с.
1061698
  Кожухар В. Правила Мандели та необхідність їх дотримання у діяльності пенітенціарних установ держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 62-66
1061699
   Правила медицинского факультета университета св. Владимира для студентов, волльнослушателей, слуш. фармацевтич. курсов, повивальной школы при акушерско-гинеколог. клинике, повторительных курсов для. – 35с.
1061700
   Правила медицинского факультета университета св. Владимира для студентов, вольнослушателей, слушателей фармацевтических курсов.... – 35 с.
1061701
  оглы Ганберов Правила международного зкологического права в национальном законодательстве Азербайджанской Республики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 627-634. – ISSN 1563-3349
1061702
  Черняк Ю. Правила міжнародного співробітництва у сфері захисту дітей : (на матеріалах Гаазької конвенції 1996 р.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 92-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1061703
  Шпонтак І.М. Правила моральної педагогіки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
1061704
   Правила МЭК на стеклянные изоляторы для воздушных линий с номинальным напряжением 1000 В и выше.. – Москва-Ленинград, 1957. – 20с.
1061705
  Бочарова О. Правила набору студентів до Гарвардського університету з історичної перспективи // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 226-232. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1061706
  Мервінський О. Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг в контексті Закону України "Про захист персональних даних" // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 30-33
1061707
   Правила написания на картах географических названий СССР. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 28 с.
1061708
   Правила написния на картах географических названий СССР. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1967. – 28 с.
1061709
   Правила ношения военной формы одежды военнослужащими Советской Армии и Военно-Морского Флота (на мирное время). – М., 1959. – 184с.
1061710
   Правила о зачете полугодий и программы полукурсового испытания по отделению естественных наук физико-математического факультета Казанского университета. – Казань, 1901. – 25с.
1061711
  Андреев Н Правила о рекрутских наборах : руководство для всех сословий, отбывающих рекрут. повинность : Сост. по Своду уставов рекрут., изд. в 1862 г. и по Манифесту 1 сент. 1862 г. о наборах 1863 г. / Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Издатель и книгопродавец Ю.А. Юнгмейстер ; [В тип. Импер. Акад. наук, 1862. – 72 с.


  В РГБ есть электронный ресурс
1061712
   Правила о составлении списков присяжных заседателей; : [продолжение 1887 года Судебных уставов Императора Александра II]. – [Одесса] : [Тип. Новый телегр.], 1888. – 11 с.
1061713
  Чагин С.А. Правила об устройстве судебной части, о производстве судебных дел в местностях, в которых введено Положение о земских участковых начальниках и Временные правила о Волостном суде : С извлечением из циркуляров Министров Юстиции и Внутренних дел и циркулярных указов Общ. Собраний Прав. Сената, с примечаниями составителя, выдержками из решений Соединен. Присутствий и Кассац. Д-тов Прав. Сената ... [анот.] / сост. С. Чагин, б. уезд. чл. Окр. суда. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1905. – VIII, 448 с.


  ... разъясняющих правил соответствующая статья Судебных уставов, и с приведением в тексте тех узаконений, на которые в правилах сделаны ссылки и которые имеют с ними ближайшую связь, а также с приложением: правил о частных поверенных, о найме на ...
1061714
  Чагин С.А. Правила об устройстве судебной части, о производстве судебных дел в местностях, в которых введено Положение о земских участковых начальниках и Временные правила о Волостном суде : С извлечением из циркуляров Министров Юстиции и Внутренних дел и решений Прав. Сената, разъясняющих правила, с примечаниями составителя, выдержками из решений Правит. Сената, ... [анот.] / сост. С. Чагин, б. уезд. чл. Окр. суда. – 7-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1911. – VIII, 516 с.


  ... разъясняющих соответствующие статьи Судебных уставов, и с приведением в тексте тех узаконений, на которые в правилах сделаны ссылки и которые имеют с ними ближайшую связь, а также с приложением: правил о частных поверенных, о найме на сельские и ...
1061715
   Правила обращения программой документации. ГОСТ 19.601-78 - ГОСТ 19.604-78. – Москва, 1978. – 24 с.
1061716
   Правила ограждения сооружений связи и сигнализации от вредного действия установок сильного тока. – Москва : Связьиздат, 1943. – 116 с.
1061717
  Дудка О. Правила одні для всіх - ні, не чули. Київ будує за власними // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 28


  Сьогодні будівельна галузь в Україні одночасно є досить складною та ефективною рушійною силою економічного розвитку нашої країни, яка постійно розвивається і характеризується достатньо великою кількістю та різноманітністю будівельних робіт, а також ...
1061718
   Правила описания книг на языках народов СССР : в 2-х кн. : правила описания. – Москва, 1977. – 166 с.
1061719
   Правила описания книг на языках народов СССР : в 2-х кн. : приложения. – Москва, 1977. – 160 с.
1061720
   Правила описания произведений печати в изданиях Академии наук УССР.. – К., 1976. – 92с.
1061721
   Правила описания произведений печати и составления списков литературы в научных изданиях.. – М., 1977. – 53с.
1061722
   Правила описания специальных видов технической документации для каталогов. ГОСТ 7.13-70. – Москва, 1971. – 24 с.
1061723
   Правила опіки і піклування в Українській РСР.. – К., 1971. – 16с.
1061724
   Правила определения качества семян.. – М., 1940. – 104с.
1061725
  Виноградов А.П. Правила определения среднего веса животных и растений / А.П. Виноградов. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – 13 с.
1061726
   Правила организации и деятельности помощников Присяжных Поверенных Округа Одесской Судебной Палаты, утвержден. Советом присяжных поверенных 5-го сентября 1905 г.. – Одесса : Типо-лит. А.М. Дыхно, 1906. – 21 с.
1061727
  Звонарева Н.А. Правила организации профессионального соционического консультирования // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 3/4 (183/184). – С. 18-25. – ISSN 2226-7514
1061728
  Усик Світлана Правила особистої безпеки на вулиці та в громадському транспорті / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 32
1061729
   Правила оформления библиографии в издательстве Академии Наук СССР.. – М., 1963. – 32с.
1061730
  Евсеева И.П. Правила оформления библиографических ссылок и реферата // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 26. – С. 25-36
1061731
  Евсеева И.П. Правила оформления библиографического списка при выполнении учебных и научных работ // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 25. – С. 54-64
1061732
   Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 17-20
1061733
   Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 11 (145). – С. 11-15
1061734
   Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 11 (145). – С. 16-19
1061735
   Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному посібнику, статті тощо) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 20-22.
1061736
   Правила оформлення посилань на архівні документи у Списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, при­кінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному по­сібнику, статті тощо) / С.С. Артамонова, А.А. Майстренко, Л.П. Одинока, В Р. Романовський // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 329-346. – ISSN 0320-9466
1061737
   Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки : Методичні рекомендації. – [ Вид.3-тє виправлене та доповнене ]. – Київ, 2007. – 32с.
1061738
   Правила оформлення статей для авторів "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 64-65. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
1061739
   Правила оформлення статей для авторів "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62-63. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817
1061740
   Правила оформлення статей для авторів "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62-63. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817
1061741
  Братанич Н. Правила оформлення та ведення службової документації // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 6 (126). – С. 23-27
1061742
   Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини : ДНАОП 2.1.20-1.03-99 : [затверджено 20.04.99 № 67 : зареєстровано 11.10.99 № 695/3988]. – Київ : Основа, 2000. – 176 с. : табл. – (Державний нормативний акт про охорону праці)
1061743
   Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості : ДНАОП 1.9.40-1.01-96 : [затверджено 18.07.96 № 123]. – Київ : Держнаглядохоронпраці ; Основа, 1999. – 379, [4] с. : табл. – (Державний нормативний акт про охорону праці)
1061744
   Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості : НПАОН 22:1-1.02-07 : [затверджено 03.12.2007 № 287 : зареєстровано 26.12.2007 р. за № 1395/14662] / Держ. ком. України с пром. безпеки, охорони праці та гірнич. нагляду. – Київ : Основа, 2009. – 53, [2] с. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-518-9
1061745
  Жукова В. Правила охорони праці для працівників бібліотек: необхідність змістовних доповнень / Валерія Жукова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 2 (220). – С. 40-44. – ISSN 1029-7200


  Cтаттю присвячено аналізу "Правил охорони праці для працівників бібліотек", затверджених МНС України 12 грудня 2012 р. Виділено три групи чинників, що впливають на персонал бібліотек під час професійної діяльності: ергономічні, виробничі та трудового ...
1061746
   Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості : (зі змінами) : НПАОП 02.0-1.04-05 : [затверджено 13.07.2005 р. № 119 : зареєстровано 22.09.2005 р. № 1084/11364 ] / Держ. ком. України с пром. безпеки, охорони праці та гірнич. нагляду. – Київ : Основа, 2008. – 221, [3] с. : табл. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-376-5
1061747
   Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. – Київ, 1999. – 112с.
1061748
   Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин : НПАОП 0.00-1.28-10 : [затверджено 26.03.2010 № 65 : зареєстровано 19 квітня 2010 р. за № 293/17588] / [Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірничого нагляду]. – Київ : Основа, 2010. – 16, [2] с. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-572-1
1061749
   Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин : НПАОП 0.00-1.28-10 : [затверджено 26.03.2010 № 65 : зареєстровано 19 квітня 2010 р. за № 293/17588] / Держ. ком. України с пром. безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. – Київ : Основа, 2012. – 16, [4] c. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-572-1
1061750
  Усик Світлана Правила перебування на сонці / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 6 : фото
1061751
  Дудник К. Правила перевезення домашніх тварин різними видами транспорту // Юридична газета. – Київ, 2016. – 11 жовтня (№ 41). – С. 14-15
1061752
  Куценко О. Правила перевірки допустимості доказів у кримінальному судочинстві // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 81-83.
1061753
   Правила перевозки по морским путям сообщения СССР посадочного, посевного материала, живых растений и подконтрольной карантину сельскохозяйственной и лесной продукции из зон, объявленных под карантин. – М.., 1957. – 10с.
1061754
   Правила перевозок грузов автомобильным транспортом в Украинской ССР.. – К., 1979. – 304с.
1061755
   Правила перевозок отдельных видов грузов и выполнения коммерческих операций на станциях и железнодорожных подъездных путях.. – М.
ч. 1. – 1955. – 160с.
1061756
   Правила перевозок отдельных видов грузов и выполнения коммерческих операций на станциях и железнодорожных подъездных путях.. – М.
ч. 2. – 1955. – 256с.
1061757
   Правила плавания по внутренним водным путям СССР.. – 3-е изд. – М., 1951. – 184с.
1061758
   Правила по безопасной транспортировке радиоактивных материалов. Поясн. замеч. к правилам.. – Вена, 1962. – 120с.
1061759
   Правила по карантину растительных грузов, прибывающих в СССР из иностранных государств.. – М., 1956. – 107с.
1061760
   Правила по технике безопасности и производственной санитарии в учебно-производственных мастерских детских домов НКП РСФСР.. – Свердловск, 1945. – 53с.
1061761
   Правила по технике безопасности и производственной санитарии при эксплуатации киноустановок на территории РСФСР.. – М., 1967. – 48с.
1061762
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. – 2-е изд., испр. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 103 с.
1061763
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 74 с. – вводятся в действие с 1.10.1962
1061764
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-68г.). – Москва : Недра, 1969. – 112 с.
1061765
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-73 г.). – Москва : Недра, 1973. – 176 с.
1061766
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах /ПТБ-88/ : справочное пособие. – Москва : Недра, 1991. – 303 с. – ISBN 5-247-02377-3
1061767
   Правила по технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарии в библиотеках.. – М., 1960. – 84с.
1061768
  Подорожна Т.С. Правила побудови законодавчих дефініцій: логіко-теоретичні закономірності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 43-46. – (Право. Економіка. Управління)
1061769
  Муравйова В. Правила побудови індексів у класах 004 Комп"ютерна наука і технологія. Застосування комп"ютера. Оброблення даних та 005 Управління. Менеджмент. / В. Муравйова, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (272), березень. – С. 33-34. – ISSN 2076-9326
1061770
  Дзейко Ж. Правила побудови переліків при створенні та систематизації законів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 51-54.
1061771
  Медведев В.А. Правила поведения в зараженном районе / В.А. Медведев. – М, 1958. – 48с.
1061772
  Сливінська Інна Правила поведінки в громадському транспорті та на зупинках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 35
1061773
   Правила поведінки в громадському транспорті та на зупинках (Пам"ятка для населення) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 25
1061774
  Сопронюк М. Правила поведінки взимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 23-24 : фото
1061775
  Неумивайченко Н. Правила поведінки державних службовців: практичні питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.80-83. – ISSN 0132-1331
1061776
  Треніна А.С. Правила поведінки для лижників та сноубордистів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 31-32
1061777
  Богданович Лілія Правила поведінки на воді / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 36 : фото
1061778
  Степанюк Сергій Правила поведінки на вулицях у зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 32 : фото
1061779
  Монастирська Т.С. Правила поведінки на дорозі та у транспорті (Розробка тематичного заняття для учнів середньої школи) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 9-11
1061780
  Грубник Н.В. Правила поведінки на залізничних об"єктах та поблизу них // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 27
1061781
  Треніна А.С. Правила поведінки на льоду та надання першої допомоги потерпілому // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 25-26
1061782
  Зейда Олександр Правила поведінки на льоду! (Пам"ятка для учнів") // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 32 : фото
1061783
  Сопронюк М.Т. Правила поведінки під час грози // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 39
1061784
  Ільченко Н.В. Правила поведінки під час грози // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 26 : фото
1061785
  Мощук Андрій Правила поведінки під час терористичного акту і масових заворушень // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 30
1061786
  Зейда Олександр Правила поведінки поблизу ліній електропередач (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 28 : фото
1061787
   Правила поведінки працівника суду та Коментар / Державна судова адміністрація України ; Рада суддів України. – Київ, 2010. – 40 с.
1061788
  Федор О.Т. Правила поведінки туристів у горах влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 17-19
1061789
  Кривоцюк М.Ю. Правила поведінки у разі ДТП // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 37-38
1061790
  Ященко В.В. Правила поведінки у разі зливи, граду та грози // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 28-29 : фото
1061791
  Смоляр Ю.І. Правила поведінки учнів і студентів при виникненні надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 31-32 : фото
1061792
  Шикула Ростислав Правила поводження з вибухонебезпечними предметами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 26-27 : фото
1061793
  Коломоєць Т.О. Правила поводження публічних службовців із подарунками: компаративно-правовий аналіз (на прикладі досвіду України, Грузії, Сінгапуру, Бразилії) / Т.О. Коломоєць, Р.О. Кукурудз // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 71-79. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
1061794
   Правила подачи жалоб : Нормативы и образцы. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва, 2006. – 144с. – ISBN 5-9490-9507-3
1061795
   Правила пожарной безопасности для геологоразведочных организаций и предприятий. – М., 1982. – 64с.
1061796
   Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 2-7
1061797
  Цимбал А.А. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 3-8
1061798
  Просяник Н.С. Правила пожежної безпеки на заваді вогню // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 17
1061799
  Треніна А.С. Правила пожежної безпеки на роботі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 20-21
1061800
  Усик Світлана Правила пожежної безпеки під час відпочинку в лісі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 22 : фото
1061801
  Усик Світлана Правила пожежної безпеки під час відпочинку в лісі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 17-18 : фото
1061802
  Трошина Світлана Правила пожежної безпеки при підготовці та проведенні масових заходів на Новорічні та Різдвяні свята // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 23-24 : фото
1061803
  Радіонова І.Ф. Правила політики уряду у фінансуванні освіти: ідентифікація на основі нейронних мереж / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 5/6 (80). – С. 15-26. – ISSN 2309-1533
1061804
   Правила полльзования фондами библиотеки студенту-первокурснику... – Л., 1970. – 7с.
1061805
   Правила пользования библиотекой института.. – Нижний Тагил, 1974. – 26с.
1061806
  Бомаш С.Д. Правила пользования жилой площадью в домах государственного жилищного фонда и общественных организаций / С.Д. Бомаш. – Л, 1953. – 96с.
1061807
   Правила пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках. – 5-е изд., доп. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 56 с.
1061808
   Правила пользования индивидуальным абонементом., 1960. – 8с.
1061809
   Правила пользования справочно-библиографическим аппаратом библиотеки ДПИ.. – Донецк, 1968. – 15с.
1061810
  Браиловский А.Е. Правила построения инженерных номограмм / А.Е. Браиловский. – Л., 1961. – 50 с.
1061811
  Мирошникова А. Правила приема в вузы изменились // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 30 октября (№ 243). – С. 12. – ISSN 1997-1249


  "... О том, чем будет отличаться вступительная кампания-2014 директор департамента высшего образования МОН Юрий Коровайченко рассказал на коллегии Министерства образования и науки".
1061812
   Правила приема в высшие учебные заведения СССР в 1956 году и программы приемных экзаменов. – Хабаровск, 1956. – 66с.
1061813
   Правила приема в институт на 1965/66 учебный год.. – М., 1965. – 20с.
1061814
   Правила приема в музыкальные училища на 1937-38 учебный год. – М., 1938. – 16с.
1061815
   Правила приема в педагогические училища Наркомпроса РСФСР на 1939-1940 учебный год. – Сыктывкар, 1939. – 14с.
1061816
   Правила приема в педагогический и учительский институт в 1937 году. – Краснодар, 1937. – 60с.
1061817
   Правила приема во Всесоюзную Академию на 1939-1940 учебный год. – Москва : Юриздат, 1939. – 16с.
1061818
   Правила приема и краткие сведения о факультетах Киевского городского народного университета технического университета технического прогресса на 1970/1971 учебный год. – К., 1970. – 24с.
1061819
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения в 1986 году. – Москва, 1986. – 128с.
1061820
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР 1991 году. – Москва, 1991. – 99с.
1061821
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1965 году. – Москва, 1965. – 79с.
1061822
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1967 году. – Москва, 1967. – 62с.
1061823
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1968 году. – Москва, 1968. – 78с.
1061824
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1969 году. – Москва, 1969. – 96с.
1061825
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1971 году. – Москва, 1971. – 96с.
1061826
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1973 году. – Москва, 1973. – 95с.
1061827
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1974 году. – Москва, 1974. – 96с.
1061828
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1975 году. – Москва, 1975. – 96с.
1061829
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1976 году. – Москва, 1976. – 95с.
1061830
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1977 году. – Москва, 1977. – 95с.
1061831
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1979 году. – Москва, 1979. – 96с.
1061832
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1979 году. – Москва, 1980
1061833
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1981 году. – Москва, 1981. – 120с.
1061834
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1982 году. – Москва, 1982. – 128с.
1061835
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1983 году. – Москва, 1983. – 128с.
1061836
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1984 году. – Москва, 1984. – 152с.
1061837
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1988 году. – Москва, 1988. – 111с.
1061838
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1989 году. – Москва, 1989. – 110с.
1061839
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1989 году. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 80 с.
1061840
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1990 году. – Москва : Высшая школа, 1990. – 108с.
1061841
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1966 году. – М., 1966. – 63с.
1061842
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1972 году. – Москва, 1972. – 48с.
1061843
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1974 году. – Москва, 1974. – 72с.
1061844
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1975 году. – М., 1975. – 94с.
1061845
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1976 году. – М., 1976. – 95с.
1061846
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1979 году. – М., 1979. – 77с.
1061847
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1962 году. – Москва, 1962. – 45с.
1061848
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1987 году. – Москва, 1987. – 63 с.
1061849
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1991 году. – Москва, 1991. – 64с.
1061850
   Правила приема и программы вступительных экзаменов. Для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1983 году. – М., 1983. – 96с.
1061851
   Правила приема и программы испытаний в высшие худоественные учебные заведения на 1938-1939 учебный год. – М., 1938. – 52с.
1061852
   Правила приема и программы испытаний для поступающих в высшие учебные заведения НКПС в 1936 году. – М., 1936. – 31с.
1061853
   Правила приема и программы испытаний для поступающих в педагогические училища на 1938-39 учебный год, 1938. – 16с.
1061854
   Правила приема и программы испытаний для поступающих в ХИИТ в 1937 г.. – Х., 1937. – 34с.
1061855
   Правила приема и программы приемных испытаний в высшие учебные заведения СССР в 1938 г.. – Москва, 1938. – 46с.
1061856
   Правила приема и программы приемных испытаний для поступающих в вузы Союза ССР в 1939 г.. – Симферополь, 1939. – 46с.
1061857
   Правила приема и программы приемных испытаний для поступающих в Вузы СССР в 1939 г.. – Москва, 1939. – 32с.
1061858
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения в 1942 г.. – Москва, 1942. – 29с.
1061859
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения в 1959 г.. – Москва, 1959. – 62с.
1061860
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1955 г.. – Москва, 1955. – 64с.
1061861
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1956 г.. – Москва, 1956. – 48с.
1061862
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1957 г.. – Москва, 1957. – 67с.
1061863
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения (техникумы, училища, школы) в 1955 г.. – М., 1955. – 48с.
1061864
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1956 г.. – М., 1956. – 32с.
1061865
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1957 г.. – М., 1957. – 48с.
1061866
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1958 г.. – М., 1958. – 46с.
1061867
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1960 г.. – М., 1960. – 53с.
1061868
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1961 г.. – Москва, 1961. – 48с.
1061869
   Правила приема на 1947 год. Краткие сведения об университете. – Ленинград, 1947. – 31 с.
1061870
  Губерський Л.В. Правила прийому [до Київського національного університету імені Тараса Шевченка] на 2012 р. / Леонід Губерський // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2-9 травня (№ 21)


  Леонід Губерський : "Київський національний університет імені Тараса Шевченка запрошує на навчання і чекає у своїх стінах талановиту молодь". Правила прийому погоджено 24 листопада 2011 р. Перший заст. Міністра Є. М. Суліма. Затверджено - 14 листопада ...
1061871
   Правила прийому до вищих учбових закладів СРСР на 1957 рік. – Київ, 1957. – 15с.
1061872
   Правила прийому до ВНЗ буде змінено. Їх винесуть на громадське обговорення, адже 13 відсотків абітурієнтів цьогоріч не підтвердили заявки про намір навчатися на бюджетній формі // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 149). – С. 2
1061873
   Правила прийому до державного вищого навчального закладу Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди в 2013 році // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 19-24 квітня (№ 20). – С. 1-12 : фото


  "... Віктор Коцур: Дорогі абітурієнти! Древня переяславська земля, наше прекрасне місто-музей, в якому звучать століття, і молодий, сучасний університет, де дають глибокі знання та навики, - чекають на вас."
1061874
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 2011. – 30 лист.-7 грудня (№ 49) : Абітурієнтам


  Є фото ректора університету Леоніда Губерського
1061875
  Скопенко В.В. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2004 - 2005 навчальний рік // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 9-10
1061876
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2008/2009 навчальний рік // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1061877
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2009/2010 навчальний рік // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Правилаприйому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2009/2010 навчальний рік затверджено на засіданні приймальної комісії, Протокол №1 від 31.10.2008 року.
1061878
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 році / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2015. – 88 с. : табл. – Без тит. арк.
1061879
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016 році / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчкенка]. – Київ : [б. в.], 2016. – 176 с. : табл. – Без тит. арк.
1061880
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2017. – 135 с. : табл. – Без тит. арк.
1061881
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 році / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2018. – 120 с. : табл. – Без тит. арк.
1061882
  Огнев"юк Правила прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка в 2012 році // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 27 червня (№ 28) : Правила прийому до Київського університету імені Бориса Гринченка в 2012 році
1061883
   Правила прийому до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 червня - 5 липня (№ 28/29). – С. 2-11
1061884
   Правила прийому і програми для вступу до медичних вузів у 1939 році. – Київ, 1939. – 44с.
1061885
   Правила прийому Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова в 2015 році // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 4-11 лютого (№ 11). – С. 2-11
1061886
  Патріляк І. Правила прийому, як це було... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Стаття присвячена історії правіл вступу до Київському унівеситету з початку його існування до наших часів..
1061887
  Синопийский-Трофимов Правила применения железнодорожных тарифов длявычисления провозных плат и др. железнодорожных сборов. Ч. 1 / Н.Т. Синопийский-Трофимов, преп. Киев. муж. торг. шк. им. Н.А. Терещенко и Киев. 2-го ком. уч. // Отчет по учебно-воспитательной части торговых школ и классов общества : за 1902-1903 уч. год / О-во распростр. коммерч. обр. в г. Киеве. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1903. – С. 1-68
1061888
   Правила прискореної арбітражної процедури Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 314-328. – ISSN 0132-1331
1061889
  Третяк Т.О. Правила про відшкодування шкоди як критерії добросусідства // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 125-127. – ISBN 978-966-7957-18-6
1061890
  Бойко В.П. Правила про недопустимість погіршення становища обвинуваченого як процесуальні гарантії : [ монографія ] / В.П. Бойко. – Київ : Атіка, 2008. – 192с. – ISBN 978-966-326-298-7
1061891
   Правила про порядок і терміни розгляду студентських наукових робіт, поданих на університетський конкурс для отримання золотої і срібної медалей від 30 травня 1837 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 46-49. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1061892
   Правила про порядок переведення справ землевпорядження. – Х., 1928. – 100с.
1061893
   Правила проведення іспитів для студентів імператорського Університету Святого Володимира від 11 травня 1845 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 62-75. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1061894
   Правила проведення іспитів у імператорському Університеті Святого Володимира. 1835 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 32-34. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1061895
  Смоляр Ю.І. Правила проведення йодної профілактики // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 5-6 : фото, табл.
1061896
   Правила проведення практичних вправ з російської мови для студентів імператорського Університету Святого Володимира. 1844 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 59-62. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1061897
   Правила производства сберегательных операций для служащих в правительственных и общественных учреждениях через посредство казначеев сих учреждений или заменяющих казначеев должностных лиц : [Утв. 6 марта 1902 г.]. – Киев : [Б. и.], 1902. – 10 с.
1061898
   Правила производства следствий: о поступках и преступлениях, подсудных духовному суду; об удостоверении метрических актов. – Изд. секр. Рязан. духов. консистории Д. Андреева. – Рязань : Тип. Братства св. Василия, 1897. – 62 с.
1061899
  Горностаев Г.Н. и др. Правила произношения латинских названий животных и растений / Г.Н. и др. Горностаев. – М, 1971. – 32с.
1061900
  Кравчук В. Правила професійної етики у діяльності прокурорів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 23-29. – ISSN 2306-9082
1061901
   Правила професійної етики у конкуренції у сфері господарської діяльності з виготовлення та реалізації кондитерських, харчоконцентратних виробів та кави в Україні // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 78-82
1061902
   Правила процедуры в международной дипломатии. – Москва : Международные отношения, 1986
1061903
  Дурденевский В.Н. Правила процедуры международных политических конференций ХХ века / В.Н. Дурденевский. – Москва : Юридическая литература, 1955. – 72с.
1061904
   Правила работы архивов учреждений, организаций и предприятий. – М., 1956. – 96с.
1061905
   Правила работы государственных районных и городских архивов. – М., 1989. – 173с.
1061906
   Правила работы с научно-технической документацией в организациях и на предприятиях СССР. – М., 1977. – 87с.
1061907
   Правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР. – М., 1984. – 303с.
1061908
   Правила работы торговых предприятий и продажи товаров. – Изд. 3-е, перераб. – М., 1965. – 510с.
1061909
   Правила работы торговых предприятий и продажи товаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 655с.
1061910
   Правила рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами. – М., 1978. – 47с.
1061911
   Правила рассыпного строя или Наставление о рассыпном действии пехоты Для обучения егерских полков и застрельщиков всей пехоты : Для обучения егерских полков и застрельщиков всей пехоты / Издано Главным Штабом 1-й Армии : Печатано в полевой типографии 1-й Армии, 1818. – 82, 9 с.
1061912
   Правила расчета и устройства защитных заземлений в установках переменного тока с напряжением свыше 1000 В. – Москва : Государственное объединенное научно-техническое издательство, 1938. – 50 с.
1061913
  Опанасенко Н. Правила реалізації дидактичних принципів Я.А. Коменського і сучасній початковій школі / Н. Опанасенко, Г. Черненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 138-144. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1061914
   Правила ревизии и счетоводства, с приложением форм бухгалтеским книгам, ведомостям и отчетам по Департаменту Внешней Торговли, утвержденная господином Министром финансов 31 августа 1831 г.. – Санктпетербург : Тип. Департ. Внешней Торговли, 1831. – 143 с., прилож. форм.
1061915
  Тарасов Д. Правила регулювання цифрових контрактів в ЄС // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
1061916
  Іванов В.Ф. Правила роботи з інформацією про злочин та нещасні випадки // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Статтю присвячено правилам роботи з інформацією про злочини та нещасні випадки
1061917
  Зданкевич В.Г. Правила русского правописания : Практическое руководство для абитуриентов / В.Г. Зданкевич. – Москва : Высшая школа, 2005. – 160с. – ISBN 5-06-005077-7
1061918
   Правила русской орфографии и пунктуации. – Москва : РИОР, 2007. – 96с. – ISBN 978-5-9557-0101-1
1061919
   Правила русской орфорграфии и пунктуации. – М., 1956. – 176с.
1061920
   Правила русской орфорграфии и пунктуации. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 176 с.
1061921
   Правила русской орфорграфии и пунктуации. – Изд. 2-е, стереотип. – М., 1962. – 176с.
1061922
  Эпштейн В.Г. Правила русской транскрипции бирманских географических названий / В.Г. Эпштейн. – М, 1959. – 56с.
1061923
  Чернов І. Правила руху автомобільного транспорту / І. Чернов. – Львів, 1969. – 93с.
1061924
   Правила рынка: иностранные инвестиции, внешняя торговля, трудовая миграция, конкурентоспособность, дипломатия, помощь. – М., 1994. – 352с.
1061925
  Виноградов А.П. Правила сбора организмов для анализа на радиоактивность / А.П. Виноградов. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – 4 с.
1061926
   Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. – М., 1991. – 413с.
1061927
  Нечаєв Ю. Правила свівіснування у ТОВ / Ю. Нечаєв, О. Терсіна // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 18-19
1061928
  Пирсон Правила симметрии в химических реакциях / Пирсон, , Ральф. – М., 1979. – 592с.
1061929
  Вавіленкова А.І. Правила синтезу логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 3-7. – ISSN 2075-0781


  "Сформульованоосновну проблему змістовної автоматичної обробки текстової інформації. Описано формальні правила, за якими можна буде знайти логічні зв’язки між реченнями природної мови, з яких складається електронний текстовий документ.Правила синтезу ...
1061930
   Правила систематизации архивных материалов в государственных архивах СССР. – М., 1938. – 26с.
1061931
  Толмачев Я. Правила словесности, руководствующия от первых начал до высших совершенств красноречия. – В Санктпетербурге : В Морской типографии
В четырех частях : часть третия, содержащая продолжение науки о слоге. – 1818. – 265с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст. - картон, корінець зі шкіри
1061932
  Чанкиева У.А. Правила сокращения в памятниках древнегрузинской письменности. (По рукописным книгам и эпиграф. памятникам V-X вв. и ист. докум. XI-XII вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Чанкиева У.А.; Ин-т языкознания АН ГрузССР. – Тбилиси, 1967. – 16л.
1061933
   Правила соревнований по боксу. Как судить матчи бокса. – 2-е изд. – М.-Л., 1930. – 40с.
1061934
   Правила соревнований по спортивной гимнастике. – М., 1952. – 141с.
1061935
   Правила соревнований по финско-французской борьбе. – 3-е изд. – М.-Л., 1939. – 37с.
1061936
   Правила соревнований. Легкая атлетика. Футбол. Ручной мяч 7 : 7. Велосипедный спорт. Тяжелая атлетика. – М., 1971. – 279с.
1061937
   Правила составления библиографического описания. – Москва : Книга
Ч. 1 : Книги и сериальные издания. – 1986. – 527с.
1061938
   Правила составления библиографического описания. – Москва : Книжная палата
Ч. 2 : Нотные издания. – 1987. – 256с.
1061939
   Правила составления библиографического описания. – Москва
Ч. 4 : Нормативно-технические и технические документы. Неопубликованные документы. – 1989. – 235с.
1061940
   Правила составления библиографического описания. – Москва
Ч. 6 : Аудивизуальные материалы. – 1989. – 289с.
1061941
   Правила составления библиографического описания. – Москва
Ч. 3 : Картографические произведения. – 1990. – 278 с.
1061942
   Правила составления библиографического описания старопечатных изданий : Междувед. каталогиз. комиссия при ГБЛ ; Сост. И.М. Полонская, Н.П. Черкашина. – Москва, 1989. – 302с.
1061943
   Правила составления библиографического описания старопечатных изданий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Пашков дом, 2003. – 398, [2] с. : фотоил. – Прилож.: с. 230-372. – ISBN 5-7510-0276-8
1061944
  Брачук А.О. Правила СОТ щодо сприяння торгівлі: базові елементи концепції // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (12). – С. 5-16. – ISSN 2524-101X
1061945
  Айзенберг Абрам Матвеевич Правила социалистического общежития советского общества : Автореф... д-ра. юрид.наук: 710 / Айзенберг Абрам Матвеевич; Харьк. юрид. ин-т. – Х, 1970. – 38л. – Бібліогр.:с.37
1061946
  Янев Я.Г. Правила социалистического общежития. / Я.Г. Янев. – М., 1980. – 271с.
1061947
  Яворськии Б.І. Правила сприяння захисту на досудовому розслідуванні до постановки проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 575-579. – ISSN 1563-3349
1061948
   Правила стихосложения. – Санкт-Петербург, 1838. – 96 с.
1061949
  Карл (эрц-герцог) Правила стратегии объясненные описаним похода 1796 года в Германии. С картами и планами.. – СПб.
ч. 1. – 1818. – 228, 1 табл.с.
1061950
  Бурлакова Світлана Правила страхування: реєстрація та/або запровадження: постраждає споживач // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 83-86.
1061951
  Семєняка В. Правила страхування: теоретико-правові та прикладні аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 47-50. – ISSN 0132-1331
1061952
   Правила стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов. – М., 1972. – 136с.
1061953
  Руденко П.Й. Правила стрільби і управління вогнем наземної артилерії. Група, дивізіон, батарея, взвод, гармата / [П.Й. Руденко, П.В. Полениця, О.В. Смірнов [та ін.] ; під заг. ред. В.М. Рябоконь] ; М-во оборони України, Управління ракетних військ і артилерії. – Київ ; Суми : Сумський державний університет, 2008. – 254 с. : іл., табл. – Додатки: с. 164-248
1061954
  Гуревський В.К. Правила суддівської поведінки / В.К. Гуревський, З.І. Якубова // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 122-126. – ISBN 978-966-927-142-6
1061955
  Претика Ю.Д. Правила судового доказування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 82-88. – ISSN 2222-5374


  Про теоретичні та практичні положення існуючих засобів реалізації потреби доказування, які застосовуються під час розгляду і вирішення цивільних справ. Про С.Я. Фурсу. - С. 82.
1061956
  Лазаренко Л.А. Правила сумм в реакциях, индуцируемых фотонами и электронами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 010102 / Лазаренко Л.А. ; ХГУ. – Харьков, 1973. – 20 с.
1061957
  Мулен Жан Правила сумм для амплитуд комптоновского рассеяния в моделях теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мулен Жан; Объедин. ин-т ядерных исследований. 2-7872. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1061958
  Маргвелашвили М.В. Правила сумм для недиагональных корреляторов и свойства пиона в квантовой хромодинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Маргвелашвили М.В.; АН СССР. Ин-т ядерных исслед. – М., 1989. – 12л.
1061959
  Рощупкин Сергей Николаевч Правила сумм для рассеяния электронов ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Рощупкин Сергей Николаевч; ХГУ. – Х., 1982. – 17л.
1061960
  Борк А.Х. Правила счетоводства и отчетности отдела народного просвещения Московского совета рабочих и красноармейских депутатов : приняты Комиссией педагогов-бухгалтеров и утверждены Главным бухгалтером Моск. совета Раб. и Красн. Депутатов / А.Х Борк. – Москва : Типография Арнольдо-Третьяковского училища глухонемых, 1918. – 63 с.
1061961
  Михайлова О.П. Правила та принципи висвітлення ВІЛ/СНІДу як соціальної проблеми у теленовинах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Здійснюється огляд концептів правил та принципів висвітлення соціальної проблематики загалом та питання ВІЛ/СНІДу зокрема. Особлива увага приділяється мовним нормам. Автор аналізує окремі журналістські матеріали на предмет дотримання принципів та норм. ...
1061962
   Правила техники безопасности в библиотеках. – М., 1976. – 204с.
1061963
   Правила техники безопасности в библиотеках : НАОП 9.3.10-1.01-75. – репринтное изд. – Киев : Основа, 2004. – 204 с.
1061964
   Правила техники безопасности и производственной санитарии в цирковых предприятиях (ПТБ-Цирк 77). – М., 1977. – 330с.
1061965
   Правила техники безопасности и производственной санитарии в электронной промышленности. – Москва : Энергия, 1973. – 536 с.
1061966
   Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР. – М., 1974. – 175с.
1061967
   Правила техники безопасности и производственной санитарии для локомотивных депо. – М., 1962. – 46с.
1061968
   Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях телевидения и радиовещания. – Москва, 1974. – 286 с.
1061969
   Правила техники безопасности на национальной станции по испытанию реакторов в Айдахо. – Москва
3. – 1972. – 44с.
1061970
   Правила техники безопасности на национальной станции по испытанию реакторов в Айдахо. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1972. – 44 с.
1061971
   Правила техники безопасности на национальной станции по испытанию реакторов в Айдахо. – Москва
4. – 1972. – 56с.
1061972
   Правила техники безопасности на национальной станции по испытанию реакторов в Айдахо. – Москва
5. – 1973. – 68с.
1061973
   Правила техники безопасности при обслуживании топливно-транспортного оборудования электростанций. – М., 1973. – 80с.
1061974
   Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций. – Москва : Атомиздат, 1978. – 96 с.
1061975
   Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. – Москва : Энергия, 1980. – 158 с.
1061976
   Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок городских электрических сетей напряжением до 1000 В. – Киев : Будівельник, 1964. – 76 с.
1061977
   Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок городских электросетей. – Изд. 14-е, стереотип. – Киев : Техніка, 1965. – 88 с.
1061978
   Правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Р. 1 : Организация эксплуатации и приложения. – 1959. – 136 с.
1061979
   Правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий : обязательны для промышленных предприятий, совнархозов, министерств и ведомств. – Москва : Металлургиздат, 1962. – 360 с.
1061980
   Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. – М., 1988. – 87с.
1061981
   Правила технической эксплуатации сетей проводного вещания. – Москва : Радио и связь, 1988. – 76 с.
1061982
   Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей и Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей. – Днепропетровск : Промінь, 1972. – 167 с.
1061983
   Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. – Изд. 6-е, стереотип. – М.-Л., 1940. – 235с.
1061984
   Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. – Изд. 9-е, перераб. – М.-Л., 1960. – 199с.
1061985
   Правила технической эксплуатации электростанций и сетей. – К., 1965. – 100с.
1061986
   Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей : обязательны для потребителей электроэнергии всех министерств и ведомств. – изд. 3-е. – Москва : Атомиздат, 1975. – 352 с.
1061987
  Яковлєва В.А. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги при роботі учнів з комп"ютерною технікою на уроках трудового навчання / В.А. Яковлєва, О.І. Яковлєв // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-35 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1061988
  Гайдулін О.О. Правила тлумачення правочинів у контрактному праві європейських країн: компаративно-правовий аналіз // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-35. – ISSN 2222-5374
1061989
   Правила торгівлі в Україні : збірник офіційних текстів законів станом на 22 червня 2012 року / [упор. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 298 с. – ISBN 978-617-673-049-1
1061990
  Ландкоф С.Н. Правила торговли / С.Н. Ландкоф. – Х., 1925. – 254с.
1061991
   Правила торговли лесо-материалами и древесным топливом на ленинградской тороговой бирже. – Л., 1925. – 39с.
1061992
  Горальський Анджей Правила тренінгу творчості : Методичний посібник / Горальський Анджей; Пер.з польської О.Гірний, І.Корнієнко. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 52с. – ISBN 966-7148-70-Х
1061993
   Правила Тринадцатого Археологического съезда в 1905 г. и протоколы заседаний Предварительного Комитета 4-6 января 1903 г.. – Москва : Тип. Г.Лисснера и А.Гешеля, 1903. – 49 с.
1061994
  Януш Я.В. Правила українського правопису : навчальний посібник / Я.В. Януш. – Вид. 4-те, стер. – Київ : Національний авіаційний університет "НАУ-друк", 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-598-528-0
1061995
  Грунський М.К. Правила українського правопису (практичний порадник) : Словник найнеобхідніших в діловодстві слів та виразів / М.К. Грунський, проф.та Г.О. Сабалдир. – Київ : [Трест "Київ -Друк"], 1925. – 124 с.


  Авт.: Сабалдир Григорій Олексійович (1883-1957)
1061996
   Правила улаштування електроустановок / Мінпаливенерго України. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харків : Форт, 2010. – 736 с.
1061997
   Правила уличного движения в г. Киеве. – К. : Издание Киевского автотранспортного отделения ВНИТОМАШ и Госавтоинспекции Р.К. Милиции г. Киева, 1939. – 110 с.
1061998
   Правила унификации, принятые в издательстве Академии педагогических наук РСФСР. – М., 1963. – 39с.
1061999
   Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1990. – 168с.
1062000
   Правила устройства электротехнических установок. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 320 с.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,