Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1061001
  Пагіря О. "Партия сказала: "надо..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 48 (265). – С. 32-35. – ISSN 1996-1561


  Комсомол як невід"ємний атрибут тоталітарної ситеми влади в СРСР.
1061002
  Слонский Э. "Партия" : роман из современной жизни / Эдуард Слонский ; Пер. с польского М. Троповской ; Под ред. и с предисл. Л. С. Козловского. – Москва : К-во "В.И. Знаменский и К*" ; [Тип. Моск. Т-ва Н.Л. Казецкого], 1912. – 201, [1] с.
1061003
  Гордієнко М. "Партія-це коли безробітні організовуються ледацюгами?" // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 34-35
1061004
  Чижов В. "Партнерство для модернизации" - ключевой элемент сотрудничества России и Евросоюза // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 36-41. – ISSN 0130-9625
1061005
  Кулик С. "Партнерство для модернизации" Россия-ЕС: к проблеме реализации / С. Кулик, И. Юргенс // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоц. акад. наук. – Москва, 2011. – № 11/12. – С. 64-100. – ISSN 0207-3676
1061006
   "Партнерські зв"язки між університетами України та Великої Британії" / Прес-Центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  У КНУТШ відбувся дводенний міжнародний семінар, який відкрив перш. заступник Міністра освіти і науки, молоді і спорту Є. Сулима. У роботі взяли участь: ректор КНУТШ Л. Губерський, посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт, директор Британської Ради ...
1061007
  Боржковский В. "Парубоцтво", как особая группа в малорусском сельском обществе / В. Боржковский. – Киев : [Б. и.], 1887. – 12 с. – Вырезка. - Перепл. с кн.: Боржковский, Валериан. Лирники
1061008
  Ятченко В.Ф. "Парубоцька громада" як елемент соціальної структури первісного суспільства та її вплив на духовну культуру предків сучасних українців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 264-267. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Аналізуються тексти українського фольклору, в яких збереглись сліди діяльності "парубоцьких громад", їх функцій, ролі в суспільстві, також риси світогляду, що виникли під впливом цих громад.
1061009
  Заславский И.Я. "Парус" (фрагмент) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 38-43
1061010
   "Парфенон". Сб. 1. – С-Пб., 1922. – 112 с.
1061011
   "Парфюмер". От книги к фильму = Das parfum. Das buch zum film. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 107, [5] с. : фотоил. – ISBN 978-5-91181-445-8
1061012
  Гавлицький П. "Пасіонарій". "Аделаїда або благородна". Моновистава // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 181-195


  Твори студентів-студійців Літературної студії імені Максима Рильського ННІ філології. Проза.
1061013
  Січка М. "Пасіонарія" Марії Вайно - роман в новелах про січову стрілицю Олену Степанів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 11
1061014
  Масненко В.В. "Пасічник", або "кращий землероб"" історичної ниви: аграрні сюжети наукової спадщини Віталія Підгаєцького // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 28-31. – ISBN 966-7686-12-8
1061015
  Фомиченко К.Е. Партийные группы и возрастание их роли в производственной и общественной деятельности промышленных предприятий (1965-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Фомиченко К.Е.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Челябинск, 1971. – 19л.
1061016
   Партийные комиссии при политорганах армии и флота: сб.. – М, 1979. – 183с.
1061017
  Разумов Е.З. Партийные комитеты - органы политического руководства / Е.З. Разумов. – М, 1978. – 255с.
1061018
  Толпыго М.Ф. Партийные комитеты и технический прогресс / М.Ф. Толпыго. – М., 1975. – 256с.
1061019
  Лукьяненко В.И. Партийные комитеты и хозяйственные кадры / В.И. Лукьяненко. – Москва, 1983. – 64с.
1061020
   Партийные конференции: их место и роль в деятельности КПСС : межвуз. сб. – Л., 1990. – 167с.
1061021
  Закиров Р.А. Партийные организации Башкирии в борьбе за выполнение четвертого пятилетнего плана в области тяжелой индустрии (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Закиров Р.А.; М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1960. – 16л.
1061022
  Алдакушин Г.А. Партийные организации Белорусии в борьбе за повышение качества промышленной продукции 1959-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Алдакушин Г.А. ; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1968. – 19л.
1061023
  Бондаренко Анна Петровна Партийные организации в борьбе за подъем производительности труда рабочих горнорудной промышленности Украины (1966-1970 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бондаренко Анна Петровна; КГУ. – К., 1982. – 25л.
1061024
  Бондаренко А.П. Партийные организации в борьбе за подъем производительности труда рабочих горнорудной промышленности Украины. (1966,1970 гг). : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Бондаренко А.П.; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1982. – 244л. – Бібліогр.:л.196-244
1061025
  Мищиха П.И. Партийные организации в борьбе за формирование интернационального сознания трудящихся. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мищиха П.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 28л.
1061026
  Иванова Нина Ивановна Партийные организации Верхневолжья в борьбе за хлеб в 1918-1920 гг. (На материалах Тверской и Ярославск. губерний) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванова Нина Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Калининск. гос. ун-т. – Калинин, 1979. – 17л.
1061027
  Бойкова Л.М. Партийные организации верхнего Поволжья во главе массового технического творчества трудящихся в годы восьмой пятилетке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бойкова Л. М.; Иван.ГУ. – Иваново, 1979. – 27л.
1061028
  Мочалова Р.С. Партийные организации Верхней Волги в борьбе зе повышение культурно-технического уровня рабочих машиностроительной промышленности (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мочалова Р.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 27л.
1061029
   Партийные организации во главе борьбы за разгром интервентов и белогвардейцев, 1918-1920 : сб. науч. тр. – Свердловск, 1984. – 148с.
1061030
  Самойленко Виктор Семенович Партийные организации во главе борьбы рабочего класса Донбасса за выполнение плана первой пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Самойленко Виктор Семенович; МВ ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 30л.
1061031
   Партийные организации во главе культурного строительства : сб. ст. – Свердловск, 1978. – 125с.
1061032
   Партийные организации во главе культурного строительства : сб. науч. тр. – Свердловск, 1985. – 150с.
1061033
  Сивков В.И. Партийные организации во главе партизанского движения на Северном Кавказе в период Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Сивков В.И.; Ростов. гос. ун-т. – Пятигорск, 1965. – 26л.
1061034
  Токарев В.Б. Партийные организации во главе перестройки и совершенствования управления промышленностью и строительством в 1956-1961 годах (по матер. Татарии). : Автореф... канд. ист.наук: / Токарев В.Б.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1963. – 24л.
1061035
   Партийные организации во главе производственной активности трудящихся в период строительства социализма и коммунизма: межвуз. сб. науч. тр.. – Иваново, 1981. – 156с.
1061036
  Александров А.А. Партийные организации во главе технического творчества масс / Александров А.А. – Москва, 1986. – 108 с.
1061037
  Гобис Владас Пятро Партийные организации вузов Литовской ССР и их роль в марксистско-ленинском воспитании преподавателей и студентов (1944-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гобис Владас Пятро; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1061038
  Нанскани У.Я. Партийные организации высокогорных районов Грузии в борьбе за социалистическое преобразование сельского хозяйства и упрочение колхозов (1921-1950). По материалам адм. районов Амбролаури, Они, Цагери : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Нанскани У.Я.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 23л.
1061039
  Асланишвили А.А. Партийные организации Грузии в борьбе за подготовку квалифицированных рабочиох кадров в системе трудовых резервов в годы Великой Отечетственной войны /1941-1945 : Автореф... наук: 570 / Асланишвили А.А.; Инс. истор. партии при ЦК КП Грузии - фил. инст. марк.-лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1970. – 18л.
1061040
  Вострикова А.А. Партийные организации Дальнего Востока в борьбе за мобилизацию трудящихся на помощь фронту в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Вострикова А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А,Жданова. Кафедра истории КПСС. – Л., 1959. – 19л.
1061041
  Барко Г.А. Партийные организации Днепропетровщины в борьбе за осуществление сталинского лозунга "Сделать колхозы большевисткими, а всех колхозников зажиточными"(1933-1934 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Барко Г.А. ; Мин-во высшего образования СССР. – Киев, 1951. – 20 с.
1061042
  Барков Г.А. Партийные организации Днепропетровщины в борьбе за осуществление сталинского лозунга "сделать колхозы большевистскими, а всех колхозников зажиточными" (1933-1934 гг.) : Дис... канд. истор. наук: / Г.А. Барков ; Ин-т. повышения квалификац. преподават. маркс.-ленин. при Киевск. гос.ун-те им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1951. – 229, 4 л. – Библиогр.: л. 1-4
1061043
  Садов Т.В. Партийные организации Добнбасса -- организаторы шефской помощи рабочего класса колхозному крестьянству (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Садов Т. В.; ХГУ. – Х., 1967. – 32л.
1061044
  Иванов В.В. Партийные организации Дона в борьбе за социалистическую индустриализацию (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванов В.В.; Кубанский гос. ун-тет. – Краснодар, 1974. – 26л.
1061045
  Шолохов Л.Г. Партийные организации Дона и Кубано-Черноморья в борьбе за укрепление и оживление Советов (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Шолохов Л.Г.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1969. – 23л.
1061046
  Меженин Н.М. Партийные организации Донбасса в борьбе за дальнейшее развитие творческой активности рабочего класса в период между XIX и XX съездами КПСС : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Меженин Н.М.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 23с.
1061047
  Меженин И.М. Партийные организации Донбасса в борьбе за дальнейшее развитие творческой активности рабочего класса в период между Х1Х и ХХ съедами КПСС : Дис... канд.ист.наук: / Меженин И.М.; КГУ. – К., 1964. – 306л. – Бібліогр.:л.289-306
1061048
  Дьяченко П.Г. Партийные организации Донбасса в борьбе за дальнейшее развитие угольной промышленности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Дьяченко П.Г. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
1061049
  Ковальский П.Ф. Партийные организации Донбасса в борьбе за повышение производительности труда в угольной промышленности в период между 20 и 21 съездами КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковальский П.Ф.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 21л.
1061050
  Коптев Петр Алексеевич Партийные организации Донбасса в борьбе за технический прогресс в металлургической промышленности в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Коптев Петр Алексеевич; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 25л.
1061051
   Партийные организации Донбасса в борьбе за технический прогресс и экономическую эффективность в угольной промышленности. – Ростов -на-Дону : [Б. и.], 1967. – 112 с.
1061052
  Паниотов И.И. Партийные организации Донбасса в борьбе за укрепление связи школы с жизнью (1952-1960 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Паниотов И.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1961. – 24 с.
1061053
  Емченко Григорий Яковлевич Партийные организации Донбасса в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Емченко Григорий Яковлевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 16 с.
1061054
  Бегларян Л.Т. Партийные организации Зангезура в борьбе за социалистическое преобразование деревни (1927-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Бегларян Л.Т.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1061055
  Медников В.П. Партийные организации Западной Сибири в борьбе за подъем совхозного производства (1954-1958 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Медников В.П. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1967. – 24 с.
1061056
  Мысов Л.Д. Партийные организации западных областей Украины в борьбе за улучшение партийной работы на основе Устава КПСС утвержденного 19 съездом партии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мысов Л.Д.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1958. – 23л.
1061057
  Шахов А.А. Партийные организации западных областей УССР в борьбе за повышение уровня партийного руководства промышленностью. : Автореф... канд.ист.наук: / Шахов А.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1966. – 20л.
1061058
  Шахов А.А. Партийные организации западных областей УССР в борьбе за повышение уровня партийного руководства промышленностью. : Автореф... канд.ист.наук: / Шахов А.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1966. – 21л.
1061059
  Манаенков А.И. Партийные организации и культура села / А.И. Манаенков. – М, 1984. – 126с.
1061060
  Горшков М.К. Партийные организации и общественное мнение / Горшков М.К. – Москва, 1981. – 95 с.
1061061
  Чечеткин С.Ф. Партийные организации и повышение эффективность общественного производства / С.Ф. Чечеткин. – Саратов, 1976. – 224с.
1061062
  Думачев А.П. Партийные организации и производственные объединения / А.П. Думачев. – Москва, 1977. – 112с.
1061063
  Фролов А.В. Партийные организации и развитие инициативы производственных коллективов. / А.В. Фролов. – М, 1971. – 48с.
1061064
  Глушков А.А. Партийные организации и сельская интеллигенция в 60-е годы / А.А. Глушков. – Саратов, 1984. – 183с.
1061065
  Зарецкий М.З. Партийные организации Казанской магистрали во главе трудового героизма железнодорожников в первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. - нябрь 1942 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зарецкий М.З.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 22л.
1061066
  Иванов М.П. Партийные организации Калмыкии в борьбе за дальнейший подъем сельскохозяйственного производства (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов М.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М,, 1964. – 18л.
1061067
  Напсо Д.А. Партийные организации Карачаево-Черкесии в борьбе за ликвидацию фактического неравенства народов области (1920-1940) : Автореф... кандидата истор.наук: / Напсо Д.А.; Ростовск. на-Дону гос. ун-т. – Пятигорск, 1964. – 16л.
1061068
  Кулаев Ч.С. Партийные организации Карачая и Черкесии в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кулаев Ч.С.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 24л.
1061069
  Зазулина Т.М. Партийные организации Киргизии в борьбе за осуществление новой экономической политики : Автореф... канд.ист.наук: / Зазулина Т.М.;. – М, 1954. – 19л.
1061070
  Гитченко В С. Партийные организации Криворожского бассейна в борьбе за подъем производительности труда в горнорудной промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гитченко С.В; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1961. – 19л.
1061071
  Нечипоренко В.С. Партийные организации межхозяйственных и агропромышленных формирований / В.С. Нечипоренко. – Москва, 1981. – 240с.
1061072
   Партийные организации Нечерноземья во главе трудовой и политической активности масс в годы строительства социализма : сб. науч. тр. – Калинин, 1989. – 157с.
1061073
   Партийные организации Нечерноземья во главе трудовой и политической активности рабочего класса : сб. науч. тр. – Калинин, 1984. – 171с.
1061074
  Семиглавова Т.Д. Партийные организации Нижнего Поволжья в борьбе за восстановление народного хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семиглавова Т.Д.; МГУ. – М, 1968. – 16л.
1061075
  Калугин В.П. Партийные организации предприятий черной металлургии в борьбе за выполнение пятой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Калугин В.П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 25л.
1061076
  Пронь В.М. Партийные организации Приднепровья в борьбе за развитие металлургической промышленности : Дис... канд. ист.наук: / Пронь В.М.; КГУ. – Киев, 1964. – 323л. – Бібліогр.:л.320-323
1061077
  Пронь В.М. Партийные организации Приднепровья в борьбе за развитие металлургической промышленности в годы пятой пятилетки (1951-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Пронь В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. истории КПСС. – Днепропетровск, 1965. – 22 с.
1061078
   Партийные организации Северного Кавказа в борьбе за установление диктатуры пролетариата, построение социализма и коммунизма. – Ростов -на-Дону, 1985. – 160с.
1061079
   Партийные организации Северного Кавказа в условиях строительства развитого социализма : межвуз. сб. – Махачкала, 1985. – 162с.
1061080
  Девятов В.И. Партийные организации среднеазиатских республик во главе патриотического движения за коммунистический труд в промышленности (1959-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Девятов В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. кафедра истории КПСС гуманитарных фак. – М., 1964. – 20л.
1061081
  Шашков А.Ф. Партийные организации Среднего Поволжья в борьбе за повышение производительности труда в машиностроительной промышленности. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Шашков А.Ф.; Куйбыш.гос.ун-т. – Куйбышев, 1981. – 26л.
1061082
  Мейер А.А. Партийные организации Средней Азии во главе творческой активности рабочего класса в социалистическом строительстве (1928-1929 гг.) / А.А. Мейер. – Фрунзе, 1970. – 220с.
1061083
  Маухин И.Я. Партийные организации Сумщины в борьбе за восстановление и развитие колхозов в 1948-1952 годах / И.Я. Маухин. – Сумы, 1953. – 36с.
1061084
  Побережный Е.С. Партийные организации Украины в борьбе за внедрение предовых форм труда в с/х производстве / Е.С. Побережный. – Київ, 1967. – 41с.
1061085
  Полурез В.И. Партийные организации Украины в борьбе за досрочное выпнолнение семилетнего плана : Дис... канд.ист.наук: / Полурез В.И.; КГУ. – К, 1964. – 391л. – Бібліогр.:л.123
1061086
  Моторнюк Н.М. Партийные организации Украины в борьбе за осуществление ленинских принципов укрепления связи школы с жизнью в период между ХХ и ХХII съездами КПСС (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Моторнюк Н.М.; КГУ. Кафедра истории КПСС. – К., 1962. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1061087
  Щербак В.М. Партийные организации Украины в борьбе за повышение производственности труда в промышленности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Щербак В.М. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1981. – 23 с.
1061088
  Портянко М.А. Партийные организации Украины в борьбе за повышение уровня культурно-просветительной работы на селе в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Портянко М.А.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1967. – 16л.
1061089
  Тупиков И.Г. Партийные организации Украины в борьбе за повышение эффективности колхозного производства (1965-1975 гг.) / И.Г. Тупиков. – Харьков : Вища школа, 1976. – 151 с.
1061090
  Остафийчук В.Ф. Партийные организации Украины в борьбе за подъем трудовой активности рабочего класса в период между 21 и 22 съездами КПСС : Автореф... Канд.ист.наук: / Остафийчук В.Ф.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – Киев, 1963. – 24 с.
1061091
  Морий Г.П. Партийные организации Украины во главе борьбы за ускоренное развитие сельского хозяйства. / Г.П. Морий. – Киев, Одесса, 1989. – 185с.
1061092
  Чистяков В.С. Партийные организации Украины во главе движения новаторов промышленности / Чистяков В.С. – Харьков, 1974. – 140 с.
1061093
  Малышева В.Е. Партийные организации Украины во главе массового движения новаторов промышленности за ускорение технического прогресса (1959-1965 гг.) : Автореф... кадн. ист.наук: / Малышева В.Е.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоедиения Украины с Россией. Кафедра истории КПСС. – Днепропетровск, 1967. – 28л.
1061094
  Галигузов И.Ф. Партийные организации Урала в борьбе за развитие черной металлургии в четвертой пятилетке (1946-159 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Галигузов И.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет по истории КПСС. – М., 1969. – 20л.
1061095
  Куликов В.М. Партийные организации Урала в борьбе за социалистическую индустриализацию края и поготовку сплошной коллективизации сельского хозяйства (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куликов В.М.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 25л.
1061096
  Ниренбург Я.Л. Партийные организации Урала в борьбе за укрепление союза рабочго класса и трудового крестьянства (июнь 1919-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ниренбург Я. Л.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1962. – 17л.
1061097
  Малафеев Л.Ф. Партийные организации Урала в борьбе за упрочение Советской власти и развитие социалистической революции (октябрь 1917 - июнь 1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Малафеев Л.Ф. ; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1961. – 15 с.
1061098
  Струков А.В. Партийные организации Центрального Черноземья в борьбе за внедрение науки и передового опыта в сельскохозяйственное производство / А.В. Струков. – Воронеж, 1982. – 164с.
1061099
  Авилова Н.А. Партийные организации Центрального Черноземья в борьбе за дальнейший подъем творческой активности трудящихся промышленных предприятий (1966-1970 гг.) : автореф... канд. ист. наук: 07.00.01 / Авилова Н.А. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1974. – 33 с.
1061100
  Лосев А.В. Партийные организации Центрального Черноземья в борьбе за равитие сельского хозяйства. : Автореф... Доктора ист.наук: / Лосев А.В.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1966. – 45л.
1061101
  Козельский А.Г. Партийные организации Центрального Черноземья в годы Великой Отечественной войны / А.Г. Козельский. – Воронеж, 1983. – 134с.
1061102
  Лосев А.В. Партийные организации Центрального Черномезья в борьбе за развитие сельского хозяйства / А.В. Лосев. – Воронеж, 1965. – 336с.
1061103
  Петлицын Сергей Леонидович Партийные организации Черноморско-Азовского бассейна в борьбе за восстановление и развитие транспортного флота в 1944-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Петлицын Сергей Леонидович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1973. – 38л.
1061104
  Терещенко Григорий Анисимович Партийные организации Чечни и Ингушетии в борьбе за социалистическую индустриализацию в годы первой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Терещенко Григорий Анисимович; ерещенко Григорий Анисимович ; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1978. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
1061105
  Киреев Р.Н. Партийные организации Южного Зауралья во главе борьбы крестьянских масс с кулачеством в период коллективизации (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Киреев Р.Н.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 27л.
1061106
  Ерхов Г.П. Партийные организации Южного Урала в борьбе а укрепление союза рабочего класса и трудового крестьянства в годы нэпа (1921-1925). (На материалах Оренб. и Челяб. губерний) : Автореф... канд. ист.наук: / Ерхов Г.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 26л.
1061107
  Паздников В.С. Партийные организации Южного Урала в борьбе за социалистическую индустриализацию (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Паздников В.С.; МВ и ССО РСФСР. Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1974. – 28л.
1061108
  Орлов И.М. Партийные поручения / И.М. Орлов. – Москва, 1954. – 80с.
1061109
  Комиссаров В.И. Партийные поручения / В.И. Комиссаров. – Москва, 1956. – 56с.
1061110
  Аристов А.П. Партийные поручения и их роль в повышении трудовой и общественно-политической активности коммунистов : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.14 / Аристов Александра Петровна ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1978. – 25 с.
1061111
  Белоусов В.Л. Партийные решения : организационный аспект / В.Л. Белоусов ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва : Мысль, 1988. – 75, [2] с. – (Актуальные проблемы марксистско-ленинской теории). – ISBN 5-244-00355-0
1061112
  Голосов Г.В. Партийные системы стран мира: региональное и хронологическое распределение, модели устойчивости // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2012. – № 3 : Политические режимы в ХХІ веке: Институциональная устойчивость и трансформации. – С. 71-104. – ISSN 1998-1775
1061113
  Иванов П. Партийный кабинет / П. Иванов. – Сталинград, 1949. – 46с.
1061114
   Партийный комитет - организатор патриотического и интернационального воспитания трудящихся. – Москва, 1982. – 221с.
1061115
  Кузин В.И. Партийный комитет и газета / В.И. Кузин. – Л., 1968. – 60с.
1061116
   Партийный комитет и его инструктор : опыт, формы и методы работы : сб. ст. – Москва : Правда, 1983. – 223 с.
1061117
   Партийный комитет и пресса. – К., 1978. – 167с.
1061118
   Партийный комитет полка (корабля). – М., 1969. – 161с.
1061119
   Партийный комитет: информация действует : [Сборник]. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 109, [1] с.
1061120
   Партийный комитет: обновление, поиск : [Сборник]. – Минск : Беларусь, 1989. – 319, [1] с.
1061121
   Партийный контроль. – К., 1960. – 141с.
1061122
  Омельчук Ю В. Партийный контроль / Ю В. Омельчук. – Київ : Політвидав України, 1983. – 150 с.
1061123
  Утенков В.М. Партийный контроль в идеологической работе / В.М. Утенков. – М., 1988. – 205с.
1061124
  Веселов Н.А. Партийный контроль в работе с кадрами / Веселов Н.А. – Москва, 1975. – 95 с.
1061125
  Мочкин А. Партийный контроль деятельности администрации / А. Мочкин. – Иваново, 1955. – 52с.
1061126
   Партийный контроль деятельности администрации : консультации, ответы на вопросы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 304 с.
1061127
  Малышев А. Партийный контроль деятельности администрации предприятий / А. Малышев. – Москва, 1959. – 92с.
1061128
  Белогорцев Н.Е. Партийный контроль деятельности аппарата министерств и ведомств / Н.Е. Белогорцев. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 144 с.
1061129
  Бондаренко И.А. Партийный контроль и проверка / И.А. Бондаренко. – Москва : Политиздат, 1983. – 143 с.
1061130
  Сидоров И. Партийный контроль на предприятии / И. Сидоров. – Свердловск, 1949. – 48с.
1061131
   Партийный контроль: принципы, практика, задачи. – Москва, 1983. – 335с.
1061132
  Григорьев А. Партийный парламентаризм- немецкий вариант // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.20-23. – ISSN 0234-1670
1061133
  Восс А.Э. Партийный подход к решению хозяйственных вопросов / А.Э. Восс. – Москва, 1978. – 112с.
1061134
  Спиридонов В.Г. Партийный учет и партийное хозяйство / В.Г. Спиридонов. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 76с.
1061135
  Куроедов В.А. Партийныне организации и научные учереждения / В.А. Куроедов. – М, 1956. – 64с.
1061136
  Стойчев В.Ю. Партикулярна переписка В.С. Попова як джерело з історії маєтку Решитилівка Полтаської губернії / В.Ю. Стойчев, А. Шаповалова // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 259-265
1061137
  Karataeva A. Партикуляційна система української та англійської мов: особливості співвіднесенності // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 81-88. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1061138
  Васильєва Т. Партисипативна концепція державного регулювання системи освіти впродовж усього життя / Т. Васильєва, А. Воронцова, Т. Майборода // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 81-94. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
1061139
  Данкевич В.Є. Партисипативне управління локальною безпекою територіальних громад: досвід і практика ЄС / В.Є. Данкевич, О.А. Прокопчук, Т.В. Усюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 35-41. – ISSN 2222-0712
1061140
  Семяновський В.М. Партисипативне управління як модель управління територіальними громадами // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 47-51. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2519-1853
1061141
  Дзиндра І. Партисипативний бюджет як нова форма прямого народовладдя: доктринальні та практичні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 137-139
1061142
  Ягоднікова В. Партисипативний підхід до виховання лідерських якостей підлітків / В. Ягоднікова, М. Гриньова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 44-49. – ISSN 2308-4634
1061143
  Швець Д.Є. Партисипаторна модель управління в системі вищої освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 249-256. – ISSN 2072-1692


  Ознаками партисипації з боку керівника є делегування виконавцям частини повноважень та ресурсів, з боку виконавців - наділення правами участі у прийнятті рішень і самостійного планування своєї діяльності.
1061144
  Грозіцька Т.Ю. Партисипаторна теорія демократії в сучасній західній політології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 34-39. – ISBN 966-628-108-8
1061145
  Печенюк Д. О. Партисипаторна теорія демократії як напрям сучасної американської політичної науки: історія становлення і концептуальні засади / Печенюк Д. О. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті здійснюється спроба системного дослідження концептуальних засад партисипаторної теорії демократії, виявляються її сильні та слабкі сторони, аналізуються історичні та теоретичні передумови виникнення. Автор звертається до аналізу ідей ...
1061146
  Савранська Г.М. Партисипаторна функція системи забезпечення соціальної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 57-60. – ISSN 2306-6814
1061147
  Ротар Н. Партисипаторні інструменти вироблення політики протидії дезінформації в Європейському Союзі // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 27 трав. 2021 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 115-120. – ISBN 978-617-8034-16-0
1061148
  Нечипоренко А. Партисипація як інструмент розвитку публічних бібліотек Львова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 28-29
1061149
  Валмет А. Партитив множетвенного числа в эстонском литературном языке раннего периода. : Автореф... Канд.филол.наук: / Валмет А.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1956. – 22л.
1061150
  Білецька О.В. Партитивні іменникові трикомпозити у середньоверхньонімецькій та сучасній німецькій мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 33/34. – С. 87-93. – ISSN 2075-2970
1061151
  Коломієць В.Р. Партитура : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Молодь, 1971. – 116 с.
1061152
  Женченко В.В. Партитура Буття : поезії / Віктор Женченко ; [передм. М. Жулинського]. – Київ : Жнець, 2016. – 159, [1] с., [4] арк фот. – Сер. засн. 2016 р. - Зміст: Сплеск гіркоти ; Нічні ронделі ; Мотиви з древніх Заворичів ; Клич жінки. – (Мова калинова). – ISBN 978-966-2057-21-8
1061153
  Павко А. Партитура музичної культури // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 5 травня (№ 18). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Творчі зв"язки між музичним мистецтвом і науками відкривають перспективні можливості. "Дні науки" на фізичному ф-ті КНУ імені Тараса Шевченка у жовтні 2016 року пройшли "під музичний акомпанемент" лекцій висококваліфікованих викладачів. Зокрема ...
1061154
  Слабошпицький М. Партитура на три голоси (Кисельови) / Михайло Слабошпицький ; [вид. рада: В. Брюховецький та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 165, [3] с., [4] арк. іл. : іл. – ISBN 978-617-605-033-9
1061155
  Горболіс Л. Партитура ритму у прозі Марка Черемшини // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 70-79. – ISSN 0236-1477
1061156
  Азьомов В. Партитурний аналіз поетичного тексту : презентація авторської методики // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 17-21. – Бібліогр.в кінці ст.
1061157
  Прянишникова А.Д. Партитурность текста и ее роль в художественном произведении (на матер. англ. прозы ХХ в.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Прянишникова А.Д.; Москов. гос. пед.и н-т ин. яз. – М, 1983. – 18л.
1061158
  Боровська О.О. Партицип і партиципні конструкції у сучасній німецькій мові: семантико-структурний та функційний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Боровська Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Киев, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1061159
  Федоренко О.В. Партиципаторна демократія та її псевдовияви в політичному дискурсі на межі століть // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 317-323


  Аналізується роль принципаторної демократії в парадигмі сучасного концептуально-теоретичного політичного дискурсу, підкреслюється її значення для суспільної свідомості та подальшого розвитку демократичних цінностей. Анализируется роль принципаторной ...
1061160
  Роговенко О.В. Партиципаторний бюджет місцевих громад / О.В. Роговенко, Б.В. Пинчук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 92-95. – ISSN 2219-5521
1061161
  Крисоватий А.І. Партиципаторний бюджет як елемент діджиталізації фіскального простору України / А.І. Крисоватий, Н.Г. Синютка // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 110-124 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1061162
  Глущенко Ю.А. Партиципаторний бюджет як інноваційний інструмент управління на місцевому рівні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 100-106. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1061163
  Савенко А.О. Партиціпіальні звороти у структурі художнього тексту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 344-351


  У статті на матеріалі ранньої творчості Й.Сефериса подано аналіз особливостей використання поетом функціонально-семантичної категорії персональності для конструювання образу деперсоніфікованого ліричного героя.
1061164
   Партия-класа-народ. – София : Партиздат, 1986. – 191 с.
1061165
  БаранчиковМ.В Партия-организатор военно-патриотической работы среди трудящихся в годы первой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: / БаранчиковМ.В.; ЛГУ. – Л., 1970. – 20л.
1061166
  Кузьмин В.И. Партия -- водохновитель и организатор трудового подъема рабочего класса и массового социалистического соревнования. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузьмин В.И.; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М, 1964. – 16л.
1061167
  Тепун П.Д. Партия -- воспитатель советских воинов в духе дружбы народов СССР в период боев на Северном Кавказе в годы ВОВ : Автореф... канд. ист.наук: / Тепун П. Д.; ЛГУ. – Л., 1968. – 19л.
1061168
  Шафигуллина Ф.Ш. Партия -- организатор колхозного строительства в 1917-1925 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Шафигуллина Ф.Ш.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 20л.
1061169
  Островская Л.Д. Партия -- организатор культурного строительства в годы второй пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Островская Л.Д.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1975. – 19л.
1061170
  Мясоедов А.А. Партия -- организатор физкультурного движения в СССР. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Мясоедов А.А.; МВ и ССО РСФСР. – Саратов, 1979. – 19л.
1061171
  Королев Б.И. Партия - вдохновитель и ораганизатор победы Великой Октябрьской социалистической революции / Б.И. Королев. – Москва, 1964. – 63с.
1061172
  Гуревич В.Я. Партия - вдохновитель и организатор коммунистического строительства / Гуревич В.Я. – Москва, 1967. – 63 с.
1061173
   Партия - вдохновитель и организатор развернутого строительства коммунистического общества. – Москва, 1963. – 599с.
1061174
   Партия - наш рулевой.. – Алма-Ата, 1963. – 171с.
1061175
  Бяков В.Ф. Партия - организаор строительства фундамента социализма (1925 - 1932 г.) / В.Ф. Бяков, А.Я. Просяник. – Москва, 1966. – 40с.
1061176
  Магомедов М.М. Партия - организатов ликвидации последствий зелятрясения в Дагестане / М.М. Магомедов. – Махачкала, 1972. – 40с.
1061177
   Партия - организатор колхозного строя. – Москва, 1958. – 192с.
1061178
   Партия - организатор коммунистического строительства. Сб. ст.. – Л., 1973. – 183с.
1061179
  Федосеева В.И. Партия - организатор массового социалистического соревнования в деревне в годы первой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Федосеева В.И.; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1974. – 29л.
1061180
   Партия - организатор подвига советского крестьянства в годы Великой Отечественной войны : Межвуз. темат. сборник. – Ярославль : ЯГУ, 1984. – 128, 5 с.
1061181
  Спектор Н.П. Партия - организатор шефства рабочих над деревней (1923-1933 гг.) / Н. Спектор. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 200 с.
1061182
  Ленин В.И. Партия - руководящая сила соцалистического государства и коммунистического строительства / В.И. Ленин. – Москва, 1959. – 623с.
1061183
  Игрунов Н.С. Партия - союз единомышленников / Н.С. Игрунов. – Москва, 1978. – 54с.
1061184
   Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи : [Фотоальбом] : К 80-летию создания Ленин. партии. – Москва : Планета, 1983. – 391 с. : цв. ил.
1061185
   Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи : Докл., прочит. на Обществ.-полит. чтениях, посвящ. 80-летию Второго съезда РСДРП, май-авг. 1983 г. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 101 с.
1061186
  Широкова В В. Партия "народного права". / В В. Широкова, . – Саратов, 1972. – 207с.
1061187
  Герман Г.И. Партия (Г.М.Маленков. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального комитета ВКП(б). Раздел 3.) Изменения в Уставе ВКП(б) : Лекция по материалам XIX съезда партии / Г.И. Герман ; МВО СССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко, Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев : Киевский университет
3. – 1953. – 25 с.
1061188
  Тихомиров Владимир Игоревич Партия апартеида / Тихомиров Владимир Игоревич. – М. : Наука, 1987. – 229с.
1061189
  Степанов М.П. Партия большевиков -- вдохновитель и организатор Октябрьской революции. / М.П. Степанов. – М, 1947. – 64с.
1061190
  Степанов П М. Партия большевиков -- организатов победы Великой Октябрьской социалистической революции. / П М. Степанов. – М, 1951. – 268с.
1061191
  Зегжда Н.А. Партия большевиков -- организатор борьбы против белопольской интервенции в 1920 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Зегжда Н.А.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет. – Ленинград, 1947. – 4 с.
1061192
  Лобачева Е.А. Партия большевиков -- руководитель стачечной борьбы металлистов в период первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лобачева Е.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1956. – 16л.
1061193
  Олещук Ф.Н. Партия большевиков - авангард советского народа / Ф.Н. Олещук. – Москва, 1946. – 47с.
1061194
  Моспан Н.А. Партия большевиков - вдохновитель и организатор борьбы за восстановление и развитие железнодорожного транспорта в послевоенный период (1943-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Моспан Н.А.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ. – К., 1953. – 16л.
1061195
  Елизаров Н.В. Партия большевиков - вдохновитель и организатор Великой Октябрьской Социалистической революции / Н.В. Елизаров. – М, 1947. – 119с.
1061196
  Качурина А.В. Партия большевиков - вдохновитель и организатор Московского вооруженного восстания в октябре 1917 года / А.В. Качурина. – Москва, 1967. – 48с.
1061197
   Партия большевиков - вдохновитель и организатор нашей великой победы : Сборник статей. – [Москва] : Московский рабочий, 1946. – 111с. – (В помощь пропагандисту и агитатору)
1061198
  Чирко В.А. Партия большевиков - вдохновитель и организатор объединительного движения на Украине за образование СССР : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Чирко В.А.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. маркс.-лен. – Киев, 1950. – 20с.
1061199
  Чирко В.А. Партия большевиков - вдохновитель и организатор объединительного движения на Украине за образование СССР : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Чирко В.А.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. маркс.-лен. – Киев, 1950. – 20 с.
1061200
  Чирко В.А. Партия большевиков - вдохновитель и организатор объединительного движения на Украине за образование СССР : Дис... канд. истор. наук: / Чирко В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевчкнко. Каф. марксизма-ленинизма. – Киев, 1950. – 273л. – Бібліогр.:л.257-272
1061201
  Качурина А.В. Партия большевиков - вдохновитель и организатор Октябрьского вооруженного восстания в Москве : Автореф... канд. ист.наук: / Качурина А.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1969. – 27л.
1061202
   Партия большевиков - вдохновитель и организатор побед советского народа : Сборник статей. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 208 с.
1061203
  Казанцев В.И. Партия большевиков - вдохновитель и организатор победы Великой Октябрськой социалистической революции / В.И. Казанцев, М.П. Крылова. – Москва, 1962. – 255с.
1061204
  Соболева П.И. Партия большевиков - вдохновитель и организатор победы Великой Октябрьской социалистической революции / П.И. Соболева. – М, 1956. – 34с.
1061205
  Петров С.М. Партия большевиков - вдохновитель и организатор победы Великой Октябрьской социалистической революции / С.М. Петров. – Москва, 1960. – 190с.
1061206
  Леонов Ф.Д. Партия большевиков - вдохновитель и организатор победы Великой Октябрьской социалистической революции / Ф.Д. Леонов. – Л, 1967. – 24с.
1061207
   Партия большевиков - вдохновитель и организатор победы Великой Октябрьской социалистической революции. – Воронеж, 1969. – 41с.
1061208
  Добродомова Л.Ф. Партия большевиков - вдохновитель и организатор победы октябрського вооруженного восстания. II Всеросскийский съезд Советов / Л.Ф. Добродомова. – Москва, 1960. – 51с.
1061209
  Митрофанова А.В. Партия большевиков - вдохновитель и организатор социалистического соревнования в промышленности в годы Великой Отечественной войны : Автореф... кандид.наук: / Митрофанова А.В.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 26 л.
1061210
  Абрамов Б.А. Партия большевиков - организатор борьбы за ликвидацию кулачества как класса / Б.А. Абрамов. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 136 с.
1061211
  Багдасаров С.С. Партия большевиков - организатор Закавказской Советской Федеративной Социалистической республики : Автореф... канд.ист.наук: / Багдасаров С.С.; Ереван. гос. ун-т им В.м.Молотова. Исторический ф-т. Кафердра марксизма-ленинизма. – Ереван, 1950. – 28л.
1061212
  Голышев Н. Партия большевиков - организатор и руководитель комсомола / Н. Голышев. – Москва, 1946. – 31с.
1061213
  Николаенко Г.А. Партия большевиков - организатор и руководитель стахановского движения в угольной промышленносит Донбасса 1935-1937 : Автореф... канд. ист.наук: / Николаенко Г. А.; КГУ, Каф. маркс. лен. – Киев, 1950. – 17 с.
1061214
  Шаров П.П. Партия большевиков - организатор народных масс в борьбе за создание органов Советской власти / П.П. Шаров. – М., 1958. – 48с.
1061215
  Зубков С.Н. Партия большевиков - организатор национализации Волжского речного флота в 1918 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Зубков С.Н.; Горьковский гос. ун-тет. – Горький, 1971. – 30л.
1061216
  Осадчий И.П. Партия большевиков - организатор победы социалистической революции на Северном Кавказе / И.П. Осадчий. – Ростов н/Д, 1978. – 142с.
1061217
  Чигарев И.С. Партия большевиков - организатор Союза ССР 1917-22 гг. / И.С. Чигарев. – М., 1949. – 164с.
1061218
  Громов А. Партия большевиков - организатор трудового подъема масс в первй период Великой Отечественной войны (на примере МОсковской городской партийной организации) : Автореф... канд. ист.наук: / Громов А.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1952. – 16л.
1061219
  Фрадкина Р.Е. Партия большевиков - организатор участия работниц в защите Советской России в 1919 г. (По материалам Петрограда) : Автореф... канд. ист.наук: / Фрадкина Р.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1061220
  Гостимский Ю.Н. Партия большевиков - руководитель массового революционного движения пролетариата России накануне первой мировой войны / Ю.Н. Гостимский ; Ин-т междунар. отношений. – Москва : Изд. ИМО, 1961. – 96 с.
1061221
  Воронкова К.П. Партия большевиков - руководитель профсоюзов в борьбе за упрочнение Советской власти (ноябрь 1917 г. - середина 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Воронкова К.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизм-ленинизма. – Л., 1950. – 18л.
1061222
  Бахшиев Д.Ю. Партия большевиков - руководитель советсткого общества / Д.Ю. Бахшиев. – М, 1951. – 168с.
1061223
   Партия большевиков - руководящая сила советского народа. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 36 с. – (В помощь слушателю политшколы)
1061224
  Якупов Н.М. Партия большевиков в борьбе за армию в период двоевластия. / Н.М. Якупов. – К., 1972. – 215с.
1061225
  Евзельман А.Я. Партия большевиков в борьбе за большевизацию профсоюзов и фабрично-заводских комитетов от февраля к октябрю 1917 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Евзельман А.Я.; Моск.обл.пед.ин-т. – Орел, 1950. – 23 с.
1061226
  Кибардин М.А. Партия большевиков в борьбе за великие аграрные преобразования в 1917-1919 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кибардин М.А.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Каф-ра истории КПСС. – Казань, 1961. – 29л.
1061227
  Кривчик П.Т. Партия большевиков в борьбе за восстановление Днепрогэс им В.И.Ленина (1944-1950 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Кривчик П.Т.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1952. – 264л. – Бібліогр.:л.254-264
1061228
  Кривчик П.Т. Партия большевиков в борьбе за восстановление Днепрогэс имени В.И. Ленина (1944-1950 годы) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кривчик П.Т. ; Ин-тут повыш. квалиф препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1952. – 16 с.
1061229
   Партия большевиков в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства СССР в послевоенный период : Консультации к XIV теме учеб. плана кружков по изучению Краткого курса истории ВКП(б). – [Москва] : Московский рабочий, 1950. – 160 с. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
1061230
   Партия большевиков в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства СССР в послевоенный период : Консультации к XIV теме учеб. плана кружков по изучению Краткого курса истории ВКП(б). – [Ульяновск] : Издательство "Ульян. правда", 1951. – 163 с. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
1061231
  Морозов Г.В. Партия большевиков в борьбе за восстановление и развитие высших учебных заведений в послевоенной пятилетке : Автореф... канд. ист.наук: / Морозов Г.В.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
1061232
  Агеев В.А. Партия большевиков в борьбе за восстановление и развитие черной металлургии в конце восстановительного периода : Автореф... канд. историч.наук: / Агеев В.А.; Московский гор. пед. институт имени В.П.Потемкина. – Москва, 1950. – 14 с.
1061233
  Елизаров Н.В. Партия большевиков в борьбе за диктатуру пролетариата : Лекция, прочит. на семинаре пропагандистов ГК и РК ВКП(б) Моск. обл. / Н.В. Елизаров Н.В. – [Москва] : Московский рабочий, 1946. – 99 с. – (В помощь руководителям политшкол при первичных партийных организациях)
1061234
   Партия большевиков в борьбе за завершение строительства социалистического общества : Консультации к XII главе Краткого курса истории ВКП(б). – [Москва] : Московский рабочий, 1949. – 180 с. – Библиогр.: с. 178. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
1061235
  Локшин Э.Ю. Партия большевиков в борьбе за индустриализацию СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1946. – 116с.
1061236
  Ярославский Е. Партия большевиков в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 годы) : Стенограмма лекций, прочит. в 1943 учеб. году / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 11)
Гл. 11. – 1945. – 96 с.
1061237
   Партия большевиков в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 годы) : Консультации к XI гл. Краткого курса истории ВКП(б). – [Москва] : Московский рабочий, 1950. – 136 с. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
1061238
  Борухсон Г.В. Партия большевиков в борьбе за коммунистические формы труда в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. (По материалам Иваново-Вознесенской губернии) : Автореф... кандид. историч.наук: / Борухсон Г.В.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленингр. гос.ордена Ленина ун-те и. – Ленинград, 1951. – 18 с.
1061239
  Безкоровайная А.Т. Партия большевиков в борьбе за мир (октябрь 1917 - март 1918 гг.) : Дис. ... канд. ист. наук / Безкоровайная А.Т.; Ин-т повышения квалиф. преподават. обществ. наук при КГУ, Каф. истории КПСС. – Киев, 1964. – 289, 17л. – Библиогр.: л. 1-17
1061240
  Безкоровайная Анна Трифоновна Партия большевиков в борьбе за мир (октябрь 1917 - март 1918 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Безкоровайная Анна Трифоновна; Киевский гос. ун- т. им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 20с.
1061241
  Джумагалиев Б.Д. Партия большевиков в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов на материалах Казахской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Джумагалиев Б.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС,. – Москва, 1952. – 16 с.
1061242
  Финаров А.П. Партия большевиков в борьбе за организацию массового социалистического соревнования рабочего класса (январь 1929 - июнь 1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Финаров А.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 14 с.
1061243
  Гаубих Б.В. Партия большевиков в борьбе за организацию стахановского движения во второй сталинской пятилетке (1935-1937) : Автореф... канд. историч.наук: / Гаубих Б.В.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
1061244
  Лосев А.В. Партия большевиков в борьбе за организацоинно-хозяйственное укрепление колхозов. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лосев А.В.; Моск.ин-т.народного хозяйства. – Москва, 1950. – 20 л.
1061245
  Пчентлешев Х.А. Партия большевиков в борьбе за проведение ленинско-сталинской национальной политики в первые годы НЭПа (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. историч.наук: / Пчентлешев Х.А. – Москва, 1950. – 30 л.
1061246
  Рукин Н.С. Партия большевиков в борьбе за рабочий контроль в 1917 г. - июнь 1918 г. (по матер. Зап. Сибири) : Автореф... канд. ист.наук: / Рукин Н.С.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1061247
  Нечаев В.Д. Партия большевиков в борьбе за развитие машиностроения в годы первой сталинской пятилетки 1928/29-1932/33 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Нечаев В. Д.; Моск. экон. стат. ин-т МВО СССР, Каф. маркс. лен. – Москва, 1952. – 22 л.
1061248
  Савельев В.М. Партия большевиков в борьбе за развитие социалистического соревнования в машиностроении в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд. ист.наук: / Савельев В.М. – Москва, 1952. – 16 с.
1061249
  Фомичев А.Г. Партия большевиков в борьбе за революционный выход из первой мировой империалистической войны (февраль 1917 - март 1918 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Фомичев А.Г.; ЛГУ. Кафедра марксизма-ленинизма. – Л., 1954. – 17л.
1061250
  Капитанов А.Г. Партия большевиков в борьбе за создание и укрепление восточного фронта в первый период гражданской войны и иностранной военной интервенции : Автореф... канд. ист.наук: / Капитанов А.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истори ВКП(б). – М., 1952. – 16л.
1061251
   Партия большевиков в борьбе за социалистическую индустриализацию страны : Консультации к X главе Краткого курса истории ВКП(б). – [Москва] : Московский рабочий, 1949. – 144 с. – Библиогр.: с. 143. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
1061252
  Ярославский Е. Партия большевиков в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 годы) : Стенограмма лекций, прочит. в 1941-1943 уч. гг. / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 10)
Гл. 10. – 1944. – 135 с.
1061253
  Ярославский Е. Партия большевиков в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 годы) : Стенограмма лекций, прочит. в 1941-1943 учеб. гг. / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 10)
Гл. 10. – 1946. – 135с.
1061254
  Сторожев В.И. Партия большевиков в борьбе за союз рабочего класса и беднейшего крестьянства в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сторожев В.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.оредена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1061255
  Максимова Н.Г. Партия большевиков в борьбе за укрепление профсоюзов в начальной период НЭПа - 1921-1922 годы. (На материалах Нижегородской губернии) : Автореф... канд. ист.наук: / Максимова Н. Г.; ИПКП маркс. лен. при ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 17 с.
1061256
  Сайранов Х.С. Партия большевиков в борьбе за укрепление Советской власти в Башкирии в 1919-1922 гг. : Автореф... кандид. историч.наук: / Сайранов Х.С.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
1061257
  Ионин Г.П. Партия большевиков в борьбе за усиление своего влияния в столичных Советах в период двоевластия (февр. - июль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ионин Г.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. истории КПСС. – М., 1969. – 16л.
1061258
  Чиковани А.Ю. Партия большевиков в буржуазно-демократической революции 1905-07 гг. / А.Ю. Чиковани. – Москва, 1990. – 93с.
1061259
  Милявский Л И. Партия большевиков в годы мировой империалистической войны. / Л И. Милявский. – М, 1966. – 87с.
1061260
  Угрюмов А.Л. Партия большевиков в годы мировой империалистической войны. Вторая революция в России (1914-1917) / А.Л. Угрюмов. – М, 1956. – 107с.
1061261
  Шестаков С.В. Партия большевиков в годы мировой империалистической войны. Вторая революция в России (1914 - февраль 1917) : Учеб.-метод. пособие / С.В. Шестаков ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук. – Москва : Московский университет, 1985. – 69 с. – Библиогр.: с. 64-68
1061262
   Партия большевиков в годы мировой империалистической войны. Вторая революция в России.. – Москва, 1963. – 454с.
1061263
  Гончаров А.К. Партия большевиков в годы нового революционного подъема / А.К. Гончаров, В.И. Нечипуренко. – Москва, 1958. – 50с.
1061264
  Емельянов П.Е. Партия большевиков в годы нового революционного подъема / П.Е. Емельянов, П.И. Шилкин. – Москва, 1961. – 32с.
1061265
  Злобин В.И. Партия большевиков в годы нового революционного подъема / В.И. Злобин. – Москва, 1962. – 63с.
1061266
  Жидкова М.Ф. Партия большевиков в годы нового революционного подъема (1910-1914 гг.) / М.Ф. Жидкова, М.П. Чернов. – Москва, 1960. – 36с.
1061267
   Партия большевиков в годы нового революционного подъема (1910-1914 гг.). – Москва, 1962. – 534с.
1061268
  Юсухно Н.Д. Партия большевиков в годы первой мировой войны / Юсухно Н.Д. – Киев, 1970. – 32 с.
1061269
  Поляков И.М. Партия большевиков в годы первой мировой войны. / И.М. Поляков. – М., 1974. – 70с.
1061270
  Савельев Я.В. Партия большевиков в годы первой мировой империалистической войны / Я.В. Савельев. – Москва, 1959. – 103с.
1061271
   Партия большевиков в годы подъема рабочего движения перед империалистической войной 1912-1914 годы. – Москва, 1948. – 135с.
1061272
   Партия большевиков в годы подъема рабочего движения перед империалистической войной 1912-1914 годы : Консультации к V главе Краткого курса истории ВКП(б). – [Ульяновск] : Издательство "Ульян. правда", 1950. – 140 с. – Библиогр.: с. 138-139. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
1061273
  Ярославский Е. Партия большевиков в годы подъема рабочего движения перед первой империалистической войной (1912-1914 годы) : Стеногр. лекций, прочит. в 1941-43 учеб. г. / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 5)
Гл. 5. – 1944. – 52 с. – На правах рукописи
1061274
  Ярославский Е. Партия большевиков в годы подъема рабочего движения перед первой империалистической войной (1912-1914) / Е. Ярославский. – М, 1945. – 56с.
1061275
  Ярославский Е. Партия большевиков в годы подъема рабочего движения перед первой империалистической войной (1912-1914) / Е. Ярославский. – М, 1945. – 54с.
1061276
  Ярославский Е. Партия большевиков в годы подъема рабочего движения перед первой империалистической войной (1912-1914) / Е. Ярославский. – М, 1945. – 53с.
1061277
  Клюева А.Д. Партия большевиков в первой русской революции 1905-1907 гг. / А.Д. Клюева. – Москва, 1977. – 255с.
1061278
  Сламихин Н.А. Партия большевиков в первой русской революции. / Н.А. Сламихин. – М., 1974. – 63с.
1061279
   Партия большевиков в период Великой Отечественной войны Советского Союза : Консультации к XIII теме учеб. плана кружков по изучению Краткого курса истории ВКП(б). – [Москва] : Московский рабочий, 1950. – 159 с. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
1061280
   Партия большевиков в период империалистической войны : Консультации к VI главе Краткого курса истории ВКП(б). – [Ульяновск] : Издательство "Ульян. правда", 1950. – 160 с. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
1061281
  Ярославский Е. Партия большевиков в период империалистической войны. Вторая революция в России (1914- март 1917) / Е. Ярославский. – М, 1945. – 76с.
1061282
  Ярославский Е. Партия большевиков в период империалистической войны. Вторая революция в России (1914 г.-март 1917 г.) / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 6)
Гл. 6. – 1945. – 74 с.
1061283
   Партия большевиков в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 годы) : Консультации к VIII главе Краткого курса истории ВКП(б). – [Москва] : Московский рабочий, 1949. – 179 с. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
1061284
  Ярославский Е. Партия большевиков в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Стеногр. лекции, прочит. 6-го марта 1943 г / Ем. Ярославский ; Высшая парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 8)
Лекция 1 : Начало иностранной интервенции. Первый период гражданской войны. Кайзеровская Германия - лютый враг Советской страны. Германская оккупация 1918 г. и ее разгром. – 1943. – 30 с. – На правах рукописи
1061285
  Ярославский Е. Партия большевиков в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Стеногр. лекции, прочит. 13-го марта 1943 г. / Ем. Ярославский ; Высшая парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 8)
Лекция 2 : Военное поражение Германии в 1918 году. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и ликвидация Брестского договора. Разложение и уход оккупационной австро-германской армии из РСФСР. Образование III, Коммунистического Интернационала. – 1943. – 28 с. – На правах рукописи. - Без тит. л.
1061286
  Ярославский Е. Партия большевиков в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Стеногр. лекции, прочит. 27-го апр. 1943 г. / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 8)
О работе В.И. Ленина "Детская болезнь "левизны" в коммунизму". – 1944. – 20 с. – На правах рукописи
1061287
  Ярославский Е. Партия большевиков в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Стеногр. лекции, прочит. 20-го марта 1943 г. / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 8)
Лекция 3 : VIII съезд партии. – 1944. – 28 с. – На правах рукописи. - Без тит. л.
1061288
  Ярославский Е. Партия большевиков в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Стеногр. лекции, прочит. 27-го марта 1943 г. / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 8)
Лекция 4 : Усиление иностранной военной интервенции. Блокада Советской страны. – 1944. – 20 с. – На правах рукописи
1061289
  Ярославский Е. Партия большевиков в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Стеногр. лекции, прочит. 3-го апр. 1943 г. / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 8)
Лекция 5 : Разгром первого и втрого похода Антанты. – 1944. – 28 с.
1061290
  Ярославский Е. Партия большевиков в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Стеногр. лекции, прочит. 10-го апр. 1943 г. / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 8)
Лекция 6 : Международное и внутреннее положение Советской республики в период передышки 1920 года. Вопросы хозяйственного строительства в период передышки. ГОЭЛРО. IX съезд РКП(б). – 1944. – 28 с. – На правах рукописи
1061291
  Ярославский Е. Партия большевиков в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Стенограмма лекции, прочит. в 1943 уч. г. / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.], 1945. – 179 с. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 8)
1061292
  Ярославский Е. Партия большевиков в период иностранной военной интервенцпии и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Стенограмма лекции, прочит. в 1943 уч. г. / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 8)
Гл. 8. – 1945. – 178 с.
1061293
  Олейниченко А.П. Партия большевиков в период нового революционного подъема (1910-1914 гг.) / А.П. Олейниченко. – К., 1960. – 15с.
1061294
  Грошев И.И. Партия большевиков в период нового революционного подъема (1910-1914 гг.) / И.И. Грошев, Н.С. Малышева. – Москва, 1961. – 168с.
1061295
  Шаховской Л.Ф. Партия большевиков в период первой русской революции / Л.Ф. Шаховской. – М, 1957. – 160с.
1061296
  Ярославский Е. Партия большевиков в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Стеногр. лекции, прочит. в 1941-1943 уч. гг. / Акад. Ем. Ярославский ; Высшая парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 9)
9. – 1944. – 184 с.
1061297
   Партия большевиков в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925 годы) : Консультации к IX гл. Краткого курса истории ВКП(б). – [Москва] : Московский рабочий, 1949. – 156 с. – Библиогр.: с. 153-154. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
1061298
  Ярославский Е. Партия большевиков в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925) : Стеногр. лекции, прочит. 4-го сент. 1940 г. / Акад. Ем. Ярославский ; Высшая парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 7)
Лекция 1 : Обстановка в стране после Февральской революции. Выход Партии из подполья и переход к открытой политической работе. Приезд Ленина в Петроград. Апрельские тезисы Ленина. Установка Партии на переход к социалистической революции. – 1941. – 28 с.
1061299
  Ярославский Е. Партия большевиков в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925) : Стеногр. лекции, прочит. 28-го дек. 1940 г. / Акад. Ем. Ярославский ; Высшая парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 9)
Лекция 4 : Болезнь Ленина. Последние статьи Ленина. Кооперативный план Ленина. XII съезд партии. – 1941. – 28 с.
1061300
  Ярославский Е. Партия большевиков в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925) : Стенограмма лекций, прочит. в 1941-1943 уч. гг. / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.], 1946. – 184 с. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 9)
1061301
  Ярославский Е. Партия большевиков в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции (Апрель 1917-1918 г.) : Стенограмма лекций, прочит. в 1943 уч. г. / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.], 1945. – 168 с. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 7)
1061302
  Ярославский Е. Партия большевиков в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции (апрель1917-1918г.) : Стенограмма лекций, прочитанных в 1941-1943 уч. гг.: Курс истории ВКП(б) / Ем. Ярославский; Высшая партия школа при ЦК ВКП(б). – Москва, 1944. – 173с.
1061303
   Партия большевиков в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции. (Апрель 1917 - 1918 гг.) : Консультации к VII главе Краткого курса истории ВКП(б). – [Ульяновск] : Издательство "Ульян. правда", 1949. – 140 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
1061304
  Тихоход А.С. Партия большевиков в период подготовки и проведения февральской революции 1917 года. : Дис... канд. историч.наук: / Тихоход А.С.;. – К., 1952. – 242л. – Бібліогр.:л.226-242
1061305
  Смирнов А.П. Партия большевиков в период реакции / А.П. Смирнов. – Сталино, 1960. – 24с.
1061306
  Шапкарин А.В. Партия большевиков в период реакции (1907-1910 гг.) / А.В. Шапкарин. – М., 1964. – 98с.
1061307
  Шибаева Н.П. Партия большевиков в период реакции (1907 - 1910 гг.) / Н.П. Шибаева. – М., 1964. – 32с.
1061308
   Партия большевиков в период реакции. (1907-1910 гг) : Документы и материалы. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 416 с. – (В помощь изучающим историю КПСС)
1061309
  Митрофанов А.И. Партия большевиков в период трехмесячной передышки (январь - апрель 1920 года) : Автореф... кандид. ист.наук: / Митрофанов А.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М. – Москва, 1952. – 16 с.
1061310
  Чиковани А.Ю. Партия большевиков в революции 1905-07 гг. / А.Ю. Чиковани. – М., 1987. – 179с.
1061311
  Бакунин А.Б. Партия большевиков в революции 1905-1907 гг. / А.Б. Бакунин. – Свердловск, 1964. – 56с.
1061312
   Партия большевиков в революции 1905-1907 годов : Документы и материалы. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 467 с. – (В помощь изучающим историю КПСС)
1061313
  Зиновьев М.Н. Партия большевиков в революции 1905-1907 годов / М.Н. Зиновьев. – М, 1963. – 47с.
1061314
  Зиновьев М.Н. Партия большевиков в революции 1905-1907 годов / М.Н. Зиновьев. – М, 1965. – 80с.
1061315
  Гинзбург Г.Л. Партия большевиков в страховой кампании. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гинзбург Г.Л.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1950. – 19 л.
1061316
   Партия большевиков в Февральской революции 1917 года.. – Москва, 1971. – 254с.
1061317
  Метелица Л.В. Партия большевиков во главе нового революционного подъема. (1910-1914 гг.). / Л.В. Метелица. – Москва, 1966. – 64с.
1061318
  Семенникова Л.И. Партия большевиков во главе Октябрьского вооруженного восстания / Л.И. Семенникова. – М., 1988. – 186с.
1061319
  Красильников Н.И. Партия большевиков во главе революционного движения на Балтийском флоте в годы первой мировой войны и нарастания революционного кризиса (VIII. 1914 -- II. 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07570 / Красильников Н.И.; Латвийский гос. ун-т. – Рига, 1971. – 28л.
1061320
  Петришина П.В. Партия большевиков во главе революционного рабочего движения на Украине на кануне первой мировой империалистической войны (янваль-июль 1914 года) : Дис... канд. ист.наук: / Петришина П. В.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1953. – 252л. – Бібліогр.:л.236-252
1061321
  Петришина П.В. Партия большевиков во главе революционного рабочего движения на Украине накануне первой мировой империалистической войны. (Январь - июль 1914 года) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Петришина П.В. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
1061322
  Соколов Я.Д. Партия большевиков за становление и развитие социалистической промышленности в Брянском промышленном районе : Автореф... канд. ист.наук: 670 / Соколов Я.Д.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Брянск, 1972. – 20л.
1061323
  Березовая Л.Г. Партия большевиков и демократическая интеллигенция в годы нового революционного подъема / Л.Г. Березовая. – Москва : Высшая школа, 1985. – 79 с. – Библиогр.: с. 78 ; с. 69-77
1061324
  Андреенко Е.Я. Партия большевиков и Советы в первые месяцы диктатуры пролетариата (на материалах Центральной России) / Андреенко Е.Я. ; Таганрог. гос. пед. ин-т. – Ростов-на-Дону : Издательства Ростовского университета, 1975. – 168 с.
1061325
  Артемьев С.А. Партия большевиков и Советы рабочих и солдатских депутатов в 1917 г. : июль - октябрь / Артемьев С.А. – Москва : МГУ, 1978. – 214 с.
1061326
  Педосов А.Д. Партия большевиков и технический прогресс. : Автореф... Доктора ист.наук: 570 / Педосов А.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 101л. – Бібліогр.:с.99-101
1061327
  Педосов А.Д. Партия большевиков и технический прогресс. / А.Д. Педосов. – М, 1969. – 463с.
1061328
  Ковалев С.И. Партия большевиков накануне Великой Отечественной войны / С.И. Ковалев. – М, 1945. – 51с.
1061329
  Демочкин Н.Н. Партия большевиков накануне и в годы первой революции в России / Демочкин Н.Н. – Москва, 1972. – 152 с.
1061330
  Шморгун П.М. Партия большевиков накануне и в годы первой революции в России. (1904-1907 гг.) / П.М. Шморгун. – К., 1968. – 44с.
1061331
  Кувшинов В.А. Партия большевиков после свержения самодержавия. / В.А. Кувшинов. – Москва, 1975. – 248с.
1061332
  Беренштейн Л.Е. Партия в борьбе за восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) / Л.Е. Беренштейн, Г.В. Ларин. – Москва : Политиздат, 1966. – 47 с. – Библиогр.: с. 45-46. – (Учебно-методические пособия к изучению истории КПСС в школах основ марксизма-ленинизма)
1061333
  Пухова Е.Д. Партия в борьбе за восстановление народного хозяйства (1921-1925 годы). Лекция 3 "Советский Союз к концу восстановительного периода". / Е.Д. Пухова. – К., 1961. – 20с.
1061334
  Игумнова З.П. Партия в борьбе за восстановление народного хозяйства (лекция) / З.П. Игумнова. – Москва, 1962. – 56с.
1061335
   Партия в борьбе за восстановление народного хозяйства. (1921-1925 гг.). – Москва, 1961. – 619с.
1061336
  Беренштейн Л.Е. Партия в борьбе за восстановлениенародного хозяйства (1921-1925 гг.) / Л.Е. Беренштейн, Г.В. Ларин. – М, 1964. – 48с.
1061337
  Соловьев М.Е. Партия в борьбе за осуществление решений XXI съезда КПСС / М.Е. Соловьев. – М., 1961. – 48с.
1061338
   Партия в борьбе за социально-экономические преобразования в Башкирии. Сб. ст.. – Уфа, 1968. – 231с.
1061339
  Андронов С.А. Партия в борьбе за упрочение и развитие социалистического общества / С.А. Андронов. – Москва, 1961. – 168с.
1061340
  Басалаев В.И. Партия в борьбе за упрочение и развитие социалистического общества : усиление обороны страны (1937-1941 гг.) : учеб.-метод. пособ. для студ. заоч. ф-та по курсу "История КПСС" / В.И. Басалаев ; Одесский сельскохозяйстенный ин-т, Кафедра марксизма-ленинизма. – Одесса : [б. и.], 1961. – 36 с.
1061341
   Партия в борьбе за упрочение и развитие социалистического общества.. – Москва, 1962. – 167с.
1061342
  Кочегарова О.Р. Партия в борьбе за упрочнение и развитие социалистического общества / О.Р. Кочегарова. – Свердловск, 1963. – 35с.
1061343
  Ситникова Т.А. Партия в борьбе за упрочнение и развитие социалистического общества / Т.А. Ситникова. – М, 1963. – 32с.
1061344
  Филиппова Л.П. Партия в борьбе за учительские кадры в первый год Советской власти : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Филиппова Л.П.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.лобачевского. – Горький, 1968. – 17л.
1061345
  Каковский К.Г. Партия в годы интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) / К.Г. Каковский, В.Д. Моисеенко. – Москва, 1966. – 39с.
1061346
  Мучаидзе Г.О. Партия в истории и теории марксизма / Г.О. Мучаидзе. – Тбилиси, 1983. – 223с.
1061347
  Майоров С.М. Партия в период Великой Отечественно войны / С.М. Майоров. – Москва, 1967. – 64с.
1061348
  Шатагин Н.И. Партия в период Великой Отечественной войны / Н.И. Шатагин. – М., 1959. – 239с.
1061349
  Макаренков М.Е. Партия в период Великой Отечественной войны (июнь 1941-194 год) / М.Е. Макаренков. – М, 1961. – 31с.
1061350
  Макаренков М.Е. Партия в период Великой Отечественной войны (июнь 1941-194 год) : лекция 2-я / М.Е. Макаренков. – Москва, 1962. – 31с.
1061351
  Копайгора Н.В. Партия в период Великой Отечественной войны. / Н.В. Копайгора. – Москва, 1965. – 24с.
1061352
  Черненко Н. Партия в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) / Н. Черненко. – М., 1961. – 120с.
1061353
  Шатагин Н.И. Партия в период иностранной военной интервенции и гражданской войны / Н.И. Шатагин. – М., 1966. – 118с.
1061354
  Климко М.С. Партия в период иностранной военной интервенции и гражданской войны / М.С. Климко. – Киев, 1967. – 42с.
1061355
   Партия в период иностранный воейнно интервенции и гражданской войны. – Москва, 1962. – 680с.
1061356
  Макаренков М.Е. Партия в период наступления социализма по всему фронту / М.Е. Макаренков, И.Н. Лебедев. – М, 1961. – 37с.
1061357
   Партия в период наступления социализма по всему фронту. Создание колхозного строя (1929-1932 гг.) : Документы и материалы. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 463 с. – (В помощь изучающим историю КПСС)
1061358
   Партия в период развитого социалистического общества. – Москва, 1977. – 231с.
1061359
  Шморгун П.М. Партия в период реакции (1907-1910 гг.) / П.М. Шморгун. – К., 1970. – 36с.
1061360
  Фарукшин М.Х. Партия в политической системе советского общества / М.Х. Фарукшин. – Казань, 1973. – 253с.
1061361
   Партия в политическом механизме власти монополий. – М., 1980. – 133с.
1061362
  Виноградов В.Д. Партия в системе социалистического общества / В.Д. Виноградов. – Ленинград : Наука, 1983. – 152 с.
1061363
   Партия в твоей жизни. Молодому коммунисту. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1982. – 304 с.
1061364
  Панферова Н.И. Партия в шахматы: Повести. Рассказы. / Н.И. Панферова. – Тула, 1991. – 190с.
1061365
  Ханин З.Я. Партия в японском обществе / З.Я. Ханин. – Москва, 1980. – 250 с.
1061366
  Березин А.В. Партия ведет к коммунизму / А.В. Березин. – М, 1957. – 56с.
1061367
  Губарева М.Н. Партия ведет нас к коммунизму / М.Н. Губарева. – М, 1962. – 32с.
1061368
  Муравьев А.М. Партия ведет советский народ к коммунизму / А.М. Муравьев. – Л., 1960. – 45с.
1061369
   Партия ведет.. – М., 1933. – 24с.
1061370
   Партия во главе народной борьбы в тылу врага, 1941-1944 гг. Сб. ст.. – Москва, 1976. – 325с.
1061371
  Алексеев Г.М. Партия во главе научно-технического прогресса / Г.М. Алексеев. – Москва, 1972. – 48 с.
1061372
  Фаррухов Г.А. Партия во главе научно-технического прогресса / Г.А. Фаррухов. – Баку, 1990. – 255с.
1061373
  Родионов П.А. Партия всего народа / П.А. Родионов. – М., 1962. – 40с.
1061374
  Московский В.П. Партия всего народа / В.П. Московский. – М, 1962. – 48с.
1061375
  Марков Н.А. Партия зовет / Н.А. Марков. – Кишинев, 1976. – 132с.
1061376
   Партия и армия. – Москва, 1977. – 382с.
1061377
  Мальцев Е.Е. Партия и армия / Е.Е. Мальцев. – Москва, 1980. – 414 с.
1061378
   Партия и Великий Октябрь : (историогр. очерк). – Москва : Политиздат, 1976. – 294 с.
1061379
   Партия и государство в период строительства коммунизма. – Москва, 1973. – 444с.
1061380
   Партия и государство в странах социалистической ориентации. Сб. ст.. – М., 1973. – 254с.
1061381
  Федюкин С.А. Партия и интеллигенция / С.А. Федюкин. – М, 1983. – 238с.
1061382
   Партия и интеллигенция в условиях развитого социализма. – Москва, 1977. – 260с.
1061383
  Асриянц Г.Г. Партия и искусство народов Северного Кавказа / Г.Г. Асриянц ; отв. ред. С.М. Арутюнян. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1984. – 143 с.
1061384
  Сидоренко Н.П. Партия и кадры села / Н.П. Сидоренко. – Ростов на Дону, 1987. – 266с.
1061385
  Кочемасов В.И. Партия и комсомол / В.И. Кочемасов. – М, 1955. – 28с.
1061386
  Рубцов Н.Ф. Партия и комсомол / Н.Ф. Рубцов. – Москва, 1968. – 64с.
1061387
  Педан С.А. Партия и комсомол / С.А. Педан. – Л, 1979. – 160с.
1061388
  Трущенко Н.В. Партия и комсомол 1918-1920 гг. : (Лекция) / Н.В. Трущенко ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Горьк. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький : [Б. и.], 1966. – 233 с.
1061389
   Партия и комсомол в условиях строительства коммунизма : Сборник статей. – Москва : Мысль, 1971. – 221 с.
1061390
  Дмитренко В.П. Партия и кооперация / В.П. Дмитренко. – Москва, 1978. – 296с.
1061391
  Карпов Г.Г. Партия и культурная революция в СССР / Г. Карпов. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 72 с.
1061392
  Плоткин Л.А. Партия и литература / Л.А. Плоткин. – Л., 1947. – 39 с.
1061393
  Алексеев Г.М. Партия и массовое техническое творчество в СССР / Г.М. Алексеев. – Москва, 1969. – 47 с.
1061394
  Клочко В.Ф. Партия и массовые организации трудящихся / В.Ф. Клочко. – Москва, 1967. – 47с.
1061395
  Виноградов Н.Н. Партия и массовые организации трудящихся / Виноградов Н.Н. – Москва, 1974. – 64 с.
1061396
  Мишенев М.А. Партия и массовые организации трудящихся (октярь 1917 -- ноябрь 1918 гг.) / М.А. Мишенев. – Л., 1981. – 169с.
1061397
   Партия и массы : сб. статей. – Москва, 1966. – 159с.
1061398
  Чередов И.И. Партия и молодежь. / И.И. Чередов. – Омск, 1973. – 36с.
1061399
  Поспелов П.Н. Партия и народ / П.Н. Поспелов. – Л, 1947. – 15с.
1061400
  Мамонтов И.С. Партия и народ / И.С. Мамонтов. – Москва, 1947. – 96с.
1061401
  Сураегин Ф.И. Партия и народ / Ф.И. Сураегин. – Л., 1956. – 67с.
1061402
  Пресняков О.П. Партия и народ в творчестве Маяковского (1919-1924 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Пресняков О.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 10л.
1061403
  Артоболевский И.И. Партия и научно-технический прогресс / Артоболевский И.И. , Шухардин С.В. – Москва, 1968. – 46 с.
1061404
   Партия и новая оппозиция : материалы к проработке решений XIV съезда ВКП (б). – Ленинград : Прибой, 1926. – 218 с.
1061405
   Партия и новые общественно-политические движения: проблемы диалога. – Москва : Знание, 1990. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике . История и политика КПСС ; № 5)
1061406
  Август А. Партия и оппозиция / А. Август. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 78 с.
1061407
   Партия и оппозиция накануне 15 съезда ВКП(б). – Москва-Л., 1928. – 280с.
1061408
  Камчугова Ирина Дмитриевна Партия и партийно-советская печать Украины в системе социально-экономических отношений 20-30-х годов : Дис... доктор ист.наук: 07.00.01 / Камчугова Ирина Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 355л. – Бібліогр.:л.296-338
1061409
  Глазков А.Л. Партия и профсоюзы в 1917 году / А.Л. Глазков. – М, 1983. – 159с.
1061410
  Егорова А.Г. Партия и профсоюзы в Октябрьской революции / А.Г. Егорова. – Москва : Мысль, 1970. – 368 с.
1061411
  Петров Л.В. Партия и профсоюзы в развитом социалистическом обществе / Л.В. Петров. – Москва, 1983. – 287 с.
1061412
  Шишкина И.М. Партия и рабочий класс в социалистическом обществе / И.М. Шишкина. – Ленинград, 1986. – 260 с.
1061413
  Левинскон З.И. Партия и революционных народ в творечестве К. А. Федина 1919-1945 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Левинскон З. И.; Моск. гор. пед. ин-т. – Тула, 1959. – 19л.
1061414
  Каганович Л.М. Партия и советы / Л. Каганович. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 104 с. – (Что должен знать рабочий вступающий в ВКП(б))
1061415
  Горкин А.Ф. Партия и Советы / А.Ф. Горкин. – М, 1947. – 11с.
1061416
   Партия и Советы. – Москва, 1982. – 255с.
1061417
  Морозов Борис Михайлович Партия и советы в Октябрьской революции : Автореф... д-ра ист.наук: / Морозов Борис Михайлович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1966. – 39л.
1061418
  Морозов Б.М. Партия и Советы в Октябрьской революции / Б.М. Морозов. – М., 1966. – 420с.
1061419
  Морозов Б.М. Партия и Советы в Октябрьской революции / Б.М. Морозов. – Москва, 1977. – 351с.
1061420
   Партия и современная научно-техническая революция в СССР. – Москва, 1974. – 336с.
1061421
   Партия и социалистическая культура : XXIV съезд КПСС и проблемы духовной культуры социализма. – Москва : Наука, 1972. – 287 с.
1061422
  Мезенцев С.П. Партия и творческая инициатива масс / С.П. Мезенцев. – Москва, 1961. – 32с.
1061423
  Рзаева М.З. Партия и творческие поиски кинопублицистов Азербайджана (1966-1975). / М.З. Рзаева. – Баку, 1986. – 188с.
1061424
  Трунов К.Н. Партия кадетов и польский вопрос (1905–1917 гг.) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 39-44. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматриваются политический курс и программные установки партии кадетов в польском вопросе в начале XX в., отношения партии народной свободы с фракциями польского национального движения, взгляды П.Н. Милюкова, Ф.Ф. Кокошкина и др. на польский ...
1061425
  Трунов К.Н. Партия кадетов и украинский вопрос (1905–1917 гг.) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 63-72. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматриваются программные установки и политический курс партии кадетов в отношении Украины, контакты русских кадетов с украинским национальным движением начала XX века, процесс поиска путей политического сотрудничества русских и украинских ...
1061426
  Куньял А. Партия как она есть / Алваро Куньял. – Москва : Политиздат, 1986. – 197, [1] с.
1061427
  Сикорский В.М. Партия класса, партия народа: О единстве классового и общенар. в характере и деятельности КПСС на соврем. этапе / В.М. Сикорский. – Минск, 1980. – 351с.
1061428
  Животовская И.Г. Партия коммунистического возрождения Италии: Курс на социализм / И.Г. Животовская, О.А. Жирнов // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 2 : Левые партии и движения в странах Европы. – С. 102-130. – ISSN 0235-5620
1061429
  Андреев П.П. Партия коммунистического созидания / Андреев П.П. – Москва : Мысль, 1984. – 212 с. – Библиогр.: с. 207-211
1061430
  Воронкова И.Е. Партия конституционных демократов о целях и текущих задачах балканской политики Российской империи начала XX века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 5. – С. 18-28. – ISSN 0132-1366
1061431
  Антохин П. Партия Ленина-Сталина-вдохновитель и организатор великой победы советского народа в Отечественной войне / П. Антохин. – Владивосток : Примиздат, 1946. – 40 с.
1061432
   Партия Ленина-Сталина-вдохновитель и организатор советского народа в борьбе за победу коммунизма : (Материал для докладчиков по первой теме цикла "Великие стройки коммунизма"). – Минск : [Б. и.], 1952. – 35 с. – На правах рукописи
1061433
  Котляренко К.Т. Партия Ленина-Сталина - вдохновитель и организатор социалистического соревнования в промышленности в год коренного перелома Великой Отечественной войны Советского Союза : автореф. дис. ... канд.истор. наук / Котляренко К.Т. – Воронеж, 1953. – 19 с.
1061434
  Прутский А.А. Партия Ленина-Сталина - вдохновитель и организатор социалистического соревнования в промышленности в годы первой послевоенной пятилетки : автореф. дис. ... канд.истор. наук / Прутский А.А. – Москва, 1952. – 16 с.
1061435
  Прогунов А.А. Партия Ленина-Сталина - вдохновитель и организатор трудового героизма рабочих в период иностранной военной интервенции и гражданской войны : автореф. дис. ... канд.истор. наук / Прогунов А.А. – Москва, 1952. – 16 с.
1061436
  Мелащенко Г.В. Партия Ленина-Сталина - воспитатель коммунистического отношения к труду в рабочем классе СССР : автореф. дис. ... канд.филос. наук / Мелащенко Г.В. – Киев, 1952. – 19 с.
1061437
  Черныш И.Д. Партия Ленина-Сталина - организатор восстановления и развития народного хозяйства в западных областях Украинской ССР (1944-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд.истор. наук / Черныш И.Д. – Львов, 1953. – 18 с.
1061438
  Вакуленко Г.С. Партия Ленина-Сталина - организатор и вдохновительнародной борьбы трудящихся Львовщины против немецко-фашистских оккупантов (1941-1944 гг.) : автореф. дис. ... канд.истор. наук / Вакуленко Г.С. – Львов, 1949. – 20 с.
1061439
   Партия Ленина-Сталина - организатор и руководитель Советских вооруженных сил : Рек. указ. лит. – Москва, 1952. – 87с.
1061440
  Каширин П.А. Партия Ленина-Сталина - создатель и вождь Советских Вооруженных Сил / Подполк. П. Каширин. – Москва : Военное издательство, 1948. – 68 с.
1061441
  Тарасенко Н.И. Партия Ленина - партия интернациональная. / Н.И. Тарасенко. – М., 1970. – 48с.
1061442
  Белов М.В. Партия Ленина - Сталина - руководящая и направляющая сила советского общества : автореф. дис. ... канд.филос. наук / Белов М.В.; АН СССР, Ин-т фс. – Москва, 1950. – 17 л.
1061443
  Барладян А.С. Партия Ленина - Сталина в борьбе за развитие социалистической промышленности в западных областях Украинской ССР в 1944-1950 гг. : Дис... канд. ист. наук / А.С. Барладян ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко, Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев : УП, 1952. – 305 л. – Отпечат. на пиш. маш. – Библиогр. л. 289-305
1061444
  Бромберг М.Я. Партия Ленина - Сталина в борьбе за создание и освоение Сталинградского тракторного завода (1928 - 1932 гг.) : автореф. дис. ... канд.истор. наук / Бромберг М.Я. – Москва, 1952. – 16 с.
1061445
   Партия о кино : Сб. мат-лов. – 2-е изд. – Москва : Госкиноиздат, 1939. – 144 с.
1061446
  Шелохаев В.В. Партия октябристов в период первой российской революции / В.В. Шелохаев. – М, 1987. – 158с.
1061447
   Партия Октябрьской революции. – Москва : Политиздат, 1987. – 239, [1] с. – (История КПСС в вопросах и ответах)
1061448
  Коптев А В. Партия организация Чечни и Ингушетии в годы восстановления и развития экономики 1920-1929 годы. / А В. Коптев. – Грозный, 1971. – 48с.
1061449
   Партия первопроходцев / В.Ф. Солдатенко, Н.Е. Гогун, И.Л. Гошуляк, Ю.А. Калинцев, И.П. Кожукало, С.В. и др. Кульчицкий; [Солдатенко В.Ф. и др. ; рук. авт. кол. В.Ф. Солдатенко]. – Киев : Выща школа, 1989. – 307, [2] с.
1061450
  Кириллов Р.Н. Партия популяров в Риме в 80-х годах I века до н.э. : Автореф... канд. истр.наук: / Кириллов Р.Н.; МГУ им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
1061451
   Партия революции - партия перестройки : Сб. материалов о поездке М.С. Горбачева в Ленинград, 12-13 окт. 1987 г. – Москва : Политиздат, 1987. – 47, [1] с., [4] л. ил. : ил.
1061452
  Сергиевский Н.Л. Партия русских социал-демократов. Группа Благоева / Н.Л. Сергиевский. – М.-Л., 1929. – 180с.
1061453
  Климушев В.Я. Партия строителей коммунизма / В.Я. Климушев. – Москва, 1963. – 62с.
1061454
  Турищев Ю.Г. Партия у власти / Ю.Г. Турищев. – М., 1969. – 160с.
1061455
  Беляков В.К. Партия укрепляет свои ряды / В.К. Беляков, Н.А. Золотарев. – Москва, 1970. – 214с.
1061456
   Партия укрепляет свои ряды : Улучшение качеств. состава рядов КПСС. – Москва : Мысль, 1985. – 236 с.
1061457
  Алехин В.Г. Партия учит нас революционной бдительности / В.Г. Алехин. – Москва : [Б. и.], 1960. – 48 с. – (О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР)
1061458
   Партия шагает в революцию. – Москва, 1964. – 559с.
1061459
   Партия шагает в революцию : Рассказы о соратниках В.И. Ленина. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1969. – 470 с., 9 л. портр.
1061460
  Гусев К.В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюции / К.В. Гусев. – М, 1975. – 383с.
1061461
  Голуб П.А. Партия, армия и революция. / П.А. Голуб. – Москва, 1967. – 296с.
1061462
  Павлюченков С А. Партия, революция , искусство (1917-1927) / С А. Павлюченков, . – М, 1985. – 176с.
1061463
   Партия, слушай, родная.. – М., 1971. – 224с.
1061464
  Ковешников Е.М. Партия, Советы, ускорение / Е.М. Ковешников. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 190 с. – (XXVII съезд КПСС: право, демократия\, социалистическая справедливость)
1061465
  Живков Т. Партията е вярна на своите верни съюзници : в 2 т. : Доклади, речи, слова, статии / Тодор Живков. – София : Издателство на БЗНС
Т. 1. – 1976. – 558 с. : портр.
1061466
  Живков Т. Партията е вярна на своите верни съюзници : в 3 т. : Доклади, речи, слова, статии / Тодор Живков. – София : Издателство на БЗНС
Т. 1. – 1985. – 637 с. : портр.
1061467
  Живков Т. Партията е вярна на своите верни съюзници : в 3 т. : Доклади, речи, слова, статии / Тодор Живков. – София : Издателство на БЗНС
Т. 2. – 1985. – 618 с.
1061468
  Живков Т. Партията е вярна на своите верни съюзници : в 3 т. : Доклади, речи, слова, статии / Тодор Живков. – София : Издателство на БЗНС
Т. 3. – 1985. – 567 с.
1061469
  Димитров Партията и литературата / Димитров, -Гошкин. – София, 1959. – 56с.
1061470
   Партията и литературата. – София, 1961. – 162 с.
1061471
  Благоев Д. Партията и учителското синдикално движение в България : доклади, статии, речи / Димитър Благоев. – София : Профиздат, 1980. – 238 с.
1061472
  Лобода А.І. Партіі дозорні / А.І. Лобода. – Київ, 1962. – 28с.
1061473
   Партіії горде ім"я. – Київ : Молодь, 1976. – 151с.
1061474
   Партії в сучасному політичному процесі Донеччини: стан і перспективи. – Донецьк, 2004. – 46с.
1061475
   Партії вірні бійці. – Київ, 1976. – 438с.
1061476
   Партії вірні бійці. – Київ : Політвидав України, 1986. – 300 с.
1061477
  Мелешевич А. Партії влади та партійні системи в пострадянських країнах // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 72-81.
1061478
  Захаренко К. Партії і політичні рухи в інформаційному вимірі сучасної держави // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 285-289. – ISSN 2076-1554
1061479
  Довгалець О. Партії національних меншин доби Центральної Ради: соціальний та регіональний зріз // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 50-53. – ISSN 2076-1554
1061480
   Партії слава!. – К., 1980. – 216с.
1061481
   Партії слово закличне. – Київ, 1987. – 221с.
1061482
   Партії та блоки: що у них в програмі. – Київ : Молодіжна Ал, 2006. – 64с.
1061483
  Романюк А. Партії та електоральна політика : Монографія / Анатолій Романюк, Юрій Шведа; ЛНУ ім. І. Франка. Центр політичних досліджень. – Львів : Астролябія, 2005. – 366с. – ISBN 966-8657-07-1
1061484
  Попович О. Партії та розповіді шахіста з Америки / О. Попович. – Львів, 1996. – 152с.
1061485
  Панчук М.І. Партії українського національного комунізму // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 85-105. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Відтворюється процес захоплення влади на Україні більшовиками. Їхні позиції ретельно зіставляються з платформами опонентів, виразників ідеї націонал-комунізму - Української комуністичної партії (боротьбистів) та Української партії лівих ...
1061486
  Висоцький О. Партії як суб"єкти здійснення технологій легітимації політичної влади // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 72-83
1061487
  Бевз Т. Партії як суб"єкти політичного процесу в умовах окупації Криму: суперечності та прорахунки // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 282-298. – ISBN 978-966-97599-1-7
1061488
  Піддубний І.А. Партії, парламент, король та уряд. Розвиток і взаємодія елементів політичної системи Румунії у 1918-1940 рр. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Піддубний Ігор Андрійович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1061489
  Шаповал Ю.І. Партійна "чистка" і вбивство С. Кірова // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 438-454. – ISBN 966-00-0025-1
1061490
  Абезгауз Г. Партійна грамота : педр. для шк. політграмоти та самоосв. : з дод. матер. що до історії революційного руху й госп. буд. України / Г. Абезгауз, А. Протасов. – Харків-Москва : Пролетарій, 1926. – 377 с. – (Підручники для політграмоти)
1061491
  Гаврик Ю.О. Партійна демократія і дисципліна / Ю.О. Гаврик. – Київ, 1983. – 79с.
1061492
  Всеволожський М.М. Партійна дисципліна / М.М. Всеволожський. – Київ, 1966. – 61с.
1061493
  Томенко Микола Партійна еліта України - 2000 / Томенко Микола, Олійник Володимир. – Київ : Логос, 2000. – 207с. – ISBN 966-581-179-7
1061494
  Івченко О.Г. Партійна і громадянська позиції індивіда як відображення інтересів громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 297-305
1061495
  Хоменко В.Я. Партійна і державна діяльність А.В.Луначарського (1917-1924 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Хоменко В.Я.;. – Київ, 1968. – 316, 50л.
1061496
  Курій Г.М. Партійна і державна діяльність Г. І. Петровського на Україні в період будівництва соціалізму (1926 травень 1938 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Курій Г. М.; КДУ. – К., 1970. – 164л. – Бібліогр.:л.I-XXI
1061497
  Бойко М.К. Партійна і державна діяльність Г.І. Петровського в період встановлення і зміцнення Радянської влади (листопад 1917 р. - 1920 р.) : Дис. ... канд. істор. наук: / М.К. Бойко ; КДУ. Кафедра історії КПРС. – Київ : [Б. в.], 1968. – 293 л., XXXVII л. – Бібліогр.: л. 37
1061498
  Снітко Л.П. Партійна і радянська преса як джерело з історії колективізації // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 42-49. – (Серія історії та права ; № 7)
1061499
  Голубков М.Є. Партійна інформація -- дійовий засіб керівництва і контролю. / М.Є. Голубков. – Київ, 1974. – 181с.
1061500
  Буртяк Г.Я. Партійна інформація та її дальший розвиток / Буртяк Г.Я. – Київ, 1974. – 48 с.
1061501
  Голубков М.Е. Партійна інформація. / М.Е. Голубков. – Київ, 1973. – 72с.
1061502
  Морарь М.В. Партійна комунікація як різновид політичної комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У публікації розкриті особливості партійної комунікації як важливого різновиду політичної комунікації. Проаналізовані види партійних комунікацій. Дана характеристика змінам у партійній комунікації в контексті загальної інформатизації суспільства. В ...
1061503
  Токар М. Партійна монополія та вибори до Сойму Карпатської України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 15-19. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1061504
  Ленін В.І. Партійна організація і партійна література / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1967. – 14 с.
1061505
  Ленін В.І. Партійна організація і партійна література / В. Ульянов (Ленин). – Київ : Політвидав України, 1969. – 31 с. : 1 портр. – Мініатюрне видання
1061506
  Олійник Є.К. Партійна організація інституту / Олійник Є.К. – Київ, 1974. – 80 с.
1061507
  Макаров Ю.О. Партійна організація Міністерства (вугільної промисловості УРСР. Досвід роботи) / Ю.О. Макаров. – Київ, 1973. – 63с.
1061508
  Портнов А. Партійна організація нашої науки // Критика. – Київ, 2007. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 27-28


  Щодо праці українського ученого-літературознавця, культуролога, публіциста Іванишина Петра Васильовича "Національно-екзистенціальна інтерперетація (основні теоретичні та праматичні аспекти)".
1061509
  Кравченко Г.П. Партійна організація України в боротьбі за дальше зміцнення єдності партії при переході від війни до миру : (кінець 1920-початок 1921 року) / Г.П. Кравченко. – Київ : Держполітвидав, 1954. – 121 с.
1061510
   Партійна освіта і життя. – Київ, 1971. – 184 с.
1061511
  Михальський І. Партійна періодична преса як джерело з історії українських політичних партій початку ХХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 178-193. – ISBN 966-02-2554-7
1061512
  Козачук І.М. Партійна преса в боротьбі за комуністичну ідейність літератури і мистецтва : нарис / І.М. Козачук. – Львів : ЛДУ, 1961. – 175 с.
1061513
  Качачук І.М. Партійна преса в боротьбі за комуністичну ідейність літератури і мистецтва / І.М. Качачук. – Львов, 1961. – 176с.
1061514
  Георгієвська В. Партійна преса в Україні сьогодні // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 54-58


  У статті досліджено сучасні партійні періодичні видання, зокрема деякі газети комуністичного спрямування ("Комуніст", "Киевский вестник", "Рабочая газета", "Коммунист Киева"). В статье исследуются современные партийные периодические издания, в ...
1061515
  Макарчук О.Г. Партійна преса наддніпрянської політичної еміграції в Галичині та Буковині на початку ХХ ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 190-200. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Розглядається партійна преса лівого спрямування, що на початку ХХ ст. видавалася наддніпрянськими українцями в Галичині та Буковині і призначалася для масового читача в «малоросійських губерніях» царської Росії. Тут, в умовах австрійської ...
1061516
   Партійна робота - справа творча. – Київ, 1977. – 192с.
1061517
   Партійна робота в промисловості. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1959. – 412 с.
1061518
  Мілова М. Партійна система Болгарії в контексті сучасних європейських тенденцій // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-100
1061519
  Богдан І.С. Партійна система Великобританії // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 52-53. – ISBN 978-966-419-279-5
1061520
  Обушний М. Партійна система країн Європейського Союзу в цивілізованому поступі українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 25-27


  В статті проаналізовано особливості партійної системи країн Європейського Союзу та її вплив на цивілізаційний поступ українства.
1061521
  Шведа Ю. Партійна система незалежної України: етапи трансформації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 50-55
1061522
  Ніколаєць К. Партійна система радянської держави другої половини ХХ ст.: українська історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено огляд та аналіз праць, присвячених вивченню партійної системи радянської держави. The author is analyses main aspects of scientific research of party system of the Soviet power.
1061523
  Хома Н.М. Партійна система республіки Кіпр у період підготовки до вступу в ЄС та членства в організації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 80


  The purpose of the article is to analyze the party system of the Republic of Cyprus in the context of the country"s integration into the European Union. The purpose of the study is to clarify the role of political parties in the context of changing the ...
1061524
  Пуфлер Едуард Федорович Партійна система сучасної України : Дис... кнд. політ.наук: 23.00.02 / Пуфлер Едуард Федорович; КУ. – Київ, 1998. – 176л. – Бібліогр.:л.148-167
1061525
  Пуфлер Е.Ф. Партійна система сучасної України : Автореф. дис. ... канд. політехн. наук : 23.00.02 / Пуфлер Е.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 18 с.
1061526
   Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : (матеріали міжнар. наук.-практ. конф.), [24-25 листопада 2011 р.] / [Баран В.В. та ін. ; редкол. : В.М. Геєць, О.С. Онищенко, Ю.А. Левенець та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2012. – 585, [3] с. : табл. – Авт. зазн. на стр. 581. – Бібліогр. наприкінці доповіді. – ISBN 978-966-02-6496-0
1061527
  Боднар В. Партійна система Угорської республіки / В. Боднар, Я. Томко // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 188-193. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1061528
  Бекешкіна І. Партійна система України після Майдану: регіональні особливості в умовах незавершеної трансформації / І. Бекешкіна, О. Сидорчук // Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / О. Гарань, І. Бекешкіна, І. Бураковський, М. Золкіна, Р. та ін. Кермач. – Київ : Стилос, 2017. – С. 40-69. – ISBN 978-966-2399-45-5
1061529
  Фісун О.А. Партійна система України після парламентських виборів - 2012 : аналіт. доповідь / [Фісун О.А., Поліщук О.С.] ; за заг. ред. О.А. Фісуна ; Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. у м. Харкові. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – 115, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1061530
  Кремена В.І. Партійна система України та традиційні типології політичних партій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 98-104. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
1061531
  Якименко Ю.В. Партійна система України у 2010-2015 рр.: зміни, тенденції, перспективи еволюції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 181-193. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Аналізується процес становлення партійної системи України, його чинників, механізмів і наслідків, в період 2010-2015 рр. Зазначається, що протягом етапу 2010-2013 рр. партійна система зазнала еволюції від системи поміркованого плюралізму практично до ...
1061532
  Якименко Ю.В. Партійна система України у 2015-2016 роках: тенденції еволюції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 114-128. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
1061533
  Конончук С. Партійна система України: ідеологічний вимір / Світлана Конончук, Олег Ярош ; Укр. центр політ. дослідж. – Київ : Агентство "Україна", 2010. – 75, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 73-75 та в підрядк. прим. – ISBN 976-966-2157-35-2
1061534
  Череватий С. Партійна система України: прогресивні тенденції з регресивним підтекстом // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25-30
1061535
  Губрієнко О.М. Партійна система Франції: історія і сучасність (політико-правовий аналіз) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 60-69
1061536
  Марчевський М. Партійна таємниця. / М. Марчевський. – К, 1957. – 111с.
1061537
  Носовець В.О. Партійна толерантність: нормативно-ціннісний вимір // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 129-135


  В статті аналізується місце і роль партійної толерантності в політичному процесі, її ціннісний вимір, взаємозв"язок і взаємообумовленість її ліберальної демократії. В статье анализируется место и роль партийной толерантности в политическом процессе, ...
1061538
  Гецко Ю.М. Партійна турбота про дозвілля трудящих / Гецко Ю.М. – Київ, 1989. – 32 с.
1061539
  Чуприна М.С. Партійна, державна та військова діяльність Ю.М.Коцюбинського : Дис... канд. іст.наук: / Чуприна М.С.;. – К. – 305л. – Бібліогр.:л.290-305
1061540
  Равлюк М.Т. Партійна, народна / М.Т. Равлюк. – Київ, 1981. – 283с.
1061541
  Шевченко В.Ф. Партійне будівництво в колгоспах і радгоспах України між ХХІІ і ХХІІІ з"їздами КПРС (1961-1966 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Шевченко В.Ф.; КДУ. – К., 1968. – 271л. – Бібліогр.:л.I-XXXVI
1061542
  Одарченко К.Ю. Партійне будівництво і зв"язки всередині політичних партій (на прикладі сучасної України) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 175-183. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
1061543
  Шиловцев Ю.В. Партійне будівництво на Україні / Шиловцев Ю.В. – Харків, 1972. – 218 с.
1061544
  Шиловцев Ю.В. Партійне будівництво на Україні (листопад 1917 - липень 1918 рр.) / Юрій Шиловцев ; [ред. рада проекту: П.М. Симоненко та ін.]. – Київ : Друкарня Діапринт, 2013. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 140-147. – (Громадська бібліотека. Реалістична теорія і творча практика). – ISBN 978-966-8886-35-5
1061545
  Шерстюк Ф. Партійне будівництво на Україні в 1926-1929 рр. / Ф. Шерстюк. – Київ : Держполітвидав, 1960. – 282 с.
1061546
  Пертов В.І. Партійне будівництво на Україні після розгрому денікіна (листопад 1919-квітень 1920 р.) / В.І. Пертов. – Київ : АН УРСР, 1958. – 127 с.
1061547
  Петров В.І. Партійне будівництво на Україні після розгрому Денікіна (листопад 1919 -- квітень 1920 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Петров В. І.; АН УРСР, Рада наук. техн. проп. – К., 1958. – 128л.
1061548
  Бабко Ю.В. Партійне будівництво на Україні у 1933-1937 рр. / Ю.В. Бабко. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1971. – 180 с. – (Бібліогр. в підрядк. приміт.)
1061549
  Рубель В.А. Партійне будівництво у південнокорейській державі Техан мінгук доби перших республік (1948-1961 рр.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 115-129. – ISSN 1608-0599
1061550
  Рубель В.А. Партійне будівництво як сегмент національно-визвольної боротьби корейського народу за державний суверенітет батьківщини // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 86-100. – ISSN 1608-0599
1061551
  Маковійчук І.М. Партійне життя і газета / І.М. Маковійчук. – Київ, 1968. – 112с.
1061552
  Стасюк П. Партійне керівництво агітколективом / П. Стасюк. – Одеса, 1959. – 16с.
1061553
  Мартыненко К.М. Партійне керівництво громдськими організаціями / К.М. Мартыненко, І.Ф. Пойда. – К, 1962. – 63с.
1061554
  Гордієнко Л.М. Партійне керівництво державними і громадськими організаціями в сучасних умовах / Л.М. Гордієнко. – К, 1981. – 72с.
1061555
  Кульпинський В.Л. Партійне керівництво дідяльністю місцевих Рад УРСР в галузі народної освіти (1966-1971 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Кульпинський В. Л.; МВіССО УРСР, КДУ, каф. іст. КПРС гуманіт. фак-тів. – К., 1974. – 187л. – Бібліогр.:л.I-XIX
1061556
  Чуприна Оксана Яківна Партійне керівництво діяльністю громадських організацій на селі (1966-1970 роки, на матеріалах Української РСР) : Дис... канд. іст.наук: / Чуприна Оксана Яківна; М-во сільського господарства. Укр. с.-г. академія. Каф. історії КПРС. – К., 1973. – 188л. – Бібліогр.:л.165-188
1061557
  Пащенко А.Я. Партійне керівництво засобами масової інформації / А. Пащенко. – Київ : Політвидав України, 1973. – 84 с.
1061558
  Костик П.С. Партійне керівництво науково-технічним прогресом на селі (1965-1982) / П.С. Костик. – Львів, 1986. – 141с.
1061559
  Пивоварська К. Партійне керівництво національним рухом на початку 20-х років XX століття (на прикладі вірменів) // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 134-137. – ISBN 978-966-2696-51-6
1061560
  Голіченко В.Д. Партійне керівництво органами державної безпеки : На матеріалах України / В.Д. Голіченко. – Київ : Київський університет, 1968. – 183 с.
1061561
  Крупський І. Партійне керівництво пресою як форма контролю ЗМІ: російський досвід і українські реалії (1917-1925 рр.) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 32-39. – ISSN 2078-1911
1061562
  Зозуля І.А. Партійне керівництво профспілковим рухом на Україні / І.А. Зозуля, А.Ф. Суровий. – Київ, 1979. – 128с.
1061563
  Радько В.Д. Партійне керівництво Радами / В.Д. Радько. – Х., 1976. – 72с.
1061564
  Снітко Л.П. Партійне керівництво робсількорівським рухом на Україні (1929-1932 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 39-44. – (Серія історії ; № 15)
1061565
   Партійне керівництво розвитком промисловості України 1917-1975 рр.. – Київ, 1976. – 343с.
1061566
  Вороненко О.М. Партійне керівництво як чинник політичної стабільності уряду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 102-111. – ISBN 966-628-132-5
1061567
  Морарь М.В. Партійне лідерство у політичних процесах сучасної України : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Морарь Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 456 л. – Бібліогр.: л. 407-456
1061568
  Морарь М.В. Партійне лідерство у політичних процесах сучасної України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Морарь Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 31 с. – Бібліогр.: 27 назв
1061569
  Морарь М.В. Партійне лідерство як об"єкт наукового дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається поняття "партійний лідер", дається його визначення. На основі порівняльного та системно-функціонального підходів виділені та проаналізовані функції партійного лідера. В статье раскрывается понятие "партийный лидер", дается его ...
1061570
  Морарь М.В. Партійне лідерство як політичне явище : монографія / Морарь М.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Мелітополь : Видавництво редакції "Ваша газета", 2011. – 398, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 991-270-592-73-08
1061571
  Кармазіна М. Партійний вимір російського націоналізму в Україні // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 29-45.
1061572
  Кравчук Олексій Григорович Партійний диктат, або Як представників громад відсунули від рад. Про виборче право та формування органів місцевого самоврядування : [інтерв"ю з керуючим справами виконавчого апарату Ставищенської районної ради О.Г. Кравчуком] / Кравчук Олексій Григорович, Дупляк, ; розмову вів А. Дупляк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 56-57
1061573
  Тимофєєва А.О. Партійний дискурс в Україні: особливості та складові // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 126-131. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
1061574
  Кривицька О. Партійний досвід української інтелігенції (1917-1918 рр.) // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 334-340. – ISBN 966-02-0276-8
1061575
  Рубель В.А. Партійний сегмент політичної історії південнокорейської Шостої республіки // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 136-145. – ISSN 1608-0599
1061576
  Комарніцький О. Партійний та комсомольський осередки і студентство Київського педагогічного вищу (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-26. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У статті показано роботу більшовицького партійного та комсомольського осередків Київського інституту народної освіти (соціального виховання і професійної освіти, педагогічного інституту) у 20-30-х рр. ХХ ст., які виконували функції провідників політики ...
1061577
  Ботвин О.П. Партійні організації і економічна реформа / О.П. Ботвин. – Київ, 1967. – 69с.
1061578
  Мусієвський Р.А. Партійні організації і економічна реформа / Р.А. Мусієвський. – Львів, 1972. – 44с.
1061579
  Пишоха Б.М. Партійні організації України в боротьбі за круте піднесення зернового господарства в колгоспах республіки / Б.М. Пишоха. – Київ, 1956. – 44с.
1061580
  Хрущов М.С. Партійні організації України в боротьбі за нове піднесення сільського господарства / М.С. Хрущов. – Київ : Політвидав, 1948. – 160 с.
1061581
  Бурак Ю П. Партійність вимірюється ділом. / Ю П. Бурак. – Львів, 1967. – 92с.
1061582
  Балега Ю.І. Партійність літератури : конспект лекцій з теорії літератури / Ю.І. Балега ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1965. – 48 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
1061583
   Партійність літератури і художнє відкриття. – К., 1977. – 191с.
1061584
   Партійність народних депутатів України // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.62-66
1061585
  Рябокляч А.К. Партійність радянської партії / А.К. Рябокляч. – К., 1960. – 112 с.
1061586
  Явников М.С. Партійність у господарській роботі. / М. Явников. – Київ : Політвидав України, 1975. – 81 с.
1061587
  Кононенко П.П. Партійність, народність і художнє новаторство радянської літератури / П.П. Кононенко. – Київ : Вища школа, 1985
1061588
  Риженкова Л.І. Партійно-громадська взаємодія як чинник консолідації суспільства в умовах демократичних перетворень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 396-405


  Розглядаються ключові аспекти демократизації, в яких взаємодія партій і громадських структур може проявлятися як впливовий чинник. Обговорюється зміст ліберальних цінностей як основа для процесів консолідації перехідного суспільства. Ключові слова: ...
1061589
  Марченко Н.В. Партійно-державна діяльність Станіслава Косіора в УСРР : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Марченко Наталія Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Бібліогр.: л. 196-232
1061590
  Марченко Н.В. Партійно-державна діяльність Станіслава Косіора в УСРР : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Марченко Наталія Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1061591
  Пахоменко С. Партійно-державна національна політика та її вплив на етнічний розвиток греків УРСР (середина 1950-х - перша половина 1980-х рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 66-70. – ISSN 1728-9343
1061592
  Киридон П.В. Партійно-державна номенклатура Української РСР 1945 - 1964 років: інституціоналізація та функціонування : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Киридон Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 593 л. – Додатки: 576-593. – Бібліогр.: л. 386-575
1061593
  Киридон П.В. Партійно-державна номенклатура Української РСР 1945 - 1964 років: інституціоналізація та функціонування : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Киридон Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 30 назв
1061594
  Киридон П.В. Партійно-державна номенклатура Української РСР 1945 - 1964 років: класифікація неопублікованих матеріалів джерельного комплексу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 112-119. – ISSN 2075-1451
1061595
  Киридон П. Партійно-державна номенклатура Української РСР у 1945–1964 роках: огляд історіографії радянської доби // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 262-281. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
1061596
  Киридон П. Партійно-державна номенклатура Української РСР у другій половині 1950-х років // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 66-78


  Статтю присвячено розгляду становища, що склалося в середовищі партійно-державної номенклатури Української РСР у другій половині 50-х років XX сторіччя; аналізуються процеси, котрі спричинили її внутрішні кількісні та якісні зміни.
1061597
  Киридон П. Партійно-державна номенклатура Української РСР: перегляд принципів і методів функціонування в 1953 - на початку 1956 років // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 77-90. – ISSN 0869-3595
1061598
  Адамська І.Г. Партійно-державна політика в галузі охорони здоров"я в Українській СРР ( 1919-1929 рр. ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Адамська І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 4 назв.
1061599
  Адамська І.Г. Партійно-державна політика в галузі охорони здоров"я в Українській СРР (1919-1929 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Адамська І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 255 л. + Додатки: л. 190-205. – Бібліогр.: л. 206-255
1061600
  Місінкевич Л. Партійно-державна політика щодо реабілітації кримськотатарського населення в 50 - 60-ті роки ХХ ст. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 309-315. – ISBN 966-8653-41-6
1061601
  Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960-х років: політологічний дискурс / В. Войналович; НАН України; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2005. – 741с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-8837-04-5
1061602
  Автушенко І.Б. Партійно-державний контроль культурної сфери УРСР у повоєнні роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 153-157. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність органів цензури в культурній сфері УРСР у повоєнні роки. Показано вплив і наслідки партійно-державного контролю на розвиток української культури й діяльність творчої інтелігенції.
1061603
  Яковенко Ю. Партійно-державні діячі СРСР про іноземні концесії (1920-ті роки) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 121-124. – ISSN 1728-9343
1061604
  Кротік Н.Л. Партійно-державні структури України та становлення єврейської освіти на поч. 20 рр. XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 145-148
1061605
  Кожукало І.П. Партійно-організаційна робота КП України на селі в період крутого піднесення сільського господарства (1953-1958 рр) : Дис... канд.іст.наук: / Кожукало І.П.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. кафедра історії КПРС. – К, 1963. – 299л. – Бібліогр.:л.1-21
1061606
  Шваб Л. Партійно-політична боротьба в Польщі на хвилі познанських заворушень 1956 року // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 118-123


  В статті висвітлюється питання суспільно-політичних зрушень в Польщі в 1956 році, яке кваліфікується як системна криза польського комунізму. В статье освещается вопрос социально-политических изменений в Польше в 1956 году, которые класифицируется как ...
1061607
  Голинська Х.О. Партійно-політична відповідальність: зарубіжний та український досвід : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Голинська Х.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1061608
  Голинська Х.О. Партійно-політична відповідальність: зарубіжний та український досвід : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. / Голинська Х.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 215 л. – Бібліогр.: л.195-215
1061609
  Павко А. Партійно-політична система України перед викликами сучасності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 24-27
1061610
  Василенко М.К. Партійно-політичні видання України як унікальний по аморальності феномен пробабілізму // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-66. – (Політичні та юридичні науки)
1061611
  Кузьменко Ю.В. Партійно-радянська номенклатура в умовах суверенізації УРСР (березень 1990 - серпень 1991 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 26-39. – ISSN 0130-5247
1061612
  Білоус Е. Партійно-радянська номенклатура західних областей УРСР в 1944-1945 рр. (освітній вимір) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 58-62. – ISSN 1728-9343
1061613
  Дорошко Микола Савович Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20-30-ті роки 20 століття : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Дорошко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 424л. – Бібліогр.: л.376-424
1061614
  Дорошко Микола Савович Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20-30-ті роки 20 століття : Автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Дорошко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 27 назв.
1061615
  Снітко Л.П. Партійно-радянська преса України в боротьбі за індустріалізацію країни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 50-57. – (Серія історії ; № 10)
1061616
  Цьох Й.Т. Партійно-радянська преса України в період зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства і посилення обороноздатності країни / Й.Т. Цьох. – Львів, 1987. – 50с.
1061617
  Снітко Л.П. Партійно-радянська преса України про механізацію сільського господарства в період колективізації // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 3-7. – (Серія історії ; № 13)
1061618
  Снітко Л.П. Партійно-радянська преса України про створення постійних кадрів на шахтах Донбасу в період технічної реконструкції народного господарства // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 68-71. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье подвергнуты источниковедческому анализу материалы партийно-советской печати Украины 1931 г., в которых освещается борьба Коммунистической партии за создание постоянных кадров на шахтах Донбасса в период технической реконструкции народного ...
1061619
  Федорина М.І. Партійно-радянська преса України як джерело з історії розвитку соціалістичного змагання та поширення передових методів праці в сільскому господарстві (1933-1937 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Федорина М.І.; МВ і ССО УССР. КГУ. – К., 1972. – 201л. – Бібліогр.:л.І-ХV
1061620
  Федченко П.М. Партійно-радянська преса Української РСР в боротьбі за зміцнення віковічної дружби великих російського і українського народів, непорушної дружби всіх народів Радянського Союзу // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 25-26
1061621
   Партійну роботу - на рівень сучасних завдань. – Львів, 1973. – 96 с.
1061622
  Кравченко Л.О. Партіоніми України (структурний і лексико-семантичний аспекти) / Л.О. Кравченко, М.А. Сюсюрченко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 122-128


  Партіоніми України (структурний і лексико-семантичний аспекти) С. 122-128 Стаття присвячена лінгвістичному аналізу власних назв політичних партій України, які є невід"ємною частиною українського ергонімікону. Розглянуто структурні особливості цих ...
1061623
  Буткевич Б. Партія-зомбі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 40 (360), 3-9 жовтня. – С. 16-18. – ISSN 1996-1561


  Понад 20 років однією із провідних парламентських сил в Україні залишається партія, що походить безпосередньо від КПРС.
1061624
  Ленін В.І. Партія - керівна сила соціалістичної держави і комуністичного будівництва / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 600 с.
1061625
  Буцько М.О. та ін. Партія - натхненник і організатор перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції (березень-жовтень 1917 р.) / М.О. та ін. Буцько. – Київ, 1960. – 112с.
1061626
   Партія - наш керманич.. – Київ, 1963. – 304с.
1061627
   Партія - розум, честь і совість нашої епохи. – Київ, 1986
1061628
   Партія - розум, честь і совість нашої епохи.. – К., 1963. – 71с.
1061629
  Шмигельський А.І. Партія - серце народу : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Каменяр, 1959. – 80 с.
1061630
  Березняк З.Я. Партія більшовиків в період для студентів-заочників. / З.Я. Березняк. – Одеса, 1961. – 26с.
1061631
  Протопопов О.А. Партія більшовиків в період першої російської революції. / О.А. Протопопов. – Київ, 1960. – 100с.
1061632
  Корнієнко Є.А. Партія більшовиків в рови нового революційного піднесення (1910-1914) / Є.А. Корнієнко. – К, 1959. – 64с.
1061633
  Бельфор Д.С. Партія більшовиків у роки нового революційного піднесення (1910-1914 рр.) / Бельфор Д.С. – Київ, 1960
1061634
   Партія більшовиків у роки нового революційного піднесення (1910-1914). – Київ, 1960. – 84с.
1061635
  Дринь Н.М. Партія більшовиків у роки реакції / Н.М. Дринь, Г.В. Ларін. – Київ, 1960. – 62с.
1061636
  Самодід М.О. Партія більшовиків у роки реакції (1907-1910) : На допомогу вивчаючим історію КПРС / М.О. Самодід, І.С. Фунштейн. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1960. – 86 с.
1061637
  Давидова Н.Д. Партія більшовиків у роки світової імперіалістичної війни. Друга революція в Росії (1914 р. - 1917 р.) / Н.Д. Давидова, Г.М. Мултих. – Київ, 1960. – 100с.
1061638
  Любовець О.М. Партія боротьбистів в українській революції 1917-1920 рр. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Любовець О. М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 150л. – Бібліогр.:л.143-150
1061639
  Любовець О.М. Партія боротьбистів в українській революції 1917-1920 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Любовець О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 16л.
1061640
  Поссе С. Партія в боротьбі з правими ухилами / С. Поссе, 1929. – с.
1061641
  Коваль О. Партія в законі. Навіщо китайський парламент змінив конституцію країни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 5


  "У Китаї з 5 по 20 березня ц.р. пройшла щорічна сесія місцевого парламенту - Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП). Причому вперше засідає новий склад парламенту 13-го скликання, депутатів якого обрали на початку цього року. Але примітним ...
1061642
  Старосольський В. Партія в Конституції Чеськословацької респуьліки (Прага, 1021 рік) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 104-112
1061643
  Тичина П.Г. Партія веде / Павло Тичина. – Київ ; Харків : ДЛВ, 1935. – 56 с. – (Бібліотека художньої літератури)
1061644
  Тичина П.Г. Партія веде : 300 років возз"єднання України з Росією / Павло Тичина. – Київ ; Харків : ДЛВ, 1937. – 74 с.
1061645
  Романовський О.К. Партія веде / О.К. Романовський. – Київ, 1967. – 286с.
1061646
  Тичина П.Г. Партія веде : пісні, пеани, гімни / Павло Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 94 с.
1061647
   Партія веде.. – Київ, 1968. – 339с.
1061648
   Партія веде: письменники Радянської України про Партію, про Комуністів. – Київ : Дніпро, 1986. – 527 с.
1061649
  Самченко В. Партія довела. Як вірш для "піонерчиків" став програмним маніфестом КПРС, і чому Василь Стус вважав, що фізично живий Павло Тичина помер духовно // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 26 січня (№ 10). – С. 12


  Днями виповнилося 125 р. вiд дня народження Павла Тичини. Загал знає його як автора програмного вірша «Партія веде» й одного з багаторiчних ідеологів більшовицько-комуністичної влади в Україні. За радянських часів ніколи не афішували, що пов’язаний був ...
1061650
  Левітін С. Партія і комсомол / С. Левітін. – Київ : Політвидав, 1947. – 24 с. – (Бесіди з молодими комуністами)
1061651
  Лозовий О. Партія і кооперація / О. Лозовий, 1926. – 93с.
1061652
  Федченко П.М. Партія і література / П.М. Федченко, 1958
1061653
  Борщуков В.И. Партія і література / В.И. Борщуков. – К., 1960. – 164с.
1061654
   Партія і література : зб. статей. – Київ : Дніпро, 1975. – 427, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1061655
   Партія і література: зб. докум.. – К., 1983. – 208с.
1061656
  Якубов А.М. Партія і масові організації трудящих / А.М. Якубов. – К, 1972. – 120с.
1061657
  Сенченко В.І. Партія і проблеми управління господарством / В.І. Сенченко. – Київ, 1971. – 48с.
1061658
  Каганович Л.М. Партія і Ради / Л. Каганович. – Харків : Держвидав України, 1927. – 120 с. : іл., табл.
1061659
  Мултих Г.М. Партія ібільшовиків у роки світової / Г.М. Мултих. – Київ, 1958. – с.
1061660
  Вакуленко Г.С. Партія Леніна-Сталіна - організатор і натхненник боротьби трудящих проти німецько-фашистських окупантів на Львівщині (1941-1944 рр.) : автореф. дис. ... канд.истор. наук / Вакуленко Г.С. – Львів, 1948. – 8 с.
1061661
   Партія Леніна - розум, честь і совість нашої епохи.. – Київ, 1973. – 223с.
1061662
  Кульчицький С.В. Партія Леніна - сила народна. / С.В. Кульчицький. – Київ, 1981. – 113 с.
1061663
  Журавльов М. Партія напередодні і в роки першої революції в Росії (1904-1907 рр.) / М. Журавльов, М. Завіновський. – Київ, 1966. – 31с.
1061664
  Бородін О.А. Партія нас до комунізму веде / О.А. Бородін. – Київ, 1962. – 102 с.
1061665
  Бевз Т.А. Партія національних інтересів і соціальних перспектив : ( Політична історія УПСР ) : [ монографія ] / Т.А. Бевз ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2008. – 588 с. – ISBN 978-966-02-4398-9
1061666
  Литвин В.М. Партія політична / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 285-286. – ISBN 966-642-073-2
1061667
  Горовський Ф.Я. Партія, держава, комунізм / Ф.Я. Горовський. – Київ, 1968. – 48с.
1061668
  Краснокутская Л.Г. Партйно-советская печать Урала в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Краснокутская Л.Г.;. – Свердловск, 1978. – 23л.
1061669
  Горбунов В.И. Партком головного завода / В. Горбунов. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 160 с.
1061670
  Галко В.Г. Партком и бригадная форма организации труда / В.Г. Галко. – Москва, 1986. – 93,2с.
1061671
  Величко А.Н. Партком и общественное мнение / А.Н. Величко. – Москва, 1988. – 205с.
1061672
  Казаков В.И. Партком и реформа / В.И. Казаков. – Л, 1968. – 42с.
1061673
  Курилов А.Н. Партком и социальное планирование. / А.Н. Курилов. – Л., 1968. – 56с.
1061674
  Савин В.В. Партком и экономическая реформа. / В.В. Савин. – Л., 1970. – 44с.
1061675
  Кузнецов М.А. Партком министерства / Кузнецов М.А. – Москва, 1976. – 55 с.
1061676
  Чернухин А.В. Партком объединения / А.В. Чернухин. – Ленинград, 1973. – 51с.
1061677
  Гаврилов А.Е. Партком. Газета. Журналист / Гаврилов А.Е. – Ленинград, 1985. – 128 с.
1061678
  Гришэм Д. Партнер : Роман / Д.Гришэм; Пер.с англ. Ю.Г.Кирьяка. – Москва : ООО Издательство АСТ, 2003. – 413с. – (Bestseller). – ISBN 5-17-012717-0
1061679
  Джером Партнер по танцам : Рассказы / Джером, Джером // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 74-76 : Іл.
1061680
   Партнери бізнес-середовищу в досягненні амбітних планів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 4


  Київський національний університет технологій та дизайну виступив з ініціативою створення Освітнього інвестиційного кластеру легкої промисловості у місті Києві.
1061681
   Партнерские встречи : событие // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 6-9 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
1061682
  Шулікін Д. Партнерство - для світової безпеки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 11 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про Український науково-технологічний центр.
1061683
  Сартаева Н.А. Партнерство - превенция как модель взаимоотношений государства і гражданского общества // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 428-432. – ISSN 1563-3349
1061684
  Сошинська Я. Партнерство - розвиток - дія: ключові орієнтири розвитку бібліотек // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 57-59. – ISSN 2518-7341


  Стаття інформує про проведення 23-24 листопада 2017 р. у м. Києві всеукраїнської науково-практичної конференції та щорічної конференції Української бібліотечної асоціації "Партнерство - розвиток - дія", де розглядались актуальні питання діяльності ...
1061685
  Чернякова А. Партнерство американської школи та органів охорони правопорядку у профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 56-58. – ISBN 978-966-2249-24-8
1061686
  Голубкова Н. Партнерство американської школи, сім"ї та громади як "рятівна" стратегія реформування середньої освіти країни // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 54-56. – ISBN 978-966-2249-24-8
1061687
  Палій Н.О. Партнерство Біарріц :національний контекст та міжнародне визнання // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 201-207. – ISSN 2524-017X
1061688
  Петрушенко М. Партнерство в ім"я майбутнього. Освіта і підприємництво - два крила інноваційного розвитку держави [КНУТД] : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітя 2018 р. № 288 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 79). – С. 5
1061689
  Кошовий С. Партнерство в українсько-індонезійських міждержавних відносинах: практичний аспект співпраці // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 613-632. – ISBN 978-617-7446-57-5
1061690
  Аннан К.А. Партнерство во имя всемирного сообщества : Годовой доклад о работе Организации 1998год / Кофи А. Аннан. – Нью-Йорк : Организация Объединенных Hаций, 1998. – 101 с.
1061691
  Зенгина Т.Ю. Партнерство во имя устойчивого развития // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 30-36. – ISSN 1726-667Х


  Заметки с юбилейной конференции " Стокгольм+40: партнерство во имя устойчивого развития", проходившей 23 по 25 апреля 2012 года в Швеции.
1061692
  Шевченко Б.О. Партнерство держави і підприємництких структур: витоки теоретичних уявлень / Б.О. Шевченко, Т.А. Непокупна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 207-212. – (Серія: Економіка ; вип. 7 (3)). – ISSN 9125-0912
1061693
  Григор"єва С.В. Партнерство держави і приватного бізнесу в Україні на тлі політики модернізації економіки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 42-47. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Подолання кризи в економіці України і відновлення її позитивної динаміки розглядається у статті у щільному зв"язку зі структурною перебудовою господарського механізму. Обгрунтовуються конкретні форми співробітництва держави і приватного бізнесу.
1061694
  Мотриченко В.М. Партнерство державного та приватного сектору світовий досвід та Україна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 37-42
1061695
  Кристопчук Т. Партнерство дошкільного закладу та сім"ї у вихованні дітей: ідеї німецького досвіду // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 33-37. – ISSN 2308-4634
1061696
  Рубан Ю.Г. Партнерство Європейського Союзу зі східними сусідами у зміцненні демократії та проблема національної ідентичності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 169-173


  У статті формулюється проблема співпраці країн-учасників Східного партнерства з Європейським Союзом у сфері зміцнення демократії і доводиться необхідність нового розуміння національної ідентичності для підвищення його ефективності. В статье ...
1061697
   Партнерство ЄС - Україна - Росія очима іноземних дипломатів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2012. – № 4/5 (133/134). – С. 66-69
1061698
  Рожкова Тетяна Станіславівна Партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство : Дис...кандидата економічних наук:08.05.01 / Рожкова Тетяна Станіславівна; Київський національний ун-тет ім. Т. Шевченка; ІМВ. – Київ, 2002. – 200 л. + Додатки:л.190-200. – Бібліогр.:л.179-189
1061699
  Рожкова Тетяна Станіславівна Партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство : Автореф. дис. канд. економічних наук: 08.05.01. / Рожкова Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1061700
  Бакун О. Партнерство з управління суверенними інвестиціями : центральний банк // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 9-10
1061701
   Партнерство з успішним Сходом. Освітньо-наукова комунікація: Україна - Корея / прес-центр Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 5


  10-11 жовтня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство у Східній Європі: сучасність і перспективи". Науковий захід пройшов за підтримки Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в ...
1061702
  Мацигіна В. Партнерство задля демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 38-39.


  Ухвалено Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом
1061703
   Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та українська перспектива. – Київ, 2007. – 336с. – ISBN 978-966-8534-04-1
1061704
   Партнерство заради миру // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Сумському державному університеті провели воркшоп "Україна-НАТО: партнерство заради миру".
1061705
  Прилуцький Ю. Партнерство заради науки й освіти : Українсько-німецький симпозіум з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (фото) // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Протягом останніх 11-ти років науковці біологічного, радіофізичного та фізичного факультетів нашого університету в тісній колаборації з німцькими вченими з Технічного університету Ілменау, Університетів Дюйсбург-Ессен, Бохума і Дрездена, Інституту ...
1061706
  Зінченко Н. Партнерство заради чого? // Україна молода, 2005


  [Комент. Держ. секретаря Президента України щодо політ. перспектив організації "Пора" після оголошення про припинення її діяльності як громадян. кампанії]
1061707
  Баєв В. Партнерство заради якості безоплатної правової допомоги: у міжнародному форматі // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 1/2 (10), лютий. – C. 28-35
1061708
  Зименков Р.И. Партнерство или эксплуатация ? / Р.И. Зименков. – М, 1980. – 118с.
1061709
  Чанд Маниш Партнерство Индии и Великобритании 2.0 // Индия: перспективы. – Hью-Дели, 2016. – Т. 30, вып. 1. – С. 6-13. – ISSN 0970-5074
1061710
  Надолішній П. Партнерство і міжсекторна взаємодія в державному управлінні: інституційний аспект // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.59-70. – ISBN 966-7800-15-6
1061711
  Микитюк О.П. Партнерство как фактор повышения конкурентоспособности компаний / О.П. Микитюк, А.М. Магомедова, Т.С. Онисенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 126-135


  В статье рассматриваются основные формы партнерства, как необходимого и достаточного фактора формирования целостной конкурентной стратегии современного предприятия. В условиях глобализации экономики и динамичности рыночной среды любое предприятие ...
1061712
  Просіна О. Партнерство кафедри зі стейкхолдерами [Університет менеджмену освіти] // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1). – С. 6
1061713
  Миколенко Е.П. Партнерство между университетами и бизнесом как условие формирования конкурентных преимуществ выпускников // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 136-143. – ISSN 1993-5560


  "В статье проведен анализ социального партнерства в сфере образования. Исследован положительный опыт сотрудничества между университетами и бизнесом, выявлены современные актуальные формы, позволяющие реализовать концепцию ориентации выпускника на ...
1061714
  Табачник Д.В. Партнерство множить результати // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 3-10 квітня (№ 17). – С. 4-5 : фото


  Виступ Міністра освіти і науки України Дмитра Володимировича Табачника на Загальних зборах Національної академії педагогічних наук України.
1061715
  Бекіров Фарід Партнерство на обопільну користь // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1061716
  Гутник В. Партнерство на распутье // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 49-60. – ISSN 0130-9625


  50 років Європейським співтовариствам і 10 років Угодам про партнерство між Росією і ЄС
1061717
  Сердюк А.М. Партнерство науки і виробництва - основа інноваційного розвитку фармацевтичної галузі України / А.М. Сердюк, Т.А. Бухтіарова // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 376-384. – ISSN 2413-7944
1061718
  Копійка В.В. Партнерство ООН та регіональних організацій у безпековій сфері: нові можливості, нові виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 15-19
1061719
  Хоружа Л. Партнерство освіти та бізнесу: у пошуках нових форм взаємодії / Л. Хоружа, О. Тадеуш // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 7-16. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1061720
   Партнерство ради будущего : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2016. – 235, [1] с. : ил. – 25-летию ХГУ "НУА" посвящ. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-8558-86-7
1061721
   Партнерство ради будущего: AMADEUS и UNICEF // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1061722
  Гончар Юрий Партнерство ради мира, или свой среди чужих // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 38-39 : фото
1061723
  Кабаненко І. Партнерство розширених можливостей... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 4-5


  При такому рівні відносин України з НАТО виникає логісне запитання: що далі - коли Київ зможе отримати ПДЧ?
1061724
  Дерев"янчук А.Й. Партнерство студентів та викладачів в створенні мультимедійних засобів навчання (досвід кафедри військової підготовки Сумського державного університету) / А.Й. Дерев"янчук, О.Ф. Супрун // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 69-74


  В статті подається досвід партнерства студентів та викладачів кафедри військової підготовки Сумського державного університету при створенні мультимедійних засобів навчального призначення. Запропоновано основні підходи щодо виявлення обдарованих ...
1061725
  Погорська І.І. Партнерство США - Індія: особливості стратегічного діалогу та потенціал розвитку // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 280-301. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1061726
   Партнерство Україна-ЄС у безпековій сфері: сучасний стан і перспективи / [О. Мельник (кер. проєкту) та ін.] ; Razumkov centre. – Київ : [б. в.], 2021. – 69 с. : іл., табл. – Проєкт здійснено за сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1061727
  Каракуц А. Партнерство Україна - НАТО: теоретичні та практичні аспекти // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 375-382. – ISBN 978-83-64286-14-8
1061728
  Могильницька К.О. Партнерство України з країнами Балтії: безпековий та інформаційний аспекти : дис. ... д-ра філософії : 291 / Могильницька Катерина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 239 арк. – Додатки: арк. 237-239. – Бібліогр.: арк. 206-236
1061729
  Соскін Олег Партнерство українських та польських міст - реальний шлях євроінтеграції України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 35-36. – ISSN 1728-6220
1061730
  Іванець Андрій Партнерство українців та кримських татар у 1917 році // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-84. – Бібліогр. в кінці ст.
1061731
  Судакова А Н. Партнёрство университетов и бизнеса как важный фактор научно-технического лидерства США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады ; редкол.: В.А. Спичкин, Э.Я. Баталов, Т.Д. Венедиктова [та ін.]. – Москва, 2016. – № 12 (564). – С. 59-83. – ISSN 0321-2068
1061732
  Ворожбіт-Горбатюк Партнерство як індикатор ефективності виховної роботи в закладі освіти / Ворожбіт-Горбатюк, І. Хижняк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 5 (203), травень. – С. 41-45. – ISSN 2308-4634
1061733
  Буртник Л. Партнерство як перспектива на шляху до розв"язання соціально-економічних проблем // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 47-49


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
1061734
  Керзюк О. Партнерська співпраця Британської бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 22-25. – ISSN 1029-7200


  Автор знайомить з роботою відділу європейських та американських студій Британської бібліотеки у контексті нової стратегії бібліотеки, ухваленої 2015 р. Наведено конкретні приклади співпраці з іншими бібліотеками країни та світу, британськими ...
1061735
  Ярошенко Р. Партнерська співпраця як складник розвитку видавничого бізнесу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326


  У статті здійснено аналіз проблематики партнерської співпраці, що має безумовний вплив на розвиток видавничої організації; вперше здійснено аналіз партнерства як форми співпраці; надано тлумачення поняттям "партнерство" у видавничому бізнесі, ...
1061736
  Крижановська О. Партнерський "Профі"-поступ / О. Крижановська, Ю. Чернієнко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С. 39-42. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід реалізації бібліотекою у партнерстві з обласним центром зайнятості профорієнтаційних проектів з краєзнавчо-туристичним компонентом. З 2018 року проект "ПрофіКемп" реалізується у міжрегіональному форматі. Проект відзначений ...
1061737
  Погорська І. Партнерський діалог США - Індія: взаємодія стратегічних культур // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 192-202. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
1061738
  Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація / О.П. Дергачов ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : [ Б.в.], 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-02-5385-8
1061739
   Партнерський форум // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-18 лютого (№ 5/6). – С. 1


  9 лютого відбувся партнерський "Освітній форум-2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями", у якому взяли участь Президент України Володимир Зеленський, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, Перша леді України Олена Зеленська, Голова ...
1061740
   Партнерський форум "Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями" // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1). – С. 2
1061741
  Білокінь М.В. Партнерські відносини в діяльності міліції: поняття, сутність і форми // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.51-55. – ISSN 1727-1584
1061742
  Бутенко Н.В. Партнерські відносини на промисловому ринку : монографія / Н.В. Бутенко ; [ред. Н.Г. Пянковська] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 287-317. – ISBN 978-966-496-270-1
1061743
  Шевченко О.В. Партнерські відносини у сфері кліматичної дипломатії // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 204-229. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1061744
  Чуйко О. Партнерські стосунки як чинник розвитку корпоративного волонтерства / О. Чуйко, Л. Свецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 113-116. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває теоретичні та прикладні засади впровадження корпоративного волонтерства в практику благочинної діяльності. Висвітлюються результати дослідження, спрямованого на з"ясування особливостей процесу побудови партнерських стосунків між ...
1061745
  Вінник О.М. Партнерські та корпоративні відносини: співвідношення понять та проблема поєднання / О. Вінник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються питання співвідношення корпоративних та партнерських відносин, а також можливості їх поєднання в інституційній формі державно-приватного партнерства. В статье освещаются вопросы соотношения корпоративных и партнерских отношений, ...
1061746
   Партнеры встречаются на ІТВ. ІТВ собирает друзей : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 63
1061747
   Партнеры и соперники.. – М., 1976. – 232с.
1061748
   Партнеры, ставшие друзьями : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 14-15 : Фото
1061749
  Белокопытов Николай Михайлович Партогональные полиномы в смешанных задачах теории упругости для тел с плоскими остроконечными концентраторами напряжений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Белокопытов Николай Михайлович; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 18л.
1061750
  Белоусова Г.А. Партократия и путч / Г.А. Белоусова. – Москва : Республика, 1992. – 45, [2] с. – ISBN 5-250-02166-2
1061751
  Гордєєв А.Ю. Партолан - специфічний картографічний твір : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 56-58. – Бібліогр.: 6 назв
1061752
  Обушний М.І. Партологія : Навчальний посібник / М.І. Обушний, М.В. Примуш, Ю.Р. Шведа; За ред. М.І. Обушного; КНУТШ; Львівський НУ ім. І. Франка; ДНУ. – Київ : Арістей, 2006. – 432с. – ISBN 966-8458-82-6
1061753
  Материнська О.В. Партоніми у лексичній системі мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 71-80
1061754
  Курінний І. Партоорганізація району в боротьбі за піднесення сільського господарства. / І. Курінний. – Київ, 1951. – 104с.
1061755
  Лагуновский М.И. Парторга изация и массовое техническое творчество. / М.И. Лагуновский. – Минск, 1962. – 46с.
1061756
  Менчинов Г.А. Парторганизаторы / Г.А. Менчинов. – М., 1986. – 43с.
1061757
   Парторганизация в борьбе за подъем промышленности. – Свердловск, 1958. – 124с.
1061758
  Куземин И. Парторганизация Днепростроя в авангарде борьбы за возрождение Днепровской ГЭС / И. Куземин, парторг. ЦК ВКП(б) на Днепрострое. – Киев : Госполитиздат УССР, 1951. – 180 с. : ил.
1061759
  Царев Г. Парторганизация завода во главе социалистического соревнования / Г. Царев. – М, 1950. – 56с.
1061760
  Малов В.И. Парторганизация и вопросы материального стимулирования / В.И. Малов, М.Д. Винников. – Х., 1967. – 69с.
1061761
  Орлов А. Парторганизация и право контроля деятельности администрации : (На опыте парторг-ций Таган. р-на г. Москвы) / А. Орлов. – Москва : Московский рабочий, 1939. – 36 с.
1061762
  Храменкова З.Т. Парторганизация колхоза им. Чапаевской дивизии. / З.Т. Храменкова. – Куйбышев, 1949. – 36с.
1061763
  Клеткина Г.С. Парторганизация Мурманской области в борьбе за развитие народного просвещения (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Клеткина Г.С.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
1061764
  Маков Ю.С. Парторганизация НИИ / Ю.С. Маков. – Л., 1968. – 40с.
1061765
  Васильев А.Ф. Парторганизация Южного Урала во главе перестройки промышленности на военный лад : Автореф... канд. ист.наук: / Васильев А.Ф.; Кафедра истории КПСС. – М, 1960. – 20л.
1061766
  Максименко М.М. Парторганізація колгоспу в боротьбі за виконання семирічного плану / М.М. Максименко. – Київ, 1960. – 40с.
1061767
  Семенко П. Парторганізація колгоспу в боротьбі за нові успіхи / П. Семенко. – Київ, 1954. – 64с.
1061768
  Ботвінов О. Парторганізація району в боротьбі за впровадження науки і передового досвіду в колоспі / О. Ботвінов. – Київ, 1955. – 111с.
1061769
  Рощин И.И. Парторги военной поры. / И.И. Рощин, И.С. Сеньков. – М, 1983. – 350с.
1061770
  Рощин И.И. Парторги военной поры. / И.И. Рощин. – М, 1990. – 318с.
1061771
  Слободянюк М.С. Парторгнаізація району в боротьбі за піднесення громадського тваринництва / М.С. Слободянюк. – Київ, 1954. – 104 с.
1061772
  Керекеш Ю.Ю. Парубкова дочка / Ю.Ю. Керекеш. – Ужгород, 1958. – 68с.
1061773
  Кониський О.Я. Парубочий вік Т.Г. Шевченка до викупу з крепацтва (1829 — 1838) : Критично-біографічний нарис / написав О.Я. Кониський. – Б. м. : б. в., 1894. – 28 с. – Окр. відб.: Записки НТШ. Львів. 1894, т. 4, с. 1-28


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Видавництво присьвячене науцї і письменству україньско-руского народу. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1894. - На тит. арк. та обкл. ...
1061774
   Парус - 1980 : сборник литературно-художественных и публицистических произведений для подростков. – Москва, 1980
1061775
   Парус - 1981 : сборник литературно-художественных и публицистических произведений для подростков. – Москва, 1982
1061776
   Парус - 1982 : сборник литературно-художественных и публицистических произведений для подростков. – Москва, 1982
1061777
  Пантелеев Ю.А. Парус - моя жизнь: из воспоминаний / Ю.А. Пантелеев. – Л., 1984. – 215с.
1061778
  Жилкина Е.В. Парус / Е.В. Жилкина. – Иркутск, 1963. – 72с.
1061779
  Орлов Б.Г. Парус / Б.Г. Орлов. – Донецк, 1966. – 183с.
1061780
   Парус : Сб. стихов и рассказов. – Чебоксары, 1967. – 184с.
1061781
  Лермонтов М.Ю. Парус : Стихи: Для дошкол. возраста / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Малыш, 1981. – 16с.
1061782
   Парус. – Москва
Вып. 4. – 1983
1061783
  Стоянова О.Я. Парус / О.Я. Стоянова, Н.Г. Снежко. – Киев : Радянська школа, 1984. – 257 с.
1061784
   Парус : История. "Надежда". Инструменты. Ветры. Регата. Мифология // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 76-120 : Іл. – ISSN 1029-5828
1061785
  Заславский И.Я. Парус (фрагмент) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 97-100. – ISBN 966-594-355-3
1061786
  Монаенков В.М. Парус весны: Стихи. / В.М. Монаенков. – Львов, 1982. – 46с.
1061787
   Парус голубой // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 2. – С. 32-37 : фото
1061788
  Мина Х. Парус и буря. / Х. Мина. – М, 1971. – 288с.
1061789
  Мина Х. Парус и буря. / Х. Мина. – Москва : Радуга, 1985. – 446с.
1061790
  Кардин В. Парус и море / В. Кардин. – М : Художественная литература, 1982. – 190 с.
1061791
  Улин Л.Н. Парус и океан / Л.Н. Улин. – Москва, 1961. – 479с.
1061792
  Манн В. Парус командора / В. Манн, Б. Метелев. – Владивосток, 1987. – 250с.
1061793
  Верба В. Парус на лугу : стихи и поэма / В. Верба. – Москва : Советский писатель, 1971. – 86 с.
1061794
  Грамматчиков Г.В. Парус над Тонкинским заливом / Г.В. Грамматчиков. – М, 1979. – 96с.
1061795
  Бондарин С.А. Парус плаваний и воспоминаний / С.А. Бондарин. – М, 1971. – 219с.
1061796
  Гарнакерьян А.Г. Парус под ветром / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1953. – 103с.
1061797
  Кац Г. Парус под ветром. / Г. Кац. – Ростов-на-Дону, 1938. – 104с.
1061798
  Самсонов В.А. Парус поднимаю: Записки лишенца / В.А. Самсонов. – Петрозаводск, 1993. – 247с.
1061799
  Хохлов Н.П. Парус Танганьики. / Н.П. Хохлов. – М., 1963. – 103с.
1061800
   Парус. сб. для юношенства. – Калининград, 1963. – 136с.
1061801
   Парус. Стихи, рассказы, отрывки из поэм, юмор.. – Чебоксары, 1969. – 222с.
1061802
   Парус: сб. худож. произвеений для уч. сред. шк.. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1989. – 287с.
1061803
  Мазуркин А.А. Паруса / А.А. Мазуркин. – М, 1980. – 111с.
1061804
  Левушкин А.И. Паруса / А.И. Левушкин. – Архангельск, 1980. – 110с.
1061805
  Мусаханов В.Я. Паруса / В.Я. Мусаханов. – Л., 1981. – 221с.
1061806
  Смирнов И.А. Паруса / И.А. Смирнов. – Л., 1984. – 55с.
1061807
  Ратленд Е. Паруса "голубой птицы" = The wedding trap/ Eva Rutland : Роман / Пер. с англ.; Ева Ратленд. – Москва : Радуга, 2000. – 192с. – (Любовный роман). – ISBN 0-263-80747-9; 5-05-004849-4
1061808
  Соколов-Митрич Дмитрий Паруса "Надежды" = Иноки моря : Паруса / Соколов-Митрич Дмитрий, , Коптилкин Сергей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 94-105 : Іл. – ISSN 1029-5828
1061809
  Самурский Кирилл Паруса "Надежды" = По воле волн : Паруса // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 91-96 : Іл. – ISSN 1029-5828
1061810
  Авдеенко С.И. Паруса Александра Грушецкого / Сергей Авдеенко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольскої міської друкарні, 2021. – 239 с. : портр., ил., фотоил. – ISBN 978-966-197-762-3
1061811
  Петров Э. Паруса в океане / Э. Петров. – Владивосток, 1976. – 232с.
1061812
  Петров Э. Паруса в океане / Э. Петров. – Владивосток, 1976. – 231с.
1061813
  Лемберг А.М. Паруса в степи / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1956. – 80с.
1061814
  Губжев М. Паруса весны / М. Губжев. – Москва, 1981. – 104с.
1061815
  Стеценко В.П. Паруса жаждут ветров / В.П. Стеценко. – М., 1992. – 429с.
1061816
  Внуков Н.А. Паруса над волнами / Н.А. Внуков. – Ленинград, 1979. – 255с.
1061817
  Фатьянов В. Паруса рассвета. / В. Фатьянов. – Ярославль, 1966. – 64с.
1061818
  Сычев А.Ф. Паруса тополей. / А.Ф. Сычев. – Йошкар-Ола, 1978. – 63с.
1061819
   Паруса, наполненные бурей.. – М., 1975. – 80с.
1061820
  Близнець В.С. Паруси над степом : повість : для серед. шкільного віку : [іл. Г. Марченко] / В.С. Близнець. – Київ : Веселка, 1965. – 182 с. : іл.
1061821
   Парусит Революции стяг. – Москва, 1971. – 144 с.
1061822
  Дяченко М. Парусная птица : Фантастическая повесть / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 5/6. – С. 3-45. – ISSN 0131-8136
1061823
  Конев Ф.Е. Парусник / Ф.Е. Конев. – Минск, 1983. – 191с.
1061824
  Новиков В.А. Парусные корабли. Повесть. / В.А. Новиков. – Алма-Ата, 1968. – 124с.
1061825
  Литвиненко Тимур Парусные ракеты : спорт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 60-69 : Фото
1061826
  Людевиг Н.Ю. Парусный спорт / Н.Ю. Людевиг. – Ленинград, 1931. – 238с.
1061827
   Парусный спорт : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 95 с.
1061828
  Григорьев Н.В. Парусный спорт. / Н.В. Григорьев. – Москва, 1950. – 192с.
1061829
  Лобач-Жученко Парусный спорт. / Лобач-Жученко. – Рига, 1954. – 227с.
1061830
  Григорьев Н.В. Парусный спорт. / Н.В. Григорьев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1958. – 307с.
1061831
   Парусный спорт. Правила соревнований.. – М., 1953. – 95с.
1061832
   Парусный спорт. Программа для спортивных секций колл. физ. культуры. – М., 1954. – 64с.
1061833
   Парусный спорт. Уч. пособие для тренеров. – М., 1966. – 255с.
1061834
  Бойко Ів. Парують землі : поезії / Ів. Бойко. – Харків ; Київ : Молодий більшовик, 1931. – 40 с.
1061835
  Киридон А.М. Парфеній Левицький і рух за автокефалію Української православної церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 79-82. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано окремі факти біографії архієпископа Парфенія Левицького, пов"язані з рухом за автокефалію Української православної церкви у 1920-1921 рр. The author analyses some facts of the biography of the Archbishop Parfen Levitsky connected with ...
1061836
  Борисовский Г.Б. Парфенон и конвейер / Г.Б. Борисовский. – Москва, 1971. – 176 с.
1061837
  Скржинська М. Парфенон у Херсонесі Таврійському // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 67-85
1061838
  Курганов Г.Ф. Парфиловцы- узбекистанцы. / Г.Ф. Курганов. – Ташкент, 1971. – 112с.
1061839
  Бокщанин А.Г. Парфия и Рим : исследование о развитии международных отношений позднего периода истории античного мира / А.Г. Бокщанин. – Москва : Издательство МГУ
Ч. 2 : Система политического дуализма в передней Азии. – 1966. – 304 с.
1061840
  Бокщанин А.Г. Парфия и Рим. Возникновение системы политического дуализма в Передней Азии / А.Г. Бокщанин. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1960. – 252 с.
1061841
  Бокшанин А.Г. Парфия и Рим. Исследование о развитии международных отношений позднего периода истории античного мира : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бокшанин А.Г. ; МГУ, Ист. фак., Каф. ист. дрен. мира. – Москва, 1964. – 32 с.
1061842
  Галицька Є.А. Парфумерно-косметичний неймінг: віддзеркалення соціальних чинників // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 113-123. – ISSN 2520-6397


  Висвітлено проблему парфумерно-косметичного неймінгу в сучасній англійській мові. Особливу увагу приділено віддзеркаленню соціального факто- ра в номінативних одиницях (вербальних складових) і дизайні парфумерно- косметичних резервуарів (об"ємних ...
1061843
  Зюскінд П. Парфуми : Історія одного вбивці. Роман / Патрік Зюскінд; Пер. с нім. І.С. Фрідріх; Худож. оформлення Л.Д. Киркач. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Література). – ISBN 966-03-2868-0
1061844
  Зюскінд П. Парфуми : Історія одного вбивці. Роман / Патрік Зюскінд; Пер. с нім. І.С. Фрідріх. – Харків : Фоліо, 2006. – 287с. – (Література). – ISBN 966-03-3602-0
1061845
  Зюскінд П. Парфуми : історія одного вбивці : роман / Патрік Зюскінд. – Харків : Фоліо, 2006. – 288с. – (Література). – ISBN 966-03-3332-3
1061846
  Зюскинд П. Парфюмер : история одного убийцы :[ роман ] / Патрик Зюскинд ; [ пер. с нем. Э.В. Венгеровой ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 304с. – ISBN 5-352-00054-0
1061847
  Зюскинд П. Парфюмер : История одного убийцы / Пер. с нем.: Є.В.Венгеровой; Патрик Зюскинд. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 288с. – ISBN 5-352-00077-0
1061848
  Переверзева О. Парфюмер // Женский журнал / Издательский дом "Свет". – Киев, 2005. – № 4. – С. 153-154.


  Парфюмер Серж Лютанс
1061849
  Зюскинд П. Парфюмер : История одного убийцы / Пер. с нем.: Є.В. Венгеровой; Патрик Зюскинд. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 288с. – ISBN 5-352-00077-0
1061850
   Парфюмер : Вариант! 5 самых ароматных городов мира. Запах городов // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 96 : Фото
1061851
  Зюскинд П. Парфюмер : история одного убийцы / Патрик Зюскинд ; [пер. с нем. Э. Венгеровой]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 297, [7] с. – (Прочесть обязательно!). – ISBN 978-5-389-03195-1
1061852
  Литвинова А. Парфюмер звониг первым / А. Литвинова, С. Литвинов; Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 347, [2] с. – (Две звезды российского детектива). – ISBN 5-699-12920-0
1061853
  Зюскинд П. Парфюмер: История одного убийцы / П. Зюскинд; Пер. с нем. Э. Венгеровой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. – 320с. – ISBN 5-352-00060-5


  Эта загадочная история, романтический детектив был издан в Швейцарии в 1985 году, переведен на десятки языков и занял прочное место среди мировых бестселлеров
1061854
  Фридман Р.А. Парфюмерия / Р.А. Фридман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Пищепромиздат, 1955. – 528 с. – Библиогр.: с. 510-513
1061855
  Мартинсон Т. Парфюмерное дело = Руководство к приготовлению духов, экстрактов, туалетных мыл и всех принадлежностей косметики. – Санкт-Петербург : Издание Ф.В. Щепанского, 1893. – 199 с.
1061856
  Данилкин Л. Парфянская стрела : контратака на русскую литературу 2005 года / Лев Данилкин. – Санкт-Петербург : Амфора, 2006. – 304с. – (Личное мнение). – ISBN 5-94278-999-1
1061857
  Пилипко В.Н. Парфянское сельское поселение Гарры-Кяриз / В.Н. Пилипко. – Ашхабад, 1975. – 120с.
1061858
  Тищенко К.М. Парфянський пласт українських прізвищ Сіверщини: Коперсаки, Подопригори, Дейнеки // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 70-80. – ISSN 2218-4805


  Директор Астрономічної обсерваторії при Київському державному університеті (1972-2003). Згадуються С.К. Всехсвітський, І.Т. Швець.
1061859
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Пархимове сниданьня : Hа пущаньня - як завьязано ; Пидбpехач ; Оповиданьня Гр. Квитки (Грыцька Основьяненка) / Под pед[акцией] А.А. Потебни. – Харьков : [Изд. Хаpьк. Уезд. Земства] ; Тип. Каплана и Биpюкова, 1887. – 16 с. – Окремий відбиток з: Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основьяненком. Т. 2, Х., 1887 - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1061860
  Квітка-Основ"яненко Пархимове сниданьня. На пущаньня - як завьязано. Пидбрехач [Пархимове снідання. На пущання - як зав"язано. Підбрехач] : оповидання Гр. Квитки (Грыцька Основьяненка) // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 16 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
1061861
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Пархімове снідання. Т. 2


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1061862
  Иванов В.В. Пархоменко / В.В. Иванов. – Москва, 1951. – 624с.
1061863
  Иванов В.В. Пархоменко / В.В. Иванов. – Москва, 1952. – 580с.
1061864
  Иванов В.В. Пархоменко : Роман / В.В. Иванов. – Пермь, 1985. – 453с.
1061865
  Звагельський В.Б. Пархоменко Володимир Олександрович // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 58-59. – ISBN 966-566-120-5
1061866
  Ластовський В.В. Пархоменко Володимир Олександрович / В.В. Ластовський, О.В. Ляпіна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 270. – ISBN 96966-8060-04-0
1061867
  Скрипник П. Пархоменко Володимир Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 130-134. – ISBN 966-02-3530-5
1061868
  Жадько В. Пархоменко Терентій (Терешко) Макарович (- кобзар і лірник) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 683. – ISBN 978-966-8567-14-8
1061869
  Иванов В.В. Пархоменко. - Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1948. – 632с.
1061870
  Иванов В.В. Пархоменко. (Исторический роман) / В.В. Иванов. – Москва, 1939. – 64с.
1061871
  Лунев А.Ф. Пархомовская сокровищница / А.Ф. Лунев. – Харьков, 1975. – 39с.
1061872
  Лунев А.Ф. Пархомовская сокровищница / А.Ф. Лунев. – 2-е изд. – Харьков, 1983. – 19с.
1061873
   Пархомчук Олена Станіславівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 362. – ISBN 978-966-439-754-1
1061874
  Карамян Ж.К. Парцеальные сечения и инклюзивные характеристики процессов образования нетральных странных частиц в П р-взаимодействиях при 5ГЭВ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Карамян Ж. К.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – л.
1061875
  Рыбакова Г.Н. Парцелляция сложноподчиненного предложения в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Рыбакова Г.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 20л.
1061876
  Петрів Х. Парцеляція як прийом експресивного синтаксису в системі ідіостилю Оксани Пахльовської // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 126-133. – ISSN 2413-0923


  У статті розглянуто прийом парцеляції у поетичних, прозових та есеїстичних творах Оксани Пахльовської. Визначено основні типи парцельованих конструкцій, що найчастіше трапляються в творах автора. Проаналізовано функції, які може виконувати парцеляція ...
1061877
  Корнєєва О.М. Парцеляція як синтаксичний засіб репрезентації поняття "відсутність" у повісті С.Д. Довлатова "Зона" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 45-56. – ISSN 2312-0665
1061878
  Сергієнко Ю. Парцельований присудок у художніх текстах Євгена Гуцала // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 280-283
1061879
  Хохель Д.Ю. Парцельовані епітетні структури в текстах Г. Пагутяк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 82-83
1061880
  Сахно Б.Ю. Парцельовані речення - експресивні репрезентанти індивідуального стилю Анни Багряної // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 273-278


  Статтю присвячено вивченню парцельованих речень, їх структурним особливостям та емоційно-експресивному навантаженню у прозових творах Анни Багряної. Статья посвящена изучению парцеллированных предложений, их структурным особенностям и ...
1061881
  Петухова О. Парцельс: Алхимия медицины // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 88-105. – ISSN 1819-6268
1061882
  Булавин Л.А. Парциальная численная плотность CH в системе CO-CH вблизи критической точки преобразования / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // ЖЭТФ, 1985. – №9


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1061883
  Кравцов А.В. Парциально-волновой анализ реакции пN -- ппN в интервале энергий 339-480 МЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Кравцов А.В.; ОИЯИ. ЛЯП 1-5511. – Дубна, 1970. – 28л.
1061884
  Гейман Ина Иосифовна Парциальное каталитическое окисление дурола и других алкилбензолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гейман Ина Иосифовна; АН ЛатвССР. Отд-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1061885
   Парциальное окисление углеводородов. Методические и математические вопросы кинетики. – Новосибирск, 1973. – 176с.
1061886
  Булавин Л.А. Парциальные вклады Не в амплитуды ур-я пограничной кривой жидкость-пар разбавленной смеси Не-СО / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Известия вузов, Физика, 1986. – №1


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1061887
  Грибов В.Н. Парциальные волны с комплексными методами и асимптотика рассеяния при высоких энергиях : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Грибов В. Н.; Ин-т теорет. и эксперим. физ. Лен. физ. техн. ин-т. – М, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1061888
  Маликина Полина Ефремовна Парциальные свойства в физико-химическом анализе двойных жидких систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Маликина Полина Ефремовна; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – К., 1986. – 16л.
1061889
  Ердінч Ф. Паршива коза / Ф. Ердінч. – К., 1962. – 41с.
1061890
   Паршикова Тетяна Вікторівн (1962-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 362-363. – ISBN 978-966-439-754-1
1061891
  Виноградов В.Н. Пары ртути в помещениях / В.Н. Виноградов. – Санкт-Петербург, 1991. – 13с.
1061892
  Акивис М.А. Пары Т комплексов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Акивис М.А. ; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П. Потемкина. – Москва, 1958. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
1061893
   Парящие над дайверами : ChArt // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 56-61 : Фото
1061894
  Ильченко В.М. Парящий полет / В.М. Ильченко. – 2-е переработ. и доп. изд. – М., 1964. – 136с.
1061895
  Берлин Джерми Пас на счастье. Дай пас! / Берлин Джерми, Хиллту Джессика // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 72-83 : фото
1061896
  Капсамун І. Пас НАТО / І. Капсамун, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 4


  "Володимир Зеленський: "Ми готові прискорити підготовку до членства в Аьянсі, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання до ПДЧ".
1061897
  Остопарченко Л. Пасажир у своєму праві // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 жовтня (№ 20)
1061898
  Нексе М.А. Пасажири вільних місць : ті інші новели / Мартін Андерсен-Нексе ; пер. з дат. Ольга Сенюк. – Київ : Дніпро, 1969. – 284 с. – (Зарубіжна новела ; Кн. 5)
1061899
  Цибулькін Василь Пасажири мають вибір : [інтерв"ю з експертом з питань транспорту В. Цибулькіним] / Цибулькін Василь, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 27
1061900
  Цибулькін Василь Пасажири мають вибір : [інтерв"ю з експертом з питань транспорту В. Цибулькіним] / Цибулькін Василь, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 27
1061901
  Цибулькін Василь Пасажири мають вибір : [інтерв"ю з експертом з питань транспорту В. Цибулькіним] / Цибулькін Василь, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 27
1061902
  Клебер К. Пасажири третьої кляси : роман / Курт Клебер ; пер.з нім.С.Кац за ред.О.Соболева. – Харків : Дервидав України, 1930. – 330 с.
1061903
  Татаренко А. Пасажири центральноєвропейського експресу: матеріали до літературного досье // Потяг 76 : центральноєвропейський часопис. – Чернівці, 2007. – Балканський експрес. – С. 170-175
1061904
  Станюковіч К.М. Пасажирка / К.М. Станюковіч. – Харків-Київ : Книгоспілка, 1930. – 97 с.
1061905
  Посмиш З. Пасажирка. Відпустка на Адріатиці : Повісті / З. Посмиш. – Київ : Дніпро, 1972. – 331с.
1061906
  Цюпа А. Пасажирські перевезення на малих річках України - історія, сучасність та можливі перспективи // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 25. – С. 4-6. – ISSN 2079-2999
1061907
   Пасажирські перевезення: і кількістю, і якістю // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 22-23 : фото
1061908
  Стриженюк С.С. Пасати - вітри постійні : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1970. – 99 с.
1061909
   Пасенюк Олександо Михайлович - фундатор сучасної адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 273-274. – ISSN 0132-1331
1061910
  Коваль О. Пасербиця Європи. Хто Шотландії миліший - Євросоюз чи Велика Британія? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 5


  Шотландія готує новий, уже другий, референдум про незалежність. Про це заявила 7 вересня її перший міністр і голова Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен.
1061911
  Алексієнко Л.А. Пасив з погляду комунікативної і семантичної структури висловлення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 44-51
1061912
   Пасив стає активом. – Київ, 1966. – 68с.
1061913
  Лукомський Д. Пасивація поверхні фотоелектричних перетворювачів за допомогою окислу кремнію в умовах серійного виробництва / Д. Лукомський, О. Мариненко, О. Пашков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-19. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  На основі проведеного експерименту проаналізовано переваги та недоліки використання окислу кремнію як пасивуючого покриття для поверхні фотоелектричного перетворювача. Отримані результати та висновки можуть бути використані при розробці нових та ...
1061914
  Качмар О.В. Пасивна агресія: особливості та шляхи протидії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 192-195. – ISSN 2076-1554
1061915
  Тимчик Г. Пасивна контрактність // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.40-42. – ISSN 1726-3077


  Трудові контракти
1061916
  Муравйов О.В. Пасивна оптична атермалізація діоптрійних об"єктивів інфрачервоних приладів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Муравйов Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1061917
  Кебуладзе В. Пасивна синтеза й активність свідомості // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 30-46. – ISSN 0235-7941
1061918
  Ковальчук В. Пасивне виборче право громадян та доцільність його обмеження у контексті досвіду парламентських виборів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 134-143. – ISSN 1026-9932
1061919
  Красюк П.Х. Пасивний бобер : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Львів : Каменяр, 1973. – 79 с.
1061920
  Юрченко Д.Л. Пасивний житловий будинок / Д.Л. Юрченко, В.А. Ніколаєнко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 442-446. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1061921
  Самко С.П. Пасивний іонний транспорт крізь мембранні структури при наявності градієнта температури / С.П. Самко, О.В. Чалий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 490-493. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджується вплив градієнта температури на електродифузію заряджених частинок в біологічних мембранах. Отримані результати мають не тільки теоретичний, але й практичний інтерес у зв"язку із застосуванням методів гіпер- та гіпотермії в медицині.
1061922
  Лаврінець О. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся в сучасній науковій мові: синонімія та паралелізм фукціонування // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 61-75. – ISSN 1682-3540
1061923
  Лаврінець О.Я. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся та предикативними формами на -но, -то в сучасній українській науковій мові: структура, семантика, статус // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 432-441


  У статті йдеться про структурні та семантичні відмінності пасивних конструкцій із дієсловами на -ся та з предикативними формами на -но, -то. Часті випадки паралельного функціонування та взаємозаміни цих конструкцій у наукових текстах останніх ...
1061924
  Лаврінець О.Я. Пасивні конструкції з предикативними формами на -но, -то та предикативними пасивними дієприкметниками на -ний, -тий у сучасній українській науковій мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 24-38. – ISSN 1682-3540


  У статті порушено дискусійні питання щодо визначення змістової та структурної синонімії / несинонімії і можливої / неможливої взаємозамінності речень із предикативними формами на -но, -то та з предикативними пасивними дієприкметниками на -ний, -тий, ...
1061925
  Красносілецький Д.П. Пасивні форми антибільшовицької протидії українських селян в 1920-1924 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 97-103. – ISSN 1728-3671
1061926
  Гордієнко Г. Пасинки перемоги // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 18 (183). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Після закінчення війни солдати-інваліди були ізольовані від стороннього ока.
1061927
  Головко А. Пасинки степу : Повість / А. Головко. – Харків : Плужанин, 1928. – 95с.
1061928
  Генералюк Л. Пасинок Росії. Максиміліан Волошин у силовому полі катастроф початку XX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 4-17. – ISSN 0236-1477
1061929
  Шевчук М.К. Пасіка, бджоли, мед / М.К. Шевчук. – Ужгород, 1972. – 191с.
1061930
  Фурсік О.П. Пасіонарії як суб"єкти трансформації суспільства у кризових ситуаціях / О.П. Фурсік, Н.П. Суходольська // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 154-156
1061931
  Мафтин Н.В. Пасіонарна енергетика стилю західноукраїнської прози 20-30-х років XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 331-339. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1061932
  Кочубейник О.М. Пасіонарна реальність як персональний буттєвий дискрс і гра умовностями // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 177-181. – (Серія : Психологічні науки)
1061933
  Малюта І. Пасіонарний державотворець : До 100-річчя від дня народження Степана Бандери // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
1061934
  Тарнашинська Л. Пасіонарні романтики // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 11/12. – C. 2-11. – ISSN 0208-0710
1061935
  Стороженко І. Пасіонарність - джерело виникнення українського козацтва в аспекті етногенезу // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 3-8
1061936
  Возьний К.З. Пасіонарність і заповзятливість: економічний вимір гіпотези зв"язку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 8-16 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1061937
  Басняк Т.А. Пасіонарність малої прози: оповідання Зігфріда Ленца "Das serbische Madchen" // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 55-70. – ISSN 2306-2908


  "Підкреслюється, що Україна лише приступає до освоєння спадщини видатного німецького письменника З. Ленца (1926-2014). Аналізується його оповідання "Сербіянка" ("Das serbische Madchen", 1987) з однойменної збірки малої прози періоду європейського ...
1061938
  Сидоренко І.Г. Пасіонарність та харизма. Точки перетину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 151-153. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються феномени "пасіонарність" та "харизма", зроблено спробу віднайти спільні риси цих явищ. In the article deals the phenomenons "passionarity" and "kharysma"/ It was mean the point of essence of this essence.
1061939
  Сич О. Пасіонарність українського націоналізму: історія і сьогодення // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 79-89. – ISBN 978-966-428-398-1
1061940
  Паламарчук О.Л. Пасічна Воліна Петрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 225-226. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1951) слов"янського відділення філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1951-1957 рр. - викладач, у 1958-1959 рр. в.о. доцента кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. ...
1061941
  Паламарчук О.Л. Пасічна Воліна Петрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 210. – ISSN 2075-437X
1061942
   Пасічник Леонід Львович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 338-339 : фото
1061943
   Пасічник Митрофан Васильович (1912-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 363. – ISBN 978-966-439-754-1
1061944
  Невинський О. Пасічникування для себе та на ринок. / О. Невинський. – Х., 1926. – 116с.
1061945
  Йенсен К. Паскаль : руководство для пользователя и описание яз. / К. Йенсен, Н. Вирт. – Москва, 1982. – 151с.
1061946
  Тарасов Б.Н. Паскаль / Б.Н. Тарасов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 334с. – (ЖЗЛ. Серия биогр. ; Вып. 15)
1061947
  Новичков В.С. Паскаль / В.С. Новичков. – Москва : Высшая школа, 1990. – 222 с.
1061948
  Глинський Я.М. Паскаль Turbo Pascal I Delphi / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – 3-е вид. – Львів : Деол, 2002. – 144с. – ISBN 966--7449-15-7
1061949
  Глинський Я.М. Паскаль Turbo Pascal і Delphi : Навчальний посібник / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – 5-е вид., доп. – Львів : Деол, 2004. – 176с. – ISBN 966-7449-27-0
1061950
  Кононенко Т.П. Паскаль Блез // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 365-368. – ISBN 966-316-069-1
1061951
  Форсайт Р. Паскаль для всех : Пер. с англ. / Р. Форсайт. – Москва : Машиностроение, 1986. – 287с.
1061952
  Боон К. Паскаль для всех / К. Боон. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 188с.
1061953
  Бородич Ю.С. Паскаль для персональных компьютеров : Справочное пособие / Ю.С. Бородич, А.Н. Вальвачев, А.И. Кузьмич. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 365с. – ISBN 5-339-00662-X
1061954
  Абрамов С.А. Паскаль для школьника. Нестандартные типы процедуры / С.А. Абрамов. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 51 с. – (Сообщения по прикладной математике / АН СССР, ВЦ)
1061955
  Абрамов С.А. Паскаль для школьника. Простейшие программы / С.А. Абрамов ; АН СССР, ВЦ. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 40 с. : граф. – (Сообщения по прикладной математике)
1061956
  Стрельцов Алексей Паскаль Паоли. Величайший из корсиканцев // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 2 (50). – С. 76-87. – ISSN 1812-867Х
1061957
  Кляус Е.М. Паскаль, 1623-1662 / Е.М. Кляус. – М., 1971. – 432с.
1061958
  Довгаль С.И. Паскаль, Турбо Паскаль, многооконная среда на персональных ЭВМ : Учебное пособие / С.И. Довгаль, А.И. Сбитнев. – Київ : Информсистема сервис, 1992. – 181c. – ISBN 5-8357-0031-8
1061959
  Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня : учебник для студ. высш. учеб. завед. / Т.А. Павловская. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 393с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-511-0
1061960
  Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Т.А. Павловская. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 393с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-511-0
1061961
  Йенсен К. Паскаль: Руководство для пользователя / К. Йенсен, Н. Вирт. – Москва, 1989. – 254с.
1061962
  Йенсен К. Паскаль: Руководство для пользователя / К. Йенсен, Н. Вирт. – Москва, 1993. – 256 с.
1061963
  Пархомчук Т. Паски небезпеки: "Батьківщина" в опозиції. Хиткий час Зе - земельного ринку в Україні // Україна молода. – Київ, 2019. – 15-16 листопада (№ 128). – С. 4


  "Політичні дороги в нашій країні аж ніяк не кращі «легендарних», відомих усім водіям, ділянок автомагістралей: зразка «то яма, то канава», де гравіцапа (космiчний корабель iз фiльму «Кiн-дза-дза». - Ред.) стає мрією ледь не кожного учасника дорожнього ...
1061964
  Астапенка А.У. Паслухайце нацыяналіста / Анатоль Астапенка. – Vilnius : Rastijos Draugija, 2000. – 175, [1] c. : портр. – ISBN 9986-437-04-2


  У пр. № 1694552 напис: Уладзімору Сергейчуку - националісту од нацыяналіста, аўтара гэтай кнігі . Живе Беларусь і Слава Україні! 19.01.17 у дзен Водохреща. Підпис
1061965
  Лебединець М.М. Пасма життя : новельки / Михайло Лебединець. – Київ : [Дpук. "Пол. Дpукаpь"]
Зб. 1. – 1919. – -45, [1] с.


  Малицька Костянтина (літературні псевдоніми: Віра Лебедова. Чайка Дністрова)
1061966
  Кенжеев Б. Пасмурная высь : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 55-56. – ISSN 0012-6756
1061967
  Костюков Л. Пасмурная земля : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 6. – С.28--76. – ISSN 0012-6756
1061968
  Иванов В.В. Пасмурный лист : Фантаст. повести и рассказы / В.В. Иванов. – Москва, 1987. – 478с.
1061969
  Иванов В.В. Пасмурный лист : Фантаст. повести и рассказы / В.В. Иванов. – Москва, 1988. – 478с.
1061970
  Кириллов О.Е. Пасмурный полигон: Повесть. / О.Е. Кириллов. – Воронеж, 1978. – 190с.
1061971
  Яцинова О. Пасодобль та його імплікації в романі Вісенте Бласко Ібаньєса "Кров і пісок" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 467-476


  У статті було розглянуто інтермедіальний складник роману Вісенте Бласко Ібаньєса "Кров і пісок" на основі музичних імплікацій в літературний текст. Особливу увагу було приділено ритміко-музичному складнику. В статте рассмотрена интермедиальность ...
1061972
   Паспорт / [ автор текстів І. Криштопа ; автор ідеї Ю. Сидоренко ]. – [ Б. м. ] : [ ЄДАПС ], 2008. – 124с. : іл.
1061973
  Эвиа Коскульюэла Паспорт 11333 / Эвиа Коскульюэла. – М, 1983. – 160с.
1061974
  Эвиа Коскульюэла Паспорт 11333. Восемь лет в ЦРУ : события, факты, документы / Мануэль Эвиа Коскульюэла ; пер. с исп. И.В. Немиры ; пред. Рикардо Сакслунда. – Москва : Прогресс, 1981. – 160 с. – (Империализм)
1061975
  Шеремет А.Д. Паспорт в анализе хозяйственной деятельности / А.Д. Шеремет. – М, 1986. – 206с.
1061976
  Майстро Д. Паспорт вакцинації: як це працює і як допомагає в поїздках за кордон // Юридична газета. – Київ, 2021. – 6 липня (№ 13)
1061977
  Шумилин Б.Т. Паспорт гражданина СССР / Б.Т. Шумилин. – М, 1976. – 64с.
1061978
  Патик Л.Л. Паспорт громадянина України, його місце серед інших документів, що посвідчують особу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 8. – С. 40-43
1061979
  Іванов Микола Паспорт історичного пам"ятника : (на прикладі обеліска "Слава" в с. Хащуватому Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-44
1061980
  Жадан Сергей Паспорт моряка : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 71-80. – ISSN 0130-7673
1061981
   Паспорт на комплект волноводных устройств 4-мм диапазона. БД2700002П, 1958. – 8с.
1061982
   Паспорт на прибор 4-мм диапазона. БД2060019П, 1958. – 9с.
1061983
  Жеффруа-Шнайтер Беренис Паспорт на теле : Печему мы такие разные: Идентичность // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 84-86 : Іл. – ISSN 1029-5828
1061984
  Смешко М.І. Паспорт Нансена: наріжний камінь міжнародно-правового інституту біженства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1061985
  Хинд А. Паспорт предателя / А. Хинд, 1946. – 168 с.
1061986
  Масленников В.В. Паспорт производственного объединения : Практика применения, пути совершенствования. / В.В. Масленников, В.И. Слободник. – М., 1987. – 60с.
1061987
  Воробйов О.В. Паспорт реформи системи виконання судових рішень і рішень інших органів // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 8-10. – ISBN 978-617-7361-58-8
1061988
  Сушко Александр Паспорт спотикання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)


  У владі бракує єдності щодо біометричних паспотів та "антидискримінації". Без реформи внутрішніх паспартів (хай і розтягнутої в часі) пройти шлях до безвізового режиму з ЄС Україні не вдасться, про що свідчить досвід наших країн. Насамперед Західних ...
1061989
  Муха Д. Паспорт у стилі "діджитал" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 39
1061990
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-10
1061991
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-7
1061992
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-23
1061993
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-11
1061994
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7
1061995
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-13
1061996
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-23
1061997
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 23-24
1061998
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-23
1061999
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7
1062000
  Ніколаєв К.Д. Паспортизація туристичних об"єктів у межах сільських населених пунктів / К.Д. Ніколаєв, К.О. Бабікова, В.М. Ісаєнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 30. – Бібліогр.: 3 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,