Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1061001
  Федоров С. "Перестройка" Саркози // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 105-120. – ISSN 0130-9625
1061002
  Сафет М. "Переформат. Про волю" : кримськотатарська поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 130-133. – ISSN 0868-4790


  Сайє Сафет (н. 1972) - кримськотатарська поетеса.
1061003
  Куцмані Б. "Перехресна історія" закону про національно-персональну автономію УНР: перетікання ідеї від австро-марксистів через єврейський Бунд до революційної України // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 263-269. – ISBN 978-617-7062-20-1
1061004
  Петрухіна Л. "Перехресні стежки" баладних мотивів у "Жовтій лілії" Яна Ботто // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 292-300
1061005
  Брага І. "Перехресні стежки" двох митців: Микола Бажан і Дмитро Шостакович // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 29-36. – ISSN 0130-5263
1061006
  Піхманець Р. "Перехресні стежки" суспільно-політичної активності Василя Стефаника й Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 48-62. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1061007
  Луканська А. "Перехресного вступу" до правничої магістратури не передбачено // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 20 листопада (№ 215). – С. 10


  Наступного року до правничої магістратури прийматимуть лише з профільним дипломом бакалавра.
1061008
  Савченко А. "Перешори - найглибша кишеня України" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 10-11 грудня (№ 145/146)


  Євген Чикаленко повернувся на батьківщину. Перше в Україні погруддя Євгенові Чикаленку.
1061009
  Бойко Анатолій "Переяславська метафора" у суспільному бутті Степової України останньої чверті XVIII - початку XIX ст. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 68-74. – ISBN 978-966-8603-36-5
1061010
  Кісіль І. "Переяславський міф" та українська національна свідомість // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 402-406


  Рецензія на книгу: Олександра Черненко. Велика трьохсотлітня війна: Переяславська угода та криза національної самосвідомості. - К., 2004. - 111 с.
1061011
  Мякотин В.А. "Переяславській договоръ" 1654-го года. / В.А. Мякотин. – Прага, 1930. – 28с. – Прізвище авт.: Мякотинъ
1061012
  Вигасин А. "Перикл Эритрейского моря" и политическая карта Индии // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.3-13. – ISSN 0321-0391
1061013
  Кузьменко О.М. [Перетц Володимир Миколайович] // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – С. 612-613. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1061014
  Кривошея І. «Переходъ въ другую страну съ другимъ народом», або співроздуми із А. фон Гакстгаузеном про ментальні відмінності між росіянами та українцями / І. Кривошея, О. Квасневська // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 10-19. – ISSN 1998-4634
1061015
   Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин : тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной конференции, 30 мая - 1 июня 1990 г. – Киев, 1990. – 250, [1] с.
1061016
  Александров В.В. Перестройка в СССР и её воздействие на мировое развитие / В.В. Александров. – Москва : Знание, 1989. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Международая ; 7/1989)
1061017
  Большаков С.И. Перестройка в СССР и подход США к европейским странам социализма // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 2 (64) : Намечающиеся дебаты в конгрессе. Намечающиеся дебаты в конгрессе вокруг ограничения вооружений. Политика США в Восточной Европе. Организационные формы стимулирования экспорта. Предприниматели и работоспособность персонала. Антиядерная мораль... – С. 67-87
1061018
  Классенс Стийн Перестройка глобальной банковской системы / Классенс Стийн, Маркетти Хуан // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2013. – Вып. 50, № 4 : Путь в неизведанное. Неясный курс мировой торговли. – С. 14-17. – ISSN 1020-8151
1061019
  Кофман А.Ф. Перестройка и постсоветская эпоха: взгляд из Латинской Америки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 48-59. – ISSN 044-748Х
1061020
  Медушевский А.Н. Перестройка и причины крушения СССР с позиций аналитической истории // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-30. – ISSN 0869-5687


  Автор исследует причины распада СССР с позиций аналитической истории и лежащей в ее основе когнитивно-информационной теории.
1061021
  Тихомирова Анна Львовна Перестройка онтогенеза как механизм эволюции насекомых / Тихомирова Анна Львовна. – Москва : Наука, 1991. – 167с.
1061022
  Джабиев Р. Перестройка органов управления экономикой и приватизация в Азербайджане // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 110-134. – ISSN 0207-3676
1061023
  Байда В.Д. Перестройка управления здравоохранением Донецкой области / Валентин Байда. – Киев : Здоровье, 1989. – 51, [2] с.
1061024
  Азроянц А Э. Перестройка хозяйственного механизма в геологоразведочном производстве / Э.А. Азроянц. – Москва : Недра, 1992. – 253, [1] с.
1061025
  Ветчинов И.А. Перестройка экономики и западные интерпретации / И.А. Ветчинов, И Н. Игнатович, . – Київ, 1990. – 141с.
1061026
  Бляхман Л.С. Перестройка экономического мышления / Л.С. Бляхман. – Москва : Политиздат, 1990. – 271с.
1061027
  Абалкин Л.И. Перестройка: пути и проблемы : интервью дир. Ин-та экономики АН СССР акад. Л. И. Абалкина с сов. и иностр. журналистами (сент. 1986 г. - май 1988 г.) / Л.И. Абалкин. – Москва : Экономика, 1988. – 188, [2] с.
1061028
  Нечипорук О.Ю. Перестроювання частоти метаструктур / О.Ю. Нечипорук, С.Л. Скрипка, О.О. Чирков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 206-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджено АЧХ масивів метаструктур в залежності від кількості метаструктур в діапазоні частот (0.1-18 ГГц). Показано можливість створення фільтру на основі метаматеріалу з використання фериту, що перестроюється. Ключові слова: метаструктура, ...
1061029
  Губенко Переструктуирование как важный механизм творчества и научения / Губенко, а.В. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (145). – С. 75-80
1061030
  Губенок А.В. Переструктурирование как важный механизм творчества и проблема гуманизации обучения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 190-201. – ISSN 2073-8528
1061031
  Баранов В.Ф. Переступаючи поріг : повісті, оповідання / Віктор Баранов ; худож. В.С. Василенко. – Київ : Молодь, 1985. – 232 с. : іл.
1061032
  Мартинус Переступая порог смерти / Мартинус. – М, 1994. – 104с.
1061033
  Леонов А.Д. Переступень белый / А.Д. Леонов. – Л, 1978. – 127с.
1061034
  Підсуха О.М. Переступи межу / О.М. Підсуха. – Київ, 1987. – 200 с.
1061035
  Гребнев А.Б. Переступи порог / А.Б. Гребнев. – Москва, 1971. – 119с.
1061036
  Бурт В.И. Переступи порог / В.И. Бурт. – М., 1987. – 79с.
1061037
  Сидоренко Ф.Ф. Переступив порог / Ф.Ф. Сидоренко. – Ставрополь, 1981. – 214с.
1061038
  Смирнов Ю.С. Переступить себя / Ю.С. Смирнов. – Москва, 1983. – 237с.
1061039
   Перестюк Микола Олексійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 201
1061040
   Перестюк Микола Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 216. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1061041
   Перестюк Микола Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 367. – ISBN 978-966-439-754-1
1061042
   Перестюк Микола Олексійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 238-239. – ISBN 978-966-439-757-2
1061043
   Перестюк Микола Олексійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 198. – ISBN 978-617-7530-19-9
1061044
  Гребняк М.П. Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря індустріального міста у сучасних умовах / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 26-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1061045
  Кисільова Т.О. Пересувні рентгенівські апарати у Першій світовій війні 1914 - 1918 років (український контекст) // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 90-96. – ISSN 2617-1929
1061046
   Пересунько Юрій Михайлович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 408. – ISBN 978-966-2726-03-9
1061047
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их : Справочное пособие / А.Н. Заварицкий. – 2-е изд. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 156 с.
1061048
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их. / А.Н. Заварицкий. – Москва-Л., 1941. – 156с.
1061049
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их. / А.Н. Заварицкий. – 2-е изд. – Москва, 1960. – 156с.
1061050
  Флоренский В.П. Пересчет химических анализов осадочных горных пород / В.П. Флоренский. – Москва, 1964. – 112 с.
1061051
  Тычино К.К. Пересчетные декады / К.К. Тычино. – М., 1970. – 57с.
1061052
  Тычино К.К. Пересчетные декады / К.К. Тычино. – Москва : Энергия, 1976. – 96 с.
1061053
  Богачев Р.М. Перетворені форми процесів самоорганізації соціальних систем: раціональні та ірраціональні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 55-62
1061054
  Карацуба М. Перетворення-метаморфози у польській, українській літературній баладі доби романтизму та сербській народній баладі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 135-142
1061055
  Гуртовенко В.А. Перетворення : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ, 1984. – 109 с.
1061056
  Жижко С.А. Перетворення / Сергій Жижко. – Київ : Просвіта, 2011. – 435, [5] с. : карти. – Бібліогр.: с. 432-435. – ISBN 978-966-2133-67-7
1061057
  Кулешова О.О. Перетворення 2-гетарил-2-(тетрагідро-1н-2-піроліліден) ацетонітрилів / О.О. Кулешова, О.В. Хиля // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 100
1061058
  Харабара Т.І. Перетворення адміністративних даних у статистичну звітність шляхом запровадження державного статистичного спостереження "Здійснення адміністративного судочинства" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (96). – С. 15-29 : Табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2519-1853
1061059
  Примаченко С.В. Перетворення борної кислоти з гідроксилвмісними сполуками в твердофазній системі / С.В. Примаченко, В.І. Максін // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 120-125 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-9912
1061060
  Чухно А.А. Перетворення відносин власності та його значення для перебудови економіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 37-49. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Обґрунтовується методологічний підхід, за яким діалектична взаємодія усуспільнення та відособлення зумовлює багатоманітність форм власності та форм господарювання, багатосуб"єктність відносин власності. На цій основі розглядається роздержавлення ...
1061061
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для спостережень з евклідових просторів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається застосування псевдообернення для дослідження перетворення Гоку та акумуляторної функції для спостережень з елементами евклідових просторів довільної розмірності у випадку афінного зв"язку між спостережуваними змінними. Отримані ...
1061062
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для суміші розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 220-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються перетворення Гоку для суміші розподілів. Доводиться, що граничним значенням нормованого акумулятора є суміш щільностей. Hough Transform for mix of distributions is investigated. The statement about limit of the Accumulator is ...
1061063
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для суміші розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 190-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується перетворення Гоку для суміші розподілів. Доводиться, що граничним значенням нормованого акумулятора є суміш щільностей.
1061064
  Донченко С В. Перетворення Гоку та псевдообернення / С В. Донченко, М.Ф. Кириченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 226-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглядається застосування псевдообернення для дослідження перетворені Гоку послідовності спостережень та акумуляторної функції.
1061065
  Шестакова Е.Г. Перетворення дійсності у текстах художньої літератури і засобів масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 104-112


  У статті досліджується проблема складного, різноспрямованого перетворення дійсності у текстах художньої літератури і засобів масової комунікації.
1061066
  Мазур І.І. Перетворення довіри в інституті конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 25-29


  Обгрунтовується думка про те, що якщо люди довіряють одне одному в силу загальності їх моральних, етичних норм, то й витрати виробництва будуть меншими, що дає підстави для підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
1061067
  Кащенко М. Перетворення живої природи / М. Кащенко. – Київ, 1928. – 46с.
1061068
  Калужнін Л.А. Перетворення і підстановки / Л.А. Калужнін, В.І. Сущанський. – Київ, 1970. – 80с.
1061069
  Коляда Олександр Федорович Перетворення і формування випадкових процесів у сільськогосподарських машинах : Автореф... доктора техн.наук: 05.05.11 / Коляда Олександр Федорович; Тернопільський держ. техн. ун-тет ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 1997. – 31л.
1061070
  Овечкіна О.С. Перетворення іноземних юридичних осіб в умовах Brexit // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 531-538. – ISSN 0869-2491
1061071
  Зуб М.Я. Перетворення інфраструктури ринку праці в умовах впливу штучного інтелекту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 146-153. – ISSN 2222-4459
1061072
  Чумак В.О. Перетворення історичного в логічне як основа визначення вихідної "клітинки" в природничих науках // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1061073
  Лозинський В. Перетворення Кафки // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 39-41


  Франц Кафка — один із найвизначніших німецькомовних письменників XX ст., більшу частину робіт якого було опубліковано посмертно. Його твори просякнуті абсурдом і страхом перед зовнішнім світом та вищим авторитетом, вони здатні пробуджувати в читачеві ...
1061074
  Лі Янь Лун Перетворення китайських національних та європейських тенденцій у Концерті для скрипки з оркестром "Butterfly Lovers" Чень Гана та Цанг Хао // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 209-221. – ISSN 2310-0583


  Розглядається один з найскравіших зразків скрипкової музики Китаю – Концерт для скрипки з оркестром «Butterfly Lovers» Чень Гана та Цанг Хао в контексті перетворення національних китай-ських та світових європейських тенденцій. Визначаються пропорції ...
1061075
  Скориніна-Погребна Перетворення комунікативного простору студентів-економістів у процесі інтеграції українських університетів в європейський освітній простір // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 102-106. – ISSN 2077-1800
1061076
  Грушка Я.І. Перетворення координат у кiнематичних мiнливих множинах // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1061077
  Шушарін Д. Перетворення країни на ведмедя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 жовтня (№ 201). – С. 9


  Короткий період російської демократії породив такого тоталітарного монстра, якого не знала історія.
1061078
  Одрібець С.П. Перетворення кратних амальганованих об"єднань граток, визначені жорсткими гомоморфізмами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається означення жорсткого гомоморфізму гратки. Описане продовження такого гомоморфізму на кратні амальгамовані об"єднання граток. The definition of a rigid lattice homomorphism is given. The extention of such homomorphism on iterated amalgamed ...
1061079
   Перетворення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – вип. 6. – К., 1996. – 350с.
1061080
  Розуван К.П. Перетворення Лоренца для багатошарового покриття / К.П. Розуван, С.Г. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 400-405. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично розглянуто інтерференцію світла в багатошарових системах на основі перетворення Лоренца. Така інтерференція розраховується за допомогою матриць розсіяння розмірності 2x2. На відміну від випадку тонкої плівки ці матриці не можна вважати ...
1061081
  Поперенко Л.В. Перетворення Лоренца для тонкої плівки / Л.В. Поперенко, К.П. Розуван, С.Г. Розуван // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 466-471. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Математичний формалізм матриць розсіяння розмірності 2x2 був використаний для обрахування багатопучковоі інтерференції в тонкій плівці. Використані матриці являються одночасно членами групи Лоренца. Інтерференція в плівці в цьому випадку може бути ...
1061082
  Сергєєв-Ценський Перетворення людини / Сергєєв-Ценський. – К., 1956. – 236с.
1061083
  Юзвяк К. Перетворення мінеральних форм азоту в підземних водах у відкритій гідрогеологічній системі / К. Юзвяк, Т. Соловей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 51-58. – Бібліогр.: 14 назв
1061084
  Стрикун І. Перетворення Мінська на центр прогресивної білоруської інтелігенції поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 45-46
1061085
  Лісняк В.С. Перетворення множин змінних афінних реперів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 29-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розглянуто перетворення множин змінних афінних реперів багатовимірного евклідового простору. Одержані рівняння зв"язку їх відносних компонент. Ці рівняння застосовні у диференціальній геометрії систем класичних многовидів евклідового простору, їх ...
1061086
  Осичнюк Ю.В. Перетворення можливості в дійсність в період переходу від соціалізму до кумунізму / Ю.В. Осичнюк. – Київ, 1963
1061087
  Шушарін Д. Перетворення на ворога людства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 листопада (№ 207). – С. 3
1061088
  Черненко М.С. Перетворення науки у безпосередню продуктивну силу / М.С. Черненко. – Киев, 1974. – 64 с.
1061089
  Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь, 1569-1999 = The reconstruction of nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999 / Тімоті Снайдер ; [пер. з англ. : А. Котенко, О. Надтока ; наук. ред. К. Диса ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 460, [4] с. – ISBN 978-966-378-245-4
1061090
  Роїк О.М. Перетворення параметрів елементів замкнених кіл : Монографія / О.М. Роїк, І.Р. Арсенюк, В.І. Месюра; Мін-во освіти і науки України.Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2004. – 110с. – ISBN 966-641-076-1
1061091
  Мелкевік Б. Перетворення права: погляд з позиції комунікативної теорії // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 4 (47). – С. 35-46. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1061092
  Гула О. Перетворення приватного підприємства на приватне товариство: шляхи вдосконалення організаційно - правової форми підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.82-85
1061093
  Мовчан В.А. Перетворення природи / В.А. Мовчан, 1949. – 7с.
1061094
  Погребняк П.С. Перетворення природи і перспективи розвитку народного господарства Півдня України і Півночі Криму. / П.С. Погребняк. – К., 1951. – 29с.
1061095
  Кузняк Б.Я. Перетворення пустельних земель Ізраїлю на високопродуктивні господарства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 72-80. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1061096
  Дмитерко Л. Перетворення світу. / Л. Дмитерко. – К., 1955. – 112с.
1061097
  Гарбузова Г.О. Перетворення синтаксичної структури україномовного складного речення під час його перекладу засобами англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 72-80


  Статтю присвячено проблемам перетворення синтаксичної структури українського складного речення під час перекладу на англійську мову, зокрема застосуванню англійських безприйменникових атрибутивних словосполучень з метою досягнення адекватності при ...
1061098
  Бойко Д.Д. Перетворення сільськогосподарської праці в різновидність індустріальної.(На матеріалах УРСР). : Дис... канд. економ.наук: / Бойко Д.Д.; КДУ. Кафедра політ. економ. природнич. факульт. – К., 1966. – 316л. – Бібліогр.:л.295-316
1061099
  Врублевський В.К. Перетворення сільськогосподарської праці в різновидність праці індустріальної - важлива умова подолання істотних відмінностей між містом і селом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 36-42. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы превращения сельскохозяйственного труда в разновидность труда индустриального, как важнейшего условия преодоления существенных различий между городом и деревней в период строительства коммунистического ...
1061100
  Зеліско А.В. Перетворення споживчих товариств у господарські товариства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 397-402. – ISSN 1563-3349
1061101
  Качановська Т.О. Перетворення структури образу у поетичному перекладі (на матеріалі сонета Ж.-М. де Ередіа "Aux montagnes divines" і його українських інтерпретацій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  У статті вивчаються жанрово-стилістичні проблеми перекладу французьких сонетів. Основну увагу приділено однорідним рядам (тобто синтаксичним конструкціям, компонентами яких є однорідні члени речення). Розглядаються відмінності між підходами різних ...
1061102
  Андрощук Г. Перетворення ТМ у родове поняття // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 1, 24-25
1061103
  Андрощук Г. Перетворення торговельної марки в родове поняття: доктрина і практика // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 23-29. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1608-6422
1061104
  Кухаренко Л.І. Перетворення України з аграрної в могутню індустріально-колгоспну республику / Л.І. Кухаренко. – Київ, 1959. – 232с.
1061105
  Находкін М.Г. Перетворення фасетування на вершинах двійників всередині зерен полікремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено перетворення фасетування в зернах полікремнієвих плівок, що отримані методом хімічного осадження в реакторі зниженого тиску. Встановлено, що на вершинах двійників мають місце три типа перетворень ...
1061106
  Лебедєва І.В. Перетворення фронтів розривних хвиль у неоднорідних трансверсально-ізотропних середовищах / І.В. Лебедєва, О.В. Ващіліна, Ю.О. Заєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 54-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядаються випадки перебудови плоскої розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному пружному середовищі, параметри анізотропії якого змінюються неперервно. Досліджується залежність форми променів і фронтів від параметрів ...
1061107
  Верес М.М. Перетворення Фур"є в задачах мінімаксного оцінювання роз"язків крайових задач // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 56
1061108
  Верес М.М. Перетворення Фур"є в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків задач Коші для параболічних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 173-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для параболічних рівнянь із незалежними від просторових змінних коефіцієнтами розглядають задачі мінімаксного оцінювання функціоналів від розв"язків за данними спостережень. При певних обмеженнях на невідомі параметри, використовують перетворення ...
1061109
  Радченко В.М. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір / В.М. Радченко, Я.О. Стефанська // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 143-149. – ISSN 0868-6904


  The Fourier transform of general stochastic measures in Rd is defined. The inversion theorem for this transform is proved, connection with convergence of stochastic integrals is established. Example of applying for convergence of solutions of ...
1061110
  Стефанська Н.О. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір та його застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Стефанська Неля Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 128 арк. – Додатки: арк. 126-128. – Бібліогр.: арк. 6-7, 117-125 та в додатках: арк. 126
1061111
  Стефанська Н.О. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір та його застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Стефанська Неля Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1061112
  Савенко П.О. Перетворення Фур"є й Лапласа в задачах апроксимації / П.О. Савенко, Т.Я. Соляр ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2019. – 380, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-376. – ISBN 978-966-02-8818-8
1061113
  Лопушанська Г.П. Перетворення Фур"є, Лапласа: узагальнення та застосування : навч.-метод. посібник / Г.П. Лопушанська , А.О. Лопушанський, О.М. М"яус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 152, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-152
1061114
  Верес М.М. Перетворення Фурьє в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків задач Коші для рівнянь гіперболічного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 170-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються деякі підходи для оцінювання функціоналів від розв"язків задач Коші рівнянь гіперболічного типу, застосовується мінімаксний підхід до знаходження мінімаксних лінійних оцінок. Припускається, що спостерігається функція, яка є ...
1061115
  Марцишин Р.С. Перетворення часового масштабу мовних сигналів в інтерактивних системах керування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Марцишин Р.С.; МО України. Держ. ун-т "Львів. політехника". – Львів, 1999. – 17л.
1061116
  Макарик І. Перетворення Шекспіра = Shakespeare in the Undiscovered Bourn : Лесь Курбас, укр. модернізм і рад. культурна політика 1920-х р. / Ірина Макарик ; [пер. з англ. Тараса Цимбала]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 351, [1] с. : портр., іл. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Shakespeare in the undiscovered bourn. Les Kurbas, Ukrainian modernism, and early soviet cultural politics / Irena Makaryk.Toronto, 2004. – Бібліогр.: с. 273-327. – ISBN 978-966-521-638-4
1061117
  Шевченко Н.І. Перетворення як вид реорганізації господарських товариств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 138-143
1061118
  Кіт Л. Перетворити життя на мрію, а мрію - на реальність у найближчих планах хіміків та біологів КНУ // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Цьогоріч авторський колектив, який очолили наші хіміки став другим серед переможців в абсолютній номінації "Кращий винахід року". Конкуренція була чималою: на конкурс подано 348 робіт. Група, до якої увійшли науковці факультету професор Юліан ...
1061119
   Перетворити місто на стійку екосистему // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 11 : фото
1061120
  Єрмоленко В. Перетворити свої вади на переваги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 30-31


  "Має бути поміркована віра в ідеї", - філософ Володимир Єрмоленко.
1061121
  Божук Л. Перетворити Україну на квітучий яблуневий сад - такою була мета його життя (до 65-річчя від дня смерті Володимира Симиренка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 210-212. – ISBN 966-530-115-2
1061122
  Божук Л. Перетворити Україну на квітучий яблуневий сад - такою була мета його життя (до 65-річчя від дня смерті Володимира Симиренка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українозавства. – Київ, 2003. – [на 2004 рік]. – С. 210-212. – ISBN 966-7060-63-2
1061123
  Липовецький С. Перетворити українців на націоналістів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 35 (615), 30.08 - 5.09.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
1061124
  Лебедев В.А. Перетворювач природи / В.А. Лебедев. – К., 1950. – 239с.
1061125
  Боднар Р.В. Перетворювачи поодиноких і рідкоповторюваних сигналів : Автореф...канд.техн.наук:05.13.05 / Боднар Р.В.Нац.ун-тет "Львів.політехніка". – Львів, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
1061126
  Павлов Геннадій Вікторович Перетворювачі постійної напруги на основі частотнорегульованих послідовних резонансних інверторів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.12 / Павлов Г.В.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 33 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1061127
  Келлер Б.О. Перетворювачі природи рослин / Б.О. Келлер. – Київ-Х, 1948. – 79с.
1061128
  Михальський В.М. Перетворювачі частоти і напруги з широтно-імпульсною модуляцією: аналіз та наукове обгрунтування шляхів підвищення якості електроенергії : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Михальський В.М. ; НАН України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010. – 41 с. – Бібліогр. : 49 назв.
1061129
  Сюндюков І. Перетворювачки життя // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 20


  Жінки та влада: реформи, здобутки, слід в історії. Такою була княгиня Ольга: мудрою, безжальною, наполегливою, далекоглядною правителькою.
1061130
  Хассан Ж. Перетворюючі установки частотно-регулювального тягового приводу. : Автореф... Канд.техн,наук: 05.09.12 / Хассан Ж.; Нац.техн.ун-т.Укр.КПІ. – К, 2000. – 19л.
1061131
  Данилевська Н.О. Перетик : фольклор.-етногр. портрет укр. села / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Український Центр духовної культури, 2000. – 211, [1] с. : іл., портр., ноти. – Алф. покажч. фольклор. творів: с. 206-210. – ISBN 966-7276-95-3
1061132
  Волощак Х. Перетин авторських афоризмів в літературних проекціях (на матеріалі збірки Ліни Костенко "Вибране", 1989 рік) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 301-308. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1061133
  Федорук О.К. Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Видавничий дім А+С. – ISBN 966-8613-25-2
Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – 2006. – 258, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим.


  Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, ...
1061134
  Федорук О.К. Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96714-9-3
Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – 2008. – 414, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Текст частково рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.


  Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, ...
1061135
  Рімар Л. Перетин кордону з дитиною в прийдешні часи безвізу // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 33-35
1061136
  Олекса Г.І. Перетин лексико-семантичних полів на позначення концепту "рух" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 123-128


  В статті досліджується перетин лексико-семантичних полів на позначення концепту "Рух". В статье исследуется пересечение лексико-семантических полей, обозначающих концепт "Движение". The article examines the intersection of the lexical-semantic fields ...
1061137
  Присяжнюк О.М. Перетин та взаємодія лексико-семантичних полів зору і слуху в чотирьох думках Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 132-136
1061138
  Сидоренко В. Перетікання різних модальностей // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 90-92. – ISBN 978-966-8917-14-1


  Про Оксану Чепелик, українську художницю, режисера, сценариста, оператора.
1061139
  Сироватко І.А. Перетравність раціонів, обмін речовин продуктивність і забійні якості бичків симентальскох і чорно-рябої порід та помісей з голштинами. : Автореф... Канд.сільгосп.наук: 06.02.02. / Сироватко І.А.; Укр.держ.аграрн.ун-т. – К, 1994. – 23л.
1061140
  Платонов В. Перетренированность в спорте // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 1. – С. 19-34. – ISSN 1992-7886
1061141
  Андасова Ж.М. Перетренированность спортсмена - актуальное направление в практике современной спортивной медицины // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 3-7 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1992-7894
1061142
  Шевченко Ф.П. Перетц Владимир Николаевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 264-265
1061143
  Щербань Т.О. Перетц Володимир Миколайович // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 118-121
1061144
  Курас І. Перетц Володимир Миколайович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 514-515. – ISBN 966-642-207-7
1061145
   Перетц Володимир Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 367. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1061146
  Колибанова К. Перетц Володимир Миколайович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 134-137. – ISBN 966-02-3530-5
1061147
  Любарська Л.В. Перетц Володимир Миколайович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – с. 204-205
1061148
  Короткий В. Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 430-431. – ISBN 5-7707-1062-4
1061149
  Короткий В.А. Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 441-442. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1061150
   Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 367-368. – ISBN 978-966-439-754-1
1061151
  Торопчина-Агалакова Перетягати чужого клієнта за всяку ціну - глухий кут і для адвоката, і для такого клієнта / розмову вів Леонід Лазебний // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 11-15
1061152
  Кружков В. Перетягивание венского каната // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 8. – С. 111-115. – ISSN 0235-7089


  Австрійський нейтралітет : історія і сучасність
1061153
  Лукьянова И. Перетягивание Льва // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2010. – Вып. ноябрь. – С. 38-44


  Сто лет назад Лев Толстой глубокой ночью ушел из дома. Он сам объяснял свой уход социальной непереносимостью своего существования в Ясной Поляне, нестерпимостью барского своего положения: кругом бедность, а я тут в усадьбе, и лакей прислуживает за ...
1061154
  Дабужинска С.К. Переувлажненные земли и перспективы их использования / С.К. Дабужинска. – Вильнюс, 1963. – 20 с.
1061155
  Алто Э.Л. Переулками на свет : повесть / Э.Л. Алто. – Петрозаводск : Карелия, 1975. – 152 с. – (Первая книжка писателя)
1061156
  Туницкий А.Н. Переулки Замоскворечья / А.Н. Туницкий. – Москва, 1977. – 221с.
1061157
  Нагибин Ю.М. Переулки моего детства. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1971. – 414с.
1061158
  Бервинова Е.П. Переулок Ильича, 7. Путеводитель по музею : путеводитель по музею / Е.П. Бервинова, Г.С. Кущин. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 68 с. : ил. – (Мемориальные музеи В.И. Ленина в Ленинграде)
1061159
  Инбер В.М. Переулок моего имени / В.М. Инбер. – Москва, 1935. – 78с.
1061160
  Шефнер В.С. Переулок памяти / В.С. Шефнер. – Л., 1976. – 271с.
1061161
  Бонфанти С.-М. Переулок Солнца / С.-М. Бонфанти. – М., 1961. – 174с.
1061162
  Романенко А.С. Переулок Трех сестер / А.С. Романенко. – Донецк, 1978. – 91с.
1061163
  Федоров А.В. Переустройство русской армии в 50-70 гг. XIX в. : Автореф... доктор истор.наук: / Федоров А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 34 с.
1061164
  Тарануха І. Переуступка боргу пайовому інвестиційному фонду як схема управління проблемною заборгованістю // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 104-114 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
1061165
  Вирениус А. Переутомление у учащихся в средних учебных заведениях Германии / А. Вирениус. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1890. – 53 с.
1061166
  Тимошик М. Перефарбовані опоненти великого українця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 7-8


  Несвяткові роздуми з приводу 100-річного ювілею Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
1061167
  Полякова М. Перефарбувати чи демонтувати? // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 26-29


  Книга культуролога Олександра Гриценка "Президенти і пам"ять. Політика пам"яті президентів України (1994 - 2014): підгрунтя, послання, реалізація, результати".
1061168
  Черняк Р.Я. Переферийные устройства ЦВМ на магнитных картах / Р.Я. Черняк. – Киев : Наукова думка, 1977. – 103 с.
1061169
  Мацьків П. Переферійна зона поняттєвого поля "священна особа" в словниково-діахронному дискурсі // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 111-117. – Бібліогр.: :Літ.: С. 116-117; 11 назв. – ISSN 2075-1486
1061170
   Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС : [аналіт. доповідь] / Центр Разумкова ; [ред.: А. Чернова та ін. ; керівник проекту В. Сіденко]. – Київ : Заповіт, 2018. – 213, [1] с. : іл., табл., портр. – Точка доступу: www.razumkov.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-15-8
1061171
  Солдатенко О. Переформатування міжнародно-політичної ситуації на Близькому Сході у контексті подій "арабської весни" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 71-72


  Арабська весна — серія масових вуличних протестів, революцій та внутрішніх військових конфліктів у низці арабських країн, що почалися наприкінці 2010 року в Тунісі й тривають у деяких країнах по нині.
1061172
  Довженко О. Переформатування у головах // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-25.


  Головні події і тенденції на телеринку сезону 2007/2008 рр.
1061173
  Векслер А.Б. Переформирование русла в нижних бьефах крупных гидроэлектростанций / А.Б. Векслер, В.М. Доненберг. – Москва, 1983. – 217с.
1061174
  Іванова Л.І. Переформування правого берега Київського водосховища (на ділянці між гирлами рр. Ірпеня та Тетерева) / Л.І. Іванова, М.П. Ходукіна // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 115-117 : Карта. – Бібліогр.: 2 назви
1061175
  Роздобудько І. Переформулювання / Ірен Роздобудько. – Київ : Нора-Друк, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-2961-17-1
1061176
  Головачев В.В. Перехватчик : роман / Василий Головачев. – Киев : А.С.К., 1995. – 520, [3] с. : ил. – ISBN 5-7707-8127-0
1061177
  Экономов Л.А. Перехватчики / Л.А. Экономов. – М., 1964. – 399с.
1061178
  Иваненко В.Т. Перехватчики / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1974. – 208с.
1061179
  Иваненко В.Т. Перехватчики / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1982. – 224с.
1061180
  Ткачов О.Ф. Перехитрити терориста / О.Ф. Ткачов, Е.А. Чадов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-31
1061181
   Перехитрить, победить, помиловать! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 62-65 : фото
1061182
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 9. – 2002
1061183
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 10. – 2002
1061184
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. Спецвипуск. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 11. – 2003
1061185
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 12. – 2004
1061186
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 1. – 2000
1061187
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 2. – 2000
1061188
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 3. – 2000
1061189
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 1. – 2001
1061190
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 2. – 2001
1061191
   Перехід - 4 : журнал нової еліти: спецвипуск. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 3. – 2001
1061192
  Лайт Джон Перехід // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 6. – ISSN 0320 - 8370
1061193
  Годлевська В.Ю. Перехід від авторитаризму до демократичного суспільства в Іспанії (1960 - 1982 роки) : монографія / Годлевська В.Ю. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-641-318-8
1061194
  Редько А.Г. Перехід від галузевого до територіального принципу організації системи влади та управління в СРСР (на прикладі Станіславської області УРСР) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 147-152. – ISSN 1563-3349
1061195
  Червякова О.В. Перехід від державного до публічного управління в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 198-206. – ISSN 2414-05-62
1061196
  Агашкова Т.В. Перехід від капіталізму до комунізму-шлях розвитку людства / Т.В. Агашкова. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 44 с.
1061197
  Савенець М.В. Перехід від номограми до аналітичного розрахунку загального вмісту озону, виміряного приладом М-124 // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 94-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
1061198
   Перехід від традиційної до екобезпечної органічної системи землеробства в умовах змін клімату: виклики та шляхи вирішення / Л.І. Моклячук, А.М. Ліщук, М.В. Драга, І.М. Городиська, Л.Б. Плаксюк // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 100-109 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2310-4678
1061199
  Жбанова К. Перехід від трудових мобілізацій до організованого набору робітників (1945 - 1946 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 254-257. – ISBN 978-966-171-893-6
1061200
  Дроваль П.М. Перехід до "відкритої економіки" і пов"язані з цим заходи безпеки інвестиційного режиму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 411-413
1061201
  Таньшина А. Перехід до "суспільства знань" і підготовка науковців найвищої компетентності // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С.43-46.
1061202
  Рєпнова Т.П. Перехід до активних форм саморегуляції психосоматики в підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 44-49. – ISSN 2307-5880
1061203
  Рудяков П. Перехід до багатомовності нового типу як складова трансформації державно-політичної системи України / П. Рудяков, О. Яковлева // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 214-222
1061204
  Яковлєва О.В. Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – C. 293-297. – ISSN 2076-1554


  У статті розглянуто вітчизняну систему вищої освіти під кутом зору її спроможності до реалізації оптимального переходу до багатомовності. Констатується, що ВНЗ – це соціальний інститут, здатний засвоювати корисні новації й модернізуватися в ...
1061205
  Яковлєва О.В. Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 293-298. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто вітчизняну систему вищої освіти під кутом зору її спроможності до реалізації оптимального переходу до багатомовності. Констатується, що ВНЗ – це соціальний інститут, здатний засвоювати корисні новації й модернізуватися в оптимальнішому ...
1061206
  Завгороднюк М.О. Перехід до багатополярної моделі світу і місце України в інтеграційних процесах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 413-420
1061207
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75. – Бібліогр.: с. 69-70, 72-73, 75


  Розроблено науково-практичні рекомендації щодо переходу до виключно бездокументарної форми існування цінних паперів в Україні. Визначено превентивні заходи для зниження потенційно ризикових наслідків такого переходу.
1061208
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75. – Бібліогр.: с. 69-70, 72-73, 75


  Розроблено науково-практичні рекомендації щодо переходу до виключно бездокументарної форми існування цінних паперів в Україні. Визначено превентивні заходи для зниження потенційно ризикових наслідків такого переходу.
1061209
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75.
1061210
   Перехід до блакитного океану = Blue ocean shift : [поза конкуренцією] / В. Чан Кім, Рене Моборн ; [пер. з англ. Тараса Фролова]. – Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2018. – 284, [2] с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Пер. за вид.: Blue ocean shift / W. Chan Kim, Renee Mauborgne. New York: Hachett Books, 2017. - На обкл. також: Від авторів міжнар. бестселера "Стратегія блакитного океану". – Бібліогр.: с. 278-279 та в прим.: с. 273-277. – (Business must read). – ISBN 978-617-12-5596-8
1061211
  Довгаль О.А. Перехід до економіки знань у межах модернізаційної парадигми для країн ядра та напівпериферії глобальної економічної системи / О.А. Довгаль, Г.В. Довгаль, Г.В. Сердюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (49). – С. 117-123. – ISSN 2222-0712
1061212
  Предборський В.А. Перехід до ефективного системного фактору формування правлячого класу як основа детінізації влади: досвід Китаю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (237). – С. 7-16. – ISSN 2522-1620
1061213
  Мідделаар Луук ван Перехід до Європи = The passage to Europe : як континент став союзом / Луук ван Мідделаар ; пер. з англ. Олексія Панича. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 572, [1] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид. : The passage to europe. How a continent became a union / Luuk van Middelaar. - Покажч. імен: с. 561-572. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-597-4
1061214
  Чижмарь К. Перехід до єдиного нотаріату є найкращим для розвитку галузі // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2014. – № 9 (141). – С. 12-15. – ISSN 1726-3077
1061215
   Перехід до металевої провідності в розплавах на основі селену / Л.А. Булавін, Б.І. Соколовський, В.М. Склярчук, Ю.О. Плевачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 326-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Температурна залежність електропровідності та термо-е.р.с. потрійних розплавів CuTlSe2, CuAsSe2 і TlAsSe2 досліджена в інтервалі до 1800 К під високим тиском аргону (до 50 МПа). Поведінка електропровідності вказує на перехід напівпровідник-метал у ...
1061216
  Кирєєв О. Перехід до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності - основа подальшого розвитку банківської системи : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 3-7
1061217
   Перехід до організаційного етапу розвитку історичної науки в Одесі. Одеське товариство історії і старожитностей та головні підходи до вивчення історії півдня України // "Історіограф" Південної України Аполлон Скальковський: інтелектуальна апологія імперської політики та регіональної історичної самобутності : монографія / Л.В. Новікова. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – С. 131-145. – ISBN 978-617-689-009-6
1061218
  Чубрикова О.О. Перехід до практичного втілення стратегічного партнерства України з Туреччиною // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 233-245. – ISBN 978-966-193-088-8
1061219
  Гріненко О. Перехід до професійної армії потребує реформування системи підготовки резерву // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.45-46.
1061220
  Чухно А.А. Перехід до ринкової економіки / А.А. Чухно. – Київ : Наукова думка, 1993. – 280 с. – ISBN 5-12-003331-8
1061221
  Петрик О. Перехід до цінової стабільності: виклик для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 137-143. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1061222
  Сенченко М. Перехід із галактики Гутенберга в галактику Цукерберга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (296), березень. – С. 3-7. – ISSN 2076-9326
1061223
  Лазарук Я. Перехід іспанської преси до демократії (1976-1984 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 105-110. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
1061224
  Барфі Б. Перехід Лівії до переходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 48)
1061225
  Ціборовський О.М. Перехід лікарської справи у Київській губернії до земської медицини та його результати / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 1 (67). – C. 50-59. – ISSN 1681-2786
1061226
   Перехід метал-неметал в іонно-електронних рідинах : [ монографія ] / Л.А. Булавін, Б.І. Соколовський, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук. – Київ : АСМІ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-182-004-2
1061227
  Макарський О. Перехід на "цифру" коментар з Хрещатика,26 // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 7-9
1061228
  Зайцев О.В. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту як одна з форм учинення державної зради / О.В. Зайцев, В.Р. Філіпенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 53-63. – ISSN 2524-0323
1061229
  Кончук Н.С. Перехід на бік ворога як форма державної зради // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 98-103
1061230
  Бадах Г. Перехід на двоступеневу систему навчання в Німеччині в умовах реалізації цілей Болонського процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 97-103. – ISSN 1728-9343
1061231
  Дмитренко М. Перехід на інноваційну модель розвитку України та впровадження економіки знань // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-29.
1061232
  Симоненко В.М. Перехід на міжнародні стандарти управлінського обліку та аналізу як фактор удосконалення управління зовнцшньоекономічною діяльностю підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 224-228. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1061233
  Теліга О. Перехід на новий рівень // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.9-11. – ISSN 1726-3077


  Судова реформа в Україні
1061234
  Саванець Л.М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 183-207
1061235
  Саванець Л.М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 19 назв
1061236
  Лукомська О. Перехід прав за іпотечними цінними паперами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 115-118.
1061237
  Кот О.О. Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.03 / Кот О.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.:с.16
1061238
  Кот Олексій Олександрович Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кот Олексій Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 187 л. – Бібліогр.: л.164-187
1061239
  Кот О.О. Перехід прав кредитора до третіх осіб: еволюція поняття та сучасні тенденції розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 79-86
1061240
  Носік В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об"єктами незавершеного будівництва приватної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 113-122. – ISSN 0132-1331


  Досліджуються теоретичні та практичні питання щодо здійснення прав на земельні ділянки державної та комунальної власності разом із розташованими на них об"єктами незавершеного будівництва приватної власності Исследуются теоретические и практические ...
1061241
  Машкова В. Перехід прав та обов"язків за договором комерційної концесії у разі смерті правоволодільця // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 325-326
1061242
  Погребняк В. Перехід права вимоги кредитора до поручителя у зобов"язаннях з надання послуг та виконання робіт // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 176-180. – ISSN 2524-0129
1061243
  Щербяк Ю.В. Перехід права власності громадян на земельні ділянки чи обіг земельних ділянок сільськогосподарського забезпечення:проблеми законодавчого регулювання // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 167-176. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1061244
  Чеховська Д.Р. Перехід права оренди земельних ділянок у випадку заміни сторони договору оренди землі за законодавством України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 153-157. – ISBN 978-966-7957-18-6
1061245
  Щербина М. Перехід права оренди земельної ділянки при переході права на об"єкти нерухомості, як на ній розташовані // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 2 (146). – С. 50-56


  У статті розглядаються проблеми договірного регулювання аліментних відносин подружжя.
1061246
  Ладонько Л.С. Перехід регіональних економічних систем до інноваційного типу розвитку / Л.С. Ладонько, А.В. Ребенок, А.В. Ладонько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 59-64
1061247
  Харченко Г. Перехід речових прав за договором (каузальна та абстрактна моделі) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 45-49. – ISSN 2307-8049
1061248
  Хан Є. Перехід російських ВНЗ на двоступеневу систему вищої освіти (бакалавр-магістр) в рамках участі в Болонському процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-62. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні етапи переходу російських вищих навчальних закладів на багатоступеневу систему у вищій освіті. Охарактеризовано законодавчу та нормативно-правову базу переходу російських ВНЗ на багатоступеневу систему вищої освіти. В ...
1061249
  Голдаєвич Є.Л. Перехід у нерівноважний стан розряду з ковзаючою дугою / Є.Л. Голдаєвич, Є.В. Мартиш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 176-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Досліджено вплив електричного поля на розряд з ковзаючою дугою і показано, що воно може відігравати головну роль у досягненні нерівноважного стану такої плазми. Запропоновано, що більша напруженість поля спричиняє іонізаційну нестійкість в плазмі, що ...
1061250
  Шаповалова Л.А. Перехід України до інноваційної моделі розвитку як напрям інтеграції до світового господарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі інтеграції України до світового економічного простору. Основну увагу приділено одному з найважливіших етапів на шляху досягнення зазначеної мети - переходу нашої країни до інноваційної моделі розвитку, розробка і впровадження якої в ...
1061251
  Луцик Ю.О. Перехід України до моделі інформаційного суспільства як напрям інтеграції до світового господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-57. – ISBN 966-614-021-7
1061252
  Гордієнко Д. Перехід українських земель до складу Польщі та Литви у середині XIV століття в концепції Михайла Грушевського // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 3. – С. 40-56. – ISBN 978-966-02-9726-5
1061253
  Мина Ж.В. Перехід Української Галицької Армії на бік генерала Денікіна у листопаді 1919 р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 132-136. – ISSN 0321-0499
1061254
  Доскоч І.О. Перехід художнього тексту в гіпермедійне середовище як вияв сучасних можливостей медіапростору // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 457-462


  У статті зосереджено увагу на новому середовищі функціонування художнього гіпертексту-гіпермедіа, що стає уособленням інтеракції тексту з мультимедійними засобами. Також виокремлені властивості функціонування електронного тексту в гіпермедійному ...
1061255
  Кудлик Р. Перехід як форма просторово-часового відношення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.143-153. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1061256
  Павленко Л.А. Перехідна доба: релігія, релігійна філософія і філософія // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 54
1061257
   Перехідна економіка : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Вища школа, 2003. – 591 с. – ISBN 966-642-166-6
1061258
  Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка : Посібник / Б.Ф. Заблоцький. – Київ : Академія, 2004. – 512с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-170-8
1061259
  Назарчук М. Перехідна економіка і фондовий ринок України: порівняльний аналіз динаміки показників у 1996 -2005 р.р. / М. Назарчук, Г. Курбацький // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 14-25. – ISSN 0131-775Х
1061260
  Шегинський І. Перехідна економіка: зміст та головні завдання / І. Шегинський, Шегинська Наталія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 62-66. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1061261
  Богуславський Олександр Володимирович Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 01. 01 / Богуславський О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 18 назв
1061262
  Богуславський О.В. Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку : Дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.01.01 - економ. теорія / Олександр Володимирович Богуславський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 241л. – Бібліогр.: л.189-241
1061263
  Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна : Навч. посібник / С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2006. – 324 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-142-Х
1061264
  Селищев П.О. Перехідна повзучість матеріалу під опроміненням при умові генерації вакансій ковзаючими дислокаціями / П.О. Селищев, Т.П. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 231-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В межах математичної моделі "ковзання - переповзання" розглянуто вплив генерації вакансій ковзаючою дислокацією на повзучість матеріалів під опроміненням. Розраховано стаціонарні значення для концентрацій міжвузлових атомів та вакансій, густини ...
1061265
   Перехідна реологічна поведінка концентрованих суспензій каолініту / Л.А. Булавін, Ю.П. Бойко, О.Б. Карпенко, М.І. Лебовка, С.В. Храпатий // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 8
1061266
   Перехідна українська економіка:стан і перспективи / А.С. Філіпенко, В. Бандера, Т. Степанкова, З. Ватаманюк, Б. Кваснюк, В. Степаненко, О. Гаврилюк, І. Михасюк, Злупко; За ред.А.Філіпенка,В.Бандери. – Київ : Академія, 1996. – 220с. – ISBN 966-580-011-6
1061267
  Янь Цай Пі Перехідна форма управління на китайських сімейних фірмах : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 312-320. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1061268
  Анісімов І.О. Перехідне випромінення вістлерів модульованим електронним пучком у періодично неоднорідній плазмі / І.О. Анісімов, О.І. Кельник, Ю.В. Маруда // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 289-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Теоретично досліджується перехідне випромінення вістлерів ниткоподібним модульованим електронним пучком, що рухається вздовж магнітного поля, паралельно до градієнту концентрації періодично неоднорідної плазми. Розраховано діаграму спрямованості та ...
1061269
  Кельник О.І. Перехідне випромінювання в умовах космічних пучково-плазмових експериментів : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.08 / Кельник О.І. – Київ, 2002. – 15с. – Бібліогр.:с.11-12
1061270
  Кельник Олександр Ігоревич Перехідне випромінювання в умовах космічних пучково-плазмових експериментів : Дис.... канд.фізико-математ.наук: 01.04.08 / Кельник Олександр Ігоревич; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 139 л. – Бібліогр.: л.125-139
1061271
  Анісімов І.О. Перехідне випромінювання ленгмюрівських хвиль модульованим електронним пучком: комп"ютерне моделювання / І.О. Анісімов, Т.В. Сіверський, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 307-316. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Збудження ленгмюрівських хвиль (ЛХ) у неоднорідній плазмі, крізь яку рухається модульований електронний пучок, досліджується шляхом комп"ютерного моделювання за методом великих частинок. Розглядається однорідна фонова плазма з локальним максимумом ...
1061272
  Левитський С.М. Перехідне випромінювання модульованого потоку заряджених частинок, що падає на різку межу плазми, утримуваної магнітним полем / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С.330-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховується перехідне випромінювання електромагнітних хвиль, викликане модульованим потоком заряджених частинок, що падає нормально на різку межу магнітоактивної плазми, в якій стале магнітне поле спрямоване паралельно до цієї межі. Перехідне ...
1061273
  Анісімов І.О. Перехідне випромінювання стрічкоподібного модульованого електронного пучка, що похило падає на різку межу плазми / І.О. Анісімов, Ю.Е. Ковальов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-11. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  У наближенні заданого струму розраховано діаграму спрямованості та повну потужність перехідного випромінювання електромагнітних хвиль стрічкоподібним модульованим електронним пучком, що похило падає на межу півпростору, заповненого холодною ізотропною ...
1061274
  Левитський С.М. Перехідне випромінювання хвилі струму при падінні на різку межу плазми, утримуваної магнітним полем / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 309-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховується перехідне випромінювання електромагнітних хвиль, викликане косомодульованим потоком заряджених частинок, що падає нормально на різку межу магнітоактивної плазми, в якій стале магнітне поле спрямоване паралельно до цієї межі. Перехідне ...
1061275
  Левитський С.М. Перехідне випромінювання хвилі струму при падінні на різку межу плазми, утримуваної магнітним полем. Частина II / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 349-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховується перехідне випромінювання електромагнітних хвиль, викликане потоком заряджених частинок з косою модуляцією, що падає нормально на різку межу магнітоактивної плазми, в якій стале магнітне поле спрямоване паралельно до цієї межі. Перехідне ...
1061276
  Кориневич А. Перехідне правосуддя для України: Per Aspera ad Astra / А. Кориневич, Т. Короткий // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 129-149. – ISSN 1026-9932
1061277
  Мартиненко О.А. Перехідне правосуддя для України: кримінологічні аспекти реалізації / О.А. Мартиненко, А.Б. Блага // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 275-282. – ISSN 2072-8670
1061278
  Гончарова Є. Перехідне правосуддя нашвидкуруч // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 46 (678), 13-19.11.2020. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561
1061279
  Тищенко Ю. Перехідне правосуддя: перед деокупацією чи після? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 19 червня - 2 липня (№ 24/25). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1061280
  Павлюк А. Перехідне правосуддя: практикум для українських юристів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 12-13
1061281
  Кіянчук М.Й. Перехідне та гальмівне випромінювання модульованого електронного пучка на межі вакуум - плазма / М.Й. Кіянчук, І.О. Анісімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-20. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Виконано теоретичний розрахунок гальмівного та перехідного випромінювання на межі вакуум - ізотропна плазма. Пока-зано, що в умовах лабораторних експериментів першим типом випромінювання можна знехтувати порівняно з другим. Bremsstrahlung and ...
1061282
  Толстов С.В. Перехідний етап еволюції міжнародної системи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 49-75. – ISSN 2221-5719
1061283
  Грицик Л. Перехідний етап української компаративістики: Сергій та Василь Маслови // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 52-59. – Бібліогр.: Літ.: с.58-59; 33 назв. – ISSN 0236-1477
1061284
  Грицик Л. Перехідний етап української компаративістики: Сергій та Василь Маслови // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 282-292. – ISBN 978-966-2763-27-0
1061285
  Пронюк В Н. Перехідний період в історії українського державотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 153-157. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено сучасному періоду українського державотворення - переходу від тоталітаризму до демократії. Характеризуються ознаки демократичної держави та успадковані тоталітарні тенденції в державному й суспільному житті, у національній правовій системі, ...
1061286
   Перехідний період в Україні та в Росії: політика, економіка, етносоціальні процеси : Конференція українських і російських випускників освітніх прграм США. Виступи учасників та дискусія. – Київ, 1999. – 132с. – Назва обкл., тит. арк. та тексти статей парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 966-581-176-2
1061287
  Панченко М.П. Перехідний період від капіталізму до соціалізму / М.П. Панченко. – Київ, 1957. – 112с.
1061288
  Ткач А.Г. Перехідний період від капіталізму до соціалізму. Перемога соціалізму в СРСР / А.Г. Ткач. – Х., 1958. – 56с.
1061289
  Малкілдіс Т. Перехідний період у Південно-Східній Європі. Досвід Албанії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 25-29


  Дана стаття присвячена дослідженню економічних та політичних аспектів ільних трансформаційних процесів в Албанії; також в ній презентуються основні риси, інання притаманні сьогоденній фазі. The article aims to investigate the economical and ...
1061290
  Канак Ф. Перехідний стан буття: поняття і місце в трансформаціях // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.14-36
1061291
  Нагірний М. Перехідні поліційні сили під час реінтеграції хорватського Подунав"я: уроки для України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 217-226. – ISSN 1998-4634
1061292
  Черкаський О.П. Перехідні процеси в електричних колах з плазмоерозійним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Черкаський Олександр Павлович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1061293
  Костишин В.С. Перехідні процеси в електричних системах : навч. посібник / Костишин В.С., Федорів М.Й. ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. електропостачання та електрообладнання пром. підприємств. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 297, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-255. – ISBN 978-966-694-200-8
1061294
  Кіндрацький Б.І. Перехідні процеси в електромеханічній трансмісії з пружно-еластичною муфтою / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1061295
  Маєвський Д.А. Перехідні процеси в лінійних системах та моделювання надійності програмного забезпечення / Д.А. Маєвський, С.О. Яремчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 169-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається підхід до моделювання процесу виявлення помилок в програмних засобах як перехідного процесу в лінійних системах. На підставі цього підходу запропонована та досліджена модель перехідного процесу. Проведено порівняльний аналіз цієї ...
1061296
  Барабанов О. Перехідні процеси в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації / О. Барабанов, В. Пеньківський, Р. Хорошок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-19. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Вивчено перехідні процеси в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації в напівпровідниках. Отримано результати впливу основних фізичних параметрів моделі на вигляд і тривалість перехідних процесів у такій системі. Досліджено вплив ...
1061297
  Лободзинський В.Ю. Перехідні процеси в представлених багатополюсниками трифазних колах із розподіленими параметрами та електромагнітними зв"язками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Лободзинський Вадим Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін- т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1061298
   Перехідні процеси в системах електропостачання : Підручник для студ.спец.напрямку підготовки "Електротехніка" / Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен; За ред. Г.Г. Півняка. – 2-ге вид. доопрацьоване та доп. – Дніпропетровськ : Національна гірнича академія України, 2000. – 597 с. – ISBN 5-7763-1928-5
1061299
   Перехідні процеси в системах електропостачання : підручник для студ. спец. напрямку підготовки "Електротехніка" / Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен; Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен; за ред. Г.Г. Півняка. – 2-ге вид., доопрацьоване та доп. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2002. – 597 с. : іл. – ISBN 966-8271-14-9
1061300
  Мигулін І.М. Перехідні процеси в транзисторних підсилювачах / І.М. Мигулін. – Київ, 1964. – 208 с.
1061301
  Омельчук С.М. Перехідні процеси коливань цилиндричної і п"єзокерамичної оболонки, що рівноприскорено обертається навколо вісі симетрії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 133-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається вплив рівноприскореного обертового руху на усталені згинні коливання довгої п"єзокерамічної циліндричної оболонки, які здійснюються на другій моді власних коливан. Розв"язок задачі, сформульованої в рухомій, зв"язаній з оболонкою системі ...
1061302
  Каніщев В.М. Перехідні процеси спрямованої кристалізації при вирощуванні кристалів з розплаву : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Каніщев Василь Миколайович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2014. – 28 с. – Бібліогр.: 43 назви
1061303
  Омельчук С.М. Перехідні режими коливань пружинних елементів хвильових гіроскопів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Омельчук С. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 18 с.
1061304
  Омельчук С.М. Перехідні режими роботи хвильового гіроскопа оболонкового типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Досліджується створення вибраної моди коливань тонкої циліндричної п"єзокерамічної оболонки при переході від рівноприскореного до рівномірного режиму обертання оболонки навколо осі симетрії. Розв"язок задачі будується з урахуванням реальних умов ...
1061305
  Омельчук С.М. Перехідні режими роботи хвильового гіроскопу оболонкового типу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 77-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджується спотворення вибраної моди коливань тонкої циліндричної п"єзокерамічної оболонки при переході від рівноприскореного до рівномірного режиму обертання оболонки навколо вісі симетрії. Розв"язок задачі будується з урахуванням реальних умов ...
1061306
  Ліва Н. Перехідні тенденції у дзеркалі європейського музичного мистецтва XX - початку XXI століть // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 302-316. – ISSN 2310-0583
1061307
  Партика А.І. Перехідні характеристики та способи керування елементами пам"яті на основі джозефсонівських кріотронів та сквідів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Партика Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1061308
  Бруянцька С.Є. Перехідні характеристики та стійкість водоного температурного пограничного шару : Автореф... канд. фіз.мат.наук: 01.02.05 / Бруянцька С. Є.; НАН України Ін-т гедромеханіки. – К., 1997. – 19л.
1061309
  Хамрай О.О. Перехідність дієслова та дифузність додатків в арабській мові // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 157-161. – ISSN 1608-0599
1061310
  Любченко Т.В. Перехідність у системі понять "сполучуваність", "дистрибуція", "валентність" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 98-104. – Бібліогр.: 40 назв.
1061311
  Любченко Т.В. Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній новогрецькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Любченко Т.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 209 л. + Додатки: л. 169-183. – Бібліогр.: л. 184-209
1061312
  Любченко Т.В. Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній новогрецькій мові : автореф. ...канд. філол. наук : 10.02.14 / Любченко Т.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1061313
  Калько М.І. Перехідність/неперехідність як експліцитор категорії граничності / М.І. Калько, В.В. Чеботай // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 109-113. – (Філологічні науки)
1061314
  Крапивин В.П. Перехо траста на полный хозрасчёт и самофинансирование / В.П. Крапивин, Д.С. Грицевский. – К., 1988. – 152с.
1061315
  Харланов А. Переход БРИК в БРИКС // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 1 : Внешнеэкономическое взаимодействие России и Швеции. – С. 29-35. – ISSN 2074-6040


  Одним из локомотивов мировой экономики являются страны БРИКС. Они - активые участники процессов глобализации. БРИКС - группа из пяти динамичных развивающихся экономик современного мира: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (присоединившаяся на III ...
1061316
  Кузнецов В.Я. Переход в кругу частей речи в русском языке: уч. пособие / В.Я. Кузнецов. – Калинин, 1983. – 88с.
1061317
  Кононенко Г.К. Переход в новой экономический политике на Украине (1921-1922 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Кононенко Г.К.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 258л. – Бібліогр.:л.253-258
1061318
  Курчаткин А.Н. Переход в середине сезона / А.Н. Курчаткин. – М, 1978. – 173с.
1061319
  Корсак К.В. Переход из школы в университет: в поисках идеального // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-7


  Мало осталось в мире стран, где молодежь сдает близкие по срокам выпускные школьные и конкурсные вступительные экзамены. Украина.
1061320
  Скубко Ю.С. Переход к "экономике знаний" и перспективы НТП в ЮАР в предстоящем десятилетии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 67-82. – ISSN 0869-1908
1061321
  Монкур Майкл Переход к NetWare 5 (тест 50-638) : Учебное руководство для специалистов CNE / Монкур Майкл, Джон Дженкинс-мл., Челлис Джеймс. – Москва : Лори, 1999. – 251с. – ISBN 0-7821-2390-2
1061322
  Бондаренко В.М. Переход к бескризисному развитию - миф или реальность? // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1061323
  Елецкий Н. Переход к глобально-информационному способу производства и модификация общей экономической науки // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-29. – ISSN 0131-2227
1061324
  Елецкий Николай Дмитриевич Переход к глобально-информационному способу производства и модификация общей экономической теории // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-29. – Бібліогр.: с. 22-29. – ISSN 0131-2227
1061325
   Переход к культуре самостоятельного бронирования - долгий путь для молодых организаций : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 49 : Фото
1061326
  Кирьянов Ю.И. Переход к массовой политической борьбе / Ю.И. Кирьянов. – Москва, 1987. – 238 с.
1061327
  Дмитренко В.П. Переход к новой экономической политике / В.П. Дмитренко. – Москва, 1986. – 63с.
1061328
  Кононенко Г.К. Переход к новой экономической политике на Украине (1921-1922 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кононенко Г.К. ; Киевский гос. университет им. Т.Г. Шевченко. Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев, 1950. – 21 с.
1061329
  Залевский А.Д. Переход к новой экономической политике на Украине (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Залевский А.Д.; Акад. наук УССР. Ин-т истории. – К., 1959. – 24л.
1061330
  Троцкий Л.Д. Переход к НЭПу и мои отношения с Лениным // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 8 (116). – С. 76-85. – ISSN 1606-0219
1061331
  Курицын В.М. Переход к НЭПу и революционная законность / В.М. Курицын. – Москва, 1972. – 216с.
1061332
  Поляков Ю.А. Переход к нэпу и советское крестьянство / Ю.А. Поляков. – Москва, 1967. – 512с.
1061333
   Переход к рынку: РГ. – М.
ч. 1. – 1990. – 220с.
1061334
   Переход к рыночной экономике: социальные проблемы. – Кишинев, 1991. – 142с.
1061335
  Увачан В.Н. Переход к социализму малых народов Севера / В.Н. Увачан. – М, 1958. – 184с.
1061336
  Юсупов Э.Ю. Переход к социализму, минуя капитализм / Э.Ю. Юсупов. – М, 1987. – 230с.
1061337
  Урсул А.Д. Переход к устойчивому развитию: проблемы и перспективы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 6. – С. 77-88. – ISSN 0235-1188
1061338
  Минасян А.К. Переход колличественных изменений в качественные в неорганической природк. / А.К. Минасян. – Ереван, 1958. – 288с.
1061339
  Воскресенский Ю.В. Переход Коммунистической партии к осуществлению политики социалистической индустриализации СССР (1925-1927) / Ю.В. Воскресенский. – Москва, 1969. – 334с.
1061340
  Беджанян Р.М. Переход Коммунистической партии от политики нейтрализации среднего крестьянства к политике прочного союза с ним (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Беджанян Р.М.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1953. – 19л.
1061341
  Вартанян О.М. Переход Коммунистической партии Советского Союза от политики ограничения и вытеснения кулацких элементов к политике ликвидации кулачества как класса на базе сплошной коллективизации : Автореф... канд. ист.наук: / Вартанян О.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1953. – 16л.
1061342
  Лосева Г.В. Переход металл-диэлектрик в сульфидах 3d-металлов / Г.В. Лосева. – Новосибирск : Наука, 1983. – 144 с.
1061343
  Дидух В.П. Переход металл-неметалл в жидких сплавах с ограниченной растворимостью компонентов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Дидух В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 23л.
1061344
  Дидух В.П. Переход металл - неметалл в жидких сплавах с ограниченной растворимостью компонентов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Дидух В.П.; МО Украины, ЛУ им. И.Франко, ин-т прикладной физики. – Львов, 1992. – 191л. – Бібліогр.:л.176-191
1061345
  Петровский Н. Переход на летнее надпоясное. Что вместо летне-зимнего времени? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 8 (170). – С. 17-19
1061346
  Елагин А.С. Переход на мирную работу по восстановлению народного хозяйства в Западном Кахахстане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Елагин А.С.; Ин-т истории, археологии и этнографии АН КазССР. – Алма-Ата, 1951. – 16 с.
1061347
  Чичкина Светлана Переход на мировые стандарты: готовиться нужно сейчас : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 32-35 : Фото
1061348
  Денисенко К.В. Переход на семичасовой рабочий день / К.В. Денисенко. – М., 1958. – с.
1061349
  Гершкович И.И. Переход на семичасовой рабочий день и упорядочение заработной платы / И.И. Гершкович. – М., 1958. – 32с.
1061350
  Каплан И.И. Переход на сокращённый рабочий день в промышленности СССР / И.И. Каплан, А.Л. Максимов. – М., 1959. – 48с.
1061351
  Каганов Переход на сокращенный рабочий день и упорядочение заработной платы / Каганов, М. Мельнов. – Свердловск, 1960. – 56с.
1061352
  Санжиев Г.Л. Переход народов Сибири к социализму, минуя капитализм / Г.Л. Санжиев. – Новосибирск, 1980. – 367с.
1061353
   Переход НТБ на новые условия хозяйствования: метод. рекоменд.. – М., 1990. – 68с.
1061354
  Филипченко И.Г. Переход одной части речи в другую в современном английском языке : Дис... наук: / Филипченко И.Г.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1951. – 269л. – Бібліогр.:л.238-260
1061355
  Орлов А. Переход от "Экономической таблицы" Ф. Кенэ к схемам воспроизводства К.Маркса // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 9/10. – С. 192-211. – ISSN 0207-3676
1061356
   Переход от ДОС ЕС к ОС ЕС : Справочное пособие. – Москва : Статистика, 1980. – 231с.
1061357
  Колтунов В.М. Переход от капитализма к коммунизму -- путь развития человечества. / В.М. Колтунов. – Горький, 1962. – 28с.
1061358
  Корниенко Е.А. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества / Е.А. Корниенко. – К, 1962. – 213с.
1061359
  Максимов А.И. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества / А.И. Максимов. – Донецк, 1962. – 32с.
1061360
  Петрунин Е.Н. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества. / Е.Н. Петрунин. – М., 1962. – 38с.
1061361
  Метелица Л.В. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества. / Л.В. Метелица, А.А. Кальмансон. – Москва, 1963. – 54с.
1061362
   Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества. Уч. пособие. – Свердловск, 1962. – 31с.
1061363
  Курьянович Н.Л. Переход от капитализма к коммунизму и достижение обществом подлинной свободы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Курьянович Н.Л. ; АН УССР , Отделение общественных наук. – Киев, 1963. – 24 с.
1061364
  Зинченко Г.И. Переход от капитализма к социмализму- основное содеожание современной эпохи / Г.И. Зинченко, Н.П. Филимонов. – М, 1962. – 175с.
1061365
  Дорофеев А.Ю. Переход от стоимости к ценности и от ценности к фундаментальной стоимости / А.Ю. Дорофеев, И.В. Положенцева, В.В. Филатов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (47). – С. 7-11. – ISSN 1728-8878
1061366
  Кузнецов Н.И. Переход от тайнобрачных к явнобрачным : По лекциям, читанным в Императорском Юрьевском университете : Пособие для студентов при прохождении общего курса ботаники и спец. курса систематики растений / Н.И. Кузнецов. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1914. – [4], 80 с. : ил.
1061367
   Переход от феодализма к капитализму в России. – Москва, 1969. – 414с.
1061368
  Акимова А.Ф. Переход партии от политики ограничения и вытеснения кулацких элементов к политике ликвидации кулачества, как класса на основе сплошной коллективизации : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Акимова А.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1061369
  Черкасова Е.Т. Переход полнозначных слов в предлоги / Е.Т. Черкасова. – М, 1967. – 280с.
1061370
  Пригоровская Н.М. Переход полнозначных слов в предлоги и союзы / Н.М. Пригоровская. – М, 1975. – 78с.
1061371
  Хаскельберг Б.Л. Переход права собственности по договору купли-продажи в советском гражданском праве. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Хаскельберг Б.Л.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 24 с.
1061372
  Подгаецкая И.М. Переход прилагательных и причастий в существительные в истории русского литературного языка (XVIII-XX вв.) : Автореф... канд.филол.наук: / Подгаецкая И.М. – Ленинград, 1953. – 15 с.
1061373
  Краснов А И. Переход причастий в прилагательные в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Краснов И.А,; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
1061374
  Ломтева В.Е. Переход причастий в прилагательные в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ломтева В.Е.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1954. – 14л.
1061375
  Лукин М.Ф. Переход причастий в прилагательные и существительные в современном русском литературном языке. : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Лукин М.Ф.; АН УССР. Отд. лит., языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 18с.
1061376
  Ломтева В.Е. Переход причастий и прилагательных в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ломтева В.Е.; Саратовский гос.ун-т. – Саратов, 1950. – 20 с.
1061377
   Переход радионуклидов в организм животных, их сравнительное значение в различных сельскохозяйственных экосистемах и соответствующие контрмеры : Заключит.отчет. – Брюссель, 1996. – 221 с. – ISBN 928275197Х
1061378
   Переход радионуклидов через наземную окружающую среду в сельскохозяйственные продукты, включая оценку агрохимических приемов : Совместный экспериментальный проект N 2;Заключительный отчет. – Люксембург, 1996. – 118 с. – ISBN 9282751945
1061379
  Тумасян С.В. Переход ранее отсталых стран и народов к социализму как особая форма социального скачка. (На примере курдов Сов. Армении) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Тумасян С.В.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 31л.
1061380
  Пиперски А.Ч. Переход сильных глаголов в слабые в истории немецкого языка: теоретические предпосылки и древнейшие процессы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 163-172. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1061381
  Щетинин Л.М. Переход собственных имен в нарицательные как способ расширения словарного состава языка : Автореф... Канд.филол.наук: / Щетинин Л.М.; М-во просв.РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1962. – 17л.
1061382
  Генкина Э.Б. Переход Советского государства к новой экономической политике. / Э.Б. Генкина. – М, 1954. – 504с.
1061383
  Горбачев А.Р. Переход советской Белогуссии к новой экономической политике (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горбачев А. Р.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1960. – 22л.
1061384
  Топуриа В. Переход сонанта В в Г в, Г в и Кв. /Фонетические наблюдения над картвельскисми языками / В. Топуриа, 1941. – 231-236с.
1061385
  Крохина А. Переход статуса резидента СЭЗ при реорганизации юридического лица в форме выделения по законодательству Республики Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 396-397
1061386
  Пешехонова Н.В. Переход стеклянных электродов от одной металлической функции к другой : Автореф... канд. хим.наук: / Пешехонова Н.В.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 14 с.
1061387
  Ельяшевич А. Переход Суворова через Альпы. Картина В.И.Сурикова. / А. Ельяшевич. – Л., 1951. – 13с.
1061388
   Переход туристических агенств к технологиям нового поколения // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 20-21
1061389
  Акимов У. Переход узбекского народа к социализму, минуя капиталистическую стадию развития : Автореф. дис ... канд. экон. наук / Акимов У. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1965. – 13 с.
1061390
  Барков Л.И. Переход эстонских буржуазных националистов в сферу влияния фашисткой Германии и их участие в преступлениях против человечности в период Великой Отечественной войны/1941-1945/. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Барков Л.И.; Тартутский гос. ун-т. – Таллин, 1968. – 24л.
1061391
  Загребельний П.А. Переходимо до любові : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1971. – 202с.
1061392
  Загребельний П.А. Переходимо до любові : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 259с.
1061393
  Сливінська Інна Переходимо на літній час // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 29 : фото
1061394
  Третяк О.В. Переходимо на систему ступеневої підготовки фахівців // Київський університет, 1994. – №11
1061395
  Исмайлов Каграман Агакерим оглы Переходная гидрохимическая зона продуктивной толщи Апшеронской нефтегазоносной области. / Исмайлов Каграман Агакерим оглы, Курбанова Раху Агабала кызы. – Баку, 1986. – 140с.
1061396
  Омельчук Сергій Миколайович Переходні режими коливань пружних елементів хвильових гіроскопів : 01.02.04 : Дис. ... канд.фіз.-мат. наук / Омельчук Сергій Миколайович; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 125 л. – Бібліогр. : л. 117-125
1061397
  Спиридонова Н.С. Переходнй период от капитализма к социализму / Н.С. Спиридонова. – М., 1954. – 86с.
1061398
  Тер-Погосян Переходное излучение в волноводе с движущимися и нестационарными средами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тер-Погосян А. Д.; Ерев. физ. ин-т. – Ереван, 1980. – 22л.
1061399
  Испирян К.А. Переходное излучение и детектирование частиц высоких энергий. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.01 / Испирян К.А.; Объед. ин-тут ядерных исслед. Лабор. высоких энергий. – Дубна, 1974. – 24л.
1061400
  Гинзбург В.Л. Переходное излучение и переходное рассеяние (некоторые вопросы теории) / В.Л. Гинзбург, В.Н. Цытович. – Москва : Наука, 1984. – 360с.
1061401
  Данилов А.Н. Переходное общество : Проблемы системной трансформации / А.Н. Данилов. – Минск : Універсітэцкае, 1997. – 431с. – Бібліогр.: с.420-430. – ISBN 985-09-0251-5
1061402
  Золотухин Сергей Анатольевич Переходное общество: социально-экономический аспект управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 179-183. – Бібліогр.: с. 181, 183. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1061403
  Хазанов Ю.С. Переходной возраст : Повести / Ю.С. Хазанов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 256с.
1061404
  Васюнин М.К. Переходной период от капитализма к социализму / М.К. Васюнин. – Саратов, 1958. – 92с.
1061405
   Переходность в системе сложного предложения современного русского языка.. – Казань, 1982. – 179с.
1061406
  Норман Б.Ю. Переходность, залог, возвратность / Б.Ю. Норман. – Минск, 1972. – 132с.
1061407
   Переходные атомные ядра / Р.Б. Бегжанов, В.М. Беленький, И.И. Залюбовский, А.В. Кузниченко. – Ташкент : Фан, 1988. – 322 с.
1061408
  Калмыкова Светлана Сергеевна Переходные взаимодействия потоков заряженных частиц с регулярными волновыми полями на изолированных неоднородностях плазмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Калмыкова Светлана Сергеевна ; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 23 с.
1061409
  Пучка Г.Н. Переходные волновые процессы в системе, состоящей из оболочки и протекающей в ней жидкости : Автореф... канд.физ-мат.наук: 023 / Пучка Г.Н.; АН УССР.Ин-т механики. – Киев, 1968. – 7л.
1061410
  Белоусов В.В. Переходные зоны между континентами и океанами / В.В. Белоусов. – Москва : Недра, 1982. – 150 с. : ил. – Библиогр.: с. 144-149 (118 назв.)
1061411
  Михайлова И.С. Переходные и непереходные глаголы в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Михайлова И.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 15 с.
1061412
  Цыпкин Я.З. Переходные и установившиеся процессы в импульсных цепях / Я.З. Цыпкин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 220 с.
1061413
  Евдокимова О.Н. Переходные и хаотические процессы в лазере на АИГ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Евдокимова О.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1989. – 20л.
1061414
  Покусаенко В.К. Переходные конструкции в области сложного и простого предложения. / В.К. Покусаенко. – Ростов н/Д, 1983. – 143с.
1061415
  Бабайцева В.В. Переходные конструкции в синтаксисе. Конструкции сочетающие свойства двусоставных и односоставных (безличных именных) предложений / Бабайцева В.В. ; Воронеж. гос. пед. ин-т. – Воронеж : Центр. Чернозем. кн. изд-во, 1967. – 392 с. – Библиогр.: с. 380-388
1061416
  Кондрашкин Н.М. Переходные контакты в устройствах заземления и экранирования радиоэлектронной аппаратуры / Н.М. Кондрашкин. – Москва : Радио и связь, 1973. – 136с. – (Библиотека радиоконструктора)
1061417
  Машурко. Переходные кривые. / Машурко., 1901. – 66с.
1061418
  Кравцов Ю.А. Переходные лексемы и объектные синтаксемы с предлогом for в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кравцов Ю.А.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1061419
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем. справоч. пособие / В.А. Ивович. – М., 1969. – 200с.
1061420
  Ерофеев Б.В. Переходные металлы и их каталитические свойства / Б.В. Ерофеев. – Москва : Знание, 1966. – 62 с.
1061421
  Александров Л.Н. Переходные области эпитаксиальных полупроводниковых плёнок / Александров Л.Н. ; отв. ред. А.Ф. Кравченко ; АН СССР, Сиб. отд-ние ; Ин-т физики полупроводникив. – Новосибирск : Наука, 1978. – 272 с.
1061422
  Кшибеков Д.К. Переходные общественные отношения / Д.К. Кшибеков. – Алма-Ата, 1973. – 283с.
1061423
  Загладин Н. Переходные периоды в мировой политике // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 27-39. – ISSN 0131-2227
1061424
  Баликоев В.З. Переходные производственные отношения в экономике развивающихся стран / В.З. Баликоев. – Красноярск : Изд-во КрГУ, 1988. – 160 с.
1061425
  Кублановский Я.С. Переходные процессы / Я.С. Кублановский. – М, 1974. – 88с.
1061426
  Благовещенский М.В. Переходные процессы в автогенераторах. : Автореф... Канд.техн.наук: / Благовещенский М.В.; М-во высш.образования СССР. – М, 1954. – 16л.
1061427
   Переходные процессы в биологических системах. – Москва, 1977. – 155с.
1061428
  Калыгина В.М. Переходные процессы в германиевых диодах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Калыгина В.М.; Сибирский физ.-техн. ин-т. – Томск, 1969. – 25л.
1061429
  Толшин В.И. Переходные процессы в дизель-генераторах / В.И. Толшин, Е.С. Ковалевский. – Ленинград : Машиностроение, 1977. – 167 с.
1061430
  Золотарев И.Д. Переходные процессы в избирательных усилителях на транзисторах / И.Д. Золотарев. – Москва, 1976. – 160 с.
1061431
  Тхорик Ю.А. Переходные процессы в импульсных полупроводниковых диодах / Ю.А. Тхорик. – Киев : Техніка, 1966. – 243 с.
1061432
  Рублев Анатолий Романович Переходные процессы в кольцевых электромеханических преобразователях : Дис... канд. физ-мат.наук: / Рублев Анатолий Романович; КГУ. – Киев, 1974. – 206л. – Бібліогр.:л.193-206
1061433
  Рублев Анатолий Романович Переходные процессы в кольцевых электромеханических преобразователях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Рублев Анатолий Романович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1061434
  Кукеков Г.А. Переходные процессы в контактно-тиристорных аппаратах / Г.А. Кукеков, В.Я. Фролов. – Ленинград, 1988. – 168 с.
1061435
  Клягин Л.Е. Переходные процессы в ламповом автогенераторе : Автореф... канд. технич.наук: / Клягин Л.Е.; Москов. электротехнич. ин-тут связи. – Москва, 1951. – 4 с.
1061436
  Блох З.Ш. Переходные процессы в линейных системах автоматического регулирования / З.Ш. Блох. – М, 1961. – 492с.
1061437
  Гарднер М.Ф. Переходные процессы в линейных системах с сосредоточенными постоянными / М.Ф. Гарднер, Д.Л. Бэрнс. – 2-е испр. – Москва - Лнинград, 1951. – 520 с.
1061438
  Гарднер М.Ф. Переходные процессы в линейных системах с сосредоточенными постоянными / М.Ф. Гарднер, Бэрнс Д.Л. – 3-е, испр. – М., 1961. – 551 с.
1061439
  Вебер Э. Переходные процессы в линейных цепях / Э. Вебер. – Москва
Ч. 1. – 1958. – 392 с.
1061440
  Чурин Ю.А. Переходные процессы в линиях связи быстродействующих схем ЭВМ / Ю.А. Чурин. – М, 1975. – 207с.
1061441
  Ковач К.П. Переходные процессы в машинах переменного тока / К.П. Ковач, И. Рац. – Москва-Ленинград, 1963. – 744 с.
1061442
  Кадро-Сысоев Переходные процессы в многослойных полупроводниковых структурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Кадро-Сысоев А. Ф.; АН СССР, Физ.-техн. ин-т. – Л., 1973. – 21л.
1061443
  Муратов И.М. Переходные процессы в полупроводниковых диодах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Муратов И.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 16л.
1061444
  Опарин В.В. Переходные процессы в полупроводниковых приборах / В.В. Опарин. – Ленинград, 1976. – 100 с.
1061445
  Виглин С.И. Переходные процессы в системах в переменными параметрами / С.И. Виглин. – Москва, 1971. – 183с.
1061446
  Кадымов Я.Б. Переходные процессы в системах с распределенными параметрами / Я.Б. Кадымов. – Москва, 1968. – 192с.
1061447
  Гаврилов Г.К. Переходные процессы в транзисторе и методы расчёта импульсных схем / Г.К. Гаврилов. – Москва, 1971. – 160с.
1061448
  Файзулаев Б.Н. Переходные процессы в транзисторных каскадах / Б.Н. Файзулаев. – Москва : Связь, 1968. – 248 с.
1061449
  Крочакевич В.Д. Переходные процессы в трехфазных цепях с выпрямительными мостами. : Автореф... канд. техн.наук: / Крочакевич В.Д.;. – Рига, 1959. – 10л.
1061450
  Харитонов В.В. Переходные процессы в ударных униполярных генераторах / В.В. Харитонов, В.М. Юринов, О.А. Злоьина. – Москва : Атомиздат, 1980. – 189 с.
1061451
  Елизаров Б.В. Переходные процессы в цепочечных фильтрах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Елизаров Б.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1965. – 14л.
1061452
  Прокунцев А.Ф. Переходные процессы в цифровых мостах переменного тока / А.Ф. Прокунцев, В.И. Колесников. – Москва : Энергия, 1978. – 112 с.
1061453
  Гомонова А.И. Переходные процессы в четырехслойных полупроводниковых P-N-P-N приборах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гомонова А.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1965. – 10л.
1061454
  Казовский Е.Я. Переходные процессы в электрических машинах переменного тока / Е.Я. Казовский. – Москва-Ленинград, 1962. – 624 с.
1061455
  Яхинсон Б.И. Переходные процессы в электрических цепях / Б.И. Яхинсон. – Одесса, 1962. – 80 с.
1061456
  Зирка С.Е. Переходные процессы в электрических цепях и методы их расчета на ЭВМ / С.Е. Зирка. – Днепропетровск, 1988. – 87 с.
1061457
  Страхов С.В. Переходные процессы в электрических цепях, содержащих машины переменного тока / С.В. Страхов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 247 с.
1061458
  Рюденберг Р. Переходные процессы в электроэнергетических системах / Р. Рюденберг; Пер. с первого амер. изд.; Под ред. В.Ю.Ломоносова. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 714с.
1061459
   Переходные процессы деформации оболочек и пластин.. – Таллин, 1967. – 175с.
1061460
  Гулин Б.В. Переходные процессы деформирования полого упругого цилиндра, усиленого оболочкой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Гулин Б.В.; Казанск.гос.ун-т. – Казань, 1972. – 12л.
1061461
  Лихарев К.К. Переходные процессы и комбинационные явления в двухчастотных параметрических генераторах : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук / Лихарев К.К. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 11 с.
1061462
  Розенфельд А.С. Переходные процессы и обобщенные функции / А.С. Розенфельд, Б.И. Яхинсон. – Москва : Наука, 1966. – 440 с.
1061463
  Кормильцев В.В. Переходные процессы при вызванной поляризации: Теория и применение в геофизике. / В.В. Кормильцев. – М., 1980. – 112с.
1061464
  Чиж А.А. Переходные процессы при продольно-крутильных колебаниях естественно закрученной нити (подъемного каната) переменной длины. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чиж А.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1964. – 12л.
1061465
   Переходные процессы электрических систем в примерах и иллюстрациях. – Москва-Ленинград, 1962. – 384 с.
1061466
  Анисимова Н.Д. Переходные процессы электрических систем в примерах и иллюстрациях / Н.Д. Анисимова. – Москва-Ленинград, 1962
1061467
  Сирота И.М. Переходные режимы работы трансформаторов тока / И.М. Сирота. – Киев : Издательство АН УССР, 1961. – 192 с.
1061468
  Янченко С.Е. Переходные формы производственных отношений / С.Е. Янченко. – Минск, 1974. – 127с.
1061469
  Мельник В.П. Переходные формы производственных отношений в экономике социализма / В.П. Мельник. – К., 1989. – 206с.
1061470
   Переходные формы производственных отношений и их отражение в курсе политической экономии: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1988. – 116с.
1061471
  Нодия Л.Г. Переходные формы хозяйствования в переходный период от капитализма к социализму. (На прим. КНР и некоторых стран соц. лагеря). : Автореф... канд. экон.наук: / Нодия Л.Г.; АН Груз ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1966. – 20л.
1061472
  Сафрошкин Ю.В. Переходные характеристики и устойчивость транзисторных стабилизаторов напряжения и тока / Ю.В. Сафрошкин. – Москва : Энергия, 1968. – 168 с.
1061473
  Лурье О.Б. Переходные характеристики телевизионных усилителей. : Автореф... доктор техн.наук: / Лурье О.Б.; Лен. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова(Ленина). – Ленинград, 1953. – 12 с.
1061474
  Шуман В.Н. Переходные электромагнитные процессы на ранних временах в геологической среде с магнитоактивным плазменным компонентом // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 32-40. – Бібліогр.: с. 39-40. – ISSN 0203-3100
1061475
  Григорьев А.С. Переходные электромагнитные процессы при коммутациях симметрирующих и фильтросимметрирующих устройств / А.С. Григорьев. – Киев, 1983. – 26 с.
1061476
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах / В.А. Веников. – Москва-Ленинград, 1964. – 379 с.
1061477
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах / В.А. Веников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 415 с.
1061478
  Гузей Л.С. Переходные элементы / Л.С. Гузей, В.В. Сорокин. – М, 1992. – 16с.
1061479
  Рыжов В.В. Переходные эффекты в электроннофотонных ливнях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Рыжов В.В.; НИИ ядерной физики. – М., 1970. – 16л.
1061480
  Калечиц Е.П. Переходные явления в области частей речи / Е.П. Калечиц. – Свердловск, 1977. – 79с.
1061481
   Переходные явления в океане, атмосфере и литосфере : сб. науч. тр. – Владивосток, 1985. – 89с.
1061482
  Алиев С.А. оглы Переходные явления в процессах Гальтона-Ватсона и сходимость к процессам Иржины : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.05 / Алиев С. А. оглы; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1981. – 14л.
1061483
  Ордынец И.О. Переходный возраст / И.О. Ордынец. – К., 1925. – 47с.
1061484
  Щуплов А.Н. Переходный возраст / А.Н. Щуплов. – Москва, 1980. – 63с.
1061485
  Ампелонов А.Л. Переходный возраст : роман / А.Л. Ампелонов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 375 с. : портр.
1061486
  Железняк А.В. Переходный возраст / А.В. Железняк. – К, 1984. – 303с.
1061487
  Фролов Л.Г. Переходный возраст. / Л.Г. Фролов. – М, 1986. – 302с.
1061488
  Тиводар Антонина Романовна Переходный период общества и изменения со-бытия личности в брачной диаде // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 36-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1061489
  Челноков В.С. Переходный период от капитализма к социализму / В.С. Челноков. – М, 1957. – 119с.
1061490
  Акопов Р.Я. Переходный период от капитализма к социализму / Р.Я. Акопов. – Москва, 1957. – 50с.
1061491
  Молчанова А.Я. Переходный период от капитализма к социализму / А.Я. Молчанова, М.С. Кукушкин. – Л., 1961. – 56с.
1061492
  Лившиц В.И. Переходный период от капитализма к социализму / В.И. Лившиц, А.М. Панков. – Ставрополь, 1967. – 32с.
1061493
  Божович Л.И. Переходный период от младенчества к раннему возрасту / Л.И. Божович, Л.С. Славина // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 127-129. – ISBN 978-966-222-967-7
1061494
  Кожевников Н.О. Переходный процесс в петле и его использование при оценке измерительной системы для импульсной индуктивной электроразведки // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1614-1627 : рис. – Библиогр.: с. 1626-1627. – ISSN 0016-7886
1061495
  Аюханов А.Х. Переходный процессы и вторичная эмиссия при бомбардировке положительными ионами инородных пленок на чистых металлах : Автореф... канд. физ-матнаук: / Аюханов А.Х.; Среднеазиатский гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1956. – 8л.
1061496
  Барышев А.И. Переходный режим в ускоряющих резонаторах, вызываемый нагрузкой пучком / И.И. Барышев, Ю.Ф. Орлов, В.С. Погосян. – Ереван : [б. и.], 1969. – 14, [5] с. / Ереванский физический ин-т
1061497
  Бойер Р. Переходы и релаксационные явления в полимерах. / Р. Бойер. – Москва : Мир, 1968. – 384с.
1061498
  Мотт Н.Ф. Переходы металл-изолятор : пер. с англ. / Н.Ф. Мотт. – Москва : Наука, 1979. – 343 с.
1061499
  Кремень В. Переходячи до дванадцятирічки, необхідно суттєво змінити нашу школу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про рівень фінансування науки і її значимість для суспільства, про вектори реформування шкільної освіти, вдосконалення педагогічної підготовки і підвищення престижності професії вчителя розповідає президент Національної академії педагогічних наук В. ...
1061500
  Пастухов О.М. Перехресне субсидування як альтернатива судовому переслідуванню за порушення авторських прав у мережі інтернет // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.18-19
1061501
  Бабунич В.М. Перехресний допит за чинним і новим КПК України. Врахування іноземного досвіду // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 96-104
1061502
  Дорчак С. Перехресний усний переклад у Словаччині: табуйована реальність


  Надаються докази для підтвердження або спростування гіпотези про те, що перекладачі роблять якісніший переклад на рідну мову з іноземної порівняно з перекладачами, які перекладають з іноземної на іноземну мову. Дані для дослідження були зібрані шляхом ...
1061503
  Дорчак С. Перехресний усний переклад у Словаччині: табуйована реальність // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (51). – С. 107-124. – ISSN 0320-3077


  Надаються докази для підтвердження або спростування гіпотези про те, що перекладачі роблять якісніший переклад на рідну мову з іноземної порівняно з перекладачами, які перекладають з іноземної на іноземну мову. Дані для дослідження були зібрані шляхом ...
1061504
  Сиридаєва О. Перехресними стежками через недугу до одужання (порівняльно-історичний аналіз романів "Перехресні стежки" Івана Франка та "Недуга" Євгена Плужника) // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 113-116
1061505
  Франко І.Я. Перехресні стежки : Повість / І.Я. Франко. – Київ; Лейпціг : Укр. накладня. – 477с.
1061506
  Франко І.Я. Перехресні стежки / Іван Франко // Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / І.Я. Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського]. – 428 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
1061507
  Франко І.Я. Перехресні стежки / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1956. – 336с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
1061508
  Франко І.Я. Перехресні стежки : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1983. – 367с.
1061509
  Франко І. Перехресні стежки : Повість / І. Франко. – Кіровоград : Степова Еллада, 2000. – 256c. – ("Рідне слово в рідній школі"). – ISBN 966-7514-06-4
1061510
  Франко І.Я. Перехресні стежки / Іван Франко. – Київ : Школа, 2006. – 320 с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-532-0
1061511
  Дубенко Д. Перехресні стежки київської хірургії (частина I). Університетська клініка // Український науково-медичний молодіжний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. Кучин Ю.Л. ; редкол.: Благая А.В., Бурлака Є.А., Гичка С.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (117). – С. 4-9. – ISSN 2311-6951
1061512
  Фурдичко А.О. Перехресні стежки культур: фольклорне виконавство національних меншин України кінця XX — початку XXI ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 294-311. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1061513
  Ладижець В.І. Перехрестя : роман-хроніка / В.І. Ладижець. – Ужгород : Карпати, 1967. – 263 с.
1061514
  Братунь Р.А. Перехрестя : шість поем / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1969. – 87 с.
1061515
  Ладижець В.І. Перехрестя / В.І. Ладижець. – Киев, 1980. – 683 с.
1061516
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 1. – 2000
1061517
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 2. – 2000
1061518
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 3. – 2000
1061519
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 4. – 2000
1061520
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 5. – 2000
1061521
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 6. – 2000
1061522
  Свічинська А. Перехрестя : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 73-78. – ISSN 0868-4790
1061523
  Кінзерська Т. Перехрестя : (інсценізація роману С. Процюка "Інфекція") та інше / Тетяна Кінзерська. – Полтава : Полтавський літератор, 2018. – 70, [2] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-192-095-7
1061524
  Сороневич Маріанна Перехрестя відчаю й надії : про "школу виживання" українців біля римської станції метро "Оттавіано" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-49. – ISSN 0130-5212
1061525
  Джуль Ю. Перехрестя років : Уривки з роману // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 27-43. – ISSN 0320 - 8370
1061526
  Джуль Ю. Перехрестя років = Crossing years : роман / Юрій Джуль; пер. з англ. [ Ю. Тереха ]. – Київ : Всесвіт, 2007. – 168с. – ISBN 978-966-8439-05-6
1061527
  Гаврилюк Н. Перехрестя української поезії (огляд збірок 2012-2013 рр.) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 80-89. – ISSN 0236-1477
1061528
   Перехрестя: дев"ять історій про війну і насильство : [графічний роман] / [голов. ред. І. Гансен ; редкол.: Ю. Джугастрянська, А. Кананчук, А. Рейс та ін. ; худож.: С. Захаров, С. Рунова]. – Київ : Східноукраїнський центр громадських ініціатив, 2017. – 123, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 118. – ISBN 978-617-7242-36-8
1061529
  Солтановская Г Перец и баклажаны . Выращивание и использование в домашнем обиходе / Г Солтановская. – Симферополь, 1958. – 52с.
1061530
  Богуславська В. Перец Маркіш - поет і заручник системи // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 293-295
1061531
  Міцінська Т. Перец Маркіш, Хаїм Бейдер - уроженці Поділля // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2009. – № 3/4. – С.18-20
1061532
  Киселев И.М. Перецвет / И.М. Киселев. – Кемерово, 1966. – 95 с.
1061533
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2001
1061534
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2001
1061535
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2001
1061536
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2001
1061537
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2001
1061538
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2001
1061539
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2001
1061540
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2001
1061541
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2001
1061542
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2001
1061543
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2001
1061544
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2001
1061545
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2002
1061546
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2002
1061547
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2002
1061548
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2002
1061549
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2002
1061550
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2002
1061551
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2002
1061552
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2002
1061553
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2002
1061554
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2002
1061555
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2002
1061556
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2002
1061557
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2003
1061558
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2003
1061559
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2003
1061560
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2003
1061561
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2003
1061562
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2003
1061563
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2003
1061564
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2003
1061565
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2003
1061566
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2003
1061567
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2003
1061568
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2003
1061569
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2004
1061570
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2004
1061571
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2004
1061572
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2004
1061573
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2004
1061574
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2004
1061575
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2004
1061576
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2004
1061577
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2004
1061578
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2004
1061579
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2004
1061580
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2004
1061581
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2005
1061582
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2005
1061583
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2005
1061584
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2005
1061585
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2005
1061586
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2005
1061587
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2005
1061588
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2005
1061589
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2005
1061590
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2005
1061591
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2005
1061592
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2006
1061593
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2006
1061594
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2006
1061595
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2006
1061596
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2006
1061597
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2006
1061598
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2006
1061599
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2006
1061600
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2006
1061601
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2006
1061602
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2006
1061603
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2006
1061604
  Пучков А.А. Перечено опубликованных трудов Адольфа Израилевича Сонни // Адольф Сонни, киевлянин : к истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира / А.А. Пучков. – Киев : Феникс, 2011. – C. 90-96. – ISBN 978-966-651-872-2
1061605
   Перечень важнейших научно-исследовательских работ, выполняемых в высших учебных заведениях в 1957 году. – Москва, 1957. – 76с.
1061606
   Перечень внутрених водных путей Европейской России. Прилож.: Карта внутренних водных путей Европ. России в масштабе 40 верст в дюйме.. – с.
1061607
   Перечень вопросов, возбужденных учебно-окружными управлениями в связи с введением в действие закона 10-го мая 1912 г. об улучшении материального положения служащих в средних общеобразовательных мужских учебных заведениях и разъяснения по этим вопроса / Киевский учеб. окр. – Киев : тип. и лит. М. Зильберберг и с-вья, 1913. – 16 с.
1061608
  Шрамченко М.П. Перечень вопросов, разрешенных уголовным кассационным департаментом Правительствующего Сената с 1893 до 1900 / сост. М.П. Шрамченко, состоящий за обер-прокурор. столом исп. обязан. обер-секр. Угол. кассац. д-та Прав. Сената. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1900. – [4], XXXII, 118 с.
1061609
   Перечень вредителей и болезней растений внешнего карантина, установленных для СССР. – Москва : Колхозная многотиражка, 1935. – 47 с.
1061610
  Савенко Р.Ф. Перечень вредителей сельскохозяйственных культур РСФСР / Р.Ф. Савенко. – Тифлис
ч. 1. – 1935. – 63с.
1061611
  Пухова Н.Н. Перечень вредных насекомых Японии, Кореи и о-ва Формозы (которые имеют и могут иметь карантинное значение для СССР). / Н.Н. Пухова. – М., 1936. – 52с.
1061612
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1983 году. – Л., 1982. – 49с.
1061613
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1984 году. – Л., 1983. – 52с.
1061614
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1987 году. – Л., 1986. – 36с.
1061615
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1990 году и планируемой к выпуску в последующие годы. – Л., 1989. – 47с.
1061616
   Перечень грампластинок ко 2-му изданию БМЭ : [комплект] // Большая медицинская энциклопедия / гл. ред.: А.Н. Бакулев. – 2-е изд. – Москва : Медгиз, 1957. – Т. 2 : Ангиохолит - Аюрведа. – 34 грп., вклеен. в картон. обл.


  Названия грампластинок: Без № (следует считать 1-2): Аускультативные феномены сердца. Ритм перепела (I сторона). Аускультативные феномены сердца. Ритм галопа (II сторона). Без № (следует считать 3-4): Аритмии сердца а. Экстрасистолия, б. ...
1061617
   Перечень диссертационных исследований по проблемам права интеллектуальной собственности (2008-2011гг.) // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1(21). – С. 31-32. – ISSN 2072-4322
1061618
   Перечень диссертационных исследований по проблемам экономики и управления интеллектуальной собственности (1995-2011гг.) // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1(21). – С. 33-37. – ISSN 2072-4322
1061619
   Перечень докладов Губернской земской управы Губернскому Земскому Собранию очередной сессии 1912 г. (январь 1913 г.). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира; Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т.Корчак-Новицкого, 1913. – с.
1061620
   Перечень документальных материалов по личному составу, содержащихся в Ивановском областном государственном архиве и его филиалах в гг. Кинешме и Шуе.. – Иваново, 1969. – 184с.
1061621
   Перечень документов со сроками храенения Главного архивного управления при Совете Министров СССР и подведомственных ему организаций.. – М., 1976. – 63с.
1061622
  Яковлев Я.И. Перечень жесткокрылых, собранных Л.К. Круликовским в окрестностях г. Малмыжа, Вятской губернии, в 1896-1899 гг. и ранее. ч. 2 // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 4 с.
1061623
   Перечень животных русской фауны или акклиматизированных, имеющихся в киевском городском зоологическом саду Общества Любителей Природы на 15-е мая 1910 г. / [Животные в зоологическом саду, присланные в дар след лицами и учрежд.: г. Амплеев, В.М. Артоболевский, Н.И. Данилевский и др.]. – Киев : Типо-литогр. "Прогресс", 1910. – [8] с. : ил. – Без обл. и тит. л.
1061624
   Перечень журналов и надписей отдела по оружейной части артиллерийского комитета за 1894-1909 гг.. – вып. 1. – Птгр., 1918. – 118с.
1061625
   Перечень законов Российской Федерации, принятых Съездом народных депутатов Российской Федерации и Верховным Советом Российской Федерации 31 мая 1990 г.. – М., 1993. – 29с.
1061626
  Раан фон Перечень из собственного своего журнала в продолжение прошедшей войны при завоевании Молдавии и Бессарабии с 1787 по 1790 год, : С приобщением одного чертежа / Сочинял в письмах к своему другу императорской российской службы сек[унд]-майор фон Раан. – Печатано в Санктпетербург : [Тип. Гос. воен. коллегии], 1792. – [11], 116 с. : 1 л. к. – Карта: Театр войны с 1788го до 1790го года. Собранный во время войны имп. российским маиором фон Рааном


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
1061627
  Бакланов Н.Б. Перечень инструментов, подсобного инвентаря и продукции, с указанием их размеров, веса и стоимости, а также технического штата в цехах Екатеринбургского завода в 1730-х годах (по Геннину) // Известия Государственной академии истории материальной культуры имени Н.Я. Марра / Академия истории материальной культуры имени Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград, 1935. – Вып. 134 : Техника металлургического производства 18 века на Урале /Бакланов Н.Б. – С. 208-308
1061628
   Перечень кинофильмов и диафильмов с краткими аннотациями по профессиям легкой и текстильной промышленности. – М., 1961. – 24с.
1061629
   Перечень медицинских противопоказаний к приему абитуриентов в высшие учебные заведения. – Москва, 1977. – 72с.
1061630
   Перечень научно-исследовательских работ законченных в 1969 году. – Днепропетровск, 1970. – 32с.
1061631
   Перечень научных работ опубликованных в "Трудах Таллинского политехнического института". – Таллин, 1976. – 131с.
1061632
   Перечень оборудования мастерских и методические указания по производственному обучению для сред. спец. уч. завед. по спец. № 307 "Электромеханч. оборуд. гражданских зданий и коммунальных предприятий. – М., 1964. – 68с.
1061633
   Перечень оригинальных наименований газет и журналов на языках народов СССР и иностранных языках.. – М., 1964. – 308с.
1061634
   Перечень основных массовых проффессий и специальностей, по которым могут подготавливаться учащиеся средних общеобразоват. школ с производ. обучением.. – М., 1962. – 20с.
1061635
   Перечень основных средств механизации и автоматизации Управленческого и инженерно-технического труда.. – М., 1976. – 25с.
1061636
   Перечень Пантентов, действующих в СССР (по состоянию на 1 янв. 1968 г.). – Москва, 1968. – 82с.
1061637
  Древинг А.М. Перечень патентных классов и краткий предметный указатель. / А.М. Древинг. – Л., 1957. – 84 с.
1061638
   Перечень профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка новых квалифицированных кадров в городских профессионально-технических училищах, средних общеобразовательных школах с произв. – сб. 6. – М., 1960. – 68с.
1061639
  Пименов М.Г. Перечень растений - источников кумариновых соединений / М.Г. Пименов. – Л, 1971. – 201с.
1061640
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института Академии наук Лит.ССР.. – Каунас, 1961. – 44с.
1061641
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР.. – Ленинград, 1984. – 52с.
1061642
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. 1981 г.. – Ленинград, 1982. – 44с.
1061643
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. 1982 г.. – Л., 1983. – 47с.
1061644
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. № 135. – Ленинград, 1988. – 54с.
1061645
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. № 135. – Ленинград, 1989. – 53с.
1061646
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова АН СССР. 1957.. – М.-Л., 1958. – 40с.
1061647
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова АН СССР. 1959.. – М.-Л., 1959. – 36с.
1061648
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Академии наук Уз ССР.. – Ташкент, 1978. – 75с.
1061649
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Горьковского государственного университета.. – вып. 20. – Горький, 1957. – 30с.
1061650
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Каунасским ботаническим садом - филиалом ин-та ботаники АН Литовской ССР.. – Каунас, 1988. – 55с.
1061651
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Сибирским ботаническим садом Сибирского отд. АН СССР. 1961, 1961. – 28с.
1061652
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Ставропольским Ботаническим садом.. – Ставрополь-Кавказский, 1959. – 20с.
1061653
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Сталинбадским ботаническим садом.. – Сталинбад, 1949. – 22с.
1061654
   Перечень семян, предлагаемых Государственным Никитским Ботаническим Садом им. В.М.Молотова в обмен. 1947. – Ялта, 1947. – 36с.
1061655
   Перечень семян, предлагаемых Куйбышевским ботаническим садом в обмен.. – Куйбышев, 1952. – 36с.
1061656
   Перечень семян, предлагаемых Куйбышевским ботаническим садом в обмен.. – Куйбышев, 1955. – 32с.
1061657
   Перечень семян, собранных в 1958 и 1959 годах и предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ростовского гос. университета. № 4. – Ростов н/Д, 1960. – 28с.
1061658
   Перечень семян, собранных в 1960 и 1961 годах и предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ростовского гос. университета. № 6. – Ростов н/Д, 1962. – 24с.
1061659
   Перечень семян, собранных на участке полезных растений.. – К., 1939. – 23с.
1061660
   Перечень семян, собранных на участке полезных растений.. – К., 1941. – 19с.
1061661
   Перечень специализаций на специальностях высших учебных заведений СССР.. – М., 1965. – 41с.
1061662
   Перечень статей, опубликованных в 2011 г. в журнале "Право интеллектуальной собственности" // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1(21). – С. 38-39. – ISSN 2072-4322
1061663
   Перечень типового учебно-лабораторного оборудования и наглядных пособий для профилирующих дисциплин специальности 1738 "Организация механизиров. обработки экон. информации". – М., 1978. – 58с.
1061664
   Перечень типовых документальных материалов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий с указанием сроков хранения.. – М., 1989. – 269с.
1061665
   Перечень типовых документальных материалов, образующихся в деятельности министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий с указанием сроков хранения материлов.. – М., 1964. – 148с.
1061666
   Перечень фондов государственного архива Ивановоской области.. – Иваново, 1967. – 132с.
1061667
  Бакланов Н.Б. Перечень цехов Екатеринбургского завода с их производственными агрегатами к 1735 году (по Геннину) // Известия Государственной академии истории материальной культуры имени Н.Я. Марра / Академия истории материальной культуры имени Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград, 1935. – Вып. 134 : Техника металлургического производства 18 века на Урале /Бакланов Н.Б. – С. 191-207
1061668
  Харари Фрэнк Перечисление графов / Ф. Харари. – Москва, 1977. – 324 с.
1061669
  Ветвинская Т.Л. Перечисление как стилистический прием : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.663 / Ветвинская Т.Л.; КГУ. – Киев, 1970. – 23с.
1061670
  Ветвинская Т.Л. Перечисление как стилистический прием. : (На материале английского языка): Дис... канд. филол. наук: / Ветвинская Т. Л.;. – К., 1970. – 280л. – Бібліогр.: л.260-280
1061671
  Дегтев А.Н. Перечислимые множества / А.Н. Дегтев, Д.А. Захаров. – Новосибирск, 1979. – 92с.
1061672
  Стенли Р. Перечислительная комбинаторика / Р. Стенли. – Москва, 1990. – 440 с. – ISBN 5-03-001348-2
1061673
  Гульден Я.П. Перечислительная комбинаторика / Я.П. Гульден, Д. Джексон. – Москва : Наука, 1990. – 502 с.
1061674
   Перечислительные задачи комбинаторного анализа : Сборник переводов. – Москва : Мир, 1979. – 363 с.
1061675
  Емеличева Валентина Сергеевна Перечислительные и экстремальные задачи на некоторых классах транспортных многогранников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Емеличева Валентина Сергеевна; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. – Минск, 1974. – 23л.
1061676
  Ковалів Ю. Перечитані і не дочитані "Прапороносці" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 78-83
1061677
  Любарець Н.О. Перечитування класики в пошуках власного стилю: Вірджинія Вулф і британські романтики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 92-100


  У статті розглянуто ставлення Вірджинії Вулф до романтичної традиції в британській літературі. Фокус дослідження охоплює безпосередні згадки про В. Скотта, С.Т. Колріджа та Дж.Г. Байрона у щоденниках письменниці, алюзії на постаті та твори романтиків у ...
1061678
  Григоренко О. Перечитування класики: методика трансформації класичної поезії в романах Ельфріди Єлінек // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 110-114. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто низку прикладів цитування класичної поезії в романах Ельфріди Єлінек у зв"язку з теорією "тривіальних міфів" Ролана Барта.
1061679
  Демська-Будзуляк Перечитування літературного канону неокласичним дискурсом українського літературознавства початку ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 195 : Філологічні науки (Літературознавство). – C. 23-28. – ISSN 1996-5931
1061680
  Грабовський С. Перечитуючи Євгена Маланюка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 73). – С. 5


  Чи засвоять нарешті українці уроки історії?
1061681
  Михальчишин А. Перечитуючи мемуари Черчилля // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 142-151. – ISSN 0868-4790
1061682
  Кітов М.Г. Перечитуючи Т.Г. Шевченка // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 170-179
1061683
  Карпушина Н. Перечитывая "Алису..." // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 7


  В привычной для себя роли математика Кэролл выступил и на страницах своего лучшего творения - дилогии о приключениях Алисы в Стране чудес и в Заеркалье, где полным-полно оригинальных хитроумных загадок.
1061684
  Коган А.Г. Перечитывая войну / А.Г. Коган. – Х., 1975. – 320с.
1061685
  Харитонов М. Перечитывая Германа Гессе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 332-351. – ISSN 0042-8795
1061686
  Усова Н.Т. Перечитывая дневники / Н.Т. Усова. – Тула, 1978. – 156с.
1061687
   Перечитывая заново: лит-критич. ст.. – Л. : Художественная литература, 1989. – 374 с.
1061688
  Стариков Д.В. Перечитывая классику / Д.В. Стариков. – Москва : Советский писатель, 1974. – 374с.
1061689
  Стариков Д.В. Перечитывая классику. / Д.В. Стариков. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1983. – 368с.
1061690
  Николаев Г. Перечитывая Тендрякова в 21 веке // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 164-175. – ISSN 0321-1878
1061691
  Киселев Александр Федотович Перечитывая Чаадаева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 10-13. – ISSN 1726-667Х
1061692
  Эренбург И.Г. Перечитывая Чехова / И.Г. Эренбург. – М, 1960. – 111с.
1061693
  Соколянский М.Г. Перечитывая Шекспира : Работы разных лет / М.Г. Соколянский. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 172с. – ISBN 966-549-436-8
1061694
  Шевердин М.И. Перешагни бездну / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1974. – 613с.
1061695
  Пидсуха А.Н. Перешагни рубеж / А.Н. Пидсуха. – М, 1987. – 509с.
1061696
  Акимов И.З. Перешагнувшие через юность / И.З. Акимов. – Москва : ДОСААФ, 1972. – 256 с.
1061697
  Семенюк О. Перешкоджання участі у референдумі шляхом насильства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1061698
  Семенюк О. Перешкоджання участі у референдумі шляхом насильства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1061699
  Пономарьова М.С. Перешкодження законній професійній діяльності журналіста як мета у складі злочину, передбаченому ст. 375 КК України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 147-154. – ISSN 2306-9082
1061700
  Чайка І. Перешкоди для втілення моделі дослідницьких (інноваційних) університетів у сфері освіти та науки України // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 164-174. – ISBN 978-966-171-947-6
1061701
  Асадчев Ю. Перешкоди для залучення інвесторів та шляхи їх усунення // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 24-25
1061702
  Козлова М. Перешкоди здійсненню міждисциплінарних досліджень у науці "бухгалтерський облік" // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-24. – Бібліогр.: 16 назв
1061703
  Михайлець О.В. Перешкоди на шляху до духовної свободи в сучасному суспільстві : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 70-71
1061704
  Уолтер Міс К. Перешкоди на шляху до ефективного оподаткування доходів в Україні // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 86-95


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
1061705
  Кресіна Ірина Перешкоди на шляху до північноатлантичної інтеграції України і Македонії // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2009. – Вип. 4. – С. 184-188. – ISBN 978-966-02-4324-8
1061706
  Лотиш О.Л. Перешкоди на шляху запровадження системи муніципального екологічного менеджменту і способи їх подолання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 271-277


  Наведено основні кроки успішного запровадження системи муніципального екологічного менеджменту (СМЕМ). Окреслено основні етапи процесу визначення перешкод на шляху запровадження СМЕМ. Представлено загальний огляд можливих способів подолання цих перешкод.
1061707
  Гейко Т.Ю. Перешкоди на шляху становлення підприємництва в Україні протягом періоду незалежності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (239). – С. 63-69. – ISSN 2522-1620
1061708
   Перешкоди на шляху створення повноцінної бази даних про мінерали України / О.М. Пономаренко, Д.С. Черниш, Г.О. Кульчицька, І.М. Герасимець // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: В.Д. Євтєхов, С.В. Тіхлівець, В.І. Альохін [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – № 1/2 (39/40). – С. 78-85 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-5443
1061709
  Зейкан Я.П. Перешкоди правосуддю, або Хто попереджений - той озброєний : практичний посібник / Я.П. Зейкан. – Київ : КНТ, 2009. – 256с. – ISBN 978-966-373-484-2
1061710
  Дергалюк М.О. Перешкоди розвитку АПК регіонів та напрями організаційно-економічного механізму щодо їх елімінації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 52-56. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1061711
  Савельєв Ю.Б. Перешкоди розвитку України і перспективи модернізації: особливості цінностей чи "пастка бідності”? // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (58). – C. 20-32. – ISSN 1681-116Х
1061712
   Перешкодозахищена радіолінія передачі даних для систем дистанційного керування озброєнням / І.Г. Леонов, Ю.І. Рафальський, А.Є. Присяжний, С.Г. Леушин // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (53). – С. 31-35. – ISSN 1997-9568
1061713
  Письмак Д.О. Перешкодостійке кодування повідомлення електронного підпису / Д.О. Письмак, В.П. Малайчук, С.В. Клименко // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; наук. ред. О.Г. Байбуз ; редкол.: О.М. Карпов, В.П. Малайчук, О.М. Петренко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 21. – С. 123-131. – ISSN 2312-119Х
1061714
  Розгон О. Перешлюбні домовленості та договори // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 111-120
1061715
   Перещепинский клад. – Л., 1972. – 20с.
1061716
  Хамский Е.В. Переыщенные растворы. / Е.В. Хамский. – Л., 1975. – 100с.
1061717
   Переяслав-Хмельницкий - місто великого братерства. – Київ, 1954. – 23 с.
1061718
  Грабовский И.А. Переяслав-Хмельницкий / И.А. Грабовский, И.Н. Днестров. – Киев, 1954. – 80 с.
1061719
   Переяслав-Хмельницкий державний педагогичний університет ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 26 с.
1061720
   Переяслав-Хмельницкий и его исторические памятники.. – К., 1954. – 128с.
1061721
   Переяслав-Хмельницкий исторический музей.. – К., 1972. – 24с.
1061722
  Коцур Г. Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище (1949-1953 рр.) у біографії К.Ф. Ліщенко (Деркач) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 252-258. – ISSN 2518-7732
1061723
  Мінгазутдінов А.Ф. Переяслав-Хмельницький - місто музеїв // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 327-336. – ISBN 978-617-7107-21-6
1061724
  Цюпа І. Переяслав-Хмельницький / І. Цюпа. – Київ, 1954. – 64с.
1061725
   Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди : імена славних сучасників. – Київ : Світ Успіху, 2006. – 208с. : іл. – ISBN 966-8352-14-9
1061726
   Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди = Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University. – Переяслав-Хмельницький, 2006
1061727
  Коцур В. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди : з освітніми традиціями минулого - до європейської інтеграції // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-8. – ISSN 0131-6788
1061728
  Шамраєва А.М. Переяслав-Хмельницький за генеральними планами XVII - XX ст. До історико-архітектурного опорного плану міста // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 120-132. – ISBN 978-966-8999-85-7
1061729
   Переяслав-Хмельницький і його історичні пам"ятки. – Київ, 1954. – 120 с.
1061730
   Переяслав-Хмельницький період // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 85-94


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1061731
   Переяслав-Хмельницький район Київської області (географічне есе) / Л.Г. Руденко, В.П. Нагірна, І.Г. Савчук, Л.П. Дячевська, Л.М. Воловик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 54-59. – ISSN 1561-4980
1061732
  Глушко Галина Переяслав-Хмельницький. Перейміть славу : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-119 : Фото
1061733
  Коломієць В.Р. Переяслав : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Дніпро, 1974. – 192 с.
1061734
  Чухліб Т. Переяслав 1654 року та проблема міжнародного утвердження Українського гетьманату / Тарас Чухліб; НАНУ; Ін-т історії України; Науково-дослідний ін-т українського козацтва. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2003. – 156с. – ISBN 966-02-3111-3
1061735
  Дашкевич Ярослав Переяслав 1654: дискусійні проблеми // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 23-31. – ISBN 978-966-8603-36-5
1061736
  Бурда В. Переяслав 2.0 // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 44 (550), 03.11.2017. – С. 56-59. – ISSN 2075-7093
1061737
  Чорна С. Переяслав назвали на честь перемоги Кирила Кожум"яки над печенізьким богатирем // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 8 квітня (№ 63)
1061738
  Якименко Іван Переяслав сьогодні, Переяслав завтра // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 10-12. – ISSN 0869-3595
1061739
   Переяслав у віках / Ін-т історії України НАНУ; Ін-т археології НАНУ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди; [редкол.: В.А. Смолій, В.П. Коцур, І.П. Якименко та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 424 с. : іл. – До 1100 ліття першої згадки у літописному джерелі. – ISBN 978-966-8352-26-3
1061740
  Пуцко В. Переяслав у історії давньоруського мистецтва (XI - XIIIст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 20 : Присвячений пам"яті відомого українського археолога - славіста Олега Васильовича Сухобокова. – С. 237-243. – ISBN 978-966-308-311-7
1061741
  Ленченко В.О. Переяслав у картографії та описах XVII- XVIII століть // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 28-33 : мал. – ISSN 2311-9780
1061742
   Переяслав. 1654 р. / [упоряд. : В.В. Кривошея, С.М. Горобець, Б.О. Вакка] ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2012. – 147, [1] с. – ISBN 978-966-8809-54-5
1061743
  Шпиталь І. Переяслав: "Навіки разом!" Навіки! З ким! З братом чи ворогом? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)
1061744
  Борисенко Володимир Переяславець Яким Сомко: особистість часів Руїни // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 35-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1061745
  Иванов К.И. Переяславль-Залесский в прошлом и настоящем / К.И. Иванов. – Ярославль, 1940. – 167с.
1061746
  Воронин Н.Н. Переяславль Залесский / Н.Н. Воронин. – Москва, 1948. – 59 с.
1061747
  Коринный Н.Н. Переяславская земля, Х - первая половина XIII века / Н.Н. Коринный; АН Украины, Ин-т истории Украины ; [отв. ред. Ф.П. Шевченко]. – Киев : Наукова думка, 1992. – 312 с. – ISBN 5-12-000663-9
1061748
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат, 1949. – 596с.
1061749
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б.Турганова. – Москва : ГИХЛ, 1950. – 616с.
1061750
  Рыбак Н.С. Переяславская рада / Н.С. Рыбак. – Москва, 1950. – 652с.
1061751
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат, 1951. – 608с.
1061752
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Главы из романа / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Правда, 1951. – 56с. – (Б-ка "Огонек" ; №18)
1061753
  Рыбак Н. Переяславская рада : Главы из романа / Н. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Правда, 1951. – 720 с. – (Б-ка "Огонек" ; №18)
1061754
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 1-й. – 1953. – 608с.
1061755
  Рыбак Н.С. Переяславская рада / Н.С. Рыбак. – Москва
2. – 1953. – 624с.
1061756
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : ГИХЛ
Т. 1-й. – 1954. – 624с.
1061757
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. турганова. – Москва : Советский писатель
Т. 2-й. – 1954. – 830с.
1061758
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 2-й. – 1954. – 832с.
1061759
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 1-й. – 1956. – 600с.
1061760
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б.Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 2-й. – 1956. – 823с.
1061761
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Гослитиздат
Т. 1-й. – 1960. – 741 с.
1061762
  Рыбак Н. Переяславская рада : Роман / Н. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература. – (Б-ка ист. романа)
Т. 1-й. – 1966. – 768с.
1061763
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература
Т. 2-й. – 1966. – 703с.
1061764
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с кур. Б. Турганова. – Москва : Известия. – (Б-ка Дружбы народов)
Т. 1-й. – 1971. – 719с.
1061765
  Рыбак Н. Переяславская рада : Роман / Н. Рыбак; Автоиз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Известия. – (Б-ка Дружбы народов)
Т. 2-й. – 1971. – 742с.
1061766
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1979. – 685с.
1061767
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Автоиз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1979. – 694с.
1061768
  Викторов Ю.Г. Переяславская рада 1654 г. в освещении идеологов украинского национального движения XIX - начала XX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С, 50-62. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1061769
  Бойко І.Д. Переяславская рада и ее историческое значение / І.Д. Бойко. – Киев, 1954. – 72с.
1061770
  Бойко И.Д. Переяславская рада и её историческое значение / И.Д. Бойко. – Москва, 1954. – 63 с.
1061771
  Бойко И.Д. Переяславская Рада и ее историческое значение / И.Д. Бойко. – Киев, 1954. – 136 с.
1061772
  Бойко И. Переяславская Рада и ее историческое значение / И. Бойко. – Киев : Госполитиздат УССР, 1954. – 72с.


  В моногpафии pассматpиваются философский, гносеологический и естественнонаучный аспекты бессознательного психического отpажения. Автоp делает попытку изложить научные основы матеpиалистического понимания конкpетных фоpм бессознательной психической ...
1061773
  Бойко И.Д. Переяславская Рада и её историческое значение / И.Д. Бойко. – Москва, 1954. – 63 с.
1061774
  Рыбак Н.С. Переяславская рада т.2 : Роман / Н.С. Рыбак; Автоииз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Гослитиздат
Т. 2-й. – 1960. – 711 с.
1061775
   Переяславська земля і світ людини : Видання підгот. за матеріалами трьох Всеукр. конференцій. – Київ ; Переяслав-Хмельницький, 1998. – 285 с.
1061776
  Корінний М. Переяславська земля. Х - перша половина XIII століття : (покажчики) / Микола Корінний ; АН України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії. – Київ : Інститут української археографії АН України, 1993. – 83, [8] с. – Передм. парал. укр. та англ. – ISBN 5-7702-0550-4
1061777
  Сергійчук В. Переяславська рада - трагедія України і програш Європи / В. Сергійчук; Володимир Іванович. – Київ : Діокор, 2003. – 136 с. – ISBN 966-8331-07-9
1061778
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 600с.
1061779
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ, 1949. – 492с.
1061780
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 484с.
1061781
  Рибак Н.С. Переяславська рада : роман / Н.С. Рибак. – Київ : Художня література
Т. 2. – 1953. – 644с.
1061782
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ
Т.1-й. – 1954. – 596с.
1061783
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ
Т. 2-й. – 1954. – 800с.
1061784
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник
Т. 2-й. – 1954. – 790с.
1061785
  Рибак Н.С. Переяславська рада / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ. – (Б-ка укр. романа та повісті)
Т. 1-й. – 1958. – 687с.
1061786
  Рибак Н.С. Переяславська рада / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ. – (Б-ка укр. романа та повісті)
Т. 2-й. – 1958. – 727с.
1061787
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1973. – 671с.
1061788
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1973. – 688с.
1061789
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман: В 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : Радянська школа
Т. 1-й, Кн.1-4. – 1988. – 477с.
1061790
  Рибак Н.С. Переяславська рада : В 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : Радянська школа
Т. 2-й, Кн.1-4. – 1988. – 494с.
1061791
  Швець С.А. Переяславська Рада : [1654] / С.А. Швець. – Харків : ПЕТ, 2012. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-1640-08-4
1061792
  Петкевич Кшиштоф Переяславська рада 1654 р. в найновішій польській історіографії та публіцистиці // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 32-51. – ISBN 978-966-8603-36-5
1061793
  Брехуненко Віктор Переяславська рада 1654 р. в російській історіографії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 52-62. – ISBN 978-966-8603-36-5
1061794
   Переяславська рада 1654 року : (історіографія та дослідження). – Київ : Смолоскип, 2003. – 890 с. – ISBN 1-889240-18-4
1061795
  Бойко І.Д. Переяславська рада та її історичне значення / І.Д. Бойко. – Київ, 1953. – 60с.
1061796
  Бойко І. Переяславська Рада та її історичне значення / І. Бойко. – К., 1954. – 127с.
1061797
  Борисенко О. Переяславська рада у висвітленні польського історика // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 362-366. – ISBN 966-7865-75-4


  За матеріалами фонду наукової бібліотеки Національного заповідника "Хортиця".
1061798
  Таїрова Переяславська рада у сучасній російській навчальній літературі / Таїрова, Яковлева (, Тетяна ) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 63-67. – ISBN 978-966-8603-36-5
1061799
   Переяславська рада як елемент гібридної брехні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 1


  Звернення громадських організацій до влади з вимогою офіційно спростувати факт та званого "возз"єднання України і Московії" як явища якого ніколи не існувало в природі.
1061800
   Переяславська рада: історичне значення та політичні наслідки : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : Просвіта, 2003. – 168с. – ISBN 966-7551-86-5
1061801
  Харченко О. Переяславська Рада: міфологема досі жива? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 7
1061802
   Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів. – Київ : Україна, 2003. – 432 с. – ISBN 966-524-128-1
1061803
  Лєбєдєва Ю.О. Переяславська угода 1654 р.: історіографічний огляд // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 3/4 (73). – С. 117-122
1061804
  Цибульський В. Переяславська угода 1654 року у зарубіжній історіографії (1945-1990 рр.) / Валерій Цибульський. – Рівне : Державне редакційно-видавниче підприємство, 1993. – 104с. – ISBN 5-7707-3644-5
1061805
   Переяславська угода 1654 року: історичні уроки для українського народу : Аналітичні оцінки Національного інституту стратегічних досліджень. – Київ, 2004. – 26с.. – ISBN 1-889240-18-4
1061806
  Когут З. Переяславська угода тa ідея споконвічних прав України в політичній та історичній думці Гетьманщини // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 291-297. – (Нова серія ; вип. 10/11)
1061807
  Юрченко О. Переяславська фортеця XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 22-34. – ISSN 2078-0850
1061808
  Токарчук О.В. Переяславський договір 1654 р. в оцінці вчених діаспори у 20-40 рр. ХХ ст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 50-53. – ISSN 2219-5521
1061809
  Рафальський О.О. Переяславський договір України з Росією 1654 року : Ретроспективний аналіз / О.О. Рафальський; НАНУ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – Київ : Генеза, 2004. – 296с. – ISBN 966-504-367-6
1061810
  Колибенко О.В. Переяславський князь Михайло Всеволодович: славна смерть після безславного життя / О.В. Колибенко, О.В. Колибенко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 5-17. – ISSN 2415-3567
1061811
  Лоха В. Переяславський колегіум // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 96-101. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію створення та функціонування Переяславського колегіуму як одного з освітньо-культурних осередків Лівобережної України XVIII - початку XIX cт. In the article the history of creation and work of Pereyaslav College, as a cultural and ...
1061812
  Кравченко В. Переяславський комплекс української історіографії // Український гуманітарний огляд / Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія" ;Товариство дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 122-148. – ISBN 966-7679-42 (Вип.9)
1061813
  Черняк І. Переяславський край у житті Тараса Григоровича Шевченка: погляд через століття // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 296-297
1061814
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 3. – 2012. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061815
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 6. – 2014. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061816
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 8. – 2015. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061817
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 9. – 2016. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061818
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 10. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061819
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 11. – 2017. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061820
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 12. – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061821
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 13. – 2018. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061822
   Переяславський літопис = Pereiaslav Chronicle : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 14. – 2018. – 137, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1061823
   Переяславський літопис = Pereiaslav Chronicle : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 1 (15). – 2019. – 161, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1061824
  Єгоров Є. Переяславський скансен у кінотворах Олега Біми та Юрія Суярка (1980 - 1990-ті рр.) // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 47-53. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
1061825
  Махінчук М.Г. Переяславський скарб / М.Г. Махінчук. – К., 1989. – 198с.
1061826
  Махінчук М. Переяславський скарб Михайла Сікорського : Художньо- документальна повість / Микола Махінчук; Вступна стаття Л.І. Андрієвського. – Київ : Криниця, 2005. – 302с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7575-73-X
1061827
  Дарда В.І. Переяславські дзвони : історичний роман / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 415 с.
1061828
  Колибенко О. Переяславські козаки на Переяславській раді 1654 р. / О. Колибенко, О. Колибенко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 3-9
1061829
  Мінгазутдінов А.Ф. Переяславські музеї - обереги історичної пам"яті українського народу // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 45-48. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1061830
   Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 1. – 2011. – 334 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061831
   Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISBN 978-617-7009-24-4
Вип. 2. – 2013. – 334 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - 80-річчю від дня народж. видат. літературознавця, чл.-кор. НАН України, одного із заснов. і учасника Переясл.-Хмельницьких Сковородинських читань у 1982-2003 рр., Олекси Мишанича присвяч. цей збірник
1061832
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISBN 978-617-640-200-8
Вип. 3. – 2015. – 376 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061833
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISBN 978-617-640-323-4
Вип. 4. – 2017. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061834
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : спецвипуск: посібник-антологія "Поетичний славень Сковороді" / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISSN 2409-1146
Вип. 5. – 2018. – 495, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061835
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISSN 2409-1146
Вип. 6. – 2019. – 427, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Філологія. Філософія. Педагогіка)
1061836
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISSN 2409-1146
Вип. 9. – 2022. – 511, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Філологія. Філософія. Педагогіка)
1061837
  Тригуб В. Переяславські угоди з"їли миші! Ніякого об"єднання України і Росії не було1 // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 червня (№ 24). – С. 10


  Найбільша історична фальсифікація ризикує перетворитися в потужну політичну сенсацію! Далі обійтися без висловів "ми не повірили", "такого не може бути", "шок" просто не можна.
1061838
  Ластовський В.В. Переяславсько-бориспільська єпархія у 18 ст. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ластовський В. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1061839
  Ластовський В.В. Переяславсько-Бориспільська єпархія у XVIII ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Ластовський В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 201л. – Бібліогр.:л.183-201
1061840
  Лукашевич О. Переяславщина в період становлення колгоспного ладу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 96-104
1061841
  Смірнова Н. Переяславщина в періодиці першої половини XIX ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 129-132. – ISBN 978-966-308-311-5
1061842
  Денисенко А. Переяславщина: альфа і омега його життя / А. Денисенко, В. Туркевич // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 264-269. – ISSN 0869-3595
1061843
  Денисенко А. Переяславщина: альфа і омега його життя / А. Денисенко, В. Туркевич // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 264-269. – ISSN 0869-3595
1061844
  Грушевський М.С. Переяслівська умова України з Москвою 1654 року : Статі й тексти / Мих. Грушевський. – вид.2-ге. – Київ : З друкарні Акц.Т-ва "Петро Барський", 1917. – 64 с.


  На тит. стор. підпис. В. Данилевича
1061845
  Святовець В. Переясловські заповіти Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 53-57. – ISSN 0130-5263
1061846
  Лахути А. Пери счастья : поэма / А. Лахути; пер. с тадж. Г.Шенгели. – Сталинабад : Госиздат. ТаджССР, 1948. – 86 с.
1061847
  Земсков М. Перигей : роман-фантасмагория с элементами антиутопии // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 8. – С. 8-84. – ISSN 0012-6756
1061848
  Роузвер Н.Т. Перигелий Меркурия от Леверье до Эйнштейна : пер. с англ. / Н.Т. Роузвер. – Москва : Мир, 1985. – 244 с.
1061849
   Перигляциальные явления на территории СССР. сб. ст.. – М., 1960. – 291с.
1061850
  Заварицкий А.Н. Перидотитовый массив Рай-Из в Полярном Урале / А.Н. Заварицкий. – Москва-Ленинград, 1932. – 221с.
1061851
   Перидотиты п-ова Камчатский мыс: свидетельство плавления океанической мантии вблизи горячей точки / В.Г. Батанова, З.Е. Лясковская, Г.Н. Савельева, А.В. Соболев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1748-1758 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1756-1758. – ISSN 0016-7886
1061852
  Лисарди Хосе Перикильо Сарньенто / Лисарди Хосе. – Москва ; Ленинград, 1964. – 792 с.
1061853
  Фернандес Перикильо Сарньенто / Фернандес, де. – Москва ; Ленинград, 1964. – 791 с.
1061854
  Арский Ф.Н. Перикл / Арский Ф.Н. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей. "Серия биографий" ; вып. 16 (504))
1061855
  Кравчук А. Перикл и Аспазия / А. Кравчук. – М., 1991. – 271с.
1061856
  Райхерт К.В. Перикл як автор слова "філософія" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 34-35
1061857
  Бузескул В.П. Перикл. / В.П. Бузескул. – Петербург, 1923. – 122с.
1061858
  Шекспир У. Перикл. Зимняя сказка. Буря. Поэзия / Уильям Шекспир. – Москва : АСТ, 2001. – 480 с. – ISBN 5-17-007733-5
1061859
   Перикола. Оперетта в 3 действиях. – Ленинград, 1933. – 18с.
1061860
  Куренцов А.И. Перилловая совка (Lepsdoptera Noctuidae) на Дальнем Востоке СССР. / А.И. Куренцов. – 267-374с.
1061861
  Комкова Е.Г. Периметр безопасности вокруг Канады и США? // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 4 (508). – С. 64-74. – ISSN 0321-2068
1061862
  Чабанюк В"ячеслав Периметр Голоду. Зміна етнографічного матеріалу? // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2007. – № 45. – С. 30-32
1061863
   Перинатальна інвазія trichomonas vaginalis, як проблема репродуктивної медицин / Г.М. Бондаренко, Г.І. Мавров, Осінська, , С.В. Унучко, Т.В. Губенко, Ю.В. Щербакова, Н.В. Соболь // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 368-376. – ISSN 2413-7944
1061864
   Перинатальна неврологія та орфанні захворювання в Україні: проблеми та перспективи / Л.Г. Кирилова, О.О. Мірошников, О.О. Юзва, Кізляк-Бубряк // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (70). – С. 126-133. – ISSN 1992-5891
1061865
  Резніков О.Г. Перинатальне програмування розладів ендокринних функцій і поведінки / О.Г. Резніков. – Київ : Наукова думка, 2019. – 270, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-269. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1726-9
1061866
   Перинатальні аспекти формування імунного статусу дитини / М.В. Макаренко, Д.О. Говсєєв, В.О. Берестовий, І.В. Сокол, Р.М. Воронова // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (69). – С. 95-102. – ISSN 1992-5891
1061867
  Вигівська Л.А. Перинатальні інфекції у вагітних групи високого ризику (діагностика, профілактика та лікування) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Вигівська Людмила Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
1061868
  Яблонь О.С. Перинатальні фактори ризику формування бронхіальної астми у дітей / О.С. Яблонь, О.В. Мазулов // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 42-47. – ISSN 2226-1230
1061869
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (53). – 2013. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061870
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (54). – 2013. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061871
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (59). – 2014. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061872
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (60). – 2014. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061873
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (61). – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061874
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (62). – 2015. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061875
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (63). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061876
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (66). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061877
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (67). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061878
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (68). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061879
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (69). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061880
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (70). – 2017. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061881
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (71). – 2017. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061882
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (72). – 2017. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061883
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (73). – 2018. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061884
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (74). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061885
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтиярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний МедЕксперт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (75). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061886
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтиярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний МедЕксперт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (76). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061887
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтиярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Березенко В.С., Булавенко О.В., Вдовиченко Ю.П. [та ін.]. – Київ : Група компаний МедЕксперт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (77). – 2019. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061888
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтиярова Д.О. ; голов. ред.: Антипкін Ю.Г., Давидова Ю.В. ; редкол.: Березенко В.С., Булавенко О.В., Вдовиченко Ю.П. [та ін.]. – Київ : Група компаний МедЕксперт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (78). – 2019. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1061889
  Шляхова Валерія Перинет. Пісня лемурів : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 36-40 : Фото
1061890
  Арват Н.Н. Период в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 45-47. – (Філологічні науки)
1061891
  Алексеев В.И. Период возмездия и устрашения в истории тюремного заключения (XVI-XVIII вв.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 28-30. – ISSN 1812-3805
1061892
  Голубовский П.В. Период выработки новых начал (XII-XV в.) / П.В. Голуюовский, проф. // Лекции по древнейшей русской истории / Голубовский Петр. – Киев : Университетская тип.В.И.Завадского, 1904. – 24 с.
1061893
  Акишина А.А. Период как синтаксико-стилистическая категория современного русского языка. (Материалы к курсу языкознания) / Акишина А.А. ; Львовский гос. ун-т. – Львов : Издательство львовского университета, 1958. – 40 с.
1061894
  Якубяк Маркиян Васильевич Период как синтактико-стилистическая категория французского языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Якубяк Маркиян Васильевич; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1979. – 188л.
1061895
  Якубяк Маркиян Васильевич Период как синтактико-стилистическая категория французского языка (на материале ораторской прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Якубяк Маркиян Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
1061896
  Бураковский А.З. Период полураспада : роман, рассказы / А.З. Бураковский. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 365с.
1061897
  Басовская Н.И. Период развитого феодализма в странах Западной Европы (XI-XV вв.) : учеб. пособие для студ. заоч. фак-та / Н.И. Басовская ; МВ и ССО РСФСР ; Москов. гос. историко-архивный ин-т. – Москва : [б. и.], 1974. – 40 с.
1061898
  Стулина А. Период реформации // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2021. – № 1/2 (1202/1203)


  В 2021 году грядут большие изменения в юридическом образовании, а походы к повышению качества подготовки студентов юридических факультетов переосмыслят. На фото КНУ имени Тараса Шевченка. "С 2021 года прием поступающих на места государственного или ...
1061899
  Морозов Константин Николаевич Период синтеза ДНК и образование аберраций хромосом под действием радиаций : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Морозов Константин Николаевич; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1975. – 26л.
1061900
  Полякова У.М. Период социалистической реконструкции народного хозяйства и начало завершающейго этапа строительства социализма (1926-1941 гг.) / У.М. Полякова, Д.И. Тверская. – Москва, 1966. – 136с.
1061901
  Веризаде А.А. Периодатный метод иодометрии. : Автореф... канд. хим.наук: / Веризаде А.А.; Сарат. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 44л.
1061902
  Гурбанов А.Н. Периодатный метод количественного определения тория и церия. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Гурбанов А.Н.; АН АзССР. – Баку, 1971. – 37л. – Бібліогр.:с.37
1061903
  Вердизаде Н.А. Периодаты щелочных металлов как реагенты для количественного определения таллия. : Автореф... канд. хим.наук: 02-071 / Вердизаде Н.А.; АН АзССР. – Баку, 1969. – 26л.
1061904
  Козодоев И.И. Периодизация , закономерности и особенности перерастания социализма в коммунизм / И.И. Козодоев. – Душанбе, 1964. – 52с.
1061905
  Васюткин С.М. Периодизация археологических памятников Юго-Западного Приуралья : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 575 / Васюткин С.М. ; МГУ. – Москва, 1968. – 18 с.
1061906
   Периодизация всемирной истории. Уч. пособие. – Казань, 1984. – 224с.
1061907
  Слонимский М.М. Периодизация древней истории в советской историографии / М.М. Слонимский. – Воронеж, 1970. – 295с.
1061908
  Бобкова М.С. Периодизация западноевропейской истории в сочинениях мыслителей XVI-XVIII веков // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 109-126. – ISSN 0130-3864
1061909
  Гогадзе Э.М. Периодизация и генезис курганной культуры Триалети : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Гогадзе Э.М.; АН ГССР. Гос. музей Грузии им. С.Н.Джанашиа. – Тбилиси, 1970. – 37л.
1061910
   Периодизация и геохронология плейстоцена.. – Л., 1970. – 136с.
1061911
  Салоп Л.И. Периодизация и корреляция докембрия южных материков. / Л.И. Салоп. – Л., 1977. – 304с.
1061912
  Амплеева Е.Е. Периодизация и некоторые проблемы становления понятийного аппарата международного права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1. – С. 24-27. – ISSN 1812-3805
1061913
  Турстон Р. Периодизация и просвещение: вопросы трансформации правовых норм в Западной Европе // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2002. – Вип. 5 : Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу. – С. 38-44
1061914
  Римантене Р. Периодизация и топография поселений каменного и бронозового веков в Литва (по данным поселен. цен. Литвы)_ : Автореф... канд. ист.наук: / Римантене Р.; АН Лит.ССР, Ин-т ист. – Вильнюс, 1962. – 17л.
1061915
  Усенко О.В. Периодизация и характерные особенности глубинных процессов в докембрии на примере Украинского щита // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 41-83 : рис., табл. – Библиогр.: с. 74-83. – ISSN 0203-3100
1061916
  Вартанян Абрик Сергеевич Периодизация истории геологии Армении и развитие геологии в Советской Армении : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 07.00.10 / Вартанян Абрик Сергеевич; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1061917
  Воронин А А. Периодизация истории и проблема определения техники // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.17-28. – ISSN 0042-8744
1061918
  Ефремова Н.Н. Периодизация истории становления и развития судебных органов в Российской империи (XVIII – первая половина XIX вв.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена актуальной и теоретически значимой проблеме- эволюции судебных органов в условиях модернизации Российского государства в XVIII - первой половине XIX в.
1061919
  Илюшин В.А. Периодизация как метод исторического исследования. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Илюшин В.А.; Москов. гос. ун-тет. – М,, 1974. – 20л.
1061920
  Машков А. Периодизация методологических исследований в отечественном правоведении // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 17-20.
1061921
  Кудеярова Н.Ю. Периодизация миграционных процессов в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 68-74. – ISSN 0044-748Х


  Базовые характеристики и особенности в Латинской Америке.
1061922
  Кигурадзе Т.В. Периодизация раннеземледельческой культуры Восточного Закавказья : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Кигурадзе Т.В.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1975. – 30л.
1061923
  Пассек Т.С. Периодизация трипольских поселений (III-II тысячелетия до н.э.) / Пассек Т.С. // Материалы и исследования по археологии СССР : № 10 / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР, 1949. – № 10 : Периодизация трипольских поселений (III-II тысячелетия до н.э.) / Пассек Т.С. – С. 1-248, рис.
1061924
   Периодика : Новости. Анализ. Реклама
№№ 1-6. – 1995
1061925
   Периодика и литература. – София : Академ. изд-во "Проф. Марин Доинов". – ISBN 954-430-304-9
том 4 : Литературни списания и вестници, семесени списания, хумористични издания (1911-1917). – 1995. – 645с. – Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата
1061926
  Городецкий Б.М. Периодика Кубанско-Черноморского края / Б.М. Городецкий. – Краснодар, 1927. – 72с.
1061927
  Крылов В.И. Периодика размножения и перспективы рационального промыслового использования тихоокеанского моржа. : Автореф... канд. биол.наук: / Крылов В.И.; Калининград. технич. ин-тут рыбной пром. и хозяйства. – М., 1967. – 28л.
1061928
  Дгебуадзе Юрий Юлианович Периодика роста леща в водоемах разных широт и закладка годовых колец на чешуе и идругих регистрирующих структурых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Дгебуадзе Юрий Юлианович; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – М., 1975. – 26л.
1061929
  Хаяли Р. Периодическая печать в Крымской АССР: опыт крымских татар (1920-1930-е годы) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634
1061930
   Периодическая печать дореволюционного Дона 1841-1916. Библиограф. указ.. – Ростов-на-Дону, 1963. – 78с.
1061931
   Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах: науч.-попул. сб.. – Цхинвали, 1981. – 303с.
1061932
  Шмелева А.С. Периодическая печать России (журналы и продолжающиеся издания). 1703-1917 : Естественные науки. Техника. Промышленность. Транспорт. Городское хозяйство. Кустарные промыслы. Каталог-справочник / А.С. Шмелева, О.Н. Геккер, И.И. Иткина; Государственная публичная научно-техническая библиотека СССР. Государственный комитет Совета министров СССР по науке и технике. Под общей редакцией А.С. Шмелевой. – Москва : Книга
Т. 1 : А - И. – 1974. – 639 с.
1061933
  Шмелева А.С. Периодическая печать России (журналы и продолжающиеся издания). 1703-1917 : Естественные науки. Техника. Промышленность. Транспорт. Городское хозяйство. Кустарные промыслы. Каталог-справочник / А.С. Шмелева, О.Н. Геккер, И.И. Иткина; Государственная публичная научно-техническая библиотека СССР. Государственный комитет Совета министров СССР по науке и технике. Под общей редакцией А.С. Шмелевой. – Москва : Книга
Т. 2 : К - О. – 1975. – 808 с.
1061934
  Шмелева А.С. Периодическая печать России (журналы и продолжающиеся издания). 1703-1917 : Естественные науки. Техника. Промышленность. Транспорт. Городское хозяйство. Кустарные промыслы. Каталог-справочник / А.С. Шмелева, О.Н. Геккер, И.И. Иткина; Государственная публичная научно-техническая библиотека СССР. Государственный комитет Совета министров СССР по науке и технике. Под общей редакцией А.С. Шмелевой. – Москва : Книга
Т. 4 : Вспомогательные указатели. – 1985. – 488 с.
1061935
  Шмелева А.С. Периодическая печать России (журналы и продолжающиеся издания).1703-1917 : Естественные науки. Техника. Промышленность. Транспорт. Городское хозяйство. Кустарные промыслы. Каталог-справочник / А.С. Шмелева, О.Н. Геккер, И.И. Иткина; Государственная публичная научно-техническая библиотека СССР. Государственный комитет Совета министров СССР по науке и технике. Под общей редакцией А.С. Шмелевой. – Москва : Книга
Т. 3 : П - Я. – 1976. – 684 с.
1061936
   Периодическая печать Сибири (март 1917 - май 1918 гг.) : Указатель газет и журналов: Пособие для студентов. – Томск, 1989. – 86с.
1061937
  Руманова Д.И. Периодическая печать Советского Дона 1920-1958 гг. / Д.И. Руманова. – Ростов-на-Дону, 1961. – 184с.
1061938
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени по естественным наукам и математике. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1956. – 220 с.
1061939
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени по здравоохранению, медицине, физической культуре и спорту. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1956. – 171 с.
1061940
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени по культурному строительству, народному образованию и просвещению. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1956. – 198 с.
1061941
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени по общественно-политическим и социально-экономическим вопросам. – вып. 1. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1958. – 318 с.
1061942
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени по общественно-политическим и социально-экономическим вопросам. – вып. 2. – Москва : Изд. Всесоюзной книжной палаты, 1958. – 268 с.
1061943
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени по языкознанию, литературоведению, художественной литературе и искусству. – Москва : Изд. Всесоюзной книжной палаты, 1958. – 219 с.
1061944
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени по вопросам печати, библиотечного дела и библиографии. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1959. – 191 с.
1061945
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени. Сводные указатели. – Москва : Изд. Всесоюзной книжной палаты, 1963. – 864 с.
1061946
  Болдырев В.Н. Периодическая работа пищеварительного аппарата при пустом желудке : Диссертация на степень доктора медицины В.Н. Болдырева / Из Физиологического отдела Имп. ин-та экспериментальной медицины ; Цензорами дис.:, по поручению Конференции, были: А.Я. Данилевский, проф. И.П. Павлов и приват-доцент Б.И. Словцов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1904. – [4], 112, 52, [2], [4] с., 7 л. черт. : ил., черт. – (Серия Докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-медицинской академии в 1903-1904 учебном году ; № 46)


  Цензорами дис.:, по поручению Конференции, были: А.Я. Данилевский, проф. И.П. Павлов и приват-доцент Б.И. Словцов
1061947
  Семишин В.И. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева / В.И. Семишин. – Москва : Химия, 1972. – 187 с.
1061948
  Несмеянов А.Н. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева и органическая химия / А.Н. Несмеянов. – М., 1959. – 56с.
1061949
   Периодическая система элементов Д.И.Менделеева.. – Л., 1954. – 8с.
1061950
  Михайленко Я.И. Периодическая система элементов Менделеева в оформлении Бора-Томсена как классификация атомов по их моделям / Я.И. Михайленко. – Отдельные главы из курса общей и неорг. химии. – Москва : Е.М.Х.Т.И., 1931. – 19 с.
1061951
  Розенвассер Е.Н. Периодически нестационарные системы управления / Е.Н. Розенвассер. – Москва, 1973. – 511с.
1061952
  Зубов В.И. Периодические динамические системы / В.И. Зубов. – Саранск, 1983. – 88с.
1061953
  Перестюк М.О. Периодические и почти периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. Т. 1 // 9-я Междунар. конф. по нелинейным колебаниям
1061954
  Самойленко А.М. Периодические и почти периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк // Укр. мат. журн., 1982. – №1
1061955
  Перестюк Н.А. Периодические и почти периодические решения сильнонелинейных импульсных систем / Н.А. Перестюк, М.У. Ахметов // Прикладная математика и механика, 1992. – Вып. 6
1061956
  Перестюк М.О. Периодические и почти периодические решения систем с импульсным воздействием. / М.О. Перестюк, М.У. Ахметов // Матем. физика., 1982. – №34
1061957
   Периодические и продолжающиеся издания Азербайджанского гос. ун-та им. С.М.Кирова (1921-1962 гг..). – Баку, 1964. – 304с.
1061958
   Периодические и продолжающиеся издания СССР по математике и смежным отраслям.. – Кишинев, 1987. – 179с.
1061959
  Дороговцев А.Я. Периодические и стационарные режимы бесконечномерных детермированных и стохастических динамических систем / А.Я. Дороговцев. – Киев : Вища школа, 1992. – 317с.
1061960
   Периодические издания (отеч. и иностр.), получаемые РНМБ в 1957 г.. – Київ, 1957. – 42с.
1061961
   Периодические издания по сельскому хозяйству (включая некоторые вопросы биологии, лесное хоз., почвоведение и др.), выходящие в СССР (1959-1962). – М., 1964. – 124с.
1061962
   Периодические издания получаемые в Библиотеке Университета Св. Владимира в 1906 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа, 1906. – 41 с. – На обложке указан 1907 год. Издание имеет исправления и дополнения красными чернилами
1061963
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. – Л.
1 : Южная и Юго-Восточная Азия. – 1979. – 326с.
1061964
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Каталог фондов. – Ленинград, 1981. – 371 с.
1061965
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Ленинград, 1979. – 327с.
1061966
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Л., 1980. – 465с.
1061967
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Ленинград
Кн. 3. – 1982. – 98 с.
1061968
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Л.
кн. 3. – 1982. – 412с.
1061969
   Периодические издания стран Азии и Африки. Естественные и тех. науки. Каталог. – Л.
Ч. 1. – 1984. – 435с.
1061970
   Периодические издания стран Азии и Африки. Естественные и тех. науки. Каталог. – Ленинград
Ч. 2. – 1984. – 214 с.
1061971
   Периодические издания стран Азии и Африки. Каталог фондов. – Ленинград, 1967. – 311 с.
1061972
   Периодические издания стран Азии и Африки. Каталог фондов. – Ленинград, 1979. – 540 с.
1061973
  Триккант Л. Периодические издания Тартуского университета. 1802-1940 / Л. Триккант. – Тарту
1. – 1983. – 292с.
1061974
  Триккант Л. Периодические издания Тартуского университета. 1802-1940 / Л. Триккант. – Тарту
2. – 1983. – 88с.
1061975
  Ефремов И.Ф. Периодические коллоидные структуры / И.Ф. Ефремов. – Ленинград : Химия, 1971. – 192 с.
1061976
  Всехсвятский С.К. Периодические кометы и их происхождение / С.К. Всехсвятский. – Москва : АН СССР, 1952. – 63-75с.


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
1061977
  Афталион А. Периодические кризисы перепроизводства / Афталион А. ; пер. с франц. М.Н. Соболева. – Москва ; Ленинград : ГИЗ
Т. 2 : Периодические движения производства. Опыт построения теории. – 1930. – 248 с.
1061978
   Периодические процессы в геологии. – Москва : Недра, 1976. – 264с.
1061979
  Быков Я.В. Периодические решения дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их асимптотики / Я.В. Быков, Д. Рузикулов. – Фрунзе, 1986. – 278 с.
1061980
  Перестюк М.О. Периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // YIII Междунар. конф. по нелин. колеб. Тезисы докладов, 1978. – №6
1061981
  Перестюк М.О. Периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием на поверхностях / М.О. Перестюк, М.У. Ахметов; ИМ АН УССР // Применение ассимп. методов в теории нелин. диф. уравн.
1061982
  Перестюк М.О. Периодические решения импульсных дифференциальных систем в критическом случае / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко, А.А. Бойчук // Дифференциальные уравнения, 1991. – №9
1061983
  Перестюк М.О. Периодические решения квазилинейных импульсных систем в критическом случае / М.О. Перестюк, М.У. Ахметов // Украинский математический журнал, 1991. – №3
1061984
  Перестюк О М. Периодические решения нелинейных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / О М. Перестюк, В.Н. Шовкопляс // Укр. мат. журн., 1979. – №5
1061985
  Перестюк М.О. Периодические решения одного класса систем разностных уравнений / М.О. Перестюк, Д.И. Мартынюк, Л.В. Хабаровская // Матем. физика, 1974
1061986
  Перестюк М.О. Периодические решения систем с импульсами // Вестник Киевского университета (математика, механика), 1971
1061987
  Перестюк Н.А. Периодические решения систем уравнений в частных производных с импульсным воздействием / Н.А. Перестюк, А.Б. Ткач // Укр. мат. Журн., 1997. – №4
1061988
  Перестюк М.О. Периодические решения слабо нелинейных систем с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Дифференц. уравн., 1978. – №6
1061989
  Морозов Н. Периодические системы строения вещества : Теория образования химических элементов / Николай Морозов. – Москва : Изд. И.Д. Сытина, 1907. – XVI, 437, [2] с. : 34 л. табл., схем. черт.
1061990
  Ермаков В.П. Периодические функции / [соч.] В.П. Ермакова. – [Харьков] : [Типо-лит. М. Зильберберг и с-вья], 1904. – 16 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Сообщения Харьковского математического общества. Сер. 2, 1904, № 8, с. 196-209
1061991
  Шмойлов В.И. Периодические цепные дроби / В.И. Шмойлов; HАHУ, Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов : Академический Экспресс, 1998. – 219 с. – ISBN 9667094197
1061992
   Периодические явления в жизни животных: сб. науч. тр.. – М., 1983. – 135с.
1061993
   Периодический закон Д.И.Менделеева и его философское значение. – Сборник статей. – Москва : Госиздат, 1947. – 246 с.
1061994
  Семишин В.И. Периодический закон и периодическая система химических элементов. / В.И. Семишин. – М., 1959. – 98с.
1061995
  Агафошин Н.П. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева / Н.П. Агафошин. – Москва : Просвещение, 1973. – 208 с., ил.
1061996
  Агафошин Н.П. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева : Пособие для учащихся / Н.П. Агафошин. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 192 с., ил.
1061997
  Агафошин Н.П. Периодический закон и современное учение о строении атома / Н.П. Агафошин. – Москва : Знание, 1962. – 40 с.
1061998
   Периодический закон и строение атома. – Сборник статей. – Москва : Атомиздат, 1971. – 239 с.
1061999
  Регель А.Р. Периодический закон и физические свойства электронных расплавов / А.Р. Регель, В.М. Глазов. – Москва : Наука, 1978. – 307 с.
1062000
  Клипель Н.В. Периодический закон, система элементов Д.И. Менделеева и основа их в строении атомов / Н.В. Клипель. – Куйбышев, 1964. – 33с.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,