Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1043001
  Сірук М. "Поляризація суспільства, напевно, не може бути ще більшою" / М. Сірук, Б. Ярабик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 квітня (№ 60). – С. 3


  Експерт - про особливості парламентської кампанії в Угорщині та можливу зміну позиції Будапешта щодо освітнього закону України.
1043002
  Баландин Н.Н. "Полярная Звезда" - альманах декабристов. : Автореф... канд. филологич.наук: / Баландин Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
1043003
   "Полярная звезда", изданная А.Бестужевым и К.Рылеевым. – М-Л, 1960. – 1014с.
1043004
  Дмитриев С.В. "Поль Пеллио (1878-1945). От истории к легенде" // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 145-155. – ISSN 0869-1908


  Міжнародний симпозіум присвячений 130-річчю від дня народження французького сходознавця Поля Пеллі.
1043005
  Емельянов Б.В. "Польза философии не доказана..." // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 6. – С. 76-81. – ISSN 0235-1188


  В статье приводятся факты притеснения царским правительством университетской философии в первой половине XIX века.
1043006
  Куцина С.И. "Польская правда" -- важнейший помятник феодального права средневековой Польши : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Куцина С.И.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-т. – М., 1972. – 24л.
1043007
  Третяк В.Л. "Польська кампанія" СРСР 1939 року у відображенні армійської преси // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 182-189. – ISBN 978-966-136-196-5
1043008
  Гусєв В. "Польська карта" Гітлера, або Як починаються війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 30 серпня - 5 вересня (№ 30). – С. 15


  75 р. тому, о 4 год. 45 хв. 1 вер. 1939 р. нацистська Німеччина без оголошення війни вторглася в Польщу. Виступаючи в рейхстагу, Адольф Гітлер виправдовував свої дії систематичним порушенням Варшавою німецько-польського кордону. Ця дата увійшла в ...
1043009
  Поліщук П.Я. "Польська підпільна держава" (1939-1945 рр.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичн. наук: спец. - 07.00.02. - Всесвітня історія / Поліщук П.Я. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1043010
  Поліщук П.Я. "Польська підпільна держава" за доби другої світової війни. Виникнення, розвиток та діяльність : Дис. ... канд. істор. наук : Срец. 07.00.02 - всесвітня історія / Поліщук П.Я. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 214 л. – Додатки: л.2 10-214. – Бібліогр.: л. 189-209
1043011
  Гула Р. "Польське питання " в оцінках представників консервативної та ліберальної думки Російської імперії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Р. Гула, І. Передерій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 69-81. – ISSN 0130-5247
1043012
  Смолянчук О. "Польське питання" в "Історії Білорусі" М. Довнар-Запольського // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 179-188
1043013
  Зареченський А.П. "Польське питання" в університетах Російської імперії: проблеми історіографії // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 68-76. – ISBN 966-544-344-5
1043014
  Перга Ю. "Польське питання" на Паризькій конференції 1919 р. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 137-139
1043015
  Зайцев О.Ю. "Польське питання" у воєнно-політичній стратегії ОУН напередодні Другої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 27-38
1043016
  Громакова Н. "Польське питання" у російському публічному просторі ХІХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 11-16. – ISSN 1998-4634
1043017
  Іжнін І "Польське" питання як привід до початку світової війни / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 330-343. – ISBN 978-617-10-0489-4
1043018
  Салій П. [Польові експедиційні записи 1948 року з Чернігівщини] // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 98-119. – ISSN 0130-6936
1043019
  Тяпкин Ю.К. Поляризационная фильтрация поверхностных волн-помех на многокомпонентных сейсмических записях. Обзор методов / Ю.К. Тяпкин, Е.Ю. Тяпкина // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 51-62. – Бібліогр.: 59 назв. – ISSN 0203-3100
1043020
  Тяпкин Ю.К. Поляризационная фильтрация поверхностных волн-помех на многокомпонентных сейсмических записях. Одноканальный метод / Ю.К. Тяпкин, Е.Ю. Тяпкина // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 14-26 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
1043021
  Бункин А.Ф. Поляризационная четырехфотонная спектроскопия комбинационного рассеяния света в жидкости : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Бункин Алексей Федорович ; АН СССР, Ин-т общей физики. – Москва, 1988. – 25 с. – Библиогр.: 36 назв.
1043022
  Инсарова Н.И. Поляризационно-оптические исследования процессов течения расплавов и растворов полимеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Инсарова Н.И.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1043023
  Елистратов В.И. Поляризационно-оптический метод в листовой штамповке. / В.И. Елистратов, В.И. Савченко. – Киев, 1983. – 135с.
1043024
  Шокотько С.Г. Поляризационно-оптический метод решения задач термоупругости способом "замораживания" термоупругих деформаций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Шокотько С.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1043025
  Кохан Е.К. Поляризационное исследование лунной поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кохан Е.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 10л.
1043026
  Чекалинская Ю.И. Поляризационные и спектральные характеристики регенеративного оптического квантового усилителя с линейным анизотропным резонатором. / Ю.И. Чекалинская, Е.П. Чеченина. – Минск, 1976. – 58с.
1043027
  Лоскутов Ю.М. Поляризационные и спиновые эффекты бозонов и фермионов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лоскутов Ю.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1959. – 8л.
1043028
  Тумайкин Анатолий Михайлович Поляризационные и статистические свойства получения газовых лазеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Тумайкин Анатолий Михайлович; АН СССР. Сиб. отделение. Совет секции общей и прикладной физики Объединенного Ученого Сове. – Новосибирск, 1974. – 12л.
1043029
  Волкова Е.А. Поляризационные измерения / Е.А. Волкова. – Москва : стандартов, 1974. – 155 с.
1043030
  Остапенко С.С. Поляризационные исследования анизотропных центров в сульфиде кадмия. : Автореф. дис ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / Остапенко С.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 22 с.
1043031
  Танатар Макарий Анатольевич Поляризационные исследования дефектвов в облученных и необлученных кристаллах CaS и ZnSe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Танатар Макарий Анатольевич; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1981. – 16л.
1043032
  Мороженко А.В. Поляризационные исследования Марса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мороженко А.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Киев, 1965. – 13 с.
1043033
  Фаер Ю.Н. Поляризационные исследования поглощения радиоволн в ионосфере методом Al : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Фаер Ю.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 14л.
1043034
  Кишонков А.К. Поляризационные исследования солнечной короны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Кишонков А.К.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма ионосферы и расп. радиоволн. – М., 1976. – 17л.
1043035
  Лысов Б.А. Поляризационные корреляци в процессе рекомбинации и при фотоэффекте. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лысов Б.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1963. – 4л.
1043036
  Нетребко В.П. Поляризационные методы механики компазиционных материалов / В.П. Нетребко, И.П. Васильченко. – М., 1990. – 159с.
1043037
  Мягченко Ю.А. Поляризационные нелинейно-оптические свойства гиротропных кристаллов : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Мягченко Ю.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 161 л. + Приложение: л. 132-147. – Библиогр.: л. 148-161
1043038
  Мягченко Ю.А. Поляризационные нелинейно-оптические свойства гиротропных кристаллов : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Мягченко Ю.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 17 с. – Библиогр.: 11 назв.
1043039
  Нурмухамедов В.Г. Поляризационные свойства трапповых образований Волыни и опыт применения фазово-спектрального метода вызванной поляризации при поисках самородной меди // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 121-146 : Рис. – Бібліогр.: 65 назв. – ISSN 0203-3100
1043040
  Сидько Ф.Я. Поляризационные характеристики взвесей биологических частиц / Ф.Я. Сидько. – Новосибирск, 1990. – 117с.
1043041
  Черток И.М. Поляризационные характеристики солнечных радиовсплесков III типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 032 / Черток И.М. ; АН СССР , Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1971. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1043042
  Лямов Е В. Поляризационные эффекты и анизотропия взаимодействия акустических волн в кристаллах / Е В. Лямов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 223 с.
1043043
  Бирюлин И.А. Поляризационные эффекты при распространении электромагнитных волн в неоднородных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бирюлин И.А.; МГУ. – М, 1964. – 9л.
1043044
  Евсеев В И. Поляризационные эффекты фотон-эха в газовой среде : Автореф... канд. физ-мат. наук: 041 / Евсеев И.В,; Моск. инж.-физ. ин-т. – М, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1043045
  Копелиович Борис Зиновьевич Поляризационные явления в адронных реакциях при высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Копелиович Борис Зиновьевич; ОИЯИ. ЛЯП. 2-6713. – Дубна, 1972. – 18л.
1043046
  Молев А.С. Поляризационные явления в упругом и неупругом ядерном рассеянии частиц средних энергий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Молев А.С.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с.
1043047
  Дейнеко Алексей Сергеевич Поляризационные явления в ядерныъ реакциях с протонами и дйтронами на легких ядрах при низких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Дейнеко Алексей Сергеевич; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1986. – 31л.
1043048
  Мищенко В.П. Поляризационные явления нелинейной спектроскопии вырожденных газовых систем в магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Мищенко В.П.; МВ и ССО РСФСР, Ростов. гос. ун-т им. М.А.Суслова. – Ростов н/Д, 1986. – 22л.
1043049
  Лыкасов Г.И. Поляризационные явления при взаимодействии адронов средних и высоких энергий с ядрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лыкасов Г.И.; Объед. ин-т ядерных исслед. ЛЯП. – Дубна, 1973. – 16л.
1043050
  Алказ В.Г. Поляризационный анализ сейсмических колебаний / В.Г. Алказ, Н.И. Онофраш, А.И. Перельберг ; АН МССР, Ин-т геофизики и геологии. – Кишинёв : Штиинца, 1977. – 110 с., [2] л. схем. : ил., схем. – Библиогр.: с. 104-108
1043051
  Вертий А.А. Поляризация атомных ядер миллиметровыми волнами / А.А. Вертий. – Киев : Наука, 1990. – 231 с.
1043052
  Алексин В.Ф. Поляризация вакуума заряженных скалярных частиц : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Алексин В. Ф.; Харьк. ГУ им. Горького. – Х., 1958. – 8л.
1043053
  Нарбут В.П. Поляризация излучения диэлектрических линзовых антенн / В.П. Нарбут. – Киев, 1982. – 24 с.
1043054
  Нарбут В.П. Поляризация излучения зеркальных антенн / В.П. Нарбут, В.Ф. Хмель. – Киев, 1978. – 280 с.
1043055
  Файснер Г. Поляризация нуклонов при рассеянии / Г. Файснер. – Москва, 1960. – 264 с.
1043056
  Тенишев А.Э. Поляризация протонов в реакции расщепления дейтона линейно-поляризованными фотоноами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Тенишев А. Э.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1987. – 19л.
1043057
   Поляризация радиолокационных сигналов / Д.Б. Канарейкин, Н.Ф. Павлов, А В. Потехин, . – Москва, 1966. – 440 с.
1043058
  Жевандров Н.Д. Поляризация света / Н.Д. Жевандров. – Москва : Наука, 1969. – 192 с.
1043059
  Черенковский В.А. Поляризация флюоресценции паров таллия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Черенковский В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1043060
  Хоменко Георгий Александрович Поляризация частиц промежуточных энергий со спином 1/2 в упругом и неупругом ядерном рассеянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Хоменко Георгий Александрович; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1981. – 16л.
1043061
  Романовский С.В. Поляризация частиц средних энергий, упругого рассеяния атомными ядрами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Романовский С.В.; АН УССР, Ин-т яд. исслед. – К., 1974. – 16л.
1043062
  Конончук Г.Л. Поляризаційна нестабільність лазера з квазіізотропним резонатором / Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко, Д.С. Фарина // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 361-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Положення площини поляризації випромінювання лазера залежить від частоти генерації, якості юстування резонатора, магнітного поля. Найбільші зміни в поляризації спостерігаються в області провалу Лемба, де розхитування площини може викликати перескок ...
1043063
   Поляризаційна самодія гаусових еліптичних пучків в середовищі з кубічною нелінійністю поляризації / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко, В.С. Шанойло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 280-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично досліджено поляризаційну самодію оптичного випромінювання при поширенні в середовищі з кубічною нелінійністю. Знайдено залежності кута повороту еліпса поляризації і коефіцієнт еліптичності збуджуючої хвилі в процесі розповсюдження. ...
1043064
  Барчук О.І. Поляризаційні властивості когерентного випромінювання при багаторазовому розсіюванні / О.І. Барчук, А.О. Голобородько, В.Н. Курашов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9
1043065
  Голобородько А.О. Поляризаційні властивості оптичного випромінювання при багаторазовому розсіянні у моделі анізотропних фазових екранів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Голобородько А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 133л. + Додатки: л. 130-133. – Бібліогр.: л. 118-129
1043066
  Голобородько А.О. Поляризаційні властивості оптичного випромінювання при багаторазовому розсіянні у моделі анізотропних фазових екранів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Голобородько А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1043067
   Поляризаційні ефекти в системах паралельного оптичного зчитування інформації / О.І. Барчук, В.П. Данько, В.Н. Курашов, Д.В. Поданчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 329-337. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Нами було запропоновано спосіб паралельного зчитування інформації з шарів DVD-диску. Він базується на поляризаційному розведенні інформаційних каналів з їх подальшою паралельною обробкою. У цій роботі представлені експериментальні дослідження ...
1043068
  Білоусова Ніна Аркадіївна Поляризаційні методи визначення швидкості корозії металів та їх метрологічна оцінка : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Білоусова Н.А.; Нац. технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1043069
   Поляризаційні характеристики структур полікремнієвих плівок / О.І. Барчук, Є.А. Оберемок, Т.В. Родіонова, С.М. Савенков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 211-218. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виміряні кутові залежності оптичних характеристик полікремнієвих плівок з різним типом структури. Характер залежностей (коефіцієнта відбиття та елементів матриці Мюллера) істотно змінюється для кожного типу структури плівки. Проведено тестування ...
1043070
  Кур"янов В.В. Поляризація видів державного фінансового контролю на підгрунті предметної сфери суб"єктів контролю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 77-90. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1043071
  Резнікова Н.В. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 7-12. – ISSN 2306-6814
1043072
   Поляризація матричних дисперсних систем з кульовими напівпровідниковими включеннями в електричному полі (чисельні результати) / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Ю.С. Гончарук, О.Ю. Грищук, Д.Л. Водоп"янов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 451-456. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховано поляризовність діелектричної кулі з напівпровідниковою оболонкою в електричному полі, яке гармонічно змінюється у часі. Знайдено частотні залежності ефективної діелектричної функції матрично-дисперсних систем з такими включеннями. ...
1043073
  Фурсаєв О.В. Поляризація нейтронів в реакції дейтронного зриву на ядрах / О.В. Фурсаєв, В.К. Тартаковський, В.І. Ковальчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 437-441. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У дифракційному наближенні розглянуто реакцію дейтронного зриву на ядрах. Розраховано поляризацію нейтронів, що звільнюються, як функцію від кута вильоту нейтрона та його енергії.
1043074
  Шестакова С. Поляризація поглядів у мовознавстві на явище семантичної деривації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 136-140. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1043075
  Мезенцев К.В. Поляризація регіонів України за рівнем урбанізованості / К.В. Мезенцев, О.К. Гаврилюк // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 30-33. – ISBN 978-966-285-361-2
1043076
  Доан Н. Поляризацоинные эффекты в некоторых процессах с участием адронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Доан Н.; Объед.ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1043077
  Ромен Левко Поляризоване = Polarized / Ромен Левко; Вступ. стаття Я. Славутича. – Посмертне видання. – Торонто, 1981. – 116 с. : портр.
1043078
  Феофилов П.П. Поляризованная люминесценция атомов, молекул и кристаллов / П.П. Феофилов. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 288 с.
1043079
  Феофилов П.П. Поляризованная люминесценция атомов, молекул и кристаллов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Феофилов П.П.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова., 1955. – 14л.
1043080
  Синяков Г.Н. Поляризованная люминесценция поргфиринов, их ионных, восстановительных и окислительных форм : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Синяков Г.Н. ; АН БССР , Ученый совет по физике , Отдел.физ-мат.наук. – Минск, 1971. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1043081
  Зазубович С.Г. Поляризованная люминесценция щелочногалоидных кристаллов : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Зазубович С.Г.;. – Тарту, 1966. – 18л.
1043082
  Каулин А.Б. Поляризованная флуоресценция окрашенных мышечных волокон : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Каулин А.Б.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 24л.
1043083
  Саржевский А.М. Поляризованная флуоресценция производных фталимида : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук / Саржевский А.М. ; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1961. – 12 с.
1043084
  Абов Ю.Г. Поляризованные медленные нейтроны / Ю. Г. Абов, А. Д. Гулько, П. А. Крупчицкий. – Москва : Атомиздат, 1966. – 268 с. : черт. – Библиогр.: с. 258-266
1043085
  Шкитальник Борис Цаликович Поляризованные поверхностные слои в сегнетоэлектриках типа титаната бария : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шкитальник Борис Цаликович;. – Ростов-на-Дону, 1978. – 19л.
1043086
  Потылицын А.П. Поляризованные фотонные пучки высокой энергии / А.П. Потылицын. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 119с.
1043087
  Кесслер И. Поляризованные электроны : Пер.с англ. / И. Кесслер. – Москва : Мир, 1988. – 367с. – ISBN 5-03-001112-9
1043088
  Кожушнер М.А. Поляризованные ядра / М.А. Кожушнер. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1043089
  Сертаков Ю.И. Поляризованный квазимоноэнергетический пучок фотонов электронного синхротрона "Сириус". : Автореф... канд. техн.наук: 05.280 / Сертаков Ю.И.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1970. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1043090
  Мунби [Манби] А.Е. Поляризованный свет : элементарное изложение для начинающих изучать минералогию / A.E. Munby, В.А.; С англ. пер. С. Глинка. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. в кн. маг. А.Ф. Цинзерлинга, 1895. – 32 с.
1043091
  Мунби [Манби] А.Е. Поляризованный свет : элементарное изложение для начинающих изучать минералогию / A.E. Munby, В.А.; С англ. пер. С. Глинка. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Шумахер, 1904. – 31 с.
1043092
  Аршинов В.В. Поляризованный свет и его применение / В.В. Аршинов. – Москва ; Ленинград, 1945. – 47 с.
1043093
  Шерклифф У. Поляризованный свет: Получение и использование = Polarized light : Получение и использование / У. Шерклифф; Пер с англ. Ш.Д. Хан-Магометовой; Под ред. Н.Д. Жевандрова. – Москва : Мир, 1965. – 264 с.
1043094
  Гречко Л.Г. Поляризовність і коефіцієнт підсилення малої частинки з адсорбованим на її поверхні тонким шаром молекул / Л.Г. Гречко, О.Ю. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 261-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядається вплив адсорбційного шару на малих сферичних частинках на коефіцієнт підсилення комбінаційного розсіяння світла молекулами або атомами в зовнішньому електричному полі. Показано, що в зовнішньому електричному полі поляризовність такої ...
1043095
   Поляризовність структурно-неоднорідних кульових частинок / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Д.Л. Водоп"янов, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 343-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначено поляризовність багатошарової кулі з діелектрично ізотропними та анізотропними шарами, а також кулі, для якої діелектрична проникність є довільною функцією радіальної координати. Для побудови розв"язків задачі електростатики в першому випадку ...
1043096
  Верещагин А.Н. Поляризуемость молекул / А.Н. Верещагин. – Москва : Наука, 1980. – 177 с.
1043097
  Третьяков В.Н. Поляризуемость нейтрона и некоторые процессы рассеяния на нейтрон-содержащих системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Третьяков В.Н.; АН БССР. Объед. совет ин-тов физики, матем., физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1968. – 10л.
1043098
  Бобылев Д.К. Поляризующие призмы, устроенные наивыгоднейшим образом : рассуждение на степ. канд. мат. наук / [соч.] Д. Бобылева. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1870. – [2], 20 с., 4 л. черт.
1043099
  Коренева Л.Г. Поляриметрические исследования некоторых биологических макромолекул : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Коренева Л.Г.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1964. – 10л.
1043100
  Джапиашвили В.П. Поляриметрический атлас Луны / В.П. Джапиашвили, А.Н. Король. – Тбилиси, 1982. – 24с.
1043101
  Архипович Н.А. Поляриметрический и рефрактометрический методы анализа крахмалопродуктов. : Автореф... наук: / Архипович Н.А.; Киевск. технолог. инст. пищев. промышл. им. А.И.Микояна. – Киев, 1953. – 16 с.
1043102
  Ксанфомалити Л.В. Поляриметрия Луны на основе электронной техники. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ксанфомалити Л.В.; Тбилис. гос. ун-тет. Абастуман. астрофиз. обсерватория. – Тбилиси, 1963. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1043103
  Шайкевич І.А. Поляритонні властивості тонких металічних плівок / І.А. Шайкевич, Л.Ю. Мельниченко, Я.А. Шибіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 477-485. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуті поляри тонні властивості тонких металічних плівок двох типів, а саме плівок з високою провідністю таких, як Аl, Аu, Ag і Сu і плівок перехідних металів з меншою провідністю таких, як Cr, Ті, Ni. Розраховувались залежності еліпсометричних ...
1043104
  Бродин М.С. Поляритоны в кристаллооптике / М.С. Бродин. – Киев : Наукова думка, 1984. – 200 с.
1043105
  Ойслендер А.Е. Полярная вахта / А.Е. Ойслендер. – М.-Л., 1946. – 80с.
1043106
   Полярная верхняя атмосфера. – М., 1983. – 456с.
1043107
  Евстифеев Н.А. Полярная весна / Н.А. Евстифеев. – М.-Л., 1962. – 110с.
1043108
  Простаков В.Б. Полярная весна. / В.Б. Простаков. – Смоленск, 1959. – 88с.
1043109
   Полярная геофизическая станция на острове Большом Ляховском : Организация и работа стенции в 1927-1930 гг. – Ленинград : Изд. АН СССР и Всес. Арктического ин-та, 1932. – 266с.
1043110
  Калинченко А.И. Полярная звезда / А.И. Калинченко. – М : Советский писатель, 1956. – 263 с.
1043111
  Нармаев М.Б. Полярная звезда / М.Б. Нармаев. – Москва : Советская Россия, 1960. – 72 с.
1043112
   Полярная звезда : Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. – Москва-Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1960. – 1014 с.
1043113
   Полярная звезда : журнал А.И.Герцена и М.П.Огарева в восьми книгах 1855-1869. – факсимильное изд. – Москва : Наука
Кн. 9 : Комментарии и указатели к 1 - 8 книгам. – 1968. – 360 с.
1043114
  Солтобаев А. Полярная звезда : рассказы и повести / Акматбек Солтобаев ; пер. с кирг. – Фрунзе : Кыргызстан, 1976. – 336 с.
1043115
   Полярная звезда. – М., 1982. – 224с.
1043116
   Полярная звезда на 1855 г. : Журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева в восьми книгах. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1966. – 245, [4] с. – 1855-1869 вольная русская типография; Лондон-Женева; факсимильное издание
1043117
   Полярная звезда на 1856 г. : Журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева в восьми книгах. – Москва : Наука
Кн. 2. – 1966. – 270, [3] с. – 1855-1869 вольная русская типография; Лондон-Женева; факсимильное издание
1043118
   Полярная звезда на 1857 г. : Журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева в восьми книгах. – Москва : Наука
Кн. 3. – 1966. – 336, [4] с. – 1855-1869 вольная русская типография; Лондон-Женева; факсимильное издание
1043119
   Полярная звезда на 1858 г. : Журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева в восьми книгах. – Москва : Наука
Кн. 4. – 1967. – 317, [4] с. – 1855-1869 вольная русская типография; Лондон-Женева; факсимильное издание
1043120
   Полярная звезда на 1859 г. : Журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева в восьми книгах. – Москва : Наука
Кн. 5. – 1967. – 1855-1869 вольная русская типография; Лондон-Женева; факсимильное издание
1043121
   Полярная звезда на 1861 г. : Журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева в восьми книгах. – Москва : Наука
Кн. 6. – 1967. – 1855-1869 вольная русская типография; Лондон-Женева; факсимильное издание
1043122
   Полярная звезда на 1862 г. : журнал А.И.Герцена и М.П.Огарева в восьми книгах 1855-1869. – факсимильное изд. – Москва : Наука
Кн. 7.(в двух выпусках) : Лондон. – 1968. – с.
1043123
   Полярная звезда на 1869 г. : Журнал А.И. Герцена и Н.П. Огарева в восьми книгах. – Москва : Наука
Кн. 8. – 1968. – 1855-1869 вольная русская типография; Лондон-Женева; факсимильное издание
1043124
  Смит М.К. Полярная звезда. / М.К. Смит. – Минск, 1994. – 312с.
1043125
  Мизун Ю.Г. Полярная ионосфера / Ю.Г. Мизун. – Ленинград : Наука, 1980. – 216 с.
1043126
   Полярная корона Земли движеться : GEOскоп. Астрофизика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 160 : Фото. – ISSN 1029-5828
1043127
  Казанцев А.П. Полярная мечта / А.П. Казанцев. – М., 1956. – 478с.
1043128
  Казанцев А.П. Полярная мечта / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 480 с.
1043129
  Арно-Валанс Полярная ночь = La longue veille : книга для чтения в X классе сред. школы : [на франц. языке] / Арно-Валанс С. ; в обработке Л.И. Курочкиной. – 1967. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1967. – 96 с.
1043130
  Лидман Х. Полярная ночь / Х. Лидман. – Москва : Мысль, 1985. – 204с.
1043131
  Робертс Дэвид Полярная Одисея. Одисея Дугласа Моусона / Робертс Дэвид, Херли Фрэнк // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 130-145 : фото, карта
1043132
  Букин Н.И. Полярная Одиссея / Н.И. Букин. – Москва, 1964. – 110с.
1043133
  Сашенков Е.П. Полярная почта / Е.П. Сашенков. – Москва, 1975. – 296с.
1043134
  Шевченко Віктор Полярний адмірал : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 48-50 : Фото, карта. – Бібліогр.: 2 назви
1043135
  Мельничук Леся Полярний дослідник Руаль Амундсен (До 135-річчя з дня народження) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 46-48 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви
1043136
  Кузнецов Г.В. Полярний транспорт в діелектричних купратних фазах // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 271-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Для діелектричних купратних оксидів CuO та YBa[нижній індекс 2]Cu[нижній індекс 3]O[нижній індекс у діапазоні 6,2-6,4] досліджена температурна залежність провідності на змінному струмі в області низьких частот. Результати дослідження механізмів ...
1043137
  Таран С. Полярник Владимир Бочкарев: "В Антарктиду вышли ночью. Чтобы никто не видел неподготовленное судно" // КП в Украине. – Київ, 2020. – 16-23 января (№ 5). – С. 11. – ISSN 1997-1249


  "В этом году к шестому континенту отправляется 25-я украинская экспедиция. Владимир Бочкарев - пресс-атташе украинского арктического центра. Он побывал в трех антарктических экспедициях. Причем в свою первую они с командой отправились на ...
1043138
   Полярники в Отечественной войне. – Москва, 1945. – 259с.
1043139
  Чорна С. Полярники вивчали рослини, тварин і надпотужні блискавки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 28 травня (№ 87)


  Учасники 24-ї експедиції, яка нещодавно повернулася до Києва, на станції "Академік Вернадський" вдало випробували новий приймальний комплекс грозових сигналів української розробки. "Вивчення стану іоносфери та озоносфери над Антарктичним півостровом, ...
1043140
  Яковенко Я.В. Полярні властивості індуковані флексоелектричним ефектом у параелектриках (SrTiO3) // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 28-29
1043141
  Пришляк О.О. Полярні градієнтноподібні потоки на тривимірній сфері // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Отримано нову топологічну класифікацію полярних градієнтноподібних потоків на тривимірній сфері. На її основі підраховано число топологічно нееквівалентних таких потоків, у яких по одній особливій точці індексу 1 і 2 та не більше 8 траекторій, що їх ...
1043142
  Гожик П. Полярні дослідження у світлі ідей творця теорії ноосфери : до 150-річного ювілею Володимира Івановича Вернадського // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2013. – № 12. – С. 7-10. – ISSN 1727-7485
1043143
   Полярное кольцо // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 94-95 : Фото
1043144
   Полярное кольцо // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 110-111 : Карта
1043145
  Баршева М. Полярное море : рассказы о холодных странах / М. Баршева. – Москва : Учпедгиз, 1931. – 96с.
1043146
  Май Л.А. Полярность кислородных свящзей в кетонолатах и алкоксидах : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.01 / Май Л. А.; АН Лат.ССР, От-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1974. – 31л.
1043147
  Крцев Г.Н. Полярность некоторых органических соединений кремния : Автореф... канд. хим.наук: / Крцев Г. Н.; АН СССР, Ин-т элементоорганич. соед. – М., 1960. – 12л.
1043148
  Молотковский Г.Х. Полярность развития и физиологическая генетика растений / Г.Х. Молотковский. – Черновцы, 1968. – 90с.
1043149
  Пацановский И.И. Полярность, поляризуемость и конформационный анализ некоторых типов фосфорорганических соединений. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.08 / Пацановский И.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1980. – 19л.
1043150
  Катаев Владимир Евгеньевич Полярность, поляризуемость и пространственная структура некоторых ацеталий и их аналогов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Катаев Владимир Евгеньевич ; Казан. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Казань, 1977. – 24 с.
1043151
  Черниговский Н. Полярные будни / Н. Черниговский. – Л.-Москва, 1940. – 162с.
1043152
  Зайцева С.А. Полярные бури и развитие DR-токов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Зайцева С.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1043153
   Полярные геомагнитные возмущения и связанные с ними явления : Материалы международного симпозиума, 25-31 мая 1986 г., Суздаль. СССР. – Апатиты, 1989. – 126с.
1043154
   Полярные геомагнитные явления. – М., 1986. – 128с.
1043155
   Полярные горизонты. – Красноярск, 1984. – 220с.
1043156
   Полярные горизонты. – Красноярск
1. – 1990. – 362с.
1043157
  Барфут Дж. Полярные диэлектрики и их применения : пер. с англ. / Дж. Барфут, Дж. Тейлор. – Москва : Мир, 1981. – 528 с.
1043158
  Федоров Е.К. Полярные дневники / Е.К. Федоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 312с.
1043159
  Федоров Е.К. Полярные дневники / Е.К. Федоров. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 312с.
1043160
  Гальперин Ю.М. Полярные зори : записки журналиста / Ю.М. Гальперин. – Москва : Географгиз, 1956. – 127с.
1043161
   Полярные зори. – Мурманск, 1958. – 94с.
1043162
  Котыш Н.Т. Полярные зори / Н.Т. Котыш. – М, 1964. – 180с.
1043163
  Акасофу С.-И. Полярные и магнитосферные суббури = Polar and magnetospheric substorms / С.-И. Акасофу ; под ред. И.А. Жулина и Я.И. Фельдштейна. – Москва : Мир, 1971. – 318 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1043164
  Романов Д.М. Полярные Колумбы / Д.М. Романов. – Тула, 1976. – 73с.
1043165
  Дебай П. Полярные молекулы : пер. с нем. / П. Дебай. – Москва ; Ленинград : ГНТИ, 1931. – 247 с.
1043166
  Попов-Штрак Полярные находки / Попов-Штрак. – Ленинград-Москва, 1940. – 71с.
1043167
  Короткевич Е.С. Полярные пустыни / Е.С. Короткевич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 420с.
1043168
  Шека И.А. Полярные свойства комплексных соединений и метод физико-химического анализа, основанный на этих свойствах : Автореф... докт. хим.наук: / Шека И. А.; АН УССР, Ин-т общ. и неорган. хим. – Киев, 1952. – 29 с.
1043169
  Шишаков В.А. Полярные сияния / В.А. Шишаков. – Москва, 1945. – 393 с.
1043170
  Исаев С.И. Полярные сияния / С.И. Исаев. – М.-Л, 1952. – 64с.
1043171
  Исаев С.И. Полярные сияния / С.И. Исаев, Н.В. Пушков. – М, 1958. – 113с.
1043172
  Гальперин Ю.И. Полярные сияния / Ю.И. Гальперин, А.И. Ершкович; Под ред. Яглома А.М. – Москва : Знание, 1962. – 24с.
1043173
   Полярные сияния. – М.
17. – 1968. – 171с.
1043174
   Полярные сияния. – М.
19. – 1970. – 88с.
1043175
  Омхольт А. Полярные сияния : пер. с англ. / А. Омхольт. – Москва : Мир, 1974. – 248 с.
1043176
   Полярные сияния : сб. статей. – М.
№ 21. – 1974. – 141с.
1043177
  Исаев С.И. Полярные сияния / С.И. Исаев. – Мурманск, 1980. – 125с.
1043178
   Полярные сияния / Исаев С.И. – М.
№ 30 : Комплексные исследования динамики поляных сияний. – 1982. – 109с.
1043179
  Мизун Ю.Г. Полярные сияния / Ю.Г. Мизун. – М., 1983. – 136с.
1043180
   Полярные сияния и вторжение авроральных частиц. – Л., 1976. – 119с.
1043181
  Исаев С.И. Полярные сияния и процессы в магнитосфере / С.И. Исаев, М.И. Пудовки. – Л, 1972. – 244с.
1043182
  Успенский Полярные сияния и рассеяние радиоволн. / Успенский, Г.В. Старков. – Л., 1987. – 237с.
1043183
   Полярные сияния и свечение ночного неба : Сборник статей. – М.
№7. – 1961. – 91с.
1043184
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
8. – 1962. – 66с.
1043185
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
9. – 1962. – 64с.
1043186
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
10. – 1963. – 156с.
1043187
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
11. – 1965. – 76с.
1043188
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
13. – 1967. – 120с.
1043189
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
20. – 1973. – 115с.
1043190
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
22. – 1975. – 108с.
1043191
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – Москва
23. – 1975. – 151с.
1043192
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
24. – 1976. – 87с.
1043193
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
25. – 1977. – 105с.
1043194
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
26. – 1978. – 95с.
1043195
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
27. – 1978. – 99с.
1043196
   Полярные сияния и свечение ночного неба. – М.
28. – 1981. – 104с.
1043197
   Полярные сияния и свечения ночного неба. – М.
18. – 1970. – 108с.
1043198
  Лойша В.А. Полярные сияния: Каталог IV-XVIII вв. / В.А. Лойша. – М., 1989. – 126с.
1043199
  Рабо Ш. и Виттенбург П. Полярные страны 1914-1924 гг. / Ш. и Виттенбург П. Рабо. – Ленинград, 1924. – 182с.
1043200
  Жигулин А.В. Полярные цветы / А.В. Жигулин. – Москва, 1966. – 79с.
1043201
  Новиков Л.А. Полярный "Варяг". (Ледокольный параход "Сибиряков"). / Л.А. Новиков, А.К. Тараданкин. – М., 1968. – 190с.
1043202
  Марьямов А.М. Полярный август / А.М. Марьямов. – Москва, 1966. – 232с.
1043203
  Русый И. Полярный волк : рассказы / Игорь Русый. – Москва, 1959. – 109 с.
1043204
  Маковеев М.С. Полярный дневник / М.С. Маковеев. – М., 1955. – 96с.
1043205
  Жуков Борис Полярный камуфляж : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 99-105 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
1043206
  Зубковская Ирина Полярный капитан : Экстрим // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 173 : Іл., карта
1043207
  Маклин А. Полярный конвой / А. Маклин. – Москва, 1991. – 252с.
1043208
  Маклин А. Полярный конвой. Пушки острова Наварон : пер. с англ. / А. Маклин. – Москва : Правда, 1991. – 464 с.
1043209
   Полярный круг. – Москва : Мысль, 1974. – 348с.
1043210
   Полярный круг. – Москва : Мысль, 1982
1043211
  Шесталов Ю. Полярный круг : стихи / Юван Шесталов ; пер. с манси. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 111 с.
1043212
  Рытхэу Ю.С. Полярный круг : повести / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 592 с.
1043213
   Полярный круг. – Москва, 1984. – 279с.
1043214
   Полярный круг. – Москва : Мысль, 1986
1043215
   Полярный круг, 1978. – Москва : Мысль, 1978. – 262с.
1043216
   Полярный круг, 1980. – Москва : Мысль, 1980. – 277с.
1043217
   Полярный круг: 1991. – Москва : Мысль, 1991
1043218
  Водопьянов М.В. Полярный летчик / М.В. Водопьянов. – Москва, 1955. – 288с.
1043219
  Водопьянов М.В. Полярный летчик / М.В. Водопьянов. – Москва, 1974. – 415с.
1043220
  Данилов И.Д. Полярный литогенез / И.Д. Данилов. – М, 1978. – 237с.
1043221
  Ойслендер А.Е. Полярный прибой / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1974. – 144с.
1043222
  Картмазов М.М. Полярный снег / М.М. Картмазов. – Москва, 1977. – 119с.
1043223
  Афанасьева Л.А. Полярный эффект Керра в железе, кобальте и никеле в инфракрасной области спектра и его связь с аномальным эффектом Холла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Афанасьева Л.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 13л.
1043224
  Бусев А.И. Полярографирование индия на фоне хлоридов магния, кальция и цинка / А.И. Бусев, Н.П. Коваленко, 1958. – С. 79-82
1043225
  Епимахов В.Н. Полярографически активные и неактивные на ртутном капельном электроде комплексные соединения германия с некоторыми органическими реагентами : Автореф... канд. хим.наук: / Епимахов В.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1966. – 20л.
1043226
  Пятницкий И.В. Полярографические и потенциалометрическое изучение устойчивости виннокислых комплексов свинца / И.В. Пятницкий, 1948
1043227
  Тутане И.К. Полярографические исследования 2-арилиндандионов - 1,3 : Автореф... канд. хим.наук: / Тутане И.К.; Рижский политехнический ин-т. Хим. фак-т. – Рига, 1966. – 27л.
1043228
  Кононенко Л.В. Полярографические исследования в области ароматических шиффовых оснований : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Кононенко Л.В. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 21 с.
1043229
  Самохвалов Л.А. Полярографические исследования кислородного режима при глубинном культивировании дрожжей и актиномицетов : Автореф... кандидата техн.наук: / Самохвалов Л.А.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1965. – 16л.
1043230
  Брук Б.С. Полярографические методы / Б.С. Брук. – М.Л,, 1965. – 112с.
1043231
  Брук Б.С. Полярографические методы / Б.С. Брук. – 2-е изд. перераб ,. – М, 1972. – 160с.
1043232
  Комолова Н.Г. Полярографические методы анализа. Учеб. пособие. / Н.Г. Комолова. – Л., 1972. – 43с.
1043233
  Бонд А.М. Полярографические методы в аналитической химии / А.М. Бонд. – Москва, 1983. – 328с.
1043234
  Воробьева Л.А. Полярографические методы исследования почв / Л.А. Воробьева, Д.С. Орлов; Бусев А.И. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 280с.
1043235
   Полярографические методы определения некоторых организческие соединений и смесей. – М., 1962. – 116с.
1043236
  Крюкова Т.А. Полярографический анализ / Т.А. Крюкова, С.И. Синякова, Т.В. Арефьева. – Москва : Госхимиздат, 1959. – 772с.
1043237
  Илькова С.Б. Полярографический анализ в контроле производства редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Илькова С.Б.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 15л.
1043238
  Долежал Я. Полярографический анализ минерального сырья / Я. Долежал. – Москва : Мир, 1980. – 264с.
1043239
  Камлюк Л.В. Полярографический и другие электорхимические методы измерения газообмена у водных организмов : Автореф... канд. биол.наук: / Камлюк Л.В.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1965. – 16л.
1043240
  Хлопин Н.Я. Полярографический метод в санитарно-химических исследованиях : Автореф... докт. химич.наук: / Хлопин Н.Я.; Министерство здаравоохранения РСФСР. Молотовский гос. фармацевтический институт и областн. сан.-гигиенич. л. – Молотов, 1951. – 11 с.
1043241
  Коваленко П.Н. Полярографический метод количественного косвенного определения калия / П.Н. Коваленко, В.В. Теньковец, 1951. – С. 274-278
1043242
  Коваленко П.Н. Полярографический метод определения константы скорости электролиза и толщины диффузионного слоя рпи электроосаджении метдаллов / П.Н. Коваленко
23. – 1950. – С. 1067-1079
1043243
  Коваленко П.Н. Полярографический метод определения начала образования твердой фазы гидроокисей металлов / П.Н. Коваленко
26. – 1953. – С.814-823
1043244
  Коваленко П.Н. Полярографический метод определения некоторых электролитических ионов цинка / П.Н. Коваленко
20. – 1950. – С. 1965-1973
1043245
  Коваленко П.Н. Полярографический метод определения некоторых электролитических характеристик ионов цветных металлов / П.Н. Коваленко, 1951. – С. 35-70
1043246
  Коваленко П.Н. Полярографический метод определения никеля и кобальта при совместном присутствии / П.Н. Коваленко, Л.С. Надежина. – С. 1286-1293. – Отд. оттиск
1043247
  Баев Ф.К. Полярографический метод определения олова, свинца и кадмия в металлическом цинке и цинковых электролитах : Автореф... канд. хим.наук: / Баев Ф.К.; Рост. гос. ун-т им В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1950. – 8л.
1043248
  Костицина К.П. Полярографический метод определения подвижного алюминия, емкости поглощения почв и алюминия в растениях : Автореф... канд. хим.наук: / Костицина К. П.; Уар. с.х. акад. – Киев, 1968. – 20л.
1043249
  Гейровский Я. Полярографический метод, теория и практические применения / Я. Гейровский. – Л, 1937. – 225с.
1043250
  Кузовникова И.А. Полярографическое и потенциометрическое исследование превращений ацилакриловых кислот и некоторых их производных. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Кузовникова И.А.; МВ и ССО РСФСР. – Краснодар, 1975. – 17л.
1043251
  Памфилова Л.А. Полярографическое и спектрофотометрическое исследование ацетата хрома (III) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Памфилова Л.А. ; Черновиц. гос. ун-т , Каф. физ. химии. – Черновцы, 1965. – 14 с.
1043252
  Бейлис Ю.И. Полярографическое изучене анодного окисления ароматических аминов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Бейлис Ю.И.; Харьк. полит. ин-т. – Х., 1968. – 24л.
1043253
  Шпигун Л.К. Полярографическое изучение каталитических токов водорода в присутствии комплексных соединений некоторых переходных элементов с диоксимами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шпигун Л.К.; МГУ. Хим. ф-тет. Каф. аналит. химии. – М., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1043254
  Лаврова Л.А. Полярографическое изучение кинетики полимеризации акриламида в присутствии персульфата калия и сульфита натрия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Лаврова Л.А.; Ленингр. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром-сти. – Л., 1973. – 24л.
1043255
  Оргиян Б.А. Полярографическое изучение комплексообразования меди (2) с некоторыми ороганическими кислотами : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Оргиян Б.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1043256
  Бердников Е.А. Полярографическое изучение некоторых a, b - ненасыщенных сульфонов и сульфоксидов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Бердников Е.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 15л.
1043257
  Коток Л.А. Полярографическое изучение некоторых ароматических кетонов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Коток Л.А. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Х., 1965. – 20 с.
1043258
  Майрановский В.Г. Полярографическое изучение некоторых органических соединений с сопряженными двойными углерод-углеродными связями : Автореф... канд. хим.наук: / Майрановский В. Г.; АН СССР, Ин-т электрохим. – М., 1966. – 13л.
1043259
  Мамотюк Е.М. Полярографическое изучение некоторых ранних реакций организма при острых лучевых воздействиях в эксперименте : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мамотюк Е.М. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1965. – 18 с. – Бібліогр. : с. 17-18
1043260
  Скурупафис К.А. Полярографическое изучение свойств редкоземельных элементов в расплавах солей. : Автореф... канд.техн.наук: 002 / Скурупафис К.А.; Ун-т дружбы народов. – М, 1972. – 18л.
1043261
  Проухина В.И. Полярографическое изучение состава и устойчивости комплексов, образованных ионами кадмия, свинца, меди и цинка с галоидными и роданистыми солями калия, натрия и аммония : Автореф... канд. хим.наук: / Проухина В.И.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Каф. аналит. химии. – Казань, 1950. – 8 с.
1043262
  Ивчер Т.С. Полярографическое исследование a, b-ненасыщенных кетонов-примесей в циклогексане : Автореф... кандидата хим.наук: / Ивчер Т.С.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 16л.
1043263
  Мышалов М.В. Полярографическое исследование алюминидов никеля и железа в расплавленных солях и применение расплавов для алитирования. : Автореф... канд.техн.наук: 074 / Мышалов М.В.; АН СССР.Уральск.науч.центр. – Свердловск, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1043264
  Машковцев Н.М. Полярографическое исследование белковых изменений в сыворотке крови и в шерсти овец в норме, после введения медьорганических хелатных соединений и при некоторой патологии : Автореф... канд. биол.наук: / Машковцев Н.М.; Казан. гос. вет. ин-т им. Н.Э.Баумана. – Казань, 1967. – 25л.
1043265
  Гильмншин Г.Г. Полярографическое исследование борогидридов щелочных металлов в водных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гильмншин Г.Г.; М-вод высш.и сред.спец.образование РСФСР. – Казань, 1963. – 23л.
1043266
  Медведева Н.И. Полярографическое исследование галлия (III) и галлий-содержащих амальгам : Автореф... канд. хим.наук: 071,074 / Медведева Н.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
1043267
  Вахрушев Ю.А. Полярографическое исследование и анализ бензолкарбоновых кислот и некоторых их производных : Автореф... канд. хим.наук: / Вахрушев Ю.А.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1965. – 16л.
1043268
  Маркова Н.П. Полярографическое исследование и электрохимическая полимеризация фенилизоцианата : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Маркова Н.П.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1968. – 20л.
1043269
  Гороховский В.М. Полярографическое исследование комплексов меди с некоторыми ароматическими кислотами и фенолами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Гороховский В. М. ; Каз. ГУ , Каф. аналитич. химии. – Казань, 1953. – 9 с.
1043270
  Иванова Э.Д. Полярографическое исследование комплексообразования кадмия, свинца и меди с полиаминами в воднометанольных и водноэтанольных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Иванова Э.Д.; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1043271
  Амирханова Флора Анваровна Полярографическое исследование координационных соединений металлов с различными тио- и селеносемикарбазонами в диметилформамиде : Автореф... канд. хим.наук: 00.02 / Амирханова Флора Анваровна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 23л.
1043272
  Бодю В.И. Полярографическое исследование некоторых альдегидов : Автореф... канд. хим.наук: / Бодю В. И.; Кишин.ГУ. – Кишинев, 1964. – 16л.
1043273
  Павленко Н.А. Полярографическое исследование некоторых деполяризаторов на фоне расплавленной эвтектики NaF - Na3AlF6 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 074 / Павленко Н.А. ; АН УССР, Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1970. – 20 с.
1043274
  Туманова Н.Х. Полярографическое исследование некоторых деполяризаторов на фоне расплавленных карбонатов : Автореф... кандидата хим.наук: / Туманова Н.Х.; АН УССР. Ин-т общей и неорганич. химии. – Киев, 1964. – 14л.
1043275
  Ремейкайте И. Полярографическое исследование некоторых кобаламинов : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Ремейкайте И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 24л.
1043276
  Атаманенко Н.Н. Полярографическое исследование окисления неорганических и органических веществ на платиновом аноде : Дис... канд. химич.наук: / Атаманенко Н.Н.; МВО СССР. Киевск. лесохозяйств. инс-т. – Киев, 1951. – 183л.
1043277
  Атаманенко Н.Н. Полярографическое исследование окисления неорганических и органических веществ на платиновом аноде : автореф. дис. ... канд.хим. наук / Атаманенко Н.Н. ; МВО СССР. – Киев, 1952. – 16 с.
1043278
  Похмелкина С.А. Полярографическое исследование окислительно-восстановительной системы Cr(II)==Cr(III). : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Похмелкина С.А.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 11л.
1043279
  Теодорович Р.Е. Полярографическое исследование органических перекисных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Теодорович Р. Е.;. – Львов, 1972. – 25л.
1043280
  Цкалобадзе Л.А. Полярографическое исследование производных 2, 1,3-тиа и селендиазолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Цкалобадзе Л. А.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1043281
  Маркман А.Л. Полярографическое исследование процесса гидрогенизации смесей непредельных соединений : Автореф... д-ра хим.наук: / Маркман А.Л.; Среднеазиатский политехн. ин-т. Хим.-технологич. фак. – Ташкент, 1952. – 17 с.
1043282
  Шилина Г.В. Полярографическое исследование расплавленных солей в условиях конвективной диффузии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шилина Г.В. ; АН УССР , Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1966. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
1043283
  Филимонова М.М. Полярографическое исследование сложных виниловых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Филимонова М.М.; АН Латв.ССР. Отд. химич. и биологич. наук АН Латв.ССР. – Рига, 1967. – 24л.
1043284
  Турьян Я.И. Полярографическое исследование ступенчатых реакций в растворах и их аналитическое применение : Автореф... докт. хим.наук: / Турьян Я.И.; АН СССР. Ин-т электрохимии. – М., 1965. – 28л.
1043285
  Кацер Р.П. Полярографическое исследование хелатных комплексов металлов в неводных экстрактах и определение меди в сложных материалах : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Кацер Р.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1043286
  Кацер Р.П. Полярографическое исследование хелатных комплексов металлов в неводных экстрактах и определение меди в сложных материалах. : Дис... канд. хим.наук: 02.071 / Кацер Р.П.; КГУ. – К., 1972. – 192л.
1043287
  Иващенко Л.Н. Полярографическое исследование эриохрома черного Т и определение его с помощью магния : Автореф... канд. хим.наук: / Иващенко Л.Н.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 18л.
1043288
  Огняник С.С. Полярографическое иссоледование шлаков : Автореф... канд .хим.наук: / Огняник С. С.; АН УССР, Ин-т общ. и неорг. хим. – К., 1964. – 14л.
1043289
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение бериллия на фоне йодита тетраэтиламмония / П.Н. Коваленко, О.И. Гейдерович, 1959. – С. 634-635. – Отд. оттиск
1043290
  Волощенко И.А. Полярографическое определение винной кислоты в виноградных соках и винах : Автореф... канд. хим.наук: / Волощенко И.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1960. – 19л.
1043291
  Зобов Е.В. Полярографическое определение душистых альдегидов и кетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Зобов Е.В.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1955. – 8л.
1043292
  Жанталай Б.П. Полярографическое определение е-капролактама, аминокислот и иона аммония косвенным формальдегидным методом. : Автореф... канд. хим.наук: / Жанталай Б.П.; АН Латв.ССР. – Рига, 1966. – 15л.
1043293
  Темянко В.Ш. Полярографическое определение золота, платины и палладия с применением вращающегося платинового микродискового электрода : Автореф... канд. хим.наук: / Темянко В. Ш.; МВССО СССР, Киш.ГУ. – Кишинев, 1961. – 13л.
1043294
  Зайцев П.М. Полярографическое определение и исследование некоторых физико-химических свойств органических нитросоединений, получающихся в производстве капролактама. : Автореф... кандидата хим.наук: / Зайцев П.М.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР.Объедин. межвузовский совет по присуждению учен. степеней по хим. – Томск, 1963. – 18л.
1043295
   Полярографическое определение кислорода в биологических объектах. – К., 1968. – 302с.
1043296
  Зеленский М.И. Полярографическое определение кислорода в исследованиях по фотосирнтезу и дыханию / М.И. Зеленский. – Ленинград, 1986. – 140с.
1043297
  Рачинская Галина Федоровна Полярографическое определение малых количеств вольфрама по каталитическим токам восстановления гидроксиламина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Рачинская Галина Федоровна; Ленингр. технол. ин-т. – Л., 1981. – 22л.
1043298
  Белинская Н.И. Полярографическое определение марганца на платиновом аноде. : Дис... канд. хим.наук: / Белинская Н. И.; Укр. академия сельскохозя. наук. Кафедра неорганической и аналитической химии. – К., 1958. – 145л. – Бібліогр.:л.133-145
1043299
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение начала осаджения гидроокиси олова (II) из солянокислого раствора и вычисление ее произведения растворимости / П.Н. Коваленко
3. – 1958. – С.1065-1070
1043300
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение начала осаджения основной соли сурьмы (V) в солянокислом растворе и вычисление ее произведения растворимости / П.Н. Коваленко, Н.Н. Дегтярева, 1960. – С.1189-1195. – Отд. оттиск
1043301
  Пятницкий И.В. Полярографическое определение олова в металлической меди / И.В. Пятницкий, В.Н. Данилова, 1953. – 434-438с.
1043302
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение олова и сурьмы в металлическом свинце / П.Н. Коваленко, Н.А. Лекторская, 1950. – С. 924-929. – Отд. оттиск
1043303
  Бардин-Штейн Полярографическое определение платины и палладия на твердых электродах. : Автореф... канд. хим.наук: / Бардин-Штейн М.Б.; Кишиневский. гос. ун-т. – Кишинев, 1955. – 16л.
1043304
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение растворимости гидроокиси индия / П.Н. Коваленко. – Київ, 1961. – С. 539-542. – Окр. відбиток
1043305
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение рН начала растворения и произведения растворимости гидроокиси трехвалентного таллия / П.Н. Коваленко, Т.В. Линдорф, 1959. – С. 1919-1923. – Отд. оттиск
1043306
  Баев Ф.К. Полярографическое определение свинца, олова и кадмия при совместном их присутствии в металлическом цинке и цинковых электолитах. / Ф.К. Баев, П.Н. Коваленко, 1955. – 1170-1172с.
1043307
   Полярографическое определение ультрамикропримесей с накоплением их на стационарных ртутных или твердыхэлектродах. – М., 1963. – 140с.
1043308
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение цинка в катодном кадмии с предварительнмы определением кадмия электролизом на алюминиевом катоде / П.Н. Коваленко, В.Л. Дмитриева
2. – 1947. – С. 85-92
1043309
  Коваленко П.Н. Полярографическое определение цинка в металлическом кадмии с предварительным электроосаджением его из солянокислого раствора / П.Н. Коваленко
2. – 1947. – 3С. 334-40
1043310
  Лекторская Н.А. Полярографическое опредление висму та и сурьмы, свинца и олова при совместном присутствии / Н.А. Лекторская, П.Н. Коваленко. – Москва, 1959. – С.102-104
1043311
  Лекторская Н.А. Полярографическое опредление олова и свинца при их совместном присутствии в металлическом цинке. / Н.А. Лекторская, П.Н. Коваленко. – Кишинев, 1962. – С.94-97
1043312
  Ань Ц. Полярографическое поведение индия в присутствии некоторых органических кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Ань Ц.;. – Москва, 1960. – 10 с.
1043313
  Нгуен Ван Нгак Полярографическое поведение перренат-ионов в растворах буферных смесей и их определение в присутствии меди, свинца и молибдена : Автореф... канд. хим.наук: / Нгуен Ван Нгак; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 24л.
1043314
  Нгуен Суан Чунг Полярографическое, осциллополярографическое исследование и количественное определение нитро-, галоид-производных (а.b-дибромэтил бензолов в спирто-водных средах) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Нгуен Суан Чунг ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1977. – 16 с.
1043315
  Кольтгоф И.М. Полярография / И.М. Кольтгоф, Дж.Дж. Лингейн. – Москва, 1948. – 507 с.
1043316
   Полярография. – Рига, 1977. – 412с.
1043317
  Иванов И.Д. Полярография белков, энзимов и аминокислот / И.Д. Иванов. – Москва, 1961. – 256 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 240-252
1043318
  Иванов И.Д. Полярография белков, энзимов и аминокислот. : Автореф... доктор биол.наук: / Иванов И.Д.; АН СССР. Ин-тут биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1962. – 39л.
1043319
   Полярография в аттестационном анализе стандартных образцов цветных металлов и сплавов. – Кишинев, 1989. – 106с.
1043320
  Майрановский С.Г. Полярография в органической химии / С.Г. Майрановский. – Л, 1975. – 351с.
1043321
  Безуглый В.Д. Полярография в химии и технологии полимеров / В.Д. Безуглый. – 2-е изд. – М, 1968. – 232с.
1043322
  Безуглый В.Д. Полярография в химии и технологии полимеров / В.Д. Безуглый. – М, 1989. – 256с.
1043323
   Полярография ионных расплавов. – К., 1978. – 212с.
1043324
  Колеватова С В. Полярография как экспресс-метод технического анализа. / С В. Колеватова, К.А. Бабина. – Пермь, 1967. – 34с.
1043325
  Бистрицкайте Г. Полярография конформационных изменений алкогольдегидрогеназы дрожжей. : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бистрицкайте Г. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 23 с.
1043326
  Делимарский Ю.К. Полярография на твердых электродах / Ю.К. Делимарский, Е.М. Скобец. – К, 1970. – 220с.
1043327
  Скобец Е.М. Полярография на твердых электродах. : Автореф... Доктора хим.наук: / Скобец Е.М.; М-во высш. образования СССР.Кафедра химии Каев.лесохоз.ин-та. – К, 1951. – 27л.
1043328
  Солонарь А.С. Полярография некоторых хлорорганических пестицидов и ее аналитические применения. : Автореф... канд. хим.наук: / Солонарь А.С.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1043329
  Есимжанова А. Полярография окислительно-восстановительной системы ферроцен-феррициний : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Есимжанова А.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1043330
  Бессарабова И.М. Полярография серусодержащих соединений на платиновом електроде и применение их в амперометрическом титровании. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бессарабова И.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 18л.
1043331
  Иванов И.Д. Полярография структуры и функции биополимеров / И.Д. Иванов, Е.Е. Рахлеева. – Москва : Наука, 1968. – 344 с.
1043332
  Самчук Анатолий Иванович Полярография экстрактов внутрикомплексных соединений N-бензолфинилгидроксиламина и его аналогов с металлами : Автореф... наук: 02.00.02 / Самчук Анатолий Иванович; КГУ. – К., 1976. – 20л.
1043333
  Гудзь О.В. Полярографічний метод оцінки загальної комплексоутворювальної здатності пектинвмісних мийних засобів / О.В. Гудзь, С.А. Куліченко, О.А. Худайкулова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-42. – (Хімія ; Вип. 38)


  Розроблено поляризований метод визначення загальної комплексутворювальної здатності пектинвмісних мийних засобів.
1043334
  Быков И.Е. Полярографческое определение кадмия из его комплексных соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Быков И.Е.; Уральский филиал Акад.наук СССР. – Свердловск, 1950. – 8 с.
1043335
  Салихджанова Рашида Мухамет-Фатиховна Полярографы и их эксплуатация в практическом анализе и исследованиях. / Салихджанова Рашида Мухамет-Фатиховна, Г.И. Гинзбург. – М., 1988. – 160с.
1043336
  Деркачев Н А.В. Полярогрфическое определение титана в присутствии железа и алюминия / Н А.В. Деркачев, П.Н. Коваленко. – Новочеркасск, 1959. – С. 79-84
1043337
   Поляроны. – Москва : Наука, 1975. – 422с.
1043338
  Бенуа К.М. Поляснения к синоптическим картам курса метеорологии для судоводителей / К.М. Бенуа, М.В. Никитин. – Ленинград : Ленгострансиздат, 1933. – 104с.
1043339
   Поль Бер. 1883-1886. – М, 1979. – 288с.
1043340
  Прицкер Э.Я. Поль Вайан-Кутюрье, писатель -коммунист : Дис... канд. филол.наук: / Прицкер Э.Я.; КГУ. – Киев, 1953. – 345л.
1043341
   Поль Вайян-Кутюрье (1892 1937) : Материалы к вечеру, Посвященному 20-летию со дня смерти. – Москва : ВГБИЛ, 1957. – 12 с.
1043342
  Прицкер Э.Я. Поль Вайян-Кутюрье, писатель-коммунист : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Прицкер Э.Я. ; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 17с.
1043343
  Степула Н. Поль Валері // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 273-275. – ISBN 966-7379-16-7
1043344
  Валантен Ж.-М. Поль Валері та європейська традиція "Комерції духу" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 236-252
1043345
  Степула Н. Поль Верлен // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 274-275. – ISBN 966-7379-16-7
1043346
  Крушинська О.Г. Поль Верлен в інтерпретаціях Максима Рильського // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва


  Лірика Поля Верлена привертала увагу Максима Рильського впродовж усього його творчого життя. Перші переклади сягають 1929 року. Вони призначались для "Антології французької поезії" під редакцією С. Савченка та М. Зерова, якій так і не судилось побачити ...
1043347
  Крушинська О.Г. Поль Верлен в інтерпретаціях Максима Рильського // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 196-199. – ISBN 966-7890-03-1
1043348
  Ніколенко О.М. Поль Верлен і українська література: Урок компаративного аналізу поезій французького поета в оригіналі та перекладах // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 32-36. – ISSN 0205-471Х
1043349
  Перрюшо А. Поль Гоген / А. Перрюшо. – М., 1979. – 318с.
1043350
   Поль Гоген. – Киев, 1993. – 285 с.
1043351
  Кантор-Гуковская Поль Гоген. / Кантор-Гуковская. – Л.М., 1965. – 183с.
1043352
  Акулов И.Б. Поль Гольбах - критик религиозных догматов / И.Б. Акулов, О.П. Малюк ; АОН при ЦК КПСС, Ин-т научного атеизма. – Москва : Мысль, 1975. – 120 с. – (Из истории свободомыслия и атеизма)
1043353
  Кочарян М.Т. Поль Гольбах / М.Т. Кочарян. – Москва : Мысль, 1978. – 187с. – (Мыслители прошлого)
1043354
  Кочарян М.Т. Поль Гольбах / М.Т. Кочарян. – М, 1978. – 187с.
1043355
   Поль Дельво // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 15-30.
1043356
   Поль Дирак и физика ХХ века : сб. науч. трудов. – Москва : Наука, 1990. – 221 с.
1043357
  Бернарден Поль и Виржиния. / Бернарден, С.-П.Ж.А де. – Москва, 1962. – 143с.
1043358
  Гейвиш Ю.Г. Поль Ланжевен-учёный, борец за мир и демократию / Ю.Г. Гейвиш. – М., 1955. – 127с.
1043359
  Максимов А.А. Поль Ланжевен - физик-материалист / А.А. Максимов. – Москва, 1949. – С. 5-35
1043360
  Старосельская-Никитина Поль Ланжевен / Старосельская-Никитина. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 316 с.
1043361
  Гнедина Т.Е. Поль Ланжевен: 1872-1946 / Т.Е. Гнедина. – Москва : Наука, 1991. – 286 с.
1043362
  Момджян Х.Н. Поль Лафарг и философия марксизма. / Х.Н. Момджян. – М., 1978. – 327с.
1043363
  Макаренкова М Е. Поль Лафарг и французское рабочее движение во второй половине XIX века / М Е. Макаренкова, . – М, 1985. – 256с.
1043364
  Гоффеншефер В. Поль Лафарг практик марксистской критики / В. Гоффеншефер. – Москва : Художественная литература, 1933. – 96 с.
1043365
  Апресян Р.Г. Поль Рикер как автор: опыт чтения и понимания // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 8. – С. 59-65. – ISSN 0235-1188
1043366
  Вдовина И.С. Поль Рикер о необходимости разработки философской теории признания // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 25-39. – ISSN 0235-1188
1043367
  Сігов К. Поль Рікер: пам"ять, історія, вдячність // Критика. – Київ, 2005. – Травень, (число 5). – С. 35


  Поль Рікер — французький філософ, поряд із Гайдеггером і Гадамером один із провідних представників філософської герменевтики, нової гілки філософії, що виросла з кореня феноменології.
1043368
  Сігов К. Поль Рікер: пам"ять, історія, вдячність // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 6-16
1043369
  Куликова И.С. Поль Робсон - борец за мир и демократию / И.С. Куликова. – М., 1952. – 32с.
1043370
  Зимянин В.М. Поль Робсон / В.М. Зимянин. – М, 1985. – 223с.
1043371
  Сезанн П. Поль Сезан / П. Сезанн. – Ленинград, 1975. – 204 с.
1043372
   Поль Сезанн. – Л, 1956. – 56с.
1043373
  Линдсей Д. Поль Сезанн / Д. Линдсей. – Москва : Искусство, 1989. – 415 с.
1043374
   Поль Элюар. – М, 1962. – 8с.
1043375
   Поль Элюар. – М, 1963. – 120с.
1043376
  Лесюк М. Польcькомовні елементи в українських творах Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 312-317
1043377
  Борин А.Б. Польза / А.Б. Борин. – М., 1978. – 288с.
1043378
  Коротнев Н.И. Польза и вред наших птиц / Н.И. Коротнев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. – с.
1043379
  Тарасов Д. Пользователи в США получили право использовать охраняемые произведения без получения согласия // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 42-46. – ISSN 1608-6422
1043380
  Клюев А.В. Пользователю MS-DOS : Справочное руководство / А.В. Клюев. – Минск : Контакт, 1992. – 157с.
1043381
  Клюев А.В. Пользователю MS-DOS: справочное руководство / А.В. Клюев. – М., 1992. – 232с.
1043382
  Беляк А.И. Пользователю РС Tools shell / А.И. Беляк, Д.Е. Розенберг. – Москва : информэйшн компьютер энтерпрайз, 1990. – 64с.
1043383
   Пользователям бытового компьютера. – М., 1990. – 47с.
1043384
   Пользователям профессионального компьютера. – М., 1990. – 44с.
1043385
   Пользователь - ЭВМ. – М., 1986. – 61с.
1043386
  Скарук Г.А. Пользователь у каталога: результаты социологического исследования / Г.А. Скарук, Л.А. Жарикова, Т.В. Бусыгина // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 5-18. – ISSN 0130-9765


  Изложены итоги социологического исследования процесса и результатов поиска в систематическом и электронном каталогах ГПНТБ СО РАН. Рассмотрены возможности применения в электронном каталоге (ЭК) комплекса разнообразных по функциональным характеристикам ...
1043387
  Вигелл-Рююнянен Барбру Пользователь эпохи постмодерна : к новому поколению библиотечных услуг / пер. Я. Михневич // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 2-4. – ISSN 1727-4893
1043388
  Ушкин С.Г. Пользовательские комментарии к протестным акциям в русскоязычном сегменте YouTibe // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6 (362). – С. 127-133. – ISSN 0132-1625
1043389
  Неделина А. Пользу от оптического пинцета оценили через 50 лет // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 8 октября (№ 41). – С. 24-25


  Один из лауреатов премии по физике 96-летний Артур Ашкин побил "возрастной рекорд Нобеля", став самым старишим награжденным за все годы вручения премии.
1043390
  Волчкова Н. Пользуйтесь лифтами. Продвижению инноваций РАН готовы посодействовать // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 апреля (№ 15). – С. 4


  Председатель совета Сергей Алдошин объяснил, почему на этот раз собрание директоров выбрало тему, связанную с инновациями. В нынешнем году основной задачей программы Президиума РАН “Поддержка инноваций и разработок” будет помощь научным коллективам в ...
1043391
  Офин Э.М. Полька-тройка / Э.М. Офин. – Л., 1965. – 96с.
1043392
  Гретковська М. Полька = Polka : роман / Мануела Гретковська ; [пер. з пол. О. Красюка]. – Київ : Нора-Друк, 2005. – 308, [2] с. – Дані тит. арк. частково парал. пол. - Сер. засн. в 2005 р. – (Серія "День Європи"). – ISBN 966-8321-76-6
1043393
  Альохін О.Д. Польова асиметрія гравітаційного ефекту поблизу критичної температури рідина-пара / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков, К.Ю. Телеховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-19. – (Фізика ; Вип. 2)


  На основі розширеного рівняння стану речовини вздовж напрямку критичної ізотерми виконано розрахунки ряду термодинамічних властивостей неоднорідних рідин у гравітаційному полі, які дозволили пояснити експериментально спостережену діаметрально ...
1043394
  Солдак А.Г. Польова гідрогеологія / А.Г. Солдак, Г.І. Банник, В.І. Пелешенко. – Київ : Київський університет, 1962. – 299с.
1043395
  Лебединський С.О. Польова електронна емісія з врахуванням впливу зовнішнього магнітного поля та релятивістських ефектів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Лебединський Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. – Суми, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1043396
  Руккас А. Польова жандармерія армії Української Народної Республіки у 1920 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 66-69. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  За допомоги польських союзників навесні 1920 р. відбувалось відродження регулярних збройних сил Української Народної Республіки. Важливе місце у цьому процесі відводилось створенню військових органів правопорядку, а саме частин польової жандармерії, що ...
1043397
  Бабій М.П. Польова криниця / М.П. Бабій. – К, 1977. – 47с.
1043398
  Чобан Р.Д. Польова начальна практика з географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 7-9 : фото
1043399
  Матусєвич К.М. Польова практика з основ топографії : посібник для студ. природничо-географічних ф-тів пед. ін-тів / К.М. Матусєвич. – Київ : Вища школа, 1970. – 176 с.
1043400
  Чернов Б. Польова практика студента. Зі скарбнички 25-літнього досвіду // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 грудня (№ 50). – С. 7


  Розкрито зміст польової навчальної практики студентів природничого факультету Державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди в районі г. Батури.
1043401
  Мазур В.А. Польова схожість різностиглих гібридів кукурудзи залежно від обробки насіння поліміксобактерином / В.А. Мазур, Н.В. Шевченко // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 80-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2476626
1043402
  Гораш О.С. Польова схожість та збереженість рослин пивоварного ячменю ярого залежно від строків сівби та норм висіву насіння / О.С. Гораш, А.Ф. Куфель // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 23-27 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
1043403
  Шелест Б.П. Польова Юлія Сергіївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 213-214. – ISSN 2075-437X
1043404
  Капелюшний В. Польове духовенство Української Галицької армії в державотворчих процесах 1918-1920 років: стан і перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 8-12. – (Історія ; вип. 2 (137)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено стислий аналіз наукового доробку істориків, присвяченого дослідженню ролі та значення польового духовенства Української Галицької Армії в національних державотворчих процесах 1918-1920 рр. Домінуюче місце займає історіографічний аналіз ...
1043405
  Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій. : Навчальний посібник / Г.П. Міллер. – Київ, 1996. – 168с.
1043406
  Мельник А.В. Польове ландшафтне картування : система термінів і понять / Анатолій Мельник ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 90, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 88-89. – ISBN 978-617-10-0148-0
1043407
  Конончук Г.Л. Польове уширення лоренцевого контура / Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко, Ю.Г. Терентьєва // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 442-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі феноменологічного підходу та постулатів Ейнштейна отримано формули, що описують форму контуру однорідно уширеної лінії залежно від потужності та частотної розстрочки хвилі. Уширення контуру пропорційне напруженості поля. Для А = 0,63 мкм ...
1043408
  Гайденко Ю.А. Польовий аналіз характеристик та режимів роботи тягових асинхронних двигунів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.01 / Гайденко Ю.А.; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1043409
  Загороднюк Ігор Польовий визначник кажанів підземних порожнин Східної Європи / Загороднюк Ігор, Постава Томаш, Волошин Броніслав. – Краків-Київ, 1999. – 42с.
1043410
  Батурин С. Польовий командир : проза: роман-візія / закінчення. Поч. у № 7/8, 2011 // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 103-138. – ISSN 0208-0710
1043411
  Жернов І.Я. Польовий метод визначення водопроникності потужних шарів необводнених грунтів послідовними наливами у свердловину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 60-65 : рис., табл. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1043412
  Чернявська Л.В. Польовий підхід у медіакритиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 43-46. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
1043413
  Потульницький П.М. Польовий практикум з ботаніки / П.М. Потульницький. – К., 1963. – 291с.
1043414
  Потульницький П.М. Польовий практикум з ботаніки / П.М. Потульницький. – 2-е, переробл. і доп. – Київ, 1972. – 298с.
1043415
  Кістяківський О.Б. Польовий практикум з зоології / О.Б. Кістяківський, І.І. Мазепа. – К, 1967. – 343с.
1043416
  Вержиковський О.П. Польові вимірювання густини потоку радону з грунту // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 80-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
1043417
  Левкун М. Польові враження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 23


  Літературна агенція Discursus представила колекцію есе українських авторів про Євромайдан.
1043418
  Геренчук К.І. Польові географічні дослідження : Навчальний посібник / К.І. Геренчук, Е.М. Раковська, О.Г. Топчіев. – Київ : Вища школа, 1975. – 246с
1043419
   Польові дослідження борони-лущильника "Дукат-4" з стійками кріплення дисків різної жорсткості / С.О. Харченко, О.І. Анікєєв, М.О. Циганенко, Р.В. Антощенков, В.В. Качанов // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 58-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-1828
1043420
  Ярмаш Ю. Польові дослідження єгипетських вакацій Івана Труша // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 270-275. – ISBN 966-96726-3-6
1043421
  Власенко Андрій Польові дослідження з азербайджанської кухні : міністерство закордонних страв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 40-41 : Фото
1043422
  Забужко О.С. Польові дослідження з українського сексу : роман / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 1998. – 115, [1] с. : іл. – ISBN 966-7274-30-6
1043423
  Забужко О. Польові дослідження з українського сексу : Роман / Оксана Забужко. – 5-е вид. – Київ : Факт, 2003. – 176с. – ISBN 966-8408-04-7
1043424
  Забужко О. Польові дослідження з українського сексу : Роман / Оксана Забужко. – 7-е вид. – Київ : Факт, 2004. – 176с. – ISBN 966-8408-04-7
1043425
  Забужко О. Польові дослідження з українського сексу : Роман / Оксана Забужко. – 8-е вид. – Київ : Факт, 2006. – 176с. – ISBN 966-359-080-7
1043426
  Забужко О. Польові дослідження з українського сексу : роман / Оксана Забужко. – 9-те вид. – Київ : Факт, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-359-159-9
1043427
  Забужко О. Польові дослідження з українського сексу : роман / Оксана Забужко. – Вид. 10-те. – Київ : Факт, 2009. – 167 с. – ISBN 978-966-359-239-8
1043428
  Забужко Оксана Польові дослідження з українського сексу. : Роман / Забужко Оксана. – 4-е вид., виправл. – Київ : Факт, 2002. – 116с. – ISBN 966-7274-30-6
1043429
  Ставицька Я. Польові дослідження на теренах Херсонщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 97-97. – ISSN 0130-6936
1043430
  Гілевич І.Я. Польові дослідження північних районів Київщини під час підготовки двотомної колективної монографії про Полісся (кінець 1970-х — початок 1980-х рр.): історія та наукові результати // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 187-196. – ISSN 2227-4952
1043431
  Гілевич І. Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 38-47. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
1043432
   Польові експедиційні дослідження // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 79-81. – ISSN 0130-6936


  Наукова робота Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України.
1043433
  Терниченко А. Польові культури / А. Терниченко. – К, 1926. – 30с.
1043434
  Баран О. Польові матеріали про побут української сільської інтелігенції Галичини наприкінці XIX - у 30-х роках XX століття // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 1 (323). – С. 118-128. – ISSN 0130-6936
1043435
   Польові стаціонарні досліди по землеробству, багаторічних культурних пасовищах і сіножатях для умов західних районів України. – Львів, 1972. – 128с.
1043436
   Польові та деформаційні ефекти у складних сегнетоактивних сполуках / І.В.Стасюк, Р.Р Левицький., А.П. Моїна, О.Г. Сливка, О.В. Величко. – Ужгород : Гражда, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-8924-61-3
1043437
   Польові та лабораторні дослідження хімічного складу води річки Рось : навч. посібник / [Хільчевський В.К. та ін. ; за ред. В.К. Хільчевського] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 143, [1] с. : табл. – Додатки: с. 129-140. – Бібліогр.: с. 141. – ISBN 978-966-439-543-1
1043438
  Коломицева М. Польові фольклористичні дослідження Г. Нудьги 30- х років ХХ століття на матеріалах архівних фондів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено загальний огляд основних напрямків фольклористичних досліджень Г. Нудьги та закцентовано увагу на архівних польових записах 1929-1938 рр., зібраних у Чернігівській, Харківській областях та м. Києві. В статье дан общий обзор основных ...
1043439
  Мигулін О. Польоні шкідники / О. Мигулін. – Х, 1928. – 159с.
1043440
  Неборак В. Польоти над узвозами сучасної української прози : Від роману-автобіографії до біографічного роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 403-423
1043441
  Павлищев Н.И. Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – С.-Петербург : Тип. В.С. Балашева
Т. 2, ч. 2 : Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину 1592-1699. Ч. 2 : Царствование Яна Казимира 1648-1668. – 1878. – VII, 408 с.
1043442
  Павлищев Н.И. Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину / Н.И. Павлищев. – С.-Петербург : Тип. В.С. Балашева
Т. 1, Т. 2, Т. 3. – 1887. – 262 с.; VII, 405 с.; VI, 243 с.
1043443
  Захватович Я. Польская архитектура / Я. Захватович. – Варшава, 1967. – 547с.
1043444
  Захватович Я. Польская архитектура до половины XIX столетия / Я. Захватович. – Варшава, 1956. – 34с.
1043445
  Ведина В.П. Польская военная проза / В.П. Ведина. – Київ, 1980. – 252с.
1043446
  Борисенок Ю. Польская головоломка для Александра Павловича // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 78-79. – ISSN 0235-7089
1043447
   Польская деревня в цифрах. Положение крестьян в буржуазно-помещичьей и народной Польше. – М., 1955. – 348с.
1043448
   Польская деревня во время кризиса. – М., 1935. – 223с.
1043449
  Лыкошина Л. Польская драматургия 1982-1983 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Л.В. Барбашова. – Москва, 1984. – № 6 (56). – С. 38-47
1043450
  Дурачински Э. Польская историография новейшей истории // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.28-57. – ISSN 0130-3864
1043451
  Степанов А.С. Польская кампания 1939 года - первый опыт применения ВВС Красной армии во Второй мировой войне // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 50-66. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1043452
   Польская книга в борьбе за свободу и социализм. – Варшава, 1967. – 120с.
1043453
  Воронков Владимир Иванович Польская крестьянская партия (ПСЛ) - "Вызволение" в 1918-1922 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Воронков Владимир Иванович ; МГУ. – Москва, 1979. – 23 с.
1043454
   Польская лирика в переводах русских поэтов. – М., 1969. – 432с.
1043455
  Залеский М. Польская литература - какая она сегодня? // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С.264-272. – ISSN 1130-6545
1043456
   Польская литература : Ежеквартальный журнал, посвященный современной польской литературе. – Варшава, 1972
1043457
   Польская литература : Ежеквартальный журнал, посвященный современной польской литературе. – Варшава, 1973
1043458
   Польская литература на страницах "ИЛ" 2006-2011 : библиография // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 10 : Польша : литература факта. – С. 279-281. – ISSN 0130-6545
1043459
   Польская молодежь и ее организация. – М., 1962. – 78с.
1043460
   Польская монументальная скульптура. – М., 1971. – 48с.
1043461
  Латыфова Е. Польская Народная Республика / Е. Латыфова. – М, 1959. – 68с.
1043462
  Клюкин Н.В. Польская Народная Республика / Н.В. Клюкин. – Минск, 1963. – 52с.
1043463
   Польская Народная Республика. – М., 1964. – 296с.
1043464
  Анисимов В.В. Польская Народная Республика / В.В. Анисимов, П.К. Костиков, В.А. Светлов. – Москва : Политиздат, 1974. – 112 с., 8 л. ил. : ил.
1043465
   Польская Народная Республика. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 119с.
1043466
  Костиков П.К. Польская Народная Республика / П.К. Костиков. – М., 1979. – 64с.
1043467
  Воронков Б.И. Польская Народная Республика / Б.И. Воронков. – 3-е изд. – Москва : Политической литературы, 1984. – 126с. : ил.
1043468
  Бухарин Н.И. Польская Народная Республика / Н.И. Бухарин. – М, 1989. – 63с.
1043469
  Егоров Ю.Е. Польская Народная Республика в братском содружестве социалистических государств / Ю.Е. Егоров. – Київ, 1958. – 44с.
1043470
  Костиков П.К. Польская Народная Республика: 30 лет по пути социализма / П.К. Костиков. – Москва, 1974. – 63с.
1043471
   Польская новелла. – М., 1949. – 660с.
1043472
   Польская новелла XIX - XX веков. – Л., 1988. – 567с.
1043473
  Ковальчак Г.И. Польская Нородная Республика в всодружестве стран-членов СЭВ / Г.И. Ковальчак. – К, 1980. – 199с.
1043474
  Бухарин Н.И. Польская объединенная рабочая партия и интеллигенция. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.00 / Бухарин Н.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 18л.
1043475
  Габарта А. Польская помощь развивающимся странам // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (58). – С. 42-53. – ISSN 0201-7083
1043476
   Польская поэзия : в 2-х томах. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : XVI - XIX в.в. – 1963. – 555 с.
1043477
   Польская поэзия. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1963. – 502 с.
1043478
  Булаховская Ю.Л. Польская поэзия 45-70-х годов ХХ века в ее взаимовоздействии с восточнославянскими литературами : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.04, 10.01.02 / Булаховская Ю. Л.; ЛГУ. – Л., 1985. – 30л.
1043479
   Польская поэзия XVII века. – Л., 1977. – 206с.
1043480
  Дравич А. Польская поэзия в переводах Анны Ахматовой и Бориса Пастернака // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 183-207
1043481
  Николаев С.И. Польская поэзия в русских переводах / С.И. Николаев. – Л., 1989. – 209с.
1043482
  Клан И.А. Польская пугачевщина. / И.А. Клан. – М, 1932. – 55с.
1043483
  Юзьвяк Ф. Польская рабочая партия в борьбе за национальное и социальное освобождение / Ф. Юзьвяк. – М., 1953. – 256с.
1043484
  Юзьвяк Ф. Польская рабочая партия в борьбе за национальное и социальное освобождение / Ф. Юзьвяк. – М., 1953. – 255с.
1043485
   Польская рабочая партия. Материалы и документы. – Варшава, 1962. – 51с.
1043486
  Зданович А.А. Польская разведка против Красной Армии. 1920-1930-е годы // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 32-36. – ISSN 0321-0626
1043487
  Маринин М.О. Польская революция 1830-1831 гг. и внешняя политика Великобритании и Франции (историко-культурологический аспект) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 78-84. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1043488
  Гомулицкий В.Т. Польская революция 1830-31 гг. / В. Гомулицкий ; пер. с пол. с предисл. и примеч. Е. Чернского. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Горизонт ; Екатериниский канал, 1906. – 32 с. – Экз. деф., без обл. и с. 31-32


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
1043489
   Польская романтическая лирика. – М., 1973. – 63с.
1043490
   Польская романтическая поэма XIX века. – М., 1982. – 343с.
1043491
  Ганцкая О.А. Польская семья / О.А. Ганцкая. – М, 1986. – 176с.
1043492
  Войцеховский А. Польская стенная живопись. 1945-1955 / А. Войцеховский. – Варшава, 1956. – 64с.
1043493
  Софронова Л.А. Польская театральная культура эпохи Просвещения / Л.А. Софронова. – Москва : Наука, 1985. – 272 с.
1043494
   Польская хрестоматия для упражнения в переводах с польского языка на русский для употребления в гимназиях и прогимназиях Варшавского учеб. окр. : с прилож.: Слов. пол.-рус. / [сост. П. Дубровский]. – Варшава : Изд. вдовы авт. – X, 461 с. – Парал. тит. л. на пол. яз. - Экз. деф., без тит. л. и ориг. обл., описан по интернету
1043495
  Вержбовский Ф.Ф. Польская христоматия : пособие для высших клас., средних уч. зав. / сост. Федор Вержбовский. – 2-е изд. – Варшава : В тип. В. Ратынского, (прежде Иосифа Бергера), 1888. – X, 464 с. – Пар. тит. л. на польском яз. - Экз. в разных тип. переплетах
1043496
  Свирида И.И. Польская художественая жизнь конца XVIII - первой трети ХІХ века. / И.И. Свирида. – М,, 1978. – 271с.
1043497
   Польская художественная литература в семье славянских литератур. – М., 1987. – 170с.
1043498
  Еленев Ф. Польская цивилизация и ее влияние на западную Русь / Ф. Еленев. – С.-Петербург : В типографии В. Безобразова, 1863. – 83 с.
1043499
  Фалькович С.М. Польская эмиграция накануне восстания 1863 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Фалькович С.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 15л.
1043500
  Раевский З. Польские археологические раскопки в Бискупине / З. Раевский. – Варшава, 1959. – 79с.
1043501
  Воробьев Е.З. Польские встречи : путевые очерки / Е.З. Воробьев. – Москва : Воениздат, 1956. – 176с. – (Библиотека солдата и матроса)
1043502
   Польские говоры в СССР. – Минск
1. – 1973. – 232с.
1043503
   Польские говоры в СССР. – Минск
2. – 1973. – 215с.
1043504
  Крючков И.В. Польские граждане на территории Ставропольского края в 1939-1946 годах / И.В. Крючков, А.С. Мухортов // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 3. – С. 20-28. – ISSN 0132-1366
1043505
  Иванов Ю.В. Польские дети в СССР во время Второй мировой войны // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 2. – С. 44-52. – ISSN 0130-3864
1043506
  Тимошинов А.А. Польские добровольческие формирования на стороне России в 1914-1915 годах // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 39-47. – ISSN 0132-1366
1043507
  Шетэля В. Польские заимствования в литературной русской речи второй половины XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шетэля В.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 13л.
1043508
   Польские Западные земли. – М., 1962. – 293с.
1043509
  Мазурмович Б.Н. Польские зоологи К.М. Ельский и А.Л. Карпинский // Вопросы истории естествознания и техники. – Москва, 1966. – Вып. 20 (отдельный оттиск). – С. 75-77
1043510
  Богомолова Н.А. Польские и русские поэты XX века: творческие связи / Н.А. Богомолова. – М, 1987. – 192с.
1043511
  Манусевич А.Я. Польские интернационалисты в борьбе за победу Советской власти в России / А.Я. Манусевич. – Москва, 1965. – 412с.
1043512
  Манусевич А.Я. Польские интернационалисты в Октябрьской революции : Автореф... д-ра ист.наук: / Манусевич А.Я.; Ин-т славяноведения АН СССР. – М., 1965. – 68л. – Бібліогр.:с.66-68
1043513
  Яницкий С. Польские кинематографисты о себе. / С. Яницкий. – М., 1964. – 197-269с.
1043514
   Польские крестьяне о своей жизни. – М., 1936. – 255с.
1043515
  Щавелева Н.И. Польские латиноязычные средневековые источники. / Н.И. Щавелева. – Москва, 1990. – 208 с.
1043516
  Филатова Н.М. Польские литераторы об Александре I // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 1. – С. 3-17. – ISSN 0132-1366
1043517
  Филатова Н.М. Польские литераторы об Александре І // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 1. – С. 3-17. – ISSN 0132-1366


  Предметом исследования в данной статье является литературный образ знаковой для польской истории фигуры, российского императора и польского конституционного короля - Александра І. Предпринята попытка исследования разных граней образа импераетора, ...
1043518
  Страшевич С. Польские математические олимпиады / С. Страшевич, Е. Бровкин. – М, 1978. – 339с.
1043519
   Польские мыслители эпохи Возрождения. – М., 1960. – 319с.
1043520
   Польские народные костюмы. – Варшава. – с.
1043521
   Польские народные легенды и сказки. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1965. – 384 с.
1043522
   Польские народные сказки. – Л., 1980. – 326с.
1043523
   Польские народные танцы. – М., 1958. – 72с.
1043524
   Польские новеллисты. – М., 1970. – 351с.
1043525
  Федосова Т.Ф. Польские патриотические организации в Москве и их роль в развитии русско-польских революционных связей (1856-1866 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Федосова Т.Ф.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1967. – 22л.
1043526
  Воробьев Г.А. Польские патриотические песни, именуемые "революционными" : (историческая справка). – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 570-579. – Автор указ. в конце статьи.-.Отд. оттиск: Исторический вестник, 1906, май, т. 104
1043527
   Польские песни народные и революционные. – М., 1954. – 336с.
1043528
   Польские повести. – М., 1978. – 406с.
1043529
   Польские поэты. – М., 1990. – 311с.
1043530
   Польские поэты. Леопольд Стафф. Казимира Иллакович. Юлиан Пшибось. Тадеуш. Ружевич. Вислава Шимборская. – Москва, 1978. – 367с.
1043531
  Гайда Федор Польские пределы мировой революции : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 76-84 : Фото
1043532
  Гайда Ф. Польские пределы мировой революции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 76-84
1043533
  Бабич Ю. Польские путешественники и исследователи Сибири / Ю. Бабич, Б. Ольшевич. – М, 1971. – 19с.
1043534
   Польские рассказы. – М., 1949. – 80с.
1043535
  Федосова Т.Ф. Польские революционные организации в Москве 60-е годы XIX века / Т.Ф. Федосова. – Москва : Наука, 1974. – 204 с.
1043536
  Буткевич Т. Польские солдаты Октября / Т. Буткевич, А. Слиш. – Минск, 1982. – 111с.
1043537
  Упадышев Н.В. Польские спецпереселенцы на Европейском Севере России // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 154-161. – ISSN 0869-5687
1043538
  Кляры Барбара Польские туроператоры предпочитают "АэросСвит" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
1043539
  Скубала З. Польские университеты / З. Скубала, З. Токарский. – Варшава, 1960. – 200с.
1043540
  Добровольский М. Польские ученые и их вклад в мировую науку / М. Добровольский. – Варшава, 1959. – 219с.
1043541
  Горшковский В. Польские физические олимпиады : пер. с польск. / В. Горшковский. – Москва : Мир, 1982. – 256 с.
1043542
   Польские фрашки. – М., 1964. – 152с.
1043543
   Польские химические олимпиады. – М., 1980. – 532с.
1043544
  Уразова Польские художники - реалисты / Уразова, л.Н. – Москва, 1979. – 238 с.
1043545
  Федорук И. Польские языковые элементы в белорусском языке Белосточчины (на матер. изданий Белорусского общественно-культурного общества в Белостоке) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02, 10.02.03 / Федорук И.; БГУ. – Минск, 1986. – 22л.
1043546
   Польский вопрос в газете "Русь" : С предисловием Нестора. – Издание газеты "Русь" : Тип. Н.П. Собко
Т. 1 : 28 марта 1904 г. - 18 февраля 1905 г. – 434 с.
1043547
  Теодорович И.М. Польский вопрос в политике империалистических держав в последний год первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Теодорович И. М.; Льв.ГУ. – Львов, 1953. – 17 с.
1043548
  Кулаковский П.А. Польский вопрос в прошлом и настоящем : с приложением библиографического указателя / П.А. Кулаковский. – С.-Петербург : Типография А. С. Суворина, 1907. – 58 с.
1043549
   Польский вопрос в России = Открытое письмо к русским публицистам польского дворянина. – Лейпциг : Э.Л. Каспрович, 1896. – 91 с.
1043550
  Пыпин А.Н. Польский вопрос в русской литературе / А.Н. Пыпин. – 703-736с.
1043551
  Лещенко Л. Польский вопрос в русской философско-религиозной мысли на рубеже ХIХ-ХХ веков // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2006. – N 2809 : Польский вопрос в русской философско-религиозной мысли на рубеже ХIХ-ХХ веков/Л. Лещенко. – ISBN 83-229-2692-8. – ISSN 0239-6661
1043552
  Федосова Е.И. Польский вопрос во внешней политике Первой империи во Франции. / Е.И. Федосова. – М., 1980. – 203с.
1043553
  Верещак В.Г. Польский вопрос во ншеншней политике России в конце XVIII в. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Верещак В. Г.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 171л. – Бібліогр.:л.160-171
1043554
  Ревуненков В.Г. Польский вопрос и дипломатическая борьба в Европе в конце 50-х и начале 60-х гг. XIX в. : Автореф. дис. ... докт. историч. наук / Ревуненков В.Г. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А. Жданова. Исторический факультет. – Ленинград, 1950. – 16 с.
1043555
  Погодин М.П. Польский вопрос. Собрание разсуждений, записок и замечаний. 1831-1867 / М.П. Погодин. – Москва : В тип. газеты "Русский". В Брюсовском пер., в доме Смирнова, 1867. – VIII, 241 с.
1043556
   Польский детектив. – Київ : Молодь, 1970. – 644с.
1043557
  Гордон Б. Польский детектив / Б. Гордон, Е. Эдигей. – Чебоксары, 1991. – 352с.
1043558
  Брониславский Е. Польский диалог / Е. Брониславский, Г. Вачнадзе. – Тбилиси, 1991. – 640 с.
1043559
  Кемпинский З. Польский имперссионизм / З. Кемпинский. – Варшава, 1961. – 32с.
1043560
  Горский И.К. Польский исторический роман и проблема историзма / И.К. Горский. – М., 1963. – 264с.
1043561
   Польский конгресс мира. – Варшава, 1962. – 46с.
1043562
  Ромащенко Л.И. Польский мир в повести К. Паустовского "Далекие годы" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 5 (47). – С. 6-9
1043563
  Манусевич А.Я. Польский народ в борьбе за независимую и свободную Польшу / А.Я. Манусевич. – М., 1945. – 62с.
1043564
  Пашенцев Н.П. Польский народ в борьбе за новую демократическую Польшу / Н.П. Пашенцев. – Минск, 1948. – 28с.
1043565
  Зуев Ф.Г. Польский народ в борьбе против фашизма / Ф.Г. Зуев. – Москва, 1967. – 136с.
1043566
  Коровицына Н.В. Польский опыт смены систем: 35 лет после революции "Солидарности" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 93-103. – ISSN 0130-3864
1043567
  Манзуренко В. Польский орден "Крест заслуг". 1923-39 // Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 2002. – № 7. – С. 25-32
1043568
  Петров В.Н. Польский пароль / В.Н. Петров. – Москва, 1984. – 400 с.
1043569
  Адельгейм И. Польский патриот в пространстве гипермаркета (польский этос в прозе молодых писателей рубежа XX-XXI вв.) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 64-70. – ISSN 0132-1366
1043570
   Польский плакат. – Варшава, 1957. – 189с.
1043571
  Уразова Л.Н. Польский плакат / Л.Н. Уразова. – Москва : Изобразительное искусство, 1969. – 152 с.
1043572
   Польский портрет. – М., 1976. – 28с.
1043573
  Бобрик Н.П. Польский поэт-просветитель Томаш Каетан Венгерский / Н.П. Бобрик. – Москва : Наука, 1981. – 316 с.
1043574
  Бобрик Н.П. Польский поэт-просветитель Томаш Каетан Венгерский. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.04 / Бобрик Н.П.; АН СССР. – М, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1043575
  Лойко Л.В. Польский рабочий класс в период борьбы за социалистическую индустриализацию страны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Лойко Л.В. ; МВ и ССО БССР , Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1974. – 26 с.
1043576
   Польский рассказ. – М., 1974. – 431с.
1043577
  Морозова О.П. Польский революционер-демократ Бронислав Шварце / О.П. Морозова. – М., 1975. – 288с.
1043578
  Морозова О.П. Польский революционер-демократ Бронислав Шварце (Из истории польско-рус. рев. связей второй половины XIX в.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Морозова О.П.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1043579
  Кубилюс В. Польский романтизм и балтийские литературы / В. Кубилюс, К. Настопка. – Вильнюс, 1973. – 42с.
1043580
   Польский романтизм и восточнославянские литературы. – М., 1973. – 285с.
1043581
  Цыбенко Е.З. Польский социальный роман 40-70-х годов XIX века : Автореф... докт. филол.наук: 643 / Цыбенко Е. З.; МГУ, Филол.фак. – Москва, 1969. – 39л. – Бібліогр.:с.38
1043582
  Цыбенко Е.З. Польский социальный роман 40-70-х годов ХІХ века. / Е.З. Цыбенко. – М., 1971. – 360с.
1043583
  Михалев О.Ю. Польский Союз демократических левых сил в начале XXI века // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 32-44. – ISSN 0132-1366
1043584
  Попков Б.С. Польский ученый и революционер Иоахим Лелевель / Б.С. Попков. – М, 1974. – 211с.
1043585
  Федорук О. Польский художник Анджей Врублевский // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 153-158. – ISBN 966-8613-25-2
1043586
   Польский юмор. – Л.-М., 1963. – 207с.
1043587
  Дворецкий И.Х. Польский язык / И.Х. Дворецкий. – Москва, 1947. – 355с.
1043588
  Лер-Сплавинский Польский язык / Лер-Сплавинский. – М., 1954. – 368с.
1043589
  Тихомирова Т.С. Польский язык : Грамматические очерки, литературные тексты с комментариями и словарем / Т.С. Тихомирова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1978. – 208 с. – Список лит.:с.7. – (Языки мира ; Вып.9)
1043590
  Пальцев Г.В. Польский язык / Г.В. Пальцев. – Минск, 1984. – 100с.
1043591
  Киклевич А.К. Польский язык : Практический курс / А.К. Киклевич, А.А. Кожинова. – 2-е изд., стереотип. – Минск : ТетраСистемс, 2001. – 320с. – ISBN 985-6577-28-4
1043592
  Василевская Д. Польский язык : Учебник / Д. Василевская, С. Кароляк. – Санкт-Петербург. Москва : Лань. АСТ, 2001. – 576с. – ISBN 5-8114-0124-8
1043593
  Тихомирова Т.С. Польский язык : грамматический очерк, литературные тексты с комментариями и словарем : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / Т.С. Тихомирова ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : АСТ; Восток-Запад, 2006. – 317с. – ISBN 5-478-00176-7
1043594
  Пальянова Г.В. Польский язык без трудностей перевода : справоч. пособие / Г.В. Пальянова, И.В. Пальянова. – Минск : Галіяфы, 2016. – 281, [1] с. – Библиогр.: с. 280-281. – ISBN 978-985-7140-20-6
1043595
   Польский язык в Опольской Силезии в 1910-1939 гг.. – Познань-Варшава, 1958. – 77,50с.
1043596
   Польския притязания и историческая оценка их. – Отдельн. оттиски из газ. "Подолянин" и "Киевлянин". – Каменец-Подольск : Тип. Св.-Троицкого Братства, городской дом, 1912. – 31 с.
1043597
   Польскі фрашки. – К., 1990. – 188с.
1043598
  Семенова В.Н. Польско-габсбургские отношения в первой четверти 16 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенова В.Н.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 20 с.
1043599
  Вевюра Болеслав Польско-германская вграница и международное право / Вевюра Болеслав. – Москва, 1959. – 240с.
1043600
  Офицеров-Бельский Польско-германский тандем в меняющейся Европе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2012. – № 9. – С. 61-66. – ISSN 0131-2227
1043601
  Оцхели В.И. Польско-грузинские литературные связи в 19 веке : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.04 / Оцхели В.И.; МГУ. – Москва, 1975. – 24л.
1043602
  Зимина К.С. Польско-литовская династия Ягеллонов в контексте международных отношений в конце XV - начале XVI столетия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 20-42. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1043603
  Довнар-Запольский М.В. Польско-литовская уния на сеймах до 1569 года : исторический очерк М. Довнар-Запольского. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1897. – [2], 28 с. – Отд. оттиск: Труды Славянской комиссии при Императорском Московском археологическом обществе. Т. 2. – Библиогр. в примеч.


  На обл. дарственная надпись от автора
1043604
  Гольдштейн С.М. Польско-литовские древности. Лекции, читанные в С.-Петербургском Археологическом Институте С.М.Гольдштейном, в 1898-99 у.г.. – С.-Петербург : Литогр. Н.С.Егорова, 1899. – 368 с. – Литограф. изд.
1043605
  Палюшкевич Н. Польско-объединенная рабочая партия и развитие польского общества (1948-1990) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Палюшкевич Н.; МГУ. им. М.В.Ломоносова. – М., 1992. – 26л.
1043606
   Польско-русские литературные связи. – Москва : Наука, 1970. – 500с.
1043607
  Николаев С.И. Польско-русские литературные связи ХVI-XVIII веков и их значение для истории польской литературы // Славяноведение. – Москва, 2002. – № 2. – С.121-127. – ISSN 0132-1366
1043608
  Лобода А.М. Польско-русские параллели / Лобода А.М., 1904. – 10 с. – Отд. оттиск из: Изборник Киевский. В честь Т.Д. Флоринского. 1904, с. 138-147
1043609
   Польско-русский горный словарь. – Москва : Русский язык, 1975. – 815с.
1043610
  Ковалева Г.В. Польско-русский и русско-польский словарь = Slownik polsko-i rosyjsko-polski : Свыше 10 000 слов в каждой части / Г.В. Ковалева, И.Н. Митронова. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 2003. – 570с. – ISBN 5-200-03062-5
1043611
  Миклашевская Н.Е. Польско-русский математический словарь / Н.Е. Миклашевская, Р.И. Миклашевский. – Москва, 1963. – 213 с.
1043612
  Миклашевская Н.Е. Польско-русский математический словарь : Около 24000 терминов и терминол. сочетаний / Н.Е. Миклашевская, Р.И. Миклашевский. – Москва, 1981. – 268 с.
1043613
   Польско-русский политехнических словарь. – М., 1963. – 516с.
1043614
  Ковалева Г.В. Польско-русский разговорник / Г.В. Ковалева, Т.М. Никитина. – М, 1987. – 272с.
1043615
  Горбачева И.С. Польско-русский разговорник для туристов / И.С. Горбачева, В.И. Зотов. – Москва : Русский язык, 1979. – 240с.
1043616
   Польско-русский сельскохозяйственный словарь. – Москва, 1973. – 460 с.
1043617
   Польско-русский словарь. – Москва : ОГИЗ, 1931. – стб. 852
1043618
   Польско-русский словарь. – Москва : ОГИЗ, 1941. – 294 с.
1043619
   Польско-русский словарь. – третье изд. исправленное и дополненное, содержит около 50000 сло. – Москва, 1949. – 664 с.
1043620
   Польско-русский словарь : Около 50 000 слов и выражений. – Изд.4-е испр. и доп. – Москва, 1955. – 781 с.
1043621
   Польско-русский словарь. – Издание пятое. – Москва, 1958. – 816 с.
1043622
   Польско-русский словарь : около 50 000 слов и выражений. – изд. 6-е, стер. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1960. – 816 с. – Библиогр.: с. 3-4
1043623
   Польско-русский словарь : около 50 000 слов и выражений. – изд. 7-е. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. – 816 с.
1043624
  Стыпула Р. Польско-русский словарь : Около 35000 слов / Р. Стыпула, Г.В. Ковалева. – Москва-Варшава : Русский язык, 1975. – 840с.
1043625
  Стыпула Рышард Польско-русский словарь / Стыпула Рышард. – 2-е изд., стереотип. – Москва-Варшава : Русский язык, 1976. – 840 с.
1043626
  Стыпула Рышард Польско-русский словарь / Стыпула Рышард, В Г. Ковалева. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1980. – 840 с.
1043627
  Обухов В.А. Польско-русский словарь по электротехнике и электронике = Polsko-rosyjski slownik eltktro-techniczny i elektroniczny : около 42 000 терминов / В.А. Обухов, И.М. Юдин ; под ред. А. Кобуса. – Москва ; Варшава : Русский язык, 1988. – 694, [2] с. – Парал. тит. л. пол.
1043628
  Стыпула Рышард Ковалева В Г. Польско-русский словарь. / Рышард Ковалева В Г. Стыпула. – М., 1989. – 860с.
1043629
   Польско-русский текстильный словарь. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1989. – 453с.
1043630
  Титова И.А. и др. Польско-русский химический словарь : Около 35 000 терминов / И.А. и др. Титова. – Москва-Варшава : Советская энциклопедия, 1970. – 460с.
1043631
   Польско-русский химический словарь = Slownik chemiczny polsko-rosyjski : Около 35 000 терминов / Сост.: И.А.Титова, К.Я.Старосельская, А.И.Запривода; Под ред.: Б.Я. Каплана. – Москва - Варшава : Советская энциклопедия, Научно-техническое издательство, 1970. – 460 с.
1043632
   Польско-русский экономический словарь : Около 30000 терминов. – Москва-Варшава : Русский язык, 1977. – 494с.
1043633
   Польско-русско-украинский словарь. – К., 1991. – 478с.
1043634
  Фокс Р. Польско-украинские отношения на фоне нормализации польско-российских отношений 2010 г. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 33-39
1043635
  Морозов С.В. Польско-чехословацкие отношения и конвенция об определении агрессора 3-4 июля 1933 года // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 1. – С. 29-36. – ISSN 0132-1366
1043636
  Пегов В. Польско-шведская интервенция в Карелии в начале 17 века. / В. Пегов. – Петрозаводск, 1939. – 34с.
1043637
  Кощинский П. Польского Косова не будет // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 24. – С. 38-40


  Шленськ (Сілезія) може стати "польським Косово"
1043638
  Трачевский А.С. Польское безкоролевье по прекращению династии Ягеллонов : историческое исследование Александра Трачевского. – Москва : Изд. К. Солдатенкова, 1869. – XXXVI, 512, 114 с. – С. 75-86 второй паг.: "Об источниках и литературе польского бескоролевья 1572-1573 годов"
1043639
  Машковцев А.А. Польское восстание 1863-1864 гг. и католические общины Казани и Вятки // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 138-145. – ISSN 0042-8779


  Польское восстание1863-1864 гг. встретило сочувствие поляко--католиков, живших в Вятской и Казанской губерниях. Была предпринята попытка организации вооруженного выступления в поддержку повстанческого движения в западных районах Российской империи. ...
1043640
  Сидоров А.А. Польское восстание 1863 : исторический очерк / А.А. Сидоров. – Санкт-Петербург : Издание Н.П.Карбасникова, 1903
1043641
  Миско М.В. Польское восстание 1863 г / М.В. Миско. – Москва, 1962. – 336с.
1043642
  Ревуненков В.Г. Польское восстание 1863 г. и европейская дипломатия / В.Г. Ревуненков. – Л., 1957. – 358с.
1043643
  Драницын С.Н. Польское восстание 1863 г. и его классовая сущность / С.Н. Драницын. – Л., 1937. – 302с.
1043644
  Марахов Г.И. Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине / Г.И. Марахов. – Киев, 1967. – 260с.
1043645
  Марахов Г.И. Польское восстание 1863 года на Правобережной Украине : Автореф... д-ра ист.наук: / Марахов Г.И.; ЛГУ. – Л., 1965. – 34л.
1043646
  Бялостоцкий Ян. Польское графическое искусство 1945-1955гг / Ян. Бялостоцкий. – Варшава, 1956. – 42с.
1043647
  Шпопер Д. Польское дворянство и крестьянский вопрос в XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 106-113. – ISSN 0042-8779
1043648
  Войцеховский А. Польское декоративное искусство. 1945-1955 / А. Войцеховский. – Варшава, 1956. – 60с.
1043649
  Николаенко О. Польское женское движение в Юго-Западных губерниях Российской империи в начале XX в. // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2012. – № 1/2. – С. 267-278. – ISSN 1822-5136
1043650
  Тананаева Л.И. Польское изобразительное искусство эпохи Просвещения. Живопись. Рисунок. / Л.И. Тананаева. – М., 1968. – 148с.
1043651
  Машковцев А.А. Польское католическое духовенство в вятской ссылке в 1860-1870-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 91-99. – ISSN 0042-8779
1043652
  Рубанова И.И. Польское кино / И.И. Рубанова. – М, 1966. – 210с.
1043653
  Орехов А.М. Польское направление международной политики СССР в 1956 году // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 3. – С. 27-42. – ISSN 0132-1366
1043654
  Петкевич К. Польское народно искусство / К. Петкевич. – Варшава, 1966. – 35с.
1043655
   Польское Подкарпатье:замки, горы и бравый Швейк // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 82-83 : фото
1043656
   Польское портретное медальерное искусство XIX - XX веков. – М., 1986. – 39с.
1043657
  Яжборовская И.С. Польское рабочее движение в борьбе за социализм / И.С. Яжборовская, Н.И. Бухарин. – М, 1986. – 336с.
1043658
   Польское рабочее движение в годы войны и гитлеровской оккупации. – М., 1968. – 456с.
1043659
  Пухлов Н.Н. Польское рабочее движение, 1890-1904 гг. / Н.Н. Пухлов. – М., 1977. – 352с.
1043660
   Польское серебро XIII - начала XX века. – Л., 1981. – 56с.
1043661
  Францев В.А. Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX ст.. – Прага : Тип. "Политики", 1906. – IX,491, CLXXII, 10 с.
1043662
  Майоров М. Польськ-українська війна // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 136-145. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1043663
  Глінянович К. Польська "кресова" жінка. Постколоніальний контекст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 75-78


  У статті досліджується еволюція образу польської "кресової" жінки в українській літературі. На думку авторки це дає можливість застосувати постколоніальну дослідницьку перспективу щодо виявлення змін у польсько-українських культурних відносинах. ...
1043664
  Скупейко Л. Польська "модерна" в інтерпретації Лесі Українки // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 73-78. – ISBN 978-617-579-046-5
1043665
  Siejka Z. Польська активна геодезична мережа як багатофункціональна загальнонаціональна система навігації і позиціонування / Z. Siejka, R. Mielimaka // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 5-15 : рис., табл. – Бібліогр.: с.13. – ISSN 0130-1039
1043666
  Павлюк В.В. Польська аристократія у суспільному житті Правобережної України після поділів Речі Посполитої // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 154-165. – ISSN 0130-5247
1043667
  Бігай П. Польська армія в місіях НАТО // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 401-408. – ISBN 978-83-64286-14-8
1043668
  Шевченко О. Польська війна з історією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 5


  "Остання п"ятниця січня стала досить характерним днем для новітньої історії польсько-українських відносин. У той час, коли президент Анджей Дуда в Давосі на спільній панелі з президентом Петром Порошенком запевняв, що ЄС має залишити відчиненими двері ...
1043669
  Разиграєв О. Польська державна поліція Волинського воєводства 1921-1939 рр.: загальна характеристика // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 177-179
1043670
  Семенюк Степан Польська диверсія на Закарпатті // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С. 5-10. – ISSN 0042-9422
1043671
  Клочак О.З. Польська дипломатія Кшиштофа Скубішевського (1989-1993 рр.): традиції, новаторство, здобутки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 318-324. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1043672
  Ромащенко Л. Польська думка про Мазепу


  Штрих до художньої інтерпритації образу українського гетьману
1043673
  Чеботар С.І. Польська економіка на межі тисячоліть: труднощі, успіхи, перспективи / С.І. Чеботар. – Київ, 2002. – 260с. – ISBN 966-7218-04-х
1043674
  Задоя А.О. Польська економіка: підсумки перших років членства в ЄС / А.О. Задоя, Б. Шлюсарчик // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2. – С. 81-87.
1043675
  Скрипник Г. Польська етнологія на межі тисячоліть // Народна творчість та етнографія : Спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – С. 6-21. – ISSN 0130-6936
1043676
  Вичівський П.П. Польська і російська історіографії передумов відновлення державної залежності України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 340-346
1043677
  Радзік Р. Польська інтелігенція - ідентичність, заснована на традиції // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 83-100. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Стаття присвячена інтелігенції як соціальній верстві, специфічній для Центральної та Східної Європи. Автор простежує трансформації польської інтелігенції в контексті різного суспільного ладу впродовж ХІХ-ХХІ ст. (у період поділів Польщі, у міжвоєнному ...
1043678
   Польська інтелігенція підтримує відзначення роковини Акції "Вісла" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 26 березня (№ 13). – С. 1-2. – ISSN 0027-8254
1043679
  Яблонський В. Польська інтелігенція стала на бік українців // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 лютого (№ 4). – С. 5
1043680
  Зимницька С. Польська історіографія XIX - першої половини XX ст. участі князя Яреми Вишневецького у подіях Національно-визвольної війни // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 53-56. – ISBN 978-966-493-651-1
1043681
  Степанков В. Польська історіографія Батозької битви 1652 року // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 207-219
1043682
  Футала В. Польська історіографія діяльності українських легальних політичних партій у II Речі Посполитій // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 518-524. – ISBN 978-966-02-5080-2
1043683
  Футала В. Польська історіографія діяльності українських самоврядних організацій у Другій Речі Посполитій // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2011. – № 6 (96) листопад - грудень. – С. 26-30
1043684
  Мищак І.М. Польська історіографія польсько-українських відносин у роки Другої світової війни // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 264-276


  У статті розглянуто інтерпретацію польськими істориками польсько-українського збройного конфлікту в роки Другої світової війни, а також особливості й характер обміну населенням між УРСР і ПНР наприкінці війни.
1043685
  Мацелюк Є. Польська історіографія про радикальні політичні партії та організації Другої Речі Посполитої доби "санації" (1926 - 1939 рр.) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 385-392
1043686
  Мельничук І.А. Польська історіографія у розрізі дослідження національних еліт Литовсько-Польського періоду вітчизняної історії
1043687
  Мельничук І.А. Польська історіографія у розрізі дослідження національних еліт Литовсько-Польського періоду вітчизняної історії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр.регіон. ін-тдерж. упр. НАДУ при Президентові України, Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 5 (97), травень. – С. 11-16. – ISSN 2077-1800
1043688
  Копійка Д. Польська концепція східної політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 166-171.
1043689
  Байдацька С. Польська література в оцінці Івана Франка: особливості художньої рецепції та інтерпретації // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 165-170
1043690
  Єршов В.О. Польська література Волині доби романтизму : генологія мемуаристичності / Володимир Єршов. – Житомир : Полісся, 2008. – 624 с. – ISBN 978-966-655-379-9
1043691
  Вервес Г.Д. Польська література і Україна : літературно-критичні нариси / Григорій Вервес. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 380, [4] с.
1043692
  Лазаренко О. Польська літературна мова в українському суспільстві XVII століття (на матеріалі творів Лазаря Барановича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядаються особливості функціонування польської мови у другій половині XVII ст. в Україні на матеріалі творів архієпископа та письменника Лазаря Барановича. Досліджуються впливи української мови на польську граматичну структуру творів Л. Барановича.
1043693
  Дуркалевич В. Польська літературознавча семіотика: ключові проблеми // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 46-51. – Бібліогр.: Літ.: с. 51; 15 назв. – ISSN 1729-360Х
1043694
  Павленко Р. Польська медична бібліотека в Києві - третя, після Рима і Парижа // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 32-33
1043695
  Єршов В.О. Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму : монографія / В.О. Єршов. – Житомир : Полісся, 2010. – 454 с. – ISBN 978-966-655-500-0
1043696
  Єршов В.О. Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму : еволюція,проблематика, поетика : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.03 / Єршов В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв.
1043697
  Єршов В.О. Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму: еволюція, проблематика, поетика : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03 / Єршов В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 500 л. – Бібліогр.: л. 400-500
1043698
  Левінська С.Й. Польська мова / С.Й. Левінська. – К, 1971. – 43с.
1043699
  Пучковський Ю.Я. Польська мова : практичний курс / Ю.Я. Пучковський. – Київ : Чумацький Шлях, 2007. – 265с. – ISBN 966-8272-07-2
1043700
  Пучковський Ю.Я. Польська мова : практичний курс / Ю.Я. Пучковський. – Київ : Чумацький Шлях, 2010. – 263 с., [2] с. – ISBN 966-8272-18-8
1043701
  Лазаренко О. Польська мова в полемічній літератури в Україні кінця XVI-XVII століть // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 507-510. – ISBN 978-966-3888-379-3
1043702
   Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність = Jezyk polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszlosc i wspolczesnosc : зб. праць з нагоди десятиліття каф. пол. філології Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського]. – Київ : ІНКОС, 2015. – 653, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., обкл. парал. укр, пол. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-598-097-2
1043703
  Теплий І. Польська мова у перекладацькому доробку Івана Франка // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 323-341. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1043704
  Радишевський Р. Польська мова як літературна в Києво-Могилянській академії XVII століття // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 165-178. – ISBN 966-95452-3-9


  Звертаючись до історії функціонування польської мови на теренах України автор аналізує мовну ситуацію в країні у XVII cтолітті, зумовлену входженням українських земель до складу Речі Посполитої, що мало суттєвий і різнобічний вплив на розвиток освіти ...
1043705
  Горбань Т. Польська національна меншина в Україні на етапі утвердження радянської влади: етнополітичний аспект // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 1999. – Вип. 13. – С. 120-123
1043706
  Рябошапко Л. Польська національна меншина у контексті року Польщі в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 27-31.
1043707
  Балуба І.А. Польська національна меншина України в 20-30-ті рр. ХХ ст. : Дис... канд. істор.наук: 07.00.01 / Балуба І.А.; КУ ім. Т.ШЕвченко. – К., 1997. – 239л. – Бібліогр.:л.222-239
1043708
  Балуба Ігор Анатоліович Польська Національна меншина України в 20-30-ті рр. ХХст. : Автореф... канд. іст.наук: 070001 / Балуба Ігор Анатоліович; КУ іс. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1043709
  Денисюк Н.С. Польська нелегальна преса 80-х років XX століття як об"єкт вивчення в історфї журналістики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 14-18


  Обгрунтовується доцільність вивчення в історії журналістики спецкурсу, присвяченого проблемам польської нелегальної преси 80-х років XX століття.
1043710
  Грабовський С. Польська окупація: факти проти фікцій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 201). – С. 5
1043711
  Ярцун Ю. Польська освіта на теренах Київської губернії після Листопадового повстання 1830 - 1831 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 389-391. – ISBN 978-966-171-893-6


  Одночасно з ліквідацією Кременецького ліцею виникла потреба заміни цього навчального закладу новим - "угодним" імперії. З цією метою у 1834 р. в Києві було засновано Університет св. Володимира, який мав стати знаряддям русифікації шляхетської молоді.
1043712
  Нагірняк А. Польська освітня політика на західноукраїнських землях у міжвоєнний період // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 93-97. – ISSN 1998-4634
1043713
  Якубова Т. Польська періодика - джерело вивчення історії України (XV- XIX ст.) / Т. Якубова, А. Лямець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 39-43. – ISSN 2076-9326
1043714
  Довжок Т.В. Польська повоєнна проза пограниччя: ідентичність, часопростір, катастрофізм : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец. 10.01.03 / Довжок Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл..: 10 назв
1043715
  Довжок Т.В. Польська повоєнна проза пограниччя: ідентичність, часопростір, катастрофізм : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народ / Довжок Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 231л. – Бібліогр.: л.199-231
1043716
  Рудь М. Польська полабістика другої половини ХХ – початку ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 72–78. – ISSN 2309-9356
1043717
  Ліхтей І. Польська політика останніх Пршемисловичів (кінець XIII - початок XIV ст.) // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 55-74
1043718
  Мрака І. Польська проблема в контексті східноєвропейської політики уряду В. Черчілля (травень 1940-червень 1941 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 81-85. – ISSN 1728-9343
1043719
  Мрака Ігор Польська проблема в контексті східноєвропейської політики уряду В. Черчілля (травень 1940 - червень 1941 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 81-85. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
1043720
  Калениченко П.М. Польська прогресивна еміграція в СРСР в роки другої світової війни / П.М. Калениченко. – К., 1957. – 215с.
1043721
  Брацка М. Польська проза 40-80-х років XIX століття: міф - історія - цінності : монографія / Марія Брацка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2013. – 359, [1] с. – Імен. покажч.: с. 355-359. – Бібліогр.: с. 329-354. – ISBN 978-617-7133-08-6
1043722
  Вєдіна В.П. Польська пролетарська проза міжвоєнного двадцятиліття (1918-1939) / В.П. Вєдіна. – Київ, 1965. – 219с.
1043723
  Лоштин Н.Т. Польська проповідницька література у бібліотеках бернардинських монастирів Руської провінції ордену (середина – друга половина XVIII століття) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 140-150. – ISSN 0320-9466
1043724
  Любащенко В. Польська реформаційна думка в політичній культурі України // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 29-40. – ISSN 0203-9494
1043725
  Сухарєва С.В. Польська та українська польськомовна проза XVII ст.: риторика, жанри, інтертекст : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03, 10.01.01 / Сухарєва Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви та в підрядк. прим.
1043726
  Сухарєва С.В. Польська та українська польськомовна проза XVII століття: риторика, жанри, інтертекст : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03, 10.01.01 / Сухарєва Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – 462 арк. – Бібліогр.: арк. 401-462
1043727
  Піх О. Польська тематика у критико-бібліографічних студіях Мирона Кордуби // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 564-570. – ISBN 978-966-02-5080-2
1043728
  Громадський Г. Польська трансформація: успіхи і труднощі // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 55-65
1043729
  Венгер А.Г. Польська україномовна преса як джерело з історії голоду у радянській Україні // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2012. – [Вып. 38]. – С. 202-209. – ISBN 978-966-551-322-3
1043730
  Варениця О.П. Польська філософія ХІХ-ХХ ст.: від концепцій польської національної філософії до проекту наукової філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 111-114
1043731
  Кралюк П. Польська філософська традиція на українських землях наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 336-361. – ISBN 978-966-2254-74-7
1043732
  Яручик В. Польська Шевченкіана у міжвоєнний період ХХ століття // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 232-240. – ISSN 2304-9383


  Йдеться про звертання польськими інтелектуалами, перекладачами і науковцями до Тараса Шевченка.Тут розглядаються публікації про Шевченка у часописах, що зверталися до українського питання.
1043733
  Шабловська Анна Агнешка Польська школа плаката // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 3 (23) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Театр. Музика. Кіно. – С. 118-127. – ISSN 1728-6875
1043734
  Буравський О.А. Польська шляхта й римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830-1831 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 31-35. – ISSN 2076-1554
1043735
  Петриченко Н. Польська, українська і російська проза першої половини 19 століття у світлі завдань наратології // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 185-192.
1043736
  Міньковська І. Польська, чеська та угорська латинки для української мови в XVII-XVIII столітті // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Травень (№ 9/10). – С. 6-14


  "Глобалізація - одна з основних особливостей сучасного світу. Майже не залишилося країн, які не були б залучені до міжнародної співпраці, що, своєю чергою, вимагає від держав створення їхнього образу для іноземних громадян - бренду. Україна не є ...
1043737
   Польська. Культура. Україна = Polska. Kultura. Ukraina : лекції про театр / Нац. центр театр. мистец. ім. Л. Курбаса ; [ Ін-т ім. Є. Гротовського ; упоряд. В. Собіянський ; пер. з пол. Л. Горбенко ; пер. з укр. М. Кацьвін]. – Київ ; Вроцлав : НЦТМ ім. Леся Курбаса ; Inst. im. Jerzego Grotowskiego ; Stow. Jeden Swiat, 2010. – 189, [1] с. : іл. – На обкл. і тит. арк. дані парал. укр., пол.-Текст укр., пол. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2225-03-7
1043738
  Масик Р. Польське економічне товариство у Львові (1921-1939) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 187-201. – ISSN 2078-6077
1043739
  Квієк М. Польське законодавство про вищу освіту: досвід та уроки = Polish law about higher education: experince and lessons / М. Квієк, Т. Фініков; Міжнар. фонд. досліджень освітньої політики; Пер. с англ.: О.О.Чистяков. – Київ : Таксон, 2004. – 220с. – (Вища освіта в сучасному світі). – ISBN 966-7128-25-3
1043740
  Швидюк С.М. Польське і українське спеціальне законодавствао щодо національних меншин: порівняльна характеристика // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 717-724. – ISSN 1563-3349
1043741
  Тельвак В. Польське історичне товариство та розвиток краєзнавчого руху в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття / В. Тельвак, В. Тельвак // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 29-35
1043742
  Морозова О. Польське історичне товариство: з історії заснування й діяльності // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 504-510
1043743
  Осташко Т. Польське коріння в українській землі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 листопада (№ 212/213). – С. 18-19


  Пам"яті Яна Липинського.
1043744
  Ковальчик І. Польське критичне мистецтво і Голокост // Критика. – Київ, 2013. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 39-43. – ISSN 1563-6461
1043745
  Госк Г. Польське літературознавство на тему постзалежности // Критика. – Київ, 2013. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 14-17. – ISSN 1563-6461
1043746
  Стронський Г.Й. Польське населення УСРР в умовах Голодомору 1932–1933 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 95-128. – ISSN 0130-5247
1043747
  Кондратюк К. Польське національне підпілля і збройні формування на Волині (1943-1944 рр.) // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 36-44. – ISBN 978-966-600-651-9
1043748
   Польське національне повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : колект. монографія / [Б. Гудь та ін.] ; за ред. Ігоря Кривошеї, Норберта Моравця ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини [та ін.]. – Київ : КНТ, 2019. – 262, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-820-8
1043749
  Жукова А. Польське оточення Тараса Шевченка // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 11-12


  Про відносини Т. Шевченка з діячами польского суспільно-політичного визвольного руху. Студенти Київського університета Св. Володимира , що відіграли значну роль в діяльності Кирило-Мефодіївського братства були добре обізнаними з польським повстанським ...
1043750
  Хададова М.В. Польське патріотичне товариство на Правобережній Україні в працях українських і російських істориків XIX - XXI ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-106. – ISBN 966-614-021-7
1043751
  Захарчук О.М. Польське питання в дипломатії Наполеона Бонапарта: нові підходи до висвітлення проблеми у сучасній російській історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 172-183. – ISSN 0130-5247
1043752
  Клим"юк У. Польське питання в діяльності репрезентаційних організацій (1914-1916 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 100-106. – ISSN 1728-9343
1043753
  Деревінський Василь Польське питання в етнонаціональній концепції ОУН // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт-груд. – С. 143-158. – ISSN 0042-9422
1043754
  Верещак В.Г. Польське питання в зовнішній політиці Росії наприкінці XVIIIсторіччя : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02. / Верещак В.Г.; КУ. – К., 1996. – 19л.
1043755
  Місюра В. Польське питання в літературній спадщині слов"янофіла Юрія Самаріна // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 120-122. – ISBN 978-966-485-023-7


  За матеріалами публіцистичних статей 1863 року.
1043756
  Демиденко І. Польське питання і М. Драгоманов // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 5 (351), травень : травень. – С. 11-13


  Із рукопису: Михайло Драгоманов, його життя і діяльність.
1043757
  Сацький Павло Польське питання та проблема статусу українських територій у 1917-18 рр. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 185-190
1043758
   Польське підпілля 1939-1941 = Polskie podziemie 1939-1941. – Варшава ; Київ. – (Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках 20 століття = Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych 20 wieku : Невідомі документи з архівів спеціальних служб). – ISBN 8390133385
Т. 1 : Львів - Коломия - Старий-Золочів. – 1998. – 1039 с., 26 арк. іл. – Текст та тит. аркуш парал. укр. та польськ. мовами
1043759
  Кралюк П. Польське просвітництво. Гуго Коллонтай та Кременецький ліцей // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 338-345. – ISBN 978-966-2254-74-7
1043760
  Кралюк П.М. Польське просвітництво. Гуго Коллонтай та Кременецький ліцей // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 338-345. – ISBN 978-966-373-777-5


  Одним з найвидатніших представників польського Просвітництва вважається Гуго Коллонтай (1750-1812), який народився в містечку Великі Дедеркали (нині це село на території Шумського району Тернопільської області). Незважаючи на українське походження, ...
1043761
  Бичкова З. Польське Січневе повстання 1863 - 1864 рр. у висвітленні газети "День" // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 430-432. – ISBN 978-966-171-893-6
1043762
  Кралюк П. Польське слов"янофільство в Україні // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 349-354. – ISBN 978-966-2254-74-7
1043763
  Кралюк П.М. Польське слов"янофільство в Україні // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 349-354. – ISBN 978-966-373-777-5
1043764
  Степанович Є. Польське студентське товариство "Полонія" у Києві // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93), ч. 2 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 126-133. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  Польські студенти в Університеті Св. Володимира.
1043765
  Гирич І. Польське суспільство і українська окремішність на Україні підросійській (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 81 : Україна - Польща: діалог у продовж тисячоліть. – С. 388-399. – ISBN 978-966-579-271-0
1043766
  Федорчук Л. Польське телебачення: вчора, сьогодні, завтра // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 73-78. – ISSN 2078-1911
1043767
  Казимирова І.А. Польське термінознавство: основні напрями досліджень // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 45-57. – ISSN 0027-2833
1043768
  Фндрушкевич Ф. Польський "освітній прорив" та його значення для українських освітніх інновацій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 103-108. – ISSN 2078-1016
1043769
  Чернуха Н. Польський "освітній прорив": досвід і перспективи / Н. Чернуха, Є. Снітко, М. Яворська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті досліджено на прикладі освітньої реформи в Польщі загальні тенденції реформування системи освіти постсоціалістичних країн. Виділено власні, своєрідні риси Польської освітянської реформи. Розглянуто основні напрямки національних пріоритетів ...
1043770
  Ромащенко Л. Польський "текст" у житті і творчості І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 340-353. – ISBN 978-966-793-136-3
1043771
  Нахлік О. Польський антитоталітарний дискурс в Україні в першій половині 1990-х років // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 466-471. – ISBN 978-966-3888-379-3
1043772
  Матвієнко В.М. Польський вектор зовнішньої політики УНР у 1920 р.: забезпечення реалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 11-16
1043773
  Лабінська Г.М. Польський вектор української міграції: ризики й загрози // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 91-100. – ISSN 2308-1988


  "Відображено економічну детермінованість високої міграційної мотивації українців. Обгрунтовано лібералізацію польської міграційної політики щодо українців песимістичними демографічними перспективами Польщі, міграційною нестабільністю у Європі, ...
1043774
  Соф"як Н. Польський визвольний рух на Поділлі в 1863-1864 рр. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. ВНЗ "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк ; редкол.: С. Адамович, М. Волощук, О. Єгрешій [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 31. – С. 87-97. – ISSN 2312-1165
1043775
  Папакін А. Польський військовий загін Казимира Луковського у Києві, грудень 1918 р. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 117-123. – ISBN 978-617-7399-06-2
1043776
  Потапенко М. Польський громадський клуб Ніжина у 1917 році // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 13 (16). – С. 29-34. – (Серія: Ніжинознавчі студії ; № 9). – ISSN 2078-063X
1043777
  Потапенко М.В. Польський демократичний рух у Наддніпрянській Україні (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 90-105. – ISSN 0130-5247
1043778
  Ерехемля А. Польський досвід адаптації екологічного законодавства до права Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 160-169. – ISSN 1026-9932
1043779
  Ерехемля А. Польський досвід адаптації екологічного законодавства до права Європейського Союзу // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 262-266. – ISBN 978-966-7957-18-6
1043780
  Гудзь П.В. Польський досвід для України у регулюванні розвитку готельного ринку регіону // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 60-68. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1043781
  Владиченко Л.Д. Польський досвід повернення колишньої власності релігійним організаціям // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 104-108


  Розглянуто одне з актуальних питань державно-релігійного комплексу - повернення колишньої власності церквам і релігійним організаціям Польші. Також описано безпосереднє проведення реституційного механізму кожною із вищезазначених майнових комісій. ...
1043782
  Жулінська М. Польський досвід реформи вищої освіти // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 74-77. – ISSN 2306-028X
1043783
  Алієв А.М. Польський досвід реформування місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; В.А. Ільяшенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 101-106. – (Серія: Державне управління ; № 4 (56)). – ISSN 1813-3401
1043784
  Голуб І.І. Польський досвід реформування системи вищої освіти у контексті європейської інтеграції // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – C. 27-34. – ISSN 2411-1317
1043785
  Шевчук Л.Т. Польський досвід розвитку метрополій: уроки для України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 1 (18). – С. 3-7. – ISSN 2308-1988
1043786
  Гордійчук А.Ю. Польський досвід творення механізму кримінально-виконавчої системи // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 383-387. – ISBN 978-966-600-475-1
1043787
  Ключковські Я. Польський досвід формування громадянського суспільства в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-24.
1043788
  Поліщук В. Польський дослідник історії України з Олександрівки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3*4 жовтня (№ 184/185). – С. 13


  На Кіровоградщині відкрили пам"ятну дошку Міхалу Грабовському.
1043789
  Оніщенко О.І. Польський естетичний дискурс ХХ ст.: інтерпретація інтерпретацій // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 25-29. – Бібліогр.: 5 назв.
1043790
  Федорук О.К. Польський живопис 1945-1965 рр.: розвиток реалістичних традицій і авангарду. : Автореф... доктор мистецтвознав.наук: 17.00.05 / Федорук О.К.; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т.Рильского НАН України. – К., 1996. – 44л.
1043791
  Ніколаєнко О. Польський жіночий рух у Наддніпрянщині наприкінці XIX - початку XX ст. за матеріалами вітчизняних архівів // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 22-30. – ISSN 2306-4250
1043792
  Лозинський М. Польський і руський рух і Україна / М. Лозинський. – 2-е вид. – Київ : Ранок. [Друк. Т-ва "Просвещеніе"]
Ч. 1. – 1907. – 110 с.
1043793
  Булаховська Ю.Л. Польський і український історичний роман ХІХ-го століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 34-38
1043794
  Астаф"єв О.Г. Польський інтертекст творів Петра Гулака-Артемовського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 3-17
1043795
  Аврамчук О. Польський історик - воїн свободи. Випадок Пьотра Вандича // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 24-28
1043796
  Коник О.О. Польський історик Фелікс Конечний: Доля вченого в долі держави // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 53-62
1043797
  Сподарик Г. Польський історик: "Багато виїхало - шкода, що не всі" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 2 квітня (№ 14). – С. 1, 9. – ISSN 0027-8254


  Тема Акції "Вісла" в колі кресових середовищ. Міфи та їх розвінчення.
1043798
  Волкова О. Польський конспіративний рух першої чверті XIX ст. в Правобережній Україні у працях російських дореволюційних істориків // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 483-485. – ISBN 978-966-171-783-0
1043799
  Ткачук О.П. Польський контекст прози Джозефа Конрада // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена дослідженню маніфестації у прозі Джозефа Конрада польського романтичного патріотичного комплексу, який ґрунтується на фундаментальних категоріях релігії, звичаїв та історії. Для Польщі такими категоріями виступили пам"ять про ...
1043800
  Липитчук О. Польський кримінально-процесуальний кодекс 1928 р. та його характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.136-145. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1043801
   Польський літературний вітраж = Polski literacki witraz. – Одеса : Маяк, 2007. – 168 с. – ISBN 978-966-587-161-3
1043802
  Непоп-Айдачич Польський мовний образ незабудки (колекції та комплекси) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Реконструйовано польський мовний образ незабудки за методологією, розробленою Є. Бартмінським для етнолінгвістичного "Словника народних стереотипів і символів" ("Slownik stereotypow i symboli ludowych"). Експлікація будується за фасетами, один з яких: ...
1043803
  Непоп-Айдачич Польський мовний образ незабудки (назва, гіпероніми, гіпоніми) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 69-79. – Бібліогр.: с. 76-79; 86 поз.
1043804
  Чуб Дм. Польський мовознавець про книжку Антоненка-Давидовича // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 278, березень : березень. – С. 19-20


  Польський мовознавець Мар"ян Юрковський про книжку Антоненка-Давидовича "Як ми говоримо".
1043805
  Коцарев О. Польський модерніст з українським контекстом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 31


  Побачила світ книжка Болеслава Лесьмяна "Садбожий спалахненець"
1043806
  Матвіюв М. Польський науковець на совєтській панщині // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 42-45


  Мечислав Теофілович Гембарович - польський (львівський) мистецтвознавець, багаторічний керівник найбільшої книгозбірні Львова.
1043807
  Гісем О. Польський національний район імені Юліана Мархлевського (1926 - 1935 рр.) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 10 (158), жовтень. – С. 38-40
1043808
  Громакова Н. Польський національний рух як чинник трансформації суспільної свідомості // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 147-152. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012
1043809
  Хададова М.В. Польський національно-визвольний рух 20-60-х років ХІХ ст. у публікаціях журналу "Каторга и ссылка" (1921-1935) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 159-163. – ISBN 966-614-021-7
1043810
   Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878-1942) : Біобіліографічний покажчик. – Киев : Дух і Літера, 2003. – 132 с. – До 125-річчя з дня народження. – (Видатні педагоги світу ; Вип. 2). – ISBN 966-7888-77-0
1043811
  Голікова О. Польський період історії Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаева (1816-1914 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 124-132. – ISSN 0869-3595
1043812
  Мицик Ю. Польський публіцистичний трактат першої чверті XVII століття про запорозьке козацтво // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 453-460. – (Нова серія ; вип. 8/9)
1043813
   Польський референдум і новий устрій Європейського дому уроки для України. – Київ, 2004. – 180 с.
1043814
  Воблий К.Г. Польський ринок металів (1903-1908-1913 рр.) / К.Г. Воблий. – Київ, 1927. – 61с.
1043815
  Манорик М. Польський романтизм у сприйнятті Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 361-369. – ISBN 966-95452-4-3
1043816
  Вервес Г.Д. Польський романтизм у східно-слов"янських літературах кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. / Г.Д. Вервес. – Київ, 1973. – 32с.
1043817
  Масенко Лариса Польський славіст про українсько-російську вербальну "дорогу навпростець"


  Рец. на кн.: Брацкі Артур. Суржик: історія і сучасність. - Гданськ: вид-во Гданського ун-ту, 2009. - 273 с. "Суржик як гібридний різновид усного мовлення, поширенийф на території України, став об"єктом дослідження лише в часи незалежності. В ...
1043818
  Нахлік Є. Польський та український галицький літератор Юліан Горошкевич у полі уваги Івана Франка / Є. Нахлік, О. Нахлік // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 356-362
1043819
  Ленченко В. Польський табiр пiд Батогом (1652 р.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 78-81


  Битва пiд Батогом 22-23 травня (ст.ст.) 1652 р. мiж козацьким вiйськом Богдана Xмельницького i польсько-шляxетським вiйськом коронного гетьмана Mартина Kалиновського стоїть у ряду найвизначнiшиx перемог Нацiонально-визвольної революцiї українського ...
1043820
  Лыкошина Л. Польський театр в 1988 г. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Л.В. Барбашова. – Москва, 1989. – № 6 (86). – С. 105-116
1043821
  Цимерман Я. Польський театр історії // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 2015. – № 4/5/6. – С. 46-47. – ISSN 0207-7159
1043822
  Киричук Ю.А. Польський терор на українських землях // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 548-556. – ISBN 966-00-0025-1
1043823
  Конєва Я. Польський україніст і славіст Василь Назарук: до славного ювілею // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 272-276. – ISBN 966-02-2984-4
1043824
  Сіромська Г. Польський фактор у формуванні ідейних засад галицького русофільства // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 38-45. – ISSN 0203-9494
1043825
  Барандій А.Ю. Польський фактор у формуванні української модерної ідентичності на теренах Галичини // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 169-175. – ISSN 2226-2180
1043826
  Скляренко С.Д. Польський фронт : Третя книга роману "Шлях на Київ" / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ, 1940. – 153 с.
1043827
  Жолткевич І.О. Польський чинник у зовнішній політиці України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1043828
  Чекаленко Л. Польський шлях становлення громадського суспільства // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 38-40
1043829
  Присяжнюк Ю.П. Польські "сліди" українського народолюбства на зламі 1850-1860-х рр. / Ю.П. Присяжнюк, С.О. Шамара, Ю.В. Ігнатенко // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 105-118. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
1043830
  Самойлов Юрій Польські аеропорти як регіональні авіахаби // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1998-8044
1043831
  Самойлов Юрій Польські аеропорти: життя після Євро // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1043832
  Кривошея І.І. Польські аристократи Потоцькі в Російських Державних думах // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 114-116. – ISSN 2076-1554
1043833
  Дмитерко Л. Польські будні. / Л. Дмитерко. – К., 1949. – 55с.
1043834
   Польські ваізи: планується більше мільйона // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 14 : фото. – ISSN 1998-8044
1043835
  Адамська І. Польські витоки твору Пантелеймона Куліша "Чорна рада. Хроніка 1663 року" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-7. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено вплив польської літератури та джерел на формування історичних поглядів П. Куліша під час підготовки до написання роману "Чорна рада. Хроніка 1663 року". В статье исследовано влияние польской литературы и источников на формирование ...
1043836
  Науменко А.О. Польські військові частини Російської армії під час Першої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 234-246. – ISSN 2313-5603
1043837
  Пагіря О. Польські воєнні злочини у Карпатській Україні : Частина 3 Розстріли на Верецькому перевалі // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 9 листопада (№ 34). – С. 7
1043838
  Пагіря О. Польські воєнні злочини у Карпатській Україні : Чатина 4. Розстріли на Яблунецькому перевалі // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 16 листопада (№ 35). – С. 7
1043839
  Пагіря О. Польські воєнні злочини у Карпатській Україні // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 26 жовтня (№ 32). – С. 7
1043840
  Пагіря О. Польські воєнні злочини у Карпатській Україні : Частина 5. Кваліфікація злочинів // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 23 листопада (№ 36). – С. 7
1043841
   Польські вчені про форум [VIII Українсько-польський форум/Польсько-український форум "Освіта для миру", що проводився на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди] / Ф. Шльосек, Я. Лащик, Р. Бера, Яніцка-Панек, Я. Сікора, В. Коцур, Л. Лук"янова, П. Саух, М. Степаненко, Н. Ничкало, В. та ін. Биков // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 4-7
1043842
   Польські джерела // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 358-366 : фото. – ISBN 966-7272-00-1


  Спомини Тад. Бобровського - С. 358-362; Пан Падалиця до пана Владимира Антоновича - С. 362-363; Оцінка Антоновичевої діяльности в книжці Фр. Равіти-Гавронського - С. 363-366; Л. Василевський про Антоновичеве хлопоманство - С. 366.
1043843
  Вахніна Л. Польські джерела Етнографічної комісії ВУАН // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 152-155. – ISSN 1028-5091
1043844
  Ніколаєнко О.О. Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині XIX - на початку XX ст.: громадське і приватне життя : монографія / Ніколаєнко О.О. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : НТМТ, 2015. – 359, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині XIX - на початку XX ст.: громадське й приватне життя. – Бібліогр.: с. 296-340 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-578-179-1
1043845
  Приходько В. Польські журналісти не залежні від влади / В. Приходько, Г. Костельний // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-19


  З робочим візитом Польшу відвідала делегація НСЖУ.Колеги з Волині запропонували "ЖУ" інтерв"ю члена делегації голови Волинської журналістської організації Михайла Савчука
1043846
  Дуброва Г.І. Польські запозичення в карпатських говорах в діахронічному аспекті (на матеріалі пам"яток другої половини ХVІ - ХVІІ ст.) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 79-87


  У статті аналізуються полонізми в пам"ятках карпатського регіону другої половини XVI - XVII ст. порівняно з їхніми відповідниками в сучасних українських говорах. In the article the Polish loan-words in the Carpathian texts of the second half of the ...
1043847
  Гриценко Світлана Польські запозичення в українських писемних пам"ятках XVI-XVII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 246-252. – ISBN 966-7865-75-4
1043848
  Дем"яненко Н.Б. Польські запозичення у поетичних творах Лесі Українки // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 28-38. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто та проаналізовано полонізми у творчості Лесі Українки, представлено їх приклади в поетичній спадщині поетеси. В статье рассмотрены и проанализированы полонизмы в творчестве Леси Украинки, приведены их примеры в поэтическом ...
1043849
  Пестрикова О.В. Польські історики Львова другої половини ХІХ ст.: до питання про термінологічне визначення осередку в історіографії // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 145-152. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1043850
  Ребенок В.В. Польські історіографічні праці в складі полоністичного зібрання XIX - початку XX ст. Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 91-97. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1043851
  Якубова Т.А. Польські книгознавчі видання другої половини XIX - початку XX ст. // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 261-266


  За матеріалами фонду літератури польською мовою відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ.
1043852
  Русіна О. Польські книжки в українському перекладі: новинки 2017 року // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 24 вересня (№ 39). – С. 10. – ISSN 0027-8254
1043853
  Крилатий Ю. Польські козакознавці // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 61-63
1043854
  Жукова А.М. Польські контакти Т. Шевченка в останні роки життя (1857-1861 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 13-17. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1043855
  Портнов А. Польські контексти модерної України // Критика. – Київ, 2002. – Квітень, (число 4). – С. 18-20
1043856
  Краєвський Олексій Польські корони Московського Кремля // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1/2 (385/386). – С. 27-50. – ISSN 0869-3595


  Аналіз та атрибуція корон королівського та імператорського типів, втрачених та збережених зі скарбниці Московського Кремля і пов"язаних із взаємовідношеннями Польщі та Росії в XVII-XIX ст.
1043857
  Боярчук А. Польські легіони в політиці Наполеона Бонапарта // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 17-18. – ISBN 978-966-600-646-5
1043858
  Гриценко С.П. Польські лексичні запозичення 16-17 ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 123-129. – Бібліогр.: Літ.: с. 129; 20 назв.
1043859
  Конопська Б. Польські наукові історичні атласи в XIX - XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 201-211. – ISSN 0130-5247
1043860
  Смирнов І.Г. Польські некрополі як туристичний ресурс в контексті проведення Євро-2012 в Польщі та Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 121-126. – Бібліогр.: 14 назв.
1043861
  Сокальська О.В. Польські пенітенціарні концепції початку XIX століття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 31-35. – ISSN 2219-5521
1043862
  Куржева Т.І. Польські піаністи у Львові та їх внесок у розвиток фортепіанного виконавства та педагогіки (80-ті рр. 19 ст.-40-і рр. 19 ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Куржева Т.І.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
1043863
  Астаф"єв О. Польські пісні про Саву Чалого в оцінці Євгена Рихлика // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 7-19


  У статті простежено наукові рефлексії Євгена Рихлика над сюжетами про Саву Чалого та його сина Саву Цалинського в українських і польських народних піснях, польських перекладах і переробках пісенної теми, історичних творах Равіти (Францішека ...
1043864
  Федорук Я. Польські плани ірландської колонізації України середини XVII століття // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 31-37. – ISBN 5-7702-0810-4
1043865
  Логвина Є.А. Польські пленери в українському образотворчому мистецтві першої половини ХХ століття / Є.А. Логвина, Т.М. Зіненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 191-197. – ISSN 2077-3455


  У статті визначаються художні особливості мистецького життя західної України в 20-30-ті роки XX століття та простежується започаткування традиції польських пленерів та їх вплив на мистецьке життя України першої половини ХХ століття.
1043866
  Яремчук В. Польські політичні партії та українське питання в Галичині (кінець XIX-1914 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 130-140
1043867
  Полєтаєв Г. Польські поселення на Житомирщині // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 141-157. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
1043868
  Земський Ю. Польські прокламації напередодні січневого повстання 1863 р. у боротьбі за прихільність селян Правобережної України // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 3-13
1043869
  Іванова Л.Г. Польські просвітителі і українське питання в польській суспільній думці другої половини XVIII ст. // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 123-145. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1043870
  Степанюк С. Польські професійні театри на Волині (1929-1939) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 165-173
1043871
   Польські романтики "української школи": Антоній Мальчевський, Северин Гощинський, Юзеф-Богдан Залеський = Polscy romantycy "szkoly ukrainskiej" / голов. ред. і упоряд. Ростислав Радишевський ; [редкол.: О.Г. Астаф"єв та ін.]. – Київ : Леся, 2009. – 537, [1] с. – Текст парал. пол. та укр. - Зміст : Марія. Українська повість / А. Мальчевський. Канівський замок / С. Гощинський. Поезії / Ю.-Б. Залеський. – Бібліогр.: іл. – ISBN 966-8126-21-7


  До книги увійшли поезії найвизначніших польських поетів-романтиків "української школи": Антонія Мальчевського (1793-1826), Северина Гощинського (1801-1876) та Юзефа-Богдана Залеського (1802-1886).
1043872
   Польські рукописи та рідкісні книги у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна = Polskie ksiazki i rekopisy w zbiorach Centralney Biblioteki Naukowej Charkowskiego Narodowwego uniwersytetu sm. W.N. Karazina : каталог виставки. – Харків, 2005. – 28 с.
1043873
  Мицик Ю.А. Польські рукописні газети – новини з Кам"янця-Подільського (1670-1673 рр.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 256-268. – ISSN 2309-2262
1043874
  Кульчицький С. Польські свідчення про український геноцид // Критика. – Київ, 2010. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 14-15
1043875
  Воловик В.М. Польські сільські етнокультурні ландшафти Поділля // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 41-46. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1043876
  Трофимович В.В. Польські соціалістичні організації в Києві (90-ті роки XIX ст.) // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 25-34. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Простежуються зародження й діяльність польських соціалістичних організацій, утворення двох їхніх основних груп - пепеесівського та соціал-демократичного напрямів. стверджується, що через природний розвиток подій вони були об"єктивно приречені на ...
1043877
   Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки = Starodruki polskie ze zbiorow biblioteki uniwersyteckiej : каталог / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [упоряд.: Г.В. Великодна, О.Л. Ляшенко ; наук. ред., авт. вступ. ст. В. Валецький ; відп. ред. М.О. Подрезова ; бібліогр. ред. О.В. Полевщикова]. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – 379, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. польск. мовою - Текст укр. та польск. мовами. – ISBN 978-617-689-012-6
1043878
   Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки = Starodruki polskie ze zbiorow biblioteki uniwersyteckiej : каталог / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд., пер. укр., пол.: Г.В. Великодна ; наук. ред.: В. Валецький ; відп. ред.: М.О. Подрезова]. – Вид. 2-ге, допов. – Одеса : Одеський національний університет, 2019. – 391, [1] с., [20] арк. іл. : іл. – Парал. тит. арк. пол. - Покажчики: с. 310-380. - резюме укр., пол., англ. – ISBN 978-617-689-290-8
1043879
  Хахула Л.І. Польські суспільні настрої щодо України та українців у 1991 - 2014 рр. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2014. – Вип. 2 (106) : Соціально-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі. – С. 19-26. – ISSN 2071-4653
1043880
  Дыльна Ю. Польські та східнослов"янські мовознавці про явище семантичної трансформації фразеологізмів // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 269-276. – ISSN 0203-9494
1043881
  Дем"яненко Наталія Борисівна Польські фразеологічні одиниці на позначення ментальних властивостей людини: структурно-семантична та формально-граматична характеристики : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.03 / Дем"яненко Наталія Борисівна; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 190л. – Бібліогр.: л. 169 - 190
1043882
  Дем"яненко Наталія Борисівна Польські фразеологічні одиниці на позначення ментальних властивостей людини: структурно-семантична та формально-граматична характеристики : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.03 / Дем"яненко Н.Б.; КНУТШ; Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1043883
  Остапенко О. Польській медичній бібліотеці Національної наукової медичної бібліотеки України присвоєно ім"я видатного польського кардіохірурга З. Реліги / О. Остапенко, О. Кірішева // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 37-38
1043884
  Звягіна О.М. Польсько-габсбурзькі відносини у другій половині XV - першій половині XVI ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 205-210. – ISSN 2076-8982
1043885
  Хомяк М. Польсько-литовський унійний проект на Констанцькому соборі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 46-55. – ISBN 978-966-7379-86-5
1043886
  Балух О. Польсько-молдавська війна 1497-1499 рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 57-66
1043887
  Горська Наталія Польсько-німецьке примирення та співпраця в контексті європейської інтеграції / Горська Наталія, Трохимчук Степан; МОНУ ; Львів. нац. ун-т. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 96с. – (Країнознавство ; 5.04)
1043888
  Калінчик В. Польсько-німецьке протистояння на Паризькій мирній конференції 1919 р. (дискусії щодо кордонів) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 31-33
1043889
  Панаріна О. Польсько-німецьке співробітництво в контексті євроінтеграційної політики республіки Польща // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 6-7
1043890
  Панаріна О.В. Польсько-німецьке співробітництво у політичній сфері в першій половині дев"яностих років XX століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 73-79
1043891
  Панаріна О.В. Польсько-німецькі відносини в контексті європейських інтеграційних процесів : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Панаріна Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2011. – 194 л. – Бібліогр.: л. 160-194
1043892
  Панаріна О.В. Польсько-німецькі відносини в контексті європейських інтеграційних процесів : автореф. ... дис. канд. політичних наук :23.00.04 / Панаріна О.В. ; КНУТШ,Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1043893
  Магдич О.Р. Польсько-німецькі церковні відносиниу другій половині XI ст. // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 191-198. – ISSN 2078-0133
1043894
  Руккас А.О. Польсько-радянський збройний конфлікт на західноукраїнських землях (вересень-жовтень 1939 року) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Руккас А.О. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.
1043895
  Руккас А.О. Польсько-радянський збройний конфлікт на західноукраїнських землях (вересень-жовтень 1939 року) : Дис... канд. іст. наук : 07.00.02 / Руккас А.О. ; КУ. – Киев, 1998. – 203 л. – Бібліогр.: л. 171-176
1043896
  Масловська Д. Польсько-російська війна під біло-червоним прапором : роман / Д. Масловська; пер. з пол.Л.В. Андрієвської. – Харків : Фоліо, 2006. – 288с. – (Література). – ISBN 966-03-3614-4
1043897
   Польсько-російсько-український словник = Польско-русско-украинский словарь = Slownik polsko-rosyjsko-ukrainski. – [Київ : Фенікс ;, 1992. – 478 с. – Частина тексту парал. пол., рос., укр. - На корінці назва : Slownik polsko-rosyjsko-ukrainski. – ISBN 5-87534-061-3
1043898
  Кощински П. Польсько-российская борьба за историю // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 35 (104). – С. 44-45
1043899
   Польсько-украинская война 1918-1919 гг. Польсько-советская война 1920-1921 гг. // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 237-239. – ISBN 978-611-533-004-1
1043900
  Митко А. Польсько-українська академічна співпраця як чинник інформаційної інтеграції // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – C. 62-67. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (359)). – ISSN 1729-360Х
1043901
  Тихий В. Польсько-українська Атлантида // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 2 грудня (№ 154). – С. 13


  "Найкращою книгою Форуму видавців" у Львові стала книга Олі Гнатюк "Відвага і страх", яка вийшла у видавництві "Дух і літера" (Київ). У книжці розповідається про про долі львів"ян часів Другої світової війни. Згадується історик, професор історичного ...
1043902
  Дорошенко Д.І. Польсько-українська війна 1671 р : (До історії гетьманування Петра Дорошенка) / Дмитро Дорошенко. – Прага : Накл. Укр. Вільного ун-ту в Празі ; Друк. проректорату Чехія й Морава в Празі, 1942. – С. 161-202


  На тит. стор. дарчий надпис: Високоповажному Ол. П. Оглоблину від автора
1043903
  Зашкільняк Л. Польсько-українська війна 1918-1919 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 15-21. – ISBN 966-02-2208-4
1043904
  Кузьо Т. Польсько-українська історія: час для перезавантаження // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 5 січня (№ 1). – С. 9, 11. – ISSN 0027-8254
1043905
  Маєвський М. Польсько-українська робоча група: приклад результативної співпраці // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – C. 168-176. – ISSN 0130-5247
1043906
  Ключук Ю. Польсько-українська співпраця в галузі молодіжної політики (на прикладі Єврорегіону "Буг") // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 49-54. – ISSN 2305-9389


  У статті проаналізовано польсько-українське співробітництво в галузі молодіжної політики (на прикладі Єврорегіону «Буг»). Основну увагу зосереджено на діяльності молодіжних організацій Республіки Польща та України, а саме: союзі польського харцерства ...
1043907
  Руккас А.О. Польсько-українське військове співробітництво напередодні Другої світової війни // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-68. – (Історія ; вип. 37)
1043908
  Ключук Ю. Польсько-українське міжнаціональне порозуміння та примирення крізь призму взаємин президентів (1991-2010 рр.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 59-63. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1043909
  Ключук Ю. Польсько-українське політичне співробітництво напередодні вступу республіки Польща до Європейського Союзу: особливості, проблеми, еволюція // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 59-64. – ISSN 2305-9389
1043910
  Геник М. Польсько-українське примирення в політичній думці Лєшка Мочульського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 92-99. – (Історія ; Вип. 16)


  Значний вплив на формування польсько-українських відносин мали політичні концепції лідера Конфедерації незалежної Польщі Лєшка Мочульського. Його проекти передбачали досягнення польсько-українського примирення, непорошність кордонів і регіональну ...
1043911
  Геник М.А. Польсько-українське примирення у політичній думці Клаудіуша Грабика // Панорама політологічних студій : науковий вісник РДГУ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Історико-соціологічний ф-т, Каф. полт. наук ; редкол.: Бортнікова В.І., Гон М.М., Канцелярук Б.І. [та ін.]. – Рівне, 2011. – Вип. 7. – С. 23-31
1043912
  Сорока Ю. Польсько-українське протистояння на Волині 1943 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 301-305. – ISSN 2222-5250
1043913
  Копійка В.В. Польсько-українське співробітництво у галузі енергетичної безпеки та його передумови // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 1. – С. 84-106.
1043914
  Мруз М. Польсько-українське стратегічне партнерство і програма Східного партнерства у контексті відносин Варшава-Київ. Спроба оцінки і перспективи на майбутнє // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 111-119
1043915
  Гнатюк О. Польсько-український діалог: часопис "Kultura" та його спадщина до сторіччя Єжи Гедройця / Оля Гнатюк; ЛНУ ім. І. Франка; Центр гуманітарних досліджень. – Київ : Центр гуманітарних досліджень; Смолоскип, 2007. – 64с. – (Університетський діалог ; Вип.1). – ISBN 966-8499-55-7
1043916
  Антонюк Я.М. Польсько-український конфлікт 1942-1947 рр.: "війна пам"ятників" // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 102-111. – ISBN 978-966-8809-92-7
1043917
  Хахула Л. Польсько-український конфлікт періоду Другої світової війни та повоєнних років // "Різуни" чи побратими? : сучасні польські дискурси про Україну / Л. Хахула. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 98-127. – ISBN 978-966-02-8084-7
1043918
  Гонтар Т.М. Польсько-український конфлікт у роки Другої світової війни в контексті депортації українців до УРСР у 1944-1946рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 284-289
1043919
  Комар-Мацинська Польсько-український палімпсест // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 2 червня (№ 22). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  Зустріч знакових письменниць Польщі та України - Ольги Токарчук та Оксани Забужко.
1043920
   Польсько-український словник : У 2-х томах. – Київ : Вид. АН УРСР
Том 1 : A-N. – 1958. – 696 с.
1043921
   Польсько-український словник : У 2-х томах. – Київ : Вид. АН УРСР
Том 2. Част.1 : O-R. – 1959. – 576 с.
1043922
   Польсько-український словник : У 2-х томах. – Київ : Вид. АН УРСР
Том 2. Част.2 : S-Z. – 1960. – 608 с.
1043923
   Польсько-український словник = Slownik polsko-ukrainski : Понад. 16 000 сл. – Львів : Світ, 1998. – 304с. – ISBN 5-7773-0884-8
1043924
   Польсько-український та українсько-польський словник = Slownik polsko-ukrainski i ukrainsko-polski : близько 40 тис. слів та словосполучень. – Київ : Чумацький Шлях, 2003. – 708, [2] с. – Парал. тит. арк., назва обкл. та вступ. парал. укр., пол. – Бібліогр.: с. 709. – ISBN 966-95747-7-3
1043925
   Польсько-український та українсько-польський словник = Slownik polsko-ukrainski i ukrainsko-polski : близько 60 тисяч слів та словосполучень / [уклад. Д.В. Бачинський, А.В. Задніпряна, М.М. Хотинська]. – Вид. 4-те, випр. та доп. – Київ : Чумацький Шлях, 2009. – 540 с. – ISBN 966-8272-16-1
1043926
   Польсько-український українсько-польський словник = Slownik polsko-ukrainski ukrainsko-polski : 100 000 слів і словосполучень. – Київ; Ірпінь : Перун, 2004. – 837с. – ISBN 966-569-069-8


  У словнику зафіксовані найуживаніші сучасні українські терміни та їхні російські відповідники з різних галузей знань
1043927
  Таланов О.С. Польсько-український українсько-польський словник = Polsko-ukrainski ukrainsko-polski slownik : понад 100 000 слів та словосполучень / Олег Таланов. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Арій, 2018. – 543, [1] с. – ISBN 978-966-498-236-5
1043928
  Петрина Н. Польсько-український центр у бібліотеці – осередок взаємодії та партнерства двох братніх народів / Надія Петрина // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 47-48. – ISSN 1811-377X


  У статті розкрито діяльність бібліотеки щодо співпраці з польськими колегами та окреслено окремі заходи, проведені Польсько-українським центром книгозбірні задля зміцнення дружніх відносин між Україною та Польщею.
1043929
  Радишевська О. Польсько-український юридичний дискурс: проблеми перекладу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 300-302
1043930
  Ландовські А. Польсько-український, українсько-польський словник = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski slownik : Анна і Збігнєв Ландовські / А. Ландовські, З. Ландовські. – Київ : Пульсари, 2004. – 456 с. – ISBN 966-7671-80-1
1043931
  Астаф"єв О. Польсько-українські взаємини: традиції, впливи, збагачення // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.184-186
1043932
  Адамський Л. Польсько-українські відносини - від історії не втечеш // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – С. 15


  Поляки і українці мають багатовікову спільну історію. Найбільш контраверсійний період в польсько-українських відносинах — це майже вся перша половина XX століття. І поляки, і українці не були готові до компромісу, бо яблуком розбрату стали одні й ті ...
1043933
  Чабан В. Польсько-українські відносини - гіркий урок новітньої історії // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 38-45. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1043934
  Афанасьєв І.Ю. Польсько-українські відносини 1998-1999 рр. у європейському векторі зовнішньої політики України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 87-96. – ISBN 966-7196-06-2
1043935
  Олещук А.Р. Польсько-українські відносини у наукових дослідженнях (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – C. 249-258
1043936
  Олещук А.Р. Польсько-українські відносини у наукових дослідженнях (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.). // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 249-258


  Проаналізовано основні здобутки польскої та україніької історіографії 90-х років XX - поч. XXI ст. у напрямку досліджень польсько-українських досліджень.
1043937
  Останек А.А. Польсько-українські відносини у Станиславові у період Західно-Української Народної Республіки (1918-1919) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. ВНЗ "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк ; редкол.: С. Адамович, М. Волощук, О. Єгрешій [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 31. – С. 98-108. – ISSN 2312-1165
1043938
  Волківський М.А. Польсько-українські двосторонні відносини: становлення і розвиток // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 3-4
1043939
  Буглай Н. Польсько-українські економічні взаємини (1995-2005 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 53-58. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
1043940
  Кобус А. Польсько-українські еміграційні контакти у післявоєнний період // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93), ч. 2 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 276-294. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1043941
  Гераль О. Польсько-українські зустрічі майстрів слова // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 28 квітня (№ 17). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  XIV Загальнопольський конкурс української поезії та прози та XII Конкурс польської поезії та прози в Україні.
1043942
  Красівський О.Я. Польсько-українські конфлікти і компроміси початку 1930-х років // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 41 : . Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання. – С. 236-245. – (Курасівські читання - 2008). – ISBN 978966-02-5020-8
1043943
  Чорна Н. Польсько-українські міждержавні взаємини у світлі новітніх викликів та ризиків (2015-2017 рр.) // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 141-159. – ISSN 2411-345X
1043944
  Непоп Л. Польсько-українські мовні контакти на прикладі польських говорів на Україні: історико-соціологічний та лінгвістичний коментар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-65. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Вирішальну роль у реалізації потенційних форм мовної інтерференції відіграють екстралінгвістичні фактори. Тому повний опис контактної ситуації можливий лише за умови їх якнайширшого врахування. У статті розглянуто історію села Буртин (Хмельницька ...
1043945
  Ольбромська У. Польсько-українські надгробні написи на пограниччі як прояв міжнаціональних взаємин (друга половина XIX–перша половина XX ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 49-61. – ISSN 0203-9494
1043946
  Астаф"єв О. Польсько-українські пісенні візії кінця ХVI - ХVIІ ст // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С.9-21


  У статті розглянуто особливості функціонування пісень в історії українського і польського письменства, на прикладі творів Себастіяна Кленовича і Адама Чагровського. The specifics of the functioning of songs in the history of Ukrainian and Polich ...
1043947
  Баранівська О.С. Польсько-українські синтаксичні контрасти в перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 21-26


  Автор здійснює порівняльний аналіз складнопідрядних речень з підрядними означальними у польській мові в романі Є. Єнджеєвича Noce Ukrainskie, albo Rodowod Geniusza (Українські ночі, або Родовід генія) та в перекладі цього твору українською мовою. ...
1043948
  Вітенко М. Польсько-українські стосунки в Галичині під час парцеляції поміщицьких маєтків 1867-1914 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 83-89. – ISSN 1728-9343
1043949
  Бочаров С.В. Польсько-українські стосунки в контексті безпеки Причоронморського регіону на рубежі XX- XXI ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 17-22. – ISSN 1728-3671
1043950
   Польсько-українські студії = Studia polsko-ukrainskie : матеріали міжнародної наукової конференції : Кам"янець-Подільський, 29-31 травня 1992 р. : [збірник наукових праць]. – Київ : Либідь. – (Польсько-українські студії ; 1). – ISBN 5-325-00423-9
[Ч.] 1 : Україна - Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – 1993. – 264 с.
1043951
  Берковський В. Польсько-українські торгові контакти в XVI столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-7. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено географію і товарне наповнення україно-польської торгівлі в XVI ст. The geography and commodity filling of the Ukrainian-Polish trade in XVI century is investigated.
1043952
  Халаджи В.В. Польсько-шведська ініціатива "східне партнерство" (СП) - засади її формування, основні принципи та можливості для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 109-113
1043953
  Халаджи В.В. Польсько-шведська ініціатива"Східне партнерство" - засади формування, основні принципи та можливості, які вона відкриває для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 174-179


  Посилення процесів "регіоналізації" в рамках Європейської політики сусідства призвело до її фактичного розмежування на два вектори: "південний" і "східний". Лідером в ЄС на "південному", середземноморському напрямку традиційно виступає Франція - ...
1043954
  Бахін С. Польського класика презентували в музеї класика українського // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Популяризація творчості Чеслава Мілоша в Україні.
1043955
  Палій М. Польськомовна преса Житомирщини в контексті політики коренізації (20-30-ті роки XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 516-520. – ISBN 978-966-171-795-3
1043956
  Совтис Н.М. Польськомовна українська література - спільна культурна спадщина українського та польського народів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 515-524


  Статтю присвячено особливостям виникнення польськомовної української літератури. З"ясовано чинники, які впливали на вибір нерідної художньої мови письменниками-білінгвами. Обгрунтовано приналежність творів, написаних польською мовою письменниками, ...
1043957
  Сухарєва С. Польськомовний виступ Андрія Мужиловського на захист православ"я // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 245-249. – ISBN 978-966-3888-379-3
1043958
  Павличко Д. Польськомовний Іван Франко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 листопада (№ 45). – С. 12-13
1043959
  Павличко Д. Польськомовний Іван Франко // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 10-15
1043960
  Лазаренко О. Польськомовні епістолярії української шляхти XVII - початку XVIII століття (листування Б. Хмельницького, І. Мазепи) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 232-236. – ISSN 2078-0850
1043961
  Циганюк О. Польськомовні епітафії в українських поетиках XVII - першої половини XVIII ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 240-244. – ISBN 978-966-3888-379-3
1043962
  Потапенко М. Польськомовні стародруки XVI- XVII століть з колекції "Polonica" // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 51-58
1043963
  Кузьмич В. Польти над Кавказом / В. Кузьмич. – Харків, 1929. – 110с.
1043964
   Польша - Венгрия. Материалы и документы. – Варшава, 1964. – 27с.
1043965
   Польша - Монголия. Материалы и документы. – Варшава, 1964. – 23с.
1043966
  Николаенко И. Польша - рай для туристов круглый год // Час. UA : Всеукраинский иллюстрированный еженедельник / ООО "Час-Украина". – Киев, 2006. – № 40/41. – С. 98-105
1043967
  Вятр Е. Польша - Россия: национальные интересы или историческая память? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (335). – С. 3-14. – ISSN 0132-1625
1043968
  Пташек Я. Польша - СССР / Я. Пташек. – М., 1974. – 240с.
1043969
  Лыкошина Л.С. Польша - страна на восток от Одера и на запад от Буга // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 4 : Две Европы : процесcы интеграции. – С. 110-128. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1043970
   Польша - Югославия. Материалы и документы. – Варшава, 1964. – 26с.
1043971
  Рябинин С.И. Польша / С.И. Рябинин. – Москва : Печать Т-ва И.Н. Кушнарев и К, 1914. – 38 с.
1043972
  Глушаков П.И. Польша / П.И. Глушаков. – Москва, 1949. – 32с.
1043973
  Глушаков П. Польша / П.И. Глушаков. – Москва : Госиздат географической лит., 1950. – 64 с. – (У карты мира)
1043974
   Польша. – Варшава, 1962. – 2с.
1043975
  Илинич Ю.В. Польша / Ю.В. Илинич. – М., 1966. – 392с.
1043976
  Максаковский В.П. Польша / В.П. Максаковский. – Москва : Просвещение, 1969. – 207с.
1043977
   Польша : Библиотека для молодежи. – Варшава, 1970. – с.
1043978
   Польша : Цифры и факты. – Варшава : Интерпресс, 1974. – 120с. : Ил.
1043979
  Матыцин С.Л. Польша / С.Л. Матыцин. – Москва, 1991. – 64с.
1043980
  Parma Christian Польша / Parma Christian; Фотографии Х.Пармы; Текст В. Гелжинского. – Warszawa : Parma press, 1997. – 192с. – ISBN 83-85743-21-9
1043981
   Польша : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 32-39 : Іл.
1043982
   Польша : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 36-39 : Фото
1043983
  Зуев Ф.Г. Польша 1918-1929 годов / Ф.Г. Зуев. – Москва, 1950. – 35с.
1043984
  Зуев Ф.Г. Польша 1939-1948 годов / Ф.Г. Зуев. – М., 1949. – 32с.
1043985
   Польша 1967. – Варшава, 1967. – 70с.
1043986
   Польша 1969. Цифры и факты. – Варшава, 1969. – 128с.
1043987
   Польша 1980: "Солидарности" год первый. – Лондон, 1981. – 240с.
1043988
  Колодко Гжегож Польша 2000 : Новая экономическая стратегия / Колодко Гжегож; Пер с польского Р.Панцевича, С.Шадыко. – Варшава : Польтекст, 1996. – 160с. – ISBN 83-86890-07-Х
1043989
  Лекаш Б. Польша без маски / Б. Лекаш. – Л., 1928. – 147с.
1043990
  Зуев Ф.Г. Польша в 1918-1952 годах : Лекции, прочитанные в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) / Ф. Зуев. – Москва, 1952. – 52 с. – (Новейшая история / Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). Кафедра всеобщей истории)
1043991
  Філяр В. Польша в европейской системе образования // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Братислав. екон. ун-т ; [упоряд. Х.М. Олексика ; редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – С. 89-92. – ISBN 966-8110-19-6
1043992
  Зуев Ф.Г. Польша в период общего кризиса капитализма. Возникновение и развитие Польской Народной Республики / Ф.Г. Зуев. – Москва, 1955. – 63 с.
1043993
  Студницкий В. Польша в политическом отношении, от разделов до наших дней / В. Студницкий. – С.-Петербург : Пушкинская Скоропечатная, 1907. – 199 с.
1043994
   Польша в цифрах. 1944-1964. – Варшава, 1964. – 141с.
1043995
   Польша и зарубежная Русь в борьбе с немцами. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 15 с.
1043996
  Лелевель И. Польша и Испания, историческая между ними параллель в XVI, XVII и XIII столетиях. – Москва : В типографии Бахметева, 1863. – [2], IV, 58 с.
1043997
  Мархлевский Ю.Ю. Польша и мировая революция / Ю.Ю. Мархлевский. – М., 1920. – 36с.
1043998
  Коженевский А. Польша и Москва. Дневник // Польща і Москва / А.Н. Коженьовський. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 238-318. – (Проект "Бібліотека польської літератури"). – ISBN 978-966-2462-95-1
1043999
  Фокс Р. Польша и разделенный Европейский Союз. Импликации для польской восточной политики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 113-122


  Стаття презентує проблематику трансформації інтеграційного процесу у Європейському Союзі та здійснює спробу накреслення прогнозу наслідків змін, які нині відбуваються у Європі в добу економічної кризи. Однією з головних тез статті є неминучість ...
1044000
   Польша и Русь : Черты общности и своеобразия в ист. развитии Руси и Польши XII - XIV вв. – Москва : Наука, 1974. – 420 с.
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,