Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1043001
  Мещеряков К.Е. "Проблема русскоязычного населения" в Узбекестане и российско-узбекские отношения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 485-494. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып.3). – ISSN 1560-1390
1043002
  Винник Д.В. "Проблема сознания": метафизическое и естественно-научное содержание // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (49). – С. 86-105. – ISSN 1560-7488
1043003
  Костенко М. "Проблема формування критеріїв розмежування "цивільних" і "нецивільних" прав та обов"язків, тлумачення цивільного та приватного права Европейським судом з прав людини" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7069-14-9
1043004
  Ломака І.І. Проблема пам"яті та європейської ідентичності у спадщині святого Івана Павла другого // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 244-251. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1043005
  Вілков В.Ю. Проблема парадигматичності сучасної політичної науки: сутність та перспективи розв"язання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 16-25. – ISBN 966-628-132-5
1043006
  Плющ П.П. Проблема періодизації історії української мови // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 9-11
1043007
  Шуст Н.Б. Проблема піратства та поширення контрафактної продукції в Україні: сучасний стан та шляхи попередження / Н.Б. Шуст, Т.В. Корженівська // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 115-120. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1043008
  Люлина А.Г. Проблема поиска реинкарнации Далай-ламы XIV в Китае // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 87-102. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1043009
  Манько Ю.В. Проблема покарання в контексті історико-філософського аналізу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 107-109
1043010
  Кройтор К. Проблема Покуття під час польсько-української війни // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 309-310. – ISBN 966-02-2208-4


  Покуття — історико-географічна область України, сх. частина сучасної Івано-Франківської області
1043011
  Федуняк С.Г. Проблема політичного лідерства США к контексті кризи постбіполярної системи міжнародних відносин // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 139-149. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1043012
  Перевезій В. Проблема політичної участі церков у зарубіжних наукових дослідженнях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 2 (82), березень - квітень. – C. 26-59. – ISSN 2524-0137
1043013
  Буткевич О.В. Проблема походження міжнародного права: природно-правовий та позитивістський підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 87-95
1043014
  Данча Л.І. Проблема правового регулювання діяльності мас-медіа у вітчизняному журналістикознавчому дискурсі 1990-2010-х рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 106-111. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1043015
  Петров П.В. Проблема Прибалтийских государств для советского руководства в 1939-1940 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11 (595). – С. 27-32. – ISSN 0321-0626
1043016
  Петров П.В. Проблема Прибалтийских государств для советского руководства в 1939-1940 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 53-58. – ISSN 0321-0626
1043017
  Миньяр-Белоручев Проблема рабства и присоединение Техаса к США в первой половине XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 9. – С. 81-94. – ISSN 0042-8779
1043018
  Дячук Л.В. Проблема рабського шлюбу у візантійському праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 13-16


  У статті досліджується еволюція рабського шлюбу і його правові наслідки. The evolution of slaves. marriage and its legal consequences is probed in the article.
1043019
   Проблема равновесия и принятия экономических решений. – М, 1984. – 148с.
1043020
  Дювбанова В.М. Проблема равномерности развития социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Дювбанова В.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 15л.
1043021
  Курашов В. Проблема радіаційної діагностики як задача багатовимірного статистичного аналізу / В. Курашов, В. Соловиов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-38. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Задача ретроспективної радіаційної діагностики розглядається як задача класифікації складних багатопараметричних систем. Проаналізовано методи виділення вторинних інформативних ознак у скінченновимірному просторі малої розмірності. Метод ілюструється ...
1043022
   Проблема радонового ризику в екології / Л.В. Жук, В.О. Васійчук, В.С. Гончарук, С.І. Качан // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 43-50 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1043023
   Проблема развития в современном естествознании. – М, 1968. – 319с.
1043024
  Морозов В.Д. Проблема развития в философии и естествознании / В.Д. Морозов. – Минск, 1969. – 448с.
1043025
  Федина Г.А. Проблема развития в химии. / Г.А. Федина. – Л, 1989. – 119с.
1043026
  Кузнецов Д.И. Проблема развития глокальных цивилизаций в рамках глобального образовательного мира / Д.И. Кузнецов, Н.В. Симанова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66)


  В статье исследуется актуальная проблема сохранения и развития локальных университетских культур и цивилизаций в условиях глобализации современного образовательного мира. Проводится анализ деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета ...
1043027
  Петренко А.А. Проблема развития инновационных процессов в российском образовании и кадрового обеспечения его организации в контексте Болонских соглашений // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2007. – № 1. – C. 148-155.
1043028
  Тронов М.В. Проблема развития ледников / М.В. Тронов. – Томск, 1960. – 116с.
1043029
  Шевченко П.Д. Проблема развития личности в истории советской психологии (1917-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Шевченко П.Д.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 18 с. – Бібліогр.: с. 17-18
1043030
  Ануфриева Д.Ю. Проблема развития личности опыта педагога в философии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 188-193. – ISSN 1811-0916
1043031
  Гаджиев Т.М. Проблема развития метода социалистического реализма в Азербайджанской музыкальной культуре : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Гаджиев Т.М.; МВ и ССО Азербайджанской ССР. – Баку, 1972. – 37л.
1043032
  Манасян А.С. Проблема развития научного знания / А.С. Манасян. – Ереван, 1973. – 128с.
1043033
  Манасян А.С. Проблема развития научного знания. (Логико-методол. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 626 / Манасян А.С.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 19л.
1043034
   Проблема развития познавтельных способностей. – Ленинград, 1983. – 148 с.
1043035
  Фомин Ф.Ф. Проблема развития санаторно-курортного дела на Дальнем Востоке / Ф.Ф. Фомин. – М., 1961. – 20с.
1043036
  Ландкоф С.Н. Проблема развития современного акционерного права / С.Н. Ландкоф. – Х., 1927. – 103с.
1043037
  Дорошеквич М А. Проблема развития творческих способностей студентов технических вузов / М А. Дорошеквич, . – Москва, 1974. – 36с.
1043038
  Гунар И.И. Проблема раздажимости растений и ее значение для дальнейшего развития физиологии растений / И.И. Гунар. – М., 1953. – 36с.
1043039
  Мересте У. Проблема разложения абсолютного прироста явления по факторам и ее решение в экономической статистике : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мересте У. ; Акад. наук Эстон. ССР. – Таллин, 1961. – 26 с.
1043040
  Попова-Боттино Проблема размещения частицы было с точки зрения коммуникативного анализа // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 72-86. – ISSN 0373-658Х
1043041
  Кокорев А.А. Проблема разоружения : два мира - две политики / А.А. Кокорев. – М, 1983. – 161с.
1043042
  Малинин С.А. Проблема разоружения в международном праве на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Малинин С.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1955. – 19 с.
1043043
  Розанов А.А. Проблема разоружения и борьба идей / А.А. Розанов. – Минск, 1988. – 168с.
1043044
  Светлов А.А. Проблема разоружения и разрядка международной напряженности / А.А. Светлов. – Москва, 1975. – 94 с.
1043045
  Шевченко А.Н. Проблема разоружения после второй мировой войны (междунар. провов. аспекты) : Автореф... канд. юр.наук: / Шевченко А. Н.; МГИМО, Каф. междунар. права. – М., 1963. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1043046
  Лебедев Н.И. Проблема разоружения сегодня: трудности и перспективы. / Н.И. Лебедев, С.В. Кортунов. – М., 1980. – 77с.
1043047
  Шаповалов И.В. Проблема разработки международного торгового права, некоторые вопросы теории. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Шаповалов И.В.; Моск.гос.ин-т межданар.отрношен. – М, 1969. – 16л.
1043048
  Вовк А.А. Проблема разработки месторождений в сложных горно-геологических условиях / А.А. Вовк, В.А. Поплавский. – Київ, 1981. – 26с.
1043049
  Слабоуз В. Проблема разработки метаязыка для описания культурологического компонента семантики имен собственных // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 210-215. – ISSN 2411-6548
1043050
  Кавтария Б.П. Проблема разработки оптимальной схемы развития и размещения чайной промышленности Гр.ССР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Кавтария Б.П.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л.
1043051
  Темкин И.Я. Проблема разрешения диалектических противоречий : Автореф... канд. филос.наук: / Темкин И. Я.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1971. – 29л.
1043052
  Гуревич Ю.Ш. Проблема разрешения для некоторых алгебраических теорий. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 004 / Гуревич Ю.Ш.; Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.16-19
1043053
  Трахтенброт Б.А. Проблема разрешимости на конечных классах и определениях конечного множества. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Трахтенброт Б.А.; АН УССР. Ин-т матем. – Киев, 1950. – 9 л.
1043054
   Проблема районирования на Украине. – Х, 1926. – 158с.
1043055
   Проблема рака. – М, 1965. – 47с.
1043056
  Семенова Марина Ивановна Проблема ранней социализации индивида как личности: (социально-философский анализ) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.11 / Семенова Марина Ивановна; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 161л. – Бібліогр.:л.145-161
1043057
  Семенова М.І. Проблема ранньої соціалізації індивіда як особистості. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Семенова М.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 18л.
1043058
  Судовиков Н.Г. Проблема рапакиви и позднеорогенных интрузий. / Н.Г. Судовиков. – М.-Л., 1967. – 119с.
1043059
  Дакуко Лилия Ивановна Проблема распределения в современной англо-американской "экономике" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дакуко Лилия Ивановна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 17л.
1043060
  Возняк Владимир Степанович Проблема рассудка и разума в материалистической диалектике : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Возняк Владимир Степанович; Львовский гос. ун-т. – 24л.
1043061
  Майсурян Н.А. Проблема растительного белка / Н.А. Майсурян. – М, 1957. – 9 с.
1043062
  Вавилов Н.И. Проблема растительного каучука в Северной Америке / Н.И. Вавилов. – Москва : Сельхозгиз, 1931. – 72с.
1043063
  Хилькевич А.П. Проблема расширения традиционной силлогистики. / А.П. Хилькевич. – Минск, 1981. – 190с.
1043064
  Ажишвили Ш. Проблема расширенной теории силлогизма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Ажишвили Ш. ; Ин-т философии Акад. наук СССР. – Москва, 1955. – 14 с.
1043065
  Слюсаренко Ю.А. Проблема ратифікації Римського стату Міжнародного кримінального суду в Україні / Ю.А. Слюсаренко, Д.Р. Шпак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 44-49


  Розгядаються основні проблеми на шляху до ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в Україні та запропоновані юридичні моделі вирішення даних проблем.
1043066
  Лайпанов А.Ш. Проблема рационализации занятости в сельском хозяйстве в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лайпанов А.Ш.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 27л.
1043067
  Мудрагей Н.С. Проблема рационального и иррационального в логико-историческом аспекте : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мудрагей Н.С.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор диалектического материализма. – М., 1971. – 20л.
1043068
  Русаков В.М. Проблема рационального и иррационального топологической особенности религиозно-этичекого иррационализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Русаков В.М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 19л.
1043069
  Вознюк О. Проблема раціоналізації ірраціонального, імовірнісного аспекту реальності / О. Вознюк, М. Козловець // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.115-125
1043070
  Кругляк М.І. Проблема раціональності в концепції Поппера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 293-294. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1043071
  Корсунський С.А. Проблема раціональності та ірраціональності у соціально-філософських концепціях Т. Гоббса та Ж.-Ж. Руссо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-95. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1043072
  Абдула А.І. Проблема раціональності та її дослідження у сучасній філософській думці // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 226-235. – ISSN 2076-7382
1043073
  Мельник В. Проблема раціональності та її співвідношення з ірраціональним // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 7-16. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1043074
  Шило Н.Я. Проблема реабилитации на предварительном следствии / Н.Я. Шило. – Ашхабад, 1981. – 200с.
1043075
  Селезнева Н.А. Проблема реализации компетентностного подхода к результатам образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617
1043076
  Доминов В.М. Проблема реализации научных достижений / В.М. Доминов. – Кишинев, 1978. – 107с.
1043077
  Иващенко А.Ф. Проблема реализма в западно-европейской литературе второй половины XIX века / А.Ф. Иващенко. – Москва, 1957. – 41с.
1043078
  Тамарченко А.В. Проблема реализма в творчестве А.Куприна : Автореф... канд. филол.наук: / Тамарченко А.В.;. – Киев, 1946. – 226л. – Бібліогр.:с.219-225
1043079
  Дмитриев А.С. Проблема реализма в творчестве Генриха Гейне 40 годов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитриев А.С.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 14 с.
1043080
  Ильин В.В. Проблема реализма в эстетике и критике Д.И.Писарева : Автореф... кандидата филол.наук: / Ильин В.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 21л.
1043081
  Шведов Ю.Ф. Проблема реализма Шекспира в исторических хрониках : Автореф... канд. филол.наук: / Шведов Ю. Ф.; МГУ. – М., 1959. – 20л.
1043082
  Жуковська Ж.О. Проблема реалізації гарантій прав і свобод у сфері охорони громадського порядку // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.36-40
1043083
  Джунь В.В. Проблема реалізації засад конкурсу у механізмі провадження зі справ про неспроможність // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.316-326. – ISBN 966-7784-65-7
1043084
  Прилуцький П. Проблема реалізації засобів доказування у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1043085
  Прилуцький П. Проблема реалізації засобів доказування у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-110. – ISSN 0132-1331
1043086
  Майхрук Т.Я. Проблема реалізації зовнішньополітичної ініціативи Франції створити "Союз заради Середземномор"я" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 352-360
1043087
  Закурін М.К. Проблема реалізації мирової угоди у разі її невиконання обома або однією з сторін // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.45-47. – ISBN 966-7784-65-7
1043088
  Щербанюк О. Проблема реалізації народного суверенітету в умовах конституційної модернізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 291-301. – ISSN 1026-9932
1043089
  Алєксєєва А. Проблема реалізації народом права на участь у здійсненні правосуддя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 403-404. – ISBN 978-617-7069-28-6
1043090
  Пудане Шушлебіна Проблема реалізації права відповідача на захист від адміністративного позову // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 241-246. – ISSN 1563-3349
1043091
  Цимбрівський Т. Проблема реалізації принципу рівнопрв"я і самовизначення народів та верховенство права у міжнародних відносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 120-124
1043092
  Вальчук А.М. Проблема реалізації соціального забезпечення та його ідеї в києворуській традиції України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 360-367. – ISSN 2078-9165
1043093
  Головій О.М. Проблема реалізму в теоретико-критичній рецепції І.Я. Франка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 25-31. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1043094
  Кабардина-Абашидзе Ция Михайловна Проблема реального субъекта в бесподлежащих глагольных предложениях : Автореф... наук: 10.02.01 / Кабардина-Абашидзе Ция Михайловна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 28л.
1043095
  Хуцишвили Георгий Шотаевич Проблема реальной бесконечности и ее абстракций в науке : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хуцишвили Георгий Шотаевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 20л.
1043096
  Сапунов М.Б. Проблема реальности в биологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Сапунов М. Б.; МВССО СССР, МГУ. – М., 1980. – 19л.
1043097
  Чешев В.В. Проблема реальности в классической и современной физике / В.В. Чешев. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1984. – 257с.
1043098
  Григонис И.К. Проблема реальности в современной физике и критика "физического" идеализма : Автореф... канд. филос.наук: / Григонис И.К.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1960. – 16л.
1043099
  Чижек Ф. Проблема реальности вида. : Автореф... канд. филос.наук: / Чижек Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 16л.
1043100
  Халепо Т.И. Проблема революционной ситуации в современных условиях / Т.И. Халепо. – К, 1968. – 35с.
1043101
  Сурков Ю.Г. Проблема революционности пролетарской морали в произведениях Клары Цеткин. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Сурков Ю.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 16л.
1043102
  Новакова Н.О. Проблема революції та еволюції в працях В.Липинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проблеми шляхів суспільно-політичного розвитку в працях В. Липинського. Особлива увага приділяється дослідженню умов еволюційного розвитку, ролі національної еліти в суспільно-політичних перетвореннях. The article deals with ...
1043103
  Вялков Ю.А. Проблема регионального национализма в Италии (последняя четверть ХХ века) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 6. – С. 24-36. – ISSN 0130-3864
1043104
  Гончар Б.М. Проблема региональных конфликтов в советско-американских отношениях на рубеже 80 - 90-х гг. // Вопросы новой и новейшей истории / Киевский университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1993. – Вып. 39
1043105
  Потульницький В. Проблема регіоналізму в українській політичній та історичній думці другої половини ХІХ-першої половини ХХ ст. ( на прикладі образу Галичини) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.150-167. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
1043106
  Гончар Б.М. Проблема регіональних конфліктів в американських концепціях і політиці розрядки в першій половині 70-х років // Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник / МО України ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – Вип. 40. – С. 20-28. – ISBN 5-7763-2466-1
1043107
  Гончар Б.М. Проблема регулирования региональных конфликтов в американских подходах к отношениям с СССР // Актуальные проблемы международных отношений : материалы научной конференции / Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского ; под ред. О.А. Колобова. – Горький, 1990
1043108
  Германова О.Г. Проблема регулювання авторського права на інтерв"ю // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 73-77


  Стаття присвячена питанням закріплення співавторства на інтерв"ю в українському законодавстві. Розглядаються практичні наслідки такого положення для журналістів і респондентів, а також кроки, які вже зроблено в цьому напрямі. The article is devoted ...
1043109
  Харчук О.П. Проблема регулювання банківської таємниці в Україні // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 345-349. – ISBN 978-966-600-475-1
1043110
  Поляков А. Проблема регулювання електронних грошей програмного типу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 62-65
1043111
  Скорина А.С. Проблема редагування перекладу публіцистичного тексту (за матеріалами культурологічного тижневика What"s on) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 178-183


  Культурологічний журналізм як підвид газетно-інформаційного стилю є доволі новим явищем для публіцистики ХХ століття, він є практично не дослідженим з позиції лінгвістики та перекладознавства. Письменник І. Франко першим став говорити про основні ...
1043112
  Улітіна О. Проблема реєстрації фотографічних творів в умовах цифрового середовища: Україна, США та Великобританія // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 24-30
1043113
  Окунев Л.Я. Проблема резольвент Чеботарева / Л.Я. Окунев. – Изд. 3-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1949. – 55с.
1043114
  Резнікова Н.В. Проблема реінституціоналізації світової економіки в умовах неозалежності: нові виклики глобальному регулюванню / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 10, травень. – C. 5-10. – ISSN 2306-6814
1043115
  Литвак О. Проблема рейдерства очима кримінолога і цивіліста / О. Литвак, І. Кучеренко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 40-45
1043116
  Литвак О. Проблема рейдерства очима кримінолога і цивіліста / О. Литвак, І. Кучеренко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 40-45
1043117
  Стоценко А.В. Проблема реки Амура и его крупнейших притоков. / А.В. Стоценко. – Владивосток, 1958. – 64с.
1043118
  Лісогурська О.А. Проблема реконденсації у випарних охолоджувачах газів і рідин / О.А. Лісогурська, А.В. Дорошенко // Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 2014. – № 2 (148). – С. 27-35. – ISSN 0453-8307
1043119
  Богданова Е.В. Проблема реконструкции языковой личности автора в художественных произведениях дневникового жанра // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-96. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1043120
  Воропаєва Т. Проблема реконструкції київського Пантеону 980 р. в працях М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-15. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізована праця М.Костомарова "Слов"янська міфологія". The Mykola Kostomarov"s work "Slavic mythology" is analyzed in the article.
1043121
  Мосенкіс Юрій Леонідович Проблема реконструкції мови Трипільської культури : Дис. ... доктора філологічних наук: 10.02.01, 10.02.15 / Мосенкіс Юрій Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 425л. – Бібліогр.: л.352-425
1043122
  Жовтий О.О. Проблема реконструкції репертуару неявних міфонімів східнослов"янської язичницької ідеології і взаємозв"язків між його елементами // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 99-110. – ISBN 978-2-919320-34-9
1043123
  Царева Н.А. Проблема религии в русском символизме и европейском постмодернизме // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 116-126. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1043124
  Ипатов А.Н. Проблема религиозного и национального в современном меннонитстве. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Ипатов А.Н.; АОН при ЦК КПСС. Ин-тут науч. атеизма. – М., 1971. – 20л.
1043125
  Мирзоева Л. Проблема религиозного конфликта в русской литературе (от Древней Руси до Нового времени) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 71-75. – ISSN 2075-1486
1043126
  Погорельцев В.Ф. Проблема религиозности Ф. И. Тютчева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С.136-141. – ISSN 0042-8744
1043127
  Шумунова Д.Д. Проблема релігійних конфліктів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1043128
  Такіров Т.Н. Проблема релігійного образу в сучасному українському жовописі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 193-194
1043129
  Педченко Олександра Проблема релігійної віри у глибинній психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 151-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1043130
  Д"яченко І.М. Проблема ренесансного світогляду українського суспільства (XVI - XVІІ ст.) у філософській культурі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується специфіка становлення ренесансного світогляду в Україні. Аналізується філософське підґрунтя ідей українського ренесансу.
1043131
  Матюшин В.Н. Проблема рентабельности в новых условиях хозяйствования / В.Н. Матюшин. – Л., 1967. – 44с.
1043132
  Василяускас А. Проблема рентабельности общественного производства и ее роль в дальнейшем развитии колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Василяускас А.; Ленигр. фин.-экон. ин-т. – Л, 1965. – 16л.
1043133
  Волгин Е.И. Проблема реорганизации аппарата КПСС в условиях политических преобразований в СССР (конец 1980-х - начала 1990-х гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 31-42. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1043134
  Панюхіна Ю.С. Проблема реорганізації НАТО в програмних документах Республіканської партії США у 1990-х роках // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 219-224
1043135
  Каплінська М.В. Проблема реорганізації транспортних мереж у контексті регенерації ринкових площ історичних міст Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 222-230 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
1043136
  Дин Проблема репатриации корейцев Южного Сахалина в 1945-1950 гг. / Дин, И // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 72-81. – ISSN 0042-8779


  О несостоявшемся возвращении на родину сахалинских корейцев 1945-1950 годах.
1043137
  Черепенко Е.И. Проблема репликации ДНК и генетические манипуляции с растениями. / Е.И. Черепенко, А.П. Галкин. – К., 1987. – 159с.
1043138
  Ковальчук І.А. Проблема репрезентації знання в епістемічній логіці (історико-логічний аспект) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ковальчук Іван Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр.: л. 173-186
1043139
  Ковальчук І.А. Проблема репрезентації знання в епістемічній логіці (історико-логічний аспект) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09. 00.06 / Ковальчук Іван Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 10 назв
1043140
  Бондарук Я.В. Проблема ресертифікації у системі підвищення кваліфікації вчителів США // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 124-126
1043141
  Галушка М. Проблема реституції культурних цінностей в українсько-російських відносинах // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 140-141
1043142
  Смик Г.К. Проблема ресурсів лікарських рослин у наукових завданнях ботанічних садів України / Г.К. Смик, В.О. Меньшова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Пропонується п"ять шляхів розв"язання проблеми ресурсів лікарських рослин для потреб медицини України.
1043143
  Варбан М.Ю. Проблема рефлексивної підтримки професійного становлення особистості на етапі переходу від юності до зрілості // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.95-103. – ISSN 1681-116Х
1043144
  Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже ХУІІІ и ХІХ вв. / М.М. Сафонов. – Л., 1988. – 247с.
1043145
  Козаченко А. Проблема реформи місцевого самоврядування за доби Української Народної Республіки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 109-116. – ISSN 1026-9932
1043146
  Грошевий Ю. Проблема реформування кримінального судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 0132-1331
1043147
  Боголій Ю. Проблема реформування ООН і позиція Сполучених Штатів Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-8. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Присвячено процесу реформування ООН і вивченню поглядів та позицій щодо реформи, а саме, керівництва Організації та керівництва Сполучених Штатів. The article is devoted to the reform of the United Nations and views of reform of the Organization, ...
1043148
  Косова Е. Проблема реформування податкового права в України: євроінтеграційний аспект // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – Вип. 38. – С. 183-193. – ISSN 2079-4762
1043149
  Скороход Ю.С. Проблема реформування Ради безпеки ООН: позиція України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 14-17.
1043150
   Проблема реформування системи освіти України в контексті Болонського процесу / В. Браун, О. Демянюк, Ю. Коваль, О. Абрамян // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 251-257. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано переваги та небезпеки реформування освіти в Україні внаслідок інтеграційних та глобалізаційних тенденцій, зокрема Болонського процесу. Звернено увагу на вагомість утвердження національних основ освітньо-виховного процесу, ...
1043151
  Андрейцев В. Проблема реформування юридичної освіти в Україні // Право України, 1998. – №12
1043152
  Шевченко Г. Проблема рецепції в дослідженнях О.І. Білецького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядаються питання рецепції як запозичення письменником ідей, мотивів, сюжетів, а також як сприймання художніх творів, - цим питанням академік О.І. Білецький приділяв велику увагу. Лишаються актуальними вони й для сучасної компаративістики.
1043153
  Шелюх О. Проблема рецепції творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської у критиці 20-30-х рр. ХХ ст. (Василь Сімович) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 205-210
1043154
  Кафаров Т.М. Проблема рецидива в советском уголовном праве / Кафаров Т.М. – Москва, 1973. – 52 л.
1043155
  Кафаров Т.М. Проблема рецидива в советском уголовном праве. / Т.М. Кафаров. – Баку, 1972. – 256с.
1043156
  Пачковский Ю.Ф. Проблема ризику в підприємництві : (Психологія підприємництва) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.37-39
1043157
  Вдовіченко О Проблема ризику: гендерний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-17. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У даній роботі особливу увагу приділяється гендерним особливостям ризику. Показано, що маскулінні і фемінні способи реагування на ризик, скоріше за все, є результатом соціалізації і дії стереотипів. Слід під час опитування і формулювання тестових ...
1043158
  Еругин Н.П. Проблема Римана / Н.П. Еругин. – Минск, 1982. – 336с.
1043159
  Гаврилов Н.И. Проблема Римана о распределении корней дзета-функции / Н.И. Гаврилов. – Львов, 1970. – 172с.
1043160
  Косов М. Проблема римської військової присутності у Північному Причорномор"ї в сучасній історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 285-287. – ISBN 978-966-171-783-0
1043161
  Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве / В.А. Ойгензихт. – Душанбе, 1972. – 224с.
1043162
  Федорова А.В. Проблема ритма в эстетической теории // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.88-96. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1043163
  Печоров Г.М. Проблема ритмического новаторства в поэзии дореволюционного В.В.Маяковского (синтагменная организация стиха) : Автореф... канд. филол.наук: 10.621 / Печоров Г.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 12л.
1043164
  Костенко Н.В. Проблема ритму і смислу у віршознавчих дослідженнях проф. Г.К. Сидоренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 11-13. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)
1043165
  Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права : Дослід порівняльного правознавства. Монографія / Л.О. Корчевна. – Київ, 2004. – 360с. – ISBN 966-02-3289-6
1043166
  Корчевна Л. Проблема різноджерельного права в Україні // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 10-14. – ISSN 1561-4999
1043167
  Винницкий И.Е. Проблема родового понятия в определении принципов права // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 15. – С. 4-7. – ISSN 1812-3805


  В статье последовательно обосновывается мнение о том, что использование в определении принципов права в качестве родового понятия «идеи» позволяет дать им наиболее полную и точную характеристику. Доказывается нецелесообразность и неоправданность ...
1043168
  Кан Ден Сік Проблема роз"єднання Кореї в історичній ретроспективі // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 175-183
1043169
  Лозинський М. Проблема розброєння / М. Лозинський. – Х., 1929. – 73с.
1043170
  Теремцова Н.В. Проблема розбудови соціальної держави в умовах конституційної реформи: теоретичний аспект // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 225-229. – ISSN 2413-6433
1043171
  Мойсеєнко О.П. Проблема розвитку і поширення техногенного карсту в межах території України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 12-21. – ISSN 0868-6939


  Показано актуальність дослідження проблеми розвитку техногенного карсту в Україні. Визначено такі важливі терміни як карст та техногенний карст. Проаналізовано просторовий розподіл природного карсту на території України та подано схематичну карту ...
1043172
  Іванова С.М. Проблема розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 110-119. – ISSN 1998-6939


  Метою статті є визначення основних напрямів розвитку інформаційно- комунікаційної компетентності наукових працівників на основі використання системи EPrints.
1043173
  Кирпиченко О.Е. Проблема розвитку й удосконалення мови в сучасних лінгвістичних дослідженнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 37-41. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
1043174
  Афіцька М.І. Проблема розвитку лідерських якостей у курсантів під час навчання // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 505-507
1043175
  Ткаченко Л.І. Проблема розвитку особистості в педагогічній спадщині Григорія Савича Сковороди : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ткаченко Лідія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1043176
  Данильян О.Г. Проблема розвитку протиріч у соціальних системах: класичні та некласичні підходи // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 135-143. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1043177
  Павленко Н.О. Проблема розвитку реалістичного живопису в контексті постмодерністичної ідентифікації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.103-106. – (Філософські науки)
1043178
  Бондар О. Проблема розвитку співробітництва з "центрами глобального впливу" в "Стратегії національної безпеки США" 2002 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 213-216. – ISBN 978-966-171-783-0
1043179
  Паладій М.В. Проблема розвитку сфери інтелектуальної власності України в умовах інтеграції в міжнародні співтовариства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 161-165. – ISSN 2220-1394


  У статті проаналізовано наукове обгрунтування функціонування та розвитку державного управління сферою інтелектуальної власності України. Показано значення інтелектуальної власності в сучасних розвинених країнах. Проаналізовано досвід Великої Британії, ...
1043180
  Горобець Ю.І. Проблема розвитку та реформування науки в університетах / Ю.І. Горобець, С.М. Порев // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 72-77. – ISBN 978-966-2748-30-7
1043181
  Малес Л.В. Проблема розвитку теоретичних засад соціокультурного аналізу // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 64-66. – ISBN 978-966-171-387-0
1043182
  Остапчук В. Проблема роздвоєння душі в повістях Є. Анджеєвського "Lad Serca" й І. Буніна "Жизнь Арсеньева" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 345-349
1043183
  Федака С.Д. Проблема роздроблення Київської Русі у працях українських істориків XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 84-85. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Зосереджується увага на роботах вітчизняних істориків, в яких розглядається проблема роздроблення Київської Русі.
1043184
  Кучеренко Ю. Проблема розмежування відступлення права вимоги та договору факторингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 242-244. – ISBN 978-617-7069-14-9
1043185
  Рихло О.П. Проблема розмежування жанрів віршового перекладу (на матеріалі перекладів поезій Е. А. По українською мовою) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 164-173
1043186
  Киричко В.М. Проблема розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення заборон одержання неправомірної вигоди й подарунків, шляхи її вирішення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 118-131. – ISSN 2224-9281
1043187
  Нагорна В.М. Проблема розмежування полісемії та омонімії в сучасній лінгвістиці


  На матеріалі англійської, німецької, російської, української та японської мов проведено огляд лінгвістичних студій з проблем розмежування явищ омонімії та полісемії On the base of English, German, Russian, Ukrainian and Japanese languages there have ...
1043188
  Чередніченко М. Проблема розмежування понять "рекламування про нотаріальну діяльність" та "інформація про нотаріальну діяльність" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 575-577
1043189
  Брюхно О.В. Проблема розмежування рівня кваліфікації освіти у Законі України "Про нотаріат" та Законі України "Про вищу освіту" // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 136-137. – ISBN 978-617-673-442-0
1043190
  Сафранов Т.А. Проблема розміщення відходів на звалищах та полігонах Одеської області / Т.А. Сафранов, В.Ю. Приходько, Т.П. Шаніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 83-90. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1043191
  Співак І. Проблема розпаду патріархального роду: психологічний вимір (за повістю Б.Харчука "Онук")
1043192
  Левитський С. Проблема розпізнавання образів і філософія Платона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  В існуючих технічних системах розпізнавання образів відбувається шляхом співставлення об"єктів з закладеним в систему набором еталонів, які містять ідеалізовані описи основних ознак об"єктів. Аналогічно відбувається розпізнавання образів і живими ...
1043193
  Рум"янцев В.О. Проблема розподілу влади за Конституцією УНР 1918 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 49-51


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
1043194
  Бовсунівський П.В. Проблема розподілу вод Нілу у зовнішній політиці Арабської Республіки Єгипет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 58-64


  This article covers one of the most urgent problems for Arab Republic of Egypt - division of waters of Nile River. Solving this problem Egypt faces interest of other African countries, which also want to implement own projects with regard to use of ...
1043195
  Пасічник Проблема розподільчої справедливості та рівності у вченні Роберта Нозіка / Пасічник, А // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 47-49
1043196
  Мандрищук Л.А. Проблема розрізнення філософії екзистенції та екзистенціалізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 1728-3671
1043197
  Жабська К.І. Проблема розробки моделі оцінки потенційного стратегічного партнера для України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 83-91


  Розкривається суть поняття "стратегічне економічне партнерство", актуалізація його ролі в сучасних умовах глобалізації, принципи, рівні та суб"єкти міжнародного стратегічного економічного партнерства.
1043198
  Завальська Л.В. Проблема розроблення типології комунікативних стратегій у політичному дискурсі: основні концепції // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 59-65. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1043199
  Антонов А.В. Проблема розуміння ( Філософський та психологічний аспекти) / А.В. Антонов. – Київ : Знання, 1975. – 48 с. – (Т-во"Знання" ; VII ; 9)


  У брошурі розкриваються філософські і психологічні аспекти однієї з актуальних проблем сучасності - проблеми розуміння, обгрунтовується ненауковість та безперспективність її ідеалістичних тлумачень, визначається природа розуміння.
1043200
  Бондар О.М. Проблема розуміння авторської семантики художнього тексту з позицій сучасної лінгвістики // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 19-24.
1043201
  Коваленко А. Проблема розуміння в контексті системного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-22. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості використання системного підходу до аналізу проблеми розуміння. Обгрунтовується використання системного підходу та представлено основні результати дослідження. Для аналізу процесуальних особливостей розуміння в статті ...
1043202
  Стехіна В.М. Проблема розуміння в соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 28-32


  У статті розглядається соціальна комунікація у контексті взаєморозуміння між комунікаторами. Особлива увага приділяється перцептивному та інтерактивному базовим компонентам комунікації, трансформації способу сприйняття інформації. In the article it is ...
1043203
  Ластовецька А. Проблема розуміння есхатологічних ідей соціумом у Давній Русі // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 99-102


  Розглянуто стан наукової розробки проблеми культурного розвитку українського села в кінці 90-х років ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Зокрема, проаналізовано історичні джерела, у яких дано оцінку формуванню мережі закладів культури на селі та реорганізації ...
1043204
  Лукіянчук В.М. Проблема розуміння ефективності правосуддя // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 35-38.
1043205
  Владимиров Володимир Михайлович Проблема розуміння інформації в журналістиці : Дис. ... доктора філологічних наук: 10.01.08. / Владимиров В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 370л. – Бібліогр.: л. 329-370
1043206
  Владимиров Володимир Михайлович Проблема розуміння інформації в журналістиці : Автореф. дис. ...доктора філолог. наук: 10.01.08 / Владимиров В.М.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 30с. – Бібліогр.: 22 назв.
1043207
  Дуднік Р.М. Проблема розуміння ознак та принципів галузі українського права // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 61-67
1043208
  Горбань В.І. Проблема розуміння поняття "народ" у взаємозв"язку з демократією // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 66-84. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
1043209
  Лола В. Проблема розуміння та визначення поняття "державна ідеологія" // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 71-79.
1043210
  Акімова Н. Проблема розуміння тексту // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 473-475. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1043211
  Нич І.І. Проблема розуміння у філософії І. Канта // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Проблема розуміння у філософії І. Канта.
1043212
  Черінько І.П. Проблема розширення Європейського Союзу у зовнішній політиці Сполученого Королівства на сучасному етапі (після розширення ЄС - 2007) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 1 (45) січень - лютий. – С. 232-241
1043213
  Гузела М. Проблема розшуку підозрюваного у процесі кримінального провадження деякі аспекти міжнародного співробітництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 487-493. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1043214
  Эсалнек А.Я. Проблема романа как литературного жанра. : Автореф... Канд.филол.наук: 647 / Эсалнек А.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 13л.
1043215
  Джорбенадзе П.Г. Проблема романа. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Джорбенадзе П.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1043216
  Дубровина И.М. Проблема романтики и ее освещение в советском литературоведении и критике / И.М. Дубровина. – Москва, 1977. – 112 с.
1043217
  Баган Олег Проблема Росії для українського національного руху: погляд Івана Франка // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С. 30-33
1043218
  Завальська Л.В. Проблема російсько-українського перекладу політичних текстів // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 68-75. – ISBN 978-617-7041-71-8
1043219
  Рубин Я.И. Проблема роста населения в ее антимальтузианской трактовке на Западе. (Анализ и критика соврем. взглядов ученых-немарксистов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Рубин Я.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 27л.
1043220
  Шевцова Л. Проблема руйнації родини у драмі Василя Мови (Лиманського) "Старе гніздо й молоді птахи"
1043221
  Лебедева В.Л. Проблема руководства жизненным самооределением старшеклассников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лебедева В. Л.; НИИ общей педагог. АПН СССР. – М., 1974. – 22л.
1043222
  Малярчук Н.Г. Проблема русифікації освіти на Донеччині в публіцистичній спадщині Олекси Тихого // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 52-58. – ISSN 2079-1828
1043223
  Наливайко Сергій Проблема Русі у світлі новітніх історико-лінгвістичних досліджень // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 371-376
1043224
   Проблема русловых процессов. – Л, 1953. – 180с.
1043225
  Турганов Б. Проблема русского Стефаника (Василь Стефаник в его взаимосвязях с русской литературой) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 23-34
1043226
  Сайко Е.А. Проблема русского языка в научных текстах: реалии, эффекты и аффекты // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 116-118
1043227
  Тельвак В. Проблема рушійних сил еволюції в історіографії Михайла Грушевського // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Мін. освіти і науки Укр.; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. – Дрогобич, 2001. – Вип. 5. – С. 209-221. – ISBN 966-7444-89-9
1043228
   Проблема рынка в современной западной экономической науке. – М, 1990. – 58с.
1043229
  Шелюто В.М. Проблема сакрального як світоглядна проблема // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 94-101. – ISSN 1728-3671
1043230
  Шелюто В.М. Проблема сакральных ценностей в политических идеологиях XX века // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 47-52. – ISSN 2077-1800
1043231
  Заболотських К.І. Проблема самітності у філософії П. Лаїна Ентральго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
1043232
  Шевель І. Проблема самовизначення нації у соціології в умовах інформаційного та культурного простору // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 247-250


  У статті розглянуто залежність проблеми самовизначення нації від проблеми національно-територіального розмежування, яка є однією з найскладніших і найгостріших у соціумі. Наголошено на двох формах реалізації права нації на самовизначення в нових ...
1043233
  Будагьянц Л.М. Проблема самогубства в сучасній філософії / Л.М. Будагьянц, В.І. Осьодло // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 31-37
1043234
  Коханенко Л. Проблема самогубства: погляди І. Сікорського та сучасні досліди // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.49-51
1043235
  Вяккерев Ф.Ф. Проблема самодвижения в материалистической диалектике / Ф.Ф. Вяккерев. – Ленинград, 1972. – 88с.
1043236
  Егорова М.А. Проблема самоидентификации Севера Италии // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 8 (50). – С. 23-38. – ISSN 1812-8696
1043237
  Афанасьев Э.С. Проблема самоиндентификации человека в прозе Чехова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 18-25. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 5). – ISSN 0321-1711
1043238
  Ігнатович О. Проблема самоідентифікації в романі Юрія Мейгеша "Така любов..." // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 35-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
1043239
  Кісеолар П.Д. Проблема самоідентифікації румуномовних мешканців Одеської області // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 254-259. – ISBN 966-581-481-8
1043240
  Торбяк Н. Проблема самооцінки дітей молодшого шкільного віку та особливості її формування під впливом педагогічної оцінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 30-34. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Теоретично та емпірично досліджується проблема самооцінки. Зокрема, визначаються її основні види, функції, детально аналізуються погляди вітчизняних і зарубіжних психологів, які найбільш повно розробили її теоретичні та практичні аспекти (В. Джеймс, А. ...
1043241
  Терлецька Л.Г. Проблема самопізнання в зарубіжній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 55-58. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто думки класиків зарубіжної психології щодо проблеми самосвідомості. Проаналізовано підходи різних шкіл психології до процесу самопізнання як шляху до інтеграції особистості.
1043242
  Кравченко К.Г. Проблема самопізнання у філософії М. Бердяєва: теоретично-практичний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 139-140
1043243
  Рудницька Ірина Проблема самореалізації вчителя: утвердження через інновації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 40-44. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються основні вектори інноваційної діяльності педагога, чинники і напрями його самоствердження в інноваційній діяльності.
1043244
  Підвисоцька Є.А. Проблема самореалізації особистості в сучасній філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 63-64
1043245
  Петренко О.Б. Проблема самореалізації особистості у концепції М. М. Рубінштейна // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 215-220. – ISSN 2518-7503
1043246
  Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 449 л. – Бібліогр.: л. 397-449
1043247
  Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Киів. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 58 назв
1043248
  Серажин Ю. Проблема саморегулювання на ринку цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 118-125. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1043249
  Гарнцев М.А. Проблема самосознания в западноевропейской философии (от Аристотеля до Декарта) / М.А. Гарнцев. – М., 1987. – 214с.
1043250
  Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии / И.И. Чеснокова; АН СССР.Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1977. – 144 с.
1043251
  Добридень А.В. Проблема самостійного пошуку інформації у педагогічній спадщіні В.Сухомлинського та А.Макаренка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 47-51. – ISSN 2045-146X
1043252
  Піскун О. Проблема самотності людини та її художнє втілення у прозі Т. Осьмачки, І. Багряного, В. Барки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 101-105. – (Філологічні науки)
1043253
  Легка О. Проблема самотності у творчості H. Лівіцької- Холодної / О. Легка. – Львів : ЛДУ, 1999. – 42с. – ISBN 5873320995
1043254
  Анохина Любовь Игоревна Проблема самоуправления в современном обществе : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Анохина Любовь Игоревна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1992. – 23л.
1043255
  Цыбра Николай Федорович Проблема самоутверждения личности в социальной практике и теории марксизма : Дис... доктор филос.наук: 09.00.01 / Цыбра Николай Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 320л. – Бібліогр.:л.298-320
1043256
  Цыбра Н.Ф. Проблема самоутверждения личности в социальной практике и теории марксизма : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Цыбра Н. Ф.; КУ. – К., 1989. – 32л.
1043257
  Романенко С.О. Проблема санкцій в американо-китайських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 25-38
1043258
  Пахіль В.О. Проблема санкцій в діяльності ООН : 23.00.04: Дис.... кандид. політичних наук / Пахіль В.О.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародн.відносин. – Київ, 2000. – 198л. – Бібліогр.: С. 186-196
1043259
  Пахіль Володимир Олександрович Проблема санкцій в діяльності ООН : Дис... кандид. політичнихнаук: 23.00.04 / Пахіль Володимир Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 2000. – 198л. – Бібліогр.:л.186-196
1043260
  Пахіль В.О. Проблема санкцій в діяльності ООН. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Пахіль В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Ін-т міжнар.відносин. – К, 2000. – 22л.
1043261
  Романенко Сергій Олександрович Проблема санкцій у зовнішній політиці США : Автореф. дис. ... канд. політ. наук:23.00.04 / Романенко С.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1043262
  Романенко Сергій Олександрович Проблема санкцій у зовнішній політиці США (1990-2000рр.) : Дис...канд.політ.наук:23.00.04 / Романенко Сергій Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 251л. – Бібліогр.:л.203-251
1043263
  Соловьев М.М. Проблема сапропеля в СССР / М.М. Соловьев. – Л., 1932. – 105с.
1043264
  Прибатень Ю. Проблема сатири в навчальних програмах для ВНЗ // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 218-225
1043265
  Ершов Л.Ф. Проблема сатиры в литературно-эстетических взглядах Щедрина 60-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Ершов Л.Ф.; АН СССР. Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). – Ленинград, 1952. – 16 с.
1043266
  Дзеверин И.А. Проблема сатиры в революционно-демократической эстетике / И.А. Дзеверин. – Киев, 1962. – 239с.
1043267
  Дзеверин И.А. Проблема сатиры в эстетике революционных демократов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзеверин И.А.; Акад.наук Укр.ССР. – К, 1955. – 16л.
1043268
  Щербакова Елена Валерьевна Проблема сверхчеловека в русской музыкальной культуре Серебряного века: Скрябин и Ницше // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 71-74. – ISSN 2073-9702


  Рассмотрено худ. решение проблемы сверхчеловека на примере творчества А. Скрябина. Доказывается, что скрябинский сверхчеловек производен от термина Ф. Ницше, но космически трактован и лишен его аристократизма. Ступени его эволюции – гений, Человекобог, ...
1043269
  Синеокая Ю.В. Проблема сверхчеловека у Соловьева и Ницше // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.69-80. – ISSN 0042-8744
1043270
  Райчук Н.М. Проблема свідомості в історії філософії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 90-93
1043271
  Кадикало А.М. Проблема свідомості в світлі постнекласичної науки кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1043272
  Кришень Л.М. Проблема світової глобалізації як фактор творення мовної картини світу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 82-86.
1043273
  Кобута С. Проблема свободи автора в публіцистіці Джорджа Орвела й Івана Багряного // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 49-52. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1043274
  Кузьма О. Проблема свободи в драмі Лесі Українки "В катакомбах" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 114-117
1043275
  Джуренко Т.С. Проблема свободи в працях А. Камю // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 112-114
1043276
  Берник О.М. Проблема свободи в російській філософії кінця 19 - початку 20 ст. / О.М. Берник, Р.А. Арцишевський // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 71-74. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1043277
  Юришинець І.П. Проблема свободи в філософії Альбера Камю : Дис... канд. філос.наук: / Юришинець І.П.; КДУ. Каф. філософії гуманітарних фак-тів. – К., 1972. – 206л. – Бібліогр.:л.189-206
1043278
  Носоченко О.О. Проблема свободи вибору між добром і злом у вченні Аврелія Августина // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 33-35
1043279
  Онищук О.В. Проблема свободи вибору у філософії Сьорена К"єркегора // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 74-76
1043280
  Зінченко О.М. Проблема свободи волі // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 89-90
1043281
  Тимошенко В.І. Проблема свободи волі : від механістичного детермінізму до нормативного ідеалізму // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С.232-235. – ISSN 1818-992Х
1043282
  Сепетий Д.П. Проблема свободи волі та відповідальності в контексті альтернативи детермінізму та індетермінізму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 49-56
1043283
  Жерибор О. Проблема свободи волі у філософії Льва Лопатіна // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 63-66
1043284
  Тимошенко В.І. Проблема свободи й нерівності у творчості М.О. Бердяєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 117-125
1043285
  Білограць Х. Проблема свободи слова у студентських ЗМІ // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 147-151
1043286
  Кіптенко К.В. Проблема свободи совісті в контексті середньовічної культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 161-163
1043287
  Голован О.Г. Проблема свободи та "втечі від свободи" // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 27-28
1043288
  Собачко О.М. Проблема свободи творчості в літературній дискусії 1925-1926 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 41 : . Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання. – С. 254-266. – (Курасівські читання - 2008). – ISBN 978966-02-5020-8
1043289
  Швед З. Проблема свободи у вітчизняній філософії та релігієзнавстві // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 155-159. – ISSN 1728-9343
1043290
  Скрипаль Г. Проблема свободи у творчості мислителів Київського кола філософії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 291-293. – ISBN 978-966-439-357-4
1043291
  Вербицька Т.Я. Проблема свободи у філософії Альберта Камю і Миколи Бердяєва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 126-130. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1043292
  Тімченко О.П. Проблема свободи у філософській спадщині М.Бердяєва // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 113-119. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1043293
  Гордієнко А.Т. Проблема свободи художньої творчості : Дис... канд. філософ.наук: / Гордієнко А.Т.; КДУ. Кафедра етики, естетики і логіки. – К., 1964. – 343л. – Бібліогр.:л.І-ХХХІІ
1043294
  Шкрабалюк А.О. Проблема свободиу щоденнику Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 290-295
1043295
  Юрищинец Иван Петрович Проблема свободы в философии Альбера Камю (Критический обзор) : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Юрищинец Иван Петрович ; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1972. – 24 с.
1043296
  Коршун Т.С. Проблема свободы в философии права И.А. Ильина и Б.А. Кистяковского // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 40. – С. 31-44. – ISSN 2077-7450
1043297
  Зголая А.А. Проблема свободы в философии Ханны Арендт // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 126-128
1043298
  Начкебия Гурам Исакович Проблема свободы воли в уголовном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Начкебия Гурам Исакович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 22л.
1043299
  Васильева М.Ю. Проблема свободы воли в философии И. Канта // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 27-31. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1043300
  Мережко А.А. Проблема свободы воли в философии права (анализ концепций детерминизма в контексте поиска смысла права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 60-63. – ISSN 1818-992Х
1043301
  Чешко В.Ф. Проблема свободы воли и информационные технологии (накануне глобально-зволюционной бифуркации) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 173-178. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1043302
  Розов Н.С. Проблема свободы воли и условия адекватности ответов общества на вызовы // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 116-125. – ISSN 0869-0499
1043303
  Щербаков А.И. Проблема свободы воли у Канта и Гегеля. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Щербаков А.И.; МВ и ССО РСФСР.Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1974. – 22л.
1043304
  Линчук Е.Н. Проблема свободы и ответственности личности / Е.Н. Линчук. – К., 1982. – 14с.
1043305
   Проблема свободы и прав человека в современной идеологической борьбе. – М, 1986. – 319 с.
1043306
  Матюхина А.А. Проблема свободы личности в современном обществе // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 61-64. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1043307
  Золотовская Н.И. Проблема свободы личности в условиях строительства коммунистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Золотовская Н.И. ; КГУ. – Киев, 1969. – 32 с.
1043308
  Доделия М.Г. Проблема свободы личности. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.620 / Доделия М.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л.
1043309
  Бабий М.Е. Проблема свободы совести в современной идеологической борьбе / М.Е. Бабий. – К., 1986. – 167с.
1043310
  Великович Л.Н. Проблема свободы совести и современная идеологическая борьба / Л.Н. Великович. – Москва, 1979. – 64с.
1043311
  Гордиенко А.Т. Проблема свободы художественного творчества : Автореф. дис. ... канд филос. наук / Гордиенко А. Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. этики, эстетики и логики. – Киев, 1965. – 19 с.
1043312
  Заманова Э.Э. Проблема свободы художественного творчества в марксистско-ленинской эстетике : Автореф... канд. филос.наук: / Заманова Э.Э.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 24л.
1043313
  Салах Проблема свободы художественного творчества: (На материалах современной литературы Сирии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Салах Аль-Хадж Салех; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 14л.
1043314
  Корчемкин С.Е. Проблема свободы человека в произведениях К.Маркса период формирования диалекто-материалестической философии (1842-1949 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Корчемкин С.Е.; МВиССо РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1973. – 20л.
1043315
   Проблема свободы человека в современной идеологической борьбе. – Рига, 1987. – 200с.
1043316
  Жовтис А.Л. Проблема сводного стиха и эволюция стиховых форм : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.08 / Жовтис А. Л.; МВиССО УССр, КГУ. – К., 1975. – 45л.
1043317
   Проблема связей и отношений в материалистической диадектике. – М, 1990. – 284с.
1043318
  Пальванов Р. Проблема связи обучения с трудом в школах Туркмении (1940-1965 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Пальванов Р.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1968. – 25л.
1043319
  Гриб П.Я. Проблема связи человека и природы в творчестве Л. Н, Толстого раннего периода : Автореф... канд филол.наук: / Гриб П. Я.; Моск. гос. пед. ин-т. – Енисейск, 1966. – 19л.
1043320
  Никодемо Ю.Н. Проблема связи эстетических и этических ценностей в философии Н. Гартмана (Критическй анализ философии Н. Гартмана) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Никодемо Ю. Н.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1973. – 46л.
1043321
  Киквадзе Н.П. Проблема связки в суждении : Автореф... канд. философ.наук: / Киквадзе Н.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
1043322
  Вавилов Н.И. Проблема северного земледелия : Материалы ленинградской чрезвычайной сессии Академии Наук СССР 25-30 ноября 1931 г. / Н.И. Вавилов. – Москва : АН СССР, 1931. – 16с.
1043323
  Кадак А.Ю. Проблема сезонности в мясной промышленности и пути ее разрешения в Эстонской ССР : Автореф... канд. экономич.наук: / Кадак А.Ю.; Академия наук СССР. Институт экономики. – Москва, 1951. – 24 с.
1043324
  Волков Иван Павлович Проблема сезонности сельскохозяйственного производства и пути преодоления ее отрицательных последствий (преимущественно на материалах колхозов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Волков Иван Павлович; Ленингр. финансово-экономич. ин-т. – Л., 1972. – 24л.
1043325
  Киризвас М.В. Проблема сексуальности в философии постмодерна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 171-173
1043326
  Шестопалец Д.В. Проблема секуляризации ислама в контексте социологичесих теорий: предварительный анализ // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 175-184. – ISSN 1608-0599


  Секуляризация - в социологии процесс снижения роли религии в сознании людей и жизни общества; переход от общества, регулируемого преимущественно религиозной традицией, к светской модели общественного устройства на основе рациональных (внерелигиозных) ...
1043327
  Зелінська Л. Проблема села : (на матеріалі творів М. Старицького та В. Винниченка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 111-115. – ISBN 966-594-246-8
1043328
  Куренцов А.И. Проблема сельскохозяйственного освоения горнотаежных районов в Приморском крае и вредные насекомые. / А.И. Куренцов. – 15-97с.
1043329
  Мелерович М А. Проблема семантического анализа фразеологических единиц современого русского языка / М А. Мелерович, . – Ярославль, 1979. – 80с.
1043330
  Бовтач С.В. Проблема семантичної невизначеності назв для дисциплін логічного циклу // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 12-13
1043331
  Мовчан У.В. Проблема сенсу життя людини в епоху постмодерну крізь призму лінгвістики // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 160-162
1043332
  Жеребило І. Проблема сенсу життя людини в українській середньовічній філософії : монографія / І. Жеребило; Національний банк України, Львівський банківський інститут. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 224 с. – ISBN 966-7330-84-2
1043333
  Братко М. Проблема сенсу життя у релігійній філософії Г. Сковороди // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 50-53. – ISSN 0203-5863
1043334
  Перевертень Н.С. Проблема сенсу людського буття у творах Є. Гребінки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 321-326. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У цій статті на прикладі характеристики творів Є. Гребінки "Воспоминание", "Верное лекарство", "Сеня" розкривається бачення письменником сенсу людського буття. Подано авторську інтерпретацію розуміння Є. Гребінкою сенсу життя людини
1043335
  Сабірзянова І. Проблема сенсу людського життя / І. Сабірзянова, В. Продайко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 141-147. – ISSN 1728-9572
1043336
  Йосипенко Оксана Проблема сенсу та її головні трансформації у французькій філософії другої половини ХХ сторіччя // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.57-66. – ISSN 0235-7941
1043337
  Цебенко О. Проблема сепаратизму у міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 55-56
1043338
  Суслин А.А. Проблема Серра и близкие вопросы. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.03 / Суслин А.А.; ЛГУ. – Л., 1977. – 13л.
1043339
   Проблема СЕТІ : Связь с внеземными цивилизациями ; Под ред. С.А.Каплана. – Москва : Мир, 1975. – 352с.
1043340
   Проблема Сибирской сверхмагистрали. – М, 1929. – 194с.
1043341
  Гуцман М.Я. Проблема силових інтервенцій у контексті боротьби проти міжнародного тероризму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 84-91
1043342
  Хахина Л.Н. Проблема симбиогенеза / Л.Н. Хахина. – Л, 1979. – 156с.
1043343
  Свасьян К.А. Проблема символа в современной философии / К.А. Свасьян. – М, 1980. – 225с.
1043344
  Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А.Ф. Лосев. – Москва : Искусство, 1976. – 368 с.
1043345
  Кононенко О.Т. Проблема символізації архетипів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 188-190
1043346
  Нетецька Є.В. Проблема символу в релігії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 120-124. – ISSN 2076-1554
1043347
  Захарчук Н. Проблема симулякров в произведении Любко Дереша "Архе" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 238-241. – ISSN 2307-2261
1043348
  Грицук О.В. Проблема синдрому емоційного вигорання вчителів у працях українських дослідників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 258-262. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1043349
  Галеев Булат Махмудович Проблема синестезии в искусстве (Философско-эстетический анализ) : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.04 / Галеев Булат Махмудович; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1985. – 33л.
1043350
  Воскобойник-Шпинта Проблема синкретизму семантичних класифікацій біологічних номенів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 156-166
1043351
  Турчин Василий Михайлович Проблема синонимии в терминосистемах биологии и медицины немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Турчин Василий Михайлович; ЛГУ им. Ив.Франко. – Львов, 1979. – 24л.
1043352
  Велика О.Ю. Проблема синонімії в англійській маркетинговій термінологіїї та переклад термінів-синонімів українською мовою // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 91-96. – Бібліогр.: Літ.: с. 96; 7 п.
1043353
  Вакуленко М.О. Проблема синонімії в природничих терміносистемах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 85-90. – Бібліогр.: Літ.: с. 90; 9 п.


  У статті розглянуті причини та особливості виникнення синонімії в природничих терміносистемах. Подана класифікація термінів-синонімів, перелічені їх функції у термінології та даються рекомендації щодо їх уживання. In this article the causes and ...
1043354
  Мгеладзе Д.А. Проблема синтаксических отношений в группе предиката. (Сравнит.-типол. исследование на материале номинативной и эргативной конструкции предложения) : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Мгеладзе Д.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1972. – 30л.
1043355
  Коломийцева В.В. Проблема синтаксичної кваліфікації означено-, неозначено- та узагальнено-особових речень // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 194-200. – Бібліогр.: Літ.: с. 200; 4 п.


  Статтю присвячено актуальному питанню уніфікації синтаксичних моделей української мови. This article is devoted to the unification of the different syntactical models (binominal sentence, mononuclear sentence) in the Ukrainian language.
1043356
  Семенов В.В. Проблема синтеза диалектики и материализма / В.В. Семенов. – Пущино, 1991. – 62с.
1043357
  Исупова Г.А. Проблема синтеза реализма и романтизма в эстетике и творчестве В.Г. Короленко ("Сибирские рассказы" 1880-1900 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Исупова Г.А. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1964. – 19 с.
1043358
  Холодинська С.М. Проблема синтезу в контексті видової специфіки мистецтв ( на матеріалі міжвидової інтепритації "Лісової пісні" Лесі Українки ) : Автореф.дис.канд. філософських наук: спец. 09.00.08 / Холодинська С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 15с. – Бібл.: 13 назв.
1043359
  Холодинська С.М. Проблема синтезу в контексті видової специфіки мистецтв (на матеріалі міжвидової інтерпретації "Лісової пісні" Лесі Українки) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Холодинська С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 197л. – Бібліогр.: л.182-197
1043360
  Масненко В.В. Проблема синтезу історії етнічних груп та української національної історіографії у 1920-х роках // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 3-7. – (Серія "Історичні науки")
1043361
  Кулинич П. Проблема синхронізації правових режимів земельної та неземельної нерухомості в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 152-158. – ISSN 1026-9932
1043362
  Луцкий В.Б. Проблема Сирии и Ливана. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1946. – 24с.
1043363
  Січкар О. Проблема сирітства в українській літературі для дітей і про дітей кінця XIX - початку XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 259-261
1043364
  Бесхлебный Е.И. Проблема систематизации категории научного коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Бесхлебный Е.И.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М, 1979. – 25л.
1043365
  Яковлев Е.Г. Проблема систематизации категорий в марксистской-ленинской эстетике / Е.Г. Яковлев. – М, 1983. – 168с.
1043366
  Савкин А.С. Проблема систематизации категорй исторического материализма : Автореф... канд. филоснаук: 09.00.01 / Савкин А. С.; МГУ, Филос.фак. – М., 1974. – 23л.
1043367
  Терехович В.Н. Проблема систематизации криминалистического знания / В.Н. Терехович, Э.В. Ниманде // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 36-43. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто проблемні аспекти систематизації знань про розслідування злочинних діянь.
1043368
  Іщенко Н.І. Проблема систематизації інвестиційного законодавства України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 76-82. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1043369
  Даньшин М.В. Проблема систематизації способів приховування злочинів у криміналістиці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 93-102. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1043370
  Кіяшко Ю.М. Проблема системи охорони інтелектуальної власності в Україні в аспекті патентного тролінгу / Ю.М. Кіяшко, Д.Д. Іваненко // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 102-108. – ISSN 2519-2353
1043371
  Гарькавець Н. Проблема системи цінностей особистості: структура та особливості функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 20-24. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються особливості функціонування системи цінностей особистості. Зроблений аналіз підходів до визначення поняття "система" та її якісних відмінностей, а також розглянуті основні якості системи цінностей особис- тості. Зазначено, що ...
1043372
  Искаков Т.К. Проблема системной целостности диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Искаков Т.К.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 26л.
1043373
  Северин С.П. Проблема системності в антикризовому управлінні // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 121-123.
1043374
  Шимко В.А. Проблема системності психолого-педагогічних досліджень соціалізації особистості / В.А. Шимко, А.Н. Бабаджанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-109. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено авторський варіант структурного зображення процесу соціалізації особистості як об"єкту системного психолого-педагогічного дослідження, котре передбачає складну багатофункціональну організованість матеріалу системи, зумовлену ...
1043375
  Комарова Алина Ивановна Проблема системы в коммунистическом воспитании студентов : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Комарова Алина Ивановна ; МВ и ССО УССР , Львовский гос. ун-т. – Львов, 1975. – 26 c.
1043376
  Комарова Алина Ивановна Проблема системы в коммунистическом воспитании студентов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Комарова Алина Ивановна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1976. – 28л.
1043377
  Бронгулеев В В. Проблема складкообразования в земной коре : Опыт структурного анализа герцинских форм среднеазиатского Каратау / В В. Бронгулеев, . – Москва : Недра, 1967. – 292с.
1043378
  Дідікін А.Б. Проблема слідування правилу в юридичній мові: реалізм і антиреалізм // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 76-77
1043379
  Бевзюк Є. Проблема слов"янської єдності в контексті європейської геополітики // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 38-53. – ISSN 2078-1431
1043380
   Проблема слова и словосочетания. – Л, 1980. – 117с.
1043381
  Гюббенет И.В. Проблема словесной реакции на ситуацию. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гюббенет И.В.; МГУ. – М, 1973. – 31л.
1043382
  Иванов Е.Н. Проблема случайных поворотных блужданий и некоторые другие вопросы теории вращательного броуновского движения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Е.Н.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1043383
  Сушко О. Проблема смерті в романі В. Барки "Жовтий князь" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 119-123. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1043384
  Макеева Н.В. Проблема смертной казни в контексте модернизации российской уголовной политики // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 15. – С. 10-14. – ISSN 1812-3805


  Публикация представляет собой всесторонний исторический анализ одной из наиболее дискуссионных проблем правовой жизни - проблемы смертной казни. Для проведения исследования избран период второй половины XVIII–XIX вв., который ознаменован процессом ...
1043385
  Березовикова Г.П. Проблема смещения рамки в подчиненном предложении. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Березовикова Г.П.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 21л.
1043386
  Диса О. Проблема смислоутворення у розгортанні мовленнєвого висловлювання // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.113-118. – ISBN 966-7411-88-5
1043387
  Комаха Л.Г. Проблема смислу в аргументації логічного аналізу: теоретичний аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 31-38. – ISSN 2072-1692
1043388
  Дацишина І.А. Проблема смислу життя як об"єкт психологічного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)
1043389
  Зеленкова И.Л. Проблема смысла жизни : опыт ист.-этич. исслед. / И.Л. Зеленкова. – Минск : Университетское, 1988. – 123с. – ISBN 5-7855-0050-7
1043390
  Павлов В.Л. Проблема смысла жизни в мировоззренческих исканиях Льва Толстова // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 9 : До Всесвітнього дня філософії. До 20-річчя кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". – С. 141-148. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488
1043391
  Анисимов С.Ф. Проблема смысла жизни в религии и атеизме / С.Ф. Анисимов. – Москва, 1981. – 64с.
1043392
  Кострюкова М.С. Проблема смысла жизни в экзистенциальном анализе (логотерапии) В. Франкла // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 62-65. – ISSN 2077-1800
1043393
  Ратников В.С. Проблема смысла и значения в языке теоретической физики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
1043394
  Павиленис Р.И. Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. / Р.И. Павиленис. – М., 1983. – 286с.
1043395
  Богорад С.И. Проблема сна / С.И. Богорад. – М, 1954. – 620с.
1043396
  Павлов И.П. Проблема сна. / И.П. Павлов. – Киев, 1953. – 31с.
1043397
  Язев Г.В. Проблема снижения роли национального фактора в системе российских федеративных отношений // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1043398
  Павлов І.П. Проблема сну / І.П. Павлов. – Київ, 1954. – 26 с.
1043399
  Павлов І.П. Проблема сну // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 64-73. – ISSN 2524-0412
1043400
  Осадчая С. Проблема соборности как фактор авторского стиля православной литургической традиции // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 198-205
1043401
  Крива Т.Ю. Проблема соборності в контексті ліберальних ідей М. Драгоманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 167-169. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  В даній статті мова йде про ліберальні погляди М. Драгоманова, місця та ролі в них ідеї соборності України, її самостійного державно - політичного існування. This article considers liberal views of M. Dragomanov, as well as places and roles in them, ...
1043402
  Дорошко М. Проблема соборності українських земель у XX столітті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 207-217. – ISBN 978-966-02-5322-3
1043403
  Любовець Олена Проблема соборності українських земель у програмах і діяльності українських політичних партій (1917-1920 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 3-13
1043404
  Лазаренко В.В. Проблема соборності української мови у працях І.І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 105-110. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті на основі аналізу праць І. Огієнка (митрополіта Іларіона) досліджується такий феномен як проблема соборності української мови, висвітлюються питання національно-патриотичного виховання, показані шляхи та джерела формування української ...
1043405
  Василенко В.А. Проблема совершенствования урока в педагогическом наследии В.А.Сухомлинского : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Василенко В.А.; Киевский гос. пед. ин-т. – К, 1982. – 17л.
1043406
  Фердман М.И. Проблема совершенствования учета и анализа на предприятиях угольной промышленности (на прим. шахт комбината "Ростовуголь"). : Автореф... канд. экон.наук: 08.601 / Фердман М.И.; МВ и ССО РСФСР. Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1972. – 26л.
1043407
  Бербешкина З.А. Проблема совести в марксистско-ленинской этике / З.А. Бербешкина. – М, 1963. – 126с.
1043408
  Петров К.Ф. Проблема совести в художественной литературе / К.Ф. Петров. – М., 1969. – 32с.
1043409
  Коренев А.А. Проблема совмещения выпускного школьного экзамена и вступительного экзамена в вузы по иностранным языкам в России, Японии и Великобритании (на материале ЕГЭ, центрального экзамена и А-Levels) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 146-152. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1043410
  Касымжанов А.Х. Проблема совпадения диалектики, логики и теории познания (по "философским тетрадям" В.И.Ленина) / А.Х. Касымжанов. – Алма-Ата, 1962. – 200с.
1043411
  Арбитман Э.Н. Проблема современности в изобразительном искусстве / Э.Н. Арбитман. – Москва, 1979. – 53с.
1043412
  Лапидус Б.А. Проблема согоасования сказуемого с подлежащим в современном английском языке : Автореф... канд .филол.наук: / Лапидус Б. А.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1959. – 25л.
1043413
  Ванслов В.В. Проблема содержания и формы в искусстве / В.В. Ванслов. – Москва, 1955. – 40с.
1043414
  Волкова Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве / Е.В. Волкова. – Москва, 1976. – 64с.
1043415
   Проблема содержания литературного образования : Сб. науч. трудов. – Москва : НИИ школ, 1982. – 152 с.
1043416
  Архачева И.А. Проблема содержания обучения научному монологическому высказыванию на английском языке. : Автореф... наук: 13.00.02 / Архачева И.А.; Моск. гос. пед. инст. ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1043417
  Макаров А.А. Проблема создания героического образа в советском балете : Автореф... канд. искуствов.наук: / Макаров А. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. литератур. искусствовед. и журнал. – М., 1969. – 18л.
1043418
  Шушунова З.Р. Проблема создания культурно-семиотического пространства в театре : лики культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 95-98. – ISSN 2073-9702


  Автор этой статьи актуализирует вопросы, связанные с семиозисом театра, имеющим существенное значение для изучения уникального культурно-семиотического пространства, совмещающего в себе множество видов искусств
1043419
  Смилянская Валерия Леонидовна Проблема создания научной биографии Т.Шевченко в отечественном шевченковедении. (Дооктябрьский период) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Смилянская Валерия Леонидовна; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 22л.
1043420
  Лапина Н.Ю. Проблема создания рабочего перевода технических текстов в условиях дефицита экстралингвистических занинй : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Лапина Н. Ю.; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1990. – 20л.
1043421
  Шариф М.А. Проблема создания системы коллективной безопасности в Азии и пути ее решения : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Шариф М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
1043422
  Галанов А.М. Проблема создания характеров в романах Леонида Леонова : Автореф... канд. филол.наук: / Галанов А.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории лит-ры и искусства. – М., 1959. – 17л.
1043423
  Шариф Мохаммед Атик Проблема созидания системы коллективной безопасности в Азии и пути ее решения. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.06 / Шариф Мохаммед Атик; КГУ. – К., 1984. – 152л. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
1043424
  Жуков Н.И. Проблема сознания / Н.И. Жуков. – Минск, 1987. – 205с.
1043425
  Мотренко Тимофей Валентинович Проблема сознания в "философии духа" Гегеля : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мотренко Тимофей Валентинович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 145л. – Бібліогр.:л.130-145
1043426
  Мотренко Тимофей Валентинович Проблема сознания в "философии духа" Гегеля : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мотренко Тимофей Валентинович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 19л.
1043427
  Жиртуева Н.С. Проблема сознания в имманентных мистических учениях и современной науке // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 130-139. – ISSN 2075-1443
1043428
  Нестеренко Г.Я. Проблема сознания в марксистской социологии / Г.Я. Нестеренко. – Москва, 1971. – 279с.
1043429
  Клочко В.Е. Проблема сознания в психологии: постнеклассический ракурс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 20-36. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1043430
   Проблема сознания в современной западной философии. – М, 1989. – 256с.
1043431
  Шорохова Е.В. Проблема сознания в философии и естествознании / Е.В. Шорохова. – М, 1961. – 363с.
1043432
  Орлов Р.М. Проблема сокращени рабочего дня в условиях построения коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орлов Р.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 18л.
1043433
  Берестовская Л.Е. Проблема сокращения воспроизводства религии в новых поколениях социалистического общества. : Автореф... Канд.философ.наук: 625 / Берестовская Л.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПССР. – М, 1968. – 18л.
1043434
  Каширина Т.В. Проблема сокращения стратегических наступательных и оборонительных вооружений в российско-американских отношениях постсоветского периода // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 91-103. – ISSN 0130-3864
1043435
   Проблема солнечно-атмосферных связей. – М, 1981. – 91с.
1043436
   Проблема солнечных вспышек : труды 3-го ежегодного семинара. – Москва : Издательство ИЗМИРАН, 1986. – 215 с.
1043437
  Родин С.Н. Проблема соматического гиперматагенеза иммуноглобулиновых генов: коэволюционный аспект / С.Н. Родин, А.Ю. Ржецкий. – Новосибирск, 1987. – 55 с.
1043438
  Панков Г.Д. Проблема соотношения веры и знания в православно-академической мысли 19 - нач. 20 ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 113-119. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1043439
  Панков Г.Д. Проблема соотношения веры и разума в контексте православной апологетики фидеизма // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.94-98. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1043440
  Глушаченко Б С. Проблема соотношения государственных и частных интересов в политико-правовой мысли эпохи ренессанса / Б С. Глушаченко, Р.А. Ромашов // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.2-3
1043441
  Сидей И.В. Проблема соотношения личной и коллективной ответственности в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Сидей И.В. ; АН УССР, Ин-т философии. – Киев, 1985. – 17 с.
1043442
  Сироткина Л.С. Проблема соотношения логики как науки и учебной дисциплины в учении С.И. Поварнина // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 107-109
1043443
  Дюкова М.Г. Проблема соотношения логического и исторического в "Науке логики" Гегеля и ее заначение для определения структуры системы катеорий диалектической логики : Автореф... Канд.флос.наук: / Дюкова М.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1959. – 19л.
1043444
  Черепанова С.А. Проблема соотношения материальных и духовных потребностей в обществе развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Черепанова С.А. ; Львов. гос. ун-т. – Львов. – 24 с.
1043445
  Бондаренко А.Ф. Проблема соотношения научного и идеологического знания в современных психотерапевтических концепциях / А.Ф. Бондаренко, Д.В. Мисенг // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 19-32. – ISSN 2410-1249
1043446
  Ромашов Р.А. Проблема соотношения понятий "право" и "закон" в контексте мсторического и юридико-лингвистического анализа // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 34-47. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1043447
  Раджабов И.Р. Проблема соотношения различных уровней организации живого : Автореф... Канд.филос.наук: / Раджабов И.Р.; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 16л.
1043448
  Олейник В.Я. Проблема соотношения рацианального и иррационального в античной философии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Олейник В. Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1043449
  Олейник Василий Яковлевич Проблема соотношения рационального и иррационального в античной философии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Олейник Василий Яковлевич; ИПК преподават. общественных наук при КГУ. – К., 1983. – 194л. – Бібліогр.:л.177-194
1043450
  Олейник В Проблема соотношения рационального и иррационального в атичной философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Олейник В Я.; КГУ. – К., 1983. – 24л.
1043451
  Костенко А.Н. Проблема соотношения рационального и эмоционального в криминологии (Опыт современного исследования) : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.08 / Костенко А.Н. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 27 с.
1043452
  Бадалов Кулу Ахмед оглы Проблема соотношения роста производительности и оплаты труда в колхозах )на материалах АзССР( : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Бадалов Кулу Ахмед оглы; АН АзССР Совет секции экон. наук. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1973. – 34л. – Бібліогр.:с.34
1043453
  Купратый В.И. Проблема соотношения роста производительности и оплаты труда. (На примере кооперативно-колхозной формы производства) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Купратый В.И.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. Кафедра политич. экономии и основ науч. упр. социалист. экономикой. – М., 1972. – 20л.
1043454
  Беляева М.А. Проблема соотношения сексуальной и репродуктивной культуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 43-49. – ISSN 0235-1188
1043455
  Сурин В.И. Проблема соотношения сил в Мировой политике / В.И. Сурин. – Л., 1976. – 16с.
1043456
  Ратников В.С. Проблема соотношения теории и модели в современном физическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1043457
  Кивенко Н.В. Проблема соотношения уровней методологического анализа в научном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1043458
  Лукьянец В.С. Проблема соотношения физических и абстрактно-математических пространств. : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Лукьянец В.С.; АН УССР. Совет ин-та философии и Сектор гос. и права. – К., 1968. – 25л.
1043459
  Вислобков А.Д. Проблема соотношения форм движения материи в природе : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 620 / Вислобков А.Д. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 43 с. – Бібліогр.:с.42-43
1043460
  Арьянова Д.А. Проблема соотношения экономической власти и индивидуальной свободы // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 3 (77). – С. 11-13. – ISSN 1993-3541
1043461
  Махароблидзе Г.А. Проблема сопоставительно-типологического анализа неродственных языков / Г.А. Махароблидзе. – Тбилиси, 1970. – 208с.
1043462
  Леонов Ю.Г. Проблема сопряженности и роста периодов в группах Григорчука : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Леонов Ю. Г.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1998. – 116л. – Бібліогр.:л.112-116
1043463
  Вепринцев Б.Н. Проблема сохранения генофонда / Б.Н. Вепринцев, Н.Н. Ротт. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 1)
1043464
  Абрамова М.А. Проблема сохранения и раскрытия научно-исследовательского потенциала личности в вузе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 198-204. – ISSN 1811-0916


  В статье расматриваются проблемы создания благоприятных условий для сохранения и раскрытия научно-исследовательского потенциала студентов и профессорско-преподавательского состава в контексте современных реформ системы образования в российских вузах.
1043465
  Марков В.А. Проблема сохранения и современная наука : философско-методический анализ / В.А. Марков ; АН Латв. ССР, Латв. отд. философ. об-ва СССР. – Рига : Зинатне, 1980. – 301 с.
1043466
  Арташкина Т.А. Проблема сохранения личности в информационном обществе как педагогическая проблема // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 133-143. – ISSN 1811-0916
1043467
  Авсенева С.Н. Проблема сохранения памятников Керчи в трудах путешественников конца XVIII - первой половины XIX века // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 126-142. – ISSN 2078-0133
1043468
  Давирова Гульхехра Хидыровна Проблема социалистического соревнования в советской педагогике и школе (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Давирова Гульхехра Хидыровна; Научно-иссл. ин-т общих проблем воспитания. АПН СССР. – М., 1981. – 18л.
1043469
  Кулиев Н.М. Проблема социалистической революции в азербайджанской советской историографии (1920-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кулиев Н.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1968. – 23л.
1043470
  Сохацкий Б.Н. Проблема социально-политических свобод в идеологии революционного демократизма Украины второй половины XIX - начала ХХ вв. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Сохацкий Б.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 23л.
1043471
   Проблема социально-экономического и политического развития Дагестана. – Махачкала, 1981. – 120с.
1043472
  Глускина Л.М. Проблема социально-экономической истории Афин IV в. до н.э. / Л.М. Глускина. – Ленинград, 1975. – 179 с.
1043473
  Лысенко А.А. Проблема социального прогресса в философской и общественно-политической мысли Украины второй половины XIX века. : Автореф... доктор филос.наук: 622 / Лысенко А.А.; АН УССР. Ин-т философии и Сектора гос. и права. – К., 1968. – 67л. – Бібліогр.:с.67
1043474
  Каргаполова Е.В. Проблема социального развития в системе социально-гуманитарного знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 224-229. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1043475
  Макерова В.В. Проблема социального самосознания: противоположность диалектико-материалистического и герменевтического подходов : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Макерова В. В.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1987. – 16 с.
1043476
  Неровная Лидия Романовна Проблема социальной активности героя в украинской советской прозе на рабочую тему : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Неровная Лидия Романовна; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 23л.
1043477
  Шиловцев А.В. Проблема социальной безопасности личности в системе современного образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 82-91. – ISSN 1811-0916


  Исследование проблемы социальной безопасности личности в современном образовании позволяет заключить, что личность, пытающаяся заниматься социальным творчеством вне духовного и культурного развития, исключительно в рамках социальной инженерии ...
1043478
  Касабеков А. Проблема социальной деятельности в теоретическом наследии В.И.Ленина : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Касабеков А.; Каз.гос. ун-т. – Алма-Ата, 1976. – 21л.
1043479
   Проблема социальной закономерности. – Горький, 1978. – 188 с.
1043480
  Плахотный А.Ф. Проблема социальной ответственности / А.Ф. Плахотный. – Х., 1981. – 191с.
1043481
  Подкосов Д.П. Проблема социальной свободы и государственно-монополистический капитализм : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Подкосов Д.П.; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 20л.
1043482
  Спекторский Е.В. Проблема социальной физики в XVII столетии : докторская диссертация / Е.В. Спекторский. – Киев : Лито-Типография "С. Кульженко"
Т. 2. – 1917. – 635 с.
1043483
  Ефимец А.П. Проблема социальной формы вещей и отношений в марксистско-ленинской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Ефимец А.П.; ХГУ. – Х., 1972. – 27л.
1043484
  Лавриненко В.Н. Проблема социальных интересов в историческом материализме : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01 / Лавриненко В.Н. ; МГУ. Филос. фак. – Москва, 1978. – 48 с. – Бібліогр.:с.47-48
1043485
  Лавриненко В.Н. Проблема социальных интересов в ленинизме / В.Н. Лавриненко. – М., 1978. – 188с.
1043486
  Резванов Сергей Владимирович Проблема социальных источников идеализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Резванов Сергей Владимирович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 21л.
1043487
  Иовчик И.И. Проблема социальных реформ в трудах В.И.Ленина. : Автореф... канд. философ.наук: 602 / Иовчик И.И.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1970. – 19л.
1043488
   Проблема социологического изучения потребности в образовании. – М, 1981. – 153с.
1043489
  Омельченко Л.М. Проблема соціалізації підлітків в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.121-128
1043490
  Кохановська М.Г. Проблема соціальних детермінант становлення особи у філософсько-богословській спадщині Папи Івана Павла ІІ : культурологія // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 152-156. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1043491
  Сачук Ю. Проблема соціально-професійної мобільності сучасного фахівця у контексті реформування системи вищої освіти. // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (2). – C. 10-15
1043492
  Данилевич Л.А. Проблема соціально-психологічного впливу в системі масової комунікації / Л.А. Данилевич, С.Ю. Діхтяренко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 20-28. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))


  В статті проаналізовано особливості способів соціально-психологічного впливу на особистість. Розглянуто наслідки впливу системи ммасової комунікації на процеси індивідуалізації, деіндивідуалізації та деперсоналізації.
1043493
  Калениченко Р.А. Проблема соціально-психологічного клімату в психології // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.174-182. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1043494
  Бугера І.О. Проблема соціально-психологічної адаптації молодого поповнення до військової служби // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 524-525
1043495
  Літвінова О.В. Проблема соціально-психологічної адаптації особистості в ситуації зміни соціального середовища // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 231-238. – ISSN 2219-2654
1043496
  Андрущенко Л.О. Проблема соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до умов діяльності в особливих умовах // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 504-505
1043497
  Горбатюк С. Проблема соціального відчуження в умовах суспільних трансформацій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 204-211
1043498
  Гаджиєв В.В. Проблема соціального контракту в добу Просвітництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-21. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817
1043499
  Лисенко І. Проблема соціального міфологізму в сучасній науці: до історії питання // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 181-186. – ISBN 966-8110-14-5
1043500
  Крюкова О.В. Проблема соціального розвитку особистості в психології / О.В. Крюкова, М.В. Рева // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 274-283. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1043501
  Мокрецова Н.Я. Проблема соціального статусу жінки в поезії Лесі Українки / Н.Я. Мокрецова, В.М. Овчаренко // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 322-329. – ISBN 978-617-619-161-2
1043502
  Василенко О.М. Проблема соціальної відповідальності в українській педагогіці (середина ХІХ – початок ХХ століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 3-8. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  На основі аналізу вітчизняних історично-педагогічних джерел середини ХІХ - початку ХХ ст. встановлено, що питання відповідальності учнів розглядалось як проблема морально-етичного, національного, патріотичного та сімейного виховання. Вияснено, що у ...
1043503
  Булатевич М.М. Проблема соціальної інтеграції суспільств модерну в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 4-11. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті здійснено означення проблеми соціальної інтеграції суспільств модерну, яку поставив Юрген Габермас в межах його теорії комунікативної дії. Розкрито базові поняття теорії комунікативної дії - "комунікативна дія", "система", життєсвіт". ...
1043504
  Кривенко О. Проблема соціальної рівності у філософії права // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 58-59
1043505
  Абисова М.А. Проблема соціальної спадкоємності у суспільному розвитку в еру високих технологій // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 38-43. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
1043506
  Заіка Н.Ю. Проблема соціальної справедливості в контексті соціальної держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 160-171. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються соціальна справедливість як основоположний принцип соціальної держави та основні проблеми його практичної реалізації. This article analyzes the problem of the social justice in the context of the social state. The article deals ...
1043507
  Шиманська М. Проблема соціальної та освітньої нерівності в науково-педагогічній думці та освітній практиці європейських країн ХІХ ст. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 152-157. – ISSN 2308-4634
1043508
  Допіра Наталія Василівна Проблема соціокультурних основ філософствування в контексті української та російської національних культур : Автореф. дис ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Допіра Наталія Василівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
1043509
  Допіра Наталія Василівна Проблема соціокультурних основ філософствування в контексті української та російської національних культур : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03. / Допіра Наталія Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 175л. – Бібліогр.:л.161-175
1043510
  Ізергіна М.С. Проблема соціолектів як предмет етичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1043511
  Ярв Л.Н. Проблема сочетаемости существительных с зависимыми словами в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ярв Л.Н. ; АН СССР , Ленингр. отд-ние , Ин-т языкознания. – Ленинград, 1967. – 28 с.
1043512
  Бараневич Ю. д. Проблема сочетания документального и художественного отображения действительности в радиожурналистике : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бараневич Ю.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1043513
  Бараневич Ю.Д. Проблема сочетания документального и художественного отображения действительности в радиожурналистике. (литературно-драматическое вещание). : Дис... канд. филолог.наук: / Бараневич Ю.Д.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1965. – 282л.
1043514
  Очирбат Г. Проблема сочетания интернационального и национального в строительстве социализма : Автореф... канд.филос.наук: / Очирбат Г.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1972. – 26л.
1043515
  Саликов Р.А. Проблема сочетания пролетарского интернационализма и патриотизма : Автореф... канд. филос.наук: / Саликов Р.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1970. – 16л.
1043516
  Гертман Ю.Б. Проблема союза рабочего класса и крестьянства в произведениях В.И.Ленина 90-х годов 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гертман Ю.Б.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1961. – 15л.
1043517
  Павленко Г.В. Проблема союза рабочего класса с крестьянством в германской социал-демократии в период вступления в эпоху империализма : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Павленко Г.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 34 с.
1043518
  Павленко Григорий Васильевич Проблема союза рабочего класса с крестьянством в Германской социал-демократии в период вступления в эпоху империализма : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Павленко Григорий Васильевич; УГУ. – Ужгород, 1981. – 467л. – Бібліогр.:л.401-467
1043519
  Хабаров И.А. Проблема союза рабочегод класса и крестьянства в трудах М.И.Калинина. : Автореф... Канд.филос.наук: / Хабаров И.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-лененизма при Моск.гос.ун-т. – М, 1954. – 17л.
1043520
  Скиба Н. Проблема спадковості у драмі В. Винниченка "Пригвождені" і паралелі у світовій літературі ("Привиди" Г. Ібсена) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 219-225. – ISBN 966-594-246-8
1043521
  Дмитрієнко Ю.М. Проблема спадкоємності в національній самосвідомості. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.03 / Дмитрієнко Ю.М.; Ун-т. Внутрішн.справ. – Харків, 1998. – 18л.
1043522
  Сегеда С. Проблема спадкоємності людності Руської землі й України в світлі антропологічних даних // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 250-259
1043523
  Скотный В.Г. Проблема специфики теоретического в "философии науки" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
1043524
  Потемкин А.В. Проблема специфики философии в диатрибической традиции. / А.В. Потемкин. – Ростов -на-Дону, 1980. – 158с.
1043525
  Федоров В.М. Проблема специфичности биологической формы движения материи. : Автореф... канд. филос.наук: / Федоров В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. диалект. материализма. – М., 1966. – 17л.
1043526
  Кравчук М.О. Проблема співвідношення "минуле -сучасне -майбутнє"в контексті тоталітарної ідеології // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 167-169. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1043527
  Рабінович С.П. Проблема співвідношення "природного", морального, звичаєвого і законного у філософсько-правовій думці античності // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 40-46. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1043528
  Печеранський І. Проблема співвідношення віри та розуму, філософії та богослов"я у творчості С.С. Глаголєва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 160-164. – ISSN 1728-9343
1043529
  Переверзєв Д.І. Проблема співвідношення генетичних і субстратних чинників у становленні й еволюції мови (на прикладі корейської) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 314-320. – Бібліогр.: Літ.: с. 320; 17 п.
1043530
  Лясота А.Є. Проблема співвідношення громадянського суспільства та державної влади в умовах сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 129-132. – ISSN 2077-1800
1043531
  Пронюк Н. Проблема співвідношення громадянського суспільства, держави і місцевого самоврядування // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 62-67. – ISSN 1814-3385


  Аналіз природи місцевого самоврядування дозволяє обгрунтувати його місце у системі держава - громадянське суспільство, їх взаємозалежність дозволяє розглядати як відокремлених і взаємопов"язаних у межах системи суспільної (публічної) влади. У свою ...
1043532
  Ющик О. Проблема співвідношення Декларації про державний суверенітет і Конституції України в контексті правової держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 16-17
1043533
  Вінник О.М. Проблема співвідношення державного регулювання та саморегулювання на прикладі відносин державно-приватного партнерства // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 133-139
1043534
  Дудоладова Л.В. Проблема співвідношення душі і тіла в філософській концепції Т. Аквінського // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 84-86
1043535
  Трофименко В. Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 4 (83). – С. 67-75. – ISSN 1993-0909
1043536
  Гайдич Н.М. Проблема співвідношення логіки й математики в концепціях Г.Фреге та Гуссерля // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 32-34
1043537
  Туренко В.Е. Проблема співвідношення любові та справедливості у філософському дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 54-63
1043538
  Остапчук С. Проблема співвідношення методу, способів та засобів правового регулювання трудових відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 60-61
1043539
  Каталзен А.І. Проблема співвідношення мови, мислення та людської діяльності в структуралістських та генеративних концепціях лінгвістики і філософії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 42-46. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1043540
  Зуєв А. Проблема співвідношення наукового знання та мислення сучасної людини // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С20-23.
1043541
  Половко О.О. Проблема співвідношення політики та моралі (на прикладі російсько-грузинського конфлікту) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 213-218
1043542
  Канченко А.В. Проблема співвідношення політичної моральності та насилля у проглядах Ю.Хабермаса // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 39-41
1043543
  Василевська Н.С. Проблема співвідношення понять "медична послуга" та "медична допомога" // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 287-291. – ISBN 978-966-927-257-7
1043544
  Грудницька С.М. Проблема співвідношення понять "підприємство" і "юридична особа" в контексті правового інституціонального підходу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 91-99
1043545
  Надьон В.В. Проблема співвідношення правоздатності та суб"єктивного цивільного права // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 34-39
1043546
  Куян І.А. Проблема співвідношення принципів міжнародного права і національного суверенітету // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-34
1043547
  Бойченко О.І. Проблема співвідношення природного та людського у ранньому даосизмі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-10. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається вчення про природність (відповідність єству), котре лежить в основі даосизму. Аналізуються відповідні ідеї раннього даосизму, викладені у трактатах "Дао Де Цзин" і "Чжуан-цзи".
1043548
  Зарва В.А. Проблема співвідношення раціонального та емоційного в художній характерології І. Тургенєва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 167-171. – ISBN 966-8188-10-1
1043549
  Москалик Г. Проблема співвідношення раціонального та ірраціонального в сучасних освітніх практиках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 174-182
1043550
  Москалик Г. Проблема співвідношення раціонального та ірраціонального в сучасних освітніх практиках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 134-143
1043551
  Коваль А.М. Проблема співвідношення соціальної реальності та індивідуальних засобів пізнання: з історії становлення когнитивної соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Зроблено історико-соціологічний аналіз концепцій, в яких розглядається проблема співвідношення соціальної реальності та індивідуальних когнітивних процесів. Зокрема, висвітлено основні теоретико-методологічні принципи концепцій класиків соціології та ...
1043552
  Володін П.В. Проблема співвідношення цивілізації та глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 235-244. – ISSN 2072-1692
1043553
  Дергаль Л. Проблема співчуття в оповіданні В. Винниченка "Талісман": "маленька людин" в її героїчності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 97-102. – ISBN 966-594-246-8
1043554
  Кузьміна С.Л. Проблема сполучення знання і віри в філософії освіти київських академічних мислителів ХІХ-початку ХХ століть // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 8. – С. 125-134. – ISBN 978-966-2915-30-3
1043555
  Савченкова Нина Проблема спонтанности в философии и психоанализе или как возможны свободные ассоциации ? // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 2 (13). – С.64-69
1043556
  Зуев В.В. Проблема способа бытия таксона в биологической таксономии / В.В. Зуев, С.С. Розова // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.90-104. – ISSN 0042-8744
1043557
  Суханова Н.П. Проблема способа бытия ценностей в науке и важность личностного общения между педагогом и студентом в ходе образовательного процесса / Н.П. Суханова, Б.В. Сапрыгин // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 69-80. – ISSN 1811-0916
1043558
  Погольша Н.Н. Проблема способностей в свете исторического материализма : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Погольша Н.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – Кишинев, 1968. – 17л.
1043559
  Каризська І.О. Проблема способу діяльності в становленні культури // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 130-138. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1043560
  Батюк Л.А. Проблема спотворень показників економічного зростання / Л.А. Батюк, О.М. Кравченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 93-101. – (Економічні науки)
1043561
  Бербешкина З.А. Проблема справедливости в марксистско-ленинской этике / З.А. Бербешкина. – М, 1974. – 160с.
1043562
  Бугай Д.В. Проблема справедливости в первой книге "Государства" Платона: Кефал и Полемарх // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 115-125. – ISSN 0042-8744
1043563
  Горбунова А.В. Проблема сприйняття кольору у мистецтві (на матеріалі творчості В. Кандинського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1043564
  Творонович О.Є. Проблема сприйняття слова у вченні О.О. Потебні про внутрішню форму мовних одиниць // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 100-105
1043565
  Кирильчук О. Проблема сприйняття творчості Богдана-Ігоря Антонича в контексті українського рецептивного досвіду ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 37-46. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1043566
  Леонов Юрій Григорович Проблема спряженості та ріст періодів у групах Григорчука : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Леонов Юрій Григорович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 13л.
1043567
  Кагановська О.М. Проблема спрямування інтертекстуальних зв"язків при реконструкції текстових концептів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 155-164. – ISBN 966-581-231-9
1043568
  Кагановська О.М. Проблема спрямування інтертекстуальних зв"язків при реконструкції текстових концептів // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1043569
  Иванов Н.М. Проблема спуска космических аппаратов в атмосферах планет / Н.М. Иванов, А.И. Мартынов. – Москва, 1972. – 48с.
1043570
  Мышков С.К. Проблема стабилизации управляемых систем с неполной информацией : Автореф. дис. ... канд.физ-мат. наук : 009 / Мышков С.К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 8 с.
1043571
  Турчин А.В. Проблема стабильного развития и перспективы глобальных катастроф // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1. – С.156-163. – ISSN 0869-0499
1043572
  Ковас Ю.В. Проблема стабильности и изменчивости общих способностей впсихогенетике / Ю.В. Ковас, Т.Н. Тихоморова, С.Б. Малых // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 6. – С. 67-76. – ISSN 0042-8841
1043573
  Бабенко К.А. Проблема стабільності Конституції в умовах зміни суспільних відносин // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 8-13.
1043574
  Литвин А.Л. Проблема сталинского террора в новейших зарубежных исследованиях / А.Л. Литвин, А.А. Сальникова // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 153-164. – ISSN 1726-5223
1043575
  Малеки О.А. Проблема сталого розвитку в Україні: шляхи впровадження // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 76-78
1043576
  Огородник Иван Васильевич Проблема становления и развития диалектического мышления в биологии (Историко-гносеологический и методологический аспекты) : Дис... д-ра философ.наук: 09.00.08 / Огородник Иван Васильевич; АН УССР, Кафедра философ. АН УССР. – Киев, 1983. – 367л. – Бібліогр.:л.332
1043577
  Огородник И.В. Проблема становления и развития диалектического мышления в биологии (Историко-гносеологический и методологический аспекы) : Автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.08 / Огородник И. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 49 с.
1043578
  Симоненко С.М. Проблема становления мировоззренческого самосознания: ист.-логич. аспект. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Симоненко С.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1990. – 16л.
1043579
  Луферов Н.П. Проблема становления нового человека в творчестве Кузьмы Чорного 20-х - 30-х годов. (Проза) : Автореф... канд. филолог.наук: / Луферов Н.П.; АН БССР. Ин-т лит. и искусства. – Минск, 1954. – 12л.
1043580
  Вандышев В.Н. Проблема становления общенаучных принципов в физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1043581
  Емелин И.А. Проблема становления принципов психологической выразительности в преромантической лирике А.С. Пушкина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 127-133. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1043582
  Банилис В. Проблема становления социалистического реализма в литовской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Банилис В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1961. – 16л.
1043583
  Устьянцев В.Б. Проблема становления социального / В.Б. Устьянцев. – саратов, 1982. – 175с.
1043584
  Васильева О.В. Проблема становления характера в советской художественной прозе 70-х - 80-х годов / О.В. Васильева. – Ленинград, 1987. – 16 с.
1043585
  Алексінцева Т. Проблема становлення артпедагогіки як інноваційної технології в країнах Європи та США // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (2). – C. 35-40
1043586
  Трубчик О.Г. Проблема становлення білоруської державності у ракурсі освітньої політики на території Білорусі в роки польсько-радянської війни (1919 - 1921 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 547-556. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1043587
  Лєбєдєва Ю.О. Проблема становлення Галицько-Волинської держави в українознавчих дослідженнях початку XX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 415-421. – ISSN 2218-4805
1043588
  Котенко В.Д. Проблема становлення державності східних слов"ян // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.61-64. – ISSN 1563-3349
1043589
  Баймуратов М. Проблема становлення єдиної системи міжнародних виборчих стандартів / М. Баймуратов, Б. Кофман // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 63-76. – ISSN 1026-9932
1043590
  Стичинська А.Б. Проблема становлення і перспективи розвитку системного забезпечення прав дитини у місті Києві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 217-225
1043591
  Сніжко Н.В. Проблема становлення і розвитку виробничої термінології в українській лексикографії // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 119-124
1043592
  Дубасенюк О. Проблема становлення і розвитку науково-педагогічних шкіл / О. Дубасенюк, О. Антонова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 12 (996). – С. 65-71. – ISSN 0131-6788


  У Житомирському державному університеті імені Івана Франка згідно з планом МОНмолодьспорту України та Національної академії педагогічних наук України 17-21 жовтня 2012 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему " Становлення і ...
1043593
  Миклащук І.М. Проблема становлення ідеологій у програмовій і практичній діяльності українських політичних партій // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 21-22.
1043594
  Дубина Микола Миколайович Проблема становлення й тенденції розвитку малої прози Західної України (20-30 рр. 20 ст.) : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Дубина Микола Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 464л. – Бібліогр.:л.10
1043595
  Щостак М.В. Проблема становлення Київської Русі в працях українських науковців (1900-1930-х рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 181-193.


  В.Б. Антонович, М.С. Грушевський, М.І. Костомаров, М. Максимович.
1043596
  Шостак М.В. Проблема становлення Київської Русі в працях українських науковців (1900-1930) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 181-193
1043597
  Мовчан В.С. Проблема становлення нового рівня екологічної культури // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1043598
  Муляр В.І. Проблема становлення особистості в системі "Індивід-суспільство" (філософсько-культурологічний аналіз) : Монографія / В.І. Муляр; МОНУ. Житомирський держ. технологічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с. – ISBN 966-683-104-Х
1043599
  Волинський П.К. Проблема становлення реалізму в українській літературі / П.К. Волинський. – Київ, 1957. – [15] с. – Окр. відбиток з : Радянське літературознавство, № 6, 1957, с.119-133
1043600
  Шорохов І.М. Проблема становлення цілісності систем у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1043601
  Нагорный А.В. Проблема старения и долголетия / А.В. Нагорный. – М., 1963. – 756с.
1043602
  Гонтмахер Е. Проблема старения населения в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 22-29. – ISSN 0131-2227
1043603
  Нагорний О.В. Проблема старіння та смерти / О.В. Нагорний. – Х., 1935. – 444с.
1043604
  Завадовский Б.М. Проблема старости и омоложения в свете учения о внутренней секреции / Б.М. Завадовский. – Москва : Красная новь, 1923. – 127 с.
1043605
  Дубровіна А.І. Проблема статевого поділу людей у філософії Григорія Нісського // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 15-18
1043606
  Букавин С.П. Проблема статива в современном немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Букавин С.П. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 20 с.
1043607
  Фомин А.Л. Проблема статуса знания в классической гносеологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 50-52
1043608
  Павлюченко В.Ю. Проблема статусу Австрії в системі повоєнних міжнародних відносин оформлення її нейтралітету (1945-1955 рр.) // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 155-160
1043609
  Тараненко А. Проблема статусу особи у разі часткової анексії території держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 77-78. – ISBN 978-617-7069-15-6
1043610
  Галака С.П. Проблема створення без"ядерної зони у Центрально-Східній Європі та позиція України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 12-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1043611
  Пушкар В.В. Проблема створення ідеального музичного інструмента та інтуїтивний аспект музичної інформації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 140-147. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття розглядає проблему ідеального музичного інструмента, який дозволить композитору виконувати власні твори будь-якого рівня технічної складності без допомоги запрошених музикантів. Існуючий рівень технології музичних інструментів підтверджує ...
1043612
  Руденко Ю.Ю. Проблема створення механізму формування суспільної ідеології Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 260-265
1043613
  Панов В.О. Проблема створення спеціальних (вільних) економічних зон в економічній історії Закарпаття 1990-х років // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 22-27. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1043614
  Медведєва М. Проблема створення універсальної природоохоронної організації міжнародного екологічного суду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 147-149
1043615
  Исаев Г.Г. Проблема стилевой традиции в прозе Леонида Леонова 1920-х годов. : Автореф... вканд. филолог.наук: 10.01.02 / Исаев Г.Г.;. – Горький, 1975. – л.
1043616
  Веденов М.Ф. Проблема стилей мышления в естествознании / М.Ф. Веденов, Ю.В. Сачков. – Москва, 1971. – 32с.
1043617
  Соткис Ю.А. Проблема стилистической организации речи и ее место в процессе обучения языку для специальных целей (исследование проблемы в историко-филологическом контексте) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1043618
  Беликов А.В. Проблема стиля в каноническом искусстве Византии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 56-62. – ISSN 2073-9702
1043619
  Доценко А.С. Проблема стиля в эстетике и искусствознании / А.С. Доценко. – М, 1983. – 63с.
1043620
   Проблема стиля и жанра в русской литературе XIX века. – Свердловск, 1991. – 125 с.
1043621
  Кучеренко Г. Проблема стиля и стилевого многообразия в искусстве социалистического реализма : Автореф... канд. философ.наук: / Кучеренко Г.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1964. – 22л.
1043622
   Проблема стиля научного мышления. – М, 1986. – 58с.
1043623
  Напрасна О.Б. Проблема стильових характеристик пізнавальної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто підходи до аналізу проявів пізнавальних стилів людини, їхніх описових характеристик і складових, а також своєрідність впливу на різні види діяльності.
1043624
   Проблема стимулирования труда на современном этапе. – Иваново, 1983. – 163с.
1043625
  Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка / Ю.Н. Тынянов. – Академия, 1924. – 139с.
1043626
  Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка / Ю.Н. Тынянов. – М., 1965. – 301с.
1043627
  Муравьев В.В. Проблема страданий и спасения в религиозной сфере культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 12. – С. 13-18. – ISSN 2073-9702


  Способы обретения благ в религиозной идеологии определяются в соответствии с пониманием причин существования зла. Существуют два типа избавления от страданий: первый — путь деяний и заслуг, второй — путь внутренних, духовных изменений. В современных ...
1043628
  Перепелиця Г. Проблема стратегічного вибору місця України в архітектурі Євроатлантичної безпеки у довгостроковій перспективі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 26-31. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто перспективи входження України до системи євроатлантичної безпеки. Основну увагу звернуто на аналіз довготривалої перспективи розвитку архітектури євроатлантичної безпеки.
1043629
  Баева Е.В. Проблема страха публичного выступления у сотрудников ОВД // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 39-43
1043630
  Барков О. Проблема строків у Кримінально-виконавчому кодексі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 68-69.
1043631
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структури в теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1043632
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структури в теорії відображення. / Г.Г. Вдовиченко. – Київ : КДУ ім. Т.Г.Шевченка, 1972. – 210с.


  У книжці на оснві ленінского вчення обгрунтовується принцип єдності стуктури і відображення. З позицій цієї єдності розглядається ряд категорій матеріалістичної діалектики і деякі загальні категорії наук.
1043633
  Герасименко І.А. Проблема структурної та лексико-семантичної організації колоративів у російській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 49-54. – ISSN 0027-2833
1043634
  Галушко О.П. Проблема структурування Верховної Ради як похідна від виборчого законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1043635
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структуры в теории отражения : Дис... докт. филоч.наук: / Вдовиченко Г. Г.; КГУ. – К., 1968. – 330л. – Бібліогр.:л.1-46
1043636
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структуры в теории отражения : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Вдовиченко Г.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 35 с.
1043637
  Степин В.С. Проблема структуры и генезиса физической теории. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.03 / Степин В.С.; МВ и ССО БССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1975. – 44л.
1043638
  Иофик Л.Л. Проблема структуры сложного предложения в новоанглийском языке. : Автореф... доктор филолог.наук: / Иофик Л.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1043639
  Соснин Н.В. Проблема структуры содержания обучения в компетентностной модели высшего профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 15-18. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема структуры содержания обучения в копетентностной модели высшего профессионального образования.
1043640
  Подмазко Евгений Артемович Проблема структуры социальной ответственности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Подмазко Евгений Артемович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 25л.
1043641
  Евдошенко А.П. Проблема структуры языка (парадигматический анализ) / А.П. Евдошенко. – Кишинев, 1967. – 220с.
1043642
  Сичов М.І. Проблема суб"єкта - об"єкта і стиль мислення сучаної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1043643
  Скиртач В. Проблема суб"єкта вищої освіти в контексті дисциплінарної влади (роздуми, навіяні М. Фуко) / В. Скиртач, О. Періг // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 40-47. – ISSN 2078-1016
1043644
  Власова Т. Проблема суб"єкта і гендерної ідентичності у сучасній українській картині світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 106-108. – ISBN 978-966-439-147-1
1043645
  Аніщенко І.М. Проблема суб"єкта мовлення в ситуації інтрасуб"єктної комунікації // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 47-51. – ISBN 978-966-916-268-7
1043646
  Татенко В.О. Проблема суб"єкта націєтворення: соціально-психологічний аспект // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 92-102. – ISSN 2411-1449


  "Проблема суб’єкта націєтворення розкривається через низку її аспектів. Зокрема, звертається увага на існування певної невизначеності в трактуванні та застосуванні поняття “націєтворення”, що дає підстави для розрізнення похідних від нього понятійних ...
1043647
  Середа І.В. Проблема суб"єкта у педагогічній теорії та освітній практиці // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 91-95. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  У статті здійснено системний аналіз категорії суб"єкта. Визначено основні поняття та положення теорії суб"єктності з позицій психолого-педагогічної науки. Запропоновано модель суб"єктно орієнтованої підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури.
1043648
  Кузін М. Проблема суб"єкта у філософії освіти // Філософія: нове покоління : тези десятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. : [Київ, 21-22 трав. 2015 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська О.Ю., Макух Ю.Ю.]. – Київ : НаУКМА, 2015. – С. 39-40
1043649
  Мітічкіна О.О. Проблема суб"єктивного контролю особистості у сучасній психології управління персоналом / О.О. Мітічкіна, І.В. Кочубєй // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 280-285. – ISSN 2219-2654
1043650
  Калениченко П.А. Проблема суб"єктності захисту авторського і суміжних прав у музичному шоу-бізнесі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 142-147.
1043651
  Баканидзе М.И. Проблема субординации логических форм / М.И. Баканидзе. – Алма-Ата, 1968. – 216с.
1043652
  Орынбеков М.С. Проблема субстанции в марксистской диалектике. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Орынбеков М.С.; АН СССР.Ин-т филос. – М, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1043653
  Кузнецова А.П. Проблема субстанции в философии Дакарта. : Автореф... Канд.филол.наук: 622 / Кузнецова А.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 24л.
1043654
  Орынбеков М.С. Проблема субстанции в философии и науке / М.С. Орынбеков. – Алма-Ата, 1975. – 175с.
1043655
  Сугоняко О. Проблема субстанції вартості // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 23-35. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
1043656
  Бура Х. Проблема субстратів і псевдосубстратів в українській мові // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 279-282. – ISBN 978-2-919320-35-6
1043657
  Гусарова А Л. Проблема субъекта-объекта и процесс обучения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусарова Л.А,; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 27л.
1043658
  Максимов М.А. Проблема субъекта антисистемной деятельности в современной философской мысли // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 4 (118). – С.159-171. – ISSN 0321-2017
1043659
  Митюшин Александр Александрович Проблема субъекта в обосновании принципов диалектической логики. (На материале гегелев. "Феноменологии духа") : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Митюшин Александр Александрович; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 24л.
1043660
  Кузьмина Т.А. Проблема субъекта в современной буржуазной философии / Т.А. Кузьмина. – М, 1979. – 199с.
1043661
  Арчадзе К.Г. Проблема субъекта и объекта в диалектическом материализме. : Автореф... наук: / Арчадзе К.Г.; Тбилис. гос. унив. им.И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 18л.
1043662
   Проблема субъекта и объекта в истории философии и в современной науке. – Воронеж, 1974. – 224 с.
1043663
  Лекторский В.А. Проблема субъекта и объекта в классической и современной буржуазной философии / В.А. Лекторский. – М., 1965. – 118с.
1043664
  Абишев К.А. Проблема субъекта и объекта в марксистской философии / К.А. Абишев [и др.]. – Алма-Ата : Казахстан, 1975. – 192 с.
1043665
  Любутин К.Н. Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и марксистско-ленинской философии. / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1973. – 187с.
1043666
  Любутин К.Н. Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и марксистско-ленинской философии. / К.Н. Любутин. – М., 1981. – 264с.
1043667
  Дружинин Виктор Федорович Проблема субъекта и объекта в современном научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дружинин Виктор Федорович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1043668
  Линьков Е.С. Проблема субъекта и объекта в философии Шеллинга : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Линьков Е.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. – Л., 1969. – 13л.
1043669
  Бузина О.К. Проблема субъекта и преодоление классической рациональности в западноевропейской культуре второй половины ХІХ века // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.317-322. – ISSN 1606-951Х
1043670
  Шитиков М.М. Проблема субъекта истории в философии эпохи ранних буржуазных революций / М.М. Шитиков. – Москва : Краснояр. ун-т, 1987. – 193 с.
1043671
  Афанасьев Ю.Л. Проблема субъекта художественного творчества ( Из опыта самонаблюдений ) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (133). – С.67-71
1043672
  Приписнов В.И. Проблема субъективного фактора в историческом материализме. / В.И. Приписнов. – Душанбе, 1966. – 136с.
1043673
  Манелис Б.Л. Проблема суверенитета и ее значение в современных условиях / Б.Л. Манелис. – Ташкент, 1964. – 307с.
1043674
  Куян І.А. Проблема суверенітету в школі природного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 27-34. – ISSN 1563-3349
1043675
  Іжнін І. Проблема суверенітету і конфлікту у сучасних міжнародних відносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 40-46. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1043676
  Палієнко М.І. Проблема сувернітету сучасної держави / М.І. Палієнко. – Х, 1929. – 39с.
1043677
  Ковалевська Т. Проблема сугестивної адекватності у мові сучасних ЗМІ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 147-151.
1043678
  Рожко В.В. Проблема суддівського розсуду в правових системах Японії та Китаю // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 56-71. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
1043679
  Пашин С.А. Проблема судебной ошибки // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 58-74. – ISSN 0132-0831
1043680
  Литвин М.О. Проблема судового оскарження неналежної якості надання адміністративних послуг // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 75-77. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
1043681
  Печарський А. Проблема суїциду як "літературно-художньої фікції" (на матеріалі української літератури початку ХХ століття) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 284-290. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1043682
  Сухомлин О. Проблема суржику на журналістських теренах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-42. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему суржику в контексті журналістської грамотності. Увагу зосереджено на багатоаспектному функціонуванні суржику о мові ЗМІ. Запропоновано типологію основних мовних вад у медіа. This article enlightens the problem of the surzhyk in the ...
1043683
  Коханова О.О. Проблема суспільно-політичного становища жінки в Радянській Україні в період 1920-1930-х рр. в пострадянській історіографії // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 159-165. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1043684
  Пендзей І.В. Проблема суспільного вибору та національно-демократичного відродження Угорщини (вересень-грудень 1944 рр.) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 64-69. – ISSN 2312-1165


  "У статті охарактеризовано дії радянської окупаційної влади, організацій комуністичної партії, демократичних елементів на зайнятих Червоною армією угорських землях, спрямовані на формування органів нової, згідно оцінок комуністичної історіографії ...
1043685
  Розова Т. Проблема суспільного ідеалу в релігійній філософії "срібного віку". // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.51-60.


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1043686
  Міщук Р.С. Проблема суспільного обов"язку митця у творчості Лесі Українки / Р.С. Міщук. – Київ, 1983. – 48 с.
1043687
  Богдашина Олена Проблема суспільної еволюції у працях українських істориків другої половини XIX - початку XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1043688
  Богдашина О. Проблема суспільної еволюції у працях українських істориків другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-28.
1043689
  Шиманович О.М. Проблема сутності (юридичної природи) судового рішення в цивільному процесуальному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 137-140. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядається актуальна проблема сутності судового рішення в цивільному процесі України. Розкриваються різні погляди, що існують з цього приводу, зокрема теорії наказу та підтвердження. Визначаються цілі та завдання цього процесуального акта, а також ...
1043690
  Сидоренко Л.І. Проблема сутності живого в історичній ретроспективі та науці ХХІ ст. // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 60-66.
1043691
  Бушанська В. Проблема сутності політичного міфу в умовах сучасності // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 42-44


  Поняття політичного міфу протягом довгого часу було предметом дискусій, у яких виникали суперечливі і абсолютно протилежні твердження.
1043692
  Копистинська І.М. Проблема сучасної об"єктивної статистики друку в книжковій справі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 45-48


  Кількість виданих книжок є одним із найважливіших показників культурного розвитку держави. Кожна країна так чи інакше зіштовхується з проблемами об"єктивної статистики друку. В Україні ці проблеми сягнули свого апогею. Найважливіші з них, що стосуються ...
1043693
  Мостепаненко А.М. Проблема существования в физике и космологии: Мировоззренческие и методологические аспекты / А.М. Мостепаненко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 152 с.
1043694
  Бережной Ю.А. Проблема существования двух механик / Ю.А. Бережной, И.П. Билецкий // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.31-37. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1043695
  Шуков В.А. Проблема сущности жизни и некоторые методологические вопросы теоретической биологии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.627 / Шуков В.А.; МГУ. Филос. ф-тет., 1971. – 21л.
1043696
  Пономаренко Ю.Г. Проблема сущности и явления в химии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 56 : Роль диалектики в современном естествознании
1043697
  Челышева П.В. Проблема сущности и явления как категорий материалистической диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Челышева П.В.; МГУ. Филос. ф-тет. Каф. диалект. материализма. – М., 1968. – 16л.
1043698
  Челышева П.В. Проблема сущности и явления как категорий материалистической диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Челышева П.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. диалект. материализма. – М., 1968. – 15л.
1043699
  Цурцумиа Л.И. Проблема сущности искусства в эстетическом наследии Нико Николадзе : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Цурцумиа Л. И. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1980. – 26 с.
1043700
  Ивашевский С.Л. Проблема сущности права в истории отечественной философско-правовой мысли // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 65-70. – ISSN 0132-0769
1043701
  Думитру Н. Проблема сущности человека в свете исторического материализма : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Думитру Н. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1960. – 18 с.
1043702
  Баланик Б.Г. Проблема сущности эксплуататорского государства в марксистко-ленинской теории государства и права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Баланик Б.Г. ; Ин-т государства и права АН СССР. – Москва, 1969. – 20 с.
1043703
  Оглоблин О.П. Проблема схеми історії України 19-20 століття (до 1917 року) / вступ. ст. О.В. Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 192-210. – ISSN 0130-5247


  Згадуються історики: О. Оглоблин, М. Грушевський, М. Слабченко, М. Яворський та ін.
1043704
  Гончарук Н.М. Проблема схильності до ледарювання у психологічних дослідженнях // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 63-68. – ISSN 2310-4368
1043705
  Давыдова Г.А. Проблема сцщности в свете марксистского понимания человека : Автореф... канд. филос.наук: / Давыдова Г.А.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1965. – 22л.
1043706
  Имреи Я. Проблема счастья в марксистско-ленинской этике. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Имреи Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 20л.
1043707
  Горячев А.А. Проблема сырья в политеке и экономике капитализма / А.А. Горячев. – М, 1982. – 64с.
1043708
  Цвиркунов В.В. Проблема сюжета в советском литературоведении : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Цвиркунов В. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф.. теор. лит. и искусст. – Москва, 1959. – 16 с.
1043709
  Стрельбицкий М.П. Проблема сюжета в современной украинской советской повести. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Стрельбицкий М.П.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1043710
  Котенко В. Проблема та напрями досліджень виникнення держави у східних слов"ян // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 39-44
1043711
  Пилипчук В. Проблема та періодизація досліджень новітньої історії держави і права України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 49-58. – ISSN 1993-0909
1043712
  Ментишинова О. Проблема та перспективи ринку акцій // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 105-109. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1043713
  Ворочек В. Проблема та перспективи транскордонного руху капіталу в європейських країнах, що розвиваються // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 176-184. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1043714
  Богородецька О. Проблема та перспективи формування побратимських зв"язків міст України та Польщі // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 157-167
1043715
  Мінасян Р. Проблема Тайваню у відносинах між США та КНР (1995 - 1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 580-582. – ISBN 978-966-171-893-6
1043716
  Кир"янчук І. Проблема творення тексту як причина появи нової гілки буття у збірці Михайла Ореста "Душа і доля" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 34-39


  Здійснено спробу довести безкінечну природу людської душі, яка насправді належить потойбіччю, а не тлінному і виснаженому від непосильного гріхопадіння земному світові.
1043717
  Лаврентьева К.Н. Проблема творческих взаимосвязей литератур народов СССР и басня на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лаврентьева К.Н. ; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького АН СССР. – Москва, 1963. – 23 с.
1043718
   Проблема творческих методов в тюркоязычных литературах начала ХХ века. – Казань, 1972. – 28с.
1043719
   Проблема творческих методов в тюркоязычных литературах начала ХХ века. – Казань, 1973. – 28с.
1043720
  Хрипун Владимир Александрович Проблема творческого метода и стиля в "Песнях и сонетах" Джона Донна : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.05 / Хрипун Владимир Александрович; Моск. Гос. Пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1043721
  Тертычная Н.Н. Проблема творческой личности в произведениях В. Токаревой // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 159-173. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1043722
  Сырцова Е.Н. Проблема творчества в материалистической теории исторического процесса : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Сырцова Е.Н. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
1043723
  Сырцова Елена Николаевна Проблема творчества в материалистической теории исторического процесса : Дис... канд. филос.наук: / Сырцова Елена Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 177л. – Бібліогр.:л.158-177
1043724
  Чантладзе Р.А. Проблема творчества в философии Николая Бердяева (Критич. анализ). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Чантладзе Р.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 28л.
1043725
  Ємчик О.Г. Проблема творчого потенціалу особистості в науково-педагогічній спадщині // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 5 (49). – С. 116-125. – ISSN 2312-5993


  Представлено результати дослідження основних підходів до визначення сутності творчого потенціалу особистості в науковій літературі та охарактеризовано його співвідношення з поняттями "особистість", "творчість" та "творча особистість". Описано ...
1043726
  Алєксандрова О.В. Проблема творчості у контексті західно-європейської ментальності // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 150-164. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1043727
  Конечна Т.М. Проблема творчості у традиційних китайських вченнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 152-154
1043728
  Бусел К.В. Проблема творчості як складова проблема самотності у ліриці Шевченка в період заслання // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 16-20.
1043729
  Потапенко С.В. Проблема тексту у фольклорі з погляду теорії інтертекстуальності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 455-459. – (Б-ка Ін-ту філології)
1043730
  Юрчук О.О. Проблема текстуалізації соціального життя: літературознавчий підхід // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 594-598


  З позиції соціології літератури художній текст часто виступає полем соціальної діяльності, де автор фігурує в ролі соціологічного суб"єкта. За таких умов авторська рефлексія виявляється інформативним простором,за яким можна судити про наслідки ...
1043731
  Пронин И.В. Проблема телесности и интерсубъективности в экзистенциализме Ж.-П.Сартра // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 65-67
1043732
  Лешкова Н. Проблема темо-рематичного членування речення: історія поглядів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 193-203. – ISSN 1728-9572
1043733
  Мотылев В.Е. Проблема темпа развития СССР / В.Е. Мотылев. – М, 1929. – 159с.
1043734
  Лось А.П. Проблема темпов и необходимость некапиталистического развития освободившихся стран : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лось А.П. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1966. – 20 с.
1043735
   Проблема темпов экономического роста в современном мире. – М, 1986. – 383с.
1043736
  Павловська В.О. Проблема теодицеї у романі "Доктор Фаустус" Томаса Манна // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 78-82
1043737
  Сичевська-Возняк Проблема теодиції крізь призму філософських поглядів Я. Беме та Г.В. Лейбніца. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 88-94. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 10)
1043738
  Дикалюк М.С. Проблема теодіцеї у філософії Августина Аврелія // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 13-15
1043739
  Белоус Н.В. Проблема теоретизации технического познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
1043740
  Шевченко Б.О. Проблема теоретико-методичного забезпечення оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 313-318. – ISSN 2222-0712


  Мета статті полягає у теоретичному обгрунтуванні і методичному забезпеченні основ оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства. У результаті дослідження сформульовані теоретичні основи оцінки ефективності проектів державно-приватного ...
1043741
  Скулиш В.Є. Проблема теоретико-методологічного співвідношення антикорупційного та кримінального законодавства // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 54-57. – ISSN 1609-0462
1043742
  Охрименко О.Г. Проблема теоретического анализа системы "естественнонаучное исследование - производство" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1043743
  Пикашова Т.Д. Проблема теоретического знания в домарксистской философии / Т.Д. Пикашова. – К, 1979. – 171с.
1043744
   Проблема теории чувствительности электронных и электромеханических устройств и систем. – Владимир, 1976. – 204 с.
1043745
  Кравченко Ю.М. Проблема теорії пізнання в українській академічній філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
1043746
  Лощихін О.М. Проблема теорії функцій держави у політико-правових ученнях ХІХ-початку ХХ ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 81-89. – ISSN 1563-3349
1043747
   Проблема тепло- и массопереноса. – М, 1976. – 307с.
1043748
  Нугуманов И. Проблема терминологии в преподавании химии в казахской средней школе : Автореф... канд. пед. (по методике обучения химии)наук: / Нугуманов И.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1966. – 17л.
1043749
  Мельник І. Проблема термінології в нотаріальному процесуальному праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
1043750
  Хіміч Ярослава Проблема термінології комплексного дослідження фондових зібрань церков і релігійних організацій України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті автор презентує довідкове видання Хіміч Я.О. "Християнська культура України: термінологія мистецтвознавчого аналізу" (К. : ДАКККіМ, 2008). Довідкове видання вміщує понад тисячу термінів із різних галузей знань (культурології, ...
1043751
  Рощина І. Проблема термінології у кримінальному праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 213-219. – ISSN 0132-1331
1043752
  Аляєв Г.Є. Проблема термінологічного визначення російської філософії "срібного віку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1043753
  Половко О.О. Проблема тероризму в контексті європейської політики мультикультуралізму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 78-79
1043754
  Николаев А.Н. Проблема территориальных вод в международном праве / А.Н. Николаев. – М, 1954. – 308с.
1043755
  Карим Мохамад Али Проблема территориальных вод и прилежащих зон в международном праве. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Карим Мохамад Али; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 149л.
1043756
  Мохамед Карим Проблема территориальных вод и прилежащих морских зон в международном праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мохамед Карим ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 21 с.
1043757
  Рожкова А. Проблема терроризма и религиозного экстремизма в современном Пакистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 6 (240). – С. 124-138. – ISSN 1998-1813
1043758
  Михайлов Д.Є. Проблема техніки у філософії Брюно Латура // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 68-72. – ISSN 1996-9872
1043759
  Мельниченко В. Проблема тимчасового житла (гуртожитків) в Україні // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 32-35.
1043760
  Костенко А.З. Проблема типизации в литературе социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Костенко А. З.; АН УССР, Ин-т лит. – К., 1978. – 25л.
1043761
  Молдавская Н.Д. Проблема типического в курсе литературы 8-10 классов средней школы / Н.Д. Молдавская, Н.И. Прокофьев. – М., 1954. – 88 с.
1043762
  Штейнбергер И. Проблема типического в марксистско-ленинской эстетике. : Автореф... канд. филос.наук: / Штейнбергер И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 17л.
1043763
  Алексеев Ю.И. Проблема типического в реалестической литературе : Автореф... канд. филос.наук: / Алексеев Ю. И.; МГУ. – М., 1954. – 14л.
1043764
  Баженова А. Проблема типического в реалистическом искусстве : Автореф... канд.филос.наук: / Баженова А.; АН СССР Ин-т философии. – Москва, 1953. – 16л.
1043765
  Акимов Ю.Л. Проблема типического в художественной литературе / Ю.Л. Акимов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1954. – 80 с. – (В помощь лектору)
1043766
  Ревякин А.И. Проблема типического в художественной литературе / А.И. Ревякин. – М., 1959. – 367с.
1043767
  Разумный В.А. Проблема типического в эстетике / В.А. Разумный. – М, 1955. – 196с.
1043768
  Рунт М.И. Проблема типического в эстетике революционных демократов Белинского, Чернышевского, Добролюбова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рунт М.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит. и искусства. – М., 1954. – 16л.
1043769
  Мамиконян С.Ф. Проблема типического и конфликта в статьях А.М.Горького о литературе (1928-1936 гг.) : Автореф... канд. фило.наук: / Мамиконян С.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 16л.
1043770
  Каюмов Л.П. Проблема типичности в послевоенном узбекском романе о колхозной деревне. (По романам "Огни Кошчинара", "Ветер золотой долины", "Источники жизни") : Автореф... канд. филол.наук: / Каюмов Л.П.; Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1955. – 14л.
1043771
  Озеров В.М. Проблема типичности в советской литературе / В.М. Озеров. – М., 1953. – 48с.
1043772
  Чолокава Н.Д. Проблема типичности в творчестве Лео Киачели. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чолокава Н.Д.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1958. – 15л.
1043773
  Ревякин А.И. Проблема типичности в художественной литературе / А.И. Ревякин. – М., 1954. – 172с.
1043774
  Толстих В.І. Проблема типового в художній літетаратурі / В.І. Толстих. – К., 1958. – 32с.
1043775
  Крижанівський С.А. Проблема типовості в художній літературі / С.А. Крижанівський. – Київ, 1953. – 36с.
1043776
  Демчук Т.В. Проблема типологизації синонімів у сучасній китайській мові // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 109-116. – ISSN 1608-0599
1043777
  Гусева Е.Н. Проблема типологии библиотек в современном отечественном библиотековедении // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 6-19
1043778
  Ленерт Проблема типологии героя в романах А.Ф.Писемского "Тысяча душ" и И.С.Тургенева "Накануне" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Ленерт Ханс-Юрген; МГУ. Филол. фак. – М., 1975. – 27л.
1043779
  Скоробогатов А.В. Проблема типологии правопонимания в современной юридической науке // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 31-36.
1043780
  Цупко Т.В. Проблема типологии художественного творчества в марксистко-ленинской эстетике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Цупко Т. В.; АН УССР, Ин-т филос. – К., 1984. – 23л.
1043781
  Новик Б.В. Проблема типологізації держав у творчих пошуках Є. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 143-146. – ISBN 978-617-7133-95-6
1043782
  Стасюк О.С. Проблема типологізації евфемізмів та дисфемізмів (на матеріалі парламентських текстів ФРН та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 286-291


  У статті розглядається типологія евфемізмів та дисфемізмів за критерієм зміни оцінного значення. Показане застосування цієї типології до аналізу евфемізмів та дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції. В статье рассматривается типология ...
1043783
  Ковінько М.В. Проблема типології авторських масок (на матеріалі сучасної української та російської малої прози) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 165-174
1043784
  Колупаєв А.П. Проблема типології акціонерних товариств у законодавстві помтрадянських країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.72-79
1043785
  Колупаєв А.П. Проблема типології акціонерних товариств у законодавстві пострадянських країн // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.229-235. – ISBN 966-7784-65-7
1043786
  Сириця Г.В. Проблема типології конфліктів у трансформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 308. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1043787
  Ткаченко О.Б. Проблема типології мовно-літературного розвитку неповних націй (і насамперед української) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 241-263. – ISBN 966-581-295-6
1043788
  Курбала В.В. Проблема тілесності в метафізиці ХVІІ ст.: Декарт, Спіноза, Ляйбніц // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 87-89
1043789
  Кузьміна С.Л. Проблема тілесності у київській духовно-академічній філософії виховання другої половини XIX ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 55-59
1043790
  Найдьонова Г. Проблема тілесності у психології: теоретичні підходи й напрями дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему вивчення тілесності людини у психології. Проаналізовано основні теоретичні підходи до дослідження тілесності людини в зарубіжній і вітчизняній психології, означено переваги та недоліки кожного з них. Запропоновано вивчати проблему ...
1043791
  Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 43-48. – ISBN 966-7943-03-8


  Дослідницький інтерес до проблеми людської тілесності пов"язаний з відчуттям того, що тілесність є однією з онтологічних засад єдності з природою, якої прагне людина в умовах глобальної екологічної кризи. Проблемні ситуації стосовно людської тілесності ...
1043792
  Макаренко Ю.П. Проблема тінізації економіки в банківському секторі // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 117-121. – ISSN 1997-4167
1043793
  Ніпіаліді О. Проблема тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 355-360
1043794
  Рудзевич О.П. Проблема тіньової економіки / О.П. Рудзевич, В.М. Кий // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 40-46. – ISSN 2310-5534
1043795
  Шелудько Н.М. Проблема тіньової економіки в Україні // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.80-86
1043796
  Успаленко В. Проблема тіньової економіки в Україні та шляхи її подолання / В. Успаленко, В. Карпенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 7. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 1 назв.
1043797
  Кіліч Х. Проблема тлумачення в конституційній юрисдикції // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.47-49.
1043798
  Илларионов С.И. Проблема товарного производства / С.И. Илларионов. – М., 1984. – 111с.
1043799
  Нурматов М.Х. Проблема тождества в диалектике / М.Х. Нурматов. – Ташкент, 1969. – 188 с.
1043800
  Шимчук Эмма Григорьевна Проблема тождества слова в историческом словаре : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Шимчук Эмма Григорьевна; МГУ. – М., 1974. – 28с.
1043801
   Проблема тождества фразеологических единиц. – Челябинск, 1990. – 87с.
1043802
  Соколов М.Ю. Проблема толерантності в інформаційному просторі : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Соколов М.Ю.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 195л. – Бібліогр.: л. 167-195
1043803
  Соколов М.Ю. Проблема толерантності в інформаційному просторі : автореф. дис. ... канд. політ. наук: спец. 23.00.03 - політ. культура та ідеол. / Соколов М.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – бібліогр.: 6 назв
1043804
  Косачова О.О. Проблема толерантності культур в ігровому кінематографі: естетичний потенціал // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 206-219. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1043805
  Комарова З.И. Проблема толкования специальных слов в словарях русского языка советского периода / З.И. Комарова. – Свердловск, 1979. – 91с.
1043806
  Тихоцкая И.С. Проблема топливно-сырьевого обеспечения японской промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.16 / Тихоцкая И. С.; АН СССР, Ин-т востоковед. – М., 1981. – 22л.
1043807
  Зурабов М.А. Проблема топливно-энергетичеких ресурсов на современном этапе / М.А. Зурабов. – Киев, 1975. – 28с.
1043808
  Шаповалова О. Проблема тотожності позики і кредиту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 63-65. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1043809
  Обуховский И.Т. Проблема точного решения задачи 3-х и 4-х тел в нетивистской квантовой механике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Обуховский И.Т.; Моск. гос. ун-т. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1043810
  Гринюк Владимир Андреевич Проблема точности в переводе "научной поэзии". (На материале перевода поэмы Лукреция "О природе вещей" на рук. и укр. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.14 / Гринюк Владимир Андреевич; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 27л.
1043811
  Пугач Б.Я. Проблема точности научного знания // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 68-83. – ISSN 2415-2456


  На основі закономірностей розвитку науки розкрита характеристика сучасного наукового пізнання - рух до повного, глибокого, істинного, достовірного, адекватного знання. Виявлена сутність філософського імперативу, основна вимога якого полягає в тому, що ...
1043812
  Ніканоров О.К. Проблема травматизму в ігрових видах спорту та перспективи використання засобів фізичної реабілітації // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 82-87. – ISSN 1992-7894
1043813
  Шошура С.Н. Проблема трагического в творчестве М.А.Шолохова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Шошура С.Н.; МГУ. – М., 1982. – 22л.
1043814
  Бабий Л.Т. Проблема трагического в эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Бабий Л.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 28 с.
1043815
  Бабій Л.Т. Проблема трагічного в естетиці. : Дис... канд. філософ.наук: / Бабій Л.Т.; КДУ. Кафедра етики та естетики. – К., 1971. – 218л. – Бібліогр.:л.206-218
1043816
  Добропас И.А. Проблема традиции в развитии научного познания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Добропас И.А.; Львов гос.ун-т. – Львов, 1987. – 15л.
1043817
  Куценко Н.А. Проблема традиции в русской философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 1. – С.102-112. – ISSN 0235-1188
1043818
  Алиев Х.С. Проблема традиции и новаторства в современном азерабйджанском романе : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев Х. С.; Акад. обз. наук при ЦК КПСС, Каф. литературовед., искусствовед. и журнал. – М., 1970. – 19л.
1043819
  Горбачев Д.Е. Проблема традиции и новаторства в творчестве А. Г, Петрицкого : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Горбачев Д. Е.; АН УССР, Ин-т искусствовед., фольклора и этнограф. им. Рыльского. – К., 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1043820
   Проблема традиций и взаимовлияния в литературах стран Западной Европы и Америки (XIX-XX). – Горький, 1987. – 85 с.
1043821
  Салманов Ш.М. Проблема традиций и новаторства азербайджанской советской поэзии (1920-1932) : Автореф... канд. филол.наук: 10.647 / Салманов Ш.М.; АН АзССР. Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1970. – 29л.
1043822
   Проблема традиций и новаторства в русской и советской прозе и поэзии. – Горький, 1987. – 165 с.
1043823
   Проблема традиций и новаторства в русской литературе ХІХ -начала ХХ века. – Горький, 1981. – 151 с.
1043824
   Проблема традиций и новаторства в советской литературе : Библиографические и методические материалы в помощь областным, краевым и республ. б-кам. – Москва : [б.и.], 1967. – 53 с.
1043825
  Ушацкая И.А. Проблема традиций и новаторства в советской эстетике 1920-х годов. (На материале теорет. работ и дискуссий) : Автореф... канд. философ.наук: 09.623 / Ушацкая И.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии, логики и марксистско-ленинской эстетики. – Минск, 1969. – 20л.
1043826
  Гниломедов В.В. Проблема традиций и новаторства в современной белорусской лирике. (1954-1965) : Автореф... канд. филолог.наук: / Гниломедов В.В.; АН БССР. Ин-т лит-ры. – Минск, 1966. – 20л.
1043827
  Коломиец В.В. Проблема традиций и новаторства в социальной драматургии Михаила Старицкого (в литературном контексте второй половины ХІХ века) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Коломиец В.В.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 225л. – Бібліогр.:л.210-225
1043828
  Коломиец Владимир Васильевич Проблема традиций и новаторства в социальной драматургии Михаила Старицкого: (в литературном контексте второй половины XIX века) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Коломиец Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 20л.
1043829
  Карцов Н.П. Проблема традиций и новаторства в творчестве В.Маяковского : Автореф... канд. филол.наук: / Карцов Н. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 м.
1043830
   Проблема традиций и новаторства в художественной литературе. – Горький, 1978. – 137 с.
1043831
  Соляник В.В. Проблема традиций и новаторства в эстетической мысли Белоруссии 1917-1932 годов. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Соляник В.В.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории, философии, логики и маркс.-лен. эстетики. – Минск, 1968. – 19л.
1043832
   Проблема традиций и новаторства русской и советской прозы. – Нижний Новгород, 1990. – 156 с.
1043833
  Лосев И.В. Проблема традиций и творчества в морали : Дис... Канд. филос. наук.: 09.00.05 / Лосев И.В.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1987. – 186л. – Бібліогр.:л.167-187
1043834
  Лосев И.В. Проблема традиций и творчества в морали : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Лосев И.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
1043835
  Руденко С.В. Проблема традиції в українській філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1043836
  Садовникова Я. Проблема трансграничных рек в отношениях Индии и Бангладеш // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 105-113. – ISSN 0131-2227
1043837
  Ткаченко Р.В. Проблема трансгрессии в философии постмодернизма // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 49-61
1043838
  Самойлова М.П. Проблема трансформации и адаптации античного наследия в социокультурной среде Руси (мистико-символическое направление) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 38-44. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена проблеме рецепции античного наследия культурой Руси. Рассматривается один из путей включения античности в отечественную культуру - мистико-символический - на примере творчества Псевдо-Дионисия Ареопагита и исихазма
1043839
  Левина И. Проблема трансформации: сравнительно-исторический анализ подходов и решений : (классические версии) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 123-139. – Бібліогр.: с. 123-138. – ISSN 0042-8736
1043840
  Левина И. Проблема трансформации: сравнительно-исторический анализ подходов и решений (классические версии) : (о книге Й. Цвайнерта "История экономической мысли в России") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 98-122. – ISSN 0042-8736
1043841
  Марчук Б. Проблема трансформації боротьби за права людини у боротьбу за права нації в контексті діяльності правозахисного руху Української Гельсінської Групи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7069-15-6
1043842
  Зеленько О.А. Проблема трансформації вищої школи в аспекті теорії соціальної оптимізації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 84-95. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1043843
  Оленічева Ю. Проблема трансформації відносин власності в житлово-комунальному господарстві // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 13-15. – ISSN 1728-9343
1043844
  Шершенюк О.М. Проблема трансформації гендерного аспекта безробіття в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 19-21. – ISSN 2409-1944
1043845
  Журбечюк Г.В. Проблема трансформації інституту права власності в умовах переходу України до ринку історико-правові аспекти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 59-65.
1043846
  Гріненко О.О. Проблема трансформації ролі та місця ООН у регулюванні безпекових проблем сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 25-32


  Стаття присвячена дослідженню проблеми регулювання засобами ООН без пекових проблем сучасності. Статья посвящается исследованию проблемы регулирования посредством ООН современных проблем в области безопасности. The present article deals with the ...
1043847
  Терепищий С.О. Проблема трансформації сучасного університету в контексті експансії освітнього простору // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 273-277. – ISSN 2076-1554
1043848
  Шнирков О.І. Проблема трансформації товарної експортної спеціалізації України в умовах пошуку нових ринків збуту / О.І. Шнирков, Н.В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 121-129. – ISSN 2308-6912


  В статті обґрунтовано необхідність експортної диверсифікації України в контексті дезінтгераційних процесів на пострадянському просторі. Розглянуто факторні умови розвитку експорту з розподілом на фактори екзогенного та ендогенного впливу. До ендогенних ...
1043849
  Корпало Тарас Іванович Проблема трансцендентності в теорії пізнання : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.01 / Корпало Тарас Іванович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Киев, 1996. – 174л. – Бібліогр.:л.161-174
1043850
  Корпало Т.І. Проблема трасцендентності в теорії пізнання : Автореф... канд філос.наук: 09.00.01 / Корпало Т. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 28л.
1043851
  Шмид Э. Проблема трех тел в квантовой механике : Пер. с англ. / Э. Шмид, Х. Цигельман. – Москва : Наука, 1979. – 272с.
1043852
  Голубев В.Г. Проблема трех тел в небесной механике / В.Г. Голубев, Е.А. Гребеников. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 240 с.
1043853
  Джеджула К.Е. Проблема Триеста в 1945-1946 г.г. и советская дипломатия : Дис... наук: / Джеджула К.Е.;. – К., 1946. – 243л. – Бібліогр.:л.235-243
1043854
  Яглом И.М. Проблема тринадцати шаров. / И.М. Яглом. – Киев : Вища школа, 1975. – 85 с.
1043855
  Колпитянський С Р. Проблема тріщинуватості порід у нафтовій геології / С Р. Колпитянський, . – Київ, 1966. – 160с.
1043856
  Трипільський А. Проблема труда в естетиці соціалістичного реалізму / А. Трипільський. – К., 1949. – 44с.
1043857
  Власенко А. Проблема труда в творечестве Федора Гладкова : Автореф... канд. филологич.наук: / Власенко А.; Московский городской педагогический институт имени В.П.Потемкина. – Москва, 1950. – 16 с.
1043858
  Сабуров В.А. Проблема трудовго и технико-экономического сотрудничества СССР с развивающимися странами : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Сабуров В. А.; Ун-т дружбы народ. – М., 1972. – 26л.
1043859
  Спекторская Р.Б. Проблема трудового воспитания детей в литературном наследстве А.М.Горького. : Автореф... канд. пед.наук: / Спекторская Р.Б.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 16л.
1043860
  Малиновская Е.А. Проблема трудовой эмиграции в социально-экономической политике СФРЮ (середина 60-х - 70-е годы) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Малиновская Е.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с. – Библиогр.: 2 назв.
1043861
  Золотов А.В. Проблема Тунгусской катастрофы 1908 г. / А.В. Золотов. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 202 с.
1043862
  Слободянюк Р.Д. Проблема у системі координат категорії змісту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-58. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Досліджується цікаве з погляду теорії і практики явище - проблема - у широкому соціальному контексті та тісній взаємодії з іншими складовими категоріями змісту.
1043863
  Будыко М.И. Проблема углекислого газа / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 59с.
1043864
  Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений / В.К. Глистин. – Л, 1979. – 128с.
1043865
  Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно опасных последствий. / В.В. Мальцев. – Саратов, 1989. – 192 с.
1043866
  Клименко В. Проблема удосконалення законодавства про строки давності притягнення до кримінальної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 107-110
1043867
  Коновал О. Проблема удосконалення змістового компоненту фізичної освіти / О. Коновал, Т. Туркот // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 25-28
1043868
  Люзняк М.Е. Проблема удосконалення інструментів регулювання та нагляду за стабільністю банків України в аспекті кредитної діяльності / М.Е. Люзняк, Л.О. Гаряга, Т.І. Гончарук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 19-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1043869
  Колісник В. Проблема узгодження конституційно-правових норм, покликаних визначати правовий статус вищих органів державної влади в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 65-72. – ISSN 1993-0909
1043870
  Петров В.В. Проблема указания в языке науки / В.В. Петров. – Новосибирск, 1977. – 127с.
1043871
  Матвієнко В.М. Проблема українсько-кубанських союзницьких відносин та укладання міждержавного договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 173-181. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Проаналізовано здобутки та проблеми двосторонніх відносин УНР та Кубанської Республіки у 1919-1921 рр.
1043872
  Росовецький С.К. Проблема українського бароко і Тарас Шевченко: деякі стилістичні та мовно-поетикальні аспекти // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 66-77
1043873
  Шендрик А.П. Проблема українського месіанізму у філософській доктрині В. Липинського та її потрактування І. Мірчуком // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 106-116. – ISSN 2075-1443
1043874
  Федорченко І. Проблема українського національного характеру в науковій спадщині М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-24. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі досліджень М. Костомарова проаналізовано становлення національного характеру українців. The development of national character of the Ukrainians is analyzed on the materials of the work of Mykola Kostomarov.
1043875
  Панасевич В.А. Проблема українського перекладу безособових речень новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 102-106. – Бібліогр.: Літ.: С. 106; 10 поз.
1043876
  Дмитрієнко І.В. Проблема українського правового прогресу: критерії та показники // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 50-58. – ISSN 1563-3349
1043877
  Зайцева Зінаїда Проблема українського університету у Львові: публіцистичний вимір (1899-1914 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 71-82
1043878
  Ганаба С.О. Проблема української історичної ідентичності на зламі тисячоліть // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 172-178
1043879
  Геник М. Проблема української меншини в Польщі у процесі міжнаціонального примирення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 207-222
1043880
  Єгорова В.В. Проблема української мови в народній просвіті та питання прогресу в українській і російській публіцистиці 1860-х - 1880-х рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 12-23
1043881
  Данюк Н. Проблема української мови у літературній творчості та громадському світогляді А. Свидницького // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 348-352
1043882
  Демчук Ю.Б. Проблема української національної ідентичності в посткомуністичну добу // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 41-42
1043883
  Здорікова Наталія Володимирівна Проблема української національної самосвідомості в політичних поглядах М.Драгоманова : Дис... канд. політичних наук : 23.00.01 / Здорікова Наталія Володимирівна ; МО України ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1993. – 131л. – Бібліогр.: л. 119-131
1043884
  Здорікова Наталія Володимирівна Проблема української національної самосвідомості в політичних поглядах М.Драгоманова : Дис... канд. політичних наук : 23.00.01 / Здорікова Наталія Володимирівна ; МО України ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1993. – 131л. – Бібліогр.:л.119-131
1043885
  Здорікова Н.В. Проблема української національної самосвідомості в політичних поглядах М.Драгоманова : автореф. дис. ... канд. політтичних наук : 23.00.01 / Здорікова Н.В. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 19 с.
1043886
  Волковецька Н.В. Проблема української самоідентифікації в англомовній та українській прозі початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Волковецька Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1043887
  Волковецька Н.В. Проблема української самоідентифікації в англомовній та українській прозі початку XXI століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Волковецька Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 226 арк. – Бібліогр.: арк. 196-226
1043888
  Ефремов В.Я. Проблема укрепления морального духа Красной армии в историографии периода Великой Отечественной войны (июнь 1941-май 1945 г.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 95-102. – ISSN 2070-9773
1043889
  Слепухов Н.И. Проблема умственного воспитания школьников в педагогическом наследии П.П.Блонского. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Слепухов Н.И.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1981. – 24л.
1043890
  Вдовина И.С. Проблема универсального ращвития личности в французском персонализме : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Вдовина И.С.; Ин-т философии АН СССР. – М, 1971. – 24л.
1043891
  Китайгородская Г.А. Проблема универсального языка: Pro et contra // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 73-77. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1043892
  Мостепаненко А.М. Проблема универсальности основных свойств пространства и времени / А.М. Мостепаненко. – Л, 1969. – 230с.
1043893
  Бокал Г.В. Проблема універсалій у філософії Ансельма Кентерберійського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито зміст та спосіб розв"язання проблеми універсалій в філософії Ансельма Кентерберійського. В статье изложено содержание и способ решения проблемы универсалий в философии Ансельма Кентерберийского. The article Assembly put the content ...
1043894
  Братута О.Г. Проблема універсальності методологічного забезпечення здійснення досліджень в економічній науці // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро, 2016. – № 2 (4). – С. 7-12. – ISSN 0321-4095
1043895
  Литвинов В.Д. Проблема унії у творах Станіслава Оріховського (поч. XVI ст.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 162-174. – ISSN 2075-1443
1043896
  Мельник Т.П. Проблема унормування української літературної мови в мовознавчому доробку Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 273-277. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1043897
   Проблема управлением процессом воспитания (материалы симпозиума). – М, 1971. – 147с.
1043898
   Проблема управлением процессом формирования личности. – М, 1972. – 152с.
1043899
  Вовк П.С. Проблема управления артикуляцией при обучении русскому языку как иностранному : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Вовк П.С.; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1970. – 20л.
1043900
  Лозовая С.Н. Проблема управления информационным взаимодействием на очной ставке // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.209-212. – ISSN 1727-1584
1043901
  Левшина О.Н. Проблема управления термоядерными реакциями / О.Н. Левшина. – М, 1961. – 19с.
1043902
   Проблема управления трудовыми ресурсами на совершенном этапе. – Л, 1989. – 165с.
1043903
  Катеринчук І. Проблема управління адаптацією права України до права ЄС у вітчизняній та зарубіжній думці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С.158-162
1043904
  Печенюк Н.М. Проблема управління зовнішнім державним боргом України та шляхи її вирішення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 274-282 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1043905
  Кудла М.В. Проблема управління початковою школю в Україні в педагогічній науці та публіцистиці другої половини XIX - початку XX століття // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 53-56. – (Педагогічні науки ; № 2 (115)). – ISSN 2414-5076


  "... ідея М. Драгоманова щодо фінансування різних типів шкіл є особливо актуальною і сьогодні, у зв"язку зі становленням мережі опорних шкіл та потребою забезпечення належного державного фінансування загальноосвітніх шкіл різних типів". (с. 54)
1043906
  Вауліна О.В. Проблема управління суспільством в античній філософії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 132-137. – (Серія "Філософія")
1043907
  Ковнєров О. Проблема управління суспільством у німецькій філософії XVIII - XIX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 112-115. – ISSN 1728-9343
1043908
  Кірячок М. Проблема урбанізації в романі С. Процюка "Інфекція" // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 69-74
1043909
  Алисиевич Е.С. Проблема урегулирования национальных интересов в каспийскои регионе (международно-правовой аспект) / Е.С. Алисиевич, Н.В. Кислицына // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 149-172. – ISSN 1560-2893
1043910
   Проблема уровней и систем в научном познании. – Минск, 1970. – 256с.
1043911
  Сенина Т.А. Проблема усвоения в России византийского культурного наследия в связи с имяславческим спором начала ХХ века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 10-15. – ISSN 2073-9702


  Византийское культурное наследие, усвоенное в России при ее крещении, было забыто. Спор об имени Божием, разгоревшийся накануне революции, поспособствовал воскрешению в России "византизма" не только в области богословия, но и в практической церковной ...
1043912
  Дмитрие В.А. Проблема условности в реалистической литературе : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитрие В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1967. – 19л.
1043913
  Михайлова А.А. Проблема условности в реалистическом искусстве / А.А. Михайлова. – Москва, 1966. – 32с.
1043914
  Элиава Н.Л. Проблема установки в промышленности мышления. : Автореф... Доктора пед.наук: / Элиава Н.Л.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
1043915
  Рябушко А.П. Проблема устойчивости движения тел в общей теории относительности / А.П. Рябушко. – Минск : Вышэйш. школа, 1987. – 110с.
1043916
  Зубов В.И. Проблема устойчивости процессов управления / В.И. Зубов; СП Госуд. ун-тет .Фак-тет прикладной математ.-процессов управления. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : НИИХ СПбГУ, 2001. – 354с. – ISBN 5-7997-0307-3
1043917
  Штонь Г.М. Проблема утверждения социалистической личности в украинской советской прозе 60-х - нач. 70-х гг. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Штонь Г.М.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 19л.
1043918
  Шостак М. Проблема утворення Києво-Руської держави в українознавчих дослідженнях XII - XIX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 189-192
1043919
  Ханчич М.Г. Проблема утворення та визначення "загального" (понять та філософських категорій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про діалектичне визначення філософських категорій, особливо таких, як "буття", "суперечність", "всезагальне", "рух" тощо. Автор досліджує принципи утворення категорій.
1043920
  Лєбєдєва О. Проблема утворення українського етносу в українознавчих дослідженнях кінця XIX-початку XXI століть // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 106-109. – ISBN 978-966-439-357-4
1043921
  Крупка Н.О. Проблема утворення, обробки та утилізації відходів у Львівській області / Н.О. Крупка, Лотоцька-Дудик // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 62-67 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1043922
   Проблема утилізації опалого листя міст і відходів тваринницьких ферм та шляхи їх вирішення / С.П. Сонько, Пушкарьова-Безділь, І.П. Суханова, О.В. Василенко, І.М. Гурський // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 143-154 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1992-4224
1043923
  Романів М.В. Проблема утилізації сміття в Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 32-33 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
1043924
  Розенблат В.В. Проблема утомления / В.В. Розенблат. – М., 1961. – 220с.
1043925
  Виговська І. Проблема ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного характеру // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-17-0
1043926
  Сірко А. Проблема участі акціонерного сектору в інноваційному розвитку економіки України та її вирішення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 7-16. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1043927
  Садикова В. Проблема участі британської команди в Олімпійських іграх 1980 року // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 96-100. – ISSN 1728-9343
1043928
  Чорний О. Проблема участі держави в організації сучасної політичної науки в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 182-198. – ISSN 2524-0137
1043929
  Маслюк О. Проблема участі населення УРСР в Збройних силах СРСР у 1941-1945 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 97-100. – ISBN 978-966-171-783-0
1043930
  Філатов В.Г. Проблема участі ФРН у "гуманітарних інтервенціях" світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 223-231
1043931
  Тищенко Лариса Владимировна Проблема ученического самоуправления в истории школы и педагогики на Украине в период 1917-1931 гг. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тищенко Лариса Владимировна; НИИ педагогики Украины. – Киев, 1992. – 138л. – Бібліогр.:л.115-138
1043932
  Суюнов А.С. Проблема учета атмосферных влияний на геодезические измерения в условиях центральной Азии. : Автореф... доктор техн.наук: 05.24.01 / Суюнов А.С.; Киев. гос. технич. ун-т строит. и архит. – К., 1995. – 39л.
1043933
  Карауш М.И. Проблема учета и контроля в аграрнопромышленных объединениях / М.И. Карауш. – М., 1977. – 168с.
1043934
  Иоффе М.П. Проблема учета производительности труда / М.П. Иоффе. – Москва ; Ленинград, 1931. – 159 с.
1043935
  Рубинштейн М.М. Проблема учителя / М.М. Рубинштейн. – М.-Л., 1927. – 175с.
1043936
  Тищенко Л.В. Проблема учнівського самоврядування в історії школи і педагогіки на Україні в період 1917-1931 рр. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тищенко Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 21л.
1043937
  Лєбєдєв Є.О. Проблема фазового укрупнення стохастичних систем у нетрадиційних постановках // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 82-84
1043938
   Проблема фациальной диагностики нефтегазоперспективных песчаных тел и пути её решения / А.Е. Лукин, П.М. Коржнев, А.Д. Науменко, С.В. Окрепкий // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 7-21 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1043939
  Жданова И.А. Проблема федеративного устройства в Февральской революции 1917 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 17-28. – ISSN 0042-8779
1043940
   Проблема фенолов, из получение и применение. – М.Л., 1942. – 80с.
1043941
  Щербин В.К. Проблема финансирования инфраструктурных проектов инновационного развития стран СНГ // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 67-73. – ISSN 1815-2066
1043942
  Поліщук Р.В. Проблема фізичного здоров"я та виховання у працях українських педагогів XVIII-XIX століть // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 48-62. – ISBN 978-966-493-990-1
1043943
  Савицька І.М. Проблема філософії свідомості: історико-філософський вимір // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 2. – С. 16-24. – (Серія "Гуманітарні студії")
1043944
  Прокопов Д.Є. Проблема філософського осмислення феномена Просвітництва (К. Л. Райнгольд) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 104-107
1043945
  Олійник Я.Б. Проблема фінансового забезпечення регіонального розвитку України і шляхи її вирішення / Я.Б. Олійник, С.Г. Шуман // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 194-203. – Бібліогр.: 8 назв.
1043946
  Селіванова О. Проблема форм міксації мов у соціолінгвістиці // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 3--10. – Бібліогр.: С. 8-9; 18 назв


  Стаття присвячена обгрунтуванню статусу змішаних мов як форм міксації мов. Ознаки змішаних мов розглянуто в порівнянні з формами існування мови. Схарактеризовано типи змішаних мов іїхні диференційні параметри. Авторка враховує погляди лінгвівстів на ...
1043947
   Проблема форм руху у сучасній науці. – К, 1968. – 286с.
1043948
  Шварц И.Е. Проблема формализма в процессе обучения и в знаниях учащихся и пути его преодоления. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шварц И.Е.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1949. – 22 с.
1043949
  Маглыш В.Н. Проблема формационной природы и типология доколониальных обществ восточноафриканского межозерья XVIII-XIX вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Маглыш В. Н.; АН СССР, Ин-т Афр. – М., 1981. – 26л.
1043950
  Гараев Ш.Ш. Проблема формирования гражданского общества в современной Украине и Азербайджане // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 468-477
1043951
  Балыкова Л.М. Проблема формирования и развития личности в наследии А.В.Луначарского : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Балыкова Л.М.; Моск. гос.пед. ин-т. – Тула, 1972. – 22л.
1043952
  Царев Д.И. Проблема формирования колчеданных месторождений (на примере Забайкалья) / Д.И. Царев, А.П. Фирсов; АН СССР; Бурят.Науч.Центр СО; Геологический ин-т; Отв.ред.Ф.И. Вольфсон. – Москва : Наука, 1988. – 144с. – ISBN 5--02-002624-7
1043953
  Ильюшина Л.Л. Проблема формирования культурной идентичности социумов транзитивного типа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 285-286. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1043954
  Кармазина Т.П. Проблема формирования культуры потребления / Т.П. Кармазина. – Минск, 1986. – 107с.
1043955
  Боборыкин В.Е. Проблема формирования личности в марксистско-ленинской философи и критика буржуазных концепций социализации. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Боборыкин В.Е.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1975. – 20л.
1043956
  Сгурская Л.В. Проблема формирования научного мировоззрения и атеистического воспитания учащихся в педагогическом наследии А. В. Луначарского : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сгурская Л. В.; МВССО ГССР, Тбиил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 25л.
1043957
  Звонарев И.С. Проблема формирования научного мировоззрения и марксистско-ленинская философия : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Звонарев И.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 23 с.
1043958
  Караваева Е.В. Проблема формирования общего образовательного пространства / Е.В. Караваева, И.Б. Котлобовский // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 4 (май). – С. 9-17. – ISSN 0321-0383


  В статье проведен анализ основных тенденций и результатов образовательных реформ, проводимых в последние годы в России и других странах СНГ. Подробно проанализированы особенности российских ФГОС нового поколения и проблемы нормативно-методической базы, ...
1043959
  Глушенкова Е.Н. Проблема формирования политической модели устойчивого развития России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.63-76. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1043960
  Костоева Ж.И. Проблема формирования системы образования в Саудовской Аравии // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 190-202. – ISBN 978-5-89282-378-4
1043961
  Шмелев Н.П. Проблема формирования социально-экономического механизма роста в развивающихся странах. : Автореф... доктор экон.наук: / Шмелев Н.П.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1969. – 41л. – Бібліогр.:с.38-39
1043962
  Соболь Т.В. Проблема формирования социальной идентичности в условиях глобальных общественных изменений // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2013. – за 2012 г. – С. 211-230. – ISSN 2307-3705
1043963
  Кияница Л.А. Проблема формирования художественного образа в документальном телефильме. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Кияница Л.А.; МГУ. – М., 1971. – 21л.
1043964
  Григорьева Н.Г. Проблема формирования ценностей в системе профессиональноо образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 37-40. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема формирования ценностных ориентаций у студентов в системе профессионального образования. Анализируются результаты проведенного исследования.
1043965
  Семіченко В.А. Проблема формування готовності студентів і викладачів до інноваційної діяльності / В.А. Семіченко, М.В. Артюшина // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 54-67. – ISSN 2226-4078
1043966
  Богданова Н. Проблема формування духовної культури студентської молоді сучасної України // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.97-105. – ISSN 2075-1443
1043967
  Фісанов В.П. Проблема формування засад спільної європейської ідентичності у ФРН і Франції: порівняльні аспекти // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 35-46. – ISSN 2522-4050


  "Досліджуються актуальні питання формування нових ідентичностей у ФРН та Франції в умовах сучасних глобальних викликів. Автор виокремлює спільне та особливе у маркерах ідентичності обох країн, які стосуються насамперед таких сфер суспільного життя, ...
1043968
  Васильєва Т.А. Проблема формування інвестиційних ресурсів підприємства в трансформаційній економіці / Т.А. Васильєва, О.С. Грищенко // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 86-89
1043969
  Романишин С.С. Проблема формування комунікативної культури студентів в аспекті медичної деонтології // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 4 (72). – С. 269-272. – ISSN 1684-7903
1043970
  Палагіцький Н.В. Проблема формування лідерських якостей майбутніх офіцерів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 519-520
1043971
  Паламаренко С. Проблема формування лідерських якостей майбутніх офіцерів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 369-370
1043972
  Садова М.А. Проблема формування морально-етичної відповідальності майбутнього практичного психолога // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 231-239. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1043973
  Буцкіна С. Проблема формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.49-51. – ISSN 0131-6788
1043974
  Міхно О.П. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях С.Русової в журналі "Світло" (1910-1914 рр.) // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 41-44


  У статті висвітлено погляди С.Русової на проблему формування національної самосвідомості, викладені в її публікаціях у журналі "Світло" протягом 1910-1914 рр.
1043975
  Міхно О. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях Софії Русової в часопису "Світло" (1910-1914 рр.): з фондів Педагогічного музею України // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 115-125. – ISBN 978-966-2410-26-6


  У статті висвітлено погляди С. Русової на проблему формування національної самосвідомості, викладені в її публікаціях у журналі "Світло" протягом 1910-1914 рр.
1043976
  Марченко О.Г. Проблема формування освітнього середовища у філософсько-педагогічній спадщині Г.С. Сковороди // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С.173-183. – ISSN 2074-8167


  Простежено життєвий шлях і становлення наукового світогляду Г.С. Сковороди, ідейні витоки його прогресивного вчення, в фокусі якого знаходяться етико-гуманістичні проблеми людства. Проаналізовані погляди сучасних науковців стосовно суті, складу, ...
1043977
  Гавриленко І. Проблема формування позитивного іміджу на міжнародній арені в контексті реалізації концепції "м"якої сили" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 105-106
1043978
  Чорний М.Г. Проблема формування природно-заповідної мережі Черкащини (на прикладі Черкаського бору) // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 489-490
1043979
  Грибок О.П. Проблема формування професійної культури у майбутніх фахівців в умовах інформатизації освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 229-233


  У даній публікації розглянута проблема формування професійної культури у майбутніх фахівців та розкриті педагогічні умови, шляхи, засоби і технології її формування у студентів під час навчально-виховного процесу ВНЗ
1043980
  Сьомченко В.В. Проблема формування резерву сумнівних боргів у контексті ефективного управління дебіторською заборгованістю / В.В. Сьомченко, О.О. Дядюн // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 133-141. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1043981
  Хміль В.В. Проблема формування світоглядних пріоритетів сучасного суспільства // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 344-347. – ISSN 2076-7382
1043982
  Олексіч Д. Проблема формування системи державного аудиту в Україні / Д. Олексіч, Ж. Олексіч // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 236-245. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
1043983
  Сищук А.А. Проблема формування соціально-економічної однорідності національної економіки у глобальній економічній системі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 247-251. – ISSN 1729-360Х
1043984
  Кочерга О. Проблема формування соціальної відповідальності вчителя в спадщині педагогів- класиків другої половини Х!Х століття // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 11-14
1043985
  Ромашенко В. Проблема формування соціокультурної та полікультурної компетентностей у студентів філологічного напряму // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 101-105. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1043986
  Копійка В.В. Проблема формування спільного інтеграційного механізму ЄЕС у контексті розширення в 60-70-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-30. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Висвітлено історичні аспекти інституційного реформування Європейського Співтовариства в контексті першого розширення, що набуває особливого значення в умовах проблеми сьогоднішнього розширення ЄС.
1043987
  Лихолат А.О. Проблема формування стратегії інтелектуально-інноваційного розвитку України // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 25. – С. 80-88.
1043988
  Грінівецька Ніна Миколаївна Проблема формування сучаского типу державного службовця в Україні : Автореф... канд. держ. управліннянаук: 25.00.01 / Грінівецька Ніна Миколаївна; Україн. Академ. державного управління при президент. України. – К., 1998. – 18л.
1043989
  Горяча О. Проблема формування та використання кадрового потенціалу підприємств України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 35-41 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1043990
  Богданова Н.Г. Проблема формування творчої особистості // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 7-11


  У статті досліджуються основні чинники формування творчої особистості, з"ясовується роль соціального середовища, виховання та самовиховання.
1043991
  Гусакова Н.М. Проблема формування творчої особистості режисера-педагога в соціально-культурному аспекті діяльності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 185-193
1043992
  Іщенко Ю. Проблема формування територіально-інноваційних систем в Україні та їхнє дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 165-171. – (Серія географічна ; вип. 46). – ISSN 2078-6441
1043993
  Литвиненко О.М. Проблема формування/збереження національної ідентичності у світлі зарубіжного досвіду // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 136-143. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1043994
  Николаев В.Н. Проблема формулирования организаторских умений учителя в педагогической литературе : Указ. лит. В.Н. Николаев; Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова: Кафедра педагогики и психологии / В.Н. Николаев. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 1976. – 44 с.
1043995
  Вальцель О. Проблема формы в поэзии / Оскар Вальцель ; Авторизированный перевод с нем. М.Д. Гурфинкель, под ред. и с вступ. статьей проф. В.М. Жирмунского "К воспросу о формальном методе". – Петербург : Academia, 1923. – 72 с. – Экз. деф., без обл. и отсутств. с. 67-72. – (Современная литература)


  На обл. фамилия-подпись: Петра Кудрявцева
1043996
  Попов А.А. Проблема формы в современной дидактике / А.А. Попов, С.В. Ермаков, П.П. Глухов // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 110-123. – ISSN 1811-0916
1043997
  Мартыненко В.Я. Проблема формы и содержания : Автореф... канд. философ.наук: / Мартыненко В.Я.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. диалект. и ист. материализма. – Х., 1967. – 16л.
1043998
  Мкртчян М.А. Проблема фрустрации и защитные механизмы личности. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Мкртчян М.А.; Мин. просвещ. АрССР. Армян. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 25л.
1043999
  Дубовицкая Татьяна Дмитриевна Проблема фрустрации у студентов на начальном этапе обучения в вузе / Т. Д. Дубовицкая, А. Р. Эрбегеева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1044000
  Черницкий В.Б. Проблема функциональности режима художественной речи. (На матер. англоамериканской прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Черницкий В.Б.; АН УССр. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 25л.
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,