Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1043001
  Стадницький Ю. "Просторова організація економіки" як напрям підготовки фахівців в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 43-47. – ISSN 2078-1016
1043002
  Сітько С.П. "Просторово-часові структури" синергетики у фізичних термінах квантової механіки / С.П. Сітько, В.П. Цвілій // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 5-11. – ISSN 1023-2427
1043003
  Лавренова О.А. "Пространство в бытии", или Время в культурном ландшафте // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С.28-31. – ISSN 2073-9702
1043004
  Моцок В.І. "Просування демократії" у політиці США щодо Східної Європи: ціль чи засіб?! // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 6-8
1043005
  Алєксандрова О.В. "Протагор" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 164-165. – ISBN 966-316-069-1
1043006
  Філіпова Г. "Протекціант" князя Меншикова Яків Ілейко: обличчя російської адміністрації в Україні після Північної війни // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 45-51
1043007
   "Протестантська етика і дух капіталізму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 874-876. – ISBN 966-316-069-1
1043008
  Бабіна Н. "Проти "Русского мира" легше стояти разом" / розмову вела Любов Якимчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 23


  Письменниця Наталка Бабіна - про білоруський вимір війни на Донбасі та дефіцит українського культурного продукту.
1043009
  Ольшевський І. "Против рожна перти, против хвиль плисти..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 44). – С. 6-7


  Перша книга роману-дилогії Миколи Панасюка "Я - Іван Франко".
1043010
  П"яткова А.В. Просторова ГІС-реалізація моделі раціонального використання земельних ресурсів ерозійно-небезпечних земель // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 74-88 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1043011
  Ховалко А.Б. Просторова диференціація підземних територіальних систем Поділля для цілей туристичної рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 49-54 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1043012
  Чепурний І. Просторова закономірність розвитку карбонатного та сульфатного поверхневого карсту в Передкарпатті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-29. – (Геологія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірність просторового поширення поверхневих карстових процесів в Передкарпатті. Статистичними методами визначено основні карстоініціюючі чинники. Розраховано інтегральний показник імовірності проявів поверхневого карсту, що дає ...
1043013
  Фідря Олег Григорович Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії. Стаття перша / Фідря Олег Григорович, Фідря Надія Михайлівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1043014
  Польовий А.М. Просторова мінливість врожайності сільськогосподарських культур за агрокліматичними ресурсами в умовах неоднорідного рельєфу / А.М. Польовий, В.А. Ляшенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 126-131. – ISSN 2306-5680
1043015
  Шкира О. Просторова модель бібліотеки вишу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 43-47. – ISSN 1029-7200
1043016
  Матвєєва Т. Просторова модель творів М. Устияновича "Страсний четвер" І. Франка "Петрії і Довбущики": відлуння поетики готичного роману // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 197-201
1043017
  Дмитришин Л.І. Просторова модель уніфікації та конкуренцї в регіональному туристичному секторі / Л.І. Дмитришин, Т.Д. Павлюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 335-340. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
1043018
  Прокіпчин С. Просторова модель як засіб творення образу нації (на матеріалі українських історичних романів про Петра Сагайдачного) // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 193-201
1043019
  Братковська К.О. Просторова оптимізація інвестицій в програми енергозбереження // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 172-177. – ISSN 2309-1533
1043020
  Козачук Н.О. Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – 355 арк. – Додатки: арк. 337-355. – Бібліогр.: арк. 282-336
1043021
  Брайчевський Ю. Просторова організація зовнішньоторговельних зв"язків ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-44. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції формування просторово-галузевої структури зовнішньоторговельних зв"язків ЄС, зокрема виявлено регіональні форми спеціалізації торгових партнерів ЄС. The article examines recent trends in spatio-sectoral structure of the EU"s ...
1043022
  Ксеневич М.Я. Просторова організація і сталий розвиток міст-центрів (моделювання, нормування та методика на прикладі Донецька - Макіївки) / М.Я. Ксеневич; Українська академія архітектури; НДІП містобудування. – Київ, Вінниця : НДІП містобудування, Тезіс, 2001. – 160с. – ISBN 966-7699-36-6
1043023
  Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем / М.М. Габрель; НАНУ; Інститут регіональних досліджень. – Київ : А.С.С, 2004. – 400 с. – ISBN 966-8613-00-7
1043024
  Стадницький Ю.І. Просторова організація систем послуг : словник-довідник / Ю.І. Стадницький, М.П. Мальська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 269, [1] с. – ISBN 978-617-673-113-9
1043025
  Вірченко П.А. Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області) : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Вірченко П. А. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назв.
1043026
  Нємець Л.М. Просторова організація соціально-географічних процесів в Україні : Монографія / Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, К.А. Нємець. – Київ - Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 160 с. – ISBN 966-623-001-1
1043027
  Черненко Н. Просторова організація української думи (на матеріалі думи "Козак Нетяга") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 524-530


  Метою даного дослідження є виявлення певних закономірностей просторової організації думового тексту. Простір у думі є складовою поетичної системи, що водночас відображає традиційність відповідних уявлень, і засвідчує певну їх трансформацію, що ...
1043028
  Щербак О.В. Просторова оцінка засобами ГІС засолення підземних вод неогенового водоносного комплексу на території Херсонської області // Геоінформатика : науковий журнал / НАНУ. – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 73-76. – ISSN 1684-2189
1043029
  Максименко Н.В. Просторова оцінка метеорологічного потенціалу території Полтавської області / Н.В. Максименко, Н.В. Хоружа // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 37-46. – ISSN 1992-4224
1043030
  Слабий О.Б. Просторова перебудова камер серця при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу / О.Б. Слабий, М.С. Гнатюк // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 98-100. – ISSN 1681-276Х


  "...В експерименті встановлено, що пострезекційна артеріальна легенева гіпертензія призводить до розвитку легеневого серця і виражених змін планіметричних та об’ємних параметрів його камер. Виявлено, що легеневе серце характеризується розширенням його ...
1043031
  Шумік С.В. Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для ров"язку оберненої задачі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Шумік С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 155л. – Додатки: л.139-155. – Бібліогр.: л.117-138
1043032
  Шумік С.В. Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для розв"язку оберненої задачі : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат.наук: Спец. 04.00.05 / Світлана Василівна Шумік; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:5 нав
1043033
  Кириленко О. Просторова поведінка пізньотрипільського населення Київського Подніпров"я на етапах С I - C II / О. Кириленко, О. Дяченко // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 74. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1043034
  Мисик Федір Федорович Просторова режекція частково поляризованих завад при неідентичних характеристиках приймальних каналів адаптивних компенсаторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.13 / Мисик Ф.Ф.; Харк.нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 18 с.
1043035
  Кельник О.І. Просторова селекція перехідного випромінювання півторавимірного модульованого електронного згустку / О.І. Кельник, В.К. Тяжемов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 337-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховано перехідне випромінювання необмеженого у поперечному напрямку модульованого зарядженого згустку та різкій межі вакуум-ізотропна плазма. Виявлено ефект просторової селекції такого випромінювання, коли кожна частота в його спектрі ...
1043036
  Кочерга С.О. Просторова семіосфера драматичної поеми Лесі Українки "адвокат Мартіан" // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2011. – № 2 (22). – С. 64-68
1043037
  Поручинська Т.Ф. Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нервових процесів : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Поручинська Т. Ф.; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2009. – 220 л. + Додатки: [52] л. – Бібліогр.: л. 189-220
1043038
  Поручинська Т.Ф. Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нервових процесів : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Поручинська Т.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1043039
   Просторова структура Ешерського городища античної доби за даними високоточної магнтої розвідки / К. Бондар, В. Ерліх, І. Віршило, Д. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-50. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  У статті обговорюються результати високоточних магнітних вимірювань на Ешерському городищі - унікальній фортифікаційній споруді античної епохи. В результаті археологічної інтерпретації геофізичних аномалій встановлені особливості планування городища, ...
1043040
   Просторова структура рідинних систем на основі наночастинок магнетиту з органічним покриттям / В.І. Петренко, О.І. Іваньков, М.В. Авдеєв, Т.Ю. Ніколаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1043041
  Палій О.П. Просторова та наративна архітектоніка роману Їржі Кратохвіла "Авіон" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 264-274. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу часопросторових і наративних параметрів роману чеського письменника-постмодерніста Іржі Кратохвіла "Авіон". Розглядаються структурні особливості побудови тексту та урбаністичний хронотоп твору як форма художнього мислення. ...
1043042
  Єщенко О.А. Просторова та поляризаційна анізотропія збудження поверхневих плазмонних поляритонів у масивах паралельних металевих нанодротів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 343-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектри екстинкції масиву паралельних нанодротів Au діаметром 27 нм і довжиною 9 мкм в Al[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3]-матриці для різних кутів падіння [тета]. У спектрах спостерігалися дві смуги, зумовлені збудженням поперечної та ...
1043043
  Швайко В.М. Просторова характеристика чинників ризику виникнення техногенної небезпеки в Україні // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 215-218. – ISBN 978-966-285-300-1
1043044
  Кобилін П.О. Просторове групування об"єктів торговельного обслуговування населення Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 119-124. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 43). – ISSN 2410-7360
1043045
  Зеленко Ю.М. Просторове моделювання катагенетичної зрілості керогену на основі даних коефіцієнту відбивної здатності вітриніту (східна частина ДДЗ) / Ю.М. Зеленко, М О. Карпенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 36-38
1043046
  Андрушко Н.Ф. Просторове моделювання поширення непружних хвиль в складеному стержні Гопкінса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 73-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В осесиметричній постановці досліджено вплив геометричних і фізичних параметрів на розповсюдження непружних хвиль в складеному стержні Гопкінсона і точність вимірювання непружних властивостей матеріалу. Ключові слова: складений стержень Гопкінсона, ...
1043047
  Єршова Дора Володимирівна Просторове моделювання природного псвітлення приміщень : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Єршова Дора Володимирівна; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1996. – 16л.
1043048
  Нго Мінь Туан Просторове обтікання несучих систем тілесної конфігурації потоком в"язкої нестисливої рідини : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 01.02.05 / Нго Мінь Туан ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв
1043049
  Іванов Ю.Д. Просторове перетворення дискретних даних у базисі ДНФ булевих функцій / Іванов Ю.Д. – Одеса, 2010. – 120 с. : іл. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 978-966-8557-41-5
1043050
  Ткачук А.Ф. Просторове планування для економічного зростання: аналіз практики та законодавства / Ткачук Анатолій Федорович, Врублевський Олександр Станіславович. – Київ, 2009. – 120с. – ISBN 978-966-2026-04-7
1043051
  Зеленко Ю.М. Просторове поширення типів керогену на основі обробки даних методу піролізу зразків в межах Дніпровсько-Донецької западини / Ю.М. Зеленко, О.В. Дзюба, О.М. Карпенко // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 20-24. – ISSN 1684-2189
1043052
  Зеленко Ю.М. Просторове прогнозування газогенеруючих товщ у Дніпровсько-Донецькій западині на основі оцінки відбивної здатності вітриніту / Ю.М. Зеленко, О.М. Карпенко // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 43-51. – ISSN 2409-9430
1043053
  Авраменко О. Просторове самоосмисленя нації. Реконструкція Майдану Незалежності в Києві // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.38-43. – ISSN 0868-8273
1043054
  Палеха Ю.М. Просторовий аналіз вартості територій поселень України та їх грошова оцінка : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-61 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1043055
  Василевська Я.В. Просторовий аналіз забезпеченості території Херсонської області історико-культурними ресурсами // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 75-79 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1043056
  Іщук О.О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / О.О. Іщук, М.М. Коржнев, О.Є. Кошляков; КНУТШ; За ред. Д.М. Гродзинського. – Київ : Київський університет, 2003. – 200с. – ISBN 966-594-427-4
1043057
  Драгунова Т.А. Просторовий аналіз міграційного процесу в м. Києві // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 73-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1043058
   Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні : збірник наукових праць / НАН України, Відділення наук про Землю, Ін-т географії ; [ ред.кол: Руденко Л.Г., Палієнко В.П., Чехній В.М. ]. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-02-5412-1
1043059
  Бучко Ж.І. Просторовий аналіз розвитку готельно-ресторанної інфраструктури туризму у Чернівецькій області / Ж.І. Бучко, Г.Я. Круль // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1043060
  Доан П.В. Просторовий аналіз розвитку готельного господарства України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 187-190
1043061
   Просторовий аналіз розповсюдження забруднень поверхневих вод і грунтів засобами ДЗЗ та ГІС / Є.С. Анпілова, В.І. Клименко, Д.Л. Крета, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 59-68 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1043062
  Сасько Н.В. Просторовий аналіз та суспільно-географічна інтерпретація глобального інноваційного індексу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 294-300 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1043063
  Нємець К.А. Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, методи, моделі / Нємець К.А., Нємець Л.М. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Зміст та анотац. парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 200-213. – ISBN 978-966-285-022-2
1043064
  Карпенко І.В. Просторовий вимір філософування // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 3-9. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1043065
  Сегіда К. Просторовий економетричний аналіз маятникової трудової міграції на регіональному рівні / К. Сегіда, С. Костріков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-53. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  При розгляді прикладу формалізованого вивчення такого суспільно-географічного феномену, як маятникова трудова міграція, авторами статті був запропонований транзитивний дослідницькій підхід - просторовий економетричний аналіз (ПЕА), який відноситься до ...
1043066
  Коніцула Т.Я. Просторовий зв"язок деяких геоекологічних факторів зі здоров"ям населення Шевченківського району м. Києва // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 52-56 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1043067
  Циховська Е. Просторовий код - "зовнішнє - внутрішнє" через сприймання "свій-чужий" Л. Стаффа та М. Метерлінка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 447-450. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1043068
   Просторовий підхід у прогнозуванні податкових надходжень / М.В. Мокляк, П.С. Чернов, А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-20 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1043069
  Богдан О.В. Просторовий поворот і право // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 156-160. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1043070
  Хлобистов Є. Просторовий розвиток екологічно небезпечної діяльності та ризик виникнення надзвичайних ситуацій / Є. Хлобистов, Л. Жарова, О. Кобзар // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 141-148. – ISSN 1562-0905
1043071
  Мельник М.І. Просторовий розвиток індустріальних парків у контексті метрополізації / М.І. Мельник, О.В. Кушнірецька // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 54-61. – ISSN 1562-0905
1043072
  Герасимчук З.В. Просторовий розвиток міста : монографія / З.В. Герасимчук, Т.О. Ніщик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 212 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 152-169. – ISBN 978-966-1532-61-7
1043073
  Павлюк В.І. Просторовий розвиток процесів природного вилуговування солей (карсту) в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 164-176 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-3591
1043074
  Шевчук Л. Просторовий розвиток регіонів України: теоретичні проблеми і практичні завдання : розвиток регіонів / Л. Шевчук, Я. Шевчук, С. Щеглюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 17-19 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1043075
  Савицька О.В. Просторовий розподіл важких металів у геосистемах міських лісопарків (на прикладі Голосіївського лісу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-19 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Виконано ландшафтно-геохімічні дослідження просторового розподілу важких металів у грунтовому покриві геосистем Голосіївського лісу в місті Києві.
1043076
  Горбачова Л.О. Просторовий розподіл зв"язків між елементами водного балансу річкових водозборів України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1043077
  Примак О.Б. Просторовий розподіл зоопланктону в угрупуваннях вищих водяних рослин Київського водосховища / О.Б. Примак, К.М. Цапліна, М.І. Лінчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 149-154. – Бібліогр.: 8 назв
1043078
  Гаврюшенко Д.А. Просторовий розподіл концентрації компонентів бінарного розчину в зовнішньому полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 311-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для розрахунку концентрації бінарної суміші розглянуто гратчасту модель рідини. Побудовано розклад концентрації бінарної суміші у функціональний ряд Тейлора за потенціалом зовнішнього поля, внаслідок чого було отримано розклад за кореляційними ...
1043079
  Коноваленко О.С. Просторовий розподіл максимального стоку води весняного водопілля для річок басейну Стир / О.С. Коноваленко, В.О. Дутко, Є.В. Василенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 69-75
1043080
  Сиса Л.В. Просторовий розподіл нафтопродуктів у грунтах у зоні впливу залізничного транспорту (на прикладі ділянки Львів - Мостиська) / Л.В. Сиса, В.В. Карабин, О.Р. Карп"як // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 48-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1043081
  Приймаченко Н.В. Просторовий розподіл опадів під час дощових паводків на правобережжі Дністра в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 60-67. – ISSN 2306-5680
1043082
   Просторовий розподіл радіовуглецю навколо теплоенергетичних об"єктів / А.М. Сердюк, М.Г. Бузинний, Л.Л. Михайлова, С.В. Симович, М.О. Романченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 18-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
1043083
  Маринич В.В. Просторовий розподіл річкового стоку сполук азоту у басейні Дніпра під час літньо-осінньої межені // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 119-124. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-631-331-6
1043084
  Кайдан Микола Володимирович Просторовий розподіл фотопружності та акустооптичних параметрів в пристроях оптоелектроніки на прикладі одновісних [бета]-BaB2O4 та двовісних Cs2HgCl4 кристалів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.04.07 / Кайдан М.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1043085
  Коваленко О. Просторовий та демографічний розвиток міста Полтави XVII - початку XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 62-73
1043086
  Стадницький Ю.І. Просторовий чинник конкуренції технологій виробництва продукції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 130-136 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1043087
  Бистряков І. Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс / І. Бистряков, В. Пилипів // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 5-15 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
1043088
  Житний О.О. Просторові аспекти чинності національного кримінального закону: деякі проблеми регламентації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 59-69. – ISSN 2304-4556
1043089
  Гнатюк О.М. Просторові відміни топонімічної структури Подільського суспільно-географічного району // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 42-43
1043090
  Тишкевич Б.І. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку сільської місцевості Донеччини та Харківщини // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 174-176
1043091
  Стеблецька Ю. Просторові відмінності у якості міського середовища м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 70-73. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Виділено чинники та систематизовано показники, які визначають якість міського середовища. Здійснено просторовий аналіз якості міського середовища м. Києва за житловими масивами. Проведено кореляційний аналіз та кластеризацію масивів за якістю ...
1043092
  Шевченко Р.Ю. Просторові дестинації сакральної архітектури м. Києва [Елетронний ресурс] : монографія / Р.Ю. Шевченко. – [Б.м. : б.в., 2014. – 145 с. : ил. – Додатки: с. 133-145. – ISBN 978-617-651-103-8
1043093
  Маруняк Є.О. Просторові дилеми глобалізації та їх концептуалізація // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 36-42 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1043094
  Кравчук В.М. Просторові домінанти діячів доби Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 207-210. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1043095
  Багмет О.Б. Просторові закономірності прояву екзогенного морфогенезу на території Київського плато // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 101-107. – ISSN 0868-6939


  Аналізуються просторові закономірності прояву і взаємодії сучасних ендогенних та екзогенних рельєфоутворювальних процесів. Підкреслено важливу роль розломно-блокових структур у диференціації прояву сучасних рельєфоутворювальних процесів. Тhe spatial ...
1043096
  Шакірзанова Ж.Р. Просторові закономірності у розподілі шарів стоку весняного водопілля рівнинних річок України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 170-178 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1043097
  Коваленко Т.О. Просторові колізії в земельному праві України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 4 (9). – С. 171-175


  У статті досліджено сучасний стан та причини виникнення просторових колізій правових норм у сфері регулювання земельних відносин як одного із видів юридичних дефектів у земельному праві України. Запропоновано шляхи подолання зазначених колізій з метою ...
1043098
  Ільєнко І.М. Просторові конфігурації Сержа Лифаря // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 272-278


  Зроблена спроба усвідомити творчу спадщину танцівника і хореографа українського походження С. Лифаря в художньому просторі вітчизняної та світової культури. В центрі уваги – проблема розуміння просторово-хореографічного мислення С. Лифаря та його ...
1043099
  Негодяєва С. Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону Луганщини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 223-225
1043100
  Баран А.М. Просторові кореляції псефітів і псамітів в осадовому чохлі Новоградського блоку (Український щит) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 31-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1043101
  Немировська О.Ф. Просторові лексичні маркери як засіб створення художнього хронотопу в жанрі історичної драми (на матеріалі драми І.А. Кочерги "Ярослав Мудрий) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 91-99
1043102
  Дида І.А. Просторові межі та їх роль у формуванні архітектурної ідентичності середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 129-135. – ISSN 2077-3455


  В світовій архітектурі існують різні традиції формування урбанізованого простору. В одних випадках він є візуально закритий, в інших - відкритий на навколишнє оточення. На характер візуальних зв"язків між окремими просторами урбанізованого середовища ...
1043103
  Алещенко Л. Просторові моделі членування міфологічного світу в українських чарівних казках // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 28-32
1043104
  Огульчанська О. Просторові модифікації у романах Ірини Вільде "Сестри Річинські" та Теодора Драйзера "Оплот" / О. Огульчанська, М. Будко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 123-128. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1043105
  Чмир О.Р. Просторові мотивації у лексиці права ( на матеріалі старослов"янської та давньоруської мов ) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.67-71. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0027-2833
1043106
  Бомба А.Я. Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу "конвекція-дифузія" в анізотропних середовищах / А.Я. Бомба, В.В. Скопецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано просторовий аналог плоскої крайової задачі на квазіконформне відображення криволінійного чотирикутника на прямокутник для анізотропних середовищ і на цій основі одержано алгоритм асимптотичного наближення розв"язку нелінійної сингулярно ...
1043107
  Стебленко П.О. Просторові нестаціонарні задачі теорії термопружнопластичності для складових тіл. : Автореф... доктора фіз-мат.наук: 01.02.04 / Стебленко П.О.; НАН Укр.ін-т.механіки. – К, 1996. – 29л.
1043108
  Немировська О.Ф. Просторові онімні маркери в художньому контексті // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 80-91. – ISSN 2077-1932
1043109
  Борисенко М.В. Просторові особливості архітектури доби сталінізму в Україні (1920 - початок 1950-х років) // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 30 : Культура Полісся та України в історичному, філологічно-мистецькому контексті. – С. 213-215.
1043110
  Мельничук А.Л. Просторові особливості перетворень аграрного виробництва на території в межах сучасної України в умовах демографічного зростання та зародження індустрії у другій половині ХІХ століття / А.Л. Мельничук, О. Поповіченко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 196-205
1043111
  Чорний Р.С. Просторові особливості формування і розвитку трудового потенціалу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 88-93. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1043112
  Степаненко М.І. Просторові поширювачі у структурі простого речення : Монографія / М.І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2004. – 463с. – ISBN 966-7653-14-7
1043113
   Просторові розподіли та ймовірність розпаду збудженого стану 7Li*(7,45 MeB) у реакції 7Li(a,a6Li)n / Ю.М. Павленко, В.Л. Шаблов, О.С. Бондаренко, О.К. Горпинич, В.М. Добріков, Н.Л. Дорошко, Ю.Я. Карлишев, Ф.І. Карманов, В.О. Кива, І.М. Коломієць, С.Є. Омельчук, В.В. Осташко, Ю.С. Рознюк, Б.А. Руденко, І.А. Тирас // Щорічник - 2007 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – за 2007 р. – С. 42.
1043114
  Мальська М.П. Просторові системи послуг : (теорія, методологія, практика) : монографія / Марта Мальська ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2009. – 363 с. – ISBN 978-966-346-806-8
1043115
  Мозолюк О.М. Просторові словосполучення говірки села Велика Слобідка Кам"янець-Подільського району Хмельницької області // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 35-36
1043116
  Лукіян І.А. Просторові та часові виміри глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 174-178. – ISSN 2076-1554
1043117
  Кривець О.О. Просторові трансформації в Українці - типовому місті-супутнику Києва // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 173-180
1043118
  Мезенцев К. Просторові трансформації житлових функцій у приміській зоні Києва / К. Мезенцев, Т. Клюйко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 87-93. – ISSN 2076-1333
1043119
  Каук Ю.В. Просторові трансформації історичної частини м. Києва (на прикладі Печерського району) / Ю.В. Каук, М.В. Пальчик // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 193-196
1043120
  Батиченко С.П. Просторові трансформації урбанізованих територій у приміській зоні столиці на прикладі м. Бориспіль // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 113-124
1043121
  Сенчуков В.Ф. Просторові цілочислові сітки в задачах дискретної оптимізації // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 116-123


  Розглядається оригінальний підхід до розв"язання задач дискретної (цілочислової) оптимізації, який базується на нумерації точок простору з цілими координатами - цілих точок. Знайдено за допомогою функції антьє аналітичний опис залежності координат ...
1043122
  Білоус Л.Ф. Просторово-геоінформаційний аналіз для інвентаризації оселищ // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 151-159. – ISSN 0868-6939


  Оселищні принципи збереження біорізноманіття розглядаються як базові в формуванні Пан-Європейської Екологічної Мережі (PEEN)). В науковому просторі України гостро стоять питання класифікації, ідентифікації та інвентаризації оселищ. Просторовий ...
1043123
  Щербак К.О. Просторово-екологічні аспекти досліджень структурних елементів природно-заповідного фонду Київської області // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 53-60 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
1043124
  Коваленко Т.Б. Просторово-кількісні прикметники на позначення "висоти" у сучасній турецькій мові // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 57-63. – ISSN 1682-671Х
1043125
  Тараненко О.В. Просторово-міфологічний принцип сприйняття дітьми кумулятивних казок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-80. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про просторово-міфологічне сприйняття дітьми кумулятивних казок, наголошується на поетиці цих казок.
1043126
  Селищев П.О. Просторово-періодична зміна мікротвердості кристалів під опроміненням / П.О. Селищев, В.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 547-553. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У рамках бар"єрного механізму радіаційного зміцнення розглянуто вплив комплексів утворених точковими дефектами, та атомами домішки на величину приросту межі текучості. Визначено критичні величали параметрів системи, коли встановлюється просторово- ...
1043127
   Просторово-періодичні дисипативні структури в радіочастотних розрядах з пиловими частинками / А.В. Вакуленко, О.Ю. Кравченко, Г.І. Левада, Т.Є. Лиситченко, Ю.А. Яструб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 226-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою комп"ютерного моделювання методом РІС/МСС досліджується вплив пилових частинок на просторові розподіли параметрів плазми в радіочастотному розряді. Результати моделювання показали, що при наявності великих пилових частинок в ...
1043128
   Просторово-функціональна організація зеленої зони міста Києва / О.Ю. Дмитрук, Ю.А. Олішевська, Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 161-167 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1043129
  Мельнійчук Михайло Просторово-часова динаміка запасів деревини у лісовому фонді Рівненської області / Мельнійчук Михайло, Чабанчук Валентина // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 211-217 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1043130
  Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 158 л. – Бібліогр.: л. 147-158
1043131
  Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1043132
   Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / НАНУ, Ін-т географії ; Ж.М. Матвіїшина [та ін.] ; за ред. Ж.М. Матвіїшиної. – Київ : Наукова думка, 2010. – 192с. – ISBN 978-966-00-0903-8
1043133
  Кобзистий П.І. Просторово-часова мінливість висотної фронтальної зони над територією України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Досліджено географічне положення та інтенсивність висотної фронтальної зони в межах синоптичного процесу та регіональному рівні в різні циркуляційні епохи як показник зміни інтенсивності циркуляції атмосфери.
1043134
  Єлейко М. Просторово-часова модель дослідження соціального самопочуття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 94-110. – ISSN 1563-3713
1043135
  Коляденко Юлія Юріївна Просторово-часова обробка сигналів за умов нелінійності радіоприймального тракту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.12 / Коляденко Ю.Ю.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
1043136
  Бортник С. Просторово-часова організація церковно-територіального устрою в Україні (на прикладі православної церкви) / С. Бортник, М. Харишин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 115-119. – ISSN 2413-7154


  У статті обґрунтовується необхідність комплексного дослідження адміністративно-територіального устрою православної церкви в Україні у просторовому та часовому вимірі з моменту її виникнення до сьогодення. Аналізуються стан та методологія вивчення ...
1043137
  Одинаєв С.М. Просторово-часова поведінка бінарного потоку частинок у розчинах електролітів / С.М. Одинаєв, Д.А. Хакдодов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнене рівняння Смолуховського для бінарного потоку структурних одиниць розчинів електролітів. Розв"язок знайденого рівняння дозволяє досліджувати термопружні властивості розчинів електролітів залежно від термодинамічних параметрів у ...
1043138
  Чорноморець Ю.О. Просторово-часова характеристика основних чинників формування весняного водопілля в басейні річки Десна / Ю.О. Чорноморець, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 41-47. – ISSN 2306-5680
1043139
   Просторово-часова характеристика стоку річок басейнів Сула, Псел, Ворскла / В.В. Бібик, О.О. Винарчук, О.І. Лук"янець, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 85-99
1043140
  Мирон І.В. Просторово-часовий аналіз використання водних ресурсів Чернігівської області / І.В. Мирон, Ю.В. Бабак // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 85-89. – ISSN 0868-6939


  На основі аналізу статистичних даних охарактеризовано динаміку використання водних ресурсів Чернігівської області за роки незалежності та сучасний стан їх використання як за галузями господарства, так і у розрізі адміністративних районів області; ...
1043141
  Горожанкіна Н.А. Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Горожанкіна Наталія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1043142
  Бабчинська Олена Іванівна Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Бабчинська О.І.; Мін-во освіти і науки України. – Київ, 2005. – 209л. + Додатки: л.188-209. – Бібліогр.: л.173-187
1043143
  Бабчинська Олена Іванівна Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля : Автореф. дис. ... канд. георгаф. наук: 11.00.11 / Бабчинська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1043144
  Кобилін П.О. Просторово-часовий аналіз торговельного обслуговування населення Харківської області за параметрами траєкторії руху соціогеосистем // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 88-97 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1043145
  Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 227 л. + Додаток : л. 192-227. – Бібліогр. : л. 172-191
1043146
  Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1043147
  Лозовіцький П.С. Просторово-часовий аналіз хімічного складу води річки Рось / П.С. Лозовіцький, А.М. Молочко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 171-183. – ISBN 966-7650-87-1
1043148
  Погорська І.І. Просторово-часовий вимір глобальних міжнародних взаємодій на сучасному етапі світового розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1043149
  Діденко В.Ф. Просторово-часовий вимір філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1043150
  Василенко Ю.О. Просторово-часовий доступ у системах мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Василенко Юрій Олександрович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1043151
  Крохмальний Р. Просторово-часовий континуум кумулятивної казки (до прорблеми когерентності художнього образу) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 20-27. – ISSN 2225-5095
1043152
  Пясецька С.І. Просторово-часовий розподіл заморозків на грунті у західній частині Кримських гір // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 208-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1043153
  Олексієнко І.М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 245 арк. – Додатки: арк. 183-245. – Бібліогр.: арк. 164-182
1043154
  Олексієнко І.М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1043155
  Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194 л. – Додатки: л. 168-194. – Бібліогр.: л. 148-167
1043156
  Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1043157
  Семенова І.Г. Просторово-часовий розподіл посух в Україні в умовах майбутньої зміни клімату // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 144-151. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті температурно-вологосні умови в Україні в майбутньому за 2020-2050 роки з використанням даних кліматичного моделювання CMIP5. Аналіз просторово-часового розподілу посух здійснений за допомогою індексу SPI. Згідно кліматичним ...
1043158
  Єфіменко В.М. Просторово-часовий розподіл середнього магнітного поля та активних областей на Сонці за період 1976-1989 рр. / В.М. Єфіменко, У.М. Лейко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-37. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Одержано просторово-часовий розподіл середнього (фонового) магнітного поля та активних областей на Сонці за період 1976-1989 рр. У результаті якісного вивчення одержаних діаграм зроблено висновок, що під час існування на поверхні Сонця 4-секторної ...
1043159
  Продан А.В. Просторово-часовий розподіл та динаміка дефіциту насичення в теплий період року на території України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 75-79 : Карти, табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
1043160
  Підгрушний Г.П. Просторово-часові аспекти економічних трансформацій у регіонах України / Г.П. Підгрушний, К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 4-13. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1043161
  Вовченко Г. Просторово-часові виміри лексики української мови. Погляд на нову монографію професора І. Сабадоша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 66-69. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))


  Рецензія на кн.: Сабадош І. В. Українська лексика в просторі і часі : зб. пр. / Іван Сабадош ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : [б. в.], 2015. - 688 с.
1043162
  Лук"яненко О.В. Просторово-часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч. 1) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 74-77. – ISSN 2076-1554
1043163
  Лук"яненко О.В. Просторово-часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 91-94. – ISSN 2076-1554
1043164
  Романенко О. Просторово-часові виміри реальності у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1043165
  Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, НАН України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2014. – 208 л. – Додатки: л. 168-208. – Бібліогр.: л. 150-167
1043166
  Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1043167
  Багмет О.Б. Просторово-часові закономірності розвитку зсувних та абразійних процесів на східному схилі Київського плато : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-27 : Рис. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1043168
  Розлач З.В. Просторово-часові зміни крупності руслоформуючих відкладів на водотоках басейну Дністра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 108-116. – Бібліогр.: 8 назв
1043169
  Максименко Н.В. Просторово-часові зміни ландшафтів Васищівського лісництва і прилеглих територій / Н.В. Максименко, А.М. Добронос, В.О. Воронін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
1043170
  Шурко Л. Просторово-часові концепти героїчного епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 37-44
1043171
  Добровольська Наталія Просторово-часові особливості ефективності виробництва продукції рослинництва у Харківській області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-1333
1043172
  Лазука В.О. Просторово-часові особливості зміни умов формування сильного налипання мокрого снігу в Україні / В.О. Лазука, В.О. Балабух // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 80-83
1043173
  Самчук А.І. Просторово-часові особливості розподілу важких металів у антропогенізованих поліських ландшафтах : природничо-географічні дослідження / А.І. Самчук, О.Г. Голубцов, О.О. Галаган // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 19-24 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1043174
  Шморгун В.М. Просторово-часові репрезентації як структурно-змістовні складові процесу мислення // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 56-63
1043175
   Просторово-часові структури в моделі Фітц Х"ю - Нагумо для збудливого та бістабільного середовищ / О.І. Гічан, Л.Б. Лерман, Л.Г. Гречко, Ю.П. Склярів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 311-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується утворення просторово-часових структур в реакціпно-дифузійній моделі, які виникають в результаті різних типів нестабільностей. Для режиму реалізації бістабільного середовища встановлені обмеження на параметри моделі. Наводяться приклади ...
1043176
  Воскобійник В.А. Просторово-часові характеристики когерентних структур, полів швидкості та тиску у лункових генераторах вихорів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Воскобійник Володимир Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1043177
  Лук’яненко О.В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953-1964 роки) (Ч. 4) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 71-75. – ISSN 2076-1554
1043178
  Лук"яненко О.В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.3) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 87-89. – ISSN 2076-1554
1043179
  Ободовський О.Г. Просторово - часова динаміка руслоформуючих витрат води річки Десна / О.Г. Ободовський, К.Ю. Данько // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 29-37. – ISSN 2306-5680
1043180
  Шевчук Ю.Ф. Просторово - часові особливості гідрохімічного стану річки Дністер / Ю.Ф. Шевчук, В.О. Джаман // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 244-250. – Бібліогр.: 11 назв
1043181
  Сіжук А.М. Просторово однорідна система шорстких кульок біля положення рівноваги / А.М. Сіжук, С.М. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 596-600. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній статті розглядається система шорстких твердих кульок. Для такої системи досліджується кінетичне рівняння у просторово однорідному випадку. У першому наближенні за концентрацією отримано аналітичний вираз для температури як функції часу у ...
1043182
   Просторовоий розподіл компонентів бінарного розчину у плоскій порі з експоненціальним пристінковим потенціалом / Л. Булавін, Д. Гаврюшенко, В. Сисоєв, П. Якунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 68-71. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Для розрахунку концентрації бінарного розчину розглянуто гратчасту модель рідини. Побудовано розклад потенціалу зовнішнього поля у функціональний ряд Тейлора, унаслідок чого було отримано розклад за прямими кореляційними функціями усіх порядків. ...
1043183
  Стадницький Ю.І. Просторологія: наука про просторові аспекти ефективності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 18-22. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  Метою статті є обгрунтування необхідності формування науки про просторові аспекти ефективності (просторології), об’єктом якої є досліджувана система (соціально-економічна, зокрема), а предметом – її організація у просторі. Для досягнення цієї мети ...
1043184
  Митков М. Просторот како семантички jазик / Маринко Митков. – Скопje : Менора, 2002. – 280, [1] с. – ISBN 9989-932-39-5
1043185
  Туренская В.И. Просторы / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1954. – 400с.
1043186
  Галаов К.К. Просторы / К.К. Галаов. – Сталинград, 1961. – 34с.
1043187
  Гордон И.З. Просторы : повести, рассказы / И.З. Гордон; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1980. – 655 с.
1043188
  Воронцов-Вельяминов Просторы галактик / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
1043189
   Просторы.. – Минск, 1927. – 163с.
1043190
  Соколов В.А. Просторы. / В.А. Соколов. – М.-Л., 1963. – 135с.
1043191
   Просторы.. – Саранск, 1989. – 269с.
1043192
  Бичко В.В. Простота / В.В. Бичко. – К., 1963. – 163с.
1043193
  Ми Лам Кванг Простота : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 25-26. – ISSN 0320-8370
1043194
  Блудов Я.С. Простота и скромность / Я.С. Блудов, А.М. Степанченко. – Киев, 1968. – 222с.
1043195
  Завальнюк Є. Простота і захищеність графічного пароля для користувача // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 37-41 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1043196
  Черепанов Е.М. Простота как критерий убедительности доказательства // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 91-101. – ISSN 1560-7488
1043197
  Воробйов М. Простота речей : поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 119-130.
1043198
  Черняк Ю.И. Простота сложного / Ю.И. Черняк. – М., 1975. – 206с.
1043199
  Скібіцька Т. Простота шляхетного стилю: оздоблення Педагогічного музею / Т. Скібіцька, О. Мокроусова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 24-34. – ISSN 0131-2685
1043200
  Боберг Х. Простота, бунт, традиція / підготував Олег Коцарев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 листопада (№ 210/211). – С. 31


  Хелена Боберг - про те, чим шведська література може бути цікавою українцям.
1043201
  Лубенская Т.В. Пространдство гиперболической связности с параллелизмом Лобачевского : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Лубенская Т.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1043202
  Греч Н.И. Пространная русская грамматика / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. издателя, 1827. – 386, [1] с.
1043203
   Пространни жития на светите братя Кирил и Методий.. – София, 1981. – 103с.
1043204
   Пространный катихизис для обучения юношества православному закону христианскому, изданный при учереждении народных училищ в Российской Империи. – Десятым тиснением. – В Санктпетербурге (Сфнкт-Петербург), 1816. – 225с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, корінець зі шкіри
1043205
  Джикия С.С. Пространный реестр вилаиэта Гюрджюстан : Автореф... докт. филол.наук: / Джикия С. С.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1043206
  Чуешев Виктор Васильевич Пространсва клейновых групп и римановых поверхностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Чуешев Виктор Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 12л.
1043207
  Горский С.М. Пространсвенный корреляционный и спектральный анализ в оптической спектроскопии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горский С. М.; Горьк.ГУ. – Горький, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
1043208
  Норден А.П. Пространства аффинной связности / А.П. Норден. – Москва-Ленинград, 1950. – 464 с.
1043209
  Норден А.П. Пространства аффинной связности / А.П. Норден. – М, 1976. – 432с.
1043210
  Картан Э. Пространства аффинной, проективной и конформной связности / Э. Картан. – Казань : Из-во Казанск. ун-та, 1962. – 210с.
1043211
  Чарыев Аннадурды Пространства Бурбаки топологических групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чарыев Аннадурды; Комитет по народн. образованию УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 55л. – Бібліогр.:л.52-55
1043212
  Чарыев А. Пространства Бурбаки топологических групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чарыев А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 8л.
1043213
  Шрагин И.В. Пространства векторных последовательностей и оператор суперпозиции в этих пространствах : избранные темы / И.В. Шрагин. – Одесса : Астропринт, 2008. – 72с. – ISBN 978-966-190-010-2
1043214
  Рабинович М.Г. Пространства выпуклых множеств : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Рабинович М.Г. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1966. – 7л.
1043215
  Крейн С.Г. Пространства гладких элементов, порожденных представлением группы Ли: Интерполяция и приближения. / С.Г. Крейн, И.З. Песенсон. – Воронеж, 1990. – 98с.
1043216
  Аманов Т.И. Пространства дифференцируемых функций с доминирующей смешанной производной / Т.И. Аманов. – Алма-Ата, 1976. – 224с.
1043217
  Яглом И.М. Пространства евклидовы и неевклидовы. / И.М. Яглом. – Ярославль, 1980. – 76с.
1043218
  Овчинников В.И. Пространства измеримых операторов и интерполяция : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Овчинников В. И.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1971. – 10л.
1043219
  Вишневский В.В. Пространства над алгебрами / В.В. Вишневский. – Казань, 1985. – 263 с.
1043220
   Пространства над алгебрами и некоторые вопросы теории сетей.. – Уфа, 1985. – 164с.
1043221
  Руденко А.Б. Пространства над алгеброй 1/4-кватернионов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Руденко А.Б.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1043222
  Мазанова Г.А. Пространства над тензорными произведениями алгебо : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.01.04 / Мазанова Г. А.; КГУ. – Казань, 1979. – 14л.
1043223
  Асанов М.О. Пространства непрерывных отображений : Автореф... наук: 01.01.04 / Асанов М.О.; АН СССР. Сиб отд. инст. матем. – Новосибирск, 1981. – 14л.
1043224
  Хмылева Татьяна Евгеньевна Пространства непрерывных функций на локально компактных пространствах : Автореф... канд. хим.наук: 01.01.01 / Хмылева Татьяна Евгеньевна; АН СССР. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 10л.
1043225
  Скорик А.И. Пространства Орлича-Накано и линейные опереторы в них. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Скорик А.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1975. – 11л.
1043226
  Гельфанд И.М. Пространства основных и обобщенных функций / И.М. Гельфанд, Г.Е. Шилов. – Москва : Гос.изд.физ.-мат.литературы
Вып.2. – 1958. – 307с.


  В выпуске рассматриваются дальнейшее углубление и развитие теории обобщенных функций, в частности перенесение техники действий с обобщенными функциями, развитой в первом выпуске, на широкие классы пространств. Базой для этого является изложенная в ...
1043227
  Ипате Д.М. Пространства отображений и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ипате Д.М.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1980. – 15с.
1043228
  Вольф Д.А. Пространства постоянной кривизны / Д.А. Вольф. – Москва, 1982. – 480с.
1043229
  Альфорс Л. Пространства римановых поверхностей и квазиконформные отображения / Л. Альфорс, Л. Берс. – Москва, 1961. – 177с.
1043230
  Абдуллин Н В. Пространства с ковариантно постоянными тензорами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.006 / Абдуллин В.Н,; Казан.гос. ун-т. – Казань, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
1043231
  Киотина Г.В. Пространства с обобщенной проективной метрикой: Пособие по спецкурсу. / Г.В. Киотина. – Рязань, 1981. – 102с.
1043232
  Феденко А.С. Пространства с симметриями / А.С. Феденко. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1977. – 167 с.
1043233
  Мазья В.Г. Пространства С.Л. Соболева / В.Г. Мазья. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 415 с.
1043234
  Архангельский А.В. Пространства функций и топологические варианты / А.В. Архангельский, В.В. Ткачук. – Москва, 1985. – 87с.
1043235
  Ионин Л.Д. Пространства функций, аналитических в областях Рейнхарта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Ионин Л.Д.; Москов. обл. пед. ин-тут. – М., 1981. – 16л.
1043236
  Брысин И.Б. Пространства Харди с симметричной нормой : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брысин И. Б.; МВиССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1973. – 12л.
1043237
  Петров А.З. Пространства Эйнштейна / А.З. Петров. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 463 с.
1043238
  Осиновский М.Е. Пространства Эйнштейна вырожденного типа в целом / М.Е. Осиновский. – К, 1972. – 28с.
1043239
  Якупов М.Ш. Пространства Эйнштейна первого и второго класса погружения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Якупов М.Ш.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1043240
   Пространственая ориентация животных.. – М., 1970. – 120с.
1043241
  Гаршина О.К. Пространственная асимметрия размещения производительных сил как результат региональных особенностей экономического поведения украинских домохозяйств : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О.К. Гаршина, Е.В. Шубная // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 162-173 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1043242
   Пространственная возмущенность магнитного поля Земли и некоторые инфекционные зоболевания / М.И. Орлюк, А.Ф. Фролов, В.И. Задорожная, А.А. Романец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 148-156 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
1043243
  Разумов О.С. Пространственная геодезическая векторная сеть / О.С. Разумов. – Москва : Недра, 1974. – 160 с.
1043244
  Плисецкий Е.Л. Пространственная дифференциация российской экономики : география. Хозяйство России / Е.Л. Плисецкий, Е.Е. Плисецкий // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 17-26 : Табл. – ISSN 0016-7207
1043245
  Егоров В.А. Пространственная задача достижения Луны / В.А. Егоров. – М, 1965. – 224с.
1043246
  Подрезов С.А. Пространственная задача Коши-Пуассона о волнах на поверхности вязкой жидкости бесконечной глубины : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Подрезов С.А.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1967. – 7л.
1043247
  Наниев Владимир Суликоевич Пространственная задача четырех неподвижных центров и некоторые результаты ее качественного исследования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Наниев Владимир Суликоевич; МВ и ССО СССР. Моск. авиац. ин-т. – М., 1981. – 8л.
1043248
  Морозова А.А. Пространственная и временная изменчивость биогенных компонентов озерной экосистемы Тельбин под действием антропогенного фактора // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 181-186. – Бібліогр.: 5 назв
1043249
  Златкин В.З. Пространственная и временная многозначность древнерусских предложно-падежных форм : Автореф... канд. филол.наук: 10.0201 / Златкин В.З.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1043250
  Домбровский Ю.А. Пространственная и временная упорядоченность в экологических и биохимических системах / Ю.А. Домбровский. – Ростов : Ростовский ун-т., 1983. – 120 с.
1043251
   Пространственная изменчивость инженерно-геологических условий и методы ее изучения.. – М., 1987. – 181с.
1043252
  Сиренко Н.А. Пространственная изменчивость лессов Украины / Н.А. Сиренко, И.И. Молодых // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 97-105 : Табл., карти. – Бібліогр.: 21 назва
1043253
  Жуков А.В. Пространственная изменчивость твердости педоземов / А.В. Жуков, Г.А. Задорожная, А.А. Демидов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 28-34 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
1043254
   Пространственная изменчивость характеристик атмосферного аэрозоля.. – Новосибирск, 1989. – 151с.
1043255
   Пространственная интерпретация каротажных диаграмм. – М., 1966. – 49с.
1043256
  Федченко Т.А. Пространственная информативность априорных геолого-геофизических данных и эффективность интегрального моделирования нефтегазоперспективных объектов / Т.А. Федченко, А.П. Петровский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 125-135 : Рис. – Бібліогр.: с. 135. – ISSN 0203-3100
1043257
  Бороноев Виталий Васильевич Пространственная когерентность и флуктуации интенсивности поля узкого коллимированного лазерного пучка в турбулентной атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Бороноев Виталий Васильевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
1043258
  Граник И.С. Пространственная локалазация возмущений в нелинейных процессах переноса : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.02 / Граник И. С.; МАИ. – М., 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1043259
  Хачиян Т.Б. Пространственная локализация в предложении и в тексте : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Хачиян Т.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1984. – 22 с.
1043260
  Иванов П.Т. Пространственная мезоструктура приземного поля ветра и ветровые нагрузки на территории Болгарии. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Иванов П.Т.; Одес. гидрометеорологич. ин-тут. – Одесса, 1981. – 26л.
1043261
  Акифиева Людмила юрьевна Пространственная механическая автоколебательная система и некоторые ее приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Акифиева Людмила Юрьевна ; МВ и ССО СССР, Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва, 1979. – 16л.
1043262
  Аргучинщев Валерий Куприянович Пространственная модель мезометеорологического пограничного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Аргучинщев Валерий Куприянович; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1043263
  Булеев Н.И. Пространственная модель турбулентного обмена. / Н.И. Булеев. – М., 1989. – 343с.
1043264
   Пространственная неоднородность свойств торфяных почв верховых болот в условиях локального пирогенеза на северо-востоке острова Сахалин / Д.Н. Липатов, А.И. Щеглов, Д.В. Манахов, П.Т. Брехов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 261-274 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
1043265
  Меркулова З.Е. Пространственная неравномерность городского движения / З.Е. Меркулова. – Москва : ЦНТИ, 1974. – 40 с.
1043266
  Иваненко А.Г. Пространственная неравномерность факторов дождевого стока и расчет паводков. : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.07 / Иваненко А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. ф-тет. – М., 1985. – 37л.
1043267
  Амлинский Л.З. Пространственная организация библиотечных зданий в современной информационной // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – С. 83-88. – ISSN 0130-9765


  Проанализированы связи между информационной инфраструктурой общества и пространственной организацией библиотечных зданий.. Рассмотрены вопросы взаимодействия библиотек с другими организациями при проведении совместных мероприятий и формирования ...
1043268
  Топчиев А.Г. Пространственная организация географических комплексов и систем / А.Г. Топчиев. – Киев; Одесса : Вища школа, 1988. – 186с.
1043269
  Зосимов Г.И. Пространственная организация города: (Модуль в планировочной структуре) / Г.И. Зосимов. – Москва : Стройиздат, 1976. – 118 с.
1043270
  Онищенко Г.Е. Пространственная организация и ультраструктура хроматина инетфазного ядра : Автореф... канд. биол.наук: / Онищенко Г. Е.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 20л.
1043271
  Вахмистров Д.Б. Пространственная организация ионного транспорта в корне / Д.Б. Вахмистров. – Москва, 1991. – 47с.
1043272
  Шемет О.В. Пространственная организация компетентностно ориентированного образовательного процесса в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 40-44. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассмотрена проблема реализации компетентностного подхода в реальном образовательном процессе высшего профессионального образования (ВПО). Развивается положение о том, что компетентностно ориентированное ВПО возможно при условии использования ...
1043273
  Равкин Ю.С. Пространственная организация населения птиц лесной зоны / Ю.С. Равкин. – Новосибирск, 1984. – 264с.
1043274
  Драган Анатолий Иванович Пространственная организация нативных гистоновых комплексов : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Драган Анатолий Иванович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
1043275
  Драган А.И. Пространственная организация нативных гистоновых комплексов : Дис... канд. биол. наук : 03.00.04 / Драган А.И.; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 153 л. – Бібліогр.: л. 137-153
1043276
  Топчев А.Г. Пространственная организация природных комплексов и методы ее анализа : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 19-26 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1043277
  Ливанов М.Н. Пространственная организация процессов головного мозга / М.Н. Ливанов. – М., 1972. – 182с.
1043278
  Маресин В.М. Пространственная организация эмбриогенеза / В.М. Маресин; Отв. ред. докт. биол. наук А.А. Нейфах. – Москва : Наука, 1990. – 168 с. : табл., ил. – Библиогр.: 200 назв. – ISBN 5-02-005358-9
1043279
   Пространственная ориентация животных. – Москва, 1970. – 120с.
1043280
  Ильичев В.Д. Пространственная ориентация птиц / В.Д. Ильичев, Е.К. Вилкс. – М., 1978. – 286с.
1043281
  Францевич Л.И. Пространственная ориентация у животных / Л.И. Францевич. – К, 1986. – 197 с.
1043282
  Валиуллин Х.Х. Пространственная подвижность экономик России, США и Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 47-62. – ISSN 0321-2068
1043283
  Раманд К.Г. Пространственная полиструктурность топологических геокомплексов и опыт ее выявления в условиях Латвийской ССР. / К.Г. Раманд. – Рага, 1972. – 48с.
1043284
  Комарова Лариса Викторовна Пространственная связь москитов с большими песчанками в очагах кожного лейшманиоза в песчано-пустынных ландшафтах : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.05 / Комарова Лариса Викторовна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 25л.
1043285
  Засухина Т.П. Пространственная семантика предлогов, приставок и падежей в современном русском языке : Учебное пособие / Т.П. Засухина. – Уфа, 1991. – 80с.
1043286
  Ковриков А.В. Пространственная симметрия и оптимизация расчетов молекулярных спектров / Ковриков А.Б. – Минск : Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1983. – 239 с.
1043287
  Бирман Дж. Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел: В 2-х т. : Пер.с англ. / Дж. Бирман. – Москва : Мир
Т. 1. – 1978. – 387 с.
1043288
  Бирман Дж. Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел: В 2-х т. : Пер. с англ. / Дж. Бирман. – Москва : Мир
Т. 2. – 1978. – 352 с.
1043289
  Татарская М.С. Пространственная статистическая структура и объективный анализ геопотненциала в верхней топосфере и нижней стратосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Татарская М.С.; Глав. упр. гедрометслужбы при Совмине СССР. Глав. геофизич. обсерватория. – Л., 1968. – 14л.
1043290
  Смирин Ю.М. Пространственная структура и динамика популяций мелких лесных грызунов в Подмосковье : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Смирин Ю.М.; Моск. гос. ун-т. Биол.-почв. фак. – М., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1043291
  Жуков В.Е. Пространственная структура и сезонная динамика прибрежных сообществ водорослей-марофитов залива Посьета (Японское море) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Жуков В. Е.; АН СССР, Дальневост. от-ние, Ин-т биологии моря. – Владивосток, 1991. – 22л.
1043292
  Калашникова Л. Пространственная структура интродукционной ценопопуляции Staphylea pinnata L. в дубраве дендропарка "Александрия" НАН Украины // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Приведены сведения о пространственно-временной структуре искусственной популяции редкого вида клекачки перистой, сформировавшейся на протяжении 35 лет в фитоценозе парка "Александрия" НАН Украины. In the article have been given the information of ...
1043293
  Бельский А.М. Пространственная структура лазерного излучения / А.М. Бельский. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1982. – 198 с.
1043294
  Ранчин А.М. Пространственная структура повести Н. В. Гоголя "Страшная месть» и древнерусская словесность" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-26. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1043295
  Ляпишев А.М. Пространственная структура поля Sg вариаций на территории Дальнего Востока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Ляпишев А.М.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1980. – 16л.
1043296
  Флинт Владимир Евгеньевич Пространственная структура популяций мелких млекопитающих : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Флинт Владимир Евгеньевич; МГУ. Кафедра зоологии позвоночных. Биол.-почв. фак-т. – М., 1972. – 54л.
1043297
  Флинт В.Е. Пространственная структура популяций мелких млекопитающих / В.Е. Флинт. – М, 1977. – 183с.
1043298
  Ротшильд Е.В. Пространственная структура природного очага чумы и методы ее изучения / Е.В. Ротшильд. – М., 1978. – 192с.
1043299
  Карманова И.В. Пространственная структура сложных сосняков / И.В. Карманова. – М., 1987. – 200с.
1043300
  Седин В.И. Пространственная структура чумных эпизоотий среди больших песчаных в южной позоне пустынь Туркмении. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Седин В.И.; МВ и ССО Науч-исслед.ин-т. – Саратов, 1979. – 25л.
1043301
   Пространственная структура экосистем.. – Л., 1982. – 148с.
1043302
  Татару Л.В. Пространственная точка зрения и структура повествовательного текста: лингво-когнитивный аспект // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 35-45. – Бібліографія: с. 44-45 (15 назв). – ISSN 0130-9730
1043303
  Торяник М.С. Пространственная устойчивость и расчет по несущей способности некоторых строительных конструкций. (Эксперим.-теорет. исследования). : Автореф... доктор техн.наук: / Торяник М.С.; Полтав. инж.-строит. ин-т. – Полтава, 1965. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
1043304
  Левшин В.Л. Пространственная фильтрация в оптических системах пеленгации / В.Л. Левшин. – Москва : Советское радио, 1971. – 200 с.
1043305
   Пространственно-временная динамика животного населения.. – Новосибирск, 1985. – 206с.
1043306
  Лянгузова И.В. Пространственно-временная динамика загрязнения Al-Fe-гумусового подзола в зоне влияния комбината цветной металлургии / И.В. Лянгузова, ГольдвиртД.К, И.К. Фадеева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1261-1276 : рис., табл. – Библиогр.: 79 назв. – ISSN 0032-180Х
1043307
  Спиртус В.Б. Пространственно-временная динамика событий в детерминированных моделях типа БТВ // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 160-169 : рис., табл. – Библиогр.: с. 168-169. – ISSN 0203-3100
1043308
  Амбросимов А.К. Пространственно-временная изменчивость характеристик течения в глубоководной части Среднего Каспия // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 60-77 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2906
1043309
  Томас А.О. Пространственно-временная информативность начальных и заключительных абзацев художественного прозаического текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Томас А.О.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1043310
  Тлостанова М.В. Пространственно-временная матрица модерности в контексте глобализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-63. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1043311
  Соловьев И.В. Пространственно-временная модель мезозойских вулканогенных образований горного Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.00.09 / Соловьев И.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1043312
  Рубинов В.М. Пространственно-временная обработка информации оптико-электронными системами. / В.М. Рубинов, Э.В. Цибулин. – Ташкент, 1977. – 144с.
1043313
   Пространственно-временная обработка сигналов. – Воронеж : Воронежский университет, 1978. – 151 с.
1043314
   Пространственно-временная обработка сигналов. – Воронеж : Воронежский университет, 1980. – 187 с.
1043315
   Пространственно-временная обработка сигналов / И.Я. Кремер, А.И. Кремер, В.М. Петров, В.А. Понькин, Н.А. Потапов; Кремер И.Я. – Москва : Радио и связь, 1984. – 223 с.
1043316
  Селиверстов Ю.П. Пространственно-временная организация геоморфологических систем / Ю.П. Селиверстов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1990. – 291с.
1043317
  Боков В.А. Пространственно-временная организация геосистемы / В.А. Боков. – Симферополь, 1983. – 54 с.
1043318
   Пространственно-временная организация энтомокомплексов Субарктики.. – Свердловск, 1990. – 71с.
1043319
  Коломийцева Г.И. Пространственно-временная структура 60-летних вариаций геомагнитного поля и ее использование для определения электропроводности земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Коломийцева Г.И.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1043320
  Шредингер Э. Пространственно-временная структура Вселенной / Э. Шредингер. – Москва : Наука, 1986. – 224с.
1043321
   Пространственно-временная структура геометрического поля.. – М., 1975. – 200с.
1043322
  Сачок Г.И. Пространственно-временная структура гидрометеорологического режима Белоруссии и прилегающих регионов / Г.И. Сачок; АН БССР. Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и техника, 1980. – 221с.
1043323
   Пространственно-временная структура магнитного поля Земли территории Украины: оценка вклада внутренних и внешних источников / М.И. Орлюк, А.А. Роменец, П.В. Сумарук, Ю.П. Сумарук, Т.П. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 137-144 : рис., табл. – Библиогр.: с. 143-144. – ISSN 0203-3100
1043324
  Алибегова Ж.Д. Пространственно-временная структура полей жидких осадков / Ж.Д. Алибегова. – Ленинград, 1985. – 229с.
1043325
  Киптенко Е.Н. Пространственно-временная структура режима увлажнения Украинских Карпат : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Киптенко Е.Н.; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1043326
  Коростелев А.А. Пространственно-временная теория радиосистем / А.А. Коростелев. – Москва, 1987. – 319 с.
1043327
  Мильчакова Наталия Афанасьевна Пространственно-временная характеристика структуры фитоценозов и популяций Zostera Marjna Z в Черном море : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Мильчакова Наталия Афанасьевна; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1988. – 19л.
1043328
  Шмонин В.Л. Пространственно-временное развитие процесса множественной генерации и гипотеза адронных кластеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шмонин В.Л.; ОИЯИ. Лабор. высоких энергий. – Дубна, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1043329
  Фельдштейн Я.И. Пространственно-временное распределение магнитной активности в высоких широтах северного полушария / Я.И. Фельдштейн. – М., 1963. – 64с.
1043330
  Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Хорошева О.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики МГУ. – М., 1965. – 11л.
1043331
  Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний : Полярное сияние / О.В. Хорошева. – № 16. – Москва : Наука, 1967. – 84с.
1043332
  Ремез О.Я. Пространственно-временное своеобразие драматического искусства / О.Я. Ремез. – М, 1979. – 134с.
1043333
   Пространственно-временной анализ в территориальном менеджменте : Учебное пособие / В.А. Боков, В.Е. Тимченко, И.Г. Черванев, А.Н. Рудык; Боков В.А., Тимченко В.Е., Черванев И.Г., Рудык А.Н. – Симферополь. – ISBN 966-7348-127-2
Ч.1. – 2005. – 184с.
1043334
  Лагутинская Л.П. Пространственно-временной анализ индивидуальных Дst-вариаций и их использование для изучения глубинной электропроводности Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Лагутинская Л.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма. ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1043335
  Жук В.А. Пространственно-временной анализ материалов наблюдений при вероятностных расчетах речного стока : Автореф... канд .геогр.наук: / Жук В. А.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1971. – 25л.
1043336
  Бабич В.М. Пространственно-временной лучевой метод / В.М. Бабич, В.С. Булдырев, И.А. Молотков. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1985. – 271с.
1043337
  Мороз С.А. Пространственно-временные аспекты стратиграфии / С.А. Мороз, В.И. Оноприенко. – Киев : Вища школа, 1988. – 177с.
1043338
  Гивишвили Г.В. Пространственно-временные вариациим поглощения и электронной конценрации в нижней ионосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Гивишвили Г.В.; АН СССР. – М, 1975. – 14л.
1043339
  Румянцев В.А. Пространственно-временные закономерности колебаний стока рек Евразии / В.А. Румянцев, И.В. Бовыкин. – Л., 1985. – 148с.
1043340
  Евлашин Л.С. Пространственно-временные закономерности основных типов полярных сияний. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.51 / Евлашин Л.С.; АН СССР. – М, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1043341
   Пространственно-временные изменения климатических индексов увлажнения на территории Грузии в условиях глобального потепления / Э.Ш. Элизбарашвили, М.Э. Элизбарашвили, Н.Б. Куталадзе, И. Кеггенхофф, Ш.Э. Элизбарашвили, Б.М. Киквадзе, Н.М. Гогия // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 45-53 : табл., карта. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0130-2906
1043342
  Волчек А.А. Пространственно-временные колебания дождевых паводков на реках Белоруссии / А.А. Волчек, Т.А. Шелест // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 68-80 : рис., табл. – Библиогр.: с. 80. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1043343
   Пространственно-временные колебания стока рек СССР. – Л., 1988. – 376с.
1043344
  Арясова О.В. Пространственно-временные корреляции между траппами, карбонатитами и кимберлитами / О.В. Арясова, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 70-77 : рис. – Библиогр.: с. 76-77. – ISSN 0203-3100
1043345
  Кондратьев И.К. Пространственно-временные линейные обрабатывающие системы в сейсморазведке / И.К. Кондратьев. – Москва, 1974. – 40 с.
1043346
  Захаров И.С. Пространственно-временные модуляторы света / И.С. Захаров. – Томск, 1983. – 264 с.
1043347
   Пространственно-временные модуляторы света для оптической обработки информации.. – Л., 1987. – 208с.
1043348
   Пространственно-временные отношения среднепалеозойских базитов и алмазоносных кимберлитов на северо-западном плече Вилюйского рифта (Сибирский кратон) / А.И. Киселев, В.В. Ярмолюк, А.В. Иванов, К.Н. Егоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 185-196 : рис., табл. – Библиогр.: с. 194-196. – ISSN 0016-7886
1043349
  Вострикова Е.В. Пространственно-временные структуры романа "Cемь храмов" чешского писателя Милоша Урбана: булгаковские влияния // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 67-73. – ISSN 2310-4287
1043350
  Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступления / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1980. – 19с.
1043351
  Братко М.А. Пространственно-временные формы диалектического мышления и их методологическая роль в современной физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1043352
  Сазонова А.А. Пространственно-временные характеристики гололедно-изморозевых отложений на территории Молдавии : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Сазонова А.А.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 15л.
1043353
  Чербу А.В. Пространственно-временный подход к описанию процессов кумулятивного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чербу А.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1982. – 10л.
1043354
  Кригер В.Ф. Пространственно-графическое моделирование и развитие творческих способностей студентов / В.Ф. Кригер. – Воронеж, 1989. – 183с.
1043355
  Ершов В.В. Пространственно-затрудненные финолы / В.В. Ершов. – М, 1972. – 351с.
1043356
  Расулева Д.Х. Пространственно-затрудненные циклогексадиеноны в процессах с переносом одного электрона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Расулева Д.Х.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1974. – 16л.
1043357
  Тарханова М.В. Пространственно-затрудненные циклогексадиеноны и феноксильные радикалы в реакциях с магнийорганческими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Тарханова М.В.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зеленского. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1043358
  Слободецкий И.Ш. Пространственно-неоднородные задачи динамической теории рассеяния рентгеновских в кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Слободецкий И.Ш. ; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1976. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
1043359
  Свидзинский А.В. Пространственно-неоднородные задачи теории сверхпроводимости / А.В. Свидзинский. – Москва : Наука, 1982. – 309с.
1043360
  Самойленко Ю.И. Пространственно-распределенные приемные и управляющие системы / Ю.И. Самойленко, В.Л. Волкович. – К, 1968. – 137с.
1043361
   Пространственно-часовые изменения микрокомпонентного состава вод р.Устья / Н.А. Клименко, И.И. Залесский, О.А. Бедункова, А.Н. Клименко, С.Н. Глаз // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 39-45 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1043362
  Черковец В.Е. Пространственно-энергетическое распределение частиц и ионизация в низковольтном дуговом разряде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Черковец В.Е.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.12-14
1043363
  Богатырев Б.Г. Пространственно распределительные модели биосферы / Б.Г. Богатырев. – М, 1988. – 22с.
1043364
  Сидорова В.А. Пространственное варьирование свойств маршевых почв и их влияние на растительность (Кандалакшский залив) / В.А. Сидорова, Е.Н. Святова, М.А. Цейц // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 259-267 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1043365
   Пространственное варьирование содержания бенз(а)пирена и свойств агрозема вблизи Южно-Сахалинской ТЭЦ / Д.Н. Липатов, А.И. Щеглов, Д.В. Манахов, Ю.А. Завгородняя, П.Т. Брехов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 633-640 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1043366
  Макаров А.Ф. Пространственное вихревое течение жидкости в радиально-осевой турбине. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров А. Ф.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1968. – 15л.
1043367
  Рычков И.Л. Пространственное зрение человека и животных / И.Л. Рычков. – Иркутск, 1990. – 216с.
1043368
  Мартазинова В.Ф. Пространственное изменение поля давления воздуха над северным полушарием в период глобального потепления / В.Ф. Мартазинова, Д.Ю. Чайка // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
1043369
  Карякин В.Е. Пространственное нерановесие обтекание затупленных тел сверхзвуковым потоком вязкого газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Карякин В. Е.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 13л.
1043370
   Пространственное обтекание гладких тел идеальным газом. – Москва : Наука, 1964. – 506 с.
1043371
  Хорошилов Александр Владимирович Пространственное обтекание конических тел со вдувом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Хорошилов Александр Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 190 л. – Бібліогр.: л. 179-190
1043372
  Хорошилов Александр Владимирович Пространственное обтекание конических тел со вдувом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Хорошилов Александр Владимирович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
1043373
  Солопенко В.М. Пространственное осесимметричное течение идеальной жидкости, закрученное вокруг оси симметрии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Солопенко В.М. ; АН УССР , Ин-т гидромеханики. – Киев, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1043374
  Полищук А.И. Пространственное осреднение метеорологич. полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Полищук А.И.; Гл.. упр. Гидрометеорологическ. службы при СМ СССР. Глав. геофизическая обсерватория. – Л., 1972. – 14л.
1043375
  Дружинин А.Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденциии постсоветского периода / А.Г. Дружинин ; Федеральное агентство по образованию Рос. Федерации, Южный федеральный ун-т, Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального ун-та, 2008. – 188, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-5-9275-0465-7
1043376
  Афонцев С. Пространственное развитие как механизм модернизации Республики Казахстан / С. Афонцев, Н. Зубаревич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 53-58. – ISSN 0042-8736
1043377
   Пространственное развитие урбанизации: общие закономерности и региональные особенности. – Москва : УОП ИЛА АН СССР, 1991. – 208 с. – посвящается 100-летию со дня рождения Ивана Александровича Витвера
1043378
  Ситимов В.И. Пространственное разделение пар коррелированных взаимодействующих точечных дефетов в кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Ситимов В.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1981. – 18л.
1043379
  Курко Олег Вячеславович Пространственное разделение по массам во вращающейся плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Курко Олег Вячеславович; Ин-т атомной энергии. – М., 1979. – 18л.
1043380
  Ананьев Б.Г. Пространственное различение / Б.Г. Ананьев. – Ленинград, 1955. – 188с.
1043381
  Черненко З. Пространственное размещение месторождений и проявлений облицовочного и поделочного камня (Восточный Казахстан) / З. Черненко, М. Мизерная, Е. Теут // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-35. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Актуальность проведенных исследований обусловливается необходимостью оценки уже известных и выявления нових месторождений и проявлений облицовочных и поделочных камней Восточного Казахстана. Поэтому целью статьи является анализ размещения месторождений ...
1043382
  Савинский А.К. Пространственное распределение актов ионизации в облучаемой среде как характеристика качеств ионизирующего излучения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Савинский А. К.; Ин-т биофиз. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1043383
   Пространственное распределение глинистых минералов в агрочерноземах эрозийно-денудационных равнин Ставропольского края / Н.П. Чижикова, Е.И. Годунова, С.Н. Шкабарда, А.А. Самсонова, Т.И. Малуева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 983-996 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1043384
  Христиансен Г.Б. Пространственное распределение заряженных частиц в широких атмосферных ливнях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Христиансен Г.Б.; Физический ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – М., 1953. – 8л.
1043385
  Касимов У. Пространственное распределение захваченных частиц в удаленных областях магинтосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Касимов У.; МГУ. – М, 1975. – 10л.
1043386
  Икауниекс Я.Я. Пространственное распределение и кинематика углеродных звезд : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Икауниекс Я.Я.; Академия наук Латвийской ССР. Асторономический сектор Института физики. Моск. гос. орд.Ленина ун-тет им. – Рига, 1951. – 8 с.
1043387
  Басилов Р.Н. Пространственное распределение интенсивности энергетически заряженных частиц на высоте 200-500 км вне радиационных поясов Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Басилов Р.Н.; МГУ. – М., 1970. – 15с.
1043388
  Алания М.В. Пространственное распределение плотности и потока галактических космических лучей / М.В. Алания, Л.И. Дорман. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 119 с.
1043389
  Бусыгина И.М. Пространственное распределение силы и стратегии государств, или что и как объясняет геополитика / И.М. Бусыгина, И.Ю. Окунев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2014. – № 2 (140). – С. 106-123. – ISSN 0321-2017
1043390
  Шейнкер В.Н. Пространственное строение и донорные свойства карбонильных произовдных пятичленных гетероциклов : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Шейнкер В. Н.; МВССО РСФСР, РГУ. – Ростов -на-Дону, 1980. – 47л.
1043391
  Донскова Анна Ильинична Пространственное строение карбонильных и фенильных производных циклопропана и оксирана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Донскова Анна Ильинична; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 21л.
1043392
  Хазан Я.М. Пространственное фракционирование редкоземельных элементов в мантии кратонов: анализ наблюдений, модель и связь с кимберлитообразованием / Я.М. Хазан, О.В. Арясова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 45-63 : Рис. – Бібліогр.: 54 назв. – ISSN 0203-3100
1043393
  Бертулис А.В. Пространственное цветное зрение / А.В. Бертулис, В.Д. Глазер. – Л, 1990. – 142с.
1043394
  Москаленко Н.А. Пространственные аспекты в поэтологии О. Седаковой // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 105-110. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1043395
  Ищенко Е.Н. Пространственные геометрические образы второго порядка: уч. пособие / Е.Н. Ищенко, С.И. Федищенко. – Днепропетровск, 1988. – 46с.
1043396
  Ладыженский М.Д. Пространственные гиперзвуковые течения газа. / М.Д. Ладыженский. – М., 1968. – 120с.
1043397
  Шевелев Ю.Д. Пространственные задачи вычислительной аэрогидродинамики / Ю.Д. Шевелев. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
1043398
  Мальгинова Е.М. Пространственные задачи нестационарной фильтрации жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Мальгинова Е.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1043399
  Сагомонян А.Я. Пространственные задачи неустановивщегося движения сжимаемой жидкости / А.Я. Сагомонян, В.В. Поручиков. – Москва, 1970. – 118 с.
1043400
  Задоян М.А. Пространственные задачи теории пластичности / М.А. Задоян. – Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. – 384с. – ISBN 5-02-014519-X
1043401
  Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин / А.Е. Андрейкив. – Киев, 1982. – 345с.
1043402
  Лурье А.И. Пространственные задачи теории упругости / А.И. Лурье. – Москва. – 492 с.
1043403
  Александров А.Я. Пространственные задачи теории упругости / А.Я. Александров, Ю.И. Соловьев. – Москва, 1978. – 462с.
1043404
  Кирилюк В.С. Пространственные задачи теории упругости для тороидальных и элипсоидальных областей : Дис... канд. физико-математическихнаук: 01.02.04 / Кирилюк В.С.; пока да .... и ещё одну работу нашла....правда малоденежную. – К, 1984. – 179л. – Бібліогр.:л.167-179
1043405
  Кирилюк В.С. Пространственные задачи теории упругости для тороидальных и эллипсоидальных областей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Кирилюк В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1043406
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Граничные задачи упругих тел / Ю.Н. Подильчук. – 1984. – 303с.
1043407
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Статика упругих тел неканонической формы / А. Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – 1984. – 280 с.
1043408
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 3 : Равновесие упругих телканонической формы / В.Т. Гринченко, А.Ф. Улитко. – 1985. – 280 с.
1043409
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 4 : Трехмерная теория устойчивости деформируемых тел / А.Н. Гузь, И.Ю. Бабич. – 1985. – 279с.
1043410
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 6 : Численные методы решения прикладных задач / Ю.Н. Шевченко. – 1986. – 270 с.
1043411
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности.. – Киев : Наукова думка
Т. 5 : Динамика упругих тел / В.Т. Головчан и др. – 1986. – 286 с.
1043412
   Пространственные задачи термопластичности.. – Киев, 1980. – 262с.
1043413
  Золотов В.В. Пространственные закономерности фототаксиса и поляротаксиса у насекомых. : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.09 / Золотов В.В.; АН УССР. Ин-тут зоологии. – К., 1978. – 25л.
1043414
  Нгуен Зы Пространственные записи рассказов об удивительном. / Нгуен Зы. – М., 1974. – 239с.
1043415
  Акопян З.А. Пространственные затруднения в ароматических политросоединениях : Автореф... канд. хим.наук: / Акопян З.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 24л.
1043416
  Шрубович В.А. Пространственные затруднения и ультрафиолетовые поглощения в ряду 2-арилпроизводных азотистых гетероциклов. : Дис... канд. хим.наук: / Шрубович В.А.; Ин-тут химии полимеров АН УССР. – К., 1961. – 109л. – Бібліогр.:л.108-109
1043417
  Шрубович В.А. Пространственные затруднения и ультрафиолетовые спектры поглощения в ряду 2-арилпроизводных азотистых гетероциклов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шрубович В.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 12 с.
1043418
  Митева Лидия Димитрова Пространственные и временные аспекты единства и многообразия исторического процесса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Митева Лидия Димитрова; МГУ им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет (К 053.05.40) по философ. наукам. – М., 1978. – 25л.
1043419
  Скрябин В.А. Пространственные и временные изменения разнообразия морского мезозооплакнктона. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Скрябин В.А.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1985. – 20л.
1043420
  Боенкова Н.М. Пространственные и временные проявления сезонных вариаций - 200листи ионосферы : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.12 / Боенкова Н. М.; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1980. – 15л.
1043421
  Миренков Валерий Егорович Пространственные и плоские задачи экспериментально-аналитического определения напряженного состояния около отверстий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Миренков Валерий Егорович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1043422
  Сычев А.В. Пространственные квазиконформные отображения. / А.В. Сычев. – Новосибирск, 1975. – 98с.
1043423
  Павлова Р. Пространственные конструкции в древнерусском языке в сопоставлении с древнеболгарским / Р. Павлова. – София, 1977. – 240с.
1043424
   Пространственные модуляторы света. – Ленинград : Наука, 1977. – 144 с.
1043425
   Пространственные модуляторы света / А.А. Васильев, Д. Касасент, И.Н. Компанец, А.В. Парфенов; Компанц И.Н. – Москва : Радио и связь, 1987. – 320 с.
1043426
  Илюхин А.А. Пространственные нелинейные задачи тонких упругих стержней. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 023 / Илюхин А.А.; Донецк. гос. ун-тет. – Донецк, 1970. – 9л.
1043427
  Бадатов Евгений Владимирович Пространственные неоднородности в реакторах с неподвижными слоями катализатора : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.08 / Бадатов Евгений Владимирович; АН СССР Сиб. отд-ние . Ин-т катализа. – Новосибирск, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1043428
  Багдоев А.Г. Пространственные нестационарные движения сплошной среды с ударными волнами / А.Г. Багдоев. – Ереван, 1961. – 277с.
1043429
  Щербина Н.П. Пространственные оппозиции в русских заговорных текстах // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 336-340. – (Бібліотека Інституту філології)
1043430
  Шерстюков А.Б. Пространственные особенности и новые тенденции в изменениях термического состояния почвогрунтов и глубины их сезонного протаивания в зоне многолетней мерзлоты / А.Б. Шерстюков, Б.Г. Шерстюков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 5-12 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
1043431
  Леонтьев А.Н. Пространственные отношения редкометальных гранитов, пегматитов и гидротермалитов / А.Н. Леонтьев. – Москва : Недра, 1972. – 101с.
1043432
  Решетняк Ю.Г. Пространственные отображения с ограниченным искажением. / Решетняк Ю.Г. ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т математики. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1982. – 285 с. – Библиогр.: с. 278-282
1043433
  Ширмин Г.И. Пространственные периодические решения вблизи коллинеарных точек либрации систем Земля-Луна : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Ширмин Г.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 8 с.
1043434
  Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи / Б.В. Раушенбах. – Москва, 1975. – 183 с.
1043435
  Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи / Б.В. Раушенбах. – Москва, 1980. – 287 с.
1043436
   Пространственные представления как средство познания объективной действительности.. – М.
2. – 1974. – 66с.
1043437
  Киприанов А.И. Пространственные препятствия в цепях сопряжений органических краситилей. / А.И. Киприанов. – Дебрецен, 1966. – 95-114с.
1043438
  Михайленко Ф.А. Пространственные препятствия в цепях сопряжения полиметиновых красителей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Михайленко Ф.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 18 с.
1043439
   Пространственные распределения энергии, выделенной в каскаде атомных столкновений в твердых телах.. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 246с.
1043440
  Пелехатый М.М. Пространственные сапекты деловой коммуникации // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 29-33. – ISSN 2226-7549
1043441
  Рындин Р.М. Пространственные симметрии и поляризационные эффекты в сильных взаимодействиях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Рындин Р.М.; ОИЯИ. Лаборт. теорет. физики. – Дубна, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1043442
  Бакланов П.Я. Пространственные системы производства = (микроструктурный уровень анализа и управления) / П.Я. Бакланов. – Москва : Наука, 1986. – 149с.
1043443
  Шумихин С.А. Пространственные смешанные краевые задачи теории упругости со сменой граничных условий по окружностям и эллипсу : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шумихин С.А. ; ОГУ им. Мечникова. – Одесса, 1982. – 19 с.
1043444
  Мезенцев К.В. Пространственные социально-экономические изменения в Киеве и агломерации / К.В. Мезенцев, Н.И. Мезенцева // Социально-экономическая география : вестник Ассоциации российских географов-обществоведов : научный журнал / Ассоциация рос. географов-обществоведов (АРГО). – Ростов-на-Дону, 2012. – № 1. – С. 109-123. – ISSN 2227-8249
1043445
  Лапкин Пространственные торможения при магний-органических реакциях : Автореф... докт. хим.наук: / Лапкин И. И; Молотов.ГУ, Лабор. орган. хим. – Молотов, 1949. – 5 с.
1043446
   Пространственные факторы в формировании партийных систем : Диалог американистов и постсоветологов. – Саппоро : Slavic research center,Hokkaido university, 2002. – 108с. – (Occasional papers on regional /subregional politics in post-communist countries ; N 6). – ISBN 4-938637-27-8
1043447
  Кислицына Д.О. Пространственные факторы государственной состоятельности в Океании / Д.О. Кислицына, И.Ю. Окунев // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 163-176. – (Политология). – ISSN 1998-1776
1043448
  Ватажин А.Б. Пространственные эффекты при движении проводящей среды по каналу в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ватажин А.Б.; НИИ механики МГУ. – Москва, 1963. – 7л.
1043449
   Пространственные, угловые и энергетические распределения быстрых нейтронов в гидриде лития, воде, вольфраме и карбиде бора.. – с.
1043450
  Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии / П. Хаггет. – Москва : Прогресс, 1968. – 392 с.
1043451
  Блауэрт Й. Пространственный слух / Й. Блауэрт. – Москва, 1979. – 222 с.
1043452
  Кулиев Т.А. Пространственный электронно-лучевой модулятор света : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Кулиев Т.А.; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1971. – 11л.
1043453
  Саакян Г.С. Пространство-время и гравитация : учебник / Г.С. Саакян. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1985. – 340с.
1043454
  Мостепаненко А.М. Пространство-время и физическое познание / А.М. Мостепаненко. – Москва : Атомиздат, 1975. – 216 с.
1043455
  Горелик Г. Пространство-время Эйнштейна // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2013. – № 2 (1028). – С. 112-118. – ISSN 0130-1640
1043456
  Берке У. Пространство - время, геометрия, космология : Пер.с англ. / У. Берке. – Москва : Мир, 1985. – 411 с.
1043457
  Владимиров Ю.С. Пространство - время: явные и скрытые размерности / Ю.С. Владимиров. – Москва, 1988. – 190с.
1043458
  Владимиров Ю.С. Пространство - время: явные и скрытые размерности / Ю.С. Владимиров; Отв. ред Ф.И. Федоров. – Москва : Наука, 1989. – 190с.
1043459
  Гордин Я.А. Пространство / Я.А. Гордин. – Л, 1972. – 87с.
1043460
  Костина Т.В. Пространство Академических гимназии и университета: материалы к истории. 1724-1805 гг // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 6-15. – ISSN 2070-9773


  В статье впервые в историографии Академических университета и гимназии сделана попытка обобщить известные по источникам и литературе данные о локациях учебных заведений Академии наук в XVIII в. в Петербурге: от помещения их на Петровской набережной в ...
1043461
  Манолова О.Н. Пространство активности субъекта как аксеологический ресурс // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.56-63
1043462
  Свешников Н.А. Пространство асимптотических состояний в теориях с безмассовыми частицами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Свешников Н. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1981. – 14л.
1043463
  Зубко Г.В. Пространство в мифе // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.120-130
1043464
  Сивова Т. Пространство в романе К.Г. Паустовского "Романтики" // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 199-204. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1043465
  Титянин К.А. Пространство в романе Л.Толстого «Анна Каренина» // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.122-135. – ISBN 966-568-658-5
1043466
  Потемкин В.К. Пространство в структуре мира. / В.К. Потемкин, А.Л. Симанов. – Новосибирск, 1990. – 174с.
1043467
  Болтунова Екатерина Пространство власти: царский / императорский дискурс в топографии Москвы и Санкт-Петербурга конца XVII - XVIII столетий // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2009. – № 2 : Homo imperii в пространстве и времени: осваивая и покидая имперские пространства. – С. 65-104. – ISBN 5-89423-110-8
1043468
  Лубенская В Т. Пространство гиперболической связанности с параллелизмом Лобачевского : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Лубенская Т.В,; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1975. – 110л. – Бібліогр.:л.105-110
1043469
  Волкова Наталия Пространство детского чтения сокращается : путь в катакомбы или на авансцену? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Ожидание форума на творческой площадке Ленинградской областной детской библиотеки - это как предчувствие счастья...
1043470
  Черняков Ю.В. Пространство для маневра / Ю.В. Черняков. – М., 1987. – 238 с.
1043471
  Ланская О.В. Пространство жизни и смерти (на материале романа Л.Н. Толстого "Война и мир") // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 24-28
1043472
  Тучинская Т. Пространство звкуа в современной украинской электронной музыке: звуковые ландшафты // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 226-236
1043473
  Замятин Д.Н. Пространство и (без)опасность: онтологические модели воображения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 3 (135). – С. 137-148. – ISSN 0321-2017
1043474
  Борель Э. Пространство и время / Э. Борель; Пер. с франц. М. и А. Лопшиц под ред. Н.Н. Андреева. – Москва. – 177с.
1043475
  Свидерский В.И. Пространство и время / В.И. Свидерский. – Москва, 1958. – 200с.
1043476
  Штейнман Р.Я. Пространство и время / Р.Я. Штейнман. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 240с.
1043477
  Гуревич Л.Э. Пространство и время / Л.Э. Гуревич, Э.Б. Глинер. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1043478
  Баженов Г.В. Пространство и время / Г.В. Баженов. – М., 1983. – 286с.
1043479
   Пространство и время. – Киев, 1984. – 294с.
1043480
  Куняев С. Пространство и время / С. Куняев. – Москва, 1985. – 270 с.
1043481
   Пространство и время в искусстве. – Л., 1988. – 169с.
1043482
  Попова Людмила Дмитриевна Пространство и время в культуре русского города (на примере Архангельска) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 78-81. – ISSN 2073-9702


  Значимым культурологическим аспектом существования и развития города является его пространственное выражение во времени. В основу статьи и положены пространство и время, сосуществующие в культуре города, в человеческом сознании, которые с позиции ...
1043483
  Мостепаненко А.М. Пространство и время в макро-, мега-, и микромире / А.М. Мостепаненко. – Москва : Политиздат лит-ры, 1974. – 240 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы)
1043484
  Блохинцев Д.И. Пространство и время в микромире / Д.И. Блохинцев. – Москва : Наука, 1970. – 360 с.
1043485
  Девис П. Пространство и время в современной картине Вселенной : пер. с англ. / П. Девис. – Москва : Мир, 1979. – 288 с.
1043486
   Пространство и время в современной социологической теории. – Москва : Институт социологии РАН, 2000. – 156с. – ISBN 5-89697-050-1
1043487
  Чудинов Э.М. Пространство и время в современной физике / Э.М. Чудинов. – М, 1969. – 48с.
1043488
  Александров А.Д. Пространство и время в современной физике в свете философских идей Ленина : материалы к Второму Всесоюзному совещанию по философским вопросам современного естествознания, посвященному 100-летию со дня рождения В.И. Ленина / А.Д. Александров ; АН СССР.Научный совет по философским вопросам современного естествознания. Ин-т философии. – Москва, 1970. – 45 с.
1043489
   Пространство и время в современной физике.. – К., 1968. – 300с.
1043490
  Ахундов М.Д. Пространство и время в физическом познании / М.Д. Ахундов. – Москва, 1982. – 255с.
1043491
  Осипов А.И. Пространство и время как категории мировоззрения и регулиятор практической деятельности / А.И. Осипов. – Минск, 1989. – 219с.
1043492
  Асимов М.С. Пространство и время как основные формы бытия материи. : Автореф... наук: / Асимов М.С.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. матер. – М., 1955. – 16л.
1043493
  Румянцева В.Г. Пространство и время как факторы действия права / В.Г. Румянцева, Ахмедов, ЧМ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805
1043494
  Зборовский Г.Е. Пространство и время как формы социального бытия / Г.Е. Зборовский. – Свердловск, 1974. – 223с.
1043495
  Готт В.С. Пространство и время микромира / В.С. Готт. – Москва, 1964. – 40с.
1043496
  Блохинцев Д.И. Пространство и время микромире / Д.И. Блохинцев. – 2-е изд. испр. – Москва, 1982. – 349 с.
1043497
  Кон Э. Пространство и время с точки зрения физики / Э. Кон, Г. Пуанкаре. – Одесса, 1912. – 81с.
1043498
  Комаров Е В. Рязанова Пространство и время химического движения / Е В. Рязанова Комаров. – Саратов, 1984. – 145с.
1043499
  Левин Р.А. Пространство и время. Стихи. / Р.А. Левин. – Х., 1968. – 78с.
1043500
  Кульков В. Пространство и содержание национально ориентированного подхода к экономической теории // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 2. – С. 70-97. – ISSN 0130-9757
1043501
  Куричев Н. Пространство имеет значение: геотерриториальный фундамент глобальной экономики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 123-128. – ISSN 0131-2227
1043502
  Казурова Н.В. Пространство иранского фильма = Поэтические фестивали в традиционной культуре Дальнего Востока // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 124-132. – ISSN 1681-7559


  Сегодняшнее поколение иранских режиссёров создаёт каноны нового иранского кинематографа. В их работах мы видим не тот открыточный Иран, что рекламируется для туристов, а подлинный, зафиксированный с документальной точностью.
1043503
  Тараканова Е.И. Пространство итальянской капеллы XV в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 117-131. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается пространство итальянской капеллы 15 в. - как реальное, так и мысленно достраиваемое. Показана роль учения о перспективе, символики света и мистериального театра в организации художественного мира капеллы и его семантическом ...
1043504
  Касаткина Т. Пространство картины и икона в пространстве // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 151-160. – ISSN 0130-7673
1043505
   Пространство картины.. – М., 1989. – 366с.
1043506
  Винокуров В.Г. и др. Пространство Лебега и его измеримае разбиения / В.Г. и др. Винокуров. – Ташкент, 1985. – 74с.
1043507
  Спитцер Л. Пространство между звездами : пер. с англ. / Л. Спитцер. – Москва : Мир, 1986. – 182 с.
1043508
  Калашникова О.Л. Пространство между тремя мирами в романе М. Барбери "Лакомство" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 113-118
1043509
  Андреев Э.П. Пространство микромира. Философский очерк / Э.П. Андреев. – Москва, 1969. – 88с.
1043510
  Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины / Л.В. Мочалов. – М, 1983. – 375с.
1043511
  Лаптев Б.Л. Пространство опорных элементов : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Лаптев Б. Л.; МГУ,. – Казань, 1959. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1043512
  Швалб Ю.М. Пространство осуществления социальных способностей личности // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 134-140. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1043513
  Яблоков Д.М. Пространство пар линейных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Яблоков Д.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1043514
  Иванов В. Пространство поручений. Президент сделал заказ на новую научно-техническую политику / подготовила Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 3-4


  Президент страны на минувшей неделе подбросил научному сообществу очередной ребус - пакет поручений, сформулированных по итогам заседания Совета по науке и образованию, Поскольку исполнителем ряда поручений вместе с правительством назначена Российская ...
1043515
  Мусина В.П. Пространство профессиональной активности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 47-50. – ISSN 1026-955X


  В статье раскрыты сущность и структура пространства профессиональной активности, проблема которых до настоящего времени в психологии практически не изучена. Пространство профессиональной активности рассматривается как открытая система, что предполагает ...
1043516
  Галузевская Е.Н. Пространство русской литературы в исполнительской деятельности Ф.И. Шаляпина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 70-74.
1043517
  Галузевская Е.Н. Пространство русской литературы в исполнительской деятельности Ф.И. Шаляпина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 70-74. – Бібліогр. в кінці ст.
1043518
  Волкова Е.В. Пространство символа и символ пространства в работах Ю. М. Лотмана // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.149-164. – ISSN 0042-8744
1043519
  Дубовая Н.А. Пространство сна. К вопросу пространственно-временной организации фантастической повести 20-30-х гг. ХІХ века // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 97-105. – ISBN 966-72-77-79-8
1043520
  Зверевич В.В. Пространство современной библиотеки: "реальное" и "виртуальное" // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 7-17. – ISSN 0130-9765
1043521
   Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов) / [Бакланов П.Я. и др. ; редкол.: П.Я. Бакланов и др.] ; Ассоц. рос. географов-обществоведов (АРГО), Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. Южного федерального ун-та. – Москва ; Ростов -на-Дону : Вузовская книга, 2012. – 330, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5-6. – ISBN 978-5-9502-0681-8
1043522
   Пространство состояний в теории управления. – Москва, 1970. – 620с.
1043523
   Пространство спектакля и театральное пространство.. – М., 1984. – 48с.
1043524
  Козинцев Г.М. Пространство трагедии / Г.М. Козинцев. – Л., 1973. – 232с.
1043525
   Пространство цвета. – М., 1988. – 207с.
1043526
   Пространство цвета.. – М., 1981. – 150с.
1043527
  Селезнева Е.В. Пространство целей человеческой жизни // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.50-55
1043528
  Дробашенко С.В. Пространство экранного документа / С.В. Дробашенко. – М., 1986. – 320с.
1043529
  Фан Лыонг Хиеу Пространство эллиптической связности с параллелизмом Клиффорда : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Фан Лыонг Хиеу ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1043530
  Фан Лыонг Хиеу Пространство эллиптической связности с параллелизмом Клиффорда : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фан Лыонг Хиеу; КГУ. – К., 1971. – 116л. – Бібліогр.:л.111-116
1043531
  Белинский П. Пространство, время и движение / П. Белинский. – М., 1937. – 118с.
1043532
  Неванлинна Р. Пространство, время и относительность : пер. с нем. / Р. Неванлинна. – Москва : Мир, 1966. – 230 с.
1043533
  Эддингтон А. Пространство, время и тяготение. : пер.с англ. / А. Эддингтон. – Одесса : Mathess, 1923. – 216с.
1043534
  Злоказов В.Б. Пространство, время и число в быту, физике и математике // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2013. – за 2012 г. – С. 67-91. – ISSN 2307-3705
1043535
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – Москва, 1973. – 566 с.
1043536
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – Москва, 1975. – 567 с.
1043537
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 455 с.
1043538
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – 3-е изд. – Москва : Стройиздат, 1984. – 455с.
1043539
  Владимиров Ю.С. Пространство, время, гравитация / Ю.С. Владимиров. – Москва : Наука, 1984. – 207 с.
1043540
   Пространство, время, движение.. – Москва : Наука, 1971. – 624с.
1043541
  Калиберда Н.В. Пространство, среда, герои в романе С. Ричардсона "Памела" (Линкольнширский эпизод) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 44-52. – ISSN 2312-3036
1043542
   Прострелочно-взрывная аппаратура. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 277с.
1043543
  Фридляндер Л.Я. Прострелочно-взрывная аппаратура и ее применение в скважинах / Л.Я. Фридляндер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 199с.
1043544
  Ловля С.А. Прострелочно-взрывные работы в скважинах / С.А. Ловля. – Москва : Недра, 1987. – 214с.
1043545
   Прострелочные и взрывные работы в скважинах. – 2-е изд.,перераб. – Москва : Недра, 1980. – 264с.
1043546
   Прострелочные и взрывные работы в скважинах.. – М., 1972. – 287с.
1043547
  Драчук Ю. Прострочена заборгованість за гарантованими державою кредитами і методи роботи з нею в Україні : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1043548
  Качалка Н. Проступи // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – Сє. 3-7


  Про Василя Тимофійовича Скуратівського (1939-2005) -українського народознавця, письменника, видавця розповідає його дружина
1043549
  Тэсс Т.Н. Проступи, как друг. / Т.Н. Тэсс. – М, 1962. – 33с.
1043550
  Золя Э. Проступок аббата Муре. Его превосходительство Эжен Ругон / Э. Золя. – Нальчик, 1989. – 512с.
1043551
  Миньковский Г.М. Проступок и преступление. / Г.М. Миньковский, Л.С. Халдеев. – М., 1972. – 56с.
1043552
  Титаренко Т.М. Простуюча до себе особистість: дволикий янус само творення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Статтю присвячено проблемі особистісного зростання, що відбувається в процесі складної взаємодії поверхового (персона) та глибинного (єство) компонентів особистісної структури. Самотворення розглядається як найістотніша потреба і найнебезпечніша ...
1043553
  Ельчаниновъ Простъйшіе опыты по физіологіи растеній / Ельчаниновъ. – Москва, 1917. – 96с.
1043554
  Тарасов Ф.И. Простые батарейные радиоприемники. / Ф.И. Тарасов. – М.Л., 1952. – 32с.
1043555
  Шевелев А.А. Простые вести. / А.А. Шевелев. – Л, 1978. – 95с.
1043556
  Шостоковский М.Ф. Простые виниловые эфиры / М.Ф. Шостоковский. – М., 1952. – 280с.
1043557
  Каменярж Я.А. Простые волны и поверхности разрыва в упруго-плстической среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Каменярж Я.А.; МГУ. – М., 1974. – 13л.
1043558
  Почивалин Н.М. Простые герои / Н.М. Почивалин. – Алма Ата, 1951. – 71с.
1043559
  Свецевичюс Б.И. Простые гласные (монофтонги) современного литовского литературного языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Свецевичюс Б.И. ; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1964. – 27 с.
1043560
  Якимов Стойчо Петров Простые группы длины 9 и 10 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Якимов Стойчо Петров; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 7л.
1043561
  Шебунин П.И. Простые дела / П.И. Шебунин. – М, 1957. – 278с.
1043562
  Степанов А.И. Простые дни: рассказы // Вольный свет / Г.И. Гридин. – Москва : Современник, 1987. – С. 116-269
1043563
  Журахович С.М. Простые заботы : маленькие повести и рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1960. – 306 с.
1043564
  Синицына О.П. Простые заботы / О.П. Синицына. – Л., 1983. – 22с.
1043565
  Николаев Ю.С. Простые и полезные истины / Ю.С. Николаев, Е.И. Нилов. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 40 с. встреч. паг. – Книга-перевертыш. В изд. также: Худеем с поощью движений / И. Ганушова, П. Шмолик. – (Физкультура и здоровье)
1043566
  Скучик Е. Простые и сложные колебательные системы : пер. с англ. / Е. Скучик. – Москва : Мир, 1971. – 558с.
1043567
  Солдатов В.С. Простые ионообменные равновесия / В.С. Солдатов. – Минск, 1972. – 223с.
1043568
  Левидов М.Ю. Простые истины / М.Ю. Левидов. – М.-Л., 1927. – 244с.
1043569
  Грачевский Ю.М. Простые истины / Ю.М. Грачевский. – М., 1971. – 272с.
1043570
  Новруз Д. Простые истины : стихи и поэма / Д. Новруз. – Москва : Советский писатель, 1972. – 86 с.
1043571
  Белкин В.Н. Простые истины / В.Н. Белкин. – Красноярск, 1978. – 103с.
1043572
  Николаев Ю.С. Простые истины / Ю.С. Николаев, Е.И. Нилов. – М., 1983. – 120с.
1043573
  Овчинникова И.Г. Простые истины / И.Г. Овчинникова. – Москва, 1985. – 64с.
1043574
  Караченцев А.Ф. Простые истины / А.Ф. Караченцев. – Тула, 1989. – 156с.
1043575
  Духнич О. Простые истины // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 13 (142), 7 апреля 2017. – С. 42-45


  Любомир Гузар.
1043576
  Лихачев Б.Т. Простые истины воспитания / Б.Т. Лихачев. – Москва : Педагогика, 1983. – 192 с.
1043577
  Кац Б.А. Простые истины киномузыки / Б.А. Кац. – Ленинград : Советский композитор, 1988. – 229 с.
1043578
  Юдалевич М.И. Простые истины. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1957. – 135с.
1043579
  Севриков К.И. Простые истины. / К.И. Севриков, Ю.В. Феофанов. – М, 1969. – 144с.
1043580
  Халфина М.Л. Простые истории. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1967. – 191с.
1043581
  Халфина М.Л. Простые истории. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1978. – 351с.
1043582
  Большов В.М. Простые конструкции начинающего радидобюбителя / В.М. Большов, Ю.М. Большов. – М.-Л, 1959. – 72с.
1043583
  Суворов Г.Д. Простые концы и последовательности плоских отображений / Г.Д. Суворов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 187 с.
1043584
   Простые лики красоты.. – Саранск, 1985. – 126с.
1043585
  Самунин М. Простые люди / М. Самунин. – Владивосток, 1946. – 153 с.
1043586
  Субботин А.А. Простые люди / А.А. Субботин. – М., 1948. – 280с.
1043587
  Недогонов А.И. Простые люди / А.И. Недогонов. – М., 1948. – 190с.
1043588
  Белявский П.И. Простые люди / П.И. Белявский. – М., 1950. – 268с.
1043589
  Самунин М. Простые люди / М. Самунин. – Владивосток, 1950. – 315 с.
1043590
  Бабушкин В.Ф. Простые люди / В.Ф. Бабушкин. – Саратов, 1956. – 164с.
1043591
  Бахшиев М. Простые люди : рассказы / М. Бахшиев. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1958. – 156 с.
1043592
  Вагабзаде Б. Простые люди : поэиа / Б. Вагабзаде; пер. с азерб. Э.Асадова. – Москва : Советский писатель, 1958. – 127 с.
1043593
  Караславов Г. Простые люди / Г. Караславов. – Москва, 1958. – 274 с.
1043594
  Мостовец Н.В. Простые люди Америки хотят мира / Н.В. Мостовец. – Москва, 1956. – 40с.
1043595
  Сергеенко М.Е. Простые люди древней Италии / М.Е. Сергеенко. – М.-Л., 1964. – 161с.
1043596
  Лобачев М. Простые люди. / М. Лобачев. – Сталинград, 1949. – 108с.
1043597
  Старостин М.Н. Простые люди. / М.Н. Старостин. – Куйбышев, 1970. – 142с.
1043598
  Голуб Владислав Сергеевич Простые методы анализа и расчета нестабильности режима сложных усилительных цепей с гальваническими связями транзисторов и операционных усилителей : Автореф... канд. техн.наук: 05.290 / Голуб Владислав Сергеевич; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
1043599
  Дегтев Алексанр Николаевич Простые множества и соотношения между сводимостями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Дегтев Алексанр Николаевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1043600
  Анисимов В.В. Простые напевы / В.В. Анисимов. – Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1961. – 49 с.
1043601
  Кац В.Г. Простые неприводимые градуированные алгебры Ли конечного роста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Кац В.Г.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 5л. – Бібліогр.:с.4-5
1043602
   Простые нервные системы.. – Казань
1. – 1985. – 120с.
1043603
   Простые нервные системы.. – Казань
2. – 1985. – 127с.
1043604
  Пашаев С.Ш. Простые нормы морали в марксистской этике. : Автореф... Канд.филос.наук: 624 / Пашаев С.Ш.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1970. – 25л.
1043605
  Гудилина Э.Б. Простые нормы нравственности и их роль в воспитании личности / Э.Б. Гудилина. – М, 1975. – 63с.
1043606
  Халмурадов Р.З. Простые нормы нравственности и их роль в строительстве коммунизма. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.05 / Халмурадов Р.З.; АН УзССР.Учен.совет.по философ.наукам.ин-та философии и права. – Ташкент, 1973. – 28л.
1043607
  Гудилина Э.Б. Простые нормы нравстенности и справлдливости : Автореф... канд. филос.наук: 624 / Гудилина Э.Б.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1043608
  Майер В.В. Простые опыты по криволинейному распространению света / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1984. – 127 с.
1043609
  Голлеман А. Простые опыты по органичной химии. / А. Голлеман. – Харьков, 1934. – 64с.
1043610
  Кудрявцев Б.Б. Простые опыты с ультразвуками / Б.Б. Кудрявцев. – Москва, 1954. – 116 с.
1043611
  Майер В.В. Простые опыты с ультразвуком / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1978. – 161 с.
1043612
  Майер В.В. Простые опыты со струями и звуком / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1985. – 127 с.
1043613
  Тимофеев-Терешкин Простые песни : стихи и сказания / Тимофеев-Терешкин. – Москва, 1952. – 164 с.
1043614
  Калимуллин И. Простые радости. / И. Калимуллин. – Казань : Татарсое кн. изд-во, 1963. – 75 с.
1043615
  Пилипенко С. Простые рассказы / С. Пилипенко. – Х., 1929. – 160с.
1043616
  Фибих К. Простые сердца : рассказы / Клара Фибих ; Пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка изд. "Хронос" ; № 74)
1043617
  Паустовский К.Г. Простые сердца / К.Г. Паустовский. – Москва, 1963. – 78 с.
1043618
  Аджаматов А. Простые слова / А. Аджаматов. – Москва, 1960. – 95с.
1043619
  Розен А.Г. Простые слова. / А.Г. Розен. – М, 1959. – 49с.
1043620
  Исаков Л.Д. Простые соотношения между русскими и метрическими мерами / Л.Д. Исаков. – Петроград, 1920. – 24 с.
1043621
  Станку З. Простые стихи / З. Станку. – М., 1980. – 277с.
1043622
  Богатырев В.С. Простые строки / В.С. Богатырев. – Саратов, 1956. – 174 с.
1043623
  Мехти Ф. Простые строки / Ф. Мехти. – М, 1972. – 103с.
1043624
  Ломанович В.А. Простые УКВ приемо-передающие любительские радиостанции / В.А. Ломанович. – Москва, 1960. – 96 с.
1043625
  Трост Э. Простые числа / Э. Трост. – Москва, 1959. – 135 с.
1043626
  Воронин С.М. Простые числа / С.М. Воронин. – Москва, 1978. – 64с.
1043627
  Соловьев А.Н. Простые чудеса / А.Н. Соловьев. – Рига, 1971. – 112с.
1043628
  Фефер И. Простые шаги : стихи / И. Фефер, 1924. – 66 с.
1043629
  Кондратьева Л.А. Простые эфиры b-ацетиленовых спиртов и a, b, e-глицеринов ацетиленового ряда, их получение и свойства : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кондратьева Л.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1043630
  Мамедов Ш. Простые эфиры гликолей / Ш. Мамедов. – М, 1961. – 212с.
1043631
   Простыми словами. – Великие Луки, 1949. – 68с.
1043632
  Подкопаев В.С. Простыми словами / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1957. – 78с.
1043633
  Конышева Р. Простыми словами. / Р. Конышева. – Львов, 1957. – 44с.
1043634
  Богданова Светлана Простых конфликтов не бывает. Чтобы наши поезда не отправлялись без нас : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 14-15 : Фото
1043635
  Кравченко О.К. Просування бренду в мережі Інтеренет: практика міжнародного регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 215-225
1043636
  Шевченко Г.В. Просування і захист національних інтересів через бренди національних корпорацій: практика України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 199-205.
1043637
  Ходарєва Ю. Просування іміджу успішної читаючої людини // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 2 - 5. – ISSN 1811-377X
1043638
  Зелінська Н.М. Просування книжкових видань у традиційних та новітніх українських медіа у контексті європейської практики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 96-99


  Стаття присвячена аналізу особливостей просування книжкових видань засобами української мас-медійної реклами. Порівнюється рекламування книжкових видань і популяризація культури читання на телебаченні, радіо, у прес-рекламі, мережі інтернет в Україні ...
1043639
  Кривоносов О. Просування Талібану до влади // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 284-290. – ISSN 0869-3595
1043640
  Носова Б.М. Просування України до НАТО у світлі глобалізаційних викликів. Роль мас-медіа у цьому процесі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 113-115


  У дослідженні йдеться про висвітлення у засобах масової інформації політики Альянсу щодо Української держави. Крізь призму зарубіжної преси показано складності стратегічних зусиль України. Доказовість висновків спирається на документальний матеріал. ...
1043641
  Гримич М. Просувати українську книжку в Європі - невдячна справа, але вона камінь точить / розмову вела А. Грабська // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 11 (1019). – С. 52-54. – ISSN 0868-9644


  Розмова з письменницею М. Гримич.
1043642
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2001
1043643
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2002
1043644
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3/4. – 2002
1043645
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2003
1043646
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2. – 2003
1043647
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2003
1043648
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1/2. – 2004
1043649
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2004
1043650
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1/2. – 2005
1043651
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2005
1043652
   Просценіум : Театрознавчий журнал. Бібліографічний покажчик змісту (2001-2006). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006
1043653
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2006
1043654
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2/3 (15/16). – 2006
1043655
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1 (17). – 2007
1043656
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2/3 (18/19). – 2007
1043657
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1/2 (20/21). – 2008
1043658
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 3 (22). – 2008
1043659
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1/2 (23/24). – 2009
1043660
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 2/3 (27/28). – 2010
1043661
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – 2010
1043662
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1 (29). – 2011
1043663
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 2/3 (30/31). – 2011
1043664
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 1/3 (32/34). – 2012
1043665
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 1/3 (35/37). – 2013
1043666
  Ирошников А.М. Просчитался ! / А.М. Ирошников. – Москва : Искусство, 1957. – 24 с.
1043667
  Благов Н.Н. Просыпаются яблони / Н.Н. Благов. – Саратов, 1963. – 132с.
1043668
  Мартиненко П.Ф. Просякнутість конституційного права України міжнародним правовим порядком // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 123-138. – ISBN 966-7196-06-2
1043669
  Новиенко А.И. Просяной комарик и другие вредители, вызывающие пустрозерность проса. / А.И. Новиенко. – Киев, 1955. – 23с.
1043670
  Аббасзаде Г. Просьба : повести, рассказы / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Сов. писатель, 1986. – 414, [2] с.
1043671
  Песиков Ю.В. Просьба Ленина / Ю.В. Песиков. – Саратов, 1985. – 96с.
1043672
  Коцюба В.И. Прот. Ф.А. Голубинский и софиологическая традиция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 129-141. – ISSN 0042-8744
1043673
  Платон. Протагор / Платон. – М., 1994. – 176с.
1043674
  Алєксандрова О.В. Протагор з Абдери // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 163-164. – ISBN 966-316-069-1
1043675
  Арлазоров М.С. Протазанов / М.С. Арлазоров. – Москва, 1973. – 281с.
1043676
  Пликарпов С.И. Проталина / С.И. Пликарпов. – М, 1962. – 103с.
1043677
  Лысенко Г.М. Проталина. / Г.М. Лысенко. – Владивосток, 1975. – 71с.
1043678
  Кузнецова С.А. Проталины / С.А. Кузнецова. – М, 1962. – 76с.
1043679
  Сенин А. Проталины / А. Сенин. – М., 1968. – 104с.
1043680
  Горбунов М.Н. Проталины / М.Н. Горбунов. – М, 1972. – 95с.
1043681
   Проталины. – М., 1984. – 335с.
1043682
   Проталины.. – Ростов -на-Дону, 1981. – 76с.
1043683
  Бородинская И.Н. Протамин сульфат из молок осетровых рыб. Его очистка, свойства и применение : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Бородинская Ирина Наумовна ; Акад. наук Украинской ССР ; Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев, 1990. – 24 с. – Библиогр.: 7 назв.
1043684
   Протверезівши від правди. – Київ : Політвидав України, 1990. – 217 с. – ISBN 5-319-00620-9
1043685
  Стариченко П.А. Протвоэрозионная обработка зяби серых лесных почв на склоновых землях Курской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Стариченко П.А.; Всесоюз. с.-х. акда. им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1969. – 25л.
1043686
   Протеаза Streptomyces sp.12: очищення і властивості / Н.А. Нідялкова, Л.Д. Варбанець, В.В. Шепелевич, П.П. Зелена, Ю.М. Юмина, К.Г. Гаркава, Л.О. Трошина // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2017. – Vol. 79, N 2, march - april. – С. 33-47. – ISSN 0201-8462
1043687
  Сологуб Л.І. Протеази клітини та їх функції / Л.І. Сологуб, І.С. Пашковська, антонюк. – Київ : Наукова думка, 1992. – 193с. – ISBN 5-12-003135-8
1043688
  Гайдучок Игорь Григорьевич Протеворечивый характер структурных сдвигов в экономике развитых капиталистических стран в условиях интернационализации производства и капитала : Дис... канд. экон.наук: 08.00.14 / Гайдучок Игорь Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 210л. – Бібліогр.:л.190-220
1043689
  Прокопов О. Протедія військовій агресії Російської Федерації в Україні юридичними засобами [підсумки] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 12-15
1043690
  Веремеенко К.Н. Протеиназы поджелудочной железы и их ингибиторы : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Веремеенко К.Н. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 22 с.
1043691
  Некрасова Татьяна Павловна Протеинкиназа с в клетках с множественной лекарственной устойчивостью : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Некрасова Татьяна Павловна; АН СССР, Ин-т цитологии. – Л., 1991. – 21л.
1043692
  Клодель Поль Протей : Сатировская драма в 2-х действиях / Поль Клодель ; Пер. А. Г. Мовшенсона. – Петроград : Центр. кооп. изд. "Мысль", 1923
1043693
   Протей : Перекладацький альманах. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-62-6
Вип. 1. – 2006
1043694
  Радчук В. Протей чи Янус? : (про різновиди перекладу) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 21-43. – ISSN 1728-9572
1043695
  Марич Сретен Протейска свест критике / Марич Сретен. – Београд : Просвета, 1971. – 325 с.
1043696
  Жубаев С.Т. Протекание тока через планарно-неоднородные структуры металл-тунельно-тонкий диэлектрик полупроводник : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Жубаев С. Т.; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
1043697
  Жубаев Сабыржан Таргынович Протекание тока через планарно-неоднородные структуры металл-туннельно тонкий диэлектрик-полупроводник : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Жубаев Сабыржан Таргынович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 91л. – Бібліогр.:л.81-88
1043698
  Ігнатченко Г.І. Протекторат / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 314. – ISBN 966-642-073-2
1043699
  Гончар Б.М. Протекторат // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 365. – ISBN 966-316-045-4
1043700
  Мусієнко М.М. Протекторна роль цитокініну за дії теплового стресу на рослини пшениці / М.М. Мусієнко, В.В. Жук, Л.М. Бацманова // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 2. – С. 244-249. – ISSN 0372-4123
1043701
  Сейфер А.Л. Протекторные свойства сплавов алюминия с элементами второй группы периодической системы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Сейфер А.Л.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1956. – 12л.
1043702
  Осташко Т.А. Протекционизм в торговой политике США: выводы для Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 5/6 (658/659). – C. 136-150. – ISSN 0131-7741
1043703
  Овсепян А.А. Протекционизм и проблема борьбы с ним / А.А. Овсепян. – М, 1989. – 61с.
1043704
  Оболенский В. Протекционизм и свобода торговли в современном мире // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 12. – С. 14-23. – ISSN 0131-2227
1043705
  Кошель Н. Протекціонізм в Україні та світі: основні види та характеристика // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 169-170. – ISBN 978-966-2781-18-2
1043706
  Довгаль О.А. Протекціонізм і лібералізм у процесі глобалізації світової економіки : (Питання теорії і методології) / О.А. Довгаль; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2004. – 320с. – ISBN 966-8558-02-2
1043707
  Осташко Т.О. Протекціонізм у торговельній політиці США: висновки для України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 136-150. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1043708
  Фостик Б.В. Протекціоністська політика України в умовах членства в СОТ : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фостик Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Україи ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 228 л. – Додатки: 192-208. – Бібліогр.: л. 209-228
1043709
  Фостик Б.В. Протекціоністська політика України в умовах членства в СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фостик Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
1043710
  Ніколаєв Є. Протекціоністський інструментарій Світової організації торгівлі // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 58-62. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1043711
  Смирная Л. Протенденции художественного нонконформизма Украины 1930-1940-х и истоки национального формотворчества // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 246-258. – ISSN 2309-8813
1043712
  Царюк Л.А. Протеолетическая и рибонуклеазная активность мозга : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Царюк Л. А. ; АН УССР, Ин-т биохим. – Киев, 1964. – 13 с.
1043713
  Ревина Людмила Павловна Протеолиз и исследование структуры пепсина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Ревина Людмила Павловна; МГУ. Хим. фак. – М., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1043714
  Калинская Людмила Николаевна Протеолитическая активность различных отделов и субклеточных фракций головного мозга при изменении уровня кортикостероидов в организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Калинская Людмила Николаевна; Ин-т биохимии АН УССР. – К., 1979. – 31л.
1043715
  Горова А.К. Протеолитические анаэробы рода и их роль в трансформации белковых существ в почве : Автореф... канд. биол.наук: 03.0.07 / Горова А. К.; М-во с. х. ССР, Моск. с.х. акад. – М, 1979. – 16л.
1043716
  Мосолов В.В. Протеолитические ферменты / В.В. Мосолов. – М, 1971. – 415с.
1043717
  Долидзе Джемали Аквсентьевич Протеолитические ферменты Actinomyces fradiae 119 : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Долидзе Джемали Аквсентьевич; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1043718
  Андреева Надежда Александровна Протеолитические ферменты Penicillium lilacinum Thom : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 096 / Андреева Надежда Александровна ; МГУ. Биолого-почв. фак-т. – Москва, 1972. – 28 с.
1043719
  Черный В.С. Протеолитические ферменты в комплексном лечении острых стенозирующих лоринготрахеобранхитов у детей раннего возраста. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.04 / Черный В.С.; Киев. мед. ин-т. – К., 1974. – 15л.
1043720
  Годына Светлана Викторовна Протеолитические ферменты головного мозга при алкогольной интоксикации : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Годына Светлана Викторовна; АН УССР, Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – К., 1989. – 17л.
1043721
  Петрова И.С. Протеолоические ферменты актиномицетов / И.С. Петрова. – М., 1976. – 60с.
1043722
  Фрезе В.И. Протеоцефалоидеи - ленточные гельминыт промысловых рыб и других хладнокровных позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: / Фрезе В.И.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. Ленина. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М., 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1043723
  Фрезе В.И. Протеоцефаляты / В.И. Фрезе. – М, 1965. – 235с.
1043724
  Демидов Н.Ф. Протерозой Кукасозерско-Тишкозерской зоны карелид : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Демидов Н. Ф.; Ворон.ГУ. – Петрозаводск, 1966. – 24л.
1043725
   Протерозой северо-восточной окраины Сибирской платформы.. – Новосибирск, 1979. – 215с.
1043726
   Протерозойские комплексы восточной части Забайкалья : Отв. ред. Радкевич Е.А. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1977. – 133с.
1043727
   Протерозойська тектоно-магнетична активність та золоторудна мінералізація в межах західної частини Кіровоградського блоку (на прикладі рудопрояву овражний, Липняжська структура) / О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, Б.М. Іванов, В.О. Сьомка, В.С. Рябокінь, І.М. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-30. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Подано дані щодо єдиного механізму рудоутворення в межах Липняжської структури, що спричинені процесами регіональної тектоно-магматичної активізації" на рубежі 2000 ± 100 млн років. Протерозойська активізація, у свою чергу, зумовила об"ємну мобілізацію ...
1043728
  Шевчук В. Протерозойські граніто-гнейсові монокліналі Українського щита та їх морфоструктурні типи / В. Шевчук, Вол. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Аргументується виділення граніто-гнейсових монокліналей як особливих структурних форм метаморфічних комплексів, поширених в областях тектоно-магматичної активізації. На прикладі протерозойських граніто-гнейсових монокліналей Українського щита ...
1043729
  Сокурянська Л.Г. Протесна активність студентської молоді: динамика та чинники (на прикладі студентів Каразінського університету) / Л.Г. Сокурянська, Д.В. Шеховцова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 84-91. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 35). – ISSN 2227-6521
1043730
  Волков О. Протесний дискурс у творчості Лесі Українки // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 18-20. – ISBN 978-966-439-147-1
1043731
  Гусейнов А.Ш. Протест как фактор деструктивнго поведения подростков и молодежи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 116-121. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1043732
  О"Коннор Протест настоящего мужчины / О"Коннор, Б. Фрил. – Москва, 1981. – 192 с.
1043733
  Бажанов М.И. Протест прокурора по уголовным делам / М.И. Бажанов. – М., 1966. – с.
1043734
  Лєднікова О.В. Протест прокурора як основна форма реагування на порушення закону / О.В. Лєднікова. – Київ, 1973. – 61с.
1043735
   Протест прокурора.. – М., 1986. – 302с.
1043736
  Гузар І.Ю. Протест проти аристократичної верхівки в німецькій ліриці раннього просвітительства : Дис... наук: / Гузар І.Ю.; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1949. – 215л. – Бібліогр.:л.205-215
1043737
  Цитович Н.М. Протест Совета Университета Св. Владимира против насильственной украинизации Южной России, принятый в заседании Совета 26 июля 1917 г. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 381-384. – ISBN 5-7707-1062-4
1043738
  Мельник С.О. Протест у міжнародному праві // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 140-147. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1043739
  Сергійчук О. Протест українців проти зросійщення культурно-освітньої сфери в роки хрущовської "відлиги" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.25-29
1043740
  Гордієнко О.О. Протест як феномен збереження власного "Я" (С. Жижек та ін.) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 150-151
1043741
  Савченко Ф. Протест Якова Головацького до австрійського міністрества з приводу трусу в його мешканні. / Ф. Савченко. – 20с.
1043742
  Савченко Ф. Протест Якова Головцького до австрійського міністерства з приводу трусу в його мешканні. / Ф. Савченко. – 20с.
1043743
  Лиховид І. Протестам студентів-медиків - один рік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 лютого (№ 32). – С. 9


  У Національному медичному університеті ім. О. Богомольця підбивають підсумки власної революції. Так само, як і в державі, - боротьба із системою триває.
1043744
  Буткевич Т.И. Протестанство в России : (Из лекций по церк. праву) / Проф.-прот. Т.И. Буткевич. – Харьков : Епарх. тип., 1913. – VI, 234 с.
1043745
  Вільховий Ю. Протестанські конфесії в Україні та сучасні міжцерковні зв"язки в їх конфесійному середовищі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 760-766. – ISBN 966-7379-92-11
1043746
  Чанышев А.Н. Протестантизм / А.Н. Чанышев. – М, 1969. – 216с.
1043747
  Гараджа В.И. Протестантизм / В.И. Гараджа. – Москва, 1971. – 199с.
1043748
   Протестантизм. – М., 1990. – 317с.
1043749
  Ревуненкова Н. Протестантизм / Н. Ревуненкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 224с. – (Религии мира). – ISBN 978-5-469-01656-4
1043750
  Алхименко М.А. Протестантизм и мессианские основы внешней политики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 10 (514). – С. 19-36. – ISSN 0321-2068
1043751
  Скибицкий М.М. Протестантизм и совремнное естествознание / М.М. Скибицкий. – Москва, 1970. – 48с.
1043752
  Колодний А. Протестантизм на українських теренах // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 83-100
1043753
  Жовква О.І. Протестантизм та протестантські духовні навчальні заклади в Росії // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 51. – С. 149-154. – ISSN 2076-815X


  Розглядається питання появи протестантизму на території України, питання виникнення культових споруд даної конфесії, а також духовних навчальних закладів.
1043754
  Барабаш О. Протестантизм у розвитку загального прав Англії та США // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 78-86. – ISSN 1993-0909
1043755
  Гогуля С.О. Протестантизм у соціокультурному просторі незалежної України // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 77-84
1043756
  Скорупо С.О. Протестантизм у соціокультурному просторі незалежної України : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Скорупо Світлана Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1043757
  Барабаш О. Протестантизм у становленні західної традиції права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 53-61. – ISSN 1993-0909
1043758
  Слободянюк К. Протестантизм у сучасній Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 107-108
1043759
  Конотоп Л.Г. Протестантизм як інваріант сучасного культурного розвитку // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 23-27


  Стаття присвячена аналізу протестантизму в сучасному соціокультурному просторі. Йдеться про сьогодення протестантизму, який виступає своєрідним викликом та рухливою силою в сфері традиційного мислення і традиційних культур. Робиться висновок, що ...
1043760
  Бортнікова О.Г. Протестантизм як організація та інструментарій пошуку ідентичності у конфесійному полі України (в контексті теорії релігії Н.Лумана) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 138-141
1043761
  Стадник М.М. Протестантизм: теологічний аналіз взаємовідносин наукового і релігійного пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 91-95. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про сучасні методологічні основи протестанської гносеології у її взаємодії з науковим пізнанням. Розкрито особливості структури теологічного розуміння наукового і релігнійного пошуку. Показано, що сучасна протестанська гносеологія ...
1043762
  Ковальчук С.Н. Протестантский модернизм в США / С.Н. Ковальчук. – Рига, 1991. – 130 с.
1043763
  Рудакова М Н. Протестантское сектантство и атеистическая работа / М Н. Рудакова, . – Барнаул, 1984. – 55с.
1043764
   Протестантство. – Минск : Книжный дом, 2006. – 384с. – (Религии мира). – ISBN 985-489-454-1
1043765
  Цветаев Д.В. Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований / историческое исследование Дм. Цветаева. – Москва : Унив. тип., 1890. – 782 с.
1043766
  Вебер М Протестантська етика і дух капіталізму / М Вебер; Перекл. з німецько О.Погорілого. – Київ : Основи, 1994. – 261с. – ISBN 5-7707-5612-8
1043767
  Михайлин І.Л. Протестантська журналістика на модернізаційному роздоріжжі. (Рецензія на монографію М. А. Балаклицького "Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років") // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 43-46
1043768
  Балаклицький М.А. Протестантська комунікація України як предмет журналістикознавчого дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 65-71


  У статті розглянуто основні студії протестантської комунікації України й зазначено незадовільний стан розробки цієї теми. The author observes the main studios of Protestant communication of Ukraine and notes the unsatisfactory condition of exploration ...
1043769
  Балаклицький М.А. Протестантська періодика України. Погляд на проблеми й принципи організації профілактичної медицини / М.А. Балаклицький, І.О. Радецька // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 80-84


  З точки зору редакції журналу "Весть о здоровье", загальнодоступна профілактична медицина складається з раціонального харчування, фізичних вправ, уживання чистої води, сонячного світла, свіжого повітря, відпочинку, самоконтролю та довіри Богові. The ...
1043770
   Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – 207, [1] с. : іл. – До 500-річчя Реформації присвяч. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-968-239-4
1043771
  Швед З.В. Протестантський фундаменталізм як умова формування ідентичності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 80-84
1043772
  Бабенко Л.Л. Протестантські громади Буковини:репресії та переслідування 40-50-х років XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 78-83
1043773
  Фенно І.М. Протестантські екотеологічні проекти XX - XXI ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 58-69
1043774
  Кравченко П. Протестантські об"єднання в Україні у контексті соціальної політики більшовиків (20-30-і роки XX століття) : Наукове видання / П. Кравченко, Р. Сітарчук; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2005. – 212 с. – ISBN 966-7653-21-6
1043775
  Сітарчук Р.А. Протестантські організації України в розрізі репресивних заходів більшовиків (30-ті роки XX століття) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 132-137. – ISSN 2075-1451
1043776
  БортніковаО.Г Протестантські релігійні організації як суб"єкти етнонаціонального процесу в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – C. 5-10


  Статтю присвячено розгляду проблем щодо значення епохи Реформації в становленні релігійних, цивілізаційних і культурних систем та місця протестантизму в сучасному світі. Питання, що є предметом дослідження, стосуються функціонування релігії в соціумі у ...
1043777
  Сірук М. Протести в День Волі / М. Сірук, В. Карбалевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 березня (№ 53)


  На Заході засудили білоруську владу за жорсткі дії силовиків проти мирних демонстрантів.
1043778
  Воротнюк М. Протести в Туреччині та події на Близькому Сході: нормативні аспекти // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 34-37. – (Політичні науки)


  Стаття аналізує протести, що розпочалися у травні 2013 р. в Туреччині як свідчення внутрішньополітичних трансформацій країни та їх вплив на її міжнародне становище та спроби Анкари стати впливовим близькосхідним гравцем, моделлю трансформацій для ...
1043779
  Баррет Д. Протестируйте себя = Test yourself : способности, личность, мотивация, карьера / Джим Баррет. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 254с. – (Практическая психология). – ISBN 5-94723-549-8
1043780
  Яновська О. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2013. – № 4 (5), спецвипуск : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Кримінальний процесуальний кодекс України: практика застосування та перспективи розвитку". – С. 124-130
1043781
  Яновська О. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні : окремі питання правозастосування / [О. Яновська] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2013. – 43, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-180-576-6
1043782
  Жванія Т.В. Протестна політична поведінка: реальна та віртуальна // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 55-67
1043783
  Пшеничний Т. Протестний рух колективізації в Україні 1930-1931 рр. (на матеріалах південно-східних областей України) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 230-234. – ISBN 978-966-308-217-2
1043784
  Ісакова Т.О. Протестні акції у країнах Близького Сходу: інформаційно-комунікативний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 73-79. – ISSN 2306-5664
1043785
  Метельова Т.О. Протестні рухи та феномен "Майдану" в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 5/12. – С. 35-39. – ISSN 0868-8117
1043786
  Метельова Т. Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 4 (384). – С. 2-5. – ISSN 2313-559X
1043787
  Кучерявенко М. ПроТЕСТовано? До питання стосовно якості та фаховості підготовки тестових завдань для випробування кандидатів на посаду судді Верховного суду // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 28-29
1043788
  Каргалова М.В. Протестуещее поколение / М.В. Каргалова. – М., 1987. – 174с.
1043789
   Протестує студентство - одвічний найчутливіший суспільний барометр // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 1


  7 квітня у парку імені Тараса Шевченка відбулася попереджувальна студентська акція протесту. Сотні студентів вищих навчальних закладів звернулися до влади із закликом припинити наступ на їх соціально-економічні права, гарантовані законодавством.
1043790
  Руснак І. Проти "Закону, що велить усім породам звірів носити хвіст серпом", дещо про невідому драму Уласа Самчука) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 287-297. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1043791
  Качкан В. Проти блудного блиску чужої ідеї // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 175-188. – ISBN 5-87322-078-0


  Культурологічні рефлексії Осипа Назарука.
1043792
  Земляний А. Проти буржуазних та опортуністичних теорій у газетознавстві. / А. Земляний, 1931. – 92с.
1043793
  Попов Б.В. Проти буржуазних теорій "демократичного" управління виробництвом / Б.В. Попов. – Київ : Політвидав України, 1972. – 96 с.
1043794
   Проти буржуазних теорій у книгознавстві.. – К., 1933. – 198с.
1043795
  Нагорна Л.П. Проти буржуазних фальсифікацій національної політики КПРС. / Л.П. Нагорна. – К., 1974. – 198с.
1043796
  Слабошпицький М. Проти варваризації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 28 (193). – С. 50-51. – ISSN 1996-1561


  Розмова Михайла Слабошпицького з кореспондентами "Тижня" С. Бондаренком та Н. Лизогуб про Міжнародний конкурс української мови, мемуаразми й панування невігластва
1043797
  Франко І.Я. Проти Ватікану : Збірник / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1953. – 135с.
1043798
  Проненко Віталій Проти вірусного нашестя // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 6-7 : фото
1043799
  Мороз Р. Проти вітру. Спогади дружини українського політв"язня / Раїса Мороз. – Львів : Свічадо, 2005. – 216с. – ISBN 966-8744-24-1
1043800
  Приматов В.В. Проти влади капіталу / В.В. Приматов. – К, 1984. – 47с.
1043801
  Стебун Ілля Проти ворожих теорій в українському літературознавстві / Стебун Ілля. – Київ : Академвидав, 1947. – 40 с.
1043802
  Іванеско М.І. Проти ворожої отрути / Іванеско М.І. – Київ, 1982. – 48 с.
1043803
  Базилевський В. Проти годинникової стрілки. Над нотатниками і записниками Євгена Маланюка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 13 серпня (№ 30). – С. 4-5
1043804
   Проти догматизму і вульгаризації в літературі і мистецтві.. – К., 1964. – 30с.
1043805
  Ленін В.І. Проти догматизму і начотництва / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 119с.
1043806
  Ленін В.І. Проти догматизму, сектантства, "лівого" опортунізму / В.І. Ленін. – 2-е вид., доп. – Київ, 1965. – 400с.
1043807
  Скудар М. Проти догматичних поглядів у питанні про диктатуру пролетаріату // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 10-16
1043808
  Трофімов П.С. Проти ідеології американо-англійських паліїв війни. / П.С. Трофімов. – К., 1952. – 44с.
1043809
  Зонтаг С. Проти інтерпретації та інші есе / С"юзен Зонтаг; Пер.з англ. В. Дмитрук. – Львів : Кальварія, 2006. – 320с. – ISBN 966-663-206-3
1043810
   Проти катувань. – Харків : Фолио, 1997. – 197с. – Спец.вип.єнформ.-аналєт.бюлет."Права людини"N30. – ISBN 966-03-0213-4
1043811
  Бущенко А.П. Проти катувань : Українське законодавство та практика в світлі стандартів КПК / Аркадій Бущенко, Михайло Мінаєв, Михайло Романов; Харківська правозахисна група. – Харків : Права людини, 2007. – 256 с. – ISBN 978-966-8919-20-6
1043812
   Проти катувань : Європейські механізми запобігання катуванням та поганому поводженню. – Харків : Права людини, 2007. – 228 с. – ISBN 978-966-8919-21-3
1043813
   Проти катувань : міжнародні механізми запобігання катуванням та поганому поводженню. – Харків : Права людини, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-8919-33-6
1043814
  Пащенко В.І. Проти колоніалізму і війни (антиколоніальний роман сучасної Франції) / В.І. Пащенко. – Київ, 1969. – 192с.
1043815
  Петров В.М. Проти куркульської пасхи - за більшовицькі колгоспи / В.М. Петров, І. Руденко, 1933. – 60с.
1043816
  Пеллетьє А.-М. Проти мерзенності сила доброти // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 7-24


  "Починаючи роздуми, які я хотіла б запропонувати під цією назвою, мушу спочатку позначити місце творів Василя Гроссмана у моєму сприйнятті літератури взагалі, сказавши кілька слів про особисту історію, яка стосується даної теми. Насамперед, маю ...
1043817
  Гехтман І. Проти механізму проти великодержавництва. / І. Гехтман. – Харків, 1931. – 62с.
1043818
  Чухліб Т. Проти Москви разом із Туреччиною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 8


  До 345-річчя укладення українсько-османського союзу гетьманом П. Дорошенком.
1043819
  Чухліб Т.В. Проти Москви разом із Туреччиною. До 345-річчя укладання українсько-османського союзу гетьманом П. Дорошенком // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 254-263. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1043820
  Мазепа І.І. Проти націоналістичних переручень історії України / І.І. Мазепа. – Львів, 1947. – 29с.
1043821
  Тарасюк М.М. Проти націоналістичних фальсифікацій розвитку української мови. / М.М. Тарасюк. – К., 1973. – 59с.
1043822
  Німчинов К. Проти націоналістичного шкідництва в синтаксі української літературної мови / К. Німчинов. – Харків : Радянська школа, 1934. – 32 с.
1043823
  Фомінов Н. Проти паліїв війни / Н. Фомінов. – К., 1938. – 40с.
1043824
  Мак О. Проти переконань = Against conviction : роман / Ольга Мак. – Торонто : Накладом видавництва "Гомін України", 1959. – 368 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 12)
1043825
  Маркс К. Проти реакції в Німеччині / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1946. – 52с.
1043826
  Орлов В.М. Проти ревізії марксистсько-ленінського вчення про Комуністичну партію / В.М. Орлов. – Київ, 1971. – 63с.
1043827
  Ленін В.І. Проти ревізіонізму / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 561с.
1043828
  Гончаренко М.В. Проти ревізіонізму в естетиці / М.В. Гончаренко. – Окр.відб. з Радянського літературознавства, №1.1959, 1959. – 8-21с.
1043829
   Проти розкольників, за єдність комуністичного руху.. – К., 1964. – 23с.
1043830
  Ковальчук О.О. Проти сил війни і реакції : Прогресивна українська еміграція США і Канади в боротьбі за мир / О.О. Ковальчук. – Ужгород, 1984. – 94с.
1043831
  Симоненко Р.Г. Проти сучасних зарубіжних фальсифікацій історії України / Р.Г. Симоненко. – К., 1960. – 40с.
1043832
  Корнієнко Є.А. Проти сучасного ревізіонізму в питаннях диктатури пролетаріату / Є.А. Корнієнко. – Київ, 1961. – 48с.
1043833
  Нагорна Л.П. Проти сучасної буржуазної і буржуазно-націоналістичної фальсифікації історії Жовтня на Україні / Л.П. Нагорна. – Київ, 1971. – 251с.
1043834
  Демченко М.С. Проти темряви і мракобісся / М.С. Демченко. – К., 1962. – 44с.
1043835
  Фадеев А.А. Проти течії / А.А. Фадеев. – Х, 1927. – 68с.
1043836
  Хвиля А. Проти українського й російського націоналізму / А. Хвиля, 1927. – 88с.
1043837
  Шпак В.Т. Проти фальсифікації суспільно-політичних і філософських поглядів Т.Г.Шевченка в сучасній реакційній буржуазній літературі. : Дис... канд. філос.наук: / Шпак В.Т.; КДУ. Каф. історії філософії. – К,, 1964. – 257, XIVл. – Бібліогр.:л.I-XIV
1043838
  Микитась В.Л. Проти фальсифікацій спадщини Лесі Українки / В.Л. Микитась. – Київ : Наукова друмка, 1974. – 161 с.
1043839
   Проти фальшивих концепцій.. – К., 1974. – 211с.
1043840
  Гурладі Н.С. Проти фашизму і війни, за владу Рад і возз"єднання з Радянською Україною / Н.С. Гурладі. – Львів, 1959. – 49с.
1043841
   Проти фашизму та війни. – К., 1984. – 351с.
1043842
  Макогон Д.Я Проти філі : новелі / Дмитро Макогон. – Коломия : [З дpук. Я. Оpенштайна (Кисїлевського) ; Видавничв Сп. укр. учит. в Коломиї, 1959. – 74, [1] с


  Зміст: У свойому цаpстві; Даpовизна; Лише загpіла ся; До школи; Любов; Побіда; Школяp Микола; Hедогода; За нїмецку школу
1043843
  Дмитренко Л.І. Проти хвороб узимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 6-8 : фото
1043844
  Гарматюк А.П. Проти шерсті : байки, мініатюри / А.П. Гарматюк. – Київ, 1963. – 49 с.
1043845
  Стасів Я. Протиалкогольні акти міста Львова XIV - XVII століть // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 167-170. – ISSN 0869-3595
1043846
  Стасів Я. Протиалкогольні акти міста Львова XIV - XVII століть // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 24-26. – ISSN 2222-5250
1043847
  Попович О. Протибортство США і СРСР у галузі протиракетної оборони напередодні розпаду Радянського Союзу (1983 - 1991 роки) // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 81-85. – ISSN 1728-9343
1043848
  Лебедев А.К. Против абстракционизма в искусстве / А.К. Лебедев. – М., 1959. – 48с.
1043849
  Лебедев А.К. Против абстракционизма в искусстве / А.К. Лебедев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1961. – 62с.
1043850
  Лебедев А.К. Против абстракционизма в искусстве / А.К. Лебедев. – 3-е изд,. доп. и испр. – М., 1963. – 63с.
1043851
  Кеменов В.С. Против абстракционизма в спорах о реализме / В.С. Кеменов. – Л, 1969. – 221с.
1043852
  Литвинов М.М. Против агрессии / М.М. Литвинов. – Москва, 1938. – 112с.
1043853
   Против американской окупации Тайваня и происков США, направленных на создание "двух Китаев".. – Пекин, 1958. – 176с.
1043854
   Против антимарксистской концепции М.Н. Покровского. – М.Л.
2. – 1940. – 506 с.
1043855
  Лебедев В.В. Против антинаучного освещеняи истории Октябрськой революции в современной буржуазной историографии США и Великобритании / В.В. Лебедев, А.О. Чубарьян. – М., 1959. – 32с.
1043856
  Давтян М.М. Против антиобщественного отношения к труду / М.М. Давтян. – Ереван, 1966. – 96с.
1043857
   Против антисемитизма.. – Л., 1930. – 251с.
1043858
   Против безидейности в литературе.. – Л. : Советский писатель, 1947. – 212 с.
1043859
  Багмет Н.С. Против буржуазно-реформистского и ревизионистского извращения сущности современной эпохи / Н.С. Багмет. – Киев, 1962. – 48с.
1043860
   Против буржуазного искусства и искусствознания.. – М., 1951. – 156с.
1043861
   Против буржуазной и ревизионистской идеологии в экономической науке.. – М., 1970. – 232с.
1043862
   Против буржуазной и реформистской идеологии.. – Минск, 1972. – 212с.
1043863
  Мишарина В.В. Против буржуазной идеологии. (Ленинские принципы критики). Рек. указ. литературы. / В.В. Мишарина. – М., 1971. – 96с.
1043864
  Денисов В В. Против буржуазной клеветы на народные массы / В В. Денисов, . – Москва, 1960. – 104 с.
1043865
   Против буржуазной контрабанды в языкознании : Сборник бригады Института языка и мышления Академии наук СССР. – Ленинград, 1932. – 167 с.
1043866
  Харламова В.М. Против буржуазной фальсификации вопроса о взаимоотношениях КПСС с массовыми организациями трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: / Харламова В.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 16л.
1043867
  Косых Г.Т. Против буржуазной фальсификации истории КПСС и советского общества. / Г.Т. Косых. – Л., 1974. – 118с.
1043868
   Против буржуазной фальсификации истории советского общества.. – М., 1960. – 383с.
1043869
   Против буржуазной фальсификации истории советского общества.. – Л., 1967. – 160с.
1043870
  Марушкин Б.И. Против буржуазной фальсификации истории советского общества. / Б.И. Марушкин. – М, 1973. – 63с.
1043871
  Гумеров Ф.Х. Против буржуазной фальсификации ленинских принципов партийного строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гумеров Ф.Х.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 18л.
1043872
  Молибошко В.А. Против буржуазной фальсификации роли КПСС в Коммунистическом строительстве. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Молибошко В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. КПСС. – М., 1972. – 22л.
1043873
   Против буржуазных и мелкобуржуазных теорий социализма.. – М., 1972. – 295с.
1043874
  Чернеа С. Против буржуазных измышлений о классах / С. Чернеа. – М., 1963. – 144с.
1043875
  Челядинов А.В. Против буржуазных измышлений о Программе КПСС / А.В. Челядинов. – Москва, 1964. – 150 с.
1043876
   Против буржуазных концепций и ревизионизма в зарубежном литературоведении.. – М., 1959. – 214с.
1043877
  Кузнецов Б.П. Против буржуазных концепций по аграрному вопросу / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1962. – 141с.
1043878
  Секистов В.А. Против буржуазных фальсификатов истории второй мировой войны. / В.А. Секистов. – М, 1974. – 64с.
1043879
   Против буржуазных фальсификаторов истории и культуры молдавского народа.. – Кишинев, 1972. – 225с.
1043880
   Против буржуазных фальсификаторов истории и политики КПСС.. – М., 1970. – 400с.
1043881
   Против буржуазных фальсификаторов истории и политики КПСС.. – М., 1980. – 286с.
1043882
  Модржинская Е.Д. Против буржуазных фальсификаторов марксизма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1958. – 96 с.
1043883
  Иоффе Г.З. Против буржуазных фальсификаций истории Великого Октября / Г.З. Иоффе. – М, 1977. – 64 с.
1043884
  Жарков М.Г. Против буржуазных фальсификаций истории Октября / М.Г. Жарков. – Минск, 1975. – 128с.
1043885
  Чертина З.С. Против буржуазных фальсификаций национальных отношений в СССР / З.С. Чертина. – М., 1983. – 63с.
1043886
  Виттенберг Е.Я. Против буржуазных фальсификаций положения и роли рабочего класса в СССР / Е.Я. Виттенберг. – Москва, 1977. – 64с.
1043887
  Хавина С.А. Против буржуазных экономических псевдотеорий социализма / С.А. Хавина. – Москва, 1962. – 195с.
1043888
  Казанцев А.П. Против ветра / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 100 с.
1043889
  Казанцев А.П. Против ветра / А.П. Казанцев. – Москва : Воениздат, 1951. – 64 с.
1043890
  Багмут И.А. Против ветра / И.А. Багмут. – Москва, 1961. – 86с.
1043891
   Против ветра // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 37 : Фото. – ISSN 1029-5828
1043892
  Малочевский Б.А. Против ветра. Рассказы. / Б.А. Малочевский. – Омск, 1961. – 128с.
1043893
  Дацюк Регина Против визы нет франшизы? / Дацюк Регина, Руткин Анна // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 54-57 : фото
1043894
  Литвинов М.М. Против войн за всеобщее разоружение. / М.М. Литвинов. – М.-Л., 1928. – 152с.
1043895
  Жорес Ж Против войны и колониальной политики / Ж Жорес. – М, 1961. – 238с.
1043896
  Серебрянский М. Против Воронщины / М. Серебрянский. – М-Л, 1932. – 120с.
1043897
  Зеленчук В.С. Против вредных традиций прошлого / В.С. Зеленчук, Л.Д. Лоскутова. – Кишинев, 1962. – 40с.
1043898
   Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании : сборник статей. – Москва : Издательство Академии наук СССР
ч.1. – 1951. – 431с.
1043899
   Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании : сборник статей. – Москва : Издательство Академии наук СССР
ч.2. – 1952. – 500 с.
1043900
  Розенталь М. Против вульгарной социологии в литературной теории / М. Розенталь. – Москва : Художественная литература, 1936. – 157с.
1043901
  Романов В.А. Против гонки вооружений и конфронтации в морях / В.А. Романов. – Москва, 1989. – 264 с.
1043902
  Белькович Р.Ю. Против государства: радикальный конституционализм Лисандера Спунера // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 108-127. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1043903
  Рыбаков М.А. Против Деникина / М.А. Рыбаков. – М, 1962. – 222с.
1043904
   Против Деникина.. – М., 1969. – 408с.
1043905
   Против догматизма и вульгаризации в литературе и искусстве.. – М., 1964. – 47с.
1043906
  Ленин В.И. Против догматизма и сектантства в рабочем движении / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 344с.
1043907
  Ленин В.И. Против догматизма, сектантства, "левого" оппортунизма / В.И. Ленин. – Москва, 1964. – 426с.
1043908
  Ленин В.И. Против догматизма, сектантства, "левого" оппортунизма / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 439с.
1043909
  Ленин В.И. Против догматизма, сектантства, "левого" оппортунизма / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва, 1971. – 467с.
1043910
  Эмерсон К. Против закономерности: Соловьев, Шестов, поздний Толстой, ранний Бахтин // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 117-131. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
1043911
  Аксельрод Л. Против идеализма / Л. Аксельрод. – М.-Пг., 1922. – 270с.
1043912
  Луначарский А.В. Против идеализма / А.В. Луначарский. – Москва, 1924. – 163с.
1043913
  Аксельрод Л. Против идеализма / Л. Аксельрод. – Москва; Ленинград, 1933. – 220 с.
1043914
  Александров Г.Ф. Против идеологии агрессии и войны / Г.Ф. Александров. – Москва, 1954. – 84с.
1043915
  Трофимов П.С. Против идеологии американо-английских поджигателей войны. / П.С. Трофимов. – М., 1951. – 40с.
1043916
   Против идеологии и политики антикоммунизма.. – М., 1986. – 284с.
1043917
   Против идеологии современного антикоммунизма.. – М., 1968. – 415с.
1043918
  Брутенц К.Н. Против идеологии современного колониализма / К.Н. Брутенц. – М, 1961. – 359с.
1043919
  Канаев Н.П. Против извращений истории якутской литературы. / Н.П. Канаев. – Якутск, 1953. – 106с.
1043920
   Против извращений советской идеологии.. – Улан-Удэ, 1949. – 52 с.
1043921
  Горький М. Против империалистической войны и интервенции / М. Горький. – Москва, 1932. – 88с.
1043922
   Против империалистической идеологии антикоммунизма.. – М., 1965. – 342с.
1043923
  Карапетян А.А. Против иррационализма в философии и искусствоведении / А.А. Карапетян. – Ереван
1. – 1956. – 310с.
1043924
  Беридзе В.В. Против искажения истории грузинского искусства / В.В. Беридзе. – Тбилиси, 1949. – 92 с.
1043925
   Против исторической концепции М.Н.Покровского.. – М.Л.
1. – 1939. – 518с.
1043926
  Артемов В.Л. Против клеветы и домыслов / В.Л. Артемов. – Москва, 1987. – 158с.
1043927
   Против колониализма и неоколониализма.. – М., 1975. – 134с.
1043928
   Против колониализма.. – М., 1960. – 172с.
1043929
  Лейкин А.Я. Против ложных друзей молодежи / А.Я. Лейкин. – М., 1980. – 223с.
1043930
  Полиньяк, Мельхиор Против Люкреция. Девять книг о боге и естестве. – Москва, 1803. – 331с.
1043931
   Против маоистских фальсификаций истории Киргизии. – Фрунзе, 1981. – 139 с.
1043932
   Против механистического материализма и меньшевистствующего идеализма в биологии.. – М.Л., 1931. – 104с.
1043933
   Против механических тенденций в политической экономии.. – М.Л., 1929. – 186с.
1043934
   Против мифа о "советской военной угрозе".. – М., 1980. – 96с.
1043935
   Против мрака.. – Киров, 1954. – 136с.
1043936
  Ленин В.И. Против народничества / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1925. – 320с.
1043937
  Ляхович Н.В. Против наступления капитала и реакции / Н.В. Ляхович. – Львов, 1987. – 164с.
1043938
  Чайковская О.Г. Против неба -- на земле / О.Г. Чайковская. – М., 1966. – 167с.
1043939
  Быков Н.А. Против неба - на земле : очерки / Н.А. Быков. – Москва : Правда, 1970. – 64 с.
1043940
  Викулов С.В. Против неба на земле / С.В. Викулов. – Москва, 1968. – 87с.
1043941
  Ильин Л.А. Против нейтронной смерти. / Л.А. Ильин, Т.Ф. Дмитричев. – М., 1985. – 84с.
1043942
  Фаркаш Г. Против новых империалистических войн и интервенции / Г. Фаркаш. – Москва, 1933. – 79с.
1043943
   Против общего врага.. – М., 1972. – 395с.
1043944
  Лукашин В.И. Против общего врага: ист. очерк о франц. авиац. полке "Нормандия-Неман" и 18-м гвард. истребит. авиац. полке / В.И. Лукашин. – М., 1965. – 174с.
1043945
  Ярославский Е. Против оппозиции / Е. Ярославский. – М.Л., 1928. – 328с.
1043946
  Розенов Э. Против попов / Э. Розенов. – М., 1923. – 83с.
1043947
  Розенов Э. Против попов / Э. Розенов. – М., 1923. – 38с.
1043948
  Розенов Э. Против попов / Э. Розенов. – изд-во 2-е. – М., 1923. – 80с.
1043949
  Розенов Э. Против попов / Э. Розенов. – изд-во 2-е. – М., 1923. – 57с.
1043950
  Розенов Э. Против попов / Э. Розенов. – М., 1924. – 77с.
1043951
  Розенов Э. Против попов / Э. Розенов. – М., 1924. – 58с.
1043952
  Ваганов Б.С. Против произволов в международной торговле / Б.С. Ваганов. – Москва, 1984. – 64с.
1043953
  Трухановский В.П. Против происков империалистических поджигателей войны. / В.П. Трухановский. – М., 1953. – 88с.
1043954
   Против расизма. – М. : Наука, 1966. – 348с.
1043955
   Против расизма и неоколониализма, за освобождение юга Африки.. – М., 1971. – 520с.
1043956
   Против раскольников, за единство коммунистического движения.. – М., 1964. – 31с.
1043957
   Против реакционного менделизма-морганизма.. – М.Л., 1950. – 352с.
1043958
  Библер В.С. Против реакционной идеологии немецких правых социалистов. : Автореф... Канд.фисоф.наук: / Библер В.С.; Ин-т филос.Академи наук СССР. – Москва, 1950. – 19 л.
1043959
  Бахтадзе Г.М. Против реакционной теории норманнизма в некоторых вопросах истории Древней Руси : Автореф... канд. ист.наук: / Бахтадзе Г.М.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 22л.
1043960
  Ермилов В.В. Против реакционных идей в творчестве Ф.М. Достоевского / В.В. Ермилов. – М., 1948. – 18 с.
1043961
  Тюисин Ф.С. Против ревизии марксистско-ленинского учения о партии / Ф.С. Тюисин. – М., 1959. – 40с.
1043962
  Ленин В.И. Против ревизионизма / В.И. Ленин. – Москва, 1958. – 584с.
1043963
  Кирсанов А.Т. Против ревизионизма в литературе. Пособие для студентов-заочников. / А.Т. Кирсанов. – Челябинск, 1961. – 64с.
1043964
  Залманович А.В. Против ревизионизма в философии / А.В. Залманович. – Тула, 1960. – 148с.
1043965
   Против ревизионизма в эстетике.. – М., 1960. – 148с.
1043966
  Ленин В.И. Против ревизионизма, в защиту марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1959. – 184с.
1043967
  Ярославский Е. Против религии и церкви / Е. Ярославский. – М
2. – 1933. – 612с.
1043968
  Малагуша В.А. Против религии, за человека / В.А. Малагуша. – Фрунзе, 1965. – 51с.
1043969
   Против реформизма, за единство рабочего движения.. – М., 1966. – 503с.
1043970
  Джумайло О. Против сентиментальности: Иэн Макьюэн // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 242-260. – ISSN 0042-8795
1043971
   Против сионизма и израильской агрессии. – М., 1974. – 263с.
1043972
  Шаров А.И. Против смерти / А.И. Шаров. – М., 1957. – 406с.
1043973
   Против смертно казни : сборник статей под ред. М.Н. Гернета, О.Б. Гольдовского и И.Н. Сахарова. – Москва : Тип. Т-ва В.Д. Сытин, 1906. – II, 339, II с.


  Ред.: Гернет, Михаил Николаевич (1874-1953) Гольдовский, Онисим Борисович Сахаров, Иван Николаевич (1861-1918)
1043974
   Против смертной казни.. – М., 1992. – 48с.
1043975
  Гюго В. Против смертной казни. За свободу печати : Статьи и речи / В. Гюго ; Пер. А. Анекштейн;. – [Киев] : Книгоиздат. "Прометей" ; [Тип. 1-й Киевской Артели печатного дела], 1906. – 32 с. : ил.
1043976
   Против современного абстракционизма и формализма.. – М., 1964. – 376с.
1043977
   Против современного аниткуммунизма.. – Прага, 1970. – 112с.
1043978
  Тишин В. Против современного ревизионизма в вопросах государства и права / В. Тишин; Всес. об-во по распредел. полит. и научн. знаний. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
1043979
   Против современного ревизионизма в философии и социологии.. – М., 1960. – 406с.
1043980
   Против современного ревизионизма.. – Л., 1958. – 20с.
1043981
   Против современной буржуазной идеологии.. – М., 1960. – 319с.
1043982
   Против современной буржуазной философии.. – М., 1963. – 154с.
1043983
   Против современной буржуазной этики.. – М., 1965. – 240с.
1043984
   Против современной правовой идеологии империализма.. – М., 1962. – 342с.
1043985
   Против современных буржуазных фальсификаторов марксистко-ленинской философии.. – М., 1964. – 248с.
1043986
   Против современных фальсификаторов истории русской философии.. – М., 1960. – 455с.
1043987
  Флейшман Против социал-демократии / Флейшман. – М, 1907. – 236с.
1043988
  Омельяновский М.Э. Против субъктивизма в квантовой механике / М.Э. Омельяновский. – Москва, 1953. – 80с.
1043989
  Васильев Б.В. Против счастья призрачного / Б.В. Васильев, В.Н. Никитин. – Ленинград, 1968. – 40с.
1043990
  Генри Э. Против терроризма. / Э. Генри. – М, 1981. – 157с.
1043991
  Фадеев А.А. Против течения / А.А. Фадеев. – Л. – 142с.
1043992
  Кочнев В. Против течения : Беседы о революции : Наброски и очерки в разговорах двух приятелей ; Вып. [1]-3 / [Соч.] Варфоломея Кочнева [псевд.]. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1881. – 211 с.
1043993
  Фокин М.М. Против течения / М.М. Фокин. – Л.-М., 1962. – 639с.
1043994
  Фокин М.М. Против течения / М.М. Фокин. – Л., 1981. – 510с.
1043995
  Картленд Б. Против течения / Б. Картленд. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – 448с. – (Азбука любви). – ISBN 5-300-02162-8
1043996
  Хенк Мальте Против течения : тема номера / Хенк Мальте, Шеллер Мартин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 7 (148). – С. 72-87 : Фото. – ISSN 1029-5828
1043997
  Уитли А. Против течения // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2016. – Вып. 53, № 3 : "Умные" технологии на взлете. – С. 2-5. – ISSN 1020-8151


  Нэнси Бердсолл – президент Центра глобального развития. Под ее руководством ЦГР стал лучшим в мире примером аналитического и практического центра.
1043998
  Рожков П. Против толстовщины и воронщины / П. Рожков. – М, 1931. – 64с.
1043999
   Против тьмы.. – М., 1961. – 695с.
1044000
   Против тьмы.. – Киров, 1962. – 57с.
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,