Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1039001
  Клименко В.Г. Оцінка та аналіз ефективності природоохоронної мережі Харківської області графоаналітичним методом / В.Г. Клименко, А.В. Олійник // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 36-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1039002
  Васьківський Ю. Оцінка та аналіз роботи менеджменту в сучасному українському комерційному виданні / Ю. Васьківський, Г. Пігор, І. Тихолаз // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 16-18
1039003
  Пилипенко К.А. Оцінка та визнання довгострокових біологічних активів у вітчизняній та міжнародній практиці / К.А. Пилипенко, Ю.С. Бендас, О.А. Арутюнова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 53-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1039004
  Сергеєва Л.М. Оцінка та визнання попереднього навчання: досвід професійних навчальних закладів Канади // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 367-371. – (Педагогіка ; № 3)
1039005
  Отер З. Оцінка та використання вжиткового мистецтва в контексті культурного туризму // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 21-28. – ISSN 0130-6936
1039006
  Сайкевич М.І. Оцінка та використання показника еластичності праці у виробничій функції сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 95-100. – ISSN 2221-1055
1039007
  Пашенцев О.І. Оцінка та забезпечення екологічної надійності закритих зрощувальних систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.05 / Пашенцев О.І.; Крим.ін-т природосхоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 1997. – 14л.
1039008
  Суматохіна І.М. Оцінка та картографування техногенного впливу на природне середовище міських екосистем : Геоекологія / І.М. Суматохіна, Н.М. Дук // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-45 : Табл., рис., карта. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
1039009
  Воронко Р.М. Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб"єктів господарювання споживчої кооперації України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 40-48. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1039010
  Фесенко І.М. Оцінка та контроль впливу відходів буріння нафтогазових свердловин на грунти / І.М. Фесенко, І.К. Решетов, М.М. Фесенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 36-40 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1039011
  Федоренко Юрій Володимирович Оцінка та корекція адаптаційних можливостей організму за умов одночасного впливу стрес-чинників хімічної природи (на прикладі свинцю і фтору) : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 14.03.03 / Федоренко Ю.В.; Мін-во охорони здоров"я України; Львівськ. нац. медичний ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1039012
  Близнюк В.В. Оцінка та напрями мінімізації професійно-кваліфікаційних дисбалансів регіонального ринку праці / В.В. Близнюк, Я.І. Юрик // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 2-16
1039013
  Чумак Л.Ф. Оцінка та напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства / Л.Ф. Чумак, Х.О. Бурда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 245-250. – ISSN 2222-4459
1039014
  Хомчак І. Оцінка та облік інтелектуального капіталу як необхідна умова управління людськими ресурсами // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.51-53. – ISBN 966-654-085-1
1039015
  Забарна Елеонора Оцінка та перспективи розвитку Одеського регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1039016
  Юрик Я.І. Оцінка та порівняльний аналіз жорсткості українського законодавства про захист зайнятості // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 23-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
1039017
  Окопний О.І. Оцінка та прогноз впливу кліматичних і меліоративних факторів на водний режим осушуваних земель : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Окопний О. І.; Укр. держ. акад. водного трансп. – Рівне, 1997. – 22л.
1039018
  Василенко Л.О. Оцінка та прогноз змін гідрохімічного стану р.Тиса / Л.О. Василенко, О.Г. Жукова, А.А. Кокітко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 24-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-4049
1039019
  Лях Ю.Є. Оцінка та прогноз психофізіологічних станів людини в процесі діяльності. : Автореф... доктор біолог.наук: 03.00.13 / Лях Ю.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 46л.
1039020
  Кочура І.В. Оцінка та прогнозування впливу господарських ризиків на стабільність операційної діяльності вуглевидобувних шахт на основі нейросітевого підходу // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 72-83. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1039021
  Котова Т.В. Оцінка та прогнозування впливу техногенного забруднення на мінеральний склад поверхневих вод України : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Котова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1039022
  Гаркавий Сергій Федорович Оцінка та прогнозування вторинного забруднення радіонуклідами навколишнього середовища внаслідок лісових радіоактивних пожеж : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Гаркавий С.Ф.; Укр. науково-дослід. ін-тут екологічних проблем. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1039023
  Закревський Д.В. Оцінка та прогнозування гідгохімічних умов на осушених землях / Д.В. Закревський, В.І. Пелешенко, М.І. Ромась // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 36-42 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 21)
1039024
  Шевченко О.Г. Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : спец.: 11.00.09 - метеорол., кліматол., агрометеорол. / Шевченко О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1039025
  Шевченко О.Г. Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Шевченко О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 229л. + Додатки : л.201-229. – Бібліогр. : л.179-200
1039026
  Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод : Підручник для студ.географ.фак-тів ВЗО / С.І. Сніжко; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 264с. – Шифр дубл. – ISBN 966-521-078-5
1039027
  Халява С. Оцінка та регулювання фінансової міцності комерційних банків (окремі аспекти банківського менеджменту) : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 61-66 : Табл., рис.
1039028
  Ткаченко А.М. Оцінка та управління ви|робничим потенціалом підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 171-178.
1039029
  Брижань Ірина Анатоліївна Оцінка та управління виробничим ризиком підприємства : Автореф... кандид. економ.наук: 08.06.01 / Брижань Ірина Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
1039030
  Єлейко Т. Оцінка та управління ризиками об"єктів банківської інфраструктури / Т. Єлейко, І. Серветник // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 185-192. – ISSN 1562-0905
1039031
   Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку : монографія / [С.О. Дмитров та ін.] ; за ред. О.М. Бережного. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 114 с. – ISBN 978-966-8958-55-7
1039032
  Кисла О. Оцінка творчості Т. Шевченка М. Костомаровим // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 68-72


  Творчі перегуки в поезії раннього Т. Шевченка таБ. Боровиковського саме в площині традиційно/новаторського
1039033
  Шинкарук О.М. Оцінка температурних напружень в термоелектричних модулях радіоелектронної апаратури / О.М. Шинкарук, А.В. Клепіковський, М.М. Дармороз // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 102-106


  У статті наведена методика оцінки надійності терморегулюючих систем на осноц термоелектричних елементів, що дає змогу урахувати поряд з електричною міцність матеріалу елементів "їх механічну стійкість в багатокаскадних конструкціях. В статье показана ...
1039034
  Олійник Оцінка температурної аномалії 2010 року на території України / Олійник, І.О. Костирко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 137-138. – ISSN 2306-5680
1039035
  Гавука І. Оцінка тенденцій динаміки рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах України // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 84-88 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1039036
  Третяк Н.А. Оцінка тенденцій здійснення екологічної політики держави у сфері управління земельними ресурсами та землекористуванням // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 81-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1039037
  Жабинець О.Й. Оцінка тенденцій і структурних змін у зовнішньоекономічній діяльності міст регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 13-19. – ISSN 2222-4459
1039038
  Готинян В.С. Оцінка тенденцій прояву небезпечних карстових процесів за матеріалами ДЗЗ (на прикладі Стебницького родовища калійних солей) : фотограмметрія і дистанційне зондування / В.С. Готинян, О.В. Томченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 24-27 : Мал.
1039039
  Клименко С.О. Оцінка тенденцій ринку продукції переробних підприємств АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 120-123
1039040
  Наден О. Оцінка тенденцій розвитку та взаємозв"язку тероризму та найманства. Запобіжні заходи протидії цим явищам в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-83
1039041
   Оцінка теплопровідності вовняних текстильних наповнювачів для ковдр / Н.П. Форостяна, Г.М. Михайлова, В.В. Осієвська, Н.Б. Марчук // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 36-46. – ISSN 1815-2066


  Підвищення виходу біогазу при зброджуванні гною великої рогатої худоби на основі раціонального додавання некондиційного борошна в якості косубстрату.
1039042
   Оцінка терапевтичної ефективності 0,9% розчину та розчину NaCl маніту в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом за неврологічним дефіцитом / А.І. Семененко, Ю.Ю. Кобеляцький, Б.О. Кондрацький, Н.О. Семененко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 98-101. – ISSN 2224-0586
1039043
  Кириченко К.В. Оцінка територіального розміщення структурних підрозділів банків в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 75-78. – ISSN 1728-6220
1039044
  Машка Г. Оцінка територіальної структури Карпатського регіону з позицій соціально-економічного розвитку та її вплив на формування господарського потенціалу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 27-34 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1039045
   Оцінка термінів впровадження телекомунікаційних стандартів НАТО в Збройних Силах України / А.Л. Ткаченко, О.В. Михайлов, Педь, , , Л.Г. Троцько, І.В. Цимбал // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 2 (60). – С. 13-16. – ISSN 2304-2699
1039046
  Трубачев А.С. Оцінка термонапруженого стану елементів котлоагрегату з метою подовження терміну експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Трубачев Андрій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1039047
  Шишанов М.О. Оцінка технічного стану зенітних керованих ракет результатами контролю параметрів що визначаються / М.О. Шишанов, О.А. Оністрат, О.В. Зубарєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 201-203
1039048
  Маковеєва К.В. Оцінка техногенних ризиків від атомної енергетики Азійсько-Тихоокеанського регіону / К.В. Маковеєва, І.В. Лоїк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 19-21
1039049
  Маджд С.М. Оцінка техногенного впливу авіапідприємств на стан водойм // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 101-106 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1039050
  Ібрагім Оцінка техногенного впливу на навколишнє середовище Іраку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ібрагім М. Аліяс Насер ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1039051
  Клименко В.І. Оцінка техногенного забруднення грунтів методами сучасних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21. 06.01 / Клименко В.І.; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1039052
  Піскун В.І. Оцінка технологій виробництва молока за викидами парникових газів / В.І. Піскун, Т.Л. Осипенко, М.В. Сікун // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 68-71 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
1039053
   Оцінка технологічних рішень щодо створення програмно-апаратної платформи інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України / Ю.А. Кірпічніков, М.В. Петрушен, Ю.В. Кондратенко, В.А. Федорієнко, О.В. Головченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 39-43. – ISSN 2304-2699
1039054
  Баранова В.А. Оцінка типів і параметрів організаційної культури позашкільних навчальних закладів працівниками різного віку і статі // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 7-15. – ISSN 2411-3190
1039055
  Колянда В.В. Оцінка типового складу, структури та тактики дій незаконного збройного формування у межах спеціальної операції з його знешкодження за участю Національної гвардії України / В.В. Колянда, Г.А. Дробаха, І.М. Неклонський // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 46-55. – ISSN 2078-7480
1039056
  Охріменко О.В. Оцінка токсичності водного середовища водойми-охолоджувача Запорізької АЕС за результатами біотестування // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 5-14. – ISSN 2075-1508
1039057
   Оцінка токсичності засобів для миття посуду, призначених для обробки виробів для дітей, на тест-культурі сперматозоїдів / О.І. Яловенко, О.В. Раєцька, О.М. Голіченков, Кондратенко В.І. Ляшенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 61-63 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
1039058
   Оцінка токсичності та генотоксичності квантових точок CdS, синтезованих за допомогою біологічних матриць / О.В. Проценко, О.А. Дудка, І.А. Козерецька, М.В. Іномістова, М.М. Борова, Я.В. Пірко, Г.М. Толстанова, Л.І. Остапченко, А.І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 111-116. – ISSN 1025-6415
1039059
  Насадюк І.Б. Оцінка торговельних бар"єрів України із країнами СНД і ЄС у секторі машин і обладнання // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [24-25]
1039060
  Юскович-Жуковська Оцінка торговельних марок, брендів в умовах глобалізації економіки / Юскович-Жуковська, Т.П. Коханевич // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 61-68. – ISSN 2308-1988
1039061
  Смірнов Є.І. Оцінка точносних вимог до систем навігації при визначенні координат точок місцевості фотограметричним комплексом / Є.І. Смірнов, О.М. Лускало // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 75-78 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1039062
  Федотов Б.М. Оцінка точності визначення висоти рельєфу в інтерферометричних радарах синтезування двовимірного просторового спектру / Б.М. Федотов, В.І. Ковтун // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 120-126
1039063
  Обідін Д.В. Оцінка точності визначення координат та курсу морського об"єкту в умовах невизначеності / Д.В. Обідін, Д.В. Макарчук, О.М. Мішуков // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 115-120. – ISSN 1997-9568


  "Оцінені методичні похибки вироблення геодезичних координат, які викликані неточним урахуванням радіусів кривизни прийнятого для навігації загально-земного еліпсоїда при роботі системи числення. Показано, що такі помилки пов’язані з маневруванням ...
1039064
   Оцінка точності вимірів і розрахунків витрат води = географія / М.М. Падун, О.М. Галущенко, О.С. Годун, В.Б. Журавльов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 50-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1039065
  Галущенко М.Г. Оцінка точності вимірів швидкості течії річок / М.Г. Галущенко, В.А. Мельник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 21-25 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 31)
1039066
  Шпиг В.М. Оцінка точності відновлення вертикальних профілів температури і вологості тривимірною діагностичною моделлю / В.М. Шпиг, Л.В. Паламарчук, К.В. Гуда // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 118-126. – ISSN 2306-5680
1039067
  Козаченко Ю.В. Оцінка точності моделювання в Lp, p >2 субгауссових випадкових полів на сфері / Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-32. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Вивчається оцінки швидкості збіжності субгауссових рядів у просторах Lp, p >2. Отримані результати застосовуються до побудови моделей субгауссових однорідних та ізотропних випадкових полів на сфері.
1039068
  Пашко А.О. Оцінка точності моделювання гауссових випадкових процесів в рівномірній метриці // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 141-149. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1039069
  Пашко А.О. Оцінка точності моделювання субгауссових випадкових процесів у рівномірній метриці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Будуються моделі випадкових процесів, що зображуються у вигляді субгауссових випадкових рядів. Розглянуто розклади Карунена-Лоева, розклади Фур"є та випадкові процеси з дискретним спектром. Моделі наближають випадкові поля із заданою точністю та ...
1039070
  Доскіч С.В. Оцінка точності регіонального комбінованого GNSS-розв"язку // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 34-42 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 39-40. – ISSN 0130-1039
1039071
  Тімкіна С.Ю. Оцінка транспортно-експлуатаційного стану магістральних вулиць міста Києва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 172-179 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1039072
  Нєвєнченко А.І. Оцінка транспортної інфраструктури в туризмі на території Івано-Франківської області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 148-150. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1039073
  Щадило Я.С. Оцінка трішинотривкості найбільнавантажених деталей вузлів підвісних конвоєрів. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Щадило Я.С.; М-во освіти Укр.Тернопіл.держ.техн.ун-т. – Тернопіль, 1999. – 20л.
1039074
  Василичев Д.В. Оцінка трудового потенціалу в Україні / Д.В. Василичев, М.О. Ольховська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 47-51. – ISSN 2226-8820
1039075
  Давидова І.О. Оцінка трудового потенціалу машинобудівних підприємств та інноваційної складової його діяльності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 55-58. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1039076
  Гросул В.А. Оцінка турбулентності зовнішнього середовища в системі антикризового управління підприємством / В.А. Гросул, О.В. Жилякова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 51-54. – ISSN 1728-6220
1039077
  Михайлюк І.І. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу гірських та передгірних територій Закарпатської області // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 107-112. – ISSN 2308-1988
1039078
  Яковчук О.В. Оцінка туристичного потенціалу України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 57-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1039079
  Гуслєв А.П. Оцінка туристичної галузі як поліфункціонального явища в економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 114-119


  В статті розглянутий теоретичний аспект функціонування туристичної галузі, зроблена спроба дати оцінку туристичної галузі в розрізі поліфункціонального впливу на економіку країни.
1039080
  Бересток А.А. Оцінка туристичної привабливості Сумської області (за матеріалами соціологічного дослідження) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 236-239
1039081
  Дем"яненко С.О. Оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу палаців Львова / С.О. Дем"яненко, А.Т. Кулініч, М.Т. Кулініч // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 206-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв.
1039082
  Шпарага Т.І. Оцінка туристсько-рекреаційної привабливості замкових комплексів Волинської та Рівненської областей / Т.І. Шпарага, І.А. Лазарук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 82-93 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1039083
  Порадовська А.О. Оцінка у виразних порівняльних структурах (на матеріалі англійської мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 371-374


  У статті розглядаються особливості оцінки у виразних порівняльних структурах, а також проблеми, пов"язані із класифікацією даних структур. Запропонована класифікація, розроблена на основі попередніх наукових праць та власних спостережень. Розглянуті ...
1039084
  Шаповал Л.І. Оцінка українськими істориками державницької школи Гадяцької угоди 1658 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 195-199. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1039085
  Зварич Р. Оцінка українського туристичного ринку страхування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 77-91. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1039086
  Кравець Д. Оцінка української книги Наддніпрянщини в галицьких публікаціях міжвоєнного періоду: рецензії та огляди // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 133-153. – ISSN 2524-0315
1039087
  Тютюник В.В. Оцінка умов створення у єдиній державній системі цивільного захисту інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій на основі аналізу динаміки прояву небезпек на території України / В.В. Тютюник, В.Д. Калугін, О.О. Писклакова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 66-82 : рис. – Бібліогр.: 41 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1039088
  Круківська А.В. Оцінка умов тепло- і вологозабезпеченості сої у різні періоди вегетаційного циклу в лісостеповій і степовій зонах України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 154-160. – ISSN 0868-6939


  Проведено аналіз сприятливості агрокліматичних умов для вирощування сої за ознаками впливу термічного режиму і атмосферного зволоження у різні періоди вегетаційного циклу на формування урожайності культури в Центральному Лісостепу і Степу України на ...
1039089
  Стефанюк І.Б. Оцінка управління бюджетними коштами у світлі вимог нового бюджеьногобюджетного кодекту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 31-35
1039090
   Оцінка управління дебіторською заборгованістю на м"ясопереробних підприємствах України / О.П. Ощепков, С.О. Магденко, Л.М. Головаченко, К.П. Філіппова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 27-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1039091
  Кошлякова Т.О. Оцінка уразливості питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу в м.Києві за ізотопно-радіохімічними даними // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 130-133 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1039092
  Березкіна В. Оцінка успішності інтродукції видів Sedum L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено життєздатність видів роду Sedum L. (Crassulaceae DC.) та визначено перспективність їх інтродукції в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Більшість таксонів Sedum L. є цілком перспективними або перспективними для культивування в ...
1039093
  Сидоренко О.В. Оцінка успішності інтродукції лікарських тропічних рослин та використання їх для навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання інтродукції тропічних рослин в умовах захищеного грунту помірної зони. Висвітлено використання колекції лікарських рослин у навчальному процесі.
1039094
  Тимчишин Г.В. Оцінка успішності інтродукції та перспективності китайських видів рододендрона в умовах Львова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Викладені результати інтегральної числової оцінки життєздатності та успішності інтродукції 32 видів Rhododendron L. китайської флори в умовах Львова. Критеріями оцінки прийнято показники: визрівання пагонів, зимостійкість, збереження габітусу рослин, ...
1039095
   Оцінка участі галузей промисловості України в глобальних ланцюгах створення доданої вартості / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, О.Ю. Полякова, В.О. Шликова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 73-85. – ISSN 2222-0712
1039096
  Павліщук О.П. Оцінка участі громадськості у процесі прийняття екологічно важливих рішень у сфері лісових відносин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 254-260. – ISSN 1562-0905
1039097
  Прімєрова О.К. Оцінка участі іноземного капіталу у банківській системі України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена вивченню масштабів присутності іноземного капіталу у банківській системі України та визначенню впливу діяльності іноземних банків на її розвиток.
1039098
  Ластовський В.В. Оцінка Ф. Тітовим ролі митрополита Гедеона Святополк-Четвертинського в історії Української православної церкви наприкінці XVII ст. та українська історіографія // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко, В.М. Рекеда [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 12 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 78-82
1039099
  Руденко З.М. Оцінка фактичних цілей Національного банку України у формуванні та реалізації грошово-кредитної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 115-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  На основі аналізу процентної ставки за кредитами овернайт на міжбанківському ринку проведено емпіричну перевірку проміжних цілей грошово-кредитної політики в Україні. Як альтернативні цільові змінні розглядаються: темпи зміни номінального курсу ...
1039100
  Козярін І.П. Оцінка фактичного вмісту фолієвої кислоти в раціонах харчування дорослого населення України / І.П. Козярін, Л.В. Москальчук // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 3. – C. 62-67. – ISSN 2227-7404
1039101
  Кожушко О.В. Оцінка факторів впливу на ефективність судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 60-65 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1039102
  Кожель Н.О. Оцінка факторів впливу на процес формування та реалізації депозитної политики банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 223-233. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1039103
  Бойко З.В. Оцінка факторів впливу на формування трудових ресурсів (на прикладі Дніпропетровської області) // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 104-113


  У статті встановлено чотири головні фактори, що визначають формування трудових ресурсів. Автором виконаний факторний аналіз за методом головних компонентів з варімаксним обертанням факторів. Встановлено, що для демографічного фактору характерна ...
1039104
  Іванік О. Оцінка факторів зсувоутворення у межах Карпатського регіону на основі ГІС-аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 56-59. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано фактори формування зсувів у межах Карпатського полігону на основі ГІС-аналізу. Створено інформаційну базу концептуальної моделі Свалявського та Воловецького районів Закарпатської області із сукупністю картографічних шарів і баз ...
1039105
  Тустановська Л.В. Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського Придніпров"я на основі структурно-морфометричного аналізу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Тустановська Любов Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1039106
  Тустановська Л.В. Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського Придніпров"я на основі структурно-морфометричного аналізу : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Тустановська Любов Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 162 л. – Бібліогр.: л. 149-162
1039107
  Мелень А.П. Оцінка факторів ризику під час операційного лікування пацієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 24-28. – ISSN 1029-4244
1039108
  Іщук С.І. Оцінка факторів соціально-екологічної безпеки (на прикладі Немирівського району Вінницької області) / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 128-135. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1039109
  Серпенінова Ю.С. Оцінка факторів стану ліквідності банків України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 19-23
1039110
  Макарчук І. Оцінка факторів, що впливають на об"єкти виручки від реалізації продукції сільськогоспсдаоських підприємств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 171-176.
1039111
  Копильченко К.І. Оцінка факторів, що впливають на собівартість продукції / К.І. Копильченко, З.Д. Калініченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 104-106. – ISBN 978-617-645-229-4
1039112
  Кузнецова Н. Оцінка факторів, що впливають на якість освітніх послуг в Україні // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 13-19. – ISSN 1609-8595


  Згадується Історичне товариство Нестора Літописця при Київському університеті (1873-1932).
1039113
  Совтисік Д.Д. Оцінка факторів, які визначають стрес-реактивність деяких функціональних систем підлітків // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 145-148 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1039114
  Прилипко Ю.І. Оцінка факторної продуктивності у галузях економіки України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1039115
  Васильєва І.В. Оцінка фізико-механічних властивостей і якості вугільних пластів за даними комплексу геофізичних досліджень свердловин // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
1039116
  Бернада В.В. Оцінка фізіологічних механізмів пристосування діяльності серцево-судинної системи людини до розумових навантажень : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / В.В. Бернада ; МОНУ ; Ужгородський націон. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2007. – 149 л. – Бібліогр.: л. 129-149
1039117
  Бернада В.В. Оцінка фізіологічних механізмів пристосування діяльності серцево-судинної системи людини до розумових навантажень : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.13 / Бернада В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 12 назв
1039118
   Оцінка фізіологічного стану рухливих видів мікроводоростей в умовах культивування за присутності надлишку хрому / І.П. Новікова, Н.Ю. Таран, О.В. Пацко, О.В. Ситар, Р. Шторандт, О.П. Ольхович // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 1


  Досліджено вплив K2Cr2O7, як модельного токсиканту, на життєдіяльність, ріст, біосинтез хлорофілу і потенційну фотосинтетичну активність клітин рухливих видів мікроводорстей (D.viridis Teod., Euglena gracilis Klebs.) з метою покращення ефективності ...
1039119
  Біда О. Оцінка фізіологічного стану сортів пшениці (Triticum aestivum L.) залежно від рівня фосфорного живлення / О. Біда, О. Серга, Т. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  В лабораторних умовах проведено скринінг сортів чутливих до обмежень в мінеральному живленні. Показано, що у рослин в умовах дефіциту фосфору підвищується рівень накопичення МДА, також відмічено пригнічення біоситнтезу хлорофілу. Screening of sorts ...
1039120
  Рибчанська Х.В. Оцінка фінансових важелів розвитку вищої освіти України // Финансы. Учет. Банки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Винница, 2016. – Вип. № 1 (21). – С. 276-287. – ISSN 2307-2296 ; 2307-2318
1039121
  Лесюк А.С. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємств в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 67-73. – ISSN 2306-6792
1039122
  Олійник А.В. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кридитними ринками у банківській системі України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 79-86. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1039123
  Шевелєва Ю.О. Оцінка фінансово-економічного стану ПАТ "Сан Інбев Україна" // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 112-118. – ISSN 1993-5560


  "Розглянуто і запропоновано методику аналізу структури капіталу та її впливу на прибутковість підприємства з урахуванням невизначеності та ризику на прикладі ПАТ "САН ІнБев Україна"; подано оцінку системи фінансових показників, що впливають на ...
1039124
  Воробйова О.І. Оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 59-64
1039125
  Пойда-Носик Оцінка фінансового забезпечення підприємств харчової промисловості Закарпаття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-70. – (Економіка ; вип. 45)


  Пропонуються методи оцінки фінансового забезпечення підприємств.
1039126
  Гордієнко Л.А. Оцінка фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 362-366. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1039127
  Гнип Н. Оцінка фінансового потенціалу за фінансовими потоками // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 30-36. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1039128
  Крупка М.І. Оцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України / М.І. Крупка, Н.Б. Демчишак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 22-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1039129
  Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 92-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1039130
  Третяк О.Д. Оцінка фінансового стану акціонерних товариств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 95-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв
1039131
  Полякова Є.С. Оцінка фінансового стану банківської системи України в умовах циклічного розвитку економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 12. – С. 6-9. – ISSN 2409-1944
1039132
  Дядченко І.І. Оцінка фінансового стану лісогосподарських підприємств Миколаївської області як основа для формування механізму антикризового управління // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 50-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2310-4678
1039133
  Кручок Н. Оцінка фінансового стану підприємства - позичальника банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 20-23 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1039134
  Троц Н.М. Оцінка фінансового стану суб"єктів господарювання в умовах запровадження Податкового кодексу України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 389-400. – ISSN 1993-0259
1039135
  Шевчук О.О. Оцінка фінансового стану та ефективності діяльності страхових компаній України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 82-87. – ISBN 966-566-284-8
1039136
  Євенко Т.І. Оцінка фінансової неспроможності банківських установ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 100-109. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Виявлено переваги та недоліки інтегральної методики прогнозування фінансової кризи банківських установ та рейтингової методики CAMELS (методика НБУ), яка полягає у визначенні загального стану банку за всіма напрямами його діяльності. Встановлено ...
1039137
  Лютий І.О. Оцінка фінансової спроможності об"єднаних територіальних громад / І.О. Лютий, Н.Я. Спасів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (284). – С. 92-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2305-7645
1039138
  Коваленко В.В. Оцінка фінансової стійкості банківської установи для розробки антикризової стратегії її діяьності / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 95-107. – ISSN 1993-6788
1039139
  Дзюбенко О.М. Оцінка фінансової стійкості лісогосподарських підприємств Житомирської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 77-82 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1039140
  Савастєєва О. Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів України в умовах трансформації міжбюджетних відносин // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 403-411. – ISSN 2411-5215
1039141
  Крухмаль О.В. Оцінка фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динамічної стабільної діяльності банку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 43-50
1039142
  Котляр М.Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 113-117. – Бібліогр.: 5 назв
1039143
  Гойсюк Л.В. Оцінка фінансової стійкості та ліквідності малих підприємств України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 249-252. – ISSN 2309-1533
1039144
  Даниленко В.А. Оцінка фінансової стійкості українських промислових підприємств на основі адаптації Z-рахунку Альтмана // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 17-25
1039145
  Крухмаль О.В. Оцінка фінансової стійкості як динамічної характеристики банку // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.75-78.
1039146
  Петраков Я.В. Оцінка фіскальних імпульсів від застосування податкових інструментів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 57-79. – ISSN 2305-7645
1039147
  Микуляк О.В. Оцінка фіскальних стимулів інвестиційної активності в Україні / О.В. Микуляк, Ю.А. Василюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 256-260. – ISSN 2309-1533
1039148
  Яфінович О.Б. Оцінка фіскального потенціалу податку на прибуток підприємств в Україні // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 29-34. – ISSN 2076-4561
1039149
  Хом"як М. Оцінка фіскального простору місцевих бюджетів у контексті розвитку регіонів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 69-81. – ISSN 1818-5754
1039150
  Голян В.А. Оцінка фіскального регулювання водокористування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1039151
  Мартинюк В. Оцінка фіскальної безпеки України / В. Мартинюк, О. Баранецька // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 114-122. – ISSN 1818-5754
1039152
  Скрипник А. Оцінка фіскальної ефективності пільгового оподаткування прибутку підприємств / А. Скрипник, Д. Серебрянський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 13-26. – ISSN 0131-775Х
1039153
  Луценко І. Оцінка фіскальної ефективності податкової політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 123-129. – ISSN 1818-5754
1039154
  Буджак В.В. Оцінка фіторізноманітності трав"яних екосистем басейнів Пруту і Сірету (в межах України) з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Буджак Василь Васильович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2020. – 48 с. – Бібліогр.: 102 назви
1039155
  Ульянов В. Оцінка фондової складової кризи "нової економіки" на початку XXI ст. : економіка зарубіжних країн // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 64-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 31 назва. – ISSN 0131-775Х
1039156
  Білоткач І.А. Оцінка формальних і неформальних обмежень ринку органічного агровиробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 21-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1039157
  Жигайло О.Л. Оцінка формування врожаю соняшнику в умовах зміни клімату / О.Л. Жигайло, Т.С. Жигайло, Ю.О. Бойчук // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 79-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
1039158
  Кірова Л.Л. Оцінка формування і функціонування контингенту персоналу підприємств: методологічний аспект // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 206-215. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1039159
  Жукова Ю.О. Оцінка формування паводкового стоку річок Дніпропетровської області в умовах режиму його регулювання з використанням цифрової моделі рельєфу SRTM30 / Ю.О. Жукова, Д.О. Довганенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 76-84. – ISSN 2306-5680


  Статтю присвячено аналізу впливу зарегульованості стоку річок Дніпропетровської області на формування їх паводкового стоку з використанням геоінформаційних систем та цифрової моделі рельєфу. В якості ЦМР було обрано SRTM30 4 покоління як найбільш ...
1039160
   Оцінка формування споживчого попиту на ринку продукції свинарства / О.А. Шуст, І.М. Паска, Д.Ф. Крисанов, М.І. Ібатуллін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 17-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1039161
  Зубковська В.В. Оцінка фосфатного стану грунту на основі показників фосфат-буферності // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 80-83 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1039162
   Оцінка фотоактивності грунту агрогенного та постагрогенного використання під різними фітоценозами / К.Б. Новосад, С.В. Резнік, Д.В. Гавва, Ю.О. Сотников // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 116-121 : рис. – Бібліогр.: с. 121. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1039163
  Комар О.О. Оцінка фотосинтетичної діяльності сортів пастернаку посівного в умовах Правобережного Лісостепу України / О.О. Комар, О.В. Шеметун, В.О. Комар // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 4. – С. 87-94. – ISSN 2706-7688
1039164
  Савич О.В. Оцінка фрактального виміру часових рядів курсів валют методом поділу поля // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6792
1039165
  Порохівник Т.О. Оцінка фракційності стоку наносів на річках басейну Сіверського Дінця // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 87-89
1039166
  Складанівська І.В. Оцінка функціональних можливостей нервово-м"язової системи спортсменів циклічних видів спорту // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 04. – С. 29-34 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1039167
  Абдулрахман А.М. Оцінка функціонального стану печінки та показники гемограми в жінок із гіперпроліферативними процесами матки / А.М. Абдулрахман, О.М. Макарчук, С.О. Кантимир // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 77-79. – ISSN 2413-550Х
1039168
  Гнип І.Я. Оцінка функціонального стану та якості життя студентів після перенесених гострих респіраторних вірусних захворювань // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 10-14 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1039169
  Куценко Т. Оцінка функціональної асиметрії мозку за латентними періодами сенсомоторних реакцій людини / Т. Куценко, Н. Філімонова, С. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-16. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Виявлено, що латентні періоди сенсомоторних реакцій правої та лівої рук можуть відображати домінування півкуль мозку в обробці різних типів зорової інформації. Отримані результати вказують, що при включенні в обробку вербальних подразників латентні ...
1039170
  Фурман Ю.М. Оцінка функціональної підготовленості підлітків 11-12 років за показниками аеробної й анаеробної продуктивності / Ю.М. Фурман, О.Ю. Брезденюк, В.М. Мірошніченко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 40-43 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1992-7894
1039171
  Іващенко О.В. Оцінка функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 7-8 класів / О.В. Іващенко, Т.С. Єрмакова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1818-9172
1039172
  Диба О.М. Оцінка функціонування аукціонів цінних паперів / О.М. Диба, О.Ю. Кікоть // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 34-54. – ISSN 2305-7645
1039173
   Оцінка функціонування мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області : наук.-аналіт. доповідь / [О.П. Демедюк, А.Р. Дуб, С.О. Іщук та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. імені М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2019. – 195, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – (Серія "Транскордонне співробітництво"). – ISBN 978-966-02-9061-7
1039174
  Монаєнко А.О. Оцінка функціонування органів фінансово-бюджетного контролю України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 119-125. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1039175
   Оцінка характеристик вихідного сигналу кореляційних систем пеленгації джерел випромінювань при флюктуюючому спектрі сигналів / В.В. Вишнівський, В.П. Долгушин, М.М. Охрамович, В.М. Лоза, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Результати роботи орієнтовані на широкий клас аналізованих сигналів джерел випромінювання перш за все, з точки зору спектральних характеристик коливань, що пеленгуються. Показано, що наявність флюктуацій енергетичного спектру сигналу призводить до ...
1039176
  Лєнков Є.С. Оцінка характеристик виявлення системи пасивної пеленгації джерел шумоподібних випромінювань в умовах складної зовнішньої електромагнітної обстановки / Є.С. Лєнков, Ю.Б. Настич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 51-54


  Наведені результати вирішення завдання оцінки ймовірності вірного виявлення джерела випромінювань, який пеленгується в умовах наявності багатьох заважаючих перешкодових випромінювань тієї ж структури, що обумовлені прийманням сигналів за бічними ...
1039177
  Кузнєцов М.П. Оцінка характеристик вітрового режиму Півдня України для потреб вітроенергетики / М.П. Кузнєцов, О.В. Лисенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 195-202 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1039178
  Лисиченко М.Л. Оцінка характеристик електродвигунів для індивідуального приводу висівальних апаратів / М.Л. Лисиченко, М.Ю. Середин // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
1039179
  Капінус Л.В. Оцінка характеру поведінки споживачів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1039180
  Вакал Ю. Оцінка хаусдорфової розмірності множини колмогорівських торів, частоти яких погано апроксимуються раціональними числами / Ю. Вакал, І. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63-65. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Для гамільтонової системи з двома ступенями волі, близької до цілком інтегровної, оціненено розмірність Хаусдорфа множини колмогоровських торів, для яких відношення частот квазіперіодичних рухів погано апрокcимується раціональними числами. Показано, що ...
1039181
  Клипа А.В. Оцінка хімічного складу природних вод на основі ймовірнісного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач екологічного моніторингу (на прикладі Полтавської області) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Клипа Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 184 л. – Бібліогр,: л. 171-184
1039182
  Клипа А.В. Оцінка хімічного складу природних вод на основі ймовірнісного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач екологічного моніторингу (на прикладі Полтавської області) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Клипа Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1039183
  Калініченко А.І. Оцінка целюлозолітичної активності мікроміцетів, виділених з архівних документів / А.І. Калініченко, Т.О. Кондратюк // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 51
1039184
  Коваленко А.В. Оцінка центроїдів у сенсорі Шека-Хартмана / А.В. Коваленко, О.В. Кисіль, О.В. Борківець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 396-401. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив дискретної структури зображення, отриманого у сенсорі хвильового фронту Шека-Хартмана на точність визначення його центроїдів. Виділено окремо роль просторової дискретизації та квантування інтенсивності Встановлено умови, при яких ...
1039185
  Чорноморець Ю.О. Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок Українських Карпат : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Чорноморець Ю. О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л. 192 - 207
1039186
  Чорноморець Ю.О. Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок Українських Карпат : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Чорноморець Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1039187
  Слотецький В.В. Оцінка циклічності коливань річного стоку р. Уж // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 172-173
1039188
  Верголяс М.Р. Оцінка цитотоксичної активності води із різних джерел водопостачання / М.Р. Верголяс, І.М. Трахтенберг, Н.М. Дмитруха // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 19-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1039189
  Пікус Р.В. Оцінка цінового ризику та його врахування у ціновій політиці підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 143-153
1039190
  Чорноморець Ю.О. Оцінка часового розподілу стоку води р. Десна за період весняного водопілля / Ю.О. Чорноморець, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 56-67


  Подано аналіз та часова оцінка розподілу весняного стоку р. Десна біля м. Чернігів, яка може бути практично використана при довгостроковому прогнозуванні стоку під час весняного водопілля з метою орієнтовної характеристики його розподілу в часі. ...
1039191
  Дмитрук Ю.М. Оцінка часової динаміки еколого-біогеохімічного статусу ландшафтів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 76-81 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1039192
  Кузьмін О.В. Оцінка часу передачі повідомлень в сенсорних мережах кластерної структури / О.В. Кузьмін, С.О. Кузьмін // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 146-150. – ISSN 2309-7647
1039193
  Чуєв О. Оцінка через ГІС-засоби просторової диференціації благоустрою міста як функції урбогеосистеми (на прикладі м. Харків) / О. Чуєв, С. Костріков // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 56-62. – ISSN 2076-1333
1039194
  Кунда Н.Т. Оцінка чинників конкурентоспроможності підприємств у галузі міжнародних перевезень вантажів / Н.Т. Кунда, В.В. Науменко // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; редкол.: Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Гурнак В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17, ч. 1. – С. 34-42. – (Серія "Технічні науки"). – ISSN 2309-8635
1039195
  Прокоф"єв Я. Оцінка чинників ризику інноваційного розвитку // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 3-5. – ISSN 1728-9343
1039196
  Дорошенко В. Оцінка чинників територіальної організації пасажирських автомобільних перевезень / В. Дорошенко, К. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-38. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання впливу суспільно-географічних чинників на територіальну організацію пасажирських автомобільних перевезень. The question of the influence of social-geographical factors to the territorial organization of passenger transportations by ...
1039197
  Мезенцев К. Оцінка чинників функціонування Хмельницького регіонального ринку праці / К. Мезенцев, В. Сайчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-35. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Визначено особливості суспільно-географічної оцінки чинників функціонування регіонального ринку праці та описано методичні аспекти застосування факторного аналізу при їх дослідженні. За допомогою факторного аналізу визначено найсуттєвіші чинники ...
1039198
  Юшко С.В. Оцінка чинного механізму визначення прибутку як об"єкта оподаткування : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 66-75 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1039199
  Войцеховський С.О. Оцінка швидкості збіжностей різницевих схем для задачі вигину ортотропної пластинки довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 155-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача вигину ортотропної пластинки довільної форми з жорстко закріпленими кінцями. За допомогою методу фіктивних областей і операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має порядок точності O(h[верхній індекс 1/2]) в ...
1039200
  Ганиченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ганиченко Юрій Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 123 арк. – Додатки : арк. 114-123. – Бібліогр.: арк. 105-113
1039201
  Ганиченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ганиченко Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1039202
  Капустей М.М. Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для послідовністі серій у термінах середніх псевдомоментів / М.М. Капустей, П.В. Слюсарчук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 91-100. – ISSN 0868-6904


  Article contains generalization of the Zolotarev V. M. estimates for a sequence of series of differently distributed random variable in terms of average pseudomoments. Method of Zolotarev is used in proof.
1039203
  Войцеховський С.О. Оцінка швидкості збіжності методу сіток для варіаційних еліптичних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області / С.О. Войцеховський, В.С. Саженюк, П.О. Сущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та сіток, побудовано різницеву схему для варіаційних еліптичних нерівностей другого порядку в прямокутнику з обмеженням усередині області, яка має перишй порядок точності в нормі W 1/2 (П) [подано формулу]. К-іючові слова: ...
1039204
  Саженюк В.С. Оцінка швидкості збіжності методу сіток для варіаційних еліптичних нерівностей четвертого порядку з обмеженням усередині області / В.С. Саженюк, А.І. Риженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та сіток, побудовано різницеву схему для варіаційної еліптичної нерівності четвертого порядку в прямокутнику з обмеженням усередині області, яка має перший порядок точності в нормі W2(3)(w). Ключові слова: вapiaцiйнa ...
1039205
  Ганниченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності послідовності адитивних функціоналів від різницевих апроксимацій багатовимірного дифузійного процесу // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 22-38. – ISSN 0868-6904


  Ми розглядаємо послiдовнiстьадитивних функцiоналiв вiд рiзницевих апроксимацiй багатовимiрного дифузiйного процесу. Дана стаття є уточненням результату [8] по дослiдженню достатнiх умов слабкої збiжностi такої послiдовностi до W-функцiоналу вiд ...
1039206
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичних операторів другого порядку з розривними коефіцієнтами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 172-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора другого порядку з розривними коефіцієнтами в прямокутнику [Омега з нижнім індексом 0]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має порядок точності ...
1039207
  Войцеховська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичного оператора другого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора другого порядку з змінними коефіцієнтами у прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних ...
1039208
  Войцеховська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичного оператора четвертого порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора четвертого порядку в прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних значень при умові, що ...
1039209
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для оператора Гельмгольца в областях довільної форми // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 105-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема для задачі на власні значення для оператора Гельмгольца в області довільної форми [Омега], яка має порядок точності [подано формулу] для першого власного значення при умові, що перша ...
1039210
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для бігармонічного рівняння в областях довільної форми // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 96-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для бігармонічного рівняння в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 2, нижній індекс 2]([омега]).
1039211
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для еліптичного оператора четвертого порядку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для еліптичного оператора четвертого порядку в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] в нормі [подано формулу].
1039212
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для еліптичного рівняння другого порядку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 161-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку з змінними коефіцієнтами в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній ...
1039213
  Войцехівська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для задач на власні значення // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного рівняння другого порядку зі змінними коефіцієнтами у прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних ...
1039214
  Войцехівська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для задачі вигину прямокутної анізотропної пластинки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 25-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Розглядається задача вигину анізотропної прямокутної пластинки, дві сторони якої вільно обперті, а дві інші жорстко закріплені. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має перший порядок точності в нормі W[верхній ...
1039215
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для першої крайової задачі теорії пружності в анізотропному випадку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування першої крайової задачі теорії пружності в анізотропному випадку в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 1, нижній ...
1039216
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для рівняння Гельмгольца в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 115-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 1, нижній індекс 2]([Омега]).
1039217
  Мішура Ю.С. Оцінка швидкості збіжності різницевої схеми, застосованої до стохастичного диференціального рівняння з додатковим процесом-параметром / Ю.С. Мішура, О.В. Швай // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 82-91. – ISSN 0868-6904
1039218
   Оцінка щільності міської забудови / М.М. Денцій, С.О. Адаменко, М.О. Іленко, Абасгулу Ельшан огли Халілов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 93-97. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1039219
  Тітов С.В. Оцінка юзабіліті освітніх сайтів: методи і технології / С.В. Тітов, О.В. Тітова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 127-134. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються методи оцінки й підвищення юзабіліті освітніх сайтів, а також технології, які рекомендовано використовувати для здійснення аналізу поведінки користувачів освітніх інтернет-ресурсів. Класифіковано методи юзабіліті й показано, що для ...
1039220
  Шинкарук В.Д. Оцінка як категорія модусу в латинській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 323-331
1039221
  Тесля В.А. Оцінка як категорія прагматики сучасного молодіжного онлайн-сленгу / В.А. Тесля, В Н. .Нестеренко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 162-171. – ISSN 2312-0665
1039222
  Слуцький Є.В. Оцінка як метод бухгалтерського обліку: історичні аспекти визначення поняття // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – C. 235-248. – ISSN 2313-4569
1039223
  Дрібнюк В.Т. Оцінка як складова ментального процесу (на матеріалі сучасної англійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 133-139


  Статтю присвячено аналізу когнітивно-комунікативного аспекту оцінного судження мовця, інтерпретації позитивного, нейтрального чи негативного ставлення до предмету мовлення та поясненню вибору оцінних конструкцій у конкретних мовленнєвих ...
1039224
  Попова В.В. Оцінка якісних параметрів формування ВВП : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 95-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1039225
  Прокопчук В.М. Оцінка якісного стану та обгрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету / В.М. Прокопчук, В.І. Циганський, О.І. Прокопчук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 193-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2476626
1039226
   Оцінка якості адміністративних послуг. – Київ, 2005. – 88с. – ISBN 966-359-023-8
1039227
  Стрілець І. Оцінка якості атмосферного повітря міста Львова / І. Стрілець, М. Петровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 179-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1039228
  Таранова Наталія Оцінка якості атмосферного повітря міста Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 173-179 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1039229
  Грибанова К.О. Оцінка якості безпечності харчової продукції за вимогами ЄС // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 17-23. – ISSN 2409-1944
1039230
  Котяк В.В. Оцінка якості веб-орієнтированих систем тестування навчальних досягнень // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 120-126. – ISSN 1998-6939
1039231
  Кульбич І.К. Оцінка якості відбитків при цифровому друці / І.К. Кульбич, О.І. Лотоцька // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 4 (42). – С. 25-39. – ISSN 2077-7264
1039232
  Глух О.С. Оцінка якості візуального середовища деяких пам"яток архітектури м. Ужгорода // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 95-97. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
1039233
  Монюшко М.М. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками в акваторії північно-західного шельфу Чорного моря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 69-77. – ISSN 2306-5680


  Проведена оцінка якості вод за гідрохімічними показниками для акваторії північно-західного шельфу Чорного моря. Розраховані значення індексу забруднення вод, які дозволяють віднести води досліджуваного району до певного класу чистоти. Показаний високий ...
1039234
  Ляшенко В.А. Оцінка якості вод р. Ворскла за організмами макрозообентосу у межах Гетьманського НПП // Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Твердохліб О.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 22, № 2. – C. 53-59. – ISSN 2708-583X
1039235
  Захарова М.В. Оцінка якості вод р. Південний Буг в пункті м.Вінниця за показниками окиснюваності // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 163-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
1039236
  Яцюк М.В. Оцінка якості води басейну Самари в умовах техногенного впливу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 561-568 : Табл. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
1039237
  Роздальська О.В. Оцінка якості води водосховища Криму / О.В. Роздальська, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 116-123. – Бібліогр.: 2 назв
1039238
  Капранов С.В. Оцінка якості води джерел нецентралізованого питного водопостачання промислового міста // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 29-30 : фото. – Бібліогр.: 3 назв
1039239
  Гандзюра В.П. Оцінка якості води за біопродукційнимії параметрами риб / В.П. Гандзюра, Ашфак Ахмад // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-52. – (Біологія ; Вип. 28)


  Розглянуто можливість кількісної оцінки якості води в умовах антропогенного навантаження за продукційно-енергетичними параметрами риб. У результаті експериментальних досліджень встановлено, що найчутливішим з продукційно-енергетичних параметрів є ...
1039240
  Галаган О.О. Оцінка якості води каскаду Совських ставків м. Києва / О.О. Галаган, С.В. Гайдай, Ю.В. Бойко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 289-291


  Визначено хімічне забруднення води за вмістом нітратів, нітритів, фосфатів, а також рівень її токсичності в Совських ставках м. Києва. Определено химическое загрязнение воды по содержанию нитратов, нитритов, фосфатов, а также уровень ее токсичности в ...
1039241
   Оцінка якості води р.Дністер - водозабір за гідрохімічними показниками протягом 1998-2012 рр. та особливості змін біогенних речовин за характерні по водності роки / М.Є. Романчук, К.С. Ткач, А.А. Поліщук, А.В. Колісник // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 114-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
1039242
  Хільчевський В.К. Оцінка якості води річки Біла Тиса / В.К. Хільчевський, В.В. Лета // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (47). – С. 57-66. – ISSN 2306-5680


  "Важливим є вивчення гідрологічної і гідрохімічної специфіки малих водних масивів, оскільки вони визначають характер та особливості режимів середніх і великих річок, що в свою чергу дає можливість для формування програм моніторингу та водокористування. ...
1039243
  Лобода Н.С. Оцінка якості води річки Інгул за гідрохімічними показниками / Н.С. Лобода, Я.С. Яров, К.І. Роша // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 83-92


  Проведена оцінка якості води за довжиною річки Інгул за різними показниками, які ґрунтуються на даних спостережень (1974-2007 рр.). Встановлена повторюваність класів забруднення та головні забруднюючи речовини. Ключові слова: якість води; показники ...
1039244
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Лопань у межах Харківської області / В.Г. Клименко, Н.І. Черкашина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 172-177 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1039245
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Уда у межах Харківської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 54-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1039246
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Харків у межах міста Харкова та використання цих матеріалів у вищій школі / В.Г. Клименко, М.В. Слащова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 72-74 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1039247
  Степова К.В. Оцінка якості води у пригородних джерелах м. Львова / К.В. Степова, К.П. Мусій, І.З. Думас // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – № 20. – С. 106-109. – ISSN 2078-4643
1039248
  Шахман І.О. Оцінка якості води у створі р.Інгулець - м.Снігурівка за гідрохімічними показниками / І.О. Шахман, Н.С. Лобода // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 123-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2311-0902
1039249
  Чорний С.Г. Оцінка якості грунтів : навч. посібник / Чорний С.Г. ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-227. – ISBN 987-654-321-012-3
1039250
  Ляшенко Г.В. Оцінка якості грунтів за реакцією грунтового розчину та вмістом важких металів на півдні Одеської області / Г.В. Ляшенко, Л.О. Прикуп // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902
1039251
  Губарєва І.О. Оцінка якості державних програм запобігання і протидії корупції // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 117-122 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2222-0712
1039252
  Ткач Д. Оцінка якості життя населення регіону / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 127-131.
1039253
  Старченко Л.В. Оцінка якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку : монографія / Л.В. Старченко ; за заг. ред. І.М. Сотник ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 190-202. – ISBN 978-966-657-335-6
1039254
  Горбатов В.М. Оцінка якості життя населення України та країн ЄС // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.90-97. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1039255
  Мокрецов С.Є. Оцінка якості життя населення як інтегральний показник для коригування державної політики охорони репродуктивного здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 102-105. – Бібліогр.: 7 назв
1039256
  Бочар В.Т. Оцінка якості життя пацієнтів із парастомними ускладненнями // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 55-60. – ISSN 1029-4244
1039257
  Котовщиков М.С. Оцінка якості життя та віддалених результатів хірургічного лікування хворих на холедохолітіаз : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Котовщиков Максим Сергійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1039258
  Корж К.М. Оцінка якості життя українцями в контектсі забеспечення безпеки життєдіяльності (за результатами соціологічного дослідження) // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 393-399. – ISBN 978-966-171-387-0
1039259
  Вуд Д. Оцінка якості зображення в сучасних і перспективних телевізійних системах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Вуд Д.; Девід В. ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 48 назв
1039260
  Менжинська Н.В. Оцінка якості зображення, перенесеного на стрічку в процесі термотрансформеного друку // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010. – Вип. № 1 (17). – С. 37-43. – ISBN 966322012-0
1039261
  Фролов С.М. Оцінка якості інституційної складової бюджетного менеджменту // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 3-8
1039262
  Кучерява М.В. Оцінка якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень як напрямок діяльності міжнародних організацій // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 128-142. – ISSN 2414-3499
1039263
  Тєлєпов О. Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі / О. Тєлєпов, Н. Івашова // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 17-21. – ISSN 1606-3732
1039264
  Швець Д.Є. Оцінка якості лекцій у контексті менеджменту якості освіти / Д.Є. Швець, О.Є. Постол // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 57-67. – ISSN 2072-1692
1039265
  Бірюков А.В. Оцінка якості машинного перекладу : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / А.В. Бірюков ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2007. – 265 л. + додаток: л. 2-265. – Бібліогр.: л. 214-215
1039266
  Бірюков А.В. Оцінка якості машинного перекладу : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Бірюков А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1039267
   Оцінка якості моделі даних в інформаційних системах / В.М. Джулій, Ю.Ю. Козіна, С.Р. Красильников, В.С. Красильников // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті показано підхід до визначення критично важливої інформації для розуміння функціональних границь проекту на ітераційних фазах розробки, що являє собою складну і відповідальну задачу, оскільки від якості моделі даних залежить, у кінцевому ...
1039268
  Ящук Тетяна Вікторівна Оцінка якості навчально-пізнавальної діяльності в системі "студент-комп"ютер" : Автореф... кандид. техн.наук: 05.01.04 / Ящук Тетяна Вікторівна; Мін-во освіти і науки України. Харк. держ. автомобільно-дорожній техн. ун-тет. – Харків, 2000. – 20л.
1039269
  Протасенко О.Ф. Оцінка якості організації та безпеки робочого місця // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 101-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
1039270
  Полякова Г. Оцінка якості освітньої програми на основі кваліметричного підходу в закладі вищої освіти / Г. Полякова, С. Ачкасова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 131-145. – ISSN 2312-5993
1039271
  Гаранько Н.М. Оцінка якості питної води за допомогою методів біотестування / Н.М. Гаранько, В.О. Ісламов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 34-37 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1039272
  Петровська М.А. Оцінка якості питної води Старосамбірського району Львівської області / М.А. Петровська, Ю.І. Карлик // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 57-65. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто природно-географічні передумови і систему водопостачання Старосамбірського району Львівської області; оцінено якість питної води у містах Старий Самбір, Хирів, Добромиль і селі Стрільбичі; з"ясовано тарифну політику; простежено проблеми ...
1039273
   Оцінка якості планового ремонту РЕЗ за даними після ремонтної експлуатації / М.О. Шишанов, В.В. Вишнівський, К.Ф. Боряк, В.І. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-24. – Бібліогр.: С. 24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті викладений підхід до оцінки якості проведення планового ремонту РЕЗ за даними післяремонтної екс-плуатації з використанням методології теорії розпізнавання образів. In the article the approach to an estimation of quality of carrying out of ...
1039274
  Анпілова Є.С. Оцінка якості поверхневих вод методами сучасних геоінформаційних технологій (на прикладі р. Сіверський Донець) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Анпілова Є.С. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1039275
   Оцінка якості поверхневих вод транскордонної річки В"яр / О. Пилипович, А. Рутар, М. Петровська, Ю. Андрейчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 75-87. – ISSN 2306-5680


  У публікації проаналізовано систему моніторингу якості поверхневих вод у басейні річки В"яр. Здійснено аналіз системи моніторингу в межах польської та української частин басейну В"яру. Проаналізовано динаміку вмісту біогенних компонентів та специфічних ...
1039276
  Хмелевський Олег Оцінка якості прибутковості в інноваційно-інвестиційному розвитку підприємств машинобудування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті обгрунтовується сутність якості прибутковості підприємства. Пропонується новий підхід до конструювання оцінки якості прибутковості машинобудівного підприємства при формуванні механізму управління прибутковістю у напрямі ...
1039277
  Попадинець Н.М. Оцінка якості проведених масових заходів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 23-30. – ISSN 2071-4653
1039278
  Гостєв В.В. Оцінка якості радіозв"язку в радіолінії / В.В. Гостєв, Д.А. Худолій, І.П. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-10. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядається задача оцінки якості радіозв"язку в радіолінії на базі теорії нечітких безлічей.
1039279
  Журавель М.Ю. Оцінка якості рекультивації грунтів у місцях розташування нафто-і газовидобувних свердловин за показниками стану мікробних угрупувань / М.Ю. Журавель, О.Є. Найдьонова, В.В. Яременко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 107-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0587-2596
1039280
  Худов В.Г. Оцінка якості сегментування оптико-електронного зображення шляхом оцінки комплексних показників та відстані Кульбака-Лейбнера / В.Г. Худов, О.М. Маковейчук, І.А. Хижняк // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 27-30. – ISSN 1681-7710
1039281
  Кузьменко Т.М. Оцінка якості сейсмічних даних як необхідна умова для моделювання та обробки сейсмічних даних / Т.М. Кузьменко, А.П. Тищенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 121-122
1039282
  Свідер І. Оцінка якості систем машинного перекладу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 45-46
1039283
  Бараш О.О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Бараш О.О. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – 162 л. – Бібліогр.: л. 140-162
1039284
  Бараш О.О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Бараш О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1039285
  Сбітнєв А.І. Оцінка якості спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 130-137


  Вимоги, що висуваються до функціональних можливостей, продуктивності і безпеки наступного покоління інформаційних технологій, припускають вихід форми представлення і способу обробки даних за межі ставших вже класичними клієнт-серверних і реляційних ...
1039286
  Желновач Г.М. Оцінка якості та підвищення екологічної безпеки придорожнього простору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Желновач Ганна Миколаївна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1039287
  Головатчик Н.А. Оцінка якості транспортних послуг / Н.А. Головатчик, Н.М. Каширець // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 33-36. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1039288
  Новікова О. Оцінка якості трудового життя за умов цифровізації економіки: стан та тенденції розвитку / О. Новікова, Л. Шамілева, О. Хандій // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 3 (78), липень - вересень. – С. 387-408. – ISSN 2519-4070
1039289
  Мельник С. Оцінка якості трудового життя на виробничому рівні: методичні підходи / С. Мельник, П. Коропець // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-10.
1039290
  Близнюк А.С. Оцінка якості туристичних послуг у сучасних економічних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 97-99. – Бібліогр.: 5 назв
1039291
  Стройко Т. Оцінка якості українського інституційного середовища в системі індексу глобальної конкурентоспроможності / Т. Стройко, Д. Душейко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 12-18. – ISSN 1810-3944
1039292
  Криворучко О.М. Оцінка якості управління персоналом організації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 98-105. – ISSN 1993-6788
1039293
  Хаустова В.Є. Оцінка якості цільових програм розвитку туристичної галузі в регіонах України / В.Є. Хаустова, Є.Ф. Горбатова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 183-196 : табл., рис. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 2222-0712
1039294
  Фесенко Ігор Миколайович Оцінка якості: відходів буріння та контроль за станом грунтів в районах спорудження нафтових та газових свердловин (на прикладі ДДЗ) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Фесенко І.М.; Українськ. наук.-дослідний ін-т екологіч. проблем. – Харків, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1039295
  Яцюк Михайло Васильович Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Дис....кандид.географ.наук:11.00.07 / Яцюк Михайло Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 191л. + Додатки:л.173-191. – Бібліогр.:л.161-173
1039296
  Яцюк М.В. Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Яцюк М.В.; КНУТШ, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.16
1039297
  Яцюк М.В. Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Автореф.канд.геогр.наук:11.00.07 / Яцюк М.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
1039298
  Короткий В.А. Оцінки "Исторических песен малорусского народа" В. Антоновича та М. Драгоманова на шпальтах періодичних видань другої половини 1870-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 50-65. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена аналізу оцінок двотомного збірника "Исторических песен малорусского народа", упорядкованого та прокоментованого відомими українськими вченими В. Антоновичем та М. Драгомановим. Знакова для українства книга, яка побачила світ у Києві ...
1039299
  Прима Л. Оцінки "молодомузівців" у критичній спадщині Остапа Грицая // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 141-146. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1039300
  Боярищева Т.В. Оцінки близькості розподілів сум випадкових величин / Т.В. Боярищева, П.В. Слюсарчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота містить оцінки близькості розподілів сум незалежних різно розподілених випадкових величин в термінах псевдомоментів.
1039301
  Куценко І.А. Оцінки в задачах практичної стійкості дискретних систем та їх оптимізація : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.02 / Куценко І. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 172л. – Бібліогр.:л.126-136
1039302
  Ляшенко Б.М. Оцінки власних значень оператора Шредінгера з невід"ємною монотонно зростаючою потенціальною функцією // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 225-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонується методика розв"язування досліджуваної задачі урізанням області означення. Отримані оцінки похибок двосторонньої апроксимації власних значень названої задачі власними значеннями задач з крайовими умовами першого та другого роду в точках ...
1039303
  Столєтова І.Г. Оцінки внеску операторів мобільного зв"язку в економіку країни // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 37-40 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
1039304
  Кузьмич О.І. Оцінки динаміки гібридних систем, що описуються дискретними рівняннями / О.І. Кузьмич, Д.Я. Хусаїнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 260-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній статті методом функцій Ляпунова проводяться оцінки розв"язків гібридних систем, описаних лінійними дискретними рівняннями. Ключові слова: гібридна система, перемикання, квадратична форма, функція Ляпунова. In this article we estimate a gibrid ...
1039305
  Шатирко А.В. Оцінки динаміки дискретних систем регулювання із запізнюванням з неточно заданими параметрами / А.В. Шатирко, Д.Я. Хусаінов // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 191-192
1039306
  Лаврентьєв О.С. Оцінки для розв"язків двопараметричних стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуто стохастичне диференціальне рівняння з малим параметром у гільбертовому просторі. Визначені достатні умови збіжності розв"язків збуреного рівняння до розв"язків відповідного незбуреного рівняння.
1039307
  Федорянич Т. Оцінки для розподілу супремума стаціонарних квадратично гауссівських випадкових процесів, визначених на R+ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-77. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Знайдено оцінки для розподілу супремума стаціонарних у широкому розумінні квадратично гауссових випадкових процесів, визначених на R+. In this work obtained before estimations for distribution of supremum for square Gaussian random processes defined ...
1039308
  Греченкова О.В. Оцінки економічного зростання в перехідних економіках / О.В. Греченкова, В.П. Головень // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 41-45.
1039309
  Кожаметов А.Т. Оцінки збіжності розв"язків нестаціонарних систем з запізненням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 224-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті одержані верхні оцінки збіжності розв"язків неавтономних систем диференціальних рівнянь з післядією з запізненням.
1039310
  Іванов А.Ф. Оцінки збіжності розв"язків систем диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу / А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 204-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються системи диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу. За допомогою прямого методу Ляпунова одержано достатні умови асимптотичної стійкості. З використанням функціоналів Ляпунова-Красовського квадратичного вигляду обчислено ...
1039311
  Хусаінов Д.Я. Оцінки збіжності розв"яків лінійних неавтономних систем з чистим запізненням / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, В.Г. Мамедова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 351-356. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи лінійних неавтономних диференціальних рівнянь з чистим запізненням. З використанням функції Ляпунова квадратичного виду із змінною додатно визначенною матрицею одержані оцінки збіжності розв"язків. На функцію Ляпунова не ...
1039312
  Кузьмич О. Оцінки збурень розв"язків неавтономних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-41. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку збурень розв"язків неавтономних диференціальних систем із часовим перемиканням методом Функцій Ляпунова. In the article estimation of solutions indignations of a non-autonomous differential systems with time switching is given using ...
1039313
  Рагуліна О.Ю. Оцінки і властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії в класичній моделі ризику за умови розміщення капіталу на фінансовому (В,S)-ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається класична модель ризику, коли страхова компанія розміщує свій капітал на фінансовому (В,3)-ринку, а еволюція ціни ризикового активу описується процесом зі стрибками. Знаходяться оцінки зверху і знизу для ймовірності небанкрутства на ...
1039314
   Оцінки інтенсивності літніх опадів над Україною за даними радіометра SEVIRI геостаціонарного супутника MSG / В.П. Баханов, Б.А. Дорман, О.А. Кривобок, О.Я. Манжара // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
1039315
  Романюк Т. Оцінки й завдання від Президента // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 11 (391). – С. 3-5. – ISSN 2313-559X
1039316
  Масол В.І. Оцінки ймовірності існування розв"язків системи випадкових рівнянь у заданій множині векторів над полем GF(3) / В.І. Масол, Л.О. Ромашова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 120-135. – ISSN 0868-6904


  The system of non-lineary random equations of the second order over the field is considered. The necassary and sufficient condition that, as, the probability that this system has solutions in the given set of vectors tends to zero is found, where is ...
1039317
  Петунін Ю.І. Оцінки коефіцієнта коваріації випадкових величин при відомих математичних сподіваннях / Ю.І. Петунін, Н.П. Тупко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 289-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  У роботі доведено, що класична оцінка коефіцієнта коваріації у випадку відомих математичних сподівань буде найкращою у класі усіх незміщених квадратичних оцінок. Для довільного нормального розподілу знайдена більш точна оцінка коефіцієнта коваріації ...
1039318
  Петунін Ю.І. Оцінки коефіцієнта коваріації випадкових величин при невідомих математичних сподіваннях / Ю.І. Петунін, Н.П. Тупко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 250-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі знайдена найкраща оцінка коефіцієнта коваріації у випадку невідомих математичних сподівань у класі усіх незміщених білінійних оцінок. Досліджуються зміщені оцінки коефіцієнта коваріації для довільного нормального розподілу.
1039319
  Матусов Ю.П. Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Матусов Ю.П. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Киев, 2009. – 175л. – Бібліогр. : л.155-175
1039320
  Матусов Ю.П. Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Матусов Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1039321
  Наконечний О.Г. Оцінки лінійних функціоналів від періодичних розв"язків диференціальних рівнянь з невизначеними параметрами / О.Г. Наконечний, С.В. Демиденко // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 84-85
1039322
  Лозицький В. Оцінки локальних магнітних полів у протуберанцях, що мають велику оптичну товщу в емісійних елементах / В. Лозицький, В. Маслюх, О. Ботигіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 7-11. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Спостереження показують, що бісектори профілів I ± V ліній Н[alfa] і D3 у протуберанцях зазвичай не відповідають наближенню слабкого однокомпонентного магнітного поля. На це вказує їх непаралельність з найбільшим розщепленням поблизу вершини емісії. ...
1039323
  Логвіненко С.С. Оцінки максимальної вірогідності в дробовій моделі Васічека // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 15-16
1039324
  Мацюк Л.В. Оцінки масової функції сумішей геометричних розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 100-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Розглянуто оцінки масової функції сумішей геометричних розподілів, одержані з використанням моментів цієї функції. Доведена теорема про збіжність цих оцінок до істинного розподілу в середньоквадратичному.
1039325
  Косаревська Н.В. Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Косаревська Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 15 с.
1039326
  Косаревська Наталія Віталіївна Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.05.04 / Косаревська Наталія Віталіївна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 136л. – Бібліогр.:л.:126-136
1039327
  Лерман Ц. Оцінки наслідків реформування сільськогосподарських підприємств / Ц. Лерман, Д. Седік, М. Пугачов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 59-68. – ISSN 0131-775Х
1039328
  Гаращенко Ф.Г. Оцінки областей практичної стійкості з еліпсоїдальними фазовими обмеженнями і їх використання / Ф.Г. Гаращенко, Д.С. Кручинін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 123-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі досліджуються задачі практичної стійкості динамічних систем з еліпсоїдальними фазовими обмеженнями. Розроблені алгоритми чисельного розрахунку областей стійкості та структурно-параметричної оптимізації застосовуються для дослідження ...
1039329
  Мірошниченко В.О. Оцінки параметрів нелінійної регресії за спостереженнями з суміші // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 23-24
1039330
  Наконечний О.Г. Оцінки параметрів рівнянь з частинними різницями в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, Х.Ф. Паращук // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 171-172
1039331
  Осташко Т.О. Оцінки перспектив експорту вітчизняних сільськогосподарських товарів у ЗВТ з ЄС // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 147-152. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1039332
  Кучерук М.С. Оцінки постаті Володимира Леніна в сучасній історичній літературі // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 75-85. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Постать Володимира Леніна - одна із найбільш контроверсійних у світовій історії. Видатний пролетарський революціонер і мислитель, продовжувач справи К. Маркса і Ф. Енгельса, організатор Комуністичної партії Радянського Союзу, засновник радянської ...
1039333
  Пічкур В.В. Оцінки практичної стійкості множини початкових умов лінійного диференціального включення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 279- 283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті побудовано оптимальні оцінки множини початкових умов практичної стійкості лінійного диференціального включення в класах, що задовольняють умові розділення.
1039334
  Харьковщенко Є.А. Оцінки процесів християнізації Київської Русі в дослідницькій літературі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 72-75
1039335
  Данилевський В. Оцінки прямого радіаційного ефекту аерозолів у атмосфері над Києвом за вимірюваннями із сонячним фотометром у 2008-2019 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 38-45. – (Астрономія ; вип. 2 (60)). – ISSN 1728-3817
1039336
  Пикало А.О. Оцінки радянського минулого в усних історіях про Голокост в Україні // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 112-116. – ISBN 978-966-285-410-7
1039337
  Єгоров І.Ю. Оцінки результатів наукової діяльності: традиційні підходи та нові виклики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 42-47. – ISSN 0374-3896


  У роботі розглянуто основні підходи до оцінки результатів наукової діяльності на прикладі провідних країн світу, зокрема США. Показано, що найбільш популярним інструментом залишається використання експертної процедури. Крім того, у роботі ...
1039338
  Майданевич Ю.П. Оцінки рівня ефективності функціонування організаційної структури менеджменту підприємств агросфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 108-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1039339
   Оцінки річкової мережі басейну Росі за типологією річок згідно Водної рамкової директиви Європейського Союзу / В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський, П.О. Бабій, М.Р. Забокрицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 23-33. – ISSN 2306-5680
1039340
   Оцінки розбіжності лінійних різницевих систем / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, О.С. Бичков, Н.В. Косаревська // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 314-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано оцінки розбіжності при розбитті початкової системи на декілька слабо зв"язаних підсистем.
1039341
  Косаревська Н.В. Оцінки розбіжності розв"язків лінійних систем з запізненням / Н.В. Косаревська, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 129-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Одержані оцінки розбіжності розв"язків лінійних систем з запізненням. Розглянуті випадки залежності від запізнення та рівномірної по запізненню оцінки. При дослідженні використовується другий метод О.М. Ляпунова з квадратичною функцією.
1039342
  Хусаінов Д.Я. Оцінки розв"язків стійких систем нейтрального типу / Д.Я. Хусаінов, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-51. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто систему лінійних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу зі сталими коефіцієнтами. Проведено оцінку відхилення розв"язку системи нейтрального типу від положення рівноваги залежно від початкових умов. The system of linear ...
1039343
  Перестюк М.М. Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Перестюк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 132 л. – Бібліогр.: л.121-132
1039344
  Перестюк М.М. Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Перестюк М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1039345
  Затула Д.В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Затула Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1039346
  Затула Д.В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів тв їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Затула Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 167 арк. – Бібліогр.: арк. 154-167
1039347
  Затула Д.В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від дійсних стаціонарних гауссових процесів зі стійкою кореляційною функцією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1039348
  Козаченко Ю.В. Оцінки розподілу супремума модуля стаціонарних гауссових власних комплексних випадкових процесів / Ю.В. Козаченко, М.Ю. Петранова // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7021-58-1
1039349
  Сидоренко Олександра Олександрівна Оцінки розподілу супремума передгауссових випадкових процесів та їх застосування : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Сидоренко Олександра Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 111л. – Бібліогр.: л.107-111
1039350
  Сидоренко О.О. Оцінки розподілу супремума передгауссових випадкових процесів та їх застосування. : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Сидоренко О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16с.
1039351
  Карпенко Анжела Петрівна Оцінки розходження між зображеннями та методи їх застосування в задачах розпізнавання образів : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.23 / Карпенко А.П.; Харківськ. націон. ун-тет радіоелектроніки. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1039352
  Боровець І.І. Оцінки Словацької держави 1939-1945 рр.: сучасний історіографічний дискурс // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 12-13
1039353
  Литвинова Г.А. Оцінки ставить життя. / Г.А. Литвинова. – К., 1975. – 167с.
1039354
  Кузьмич О.І. Оцінки стійкості динаміки гібридних систем з кінцевим числом перемикань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-47. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  З використанням другого методу Ляпунова здійснено дослідження траєкторій гібридних систем із часовим перемиканням. Виходячи з поведінки функцій Ляпунова, отримано оцінки збурень розв"язків. The gibrid systems trajektoryes with time switching are ...
1039355
  Хусаїнов Д.Я. Оцінки стійкості логіко-динамічних систем з часовим перемиканням / Д.Я. Хусаїнов, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 230-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропонований новий метод оцінки величини збурень розв"язків логіко-динамічних систем з часовим перемиканням. Для побудови оцінок використовуються функції Ляпунова, що побудовані за допомогою матричних експоненціалів. Ключові слова: ...
1039356
  Грицай І.В. Оцінки стійкості стану рівноваги системи Лотки-Вольтерра з запізненням на площині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються основні моделей системи Лотки-Вольтерра. Отримано умови та область асимптотичної стійкості нульових розв"язків. The article is about the main models of Lotka-Volterra system. The conditions and the domain of asymptotic stability ...
1039357
  Гребінь В.В. Оцінки стокоформуючих опадів при формуванні високих паводків 1998 та 2001 років на річках басейну тиси (в межах України) / В.В. Гребінь, І О. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (63). – С. 20-30. – ISSN 2306-5680
1039358
  Нгуєн Ван Шон Оцінки ступеня придатності ВТК нагір"я Тейнгуєн В"єтнаму для раціонального розміщення кави // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 156-159. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  Наведені результати оцінки ступеня придатності ВТК досліджуваної території для вирощування кави, які базуються на методі бально-диференційованої оцінки і дають уявлення про можливості розвитку і виробництва культур кави. Крім того, результати оцінки ...
1039359
  Трошкі Н.В. Оцінки супремумів норм відхилення однорідного та ізотропного випадкового поля від його моделі // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 150-172. – ISSN 0868-6904


  In this paper we obtained the estimates in the supremum norm of the deviations of a homogeneous and isotropic random field from the constructed model of this field.
1039360
  Коваль І.В. Оцінки та ідентифікації релігійно-церковних процесів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 686-692. – ISSN 1563-3349
1039361
  Ясинський В.К. Оцінки у середньому квадратичному розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода нейтрального типу / В.К. Ясинський, В.Ю. Береза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Отримано оцінки та достатні умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному (для довільного запізнення) для тривіального розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь нейтрального типу з пуассонівськими перемиканнями.
1039362
  Козуб Л.В. Оцінки у спадщині М.П. Драгоманова українознавчих аспектів українського національного руху першої половини XIX ст. // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 12-17


  Комплексно досліджено вивчення й висвітлення М.П. Драгомановим українознавчих студій визначних діячів першої половини XIX століття в Україні. Проведено критичний аналіз численних розробок М.П. Драгоманова з досліджуваної проблеми
1039363
  Щестюк Н.Ю. Оцінки функціоналів від випадкових однорідних полів в умовах невизначеності : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Щестюк Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207л. + Додатки л 172 - 207. – Бібліогр.: л. 159 - 171
1039364
  Щестюк Н.Ю. Оцінки функціоналів від випадкових однорідних полів в умовах невизначеності : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.04 / Щестюк Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1039365
  Моклячук М.П. Оцінки функціоналів від випадкових полів : монографія / М.П. Моклячук, Н.Ю. Щестюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Ужгород : АУТДОР - ШАРК, 2013. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-227. – ISBN 978-617-7132-04-1
1039366
  Остапенко В.І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Остапенко Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 142 арк. – Додатки: арк. 140-142. – Бібліогр.: арк. 128-139 та в додатках: арк. 140-141
1039367
  Остапенко В.І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Остапенко Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1039368
  Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Голіченко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1039369
  Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук 01.01.05 / Голіченко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 165 л. – Бібліогр.: л. 154-165
1039370
  Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів : монографія / І.І. Голіченко, М.П. Моклячук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 207, [1] с. – Бібліогр.: с. 193-207. – ISBN 978-617-696-270-0
1039371
  Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Луз Максим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1039372
  Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Луз Максим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 174 арк. – Бібліогр.: арк. 163-174
1039373
  Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами та коінтегрованих послідовностей : монографія / М.М. Луз, М.П. Моклячук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 259-271. – ISBN 978-617-696-507-7
1039374
  Сідей М.І. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сідей Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1039375
  Сідей М.І. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сідей Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 184 арк. – Бібліогр.: арк. 7-8, 172-183
1039376
  Моклячук М.П. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : монографія / М.П. Моклячук, М.І. Сідей ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 189, [2] с. – Бібліогр.: с. 177-189. – ISBN 978-617-696-749-1
1039377
  Буй Д.Б. Оцінки часової складності для додавання, видалення та порівняння при реалізації алгоритмів теоретико-множинних операцій у табличних алгебрах / Д.Б. Буй, І.С. Канарська, О.С. Сенченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  В роботі досліджуються алгоритми, що реалізують перетин, об"єднання і різницю в табличних алгебрах. Запропоновано модифікації найбільш поширених алгоритмів, що дозволяють скоротити кількість обчислень. Було знайдено оцінки у найгіршому випадку та у ...
1039378
  Вовк Лілія Борисівна Оцінки швидкості збіжності в бакстерових теоремах та їх застосування : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Вовк Лілія Борисівна; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 10л.
1039379
  Вовк Л.Б. Оцінки швидкості збіжності в бастерових теоремах та їх застосування : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Вовк Л. Б.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 119л. – Бібліогр.:л.112-119
1039380
  Закусило О.К. Оцінки швидкості збіжності в граничній теоремі для екстремальних значень регенеруючих процесів / О.К. Закусило, І.К. Мацак // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 2020. – Т. 72, № 8


  Встановлено швидкість збіжності до експоненціального розподілу в загальній граничній теоремі для екстремумів регенеруючих процесів. Наведено приклади застосувань отриманого результату до процесів народження та загибелі і процесів, які задають довжину ...
1039381
  Боярищева Т.В. Оцінки швидкості збіжності до нормального закону в термінах середніх псевдомоментів / Т.В. Боярищева, П.В. Слюсарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота містить оцінки швидкості збіжності до нормального закону функцій розподілу сум випадкових величин. Ці оцінки отримано в термінах середніх псевдомоментів. Ключові слова: швидкість збіжності, псевдомомент. The paper contains estimates of the ...
1039382
  Калінін Володимир Михайлович Оцінки швидкості збіжності методу сіток для задач теорії пружності : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.07 / Калінін Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
1039383
  Усар І.Я. Оцінки швидкості збіжності стаціонарних розподілів систем з повторними викликами / І.Я. Усар, І.А. Макушенко, Ю.О. Протопоп // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 136-137. – ISBN 978-966-8725-10-4
1039384
  Сугакова Олена Володимирівна Оцінки швидкості збіжності у теоремі Рен"і : Дис... кандид. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Сугакова Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 80л. – Бібліогр.:л.70-80
1039385
  Сугакова О.В. Оцінки швидкості збіжності у теоремі Рен"ї. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Сугакова О.В.; КГУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 9л.
1039386
  Пашко А.О. Оцінки швидкості рівномірної збіжності субгауссових кратних рядів / А.О. Пашко, І.М. Зелепугіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-34. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  У статті узагальнюються результати робіт [1, 2, 3] на випадок кратних розрядів.
1039387
  Коніщук В.В. Оцінко різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделювання : Автореф. дис. ...кагд. біол. наук: 08.00.16 / Василь Васильович Коніщук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1039388
   Оцінку ставить суспільство // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 21


  "Державна премія України в галузі освіти стала найвищою відзнакою досягнень науковців і педагогів".
1039389
  Серажим К.С. Оцінна лексика у політичному дискурсі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 112-117
1039390
  Жигало Н.М. Оцінна лексика у ранньохристиянській латиномовній прозі: іменники (на матеріалі "Сповіді" Аврелія Августина) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 46-48. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)
1039391
  Гладкова Г.П. Оцінна модальність абстрактних іменників із суфіксом -ness у художній картині світу (на матеріалі корпусу британських романів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 34-41
1039392
  Доній Т.М. Оцінна модель характеристик перекладу віршованого тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 130-138


  У статті запропоновано структуровану модель, яка репрезентує аналіз характеристик перекладу віршованого тексту з англійської мови на українську і навпаки. В статье предлагается к рассмотрению структурированную модель, которая представляет анализ ...
1039393
  Буграк У. Оцінна номінація у художньому тексті (на матеріалі етюду М. Коцюбинського "Невідомий") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядається функціональне навантаження номінації на прикладі етюду М.Коцюбинського "Невідомий", де найменування є стилістично маркованим, оскільки саме через нього виявляються приховані смисли дискурсу, його інтенція.
1039394
  Коць Т. Оцінна парадигма України в мові сучасних періодичних видань // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 195-207. – ISSN 0201-419
1039395
  Гайдученко Л.В. Оцінна складова семантичної структури концепту macht (влада) в німецькомовній лінгвокультурі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 60-70. – Bibliogr.: Літ.: с. 69-70; 28 назв
1039396
  Славова Л.Л. Оцінна характеристика політичного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 260-265
1039397
  Сушич Т. Оцінне значення метафори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 138-140. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  В основі дослідження - проблема "метафори-оцінки" образних структур з національною специфікою елементів у текстах української поезії Канади.
1039398
  Нікульшина Т. Оцінний аспект концептів creature та істота (на матеріалі сучасної англійської та української мови) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 108-113. – ISSN 2075-1486
1039399
  Іщенко Н.Г. Оцінний компонент лексичного значення слова // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 47-50. – Бібліогр.: С.50; 6 назв
1039400
  Харченко Л.О. Оцінний компонент у семантиці дієслів емоційного стану. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 216-220. – (Філологія)
1039401
  Соловйова О. Оцінний потенціал прикметників на позначення зовнішності людини в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 176-191. – Бібліогр.: Літ.: С. 188; 12 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1039402
  Бєссонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / О.Л. Бєссонова ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2003. – 462 с. + Додатки: л. 454-462. – Бібліогр.: л. 399-454
1039403
  Бєссонова Ольга Леонідівна Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / Бєссонова О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
1039404
  Бєссонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивно-гендерні аспекти / О.Л. Бєссонова ; МОНУ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – 362 с. – ISBN 966-639-104-X
1039405
  Сисоєва Є.С. Оцінні антропоніми в англійській мові / Є.С. Сисоєва ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 232, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 227-232. – Бібліогр.: с. 198-226. – ISBN 978-966-639-601-6
1039406
  Усик Л.М. Оцінні значення в ознаках та базисах фітонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 617-625. – ISBN 966-581-481-8
1039407
  Мамалига А.І. Оцінні концепти життя і творчості Дмитра Прилюка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 15-20
1039408
  Гончарук Д.Д. Оцінні назви осіб в італійській та український мовах: словотвірна та семантична характеристика // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 127-131


  Висвітлено словотвірні та семантичні характеристики оцінних назв осіб в італійській та українській мовах. Наведено приклади еквівалентів та проаналізовано особливості емоційно-експресивних відтінків. Виокремлено різницю між зменшено-пестливими та ...
1039409
  Яшенкова Ольга Володимирівна Оцінні номінації в англійському діалогічному мовленні : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Яшенкова Ольга Володимирівна; Національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 23л.
1039410
  Петрочук О.В. Оцінні ознаки лексико-фразеологічного поля на позначення людської комунікації // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 146-150. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1039411
  Коломоєць Т.О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України реалії та перспективи формулювання їх застосування // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 36-46. – (Юридичні науки ; № 1)
1039412
  Тітко І. Оцінні поняття в кримінально-процесуальному праві загальнотеоретичний аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 241-249. – ISSN 1993-0909
1039413
  Тітко І.А. Оцінні поняття в кримінально - процесуальному доказуванні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 158-163. – ISSN 0201-7245
1039414
  Тітко І. Оцінні поняття в регламентації стадії порушення кримінальної справи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 187-195. – ISSN 1993-0909
1039415
  Зеленко І.П. Оцінні поняття у праві: функціональне призначення // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 9-13. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1039416
  Ковальчук Ю. Оцінні предикати як механізм реалізації оцінки в сучасній китайській мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2022. – С. 70-78. – (Серія : Філологія ; т. 25, № 1). – ISSN 2311-0821
1039417
  Морозенко О.О. Оцінні прикметники як засіб вербалізації концепту "character" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 61-68. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядаються оцінні прикметники як засіб вербалізації концепту CHARACTER в сучасній англійській мові. Виокремлюються основні ознаки концепту CHARACTER, з"ясовано номінативну щільність концепту.
1039418
  Бобошко Т.М. Оцінні реактивні висловлення: методологія дослідження // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 40-45. – ISBN 978-966-171-881-3
1039419
  Бобошко Т.М. Оцінні респонсивні висловлення в сучасній англійській мові: комунікативно-прагматичні та функціональні характеристики (на матеріалі американських і британських художніх творів початку XXI століття) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бобошко Тетяна Михайлівна ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання іноземних мов. – Київ, 2015. – 222 арк. – Додатки: арк. 209-222. – Бібліогр.: арк. 186-205
1039420
  Бобошко Т.М. Оцінні респонсивні висловлення в сучасній англійській мові: комунікативно-прагматичні та функціональні характеристики (на матеріалі американських і британських художніх творів початку XXI століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бобошко Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1039421
  Борисова Т.С. Оцінні стереотипи образів персонажів у пригодницьких творах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 51-58. – ISBN 966-581-231-9
1039422
  Туранська В.Л. Оцінні суфікси в мові української історичної прози // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 52-53
1039423
  Вишневська Г. Оцінність у художньому тексті (на матеріалі книжки Марії Матіос "Нація") // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 59-62. – ISSN 2075-1222
1039424
  Сизонов Д.Ю. Оцінність як категорія сучасної фразеології // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 39-41. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізується категорія оцінності як домінантної характеристики сучасної фразеології. Розглядається широкий спектр наукових поглядів на оцінку в межах неонапрямків лінгвістики - медіа- та юрислінгвістики, сугестивної та політичної лінгвістики, ...
1039425
  М"яснянкіна Л. Оцінність як лінгвістична категорія й особливості ії прояву в рекламному тексті. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 155-159.
1039426
  Коць Т. Оцінність як лінгвістична категорія: вербальна реалізація і стилістична диференціація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 18-20. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817
1039427
  Олексій К.Б. Оцінність як маркер індивідуально-авторської картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 131-134


  У статті простежено специфіку індивідуально-авторської картини світу. Репрезентовано різні погляди науковців на проблему її оцінності. Встановлено, що оцінність є однією з диференційних ознак авторських картин, що дає змогу кваліфікувати їх як ...
1039428
  Коць Т. Оцінність як семантико-стилістична категорія публіцистичного стилю // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 78-86. – ISSN 1682-3540
1039429
  Кузнєцова Т. Оцінність як соціокультурна ознака журналістського тексту // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 68-78


  Розглянуто оцінність у світлі соціоку льтурних досліджень журналістських текстів. Зокрема визначено основні чинники, які зумовлюють оцінний знак матеріалів друкованих ЗМІ: специфіка соціокультурного простору, тип видання, жанрові особливості тексту, ...
1039430
  Тищенко О.О. Оцінно-експресивна лексика у заголовках грецьких газетних публікацій // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 234-239. – ISBN 978-617-7132-63-8


  "Актуальність дослідження полягає в необхідності вивчення функціонування оцінно-експресивної лексики на матеріалі заголовків газетних публікацій Греції, оскільки використання такої лексики є надзвичайно поширеним, проте цей напрям є малодослідженим. ...
1039431
  Ідзьо М.В. Оцінно-експресивна наснага публіцистичного тексту (на матеріалі сучасної польської преси) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 66-74. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується оцінно-експресивна наснага публіцистичних текстів сучасної польської преси, яка досягається за допомогою використання цілого арсеналу лексико-семантичних засобів. Аналіз мовних засобів здійснюється з точки зору функціонального ...
1039432
  Бабій І. Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 81-91. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1039433
  Артемова Л.В. Оцінно-емотивна домінанта експресивності сучасних іспанських аналітичних статей (на матеріалах періодичних видань "EL Pais", "EL Mundo", "ABC") : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Артемова Л.В.; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2005. – 219л. – Бібліогр.: л. 166-219
1039434
  Артемова Л.В. Оцінно-емотивна домінанта експресивності сучасних іспанських аналітичних статей (на матеріалах періодичних видань "EL Pais", "EL Mundo", "ABC") : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Артемова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1039435
  Райчева Т.Д. Оцінно-етичні судження як складова соціальної компетенції дитини старшого дошкільного віку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 261-265. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Автор розглядає оцінно-етичні судження як засіб формування у дітей старшого дошкільного віку здатності орієнтуватися в морально-етичних питаннях життя й визначати в них власну позицію, узгоджуючи її із системою моральних цінностей демократичного ...
1039436
  Ляшенко Н.Є. Оціночна вартість творів образотворчого мистецтва сучасних митців як основа визначення вартості проектів придбаннч об"єктів колекціонування // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 12-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
1039437
  Петровська Н. Оціночна діяльність при банківському іпотечному кредитуванні ( Світовий досвід та особливості використання в Україні) : банківські технології / Н. Петровська, С. Фетісова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 13-21 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1039438
  Черкас М. Оціночна функція правової свідомості: зміст та особливості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 22-26.
1039439
  Міхно О. Оціночне картографування шумового забруднення урбанізованої території / О. Міхно, В. Добровольский, О. Миколаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-65. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У зв"язку з прискоренням науково-технічного прогресу в світі зріс рівень транспортних потоків населення, індустріалізації, кількості автомобільного та технічного оснащення міського господарства, внаслідок чого людина постійно перебуває під дією ...
1039440
  Турчин-Кукаріна Оціночне поняття "винятковість випадку" в цивільному процесі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 397-403. – ISSN 1026-9932
1039441
  Близнюк О. Оціночне поняття "поважні причини" у трудовому праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.374-377. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1039442
  Подшивалкіна В.І. Оціночні дослідження соціальних проектів і програм : навчально-методичний посібник / В.І. Подшивалкіна, І.В. Крапива ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т соціальних наук, Кафедра соціології. – Одеса : ТЭС, 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-8145-89-6
1039443
  Шафаренко Ю. Оціночні дослідження у паблік рилейшнз // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 132-135
1039444
  Бакалінська О. Оціночні категорії в цивільному праві та процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 33-36
1039445
  Бакалінська О.О. Оціночні категорії в цивільному судочинстві: юридична суть та зміст // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 2-8
1039446
  Шапченко С.Д. Оціночні ознаки і кваліфікація злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются особенности оценочных признаков состава преступления, исследуются структура оценки как способа конкретизации этих признаков в рамках квалификации преступлений, проблема истинности оценки. Сопоставление полученных результатов с ...
1039447
  Коломоєць Т. Оціночні поняття адміністративного судочинства України: наукові підходи до їх тлумачення у правовій доктрині / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 54-70. – ISSN 1026-9932
1039448
  Павшук К. Оціночні поняття в нормах Конституції України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 63-68
1039449
  Лисюк Я. Оціночні поняття в сімейному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 53-54
1039450
  Солоніна С. Оціночні поняття в сімейному праві, як засоби збалансування вимог закону в умовах державотворення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 82-84
1039451
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття права: термінологічна дискусія // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 78-82
1039452
  Труба В.І. Оціночні поняття сімейного права: з"ясування змісту і значення // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 91-94. – ISBN 978-966-2635-96-6
1039453
  Гетьманцева Н.Д. Оціночні поняття трудового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 50-53. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Розкриваються поняття та ознаки оціночних понять трудового права. На основі концептуальних поглядів науковців виявлені характерні особливості оціночних оціночних понять трудового права.
1039454
  Косович В. Оціночні поняття у проекті нового Кримінального кодексу України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.54-57. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1039455
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 1) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-39.
1039456
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 2) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-37.
1039457
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 3) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-39.
1039458
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 4) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 21-25.
1039459
  Бережнюк В.М. Оціночні поняття у суддівській діяльності: функціональне призначення та специфіка використання // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – C. 8-10. – ISBN 978-617-7096-97-8
1039460
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 255 л. – Додатки: л. 234-255. – Бібліогр.: л. 195-233
1039461
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 21 назва
1039462
  Косович В. Оціночні поняття як джерело і форма права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 52-59. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1039463
  Косович В.М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки : монографія / В.М. Косович. – Львів : Тріада-плюс, 2010. – 212 с. – ISBN 978-966-486-075-5
1039464
  Вавженчук С. Оціночні судження та фактичні твердження як цивільно-правові категорії у сфері захисту честі, гідності та ділової репутації / С. Вавженчук, В. Довгопол // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 3-6
1039465
  Сегіда К. Оціночно-прогностична модель геодемографічної системи регіону // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 85-91. – ISSN 2413-7154


  Геодемографічна система регіону є типовим об"єктом суспільно-географічних досліджень. Оціночно-прогностична модель геодемографічної системи створена для експериментального дослідження тенденцій розвитку геодемографічної системи і прогнозування ї ї змін ...
1039466
  Сегіда К.Ю. Оціночно-прогностичне моделювання геодемографічної системи Харківського регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 136-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1039467
  Романенко Є. Оцінювальні підходи в дослідженні євроатлантичного вектора регіональної політики України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 130-139
1039468
  Вайс К.Г. Оцінювання = Evaluation. Methods fop studying programs and policies : Методи дослідження програм та політики / К.Г. Вайс; Пер. з англ. Р.Ткачук, М.Корчинська; Наук. ред.перекладу О.Кілієвич. – Київ : Основи, 2000. – 671с. – ISBN 966-500-515-4
1039469
  Черняк О.І. Оцінювання = Evaluation : навч. посібник / О.І. Черняк, О.В. Баженова, Є.О. Черняк ; [за ред. та з передм. М.В. Ситницького] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Тараса Шевченка : Ліра-К, 2020. – 99, [1] с. : табл., портр. – Бібліогр.: с. 59-71. – ISBN 978-617-520-002-5
1039470
  Гліненко Л.К. Оцінювання апріорних значень коефіцієнтів упевненості успішності інноваційних проектів // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 118-128. – ISSN 2218-4511
1039471
  Болдуєв М.В. Оцінювання аудиторських ризиків в умовах автоматизованої обробки інформації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 54-57. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  . У статті визначена доцільність і запропоновано методичні підходи до оцінювання в процесі здійснення аудиторської перевірки додаткового ризику, пов"язаного з аудитом в умовах автоматизованого ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, а також ...
1039472
  Ковальчук І.П. Оцінювання багаторічного впливу поселенської діяльності людини на геосистеми височин та моделювання ії геоекологічних наслідків / І.П. Ковальчук, В.С. Подобівський // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 319-349. – ISBN 978-617-7770-24-3
1039473
  Маслак О.О. Оцінювання безпеки інноваційного розвитку в умовах кластеризації національної економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 160-170
1039474
  Возняк Г.В. Оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України на основі таксонометричного методу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 46-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1039475
  Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1039476
  Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 135 л. – Бібліогр.: л. 125-135
1039477
  Чижевський В.В. Оцінювання в режимі реального часу загрози коливного порушення стійкості енергооб"єднання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Чижевський Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1039478
  Васильченко З.М. Оцінювання вартості банківського бізнесу як об"єктивна передумова здійснення угод злиття та поглинання у банківському секторі / З.М. Васильченко, Д.В. Базарний // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 65-69. – ISBN 966-614-021-7
1039479
  Недеря Л.В. Оцінювання вартості банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 216-221 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1039480
  Глущенко О.О. Оцінювання вартості нематеріальних активів підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 106-111
1039481
  Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін ; Укоопспілка, Львів. комерційна акад. – Львів : НВП "Інтерсервіс", 2012. – 208 c., [28] арк. дод. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-062-1
1039482
  Кочерга М. Оцінювання взаємовпливу інвестиційної діяльності та навколишнього природного середовища в процесі екологічного аудиту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 46-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1039483
  Білик Р.Р. Оцінювання взаємозв"язків економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 23-30. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1039484
  Гурєєва О.Г. Оцінювання взаємозв"язку циклів зайнятості з переважаючими формами оплати праці / О.Г. Гурєєва, К.А. Гуреєв, О.С. Голубєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 316-323 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1039485
  Кузьмін О.Є. Оцінювання виконання бюджетних програм на основі системи показників результативності / О.Є. Кузьмін, І.Й. Сорока, Ю.А. Тропак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-15 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1039486
  Чебан О. Оцінювання виконання комунікаційної функції органів публічної влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 59-66. – ISSN 2414-4436
1039487
  Кузьмін О.Є. Оцінювання використання мотиваційного потенціалу підприємства / О.Є. Кузьмін, В.Б. Горбань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 202-212 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1039488
  Бабій Л.О. Оцінювання високотемпературної водневої деградації теплостійких сталей реакторів гідрокрекінгу нафти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Бабій Л.О. ; НАН України , Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1039489
  Грищенко Н.В. Оцінювання відносин людини і навколишнього середовища в Україні крізь призму екологічного сліду // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 44-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
1039490
  Поляк Н.О. Оцінювання відповідності національних норм у сфері соціального захисту безробітних в Україні вимогам міжнародних стандартів / Н.О. Поляк, О.П. Тарасюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 269-275. – ISSN 2222-0712
1039491
  Назарчук З.Т. Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнетному полі / З.Т. Назарчук, О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2013. – 270, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 245-269. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1304-9
1039492
  Приймаченко Н.В. Оцінювання водності річок Правобережжя Дністра на наступні періоди // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 67-74


  Розглянуто умови формування паводків річок Правобережжя Дністра під впливом фізико-географічних чинників, основними з яких є гідрометеорологічні та орографічні умови місцевості. Проаналізовано циклічність коливання стоку у багаторічному розрізі, що не ...
1039493
  Гагара В.Ф. Оцінювання впливу занять з карате на показники фізичного здоров"я у дітей 8-10 років / В.Ф. Гагара, В.В. Логвиненко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 58-63 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1992-7894
1039494
  Якимова Л.П. Оцінювання впливу запровадження накопичувального рівня на стійкість та ефективність державної пенсійної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 162-171 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1039495
  Миронова Л.Г. Оцінювання впливу змін умов праці та життя на лояльність персоналу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 18-21 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1039496
  Твердохлібова Д.В. Оцінювання впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи зведеного бюджету України за операціями з імпорту товарів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 12 (625). – С. 53-75. – ISSN 0131-775Х
1039497
  Мельник Т.М. Оцінювання впливу імпорту на проміжне і кінцеве споживання в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 62-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1039498
  Дрига С.Г. Оцінювання впливу інновацій на темпи і пропорції економічного зростання / С.Г. Дрига, Б.М. Щукін, Д.І. Манцуров // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 41-47
1039499
  Ротар А.В. Оцінювання впливу інноваційних процесів на ефективність роботи промислових підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 38-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1039500
  Гарматюк К.А. Оцінювання впливу макроекономічних факторів розвитку економіки на діяльність ринку страхування // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 95. – C. 96-106. – ISSN 2616-6437
1039501
   Оцінювання впливу міграційної мобільності молоді на людський потенціал Карпатського регіону / [М.М. Біль, О.П. Мульска, І.Є. Бараняк та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2021. – 66, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 59-61 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9856-9
1039502
  Коваленко В.В. Оцінювання впливу монетарної і регулятивної політики центрального банку на банківський капітал / В.В. Коваленко, Б.А. Дадашевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 186-193 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1039503
  Акімова Л.М. Оцінювання впливу основних інструментів державного регулювання на економічну безпеку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 113-117. – ISSN 2306-6814
1039504
  Гречанюк М.С. Оцінювання впливу поперечно-кутових коливань на поперечну стійкість сідлового автопоїзда // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 124-127. – ISSN 1997-9266
1039505
  Штутман П.Л. Оцінювання впливу професійного розвитку кадрів на конкурентоспроможність підприємств промисловості в контексті модернізації національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 197-201
1039506
  Олександренко І.В. Оцінювання впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 134-142. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1039507
  Сливка О. Оцінювання впливу регіональних чинників на забезпечення людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 8. – С. 46-50. – Бібліогр.: 11 назв
1039508
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання впливу рівня витрат та механізму їх розподілу за видами продукції на формування асортиментної політики підприємства / О.Ю. Ємельянов, О.Б. Курило // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 71-79
1039509
  Захаркін О.О. Оцінювання впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати / О.О. Захаркін, М.В. Костель, Л.С. Захаркіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 427-441. – ISSN 1993-6788
1039510
  Мисько К.А. Оцінювання впливу рослинного покриву на розвиток ерозійних процесів на схилових землях Поділля // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 117-123. – ISSN 0868-6939


  Оцінено вплив рослинного покриву як важливого фактору інтенсивності та розвитку ерозійних процесів та одного з найбільш важливих параметрів моделювання ерозії. Рослинний покрив (С-фактор) аналізується як чинник, що найлегше піддається змінам. ...
1039511
  Кузьмін О.Є. Оцінювання впливу соціально-економічної ефективності систем менеджменту на ефективність діяльності підприємства / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-9. – ISSN 0321-0499
1039512
  Кичак В.М. Оцінювання впливу спектральної щільності флуктуацій струму на ширину лінії генерації переходу Джозефсона / В.М. Кичак, В.В. Кичак // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 153-158. – ISSN 1997-9266


  Досліджено вплив низькочастотної та високочастотної спектральних щільностей флуктуацій струму звичайних електронів та куперівських пар на ширину лінії генерації генератора на базі одиничного переходу Джозефсона (ПД). Розглянута можливість зменшення ...
1039513
  Ігнатьєва І.А. Оцінювання впливу стратегічного вибору на ефективність діяльності промислових підприємств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 136-141 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1039514
  Кречковська Г.В. Оцінювання впливу теплозмін у високотемпературному воденьвмісному середовищі на деградацію сталей парогонів ТЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Кречковська Галина Василівна ; НАН України ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1039515
   Оцінювання впливу управління якістю на загальну ефективність та ефективність інновацій / О. Сергієнко, О. Білоцерківський, Н. Криворучко, С. Нікітенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 140-152. – ISSN 2409-9260
1039516
  Прімєрова О. Оцінювання впливу фінансової інтеграції на економічний розвиток країни // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 40-50. – ISSN 1605-2005
1039517
  Бєлова І.В. Оцінювання впливу фіскальних та монетарних заходів державних органів на подолання наслідків реалізації системного фінансового ризику // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 208-215. – ISSN 2309-1533
1039518
  Віра В.В. Оцінювання втомної довговічності тіл з концентраторами напружень на стадіях зародження і росту тріщини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Віра Володимир Володимирович ; НАН України ; Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1039519
  Красножон А.В. Оцінювання втрат активної потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередавання // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 52-56. – ISSN 1997-9266
1039520
  Бабаев М.С. Оцінювання вуглеводневого потенціалу підняттів в осадових басейнах за даними вивчення їх геологічної історії (на прикладі структури Атешгях на Бакинському архіпелазі) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 99-107 : рис. – Бібліогр.: с.106. – ISSN 0203-3100
1039521
  Жук Ю. Оцінювання вчителями ролі структурних складників підручників у організації здобувачами освіти власної навчальної діяльності / Ю. Жук, Л. Ващенко // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 55-66. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1039522
  Савчук М.В. Оцінювання гідростатичної складової зенітної тропосферної затримки за даними радіозондування / М.В. Савчук, Ф.Д. Заблоцький // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 3-5 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
1039523
  Баженова О.В. Оцінювання глобальних дисбалансів: сучасні тренди // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 69-78


  У статті проведено аналіз макроекономічних тенденцій, що склалися на сучасному етапі розвитку світової економіки та спричиняють її розбалансованість. Розраховано індикатори, що характеризують ступінь концентрації позицій по поточному рахунку у країнах ...
1039524
  Куриляк В. Оцінювання глобальних цивілізаційних ландшафтів світової економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 81-93. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1039525
  Шуляр Р.В. Оцінювання гнучкості та адаптивності систем управління якістю підприємств / Р.В. Шуляр, І.Б. Олексів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 200-207 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1039526
   Оцінювання готовності закладів вищої освіти в Україні до викликів цифрової економіки (на прикладі економічних спеціальностей) / У.Я. Садова, Т.М. Степура, О.І. Корицька, О.С. Кіндзюр // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 79-86. – ISSN 2222-4459
1039527
  Хохлов В. Оцінювання держслужбовців: як не припуститися помилок? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1039528
  Тадєєв О. Оцінювання деформацій земної поверхні за даними в геодезичних криволінійних системах координат // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 48-52. – ISSN 1819-1339
1039529
  Горбач Т.В. Оцінювання дисперсій у вибірковому обстеженні капітальних інвестицій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 4-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1039530
  Дудко О.С. Оцінювання дієвості та ефективності реклами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 174-182. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1039531
  Чехун В.О. Оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-41.
1039532
  Кірмач А.В. Оцінювання діяльності державних службовців: європейський досвід правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 175-180.
1039533
  Шевченко С. Оцінювання діяльності державних службовців: теоретичні та практичні підходи, досвід // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 255-265
1039534
  Бондаренко Ю.Г. Оцінювання діяльності колективних засобів розміщення як організації рекреаційної сфери / Ю.Г. Бондаренко, І.Я. Кулиняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 3-15. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
1039535
  Збаращук О.В. Оцінювання діяльності регіональних органів виконавчої влади щодо забезпечення соціально-економічного розвитку територій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 95-99. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано методологічні підходи, критерії та порядок проведення моніторингу результатів діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення ними соціально-економічного розвитку відповідних територій. За результатами аналізу ...
1039536
  Коршикова Р.С. Оцінювання довгострокової дебіторської заборгованості державних підприємств / Р.С. Коршикова, А.В. Озеран // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (310). – С. 117-128 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1039537
  Перепелицина Г. Оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначеної вартості // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 28-29. – Бібліогр. в кінці ст.
1039538
  Регейло І. Оцінювання дослідницької діяльності академічного персоналу: зарубіжний досвід // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 96-102. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595


  У статті висвітлено проблему оцінювання наукової діяльності вчених університетів у Європейському просторі вищої освіти і Європейському науковому просторі. Доведено, що в умовах переходу до відкритої науки і відкритого доступу та посилення цифровізації, ...
1039539
  Пелех У.В. Оцінювання дотримання академічної доброчесності освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі // Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29-жовт. 2021 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України, Каф. менеджменту та маркетингу ; [редкол.: Т.Ю. Туниця, П.М. Гарасим, І.П. Соловій та ін.]. – Львів : Сполом, 2021. – С. 173-176. – ISBN 978-966-919-595-1
1039540
  Бойко Т.В. Оцінювання екологічних ризиків від впливів на навколишнє середовище техногенних об"єктів / Т.В. Бойко, А.О. Абрамова // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 31-35. – ISSN 1997-9266
1039541
  Войтенко Л.В. Оцінювання екологічного ризику забруднення поверхневих вод комунальними стічними водами на прикладі річки Іква / Л.В. Войтенко, В.П. Строкаль, А.О. Слободян // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 39-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2410-1125
1039542
  Щербаков Ю.А. Оцінювання екологічного стану басейну річки Сугоклея // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 94-97 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1039543
   Оцінювання екологічної безпеки як складової якості життя в українсько-польському прикордонні: субрегіональний рівень : наукове вид. / НАН України, ДУ "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України" ; [за ред. В.С. Кравціва]. – Львів : [б. в.], 2020. – 31 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9538-4
1039544
  Пелюх О.Р. Оцінювання еколого-економічної ефективності переформування похідних ялинових насаджень в умовах Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Пелюх Оксана Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
1039545
  Дерев"янко О.Г. Оцінювання економічного зростання підприємств за критерієм капіталізації // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 136-146. – (Економічні науки)
1039546
  Козаченко Г.В. Оцінювання економічної безпеки держави з використанням конструктного підходу / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.В. Герасименко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 44-55. – ISSN 2222-4459
1039547
  Россошанська О.В. Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств : монографія / Россошанська О.В. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2016. – 349, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-349. – ISBN 978-617-11-3043-0054-1
1039548
  Россошанська О.В. Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств як науковий напрям в сспеціальності "економічна безпека суб"єктів господарської діяльності" // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 4 (60). – С. 137-155 : рис. – Бібліогр.: 76 назв. – ISSN 2222-8810
1039549
  Перекрест Т.В. Оцінювання економічної ефективністі туризму: науково-практичний аспект // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 121-126. – ISSN 1729-7206
1039550
  Ярова Б.М. Оцінювання економічної ефективності використання сільськогосподарських земель державними інституціями // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 124-132. – ISSN 2308-1988
1039551
  Кузьмін О.Є. Оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій машинобудівних підприємств / О.Є. Кузьмін, Н.Я. Петришин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 103-110. – Бібліогр.: с. 103, 106


  Розглянуто основні показники діяльності машинобудівних підприємств. Розроблено систему показників оцінки економічної ефективності досягнення стратегій вітчизняних машинобудівних підприємств. Сформовано методичні рекомендації щодо використання цих ...
1039552
  Максимець О.В. Оцінювання економічної ефективності злиття та поглинання в лісопромисловому комплексі Швеції, формування пропозицій для України / О.В. Максимець, Я.В. Безик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 255-264. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено сутність та особливості злиття та поглинання в міжнародному бізнесі. Розглянуто основні методи оцінювання ефективності процесів злиття та поглинання. Сформовано спільні для застосування у всіх формах інтегрованих структур методи оцінки ...
1039553
  Болдуєва О.В. Оцінювання економічної ефективності зовнішньої діяльності суб"єктів господарювання / О.В. Болдуєва, А.О. Кіслань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 17-20. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1039554
  Карачина Н.П. Оцінювання економічної поведінки машинобудівних підприємств регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 60-68. – ISSN 1562-0905
1039555
  Даниленко В.А. Оцінювання економічної стійкості на основі фрактального аналізу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 55-61
1039556
  Мохонько Г.А. Оцінювання економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі: критерії та показники : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 52-55 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
1039557
  Гринюк Н.А. Оцінювання економічної участі пайовиків у діяльності споживчого товариства // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 56-62 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1039558
  Шаманський С.Й. Оцінювання енерго-економічної ефективності культивування мікроводоростей для виробництва біопалива в Україні // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (25). – С. 52-60 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2073-5057
1039559
  Розен В.П. Оцінювання енергоефективності в навчальних закладах з використанням правила ранжування Кондорсе за показниками впливу на рівень їх енерговикористання / В.П. Розен, І.В. Яковчук, І.М. Шарий // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – С. 66-72. – (Серія "Гірництво" ; вип. 34). – ISSN 2079-5688


  "Розглянуто механізм виявлення кращих зразків енергоефективності, який спирається на метод ранжування і забезпечує достовірність управлінських дій спрямованих на підвищення рівня енергоефективності системи енергоспоживання в навчальних корпусах. Задачу ...
1039560
   Оцінювання ерозійної небезпеки грунтів під час проведення землевпорядних робіт / Д.О. Тімченко, М.В. Куценко, О.В. Круглов, П.Г. Назарок // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 59-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1039561
  Антонюк А.А. Оцінювання ефективність маркетингової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-10. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1039562
  Джеджула В.В. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку / В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова, Н.О. Оранська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6814
1039563
  Радова Н.В. Оцінювання ефективності банківських злиттів і поглинань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 203-211. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто проблеми підвищення рівня капітальної бази банків України. Оцінено ефективність процесу реорганізації банків.
1039564
  Кендюхов О.В. Оцінювання ефективності бренд-менеджменту на основі бенчмаркингу / О.В. Кендюхов, Д.С. Файвіщенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 131-137. – ISSN 1993-6788


  Проведено дослідження ефективності управління торговельними марками і на їхній основі розроблено стратегії та програми розвитку бренд-капіталу.
1039565
  Гільорме Т.В. Оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів на основі концепції сталого розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 174-180. – ISSN 2222-4459
1039566
  Степанюк О.С. Оцінювання ефективності використання оборотних активів нафтогазовидобувних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Степанюк Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1039567
  Андрійчук В.Г. Оцінювання ефективності використання ресурсів виробничого потенціалу на основі методу VRIO-аналізу / В.Г. Андрійчук, Ю.Ю. Колесниченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (186). – С. 19-26
1039568
  Шуляр Н.В. Оцінювання ефективності витрат на забезпечення якості продукції промисловогопідприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 67-73. – ISSN 0321-0499
1039569
  Стадник М.Є. Оцінювання ефективності водокористування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 257-262. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1039570
  Строкаченко О.І. Оцінювання ефективності впровадження відновлювальних джерел електричної енергії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 103-108. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Обгрунтовано неоптимальні передумови безпеки трудоресурсного потенціалу Львівської області в ретроспективі.
1039571
  Строкаченко О.І. Оцінювання ефективності впровадження відновлюваних джерел електричної енергії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 103-108. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
1039572
  Шуплат А.І. Оцінювання ефективності впровадження змішаного навчання в умовах сучасного освітнього процесу / А.І. Шуплат, М.В. Носкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 2 (131). – С. 38-44. – ISSN 2414-5076
1039573
  Тарасенко Н. Оцінювання ефективності діяльності бібліотек у соціальних мережах: методика, критерії, досвід // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 330-342. – ISSN 2224-9516
1039574
   Оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ україни шляхом вивчення громадської думки / О.А. Лупало, В.Ю. Котляр, Забудський, КО // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 197-207.
1039575
  Максименко Т.О. Оцінювання ефективності діяльності підприємств при переході на альтернативні джерела енергії : автореф. канд. екон. наук : 08.00.04 / Максименко Тетяна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1039576
  Савченко Т.Г. Оцінювання ефективності інструментів валютного регулювання в Україні / Т.Г. Савченко, М.А. Єпіфанова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 161-170. – ISSN 1993-6788
1039577
  Бабінська С.Я. Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення інноваційних проектів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 18-27. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1039578
  Калініна Л.М. Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління в змісті посібника для керівників сфери освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С.119-136. – ISBN 978-966-544-404-5
1039579
   Оцінювання ефективності існуючих інструментів детінізації національної економіки / В.П. Левченко, А.О. Бойко, С.В. Миненко, А.В. Ревенко // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 147-154. – ISSN 2307-9878
1039580
  Опришко В.П. Оцінювання ефективності керування попитом в системах електропостачання з активним споживачем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Опришко Віталій Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1039581
  Москвітіна Т.Д. Оцінювання ефективності логістичного обсуговування // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 44-50 : табл., рис.
1039582
  Антонюк А.А. Оцінювання ефективності маркетингової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ", 2008
1039583
  Дацко Б.М. Оцінювання ефективності металевих та лакофарбових покривів для протикорозійного захисту сталей у сірководневих середовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Дацко Богдан Миколайович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1039584
  Васєчко О.О. Оцінювання ефективності міжнародної технічної допомоги / О.О. Васєчко, О.М. Мотузка // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 6-11 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1039585
  Юрчик Г. Оцінювання ефективності національної соціальної політики через призму соціологічного моніторингу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 22-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-6912 04
1039586
  Туленков М.В. Оцінювання ефективності організаційної взаємодії в соціальному управлінні / М.В. Туленков ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2008. – 118 с. – ISBN 978-966-8640-58-2
1039587
  Стисло Т.Р. Оцінювання ефективності пошуку у бібліотечних системах // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 18- 23. – (Серія "Технічні науки" ; № 4). – ISSN 2306-4412
1039588
  Чайковський Є.О. Оцінювання ефективності реалізації інноваційної стратегії розвитку підприємств // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 81-88. – ISSN 2310-5534
1039589
  Васильців Т.Г. Оцінювання ефективності реалізації функцій державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектора економіки України / Т.Г. Васильців, Н.І. Іляш // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 13-18. – ISSN 2222-0712
1039590
  Паша Л.Г. Оцінювання ефективності регулятивної функції основних податкових інструментів на регіональному ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1039591
  Беспала Н.О. Оцінювання ефективності роботи податкових органів щодо виконання державного бюджету України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 10-15. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1039592
  Вайнтрауб М.А. Оцінювання ефективності розвитку охорони праці в системі університетської освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 19-23. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1039593
  Шамрін Р.В. Оцінювання ефективності системи безготівкових карткових розрахунків із застосуванням нейромережевої моделі попиту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 14-17. – ISSN 2306-6814
1039594
  Кузьмін О.Є. Оцінювання ефективності системи корпоративного управління / О.Є. Кузьмін, О.В. Мукан // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 89-95
1039595
  Петрусь Н. Оцінювання ефективності спеціальних економічних зон як механізму залучення інвестицій в економіку України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 308-314. – ISSN 2078-5860
1039596
  Недобєга О. Оцінювання ефективності стимулювання соціально-економічного розвитку регіону // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 57-62. – ISSN 1728-9343
1039597
  Ляска О. Оцінювання ефективності технологій викладання в умовах дистанційної освіти / О. Ляска, Н. Чаграк, Т. Стриженко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 106-115. – ISSN 2411-1317
1039598
  Алєксєєв І.В. Оцінювання ефективності управління житловим фондом / І.В. Алєксєєв, Н.В. Мороз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 246-253. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано комплексний метод оцінювання ефективності управління житловим фондом, який містить три складові: економічну ефективність, соціальну відповідальність управителя і характеристику технічних наслідків діяльності управителя з ...
1039599
  Дідченко О.І. Оцінювання ефективності управління інноваційним розвитком ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" / О.І. Дідченко, О.С. Григорьєва // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 66-71
1039600
  Транченко Л.В. Оцінювання ефективності управління підприємством на основі універсальних нормативних графічних моделей : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 127-130. – Бібліогр.: 10 назв
1039601
  Попадюк О.О. Оцінювання ефективності управління системою матеріального стимулювання на малих підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 210-218 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1039602
  Хомутенко А.В. Оцінювання ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України за цільовим підходом / А.В. Хомутенко, М.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 294-305. – ISSN 1993-6788
1039603
  Бугрім О.Ю. Оцінювання ефективності управління якістю продукції на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 197-202. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1039604
  Адаменко М.В. Оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства / М.В. Адаменко, Р.В. Короленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 212-220. – ISSN 2222-4459
1039605
  Конопля Ю.О. Оцінювання ефективності функціонування біржової торгівлі в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 230-234. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано тенденцію розвитку біржового ринку. Розроблено пріоритетніі напрями і практичні рекомендації щодо стимулювання розвитку біржового ринку.
1039606
  Марценівський В. Оцінювання ефективності функціонування військових навчальних підрозділів у системі підготовки офіцерів запасу / В. Марценівський, Є. Камалов, М. Клонцак // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 174-185. – ISSN 2617-1775
1039607
  Гончаров Ю.В. Оцінювання ефективності функціонування логістичної системи / Ю.В. Гончаров, Г.В. Костюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1039608
  Ткач С.М. Оцінювання ефективності функціонування машинобудування в системі розвитку галузевих кластерів в Україні / С.М. Ткач, Я.В. Панас // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 133-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
1039609
  Прилуцька І. Оцінювання ефективності функціонування наукових парків: вітчизняні реалії у контексті світових тенденцій // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 106-113. – ISSN 2078-5860


  Здійснено порівняльний аналіз та оцінювання ефективності вітчизняних наукових парків та провідних зарубіжних аналогів із застосування методу TOPSIS.
1039610
  Якуненко К.В. Оцінювання ефектів від впровадження Україною директив ЄЕНС про обмеження викидів шкідливих речовин у повітря // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 167-178


  У статті викладено результати дослідження кількісних економічних ефектів від модернізації теплової електроенергетики України відповідно до вимог Європейської Енергетичної Спільноти та Європейського Союзу. Дослідження спираєтьтся на контрфактуальний ...
1039611
  Васильєва Т.А. Оцінювання ефекту від застосування інструментів маркетингових комунікацій банку / Т.А. Васильєва, О.В. Радченко, Я.М. Кривич // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 65-68. – ISSN 1728-6220
1039612
  Казакевич П. Оцінювання європейських судових систем як необхідний елемент ефективної роботи суду // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 6-21
1039613
   Оцінювання за новими правилами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Старт державної атестації відкриває наказ МОН від 17.09. 2018 о. № 1008 "Деякі питання державної атестації наукових установ".
1039614
  Федів І.С. Оцінювання забрудненості грунтів та визначення фізико-хімічного складу відходів на несанкціонованому звалищі у м. Стрий / І.С. Федів, К.В. Степова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 101-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
1039615
  Користін О.Є. Оцінювання загроз у сфері економічної безпеки України / О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (56). – С. 176-183. – ISSN 2072-8670
1039616
  Власова О.В. Оцінювання запасів прісної води півдня України / О.В. Власова, А.М. Шевченко, Р.П. Боженко // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 105. – C. 22-27. – ISSN 0507-2166
1039617
  Хлобистов Є.В. Оцінювання збитків від наслідків надзвичайних подій природного та техногенного характеру: впровадження екосистемного підходу // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 24-26
1039618
  Третяк А.М. Оцінювання збитків, завданих природно-заповідному фонду, що розташовано на територіях незаконно анексованої АР Крим та тимчасово окупованих частинах Донецької і Луганської областей / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.О. Капінос // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 65-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1039619
  Сусідко М.М. Оцінювання змін в умовах переміщення водних мас на гірських річках // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 181-184. – Бібліогр.: 4 назви
1039620
  Дюмін О.З. Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи / О.З. Дюмін, А.В. Сіомак // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 356-360. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
1039621
  Дюмін О.З. Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи / О.З. Дюмін, А.В. Сіомак // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1039622
  Марушкевич А.А. Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-рейтингова система оцінювання / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 229-232. – ISBN 978-966-439-865-4
1039623
  Завідонова Н. Оцінювання знань студентів в умовах кредитно - модульної системи навчання ( На прикладі КНЕУ імені Вадима Гетьмана ) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 52-54. – ISSN 0131-6788
1039624
  Зварич І.М. Оцінювання знань студентів в умовах практично-навчальних ситуацій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 287291
1039625
  Луканська А. Оцінювання знань: узяв хабар - і спиш спокійно. Що стимулює корупцію у вишах? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 104). – С. 6
1039626
  Заворотний А.Л. Оцінювання значення лінійного оператора за нечітко спотвореним значенням іншого лінійного оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 185-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розв"язана задача оцінювання значення лінійного оператора за значенням іншого лінійного оператора, що містить нечітке збурення.
1039627
  Нижник В.М. Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів промислових підприємств України методом "5*5" / В.М. Нижник, О.М. Полінкевич, А.М. Ніколаєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1039628
  Саричев Д.О. Оцінювання зрілості процесів управління проектами: теорія і практика // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 131-144. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1039629
  Плахотнік О.В. Оцінювання і визнання дипломів: європейський контекст / О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 308-317


  У статті розглянуто систему та структуру кваліфікацій європейського простору вищої освіти та проблеми в оцінюванні й визнанні дипломів у європейському контексті. Відмова від терміну "еквівалентність" й усе ширше застосування "визнання" означає перемогу ...
1039630
  Полеха М.Я. Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Полеха М.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 120л. – Бібліогр.: л.109-120
1039631
  Полеха М.Я. Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат наук : спец.: 01.01.05 - теорія ймовір. і мат. статистика / Полеха М.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1039632
  Лось С.А. Оцінювання і найкращих дерев дуба звичайного за ростом і розвитком 20-річних потомств // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 65-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0459-1216
1039633
  Карпінський Б.А. Оцінювання і порівняння фінансової продуктивності національного господарства в умовах глобальних фінансових викликів: методологія та практика // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 80-90
1039634
  Замкевич Б.М. Оцінювання і прогноз фінансової стійкості підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 127-130. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблему фінансової стійкості підприємства за його функціонування в умовах економічних трансформацій. Вирішення проблеми засновано на інформаційно-енергетичній концепції економічної системи. На підставі аналізу розвитку економічних ...
1039635
  Ананьєв О.М. Оцінювання і прогнозування економічної сталості торговельного підприємства в контексті його економічної безпеки : економіка та управління підприємствами / О.М. Ананьєв, О.І. Белей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 55-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1039636
  Павлова В.А. Оцінювання і прогнозування конкурентоспроможності підприємства : монографія / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-160. – ISBN 978-966-343-335-7
1039637
  Кайдалова А.В. Оцінювання і рейтингування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів як складова системи якості вищої фармацевтичної освіти / А.В. Кайдалова, О.В. Посилкіна // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-36. – ISSN 0367-3057
1039638
   Оцінювання іміджевої привабливості ВНЗ із боку ринку освітніх уподобань населення / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, Л.В. Гриневич, С.О. Степуріна, Т.С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 157-167. – ISBN 978-966-8177-75-0
1039639
  Пол Оцінювання інвестиційного і кредитного ризиків українських компаній : слово практикам / Пол, Томас // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 38-40. – ISSN 1605-2005
1039640
  Ліщук В.В. Оцінювання інвестиційного клімату як основа для залучення іноземного капіталу в економіку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1039641
  Слободчикова Ю.В. Оцінювання інвестиційної діяльності на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 247-252. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1039642
  Марченко В.М. Оцінювання інвестиційної привабливості економічної діяльності в Україні на основі показників її економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 46-52
1039643
  Левченко Н.М. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємств за когнітивним підходом / Н.М. Левченко, І.С. Табаков // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 63-70. – ISSN 2308-1988


  "Сформовано авторське визначення поняття «оцінювання інвестиційної привабливості підприємств» як процесу, у ході якого потенційний інвестор, оперуючи кількісною та якісною інформацією (у формі гіпотез), критично осмислює перспективи розвитку ...
1039644
  Калінеску Т.В. Оцінювання інвестиційної привабливості фармацевтичного підприємства / Т.В. Калінеску, А. . Безрукова // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 13-20. – ISSN 2221-8440
1039645
  Попов М.О. Оцінювання індексу листкової поверхні за даними авіаційної лідарної зйомки / М.О. Попов, І.Д. Семко, І (І. Коzаk) Козак // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 126-139 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1039646
  Єріс Л.М. Оцінювання індикаторів ринкової позиції банків у сучасних умовах розвитку фінансового ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 191-200 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1039647
  Слатвінський М. Оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 43-48. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
1039648
  Комчатних О.В. Оцінювання інноваційного потенціалу транспортно-логістичного підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Комчатних Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 46 назв
1039649
  Андрос С. Оцінювання інтегрального ефекту від участі банку у фінансуванні інвестиційного проекту // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 36-53. – ISSN 1605-2005
1039650
  Турчин Н.М. Оцінювання інтегрованого показника осаджуваної водяної пари за даними GPS-вимірювань та радіозондування // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 33-35 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1039651
  Білоус Назар Оцінювання інтелектуального капіталу та інноваційної культури машинобудівної галузі Львівської області / Білоус Назар, Андрійчук Ольга // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проаналізовано стан і визначено перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі Львівської області. Охарактеризовано роль і важливість взаємозв"язку інтелектуального капіталу та інноваційної культури для ефективності інноваційного процесу у ...
1039652
  Левицька Л. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності здобувача вищої військової освіти: педагогічна кваліметрія // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 188-197. – ISSN 2617-1775


  "Статтю присвячено вирішенню актуальної педагогічноїпроблеми з оцінювання та вимірювання інформаційно-комунікаційної компетентності (далі - ІКК) слухача (курсанта) закладу вищої військової освіти та військового навчального підрозділу закладу вищої ...
1039653
  Бублик С.Г. Оцінювання історичних тенденцій формування вікової структури дослідників-гуманітаріїв за 100 років // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (111). – С. 44-62. – ISSN 1560-4926


  Глобальна тенденція старіння науки є актуальним і найбільш дискусійним науковим питанням сьогодення, а її подолання належить до пріоритетних завдань державної наукової політики багатьох країн. Одним зі шляхів її вирішення є визначення балансу вікової ...
1039654
  Руденко Л.Г. Оцінювання й картографування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні - європейський контекст / Л.Г. Руденко, О.Л. Дронова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 53-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
1039655
  Васюренко О. Оцінювання й оптимальне прогнозне планування інвестиційної діяльності : теорія і практика / О. Васюренко, В. Просяник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1039656
  Косович В.М. Оцінювання й оцінки у правовому регулюванні : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Косович В. М.; Льв.ГУ. – Львів, 1996. – 24л.
1039657
  Меліхова Т.О. Оцінювання ймовірності банкрутства з метою підвищення фінансового стану підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 11-18 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1039658
  Олійник Т.О. Оцінювання ймовірності банкрутства підприємств за холістичним підходом / Т.О. Олійник, Т.А. Кобиляцька // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 158-166. – ISSN 2308-1988


  "Сформовано авторське визначення поняття «діагностика ймовірності банкрутства підприємства». Здійснено експрес-діагностику ймовірності банкрутства ПАТ «МОТОР СІЧ». Уточнено визначення показників довгострокових та поточних зобов’язань у методиці ...
1039659
  Нусінов В.Я. Оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємств з урахуванням горизонту прогнозування / В.Я. Нусінов, Л.А. Буркова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 18-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1039660
  Криворотько І.О. Оцінювання кадрових ризиків на промислових підприємствах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 54-56. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1039661
  Войтенко С.Л. Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка / С.Л. Войтенко, В.О. Горобець // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 27-32. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
1039662
  Полосьмак О.В. Оцінювання коваріантних функцій гауcсових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано метод оцінювання коваріаційних функцій гауссових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів та вивчено властивості цих оцінок за допомогою вейвлет розкладів випадкових процесів з простору Орліча експоненціального типу. In this ...
1039663
  Погорілий С.Д. Оцінювання когерентності тексту за допомогою побудови графу семантичної та лексико-граматичної узгодженості словосполучень речень / С.Д. Погорілий, А.А. Крамов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 6, листопад - грудень. – С. 38-45. – ISSN 1019-5262
1039664
  Крачковська М.В. Оцінювання колориту ландшафтів територій навчальних корпусів університетів Києва в осінній період року // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.8. – С. 106-112. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Наведено результати аналізу колористики територій навчальних корпусів вісімнадцяти національних університетів Києва за методикою оцінювання колористичних особливостей ландшафту.
1039665
  Гарапко В.І. Оцінювання компетентностей підготовки фахівців спеціальності 014 "Середня освіта (Мова та література (англійська)" як наукова проблема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 31-35. – Бібліогр.: с. 34. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1039666
  Євдокимова А.В. Оцінювання компонентів портфеля проектів на основі інтроформаційної моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Євдокимова Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1039667
  Бойченко С.Г. Оцінювання комфортності погодних умов і тенденції їх змін на Київщині в умовах змін клімату / С.Г. Бойченко, О.Г. Забарна // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 128-143 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 139-140. – ISSN 0203-3100
1039668
  Темченко О. Оцінювання конкурентних переваг підприємств на основі показників фінансово-економічної діяльності / О. Темченко, І. Криштопа, Н. Шевчук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 5 (72). – C. 13-22. – ISSN 2409-8892
1039669
  Добровенко О.А. Оцінювання конкурентної позиції банківської установи у процесі стратегічного планування // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 258-265. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
1039670
  Кадирус І.Г. Оцінювання конкурентоспроможності аграрного підприємства / І.Г. Кадирус, А.С. Донських, Ю.О. Олійник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 100-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1039671
  Загородній А.Г. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства / А.Г. Загородній, В.М. Чубай // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 99-110.
1039672
  Горбаль Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності на мікро-, мезо- та макрорівнях / Н.І. Горбаль, П.Г. Ільчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 213-222. – ISSN 0321-0499
1039673
  Божко Ю.О. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства методами конкурентної розвідки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 320-326. – ISSN 2222-4459
1039674
  Кузнєцова І. Оцінювання конкурентоспроможності промислового підприємства / І. Кузнєцова, О. Артемова // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 54-73. – ISSN 2409-9260
1039675
  Захарченко С. Оцінювання конкурентоспроможності України та її регіонів за індикаторами міжнародної торгівлі (в контексті методології IMD-Lausanne) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 89-99. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1039676
  Горбаль Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 310-314. – ISSN 0321-0499
1039677
  Соломаха І.В. Оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств регіонального економічного простору // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 253-261. – ISSN 1993-0259


  У статті обгрунтовано методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств на основі технології рейтингового оцінювання за допомогою експертного методу.
1039678
  Похилько Д.І. Оцінювання концентрації і щільності компоненти суміші: чисельні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто деякі чисельні аспекти побудови оцінок для двох задач статистичного аналізу сумішей. А саме, для задач оцінювання щільності компоненти і оцінки форми функції концентрації двох-компонентної суміші. Ключові слова: суміш, вейвлет, ...
1039679
  Греділь М.І. Оцінювання корозійно-водневої деградації сталей тривало експлуатованих магістральних газопроводів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Греділь М.І. ; НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1039680
  Цимбал Ю.В. Оцінювання кредитних ризиків у системі забезпечення фінансової стабільності банку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 97-101


  Проблема, що розглядається у роботі, полягає в забезпеченні фінансової стабільності банку при оптимізації ризиків кредитних операцій. Метою дослідження є обґрунтування та розробка рекомендацій з оцінки кредитних ризиків. Методи дослідження: системний ...
1039681
  Хомутенко А.В. Оцінювання кредитного ризику і ризику незбалансованої ліквідності кредитних спілок України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 56-59
1039682
  Пол Оцінювання кредитного ризику українських компаній : аналізують зарубіжні фахівці / Пол, Томас // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 66-68. – ISSN 1605-2005
1039683
  Скіцько В.І. Оцінювання логістичного ризику з використанням колективного штучного інтелекту // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 430-436. – ISSN 2222-0712
1039684
  Крисанов Д. Оцінювання людського капіталу та мотивація персоналу підприємств харчової промисловості / Д. Крисанов, В. Лисак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1810-3944
1039685
  Калінеску Т.В. Оцінювання майна : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 311, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 297-309. – ISBN 978-611-01-1051-8
1039686
  Примак Д.С. Оцінювання маркетингових акцій у нестабільному зовнішньому середовищі // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 201-207
1039687
  Горун М.В. Оцінювання маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банків України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 362-369. – ISSN 1993-6788
1039688
  Потрашкова Л.В. Оцінювання маркетингової діяльності підприємства за критерієм створення майбутніх спроможностей до формування попиту // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 2218-4511
1039689
  Юрчик Г.М. Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 137-144
1039690
  Лаврів Л. Оцінювання методичного забезпечення стратегічного планування в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 39-42. – ISSN 1818-2682
1039691
  Жигало О.Ю. Оцінювання митного регулювання експортно-імпортної діяльності підприємств в умовах використання інноваційної ємності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 232-237 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1039692
  Шишковський Р.О. Оцінювання міцності і довговічності елементів конструкцій в умовах складного навантаження за енергетичним підходом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Шишковський Роман Олегович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1039693
   Оцінювання моделі параметрів проектування книжкових видань / С.Ф. Гавенко, В.М. Сеньківський, Н.Є. Сеньківська, І.В. Калиній // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – Вип. № 2 (16). – С. 38-45. – ISBN 966322012-0
1039694
  Дейнега І.О. Оцінювання можливостей освітньої міграції для розвитку вищих навчальних закладів України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (73). – С. 40-45. – ISSN 2309-1533


  Місткість сегменту освітнього ринку щороку зменшується за рахунок несприятливої демографічної ситуації та підвищення вимог до вступників.
1039695
  Федулова Л.І. Оцінювання можливостей реалізації науково-технологічного потенціалу України і Росії у формі кластерної взаємодії за допомогою патентного аналізу / Л.І. Федулова, В.К. Хаустов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 75-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1039696
  Коваленко О.А. Оцінювання можливостей ремонтно-відновлюваних органів з евакуації пошкоджених зразків озброєння та військової техніки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 55-58. – ISSN 2311-7249


  Вирішення задачі з оцінювання можливостей ремонтно-відновлювальних органів з евакуації пошкоджених зразків озброєння і військової техніки здійснюється в декілька етапів: на першому: обчислюється довжина маршруту евакуації при застосуванні виду ...
1039697
  Асташкін В.І. Оцінювання можливості подальшого використання колекторів первинного пароперегрівача котла з експлуатаційними пошкодженнями / В.І. Асташкін, Ф С. Будз, Б.Д. Дробенко // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 74-81. – ISSN 1810-3022
1039698
  Кубайчук О.О. Оцінювання моментів за сумішами з використанням виправленої зваженої емпіричної функції розподілу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-52. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Для оцінки моментів випадкових величин зі спостережень із суміші зі змінними концентраціями часто використовуються зважені емпіричні функції розподілу (з.е.ф.р.). Але при використанні від"ємних вагових коефіцієнтів з.е.ф.р. не буде ф.р. ймовірнісної ...
1039699
  Сидорова А.В. Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України / А.В. Сидорова, М.А. Кухенна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 32-36 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1039700
  Писанко В.М. Оцінювання морфо-функціонального стану дітей-носіїв кохлеарного імпланта // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1039701
  Полонська Т. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземних мов у контексті компетентнісного підходу // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 224-237. – ISBN 978-966-544-404-5
1039702
  Остапчук С.С. Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Остапчук Світлана Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1039703
  Пермякова О. Оцінювання навчальних досягнень учнів у французькій школі в другій половині ХХ століття // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 46-48. – ISBN 978-966-2249-24-8
1039704
   Оцінювання навчальних результатів з літератури (українська, зарубіжна, літератури національних меншин) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.79-80
1039705
  Ішутіна Г.С. Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Ішутіна Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1039706
  Ковтуненко Л.П. Оцінювання наукових досліджень в Україні : практика використання європейської методології / Л. П. Ковтуненко, Т. В. Гончарова // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-75. – ISSN 0374-3896
1039707
  Євтушенко В.М. Оцінювання науково-технічної сфери України за показниками міжнародних рейтингів / В.М. Євтушенко, А.Б. Осадча // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 12-19


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
1039708
  Вижва С.А. Оцінювання наукової діяльності в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 17/18 (783/784). – С. 21-25


  В статті: місце КНУ імені Тараса Шевченка та інших вузів України в рейтингу "Вебометрікс", лютий 2013; наукометричні показники вищих навчальних закладів України на 20. 02.2013 р., впорядкованих за h -індексом (h - кількість статей, на які є посилання ...
1039709
   Оцінювання наукової роботи / О.О. Сербін, М.А. Назаровець, А.Я. Буніна, Н.Л. Щербина // Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2020 рік і завдання на 2021 рік : [матеріали Аналіт. доповіді] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [заг. ред.: О.І. Жилінська, Г.М. Толстанова]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 173-241


  Публікаційна активність викладачів та науковців КНУ імені Тараса Шевченка.
1039710
  Ілляшенко О.В. Оцінювання необхідної складності системи економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 265-272. – ISSN 2222-4459
1039711
  Івасенко І.Б. Оцінювання неоднорідності та пошкодженості конструкційних матеріалів методами структурно-адаптивної обробки зображень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Івасенко Ірина Богданівна ; НАН України, Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1039712
  Прушківський В.Г. Оцінювання неоіндустріальних чинників розвитку промислового міста в умовах децентралізації / В.Г. Прушківський, В.В. Буряк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 162-167. – ISSN 2222-4459
1039713
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестанціонарних параметрів неперервних систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 338-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для неперервних регресійних моделей, лінійних та білінійних динамічних систем розглядається задача оцінювання параметрів, які змінюються з часом. Для оцінок параметрів цих об"єктів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та зваженого ...
1039714
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування нелінійних динамічних систем з неперервним часом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 351-355. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для неперервних нелінійних динамічних об"єктів розглядається задача оцінювання параметрів, які повільно змінюються з часом. Для оцінок параметрів вищезгаданих систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та зваженого залишкового ...
1039715
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та мінімальною нормою відхилення від точок "тяжіння" для систем при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для регресійної моделі розглядається задача оцінювання нестаціонарних параметрів у випадку, коли в кожен момент для вектора параметрів відома його точка "тяжіння". Для оцінки параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та ...
1039716
  Балан В. Оцінювання об"єктів інтелектуальної власності у формуванні конкурентної стратегії підприємства / В. Балан, О. Чулак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні методи оцінювання об"єктів інтелектуальної власності. Визначено ключові характеристики конкурентної стратегії підприємства. На основі методу мультиплікативної аналітичної ієрархії запропоновано комплексну модель оцінювання ...
1039717
   Оцінювання однорідності рядів стокових характеристик річок районів річкових басейнів та суббасейнів України / В.В. Гребінь, О.Г. Ободовський, В.В. Жовнір, К.В. Мудра, О.О. Почаєвець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 36-50. – ISSN 2306-5680


  Здійснено аналіз однорідності рядів середніх та максимальних річних витрат води, мінімальних витрат води періоду відкритого русла та періоду льодоставу в межах окремих районів басейнів річок та суббасейнів України. Дослідження виконано з використанням ...
1039718
  Мольков Ю.В. Оцінювання опірності руйнуванню ємностей під тиском із використанням енергетичного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Мольков Юрій Валерійович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1039719
  Котюк Андрій Богданович Оцінювання організаційних структур управління автомобілебудівними компаніями // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 120-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано діючі методики оцінювання раціональності організаційних структур управління національними автомобілебудівними компаніями; охарактеризовано методи оцінювання організаційних структур управління з різних позицій (функціональної, ...
1039720
  Іванюк І.В. Оцінювання освітніх проектів та програм : Навч. посібник / І.В. Іванюк; Університет економіки та права "КРОК". – Київ : Таксон, 2004. – 208с. – (Вища освіта в сучасному світі). – ISBN 966-7128-27-Х


  Раскрываются технологии профессиональной подготовки педагога и пути совершенствования профессионального мастерства на основе педагогической эвристики и деятельного подхода к содержанию и организации познавательного процесса
1039721
  Подвальна Г.В. Оцінювання основних засобів автотранспортних підприємств: оновлення та ефективність / Г.В. Подвальна, В.В. Кузяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 82-88. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1039722
  Лодатко А.Є. Оцінювання параметра експоненційного розподілу по спостереженнях з домішкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається задача оцінки параметра експоненційного розподілу по спостереженнях з суміші зі змінними концентраціями. Концентрації вважаються відомими. Описана побудова оцінок методу моментів та методу найбільшої вірогідності. Досліджена їх ...
1039723
  Аюбова Н.С. Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі з похибками вимірювань // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 10-14. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
1039724
  Аюбова Н. Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі реальних вимірювань / Н. Аюбова, О. Курченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 18-23. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Отримано консистентну оцінку параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі реальних вимірювань. Побудовано неасимптотичні довірчі інтервали. Получена консистентная оценка параметра Хюрста дробного броуновского движения в модели реальных ...
1039725
  Щербіна А. Оцінювання параметрів біноміального розподілу у моделі суміші // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 182-192. – ISSN 0868-6904


  Estimation of the mean value in the model of two-component mixture is considered. Each object has some some characteristic of interest which can be zero (fail) or one (success). Probabilities for this values are constant for objects from the same ...
1039726
  Наконечний О.Г. Оцінювання параметрів в умовах невизначеності // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 102-111
1039727
  Подлипенко К Ю. Оцінювання параметрів вироджених еліптичних крайових задач Неймана в умовах невизначеності / К Ю. Подлипенко, Н.В. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 262-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведені теореми про загальний вигляд мінімаксних оцінок значень функціоналів від правих частин еліптичних рівнянь, що входять в постановку вироджених крайових задач Неймана.
1039728
  Чухрай Л.В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинними похідними в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Чухрай Л.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 142 л. + Додаток: л. 131. – Бібліогр.: л. 132-142
1039729
  Чухрай Л.В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинними похідними в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Чухрай Л.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1039730
  Назаренко О.М. Оцінювання параметрів задачі оптимального керування макроекономічними системами / О.М. Назаренко, Д.В. Фільченко // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 105. – ISBN 978-966-188-165-4
1039731
  Слабоспицький О.С. Оцінювання параметрів лінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок "тяжіння" при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 135-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Для лінійної дискретної динамічної системи при некласичних припущеннях розглядається задача оцінювання стаціонарних параметрів у випадку, коли в довільний момент для матриці параметрів об"єкту відома її точка "тяжіння". Для матриці оцінок параметрів ...
1039732
  Добровська І .А. Оцінювання параметрів лінійної регресії з похибками в змінних за допомогою від"ємних ймовірностей / І .А. Добровська, Р.Є. Майборода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою застосування концепції від"ємних ймовірностей, методу найменших квадратів та методу Монте-Карло побудовано оцінки параметрів лінійної регресії з похибками в змінних. Доведено консистентність та асимптотичну нормальність цих оцінок. The ...
1039733
  Сусідко М.М. Оцінювання параметрів математичних моделей річкового стоку на основі воднобалансових досліджень / М.М. Сусідко, Лук"янецьО.І // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 42-49 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1039734
  Савкіна М.Ю. Оцінювання параметрів моделі нелінійної сплайнової регресії: обчислювальні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 204-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано алгоритм знаходження оцінки параметрів моделі нелінійної регресії, де функція регресії - лінійний сплайн на відрізку [0,1] з т вузлами. Розташування вузлів невідоме та підлягає оцінюванню. Ключові слова: модель нелінійної сплайнової ...
1039735
  Хуссейн Салем Кейбах М. Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів у випадковому середовищі : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Хуссейн Салем М.Кейбах; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15л.
1039736
  Бойко Є.В. Оцінювання параметрів обернено-гауссових розподілів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-15. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
1039737
  Рябікова Г.В. Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Рябікова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 125л. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: л.115
1039738
  Рябікова Г.В. Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Рябікова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: 8 назв
1039739
  Горбач Т. Оцінювання параметрів суміші двох симетричних розподілів за зміщеною вибіркою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 52-63. – ISSN 0868-6904


  У дослiдженнi розглядається змiщена вибiрка з сумiшi двох симетричних розподiлiв, що вiдрiзняються зсувом. Для оцiнки невiдомих параметрiв використовується метод моментiв та метод узагальнених оцiночних рiвнянь. За допомогою оцiнок оптимальних ...
1039740
  Шелестов А.Ю. Оцінювання параметрів та станів лінійних багатовимірних об"єктів з використанням розмитих еліпсоідальних множин : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Шелестов А. Ю.; НАН Укр. Ін-т кібернетики. – К., 1997. – 16л.
1039741
  Шевченко Г.М. Оцінювання параметру дифуії стохастичного рівняння теплопровідності з білим шумом / Г.М. Шевченко, Д.А. Аветісян // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 32-33
1039742
  Зварич І. Оцінювання педагогічної компетентності викладачів США: досвід для вищих навчальних закладів України // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 6 (108). – С. 83-92. – ISSN 1682-2366
1039743
  Терещенко Г.М. Оцінювання переваг та недоліків фінансування здобуття вищої освіти через механізм кредитування та грантів на навчання студентів // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 108-127. – ISSN 2617-8532
1039744
  Полінкевич О. Оцінювання персоналу машинобудівних корпорацій України та Польщі / О. Полінкевич, В. Лещук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 36-41. – ISSN 2411-4014
1039745
  Смірнова М. Оцінювання персональної кредитоспроможності на основі методів штучного інтелекту / М. Смірнова, Сяохуей Ху // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 64-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
1039746
  Снігова О.Ю. Оцінювання перспектив забезпечення інклюзивного розвитку в процесі реалізації державної регіональної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (92). – С. 10-17. – ISSN 1562-0905
1039747
  Волошина К. Оцінювання платоспроможності промислового підприємства / К. Волошина, В. Комірна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 201-206. – ISSN 1993-0259
1039748
  Москаленко С.О. Оцінювання поверхневого та підповерхневого водоутворення у процесі моделювання дощових паводків на малих річках правоберіжжя Прип"яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 87-93
1039749
  Канєва Т.В. Оцінювання податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці / Т.В. Канєва, М.О. Рубан // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 191-200. – ISSN 2222-0712
1039750
  Жебчук Р.Л. Оцінювання податкового потенціалу як елементу бюджетного потенціалу в процесі бюджетного планування // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 68-74. – ISSN 1683-1942
1039751
  Руська Р. Оцінювання позицій кредитних спілок на світовому ринку фінансових послуг // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – C. 207-223. – ISSN 1684-906Х
1039752
  Гончар О.В. Оцінювання показників малих підприємств за доменами / О.В. Гончар, Т.О. Яневич // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 7-12


  Яневич Т.О. - канд. фіз.-матем. наук, мол. співроб. КНУТШ. Розглянуто проблему оцінювання результатів структурного обстеження малих підприємств за доменами, такими як регіони та види економічної діяльності.
1039753
  Лиса О.В. Оцінювання показників робочої сили за даними щомісячних обстежень населення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 76-81. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті представлені основні результати досліджень проблеми надійності оцінювання місячних показників робочої сили для регіонального рівня за даними державного вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, що ...
1039754
  Борейко Н.М. Оцінювання показників фінансової звітності суб"єктів господарювання як засіб виявлення ризиків мінімізації або ухилення від сплати податків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 79-84. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
1039755
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємств з використанням методу бенчмаркінгу витрат / О.Ю. Ємельянов, О.Б. Курило, Т.О. Петрушка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-51. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено методичні засади оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємства з використанням методу бенчмаркінгу витрат. Запропоновано вдосконалений метод бенчмаркінгу витрат, за допомогою якого можна обґрунтувати шляхи ...
1039756
  Григорук І.І. Оцінювання потенціалу розвитку біоенергетики в сільськогосподарських підприємствах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 165-171. – ISSN 1562-0905
1039757
  Щеглюк С.Д. Оцінювання потенціалу розвитку сектору креативних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 6 (146). – С. 23-31. – ISSN 2071-4653
1039758
  Смовженко Т.С. Оцінювання потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці регіонів України / Т.С. Смовженко, О.І. Графська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 44-57. – ISSN 1562-0905
1039759
  Парій І.В. Оцінювання поточного стану врівноваженого розвитку енергогенеруючих підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 163-172. – ISSN 0321-0499
1039760
  Редько К.Ю. Оцінювання поточного стану та перспективи розвитку "зеленого" будівництва в країнах Європи / К.Ю. Редько, М.В. Кот // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (116). – С. 48-64. – ISSN 1560-4926
1039761
  Остапчук В. Оцінювання похибки середньоквадратичної апроксимації функції багатьох змінних / В. Остапчук, О. Сторубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини появи поганообумовлениж СЛАР при застосуванні МНК до розв"язання лінійних задач і для алгоритму побудови апроксимуючого полінома за допомогою МНК для функції багатьох змінних, що базується на її розвиненні в ряд за ортогональними ...
1039762
  Демків Х.С. Оцінювання предметів антикваріату для потреб обліку і аналізу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 78-80. – ISBN 978-611-01-0721-1
1039763
  Харламова Г.О. Оцінювання привабливості об"єктів інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 73-79. – ISSN 1993-6788
1039764
  Харламова Ганна Олексіївна Оцінювання привабливості об"єктів інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 73-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано новий методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості регіону, виду економічної діяльності (ВЕД) і галузі промисловості. Вперше для аналізу інвестиційної привабливості запропоновано при відборі показників, які ...
1039765
  Юхновська Ю. Оцінювання привабливості окремих видів туристичної галузі Запорізького регіону // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 33-39. – ISSN 2409-8892
1039766
  Бондарець Д.С. Оцінювання привабливості та сприятливості ландшафтів Запорізької області для розвитку рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 177-183 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1039767
   Оцінювання причинно-наслідкових зв"язків між детермінантами енергоефективності країни в контексті імплементації європейської зеленої угоди / Т. Пімоненко, О. Люльов, Є. Зябіна, Т. Василина // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 80-89. – ISSN 2786-4537
1039768
  Сторонянська І.З. Оцінювання прогнозованості ціноутворення на фондовому ринку України / І.З. Сторонянська, М.А. Ліпич // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 13-21. – ISSN 1683-1942
1039769
  Головкіна Н. Оцінювання програм інтегрованих маркетингових комунікацій: світові дослідження методів оцінювання повідомлень // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-21. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
1039770
  Коровій Я. Оцінювання прогресу запровадження інновацій у сільському господарстві задля сталого розвитку регіону Європи і центральної Азії // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 112-121. – ISSN 2409-8892


  Аргументується необхідність провадження в аграрний сектор інновацій з метою сталого розвитку галузі, виробництва та переробки достатньої кількості і відповідної якості продовольства для забезпечення зростаючої чисельності населення. Розкрито сутність ...
1039771
  Назаренко Л. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчістю О.Олеся) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1 (95). – С. 27-31
1039772
  Назаренко Л. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчість О. Олеся) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 3 (89). – С. 30-33
1039773
  Гевко В. Оцінювання проектів формування та розвитку інформаційного забезпечення взаємовідносин із клієнтами // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 4 (47). – С.83-89
1039774
  Бугайчук А. Оцінювання протягом дистанційного навчання. Стратегії, техніки та лайфгаки // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 70-75
1039775
  Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 9 (140), вересень. – С. 19-25. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано історичний розвиток оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США; з"ясовано історичні періоди розвитку оцінювання, запропоновано назви цих періодів, висвітлено критерії за якими визначено ...
1039776
  Зварич І.М. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина XX - початок XXI століття) : монографія / І.М. Зварич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фенікс, 2014. – 344 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 325-341. – ISBN 978-966-136-160-6
1039777
  Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України з урахуванням американського досвіду // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 36-41. – ISSN 2308-4634


  У статті акцентується увага на впровадженні досвіду США з оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України; розглянуто і проаналізовано вітчизняні електронні сайти на яких висвітлюються результати оцінювання професійної ...
1039778
  Весельська М.В. Оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. / Весельська Марина Віталіївна ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1039779
  Весельська М.В. Оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти: аналіз зарубіжної практики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 121-123. – ISSN 2306-6814
1039780
  Остапович В.П. Оцінювання профпридатності працівників Національної поліції України за допомогою методу співбеседи // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 360-367. – ISSN 2072-8670
1039781
  Гавловська Н.І. Оцінювання процесів взаємодії підприємства та потенційних контрагентів у контексті забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 127-135. – ISSN 2222-0712
1039782
   Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід / Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-21. – ISSN 2077-4893
1039783
   Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід / Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка; Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-21 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
1039784
  Шматковська Т. Оцінювання процесів щодо банкрутства в аспекті розвитку контролінгу на підприємстві / Т. Шматковська, О. Агрес // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 129-134. – ISSN 2411-4014
1039785
  Коюда В. Оцінювання реальних інвестицій : аналізують науковці / В. Коюда, Є. Кожанова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 19-21 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1039786
  Пономаренко Н.М. Оцінювання реальної вартості фінансових інвестицій // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 46-51
1039787
  Маліков В.В. Оцінювання регіональних диспропорцій економічного розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 127-130. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1039788
  Шендер А.Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 3 (69). – С. 199-210. – ISSN 1562-0905


  Оцінка ринків освітніх послуг дозволила визначити якість надання освітніх послуг у регіонах, виділити регіони з високим потенціалом розвитку освіти, які можуть успішно конкурувати з іноземними вузами за залучення студентів з інших країн тощо.
1039789
  Огай М.Ю. Оцінювання регіонального рівня бідності за методом множинної регресії // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 74-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1039790
  Тищенко В. Оцінювання регулятивного потенціалу пільгового оподаткування інноваційної діяльності підприємства / В. Тищенко, Д. Островський, М. Гомон // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорозний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 59-71. – ISSN 2410-0706
1039791
  Григорук П.М. Оцінювання результативності діяльності компанії / П.М. Григорук, Т.П. Завгородня, С С. Григорук // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 96. – C. 56-65. – ISSN 2616-6437
1039792
  Соколовська А.М. Оцінювання результативності податкових пільг для окремих видів діяльності в Україні : (Закінчення. Початок статті в №5 за 2021 р.) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (307). – С. 40-54 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
1039793
  Соколовська А.М. Оцінювання результативності податкових пільг для окремих видів діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (306). – С. 58-81 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1039794
  Набок М.В. Оцінювання результатів впровадження освітньої політики України на державному та місцевому рівнях суб’єкти, підходи, практика. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 81-89. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
1039795
  Ястремська О.М. Оцінювання результатів діяльності управлінського персоналу: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Ястремська О.М. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 194, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 162-178. – ISBN 978-966-676-532-4
1039796
  Боровик М.В. Оцінювання результатів навання за накопичувальною бально-рейтинговою системою // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 222-227. – ISSN 1993-0259


  У статті розглянуто сутність накопичувальної бально-рейтингової системи оцінювання результатів навчання студентів, впровадженої у Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця.
1039797
  Рябош І.О. Оцінювання ризиків для здоров"я населення внаслідок забруднення довкілля автотранспортом (на прикладі міста Києва) / І.О. Рябош, О.В. Кофанова // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко Ю.І. ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (54). – С. 115-123. – ISSN 1813-5420
1039798
  Кушнір С.О. Оцінювання ризиків інвестицій в інновації в Україні / С.О. Кушнір, М.Ю. Вернидуб // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 10-17. – ISSN 2306-6814
1039799
  Демчишак Н.Б. Оцінювання ризиків інвестиційного кредитування інновацій в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 236-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1039800
  Бідюк П. Оцінювання ризиків інвестування при реструктуризації підприємств / П. Бідюк, О. Омельченко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 167-175. – ISSN 1818-5754
1039801
  Дьомкіна О.В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємсва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дьомкіна Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1039802
  Дьомкіна О.В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дьомкіна Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 233 арк. – Додатки: арк. 217-233. – Бібліогр.: арк. 192-216
1039803
  Користін О.Є. Оцінювання ризиків організованої злочинності / О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 127-131. – ISSN 2072-8670
1039804
  Чирва Г.М. Оцінювання ризиків підприємницької діяльності та аналітичне забезпечення економічної стійкості підприємств у процесі захисту їх економічних інтересів / Г.М. Чирва, О.А. Бовкун // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 52-59. – ISSN 2522-9273
1039805
  Дорош Н.І. Оцінювання ризиків при проведенні аудиту // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 4 (55). – C. 40-47. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
1039806
  Траченко Л.А. Оцінювання ризиків у системах управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 17-23. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
1039807
  Дмитренко Г. Оцінювання ризиків у системі державного внутрішнього фінансового контролю // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 127-134
1039808
  Білань Н.С. Оцінювання ризику валютної позиції банку за методом Монте-Карло // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 7254-257. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1039809
  Погребенник В.Д. Оцінювання ризику від аварійних ситуацій під час зберігання гальванічних відходів / В.Д. Погребенник, А.А. Нестер // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – С. 75-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-4049
1039810
  Лук"янова В.В. Оцінювання ризику і стійкість економічної системи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 33-38. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2226-9150
1039811
  Мірошник О.Ю. Оцінювання ризику кредитних операцій із застосуванням теорії зрізаних розподілів / О.Ю. Мірошник, Н.Л. Морозова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 243-249. – ISSN 2309-1533
1039812
  Пернарівський О. Оцінювання ризику ліквідності українських банків в умовах фінансової кризи / О. Пернарівський, Т. Пернарівська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 242-246. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1039813
  Мізюк Б.М. Оцінювання ринкової частки торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності = економіка та управління підприємствами / Б.М. Мізюк, І.І. Тучковська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 125-130 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1039814
  Фісуненко Н. Оцінювання ринку інвестиційних ресурсів у галузі будівництва // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 22-29. – ISSN 2411-4014
1039815
  Ковальчук В.І. Оцінювання рівнів розвитку загальнопрофесійних компетентностей майбутніх викладачів вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 136-141. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1039816
  Мартиненко В.П. Оцінювання рівня використання виробничого потенціалу підприємства / В.П. Мартиненко, Н.В. Легеза // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 257-265. – ISSN 2310-5534
1039817
  Зачосова Н.В. Оцінювання рівня економічної безпеки компаній з управління активами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 111-119. – ISSN 1993-6788
1039818
  Кизим М.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу / М.О. Кизим, Ю.Б. Іванов, І.О. Губарєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1039819
  Франчук І.А. Оцінювання рівня енергетичної безпеки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 197-200. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1039820
  Воронка О.З. Оцінювання рівня кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 96-102
1039821
  Патика Н.І. Оцінювання рівня конкурентоспроможності сільського господарства регіонів України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – Вип. 2 (106). – С. 15-24. – ISSN 2313-092X
1039822
  Баюра Д.О. Оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальності компаній // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 259-264


  У статті запропоновано методичні підходи до оцінювання рівня вітчизняних компаній в сфері корпоративної соціальної відповідальності. In the article the methodical going is offered near the evaluation of level of domestic companies in the sphere of ...
1039823
  Ковальова Т.С. Оцінювання рівня мовної та мовленнєвої компетенції учнів : (тестові завдання. 2-10 рік навчання) / Т.С. Ковальова. – Харків : Основа, 2012. – 125, [1] с. : табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова " ; вип. 1(109). – ISBN 978-617-00-1205-0
1039824
  Гомон М.В. Оцінювання рівня потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 220-224 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1039825
  Марушкевич А. Оцінювання рівня професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-64. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено думки та розглянуто підходи щодо оцінювання рівня професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів з метою підвищення їх відповідальності за якість надання освітніх послуг. This article is focused on the thoughts and ...
1039826
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання рівня ризикованості господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1039827
  Губарєва І.О. Оцінювання рівня сформованості економічної безпеки України та країн ЄС / І.О. Губарєва, А.О. Пінчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 293-297. – ISSN 2222-4459
1039828
  Гафіяк А.М. Оцінювання рівня сформованості компетентності майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, О. Галус, В. Гладуш [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 24-39. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
1039829
  Серебрянський Д.М. Оцінювання рівня та ефективності перерозподілу ВВП через публичний сектор економіки України / Д.М. Серебрянський, А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 45-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв
1039830
  Августин Р.Р. Оцінювання рівня тінізації ринку праці України як передумова формування державної політики його детінізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 144-149. – ISSN 2222-4459
1039831
  Вітряк Т.Б. Оцінювання рівня тіньової зайнятості населення України // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (51). – С. 44-51
1039832
  Чухрай Н.І. Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства / Н.І. Чухрай, І.Я. Кулиняк, О.І. Глянцева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 338-347 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1039833
  Боднар І.Р. Оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів старших класів з урахуванням показників фізичного розвитку / І.Р. Боднар, М.В. Стефанишин, Ю.В. Петришин // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ, 2016. – № 06. – Бібліогр.: 27 назв.
1039834
  Богдан Н.М. Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки регіонів України: методологія і практика // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 142-149. – ISSN 2222-0712
1039835
  Іщенко Н.А. Оцінювання рівня фінансового потенціалу підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 238-243. – ISSN 2222-4459
1039836
  Крайнюк Л.М. Оцінювання рівня якості управління підприємствами готельно-ресторанного комплексу регіону: соціологічний підхід / Л.М. Крайнюк, І.Л. Полчанінова, І.С. Баландіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 67-73. – ISSN 2222-0712
1039837
  Кравець Т.В. Оцінювання рівняння виробничого потенціалу регіонів України з використанням нейронних мереж / Т.В. Кравець, Т.І. Вергай // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 112-119. – ISSN 2222-4459
1039838
   Оцінювання роботи студентів наукоємних спеціальностей / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких, О.Ю. Нечипорук, О.В. Третяк // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2014. – № 1. – С. 31-35
1039839
  Наконечний О.Г. Оцінювання розв"язків варіаційних рівнянь в Гільбертових просторах із випадковими операторами спостереження // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 106. – ISBN 978-966-188-165-4
1039840
  Наконечний О.Г. Оцінювання розв"язків лінійних алгебраїчних рівнянь з випадковими матрицями спостережень в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, А.О. Філіпенков // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 142-143. – ISBN 978-966-8725-10-4
1039841
  Козик В.В. Оцінювання розвитку регіону як відкритої термодинамічної системи / В.В. Козик, Ю.І. Сидоров // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 41-45. – ISSN 1562-0905
1039842
  Кузьминчук Н. Оцінювання розвитку ринку послуг виробничого характеру : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 58-60 : Табл. – ISSN 1605-2005
1039843
  Фещур Р.В. Оцінювання розвитку суб"єктів господарської діяльності / Р.В. Фещур, С.В. Шишковський, Д.І. Скворцов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 418-423. – ISSN 2222-4459
1039844
  Щербіна А. Оцінювання середнього у моделі суміші зі змінними концентраціями // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 142-154. – ISSN 0868-6904


  Estimation of the mean value in the model of two-component mixture with dependent observations is considered. Two kinds of models are analyzed. Linear and adaptive nonparametric estimators are constructed. Consistency and asymptotic normality of ...
1039845
  Солодовнік О.О. Оцінювання середовища публічно-приватного партнерства та його впливу на інтереси партнерів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 45-49. – ISSN 2222-4459
1039846
   Оцінювання симбіотичних властивостей азотостійких штамів Bradyrhizobium japonicum за дії мінерального азоту / Н.А. Воробей, С.Я. Коць, Л.А. Кудрявченко, О.В. Караушу // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2015. – Т. 47, № 6 (278), ноябрь - декабрь. – С. 526-535. – ISSN 2308-7099
1039847
  Колісник М.К. Оцінювання синергічних ефектів як елемент концепції управління конкурентоспроможністю виробничо-господарських структур / М.К. Колісник, А.М. Ульянова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 199-208. – ISSN 1562-0905
1039848
  Вавіліна Н.І. Оцінювання системи вищої освіти України за показниками міжнародних рейтингів / Н.І. Вавіліна, О.О. Чаркіна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 3-11


  Консолідований рейтинг ВНЗ України 2014 р. включає в себе 292 ВНЗ III- IV рівнів акредитації. Київський національний університет імені Тараса Шевченка посів перше місце.
1039849
  Квасній Л.Г. Оцінювання системи охорони здоров"я в Україні в контексті якості надання медичної допомоги / Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан, Т.В. Хома // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 37-41. – ISSN 2071-4653
1039850
  Єлісєєва О.К. Оцінювання системи охорони здоров"я на засадах сімейної медицини в Україні / О.К. Єлісєєва, С.Ю. Йоненко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 49-53. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
1039851
  Сторожук В. Оцінювання системи розробки та втілення новітніх технологічних комлексів в процесі формування галузевих інноваційних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 106-109. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано та розкрито основні теоретичні положення оцінювання процесу розробки та втілення новітніх технологічних комплексів в процесі формування галузевих інноваційних систем в відповідності до системного підходу. Визначено, що одним з ...
1039852
  Даляк Н.А. Оцінювання системи управління взаємовідносинами з контрагентами нафтогазових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Даляк Надія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 28 назв
1039853
  Дмитрук О.В. Оцінювання системи управління на рівні рекреаційного підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 81-85. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1039854
  Ткачук О.В. Оцінювання складових конвергенції торгівлі до Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 122-125
1039855
  Залужний В.Г. Оцінювання службової діяльності поліцейського в Україні: теорія, правове регулювання, практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Залужний Віталій Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1039856
  Слюсарчук В.Є. Оцінювання сортів і клонів фундука селекції Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0459-1216
1039857
  Балабак О.А. Оцінювання сортів і форм фундука (Corylus domestica Kosenko et Opalko) за здатністю до розмноження різними способами // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 114-121 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-9270
1039858
   Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку = Gender and social impact assessment of strategies, programs and projects for regional development : практ. посібник / Маріанна Колодій [та ін.] ; за ред. Ігора Санжаровського. – Київ [та ін.] : К.І.С., 2012. – 78, [1] с. : табл. + 1 CD: Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в дод.: с. 78. – (Канада-Україна. Проект "Регіональне врядування та розвиток" = Canada-Ukraine. Regional governance and development project). – ISBN 978-617-684-014-5
1039859
  Миколайчук М.М. Оцінювання соціально-економічних досягнень регіонів з позиції сталого розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1039860
  Саріогло В.Г. Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів : монографія / [В.Г. Саріогло] ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи Нац. акад. наук України. – Київ : Сочінський, 2012. – 135, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. : с. 105-108. – ISBN 978-966-304-020-2
1039861
  Риндзак О.Т. Оцінювання соціальної вразливості: теоретико-методологічні аспекти // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (727). – Бібліогр.: 13 назв.
1039862
  Карп"як М.О. Оцінювання соціальної ексклюзії в Україні та її впливу на соціально-економічний розвиток держави на національному та регіональному рівня / М.О. Карп"як, М.І. Стегней // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – С. 72-82. – ISSN 1562-0905
1039863
  Калініченко О. Оцінювання співвідношення прибутку і витрат в умовах невизначеності економічного середовища : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 56-57 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
1039864
  Вітер Д. Оцінювання спроможностей військових організаційних структур (методичне забезпечення інституційного огляду вищих військових навчальних закладів) / Д. Вітер, В. Оліферук, Сергій Горбачевський // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 56-63. – ISSN 2617-1775
1039865
  Пирог О.В. Оцінювання стабільності економічного розвитку глобальних міст / О.В. Пирог, Я.С. Максимчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 57-65. – ISSN 2222-4459
1039866
  Хмурковський Г.В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 3-9
1039867
  Жук С. Оцінювання станів динамічної системи, що описується рівнянням з лінійним замкнутим оператором в гільбертовому просторі / С. Жук, С. Демиденко // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 75-76
1039868
  Архірейська Н.В. Оцінювання стану бюджетної безпеки України: позитивні та негативні фактори впливу // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 50-55
1039869
  Демків Я.В. Оцінювання стану високотехнологічного сектору та його розвитку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 57-67. – ISSN 0321-0499
1039870
  Якимчук А.Ю. Оцінювання стану екологічної безпеки України на основі таксономічного аналізу / А.Ю. Якимчук, О.Л. Кардаш, О.Ф. Якимчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 260-272. – (Економічні науки ; вип. 2 (90)). – ISSN 2306-5478
1039871
  Бирський В.В. Оцінювання стану економічної системи методами теорії нечітких множин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 11-16. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1039872
  Велігура В.М. Оцінювання стану інформаційної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 28-39 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
1039873
   Оцінювання стану м. Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу : монографія / Клименко М.О., Лико Д.В., Прищепа А.М., Каськів М.В. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 188, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-170. – (Кафедра екології ; Наукова серія). – ISBN 978-966-327-371-6
1039874
  Більська О.В. Оцінювання стану національної економіки за фінансово-економічними показниками галузевого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1039875
  Кондра О.Р. Оцінювання стану продовольчої безпеки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 78-86 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
1039876
  Макарова І.С. Оцінювання стану розвитку системи інтернет-ресурсів інформаційного суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 44-49. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  З метою оцінювання сттану розвитку інформаційного суспільства наведено значення показників для України та США, здійснено їх аналіз та порівняння.
1039877
  Разборська О. Оцінювання стану середовища підприємницької діяльності / О. Разборська, О. Єфремова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 45-54. – ISSN 1605-2005
1039878
   Оцінювання стану та перспектив співробітництва України з МВФ / І. Манцуров, Я. Храпунова, А. Барвінок, В. Омельченко // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Т. 21, № 2 (81), квітень - червень. – С. 135-155. – ISSN 2519-4070
1039879
  Козіна К.Г. Оцінювання стану та розвиток регіональних ринків вантажних автотранспортних перевезень : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Козіна Катерина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 21 с., з обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1039880
  Васильців Т.Г. Оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій / Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, В.Г. Васильців // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 329-335. – ISSN 2222-4459
1039881
  Клименко М.О. Оцінювання стану території міста за показниками сталого розвитку : монографія / Клименко М.О., Прищепа А.М., Брежицька О.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 221, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-221. – ISBN 978-966-327-377-8
1039882
  Гончар В.Г. Оцінювання стану фінансової безпеки підприємства за допомогою інтегрального індексу фінансової безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 91-97. – ISSN 2306-6806
1039883
  Саріогло В.Г. Оцінювання статистичної ефективності окремих етапів вибіркових обстежень населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 27-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1039884
  Баженова О.В. Оцінювання стійкості дефіциту рахунку поточних операцій України: сучасні тенденції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 170-177. – ISSN 2222-4459
1039885
  Даниленко В.А. Оцінювання стійкості підприємств на основі системи моніторингових показників // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 337-343
1039886
  Біда С.В. Оцінювання стійкості схилів річкових долин Полтавського лесового плато / С.В. Біда, О.В. Куц // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: с.19. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1039887
  Ситницький М.В. Оцінювання стратегії розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів // Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів : монографія / М.В. Ситницький. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 151-166. – ISBN 978-617-7605-75-0
1039888
  Сербін О.О. Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив. / О.О. Сербін, М.В. Ситницький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – C. 117-127. – ISSN 2222-4459
1039889
  Балан В. Оцінювання стратегічних наборів підприємства з використанням Fuzzy CODAS-методу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 13-22. – (Економіка ; вип. 2 (215)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичний підхід до оцінювання стратегічних наборів підприємства на основі вдосконалення класичної квантитативної матриці стратегічного планування (QSPM) з використанням теорії нечітких множин і методу Fuzzy CODAS. Підхід передбачає ...
1039890
  Паночишин Ю.М. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітних множин і нечіткої логіки / Ю.М. Паночишин, О.М. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 27-33. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1039891
  Мохонько Г.А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємства видавничо-поліграфічної галузі з використанням нейронечітких технологій : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 124-127 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1039892
  Ребрик М. Оцінювання структурних елементів валютного ризику банку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 391-396. – ISSN 1993-0259
1039893
  Гронлунд Н. Оцінювання студентської успішності : Практичний посібник / Норман Е. Гронлунд. – Перше українське видання. – Київ : НМЦ "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2005. – 312с. – ISBN 966-8487-29-Х
1039894
  Олексійченко Н.О. Оцінювання сучасного стану дендропарків місцевого значення в Українському Поліссі / Н.О. Олексійченко, М.О. Подольхова // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 173-179. – ISSN 1991-606X
1039895
  Жданюк Б.С. Оцінювання сучасного стану земельних ресурсів Мізоцького кряжу і їх впливу на геоекологічну ситуацію // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 50-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
1039896
  Мосій О.Б. Оцінювання сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств Тернопільської області / О.Б. Мосій, Г.Б. Машлій // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 27-31
1039897
  Подік І.І. Оцінювання сучасного стану податкової безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 46-51. – ISSN 2306-6806
1039898
  Єрохін С.А. Оцінювання сучасного стану соціально-економічного розвитку України і напрями її трансформації : економіка та управління національним господарством / С.А. Єрохін, О.А. Кириченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 27-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1039899
  Ребуха Л. Оцінювання сформованої готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності за умов фундаменталізації освіти на засадах інтеграції інноваційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 10 (165), жовтень. – С. 57-62. – ISSN 2308-4634
1039900
  Лунячек В.Е. Оцінювання сформованості компетентності у сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності у викладачів ЗВО засобами кваліметрії / В.Е. Лунячек, О.П. Нечуйвітер, Н.П. Рубан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 14-22. – ISSN 2074-8922
1039901
  Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 148-158
1039902
  Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1039903
  Майборода Р.Є. Оцінювання та класифікація за спостереженнями із суміші : монографія / Р.Є. Майборода, О.В. Сугакова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 213 с. – ISBN 978-966-439-090-0
1039904
  Чернова О.О. Оцінювання та критерій згоди в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання : дис. ... д-ра філософії : 112 / Чернова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 131 арк. – Додатки: арк. 128-131. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 120-127
1039905
  Стащук Б.В. Оцінювання та моделювання станів квантових систем в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стащук Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1039906
  Стащук Б.В. Оцінювання та моделювання станів квантових систем в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стащук Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУТШ. – Київ, 2011. – 176 л. + Додаток: л. 163-164. – Бібліогр.: л. 165-176
1039907
  Гринчишин І.М. Оцінювання та напрями підвищення інформаційної відкритості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності / І.М. Гринчишин, А.О. Вікнянська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 124-131 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1039908
  Сук Л. Оцінювання та облік сільськогосподарської продукції / Л. Сук, П. Сук // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 42-54 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
1039909
  Бабанін Олександр Сергійович Оцінювання та обчислення на ЕОМ розв"язків систем алгебраїчних рівнянь з випадковими похибками : Автореф... канд.фіз-матнаук: 05.13.16 / Бабанін Олександр Сергійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1992. – 16л.
1039910
  Бабанін О.С. Оцінювання та обчислення на ЕОМ розв"язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь із випадковими похибками. : Дис... наук: 05.13.16 / Бабанін О.С.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 100л. – Бібліогр.:л.95-100
1039911
  Тихонова Т.Б. Оцінювання та оцінка як складові навчально-пізнавального процесу з вивчення іноземної мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 154-162. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються теоретичні та практичні проблеми, пов"язані з оцінкою та оцінюванням знань у процесі навчання іноземної мови. Ці проблеми розглядаються в обох основних аспектах - ставлення студентів до оцінки та оцінювання та викладацькі підходи й ...
1039912
  Гондюл В.П. Оцінювання та політичний аналіз загроз національним інтересам України на зламі тисячолітть / В.П. Гондюл, О.М. Андрєєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.34-42
1039913
  Подладчікова Т.В. Оцінювання та прогнозування різнотипних динамічних процесів в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.04 - систем. аналіз і теор. оптимальних рішень / Подладчікова Т.В. ; Нац. техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1039914
  Кифор М.В. Оцінювання та прогнозування розвитку туризму в Західних регіонах України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Кифор Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1039915
  Чмутова І. Оцінювання та прогнозування фінансового стану позичальника : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 20-22 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1039916
  Антонець О.О. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки підприємства на основі методів багатовимірного статистичного аналізу / О.О. Антонець, Д.О. Сагайдачний // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 6 (49), грудень. – С. 106-111. – ISSN 2218-1199
1039917
  Приймак П.В. Оцінювання тенденцій розвитку банківської системи України на підставі інтегральних індексів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 299-304 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1039918
  Жовтанецький М.І. Оцінювання тенденцій розвитку технологічних укладів економіки України на підставі інтегральних показників / М.І. Жовтанецький, М.І. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 248-254 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1039919
  Парновський С. Оцінювання теплового випромінювання дифузних галактик з активним зореутворенням у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-28. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Визначено частку теплового компонента в загальному випромінюванні в радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц для 30 дифузних галактик з активним зореутворенням. Це є доповненням до попередніх досліджень, у яких аналогічна величина була отримана для 193 ...
1039920
  Шевчук О.І. Оцінювання територіальної структури економіки Тернопільської області / О.І. Шевчук, Я.В. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 296-302. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1039921
  Прилипко Ю.І. Оцінювання тіньової економіки за відомчими методиками // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1039922
  Аристархова Е.О. Оцінювання токсичності вод поверхневих джерел водопостачання та питної води м. Житомира методом короткотривалого хронічного біотестування // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 36-40 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1039923
  Постельняк А.А. Оцінювання точності висот цифрових моделей рельєфу SRTM та ASTER GDTM // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 17-21 : мал. – Бібліогр.: 10 назв
1039924
  Козаченко Г.В. Оцінювання трансакційних витрат підприємства / Г.В. Козаченко, Г.А. Макухін // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 56-63. – Бібліогр.: на 19 пунктів
1039925
  Півторак А.А. Оцінювання трансформаційних тенденцій на ринку праці в сільській місцевості // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 94-105. – ISSN 2221-1055
1039926
  Таддєєв О.А. Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно- диференціальної геометрії. Жорсткі обертання Землі // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 25-38 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 36-37. – ISSN 2414-9993
1039927
  Тадєєв О. Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно-диференціальної геометрії. Дилатаційні поля Землі // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 53-60. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1819-1339
1039928
  Перекрест Т.В. Оцінювання трудового потенціалу підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 144-151. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1039929
  Соколова І. Оцінювання у вищій освіті:критерії та показники ефективності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 121-130. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1039930
  Душко П.М. Оцінювання удобрень сої в технології її вирощування за адаптивним потенціалом // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 205-210 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1039931
  Подлипенко Ю.К. Оцінювання узагальнених розв"язків лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 158-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Одержано новий клас систем варіаційних рівнянь, через розв"язки яких виражаються мінімаксні оцінки функціоналів від невідомих розв"язків крайових задач для лінійних еліптичних рівнянь другого порядку. We obtain a new class of systems of vanalionoi ...
1039932
  Власюк Г.В. Оцінювання управління витратами виробництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.68-71. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1039933
  Власюк Г.В. Оцінювання управління витратами виробництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 54-58. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1039934
  Євтушенко В.А. Оцінювання управління репутаційною складовою корпоративної соціальної відповідальності українських компаній // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 126-133. – ISSN 2222-0712
1039935
  Дорош Н. Оцінювання управління ризиками як функція внутрішнього ризик - Орієнтованого аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті розкрито сутність та функції внутрішнього ризик-орієнтованого аудиту, процесний підхід у створенні структури ризиків, а також методику їх оцінювання. Висвітлено залежність між рівнем зрілості ризику на підприємстві та методикою проведення ...
1039936
  Шило С. Оцінювання управлінських рішень /інноваційно-інвестиційних проектів у системі еколого-економічного управління // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 29-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1039937
  Карковська В.Я. Оцінювання управлінського персоналу як основного джерела забезпечення кадрової безпеки підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 47-52. – ISSN 0321-0499
1039938
  Фарат О.В. Оцінювання факторів впливу на формування та розвиток кластерів / О.В. Фарат, Н.С. Питуляк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 201-205. – ISSN 1993-6788
1039939
  Глущенко М.М. Оцінювання факторів, які впливають на ефективність застосування механізмів фінансової підтримки суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 87-96. – ISSN 2221-755X
1039940
  Андрєєва О.В. Оцінювання фізичного стану дітей 5-6 років, які займаються оздоровчим фітнесом з елементами спортивних танців / О.В. Андрєєва, А.О. Чеверда // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 87-93 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
1039941
  Райтаровська І.В. Оцінювання фізичної підготовленості школярів Борщівської об"єднаної територіальної громади / І.В. Райтаровська, Л.В. Нестеряк, А.В. Остапів // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 130-133 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1039942
  Єршова Н. Оцінювання фінансового стану промислових підприємств: формування системи чинників / Н. Єршова, В. Шергун // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 161-166. – ISSN 1818-2682
1039943
  Кремень В.М. Оцінювання фінансової безпеки країни / В.М. Кремень, Т.О. Бочкарьова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 155-161. – ISSN 2222-4459
1039944
  Веклич О.О. Оцінювання фіскального потенціалу податку на двоокис вуглецю при змінній базі та ставці оподаткування / О.О. Веклич, О.П. Маслюківська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 63-69. – Бібліогр.: с. 63-68


  Проведено оцінку величини гіпотетичних надходжень до бюджету від нового податку на двоокис вуглецю у 2010-2030 роках. Визначено прогнозовані величини його бази оподаткування. Обгрунтовано необхідність підвищення ставки цього податку порівняно із ...
1039945
  Лободіна З. Оцінювання фіскальної та регулюючої ролі податку на додану вартість / З. Лободіна, А. Кізима, Л. Марущак // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 129-136. – ISSN 2409-8892
1039946
  Долінський Л. Оцінювання фондового ризику вексельних зобов"язань : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 52-54. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1039947
  Масютка О.Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Масютка О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 209 л. + Додаток: л. 178 - 209. – Бібліогр.: л. 169 - 177
1039948
  Масютка О.Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Масютка О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
1039949
  Подлипенко Ю.К. Оцінювання функціоналів від розв"язків лінійних еліптичних рівнянь, при повністю невідомих правих частинах / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 164-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В припущенні, що праві частини лінійних еліптичних рівнянь другого порядку повністю невідомі, одержано новий клас систем варіаційних рівнянь, через розв"язки яких виражаються мінімаксні оцінки функціоналів від невідомих розв"язків цих еліптичних ...
1039950
  Попов М.О. Оцінювання характеристик зелених насаджень з використанням засобів дистанційного зондування Землі / М.О. Попов, І.Д. Семко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 51-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1039951
  Доценко С.І. Оцінювання характеристик стаціонарного режиму для одноканальних систем масового обслуговування с нескінченою кількістю місць в черзі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 167-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Розглянута можливість оцінювання параметрів одноканальних систем масового обслуговування в стаціонарному режимі, якщо часи обслуговування або надходження приймають значення на скінчених інтервалах.
1039952
  Бобирь О.І. Оцінювання циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків за допомогою фрактального аналізу / О.І. Бобирь, Н.В. Шевченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 340-348 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1039953
   Оцінювання чинників, що визначають об"єднання підприємств: за даними країн проекту "глобальний моніторинг підприємства" (GEM) / Августин, Альварес-Херранс, Пілар Валенсія-де Лара, Марія Пілар Мартінес-Руїс // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 348-358 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
1039954
  Палій А.П. Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 118-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
1039955
  Гривко А.В. Оцінювання читацьких умінь учнів: аналіз актуального світового досвіду // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 26-32. – ISSN 2411-1317
1039956
  Запорожець О.І. Оцінювання шумового впливу від повітряних суден в районі аеропорту / О.І. Запорожець, Л.О. Левченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 121-128 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
1039957
  Нижник Н.Р. Оцінювання як основа управління людськими ресурсами у сфері державного управління / Н.Р. Нижник, Л.А. Пашко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 244-252. – (Право. Економіка. Управління)
1039958
   Оцінювання якісного стану газонного культурфітоценозу на території саду будинку Уряду України / О.Ю. Страшок, О.В. Колесніченко, Д.Ю. Крівова, Ю.В. Лещенко // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, С.В. Зібцев, Флоріан Кракснер [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 4. – С. 92-102. – ISSN 2664-4452


  Озеленення та благоустрій державних установ характеризуються комплексом особливих ландшафтно-планувальних рішень, що зумовлено, насамперед, функціональним призначенням об"єкта. Газонні покриття - екостабілізувальний ландшафтотвірний елемент ...
1039959
  Тимрук-Скоропад Оцінювання якості викладання та навчання у студентів спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія": адаптація української версії анкети ETLQ / Тимрук-Скоропад, Л.М. Ціж, Ю.О. Павлова // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 2 (18), квітень - червень 2021 року. – С. 170-179. – ISSN 2521-1455
1039960
  Шевченко Сергій Оцінювання якості вищої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Аналізуються протиріччя системи вищої освіти, державного управління нею, розглядаються критерії оцінювання якості вищої освіти. Обгрунтовується необхідність залучення органів державного управління вищою освітою, закладів освіти, громадськості до ...
1039961
  Василькова В Н. Оцінювання якості вищої освіти в Німеччині // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 117-139. – ISBN 978-966-926-349-0
1039962
  Василькова В Н. Оцінювання якості вищої освіти в Російській Федерації // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 219-237. – ISBN 978-966-926-349-0
1039963
  Мороз С.А. Оцінювання якості вищої освіти студентами як елемент системи державного контролю за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти (на прикладі опитування студентів Балтійської міжнародної академії, Латвія) / С.А. Мороз, І.С. Бука // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 282-295. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
1039964
  Станкевич І.В. Оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі акредитаційних критеріїв. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України
1039965
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води Білозерського лиману // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 78-97


  Наведено порівняльні результати хімічного складу й мінералізації води Білозерського лиману - м. Камянка-Дніпровська за період 1940-2010 рр. Викладено результати екологічної оцінки якості води за критеріями забруднення компонентами сольового складу, ...
1039966
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за еколого-санітарними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 156-193


  Наведено результати екологічної оцінки води оз. Ялпуг – м. Болград за трофо-сапробіологічними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії за період 1951-2013 рр., розбитий на 11 коротких відрізків часу та за фазами водного режиму. Розраховано ...
1039967
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за сольовим складом і мінералізацією // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 250-281


  Приведено порівняльні результати хімічного складу й мінералізації води Шостки за періоди 1967-1970, 1971-1980, 1997-2000, 2001-2005, 2006-20010, 2011-2013 рр. За ці ж періоди викладено результати екологічної оцінки якості води за критеріями забруднення ...
1039968
  Босовська М.В. Оцінювання якості готельних послуг / М.В. Босовська, Л.А. Бовш, А.Г. Охріменко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 25-31. – ISSN 2306-6814
1039969
   Оцінювання якості електронних бібліотек в веб-середовищі / О.В. Новицький, Г.Ю. Проскудіна, В.А. Резніченко, О.М. Овдій // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (20). – С. 5-16. – ISSN 2306-6512
1039970
  Кобченко Л.С. Оцінювання якості загальної середньої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 89-92. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1039971
  Лазебник Ю.А. Оцінювання якості зайнятості на основі обстежень використання часу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1039972
  Корнякова В.В. Оцінювання якості знань молодших медичних спеціалістів засобами тестового контролю / В.В. Корнякова, О.Р. Боярчук, О.М. Мочульська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 136-144. – ISSN 1681-2751
1039973
  Кжесай М. Оцінювання якості інформації на сайтах бібліотек державних вищих професійних училищ Польщі // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 41-42. – ISBN 978-966-941-056-6
1039974
  Берко А.Ю. Оцінювання якості інформаційних ресурсів у web-проектах / А.Ю. Берко, К.А. Алексеєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 226-234 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1039975
   Оцінювання якості методики та точності (справджуваності) прогнозів режиму поверхневих вод суші : вид. офіційне : [прийнято та надано чинності: Наказ Укр. гідрометеорол. центру від 01.12.2015 р., № 190 ] / [розробники: Манукало В.О., Гальперіна Т.О]. – Київ : Український гідрометеорологічний центр, 2015. – 70, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69. – (Керівний документ)
1039976
  Зварич І. Оцінювання якості освіти у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 7-12. – ISSN 2308-4634


  У статті зосереджено увагу на акредитації вищих навчальних закладів США, проаналізовано освітню діяльність американських вишів, висвітлено показники акредитації та освітньої діяльності вищих закладів освіти США, підкреслено використання цих показників ...
1039977
  Золотарьова І. Оцінювання якості освітніх програм: досвід Швеції // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7288-01-4
1039978
  Марушкевич А.А. Оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів - важлива складова впливу на рівень їх професійності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 286-291


  У статті обґрунтовано необхідність оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів як важливої складової впливу на рівень їх професійності, від якої залежить стан підготовки студентів ВНЗ - майбутніх висококваліфікованих фахівців. В статье ...
1039979
  Скок С.В. Оцінювання якості питної води м. Херсона методом біотестувння // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 26-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
1039980
  Коляда Н. Оцінювання якості підготовки вчителів іноземних мов: погляд студентів на сучасну педагогічну освіту / Н. Коляда, А. Колісніченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 83-90. – ISSN 2307-4914
1039981
  Шілінг А.Ю. Оцінювання якості планування надання освітніх послуг закладами вищої освіти / А.Ю. Шілінг, П.І. Жежнич // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (114). – С. 61-72. – ISSN 2307-4949
1039982
  Караєва Т.В. Оцінювання якості процесу навчання іноземної мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 152-156. – (Серія : Педагогічні науки)
1039983
  Хільчевський В.К. Оцінювання якості рекреаційного водного середовища: світові тенденції, рекомендації ВООЗ, директива ЄС щодо води для купання // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (62). – С. 6-17. – ISSN 2306-5680


  Мета даного дослідження полягає в ознайомленні з сучасними підходами до оцінювання якості води для рекреаційних цілей у світі та висвітленні основних положень рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров"я (ВООЗ) щодо якості рекреаційної води ...
1039984
  Вітлінський В.В. Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі / В.В. Вітлінський, Г.В. Мельник // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 2306-3289


  У статті запропоновано лінгвістичний підхід до моделювання процесу управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі.
1039985
  Загірняк М. Оцінювання якості роботи професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів / М. Загірняк, С. Сергієнко // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 19-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366


  Аналізується доцільність та необхідність комплексного оцінювання всіх напрямів діяльності працівників вищих навчальних закладів як складової забезпечення якості науково-педагогічної діяльності та підвищення рейтингу університетів.
1039986
  Іноземцева К.О. Оцінювання якості роботи суддів як елемент кадрового забезпечення судової гілки влади // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 244-249. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
1039987
  Мищишин І.Я. Оцінювання якості середньої освіти як складова системи педагогічного нагляду у Польщі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 195-198. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1039988
  Котвицький І.В. Оцінювання якості спотворених мовних та музичних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Котвицький Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1039989
  Петровська С.І. Оцінювання якості транспортної послуги міського пасажирського підприємства-перевізника в умовах автомобілізації населення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Петровська Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 37 назв
1039990
  Головкова Л.С. Оцінювання якості управління регіоном // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 25-33. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1039991
  Кулик Н. Оцінювання якості: погляд зсередини // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Наприкінці жовтня на базі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова відбулася стратегічна сесія "Внутрішня система забезпечення якості освіти в школах: розбудуємо разом".
1039992
  Кириленко Т. Оцінюватимемо нерухомість без посередників // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 51). – С. 7


  Електронним майданчикам прийшов кінець.
1039993
  Фесенко С. Оцінювач як спеціальний суб"єкт кримінальної відповідальності: проблеми практики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 63-74
1039994
  Кремень В.М. Оцінювння фінансової стійкості підприємства / В.М. Кремень, С.Я. Щепетков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 107-116. – ISSN 1993-6788
1039995
   Оцінює бізнес // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  13 найбільш перспективних наукових проектів Харківського політехнічного інституту переданона розгляд представникам бізнесу. Це дозволить підвищити якість підготовки випускників та впровадити результати наукових досліджень в реальне виробництво.
1039996
   Оцінюємо басейн Дону за європейськими підходами // Світ. – Київ, 2021. – Липень (№ 27/28)


  Про апробацію в басейні Дону системи оцінки екологічного стану вод відповідно до вимог Водної рамкової директиви ЄС і участь фахівців Інституту гідробіології НАН України й Українського гідрометеорологічного інститут ДСНС України та НАН України у цій ...
1039997
   Оцінюємо медичну реформу, або Як ваше здоров"я, українці? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 17. – ISSN 1992-9277
1039998
  Біберман Є. Оцінюючи втрати внаслідок слабких інститутів дипломатії: ситуація в Держдепартаменті США // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 228-234. – ISBN 966-7196-06-2
1039999
  Брижань І.А. Оцнка та управління виробничим ризиком підприємства : 08.06.01: Дис. ... канд. економ. наук / Брижань І. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 170л. – Бібліогр.: С. 51-160
1040000
  Андрощук О.С. Оцынка ризику щодо транспортних засобыв, якы перемыщуються через державний кордон ыз застосуванням нечыткоъ логыки / О.С. Андрощук, Е.В. Матусяк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 79-86
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,