Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>
1029001
  Юрченко М.М. Особливості "нового курсу" Ф.Д. Рузвельта: політика виходу із кризи та можливість застосування ії окремих аспектів в правовій системі України / М.М. Юрченко, А.С. Мазуренко // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 63-65. – ISSN 2312-928X
1029002
  Комаха Л.Г. Особливості "радикального перекладу" в прагматичному аналітизмі У. Куайна: аргумент "невизначеності" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – С. 100-103. – ISSN 2076-1554
1029003
   Особливості U-Pb ізотопних систем цирконів і монацитів асоціації граніт - "ксеноліт": петрологічні та геологічні наслідки / Л.М. Степанюк, С.І. Курило, В.О. Сьомка, С.М. Бондаренко, О.О. Коваленко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 63-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-2396
1029004
  Розводовська О.В. Особливості абревіації в англійській термінології бізнесу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 446-451. – ISBN 978-966-8904-46-2
1029005
  Дударенко В.В. Особливості агрохолдингу як організаційно-правової форми господарювання у сільському господарстві України // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 163-166. – ISBN 978-966-7957-20-9
1029006
  Максим О.В. Особливості адаптації дезадаптованих неповнолітніх до соціокультурного середовища // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 88-96. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1029007
  Грибович Є.С. Особливості адаптації інтродукованих деревних рослин у парку-пам"ятці садово-паркового мистецтва дендропарк імені В.Д. Байтали / Є.С. Грибович, В.П. Пастернак // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 170-178 : табл. – Бібліогр.: с. 178. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1029008
  Мінаєва Т.В. Особливості адаптації російських військовополонених до умов перебування в таборах в роки Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 18-39
1029009
  Глоба М. Особливості адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищій школі // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 140-142
1029010
  Оліферук С.І. Особливості адаптивного управління економікою // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 43-49
1029011
  Андрущак О.Л. Особливості адміністративних правовідносин на ринку акцій України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 8-10. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1029012
  Ткач О.І. Особливості адміністративних реформ у західних країнах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 92-103. – ISBN 966-628-197-5
1029013
  Іщук О. Особливості адміністративно-деліктного законодавства Німеччини: досвід для України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 224-225
1029014
  Левченко А. Особливості адміністративно-правового захисту дітей від недобросовісної реклами на телебаченні та радіо // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 323-325
1029015
  Стрельченко О.Г. Особливості адміністративно-правового регулювання поводження із медичними відходами / О.Г. Стрельченко, І.Г. Бухтіярова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 156-170. – ISSN 2524-0323
1029016
  Фелик В.І. Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 181-189. – ISSN 1999-5717
1029017
  Кушнір М.В. Особливості адміністративно-правової відповідальності військовослужбовців // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 138-143. – ISSN 2072-8670
1029018
  Глазова В. Особливості Азербайджанської системи підготовки педагогічних кадрів у світлі глобальних викликів XXI століття // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 73. – С. 146-157. – ISSN 2077-1827
1029019
  Лузан П.Г. Особливості активізації навчання студентів засобами усного викладу викладача // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 184-195. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто об"єктивні характеристики усного викладу, наведено приклади майстерного використання слова видатними педагогами.
1029020
  Нікітюк Т.В. Особливості актуалізації мовленнєвого жанру погрози в турецькій лінгвокультурі (на матеріалі художнього дискурсу) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 88-96
1029021
  Сапожников С. Особливості албанської системи підготовки педагогічних кадрів у світлі викликів ХХІ століття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 9 (128), вересень. – C. 45-49. – ISSN 2308-4634
1029022
  Лугова Т.А. Особливості алгоритму присвоєння документам індексу УДК в умовах інформатизації / Т.А. Лугова, А.В. Городніченко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 57-64. – ISSN 2409-9805


  Розглядається методика надання індексу УДК для художніх, навчальних та наукових видань, виявлено особливості використання єдиного алгоритму надання індексу УДК для прийняття класифікаційних рішень у процесі вирішення індексування різних документів в ...
1029023
  Зінчук М.М. Особливості алмазів із сучасних розсипів у зоні поширення високопродуктивних кімберлітових діатрем / М.М. Зінчук, В.І. Коптиль // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1682-721Х
1029024
   Особливості амінометилювання 7,4"-дигідроксиізофлавоноїдів / М.С. Фрасинюк, Г.П. Мруг, С.П. Бондаренко, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 115-120. – ISSN 0041-6045
1029025
  Семененко Г.М. Особливості англійського епістолярію XVI-XVII ст.: соціолінгвістичний аспект // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 78-85. – ISSN 0027-2833
1029026
  Крисак Л. Особливості англійського професійно орієнтованого діалогічного мовлення лікарів загальної практик // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 154-159. – ISSN 2308-4634
1029027
   Особливості анестезіологічного забезпечення ендоскопічних транспапілярних втручань / Д.Б. Арешніков, О.І. Дронов, Насташенко, Г.Ю. Хініч, Д.Ю. Хрисанфов, М.В. Бондар, І.А. Кучинська // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 145-150. – ISSN 2224-0586
1029028
  Павлов О.О. Особливості анестезіологічного забезпечення у пацієнтів із серцевою недостатністю / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 4 (83). – С. 53-56. – ISSN 2224-0586
1029029
  Балозян Д.Р. Особливості антиінфляційної політики в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 110-111. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1029030
  Смирнова Т.А. Особливості антикризового управління підприємством в сучасних умовах господарювання / Т.А. Смирнова, Т.О. Довгих // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 68-70. – ISBN 978-617-645-235-5
1029031
  Удовиченко В.В. Особливості антропогенних трансформаційних процесів лісостепових ландшафтних комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 22-29 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1029032
  Давидов О.В. Особливості антропогенної трансформації Каркінітської затоки / О.В. Давидов, І.Ю. Журавська // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 92-94. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1029033
  Стоянова А.О. Особливості антропонімів у текстах українських народних загадок // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – C. 438-445. – ISBN 978-966-399-637-0
1029034
  Стоцько Р.З. Особливості архітектури будівель Острозької академії XVI століття як прообразу закладів духовно-гуманітарної освіти в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 435-444. – ISSN 2077-3455
1029035
  Кравець Н.С. Особливості архітектури курсу для змішаної моделі навчання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 118-126. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто переваги та недоліки дистанційної моделі навчання. Наведено огляд публікацій, у яких досліджується змішане навчання як методологія, яка дозволяє максимально використовувати плюси традиційного і дистанційного навчання й нівелювати їх мінуси. ...
1029036
  Новак Н.В. Особливості архітектурної мови М. Грейвза // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – С. 105-111. – ISSN 2077-3455
1029037
  Жигірь В. Особливості асистентської практики магістрів педагогічних спеціальностей // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 11-14. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито зміст та специфіку асистентської практики магістрантів педагогічних спеціальностей. Розглянуто особливості організації та проведення асистентської практики як складової професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних ...
1029038
  Пушкарь І.В. Особливості аудиту поточних біологічних активів та актуальні питання його удосконалення / І.В. Пушкарь, Д.С. Літинський // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 109-115. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1029039
  Левицька О.М. Особливості Берестейської унії в інтерпретації М. І. Костомарова // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 321-325. – ISSN 2076-1554


  Досліджується проблема унії, яка була прийнята у Бересті 1596 року, згідно тлумачення видатного науковця М.І. Костомарова. Незважаючи на багаточисельні дослідження творчої спадщини Миколи Івановича за історичною, етнологічною, філологічною, ...
1029040
  Зінчекно А. Особливості більшовицького окупаційного режиму в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 151-158. – ISBN 978-617-7122-39-4
1029041
  Дем"янчук Ю. Особливості будови національного корпусу російської мови: лексико-граматичні та стилістичні особливості корпусу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 20-24. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
1029042
  Бєлаєва Я. Особливості будови чоловічого гаметофіту Begonia L. (Begoniaceae C. Agardh) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 50-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено результати порівняльного морфологічного аналізу пилкових зерен десяти видів роду Begonia, що вирощувалися в умовах закритого ґрунту. Були відібрані якісні (наявність або відсутність перфорації на поверхні пилкових зерен, форма, ...
1029043
  Карунна І.С. Особливості бюджетного планування в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 58-59
1029044
  Голубчук Т.О. Особливості бюджетного процесу в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 56-57
1029045
  Деревянко Б. Особливості бюджетної відповідальності як різновиду фінансово-правової відповідальності / Б. Деревянко, Д. Острий // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 145-149
1029046
  Онуфрійчук О.П. Особливості бюджетної політики в умовах фіскальних перетворень в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 75-81
1029047
  Бобрик І.С. Особливості васкуляризації гліобластоми півкуль великого мозку за даними, отриманими при використанні інтервенційної нейрорадіологічної візуалізації у відібраних клінічних випадках / І.С. Бобрик, В.Д. Розуменко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 14-22. – ISSN 2304-9359
1029048
  Левада О.А. Особливості васкулярного депресивного розладу на етапах розвитку субкортикальної судинної деменції у похилому та старечому віці / О.А. Левада, І.Я. Пінчук // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 5 (59). – C. 88-94. – ISSN 2224-0713
1029049
  Заповітряна О.Б. Особливості вегетативної регуляції серцевого ритму у борців різних вікових груп / О.Б. Заповітряна, Г.В. Коробейніков, Л.Г. Коробейнікова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 22-26 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1029050
  Бобильов В.Є. Особливості ведення бойових дій в інформаційному середовищі // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 125-127. – ISBN 978-966-2439-41-0
1029051
  Галич Є.А. Особливості великомасштабних циркуляційних атмосферних процесів у Північно-Тихоокеанському регіоні // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 144-150. – ISSN 0868-6939


  Розглянуті особливості статистичної структури полів приземного атмосферного тиску в північній частині Тихого океану за період 1957-2014 рр. Досліджено сезонну динаміку центрів дії атмосфери: алеутського мінімуму та гонолульського максимуму. Визначені ...
1029052
  Сабадаш Ю.О. Особливості вербалізації категорії "вік" людини в англомовних текстах Біблії // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 123-127
1029053
  Панфілова Н.Ю. Особливості вербалізації концепту ЗРАДА/TREACHERY в українській та англійській мовних картинах світу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – C. 399-406. – ISBN 978-966-8904-46-2
1029054
  Фіголь Н. Особливості верстання електронних навчальних видань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 6-8. – ISSN 2076-9326


  У статті викладено основні особливості верстки електронних навчальних видань. Акцент зроблено на практичних порадах щодо оформлення електронного видання для підвищення його читабельності. Приділено увагу питанням шрифтового оформлення, розміру літер, ...
1029055
  Карабінюк М.М. Особливості вертикального і горизонтального розчленування рельєфу Рахівського масиву // Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 21-28 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2313-1950
1029056
  Станжур К.Ю. Особливості весільної тематики сучасного медіапростору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 211-215


  Часто на телеекранах та обкладинках журналів ми бачимо розкішні білі сукні від провідних дизайнерів, щасливі усмішки наречених і вишукані вбрання чоловіків. Усе це не може пройти повз увагу реципієнта. Тому наш сучасний інформаційний простір поступово ...
1029057
  Синельников Р.Ю. Особливості взаємовідносин громадянина і держави як чинник становлення громадянської ідентичності // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 72-81. – ISSN 2411-1449
1029058
  Тагліна Ю.С. Особливості взаємодії викладача та студента у дистанційному навчанні: зворотний зв"язок // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 67-68. – ISBN 978-966-285-400-8
1029059
  Задорожна С.М. Особливості взаємодії загальних принципів з нормами, правилами та стандартами міжнародного права // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 45-49. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1029060
   Особливості взаємодії ЗМІ з правоохоронними органами: міжнародний досвід : [дискусія] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – C. 48-49


  Завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сергій Даниленко висвітлив перспективи запровадження моделі voice communication в ...
1029061
  Матвійчук А.В. Особливості взаємодії недержавних організацій та державних інституцій в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 162-170. – ISBN 966-628-117-1
1029062
  Абрашкевічус Г. Особливості взаємодії різних форм ідентичності у свідомості кримських литовців // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 178-187. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються особливості вивчення етнічних меншин в Україні, представлені на прикладі результатів дослідження литовської етнічної меншини у Криму. Розглянуті особливості взаємодії різних форм ідентичності у свідомості кримських литовців; ...
1029063
  Дєдов Є. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час розслідування правопорушень, пов"язаних із викраденням елктричної енергії // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 299-304. – ISSN 1561-4999
1029064
  Грузинова К. Особливості взаємозв"язку емпатичних здібностей особистості з її конфліктною поведінкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-36. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються кореляційні зв"язки між рівнями прояву емпатичних здібностей, домінуючими стратегіями конфліктної поведінки та рівнем внутрішньої конфліктності. Для дослідження використовувалися методика діагностики рівня емпатичних здібностей ...
1029065
  Андрійченко Ю.В. Особливості взаємозв"язку між граматичним родом і гендером в іспаномовній комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 13-18. – ISSN 2413-5593
1029066
  Ніколайчук Г.Г. Особливості взаємозв"язку спорту і політики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ніколайчук Геннадій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 172-193
1029067
  Козловський Є.В. Особливості вибору організаційно-правової форми туристичного підприємства в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 154-164
1029068
  Кочубей Л. Особливості виборчих технологій у виборчій кампанії до Верховної Ради України 2012 року // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 92-98


  У статті аналізуються сучасні тенденції виборчих технологій. Зокрема, детально розглянуто використання фреймів-образів, фреймів-сценаріїв, Інтернет-технологій. Також автор характеризує ситуацію з підкупом виборців в Україні та причини ...
1029069
  Васильківська І.П. Особливості вивчення дисциплін кримінально-правового циклу у Киівському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 212-215
1029070
  Гільберт Т.Г. Особливості вивчення курсу "Україна у світі: природа, населення", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 20-22
1029071
  Гавдида Н. Особливості вивчення української мови в англомовному середовищі Канади // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглянуто найважливіші етапи становлення та розвитку двомовної шкільної системи у Канаді. Основну увагу приділено аналізу особливостей викладання української мови у дошкільних, позашкільних, шкільних навчальних закладах та в університетах. ...
1029072
  Назаренко Т.О. Особливості видання карт мінімальним числом фарб / Т.О. Назаренко, С.В. Сівков // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 385
1029073
  Зуза В.С. Особливості видового складу бур"янів у посівах ячменю ярого в умовах північно-східної України / В.С. Зуза, С.Ю. Шекера, Р.А. Гутянський // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 92-99 : табл. – Бібліогр.: с. 98-99. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1029074
  Бегун С. Особливості визнання та оцінки виробничих запасів // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 74-79. – ISSN 2411-4014
1029075
  Дроботова Т. Особливості визначення збитків за Віденською конвенцією. Практика господарських судів України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 41-47. – ISSN 1026-9932
1029076
  Рогач Ю.П. Особливості визначення індивідуального професійного ризику при роботі операторів мобільної техніки // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 262-268 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1029077
   Особливості визначення механізмів вогнищ землетрусів графічним методом у районі Середземномор"я / Д.В. Малицький, О.Д. Грицай, О.О. Муйла, О.І. Кутнів, О.О. Обідіна // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 43-51 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1684-2189
1029078
  Мільман М. Особливості визначення наслідків незаконного використання знаків для товарів та послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 345-346. – ISBN 978-617-7069-17-0
1029079
  Кравченко С.І. Особливості визначення об"єкта злочину, склади якого передбачені статтею 372 Кримінального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 5 (32). – С. 64-83. – ISSN 2310-6166
1029080
  Давидюк Г.В. Особливості визначення придатності грунту для вирощування сільськогосподарських культур / Г.В. Давидюк, Р.Є. Грищенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 39-45 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1029081
  Мельник Н.І. Особливості визначення професійної компетенції педагогів у контексті європейських наукових досліджень і міжнародних освітніх проектів // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 305-329. – ISSN 2219-438X
1029082
  Анненко О.С. Особливості визначення процесуального становища слідчого // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 129-132. – ISBN 978-966-419-300-6
1029083
  Боровик О.В. Особливості визначення функцій густини розподілу висот місцевості / О.В. Боровик, Р.В. Рачок // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 28-35
1029084
  Савка І.Г. Особливості викладання судової медицини іноземним студентам з урахуванням їх психологічних особливостей / І.Г. Савка, С.Д. Савка, Н.В. Гринько // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 20, № 4 (80). – С. 243-245. – ISSN 1684-7903


  "...У статті відображені особливості викладання медицини іноземним студентам медичного факультету з урахуванням їх психологічних особливостей та соціальних відмінностей."
1029085
  Самура І.Б. Особливості викладання фармакології іноземним студентам в умовах кредитно-модульної системи організації навчання // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 173-176. – ISSN 1684-7903


  "... У статті наведені заходи щодо покращання методики викладання фармакології іноземним студентам у групах з англійською мовою навчання на медичних факультетах."
1029086
  Олефіренко А.М. Особливості виконання договору купівлі-продажу підприємства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 2220-1394
1029087
  Грибович Є.С. Особливості виконання окулірування декоративних форм і сортів інтродукованих деревних листяних рослин // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 142-153 : табл. – Бібліогр.: с. 153. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1029088
  Захарова В.О. Особливості використання відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 81-88. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1029089
  Осецький В.Л. Особливості використання ендавменту та фандрейзингу в освітній практиці / В.Л. Осецький, І.Л. Татомир // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 86-100. – ISSN 2305-7645
1029090
  Олтаржевський Д.О. Особливості використання жанрової палітри в корпоративній пресі (досвід журналу "ТНК") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 159-164


  На практичному матеріалі розглядається специфіка використання жанрів у корпоративній періодиці. The peculiarities of genres of corporate media are examined on practical material. На практическом материале рассматривается специфика использования ...
1029091
  Дунаєва В.В. Особливості використання інтелектуальної власності в інноваційній сфері / В.В. Дунаєва, А.І. Лісютін // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 59-68. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1029092
  Федор О.Т. Особливості використання комп"ютерних ігор для формування культури безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 10-11 : рис., табл.
1029093
  Одерій О.В. Особливості використання криміналістичних знань під час судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення / О.В. Одерій, Р.В. Гєрцик // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 264-270. – ISSN 2524-0323
1029094
  Соснюк О.П. Особливості використання лабілізації в тренінгу: можливості та обмеження // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 97-108
1029095
  Лук"янчук П.М. Особливості використання матеріалів аерокосмічної зйомки для лінеаментного аналізу / П.М. Лук"янчук, А.С. Литвин // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 59-61
1029096
  Церковний Є.С. Особливості використання методу ковзної середньої та індикатору RSI для автоматизованої торгової системи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 275-277. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1029097
  Килимчук А. Особливості використання методу регресійного аналізу в дослідженні спеціальних економічних зон Китаю // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 69-73. – ISSN 2413-7154
1029098
  Огнев"юк Г. Особливості використання об"єктів інтелектуальної власності в соціальних мережах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 21-25
1029099
  Воробйова Г.Ю. Особливості використання політичних метафор в період "Євромайдану" // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 56. – С. 181-190
1029100
  Шехавцов Р.М. Особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 85-90. – ISBN 978-617-616-074-8
1029101
  Гора М.А. Особливості використання та захист комерційних найменувань // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 91-95. – ISBN 978-966-927-257-7
1029102
  Чмутова І.М. Особливості використання технології збалансованої системи показників на різних стадіях життєвого циклу банку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 223-230. – ISSN 2222-0712
1029103
  Панченко Ж.О. Особливості використання технологій репутаційного менеджменту у зовнішньополітичному позиціонуванні держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 223-229
1029104
  Романюк Н.В. Особливості використання фразеологізмів ведучими інформаційної програми "ТСН" телеканалу "1+1" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 113-116


  У статті подано результати аналізу функціонування фразеологізмів у мовленні телеканалу "1+1". Розглянуто структурну й семантичну трансформацію фразеологізмів та їх стилістичну функцію в контексті. The results of analysis of functioning of ...
1029105
  Чайківська Г.С. Особливості використання художньо-стилістичних засобів у сучасних французьких казках // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 467-475
1029106
  Пасєка Н. Особливості використання штучно створеного сленгу в антиутопіях XX століття // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 73-77. – ISSN 2410-2202
1029107
  Галушко О.А. Особливості виникнення та перебігу електролітних порушень в гострий період інсульту у хворих на цукровий діабет // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 87-92. – ISSN 2224-0586
1029108
  Пічкар Л.І. Особливості вирішення земельних спорів / Л.І. Пічкар, Т.Б. Марухнич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 230-237. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1029109
  Курова А.А. Особливості вирішення трудових спорів при розірванні трудового договору з посадовими особами у зв"язку з припиненням їх повноважень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 183-186. – ISSN 2219-5521


  У даній статті досліджено теоретичні підходи до розуміння поняття «трудового спору», а також відмінності поняття «трудового спору» від поняття «трудового конфлікту». Надано власне визначення поняття трудового спору між роботодавцем та посадовими ...
1029110
  Іншин М. Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 105-108. – ISSN 2307-8049
1029111
  Дудник О.С. Особливості виробничої діяльності малих форм господарювання в сільському господарстві Черкаської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 38-42 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1029112
  Слюсар І.Т. Особливості вирощування багаторічних трав за органічного землеробства / І.Т. Слюсар, О.М. Гера, В.О. Сербенюк // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 85-91 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1029113
  Пашніна О.М. Особливості висвітлення воєнних конфліктів телемережами США (на прикладі CNN) // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 37-40


  Розглянуто особливості висвітлення війни в Перській затоці та війни в Іраку телемережею CNN; досліджено тематику матеріалів; проаналізовано стандарти, якими керувалися журналісти CNN під час висвітлення воєнних конфліктів; розглянуто, як ці стандарти ...
1029114
   Особливості вияву негативних психічних станів у військовослужбовців внаслідок тривалої участі в бойових діях та перебування в зоні АТО / О.М. Кокун, Н.А. Агаєв, І.О. Пішко, Н.С. Лозінська // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 123-129
1029115
  Ткачук П. Особливості відкриття виконавчого провадження за місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 234-236
1029116
  Максименко І.Я. Особливості відкриття електронних рахунків у казначействі в системі електронного адміністрування податку на додану вартість / І.Я. Максименко, П.Б. Черевко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 28-30. – ISSN 2306-6792
1029117
  Чернуцька А.В. Особливості відображення постатей священнослужителів у повісті-хроніці Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 179-180. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1029118
  Дебда Н.В. Особливості відображення соціокультурної реальності засобами мас-медіа в інформаційному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 174-182
1029119
  Сайко М. Особливості відтворення пейоративної лексики у перекладі субтитрів до німецькомовних кінофільмів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 133-144


  У статті розглядаються особливості відтворення пейоративних одиниць у перекладі, а також різні способи їх відтворення. Особливу увагу приділено прийомам, які застосовуються для адекватної передачі окремих груп пейоративної лексики. В статье ...
1029120
  Веклич О.А. Особливості відтворення українською мовою італійської жіночої прози кінця XIX - початку XX століття (на метеріалі творів грації Деледди) : дис. ... д-ра філософії : 035 / Веклич Олеся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 195 арк. – Додатки: арк. 193-195. – Бібліогр.: арк. 174-192
1029121
  Федоренко В.В. Особливості військово-правового виховання військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 72-80
1029122
  Кльон К.Б. Особливості віктимної поведінки неповнолітніх // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 135-136
1029123
  Троцька В. Особливості вільного використання творів для створення пародій // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (93). – С. 24-36. – ISSN 2308-0361
1029124
  Мельник Л.М. Особливості віровчення богородичного центру / Л.М. Мельник, Ю.Є. Харьковщенко // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 45-47
1029125
  Змієвська Ю. Особливості вітчизняного розвитку можливостей судово-медичної діагностики вогнепальних ушкоджень / Ю. Змієвська, І. Савка // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика, Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Асоц. судових медиків України [та ін.] ; голов. ред. Бачинський В.Т. – Київ, 2021. – № 1. – С. 3-10. – ISSN 2218-838X
1029126
  Захарова М.А. Особливості вмісту важких металів у зрошуваних грунтах Херсонської області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 59-65. – Бібліогр.: с. 65. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1029127
  Немченко В.Е. Особливості внутрішнього діалогу як мовного явища в художньому дискурсі / В.Е. Немченко, І.М. Воробйова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 248-255. – ISBN 978-966-285-302-5
1029128
  Олійник В. Особливості водопроникності грунтів агроландшафтів Передкарпаття та Карпат / В. Олійник, Н. Бєлова, Н. Йосипова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1029129
  Костирєв А.Г. Особливості впливу ЗМІ на демократизацію політичного життя сучасної України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 202-211. – ISBN 966-628-197-5
1029130
  Зборовський О.М. Особливості впливу мінно-вибухової травми на психічне здоров"я учасників АТО // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 135. – ISSN 2410-7484
1029131
  Білодід В. Особливості впливу освітньої соціалізації: факторна структура основних напрямків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду особливостей впливу освітньої соціалізації. Представлено результати емпіричного дослідження у вигляді факторної моделі. Було визначено два етапи освітньої соціалізації у вищих навчальних закладах: перший стосується в ...
1029132
  Чукут С.А. Особливості впровадження електронного урядування в Об"єднаних Арабських Еміратах / С.А. Чукут, М.С. Шуляк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 92-95. – ISSN 2306-6814
1029133
   Особливості впровадження інклюзивного навчання в освітній простір / Л.Д. Олешко, Ю. Надточій, О. Торлак, А. Черноштан // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 7-8 : фото
1029134
  Романюк І.А. Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги / І.А. Романюк, О.В. Мандич, О.М. Нікітіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 212-218. – (Економічні науки)
1029135
  Біловодська О.А. Особливості врахування логістичного потенціалу регіону в процесі розроблення системи розподілу на підприємстві / О.А. Біловодська, О.Ф. Грищенко, Л.О. Сигида // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 105-110. – ISSN 1728-6220
1029136
  Загребельний О.В. Особливості врегулювання воєнно-політичних конфліктів : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Загребельний Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 183-208
1029137
  Загребельний О.В. Особливості врегулювання воєнно-політичних конфліктів : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Загребельний Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1029138
  Андрущенко Т.С. Особливості встановлення та оцінки нотаріусом доказів в процесі посвідчення аліментного договору // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 271-276. – ISBN 978-617-566-402-5
1029139
   Особливості вступу та підготовки магістрів за спеціальністю "Медицина" на основі диплома молодшого спеціаліста / Г.А. Єрошенко, О.Д. Лисаченко, В.П. Білаш, О.В. Кінаш, К.В. Шевченко, А.В. Солод // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Полтав. держ. мед. ун-т ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2021. – Вип. 3 (161). – С. 195-198. – ISSN 2077-4214
1029140
  Мендюк Н. Особливості втілення міфологеми Русалки в операх "Утоплена" М. Лисенка та "На русалчин великдень" М. Леонтовича // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 3 (25). – С. 69-75. – ISSN 2224-0926
1029141
  Старостенко О. Особливості вчинення злочинів працівниками кредитних установ у разі переуступки боргу колекторській компанії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 77-80
1029142
  Мельник Ю.В. Особливості генезису і структури еолово-гідрогенних ландшафтних комплексів Солоноозерної ділянки Чорноморського біосферного заповідника // Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 17-20. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-1950
1029143
  Крамаренко Особливості генетичної структури південної м"ясної породи худоби за локусами мікросателітів ДНК: TGLA53, TGLA122 та TGLA227 / Крамаренко, І.В. Довгопола // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – C. 151-163 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2313-092X
1029144
  Кирилюк М.О. Особливості геоінформаційного картографування системи медичного обслуговування населення України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 71-79
1029145
  Тітенко Г.В. Особливості геохімічної міграції елементів та сполук у природних та природно-антропогенних комплексах річкової долини р. Лопань / Г.В. Тітенко, А.А. Клєщ // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 35-45 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1992-4224
1029146
  Павельчук Є.М. Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату. : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Павельчук Євген Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 226 арк. – Додатки: арк. 186-226. – Бібліогр.: арк. 175-185
1029147
  Павельчук Є.М. Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату. : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Павельчук Євген Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1029148
  Хлапук М.М. Особливості гідротехнічного будівництва на річках Українських Карпат в сучасних умовах активації гідрометеорологічних явищ / М.М. Хлапук, Н.Л. Шинкарук, Б.С. Сеневич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 291-299 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1029149
  Сергієнко О.П. Особливості глобалізації країн Північної Африки та Близького Сходу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 191-197 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1029150
  Матвіїшина Ж.М. Особливості голоценового педогенезу на Шестовицькому археологічному комплексі X-XI ст. / Ж.М. Матвіїшина, О.Г. Пархоменко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 55-60. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто публікації, присвячені проблемам еволюції голоценових ґрунтів, походження та тенденцій їх розвитку в межах археологічного комплексу. Висвітлено особливості формування ґрунтових профілів на археологічному об"єкті з метою виявлення ...
1029151
  Балушок В. Особливості господарської діяльності севрюків (XIV-XVII століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 41-50. – ISSN 0130-6936
1029152
  Есенова Е.Й. Особливості граматичної та лексичної інтерференції // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 114-120
1029153
  Бойко Р. Особливості греко-католицького підпілля в Україні напередодні легалізації УГКЦ // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 13-24. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1029154
  Кін О.М. Особливості громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 55. – C. 233-243. – ISBN 978-966-97496-9-7. – ISSN 2312-2471


  Перша громада була заснована у Києві у 1861 р., до складу якої ввійшли В.Антонович, П. Житецький, К. Михальчук, Т. Рильський. Так, 16 жовтня 1905 р. студентські збори в Київському університеті ухвалили домагатися заснування в університеті чотирьох ...
1029155
  Євсюкова А.В. Особливості громадянської освіти в Республіці Польща // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 145-147


  Громадянська освіта має глибоке коріння в політичному та історичному контексті, унікальне для кожної країни (а в деяких випадках і для окремих груп або регіонів). Свої особливості вона має і в Республіці Польща (далі - Польща). Пройшовши чималий шлях ...
1029156
  Проценко Є. Особливості гуманістичних поглядів у науково-педагогічній спадщині І. Є. Тамма / Є. Проценко, М. Садовий // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 214-216. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1029157
  Думіх І.В. Особливості гумусового стану грунтів заплави р. Прут // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 131-135 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1029158
  Клаусен Е. Особливості датської системи безпечності харчової продукції // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 144-154 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1029159
  Стемпіцька Ю.С. Особливості декорування сегментів корінця української золотарської оправи // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 202-205. – ISBN 978-966-02-7706-9
1029160
  Войцеховська І.М. Особливості державного нагляду за перестраховою діяльністю // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 125-131. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
1029161
  Кулінська А.В. Особливості державного регламентування фондової політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 66-68. – ISSN 2306-6814
1029162
  Куркіна В. Особливості державного та гарантованого державою боргу України (станом на 31 травня 2010) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 114-115
1029163
  Саух Ю.П. Особливості державного управління в умовах суспільства перехідного типу / Ю.П. Саух, М.Б. Плужніков // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 55-60. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1029164
  Андреєв Д.В. Особливості державної інформаційної політики з легітимізації влади механізмами інтернет-ресурсів // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 8-15
1029165
  Долматова Н.І. Особливості державотворчої діяльності політичних партій України (1917-1920) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 44-48. – ISSN 2219-5521
1029166
  Кристопчук Т.Є. Особливості децентралізації управління освітою: досвід європейських країн // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 108-117. – ISBN 978-966-7359-77-5
1029167
  Ігнатенко М.М. Особливості джерельної та історіографічної бази з історії розвитку краєзнавства Чернігівщини у 40-х-80-х рр. XX ст. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 138-149. – ISBN 978-617-7009-44-3
1029168
  Стоцько Р.З. Особливості дизайну архітектурного комплексу будівель Львівської Духовної Семінарії Української Греко-Католицької церкви // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 3 (49). – С. 100-114. – ISSN 2077-7264
1029169
  Мартиненко В.В. Особливості динаміки змін у лісовому фонді природного заповідника "Древлянський" / В.В. Мартиненко, В.В. Коніщук // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 92-100 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2310-4678
1029170
  Погореленко Н.П. Особливості динаміки обсягів кредитів, наданих українською банківською системою резидентам // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 216-222. – ISSN 2222-0712
1029171
  Грінченко О.М. Особливості динаміки особистісної ідентичності студентів-психологів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 15-28. – (Психологія ; вип. 54). – ISSN 2312-1599


  Розглядаються особливості ідентичності, а також досліджується динаміка цього явища в студентів-психологів з першого по п"ятий курси навчання.
1029172
  Грінченко О.М. Особливості динаміки саморегуляції навчальної діяльності студентів-психологів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 71-86. – (Психологія ; вип. 56). – ISSN 2312-1599


  У статті розглядаються особливості саморегуляції студентів-психологів, визначені за допомогою опитувальника "Стиль саморегуляції поведінки" В.І. Моросанової, а також досліджується динаміка цього явища в студентів-психологів з першого по п"ятий курс ...
1029173
  Слезенко А.О. Особливості дистанційного навчання студентів ВНЗ / А.О. Слезенко, Л.С. Касьянова, І.М. Ахмад // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 53-57


  Розглянуто різні підходи до вивчення переваг і недоліків застосування дистанційного навчання студентів-заочників у вищому немовному навчальному закладі. В статті детально проаналізовано основні характеристики дистанційного курсу.
1029174
  Пуюл К. Особливості дитячої сторінки газети "Експрес" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 299-304


  У статті відображені особливості дитячої сторінки газети «Експрес» за 2004 р. Зроблено аналіз аудиторії, оформлення, змісту, тематики матеріалів й основних рубрик дитячої сторінки «Велика перерва». «Експрес», дитяча аудиторія, рубрика. The article ...
1029175
  Філик О.В. Особливості діагностики гострої дихальної недостатності у дітей із сепсисом // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 54-69. – ISSN 2224-0586
1029176
   Особливості діагностики й хірургічного лікування пухлин головного мозку у вагітних / М.О. Марущенко, В.Ю. Молотковець, Ю.Л. Марущенко, Р.Р. Новіков // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 66-70. – ISSN 2413-550Х
1029177
  Підгірний Я.М. Особливості діагностики сепсису у вагітних та породіль // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 40-46. – ISSN 2224-0586
1029178
  Дмитрусь О.А. Особливості діяльності ЗМІ та їх вплив на формування // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 9-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1029179
  Борис І.І. Особливості діяльності провідних діячів словацької Реформації у XVI столітті // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 57-64. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1029180
  Москаленко Г.В. Особливості діяльності уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо реалізації парламентського контролю // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (23). – С. 59-63
1029181
  Бондаренко А.С. Особливості діяльності Харківського державного учительського інституту у післявоєнний період // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 302-312. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  "У 1935 р. згідно з Постановою Раднаркому УРСР "Про підготовку педагогічних кадрів, систему підготовчої освіти та мережу педагогічних установ" про ХДПІ створюється дворічний учительський інститут, який у травні 1946 р. був виокремлений у самостійний ...
1029182
  Кравченко Н.С. Особливості діяльності цивільного позивача, його представника в кримінальному провадженні щодо доказування цивільного позову // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 67-76. – ISSN 2222-5374
1029183
  Кучер Т.М. Особливості доведення у справах, пов"язаних із спадковими правовідносинами // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 350-354. – ISBN 978-617-566-402-5
1029184
  Войціховський А.В. Особливості договірно-правового регулювання співробітництва держав у сфері протидії злочинності на двосторонньому рівні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 56-63. – ISSN 1999-5717
1029185
  Ткаченко А. Особливості договору консигнації // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 22
1029186
  Боднар Т. Особливості договору про закупівлю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-7. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості договору про закупівлю, що стосуються обмеження договірної свободи, зміни істотних умов договору, нікчемності договору, забезпечення виконання зобов"язань за договором. Зазначені особливості зумовлені тим, що договір про ...
1029187
  Гловюк І. Особливості доказування у спеціальному досудовому розслідуванні: окремі питання / І. Гловюк, М. Стоянов // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 19-26. – ISSN 1026-9932
1029188
  Хаммуді А.В. Особливості допиту потерпілого, свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 276-284. – ISSN 2524-0323
1029189
  Бортун М. Особливості допиту свідка на досудовому розслідуванні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1029190
  Осаул А.О. Особливості досвіду управління розвитком сільського туризму в країнах ЄС / А.О. Осаул, Я.О. Пухирь // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 103-111. – (Економічні науки ; № 1 (33)). – ISSN 2414-0287
1029191
  Кунанець Н.Е. Особливості дослідження бібліотек в контексті соціальних комунікацій / Н.Е. Кунанець, С.А. Лупенко // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 121-124. – ISBN 978-966-479-052-6
1029192
  Субота В.М. Особливості дослідження когнітивного аспекту термінологічної системи телепростору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 119-123


  Статтю присвячено пошукові особливостей дослідження когнітивного аспекту системи термінологїі телепростору з позицій лінгвістики. The article is devoted to the search of features of cognitive aspect"s research of the terminological system of TV space ...
1029193
  Голуб О.Г. Особливості дослідження свердловин на нестаціонарних режимах фільтрації, що розкрили поклади ущільнених колекторів / О.Г. Голуб, О.Ю. Приходченко, Р.Б. Дворецький // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-3591
1029194
  Нечаєва-Юрійчук Особливості духовного розвитку західноєвропейського суспільства після Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 40-51
1029195
  Якібчук О.В. Особливості екологічної безпеки України в системі національної безпеки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 146-148
1029196
  Усаченко О.О. Особливості економічних відносин у воєнно-промисловому комплексі / О.О. Усаченко, Л.М. Родченко, І.Ю. Родченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 51-55. – ISSN 2306-6814
1029197
  Шевченко Я.М. Особливості економічної оцінки земель України // Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами : зб. матеріалів третьої Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (16-17 берез. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – С. 81-85
1029198
   Особливості економічної підготовки у вищих військових навчальних закладах післядипломної освіти / О.О. Мітягін, В.А. Коваленко, О.М. Голубєва, О.С. Мельниченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 155-163
1029199
  Мельничук Т.І. Особливості економічної соціалізації дітей в прийомних сім"ях // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 125-134. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1029200
   Особливості електродугового розряду між композитними електродами Cu-C / А.М. Веклич, С.О. Фесенко, Л.О. Крячко, В.Ф. Борецький, М.М. Клешич, М.Є. Головкова // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2016. – С. 36-60. – (Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия" ; [2016] ;Электрические контакты и электроды). – ISSN 2311-0627
1029201
  Калашник Г.В. Особливості епідерми проростків представників підродини Cactoideae (Cactaceae) / Г.В. Калашник, М.М. Гайдаржи // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 5. – С. 498-504. – ISSN 0372-4123
1029202
  Бернацький А.А. Особливості етичної системи державної служби США // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 113-115
1029203
  Ровенчак О.А. Особливості етнокультурної ідентифікації українців в США / О.А. Ровенчак, В.В. Володько // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 12-21. – ISSN 2077-1800
1029204
  Дорофєєва М.С. Особливості етнокультурної структурації суб"єкта в мовній системі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 77-80. – (Серія "Філологічні науки")
1029205
  Макаров Г.В. Особливості етнонаціональної політики сучасної України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 261-267. – ISBN 966-628-197-5
1029206
  Черемних І. Особливості життєвого циклу товару на телебаченні // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 83-87. – ISBN 978-966-01-0468-6
1029207
  Грицюк О. Особливості життя киян 90-х років XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 52-54. – ISBN 978-966-171-893-6
1029208
  Чебан В.О. Особливості жіночого образу в портретах видатних майстрів епохи модерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 300-309. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Розглядаються особливості жіночого образу на прикладах українських, польських, західних майстрів епохи модерну. Особливу увагу приділено застосуванню композиційних схем, символічних прийомів і колористичних побудов картин, використаних ...
1029209
  Бончаковський А.М. Особливості жіночої злочинності в Україні // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 41-43. – ISBN 978-966-419-280-1
1029210
  Зінюк А.В. Особливості забезпечення інформаційної безпеки в електронному навчанні / А.В. Зінюк, Л.М. Змій // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (26). – C. 33-40. – (Соціологія). – ISSN 2304-1439
1029211
  Дирда Ю.Т. Особливості забезпечення права на інтелектуальну власність // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 48-50. – ISBN 978-966-419-299-3
1029212
  Прокопенко О. Особливості забезпечення правопорядку на регіональному рівні // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 72-77. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1029213
  Мельник М. Особливості задоволення майнових інтересів інших дітей майном дитини, яке набуте припиненням аліментних зобов’язань // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 56-58
1029214
  Синиця О. Особливості законодавчого регулювання видачі залізничних концесій в Російській Імперії у другій половині XIX ст. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 116-118
1029215
  Кисильова К.В. Особливості залучення громадськості до здійснення поліцейської діяльності в Грузії // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 119-128. – ISSN 2524-0323
1029216
  Яригіна О.В. Особливості залучення неофітів до новітніх релігійних рухів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 113-122
1029217
  Макаренко С.О. Особливості залучення обдарованих дітей до інформаційних навчальних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 231-241
1029218
  Чирко Б.В. Особливості запровадження податкової політики в німецьких та менонітських колоніях України в 20-30-ті роки XX століття // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. – [Вып. 39]. – С. 132-146. – ISBN 978-966-551-322-3
1029219
  Юхимець Р.С. Особливості запровадження тарифної моделі "вхід-вихід" на ринку природного газу України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 128-145. – ISSN 1605-7988
1029220
  Глущевська А.С. Особливості зарубіжної експансії ТНК автомобільної галузі ФРН : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глущевська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
1029221
  Міщук В.В. Особливості засвоєння "Загальної хірургії" шляхом використання різних баз і методів // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 221-225. – ISSN 2077-4214


  В зв’язку з реформуванням вищої медичної освіти та побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025 років, одними з основних і першочергових завдань є зменшення летальності від гострої хірургічної патології, політравм, онкологічних ...
1029222
  Телеки М.М. Особливості засобів вираження адресата мовлення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 206. – С. 58-68. – (Серія "Філологічні науки")
1029223
  Македон І.В. Особливості застосування виборчих технологій в країнах демократичного транзиту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 318-329
1029224
  Федорішин І.Є. Особливості застосування динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги в макроекономіці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 272-274. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1029225
  Коновалова О.О. Особливості застосування елементів дистанційного навчання у курсі, що включає лабораторні заняття // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 47-48. – ISBN 978-966-285-400-8
1029226
  Ніканоров О.К. Особливості застосування засобів фізичної терапії у осіб з пошкодженням Ахіллового сухожилля у передопераційному періоді / О.К. Ніканоров, В.Б. Заєць // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 26-30. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2709-2070
1029227
  Ситайло О.І. Особливості застосування застави: міжнародний аспект // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 34-41. – ISSN 2310-9769
1029228
  Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-69. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено роль інновацій у туристичній галузі. Запропоновано авторське визначення терміну "інновації в туризмі", розглянуто принципи інновацій у туризмі. Доповнено класифікацію інновацій у туризмі інноваціями логістики, наведено сучасні ...
1029229
  Дуброва С. Особливості застосування інноваційних методів контролю у процесі професійної підготовки вчителів-філологів // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 69-73. – ISSN 2309-9127


  Розглядаються теоретичні основи підготовки майбутніх професіоналів у галузі права відповідно до Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.), який визначив одним із пріоритетних напрямів освітньої політики в сучасний період перехід від знаннєвої ...
1029230
  Бережна С.В. Особливості застосування історичної компаративістики як методології та антропологічної епістемології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 66-74
1029231
   Особливості застосування каудальної аналгезії розчином бупівакаїну у поєднанні з бупренорфіном при ендоваскулярних оперативних втручаннях на периферичних артеріях / Д.О. Дзюба, С.М. Бишовець, О.А. Галушко, С.В. Верещагін, В.В. Донець, А.М. Богдан // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 99-101. – ISSN 2224-0586
1029232
  Шкарлет С.М. Особливості застосування когнітивного підходу до ідентифікації сутності ринку фінансових послуг / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 70-74. – ISSN 1728-6220
1029233
  Гончаров І.М. Особливості застосування кондикційної вимоги у деліктних правовідносинах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 27-32. – ISSN 2220-1394
1029234
  Ткачик Л.П. Особливості застосування методів та способів податкового регулювання підприємницької діяльності // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 106-113. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1029235
  Приходько В.Ю. Особливості застосування методу зважених балів для районування території за використанням земель для видалення твердих побутових відходів (на прикладі Одеської області) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 71-76. – ISSN 0868-6939


  Для вивчення та оцінки ситуації із захоронення твердих побутових відходів у спеціально відведених місцях розроблений набір показників, що базується на кількісних характеристиках. Показані особливості застосування методу зважених балів при районуванні ...
1029236
  Приліпко О.Ф. Особливості застосування методу кейсів на заняттях з професійно-орієнтованих дисциплін в ході підготовки майбутніх офіцерів // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 3 (149). – C. 139-142. – ISSN 1681-7710


  В статті проаналізовано особливості застосування методу кейсів під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін курсантами вищого військового навчального закладу. Автором визначається, що основне призначення методу кейсів у навчальному процесі ...
1029237
  Лозинський Р.Я. Особливості застосування методу кінцевих різниць для розв"язання задачі нестаціонарної теплопередачі в умовах реальної пожежі / Р.Я. Лозинський, Д.В. Харишин // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 159-164 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
1029238
  Каленик О.О. Особливості застосування мультимедійних презентацій при викладанні математики та фізики студентам-іноземцям підготовчих відділень / О.О. Каленик, Т.Л. Цареградська // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 230-234. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Розглянуто перспективи впровадження мультимедійних презентацій в систему навчаня студентів-іноземців підготовчих відділень ВНЗ України у сфері фізико-математичних дисциплін.
1029239
  Мартинюк Г.Ф. Особливості застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій студентами гуманітарних спеціальностей під час дистанційної форми навчання // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-966-416-521-8


  "...Всебічний розвиток особистості не можливий без використання новітніх досягнень науки. Зосереджуючи увагу на застосуванні новітніх інформаційно-комунікативних технологій, важливо врахувати сучасні тенеденції інформатизації навчального процесу, ...
1029240
  Гущин О.О. Особливості застосування норм міжнародного гуманітарного права в операціях із підтриманням миру та безпеки // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 102-111
1029241
  Косович В.М. Особливості застосування нормативно-правових актів з техніко-юридичними недоліками // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 200-207. – ISSN 2306-9082
1029242
  Коломоєць Т.О. Особливості застосування оцінних понять в адміністративно-деліктному процесі : монографія / Т.О. Коломоєць, В.А. Біленко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 210-239. – ISBN 978-966-599-407-7
1029243
  Сушкевич О.В. Особливості застосування подкастів у фаховій підготовці майбутніх учителів англійської мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 370-375. – ISSN 2312-5993


  Описуються технічні та методичні аспекти використання подкастів у навчально-пізнавальному процесі при підготовці майбутніх вчителів англійської мови. Обгрунтовується залучення онлайн аудіо файлів в аудиторну та самостійну роботу студентів. Означаються ...
1029244
  Оніщик Ю. Особливості застосування правових норм щодо екстрадиції осіб під час розслідування фінансових правопорушень транснаціонального характеру // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 100-105. – ISSN 2220-1394
1029245
  Коссе Д.Д. Особливості застосування правового режиму найбільшого сприяння в економіці України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 80-84. – ISSN 2219-5521
1029246
  Коцеруба Н.В. Особливості застосування прийомів фінансового аналізу в аудиті ефективності використання капіталу суб"єктів підприємницької діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 351-359. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання підвищення обгрунтованості аудиторських доказів стосовно оцінювання ефективності використання капіталу суб"єкта підприємницької діяльності. Застосування прийомів фінансового аналізу дозволяють аудитору встановити ситуативні ...
1029247
  Мальський М. Особливості застосування принципів "ex aequo et bono" та "amiable compositeur" у міжнародному комерційному арбітражі і транснаціональному виконавчому процесі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 57-66. – ISSN 1026-9932
1029248
  Теляшенко В.Л. Особливості застосування проектної технології навчання при викладанні іноземних мов у немовних ВНЗ // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 563-568
1029249
  Кирилюк М.О. Особливості застосування способів картографічного зображення на картах шкільно-краєзнавчих атласів (на прикладі атласу Чернівецької області) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 55-56
1029250
  Дудник І. Особливості застосування суспільно-географічної методології до вивчення регіональних туристичних ринків / І. Дудник, О. Борисюк, І. Заря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-22. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовуються основні напрямки застосування методологічних положень суспільної географії в дослідженні регіональних туристичних ринків (визначення суті терміну "регіональний туристичний ринок", застосування специфічних географічних методів для ...
1029251
  Захар О. Особливості застосування технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики / Ольга Захар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 23-28. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто досвід працівників Миколаївського обласного інституту післядиплом- ної педагогічної освіти щодо запровадження очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації вчителів інформатики із використанням можливостей платформи дистанційного ...
1029252
  Білик К.А. Особливості застосування функції логарифмічної правдоподібності для порівняння спеціалізованих корпусів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 97-104


  Стаття присвячена дослідженню проблем корпусної лінгвістики. Розглядаються способи застосування функції логарифмічної правдоподібності для порівняння корпусів, зокрема корпусу поетичних текстів Р.М. Рiльке з референтним корпусом, який знаходиться в ...
1029253
  Мацкевич О. Особливості захисту авторських прав у цифровому масмедійному середовищі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 15-25
1029254
  Влад С. Особливості захисту прав і свобод неповнолітніх під час виконання покарання у виді громадських робіт // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 120
1029255
  Димінська О.Ю. Особливості захисту прав споживачів туристичних послуг за законодавством України та ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 48-52. – ISSN 2220-1394
1029256
  Гончаренко О.А. Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації в мережі Інтернет: практичний аспект // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г.Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 33. – С. 116-129. – ISSN 1993-0941
1029257
  Тимків І.М. Особливості збереження демократичних традицій в історичній пам"яті українського народу (філософсько–освітня рефлексія) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 363-366. – ISSN 2076-1554


  "Серед дослідників ось уже не одне століття точаться дискусії про тривалість історії демократичних традицій на українських землях: переважно її пов’язують із Антською державою (Р. Зварич), Київською Руссю, добою козацьких звершень (М. Костомаров, В. ...
1029258
  Бургаз О.А. Особливості зв"язків Ель-Ніньо-Південного Коливання із загальним вмістом озону у західному секторі південної півкулі // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 79-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0902
1029259
  Бахвалова А. Особливості зв"язку мотивації та різних видів пам"яті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-21. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті буде розглянуто дослідження, присвячене пошуку кореляційних зв"язків між шкалами опитувальника ШАМ (Шкала академічної мотивації) та результатами діагностики шести видів пам"яті - мимовільної, довільної, післядовільної, короткотривалої, ...
1029260
  Карапетян Д. Особливості здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 274-276. – ISBN 978-617-7069-28-6
1029261
  Ткач Т.Я. Особливості здійснення гуманітарної діяльності в умовах стихійних лих // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 364-368. – ISSN 2076-1554
1029262
  Орленко Б. Особливості здійснення дилерської діяльності на фінансовому ринку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 37-43
1029263
  Чекер Я. Особливості здійснення закупівель згідно з правилами міжнародних банків / Я. Чекер, Н. Шихкерімова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 22-23


  Процедура закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації інфраструктурних проектів, які фінансуються міжнародними банками розвитку, завжди регулювалася автономно, згідно з політикою та правилами, встановленими кожним окремим банком.
1029264
  Харитонова Т.Є. Особливості здійснення земельного сервітуту на певних категоріях земель // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 82-86. – ISBN 978-966-7957-20-9
1029265
  Селецький А. Особливості здійснення інформаційно-аналітичного супроводу наук про освіту, психолого-педагогічної теорії та практики (з досвіду діяльності ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С.19-24. – ISSN 2076-9326


  Стаття містить аналіз особливостей здійснення інформаційно-аналітичного супроводу освітянської галузі фахівцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України. Розглянуто ...
1029266
  Алімов А. Особливості здійснення права на забудову на землях рекреаційного призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 320-321. – ISBN 978-617-7069-14-9
1029267
  Кобзар О. Особливості здійснення превентивної діяльності поліцією України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 170-174. – ISSN 1561-4999
1029268
  Гавриленко І. Особливості здійснення публічної та культурної дипломатії США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню публічної та культурної дипломатії США як специфічного засобу реалізації зовнішньої політики держави. Простежується виникнення та еволюція здійснення цієї діяльності Сполученими Штатами, визначаються специфічні риси. ...
1029269
  Іванова А. Особливості здійснення фіскальної децентралізації в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 148-157 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
1029270
  Триняк Л. Особливості зимового календарного циклу покутян в студіях польських дослідників другої половини XIX - початку XX ст. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 100-105. – ISSN 2311-9896
1029271
  Бурега І.Ю. Особливості змін показників метаболізму заліза крові щурів після введення сироватки крові, отриманої за умов моделювання експериментальної гемолітичної анемії // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 184-188. – ISSN 2077-1096
1029272
  Панчук О.Ю. Особливості змін показників мотиваційної спрямованості студентів стоматологічного факультету в умовах використання заходів щодо оптимізації професійного навчання / О.Ю. Панчук, І.В. Сергета // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 332-337. – ISSN 2077-4214


  "Дослідження проводились серед студентів 2 курсу стоматологічного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, які були розподілені на наступні групи порівняння: група контролю (ГК: 30 дівчат і 30 юнаків) та група ...
1029273
  Люта Н.Г. Особливості змін якості підземних вод у процесі експлуатації водозаборів на території Львівської області / Н.Г. Люта, Г.Г. Лютий, С.М. Приходько // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 99-106 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
1029274
  Хмельницький О.І. Особливості зміни функцій території міста Бердичів у другій половині XX ст.- початку XXI ст. // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 218-221
1029275
  Кузнецова І.О. Особливості змісту дисципліни "Основи формоутворення" в НАУ // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 78-85. – ISSN 2415-8151
1029276
  Браславський К. Особливості змісту і громадянської культури вчителя // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 137-139
1029277
  Довгаль О.А. Особливості змісту й форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації / О.А. Довгаль, Ю.М. Панкова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 25-30. – ISSN 2222-4459
1029278
  Барановська Л. Особливості змісту підготовки бакалавра з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації / Л. Барановська, А. Заслужена // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С.148-153. – ISSN 2308-4081


  Cтаття присвячена контент-аналізу особливостей підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації. Виявлено, що особлива увага цій проблемі вітчизняними вченими не приділялась, оскільки особливості ...
1029279
  Смірнов Ю.Б. Особливості змісту та призначення річкових навігаційних карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 44-49


  Розглядаються основні особливості змісту і призначення річкових навігаційних карт, враховуючи міжнародні стандарти відображення даних і сучасні вимоги до їх практичного використання. Рассматриваются основные особенности содержания и назначения речных ...
1029280
  Мінаєва К. Особливості ЗНО з хімії. Як успішно підготуватися до іспиту й вдало його скласти // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2021. – Листопад - грудень (№ 11/12) : Підготовка до ЗНО
1029281
  Корж О.С. Особливості зовнішньої торгівлі країн з відкритою економікою в умовах світової фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 72-74. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1029282
  Філоненко Ю.М. Особливості зоогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України / Ю.М. Філоненко, О.С. Васильчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 77-85. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано причини та особливості виникнення акумулятивних і денудаційних зоогенних форм рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України. Зокрема, досліджено такі зоогенні форми рельєфу, як боброві греблі, хатки, нори та канали; хатки та ...
1029283
  Вергун Л.Ю. Особливості зсувної пружності ліпідних систем при низьких температурах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1029284
  Голей Ю.М. Особливості і переваги інтернет-маркетингу у порівнянні з традиційним маркетингом / Ю.М. Голей, Д.О. Колеченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 59-61. – ISBN 978-617-645-232-4
1029285
  Івченко Т.В. Особливості і тенденції розвитку професійно-технічної освіти в Україні в 40-50-х роках XX століття // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 234-246. – ISSN 2227-2844
1029286
  Кошевий М.М. Особливості ідентифікації наукоємності галузей промисловості та послуг // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 17-20. – ISBN 978-617-645-234-8
1029287
  Холод Г.Я. Особливості ідеологізації контексту "Кіно-газети" (1930) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 275-284. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Детально висвітлено два напрями ідеологізації контенту "Кіно-газети": утвердження кіно як засобу боротьби проти ворожих класових елементів та інформаційне протистояння ідеологічно небезпечним зарубіжним і вітчизняним фільмам. Під час аналізу ...
1029288
  Демчук Н.М. Особливості ієрархізації базових концептів маркетингу у французькій мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 153-161. – ISBN 978-966-2303-00-1
1029289
  Івашина Л.П. Особливості імідж-менеджменту розвитку сільського зеленого туризму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
1029290
  Фоменко С.В. Особливості імплементації Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки у світлі викликів гібридної війни // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 174-189
1029291
  Луців Н.З. Особливості імунної реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у хворих на гострий холецистит : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Луців Наталія Збиславівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 137-158
1029292
  Луців Н.З. Особливості імунної реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у хворих на гострий холецистит : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Луців Наталія Збиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1029293
  Однорог М.А. Особливості інвестиційної діяльності в аграрному секторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 108-115. – ISSN 2308-6912


  У самому широкому сенсі інвестиції забезпечують механізм, необхідний для фінансування, росту і розвитку економіки країни. Якщо держава зацікавлена в стабільній і сильній економіці, то воно повинна на законодавчому та виконавчому рівнях створити ...
1029294
  Красножон С.В. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 64-73. – ISSN 2310-9734


  Значення добре розвиненої пенсійної системи полягає не тільки у пенсійному забезпеченні, але й в акумуляції великого обсягу заощаджень для перетворення їх на інвестиції. У цьому сенсі недержавні пенсійні фонди (НПФ) важливий учасник інвестиційного ...
1029295
  Теслюк С.А. Особливості інвестування активів недержавних пенсійних фондів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 24-29. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано сучасний стан розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, зокрема діяльності недержавних пенсійних фондів. Досліджено джерела формування активів НПФ та можливі напрями їх використання.
1029296
  Караульна Н.В. Особливості інноваційного підприємництва / Н.В. Караульна, В.Л. Гура // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 48-53
1029297
  Нагачевська Т. Особливості іноземного інвестування на різних стадіях глобального виробничо-збутового ланцюга агробізнесу / Т. Нагачевська, Н. Пластовець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-59. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано висновок щодо невідповідності стану процесів залучення прямих іноземних інвестицій в аграрному секторі світової економіки існуючим потребам галузі. Розкрито характеристику глобального виробничо- збутового ланцюга агробізнесу в ...
1029298
  Ткаченко О.В. Особливості інституту адміністративної відповідальності в системі державного управління // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 139-141
1029299
  Григорчак І.М. Особливості інституційного забезпечення туристичної галузі України: регіональний аспект // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 34-35
1029300
  Горбач С.О. Особливості інституціонального забезпечення регіонального ринку праці // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 51-60 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
1029301
  Гончаренко Н.І. Особливості інституціональної структури фондового ринку Польщі в умовах трансформаційних змін глобального фінансового середовища / Н.І. Гончаренко, М.А. Кравець // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 8-14. – ISSN 2222-0712
1029302
  Овсянникова Я.О. Особливості інструментів управління ризиками проектів публічно-приватного партнерства // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 1 (70). – С. 36-48


  Розглянуто питання ефективного ризик-менеджменту при реалізації проектів публічно-приватного партнерства (ППП). Визначено неоднозначність застосування основних інструментів управління проектними ризиками в міжнародній практиці та в Україні, де на ...
1029303
  Шароватова О. Особливості інтегрування гендерного підходу до системи підготовки фахівців з питань безпеки // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 70-72. – ISBN 978-617-595-103-3
1029304
  Смольнякова Н.М. Особливості інтелектуального капіталу як чинника забезпечення конкурентоспроможності / Н.М. Смольнякова, А.М. Волосов // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 1 (21). – С. 159-167. – ISSN 2312-394X
1029305
  Андреєв Д. Особливості інтелектуальної комунікації влади та суспільства в умовах глобальної інформатизації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 72-79


  Розглянуто спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (на прикладі США та України). Проаналізовано чинне право України та США з питання охорони патентних прав у сфері вищої освіти. Виявлені проблеми українського правового регулювання ...
1029306
  Лазер Т.В. Особливості інтерпретації комічного у праці Луїджі Піранделло "L"Umorismo" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 137-147. – ISSN 2413-5593
1029307
  Мельничук С.М. Особливості інтерпретаційної форми правотворчої діяльності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 43-49. – ISSN 2222-5374
1029308
  Матюха М. Особливості інформаційних завдань та результатів формування управлінської звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С. 45-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1029309
  Вербова В. Особливості інформаційних потреб науковців Національної академії педагогічних наук України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 18-20. – ISSN 2076-9326


  Розкрито сутність, доцільність та практичну методику вивчення інформаційних запитів користувачів наукової бібліотеки. Проаналізовано інформаційні потреби науковців НАПН України та їхнє забезпечення через систему вибіркового розповсюдження інформації в ...
1029310
  Горбатюк Я.В. Особливості інформаційної взаємодії державної авіаційної служби України з органами державної влади з питань забезпечення безпеки авіації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 178-189. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1029311
  Шолойко А.С. Особливості інфраструктури ринку сільськогосподарського страхування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 20-24 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1029312
  Завгородня Т. Особливості історіографії змісту вищої освіти в дослідженнях західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Т. Завгородня, І. Стражнікова // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 78-84. – ISSN 2309-9127
1029313
  Майстренко А. Особливості кальцієвої сигналізації при ішемічному ураженні нервових тканин-нейронів гіппокампа / А. Майстренко, Н. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 70-73. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Цей огляд описує особливості роботи систем, що забезпечують гомеостаз кальцію під час ішемічного ураження нейронів гіпокампа. Під час ішемії надлишок внутрішньоклітинного Са2+, ексайтотоксична активність глутамату та супутнє утворення вільних радикалів ...
1029314
  Васильченко З.М. Особливості капіталізації комерційних банків України в сучасних умовах / З.М. Васильченко, Е.В. Демчишина // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2017. – № 5 : Науково-практичний збірник, № 5. – C. 8-11. – ISSN 2076-4561
1029315
  Босак І. Особливості кваліфікації виборчих спорів, що розглядаються в адміністративних судах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7069-14-9
1029316
  Довгаль М. Особливості кваліфікації за статтею 342 Кримінального кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 58-65. – ISSN 2311-6676
1029317
  Ткачук О. Особливості квітування сортових троянд колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна в умовах змін клімату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 37-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто результати багаторічного дослідження квітування сортових троянд колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Проведено порівняльний аналіз особливостей квітування троянд у різні періоди з огляду на сучасні погодно-кліматичні ...
1029318
  Доценко Н.А. Особливості класифікації системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 202-210 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1029319
  Коцюба А.І. Особливості класифікації спелесторекреаційних об"єктів та їх використання // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 283-286
1029320
  Кузьменко Н.В. Особливості класифікацій інвестицій в сільськогосподарські підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 143-153. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1029321
  Петренко О.В. Особливості клініки та лікування післятравматичних дефектів допоміжного апарату ока // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 2. – С. 38-43. – ISSN 2309-8147
1029322
  Бортнік І.М. Особливості клініки, діагностики та ендоваскулярного лікування аневризм судин головного мозку при поєднанні з церебральними артеріовенозними мальформаціями // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 23-34. – ISSN 2304-9359
1029323
  Тяжка О.В. Особливості клініко-лабораторних даних у дітей із пролонгованою жовтяницею / О.В. Тяжка, Я.М. Загородня // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 72-74. – ISSN 1681-276Х


  "...Обстежено 111 дітей з пролонгованою жовтяницею віком від 3 тижнів до 3 місяців. Проведена оцінка клінічних та лабораторних даних у спостережуваних дітей".
1029324
  Гуменюк І.О. Особливості кодифікації пенсійного законодавства України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 70-73. – ISSN 2220-1394
1029325
  Ортач Х.С. Особливості кольорової гами та мотивів однотонних тканин кіркітлі області Мерсін // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 191-202


  Частина тюркських спільнот, які проживали у Центральній Азії, з різних причин покинувши регіони свого колишнього поселення, мігрувала до інших областей та регіонів. Тоді як одна з груп розташувалася у Анатолії, інша, вирушивши з півночі, досягла ...
1029326
  Стрішинець О.М. Особливості конкурентних відносин на регіональних ринках нерухомості / О.М. Стрішинець, К.В. Павлов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 35-38. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1029327
  Бочарова Ю.Г. Особливості конкуренції в економіці України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 48-53. – ISSN 1993-6788
1029328
  Росстальна О. Особливості конструювання жіночих образів у збірці оповідань Томаса Гарді "Група шляхетних дам" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 12-18. – ISSN 2307-2261
1029329
  Михальчишина Н.В. Особливості конструювання політичних міфів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 427-437
1029330
  Блізняк А.В. Особливості консультативного статусу міжнародного кооперативного альянсу // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 84-86. – ISBN 978-966-600-475-1
1029331
  Подобна Є.В. Особливості контенту журналу "Хуторянин" (1896–1917 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 180-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто історію виникнення, становлення та розвитку сільськогосподарського журналу "Хуторянин", що виходив друком у Полтаві з 1896 по 1917 рр. Проаналізовано контент часопису, виокремлено основні проблемно-тематичні напрями публікацій, оприлюднених ...
1029332
  Карпець М.В. Особливості контролю знань студентів при вивченні медичної хімії в умовах кредитно-трансферної системи // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 47-49. – ISSN 1681-2751
1029333
  Сорока М.В. Особливості концептуалізації політичного досвіду в сучасній український філософській культурі (історико-філософський аналіз) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 215-222


  У статті представлені основні результати дослідження автором особливостей концептуалізації політичного досвіду в сучасній українській філософській культурі, розкрита авторська позиція щодо структури, ідейних складових та специфічних рис політичного ...
1029334
  Цвих В.Ф. Особливості концепції і сучасної парадигми захисної функції профспілок // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 73-87. – ISBN 966-628-197-5
1029335
  Алієв А. Особливості концепції розвитку центрів надання адміністративних послуг у місті Києві на 2016-2018 роки / Алієв Аббас Мамед огли // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-9. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена основним аспектам розвитку Концепції надання адміністративних послуг міста Києва на 2016-2018 роки. Виокремлено головні проблеми дієвого функціонування адміністративних центрів міста Києва. В статті представлені актуальні на сьогодні ...
1029336
  Кулеша-Любінець Особливості копінг-стратегій в осіб з ішемічною хворобою серця // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 134-141. – ISSN 2312-1246
1029337
  Бородаєнко Є. Особливості копінг-стратегій студентів ВНЗ // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 258-259
1029338
  Лісоколенко Т.В. Особливості кордоцентризму доби українського романтизму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1029339
  Боковець В.В. Особливості корпоративного управління на підприємствах // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 268-279. – ISSN 2312-394X
1029340
  Лобань О.О. Особливості корпоративної власності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 88-92. – ISSN 2415-8089


  У статті проаналізовані погляди зарубіжних та вітчизняних науковців щодо поняття "корпоративна власність". Визначена особливість корпоративної власності як системи відносин між акціонерним товариством і його засновниками (акціонерами), а також порядок ...
1029341
  Плакіда Г.П. Особливості кредитування малого бізнесу в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 42
1029342
  Гусак О.П. Особливості кризової комунікації у сфері зв"язків із громадськістю // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  У статті розглянуто теоретичні підходи у сфері досліджень з кризової комунікації. Зокрема проаналізовано сучасні розробки як вітчизняних, так і зарубіжних теоретиків. Theoretical approaches to studies of crisis communication are considered in the ...
1029343
  Андрушко П. Особливості кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності: теоретичні орієнтири та правозастосовча практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 176-241. – ISSN 2308-9636
1029344
  Скок О. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх за вчинення злочинів невеликої тяжкості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 92-96


  Стаття присвячена дослідженню особливостей дії інститутів покарання, звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання, умовно-дострокового звільнення від покарання, погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх, які вчинили ...
1029345
  Болібрух Н. Особливості кримінологічного моделювання як методу дослідження особистості студента ВНЗ, у зв’язку з учиненням корисливо-насильницьких злочинів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 417-421. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1029346
  Шейко В.М. Особливості культурологічно-мистецької освіти України: стан та перспективи / В.М. Шейко, М.М. Каністратенко // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 101-108


  "Нині в Україні повну культурно-мистецьку освіту надають вищі культурно- мистецькі заклади III–IV рівнів акредитації, які перебувають у підпорядкуванні Мі- ністерству культури (усього 12 закладів, із них 7 мають статус національних), та кілька ...
1029347
  Ємельяненко Г.Д. Особливості культурологічного синтезу філософії класичного екзистенціалізму з теологією у ХХ столітті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 46-49


  Досліджується екзистенціальна теологія, як культурологічний синтез постекзистенціалістського мислення. Розкривається спроба відповісти на питання про те, чому класичний екзистенціалізм змінив форму свого існування, і чи можна інтерпретувати його досить ...
1029348
  Ткач А.О. Особливості латиноамериканської національної ідентичності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 338-345
1029349
   Особливості лейкоцитарної формули крові щурів за умов стрес-індукованих ерозивно-виразкових уражень шлунка та профілактичного введення меланіну / Д.В. Голишкін, Т.М. Фалалєєва, Н.В. Чижанська, Т.В. Берегова, Л.І. Остапченко // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2015. – № 14. – С. 180-184. – ISSN 1727-7485
1029350
  Максимчук А.П. Особливості ліквідації кіпрських компаній // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 161-164. – ISBN 978-617-7363-14-8
1029351
   Особливості лікування порушень ритму серця при вагітності / С.С. Боєв, М.Я. Доценко, І.О. Шехунова, Л.В. Герасименко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 30-36. – ISSN 2224-0586
1029352
   Особливості лікування хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів / А.В. Семеняк, О.А. Андрієць, Р.В. Кормуш, Т.Г. Фармазей // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 67-70. – ISSN 2226-1230
1029353
  Рубцова С.В. Особливості лінгвістичної освіти в сучасному світі // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 60. – С. 297-303. – ISSN 2076-815X


  Робота присвячена сучасним тенденціям викладання англійської мови з акцентом на потреби студентів і особливості сучасного світу у рік англійської мови в Україні та популяризації вивчення іноземних мов серед молоді. У статті наведені приклади ...
1029354
  Рубель О.М. Особливості літературного перекладу віршованих творів // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 7/8 (485/486), березень. – С. 12-17
1029355
  Стасюк Г. Особливості літературного таланту Драгоманових: психогенетичний аспект // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 39-44. – ISSN 2307-2261
1029356
  Лавренов Д.А. Особливості лобізму в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лавренов Данило Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1029357
  Лавренов Д.А. Особливості лобізму в сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лавренов Данило Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 169-187
1029358
  Сегеда Р. Особливості локаційного сленгу київських річкових рибалок // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 440-444. – ISBN 978-966-95419-8-7
1029359
  Фока М.В. Особливості магічного у творчості Г. Гарсіа Маркеса // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 42-46. – ISBN 978-966-916-268-7
1029360
  Сокіл Б. Особливості малоруської (української) мови та її відмінність від великоруської (російської): граматичний аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 94-98
1029361
  Романишин С.Б. Особливості маркетингової діяльності в соціальних мережах / С.Б. Романишин, І.Р. Греськів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 183-188. – ISSN 0321-0499
1029362
  Бех К.А. Особливості маркетингу ТНК в КНР в умовах глокалізації // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 125-126
1029363
  Бабченко Н.В. Особливості мас-медійного дискурсу та рекламної лексики у французькій мові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 49-55. – (Серія "Філологічні науки")
1029364
  Меркулова Ю.В. Особливості медіації під час проведення переговорів про примирення сторін в юридичному конфлікті // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 134-142. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1029365
  Лазер-Паньків Особливості метафоричної репрезентації інтелектуальних здібностей людини у давньогрецьких пареміях // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 405-414


  У статті представлено результати дослідження особливостей об"єктивації в давньогрецьких пареміях характеристик людини за рівнем її інтелектуального розвитку, а також різних проявів її інтелектуальної діяльності. Зокрема, аналізуються типи метафоричного ...
1029366
  Галак К.І. Особливості методики обліку витрат соціально-орієнтованої діяльності // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/2. – С. 15-20. – ISSN 2409-1944
1029367
  Білоткач І.А. Особливості методичних підходів до оцінки ефективності розвитку ринку органічного агровиробництва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 25-30. – ISSN 2306-6814
1029368
  Гладкова Т.Л. Особливості методології створення правових актів ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 115-121. – ISSN 2220-1394
1029369
   Особливості методологічного підходу до викладання курсу фізіології з використанням комп"ютерної симуляції в системі сучасної медичної освіти в Україні / О.Г. Родинський, О.М. Демченко, Г.О. Родинська, І.О. Гутнік // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 38-42. – ISSN 1681-2751
1029370
  Годованець О.С. Особливості механізмів антиоксидантного захисту у передчасно народжених дітей за умов пологового оксидативного стресу // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 43-50. – ISSN 2226-1230
1029371
  Прихненко М. Особливості механізму прийняття зовнішньополітичних рішень в урядах Тоні Блера // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 321-327. – ISSN 2519-4518
1029372
  Костецька Н.І. Особливості механізму стратегічного управління витратами підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 91-96. – ISSN 2309-1533
1029373
  Касьянова М.М. Особливості міграційних процесів до країн Східної Європи (1991–2013 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 289-293. – ISSN 2076-1554
1029374
  Матвієць М.В. Особливості міжнародного маркетингу в умовах глобалізації економіки / М.В. Матвієць, Ю.О. Онишкевич // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 38-40. – ISBN 978-617-645-234-8
1029375
  Філіпенко А.С. Особливості міжнародного регулювання торгівлі послугами // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – C. 3-11. – ISSN 1729-7036
1029376
  Петрашко С.Я. Особливості міжнародного співробітництва України у сфері протидії корупції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 141-146. – ISSN 2220-1394
1029377
  Кутовий К.П. Особливості міжособистісних стосунків у сім"ї із дитиною з особливими освітніми потребами / К.П. Кутовий, В.В. Корнієнко, О.Р. Щесняк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 61-68. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто функціонування сім"ї із дитиною з особливими потребами. Зіставлено особливості спілкування в сім"ях із хворою та здоровою дитиною. Проаналізовано вплив особистісних характеристик батьків хворих дітей і стратегій їх копінг-поведінки на ...
1029378
  Єсип М.З. Особливості міжособових стосунків людей, схильних використовувати різні релігійні копінг-стратегії // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – С. 243-250
1029379
  Ревер В. Особливості мікроструктури та мінерального складу еоценових порід північно-західного шельфу Чорного моря / В. Ревер, Ю. Дацюк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 141-148 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
1029380
  Мороз М. Особливості мінерального складу верхньоюрських карбонатних порід зовнішньої зони Передкарпатського прогину за даними комплексного термічного аналізу / М. Мороз, Я. Яремчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 88-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2078-6220
1029381
  Пуряєва Н. Особливості мови першого українського молитовника // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 27-39. – ISSN 1682-3540


  "Проведений аналіз мови «Молитовника для руського народу» І. Пулюя (Відень, 1871) дає змогу зробити висновки про прагнення перекладача втілити концепцію нової української літературної мови, яка б органічно поєднувала її два регіональні варіанти — ...
1029382
  Пєшкова Т.В. Особливості мовленнєвого впливу у діловій німецькомовній комунікації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 269-272. – ISBN 978-617-7132-02-07
1029383
  Жук(Лаврик) Особливості мовленнєвого етикету української лінгвокультури // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 196-199. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1029384
  Комарницька Т. Особливості мовної інтерференції (іврит - російська, іврит - українська) у мовленні українських емігрантів в Ізраїлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 14-19. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мішане мовлення українських емігрантів в Ізраїлі, здійснено спробу класифікувати івритські слова, що включаються до нього, і визначити соціолінгвістичну природу мішаного мовлення українських емігрантів в Ізраїлі. Рассмотрена смешанная речь ...
1029385
  Федосій О. Особливості мовної стилістики прози Галини Тарасюк // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2017. – № 1 (165), січень. – С. 19-21
1029386
  Ємельянова Т.С. Особливості модальної організації діалогу в мережі Інтернет // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 133-135. – ISBN 978-966-96911-8-7
1029387
  Смущинська І.В. Особливості модальності аукторіального оповідача // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 282-286. – ISBN 966-638-142-7
1029388
  Гончаренко І.Ф. Особливості моделі розвитку професійної компетентності науково-педагогічних працівників військово-медичної освіти // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 39-45
1029389
  Дюжева К. Особливості моделювання лонгрідів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 15-17. – ISSN 2076-9326


  Стаття має на меті науково-практичну реалізацію спроби узагальнити принципи моделювання світу та простору в новітній веб-формі лонгріда. Проаналізовано останні дослідження та публікації за темою; приділено увагу аспектам конкретизації теоретичних засад ...
1029390
  Лук"яненко І.Г. Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом / І.Г. Лук"яненко, В.М. Жук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 323-329 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
1029391
  Брюханова Н.О. Особливості моделювання професійної підготовки фахівців / Н.О. Брюханова, Н.В. Корольова // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 21-34. – ISBN 978-966-644-413-7
1029392
  Ситар Г. Особливості моделювання синтаксичних фразеологізмів // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 76-83. – ISSN 2415-8208
1029393
  Гудзенко В.П. Особливості моделювання художнього світу в новелістиці В. Портяка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 149-153. – (Б-ка Ін-ту філології)
1029394
  Коржовська О. Особливості моделювання художнього світу у "Слова о полку Ігоревім" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 5-9. – ISSN 2307-2261
1029395
  Орлова Т.В. Особливості модернізаційних процесів у сучасному В"єтнамі // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 155-163. – ISBN 978-966-02-8033-5
1029396
  Моренко А.Г. Особливості мозкових процесів під час виконання мануальних рухів у відповідь на сенсорні сигнали в осіб із високою і низькою альфа-частотою : монографія / Алевтина Григорівна Моренко ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-214. – ISBN 978-966-600-666-3
1029397
  Корнєєва Ю.В. Особливості монетарної політики в процесі переходу до ринкової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 143-158. – ISSN 2308-6912


  У перехідних економіках впровадження монетарної політики - складніший процес, ніж для розвинутих ринкових економічних систем. Країнам з перехідною економікою властиві певні особливості, які важливо залучити до аналізу. Нижче окреслено ці особливі умови ...
1029398
  Панченко В. Особливості моніторингу сформованості іншомовної компетенції в студентів університету // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 99-104. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
1029399
  Зубань О. Особливості морфемної будови слів у поетичних текстах Т. Шевченка (на матеріалі корпусу української мови) / Оксана Зубань // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 123-133. – ISSN 0320-3077
1029400
  Соломенчук Т.М. Особливості морфо-функціонального стану коронарного кровообігу в жінок- курців з гострим коронарним синдромом без підйому ST / Т.М. Соломенчук, В.В. Процько, А.О. Бедзай // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 7-16. – ISSN 2312-7015


  Дослідження присвячене з"ясуванню морфофункціонального стану коронарного кровообігу за даними коронарної ангіографії (КАГ) у жінок з гострим коронарним синдромом без підйому ST(ГКСбnST) залежно від звички куріння.
1029401
  Кузняк Н.Б. Особливості морфогенезу структурних компонентів носової ділянки щура білого // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 4 (58). – С. 17-21. – ISSN 1727-0847
1029402
  Шевчук Н.П. Особливості морфологічної організації земної поверхні Словечансько-Овруцького кряжу / Н.П. Шевчук, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 86-93. – ISSN 0868-6939


  Проведено морфологічний аналіз території Словечансько-Овруцького кряжу засобами ГІС. На основі побудованих морфометричних схем та моделей зроблено якісну та кількісну оцінку рельєфу та встановлено особливості морфологічної огранізації, запропоновано ...
1029403
  Гребеник Т.В. Особливості мотивації до навчання студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 36-42. – ISSN 2304-4470
1029404
  Бондар Л.В. Особливості мотивації навчальної діяльності студентів - майбутніх практичних психологів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 23-27. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
1029405
  Стеценко А.І. Особливості мотивації працівників державної служби з надзвичайних ситуацій України до фізичного самовдосконалення / А.І. Стеценко, В.О. Архипенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 58-63 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1029406
  Красілова Ю.М. Особливості мотиваційної сфери неповнолітніх засуджених // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 60-70. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1029407
  Суховірська Л. Особливості навчальних програмних засбів з фізики у професійно-технічних та вищих навчальних закладах з розділу "електродинаміка" / Л. Суховірська, О. Задорожна // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 68-73
1029408
  Тищенко В.О. Особливості навчально-тренувального процесу гандболістів вищої кваліфікації між турами змагального періоду // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 73-77. – ISSN 1818-9172
1029409
  Котлярова О.О. Особливості навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів в сучасних умовах підготовки фахівців // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 182-191. – ISSN 2227-2844


  Детально розглянуті сутність та види навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів в сучасних умовах підготовки фахівців.
1029410
   Особливості навчальної мотивації у студентів вищого медичного навчального закладу / І.М. Бондаренко, В.Ф. Завізіон, В.С. Кислицина, О.І. Асєєв, К.О. Дмитренко, В.Є. Машталер, Г.С. Канюка, Г.Ф. Старушкевич, Т.В. Філат, М М.І. Ходжуж // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 20, № 2. – C. 17-25. – ISSN 2307-0404


  "...Поняття "навчальної мотивації" розглядається як процес, метод та спосіб спонукання людей, які навчаються, до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти. Формування навчальної мотивації на сьогодні є однією з основних ...
1029411
  Сисоєва С. Особливості навчання бакалаврів у провідних країнах світу / С. Сисоєва, Л. Козак // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 99-109. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1029412
   Особливості навчання грамоти сучасних дітей: теорія та практика : зб. матеріалів обл. наук.-практ. семінару / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошкільної та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін.]. – Чернігів : ЧОШПО імені К.Д. Ушинського ; Видавництво ЧНТУ, 2016. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7496-74-6
1029413
  Цвяк Л.В. Особливості навчання іноземної мови слухачів курсів охорони закордонних дипломатичних установ // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 372-380. – ISBN 978-966-2668-24-7


  "У наш час особливої актуальності набуває професійно-орієнтований підхід до навчання іноземної мови на немовних факультетах вузів, який передбачає формування у слухачів здатності іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових ...
1029414
  Батечко Н. Особливості навчання майбутніх викладачів вищої школи в магістратурі у Сполучених Штатах Америки // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 51-57. – ISSN 2078-1687
1029415
  Смеречак Л. Особливості навчання майбутніх соціальних працівників супервізорству // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 103-107. – ISSN 2308-4634


  Автором здійснено спробу розкрити особливості навчання майбутніх соціальних працівників супервізорству в умовах закладу вищої освіти; доведено що супервізорство сприяє усвідомленню майбутніми фахівцями соціальної сфери своїх можливостей та є складником ...
1029416
  Дружченко Т.П. Особливості навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів юридичних факультетів // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 112-115. – ISBN 978-617-7037-08-7
1029417
  Хмелевська Н.В. Особливості надання адвокатом правничої допомоги неповнолітнім в кримінальному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 272-277. – ISSN 2310-9769
1029418
   Особливості надання додаткових послуг у готелях ділового призначення / І.Ю. Муха, Г.М. Лявинець, В.О. Губеня, А.В. Гавриш // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 228-234
1029419
  Вегеш А. Особливості найменувань літературних героїв у романі Мирослава Дочинця "Горянин" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 52-56. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
1029420
   Особливості нарахування стипендій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 березня (№ 11). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН України про майбутнє стипендій.
1029421
  Шуміло О.С. Особливості наукових підходів до визначення поняття "економічна безпека підприємства" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 339-344 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
1029422
  Білоус О. Особливості нацистського окупаційного режиму в Україні / О. Білоус, В. Гедз // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 62-70. – ISBN 978-617-7158-06-5
1029423
  Кузнецов І.А. Особливості національної моделі соціальної держави // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 47-53. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1029424
  Єсіпенко Н.М. Особливості нейтралізації фінансових ризиків підприємства / Єсіпенко Н.М., Назаренко Я.А., Нгуєн Чунг Кієн // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 19-23. – ISSN 2524-0102
1029425
  Капустянський М.В. Особливості несвідомого у професійній діяльності керівників // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 112-117
1029426
  Джигун О.М. Особливості нової моделі енергоринку України / О.М. Джигун, С.Є. Саух // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 77. – С. 3-12. – ISSN 2309-7647
1029427
  Дитюк В.З. Особливості нормативно-правового регулювання забезпечення публічної безпеки в країнах Європейського Союзу / В.З. Дитюк, С.С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 17-23. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1029428
  Ніколаєнко Т.Б. Особливості нормативного врегулювання призначення покарання "тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців" щодо різних категорій осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 277-280. – ISSN 2219-5521


  У статті звертається увага на особливості нормативного регулювання призначення покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні щодо різних категорій осіб. Автор окреслив проблемні питання його застосування щодо кола таких суб’єктів, як: курсанти ...
1029429
  Нагорний П.О. Особливості нормотворчої діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо розробки та реалізації проектів регіонального розвитку країни: аналіз українського та закордонного досвіду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 131-140. – ISSN 1999-5717
1029430
  Крайнюкова А.М. Особливості нормування якості поверхневих вод в Україні та країнах ЄС // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 18-21. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1029431
  Попович А. Особливості нотаріального посвідчення аліментного договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 497-499. – ISBN 978-617-7069-28-6
1029432
  Тертична А.А. Особливості об"єктивної сторони вимагання (ст. 189 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 407-410. – ISSN 2219-5521
1029433
  Майстер Л.А. Особливості обліку витрат на розробку (створення) та придбання нематеріальних активів підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 24-27. – ISSN 2306-6792
1029434
  Бачинська Н.В. Особливості обліку і планування тренувального процесу спортсменів парно-групової акробатики з урахуванням статевого диморфізму (аналіз анкетних даних тренерів України) // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 3-6 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1029435
  Брік С.В. Особливості обліку необоротних активів після 1 січня 2015 року / С.В. Брік, Н.Ю. Мардус, О.О. Фальченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 252-257. – ISSN 2222-0712
1029436
  Бойко Л.І. Особливості обліку оренди майна у сфері господарювання / Л.І. Бойко, О.М. Єремян // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 126-130. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1029437
  Воськало Н.М. Особливості обліку та відображення у звітності інформації про забезпечення відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також Податкового кодексу України / Н.М. Воськало, О.І. Карий, В.І. Воськало // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 55-60. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1029438
   Особливості обміну жирів, їхній фактичний вміст у раціонах харчування дітей, які мешкають на територіях радіоекологічного контролю та у м. Києві / І.Т. Матасар, О.Г. Луценко, Л.М. Петрищенко, В.І. Матасар // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-7477
1029439
  Скорук І. Особливості ономастикону драматичних поем Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 186-194. – ISSN 2413-0923
1029440
  Горожанова С. Особливості ономастичного простору в романі Уласа Самчука "Волинь" // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 204-211. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1029441
  Клименко О.Л. Особливості онтогенезу видів роду Grindelia Willd. / О.Л. Клименко, В.О. Меньшова // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 1605-6574


  Наведено результати вивчення онтогенезу видів роду Grindelia Willd. (G. robusta Nuttall, G. integrifolia DC, G. squarrosa (Pursh) Dunal.) в умовах культури (ex situ). Приведены результаты изучения онтогенеза видов рода Grindelia Willd. (G. robusta ...
1029442
  Завацький Є.Ю. Особливості опанувальної поведінки молоді та її здатність до антиципації в посттравматичній ситуації / Є.Ю. Завацький, Н.Є. Завацька, Л.В. Спицька // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 7 (160). – С. 136-141. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1029443
  Бондар М. Особливості опису кириличних стародруків у XXI ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 351-370. – ISSN 2224-9516
1029444
  Соколова О.А. Особливості оплати праці державних службовців у сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Соколова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр.. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 221 арк. – Бібліогр.: арк. 196-221
1029445
  Затонацька Т. Особливості оподаткування суб"єктів ринку електронної комерції / Т. Затонацька, О. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 16-22. – (Економіка ; вип. 9 (186)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено комплексний огляд підходів щодо податкового регулювання ринку е-комерції, розкрито особливості зарубіжних практик оподаткування, зокрема, країн ЄС, США, Китаю. Розкриті особливості регулювання питань оподаткування суб"єктів ринку ...
1029446
   Особливості опороспроможності хворих із післятравматичними позасуглобовими деформаціями стегнової кістки та кісток гомілки (статографічні дослідження) / К.К. Романенко, Я.А. Долуда, М.Ю. Карпинський, Д.В. Прозоровський // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 35-44. – ISSN 0030-5987
1029447
   Особливості оптичного ближньопольового субнатравлення шорсткості поверхні діалектриків / Д.О. Василенко, П.О. Кравчук, В.І. Григорук, В.С. Сидоренко // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХIІI Міжнар. конф. (5-8 груд.2017 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [під ред. В.С. Криловського, В.П. Пойди]. – Харків : ХНУ, 2017. – С. 96
1029448
  Соболь І.І. Особливості організації влади та управління Рейхскомісаріату "Україна" // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 142-150. – ISSN 2414-05-62
1029449
  Мамчур Г.В. Особливості організації державного управління та службової діяльності в козацько-гетьманській державі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 46-50. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені особливості організації влади та службової діяльності в козацько-гетьманській державі. Проаналізовано історичні передумови формування управлінського апарату та значення названого етапу становлення вітчизняної моделі державної ...
1029450
  Дегтярьова Г.А. Особливості організації експериментальної апробації теоретичних і методичних основ розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 46. – C. 40-54. – ISSN 2312-1548
1029451
   Особливості організації екстреної медичної допомоги під час ліквідації наслідків масових заходів 31.08.2015 року біля Верховної Ради України / М.Д. Близнюк, В.П. Печиборщ, В.В. Вороненко, А.В. Вершигора // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 40-49. – ISSN 2312-7104
1029452
  Пеньков С.В. Особливості організації застосування службових тварин під час протидії злочинності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 125-129. – ISSN 1727-1584
1029453
  Саблук С.А. Особливості організації контролю злочинності в Україні у другій половині 50-х років // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – C. 6-16. – ISSN 2078-9165
1029454
  Кузьменко Н.М. Особливості організації навчально-виховного процесу Ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька (кінець XIX - початок XX століття) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-498-3
1029455
  Ковальська С. Особливості організації науково-дослідної роботи в Національному університеті біоресурсів і природокористування України // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 249-251


  Висвітлюється процес організації, визначаються перспективинаукової роботи в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
1029456
  Гнатишина Л.Л. Особливості організації наукової роботи студентів-першокурсників медичного профілю на прикладі роботи студентського наукового гуртка / Л.Л. Гнатишина, Г.І. Фальфушинська, Л.М. Іванець // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 107-110. – ISSN 1681-2751
1029457
  Попович В.І. Особливості організації обліку доходів і витрат діяльності автотранспортного підприємства / В.І. Попович, Г.П. Гудь // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 242-249 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
1029458
  Гудзенко Н.М. Особливості організації обліку операцій з інвестиційною нерухомістю // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 41-48. – ISSN 2411-4413
1029459
  Козак Л. Особливості організації педагогічної освіти у вищих школах Франції // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 27-33. – ISSN 2078-1687
1029460
  Матюх С.А. Особливості організації підготовки фахівців вищих навчальних закладів та забезпечення підвищення конкурентоспроможності їхнього людського потенціалу / С.А. Матюх, В.Г. Лопатовський // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 150-153. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150


  Статтю присвячено оцінці вступної кампанії наступного року на основі затверджених умов прийому до ВНЗ у 2017 році. Автори статті аналізують методику формування конкурсного балу, застосування балансуючих коефіцієнтів, оцінюють переваги та недоліки ...
1029461
  Федоренко В. Особливості організації позааудиторної самостійної роботи з біофізики у ВНЗ медичного профілю І-ІІ рівнів акредитації // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 86-88
1029462
  Мозговий В.І. Особливості організації професійно-психологічного відбору в збройних силах розвинутих країн // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 102-103
1029463
  Білоус О.С. Особливості організації самостійної роботи студентів ВНЗ // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 153-157. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1029464
  Михайленко О. Особливості організації самостійної роботи студентів у ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 10 (129), жовтень. – C. 64-68. – ISSN 2308-4634
1029465
  Бондарєва М. Особливості організації системи нотаріальних органів у країнах латинського нотаріату // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 146-149. – ISSN 0132-1331
1029466
  Редька Д. Особливості організації та функціонування студентського самоврядування у ВНЗ // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 206-209
1029467
  Олішевська Ю. Особливості організації туристсько-краєзнавчої діяльності молоді у місті Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-28. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості організації туристсько-краєзнавчої діяльності учнівської та студентської молоді. Виділено характерні риси окремих форм туристсько-краєзнавчої діяльності: гурток, секція, клуб, товариство, екскурсія, експедиція, похід, зліт. ...
1029468
  Олексів І.Б. Особливості організаційних змін у системах корпоративного управління / І.Б. Олексів, Т.Ю. Лісович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 66-72. – ISSN 0321-0499
1029469
  Предместніков О. Особливості організаційних і матеріально-технічних форм діяльності органів юстиції України. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 146-151. – ISSN 2307-8049
1029470
  Відлер О.М. Особливості організаційно-правових механізмів з протидії нелегальній міграції в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 77-81. – ISSN 2306-6814
1029471
  Кравець Т.М. Особливості організаційно-управлінської трансформації аграрної сфери (на прикладі Львівської області) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 189-199. – ISSN 2308-135X
1029472
  Климкова І.І. Особливості організаційної культури парламентської діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 193-209
1029473
  Мінакова Т.П. Особливості освітніх послуг у сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 112-117. – ISSN 2306-6806
1029474
  Герасимчук В.Л. Особливості освітньої політики Австро-Угорщини на Закарпатті у другій половині XIX століття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 84-87. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1029475
  Тур О.М. Особливості оформлення списку використаних джерел у ІEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 225-234. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Наведено огляд проблем викладу результатів наукової діяльності українських учених, передусім дисертаційних досліджень. Проаналізовано нормативні документи, які регламентують укладання списків використаних джерел, а також рекомендовані для їх оформлення ...
1029476
  Бурбело Н.О. Особливості оцінки антикризової стійкості підприємства // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 100-106. – ISSN 2415-8089


  У статті розглянуто ключові проблеми антикризового розвитку українських підприємств. Визначено основні чинники дестабілізації розвитку підприємств у період світової фінансово-економічної і внутрішньої кризи. Розкрито напрями підвищення антикризової ...
1029477
  Гут Л.В. Особливості оцінки вартості фінансового потенціалу підприємства / Л.В. Гут, І.М. Тарантюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 89-97. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  У статті виявлено основні тенденції та особливості фінансового потенціалу підприємства, визначено його сутність, складові та методику оцiнки фiнансового потенцiалу. Особливу увагу приділено методам оцінки вартостi фінансового потенціалу підприємства ...
1029478
  Думанська К.С. Особливості оцінки мобілізаційних можливостей компанії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 105-109. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  Стаття містить запропонований автором метод визначення потенціалу внутрішніх мобілізаційних можливостей компанії, обгрунтування його необхідності та короткий опис результатів застосування. Даний метод забезпечує компанії розробку гнучкої мобільної ...
1029479
  Чернишева О.М. Особливості оцінювання конкурентоспроможності підприємства методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції / О.М. Чернишева, О.О. Івлєв, О.П. Безкоровайна // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 75-80
1029480
  Богма О.С. Особливості оцінювання цільових програм протидії загрозам бюджетній безпеці України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 22-25. – ISSN 2306-6814
1029481
  Лікарчук Д.С. Особливості парламентських конфліктів у сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лікарчук Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 176-196
1029482
  Макаренко Л.П. Особливості партійних комунікацій // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 249-253. – ISSN 2076-1554


  In a publication the features of party communication are exposed as the important variety of political communication. The varieties of party communications are analyzed. Description is given to the changes in party communication in the context of ...
1029483
   Особливості патогенезу за ураження бульб Solanum tuberosum L. збудниками хвороб за застосування мікробіологічних препаратів / В.В. Бородай, А.Ф. Ліханов, В.А. Колтунов, Бальвас-Гремякова, Н.І. Войцешина // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 100-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
1029484
  Григоренко Ю.В. Особливості педагогічної взаємодії з агресивними дітьми // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 107-108. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1029485
  Шевченко К.В. Особливості педагогічної практики студентів китайських педагогічних ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 158-166. – ISSN 2312-5993
1029486
  Самойленко О.О. Особливості пенсійного забезпечення державних службовців на території України в період Гетьманату // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 49-52. – ISSN 2219-5521
1029487
  Чемич М.Д. Особливості перебігу ВІЛ-інфекції залежно від шляхів інфікування / М.Д. Чемич, А.І. Піддубна // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 3 (85). – C. 23-27. – ISSN 1681-2727
1029488
  Косминіна Н.С. Особливості перебігу коронавірусної хвороби в дітей раннього віку / Н.С. Косминіна, І.Ю. Авраменко // Запорожский медицинский журнал : научно-практический журнал / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю.М. Колесник, В.А. Визир, В.В. Сыволап [и др.]. – Запорожье, 2021. – Т. 23, № 5 (128), сентябрь - октябрь. – С. 691-695. – ISSN 2306-4145
1029489
  Меньшикова А.О. Особливості перебігу респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених залежно від виду дихальної підтримки / А.О. Меньшикова, Д.О. Добрянський // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 13-18. – ISSN 2226-1230
1029490
  Ніцович І.Р. Особливості перебігу та лікування бактеріального вагінозу у вагітних / І.Р. Ніцович, А.В. Семеняк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 61-64. – ISSN 2226-1230
1029491
  Квят О. Особливості переведення боргу в капітал в Україні / О. Квят, А. Фольварочна // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 34
1029492
  Монаєнко А. Особливості перегляду рішень суду касаційної інстанції Верховним Судом України в спектрі вирішення податкових спорів між суб"єктами господарювання та органами Державної фіскальної служби України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 166-170. – ISSN 1026-9932
1029493
  Герасимович В.А. Особливості переговорного процесу у врегулюванні політичних конфліктів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 26-28
1029494
  Сливка М.І. Особливості передачі історичних хоронімів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 432-440. – ISBN 978-966-2303-00-1
1029495
  Случак Т. Особливості перекладу афоризмів Оскара Вайлда // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 83-85. – ISSN 2410-2202
1029496
  Ласінська Т.А. Особливості перекладу деяких груп архаїчної лексики з англійської мови українською // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 97-101. – ISSN 2413-5593
1029497
  Кльось С. Особливості перекладу дитячої поетичної літератури Редьярда Кіплінга українською та російською мовами / С. Кльось, М. Ковцуняк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 99-103. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто вірш "Шість слуг" Р. Кіплінга зі збірки "Казки просто так" та його україно- та російськомовну інтерпретацїї. Звернено увагу на перекладацькі трансформацїї, здійснені І. Теплим, Л. Солонько, С. Подопригорою та С. Маршаком. Тексти ...
1029498
  Андрощук О.С. Особливості перекладу діалогічного мовлення в романі Стефані Маєр "Сутінки. Молодий місяць" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 34-46


  Стаття присвячена висвітленню основних особливостей перекладу діалогічного мовлення у романі Стефані Маєр "Сутінки. Молодий місяць". Проаналізовано різні підходи вчених до поняття "когерентність" та "дискурсивний маркер". Автор зосереджує увагу на ...
1029499
  Драбов Н.Ю. Особливості перекладу ділових листів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 97-102. – ISBN 978-617-7132-02-07
1029500
  Башманівський О.Л. Особливості перекладу ділового листування за допомогою автоматизованого перекладу // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 175-185. – ISBN 978-617-7009-44-3
1029501
  Герасімова О. Особливості перекладу мовних реалій як одиниць безеквівалентної лексики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 242-246. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1029502
  Сидорчук В. Особливості перекладу народних казок // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 136-138
1029503
  Запорожець О.С. Особливості перекладу та тлумачення клінічної термінології / О.С. Запорожець, М.Ю. Сидора // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология : научно-практический журнал / ГУ "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины" ; Ассоциация дерматологов, венерологов и косметологов Днеропетровщины ; гл. ред. А.Д. Дюдюн. – Днепропетровск, 2016. – № 1/4. – C. 252-254. – ISSN 1561-3607
1029504
  Корольова Т.М. Особливості перекладу українських прагматонімів англійською мовою / Т.М. Корольова, О.В. Пєліна // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 174-183. – ISBN 978-966-399-637-0
1029505
  Бабій Ю.Б. Особливості перекладу фігур мовлення (на матеріалі української та англійської мов) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 55-61
1029506
  Якубяк М.В. Особливості перекладу французьких безособових речень // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 126-133. – ISSN 0207-8287
1029507
   Особливості переносу радіоактивних частинок у процесах полегшеної дифузії / Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко, Т.С. Власенко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2017. – Вип. 29. – C. 97-104. – ISSN 1813-3584
1029508
  Безверхий К. Особливості переоцінки основних засобів: міжнародний та український досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 11-15 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1029509
  Черних О.Б. Особливості переходу до нової моделі підготовки військових фахівців / О.Б. Черних, Ю.О. Черних // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 106
1029510
  Сліпокоєнко Р.О. Особливості першого періоду підводної війни / Р.О. Сліпокоєнко, А.В. Холодна // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 58-60. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1029511
  Пахомова М.В. Особливості питання сертифікації педагогічних працівників в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 3 (76). – С. 123-127. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1029512
  Фесюк В. Особливості підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності "Географія" в Україні й Польщі / В. Фесюк, Ю. Барський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 2-8 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1029513
  Барна Л. Особливості підготовки вчителів біології в Україні в 20-30-х роках XX століття // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 53-61. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1029514
  Пазюра Н.В. Особливості підготовки докторів філософії в зарубіжних країнах // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 208-211. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1029515
  Картель Т.М. Особливості підготовки інженерів у процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування у сучасних вищих навчальних закладах: акмеологічний підхід // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 110-114. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1029516
  Мельничук М.В. Особливості підготовки лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів на основі комп"ютерно-орієнтованих технологій навчання // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – С. 201-204. – ISSN 2077-1096
1029517
  Яблочнікова І. Особливості підготовки магістрів-фінансистів у Ірландії // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 206-211. – (Педагогічні науки ; № 2 (53), травень). – ISSN 2078-2128
1029518
  Козак Л. Особливості підготовки майбутніх вчителів материнських і початкових шкіл у Франції // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 113-119. – ISSN 2078-1687
1029519
  Черчата Л. Особливості підготовки студентів університетів до міжкультурної комунікації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 11 (130), листопад. – C. 69-73. – ISSN 2308-4634
1029520
  Литвин А.В. Особливості підготовки текстів у процесі PR-діяльності // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 201-208. – ISBN 978-966-8063-99-46
1029521
  Басюк Д.І. Особливості підготовки фахівців для винного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1029522
  Кузнецова С.О. Особливості підготовки фахівців з обліку і аудиту на основі досліджень сучасних вимог роботодавців // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 160-161
1029523
  Бичок А.В. Особливості підготовки фахівця економічного профілю в німецькомовних країнах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 27-29. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609


  Про особливості навчального процесу в Німеччині, Австрії, Швейцарії.
1029524
  Губань Р.В. Особливості підготовки юристів для органів місцевого самоврядування (на прикладі викладання курсу "Основи територіального устрою") // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 220-224
1029525
  Безсмертна О. Особливості підготовчого етапу впровадження мобільних технологій в університетських бібліотеках // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 11 (232). – С. 31-34. – ISSN 2076-9326


  Йдеться про підготовку бібліотек вищих навчальних закладів до впровадження мобільної веб-присутності. Представлено огляд літератури з питань використання мобільних веб-технологій у книгозбірнях.
1029526
  Піонтківська О. Особливості підтримки соціальної активності людей похилого віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 88-90. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду особливостей підтримки соціальної активності людей похилого віку. Нагальність дослідження обумовлена тим, що питання підтримки та розвитку соціальної активності людей похилого віку є актуальним, але недостатньо дослідженим. У ...
1029527
  Дмитрук Ю.М. Особливості пізньоголоценової еволюції грунтів Передкарпаття / Ю.М. Дмитрук, В.Б. Гаврилюк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 6-11 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
1029528
  Юрчук Н.П. Особливості платіжного середовища систем електронної комерції в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 157-170. – ISSN 2411-4413
1029529
  Мостенська Т. Особливості побудови інтегрованих маркетингових комунікацій // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 13-20. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1029530
  Кирилишен Я.В. Особливості побудови сучасних документально-інформаційних систем з використанням хмарних технологій / Я.В. Кирилишен, А.В. Остапенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 49-55


  Документальні-інформаційні системи є важливим інструментом реалізації інформаційної діяль-ності організацій, від функціонування якого залежить ефективність побудови загальної системи управління. В статті розглянуті питання удосконалення організації ...
1029531
  Гринчук О.Д. Особливості поглядів науковців до трактування категорії "Економічна стабільність підприємства" // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 262-270. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1029532
  Лисецька Н.М. Особливості податкового контролю нових країн ЄС: на прикладі Латвії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 10 (311). – Бібліогр.: 7 назв
1029533
  Савчак В.В. Особливості поділу земельної ділянки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 214-220 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1029534
  Величко М. Особливості поетики представників арабо-іспанської лірики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 35-38. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність становлення арабо-іспанскої лірики. На прикладі творів поета Ібн Кузмана продемонстровано поетичний синтез арабської поезії та фольклорної традиції Андалузії. The article deals with the essence of becoming the Arab-spanish ...
1029535
  Козловська Д.В. Особливості поетонімії роману Ірен Роздобудько "Я знаю, що ти знаєш, що я знаю" // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 19. – С. 101-110. – ISSN 2410-3373
1029536
  Закревський А.В. Особливості покарання за порушення права особи на захист // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 55-63. – ISSN 2222-5374
1029537
  Чумаченко В.А. Особливості полімер-аналогічних перетворень для розгалужених кополімерів та їх поведінка у розчині / В.А. Чумаченко, М.Ю. Безуглий, Н.В. Куцевол // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 215
1029538
  Косьмій Ю.В. Особливості політизації етнонаціональних спільнот в Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 610-613. – ISSN 2076-1554
1029539
  Перехрест О.Г. Особливості політики нацистських окупантів в галузі освіти в українському селі в роки Другої світової війни // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 89-106. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
1029540
  Широв М.А. Особливості політики постійного нейтралітету Туркменістану // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 215-224. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1029541
  Кисільова І.Ю. Особливості політики ціноутворення страхових компаній / І.Ю. Кисільова, Ю.В. Калюжна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 25-31. – (Економічні науки ; № 1 (33)). – ISSN 2414-0287
1029542
  Бульбенюк С.С. Особливості політико-психологічної структури влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 114-124
1029543
  Куцов К.О. Особливості політичних поглядів карпатоукраїнських студентів у Празі (1921-1930) (до питання про їх партійну самоідентифікацію) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 23-28. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1029544
  Косьмій Ю.В. Особливості політичного лідерства у структурах етнонаціональних спільнот // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 156-165
1029545
  Побочий І.А. Особливості політичної культури та менталітету українського народу та їх вплив на політичне протистояння // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 169-179
1029546
  Ткач О.І. Особливості політичної модернізації в країнах Латинської Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 130-140. – ISBN 966-628-117-1
1029547
  Шитий С.І. Особливості порушення прав людини шляхом незаконного використання програмних засобів негласного зняття інформації / С.І. Шитий, І.І. Огороднікова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 82-92. – ISSN 2220-1394
1029548
  Гришняєва О.В. Особливості порушень адаптації до роботи молодшого медичного персоналу в період проведення антитерористичної операції / О.В. Гришняєва, І.Е. Тимошпольська // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 21-25. – ISSN 2413-8843
1029549
  Олійник О.Б. Особливості порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок при тиреотоксикозі та шляхи їх корекції / О.Б. Олійник, В.В. Поворознюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 42-48. – ISSN 2413-550Х
1029550
  Коломис О. Особливості посвідчення довіреностей на відчуження нерухомості // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 166-172
1029551
  Калініченко О.В. Особливості посвідчення заповіту черговим лікарем // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 245-246. – ISBN 978-966-301-169-1
1029552
  Мазур А.В. Особливості посвідчення правочину щодо відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземцями та осібами без громадянства // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 152-154. – ISBN 978-617-673-442-0
1029553
  Піонтковська Т.В. Особливості поширення логіки в Україні в XVI – XVII ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 96-97
1029554
  Явкін В.Г. Особливості поширення цінових пропозицій земель рекреаційного призначення Дністровського водосховища / В.Г. Явкін, В.І. Ясенчук, А.Я. Мельничук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 219-225 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1029555
  Лебідь В.П. Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносному комплексі для субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву Стаття 2. Нафтогазоперспективні ділянки пошуку родовищ у Роменсько-Охтирському субрегіоні // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 3. – С. 32-38 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1029556
  Надьон В.В. Особливості прав та обов"язків, які винвкають з правового статусу особи // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 84-89
1029557
  Щокін Р.Г. Особливості права використання та розпорядження результатів інтелектуальної власності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 141-147
1029558
  Плотник А.О. Особливості права спільної власності на землю // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 146-147. – ISBN 978-966-7957-18-6
1029559
  Курман Т.В. Особливості правовідносин з приводу охорони земель // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 207-209. – ISBN 978-966-419-269-6
1029560
  Санныков Д.В. Особливості правовідносин з приводу охорони земель // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 207-209. – ISBN 978-966-419-269-6
1029561
  Матвєєв П.С. Особливості правового забезпечення інноваційних договорів у залежності від їх видів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 127-135
1029562
  Ісайкіна О.Д. Особливості правового забезпечення та практичного втілення електронного документообігу в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 235-246. – ISBN 978-617-7009-44-3
1029563
  Легенький М. Особливості правового забезпечення формування державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах України // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 105-108. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9


  Розкриваються особливості нормативного забезпечення формування та розподілу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. Виявлено юридичні невідповідності чинних нормативних актів. Запропоновано нові підходи до концепції формування та ...
1029564
  Колесник О. Особливості правового регулювання акціонерних угод в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 282-284. – ISBN 978-966-301-169-1
1029565
  Буяджи С.А. Особливості правового регулювання боротьби із кіберзлочинністю у США // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (4). – С. 130-141. – ISSN 2524-101X
1029566
  Сергієнко О. Особливості правового регулювання використання земельних ділянок для здійснення забудови територій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 110-113. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу правового регулювання питання встановлення права власності та права землекористування на земельні ділянки, на яких здійснюватиметься будівництво. З цією метою проаналізовано усі категорії земель, виділені українським ...
1029567
  Студенець І. Особливості правового регулювання відповідальності перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 278-280
1029568
  Скиба М. Особливості правового регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції між суб"ктами господарювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 287-289. – ISBN 978-617-7069-28-6
1029569
  Вареник О.С. Особливості правового регулювання порядку припинення трудового договору передбачені проектом Трудового Кодексу України №1658 // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 43-45. – ISBN 978-617-7069-34-7
1029570
  Гаврилова О.О. Особливості правового регулювання праці жінок в Україні / О.О. Гаврилова, Д.С. Незнайко // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 2. – С. 259-265
1029571
  Данилевська Ю.О. Особливості правового регулювання професійної діяльності та правового статусу наукових працівників // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – № 1 (59). – С. 35-43


  "Досліджуються особливості атестації наукових працівників, регулювання робочого часу та відпусток наукових працівників, системи пільг та доплат для цієї категорії працівників".
1029572
  Джежула Т. Особливості правового регулювання реалізації нерухомого майна у виконавчому провадженні та оформлення набувачем права власності на це майно // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 208-209
1029573
  Сергієнко О.В. Особливості правового регулювання системи державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 165-171
1029574
  Сергієнко О.В. Особливості правового регулювання системи державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 155-162
1029575
  Каліущенко І.М. Особливості правового регулювання сільськогосподарських відносин у рамках ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 127-132. – ISSN 2220-1394
1029576
  Мельник О.М. Особливості правового регулювання соціального захисту осіб з обмеженими можливостями в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 177-189. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1029577
  Півень В.О. Особливості правового регулювання спадкування земельної ділянки // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 179-182. – ISBN 978-617-7363-7-0
1029578
  Якубенко О.В. Особливості правового регулювання та сучасні приоритети функціонування Європейської Комісії // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 268-271. – ISBN 978-617-7363-7-0
1029579
  Гетьманцева Н.Д. Особливості правового регулювання трудових відносин : монографія / Н.Д. Гетьманцева ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 529-591 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-44-2
1029580
  Кобецька Н.Р. Особливості правового режиму використання природніх ресурсів // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 128-131. – ISBN 978-966-419-269-6
1029581
  Дмитриченко-Кулеба Особливості правового режиму географічних зазначень, що мають походження з регіону Автономної Республіки Крим // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 70-74. – ISSN 2220-1394
1029582
  Літошенко О. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 83-87
1029583
  Пашков В.М. Особливості правового режиму охорони інтелектуальної власності у фармацевтичній сфері / В.М. Пашков, А.О. Олефір // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 264-269. – ISSN 2219-5521
1029584
  Долматов І.В. Особливості правового становища "нового курсу" президента США Ф. Рузвельта // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-44. – ISSN 2219-5521
1029585
  Козачук О. Особливості правового статусу військового прокурора // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 3 (49). – C. 36–41. – ISSN 2311-6676
1029586
  Паракуда І. Особливості правового статусу зернових складів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 87-94. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено поняття та види зернових складів. Встановлено особливості правового статусу зернового складу. Виявлено та розкрито основні проблеми функціонування Гарантійного фонду виконання зобов"язань за складськими документами на зерно, виконано ...
1029587
  Загоруй Л.М. Особливості правового статусу приватного виконавця // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 211-221. – ISSN 2524-0323
1029588
  Шувальська Л.Р. Особливості правового статусу присяжного як суб"єкта кримінального судочинства України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 162-169
1029589
  Барікова А. Особливості правового статусу суб"єктів державно-приватного партнерства у сфері електронного урядування в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 312-314
1029590
  Гулевич І.В. Особливості правової освіти студентів економічних спеціальностей у Кримському економічному інституті ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 273-277
1029591
  Радзивілюк В. Особливості правової регламентації позасудових процедур запобігання неплатоспроможності банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснено дослідження правової регламентації позасудових процедур та заходів запобігання неплатоспроможності банків. Необхідність звернення до питань, пов"язаних із правовим регулюванням названого сегменту відносин банкрутства ...
1029592
  Лось О. Особливості правопису реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова / Ольга Лось // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 173-178. – ISSN 0320-3077
1029593
   Особливості практичного підходу до інформатизації навчального процесу / В.В. Вишнівський, А.М. Лучук, М.П. Гніденко, О.О. Ільїн // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – Вип. № 4 (122). – С. 15-19. – ISSN 2412-9070
1029594
  Шорохова Р.С. Особливості представлення легенд інтерактивних карт / Р.С. Шорохова, Е.Л. Бондаренко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 47-56
1029595
  Овчарек В.Є. Особливості презентації фотографічних творів на мистецьких та торгово-промислових виставках / В.Є. Овчарек, В.О. Мироненко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 111-121. – ISSN 2415-8151
1029596
  Корнілова В.В. Особливості престижної реклами в туристичному бізнесі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 51-58. – Бібліогр.: 5 назв.
1029597
  Бурлака О. Особливості призначення і виплати допомоги при народженні дитини // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 47-52. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1029598
  Золотарьова Я.С. Особливості призначення на адміністративні посади в судових органах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 14-20. – ISSN 2222-5374
1029599
  Лікарчук Д.С. Особливості прийняття політичних рішень в українському суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 256-264
1029600
  Сірик А.Є. Особливості прийняття стратегічних рішень щодо розвитку туристичних послуг України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 9-13. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
1029601
  Титаренко Д. Особливості примусового стягнення коштів з банку-боржника // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 30
1029602
  Занфірова Т.А. Особливості принципу свободи праці в трудовому праві України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 161-166. – ISSN 2306-9082
1029603
  Кузнецов В.В. Особливості пріоритетних напрямів розвитку кримінально-правової науки України на 2016-2020 роки // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 335-338. – ISBN 978-617-7220-83-0
1029604
  Шарафісламова Л.Г. Особливості проблемно-ситуаційного навчання для професійної підготовки оперативного персоналу // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 52-59 : фото, рис. – Бібліогр.: 5 назв.


  Метою статті є дослідження джерел і механізмів фінансування науково-дослідницької діяльності вищих навчальних закладів.
1029605
  Зільник Н.М. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 391-398. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1029606
  Яценко В.П. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ: питання теорії і практики // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 48-52
1029607
  Гуменюк О.О. Особливості проведення аналізу фінансового стану підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 147-152. – ISSN 2309-1533
1029608
  Сибірна Р.І. Особливості проведення ветеринарно-санітарних експертиз / Р.І. Сибірна, А.В. Сибірний, О.В. Хомів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 548-552. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1029609
  Грудинін Б. Особливості проведення всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
1029610
  Дубич К.В. Особливості проведення державно-управлінських реформ у системі надання соціальних послуг // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 3/4, липень - грудень. – С. 115-121
1029611
  Солтусенко І. Особливості проведення дистанційного навчання при вивченні природничих наук / І. Солтусенко, О. Мазур // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 153-157
1029612
  Шингарьов Д. Особливості проведення допиту підозрюваного, особа якого не встановлена // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – C. 117-124. – ISSN 2311-6676
1029613
  Костів М.Т. Особливості проведення конкурсу з надання грантової допомоги // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (221). – С. 40-45. – ISSN 2308-9636
1029614
  Суховолець І.О. Особливості проведення лекційних занять з розділу "Захворювання слизової оболонки ротової порожнини" для студентів-іноземців // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 99-101. – ISSN 1681-2751
1029615
  Вересенко Ю.В. Особливості проведення огляду та обшуку у провадженнях, пов"язаних із незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 136-138. – ISBN 978-617-7364-34-3
1029616
  Зубов М.В. Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час розшуку безвісно відсутніх осіб // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 208-213. – ISBN 978-617-616-070-0
1029617
  Доліновський Ю.С. Особливості проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров"я // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 500-506. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1029618
  Сапожніков І.В. Особливості проведення тренінгів з військової топографії слухачам Збройних сил України, Національної гвардії України та добровольчих батальйонів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 204-212
1029619
  Подоляка Н.С. Особливості провінційного книгарства другої половини XIX - XX століть (на матеріалах Сумського краю) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 114-118


  Розглянуто особливості провінційної книжкової торгівлі наприкінці XIX - початку XX ст. на матеріалах Сумського краю. The article deals with peculiarities of development of the provincial book trade in the late 19th - early 20th centuries, based on ...
1029620
  Бунас А.А. Особливості прогностичної компетентності осіб з різними рівнями схильності до ризикованої поведінки : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Бунас Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 218 арк. – Додатки: арк. 200-218. – Бібліогр.: арк. 174-199
1029621
  Смірнова О.О. Особливості проектного фінансування в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 130-144. – ISSN 2310-9734
1029622
  Бондаренко Е. Особливості проектування геоінформаційних систем для застосування у військовій сфері / Е. Бондаренко, Р. Писаренко, Н. Левінськова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі обґрунтованих методологічних положень представлено особливості проектування багатофункціональних геоінформаційних систем (ГІС) для їх практичного застосування у військовій сфері. Розкрито зміст основних принципів розробки таких ГІС, ...
1029623
   Особливості проліферації та диференціювання клітин-попередників еритропоезу при хронічній мієлоїдній лейкемії в культурі IN VIVO / І. Свєженцева, Д. Білько, Н. Білько, І. Дягіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 65-68. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості проліферації та диференціювання клітин еритроїдної ланки гемопоезу в культурі дифузійних камер invivo у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією при терапії інгібіторами тирозинкіназ - іматинібом та нілотинібом. У результаті ...
1029624
  Шевченко О. Особливості пропагандистського дискурсу РФ в період переходу до неототалітарних політичних практик // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (74), листопад - грудень. – С. 248-258
1029625
  Ухань О.О. Особливості просторово-часового розподілу головних іонів, органічних речовин та біогенних елементів за течією р. Південний Буг // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 20-30. – ISSN 1992-4224
1029626
  Казьмірук С.Д. Особливості протидії корупції // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 21-23. – ISBN 978-617-7363-14-8
1029627
  Велика А.Я. Особливості професійного вибору студентів-провізорів / А.Я. Велика, О.О. Перепелиця // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 44-47. – ISSN 1681-2751
1029628
  Боднар А.Я. Особливості професійного самовизначення сучасних студентів / А.Я. Боднар, К.А. Рибалочка // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: В. Чорнобровкін, В. Чернобровкіна, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 3 (за 2020). – С. 3-10. – ISSN 2617-2348
1029629
  Грубі Т.В. Особливості професійної мобільності в діяльності науково-педагогічного персоналу вищої школи // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 42-43. – ISBN 978-617-7528-36-3
1029630
  Аніскевич С.В. Особливості професійної підготовки викладачів фізичного виховання в Україні // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 141-146. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1029631
  Кисельова К.О. Особливості професійної підготовки дизайнерів одягу в українських та европейських вищих навчальних закладах // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 97-109. – ISSN 2415-8151
1029632
  Бєлкіна С.Д. Особливості професійної підготовки майбутніх інженерів в умовах інформатизації промисловості // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 149-158. – ISSN 2227-2844


  На основі аналізу типових професійних задач зроблено висновок, що на сучасному етапі формування постіндустріального суспільства відбувається технологізація інформаційної (за суттю і формами) діяльності інженера. Зроблено висновок про необхідність ...
1029633
  Гурська О.О. Особливості професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців у технічних університетах // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 46-51. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
1029634
  Мішак В.М. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів релігії в Австрії // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 171-174. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1029635
  Гомонюк О. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в країнах Західної Європи та України / О. Гомонюк, Л. Покудіна // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 103-108. – ISSN 2308-4081
1029636
  Товканець О.С. Особливості професійної підготовки у вищій школі Словенії // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 185-189. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1029637
  Нітенко О. Особливості професійної підготовки юристів у Федеративній Республиці Німеччина // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 108-115. – ISSN 2311-6676
1029638
  Мась Н.М. Особливості професійної самореалізації майбутніх військових психологів / Н.М. Мась, О.Ф. Сальнікова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 149-152
1029639
  Бадецький М. Особливості професійної спрямованості фізичного виховання майбутніх учителів педагогічних вишів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 164-168. – ISSN 2308-4634
1029640
  Солонар А.В. Особливості проходження державної служби в країнах ЄС та США / А.В. Солонар, П.І. Супрун // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 119-123. – ISBN 978-617-7364-24-4
1029641
  Іванов Є.В. Особливості процесу демократизації управління освітніми закладами у вітчизняній педагогічній теорії та практиці // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 228-234. – ISSN 2227-2844
1029642
  Ігнатенко М.В. Особливості процесу залучення іноземних інвестицій в економіку України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 57-65. – ISSN 2306-546X
1029643
  Григоренко М. Особливості процесу запозичання в сучасній українській мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 255-261. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1029644
  Ліщук Т.О. Особливості процесу комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ / Т.О. Ліщук, Н.Г. Павлів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 188 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – C. 37-41. – ISSN 1996-5931
1029645
  Литвинчук А.С. Особливості процесу окиснення CO в присутності [водень] на Co-Ni оксидних каталізаторах / А.С. Литвинчук, В.Л. Веселовський, С.В. Гайдай // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 108-110
1029646
  Гнезділова К. Особливості процесу підготовки майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти україни (50-ті - 60-ті роки ХХ ст.) / К. Гнезділова, І. Козацька // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 13-14
1029647
  Савченко С. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах гібридної війни в Донбасі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 86-91. – ISSN 2226-3012
1029648
   Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 174, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-71-7
1029649
  Кучинська О.П. Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України : теорія і практика : монографія / О.П. Кучинська, С.В. Толокольніков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2017. – 167, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-422-3
1029650
  Литус М.В. Особливості прояву господарсько-цінних ознак у сортозразків пшениці озимої різного еколого-географічного походження в умовах Центрального Лісостепу України // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 145-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1029651
  Лисенко В.М. Особливості прояву демографічної проблеми в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 60-61. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1029652
  Бобровник С.В. Особливості прояву конфліктів у правотворчій діяльності (на прикладі нормотворчості Уряду) // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 14-16. – ISBN 978-966-301-169-1
1029653
  Коваль І.М. Особливості прояву копінг-стратегій студентів, що перебувають в екстремальних ситуаціях // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 59-61
1029654
  Мітрова О. Особливості прояву почуття гумору як адаптаційного механізму: копінг-стратегія чи захисний механізм? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 84-88. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання особливостей прояву почуття гумору як копінг-стратегії на противагу захисним механізмам та його зв"язок із соціально-психологічною адаптацією. Дається характеристика копінг-стратегій та захисних механізмів як механізмів ...
1029655
  Ковальчук І.П. Особливості прояву та врахування інженерно-інфраструктурних локальних факторів при нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів / І.П. Ковальчук, О.М. Патиченко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 6-24
1029656
  Іващенко А. Особливості психокорекційної роботи із сімейною системою в межах клієнт - центрованої терапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 58-61. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено огляд існуючих науково-практичних підходів до роботи із сімейною парою. Запропоновано загальні рекомендації до корекціїної роботи із сімейною системою (подружньою підсистемою) в межах клієнтцентрованого підходу в психотерапевтичній ...
1029657
  Казанова О.В. Особливості психологічного та естетичного світосприйняття Уляни Кравченко в генологічному дискурсі перехідної доби // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 95-105. – ISSN 2312-6809
1029658
  Бондаренко Я.Г. Особливості психологічної готовності фахівців спеціальних підрозділів до дій в екстремальних ситуаціях / Я.Г. Бондаренко, Д.В. Сергієнко // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 157-162. – ISSN 1727-1584
1029659
  Журавльова Н.Ю. Особливості психологічної допомоги сім"ям демобілізованих військовослужбовців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 95-119. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
1029660
  Попелюшко Р.П. Особливості психологічної реабілітації учасників бойових дій засобами природничої рекреації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 198-207. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1029661
  Плескач Б.В. Особливості психотерапевтичних стосунків з вимушено переселеними особами / Б.В. Плескач, В.С. Уркаєв // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 74-95. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
1029662
  Дідух М.І. Особливості радіоактивного забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС / М.І. Дідух, В.П. Славов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 51-58. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1029663
  Пасічник В. Особливості ратифікації та набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 96-106. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
1029664
   Особливості реабілітації пацієнтів із наслідками травм ділянки кульшового суглоба після ендопротезування / В.А. Філіпенко, С.Є. Бондаренко, В.А. Стауде, А.О. Мойсей, А.А. Баднауі // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 91-98. – ISSN 0030-5987
1029665
  Єрмоленко С.С. Особливості реалізації геортонімів у контексті народнокалендарних прислів"їв (граматичний і міфологічний аспекти) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0027-2833
1029666
  Жаліло Я. Особливості реалізації економічної політики держави в умовах сучасних тенденцій суспільного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 39-52. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
1029667
  Рахуба К. Особливості реалізації законів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 58-60


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1029668
  Шаповал В.М. Особливості реалізації інформаційних технологій відповідно до підприємств туристичного комплексу / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 79-85. – ISSN 2308-1988
1029669
  Головко О.М. Особливості реалізації казкового світу у романі К. Льюїса "Хроніки Нарнії: Лев, Чаклунка та шафа" / О.М. Головко, М.І. Зінченко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 14-16
1029670
  Чолан Т. Особливості реалізації кримінальної відповідальності за незаконне усиновлення // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 105-111
1029671
  Поляков Б. Особливості реалізації майна у процесі банкрутства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 160-172. – ISSN 1026-9932
1029672
  Филь С.П. Особливості реалізації митного законодавства України щодо захисту прав інтелектуальної власності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 230-237. – ISSN 2072-8670
1029673
  Панченко В.Г. Особливості реалізації політики економічного націоналізму в умовах лібералізації міжнародних економічних відносин: досвід азійських країн // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 36-42. – ISSN 2306-6814
1029674
  Ортинська Н.В. Особливості реалізації права на освіту неповнолітніх підліткового віку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 81-85. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1029675
  Соболь Т.В. Особливості реалізації принципів Болонського процесу в європейських країнах / Т.В. Соболь, В.Е. Туренко, Н.В. Ярмоліцька // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 280-285. – ISSN 2076-1554
1029676
  Мелько Х. Особливості реалізації синестетичних уявлень людини в постмодерністському художньому дискурсі: перекладознавчий аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 211-215


  У статті розглянуто спільні та відмінні особливості реалізації синестетичних уявлень людини в постмодерністському художньому дискурсі. Особливу увагу приділено сенсорній лексиці та її способам перекладу. The article deals with common and divergent ...
1029677
  Кондов К. Особливості реалізації соціального контролю в соціологічних теоріях інформаційногом суспільства // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 138-145


  В статті описуються зміни, що відбуваються в механізмах здійснення соціального контролю з розвитком сучасного інформаційного суспільства. Зокрема, розглядаються нові умови та способи соціального тиску, а також розвиток демократичних можливостей ...
1029678
  Гринюк В.О. Особливості реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні in absentia // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 55-58. – ISBN 978-966-419-300-6
1029679
  Башинська Ю.І. Особливості регіональних програм з використання відновлюваних джерел енергії // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 165-174 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
1029680
  Гуцол А.А. Особливості регіональної політики Китаю // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 155-160. – Бібліогр.: 2 назв.
1029681
  Ібрагім Мохаммад Гіас Особливості регіональної політики сирійської арабської республіки на початку XXI ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 529-543
1029682
  Галушко В.А. Особливості регламентації правового статусу ембріона // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (219). – С. 20-25. – ISSN 2308-9636
1029683
  Баксалова О.М. Особливості регулювання оплати праці в умовах ринкової моделі економіки / О.М. Баксалова, Є.О. Шелест // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 47-51. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1029684
  Андріїв В. Особливості регулювання поняття трудового договору в зарубіжних країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-7. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується поняття трудового договору в законодавстві зарубіжних країн. Підкреслюється роль трудового договору як одна з правових форм реалізації права на працю. Окреслена необхідність чіткого розмежування трудового договору від ...
1029685
  Пироговська В.О. Особливості регулювання праці в сільському господарстві : дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пироговська Віра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 241 арк. – Бібліогр.: арк. 225-241
1029686
  Пироговська В.О. Особливості регулювання праці в сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пироговська Віра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1029687
  Полковенко Т.В. Особливості редагування науково-популярних текстів для публікації в мережі Інтернет // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 66-70
1029688
  Савчук І.І. Особливості редакційно-видавничоі праці М. Грушевського в часописі "Україна" // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 147-154. – ISBN 978-966-353-435-0
1029689
  Кондель Т. Особливості реклами у ЗМІ // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 294-298


  У статті висвітлюються особливості реклами на сторінках преси та веб-сторінках у Інтернеті, в радіоефірах та на телебаченні. Наведено приклади реклами в українських ЗМІ та описано відмінності реклами у різних видах ЗМІ. Зроблено висновки щодо ...
1029690
  Патлатой О.Є. Особливості рентних відносин в умовах інноваційної економіки / О.Є. Патлатой, П.П. Несененко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 24-30. – ISSN 2222-4459
1029691
  Ісаєва Н.С. Особливості репрезентації жіночого досвіду у ранній прозі Чжан Канкан // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 111-120
1029692
  Бахуринська М. Особливості реформи системи органів державного управління земельними ресурсами в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 347-349. – ISBN 978-617-7069-28-6
1029693
  Чаркіна А.О. Особливості реформування державної служби в Україні: загальний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 142-144
1029694
  Василюк А. Особливості реформування освіти в умовах викликів ХХІ ст. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 24-29. – ISSN 2309-9127


  Окреслено риси суспільства ХХІ ст., здійснено аналіз особливостей, дійсних і передбачуваних тенденцій реформування освіти у глобальному контексті.
1029695
  Михальченко Г.Г. Особливості реформування пенсійної системи України в існуючих соціально-економічних умовах // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 66-75. – ISSN 2410-4752
1029696
  Попова С.М. Особливості реформування системи господарського судочинства в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 30-35
1029697
  Книшик С.І. Особливості реформування системи державного управління загальною середньою освітою в Україні: європейський досвід // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 74-80
1029698
  Швед М.М. Особливості ринку нерухомості України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 165-168. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1029699
  Яковенко О. Особливості роботи за викликом як різновиду нетипової зайнятості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 215-217
1029700
  Діденко І. Особливості роботи педагогічних з"їздів під час революції 1905-1907 років // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – С.40-43. – ISSN 2078-1687
1029701
  Лівочка О. Особливості роботи слідчого управління прокуратури Донецької області під час проведення антитерористичної операції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 43-45
1029702
  Горобець Л.В. Особливості роду людського // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 29-32
1029703
  Кузнєцова А.Я. Особливості розвитку банківської системи України в контексті проведення адаптаційних заходів / А.Я. Кузнєцова, Є.А. Олефір // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 96-107. – ISSN 2305-7645
1029704
  Шутова О.С. Особливості розвитку вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 81-87. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
1029705
  Степанова Г.М. Особливості розвитку вітчизняного механізму грошово-кредитного регулювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 325-330. – ISSN 2222-4459
1029706
  Шипко М.В. Особливості розвитку етичної свідомості у студентському віці // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 152-157. – ISSN 2310-4368
1029707
  Трачук Т.А. Особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 5-8


  У статті визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні з часів їх зародження до 90-х рр. минулого століття. The article distinguishes the features of the development of Ukrainian journalism studies since the beginning to the ...
1029708
  Грицко Х. Особливості розвитку журналістської освіти у США та Канаді: шлях від ремесла до професії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 12-18. – ISSN 2312-5993
1029709
  Копачинська Г. Особливості розвитку зимового відпочинку в межах рекреаційної зони "Байкал" / Г. Копачинська, І. Агапова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 118-122. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1029710
  Смелянець Т.В. Особливості розвитку зовнішньоекономічної співпраці регіону / Т.В. Смелянець, Л.В. Молошна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 32-37. – ISSN 2313-092X
1029711
  Афоніна О.О. Особливості розвитку інтелектуального потенціалу Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 190-200. – ISSN 2308-135X
1029712
  Зуб М.Я. Особливості розвитку інфраструктури ринку праці в регіонах України // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 38-42. – ISBN 978-966-330-237-9
1029713
  Зуб М.Я. Особливості розвитку інфраструктури ринку праці в регіонах України // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 38-42. – ISBN 978-966-330-237-9
1029714
  Ластовський В. Особливості розвитку канонічного права на Запорозькій Січі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 132-134. – ISBN 966-650-037-X
1029715
  Яковлєв О.В. Особливості розвитку книговидавничої справи в Україні в 20-х роках ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 355-361. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
1029716
  Ткаченко Т.П. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні / Т.П. Ткаченко, І.І. Коляденко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 152-158. – ISSN 2310-5534
1029717
  Боборикін О.С. Особливості розвитку міських набережних (на прикладі міст України вздовж р. Дніпро) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Боборикін Олексій Сергійович ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1029718
  Южека Р.С. Особливості розвитку науки віктимології та її місце в сучасній кримінології // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 197-199
1029719
  Сердечна Л.В. Особливості розвитку національної рекламної галузі в 1997–2002 рр. // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 11-19. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1029720
  Рудик В.К. Особливості розвитку пенсійного менеджменту в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 177-181
1029721
  Ганущак-Єфіменко Особливості розвитку підприємництва в ІТ-сфері України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 55-67. – ISSN 1993-6788
1029722
  Назаренко С. Особливості розвитку ринкового соціального і економічного простору // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 40, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1029723
  Афтанділянц В.Є. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 207-210. – (Економічні науки ; № 3, т. 2). – ISSN 2226-9150
1029724
  Єрко А. Особливості розвитку самодіяльного спортивно-оздоровчого туризму Волинської області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 111-117. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1029725
  Атаманюк Я.Д. Особливості розвитку самодіяльного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 17-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1029726
  Попадинець М К. Особливості розвитку та проведення масових заходів в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 19-23. – ISSN 2071-4653
1029727
  Тертична Ю.В. Особливості розвитку туризму в країнах Центральної Європи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 78-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1029728
  Кирда А.Г. Особливості розвитку цілей в системі освіти Японії // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 30-35. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)


  У статті проведено аналіз формування цілей освіти в педагогіці Японії у другій половині XX - початку XXI століття: від окреслення загальних навчально-виховних цілей на державному рівні у численних законодавчо-нормативних документах до конкретизації ...
1029729
   Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – 103, [1] с. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-272-6
1029730
  Поливач В.О. Особливості розгляду справ, що виникають з кредитних правовідносин в цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поливач Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Додатки: арк. 222-223. – Бібліогр.: арк. 198-221
1029731
  Сиротчук О.А. Особливості розділення тримебутину та парабенів методом рідинної хроматографії з використанням нерухомих фаз різної селективності / О.А. Сиротчук, І.Р. Дідух, В.М. Зайцев // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.]. – Київ, 2012. – Т. 12, № 1/4. – С. 4-12. – ISSN 1729-7192


  У статті розглянуто поведінку сполук різної хімічної природи (тримебутин, метилпарабен, пропілпарабен, галова кислота, 4-гідроксибензойна кислота) в залежності від рН рухомої фази на колонках різної селективності (С18, фенільна, пентафторфенільна). ...
1029732
  Селецький О.В. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника за законодавством України / О.В. Селецький, Н.С. Пузирна, О.В. Нестеренко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 41-44. – ISBN 978-966-7496-99-9
1029733
  Акімова А. Особливості розкриття теми громадського обов"язку у трагедії Тянь Ханя "Жінка-інспектор Се Яохуань" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 9-13. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1029734
  Гулій В. Особливості розподілу, складу та походження глаукофану з району Дабі Шан (Китай) / В. Гулій, І. Побережська, О. Ковтун // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 118-127 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2078-6220
1029735
  Кінаш Р.І. Особливості розрахунку теплової активності підлог житлових і громадських будівель у кліматичних умовах будівництва Закарпатської області / Р.І. Кінаш, Я.С. Гук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 147-150 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1029736
  Баранник М.О. Особливості розробки дистанційного курсу з дисципліни "Біофізика" для студентів фармацевтичних спеціальностей // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 38. – ISBN 978-966-285-400-8
1029737
  Ковальська Г.Л. Особливості розробки історико-містобудівних обгрунтувань в межах історичних ареалів м. Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 277-282. – ISSN 2077-3455
1029738
  Євсейцева О.С. Особливості розробки маркетингової стратегії вищого навчального закладу / О.С. Євсейцева, Д.В. Новіков // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 77-79. – ISSN 2306-6806


  У статті визначено головні аспекти, які впливають на розробку маркетингової стратегії вищого навчального закладу.
1029739
  Швець Є.В. Особливості розробки моделі управління стратегічним потенціалом підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 122-128. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Охарактеризовано основні питання управління стратегічним потенціалом підприємства, що є запорукою успішного функціонування та розвитку суб"єкта господарювання. Зокрема, актуальним питанням є дослідження необхідності виявлення та використання резервів, ...
1029740
  Назаркевич М.А. Особливості розроблення інтерактивних електронних книг / М.А. Назаркевич, О.В. Сторож, І.І. Клюйник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 332-347. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
1029741
  Кириченко В.О. Особливості розроблення моделі підвищення кваліфікації в Інституті підготовки фахівців Національного органу стандартизації / В.О. Кириченко, Г.В. Лісіна, І.С. Шустєва // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (105). – С. 37-44. – ISSN 2307-4949


  Ефективність навчального процесу й конкурентоспроможності кінцевого продукту залежить від підготовки фахівців та системи управління якістю освіти.
1029742
  Рудченко О.Ю. Особливості розроблення стратегічних документів регіонального розвитку та їх інформаційно-аналітичного забезпечення / О.Ю. Рудченко, І.Г. Столєтова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 126-132. – ISSN 2222-4459
1029743
  Столяр Т.В. Особливості розуміння деяких ознак перевищення меж необхідної оборони за кримінальним правом України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 156-162. – ISSN 2306-9082
1029744
  Траверсе Т.М. Особливості розуміння політичних задач різних типів // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 151-164. – ISSN 2520-6265


  У статті розглядається процес розуміння політичної дійсності залежно від типу розв"язуваної актором політичної задачі на аналізування, прогнозування, прийняття рішення, управління (самоуправління). Йдеться про специфіку змісту розуміння на субетапах ...
1029745
  Мостовенко С. Особливості російського впливу на Донбасі // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 105-108
1029746
  Кислинська А.І. Особливості росту різних поєднань молодняку свиней великої білої породи угорської селекції у постадаптаційний період / А.І. Кислинська, Г.І. Калиниченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 137-142 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
1029747
  Мороз В.В. Особливості росту та розвитку Pinus sylvestris L. в Яворівському національному природному парку / В.В. Мороз, Н.М. Стасюк // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 147-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2310-4678
1029748
  Булат А.Г. Особливості росту та розвитку верби та тополі на колекційно-маточній ділянці в учбово-дослідному розсаднику ХНАУ ім. В.В. Дркучаєва / А.Г. Булат, А.І. Лялін, Л.Я. Дядечко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 162-169 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 169. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1029749
  Похваленко О.С. Особливості росту та розвитку підсвинків різних генотипів / О.С. Похваленко, Н.С. Савосік // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 163-169 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
1029750
  Кондратюк Т.О. Особливості росту темнопігментованого дріжджоподібного гриба Pseudonadsoniella brunnea (Meripilaceae, Basidiomycota) на різноманітних живильних середовищах // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 5. – С. 478-483. – ISSN 0372-4123
1029751
  Старинська Н.В. Особливості самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки : монографія / Н.В. Старинська ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110-134. – ISBN 978-617-696-383-7
1029752
  Шальнєва П. Особливості самооцінки підлітків в умовах проживання в зоні АТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 150-153. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблему самооцінки під впливом стресу, а саме проживання в зоні проведення антитерористичної операції, а також особливості вибору певних механізмів психологічного захисту та копінг-стратегій. Було виявлено два фактори ...
1029753
  Грибок О.П. Особливості самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 204-208. – ISBN 978-966-171-498-3
1029754
  Недосєкова Н. Особливості самостійної роботи студентів у процесі виробничої практики // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 73. – С. 74-79. – ISSN 2077-1827
1029755
   Особливості самостійної та індивідуальної роботи студентів спеціальності "Медична психологія" / А.В. Семеняк, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, І.Р. Ніцович // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 3 (83). – C. 187-191. – ISSN 1684-7903


  "...Мета роботи - вдосконалити навчальний процес при викладанні дисципліни "Акушерство та гінекологія" для студентів зі спеціальності "Медична психологія" шляхом впровадження різноманітних методів самостійної та індивідуальної роботи."
1029756
  Цюк О.А. Особливості світових та українських рейтингів вищих навчальних закладів // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 57-64. – ISSN 2411-1317


  Охарактеризовано найбільш авторітетні світові (Вебометричний рейтинг, Шахайський рейтинг, Академічний рейтинг, рейтинг Таймс) та вітчизняні ("Компас", "Топ-200 Україна", "Рейтинг університетів України" (МОН України), SciVerse Scopus, за версією журналу ...
1029757
  Вербич Н.С. Особливості сегментування діалектного мовлення: звуковий текст VS хрестоматія // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 21-29. – ISSN 0027-2833
1029758
  Гнатюк М.С. Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь легеневого серця при різних типах кровопостачання / М.С. Гнатюк, О.Б. Слабий, Л.В. Татарчук // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 154-158. – ISSN 1681-276Х


  "...В останні роки дослідники все частіше звертають увагу на міоендокринні клітини передсердь, що продукують натрійуретичний гормон, який бере активну участь у водно-сольовому гомеостазі організму. Крім діуретичної та натрійуретичної функцій даний ...
1029759
   Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін / О.Р. Боярчук, І.Б. Чорномидз, Т.О. Воронцова, М.І. Кінаш // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 28-30. – ISSN 1681-2751
1029760
  Терентьева Н.О. Особливості системи виховання в Україні 20-х років XX сторіччя // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 34. – С. 70-75. – (Серія "Педагогічні науки")
1029761
  Важинський О.С. Особливості системи інформаційного забезпечення Державної фіскальної служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 103-117. – ISSN 1999-5717
1029762
  Заваріка Г.О. Особливості системи культурно-дозвіллєвої діяльності / Г.О. Заваріка, О.О. Зеленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
1029763
  Грицюта Н.М. Особливості системи управління рекламною діяльністю в США // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 64-69


  Досвід США в регулюванні рекламної діяльності заслуговує ретельного вивчення та докладного аналізу. Водночас аналіз показує, що з огляду на історичний контекст та національну специфіку такий досвід не можна механічно переносити в практику регулювання ...
1029764
  Сорока Т.В. Особливості системного співвідношення українських та англійських аксіономенів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 197-207. – ISBN 978-617-7132-63-8
1029765
  Макарчук А.М. Особливості соціалізації комп"ютерних ігроманів // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 85-86
1029766
  Макарчук А. Особливості соціалізації комп"ютерних ігроманів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 93-95. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості соціалізації комп"ютерних ігроманів. Серед ключових проблем сучасного суспільства важливе місце займає проблема регуляції соціальної поведінки неповнолітніх. Особливого значення в даному ракурсі набуває феномен ...
1029767
  Коломієць Д.В. Особливості соціалізації особистості у сучасному культурно–освітньому просторі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 302-304. – ISSN 2076-1554
1029768
  Шальнєва П.О. Особливості соціалізації сучасної людини як ії ресурс стресоподалання // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 158-160
1029769
  Станько В. Особливості соціально-економічних передумов як основного чинника ефективного процесу трансформації економіки України / В. Станько, О. Шавалюк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 42-46. – Бібліогр.: 12 назв.
1029770
  Соловей В. Особливості соціально-економічного та культурно-освітнього життя на Поділлі в 1941-1944 рр. (За матеріалами місцевої преси) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 189-202. – ISSN 1561-6224
1029771
  Рахимжанова Г. Особливості соціально-етичної ідеології ісламу і політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 78-85. – ISBN 966-628-117-1
1029772
  Костенко М.В. Особливості соціально-філософського осмислення сучасності в межах прогнозування майбутнього // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 43-44
1029773
  Дідилівський А. Особливості соціального захисту дітей учасників бойових дій за національним законодавством в умовах проведення антитерористичної операції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 175-177
1029774
  Новікова Ж.М. Особливості соціального становища людей похилого віку: теоретичне дослідження // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 65-75. – ISBN 978-966-8063-99-49
1029775
  Коцюба Г. Особливості соціальної адаптації в осіб з нехімічними формами залежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 66-70. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню особливостей соціальної адаптації осібз нехімічними формами залежності. Наведено опис різноманітних форм залежностей та їх психологічної природи. Особливості соціальної адаптації розглянуті на прикладі інтернет-залежних ...
1029776
  Жовновата В.О. Особливості соціальної структури українського суспільства: проблеми дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С.124-132. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
1029777
  Ткачук А. Особливості соціологічного підходу до праворозуміння у працях вчених Київського університету // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 8-10
1029778
  Буковецька Н. Особливості спадкування за законом у Польщі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1029779
  Кондратова А. Особливості спадкування прав на нерухоме майно // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – C. 4-8
1029780
   Особливості спектра потужності ЕЕГ у спортсменів різних видів спорту / А. Сокол, Т. Шевчук, Н. Євпак, Р. Кальков // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 135-140. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
1029781
   Особливості спектрів люмінесценції лімфоцитів / В.М. Ящук, Ю.Г. Терентьєва, І.М. Штонь, Ю.В. Коваль, О.М. Сніцерова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 229-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1029782
  Коцюба А.І. Особливості спелесто-рекреаційного дослідження Лисогірського форту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 109-117. – Бібліогр.: 8 назв.
1029783
  Тимченко В. Особливості співвідношення моралі і права у концепції "чистого права" Г.Кельзена // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 36-38. – ISSN 0132-1331
1029784
  Куцевич М. Особливості співвідношення окремих міжнародно-правових зобов"язань України та принципів чинності Кримінального кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-58. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню дійсних меж застосування КК України, які обумовлюються, ратифікованими Україною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню ...
1029785
  Лисенко А. Особливості співіснування електронних та друкованих книжкових видань // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 241-246


  У статті розглянуто основні особливості співіснування електронних та книжкових видань, досліджено їхнє використання населенням та співіснування у репертуарі видавництв України. The article reviews the main features of the coexistence of electronic ...
1029786
  Паславська О. Особливості спільної власності на землю за законодавством України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 74-78. – ISSN 2524-0129
1029787
  Яцик О.В. Особливості сполучуваності іменника "Cash" в англомовному економічному тексті: лінгвокогнітивний аналіз // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 242-243. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1029788
  Тимченко О.В. Особливості способів вчинення злочину забруднення моря та специфіка слідової інформації, детермінованої негативними наслідками // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 42-46
1029789
  Паращевин М. Особливості сприйняття вірянами ситуації з епідемією COVID-19: дані дослідження громадської думки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 113-126. – ISSN 1563-3713
1029790
  Шебанова В.І. Особливості сприйняття життєвого шляху під впливом травматичного тілесного досвіду // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 112-121. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто особливості контексту життєвого шляху та його сприйняття, що формується під впливом травматичного тілесного досвіду (на прикладі вагітних із досвідом лікування безпліддя, спричиненого проблемами харчової поведінки й деформаціями ваги). ...
1029791
  Предко О.І. Особливості сприйняття ідей Аристотеля в ранньохристиянській традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1029792
  Задоянчук О.О. Особливості сприйняття УПЦ в засобах масової інформації України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Задоянчук Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 210 арк. – Бібліогр.: арк. 191-210
1029793
  Копачинська Г. Особливості становлення геополітики як науки / Г. Копачинська, О. Мидловець // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 155-161. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1029794
  Захарова Н.Б. Особливості становлення культурно-просвітницької діяльності національної бібліотеки української держави // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 404-414. – ISSN 2222-4203
1029795
  Хоменко І.О. Особливості становлення мережевих структур у транспортній галузі // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 16, ч. 2. – С. 104-111. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1029796
  Сердечна Л.В. Особливості становлення національної рекламної галузі в 1991-1996 рр. // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 5-12. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1029797
  Побута М.В. Особливості становлення та протидії корупційній діяльності у сфері економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 40-46. – ISSN 2222-4459
1029798
  Гольонко Р.А. Особливості становлення та розвитку законодавства про біосферні заповідники // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 139-151. – ISSN 2224-9281
1029799
  Батрименко О.В. Особливості становлення та розвитку континентальної моделі бюрократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 382-391
1029800
  Білоус В.Т. Особливості становлення та розвитку теорії адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та в Україні / В.Т. Білоус, О.Г. Циганов // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 21-28. – ISSN 2072-8670
1029801
  Швець Є.В. Особливості становлення та трансформації мультикультурного міського середовища історичного ядра (Касби) міста Алжир під впливом західної цивілізації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 191-197. – ISSN 2077-3455
1029802
  Швець Є.В. Особливості становлення та трансформації мультикультурного міського середовища історичного ядра міста Алжир (Касби), під впливом ісламської цивілізації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 224-230. – ISSN 2077-3455
1029803
  Деркач С. Особливості статево-вікового складу населення Київщини на початку XXI ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 56-59. – ISBN 978-966-171-893-6
1029804
  Богма О.С. Особливості статичного та динамічного характеру категорії "бюджетна безпека" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 27-30. – ISSN 2306-6792
1029805
  Дідовець О. Особливості статусу суддів та формування суддівського корпусу в Україні (порівняльний аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 159-161
1029806
  Богіра М. Особливості створення агроформувань у ринкових умовах // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 29-30. – ISSN 1810-3944
1029807
  Кошель А.О. Особливості створення методики оцінки вартості об"єктів нерухомого майна для цілей оподаткування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 28-31
1029808
  Криворук А.В. Особливості створення навчального електронного посібника для школярів "Сумська область" // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 366-376


  Розглянуто особливості створення навчального електронного посібника. Запропоновано змістове наповнення електронного навчального посібника для школярів, на прикладі Сумської області. Визначено переваги такого роду продукції. Над створенням електронних ...
1029809
  Бібік Л.А. Особливості створення проекту рекреаційно-туристичного атласу України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 29-38


  Стаття присвячена розробці проекту "Рекреаційно-туристичного атласу України". В ході дослідження виявлено, що картографуванню природних рекреаційних умов та ресурсів приділено мало уваги, саме тому виникла необхідність створення комплексного ...
1029810
  Сливенко В.А. Особливості створення та діяльності прокуратури на Півдні Україні 1920-ті pp. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 52-57. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1029811
  Дрич С.К. Особливості створення та застосування сучасних індексних кадастрових карт та планів / С.К. Дрич, Я.В. Применко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 126-135


  У статті досліджуються особливості створення та застосування індексних кадастрових карт (планів), як складової частини кадастрових карт (планів) із успадкуванням усіх їх властивостей. Стаття побудована на аналізі та сучасному уявленні вимог до ...
1029812
  Тіптюк Н.М. Особливості стратегії Міжнародного валютного фонду для різних груп країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 153-157
1029813
  Незабитовський Г.В. Особливості стратегічного маневрування в науковій аргументації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 207-211. – ISSN 2076-1554
1029814
  Горобець Н.М. Особливості стратегічного управління виробничо-збутовою діяльністю птахівничого підприємства / Н.М. Горобець, О.В. Скряга // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1029815
  Погорська І.І. Особливості стратегічної культури США // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 239-356. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
1029816
  Жулинська О.М. Особливості структури та управління корпоративного та контрактного видів інститутів спільного інвестування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 109-118
1029817
  Зінабадінова С. Особливості структурно-функціонального стану нирок курячих ембріонів при дії волокон азбесту та вуглецевих нановолокон / С. Зінабадінова, Ю. Чайковський, Т. Сегеда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 79-81. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  У сучасному світі виробляється величезна кількість речовин та матеріалів, їх вплив на організми, що розвиваються, залишається нез"ясованим. Структурна подібність вуглецевих нановолокон та волокон азбесту викликає серйозні хвилювання щодо їх ...
1029818
  Губа Л.О. Особливості структурування офіційних електронних видань українських ВНЗ / Л.О. Губа, А.Є. Єфремова // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 24-30. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610


  Проаналізовано специфіку структурування й організації веб-сторінок електронних ресурсів вищих навчальних закладів України з точки зору їх функціональності та ефективності на прикладі сайту Дніпропетровського національного університету імені Олеся ...
1029819
  Байда І.А. Особливості студентського віку та необхідність їх врахування у навчальному процесі // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 10-12. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1029820
  Кириленко Т. Особливості суб"єктивних чинників самореалізації особистості залежно від специфіки туристичної діяльності / Т. Кириленко, С. Павельчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 55-59. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті окреслено результати емпіричного дослідження самореалізації особистості та її детермінант. Описані особливості самореалізації особистості в залежності від специфіки туристичної діяльності та рівня залучення у таку діяльність. Представлений ...
1029821
  Ламаш І.В. Особливості суб"єктивного переживання часу курсантами-комбатантами АТО // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 69-74
1029822
  Кукіна З. Особливості суб"єктів корпоративного злочину // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 138-142
1029823
  Дмитренко В. Особливості суб"єктів права на засоби індивідуалізації учасників цивільних правовідносин, товарів та послуг у сфері охорони здоров"я // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 544-546. – ISBN 978-617-7069-28-6
1029824
  Кучаковская Н. Особливості суб"єктного складу зовнішньоекономічних правовідносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 49-57. – ISSN 2308-9636
1029825
  Бережанський Г. Особливості суду присяжних в Україні та Німеччині // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 81-82


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1029826
  Семашко Н.В. Особливості суспільно-політичних поглядів С.В. Петлюри у 1902-1917 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 225-234. – ISSN 2312-2587


  Проаналізовано погляди С.В. Петлюри на російський і європейський варіанти соціалізму, ставлення його до національних потреб українського народу, визначення їх причин та пошуку шляхів вирішення у 1902-1917 рр. Важливим чинником у подальшому вивченні ...
1029827
  Набока С.В. Особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку європейських держав пострадянського простору // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 120-129. – ISBN 978-966-02-7888-2
1029828
  Васильєв О.А. Особливості суспільно-політичної модернізації Казахстану // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 157-164. – ISBN 978-966-02-7888-2
1029829
  Курушина М.А. Особливості сучасних словотвірних процесів як відображення мовної картини світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 117-120. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1029830
  Цибуляк А.Г. Особливості сучасного етапу взаємин Росії ТА НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 38-40
1029831
  Чорна О.М. Особливості сучасного етапу розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних технологій та світової мережі інститутів інформаційного середовища / О.М. Чорна, А.В. Литвинова // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 47-54. – ISSN 2218-1199
1029832
  Прохорова М.Е. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки та економічний поділ світу між найбільшими ТНК / М.Е. Прохорова, О.О. Богданенко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 119-129. – ISSN 1729-7036
1029833
  Шляга О.В. Особливості сучасного інтегрованого ризик-менеджменту підприємства / О.В. Шляга, К.О. Тимошенко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 82-85. – ISBN 978-617-645-235-5
1029834
  Селіверстова Л.С. Особливості сучасного стратегічного управління підприємством / Л.С. Селіверстова, О.М. Єрмакова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 47-49
1029835
  Сталоверова Г.В. Особливості сучасної безпекової політики політичних партій Великобританії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 128-132. – ISSN 2077-1800
1029836
  Погорська І.І. Особливості сучасної зовнішньої політики США щодо "арабського світу" // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 259-294. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1029837
  Кучер Т. Особливості сучасної молодіжної клубної культури // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 72-77. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розкриваються нові аспекти розуміння сучасної молодіжної клубної культури, враховуючи тенденції розвитку європейського суспільства. Аналізуються основні складові молодіжної клубної культури, а саме: спілкування, танець та музика, а також ...
1029838
  Баран Е.О. Особливості сучасної мультиплікації для дітей // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 15-18


  Дослідження сфокусоване на взаємодії дітей з продуктами медіареальності. Зокрема, ця робота висвітлює основні тенденції та характеристики сучасної мультиплікаційної продукції як одного з основних видів візуальних медіа. The research focuses on the ...
1029839
  Діденко К.Д. Особливості та географія перевезень туристів автомобільним транспортом в Європі / К.Д. Діденко, А.Л. Баязітова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 198-205 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1029840
  Тітенко Г.В. Особливості та місце громадських природоохоронних організацій в українському суспільстві / Г.В. Тітенко, Д.О. Лісовенко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 94-98. – ISSN 1992-4224
1029841
  Тимошенко О.В. Особливості та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки / О.В. Тимошенко, Т.П. Лісковецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 87-92. – ISSN 2222-4459
1029842
  Сіра О.В. Особливості та проблеми взаємного сприйняття в Південній Кореї та Японії (1998-2015 pp.) // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і поличні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (25). – C. 66-76. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1029843
  Вахонєва Т.М. Особливості та проблеми визначення змісту авторського договору // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 16-18. – ISBN 978-966-301-169-1
1029844
  Рябенко Г. Особливості та проблеми здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, а також судового розгляду в них // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 48-50
1029845
  Водолєєва І.Є. Особливості та проблеми формування валютної системи України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 117-119. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1029846
  Колесніков В.О. Особливості та проблемні питання визначення оперативно-тактичних вимог до БПЛА з урахуванням сучасних принципів ведення воєнних (бойових) дій / В.О. Колесніков, О.Л. Глушкевич, Д.Л. Федянович // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 39-43. – ISSN 2304-2699
1029847
  Геселев О. Особливості та проблемні питання спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7. – С. 60-66
1029848
  Гаврилюк О.М. Особливості та розвиток соціальної реклами в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 87-92


  Соціальна реклама є одним із важливих чинників гуманізації інформаційного суспільства, оскільки вона пропагує високу мораль, позитивні традиції та цінності, здоровий спосіб життя, дбайливе ставлення до природи, утвердження гармонії людського співжиття ...
1029849
  Грицеляк В.П. Особливості та структура видання "Атлас Української Повстанської Армії" / В.П. Грицеляк, І.В. Дикий, І.І. Ровенчак // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 16-19. – ISSN 2075-1893
1029850
  Печорін О.М. Особливості тактики застосування військових частин в умовах ведення гібридної війни / О.М. Печорін, О.Я. Салій // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 161-165. – ISSN 2311-7249


  Гібридні війни в сучасних умовах стають конфліктами на виснаження, у сторони яка обороняється поступово проходить руйнування матеріально-технічної, економічної, цивільної і соціальної інфраструктур держави. Ведеться боротьба з різного роду ...
1029851
  Легких К.В. Особливості тактики захисту в кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 77-79. – ISSN 2310-9769
1029852
  Радько О. Особливості творення ступенів порівняння індивідуально-авторських прикметників в українських поетичних текстах XX–XXI сторіч // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 159-166. – ISSN 2413-0923
1029853
  Задорожна Л.М. Особливості творчого досвіду Гегама Саряна - перекладача Шевченка вірменською мовою // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 32-39. – ISSN 0207-8287
1029854
  Кравець О. Особливості творчої манери В. Фолкнера // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 96-100. – ISSN 2311-9896
1029855
  Соболєвський Я.А. Особливості творчості християнського філософа Е.П. Пібоді в американській філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 181-182
1029856
  Щербань І. Особливості температурного режиму Канева в сучасних кліматичних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 31-33. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядаються кліматичні особливості багаторічного ходу середньої місячної температурою повітря на метеорологічній станції Канів. Проведено порівняння змін температури повітря за останні 20 років з кліматологічною стандартною нормою (період ...
1029857
  Полянський О. Особливості тенденцій сучасної історіографії ЗУНР // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 239-251. – ISBN 978-966-1594-12-7
1029858
  Балабух В.О. Особливості термічного режиму 2013 року в Україні / В.О. Балабух, О.М. Лавриненко, Л.В. Балицька // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 79-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
1029859
  Білоус І.В. Особливості техніко-криміналістичного дослідження підроблених документів, що посвідчують особу // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 167-174. – ISSN 1992-4437
1029860
  Вітер М.Б. Особливості технології класифікації інформації в системі інформаційного забезпечення державних органів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 60-66
1029861
  Кузнецова І.О. Особливості типів конструкцій cучасних меблів - трансформерів / І.О. Кузнецова, В.Ф. Ус, Ю.В. Залізко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 121-128. – ISSN 2415-8151
1029862
  Шакун Н.В. Особливості тлумачення суспільства в українській філософії // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – C. 91-96. – ISSN 2412-1185
1029863
  Клименко Р.А. Особливості торгівлі товарами України з регіонами світу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 41-43. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1029864
  Макогін З.Я. Особливості торговельно-економічної та інвестиційної співпраці України та Німеччини / З.Я. Макогін, Р.Я. Андрусейко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 249-254. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1029865
  Вороніна М.О. Особливості трактування євангельських сюжетів у французькій ораторії другої половини XIX ст. крізь призму історії жанру ("Дитинство Христа" Г. Берліоза та "Марія Магдалина" Ж. Массне) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Вороніна Марія Олексіївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1029866
  Вонсович С.Г. Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи: теоретичний аспект // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 122-125


  Проаналізовано основні політологічні підходи до феномену кризи у транзитивному суспільстві.Показано,що політична криза є переломним моментом у розвитку політичної ситстеми і характеризується транзитивним станом політико-владних структур, боротьбою і ...
1029867
  Вонсович С.Г. Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи: теоретичний аспект // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – С. 207-213. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  Проаналізовано основні політологічні підходи до феномену кризи у транзитивному суспільстві. Показано, що політична криза є переломним моментом у розвитку політичної системи і характеризується транзитивним станом політико-владних структур, боротьбою і ...
1029868
  Уткіна К.Б. Особливості транслокації важких металів із фруктової сировини у продукцію її переробки (на прикладі яблук) / К.Б. Уткіна, І.В. Бодак // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 110-114 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
1029869
  Ювченко А.І. Особливості трансформації гендерних ролей в країнах Східної та Південної Азії в умовах глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 239-248
1029870
  Сосницька Я. Особливості трансформаційних змін фермерських господарств у Волинській області: суспільно-географічні дослідження / Я. Сосницька, А. Слащук, В. Поручинський // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 38-44
1029871
  Терещенко Н.В. Особливості трудового менталітету української нації // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 76-82. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  З урахуванням історико-політичних, географічних, соціально-економічних факторів розглянуто формування трудового менталітету української нації. Виокремлено чинники впливу на трудовий менталітет, конкурентоспроможність робочої сили в Україні; відношення ...
1029872
  Загудаєва О.А. Особливості трьох підходів до моделювання в юридичній аргументації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 163-166. – ISSN 2076-1554
1029873
  Козіна О.В. Особливості туризму у Прикарпатті // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 276-278
1029874
  Долинская О. Особливості туризму Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 146-149. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розвитку туристичної галузі в Хмельницькій області. Подано перелік пам"яток природи, державних заказників, історико-культурних пам"ятників. Зазначено, що історико-культурні та архітектурні пам"ятки області входять до Державного ...
1029875
  Чабан Т.Ю. Особливості туристсько-рекреаційного потенціалу Львівської області / Т.Ю. Чабан, І.О. Мазуркевич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 88-94. – ISSN 2308-135X
1029876
  Барановський М.О. Особливості удосконалення структури та просторової організації мережі загальноосвітніх навчальних закладів Чернігівської області / М.О. Барановський, О.В. Барановська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 180-189. – ISSN 2308-135X
1029877
  Гуренко М.А. Особливості укладання інвестиційних договорів за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (69). – С. 146-154. – ISSN 2222-5374
1029878
  Федорченко Н. Особливості укладення договору про сурогатне материнство // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 65-68. – ISSN 2307-8049
1029879
  Курило Т.В. Особливості укладення спадкового договору в цивільному праві України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 157-161
1029880
  Пелех Б О. Особливості українсько-польського економічного співробітництва на початку ХХІ ст. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 99-104. – ISSN 2222-4459
1029881
  Дмитрук Л. Особливості українського мовленнєвого етикету // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 273-277. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
1029882
  Тугова М.А. Особливості українського національного характеру // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 174-175. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1029883
  Грицаюк М.М. Особливості української ментальності в романі "Золотий скарабей" О. Чорногуза // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 87-91
1029884
  Костенко Ю. Особливості української позиції у 1922-1993 рр. // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 8-12. – ISBN 978-966-927-288-1


  Лісабонський протокол, переговори з Росією, втрачені можливості.
1029885
  Вєтров І.Г. Особливості управління відродженням та функціонуванням об"єктів важкої індустрії України в середині 40-х років XX ст. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 80-88. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
1029886
  Христенко О.В. Особливості управління інноваційними ризиками на вітчизняних підприємствах / О.В. Христенко, О.М. Свистун // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 5 (60). – С. 73-80. – ISSN 2218-1199
1029887
   Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів : монографія / [О.В. Зибарева та ін.] ; М-во освіти і науки України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 305-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-77-0
1029888
  Корюгін А.В. Особливості управління стратегічним розвитком підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 184-206. – ISSN 2078-9165
1029889
  Кобаль В.І. Особливості управління та організації освітнього процесу в університетах Угорщини в 60-і роки ХХ століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 199-202. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1029890
  Михайленко О.В. Особливості утворення комплексів типу "гість-господар" між двошаровими карбоновими нанотрубками та біс(?5-циклопентадієніл)кобальтом // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 183 : Хімічні науки і технології. – С. 77-81. – ISSN 1996-5931


  З використанням методів молекулярної механіки ММ+, напівемпіричного квантово-хімічного РМ3 та Monte-Carlo досліджено характер розташування молекул біс(?5-циклопентадієніл)кобальту у двошаровій (5,5)@(10,10) карбоновій нанотрубці (ДКНТ) залежно від ...
1029891
  Селезньова В О. Особливості участі громадян і громадських організацій у розбудові процесу еко-демократії суспільства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 8-12. – ISSN 2222-4459
1029892
  Закарлюка Н. Особливості участі малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 75-77
1029893
  Фур"яка Я. Особливості участі прокурора в господарському процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 293-294. – ISBN 978-617-7069-28-6
1029894
  Зосіменко В.В. Особливості ушкоджень, які заподіяні гострими предметами, як основа для реконструкції ситуації та ототожнення особи, що скоїла злочин : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / Зосіменко Володимир Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1029895
  Никоненко Л.В. Особливості уявлень студентів різного фаху про політико-правову ситуацію в Україні // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 220-233. – ISSN 2411-1449
1029896
  Ципкун А.Г. Особливості фармакотерапії та клінічна фармакологія періоду новонародженості. Частина ІІ: метаболізм лікарських засобів // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 75-78. – ISSN 2226-1230
1029897
  Шуппе Л.В. Особливості фахової підготовки романської філології в університеті Севільї // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 123-126. – (Педагогічні науки ; № 1 (114)). – ISSN 2414-5076
1029898
  Радишевська О.Р. Особливості фахової підготовки юристів: міждисциплінарний та міжгалузевий підходи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 98-101
1029899
  Павлюк В. Особливості фізико-хімічних процесів розчинення (карсту) соляних відкладів у камері підземного вилуговування // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 97-101 : табл., графіки. – Бібліогр.: с. 101. – ISSN 0869-0774
1029900
  Ричкова М. Особливості фізичного виховання в університетах США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 55-61. – ISSN 2312-5993
1029901
  Черненко Т.В. Особливості філософсько-освітніх поглядів П.І.Ліницького // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 111-112
1029902
  Диба О. Особливості фінансового забезпечення інноваційного розвитку Китаю та Японії // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 19-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-2005
1029903
  Семенова В.Г. Особливості фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 13-18. – ISSN 2309-1533
1029904
  Булеца Н.В. Особливості фінансового забезпечення регіонів України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 37-42. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1029905
  Плотніков О. Особливості фінансування агросектору / О. Плотніков, Г. Калініченко, Г. Потапова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 18-19
1029906
  Фурист Н.П. Особливості фольклорної інтимізації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 557-561. – ISBN 978-966-8904-46-2
1029907
  Зінчук Р. Особливості формоутворення іменників жіночого роду в говірках берестейсько-пінського Полісся // Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 2. – С. 177-186. – ISBN 978-985-6998-70-9
1029908
  Карамушка М.І. Особливості формувального експерименту для розвитку психологічних якостей соціально активної молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 111-115. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1029909
  Бондаренко О.С. Особливості формування архітектоніки фінансової системи / О.С. Бондаренко, Л.С. Селіверстова, І.П. Адаменко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 301-305. – ISSN 2222-4459
1029910
  Дячок О.М. Особливості формування архітектурного ансамблю Почаївської Лаври // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 413-418. – ISSN 2077-3455
1029911
  Винарчик Л. Особливості формування вартості земельних ділянок у м.Стрию // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 200-203 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1029912
  Іванова І.М. Особливості формування вартості продукції оборонного призначення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 82-87. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1029913
   Особливості формування Великовисківського сієнітового масиву (Корсунь-Новомиргородський плутон, Український щит) за розплавними включеннями у цирконі / Д.К. Возняк, К.В. Лєвашова, С.Г. Скублов, С.Г. Кривдік, А.О. Вишневський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 3-15 : рис, табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2519-2396
1029914
  Гнатюк Л.Р. Особливості формування дизайну інтер"єру готелю за допомогою дзеркальних поверхонь / Л.Р. Гнатюк, М.А. Орищенко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 50-58. – ISSN 2415-8151
1029915
  Романчук Л.Д. Особливості формування дози внутрішнього опромінення населення за споживання риби з водойм Полісся України / Л.Д. Романчук, С.П. Вербельчук, Т.В. Вербельчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 127-131 : рис. – Бібліогр.: с. 130-131. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1029916
  Садовий М.І. Особливості формування дослідницької компетентності студентів фізико-технологічного профілю у хмаро орієнтованому навчальному середовищ / М.І. Садовий, О.М. Трифонова, А.В. Шаховська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 28-31. – ISSN 1563-3713
1029917
  Скрипник А. Особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах децентралізації місцевого самоврядування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 531-533. – ISBN 978-617-7069-28-6
1029918
  Ушкаренко Ю.В. Особливості формування економічного потенціалу підприємств у сучасних умовах // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 38-46. – ISSN 2313-092X
1029919
  Колоскова. Г.В. Особливості формування електронних ресурсів бібліотек як складової інформаційного простору українського сегменту Інтернету // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 142-147


  Розглядається формування електронних ресурсів бібліотек як складової інформаційного простору українського сегменту Інтернету.
1029920
  Мотрук Т.О. Особливості формування емоціних станів ігрозалежних юнаків // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 170-175. – ISSN 2310-4368
1029921
  Злобіна О. Особливості формування життєвих орієнтирів студентської молоді в сучасному інформаційному просторі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 132-137


  Аналізуються сучасні тренди інформаційного споживання молоді. На основі конкретних соціологічних досліджень з’ясовано, що специфічною ознакою сучасного інформаційного споживання є активне перенесення цих практик в Інтернет. Досліджено вплив телебачення ...
1029922
  Буцак Ю.О. Особливості формування і використання прибутку агропідприємства / Ю.О. Буцак, С.К. Кучеренко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 3-5. – ISBN 978-617-645-235-5
1029923
  Зеленська В.В. Особливості формування інноваційної політики України на шляху до вступу ЄС / В.В. Зеленська, І.В. Бондаренко, Д.Л. Пирогов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 2. – С. 34-39. – ISSN 1995-0519
1029924
  Гайдаржийська О.М. Особливості формування капіталу комерційними банками в Україні / О.М. Гайдаржийська, Т.Г. Щепіна, В.П. Отрошко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/2. – С. 19-24. – ISSN 2409-1944
1029925
  Швед З.В. Особливості формування логіки талмудичного дискурсу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1029926
  Цільмак О.В. Особливості формування метакристалів піриту і арсенопіриту Бобриківського золоторудного родовища (Донбас) / О.В. Цільмак, Л.З. Скакун // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0204-3548
1029927
  Морозова О.О. Особливості формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в СРСР (20-70 рр. XX ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 154-157


  У статті йдеться про зародження та розвиток конкретних соціологічних досліджень ЗМІ у Радянському Союзі у 20-70 pp. XX ст. The article is devoted to formation and development of sociological research of mass media influence in ...
1029928
  Сидоренко В. Особливості формування міських територій у промислових регіонах України / В. Сидоренко, А. Паламар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 92-95 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1819-1339
1029929
  Орлів М.С. Особливості формування моделі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в контексті реформування державного управління України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 100-107. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1029930
  Савіцький А.В. Особливості формування моніторингу якості продукції у системі активізації конкурентного потенціалу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 23-26. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1029931
  Оверчук В.А. Особливості формування мотивації до праці в осіб з особливими потребами за сучасних умов соціально-економічного розвитку України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – C. 46-49. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1029932
  Тимошик М. Особливості формування нової системи української молодіжної преси напередодні розвалу СРСР (1986-1991) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 22-40


  У статті йдеться про організаційні аспекти формування нової системи молодіжної преси в один із найдраматичніших періодів існування України в складі СРСР. The article is about the organizational aspects of the new system of youth press forming in one ...
1029933
  Крилов Д.В. Особливості формування організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 27-34. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1029934
  Гладка Ю.Ю. Особливості формування особи жінок, які вчиняють терористичний акт // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 65-68. – ISBN 978-617-7363-14-8
1029935
  Омельчук О.М. Особливості формування парадигми права на свободу думки, совісті та релігії в філософії права епохи Реформації / О.М. Омельчук, У.М. Олійник // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2, грудень 2017 р. – C. 6-13
1029936
  Новікова Н.Є. Особливості формування політичної культури особистості в умовах трансформації суспільства на прикладі України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 67-71. – ISSN 1996-5931
1029937
  Деркач Ж.В. Особливості формування політичної культури України на рубежі століть // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 127-133. – (Серія "Філософія")
1029938
  Вербівський Д.С. Особливості формування професійної етики майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 55-58. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1029939
  Мала М. Особливості формування професійної культури майбутнього керівника організації в учовах магістратури // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 188-190


  Дослідження та обгрунтування особливостей формування професійної культури майбутніх керівників в умовах магістратури.
1029940
  Васильчук Є.О. Особливості формування радикалістської картини світу субкультури панків / Є.О. Васильчук, Л.П. Чернова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 61-67. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1029941
  Пінцак В. Особливості формування режиму народної демократії в Чехословаччині // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 56-64
1029942
  Пересипкіна Н.О. Особливості формування споживчого попиту в круїзному судноплавстві // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 147-151. – ISSN 2524-003X
1029943
  Варченко О. Особливості формування споживчого попиту на продовольчому ринку в умовах макроекономічної нестабільності / О. Варченко, І. Свиноус, К. Ткаченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 10 (360), жовтень. – С. 4-9. – ISSN 1810-3944
1029944
  Пелехатий А.О. Особливості формування спроможних об"єднаних територіальних громад в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1562-0905
1029945
  Підцерковний Б.В. Особливості формування статутного капіталу господарських товариств в умовах сьогодення // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 91-93. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1029946
  Філіпенко В.І. Особливості формування стратегії кредитної політики МВФ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 225-228
1029947
  Велігоцька Ю.С. Особливості формування сучасних інтер"єрів медичних закладів / Ю.С. Велігоцька, С.М. Гордієнко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1029948
  Фостолович В.А. Особливості формування сучасних систем управління сільськогосподарськими підприємствами з інтегрованою системою екологічного менеджменту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 122-127. – ISSN 2222-4459
1029949
  Самохвал О. Особливості формування та реалізації державного управління професійною освітою майбутніх фахівців туристичної галузі у Люксембурзі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 181-186. – ISSN 2226-3012
1029950
  Гуменюк А.Ф. Особливості формування та реалізації облікової політики підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 131-134. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1029951
  Коленда Н. Особливості формування та реалізації соціального потенціалу суспільства // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 22-26. – ISSN 2411-4014
1029952
  Петренко К.В. Особливості формування та розвитку світового ринку праці / К.В. Петренко, В.В. Пігуль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 37-42. – ISSN 2222-4459
1029953
  Щербакова Н.О. Особливості формування та розвитку туристичних кластерів // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 92-96. – ISSN 2413-0966
1029954
  Юрчук О.О. Особливості формування та стратегії репрезентації антиколоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Юрчук Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1029955
   Особливості формування та трансформування кластерів наночастинок Fe3O4 в магнетній рідині під дією довготривалого імпульсу магнетного поля / С.І. Шулима, Б.М. Танигін, В.Ф. Коваленко, М.В. Петричук // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 2017. – Т. 39, № 5, травень. – С. 693-708. – ISSN 1024-1809
1029956
  Панасюк І.П. Особливості формування тарифної політики авіакомпанії // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 305-310 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
1029957
  Гищук Р.М. Особливості формування туристичних кластерів Чернівецької області в нинішніх умовах // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 122-125. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1029958
  Мартиненко В.П. Особливості формування фінансових ресурсів підприємств лісового господарства / В.П. Мартиненко, І.Л. Кушик // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 104-109. – ISSN 2310-5534
1029959
  Ціхоцька О. Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в сучасних умовах / О. Ціхоцька, Л. Лозинська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 1 (132), січень. – С. 39-43. – ISSN 2308-4634
1029960
  Андрусенко Д.А. Особливості фототермоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватого кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Андрусенко Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 21 назва
1029961
  Гон О.М. Особливості фразеології текстів (на матеріалі "Практикуму з усного перекладу. Мультимедійний формат. Англо-американський політичний дискурс") // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 28-29
1029962
  Ваніна Г.В. Особливості фразеологічного фонду іспанської мови з топонімічним компонентом / Г.В. Ваніна, Ю.О. Демшевська // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 109-111
1029963
  Бєсєдна Л.Л. Особливості функціонування автоматизованої термінологічної системи законодавства // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 17-23
1029964
  Курочка О.І. Особливості функціонування аеропортів як об"єктів туристичної інфраструктури // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 222-227. – Бібліогр.: 8 назв.
1029965
  Калінін І. Особливості функціонування антиоксидантної системи в тканинах щурів при отруєнні важкими металами / І. Калінін, Б. Цудзевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено вплив важких металів (міді сульфату, цинку сульфату, кадмію сульфату і свинцю азотнокислого) на пероксидне окиснення ліпідів (ПОЛ) і на активність глутатіонзалежних ферментів крові та печінки інтоксикованих щурів. Показано, що введення щурам ...
1029966
  Марчук Г.І. Особливості функціонування друкованих ЗМІ Прикарпаття в контексті українського державотворення // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 294-302. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1029967
  Сарапіна М.В. Особливості функціонування екосистем в умовах радіоактивного забруднення: від деградації до відновлення / М.В. Сарапіна, С.О. Варивода // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 83-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-4224
1029968
  Кицюк І. Особливості функціонування кластерних об"єднань у країнах Європейського Союзу на сучасному етапі / І. Кицюк, Я. Трохименко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 56-62. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
1029969
  Бровко К. Особливості функціонування корпоративної культури вищого навчального закладу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 4 (147), квітень. – С. 186-190. – ISSN 2308-4634
1029970
  Мікловда В.П. Особливості функціонування малого та мікропідприємництва гірських територій Карпатського регіону / В.П. Мікловда, М.М. Пітюлич // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 87-92
1029971
  Мишко А.М. Особливості функціонування морських портів України в умовах окупації частини території // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 157-165
1029972
  Теленко О.М. Особливості функціонування невизнаних держав // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 66-70. – ISSN 2077-1800
1029973
  Скорик О.В. Особливості функціонування регіональних логістичних центрів і компаній України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 200-206. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1562-0905
1029974
  Вєнцева Н.О. Особливості функціонування системи вищої педагогічної освіти України в 1905-1917 рр. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 3 : Педагогічні науки. – C. 47-53. – ISSN 2412-9208
1029975
  Базиленко В. Особливості функціонування спортивної лексики в сучасній публіцистиці мовою гінді // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 78-86


  Стаття присвячена функціонуванню спортивної лексики в сучасній публіцистиці мовою гінді, а також аналізу запозичень з інших мов. Автор акцентує увагу на особливостях запозичення, а також, вживаності їх в засобах масової інформації. Проведена робота по ...
1029976
  Коротяєва І. Особливості функціонування та перекладу наукових термінів у лінгводидактичному тексті // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 186-192. – ISSN 2411-6548
1029977
  Ковальська Л.Л. Особливості функціонування та перспективи розвитку роздрібної торговельної мережі регіонів України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 161-166. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1029978
  Мелещенко А.І. Особливості функціонування та сучасні тенденції розвитку світового нафтогазового ринку в умовах глобалізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 55-59. – ISSN 2306-6814
1029979
  Писаренко О.І. Особливості функціонування фондового ринку України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 40-41
1029980
  Ковальчук В.А. Особливості функціонування цитат у журналістських текстах в контексті перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 146-150. – ISBN 966-638-142-7
1029981
  Гудим М.С. Особливості хірургічного видалення сфеноорбітальних менінгіом / М.С. Гудим, Д.В. Щеглов, А.А. Обливач // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 77-85. – ISSN 2304-9359


  "...Мета роботи - вивчити особливості хірургічної техніки та проаналізувати результати лікування пацієнтів із сфеноорбітальними менінгіомами (СОМ). Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз результатів комплексного обстеження та ...
1029982
  Нетлюх А.М. Особливості хірургічного лікування церебральних мікроаневризм ендоваскулярним методом у гострий період субарахноїдального крововиливу // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 48-54. – ISSN 2304-9359
1029983
  Перцова І.В. Особливості хронотопу в оповіданні В.К. Винниченка "Темна сила" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 223-226. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1029984
  Веретюк Т. Особливості хронотопу в прозі Ігоря Муратова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 16-22. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1029985
  Світлична О.А. Особливості художнього втілення демонологічних образів відьми і знахаря в творчості Григорія Квітки-Основ"яненка (на матеріалі творів "Знахарь", "Ганнуся" і "Конотопська відьма") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 192-194. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1029986
  Вільна Я.В. Особливості художнього мислення Марка Вовчка (на прикладі українськомовних оповідань) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 61-70
1029987
  Гонюк О.В. Особливості художнього моделювання внутрішнього світу особистості в збірках Н. Гуменюк "Коханий волоцюга" та Л. Таран "Прозорі жінки" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 92-98. – ISSN 2313-1802
1029988
  Шкуратенко Ю. Особливості художнього опрацювання народного анекдоту Павлом Глазовим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 20-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про специфіку художнього опрацювання П. Глазовим народних джерел, а саме анекдотів. Аналізуються найяскравіші зразки гуморесок письменника, в основу яких було покладено анекдоти. Простежується ступінь літературного опрацювання їх на ...
1029989
  Накашидзе І. Особливості художнього розкриття теми голодомору в україномовній поезії Канади // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 125-129. – ISSN 2411-4146
1029990
  Змінчак Н. Особливості художнього трактування антитоталітарних ідей у романах Валентина Тарнавського "Порожній п"єдестал" і "Матріополь" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 108-119. – ISSN 2304-9383
1029991
  Павелко С.П. Особливості центральної частини іменника м. Косова // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 19-25
1029992
  Гришко У. Особливості цивільно-правової відповідальності перевізника за порушення прав споживачів транспортних послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 4-8
1029993
  Духневич О.В. Особливості цивільно-правової відповідальності при наданні платних медичних послуг // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 240-243. – ISBN 978-966-600-475-1
1029994
  Васькова І.К. Особливості цитування наукових творів в контексті авторського права // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 236-238. – ISBN 978-966-301-169-1
1029995
  Дерменджі О. Особливості цитування тюркських поетів та філософів у романі Павла Загребельного "Роксолана" // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 92-95. – ISBN 966-8552-05-9
1029996
  Литвиненко Л.Ю. Особливості часопростору в романі В. Даниленка "Клітка для вивільги" / Л.Ю. Литвиненко, Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 45-52. – ISSN 2313-1802
1029997
  Славута В.В. Особливості шлюбного договору в нотаріальній практиці // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 163-165. – ISBN 978-617-673-442-0
1029998
  Подорожній Є.Ю. Особливості юридичної відповідальності у трудовому праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Подорожній Євген Юрійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 44 назви
1029999
  Думбрава О.П. Особливості, сутність та завдання психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 39-45
1030000
  Глущенко Г. Особливості, що визначають феномен мусульманського права і їх вплив на сучасний цивілізаційний розвиток // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 24-25
<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,