Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>
1023001
  Масякін І. "Податкова реформа" чи "фінансова мобілізація"? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 526-527. – ISBN 978-617-7069-28-6
1023002
  Троцька В. "Податок на Google": особливості використання публіцистичних творів, розміщених у мережі Інтернет // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 27-36
1023003
  Підцерковний Б.В. Податкова автономія органів місцевого самоврядування: сутність та стан в Україні // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 12-16. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті визначено сутність поняття "податкова автономія органів місцевого самоврядування". Охарактеризовано податкові повноваження органів місцевого самоврядування та правила закріплення тих чи інших податків за ними. Визначено основні елементи діючих ...
1023004
  Шитря О. Податкова адміністрація - за податкову реформу // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 10. – C.3
1023005
   Податкова амністія в Україні: за і проти : Огляд. – Київ, 2005. – 20с.
1023006
  Безпалько І.Р. Податкова амністія доходів населення: перспективи для України // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 30-39. – ISSN 1998-6912
1023007
  Каменський Д. Податкова амністія: перспективи для України через призму зарубіжного досвіду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-31 грудня (№ 51/52). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1023008
  Каменський Д. Податкова амністія: перспективи для України через призму зарубіжного досвіду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1023009
  Бадида М.П. Податкова база місцевого самоврядування / М.П. Бадида ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород ; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 408, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-376. – ISBN 978-966-340-390-8
1023010
  Яроцька Т.Р. Податкова база при оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 28-33 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1023011
  Голіков С.С. Податкова безпека у системі фінансової безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 135-137. – ISSN 2306-6806
1023012
  Форкун І.В. Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави / І.В. Форкун, І.О. Лепетун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 289-292. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
1023013
  Волинець А. Податкова відповідальність через контрагентів з ознаками фіктивності: хто правий? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 98-101.
1023014
   Податкова гармонізація в Україні в умовах реалізації угоди про асоціацію між Україною і ЄС / [А.М. Соколовська та ін.] ; за ред. А.М. Соколовської ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2017. – 447, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 389–408. – ISBN 978-617-7509-03-4
1023015
  Крисоватий А.І. Податкова гармонізація та національні особливості оподаткування високорозвинених країн / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 126-139 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1023016
  Шинкаренко І.В. Податкова гармонізація як процес формування спільної податкової політики держав, що інтегруються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 24-26
1023017
  Шинкаренко І.В. Податкова гармонізація як процес формування спільної податкової політики інтеграційних об"єднань з урахуванням досвіду Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 247-254


  Досліджується концепція податкової інтеграції у процесі економічної інтеграції. Метою статті є вивчення та визначення терміну "податкова гармонізація", виокремлення та дослідження окремих стадій гармонізації, аналіз їх співвідношення зі стадіями ...
1023018
  Гунда О. Податкова грамотність: зобов"язання, борг, вимога // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 3 січня (№ 1). – С. 6-7


  "Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетною ...
1023019
  Швабу Ю.І. Податкова декларація з податку на прибуток // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 297-301. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1023020
  Соловйова О. Податкова держдопомога в ЄС: як держави допомагають "своїм" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 7
1023021
  Теліщук М. Податкова діяльність держави як інструмент реалізації економічної політики // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.22-28
1023022
  Яцюк О.В. Податкова застава та застава майна як спосіб забезпечення виконання податкового обов"язку за законодавством України та Російської Федерації (порівняльно-правове дослідження) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 124-129
1023023
  Коноферчук О.А. Податкова застава у системі оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 126-131
1023024
  Бортняк В.А. Податкова застава як спосіб забезпечення виконання податкового зобов"язання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 155-159. – (Право. Економіка. Управління)
1023025
  Мельник Т. Податкова звітність в електронному вигляді: теорія та практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-47.
1023026
  Ковач С. Податкова звітність платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця / С. Ковач, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 33-41 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1023027
  Лісовий Г.О. Податкова злочинність як загроза податковій безпеці України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 113-122. – ISSN 2306-9082
1023028
  Габрук О. Податкова знижка з ПДФО на навчання за 2017 рік: розраховуємо та декларуємо у 2018 році / О. Габрук, Л. Пантелійчук // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 36. – С. 4-5


  Роз"яснює незалежний консультант-практик з питань оподаткування та обліку О. Габрук та директор ПП "Аудиторська фірма "Константа" Лариса Пантелійчук.
1023029
  Чернадчук Т.О. Податкова інформаця: окремі питання класифікації і захисту // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 86-88. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1023030
  Гетманцев Д.О. Податкова кваліфікація дій платників ПДВ в контексті протидії ухиленню від оподаткування ПДВ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 106-112. – ISSN 2219-5521
1023031
  Педь І. Податкова конкуренція : монографія / Ірина Педь. – Київ : Експерт-Консалтинг, 2009. – 416с. – ISBN 966-7645-09-6
1023032
  Педь І.В. Податкова конкуренція як складова міжнародної економічної конкуренції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 62-65
1023033
  Педь І.В. Податкова конкуренція: міжнародний аспект // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 112-117. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуті сучасні форми податкової конкуренції, сутність, структура та зміст яких обумовлюються поглибленням інтеграційних процесів в умовах глобалізації економіки.
1023034
  Фролова Н.Б. Податкова конкуренція: нові виклики реформі податкової системи України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 48-60 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1605-7988
1023035
  Буряк П.Ю. Податкова культура в контексті реалізації податкової політики України / П.Ю. Буряк, Г.Г. Свірська // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – C. 6-17. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
1023036
  Синчак В.П. Податкова культура суспільства як чинник економічної компоненти національної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 218-230. – ISSN 2078-9165
1023037
   Податкова міліція : Коментарі та роз`яснення чинного законодавства. За станом на 1 червня 1999 р. Наук.-практичн. посібн. – Харків, 1999. – 268с. – ISBN 966-610-019-3
1023038
  Фрідман-Козаченко Податкова міліція як суб"єкт профілактики злочинів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 153-155
1023039
  Гриценко В. Податкова міліція: час виважених змін // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 60-66.
1023040
  Щербак В. Податкова модернізація реформованих економік // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 71-81. – ISSN 0131-775Х
1023041
  Бабін І.І. Податкова оптимізація як категорія податкового права // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 103-108. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1023042
  Проноза П.В. Податкова підтримка діяльності малих підприємств в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 77-85. – ISSN 2222-0712
1023043
  Бабміндра Д.І. Податкова підтримка розвитку малого та середнього підприємництва / Д.І. Бабміндра, А.В. Коваленко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 55-59. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1023044
  Криницький І.С. Податкова пільга як елемент правового механізму податкового платежу // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 16-19
1023045
  Литвиненко Я.В. Податкова політика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.В. Литвиненко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 224с. – ISBN 966-608-268-3


  Викладено теоретичні та методичні основи податкової політики, принципи оподаткування, сутність і структуру податкового менеджменту та податкової системи
1023046
  Кафар-заде Л.Р. Податкова політика Арабського халіфату в Азербайджані // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 110-113. – ISSN 2076-1554


  За матеріалами англомовної історіографії.
1023047
  Козарезенко Л.В. Податкова політика в забезпеченні соціальної функції держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 420-426. – ISSN 2222-4459
1023048
  Вірченко А.А. Податкова політика в системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 401-408
1023049
  Ільяшенко В.А. Податкова політика в системі регулювання соціально-економічного розвитку держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 22-24. – Бібліогр.: 9 назв
1023050
  Соколовська А.М. Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС / А.М. Соколовська, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 94-115 : табл. – Бібліогр.: 30 назв
1023051
  Соколовська А.М. Податкова політика в Україні у 2009-2010 роках: особливості та уроки на перспективу : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 24-37 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1023052
  Соколовська А.М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 65-81
1023053
  Виговська І. Податкова політика в Україні: деякі проблеми та шляхи їх вирішення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 140-141. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1023054
  Шарікова О.В. Податкова політика в умовах детінізації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шарікова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208 л. + Додаток: л. 195-208. – Бібліогр.: л. 175-194
1023055
  Шарікова О.В. Податкова політика в умовах детінізації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шарікова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 9 назв
1023056
  Гатаулліна Е.І. Податкова політика в умовах економічних перетворень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 101-104. – ISSN 2306-6806
1023057
  Іващенко В.А. Податкова політика Гетьманського уряду в українському селі (квітень - листопад 1918 р.) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 171-173. – ISBN 966-7686-12-8
1023058
  Гилик А.О. Податкова політика держави // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 155-158. – ISBN 978-617-7041-91-6
1023059
  Падалко І.А. Податкова політика держави в умовах сучасного розвитку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 279-280. – ISBN 978-966-188-219-4
1023060
  Свердан М.М. Податкова політика держави та її вплив на економічне зростання суспільства: теоретичні засади реалізації // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 205-219
1023061
  Воробйов Ю.М. Податкова політика держави та її вплив на формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 115-120. – Бібліогр.: 6 назв
1023062
  Ільєнко Р.В. Податкова політика держави: виклики, завдання, перспективи : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 211-216 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1023063
  Іващенко В. Податкова політика Директорії в українському селі (грудень 1918 - листопад 1920 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 43-49
1023064
  Голубій І.Є. Податкова політика ЄС: загальний контекст та хід її розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику податкової політики країн ЄС. Розглянуто існуючу систему податків та висвітлені питання співробітництва між країнами ЄС в контексті вироблення спільних підходів у цій сфері. The description of the tax policy of EU is made in this ...
1023065
  Балюк Т.В. Податкова політика зарубіжних країн в умовах світової фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 49-51
1023066
  Потапов О.М. Податкова політика Київської міської думи у 1918 році // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 266-282. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1023067
  Пасічний М. Податкова політика країн ОЕСР // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 127-138 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1023068
  Корновенко С.В. Податкова політика радянської влади в українському селі під час голоду 1921-1923 рр. // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 77-81. – (Серія "Історичні науки")
1023069
  Нікітішин А.О. Податкова політика стимулювання розвитку людського капіталу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 10 (251). – С. 113-127. – ISSN 2305-7645
1023070
  Вишневський В. Податкова політика та економічна теорія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 4-20. – ISSN 0131-775Х
1023071
  Чередниченко Ю.В. Податкова політика та економічне зростання в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 91-96
1023072
  Мірошниченко О.В. Податкова політика та іллегалізація господарської діяльності в контексті економічної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 167-174
1023073
  Василевська Г.В. Податкова політика у регулюванні економічного зростання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.39-43
1023074
  Крисоватий А. Податкова політика у реформуванні соціально-економічної системи України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 41-50. – ISSN 0131-775Х
1023075
  Коровій В.В. Податкова політика у системі економічного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 20-26. – ISSN 2306-6814
1023076
   Податкова політика України : навчальний посібник : до 90-річчя навчального закладу / П.В. Мельник [та ін.] ; за ред. П.В. Мельника ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Наук.-дослідний центр з проблем оподаткування [та ін.]. – Київ : Знання України, 2010. – 505 с. – ISBN 978-966-316-288-1
1023077
   Податкова політика України : навчальний посібник / [Мельник П.В. та ін.] ; за ред. П.В. Мельника ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Науково-дослідний центр з проблем оподаткування ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : Знання України, 2011. – 506 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-316-288-1
1023078
  Стіпахно В.І. Податкова політика України : проблеми та напрямки вдосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 23-28
1023079
  ШАБЛИСТА Податкова політика України в трансформаційний період // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.26-33
1023080
  Рижикова Н.І. Податкова політика України в умовах гармонізації податкового законодавства до вимог європейських стандартів / Н.І. Рижикова, Н.О. Бірченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 137-146. – (Економічні науки)
1023081
  Мельник В.М. Податкова політика України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 7 (248). – С. 7-25. – ISSN 2305-7645
1023082
  Лютий І.О. Податкова політика України на сучасному етапі : [рецензія] // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 121-122
1023083
   Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Наук.-дослідний центр з проблем оподаткування ; за ред. З.С. Варналія. – Київ : Знання України, 2008. – 676 с. – ISBN 978-966-316-224-9
1023084
  Пантелеймоненко А.О. Податкова політика уряду Російської імперії щодо кредитно-кооперативних організацій (друга половина XIX - початок XX ст.) // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 37-42. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  Зроблено акцент на особливості кооперативів як організацій з неприбутковою природою. Розглянуто сутність державної податкової політики Російської імперії щодо кредитних та ощадно-позичкових товариств другої половини XIX - початку XX ст.. Підкреслено ...
1023085
  Гай-Нижник Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917-1930 рр.) / Павло Гай-Нижник. – Київ, 2006. – 303с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-7802-49-3
1023086
  Панченко В.І. Податкова політика як засіб впливу на фінансово економічні процеси в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 94-100
1023087
  Коровій В.В. Податкова політика як складова системи формування доходів бюджету // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 152-159. – ISSN 2306-546X
1023088
  Шарікова О.В. Податкова політика як фактор легалізації "тіньової" заробітної плати // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 49-52
1023089
  Кміть В. Податкова політика як фактор стабілізації економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.88-100. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1023090
  Лютий І. Податкова політика як чинник стабільності соціально-економічного розвитку України / І. Лютий, М. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-48. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання впливу податкової політики на стабільність соціально-економічного зростання, її функціонально-цільове призначення та принципи реформування. The article goes into the issue fiscal policy influence on stability social and economic ...
1023091
   Податкова політика: стратегія соціального розвитку : монографія / [Калінеску Т.В. та ін. ; за наук. ред. Т.В. Калінеску] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Присвячується 10-річчю каф. "Оподаткування" СНУ ім. В. Даля. - Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-590-989-7
1023092
  Бодюк А.В. Податкова політика: шляхи її реалізації // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С82-87
1023093
  Линник І. Податкова правда. Криві дзеркала.Проблемні питання для платників податків // Юридична газета. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 46)
1023094
  Пришва Н.Ю. Податкова правосуб"єктність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 176-179. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено податковій правосуб"єктності. Сформульовано її визначення та розглянуто основні складові. Виведено поняття часткової правосуб"єктності. The article deals with tax legal personality. Its definition is formulated and its main elements are ...
1023095
  Оніщик Ю.В. Податкова правосуб"єктність організації - платника податку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 406-410. – ISSN 1563-3349
1023096
  Жернаков М. Податкова правосуб"єктність: підстави настання й особливості змісту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 101-103.
1023097
  Грицай У. Податкова реформа в Україні в умовах євроінтеграції / У. Грицай, В. Кміть // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 102-108. – ISSN 2078-5860
1023098
  Борзенкова О.Д. Податкова реформа в Україні: міжнародний досвід та огляд перспективних змін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 354-358. – ISSN 2222-4459
1023099
  Томнюк Т.Л. Податкова реформа в Україні: основні досягнення та напрями підвищення ефективності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 267-271. – ISSN 2222-4459
1023100
  Ігнатишин М.В. Податкова реформа в Україні: реалії та перспективи / М.В. Ігнатишин, Г.Т. Михальчинець, В.Р. Луник // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 204-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-8164
1023101
  Токар В.В. Податкова реформа як засіб денінізації економіки України // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 83-94. – Бібліогр.: на 52 пункти. – ISSN 1811-3141
1023102
  Іголкін І.В. Податкова реформа як об"єктивна необхідність зміцнення дохідної частини державного бюджету // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 19-24
1023103
   Податкова реформа. Варіант Верховної Ради України з питань податкової і митної політики // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1023104
  Ковальчук А. Податкова реформа: законодавчо-правовий вимір // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 86-90. – ISSN 0132-1331
1023105
  Геращенко О. Податкова реформа: як шанс на трансформацію // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1023106
  Золотько І.А. Податкова система : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.А. Золотько; МОНУ; КНЕУ. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2004. – 128с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-653-7
1023107
  Золотько І.А. Податкова система : Навчальний посібник / І.А. Золотько; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 204с. – ISBN 966-574-654-5
1023108
  Онисько С.М. Податкова система : Підручник / С.М. Онисько, І.М.Тофан, О.В.Грицина: За заг. ред. С.М. Онисько. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів : Магнолія Плюс, 2004. – 332с. – ISBN 966-8340-13-2
1023109
  Олійник О.В. Податкова система : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Олійник, І.В. Філон; МОНУ; Харківськ нац. аграрний ун-т ім. В. Дркучаєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 456с. – ISBN 966-364-160-6
1023110
  Довгалюк В.І. Податкова система : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Довгалюк, Ю.Ю. Ярмоленко; МОНУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 320с. – ISBN 966-364-366-8
1023111
  Демиденко Л.М. Податкова система : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.М. Демиденко, Ю.Л. Субботович; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 184 с. – ISBN 978-966-364-471-4
1023112
  Сердюк О.М. Податкова система : практикум: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.М. Сердюк, Т.В. Заревчацька. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-364-504-9
1023113
  Педь І.В. Податкова система : економіко-правова характеристика податків : навчальний посібник / І.В. Педь; за ред. Ю.М. Лисенкова. – Київ : Знання, 2007. – 191 с. – ISBN 966-346-332-5
1023114
   Податкова система : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Лютий І.О. [ та ін. ] ; за ред. І.О. Лютого ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 456с. – ISBN 978-966-364-886-6
1023115
  Замасло О.Т. Податкова система : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.Т. Замасло, І.І. Приймак, О.В. Грін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 377, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 301-373. – Бібліогр.: с. 297-300. – ISBN 978-966-613-898-2
1023116
  Сідельникова Л.П. Податкова система : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / Л.П. Сідельникова, Н.М. Костіна. – Київ : Ліра-К, 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 559-575. – ISBN 978-966-2609-16-5
1023117
   Податкова система : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Баранова В.Г та ін.] ; за заг.ред. В.Г. Баранової ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : ВМВ, 2014. – 341, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 331-341. – ISBN 978-966-413-487-0
1023118
  Сенченко В.Б. Податкова система : практикум : навч. посібник / В.Б. Сенченко ; Черніг. кооперат. технікум, Черніг. облспоживспілка. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 158, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-158 та в кінці тем. – ISBN 978-617-673-323-2
1023119
   Податкова система : практикум / [В.К. Хлівний, Ю.В. Сибірянська, А.В. Пислиця та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 486, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 375-379. – ISBN 978-966-483-825-9
1023120
   Податкова система : практикум / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.М. Демиденко, Ю.Л. Наконечна]. – Київ : Київський університет, 2018. – 151, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 113-131. – Бібліогр.: с. 99-100
1023121
  Варналій З.С. Податкова система : до 185-річчя ун-ту та 75-річчя екон. ф-ту : підручник / Варналій З.С., Романюк М.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2019. – 567, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-443-4
1023122
  Максименко І.А. Податкова система в стратегії економічної діяльності держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто проблеми нарощування та реалізації позитивного регулятивного потенціалу економічної діяльності держави, поєднання економічних важелів у реалізації її стратегічних цілей, досвід використання регулюючої функції податків та податкової системи ...
1023123
  Тишковська Н.Л. Податкова система в Україні: історико-правові аспекти становлення // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 78-84
1023124
  Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення / А.М. Соколовська. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 454с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-018-Х
1023125
  Соколовська Алла Михайлівна Податкова система держави: теорія та практика становлення : Автореф. дис. ... докт. техн. наук: 08.04.01 / Соколовська А.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 32 с.
1023126
  Соколовська Алла Михайлівна Податкова система держави: теорія та практика становлення : Дис. ... доктора економ. наук: 08.04.01 / Соколовська Алла Михайлівна; Науково-дослід. фінансовий ін-тут при Мін-ві фінансів України. – Київ, 2002. – 488 л. + Додатки: л. 466 - 488. – Бібліогр.: л. 449 - 466
1023127
  Дмитренко Г. Податкова система Європейського Союзу // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.470-475. – ISBN 966-73-53-51-Х
1023128
  Костюк О.М. Податкова система і безпека кредитних операцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 32-38
1023129
  Несмелов Ф.Я. Податкова система СССР / Ф.Я. Несмелов. – Х., 1933. – 63с.
1023130
  Романюк М.В. Податкова система та інвестиційна привабливість економіки України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-42
1023131
  Євтушевський В.А. Податкова система та її вплив на діяльність вітчизняних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 38-44. – ISBN 966-7958-13-2
1023132
  Третякова О.В. Податкова система та її вплив на розвиток малого підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-91. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається суть та значення податкової системи в ринковій економіці, а також досліджується її вплив на розвиток малого підприємництва.
1023133
  Слюсаренко В.Є. Податкова система та податкове навантаження як фактор тінізації економіки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 152-157. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
1023134
  Данілов О.Д. Податкова система та шляхи її реформування : Навч. посібник / О.Д. Данілов, Н.П. Фліссак. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 216с. – ISBN 966-611-113-6
1023135
   Податкова система України : Підручник. – Київ : Либідь, 1994. – 464с. – ISBN 5-325-00480-8
1023136
  Білик М.Д. Податкова система України : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.Д. Білик, І.А. Золотько; КНЕУ. – Киев : КНЕУ, 2000. – 192с. – ISBN 966-574-178-0
1023137
  Василик О.Д. Податкова система України : Навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. закл. освіти / О.Д. Василик; Укр. держ. фінансова академія. – Київ : Поліграфкнига, 2004. – 478с. – ISBN 966-530-175-6
1023138
  Еш С.М. Податкова система України : наочний посібник / С.М. Еш; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 108с. – ISBN 978-966-351-094-1
1023139
   Податкова система України : навчальний посібник / [Колесніков Б.В. та ін.] ; за заг. ред. М.Я. Азарова ; М-во фінансів України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 656 с. – Бібліогр.: с. 609-614. – ISBN 978-966-337-233-4
1023140
   Податкова система України : тренінг-курс : навчальний посібник / [О.М. Тимченко та ін. ] ; за ред. О.М. Тимченко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 654, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 561-564 та в кінці тем. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-42-2
1023141
  Котькало О. Податкова система України в контексті світового досвіду (проблемні питання порівняльного аналізу) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.76-81. – ISBN 966-7800-10-5
1023142
  Югап І.Л. Податкова система України в умовах трансформаційного періоду національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 59-62
1023143
  Знаменський І.О. Податкова система України в умовах фінансової кризи: проблеми та перспективи // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 52-58
1023144
  Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.3-11
1023145
  Панченко В.І. Податкова система України та проблеми її оптимізації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 198-208. – Бібліогр.: на 24 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
1023146
  Пабат О.В. Податкова система України як об"єкт правового регулювання // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 71-75. – ISSN 1727-1584
1023147
  Варналій З. Податкова система України: інституціонально-функціональна структура та шляхи модернізації // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2. – С. 15-24. – ISSN 2410-0919
1023148
  Воробйов Ю.М. Податкова система України: історія становлення та перспективи розвитку // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 6-11
1023149
  Харіна О.О. Податкова система України: переваги та недоліки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 114-120
1023150
  Товкун Л. Податкова система України: поняття та перспективи розвитку // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 66-69. – ISSN 2409-4544
1023151
  Салига С.Я. Податкова система України: проблеми і перспективи / С.Я. Салига, Д.В. Василичев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 289-293. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1023152
  Пасічник Ю.В. Податкова система України: проблеми та перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 27-30. – ISSN 2409-1944
1023153
  Письменний В. Податкова система України: сучасний стан і шляхи реформування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 54-59. – ISSN 1818-5754
1023154
  Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення / А.М. Соколовська; Науково-дослідний фінансовий ін-т при міністерстві фінансів України. – Київ : НДФІ, 2001. – 372с. – ISBN 966-7675-03-3
1023155
  Пріб К.А. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / К.А. Пріб, В.І. Федько; МОНУ, Академія муніципального управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-364-531-5
1023156
  Корновенко С.В. Податкова система Української козацької держави за гетьманування Богдана Хмельницького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 38-45. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
1023157
  Онищенко В. Податкова система Франції // Вісник податкової служби України : Київ, 2001
1023158
   Податкова система Франції по відношеннюдо нерухомості // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Вид-во "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 12. – С. 79-81
1023159
  Бердар М.М. Податкова система як елемент механізму управління фінансовими ресурсами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 51-56
1023160
  Бурденко Ірина Миколаївна Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 150-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні чинники, які визначають конкурентоспроможність України в міжнародному рейтингу конкурентоспроможності. Визначено місце та досліджено сучасний стан податкової системи, а також розкрито недоліки і напрями їі розвитку.
1023161
  Бурденко І.М. Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 150-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні чинники, які визначають конкурентоспроможність України в міжнародному рейтингу конкурентоспроможності. Визначено місце та досліджено сучасний стан податкової системи, а також розкрито недоліки і напрями їі розвитку.
1023162
  Семенова Н.В. Податкова система як інструмент перерозподілу доходів / Н.В. Семенова, В.В. Семенов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 70-75
1023163
  Сітшаєва Л.З. Податкова система як складова економічного розвитку регіону // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 1 (6). – С. 44-49
1023164
  Прокопенко О.А. Податкова система як фактор впливу на соціально-економічний розвиток регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-23.
1023165
  Іванов Ю.Б. Податкова система. Екологічні податки : навчальний посібник / Іванов Ю.Б., Котляров Є.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 148 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 129-132. – ISBN 978-966-676-482-2
1023166
  Подік І.І. Податкова складова економічної безпеки України : монографія / Подік І.І., Гончаров Ю.В. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 209, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-181. – ISBN 978-617-696-586-2
1023167
  Замасло О. Податкова складова економічної безпеки України в контексті євроінтеграції // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 197-202. – ISSN 2078-5860


  Досліджено одну зі складових економічної безпеки - податкову безпеку. Розглянуто підходи вчених щодо визначення поняття "податкова безпека" як важливої складової економічної безпеки в контексті євроінтеграційних процесів України. Визначено основні ...
1023168
  Гаврик А. Податкова складова процедури банкрутства // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 10
1023169
  Кайзерман В.О. Податкова служба області в умовах удосконалення податкової системи України : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 41-43
1023170
  Янушевич Я. Податкова служба США: досвід, напрацювання, перспективи // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 31. – С.62-63.
1023171
  Добродій Т. Податкова соціальна пільга // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2004. – № 15. – С.44-49
1023172
  Рогоза О. Податкова соціальна пільга: кожному належить, але не кожному дається // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 10


  "Справді, будь-який громадянин, а не тільки працівник з певним соціальним статусом, має право на соціальну пільгу (зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді зарплати) при сплаті податку ...
1023173
  Бабін І. Податкова ставка-системоутворюючий елемент юридичної конструкції податку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48-52. – ISSN 0132-1331
1023174
  Оджиковський В. Податкова сторона е-декларування: коли статки більші за доходи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30-31 серпня (№ 30/31)
1023175
  Коломієць П.В. Податкова та фіскальна політика: аналітичний огляд вітчизняної наукової думки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 98-106. – ISSN 2306-9082
1023176
  Збінський Є. Податкова таємниця: окремі аспекти міжнародно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 137-141
1023177
  Малашонок Б. Податкова терапія виробничої кризи ( Альтернативна концепція системи оподаткування в Україні) : Наукові дискусії / Б. Малашонок, Г. Владимирський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 34-42 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1023178
  Гоцуляк Є.М. Податкове адміністративне розслідування як стадія провадження по справах про ухилення від сплати податків // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 226-233. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1023179
  Чиж В.І. Податкове адміністрування як спосіб забезпечення економічної безпеки регіону // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 46-52. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1023180
  Солдатенко О.В. Податкове адміністрування: сутність та напрями його вдосконалення в Україні // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 14-18.
1023181
  Малик Л. Податкове бюджетування в управлінському обліку / Л. Малик, Л. Чельтер // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 53-56. – ISSN 1728-9343
1023182
   Податкове законодавство Укpаїни : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2007. – 384с. – ISBN 966-373-197-4
1023183
  Баранник Л.Б. Податкове навантаження в Україні в соціально-економічному вимірі / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулик, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 133-144. – ISSN 2306-546X
1023184
  Лоханова Н. Податкове навантаження в Україні як чинник впливу на стан економічної стійкості підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 46-49. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
1023185
  Вдовиченко А.М. Податкове навантаження і темпи економічного зростання в Україні: у пошуках раціонального співвідношення / А.М. Вдовиченко, Г.В. Орос // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 61-78 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1023186
  Опарін В. Податкове навантаження на підприємницьку діяльність в Україні / В. Опарін, Л. Дутчак // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 74-79
1023187
  Фролова Н.Б. Податкове навантаження на працю, капітал і кінцеве споживання в умовах дії податкового кодексу України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 47-60 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1023188
  Бенч Н. Податкове навантаження на українську економіку та шляхи його зниження // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 96-100. – ISSN 1818-2682
1023189
  Бенч Н. Податкове навантаження на фактори виробництва і споживання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 35-44. – ISSN 1818-5754
1023190
  Тимченко О.М. Податкове навантаження на юридичних осіб в Україні та його вплив на економічне зростання / О.М. Тимченко, М.Б. Кондратенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 34-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1023191
  Дропа Я. Податкове навантаження та його вплив на економіку України / Я. Дропа, І. Чабан // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 213-218. – ISSN 0201-758Х
1023192
  Корнус В. Податкове навантаження та купівельна спроможність населення в економіці України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 35-27. – Бібліогр.: на 19 пунктів
1023193
  Панченко В.І. Податкове навантаження як засіб впливу на економічні процеси країни : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 70-75. – Бібліогр.:14 назв
1023194
  Саєнко О.Р. Податкове навантаження як оцінка ефективності системи оподаткування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 30-34 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1023195
  Букраба О.М. Податкове навантаження як фактор впливу на ефективнцсть соціального захисту населення / О.М. Букраба, Т.К. Кузнецова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 75-76.
1023196
  Оніщик Ю. Податкове планування-право організації-платника податку при виконанні податкових обов"язків // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 158-162.
1023197
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 1. – 2002
1023198
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 2. – 2002
1023199
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 3. – 2002
1023200
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 4. – 2002
1023201
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 5. – 2002
1023202
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 6. – 2002
1023203
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 7. – 2002
1023204
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 8. – 2002
1023205
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 9. – 2002
1023206
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 10. – 2002
1023207
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 11. – 2002
1023208
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 1. – 2003
1023209
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 2. – 2003
1023210
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 3. – 2003
1023211
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 4. – 2003
1023212
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 5. – 2003
1023213
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 6. – 2003
1023214
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 1. – 2004
1023215
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 2. – 2004
1023216
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 3. – 2004
1023217
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 4. – 2004
1023218
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 5. – 2004
1023219
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 6. – 2004
1023220
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 7. – 2004
1023221
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 8. – 2004
1023222
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 9. – 2004
1023223
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 10. – 2004
1023224
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 11. – 2004
1023225
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 12. – 2004
1023226
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 1. – 2005
1023227
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 2. – 2005
1023228
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 3. – 2005
1023229
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 4. – 2005
1023230
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 5. – 2005
1023231
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 6. – 2005
1023232
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 7. – 2005
1023233
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 8. – 2005
1023234
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 9. – 2005
1023235
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 10. – 2005
1023236
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 11. – 2005
1023237
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 12. – 2005
1023238
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 1. – 2006
1023239
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 2. – 2006
1023240
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 3. – 2006
1023241
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 4. – 2006
1023242
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 5. – 2006
1023243
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 6. – 2006
1023244
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 7. – 2006
1023245
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 8. – 2006
1023246
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 9. – 2006
1023247
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 10. – 2006
1023248
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 11. – 2006
1023249
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 12. – 2006
1023250
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 1. – 2007
1023251
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 2. – 2007
1023252
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 3. – 2007
1023253
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 4. – 2007
1023254
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 5. – 2007
1023255
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 6. – 2007
1023256
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 7. – 2007
1023257
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 8. – 2007
1023258
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 9. – 2007
1023259
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 10. – 2007
1023260
   Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 11. – 2007
1023261
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2000-
№ 12. – 2007
1023262
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 1. – 2008
1023263
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 2. – 2008
1023264
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 3. – 2008
1023265
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 4. – 2008
1023266
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 5. – 2008
1023267
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 6. – 2008
1023268
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 7. – 2008
1023269
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 8. – 2008
1023270
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 9. – 2008
1023271
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 10. – 2008
1023272
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 11. – 2008
1023273
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 12 (98). – 2008
1023274
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 1 (99). – 2009
1023275
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 2 (100). – 2009
1023276
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 3 (101). – 2009
1023277
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 4 (102). – 2009
1023278
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 5 (103). – 2009
1023279
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 6 (104). – 2009
1023280
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 7 (105). – 2009
1023281
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 8 (106). – 2009
1023282
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 9 (107). – 2009
1023283
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 10 (108). – 2009
1023284
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 11(109). – 2009
1023285
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 12 (110). – 2009
1023286
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 1/2 (112). – 2010
1023287
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 3 (113). – 2010
1023288
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 4 (114). – 2010
1023289
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 5 (115). – 2010
1023290
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 6 (116). – 2010
1023291
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 7 (117). – 2010
1023292
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 8/9 (118/119). – 2010
1023293
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 10 (120). – 2010
1023294
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 11 (121). – 2010
1023295
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 12 (122). – 2010
1023296
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 2 (124). – 2011
1023297
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 3 (125). – 2011
1023298
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 4 (126). – 2011
1023299
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 5 (127). – 2011
1023300
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 6 (128). – 2011
1023301
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 7 (129). – 2011
1023302
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 8 (130). – 2011
1023303
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 9 (131). – 2011
1023304
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 10 (131). – 2011
1023305
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 11 (133). – 2011
1023306
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 12 (134). – 2011
1023307
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 1 (135). – 2012
1023308
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 2 (136). – 2012
1023309
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 3 (137). – 2012
1023310
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 4 (138). – 2012
1023311
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 5 (139). – 2012
1023312
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 6 (140). – 2012
1023313
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 7 (141). – 2012
1023314
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 8 (142). – 2012
1023315
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 9 (143). – 2012
1023316
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 10 (144). – 2012
1023317
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 11 (145). – 2012
1023318
   Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
№ 12 (146). – 2012
1023319
  Мусієнко О.І. Податкове планування в зовнішньоекономічній діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 281-283. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто специфічний метод оптимізації міжнародної комерційної діяльності - міжнародне податкове планування. Наведено основні елементи наукового аналізу міжнародного податкового планування та дано його визначення. The article is devoted to the ...
1023320
  Загородній А.Г. та інш Податкове планування в системі фінансового менеджменту підприємництва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.131-134


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1023321
  Тройнікова О.Л. Податкове планування діяльності українських підприємств у сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 272-275
1023322
  Єріс Л.М. Податкове планування і його роль у формуванні фінансових ресурсів банківської установи // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.49-53.
1023323
  Орлов М.В. Податкове планування й уникнення оподаткування - правовий аналіз явища // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1023324
  Супруненко С.А. Податкове планування на підприємствах малого бізнесу : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 135-144 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1023325
  Ткаченко В.В. Податкове планування на підприємстві : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 55-58. – Бібліогр.: 16 назв
1023326
  Білоіван О.В. Податкове планування підприємницької діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.338-341. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1023327
  Кізима А.Я. Податкове планування у системі податкового менеджменту // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.15-20
1023328
  Галкін І.Г. Податкове планування як елемент фінансового планування // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 82-88.
1023329
  Бурлуцький Б. та інш. Податкове планування як складова фінансового менеджменту суб"єкта малого бізнесу // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.132-136. – ISBN 966-654-085-1
1023330
  Грабчук І.Л. Податкове планування: особливості організації на підприємстві / І.Л. Грабчук, С.М. Лайчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 2 (37). – C. 30-34. – ISSN 1994-1749
1023331
   Податкове право : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 400с. – ISBN 966-667-108-5
1023332
   Податкове право : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 400с. – ISBN 966-667-108-5
1023333
  Марченко В.Б. Податкове право : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.Б. Марченко, М.Ф. Легкова; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 225с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-587-5
1023334
  Пришва Н.Ю. Податкове право : навчальний посібник / Н.Ю. Пришва ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 368 с. – ISBN 978-966-667-391-9
1023335
   Податкове право : навчальний посібник / Я.В. Греца [та ін.]. – Київ : Знання, 2012. – 389, [3] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-727-6
1023336
  Бандурка О.М. Податкове право : науково-практичний посібник / О.М. Бандурка, В.Д. Понікаров, С.М. Попова ; М-во внутр. справ України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 308, [2] с. : табл. – Додатки: с. 182-308. – Бібліогр.: с. 172-181. – ISBN 978-611-01-0282-7
1023337
  Кучерявенко М.П. Податкове право України : академічний курс : підручник / М.П. Кучерявенко ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2008. – 704 с. – ISBN 978-966-8533-95-2
1023338
   Податкове право України : навчальний посібник за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Л.К. Воронова [ та ін ] ; Мін-во освіти і науки України, Науково-дослідний інститут фінансового права ; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. – Київ : Правова єдність, 2009. – 485с. – ISBN 978-966-2183-13-9; 978-966-373-510-8
1023339
  Кучерявенко М.П. Податкове право України : підручник / М.П. Кучерявенко ; Нац. акад. правових наук України, НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування. – Харків : Право, 2012. – 526, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-353-1
1023340
   Податкове право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [О.П. Гетманець та ін.] ; за ред. О.П. Гетманець, О.М. Шуміла ; М-во освіти і науки України ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ України. – Київ : Хай-Тек Прес, 2013. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. покажч.: с. 427-431. – Бібліогр.: с. 404-426 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-910-000-9
1023341
   Податкове право України : підручник / [Бондаренко І.М. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М.П. Кучерявенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. фін. права. – Харків : Право, 2018. – 511, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-377-9
1023342
  Усенко Є. Податкове правопорушення за Податковим кодексом України: проблеми визначення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 112-121. – ISSN 1026-9932
1023343
  Кучерявенко М. Податкове представництво: зміст і види // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.68-75
1023344
  Нонко А. Податкове регулювання в Європейському Союзі: співвідношення наднаціонального та національного рівнів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
1023345
  Новицький В.Є. Податкове регулювання в системі інструментів соціально-економічного розвитку: питання методології // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 60-73.
1023346
  Палійчук Т.В. Податкове регулювання діяльності банківських установ в Україні: проблеми та перспективи розвитку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 68-69
1023347
  Воронкова О.М. Податкове регулювання економічних процесів : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 40-46 : Табл
1023348
  Шамота Г.М. Податкове регулювання інвеститційної діяльності / Г.М. Шамота, Д.О. Малиш // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 108-115. – ISSN 2308-6912


  У статті визначено поняття податкового регулювання інвестиційної діяльності, наведено складові механізму останнього, запропоновано напрями вдосконалення податкового регулювання інвестиційної діяльності. The article defines the concept of tax ...
1023349
  Гусятинська А.М. Податкове регулювання інвестиційної діяльності як складова економічного розвитку України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 96-97
1023350
  Годованець О. Податкове регулювання інвестиційної діяльності як фактор економічного зростання / О. Годованець, Л. Амбрик // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 135-143. – ISSN 1818-5754
1023351
  Білюк А.В. Податкове регулювання інновацій в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 85-87. – Бібліогр.: 5 назв
1023352
  Подлєсна В.Г. Податкове регулювання інноваційно-інвестиційних процесів в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 317-324
1023353
  Корж М.А. Податкове регулювання міжнародного руху інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 69-73
1023354
  Чуркіна І.Є. Податкове регулювання реального сектору економіки в умовах посткризового розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 296-300 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1023355
  Онуфрик М.С. Податкове регулювання структури доходів та витрат населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 132-137
1023356
  Ветчинов О.Й. Податкове регулювання сучасного підприємництва // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 23-26


  У статті розглядаються основні напрями та інструменти податкового регулювання розвитку підприємництва. Досліджуються проблеми сучасної податкової "реформи в Україні. The article deals with the main directions and tools of tax regulation of ...
1023357
  Свищук А.С. Податкове регулювання у країнах з розвинутою економікою // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 261-271. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1023358
  Бондарук Т.Г. Податкове регулювання фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 160-164.
1023359
  Романюк М.В. Податкове регулювання як дієвий інструмент антикризової економічної політики : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 66-71. – Бібліогр.: 4 назви
1023360
  Нікітішин А. Податкове регулювання як інструмент подолання та запобігання негативних наслідків фінансово-економічної нестабільності : макроекономіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 6-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1023361
  Гаврилова Т.В. Податкове регулювання як механізм зовнішньої активізації діяльності підприємства та податкове планування як механізм внутрішньої активізації діяльності підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 31-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1023362
  Нікітішин А.О. Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 240-250. – ISSN 2222-4459
1023363
  Бабарицький О Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 267-272. – ISSN 2222-4459
1023364
  Шпак Л.О. Податкове регулювання: взаємозв"язок виконання зведеного бюджету та подпткового навантаження та економіку країни / Л.О. Шпак, О.М. Сукач // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 24-32. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1023365
  Вдовиченко М.І. Податкове регулювання: досвід США і його використання в умовах України : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 59-71 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1023366
  Бречко О. Податкове регулювання: стабілізаційний та стимулюючий інструментарій економічних процесів // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 61-72. – ISBN 966-654-157-2
1023367
  Нестеренко О.П. Податкове реформування в Україні: інституційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-26. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інституційний аспект здійснення податкової реформи в українській економіці. Доведено значний вплив ін-ституційних чинників на реалізацію напрямів податкового реформування. Розкрито суперечності процесу пристосування економічних суб"єктів до ...
1023368
  Прокопенко Ю.О. Податкове стимулювання — запорука активізації інноваційної діяльності підприємств та ефективності управління інноваційними проектами // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 69-75. – ISSN 2306-6814
1023369
  Івашко О. Податкове стимулювання залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансової нестабільності / О. Івашко, І. Цимбалюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 80-85. – ISSN 2411-4014
1023370
  Луценко І.С. Податкове стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в Україну // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6814
1023371
  Глущенко С.В. Податкове стимулювання інвестицій у цінні папери : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 70-74 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1023372
  Варналій З.С. Податкове стимулювання інноваційного розвитку України / З.С. Варналій, М.В. Романюк // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 4 (45). – С. 5-15. – (Серія "Економіка". Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1023373
  Никифоров А.Є. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / А.Є. Никифоров, В.М. Диба, В.О. Парнюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 378-86
1023374
  Стеценко М.В. Податкове стимулювання інноваційної діяльності (податкові канікули та податковий кредит) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 204-212
1023375
  Биконь Б.А. Податкове стимулювання інноваційної діяльності як один із важливих напрямків забезпечення соціально-економічного розвитку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 49-50
1023376
  Нікитенко Д.В. Податкове стимулювання малого та середнього підприємництва : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 48-56. – Бібліогр.: 22 назви
1023377
  Грищенко Т. Податкове стимулювання пропозиції цінних паперів на фондовому ринку / Т. Грищенко, І. Івахненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-35. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто особливості податкового стимулювання пропозиції цінних паперів на фондовому ринку та впливу запропонованих змін на структуру активів організацій фінансового сектора економіки. В статье рассмотрены особенности налогового ...
1023378
  Сенищ П. Податкове стимулювання розвитку банківської діяльності в забезпеченні економічного зростання // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 117-127. – ISSN 2410-0706
1023379
  Варналій З. Податкове стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / З. Варналій, М. Романюк, Р. Білик // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 1. – С. 52-59. – ISSN 2078-5860
1023380
  Литвиненко Є.О. Податкове стимулювання розвитку промислового виробництва : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 69-75. – Бібліогр.: 4 назви
1023381
  Синчак В.П. Податкове стимулювання сільськогосподарських товаровиробників в умовах вступу України до СОТ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 366-371. – (Право. Економіка. Управління)
1023382
  Боднарук Ю.В. Податкове та адміністративне процесуальне провадження: питання розмежування // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 40-45.
1023383
  Каменський Д. Податкове шахрайство як федеральний злочин у США // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 110-118.
1023384
  Омельченко А.В. Податкове, митне та валютне регулювання іноземного інвестування в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т" Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2013. – № 3 (87). – С. 31-35
1023385
  Письменний В. Податковий аспект зміцнення власної дохідної бази місцевих бюджетів України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 61-70. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
1023386
   Податковий атлас: особливості податкових систем країн світу : факультативний курс / Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; [уклад.]: О.В. Шебаніна, В.В. Клочан, Г.М. Рябенко. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 234 с. : іл., табл., портр. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 209-233. – ISBN 978-617-7149-27-8
1023387
  Янушевич Я. Податковий аудит - на сторожі інтересів держави // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 39. – С.20-22
1023388
  Гуріна М. Податковий аудит - основний напрям роботти податкових органів // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 19. – С.26-28
1023389
  Артюх О.В. Податковий аудит у системі фінансового контролю: теорія, методологія та організація : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Артюх Оксана Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 55 назв
1023390
  Назарова К.О. Податковий аудит: зміст, інваріантність підходів та перспективи розвитку / К.О. Назарова, Л.Г. Михальчишина // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 102-107. – ISSN 2307-9878
1023391
  Петрик О.А. Податковий аудит: значення, планування та процедури перевірки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 8. – С. 20-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2409-1944
1023392
  Тимченко О.М. Податковий борг в Україні: зміни в тренді / О.М. Тимченко, Ю.В. Сибірянська, Є.А. Поліщук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (282). – С. 50-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1023393
  Волкова О.В. Податковий борг в Україні: сучасні тенденції та подальші перспективи // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 14-18. – ISSN 2226-8820
1023394
  Яковлєва А.М. Податковий борг: економічний зміст і дискусійні питання : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 230-234. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1023395
  Тимченко О.М. Податковий борг: критерії оцінки та інтерпретація результатів / О.М. Тимченко, М.П. Бадида // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 111-120.
1023396
  Грушко В.І. Податковий борг: причини та шляхи скорочення / В.І. Грушко, К.В. Павлюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-50. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Розглядається економічна сутність податкового боргу, причини його виникнення, шляхи скорочення, зокрема через відповідні режими цінового регулювання та поліпшення прогнозування найважливіших макроекономічних показників. The economic content of tax ...
1023397
  Мельник В.М. Податковий борг: проблеми визначення та підходи до аналізу й адміністрування / В.М. Мельник, А.М. Яковлева // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 3-10
1023398
  Гусакова О.С. Податковий і бухгалтерський аспекти амортизації основних засобів // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 119-123. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки)
1023399
  Хомин П. Податковий і фінансовий облік на тлі синкретизму плану рахунків // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 8. – С. 12-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1023400
  Хомин П. Податковий і фінансовий облік на тлі фіскальних приписів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 4. – С. 13-19
1023401
  Луцик А. Податковий інструментарій фіскальної політики в умовах діджиталізації фіскального простору / А. Луцик, Н. Синютка // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 87-97. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-5754
1023402
  Алімпієв Є.В. Податковий канал фінансово-монетарної трансмісії в економіці України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 5/6 (2). – С. 24-26. – ISSN 1728-6220
1023403
  Гусак О.Ю. Податковий кодекс та податкова конкурентоспроможність України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 45-50
1023404
  Мельник В.М. Податковий кодекс та фіскальне партнерство: обумовленість і суперечності : податкова політика / В.М. Мельник, М.М. Мельник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 14-20. – Бібліогр.: 3 назви
1023405
   Податковий кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 7 лютого 2011 р. : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 424 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-034-8
1023406
   Податковий кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 10 травня 2011 р. : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 424 с. + 1 бр. (47 c.). – Назва додатку. : Змінені положення Податкового кодексу України : станом на 12 серпня 2011 р. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-034-8; 978-611-01-0179-0
1023407
   Податковий кодекс України : станом на 10 груд. 2010 р. : [відповідає офіц. текстові]. – Київ : Правова єдність, 2011. – 583, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-031-7
1023408
   Податковий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на. 15 квіт. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Киев : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 510, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-213-5
1023409
   Податковий кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 16 лютого 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 479, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-031-7
1023410
   Податковий кодекс України : станом на 1 вересня 2011 року : відповідає офіційному тексту / [ред. А.В. Єфименко ; відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2011. – 664 с., табл. – ISBN 978-966-458-213-8
1023411
   Податковий кодекс України : із змінами і допов. станом на 16 лип. 2012 р. : [відповідає офіц. текстові]. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2012. – 550, [2] с. : табл. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-031-7
1023412
   Податковий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 10 квіт. 2013 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Киев : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 703, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-213-5
1023413
   Податковий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 квіт. 2018 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2018. – 880 с. : табл. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-213-5
1023414
   Податковий кодекс України : із змінами та допов. станом на 12 груд. 2019 р. : офіц. текст. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 751, [3] с. : табл. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-031-7
1023415
   Податковий кодекс України : із змінами і допов. станом на 01 берез. 2019 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 732 с. : табл. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-031-7
1023416
   Податковий кодекс України застосування деяких норм в нотаріальній практиці // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 34-39


  Роз"яснення законодавства.
1023417
  Сауленко О. Податковий кодекс України і проблеми реалізації повноважень прокуратури / О. Сауленко, К. Волков // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 45-47
1023418
  Зельдіна О. Податковий кодекс України як етап кодифікації господарського законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 266-273. – ISSN 1026-9932
1023419
  Єфіменко Т.І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 3-11
1023420
  Єфименко Т.І. Податковий кодекс України: питання ефективності та суспільної злагоди : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-11. – Бібліогр.: 5 назв
1023421
   Податковий кодекс України: постатейний коментар : із змінами і доповненнями : у двох частинах / [Білоус В.В. та ін.] ; за ред. М.П. Кучерявенка ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-217-6(ч.1)
Ч. 1. – 2011. – 704 с.
1023422
   Податковий кодекс України: постатейний коментар : у двох частинах / [Воронова Л.К. та ін.] ; за ред. М.П. Кучерявенка ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-218-3(ч. 2)
Ч. 2. – 2011. – 1128 с.
1023423
  Ісаєва Н.К. Податковий кодекс України: пошук оптимальної моделі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 450-454. – ISSN 1563-3349
1023424
  Лубенченко О.Е. Податковий кодекс України: проблеми нарахування та сплати податку на додану вартість // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 38-43. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
1023425
  Майстренко О.В. Податковий кодекс України: прогнози та реальність // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 46-51
1023426
  Крушельницька Т.А. Податковий кодекс як фактор гармонізації економічних відосин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 132-134
1023427
  Пятаченко П. Податковий кодекс. Слабкі місця нової податкової системи // Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.14-17
1023428
  Шарнопільський В. Податковий компроміс та податкова медіація. Що потрібно знати? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 45). – С. 20-21
1023429
  Вдовічен В.Л. Податковий компроміс у податково-правовому механізмі держави // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 428-229. – ISBN 966-660-151-6
1023430
  Касперович Ю.В. Податковий компроміс як елемент податкової реформи в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 61-64. – ISSN 2306-6806
1023431
  Марко І. Податковий компроміс як фінансово-регуляторна програма // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 63-68. – ISSN 1605-2005
1023432
  Вакуленко Є. Податковий консультант як джерело компрамату // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 1 (174). – С. 37
1023433
  Бойко Є.І. Податковий контроль - функція менеджменту // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 305-310. – ISSN 0321-0499
1023434
  Найденко О.Є. Податковий контроль : навч. посібник / Найденко О.Є. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 222, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 222. – Бібліогр.: с. 212-221. – ISBN 978-966-676-536-2
1023435
  Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації) / В.А. Онищенко. – Київ : Вісник податкової служби України, 2002. – 432 с. – ISBN 966-95656-8-5


  Комплексно розглянуто основні аспекти організації податкового контролю в Україні та діяльність органів податкового контролю. Містить посилання на нормативно-правові акти, що є чинним станом на 1 червня 2002 року
1023436
  Буряк П.Ю. Податковий контроль в Україні / Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Залуцька Н.С. – Львів. – (Фінансові стратегії). – ISBN 966-7910-60-1
Т. 1 : Попередній контроль. – 2007. – 400с.
1023437
   Податковий контроль в Україні / Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Залуцька Н.С., Осідач О.Б. – Львів. – (Фінансові стратегії). – ISBN 966-7910-65-2
Т. 2 : Контрольно-перевірочний процес. – 2007. – 420с.
1023438
  Гречана Т.В. Податковий контроль при адмініструванні податку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 367-372. – ISSN 1563-3349
1023439
  Вареник В. Податковий контроль та антикорупційна політика: закордонний досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 29-36
1023440
  Мельниченко Р. Податковий контроль трансфертного ціноутворення в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (106). – С. 63-79. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1023441
  Мельниченко Р. Податковий контроль трансфертного ціноутворення в Україні як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 80-87. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню податкового контролю трансфертного ціноутворення як об"єкта адміністративно-правового регулювання. Проаналізовано основні доктринальні підходи щодо адміністративно-правового регулювання податкових відносин. Доведено, що ...
1023442
  Кургіна Л.Г. Податковий контроль у системі управління прибутком на підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 142-146
1023443
  Ткачик Ф. Податковий контроль у сфері виявлення ризиків з ПДВ / Ф. Ткачик, Х. Хома // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 113-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
1023444
  Васюк Ю.М. Податковий контроль як засіб державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 129-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1023445
  Жук О.І. Податковий контроль як складова системи адміністрування податків та зборів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 45-53. – ISSN 2313-8246
1023446
  Жернаков М.В. Податковий конфлікт і якість законодавства // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2014. – № 1 (27). – С. 16-19
1023447
  Краснокутська Л. Податковий кредит за 2006 рік // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-27
1023448
  Коваленко Ю.Є. Податковий кредит по податку з доходів фізичних осіб та шляхи його вдосконалення / Ю.Є. Коваленко, Т.Р. Яроцька // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-5.
1023449
  Дорошенко Т.В. Податковий кредит у формуванні інвестиційних ресурсів підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.80-84
1023450
  Тимченко О.М. Податковий менеджмент : Навчально-метод. посібник для самостійного вивчання дисципліни / О.М. Тимченко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 150с. – ISBN 966-574-205-1
1023451
  Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент : Навчальний посібник для студ. економ. спец. / Г.Ю. Ісаншина; МОНУ; Донб. держ. машинобуд. акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 260 с. – ISBN 966-8253-22-1
1023452
  Рева Т.М. Податковий менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.М. Рева; МОіНУ; МФУ; Дніпропетр. держ. фінансово-економ. ін-тут. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с. – ISBN 966-8253-34-5
1023453
  Рева Т.М. Податковий менеджмент : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Т.М. Рева; МОНУ; Мін-во фінансів України; Дніпропетровський держ. фінансово-економічний ін-т. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 304с. – ISBN 966-8365-89-5
1023454
   Податковий менеджмент : підручник / Іванов Ю.Б. [та ін.]. – Київ : Знання, 2008. – 525, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 496-513 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-501-2
1023455
  Бечко П.К. Податковий менеджмент : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / П.К. Бечко, Н.В. Лиса ; М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики України, Уман. держ. аграр. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 283-287. – ISBN 978-966-364-828-6
1023456
   Податковий менеджмент : конспект лекцій : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад. О.В. Зайцев]. – Суми : Вид-во СумДУ
Ч. 1. – 2010. – 224, [1] с. – Для студентів спеціальності 8.030504 "Фінанси і кредит" рівня підготовки "Магістр"
1023457
  Зайцев О.В. Податковий менеджмент : підручник / О.В. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 411, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 404-406. – ISBN 978-966-657-673-9
1023458
  Дема Д.І. Податковий менеджмент : навч. посібник / Д.І. Дема, І.В. Шевчук, Г.П. Мартинюк ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Д.І. Деми ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2017. – 255, [1] с. : іл. – Термінол. словник: с. 232-239. – Бібліогр.: с. 240-243, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-430-8
1023459
  Сало І.В. Податковий менеджмент у банку : монографія / І.В. Сало, Н.Г. Євченко. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 187 с. – Бібліогр.: с. 176-187. – ISBN 978-966-8958-38-0
1023460
  Леміш А.М. Податковий менеджмент як інструмент оздоровлення економіки / А.М. Леміш, І.М. Рижий // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 14-20
1023461
  Ямко П.Ю. Податковий механізм офшорних країн: сутність, функції, інструменти // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 135-140
1023462
  Любчик О.К. Податковий механізм регулювання економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Любчик Олексій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1023463
  Воронкова О.М. Податковий механізм регулювання економічних відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 12-14.
1023464
  Цуркан І.М. Податковий механізм стимулювання інвестиційної діяльності підприємств гірнично-металургійного комплексу України / І.М. Цуркан, І.Ю. Герасимова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1023465
  Замасло О. Податковий механізм стимулювання інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 235-240. – ISSN 0201-758Х
1023466
  Панасюк В.М. Податковий облік : Навчальний посібник / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук, С.В. Бобрівець; МОНУ. Тернопіль. акад. народного господарства. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 260с. – ISBN 966-7952-09-6
1023467
  Гусакова О.С. Податковий облік : Навчальний посібник / О.С. Гусакова; МОНУ; ПУСКУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 360с. – ISBN 966-364-327-7
1023468
  Краснокутська Л. Податковий облік в аптечних закладах // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 9. – С. 60-64
1023469
  Качмар С Податковий облік гарантійної заміни товарів // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 14. – С.38-40
1023470
  Головачко Податковий облік зовнішньоекономічної діяльності / Головачко, А.В. Віщак // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 132-138. – ISSN 2311-8164
1023471
  Войнаренко М.П. Податковий облік і аудит : підручник / М.П. Войнаренко, Г.В. Пухальська. – Київ : Академія, 2009. – 376с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-286-0
1023472
  Чернелевський Л.М. Податковий облік і контроль : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОіНУ; Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Пектораль, 2006. – 316с. – ISBN 966-96307-3-8


  Для студентів, викладачів, науковцям та практичним працівникам
1023473
  Краснокутська Л. Податковий облік незалежної професійної діяльності адвокатів : податки та оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 54-55
1023474
  Очеретько Л.М. Податковий облік поліпшення орендованих основних засобів коштами орендаря / Л.М. Очеретько, М.М. Таран // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 168-174. – ISSN 2308-1988
1023475
  Іванов Ю.Б. Податковий облік та звітність : підручник / Ю.Б. Іванов, В.В. Карпова, О.Є. Найденко. – Київ : Знання, 2011. – 684, [28] с. : табл. – Додатки: с. 685-710. – Бібліогр.: с. 667-684. – (Харківському національному економічному університету 80 років). – ISBN 978-966-346-481-7
1023476
  Береза С.Л. Податковий облік у Німеччині та Польщі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 49-55. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1023477
  Духновська Л. Податковий облік цінних паперів і деривативів / Л. Духновська, Т. Редзюк // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 40-46. – Бібліогр.: 4 назв.
1023478
  Малишкін О Податковий облік чи податкові розрахунки? // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-28 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1023479
  Савчук Т.В. Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку та основа реалізації системи оподаткування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-56. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Визначено суть податкового обліку, його основні завдання та проблеми реалізації, перспективи та очікувані результати прийняття Податкового кодексу.
1023480
  Криницький І. Податковий облік як податково-процесуальне провадження // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1023481
  Криницький І. Податковий облік як податково-процесуальне провадження // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1023482
  Хомин П. Податковий облік як результат амбівалентності облікової теорії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 5. – С. 20-27
1023483
  Береза С.Л. Податковий облік: термінологія та концепції ведення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 26-37. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
1023484
  Проскура К.П. Податковий потенціал ринку цінних паперів в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 151-162. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1023485
  Воронкова О.М. Податковий процес і напрями його удосконалення : податки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 63-67
1023486
  Пономаренко Я.В. Податковий процес, провадження та процедура: питання розмежування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 382-389. – ISSN 1563-3349
1023487
  Белєвцева В.В. Податковий режим як складова забезпечення державної безпеки // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 6-9
1023488
  Гранатуров В.М. Податковий ризик держави: визначення та класифікація / В.М. Гранатуров, І.Б. Ясенова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 86-95.
1023489
   Податковий словник-довідник / Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Н.-д. центр з проблем оподаткування ; за ред. Л.Л. Тарангул ; [упоряд. : Л.Л. Тарангул та ін. ]. – Київ : Знання України, 2010. – 156 с. – До 90-річчя навчального закладу. – ISBN 978-966-316-283-6
1023490
   Податковий спір чи злочин ? / КМ Партнери ; [іл.: М. Завальний]. – Київ : Р.К. Мастер-принт, 2013. – 79, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Присвячується головному бухгалтеру - найбільш незахищеній від державного свавілля професії!. – Бібліогр.: с. 76-79. – ISBN 978-966-1568-86-9
1023491
  Кіценко В.С. Податковий спір як категорія фінансового права України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 198-203. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1023492
  Конюшенко К. Податковий спір як публічно-правовий спір: питання теорії та практики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 95-101
1023493
  Мінін О. Податковий спір: чми ще керуватися, крім Податкового кодексу? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 24-26
1023494
  Вдовічена Л.І. Податковий суверенітет і податкова юрисдикція держави: співвідношення понять // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С.12. – (Правознавство ; Вип. 427)
1023495
  Соколовська А.М. Податкові аспекти acquis ЄС як орієнтири вдосконалення акцизного податку в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С. 21-44 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1023496
  Іванов Ю.Б. Податкові аспекти антикризової фінансової політики підприємств реального сектора економіки // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут, економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2013. – [2013 рік]. – С. 19-26
1023497
  Терещенко О. Податкові аспекти врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості підприємст // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.86-93
1023498
  Бец Н. Податкові аспекти міжнародної реструктуризації бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 10
1023499
  Ігнатенко С. Податкові аспекти операцій з емісії та погашення простих векселів / С. Ігнатенко, Р. Боднарчук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 24-30
1023500
  Бурлаков С. Податкові аспекти передачі авторських прав на комп"ютерні програми // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 6-12
1023501
  Крисоватий А. Податкові аспекти соціального добробуту в Україні / А. Крисоватий, А. Луцик // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – C. 7-17. – ISSN 1818-5754
1023502
  Проскура К.П. Податкові аспекти управління витратами підприємства / К.П. Проскура, Г.О. Зінов"єв // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 255-262. – ISSN 1993-6788
1023503
  Проскура К.П. Податкові аспекти управління витратами підприємства : бухгалтерський облік, аналіз та аудит. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 255-262 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1023504
  Калінеску Т.В. Податкові важелі відтворення та розвитку населення : монографія / [Калінеску Т.В., Ліхоносова Г.С., Антіпов О.М.] ; М-во освти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2014. – 274, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 261-274. – ISBN 978-617-11-0046-6
1023505
  Котіна Г. Податкові важелі впливу на економіку в сучасних умовах: вітчизняний та світовий досвід / Г. Котіна, М. Степура // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 31-35. – ISSN 1810-3944
1023506
  Захарін С.В. Податкові важелі державного регулювання іноземних інвестицій : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 94-101
1023507
  Римарська Р.Ю. Податкові важелі макроекономічної стабілізації у країнах Балтії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 87-97 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1023508
  Мельник В.М. Податкові важелі підтримки вітчизняних товаровиробників у посткризовий період: новації податкового кодексу / В.М. Мельник, Г.С. Мельничук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 51-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1023509
  Матросова Л.М. Податкові важелі формування доходів державного бюджету / Л.М. Матросова, В.С. Панченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 45-47. – ISSN 2409-1944
1023510
  Чуницька І.І. Податкові важелі формування фінансового потенціалу дердави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 197-206. – ISSN 1993-6788
1023511
  Чуницька Ірина Іванівна Податкові важелі формування фінансового потенціалу держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 197-206. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано втілив податкових важелів на формування різних складових фінансового потенціалу держави. Обгрунтовано можливі шляхи активізації процесів формування фінансового потенціалу за допомогою податкових важелів.
1023512
  Ніжніченко О. Податкові важелі як засоби еколого-правового стимулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 331-333. – ISBN 978-617-7069-14-9
1023513
  Мальгіна А. Податкові векселі: процес становлення і перспективи розвитку // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 276-284. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1023514
  Мороз Я. Податкові вимоги з платежів до Пенсійного фонду України // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 34. – С.20-22
1023515
  Фільо М.М. Податкові втрати: теоретичний аспект // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 162-168. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1023516
  Доліновський В. Податкові документи 1780-х років як джерело до історії галицьких міст / В. Доліновський, К. Слюсарек // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 56-71. – ISSN 0320-9466
1023517
  Беседін В.Ф. Податкові заходи нейтралізації негативних наслідків фінансово-економічної кризи / В.Ф. Беседін, В.І. Островецький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 180-187
1023518
  Некрасов В.А. Податкові злочини, що вчинюються з використанням високих інформаційних технологій: (оперативно-розшуковий аспект) : монографія / Некрасов В.А., Поїзд В.П., Айдемський Є.В. ; Держ. фіск. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : РВВ МВС України ; КНТ, 2015. – 179, [1] с. – На обкл. авт. зазнач. в ін. порядку: В.А. Некрасов, Є.В. Айдеський, В.П. Поїзд. – Бібліогр.: с. 164-179. – (Серія: Проблеми оперативно-розшукової діяльності). – ISBN 978-966-373-791-1
1023519
  Нгуєн Тхань Хай Податкові і валютно-фінансові аспекти іноземних інвестицій (порівняльно-правовий аналіз досвіду у В"єтнамі і в Україні) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нгуєн Тхань Хай; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1023520
  Педь І.В. Податкові і соціальні збори в податковій системі України : навчальний посібник / Ірина Педь ; за ред. Ю.М. Лисенкова. – Київ : Знання, 2008. – 366с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-456-5
1023521
  Максименко А.В. Податкові імперативи регулювання міжнародної економічної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 32-37
1023522
  Олейнікова Л.Г. Податкові інструменти підтримки освітньої галузі в Україні / Л.Г. Олейнікова, І.В. Точиліна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 106-125 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2305-7645
1023523
  Іванишина О.С. Податкові інструменти реалізації антикризової політики: міжнародний досвід та можливості України / О.С. Іванишина, М.С. Хірна // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 128-133. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
1023524
  Молдован О. Податкові інструменти стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у світовій практиці // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 20-27. – ISSN 1818-5754
1023525
  Соколовська А.М. Податкові інструменти стимулювання НДДКР у Європі та світі: дизайн і особливості використання / А.М. Соколовська, Л.Б. Райнова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 25 назв
1023526
  Синчак В.П. Податкові інструменти у фінансовому забезпеченні сільгоспвиробників в умовах вступу України до СОТ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 443-447. – (Право. Економіка. Управління)
1023527
  Єпіфанова Н. Податкові інтереси у світлі глобальної деофшоризації // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 1, 24-25
1023528
   Податкові конфлікти: особливості вирішення : навчальний посібник / [Трофімова Л.В. та ін.] ; за заг. ред. Л.В. Трофімової ; М-во освіти і науки України, Держ. подат. адмін. України, Нац. ун-т держ. подат. служби України, НДІ фін. права. – Київ : КНТ, 2010. – 360 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 346-359 та у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-373-568-9
1023529
  Філатова О. Податкові механізми антикризової політики держави: концептуальні підходи // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 61-63. – ISSN 1728-9343
1023530
  Слав"юк Р.А. Податкові механізми в системі регулювання аграрного бізнесу // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 5-7
1023531
  Олейнікова Л.Г. Податкові механізми детінізації економічної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 44-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1023532
  Назаренко Ю.А. Податкові механізми та капіталізація підприємств // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 3 (72). – С. 87-97. – ISSN 2524-003X
1023533
  Дуб А.Р. Податкові надходження бюджетів об"єднаних територіальних громад як джерело фінансування їх розвитку / А.Р. Дуб, І.М. Гринчишин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 227-233. – ISSN 2222-4459
1023534
  Маковська І.О. Податкові надходження зведеного бюджету : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 118-123 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1023535
  Сошка Н.В. Податкові надходження у механізмі формування місцевих бюджетів в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сошка Надія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 206, [20] л. – Додатки: [20] л. – Бібліогр.: л. 188-206
1023536
  Сошка Н.В. Податкові надходження у механізмі формування місцевих бюджетів в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сошка Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1023537
  Гарбар Ж.В. Податкові надходження у системі формування доходів бюджету / Ж.В. Гарбар, С.І. Собчук // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/2. – С. 35-41. – ISSN 2409-1944
1023538
  Ігнатюк Г.В. Податкові надходження у складі фінансової системи // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 43-44. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1023539
  Раделицький Ю. Податкові надходження як ключова складова наповнення місцевих бюджетів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 155-164. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто сутність податкових надходжень та їхню роль в наповненні місцевих бюджетів. Проаналізовано зміну структури та складу податкових доходів місцевих бюджетів в результаті реформи місцевого самоврядування та бюджетно-податкової децентралізації. ...
1023540
  Полинюк Н. Податкові надходження як ключовий елемент доходів місцевих бюджетів в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 111-115. – ISSN 2078-5860


  Обґрунтовано місце та значення фіскальних доходів як ключового джерела надходжень коштів до бюджетів, визначено принципи розподілу дохідних джерел між рівнями бюджетної системи. Досліджено основні особливості формування місцевих бюджетів в Україні та ...
1023541
  Рибак К.Б. Податкові найменування у середньоукраїнській мові ХІV-ХV ст. (податки та збори, суб"єкти та об"єкти процесу оподаткування) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 92-99. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1023542
  Черналівський Є.О. Податкові наслідки застосування юридичної фікції при укладенні правочинів: прикладний аспект // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 155-160.
1023543
  Забута Ф.І. Податкові наслідки збиткових операцій (чи можна вважати збиткові операції господарською діяльністю?) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 87-90.
1023544
  Істоміна А. Податкові органи в Наддніпрянській Україні в пореформений період: сучасна українська історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Ліберальні реформи, проведені в Російській імперії впродовж 1860-х - 1870-х рр., суттєво відобразилися на фінансовій сфері велетенської країни. Вони мали також свої особливості на території губерній, заселених українцями. Особливо суттєво було ...
1023545
  Орлик В.М. Податкові органи російської імперії в Україні (Х!Х - початок ХХ ст.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 239-247. – Бібліогр.: на 28 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1023546
  Жвалюк В.Р. Податкові органи російської імперії в Україні у другій половині ХІХ- на початку ХХ ст. : Організаційно-правові засади діяльності. Монографія. / В.Р. Жвалюк; МВСУ.ДПАУ.УВС/ За ред.О.Н.Ярмиша. – Київ : Атіка, 2001. – 176с. – ISBN 966-7714-45-4
1023547
  Рогачов Ю. Податкові органи як суб"єкти публічної адміністрації у сфері справляння податків і зборів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 94-97. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання сутності публічних адміністрацій, визначено ознаки податкового органу як суб"єкту публічної адміністрації. Проведено аналіз історичного шляху становлення та побудови податкових органів, на основі трансформації їх завдань та ...
1023548
  Ассіде Д. Податкові перевірки на підставі ухвали суду: що потрібно враховувати // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 18-19
1023549
  Грунський В. Податкові перевірки: дуже неприємно, але зовсім не смертельно! / В. Грунський, І. Караваєв // Юридична газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 33/34). – С. 24-25
1023550
  Василенко А. Податкові перевірки: сьогодення і майбутнє // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 169-173.
1023551
  Цимбалюк О. Податкові перевірки: як уникнути їх законно // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 25
1023552
  Підлісна О. Податкові пільги - інструмент державного регулювання економіки // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 9. – С. 62-64
1023553
  Жовнер В.В. Податкові пільги в Україні: аспекти циклічності та ефективності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 81-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1023554
  Марченко О.І. Податкові пільги інвестиційного характеру як засіб стимулювання інноваційної діяльності = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 33-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1023555
  Лаврешов А. Податкові пільги та їх ефективність у реалізації державної податкової політики // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 178-186
1023556
  Писаний Д.О. Податкові пільги та преференції в податковому законодавстві України та податковому праві ЄС (порівняльний аналіз) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 335-338. – ISSN 1563-3349
1023557
   Податкові пільги у контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / Т.І. Єфименко [та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Електрон. вид. комбін. використовування на DVD-R. - Електрон. дані (об"єм даних 3 Мб). - Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-2380-91-0
1023558
  Жеребних А. Податкові пільги як регулюючий засіб стабілізації фінансових відносин в Україні // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 80-85
1023559
  Шаптала Є.Ю. Податкові пільги як різновид податково-правових стимулів // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 69-75. – ISSN 2311-4894
1023560
  Литвиненко Я. Податкові пільги: їх вплив, значення і зарубіжний досвід застосування // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.21-25
1023561
  Дроздовська О.С. Податкові пільги: надбання чи бюджетні втрати? / О.С. Дроздовська, О.В. Озерчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 3-8
1023562
  Ковтун Д. Податкові покарання для неповнолітніх: історичний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С.. 270–278. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1023563
  Теремецький В.І. Податкові правовідносини в Україні : монографія / В.І. Теремецький. – Харків : Діса плюс, 2012. – 648 с. – Бібліогр.: с. 595-648 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-04-5
1023564
  Ісаєва Н.К. Податкові правовідносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 93-96.
1023565
  Юшко С. Податкові реформи 2011 - 2016 років в Україні: аналіз основних трансформацій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 14-25
1023566
  Гусак О.Ю. Податкові реформи в країнах Європейського Союзу як інструмент антикризової політики // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 29-34
1023567
  Мельник В.М. Податкові реформи в умовах гострого дефіциту фіскальних ресурсів: досвід країн ЄС та українські реалії / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (631). – С. 37-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1023568
  Гурнак О. Податкові реформи: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 130-137. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1023569
  Вовчак О.Д. Податкові ризики в системі управління економічною безпекою підприємницьких структур України / О.Д. Вовчак, І.Г. Кеменяш // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 41-46. – Бібліогр.: с. 42-46


  Розглянуто сутність і причини виникнення податкових ризиків та їх вплив на податкову безпеку суб"єктів господарювання.
1023570
  Балюк Т. Податкові ризики внутрішньокорпоративного перерозподілу прибутків в транснаціональних корпораціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-53. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  В цій статті аналізується податкові ризики, які виникають при перерозподілі прибутку в фінансовій системі транснаціональної корпорації, зокрема ризик донарахування податкових платежів та ризик подвійного оподаткування. Автор пропонує методику ...
1023571
  Балюк Т. Податкові ризики внутрішньокорпоративного перерозподілу прибутків в транснаціональних корпораціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 96-99. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  В цій статті аналізується податкові ризики, які виникають при перерозподілі прибутку в фінансовій системі транснаціональної корпорації, зокрема ризик донарахування податкових платежів та ризик подвійного оподаткування. Автор пропонує методику ...
1023572
  Мисник Т.Г. Податкові ризики: характеристика та шляхи мінімізації / Т.Г. Мисник, О.В. Безкровний, Ю.О. Романченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 158-166. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено сутність податкового ризику як найбільш вагомого в структурі фінансових ризиків підприємства. Досліджено підходи до класифікації податкових ризиків. Проаналізовано систему управління податковими ризиками та визначено шляхи їх ...
1023573
  Довгопол Н. Податкові різниці-2: старі проблеми в новому форматі / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 35-45 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1023574
  Малишкін О. Податкові різниці з податку на прибуток крізь призму анкетного опитування бухгалтерів / О. Малишкін, Т. Ковтун // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 35-39 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1023575
  Жураковська І. Податкові різниці як спосіб взаємоузгодження бухгалтерського обліку та податкових розрахунків: обліковий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 12. – С. 12-22
1023576
  Малярчук І.І. Податкові різниці: механізм обчислення та відображення у звітності / І.І. Малярчук, Л.П. Стеців // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 181-188. – ISSN 1998-6912
1023577
  Проданчук М. Податкові розрахунки та звітність у системі фінансового обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 9. – С. 26-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1023578
  Вдовиченко А.М. Податкові розриви: теорія та можливості імплементації в Україні / А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 17-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1023579
  Каменський Д. Податкові розслідування діяльності фінансових установ у США: сучасна практика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С . 40-46
1023580
  Легкоступ І.І. Податкові системи в умовах глобалізації: проблеми взаємодії та перспективи розвитку / І.І. Легкоступ, К.В. Кацуба // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 259-264. – ISSN 2222-4459
1023581
  Шаповал Т.Б. Податкові системи європейських країн: нотатки до наукової дискусії // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 62-67. – (Юридичні науки ; № 4)
1023582
   Податкові системи зарубіжних держав : навч. посібник / В.Л. Андрущенко, З.С. Варналій, І.А. Прокопенко, Т.В. Турчак ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. П.В. Мельника ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Кондор, 2012. – 218 с. : табл. – До 90-річчя НУДПСУ. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-351-407-9
1023583
  Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. ; за заг. ред. М.Я.Азарова ; Держ. подат. адміністрація України ; Нац. акад. держ. подат. служби України. – Київ : Комп"ютерпрес, 2004. – 240 с. – ISBN 966-95874-5-X
1023584
  Литвиненко Я.В. Податкові системи зарубіжних країн : Навчальний посібник / Я.В. Литвиненко, І.Д. Якушик. – Київ : МАУП, 2004. – 208с. – ISBN 966-608-389-2
1023585
  Ткаченко Н.М. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Ткаченко, Т.М. Горова, Н.О. Ільєнко ; під заг. ред. д-ра екон. наук проф.Ткаченко Н.М. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2004. – 553, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 538-548. – ISBN 966-8533-11-9
1023586
  Руснак Ю.І. Податкові системи та відповідальність за ухилення від сплати податків у зарубіжних країнах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 85-88. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1023587
  Куницький М. Податкові служби та установи Райхскомісаріату "Україна" в системі окупаційного апарату влади: організаційна структура та відомча компетенція (1941–1944 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 52-58
1023588
  Бєлкін Л. Податкові спори у сфері страхування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)


  "... Деякі правові позиції Вищого адміністративного суду України ".
1023589
  Демчишак Н.Б. Податкові стимули інноваційного розвитку економіки / Н.Б. Демчишак, Н.Р. Кравець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 108-114. – ISSN 1562-0905
1023590
  Гомон М.В. Податкові стимули науково-технічного розвитку: світовий досвід // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3/4 (189/190). – С. 19-24. – ISSN 2413-9610
1023591
  Водянніков О.Ю. Податкові субсидії та фундаментальний принцип оподаткування в національному та міжнародному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 521-526. – ISSN 1563-3349
1023592
  Крисоватий А.І. Податкові трансформації та економічне зростання / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 10-24. – Бібліогр.: с. 10-12, 15-19


  Досліджено взаємозв"язки між змінами в оподаткуванні й економічним розвитком. Запропоновано концепцію формування оптимальної податкової інфраструктури ринкових соціально-економічних перетворень в Україні.
1023593
  Крисоватий А. Податкові трансформації як складова системного реформування економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 290-296. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено проблеми податкових трансформацій як складової комплексного реформування економіки України в контексті формування нового світового порядку, а також доцільність проведення податкових реформ на базі новітніх досліджень економічної науки і ...
1023594
  Дерлюк О. Податкові тренди деофшоризації: на чому акцентувати увагу / О. Дерлюк, А. Перепелична // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 17
1023595
  Шовкун І. Податкові фактори технологічного розвитку економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 40-53. – ISSN 0131-775Х
1023596
  Швабій К. Податкові хайпи-2018 // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 8


  "Поточний рік в Україні був переповнений штучно створеним ажіотажем у сфері фіскальної політики держави - податковими хайпами різного штибу. Причин цих явищ можна назвати кілька. Головна з них породжена впливом політичних чинників, зокрема, наближенням ...
1023597
  Макаренко М.І. Податкові чинники макроекономічної цінової стабільності // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 107-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1023598
  Дідик А.М. Податкові, кредитні та інтелектуальні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств: досвід економічно розвинутих країн // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 45-49. – ISSN 2226-8820
1023599
  Мінін О. Податковій службі вдається продавити свою позицію в дуже багатьох випадках // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29жовтня (№ 44). – С. 14-17


  "... У низки компаній фактично немає рішень про нові значні інвестиції по Україні, у тому числі й через податкові аспекти."
1023600
  Берназюк Я. Податково- правовий статус Національного банку України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.60-63
1023601
  Крисоватий А.І. Податково-боргові стратегії фіскального регулювання транзитивної економіки / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 63-70
1023602
  Крисоватий А.І. Податково-бюджетна підтримка виробників у контексті законодавства ЄС у сфері державної допомоги / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук, М.І. Ватагович // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (284). – С. 35-51. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
1023603
  Двоєносенко С. Податково-бюджетна політика в контексті забезпечення фінансової стійкості бюджетів регіонів // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 112-118
1023604
  Лебеда Г.Б. Податково-бюджетна політика та економічне зростання // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.93-101. – ISSN 1605-7988
1023605
  Чекіна В.Д. Податково-бюджетні інструменти розвитку соціальної сфери України в умовах децентралізації: аналіз та пропозиції щодо їх удосконалення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 51-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1023606
  Боднарук Ю.В. Податково-облікове провадження // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 106-110. – (Правознавство ; Вип. 365)
1023607
  Дуравкін П. Податково-правова природа пені // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 85-88
1023608
  Вдовічен В. Податково-правовий конфлікт // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 87-89
1023609
  Тараненко К.Ю. Податково-правовий патерналізм фіскальної держави (за законодавством України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тараненко Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернівці, 2018. – 240 арк. – Бібліогр.: арк. 185-240
1023610
  Тараненко К.Ю. Податково-правовий патерналізм фіскальної держави (за законодавством України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тараненко Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1023611
  Войцева К.Ю. Податково-правовий патерналізм як система взаємовідносин держави та платників податків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 114-117. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1023612
  Тараненко К.Ю. Податково-правовий патерналізм: правова сутність та форми прояву : монографія : до 15-річчя юрид. компанії Jurimex / К.Ю. Тараненко ; із вступ. ст. д-ра юрид. наук, експерта TaxLink Д.О. Гетманцева ; Юрид. компанія Jurimex, Платформа податк. знань TaxLink. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 214-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-724-5
1023613
  Криницький І.Є. Податково-правові пільги: сучасні проблеми класифікації // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 4 (26). – С. 8-10
1023614
  Криницький І. Податково-процесуальна відповідальність: до формування поняття // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 91-99.
1023615
  Криницький І.Є. Податково-процесуальне провадження: актуальні проблеми формування поняття // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 4-8.
1023616
  Криницький І. Податково-процесуальні провадження: поняття та сутність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1023617
  Криницький І. Податково-процесуальні провадження: поняття та сутність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-59. – ISSN 0132-1331
1023618
  Анисимов Е.В. Податная реформа Петра Первого : введ. подуш. подати в России, 1719-1728 гг. / Анисимов Е.В. ; под ред. Н.Е. Носова. – Ленинград : Наука, 1982. – 296 с. – Библиогр.: с. 293
1023619
  Гуржій О.І. Податне населення України XVII - XVIII ст. : нариси з історії та статистики / Олександр Гуржій ; [ НАНУ, Ін-т історії України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Науково-дослід. ін-т селянства ]. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2009. – 296 с. – (Бібліотека історії українського селянства). – ISBN 978-966-493-159-2
1023620
  Шелгунов Н. Податной вопрос // Критические статьи и рецензии Н. Шелгунова в отделе "Современное обозрение" журнала "Дело" / Н.В. Шелгунов. – [Санкт-Петербург]. – С. 111-258
1023621
  Шелгунов Н. Податной вопрос // Критические статьи и рецензии Н. Шелгунова в отделе "Современное обозрение" журнала "Дело" / Н.В. Шелгунов. – [Санкт-Петербург]. – С. 218-259
1023622
  Шелгунов Н. Податной вопрос // Критические статьи и рецензии Н. Шелгунова в отделе "Современное обозрение" журнала "Дело" / Н.В. Шелгунов. – [Санкт-Петербург]. – С. 77-128
1023623
  Гаврилюк Р.О. Податок - правообов"язок праводієздатного члена громадянського суспільства // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 97-102. – Бібліогр.: на 37 пунктів. – (Правознавство ; Вип .212)
1023624
  Гетманцев Д. Податок - це не подарунок державі. Платник податків має право на масовий фінансовий позов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 9


  "Традиційний підхід вітчизняної доктрини фінансового права до податкового обов"язку платника податків рідко піддають сумніву. Обов"язок платника податків односторонній, йому кореспондує право держави в особі податкового органу вимагати виконання ...
1023625
  Петрусенко І. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 39. – С.30-32
1023626
  Демченко Т.М. Податок з доходів фізичних осіб у системі державних доходів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 270-276. – ISSN 1562-0905
1023627
  Чугунов І.Я. Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансово-економічного регулювання : бюджет / І.Я. Чугунов, А.Б. Ігнатенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-14 : Табл., рис.
1023628
  Волинець А. Податок з доходу від продажу нерухомості: проблеми правового регулювання та реалізації // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 109-111.
1023629
  Костенко Л. Податок з реклами і самореклами: реалії і майбутнє // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 111-113.
1023630
  Левченко Н.М. Податок з сукупного доходу сім"ї як інструмент регулювання податкового тиску на доходи громадян під час перебування економіки держави в депресійному стані // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 107-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1023631
  Мусійчук І. Податок з фрахту: особливості оподаткування нерезидентів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 69-73.
1023632
  Сідельнікова Л.П. Податок із доходів фізичних осіб у механізмі формування місцевих бюджетів Херсонської області : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 35-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1023633
  Тропіна В.Б. Податок із доходів фізичних осіб: новий закон - нові питання : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 63-68. – Бібліогр.: 4 назви
1023634
  Гетманцев Д. Податок на Google. Як примусити платити податки не тільки вітчизняну цифрову економіку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 9


  "...Не можу погодитися з обуренням, яке викликали в ніколи не байдужої спільноти досить прості й несміливі норми т.зв. закону про оподаткування посилок, підписаного президентом під ялинку. Згідно зі змінами, податок (ПДВ і мито) з 2019 р. ...
1023635
  Мельниченко О. Податок на багатство як засіб державного регулювання рівня та якості життя населення // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 112-118.
1023636
  Свердан М.М. Податок на багатство: досвід і практика використання в європейських країнах // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 61-68. – ISSN 2313-4569
1023637
  Положаєнко О. Податок на бездітність: правові проблеми запровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 164-165. – ISBN 978-617-7069-17-0
1023638
  Барган С. Податок на безробіття як захід правового регулювання зайнятості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 17-19
1023639
  Малишкін О.І. Податок на виведений капітал: обліково-звітний аспект / О.І. Малишкін, А.О. Шкуліпа // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 29-36. – ISSN 2307-9878
1023640
  Мусієнко Н. Податок на додану вартість в ІТ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 38
1023641
  Гончарюк А.О. Податок на додану вартість в контексті діючого законодавства / А.О. Гончарюк, А.О. Наріжня, Н.В. Черевик // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 318-323. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1023642
  Демчук І.Ю. Податок на додану вартість в Україні: проблеми відшкодування в контексті макроекономічних наслідків // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 54-56
1023643
  Поддерьогін А.М. Податок на додану вартість та його вплив на діяльність суб"єктів підприємництва : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 48-57 : Рис.
1023644
  Барвінко Т. Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-61. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Розкрито місце податку на додану вартість у податковій системі України та його роль у формуванні доходів державного бюджету. Розглянуто історичні аспекти становлення ПДВ в Україні та світі. Висвітлено позитивний досвід справляння цього податку у ...
1023645
  Ощепков О.П. Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету України / О.П. Ощепков, В.Ф. Шкепу // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 4. – С. 89-94 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
1023646
   Податок на додану вартість та прогнозування його надходжень до бюджету / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко, П.П. Андрєєв, Н.Г. та ін. Асадча; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; Редкол.: М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко та ін.; Авт.: М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко, П.П. Андрєєв, Н.Г. Асадча та ін. – Київ : НДФІ, 2004. – 344с. – ISBN 966-7675-17-3
1023647
  Семенко Т.М. Податок на додану вартість у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 221-224. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1023648
  Мельник В.М. Податок на додану вартість у податковій системі України / В.М. Мельник, О.В. Солдатенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 82-86
1023649
  Мороз О. Податок на додану вартість чи податок з обороту: вибір для України (практичний аспект) / О. Мороз, С.В. Матвійчук, інш. та // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця, 2001. – № 5. – С.28-36
1023650
  Гусєва В.О. Податок на додану вартість як складник інституту непрямого оподаткування // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 109-113. – ISSN 0201-7245
1023651
  Юрченко О. Податок на додану вартість: аналіз податкової реформи 2016 року // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 12. – С. 18-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1023652
  Пислиця А. Податок на додану вартість: втрати бюджету від існування тіньового сектора економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 52-56. – ISSN 1728-9343
1023653
  Косюта Михайло Податок на додану вартість: джерело державного бюджету чи його проблема // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 87-91
1023654
  Демчук І.Ю. Податок на додану вартість: доцільність застосування в Україні в контексті макроекономічних наслідків // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 191-193. – ISBN 978-966-188-219-4
1023655
  Дзюба О. Податок на додану вартість: економічна сутність та особливості законодавчого закріплення в сучасних умовах / О. Дзюба, Ю. Волинець // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 219-222. – ISSN 1993-0259
1023656
  Педь І.В. Податок на додану вартість: міжнародний досвід застосування // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 108-113.
1023657
  Лесько М.В. Податок на додану вартість: теорія і практика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 3-7
1023658
  Червінська О.С. Податок на додану власність в доходах державного бюджету та проблеми його відшкодування / О.С. Червінська, Х.Б. Демчук, О.В. Войтків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 298-304. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1023659
  Демиденко Л.М. Податок на додану власність в контексті європейської інтеграції / Л.М. Демиденко, Ю.Л. Субботович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена окремим аспектам функціонування ПДВ у країнах-членах ЄС. The article is devoted of some aspects of functioning of VAT in EU.
1023660
  Борщевський С. Податок на додану дурість // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 23


  Не все,що видають в Україні, має взагалі видаватися, вже не кажучи про дотування державою.
1023661
  Ковач С. Податок на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді додаткового блага: оподаткування, облік і звітність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 10. – С. 14-23 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
1023662
  Бойко С.В. Податок на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів розширеного уряду / С.В. Бойко, О.О. Драган // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – С. 35-38. – ISSN 1728-6220
1023663
  Тулай О. Податок на доходи фізичних осіб: досвід зарубіжних країн / О. Тулай, А. Ямелинець // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 76-86 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1023664
  Тулай О.І. Податок на доходи фізичних осіб: роль та значення в умовах бюджетної децентралізації / О.І. Тулай, А.І. Ямелинець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 343-348
1023665
  Самаєва Ю. Податок на жадібність. Чому Україні так дорого обходяться зовнішні кредити // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 1, 3


  "Існує сто й одна причина, чому Україна змушена зараз позичати у приватних кредиторів гроші під 9,75% річних, - відхід інвесторів з ринків, що розвиваються, у США, не найкращий суверенний рейтинг, майбутні вибори, складнощі з МВФ, нарешті, безвихідь, ...
1023666
  Кулаков В. Податок на землю для платників єдиного податку: міфи і факти / В. Кулаков, Х. Римець // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 23. – ISSN 1992-9277
1023667
  Шуліченко Т.В. Податок на землю як складова дохідної частини місцевих бюджетів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 242-247 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1023668
  Вінниченко Т. Податок на нерухоме майно - одна з новел Податкового кодексу України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 63-68
1023669
  Мельник В.М. Податок на нерухоме майно: фіскально-адміністративні проблеми запровадження в Україні / В.М. Мельник, М.М. Мельник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 61-67. – Бібліогр.: с. 61-64, 66


  Обгрунтовано один із варіантів запровадження податку на нерухоме майно в Україні. Авторами висловлено власне бачення цього податку, конкретних його елементів і механізмів адміністрування, виходячи з існуючих умов.
1023670
  Калінюк Н. Податок на нерухомість - джерело бюджетних доходів // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.141-150. – ISBN 966-73-53-51-Х
1023671
  Скворцова С.Я. Податок на нерухомість як ефективне джерело наповнення місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 109-114. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1023672
  Покатаєва О.В. Податок на нерухомість: доцільність його впровадження та особливості правового регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 124-128. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1023673
  Тимчук В. Податок на нерухомість: кому та скільки платити // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 18-19
1023674
  Паламарчук О. Податок на нерухомість: стосується кожного / О. Паламарчук, І. Балацький // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 14-15
1023675
  Малімон Є. Податок на нерухомість: хто та як заплатить у 2018 році // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 26
1023676
  Кисельова О. Податок на прибуток в координатах Податкового кодексу: плюси та мінуси // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 3. – С. 40-51
1023677
  Кирієнко Н. Податок на прибуток в умовах діючого законодавства // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 24. – С.11-15
1023678
  Литвиненко Я Податок на прибуток і прибутковий податок з громадян: зарубіжний досвід та вітчизняна практика // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 10. – С.22-29
1023679
  Свердан М.М. Податок на прибуток підприємств : податки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 68-74 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1023680
  Данченко Л.П. Податок на прибуток підприємств в контексті реформації податкової системи України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 52-54
1023681
  Бражко К.О. Податок на прибуток підприємств в Україні та його вплив на інноваційний розвиток країни // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 51-52
1023682
  Савченко А. Податок на прибуток підприємств як інструмент інвестиційної політики держави / А. Савченко, Н. Москалюк // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 22-28 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1023683
  Мороз П.А. Податок на прибуток підприємств як інструмент фіскально-бюджетної політики країн ЄС в стимулюванні інноваційного розвитку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 62-64
1023684
  Мороз П.А. Податок на прибуток підприємств як інструмент фіскально-бюджетної політики країн ЄС у забезпеченні інноваційного розвитку / П.А. Мороз, К.О. Бражко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 110-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1023685
  Яцишін Є. Податок на прибуток підприємств: проблеми та перспективи реформування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 182-183
1023686
  Мельникова Л.О. Податок на прибуток підприємств: шляхи вдосконалення в умовах упровадження Податкового кодексу України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 16-23
1023687
  Малишкін О. Податок на прибуток у формах податкової та фінансової звітності: особливості відображення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8. – Бібліогр.: 8 назв
1023688
  Малишкін О. Податок на прибуток: генезис облікового забезпечення / О. Малишкін, І. Крилова, А. Процепова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Колюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 5-18
1023689
  Адамик О. Податок на прибуток: конфлікт норм податкового законодавства із положеннями бухгалтерського обліку // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 14. – С.37-38
1023690
  Єфименко Т.І. Податок на прибуток: концепція визначення об"єкта оподаткування / Т.І. Єфименко, Л.Г. Ловінська, Ф.О. Ярошенко; Т.І. Єфіменко, Л.Г. Ловінська, Ф.О. Ярошенко; Науково-дослідний ін-т при Мін-ві фінансів України. – Київ : НДФІ, 2004. – 192с. – ISBN 966-7675-25-4
1023691
   Податок на прибуток: листи та роз"яснення : Державна Подат.адмін. по м.Києву; Верхов. Ради України. Конституц. Суду України і т. д.К.2. – Київ : Компас, 1999. – 92с.
1023692
  Люшненко М. Податок на промисел чи "промисел на податок"? // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 29-33.
1023693
  Костенко Ю.О. Податок на промисел як специфічний вид непрямих податків : податки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 88-96. – Бібліогр.: 10 назв
1023694
  Тучак Т.В. Податок на спадщину та дарування у Франції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 15-18
1023695
  Чирва А. Податок на спокій : Спроба осмислити сучасний світ / Андрій Чирва. – Київ : АртЕк, 2005. – 512с. – ISBN 966-505-233-0
1023696
  Щербак В. Податок працює на... глобалізацію : Роздуми публіциста // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 46-54. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1023697
  Кучерявенко М. Податок як правова категорія: проблеми дефініції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.70-75. – ISSN 0132-1331
1023698
  Бабія І.І. Податок як системоутворююча категорія предмету податкового права / І.І. Бабія, ВакарюкЛ.В // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 61-66. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1023699
  Мароков П. Податок... на додаток // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.32-34. – ISSN 1726-3077


  Прибутковий податок з громадян
1023700
  Сливінська Інна Подбаємо про людей літнього віку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 25
1023701
  Макарський О. Подбаємо про себе // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7. – С. 15-17


  Наприкінці червня - початку липня у Ялті пройшла зустріч представників журналістської спільноти з сімох країн - України, Російської Федерації, Білорусії, Молдови, Грузії, Вірменії та Азербайджану ініційованої Міжнародною федерацією журналістів (МФЖ) і ...
1023702
  Марченко Т. Подбай про себе : (соціальна програма) // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
1023703
  Расин Б.И. Подбельский / Б.И. Расин. – Москва, 1963. – 171с.
1023704
  Почивалин Н.М. Подберезовка слушает / Н.М. Почивалин. – Саратов, 1968. – 248с.
1023705
  Ромашкина Ольга Подбираем персонал грамотно! : практикум // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 72-75 : Фото. – ISSN 1998-8044
1023706
  Гусейнов А.А. Подбор высокоурожайных и жаростоких сортов белокочанной капусты при весенней и летней посадке в условиях Апшерона. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусейнов А.А.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 26л.
1023707
  Мухамед А-Р Х. Подбор заквасок для производства кисломолочных заменителей цельного молока для телят. : Автореф... Канд.техн.наук: 03.00.23 / Мухамед Х.А-Р.; МВ и ССО УССР.Киев.техн.ин-т пищевой промышл. – К, 1987. – 17л.
1023708
  Негруль А.М. Подбор земель и сортов для виноградников. / А.М. Негруль, А.К. Крылатов. – М., 1964. – 219с.
1023709
  Долуханян Л.Г. Подбор зернобобовых культур и изучение некоторых вопросов агротехники возделывания гороха в условиях горно-степной зоны Армении : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Долуханян Л.Г.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1968. – 48л.
1023710
  Иванов П.А. Подбор и воспитание кадров -- главное. / П.А. Иванов, М.К. Сеславин. – М, 1963. – 48с.
1023711
  Мурадян Л.А. Подбор и выведение высокоурожайных и высококачественных сортов картофеля, устойчивых к фитофторе и раку для условий Лорийской степи Армянской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мурадян Л.А.; АН Арм.ССР. Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1967. – 26л.
1023712
  Залашко Л.С. Подбор и изучение условия культивирования дрожжей - продуценков белка и физиологически актвиных веществ на молочной сыворотке : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Залашко Л.С.; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники. – Минск, 1969. – 21л.
1023713
   Подбор и использование руководящих работников в промышленности. – К., 1978. – 224с.
1023714
  Терещенко А.Д. Подбор и исследование катализаторов и процессов очистки газов от окиси углерода и окиси азота : Автореф... канд. ъхим.наук: 05.17.01 / Терещенко А. Д.; АН УССР,Ин-т общ. и неорган. хим. – К., 1981. – 16л.
1023715
  Панов А.И. Подбор и подготовка управленческих кадров. / А.И. Панов. – Горький, 1976. – 151с.
1023716
  Рабицкий А.И. Подбор и расстановка рабочих кадров в системе управления предприятием : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.596 / Рабицкий А.И. ; МВ и ССО РСФСР, Ленингр. финанс.-экон. ин-т. – Ленинград, 1972. – 21 с.
1023717
  Верещака А.И. Подбор исходных форм фасоли с целью выведения новых сортов для Юга УССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / ВерещакаА.И. ; Всесоюз. селекционно-генет. ин-т. – Одесса, 1956. – 15 л.
1023718
  Слепов Л.А. Подбор кадров, их выдвижение и расстановка / Л.А. Слепов. – Москва, 1953. – 32с.
1023719
  Кемешите Э.М. Подбор лучших предшественников для озимых хлебов на супесчаных почвах Литовской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кемешите Э.М.; Лит. с.-х. акад. – Вильнюс, 1964. – 26л.
1023720
  Мохонько В.И. Подбор механизма и кинетического уравнения для моделирования процессов техногенного карстообразования // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1023721
  Эфрос С.В. Подбор пар при межвидовой и внутривидовой гибридизации тополей : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Эфрос С.В. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 16 с.
1023722
  Головинов В.М. Подбор полевых транзисторов в пары для дифференциальных усилителей / В.М. Головинов. – Новосибирск, 1973. – 26 с.
1023723
  Белелюбский Н.А. Подбор поперечных сечений и исчисление веса металлических сооружений : Пособие по составлению проектов мостов, стропил и других металлических сооружений / Н.А. Белелюбский, Н.Б. Богуславский // Тюрбины, из расчет и конструкция / Г. Генне. – Санкт-Петербург : Типо-литография А.Э.Винеке, 1901. – 40 с.
1023724
  Корнильцева А.П. Подбор производственно-ценных штаммов молочнокислых бактерий для сквашивания молока весеннего и летнего периодов в условиях Красноярского края : Автореф... кандидата биол.наук: / Корнильцева А.П.; Вологод. молочный ин-т. – Вологда, 1965. – 21л.
1023725
  Клявинь Э.П. Подбор рациональных очертаний каменных арок. : Автореф... канд. техн.наук: / Клявинь Э.П.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1954. – 22л.
1023726
  Попова Е.Е. Подбор сортов-опылителей для яблони на основе избирательности процесса оплодотворения. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Попова Е.Е.; МВО СССР. Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1955. – 17л.
1023727
  Боговин А.В. Подбор травосмесей для создания многолетних культурных пастбищ на природных кормовых угодьях : Автореф... канд. с.х.наук: / Боговин А. В.; Укр. с.х. акад. – К., 1965. – 25л.
1023728
  Лебин Б.Д. Подбор, подготовка и аттестация научных кадров в СССР. Вопросы истории и правового регулирования / Б.Д. Лебин. – Москва-Ленинград, 1966. – 288с.
1023729
  Фомин И.А. Подбор, расстановка и воспитание кадров / И.А. Фомин. – М., 1953. – 64с.
1023730
  Фомин И Подбор, расстановка и воспитание руководщих кадров партийного и советского аппрата в период между XIX и ХХ съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Фомин И,А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1956. – 16л.
1023731
  Спирин А.А. Подбор, расстановка и воспитание руководящих кадров / А.А. Спирин. – Киев, 1988. – 245с.
1023732
   Подбор, расстановка, повышение квалификации кадров управления. – М., 1980. – 100с.
1023733
   Подбрани извори за историята на българските земи в древноста. – София, 1980. – 270с.
1023734
  Нікітін А.В. Подвiйне укрупнення фазового простору для стохастичних еволюцiйних рiвнянь з iмпульсним збуренням у схемi пуассонової апроксимацiї // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – С. 56-65. – ISSN 0868-6912
1023735
  Брук С М. Подвалы биосферы / С М. Брук, ; Зонн С.В. – Москва : Наука, 1987. – 176с. – (Наука и технический прогресс)
1023736
  Васильев В.В. Подвалы кантовской метафизики : (дедукция категорий) / В.В. Васильев. – Москва : Наследие, 1998. – 160с. – ISBN 5-201-13308-8
1023737
   Подведение итогов социалистического соревнования между подразделениями университета с использованием ЭВМ : Метод. рекомендации. – Ленинград, 1973. – 32с.
1023738
  Лебедев А. Подведенные под монастырь // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2011. – № 3 (283). – С. 6-12. – ISSN 0869-8171


  Новая государственная культурная политика, в т.ч. разбазаривание культурного наследия
1023739
  Осипов Ю.К. Подведомственность подсудность гражданских дел / Ю.К. Осипов. – М, 1962. – 112с.
1023740
  Киселева Т. Подведомственность споров международному коммерческому арбитражу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 53-58
1023741
  Архипов В.Д. Подведомственность трудовых споров / В.Д. Архипов. – Москва, 1980. – 94с.
1023742
  Побирченко И.Г. Подведомственность хозяйственных споров / И.Г. Побирченко ; Президиум Киевской областной коллегии адвокатов. – Киев : Редакционно-издательский отдел МВД УССР, 1969. – 217 с., [3] с.
1023743
  Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел / Ю.К. Осипов. – Свердловск, 1973. – 123с.
1023744
  Каллаган М. Подвенечное платье / М. Каллаган. – М, 1966. – 111с.
1023745
  Выгодский Т.А. Подвесная автоматическая дорожкадля прессовки и транспортировки книг / Т.А. Выгодский, М.М. Фарбер. – Москва, 1960. – 8с.
1023746
  Тихомиров Игорь Николаевич Подвесные лодочные моторы / Тихомиров Игорь Николаевич. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 163с.
1023747
  Винецкий Я.Б. Подвиг / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1947. – 94с.
1023748
  Стечишин Н. Подвиг / Н. Стечишин. – М., 1951. – 72с.
1023749
  Рыбак Н.С. Подвиг : Рассказы: Для старш. возраста / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. И. Данкевича. – Симферополь : Крымиздат, 1958. – 96с.
1023750
   Подвиг. – Москва, 1963. – 272 с.
1023751
  Журавлев Т.К. Подвиг / Т.К. Журавлев. – Казань, 1963. – 223с.
1023752
  Алтайский К.Н. Подвиг : повесть о Б.А. Юсупове / К.Н. Алтайский. – Казань : Таткнигоиздат, 1965. – 230 с. : ил., портр.
1023753
  Лапин Б.М. Подвиг / Б.М. Лапин. – М, 1966. – 487с.
1023754
  Шеремет М.С. Подвиг : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1967. – 71 с.
1023755
   Подвиг. – Київ, 1968. – 54с.
1023756
   Подвиг. – Москва, 1968. – 512 с.
1023757
   Подвиг. – Киев, 1969. – 92 с.
1023758
  Мустафин Я.М. Подвиг / Я.М. Мустафин. – М., 1969. – 128с.
1023759
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва
№ 2. – 1969. – Библиотека героики и приключений
1023760
  Кувшинский Д.Д. Подвиг / Д.Д. Кувшинский, В.А. Гринь. – Москва, 1970. – 96с.
1023761
  Гриченко І.Т. Подвиг / І.Т. Гриченко, М.М. Головін. – Вид. 2-е. – Харьков, 1971. – 303с.
1023762
  Гриченко І.Т. Подвиг / І.Т. Гриченко, М.М. Головін. – Вид. 2-е. – Харьков, 1972. – 303с.
1023763
   Подвиг. – Ярославль, 1972. – 391с.
1023764
  Кузубов Л.Т. Подвиг / Л.Т. Кузубов. – Москва, 1974. – 190с.
1023765
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 5. – 1974. – Библиотека героики и приключений
1023766
  Гриченко И.Т. Подвиг / И.Т. Гриченко, Н.М. Головин. – Харьков, 1975. – 383с.
1023767
  Гриченко И.Т. Подвиг / И.Т. Гриченко, Н.М. Головин. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков, 1977. – 399с.
1023768
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 3. – 1977. – Библиотека героики и приключений
1023769
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 5. – 1977. – Библиотека героики и приключений
1023770
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 3. – 1978. – Библиотека героики и приключений
1023771
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 4. – 1978. – Библиотека героики и приключений
1023772
   Подвиг. – Ташкент, 1980. – 360 с.
1023773
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 1. – 1981. – Библиотека героики и приключений
1023774
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 2. – 1982. – Библиотека героики и приключений
1023775
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 3. – 1982. – Библиотека героики и приключений
1023776
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 5. – 1982. – Библиотека героики и приключений
1023777
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 6. – 1982. – 271, [1] c. – (Библиотека героики и приключений)
1023778
  Гриченко И.Т. Подвиг / И.Т. Гриченко, Н.М. Головин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков, 1983. – 524с.
1023779
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 1. – 1984. – Библиотека героики и приключений
1023780
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 4. – 1984. – Библиотека героики и приключений
1023781
  Лапин Б.М. Подвиг : Повести, рассказы / Б.М. Лапин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 526с.
1023782
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 1. – 1985. – Библиотека героики и приключений
1023783
  Першин А.Н. Подвиг / А.Н. Першин. – М, 1986. – 331с.
1023784
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 1. – 1988. – Библиотека героики и приключений
1023785
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 2. – 1988. – Библиотека героики и приключений
1023786
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 3. – 1988. – Библиотека героики и приключений
1023787
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 4. – 1988. – Библиотека героики и приключений
1023788
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 5. – 1988. – Библиотека героики и приключений
1023789
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 1. – 1989. – Библиотека героики и приключений
1023790
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 2. – 1989. – Библиотека героики и приключений
1023791
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 4. – 1989. – Библиотека героики и приключений
1023792
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 1. – 1990. – Библиотека героики и приключений
1023793
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 2. – 1990. – Библиотека героики и приключений
1023794
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 3. – 1990. – Библиотека героики и приключений
1023795
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 4. – 1990. – Библиотека героики и приключений
1023796
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 5. – 1990. – Библиотека героики и приключений
1023797
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 6. – 1990. – Библиотека героики и приключений
1023798
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 2. – 1991. – Библиотека героики и приключений
1023799
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 3. – 1991. – Библиотека героики и приключений
1023800
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 4. – 1991. – Библиотека героики и приключений
1023801
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 5. – 1991. – Библиотека героики и приключений
1023802
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 6. – 1991. – Библиотека героики и приключений
1023803
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 1. – 1992. – Библиотека героики и приключений
1023804
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 2. – 1992. – Библиотека героики и приключений
1023805
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 3. – 1992. – Библиотека героики и приключений
1023806
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 4. – 1992. – Библиотека героики и приключений
1023807
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 5. – 1992. – Библиотека героики и приключений
1023808
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 6. – 1992. – Библиотека героики и приключений
1023809
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 2. – 1993. – Библиотека героики и приключений
1023810
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 4/5. – 1993. – Библиотека героики и приключений
1023811
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 1. – 1995. – Библиотека героики и приключений
1023812
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 2. – 1995. – Библиотека героики и приключений
1023813
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 3. – 1995. – Библиотека героики и приключений
1023814
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 4. – 1995. – Библиотека героики и приключений
1023815
   Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва : Молодая гвардия
№ 5. – 1995. – Библиотека героики и приключений
1023816
   Подвиг : художественно-литературное приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва
№ 1. – 1996
1023817
   Подвиг : художественно-литературное приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва
№ 2. – 1996
1023818
   Подвиг : художественно-литературное приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва
№ 3. – 1996
1023819
   Подвиг : художественно-литературное приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва
№ 4. – 1996
1023820
   Подвиг : художественно-литературное приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва
№ 5. – 1996
1023821
   Подвиг : художественно-литературное приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва
№ 6. – 1996
1023822
   Подвиг : художественно-литературное приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва
№ 1. – 1997
1023823
   Подвиг : художественно-литературное приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва
№ 2. – 1997
1023824
   Подвиг : художественно-литературное приложение к журналу "Сельская молодёжь". – Москва
№ 3. – 1997
1023825
  Сузюмов Е.М. Подвиг "А.Сибирякова". / Е.М. Сузюмов. – М., 1964. – 87с.
1023826
  Коновалов В.Г. Подвиг "Алмаза" / В.Г. Коновалов. – Одесса, 1989. – 220с.
1023827
  Пономарьов І.І. Подвиг "Варяга" / І.І. Пономарьов. – Одеса, 1950. – 68с.
1023828
  Южин Д. Подвиг "Красіна". / Д. Южин. – Х-Одеса, 1934. – 176с.
1023829
  Геманов В Подвиг "тринадцатой". / В Геманов. – Ленинград, 1991. – 172с.
1023830
  Торин В.Е. Подвиг Авдея / В.Е. Торин. – Киев, 1957. – 139с.
1023831
  Винокуров И. Подвиг адмирала Невельского / И. Винокуров, Ф. Флорич. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 120с.
1023832
  Винокуров И. Подвиг адмирала Невельского / И. Винокуров, Ф. Флорич. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 160с.
1023833
  Асташенков П.Т. Подвиг академика Курчатова / П.Т. Асташенков. – Москва : Знание, 1979. – 160 с.
1023834
   Подвиг актера. – М, 1970. – 234 с.
1023835
  Великанов В.Д. Подвиг Анны / В.Д. Великанов. – Ярославль, 1973. – 204с.
1023836
  Западов А.В. Подвиг Антиоха Кантемира / А.В. Западов. – М, 1988. – 301с.
1023837
  Гуро И.Р. Подвиг Антона Костюшко / Гуро И.Р. – Москва, 1961. – 78 с.
1023838
  Фарина І. Подвиг Арсена Річинського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 6


  Арсен Річинський - волинський український громадський, політичний і церковний діяч, композитор, фотограф, краєзнавець, основоположник української етнології релігії, святий сповідник, лікар.
1023839
  Попов С.Е. Подвиг артиллеристов. / С.Е. Попов. – М., 1978. – 134с.
1023840
  Сапожников В.И. Подвиг балтийцев в 1918 году / В.И. Сапожников. – Москва, 1954. – 100с.
1023841
  Тинченко Я. Подвиг батальйону "Донбас" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 13 (385), 3-04.2015 р. – С. 14-16. – ISSN 1996-1561


  Як з"явилися нові докази російської воєнної агресії.
1023842
  Хорьков П.А. Подвиг без награды / П.А. Хорьков. – Минск, 1983. – 246с.
1023843
  Иванов Ф.П. Подвиг бессмертен. / Ф.П. Иванов, А.С. Силаков. – М, 1958. – 46с.
1023844
  Шевцов И.М. Подвиг богатыря / И.М. Шевцов. – Тамбов, 1960. – 448с.
1023845
  Кириллов Паначин И.Н. Подвиг большевика. / Паначин И.Н. Кириллов. – Иваново, 1957. – 199с.
1023846
  Файндберг Л. Подвиг в гренландии / Л. Файндберг. – Москва : Географической литературы, 1959. – 40с.
1023847
  Волинець В.В. Подвиг в ім"я миру: до 45-річчя Великої Перемоги / В.В. Волинець. – Київ, 1990. – 47с.
1023848
  Фраерман Р.И. Подвиг в майскую ночь / Р.И. Фраерман. – М.-Л., 1944. – 24с.
1023849
  Стрелкова И.И. Подвиг в наследство / И.И. Стрелкова. – М., 1970. – 160с.
1023850
   Подвиг в океане. – М, 1960. – 158с.
1023851
  Шаталов В.И. Подвиг в пустыне / В.И. Шаталов. – М., 1990. – 366с.
1023852
  Исабаев Калмухан Подвиг в степи : путевой дневник / Исабаев Калмухан. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – 93 с.
1023853
  Бердник О.П. Подвиг Вайвасвати. Вогняний вершник. Дві безодні : повісті / О.П. Бердник. – Київ : Молодь, 1967. – 244 с.
1023854
  Наумов С.М. Подвиг Валерки Горина / С.М. Наумов. – Новосибирск, 1955. – 63с.
1023855
   Подвиг века. – Л, 1969. – 158с.
1023856
  Сюндюков І. Подвиг великого фракійця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20-21 травня (№ 86/87). – С. 14-15


  Спартак - прадавній герой болгарського народу.
1023857
  Кайнов М.С. Подвиг во имя жизни / М.С. Кайнов, И.В. Кайнова. – М., 1977. – 142с.
1023858
   Подвиг во имя жизни. – М, 1989. – 141с.
1023859
   Подвиг во имя Родины. – М
1. – 1965. – 408с.
1023860
   Подвиг во имя Родины. – М
2. – 1968. – 274с.
1023861
  Елисеев А.В. Подвиг во имя России (к 130-летию со дня рождения В.А.Русанова) : География. Люди науки // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 31-36 : Фото. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0016-7207
1023862
  Филатов Н.Ф. Подвиг во имя России. Козьма Минин и Дмитрий Михайлович Пожарский / Н.Ф. Филатов. – Нижний Новгород, 1996. – 130 с.
1023863
  Шпанов Н. Подвиг во льдах / Н. Шпанов. – Москва-Л., 1930. – 134с.
1023864
  Шатров Е.В. Подвиг во тьме. / Е.В. Шатров. – К., 1963. – 221с.
1023865
  Шмушкевич М.Ю. Подвиг генерала / М.Ю. Шмушкевич. – Київ : ПОЛИГОН, 1977. – 133 с.
1023866
  Лупало И.Г. Подвиг генерала Карбышева / И.Г. Лупало. – М., 1962. – 64с.
1023867
  Успенский В.Д. Подвиг генерала. / В.Д. Успенский. – М, 1966. – 54с.
1023868
  Иваненко В.И. Подвиг героев-судьба страны / В.И. Иваненко. – М., 1986. – 254с.
1023869
   Подвиг героев космоса. – Москва, 1981. – 271 с.
1023870
   Подвиг героїв. Битва за Дніпро і Київ // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 5


  Це тема Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка пройшла в нашому університеті. В конференції взяли участь: Рада ветеранів університету, студенти історичного факультету, курсанти Військового інституту, науково-педагогічні працівники ...
1023871
  Агафонов М.В. Подвиг героя. Очерк о Герое Советского Союза Г. Кагамалыке (1923-1943) / М.В. Агафонов. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 73 с., ил.
1023872
  Кривицкий А. Подвиг двадцати восьми гвардейцев / А. Кривицкий. – М., 1967. – 48с.
1023873
  Горбачев А.М. Подвиг доктора Бушуева / А.М. Горбачев. – Оренбург, 1962. – 168с.
1023874
  Доманк А.С. Подвиг доктора Михайлова / А.С. Доманк, М.И. Свойчаков. – М., 1971. – 285с.
1023875
  Буцко Н.А. Подвиг Донбасса : Трудовой и боевой героизм трудящихся Донбасса в первый период Великой Отечественной войны / Н.А. Буцко. – Киев : Вища школа, 1975. – 159с.
1023876
  Бедный Д. Подвиг ежедневный : Стихи и песни / Д. Бедный. – Москва : Воениздат, 1966. – 239с.
1023877
  Гнутов В.П. Подвиг Ермака / В.П. Гнутов. – Ростов -на-Дону, 1986. – 365с.
1023878
   Подвиг живет вечно. – Москва : Политиздат, 1990. – 336с.
1023879
  Аренштейн А.И. Подвиг жизни : повесть о революц. большевике И.В. Бабушкине : для старш. возраста / А.И. Аренштейн ; ил. В. Винокура. – Москва : Детгиз, 1955. – 224 с.
1023880
  Ревзин Г.И. Подвиг жизни Ивана Черского / Г.И. Ревзин. – Москва; Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1952. – 108с.
1023881
   Подвиг житиме у віках. – К, 1970. – 78с.
1023882
  Мальков Д.К. Подвиг за подвигом. / Д.К. Мальков. – М., 1969. – 141с.
1023883
   Подвиг земли богатырской. – Москва : Мысль, 1970. – 365 с.
1023884
  Копылов А.И. Подвиг земляков. / А.И. Копылов. – Архангельск, 1953. – 92с.
1023885
  Тимохин В.А. Подвиг Зинаиды Львовой / В.А. Тимохин. – Саратов, 1957. – 48 с.
1023886
  Рожков И.И. Подвиг зовет / И.И. Рожков, В.П. Бакуменко. – Донецк, 1968. – 120 с.
1023887
  Перцов В.О. Подвиг и герой / В.О. Перцов. – М. : Советский писатель, 1946. – 204 с.
1023888
  Килимник Ю.В. Подвиг и память / Ю.В. Килимник. – К, 1990. – 47с.
1023889
  Глуховский С.Д. Подвиг известного солдата / С.Д. Глуховский. – М, 1956. – 206с.
1023890
  Прицкер Д.П. Подвиг Испанской республики. 1936-39 гг. / Д.П. Прицкер. – М., 1962. – 447с.
1023891
  Луговський О. Подвиг і жертовність народу у Другій світовій війні // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 19 (352). – С. 48-50
1023892
  Яхновский В.П. Подвиг как семейное дело // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 42-44
1023893
  Шлямин Б.А. Подвиг капитана Г.И.Невельского / Б.А. Шлямин. – Москва, 1949. – 16с.
1023894
  Голенкова А. Подвиг Кири Баева / А. Голенкова, Д. Иохимович. – Новосибирск, 1957. – 160с.
1023895
  Голенкова А.И. Подвиг Кири Баева / А.И. Голенкова, Д.И. Иохимович. – 3-е изд. – Москва, 1969. – 160с.
1023896
  Жмаченко Я.Ф. Подвиг командарма / Я.Ф. Жмаченко, Г.П. Заболотный. – К, 1978. – 127с.
1023897
  Палажченко О.О. Подвиг комісара / О.О. Палажченко. – Київ, 1970. – 348с.
1023898
  Палажченко О.О. Подвиг комісара / О.О. Палажченко. – К, 1979. – 328с.
1023899
  Палажченко О.О. Подвиг комісара / О.О. Палажченко. – Київ, 1984. – 511 с.
1023900
  Палажченко О.О. Подвиг комісара / О.О. Палажченко. – К, 1989. – 476с.
1023901
  Сікорський Я.П. Подвиг комсомолки / Я.П. Сікорський. – Київ, 1981. – 80с.
1023902
   Подвиг Ленинграда. – Москва, 1960. – 620 с.
1023903
   Подвиг Ленинграда : Репортаж военного фотокорреспондента Д. Трахтенберга. – Ленинград, 1966
1023904
  Бялик Б.А. Подвиг литературы. / Б.А. Бялик. – М, 1973. – 448 с.
1023905
  Сергеев М.Д. Подвиг любви бескорыстной / М.Д. Сергеев. – 2-е изд. – М., 1976. – 205с.
1023906
  Нагнибіда М.Л. Подвиг любові : Лірика / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 95с.
1023907
  Сюндюков І. Подвиг людини Честі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 вересня (№ 159/160). – С. 7


  Василь Стус - поет, європеєць та націоналіст: до 30-х роковин від дня загибелі.
1023908
   Подвиг людиновских комсомольцев. – М, 1957. – 40с.
1023909
  Цвейг С. Подвиг Магеллана / С. Цвейг. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – 207с. – (Библиотека путешествий)
1023910
  Цвейг С. Подвиг Магеллана / С. Цвейг. – Киев : Изд-во АН УССР, 1956. – 235с.
1023911
  Цвейг С. Подвиг Магеллана / С. Цвейг. – 4-е изд. – Москва : Мысль, 1980. – 262с.
1023912
  Цвейг С. Подвиг Магеллана / С. Цвейг. – Симферополь : Таврия, 1988. – 220с. – ISBN 5-7780-0041-3
1023913
  Шкадаревич И.И. Подвиг Матросова / И.И. Шкадаревич. – Москва, 1961. – 151 с.
1023914
  Вышеславский Л.Н. Подвиг мечтателей / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1949. – 92с.
1023915
  Фазин З.И. Подвиг минера / З.И. Фазин. – М, 1957. – 55с.
1023916
  Базарова Р.А. Подвиг молодёжи Туркменстана в годы Великой Отечественной войны / Р.А. Базарова. – Ашхабад, 1964. – 147с.
1023917
  Демченко Т. Подвиг молодих у рецепції Євгена Маланюка // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 59-72. – ISBN 978-966-355-019-0
1023918
  Гильярди Н.Ф. Подвиг Москвы / Н.Ф. Гильярди. – М., 1966. – 320с.
1023919
  Фырнин М. Подвиг Москвы // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9 (999). – С. 29-41. – ISSN 0130-1640
1023920
  Дороднов Е.В. Подвиг на Амуре / Е.В. Дороднов, Г.Н. Хлебников. – Хабаровск, 1967. – 151с.
1023921
   Подвиг на віки: Книга Пам"яті України - місто-герой Київ. – Київ : Книга пам`яті України, 2000. – 912с. – ISBN 966-7605-03-5
1023922
  Шикин И.В. Подвиг на дальневосточных рубежах / И.В. Шикин, Б.Г. Сапожников. – М., 1975. – 215с.
1023923
  Мойсеєв О.В. Подвиг на Дніпрі / О.В. Мойсеєв, М.І. Петров. – Київ, 1968. – 48с.
1023924
  Новиков М.В. Подвиг на земле Алжира. / М.В. Новиков, А.А. Сгибнев. – М., 1965. – 119с.
1023925
  Гритченко А.А. Подвиг на Курилах. / А.А. Гритченко, Е.И. Меерович. – М., 1975. – 112с.
1023926
  Сухарев Г.И. Подвиг на Ниле / Г.И. Сухарев. – М., 1970. – 184с.
1023927
   Подвиг на орбите. – Москва, 1979. – 224 с.
1023928
  Стругацкий В.И. Подвиг на Полюсе холода / В.И. Стругацкий. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 156с.
1023929
   Подвиг на почтовой марке. – Москва, 1985. – 136 с.
1023930
  Трокаев А.А. Подвиг на шахтерской земле / А.А. Трокаев. – Донецк, 1983. – 208с.
1023931
  Лупейко В. Подвиг наказного гетьмана // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 4 (36). – С. 38


  2010- го виповнюється 350 років із дня народження Павла Леонтійовича Полуботка, чернігівського полковника (1706-1722) і наказного гетьмана (1772-1773), якого Тарас Шевченко величав "славним Полуботком". Точної дата його народження історики не ...
1023932
   Подвиг народа. – М, 1965. – 352с.
1023933
   Подвиг народа. – М, 1965. – 352с.
1023934
   Подвиг народа. – Москва, 1981. – 223 с.
1023935
   Подвиг народа. – Москва, 1984. – 341 с.
1023936
   Подвиг народа бессмертен. – М, 1974. – 16с.
1023937
   Подвиг народа бессмертен : Рекомендательный список художественных, научно-популярных и документальных фильмов, посвященный 30-летию Победы над фашизмом. – Ленинград, 1974. – 16 с.
1023938
  Тельнова А.Г. Подвиг народа бессмертен / А.Г. Тельнова. – Москва, 1985. – 112с.
1023939
  Куденко О. Подвиг народа. / О. Куденко. – М, 1971. – 268с.
1023940
  Коваль В.С. Подвиг народний : Україна у Великій Вітчизняній війні / В.С. Коваль. – Киев : Політвидав України, 1970. – 135 с. : фот.
1023941
  Воронов Н.В. Подвиг народный / Н.В. Воронов. – Москва, 1978. – 64 с.
1023942
   Подвиг народный : (К 40-летию Победы в Великой Отеч. войне) : [сборник]. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Искусство ; 2)
1023943
  Иванов В.П. Подвиг народный: (К 170-летию Отеч. войны 1912 г.) / В.П. Иванов. – М., 1982. – 31с.
1023944
  Дяченко О.С. Подвиг народу / О.С. Дяченко. – Київ, 1966. – 233с.
1023945
  Дяченко О.С. Подвиг народу / О.С. Дяченко. – Київ : Дніпро, 1984. – 248 с.
1023946
  Маргвелашвили Г. Подвиг Николая Заболоцкого // Мастерство перевода. : сборник. – Москва : Советский писатель, 1963. – за 1962 г. : 1962. – С. 238-270
1023947
  Бочаров Г.Н. Подвиг Николая Чепика / Г.Н. Бочаров. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 202,3с.
1023948
   Подвиг Новороссийска. – Москва, 1974. – 318 с.
1023949
   Подвиг Новороссийска. – М, 1978. – 318 с.
1023950
  Лейберов И.П. Подвиг Нунэ / И.П. Лейберов, З.И. Перегудова. – Л., 1985. – 365с.
1023951
  Фадеев А.В. Подвиг Одессы / А.В. Фадеев. – М, 1958. – 72с.
1023952
  Фадеев А.В. Подвиг Одессы / А.В. Фадеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1963. – 96с.
1023953
  Балацкий В.Г. Подвиг Одессы / В.Г. Балацкий. – Одесса, 1978. – 162 с.
1023954
  Хазанов Б.А. Подвиг одного завода / Б.А. Хазанов. – М, 1990. – 270с.
1023955
  Зарубин А.И. Подвиг одной батареи / А.И. Зарубин. – М, 1964. – 38с.
1023956
  Кулагин В.М. Подвиг Особой Дальневосточной. / В.М. Кулагин, Н.Н. Яковлев. – М., 1970. – 192с.
1023957
  Ветров И.Е. Подвиг останется жить / И.Е. Ветров. – Київ, 1966. – 187с.
1023958
  Дмитрук В.Г. Подвиг Отамана Василя Тютюнника (до 120 річчя від дня народження) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.39-44
1023959
  Бодров М. Подвиг отряда / М. Бодров. – Симферополь : Крымиздат, 1946. – 70 с.
1023960
  Бодров М. Подвиг отряда / М. Бодров. – Москва : Военно-Морское издательство, 1951. – 84 с.
1023961
  Бодров М.П. Подвиг отряда / М.П. Бодров. – М, 1968. – 126с.
1023962
   Подвиг отцов. – Москва, 1959. – 283 с.
1023963
  Денисов В.В. Подвиг офицера милиции / В.В. Денисов. – М., 1976. – 151с.
1023964
  Кузнецов А.С. Подвиг офицера. Докум. повесть / А.С. Кузнецов. – Свердловск, 1969. – 141с.
1023965
   Подвиг Партии и народа. – Киев, 1980. – 285 с.
1023966
  Серпокрыл С.М. Подвиг перед казнью. / С.М. Серпокрыл. – Л, 1971. – 216с.
1023967
  Хромов К. Подвиг пионера / К. Хромов. – Баку, 1963. – 26с.
1023968
  Соколовская Марина Подвиг по расписанию // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 32-43 : фото
1023969
  Панков Д.В. Подвиг подольских курсантов. / Д.В. Панков, Д.Д. Панков. – М., 1980. – 120с.
1023970
  Панков Д.В. Подвиг подольских курсантов. / Д.В. Панков, Д.Д. Панков. – 2-е изд. – М., 1982. – 177с.
1023971
  Панков Д.В. Подвиг подольских курсантов. / Д.В. Панков, Д.Д. Панков. – 3-е изд., доп. – М., 1986. – 207с.
1023972
  Заречная С.А. Подвиг поколения / С.А. Заречная. – М, 1963. – 519с.
1023973
  Бовкун И.М. Подвиг пол псевдонимом / И.М. Бовкун. – М, 1978. – 240с.
1023974
  Михайлов В. Подвиг политрука / В. Михайлов, Н. Демин. – Челябинск, 1968. – 33с.
1023975
  Кошечкин Б.И. Подвиг поморских мореходов / Б.И. Кошечкин. – М., 1988. – 48 с.
1023976
  Юхимович В.Л. Подвиг починався на землі / В.Л. Юхимович. – Київ, 1961. – 62 с.
1023977
  Ахмедов Д.Н. Подвиг прессы 1941-1945 / Д.Н. Ахмедов. – Махачкала, 1967. – 111с.
1023978
  Захарьян Н.Д. Подвиг принадлежит народу : Документальная повесть / Н.Д. Захарьян. – Киев : Молодь, 2000. – 272с. – ISBN 966-7615-05-Х
1023979
   Подвиг продолжается. – М, 1962. – 151с.
1023980
   Подвиг продолжается. – Москва, 1963. – 199 с.
1023981
   Подвиг продолжается. – Л, 1971. – 240с.
1023982
   Подвиг продолжается. – Минск, 1972. – 80 с.
1023983
   Подвиг продолжается. – Москва, 1979. – 64 с.
1023984
   Подвиг продолжается. – Москва, 1983. – 495 с.
1023985
  Володин С.А. Подвиг продолжается / С.А. Володин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1990. – 191с.
1023986
  Володин С.А. Подвиг продолжается: Очерки об учителях - участниках Великой Отеч. войны / С.А. Володин. – Москва, 1985. – 159с.
1023987
  Соколов В.Н. Подвиг профессора Лопатто. / В.Н. Соколов. – Одесса, 1975. – 52с.
1023988
  Прокушев Ю.Л. Подвиг Пушкина / Ю.Л. Прокушев. – Москва, 1974. – 62 с.
1023989
   Подвиг Пятой Красной. – М, 1984. – 158с.
1023990
  Блейман М.Ю. Подвиг разведчика / М.Ю. Блейман. – М, 1948. – 132с.
1023991
  Опачич Н. Подвиг разведчика / Н. Опачич. – Москва, 1963. – 283 с.
1023992
  Копылова П. Подвиг разведчика // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2005. – № 10. – С. 100-110. – ISSN 1728-8568
1023993
  Волков Ф.Д. Подвиг Рихарда Зорге / Ф.Д. Волков. – Баку, 1978. – 191с.
1023994
  Волков Ф.Д. Подвиг Рихарда Зорге / Ф.Д. Волков. – Москва, 1981. – 96с.
1023995
  Волков Ф.Д. Подвиг Рихарда Зоргей / Ф.Д. Волков. – Москва, 1976. – 95с.
1023996
  Киреев Р.Т. Подвиг Робинзона. / Р.Т. Киреев. – Москва, 1971. – 96с.
1023997
  Гончаров И.М. Подвиг рождается в огне / И.М. Гончаров. – М, 1980. – 190с.
1023998
  Шевяков В.Н. Подвиг русского народа в борьбе против татаро-монгольских захватчиков в XIII-XV вв. / В.Н. Шевяков. – М., 1961. – 111с.
1023999
  Большевиков П.К. Подвиг русской женцины / П.К. Большевиков. – Иваново, 1962. – 68с.
1024000
  Горелов А. Подвиг русской литературы / А. Горелов. – Ленинград : Советский писатель, 1957. – 716 с.
<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,