Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>
1023001
  Запорожець В.А. "Особливості функціонування УАПЦ в 90-х рр. XX ст. - 10 рр. XXI ст." : дис. ... д-ра філософії у галузі релігієзнавства : 031 / Запорожець Вікторія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 192 арк. – Додатки : арк. 191-192Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: 168-190
1023002
  Птащенко О.В. Особливості "злиття" та "поглинання" компаній у міжнародному бізнесі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 34-39. – ISSN 2222-4459
1023003
  Волинець Ю. Особливості (творення) образу Богдана Хмельницького в історичній прозі Івана Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 260-266. – ISBN 978-966-793-136-3
1023004
  Покровська К.І. Особливості PR-забезпечення політичної діяльності в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Покровська Катерина Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1023005
  Біляніна Т. Особливості автобіографізму в творчості Кьоко Морі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 58. – С. 149-153


  У статті розглядаються особливості художніх і мемуарних творів японсько-американської письменниці Кьоко Морі. Вивчаються особливості втілення автобіографічних мотивів у її творчості, зокрема, в романах "Самотня пташка" та "Донька Шідзуко". В статье ...
1023006
  Григор"єва М.І. Особливості адаптації корпоративної культури на представництвах іноземних підприємств в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 35-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1023007
  Мінаєва Т.В. Особливості адаптації російських військовополонених до умов перебування в таборах в роки Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 18-39
1023008
  Атаманчук О.М. Особливості адаптивного тестового контролю знань учнів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 41-46. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1023009
  Волощук І.А. Особливості адаптивного тестового контролю знань учнів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 71-74. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1023010
  Ковалів М.В. Особливості адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади / М.В. Ковалів, І.Б. Стахура // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – C. 22-26. – ISSN 0321-0499
1023011
  Медведенко Н.В. Особливості адміністративно-правового статусу суб"єктів дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – С. 50-59. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснено аналіз нормативно-правових джерел, якими врегульовано дисциплінарну відповідальність та дисциплінарне провадження в органах Національної поліції України, а також наукової думки з питань адміністративно-правового статусу суб"єктів ...
1023012
  Кіндюк Б. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства за проступки у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 21-25. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
1023013
  Скляренко І. Особливості актів старості в Україні // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 145-147. – ISBN 978-617-7020-43-0
1023014
  Горєлова В.С. Особливості акторського стилю О. Райданова й Г. Козаченка у фільмах "Сватання на Гончарівці" та "Лимерівна" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 273-281. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
1023015
  Лукаш К.В. Особливості алюзії у сучасній лінгвістиці (на матеріалі англомовної преси) // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 55-57
1023016
  Шарова Т.М. Особливості альманаху "Русалка Дністровая" // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7346-65-3
1023017
  Ущаповський Ю.В. Особливості аналізу неформальних інституцій представниками Київської економічної школи // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 136-153. – ISBN 978-966-683-540-9
1023018
  Вовк В.М. Особливості аналізу фінансової звітності суб"єктів малого підприємництва / В.М. Вовк, Ю.О. Кирдей // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 39-49. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1023019
  Костевич Н. Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання та любові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 52-57


  Дослідження присвячене фразеології, а саме аналізу фразеологічних одиниць англійської,української та японської мов, що позначають почуття кохання та любові. Метою дослідженняє визначення культурних особливостей, закладених у фразеологічних одиницях ...
1023020
  Павлиш О.С. Особливості анестезії в дітей із гідроцефалією / О.С. Павлиш, В.І. Снісарь, В.В. Скляр // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 23-29. – ISSN 2224-0586
1023021
  Буряк О.П. Особливості антикризового регулювання банківської системи України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 226-231. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1023022
  Костецька Л.М. Особливості антикризового управління виборчим процесом в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Костецька Лідія Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1023023
  Стоцько Р.З. Особливості архітектури будівель Острозької академії XVI століття як прообразу закладів духовно-гуманітарної освіти в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 435-444. – ISSN 2077-3455
1023024
  Рочняк Ю.А. Особливості архітектури залізничних вокзалів Буковини // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 281-294 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-3455
1023025
  Рочняк Ю Особливості архітектури пасажирських споруд вузькоколійних залізниць України // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
1023026
  Павлова А.В. Особливості архітектурного ордера епохи постмодернізму // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 162-171 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1023027
  Власюк Г.В. Особливості аудиторської перевірки фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 48-52 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1023028
  Сисоєва І.М. Особливості аудиту у країнах Європейського союзу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 26-31. – ISSN 2306-6814
1023029
  Водоп"ян Т.В. Особливості банкрутства в Україні: ретроспективний та перспективний аналіз / Т.В. Водоп"ян, Т.Б. Слаб"як // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 24-28. – ISSN 2304-5809
1023030
  Піскун А.В. Особливості безбольової ішемії міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та її медикаментозна корекція : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.02 / Піскун Анастасія Вадимівна ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2020. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
1023031
  Дитинник Л.В. Особливості бібліографічного забезпечення навчального процесу і наукової роботи в бібліотеці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 212-215. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1023032
  Соколов В Особливості бібліотечно-музейної виставкової діяльності // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 37-42. – ISSN 1811-377X


  У статті виокремлено особливості бібліотечно-музейних виставок, розкрито специфіку їх створення та функціонування у публічних бібліотеках. Охарактеризовано основні тематико-типологічні різновиди бібліотечно-музейних виставок, а також проаналізовано ...
1023033
  Кобренюк Т.М. Особливості будови і функціонування центральної нервової системи та основні причини його розладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 9-16. – Бібліогр.: 10 назв.
1023034
  Одарич В.А. Особливості будови й оптичних властивостей приповерхневого шару поруватого кремнію / В.А. Одарич, Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 17, вип. 3. – С. 507-518. – ISSN 1816-5230
1023035
  Усцький І.М. Особливості будови кореневих систем сосни в осередках кореневої губки Heterobasidion annosum (Fr.) Bref // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 187-193 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 192-193. – ISSN 0459-1216
1023036
  Рябовол В.М. Особливості будови, фізико-хімічних і токсилогічних властивостей наночастинок діоксиду титану, одержаного за технологією // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (97). – С. 63-70 : рис., фото. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-7477
1023037
  Яременко Л.М. Особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів об"єднань підприємств / Л.М. Яременко, К.В. Авдалян // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 109-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1023038
  Лантух К.О. Особливості бюджетного фінансування соціальних функцій держави на сучасному етапі розвитку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 247-254. – ISSN 2222-4459
1023039
  Дащаківська О.Ю. Особливості бюрократії як суб"єкта політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 145-159
1023040
  Сірик З.О. Особливості вдосконалення міжбюджетних відносин в умовах децентралізації влади // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2020. – Вип. 2 (142). – С. 46-54. – ISSN 2071-4653
1023041
  Бобильов В.Є. Особливості ведення бойових дій в інформаційному середовищі // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 125-127. – ISBN 978-966-2439-41-0
1023042
  Андрух О.О. Особливості ведення протиповітряної оборони корабельними угрупованнями в англо-аргентинському збройному конфлікті 1982 року // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (38). – С. 284-294. – ISSN 2707-1383
1023043
  Григоренко Н. Особливості вербалізації поняття зворушення в англійській та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 145-148. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1023044
  Прудка І.А. Особливості вживання герундія в англійській мові (на матеріалах текстів з сільського господарства) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 143-148


  Дослідження присвячене аналізу особливостей вживання герундія в англійській мові на матеріалах текстів з сільського господарства. Герундій розглядається як система не особових форм дієслова та головний елемент граматичної будови англійської мови. ...
1023045
  Медведовська Н.В. Особливості вживання теологічної лексики реформації на матеріалі актуального мовлення священників католицької та лютеранської конфесій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 58-62
1023046
  Горбань Н.С. Особливості взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішенням судів, та розпорядження ним // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 100-104. – ISSN 2219-5521
1023047
  Котов М.В. Особливості взаємодії тактик кооперативного та некооперативного спрямування у ситуації спілкування англійською як лінгва франка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 7-11. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 89). – ISSN 2227-8877
1023048
  Конончук Г.Л. Особливості взаємодії фізичного вакууму та світлових хвиль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 95-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1023049
  Кандиба М.О. Особливості взаємозв"язку емоційної зрілості та професійної толерантності особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 50-55 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2310-4368
1023050
  Корнієнко В.В. Особливості взаємозв"язку перфекціонізму та копінг-стратегій у студентів / В.В. Корнієнко, А.К. Іванова // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 34-38. – ISSN 2304-5809
1023051
  Гулий Ю.І. Особливості взаємозв"язку самооцінки і поведінкової складової "Я - концепції" особистості з аномалією рефракції / Ю.І. Гулий, О.Д. Научитель, О.В. Долгополова // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 9. – С. 63-69 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2410-1249
1023052
  Гончарук В.П. Особливості виборів в умовах тоталітарного політичного режиму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 16-18
1023053
  Козловський Є.В. Особливості вибору організаційно-правової форми туристичного підприємства в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 154-164
1023054
  Карпенко Ю.П. Особливості вивчення англійської мови майбутніми лікарями // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 116-119. – ISSN 2304-5809
1023055
  Зорій Н. Особливості вивчення соціальної перцепції в соціальній психології // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 42-45. – ISSN 2311-9896
1023056
  Пилипчук Н.П. Особливості видів права відпочинку людини й громадянина // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 80-87. – ISSN 2617-5967
1023057
  Бегун С. Особливості визнання та оцінки виробничих запасів // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 74-79. – ISSN 2411-4014
1023058
  Роллер В. Особливості визначення кібероборони у Законі України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 312-313
1023059
  Набхан Ю.О. Особливості визначення класифікаційних індексів для видань // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 208-219. – ISBN 978-617-689-091-1
1023060
  Мільман М. Особливості визначення наслідків незаконного використання знаків для товарів та послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 345-346. – ISBN 978-617-7069-17-0
1023061
  Загородній С.А. Особливості визначення об"єкта та предмета знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 313-319. – ISBN 978-617-7404-86-5
1023062
  Якимович Т.С. Особливості визначення ринкової вартості велосипедів, що були у використанні // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 409-412
1023063
  Кузик А.Д. Особливості викладання вищої математики для майбутніх екологів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 363-368. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Підготовка фахівців за напрямом "Екологія" потребує формування у студентів не тільки системи екологічних знань, але і належного підгрунтя – природничих та математичних знань. Це спонукає до належного вивчення вищої математики, викладання якої потрібно ...
1023064
  Новицька Л.І. Особливості викладання вищої математики для студентів-екологів / Л.І. Новицька, В.М. Дубчак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 159-163. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Підготовка майбутніх фахівців-екологів потребує формування у студентів не тільки системи екологічних знань та вмінь, але і належного рівня математичних знань. Мета статті полягає у висвітленні деяких аспектів навчання математики студентів, зокрема на ...
1023065
  Партико З. Особливості викладання логіки для студентів-журналістів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 309-317. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1023066
  Даньшева С.О. Особливості викладання нанотехнологій у технічному університеті / С.О. Даньшева, Д.Л. Череднік, Г.В. Подус // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (95). – C. 76-80. – ISSN 1562-529Х
1023067
  Рибчук О. Особливості викладання спеціальних дисциплін у вищій військовій школі // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 204-213. – ISSN 2617-1775
1023068
  Білоус П.В. Особливості викладання української літератури в університеті : (футуристичні розмисли) / Петро Білоус. – Житомир : [б. в.], 2008. – 152 с. – (Серія "Мій університет"). – ISBN 978-966-451-140-4
1023069
  Величко С. Особливості викладання фізики у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців нефізичного профілю / С. Величко, Е. Сірик // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 71-82. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X
1023070
  Харченко Ю.В. Особливості викладання хімії неорганічної для іноземних студентів у СУМДПУ імені А.С. Макаренка / Ю.В. Харченко, О.М. Бабенко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 111-117. – ISSN 2519-2361
1023071
  Ковальчук І.В. Особливості виконання дитячої літератури // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 208-211


  У статті запропоновано системний аналіз державних стандартів України, які регламентують вимоги до поліграфічного виконання видань для дітей. Розглянуто основні положення ГСТУ 29.6-2002. (Видання для дітей. Поліграфічне виконання. Загальні технічні ...
1023072
  Слома В. Особливості виконання субсидіарних зобов"язань // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 102-106. – ISSN 2524-0129
1023073
  Мокляк В.М. Особливості використання Google-диску в навчально-виховному процесі закладів загальної середньої освіти / В.М. Мокляк, Т.С. Бондаренко // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 118-121. – ISSN 2304-5809
1023074
  Захарчук М. Особливості використання віртуальної навчальної платформи у післядипломній освіті / М. Захарчук, Р. Васьків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 49-57. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1023075
  Безсмертний Є.О. Особливості використання дистанційних технологій у системі вищої освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 7-10. – ISBN 978-966-285-210-3
1023076
  Олтаржевський Д.О. Особливості використання жанрової палітри в корпоративній пресі (досвід журналу "ТНК") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 159-164


  На практичному матеріалі розглядається специфіка використання жанрів у корпоративній періодиці. The peculiarities of genres of corporate media are examined on practical material. На практическом материале рассматривается специфика использования ...
1023077
  Чумаченко О.М. Особливості використання земельних ресурсів європейських країн / О.М. Чумаченко, Є.В. Кривов"яз // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (220). – С. 88-96. – ISSN 2522-1620
1023078
  Атаманюк М.-Т.М. Особливості використання земельного фонду Буковинського Передкарпаття // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 71-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1023079
  Черняєв С.І. Особливості використання інформаційних телекомунікаційних технологій під час підготовки військових фахівців / С.І. Черняєв, К.І. Павленко // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 18-19
1023080
  Єрмаков В.О. Особливості використання інформаційних технологій при формуванні професійної компетентності військових фахівців // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 9-10
1023081
  Надтока О.Ф. Особливості використання картографічного матеріалу на заняттях географії засобами інформаційно-комунікативних технологій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 236-246


  Для кожного періоду розвитку географічної освіти характерні певні особливості. Сьогодні визначальними рисами для неї є переорієнтація на засади особистісно зорієнтованого та компетентнісного навчання. Географічна освіта в загальноосвітніх навчальних ...
1023082
   Особливості використання комп"ютерних моделювань у шкільному курсі фізики / Н.П. Дементієвська, О.П. Пінчук, О.В. Слободяник, О.М. Соколюк // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 38-50. – ISSN 2304-0629
1023083
  Голік О.В. Особливості використання маніпулятивних технік у рекламному повідомленні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 124-128


  У статті розглянуто маніпулятивні техніки, які активно експлуатуються в рекламних повідомленнях. Панування таких прийомів спонукає споживача до несвідомого вибору товарів, уводить їх в оману, що суперечить законодавчим нормам та правилам етичної ...
1023084
  Хлюпин О.А. Особливості використання медіа об"єктів у історичному середовищі міста / О.А. Хлюпин, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 182-186 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1023085
  Шевченко Т.Л. Особливості використання натуралізованих лікарських рослин / Т.Л. Шевченко, Л.А. Глущенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 81-86 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1023086
  Вербовий Р.М. Особливості використання принципів композиційно-графічного моделювання журнального видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 199-202


  .У статті розкрито особливості використання принципів композиційно-графічного моделювання журнального видання, наголошено на потребі практичного вивчення дизайну українського молодіжного часопису, наведено та проаналізовано етапи розробки ...
1023087
  Писєва В. Особливості використання промислового зразка для лікарських засобів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 22-28. – ISSN 2308-0361
1023088
  Волянська Я.Б. Особливості використання регуляторів різних типів у системах керування електрорухом спеціальних плавальних заходів / Я.Б. Волянська, С.М. Волянський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1023089
   Особливості використання систем дистанційного навчання для підвищення кваліфікації працівників підприємства / О.Я. Ганиш, Р.С. Колодій, Л.Д. Озірковський, Т.В. Чайківський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (10). – С. 156-160. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1023090
  Нікіфоров М.М. Особливості використання стаціонарних систем охорони периметру військових об"єктів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 27-36. – ISSN 2524-0056


  У роботі проведено аналіз особливостей використання різноманітних систем охорони периметрів військових об"єктів. Досліджені можливості застосування стаціонарних систем охорони периметру військових об"єктів за різними фізичними властивостями. Визначено ...
1023091
  Попович А. Особливості використання стилістично-мовних, стилістично-мовленнєвих і стилістично-комунікативних вправ у закладах вищої освіти // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (146). – С. 12-15
1023092
  Кедя Ю. Особливості використання та законодавчого регулювання "продакт плейсмент" в аудіовізуальних творах в Україні: порівняльний аналіз за законодавством України та Франції // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 5-14. – ISSN 2308-0361
1023093
  Гевчук Н.С. Особливості використання тренінгу з метою зміни негативних установок щодо інклюзивної освіти / Н.С. Гевчук, Н.В. Жиляк // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 195-197. – ISBN 978-966-654-490-5
1023094
  Гаєвська О. Особливості використання фольклорних жанрів у творчості Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 15-21


  Присвячено розгляду особливостей використання фольклорних жанрів у творчості Осипа Маковея. Посвящена рассматрению особенностей употребления фольклорных жанров у творчестве О. Маковея. The article is devoted to the study of the peculiarities of the ...
1023095
  Рябінін І.М. Особливості вилучення об"єктів-носіїв залишків горючих рідин та інших інтенсифікаторів горіння // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 329-330
1023096
  Дембіцький С.С. Особливості вимірювання особистісного та соціального благополуччя в Європейському соціальному дослідженні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 19-34. – ISSN 1681-116Х
1023097
  Подолєва А. Особливості виникнення та реалізації майнових прав інтелектуальної власності на твори, розміщені в мережі Інтернет // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 51-56. – ISSN 2308-0361
1023098
  Єлісєєва О.К. Особливості виплат працівникам в Україні та Європі: порівняльний аспект / О.К. Єлісєєва, Н.В. Різченко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 33-35. – ISBN 978-966-981-013-7
1023099
  Суятинова К. Особливості вираженя проблеми національної свободи у поемі І. Франка "Мойсей" та статті У. Самчука "Нарід чи чернь?" // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 139-142
1023100
  Пічкар Л.І. Особливості вирішення земельних спорів / Л.І. Пічкар, Т.Б. Марухнич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 230-237. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1023101
  Вєннікова В.В. Особливості вирішення спорів у сфері соціального забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вєннікова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1023102
  Повидало В.М. Особливості виробництва сільськогосподарської продукції на схилах землях // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 68-71 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
1023103
   Особливості вирощування деревної маси і садивного матеріалу тополі у безверхівковому режимі / Я.Д. Фучило, В.М. Маурер, М.В. Сбитна, І.С. Одарченко, Д.Я. Фучило // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 134-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1991-606X
1023104
  Онюх Ю.М. Особливості вирощування льону олійного в умовах Західного Полісся // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 37-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2410-1125
1023105
  Вдовенко С.А. Особливості вирощування селери у відкритому грунті розсадним способом // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
1023106
  Пашніна О.М. Особливості висвітлення воєнних конфліктів телемережами США (на прикладі CNN) // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 37-40


  Розглянуто особливості висвітлення війни в Перській затоці та війни в Іраку телемережею CNN; досліджено тематику матеріалів; проаналізовано стандарти, якими керувалися журналісти CNN під час висвітлення воєнних конфліктів; розглянуто, як ці стандарти ...
1023107
  Паньо К. Особливості виступів сучасних українських науковців-гуманітаріїв у друкованих ЗМІ суспільного напряму - з досвіду редактора // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 125-132. – ISBN 966-8797-20-5
1023108
  Свердленко О. Особливості виховної роботи з іноземними студентами // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 133-135. – ISBN 978-966-644-365-9
1023109
  Волошин О.С. Особливості вищої освіти за умов глобалізації / О.С. Волошин, Г.Б. Гуменюк // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 43-45
1023110
  Столярчук Л.Б. Особливості вищої правової освіти в Канаді // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 58-62. – ISSN 2411-5983
1023111
  Хоменко В. Особливості виявлення злочинної діяльності фіктивних суб"єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 252-259. – ISSN 2663-5313
1023112
  Гула Л. Особливості виявлення ознак протидії законній господарській діяльності: прикладний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 106-116. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1023113
  Головенський В.В. Особливості виявлення світлових та інфрачервоних сигналів аеродромних прожекторів / В.В. Головенський, О.І. Базик, В.Д. Лісовенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 5-13. – ISSN 2524-0056
1023114
  Воронецький В.Б. Особливості вияву показників фізичного стану на початку навчального року у першокурсниць із різним рівнем реалізації фізичної активності // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 34-39
1023115
  Шевчук О. Особливості відбиття фольклору в інструментальних творах М. Скорика // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / редкол.: Боровик М.К., Герасимова-Персидська Н.О., Гнатів Т.Ф. [та ін.]. – Київ, 1979. – № 14. – С. 93-102
1023116
  Удовиченко Н. Особливості відбору вступників на педагогічні спеціальності в університетах Німеччини // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 117-118
1023117
  Максименко І.Я. Особливості відображення в обліку операцій з ліквідації основних засобів в управлінні підприємством / І.Я. Максименко, О.І. Філатова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 37-40. – ISSN 2306-6814
1023118
  Порохняч І.В. Особливості відпаду дерев після проведення рубок догляду в ялинових насадженнях Новгород-Сіверського Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 45. – ISSN 0459-1216
1023119
  Веклич О.А. Особливості відтворення італійських реалій української мовою у перекладі роману Грації Деледди "Тростини на вітрі" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 106-111


  У статті аналізується відтворення італійських реалій українською мовою. Розглядаються основні принципи перекладу реалій залежно від їхнього типу. Здійснюється аналіз перекладацьких стратегій, які застосовувалися Віктором Шовкуном при перекладі ...
1023120
  Мігунова Д.О. Особливості відтворення українською мовою художньої репрезентації атмосфери жаху в романі Стівена Кінга "Протистояння" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 131-137


  У статті розглядається ґенеза та особливості літератури жахів, а також аналізується специфіка відтворення атмосфери жаху на різних рівнях мови при перекладі роману Стівена Кінга “Протистояння” сучасною українською літературною мовою. В статье ...
1023121
  Абабілова Н. Особливості відтворення характеристик англійського інфінітиву українською мовою // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 70-72. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1023122
  Онищенко О.С. Особливості відшкодування моральної шкоди в деліктних зобов"язаннях // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 102-108
1023123
  Мушегов О.М. Особливості внутрішніх психологічних детермінант самоефективності педагогічних працівників // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – С. 84-91 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
1023124
  Зеленко О.М. Особливості впливу витрат заготівельних процесів сільськогосподарських підприємств на результати їх діяльності // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 90-97. – ISSN 2308-1988
1023125
  Рубанець О.М. Особливості впливу когнітивних ідей на сучасний розвиток науки // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 24-27. – ISSN 2414-5823


  У статті розглядається перехід досліджень когнітивного в науці з рівня дослідження об"єктів на методологічний рівень та обґрунтовується необхідність доведення методологічного рівня до рівня всезагальності та формування когнітивної філософії. Показано, ...
1023126
  Селіверстов В.В. Особливості впливу короткострокових процентних ставок на витрати як ключового елементу монетарної політики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (277). – С. 72-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1023127
  Мадрига Т.Б. Особливості впливу української телевізійної політичної реклами на цільову аудиторію (на прикладі рекламних сюжетів 2014 року) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 75-81. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1023128
  Селіверстов В.В. Особливості впливу часових лагів на монетарну політику Європейського центрального банку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (281). – Бібліогр.: 21 назв.
1023129
  Синиця О. Особливості впровадження директиви Ради 91/440/ЄЕС у законодавство України у сфері залізничного транспорту // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (8 червня 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 81-82
1023130
  Макеєва І.І. Особливості впровадження дистанційної освіти в системі підвищення кваліфікації співробітників бібліотек ВНЗ України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 261-266


  Розкриваються відмітні ознаки й переваги дистанційного навчання, методи та форми, а також його практична цінність для бібліотечних фахівців.
1023131
  Терентьєв О. Особливості впровадження дуальної форми освіти як засобу формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 141-151. – ISSN 2307-4914
1023132
  Дубініна О. Особливості впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх менеджерів / О. Дубініна, Т. Бурлаєнко, В. Добровольський // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 113-140. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2218-7650


  У статті здійснено аналіз теоретичних аспектів особливостей впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх менеджерів; уточнено зміст понять "змішане навчання" в контексті окресленої проблеми; визначено переваги та недоліки застосування моделей ...
1023133
  Нагорна О.В. Особливості впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітній простір // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 261-265. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1023134
  Шарпатий В. Особливості впровадження карткової системи в УРСР (1929-1935 рр.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 46-57. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
1023135
  Сенюшкіна Т.О. Особливості впровадження переговорних технологій в умовах етнополітичного конфлікту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 103-115
1023136
   Особливості впровадження процесу комерціалізації результатів наукових досліджень у закладах вищої медичної освіти / І.М. Кліщ, М.І. Марущак, І.Я. Криницька, Г.Г. Габор // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 48-51. – ISSN 1681-2751
1023137
  Никончук А. Особливості впровадження та функціонування корпоративної соціальної відповідальності в Польщі (на прикладі рапорту банку PKO BP) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 174-183. – ISSN 2522-1272
1023138
  Росоха С.В. Особливості встановлення технічної причини дефлаграційних вибухів у приміщеннях / С.В. Росоха, І.М. Рябінін, В.В. Стрілець // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 326-328
1023139
  Шулікін Д. Особливості вступу - 2016 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1023140
  Зорочкіна Т. Особливості вступу та навчання в закладах вищої освіти Великої Британії // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 20-25. – ISSN 2415-8143
1023141
  Матасар І.Т. Особливості вуглеводного обміну, фактори ризику та фактичний вміст вуглеводів у раціонах дітей, які мешкають у несприятливих екологічних умовах / І.Т. Матасар, Л.М. Петрищенко, О.Г. Луценко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 48-52 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1023142
  Ткалич М.Г. Особливості гендерної ідентичності носіїв субкультури чайлдфрі / М.Г. Ткалич, А.Р. Мітіна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 170-175. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2310-4368
1023143
  Ворона П. Особливості гендерної паритетності серед учасників бойових дій на сході України / П. Ворона, Є. Ярошенко // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 98-101
1023144
  Гвоздь В. Особливості геополітичного курсу України на сучасному етапі історичного розвитку // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 2-10
1023145
  Папакін Г.В. Особливості герменевтичного аналізу джерел з історії ОУН і УПА // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – C. 7-19. – ISSN 2227-183Х
1023146
  Зінчук М.М. Особливості глинистих мінералів у давніх корах вивітрювання різних порід в алмазоносних регіонах // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 13-20. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-721Х
1023147
  Триняк М.В. Особливості глобального навчання як теоретичного конструкту та дидактичної практики. - / М.В. Триняк, С.О. Руденко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 130-138. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)


  Досліджуються особливості феномену глобального навчання як теоретичного конструкту та дидактичної практики в умовах сучасних соціокультурних контекстів.
1023148
  Матвіїшина Ж.М. Особливості голоценового педогенезу поселення доби ранньої бронзи неподалік с. Мальчівці (Барський район Вінниччини) / Ж.М. Матвіїшина, О.Г. Пархоменко // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 26-36. – ISSN 0868-6939
1023149
  Домбровська Н.С. Особливості гормональних, метаболічних та імунних порушень в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.01 / Домбровська Наталія Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини". – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1023150
  Фінкова О.П. Особливості гормональної контрацепції у жінок з лейоміомою матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Фінкова Олена Петрівна ; М-во охорони здоров"я України, Дніпров. держ. мед. ун-т. – Дніпро, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1023151
  Черних Лариса Анатоліївна Особливості готовності до школи старших дошкільників з порушенням слуху та мовленнєвими порушеннями в контексті їх соціальної адаптації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 81-87. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1023152
  Откидач О. Особливості графічних зображень ацтекського бога Тескатліпоки // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 108
1023153
  Крилова О.В. Особливості грошово-кредитної політики Національного банку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 23-26. – ISSN 2306-6814
1023154
  Когут А.А. Особливості депортації українського населення під час операції "Запад" (за документими ГДА СБУ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Когут Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1023155
  Могильний О.М. Особливості державного регулювання зайнятості в умовах екологізації аграрного виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 6-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1023156
  Палюх В.В. Особливості державного управління науково-дослідницькою діяльністю студентів університету в сучасних соціокультурних умовах // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 296-302. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано особливості державного управління діяльності студентів університету в сучасних соціокультурних умовах. Зокрема, досліджено загальну проблему соціального управління. Виділено напрями дослідження проблеми соціального управління. ...
1023157
  Літошенко О. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 42-45
1023158
  Гречко О.Ю. Особливості державної міграційної політики сучасної України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гречко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 13 назв
1023159
  Мамчур Г.В. Особливості державної служби у Київській Русі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – C. 99-101
1023160
  Шевченко Ю.О. Особливості дескрипції дієслова в сучасній перській мові порівняно з дарі-кабулі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 642-651


  У статті розглядаються особливості дослідження дієслова в сучасній перській граматиці порівняно з вивченням цієї частини мови в дарі-кабулі. З розпадом перської імперії на її руїнах виникли нові незалежні держави, серед яких - сучасний Іран та ...
1023161
  Терещенко С.І. Особливості детективу у повісті Володимира Короткевича "Дике полювання короля Стаха" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 183-191


  Порівнюються особливості детективу в повістях відомого білоруського автора Володимира Короткевича "Дике полювання короля Стаха" та "Собака Баскервілів" Артура Конан Дойля. Визначаються особливості детективу Короткевича в порівнянні з традиційним ...
1023162
  Панфьорова М.А. Особливості джерел права в дореволюційній Україні // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 21-26. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1023163
  Стоцько Р.З. Особливості дизайну архітектурного комплексу будівель Львівської Духовної Семінарії Української Греко-Католицької церкви // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 3 (49). – С. 100-114. – ISSN 2077-7264
1023164
  Безроденко А.В. Особливості дизайну перекладних видань проекту "Карта світу" видавництва "Фоліо" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 187-190


  У статті досліджено роль оформлення видання у впливі на пересічного читача на прикладі перекладних серійних видань "Карта світу" видавництва "Фоліо". Проаналізовано макет обкладинки загалом та окремих видань серії з точки зору колористики, шрифтового ...
1023165
  Задорожний А.І. Особливості динаміки базисної щільності деревини стовбурів ялини європейської в переважаючих типах лісорослинних умов на території Полонинського хребта / А.І. Задорожний, Г.Г. Гриник // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 27-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0459-1216
1023166
  Бахмутова Л.М. Особливості динаміки самоефективності діяльності зимівників українських антарктичних експедицій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 15-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2411-3190
1023167
  Пасічник Ю.В. Особливості дистанційних технологій у післядипломній освіті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 207-211. – ISBN 978-966-285-210-3
1023168
  Кітура О.Є. Особливості дистанційного навчання лікарів-інтернів з фаху "Медицина невідкладних станів" / О.Є. Кітура, Г.В. Невойт, Т.В. Настрога // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2020. – Т. 20, вип. 4 (72). – С. 180-184. – ISSN 2077-1096
1023169
  Негра Д. Особливості дистанційної освіти в умовах сьогодення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 101-103
1023170
  Дорофеєва Л.М. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб митних органів // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 173-177. – ISBN 978-617-7404-86-5
1023171
  Баранник А.В. Особливості диференціації і властивостей грунтів Свидовецького та Чорногірського масивів Українських Карпат / А.В. Баранник, С.П. Позняк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 101-108. – ISSN 0868-6939
1023172
  Білинська У.В. Особливості діагностики стану управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 95-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1023173
  Ягупов В.В. Особливості діагностування психічної саморегуляції у майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності / В.В. Ягупов, О.Й. Фурс // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 116-123 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
1023174
  Склярова Ю.О. Особливості дії інгібіторів циклооксигенази та ліпооксигенази на системи синтезу гідрогену сульфіду та нітрогену оксиду в слизовій оболонці тонкої кишки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Склярова Юлія Орестівна ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1023175
  Польщиков В.В. Особливості дій злочинця щодо приховування вбивств // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 218-224. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1023176
  Біловус Т.В. Особливості діяльності інститутів спільного інвестування на ринку цінних паперів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 27-32. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Стаття присвячена дослідженню особливостей діяльності інститутів спільного інвестування на ринку цінних паперів. Проаналізовано їх кількісні показники розвитку в Україні. Висвітлено проблемні питання сучасного розвитку вітчизняного ринку цінних ...
1023177
  Чумак В.В. Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 320-328. – ISSN 2524-0323
1023178
   Особливості діяльності місцевих органів публічного управління в умовах переформатування владних повноважень : колект. монографія / [М.П. Бутко, О.В. Попело, В.А. Жовток та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. економіста України М.П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2020. – 349, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в змісті. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7932-05-4
1023179
  Фокіна Т.Ю. Особливості діяльності регіональних товариств культурно-освітньої громадської організації "Просвіта" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 254-258. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1023180
  Калатур М. Особливості діяльності та розвитку Державної фіскальної служби України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 127-131. – ISSN 2663-5313
1023181
  Максименко О. Особливості добору та структурування змісту професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у європейській університетській освіті // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 200-208. – ISBN 978-966-2633-02-3
1023182
  Рогожин О.Г. Особливості довгострокової економічної динаміки за останні 50 років // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; редкол.: С.О. Довгий, В.П. Вишневський, В.М. Геєць [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (11), квітень - червень. – С. 50-63. – ISSN 2409-8876
1023183
  Дмитренко В. Особливості договору про створення за замовленням і використання об"єкта права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 24-28. – ISSN 2663-5313
1023184
  Федорчук А. Особливості доказування у справах про дискримінацію у сфері праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
1023185
  Регейло І. Особливості докторської підготовки фахівців у США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 189-197. – ISBN 978-966-2633-03-0
1023186
  Самбор М.А. Особливості документування адміністративного правопорушення у сфері порушення правил карантину людей // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 60-74. – ISSN 2707-6849
1023187
  Антонюк І. Особливості допиту в кримінальних провадженнях щодо шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 219-223. – ISSN 2663-5313
1023188
  Міхіденко К.О. Особливості дослідження віртуального конфліктного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 457-469. – ISSN 2520-6397


  Розглядаються основні характеристики й можливості віртуальної письмової комунікації на прикладі німецькомовних форумів, а також вплив цих характерис- тик на комунікативну поведінку користувачів мережі в конфліктних ситуаціях. Рассматриваются основные ...
1023189
  Ільченко А.Є. Особливості дослідження додаткової платної освіти // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 103-106. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1023190
  Жихарев О. Особливості дослідження експертом промислових зразків з урахуванням змін до законодавства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 32-41. – ISSN 2308-0361
1023191
  Литвицький О.П. Особливості дослідження інформації, розповсюджуваної за допомогою протоколу торрент у різних програмах-кліентах // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 340-342
1023192
  Субота В.М. Особливості дослідження когнітивного аспекту термінологічної системи телепростору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 119-123


  Статтю присвячено пошукові особливостей дослідження когнітивного аспекту системи термінологїі телепростору з позицій лінгвістики. The article is devoted to the search of features of cognitive aspect"s research of the terminological system of TV space ...
1023193
  Климончук В.Й. Особливості дослідження напівпрезидентської системи правління у політичній науці: європейський досвід і українські перспективи // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 300-302. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1023194
  Христов О.Л. Особливості дослідження пристроїв подолання систем захисту автомобілів ("код-граббери", ретранслятори "вудочка", "хвиля", "довга рука") підрозділами експертної служби МВС України / О.Л. Христов, Ю.В. Христова // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 344-345
1023195
  Федотова Г.В. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 313-319. – ISSN 2072-8670
1023196
  Катеринич П. Особливості дублювання іншомовних серіалів (на прикладі проекту "Misfits") // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 121-137. – ISSN 2522-1442


  Здійснено аналіз першої серії популярного британського комедійно-фантастичного телесеріалу "Misfits" на предмет відповідності озвучення та субтитрування мовностилістичним нормам, зокрема, щодо слововживання, використання сталих висловів, комунікативної ...
1023197
  Нечаєва-Юрійчук Особливості духовного розвитку західноєвропейського суспільства після Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 40-51
1023198
  Козуб В.О. Особливості еволюційного розвитку бізнес-моделей міжнародних компаній / В.О. Козуб, Л.О. Чернишова, І.М. Пліш // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 12-19. – ISSN 2222-0712
1023199
  Збарський В.К. Особливості еволюційного розвитку туристичної галузі / В.К. Збарський, Д.В. Грибова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 18-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1023200
  Даценко Л. Особливості екологічного картографування території для навчальних цілей / Л. Даценко, Ю. Ніжинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Представлено інформацію про основні принципи та правила екологічного картографування території. Розкрито відмінність створення таких карт для використання в навчальних цілях. Екологічна карта - це картографічна модель екологічних станів ландшафтних ...
1023201
  Денисенко М.П. Особливості економічного розвитку готельно-ресторанного бізнесу / М.П. Денисенко, О.Ю. Будякова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 19-23 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1023202
  Бондаренко В.М. Особливості економічного розвитку підприємництва у приміських територіях регіону // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 22-25. – ISSN 2071-4653
1023203
  Михайленко М. Особливості економічної політики перших "історично правих" урядів Королівства Італія (1861-1876 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 48-52. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз економічної політики Королівства Італія протягом періоду правління "історично правих" урядів після завершення його об"єднання в єдину національну державу. Охарактеризовано основні напрямки економічних реформ у визначений період та ...
1023204
  Іванюк О.А. Особливості електричної активності кори головного мозку спортсменів у стані спокою // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 76-78. – ISSN 2220-7481


  Досліджено електричну активність кори головного мозку в альфа-діапазоні ЕЕГ у праворуких юнаків, які займаються ациклічними та циклічними видами спорту, у станах функціонального спокою із заплющеними й розплющеними очима, а також під час виконання ...
1023205
  Японцева Ю.С. Особливості електроосадження сплава кобальт - вольфрам - реній / Ю.С. Японцева, В Т. Мальцева, В.С. Кублановский // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 1/2, січень. – С. 80-87. – ISSN 0041-6045


  "Методами стаціонарної вольтамперометрії та хроновольтамперометрії досліджено катодні процеси осадження сплавів CoWRe при варіюванні вмісту ренію в електроліті і густини струму осадження. Встановлено, що граничні струми мають дифузійну природу і ...
1023206
  Прокопов О.І. Особливості електротранспортних властивостей інтеркальованих сполук графіту з хлоридом йоду та бромом : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Прокопов Олександр Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освітиі науки України. – Київ, 2019. – 141 арк. – Бібліогр.: арк. 1-3, 132-141
1023207
  Прокопов О.І. Особливості електротранспортних властивостей інтеркальованих сполук графіту з хлоридом йоду та бромом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Прокопов Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 c. – Бібліогр.: 23 назви
1023208
  Марткоплішвілі М.М. Особливості емісії хімічно активних сполук азоту в рослинництві Південно-степового регіону України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Марткоплішвілі Мадлена Малхазівна ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1023209
  Пещанюк Н.О. Особливості емоційного інтелекту студентів з інвалідністю / Н.О. Пещанюк, О.Г. Дужева, А.О. Вольська // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 266-273. – ISSN 2617-1112
1023210
  Костюченко В. Особливості етносоціального складу міського населення Проскурівського повіту Подільської губернії (перша половина XIX ст.) / В. Костюченко, Е. Крочак // Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка ; ред. Валентина Кирилівна Борисенко. – Київ : Київський університет, 1999. – Секц. 1 : Теоретичні проблеми етнології. – C. 38-41
1023211
  Кунанець Н.Е. Особливості ефективної роботи електронних бібліотек / Н.Е. Кунанець, О.Б. Малиновський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 420-425. – ISSN 0321-0499
1023212
  Терехова І. Особливості жанрових традицій прози Миколи Костомарова // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 82-89. – ISSN 2312-6809
1023213
   Особливості живлення Куяльницького лиману підземними водами / Є.А. Черкез, В.І. Медінець, Є.І. Газетов, С.В. Медінець, О.О. Погребна, С.В. Світличний // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 6-19 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
1023214
  Гунін В.Є. Особливості забезпечення безпеки діяльності розслідувальних органів у сучасних умовах ескалації інформаційного (інформаційно-психологічного) протиборства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 352-364. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
1023215
  Плахотнікова Л.О. Особливості забезпечення інвестиційної привабливості підприємства / Л.О. Плахотнікова, Т.М. Булах // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (92). – С. 26-33 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1023216
  Коломоєць Т.О. Особливості забезпечення національної безпеки України шляхом здійснення розвідувальної діяльності: історичний досвід Запорозької Січі / Т.О. Коломоєць, М.С. Жуков // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 7-12. – (Юридичні науки ; № 1)
1023217
  Стецюк В.В. Особливості забезпечення оптимальних умов праці інженера-програміста // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 82-84. – ISBN 978-966-641-732-2
1023218
  Короткова Ю.М. Особливості забезпечення післядипломної педагогічної освіти учителів-філологів у Греції та Республіці Кіпр наприкінці XX - початку XXI століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 17-21. – ISSN 2411-5983
1023219
  Лєзін Є. Особливості забезпечення показань свідків у цивільному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 24-34. – ISSN 2307-8049
1023220
  Алімов З. Особливості законодавчого обмеження щодо використання земель рекреаційного призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 361-362. – ISBN 978-617-7069-15-6
1023221
  Мяловицька М. Особливості законодавчого регулювання компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 127-129. – ISSN 2310-6158


  У статті визначено узагальнене поняття "конституційне правосуддя", охарактери- зовано органи, що його здійснюють. Досліджено питання предметної компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах. В статье определяется обобщенное ...
1023222
  Кучма О.Л. Особливості законодавчого регулювання правовідносин щодо надання страхових агентських послуг // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 88-92. – ISSN 2617-5967


  В статті аналізується агентський договір відповідно до критеріїв розмежування цивільних та трудових договорів. Розглянуто судову практику та позиції науковців з означеного питання. Акцентовано увагу на особливості законодавчого регулювання ...
1023223
  Лисак А. Особливості законодавчого регулювання участі адвоката у виконавчому провадженні // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 192-194. – ISBN 978-966-8830-75-4
1023224
  Карпенко Ю. Особливості залучення студентів до наукової діяльності у вищих медичних навчальних закладах // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 266-272. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1023225
  Голяшкіна О.А. Особливості запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Президента України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 128-131. – ISSN 2306-6814
1023226
  Карабардін А.В. Особливості запровадження магдебурзького права в українських містах в XIV-XVI ст.ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 336-339
1023227
  Бас-Юрчишин Особливості запровадження механізмів соціально-економічної модернізації сільських територій західних областей України / Бас-Юрчишин, Н.А. Цимбаліста // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 72-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1562-0905
1023228
  Базелюк Н. Особливості запровадження освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" у вищій освіті Фінляндії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 85-87
1023229
  Чирко Б.В. Особливості запровадження податкової політики в німецьких та менонітських колоніях України в 20-30-ті роки XX століття // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. – [Вып. 39]. – С. 132-146. – ISBN 978-966-551-322-3
1023230
   Особливості зарахування абітурієнтів до медичних університетів США / Т.І. Горпініч, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 65-67
1023231
  Глущевська А.С. Особливості зарубіжної експансії ТНК автомобільної галузі ФРН : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глущевська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
1023232
  Сиротинська А.П. Особливості застосування аналітичного інструментарію облікової інформаційної системи для прийняття управлінських рішень / А.П. Сиротинська, О.Л. Міклуха // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 314-322. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1023233
  Балановський Я.М. Особливості застосування блокової та коаліційної форм консолідації політичних партій в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 310-318
1023234
  Шульгін В. Особливості застосування військово-соціального законодавства: практика правотлумачення адміністративних судів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 64-75. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1023235
  Матвіїв-Лозинська Особливості застосування віртуального навчального середовища у контексті іншомовної підготовки фахівців // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 70-74. – ISSN 2308-4634
1023236
  Трампольська К. Особливості застосування дисциплінарних стягнень у сфері державної служби // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 346-348. – ISBN 978-617-7069-15-6
1023237
  Поцілуйко В.М. Особливості застосування заходів забезпечення провадження у кримінальному процесі та у справах про адміністративні правопорушення : монографія / Поцілуйко В.М., Юрчишин В.М., Савченко В.А. ; Чернівец. юрид. ін-т Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад.", Чернів. ін-т Міжнар. гуманіт. ун-ту. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-174 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-37-9
1023238
  Донець К.Г. Особливості застосування звільнення від відбування покарання за хворобою // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 317-320. – ISSN 2219-5521
1023239
  Стецюк Є.В. Особливості застосування ідіом в англійській мові // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 51-53. – ISSN 2313-0431
1023240
  Тарасенкова Н.А. Особливості застосування інтерактивних технологій на уроках математики базової школи / Н.А. Тарасенкова, Ю.С. Оладенко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 150-158. – ISSN 2519-2361
1023241
  Міценко Д.В. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій школі // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (37). – С. 52-56
1023242
  Бездухов О.А. Особливості застосування кореляційного аналізу при еколого-геоморфологічному оцінюванні території (на прикладі Чернігівської області) / О.А. Бездухов, Ю.М. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 45-50. – ISSN 0868-6939
1023243
  Кресіна І.О. Особливості застосування країною-агресором інформаційних технологій у гібридній війні / І.О. Кресіна, В.М. Тарасюк // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 27-41. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1023244
  Аршиннікова М.В. Особливості застосування лексичних трансформацій при перекладі новел Томаса Мана з німецької мови українською // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 22-26


  У статті досліджуються особливості застосування перекладацьких трансформацій, зокрема лексичних, при відтворенні німецькомовних новел Т. Манна українською мовою. В статье рассматривается проблема переводческих трансформаций, в частности лексических. ...
1023245
  Калініченко Б.М. Особливості застосування маніпулятивних технологій в інформаційних війнах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 114-125. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1023246
  Дьяченко Н.К. Особливості застосування математичних методів та моделей в управлінні аграрними підприємствами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 121-126 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1023247
  Ткачик Л.П. Особливості застосування методів та способів податкового регулювання підприємницької діяльності // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 106-113. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1023248
  Кісь Я.П. Особливості застосування методу контент-аналізу для опрацювання інтернет-газети / Я.П. Кісь, Л.Б. Чирун, В.М. Фольтович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 124-136. – ISSN 0321-0499
1023249
  Політило М.П. Особливості застосування монетарних інструментів національним банком України в умовах невизначеності / М.П. Політило, О.О. Бонецький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 136-139 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1023250
   Особливості застосування полікритеріальної моделі вибору індикаторів при оцінюванні ефектів від діяльності на іноземних ринках / Л.М. Ганас, О.І. Дорош, Л.С. Ноджак, О.П. Луцишин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 118-123. – ISSN 2306-6806
1023251
  Бортун М. Особливості застосування положень ст. 273 КПК України під час досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1023252
  Струк Н.С. Особливості застосування прийомів бухгалтерського обліку до процесу використання фінансових ресурсів у бюджетних установах // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 57-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1023253
  Міщинська І.В. Особливості застосування соціально маркованої лексики в медіа дискурсі // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 56-59. – ISSN 2304-5809
1023254
  Слюсаренко В.С. Особливості застосування удобрення та позакореневого підживлення в насадженнях зерняткових культур // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 180187. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2410-1125
1023255
  Новіченко Л.С. Особливості застосування факсиміле в бухгалтерських первинних документах і звітності підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 270-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1023256
  Третьякова Ю.В. Особливості захисно-опановуючої поведінки у осіб з різним рівнем психологічного благополуччя / Ю.В. Третьякова, О.Л. Вакуленко // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 8 (40). – С. 119-128. – ISSN 2414-0023
1023257
  Зеров К.О. Особливості захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі інтернет / Зеров К.О. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-788-0
1023258
  Цебенко С. Особливості захисту європейським судом права людини не зазнавати катування та інших форм жорстокого поводження та покарання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 38-44. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1023259
  Цемко С. Особливості захисту прав та інтересів дітей громадян Іспанії на території України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 26-30. – ISSN 2663-5313
1023260
  Смірнов Г. Особливості захисту телеформату. Вітчизняний та міжнародний досвід // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 334-335
1023261
  Стрілець Н.О. Особливості зберігання електронних документів в архівних фондах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 97-105


  Розглядаються деякі методологічні, технічні, організаційні та нормативно-правові особливості створення архівів електронних документів та автоматизації діяльності традиційних архівних фондів.
1023262
  Жуковський С.С. Особливості збирання інформації у радіомовленні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 217-221


  Йдеться про особливості процесу пошуку та збирання інформації як складника технології створення передач на радіо; розглядаються джерела інформації, якими працівники українських радіостанцій користуються у своїй роботі. The article deals with the ...
1023263
  Ямненко Т.М. Особливості збирання та реалізації доказів у справах про порушення митного законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 230-236. – ISSN 2306-9082
1023264
  Устименко О.С. Особливості зв"язків сонографічних розмірів нирок з антропо-соматометричними показниками чоловіків та жінок різних соматотипів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Устименко Олена Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1023265
  Цюра В.В. Особливості здійснення договірного представництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 7, липень : Зміни в порядку ведення державного реєстру речових прав на нерухоме майно. – С. 34-39. – ISSN 2312-1831
1023266
  Нараєвський С.В. Особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності фармацевтичними підприємствами / С.В. Нараєвський, С.Г. Корольова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 116-120 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1023267
  Швидка Т.І. Особливості здійснення контролю за концентрацією в рамках світової економіки // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 184-187. – ISBN 978-617-7605-90-3
1023268
  Смокович М.І. Особливості здійснення правосуддя Верховним Судом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (198). – С. 26-31. – ISSN 2308-9636
1023269
  Абдуллаєва А.Є. Особливості здійснення стратегічного управління фінансовими ресурсами на вітчизняних підприємствах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 188-191. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1023270
  Щур Л. Особливості здоров"язберігального навчання та професійної діяльності майбутніх фахівців сфери візуально-просторового мистецтва // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 87-91. – ISSN 2220-7481


  У статті визначено особливості навчання та професійної діяльності фахівців мистецьких спеціальностей. Зазначено, що специфічна діяльність майбутніх працівників сфери візуально-просторового мистецтва перед­бачає не тільки психічне, а й фізичне ...
1023271
  Будник Ю.А. Особливості земельної правосуб"єктності громадян як учасників земельних відносин / Ю.А. Будник, А.А. Курмазенко // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 367-371. – ISBN 978-617-7404-86-5
1023272
  Смольницька О. Особливості змалювання гуцульської синкретичної свідомості в рецепції Івана Фрака та Віри Вовк // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 212-224
1023273
   Особливості змін оптичного відгуку в межах поверхневого оксидного шару в Si та GaAs / О.В. Макаренко, О.І. Завалістий, А.Л. Ямпольський, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 95-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1023274
  Заплетнюк О. Особливості змін у титулатурі фараона Ехнатона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 28-32. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню змін у царській титулатурі єгипетського фараона XVIII династії Аменхотепа IV (Ехнатона) з першого по дванадцятий рік його правління, які відображали релігійну спрямованість політики молодого царя та його місце в новоствореному ...
1023275
  Коврик-Токар Особливості зовнішньополітичної стратегії Турецької Республіки у регіоні Південного Кавказу на сучасному етапі у контексті взаємовідносин з Азербайджаном і Вірменією // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 46-56. – ISSN 2519-4518
1023276
   Особливості зростання Crataegus ucrainica (Rosaceae) на острові Шелестів в заплаві Дніпра (Канівський природний заповідник) / О.В. Шевчик, Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко, В.Л. Шевчик, В.А. Соломаха // Чорноморський ботанічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон, 2017. – Т. 13, № 4. – C. 522–532. – ISSN 1990-553Х


  Досліджене місцезростання в режимі абсолютної заповідності дозволить спостерігати за збереженням популяції та організувати довгострокові моніторингові спостереження за її розвитком.
1023277
   Особливості і зміст розвитку організацій з позициї прийняття ефективних управлінських рішень / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська, С.А. Омелянчук, І.В. Лісовський, С.Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 130-134. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1023278
  Налбандян М.А. Особливості і перспективи розвитку екотуризму в національному парку "Аревік" / М.А. Налбандян, А.А. Кочарян // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 69-73 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1023279
  Онопченко О.В. Особливості і проведення практичних занять для обдарованих учнів у віртуальних класах // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 35-42. – ISSN 2304-0629
1023280
  Стоянова-Коваль Особливості ідентифікації загроз екологічнй безпеці аграрного виробництва в Україні / Стоянова-Коваль, М.О. Варгатюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 53-60. – ISSN 2306-6792
1023281
  Бойчук В. Особливості ідентифікації песимізму персонажа в тексті художнього твору (на матеріалі англійської мови) / В. Бойчук, Н. Єфремова // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 18-23. – ISSN 2410-0927
1023282
  Кондратюк І.В. Особливості ілюстраційного оформлення обкладинок дитячих книжок // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 65-68


  У статті проаналізовано особливості оформлення обкладинок дитячих видань та прикметні атрибути ілюстрацій, які для цього використовуються. Визначено способи поєднання всіх елементів обкладинки в одне композиційне ціле. The article analyses the ...
1023283
  Горбаль Н.М. Особливості імунної відповіді у пацієнтів із системними захворюваннями сполучної тканини за умов реактивованої герпетичної інфекції першого типу та тактика їх ведення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / Горбаль Наталя Миронівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1023284
  Луців Н.З. Особливості імунної реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у хворих на гострий холецистит : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Луців Наталія Збиславівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 137-158
1023285
  Луців Н.З. Особливості імунної реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у хворих на гострий холецистит : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Луців Наталія Збиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1023286
  Даниленко А.І. Особливості інвестиційної політики в реальному секторі економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (305). – С. 24-47. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 2305-7645
1023287
  Гомольська В.В. Особливості інноваційного маркетингу на регіональному рівні // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 75-83. – ISSN 1998-6912
1023288
  Станіславик О.В. Особливості інноваційної маркетингової діяльності сучасного виробничого підприємства / О.В. Станіславик, О.М. Коваленко, Т.І. Моргунова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 9. – С. 31-35. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
1023289
  Ханін І.Г. Особливості інноваційної моделі економічного розвитку і зростаюча роль освіти в ній / І.Г. Ханін, В.С. Білозубенко, С.Є. Шаблій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 56-64. – ISSN 2222-4459
1023290
  Нагачевська Т. Особливості іноземного інвестування на різних стадіях глобального виробничо-збутового ланцюга агробізнесу / Т. Нагачевська, Н. Пластовець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-59. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано висновок щодо невідповідності стану процесів залучення прямих іноземних інвестицій в аграрному секторі світової економіки існуючим потребам галузі. Розкрито характеристику глобального виробничо- збутового ланцюга агробізнесу в ...
1023291
  Мищак І. Особливості інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями / І. Мищак, Г. Казарян // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 78-85. – ISSN 2220-1394
1023292
  Лавриш Ю. Особливості інтеграції наукової та навчальної діяльності в університетах Канади // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 28-36. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1023293
  Москалюк О.І. Особливості інтеграції студентів з особливими потребами у освітнє середовище // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 306-308. – ISBN 978-966-654-490-5
1023294
  Яців С. Особливості інтенсифікації виробництва окремих видів продукції в сільськогосподарських підприємствах // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 83-91 : табл. – Бібліогр.: с. 91. – ISSN 2313-3627
1023295
   Особливості інтеркаляції вуглецевих наноматеріалів, що містять нанотрубки / О.А. Сиволожський, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, Т.А. Лень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 109-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1023296
  Марлова А. Особливості інтернаціоналізації вищої освіти у сучасному суспільстві / А. Марлова, С. Лозинський, Л. Лозинська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 3/4 (182/183), серпень - вересень. – C. 35-39. – ISSN 2308-4634
1023297
  Бідзюра Ю.М. Особливості інтернет-залежності сучасної молоді // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 164-166. – ISSN 2313-0431
1023298
  Босак Н.Ф. Особливості інтерпретації демонолексики в повісті Юрія Андруховича "Рекреації" // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 53-60. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Проаналізовано демонолексику у повісті Ю. Андруховича “Рекреації”. У процесі дослідження було виділено такі лексико-семантичні групи демономенів: топонімічні й ономастичні назви, модифіковані лексеми, обрядові назви, власне українські демономени, ...
1023299
  Гуменюк В. Особливості інтерпретації драми Йордана Йовкова "Албена" на сцені Житомирського театру імені Івана Кочерги // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 200-213. – ISSN 2522-9834
1023300
  Алексенко С.Ф. Особливості інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень у побутовій сфері спілкування // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 275-281. – (Філологія)
1023301
   Особливості інформаційних технологій в бібліотечній справі / А.М. Пелещишин, В.В. Добровольська, О.Р. Трач, Тимовчак-Максимець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 14-21. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: виділити сегменти інформаційних технологій, які є особливо близькими бібліотечній справі, і повинні бути представлені в межах ІТ-орієнтованої бібліотечної освіти. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів ...
1023302
  Голота Н. Особливості інформаційно-правового статусу посадових осіб антикорупційних органів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 157-162. – ISSN 2524-0129
1023303
  Білик В.В. Особливості інформаційного менеджменту на регіональному рівні / В.В. Білик, В.О. Шпильова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 309 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 85-92. – (Серія "Економіка")
1023304
  Шевченко О.В. Особливості інформаційної безпеки в навчальних закладах США / О.В. Шевченко, Т.В. Амірханова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 670-672. – ISSN 2076-1554
1023305
  Іншаков А. Особливості історичної лексики в повісті "Захар Беркут" І. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 183-186
1023306
  Непрядкіна Н.В. Особливості й перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України і ЄС сільськогосподарською продукцією // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 60-65. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
1023307
  Кобернік С.Г. Особливості календарно-тематичного планування уроків географії у 10 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 7/8 (197/198). – С. 32-36
1023308
  Лагнюк О.М. Особливості кваліфікації незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 13. – С. 139-143
1023309
  Лагнюк О.М. Особливості кваліфікації незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 88-92
1023310
  Сергеєв В.М. Особливості китайської фітотерапії, порівняно з національною народною фітотерапією / В.М. Сергеєв, Н.Б. Грейда, О.В. Усова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 57-61. – ISSN 2220-7481


  Зазначено, що досвід народної фітотерапії України сягає глибокої давнини. Водночас у зв"язку з розвитком міждержавних відносин на аптечний ринок поступають фітопрепарати інших країн, зокрема Китаю. Вивчення особливостей фітотерапевтичних препаратів ...
1023311
  Болтоносов С.В. Особливості клінічних проявів посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій на Сході України, що вживають алклголь // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 77-80 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-7484
1023312
   Особливості комети 8Р/ TUTTLE за спектральними спостереженнями її коми / В. Пономаренко, К. Чурюмов, А. Жданов, О. Сергєєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 52-55. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати спостережень і досліджень короткоперіодичної комети 8P/Tuttle на основі оптичних спектрів із середньою роздільною здатністю ([lambda]/[delta][lambda] ? 1500). Спектри були отримані у січні 2008 р. на високогірній обсерваторії ...
1023313
  Пестрецова Л. Особливості комплектування фонду Національної бібіліотеки України імені В.І. Вернадського у 1991-2000 рр. / Л. Пестрецова, І. Шульга, Т. Клочок // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (247 ). – С. 15-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розкриваються особливості комплектування фонду НБУВ у період 1991–2000 рр., зумовлені соціально-політичними перетвореннями у країні, змінами статусу Бібліотеки і поглибленням її функцій, відсутністю стабільного фінансування та пошуком ...
1023314
  Колупаєва О. Особливості композиції та архітектоніки фейлетону (на матеріалі збірки Остапа Вишні "Лицем до села") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 167-173


  У статті досліджуються композиційні та архітектонічні властивості фейлетонів Остапа Вишні. Стверджується, що їх аналіз важливий для розкриття жанрових ознак фейлетону, виявлення образно-змістової структури твору, досягнення виразності та оригінальності ...
1023315
  Чала Н.Д. Особливості комунікативного методу вивчення іноземної мови у технічних ЗВО / Н.Д. Чала, І.В. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 309-314. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1023316
  Мустафаєв С.М. Особливості комунікативної компетентності підлітків з інтернет-залежною поведінкою : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Мустафаєв Сейдамет Мустафайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1023317
  Башманівський В. Особливості комунікації реципієнта та засобів масової інформації у глобалізованому світі / В. Башманівський, Л. Башманівська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  Розкрито проблему комунікації реципієнта й засобів масової інформації у глобалізованому просторі; ЗМІ розглянуто як активну інформаційно-комунікаційну систему, що сприяє досягненню взаєморозуміння в суспільстві на основі загальнокультурних норм
1023318
  Шипко О.М. Особливості комунікаційних процесів в умовах інтернаціоналізації вищої освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 174-177. – ISSN 2076-1554
1023319
  Рудик П.А. Особливості конкурсного добору суддів Вищого антикорупційного суду України в аспекті міжнародних та європейських стандартів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 82-87. – ISSN 2219-5521
1023320
  Кравчук В. Особливості конституційно-правового статусу суддів Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 109-112. – ISSN 2310-6158
1023321
  Бобрівець В.В. Особливості конструкції благодійного податкового вирахування з персонального прибуткового податку у США: уроки для України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 33-42
1023322
  Басай Н.П. Особливості конструювання змісту уроку іноземної мови в початковій школі на засадах компетентнісно орієнтованого навчання // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 36-41. – Бібліогр.: с. 39-40. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1023323
  Цукур О.Г. Особливості конструювання особистістю православної ідентичності в умовах секуляризації суспільства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Цукур Ольга Григорівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1023324
  Сіверс З.Ф. Особливості контекстів змісту соціальних уявлень сучасної молоді про "справедливість-несправедливість" // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 69-77. – ISSN 2309-8287
1023325
  Копча Ю.Ю. Особливості контролінгу в системі управління формуванням потенціалу економічної безпеки підприємства. // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 139-148. – ISSN 2073-9982


  "У статті узагальнено підходи до сутності контролінгу як складової концепції управління з позиції інформаційного забезпечення, інструменту координування, управління у часі, як елемента системи управління підприємством з акцентом на планування і ...
1023326
  Гейпеле І. Особливості контролю ефективності маркетингу в міжнародних компаніях / І. Гейпеле, Л.В. Пащук // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 215-218. – ISBN 978-617-696-384-4
1023327
  Малишкін О. Особливості контролю ПДВ в умовах електронного адміністрування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 36-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1023328
  Олійник Н.А. Особливості конфліктів у педагогічному середовищі вищої школи // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 68-69. – ISBN 978-966-629-858-7
1023329
  Некос А.Н. Особливості концентрації важких металів у винограді та продуктах його переробки / А.Н. Некос, О.В. Мальчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 106-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1023330
  Данилюк І. Особливості копінг-поведінки залежно від часової орієнтації особистості / І. Данилюк, В. Абрамов // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 107-116. – ISSN 1810-2131


  Теоретично розроблено та емпірично веріфіковано модель впливу часової орієнтації особистості на копінг-поведінку через опосередкування когнітивним оцінюванням складної життєвої ситуації. Часова орієнтація розглянута як властивість особистості, котра ...
1023331
  Шубіна О.С. Особливості короткоперіодичних та довгоперіодичних комет на основі даних поляриметричних та спектральних спостережень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат наук : 01.03.03 / Шубіна Олена Сергіївна ; НАН України, Головна астроном. обсерваторія. – Київ, 2019. – 28 с. – Бібліогр.: 42 назви
1023332
  Птащенко О.В. Особливості корпоративного управління процесами злиття та поглинання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 424-429. – ISSN 2222-4459
1023333
  Береза О.Д. Особливості корупційних проявів у постіндустріальному суспільстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 139-143. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1023334
  Тульчинська С.О. Особливості краудфандинг як різновиду інвестування / С.О. Тульчинська, О.С. Солосіч, М.О. Голуб // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 132-140. – ISSN 2310-5534
1023335
  Черпак Т. Особливості кризових комунікацій у політичному дискурсі в сучасній Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 56-68. – ISSN 2224-9516
1023336
  Гусак О.П. Особливості кризової комунікації у сфері зв"язків із громадськістю // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  У статті розглянуто теоретичні підходи у сфері досліджень з кризової комунікації. Зокрема проаналізовано сучасні розробки як вітчизняних, так і зарубіжних теоретиків. Theoretical approaches to studies of crisis communication are considered in the ...
1023337
  Ковальчук А.М. Особливості кримінального процесуального регулювання інституту примирення зарубіжних країн // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (187). – С. 34-40. – ISSN 2308-9636
1023338
  Хоній Р. Особливості кримінальної відповідальності за злочини проти життя та здоров"я людини за кодексом 1743 року "Права, за якими судиться малоросійський народ" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7069-15-6
1023339
  Налуцишин В.В. Особливості кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення за кримінальним правом Іспанії // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 128-129. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1023340
  Бардашевська Ю. Особливості культурного життя населення Криму в роки Перебудови (1985–1991 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 98-102. – ISSN 2309-9356


  У статті визначено чинники, що спричинили зміни в культурному житті радянських громадян, розкрито процес ослаблення контролю керівних органів СРСР над даною сферою життя. Проаналізовано вплив перебудовчих процесів на нове набуття духовного суверенітету ...
1023341
  Шимко В.В. Особливості лікування гострого апендициту та профілактика його ускладнень шляхом застосування лімфотропної терапії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Шимко Володимир В"ячеславович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1023342
  Фучило Я.Д. Особливості лінійного приросту однорічних пагонів верби шерстистопагінцевої / Я.Д. Фучило, О.О. Афонін // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 105-111 : рис. – Бібліогр.: с. 109-110. – ISSN 1991-606X
1023343
  Григорчук К.Г. Особливості літофізичної структури відкладів середнього майкопу Чорноморсько-Північнокримського нафтогазоносного району / К.Г. Григорчук, В.П. Гнідець, О.М. Кохан // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 80-88 : рис. – Бібліогр.: с. 88. – ISSN 1025-6814
1023344
   Особливості ліцензування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження особливостей ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають ...
1023345
  Лукієнко І.М. Особливості магнетооптичних ефектів Кера і Фарадея в багатошарових наноплівках Co/Cu(111) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.11 / Лукієнко Ірина Миколаївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1023346
  Джалілова О.М. Особливості мас-медіа як системного засобу комунікації (за роботами Н.Лумана) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 159-169
1023347
  Пясецька С.І. Особливості масового розповсюдження відкладень ожеледі на території України в умовах сучасного клімату (2011-2016 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 96-108. – ISSN 0868-6939
1023348
  Кириллов Д.В. Особливості медико-психологічної реабілітації когнітивної сфери підлітків з ДЦП : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Кириллов Дмитро Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 8 назв
1023349
  Горохівська І. Особливості меж Західного Поділля в межах Львівської області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 11-14 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1023350
  Драч К.Р. Особливості мексиканських національних гастрономічних символів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 191-211. – ISSN 2413-5593
1023351
  Божко Н.М. Особливості ментальності, етнічної культури та психології представників азербайджанського етносу // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 261-269. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1023352
  Шевченко Т. Особливості ментативу в есеях-шкіцах // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 50-58. – ISSN 2312-6809
1023353
  Феленчак Ю.Б. Особливості мережі закладів розміщення в Україні в контексті розвитку соціального туризму // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 105-111. – ISSN 2308-1988


  "Розглянуто динаміку та особливості мережі закладів розміщення впродовж 2011-2017 років. Проаналізовано основні показники діяльності готелів та аналогічних закладів розміщення впродовж зазначеного часового періоду. Розроблено картосхему, що візуально ...
1023354
  Пилипчук Т.П. Особливості метаболізму кісткової тканини за умови експериментального синдрому тривалого стиснення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Пилипчук Тарас Павлович ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського М-ва охорони здоров"я України. – Тернопіль, 2021. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 13 назв
1023355
  Колесник К.Е. Особливості методики викладання дисципліни "Історія науки і техніки" // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 19-20


  В 2017/2018 навчальному році в навчальну програму для студентів спеціальності "Філологія", спеціалізації "Технічний переклад" вводиться новий спецкурс "Історія науки і техніки".
1023356
  Ілляшенко Ю.Ю. Особливості методики викладання навчальної дисципліни "Історія стародавнього світу" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 032 "Історія та археологія" / Ю.Ю. Ілляшенко, А.І. Лисенко // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 199-205. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1023357
  Бондарчук Н.Я. Особливості методики проведення фізкультурних занять із дітьми дошкільного віку / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 48-52. – Бібліогр.: с. 50-51. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1023358
  Гнатенко К.І. Особливості методичної роботи над характеристикою персонажа художнього твору в початковій школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 52-56. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1023359
  Бабіч О.М. Особливості методів машинного навчання щодо їх використання в процесі аналізу англомовних джерел / О.М. Бабіч, Д.І. Дух, А.С. Глухова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 32-39. – ISSN 2524-0056
1023360
  Козловський Ю. Особливості методів навчання майбутніх докторів філософії у галузі наук про освіту / Ю. Козловський, О. Білик // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 108-111. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1023361
  Першукова О. Особливості методологічної моделі порівняльно-педагогічного дослідження у галузі мовної освіти // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 163-164. – ISBN 978-966-644-365-9
1023362
  Гуменюк К.П. Особливості механізму визнання відумерлою земельної ділянки сільськогосподарського призначення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 368-374. – ISSN 2072-8670
1023363
  Софієнко А.П. Особливості механізму управління та обслуговування зовнішнього державного боргу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 73-78. – ISSN 2306-6806
1023364
  Шегда Л.В. Особливості мислення композитора Лесі Дичко та її творчий експеримент у музиці для дітей // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 235-239. – ISBN 978-966-452-035-2
1023365
  Яковенко О.В. Особливості митного оформлення товарів, що ввозяться в Україну на умовах угод про вільну торгівлю / О.В. Яковенко, В.В. Заяц // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 33-40. – ISSN 2308-1988
1023366
  Семенкова М.А. Особливості міграційних процесів під час збройного конфлікту на Сході України і їх вплив на безпекове середовище // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 233-240. – ISSN 2618-1274
1023367
  Задорожня А.Г. Особливості міжкультурного діалогу «Україна — східноєвропейські держави»: нові виклики та реалії // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 25-34. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1023368
  Кравчук М. Особливості міжнародних відносин за гетьмана П. Скоропадського / М. Кравчук, І. Марціясь // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 12-18. – ISSN 2524-0129
1023369
  Андріїв В.М. Особливості міжнародно-правового регулювння праці літніх працівників // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 343-345
1023370
  Поляков М.В. Особливості міжнародного науково-технічного обміну / М.В. Поляков, В.С. Білозубенко, С.Є. Шаблій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 29-36. – ISSN 2222-4459
1023371
  Шендрик О.О. Особливості міжнародного співробітництва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 75-80. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Виявити особливості міжнародного співробітництва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи такі як: історичний (формування історіографії, ...
1023372
  Лапа Віра Миколаївна Особливості міжособистісної комунікації старшекласників в умовах інклюзивного навчання // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 90-99. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1023373
   Особливості міжрегіональної взаємодії у головному мозку бійців з черепно-мозковими травмами під час тестування візуальної оперативної пам"яті на складні стимули / Н.Б. Філімонова, М.Ю. Макарчук, І.Г. Зима, В.В. Кальниш, А.Ф. Чебуркова, Є.О. Торгало // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 91-102. – (Серія "Біологічні науки" ; № 1)
1023374
   Особливості міжрегіональної взаємодії у головному мозку бійців із черепно-мозковими травмами при здійсненні простої сенсомоторної реакції / О. Книр, Н. Філімонова, М. Макарчук, А. Чебуркова, І. Зима, В. Кальниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  В обстеженні взяли участь 16 добровольців-чоловіків, правші, віком 18-21 роки, без скарг на здоров"я - студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (контрольна група) та 16 добровольців-чоловіків, правші, віком 27-43 роки, ...
1023375
  Філоненко Ю.М. Особливості мікрорельєфу боліт і заболочених ділянок Чернігівщини / Ю.М. Філоненко, О.А. Бездухов // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 50-54. – ISSN 0868-6939
1023376
  Лесів М. Особливості мови і стилю фейлетонів Василя Гірного 1931-1933 рр. // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 232-246. – ISBN 978-966-2248-71-5
1023377
  Тростинська О. Особливості мовного навчання іноземців на третьому рівні вищої освіти // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 205-218. – ISSN 2073-4379
1023378
  Яремчук І. Особливості мовного стилю Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 125-130. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
1023379
  Комісаров К. Особливості мовної репрезентації когнітивних механізмів транспозиції смислів (на матеріалі сучасної японської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 58. – С. 69-80


  Визначено основні підходи до вивчення метафори й метонімії в руслі когнітивної семантики; проаналізовано механізми метафоризації та метонімізації крізь призму поняття деривації; досліджено у загальному плані проблему інтерпретації переосмислених ...
1023380
  Смущинська І.В. Особливості модальності аукторіального оповідача // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 282-286. – ISBN 966-638-142-7
1023381
  Іванов Г.А. Особливості моделювання лібералізованого роздрібного ринку електричної енергії України // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 32-39. – ISSN 1813-5420
1023382
  Гудзенко В.П. Особливості моделювання художнього світу в новелістиці В. Портяка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 149-153. – (Б-ка Ін-ту філології)
1023383
  Кривецький І.В. Особливості морфогенезу та топографії грудного відділу хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Кривецький Ігор Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. заклад України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці, 2019. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 38 назв
1023384
  Квасниця В.М. Особливості морфології кристалів CVC алмазу / В.М. Квасниця, І.В. Квасниця, І.В. Гурненко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 18-25. – ISSN 2519-2396
1023385
  Левшенюк Н.А. Особливості мотиваційної складової особистісної готовності викладачів закладів післядипломної освіти до діяльності в умовах змін // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 7 (39). – C. 30-38. – ISSN 2414-0023
1023386
  Романец Д.О. Особливості музичної драматургії дитячої опери Ігоря Щербакова "Пастка для Відьми" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 319-329. – ISSN 2226-2180
1023387
  Гусарчук Т.В. Особливості музичної інтерпретації псалмового тексту у двох концертах "Доколі, Господи, забудеши мя" та проблема авторства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 192-200. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше у музикознавчому дослідженні українського і загалом східнослов"янського хорового мистецтва доби класицизму здійснено спробу розв"язати проблему авторства твору за допомогою аналізу взаємодії слова і ...
1023388
  Токарєва Н.М. Особливості мукозального захисту при гострих бронхітах у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Токарєва Наталія Михайлівна ; "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О. М Лук"янової НАМН України". – Київ, 2019. – Бібліогр.: 8 назв
1023389
  Голяк Л.В. Особливості муніципального рівня забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина / Л.В. Голяк, В.П. Садовнік // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 33-37. – ISSN 2304-5809
1023390
  Гулак Л.С. Особливості муніципального управління в зарубіжних країнах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – C. 109-112. – ISSN 0321-0499
1023391
  Логвин Н.Г. Особливості мурування київських пам"яток кінця Х - початку ХІІ століть // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 58. – C. 105-117. – ISSN 2077-3455
1023392
  Перепелиця М. Особливості набуття правового статусу особи, зниклої безвісти / М. Перепелиця, Д. Бойчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 113-120. – ISSN 2524-0129
1023393
   Особливості наведення імен правителів у точках доступу бібліографічного запису електронного каталогу / підготували Сосова Л., Хасанова О., Гордієнко О. // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 26-30
1023394
  Білик О.В. Особливості навчально-виховного процесу побудованого на засадах формування самоосвітньої компетентності для майбутніх техніків-електриків // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 23-26 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1023395
  Котлярова О.О. Особливості навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів в сучасних умовах підготовки фахівців // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 182-191. – ISSN 2227-2844


  Детально розглянуті сутність та види навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів в сучасних умовах підготовки фахівців.
1023396
  Ябковська С. Особливості навчання за допомогою встановлення міжпредметних зв"язків на заняттях естетичного циклу / С. Ябковська, О. Шахрай // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 133-137. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито сутність застосування міжпредметних зв’язків, творчого самовираження особистості. Висвітлено філософські, педагогічні, психологічні погляди на проблему естетичного виховання учнів. Визначено етапи актуалізації творчого самовираження ...
1023397
  Шеверун Н. Особливості навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах Польщі // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 277-282. – ISBN 978-966-2633-02-3
1023398
  Зайцева І.В. Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (105). – С. 10-17. – ISSN 1817-8510
1023399
  Семенцова О.В. Особливості навчання у вищій школі // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 91-92
1023400
  Батюк І. Особливості нагасакського діалекту в романі Ендо Шюсаку "Німа тиша" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті розглянуто особливості нагасакського діалекту у романі Ендо Шюсаку "Німа тиша". Використання діалектизмів у романах як регіональних індикаторів є важливою складовою авторського стилю письменника. Виокремлено лексико-граматичні маркери цього ...
1023401
  Васіна А. Особливості надання адміністративних послуг органами влади / А. Васіна, М. Адамів // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (56). – С. 17-26. – ISSN 2409-8892
1023402
  Шулятицький С.І. Особливості надання безоплатної правової допомоги у малозначних цивільних справах в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 122-129. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1023403
   Особливості надання додаткових послуг у готелях ділового призначення / І.Ю. Муха, Г.М. Лявинець, В.О. Губеня, А.В. Гавриш // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 228-234
1023404
  Кузнецова В.П. Особливості надання послуг демобілізованим військовослужбовцям – учасникам АТО (досвід Дніпропетровського обласного центру зайнятості) // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 70
1023405
  Тормахова В.М. Особливості напрямку world music (на прикладі гурту "ДахаБраха") // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 183-185
1023406
  Кеба О.В. Особливості наративної структури роману М. Етвуд "Сліпий убивця" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 5-6
1023407
  Аксьонова С.Ю. Особливості народжуваності та шлюбності у столицях східноєвропейських країн / С.Ю. Аксьонова, Л.І. Слюсар // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 37-58. – ISSN 2072-9480
1023408
  Прохорова Г. Особливості науково-інформаційного обслуговування фахівців-медиків у бібліотеці // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 35-36. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюється досвід застосування різноманітних форм співпраці відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка з представниками медичної галузі.
1023409
  Вакульчук О. Особливості науково-інформаційного та бібліографічного опису багатотиражних газет // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (261). – С. 56-64. – ISSN 1029-7200
1023410
  Ніколаєва Т.М. Особливості національно-культурної та доброчинної діяльності українських підприємців у другій половині XIX - поч. XX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 47-56. – ISSN 2312-217Х
1023411
  Андросова О.Ф. Особливості національної культури та її вплив на формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 13-19. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1023412
  Колесник І. Особливості новітніх релігій в Україні // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. В. Мельник ; редкол.: А. Карась, Н. Король, О. Бабкіна [та ін.]. – Львів, 2016. – № 9. – С. 34-40. – ISSN 2307-0463
1023413
  Кобзан С.М. Особливості нормативно-грошової оцінки земель природно-заповідного фонду / С.М. Кобзан, В.С. Кудрявцева // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 133-138. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1023414
  Громчевська Н.В. Особливості нотаріального посвідчення згоди на відчуження житлових будинків, власниками яких є діти, та в яких проживають або зареєстровані діти // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 237-240. – ISBN 978-617-7404-86-5
1023415
  Мелконян Н.Г. Особливості нотаріального посвідчення секретного заповіту подружжя // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 59-64


  Статтю присвячено дослідженню нотаріального посвідчення секретного заповіту по- дружжя. Розкривається зміст понять "заповіт подружжя" та "секретний заповіт". Автором проаналізовано особливості посвідчення секретного заповіту подружжя за сучасним ...
1023416
  Лютянська Н.І. Особливості об"єктивації концептів "толерантність" та "політична коректність" в англомовному мас-медійному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 482-487


  Статтю присвячено вивченню особливостей об’єктивації концептів ТОЛЕРАНТНІСТЬ та ПОЛІТИЧНА КОРЕКТНІСТЬ в англомовному мас-медійному дискурсі. Розглянуто різні підходи до розуміння концепту. Описано структуру концепту з його складовими – ядерними та ...
1023417
  Шульга А.М. Особливості об"єктного складу земельних злочинів // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 186-199. – ISSN 2304-4556
1023418
  Кушнір І.І. Особливості обліку в країнах ЄС: порівняльний аспект / І.І. Кушнір, О.М. Шпирко // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 143-145. – ISBN 978-966-930-102-4
1023419
  Ковальчук С.Я. Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях / С.Я. Ковальчук, А.О. Цуркан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 31-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1023420
  Вознюк Г.А. Особливості образу ліричної героїні збірки Йосано Акіко "Скуйовджене волосся" // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 139-143. – ISSN 2304-5809
1023421
  Кохановська О.В. Особливості оновлення цивільного законодавства України у сфері права на інформацію в умовах розвитку глобального віртуального середовища // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 4. – С. 166-187. – ISSN 1993-0909


  Право на інформацію вирізняється сьогодні особливостями реалізації і захисту порівняно із первісними підходами, закладеними у Цивільному кодексі України і пов"язаними із звичними для врегулювання правом відносинами у матеріальному "фізичному" світі. ...
1023422
  Майборода Н.Г. Особливості ономастикону повісті В. Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 110-117. – ISSN 2313-4593
1023423
  Клименко О.Л. Особливості онтогенезу видів роду Grindelia Willd. / О.Л. Клименко, В.О. Меньшова // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 1605-6574


  Наведено результати вивчення онтогенезу видів роду Grindelia Willd. (G. robusta Nuttall, G. integrifolia DC, G. squarrosa (Pursh) Dunal.) в умовах культури (ex situ). Приведены результаты изучения онтогенеза видов рода Grindelia Willd. (G. robusta ...
1023424
  Лунчуань В. Особливості оперної сюжетології в творчості російських композиторів XIX століття // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 87-98. – ISSN 2524-0447


  "Літературна творчість найбільше зумовила відбір тем і сюжетів оперної творчості в російській музиці, однак, критеріями втілення їх в музиці виявилися саме жанрові умови опери, відтак опера виявилась здатною до власної сюжетології, основаної на ...
1023425
  Зозуля В.М. Особливості опису ушкоджень водія та пасажира легкового автомобіля у випадку ДТП в залежності від класу транспортного засобу та ракурсу зіткнення / В.М. Зозуля, О.Я. Ванчуляк // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т ; "Асоц. судових медиків України ; голов. ред. Бачинський В.Т. – Київ, 2020. – № 1. – С. 30-38. – ISSN 2218-838X
1023426
  Карасьова В.О. Особливості оподаткування заробітної плати робітників з фізичними обмеженими можливостями / В.О. Карасьова, Л.Б. Іванова // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 119-121. – ISBN 978-966-654-490-5
1023427
  Семенова С.М. Особливості оподаткування та економічний розвиток Монако / С.М. Семенова, О.М. Шпирко // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 170-179. – ISSN 2664-1259


  "Визначено передумови та показники економічного розвитку Монако, провідних галузей економіки, динаміки зовнішньоекономічної діяльності, факторів в оподаткування, які сприяють інвестиційній привабливості країни. Охарактеризовано показники економічного ...
1023428
  Дьяченко Н.К. Особливості оптимізації виробничої програми аграрного підприємства / Н.К. Дьяченко, В.В. Гусак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 62-66 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1023429
  Ханчич К.Ю. Особливості оптичних і теплофізичних властивостей системи (фулерен C60)-(O-ксилол) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ханчич Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 25 назв
1023430
  Олійник О.В. Особливості організації вищої інформаційної освіти в США // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 51-59


  Визначаються основні тенденції реформування вищої освіти в США у контексті світових тенденцій в освітньому процесі. Досліджуються особливості організації вищої інформаційно-бібліотечної освіти в США.
1023431
  Фаін А.В. Особливості організації дистанційного навчання з хімії студентів з особливими освітніми потребами // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 269-271. – ISBN 978-966-654-490-5
1023432
  Городянська Л.В. Особливості організації дистанційного навчання у системі вищої військової освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 134-142. – ISSN 2524-0056
1023433
  Матвеєва Н. Особливості організації дистанційного навчання учнів з порушеннями розвитку в умовах карантину // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 111-118. – ISSN 2706-6258
1023434
  Денисенко М.П. Особливості організації дитячого туризму в Україні / М.П. Денисенко, Д.Д. Геньбач // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806


  "У статті розглядаються питання організації внутрішнього ринку дитячого туризму в Україні. Акцентується увага на збільшенні комерційної складової. Проводиться аналіз динаміки і міграції дитячих туристичних потоків, що дає можливість зрозуміти тенденції ...
1023435
  Томма Р. Особливості організації діяльності суб"єктів запобігання корупції у сфері реалізації антикорупційних заходів / Р. Томма, Ю. Ручка // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 166-170. – ISSN 2663-5313
1023436
  Черненко А.О. Особливості організації і діяльності Всесвітнього союзу свободомислячих та Міжнародного гуманістичного і Етичного союзу // Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів ХІІІ-ХVI наукових читань пам"яті Георгія Флоровського (2010-2013 рр.) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т ; [редкол.: О.В. Чайковський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2014. – Вип. 3. – С. 233-236. – ISBN 978-617-689-077-5
1023437
   Особливості організації компонентів сенсорних мереж / Ю.В. Хмельницький, С.В. Лєнков, Т.В. Бондаренко, К.М. Слободянюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 46-56. – ISSN 2524-0056
1023438
  Шевченко О. Особливості організації курсу іноземної мови наукового спілкування для майбутніх докторів філософії у немовному ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 187-207. – ISSN 2077-1827
1023439
  Батиченко С.П. Особливості організації лікувальних турів / С.П. Батиченко, С.І. Уліганець, Л.В. Мельник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 59. – С. 14-21. – ISSN 2308-135X
1023440
  Трегубов К.Ю. Особливості організації музейної мережі України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 452-457 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1023441
  Гловин Н.М. Особливості організації навчального процесу у вищій школі при підготовці фахівців-екологів з дисциплін природничо- математичного циклу // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 21-28. – ISSN 2521-6449
1023442
   Особливості організації навчання студентів із Туркменістану, майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін / О.Х. Тадеуш, Д.В. Ємельянова, М.С. Маріна, М.К. Гочиева // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 4 (133). – С. 47-55. – ISSN 2414-5076
1023443
  Ковальська С. Особливості організації науково-дослідної роботи в Національному університеті біоресурсів і природокористування України // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 249-251


  Висвітлюється процес організації, визначаються перспективинаукової роботи в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
1023444
  Довбуш А.В. Особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні / А.В. Довбуш, Г.І. Давидовська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 162-167. – ISSN 2309-1533
1023445
  Докаленко А. Особливості організації оздоровлення та відпочинку дітей: закордонний досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 35-46. – ISSN 2312-5993
1023446
  Андрш О.В. Особливості організації оплати праці в галузях освіти / О.В. Андрш, Р.В. Кузіна // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 9-10. – ISBN 978-966-930-102-4
1023447
  Могильна О.І. Особливості організації органів місцевого самоврядування // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 40-44. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
1023448
  Калініченко Т.М. Особливості організації освітнього процесу у спеціальних закладах вищої освіти Наддніпрянської України на межі ХІХ-ХХ століть // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 166-175. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
1023449
  Севост"янов П.О. Особливості організації особистісного компоненту індивідуального досвіду : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Севост"янов Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1023450
  Бондарчук О. Особливості організації педагогічного процесу в початковій та середній школі сучасної Австралії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 94-101. – ISBN 978-966-2633-02-3
1023451
  Ярема В. Особливості організації підготовки майбутніх офіцерів морської піхоти до наставницької діяльності // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7768-14-1
1023452
  Шпак О.О. Особливості організації роботи керівника прокуратури з процесуального керівництва // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 328-331. – ISSN 2219-5521
1023453
  Лісова Н. Особливості організації роботи прокурора у надзвичайних ситуаціях // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 73-86
1023454
  Громова Т.В. Особливості організації самостійної роботи майбутніх лікарів при вивченні курсу "Мікробіологія, вірусологія, імунологія" / Т.В. Громова, О.В. Терещенко, В.М. Плющ // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 80-83. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1023455
  Гайдаржийська О.М. Особливості організації самостійної роботи студентів та її мотивація в процесі опанування бухгалтерського обліку / О.М. Гайдаржийська, О.В. Костюнік, Т.Г. Щепіна // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 18-22. – ISSN 2304-5809
1023456
  Бабенко Ю.В. Особливості організації системи професійного розвитку та підвищення кваліфікації бібліотекарів (з досвіду роботи бібліотеки вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі") // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 11-16. – ISBN 978-966-285-103-8
1023457
  Васильєва-Халатникова Особливості організації соціокультурного середовища інклюзії у закладі освіти для людини з інвалідністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 10-12. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Представлено особливості організації соціокультурного середовища інклюзії у закладі освіти для людини з інвалідністю. Проаналізовано визначення соціокультурного середовища, сформульовано власне визначення феномена для людини з інвалідністю. Розроблено ...
1023458
  Гагалюк О.І. Особливості організації та історичні передумови адміністративно-територіальної реформи в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 33-41. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1023459
  Литвиненко Н.П. Особливості організації та проектування інформаційної системи на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 63-65. – ISSN 2306-6806
1023460
   Особливості організації управлінського обліку в банках України / Л.В. Джулій, Л.М. Білорусець, Л.В. Ємчук, Н.В. Бочуля // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 86-89. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1023461
  Петленко Ю. Особливості організації фінансів інтегрованих корпоративних структур // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 54-62. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто теоретичні й методологічні аспекти управління фінансами в інтегрованих корпоративних системах. Розкрито зміст понять "корпорація", "інтегрована корпоративна структура", "фінанси інтегрованої корпоративної структури". Визначено особливості та ...
1023462
  Білак Г.І. Особливості організації церковної комунікації крізь призму документів церков різних конфесій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 36-40


  На основі документів церков різних конфесій розглянуто особливості церковної комунікації, наголошено на важливості використання церквою засобів масової комунікації, а також досліджено питання поєднання принципів абсолютної відкритості церкви до ...
1023463
  Булавенко С. Особливості освітньо-інформаційного простору для формування соціальної активності учнів у закладах загальної середньої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 104-110. – ISSN 2308-4634
1023464
  Вітченко А. Особливості освітньо-професійної підготовки слухачів ВВНЗ на засадах військової андрагогіки // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 100-110. – ISSN 2617-1775
1023465
  Решетченко С.І. Особливості освітнього процесу в електронному навчальному середовище / С.І. Решетченко, Т.Г. Ткаченко // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 41
1023466
  Фомін А.Ю. Особливості оскарження дій уповноважених осіб до суду під час виконавчого провадження // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 138-143
1023467
  Скляренко І. Особливості оскарження рішень про добровільне об"єднання територіальних громад // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 294-295
1023468
  Макаревич А. Особливості османського вакфу на території Північного Причорномор"я у XVI столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості функціонування османського вакфу на території Північного Причорномор"я після завоювання цього регіону османцями. Показано характерні риси забудови міст османцями, у якій було відображено надбання ісламо-османської цивілізації. ...
1023469
  Жигалкіна Особливості особистісного потенціалу сучасної молоді / Жигалкіна, (Лебедєва) Наталія Віталіївна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 32-38 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1023470
  Мидько А.А. Особливості особистісної детермінації переживання безнадійності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Мидько Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 11 назв
1023471
  Білецький Б.С. Особливості охорони праці для робітників в сфері IT // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 57-59. – ISBN 978-966-641-732-2
1023472
  Керімов П.О. Особливості оцінки безризикової процентної ставки в умовах України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 61-74 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1023473
  Карпушенко М.Ю. Особливості оцінки вартості start-up підприємств / М.Ю. Карпушенко, О.М. Ващенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 59-62. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1023474
  Третяк А.М. Особливості оцінки вартості сільськогосподарського землекористування в земельній іпотеці / А.М. Третяк, В.М. Третяк, А.С. Поліщук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 10-17. – ISSN 2306-6792
1023475
   Особливості оцінки контактного кута на наномасштабі / С.А. Бур"ян, О.А. Гребньов, В.М. Сисоєв, М.В. Ісаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1023476
  Карпенко О. Особливості оцінки ресурсів газу нетрадиційних колекторів за даними геофізичних досліджень свердловин / О. Карпенко, В. Михайлов, І. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 59-64. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
1023477
  Верніцька А. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів у загальноосвітній школі Фінляндії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 129-135. – ISBN 978-966-2633-02-3
1023478
  Олексійченко Н.О. Особливості оцінювання та формування цільового колориту парку імені Тараса Шевченка у м. Києві / Н.О. Олексійченко, М.С. Мавко // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, С.В. Зібцев, Флоріан Кракснер [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 2. – C. 91-102. – ISSN 2664-4452
1023479
  Дзьоба Д. Особливості парламентського контролю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 62-64. – ISBN 978-617-7069-15-6
1023480
  Васютинська Оксана Григорівна Особливості пасіонарності працівників Національної поліції України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 46-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1023481
  Яшарова М.М. Особливості патентного законодавства промислово розвинених зарубіжних країн та країн, що розвиваються // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 250-254. – ISSN 2219-5521
1023482
  Колосов О. Особливості патентування винаходів, що кваліфікуються експертизою як методи інтелектуальної діяльності людини // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 21-29. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1608-6422
1023483
  Смеречак Л. Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 125-129. – ISSN 2308-4634
1023484
  Опанасенко Я. Особливості педагогічної компетентності викладача в умовах дистанційної освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 4 (133). – С. 15-21. – ISSN 2414-5076
1023485
  Шевченко К.В. Особливості педагогічної практики студентів китайських педагогічних ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 158-166. – ISSN 2312-5993
1023486
  Кожевнікова Л. Особливості педагогічної та музичної освіти в університетах Америки // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 54-66. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  В умовах сьогодення одним із пріоритетних напрямків діяльності університетів є формування спеціалістів-професіоналів, які здатні поєднувати глибокі фундаментальні знання і ґрунтовні практичні навички. Однак, суттєві зміни в освітньому просторі 90-х ...
1023487
  Стан М.П. Особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих з порушенням вуглеводного й ліпідного обмінів та її лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 / Стан Михайло Петрович ; Держ. зекл. "Дніпропетр. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1023488
  Зимовець Г.В. Особливості перебігу інтерференції на граматичному рівні // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 25. – С. 17-26
1023489
  Шаповаленко І.С. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у осіб похилого та старечого віку в залежності від наявності факторів кардіоваскулярного ризику : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Шаповаленко Ірина Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – Бібліогр. : 10 назв
1023490
  Лозова Т.А. Особливості перебігу, медикаментозного лікування та прогнозу інфаркту міокарда лівого шлуночка із залученням правого шлуночка : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Лозова Тетяна Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 27 назв
1023491
  Смірнов Г. Особливості переведення прав та обов"язків покупця як спосіб захисту порушеного переважного права в корпоративних відносинах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (281). – С. 20-26. – ISSN 2663-5313
1023492
  Лазоренко Є. Особливості перегляду реабілітуючих рішень за кримінальним процесуальним законодавством України, країн Європи та Америки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 274-279. – ISSN 2663-5313
1023493
  Богуславський Б.О. Особливості перекладацьких стратегій Юрія Андруховича (на матеріалі "Гамлета" В. Шекспіра) // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 75-76
1023494
  Руденко Я.О. Особливості перекладу В.В. Єрофєєва "Москва-Петушки" англійською мовою // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 92-93
1023495
  Олійниченко О. Особливості перекладу експресивних та стилістичних засобів: прагматичний аспект (на прикладі російського перекладу роману В. Скотта "Айвенго") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 214-218. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1023496
  Козирєв Є. Особливості перекладу Євангелія японською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 37-44


  Статтю присвячено дослідженню особливостям перекладу канонічних християнських текстів японською мовою. На основі лексико-семантичного та структурно-стилістичного аналізів перекладного тексту визначено та описано деякі специфічні особливості та проблеми ...
1023497
  Куліш О. Особливості перекладу заголовків економічних статей (на прикладі японської та української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 62-66


  Статтю присвячено особливостям та складним випадкам перекладів заголовків економічних статей з японської на українську мову та з української на японську. Висвітлюються характерні особливості заголовків економічних газет японською мовою. Статья ...
1023498
  Скиба В.Ю. Особливості перекладу іспанської спортивної лексики в мас-медійному дискурсі українською мовою // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 110-122


  Присвячено дослідженню особливостей перекладу іспанської спортивної лексики в мас-медійному дискурсі українською мовою. Проаналізовано основні ознаки спортивного мас-медійного дискурсу, специфіку спортивної лексики і термінології, особливості її ...
1023499
  Черноватий Л. Особливості перекладу конфесійних текстів в англійській та українській мовах // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 362-375. – ISBN 978-617-639-227-9
1023500
  Павлюк О.О. Особливості перекладу матеріалів інформаційно-новинного характеру з англійської мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 56-58
1023501
  Щерба Н.П. Особливості перекладу назв організацій та адміністративних термінів / Н.П. Щерба, Н.П. Тарасова // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 225-227. – ISBN 978-617-7178-39-1
1023502
  Ананко Т. Особливості перекладу національних реалій у художньому тексті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 73-75. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1023503
  Декусар Д.А. Особливості перекладу паронімічних слів // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 22-24
1023504
  Ладані Є. Особливості перекладу прозових творів Івана Франка угорською мовою ("Свинська конституція" в перекладі Імре Герега та Ласло Шандора) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 316-323
1023505
  Лагдан С. Особливості перекладу російських термінів галузі залізничного транспорту українською мовою // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 76-82. – ISBN 978-617-646-453-2
1023506
  Сурсаєва А.О. Особливості перекладу синонімів у англійських текстах економічного спрямування // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 69-71
1023507
  Бойван О.С. Особливості перекладу текстів мілітаристичного спрямування на основі комплементарної єдності мовних явищ компресії і декомпресії / О.С. Бойван, О.В. Ковтун // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 63-75. – ISSN 2312-0665
1023508
  Мовчун Є. Особливості перекладу термінології у текстах з німецької українською мовою у сфері електронної комерції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 65-68
1023509
  Чернишенко Н. Особливості переносних значень орнітонімів у німецькій та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 108-114. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1023510
  Третяк М.В. Особливості переробки вихолощеної зброї у вогнепальну на прикладі ПМСХ / М.В. Третяк, В.Г. Нікітюк, О.В. Коломійцев // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 234-237
1023511
  Постоленко А.М. Особливості перетворення енергії довкілля при фазових переходах води в лід і іїї використання для умов кліматизації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Постоленко Андрій Михайлович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
1023512
  Грицак Л.Р. Особливості пігментного комплексу високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат / Л.Р. Грицак, Н.В. Нужина, Н.М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – C. 129-140. – (Серія: біологія ; № 1 (75)). – ISSN 2078-2357
1023513
  Яцино О. Особливості підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу в збройних силах США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 71-80. – ISSN 2312-5993
1023514
  Артемов В. Особливості підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації закладів вищої освіти України зі специфічними умовами навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 7-17. – ISSN 2617-1775
1023515
  Теренко О. Особливості підготовки андрагогічного персоналу для системи освіти дорослих у США і Канаді // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 100-103. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (13)). – ISSN 2411-264X
1023516
  Боровик М.В. Особливості підготовки здобувачів вищої освіти в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" : наукове фахове видання / Київ. кооператив. ін-т бізнесу та права ; Приват. установа "Н.-д. ін-т публічного права" ; Громад. орг. "Міжнар. акад. освіти і наук" ; Т-во з обмеженою відп. "Фінансова Рада України" ; голов. ред. Камінська Т.Г. – Київ, 2019. – С. 15-21. – (Серія: "Економічні науки" ; № 7 (27)). – ISSN 2520-2294
1023517
  Яцишин А.В. Особливості підготовки магістрів та майбутніх PhD для цифрової трансформації освіти і науки України / А.В. Яцишин, І.І. Дейнега, В.О. Ковач // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 14-22. – ISSN 2304-0629
1023518
  Горчаков О.А. Особливості підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до роботи в полікультурному освітньому средовищі // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 213-219. – ISSN 2218-5348
1023519
  Балюк А.С. Особливості підготовки майбутніх магістрів гуманітарних спеціальностей до організації науково-дослідної діяльності // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С.7-11. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1023520
  Ємельяненко Л. Особливості підготовки майбутніх учителів англійської мови і літератури в педагогічних закладах Великої Британії (на прикладі Англії) // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 136-138. – ISBN 978-966-644-324-6
1023521
  Безкопильний О.О. Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури в закладах вищої освіти Нідерландів / О.О. Безкопильний, Л.П. Сущенко, А.О. Артюшенко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 202-207. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  У статті представлено особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури в Нідерландах. Зазначено, що система підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти Нідерландів зорієнтована на запити закладів загальної середньої освіти. ...
1023522
  Каменська І. Особливості підготовки майбутніх фахівців з охорони праці у закладах вищої освіти / І. Каменська, О. Бокшиц // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – С. 64-73. – ISSN 2308-5126
1023523
  Присакар В.В. Особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах інклюзивного освітнього середовища / В.В. Присакар, Н.С. Боршуляк // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 195-208. – ISSN 2617-1112
1023524
  Пришляк О.Ю. Особливості підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до роботи у політкультурному середовищі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 146-150. – Бібліогр.: с. 148-149. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1023525
   Особливості підготовки майбутніх фахівців фізичної підготовки і спорту до роботи з військовослужбовцями з обмеженими фізичними можливостями / Н. Вербин, В Шемчук, А. Саїнчук, Т. Терещенко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 49-58. – ISSN 2617-1775
1023526
   Особливості підготовки матеріалів для призначення судових експертиз : навч. наочний посібник для працівників правоохоронних органів / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; [уклад.: О.П. Угровецький, В.В. Аброськін, І.Р. Шинкаренко та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Промінь, 2019. – 178, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7180-19-6
1023527
   Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-342-416-0
1023528
  Верстівська І.І. Особливості підготовки фахівців у Королівському сільськогосподарському університеті Великобританії // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 105-107
1023529
  Левак Н.С. Особливості підготовки цифрових картографічних матеріалів для потреб наземної навігації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 23-31


  В статті розглянуто особливості підготовки цифрових картографічних матеріалів для потреб наземної навігації; визначено основні типи наземних навігаційних систем; проаналізовано перспективи розвитку і створення навігаційних ГІС для території України. В ...
1023530
  Січкоріз О.Є. Особливості післядипломної освіти країн пострадянського простору // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2018. – № 1 (75). – C. 84-90. – ISSN 1681-2786


  У роботі проведено ретроспективний аналіз розвитку післядипломної освіти в пострадянському просторі. Для розбору використано аналітико-описовий метод вивчення й узагальнення теорії та досвіду навчання у вищих навчальних закладах, критичний аналіз ...
1023531
  Корчагіна О. Особливості побудови брендингу країни: сучасні теорії / О. Корчагіна, О. Куцевська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 883. – С. 106-112. – (Серія : Журналістські науки). – ISSN 0321-0499
1023532
  Кушнір В.О. Особливості побудови системи кризових комунікацій у секторі безпеки і оборони України: ситуаційно-кризова модель // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 52-56. – ISSN 2306-6814
1023533
  Король П.П. Особливості побудови та сфери і напрями використання найвідоміших перспективних азимутальних картографічних проекцій // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 15-20 : мал. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-9780
1023534
  Дишкант О.В. Особливості повернення військовослужбовців до мирного життя після участі в АТО // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40 (43). – С. 43-52. – ISSN 2309-8287
1023535
  Ількович В.М. Особливості повоєнного розвитку кінематографу в УРСР (1945-1955 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 25-28. – ISSN 2076-1554
1023536
  Нажмудінова О.М. Особливості повторюваності сильних опадів теплого півріччя на території України у 2007-2016 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 77-81. – ISSN 0868-6939
1023537
  Ільченко А. Особливості подання вебліографічної інформації на сайтах ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 25-27
1023538
  Савчак В.В. Особливості поділу земельної ділянки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 214-220 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1023539
  Кудряченко А. Особливості подолання обтяжливого нацистського і соціалістичного минулого в сучасній Німеччині // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 664-685. – ISBN 978-617-7631-10-0
1023540
  Гіленко О. Особливості подорожніх нарисів у журналі "Вітчизна" (1990-1999) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 97-104


  Стаття присвячена особливостям подорожніх нарисів на сторінках журналу "Вітчизна" у 90-х рр. ХХ ст. Розглянуто їх структурні та стилістичні особливості, а також специфіку поетики та мови. В статье идет речь об особенностях путевых очерков на страницах ...
1023541
  Логвиненко М. Особливості поетапного здійснення медіації у сфері інтелектуальної власності: перспективи для України / М. Логвиненко, І. Кордунян // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 100-108. – ISSN 2308-0361
1023542
  Вознюк Г.А. Особливості поетичного ідіостилю Йосано Акіко // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 155-159. – ISSN 2304-5809
1023543
  Ротар Н. Особливості позиціонування зовнішньополітичних пріоритетів Європейсько-го Союзу // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 146-156. – ISSN 2519-4518
1023544
  Назимко Є.С. Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним правом Російської Федерації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 51-66. – ISSN 2304-4556
1023545
  Назимко Є.С. Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним правом Російської Федерації (закінчення статті) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 38-53. – ISSN 2304-4556
1023546
  Слуцький Я.С. Особливості полікультурної освіти у процесі адаптації іноземного студента // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 158-162. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  У статті проаналізовано сутнісні характеристики полікультурної освіти, яка має застосовуватися при сучасних методах адаптаційної підготовки іноземного студента, який взаємодіє з представниками нового культурного середовища. Виявлено, що полікультурна ...
1023547
  Головатюк В.М. Особливості політики стратегічно-наукоємного національного поступу // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (106). – C. 3-23. – ISSN 0374-3896
1023548
  Фурман А.В. Особливості політичного самовизначення мешканців сіл і міст України / А.В. Фурман, А. Гірняк, С. Шандрук // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 52-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-2131
1023549
  Перепелиця Н.О. Особливості політичної концепції Френсіса Фукуями // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 434-438. – ISSN 2076-1554
1023550
  Моренчук А.А. Особливості політичної системи Швеції: досвід для України / Андрій Анатолійович Моренчук, Андрій Андрійович Моренчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 113-119. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
1023551
  Половинкіна М.І. Особливості польських лексем на позначення рожевого кольору // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 200-208. – ISSN 2311-2697


  У статті на матеріалі польської поезії кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. розглянуто особливості польських лексем із семантикою рожевого кольору. Ілюстративним матеріалом лінгвістичного аналізу стали твори К. Пшерви-Тетмаєра, Я. Каспровича, Л. Стаффа, ...
1023552
  Котовська О. Особливості польської традиції здійснення публічної політики // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 27-36. – ISSN 2414-4436
1023553
  Калашник О. Особливості поновлення процесуальних строків у справах, в яких сторонами виступають шукачі захисту // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 41-46. – ISSN 2524-0129
1023554
   Особливості попереднього відновлення господарсько цінних порід під наметом природних дубових лісостанів в умовах свіжої та вологої кленово-липової судіброви лісостепу Сумщини / М.Г. Румянцев, В.А. Лук"янець, В.П. Самодай, В.А. Ігнатенко, А.В. Сотнікова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 35-40 : табл. – Бібліогр.: с. 39. – ISSN 0459-1216
1023555
  Коломис О. Особливості посвідчення довіреностей на відчуження нерухомості // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 166-172
1023556
  Кобильник В.В. Особливості посткласичного етапу становлення порівняльної політології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 30-32
1023557
  Шпакова Н.В. Особливості посткомуністичних трансформацій на пострадянському простірі // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 196-204
1023558
  Троценко Я.П. Особливості потоку рідини крізь циліндричні порожнини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1023559
  Соболь О.М. Особливості походження і використання коней дозвільного напрямку в суб"єктах аматорського конярства м. Херсона і Херсонської області // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 126-135 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
1023560
   Особливості поширення та основні аспекти відтворення Аnthurus Archery (Berk.) E. Fisch на території національного природного парку "Гуцульщина" / М.В. Пасайлюк, Ю.В. Петричук, Н.В. Цвид, М.М. Сухомлин // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 1/2. – С. 5-13. – ISSN 2078-9912
1023561
  Ворон В.П. Особливості пошкодження пожежами лісів Полісся / В.П. Ворон, О.М. Ткач, С.Г. Сидоренко // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 38-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1991-606X
1023562
  Воркуєва К. Особливості права публічних осіб на приватне життя в демократичному суспільстві // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 116-118
1023563
  Дякович М.М. Особливості права спадкування дітей, народжених у результаті штучного запліднення / М.М. Дякович, М.О. Михайлів, В.М. Коссак // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 4. – С. 259-278. – ISSN 1993-0909


  Серед інноваційних медичних технологій, що підвищують народжуваність, виділяються допоміжні репродуктивні методи лікування безпліддя, при застосуванні яких деякі або всі стадії зачаття та раннього розвитку ембріонів проводяться поза організмом матері. ...
1023564
  Джура Х.Ю. Особливості правового забезпечення зайнятості населення в Україні : дис. ... д-ра філософії в галузі права : 081 / Джура Христина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 229 арк. – Додатки: арк. 227-229. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 208-226
1023565
  Вапнярчук Н.М. Особливості правового забезпечення професійного розвитку працівників у зарубіжних країнах // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 122-127. – ISSN 2311-4894
1023566
  Ващишин М. Особливості правового забезпечення формування екологічної мережі в країнах Європи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 233-239. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1023567
  Кость С.П. Особливості правового медіатексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті розглядаються жанрові ознаки та особливості з погляду специфіки виробництва, каналу поширення і лінгвоформатних ознак продукту мас-медійного простору - медіатексту на правову тематику. In the article it is studied the genre features and ...
1023568
  Пасічна І. Особливості правового регулювання державної аграрної політики України в умовах європейської інтеграції / І. Пасічна, О. Скрильник, А. Скрильник
1023569
  Галушка В. Особливості правового регулювання захисту державної таємниці в Україні та за її межами / В. Галушка, Г. Тіхонов // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 205-209. – ISSN 2663-5313
1023570
  Федотова Г.В. Особливості правового регулювання категорії "кримінальний проступок" // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 327-337. – ISSN 2072-8670
1023571
  Пилипович В.П. Особливості правового регулювання прав людини під час збройних конфліктів / В.П. Пилипович, П.Б. Пилипишин, Н.М. Раданович // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 74-93. – ISSN 1993-0909
1023572
  Венедіктов С.В. Особливості правового регулювання трудових відносин у Канаді // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 35-46. – ISSN 2617-5967


  "Стаття присвячена дослідженню особливостей регулювання праці за трудовим правом Канади. Зроблено висновок, що трудове право Канади є унікальним явищем, в якому можна простежити риси, характерні в першу чергу для правових систем Великобританії та ...
1023573
  Ходирєва А. Особливості правового регулювання трудової діяльності народних депутатів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 349-351. – ISBN 978-617-7069-15-6
1023574
  Семенюк К.О. Особливості правового регулювання цифрових об’ємно-просторових творів в авторському праві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 76-86. – ISSN 2224-9281
1023575
  Щербина В.С. Особливості правового режиму державного майна, закріпленого за закладами освіти, культурними та медичними закладами державної форми власності / В.С. Щербина, Т.В. Боднар // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (199). – С. 12-20. – ISSN 2308-9636
1023576
  Шибко Р. Особливості правового становища виробників сировини для дитячого харчування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 66-71. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
1023577
  Гук Б.М. Особливості правового статусу завідувача кафедри закладу вищої освіти: теоретичні аспекти і практичні проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 160-165. – ISSN 2219-5521
1023578
  Паракуда І. Особливості правового статусу зернових складів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 87-94. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено поняття та види зернових складів. Встановлено особливості правового статусу зернового складу. Виявлено та розкрито основні проблеми функціонування Гарантійного фонду виконання зобов"язань за складськими документами на зерно, виконано ...
1023579
  Дякович М. Особливості правового статусу нотаріуса в Україні: теоретичні та практичні аспекти // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 97-106. – ISSN 1026-9932
1023580
  Семененко В. Особливості правової охорони музичних творів, спеціально створених для аудіовізуального твору: національна та іноземна практика // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 105-112. – ISSN 2524-0129
1023581
  Радзивілюк В. Особливості правової регламентації позасудових процедур запобігання неплатоспроможності банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснено дослідження правової регламентації позасудових процедур та заходів запобігання неплатоспроможності банків. Необхідність звернення до питань, пов"язаних із правовим регулюванням названого сегменту відносин банкрутства ...
1023582
  Мурашко А.А. Особливості правосуб"єктивності авторів комп"ютерних програм та можливості захисту їх прав як носіїв інтелектуального капіталу // Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : II Всеукр. наук.-практ. конф., 24 трав. 2019 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлик (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – С. 124-128. – ISBN 978-617-7700-38-7
1023583
  Нагірний М. Особливості правосуддя Республіки Хорватія у сфері військових злочинів (за матеріалами "миклушевського процесу") // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 243-251. – ISSN 1998-4634


  Розглянуто переслідування та покарання військових злочинців у Республіці Хорватія за підсумками сербсько-хорватської війни 1990-х років. Описано процес такого переслідування на прикладі матеріалів так званої "миклушевської справи". Висвітлено основні ...
1023584
  Павліченко Л.В. Особливості практичної підготовки майбутніх вчителів філологів // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 57-59. – ISSN 2304-5809
1023585
  Цвіркун Н.Ю. Особливості предмета злочинного безгосподарського використання земель // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 163-173. – ISSN 2304-4556
1023586
  Паращук Л. Особливості представництва у цивільному праві / Л. Паращук, А. Кучер // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 94-100. – ISSN 2524-0129
1023587
  Гутнікова А. Особливості прикметників у друкованих рекламних текстах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 45-49. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1023588
  Коваленко Т. Особливості принципів земельного права України серед засобів мінімізації юридичних дефектів // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 65-71. – ISSN 2409-4544
1023589
  Труфанова Ю. Особливості припинення договору найму (оренди) у зв"язку із смертю наймача // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 13-16
1023590
  Стефанишин О.Л. Особливості провадження виборчих справ в порядку адміністративного судочинства // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 385-388. – ISBN 978-617-7096-97-8
1023591
  Чепіль В.П. Особливості проведення геологорозвідувальних робіт на сланцевий газ Волино-Поділля на регіональній стадії вивчення // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 21-24 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-721Х
1023592
  Завдов"єва І.Г. Особливості проведення експертних досліджень з питань, пов"язаних з визначенням енергетичної та економічної ефективності енергосервісних послуг // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 371-374
1023593
  Зайцев Д.В. Особливості проведення комплексного тактичного навчання з громадянами України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу під час навчального збору / Д.В. Зайцев, В.Б. Добровольський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 185-191. – ISSN 2524-0056
1023594
  Овсійчук О. Особливості проведення Міської реформи 1870 року в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 221-223
1023595
  Кононенко Н. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування незаконного заволодіння транспортними засобами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 254-259. – ISSN 2663-5313
1023596
  Подоляка Н.С. Особливості провінційного книгарства другої половини XIX - XX століть (на матеріалах Сумського краю) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 114-118


  Розглянуто особливості провінційної книжкової торгівлі наприкінці XIX - початку XX ст. на матеріалах Сумського краю. The article deals with peculiarities of development of the provincial book trade in the late 19th - early 20th centuries, based on ...
1023597
  Басюк Т.М. Особливості проектування високорейтингових Інтернет-ресурсів / Т.М. Басюк, А.С. Василюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 254-360. – ISSN 0321-0499
1023598
  Щоголєва І.В. Особливості проектування практичних занять з дисципліни "тайм-менеджмент" // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 37-43. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  У статті розглянуто сутність і особливості проектування практичних занять з дисципліни «Тайм-менеджмент», яка є базисом у підготовці не тільки майбутніх фахівців управлінських спеціальностей, а й фахівців інших спеціальностей, які орієнтовані на ...
1023599
  Ковальська Г.Л. Особливості проектування та будівництва вбудовано-прибудованих дошкільних навчальних закладів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 378-383 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1023600
  Богородецька О. Особливості промоції вищої освіти республіки Польща // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – C. 78-88. – ISSN 2522-1663
1023601
  Яворська Т.П. Особливості проояву синдрому емоційного вигорання у лікарів, які надають допомогу пацієнтам із цереброваскулярними захворюваннями // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 116-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-7484
1023602
  Шевченко О. Особливості пропагандистського дискурсу РФ в період переходу до неототалітарних політичних практик // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (74), листопад - грудень. – С. 248-258
1023603
  Горпініч Т.І. Особливості професійного відбору та зарахування студентів до медичних шкіл Сполучених Штатів Америки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 57-61. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1023604
  Шульга Ю. Особливості професійного розвитку викладачів недільних шкіл на території Північно-Східної України // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 151-152. – ISBN 978-966-698-271-4
1023605
  Бережний Ю. Особливості професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 16-23. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1023606
  Спіцин Є. Особливості професійноії підготовки вчителів початкових класів у зарубіжних країнах / Є. Спіцин, Т. Хміль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 54-62. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо професійної педагогічної підготовки вчителя початкової школи, що є важливою умовою формування теоретико-методичних засад оптимізації підготовки вчителів початкової школи в українських ЗВО. Аналіз сучасних ...
1023607
  Варга Н.І. Особливості професійної діяльності викладача вищої школи США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 38-41. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Стаття присвячена проблемі професійної діяльності викладача вищої школи. Обгрунтовано, що в сучасних умовах поряд з традиційною культуротворчою місією, робота педагога спрямовується на ефективність, раціональність, організованість і мобільність. Ці ...
1023608
  Шуляк А. Особливості професійної діяльності учителя інформатики // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 140-149. – ISSN 2706-6258
1023609
   Особливості професійної захворюваності медичних працівників Житомирської області на COVID- 19 та оцінка ризиків / О.П. Яворовський, Ю.М. Скалецький, Р.П. Брухно, Л.В. Харчук, І.М. Киричук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (98). – С. 4-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1023610
  Канова Л. Особливості професійної іншомовної підготовки офіцерів тактичного рівня ЗСУ / Л. Канова, С. Тарасенко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 92-98. – ISSN 2307-4906
1023611
  Бєлкіна С.Д. Особливості професійної підготовки майбутніх інженерів в умовах інформатизації промисловості // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 149-158. – ISSN 2227-2844


  На основі аналізу типових професійних задач зроблено висновок, що на сучасному етапі формування постіндустріального суспільства відбувається технологізація інформаційної (за суттю і формами) діяльності інженера. Зроблено висновок про необхідність ...
1023612
  Парій С.Б. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму за кордоном // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 103-107. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1023613
  Любарець В. Особливості професійної підготовки менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 56-61. – ISSN 2078-1016
1023614
  Коричковський В.Д. Особливості професійної підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах Російської Федерації // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 73-77. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1023615
  Балюк А. Особливості професійної соціалізації студентів магістратури соціо-гуманітарного профілю: структурно-функціональна модель // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 130-142. – ISSN 2312-5993
1023616
  Бойчевська І. Особливості професійної соціалізації студентської молоді у вищих навчальних закладах США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 116-122. – ISBN 978-966-2633-03-0
1023617
  Остапович І.П. Особливості профілактичної діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 318-324. – ISSN 2072-8670
1023618
  Маркітантов В.Ю. Особливості процесів регіоналізації в Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 49-51
1023619
  Городенко Л.М. Особливості процесів редагування у мережевій комунікації // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 17-25


  призначення, аудиторію та способи розміщення й поширення в мережі. Розглядається та кожне можливість автоматичного перенесення на мережеві комунікації визначальних функцій редактора, розроблених для газетно-журнальних та книжкових видань. The article ...
1023620
  Проць Н.В. Особливості процесу впровадження системи бюджетування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 89-92. – ISSN 2306-6814
1023621
  Савка В.Я. Особливості процесу гнучкої інтеграції в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Савка Віталій Янович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1023622
  Григоренко М. Особливості процесу запозичання в сучасній українській мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 255-261. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1023623
  Фаренюк Н.В. Особливості процесу інтернаціоналізації юаня на ринках боргових фінансових інструментів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 139. – С. 107-114. – ISSN 2308-6912


  Cтаття присвячена найвизначним аспектам зростаючої потреби в оншорному фінансуванні в юанях, що передбачає випуск панда-бондів або інші варіанти вибору, такі як прямі кредити в місцевих банках або укладання повністю фондованих своп-контрактів на юані. ...
1023624
  Фельцан І.Ю. Особливості процесу радянізації адвокатури у післявоєнному Закарпатті (1946-1950 рр.) // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7404-86-5
1023625
  Сідун М.М. Особливості процесу спілкування молодших школярів у шкільному колективі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 259-261. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1023626
  Тітова С. Особливості процесу формування земельного сервітуту та землі оборонного призначення / С. Тітова, Л. Гребеник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 65-70. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі обґрунтованих методологічних положень представлено особливості підстав установлення та припинення сервітутів для практичного застосування їх у військовій сфері. Розкрито зміст сервітутів у системі обмежень і відмежовано їх від способів ...
1023627
  Янюк Н. Особливості процесуального представництва в адміністративних судах по виборчих спорах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 212-220. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1023628
  Мотков Станіслав Олегович Особливості прояву дезадаптивної поведінки підлітків з різним ступенем травматизації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 34-43. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1023629
   Особливості прояву радіаційно-індукованого ефекту свідка в лімфоцитах периферичної крові людини за дією астаксантину / С.Р. Рушковський, Д.А. Курінний, О.М. Демченко, М.А. Пілінська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 9. – С. 82-87. – ISSN 1025-6415
1023630
  Заіка В.М. Особливості прояву тривожності та фрустраційних реакцій студентів в умовах екзаменаційного стресу / В.М. Заіка, В.Ф. Моргун // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2019. – С. 158-173. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1023631
  Бадзюк Б. Особливості психології жінки-злочинниці // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 138-142. – ISSN 2409-4544
1023632
  Карелін П.А. Особливості психологічних меж особистості у різних комунікативних контекстах : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карелін Павло Анатолійович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1023633
  Бацилєва О. Особливості психологічного супроводу вагітних жінок, які мешкають у зоні конфлікту / О. Бацилєва, В. Астахов, І. Пузь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 14-19. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється проблема впливу стресогенних факторів на характер перебігу вагітності та формування материнської сфери у жінок, які мешкають у Донецькій області в зоні конфлікту. Представлено програму медико-психологічного супроводу, яка спрямована на ...
1023634
  Малина О.Г. Особливості психологічної допомоги дітям із ЗПР // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 91-97. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2310-4368
1023635
  Зелінська Я. Особливості психологічної корекції та терапії посттравматичного стресового розладу у вимушених переселенців // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 57-60
1023636
  Грибок А.О. Особливості психологічної стійкості та готовності військовослужбовців Збройних Сил України до дій в екстремальних умовах // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д., ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 23-33. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 30). – ISSN 2072-4772
1023637
  Бабенко В.Г. Особливості психолого-педагогічної підготовки до окремих тактичних і спеціальних заходів, які проводить Національна поліція України / В.Г. Бабенко, І.І. Пампура // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 356-363. – ISSN 2072-8670
1023638
  Рябець І.В. Особливості психосоціальної інтервенції у процесі формування професійної етики фахівців із зв"язків з громадкістю / І.В. Рябець, М.О. Голубєва // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 46-49. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2617-2348
1023639
  Рибченко Л Особливості радіаційного режиму найбільш інтенсивних засух за 1991-2010 рр. в Україні / Л Рибченко, С.В. Савчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 185-193.


  Наведено зміни складових радіаційного режиму у періоди найбільш інтенсивних засух за останнє двадцятиріччя відносно кліматологічної стандартної норми 1961-1990 рр. Приведено изменение составляющих радиационного режима в периоды наиболее интенсивных ...
1023640
  Мурашевич К. Особливості раннього символізму у китайській та японській поезії поч. XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 198-203


  В статті розглядаються cпільні та водночас відмінні риси між раннім японським та китайським символізмом. Також представлені спільні мотиви і теми поезії авторів символістів Китаю та Японії, що демонструє звернення поетів ХХ ст. до традиційної поетичної ...
1023641
  Пасічник В. Особливості ратифікації та набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 96-106. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
1023642
   Особливості реакції глутатіонової системи однодольних рослин на вплив металів та гіпертермії / Н Павлюкова, , Н.О. Хромих, Л.В. Богуславська // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-8331
1023643
  Красілова Ю.М. Особливості реакції на фрустрацію неповнолітніх засуджених // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 75-84. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 16). – ISSN 2072-4772
1023644
  Богдановська Є.О. Особливості реалізації антикризової державної політики в розвинутих країнах світу та Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (192). – С. 8-18
1023645
  Холодьон О.М. Особливості реалізації архісеми "говорити" у східнополіських говірках як відображення моделі мовної картини світу діалектоносіїв // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 450-463. – ISBN 978-966-1673-36-5
1023646
  Савич Є. Особливості реалізації громадянином права на конституційне звернення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 147-152. – ISSN 2663-5313
1023647
  Москалюк С. Особливості реалізації державної енергетичної політики України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (41). – С. 54-60. – ISSN 2414-4436
1023648
  Загородній А. Особливості реалізації дуальної освіти у рамках підготовки фахівців з обліку та оподаткування / А. Загородній, Л. Пилипенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 40-50. – ISSN 1682-2366
1023649
  Ніколаєнко Т.Б. Особливості реалізації звільнення від кримінальної відповідальності у разі зміни правового режиму в державі // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 283-291. – ISSN 2072-8670
1023650
  Мармазова Т.І. Особливості реалізації комунікативної та економічної функцій політики у кризові періоди суспільного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 368-378
1023651
  Мостова О. Особливості реалізації комунікативної функції мови у японській блогосфері (на матеріалі подорожей до країн Східної Європи) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 58. – С. 92-97


  У статті охарактеризовано особливості мандрівних блогів, а також зроблено спробу проаналізувати специфіку реалізації основних функцій мови у японських блогах. В статье охарактеризованы особенности блогов о путешествиях, а также сделана попытка ...
1023652
  Тарасенко І.О. Особливості реалізації механізму державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти та науки / І.О. Тарасенко, Н.В. Цимбаленко, О.С. Тарасенко // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (17). – C. 26-32. – ISSN 2410-9576
1023653
  Кравченко О. Особливості реалізації мовленнєвих актів у молодіжних китайськомовних інтернет-текстах: гендерний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 95-102


  Стаття присвячена узагальненню типів мовленнєвих актів відповідно до їх іллокутивної мети. Також досліджено особливості реалізації директивів, кваліфікативів та квеситивів у китайськомовних текстах молодіжного гендерного дискурсу. Статья посвящена ...
1023654
  Довгаль О.А. Особливості реалізації національних інноваційних моделей розвитку Бразилії, Чилі та Мексики / О.А. Довгаль, Г.В. Довгаль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 49-54. – ISSN 2222-4459
1023655
  Божко Н.О. Особливості реалізації права на доступ до інформації у формі відкритих даних // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 87-90. – ISBN 978-966-916-903-7
1023656
  Подоляка Т.О. Особливості реалізації права на житло внутрішньо переміщених осіб в Україні // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 78-83. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1023657
  Онишко О.Б. Особливості реалізації права на іпотеку на територіях Східної Галичини та Західної Волині у складі Польщі (1919-1939 рр.) // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 2 (4). – С. 103-109. – ISSN 2617-4162
1023658
  Цельєв О.В. Особливості реалізації права на освіту громадянами України, які проживають на її окупованих територіях // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 74-77. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1023659
  Мостовий А. Особливості реалізації правового статусу митного брокера в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 202-211. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1023660
  Торяник О. Особливості реалізації прокурором конституційних повноважень щодо нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 120-123. – ISSN 2307-8049
1023661
  Довготелес Д. Особливості реалізму в японській літературі на прикладі твору Нацуме Сосекі "Серце" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 171-176


  У статті висвітлено питання впливу західної літератури доби реалізму на формування японської літератури, зокрема роман Нацуме Сосекі "Сердце" як приклад поєднання засад виключно японської традиційної літератури та базових принципів реалізму. В статье ...
1023662
  Гришина К. Особливості революції Італії з Австрійською імперією 1848-1849 років у висвітленні часопису "Вісник Європи" // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 235-253. – ISSN 2409-9260
1023663
  Мандрик І. Особливості регіонального розвитку продуктивних сил Польщі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 87-92. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
1023664
  Аралова Н.І. Особливості регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів у наукових установах // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 22-28. – ISSN 2308-9636
1023665
  Сусіденко В.Т. Особливості регулювання інфляції в Україні: стан та перспективи / В.Т. Сусіденко, Ю.В. Сусіденко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 163-170. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1023666
  Мирко І.А. Особливості регулювання праці молоді в Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 159-161. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1023667
  Лутай Л.А. Особливості регулювання ринку праці України в умовах подолання системної кризи / Л.А. Лутай, С.А. Тюлєнєв // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 14-17
1023668
  Фіголь Н.М. Особливості редагування електронного посібника з журналістики для вищої школи / Н.М. Фіголь, А.В. Дєдушкіна // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 327-336. – ISSN 1998-6912
1023669
  Пасова Т.О. Особливості редакційної політики польського журналу "Культура" стосовно українсько-польського взаємопорозуміння // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 175-178


  У статті розглядаються особливості редакційної політики на прикладі польського журналу "Культура", що виходив в еміграції у період з 1947 по 2000 рр. Як приклад наводиться "східне" питання, важливим складником якого журнал вважав українсько-польське ...
1023670
  Кадум Л.Л. Особливості режисури екстремального документального фільму : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.04 / Кадум Леон Лейт (Лейт Абдул Амир) ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1023671
  Блудов О.М. Особливості резонансних властивостей та магнітних фазових перетворень в празеодимовому феробораті та рідкісноземельних хромоборатах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.11 / Блудов Олексій Миколайович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких темпервтур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогрн.: 14 назв
1023672
  Питуляк М. Особливості рекреаційного лісокористування в Тернопільській області / М. Питуляк, М. Питуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 185-190 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1023673
   Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000-2020 рр. : (інфом. матеріали) : підготовлені до черг. засідання постійно діючого Круглого столу "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин" 25 листоп. 2020 р. за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні : [соціологічні дослідження] / Razumkov centre. – Київ : Центр Разумкова, 2020. – 110 с. : іл., табл. – Інформ. матеріали підгот. до чергового засідання постійно діючого Круглого столу "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин" 25 листоп. 2020 р. за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. – Бібліогр.: с. 83-84 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова)
1023674
  Бончковський О.С. Особливості реліктової посткріогенної морфоскульптури східної частини Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 48-59. – ISSN 0868-6939
1023675
  Філоненко Ю.М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності комах на території Українського Полісся / Ю.М. Філоненко, І.М. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 59-66. – ISSN 0868-6939
1023676
  Приліпко І. Особливості репрезентації образу іншого у нарисі Олеся Гончара "На землі Камоенса" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 169-177. – ISSN 2520-6346


  "Розкрито специфіку репрезентації образу Іншого в нарисі О. Гончара "На землі Камоенса". З"ясовано чинники формування етнообразу португальців. Окреслено особливості авторської візії інонаціональних образів та реалій". The paper exposes peculiarity of ...
1023677
  Кушнеров В.А. Особливості ресурсів психологічної безпеки військовослужбовців : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кушнеров В"ячеслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1023678
  Книшик С.І. Особливості реформування системи державного управління загальною середньою освітою в Україні: європейський досвід // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 74-80
1023679
  Загудаєва О.А. Особливості риторичного підходу до моделювання юридичної аргументації // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 42-45. – ISSN 2414-5823


  У статті розглянуті особливості риторичного підходу до моделювання юридичної аргументації, виділені його характерні риси, спираючись на роботи класичних і сучасних представників цього підходу. Серед особливостей ри- торичного підходу особлива увага ...
1023680
  Кулаковський Т.Ю. Особливості рівня макіавеллізму службовців бюрократичних установ / Т.Ю. Кулаковський, О.Г. Кулаковська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 63-70 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2411-3190
1023681
  Кряжич О.О. Особливості роботи з авторами - молодими науковцями // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 36-42. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Розглянуто проблемні питання роботи з авторами - молодими науковцями. Визначені основні правила опрацювання матеріалу та роботи над науковою статтею. Сформульований підхід до роботи з молодими авторами - науковцями в редакціях наукових видань. У ...
1023682
  Калашник Л. Особливості роботи з хореографічно-обдарованими дітьми-сиротами в КНР / Л. Калашник, Цан Чжань // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 187-192. – ISBN 978-966-2633-02-3
1023683
  Андреєв Т. Особливості роботи Центрального державного науково-технічного архіву України із запитами та зверненнями громадян і юридичних осіб // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)
1023684
  Завгородня Ю.В. Особливості розв"язання конфліктів та управління конфліктами у пострадянських країнах (на прикладі Молдови, Грузії, України) = Features of conflict resolution and conflict management in post-soiet countries (on the example of Moldova, Georgia, Ukraine / Ю.В. Завгородня, А.В. Кройтор, А.В. Пехник // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: Л.І. Кормич (голов. ред.), І.М. Милосердна, Т.М. Краснопольська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 64. – С. 93-117. – ISSN 2616-406X
1023685
  Чернишова Т.М. Особливості розвитку агротуристичного продукту Житомирського регіону (на прикладі агросадиби "Поліська хата") // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 45-50. – ISSN 2308-135X


  У статті на прикладі діяльності культурно-мистецького центру "Поліська хата" було проаналізовано особливості формування та структурно-функціональні характеристики туристичного продукту сільського туризму у Житомирському регіоні, а також проведено ...
1023686
   Особливості розвитку бактеріопланктону Куяльницького лиману в 2015-2017 рр. / Н.В. Ковальова, В.І. Медінець, С.В. Медінець, О.П. Конарева, І.Є. Солтіс // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 20-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
1023687
  Калініченко Т.М. Особливості розвитку вищої освіти в Україні (2014-2018 рр.) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 243-247. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1023688
  Степанова Г.М. Особливості розвитку вітчизняного механізму грошово-кредитного регулювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 325-330. – ISSN 2222-4459
1023689
   Особливості розвитку геополітичної ситуації у світі в 2016 році та нові виклики і загрози світовій безпеці 2017 року в контексті національних інтересів і безпеки України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 2-28
1023690
  Гарафонова О.І. Особливості розвитку державно-приватного партнерства в умовах трансформації економік світу / О.І. Гарафонова, В.Ю. Худолей, О.Л. Демченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 236-243. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1023691
  Іванов Ю. Особливості розвитку дистанційних технологій у ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" / Ю. Іванов, О. Ольховська, Д. Ольховський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 58-62. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1023692
  Іванова Н.В. Особливості розвитку екологічно безпечного транспорту як складової міської інфраструктури / Н.В. Іванова, Т.В. Ганєєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 41-45. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1023693
  Трачук Т.А. Особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 5-8


  У статті визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні з часів їх зародження до 90-х рр. минулого століття. The article distinguishes the features of the development of Ukrainian journalism studies since the beginning to the ...
1023694
  Бойко Д.І. Особливості розвитку інноваційної діяльності країн світу // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 75-77. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1023695
   Особливості розвитку крон та репродукції дуба звичайного на насінних плантаціях ДП "Гутянське ЛГ" Харківської області / С.А. Лось, О.М. Годований, В.Г. Григорьєва, Є.А. Губін // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 87-95 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISSN 0459-1216
1023696
  Попович М.Д. Особливості розвитку культури в суспільстві мережевих структур // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 148-158
1023697
  Шупик С.М. Особливості розвитку молочного скотарства у провідних країнах світу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 148-157. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано, що пріоритетними факторами підвищення стійкості є: державна підтримка галузі молочного скотарства та переробників молока, використання високопродуктивних порід тварин, запровадження наукомістких технологій у процеси виробництва та ...
1023698
  Владимир О. Особливості розвитку науково-інноваційного потенціалу та національноїекономіки за умов глобалізаційних процесів // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 2 (55). – С. 14-27. – ISSN 2409-8892


  Досліджено взаємозалежність між розвитком і фінансуванням наукової діяльності та формуванням інноваціного потенціалу країни, а також зміцненням її стратегічних позицій у сучасному глобалізованому світі.
1023699
  Корж-Усенко Особливості розвитку національної вищої школи періоду правління українських урядів. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 3 (77). – C. 285-300. – ISSN 2312-5993
1023700
   Особливості розвитку промисловості України в сучасних умовах / Б.Я. Остапюк, І.С. Груник, М.І. Легенький, Ю.І. Легенький // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 62 (спецвип.). – C. 45-52. – ISSN 2075-4892
1023701
  Баб"як Ж. Особливості розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у США / Ж. Баб"як, Н. Щур // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 12-20. – ISSN 2307-4914
1023702
  Бордакова О. Особливості розвитку професійної орієнтації учнівської молоді в країнах Європейського Союзу // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 101-109. – ISBN 978-966-2633-02-3
1023703
  Метельська Н.Й. Особливості розвитку професійної самосвідомості працівників освіти у процесі підвищення кваліфікації : дис. ... д-ра філософії : 053 / Метельська Наталія Йосипівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Полтава, 2020. – 283 арк. – Додатки : арк. 211-282. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 187-210
1023704
  Фурс О.Й. Особливості розвитку психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління в процесі їх практичної підготовки : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Фурс Олег Йосипович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1023705
  Веремеєнко В.Ю. Особливості розвитку сили та витривалості у школярів середнього шкільного віку : автореф. дис. ... канд. педаг. наук : 13.00.02 / Веремеєнко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т " Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – Бібліогр.: 11 назв
1023706
  Січень І. Особливості розвитку ситуації довкола України (підсумки першого півріччя 2016 року) // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел". – Київ, 2016. – № 2. – С. 25-37
1023707
  Гвоздь В. Особливості розвитку ситуації у світі в 2017 році в контексті національних інтересів України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (8). – С. 2-27
1023708
  Чобаль Л.Ю. Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 105-109
1023709
  Кикоть М. Особливості розвитку студентського руху в Україні в період незалежності // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 251-259. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Доведено, що процес становлення та розвитку студентського руху в Україні у період незалежності був обумовлений суспільно-політичними та соціально-економічними трансформаціями розглядуваного періоду. З посиленням демократичних процесів у державі ...
1023710
  Огнєва Т.К. Особливості розвитку сучасного мистецтва і кінематографу у Китаї, Кореї та Японії // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 69-83. – ISSN 2616-9967
1023711
  Палійчук А.В. Особливості розвитку сучасної ділової преси України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 33-35


  У статті розглянуто особливості розвитку сучасної ділової преси України. Визначено типологічні характеристики ділової преси та основні аспекти її функціонування. Подано порівняльну характеристику найпопулярніших ділових видань України. Виокремлено ...
1023712
  Алексеєнко О. Особливості розвитку сфери інноваційної діяльності в закладах вищої освіти та наукових установах збройних сил України / О. Алексеєнко, Л. Наливайко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 9-17. – ISSN 2617-1775
1023713
  Рафальський О. Особливості розвитку та напрями консолідації української політичної нації // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 56-96. – ISBN 978-966-02-8820-1
1023714
  Пікулик О. Особливості розвитку туристичної галузі в Австрії / О. Пікулик, М. Захарунь // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 158-164. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
1023715
  Міщенко С.В. Особливості розвитку фінансового сектору в умовах нового геофінансового механізму // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 121-130
1023716
  Палига Є.М. Особливості розвитку фондового ринку України / Є.М. Палига, Д.В. Обертан, Т.В. Панчишин // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 127-133. – ISSN 1998-6912
1023717
  Мельничук Н.О. Особливості розірвання трудового договору з керівником юридичної особи на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 63-68. – ISSN 2617-5967
1023718
  Лаптєв В.Г. Особливості розміщення корпоративних цінних паперів в Україні / В.Г. Лаптєв, А.В. Білаш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6814
1023719
  Люта Н.Г. Особливості розподілу важких металів у донних відкладах річок України // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 28-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
1023720
  Татарчук О.Г. Особливості розподілу крупного граду в Україні на рубежі ХХ-ХХІ століть / О.Г. Татарчук, Т.В. Корж // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 159-160. – ISSN 2306-5680
1023721
  Сидоренко С.В. Особливості розподілу снігу й вологи під впливом полезахисних лісових смуг щільної конструкції / С.В. Сидоренко, Ю.М. Біла // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 104-112 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISSN 0459-1216
1023722
  Кінаш Р.І. Особливості розрахунку теплової активності підлог житлових і громадських будівель у кліматичних умовах будівництва Закарпатської області / Р.І. Кінаш, Я.С. Гук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 147-150 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1023723
  Маслова В.О. Особливості розробки стратегії комерційної діяльності підприємств оптової торгівлі / В.О. Маслова, Я.О. Ралько // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 39-45. – ISSN 2075-4892
1023724
  Ластівка С.І. Особливості розробки стратегії партійної виборчої кампанії та її види // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 342-349
1023725
  Нємець К. Особливості розселення населення у Харківській області (з позицій системного підходу) / К. Нємець, П. Вірченко, К. Кравченко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 80-86. – ISSN 2076-1333
1023726
  Самойленко О.А. Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп"ютерних технологій : монографія / О.А. Самойленко. – Київ : КНТ, 2009. – 324, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-221 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-550-4
1023727
  Олійничук Р. Особливості розслідування забруднення атмосферного повітря // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 150-153. – ISSN 2524-0129
1023728
  Буднік О.П. Особливості розслідування злочинів проти безпеки виробництва // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 170-175. – ISSN 2222-5374
1023729
  Никифорчук В.Д. Особливості розслідування злочинів, що вчиняються у сфері банківських електронних платежів // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 337-342. – ISSN 2072-8670
1023730
  Юрчишин В.М. Особливості розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, пов"язаних із насильством в сім"ї : монографія / Юрчишин В.М., Кифлюк Р.В. ; Чернів. юрид. ін-т Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." ; Чернів. ін-т Міжнар. гуманіт. ун-ту. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 160 с. : табл. – Бібліогр.: с. 138-151 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-84-3
1023731
  Калуга В.Ф. Особливості розуміння суті феноменів ідентичності та самоідентичності в контексті домінантних інтерпретаційних систем // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 53-56
1023732
  Юрченко О. Особливості розширення перспектив українознавства в часи Київської Русі і розкриття витоків етнонаціональної свідомості в творчій спадщині М.О. Максимовича // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 88-96. – ISSN 1562-529Х
1023733
  Коробанова О.Л. Особливості рольової комунікації в новостворених групах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 145-159. – ISSN 2309-8287
1023734
  Нофенко А. Особливості російсько-української гібридної війни та її значення для європейської безпеки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 83-89. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
1023735
  Смола Л. Особливості російського пропагандистського дискурсу (на прикладі українсько-російського конфлікту на Сході України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)
1023736
  Москальов Д. Особливості російської антикварної практики др. пол. XVIII – сер. XIX cт. // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 148-157. – ISSN 2306-4323
1023737
  Бончковський А. Особливості рослинної сукцесії у кар"єрі цегельного заводу в с. Новий Тік (Рівненська область) / А. Бончковський, О. Безсмертна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 44-49. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
1023738
  Колчанова О.В. Особливості росту й розвитку ліщини деревоподібної (Corylus colurna L.) у насадженнях зеленої зони ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / О.В. Колчанова, С.А. Лось, І.Й. Ситнік // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 71-72. – ISSN 0459-1216
1023739
  Слюсар С.М. Особливості росту та розвитку сорго в Правобережному Лісостепу // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 63-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
1023740
  Луценко С. Особливості самоосвітньої компетентності менеджерів освіти / С. Луценко, Л. Івашина // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 175-177. – ISBN 978-966-698-271-4
1023741
  Кочержат О.І. Особливості самостійної роботи студента у вищій медичній школі // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 2, т. 1 (150). – C. 223-225. – ISSN 2077-4214
1023742
  Шарманова Н. Особливості світобачення письменника у контексті мовної афористики (на матеріалі творчості Івана Франка та Івана Багряного) // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 212-217
1023743
  Білущак Т. Особливості сервісів для створення віртуальних виставок у формуванні ефективного бібліотечно-інформаційного простору / Т. Білущак, В. Акиджи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 45-48. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто організацію віртуальних виставок у бібліотечних інституціях як сучасну форму обслуговування та забезпечення інформаційних потреб користувачів. Проведено порівняльний аналіз шести сервісів для створення віртуальних виставок, виявлено їхні ...
1023744
  Вдовина О.Я. Особливості символіко-алегоричної думки Кирила Туровського в контексті ідейних засад християнського Середньовіччя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 28-36


  Авторка здійснює спробу довести, що символізм та алегоризм думки Кирила Туровського не є суто стилістичними особливостями його творінь, а відображають характерні особливості середньовічного християнського світогляду та засвідчують належність ...
1023745
  Плющ Н.П. Особливості синтагматичного членування речення в українській мові (на матеріалі атрибутивних синтагм) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 110-117
1023746
  Волошук В.І. Особливості синтаксичної побудови поетичних творів Р.М. Рільке та ії збереження в українських перекладах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2019. – Т. 11, № 2. – С. 7-20. – ISSN 2077-804X
1023747
  Ткаченко О.М. Особливості синтезу інтелектуальних систем управління мережами майбутнього // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – С. 33-39. – ISSN 2412-4338
1023748
  Коваленко Б.В. Особливості системи екологічних стандартів за законодавством України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2018. – C. 120-126. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (40)). – ISSN 2308-5053
1023749
   Особливості системи підготовки до педагогічної діяльності викладачів військових навчальних закладів США / О. Васильєв, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 57-69. – ISSN 2617-1775
1023750
  Нелін Є.В. Особливості системи роботи вищої педагогічної освіти Італії у другій половині XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 113-123. – ISSN 2312-5993


  Стаття присвячена аналізові проблем педагогічної підготовки майбутніх учителів. Розглядаються теоретико-правові аспекти становлення вищої педагогічної освіти Італії у другій половині ХХ століття. Звертається увага на залежність системи освіти від ...
1023751
  Вергун В.А. Особливості системи університетських студій в окремих країнах / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков // Вступ до університетських студій : навч. посібник / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков. – Київ : VADEX, 2017. – С. 77-128. – ISBN 978-966-9725-33-2
1023752
  Міщук Є.В. Особливості системи управління власним капіталом підприємства та шляхи її вдосконалення / Є.В. Міщук, В.В. Міщенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 46-49. – ISSN 2306-6792
1023753
  Мануша Ю.І. Особливості системного запалення при ішемічній хворобі серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки та методи їх лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Мануша Юлія Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1023754
  Козлова О. Особливості системного управління освітою дорослих / О. Козлова, І. Чистякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 13-16. – ISBN 978-966-698-272-1
1023755
  Козяр Н.О. Особливості сільського господарства як об"єкту інвестування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 82-87. – ISSN 2306-6814
1023756
  Харахаліль Л. Особливості сімейно–шлюбного права у період Великого князівства Литовського XIV-XVI ст. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 254-255
1023757
  Батиченко С.П. Особливості сімейної політики в країнах Європи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 65-72. – ISSN 2308-135X
1023758
  Кичко І.І. Особливості скандинавської моделі регулювання ринку праці / І.І. Кичко, Л.М. Мекшун // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (17). – C. 7-13. – ISSN 2410-9576
1023759
  Поправко О.В. Особливості складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 51-58


  Викладено теоретико-методологічні основи про державне управління земельними ресурсами. Визначено особливості формування проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Проаналізовано склад проекту землеустрою. Визначено відомості, що вносяться ...
1023760
  Шацкова Л.П. Особливості складу витрат інноваційної діяльності промислового підприємства в залежності від цілей використання її результатів / Л.П. Шацкова, Б.С. Аннаєв // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 80-88. – ISSN 2306-6792
1023761
  Вереш М.Т. Особливості словотвору німецьких християнсько-богословських термінів / М.Т. Вереш, В.В. Синьо // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 54-59


  У статті розглянуто особливості словотвору німецьких християнсько-богословських термінів. Досліджено структурні особливості автохтонних термінів, похідних термінів та термінів-композитів. Серед похідних термінів виявлені афікси, які найбільшою мірою ...
1023762
  Бончковський О.С. Особливості соліфлюкційних процесів у плейстоцені на території Волинської височини // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 177-178. – ISSN 2306-5680
1023763
  Кісь О. Особливості соціалізації дівчаток в українській сім"ї XIX - початку XX ст. // Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 2]. – C. 49-55. – ISBN 966-7321-42-8
1023764
   Особливості соціально-економічного розвитку прикордонних областей в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Х.М. Притула, О.І. Пастернак, Я.Я. Калат, О.Б. Цісінська, О.П. Демедюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 91-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1562-0905
1023765
  Павлюков О. Особливості соціально-психологічної реабілітації осіб з посттравматичним синдромом (ветеранів війни на Сході України) // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 106-109
1023766
  Гуцуляк Н.М. Особливості соціально-психологічної реадаптації демобілізованих учасників АТО / Н.М. Гуцуляк, М.М. Корнівська, Н.Г. Матейчук // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 17-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
1023767
  Осіпова Л.В. Особливості соціального забезпечення в умовах глобалізації економічного простору // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 78-83. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1023768
  Кульчій І. Особливості соціального захисту військовослужбовців: досвід зарубіжних країн // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 95-98
1023769
  Юрчик Г. Особливості соціального захисту сімей в Україні / Г. Юрчик, Б. Давидчук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – № 2. – Бібліогр.: 12 назв
1023770
  Ковальчук Н.В. Особливості соціальної відповідальності в аграрному бізнесі // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 43-53. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1023771
  Варецька О. Особливості соціальної компетентності майбутнього економіста // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 12-17. – ISSN 2308-4634
1023772
  Чайка І.Ю. Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку в недержавних організаціях соціальної сфери / І.Ю. Чайка, М.Р. Хакімова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 198-203 : табл. – Бібліогр.: с. 201-202. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1023773
  Лебедева О.А. Особливості соціальної спрямованості економічного розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 101-103 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1023774
  Островська Н.В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Островська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики і масової комунікації. – Запоріжжя, 2015. – 230, [38] арк. – Додатки: арк. 231-268. – Бібліогр.: арк. 194-230
1023775
  Свириденко М.А. Особливості соціолекту іспанських студентів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 165-172
1023776
   Особливості спектра потужності ЕЕГ у спортсменів різних видів спорту / А. Сокол, Т. Шевчук, Н. Євпак, Р. Кальков // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 135-140. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
1023777
  Куцевич М. Особливості співвідношення окремих міжнародно-правових зобов"язань України та принципів чинності Кримінального кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-58. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню дійсних меж застосування КК України, які обумовлюються, ратифікованими Україною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню ...
1023778
  Волошенко М. Особливості спілкування в педагогічних закладах вищої освіти // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Абдюлкадир К. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 11/12 (176/177). – С. 64-67. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1023779
  Бачук В.Б. Особливості спорів, що виникають із спадкових відносин / В.Б. Бачук, К.О. Кісілевич // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 1-4. – ISSN 2304-5809
1023780
  Мильченко Л. Особливості сприйняття візуальної книги. Комікси. Манга. Графічний роман // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 10-15. – ISSN 2076-9326
1023781
  Яблонський В. Особливості сприйняття та спадкоємності УНР в сучасній Україні // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 372-383. – ISBN 978-617-7062-20-1
1023782
  Хохліна О.П. Особливості спрямованості особистості як детермінанта успішності соціально значущої активності студентів / О.П. Хохліна, Д.В. Сила // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 279-293. – ISSN 2522-4093
1023783
  Озерова В.А. Особливості ставлення до праці молоді з різним економічним статусом // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 121-130. – ISSN 2520-6265
1023784
  Хмелевський В.О. Особливості стадіального аналізу літогенезу : навч. посібник / В.О. Хмелевський ; М-во освіти та науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 139, [1] с. : табл., портр. – Шифр. дубл. 55 Хмел. – Бібліогр.: с. 133-137. – ISBN 978-617-10-0265-4
1023785
  Пшенишна О. Особливості становлення військової політики в діяльності уряду П. Скоропадського 1918 р. // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 59-61. – ISBN 978-966-485-045-9
1023786
  Лелик Л.І. Особливості становлення й функціонування малого підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 248-254. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1023787
  Кир"ян Т.І. Особливості становлення медсестринства в Україні наприкінці ХХ -початку ХХІ ст. // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 17-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1023788
  Теренко О.О. Особливості становлення освіти дорослих у Канаді // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 267-269. – ISBN 978-966-698-257-8
1023789
  Андрієнко М.В. Особливості становлення та розвитку державного управління сферою пожежної безпеки в Україні в радянський період // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 107-109. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1023790
  Швець Є.В. Особливості становлення та трансформації мультикультурного міського середовища історичного ядра (Касби) міста Алжир під впливом західної цивілізації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 191-197. – ISSN 2077-3455
1023791
  Швець Є.В. Особливості становлення та трансформації мультикультурного міського середовища історичного ядра міста Алжир (Касби), під впливом ісламської цивілізації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 224-230. – ISSN 2077-3455
1023792
  Василенко О. Особливості становлення україномовних перекладів творів Ернеста Хемінгуея в ХХ столітті / О. Василенко, Л. Костюк // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 28-33. – ISSN 2410-0927
1023793
  Борець А. Особливості становлення української ідентичності в Російській імперії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (приклад Петра Стебницького) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 124-135


  У статті розглянуто особливості становлення національної (української) ідентичності публіциста П. Стебницького. Доведено ефективність національних та імперських студій у дослідженні дискурсу української преси початку ХХ ст. В статье рассматриваются ...
1023794
  Збаравська Л.Ю. Особливості становлення фізичної освіти у вищих аграрно-технічних закладах України // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 85-89
1023795
  Бялик О. Особливості статевого виховання молоді в закладах освіти країн-засновників європейського макрорегіону // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 35-40. – ISSN 2308-4634
1023796
  Бялик О. Особливості статевого виховання учнівської молоді в країнах другої та третьої хвиль вступу до європейського співтовариства // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 195-203. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208


  У статті проаналізовано особливості статевого виховання учнівської молоді в країнах другої хвилі вступу до європейського співтовариства, у яких воно є важливим напрямком державної освітньої політики. Визначено, що Австрія, Швеція, Фінляндія ...
1023797
  Бочарова М.І. Особливості створення вихідного матеріалу для селекції видів пажитниці в умовах Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Бочарова Марина Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Миронів. ін-т пшениці ім. В.М. Ремесла. – с. Центральне, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1023798
   Особливості створення індексів УДК для документів мистецької, музейної та біографічної тематики / Ахвердова, , , Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 28-29. – ISSN 2076-9326
1023799
  Коляда Н.М. Особливості створення інклюзивного середовища в закладах вищої освіти / Н.М. Коляда, А.М. Таран // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 70-73
1023800
  Пелещишин А.М. Особливості створення культурологічного довідкового консолідованого інформаційного ресурсу / А.М. Пелещишин, В.В. Добровольська, Тимовчак-Максимець // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 123-129. – ISSN 2226-3209
1023801
  Казакова Т.С. Особливості стимулювання персоналу до професійного самовдосконалення у закладах вищої освіти // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 5 (70). – С. 125-129. – (Серія: Економіка). – ISSN 2304-0920
1023802
  Кругляк М. Особливості стипендіального забезпечення студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 22-26. – ISBN 978-966-485-045-9
1023803
  Ор"єва К.В. Особливості стратегічних цілей та їх місце в ієрархії цілей організації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 79-81. – ISSN 2306-6806
1023804
  Миндреску Ю. Особливості стратегічного планування антикорупційної політики в Румунії // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 174-184. – ISSN 2519-4518
1023805
  Гришко А.А. Особливості структури батьківської сім"ї дівчат-підлітків, які страждають вторинною олігоменореєю // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 9. – С. 56-62 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1249
1023806
  Васильєва А.О. Особливості структури воднево-зв"язаних кластерів та їхні прояви в коливальних спектрах : дис. ... д-ра філософії : 104 ; 10 / Васильєва Антоніна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 133 арк. – Додаток: арк. 129-133. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 115-128
1023807
  Качайло К. Особливості структури і семантики конфіксальних іменників на -ок, використаних у поетичних творах І.Я. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 196-199
1023808
  Тарасюк Н.А. Особливості структури селитебних ландшафтів Волинської області / Н.А. Тарасюк, О.О. Ничая // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 111-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1023809
  Писанко Я.І. Особливості структурно-функціональної організації техногенно зміненої водної екосистеми гирлової ділянки річки Ірпінь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Писанко Яна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1023810
  Поцелуйко А.О. Особливості структурування образу України в суспільно-політичному та соціокультурному дискурсі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 125-130. – ISSN 2077-1800
1023811
  Карпиленко В.А. Особливості структурування телевізійних тематичних новин (на прикладі сюжетів про справу Юлії Тимошенко) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 24-28


  У статті розглядаються когнітивні структури телевізійного новинного дискурсу. На конкретному прикладі прослідковуються розвиток та зміна когнітивної структури залежно від її складників. The article examines the cognitive structure of television news ...
1023812
  Петровський В.В. Особливості студентських виступів 60-х рр. XIX ст. у дореволюційних університетах Наддніпрянськох України / В.В. Петровський, В.І. Семененко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 54-63. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 27). – ISSN 2227-6505


  Акцентовано увагу на виступах студентів-поляків Університету св. Володимира, реакції на них інших слухачів.
1023813
  Бондарчук О.І. Особливості суб"єктивного благополуччя керівників освітніх організацій залежно від їхніх кар"єрних орієнтацій // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 88-89. – ISBN 978-966-629-858-7
1023814
  Усатий Г.О. Особливості суб"єктного складу злочинів у сфері службової діяльності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 125-132. – ISSN 2707-6849
1023815
  Григорян Е.К. Особливості судово-медичного визначення давності настання смерті // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 453-454
1023816
  Дзюра О.В. Особливості судової експертизи об"єктів авторського права та суміжних прав // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 425-427
1023817
  Стишов О.А. Особливості суфіксального словотворення неологізмів на позначення осіб у сучасній українській мові // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 127-140. – ISSN 2312-0665
1023818
  Лажнік В. Особливості сучасних внутрішньодержавних міграцій населення Чеської Республіки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 76-85. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1023819
  Прохорова М.Е. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки та економічний поділ світу між найбільшими ТНК / М.Е. Прохорова, О.О. Богданенко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 119-129. – ISSN 1729-7036
1023820
  Селіверстова Л.С. Особливості сучасного стратегічного управління підприємством / Л.С. Селіверстова, О.М. Єрмакова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (196). – С. 49-52
1023821
  Яковенко Т.В. Особливості сучасної демографічної кризи в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 77-83. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
1023822
  Тихомирова Є. Особливості сучасної кліматичної дипломатії // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Тихомирова Є.Б., Бортніков В.І., Вакулич В.М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (3). – С. 18-23. – ISSN 2522-1663
1023823
  Баран Е.О. Особливості сучасної мультиплікації для дітей // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 15-18


  Дослідження сфокусоване на взаємодії дітей з продуктами медіареальності. Зокрема, ця робота висвітлює основні тенденції та характеристики сучасної мультиплікаційної продукції як одного з основних видів візуальних медіа. The research focuses on the ...
1023824
  Завидівська О. Особливості сучасної системи професійної освіти студентів-управлінців // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 39. – С. 30-35. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1023825
  Продан І.М. Особливості сюжету роману Андрія Чайковського "Сагайдачний" // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 58-64. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Розглядається роман А. Чайковського "Сагайдачний", в якому письменник висвітлив соціально-економічні проблеми епохи, прагнення трудового народу України до соціального та національного визволення. Рассматривается роман А. Чайковского "Сагайдачный", в ...
1023826
  Алєксєєнко І.Г. Особливості та істотні умови принципів європейського договірного права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – C. 3-9. – ISSN 2408-9257
1023827
  Луніна І.О. Особливості та наслідки застосування різних форм податку з обороту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 15-28. – ISSN 2305-7645
1023828
  Жеребецька О.М. Особливості та новаторство у творчості Ігоря Маїка // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 50-52. – ISSN 2520-6419


  "Досліджується творчість відомого львівського живописця І. Маїка. Аналізуються тенденції творчості митця, який зробив значний внесок у розвиток українського мистецтва. Досліджується вплив львівської монументальної школи на становлення творчої ...
1023829
  Холодний Г.О. Особливості та перспективи безперервної освіти в системі кадрового забезпечення маркетингової діяльності підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 194-200. – ISSN 2222-0712
1023830
  Дмитрук Б.П. Особливості та перспективи використання в Україні досвіду антикорупційної політики деяких країн світу // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 7-19. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
1023831
  Гордієнко Р.Л. Особливості та перспективи здійснення консалтингової діяльності в сфері охорони здоров"я // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 195-199. – ISSN 2219-5521
1023832
  Мунтян І.В. Особливості та перспективи розвитку ринку реклами в Україні // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – C. 89-94. – ISSN 2312-847X
1023833
  Хільська І.І. Особливості та перспективи України на шляху до євроінтеграції // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 27-28
1023834
  Пилипяк О.В. Особливості та проблеми застосування методу стандартизації показників в комплексній оцінці інвестиційних проектів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 144-150. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1023835
  Сторонянська І. Особливості та проблеми здійснення громадського контролю виконання місцевих бюджетів територіальних громад / І. Сторонянська, А. Беля // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 103-117 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-5754
1023836
  Вахонєва Т.М. Особливості та проблеми оформлення трудових відносин з професійними творчими працівниками державних і комунальних закладів культури // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 25-34. – ISSN 2617-5967


  "Стаття присвячена дослідженню особливостей формування кадрового складу та порядку оформлення трудових відносин з професійними творчими працівниками державних та комунальних закладів культури. У процесі дослідження проаналізовано відповідність нових ...
1023837
  Малиновська Ю.Б. Особливості та результативність фінансового планування суб"єктів господарювання державного сектору економіки України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 118-122 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1023838
  Поліщук Л.М. Особливості та сучасні тенденції модернізації системи цивільного захисту України та за кордоном // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 6-9. – ISSN 2304-5809
1023839
  Колос К.Р. Особливості та тенденції використання комп"ютерно орієнтованого навчального середовища закладів післядипломної педагогічної освіти України // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 19-43. – ISSN 1998-6939
1023840
  Богач Олена Володимирівна Особливості та чинники активності суб"єкта в ситуаціях морального вибору // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 108-117. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1023841
  Лощинська Н. Особливості творення козацьких антропонімів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (752), листопад. – С. 35-37
1023842
  Янів Г.Я. Особливості текстологічної підготовки видань творів українського фольклору для масового читача // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 119-123


  На прикладі видань для масової аудиторії ("Українські народні казки, вибрані для дітей" за упорядку ванням Б. Грінченка та "Мудра Оленка") висвітлено особливості текстологічної роботи з творами укра їнського фольклору. Особливу увагу приділено науковій ...
1023843
  Жаровська І.В. Особливості темпоральних властивостей держслужбовців з різними рівнями ригідності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Жаровська Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1023844
  Ліщук П.О. Особливості теплового транспорту в поруватих напівпровідникових структурах на основі кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ліщук Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1023845
  Кізілова Н.М. Особливості тепломасообміну в ламінарних течіях мікро і нанорідин по трубках і каналах / Н.М. Кізілова, Є.Д. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 62-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1023846
  Мамонов К.А. Особливості територіального розвитку використання земель регіону / К.А. Мамонов, А.В. Рудомаха // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 113-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1023847
  Павлов Д.М. Особливості технологій політичної пропаганди // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 2. – C. 141-149. – ISSN 2077-1800
1023848
  Миколаєць В.А. Особливості типових справ в адміністративному судочинстві // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 116-122. – ISSN 2617-5967
1023849
  Кисленко Р.В. Особливості трансформації гібридного політичного режиму : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кисленко Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1023850
   Особливості трансформації деградованих торфових грунтів Західного Полісся України / В.А. Гаврилюк, О.В. Валецька, О.В. Коляда, А.М. Бортнік, Д.В. Коротинський // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 44-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0372-8498
1023851
  Волощук С. Особливості трансформації НАТО в 1990-2008 роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 210-213. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1023852
  Петренко А.С. Особливості трансформації політичних режимів у посткомуністичних країнах // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 58-58
1023853
  Сосницька Я. Особливості трансформаційних змін фермерських господарств у Волинській області: суспільно-географічні дослідження / Я. Сосницька, А. Слащук, В. Поручинський // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 38-44
1023854
  Радзивилюк Є. Особливості убезпечення інформаційного простору Італії в контексті розвитку інформаційно-комунікативних технологій. // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 112-122. – ISSN 2522-1663
1023855
  Дідук А. Особливості укладення договору про передачу ноу-хау // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 30-38. – ISSN 2308-0361
1023856
  Вергун В.А. Особливості університетської освіти у США / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 46-57. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
1023857
  Муляр Т.С. Особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 74-77 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1023858
  Чичун В.А. Особливості управління економічним розвитком сучасного підприємства в умовах трансформації економічного середовища // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 297-302. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1023859
  Єпіфанова І.Ю. Особливості управління капіталом підприємств легкої промисловості / І.Ю. Єпіфанова, В.В. Супрун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 74-78. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1023860
  Горпініч Т.І. Особливості управління медичними університетами в США // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 91-95. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1023861
  Мороз С.А. Особливості управління проектами в сфері туризму на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2019. – № 9, травень. – С. 78-82. – ISSN 2306-6814
1023862
  Крижовець М.Ю. Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 86-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
1023863
  Калинич А.В. Особливості управління фінансовою безпекою підприємства / А.В. Калинич, І.О. Тарасенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (187). – С. 74-77
1023864
  Буяджи Г. Особливості управління цінними паперами в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 9-12. – ISSN 2307-8049
1023865
  Минюк О.Ю. Особливості управління цінними паперами в Україні / О.Ю. Минюк, В.С. Андросович // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 118-125. – ISSN 2072-8670
1023866
  Зелінська Я.Ц. Особливості усвідомленої психічної саморегуляції у складних (стресових) ситуаціях // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (50). – С. 72-78
1023867
  Хопта Т. Особливості утворення холдингових компаній в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 294-296. – ISBN 978-617-7069-17-0
1023868
  Степанова Т. Особливості участі неповнолітніх осіб у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 84-94. – ISSN 1026-9932
1023869
  Фонова О. Особливості участі свідків у господарському процесі // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 71-83. – ISSN 1026-9932
1023870
  Коваль Д. Особливості фахової підготовки майбутніх учителів історії та правознавства в контексті формування правової культури // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 82-94. – ISSN 2307-4914
1023871
  Демченко Ю. Особливості фахової підготовки сучасних правоохоронців у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 190-202. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
1023872
  Дмитрасевич Р. Особливості фахової підмови юридичної психології (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 465-469. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1023873
  Гніздицька М.П. Особливості фігуративної мови есеїстики Юрія Косача // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 91-99. – ISSN 2520-2103
1023874
  Глазунов С.І. Особливості фізичного вдосконалення військовослужбовців під час перебування військ в умовах позиційної оборони // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 01. – С. 13-18 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1023875
  Абросімов Є.О. Особливості філософії права в Україні / Є.О. Абросімов, Н.О. Скалозуб // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 304-309. – ISSN 2306-9082
1023876
  Терещук А.Д. Особливості філософсько-психологічного ставлення до проблеми особистості у XIX - на початку XXI століть // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 405-407. – ISBN 978-617-7500-68-0
1023877
  Рубанець О.М. Особливості філософської підготовки магістрів на сучасному етапі освітніх трансформацій // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 11-12. – ISSN 2414-5823
1023878
  Литвиненко А. Особливості фінансово-правового регулювання державної реєстрації акціонерних товариств в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 131-136. – ISSN 2307-8049
1023879
  Беспалов М.О. Особливості фінансової децентралізації в контексті світого досвіду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 112-115 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1023880
  Касьянова Н.В. Особливості флори і фауни крейдяних відслонень та підхід до їх картографування // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 150-159


  У статті розглядаються особливості флори і фауни крейдяних відслонень (на прикладі території України), підхід до їх картографування із застосуванням геоінформаційних систем (ГІС) та даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). В статье рассматриваются ...
1023881
  Конончук Т.І. Особливості фольклористичного дискурсу в творчості Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 134-142


  Розглядається творчість Осипа Маковея (1867-1925) під кутом зору фольклористичного дискурсу. З"ясовано, що усна народна творчість мала важливе значення у формуванні письменника та знайшла свій вияв у текстах автора різних жанрів на рівні сюжету, ...
1023882
  Макаренко Л.П. Особливості фольклорної трансформації в оркестровій творчості Л. Колодуба на основі аналізу симфонії № 3 "В стилі українського бароко" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 150-155. – ISSN 2312-4679


  "Мета роботи - здійснити дослідження особливостей фольклорної трансформації в оркестрової творчості Л. Колодуба на основі музикознавчого аналізу Симфонії № 3 "В стилі українського бароко". Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, ...
1023883
  Лазер-Паньків Особливості фонетичного варіювання давньогрецьких паремій: система консонантизму // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 119-125


  У статті розглядаються основні тенденції історичного розвитку системи консонантизму давньогрецької мови, окреслюються фактори формування фонетичних варіантів давньогрецьких паремій та аналізуються особливості їх фонетичного варіювання. В статье ...
1023884
  Калєтнік А.А. Особливості фонетичної транскрипції діалектних текстів при вивченні нормативного курсу діалектології // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 149-156


  У статті розглянуті питання, пов"язані з укладанням практичного посібника з діалектології української мови, зокрема акцентується увага на аспектах засвоєння студентами фонетичної транскрипції для запису діалектної мови. The article deals with ...
1023885
  Вайсберг К. Особливості фориули винаходу, яка характеризує штам мікроорганізму // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 6-8. – ISSN 1608-6422
1023886
  Штика Ю.М. Особливості формування аналітичної компетентності у студентів економічних спеціальностей // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (19). – C. 210-214. – ISSN 2413-1571
1023887
  Тихенко О.В. Особливості формування багатоцільового кадастру в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-57 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
1023888
  Марковський А.І. Особливості формування генерального плану Києва першої третини ХХ століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 141-147 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-3455
1023889
  Лаппо В.В. Особливості формування духовних цінностей студентської молоді в позааудиторній діяльності закладу вищої освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 124-128. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1023890
  Гаврилянчик Р.Ю. Особливості формування елементів продуктивності посівів гречки залежно від оптимізації параметрів сівби / Р.Ю. Гаврилянчик, А.В. Рарок // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 11-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
1023891
  Гудзь С. Особливості формування еубактеріального комплексу ризосфери пшениці озимої (Triticum durum) / С. Гудзь, Л. Сківка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 31-36. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кількісний, якісний склад і таксономічну структуру еубактеріального комплексу у ризосфері пшениці озимої при застосуванні різних систем удобрення. Мікробіологічними методами визначали вміст у ризосфері пшениці озимої мікроорганізмів, а ...
1023892
  Авдєєва М.С. Особливості формування житлових будинків в умовах відродження національних традицій в архітектурі модерну Києва на початку XX століття // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 3-9. – ISBN 978-617-7202-87-4
1023893
   Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – 494, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1023894
  Черемшук М.М. Особливості формування і розподілу прибутку малого підприємства / М.М. Черемшук, М.В. Григорців // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 91-94
1023895
  Маркіна І.А. Особливості формування інноваційно-інвестиційної політики промислових підприємств / І.А. Маркіна, С.М. Марчишинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 58-62. – ISSN 2071-4653
1023896
  Фомкіна О.Г. Особливості формування інформаційно-аналітичної компетентності студентів ЗВО при вивченні природничо-наукових дисциплін / О.Г. Фомкіна, О.П. Кошова, А.І. Шурдук // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 132-140. – ISSN 2519-2361


  Визначено роль методичної складової професійного розвитку науково-педагогічних працівників у забезпеченні якості вищої освіти.
1023897
  Захарченко В. Особливості формування й реалізації пакету економічних реформ в Україні та її регіонах // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 102-110. – ISSN 2411-4014
1023898
  Прокопова О.П. Особливості формування комунікативної культури студентів вищих навчальних закладів / О.П. Прокопова, Ю.Ф. Павельчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 97-102. – ISSN 2521-6449
1023899
  Данило С.І. Особливості формування конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму на засадах маркетингу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 49-53
1023900
  Філіппова Н. Особливості формування курсу "Основи термінознавства: роздуми" // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 18-20. – ISBN 978-617-607-958-3


  У статті викладено міркування щодо організування курсу «Основи термінознавства». Показано основну структуру курсу. Мета статті привернути увагу до певних актуальних проблем термінознавства.
1023901
  Сурай І. Особливості формування лідерства в системі державного управління в Канаді / І. Сурай, С. Держановська // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 24-35
1023902
  Осіпов М.Ю. Особливості формування лісової підстилки в Юрківському лісництві ДП "Уманське ЛГ" Черкаської області // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 158-163 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-9270
1023903
  Синюра-Ростун Особливості формування локальної освітньої політики в об"єднаних територіальних громадах Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 60-70. – ISSN 1562-0905
1023904
   Особливості формування максимального стоку річок гірських територій Вірменії та України в сучасних кліматичних умовах / В.А. Овчарук, В.Г. Маргарян, М.В. Гопцій, Г.А. Боровська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 73-74. – ISSN 2306-5680
1023905
  Мірзоєв Д.Ш. огли Особливості формування міграційних потоків під впливом переструктуризації ринку праці // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 76-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1023906
  Богомаз Ю К. Сорокіна Особливості формування міжкультурних компетенцій сучасного студентства // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 35-38
1023907
  Ігнатко В. Особливості формування моделі "народної економіки" та економічні трансформації в Україні в епоху глобалізаційних змін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 192-202. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
1023908
  Крижевська К.В. Особливості формування мотивації до професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю / К.В. Крижевська, Ю.О. Бутенко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 109-117. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1023909
  Тимошик М. Особливості формування нової системи української молодіжної преси напередодні розвалу СРСР (1986-1991) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 22-40


  У статті йдеться про організаційні аспекти формування нової системи молодіжної преси в один із найдраматичніших періодів існування України в складі СРСР. The article is about the organizational aspects of the new system of youth press forming in one ...
1023910
  Кисельов Д.О. Особливості формування основних біохімічних показників плодів яблуні у промислових садах Львівської області осіннього та зимового строку достигання / Д.О. Кисельов, І.В. Гриник // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 151-156 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
1023911
  Шаюк О. Особливості формування поведінкового компонента толерантності у майбутніх економістів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 143-146 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-2131
1023912
  Свістунов О.С. Особливості формування політики технологічного оновлення підприємств машинобудівної галузі // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 177-180. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1023913
  Білик Р. Особливості формування працеохоронної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 14-22. – ISSN 2307-4906
1023914
  Шкорупеєв Д. Особливості формування предмета доказування у справах про стягнення аліментів на утримання дитини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 71-74. – ISSN 2663-5313
1023915
  Микула О.Я. Особливості формування програми підготовки експертів-оцінювчів // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 110-113 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1023916
  Сокирко Д.П. Особливості формування продуктивності зернобобових культур залежно від технологій вирощування в умовах Лівобережного Лісотепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Сокирко Дмитро Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1023917
  Москалюк О.І. Особливості формування професійної готовності майбутніх соціальних працівників до діяльності з людьми з особливими потребами // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 52-54
1023918
  Гуліна М.М. Особливості формування професійної етики магістрів технічних спеціальностей // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (95). – C. 81-86. – ISSN 1562-529Х
1023919
  Зозуляк-Случик Особливості формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах: дидактичні аспекти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 102-115. – ISSN 2074-8167
1023920
  Харащук І. Особливості формування професійної компетентності студентів медичного коледжу: реалії та перспективи // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 109-114. – ISSN 2409-9244
1023921
  Ребенок В.М. Особливості формування професійної компетентності у майбутніх вчителів технологічної підготовки // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 201-211. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1023922
  Малтиз В.В. Особливості формування професійної психологічної культури державного управлінця / В.В. Малтиз, Д.Г. Бражник // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 142-146. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1023923
  Боднар А.Я. Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів / А.Я. Боднар, Н.Г. Макаренко // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – C. 3-8. – ISSN 2617-2348


  Статтю присвячено проблемі формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів. Наголошено на тому, що саме в період навчання у ВВНЗ юнаки проходять етап становлення та укорінення їхньої самосвідомості, як ...
1023924
  Брюховецька О. Особливості формування професійної толерантності у керівників закладів загальної середньої освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 63-68
1023925
  Криницька Т. Особливості формування публіцистичного стилю Данила Мордовця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 28-33. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
1023926
  Пінцак В. Особливості формування режиму народної демократії в Чехословаччині // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 56-64
1023927
  Корнієнко М.В. Особливості формування різних типів грунтів в Республіці Конго (Браззавіль) / М.В. Корнієнко, Т.В. Котова, М.Р. Ндінга // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 202-205. – ISSN 2076-815X
1023928
  Олійник А.І. Особливості формування системи доказів та меж доказування в справах окремого провадження: теорія та практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Олійник Андрея Іванівна ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1023929
  Кулінська А.В. Особливості формування системи індикаторів оцінки інвестиційної безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 11-15. – ISSN 2306-6814
1023930
  Ващенко В.В. Особливості формування системи резервування // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 41-43. – ISBN 978-611-01-0721-1
1023931
  Басай Н.П. Особливості формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи у процесі навчання іноземних мов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 20-24. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1023932
  Селіверстова Л.С. Особливості формування сприятливого підприємницького середовища в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (194/195). – С. 81-84
1023933
  Завитій О.П. Особливості формування стратегії економічного розвитку регіонів в сучасних умовах // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 88-90. – ISBN 978-966-654-490-5
1023934
  Лаготюк В.О. Особливості формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 77-82 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1023935
  Винничук Р.О. Особливості формування стратегії розвитку персоналу організації / Р.О. Винничук, Я.Ю. Дмитришин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 198-203. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1023936
  Марчук В.П. Особливості формування суспільних цінностей в комунікативних теоріях Ю. Габермаса та К.О. Апеля // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 83-88. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті досліджуються теорія комунікативної дії Ю. Габермаса та теорія комунікативного співтовариства К.-О. Апеля з точки зори можливості раціонального обгрунтування етичних та політичних норм в межах спеціальних інтерсуб"єктивних процедур. This ...
1023937
  Чернікова Н. Особливості формування та використаняя орендного земельного ресурсу в Катеринославській губернії пореформеного періоду // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 43-61. – ISSN 1998-4634


  Проаналізовано процес становлення та розвитку орендних відносин в аграрному секторі Катеринославської губернії пореформеного періоду. Визначено роль поміщицького землеволодіння у формуванні орендного фонду регіону. Розкрито шляхи залучення місцевого ...
1023938
  Юрчук О.О. Особливості формування та стратегії репрезентації антиколоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Юрчук Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1023939
  Філіпович В.М. Особливості формування та функціонування освітніх середовищ в контексті їх ролі у формуванні інтелектуальних здібностей // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 71-78. – ISSN 2412-1185
1023940
  Веремеєнко С.І. Особливості формування температурного режиму темно-сірого оподзоленого легкосуглинкового грунту в умовах сучасних кліматичних змін / С.І. Веремеєнко, О.А. Фурманець, П.І. Трофименко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 15-28. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1023941
  Алієв Ф.М. Особливості формування транспортного потоку як невід"ємної складової матеріального потоку аграрного сектору // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 32-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1023942
  Гищук Р.М. Особливості формування туристичних кластерів Чернівецької області в нинішніх умовах // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 122-125. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1023943
  Любіцева О.О. Особливості формування туристичної дестинації як елемента смарт-міста / О.О. Любіцева, Н.В. Бєлоусова, О.О. Скоростецька // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 58. – C. 3-10. – ISSN 2308-135X
1023944
  Броварська О. Особливості формування української національної ідеї у публіцистиці на межі XX-XXI ст. // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 33-39. – ISSN 2411-4146
1023945
  Удовіченко Л.Г. Особливості формування української право­охоронної термінології в період Київської Русі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 222-229. – ISSN 2312-0665
1023946
  Коваль С. Особливості формування фінансових ресурсів домогосподарств у сучасних умовах / С. Коваль, Л. Грицишина // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 131-143 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
1023947
  Ткачук І.Я. Особливості формування фінансової політики в секторі підприємства з державною участю / І.Я. Ткачук, М.Я. Кобеля // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 71-78 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1023948
  Лямець А. Особливості формування фондів депозитарних бібліотек ООН / Артем Лямець, Ірина Лавриненко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 15-18. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено питання формування фондів депозитарних бібліотек ООН. Окрім відомостей про депозитарій ООН у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, проаналізовано нові підходи, парадигми та пропозиції щодо покращення ...
1023949
  Дубик К.В. Особливості формування фотоакустичного відгуку в композитних системах на основі поруватої кремнієвої матриці : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Дубик Катерина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 150 арк. – Додатки: арк. 147-150. – Бібліогр.: арк. 134-146
1023950
  Дубик К.В. Особливості формування фотоакустичного відгуку в композитних системах на основі поруватої кремнієвої матриці : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Дубик Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1023951
  Сипко Т.С. Особливості формування цитогенетичних ефектів у лімфоцитах онкологічних хворих за умов дистанційної променевої терапії при різних обсягах та режимах опромінення : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.15 / Сипко Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
1023952
  Бондаренко Е. Особливості формування шкал кількісних показників на тематичних картах в умовах комп"ютеризації картографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-55. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості формування шкал кількісних показників на тематичних карт у сучасних умовах автоматизації картографічних робіт через призму систематизації функціональних можливостей програмного забезпечення, яке належить до географічних ...
1023953
  Рум"янцева А.Ю. Особливості фортепіанної партії в камерно-вокальному циклі Д. Д. Шостаковича "Сатири" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 79-89. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1023954
  Гандзюра В. Особливості фосфорного балансу риб за підвищеного вмісту Cu2+ у воді / В. Гандзюра, Н. Корево // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 75-79. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено суттєве порушення фосфорного балансу риб в умовах підвищених концентрацій Cu2+ у воді - різке зростання інтенсивності екскреції фосфору, що в підсумку призводить до істотного зниження його вмісту в тілі риб. Встановлені особливості ...
1023955
  Коваленко С. Особливості функції комплаєнс в авіаційній галузі // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 10
1023956
  Матусова М.О. Особливості функціональних розладів травлення у дітей з розладами аутистичного спектра / М.О. Матусова, І.А. Марценковський // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 102-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-7484
1023957
  Пушміна О.В. Особливості функціонально-планувальної організації річкових та морських-річкових вокзалів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 407-411 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1023958
  Луценко О.І. Особливості функціонального стану центральної гемодинаміки у жінок в різні фази оваріально-менструального циклу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Луценко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1023959
  Нагорняк М. Особливості функціонування вітчизняних мережевих радіостанцій // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 206-245. – ISBN 978-966-8299-26-2
1023960
  Володіна Ю. Особливості функціонування європеїзмів у перській мові // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 19-21. – (Бібліотека Інституту філології)
1023961
  Навальна М. Особливості функціонування запозичених лексем у мові українських засобів масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 68-77. – ISSN 2522-1272
1023962
  Наумова В. Особливості функціонування інституту суду присяжних засідачів за Судовою реформою 1864 року в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 218-219
1023963
  Шевчук І. Особливості функціонування конституційної скарги в Республіці Польща // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 53-58
1023964
  Мишко А.М. Особливості функціонування морських портів України в умовах окупації частини території // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 157-165
1023965
  Шакула В. Особливості функціонування Переяслав-Хмельницького хлібозаводу в 1977-1985 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 142-148. – ISSN 2522-4611


  Розглядаються особливості діяльності Переяслав-Хмельницького хлібозаводу в період з 1977 по 1985 рр. У цей час хлібопекарня Переяслав-Хмельницького заводу продовольчих товарів була реорганізована в самостійне підприємство. У статті використано методи ...
1023966
  Траченко Л.А. Особливості функціонування підприємств сфери інжинірингових послуг: проблеми та шляхи поліпшення діяльності // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 65-74. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано ключову роль інжинірингу в сучасних умовах господарювання вітчизняних підприємств щодо модернізації, упровадження інновацій у виробничих процесах, технічного переоснащення компаній, поліпшення управління їх діяльністю з акцентом на ...
1023967
  Калатур М. Особливості функціонування правоохоронних систем держав Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 131-135. – ISSN 2663-5313
1023968
  Сівков І. Особливості функціонування регіонально детермінованої термінології мови права країн Арабського Магрибу (на матеріалі текстів сімейного законодавства та Закону "Про акти цивільного стану") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 37-40. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання функціонування масиву регіонально маркованої термінології сімейного права країн Арабського Магрибу (Алжирська Народна Демократична Республіка, Королівство Марокко, Туніська Республіка) на матеріалі текстів Сімейного кодексу вказаних ...
1023969
  Мельникова О. Особливості функціонування ринку онлайн-освіти у світі та в Україні / О. Мельникова, Ю. Олійник // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3. – С. 16-27. – ISSN 2410-0919
1023970
  Хахула Б.В. Особливості функціонування ринку продукції племінного свинарства в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 104-110. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1023971
  Гончаренко Н.І. Особливості функціонування світового ринку інформаційних технологій в умовах трансформаційних змін глобального економічного середовища // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 95-100. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
1023972
   Особливості функціонування світового ринку криптовалюти в умовах трансформаційних змін глобального економічного середовища / І.М. Макарчук, О.В. Перчук, Л.М. Яременко, А.В. Стратан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 85-93. – ISSN 2306-6792
1023973
  Заволока Ю.М. Особливості функціонування страхового ринку України в умовах сучасної цифрової трансформації / Ю.М. Заволока, А.Г. Єфременко, Ю.А. Малашенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 102-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1023974
  Білограць Х. Особливості функціонування студентської періодики: від виникнення до сьогодення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 883. – С. 62-67. – (Серія : Журналістські науки). – ISSN 0321-0499
1023975
  Глущенко С. Особливості функціонування суддівського самоврядування у вищому спеціалізованому суді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7069-15-6
1023976
  Сандурська О.Й. Особливості функціонування територіальних центрів соціального обслуговування сільських територіальних громад Кам"янець-Подільського району // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 131-132. – ISBN 978-966-654-490-5
1023977
  Ковальчук В.А. Особливості функціонування цитат у журналістських текстах в контексті перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 146-150. – ISBN 966-638-142-7
1023978
  Куликівська І.М. Особливості хімічного складу води озера Кагул // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 49-51. – ISSN 2306-5680
1023979
  Ратошнюк В.І. Особливості хімічного складу олії сучасних сортів люпину вузьколистого та перспективи використання її в різних сферах народного господарства // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 150-156 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
1023980
  Наконечна О.П. Особливості хімічної картини світу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 30-32
1023981
  Токарєва Л. Особливості хронотопної моделі роману Данила Албахарі "Снігова людина" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 261-271


  У статті подається розуміння хронотопу та основні його елементи: суб’єкт, час, простір та алгоритм дії системи, які аналізуються на основі роману сербського письменника Давида Албахарі «Снігова людина». Зазначається, що хронотоп виражається складним ...
1023982
  Лаврова А.О. Особливості хронотопу Г.Ф. Лавкрафта // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 8-9
1023983
  Голік О.В. Особливості художньо-публіцистичних жанрів у сучасних друкованих ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 44-49


  У статті розглянуто особливості функціонування художньо-публіцистичних жанрів у сучасних друкованих ЗМІ, їх різновиди та модифікації, що є результатом взаємокореляційних процесів. Крім того, здійснено моніто ринг сучасної української преси щодо розвою ...
1023984
  Семелюк Р.М. Особливості художнього вираження авторської позиції в повісті Г. Джеймса "Дейзі Міллер" // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 61-62
1023985
  Полєщук Г.Я. Особливості художнього моделювання образів селян у прозових творах М. Вінграновського й О. Коломійця // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 86-93. – ISBN 978-966-171-250-7
1023986
  Філат Т. Особливості художнього трактування трагедії Чорнобиля в ліриці Ліни Костенко (стаття друга) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 165-175. – ISSN 2312-6809
1023987
  Полєщук Г.Я. Особливості художньої реалізації проблеми братовбивства в прозових творах М. Вінграновського ("Северин Наливайко") і Ю. Мушкетика ("На брата брат") // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 142-147. – ISBN 978-966-171-249-1
1023988
  Комарніцька Л.М. Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця XIX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Комарніцька Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1023989
  Тур О. Особливості цивільно-правового захисту честі, гідності та ділової репутації публічних осіб // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 66-70. – ISSN 2663-5313
1023990
  Соловйов Б.О. Особливості цивільно-правової відповідальності залізничного перевізника за втрату вантажу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 250-255. – ISSN 2219-5521
1023991
  Дерменджі О. Особливості цитування тюркських поетів та філософів у романі Павла Загребельного "Роксолана" // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 92-95. – ISBN 966-8552-05-9
1023992
  Батракова Т.І. Особливості цифрової економіки в Україні та у світі / Т.І. Батракова, А.В. Кузнецова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 84-89. – (Економічні науки ; № 2 (38)). – ISSN 2414-0287
1023993
  Ященко Т. Особливості юридичних консультацій стартапів // Юридична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 20). – С. 31
1023994
  Кіндюк К. Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх у працях М.М. Гернета // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 251-254. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Розглядаючи питання про вік кримінальної деліктоздатності неповнолітніх, що підлягають соцільно-правовому захисту, М.М.Гернет зауважував наступне. Законодавство більшості країн встановлюють одні вікові межі при притягненні неповнолітніх до юридичної ...
1023995
  Погребняк М. Особливості юридичної конструкції та суті правовідносин представництва в адміністративному судочинстві: компаративістський аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 108-114. – ISSN 2307-8049
1023996
  Туліна Е.Є. Особливості юридичної термінології об"єктів тваринного світу, що негативно впливають на довкілля // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 152-161. – ISSN 2224-9281
1023997
  Патлачук О.В. Особливості юридичної техніки природоохоронних норм Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення 1984 р. // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 50-63. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1023998
  Патлачук О.В. Особливості юридичної техніки природоохоронних норм Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення 1984 р. // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 50-63. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1023999
  Каличева Н.Є. Особливості якості підготовки фахівців у закладах вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 67-68
1024000
  Криштанович М. Особливості структури формування професійної компетентності майбутнього учителя // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 8 (163), серпень. – С. 22-25. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто структуру професійно-педагогічної компетентності, яка є важливим показником професійного розвитку кожного учителя, викладача. Проаналізовано праці вчених щодо структури професійно-педагогічної компетентності учителя, ...
<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,