Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1018001
   Особливості U-Pb ізотопних систем цирконів і монацитів асоціації граніт - "ксеноліт": петрологічні та геологічні наслідки / Л.М. Степанюк, С.І. Курило, В.О. Сьомка, С.М. Бондаренко, О.О. Коваленко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 63-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-2396
1018002
  Вдовиченко Є.В. Особливості автономізації вищих навчальних закладів України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 212-217. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 4 (26)). – ISSN 2312-2714
1018003
  Грибович Є.С. Особливості адаптації інтродукованих деревних рослин у парку-пам"ятці садово-паркового мистецтва дендропарк імені В.Д. Байтали / Є.С. Грибович, В.П. Пастернак // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 170-178 : табл. – Бібліогр.: с. 178. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1018004
  Волков С. Особливості адаптацій регулятивних методів культури і освіти в Україні наприкінці XX ст. // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 177-189. – ISBN 978-966-2241-15-0
1018005
   Особливості адаптаційних реакцій студентів з різним напрямом навчання та рівнем фізичної активності : монографія / В.П. Ляшенко, Г.С. Петров, І.М. Кофан, В.В. Мізін ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2018. – 211, [1] с. : іл., табл. – До 100-річчя Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (1918-2018). – Бібліогр.: с. 189–209. – ISBN 978-966-981-020-5
1018006
  Троцюк Н.В. Особливості адаптаційної моделі захисту авторських прав на сучасному етапі державотворення // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 120-127. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
1018007
  Оліферук С.І. Особливості адаптивного управління економікою // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 43-49
1018008
  Стрільчук Л.М. Особливості адипоцитокінової регуляції в осіб із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 71-72. – ISSN 2224-1485
1018009
  Фелик В.І. Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 181-189. – ISSN 1999-5717
1018010
  Кушнір М.В. Особливості адміністративно-правової відповідальності військовослужбовців // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 138-143. – ISSN 2072-8670
1018011
  Бабич В.А. Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 106-109. – ISSN 2219-5521
1018012
  Літошенко О. Особливості адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 63-67. – ISSN 2307-8049
1018013
  Махиня Н.В. Особливості академічної мобільності студентів німецьких ВНЗ в умовах євроінтеграції // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 222-228
1018014
  Підкуркова І.В. Особливості академічної мобільності українських вищих навчальних закладів (на прикладі Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого) // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 261-266
1018015
  Тринчук О.Б. Особливості аксіологічної сфери майбутніх економістів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (39). – С. 250-257. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1018016
   Особливості активації повітря та утворення нейтронів при роботі медичного прискорювача електронів / Є.Л. Момот, О.А. Безшийко, Б.М. Бондар, Голінка-Безшийко, І.М. Каденко, Я.В. Кметюк, К.Г. Кошарський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 151-155. – (Серія : Фізика ; вип. 35)


  В роботі розглядаються основні шляхи активації компонентів середовища та матеріалів при роботі медичного лінійного прискорювача електронів та основні особливості забезпечення радіаційної безпеки персоналу. The main ways of measuring the activation of ...
1018017
  Басиста А. Особливості актів "м"якого права" Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 162-165
1018018
  Сапожников С. Особливості албанської системи підготовки педагогічних кадрів у світлі викликів ХХІ століття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 9 (128), вересень. – C. 45-49. – ISSN 2308-4634
1018019
  Голубенко П.В. Особливості американсько-азіатського літературознавства / П.В. Голубенко, О.А. Мащенко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 39-43. – ISBN 978-966-921-000-5
1018020
   Особливості аналізу телекомунікаційних мереж на основі сучасних засобів імітаційного моделювання / С.С. Воронцов, Р.І. Танець, Р.О. Калинюк, А.Ю. Зеленін, К.О. Трапезон // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 1 (35). – C. 31-35
1018021
   Особливості анатомічної будови одно-, дво- і трирічних пагонів видів Cotoneaster Medik., сортів яблуні, груші, айви / Г. Гревцова, Н. Нужина, М. Кубінський, І. Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про анатомічну будову одно-, дво- і трирічних пагонів 8-и видів Cotoneaster Medik., культурних сортів яблуні і груші та прищеплених на кизильниках насіннячкових (айви, груші, яблуні). Встановлено, що рослини за будовою пагонів є ...
1018022
  Давидюк Т. Особливості англо-українського перекладу пісень в анімаційних фільмах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 329-332. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1018023
  Муризіна О.Ю. Особливості андрагогічного підходу і трансформація інтерактивних технологій навчання у лікарів-анестезіологів / О.Ю. Муризіна, О.М. Клигуненко, В.А. Седінкін // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 110-116. – ISSN 2224-0586


  "...Актуальним завданням безперервної освіти дорослих стає запровадження андрагогічного та акмеологічного підходів. Мета. Аналіз якості та ступеня сприйняття засобів педагогічного впливу на формування і підсилення професійних компетенцій у ...
1018024
   Особливості анестезіологічного забезпечення ендоскопічних транспапілярних втручань / Д.Б. Арешніков, О.І. Дронов, Насташенко, Г.Ю. Хініч, Д.Ю. Хрисанфов, М.В. Бондар, І.А. Кучинська // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 145-150. – ISSN 2224-0586
1018025
  Павлов О.О. Особливості анестезіологічного забезпечення у пацієнтів із серцевою недостатністю / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 4 (83). – С. 53-56. – ISSN 2224-0586
1018026
   Особливості антибіотикотерапії запальних захворювань придатків матки / І.Р. Ніцович, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, А.В. Семеняк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 53-56. – ISSN 2226-1230
1018027
  Кобзєва О.В. Особливості антикризового управління недеравними ВНЗ / О.В. Кобзєва, В.О. Матюхін // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 13-15
1018028
  Давидов О.В. Особливості антропогенної трансформації Каркінітської затоки / О.В. Давидов, І.Ю. Журавська // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 92-94. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1018029
  Свириденко М.А. Особливості арго іспанських військових // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 214-220


  Статтю присвячено аналізу особливого вокабуляру іспанських солдат-призовників та військових загалом. Звертається особлива увага на розкриття форм, значень та способів творення особливого мовного субкоду військових. Статья посвячена анализу особого ...
1018030
  Скляренко О. Особливості архітектоніки ідиостилю Інгеборг Бахманн (на матеріалі ранніх оповідань) / О. Скляренко, Н. Марченко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 266-275. – ISBN 978-966-8906-60-2
1018031
  Репецька А.В. Особливості архітектоніки поетичних книг Миколи Гумільова // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 37-40
1018032
  Рочняк Ю.А. Особливості архітектури залізничних вокзалів Буковини // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 281-294 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-3455
1018033
  Авдєєва Н.Ю. Особливості архітектурно-планувальної організації медіатек / Н.Ю. Авдєєва, В.В. Шаргородська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 404-409. – ISSN 2077-3455
1018034
  Мех Є.В. Особливості архітектурно-планувальної організації університетських медіатек / Є.В. Мех, Н.Ю. Авдєєва, Ю.О. Дорошенко // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 93-94


  Думки та шляхи щодо організації медіатеки в бібліотеках.
1018035
  Павлова А.В. Особливості архітектурного ордера епохи постмодернізму // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 162-171 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1018036
  Жигірь В. Особливості асистентської практики магістрів педагогічних спеціальностей // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 11-14. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито зміст та специфіку асистентської практики магістрантів педагогічних спеціальностей. Розглянуто особливості організації та проведення асистентської практики як складової професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних ...
1018037
  Власюк Г.В. Особливості аудиторської перевірки фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 48-52 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1018038
  Дитинник Л.В. Особливості бібліографічного забезпечення навчального роцесу і наукової роботи в бібліотеці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 212-215. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)


  Зроблено короткий аналіз діяльності наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.
1018039
   Особливості біосинтезу жовчних кислот у печінці щурів при навантаженні їх організму таурином / Н.М. Данченко, В.М. Бабан, Е.М. Решетнік, С.П. Весельський, Б.О. Цудзевич // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 1. – С. 247-258. – ISSN 2312-2056
1018040
  Долженко М.О. Особливості больового синдрому при політравмі у геронтологічних хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Долженко Марина Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1018041
   Особливості бромування вуглецевого волокна у рідкій фазі та у назькотемпературному газовому розряді / Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, В.В. Трачевський, А.В. Вакалюк, О.М. Задерко, В.Є. Діюк, О.В. Іщенко // Вопросы химии и химической технологии : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технол. ун-т". – Днепропетровск, 2015. – № 1 (99). – С. 13-19. – ISSN 0321-4095
1018042
  Кобренюк Т.М. Особливості будови і функціонування центральної нервової системи та основні причини його розладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 9-16. – Бібліогр.: 10 назв.
1018043
  Стасюк Т.І. Особливості бюджетного фінансування галузі освіти / Т.І. Стасюк, Н.Ю. Мельничук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 245-248. – ISBN 978-617-571-143-9


  "...До факторів, які визначають особливості фінансування національних закладів освіти, слід внести такі: організаційно-правова форма управління та форма власності; рівень ВВП; розміри дохордів населення; податкове законодавство; спосіб формування ...
1018044
  Бобрик І.С. Особливості васкуляризації гліобластоми півкуль великого мозку за даними, отриманими при використанні інтервенційної нейрорадіологічної візуалізації у відібраних клінічних випадках / І.С. Бобрик, В.Д. Розуменко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 14-22. – ISSN 2304-9359
1018045
  Левада О.А. Особливості васкулярного депресивного розладу на етапах розвитку субкортикальної судинної деменції у похилому та старечому віці / О.А. Левада, І.Я. Пінчук // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 5 (59). – C. 88-94. – ISSN 2224-0713
1018046
  Заповітряна О.Б. Особливості вегетативної регуляції серцевого ритму у борців різних вікових груп / О.Б. Заповітряна, Г.В. Коробейніков, Л.Г. Коробейнікова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 22-26 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1018047
  Бондаренко А.С. Особливості вербалізації авторського "я" в збірці поезій Сільвії Плат "Аріель" ("Ariel") / А.С. Бондаренко, Гонсалєс-Муніс // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 15-18. – ISBN 978-966-921-000-5
1018048
  Васильєва Т.О. Особливості вербалізації концепту derechos/права в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій (на матеріалі стенограм іспаномовних урядових прес-конференцій) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 46-58


  Статтю присвячено дослідженню засобів мовного втілення концепту DERECHOS/ПРАВA в концептуальному просторі іспаномовних урядових прес-конференцій із урахуванням його поняттєвої, образно-перцептивної та ціннісної складових і з використанням фреймових ...
1018049
  Бритвін Д.В. Особливості вербалізації маргінальності у французьких романах ХХ століття // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – C. 25-31. – (Серія : Філологія ; т. 20, № 1). – ISSN 2311-0821
1018050
  Крижановська М.В. Особливості вербалізації ситуації комунікативної асинхронії в адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка" у процесі формування сімейного дискурсивного простору (на прикладі сучасної італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 182-187


  У статті досліджуються граматичні, лексичні, синтаксичні та дискурсивні засоби вербалізації ситуації комунікативної асинхронії у процесі формування сімейного дискурсивного простору в адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка". При цьому ...
1018051
  Сабліна С. Особливості вживання і правописного відтворення займенників у рукописах Тараса Шевченка / С. Сабліна, Л. Стовбур // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 185-192. – ISBN 978-966-02-7585-0
1018052
  Сабліна С.В. Особливості вживання й правопису відтворення займенників у рукописах Т. Шевченка / С.В. Сабліна, Л.М. Стовбур // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 168-174. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1018053
  Козачина А.С. Особливості вживання метафор з компонентом "корида" у повсякденному спілкуванні іспанців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 199-203


  У статті йдеться про лексичні одиниці та фразеологізми мови тавромахії у якості метафор. Розглянуто особливості перенесення метафоризованих термінів кориди із професійної у соціальну сферу життя іспанців. В статье речь идет о лексических единицах и ...
1018054
  Ільницький В. Особливості взаємовідносин між командним складом відділів УПА та керівниками структурних підрозділів ОУН у Карпатському краї (1944–1947 рр.) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 9-15. – ISSN 2312-1165
1018055
  Садова Т. Особливості взаємодії викладача і студентів у педагогічному процесі // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Спецвип. 15, ч. 2. – С. 24-31. – ISSN 2077-1827
1018056
  Гирик М.А. Особливості взаємодії громадянського суспільства із правовою державою на рівні уасті громадськості в державному управлінні // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 34-36. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
1018057
  Задорожна С.М. Особливості взаємодії загальних принципів з нормами, правилами та стандартами міжнародного права // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 45-49. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1018058
  Мехасюк С.Е. Особливості взаємодії комунікативних регістрів у романі Л. Андрєєва "Щоденник Сатани" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 181-187. – ISSN 2312-0665
1018059
  Ороховська Л.А. Особливості взаємодії мас-медіа і держави в інформаційному успільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 25-29. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
1018060
  Призіглей К.О. Особливості взаємодії органів влади та громадян в електронному уряді // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 51-52
1018061
  Абрашкевічус Г. Особливості взаємодії різних форм ідентичності у свідомості кримських литовців // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 178-187. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються особливості вивчення етнічних меншин в Україні, представлені на прикладі результатів дослідження литовської етнічної меншини у Криму. Розглянуті особливості взаємодії різних форм ідентичності у свідомості кримських литовців; ...
1018062
  Петренко П.Д. Особливості взаємодії судової і виконавчої влади в умовах судової реформи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 37-39. – ISBN 978-617-7096-97-8
1018063
  Мариніна С.В. Особливості взаємодії України з регіональними угрупованнями в умовах європейської інтеграції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Дослідження проблеми участі України в інтеграційних процесах є необхідністю, оскільки економіка країни пов"язана зі світовим ринком і подальший її розвиток, як і розвиток світової економіки, безпосередньо залежить від розширення інтеграційних процесів.
1018064
  Ніколайчук Г.Г. Особливості взаємозв"язку спорту і політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ніколайчук Геннадій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1018065
  Гончарук В.П. Особливості виборів в умовах тоталітарного політичного режиму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 16-18
1018066
   Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 2-5
1018067
  Калашнікова Л.В. Особливості вивчення безпеки життєдіяльності як соціального явища // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 73-79. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1018068
  Фіть Л. Особливості видавничої продукції черкаських друкарень кінця XIX-початку XX століть // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 164-168


  У статті досліджено загальне становище книговидав\ничої справи в м. Черкасах у кінці 90-х років ХХ століття, проаналізовано тематичний діапазон видань черкаських видавництв. This article highlights general book publishing situation in Cherkassy city ...
1018069
  Хосровлу Ф.І. Особливості визнання судом умов мирової угоди в процесі виконання // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 373-375. – ISBN 978-617-673-442-0
1018070
  Прокопенко В.Ю. Особливості визначення вартості нерухомості для цілей оподаткування: світовий досвід та висновки для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – C. 231-236. – ISSN 2222-4459
1018071
  Чупрун В.Т. Особливості визначення замислу проведення естафетного пошуку / В.Т. Чупрун, Т.А. Сутюшев, О.П. Нефедов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 58-66. – ISSN 2078-7480


  "Розглядаються проблемні питання організації та ведення пошуку естафетним способом. Наводяться методи визначення можливостей особового складу для виконання пошукових завдань, формулюються питання стосовно визначення їх порогових значень. Пропонується ...
1018072
  Дроботова Т. Особливості визначення збитків за Віденською конвенцією. Практика господарських судів України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 41-47. – ISSN 1026-9932
1018073
  Набхан Ю.О. Особливості визначення класифікаційних індексів для видань // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 208-219. – ISBN 978-617-689-091-1
1018074
  Богатир В. Особливості визначення податкової резидентності фізичних осіб: практичні аспекти / В. Богатир, Я. Ярош // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 19-25 січня (№ 3). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1018075
  Дорохіна Ю.М. Особливості визначення правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 134-142
1018076
  Мельник Н.І. Особливості визначення професійної компетенції педагогів у контексті європейських наукових досліджень і міжнародних освітніх проектів // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 305-329. – ISSN 2219-438X
1018077
  Анненко О.С. Особливості визначення процесуального становища слідчого // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 129-132. – ISBN 978-966-419-300-6
1018078
   Особливості визначення рідкісноземельних елементів методом мас-спектрометрії у флюориті і гірських породах / О.М. Пономаренко, А.І. Самчук, Д.К. Возняк, К.В. Вовк, В.М. Бельський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 118-122. – ISSN 0041-6045
1018079
  Боровик О.В. Особливості визначення функцій густини розподілу висот місцевості / О.В. Боровик, Р.В. Рачок // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 28-35
1018080
  Немлій Л.С. Особливості викладання дисципліни "іноземна мова за професійним спрамуванням" у вищому навчальному закладі // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 86
1018081
  Петриків В.І. Особливості викладання історичних дисциплін у ВНЗ України (50-60-ті рр. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 135-138. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
1018082
  Дячук С. Особливості викладання літератури студентам спеціальності "Видавнича справа та редагування" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 61-65. – ISSN 2413-3094


  "У статті йдеться про особливості викладання літератури студентам спеціальності «Видавнича справа та редагування», зокрема про вивчення психології творчості в рамках курсів української та зарубіжної літератури. Знання із психології творчості є ...
1018083
  Федяк І.О. Особливості викладання предмета "Фармацевтичне правознавство" у сучасній системі підготовки провізорів // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 118-121. – ISSN 1681-2751
1018084
  Савка І.Г. Особливості викладання судової медицини іноземним студентам з урахуванням їх психологічних особливостей / І.Г. Савка, С.Д. Савка, Н.В. Гринько // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 20, № 4 (80). – С. 243-245. – ISSN 1684-7903


  "...У статті відображені особливості викладання медицини іноземним студентам медичного факультету з урахуванням їх психологічних особливостей та соціальних відмінностей."
1018085
  Тарасюк В. Особливості викладання теми "Ірраціональні нерівності" з дисципліни "Математика" / В. Тарасюк, О. Муранов // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 235-238


  Розглядаються окремі методи розв"язку ірраціональних нерівностей на підготовчих курсах в системі доуніверситетської підготовки з метою адаптації абітурієнтів до сприйняття математичних дисциплін у вищих навчальних закладах.
1018086
  Самура І.Б. Особливості викладання фармакології іноземним студентам в умовах кредитно-модульної системи організації навчання // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 173-176. – ISSN 1684-7903


  "... У статті наведені заходи щодо покращання методики викладання фармакології іноземним студентам у групах з англійською мовою навчання на медичних факультетах."
1018087
  Олефіренко А.М. Особливості виконання договору купівлі-продажу підприємства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 2220-1394
1018088
  Нікітюк О. Особливості виконання кантатно-ораторіальних творів сучасних українських композиторів (на прикладі фольклорної сценічної ораторії "Барбівська коляда" Ганни Гаврилець // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 255-264. – ISSN 2310-0583
1018089
  Грибович Є.С. Особливості виконання окулірування декоративних форм і сортів інтродукованих деревних листяних рослин // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 142-153 : табл. – Бібліогр.: с. 153. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1018090
  Сторожук О.Л. Особливості використанні електронних навчальних курсів для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів / О.Л. Сторожук, Я.І. Соколовський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.9. – С. 355-259. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1018091
  Багрій К.Л. Особливості використання Internet-технологій у навчальному процесі в сучасних умовах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 264-272. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185


  Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій, окрім помітного зниження тимчасових і просторових бар"єрів в розповсюдженні інформації, викрило нові перспективи в сфері освіти. Можна з упевненістю стверджувати, що в скучасному світі має місце ...
1018092
  Рудич О.О. Особливості використання англомовної літератури у процесі підготовки майбутніх учителів / О.О. Рудич, Ю.С. Стиркіна // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 49-51. – ISSN 2221-6316
1018093
  Литовченко Д. Особливості використання антимусульманських стереотипів у канадському медіадискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 232-240
1018094
  Грабовчак В.В. Особливості використання бетонів на основі паливних зол у сучасному будівництві // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 23-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1018095
  Гонсалєс-Муніс Особливості використання власних назв в поезії Едріенн Річ (гендерний аспект) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 133-138. – ISSN 2313-500Х
1018096
  Шкут М.Л. Особливості використання ГІС для аналізу місцевості при вирішенні військових задач / М.Л. Шкут, Д.С. Минюк // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 383
1018097
  Товбич В.В. Особливості використання динамічного демоекологічного підходу в умовах екстремальних показників Китаю / В.В. Товбич, Чжан Синь Му // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 230-236. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
1018098
  Безсмертний Є.О. Особливості використання дистанційних технологій у системі вищої освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 7-10. – ISBN 978-966-285-210-3
1018099
  Перенесієнко І. Особливості використання загальних типових поділів у радянській ББК при відображенні історичних реалій Новітнього часу / Ігор Перенесієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 11 (220), листопад. – С. 26-29. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто особливості змісту ББК радянського періоду. Проаналізовано методику використання загальних типових поділів у цій бібліотечній класифікації. Продемонстровано специфіку відображення історичних реалій Новітньої історії в ББК під час ...
1018100
  Мойсей Л. Особливості використання зарубіжного досвіду механізмів адміністративно-правового регулювання забезпечення військовослужбовців житлом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 100-102. – ISBN 978-617-7069-28-6
1018101
  Хребет В. Особливості використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисциплін природничого циклу / В. Хребет, І. Каряка // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 287-290


  Стаття присвячена використанню інтерактивних методів навчання в процесі підготовки слухачів підготовчих курсів до ЗНО на заняттях з математики. Зазначено, що послідовність застосування таких технологій впливають на якість вивчення навчального матеріалу.
1018102
  Надтока О.Ф. Особливості використання картографічного матеріалу на заняттях географії засобами інформаційно-комунікативних технологій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 236-246


  Для кожного періоду розвитку географічної освіти характерні певні особливості. Сьогодні визначальними рисами для неї є переорієнтація на засади особистісно зорієнтованого та компетентнісного навчання. Географічна освіта в загальноосвітніх навчальних ...
1018103
  Одерій О.В. Особливості використання криміналістичних знань під час судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення / О.В. Одерій, Р.В. Гєрцик // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 264-270. – ISSN 2524-0323
1018104
  Тарасенко К.В. Особливості використання літературних формул у романі Розамунди Пілчер "Вересень" (1990) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 25-30. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1018105
  Голік О.В. Особливості використання маніпулятивних технік у рекламному повідомленні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 124-128


  У статті розглянуто маніпулятивні техніки, які активно експлуатуються в рекламних повідомленнях. Панування таких прийомів спонукає споживача до несвідомого вибору товарів, уводить їх в оману, що суперечить законодавчим нормам та правилам етичної ...
1018106
  Лук"янчук П.М. Особливості використання матеріалів аерокосмічної зйомки для лінеаментного аналізу / П.М. Лук"янчук, А.С. Литвин // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 59-61
1018107
  Хлюпин О.А. Особливості використання медіа об"єктів у історичному середовищі міста / О.А. Хлюпин, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 182-186 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1018108
  Патійчук В. Особливості використання методів прогнозування в країнознавчому аналізі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 2-10. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1018109
  Михальська О.Л. Особливості використання методу маржинального аналізу "Cost-Volume-Profit" (витрати - обсяг продаж - прибуток) на олійно-жирових підприємствах // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – С. 260-269. – ISSN 2310-9734
1018110
  Килимчук А. Особливості використання методу регресійного аналізу в дослідженні спеціальних економічних зон Китаю // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 69-73. – ISSN 2413-7154
1018111
  Шведова Я.В. Особливості використання мультимедійних технологій в освітньому процесі // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 321-327. – ISSN 2074-8167


  У статті проаналізовано досвід застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці студентів Харьківського національного університету імені В.Н. Каразина. Використання мультимедійних технологій у практиці університетської освіти сприятиме ...
1018112
  Левицька Г.Н. Особливості використання мультимедійних технологій навчання в сучасній освіті // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 80. – С. 177-182. – ISSN 2309-7647
1018113
  Татомир І. Особливості використання освітніх онлайн-платформ для корпоративного рекрутування талантів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 1. – С.10-15. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912 01
1018114
  Рудик В.К. Особливості використання пенсійних активів загальнообов"язкового державного накопичувального пенсійного страхування // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 227-238. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
1018115
  Воробйова Г.Ю. Особливості використання політичних метафор в період "Євромайдану" // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 56. – С. 181-190
1018116
  Литвинова Л. Особливості використання положень законодавства про авторське право в діяльності бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 156-170. – ISSN 2224-9516
1018117
  Волянська Я.Б. Особливості використання регуляторів різних типів у системах керування електрорухом спеціальних плавальних заходів / Я.Б. Волянська, С.М. Волянський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1018118
  Прокопенко Н.М. Особливості використання складних безполучникових речень у романі Павла Загребельного "Диво" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 83-88. – ISSN 2077-804X
1018119
  Гора М.А. Особливості використання та захист комерційних найменувань // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 91-95. – ISBN 978-966-927-257-7
1018120
  Чмутова І.М. Особливості використання технології збалансованої системи показників на різних стадіях життєвого циклу банку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 223-230. – ISSN 2222-0712
1018121
  Матвійчук М.В. Особливості використання фразеологізмів зі словами "вогонь" та "вода" у турецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 105-112. – ISSN 2521-1218
1018122
  Галушко О.А. Особливості виникнення та перебігу електролітних порушень в гострий період інсульту у хворих на цукровий діабет // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 87-92. – ISSN 2224-0586
1018123
  Подолєва А. Особливості виникнення та реалізації майнових прав інтелектуальної власності на твори, розміщені в мережі Інтернет // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 51-56. – ISSN 2308-0361
1018124
  Ситник О. Особливості випуску української національної навчальної літератури у 20-30-х роках XX століття // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 150-156


  У статті зроблено спробу схарактеризувати книготворення у 20–30-х рр. ХХ ст., що відбувалося під впливом українізаційних процесів, а також визначити ті знахідки і здобутки видавців, які є цікавими, важливими, корисними для сьогодення. The article ...
1018125
  Багрій О.І. Особливості вираження авторського "я" у науковому дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 38-45


  У статті йдеться про прагмариторичний вимір категоріії авторизації писемного наукового дискурсу; аналізуються риторичні прийоми та мовні засоби, що відповідають за реалізацію цієї категорії, звертається увага на важливість комунікативної категорії ...
1018126
  Ачилова В. Особливості вираження з"ясувальних відношень у поетичних творах Тараса Шевченка / В. Ачилова, М. Разумейко // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 3-10. – ISBN 978-966-02-7585-0
1018127
  Червона О.С. Особливості вираження категорії виду в італійській мові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 171-175. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
1018128
  Андрійченко Ю.В. Особливості вираження на вербальному рівні гендерних стереотипів в сучасній іспанській мові


  В статті розглядаються особливості функціонування лінгвістичного сексизму в іспаномовних текстах художніх творів. Звертається увага на передумови та причини виникнення лінгвістичного сексизму, його розвиток і функціонування в сучасній іспанській ...
1018129
  Андрійченко Ю.В. Особливості вираження на вербальному рівні гендерних стереотипів в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 3-8


  В статті розглядаються особливості функціонування лінгвістичного сексизму в іспаномовних текстах художніх творів. Звертається увага на передумови та причини виникнення лінгвістичного сексизму, його розвиток і функціонування в сучасній іспанській ...
1018130
  Гаврилова Я. Особливості висвітлення діяльності "нової" поліції на сторінках інтернет-версії видання "Вгору" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 157-161. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Здійснено жанрово-тематичний аналіз публікацій, присвячених діяльності реформованої поліції. Акцентовано увагу на розгляді факторів формування громадської довіри/недовіри до «нової» поліції у журналістських текстах. У науковій розвідці встановлено, що ...
1018131
  Жугай В.Й. Особливості висвітлення позачергових парламентських виборів 2014 р. в українських інтернет-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 154-157


  У статті розглянуто особливості висвітлення позачергових парламентських виборів 2014 р. в інтернет-медіа України. Автор зробив аналіз тематичного, жанрового, візуального спектра матеріалів про позачергові вибори до Верховної Ради України 2014 р. в ...
1018132
  Троцко А.В. Особливості виховання студентської молоді у провідних країнах світу / А.В. Троцко, Ю.В. Бекетова // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 141-148. – ISSN 2312-0657


  У статті характеризуються цілі та аналізуються основні завдання виховання студентської молоді у вищій школі США, Китаю, Ізраїлю, Великої Британії, Японії, Франції. Характеризуються провідні напрями виховання молоді - громадянське, інтернаціональне, ...
1018133
  Кисіль Н.Р. Особливості вищої освіти в Чехії та в Україні: сучасний досвід // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 22-26. – ISSN 2411-1317
1018134
   Особливості вияву негативних психічних станів у військовослужбовців внаслідок тривалої участі в бойових діях та перебування в зоні АТО / О.М. Кокун, Н.А. Агаєв, І.О. Пішко, Н.С. Лозінська // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 123-129
1018135
  Мірошниченко М.М. Особливості відбору проб грунту за локального внесення мінеральних добрив / М.М. Мірошниченко, Є.Ю. Гладкіх, А.В. Ревтьє // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 75-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1018136
  Ткачук П. Особливості відкриття виконавчого провадження за місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 234-236
1018137
  Деметрадзе Т. Особливості відкриття провадження за цивільним процесуальним законодавством України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 119-129
1018138
  Вєрємєєва М. Особливості відображення омонімії в сучасному англомовному дискурсі // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 10-15. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
1018139
  Чернуцька А.В. Особливості відображення постатей священнослужителів у повісті-хроніці Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 179-180. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1018140
  Крутько Т.В. Особливості відтворення еліптичних речень з англомовних художніх текстів українською мовою // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 458-463. – ISSN 2311-0821
1018141
  Федоренко В.В. Особливості військово-правового виховання військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 72-80
1018142
   Особливості включеності вищої школи України до системи електронного навчання / М.А. Фоломєєв, К.Г. Яцура, В.І. Крижанівська, А.О. Жовнір, Д.М. Тремполець // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 80-88. – ISSN 2077-1800
1018143
  Сергєєва Л.Н. Особливості внутрішніх ризиків ВНЗ із точки зору управління / Л.Н. Сергєєва, А.А. Єлесіна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2012. – С. 140-147. – (Економічні науки ; № 3 (15))
1018144
  Олійник В. Особливості водопроникності грунтів агроландшафтів Передкарпаття та Карпат / В. Олійник, Н. Бєлова, Н. Йосипова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1018145
  Рудик Р.Я. Особливості впливу макроекономічних заходів трансформації на боргову політику держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 53-58


  Досліджено взаємозв"язок між позиковою політикою та вектором макроекономічних заходів, що знайшла своє відображення у трансформації структури державного дефіциту. Визначено та охарактеризовано три основні фази боргової політики держави. Исследована ...
1018146
  Давидова Н.В. Особливості впливу мелатоніну на окремі біохімічні показники плазми крові щурів за умов алоксанового діабету // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 241-243. – ISSN 2077-1096
1018147
  Білодід В. Особливості впливу освітньої соціалізації: факторна структура основних напрямків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду особливостей впливу освітньої соціалізації. Представлено результати емпіричного дослідження у вигляді факторної моделі. Було визначено два етапи освітньої соціалізації у вищих навчальних закладах: перший стосується в ...
1018148
  Бучин М.А. Особливості впливу російсько-українського конфлікту на трансформацію сучасної міжнародної системи / М.А. Бучин, Х.Ю. Забавська // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 205-212. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 4 (26)). – ISSN 2312-2714
1018149
  Нікуліна В.В. Особливості впливу сполук синтетичного та природнього походження на клітинні мішені ангіогенезу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Нікуліна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1018150
  Войченко В.В. Особливості впровадження в бюро судово-медичної експертизи системи управління якістю за стандартом ISO 9001:2009 / В.В. Войченко, С.В. Савченко, В.В. Черняк // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 4-8. – ISSN 2218-838X
1018151
  Чукут С.А. Особливості впровадження електронного урядування в Об"єднаних Арабських Еміратах / С.А. Чукут, М.С. Шуляк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 92-95. – ISSN 2306-6814
1018152
  Фаріон А. Особливості впровадження пілотного проекту Служби фінансових розслідувань // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 186-192. – ISSN 2524-0129
1018153
  Миколайчук Р. Особливості впровадження технологій дистанційного навчання у вищих військових навчальних закладах // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 142-149
1018154
  Голощук Р.О. Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес / Р.О. Голощук, Н.О. Думанський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 349-358. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; № 829). – ISSN 0321-0499


  Узагальнено і подано методологічні наукові результати з проблематики впровадження технологій та методів дистанційного навчання, які реалізовані із урахуванням мережевоцентричних технологій.
1018155
  Шулікін Д. Особливості вступу - 2016 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1018156
  Нероба В.В. Особливості вчення та діяльності "Чеських братів" в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 86-88
1018157
  Блажівська Н.Є. Особливості вчинення окремих видів електронних односторонніх правочинів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 95-102. – ISSN 2078-9165
1018158
  Новіцький В.В. Особливості гарантій адвокатської діяльності в межах кримінального провадження // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 240-243. – ISBN 978-617-673-442-0
1018159
  Паламарчук Н.О. Особливості гендерної дискримінації в сучасних умовах розвитку України та світу / Н.О. Паламарчук, Т.О. Кришня // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 48-53. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 47). – ISSN 2306-4420
1018160
  Дворецька І.В. Особливості географічного та сезонного розподілу метану / І.В. Дворецька, М.В. Савенець // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 32-40


  Робота присвячена дослідженню сезонної динаміки вмісту метану в земній атмосфері. За даними наземних спостережень проведено детальний аналіз географічного розподілу вмісту метану над територією планети, а також його сезонних варіацій. На основі ...
1018161
  Самар В. Особливості геоморфологічної будови басейну р. Смотрич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 70-78 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1018162
  Дудник І.М. Особливості геопросторової організації послуг роздрібної торгівлі в сільській місцевості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 75-79. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1018163
  Романчук М.Є. Особливості гідрологічного режиму р. Дунай на ділянці м.Рені- м.Вилкове / М.Є. Романчук, О.С. Лященко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 95-99 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
1018164
  Хлапук М.М. Особливості гідротехнічного будівництва на річках Українських Карпат в сучасних умовах активації гідрометеорологічних явищ / М.М. Хлапук, Н.Л. Шинкарук, Б.С. Сеневич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 291-299 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1018165
  Школьніков В.С. Особливості гістогенезу нейроепітелійного шару спинного мозку ембріонів та плодів людини // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 29-34. – ISSN 1029-4244
1018166
  Головачова А.О. Особливості гнучкості правового регулювання оплати праці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 164-172. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
1018167
  Балушок В. Особливості господарської діяльності севрюків (XIV-XVII століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 41-50. – ISSN 0130-6936
1018168
  Гляненко К.А. Особливості готовності педагогів до інноваційної діяльності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 29-32. – ISSN 2413-1571
1018169
  Залєснова О.В. Особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 198-204


  У статті йдеться про особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови як функціонально-семантичної категорії, за допомогою якої можна визначити ставлення мовця до представленого факту об"єктивної дійсності. В статье идет речь об ...
1018170
  Сидельникова Л.В. Особливості графічного інвентаря для передачі приголосних звуків французької мови ІХ-XVIII століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 393-403


  Роботу присвячено вивченню еволюції графічного інвентаря в історії розвитку французької мови для передачі приголосних звуків, виокремлено фонографічні особливості графічних комплексів французької мови в окремі історичні періоди, визначено основні ...
1018171
  Клаусен Е. Особливості датської системи безпечності харчової продукції // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 144-154 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1018172
  Триколенко С. Особливості декораційного оформлення камерного простору // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1233-1237. – ISSN 1028-5091
1018173
  Бєліков В. Особливості демографічних змін у Старобільському районі Луганської області у пострадянський період // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 165-171. – ISSN 2076-1333


  У статті розглянуто особливості демографічних змін у соціально-демографічній сфері Старобільського району Луганської області після розпаду Радянського Союзу і до наших днів. Розглянуто зміни в чисельності населення, народжуваності, смертності, шлюбній, ...
1018174
  Федоренко Я.А. Особливості демографічної ситуації в українському селі в нових економічних реаліях кінця XX - початку XXI століття // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С. 136-143. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
1018175
  Козак О. Особливості демографічної структури населення середньовічного Києва за даними антропології // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. іст. та культ. України ; редкол.: Коцур В.П., Борисенко В.Й., Коцур А.П. [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – С. 116-122. – ISBN 966-8029-58-5
1018176
  Манько В. Особливості деонтологічної підготовки правоохоронців у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В. Манько, В. Артемов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 16-27. – ISSN 1682-2366
1018177
  Гула Р.В. Особливості державно-церковних відносин у 1918–1929 роках / Р.В. Гула, О.М. Щурко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 130-137. – ISSN 0320-9466
1018178
  Анохін І.Є. Особливості державного експортного контролю за міжнародними передачами ядерних матеріалів, обладнання і технологій в України / І.Є. Анохін, В.В. Давидовський // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 16, № 1. – С. 98-105. – ISSN 1818-331Х


  Проаналізовано систему державного експортного контролю України в контексті сучасного стану вирішення проблем, пов"язаних з нерозповсюдженням зброї масового знищення. Описано законодавчу базу та структуру системи, основи організації та здійснення ...
1018179
  Вакуленко В.Л. Особливості державного регулювання пільгового оподаткування в Україні (ТПР, СЕЗ, технопарків та індустріальних парків) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 25-29


  Розкрито основні відмінності територій пріоритетного розвитку, спеціальних (вільних) економічних зон, технопарків, індустріальних парків і вільних митних зон в Україні. Визначено особливості державного регулювання кожного з даних формувань, їхня роль ...
1018180
  Бондарук Т.Г. Особливості державного регулювання розвитку місцевого самоврядування // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (75). – C. 84-92. – ISSN 2519-1853
1018181
  Корнєєв М.В. Особливості державного регулювання сегментів фінансового ринку // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 130-139. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
1018182
  Зигрій О. Особливості державного управління використанням земель сільськогосподарського призначення в Україні / О. Зигрій, В. Малиновський // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 130-134. – ISSN 2524-0129
1018183
  Літошенко О. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 42-45
1018184
  Левадна Я. Особливості державного устрою КНДР // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 161-162
1018185
  Прокопець Л.В. Особливості державної підтримки малого підприємництва в Україні та зарубіжний досвід / Л.В. Прокопець, В.С. Губчак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 71-76. – ISSN 2306-6814
1018186
  Мамчур Г.В. Особливості державної служби у Київській Русі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – C. 99-101
1018187
  Лесніча Т.В. Особливості деяких груп осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах / Т.В. Лесніча, О.В. Розгон // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 72-87
1018188
  Ігнатенко М.М. Особливості джерельної та історіографічної бази з історії розвитку краєзнавства Чернігівщини у 40-х-80-х рр. XX ст. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 138-149. – ISBN 978-617-7009-44-3
1018189
  Завгородня В.О. Особливості дизайну інтер"єру адміністративних центрів обслуговування громадян з впровадженням технології "єдине вікно" / В.О. Завгородня, О.О. Сафронова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 104-112. – ISSN 2077-3455
1018190
   Особливості дизайну сучасного дитячого ігрового простору / О.І. Сідорова, Сідорова, М.-Ю.А, А.С. Євтушенко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 132-140 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
1018191
  Решетченко С. Особливості динаміки атмосферних явищ на території Харківської області / С. Решетченко, М. Христосов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 61-66 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
1018192
  Дворецька І.В. Особливості динаміки загального вмісту озону в сучасний період // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 128-134 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
1018193
  Вовк І.В. Особливості динаміки звукового поля при взаємодії точкових вихорів / І.В. Вовк, Т.П. Коновалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 98-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У рамках моделі точкових вихорів та акустичної аналогії Лайтхіла виконано чисельні розрахунки та аналіз звукових полів, що генеруються трьома точковими вихорями в необмеженій ідеальній рідині при прямій та обмінній взаємодіях. Встановлено ...
1018194
   Особливості динаміки інтегрального показника редокс-статусу клітин у доношених новонароджених після перенесеної гіпоксії / Т.К. Знаменська, Т.В. Куріліна, А.О. Писарєв, Н.В. Потапенко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 26-30. – ISSN 2226-1230
1018195
  Погореленко Н.П. Особливості динаміки обсягів кредитів, наданих українською банківською системою резидентам // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 216-222. – ISSN 2222-0712
1018196
  Школьний В. Особливості динаміки попереднього договору у сфері господарських правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 437-438
1018197
  Пасічник Ю.В. Особливості дистанційних технологій у післядипломній освіті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 207-211. – ISBN 978-966-285-210-3
1018198
  Гончаренко В. Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката іноземної держави в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  З урахуванням особливостей правового становища адвоката іноземної держави, який здійснюють професійну діяльність в Україні, визначаються підстави і порядок притягнення його до дисциплінарної відповідальності. С учётом особенностей правового положения ...
1018199
  Баранник А.В. Особливості диференціації і властивостей грунтів Свидовецького та Чорногірського масивів Українських Карпат / А.В. Баранник, С.П. Позняк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 101-108. – ISSN 0868-6939
1018200
  Кирильчук А. Особливості диференціації карбонатного профілю рендзин Західного регіону України на різних стадіях їх онтогенезу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1018201
  Філик О.В. Особливості діагностики гострої дихальної недостатності у дітей із сепсисом // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 54-69. – ISSN 2224-0586
1018202
   Особливості діагностики й хірургічного лікування пухлин головного мозку у вагітних / М.О. Марущенко, В.Ю. Молотковець, Ю.Л. Марущенко, Р.Р. Новіков // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 66-70. – ISSN 2413-550Х
1018203
  Підгірний Я.М. Особливості діагностики сепсису у вагітних та породіль // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 40-46. – ISSN 2224-0586
1018204
  Пінчук С. Особливості діагностики фінансової стійкості підприємства / С. Пінчук, М. Мицяк // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 312-320. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
1018205
  Біломістна І. Особливості діагностування фінансової безпеки виробничого підприємства / І. Біломістна, О. Біломістний, О. Олійник // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 87-93. – ISSN 1605-2005
1018206
  Семенко С. Особливості діалекту нара другої половини ХІХ ст. (на матеріалі канонічного тексту "Офудесакі") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 88-96
1018207
  Мельник Я.Я. Особливості дії режиму процесуальної безпеки щодо земельних спорів у цивільному судочинстві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 7-14. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1018208
  Дмитрусь О.А. Особливості діяльності ЗМІ та їх вплив на формування // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 9-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1018209
  Біловус Т.В. Особливості діяльності інститутів спільного інвестування на ринку цінних паперів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 27-32. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Стаття присвячена дослідженню особливостей діяльності інститутів спільного інвестування на ринку цінних паперів. Проаналізовано їх кількісні показники розвитку в Україні. Висвітлено проблемні питання сучасного розвитку вітчизняного ринку цінних ...
1018210
  Полчанов А.Ю. Особливості діяльності ісламських страхових компаній / А.Ю. Полчанов, О.О. Поплавський // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 126-130. – ISSN 2307-9878
1018211
  Борис І.І. Особливості діяльності провідних діячів словацької Реформації у XVI столітті // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 57-64. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1018212
  Кравченко Н.С. Особливості діяльності цивільного позивача, його представника в кримінальному провадженні щодо доказування цивільного позову // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 67-76. – ISSN 2222-5374
1018213
  Смілий П.М. Особливості довкілля монастирів Волинської області / П.М. Смілий, І.І. Залеський, Ф.В. Зузук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 30-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2227-3220
1018214
  Круковес В.В. Особливості договорного регулювання відносин між чоловіком та жінкою, які проживають однією сім"єю без реєстрації шлюбу // Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 90-92. – ISBN 978-966-419-272-6
1018215
  Гловюк І. Особливості доказування у спеціальному досудовому розслідуванні: окремі питання / І. Гловюк, М. Стоянов // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 19-26. – ISSN 1026-9932
1018216
  Березовська О.В. Особливості документаційного наповнення архівних фондів музейних установ НАН України // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 417-424. – ISSN 2222-4203
1018217
  Шушко О.О. Особливості дослідження первинних документів // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 184-189. – ISSN 1992-4437
1018218
  Голуб О.Г. Особливості дослідження свердловин на нестаціонарних режимах фільтрації, що розкрили поклади ущільнених колекторів / О.Г. Голуб, О.Ю. Приходченко, Р.Б. Дворецький // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-3591
1018219
  Коваленко О.П. Особливості дослідження формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 51-56. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1018220
  Бондар В.В. Особливості екістико-демографічного розвитку селищної поселенської мережі передмістя Києва // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 4 (100). – С. 48-53 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1018221
  Голод В.Ю. Особливості економічних відносин КНР та США. План розвитку 2012 - 2022 рр.: виклик глобальній економіці // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 31-33. – ISSN 2409-904X
1018222
  Черняга Л.П. Особливості економічного розвитку країн Південно-Східної Азії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 471-478. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
1018223
  Хвесик М.А. Особливості економічної оцінки віртуальної води та можливості її використання в Україні / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, А.М. Сундук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 83-96. – ISSN 2305-7645
1018224
   Особливості економічної підготовки у вищих військових навчальних закладах післядипломної освіти / О.О. Мітягін, В.А. Коваленко, О.М. Голубєва, О.С. Мельниченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 155-163
1018225
  Іванюк О.А. Особливості електричної активності кори головного мозку спортсменів у стані спокою // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 76-78. – ISSN 2220-7481


  Досліджено електричну активність кори головного мозку в альфа-діапазоні ЕЕГ у праворуких юнаків, які займаються ациклічними та циклічними видами спорту, у станах функціонального спокою із заплющеними й розплющеними очима, а також під час виконання ...
1018226
  Руденко А. Особливості електронної освіти в Україні // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 200-201


  Розглянуто сутність електронної освіти, необхідність її впровадження у повсякденне життя. Акцентується увага на популяризації масових онлайн-курсів у світі і в Україні.
1018227
   Особливості емоційних порушень при хворобі Паркінсона / Г.О. Старовойтова, Г.В. Горева, Т.М. Слободін, Ю.І. Головченко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 3 (73). – C. 178-182. – ISSN 2224-0713
1018228
  Жданюк Л.О. Особливості емоційного ставлення до навчання у студентів з різними типами емоційних профілів, рівнями навчальної мотивації та гендерними ознаками // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 14-21. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
1018229
   Особливості ендоваскулярного лікування мішкоподібних аневризм переднього напівкільця вілізієвого кола, які розірвалися, в геморагічний період на тлі стенозу внутрішньої сонної артерії / О.Ю. Полковніков, Е.І. Савченко, А.М. Матерухін, С.В. Тяглий // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 41-48. – ISSN 2304-9359
1018230
  Пацай Т. Особливості етнографічних студій в НТШ у міжвоєнний період (на основі протоколів засідань Етнографічної комісії) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 294-299. – ISSN 1028-5091
1018231
  Горбань Т. Особливості етнополітичних процесів на українських землях у козацьку добу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 100-106
1018232
  Андрієць М.А. Особливості жанрової варіативності китаємовного ділового дискурсу // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 123-124
1018233
  Чебан В.О. Особливості жіночого образу в портретах видатних майстрів епохи модерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 300-309. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Розглядаються особливості жіночого образу на прикладах українських, польських, західних майстрів епохи модерну. Особливу увагу приділено застосуванню композиційних схем, символічних прийомів і колористичних побудов картин, використаних ...
1018234
  Бончаковський А.М. Особливості жіночої злочинності в Україні // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 41-43. – ISBN 978-966-419-280-1
1018235
  Хмельковська С. Особливості жіночої прози сучасної Німеччини на прикладі творів Юдіт Германн // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 82-88. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто творчість берлінської письменниці Юдіт Германн у контексті особливостей жіночої прози сучасної Німеччини. Автором зроблено cпробу проаналізувати жанрові та стилістичні особливості її творів, серед яких збірники коротких оповідань ...
1018236
  Ільченко Б.О. Особливості забезпечення виконання зобов"язань в цивільному праві // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 88-89. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1018237
  Гончар С.Ф. Особливості забезпечення кібербезпеки об"єктів критичної інфраструктури // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 80. – С. 27-32. – ISSN 2309-7647
1018238
  Лєзін Є. Особливості забезпечення показань свідків у цивільному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 24-34. – ISSN 2307-8049
1018239
  Бортун К.М. Особливості забезпечення прав і свобод громадян у кримінальному провадженні відповідно до європейських стандартів // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 94-98. – ISBN 978-966-520-183-0
1018240
  Дирда Ю.Т. Особливості забезпечення права на інтелектуальну власність // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 48-50. – ISBN 978-966-419-299-3
1018241
  Вишня М.М. Особливості забруднення атмосферного повітря Черкаської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 118-126


  Досліджено забруднення атмосферного повітря Черкаської області, що грунтується на сучасних методиках еколого-географічного дослідження. Виявлено основні види забруднень та основних забруднювачів. Розглянуто екологічну ситуацію забруднення ...
1018242
  Білявська А.Ю. Особливості загальноекономічних передумов сучасних внутрішніх державних запозичень // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 178-184. – ISSN 2313-8246
1018243
  Паламарчук О.І. Особливості загальноосвітньої підготовки у професійно-технічних навчальних закладах // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 3 (20). – С. 113-115


  Статтю присвячено висвітленню проблеми загальноосвітнньої підготовки у професійно-технічних закладах. На основі аналізу наукових досліджень з розвитку професійно-технічної освіти в Україні та світі автором охарактеризовано певні особливості ...
1018244
  Мельник М. Особливості задоволення майнових інтересів інших дітей майном дитини, яке набуте припиненням аліментних зобов’язань // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 56-58
1018245
  Алімов З. Особливості законодавчого обмеження щодо використання земель рекреаційного призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 361-362. – ISBN 978-617-7069-15-6
1018246
  Синиця О. Особливості законодавчого регулювання видачі залізничних концесій в Російській Імперії у другій половині XIX ст. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 116-118
1018247
  Синиця О. Особливості законодавчого регулювання видачі залізничних концесій в Російській Імперії у другій половині XIX ст. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 116-118
1018248
  Мяловицька М. Особливості законодавчого регулювання компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 127-129. – ISSN 2310-6158


  У статті визначено узагальнене поняття "конституційне правосуддя", охарактери- зовано органи, що його здійснюють. Досліджено питання предметної компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах. В статье определяется обобщенное ...
1018249
  Ткаченко І.С. Особливості законодавчої регламентації порядку отримання порівняльних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 343-346. – ISBN 978-617-616-075-5
1018250
  Прима А.В. Особливості закордонного досвіду підготовки фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах / А.В. Прима, С.Ю. Путров // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 302-307. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1018251
  Федіна А.В. Особливості запровадження психологічного обстеження кандидата на посаду судді // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7096-97-8
1018252
  Трампольська К. Особливості застосування дисциплінарних стягнень у сфері державної служби // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 346-348. – ISBN 978-617-7069-15-6
1018253
  Шульгін С.О. Особливості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до військовослужбовців // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 466-469. – ISBN 978-966-600-475-1
1018254
  Ахвердова М. Особливості застосування запозичених нотацій а загальних визначників основних характеристик в УДК / М. Ахвердова, Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 5 (262), травень. – C. 34-35. – ISSN 2076-9326
1018255
  Донець К.Г. Особливості застосування звільнення від відбування покарання за хворобою // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 317-320. – ISSN 2219-5521
1018256
   Особливості застосування каудальної аналгезії розчином бупівакаїну у поєднанні з бупренорфіном при ендоваскулярних оперативних втручаннях на периферичних артеріях / Д.О. Дзюба, С.М. Бишовець, О.А. Галушко, С.В. Верещагін, В.В. Донець, А.М. Богдан // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 99-101. – ISSN 2224-0586
1018257
  Трепачко Д.Ю. Особливості застосування контент-аналізу в дослідженнях новинних повідомлень ЗМІ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 87-91. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (5))
1018258
  Бездухов О.А. Особливості застосування кореляційного аналізу при еколого-геоморфологічному оцінюванні території (на прикладі Чернігівської області) / О.А. Бездухов, Ю.М. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 45-50. – ISSN 0868-6939
1018259
  Лозинський Р.Я. Особливості застосування методу кінцевих різниць для розв"язання задачі нестаціонарної теплопередачі в умовах реальної пожежі / Р.Я. Лозинський, Д.В. Харишин // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 159-164 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
1018260
  Гетманчук К.С. Особливості застосування прийому конкретизації у франко-українських перекладах // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 432-434. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1018261
  Мальський М. Особливості застосування принципів "ex aequo et bono" та "amiable compositeur" у міжнародному комерційному арбітражі і транснаціональному виконавчому процесі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 57-66. – ISSN 1026-9932
1018262
  Гончар Р.О. Особливості застосування протизасадних заходів під час здійснення маршу підрозділами і частинами Національної гвардії України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 43-52. – ISSN 2078-7480
1018263
  Подашевська Т.Л. Особливості застосування соціально-комунікаційних технологій суб"єктів політичної діяльності // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 309-321. – ISSN 2309-1797


  Статтю присвячено пошуку особливостей застосування соціально-комунікаційних технологій суб"єктів політичної діяльності. Автор вважає, що більшість досліджень здійснюються в царині соціальних технологій. Така ситуація звужує проблему і спрямовує її в ...
1018264
  Кирилюк М.О. Особливості застосування способів картографічного зображення на картах шкільно-краєзнавчих атласів (на прикладі атласу Чернівецької області) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 55-56
1018265
  Кучевська С.П. Особливості застосування статті 336 Кримінального кодексу України в сучасних умовах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 271-274. – ISSN 2219-5521
1018266
  Дудник І. Особливості застосування суспільно-географічної методології до вивчення регіональних туристичних ринків / І. Дудник, О. Борисюк, І. Заря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-22. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовуються основні напрямки застосування методологічних положень суспільної географії в дослідженні регіональних туристичних ринків (визначення суті терміну "регіональний туристичний ринок", застосування специфічних географічних методів для ...
1018267
  Хилько М. Особливості застосування філософських, загальнологічних, теоретичних методів дослідження у журналістикознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-15. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Наведено визначення понять "метод" і "методологія", подано принцип методологічних підходів, яким мають відповідати наукові методи, та детально розглянуто найпоширеніші в науці філософські, загальнонаукові й спеціальні методи. Приведены определения ...
1018268
  Кодола Б.С. Особливості затримання адвокатів за новим кримінально-процесуальним кодексом // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 225-228. – ISBN 978-617-673-442-0
1018269
  Зеров К.О. Особливості захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі інтернет / Зеров К.О. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-788-0
1018270
  Зеров К. Особливості захисту авторського права в соціальних мережах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 214-215. – ISBN 978-617-7069-15-6
1018271
  Лєнков О.С. Особливості захисту інформації у комп"ютерних системах / О.С. Лєнков, О.Ю. Хмельницький // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 72
1018272
  Поліщук С.В. Особливості захисту посівів сої від хвороб за технологій органічного виробництва // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 105-116 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
1018273
  Хрімлі О.Г. Особливості захисту прав і законних інтересів суб"єктів підприємництва у зарубіжних країнах // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 172-176. – (Серія "Право" ; вип. 1)
1018274
  Димінська О.Ю. Особливості захисту прав споживачів туристичних послуг за законодавством України та ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 48-52. – ISSN 2220-1394
1018275
  Дроздов О.Ю. Особливості зв"язку структурних компонентів масової геополітичної свідомості молоді в контексті "свого" і "чужого" простору // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 282-291. – ISSN 2411-1449
1018276
  Карапетян Д. Особливості здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 274-276. – ISBN 978-617-7069-28-6
1018277
  Чекер Я. Особливості здійснення закупівель згідно з правилами міжнародних банків / Я. Чекер, Н. Шихкерімова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 22-23


  Процедура закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації інфраструктурних проектів, які фінансуються міжнародними банками розвитку, завжди регулювалася автономно, згідно з політикою та правилами, встановленими кожним окремим банком.
1018278
  Гелей Л.О. Особливості здійснення операційного аудиту в середовищі автоматизованих інформаційних систем // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 34-40. – ISBN 978-617-571-124-8
1018279
  Алімов А. Особливості здійснення права на забудову на землях рекреаційного призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 320-321. – ISBN 978-617-7069-14-9
1018280
  Іванова А. Особливості здійснення фіскальної децентралізації в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 148-157 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
1018281
  Щур Л. Особливості здоров"язберігального навчання та професійної діяльності майбутніх фахівців сфери візуально-просторового мистецтва // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 87-91. – ISSN 2220-7481


  У статті визначено особливості навчання та професійної діяльності фахівців мистецьких спеціальностей. Зазначено, що специфічна діяльність майбутніх працівників сфери візуально-просторового мистецтва перед­бачає не тільки психічне, а й фізичне ...
1018282
  Бурдін М.Ю. Особливості земельних відносин у Кримському ханстві (1449-1783 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 4 (79). – С. 26-34. – ISSN 1999-5717
1018283
  Кіхтяк О.П. Особливості змін вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на дифузний токсичний зоб до початку медикаментної терапії / О.П. Кіхтяк, О.З. Ліщук, Х.А. Москва // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 3. – C. 26-29. – ISSN 1029-4244
1018284
  Ілащук Т.О. Особливості змін показників варіабельності серцевого ритму та артеріального тиску у вагітних в різних гестаційних періодах / Т.О. Ілащук, І.В. Окіпняк, Т.О. Безрук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 58-61. – ISSN 2226-1230
1018285
  Бурега І.Ю. Особливості змін показників метаболізму заліза крові щурів після введення сироватки крові, отриманої за умов моделювання експериментальної гемолітичної анемії // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 184-188. – ISSN 2077-1096
1018286
  Ромаш Т.А. Особливості зміни запасу вологи в атмосфері в період сильних снігопадів / Т.А. Ромаш, В.М. Шпиг // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 219-235


  Досліджуються особливості розподілу вологи на основі даних аерологічного зондування атмосфери під час проходження снігопадів над територією України. Здійснено оцінку точності даних об"єктивного аналізу на стандартних ізобаричних поверхнях та ...
1018287
  Кузьменко О.С. Особливості змістовного наповнення навчального посібника з фізики для вищих технічних навчальних закладів в контексті впровадження stem-освіти (інтегрований підхід) / О.С. Кузьменко, Н.О. Гончарова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 151-158. – ISBN 978-966-544-404-5
1018288
  Марушкевич А.А. Особливості змісту діяльності й функцій викладача вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 337-344. – ISBN 978-966-439-865-4
1018289
  Олійник М. Особливості змісту і форм організації професійної підготовки майбутніх вихователів у вишах України та країн Східної Європи // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 19-26. – ISSN 2409-9244
1018290
  Даценко Л.М. Особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі" / Л.М. Даценко, І.О. Підлісецька // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 32-35. – ISSN 2075-1893


  У статті викладено особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі", яка є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" галузі знань "туризм" з напряму ...
1018291
  Барановська Л. Особливості змісту підготовки бакалавра з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації / Л. Барановська, А. Заслужена // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С.148-153. – ISSN 2308-4081


  Cтаття присвячена контент-аналізу особливостей підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації. Виявлено, що особлива увага цій проблемі вітчизняними вченими не приділялась, оскільки особливості ...
1018292
  Пасічна І.О. Особливості змісту податкових правовідносин // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 161-168. – (Юридичні науки ; № 3)
1018293
  Багорка А.М. Особливості змісту професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "Коледж-університет" // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 85-90. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
1018294
  Смірнов Ю.Б. Особливості змісту та призначення річкових навігаційних карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 44-49


  Розглядаються основні особливості змісту і призначення річкових навігаційних карт, враховуючи міжнародні стандарти відображення даних і сучасні вимоги до їх практичного використання. Рассматриваются основные особенности содержания и назначения речных ...
1018295
  Воронова І.В. Особливості зміцнення правових засад громадянського суспільства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 34-37. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті проаналізовано особливості класичних університетів; висвітлено досвід роботи юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; встановлено визначальні критерії освіти на юридичному факультеті та перспективні ...
1018296
  Кононенко Ю.Г. Особливості зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 3-27
1018297
  Налбандян М.А. Особливості і перспективи розвитку екотуризму в національному парку "Аревік" / М.А. Налбандян, А.А. Кочарян // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 69-73 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1018298
  Шилкіна К.О. Особливості і пропозиції туристичного продукту в умовах кластеризації економіки та ефективного викорристання сучасних інформаційних технологій / К.О. Шилкіна, К.В. Самойленко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 320-327. – ISSN 2306-4994
1018299
  Старицька О.О. Особливості ідеї людиноцентризму у сфері ювенального права // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 277-280. – ISSN 2524-017X
1018300
  Холод Г.Я. Особливості ідеологізації контексту "Кіно-газети" (1930) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 275-284. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Детально висвітлено два напрями ідеологізації контенту "Кіно-газети": утвердження кіно як засобу боротьби проти ворожих класових елементів та інформаційне протистояння ідеологічно небезпечним зарубіжним і вітчизняним фільмам. Під час аналізу ...
1018301
  Касьянова А.О. Особливості імплементації антикризового управління на вітчизняних і зарубіжних підприємствах: планування, стратегії, реструктуризація // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 86-98. – ISSN 2074-5354
1018302
  Вовчак О.Д. Особливості інвестиційної діяльності банків як фінансових посередників в Україні / О.Д. Вовчак, Л.М. Надієвець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 94-101. – ISSN 2222-4459
1018303
  Красножон С.В. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 64-73. – ISSN 2310-9734


  Значення добре розвиненої пенсійної системи полягає не тільки у пенсійному забезпеченні, але й в акумуляції великого обсягу заощаджень для перетворення їх на інвестиції. У цьому сенсі недержавні пенсійні фонди (НПФ) важливий учасник інвестиційного ...
1018304
  Полевич І.О. Особливості інвестиційної діяльності регіонів України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1098. – С. 104-108. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 40). – ISSN 0153-1826
1018305
  Теслюк С.А. Особливості інвестування активів недержавних пенсійних фондів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 24-29. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано сучасний стан розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, зокрема діяльності недержавних пенсійних фондів. Досліджено джерела формування активів НПФ та можливі напрями їх використання.
1018306
  Блинова І.А. Особливості індивідуально-авторського стилю крізь призму виявлення прийомів комічного // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 75-83
1018307
  Турман Н.О. Особливості ініціювання угоди про визнання винуватості // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 161-164. – ISBN 978-617-7096-97-8
1018308
  Ніколенко Т.І. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку ЄС в контексті міжрегіонального співробітництва. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 78-87. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
1018309
  Пасічник Т.О. Особливості інноваційного підходу в логістичній діяльності підприємств // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 125-131. – (Серія "Економіка" ; № 2 (54)). – ISSN 2310-0672
1018310
  Полегенька М.А. Особливості інноваційної діяльності в агропромислових підприємствах України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 49-54. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1018311
  Лопацька Ю. Особливості інституту опіки за Статутом Великого князівства Литовського 1529 р. // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 78-80
1018312
  Рудик А.О. Особливості інституту політичної відповідальності глави держави в деяких парламентарних республіках // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 24-35. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1018313
  Григорчак І.М. Особливості інституційного забезпечення туристичної галузі України: регіональний аспект // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 34-35
1018314
  Базилюк В.Б. Особливості інституційного механізму електронної торгівлі книжковою продукцією / В.Б. Базилюк, І.Р. Безпалько // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 229-232. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1018315
  Кравчук Н. Особливості інституційного та правового регулювання ісламських ринків цінних паперів / Н. Кравчук, М. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 87-92. – ISSN 2524-0129
1018316
  Дорофєєва Х. Особливості інституціонального регулювання європейського ринку авіаційних перевезень // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – Вип. 38. – С. 54-63. – ISSN 2079-4762
1018317
  Ярмак В.І. Особливості інтегративного підходу до дослідження претеритальних форм сербського дієслова у творах Іво Андрича // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 134-143. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглядaюmьcя мажлuвocmi мoделювaння кoмnлекcнoгo, iнmегрamuвнoгo niдxoдy дo аналізу cmuлicmuчнoгo фyнкцioнyвaння aнaлimuчнux і cuнmеmuчнux nреmерumaльнux фoрм дiєcлoвa в рiзнux вuдax nрoзoвoгo (onoвiдь і ессе) ma noеmuчнoгo дucкyрcy mвoрiв I. ...
1018318
  Авраменко О. Особливості інтеграції українського актуального мистецтва в європейський мистецький простір (досвід участі у Венеційській бієнале 2001-2007 років) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 25-39. – ISBN 978-966-8911-9
1018319
  Яців С. Особливості інтенсифікації виробництва окремих видів продукції в сільськогосподарських підприємствах // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 83-91 : табл. – Бібліогр.: с. 91. – ISSN 2313-3627
1018320
  Шевель Н. Особливості інтерпретації мотивів та образів Т. Шевченка у творчості поетів "Української хати" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 205-209. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1018321
  Чуйко Т. Особливості інтерпретації образу Тараса Шевченка в живопису та графіці 1900 - 1930-х років // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 117-122
1018322
  Мельничук С.М. Особливості інтерпретаційної форми правотворчої діяльності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 43-49. – ISSN 2222-5374
1018323
  Алексенко С.Ф. Особливості інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень офіційного стилю спілкування // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 7-14. – ISSN 2077-804X
1018324
  Бегаль О.В. Особливості інфляційних процесів в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 43-45
1018325
  Матюха М. Особливості інформаційних завдань та результатів формування управлінської звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С. 45-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1018326
  Булгаков В.П. Особливості інформаційно-комунікаційного забезпечення у процесі вивчення географії в загальноосвітній школі (методичні аспекти) / В.П. Булгаков, М.О. Баштова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 17-25. – ISBN 978-966-544-404-5
1018327
   Особливості інформаційної підтримки процесу професійного психофізіологічного відбору персоналу / Л.Г. Коваль, М.В. Бачинський, І.О. Криворучко, С.М. Гончарук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 297-301. – (Технічні науки ; № 2 (259)). – ISSN 2307-5732
1018328
  Шолойко А.С. Особливості інфраструктури ринку сільськогосподарського страхування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 20-24 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1018329
  Вікторова Л.В. Особливості іншомовної підготовки співробітників спеціальних відомств Німеччини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 64-66. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  "Дослідження німецького досвіду є важливим з погляду використання ефективних стратегій забезпечення якості іншомовної освіти в Україні. У статті описані особливості роботи центрів лінгвістичної підготовки для різних категорій військовослужбовців, ...
1018330
  Голеніщева Г.Г. Особливості історичного часу в поезії Ліни Костенко // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – C. 8-12. – (Філологічні науки ; № 2)
1018331
  Кузьменко С.І. Особливості казначейського обслуговування аграрних підприємств // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 143-152. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
1018332
  Кобернік С.Г. Особливості календарно-тематичного планування уроків географії у 10 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 7/8 (197/198). – С. 32-36
1018333
  Кобернік С.Г. Особливості календарного планування вивчення географії у 6-7 класах / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 19-25 : табл.
1018334
  Бур"ян С.А. Особливості капілярної поверхні на твердій підкладці в неоднорідному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У роботі представлені результати дослідження форми рівноважної капілярної поверхні нанорозмірної бульбашки на гідрофобній твердій підкладці. Розглянуто випадок сильно неоднорідного зовнішнього поля спричиненого присутністю твердотільної підкладки. ...
1018335
  Васильченко З.М. Особливості капіталізації комерційних банків України в сучасних умовах / З.М. Васильченко, Е.В. Демчишина // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2017. – № 5 : Науково-практичний збірник, № 5. – C. 8-11. – ISSN 2076-4561
1018336
  Перхалюк Р.І. Особливості картографування динаміки забудови приміських зон великих міст за космічними знімками // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 35-42


  Дається визначення основних термінів. Розглянуті питання особливостей створення карт динаміки забудови приміських зон великих міст. Визначені основні елементи змісту таких карт. Охарактеризовані основні принципи вибору вихідних матеріалів, проведення ...
1018337
  Босак І. Особливості кваліфікації виборчих спорів, що розглядаються в адміністративних судах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7069-14-9
1018338
  Омельянович О. Особливості кваліфікації необережного спричинення смерті особі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 413-415. – ISBN 978-617-7069-14-9
1018339
  Мирончук А. Особливості кваліфікації умисного вбивства матір"ю своєї новонародженої дитини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 407-409. – ISBN 978-617-7069-15-6
1018340
  Кириленко О.С. Особливості керамічного комплексу з пізньотрипільського поселення Романків 3. / О.С. Кириленко, С.В. Переверзєв // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 50-64. – ISSN 2078-0133


  У статті наведений опис керамічного комплексу з культурного шару пізньотрипільського часу поселення Романків З.
1018341
  Сергеєв В.М. Особливості китайської фітотерапії, порівняно з національною народною фітотерапією / В.М. Сергеєв, Н.Б. Грейда, О.В. Усова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 57-61. – ISSN 2220-7481


  Зазначено, що досвід народної фітотерапії України сягає глибокої давнини. Водночас у зв"язку з розвитком міждержавних відносин на аптечний ринок поступають фітопрепарати інших країн, зокрема Китаю. Вивчення особливостей фітотерапевтичних препаратів ...
1018342
  Січова О.В. Особливості класифікації архівних документів науково-дослідних інститутів НАН України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 7-20. – ISSN 0320-9466
1018343
  Коцюба А.І. Особливості класифікації спелесторекреаційних об"єктів та їх використання // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 283-286
1018344
  Грищук К.О. Особливості клімактеричного синдрому з провідним симптомом артропатії та шляхи його корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Грищук Ксенія Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1018345
  Петренко О.В. Особливості клініки та лікування післятравматичних дефектів допоміжного апарату ока // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 2. – С. 38-43. – ISSN 2309-8147
1018346
  Бортнік І.М. Особливості клініки, діагностики та ендоваскулярного лікування аневризм судин головного мозку при поєднанні з церебральними артеріовенозними мальформаціями // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 23-34. – ISSN 2304-9359
1018347
  Тяжка О.В. Особливості клініко-лабораторних даних у дітей із пролонгованою жовтяницею / О.В. Тяжка, Я.М. Загородня // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 72-74. – ISSN 1681-276Х


  "...Обстежено 111 дітей з пролонгованою жовтяницею віком від 3 тижнів до 3 місяців. Проведена оцінка клінічних та лабораторних даних у спостережуваних дітей".
1018348
   Особливості клініко-лабораторної діагностики хвороби Помпе у дітей / Н.О. Пічкур, Н.В. Ольхович, Т.П. Іванова, Н.В. Самоненко // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 12, № 7. – C. 68-76. – ISSN 2224-0551
1018349
  Бочар О.М. Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії на тлі ожиріння та неалкогольної жирової хвороби печінки залежно від гендерних особливостей // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 33-37. – ISSN 1681-276Х
1018350
  Станіслав О.В. Особливості когезії в синтаксисі французького "нового роману" (на матеріалі твору А. Роба-Грійє "В лабіринті") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 127-136. – ISSN 2413-5593
1018351
  Мяловицька О.А. Особливості когнітивних порушень у хворих із гострим ізольованим інфарктом мозочка / О.А. Мяловицька, Г.С. Трепет // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 5-7
1018352
  Гуменюк І.О. Особливості кодифікації пенсійного законодавства України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 70-73. – ISSN 2220-1394
1018353
  Буняк Н.М. Особливості комерціалізації наукових розробок ВНЗ України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 272-280. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185


  Комерціалізація результатів наукових досліджень є однією з важливих умов розвитку економіки інноваційного типу. У статті визначено сутність комерціалізації інноваційної продукції та ії роль у забезпеченні економічного зростання. Досліджено особливості ...
1018354
  Борисюк О.П. Особливості комплексного лікування недоношених немовлят з бронхолегеневою дисплазією залежно від її важкості / О.П. Борисюк, Д.О. Добрянський // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 19-27. – ISSN 2226-1230
1018355
  Іншакова І.Є. Особливості композитів-одоративів у пам"ятках української мови XI-XIII ст. // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 31-39. – ISSN 2305-3852


  Дослідження історії лексичного складу української мови неможливе без з’ясування історії окремих груп, зокрема, одоративів. Аналіз композитів-одоративів репрезентує лексику запаху в староукраїнський період.
1018356
  Буновська О.А. Особливості композиції малої прози Всеволода Іванова // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 16-17
1018357
  Колупаєва О. Особливості композиції та архітектоніки фейлетону (на матеріалі збірки Остапа Вишні "Лицем до села") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 167-173


  У статті досліджуються композиційні та архітектонічні властивості фейлетонів Остапа Вишні. Стверджується, що їх аналіз важливий для розкриття жанрових ознак фейлетону, виявлення образно-змістової структури твору, досягнення виразності та оригінальності ...
1018358
   Особливості комунікативного стилю викладачів дисциплін різних навчальних блоків у контексті студентоцентрованого підходу / В.М. Лісовий, В.А. Капустник, В.Д. Марковський, І.В. Завгородній, В.М. Сінайко, К.В. Дмитрієнко, О.А. Мирончук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 85-89. – ISSN 1681-2751
1018359
  Митко А. Особливості конкурентної розвідки та шпіонажу на підприємствах / А. Митко, Т. Міщук // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – C. 81-93. – ISSN 2522-1663
1018360
  Кравчук В. Особливості конституційно-правового статусу суддів Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 109-112. – ISSN 2310-6158
1018361
  Лесик-Бондарук Особливості конструктивно-технічних характеристик волинських храмів XVII–XVIII століття // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 25-35. – ISSN 2078-0133
1018362
  Блізняк А.В. Особливості консультативного статусу міжнародного кооперативного альянсу // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 84-86. – ISBN 978-966-600-475-1
1018363
  Карпець М.В. Особливості контролю знань студентів при вивченні медичної хімії в умовах кредитно-трансферної системи // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 47-49. – ISSN 1681-2751
1018364
  Чорна Н.В. Особливості концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 458-464


  Статтю присвячено дослідженню особливостей концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу. Особливості концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу полягають у таких категоріальних поняттях, як інтертекстуальний простір, зміщення ...
1018365
  Аврамчук Л.М. Особливості кредитного обслуговування підприємств аграрної сфери / Л.М. Аврамчук, І.М. Зезуль // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 10-15. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1018366
  Маланчук П.М. Особливості криміналістичних версій / П.М. Маланчук, М.В. Сторчака // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 84-88. – ISSN 2519-2353
1018367
  Андрушко П. Особливості кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності: теоретичні орієнтири та правозастосовча практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 176-241. – ISSN 2308-9636
1018368
  Хоній Р. Особливості кримінальної відповідальності за злочини проти життя та здоров"я людини за кодексом 1743 року "Права, за якими судиться малоросійський народ" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7069-15-6
1018369
  Шевцова О.О. Особливості кримінальної відповідальності за організовану злочинну діяльність за законодавством Республіки Білорусь // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 379-385. – ISSN 2078-3566
1018370
  Бондарчук В.В. Особливості кримінальної відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок виправданого ризику, у зарубіжному законодавсті // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 179-188
1018371
  Пажетнова І. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, які мають відсталість у психічному розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 416-418. – ISBN 978-617-7069-15-6
1018372
  Байдіков І.А. Особливості ландшафтної структури Запорізької області як основа для середньомасштабного картографування ландшафтів регіону // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 23-32 : рис., карта. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
1018373
  Колесникова Л.Л. Особливості лексико-семантичної організації символів-дендрономенів дуб і каштан (на матеріалі української поезії кінця XX століття) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 142-149. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто лексичне значення і семантичне розгалуження назв диких дерев, зокрема дуба і каштана, що репрезентовані в укр. поетичних текстах кінця 20 ст. Визначено характерні символічні особливості, архетипне походження й функціональна ...
1018374
  Зубцова Ю.Є. Особливості лекції у вищому навчальному закладі в контексті реалізації діяльнісного підходу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 68-74. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
1018375
  Захаренко Н.Ф. Особливості лікування клімактеричного синдрому в жінок із ендометрізом / Н.Ф. Захаренко, Н.В. Коваленко, Т.Ф. Татарчук // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (29). – С. 60-64. – ISSN 2309-4117
1018376
   Особливості лікування порушень ритму серця при вагітності / С.С. Боєв, М.Я. Доценко, І.О. Шехунова, Л.В. Герасименко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 30-36. – ISSN 2224-0586
1018377
  Корж М.О. Особливості лікування хворих з несправжніми суглобами довгих кісток за умов гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станів / М.О. Корж, Ю.О. Безсмертний // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 5-14. – ISSN 0030-5987
1018378
   Особливості лікування хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів / А.В. Семеняк, О.А. Андрієць, Р.В. Кормуш, Т.Г. Фармазей // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 67-70. – ISSN 2226-1230
1018379
  Ястребова О. Особливості ліцензування вищих навчальних закладів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 130-131. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1018380
  Маслій О.М. Особливості логістичного підходу до організації навчального процесу у ВВНЗ / О.М. Маслій, В.В. Маміч, М.В. Оленєв // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 223
1018381
  Дубков М.В. Особливості локальних теплових процесів у регіоні Дніпровсько-Донецької западини : XV Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти", 10-13 травня 2016 р., Київ // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 43-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1684-2189


  Щорічну конференцію з геоінформатики втретє проведено у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. На урочистому відкритті конференції до присутніх звернувся В. А. Михайлов - директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка, ...
1018382
  Сегеда Р. Особливості локаційного сленгу київських річкових рибалок // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 440-444. – ISBN 978-966-95419-8-7
1018383
  Бєлікова Н.О. Особливості магістерської підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у зарубіжних країнах // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 91-112. – ISSN 2219-438X


  Висвітлено особливості професійної підготовки магістрів з фізичної терапії в зарубіжних країнах; проаналізовано різноманітність структури вищої освіти в галузі фізіотерапії в межах національних систем освіти.
1018384
  Савич О. Особливості маркетингової діяльності промислових підприємств в умовах глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 51-58. – ISSN 1684-906Х
1018385
  Бабченко Н.В. Особливості мас-медійного дискурсу та рекламної лексики у французькій мові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 49-55. – (Серія "Філологічні науки")
1018386
  Базелюк Ю. Особливості медико-географічного районування території (на прикладі Волинської області) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 35-41. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
1018387
  Бойко З.В. Особливості менталітету українського народу та менталітетів інших народів // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 72-77. – ISSN 2312-4679
1018388
  Блошко В.Ю. Особливості метафори у творі Крейга Рейна "Flying To Belfast" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 120-125. – ISSN 2313-500Х


  "Здійснено спробу виявити особливості метафори та її роль у творі Крейга Рейна Flying To Belfast. Метою статті є встановлення характерних рис творчості К. Рейна та зокрема його метафори на прикладі вірша Flying To Belfast. У результаті вивчення ...
1018389
  Чендей Н. Особливості метафоричної картини світу в поезії Дж.Г. Байрона та її українських перекладах // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 161-66. – ISSN 2078-340X
1018390
  Колесник К.Е. Особливості методики викладання дисципліни "Історія науки і техніки" // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 19-20


  В 2017/2018 навчальному році в навчальну програму для студентів спеціальності "Філологія", спеціалізації "Технічний переклад" вводиться новий спецкурс "Історія науки і техніки".
1018391
  Галак К.І. Особливості методики обліку витрат соціально-орієнтованої діяльності // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/2. – С. 15-20. – ISSN 2409-1944
1018392
  Гладкова Т.Л. Особливості методології створення правових актів ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 115-121. – ISSN 2220-1394
1018393
   Особливості методологічного підходу до викладання курсу фізіології з використанням комп"ютерної симуляції в системі сучасної медичної освіти в Україні / О.Г. Родинський, О.М. Демченко, Г.О. Родинська, І.О. Гутнік // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 38-42. – ISSN 1681-2751
1018394
  Тищенко О.В. Особливості методу сучасного права соціального забезпечення // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 126-128. – ISBN 978-966-7178-01-8
1018395
  Годованець О.С. Особливості механізмів антиоксидантного захисту у передчасно народжених дітей за умов пологового оксидативного стресу // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 43-50. – ISSN 2226-1230
1018396
  Матюха В.В. Особливості механізму децентралізованого управління вітчизняним фондом родовищ корисних копалин місцевого значення при їх видобуванні / В.В. Матюха, О.М. Сухіна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – C. 88-93. – ISSN 1562-0905
1018397
  Жежеря В.А. Особливості міграції й трансформації біогенних речовин і сполук металів у воді р. Либідь (м. Київ) / В.А. Жежеря, П.М. Линник, Т.П. Жежеря // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 45-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
1018398
  Ігнатенко І.І. Особливості міграції молібдену у водних об"єктах, що зазнають впливу золовідвалів Трипільської теплоелектростанції / І.І. Ігнатенко, О.П. Холодько, П.М. Линник // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 81-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
1018399
  Касьянова М.М. Особливості міграції українського населення у 1959-1963 рр // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 112-120. – ISSN 2079-1828
1018400
  Стаканов Р. Особливості міграційного менеджменту в регіональному розрізі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 50-55. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність глобального міграційного управління та визначено його вплив на міграційні процеси в різних регіонах світу. Визначено еволюцію форми міграційного регулювання в ЄС. Досліджено трансформацію міграційних пріоритетів в Південній Америці. ...
1018401
  Байбакова О. Особливості міжкультурної взаємодії в освітньому просторі США / О. Байбакова, Л. Сідун // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 2. – С. 118-122. – ISSN 2308-4081


  Розкрито особливості міжкультурної взаємодії між представниками різних етносів і національностей в сучасному освітньому просторі США.
1018402
  Авсєєвич В.П. Особливості міжнародно-правового режиму Антарктики / В.П. Авсєєвич, О.А. Кирпичов // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 43-48. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1018403
  Петрашко С.Я. Особливості міжнародного співробітництва України у сфері протидії корупції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 141-146. – ISSN 2220-1394
1018404
  Кутовий К.П. Особливості міжособистісних стосунків у сім"ї із дитиною з особливими освітніми потребами / К.П. Кутовий, В.В. Корнієнко, О.Р. Щесняк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 61-68. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто функціонування сім"ї із дитиною з особливими потребами. Зіставлено особливості спілкування в сім"ях із хворою та здоровою дитиною. Проаналізовано вплив особистісних характеристик батьків хворих дітей і стратегій їх копінг-поведінки на ...
1018405
  Філоненко Ю.М. Особливості мікрорельєфу боліт і заболочених ділянок Чернігівщини / Ю.М. Філоненко, О.А. Бездухов // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 50-54. – ISSN 0868-6939
1018406
  Ревер В. Особливості мікроструктури та мінерального складу еоценових порід північно-західного шельфу Чорного моря / В. Ревер, Ю. Дацюк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 141-148 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
1018407
  Пєшкова Т.В. Особливості мовленнєвого впливу у діловій німецькомовній комунікації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 269-272. – ISBN 978-617-7132-02-07
1018408
  Жук(Лаврик) Особливості мовленнєвого етикету української лінгвокультури // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 196-199. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1018409
  Сметана І.І. Особливості мовного вираження мотиву самотності як концептуального складника художнього світу В. Свідзінського // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 58-67. – ISSN 2313-4437
1018410
  Щепка О. Особливості мовної експлікації адресанта в сучасному українському медійному тексті // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 143-151. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
1018411
  Комарницька Т. Особливості мовної інтерференції (іврит - російська, іврит - українська) у мовленні українських емігрантів в Ізраїлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 14-19. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мішане мовлення українських емігрантів в Ізраїлі, здійснено спробу класифікувати івритські слова, що включаються до нього, і визначити соціолінгвістичну природу мішаного мовлення українських емігрантів в Ізраїлі. Рассмотрена смешанная речь ...
1018412
  Медведєва О. Особливості мовної публіцистики Івана Багряного // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 21/22, листопад. – С. 70-72
1018413
  Ємельянова Т.С. Особливості модальної організації діалогу в мережі Інтернет // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 133-135. – ISBN 978-966-96911-8-7
1018414
  Гончаренко І.Ф. Особливості моделі розвитку професійної компетентності науково-педагогічних працівників військово-медичної освіти // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 39-45
1018415
  Дюжева К. Особливості моделювання лонгрідів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 15-17. – ISSN 2076-9326


  Стаття має на меті науково-практичну реалізацію спроби узагальнити принципи моделювання світу та простору в новітній веб-формі лонгріда. Проаналізовано останні дослідження та публікації за темою; приділено увагу аспектам конкретизації теоретичних засад ...
1018416
  Лук"яненко І.Г. Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом / І.Г. Лук"яненко, В.М. Жук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 323-329 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
1018417
  Орлова Т.В. Особливості модернізаційних процесів у сучасному В"єтнамі // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 155-163. – ISBN 978-966-02-8033-5
1018418
  Стеценко А.І. Особливості мотивації працівників державної служби з надзвичайних ситуацій України до фізичного самовдосконалення / А.І. Стеценко, В.О. Архипенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 58-63 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1018419
  Макаренко Л.П. Особливості музикознавчого аналізу фольклорних засад авторського стилю у вітчизняній оркестровій музиці (на прикладі творчості Л. Колодуба) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 230-238
1018420
  Качмар М. Особливості музичного тексту догматика другого гласу в нотолінійних ірмологіонах XVI-XVIII ст. (до питання запису мутації) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 5-10. – ISSN 2224-0926
1018421
  Ковальов С.І. Особливості набуття процесуального статусу підозрюваного за новим КПК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 246-254. – ISSN 2078-3566
1018422
  Дроздова І.П. Особливості навчальної мотивації у процесі навчання української мови як іноземної у творчих ВНЗ / І.П. Дроздова, Н.А. Золотухіна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 83-87. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1018423
   Особливості навчальної мотивації у студентів вищого медичного навчального закладу / І.М. Бондаренко, В.Ф. Завізіон, В.С. Кислицина, О.І. Асєєв, К.О. Дмитренко, В.Є. Машталер, Г.С. Канюка, Г.Ф. Старушкевич, Т.В. Філат, М М.І. Ходжуж // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 20, № 2. – C. 17-25. – ISSN 2307-0404


  "...Поняття "навчальної мотивації" розглядається як процес, метод та спосіб спонукання людей, які навчаються, до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти. Формування навчальної мотивації на сьогодні є однією з основних ...
1018424
  Заярна І.С. Особливості навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів-юристів засобами дистанційної освіти // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 35-44. – ISSN 1995-0519
1018425
  Дубініна В.Г. Особливості навчання англомовних студентів на клінічних кафедрах / В.Г. Дубініна, О.В. Кузнецова, А.І. Рибін // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 46-49. – ISSN 1681-2751
1018426
  Заболотна М.І. Особливості навчання аудіювання старшокласників на уроках англійської мови в умовах профільного навчання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 461-463. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1018427
   Особливості навчання грамоти сучасних дітей: теорія та практика : зб. матеріалів обл. наук.-практ. семінару / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошкільної та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін.]. – Чернігів : ЧОШПО імені К.Д. Ушинського ; Видавництво ЧНТУ, 2016. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7496-74-6
1018428
  Цвяк Л.В. Особливості навчання іноземної мови слухачів курсів охорони закордонних дипломатичних установ // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 372-380. – ISBN 978-966-2668-24-7


  "У наш час особливої актуальності набуває професійно-орієнтований підхід до навчання іноземної мови на немовних факультетах вузів, який передбачає формування у слухачів здатності іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових ...
1018429
  Оніщук І. Особливості навчання іноземної мови студентів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 77-82. – ISSN 2078-1016
1018430
  Волошанська І. Особливості навчання іноземної професійної комунікації студентів ВНЗ / І. Волошанська, З. Хало // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 32-37. – ISSN 2308-4634
1018431
  Гевка О.І. Особливості навчання студентів-іноземців на кафедрі гістології, цитології та ембріології ІФНМУ // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 264-266. – ISSN 2077-1096
1018432
  Семенцова О.В. Особливості навчання у вищій школі // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 91-92
1018433
  Гупало О.Г. Особливості надання державної допомоги вимушенним переселенцям в Україні / О.Г. Гупало, О.В. Жук // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 222-228. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
1018434
  Мухаровська І.Р. Особливості надання медико-психологічної допомоги в загальносоматичній мережі на прикладі онкології // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 83-86. – ISSN 1681-276Х


  "...Для розуміння медичних, психологічних та соціальних проявів хвороби необхідна умова організації та надання медико-психологічної допомоги. Дослідження проводилося на базі Київського міського клінічного онкологічного центру. Проведено ...
1018435
   Особливості надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції : наук.-практ. посібник / [В.П. Остапович, С.В. Кобець, Л.А. Кирієнко, В.В. Барко ; за ред. В.О. Криволапчука] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України. – Харків : Мачулін Л.А., 2017. – 179, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 90–96 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7364-28-2
1018436
  Сидоренко О.М. Особливості найменування сільськогосподарських об"єктів на території України на початку XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 143-145. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1018437
  Григоренко О.Я. Особливості напружено-деформованого стану пластин складної форми з ортотропних матеріалів / О.Я. Григоренко, С.А. Панкратьєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглянуто задачу про статичний аналіз пластин складної форми з ортотропних матеріалів в уточненій постановці. Двовимірна крайова задача розв"язується методами сплайн-колокації та дискретної ортогоналізації у поєднанні з підходом, що дозволяє зручно ...
1018438
  Дяків В. Особливості народної християнської релігійності на Покутті (на матеріалах з Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1381-1387. – ISSN 1028-5091


  "На основі польових етнографічних матеріалів, які автор зібрав переважно у населених пунктах Городенківського району Івано-Франківської області у 2015-2016 рр., розглянуто специфічні прояви народної релігійності українців Покуття у XX ст.: релігійні ...
1018439
  Шуміло О.С. Особливості наукових підходів до визначення поняття "економічна безпека підприємства" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 339-344 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
1018440
  Михно Л. Особливості наукового мовомислення Г. А. Нудьги // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 491-493. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1018441
  Білоус О. Особливості нацистського окупаційного режиму в Україні / О. Білоус, В. Гедз // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 62-70. – ISBN 978-617-7158-06-5
1018442
  Попова О.В. Особливості національного світобачення у фразеології іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 145-152. – ISSN 2521-1218
1018443
  Капустянський М.В. Особливості несвідомого у професійній діяльності керівників // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 112-117
1018444
  Берднікова К.В. Особливості нового антикорупційного законодавства у сфері адміністративної відповідальності за порушення встановлених законодавством обмежень щодо одержання подарунків // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 111-119. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються положення Закону України "Про запобігання коруп-ції", якими встановлено обмеження щодо одержання подарунків, досліджу-ються особливості притягнення до відповідальності за таке порушення та аналізуються превентивні заходи щодо ...
1018445
  Джигун О.М. Особливості нової моделі енергоринку України / О.М. Джигун, С.Є. Саух // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 77. – С. 3-12. – ISSN 2309-7647
1018446
  Риков С.О. Особливості нормативно-правового забезпечення своєчасного виявлення порушень зорових функцій у дітей раннього віку / С.О. Риков, Н.В. Медведовська, Ю.В. Барінов // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 3 (9). – С. 12-17. – ISSN 2309-8147
1018447
  Вольська І. Особливості нотаріального посвідчення договору довічного утримання (догляду), з рухомим майном, яке має значну цінність // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 385-386. – ISBN 978-617-7069-14-9
1018448
  Олійник Г.І. Особливості об"єднання банку і страхової компанії у межах фінансового супермаркету // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 7. – С. 58-61. – ISSN 2306-6806


  У статті розглянуто основні методичні особливості створення банко-страхового блоку фінансового супермаркету, внаслідок чого виявлено, що фронт-офіси та бек-офіси страхової компанії і банку з високим ступенем ймовірності здатні до поєднання, оскільки ...
1018449
  Лютянська Н.І. Особливості об"єктивації концептів "толерантність" та "політична коректність" в англомовному мас-медійному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 482-487


  Статтю присвячено вивченню особливостей об’єктивації концептів ТОЛЕРАНТНІСТЬ та ПОЛІТИЧНА КОРЕКТНІСТЬ в англомовному мас-медійному дискурсі. Розглянуто різні підходи до розуміння концепту. Описано структуру концепту з його складовими – ядерними та ...
1018450
  Колос І. Особливості облікової політики для сучасного підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 41-52
1018451
  Багрій К.Л. Особливості обліку в первинних профспілкових організаціях вищих навчальних закладів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 176-184. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185


  "Профспілкова діяльність за своєю суттю дуже багатогранна. Облікова робота є одним з найважливіших напрямків діяльності первинної профспілкової організації вищого навчального закладу, що має фінансову самостійність, адже вона забезпечує дієздатність ...
1018452
  Ільницька-Гикавчук Особливості обліку витрат туристичних підприємств / Ільницька-Гикавчук, С.М. Пилипенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 117-120. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1018453
  Безверхий К. Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих інновацій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1. – C. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1018454
  Бачинська Н.В. Особливості обліку і планування тренувального процесу спортсменів парно-групової акробатики з урахуванням статевого диморфізму (аналіз анкетних даних тренерів України) // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 3-6 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1018455
  Гноєва І.М. Особливості обліку модернізації та реконструкції основних засобів / І.М. Гноєва, С.М. Винник // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 160-166 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
1018456
  Брік С.В. Особливості обліку необоротних активів після 1 січня 2015 року / С.В. Брік, Н.Ю. Мардус, О.О. Фальченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 252-257. – ISSN 2222-0712
1018457
  Семенова С. Особливості обліку реконструкції основних засобів на державних підпри // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 14-23 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
1018458
  Семенова С. Особливості обліку реконструкції основних засобів на державних підприємствах водного транспорту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1018459
  Мервенецька В. Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 35-40
1018460
  Конопля В.М. Особливості обробки кременю населенням Західної Волині в добу енеоліту // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 109-114. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье рассматриваются особенности кремневых индустрий эпохи энеолита Западной Волыни. Дается характеристика ведущих форм орудий и основных этапов их производства.
1018461
  Лапта С.П. Особливості обстановки вчинення умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця / С.П. Лапта, В.М. Гузєй // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – С. 51-55. – ISSN 1727-1584
1018462
  Баркар О.А. Особливості огляду місця події під час розслідування розбоїв, вчинених на автошляхах // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 290-292. – ISBN 978-966-419-300-6
1018463
  Завацький Є.Ю. Особливості опанувальної поведінки молоді та її здатність до антиципації в посттравматичній ситуації / Є.Ю. Завацький, Н.Є. Завацька, Л.В. Спицька // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 7 (160). – С. 136-141. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1018464
  Бондар М. Особливості опису кириличних стародруків у XXI ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 351-370. – ISSN 2224-9516
1018465
  Соколова О.А. Особливості оплати праці державних службовців у сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Соколова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр.. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 221 арк. – Бібліогр.: арк. 196-221
1018466
  Мегела І. Особливості оповідної структури роману Г. Гессе "Гра в бісер" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 187-199. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена аналізу наративної структури роману Германа Гессе "Гра в бісер". Висвітлюється побудова твору як яскравого прикладу фікційної літератури, художнього вимислу, метапрози, саморефлективної оповіді про процес креації. Розглядається ...
1018467
  Шураєва Н. Особливості оповідної структури роману М. Кундери "Вальс на прощання": музичний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 160-166. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1018468
   Особливості опороспроможності хворих із післятравматичними позасуглобовими деформаціями стегнової кістки та кісток гомілки (статографічні дослідження) / К.К. Романенко, Я.А. Долуда, М.Ю. Карпинський, Д.В. Прозоровський // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 35-44. – ISSN 0030-5987
1018469
   Особливості оптичного ближньопольового субнатравлення шорсткості поверхні діалектриків / Д.О. Василенко, П.О. Кравчук, В.І. Григорук, В.С. Сидоренко // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХIІI Міжнар. конф. (5-8 груд.2017 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [під ред. В.С. Криловського, В.П. Пойди]. – Харків : ХНУ, 2017. – С. 96
1018470
  Делеган І.І. Особливості організації ведення мисливського господарства у Словаччині / І.І. Делеган, І.В. Делеган // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 52-57. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1018471
  Магера А. Особливості організації виборів на тимчасово окупованій території України та в зоні проведення антитерористичної операції // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 15-19
1018472
  Савченко С.О. Особливості організації дистанційного навчання іноземних студентів у ВНЗ / С.О. Савченко, А.В. Лисенко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 5-13. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
1018473
   Особливості організації екстреної медичної допомоги під час ліквідації наслідків масових заходів 31.08.2015 року біля Верховної Ради України / М.Д. Близнюк, В.П. Печиборщ, В.В. Вороненко, А.В. Вершигора // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 40-49. – ISSN 2312-7104
1018474
  Пеньков С.В. Особливості організації застосування службових тварин під час протидії злочинності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 125-129. – ISSN 1727-1584
1018475
  Давиденко Г.В. Особливості організації інклюзивного навчального процесу у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 66-72. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
1018476
  Саблук С.А. Особливості організації контролю злочинності в Україні у другій половині 50-х років // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – C. 6-16. – ISSN 2078-9165
1018477
  Хільчевська І.Г. Особливості організації круїзного туризму в Норвегії: досвід для України // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 49-58. – ISSN 2308-135X
1018478
  Гловин Н.М. Особливості організації навчального процесу у вищій школі при підготовці фахівців-екологів з дисциплін природничо- математичного циклу // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 21-28. – ISSN 2521-6449
1018479
  Сафронов О.В. Особливості організації наукових досліджень у Міністерстві оборони США / О.В. Сафронов, Г.В. Капосльоз, О.С. Мельниченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 209-214


  У статті визначено загальні особливості організації наукових досліджень у Міністерстві оборони (МО) США. Встановлено, що організація наукових досліджень у МО США здійснюється на базі науково-дослідної інфраструктури, основними елементами якої є: ...
1018480
  Гнатишина Л.Л. Особливості організації наукової роботи студентів-першокурсників медичного профілю на прикладі роботи студентського наукового гуртка / Л.Л. Гнатишина, Г.І. Фальфушинська, Л.М. Іванець // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 107-110. – ISSN 1681-2751
1018481
  Погребський Т.Г. Особливості організації національної системи охорони здоров"я України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1098. – С. 101-104. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 40). – ISSN 0153-1826


  У статті розглянуто сучасні особливості організації національної системи охорони здоров"я України. Детально охарактеризовано організаційну структуру системи охорони здоров"я України. Висвітлено механізми управління, а також особливості формування та ...
1018482
  Панич С.П. Особливості організації обліку резерву сумнівних боргів на сучасному підприємстві // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 229-231. – ISBN 978-966-927-199-0
1018483
  Шпак О.О. Особливості організації роботи керівника прокуратури з процесуального керівництва // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 328-331. – ISSN 2219-5521
1018484
  Лісова Н. Особливості організації роботи прокурора у надзвичайних ситуаціях // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 73-86
1018485
  Бікетов С.О. Особливості організації рослинних угруповань пейзажних парків лісостепу і степу України // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 38-45 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
1018486
  Швай О.Л. Особливості організації самостійної пізнавальної діяльності студентів при вивченні методології та філософії математики // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 128-131. – ISSN 2413-1571
1018487
  Гузиніна Т.В. Особливості організації самостійної роботи курсантів військових ЗВО в процесі вивчення іноземної мови // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 59-66. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1018488
  Михайленко О. Особливості організації самостійної роботи студентів у ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 10 (129), жовтень. – C. 64-68. – ISSN 2308-4634
1018489
  Бабенко Ю.В. Особливості організації системи професійного розвитку та підвищення кваліфікації бібліотекарів (з досвіду роботи бібліотеки вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі") // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 11-16. – ISBN 978-966-285-103-8
1018490
  Осиченко Г.О. Особливості організації сприйняття природних ландшафтів / Г.О. Осиченко, С.С. Федорова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 246-254 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
1018491
  Горішна Н.М. Особливості організації та функціонування післядипломної освіти соціальних працівників у США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 42-45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
1018492
  Шаповалова О.О. Особливості організації туризму в Сінгапурі: 50 років на шляху до успіху // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 182-184. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
1018493
  Деркач У. Особливості організації туризму техногенних катастроф в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 56-65. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1018494
  Бугаєвська Н.А. Особливості організації хоспісної допомоги в республіці Польща // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 3. – С. 29-35. – ISSN 2411-1597
1018495
  Білак Г.І. Особливості організації церковної комунікації крізь призму документів церков різних конфесій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 36-40


  На основі документів церков різних конфесій розглянуто особливості церковної комунікації, наголошено на важливості використання церквою засобів масової комунікації, а також досліджено питання поєднання принципів абсолютної відкритості церкви до ...
1018496
  Відлер О.М. Особливості організаційно-правових механізмів з протидії нелегальній міграції в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 77-81. – ISSN 2306-6814
1018497
  Січко Л. Особливості організаційно-правової форми фондової біржі в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 108-110
1018498
  Вишновецька С.В. Особливості організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / С.В. Вишновецька, Р.А. Панчишак // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 107-112. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
1018499
  Іщук О.В. Особливості організаційної культури вищого навчального закладу: аналіз студентських уявлень // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 2. – С. 20-26
1018500
  Гнатюк Л.Р. Особливості освітлення загальноосвітніх шкіл / Л.Р. Гнатюк, Ю.Е. Кучеренко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 103-111 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
1018501
  Мінакова Т.П. Особливості освітніх послуг у сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 112-117. – ISSN 2306-6806
1018502
  Бахмат Н. Особливості освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах інформатизації освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 22-27. – ISSN 2308-4634


  "Йдеться про освітньо-наукову підготовку магістрів у закладах вищої освіти як процес розвитку їх професійно-особистісних якостей, формування професійної та дослідницької компетентності в освітній і майбутній фаховій діяльності, що сприяє вирішенню ...
1018503
  Вербенець А. Особливості освітнього мейнстрімінгу в Республіці Мальта (1990-2000 рр.) // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 312-324. – ISSN 2304-4470
1018504
  Решетченко С.І. Особливості освітнього процесу в електронному навчальному середовище / С.І. Решетченко, Т.Г. Ткаченко // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 41
1018505
  Михайлик О.О. Особливості освоєння прибережних зон річок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 173-176 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1018506
  Масич С.Ю. Особливості особистісно-професійного саморозвитку викладача вищого навчального закладу // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 181-190. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1018507
  Тур О.М. Особливості оформлення списку використаних джерел у ІEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 225-234. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Наведено огляд проблем викладу результатів наукової діяльності українських учених, передусім дисертаційних досліджень. Проаналізовано нормативні документи, які регламентують укладання списків використаних джерел, а також рекомендовані для їх оформлення ...
1018508
  Васечко О.А. Особливості охорони комп"ютерних програм авторським правом // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 118-120. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
1018509
  Гусєв А.М. Особливості охорони праці в банківських закладах // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 26-30. – ISSN 2312-4903
1018510
  Гут Л.В. Особливості оцінки вартості фінансового потенціалу підприємства / Л.В. Гут, І.М. Тарантюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 89-97. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  У статті виявлено основні тенденції та особливості фінансового потенціалу підприємства, визначено його сутність, складові та методику оцiнки фiнансового потенцiалу. Особливу увагу приділено методам оцінки вартостi фінансового потенціалу підприємства ...
1018511
  Захарова О.В. Особливості оцінки рівня інтеграційної взаємодії країн та регіонів світу // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – . - C. 95-103. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
1018512
  Чернишева О.М. Особливості оцінювання конкурентоспроможності підприємства методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції / О.М. Чернишева, О.О. Івлєв, О.П. Безкоровайна // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 75-80
1018513
  Осиченко Г.О. Особливості параметричної архітектури / Г.О. Осиченко, В.С. Червона // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 254-263 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-3455
1018514
  Лікарчук Д.С. Особливості парламентських конфліктів у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лікарчук Дар"я Сергіїсна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1018515
  Дзьоба Д. Особливості парламентського контролю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 62-64. – ISBN 978-617-7069-15-6
1018516
  Пшук Н.Г. Особливості патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру / Н.Г. Пшук, О.О. Белов // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 136-139. – ISSN 1681-276Х


  "...Питання патоморфозу депресивних розладів є одними з найбільш актуальних у сучасній психіатричній науці. Мета дослідження – вивчити особливості клінічного патоморфозу ініціального та маніфестного етапів депресивних розладів ендогенного характеру".
1018517
  Кожевнікова Л. Особливості педагогічної та музичної освіти в університетах Америки // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 54-66. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  В умовах сьогодення одним із пріоритетних напрямків діяльності університетів є формування спеціалістів-професіоналів, які здатні поєднувати глибокі фундаментальні знання і ґрунтовні практичні навички. Однак, суттєві зміни в освітньому просторі 90-х ...
1018518
  Синиця Ю.П. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на гіперурикемію (подагру) та методи сучасного лікування // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 69-87. – ISSN 2312-7015
1018519
  Чемич М.Д. Особливості перебігу ВІЛ-інфекції залежно від шляхів інфікування / М.Д. Чемич, А.І. Піддубна // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 3 (85). – C. 23-27. – ISSN 1681-2727
1018520
  Литвин Г.О. Особливості перебігу гострих кишкових інфекцій, спричинених умовно-патогенною флорою у дітей раннього віку // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 36-41. – ISSN 1029-4244
1018521
  Сайко О.В. Особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку, отриманого військовослужбовцями в зоні проведення антитерористичної операції // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 65-71. – ISSN 2224-0586
1018522
  Сміян С.І. Особливості перебігу ревматоїдного артриту у хворих із неалкогольним стеатогепатитом / С.І. Сміян, Л.В. Даньків // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 51-55. – ISSN 1681-276Х


  "...Все більше уваги останнім часом дослідники звертають на виявлення супутнього ураження печінки у хворих на ревматоїдний артрит (РА). Тому пошук нових патогенетичних підходів щодо проблеми взаємозв’язку між морфо-функціональним станом печінки та ...
1018523
  Меньшикова А.О. Особливості перебігу респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених залежно від виду дихальної підтримки / А.О. Меньшикова, Д.О. Добрянський // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 13-18. – ISSN 2226-1230
1018524
  Ніцович І.Р. Особливості перебігу та лікування бактеріального вагінозу у вагітних / І.Р. Ніцович, А.В. Семеняк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 61-64. – ISSN 2226-1230
1018525
  Пасічник С.М. Особливості перебігу та розвитку цукрового діабету II типу при лікуванні пізніх стадій раку передміхурової залози // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 40-44. – ISSN 1029-4244
1018526
  Омельчук Я. Особливості перевірки ділових якостей працівникав сучасних умовах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-15-6
1018527
  Боднар О.Б. Особливості передопераційної підготовки та післяопераційного лікування хронічного колостазу у дітей з природженими вадами ободової кишки // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 48-53. – ISSN 2226-1230
1018528
  Богуславський Б.О. Особливості перекладацьких стратегій Юрія Андруховича (на матеріалі "Гамлета" В. Шекспіра) // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 75-76
1018529
  Кравець С.В. Особливості перекладу англійських культурних символів українською мовою // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 80-84
1018530
  Цьолик Н. Особливості перекладу біблійних фразеологізмів у сучасній польській мові // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 16-20. – ISSN 2306-028X
1018531
  Руденко Я.О. Особливості перекладу В.В. Єрофєєва "Москва-Петушки" англійською мовою // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 92-93
1018532
  Долгополова Л.А. Особливості перекладу дієслів і конструкцій із sich в сучасній німецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 72-80


  В статті розглядається питання про особливості перекладу граматичних форм і конструкцій неспоріднених мов. Матеріалом для аналізу слугують дієслова і конструкції зі зворотним займенником sich в сучасній німецькій мові. Встановлені можливі типи ...
1018533
  Драбов Н.Ю. Особливості перекладу ділових листів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 97-102. – ISBN 978-617-7132-02-07
1018534
  Чепурна М.А. Особливості перекладу ділових листів // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 204-210. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядаються особливості перекладу ділових листів та стереотипні кліше як компонент семантичної структури, які можна згрупувати за тематичною ознакою. Особливу увагу приділено абревіатурам та скороченим словам, створення та функціонування ...
1018535
  Башманівський О.Л. Особливості перекладу ділового листування за допомогою автоматизованого перекладу // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 175-185. – ISBN 978-617-7009-44-3
1018536
  Олійниченко О. Особливості перекладу експресивних та стилістичних засобів: прагматичний аспект (на прикладі російського перекладу роману В. Скотта "Айвенго") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 214-218. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1018537
  Борець А.М. Особливості перекладу Кримінального кодексу у Франції як окремого жанру адміністративного стилю французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 46-51
1018538
  Гальчус А.О. Особливості перекладу науково-технічної літератури // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 128
1018539
  Дейнеко І. Особливості перекладу описів природи в трилогії Дж. Голзворзі "Сага про Форсайтів" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 336-339. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1018540
  Андріяш П.Ю. Особливості перекладу сталих словосполучень українською мовою / П.Ю. Андріяш, Н.М. Сінкевич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 3-6. – ISBN 978-617-7109-99-9
1018541
  Запорожець О.С. Особливості перекладу та тлумачення клінічної термінології / О.С. Запорожець, М.Ю. Сидора // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология : научно-практический журнал / ГУ "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины" ; Ассоциация дерматологов, венерологов и косметологов Днеропетровщины ; гл. ред. А.Д. Дюдюн. – Днепропетровск, 2016. – № 1/4. – C. 252-254. – ISSN 1561-3607
1018542
  Князян Д. Особливості перекладу твору "Вправи зі стилю" Р. Кено на фонетико-графічному рівні / Д. Князян, А. Млинчик // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 110-114. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
1018543
  Бабій Ю.Б. Особливості перекладу фігур мовлення (на матеріалі української та англійської мов) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 55-61
1018544
  Сталовєрова Г. Особливості перемовин щодо членства Великобританії в ЄС // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – C. 152-166. – ISSN 2522-1663
1018545
   Особливості переносу радіоактивних частинок у процесах полегшеної дифузії / Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко, Т.С. Власенко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2017. – Вип. 29. – C. 97-104. – ISSN 1813-3584
1018546
  Безверхий К. Особливості переоцінки основних засобів: міжнародний та український досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 11-15 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1018547
  Левченко Т. Особливості перфективації дієслів мислення та інтелектуальної діяльності / Т. Левченко, Т. Чубань // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 83-93. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517
1018548
  Васильєва-Халатникова Особливості підготовки викладача до навчального заняття зі студентами вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-19. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розглядається проблема особливостей підготовки викладача до навчального заняття зі студентами вищого навчального закладу. Проаналізовано поняття "професіоналізм" і "майстерність" викладача вищого навчального закладу. Представлено алгоритм підготовки ...
1018549
  Пазюра Н.В. Особливості підготовки докторів філософії в зарубіжних країнах // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 208-211. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1018550
  Сидоренко Л.О. Особливості підготовки зразків почерку за інструкцією берлінської поліції 1911 року та сучасні вимоги: історичні паралелі // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 161-165. – ISSN 1992-4437


  Проведено порівняльний аналіз науково-методичних рекомендацій щодо підготовки зразків для проведення почеркознавчих експертиз, визначених інструкцією, затвердженою наказом Берлінської поліції 1911 року, та чинною інструкцією Мініс терства юстиції ...
1018551
  Зінченко В.А. Особливості підготовки кадрів туризму і готельної справи в умовах євроінтеграції україни та підвищення конкурентності туристичної галузі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 241-259. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1018552
  Мельничук М.В. Особливості підготовки лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів на основі комп"ютерно-орієнтованих технологій навчання // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – С. 201-204. – ISSN 2077-1096
1018553
  Неліпа Д.В. Особливості підготовки магістрів спеціальності "Державна служба" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
1018554
  Балюк А.С. Особливості підготовки майбутніх магістрів гуманітарних спеціальностей до організації науково-дослідної діяльності // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С.7-11. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1018555
  Бобро Т. Особливості підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 29-31


  Акцентується увага на основних проблемах, з якими зустрічаються учні старших класів у ході підготовки до ЗНО з фізики. Надаються корисні поради старшокласникам щодо якісної і успішної підготовки до екзамену з фізики. Базуючись на власному досвіді ...
1018556
  Черчата Л. Особливості підготовки студентів університетів до міжкультурної комунікації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 11 (130), листопад. – C. 69-73. – ISSN 2308-4634
1018557
  Євчук А. Особливості підготовки сурдоперекладачів у сучасному суспільстві // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 173-177. – ISSN 2307-633Х
1018558
  Безгін О. Особливості підготовки фахівців екранних мистецтв на рівні університетської освіти // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 16-20


  "Для легітимації диплому КНУ театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Ка рого у межах Євросоюзу, запроваджено адаптацію Болонської системи до потреб фахової мистецької освіти. Інноваційні технології торкнулися не тільки програмного забезпечення, ...
1018559
   Особливості підготовки фахівців науково-дослідних установ та військових представництв.. / О. Сафронов, Г. Капосльоз, О. Мельниченко, О. Голубєва // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 199-209
1018560
  Козяр М.М. Особливості підготовки фахівців цивільного захисту до діяльності в надзвичайних ситуаціях / М.М. Козяр, А.В. Литвин // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 199-208. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1018561
  Левак Н.С. Особливості підготовки цифрових картографічних матеріалів для потреб наземної навігації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 23-31


  В статті розглянуто особливості підготовки цифрових картографічних матеріалів для потреб наземної навігації; визначено основні типи наземних навігаційних систем; проаналізовано перспективи розвитку і створення навігаційних ГІС для території України. В ...
1018562
  Ромашкін С.В. Особливості підтримання публічного обвинувачення в суді органами прокуратури України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 56-59. – ISBN 978-966-927-199-0
1018563
  Якубовський І.В. Особливості планувальних вирішень садибних ділянок у Львові другої половини ХІХ- початку 30-тих років ХХ ст. / І.В. Якубовський, В.Б. Якубовський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 420-427 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1018564
  Кубишкіна А.О. Особливості побудови апеляційних судів в Україні як важливий аспект сфери адміністративно-правового регулювання судової системи України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 109-115. – ISSN 2519-2353
1018565
  Литвиненко Л.О. Особливості побудови лінгвістичного процесора паралельної обробки природномовного тексту // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 145-146
1018566
  Петраківська О.В. Особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто чинні Плани рахунків бухгалтерського обліку.
1018567
  Король П.П. Особливості побудови та сфери і напрями використання найвідоміших перспективних азимутальних картографічних проекцій // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 15-20 : мал. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-9780
1018568
  Нажмудінова О.М. Особливості повторюваності сильних опадів теплого півріччя на території України у 2007-2016 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 77-81. – ISSN 0868-6939
1018569
  Балицька В. Особливості поглибленого вивчення фізики в технічних вузах / В. Балицька, Л. Ярицька // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 18-22
1018570
  Балабух В.О. Особливості погодних умов 2014 року в Україні / В.О. Балабух, Л.В. Малицька, О.М. Лавриненко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 28-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1018571
  Ільченко А. Особливості подання вебліографічної інформації на сайтах ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 25-27
1018572
  Масін В.М. Особливості податкового та бухгалтерського обліку інвестицій по методу участі в капіталі / В.М. Масін, Л.О. Масіна // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 225-228. – ISBN 978-966-927-199-0
1018573
  Маринчак Є. Особливості податкової правосуб"єктності фізичних осіб при оподаткуванні доходів від здійснення операцій з майном // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 284-286
1018574
  Гіленко О. Особливості подорожніх нарисів у журналі "Вітчизна" (1990-1999) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 97-104


  Стаття присвячена особливостям подорожніх нарисів на сторінках журналу "Вітчизна" у 90-х рр. ХХ ст. Розглянуто їх структурні та стилістичні особливості, а також специфіку поетики та мови. В статье идет речь об особенностях путевых очерков на страницах ...
1018575
  Бондаренко І. Особливості поезії антології "Шінкокін-вака-шю" ("Нова збірка давніх та сучасних японських пісень", 1205 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 49-53. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Під час перекладу українською мовою поезії, яка входить до складу антології "Шінкокін-вака-шю", укладеної відомим японським поетом Фуджіварою Тейка (Фуджівара-но Садаіе, 1162-1241) у 1205 р., перекладач і автор статті зробив низку цікавих спостережень, ...
1018576
  Попова В.Д. Особливості поетапного підходу до вирішення проблем управління матеріальними потоками у виробництві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 40-43. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
1018577
  Василина Р.С. Особливості поетики комедії "Вольпоне" Б. Джонсона // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 112-113
1018578
  Бутова Т.С. Особливості поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу у постменопаузі у залежності від поліморфізму генів ESR1 і AR : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Бутова Тетяна Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1018579
  Закревський А.В. Особливості покарання за порушення права особи на захист // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 55-63. – ISSN 2222-5374
1018580
   Особливості поліморфізму гену IL-10 (-592 С/А) та (-1082 G/А) у вагітних жінок / І.І. Воробйова, Т.С. Толкач, В.Б. Ткаченко, С.М. Толкач, А.М. Кучеренко // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (53). – С. 24-27. – ISSN 1992-5891
1018581
   Особливості поліморфізму гену інтерлейкіну-8 (-781С/Т) у вагітних жінок / І.І. Воробйова, Т.С. Наквасюк, С.М. Толкач, Т.С. Черненко, А.М. Кучеренко // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (54). – С. 22-25. – ISSN 1992-5891
1018582
  Куцов К.О. Особливості політичних поглядів карпатоукраїнських студентів у Празі (1921-1930) (до питання про їх партійну самоідентифікацію) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 23-28. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1018583
  Корнійчук Т. Особливості політичного й економічного співробітництва Європейського Союзу та України на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 109-111
1018584
  Седченко А. Особливості політичної системи як чинник зовнішньої політики Австрійської Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 143-146
1018585
  Кривий О.Ф. Особливості поля напружень біля тунельної тріщини, яка виходить в площину з"єднання двох різних анізотропних півпросторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 162-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Задача про тунельну тріщину, яка виходить під довільним кутом в площину з"єднання двох різних анізотропних півпросторів, зведена до системи трьох сингулярних інтегральних рівнянь (СІР) з нерухомою особливістю, для якої доведено існування і встановлені ...
1018586
  Кубальський В.Н. Особливості поняття "державний суверенітет" в сучасному міжнародному праві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 400-410. – ISSN 0869-2491
1018587
  Гришняєва О.В. Особливості порушень адаптації до роботи молодшого медичного персоналу в період проведення антитерористичної операції / О.В. Гришняєва, І.Е. Тимошпольська // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 21-25. – ISSN 2413-8843
1018588
  Олійник О.Б. Особливості порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок при тиреотоксикозі та шляхи їх корекції / О.Б. Олійник, В.В. Поворознюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 42-48. – ISSN 2413-550Х
1018589
  Мазур А.В. Особливості посвідчення правочину щодо відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземцями та осібами без громадянства // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 152-154. – ISBN 978-617-673-442-0
1018590
  Кобильник В.В. Особливості посткласичного етапу становлення порівняльної політології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 30-32
1018591
  Вовк І.В. Особливості потоку рідини в циліндричному каналі зі стенозами / І.В. Вовк, Я.П. Троценко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 9. – С. 33-40. – ISSN 1025-6415
1018592
  Топорецька З.М. Особливості початку кримінального провадження по фактах зайняття гральним бізнесом // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 127-132
1018593
  Артемчук Г. Особливості поширення вірусів папіломи людини високого канцерогенного ризику у жінок віком 19-25 років в Україні / Г. Артемчук, О. Ковалюк, І. Дзюблик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-81. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  В статті представлені результати власних досліджень, які свідчать про широке поширення вірусів папіломи людини високого канцерогенного ризику серед жінок віком 19-25 років в Україні. На основі методу полімеразної ланцюгової реакції визначено домінуючі ...
1018594
  Явкін В.Г. Особливості поширення цінових пропозицій земель рекреаційного призначення Дністровського водосховища / В.Г. Явкін, В.І. Ясенчук, А.Я. Мельничук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 219-225 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1018595
  Воркуєва К. Особливості права публічних осіб на приватне життя в демократичному суспільстві // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 116-118
1018596
  Соломко З. Особливості правничої комунікації та мови права // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 177-181. – ISSN 2307-633Х
1018597
  Крижна В.В. Особливості правового забезпечення дотримання законності працівниками міліції УРСР в післявоєнний період (1946–1953 рр.) // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 97-103. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1018598
  Ісайкіна О.Д. Особливості правового забезпечення та практичного втілення електронного документообігу в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 235-246. – ISBN 978-617-7009-44-3
1018599
  Буяджи С.А. Особливості правового регулювання боротьби із кіберзлочинністю у США // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (4). – С. 130-141. – ISSN 2524-101X
1018600
  Чепульченко Т.О. Особливості правового регулювання в країнах релігійного права // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 115-120. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1018601
  Скиба М. Особливості правового регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції між суб"ктами господарювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 287-289. – ISBN 978-617-7069-28-6
1018602
  Шмиголь Н.М. Особливості правового регулювання економічної безпеки підприємств в Україні / Н.М. Шмиголь, О.М. Ляшенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 91-95. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
1018603
  Турчак І.О. Особливості правового регулювання інституту медіації в Україні / І.О. Турчак, І.Я. Гнип // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 69-74. – ISSN 2078-6743
1018604
  Курилко В.М. Особливості правового регулювання кредитування аграрної діяльності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 154-157. – ISBN 978-617-7041-84-8
1018605
  Касмінін О.В. Особливості правового регулювання механізму захисту конституційних трудових прав працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Касмінін Олександр Володимирович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр.справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 189 л. – Бібліогр.: л. 168-189
1018606
  Касмінін О.В. Особливості правового регулювання механізму захисту конституційних трудових прав працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Касмінін Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1018607
  Глушков В.А. Особливості правового регулювання оперативно-розшукової діяльності у США // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 262-267. – ISBN 978-966-419-300-6
1018608
  Чернота Д.С. Особливості правового регулювання праці жінок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1018609
  Сітніков А. Особливості правового регулювання прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків як причина будівельних конфліктів // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 5 (33), травень. – С. 19-22
1018610
  Глущенко Г. Особливості правового регулювання припинення корпоративного інвестиційного фонду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 109-111
1018611
  Джежула Т. Особливості правового регулювання реалізації нерухомого майна у виконавчому провадженні та оформлення набувачем права власності на це майно // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 208-209
1018612
  Каліущенко І.М. Особливості правового регулювання сільськогосподарських відносин у рамках ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 127-132. – ISSN 2220-1394
1018613
  Мельник О.М. Особливості правового регулювання соціального захисту осіб з обмеженими можливостями в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 177-189. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1018614
  Ряполова-Радченко Особливості правового регулювання стажування студентів ВНЗ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 330-332. – ISBN 978-617-7069-15-6
1018615
  Машталер О. Особливості правового регулювання трансплантації органів від померлого донора // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 218-220. – ISBN 978-617-7069-28-6
1018616
  Ходирєва А. Особливості правового регулювання трудової діяльності народних депутатів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 349-351. – ISBN 978-617-7069-15-6
1018617
  Піскун І. Особливості правового статусу військової частини як суб’єкта господарської діяльності // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 170-177
1018618
  Мельник В. Особливості правового статусу Національного депозитарія України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 399-400
1018619
  Абашнік В.О. Особливості праці "Про межі між юридичним та соціологічним методом" (1911) Ганса Кельзена // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 43-46. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1018620
  Керевич О.В. Особливості призначення судових експертиз для встановлення індивідуально-психологічних особливостей підозрюваного (обвинуваченого) // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 31-36
1018621
  Занфірова Т.А. Особливості принципу свободи праці в трудовому праві України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 161-166. – ISSN 2306-9082
1018622
  Адабаш М. Особливості природнього руху населення Козелецької протопопії у другій половині XVIII ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 17-23. – ISSN 2522-4611


  За допомогою екстрактів відомостей Київської епархії.
1018623
  Грудинін Б. Особливості проведення всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
1018624
  Криволапов В. Особливості проведення допитів на початковому етапі розслідування кримінальних правопорушень, пов"язаних із заволодінням коштами шляхом утрачання в роботу банкоматів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 272-275
1018625
  Суховолець І.О. Особливості проведення лекційних занять з розділу "Захворювання слизової оболонки ротової порожнини" для студентів-іноземців // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 99-101. – ISSN 1681-2751
1018626
  Опара В.М. Особливості проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у 2017 році / В.М. Опара, О.А. Домбровська // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 47-50. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1018627
  Білоус І.М. Особливості проведення огляду місця події у процесі розслідування злочинів про посягання на здоров"я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 136-143. – ISSN 2310-9769
1018628
  Вересенко Ю.В. Особливості проведення огляду та обшуку у провадженнях, пов"язаних із незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 136-138. – ISBN 978-617-7364-34-3
1018629
  Стадник О. Особливості проведення податкових перевірок в Польщі та Франції, як державах - учасницях СОТ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 305-306
1018630
  Костюченко О.Ю. Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків і потерпілих // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 66-73


  У статті визначається сутність понять "прямий" і "перехресний" допит свідків і потерпілих. Аналізується проблема участі обвинуваченого (підсудного) в "прямому" і "перехресному" допиті свідків і потерпілих на підставі положень міжнародних конвенцій та ...
1018631
  Бунас А.А. Особливості прогностичної компетентності осіб з різними рівнями схильності до ризикованої поведінки : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Бунас Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1018632
  Васильєва Н.В. Особливості програмно-цільового планування видатків місцевого бюджету // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 65-67. – ISSN 2306-6814
1018633
  Ярмак В.І. Особливості продуктивного компонента -ому/-ему в складі конфікса "по- ... -ому/-ему" префіксально-суфіксальних відприкметникових прислівників в українській та інших слов"янських мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 142-147. – ISSN 2075-437X


  Завданням дослідження є характеристика особливостей семантики та етимології продуктивного компонента ому/-ему у складі конфікса "по-...-ому/-ему" префіксально-суфіксальних відприкметникових прислівників у п"яти сучасних слов"янських мовах. Задачей ...
1018634
  Бондарчук А.Є. Особливості проектування вітчизняних та закордонних інноваційних та промислових інфраструктур // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 35-44. – ISSN 2077-3455
1018635
  Бондаренко Е. Особливості проектування геоінформаційних систем для застосування у військовій сфері / Е. Бондаренко, Р. Писаренко, Н. Левінськова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі обґрунтованих методологічних положень представлено особливості проектування багатофункціональних геоінформаційних систем (ГІС) для їх практичного застосування у військовій сфері. Розкрито зміст основних принципів розробки таких ГІС, ...
1018636
  Шуппе Л. Особливості проектування й організації фахової підготовки бакалаврів романської філології в університетах Франції і Бельгії // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 109-121. – ISSN 2304-4470
1018637
  Авдєєва М.С. Особливості проектування меморіального комплексу / М.С. Авдєєва, М.О. Кириленко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
1018638
  Пащенко Г.В. Особливості проектування та благоустрою сучасних еко-кемпінгів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 387-391 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1018639
  Писаренко Л.А. Особливості просторового розподілу ресурсів теплозабезпеченості території України у період активної вегетації сільськогосподарських культур / Л.А. Писаренко, А.В. Круківська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (18). – С. 69-81


  У статті представлено результати досліджень закономірностей просторового розподілу сум активних температур повітря на території України у другій половині XX на початку XXI ст. Визначено регіональні особливості багаторічних змін ресурсів ...
1018640
  Стельмах О.В. Особливості професійно-психологічного відбору кадрів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 243-247. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-4643
1018641
  Велика А.Я. Особливості професійного вибору студентів-провізорів / А.Я. Велика, О.О. Перепелиця // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 44-47. – ISSN 1681-2751
1018642
  Лисенко О. Особливості професійного розвитку ірландських педагогів шкільних закладів освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 111-117. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1018643
  Бережний Ю. Особливості професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 16-23. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1018644
  Корніяка О.М. Особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 74-81. – ISSN 2309-1797
1018645
  Ребрина А.А. Особливості професійної діяльності дослідника річок (на прикладі річки Плоска) як складова професійно-прикладної фізичної культури майбутнього фахівця / А.А. Ребрина, Ю.А. Сивун // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 325-333


  Розглянуто питання процесу підготовки майбутнього фахівця-дослідника річок до трудової діяльності. Розкрито мету та завдання дослідження. Охарактеризовано річку Плоска. Висвітлено особливості професійної діяльності фахівця-дослідника річок та ...
1018646
  Жихорська О. Особливості професійної діяльності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-33. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розкрито особливості професійної діяльності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу, які полягають у забезпеченні та підтримці належного рівня організації освітнього процесу. Професійну діяльність цієї категорії працівників ...
1018647
  Гомонюк О. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в країнах Західної Європи та України / О. Гомонюк, Л. Покудіна // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 103-108. – ISSN 2308-4081
1018648
  Волкова Н.В. Особливості професійної підготовки молодших спеціалістів художників у сучасній мистецькій практиці // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 92-98. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1018649
  Чичук А.П. Особливості професійної підготовки учителів початкової школи у вищих навчальних закладах США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 302-308. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1018650
  Нітенко О. Особливості професійної підготовки юристів у Федеративній Республиці Німеччина // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 108-115. – ISSN 2311-6676
1018651
  Мась Н.М. Особливості професійної самореалізації майбутніх військових психологів / Н.М. Мась, О.Ф. Сальнікова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 149-152
1018652
  Бадецький М. Особливості професійної спрямованості фізичного виховання майбутніх учителів педагогічних вишів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 164-168. – ISSN 2308-4634
1018653
  Солонар А.В. Особливості проходження державної служби в країнах ЄС та США / А.В. Солонар, П.І. Супрун // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 119-123. – ISBN 978-617-7364-24-4
1018654
  Мороз В.В. Особливості процедури виконання рішень судів зі стягнення аліментів з батьків щодо неповнолітніх дітей і забаргованості по них у примусовому порядку // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 367-370. – ISBN 978-617-673-442-0
1018655
  Маркітантов В.Ю. Особливості процесів регіоналізації в Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 49-51
1018656
  Ігнатенко М.В. Особливості процесу залучення іноземних інвестицій в економіку України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 57-65. – ISSN 2306-546X
1018657
  Бесчастний В.М. Особливості процесу навчання та підготовки державних службовців // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 312-313. – (Право. Економіка. Управління)
1018658
  Капкан О.О. Особливості процесу навчання фізичних вправ хлопців 14-15 років // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 26-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1818-9172
1018659
  Леонідова І.В. Особливості процесу чорноземутворення на острові Зміїний // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 102-112 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1018660
  Кучинська О.П. Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України : теорія і практика : монографія / О.П. Кучинська, С.В. Толокольніков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2017. – 167, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-422-3
1018661
  Краснокутський М.І. Особливості проявів особистісної та реактивної тривожності у спортсменів пожежно-прикладного спорту // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 155-162. – ISSN 2312-5993
1018662
  Литус М.В. Особливості прояву господарсько-цінних ознак у сортозразків пшениці озимої різного еколого-географічного походження в умовах Центрального Лісостепу України // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 145-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1018663
  Бобровник С.В. Особливості прояву конфліктів у правотворчій діяльності (на прикладі нормотворчості Уряду) // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 14-16. – ISBN 978-966-301-169-1
1018664
  Ковальчук І.П. Особливості прояву та врахування інженерно-інфраструктурних локальних факторів при нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів / І.П. Ковальчук, О.М. Патиченко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 6-24
1018665
  Бачун Л. Особливості псевдонімів періоду визвольного руху на Черкащині 1917-1922 рр. : (за матеріалами української прози) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 136-142. – ISSN 2411-6548
1018666
  Матковська Т.М. Особливості психічного стану підлітків як фактор ризику несприятливого перебігу дифузного нетоксичного зобу // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 36-41. – ISSN 2312-5675
1018667
  Дрюченко М.О. Особливості психоемоційного стану чоловіків, жінки яких хворіють на параноїдну шизофренію // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 93-97. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою роботи було вивчення особливостей психоемоційного стану чоловіків, дружини яких хворіють на параноїдну шизофренію (ПШ). На базі психіатричного відділення Закарпатського обласного наркологічного диспансеру протягом 2014–2016 рр. обстежено 100 ...
1018668
  Бондаренко Я.Г. Особливості психологічної готовності фахівців спеціальних підрозділів до дій в екстремальних ситуаціях / Я.Г. Бондаренко, Д.В. Сергієнко // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 157-162. – ISSN 1727-1584
1018669
  Пелипець М.І. Особливості публіцистичного доробку С. Смаль-Стоцького в "Літературно-науковому вістнику" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 116-118


  Проаналізовано публіцистичний доробок С. Смаль-Стоцького у "ЛНВ" (1898-1932) і його наступнику "Вістнику" (1933-1939). Охарактеризовано особливості публікацій, визначено їх жанр. Акцентовано увагу на різнобічності тем статей, а також їх важливості та ...
1018670
  Василина Н.В. Особливості публічної служби нотаріусів та правової природи нотаріального акта // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 92-102. – ISSN 2310-6166
1018671
  Рибченко Л Особливості радіаційного режиму найбільш інтенсивних засух за 1991-2010 рр. в Україні / Л Рибченко, С.В. Савчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 185-193.


  Наведено зміни складових радіаційного режиму у періоди найбільш інтенсивних засух за останнє двадцятиріччя відносно кліматологічної стандартної норми 1961-1990 рр. Приведено изменение составляющих радиационного режима в периоды наиболее интенсивных ...
1018672
  Дідух М.І. Особливості радіоактивного забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС / М.І. Дідух, В.П. Славов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 51-58. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1018673
  Мурашевич К. Особливості раннього символізму у китайській та японській поезії поч. XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 198-203


  В статті розглядаються cпільні та водночас відмінні риси між раннім японським та китайським символізмом. Також представлені спільні мотиви і теми поезії авторів символістів Китаю та Японії, що демонструє звернення поетів ХХ ст. до традиційної поетичної ...
1018674
   Особливості реабілітації пацієнтів із наслідками травм ділянки кульшового суглоба після ендопротезування / В.А. Філіпенко, С.Є. Бондаренко, В.А. Стауде, А.О. Мойсей, А.А. Баднауі // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 91-98. – ISSN 0030-5987
1018675
  Юшко С.В. Особливості реалізації державних соціальних гарантій в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 108-124. – ISSN 2305-7645
1018676
  Поляков Б. Особливості реалізації майна у процесі банкрутства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 160-172. – ISSN 1026-9932
1018677
  Белевцова С.О. Особливості реалізації міфологем у межах естетики символізму й неокласицизму (на матеріалі творчості В. Свідзінського та М. Драй-Хмари) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 110-116. – ISSN 2312-0665
1018678
  Селіверстов В.В. Особливості реалізації монетарної політики центральними банками Канади, Австралії, Південної Кореї та Ізраїлю // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 24 назв.
1018679
  Корчевна Л.О. Особливості реалізації норм договірного права в романо-германській правовій сім"ї // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 96-98. – ISBN 978-966-927-199-0
1018680
  Куценко С. Особливості реалізації освітньо-виховного потенціалу музеїв України в умовах інформатизації суспільства // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 62-66. – ISSN 1998-4634


  Оскільки бібліотека не мала ні печатки, ні наліпок, та атрибуція її здійснювалася лише завдяки детальним описам зовнішнього вигляду книг і маргіналій на них, зроблених В.М. Перетцом у 1915 р.
1018681
  Панченко В.Г. Особливості реалізації політики економічного націоналізму в умовах лібералізації міжнародних економічних відносин: досвід азійських країн // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 36-42. – ISSN 2306-6814
1018682
  Цюра В.В. Особливості реалізації права на захист за допомогою представництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 42-47. – ISSN 2312-1831
1018683
  Кривецька О. Особливості реалізації правових актів Європейського Союзу в законодавстві Німеччини у сфері правового регулювання таймшерингових відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 162-164
1018684
  Хоперія А. Особливості реалізації принципу гласності в сучасному цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 260-262. – ISBN 978-617-7069-15-6
1018685
  Онатій А. Особливості реалізації прислівно-кореляційного зв"язку в займенниково-співвідносних реченнях симетричної, напівсиметричної та несиметричної структури // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 12-17. – ISSN 0252-3108
1018686
  Торяник О. Особливості реалізації прокурором конституційних повноважень щодо нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 120-123. – ISSN 2307-8049
1018687
  Дмитренко Е. Особливості реалізації регулятивної функції фінансового права на сучасному етапі реформування фінансової системи України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 267-268
1018688
  Наконечний А.Б. Особливості реалізації учасниками АТО права на земельну ділянку // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 191-194. – ISBN 978-966-419-304-4
1018689
  Довготелес Д. Особливості реалізму в японській літературі на прикладі твору Нацуме Сосекі "Серце" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 171-176


  У статті висвітлено питання впливу західної літератури доби реалізму на формування японської літератури, зокрема роман Нацуме Сосекі "Сердце" як приклад поєднання засад виключно японської традиційної літератури та базових принципів реалізму. В статье ...
1018690
  Наум А. Особливості регулювання банківської таємниці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 151-153. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1018691
  Ходаківська О.В. Особливості регулювання орендної плати за землі державної власності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 49-58. – ISSN 2221-1055
1018692
  Резніков А.В. Особливості регулювання правових відносин в українських містах магдебурзького права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 31-37
1018693
  Устіннікова О. Особливості редагування бібліографічних посібників / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 12. – С. 27-29
1018694
  Устіннікова О. Особливості редагування бібліографічних посібників / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 11. – С. 20-22
1018695
  Каптур Г. Особливості редагування наукового тексту / Г. Каптур, О. Денисюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 24-29. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
1018696
  Пасова Т.О. Особливості редакційної політики польського журналу "Культура" стосовно українсько-польського взаємопорозуміння // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 175-178


  У статті розглядаються особливості редакційної політики на прикладі польського журналу "Культура", що виходив в еміграції у період з 1947 по 2000 рр. Як приклад наводиться "східне" питання, важливим складником якого журнал вважав українсько-польське ...
1018697
  Вовк І.І. Особливості режиму екстремальних температур повітря на сході України / І.І. Вовк, І.М. Щербань // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 125-133. – ISSN 0868-6939


  Визначено багаторічну мінливість кількості днів з високою температурою повітря для метеорологічних станцій сходу України. Проведено порівняння зміни числа днів з максимальною добовою температурою повітря понад 30 та 35°С за останні 20 років з ...
1018698
  Єрмакова Г.С. Особливості релігійного фактору у правовій доктрині // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 8-12. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
1018699
  Філоненко Ю.М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності окремих представників орнітофауни землі // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 82-88. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано особливості рельєфоутворюючої діяльності птахів у різних районах планети. Досліджено морфологічні та морфометричні особливості акумулятивних і денудаційних форм біогенного рельєфу Землі, створеного птахами. Зокрема, досліджено ...
1018700
  Ткаченко Г.В. Особливості репрезентації хрематонімів у п"ятому колі індивідуального хрематонімного фрейму // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 38-41. – ISSN 2307-4558
1018701
  Ковтун-Водяницька Особливості репродукції Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel в умовах Північного Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання репродукції Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel за умови інтродукції в Північному Лісостепу України. Встановлено, що під час весняного та літнього періодів цвітіння рослин пилкові зерна мають високий ступінь фертильності - 93-98% і ...
1018702
  Сочинська-Сибірцева Особливості ресурсного потенціалу Кіровоградської області у контексті розвитку регіонального ринку праці // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 132-144. – ISSN 2072-9480
1018703
  Когут І.А. Особливості реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 1 (30). – С. 84-89. – (Економічні науки ; № 1 (30))
1018704
  Бахуринська М. Особливості реформи системи органів державного управління земельними ресурсами в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 347-349. – ISBN 978-617-7069-28-6
1018705
  Цюра С. Особливості реформування змісту освіти майбутніх лікарів-стоматологів (початок ХХІ століття) / С. Цюра,  Солина // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 19-24. – ISSN 2308-4634


  У статті визначено, що ознаки вищої стоматологічної освіти в Україні обумовлені: змінами в сфері стоматологічної допомоги, зростанням вимог до її стандартів, теоретично складним змістом освіти. За етапами реформування змісту освіти у 2003, 2007, 2009, ...
1018706
  Бортун М. Особливості реформування органів прокуратури України // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 31-36
1018707
  Бабич О. Особливості ритміки інформаційного простору в лісових геосистемах приміських масивів Львова (на прикладі Лапаївської лісової зони) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 167-172 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1018708
  Пахолок З.О. Особливості ритмічної організації поетичного мовлення Лесі Українки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 308-320


  Стаття присвячена аналізу фразеологічних одиниць в італійській мові. Розглянуті аналогічні фразеологізми в українській мові, показані подібності та відмінності. Статья посвящена анализу фразеологических единиц в итальянском языке. Рассмотрены ...
1018709
  Кряжич О.О. Особливості роботи з авторами - молодими науковцями // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 36-42. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Розглянуто проблемні питання роботи з авторами - молодими науковцями. Визначені основні правила опрацювання матеріалу та роботи над науковою статтею. Сформульований підхід до роботи з молодими авторами - науковцями в редакціях наукових видань. У ...
1018710
   Особливості роботи залізобетонних плит по профільованому настилу / О.І. Лапенко, С.М. Скребнєва, А.І. Глушаниця, Д.С. Скребнєва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 89-96 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
1018711
  Горобець Л.В. Особливості роду людського // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 29-32
1018712
  Маркова Є. Особливості розвитку аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції / Є. Маркова, Т. Шестаковська // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 414-425. – ISSN 1684-906Х
1018713
  Кузнєцова А.Я. Особливості розвитку банківської системи України в контексті проведення адаптаційних заходів / А.Я. Кузнєцова, Є.А. Олефір // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 96-107. – ISSN 2305-7645
1018714
  Шутова О.С. Особливості розвитку вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 81-87. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
1018715
  Степанова Г.М. Особливості розвитку вітчизняного механізму грошово-кредитного регулювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 325-330. – ISSN 2222-4459
1018716
  Гардімер Л.Д. Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції / Л.Д. Гардімер, А.В. Орлова // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 58-65. – (Економічні науки ; № 1 (18)). – ISSN 2074-5362
1018717
  Баранова Л.Г. Особливості розвитку житлового будівництва в Київській області в умовах соціально - економічних трансформацій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 99-112
1018718
  Ілляшенко І.О. Особливості розвитку і функціонування господарства міста Києва: картографічна інтерпретація / І.О. Ілляшенко, П.М. Лук"янчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 132-145
1018719
  Павлова Г.Є. Особливості розвитку інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області / Г.Є. Павлова, О.В. Білоткач // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1018720
  Скопенко Н. Особливості розвитку інтеграційної взаємодії підприємств харчової промисловості України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-32. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Формування та розвиток інтегрованих структур є дієвим напрямом підвищення ефективності діяльності підприємств агропромислового комплексу в цілому та харчової промисловості зокрема. Галузеві особливості зумовлюють доцільність певних пріоритетних ...
1018721
  Костик Є.П. Особливості розвитку інтелектуальної власності в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін національної економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 40-46. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є особливості розвитку інтелектуальної власності в умовах впливу глобалізаційних процесів на національну економіку. Мета наукового дослідження полягає у розгляді особливостей розвитку інтелектуальної власності в умовах ...
1018722
  Луцишин Г. Особливості розвитку культурної дипломатії України в сучасних умовах / Г. Луцишин, А. Гончарук // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 25-30. – ISSN 2411-8060
1018723
  Захарова О.В. Особливості розвитку міжрегіонального співробітництва України в умовах глобальної регіоналізації // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 125-137. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
1018724
  Корж-Усенко Особливості розвитку національної вищої школи періоду правління українських урядів. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 3 (77). – C. 285-300. – ISSN 2312-5993
1018725
  Терещенко Т.С. Особливості розвитку організаційної компетентності майбутніх магістрів соціальної роботи.. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 201-204. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1018726
  Рудик В.К. Особливості розвитку пенсійного менеджменту в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 177-181
1018727
  Левицька Л. Особливості розвитку полікультурної освіти в університетах України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 158-161. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1018728
  Дука О.А. Особливості розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 63-75. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
1018729
  Патійчук В. Особливості розвитку релігійно-паломницького туризму у Волинській області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 72-79. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1018730
  Вакуленко В.Л. Особливості розвитку системи індустріальних парків: регіональний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розкрито основні особливості розвитку індустріальних парків в Україні.
1018731
  Матвієнко Н.М. Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко, І.І. Околович // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 202-205. – ISBN 978-617-7069-75-8
1018732
  Богадьорова Л.М. Особливості розвитку сільського туризму та його вплив на сільські території // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 248-250. – ISBN 978-617-7069-75-8
1018733
  Девіс Л.А. Особливості розвитку співпраці з однолітками в умовах психічної депривації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – С. 80-88. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1018734
  Шевчук О. Особливості розвитку та застосування альтернативних способів вирішення спорів суб"єктів господарювання в Україні / О. Шевчук, І. Теслюк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 77-81. – ISSN 2524-0129
1018735
  Попадинець М К. Особливості розвитку та проведення масових заходів в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 19-23. – ISSN 2071-4653
1018736
  Усич Н. Особливості розвитку тваринництва у Волинській області / Н. Усич, Н. Коцан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 85-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1018737
   Особливості розвитку торфової промисловості Волинської області / В. Поручинський, К. Шкабура, А. Слащук, А. Липянін // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 64-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1018738
  Селіверстова Л.С. Особливості розвитку фінансового ринку України / Л.С. Селіверстова, І.П. Адаменко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 13-17. – ISSN 2306-6814
1018739
  Міщенко С.В. Особливості розвитку фінансового сектору в умовах нового геофінансового механізму // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 121-130
1018740
  Негода М.М. Особливості розвитку фонетичної системи п"ємонтського діалекту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 179-185


  У статті встановлено характерні відмінності у системі вокалізму та консонантизму п"ємонтського діалекту по відношенню до італійської мови, проаналізовано еволюційний розвиток голосних та приголосних звуків, виявлено походження основних звуків ...
1018741
  Сидельникова Л.В. Особливості розвитку фонетичної системи старофранцузької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 424-431


  У статті встановлено характерні зміни у системі вокалізму та консонантизму старофранцузької мови, проаналізовано еволюційний розвиток голосних та приголосних звуків, виявлено походження основних звуків французької мови. В статье установлены ...
1018742
  Фільц Б. Особливості розкриття поезії Тарваса Шевченка у творчості українських композиторів // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 20-30. – ISSN 1728-6875
1018743
  Довженко О.В. Особливості розкриття ролі письменника та редактора в публіцистиці та "Щоденниках" Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 90-92


  У статті автор приділяє увагу особливостям формування громадянської позиції редактора і письменника, її ролі в збереженні національної культури. Громадянська позиція Олеся Гончара краще проявляється в публіцистиці, відчутна в художніх творах і ...
1018744
  Рижко О.М. Особливості розкриття теми плагіату в ігровому кіно // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 14-20. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1018745
  Пясецька С.І. Особливості розповсюдження відкладень ожеледі категорії НЯ та СГЯ на території України протягом 2011-2013 рр. та початку 2014 р. // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 103-112. – ISSN 0868-6939


  У представленому досліджені проаналізовано сучасний стан відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території регіонів України по окремих місяцях 2001-2013 рр. та початку 2014 р., оцінено внесок кожного з місяців у загальне число ...
1018746
  Тонкошкур Г.В. Особливості розподілу механічних полів у пружному середовищі з тонким жорстким включенням у формі незамкненої сферичної оболонки // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 10
1018747
  Лебедик Г.В. Особливості розрахунку орендної плати за використання державного майна // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 12-16. – ISSN 2218-1199
1018748
  Медведєва Ю.С. Особливості розрахунку характеристик максимального стоку паводків і весняних водопіль на базі редукційних формул // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 31-38. – ISSN 2306-5680


  В статті надається аналіз структури і параметрів формул редукційного типу, які використовуються для нормування розрахункових характеристик весняного водопілля. В статье приводится анализ структуры и параметров формул редукционного типа, которые ...
1018749
  Рудченко О.Ю. Особливості розроблення стратегічних документів регіонального розвитку та їх інформаційно-аналітичного забезпечення / О.Ю. Рудченко, І.Г. Столєтова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 126-132. – ISSN 2222-4459
1018750
  Нємець К. Особливості розселення населення у Харківській області (з позицій системного підходу) / К. Нємець, П. Вірченко, К. Кравченко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 80-86. – ISSN 2076-1333
1018751
  Бараненко Р.В. Особливості розслідування кіберзлочинів / Р.В. Бараненко, М.І. Поточняк // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – C. 153-157. – ISBN 978-617-616-077-9
1018752
  Маланчук П.М. Особливості розслідування крадіжок / П.М. Маланчук, А.П. Молчанова // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 69-73. – ISSN 2519-2353
1018753
  Чернявський С.С. Особливості розслідування одержання прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 223-229
1018754
  Філоненко Г. Особливості розслідування податкових злочинів в ФРН // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 359-361. – ISBN 978-617-7069-14-9
1018755
  Калуга В.Ф. Особливості розуміння суті феноменів ідентичності та самоідентичності в контексті домінантних інтерпретаційних систем // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 53-56
1018756
  Смола Л. Особливості російського пропагандистського дискурсу (на прикладі українсько-російського конфлікту на Сході України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)
1018757
  Кислинська А.І. Особливості росту різних поєднань молодняку свиней великої білої породи угорської селекції у постадаптаційний період / А.І. Кислинська, Г.І. Калиниченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 137-142 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
1018758
  Булат А.Г. Особливості росту та розвитку верби та тополі на колекційно-маточній ділянці в учбово-дослідному розсаднику ХНАУ ім. В.В. Дркучаєва / А.Г. Булат, А.І. Лялін, Л.Я. Дядечко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 162-169 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 169. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1018759
  Висоцька В. Особливості рубрикації текстового комерційного контенту // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 359-367. – (Серія : Комп"ютерні науки та інформаційні технології ; № 826). – ISSN 0321-0499
1018760
  Парахіна М.Б. Особливості русифікації в УРСР у другій половині 1950 - першій половині 1960-х рр. (з історії мовної проблеми) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 128-146. – ISSN 0130-5247
1018761
  Старинська Н.В. Особливості самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки : монографія / Н.В. Старинська ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110-134. – ISBN 978-617-696-383-7
1018762
   Особливості самостійної та індивідуальної роботи студентів спеціальності "Медична психологія" / А.В. Семеняк, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, І.Р. Ніцович // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 3 (83). – C. 187-191. – ISSN 1684-7903


  "...Мета роботи - вдосконалити навчальний процес при викладанні дисципліни "Акушерство та гінекологія" для студентів зі спеціальності "Медична психологія" шляхом впровадження різноманітних методів самостійної та індивідуальної роботи."
1018763
  Айвазян Л.Ю. Особливості самотності як загальнопсихологічного феномену : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Айвазян Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1018764
  Цюк О.А. Особливості світових та українських рейтингів вищих навчальних закладів // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 57-64. – ISSN 2411-1317


  Охарактеризовано найбільш авторітетні світові (Вебометричний рейтинг, Шахайський рейтинг, Академічний рейтинг, рейтинг Таймс) та вітчизняні ("Компас", "Топ-200 Україна", "Рейтинг університетів України" (МОН України), SciVerse Scopus, за версією журналу ...
1018765
  Гнатюк М.С. Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь легеневого серця при різних типах кровопостачання / М.С. Гнатюк, О.Б. Слабий, Л.В. Татарчук // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 154-158. – ISSN 1681-276Х


  "...В останні роки дослідники все частіше звертають увагу на міоендокринні клітини передсердь, що продукують натрійуретичний гормон, який бере активну участь у водно-сольовому гомеостазі організму. Крім діуретичної та натрійуретичної функцій даний ...
1018766
  Масицька Т. Особливості семантико-синтаксичних реченнєвих відношень у польських перекладах сучасної української поезії // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 25-28. – ISSN 2306-028X
1018767
  Джиджора Є. Особливості символізації у середньовічному літературному творі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 53-59. – ISSN 0236-1477
1018768
   Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін / О.Р. Боярчук, І.Б. Чорномидз, Т.О. Воронцова, М.І. Кінаш // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 28-30. – ISSN 1681-2751
1018769
  Іванова Л.О. Особливості синтаксичної реалізації заперечення у сучасній німецькій мові // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 41-42
1018770
   Особливості системи медичного захисту населення України під час проведення контртерористичних операцій / Є.Д. Мороз, М.Д. Близнюк, Н.В. Гуселетова, В.О. Крилюк, Ф.М. Новіков, М.А. Максименко, К.П. Трофімова, В.І. Іванов, В.Ю. Кузьмін // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (23). – С. 21-28. – ISSN 2312-7104
1018771
  Зубач О.С. Особливості системи менеджменту Японії // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 365-368. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1018772
  Гончарова Г.О. Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 175-181. – ISSN 1727-1584


  "Презентовано результати емпірічного дослідження системи ставлень курсантів жіночої статі, що навчаються у ВНЗ МВС."
1018773
  Поправко О.В. Особливості складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 51-58


  Викладено теоретико-методологічні основи про державне управління земельними ресурсами. Визначено особливості формування проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Проаналізовано склад проекту землеустрою. Визначено відомості, що вносяться ...
1018774
  Марков І. Особливості соціальних ідентичностей сучасних українських мігрантів у країнах ЄС // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 256-260. – ISSN 1028-5091
1018775
  Рябічев В.Л. Особливості соціальних медіа // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 60-64. – ISSN 2312-5160


  Розглядаються особливості соціальних медіа та особливості роботи журналіста мережевих ЗМІ, аналізується досвід роботи мережевої версії популярного шведського видання "Dagens Nyheter", наведено порівняльний розподіл аудиторії соціальних медіа у cвіті, а ...
1018776
  Перга Т. Особливості соціально-економічного розвитку Мексики у 40-70-х рр. ХХ століття // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 223-232
1018777
  Давиденко І. Особливості соціально-історичного хронотопа в польській та австрійській овідіані другої половини XX століття // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 66-72. – ISSN 2078-340X


  На основі концептуальних положень теорії часопростору художнього твору, розроблених М. Бахтіним та Н. Копистянською, розкрито особливості соціально-історичного хронотопу в локальних текстах польської та австрійської Овідіани другої половини ХХ ...
1018778
  Дяковський О.С. Особливості соціально-правового статусу суб"єктів захисту персональних даних // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 24-29. – ISSN 2413-6433
1018779
  Костенко М.В. Особливості соціально-філософського осмислення сучасності в межах прогнозування майбутнього // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 43-44
1018780
  Пампура І.І. Особливості соціального супроводу неповнолітніх, які відбувають покарання у виховних колоніях // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 132-135
1018781
  Жовновата В.О. Особливості соціальної структури українського суспільства: проблеми дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С.124-132. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
1018782
  Островська Н.В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Островська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Каїв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 20 назв
1018783
  Островська Н.В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Островська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики і масової комунікації. – Запоріжжя, 2015. – 230, [38] арк. – Додатки: арк. 231-268. – Бібліогр.: арк. 194-230
1018784
  Свириденко М.А. Особливості соціолекту іспанських студентів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 165-172
1018785
  Коцюба А.І. Особливості спелесто-рекреаційного дослідження Лисогірського форту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 109-117. – Бібліогр.: 8 назв.
1018786
  Онопрієнко С.Г. Особливості співвідношення інформаційної та правової культури // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 82-85. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
1018787
  Балюк Н. Особливості співробітництва ЄС з організаціями та державами ЛАКБ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 100-102
1018788
  Паславська О. Особливості спільної власності на землю за законодавством України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 74-78. – ISSN 2524-0129
1018789
  Попадинець Н.М. Особливості споживчої поведінки населення України та країн-членів Європейського Союзу // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 5 (127). – С. 9-14. – ISSN 2071-4653
1018790
  Яцик О.В. Особливості сполучуваності іменника "Cash" в англомовному економічному тексті: лінгвокогнітивний аналіз // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 242-243. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1018791
  Ніколенко Д.О. Особливості спостережливості в структурі пізнавальної активності персоналу Державної пенітенціарної служби України / Д.О. Ніколенко, О.М. Савченко // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 124-130
1018792
  Шебанова В.І. Особливості сприйняття життєвого шляху під впливом травматичного тілесного досвіду // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 112-121. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто особливості контексту життєвого шляху та його сприйняття, що формується під впливом травматичного тілесного досвіду (на прикладі вагітних із досвідом лікування безпліддя, спричиненого проблемами харчової поведінки й деформаціями ваги). ...
1018793
  Товканець Г.В. Особливості становлення вищої економічної освіти в Чехії і Словаччині у XX столытты // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 42-45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
1018794
  Хмара М. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні: філософсько-правовий аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 24-26
1018795
  Ренкас Х. Особливості становлення економічних систем США, Німеччини та Японії // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 36. – С. 92-97. – ISSN 2078-5860
1018796
  Щербина В.С. Особливості становлення засобів законодавчої техніки у вітчизняній та зарубіжній правовій думці // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 100-105. – ISSN 2227-796X
1018797
  Петруньок Б.П. Особливості становлення і розвитку колективної ідентичності кримських татар в контексті українського державотворення : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Петруньок Борис Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1018798
  Шапошников К.С. Особливості становлення і розвитку ринку інфокомунікацій в національній економіці // Економічна та продовольча безпека України : [загальнодержавний науково-виробничий журнал] / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2015. – № 3/4 (8/9), серпень - грудень. – С. 14-16. – ISSN 2410-4159
1018799
  Ковалюк А.О. Особливості становлення інституту фінансового посередництва в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 180-184. – ISSN 2222-4459
1018800
  Петрова І.В. Особливості становлення й розвитку культурно-дозвіллєвих практик Давньої Греції // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 78-83


  Метою статті є аналіз особливостей, які вплинули на розвиток культурно-дозвіллєвих практик в Античній Греції. Автором обґрунтовуються передумови, що сформували відповідну ієрархію життєвих цінностей стародавнього грека й створили основу для розвитку ...
1018801
  Данік Н.В. Особливості становлення місцевого самоврядування в Європі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 42-46. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1018802
  Остапенко С.С. Особливості становлення політики мультикультуралізму в Канаді // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 42-44
1018803
  Бугаєвська Н.А. Особливості становлення та розвитку паліативно-хоспісної допомоги в Україні // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 2411-1597
1018804
  Антоненко В.В. Особливості становлення та соціально-економічні засади функціонування бюджету м.Києва у 1920-х рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 37-41. – ISSN 2076-1554
1018805
  Борець А. Особливості становлення української ідентичності в Російській імперії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (приклад Петра Стебницького) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 124-135


  У статті розглянуто особливості становлення національної (української) ідентичності публіциста П. Стебницького. Доведено ефективність національних та імперських студій у дослідженні дискурсу української преси початку ХХ ст. В статье рассматриваются ...
1018806
  Богма О.С. Особливості статичного та динамічного характеру категорії "бюджетна безпека" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 27-30. – ISSN 2306-6792
1018807
  Дідовець О. Особливості статусу суддів та формування суддівського корпусу в Україні (порівняльний аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 159-161
1018808
  Богіра М. Особливості створення агроформувань у ринкових умовах // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 29-30. – ISSN 1810-3944
1018809
  Харитоненко К. Особливості створення Алфавітно-предметного покажчика до другого україномовного видання УДК / Ксенія Харитоненко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 4 (153). – С. 8-10
1018810
  Вілков В.Ю. Особливості створення системи політологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / В.Ю. Вілков, С.В. Руденко // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 87-113. – ISBN 978-966-439-931-6
1018811
  Луцанова А.М. Особливості створення та візуалізації 3D моделей рельєфу за допомогою сучасних програмних продуктів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 44-52


  У статті охарактеризовані традиційні методи зображення рельєфу та можливості аналізу карт рельєфу з використанням цифрових моделей рельєфу. Розглянуті питання особливостей створення та візуалізації 3D моделей рельєфу за допомогою сучасних програмних ...
1018812
  Шорохова Р.С. Особливості створення та оформлення карт промисловості України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 104-111


  Стаття "Особливості створення та оформлення карт промисловості України" присвячена картографуванню промисловості України. Розроблено та створено такі карти промисловості: "Індекси промислової продукції України", "Електронергетика України". За допомогою ...
1018813
  Гайдученко Г. Особливості стилістичного синтаксису п"єси Миколи Куліша "Мина Мазайло" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 41-45. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто особливості стилістичного синтаксису у п’єсі Миколи Куліша «Мина Мазайло». Виявлено та досліджено великий спектр синтаксичних засобів. Серед домінувальних – це повтори, обірвані, парцельовані, питальні та окличні речення. З’ясовано, що ...
1018814
  Калашник Ю.І. Особливості стилістичного синтаксису повісті Миколи Вінграновського "У глибині дощів" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 40-43. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1018815
  Жигжитова Л. Особливості стилю наукового тексту // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Центр міжнар. освіти, Каф. філол. та природн. дисциплін ; [редкол.: Г.В. Межжеріна та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 78-79
1018816
  Ірчишина М.В. Особливості структури лінгвокультурного концепту "Італія" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 17-23. – ISSN 2313-500Х


  "Надано визначення поняття «концепт» та представлено його основні характе- ристики. Розглянуто особливість концепту як поняття лінгвокультурології. У представленій роботі описано основні теорії структури концепту в сучасній когнітивній науці. На ...
1018817
   Особливості структурного стану мембран мітохондрій гепатоцитів різних видів антарктичних риб / С.В. Хижняк, Л.В. Сорокіна, В.М. Войціцький, В.М. Трохимець // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 176-177
1018818
  Губа Л.О. Особливості структурування офіційних електронних видань українських ВНЗ / Л.О. Губа, А.Є. Єфремова // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 24-30. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610


  Проаналізовано специфіку структурування й організації веб-сторінок електронних ресурсів вищих навчальних закладів України з точки зору їх функціональності та ефективності на прикладі сайту Дніпропетровського національного університету імені Олеся ...
1018819
  Карпиленко В.А. Особливості структурування телевізійних тематичних новин (на прикладі сюжетів про справу Юлії Тимошенко) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 24-28


  У статті розглядаються когнітивні структури телевізійного новинного дискурсу. На конкретному прикладі прослідковуються розвиток та зміна когнітивної структури залежно від її складників. The article examines the cognitive structure of television news ...
1018820
  Злакоман І.М. Особливості субсидіарної відповідальності Міністерства оборони України за господарськими забов"язаннями військових частин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 5
1018821
  Крикун В.Ю. Особливості суперечки в літературі Шумерської доби // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 22
1018822
  Погребенник А. Особливості суспільно-політичних реалій та релігійного тла у південнофранцузьких провінціях на межі ХІІ-ХІІІ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 2 (44). – C. 123-172
1018823
  Шеломовська О.М. Особливості сучасних ігрових комп"ютерних практик (на прикладі населення м. Кам"янське) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 253-262. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1018824
  Авдєєва Н.Ю. Особливості сучасних проблем берегоукріплення малих річок та аналіз габіонних засобів захисту прибережних територій від шкідливої дії вод / Н.Ю. Авдєєва, В.В. Ковлева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 141-146 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1018825
  Курушина М.А. Особливості сучасних словотвірних процесів як відображення мовної картини світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 117-120. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1018826
  Козачук О. Особливості сучасного реформування військових прокуратур в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 114-119. – ISSN 2311-6676
1018827
  Мартусенко І.В. Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Вінницької області / І.В. Мартусенко, О.М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 126-133. – ISSN 2308-1988
1018828
  Сталоверова Г.В. Особливості сучасної безпекової політики політичних партій Великобританії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 128-132. – ISSN 2077-1800
1018829
   Особливості сучасної бойової хірургічної травми / І. Трутяк, І. Гайда, І. Богдан, Г. Прохоренко, В. Медзин // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2015. – Т. 41 : Медичні науки. Лікарський збірник. – С. 109-116. – (Нова серія ; т. 26). – ISSN 1563-3950


  Проаналізовано лікування 1051 поранених і травмованих учасників антитерористичної операції, які перебували у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Вогнепальні кульові поранення були у 78 (7,4%) постраждалих, поранення уламками гранат ...
1018830
  Кучер Т. Особливості сучасної молодіжної клубної культури // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 72-77. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розкриваються нові аспекти розуміння сучасної молодіжної клубної культури, враховуючи тенденції розвитку європейського суспільства. Аналізуються основні складові молодіжної клубної культури, а саме: спілкування, танець та музика, а також ...
1018831
  Лисенко Г.І. Особливості сучасної організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів технічних ВНЗ // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 102-107. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1018832
  Штирліна А.А. Особливості сучасної сервісної держави // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 141-144
1018833
  Мойсей Л.О. Особливості сучасної теорії розуміння та практики забезпечення конституційного права військовослужбовців на житло // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 109-115. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
1018834
  Власюк Н. Особливості та актуальні проблеми хеджування валютних ризиків в Україні // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 134-137
1018835
  Діденко К.Д. Особливості та географія перевезень туристів автомобільним транспортом в Європі / К.Д. Діденко, А.Л. Баязітова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 198-205 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1018836
  Луніна І.О. Особливості та наслідки застосування різних форм податку з обороту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 15-28. – ISSN 2305-7645
1018837
  Жеребецька О.М. Особливості та новаторство у творчості Ігоря Маїка // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 50-52. – ISSN 2520-6419


  "Досліджується творчість відомого львівського живописця І. Маїка. Аналізуються тенденції творчості митця, який зробив значний внесок у розвиток українського мистецтва. Досліджується вплив львівської монументальної школи на становлення творчої ...
1018838
  Сєніна А.О. Особливості та організаційний досвід надання адміністративних послуг у країнах ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 25-33. – ISSN 2222-4459
1018839
  Івасюк Г. Особливості та основні напрямки неореалізму у теорії міжнародних відносин // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 57-63. – ISSN 2519-4518
1018840
  Вахонєва Т.М. Особливості та проблеми визначення змісту авторського договору // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 16-18. – ISBN 978-966-301-169-1
1018841
  Грицеляк В.П. Особливості та структура видання "Атлас Української Повстанської Армії" / В.П. Грицеляк, І.В. Дикий, І.І. Ровенчак // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 16-19. – ISSN 2075-1893
1018842
  Печорін О.М. Особливості тактики застосування військових частин в умовах ведення гібридної війни / О.М. Печорін, О.Я. Салій // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 161-165. – ISSN 2311-7249


  Гібридні війни в сучасних умовах стають конфліктами на виснаження, у сторони яка обороняється поступово проходить руйнування матеріально-технічної, економічної, цивільної і соціальної інфраструктур держави. Ведеться боротьба з різного роду ...
1018843
  Черіпко С. Особливості творчості Михайла Драй-Хмари в контексті вивчення української літератури // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 272-275
1018844
  Янів Г.Я. Особливості текстологічної підготовки видань творів українського фольклору для масового читача // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 119-123


  На прикладі видань для масової аудиторії ("Українські народні казки, вибрані для дітей" за упорядку ванням Б. Грінченка та "Мудра Оленка") висвітлено особливості текстологічної роботи з творами укра їнського фольклору. Особливу увагу приділено науковій ...
1018845
  Щербань І. Особливості температурного режиму Канева в сучасних кліматичних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 31-33. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядаються кліматичні особливості багаторічного ходу середньої місячної температурою повітря на метеорологічній станції Канів. Проведено порівняння змін температури повітря за останні 20 років з кліматологічною стандартною нормою (період ...
1018846
  Полянський О. Особливості тенденцій сучасної історіографії ЗУНР // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 239-251. – ISBN 978-966-1594-12-7
1018847
  Василишина Н.Є. Особливості теоретичних засад впливу інтелектуального капіталу на процес управління // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 12, Т. 2. – С. 143-149. – ISSN 2313-8246
1018848
  Шуліка Б. Особливості теплового режиму вегетаційного періоду винограду в межах Північно-Східного лісостепового краю України (на прикладі Харківської області) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 130-134 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
1018849
  Круківська А. Особливості термічного режиму грунту в місті Київ / А. Круківська, М. Агаркова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-43. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні характеристики термічного режиму темно-сірих лісових ґрунтів у межах міста, які визначено на основі даних багаторічних стаціонарних вимірювань гідрометеорологічної станції Київ. Досліджено особливості добового та сезонного ходу ...
1018850
  Крохмаль А. Особливості технічного перекладу як результат розвитку суспільства, науки та техніки / А. Крохмаль, І. Варава // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 28-31. – ISSN 2307-633Х
1018851
  Шмакова О.С. Особливості технічної реалізації періодичного видання у студентському середовищі / О.С. Шмакова, Ю.О. Сєров // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 245-248. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  Охарактеризовано загальні принципи діяльності редакційної колегії та досліджено особливості реалізації студентського періодичного видання. Розроблено інформаційні моделі, що ілюструють процеси формування редакції видання, основні етапи визначення ...
1018852
  Іванова Т. Особливості тлумачення дефініції "банківська таємниця" в структурі банківської інформації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 271-272
1018853
  Шакун Н.В. Особливості тлумачення суспільства в українській філософії // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – C. 91-96. – ISSN 2412-1185
1018854
  Макогін З.Я. Особливості торговельно-економічної та інвестиційної співпраці України та Німеччини / З.Я. Макогін, Р.Я. Андрусейко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 249-254. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1018855
  Скляренко О. Особливості трактування поняття "жанрово-стилістична домінанта" в сучасній лінгвістиці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 251-255
1018856
  Хвойницька Х. Особливості трактування природно-правових ідей у творчості просвітників (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск"є) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 780 : Філософські науки. – С. 58-62. – ISSN 0321-0499
1018857
  Вонсович С.Г. Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи: теоретичний аспект // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 122-125


  Проаналізовано основні політологічні підходи до феномену кризи у транзитивному суспільстві.Показано,що політична криза є переломним моментом у розвитку політичної ситстеми і характеризується транзитивним станом політико-владних структур, боротьбою і ...
1018858
  Вонсович С.Г. Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи: теоретичний аспект // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – С. 207-213. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  Проаналізовано основні політологічні підходи до феномену кризи у транзитивному суспільстві. Показано, що політична криза є переломним моментом у розвитку політичної системи і характеризується транзитивним станом політико-владних структур, боротьбою і ...
1018859
  Васильєва Г.Ю. Особливості транспортних територій центральної зони міста / Г.Ю. Васильєва, С.В. Дубова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 209-220 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
1018860
  Синявська Л. Особливості трансформаціії драматичних текстів // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 40-52. – ISSN 2312-6809
1018861
  Борисенко В. Особливості трансформації весільного обряду українців Карпатського регіону на початку ХХІ століття. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 10-15


  У статті аналізуються зміни у родинній обрядовості гуцулів Східних Карпат на початку ХХІ ст. Показано загальні тенденції розвитку сучасної обрядовості, що характеризується значною втратою традиційної звичаєвості, обрядової пісенності. В статье ...
1018862
  Дідиченко Т. Особливості трансформації гуманітарно-філософського культурно-освітнього простору // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 11-12
1018863
   Особливості трансформації деградованих торфових грунтів Західного Полісся України / В.А. Гаврилюк, О.В. Валецька, О.В. Коляда, А.М. Бортнік, Д.В. Коротинський // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 44-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0372-8498
1018864
  Андрійченко Ю.В. Особливості трансформації іменників жіночого роду з огляду на гендерний фактор // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 3-8


  Статтю присвячено аналізу трансформацій, які зазнали лексичні одиниці жіночого роду іспанської мови протягом свого розвитку. Уже протягом досить багато часу одним з актуальних напрямків загальної теорії мовного розвитку залишається вивчення процесів ...
1018865
  Коляда І.Г. Особливості трансформації освіти в епоху глобалізації // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 8. – C. 37-42. – ISSN 2077-1800
1018866
  Петренко А.С. Особливості трансформації політичних режимів у посткомуністичних країнах // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 58-58
1018867
  Андрушків Б.М. Особливості трансформації соціогуманітарної сфери підприємства до європейських вимог / Б.М. Андрушків, Н.О. Слободян // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 83-91. – ISSN 2308-1988


  В умовах становлення ринкової економіки та формування нових якостей менталітету народу незалежної держави засвоєння нових навиків менеджменту виникає необхідність їх адаптації до Європейських стандартів з врахуванням особливостей розвитку ...
1018868
  Воропаєва Т. Особливості траснформації колективної ідентичності громадян України під впливом Чемпіонату Європи з футблоу 2012 року // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1018869
  Терещенко Н.В. Особливості трудового менталітету української нації // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 76-82. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  З урахуванням історико-політичних, географічних, соціально-економічних факторів розглянуто формування трудового менталітету української нації. Виокремлено чинники впливу на трудовий менталітет, конкурентоспроможність робочої сили в Україні; відношення ...
1018870
  Попова К.О. Особливості трудоправового становища науково-педагогічних працівників згідно зі Статутом Імператорського Харківського університету 1804 р. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 65-76. – ("Право" ; вип. 23). – ISSN 2312-1661
1018871
  Козіна О.В. Особливості туризму у Прикарпатті // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 276-278
1018872
  Долинская О. Особливості туризму Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 146-149. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розвитку туристичної галузі в Хмельницькій області. Подано перелік пам"яток природи, державних заказників, історико-культурних пам"ятників. Зазначено, що історико-культурні та архітектурні пам"ятки області входять до Державного ...
1018873
  Каднічанська М.Я. Особливості туристично-ресурсного потенціалу національного природного парку "Північне Поділля" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 143-149. – Бібліогр.: 11 назв.
1018874
  Харчук О.О. Особливості удосконалення міжнародно-правового механізму співробітництва держав в контексті запобігання зміни клімату // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 180-186. – ISSN 2306-9082
1018875
  Манейло О.Ю. Особливості укладання сучасних методичних посібників в системі роботи зі студентами // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 221-224. – ISSN 2413-1571
1018876
  Кійко В. Особливості укладення договорів на торгах, конкурсах, аукціонах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 189-191. – ISBN 978-617-7069-17-0
1018877
  Ходирєва А. Особливості укладення договору про надання юридичних послуг адвокатом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 244-245. – ISBN 978-617-7069-28-6
1018878
  Пелех Б О. Особливості українсько-польського економічного співробітництва на початку ХХІ ст. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 99-104. – ISSN 2222-4459
1018879
  Дмитрук Л. Особливості українського мовленнєвого етикету // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 273-277. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
1018880
  Мушкудіані О. Особливості української літературної пародії // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (8), квітень. – C. 2-3
1018881
  Костенко Ю. Особливості української позиції у 1922-1993 рр. // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 8-12. – ISBN 978-966-927-288-1


  Лісабонський протокол, переговори з Росією, втрачені можливості.
1018882
  Зленко А. Особливості української трудової міграції // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 56-57. – (Історичні науки)
1018883
  Безручко О.О. Особливості управління економічним потенціалом підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 96-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
1018884
  Зозулевич О.І. Особливості управління зовнішнім державним боргом України // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 21-24
1018885
  Черненко Н.М. Особливості управління навчальним закладом на засадах ризик-менеджменту // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 196-200. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1018886
  Кобаль В.І. Особливості управління та організації освітнього процесу в університетах Угорщини в 60-і роки ХХ століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 199-202. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1018887
  Голубєва Р.Ю. Особливості упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес сучасної професійної школи // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 33-43. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
1018888
  Редько І.І. Особливості ураження центральної нервової системи у новонароджених при внутрішньоутробних вірусних інфекціях / І.І. Редько, О.М. Чакмазова, Р.В. Поздняков // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 21-25. – ISSN 2226-1230
1018889
   Особливості успадкування ознак технологічних якостей зерна проса / Л.І. Перевертун, Л.А. Мельник, А.М. Проданик, О.В. Самборська // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 162-170 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1018890
   Особливості утворення Покрово-Киріївського родовища плавикового шпату в Приазов"ї (Український щит) / Д.К. Возняк, О.М. Пономаренко, А.І. Самчук, С.М. Стрекозов, В.М. Бельський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 75-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2519-2396
1018891
  Романченко В.І. Особливості утворення термінологіних одиниць правової системи Європейського Союзу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 419-423


  Cтаттю присвячено дослідженню особливостей формування термінології ЄС в німецькій, шведській та інших європейських мовах. Розглянуто та здійснено компаративний аналіз нових термінологічних одиниць мови права ЄС. Оцінено характер взаємовпливу офіційних ...
1018892
  Фур"яка Я. Особливості участі прокурора в господарському процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 293-294. – ISBN 978-617-7069-28-6
1018893
   Особливості фазо- та структуроутворення при реакційному гарячому пресуванні композитів системи ZrB2-SiC / С.В. Чорнобук, А.О. Гончаренко, О.Ю. Попов, В.А. Макара // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 2017. – Т. 39, № 7, липень. – С. 982-993. – ISSN 1024-1809
1018894
  Ципкун А.Г. Особливості фармакотерапії та клінічна фармакологія періоду новонародженості. Частина ІІ: метаболізм лікарських засобів // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 75-78. – ISSN 2226-1230
1018895
  Радишевська О.Р. Особливості фахової підготовки юристів: міждисциплінарний та міжгалузевий підходи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 98-101
1018896
  Черненко Т.В. Особливості філософсько-освітніх поглядів П.І.Ліницького // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 111-112
1018897
  Литвиненко А. Особливості фінансово-правового регулювання державної реєстрації акціонерних товариств в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 131-136. – ISSN 2307-8049
1018898
  Сторонянська І.З. Особливості фінансового вирівнювання розвитку територій в умовах бюджетної децентралізації / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (271). – С. 58-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
1018899
  Беновська Л.Я. Особливості фінансового забезпечення освіти в Карпатському регіоні в умовах адміністративно-територіальної реформи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 38-45 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1018900
  Булеца Н.В. Особливості фінансового забезпечення регіонів України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 37-42. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1018901
  Бадида М.П. Особливості фінансового забезпечення столичного міста / М.П. Бадида, Є.І. Волковський // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 16-21. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1018902
  Нагорна О.В. Особливості фінансової діяльності підприємств комунального господарства / О.В. Нагорна, Томарева-Патлахова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 36-39. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
1018903
  Король С.Я. Особливості фінансової звітності соціально відповідального підпри
1018904
  Король С.Я. Особливості фінансової звітності соціально відповідального підприємства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 4 (665). – С. 80-88 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1018905
  Плотніков О. Особливості фінансування агросектору / О. Плотніков, Г. Калініченко, Г. Потапова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 18-19
1018906
  Красільник О.В. Особливості фінансування вищої освіти в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 2 (70). – С. 58-64
1018907
  Медведєв Ю.Б. Особливості фінансування Державної програми розвитку ЗСУ на 2006–2011 рр. / Ю.Б. Медведєв, П.В. Лагута // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 272
1018908
  Криворучко Т.В. Особливості фінансування інноваційної діяльності у країнах-членах ЄС та Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 115-119. – ISSN 2306-6814
1018909
  Медведєв Ю.Б. Особливості фінансування Міністерства оборони України: проблеми та перспективи розвитку / Ю.Б. Медведєв, М.С. Рибак // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 274
1018910
  Філоненко Ю.М. Особливості фітогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України / Ю.М. Філоненко, О.С. Васильчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 73-80. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано причини та особливості виникнення найбільш поширених форм фітогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України. Зокрема, досліджено такі фітогенні форми рельєфу, як купини; дернові та мохові горбочки і мікропасма; ...
1018911
  Касьянова Н.В. Особливості флори і фауни крейдяних відслонень та підхід до їх картографування // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 150-159


  У статті розглядаються особливості флори і фауни крейдяних відслонень (на прикладі території України), підхід до їх картографування із застосуванням геоінформаційних систем (ГІС) та даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). В статье рассматриваются ...
1018912
  Романенко Т.Г. Особливості фолікулогенезу, оогенезу та ембріогенезу у жінок в циклах дрт на тлі патології щитовидної залози / Т.Г. Романенко, О.І. Чайка // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 49-54. – ISSN 2226-1230
1018913
  Тищенко М.В. Особливості формалізації контекстів аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Тищенко Микита Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 9-11, 194-208
1018914
  Тищенко М.В. Особливості формалізації контекстів аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Тищенко Микита Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1018915
  Рудкевич Н. Особливості форми соціально-педагогічної роботи із студентами закладу вищої освіти // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С.181-190. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
1018916
  Герус Л. Особливості форми та оздоблення пасківників // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1410-1418. – ISSN 1028-5091


  "На основі музейних колекцій, польових досліджень та фахової літератури виявлено осередки виготовлення глиняних пасківників в Україні, розглянуто особливості форми та декору у зв’язку з їхньою функцією".
1018917
  Бондаренко О.С. Особливості формування архітектоніки фінансової системи / О.С. Бондаренко, Л.С. Селіверстова, І.П. Адаменко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 301-305. – ISSN 2222-4459
1018918
  Авдєєва М.С. Особливості формування архітектури медіа споруд у інформаційному середовищі / М.С. Авдєєва, Т.О. Ковтун // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 10-16 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1018919
  Авдєєва М.С. Особливості формування архітектурних об"єктів на воді / М.С. Авдєєва, Г.В. Кравчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 90-95. – ISSN 2077-3455
1018920
  Стрілець О. Особливості формування бібліотечних фондів обласних бібліотек // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 12-15. – ISSN 2518-7341
1018921
  Ткаленко С.І. Особливості формування біотехнологічних кластерів ЄС: досвід для України / С.І. Ткаленко, Р.З. Любачівська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 37-42. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є дослідження розвитку інноваційних кластерів у біотехнологічному секторі ЄС. Показано зростання ролі інноваційних кластерів та особливості формування нового менталітету їх учасників з високим рівнем довіри до партнерів на базі нових ...
1018922
  Марковський А.І. Особливості формування генерального плану Києва першої третини ХХ століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 141-147 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-3455
1018923
  Садовий М.І. Особливості формування дослідницької компетентності студентів фізико-технологічного профілю у хмаро орієнтованому навчальному середовищ / М.І. Садовий, О.М. Трифонова, А.В. Шаховська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 28-31. – ISSN 1563-3713
1018924
  Біда О.А. Особливості формування дослідницької компетентності у майбутніх маркетологів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 9-15. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1018925
  Щур Р.І. Особливості формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації / Р.І. Щур, Т.Я. Зварич // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 201-209. – ISSN 2313-8246
1018926
  Авдєєва Н.Ю. Особливості формування екологічного архітектурного середовища. наближеного до аеропорту "Київ" (Жуляни) // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 163-173. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
1018927
  Авдєєва М.С. Особливості формування житлових будинків в умовах відродження національних традицій в архітектурі модерну Києва на початку XX століття // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 3-9. – ISBN 978-617-7202-87-4
1018928
   Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – 494, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1018929
  Іванов С.В. Особливості формування і оцінки маркетингового потенціалу будівельного підприємства / С.В. Іванов, І.Л. Окуневич // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 91-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1018930
  Іванкова-Стецюк Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект / Оксана Іванкова-Стецюк // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 187-199. – ISSN 1028-5091
1018931
  Патлашинська І. Особливості формування іміджу миротворця під впливом ЗМІ // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 43-52. – ISSN 2522-1663
1018932
  Семенов А.Г. Особливості формування капіталу підприємства / А.Г. Семенов, Л.А. Юсипчук // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 110-114 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1729-7206
1018933
  Громова Н. Особливості формування компетенції інтерпретації та перекладу іншомовних газетних текстів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 224-227
1018934
  Ніколаєвський О.Ю. Особливості формування компонентів знань про навколишній світ в АРМ-ЕКСПЕРТ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 153-154
1018935
  Прокопова О.П. Особливості формування комунікативної культури студентів вищих навчальних закладів / О.П. Прокопова, Ю.Ф. Павельчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 97-102. – ISSN 2521-6449
1018936
  Шаленна Н.М. Особливості формування концепту "європейського ісламу" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 34-43. – ISSN 2308-6912


  Кількісне зростання мусульманських громад у країнах Європейського Союзу і тривалий дискурс щодо поглиблення інтеграційних процесів зумовили особливу актуальність дослідження проблем пристосування мусульман до умов і реалій розвитку європейських ...
1018937
  Мазур І. Особливості формування механізму управління енергозбереження в освітніх установах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1. – С. 76-82. – ISSN 2410-0919


  В умовах впровадження реформи децентралізації діяльності освітніх установ, зростання чисельності приватних освітніх закладів, перетворення університетів в сучасні диверсифіковані підприємницькі структури з надання освітніх послуг постає проблема ...
1018938
  Сидоренко В. Особливості формування міських територій у промислових регіонах України / В. Сидоренко, А. Паламар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 92-95 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1819-1339
1018939
  Шевченко А. Особливості формування органів, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо суддів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 381-383. – ISBN 978-617-7069-14-9
1018940
  Патицька Х.О. Особливості формування податкових доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 53-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1018941
  Мазур М.Р. Особливості формування показань свідка в кримінальному провадженні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 141-147. – ISSN 2078-6670
1018942
  Манзій Н. Особливості формування порядку денного правлячої партії "Право і справедливість" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – С. 67-70. – ISSN 2306-028X
1018943
  Акімов О. Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – C. 207-217
1018944
  Бахов І.С. Особливості формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів в системі вищої лінгвістичної освіти // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 8-15


  Статтю присвячено проблемам формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів в системі вищої лінгвістичної освіти, наголошується на необхідності застосування особистісно-діяльнісного підходу в процесі формування, виокремлено ...
1018945
  Фєднєва М.О. Особливості формування професійної Я-концепції у першокурсників // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 485-506. – ISSN 2219-438X


  Схарактеризовано основні компоненти формування професійної Я-концепції в першокурсників.
1018946
  Корнієнко М.В. Особливості формування різних типів грунтів в Республіці Конго (Браззавіль) / М.В. Корнієнко, Т.В. Котова, М.Р. Ндінга // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 202-205. – ISSN 2076-815X
1018947
  Казакова І.В. Особливості формування світового та вітчизняного ринків мінеральних добрив // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 104-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1018948
  Голодна А.В. Особливості формування симбіотичного апарату рослинами люпину вузьколистого залежно від технологічних заходів / А.В. Голодна, Н.Г. Буслаєва, О.О. Столяр // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 123-134 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1018949
  Пелехатий А.О. Особливості формування спроможних об"єднаних територіальних громад в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1562-0905
1018950
  Шаталова А.В. Особливості формування стронційвмісних фосфатів лангбейнітового типу / А.В. Шаталова, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 77
1018951
  Фостолович В.А. Особливості формування сучасних систем управління сільськогосподарськими підприємствами з інтегрованою системою екологічного менеджменту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 122-127. – ISSN 2222-4459
1018952
  Денисенко М.П. Особливості формування та оцінки трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах / М.П. Денисенко, С.О. Кодій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 21-27. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1018953
  Голеніщева Є.Ю. Особливості формування та реалізації державної інвестиційної політики в різних країнах світу // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – С. 115-122. – (Державне управління ; вип. 1 (4)). – ISSN 2414-5858
1018954
  Коленда Н. Особливості формування та реалізації соціального потенціалу суспільства // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 22-26. – ISSN 2411-4014
1018955
  Сумко Ю.В. Особливості формування та функціонування арабської військової термінології // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 164
1018956
  Панасюк І.П. Особливості формування тарифної політики авіакомпанії // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 305-310 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
1018957
  Мовчун Л.В. Особливості формування теоретичних принципів слов"янської римографії в другій половині XX ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 77-88. – ISSN 2075-437X


  У статті на прикладі українських, російських, польських та болгарських досліджень проаналізовано процес формування теорії римографії, який відбувався на слов"янському терені. Висвітлено схожі та відмінні шляхи вирішення теоретичних проблем укладання ...
1018958
  Колос О.В. Особливості формування туристично-рекреаційної зони "Козацькими поселеннями Дніпропетровської області / О.В. Колос, П.О. Васильєв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-3455
1018959
  Купрійчук В.М. Особливості формування української гуманітарної політики у добу національної революції 1917-1920 рр. // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 56-58
1018960
  Дейчаківська О. Особливості функціонування англоамериканізмів у сучасній українській мові // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 39-44. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано особливості функціонування англо-американських запозичень у сучасній українській мові. Виявлено особливості графічної, граматичної та семантичної адаптації неологізмів.
1018961
  Паламарчук О.М. Особливості функціонування бізнес-інкубаторів в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 99-104. – ISSN 2306-546X


  Предметом роботи є дослідження особливостей функціонування бізнес-інкубаторів як частини інфраструктури підтримки малого підприємництва, та вагомого інструменту економічної, соціальної, структурної і інноваційної політики. Метою роботи є визначення ...
1018962
  Степанчук О.В. Особливості функціонування вулично-дорожньої мережі // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 37-46 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
1018963
  Співак І.В. Особливості функціонування глобального валютного ринку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 274-284. – ISSN 2306-4994
1018964
  Гищук Р.М. Особливості функціонування грального бізнесу в європейських країнах та їхній досвід у контексті розвитку туризму в Україні / Р.М. Гищук, І.Д. Бойко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 258-270. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
1018965
  Сарапіна М.В. Особливості функціонування екосистем в умовах радіоактивного забруднення: від деградації до відновлення / М.В. Сарапіна, С.О. Варивода // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 83-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-4224
1018966
  Полікевич Н.І. Особливості функціонування енергетичних бірж Центрально-Східної Європи // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 43-49. – ISSN 2218-1199
1018967
  Тесля С. Особливості функціонування інституту центрального банку: історичний аспект / С. Тесля, К. Ільїна // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 218-225. – ISSN 2078-5860


  Проведено ретроспективний аналіз становлення та розвитку інституту центрального банку, виявлено характерні особливості функціонування інституту центрального банку за різних історичних та економічних умов. Визначено проблеми функціонування сучасного ...
1018968
  Кицюк І. Особливості функціонування кластерних об"єднань у країнах Європейського Союзу на сучасному етапі / І. Кицюк, Я. Трохименко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 56-62. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
1018969
  Полоус О.В. Особливості функціонування логістичних систем на мега-, макро- та мікрорівні / О.В. Полоус, А.В. Листопадова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 11-14. – ISSN 2409-1944
1018970
  Масовець В.П. Особливості функціонування механізмів забезпечення релігійної безпеки України в умовах гібридної війни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 111-115. – ISSN 2306-6814
1018971
  Теленко О.М. Особливості функціонування невизнаних держав // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 66-70. – ISSN 2077-1800
1018972
  Ульянова К.М. Особливості функціонування преси Луганщини від зародження до 1917 р. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 340-347


  Пропонована стаття створена з метою розширення й систематизації попередніх відомостей і уявлень про генезу та основні тенденції розвитку періодики Луганського краю від зародження до 1917 р. У дослідженні відтворено структуру луганської періодики за ...
1018973
  Ворвинець Б.М. Особливості функціонування регіонального ринку праці в модернізаційних умовах // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 90-96. – ISSN 2218-1199
1018974
  Хоменська І.В. Особливості функціонування сегментів концепту "Україна" у поетичній мовотворчості Лесі Українки // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 169-175. – ISSN 2312-0665
1018975
  Вєнцева Н.О. Особливості функціонування системи вищої педагогічної освіти України в 1905-1917 рр. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 3 : Педагогічні науки. – C. 47-53. – ISSN 2412-9208
1018976
  Гінсбах М.К. Особливості функціонування системи гемостазу у пацієнтів з різними підтипами ішемічного інсульту : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гінсбах Марина Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1018977
  Тищенко В.В. Особливості функціонування системи економічної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 68-76. – ISSN 2222-8810
1018978
  Глущенко С. Особливості функціонування суддівського самоврядування у вищому спеціалізованому суді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7069-15-6
1018979
  Ляшук М. Особливості функціонування сфери обслуговування у транскордонному українсько-польському співробітництві (на прикладі Волинської області) // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – C. 115-122. – ISSN 2522-1663
1018980
  Коротяєва І. Особливості функціонування та перекладу наукових термінів у лінгводидактичному тексті // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 186-192. – ISSN 2411-6548
1018981
  Олександренко К.В. Особливості функціонування текстів офіційно-ділового мовлення та їх переклад іноземною мовою / К.В. Олександренко, О.Б. Павлик // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 101-103
1018982
  Чорна Н.В. Особливості функціонування топонімів іспанською мовою / Н.В. Чорна, Г.О. Швець // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 218-223


  Статтю присвячено топонімам, що займають особливе місце в лексичній системі мови. Власні назви володіють специфічними ознаками, підкоряються внутрішнім законам конкретної мови та слугують засобом номінації індивідуального предмету. Топонімія - розділ ...
1018983
  Якайтіс І.Б. Особливості функціонування фінансового механізму державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 12, червень. – С. 120-124. – ISSN 2306-6814


  Обгрунтовано необхідність вдосконалення фінансового механізму державного управління науково-освітньою сферою, що повинно супроводжуватись розвитком інноваційної інфраструктури. Ідентифіковані фактори, які негативно впливають на функціонування ...
1018984
  Васянович О.О. Особливості харчування дрібної української шляхти у XIX - на початку XX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 68-74. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 24). – ISSN 2227-6505
1018985
  Гудим М.С. Особливості хірургічного видалення сфеноорбітальних менінгіом / М.С. Гудим, Д.В. Щеглов, А.А. Обливач // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 77-85. – ISSN 2304-9359


  "...Мета роботи - вивчити особливості хірургічної техніки та проаналізувати результати лікування пацієнтів із сфеноорбітальними менінгіомами (СОМ). Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз результатів комплексного обстеження та ...
1018986
  Нетлюх А.М. Особливості хірургічного лікування церебральних мікроаневризм ендоваскулярним методом у гострий період субарахноїдального крововиливу // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 48-54. – ISSN 2304-9359
1018987
  Відейко М.Ю. Особливості хліборобства носіїв трипільської культури // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 14-19


  "Трипільська археологічна культура, яку також називають культурною спільністю Кукутень-Трипілля, була поширена на значній території, в різних ландшафтних зонах. Враховуючи час існування (понад 2500 років) та зміни, які відбувалися впродовж цього часу у ...
1018988
  Чорна Н.Ю. Особливості холдінгової інтеграції підприємств / Н.Ю. Чорна, І.П. Корнійчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 43-46. – ISSN 2306-6814
1018989
  Світлична О.А. Особливості художнього втілення демонологічних образів відьми і знахаря в творчості Григорія Квітки-Основ"яненка (на матеріалі творів "Знахарь", "Ганнуся" і "Конотопська відьма") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 192-194. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1018990
  Зелена Ю. Особливості художнього психологізму в оповідній манері Ганни Барвінок та Марка Вовчка (на матеріалі оповідання Ганни Барвінок "Хатнє лихо" та Марка Вовчка "Козачка") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 236-244
1018991
  Змінчак Н. Особливості художнього трактування антитоталітарних ідей у романах Валентина Тарнавського "Порожній п"єдестал" і "Матріополь" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 108-119. – ISSN 2304-9383
1018992
  Павелко С.П. Особливості центральної частини іменника м. Косова // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 19-25
1018993
  Духневич О.В. Особливості цивільно-правової відповідальності при наданні платних медичних послуг // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 240-243. – ISBN 978-966-600-475-1
1018994
  Алтуніна Н.В. Особливості цинкового статусу у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли інфаркт міокарда // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 61-64. – ISSN 1605-7295
1018995
  Галич С.А. Особливості циркуляційних атмосферних процесів над північною акваторією Тихого океану / С.А. Галич, Б.А. Бондаренко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
1018996
  Васькова І.К. Особливості цитування наукових творів в контексті авторського права // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 236-238. – ISBN 978-966-301-169-1
1018997
  Алексеєнко О.В. Особливості ціноутворення на військовому ринку // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 259
1018998
  Погребняк М. Особливості юридичної конструкції та суті правовідносин представництва в адміністративному судочинстві: компаративістський аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 108-114. – ISSN 2307-8049
1018999
  Каличева Н.Є. Особливості якості підготовки фахівців у закладах вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 67-68
1019000
  Литвин В. Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 37-44. – ISSN 2411-8060
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,