Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1011001
  Зузук Ф.В. Особливості "Туристського атласу Волинської області" / Ф.В. Зузук, З.К. Карпюк, О.В. Антипюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 68-73. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1011002
  Гандзюк Ю. Особливості авторського збору (відрахувань) з виробників та імпортерів обладнання і матеріальних носіїв: європейський досвід / Ю. Гандзюк, М. Власов // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 39-42 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1608-6422
1011003
  Шуба Ю. Особливості авторської мовної гри в романі Ентоні Берджеса "Механічний апельсин" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 21-25. – ISSN 2307-2261
1011004
  Ткачова В.Г. Особливості агресивних проявів особистості: регіональний аспект // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 268-274
1011005
  Клибанівська Т.М. Особливості адаптації до навчальної діяльності студентів-правників // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 46-54. – ISSN 2411-3190
1011006
  Сегеда О.О. Особливості адаптації іноземних студентів до освітнього середовища України / О.О. Сегеда, А.А. Осипенко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 199-208. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
1011007
  Сегеда О.О. Особливості адаптації іноземних студентів до освітнього середовища України / О.О. Сегеда, А.А. Осипенко
1011008
  Несина І.І. Особливості адаптації китайських прізвищ в українській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 69-75


  У статті роглядаються особливості адаптації китайських прізвищ в українській мові, зокрема розглядається структура китайського прізвища; пропонуються 2 шляхи передачі таких імен українською мовою та подається найбільш адекватний спосіб передачі. Крім ...
1011009
  Черкашин Д.К. Особливості адаптації молоді до умов навчання у вищому навчальному закладі // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 329-332
1011010
  Нужина Н.В. Особливості адаптації шипшин до несприятливих умов середовища / Н.В. Нужина, О.О. Ткачук, О.А. Зуєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1100. – С. 353-357. – (Серія "Біологія" ; вип. 20). – ISSN 2075-5457
1011011
  Ворона Д. Особливості адміністративної відповідальності за порушення міграційного режиму // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 120-122
1011012
  Цвєлодуб І.О. Особливості аерокосмічних знімків - первинних даних для формування еталонних зображень // Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 17-18 трав. 2018 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2018. – С. 68-70. – ISBN 978-966-02-8591-0
1011013
   Особливості активації повітря та утворення нейтронів при роботі медичного прискорювача електронів / Є.Л. Момот, О.А. Безшийко, Б.М. Бондар, Голінка-Безшийко, І.М. Каденко, Я.В. Кметюк, К.Г. Кошарський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 151-155. – (Серія : Фізика ; вип. 35)


  В роботі розглядаються основні шляхи активації компонентів середовища та матеріалів при роботі медичного лінійного прискорювача електронів та основні особливості забезпечення радіаційної безпеки персоналу. The main ways of measuring the activation of ...
1011014
  Канєва Т.В. Особливості амортизації необоротних активів установ державного сектору / Т.В. Канєва, С.О. Шевченко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 99-105. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
1011015
   Особливості анатомічної будови одно-, дво- і трирічних пагонів видів Cotoneaster Medik., сортів яблуні, груші, айви / Г. Гревцова, Н. Нужина, М. Кубінський, І. Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про анатомічну будову одно-, дво- і трирічних пагонів 8-и видів Cotoneaster Medik., культурних сортів яблуні і груші та прищеплених на кизильниках насіннячкових (айви, груші, яблуні). Встановлено, що рослини за будовою пагонів є ...
1011016
  Нужина Н.В. Особливості анатомічної будови пагонів різних за походженням видів магнолій / Н.В. Нужина, Р.М. Палагеча // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 1. – С. 81-86. – ISSN 1605-6574
1011017
  Ліпінська В.В. Особливості англійської та української терміноситем у галузі міжнародного туризму // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 37-43. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
1011018
  Костецька Л.М. Особливості антикризового управління виборчим процесом в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Костецька Лідія Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1011019
  Мізік Ю.І. Особливості антикризового управління персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві / Ю.І. Мізік, Г.І. Писаревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7 (157). – С. 365-372. – ISSN 1993-6788
1011020
  Доронкіна Н.С. Особливості аргументації науково-технічної статті // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 11-17. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
1011021
  Інжиєвська Л.А. Особливості арт-технологій в підготовці майбутніх психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 106-113. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1011022
  Янчев А.В. Особливості архівування документів в умовах інформатизації суспільно-економічних відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – С. 208-215. – ISSN 2222-4459
1011023
  Лейко У.М. Особливості асиметрії сонячної активності впродовж 23 та 24 циклів // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 50
1011024
  Пчелянська Г.Б. Особливості аудиту в комп"ютерному середовищі / Г.Б. Пчелянська, Т.Д. Маркова, К.С. Дойчева // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 3. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
1011025
  Дитинник Л.В. Особливості бібліографічного забезпечення навчального процесу і наукової роботи в бібліотеці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 212-215. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1011026
  Дитинник Л.В. Особливості бібліографічного забезпечення навчального роцесу і наукової роботи в бібліотеці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 212-215. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)


  Зроблено короткий аналіз діяльності наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.
1011027
   Особливості біосинтезу жовчних кислот у печінці щурів при навантаженні їх організму таурином / Н.М. Данченко, В.М. Бабан, Е.М. Решетнік, С.П. Весельський, Б.О. Цудзевич // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 1. – С. 247-258. – ISSN 2312-2056
1011028
  Горбатенко В.П. Особливості боротьби з сепаратизмом в Україні: роль громадянського суспільства / В.П. Горбатенко, С.В. Стоєцький, Л.О. Матвійчук // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 306-313. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються особливості боротьби з сепаратизмом в Україні. Автор доходить висновку про те, що в застосуванні політичних механізмів не спостерігалося системного підходу та злагодженості. Однак активна участь громадянського суспільства в продукуванні ...
1011029
  Шолойко А. Особливості бухгалтерського обіку та аудиту в страхових організаціях України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 47-54. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено особливості бухгалтерського обліку та аудиту в страхових організаціях України, а також чинники, що їх зумовлюють. Розглянуто тенденції переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності в країнах світу. Виділено три групи вимог ...
1011030
  Безверхий К.В. Особливості бухгалтерського обліку на заціональними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 8-13. – ISSN 2307-9878
1011031
  Старостенко Г.Г. Особливості бюджетного регулювання ринкової економіки України / Г.Г. Старостенко, А.В. Сурженко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 93-99. – ISSN 1993-0259
1011032
  Перепелюкова О. Особливості бюджетної політики як один із напрямів розвитку територіальних громад // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 147-153. – ISSN 2411-5215
1011033
  Гринчишин Б.В. Особливості ведення бою із застосуванням клинкової зброї в XIII–XV cт. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 13-17. – ISSN 0321-0499
1011034
  Травінська С. Особливості ведення обліку поточних зобов"язань на молокопереробних підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 4. – С. 11-18
1011035
  Васильєва Т.О. Особливості вербалізації концепту derechos/права в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій (на матеріалі стенограм іспаномовних урядових прес-конференцій) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 46-58


  Статтю присвячено дослідженню засобів мовного втілення концепту DERECHOS/ПРАВA в концептуальному просторі іспаномовних урядових прес-конференцій із урахуванням його поняттєвої, образно-перцептивної та ціннісної складових і з використанням фреймових ...
1011036
  Черненко Н.А. Особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у лексико-семантичному просторі латинської, англійської та французької мов // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 515-519


  У статті розглядаються особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ в латинській, англійській та французькій мовах. Аналіз має на меті виявити істотні спільні риси семантики лексем, які вербалізують даний концепт, а також окреслити специфічні ...
1011037
  Григоренко Н. Особливості вербалізації поняття зворушення в англійській та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 145-148. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1011038
  Крижановська М.В. Особливості вербалізації ситуації комунікативної асинхронії в адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка" у процесі формування сімейного дискурсивного простору (на прикладі сучасної італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 182-187


  У статті досліджуються граматичні, лексичні, синтаксичні та дискурсивні засоби вербалізації ситуації комунікативної асинхронії у процесі формування сімейного дискурсивного простору в адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка". При цьому ...
1011039
  Щибря В. Особливості верхнього одягу українців на прикладі Черкаського району Черкаської області // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 635-637. – ISBN 978-966-171-795-3
1011040
  Станжур К.Ю. Особливості весільної тематики сучасного медіапростору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 211-215


  Часто на телеекранах та обкладинках журналів ми бачимо розкішні білі сукні від провідних дизайнерів, щасливі усмішки наречених і вишукані вбрання чоловіків. Усе це не може пройти повз увагу реципієнта. Тому наш сучасний інформаційний простір поступово ...
1011041
  Лобачова І. Особливості вживання гіперболи в українських перекладах Святого Письма // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 96-99. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1011042
  Микитчук Н.М. Особливості взаємовідносин України й Туркменістану // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 65-71. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1011043
  Призіглей К.О. Особливості взаємодії органів влади та громадян в електронному уряді // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 51-52
1011044
  Горбань Н.С. Особливості взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішенням судів, та розпорядження ним // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 100-104. – ISSN 2219-5521
1011045
  Єрмаченко В.Є. Особливості взаємодії суб’єктів управління організаційною автономією ЗВО / В.Є. Єрмаченко, В.І. Дериховська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 123-132. – ISSN 2222-4459
1011046
  Скворчевська Є.Л. Особливості взаємозв"язку мотивації досягнення успіху, учбової мотивації та професійної спрямованості студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 217-225. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
1011047
  Завада Т. Особливості взаємозв"язку перфекціонізму та самоактуалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті досліджується проблема прагнення особистості до досконалості з позиції самоактуалізації та перфекціонізму. Піднято питання доцільності виокремлення категорії "нормальний" перфекціонізм, критерії якого практично ідентичні з критеріями ...
1011048
  Гончарук В.П. Особливості виборів в умовах тоталітарного політичного режиму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 16-18
1011049
  Козловський Є.В. Особливості вибору організаційно-правової форми туристичного підприємства в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 154-164
1011050
  Іващенко В.Ю. Особливості вивчення джерел мемуарного характеру в радянській історіографії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 371-377. – ISSN 2076-8982
1011051
  Школьний В.Г. Особливості вивчення реакцій аудиторії на повторювану інформацію ділового телебачення України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 158-161


  У статті розглянуто особливості вивчення реакцій аудиторії на інформацію ділових ЗМІ. Проаналізовано методологію та способи формування ставлення аудиторії до повідомлень. The article concerns the features of reactions of audience to the information in ...
1011052
  Зорій Н. Особливості вивчення соціальної перцепції в соціальній психології // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 42-45. – ISSN 2311-9896
1011053
  Ткачук А.І. Особливості вивчення теми "Загальнообов"язкове державне соціальне страхування" при викладанні нормативної дисципліни "Охорона праці в галузі" // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 214-219. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Стаття присвячена особливостям вивчення студентами вищих педагогічних навчальних закладів при викладанні нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні, як складової частини ...
1011054
  Богосвятська А.І. Особливості вивчення теоретико-літературних понять // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10. – С. 22-28


  Досліджуються особливості вивчення теоретико-літературних понять в школі на уроках літератури.
1011055
  Торчинська З.К. Особливості вивчення української міфології // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 182-183
1011056
  Гавдида Н. Особливості вивчення української мови в англомовному середовищі Канади // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглянуто найважливіші етапи становлення та розвитку двомовної шкільної системи у Канаді. Основну увагу приділено аналізу особливостей викладання української мови у дошкільних, позашкільних, шкільних навчальних закладах та в університетах. ...
1011057
  Прокопенко В.Ю. Особливості визначення вартості нерухомості для цілей оподаткування: світовий досвід та висновки для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – C. 231-236. – ISSN 2222-4459
1011058
  Короташ Я. Особливості визначення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю після завершення першого року з дня державної реєстрації товариства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 279-280. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1011059
   Особливості визначення механізмів вогнищ землетрусів графічним методом у районі Середземномор"я / Д.В. Малицький, О.Д. Грицай, О.О. Муйла, О.І. Кутнів, О.О. Обідіна // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 43-51 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1684-2189
1011060
  Мільман М. Особливості визначення наслідків незаконного використання знаків для товарів та послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 345-346. – ISBN 978-617-7069-17-0
1011061
  Бондажевська Л.С. Особливості визначення поняття "помилка" в прагма-діалектиці та концепції Вудса-Волтона // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 253-257. – ISSN 2076-1554
1011062
  Яковенко О.В. Особливості визначення походження товарів відповідно до угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 52-59. – ISSN 2308-1988
1011063
  Дорохіна Ю.М. Особливості визначення правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 134-142
1011064
  Кузик А.Д. Особливості викладання вищої математики для майбутніх екологів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 363-368. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Підготовка фахівців за напрямом "Екологія" потребує формування у студентів не тільки системи екологічних знань, але і належного підгрунтя – природничих та математичних знань. Це спонукає до належного вивчення вищої математики, викладання якої потрібно ...
1011065
  Новицька Л.І. Особливості викладання вищої математики для студентів-екологів / Л.І. Новицька, В.М. Дубчак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 159-163. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Підготовка майбутніх фахівців-екологів потребує формування у студентів не тільки системи екологічних знань та вмінь, але і належного рівня математичних знань. Мета статті полягає у висвітленні деяких аспектів навчання математики студентів, зокрема на ...
1011066
  Кіпоренко Г.С. Особливості викладання дисциплін екологічної спрямованості для майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 241-246. – ISSN 2074-8922
1011067
  Зайцева І.А. Особливості викладання дисципліни "комп"ютерне проектування садово-паркових об"єктів" для студентів спеціальності "садово-паркове господарство" // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 385-382. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено особливості і запропоновано методику викладання дисципліни "Комп"ютерне проектування садово-паркових об"єктів" для студентів спеціальності "Садово-паркове господарство". Розглянуто ключові аспекти ефективного вивчення основ комп"ютерної ...
1011068
  Петриків В.І. Особливості викладання історичних дисциплін у ВНЗ України (50-60-ті рр. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 135-138. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
1011069
  Діденко В. Особливості викладання культурної антропології в американських університетах та працевлаштування випускників антропологічних факультетів в США в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-22. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості викладання культурної антропології в університетах США та з"ясовано тенденції працевлаштування випускників американських антропологічних факультетів в кін. ХХ - на поч. ХХІ ст. Для досягнення поставленої мети, використано ...
1011070
  Плахтій М. Особливості викладання логіки в Київській духовній академії наприкінці XIX століття // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 91-107


  Одним із найбільш шановних професорів КДУ був Орест Маркович Новицький (1806-1884), який в період із 1834 по 1837 рр. працював у ній викладачем, а потім після закордонного відрядження в університетах Німеччини став професором Університету Св. Володимира.
1011071
  Партико З. Особливості викладання логіки для студентів-журналістів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 309-317. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1011072
  Галема О. Особливості викладання німецької мови на факультеті міжнародних відносин / О. Галема, М. Солтис // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 216-222. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1011073
  Царик О.М. Особливості викладання української мови як іноземної: методологічні підходи та інструментальні засоби / О.М. Царик, Н.В. Рибіна, М.О. Сокол // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 227-229
1011074
  Дубчак Л.М. Особливості виконання покарань щодо неповнолітніх у Німеччині // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 1 (9). – С. 43-50
1011075
  Азаров М.Ю. Особливості виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 11-18. – ISSN 1609-0462
1011076
  Кравченко К.О. Особливості використання геоінформаційних систем при дослідженні розселення населення регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 106-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1011077
  Молчанов К.А. Особливості використання деструктивних іміджевих політичних технологій в сучасній Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 83-88


  Розглядаються сучасні наукові підходи до визначення поняття політичних тех- нологій. Виділяються їх складові та основні характеристики. Досліджується використання маніпулятивних політичних технологій та їх практична реалізація під час виборів ...
1011078
  Єрмак І.Ю. Особливості використання динамічних нюансів у флейтовому виконавстві XVIII століття // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 211-217. – ISSN 2312-4679
1011079
  Безсмертний Є.О. Особливості використання дистанційних технологій у системі вищої освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 7-10. – ISBN 978-966-285-210-3
1011080
  Олтаржевський Д.О. Особливості використання жанрової палітри в корпоративній пресі (досвід журналу "ТНК") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 159-164


  На практичному матеріалі розглядається специфіка використання жанрів у корпоративній періодиці. The peculiarities of genres of corporate media are examined on practical material. На практическом материале рассматривается специфика использования ...
1011081
  Перенесієнко І. Особливості використання загальних типових поділів у радянській ББК при відображенні історичних реалій Новітнього часу / Ігор Перенесієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 11 (220), листопад. – С. 26-29. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто особливості змісту ББК радянського періоду. Проаналізовано методику використання загальних типових поділів у цій бібліотечній класифікації. Продемонстровано специфіку відображення історичних реалій Новітньої історії в ББК під час ...
1011082
  Вакалюк Т.А. Особливості використання ігрового симулятора SimSe в освітньому процесі закладу вищої освіти / Т.А. Вакалюк, В.В. Концедайло // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 56-63. – ISSN 2304-0629
1011083
  Онищенко Н.П. Особливості використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 120-131. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 29). – ISSN 2309-1517
1011084
  Маркова Т.Д. Особливості використання інформаційних систем і технологій в системі обліку та контролю / Т.Д. Маркова, Г.Б. Пчелянська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 3. – С. 40-45 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1011085
  Черняєв С.І. Особливості використання інформаційних телекомунікаційних технологій під час підготовки військових фахівців / С.І. Черняєв, К.І. Павленко // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 18-19
1011086
  Єрмаков В.О. Особливості використання інформаційних технологій при формуванні професійної компетентності військових фахівців // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 9-10
1011087
  Ткач О.І. Особливості використання комунікативних властивостей чуток у політичному маніпулюванні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 57-59


  В статті розглядаються особливості використання комунікативних властивостей чуток в політичному маніпулюванні, ефективного інструменту психологічного впливу політичного маніпулятора, здатного за специфікою вплинути на громадську думку, відкоригувати ...
1011088
  Тарасенко К.В. Особливості використання літературних формул у романі Розамунди Пілчер "Вересень" (1990) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 25-30. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1011089
  Плахотнік О. Особливості використання методу кейс-стаді при вивченні східних мов / О. Плахотнік, О. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 54-57. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1011090
  Михальська О.Л. Особливості використання методу маржинального аналізу "Cost-Volume-Profit" (витрати - обсяг продаж - прибуток) на олійно-жирових підприємствах // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – С. 260-269. – ISSN 2310-9734
1011091
  Горовенко О.А. Особливості використання модальних дієслів як засобу вираження проблематичності дії у формуванні англомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземної мови // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 50-55. – ISSN 2074-8167
1011092
  Шведова Я.В. Особливості використання мультимедійних технологій в освітньому процесі // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 321-327. – ISSN 2074-8167


  У статті проаналізовано досвід застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці студентів Харьківського національного університету імені В.Н. Каразина. Використання мультимедійних технологій у практиці університетської освіти сприятиме ...
1011093
  Шевченко Т.Л. Особливості використання натуралізованих лікарських рослин / Т.Л. Шевченко, Л.А. Глущенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 81-86 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1011094
  Мельник І.В. Особливості використання принципів кооперації та ввічливості в провокаційному мовленні // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 351-357


  У статті розглядаються особливості використання принципів Кооперації та Ввічливості у провокаційному мовленні. Аналізується вплив принципів спілкування на мовленнєву поведінку провокатора й реципієнта, а також на розвиток комунікативної ситуації ...
1011095
   Особливості використання систем дистанційного навчання для підвищення кваліфікації працівників підприємства / О.Я. Ганиш, Р.С. Колодій, Л.Д. Озірковський, Т.В. Чайківський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (10). – С. 156-160. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1011096
  Прокопенко Н.М. Особливості використання складних безполучникових речень у романі Павла Загребельного "Диво" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 83-88. – ISSN 2077-804X
1011097
  Чмутова І.М. Особливості використання технології збалансованої системи показників на різних стадіях життєвого циклу банку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 223-230. – ISSN 2222-0712
1011098
  Гірняк С.П. Особливості використання української мови галицькою інтелігенцією кінця XIX - початку XX століть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 237-242. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У пропонованій статті схарактеризовано особливості мови галицької інтелігенції кін. 19 - поч. 20 ст., оскільки використання мови цією соціальною верствою впливало на становлення і формування норм укр. літературної мови. Проаналізовано соціолект ...
1011099
  Гаєвська О. Особливості використання фольклорних жанрів у творчості Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 15-21


  Присвячено розгляду особливостей використання фольклорних жанрів у творчості Осипа Маковея. Посвящена рассматрению особенностей употребления фольклорных жанров у творчестве О. Маковея. The article is devoted to the study of the peculiarities of the ...
1011100
  Романюк Н.В. Особливості використання фразеологізмів ведучими інформаційної програми "ТСН" телеканалу "1+1" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 113-116


  У статті подано результати аналізу функціонування фразеологізмів у мовленні телеканалу "1+1". Розглянуто структурну й семантичну трансформацію фразеологізмів та їх стилістичну функцію в контексті. The results of analysis of functioning of ...
1011101
  Назимко Є. Особливості винесення вироків (призначення покарання) неповнолітнім за ювеніальним кримінальним законодавством Канади // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 69-74
1011102
  Кльов М.В. Особливості виникнення та розвитку "підприємницького університету" в стурктурі вищої освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 101-105. – ISSN 2077-1800
1011103
  Басюк Л. Особливості вираження авторської концепції людини в оповіданнях В. Винниченка "Студент" та О. Маковея "Заробок на свята" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглянуто особливості художніх засобів вираження авторської концепції людини та її смерті в оповіданнях "Студент" В. Винниченка та "Заробок на свято" О. Маковея. The article considers the features of art means expression of the author"s ...
1011104
  Андрійченко Ю.В. Особливості вираження на вербальному рівні гендерних стереотипів в сучасній іспанській мові


  В статті розглядаються особливості функціонування лінгвістичного сексизму в іспаномовних текстах художніх творів. Звертається увага на передумови та причини виникнення лінгвістичного сексизму, його розвиток і функціонування в сучасній іспанській ...
1011105
  Андрійченко Ю.В. Особливості вираження на вербальному рівні гендерних стереотипів в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 3-8


  В статті розглядаються особливості функціонування лінгвістичного сексизму в іспаномовних текстах художніх творів. Звертається увага на передумови та причини виникнення лінгвістичного сексизму, його розвиток і функціонування в сучасній іспанській ...
1011106
  Лазер-Паньків Особливості вираження об"єктних відношень у системі гіпотаксису грецької мови II-III ст. (на матеріалі твору Арріана [текст грецькою мовою]) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 184-188


  У статті здійснюється комплексний аналіз та кількісна обробка синтаксичних архаїзмів, віднайдених у творі Арріана "Анабазис Александра". Розглядаються, зокрема, особливості використання Арріаном сполучників та вживання різних типів синтаксичних ...
1011107
  Чепурна О.В. Особливості вираження семантики денотативних та контекстуальних емотивних лексем у англомовному художньому тексті (на матеріалі роману Ернеста Хемінгуея "За річкою, в затінку дерев") / О.В. Чепурна, В.С. Політикін // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 161-167
1011108
  Пічкар Л.І. Особливості вирішення земельних спорів / Л.І. Пічкар, Т.Б. Марухнич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 230-237. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1011109
  Пічкар Л.І. Особливості вирішення земельних спорів / Л.І. Пічкар, Т.Б. Марухнич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 230-237. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1011110
  Гробова А.А. Особливості вирішення трудових спорів про поновлення працівників на роботі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гробова Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 199 л. – Бібліогр.: л. 184-199
1011111
  Повидало В.М. Особливості виробництва сільськогосподарської продукції на схилах землях // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 68-71 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
1011112
  Можарівська І.А. Особливості вирощування Silphium perfoliatum L.в умовах радіоактивного забруднення Полісся України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 153-158 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1011113
  Жугай В.Й. Особливості висвітлення позачергових парламентських виборів 2014 р. в українських інтернет-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 154-157


  У статті розглянуто особливості висвітлення позачергових парламентських виборів 2014 р. в інтернет-медіа України. Автор зробив аналіз тематичного, жанрового, візуального спектра матеріалів про позачергові вибори до Верховної Ради України 2014 р. в ...
1011114
  Левдер А. Особливості висвітлення постаті І.Мазепи у посібниках І.П. Крип"якевича // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 4. – С. 122-125
1011115
  Свердленко О. Особливості виховної роботи з іноземними студентами // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 133-135. – ISBN 978-966-644-365-9
1011116
  Волошин О.С. Особливості вищої освіти за умов глобалізації / О.С. Волошин, Г.Б. Гуменюк // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 43-45
1011117
  Воронецький В.Б. Особливості вияву показників фізичного стану на початку навчального року у першокурсниць із різним рівнем реалізації фізичної активності // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 34-39
1011118
  Мірошниченко М.М. Особливості відбору проб грунту за локального внесення мінеральних добрив / М.М. Мірошниченко, Є.Ю. Гладкіх, А.В. Ревтьє // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 75-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1011119
  Порохняч І.В. Особливості відпаду дерев після проведення рубок догляду в ялинових насадженнях Новгород-Сіверського Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 45. – ISSN 0459-1216
1011120
  Гандзюк Ю. Особливості відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 1. – С. 11-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1708-7422
1011121
  Біда Ю. Особливості відтворення ідіостилю автора на матеріалі роману В. Набокова "Лоліта" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 10-17. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто деякі теоретичні питання, пов"язані із перекладом художнього твору, а також характерні особливості авторського перекладу. Значну увагу зосереджено на авторських стилістичних засобах та прийомах їх відтворення у перекладі, виконаному ...
1011122
  Веклич О.А. Особливості відтворення італійських реалій української мовою у перекладі роману Грації Деледди "Тростини на вітрі" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 106-111


  У статті аналізується відтворення італійських реалій українською мовою. Розглядаються основні принципи перекладу реалій залежно від їхнього типу. Здійснюється аналіз перекладацьких стратегій, які застосовувалися Віктором Шовкуном при перекладі ...
1011123
  Поворознюк Р. Особливості відтворення компліментів у "Сазі про Фортсайтів" Дж. Голсуорсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 254-262


  Дослідження присвячено лексико-стилістичним особливостям компліментів у "Сазі про Форсайтів" Дж. Голсуорcі. Здійснено статистичний аналіз компліментів твору відповідно до об"єкту. Проаналізовано перекладацькі моделі їх відтворення. Надано практичні ...
1011124
  Козирєв Є.В. Особливості відтворення лексики з компонентом благ- у японських православних богослужбових текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 241-249. – ISSN 2520-6397


  Викладено загальні риси передачі частотної лексики з компонентом благ- у японськомовних православних богослужбових текстах, окреслено роль церковнослов"янської мови для передачі сакральних смислів грецьких першоджерел. Изложены общие черты ...
1011125
  Грибоєдова С. Особливості відтворення лексичного складу метамови романів-антиутопій // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 86-93. – (Бібліотека інституту філології)


  Розглянуто метамову романів-антиутопій та особливості відтворення ії лексичного складу у творах Джорджа Орвелла "1984" та Ентоні Берджесса "Механічний апельсин". Аналізується специфіка перекладу українською мовою оказіоналізмів та квазіреалій.
1011126
  Прутько С. Особливості відтворення М. Рильським засобів вираження емоційності в перекладі вірша Ж.-М. Ередіа "Кентаври втікають" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 262-269


  У статті досліджуються особливості відтворення засобів вираження емоційності в поезії Ж.-М. Ередіа у перекладах М. Т. Рильського. Досліджується перекладацький метод Максима Рильського в царині французької поезії. В статье исследуются особенности ...
1011127
  Дурманенко А. Особливості відтворення реалій роману Любка Дереша "Культ" у французькому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 118-135


  Статтю присвячено особливостям відтворення реалій роману Любка Дереша "Культ" засобами французької мови. У статті розглянуто основні характеристики реалій, досліджено способи відтворення реалій, проаналізовано особливості та основні помилки відтворення ...
1011128
  Сембер С.В. Особливості відтворення трудового потенціалу пріоритетних видів економічної діяльності Закарпатської області / С.В. Сембер, К.С. Машіко, М.І. Рябак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 107-116. – ISSN 1562-0905
1011129
  Захарова Л.М. Особливості відтворення українською мовою лексичних і граматичних домінантів у науковому тексті / Л.М. Захарова, Л.П. Бабенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 18-25. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
1011130
  Мігунова Д.О. Особливості відтворення українською мовою художньої репрезентації атмосфери жаху в романі Стівена Кінга "Протистояння" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 131-137


  У статті розглядається ґенеза та особливості літератури жахів, а також аналізується специфіка відтворення атмосфери жаху на різних рівнях мови при перекладі роману Стівена Кінга “Протистояння” сучасною українською літературною мовою. В статье ...
1011131
  Абабілова Н. Особливості відтворення характеристик англійського інфінітиву українською мовою // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 70-72. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1011132
  Онищенко О.С. Особливості відшкодування моральної шкоди в деліктних зобов"язаннях // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 102-108
1011133
  Мірошниченко А. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної земельними правопорушеннями // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 117-118
1011134
  Мельник Л.М. Особливості віровчення Всеросійського суспільного руху сприяння духовному розвитку населення "За державність і духовне відродження Святої Русі" / Л.М. Мельник, Б.В. Мельник // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 33-35
1011135
  Бунчук Б. Особливості віршової форми "Лісової пісні" Лесі Українки // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 20-36. – ISSN 2304-9383
1011136
  Булат В.В. Особливості влаштування фундаментів малоповерхових будинків, зведених за "канадською" технологією будівництва / В.В. Булат, М.М. Корзаченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 87-91 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
1011137
  Войчук М. Особливості внутрішнього ринку екологічних послуг Республіки Польща // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 43-49. – ISSN 2306-028X
1011138
  Білодід В. Особливості впливу освітньої соціалізації: факторна структура основних напрямків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду особливостей впливу освітньої соціалізації. Представлено результати емпіричного дослідження у вигляді факторної моделі. Було визначено два етапи освітньої соціалізації у вищих навчальних закладах: перший стосується в ...
1011139
  Варга В.С. Особливості впливу розлучення на психічний розвиток дитини / В.С. Варга, А.М. Маркович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 96-102. – ISSN 2311-8164
1011140
  Астаф"єва Г. Особливості впливу соціальних факторів на формування неврастенії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Отримано дані про особливості впливу макро- та мікросоціальних факторів на формування неврастенії в залежності від преморбідних особливостей, провідного синдрому, акцентуації особистості. Виявлено особливості домінування мікрота макросоціальних ...
1011141
  Нікуліна В.В. Особливості впливу сполук синтетичного та природнього походження на клітинні мішені ангіогенезу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Нікуліна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1011142
  Мадрига Т.Б. Особливості впливу української телевізійної політичної реклами на цільову аудиторію (на прикладі рекламних сюжетів 2014 року) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 75-81. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1011143
  Фурсенко Т. Особливості впровадження актуальної освіти в університетах Канади // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 80-81. – ISBN 978-966-644-365-9
1011144
  Макеєва І.І. Особливості впровадження дистанційної освіти в системі підвищення кваліфікації співробітників бібліотек ВНЗ України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 261-266


  Розкриваються відмітні ознаки й переваги дистанційного навчання, методи та форми, а також його практична цінність для бібліотечних фахівців.
1011145
  Артеменко С.В. Особливості впровадження дисциплін "соціально-часової" проблематики в системі соціологічної освіти США // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 6-13. – ISSN 1729-7036


  В межах статті досліджується специфіка впровадження дисципліни "Соціологія часу" та суміжних наукових галузей у навчальні програми університетів США для фахової підготовки соціологічних кадрів. При цьому автором переосмислюються переваги американської ...
1011146
  Шарпатий В. Особливості впровадження карткової системи в УРСР (1929-1935 рр.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 46-57. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
1011147
  Горобченко М. Особливості впровадження системи мобільного зв"язку за технологією LTE в зоні розташування Чорнобильської атомної електростанції / М. Горобченко, Н.І. Чичикало // III Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища" : INUDECO 18 (25-27 квіт. 2018 р., м. Славутич) : зб. матеріалів / "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища", міжнар. конф. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 75-88. – ISBN 978-617-7571-44-4
1011148
  Шулікін Д. Особливості вступу - 2016 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1011149
  Семенова Н.М. Особливості втілення видатними українськими балеринами хореографічних образів національних балетних вистав XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 189-198
1011150
  Кравець І.М. Особливості вторинної зайнятості в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 90-. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1011151
  Радченко Н.В. Особливості ГАМК-ергічного медулярного контролю функції кровообігу щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Радченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2013. – 145 л. – Бібліогр.: л. 122-145
1011152
  Радченко Н.В. Особливості ГАМК-ергічного медулярного контролю функції кровообігу щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Радченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1011153
  Федорова А.Л. Особливості гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в сфері соціальної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 154-160


  Стаття присвячена аналізу значення та місця соціальної політики в до- кументах, які складають правову основу співробітництва України та Європейського Союзу. Окремо розглядаються зобов.язання нашої держави у соціальній сфері згідно з Угодою про ...
1011154
  Чорнодон М.І. Особливості гендерного контенту сучасних регіональних видань для жінок в Україні (на прикладі журналів "Вінничанка" та "Щаслива") // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 142-150
1011155
  Сиротюк К. Особливості гендерної соціалізації підлітка в сучасному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 93-95. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В даній статті розглядається специфіка гендерної соціалізації підлітків в сучасному суспільстві. Описуються основні соціалізуючи фактори, які обумовлюють власне соціалізацію особистості. Також піднімаються питання щодо гендерної ідентифікації та ...
1011156
  Лівенцева Г.А. Особливості геологічної будови та перспективи подальшого освоєння Львівсько-Волинського басейну // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 35-44 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
1011157
  Рослий І.М. Особливості геоморфологічної будови долини р. Міусу в її нижній течії // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 52-58
1011158
  Гвоздь В. Особливості геополітичного курсу України на сучасному етапі історичного розвитку // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 2-10
1011159
  Пилипюк Н.В. Особливості гідрологічного режиму річки Тетерів - м. Житомир // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 150-152
1011160
  Шерстюк Н.П. Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об"єктах Кривбасу / Шерстюк Н.П., Хільчевський В.К. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2012. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-258. – ISBN 978-966-2607-29-1
1011161
  Шумило О.В. Особливості глобалізації масових комунікацій у постіндустріальному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 70-75. – ISSN 2308-6912


  Одним з основних аспектів функціонування постіндустріального суспільства є наявність глобалізаційних процесів, які протікають на усіх рівнях та в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Важливим чинником переходу явищ з локального та міждержавного ...
1011162
  Гарагонич О.В. Особливості господарської правосуб’єктності акціонерних товариств у сферіспільного інвестування // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 40-48
1011163
  Залєснова О.В. Особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 198-204


  У статті йдеться про особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови як функціонально-семантичної категорії, за допомогою якої можна визначити ставлення мовця до представленого факту об"єктивної дійсності. В статье идет речь об ...
1011164
  Откидач О. Особливості графічних зображень ацтекського бога Тескатліпоки // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 108
1011165
  Осьмак Н.Д. Особливості демонологічних образів у циклі "Зрада" Володимира Свідзінського / Н.Д. Осьмак, Я.В. Дияк // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 190-193. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1011166
  Манько В. Особливості деонтологічної підготовки правоохоронців у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В. Манько, В. Артемов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 16-27. – ISSN 1682-2366
1011167
  Кошіль Г. Особливості дерев"яного храмобудування на Волині в др. пол. XVI - XVII ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 65-66
1011168
  Ухова К.І. Особливості державних фінансів України та перспективи їх розвитку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 45-46
1011169
  Анохін І.Є. Особливості державного експортного контролю за міжнародними передачами ядерних матеріалів, обладнання і технологій в України / І.Є. Анохін, В.В. Давидовський // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 16, № 1. – С. 98-105. – ISSN 1818-331Х


  Проаналізовано систему державного експортного контролю України в контексті сучасного стану вирішення проблем, пов"язаних з нерозповсюдженням зброї масового знищення. Описано законодавчу базу та структуру системи, основи організації та здійснення ...
1011170
  Чеберяко О. Особливості державного регулювання діяльності фінансових посередників в Україні / О. Чеберяко, А. Лобода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-40. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні аспекти державного регулювання діяльності банківських та небанківських фінансових посередників в Україні. Здійснено характеристику основних повноважень органів державного регулювання щодо діяльності фінансових посередників. ...
1011171
  Якібчук О.В. Особливості державного регулювання екологічної безпеки в регіонах України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 148-149
1011172
  Кальна-Дубінюк Особливості державного регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні / Кальна-Дубінюк, А.М. Поплавська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 183-189. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто заходи державного регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності, які можуть бути використані регіонами України як методичні розробки і можуть впроваджуватись у практичну діяльність об"єктів інформаційно-консультаційної інфраструктури ...
1011173
  Літошенко О. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 42-45
1011174
  Андреєв Д.В. Особливості державної інформаційної політики з легітимізації влади механізмами інтернет-ресурсів // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 8-15
1011175
  Фесенко А.М. Особливості державної політики щодо українського православ"я в період Директорії УНР // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 184-186
1011176
  Драгомерецький В.С. Особливості державної служби в радянський період // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 129-132
1011177
  Мамчур Г.В. Особливості державної служби у Київській Русі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – C. 99-101
1011178
  Лікарчук Н.В. Особливості державної території // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 101-104
1011179
  Терещенко С.І. Особливості детективу у повісті Володимира Короткевича "Дике полювання короля Стаха" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 183-191


  Порівнюються особливості детективу в повістях відомого білоруського автора Володимира Короткевича "Дике полювання короля Стаха" та "Собака Баскервілів" Артура Конан Дойля. Визначаються особливості детективу Короткевича в порівнянні з традиційним ...
1011180
  Панфьорова М.А. Особливості джерел права в дореволюційній Україні // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 21-26. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1011181
  Стоцько Р.З. Особливості дизайну архітектурного комплексу будівель Львівської Духовної Семінарії Української Греко-Католицької церкви // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 3 (49). – С. 100-114. – ISSN 2077-7264
1011182
  Безроденко А.В. Особливості дизайну перекладних видань проекту "Карта світу" видавництва "Фоліо" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 187-190


  У статті досліджено роль оформлення видання у впливі на пересічного читача на прикладі перекладних серійних видань "Карта світу" видавництва "Фоліо". Проаналізовано макет обкладинки загалом та окремих видань серії з точки зору колористики, шрифтового ...
1011183
  Задорожний А.І. Особливості динаміки базисної щільності деревини стовбурів ялини європейської в переважаючих типах лісорослинних умов на території Полонинського хребта / А.І. Задорожний, Г.Г. Гриник // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 27-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0459-1216
1011184
  Погореленко Н.П. Особливості динаміки обсягів кредитів, наданих українською банківською системою резидентам // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 216-222. – ISSN 2222-0712
1011185
  Бахмутова Л.М. Особливості динаміки самоефективності діяльності зимівників українських антарктичних експедицій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 15-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2411-3190
1011186
  Лимар А.Ю. Особливості дискретно-імпульсного введення енергії при диспергуванні крохмалевмісної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Лимар Анна Юріївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1011187
  Пасічник Ю.В. Особливості дистанційних технологій у післядипломній освіті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 207-211. – ISBN 978-966-285-210-3
1011188
  Негра Д. Особливості дистанційної освіти в умовах сьогодення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 101-103
1011189
  Сапон Д.Н. Особливості діагностики тривожно-депресивних розлалів у хворих на фіброміалгію на тлі хронічного больового синдрому травматичного генезу // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 65-69
1011190
  Аніщенко Н.В. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія / [Аніщенко Наталія Вікторівна] ; Нац. акад. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 184, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с.142-164. – ISBN 978-966-2633-40-5
1011191
  Біломістна І. Особливості діагностування фінансової безпеки виробничого підприємства / І. Біломістна, О. Біломістний, О. Олійник // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 87-93. – ISSN 1605-2005
1011192
  Мельник М.Б. Особливості дії цивільних процесуальних обов"язків в цивільному процесуальному праві України : монографія / [М.Б. Мельник, Я.Я. Мельник, М.М. Ясинок] ; за заг. ред. М.М. Ясинка ; Сум. нац. аграр. ун-т. – Київ : Правова єдність, 2014. – 335, [1] с. – На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 300-335 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-293-9


  У пр. № 1739165 напис: Моєму батькові в дар подяки за підтримку та на благо і добро. Підпис. 21.10.14 р.
1011193
  Андрєєва О.М. Особливості діяльності вірменьських громадських організацій в США / О.М. Андрєєва, Л.В. Аветисян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 4-13. – ISSN 2308-6912


  Констатовано, що вірменська громада в США є однією з найбільших та найвпливовіших в світі. Доведено, що численна вірменська громада США відіграє помітну роль у розвитку вірменсько-американських відносин. Показано, що актуальним питанням для розвитку ...
1011194
  Задунайський В.В. Особливості діяльності лідерів Кубані під час революційних зрушень 1921-1920-х рр. (на прикладі Василя Іваниса та Андрія Шкуро) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ, 2016. – № 1 (5). – C. 38-47. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1011195
  Фокіна Т.Ю. Особливості діяльності регіональних товариств культурно-освітньої громадської організації "Просвіта" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 254-258. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1011196
  Приліпко С.М. Особливості діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сфері житлово-комунального господарства // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 260-267
1011197
  Ночвіна І.О. Особливості діяльності транснаціональних корпорацій // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 200-207. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
1011198
  Продан Д.І. Особливості діяльності українських банків з іноземним капіталом // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 176-177
1011199
  Цвєткова У.Ф. Особливості діяльності холдингових компаній в Україні // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 480-482. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1011200
  Філіппов А. Особливості договору повітряного перевезення у сучасному міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 50-54
1011201
  Міхіденко К.О. Особливості дослідження віртуального конфліктного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 457-469. – ISSN 2520-6397


  Розглядаються основні характеристики й можливості віртуальної письмової комунікації на прикладі німецькомовних форумів, а також вплив цих характерис- тик на комунікативну поведінку користувачів мережі в конфліктних ситуаціях. Рассматриваются основные ...
1011202
  Філіпенко А.С. Особливості дослідження глобальних трансформацій // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 273-276. – ISSN 1729-7036
1011203
  Шеремета О. Особливості дослідження історії філософії України ВАН УРСР сталінського періоду: 1946-1953 // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 40-57. – ISSN 2522-9338
1011204
  Субота В.М. Особливості дослідження когнітивного аспекту термінологічної системи телепростору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 119-123


  Статтю присвячено пошукові особливостей дослідження когнітивного аспекту системи термінологїі телепростору з позицій лінгвістики. The article is devoted to the search of features of cognitive aspect"s research of the terminological system of TV space ...
1011205
  Пархоменко О. Особливості дослідження масмедійного контенту інтернет-виданням "Телекритика" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 233-237
1011206
  Шушко О.О. Особливості дослідження первинних документів // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 184-189. – ISSN 1992-4437
1011207
  Жарська І.О. Особливості дослідження поведінки споживачів освітніх послуг в Інтернет-середовищі / І.О. Жарська, Д.В. Зіньковська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 6 : Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій. – С. 404-412. – ISSN 2222-4459


  Обгрунтовується необхідність застосування не тільки традиційних інструментів реклами для просування вищого навчального закладу, а й Public relations. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є розробка універсального плану дослідження ...
1011208
  Безродний Д.А. Особливості дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення задач акустичного текстурного аналізу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1049. – С. 9-13. – (Серія "Геологія - Географія - Екологія" ; вип. 38). – ISSN 0153-1826


  Розглянуто особливості технології вивчення пружної анізотропії гірських порід, яка базується на петроакустичних дослідженнях.
1011209
  Порхун І.В. Особливості дослідно-експериментальної роботи з формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 168-171. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
1011210
  Федотова Г.В. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 313-319. – ISSN 2072-8670
1011211
  Соколовський О.Л. Особливості еволюції антитринітарного руху в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 182-184
1011212
  Соколов В. Особливості еволюції публічних бібліотек у губернських містах в Україні у XIX - на початку ХХ ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (251). – С. 13-24. – ISSN 1029-7200


  У статті досліджено становлення та розвиток публічних бібліотек губернських міст на території України у ХІХ – на початку ХХ ст., чинники, умови та основні етапи їхньої еволюції. Охарактеризовано головні напрями діяльності губернських бібліотек як ...
1011213
  Ємельяненко Г.Д. Особливості екзистенціальної філософії та богослов"я М. Бердяєва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 18-19
1011214
  Горбань Ю.С. Особливості екологічного врядування в державах - членах ЄС в контексті сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 152-156. – ISSN 2306-6814
1011215
  Даценко Л. Особливості екологічного картографування території для навчальних цілей / Л. Даценко, Ю. Ніжинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Представлено інформацію про основні принципи та правила екологічного картографування території. Розкрито відмінність створення таких карт для використання в навчальних цілях. Екологічна карта - це картографічна модель екологічних станів ландшафтних ...
1011216
  Мацієвич Т.О. Особливості екологічного оподаткування: практика країн Європейського Союзу // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 71-78. – ISSN 1993-0259
1011217
  Голод В.Ю. Особливості економічних відносин КНР та США. План розвитку 2012 - 2022 рр.: виклик глобальній економіці // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 31-33. – ISSN 2409-904X
1011218
  Хвесик М.А. Особливості економічної оцінки віртуальної води та можливості її використання в Україні / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, А.М. Сундук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 83-96. – ISSN 2305-7645
1011219
  Іванюк О.А. Особливості електричної активності кори головного мозку спортсменів у стані спокою // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 76-78. – ISSN 2220-7481


  Досліджено електричну активність кори головного мозку в альфа-діапазоні ЕЕГ у праворуких юнаків, які займаються ациклічними та циклічними видами спорту, у станах функціонального спокою із заплющеними й розплющеними очима, а також під час виконання ...
1011220
   Особливості еритропоезу при хронічній мієлоїдній лейкемії у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ / І. Свєженцева, Д. Білько, Н. Білько, І. Дягіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-54. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку функціональної активності клітин еритроїдної ланки кровотворення пацієнтів при ХМЛ у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ (ІТК) першого та другого покоління. У зразках кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю до терапії ІТК виявлено ...
1011221
  Грищук Е. Особливості етнолінгвістичної ідентичності представників різних мовних груп України / Е. Грищук, А. Коваленко // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 49-71. – (Psychology ; vol. 25, issue 1). – ISSN 2309-1797
1011222
  Кунанець Н.Е. Особливості ефективної роботи електронних бібліотек / Н.Е. Кунанець, О.Б. Малиновський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 420-425. – ISSN 0321-0499
1011223
  Середа С.А. Особливості ефірного контенту української служби Радіо Свобода // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 418-422


  У статті проаналізовано ефірний контент української служби Радіо Свобода, що існував упродовж так званого "міжреволюційного періоду" - 2004-2013 років: його тематичні особливості, а також показники тривалості та періодичності.
1011224
  Соколовська Ю.С. Особливості жанрових трансформацій прози Ірен Роздобудько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 178-180. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1011225
  Ковальчук Г.Р. Особливості життєвого циклу управлінських конфліктів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 32-41. – ISSN 0321-0499
1011226
  Буткевич В.Г. Особливості з"ясування правового змісту ст. 3 ЄКПЛ та застосування основних стандартів // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 1, ч. 1/2 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань. – С. 791-895
1011227
  Стецюк В.В. Особливості забезпечення оптимальних умов праці інженера-програміста // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 82-84. – ISBN 978-966-641-732-2
1011228
  Яворська А. Особливості зайнятості та відродження трудового потенціалу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 46-51 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1011229
  Мяловицька М. Особливості законодавчого регулювання компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 127-129. – ISSN 2310-6158


  У статті визначено узагальнене поняття "конституційне правосуддя", охарактери- зовано органи, що його здійснюють. Досліджено питання предметної компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах. В статье определяется обобщенное ...
1011230
  Кравчишин І. Особливості закордонного досвіду стратегічного планування розвитку підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 64-67. – ISSN 2078-5860
1011231
  Голяшкіна О.А. Особливості запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Президента України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 128-131. – ISSN 2306-6814
1011232
  Чирко Б.В. Особливості запровадження податкової політики в німецьких та менонітських колоніях України в 20-30-ті роки XX століття // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. – [Вып. 39]. – С. 132-146. – ISBN 978-966-551-322-3
1011233
   Особливості зарахування абітурієнтів до медичних університетів США / Т.І. Горпініч, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 65-67
1011234
  Глущевська А.С. Особливості зарубіжної експансії ТНК автомобільної галузі ФРН : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глущевська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
1011235
  Зорій О.М. Особливості застосування аутсорсингу / О.М. Зорій, Т.В. Коваленко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 18-28. – ISSN 1993-0259
1011236
  Трампольська К. Особливості застосування дисциплінарних стягнень у сфері державної служби // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 346-348. – ISBN 978-617-7069-15-6
1011237
  Тімофєєва Л. Особливості застосування європейських стандартів щодо неповнолітніх у кримінальному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 228-232. – ISSN 2663-5313
1011238
  Поцілуйко В.М. Особливості застосування заходів забезпечення провадження у кримінальному процесі та у справах про адміністративні правопорушення : монографія / Поцілуйко В.М., Юрчишин В.М., Савченко В.А. ; Чернівец. юрид. ін-т Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад.", Чернів. ін-т Міжнар. гуманіт. ун-ту. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-174 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-37-9
1011239
  Донець К.Г. Особливості застосування звільнення від відбування покарання за хворобою // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 317-320. – ISSN 2219-5521
1011240
  Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-69. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено роль інновацій у туристичній галузі. Запропоновано авторське визначення терміну "інновації в туризмі", розглянуто принципи інновацій у туризмі. Доповнено класифікацію інновацій у туризмі інноваціями логістики, наведено сучасні ...
1011241
  Міценко Д.В. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій школі // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (37). – С. 52-56
1011242
  Аршиннікова М.В. Особливості застосування лексичних трансформацій при перекладі новел Томаса Мана з німецької мови українською // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 22-26


  У статті досліджуються особливості застосування перекладацьких трансформацій, зокрема лексичних, при відтворенні німецькомовних новел Т. Манна українською мовою. В статье рассматривается проблема переводческих трансформаций, в частности лексических. ...
1011243
  Кісь Я.П. Особливості застосування методу контент-аналізу для опрацювання інтернет-газети / Я.П. Кісь, Л.Б. Чирун, В.М. Фольтович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 124-136. – ISSN 0321-0499
1011244
  Харченко Л.П. Особливості застосування невербальних засобів ділового спілкування // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 58-66. – ISSN 1817-3764
1011245
  Сушкевич О.В. Особливості застосування подкастів у фаховій підготовці майбутніх учителів англійської мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 370-375. – ISSN 2312-5993


  Описуються технічні та методичні аспекти використання подкастів у навчально-пізнавальному процесі при підготовці майбутніх вчителів англійської мови. Обгрунтовується залучення онлайн аудіо файлів в аудиторну та самостійну роботу студентів. Означаються ...
1011246
  Маслій І.В. Особливості застосування статті 33 Закону України "Про оренду землі" у господарському процесі: огляд судової практики // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 97-104. – ISSN 2518-7953
1011247
  Царьова Л. Особливості застосування традиційних організаційних форм у процесі естетичного виховання японських школярів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 161-166. – (Серія: Педагогічні науки)
1011248
  Слюсаренко В.С. Особливості застосування удобрення та позакореневого підживлення в насадженнях зерняткових культур // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 180187. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2410-1125
1011249
  Новохатьска Н.В. Особливості застосування цитат з кінофільмів в художніх текстах / Новохатьска Н.В. // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 189-196


  У статті йдеться про особливості застосування цитат у художніх текстах, звертається увага на особливості їх структури й функціонування.
1011250
  Савицька С. Особливості затримання адвоката та застосування до нього запобіжного заходу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 77-81
1011251
  Мацкевич О. Особливості захисту авторських прав у цифровому масмедійному середовищі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 15-25
1011252
  Цебенко С. Особливості захисту європейським судом права людини не зазнавати катування та інших форм жорстокого поводження та покарання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 38-44. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1011253
  Гнатюк С.Л. Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти : аналіт. доповідь / С.Л. Гнатюк ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 88, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-236-0
1011254
  Хрімлі О.Г. Особливості захисту прав і законних інтересів суб"єктів підприємництва у зарубіжних країнах // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 172-176. – (Серія "Право" ; вип. 1)
1011255
  Тимків І.М. Особливості збереження демократичних традицій в історичній пам"яті українського народу (філософсько–освітня рефлексія) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 363-366. – ISSN 2076-1554


  "Серед дослідників ось уже не одне століття точаться дискусії про тривалість історії демократичних традицій на українських землях: переважно її пов’язують із Антською державою (Р. Зварич), Київською Руссю, добою козацьких звершень (М. Костомаров, В. ...
1011256
  Расщупкіна Особливості збереження конотативного значення англійських метафор при перекладі на українську мову / Расщупкіна, М.-Є // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 56-57
1011257
  Василюк О.П. Особливості збереження спогадів про травматичні події в автобіографічній пам"яті // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 29-39. – ISSN 2227-1376
1011258
  Палієнко М. Особливості зберігання документальної спадщини у Великобританії: історичні традиції та сучасна організація // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 43-47
1011259
  Стрілець Н.О. Особливості зберігання електронних документів в архівних фондах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 97-105


  Розглядаються деякі методологічні, технічні, організаційні та нормативно-правові особливості створення архівів електронних документів та автоматизації діяльності традиційних архівних фондів.
1011260
  Жуковський С.С. Особливості збирання інформації у радіомовленні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 217-221


  Йдеться про особливості процесу пошуку та збирання інформації як складника технології створення передач на радіо; розглядаються джерела інформації, якими працівники українських радіостанцій користуються у своїй роботі. The article deals with the ...
1011261
  Ямненко Т.М. Особливості збирання та реалізації доказів у справах про порушення митного законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 230-236. – ISSN 2306-9082
1011262
  Устименко О.С. Особливості зв"язків сонографічних розмірів нирок з антропо-соматометричними показниками чоловіків та жінок різних соматотипів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Устименко Олена Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1011263
  Сич Т.П. Особливості зв"язування з ДНК бромистого етидію та акридинового оранжевого / Т.П. Сич, С.Ю. Кутовий // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 24
1011264
  Токар-Остапенко Особливості здійснення громадського контролю за доброчесністю та запобігання конфлікту інтересів на публічній службі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 39-45. – ISSN 2306-5664


  Відзначено, що найпоширенішими ризиками корупції в системі державної служби є недоброчесність державних службовців та виникнення конфлікту інтересів. Проаналізовано роль інститутів громадянського суспільства у сфері запобігання та протидії корупції на ...
1011265
  Щур Л. Особливості здоров"язберігального навчання та професійної діяльності майбутніх фахівців сфери візуально-просторового мистецтва // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 87-91. – ISSN 2220-7481


  У статті визначено особливості навчання та професійної діяльності фахівців мистецьких спеціальностей. Зазначено, що специфічна діяльність майбутніх працівників сфери візуально-просторового мистецтва перед­бачає не тільки психічне, а й фізичне ...
1011266
  Яценко О. Особливості змін показника міінливості еритроцитів у спортсменів під час тренувального процесу / О. Яценко, В. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-58. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Встановлені зміни показника мінливості еритроцитів та співвідношення різних типів еритроцитів в системі "Ехіноцит - Стоматоцит" у спортсменів-хокеїстів та спортсменів-баскетболістів протягом тренувального процесу. Це свідчить про різний стан реактивних ...
1011267
  Заплетнюк О. Особливості змін у титулатурі фараона Ехнатона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 28-32. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню змін у царській титулатурі єгипетського фараона XVIII династії Аменхотепа IV (Ехнатона) з першого по дванадцятий рік його правління, які відображали релігійну спрямованість політики молодого царя та його місце в новоствореному ...
1011268
  Ромаш Т.А. Особливості зміни запасу вологи в атмосфері в період сильних снігопадів / Т.А. Ромаш, В.М. Шпиг // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 219-235


  Досліджуються особливості розподілу вологи на основі даних аерологічного зондування атмосфери під час проходження снігопадів над територією України. Здійснено оцінку точності даних об"єктивного аналізу на стандартних ізобаричних поверхнях та ...
1011269
  Кудієвський Я.В. Особливості зміни функціонального стану центральної нервової системи у працівників напруженої розумової праці залежно від стажу роботи // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 75-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
1011270
  Олійник М. Особливості змісту і форм організації професійної підготовки майбутніх вихователів у вишах України та країн Східної Європи // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 19-26. – ISSN 2409-9244
1011271
  Бетко І. Особливості змісту і форми Саду божественних пісень як цілісного релігійно-містичного твору. Дальший розвиток української релігійно-філософської поезії // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 41-46. – ISSN 0280-6336
1011272
  Квасницька Р.С. Особливості змісту категорії "потенціал" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 85-92. – ISSN 2308-6912


  Ринкове середовище, у якому на сьогодні функціонують інститути фінансового ринку, протягом останніх років істотно змінюється: постійно зростає ступінь його невизначеності, з’являються невраховані чинники ризику. Адаптація інститутів фінансового ринку ...
1011273
  Даценко Л.М. Особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі" / Л.М. Даценко, І.О. Підлісецька // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 32-35. – ISSN 2075-1893


  У статті викладено особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі", яка є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" галузі знань "туризм" з напряму ...
1011274
  Сікора Я. Особливості змісту професійної підготовки бакалаврів інформатики / Ярослава Сікора // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 170-174. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Досліджуються проблеми підвищення якості підготовки бакалаврів інформатики, що вимагає аналізу змісту освітніх стандартів. Наголошено на важливості зміни системи стандартів згідно із Законом України "Про вищу освіту" з метою підвищення професійного ...
1011275
  Шевченко В.Е. Особливості зображального ряду журналу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 109-114


  У статті розглянуто особливості зображального ряду журналу з двох позицій: жанрового різноманіття та композиції на сторінці. Йдеться про те, що ілюстративність журналу - показник його якості, а вдалий добір зображень і їх грамотне розміщення у виданні ...
1011276
  Слущенко О.В. Особливості зовнішньополітичного курсу Венесуели в період президенства Уго Чавеса // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 406-412
1011277
  Пруднікова О. Особливості зовнішньополітичного курсу КНР в період Цзян Цземіня // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 41-42
1011278
  Сафар"янс Є. Особливості і причини укладання перших чотирьох римсько-карфагенських домовленостей // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 360-363. – ISBN 978-966-171-783-0
1011279
  Шилкіна К.О. Особливості і пропозиції туристичного продукту в умовах кластеризації економіки та ефективного викорристання сучасних інформаційних технологій / К.О. Шилкіна, К.В. Самойленко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 320-327. – ISSN 2306-4994
1011280
  Полек Особливості ідентичності сільських мігрантів у пострадянській Україні / Полек, (Момот) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 70-75. – ISSN 0130-6936
1011281
  Касьянова А.О. Особливості імплементації антикризового управління на вітчизняних і зарубіжних підприємствах: планування, стратегії, реструктуризація // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 86-98. – ISSN 2074-5354
1011282
  Подра О.П. Особливості інвестиційного відтворення людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства / О.П. Подра, З.Б. Живко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 98-101. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1011283
  Вовчак О.Д. Особливості інвестиційної діяльності банків як фінансових посередників в Україні / О.Д. Вовчак, Л.М. Надієвець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 94-101. – ISSN 2222-4459
1011284
  Задерей В.Ю. Особливості інвестиційної діяльності компаній зі страхування життя в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 128-131. – ISSN 2306-6806
1011285
  Гунько В.І. Особливості інвестиційної привабливості національної економіки України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 71-74. – ISSN 2221-755X
1011286
  Дьомкіна О.В. Особливості інвестування у розвиток персоналу сфери інформаційних технологій в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 65-68. – ISSN 2306-6814
1011287
  Василець Н.М. Особливості індивідуального іміджу студентської молоді через призму "Я-концепції" // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 31-39. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1011288
  Привалова С. Особливості індивідуальної творчої манери письма Михайла Коцюбинського // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 54-56
1011289
  Лейфура М.В. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств на сучасному етапі // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 88-94. – ISSN 2226-8820
1011290
  Захарова О.В. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку України в контексті забезпечення економічної безпеки / О.В. Захарова, В.С. Гнідіна // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 70-82. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1011291
  Гавриш О.А. Особливості інноваційного розвитку космічної галузі України на початку ХХ ст. / О.А. Гавриш, С.В. Войтко, Ю.В. Бухун // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 34-46 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1011292
  Нагачевська Т. Особливості іноземного інвестування на різних стадіях глобального виробничо-збутового ланцюга агробізнесу / Т. Нагачевська, Н. Пластовець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-59. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано висновок щодо невідповідності стану процесів залучення прямих іноземних інвестицій в аграрному секторі світової економіки існуючим потребам галузі. Розкрито характеристику глобального виробничо- збутового ланцюга агробізнесу в ...
1011293
  Марутяк Ю. Особливості інституту членства міжнародних організацій у інших міжнародних організаціях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 164-170. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1011294
  Кравчук Н. Особливості інституційного та правового регулювання ісламських ринків цінних паперів / Н. Кравчук, М. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 87-92. – ISSN 2524-0129
1011295
  Пархоменко Н. Особливості інтелектуальної міграції з України в добу Незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-74. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  В умовах глобалізації відбувається інтенсифікація відносин між різними державами, формується спільний ринок капіталів, технологій і товарів. У цих умовах з"явився сегмент ринку робочої сили, в якому надзвичайно важливу роль відіграє інтелектуальна ...
1011296
  Кушнєрьова М.О. Особливості інтерпретації "гоголівського тексту" у кіносценаріях І. Драча // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 55-60. – ISSN 2077-804X
1011297
  Босак Н.Ф. Особливості інтерпретації демонолексики в повісті Юрія Андруховича "Рекреації" // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 53-60. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Проаналізовано демонолексику у повісті Ю. Андруховича “Рекреації”. У процесі дослідження було виділено такі лексико-семантичні групи демономенів: топонімічні й ономастичні назви, модифіковані лексеми, обрядові назви, власне українські демономени, ...
1011298
  Матюха М. Особливості інформаційних завдань та результатів формування управлінської звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С. 45-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1011299
   Особливості інформаційних технологій в бібліотечній справі / А.М. Пелещишин, В.В. Добровольська, О.Р. Трач, Тимовчак-Максимець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 14-21. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: виділити сегменти інформаційних технологій, які є особливо близькими бібліотечній справі, і повинні бути представлені в межах ІТ-орієнтованої бібліотечної освіти. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів ...
1011300
  Булгаков В.П. Особливості інформаційно-комунікаційного забезпечення у процесі вивчення географії в загальноосвітній школі (методичні аспекти) / В.П. Булгаков, М.О. Баштова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 17-25. – ISBN 978-966-544-404-5
1011301
  Амеліна С. Особливості інформаційно-технологічної підготовки майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах Німеччини / С. Амеліна, Р. Тарасенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 8 (121). – С. 94-100. – ISSN 1682-2366


  Розвиток дослідницьких університетів в Україні продемонстровано на прикладі Національного університету біоресурсів та природокористування.
1011302
  Король В. Особливості інформаційного забезпечення ситеми економічної безпеки підприємства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. – № 2 (265). – С. 114-128. – ISSN 2409-9260
1011303
  Горбатюк Я.В. Особливості інформаційної взаємодії державної авіаційної служби України з органами державної влади з питань забезпечення безпеки авіації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 178-189. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1011304
  Троян С.С. Особливості історичної пам"яті у країнах Центрально-Східної Європи // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 211-218. – ISBN 978-966-8809-92-7
1011305
  Непрядкіна Н.В. Особливості й перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України і ЄС сільськогосподарською продукцією // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 60-65. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
1011306
  Кобернік С.Г. Особливості календарно-тематичного планування уроків географії в 11 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 26-30 : табл.
1011307
  Мирончук А. Особливості кваліфікації умисного вбивства матір"ю своєї новонародженої дитини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 407-409. – ISBN 978-617-7069-15-6
1011308
  Кириленко О.С. Особливості керамічного комплексу з пізньотрипільського поселення Романків 3. / О.С. Кириленко, С.В. Переверзєв // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 50-64. – ISSN 2078-0133


  У статті наведений опис керамічного комплексу з культурного шару пізньотрипільського часу поселення Романків З.
1011309
  Сергеєв В.М. Особливості китайської фітотерапії, порівняно з національною народною фітотерапією / В.М. Сергеєв, Н.Б. Грейда, О.В. Усова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 57-61. – ISSN 2220-7481


  Зазначено, що досвід народної фітотерапії України сягає глибокої давнини. Водночас у зв"язку з розвитком міждержавних відносин на аптечний ринок поступають фітопрепарати інших країн, зокрема Китаю. Вивчення особливостей фітотерапевтичних препаратів ...
1011310
  Марченко Н. Особливості кінетики водо- та вологопоглинання сухостійної деревини сосни звичайної / Н. Марченко, С. Новицький, Д. Зав"ялов // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – С. 269-276. – ISSN 2411-5363
1011311
  Поворознюк М.І. Особливості класифікації адміністративних позовів за видами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 51-58. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються проблемні питання, пов’язані із визначенням видів адміністративних позовів на сучасному етапі розвитку теорії адміністративного судочинства. Звертається увага на доцільність використання особливостей співвідношення матеріально-правового ...
1011312
  Аветисян А.І. Особливості класифікації мистецтв у творчості В. Підмогильного // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 374-376
1011313
  Романовська О.І. Особливості книговидавничого бізнесу в Китаї // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 109-111
1011314
  Іваненко О.В. Особливості когнітивних викликаних потенціалів P300 в осіб з хворобою Паркінсона / О.В. Іваненко, С.А. Крижановський, І.Г. Зима // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 49
1011315
  Заікін А.В. Особливості комп"ютерної підтримки змагань з пауерліфтингу / А.В. Заікін, В.Д. Воронецький, Н.І. Судак // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 140-141
1011316
  Томашевська Т.В. Особливості компетенцій політико-управлінської еліти в інформаційному суспільстві // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 13-20. – ISSN 2311-6420
1011317
  Шумінська Н.В. Особливості комплектування Галицької Армії старшинським складом // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 54-66
1011318
  Іншакова І.Є. Особливості композитів-одоративів у пам"ятках української мови XI-XIII ст. // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 31-39. – ISSN 2305-3852


  Дослідження історії лексичного складу української мови неможливе без з’ясування історії окремих груп, зокрема, одоративів. Аналіз композитів-одоративів репрезентує лексику запаху в староукраїнський період.
1011319
  Борисенко Н.М. Особливості композиції роману "Солодка Даруся" М. Матіос // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 30-35. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті проаналізовано своєрідність композиції роману М. Матіос "Солодка Даруся". Окреслено принципи дзеркальної побудови твору. The article analysis the peculiarities o f composition o f M. Matios"novel "Sweet Darusya". The principles o f mirror ...
1011320
  Колупаєва О. Особливості композиції та архітектоніки фейлетону (на матеріалі збірки Остапа Вишні "Лицем до села") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 167-173


  У статті досліджуються композиційні та архітектонічні властивості фейлетонів Остапа Вишні. Стверджується, що їх аналіз важливий для розкриття жанрових ознак фейлетону, виявлення образно-змістової структури твору, досягнення виразності та оригінальності ...
1011321
  Корольова О.В. Особливості композиційного і графічного моделювання спеціалізованих журналів про спорт (на матеріалі журналів "Футбол" і "Ринг") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 42-45


  У статті проаналізовано особливості композиційного та графічного моделювання сучасного українського спеціалізованого журналу про спорт, визначено кількісне та якісне співвідношення текстового і графічного контенту у виданнях. Виявлено приналежність ...
1011322
  Нанівська Л.Л. Особливості комунікативної компетентності майбутніх офіцерів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 192-195. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1011323
  Щерба Г. Особливості комунікації вільного часу сучасної української молоді
1011324
  Бойчук І.В. Особливості комунікаційних складових виставково-ярмаркової діяльності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 101-107. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1011325
  Кудрявський І.В. Особливості конкурентоспроможності України на рубежі ХХ-ХХІ столітть: політологічний аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 91-99


  Присвячується особливостям конкурентоспроможності України на рубежі ХХ– ХХІ століть. Розкривається політологічний вимір конкурентоспроможності дер- жави у контексті перехідного періоду економіки та господарства. Dedicated features competitiveness of ...
1011326
  Коломоєць Ю.О. Особливості конституційно-правового регулювання права на страйк: вітчизняний та зарубіжний досвід // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 79-89. – ISSN 2078-3566
1011327
  Кравчук В. Особливості конституційно-правового статусу суддів Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 109-112. – ISSN 2310-6158
1011328
  Лесик-Бондарук Особливості конструктивно-технічних характеристик волинських храмів XVII–XVIII століття // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 25-35. – ISSN 2078-0133
1011329
  Сіверс З.Ф. Особливості контекстів змісту соціальних уявлень сучасної молоді про "справедливість-несправедливість" // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 69-77. – ISSN 2309-8287
1011330
  Ярликова О. Особливості контролю радянських друкованих ЗМІ в Україні в 1953-1964 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 361-364. – ISBN 978-966-171-795-3
1011331
  Олійник Н.А. Особливості конфліктів у педагогічному середовищі вищої школи // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 68-69. – ISBN 978-966-629-858-7
1011332
  Михальчук Ю.О. Особливості конфліктологічної підготовки майбутніх менеджерів в умовах навчання у ВНЗ // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 210-218. – ISBN 978-966-7359-77-5
1011333
  Басюркіна Н.Й. Особливості концентрації агропромислового виробництва України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 38-49
1011334
  Пасісниченко А.В. Особливості концептуалізації європейської ідентичності в контексті взаємовідносин "старої" та "нової" Європи // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (49). – С. 18-26. – ISSN 1681-116Х
1011335
  Коломієць О.В. Особливості концепції колективної безпеки Італії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 26-33. – ISSN 2308-6912


  Нині Італія входить до "Великої вісімки "країн з найбільшою економікою, займаючи одну із провідних позицій на європейській арені, а також є членом таких впливових міжнародних організацій як Європейський Союз і НАТО. В останні десятиліття опубліковані ...
1011336
  Колотілова Н.А. Особливості концепції риторики Б. Ламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості риторики в трактаті Б. Ламі. Встановлено, що в його концепції риторика витлумачується як мистецтво переконання, пов"язана з логікою не лише на рівні топіки, але й на рівні вихідних понять - риторичні фігури та способи ...
1011337
  Проць Н.В. Особливості концепцій бюджетування та їх класифікація // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 125-132. – ISSN 2306-6814
1011338
  Абрамов В.В. Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Абрамов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1011339
  Абрамов В.В. Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Абрамов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Додатки: л. 195-206. – Бібліогр.: л. 177-194
1011340
  Данилюк І. Особливості копінг-поведінки залежно від часової орієнтації особистості / І. Данилюк, В. Абрамов // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 107-116. – ISSN 1810-2131


  Теоретично розроблено та емпірично веріфіковано модель впливу часової орієнтації особистості на копінг-поведінку через опосередкування когнітивним оцінюванням складної життєвої ситуації. Часова орієнтація розглянута як властивість особистості, котра ...
1011341
  Савенець М.В. Особливості короткострокової динаміки МГСА на прикладі діоксиду вуглецю та метану // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 117-119
1011342
  Кущаєва Л. Особливості кредитної спілки як юридичної особи приватного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 69-74. – ISSN 2308-9636


  У статті розглядаються особливості кредитної спілки як юридичної особи приватного права.
1011343
  Пасєка М. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 477-478. – ISBN 978-617-7069-15-6
1011344
  Налуцишин В.В. Особливості кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення за кримінальним правом Іспанії // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 128-129. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1011345
  Оленіна Я.Г. Особливості кримінальної відповідальності за погрозу щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 382-386
1011346
  Пажетнова І. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, які мають відсталість у психічному розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 416-418. – ISBN 978-617-7069-15-6
1011347
  Коваленко Є.Я. Особливості культури менеджменту в Стародавній Індії // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 24-31. – ISSN 2312-4679
1011348
  Герасим П. Особливості культурно-історичного розвитку Північного Причорномор"я в VI-I ст. до н. е.: історіографія питання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 26-30. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена історіографії проблеми культурно-історичного розвитку Північного Причорномор"я в VI-I ст. до н. е. Особлива увага приділена вивченню греко-варварської етнокультурної взаємодії в регіоні. Статья посвящена историографии проблемы ...
1011349
  Бардашевська Ю. Особливості культурного життя населення Криму в роки Перебудови (1985–1991 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 98-102. – ISSN 2309-9356


  У статті визначено чинники, що спричинили зміни в культурному житті радянських громадян, розкрито процес ослаблення контролю керівних органів СРСР над даною сферою життя. Проаналізовано вплив перебудовчих процесів на нове набуття духовного суверенітету ...
1011350
  Богуш О. Особливості культурного життя польських студентів у 50-х - 60-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 216-219. – ISBN 978-966-171-793-9
1011351
  Цуркан М. Особливості культурологічного підходу до навчання української мови як іноземної у вищій медичній школі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 347-359. – ISSN 2312-5993
1011352
  Мартин М. Особливості лексики караїмських дарчих написів на прикладі парохета з бахчисарайської кенаси // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 535-538. – ISBN 966-7379-70-1
1011353
  Колесникова Л.Л. Особливості лексико-семантичної організації символів-дендрономенів дуб і каштан (на матеріалі української поезії кінця XX століття) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 142-149. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто лексичне значення і семантичне розгалуження назв диких дерев, зокрема дуба і каштана, що репрезентовані в укр. поетичних текстах кінця 20 ст. Визначено характерні символічні особливості, архетипне походження й функціональна ...
1011354
  Лазер-Паньків Особливості лексичної репрезентації концепту [тест давньогрецькою мовою] у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 36-42


  У статті представлено результати дослідження особливостей лексичної репрезентації крнцепту [текст давньогрецькою мовою] у давньогрецькій мові. На основі семантичного аналізу лексем-репрезентантів концепту [текст давньогрецькою мовою] характеризуються ...
1011355
  Гончарук С. Особливості лексичної сполучуваності просторових прислівників-антонімів із дієсловами / С. Гончарук, Н. Єфремова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 166-171. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1011356
  Хаснуліна А. Особливості литовського панування на українських землях у другій половині XIV - на початку XV ст. // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 11-16
1011357
  Шевченко Ю.О. Особливості лінгвістичних ідей у давньому та середньовічному Ірані в порівнянні з європейською мовознавчою традицією античної та середньовічної доби // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 129-136


  Статтю присвячено аналізу особливостей розвитку лінгвістичної думки Ірану та Європи стародавньої і середньовічної доби. Обидві лінгвістичні традиції мають як схожі історичні умови формування, так і відмінні, притаманні лише їм. У нашій статті, головним ...
1011358
  Андрійченко Ю.В. Особливості лінгвістичного сексизму в іспанських жартах, загадках, прислів"ях // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 118-122
1011359
  Крупеньова Т.І. Особливості лінгвокультурем в ідіолекті Тараса Шевченка // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – C. 133-137. – ISBN 978-617-7041-71-8
1011360
  Киселевич Л. Особливості літолого-фаціального складу, умов залягання та поширення відкладів середнього альбу у межах Рівнинного Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-11. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. В.В. Огаром) Середньоальбський комплекс залягає на породах нижнього альбу як правило без видимих слідів незгідності і характеризується широким розвитком у його розрізі продуктів ...
1011361
  Бутко М.П. Особливості локалізації економічного простору регіонів в умовах децентралізації владних повноважень / М.П. Бутко, О.В. Попело, В.П. Колоша // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (686), січень. – С. 60-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2522-9303
1011362
  Нагорна О. Особливості магістерської програми "Світова енергетика, міжнародний арбітраж та екологічне право" в юридичній школі Університету Техас // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 56-57. – ISBN 978-966-644-365-9
1011363
   Особливості магнітостимульованої зміни поверхневого електричного потенціалу в кристалах кремнію, що використовуються для потреб сонячної енергетики та мікроелектроніки / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.О. Коротченков, А.Б. Надточій; Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, О.М. Кріт // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 12, вип. 2. – C. 247-258. – ISSN 1816-5230
1011364
  Мудра І.М. Особливості маркетингового просування газет в інтернеті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 107-112. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
1011365
  Литовченко І.Л. Особливості маркетингової функції субконтрактації / І.Л. Литовченко, Я.А. Авдієнко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 148-158. – ISSN 2313-4569


  "Однією з перспективних форм виходу із кризових явищ в промисловості України може бути застосування субконтрактних відносин між різномасштабними підприємствами. Проведено порівняльний аналіз основних форм виробничої кооперації, визначено роль ...
1011366
  Чевдар Д.М. Особливості машинного перекладу політичного дискурсу // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 211-222. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Статтю присвячено вивченню особливостей автоматичного перекладу англомовного та китайськомовного політичного дискурсу українською мовою. Шляхом лінгвістичного аналізу виявлено переваги та недоліки машинного перекладу онлайн-системами Google Translate ...
1011367
  Саварин Т.В. Особливості медичного страхування за кордоном і в Україні / Т.В. Саварин, А.Ю. Годована // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 199-202
1011368
  Горенко Л. Особливості менеджменту в сфері культури: українознавчий підхід // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 133-143
1011369
  Шевченко Т. Особливості ментативу в есеях-шкіцах // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 50-58. – ISSN 2312-6809
1011370
  Білик Н. Особливості метатекстуальності роману М. Проданович "Сад у Венеції" // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 114-121. – ISSN 0203-9494
1011371
  Канцедал Н.А. Особливості методики інвентаризації нематеріальних активів та визначення її результатів // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 29-33. – ISSN 2307-9878
1011372
  Митник М.М. Особливості методики наувчання майбутніх фахівців сфери туризму професійної презентації французькою мовою // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 134-139. – (Серія "Педагогіка" ; № 2)
1011373
  Тищенко О.В. Особливості методу сучасного права соціального забезпечення // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 126-128. – ISBN 978-966-7178-01-8
1011374
   Особливості механізмів дії сучасних пестицидів на функціонування щитоподібної залози / А.М. Антоненко, О.П. Вавріневич, М.М. Коршун, С.Т. Омельчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2077-7477
1011375
  Бойко О.М. Особливості механізмів стимулювання розвитку індустріальних парків в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 84-89
1011376
  Гуменюк К.П. Особливості механізму визнання відумерлою земельної ділянки сільськогосподарського призначення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 368-374. – ISSN 2072-8670
1011377
  Стуконог Я.П. Особливості механізму регулювання ринку природного газу ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 192-202. – ISSN 2308-6912


  Ринок природного газу Європеи.ського Союзу представляє собою внутрішніи. ринок краі.н-членів ЄС, а також інших краі.н Європи, які прии.мають участь в різних операціях на ринку природного газу (виробництво, транзит, зберігання, розподіл, споживання ...
1011378
  Стаканов Р.Д. Особливості міграційної політики розвинених країн світу в ХХІ ст. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 11-15. – ISSN 2306-6814
1011379
  Суріна І.А. Особливості міжкультурної взаємодії в умовах полікультурного суспільства // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 39-50. – ISSN 2227-2844


  Представлена характеристика міжкультурної взаємодії в епоху глобалізації. Описані рівні і механізми міжкультурної взаємодії. Визначено поняття "картина світу" та "життєвий світ", а також показано вплив міжкультурної взаємодії на їх формування. Особливу ...
1011380
  Шендрик О.О. Особливості міжнародного співробітництва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 75-80. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Виявити особливості міжнародного співробітництва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи такі як: історичний (формування історіографії, ...
1011381
  Чепеленко Д.С. Особливості міжнародної міграційної політики в умовах глобалізаційних викликів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 57-61. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1011382
  Воронов С.О. Особливості міжнародної фінансової інтеграції України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 148-149
1011383
  Кутовий К.П. Особливості міжособистісних стосунків у сім"ї із дитиною з особливими освітніми потребами / К.П. Кутовий, В.В. Корнієнко, О.Р. Щесняк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 61-68. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто функціонування сім"ї із дитиною з особливими потребами. Зіставлено особливості спілкування в сім"ях із хворою та здоровою дитиною. Проаналізовано вплив особистісних характеристик батьків хворих дітей і стратегій їх копінг-поведінки на ...
1011384
   Особливості міжрегіональної взаємодії у головному мозку бійців із черепно-мозковими травмами при здійсненні простої сенсомоторної реакції / О. Книр, Н. Філімонова, М. Макарчук, А. Чебуркова, І. Зима, В. Кальниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  В обстеженні взяли участь 16 добровольців-чоловіків, правші, віком 18-21 роки, без скарг на здоров"я - студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (контрольна група) та 16 добровольців-чоловіків, правші, віком 27-43 роки, ...
1011385
  Черненко Н.А. Особливості мовної маніфестації концепту VIRTUS (на матеріалі "Моральних листів до Луцілія" Сенеки) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 223-228


  У статті розглядаються особливості вербалізації концепту VIRTUS як світоглядного феномену давньоримського культурного простору в системі морально-філософських поглядів Сенеки.
1011386
  Медведєва О. Особливості мовної публіцистики Івана Багряного // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 21/22, листопад. – С. 70-72
1011387
  Михайловська Ю.М. Особливості мовної свідомості українців та англійців // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 50-51
1011388
  Сиротенко В. Особливості мовностилістичного аналізу тексту дитячих оповідань Михайла Коцюбинського // Лінгводидактика : теорія, методика, досвід : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбаський держ. пед. ун-т.". – Слов"янськ, 2013. – Вип. 3. – С. 119-127
1011389
  Смущинська І.В. Особливості модальності аукторіального оповідача // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 282-286. – ISBN 966-638-142-7
1011390
  Білик О.А. Особливості моделей корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Досліджено та узагальнено погляди різних науковців щодо функціонування англо-американської, німецької та японської моделей корпоративного управління.
1011391
  Повар М.Г. Особливості моделювання рецепторів вибору та вчинку ліричного героя // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 40-44. – ISSN 978-966-551-401-5
1011392
  Білоусова Н. Особливості модернізації професійної підготовки медичних представників у Німеччині // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 30-31. – ISBN 978-966-644-365-9
1011393
  Медвідь В. Особливості молодіжного руху та організацій в Незалежній Україні // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 49-50
1011394
  Дем"яненко І.В. Особливості монетарної політики України у 2013 році / І.В. Дем"яненко, О.С. Кульбач // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 41-47. – ISSN 1993-0259
1011395
  Кривецький І.В. Особливості морфогенезу та топографії грудного відділу хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Кривецький Ігор Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. заклад України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці, 2019. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 38 назв
1011396
  Квасниця В.М. Особливості морфології кристалів CVC алмазу / В.М. Квасниця, І.В. Квасниця, І.В. Гурненко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 18-25. – ISSN 2519-2396
1011397
  Дишко В.А. Особливості морфометричних анатомічних ознак сосни звичайної (Pinys sulvestris L.) в ураженому кореневою губкою насадженні / В.А. Дишко, Л.О. Торосова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 153-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0459-1216
1011398
  Гребеник Т.В. Особливості мотивації до навчання студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 36-42. – ISSN 2304-4470
1011399
  Проскура Н.М. Особливості мотивації особистістного розвитку майбутніх фахівців з інформаційних технологій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 160-165. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1011400
  Кравченко Г.Ю. Особливості мотиваційної сфери особистості в залежності від ставлення до комп"ютерних ігор // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 206-209
1011401
   Особливості моторної функції товстої кишки у щурів різного віку / О.Ю. Єфіменко, Ю.О. Савченко, О.В. Кабанов, Т.М. Фалалєєва, Т.В. Берегова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 4 (124). – С. 21-27. – ISSN 2313-1780
1011402
  Макаренко Л.П. Особливості музикознавчого аналізу фольклорних засад авторського стилю у вітчизняній оркестровій музиці (на прикладі творчості Л. Колодуба) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 230-238
1011403
  Бреславець Г.М. Особливості музичної драматургії А. Загайкевич (на матеріалі музики до кінофільму "Мамай") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 166-172
1011404
  Романец Д.О. Особливості музичної драматургії дитячої опери Ігоря Щербакова "Пастка для Відьми" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 319-329. – ISSN 2226-2180
1011405
  Босий В.П. Особливості набуття біженцями громадянства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 87-90. – ISSN 2219-5521
1011406
  Ковальов С.І. Особливості набуття процесуального статусу підозрюваного за новим КПК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 246-254. – ISSN 2078-3566
1011407
  Стойка О.Я. Особливості навчальних програм у вищій школі США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 207-209. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
1011408
  Котлярова О.О. Особливості навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів в сучасних умовах підготовки фахівців // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 182-191. – ISSN 2227-2844


  Детально розглянуті сутність та види навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів в сучасних умовах підготовки фахівців.
1011409
  Гулала А.Н. Особливості навчання англійського професійного мовлення майбутніх журналістів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 169-174. – (Серія "Педагогіка" ; № 2)
1011410
  Волобуєва І.В. Особливості навчання іноземних студентів на підготовчих факультетах // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 3-14. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1011411
  Бєлікова І. Особливості навчання іноземної мови у педагогічному ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 3-8. – ISSN 2077-1827
1011412
  Георгіаді О.А. Особливості навчання майбутніх учителів-філологів із застосуванням сучасних медіа-освітніх технологій // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 2. – С. 140-150. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
1011413
   Особливості надання додаткових послуг у готелях ділового призначення / І.Ю. Муха, Г.М. Лявинець, В.О. Губеня, А.В. Гавриш // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 228-234
1011414
  Волошан І.Г. Особливості надання консалтингових послуг та їх відображення в бухгалтерському обліку / І.Г. Волошан, Я.В. Волковська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 289-294. – ISSN 2222-4459
1011415
  Попова О.М. Особливості написання ділових листів у Великобританії та Україні: порівняльний аналіз / О.М. Попова, Ю.В. Кабанчук // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 106-113. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1011416
   Особливості напруженого стану германієвих нанокристалів в матриці SiOx / В.В. Курилюк, О.О. Коротченков, З.Ф. Цибрій, А.С. Ніколенко, В.В. Стрельчук // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 01029-1-01029-5. – ISSN 2077-6772


  З використанням ІЧ Фур"є-спектроскопії, раманівського розсіювання та комп"ютерного моделювання досліджуються особливості механічних напружень в германієвих нанокристалах, синтезованих в аморфній матриці SiOx з буферним шаром SixNy. Встановлено, що ...
1011417
  Луцишин І. Особливості нараційного дискурсу роману Володимира Винниченка "Хочу!" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 83-88. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1011418
  Кириченко О.А. Особливості науково-технічних текстів, типові труднощі перекладу та шляхи їх подолання / О.А. Кириченко, Ю.С. Сибірцева, С.О. Плохута // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 85-90. – ISSN 2077-804X
1011419
  Андросова О.Ф. Особливості національної культури та її вплив на формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 13-19. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1011420
  Ясіновська О.В. Особливості номінації морально-етичних концептів Нового Завіту засобами фразеології // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 86-90
1011421
  Кобзан С.М. Особливості нормативно-грошової оцінки земель природно-заповідного фонду / С.М. Кобзан, В.С. Кудрявцева // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 133-138. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1011422
  Лютянська Н.І. Особливості об"єктивації концептів "толерантність" та "політична коректність" в англомовному мас-медійному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 482-487


  Статтю присвячено вивченню особливостей об’єктивації концептів ТОЛЕРАНТНІСТЬ та ПОЛІТИЧНА КОРЕКТНІСТЬ в англомовному мас-медійному дискурсі. Розглянуто різні підходи до розуміння концепту. Описано структуру концепту з його складовими – ядерними та ...
1011423
  Шульга А.М. Особливості об"єктного складу земельних злочинів // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 186-199. – ISSN 2304-4556
1011424
  Безверхий К. Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих інновацій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1. – C. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1011425
  Гноєва І.М. Особливості обліку модернізації та реконструкції основних засобів / І.М. Гноєва, С.М. Винник // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 160-166 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
1011426
  Брік С.В. Особливості обліку необоротних активів після 1 січня 2015 року / С.В. Брік, Н.Ю. Мардус, О.О. Фальченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 252-257. – ISSN 2222-0712
1011427
  Семенова С. Особливості обліку реконструкції основних засобів на державних підпри // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 14-23 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
1011428
  Семенова С. Особливості обліку реконструкції основних засобів на державних підприємствах водного транспорту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1011429
  Євтушевська О.О. Особливості обліку собівартості продукції у виноробній галузі / О.О. Євтушевська, К.В. Євсєєва, В.О. Приймак // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 4. – С. 95-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1011430
  Хомуляк Т.І. Особливості обліку у бюджетних установах в умовах сьогодення // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 75-81. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (68)). – ISSN 1728-4236
1011431
  Тесля Ю.М. Особливості обробки природомовного тексту будівельної тематики / Ю.М. Тесля, Є.Є. Шабала // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 172-174. – (Технічні науки ; № 3 (225)). – ISSN 2307-5732


  Розглянуто процеси лінгвістичної обробки природномовних текстів з позицій оцінки ймовірності правильно визначеного змісту тексту нормативної бази в будівництві. Для розрахунку несилового впливу фрагментів речень на вибір ключових понять для нормативної ...
1011432
  Дунаєвська Л. Особливості огляду під час розслідування неналежного виконання професійних обов"язків медичними працівниками // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 448-449. – ISBN 978-617-7069-15-6
1011433
  Майборода Н.Г. Особливості ономастикону повісті В. Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 110-117. – ISSN 2313-4593
1011434
  Вєдєнєєв Д. Особливості оперативних та репресивних заходів радянських спецслужб з ліквідації Греко-католицької церкви в Галичині (1939 - 1946 рр.) // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 168-185. – ISBN 978-617-7034-13-0
1011435
  Мегела І. Особливості оповідної структури роману Г. Гессе "Гра в бісер" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 187-199. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена аналізу наративної структури роману Германа Гессе "Гра в бісер". Висвітлюється побудова твору як яскравого прикладу фікційної літератури, художнього вимислу, метапрози, саморефлективної оповіді про процес креації. Розглядається ...
1011436
  Долішня Т.І. Особливості оподаткування бюджетних установ / Т.І. Долішня, І.Б. Медвідь // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 129-136. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1011437
  Романюк В. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб-нерезидентів, отриманих від операцій з об"єктами права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 53-60. – Бібліогр.: 12 назв
1011438
  Делеган І.І. Особливості організації ведення мисливського господарства у Словаччині / І.І. Делеган, І.В. Делеган // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 52-57. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1011439
  Прокопова О.П. Особливості організації взаємодії викладача та студента на основі діалогу / О.П. Прокопова, В.С. Кшевецький // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 104-106


  У статті розглянуто навчання як організацію взаємодії на основі діалогу. Пропоновано використання основних методів, форм, засобів під час діалогізовано навчання у вищих навчальних закладах.
1011440
  Магера А. Особливості організації виборів на тимчасово окупованій території України та в зоні проведення антитерористичної операції // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 15-19
1011441
  Олійник О.В. Особливості організації вищої інформаційної освіти в США // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 51-59


  Визначаються основні тенденції реформування вищої освіти в США у контексті світових тенденцій в освітньому процесі. Досліджуються особливості організації вищої інформаційно-бібліотечної освіти в США.
1011442
  Дворникова К.В. Особливості організації вищої технічної освіти у сучасній Франції // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 17-20. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 1). – ISSN 2077-6780


  У статті розглядаються деякі аспекти системи організації вищої технічної освіти у Франції.
1011443
  Черненко А.О. Особливості організації і діяльності Всесвітнього союзу свободомислячих та Міжнародного гуманістичного і Етичного союзу // Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів ХІІІ-ХVI наукових читань пам"яті Георгія Флоровського (2010-2013 рр.) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т ; [редкол.: О.В. Чайковський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2014. – Вип. 3. – С. 233-236. – ISBN 978-617-689-077-5
1011444
  Безверхий К. Особливості організації і методики обліку відходів підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 4. – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1011445
  Голуб Н. Особливості організації індивідуальних і групових консультацій із методики навчання української мови у ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 7 (117). – С. 42-46


  У статті розкрито актуальну проблему вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів-філологів шляхом проведення індивідуальних і групових консультацій із методики навчання української мови.
1011446
  Давиденко Г.В. Особливості організації інклюзивного навчального процесу у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 66-72. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
1011447
  Сафронов О.В. Особливості організації наукових досліджень у Міністерстві оборони США / О.В. Сафронов, Г.В. Капосльоз, О.С. Мельниченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 209-214


  У статті визначено загальні особливості організації наукових досліджень у Міністерстві оборони (МО) США. Встановлено, що організація наукових досліджень у МО США здійснюється на базі науково-дослідної інфраструктури, основними елементами якої є: ...
1011448
  Золотницька Ю.В. Особливості організації обліку та складання фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 14, липень. – С. 17-22. – ISSN 2306-6792
1011449
  Калініченко Т.М. Особливості організації освітнього процесу у спеціальних закладах вищої освіти Наддніпрянської України на межі ХІХ-ХХ століть // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 166-175. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
1011450
  Романовська Е. Особливості організації процесу професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних ВНЗ щодо проблеми формування їхньої конкурентноздатності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 75-79. – ISSN 2308-4634
1011451
  Шпак О.О. Особливості організації роботи керівника прокуратури з процесуального керівництва // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 328-331. – ISSN 2219-5521
1011452
  Лісова Н. Особливості організації роботи прокурора у надзвичайних ситуаціях // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 73-86
1011453
  Батечко Н.Г. Особливості організації самостійної роботи магістрантів – майбутніх викладачів вищої школи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 46-51. – ISSN 1609-8595


  Розглядаються актуальні питання організації самостійної роботи при підготовці викладачів вищої школи умовах магістратури. Аналізуються наукові джерела педагогічної теорії щодо організації та змісту самостійної роботи у вищій школі. Адаптовано ...
1011454
  Бабенко Ю.В. Особливості організації системи професійного розвитку та підвищення кваліфікації бібліотекарів (з досвіду роботи бібліотеки вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі") // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 11-16. – ISBN 978-966-285-103-8
1011455
  Грішнова О. Особливості організації та оплати праці за аутстафінгової зайнятості / О. Грішнова, О. Заїчко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1011456
  Стрижак М.М. Особливості організації та проведення конкурсу "Учитель року" з географії (з досвіду роботи) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 7-13 : фото. – Бібліогр.: 19 назв.
1011457
  Пюрик В.П. Особливості організації та проведення навчального процесу субординаторів в умовах кредитно-модульної системи на кафедрі хірургічної стоматології / В.П. Пюрик, Г.П. Ничипорчук, Г.Б. Проць // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 184-185
1011458
  Горішна Н.М. Особливості організації та функціонування післядипломної освіти соціальних працівників у США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 42-45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
1011459
  Білак Г.І. Особливості організації церковної комунікації крізь призму документів церков різних конфесій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 36-40


  На основі документів церков різних конфесій розглянуто особливості церковної комунікації, наголошено на важливості використання церквою засобів масової комунікації, а також досліджено питання поєднання принципів абсолютної відкритості церкви до ...
1011460
  Макаревич А. Особливості османського вакфу на території Північного Причорномор"я у XVI столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості функціонування османського вакфу на території Північного Причорномор"я після завоювання цього регіону османцями. Показано характерні риси забудови міст османцями, у якій було відображено надбання ісламо-османської цивілізації. ...
1011461
  Білоус С.Ю. Особливості отримання асептичної культури багатовікового дерева Tilia cordata Mill. "Липи Т.Г. Шевченко" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 213-217. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
1011462
  Гусєв А.М. Особливості охорони праці в банківських закладах // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 26-30. – ISSN 2312-4903
1011463
  Білецький Б.С. Особливості охорони праці для робітників в сфері IT // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 57-59. – ISBN 978-966-641-732-2
1011464
  Андруховець В. Особливості охорони рослин як об"єкта права промислової власності / В. Андруховець, Г. Стецька // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 10. – С. 24-30. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1708-7422
1011465
  Гут Л.В. Особливості оцінки вартості фінансового потенціалу підприємства / Л.В. Гут, І.М. Тарантюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 89-97. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  У статті виявлено основні тенденції та особливості фінансового потенціалу підприємства, визначено його сутність, складові та методику оцiнки фiнансового потенцiалу. Особливу увагу приділено методам оцінки вартостi фінансового потенціалу підприємства ...
1011466
  Онопко М. Особливості оцінки діяльності суверенних фондів багатства як суб"єктів економічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 108-111. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз особливостей, притаманним суверенним фондам багатства як суб"єктам економічних відносин та визначено основні підходи до оцінки їх діяльності. Встановлено залежність системи оцінки діяльності зі стратегічними цілями фондів та цілями ...
1011467
  Бабчинська О.І. Особливості оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства / О.І. Бабчинська, А.Р. Левченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 87-92. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1011468
  Басюркіна Н.Й. Особливості оцінки ризиків діяльності промислових підприємств / Н.Й. Басюркіна, В.А. Шалений // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 46-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
1011469
  Воронова О.Ю. Особливості памяті та здібностей у юнацькому віці / О.Ю. Воронова, М.М. Ганькулич // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 136-142. – ISSN 2311-8164
1011470
  Дзьоба Д. Особливості парламентського контролю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 62-64. – ISBN 978-617-7069-15-6
1011471
  Колосов О. Особливості патентування об"єктів медичної діагностики людини // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 25-32. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1608-6422
1011472
  Юрченко Є.О. Особливості педагогічної діяльності у сфері цивілістики в процесі підготовки фахівців соціально-правового захисту до надання юридичної допомоги // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 74-81
1011473
  Шевченко К.В. Особливості педагогічної практики студентів китайських педагогічних ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 158-166. – ISSN 2312-5993
1011474
  Кривенко Л.М. Особливості пенітенціарної системи Австралії // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 92-95
1011475
  Омельчук Я. Особливості перевірки ділових якостей працівникав сучасних умовах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-15-6
1011476
  Монаєнко А. Особливості перегляду рішень суду касаційної інстанції Верховним Судом України в спектрі вирішення податкових спорів між суб"єктами господарювання та органами Державної фіскальної служби України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 166-170. – ISSN 1026-9932
1011477
  Ситник Н.В. Особливості перекладу англійських метафор на українську мову // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 144-145
1011478
  Гандзюк О. Особливості перекладу англійською мовою власних назв (дійових осіб) у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 67-70. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1011479
  Косюк К.С. Особливості перекладу архітектурних термінів з англійської мови на українську // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 118-120. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1011480
  Антоненко З. Особливості перекладу газетних заголовків статей соціально-економічної тематики (на матеріалі іспанської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 48-59


  У статті розглядаються основні проблеми перекладу газетних заголовків, аналізуються їхній лексичний склад та перекладацькі трансформації, необхідні для досягнення еквівалентності та адекватності перекладу, обгрунтовується важливість екстралінгвального ...
1011481
  Долгополова Л.А. Особливості перекладу дієслів і конструкцій із sich в сучасній німецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 72-80


  В статті розглядається питання про особливості перекладу граматичних форм і конструкцій неспоріднених мов. Матеріалом для аналізу слугують дієслова і конструкції зі зворотним займенником sich в сучасній німецькій мові. Встановлені можливі типи ...
1011482
  Чепурна М.А. Особливості перекладу ділових листів // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 204-210. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядаються особливості перекладу ділових листів та стереотипні кліше як компонент семантичної структури, які можна згрупувати за тематичною ознакою. Особливу увагу приділено абревіатурам та скороченим словам, створення та функціонування ...
1011483
  Служинська Л.Б. Особливості перекладу економічних термінів у німецькій мові // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 67-71. – ISSN 2077-804X
1011484
  Олійниченко О. Особливості перекладу експресивних та стилістичних засобів: прагматичний аспект (на прикладі російського перекладу роману В. Скотта "Айвенго") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 214-218. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1011485
  Козирєв Є. Особливості перекладу Євангелія японською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 37-44


  Статтю присвячено дослідженню особливостям перекладу канонічних християнських текстів японською мовою. На основі лексико-семантичного та структурно-стилістичного аналізів перекладного тексту визначено та описано деякі специфічні особливості та проблеми ...
1011486
  Бринюк А.М. Особливості перекладу лексикалізованих синтаксичних структур у сучасних англомовних ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 30-36


  У статті охарактеризовано роль лексикалізованих синтаксичних структур у сучасних англомовних ЗМІ. Звернено увагу на структурно-семантичні особливості та специфіку функціонування цих структур у мові. Досліджено питання поширеності та особливості ...
1011487
  Щерба Н.П. Особливості перекладу назв організацій та адміністративних термінів / Н.П. Щерба, Н.П. Тарасова // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 225-227. – ISBN 978-617-7178-39-1
1011488
  Юхимець С.Ю. Особливості перекладу науково-технічного дискурсу (на матеріалі перекладів з англійської мови українською) // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 223-232. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "У статті розглядаються особливості перекладу англомовного науково-технічного дискурсу українською мовою з точки зору комунікативно-функціонального та лінгвістичного підходів перекладознавства. Метою перекладача є створення тексту перекладу, що в ...
1011489
  Ананко Т. Особливості перекладу національних реалій у художньому тексті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 73-75. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1011490
  Уманець Я. Особливості перекладу неологізмів у сфері комп"ютерних технологій та інтернету (на основі сучасної англомовної преси) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 360-372. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто особливості перекладу неологізмів у сфері комп"ютерних технологій та Інтернету. Подаються характеристики основних видів перекладу, докладно аналізуються способи перекладу англійських неологізмів українською мовою. З огляду на те, що ...
1011491
  Мазур С. Особливості перекладу терміносистеми тенрійської релігії англійською мовою // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 305-310. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Дослідження присвячено проблемі перекладу термінологічної лексики релігії Тенрі (Tenrikyo) англійською мовою. Мовним матеріалом стала терміносистема головних канонічних текстів цієї синкретичної релігії – “Офудесакі”, “Мікаґура-ута” та ...
1011492
  Бондарєва А. Особливості перекладу японських танка французькою мовою (на матеріалі збірки Юдіт Гот"є "Вірші/на крильцях/бабки") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 65-72


  В статті досліджено особливості перекладу японських танка французькою мовою на прикладі збірки "Вірші /на крильцях/ бабки" французької письменниці та поетеси середини XIX ст. Юдіт-Луїзи Гот"є. Особливу увагу приділено художньо-стилістичним засобам, ...
1011493
  Чернишенко Н. Особливості переносних значень орнітонімів у німецькій та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 108-114. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1011494
  Безверхий К. Особливості переоцінки основних засобів: міжнародний та український досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 11-15 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1011495
  Постоленко А.М. Особливості перетворення енергії довкілля при фазових переходах води в лід і іїї використання для умов кліматизації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Постоленко Андрій Михайлович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
1011496
  Грицак Л.Р. Особливості пігментного комплексу високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат / Л.Р. Грицак, Н.В. Нужина, Н.М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – C. 129-140. – (Серія: біологія ; № 1 (75)). – ISSN 2078-2357
1011497
   Особливості підготовки витратних матеріалів для цінних паперів / О.В. Зоренко, О.С. Кочемасов, Ю.С. Кочемасов, О.Ю. Байдак // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 4 (42). – С. 47-52. – ISSN 2077-7264
1011498
  Голубнича Л. Особливості підготовки вчителів біології в Україні після Другої світової війни (1944-45 рр. - кінець 50-х років XX ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 143-148. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано стан підготовки вчителів в Україні після Другої світової війни. Встановлена мережа вищих навчальних закладів, що здійснювали підготовку вчителів біології. Виявлено цінні моменти історичного досвіду, зокрема, щодо проведення ...
1011499
  Хмельовська О.Ю. Особливості підготовки до Декади української літератури і мистецтва в Москві 1960 р. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 70-75


  Статтю присвячено аналізу підготовки видавців до Декади української літератури і мистецтва в Москві, що відбулася 1960 р. Увагу приділено книжковим заходам, рекламній кампанії декади, підготовці видань до виставки в умовах жорсткого ідеологічного ...
1011500
  Сидоренко Л.О. Особливості підготовки зразків почерку за інструкцією берлінської поліції 1911 року та сучасні вимоги: історичні паралелі // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 161-165. – ISSN 1992-4437


  Проведено порівняльний аналіз науково-методичних рекомендацій щодо підготовки зразків для проведення почеркознавчих експертиз, визначених інструкцією, затвердженою наказом Берлінської поліції 1911 року, та чинною інструкцією Мініс терства юстиції ...
1011501
  Лондар С.Л. Особливості підготовки і реалізації проектів Світового банку з урахуванням вимог оновленої соціально-екологічної політики "Загальні соціально-екологічні засади" / С.Л. Лондар, Л.П. Лондар, О.В. Бринюк // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 17-32. – ISSN 2617-8532
1011502
  Лазурчак І. Особливості підготовки магістрів в галузях педагогічної освіти, природничих та фізико-математичних наук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 9 (116), вересень. – С. 18-22. – ISSN 2308-4634
1011503
  Неліпа Д.В. Особливості підготовки магістрів спеціальності "державна служба" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 142-144
1011504
  Балюк А.С. Особливості підготовки майбутніх магістрів гуманітарних спеціальностей до організації науково-дослідної діяльності // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С.7-11. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1011505
  Коханова І.О. Особливості підготовки оглядових документів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 155-161


  Розглянуто методику складання різних видів оглядів. Проаналізовано труднощі, які виникають у процесі підготовки означених вторинних документів. Ключові слова: реферативна справа, бібліографічні огляди, аналітичні огляди, реферативні ...
1011506
  Горбачук І.Т. Особливості підготовки педагогічних фахівців з фізики і математики за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр" // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 67-70
1011507
  Бойко О.М. Особливості підготовки фахівців із соціальної роботи найвищого освітнього рівня (РНД) // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 149-159
1011508
  Верстівська І.І. Особливості підготовки фахівців у Королівському сільськогосподарському університеті Великобританії // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 105-107
1011509
  Дригач Т. Особливості підготовчого періоду студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні з математики // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 39-45. – ISSN 2307-4906
1011510
  Дзиба А.А. Особливості планувально-функціональної організації території ботанічного саду НУБіП України / А.А. Дзиба, Н.В. Погребна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 24-30. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
1011511
  Артемов В. Особливості побудови європейської системи підготовки кадрів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-8. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Виконано аналіз стану імплементації європейських норм вищої освіти в Україні, установлено, що процесу реформації системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні заважає відсутність глибокого системного розуміння сутнісних засад цього ...
1011512
  Герасько М. Особливості побудови житла на Чернігово-Сіверщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 37-41. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається традиційне будівництво житла на Чернігово-Сіверщині (друга половина ХVІІІ - середина ХІХ ст.). В статье рассматривается традиционное строительство жилища на Чернигово-Северщине (вторая половина ХVІІІ - середина ХІХ ...
1011513
  Тихорський О.А. Особливості побудови тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів в змагальному періоді підготовки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ, 2016. – № 06. – Бібліогр.: 25 назв.
1011514
  Михальська О.Л. Особливості побудови управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 87-88. – ISBN 978-9934-571-51-0
1011515
  Ількович В.М. Особливості повоєнного розвитку кінематографу в УРСР (1945-1955 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 25-28. – ISSN 2076-1554
1011516
  Ільченко А. Особливості подання вебліографічної інформації на сайтах ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 25-27
1011517
  Дробна Г. Особливості подання заявок на реєстрацію торговельних марок // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 27-30. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1708-7422
1011518
  Савчак В.В. Особливості поділу земельної ділянки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 214-220. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1011519
  Савчак В.В. Особливості поділу земельної ділянки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 214-220 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1011520
  Гіленко О. Особливості подорожніх нарисів у журналі "Вітчизна" (1990-1999) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 97-104


  Стаття присвячена особливостям подорожніх нарисів на сторінках журналу "Вітчизна" у 90-х рр. ХХ ст. Розглянуто їх структурні та стилістичні особливості, а також специфіку поетики та мови. В статье идет речь об особенностях путевых очерков на страницах ...
1011521
  Василина Р.С. Особливості поетики комедії "Вольпоне" Б. Джонсона // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 112-113
1011522
  Калашник Ю.І. Особливості поетичного синтаксису творів Миколи Вінграновського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 209-213. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті розглядаються ті художні образи, які створюються в поетичній мові М. Вінграновського шляхом взаємодії лексичного та граматичного рівнів і пов"язані з використанням конструкцій розмовного стилю, різних типів модальностей, форм головних членів ...
1011523
  Порожнюк А.Л. Особливості поетичної мови балади "Тополя" Т. Шевченка / А.Л. Порожнюк, Л.Б. Мостова // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 187-192. – ISBN 978-617-7041-71-8
1011524
  Назимко Є.С. Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним правом Російської Федерації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 51-66. – ISSN 2304-4556
1011525
  Назимко Є.С. Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним правом Російської Федерації (закінчення статті) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 38-53. – ISSN 2304-4556
1011526
  Татомир І. Особливості політики власності та контролю за онлайн-практикою в університетах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. ; редкол.: Анісіч З., Барроз Р., Білан Ю. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1. – С. 7-14. – ISSN 2410-0919
1011527
  Лада М. Особливості політики мультикультуралізму у Великій Британії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 307-309. – ISBN 978-966-171-783-0
1011528
  Горбняк О.В. Особливості політичних ризиків в Україні // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 159-168
1011529
  Житнікова Т.О. Особливості політичного маніпулювання в Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 83-88


  У статті розглядаютьсь прийоми політичного маніпулювання, визначаються фактори, від яких залежить ефективність політичного маніпулювання, аналізується динаміка змін поглядів українського суспільства під вливом маніпулятивних прийомів, а також ...
1011530
  Салямон В.П. Особливості політичного менеджменту в умовах формування громадянського суспільства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 4. – С. 15-17 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-1944
1011531
  Ілларіонов О. Особливості політичного розвитку Індо-Грецького царства як східного відгалуження Греко-Бактрійського царства // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 309-310. – ISBN 978-966-171-793-9
1011532
  Орлова Т.В. Особливості політичного розвитку Канади у другій половині XX - на початку XXI ст. // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 350-358. – ISBN 978-617-7107-21-6
1011533
  Курбатова Т.В. Особливості політичної англомовної картини світу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 70-74
1011534
  Мельник Н.Т. Особливості політичної ідентифікації у міському середовищі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 106-115
1011535
  Перепелиця Н.О. Особливості політичної концепції Френсіса Фукуями // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 434-438. – ISSN 2076-1554
1011536
  Половинкіна М.І. Особливості польських лексем на позначення рожевого кольору // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 200-208. – ISSN 2311-2697


  У статті на матеріалі польської поезії кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. розглянуто особливості польських лексем із семантикою рожевого кольору. Ілюстративним матеріалом лінгвістичного аналізу стали твори К. Пшерви-Тетмаєра, Я. Каспровича, Л. Стаффа, ...
1011537
  Котовська О. Особливості польської традиції здійснення публічної політики // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 27-36. – ISSN 2414-4436
1011538
  Румянцев М.Г. Особливості попереднього поновлення деревних порід в умовах кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 92-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0459-1216
1011539
  Данчук Ю.П. Особливості порушень довільної регуляції психічних процесів // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 31-32
1011540
  Кобильник В.В. Особливості посткласичного етапу становлення порівняльної політології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 30-32
1011541
  Романов С. Особливості потрактування євангельських сюжетів Тарасом Шевченком і Лесею Українкою // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 65-79. – ISSN 2304-9383


  У статті зроблено спробу в біографічному та мистецькому контекстах зіставити творчий шлях Тараса Шевченка та Лесі Українки. Акцент покладено на виявленні спільних та відмінних рис у реакції обох письменників на євангельську історію, а, отже, й ...
1011542
  Ленко М.О. Особливості початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ленко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1011543
  Ленко М.О. Особливості початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ленко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 241 л. – Додатки: л. 226-241. – Бібліогр.: л. 203-225
1011544
  Воєвода А. Особливості початкового етапу розслідування у кримінальних провадженнях за фактами загибелі військовослужбовців у місцях ведення бойових дій / А. Воєвода, О. Александров // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 2 (60) : Діяльність правоохоронних органів і військових формувань у сфері забезпечення національної безпеки України. – С. 70-81. – ISSN 2311-6676
1011545
  Сікура А. Особливості початкового етапу формування у студентів-біологів мотивації до дослідницької діяльності / А. Сікура, А. Сікура // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 174-178. – ISSN 2309-9127
1011546
  Бабич А.А. Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених у Збройних силах України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 70-76. – ISSN 1727-1584
1011547
  Топорецька З.М. Особливості початку кримінального провадження по фактах зайняття гральним бізнесом // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 127-132
1011548
  Лагіш Р. Особливості поширення унійної акції в II Речі Посполитій у міжвоєнний період // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 210-213. – ISBN 978-966-171-795-3
1011549
  Петренко В.В. Особливості правління "Братів-мусульман" в Єгипті та причини їхньої поразки / В.В. Петренко, В.Й. Разіцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-49. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті автори зробили спробу розібратися в специфіці політичної тактики "Братів-мусульман" у боротьбі за владу та особливостях здійснення ними політичного курсу під час правління в Єгипті, а також розкрити обставини та причини відсторонення "Братів" ...
1011550
  Рябова К. Особливості правовідносин, що виникають при використанні житлово-будівельних кооперативів як способу інвестування будівництва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 40-44
1011551
  Євстігнєєв А. Особливості правового забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання надр в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-56. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений критичний аналіз наукових підходів і чинного законодавства в частині регулювання забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального надрокористування в Україні. Запропоновані авторські підходи до вказаних питань. В статье ...
1011552
  Гребенюк М. Особливості правового забезпечення продовольчої безпеки в деяких країнах Африканського континенту / М. Гребенюк, Ю. Ковальчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 6 (234). – С. 33-37
1011553
  Кость С.П. Особливості правового медіатексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті розглядаються жанрові ознаки та особливості з погляду специфіки виробництва, каналу поширення і лінгвоформатних ознак продукту мас-медійного простору - медіатексту на правову тематику. In the article it is studied the genre features and ...
1011554
  Васьковський С. Особливості правового регулювання відносин з єдиного внеску // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 28-29
1011555
  Голуб О. Особливості правового регулювання гендерних відносин // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 222-226. – ISSN 2306-9082
1011556
  Киреєва Н.С. Особливості правового регулювання електронних послуг в умовах інформаційного суспільства // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 23-30. – ISSN 2310-9769
1011557
  Турчак І.О. Особливості правового регулювання інституту медіації в Україні / І.О. Турчак, І.Я. Гнип // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 69-74. – ISSN 2078-6743
1011558
  Курилко В.М. Особливості правового регулювання кредитування аграрної діяльності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 154-157. – ISBN 978-617-7041-84-8
1011559
  Башкір В. Особливості правового регулювання працевлаштування інвалідів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 303-305. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1011560
  Чернота Д.С. Особливості правового регулювання праці жінок : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
1011561
  Чернота Д.С. Особливості правового регулювання праці жінок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1011562
  Іваньков О.І. Особливості правового регулювання праці засуджених за виправно-трудовим кодексом УРСР 1970 року // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 67-71
1011563
  Довбиш А. Особливості правового регулювання приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 205-209. – ISBN 978-966-2609-68-4
1011564
  Салміна Я. Особливості правового регулювання проведення наукових досліджень на континентальному шельфі України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 5 (137). – С. 60-66
1011565
  Саєнко Ю.О. Особливості правового регулювання робочого часу в нових умовах господарювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Саєнко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – 186 л. – Бібліогр.: л. 170-186
1011566
  Саєнко Ю.О. Особливості правового регулювання робочого часу в нових умовах господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Саєнко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1011567
  Ряполова-Радченко Особливості правового регулювання стажування студентів ВНЗ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 330-332. – ISBN 978-617-7069-15-6
1011568
  Ходирєва А. Особливості правового регулювання трудової діяльності народних депутатів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 349-351. – ISBN 978-617-7069-15-6
1011569
  Паракуда І. Особливості правового статусу зернових складів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 87-94. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено поняття та види зернових складів. Встановлено особливості правового статусу зернового складу. Виявлено та розкрито основні проблеми функціонування Гарантійного фонду виконання зобов"язань за складськими документами на зерно, виконано ...
1011570
  Федоренко А.В. Особливості правового статусу інституту спільного інвестування як платника податку на прибуток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 12 (229). – С. 69-82 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1011571
  Шувальська Л.Р. Особливості правового статусу присяжного як суб"єкта кримінального судочинства України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 162-169
1011572
  Бутков І.М. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб"єкта трудових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бутков Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 206 л. – Бібліогр.: л. 188-206
1011573
  Бутков І.М. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб"єкта трудових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бутков Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1011574
  Селіваненко В. Особливості правової охорони засобів індивідуалізації у сфері охорони здоров"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 68-73
1011575
  Водорєзова С.Р. Особливості правової охорони комп"ютерної програми як об"єкта інформаційних відносин // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 69-76
1011576
  Ковальчук О.О. Особливості правової охорони прав на географічні зазначення дповідно до Угоди ТРІПС // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 193-194. – ISBN 978-966-2781-18-2
1011577
  Гандзюк Ю. Особливості правової охорони творів народної творчості (фольклору) / Ю. Гандзюк, М. Власов // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 6-10. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1708-7422
1011578
  Прусенко Г.Є. Особливості правової природи забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 251-258
1011579
  Рябоконь Є.О. Особливості правової природи заповідального відказу та покладання у спадковому праві // Актуальні проблеми спадкового права : навч. посібник / Ю.О. Заіка, О.О. Лов"як, С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.Г. та ін. Бобко. – Київ : КНТ ; ЦУЛ, 2014. – С. 45-79. – ISBN 978-966-373-748-5
1011580
  Муза О.В. Особливості правореалізації адміністративних актів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 8-14. – ISSN 2310-9769
1011581
  Левицька О.О. Особливості працевлаштування українських громадян за кордоном: соціологічний дискурс / О.О. Левицька, О.В. Махонюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 91-97. – ISSN 2071-4653
1011582
  Абашнік У.В. Особливості праці "Філософія культури" Освальда Швеммера // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 61-63. – ISBN 978-966-285-410-7
1011583
  Масицька Т. Особливості предикатів всеохопного процесу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 138-143. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1011584
  Кашинцева О.Ю. Особливості предмета договору про створення об"єктів патентування у сфері медицини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 198-200. – ISSN 2219-5521
1011585
  Цвіркун Н.Ю. Особливості предмета злочинного безгосподарського використання земель // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 163-173. – ISSN 2304-4556
1011586
  Яковенко-Глушенкова Особливості предметного аспекту змісту навчання професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності майбутніх учителів французької мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 32-36. – ISSN 2308-4634
1011587
  Космацька Н. Особливості представлення інформації на паперових носіях // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 93-98. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1011588
  Золотарьова Я.С. Особливості призначення на адміністративні посади в судових органах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 14-20. – ISSN 2222-5374
1011589
  Керевич О.В. Особливості призначення судових експертиз для встановлення індивідуально-психологічних особливостей підозрюваного (обвинуваченого) // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 31-36
1011590
  Федчишина В. Особливості призначення судово-економічної експертизи з питань обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 318-322. – ISSN 2663-5313
1011591
  Гутнікова А. Особливості прикметників у друкованих рекламних текстах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 45-49. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1011592
  Коваленко Т. Особливості принципів земельного права України серед засобів мінімізації юридичних дефектів // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 65-71. – ISSN 2409-4544
1011593
  Труфанова Ю. Особливості припинення договору найму (оренди) у зв"язку із смертю наймача // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 13-16
1011594
  Стефанишин О.Л. Особливості провадження виборчих справ в порядку адміністративного судочинства // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 385-388. – ISBN 978-617-7096-97-8
1011595
  Шеленко Д.І. Особливості проведення інвентаризації на підприємстві // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 175-179. – ISSN 2308-1988
1011596
  Чайківський Т. Особливості проведення олімпіад для абітурієнтів засобами LMS Moodle / Т. Чайківський, Л. Озірковський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 98-105. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1011597
  Костюченко О.Ю. Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків і потерпілих // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 66-73


  У статті визначається сутність понять "прямий" і "перехресний" допит свідків і потерпілих. Аналізується проблема участі обвинуваченого (підсудного) в "прямому" і "перехресному" допиті свідків і потерпілих на підставі положень міжнародних конвенцій та ...
1011598
  Михалюк О.І. Особливості проведення церемоніалу коронації у Речі Посполитій як складова культури епохи Бароко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 85-90. – ISSN 2226-3209
1011599
  Подоляка Н.С. Особливості провінційного книгарства другої половини XIX - XX століть (на матеріалах Сумського краю) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 114-118


  Розглянуто особливості провінційної книжкової торгівлі наприкінці XIX - початку XX ст. на матеріалах Сумського краю. The article deals with peculiarities of development of the provincial book trade in the late 19th - early 20th centuries, based on ...
1011600
  Басюк Т.М. Особливості проектування високорейтингових Інтернет-ресурсів / Т.М. Басюк, А.С. Василюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 254-360. – ISSN 0321-0499
1011601
  Шабельник Т.В. Особливості проектування фізичної моделі системи підтримки прийняття рішень фармацевтичного підприємства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 14-20. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1011602
  Кошелева Н.Г. Особливості проектування цілей та змісту педагогічної системи підготовки майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 51-59. – ISSN 2074-8922
1011603
  Кучер В. Особливості прокурорського нагляду за законністю провадження слідчих (розшукових) дій в ході розслідування економічних злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 461-463. – ISBN 978-617-7069-15-6
1011604
  Куцька О. Особливості пропагандистської діяльності Білоруських фронтів під час бойових дій Червоної Армії на території Європи наприкінці Другої сівтової війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 140-143. – ISBN 978-966-171-793-9
1011605
  Єгоров Ю.І. Особливості просторової композиції Національного дендрологічного парку "Софіївка" // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2014. – № 2. – С. 100-105. – ISSN 2310-046X
1011606
  Шевченко Т.М. Особливості просування корпоративного видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 56-59


  Корпоративна періодика є важливим елементом формування та соціалізації нового покоління підприємців і бізнесменів, вона активно взаємодіє з різними інституціями в царині освіти, науки і культури. У цьому контексті особливого значення набуває вивчення ...
1011607
  Брик Т.О. Особливості професійно орієнтованого навчання іноземній мові курсантів військових закладів вищої освіти / Т.О. Брик, І.Г. Григорова // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 33-39. – ISSN 2074-8167
1011608
  Бережний Ю. Особливості професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 16-23. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1011609
  Грабар Н. Особливості професійного спілкування сучасного бібліотекаря / Наталя Грабар // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 40-41. – ISSN 1811-377X


  У статті проаналізовано специфіку бібліотечного спілкування. Розглянуто інструментарій бібліотечного комунікаційного простору.
1011610
  Белей О. Особливості професійного становлення особистості студента в сучасній вищій школі // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 49-55. – ISSN 2312-1246


  Висвітлено актуальні проблеми процесу професійного становлення особистості студента в умовах сучасного вишу.
1011611
  Варга Н.І. Особливості професійної діяльності викладача вищої школи США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 38-41. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Стаття присвячена проблемі професійної діяльності викладача вищої школи. Обгрунтовано, що в сучасних умовах поряд з традиційною культуротворчою місією, робота педагога спрямовується на ефективність, раціональність, організованість і мобільність. Ці ...
1011612
  Бєлкіна С.Д. Особливості професійної підготовки майбутніх інженерів в умовах інформатизації промисловості // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 149-158. – ISSN 2227-2844


  На основі аналізу типових професійних задач зроблено висновок, що на сучасному етапі формування постіндустріального суспільства відбувається технологізація інформаційної (за суттю і формами) діяльності інженера. Зроблено висновок про необхідність ...
1011613
  Гудзяк А.М. Особливості професійної складової навчання майбутніх вчителів засобами іноземної мови професійного спрямування в умовах класичного університету // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 101-102
1011614
  Петрова Л.Г. Особливості професійної та психологічної компетеноності менеджера з персоналу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 74-78. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1011615
  Сметанюк Т.І. Особливості профорієнтаційної роботи соціального педагога // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 47-48
1011616
  Маркітантов В.Ю. Особливості процесів регіоналізації в Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 49-51
1011617
  Кордюков М.І. Особливості процесів тепло масообміну рекуперативного мембранного теплообмінника "повітря-повітря" в літній період / М.І. Кордюков, В.І. Дешко, І.О. Суходуб // Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 2014. – № 1 (147). – С. 24-31. – ISSN 0453-8307
1011618
  Тітова С. Особливості процесу формування земельного сервітуту та землі оборонного призначення / С. Тітова, Л. Гребеник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 65-70. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі обґрунтованих методологічних положень представлено особливості підстав установлення та припинення сервітутів для практичного застосування їх у військовій сфері. Розкрито зміст сервітутів у системі обмежень і відмежовано їх від способів ...
1011619
  Лебедєва А. Особливості процесуального статусу понятого у кримінальному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 275-279. – ISSN 2663-5313
1011620
  Кадишева Л.Б. Особливості прояві почуття власної гідності у студентів-психологів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 36-40. – ISSN 2307-5880
1011621
  Краснокутський М.І. Особливості проявів особистісної та реактивної тривожності у спортсменів пожежно-прикладного спорту // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 155-162. – ISSN 2312-5993
1011622
  Забалуй Л. Особливості проявів тривожності у студентів і курсантів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 339-342
1011623
  Кльов М.В. Особливості прояву комерціалізації у системі вищої освіти Сполучених Штатів Америки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 111-116. – ISSN 2077-1800


  У статті зазначається, що неоліберальний університет несе нову сферу і масштаби отримання прибутку, корпоративних цілей, освітньої політики та ідейних переконань.
1011624
  Коробейнікова Л. Особливості прояву нейродинамічних функцій у елітних спортсменів-єдиноборців різної статі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-21. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Вивчення нейродинамічних особливостей у елітних спортсменів в гендерному аспекті. Використовувалися методики "Сенсомоторна реакція", "Функціональна рухливість нервових процесів", "Реакція на рухомий об?єкт","Витривалість нервової системи". Досліджено ...
1011625
  Віннічук О.В. Особливості прояву політичного лобізму в Україні // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 21-28
1011626
  Васьківський В.А. Особливості прояву суспільного поділу праці та відмінності в платіжних потоках країн світу 1 // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 146-147
1011627
  Яцишин С.Є. Особливості психічної адаптації та дезадаптації студентів // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 52-54
1011628
  Співак В.І. Особливості психологічного консультування осіб з депресивними станами та суїцидальними намірами // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 146-148
1011629
  Денисевич Н.Ю. Особливості психологічної діагностики подружньої взаємодії у родинах ветеранів АТО // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 44-46
1011630
  Баринова Л.Я. Особливості психологічної компетентності особистості // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 19-24. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1011631
  Голотенко А. Особливості психосоціального благополуччя внутрішньо переміщених осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-9. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати теоретико-методологічного аналізу поняття психосоціального благополуччя внутрішньо переміщених осіб. Це поняття тлумачиться автором як багатофакторний конструкт, що охоплює індивідуально-психологічні особливості вимушених ...
1011632
  Пелипець М.І. Особливості публіцистичного доробку С. Смаль-Стоцького в "Літературно-науковому вістнику" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 116-118


  Проаналізовано публіцистичний доробок С. Смаль-Стоцького у "ЛНВ" (1898-1932) і його наступнику "Вістнику" (1933-1939). Охарактеризовано особливості публікацій, визначено їх жанр. Акцентовано увагу на різнобічності тем статей, а також їх важливості та ...
1011633
  Василина Н.В. Особливості публічної служби нотаріусів та правової природи нотаріального акта // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 92-102. – ISSN 2310-6166
1011634
  Криницька Т. Особливості радянського федералізму // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 133-136. – ISBN 978-966-171-793-9
1011635
  Мурашевич К. Особливості раннього символізму у китайській та японській поезії поч. XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 198-203


  В статті розглядаються cпільні та водночас відмінні риси між раннім японським та китайським символізмом. Також представлені спільні мотиви і теми поезії авторів символістів Китаю та Японії, що демонструє звернення поетів ХХ ст. до традиційної поетичної ...
1011636
  Лазер-Паньків Особливості реалізації гендера у латинській фразеології / Лазер-Паньків, А.С. Янчук // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 212-215


  У статті представлені результати дослідження латинської фразеології з точки зору гендерної лінгвістики. Зокрема, аналізується гендерна асиметрія у вербалізації різних сфер сімейного життя (стосунків чоловіка та жінки, процесу виховання дітей, критеріїв ...
1011637
  Юшко С.В. Особливості реалізації державних соціальних гарантій в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 108-124. – ISSN 2305-7645
1011638
  Москалюк С. Особливості реалізації державної енергетичної політики України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (41). – С. 54-60. – ISSN 2414-4436
1011639
  Струнін П.А. Особливості реалізації інформаційної політики в країнах Північної Європи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 107-113. – ISSN 2077-1800
1011640
  Ключко В.Г. Особливості реалізації концепції сталого розвитку в перехідній економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 62-67. – ISSN 2222-4459
1011641
   Особливості реалізації логістичної підтримки збройних сил в історичному аспекті проведення військових операцій / М.В. Білоус, О.А. Рижов, О.П. Шматенко, Д.В. Дроздов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2018. – Вип. 32. – С. 54-66. – ISSN 2227-7404
1011642
  Белевцова С.О. Особливості реалізації міфологем у межах естетики символізму й неокласицизму (на матеріалі творчості В. Свідзінського та М. Драй-Хмари) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 110-116. – ISSN 2312-0665
1011643
  Кравченко О. Особливості реалізації мовленнєвих актів у молодіжних китайськомовних інтернет-текстах: гендерний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 95-102


  Стаття присвячена узагальненню типів мовленнєвих актів відповідно до їх іллокутивної мети. Також досліджено особливості реалізації директивів, кваліфікативів та квеситивів у китайськомовних текстах молодіжного гендерного дискурсу. Статья посвящена ...
1011644
  Мокрицька Н. Особливості реалізації права на працю засудженими до позбавлення волі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 13-15
1011645
  Мокрицька Н. Особливості реалізації права на працю особами, які перебувають під вартою // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 55-59. – ISSN 2308-9636


  У статті висвітлюються особливості реалізації права на працю особами, які перебувають під вартою.
1011646
  Лисенкова К. Особливості реалізації принципу змагальності сторін при обранні заходів забезпечення кримінального провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 66-75
1011647
  Залужна М.В. Особливості реалізації принципу невизначеності у постмодерних художніх текстах // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 72-76
1011648
  Чаплінський Ю.Б. Особливості реалізації рекламної кампанії у соціальній мережі Facebook / Ю.Б. Чаплінський, Р.Я. Пащин // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 80-88. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
1011649
  Фадєєва І. Особливості реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-100. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглянуто проблеми реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту в українському суспільстві, запропонований авторський підхід до визначення поняття "соціальна творчість", дана характеристика протесту як формі соціальної ...
1011650
  Маковський С.О. Особливості регіоналізації, децентралізації і деволюції влади у Французькій Республіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 53-63. – ISSN 2308-6912


  По мірі розширення участі Франції в процесах європейської інтеграції, французька держава стикнулась з подвійним системним тиском: з одного боку, у зовнішньому вимірі, Франція переживала політично небезболісний процес вбудовування до наднаціональних ...
1011651
  Пасова Т.О. Особливості редакційної політики польського журналу "Культура" стосовно українсько-польського взаємопорозуміння // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 175-178


  У статті розглядаються особливості редакційної політики на прикладі польського журналу "Культура", що виходив в еміграції у період з 1947 по 2000 рр. Як приклад наводиться "східне" питання, важливим складником якого журнал вважав українсько-польське ...
1011652
  Немикіна В.О. Особливості рекламних матеріалів в українській версії періодичного видання Форбс // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 530-531
1011653
  Ткач О.І. Особливості рекрутування політичної та адміністративної еліти в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 58-60


  У статті стверджується, що поряд із дослідженням стратегічних пріоритетів України варто проаналізувати особливості сприйняття керівниками держави й елітами національних інтересів. Оскільки еліти, а не держави, є первинними акторами формування стратегії ...
1011654
  Куцевол Н.В. Особливості релаксаційних процесів полісахариду декстран сульфату та кополімерів на його основі / Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, О.М. Алексєєв // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 54-60. – ISSN 1818-1724
1011655
  Серпенінова Ю.С. Особливості релізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб законодавчо визначених функцій // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2014. – № 1 (36). – С. 44-49. – ISSN 2077-6330
1011656
  Філоненко Ю. Особливості рельєфоутворювальної діяльності окремих представників орнітофауни України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 30-34. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості рельєфоутворювальної діяльності птахів на території України. Досліджено морфологічні та морфометричні особливості акумулятивних і денудаційних форм біогенного рельєфу, створеного птахами. Зокрема, досліджено норні гнізда, ...
1011657
  Коцюк Л. Особливості репрезентації слова в лексикографічній праці з позиції корпусної лінгвістики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 221-225. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1011658
  Ткаченко Г.В. Особливості репрезентації хрематонімів в I колі індивідуального хрематонімного фрейму // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 130-138
1011659
  Ткаченко Г.В. Особливості репрезентації хрематонімів в III колі індивідуального хрематонімного фрейму // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 79-85
1011660
  Плотнікова-Лісайчук Особливості репрезентації чоловічих образів в романі Енн Райс "Інтерв"ю з вампіром" / Плотнікова-Лісайчук, Л.Б. Сліпченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 163-168. – ISSN 2227-2844


  "Був запропонований аналіз образів Луї, Лестата та Армана в романі Енн Райс „Інтерв"ю з вампіром”. Мета роботи - дослідити особливості репрезентації чоловічих образів через світосприйняття жінки-авторки. Авторка аналізує образ головного героя Луї з ...
1011661
  Ковтун-Водяницька Особливості репродукції Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel в умовах Північного Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання репродукції Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel за умови інтродукції в Північному Лісостепу України. Встановлено, що під час весняного та літнього періодів цвітіння рослин пилкові зерна мають високий ступінь фертильності - 93-98% і ...
1011662
  Ревука Т. Особливості ресоціалізації та реабілітації осіб, хворих на психічні розлади / Т. Ревука, Е. Крайніков, Є. Прокопович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1011663
  Штойко П. Особливості ретроспективного аналізу у творчості Володимира Вернадського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 92-98. – (Серія географічна ; вип. 45). – ISSN 2078-6441
1011664
  Толкова Т.М. Особливості реформування вищої освіти в Україні відповідно до вимог Болонського процесу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 169-170
1011665
  Товкун Л.В. Особливості реформування податкової системи України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 137-143. – ISSN 2224-9281
1011666
  Книшик С.І. Особливості реформування системи державного управління загальною середньою освітою в Україні: європейський досвід // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 74-80
1011667
  Кулаковський Т.Ю. Особливості рівня макіавеллізму службовців бюрократичних установ / Т.Ю. Кулаковський, О.Г. Кулаковська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 63-70 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2411-3190
1011668
  Михайловський Д.В. Особливості роботи вузлів позацентрового стикування елементів верхніх поясів металодерев"яних ферм / Д.В. Михайловський, М.С. Коваленко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 64-68 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
1011669
  Гончарова О. Особливості роботи конвергентної редакції в українському медіапросторі (на прикладі газет "Kyiv Post" та "Коммерсант") / О. Гончарова, М. Женченко // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 70-75. – ISSN 2226-8669
1011670
  Крижевський А. Особливості розвитку антикознавства в Університеті Св. Володимира в 60-80-х роках ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 21-22. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається розвиток антикознавства в Університеті Св. Володимира в контексті змін на історико-філологічному факультеті в 60-80-х роках ХІХ ст. Проаналізовано особливості викладання антикознавчого комплексу дисциплін після створення ...
1011671
  Семиченко В.А. Особливості розвитку варіативності мислення студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення курсу "Психологія" / В.А. Семиченко, Е.Н. Кудусова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 174-179. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1011672
  Почерніна А.Г. Особливості розвитку витривалості у студентів-першокурсників / А.Г. Почерніна, М.Г. Почерніна, Є.В. Селіванов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 06. – С. 48-53. – ISSN 1818-9172
1011673
  Запша Г.М. Особливості розвитку відносин власності в системі сучасних аграрних перетворень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 57-60. – ISSN 2306-6806
1011674
  Голубнича Л. Особливості розвитку вітчизняної дидактики в другій половині ХХ століття // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 135-142. – ISSN 2075-1478


  Розглянуто особливості розвитку вітчизняної дидактичної науки в другій половині ХХ століття. Значну увагу приділено дидактичним концепціям, теоріям та навчальним технологіям зазначеного періоду.
1011675
  Гардімер Л.Д. Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції / Л.Д. Гардімер, А.В. Орлова // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 58-65. – (Економічні науки ; № 1 (18)). – ISSN 2074-5362
1011676
   Особливості розвитку геополітичної ситуації у світі в 2016 році та нові виклики і загрози світовій безпеці 2017 року в контексті національних інтересів і безпеки України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 2-28
1011677
  Василенко М.К. Особливості розвитку журналістики-розслідування. Припустимі стандарти домислу і вимислу // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 2 (39). – С. 31-36. – ISSN 1998-6912
1011678
  Трачук Т.А. Особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 5-8


  У статті визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні з часів їх зародження до 90-х рр. минулого століття. The article distinguishes the features of the development of Ukrainian journalism studies since the beginning to the ...
1011679
  Масний В. Особливості розвитку ізоляціонізму як принципу в політиці США у 1933 - 1935 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 31-32
1011680
  Кундеус О.М. Особливості розвитку інтеграційно-кластерних процесів в АПК // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 42-48. – ISSN 2309-1533
1011681
  Скопенко Н. Особливості розвитку інтеграційної взаємодії підприємств харчової промисловості України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-32. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Формування та розвиток інтегрованих структур є дієвим напрямом підвищення ефективності діяльності підприємств агропромислового комплексу в цілому та харчової промисловості зокрема. Галузеві особливості зумовлюють доцільність певних пріоритетних ...
1011682
   Особливості розвитку крон та репродукції дуба звичайного на насінних плантаціях ДП "Гутянське ЛГ" Харківської області / С.А. Лось, О.М. Годований, В.Г. Григорьєва, Є.А. Губін // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 87-95 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISSN 0459-1216
1011683
  Шаркова С.Ф. Особливості розвитку мотивації оволодіння іноземною мовою в полікультурних групах студентів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 37-41. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (7) ;Психологічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті наведено результати дослідження, проведеного серед студентів полікультурних груп, які навчалися за експериментальною програмою.
1011684
  Демченко М.В. Особливості розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 240-244
1011685
  Уварова Г.Ш. Особливості розвитку рекреаційного туризму у Франції / Г.Ш. Уварова, Ю.О. Федорова // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 6 (208). – С. 37-42 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
1011686
  Шелемеха Д.О. Особливості розвитку ринку прянощів // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 234-236
1011687
  Соляник А.А. Особливості розвитку системи документопостачання бібліотек України в XV-XII ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 123-130. – ISBN 966-7352-64-1


  Висвітлено основні тенденції розвитку складових системи документопостачання бібліотечних фондів у період співіснування друкованої та рукописної книги.
1011688
  Гвоздь В. Особливості розвитку ситуації в світі у 2018 році в контексті національних інтересів // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (12). – С. 4-25
1011689
  Корх В. Особливості розвитку соціально-перцептивних механізмів у підлітків і юнаків та групова психокорекція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-28. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1011690
  Палійчук А.В. Особливості розвитку сучасної ділової преси України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 33-35


  У статті розглянуто особливості розвитку сучасної ділової преси України. Визначено типологічні характеристики ділової преси та основні аспекти її функціонування. Подано порівняльну характеристику найпопулярніших ділових видань України. Виокремлено ...
1011691
  Гаврилюк В.Я. Особливості розвитку та діяльності ВНЗ у глобальній економіці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 405-412. – ISSN 0321-0499


  Наведено основні відмінності та особливості розвитку вітчизняних та іноземних вузів за умови зростання рівня світової конкуренції; проаналізовано досвід кращих іноземних вузів із надання освітніх послуг.
1011692
  Шевчук О. Особливості розвитку та застосування альтернативних способів вирішення спорів суб"єктів господарювання в Україні / О. Шевчук, І. Теслюк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 77-81. – ISSN 2524-0129
1011693
  Малихіна М.А. Особливості розвитку українського циркового мистецтва: (XIX - початку XX століття) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 185-190. – ISSN 2226-3209
1011694
  Сидоренко Ю.М. Особливості розвитку фінансового ринку України в контексті міжнародних фінансових відносин // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 33-35
1011695
  Негода М.М. Особливості розвитку фонетичної системи п"ємонтського діалекту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 179-185


  У статті встановлено характерні відмінності у системі вокалізму та консонантизму п"ємонтського діалекту по відношенню до італійської мови, проаналізовано еволюційний розвиток голосних та приголосних звуків, виявлено походження основних звуків ...
1011696
  Фільц Б. Особливості розкриття поезії Тарваса Шевченка у творчості українських композиторів // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 20-30. – ISSN 1728-6875
1011697
  Тонкошкур Г.В. Особливості розподілу механічних полів у пружному середовищі з тонким жорстким включенням у формі незамкненої сферичної оболонки // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 10
1011698
  Яненко В. Особливості розподілу популяцій перепела (сoturnix coturnix l.) в агроценозах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Перепел є широко розповсюдженим видом на території України. Основними біотопами гніздування є відкриті території з невисокою рослинністю. До таких територій належать: луки (різних типів), пасовища та поля з різноманітними сільськогосподарськими ...
1011699
  Сидоренко С.В. Особливості розподілу снігу й вологи під впливом полезахисних лісових смуг щільної конструкції / С.В. Сидоренко, Ю.М. Біла // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 104-112 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISSN 0459-1216
1011700
  Медведєва Ю.С. Особливості розрахунку характеристик максимального стоку паводків і весняних водопіль на базі редукційних формул // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 31-38. – ISSN 2306-5680


  В статті надається аналіз структури і параметрів формул редукційного типу, які використовуються для нормування розрахункових характеристик весняного водопілля. В статье приводится анализ структуры и параметров формул редукционного типа, которые ...
1011701
  Швець Є.В. Особливості розробки моделі управління стратегічним потенціалом підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 122-128. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Охарактеризовано основні питання управління стратегічним потенціалом підприємства, що є запорукою успішного функціонування та розвитку суб"єкта господарювання. Зокрема, актуальним питанням є дослідження необхідності виявлення та використання резервів, ...
1011702
  Нємець К. Особливості розселення населення у Харківській області (з позицій системного підходу) / К. Нємець, П. Вірченко, К. Кравченко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 80-86. – ISSN 2076-1333
1011703
  Муляр Г.В. Особливості розслідування економічних злочинів у сфері інформаційних технологій / Г.В. Муляр, О.С. Ховпун // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 342-354. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1011704
  Буднік О.П. Особливості розслідування злочинів проти безпеки виробництва // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 170-175. – ISSN 2222-5374
1011705
  Никифорчук В.Д. Особливості розслідування злочинів, що вчиняються у сфері банківських електронних платежів // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 337-342. – ISSN 2072-8670
1011706
  Чернявський С.С. Особливості розслідування одержання прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 223-229
1011707
  Філоненко Г.Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Філоненко Ганна Геннадіївна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 265 л. – Додатки: л.244-265. – Бібліогр.: л.196-243
1011708
  Філоненко Г.Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств / Філоненко Ганна Геннадіївна. – Київ : Юстініан, 2014. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 207–248 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7039-12-8
1011709
  Бобошко Н.Н. Особливості розуміння любові в німецькому ідеалізмі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 13-20


  В статті розглядається питання складності побудови конкретного визначення поняття любові через його діалектичність в межах вчень мислителів, зокрема, і в німецькому ідеалізмі, взагалі. В статье рассматривается вопрос сложности построения конкретного ...
1011710
  Калуга В.Ф. Особливості розуміння суті феноменів ідентичності та самоідентичності в контексті домінантних інтерпретаційних систем // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 53-56
1011711
  Смола Л. Особливості російського пропагандистського дискурсу (на прикладі українсько-російського конфлікту на Сході України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)
1011712
  Москальов Д. Особливості російської антикварної практики др. пол. XVIII – сер. XIX cт. // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 148-157. – ISSN 2306-4323
1011713
  Яцик Р.М. Особливості росту й розвитку хвойних інтродуцентів у дендропарках державного значення Івано-Франківщини / Р.М. Яцик, Т.Р. Юник, А.С. Штогрин // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 84-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0459-1216
1011714
   Особливості росту та розвитку коренів проростків трансгенних ліній ARABIDOPSIS THALINA, що мають підсилену або пригнічену експресію гену протеїн-кінази KIN10 / Д.О. Новожилов, О.Є. Краснопьова, С.В. Ісаєнков, Я.Б. Блюм // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 78
1011715
  Слюсар С.М. Особливості росту та розвитку сорго в Правобережному Лісостепу // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 63-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
1011716
  Михальська С.А. Особливості самосвідомості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 41-42
1011717
  Айвазян Л.Ю. Особливості самотності як загальнопсихологічного феномену : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Айвазян Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1011718
  Айвазян Л.Ю. Особливості самотності як загальнопсихологічного феномену : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Айвазян Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 217 л. – Додатки: л. 201-217. – Бібліогр.: л. 179-200
1011719
   Особливості секреторної функції шлунка у щурів впродовж розвитку експериментального хронічного алкогольного панкреатиту / Д. Музалевська, О. Грінченко, Л. Штанова, З. Горенко, В. Бабан, П. Янчук, М. Матвейчук // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 76
1011720
  Пацула О. Особливості семантико-стилістичної трансформації військової лексики у романі "Прапороносці" О. Гончара // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 252-260. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті проаналізовано лінгвостилістичні особливості функціонування військової лексики у романі "Прапороносці" О. Гончара. Автор обгрунтовує взаємозумовленість екстра- та інтралінгвальних чинників при доборі письменником ідіостильових вербальних ...
1011721
  Скробот А.І. Особливості символіки образної системи іспанської казки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 275-280


  Стаття присвячена вивченню символіки образної системи іспанської казки як комунікативно-прагматичного репрезентанта іспанської ментальності.
1011722
  Іванова Л.О. Особливості синтаксичної реалізації заперечення у сучасній німецькій мові // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 41-42
1011723
  Сидорчук Т. Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 100-112


  На прикладі роботи з особовим архівом Омеляна Пріцака.
1011724
  Лихова С.Я. Особливості системи військових злочинів за кримінальним законом України / С.Я. Лихова, А.Р. Цезар // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С.39-49. – ISSN 2413-1342
1011725
  Нелін Є.В. Особливості системи роботи вищої педагогічної освіти Італії у другій половині XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 113-123. – ISSN 2312-5993


  Стаття присвячена аналізові проблем педагогічної підготовки майбутніх учителів. Розглядаються теоретико-правові аспекти становлення вищої педагогічної освіти Італії у другій половині ХХ століття. Звертається увага на залежність системи освіти від ...
1011726
  Ніщименко О.І. Особливості системи розселення Богуславського району Київської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 137-139
1011727
  Митрофанова А.С. Особливості системи управління корпоративними правами держави в Україні / А.С. Митрофанова, Н.Б. Решетняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 63-68. – ISSN 2222-4459
1011728
  Чернишова М.В. Особливості сімейного виховання в США // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 36-39
1011729
  Колосов О. Особливості складання опису і формули винаходу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 17-25. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
1011730
  Шацкова Л.П. Особливості складу витрат інноваційної діяльності промислового підприємства в залежності від цілей використання її результатів / Л.П. Шацкова, Б.С. Аннаєв // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 80-88. – ISSN 2306-6792
1011731
  Вереш М.Т. Особливості словотвору німецьких християнсько-богословських термінів / М.Т. Вереш, В.В. Синьо // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 54-59


  У статті розглянуто особливості словотвору німецьких християнсько-богословських термінів. Досліджено структурні особливості автохтонних термінів, похідних термінів та термінів-композитів. Серед похідних термінів виявлені афікси, які найбільшою мірою ...
1011732
  Довгань О.В. Особливості смислу абсурдного художнього тексту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 212-224. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1011733
  Рябець Н.М. Особливості соціалізації глобальної економіки / Н.М. Рябець, І.В. Тимків, І.В. Дворник // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 41-44. – ISSN 2306-6814
1011734
  Числіцька О. Особливості соціалізації кандидатів на військову службу у Збройних силах України / О. Числіцька, М. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 80-83. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті розглядаються особливості соціалізації кандидатів на військову службу в Збройних Силах України. Здійснюється аналіз їх психологічного вивчення, виявляються фактори, що впливають на рівень розвитку соціалізації особистості. В статье ...
1011735
  Гуцало Е.У. Особливості соціалізації молоді в сучасному соціокультурному просторі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 88-93. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1011736
  Сазоненко Г. Особливості соціалізації підлітків та юнаків в контексті формальної та неформальної освіти / Г. Сазоненко, В. Корх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-89. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті висвітлені особливості освітньої соціалізації підлітків та юнаків в контексті формальної та неформальної освіти на прикладі Українського гуманітарного ліцею КНУ ім. Т. Шевченка та проаналізовані результати емпіричного дослідження ...
1011737
  Білан Н.І. Особливості соціальних комунікацій в інтернеті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 59-62


  Йдеться про розвиток соціальних комунікацій в інтернеті. Інтернет - це найдинамічніший прогресуючий засіб комунікації, оскільки новітні види зв"язку дозволили об"єднати розрізнені комунікаційні системи у глобальну мережу, завдяки чому відбувається ...
1011738
  Бондар В.В. Особливості соціально-демографічного розвитку малих міських поселень приміської зони Києва (на прикладі міста Буча) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 52-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
1011739
  Давиденко І. Особливості соціально-історичного хронотопа в польській та австрійській овідіані другої половини XX століття // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 66-72. – ISSN 2078-340X


  На основі концептуальних положень теорії часопростору художнього твору, розроблених М. Бахтіним та Н. Копистянською, розкрито особливості соціально-історичного хронотопу в локальних текстах польської та австрійської Овідіани другої половини ХХ ...
1011740
  Шаумян О.Г. Особливості соціально-психологічної роботи з особами, позбавленими волі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 135-141. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1011741
  Юрчик Г. Особливості соціального захисту сімей в Україні / Г. Юрчик, Б. Давидчук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – № 2. – Бібліогр.: 12 назв
1011742
  Пампура І.І. Особливості соціального супроводу неповнолітніх, які відбувають покарання у виховних колоніях // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 132-135
1011743
  Сулятицький І.В. Особливості соціальної адаптованості учасників АТО / І.В. Сулятицький, І.П. Островський, К.О. Островська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 116-122. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1011744
  Ткач О.І. Особливості соціальної політики як узгодження інтересів соціальних груп // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька]. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 54-59. – ISBN 978-966-2609-55-4
1011745
  Островська Н.В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Островська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики і масової комунікації. – Запоріжжя, 2015. – 230, [38] арк. – Додатки: арк. 231-268. – Бібліогр.: арк. 194-230
1011746
  Калуга В.Ф. Особливості соціокультурного статусу свободи слова в умовах інформатизації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 30-37
1011747
  Свириденко М.А. Особливості соціолекту іспанських студентів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 165-172
1011748
  Нелін О. Особливості спадкування в Україні у період перебування у складі Російської та Австро-Угорської імперій у XIX - початку XX століття: історико-правовий аспект // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 9. – С. 4-9. – ISSN 2308-9636
1011749
  Лібов Д.Ю. Особливості спектра власних частот циліндрів скінченної довжини : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Лібов Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1011750
  Мельничук В.В. Особливості співвідношення екологічної етики і православного віровчення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 83-84
1011751
  Куцевич М. Особливості співвідношення окремих міжнародно-правових зобов"язань України та принципів чинності Кримінального кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-58. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню дійсних меж застосування КК України, які обумовлюються, ратифікованими Україною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню ...
1011752
  Олішевська Ю. Особливості співпраці України та Польщі у сфері охорони навколишнього середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-38. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості організації екологічної політики та природоохоронної діяльності України й Польщі. Подано характеристику системи управління екологічною політикою двох держав. У процесі дослідження основних напрямів проведення діяльності у ...
1011753
  Ніколенко Д.О. Особливості спостережливості в структурі пізнавальної активності персоналу Державної пенітенціарної служби України / Д.О. Ніколенко, О.М. Савченко // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 124-130
1011754
  Радишевська О.Р. Особливості справляння судового збору в Україні: колізійні аспекти вітчизняного законодавства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 185-194. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз деяких положень Закону України «Про судовий збір» стосовно їх відповідності нормам чинного податкового законодавства України, запропоновано способи усунення колізії в податковому законодавстві про судовий ...
1011755
  Горячова С.О. Особливості сприймання молоддю іміджу політичних діячів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 133-138
1011756
  Шебанова В.І. Особливості сприйняття життєвого шляху під впливом травматичного тілесного досвіду // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 112-121. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто особливості контексту життєвого шляху та його сприйняття, що формується під впливом травматичного тілесного досвіду (на прикладі вагітних із досвідом лікування безпліддя, спричиненого проблемами харчової поведінки й деформаціями ваги). ...
1011757
  Савчук Е.О. Особливості сприйняття кольоропозначень у мовній картині світу англомовних представників середнього віку / Е.О. Савчук, Н.М. Галунова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 185-188. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
1011758
  Коробейнікова Л.Г. Особливості сприйняття та переробки зорової інформації у спортсменів залежно від функціональної асиметрії головного мозку // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 102-109. – (Біологічні науки ; № 3)


  У статті наведено результати дослідження особливостей функціональної асиметрії головного мозку у спортсменів-єдиноборців високої кваліфікації. Обстежено 29 елітних спортсменів (членів національної збірної команди України з греко-римської боротьби та ...
1011759
  Полєєва Ю.С. Особливості сприйняття усної інформації в англомовної лекції (порівняльний аналіз перцептивних і акустичних параметрів темпу) // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 143-149
1011760
  Стасюкова К.В. Особливості спрощеної системи бухгалтерського обліку на малих підприємствах в Україні / К.В. Стасюкова, Г.Б. Пчелянська, А.В. Ткачук // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 96-101. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1011761
  Товканець Г.В. Особливості становлення вищої економічної освіти в Чехії і Словаччині у XX столытты // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 42-45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
1011762
  Антохів–Сколоздра Особливості становлення відносин Канади з Європейськими Співтовариствами // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 393-397. – ISSN 2076-1554
1011763
  Петруньок Б.П. Особливості становлення і розвитку колективної ідентичності кримських татар в контексті українського державотворення : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Петруньок Борис Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1011764
  Амар Особливості становлення і святкування першотравневого свята на українських землях наприкінці XIX століття / Амар, Аль-Анні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 542-546. – ISBN 978-966-171-795-3
1011765
  Зарічук О.Є. Особливості становлення інститутів спільного інвестування в контексті розвитку інституційних інвесторів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814
1011766
  Бортніков В. Особливості становлення місцевого самоврядування в Республіці Польща: досвід демократичної трансформації / В. Бортніков, С. Байрак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 155-164. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
1011767
  Головінов О.М. Особливості становлення національної інноваційної системи в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 82-90 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1011768
  Кацин М.Ю. Особливості становлення Німецького митного союзу (1818-1834): історико-правовий аспект // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2014. – № 3 (93). – С. 29-37
1011769
  Остапенко С.С. Особливості становлення політики мультикультуралізму в Канаді // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 42-44
1011770
  Лаговська С.С. Особливості становлення правової держави в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 38-45. – ISSN 1563-3349


  Окреслена сутність та проаналізований процес розбудови правової держави в Україні. Визначено принципи, закріплені в Конституції, а також досліджено особливості та чинники, які впливають на становлення правової держави.
1011771
  Карпов В.В. Особливості становлення символіки військових формувань України // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 168-182. – ISSN 2313-5603
1011772
  Андрієнко М.В. Особливості становлення та розвитку державного управління сферою пожежної безпеки в Україні в радянський період // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 107-109. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1011773
  Котенко С.Л. Особливості становлення та розвитку державної фінансової політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 25-30. – ISSN 2310-2837
1011774
  Зуб В. Особливості становлення та розвитку законодавчої бази з питань охорони праці в бібліотеках України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 44-51. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються особливості становлення та розвитку нормативно-правової бази з питань охорони праці в бібліотеках України, шляхи удосконалення законодавчих приписів, спрямованих на гарантування безпечних умов праці бібліотечних працівників, на ...
1011775
  Балябас В. Особливості становлення та розвитку пожежно-рятувальної служби України у міжвоєнний період (1920–1939 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 255-261. – ISSN 2078-6077
1011776
  Антоненко В.В. Особливості становлення та соціально-економічні засади функціонування бюджету м.Києва у 1920-х рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 37-41. – ISSN 2076-1554
1011777
  Данчук Ю.П. Особливості статевих відмінностей в прояві психомоторних якостей // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 112-113
1011778
  Лазебник Ю.О. Особливості статистичного оцінювання рівня професійної захворюваності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 10-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1011779
  Едер П.Т. Особливості створення вищого крайового суду у Львові у складі Австрії та Австро-Угорщини (1855-1918 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 34-40. – ISSN 2219-5521
1011780
  Сорока Л.П. Особливості створення заголовків у процесі підготовки PR-текстів для інтернет-видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається важливість етапу написання заголовків у процесі підготовки PR-текстів, вка зуються особливості створення назв різних видів PR-текстів, що публікуються в інтернет-виданнях (на прикладі інтернет-видань Рівненщини), визначаються ...
1011781
  Вагапов Г. Особливості створення інформаційного Інтернет-серверу // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 105-122. – ISBN 966-95840-5-1
1011782
  Луцанова А.М. Особливості створення та візуалізації 3D моделей рельєфу за допомогою сучасних програмних продуктів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 44-52


  У статті охарактеризовані традиційні методи зображення рельєфу та можливості аналізу карт рельєфу з використанням цифрових моделей рельєфу. Розглянуті питання особливостей створення та візуалізації 3D моделей рельєфу за допомогою сучасних програмних ...
1011783
  Зайцева Т.А. Особливості створення та функціонування інформаційної системи в медичній галузі / Т.А. Зайцева, Т.О. Пилипенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1011784
  Галабурда Т. Особливості створення та функціонування суду присяжних за Австрійським Кримінально-процесуальним кодексом 1873 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 45-49
1011785
  Прокопчук О.Т. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич, В.П. Бечко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 46-53 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1011786
  Антонюк Ю.С. Особливості структури мотивів вибору та професійної готовності особистості в період оптації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 315-316
1011787
  Кушерець Д.В. Особливості структури цивільних правовідносин у сфері охорони і захисту майнових прав фізичних та юридичних осіб // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 218-225. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розкриттю особливостей структури цивільних правовідносин у сфері охорони і захисту майнових прав, аналізу їх елементів та висвітленню взаємозв"язку цих елементів між собою. This article is devoted to exposion of the structure of ...
1011788
  Симочко Г.В. Особливості структурних елементів туристично-ресурсного потенціалу Закарпатської області / Г.В. Симочко, І.М. Волошин // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 78-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1011789
  Писанко Я.І. Особливості структурно-функціональної організації техногенно зміненої водної екосистеми гирлової ділянки річки Ірпінь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Писанко Яна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1011790
  Карпиленко В.А. Особливості структурування телевізійних тематичних новин (на прикладі сюжетів про справу Юлії Тимошенко) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 24-28


  У статті розглядаються когнітивні структури телевізійного новинного дискурсу. На конкретному прикладі прослідковуються розвиток та зміна когнітивної структури залежно від її складників. The article examines the cognitive structure of television news ...
1011791
  Бондарчук О.І. Особливості суб"єктивного благополуччя керівників освітніх організацій залежно від їхніх кар"єрних орієнтацій // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 88-89. – ISBN 978-966-629-858-7
1011792
  Гула Л. Особливості судово-медичної експертизи речових доказів біологічного походження / Л. Гула, М. Ярмолюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 133-136. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1011793
  Коневщинська Н.М. Особливості сукупного попиту та сукупної пропозиції в сучасній економіці Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 17-23. – (Серія : Економіка ; вип. 7 (4)). – ISSN 9125-0912
1011794
  Кондратюк О.В. Особливості суспільно-політичних неологізмів та способи їх перекладу / О.В. Кондратюк, Л.Л. Макарук // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 142-145
1011795
  Семашко Н.В. Особливості суспільно-політичних поглядів С.В. Петлюри у 1902-1917 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 225-234. – ISSN 2312-2587


  Проаналізовано погляди С.В. Петлюри на російський і європейський варіанти соціалізму, ставлення його до національних потреб українського народу, визначення їх причин та пошуку шляхів вирішення у 1902-1917 рр. Важливим чинником у подальшому вивченні ...
1011796
  Луцишин Г. Особливості сучасних збройних конфліктів в умовах глобалізації // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – с. 128-133
1011797
  Коваленко С.М. Особливості сучасних реформ щодо регулювання освіти дорослих в Англії / С.М. Коваленко, Л.І. Клочко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 404-413. – ISSN 2312-5993
1011798
  Прохорова М.Е. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки та економічний поділ світу між найбільшими ТНК / М.Е. Прохорова, О.О. Богданенко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 119-129. – ISSN 1729-7036
1011799
  Каштанов С.Ф. Особливості сучасного європейського законодавства в сфері реєстрації, оцінки, дозволу та обмеження хімічних речовин / С.Ф. Каштанов, Ю.О. Полукаров, Л.О. Мітюк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 122-129 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1011800
  Козачук О. Особливості сучасного реформування військових прокуратур в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 114-119. – ISSN 2311-6676
1011801
  Потапова А.Г. Особливості сучасного сільськогосподарського землекористування Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 59-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1011802
  Беззубченко О.А. Особливості сучасного стану розвитку міжнародної торгівлі / О.А. Беззубченко, К. Бодрова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 68-74. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1011803
   Особливості сучасної бойової хірургічної травми / І. Трутяк, І. Гайда, І. Богдан, Г. Прохоренко, В. Медзин // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2015. – Т. 41 : Медичні науки. Лікарський збірник. – С. 109-116. – (Нова серія ; т. 26). – ISSN 1563-3950


  Проаналізовано лікування 1051 поранених і травмованих учасників антитерористичної операції, які перебували у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Вогнепальні кульові поранення були у 78 (7,4%) постраждалих, поранення уламками гранат ...
1011804
  Тихомирова Є. Особливості сучасної кліматичної дипломатії // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Тихомирова Є.Б., Бортніков В.І., Вакулич В.М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (3). – С. 18-23. – ISSN 2522-1663
1011805
  Завидівська О. Особливості сучасної системи професійної освіти студентів-управлінців // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 39. – С. 30-35. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1011806
  Храмцовська Н. Особливості сучасної стандартизації в інформаційних дисциплінах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 100-108. – ISSN 1682-2366
1011807
  Старовойт Л.В. Особливості сюжетно-композиційної та образної структури ліричної повісті Б. Мозолевського "Дума про степ" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 153-156. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1011808
  Власюк Н. Особливості та актуальні проблеми хеджування валютних ризиків в Україні // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 134-137
1011809
  Василевський А.М. Особливості та етапи адаптації молодих працівників до умов професійної діяльності в органах Служби безпеки України // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 30-36
1011810
  Баранова Л.Г. Особливості та значення екологічного картографування на сучасному етапі // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 5-9


  Висвітлені особливості екологічного картографування, розглянуті проблемні питання екологічної ситуації, наведена класифікація екологічних карт. Освещенные особенности экологического картографирования, рассмотренные проблемные вопросы экологической ...
1011811
  Юрченко О. Особливості та інтерпретації числового матеріалу на прикладі героїчного поетичного епосу XIV-XVII ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 133-136. – ISBN 978-966-171-795-3
1011812
  Костя Л.М. Особливості та межі застосування медіації для вирішення податково-правових спорів // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів революції гідності : зб. матеріалів круглого столу 30 берез. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публ. права ; [уклад.: Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 125-132. – ISBN 978-966-423-466-2
1011813
  Луніна І.О. Особливості та наслідки застосування різних форм податку з обороту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 15-28. – ISSN 2305-7645
1011814
  Мурашевич К. Особливості та новаторство китайської пейзажної лірики початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-56. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено вживання образів природи у творчості китайських поетів XX ст. Проаналізовано новаторство та характерні особливості пейзажної лірики. Представлені як традиційні відомі образи природи, так і авторські. В данной статье ...
1011815
  Дмитрук Б.П. Особливості та перспективи використання в Україні досвіду антикорупційної політики деяких країн світу // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 7-19. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
1011816
  Хільська І.І. Особливості та перспективи України на шляху до євроінтеграції // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 27-28
1011817
  Лук"янчук О.М. Особливості та регіональні відмінності житлового фонду Житомирської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 123-125
1011818
  Скиба К. Особливості та сутність підготовки перекладачів в університетах Канади // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 3 (110), березень. – С. 88-92. – ISSN 2308-4634
1011819
  Колос К.Р. Особливості та тенденції використання комп"ютерно орієнтованого навчального середовища закладів післядипломної педагогічної освіти України // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 19-43. – ISSN 1998-6939
1011820
  Должикова-Поліщук Особливості та тенденції управління туристичною діяльністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 103-112 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1011821
  Галдецька І.Г. Особливості та характеристика педагогічних здібностей особистості до викладацької діяльності у вищому навчальному закладі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – C. 37-42. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія ; вип. 26). – ISSN 2310-0893
1011822
  Долінська Н. Особливості та шляхи реалізації менторських програм в університетах США // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 82-86. – ISSN 2309-9127
1011823
  Мелько Х.Б. Особливості творення постмодерністської синестетичної метаболи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 88-92. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто особливості постмодерністського художнього дискурсу, проаналізовано постмодерністську метаболу як засіб синестетичних мапувань в англійському та українському постмодерністському художньому дискурсі. Визначено механізми ...
1011824
  Бойко В.Г. Особливості творчості Д.С. Бортнянського у відзеркаленні західноєвропейських традицій 2-ї половини XVII - XVIII ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 263-272
1011825
  Костенко І.Л. Особливості тексту Євангелія в перекладі Пилипа Морачевського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 301-307. – ISSN 2520-6397


  Присвячено розгляду особливостей лексики тексту Євангелія перекла- ду Пилипа Морачевського. Здійснено аналіз лексичних і граматичних особ- ливостей української мови, які зазнали авторитарного втручання в період 1930-1980 рр. Посвящена рассмотрению ...
1011826
  Гончарук С.М. Особливості теплопереносу в адміністративній будівлі з конвекторною системою опалення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Гончарук Світлана Михайлівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 27 с. – Бібліогр.: 14 назв
1011827
  Шевченко О.Г. Особливості термічного режиму граничного шару атмосфери над Києвом / О.Г. Шевченко, Є.В. Самчук, С.І. Сніжко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 3/4. – С. 7-13. – ISSN 1992-4224
1011828
  Лучканин С.М. Особливості тлумаченя історії української та російської лінгвістики в румунських підручниках з історії мовознавства // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 296-302


  У статті розглядаються питання особливостей опису й розуміння українського та російського мовознавства в підручниках з історії лінгвістичних учень, опубікованих у Румунії протягом другої половини XX-початку XXI ст. З вітчизняних мовознавців найбільше ...
1011829
  Маріна З. Особливості традиційного весільного обряду в українських та російських селах Дніпропетровщини / З. Маріна, О. Хоменко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 39-43
1011830
   Особливості траєкторії руху штанги у важкоатлеток високої кваліфікації при виконанні ривка / О.В. Антонюк, О.С. Павлюк, Т.В. Чопик, Є.О. Павлюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ, 2016. – № 06. – Бібліогр.: 25 назв.
1011831
  Щербак О. Особливості трактування особистості жінки в духовно-релігійному творі (Києво-Печерський патерик) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5 (641). – С. 76-89. – ISSN 0236-1477
1011832
  Скляренко О. Особливості трактування поняття "жанрово-стилістична домінанта" в сучасній лінгвістиці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 251-255
1011833
  Артьомов І.В. Особливості транскордонного єврорегіонального співробітництва України з Угорщиною // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 4-11. – ISSN 2308-6912


  Важливою складовою частиною українсько-угорських відносин на міжрегіональному рівні є транскордонне співробітництво між прикордонними регіонами України та Угорщини, яке регулюється передусім положеннями Угоди між Кабінетом Міністрів України та ...
1011834
  Борисенко В. Особливості трансформації весільного обряду українців Карпатського регіону на початку ХХІ століття. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 10-15


  У статті аналізуються зміни у родинній обрядовості гуцулів Східних Карпат на початку ХХІ ст. Показано загальні тенденції розвитку сучасної обрядовості, що характеризується значною втратою традиційної звичаєвості, обрядової пісенності. В статье ...
1011835
  Петренко А.С. Особливості трансформації політичних режимів у посткомуністичних країнах // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 58-58
1011836
  Томашевська-Прядун Особливості трудового виховання дітей в японській родині // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 184-188. – (Серія: Педагогічні науки)
1011837
   Особливості турбулентних процесів у магнітосфері землі за вимірами місії "Кластер" / Л.В. Козак, С.П. Савін, А.Т. Луї, О.О. Цупко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 2. – С. 43-54. – ISSN 1561-8889
1011838
  Галімська І.І. Особливості у професійно-прикладної фізичної підготовки у льотних вищих навчальних закладах // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 405-412. – ISBN 978-966-7359-77-5
1011839
  Курило Т.В. Особливості укладення спадкового договору в цивільному праві України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 157-161
1011840
   Особливості української історичної прози XX століття : монографія / Ганна Александрова, Марина Богданова, Юлія Мельнікова, Ірина Співак ; [наук. ред. Ю.І. Ковалів] ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 225, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 215-225. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-374-356-1


  В пр. №1700341 напис: Бібліотеці Інституту філології - від авторів. Бердянськ. 2009 р.
1011841
  Мушкудіані О. Особливості української літературної пародії // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (8), квітень. – C. 2-3
1011842
  Гінзбург М. Особливості української мови що ними часто нехтують // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 56-65


  У статті розглянуто норми і традиції української мови щодо подавання статі особи займенниками кожний, всякий (усякий) та назвами осіб за посадою, професією, званням, а також щодо видового протиставлення віддієслівних іменників на позначення ...
1011843
  Зленко А. Особливості української трудової міграції // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 56-57. – (Історичні науки)
1011844
  Нагачевський А. Особливості української фольклористики в Канаді / А. Нагачевський, М. Маєрчик // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 293-309. – ISSN 1028-5091
1011845
  Муляр Т.С. Особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 74-77 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1011846
  Стретович О.М. Особливості управління відсотковим ризиком на ринку міжбанківського кредитування (на прикладі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль") // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 190-191
1011847
  Безручко О.О. Особливості управління економічним потенціалом підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 96-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
1011848
  Фурман В.М. Особливості управління економічною безпекою сучасних страхових компаній як одного із видів фінансових установ / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 20-25. – ISSN 2306-6792
1011849
  Павлович О.Р. Особливості управління інноваціями в ТНК / О.Р. Павлович, К.В. Погосян // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 108-118. – ISSN 2413-9998
1011850
  Черненко Н.М. Особливості управління навчальним закладом на засадах ризик-менеджменту // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 196-200. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1011851
  Воровка Г.П. Особливості управління природокористуванням у прибережній смузі Азовського моря // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 77-84 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1011852
  Сич Т.В. Особливості управління соціальними закладами // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 159-168
1011853
  Зеліско І.М. Особливості управління фінансовими ресурсами аграрно-промислових компаній України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 34-39. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто роль і значення фінансових ресурсів в діяльності аграрно-промислових компаній. Розкрито сутність системи управління фінансовими ресурсами аграрно-промислових компаній. Запропоновано показники результативності використання фінансових ресурсів ...
1011854
  Круглянко А.В. Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства / А.В. Круглянко, В.І. Змеул // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 108-118. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1011855
  Будецький Р. Особливості управління юстицією у Сполучених Штатах Америки: організаційно-правовий аспект // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 3 (78). – С. 155-164. – ISSN 1993-0909
1011856
  Силадій І.М. Особливості управлінської діяльності в підготовці фахівців соціальної сфери / І.М. Силадій, Н.В. Маринець // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 149-159
1011857
  Кармазіна Н.С. Особливості усвідомлення особистістю застосування власних захисних механізмів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 177-180
1011858
  Уварова Ю.В. Особливості усвідомлення стильових характеристик спілкування майбутніх менеджерів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 9 (186). – С. 75-80
1011859
  Дзюбіна О.І. Особливості утворення та функціонування семантичних неологізмів англійської мови в сфері інтернет-комунікації // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 17-23. – ISSN 2307-4604
1011860
  Хопта Т. Особливості утворення холдингових компаній в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 294-296. – ISBN 978-617-7069-17-0
1011861
  Яновська О. Особливості участі адвоката у процедурі медіації / О. Яновська, А. Біцай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей участі адвоката у процедурі посередництва у якості медіатора. Встановлено та проаналізовано ознаки за якими можливо визначити специфіку діяльності адвоката-медіатора. Виявлено переваги і недоліки у наданні ...
1011862
  Семененко І.Є. Особливості фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 33-36. – ISSN 2078-1687
1011863
  Дмитрасевич Р. Особливості фахової підмови юридичної психології (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 465-469. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1011864
  Гресько В. Особливості феномену страху // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 139-146
1011865
  Гніздицька М.П. Особливості фігуративної мови есеїстики Юрія Косача // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 91-99. – ISSN 2520-2103
1011866
  Глазунов С.І. Особливості фізичного вдосконалення військовослужбовців під час перебування військ в умовах позиційної оборони // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 01. – С. 13-18 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1011867
  Абросімов Є.О. Особливості філософії права в Україні / Є.О. Абросімов, Н.О. Скалозуб // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 304-309. – ISSN 2306-9082
1011868
  Корнєєв М.В. Особливості фінансіалізації товарних ринків на сучасному етапі економічного розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 319-325. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1011869
  Рибак М.С. Особливості фінансової діяльності малого підприємництва в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 127-129
1011870
  Булкін І.О. Особливості фінансування науково-технічного розвитку військово-промислового комплексу в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 23-38. – ISSN 0374-3896


  В статье анализируются основные тенденции финансирования оборонных НИОКР в Украине в свете современных мировых трендов. Специальное внимание уделено изменениям в структуре источников финансирования работ и развитию экспортной ориентации в ...
1011871
  Длугопольський О.В. Особливості фінансування соціального захисту в країнах Азії: японський вектор формування держави добробуту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 11 (228). – С. 75-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 2305-7645
1011872
  Балега А.В. Особливості фінансування та організації геологічного вивчення вітчизняних залізорудних родовищ / А.В. Балега, М.М. Курило // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 34-39. – ISSN 1682-721Х
1011873
  Дубова І. Особливості фольклоризму балад Степана Руданського // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 7-15. – ISSN 2308-1902
1011874
  Конончук Т.І. Особливості фольклористичного дискурсу в творчості Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 134-142


  Розглядається творчість Осипа Маковея (1867-1925) під кутом зору фольклористичного дискурсу. З"ясовано, що усна народна творчість мала важливе значення у формуванні письменника та знайшла свій вияв у текстах автора різних жанрів на рівні сюжету, ...
1011875
  Лазер-Паньків Особливості фонетичного варіювання давньогрецьких паремій: система консонантизму // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 119-125


  У статті розглядаються основні тенденції історичного розвитку системи консонантизму давньогрецької мови, окреслюються фактори формування фонетичних варіантів давньогрецьких паремій та аналізуються особливості їх фонетичного варіювання. В статье ...
1011876
  Івашків Г. Особливості форми та декору керамічних димарів // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 656-670. – ISSN 1028-5091
1011877
  Владичук М. Особливості формування амортизаційної політики держави // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 69-72. – ISSN 2078-5860
1011878
  Штика Ю.М. Особливості формування аналітичної компетентності у студентів економічних спеціальностей // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (19). – C. 210-214. – ISSN 2413-1571
1011879
  Ткаленко С.І. Особливості формування біотехнологічних кластерів ЄС: досвід для України / С.І. Ткаленко, Р.З. Любачівська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 37-42. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є дослідження розвитку інноваційних кластерів у біотехнологічному секторі ЄС. Показано зростання ролі інноваційних кластерів та особливості формування нового менталітету їх учасників з високим рівнем довіри до партнерів на базі нових ...
1011880
  Аврамчук Б.О. Особливості формування вартості сільськогосподарських земель в країнах Європи // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 84-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-1677
1011881
  Христюк Б.Ф. Особливості формування водного стоку річки Дунай та розробка методик його прогнозування : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Христюк Борис Федорович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, НАН України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2014. – 280 л. – Додатки: л. 244-280. – Бібліогр.: л. 221-243
1011882
  Христюк Б.Ф. Особливості формування водного стоку річки Дунай та розробка методик його прогнозування : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Христюк Борис Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1011883
  Монаєнко А. Особливості формування галузі фінансового права // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 245-265. – ISBN 978-966-306-020-4
1011884
  Чистякова І.А. Особливості формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 461-476. – ISSN 2312-5993
1011885
  Авдєєва М.С. Особливості формування житлових будинків в умовах відродження національних традицій в архітектурі модерну Києва на початку XX століття // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 3-9. – ISBN 978-617-7202-87-4
1011886
   Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – 494, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1011887
  Пруднікова О. Особливості формування зовнішньополітичного курсу КНР в період правління Ху Цзіньтао (2002 - 2012 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 350-353. – ISBN 978-966-171-783-0
1011888
  Деркач Т.В. Особливості формування золотого запасу України та оцінка його використання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 306-313. – ISSN 2222-4459
1011889
  Копилюк О.І. Особливості формування і реалізації стратегії розвитку транскордонного співробітництва / О.І. Копилюк, П. Куцаб // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (91). – C. 31-38. – ISSN 1562-0905
1011890
  Панасюк В.А. Особливості формування і функціонування політичної еліти Гетьманщини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 58-66
1011891
  Буратевич О.О. Особливості формування інститутів судової влади в УНР (1917 - квітень 1918 рр.) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 194-197. – ISBN 978-617-7777-14-3
1011892
  Кучепенко І. Особливості формування інституту держави крізь призму політичних процесів в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (66), липень - серпень. – С. 83-91
1011893
  Палецька-Юкало Особливості формування іншомовної лексичної компетентності в письмі майбутніх ІТ-фахівців // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 39-51. – ISSN 2312-5993
1011894
  Рудомська М.Ю. Особливості формування контенту як шлях до розвитку та популяризації видання серед цільової аудиторії // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 304-309
1011895
  Шаленна Н.М. Особливості формування концепту "європейського ісламу" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 34-43. – ISSN 2308-6912


  Кількісне зростання мусульманських громад у країнах Європейського Союзу і тривалий дискурс щодо поглиблення інтеграційних процесів зумовили особливу актуальність дослідження проблем пристосування мусульман до умов і реалій розвитку європейських ...
1011896
  Сулім А.А. Особливості формування критичного мислення як результату медіакритики та медіаосвіти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  В статті розглядається поняття "критичне мислення", визначається його значення для індивідів та груп людей, які функціонують в інформаційному суспільстві. Визначаються особливості формування критич ного мислення як результату медіакритики та ...
1011897
  Морозова О. Особливості формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 526-529
1011898
  Морозова О.О. Особливості формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в СРСР (20-70 рр. XX ст.) // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 348-355
1011899
  Майєр Н. Особливості формування методичної самостійності майбутніх викладачів французької мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 58-63. – ISSN 2308-4634
1011900
  Богомаз Ю К. Сорокіна Особливості формування міжкультурних компетенцій сучасного студентства // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 35-38
1011901
  Вергун Д.В. Особливості формування міжнародного іміджу країни в сучасному інформаційному просторі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 148-150
1011902
  Булгакова О.В. Особливості формування науково–педагогічної інтелігенції Радянської України у середині 1950–х – першої половині 1960–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 86-90. – ISSN 2076-1554
1011903
  Бондар Ю.В. Особливості формування національного інформаційного простору в Україні на сучасному етапі дкржавотворення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 82. – С. 154-161
1011904
  Товкайло С.Р. Особливості формування національної свідомості студента на заняттях з української мови за професійним спрямуванням // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 49-50
1011905
  Мазур М.Р. Особливості формування показань свідка в кримінальному провадженні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 141-147. – ISSN 2078-6670
1011906
  Бортніков В.І. Особливості формування політичного режиму в Україні в умовах посткомуністичної трансформації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 69. – С. 159-168
1011907
  Присяжна-Гапченко Особливості формування проблематики публіцистики української еміграції в період "залізної завіси" (кінець 40-х - поч. 50-х рр. XX ст.) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 197-201. – ISSN 2078-1911
1011908
  Акімов О. Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – C. 207-217
1011909
  Бахов І.С. Особливості формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів в системі вищої лінгвістичної освіти // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 8-15


  Статтю присвячено проблемам формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів в системі вищої лінгвістичної освіти, наголошується на необхідності застосування особистісно-діяльнісного підходу в процесі формування, виокремлено ...
1011910
  Зозуляк-Случик Особливості формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах: дидактичні аспекти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 102-115. – ISSN 2074-8167
1011911
  Малтиз В.В. Особливості формування професійної психологічної культури державного управлінця / В.В. Малтиз, Д.Г. Бражник // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 142-146. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1011912
  Боднар А.Я. Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів / А.Я. Боднар, Н.Г. Макаренко // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – C. 3-8. – ISSN 2617-2348


  Статтю присвячено проблемі формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів. Наголошено на тому, що саме в період навчання у ВВНЗ юнаки проходять етап становлення та укорінення їхньої самосвідомості, як ...
1011913
  Пінцак В. Особливості формування режиму народної демократії в Чехословаччині // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 56-64
1011914
  Скиба В.П. Особливості формування рівня мінералізації південних річок України (на прикладі річки Молочна) / В.П. Скиба, Н.М. Вознюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 71-80 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
1011915
  Казакова І.В. Особливості формування світового та вітчизняного ринків мінеральних добрив // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 104-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1011916
  Євтушенко О.В. Особливості формування сервісної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 103-106. – ISSN 2306-6806
1011917
  Кулінська А.В. Особливості формування системи індикаторів оцінки інвестиційної безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 11-15. – ISSN 2306-6814
1011918
  Бех К. Особливості формування споживчого попиту на національному ринку харчових продуктів в умовах глокалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 97-100. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу емпіричних даних визначено ставлення українських споживачів до країни походження компаній, харчові продукти яких реалізуються в супермаркетах. Досліджено важливість різних параметрів товарів для покупців харчових продуктів і ...
1011919
  Верещако С. Особливості формування стану міщан та основні категорії міського населення іспанських міст доби розвинутого середньовіччя // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 232-235. – ISBN 978-966-171-783-0
1011920
  Пуцентейло П.Р. Особливості формування стратегії управління економічним розвитком регіону / П.Р. Пуцентейло, О.П. Завитій // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 298-308 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
1011921
  Корж М.В. Особливості формування стратегій міжнародного маркетингу та системи планування в умовах активізації інтеграційних процесів в світогосподарській системі / М.В. Корж, О.П. Степанов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 83-95. – ISSN 2308-6912


  Як показує проведений аналіз, розвиток маркетингової системи є дуже актуальним питанням, без вирішення якого не існує реальних можливостей здійснення підприємницької діяльності. Особливо серйозно ця проблема постає в галузі міжнародного маркетингу ...
1011922
  Булкот О. Особливості формування сучасного фінансового механізму транснаціональних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-10. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ключові аспекти фінансового механізму діяльності транснаціональних корпорацій. Шляхом авторських узагальнень визначено п"ять основних елементів фінансів ТНК: фінансовий менеджмент, який розглядається у двох вимірах - операційний фінансовий ...
1011923
  Гупало О.Г. Особливості формування та основні напрями використання доходів домогосподарств у вітчизняній економіці / О.Г. Гупало, О.І. Пікулик // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 183-189. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
1011924
  Петряєв О.О. Особливості формування та оцінка соціального потенціалу регіонів України / О.О. Петряєв, М.В. Грузд // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 63-74. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
1011925
   Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / [Бойко О.В. та ін.] ; за ред. А.Ю. Парфіненка ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 279, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 266-279. – ISBN 978-966-285-006-2
1011926
  Жукова А.О. Особливості формування та розвитку англомовної терміносистеми телебачення // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 135-139
1011927
  Головко Є.Є. Особливості формування та розвитку правового механізму оподаткування землі в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 54-58. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
1011928
  Юрчук О.О. Особливості формування та стратегії репрезентації антиколоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Юрчук Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1011929
  Осадчук І.Ю. Особливості формування та функціонування правлячої еліти в контексті "патронажного президенталізму" в Туркменістані // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – C. 59-62. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
1011930
  Веремеєнко С.І. Особливості формування температурного режиму темно-сірого оподзоленого легкосуглинкового грунту в умовах сучасних кліматичних змін / С.І. Веремеєнко, О.А. Фурманець, П.І. Трофименко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 15-28. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1011931
   Особливості формування тугоплавких фаз в процесі реакційного пресування порошкової суміш Al2O3-SiO2-C-Al / О. Попов, В. Бойко, П. Ліщук, В. Мельник, М. Мельниченко, О. Прокопов, В. Федорець, Є. Ярмощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-42. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процеси формування тугоплавких фаз внаслідок нагрівання суміші порошків SiO2-Al2O3-Al-C. Показано, що гаряче пресування досліджуваної системи при температурі 1800 0С та тиску 18 МПа призводить до формування композиційного матеріалу на основі ...
1011932
  Горновська О.В. Особливості формування у майбутніх філологів компетенції в японському діалогічному мовленні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 155-161. – (Серія "Педагогіка" ; № 2)
1011933
  Харлан Г. Особливості формування українсько-німецьких відносин у контексті східноєвропейської політики Федеративної Республіки Німеччина (1990 - 1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 177-179. – ISBN 978-966-171-783-0
1011934
  Харлан Г. Особливості формування українсько-німецьких відносин у контексті східноєвропейської політики Федеративної Республіки Німеччини (1990 - 1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 388-390. – ISBN 978-966-171-783-0
1011935
  Безлюдний О.І. Особливості формування умінь і навичок роботи з іншомовним текстом зі спеціальності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 265-270. – ISSN 2074-8922
1011936
  Дубик К.В. Особливості формування фотоакустичного відгуку в композитних системах на основі поруватої кремнієвої матриці : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Дубик Катерина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 150 арк. – Додатки: арк. 147-150. – Бібліогр.: арк. 134-146
1011937
  Дубик К.В. Особливості формування фотоакустичного відгуку в композитних системах на основі поруватої кремнієвої матриці : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Дубик Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1011938
  Вербецька Т.О. Особливості формування ціннісних преференцій студентської молоді // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 18-21. – ISBN 978-966-171-811-0
1011939
  Бондаренко Е. Особливості формування шкал кількісних показників на тематичних картах в умовах комп"ютеризації картографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-55. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості формування шкал кількісних показників на тематичних карт у сучасних умовах автоматизації картографічних робіт через призму систематизації функціональних можливостей програмного забезпечення, яке належить до географічних ...
1011940
  Гладченко М. Особливості формулювання місії університетів країн Європейського Союзу (на прикладі Німеччини) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 92-99. – ISSN 1682-2366
1011941
  Ісаєв М.В. Особливості фототермічного та фотоакустичного перетворення в неоднорідних структурах на основі кремнію : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ісаєв Микола Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 146 л. – Бібліогр.: л. 128-146
1011942
  Ісаєв М.В. Особливості фототермічного та фотоакустичного перетворення в неоднорідних структурах на основі кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Ісаєв Микола Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1011943
  Дяченко М.В. Особливості функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Дяченко Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1011944
  Клімчук Ю. Особливості функціонуванння макро- та мікротопонімів у структрурі празького тексту (на прикладі поетичної творчості представників "празької школи") // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 59-68. – ISSN 2304-9383
1011945
  Паламарчук О.М. Особливості функціонування бізнес-інкубаторів в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 99-104. – ISSN 2306-546X


  Предметом роботи є дослідження особливостей функціонування бізнес-інкубаторів як частини інфраструктури підтримки малого підприємництва, та вагомого інструменту економічної, соціальної, структурної і інноваційної політики. Метою роботи є визначення ...
1011946
  Костючков С.К. Особливості функціонування вищої школи України в умовах формування громадянського суспільства // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 2. – С. 54-61. – ISSN 2078-7782


  Стан освітньої системи в державі є показником якості життя суспільства, а тому в більшості економічно розвинених країн саме держава є головним суб"єктом, який програмує і забезпечує функціонування та розвиток системи освіти та визначає стратегічні ...
1011947
  Нагорняк М. Особливості функціонування вітчизняних мережевих радіостанцій // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 206-245. – ISBN 978-966-8299-26-2
1011948
  Співак І.В. Особливості функціонування глобального валютного ринку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 274-284. – ISSN 2306-4994
1011949
  Венгерук Н.П. Особливості функціонування дистанційних систем керування банківськими рахунками / Н.П. Венгерук, Я.В. Бобирець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 19, жовтень. – С. 35-39. – ISSN 2306-6792
1011950
  Володіна Ю. Особливості функціонування європеїзмів у перській мові // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 19-21. – (Бібліотека Інституту філології)
1011951
  Полякова Т.В. Особливості функціонування іменникової синонімії в мовотворчості Яра Славутича та Ліни Костенко / Т.В. Полякова, В.С. Щербатюк // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – C. 124-133


  Стаття продовжує цикл публікацій авторів із питань ідіостилю українських письменників. На прикладі іменникової синонімії поетичних творів Яра Славутича та Ліни Костенко розкрито багатство образного мовлення майстрів слова.
1011952
  Кривунь В. Особливості функціонування інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства в умовах інноваційної економіки / В. Кривунь, О. Корчак // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 3. – С. 38-41. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1708-7422
1011953
  Кудин О.О. Особливості функціонування ісламу в сучасному світі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 89-93


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування ісламу в сучасному світі, а також особливостям проявлення ісламу в соціально-політичному житті західних країн. Статья посвящена анализу особенностей Функционирования ислама в современном мире. А ...
1011954
  Баранько Я.С. Особливості функціонування канонічного права в епоху Середньовіччя


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування канонічного права в Середньовіччі, розкриті джерела його виникнення, особливості його прояву. Статья посвящена анализу особенностей функционирования канонического права в Средневековье, раскрыты ...
1011955
  Баранько Я.С. Особливості функціонування канонічного права в епоху Середньовіччя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 3-12


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування канонічного права в Середньовіччі, розкриті джерела його виникнення, особливості його прояву. Статья посвящена анализу особенностей функционирования канонического права в Средневековье, раскрыты ...
1011956
  Шевчук І. Особливості функціонування конституційної скарги в Республіці Польща // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 53-58
1011957
  Котенко В.Л. Особливості функціонування метонімії та уособлення у іспанськомовному спортивному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 115-121


  У статті закцентовано увагу на особливостях функціонування метонімії та уособлення як тропах, що застосовуються авторами-журналістами і спортсменами у статтях і творах художньо-публіцистичного стилю. Прослідковано прагматику спортивного тексту, якої ...
1011958
  Мишко А.М. Особливості функціонування морських портів України в умовах окупації частини території // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 157-165
1011959
  Мудрик Л. Особливості функціонування невербальних комунікативних компонентів у ситуації поздоровлення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 44-49. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1011960
  Шакула В. Особливості функціонування Переяслав-Хмельницького хлібозаводу в 1977-1985 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 142-148. – ISSN 2522-4611


  Розглядаються особливості діяльності Переяслав-Хмельницького хлібозаводу в період з 1977 по 1985 рр. У цей час хлібопекарня Переяслав-Хмельницького заводу продовольчих товарів була реорганізована в самостійне підприємство. У статті використано методи ...
1011961
  Захарчук Н.В. Особливості функціонування перформативних дієслів у мовленнєвих актах (на прикладі англійської мови) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 39-45. – ISSN 2077-804X
1011962
  Лівінський А.І. Особливості функціонування підприємств тваринництва в Україні та їх реноваційний розвиток // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1011963
  Гарбар Ж.В. Особливості функціонування ринку державних запозичень // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 44-50. – ISSN 2306-6814
1011964
  Гончаренко Н.І. Особливості функціонування світового ринку інформаційних технологій в умовах трансформаційних змін глобального економічного середовища // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 95-100. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
1011965
  Баскаков А.Ю. Особливості функціонування системи бюджетного менеджменту в ЄС // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 57-62. – ISSN 2306-6814
1011966
  Бухтіарова А.Г. Особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні / А.Г. Бухтіарова, Я.В. Висоцька // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 4. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2409-1944
1011967
  Глущенко С. Особливості функціонування суддівського самоврядування у вищому спеціалізованому суді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7069-15-6
1011968
  Глущенко С. Особливості функціонування суддівського самоврядування у вищому спеціалізованому суді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7069-15-6
1011969
  Чорна Н.В. Особливості функціонування топонімів іспанською мовою / Н.В. Чорна, Г.О. Швець // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 218-223


  Статтю присвячено топонімам, що займають особливе місце в лексичній системі мови. Власні назви володіють специфічними ознаками, підкоряються внутрішнім законам конкретної мови та слугують засобом номінації індивідуального предмету. Топонімія - розділ ...
1011970
  Павлюк І.М. Особливості функціонування транспортної мережі країн АСЕАН // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 218-220
1011971
  Коцан Н. Особливості функціонування українсько-польського кордону в умовах розгортання процесу євроінтеграції (на прикладі Карпатського єврорегіону) / Н. Коцан, Р. Коцан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 131-138. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
1011972
  Колупаєва О.М. Особливості функціонування фейлетону в сучасній медійній системі (на матеріалі видання "Високий замок") // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 27-28
1011973
  Прокопенко В.Ю. Особливості функціонування фінансових пірамід та їх вплив на розвиток ринку фінансових послуг України / В.Ю. Прокопенко, М.В. Дубина, К.О. Коваленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – С. 226-232. – ISSN 2222-4459
1011974
  Латинін М.А. Особливості функціонування фінансово-економічного механізму державного управління стратегічним плануванням регіонального розвитку в Україні / М.А. Латинін, А.І. Гнатенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 51-56. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
1011975
  Савенко А.О. Особливості функціонування фразеологічних одиниць у романі Н. Казандзакіса "Лихі кумедні пригоди Алексіса Зорбаса" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 155-161. – ISBN 966-581-295-6
1011976
  Жураковська М.Б. Особливості функціонування центрів трансферу технологій в Україні // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 2 (30). – С. 86-91. – ISSN 1681-6277
1011977
  Ковальчук В.А. Особливості функціонування цитат у журналістських текстах в контексті перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 146-150. – ISBN 966-638-142-7
1011978
  Родіонова І.Г. Особливості характеротворення у "кримінальних" оповіданнях Дмитра Марковича // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 216-220. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1011979
  Ратошнюк В.І. Особливості хімічного складу олії сучасних сортів люпину вузьколистого та перспективи використання її в різних сферах народного господарства // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 150-156 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
1011980
  Майборода В.А. Особливості ходу росту повних деревостанів дуба бореального (Quercus borealis Mich.) у лісових екосистемах України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 20-26 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
1011981
  Чорна Н.Ю. Особливості холдінгової інтеграції підприємств / Н.Ю. Чорна, І.П. Корнійчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 43-46. – ISSN 2306-6814
1011982
  Токарєва Л. Особливості хронотопної моделі роману Данила Албахарі "Снігова людина" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 261-271


  У статті подається розуміння хронотопу та основні його елементи: суб’єкт, час, простір та алгоритм дії системи, які аналізуються на основі роману сербського письменника Давида Албахарі «Снігова людина». Зазначається, що хронотоп виражається складним ...
1011983
  Кушнірова Т. Особливості хронотопу в романі "Дар" В. Набокова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 20-27. – ISSN 2075-1486
1011984
  Бортнік Ж.І. Особливості хронотопу сучасної монодрами // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 7-13. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1011985
  Сімаковська А.С. Особливості хронотопу циклу оповідань "Три солдати" Р. Кіплінга // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 57-58
1011986
  Голік О.В. Особливості художньо-публіцистичних жанрів у сучасних друкованих ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 44-49


  У статті розглянуто особливості функціонування художньо-публіцистичних жанрів у сучасних друкованих ЗМІ, їх різновиди та модифікації, що є результатом взаємокореляційних процесів. Крім того, здійснено моніто ринг сучасної української преси щодо розвою ...
1011987
  Семелюк Р.М. Особливості художнього вираження авторської позиції в повісті Г. Джеймса "Дейзі Міллер" // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 61-62
1011988
  Зелена Ю. Особливості художнього психологізму в оповідній манері Ганни Барвінок та Марка Вовчка (на матеріалі оповідання Ганни Барвінок "Хатнє лихо" та Марка Вовчка "Козачка") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 236-244
1011989
  Філат Т. Особливості художнього трактування трагедії Чорнобиля в ліриці Ліни Костенко (стаття друга) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 165-175. – ISSN 2312-6809
1011990
  Подрига В.П. Особливості художньої інтерпретації архетипів колективного несвідомого у прозі О. Сомова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 98-103. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1011991
  Комарніцька Л.М. Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця XIX – початку XXI століть : дис. … канд. філол. наук : 10.01.05, 03, 035 / Комарніцька Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Кам"янець-Подільськ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – 247 арк. – Додатки: арк. 242-247. – Бібліогр.: арк. 227-241
1011992
  Волощенко-Віслобокова Особливості церковного законодавства // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 84-87. – ISBN 978-966-2781-18-2
1011993
  Лінькова О.Ю. Особливості ціннісної моделі управління // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (86). – С. 35-41. – ISSN 1683-1942


  "Досліджено елементи управління бізнесом в умовах Європейської інтеграції економіки України. Розроблено методологічний підхід до оцінювання умов розвитку бізнесу за показниками: інфляції; вартості кредитів; рівня оподаткування; корумпованості. ...
1011994
  Михайлюк О. Особливості шкільної соціалізації в сучасному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-64. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядається специфіка процесу соціалізації особистості. Наведено основні підходи, що стосуються періодизації даного процесу. Представлені психологічні та соціальні фактори і умови, що впливають на ефективність соціалізації. Розглянуто ...
1011995
  Ященко Т. Особливості юридичних консультацій стартапів // Юридична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 20). – С. 31
1011996
  Гриценко М. Особливості юридичної відповідальності за майнові злочини за І Литовським статутом / М. Гриценко, П. Захарченко // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 63-64
1011997
  Процевський О.І. Особливості юридичної відповідальності у сфері трудового права // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 13-25. – (Право ; вип. 21). – ISSN 2312-1661
1011998
  Патлачук О.В. Особливості юридичної техніки природоохоронних норм Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення 1984 р. // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 50-63. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1011999
  Галкін І.Г. Особливості юрисдикції Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 285-287. – ISSN 2219-5521
1012000
  Штих І.І. Особливості Я-концепції в похилому віці / І.І. Штих, Є.В. Олашин // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 49-53. – ISSN 2311-8164
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,