Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1011001
  Бондаренко Л. "Оцінка за екзамен" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 41-45
1011002
   Оцінка декомпресійних властивостей мезокавального шунтування в хірургічному лікуванні портальної гіпертензії у дітей / О.Г. Дубровін, О.С. Годік, В.П. Соручан, Л.Є. Янович // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 34-38. – ISSN 2226-1230
1011003
  Гладун О.М. Оцінка демографічних втрат кримськотатарського народу внаслідок депортації 1944 року / О.М. Гладун, О.П. Рудницький, Н.В. Кулик // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – C. 11-28. – ISSN 2072-9480
1011004
  Матвіїшин Є.Г. Оцінка демографічних втрат у регіонах України внаслідок зменшення народжуваності під час Голодомору 1932 – 1933 рр. / Є.Г. Матвіїшин, В.Є. Матвіїшин // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 33-40
1011005
  Кафлевська С.Г. Оцінка демографічних чинників формування трудового потенціалу сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 102-108. – ISSN 2221-1055
1011006
  Лібанова Е. Оцінка демографічної політики за допомогою поздовжних і поперечних показників народжуваності / Е. Лібанова, П. Шевчук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-31.
1011007
  Логвиненко О. Оцінка демократичних процесів в Україні політичними лідерами як суб"єктами регіональної еліти // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 31-35. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
1011008
  Комарова І.В. Оцінка державної підтримки аграрного сектору України в контексті світового досвіду // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 65-75
1011009
  Гіреш Й.Й. Оцінка деформації лівих відділів серця у хворих із гіпертонічною хворобою методом спекл-трекінгехокардіографії // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 73-74. – ISSN 2224-1485
1011010
  Штаюра С.Т. Оцінка деформаційних параметрів статичної тріщиностійкості середньо- та низькоміцних сталей. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Штаюра С.Т.; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2000. – 20л.
1011011
  Варивода Юрій Юрійович Оцінка деформаційних характеристик тріщиностійкості матеріалів при змішаних макромеханізмах руйнування : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Варивода Юрій Юрійович; АН Украіни, фіз.-мат. ін-т ім. Карпенка. – Львів, 1994. – 16л.
1011012
  Данилевська-Жугунісова Оцінка джерел формування кредитного забезпечення відтворення основних засобів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 105-108
1011013
  Маслак О.І. Оцінка диверсифікаційного потенціалу інноваційного розвитку промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 138-143
1011014
  Іллюша С.Н. Оцінка динаміки імпорту при довгостроковому прогнозуванні макропоказників / С.Н. Іллюша, О.А. Герасімова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-74 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
1011015
  Кіркова Н.П. Оцінка динаміки інвестиційного клімату в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 16, серпень. – С. 46-50. – ISSN 2306-6814
1011016
  Голованенко. Оцінка динаміки конкурентного середовища в обробній промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 288-294.
1011017
  Григор"єва Людмила Іванівна Оцінка динаміки радіоекологічної обстановки та дозового навантаження на населення в районах функціонування головних зрошувальних систем Миколаївського регіону : Дис. ... біологічних наук: 03.00.01 / Григор"єва Л.І.; МОіНУ; Миколаївськ. держ. гуманіт. ун-тет ім. П.Могили. – Миколаїв, 2004. – 195л. – Бібліогр.: л.169-195
1011018
  Григор"єва Людмила Іванівна Оцінка динаміки радіоекологічної обстановки та дозового навантаження на населення в районах функціонування головних зрошувальних систем Миколаївського регіону : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Григор"єва Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв.
1011019
  Лисак Микола Васильович Оцінка динаміки розтріскування конструкційних матеріалів акустико-емісійним методом : Автореф... доктора техн.наук: 05.02.07 / Лисак Микола Васильович; НАН України. Фізико-математ. ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1996. – 32л.
1011020
  Васенко О.Г. Оцінка динаміки якості поверхневих вод басейну р.Дніпро // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 389-398. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1011021
  Карабанов Олександр Геннадійович Оцінка динамічних параметрів тропо-стратосфери радіотехнічними системами вертикального зондування : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.21 / Карабанов Олександр Геннадійович; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Х., 1998. – 15л.
1011022
  Абакуменко О. Оцінка динамічної стійкості фінансового ринку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С.175-184. – ISSN 1818-5754
1011023
  Васильєв О. Оцінка диференціації населення України за умовами життя // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 36-42
1011024
  Чепурко В.В. Оцінка диференціації сільськогосподарських підприємств за ступенем ризику для іноземних інвестицій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-15. – (Економіка ; вип. 43)


  Розглянуто особливості оцінки сільськогосподарських підприємств.
1011025
  Вільчинський С.Й. Оцінка діапазону потужностей квазарів та ядер галактик в рамках квантово-польової моделі їх струйної активності // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 354-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі квантово-польової моделі струйної активності квазарів та ядер галактик дано чисельну оцінку діапазону потужностей цих об"єктів.
1011026
   Оцінка дії антиоксиданту (проантоціанідину) на злоякісний ріст при променевій терапії / Я.Б. Раєцька, Ю.М. Білокінь, К.В. Прокопова, К.В. Лукашова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-120. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив проантоціанідинів на рівень тіобарбітуроактивних продуктів пероксидного окиснення ліпідів, активність супероксиддисмутази та каталази в тканинах головного мозку та селезінці з трансплантованою карциномою Герена, в умовах пухлинного ...
1011027
  Шацман Д.О. Оцінка дії гербіцидів на забур"яненість, ріст і розвиток рослин кукурудзи за беззмінного вирощування у Лівобережному Лісостепі України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 109-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
1011028
  Семенов А.Г. Оцінка ділової активності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 227-231. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1011029
  Козонак Н.О. Оцінка діючих бізнес-моделей у молочній галузі України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 63-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1011030
  Кочетков В.М. Оцінка діючих методів мотивації праці персоналу в системі управління машинобудівними підприємствами / В.М. Кочетков, І.М. Грінько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 115-122
1011031
  Журовська І. Оцінка діючих схем мінімізації (оптимізації) та ухилення від оподаткування / І. Журовська, В. Кміть // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 186-194. – ISSN 0201-758Х
1011032
  Михальська О.Л. Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 150-151. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
1011033
  Михальська О.Л. Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 132-134. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-4236
1011034
  Маргасова В.Г. Оцінка діючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості Чернігівського регіону : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1011035
  Єрмоленко Г.Г. Оцінка діяльності державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на ринку іпотечного житлового кредитування / Г.Г. Єрмоленко, І.С. Журба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 94-101. – ISBN 966-8958-03-9
1011036
  Варцаба В.І. Оцінка діяльності інтегрованих фінансових посередників в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 3. – С. 35-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2409-1944
1011037
   Оцінка діяльності наукових установ України з використанням моніторингу дисертаційних робіт та індексів цитування / Г.П. Задорожня, Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, Г.В. Новицька // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 2 (158). – С. 14-19


  Розглянуто результати науково-дослідної роботи щодо оцінки діяльності наукових установ НАН України, НААН України, НАМН України з використанням таких інструментів як моніторинг дисертаційних робіт, захищених дисертацій в 2000–2012 рр. за галузями науки ...
1011038
  Стефанюк І.Б. Оцінка діяльності органів державного фінансового контролю // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 100-111 : табл. – Бібліогр..: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1011039
  Костенко С.С. Оцінка діяльності першої та другої сигнальних систем людини / С.С. Костенко, Р.К. Локтєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-34. – (Біологія ; вип. 32)


  Запропоновано ком"ютерну програму дослідження психофізіологічних властивостей людини, зокрема, дослідження діяльності першої та другої сигнальних систем. Отримані результати узгоджуються з положенням про те, що перша та друга сигнальні системи ...
1011040
  Сілко К.В. Оцінка діяльності та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 308-310. – ISBN 978-966-188-219-4
1011041
  Тесленко В. Оцінка діяльності Центральної Ради в листуванні та спогадах Євгена Чикаленка // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 364-371. – ISBN 966-02-0276-8
1011042
  Чупринін О.О. Оцінка довговічності залізобетонних тонкостінних конструкцій з урахуванням дисипативних деформацій / О.О. Чупринін, Н.В. Середа, А.О. Гарбуз // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 102-105 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1011043
   Оцінка довговічності засобів транспорту в АПК з урахуванням впливу агресивних середовищ : монографія / П.В. Попович, П.О. Марущак, В.О. Дзюра, О.С. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-279. – ISBN 978-966-305-092-8
1011044
  Труфіна Ж.С. Оцінка довгострокових біологічних активів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 208-216. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185


  "У статті розглянуто методичні засади обліку біологічних активів сільськогосподарських підприємств України. Зокрема, основна увага приділена проблемам оцінки біологічних активів: систематизовано ключові аспекти проведення оцінки біологічних активів з ...
1011045
  Цюпак О.П. Оцінка доказів в адміністративному судочинстві: правовий та логічний аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 179-186. – ISSN 1999-5717
1011046
  Зеленяк Е.С. Оцінка доказів на українських землях у складі Польського королівства // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 46-48
1011047
  Середа Ю. Оцінка доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 67-71


  Проблемні аспекти.
1011048
  Ляш А.О. Оцінка доказів та їх процесуальних джерел за новим КПК України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 3 (150). – С. 11-14
1011049
  Штефан А. Оцінка доказів у цивільному процесі // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 118-129
1011050
  Смуригін О. Оцінка доказів як елемент процесу доказування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-49.
1011051
  Гиляка І.С. Оцінка доказів: правове регулювання в Україні та міжнародний досвід // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 138-140. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1011052
  Жилінський А. Оцінка достатності капіталу комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-67. – (Економіка ; вип. 41)


  Основною проблемою, яка розглянута у статті, виступає методика визначення достатності капіталу комерційного банку. Основною метою статті є визначення і обгрунтування найбільш прийнятого з погляду автора методики визначення достатності капіталу ...
1011053
  Москаленко С.О. Оцінка достовірності визначення параметрів водоутворення математичної моделі дощових паводків для малих водозборів Правобережжя Прип"яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 23-29


  Проведено узагальнення оптимальних параметрів водоутворення математичної моделі процесів формування дощових паводків для малих басейнів Правобережжя Прип"яті та оцінка достовірності їх визначення в залежності від гідрографічних та морфометричних ...
1011054
  Гахович С.В. Оцінка достовірності контролю при структурному діагностуванні цифрових типових елементів заміни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 16--21


  У статті розглядається питання оцінки достовірності отримання діагностичної інформації про технічний стан цифрових елементів на платі типового елемента заміни (ТЕЗ). Розглянуті характерні випадки побудови тестових впливів на об"єкт діагностування з ...
1011055
  Курганський В. Оцінка достовірності прогнозних фільтраційно-ємнісних властивостей колекторів картамишської світи за даними 3D сейсморозвідки / В. Курганський, В. Колісніченко, В. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 34-38. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Наведено загальні відомості про місце проведення робіт та матеріали, за якими зроблено прогноз. Описано методику обгрунтування та побудови моделей типу "керн-ГДС" на прикладі пористості. На основі даних буріння нових свердловин проаналізовано прогнозні ...
1011056
  Костриця Оцінка достовірності прогнозу еволюції кадрового потенціалу української науки, здійсненого ендогенним методом прогнозування / Костриця, ОП // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (111). – С. 33-43. – ISSN 1560-4926


  Актуальність дослідження щодо встановлення достовірності опублікованого у 2017 р. прогнозу чисельності дослідників України, виконаного ендогенним методом прогнозування для різних варіантів державної політики, обумовлена тим, що його результати ...
1011057
  Ловинюков В.І. Оцінка достовірності розвіданих запасів корисних копалин за даними розробки родовищ / В.І. Ловинюков, О.А. Лисенко, С.Ф. Литвинюк // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 76-84. – Бібліогр.; 12 назв. – ISSN 1682-3591
1011058
  Сокольчук К.І. Оцінка достовірності та незміщеності параметрів розподілу середнього річного стоку води річок Правобережжя Прип"яті // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 47-50. – ISBN 978-966-136-643-4
1011059
  Дутко В.О. Оцінка достовірності та тенденцій у змінах стоку води на річках басейнів Західного Бугу та Сяну (у межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 57-65


  Проведено оцінку тенденцій у змінах стоку води на річках басейнів Західного Бугу та Сяну (у межах України). Зроблена перевірка статистичних гіпотез незалежності та однорідності середньорічного стоку з використанням параметричних та непараметричних ...
1011060
  Левицька С.О. Оцінка доходів державних закладів вищої освіти за принципами реформованого бюджетного обліку / С.О. Левицька, Н.І. Сушко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (282). – С. 37-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1011061
  Гладинець Н.Ю. Оцінка доходів і видатків зведеного бюджету України / Н.Ю. Гладинець, А.В. Корчинська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 144-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
1011062
  Конарівська О.Б. Оцінка доходів страхових компаній на ринку страхових послуг України // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 92-110. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
1011063
  Щукін Б.М. Оцінка доходності капіталу в державній власності / Б.М. Щукін, В.В. Пророк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (223). – С. 25-32. – ISSN 2522-1620
1011064
  Костюченко В. Оцінка доходу за національними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – C.26-30
1011065
  Потокій Н.Й. Оцінка доцільності впровадження в Закарпатській області ранньої діагностики Віл-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями / Н.Й. Потокій, І.С. Миронюк // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 49-56. – ISSN 2415-8763
1011066
  Вдовиченко В.О. Оцінка доцільності впровадження швидкісного пасажирського сполучення другого рівня у місті Харків / В.О. Вдовиченко, В.В. Воліков // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 69-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1011067
  Чучман Ю. Оцінка доцільності державних та приватних інвестіційних проектів / Ю. Чучман; Українська Акад.державного управління при Президентові України. – Київ : УАДУ, 1998. – 102с. – ISBN 966-7353-12-5
1011068
   Оцінка доцільності організації комбінованого режиму на міських маршрутах з урахуванням впровадження виділеної смуги руху / К.С. Вакуленко, Н.А. Соколова, Н.В. Шиллє, О.І. Лежнева // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 253-260 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1011069
  Дайновський Ю.А. та інш. Оцінка еволюційної доцільності інвестування інновацій // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.287-293. – ISBN 5-7763-2435-1
1011070
  Побережна Л.Я. Оцінка екологічних ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств (на прикладі м. Калуш) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Побережна Любов Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1011071
  Підкова О.М. Оцінка екологічних функцій грунтів міста Києва // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 57-61. – ISSN 2304-5809
1011072
  Ободовський О.Г. Оцінка екологічно необхідного стоку (на прикладі річок басейну Дніпра) / О.Г. Ободовський, О.В. Сукач, І.П. Шуляренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-61 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Наведено розробки науково-методичних аспектів поняття екологічно необхідного стоку води (ЕДС). ЕДС визначається через екологічно допустимі витрати (ЕДВ) - витрати, що не порушують саморегулюючої системи "потік - русло". Наведений приклад розрахунку ЕДС ...
1011073
  Караїм О.А. Оцінка екологічного стану басейну річки Стрипа та заходи щодо його поліпшення / О.А. Караїм, І.М. Панасюк // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 89-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1992-4224
1011074
   Оцінка екологічного стану безстічних озер м. Києва / П.Д. Клоченко, В.О. Медведь, З.Н. Горбунова, І.Ю. Іванова, Г.Г. Ліліцька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 168-174 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1011075
  Ляшенко В.А. Оцінка екологічного стану водойому Дунайського біосферного заповідника біологічними методами // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 71
1011076
  Почтаренко В.І. Оцінка екологічного стану геологічного середовища / В.І. Почтаренко ; [відп. ред. В.М. Шестопалов ; гол. ред. М. Бойченко] ; НАН України ; Наук.-інж. центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень. – Київ : Промінь, 2010. – 63, [1] с. : табл. – Додатки: с. 56-63. – Бібліогр.: с. 49-55. – ISBN 978-966-8512-33-9
1011077
  Бажура В.П. Оцінка екологічного стану Київської області // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 194-196. – ISBN 978-966-285-300-1
1011078
  Пархоменко О.Г. Оцінка екологічного стану ландшафтів великого Ходосівського городища на Київщині (пелеопедологічний аспект) // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 70-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
1011079
  Гузієнко І.А. Оцінка екологічного стану правобережних приток Дніпра за фізико-хімічними та гідроморфологічними показниками / І.А. Гузієнко, В.М. Савицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 129-136


  На сучасному етапі розвитку України в контексті євроінтеграційного вектору державної політики перебуває на дихотомічному роздоріжжі: з одного боку, зростає прагнення до збільшення економічного благополуччя шляхом підвищенн рівня промислового ...
1011080
  Герасименко Т.В. Оцінка екологічної безпеки АЕС у разі впливів екстремальних природних явищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Герасименко Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1011081
  Нестер А.А. Оцінка екологічної безпеки територій підприємств виробництва плат та гальваніки // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 39-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-4049
1011082
  Жук В П. Оцінка екологічної безпеки як складової якості життя у транскордонних субрегіонах // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 2 (711). – Бібліогр.: 9 назв
1011083
  Яців М.Ю. Оцінка екологічної ситуації Чернівецької області // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1011084
   Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС : моніторинг зобов"язань в рамках Порядку денного асоц. Україна-ЄС та виконання Дорожньої карти Східного партнерства за 2012 р. / [РАЦ "Суспільство і довкілля" ; під ред. Н. Андрусевич ; координатори проекту : Н. Андрусевич, З. Міщук]. – Львів : Ресурсно-аналітичний центр "Cуспільство і довкілля", 2013. – 201 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1011085
  Юхновський В.Ю. Оцінка екологічної стабільності малого міста Буча Київської області / В.Ю. Юхновський, О.В. Зібцева // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 49-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
1011086
   Оцінка екологічної стабільності та пластичності нових гібридів буряків цукрових / Т.Д. Сонець, О.І. Присяжнюк, С.М. Гринів, І.І. Коровко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 148-159 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1011087
  Боярин М.В. Оцінка екологічної стійкості ландшафтів річок басейну Західного Бугу у Волинській області / М.В. Боярин, І.М. Нетробчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 40-46 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
1011088
  Бережняк Є.М. Оцінка екологічної стійкості сірих лісових грунтів за різного використання / Є.М. Бережняк, М.Ф. Бережняк, Д.А. Іванія // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Кравченко Ю.С., Мельник В.І., Піковська О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 1. – С. 52-61. – ISSN 2706-7688
1011089
  Сотник В.О. Оцінка еколого-економічного збитку від впливу електромагнітного випромінювання засобів інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 83-88. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1011090
  Александров І.О. Оцінка еколого-економічного збитку водним об"єктам Донецької області / І.О. Александров, О.В. Половян, М.Ю. Тарасова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 229-240


  Досліджено техногенну ситуацію у галузі поводження з поверхневими природними водними ресурсами у Донецької області та підходи до визначення еколого-економічного збитку, заподіяного скиданням забруднених стічних вод. Запропоновано економіко-математичну ...
1011091
  Черчик А.О. Оцінка еколого-економічної безпеки підприємств лісогосподарської сфери // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 368-378. – ISSN 2524-003X
1011092
  Шевченко А.М. Оцінка еколого-меліоративної стійкості земель в умовах зрошення : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.02 / Шевченко А. М.; Укр. акад. аграрн. наук, Ін-т гідротехн. і меліор. – К., 1998. – 18л.
1011093
  Крайнюков О.М. Оцінка еколого-токсикологічного стану річки Лопань у межах м.Харків // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 57-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1011094
  Нестеренко Р.В. Оцінка економіко-організаційного забезпечення діяльності підприємств машинобудування як об’єктивна основа впровадження логістично-орієнтованих систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 371-376
1011095
  Мойсей В.І. Оцінка економічних ефектів міжнародної трудової міграція на прикладі України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 74-77. – ISSN 2306-6814
1011096
  Василів В.Б. Оцінка економічного впливу університету на розвиток регіону / В.Б. Василів, Л.І. Безтелесна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 80-85. – ISSN 2222-4459
1011097
  Куракіна Ю.О. Оцінка економічного ефекту від використання власних коштів підприємств регіону з урахуванням динаміки їх фінансового стану в контексті державного управління // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 77-82 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1011098
  Таранюк Л.М. Оцінка економічного потенціалу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – C. 96-105. – ISSN 1726-8699


  У статті проведена оцінка економічного потенціалу промислового підприємства у період проведення реінжинірингу бізнес-процесів. Також сформована система індикаторів, які відображають стадії формування, адаптації та розвитку екон. потенціалу при ...
1011099
  Пузирьова П.В. Оцінка економічного ризику в управлінні фінансовим потенціалом підпримств України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 131-134.
1011100
  Волошин А.В. Оцінка економічного розвитку підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 217-223
1011101
  Афанасьєв С.О. Оцінка економічного стану річок басейну Тиси з застосуванням методології рамкової водної директиви // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 45-53. – Бібліогр.: 6 назв
1011102
  Манцуров І.Ґ. Оцінка економічної безпеки власності підприємства на корпоративні права / І.Ґ. Манцуров, О.В. Нусінова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 75-82


  Розроблені методичні основи оцінки економічної безпеки власності підприємства на корпоративні права, що йому належать. Наведено основні фактори ризику поглинання підприємства. Встановлено, що втрати підприємства, пов"язані із захистом від рейдерського ...
1011103
  Ейтутіс Г. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту : проблеми транспорту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 56-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1810-3944
1011104
  Азарова Т. Оцінка економічної безпеки підприємства на базі концепції VBM // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 62-69. – ISSN 2410-0706
1011105
  Степаненко А. та інш. Оцінка економічної безпеки України та регіонів // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.39-54. – ISSN 1562-0905
1011106
  Левицька С.О. Оцінка економічної вигоди активів соціально відповідального бізнесу / С.О. Левицька, О.О. Осадча // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (297). – С. 57-71 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1011107
  Чернявська І. Оцінка економічної діяльності партнерських альянсів // Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету : науковий журнал / Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Будько О.В., Коренюк П.І., Плахотнік О.О. [та ін.]. – Кам"янське, 2020. – № 1 (1). – С. 53-58. – ISSN 2709-2879
1011108
  Борщ Л.М. Оцінка економічної доцільності видобутку природного сланцевого газу в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 113-121. – ISSN 2222-4459
1011109
  Корчинський В.Є. Оцінка економічної ефективності бюджетного вирівнювання : бюджет / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.12-19 : Табл.,. – Бібліогр.: 9 назв
1011110
  Цопа Н.В. Оцінка економічної ефективності в"їзного міжнародного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглянуто основні показники економічної ефективності в"їздного міжнародного туризму.
1011111
   Оцінка економічної ефективності виготовлення паливних брикетів підвищеної якості / О.С. Полянський, О.В. Дьяконов, О.С. Скрипник, В.І. Д"яконов, І.М. Бузіна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 88-93 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1011112
  Іщенко І.І. Оцінка економічної ефективності виробництва і затрат / І.І. Іщенко, С.П. Терещенко. – К., 1991. – 173с.
1011113
  Герасименко Т.В. Оцінка економічної ефективності геофізичних досліджень на початкових стадіях пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів північного борту Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. ... канд. геологічних наук : 04.00.19 / Герасименко Т.В. ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України.КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1011114
  Мазуренко В.П. Оцінка економічної ефективності зовнішньоекономічних зв"язків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-68. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто питання оцінки та аналізу зовнішньоекономічних зв"язків, загальнометодологічні положення зовнішньої торгівлі та інших видів зовнішньоекономічної діяльності. Увагу приділено показникам ефективності зовнішньоекономічних зв"язків. This article ...
1011115
  Слатвінський М.А. Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів: управлінський аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 76-82.
1011116
  Савенко К.С. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності на промислових підприємствах : монографія. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-164. – ISBN 978-966-676-583-6
1011117
  Пухаєва З.Д. Оцінка економічної ефективності лізингових операцій в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.225-228
1011118
  Лисенок О.В. Оцінка економічної ефективності операцій банку з цінними паперами на прикладі АТ "Ощадбанк" / О.В. Лисенок, Л.В. Шірінян, Е.А. Шірінян // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (305). – С. 48-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1011119
  Фролова Г.І. Оцінка економічної ефективності організаційного реінжинірингу бізнес­процесів / Г.І. Фролова, С.В. Кулініч // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 59-65. – ISSN 1997-4167
1011120
  Курило М.М. Оцінка економічної ефективності освоєння Бахтинського родовища флюориту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Подано основні геолого-економічні характеристики Бахтинського родовища плавикового шпату. Проаналізовано розміри та структуру основних показників економічної ефективності освоєння даного родовища. The main economical and geological characteristics of ...
1011121
  Таранюк Л.М. Оцінка економічної ефективності проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 168-177. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
1011122
  Кучеров О.П. Оцінка економічної ефективності розробки автоматизованої інформаційної системи "Норма" : інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 130-135 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1011123
  Полив"янчук А.П. Оцінка економічної ефективності способу прискореного виміру викидів твердих частинок з відпрацьованими газами тепловозів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1011124
  Лебедь І.Г. Оцінка економічної ефективності участі країни у зоні вільної торгівлі: підходи до проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 66-68
1011125
  Хаустова К.М. Оцінка економічної стабільності розвитку підприємств сфери гостинності у регіоні / К.М. Хаустова, В.В. Гоблик, Т.В. Черничко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 169-174. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
1011126
  Васенко О.Г. Оцінка екосистемних послуг водних об"єктів / О.Г. Васенко, Г.Ю. Міланіч // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 71-84. – ISSN 2522-1388
1011127
  Ахтирська Н.М. Оцінка експертних висновків "наукових суддів" у практиці Європейського суду з прав людини // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 125-137. – ISSN 0130-2655
1011128
  Жеребко І О. Оцінка експертом результатів експертного дослідження як передумова прийняття експертного рішення та формулювання висновку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 109-112. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1011129
  Нелеп В. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу України : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 54-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1011130
  Вишивана Б.М. Оцінка експортно-імпортної діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-64. – Бібліогр.: с. 57-58


  На основі теорії антагоністичних ігор розроблено економіко-математичну модель для оцінки експортно-імпортної діяльності в Україні, що дає змогу визначити найпривабливіші галузі для інвестування.
1011131
  Вишивана Б.М. Оцінка експортно-імпортної діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-64.
1011132
  Серебренніков Б.С. Оцінка експортного потенціалу електроенергетики України в контексті концепції сталого розвитку // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – № 5. – С. 5-11. – ISSN 1810-0546
1011133
  Тонконог О.О. Оцінка експортного потенціалу зернової галузі України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 185-191 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1011134
  Степанчук І.П. Оцінка експортного потенціалу машинобудівної галузі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-14. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття та методику оцінки експортного потенціалу галузі, проаналізовано стан та динаміку експорту однієї з пріоритетних галузей народного господарства України - машинобудування. The author considers the idea and methods of industry export ...
1011135
  Зелена Р. Оцінка електронних доказів: іноземний досвід // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 26-27
1011136
  Ковальська Є. Оцінка емпіричної валідності Адаптованого індексу статусної характеристики Ворнера // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, липень - вересень. – С. 110-123. – ISSN 1563-3713
1011137
  Корхова М.М. Оцінка енергетичної ефективності вирощування пшениці м"якої озимої залежно від строків сівби та норм висіву насіння / М.М. Корхова, О.А. Коваленко, А.В. Шепель // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 85-91 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1011138
  Окаряченко Г.П. Оцінка енергетичної ефективності економіки України // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 3 (37). – С. 143-147. – ISSN 1681-6277
1011139
   Оцінка енергії світіння атмосфери над грозовими розрядами / Л.В. Козак, В.М. Івченко, А. Одзимек, І.С. Клоков, П.М. Козак, В.П. Лапчук // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 2. – С. 33-42. – ISSN 1561-8889
1011140
  Бережна Д.С. Оцінка епізоотичної ситуації вірусу хвороби Марека на території України / Д.С. Бережна, О.А. Іващенко, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 1 (29). – С. 14-20. – ISSN 2076-0558
1011141
  Фролова Л.В. Оцінка ергонімності як ключового індикатору якості інформаційного маркеру бізнес-моделі підприємства / Л.В. Фролова, О.С. Кравченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 288-296
1011142
  Павленко Т.М. Оцінка естетичної привабливості території Полтавської області для цілей рекреації і туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 95-99 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1011143
  Іванок Д.В. Оцінка етологічного заблокування гідромережі басейнової геосистеми річки Десна в контексті моделювання її гідромережної каналізаційно-підпірної фазово-етологічної стійкості // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 83-93


  Вдосконалено теорико-методологічний базис моделювання гідромережної каналізаційно-підпірної фазово-етологічної стійкості. Визначено ступінь етологічного заблокування гідромережі басейнової геосистеми річки Десна. Проаналізовано загрози зміни природного ...
1011144
  Пономаренко Геннадій Володимирович Оцінка ефективності бактерицидної дії дезінфікуючих препаратів на мікобактерії : Автореф. дис. ... канд. ветеринарних наук: 16.00.03 / Пономаренко Г.В.; Українська академія аграрних наук. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1011145
  Лубунь О. Оцінка ефективності банківської діяльності у промисловому секторі економіки : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 87-90. – ISSN 1605-2005
1011146
  Александрова В.О. Оцінка ефективності бізнес-процесів інтегрованих корпоративних структур / В.О. Александрова, О.В. Манойленко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 249-255 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
1011147
  Денисюк О.В. Оцінка ефективності бюджетного процесу в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 286-291. – ISSN 2222-4459
1011148
  Українська Л.О. Оцінка ефективності бюджетної політики України в сучасних умовах / Л.О. Українська, Я.К. Голубцова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Визначено основні статті видатків Державного бюджету України. Проаналізовано кількість видатків на освіту, пенсії, соціальний захист і Збройні сили. C. 104.
1011149
  Троцик Т.І. Оцінка ефективності використання бюджетних коштів на розвиток науки // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 182-186. – ISSN 2306-546X
1011150
  Бабушкіна Р. Оцінка ефективності використання земель об"єднаних територіальних громад із врахуванням встановлених зон обмежень / Р. Бабушкіна, Т. Мацієвич // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 25-34. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1011151
  Декальчук М.А. Оцінка ефективності використання земель сільськогосподарського призначення // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 71-74 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1011152
  Черніков О.І. Оцінка ефективності використання інвестицій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-156. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто три групи показників (коефіцієнти) фінансового аналізу в інвестиційному моделюванні системного (програмованого) менеджменту (на матеріалах підприємств пивоварної галузі): виробничі, інвестиційні та фінансові.
1011153
  Черніков О.І. Оцінка ефективності використання інвестицій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-156.
1011154
  Баран Р.Я. Оцінка ефективності використання інтернет-технологій в маркетинговій діяльності туристичних підприємств / Р.Я. Баран, М.Й. Романчукевич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 170-176. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1011155
  Пізняк Т.І. Оцінка ефективності використання оборотних активів як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства / Т.І. Пізняк, І.В. Неценко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 10. – С. 28-31 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
1011156
  Грязева В.В. Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 108-114
1011157
  Бержанір І.А. Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства / І.А. Бержанір, Т.А. Ящук // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 11. – С. 6-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
1011158
  Замятін А. Оцінка ефективності використання санкцій як зовнішньополітичного інструменту (на прикладі відносин між Російською Федерацією та Грузією) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 50-52. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі відносин між Російською Федерацією та Грузією аналізується практика взаємного застосування санкцій - насамперед на предмет оцінки їхньої ефективності. Визначено, що в цьому випадку очевидна різниця політико- економічних потенціалів не ...
1011159
  Сумець О.М. Оцінка ефективності використання складів торговельно-посередницьких фірм // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 24-32 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 2 назв.
1011160
  Крикавський Є.В. Оцінка ефективності використання стратегічних моделей управління аутсорсинговою мережею поставок із застосуванням ІТ-рішень / Є.В. Крикавський, І.В. Петрик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 416-425. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1011161
  Николюк О.М. Оцінка ефективності використання технологій аерофотозйомки малими та середніми сільськогосподарськими підприємствами / О.М. Николюк, В.В. Гуреля, П.П. Топольницький // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 66-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1011162
  Нідзельська В.А. Оцінка ефективності використання управлінського потенціалу організації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 31-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1011163
  Кустріч Л.О. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств на регіональному рівні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 18-24 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1011164
  Скрипник А.В. Оцінка ефективності вищої освіти / А.В. Скрипник, І.С. Оборська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 4. – С. 53-61. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є побудова моделі для оцінки ефективності отримання вищої освіти залежно від діючих характеристик освітнього процесу та діючих макроекономічних показників. Розглянуто причини незадовільного стану сучасної української вищої освіти.
1011165
  Ліпич Л. Оцінка ефективності вкладення інвестицій в екологічні проекти за синергетичним ефектом / Л. Ліпич, Т. Глубіцька // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 28-34. – ISSN 2411-4014
1011166
  Зятковський І.В. Оцінка ефективності власності в умовах трансформаційної економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 129-142
1011167
  Костенко А. Оцінка ефективності впровадження євроінтеграційних реформ в Україні // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.] наук. ред. А.М. Круглашов. – Чернівці, 2019. – Т. 16, тематич. вип. : Європейська інтеграція України в час нових викликів та загроз. – С. 124-132. – ISSN 2309-7760
1011168
  Черваньов Д.М. Оцінка ефективності впровадження інформаційних систем управління на підприємстві / Д.М. Черваньов, І.О. Нетреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-40. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розкрито необхідність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах України. Визначено особли-вості проектів автоматизації управління і підходи до оцінки їх ефективності. Розроблено модель комплексної оцінки ефе-ктивності впровадження ...
1011169
  Кузьмінський Ю. Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік : інформаційні технології // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 7. – С. 27-31. – Бібліогр.: 6 назв
1011170
  Цеслів А.С. Оцінка ефективності впровадження системи комерційної концесії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 84-87 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1011171
  Радіонов Ю.Д. Оцінка ефективності державних видатків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 12 (625). – С. 76-87. – ISSN 0131-775Х
1011172
  Кушнір І.М. Оцінка ефективності державного контролінгового регулювання економіки: зарубіжний досвід і національні аспекти : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 28-35 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1011173
  Скорик М. Оцінка ефективності державного регулювання формування і функціонування капіталу аграрного сектору // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 68-74. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1011174
  Матвієнко П.В. Оцінка ефективності державного управління системою освіти та науки в регіонах України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 56-62
1011175
  Матвієнко П.В. Оцінка ефективності державного управління трансформаційними процесами в країнах СНД // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 79-86 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1011176
  Рожкова І.В. Оцінка ефективності державної політики з охорони суспільного здоров"я : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 66-68 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1011177
  Галайко А.М. Оцінка ефективності державної фінансової підтримки розвитку агропромислового комплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 79-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
1011178
   Оцінка ефективності детальних наземних магніторозвідувальних робіт на прикладі Глумчанської ділянки (Волинський мегаблок УЩ) / А. Баран, В. Дроздецький, Ю. Гейко, С. Кривдик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-49. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Протягом останніх десятиліть у північній та північно-східній частинах Новоград-Волинського блоку ІІ порядку виконано поаркушні наземні магнітометричні зйомки масштабу 1:25 000, аеромагнітні зйомки масштабу 1:10 000 та наземні магнітометричні зйомки ...
1011179
  Бойко В.О. Оцінка ефективності деяких нестандартних способів виконання вогневих завдань / В.О. Бойко, В.І. Пеньковський, М.Ю. Мокроцький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 162-170
1011180
  Шрамко С.С. Оцінка ефективності діяльності громадськості щодо запобігання злочинності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 344-348. – ISSN 2219-5521
1011181
  Рунчева Н.В. Оцінка ефективності діяльності державних корпорацій // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (9). – С. 163-169
1011182
  Попова В.В. Оцінка ефективності діяльності державної податкової служби України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 21-25


  У статті висвітлено питання оцінки ефективності діяльності державної податкової служби України. Здійснено аналіз наукових підходів, запропоновано авторський погляд на побудову системи оцінки та сформульовано основні вимоги до неї. In the article the ...
1011183
  Федорчук С. Оцінка ефективності діяльності за показниками психофізіологічних функцій у операторів систем стеження / С. Федорчук, Ю. Горго, Ю. Садовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію на рухомий об"єкт і функціональну рухливість нервових процесів у зв"язку з ефективністю операторської діяльності в операторів теплових електростанцій. Виявлено, що ефективність операторської діяльності пов"язана з точністю реакції на ...
1011184
  Зятковський І.В. Оцінка ефективності діяльності некомерційних організацій : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 142-148 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1011185
  Охріменко І. Оцінка ефективності діяльності органів і підрозділів Національної поліції України: погляд на проблему // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 139-144. – ISSN 2307-8049
1011186
  Абрамович І.О. Оцінка ефективності діяльності персоналу в контексті впровадження нових технологій на підприємствах енергетичного сектору України / І.О. Абрамович, С.Я. Шурпа // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 77-82
1011187
  Андрійчук Р.В. Оцінка ефективності діяльності підприємства: вартісно-орієнтований підхід (за матеріалами молокопереробних підприємств) : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Андрійчук Р.В. ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв.
1011188
  Романчук А.Л. Оцінка ефективності діяльності сучасного підприємства: теоретичний та методичний аспекти // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 95-105. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1011189
  Рогов В.Г. Оцінка ефективності економічного стимулювання розвитку суднобудівних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 205-211. – ISSN 2222-4459
1011190
  Фіголь Н.М. Оцінка ефективності електронних навчальних видань // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (57). – С. 86-92. – ISSN 2077-7264
1011191
  Коровко І.І. Оцінка ефективності елементів технології вирощування цукрових буряків // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 117-121 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-9270
1011192
   Оцінка ефективності ендоскопічної бронхіальної санації у хворих, оперованих з приводу новоутворень легень / В.В. Бойко, А.Г. Краснояружський, В.Г. Грома, В.В. Кріцак // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 117-122. – ISSN 2224-0586
1011193
  Січко Т.В. Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства / Т.В. Січко, Н.П. Попадинець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 52-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1011194
  Гордієнко В. Оцінка ефективності запровадження цільової програми із використанням економіко-математичних методів / В. Гордієнко, О. Григораш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-31. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито засади застосування програмно-цільового методу до формування бюджетних програм. Виявлено основні недоліки діючих програм. Здійснено оцінку ефективності Програми розвитку малого підприємництва шляхом застосуванням ...
1011195
  Маслик Р.О. Оцінка ефективності зарубіжних фінансових моделей соціального захисту та можливості їх використання в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 13-19. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1011196
  Новожилова М.В. Оцінка ефективності засобів ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру методами нечіткої логіки / М.В. Новожилова, Р.В. Гудак, О.І. Чуб // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 126-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1011197
  Волошина Л.О. Оцінка ефективності застосування L-аргініну аспартату в комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з високим рівнем коморбідності та кардіоваскулярного ризику // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 63-70. – ISSN 1605-7295
1011198
   Оцінка ефективності застосування існуючих алгоритмів стиснення відеоінформації / В.В. Зубарєв, А.Г. Зінчик, О.С. Лєнков, В.О. Савран, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 177-186


  У статті розглядається можливість застосування існуючих алгоритмів стиснення іідеоінформації для реалізації технічного забезпечення дистанційного надання даних в режимі реального часу (розроблення і підтримки веб-ресурсів, забезпечення інтерактивного ...
1011199
  Дащенко О.В. Оцінка ефективності застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми, за Кримінальним Кодексом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 77-79. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1011200
  Дзюба Оксана Миколаївна Оцінка ефективності заходів зі зниження професійних ризиків на підприємствах / Дзюба Оксана Миколаївна, Корнєва Юлія Олександрівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 179-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто джерела виникнення професійних ризиків у дорожньому будівництві. Запропоновано обгрунтовувати конкретні проекти попереджувальних заходів зі зниження даних ризиків методом динамічного програмування.
1011201
  Мартинюк Р. Оцінка ефективності змішаної форми правління в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 53-56.
1011202
  Горошко В.Р. Оцінка ефективності знеболювання під час та після реконструктивних операцій при вогнепальних пораненнях кінцівок / В.Р. Горошко, Г.П. Хитрий // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 83-88. – ISSN 2224-0586
1011203
  Азарова А.О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / А.О. Азарова, Д.М. Бершов // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 52-57
1011204
  Василик Д.О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 93-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1011205
  Черната Т.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів за критерієм чистого приведеного доходу / Т.М. Черната, І.О. Сінєнко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 109-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
1011206
  Супрун С.Д. Оцінка ефективності інвестиційних проектів підприємств : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 82-87 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1011207
  Васильченко З.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у банківській діяльності : міжнародна конференція / З.М. Васильченко, І.П. Васильченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 35-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1011208
  Ключка Ю.С. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства за допомогою кластерного аналізу / Ю.С. Ключка, В.Г. Лопата // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 140-142. – ISBN 978-617-696-385-1
1011209
  Сьомченков О.А. Оцінка ефективності інвестування в основні фонди // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-66
1011210
  Твердохліб І. Оцінка ефективності інвестування СЕЗ України в контексті проблеми безробіття // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 59-71. – ISSN 1562-0905
1011211
  Аптекар С. Оцінка ефективності інвстиційних проектів : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-49 : Табл. – Бібл.19 назв. – ISSN 0131-775Х
1011212
  Яшкіна О. Оцінка ефективності інноваційних витрат машинобудівних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 53-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
1011213
  Ісаєнко В.А. Оцінка ефективності інноваційних проектів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 26-27. – Бібліогр.: 4 назв.
1011214
  Колесов С.В. Оцінка ефективності інноваційних проектів з позиції їх впливу на інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 88-94
1011215
  Турило А.М. Оцінка ефективності інноваційного лізингу : інвестиції / А.М. Турило, Т.А. Черемисова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 44-48. – Бібліогр.: 9 назв
1011216
  Зельцер Є.Р. Оцінка ефективності інноваційного проекту // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 40-47
1011217
  Гладченко А.Ю. Оцінка ефективності інструментів міжнародних організацій в координації державного управління економічною рівновагою // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 96-101. – ISSN 2306-6814
1011218
  Кульнєва Г.М. Оцінка ефективності інтелектуального капіталу в інноваційній сфері / Г.М. Кульнєва, М.К. Бургман // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015
1011219
  Швець І.Б. Оцінка ефективності інформаційних систем в управлінні інформаційними ресурсами / І.Б. Швець, В.В. Буряк // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 11-20. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1011220
  Ковальчук К.Ф. Оцінка ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій / К.Ф. Ковальчук, Л.М. Бандоріна, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2007. – 132с. – ISBN 978-966-331-127-2
1011221
  Рабчун Д.І. Оцінка ефективності інформаційної безпеки з урахуванням економічних показників // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 91-96. – ISSN 2409-7292


  У роботі розглянуто підходи до управління ресурсами підприємства, котрі виділені на захист. Запропоновано методику багатокритеріальної оптимізації з урахуванням економічних показників на основі математичного моделювання. Математичні моделі ...
1011222
  Пойда-Носик Оцінка ефективності й оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства / Пойда-Носик, Л.В. Петришинець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 100-112
1011223
  Пастушенко О.В. Оцінка ефективності й складання звіту кампанії зі зв"язків із громадськістю // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 125-128


  У статті аналізується проблема визначення оцінки ефективності та параметри складання звіту кампанії зі зв"язків із громадськістю в порівнянні з рекламними кампаніями. The article deals with the problem of determination of efficiency"s estimation and ...
1011224
  Благун І.С. Оцінка ефективності комерційних банків за допомогою методу DEA // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 192-197. – ISSN 2222-4459
1011225
  Кальна-Дубінюк Оцінка ефективності консалтингових послуг // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 134-138. – ISSN 2221-1055
1011226
  Мартинюк Р. Оцінка ефективності конструкції механізму влади за змістом конституційної реформи від 8 грудня 2004 р. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-31.
1011227
  Карась П. Оцінка ефективності концепції розвитку кар"єрного зростання працівників (на прикладі міжнародної пивоварної компанії) / П. Карась, К. Терентьєва // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 19-23 : рис.
1011228
  Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних банків // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 149-154
1011229
  Камінський А.Б. Оцінка ефективності кредитного ризик-менеджменту на основі інформації бюро кредитних історій // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 3, вип. 1 : Економічні науки. – С. 50-55. – (Економічні науки ; т. 3, вип. 1). – ISSN 2519-4739
1011230
  Волохов В.І. Оцінка ефективності кредитної діяльності банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 115-124 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1011231
  Трощій Д.О. Оцінка ефективності лізингових проектів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 62-65
1011232
  Кубіній В.В. Оцінка ефективності людського капіталу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
1011233
  Савчук В. Оцінка ефективності маркетингових програм / В. Савчук, О. Будаєва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 47-52 : Рис.,табл. – Бібліогр.10 назв. – ISSN 0131-775Х
1011234
  Коретнюк Ю. Оцінка ефективності маркетингової діяльності в соціальних медіа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 115-116
1011235
  Стремядін В.М. Оцінка ефективності менеджменту в процесі досягення кінцевих результатів підприємства в процесі інтеграції // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 97-100. – ISSN 2309-1533
1011236
  Прозоров В. Оцінка ефективності менеджменту технопарків // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 14-18. – ISSN 1728-9343
1011237
  Кіщенко Г. Оцінка ефективності мережі продажу банківської установи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 67-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1011238
  Комарова Л.О. Оцінка ефективності методів вирішення задач управління системою воєнної безпеки для складних об"єктів війського призначення та оцінка адекватності аналітичних моделей щодо точності методів / Л.О. Комарова, С.П. Гришин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 127-132


  У статті перевірені на коректність теоретичні результати задач управління системою воєнної безпеки для складних об"єктів військового призначення, а також доведена адекватність аналітичних моделей залежностей "ефект-витрати", які використовуються у ...
1011239
  Боднарчук С.В. Оцінка ефективності методу оцінювання в статистичних моделях, керованих шумом Леві / С.В. Боднарчук, Д.О. Іваненко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 9-22. – ISSN 0868-6904
1011240
  Корнєєва Ю.В. Оцінка ефективності механізму взаємодії монетарної та валютної політики у контексті інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 63-65
1011241
  Макогон І.І. Оцінка ефективності механізму управління державним сектором економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 112-118. – ISSN 2306-546X
1011242
  Цімошинська О.В. Оцінка ефективності механізму фінансування ремонту та розбудови доріг загального користування місцевого значення // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 99-106. – ISSN 2308-1988
1011243
  Гащицький О.А. Оцінка ефективності митної політики України в умовах вступу України до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-34.
1011244
  Гащицький О.А. Оцінка ефективності митної політики України в умовах вступу України до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізується ефективність сучасної митної політики в умовах вступу України до СОТ. Розглядається вплив лібералізації тарифів на національного виробника та оцінюються ймовірні витрати національної економіки від такої лібералізації.
1011245
  Смерека С.Б. Оцінка ефективності міжнародної торгівлі ліцензіями : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 9-15 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1011246
  Жуков М. Оцінка Ефективності моделей розподілу вмісту важких металів у поверхневих водах (на прикладі Полтавської області) / М. Жуков, А. Клипа, І. Стахів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-53. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльну оцінку ефективності чотирьох моделей розподілу (нормальної, логнормальної, композиційно-нормальної та композиційно-логнормальної) вмісту важких металів у поверхневих водах на штучно скорочених вибірках. Виконано оцінки площ ...
1011247
  Корнєєва Ю.В. Оцінка ефективності монетарного трансмісійного механізму в Україні в контексті інтеграційних процесів // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [66-67]
1011248
  Юрій С.І. Оцінка ефективності наданих пільг з оподаткування : податки / С.І. Юрій, І.М. Таранов // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 55-62 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1011249
  Рожко О.Д. Оцінка ефективності надання державних кредитів під гарантію уряду України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 17-21. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1011250
  Корнієнко Т.М. Оцінка ефективності напрямів підвищення якості продукції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 18-20. – Бібліогр.: 6 назв
1011251
   Оцінка ефективності національних інституцій з прав людини / Харківська правозахисна група ; [відп. за вип. Є. Захаров ; ред. М. Шутальова, Н. Кусайкіна]. – 2-е вид. – Харків : Права людини, 2009. – 72 с. – На обкл. кн. : International council on Huan rights. Policy на обкл. кн. – ISBN 978-966-8919-64-0
1011252
  Ільєнко А.В. Оцінка ефективності оптимізованої криптосистеми Генрі з умови забезпечення конфіденційності інформації // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 41-45. – ISSN 2075-0781


  "Вперше визначено особливості функціонування оптимізованої криптосистеми Гентрі. Проведено аналіз існуючих гомоморфних систем шифрування інформації та на основі проведеного аналізу виділено переваги і недоліки сучасних алгоритмів. В результаті ...
1011253
  Пальчик І.М. Оцінка ефективності організації переробки у сільському господарстві : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 135-138. – Бібліогр.: 7 назв
1011254
  Давиденко Оксана Анатоліївна Оцінка ефективності організаційно-технічної підготовки добудови і диверсифікації об`єктів незавершеного будівництва : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Давиденко Оксана Анатоліївна; Харк. держ. техн. ун-тет будівн. і архіт. – Х., 1999. – 15л.
1011255
  Шевчук О.А. Оцінка ефективності податкового контролю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 28-31. – Бібліогр.: 9 назв
1011256
  Кириченко А.В. Оцінка ефективності податкового контролю (на прикладі Маньківського відділення Тальнівської МДПІ у Черкаській області) / А.В. Кириченко, О.В. Лаштаба // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 64-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1011257
  Лір В.Е. Оцінка ефективності приватизації енергетичних компаній в аспекті збалансування інтересів держави, бізнесу та суспільства // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 7-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1011258
  Юрченко К.О. Оцінка ефективності приватизаційних процесів в країнах Центральної та Східної Європи та в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 15-19. – Бібліогр.: на 4 пункти
1011259
  Коваленко В. Оцінка ефективності присутності іноземного капіталу і фінансова безпека банківської системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С.202-211. – ISSN 1818-5754
1011260
  Коваленко В.В. Оцінка ефективності присутності іноземного капіталу і фінансова безпека банківської системи / В.В. Коваленко, Л.М. Єріс // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 170-176
1011261
  Попов А. Оцінка ефективності проведення консолідації земель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 22-27
1011262
  Ковальов А.І. Оцінка ефективності програм реструктуризації // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 75-79.
1011263
   Оцінка ефективності програми "Здоров"я та розвиток молоді" 1997-2001. – Київ, 2002. – 96с. – ISBN 966-96119-0-3
1011264
  Шевченко Н.Ф. Оцінка ефективності програми розвитку професійної свідомості майбутніх вчителів // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 162-165. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2310-4368
1011265
  Тесленок І.М. Оцінка ефективності проектів організаційних перетворень / І.М. Тесленок, М.М. Гуканова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 53-57 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1011266
  Суворкін В.А. Оцінка ефективності протидії контрабанді як необхідний шлях до її попередження // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 18-24.
1011267
  Бродович Ю.Р. Оцінка ефективності процесів відтворення букових гірських лісів Українських Карпат та обгрунтування шляхів її підвищення з позицій наближеного до природи лісівництва / Ю.Р. Бродович, Р.І. Бродович // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1991-606X
1011268
  Пробоїв О. Оцінка ефективності процесів злиття і поглинання акціонерних товариств // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 148-160. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1011269
   Оцінка ефективності радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу Київського сховища радіоактивних відходів / О. Щербак, Т. Кошлякова, В. Долін, І. Руденко, Я. Куцка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розглянуто сучасний стан системи радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу Київського приповерхневого сховища радіоактивних відходів зі застосуванням гідрогеологічних, статистичних та геоінформаційних методів дослідження. За даними ...
1011270
  Яскал І.В. Оцінка ефективності регіонального розміщення факторів виробництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 34-43. – ISSN 1562-0905
1011271
  Грибан С.В. Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процентів як інструмента антикризового управління // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 50-54. – ISSN 2306-6792
1011272
  Кочкіна Н.Ю. Оцінка ефективності реклами: методи визначення рівня поінформованості споживачів / Н.Ю. Кочкіна, А.В. Ставицький // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 42-48. – ISBN 966-614-021-7
1011273
  Кочкіна Н. Оцінка ефективності реклами: методи визначення ступеня лояльності споживачів / Н. Кочкіна, А. Ставицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-23. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розробці алгоритму визначення ефективності реклами, спрямованої на формування споживчої переваги. Розглянуто критерії ефективності реклами, методологію збору та аналізу інформації щодо рекламного ефекту. Визначено основні особливості ...
1011274
  Рибак А.І. Оцінка ефективності реклами: можливості економетричних методів // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 86-91


  Охарактеризовано зміст та напрями медіаметричної, комунікативної та економічної оцінки ефективності реклами. Підкреслено їх важливе значення у процесі маркетингового планування та менеджменту реклами. Основну увагу зосереджено на економетричних методах ...
1011275
   Оцінка ефективності ремонту керованих авіаційних засобів ураження / М.О. Шишанов, О.В. Зубарєв, О.В. Гурба, Є.С. Крижанівський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 36-44. – ISSN 2524-0056


  У статті наведено загальні вимоги до рівня надійності керованих авіаційних засобів ураження (КАЗУ), які можуть бути пред"явлені на основі вимог до показників ефективності функціонування в процесі експлуатації, що в свою чергу залежать від сукупності ...
1011276
  Ткаченко Ю.В. Оцінка ефективності реформи децентралізації: проміжні результати / Ю.В. Ткаченко, Я.О. Ковальчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 21-29. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 48). – ISSN 2306-4420
1011277
  Волківська А. Оцінка ефективності роботи ДЦЗ та прогнозу основних планових показників діяльності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 10-15.
1011278
  Крапивін Є.О. Оцінка ефективності роботи поліції в України: від "палиць" до нової системи (на прикладі органів досудового розслідування) : наук.-практ. видання / [Є.О. Крапивін] ; Асоціація УМДПЛ ; Експерт. група "Поліція під контролем". – Київ : Софія-А, 2016. – 119, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в копірайті та в макеті каталож. картки. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7031-52-8
1011279
  Думенко М.П. Оцінка ефективності роботи служб (підрозділів) персоналу Збройних Сил України в умовах гібридної війни (особливого періоду) / М.П. Думенко, У.М. Гуляк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 158-167. – ISSN 2524-0056


  У статті описано взаємозалежність ефективного виконання завдань за призначенням службами (підрозділами) персоналу від їх структури та чисельності. Зосереджено увагу на особливостях виконання задач службами (підрозділами) персоналу в умовах особливого ...
1011280
  Коваленко М.А. Оцінка ефективності санації підприємств : фінанси підприємств / М.А. Коваленко, Н.В. Лобанова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 147-151. – Бібліогр.: 6 назв
1011281
   Оцінка ефективності систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах / С. Толюпа, С. Лівенцев, В. Браун, Б. Жиров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 86-89. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Присвячено оцінці ефективності систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Запропоновано використовувати системний підхід, тому розглядаються основні вимоги до показників і критеріїв оцінки систем захисту інформації. The ...
1011282
  Подольчак Н.Ю. Оцінка ефективності системи менеджменту підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 108-118. – ISSN 0321-0499
1011283
  Величко С.П. Оцінка ефективності системи розвитку пізнавальної діяльності студентів з квантової фізики комп"ютерно орієнтованими засобами навчання / С.П. Величко, С.В. Шульга // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 32-38. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 179). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1011284
  Дубас А.О. Оцінка ефективності системи управління підприємствами житлово-комунальної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 42-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1011285
  Харазішвілі Ю. Оцінка ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 55-62. – ISSN 0131-775Х
1011286
  Письменний В. Оцінка ефективності справляння місцевих податків і зборів // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 127-129. – ISSN 1815-3232
1011287
  Рижий І.М. Оцінка ефективності справляння ПДВ за допомогою моделі прогнозування надходжень з врахуванням фактору ЗЕД // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-56.
1011288
  Оленєв В.М. Оцінка ефективності становлення і розвитку інноваційних структур / В.М. Оленєв, М.А. Саєнсус, В.В. Маміч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-56. – Бібліогр.: С. 57. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті визначили джерела привабливості різних нових інноваційних систем, проблеми, можливості та перспективи їх розвитку, особливості, тенденції та передумови створення і розвитку територіально-науково-технічних комплексів в Одеському регіоні. In ...
1011289
  Кочкіна Н. Оцінка ефективності стратегії блакитного океану для виноробної галузі України / Н. Кочкіна, І. Медведєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 25-31. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто теоретико-практичні засади застосування інноваційної стратегії блакитного океану. Запропоновано стратегію блакитного океану для українських підприємств на ринку виноградних вин. Наведено алгоритм оцінки ефективності стратегії за ...
1011290
  Наумова Валерія Сергіївна Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства : Автореф. дис. канд. ... техн. наук: 08.02.03 / Наумова В. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1011291
  Наумова Валерія Сергіївна Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства : Дис...канд.економ.наук:08.02.03 / Наумова Валерія Сергіївна; КНУТШ. – К., 2002. – 180л. + Додатки:л.176-180. – Бібліогр.:л.166-175
1011292
  Антонюк О.В. Оцінка ефективності стратегії просування бренду країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1011293
  Сніщенко Р.Г. Оцінка ефективності стратегічного менеджменту // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 2 (51). – С. 25-30. – ISSN 2309-1533
1011294
  Юсуфова А.А. Оцінка ефективності стратегічного ситуаційного управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 150-155.
1011295
  Мискін Ю.І. Оцінка ефективності стратегічного управління макроекономічними процесами // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 185-194. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1011296
  Чебанов О.О. Оцінка ефективності структурних зрушень у промисловості України у 2007-2010 рр. / О.О. Чебанов, Л.О. Збаразська // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 28-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1011297
  Антонов В.Б. Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення прямих іноземних інвестицій в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 85-94. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
1011298
  Баюра Д. Оцінка ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних автомобілебудівних підприємств / Д. Баюра, Б. Сахарук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-14. – (Економіка ; вип. 5 (206)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано систему оцінки ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств, що складається із трьох рівнів. За даною системою оцінки проведено аналіз ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних ...
1011299
  Регуш Л.В. Оцінка ефективності сучасного стану та прогноз правозастосовчої діяльності і співпраці податкових органів України щодо міжнародних договорів у сфері оподаткування та їх вплив на зовнішню торгівлю Укра // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-63. – Бібліогр. в кінці ст.


  Виокремлено напрямки гармонізації систем оподаткування, визначено ефективність та значення правового регулювання міждержавної фіскальної співпраці в У країні.
1011300
   Оцінка ефективності та безпечності етодолаку в комплексному лікуванні пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, С.П. Крочак, Т.В. Парахіна // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 55-60. – ISSN 0030-5987
1011301
  Фещенко Олена Леонідівна Оцінка ефективності та регулювання структурних зрушень промислового виробництва : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.07.01 / Фещенко О.Л.; Науково-дослід. економ. ін-тут мін-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1011302
  Рудь Н. Оцінка ефективності технологічних інновацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 48-57. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1011303
  Стельмащук А.М. Оцінка ефективності транспортно-логістичного потенціалу сільських територій // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 42-50. – ISSN 2308-1988
1011304
  Новікова І.Е. Оцінка ефективності трансферу технологій у дослідницькому університеті // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 399-408. – ISBN 978-617-620-309-4
1011305
  Кононенко О.Ю. Оцінка ефективності управління відходами в Україні: регіональний вимір / О.Ю. Кононенко, В.П. Молодик // Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 141-144. – ISBN 978-966-285-599-9
1011306
  Налукова Н. Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємства / Н. Налукова, Г. Кулина // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорозний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 49-58. – ISSN 2410-0706
1011307
  Грубляк О. Оцінка ефективності управління дефіцитом державного бюджету України / О. Грубляк, Н. Холявко, А. Жаворонок // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 3 (23). – С. 130-141. – ISSN 2411-5215
1011308
  Качмарик М.М. Оцінка ефективності управління і використання тру­дового потенціалу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 262-266. – ISBN 5-7763-2435-1
1011309
  Кульчицький М.І. Оцінка ефективності управління коштами місцевих бюджетів в Україні / М.І. Кульчицький, В.М. Коваленко, Д.В. Ванькович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 132-137. – ISSN 2222-4459
1011310
  Мельников О.В. Оцінка ефективності управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств / О.В. Мельников, М.В. Сірик // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 118-131. – ISSN 2414-3499


  "Визначено, що зниження обсягів випуску поліграфічної продукції в Україні протягом 2010–2015 рр., а також зменшення кількості поліграфічних підприємств та видавництв посилили конкуренцію на ринку. Ці зміни свідчать про необхідність організаційних ...
1011311
  Чухліб В.Є. Оцінка ефективності управління персоналом аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 90-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1011312
  Дупляк Т. Оцінка ефективності управління підприємствами виставкової діяльності // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 2 (66). – С. 29-34. – ISSN 1606-3732
1011313
  Зазерська В.В. Оцінка ефективності управління підприємствами ЖКГ в період трансформації системи управління галуззю / В.В. Зазерська, В.І. Юрчик // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 132-135. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1011314
  Костюк М.Г. Оцінка ефективності управління процесами ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 124-128. – ISSN 2306-6806
1011315
  Горго І.О. Оцінка ефективності управління ризиками в системі менеджменту аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 92-98. – ISSN 2306-6792
1011316
  Ганущак Оцінка ефективності управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств, об"єднаних у кластер / Ганущак, -Єфіменко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 86-95. – ISSN 1993-6788
1011317
  Ольховая І.О. Оцінка ефективності управління стратегічним розвитком підприємства / І.О. Ольховая, А.О. Макаренко, С.В. Сазонова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 46-50. – ISSN 2415-8089
1011318
  Камінецька О.В. Оцінка ефективності управління та використання земельно-ресурсного потенціалу територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 39-42. – ISSN 2306-6792
1011319
  Рябушка Л.Б. Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-38. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто питання управління ресурсами комерційного банку.
1011320
  Близнюк О.П. Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємствах роздрібної торгівлі України / О.П. Близнюк, А.П. Горпинченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 208-219 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
1011321
  Калашнік І.І. Оцінка ефективності управління якістю продукції на промислових підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 75-78.
1011322
  Жиленко М. Оцінка ефективності управлінської діяльності керівника закладу вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-14. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1011323
  Маргасова В.Г. Оцінка ефективності фінансового планування акціонерного товариства в ринкових умовах господарювання : економіка та управління підприємствами / В.Г. Маргасова, А.В. Роговий // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 93-97 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1011324
  Кульчицька Н. Оцінка ефективності фінансової діяльності ОТГ в умовах децентралізації / Н. Кульчицька, Л. Дерманська, Т. Яковець // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 111-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
1011325
  Чмутова І.М. Оцінка ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку / І.М. Чмутова, М.В. Максімова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 292-297 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
1011326
  Бондаренко І.В. Оцінка ефективності формування технічного забезпечення систем поводження з відходами в умовах малих населених пунктів / І.В. Бондаренко, О.І. Кутняшенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 103-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
1011327
  Хайлук С.О. Оцінка ефективності функціонування банківського сектору як складної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 43-46 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1011328
  Запухляк І.Б. Оцінка ефективності функціонування механізму енергозбереження підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 179-184
1011329
  Конрад Ю.В. Оцінка ефективності функціонування міжнародних виробничих мереж // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 126-130. – ISSN 2218-1199
1011330
  Халатур С.М. Оцінка ефективності функціонування сектору АПК України в контексті міжнародної інтеграції // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 165-168
1011331
  Яценко В.А. Оцінка ефективності функціонування туристичної дестинації в Одеському регіоні: шляхи розвитку // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 207-215. – ISSN 2414-05-62
1011332
  Сенченков І.К. Оцінка ефектів термоструктурно механічної зв"язаності при імпульсному навантаженні півпростору / І.К. Сенченков, Н.Д. Оксенчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 217-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядається півпростір з мікроструктурними перетвореннями під дією теплового та механічного імпульсів. Для опису нелінійної поведінки матеріалу використовується модель течії, узагальнена на випадок багатофазового складу матеріалу. Задача ...
1011333
  Захарченко Н.В. Оцінка ефекту від використання інтелектуальної власності на високотехнологічному підприємстві // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 170-174. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1011334
  Волощук В.М. Оцінка ефекту демпфірування Світовим океаном сезонного ходу зонального приземного температурного режиму / В.М. Волощук, С.Г. Бойченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 222-234. – Бібліогр.: 15 назв
1011335
  Дідук О.В. Оцінка Є.В. Спекторським системи "Духу законів" Монтеск"є // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 188-190. – ISBN 978-617-7133-95-6
1011336
  Дудкіна О.П. Оцінка ємності ринку рекреаційних послуг та її застосування у практиці регулювання розвитку рекреаційних зон регіону // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 146-151
1011337
  Гарасим Ю.Р. Оцінка живучості систем захисту інформації в корпоративних мережах зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гарасим Юрій Романович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1011338
   Оцінка життєздатності та фрагментації ДНК гепатоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню / О.О. Капралов, К.О. Дворщенко, І.І. Гринюк, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 34)


  При вивченні впливу опромінення у дозах 1, 4,5 та 10 Гр та додаванні гідроперекису у концентраціях 100 мкмоль/л та 1 ммоль/л не виявлено пропорційної залежності між кількістю загиблих після дії цих чинників клітин та інтенсивність накопичення ...
1011339
  Скорик І.Я. Оцінка за якістю зерна вихідного матеріалу озимої пшениці, одержаного методом хімічного мутгенезу : Автореф. дис. ... канд. сіль-госп. наук : 06.01.05 / Скорик І.Я.; Ін-т цукр.буряків.Укр.акад.аграрн.наук. – Київ, 1998. – 18 с.
1011340
  Дорош О.В. Оцінка забезпечення гідної праці в Україні за фундаментальними індикаторами // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 351-356
1011341
  Сторчак М. Оцінка забезпеченості історико-культурною спадщиною Лубенського району Полтавської області / М. Сторчак, О. Бодня // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
1011342
  Перегуда Ю.А. Оцінка забруднення атмосферного повітря в Столичному макрорайоні України // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 90-96. – ISSN 1992-4224
1011343
  Баранова Н.М. Оцінка забруднення важкими металами сучасних відкладів прибережно-морських екосистем м.Одеси : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 23-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1011344
  Балацану К.М. Оцінка забруднення повітря в районі промислових станцій метрополітену в Бухаресті / К.М. Балацану, Г. Іордаче // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 3 (1/2018). – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-1892
1011345
  Воронов Г.С. Оцінка забруднення повітря та води при штучному збільшенні опадів : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1011346
  Вовкодав Г.М. Оцінка забруднення повітряного басейну міста Одеса сірководнем та фенолом / Г.М. Вовкодав, О.В. Бешляга // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 94-101. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2310-4678
1011347
  Ачасов А.Б. Оцінка забур"яненості посівів соняшника за допомогою безпілотних літальних апаратів / А.Б. Ачасов, А.О. Сєдов, А.О. Ачасова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 69-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
1011348
  Колодізєв О.М. Оцінка загальних тенденцій розвитку глобального валютного ринку / О.М. Колодізєв, В.В. Поляков // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 3-14.
1011349
  Малиш І.М. Оцінка загального стану ринку праці України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 41-50. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1011350
  Шандова Н.В. Оцінка загальної стійкості розвитку промислового підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 169-173
1011351
  Багмет О.Б. Оцінка загрози виникнення небезпечних екзогенних процесів на території Київського плато : Природничо - географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-33 : Табл., карти. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1011352
  Бондарук М.А. Оцінка задовільності умов середовища екотопів та прогнозне моделювання стану ценопопуляцій видів раритетної лісової флори / М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 188-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0459-1216
1011353
  Коротєєв М.А. Оцінка зайнятості населення Вінницької області в аграрному секторі економіки / М.А. Коротєєв, Н.О. Кирнасівська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 178-186. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 6)
1011354
  Гончар О.М. Оцінка залежностей між гідрохімічними показниками з використанням кореляційного аналізу (на прикладі басейну Дністра) / О.М. Гончар, Л.В. Горшеніна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 152-158. – Бібліогр.: 5 назв
1011355
  Созанський Л.Й. Оцінка залежності економіки України від імпорту продукції переробної промисловості в сегментах проміжного споживання і валового нагромадження основного капіталу // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (82). – С. 15-25 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
1011356
  Вишнівська Б.В. Оцінка залежності конкурентоспроможності підприємства від інноваційної діяльності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 33-37. – ISSN 2221-1055
1011357
  Гридковець Н. Оцінка залежності природного приросту населення від величини ВВП на душу населення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 7-10
1011358
  Лизанець А.Г. Оцінка залежності флуктуаційних процесів від стану системи управління персоналом підприємства // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 102-110. – ISBN 966-8269-12-8
1011359
  Згурська М.П. Оцінка залежності якісних змінних за результатами педагогічного експерименту / М.П. Згурська, Т.В. Ніжевська // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 249-255. – ISSN 2074-8922


  "...У статті представлені результати аналізу залежностей між кваліфікаційним рівнем викладача вищого навчального закладу технічної освіти і ступенем засвоєння студентами, що навчаються у ВНЗ, матеріалу електротехнічних загальноосвітніх дисциплін"
1011360
   Оцінка залишкового напружено-деформованого стану в фізично нелінійному диску при імпульсному стисканні / Н.Ф. Андрушко, І.К. Сенченков, В.М. Січко, О.В. Бойчук, Т.Ю. Копич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Чисельно досліджено залишковий деформований стан диску із непружного матеріалу при імпульсному радіальному стисканні. Встановлено, що залишкові непружні деформації в площині диску є стискаючими, і, внаслідок фокусування, їх радіальний розподіл має ...
1011361
  Ліщинська М.В. Оцінка залишкової довговічності неоднорідних матеріалів із різними характеристиками тріщностійкості. : Автореф... канд.техн.наук: 01.03.04 / Ліщинська М.В.; НАН Укр.Фіз.-мат.ін-т. – Львів, 2000. – 19л.
1011362
  Зварич О.В. Оцінка залізничного транспорту в Україні та інноваційно-інвестиційна політика в його модернізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 141-148
1011363
  Палінська І. Оцінка залучених іноземних інвестицій у вітчизняну економіку // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 397-401. – ISSN 0201-758Х
1011364
  Бесараб В. Оцінка заохочення застрахованих осіб до відстрочки виходу на пенсію. Аналізуємо проект закону України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування" / В. Бесараб, Л. Грушко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.41-49
1011365
  Левицька С.О. Оцінка запасів бюджетних установ в умовах модернізації бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (272). – С. 118-128 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1011366
  Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Дробноход ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 384 с. – ISBN 966-594-980-2
1011367
  Омеляненко М.О. Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня боргового навантаження та виходу економіки з боргової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 94-98. – ISSN 2306-6806
1011368
  Заїчко І.В. Оцінка зарубіжного досвіду реалізації бюджетної політики у сфері міжбюджетних відносин // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 40-46 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
1011369
  Сальникова Т.В. Оцінка зарубіжного досвіду фінансування житлового будівництва та реконструкції житлового фонду // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 84-96. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1011370
  Огняник М.С. Оцінка захисних властивостей зони аерації- запобігання забрудненню підземних вод нафтопродуктами / М.С. Огняник, О.Ю. Митропольський, Н.К. Парамонова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 28-31. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1011371
  Пляцук Л.Д. Оцінка захищеності підземних вод в районі розташування Сумської ТЕЦ / Л.Д. Пляцук, Г.М. М"якаєва, Л.Л. Гурець // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 59-63 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-5057
1011372
  Ємчук Т.В. Оцінка захищеності підземних вод: методологічні аспекти і практичне застосування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 45-50


  Описані дві незалежні методики оцінки захищеності підземних вод від забруднення, які були використані для басейну річки Прут в межах Чернівецької області. За допомогою них виявлені регіональні закономірності фізико-хімічних процесів, які відбуваються у ...
1011373
  Мігус І.П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 82-89. – ISSN 2306-6814
1011374
  Патрєва Л.С. Оцінка збереженості поголів"я перепілок-несучок при експлуатації з використанням наносрібла / Л.С. Патрєва, В.І. Гроза // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 101-106 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1011375
  Турос О.І. Оцінка збитків здоров"ю населення від короткочасного впливу високих концентрацій озону / О.І. Турос, А.А. Петросан, Т.П. Маремуха // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (96). – С. 19-24. – ISSN 2077-7477
1011376
  Марко І. Оцінка збитків національної економіки у період збройного конфлікту на Донбасі / І. Марко, І. Чернишова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1011377
  Приказчиков В.Г. Оцінка збурення власних значень при варіації проміжку / В.Г. Приказчиков, В.В. Семенов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 244-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається спектральна задача для звичайного диференціального рівняння четвертого порядку з достатньо гладким коефіцієнтом і однорідними крайовими умовами. Встановлена оцінка збурення власних значень відносно відстані, на яку зміщуються в зовнішню ...
1011378
  Ободовський Оцінка зв"язків мінімального та середнього стоку води річок Українських Карпат / Ободовський, Почаєвець, М.А. Заварзін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 60-69. – ISSN 2306-5680


  В статті встановлені зв"язки між середньобагаторічними значеннями мінімальних та середніх витрат води, їх статистичні параметри та кореляційні залежності В статье устанавливаются связи между среднемноголетними значениями минимальных и средних расходов ...
1011379
  Дрозденко Ю.І. Оцінка зв"язку коефіцієнта екстракції кисню та індексу загального периферичного опору судин під час проведення штучного кровообігу / Ю.І. Дрозденко, В.В. Козяр // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 160-165 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1011380
  Данилов С.А. Оцінка зв"язку рівня інтелектуального розвитку та електроенцефалографічних показників асиметрії мозку / С.А. Данилов, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 20-24. – (Серія "Біологічні науки")
1011381
  Данилов С.А. Оцінка зв"язку рівня інтелектуального розвитку та електроенцефалографічних показників асиметрії мозку / С.А. Данилов, М.Ю. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-36. – (Біологія ; вип. 32)


  Встановлено чітку залежність між рівнем інтелектуального розвитку та показниками взаємовідносин діяльності першої та другої сигнальних систем. Рівень інтелекту є вірогідно пов"язаним з показниками асиметрії в окремих ділянках мозку. Найсильнішим такий ...
1011382
  Каркуцієв Г.М. Оцінка зволоженості екотопів рослинних угруповань : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 77-80 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1011383
  Марченко В.М. Оцінка здатності та готовності корпорацій до злиттів та поглинань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 82-86
1011384
  Тимошевський В.В. Оцінка здійснення консолідації земель / В.В. Тимошевський, Т.І. Тимошевська // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2410-7468
1011385
  Солов"яненко Н. Оцінка земель в Україні: історичні та методичні аспекти // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 35-39
1011386
   Оцінка земель сільськогосподарського призначення: Як подолати проблеми в умовах кризової ситуації? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 6. – С. 14-48
1011387
  Пантюхова А.В. Оцінка земельних ресурсів сільськогосподарського призначення: обліковий аспект // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 10. – С. 14-17
1011388
  Грициняк І.І. Оцінка зимостійкості дволіток галицького коропа в ставах Прикарпаття / І.І. Грициняк, В.В. Гурбик // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 36-42. – ISSN 2075-1508
1011389
  Штангрет Б.С. Оцінка зменшення впливу природних радіонуклідів будівельного виробництва на безпеку життєдіяльності. : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01 / Штангрет Б.С.; Придніпровська держ. акад. будівництва та архіт. – Дніпропетровськ, 2000. – 17л.
1011390
  Лобода Н.С. Оцінка змін водних ресурсів річки Дунай у ХХІ сторіччі за сценарієм А1В з використанням моделі "клімат-стік" / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 112-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2311-0902
1011391
  Лялько В.І. Оцінка змін загального соціально-економічного розвитку України за роки незалежності на основі матеріалів космічних зйомок / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 42-44. – ISSN 1027-3239
1011392
   Оцінка змін імунного статусу у пацієнтів з рефрактерною серцевою недостатністю після трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові та визначення можливості активації персистуючої TORCH-інфекції / О.Ю. Усенко, А.В. Якушев, А.А. Стасенко, М.В. Костилєв, Р.В. Салютін, В.Ф. Оніщенко // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 314-320. – ISSN 2413-7944
1011393
  Корнєєв В.В. Оцінка змін у структурі державного боргу України // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 107-112. – ISSN 1729-360Х
1011394
  Данілова Н.В. Оцінка зміни агрокліматичних умов вирощування проса в південних областях Україн в зв"язку зі зміною клімату // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 93-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902
1011395
  Шамрай В.І. Оцінка зміни декоративних показників природного облицювального каменю при обробці хімічними та механічними способами / В.І. Шамрай, В.О. Шлапак, Б.Ю. Собко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 184-191. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
1011396
  Інкін О. Оцінка зміни колекторських властивостей водоносних порід при зберіганні газоподібних вуглеводнів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 80-86. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  Сложившаяся экономическая и энергетическая ситуация в промышленных регионах Украины, наряду с потребностью решения проблем импортирования и разработки собственных месторождений природного газа, предопределяет не обходи мость установления пригодности и ...
1011397
  Окерешко Ю.В. Оцінка зміни кутової швидкості обертання Землі внаслідок дії припливного тертя з боку Місяця // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 69-72 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1011398
  Пилипенко І. Оцінка зміни периферійності адміністративних одиниць на прикладі Херсонської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-33. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті зміни рівня периферійності адміністративних одиниць Херсонської області. Проаналізовано особливості географічного положення та його впливу на транспортну мережу Херсонського регіону. Запропоновано підходи кількісної оцінки зміни ...
1011399
  Сидоренко В.Л. Оцінка зміни радіаційної ситуації у Чорнобильській зоні відчуження після лісових пожеж / В.Л. Сидоренко, С.І. Азаров, Ю.П. Середа // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 122-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
1011400
  Волошин О.А. Оцінка значення СНД та перспектив її розвитку в структурі зовнішньополітичних пріоритетів Росії на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 13-14.
1011401
  Калінкова І.Ю. Оцінка значимості та чутливості інструментів антициклічної економічної політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 70-74. – ISSN 2306-6814
1011402
  Корінєв В.Л. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства при формуванні маркетингової стратегії / В.Л. Корінєв, В.В. Ащаулов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 98-101 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1011403
  Буцька О.Ю. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища як інструмент антикризового реагування / О.Ю. Буцька, Д.О. Соколинська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 56-58 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1011404
  Семеняк К. Оцінка зовнішньої політики Великої Британії у 1920 - 1930-х роках у британській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 363-366. – ISBN 978-966-171-783-0
1011405
  Павлов Ф.І. Оцінка і аналіз ефективності реалізації складних проектів в умовах невизначеності і ризику / Федір Іванович Павлов; Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури. – Днепропетровск, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
1011406
  Самойлович В.В. Оцінка і вибір опоряджувальних матеріалів для реставрації фасадів пам"яток архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 355-362. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-3455
1011407
  Кваско А.В. Оцінка і використання виробничих функцій на поліграфічних підприємствах : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 150-157 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1011408
  Пильнова В.П. Оцінка і контроль кредитоспроможності суб"єктів малого бізнесу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 43-48. – ISSN 2306-6814
1011409
  Калитчук В.М. Оцінка і напрями управління ризиками умовних боргових зобов"язань держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 183-191
1011410
   Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України / О.В. Дудкін, А.В. Єна, М.М. Коржнев, В.І. та ін. Крижанівський; Мін-во екології та природних ресурсів України; Від.ред. О.В.Дудкін. – Київ : Хімджест, 2003. – 400с. – ISBN 966-96124-5-4
1011411
  Антонюк В.П. Оцінка і пріоритети добробуту населення України / В.П. Антонюк, Л.В. Щетініна // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (38). – С. 71-85. – ISSN 2072-9480
1011412
  Яцюк М.В. Оцінка і прогноз динаміки якості води для своєчасного прийняття рішень щодо оптимізації водогосподарської ситуації в басейні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 220-223. – ISBN 966-521-109-9
1011413
  Гавриленко О.П. Оцінка і прогнозування в геоекологічних дослідженнях // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 5-12. – ISSN 0868-6939
1011414
  Шерстюк Н.П. Оцінка і прогнозування впливу техногенезу на хімічний склад природних вод в районах розташування гірничо-видобуваючої промисловості : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Шерстюк Н. П.; МО Укр. КУ. – К., 1995. – 16л.
1011415
   Оцінка і прогнозування індивідуальної радіаційної чутливості на основі тест-системи лімфоцитів периферичної крові людини / Е.А. Дьоміна, Н.М. Рябченко, А.Г. Кудрявцева, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-64. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено індивідуальну радіаційну чутливість умовно здорових киян за дапомогою G2-assay. Уперше було встановлено, що індивідуальні відмінності радіочутливості формуються за рахунок обмінів хроматидного типу й виявляються незалежно від дози ...
1011416
  Черевко О.Л. Оцінка і прогнозування стану інноваційної інфраструктури в Україні / О.Л. Черевко, А.В. Загорулько // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 50-58. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1011417
  Краснокутська Ю.В. Оцінка і прогнозування тенденцій рівня залучення трудових ресурсів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 132-137. – ISSN 2222-4459
1011418
  Піонтковський Ю.Ф. Оцінка і розрахунок параметрів реактора на хвилі ядерних поділів / Ю.Ф. Піонтковський, В.М. Павлович // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 86
1011419
  Колодний А. Оцінка і функціональні ролі релігії і Церкви Тарасом Шевченком // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 179-194. – ISBN 978-966-02-6706-0
1011420
  Грищенко І.М. Оцінка іміджевої привабливості спеціальності "Економіка підприємства" у вищих навчальних закладах / І.М. Грищенко, Т.М. Власюк, Д.А. Макатьора // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1011421
  Устенко А.О. Оцінка іміджу підприємства / А.О. Устенко, І.В. Перевозова, О.Я. Малинка // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 34-40. – ISSN 2226-8820
1011422
  Мірошник О.О. Оцінка імовірності несиметрії струмів і напруг на основі графіків навантаження комунально-побутових споживачів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 8-19 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1011423
  Олефір В.К. Оцінка імпортозалежності ринку продовольчих товарів України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 91-105. – ISSN 1605-7988
1011424
  Дадашев Б.А. Оцінка інвестиційних рішень в АПК України / Б.А. Дадашев, С.А. Кравченко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 73-79 : табл. – Бібліогр.: 3 назв
1011425
  Болейко Ю.О. Оцінка інвестиційного клімату регіону : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 79-88 : Табл.
1011426
  Сігайов А.А. Оцінка інвестиційного потенціалу України / А.А. Сігайов, В.В. Круговий // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 40-47
1011427
  Кучменко В.О. Оцінка інвестиційного проекту / В.О. Кучменко, І.Ю. Рудзей // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 118-121. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1011428
  Булах Т.М. Оцінка інвестиційного співробітництва України з країнами ЄС / Т.М. Булах, О.А. Іващенко, О.Є. Литвин // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 50-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
1011429
  Євтушенко С.В. Оцінка інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі як ключовий фактор її регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 104-108. – ISSN 2306-6806
1011430
  Малютін О.К. Оцінка інвестиційної вектор-структури економіки в контексті економічної безпеки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 37-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1011431
  Лабенко О.М. Оцінка інвестиційної діяльності задля збереження навколишнього природного середовища в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 247. – C. 189-196. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
1011432
  Нагорний В.В. Оцінка інвестиційної конкурентноспроможності регіонів України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 524-526. – ISBN 978-966-188-219-4
1011433
  Шевченко В.М. Оцінка інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку: суб"єктно-об"єктний підхід // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 51-56. – ISSN 2306-6792
1011434
  Самофал Є.В. Оцінка інвестиційної привабливості акцій в умовах складнопрогнозованого економічного середовища // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 52-57. – ISSN 2306-6814
1011435
  Волкодав В.В. Оцінка інвестиційної привабливості АПК України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 234-235. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання формування оцінки інвестиційної привабливості АПК України, роль та значення її складових для створення у найпотужнішій сфері вітчизняної економіки привабливого інвестиційного клімату - необхідної умови економічного зростання. The ...
1011436
  Мацибора Т.В. Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 50-55. – ISSN 2221-1055
1011437
  Ратушняк О.Г. Оцінка інвестиційної привабливості промислових підприємств на базі теорії нечіткої логіки / О.Г. Ратушняк, О.Г. Лялюк, І.В. Причепа // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – C. 135-140. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1011438
  Матвієнко П.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 66-71 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1011439
  Трохимченко М.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються існуючі методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіонів України та окреслюються перспективи подальших наукових долсліджень у цій сфері. In article considers the current approaches applied for the evaluation of investment ...
1011440
  Поліщук О. Оцінка інвестиційної привабливості споживчого ринку регіональних економічних систем // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 40-48. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
1011441
  Боярко І.М. Оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 90-99. – ISSN 1993-6788
1011442
  Боярко Ірина Миколаївна Оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 90-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено методику, яка дозволяє оцінити рівень інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання, забезпечити умови для оптимального використання наявного інвестиційного потенціалу.
1011443
  Ткаченко О.М. Оцінка інвестиційної привабливості України крізь призму міжнародних рейтингів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 15-21. – ISSN 2306-6814
1011444
  Катранжи Л.Л. Оцінка інвестиційної привабливості фінансового ринку в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 17-24. – (Серія "Економіка")
1011445
  Бурчак Л. Оцінка індивідуального здоров"я студентів в умовах навчання / Л. Бурчак, С. Тарасенко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 110-114. – ISSN 2308-4634


  У статті представлено динаміку розвитку складових індивідуального здоров’я студентів І та ІV курсів педагогічного університету в умовах навчання. Описано функціональний стан студентів за всіма складовими індивідуального здоров’я: фізична, психічна, ...
1011446
  Залізнюк В.П. Оцінка індикаторів продовольчої безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 128-133. – ISSN 2306-6814
1011447
  Шершун О.М. оцінка індустріального навантаження та ступеня забрудненості атмосферного повітря Вінницької області / О.М. Шершун, А.В. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 98-105. – ISSN 0868-6939
1011448
  Ходжаян А.О. Оцінка інноваційного потенціалу та перспективи гехнологічного розвитку економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 196-202.
1011449
  Охота В.І. Оцінка інноваційного потенціалу України як чинника міжнародної конкурентоспроможності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 44-46. – ISSN 1728-6220
1011450
  Левицька С.О. Оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств України / С.О. Левицька, М.Д. Полюхович // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – C. 89-97. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2306-5478
1011451
  Кужда Т. Оцінка інноваційного розвитку та особливості промислового підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 99-104. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1011452
  Тарасенко І.О. Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління / І.О. Тарасенко, О.М. Королько, К.С. Бєлявська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 133-141. – ISSN 1993-6788
1011453
  Корнєєв М.В. Оцінка інноваційної діяльності за напрямами трансферу технологій підприємствами України / М.В. Корнєєв, А.І. Жидик // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 134-142. – ISSN 2222-0712
1011454
  Семененко О.Г. Оцінка інноваційної діяльності промисловості України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 81-88. – ISSN 2306-546X
1011455
  Лещій Л.А. Оцінка інноваційної інфраструктури як складова аналізу інноваційної діяльності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 70-73
1011456
  Бережна І.Ю. Оцінка іноземної інвестиційної діяльності на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-32.
1011457
  Бережна І.Ю. Оцінка іноземної інвестиційної діяльності на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюються значення та роль іноземних інвестицій; проаналізовано іноземну інвестиційну діяльність в Україні у 2006-2007 рр. та сучасний стан інвестиційного клімату держави.
1011458
  Сторожук А. Оцінка інституційного забезпечення сталого розвитку національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 367-371. – ISSN 2078-5860
1011459
  Гапчич А.М. Оцінка інструментів і важелів фінансового механізму формування і розвитку інноваційного потенціалу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-31.
1011460
  Вусатюк А.Є. Оцінка інтегральних характеристик матеріалів залізобетонних конструкцій методом поверхневої хвилі / А.Є. Вусатюк, Г.Г. Фаренюк // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 133-143 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-4049
1011461
  Геєць І.О. Оцінка інтеграційних процесів в авіаційному секторі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 24
1011462
   Оцінка інтегрованості України у світову торгівлю / М. Кизим, О. Полякова, Г. Крамарев, О. Леванда // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 16-27. – ISSN 2411-5215
1011463
  Алексеєва К.А. Оцінка інтелектуального капіталу в соціально орієнтованій ринковій економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 84-87
1011464
  Романів Р. Оцінка інтелектуального капіталу та її застосування в управлінських концепціях епохи глобалізації економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 390-392. – ISSN 1993-0259
1011465
  Янишівський В.М. Оцінка інтелектуального капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 78-82
1011466
  Жук В.М. Оцінка інтенсивності водокористування в Харківській області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1011467
   Оцінка інтенсивності водообміну в сеноман-келовейському водоносному комплексі на території м. Київ в умовах техногенного впливу / Т. Кошлякова, О. Кошляков, В. Долін, В. Скрипкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 66-70. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Мета дослідження - визначення показників інтенсивності водообміну в межах гідрогеологічної системи сеноман-келовейського водоносного комплексу на території м. Київ, зокрема, оцінка швидкості надходження поверхневих вод до досліджуваного водоносного ...
1011468
  Новіцька К.В. Оцінка інтенсивності деградаційних процесів на землях сільськогосподарського призначення в Кіровоградській області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 98-102. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто найголовніші проблеми cтану земель та ґрунтів у Кіровоградській області: поширення та інтенсивність розвитку процесів деградації, опустелювання, водної і вітрової ерозії. Здійснено аналіз сучасного стану земель області, який сформувався ...
1011469
  Кучинська І.М. Оцінка інтенсивності інвестиційної діяльності в сільському господарстві України // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 158-159
1011470
  Солодка О.О. Оцінка інтенсивності конкуренції в цільовому сегменті ринку банківських послуг : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 81-88 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1011471
  Горбачов П.Ф. Оцінка інтенсивності міжміських потоків вантажів та автомобілів / П.Ф. Горбачов, Н.В. Мосьпан, Д.В. Скрипник // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 65-69 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
1011472
   Оцінка інтенсивності накопичення донних відкладень в Куяльницькому лимані / В.І. Медінець, В.Г. Соловйов, Є.А. Черкез, Л.П. Фетісов, С.В. Медінець // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 40-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
1011473
  Слотецький В.В. Оцінка інтенсивності руслових деформацій річки Уж за період з 1815 по 2012 роки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 126-129
1011474
  Чентуков І.Ю. Оцінка інтенсивності та глибини інтеграційних процесів в основних регіонах світового господарства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 129-136. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
1011475
  Мірошніченко О.В. Оцінка інтерференційних втрат при одночасній режекциї пасивної перешкоди і перевідбитого сигналу при виявленні цілей на малих висотах за рахунок використання просторового режекторного фільтра / О.В. Мірошніченко, С.П. Грішин, С.М. Халіманенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 77-82
1011476
  Кульпінський С. Оцінка інфляційних очікувань на фінансовому ринку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 1 (90). – С. 94-104. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1011477
  Бабушка А.В. Оцінка інформативності авіаційного лазерного сканування для розв"язання гідрографічних задач : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Бабушка Андрій Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
1011478
  Дзюба О.В. Оцінка інформативності показників локальної неоднорідності гравітаційного поля у задачах тектонічного районування (на прикладі північно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини) / О.В. Дзюба, М.Н. Жуков, М.О. Рачова // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 66-80. – ISSN 2409-9430
1011479
  Жуков М. Оцінка інформативності спектральних діапазонів при розв"язанні задачі оцінки підтоплення за результатами дистанційного зондування Землі / М. Жуков, А. Тішаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-54. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий підхід для оцінки інформативності даних при розв"язанні задач діагностики стану підтоплення території. Метод базується на використанні міри відміни статистичних розподілів, яка виходить із оцінок імовірностей помилок класифікації ...
1011480
  Ніколас Д. Оцінка інформаційних потреб: методи і технології / Д. Ніколас; Ред.Сильвія П.Уебб : Асліб, 1996. – 76с. – (Серія путівників "Асліб" із ноу-хау)
1011481
  Попович Н.Ф. Оцінка інформаційно-бібліотечної, музейної та архівної мережі України / Н.Ф. Попович, Т.Ю. Лужанська, А.В. Моргун // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 153-167. – ISSN 2311-8164
1011482
  Толюпа С.В. Оцінка інформаційної безпеки на об"єкті інформаційної діяльності / С.В. Толюпа, А.О. Григор"єва // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 318-319
1011483
  Макулуба Елвіс Дзимба Оцінка інформаційної ефективності радіолокаційних засобів управління повітряним рухом : Автореф... канд. техн.наук: 05.22.13 / Макулуба Елвіс Дзимба; Київск. міжнар. ун-тет цивільної авіації. – К., 1998. – 16л.
1011484
  Настич Ю.Б. Оцінка інформаційної здатності РЛС в умовах складної перешкодової обстановки при протидії засобами активних шумових перешкод // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 36-40


  Проводиться аналітична оцінка інформаційної здатності РЛС в умовах впливу активних шумових перешкод прирізній складності переш кодивої обстановки. Производится аналитическая оценка информационной способности РЛС ПВО в условиях воздействия активних ...
1011485
  Попова І.А. Оцінка інформаційної інфраструктури міжрегіонального співробітництва // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 66-72. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1011486
  Стайкуца С.В. Оцінка інформаційної та фізичної безпеки системи аналітично-прогностичної інформації // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2014. – № 4. – С. 220-225. – ISSN 2219-9365
1011487
  Запотоцький А. Оцінка інших документів як самостійних джерел доказів і підстави визнання їх недопустимими // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 153-157.
1011488
  Славік Роман Оцінка історико-архітектурного потенціалу адміністративних районів Закарпатської області в контексті розвитку рекреації та туризму // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 124-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2076-1333
1011489
  Царик Петро Оцінка історико-культурних рекреаційних ресурсів Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 124-129 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1011490
   Оцінка історико-культурних рекреаційно-туристичних пам"яток Острозького району Рівненської області / А.Д. Калько, О.О. Базан, Н.В. Вакарова, Н.Р. Миронець // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 91-103. – ISSN 2308-135X
1011491
  Безручко Л.С. Оцінка історико-культурних ресурсів Турківського району Львівської області для потреб туризму / Л.С. Безручко, Г.Я. Козак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 94-100 : рис. – Бібліогр. : 9 назв.
1011492
  Багдасарян К.О. Оцінка історичної ролі Мазепи в поемі Володимира Сосюри "Мазепа" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 63-79


  Аналізується образ Івана Мазепи в однойменній поемі В. Сосюри, який детально простежив життєвий шлях гетьмана, спробував прочитати образ героя в контексті історичної долі України. Анализируется образ Ивана Мазепы в одноимённой поэме В. Сосюры, ко- ...
1011493
  Глинська Н.В. Оцінка істотності порушень кримінального процессуального закону: проблеми вимірювання // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 40-43. – ISBN 978-966-419-300-6
1011494
  Качинський А.Б. Оцінка й аналіз фонового ризику смертності в Україні / А.Б. Качинський, С.І. Пирожков, Г.А. Хміль; Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ін-тут стратегічних досліджень. – Київ, 1998. – 67с. – (Екологічна безпека ; Вип.4). – ISBN 966-554-022-Х
1011495
  Братик М.В. Оцінка ймовірності банкрутства страхової компанії при інвестуванні всього капіталу в акції за умов довгострокової залежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-35. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Знайдено оцінку ймовірності банкрутства страхової компанії, що інвестує весь свій капітал в акції, послідовність цін яких подається за допомогою стаціонарних l-залежних випадкових величин. The subject of this paper is the estimation for ruin ...
1011496
  Андрощук М.О. Оцінка ймовірності банкрутства у моделі з інвестиціями у ризиковий актив за умови неможливості безвідсоткової позики / М.О. Андрощук, Ю.С. Мішура // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 4-13.
1011497
   Оцінка ймовірності виявлення цілі оптимальним пелегаційним пристроєм при наявності в зоні декількох джерел випромінювань / В.П. Долгушин, Г.Б. Жиров, О.В. Мірошніченко, В.М. Лоза, С.О. Пашков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 50-54


  Наведені результати оцінки ймовірності виявлення цілі пеленгаційним пристроєм, що реалізує оптимальний алгоритм часової обробки при наявності в зоні декількох джерел випромінювань. Показано, що практично реалізовані в існуючих системах пасивного ...
1011498
  Волошин І. Оцінка ймовірності дефолту емітента за кредитними спредами облігацій : (огляд економічної активності другого кварталу) // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 19-24 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1011499
  Дем"яненко Ф.П. Оцінка ймовірності коінфікування вірусами рослин / Ф.П. Дем"яненко, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Біологія та екологія
1011500
  Белоліпський В.О. Оцінка ймовірності просторової мінливості вмісту гумусу у картуванні грунтів на басейновій основі / В.О. Белоліпський, Т.М. Лактіонова, М.М. Полулях // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 24-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 0587-2596
1011501
  Строєв О. Оцінка ймовірності розорення процесу ризику з неоднорідною інтенсивністю премій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-29. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Процес ризику з інтенсивністю премій залежною від деякої змінною (часу або простору) є узагальненням класичного процесу ризику, відмінністю є те що константа с у процесі є функція, яка залежить від деякої змінної. Економічний зміст цього доданку: ...
1011502
  Строєв О.М. Оцінка ймовірності розорення процесу ризику з перестрахуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-101. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Процес ризику з перестрахуванням є узагальненням класичного процесу ризику. Відмінністю є можливість набувати від"ємного значення в стохастичній частині процесу ризику. Економічний зміст цього доданку є в додатковому, випадкового надходженні премій з ...
1011503
  Шаперенков А. Оцінка кадрових ризиків у сучасних банках // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 178-183.
1011504
  Рожкова К.І. Оцінка капіталізації банків в умовах асиметричної інформації: переваги і недоліки існуючих підходів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1011505
  Шульженко Г.М. Оцінка капіталізації банківської установи / Г.М. Шульженко, К.Ф. Черкашина // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 316-323
1011506
  Пождема Н.Р. Оцінка капіталовкладень на відновлення хімічної промисловості / Н.Р. Пождема, О.А. Підлісна // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 81-86. – ISSN 2310-5534
1011507
  Руденко Р. Оцінка карбонатно-кальцієвої рівноважної системи річок Самара і Вовча в умовах інтенсивного антропогенного навантаження / Р. Руденко, В. Хільчевський, М. Яцюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-21. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан карбонатно-кальцієвої рівноважної системи річок Самара і Вовча в умовах інтенсивного антропогенного навантаження. The condition of calcium carbonate system of Samara and Vovcha Rivers in the situation intensive anthropogenic influence ...
1011508
  Лущик Андрій Оцінка карів басейну р.Прут як геотуристичних об"єктів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 149-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв.
1011509
   Оцінка кількісного мінералогічного складу геологічного розрізу Кіровоградської глибокої свердловини (СГ-3000) за даними АК і ВСП / Г.Т. Продайвода, І.В. Віршило, К.І. Чернявська, Т.Г. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-85 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Описано результати інтерпретації досліджень на Кіровоградській глибинній свердловині СГ-3000. За даними АК, ВПС та ультразвукових досліджень на зразках визначено кількісний мінералогічний склад порід розрізу. Задача вирішена шляхом інверсії даних про ...
1011510
  Казанцев А. Оцінка кількості біляземних астероїдів різних розмірів / А. Казанцев, К. Францева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-45. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Побудовано залежність числа існуючих астероїдів, що наближаються до Землі (АНЗ) від абсолютної зоряної величини. Із залежності lgN(Н) випливає, що на сьогодні можна вважати відкритими всі АНЗ з Н < 16m (D > 2.5 км). Середня кількість існуючих АНЗ з D > ...
1011511
  Скобелєв В.Г. Оцінка кількості гамільтонових циклів у регулярних графах спеціального типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 169-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Побудовано нескінченну послідовність регулярних зв"язних графів, елементи якої є майже екстремальними графами, бо відношення кількості вершин графа до кількості його ребер є константою. Встановлено, що у кожному графі побудованої послідовності графів ...
1011512
  Вакал Ю.Є. Оцінка кількості збурених ультрасубгармонік системи типу "сферичний маятник" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається механічна система, яка описує коливання сферичного маятника під дією сили ваги та слабкого неоднорідного потенціального силового поля. Показано, що кількість ультрасубгармонік у такій системі оцінюється знизу функцією, що має степеневий ...
1011513
   Оцінка кінетики люмінесценції за модифікованим методом стробування / М.У. Білий, І.В. Захарченко, В.П. Кошеленко, Б.А. Охрименко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 401-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано оцінювати характер закону згасання люмінесценції за вимірюванням залежності від часу площі під кривою згасання. Процес вимірювання такої залежності супроводжується підвищенням чутливості вимірювальної апаратури до слабких світлових ...
1011514
  Фесенко І.М. Оцінка класу небезпеки відходів буріння нафтогазових свердловин, які містять важкі метали / І.М. Фесенко, І.К. Решетов, М.М. Фесенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 57-61 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1011515
  Ніколов М.О. Оцінка клінічної інформативності методики розрахунку ефективного мозкового кровотоку за даними поліфазної сцинтиграфії з 99mTc-ГМПАО / М.О. Ніколов, Т.Г. Новікова, С.С. Макеєв // Український радіологічний та онкологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 29, вип. 2. – С. 62-75. – ISSN 2708-7166
1011516
  Ковальов Д.В. Оцінка ключових тенденцій у трансформації зайнятості населення Херсонської області та змін у її структурі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, травень. – С. 39-45. – ISSN 2306-6792
1011517
   Оцінка когнітивної дисфункції у хворих із різним ступенем хронічного обструктивного захворювання легень / І.М. Поясник, В.А. Гриб, Купновицька-Сабадош, В.Т. Рудник // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 86-90. – ISSN 2521-1455
1011518
  Безродна І. Оцінка колекторських властивостей теригенних порід московського ярусу Західношебелинської площі на основі даних петрофізики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-38. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Авторами проведено аналіз петрофізичних властивостей та параметрів, а також визначено структуру пустотного простору для порід московського ярусу свердловини № 701 Біс Західношебелинської площі (інтервал глибин 4929-5380 м) з метою оцінки їх ...
1011519
  Кринична Н.В. Оцінка колекційних зразків гороху та нуту, вивчених в умовах степу України, та використання їх в селекції // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 106-107. – ISBN 978-966-924-274-7
1011520
  Кузьменко Є.А. Оцінка колекційних зразків пшениці твердої ярої за елементами продуктивності / Є.А. Кузьменко, М.В. Федоренко // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 74-76. – ISBN 978-966-2742-92-5
1011521
  Охріменко Б.А. Оцінка коливального моменту імпульсу молекули Н2О2 / Б.А. Охріменко, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 379-386. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язано обернену спектральну задачу з використанням частот нормальних коливань обраної молекули, а також частот нормальних коливань у відповідних агрегатних станах її ізотопної модифікації. Задача розв"язана без попередніх припущень про характер ...
1011522
  Лесик В.М. Оцінка коливань попиту на автомобільний бензин // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1011523
  Парновський С. Оцінка комбінації космологічних параметрів за великомасштабними рухами RFGC-галактик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 30-32. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто обмеження на комбінацію космологічних параметрів [omega]m та [sigma]8 за спостереженням пекулярних швидкостей плоских галактик каталогу RFGC. Отримано оцінку ( / 0.3) 8 0.87 0.05 [omega] 0.35[sigma] = ± m . Рассмотрено ограничение на ...
1011524
  Маркович Т.Г. Оцінка комерційними банками кредитоспроможності підприємств-експортерів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Маркович Таісія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1011525
  Обухов Є.В. Оцінка комплексного використання водних ресурсів Каховського водосховища за 60 років експлуатації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 1 (662). – С. 31-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1011526
  Машіка Г. Оцінка компонентної структури господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 29-33. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто наукові підходи до структури й оцінки господарського потенціалу регіону. Проаналізовані основні компоненти господарського потенціалу Карпатського регіону, зокрема, виділено виробничий, трудовий, інвестиційно-інноваційний та ...
1011527
  Василенко М.П. Оцінка комфортності матеріалів для одягу за параметрами шумових сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Василенко Микола Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1011528
  Губай М.М. Оцінка конкурентних переваг довгострокових депозитів фізичних осіб банків України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 412-414. – ISBN 978-966-188-219-4
1011529
  Ірхіна С.В. Оцінка конкурентних переваг житлового будівництва в контексті побудови доступного житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 126-128 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1011530
  Федосєєва Г.С. Оцінка конкурентних переваг областей України на світовому ринку сільськогосподарської продукції // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 46-53. – ISSN 2308-1988
1011531
  Чорна М. Оцінка конкурентних переваг підприємств ритейлу на стадіях їх життєвого циклу / М. Чорна, Н. Смольнякова, А. Волосов // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 4 (75), жовтень - грудень. – С. 725-742. – ISSN 1684-906Х


  Розроблено систему оцінювання конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі з диференціацією критеріїв і показників за стадіями життєвого циклу: формування, реалізація, розвиток. Обґрунтовано використання одиничних та узагальнювальних показників ...
1011532
  Кримська Л.О. Оцінка конкурентних переваг українського пасажирського авіабудування / Л.О. Кримська, Н.Г. Третяк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 38-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1011533
  Вертелєва О.О. Оцінка конкурентних позицій України на основі міжнародних рейтингових методик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 83-87. – ISSN 2306-6814
1011534
  Филюк Г. Оцінка конкурентного підприємницького середовища в Україні: методологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан та особливості конкурентного середовища в Україні. Обгрунтовано необхідність подальшого стимулювання конкуренції в національній економіці як фактору розвитку підприємництва. Ключові слова: конкуренція, монополія, ринкова ...
1011535
  Райтер Н. Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств як інструмент ефективного стратегічного управління // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 75-82. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-3627
1011536
  Гранатуров В. Оцінка конкурентного середовища та проблеми розвитку конкуренції на телекомунікаційному ринку України : конкурентноспроможність / В. Гранатуров, С. Воробієнко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1011537
  Лобозинська С. Оцінка конкурентноспроможності банківської системи України : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1011538
  Внукова Н. Оцінка конкурентноспроможності безготівкового обслуговування (на прикладі банків Харківського регіону) : теорія і практика / Н. Внукова, С. Різниченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С. 59-63 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1011539
  Приказюк Н. Оцінка конкурентоздатності компаній зі страхуванням життя в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-53. – (Економіка ; вип. 4 (211)). – ISSN 1728-3817
1011540
  Малюга Л. Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 50-53. – ISSN 1810-3944
1011541
  Шепіцен А.О. Оцінка конкурентоспроможності аграрного підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 66-73 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1011542
  Стахів О.А. Оцінка конкурентоспроможності аграрного підприємства // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 194-204. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1011543
  Парасій-Вергуненко Оцінка конкурентоспроможності банків на основі матричного аналізу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 25-31
1011544
  Разінькова М.Ю. Оцінка конкурентоспроможності банківської системи України в контексті інтеграції в ЄС / М.Ю. Разінькова, Н.О. Небаба, Р.Г. Єгіазарян // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 31-36. – ISSN 2306-6792
1011545
  Хаустова В.Є. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу; теорія та практика / В.Є. Хаустова, Є.М. Крячко, Т.В. Колодяжна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 49-56. – ISSN 2222-4459
1011546
  Бобровицький А.В. Оцінка конкурентоспроможності економіки України та окремих ії галузей в рамках інтеграції в світовий географічний простір // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 149-162. – ISSN 2308-135X
1011547
  Купринюк С.М. Оцінка конкурентоспроможності економіки: Україна у міжнародних рейтингах : маркетинг та бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 102-110 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1011548
  Омельченко О. Оцінка конкурентоспроможності космічної галузі України в системі інтеграційних пріоритетів // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 47-54. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
1011549
  Уніят А. Оцінка конкурентоспроможності країни на міжнародному рівні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 74-80. – ISSN 1818-2682
1011550
  Анісімова О.Ю. Оцінка конкурентоспроможності країни у світовій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 76-78
1011551
  Жуковський М.О. Оцінка конкурентоспроможності підприємств аграрного сектора економіки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 81-87. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1011552
  Тригуб А.Б. Оцінка конкурентоспроможності підприємства засобами нечіткої логіки / А.Б. Тригуб, О.С. Білецький, О.В. Овчаренко // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 30-35
1011553
  Євтушенко Н.О. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі процесного підходу / Н.О. Євтушенко, Є.П. Никончук // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 15-20. – ISSN 2415-8089
1011554
  Круглікова В.В. Оцінка конкурентоспроможності провідних компаній послуг Li-Fi а світовому ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 34-38. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
1011555
  Лісовська М.А. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 59-65
1011556
  Дмитришин Л.І. Оцінка конкурентоспроможності регіонів у контексті використання людського капіталу / Л.І. Дмитришин, О.І. Зварич // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 81-84. – ISBN 978-9934-571-24-4
1011557
  Назарова Г.В. Оцінка конкурентоспроможності системи управління персоналом підприємства : монографія / Назарова Г.В., Лаптєв В.І., Корсаков Д.О. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-178. – ISBN 978-966-676-528-7
1011558
  Патика Н.І. Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства України з урахуванням зовнішньоекономічних чинників // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17, вересень. – С. 18-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
1011559
  Мацука В.М. Оцінка конкурентоспроможності України на світовому туристичному ринку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 93-102. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1011560
  Усатенко О.В. Оцінка конкурентоспроможності управлінського персоналу промислових підприємств / О.В. Усатенко, О.Г. Грошелева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 343-347. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1011561
  Раєвнєва О.В. Оцінка конкурентоспроможності факультетів вищих навчальних закладів Словаччини / О.В. Раєвнєва, Н.А. Дубровіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 36-45. – ISSN 2222-0712
1011562
  Саратов О.В. Оцінка конкуренції на ринку мінеральних добрив в країнах СНД і далекого зарубіжжя // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 194-204. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1011563
  Пляскіна А.І. Оцінка конкуренції та конкурентноспроможності суб"єктів харчової промисловості : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 52-59 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1011564
  Набок Р.М. Оцінка концентрації іноземного капіталу у банківській системі України / Р.М. Набок, Ю.С. Серпенінова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 41-49
1011565
  Партин Галина Остапівна Оцінка концепцій управління витратами суб"єктів господарювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розкрито сутність основних концептуальних підходів до формування системи управління витратами суб"єктів господарювання, зокрема концепцій витратоутворюючих чинників та оптимізації витрат, функціонального менеджменту, альтернативних витрат, максимізації ...
1011566
  Лазаренко М.А. Оцінка координат джерела землетрусу за записом однієї сейсмічної станції / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-45. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  За сейсмічними записами однієї станції запропоновано визначення координат джерела землетрусу шляхом оцінки зворотного азимута та епіцентральної відстані, використовуючи матрицю кодів, одержаних у результаті моделювання на контрольованій мережі штучних ...
1011567
  Дмитрієв Ю.В. Оцінка корупційних ризиків у системі державного управління: поняття та зміст // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 141-149
1011568
  Терещенко О. Оцінка кредитних ризиків: відповідність новацій НБУ міжнародній практиці // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 4-8 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1011569
  Волошин І. Оцінка кредитних спредів, необхідних для формування пруденційних резервів : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 60-66 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1011570
  Воробйова О.І. Оцінка кредитно-інвестиційного потенціалу банківських інститутів в регіоні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 47-51
1011571
  Грищенко А. Оцінка кредитного ризику форвардних валютних угод / А. Грищенко, А. Пікус, А. Ігнатюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 104-113 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1011572
  Аванесова І.А. Оцінка кредитної діяльності банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 103-112 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1011573
  Коцеруба Н.В. Оцінка кредитоспроможності підприємства-позичальника на основі показників фінансової звітності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (230/231). – С. 111-119. – ISSN 2522-1620
1011574
  Поштар Є. Оцінка кредитоспроможності позичальника-імпортера як основа банківського проектного фінансування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С.221-228
1011575
   Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання : монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. та ін. Школьник; [Єпіфанов А.О., Дехтяр Н.А., Мельник Т.М., Школьник І.О. та ін.]; за ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286с. – ISBN 978-966-8958-13-7
1011576
  Мельниченко О.О. Оцінка кризового стану підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 62-68. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1011577
  Степанчук О.В. Оцінка критеріїв ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міста / О.В. Степанчук, С.О. Степанчук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 87-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1011578
  Голуб Г.Г. Оцінка ліквідаційного балансу банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 133-140 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1011579
  Пластун В. Оцінка ліквідності акцій українських емітентів при формуванні банками портфелів цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 80-95. – ISSN 1605-2005
1011580
  Ванєва А.Р. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 52-61
1011581
  Карташов М.В. Оцінка Лундберга ймовірності розорення для процеса ризику з періодичною інтенсивністю премій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обчислено показник експоненційної асимптотики ймовірності розорення для процесу ризику з неоднорідним періодичним поступленням страхових премій та складним Пуасоновим процесом страхових виплат.
1011582
  Сергійчук В. Оцінка людських втрат УСРР від Голодомору 1932 - 1933 років за документами українських архівів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 15-24. – ISBN 978-617-7122-39-4
1011583
   Оцінка людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу (методико-правовий аспект з урахуванням зарубіжного досвіду) : монографія / [Бутнік-Сіверський О.Б. та ін.] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 157, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 146-157. – ISBN 978-617-696-532-9
1011584
  Лисак В.Ю. Оцінка людського капіталу: теоретичні аспекти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 65-66
1011585
  Близнюк В. Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 30-34
1011586
  Харитонова А.М. Оцінка людського потенціалу: проблеми та можливі напрями удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 78-80 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1011587
  Горшколєпов В.Б. Оцінка людського фактору при прийнятті рішення командиром у бою / В.Б. Горшколєпов, А.Г. Зінчик, Д.Є. Гуртовий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 242-246


  У статті розглянуто проблеми, пов"язані з оцінкою людського фактору при прийнятті рішень командиром військового підрозділу під час бойових дій. Розглядаються моделі вирішення даної проблеми. В статтье рассмотрены проблемы, связанные с оценкою ...
1011588
  Кисельов О.Б. Оцінка м"ясних і забійніх якостей помісних бичків лебединської породи різних генотипів : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 06.02.04 / Кисельов О.Б.; Сумський держ. аграрн. ун-тет. – Суми, 2000. – 19л.
1011589
  Яремчук В. Оцінка М. Грушевським парламентської діяльності у Державній Раді Австрії та Державній Думі Росії // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 196-210. – ISBN 978-966-611-826-7
1011590
  Борисенко В.Й. Оцінка М.П. Драгомановим характеру зв"язків України і Московщини // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 53-59. – ISBN 978-966-660-735-8
1011591
  Єрмоленко Н.С. Оцінка майбутнього розподілу посух в Україні у період 2011-2040 рр. / Н.С. Єрмоленко, В.М. Хохлов // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 133-138. – ISSN 0868-6939


  Аналізувався майбутній просторово-часовий розподіл посух в Україні протягом 2011-2040 рр. за даними регіональних кліматичних моделей. Встановлено, що в усіх регіонах України очікується тенденція до збільшення кількості посух. Найбільша ймовірність ...
1011592
  Сімакова- Єфремян Оцінка майна і майнових прав при сдійсненні судово- експертної діяльності: деякі аспекти нормативно- правового регулювання і практичної реалізації / Сімакова- Єфремян, В. Лук`яненко // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.180-190
1011593
  Воротіна Л.І. Оцінка майна та бізнесу підприємства в системі сучасного менеджменту в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 107-114


  Стаття обґрунтовує погляди автора на суть, стан, принципи т методи оцінки майна, майнових прав та бізнесу підприємств в умова реформування відносин власності та функціонування сучасног менеджменту підприємства в Україні. The article substantiates the ...
1011594
   Оцінка майна та майнових прав : Нормативна база. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 348 с. – ISBN 966-373-119-2
1011595
  Черкас Н.І. Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні / Н.І. Черкас, З.А. Атаманчук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 123-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
1011596
  Кузіна Р. Оцінка макроекономічних наслідків природних катаклізмів та наступні розкриття у фінансової звітності на прикладі пандемії коронавірусу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 2 (209)). – ISSN 1728-3817


  Проведено огляд макроекономічних наслідків стихійних лих, базуючись на методології ECLAC, яка відокремлює прямий фізичний збиток від непрямих виробничих витрат і додаткових або вторинних наслідків. Розглянуто питання пом"якшення наслідків стихійних лих ...
1011597
  Савлук С.М. Оцінка макроекономічних та галузевих ризиків у системі захисту капіталу банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-22. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Досліджена проблема перевищення кредитизації економіки над її монетизацією та вплив галузевих ризиків на банківський капітал. Тhe problem of overleap economy creditization to its monetization and influence of branch risks for the bank capital are ...
1011598
  Кузьмич О.І. Оцінка максимальних цін товарів через математичну модель конкурентного ринку : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 249-258. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1011599
  Ободовська Ю.О. Оцінка максимального стоку паводків для річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 90-92
1011600
  Лісняк А.А. Оцінка малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель, прийнятих під залісення на 2015 рік // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
1011601
  Микитюк Ю. Оцінка маркетингової діяльності промислових підприємств з використанням збалансованої системи показників / Ю. Микитюк, Є. Палковський // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 103-116. – ISSN 2786-4537
1011602
  Бабич М.М. Оцінка марного витрачання питної води на втрачене продовольство та харчові відходи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 17-21 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1011603
  Кудря Ю. Оцінка мас подвійних галактик методом "аргументу синхронізації" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 6-10. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування методу "аргументу синхронізації" до фізичних пар галактик, відмінних від пари М31 – Молочний Шлях. Ми обмежуємося парами в Місцевому об"ємі, накладаючи на кандидатів внесення до вибірки додаткові умови ізольованості. ...
1011604
  Безуглий П.Г. Оцінка масштабів міграційних процесів в Україні // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 85-87. – ISBN 978-966-97734-7-0
1011605
  Голомозий В.В. Оцінка математичного сподівання ексцесу послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова за умови існування квадратично-інтегровної мажоранти // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 50-59. – ISSN 0868-6904


  In this paper, we consider conditions which satisfy finitness of the expectation of the excess of the renewal sequence of the time-inhomogeneous Markov chain. We consider a chain with an arbitrary state space, and some set C. Within this chain we learn ...
1011606
  Макаренко П.М. Оцінка матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств / П.М. Макаренко, І.Г. Кожушко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 175-178. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1011607
  Любіцева О.О. Оцінка методик економіко-географічного вивчення сфери обслуговування сільського адміністративного району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 18-20
1011608
  Стефановський А.І. Оцінка методів компонентного аналізу приросту середньої тривалості життя // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 99-111.
1011609
  Мискін Ю.І. Оцінка методів нарахування амортизації в контексті стимулювання інвестиційної активності / Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (1). – С. 70-73. – ISSN 1728-6220
1011610
  Цюпа І. Оцінка методів побудови карти рівнів ґрунтових вод на прикладі мікрорайону Позняки в місті Києві / І. Цюпа, В. Демидов, О. Заславська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 59-62. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено оцінку та проаналізовано вибір оптимального методу побудови карти рівнів ґрунтових вод для ділянки мікрорайону Позняки в м. Києві. In the article an estimation is resulted and the choice of optimum method of construction of card of ...
1011611
  Жигулін О. Оцінка методів управління на відповідність конкурентній стратегії підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 32-35. – ISSN 1728-9343
1011612
  Білозір О.В. Оцінка механізмів боротьби з безробіттям в умовах європейської інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 122-125. – ISSN 2306-6814
1011613
  Шкура І.С. Оцінка механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 145-152 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1011614
  Єлісєєва О.К. Оцінка механізму стимулювання персоналу підприємств / О.К. Єлісєєва, Н.Г. Кутова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 76-81. – ISSN 2222-4459
1011615
   Оцінка мешканцями міста Києва та Київської області наслідків Чорнобильської катастрофи та перспектив будівництва нових блоків АЕС в Україні / О.Є. Тарасюк, Н.Д. Шабуніна, Є.О. Біляєв, Н.Д. Семенюк, Н.В. Власюк // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 248-253
1011616
  Пашко П.В. Оцінка митної безпеки держави : фінансовий механізм / П.В. Пашко, О.І. Скороход // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 101-105 : Табл., рис.
1011617
  Подрига В. Оцінка Михайлом Максимовичем панегіричної поезії XVII-XVIII століть та місце похвального вірша в поетичному доробку Іринея Фальківського // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 89-98. – ISBN 966-8547-39-X
1011618
  Курило Святослав Михайлович Оцінка міграції стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р.Борщі) : Дис...канд.географ.наук: 11.00.07 / Курило Святослав Михайлович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 170с. + Додатки: с. 160-170. – Бібліогр.: с.146-159
1011619
  Курило Святослав Михайлович Оцінка міграціїї стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р.Борщі : Автореф. дис. ...канд. геогр. наук: 11.00.07 / Курило С.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1011620
  Шерстюк Н.П. Оцінка міграційних властивостей мікроелементів у воді річок Саксагань та Інгулець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 144-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1011621
  Бахарєв В.С. Оцінка міграційного потенціалу локальної екологічної мережї / В.С. Бахарєв, А.А. Блакберн, О.М. Калініхін // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 46-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2073-5057
1011622
  Волкова О.В. Оцінка міграційної активності на ринках праці регіонів України та їхня привабливість для зовнішніх мігрантів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 134-140
1011623
  Тищук Т.А. Оцінка міжгалузевих ефектів стимулювання попиту на продукцію окремих галузей економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 23-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1011624
  Рожко О. Оцінка міжнародних антикризових програм реформування державних фінансів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 126-132. – ISSN 2078-5860
1011625
  Пасенченко О.Ю. Оцінка міжнародних ринків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 305-308. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1011626
  Гоєр О.Д. Оцінка міжнародних ринків. Важливість інформації, що стосується виробництва, країни прямування та виду експортного товару // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-35. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Статтю присвячено пошуку та вивченню факторів та важливим змінним експортного середовища, які відіграють значну роль у процесі прийняття рішення про вихід на міжнародний ринок з продуктом або послугою. Увагу приділено також важливості інформації за ...
1011627
  Фролова Н. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності системи оподаткування прибутку підприємств України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 145-159. – ISSN 1605-7988
1011628
  Побоченко Л.М. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності страхових компаній України / Л.М. Побоченко, В.В. Артемоненко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 108-112. – ISSN 1729-7036
1011629
  Доровський О.В. Оцінка мікросередовища фармацевтичної галузі України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 8-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
1011630
  Мулярчук І.Ф. Оцінка мінеральної сировини за природною масовою рівновартістю хімічних елементів / І.Ф. Мулярчук. – Київ, 2003. – 265с. – ISBN 966-8006-28-3
1011631
  Ободовський О.Г. Оцінка мінімального стоку води річок суббасейну Ужа (басейн річки Тиса) / О.Г. Ободовський, К.С. Сурай, О.О. Почаєвець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 6-15. – ISSN 2306-5680


  У статті наведено оцінку мінімального стоку води в суббасейні річки Уж (оцінка внутрішньорічного розподілу з виокремленням характерних меженних сезонів, оцінка однорідності рядів спостережень, оцінка циклічності стоку для визначення фази, в якій наразі ...
1011632
  Руденко В.П. Оцінка міри своєрідності (унікальності) структури природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України / В.П. Руденко, С.В. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 27-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1011633
  Болюбах В. Оцінка міри спроможності осіб похилого віку та осіб з інвалідністю до працетерапії за умов інтернатної установи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 2. – С. 21-27. – ISSN 2411-6912 02
1011634
  Гуменюк Р.В. Оцінка міцності й тріщиностійкості термонапруженої арматури та її зварних і склеєних з"єднань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Гуменюк Руслан Васильович ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1011635
  Маковійчук М.В. Оцінка міцності циліндричної оболонки з поперечними коленіарними тріщинами, підсиленої гнучким покриттям / М.В. Маковійчук, І.П. Шацький, А.Б. Щербій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У рамках двовимірної теорії досліджується вплив одностороннього гнучкого покриття на напружений стан та граничну рівновагу пологої циліндричної оболонки з двома колінеарними дефектами, орієнтованими вдовж напрямної. Гнучке покриття моделюється ...
1011636
  Королік Р.П. Оцінка множини початкових умов множинної дискретної системи / Р.П. Королік, В.В. Пічкур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 179-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі одержано оптимальні оцінки множини початкових умов в задачі практичної стійкості дискретної множинної системи. Для випадку лінійної динамічної складової обґрунтовано теореми про оптимальні оцінки при конкретних фазових обмеженнях. This paper ...
1011637
  Кривомаз Т.І. Оцінка модельних об"єктів для поетапної розробки "паспортів екологічної безпеки видів" // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 32-39 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1011638
  Явкін В.Г. Оцінка модулів максимального стоку в басейнах подільських приток Дністра за подовженими рядами спостережень / В.Г. Явкін, А.А. Мельник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 50-58
1011639
  Вишневський В.П. Оцінка можливих наслідків введення податку на нерухоме майно для забудовників житла : податкова політика / В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 3-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
1011640
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56.
1011641
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56. – Бібліогр.: с. 45-47, 49, 51-52, 56


  Проведено грунтовну оцінку наслідків вступу України до СОТ для банківської системи, доведено необхідність євроінтеграційного розвитку вітчизняної економіки.
1011642
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56. – Бібліогр.: с. 45-47, 49, 51-52, 56


  Проведено грунтовну оцінку наслідків вступу України до СОТ для банківської системи, доведено необхідність євроінтеграційного розвитку вітчизняної економіки.
1011643
  Клещенков О.В. Оцінка можливих наслідків реформування залізничного транспорту України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (51). – С. 178-184
1011644
  Носар С.В. Оцінка можливого штучного збільшення опадів у Північному Причорномор"ї в холодну частину року (на прикладі Херсонської області) / С.В. Носар, Є.А. Степура // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 27-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
1011645
   Оцінка можливостей виконання бойових завдань комплексами озброєння різного призначення / С.М. Звиглянич, В.Б. Бзот, В.В. Романенко, А.С. Риб"як // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 20-22. – ISSN 1997-9568
1011646
  Савченко К. Оцінка можливостей використання досвіду Ірландії при реалізації фінансової політики стабілізації розвитку в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 444-450. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено систему стимулювання прямих іноземних інвестицій в Ірландії та визначено основні можливі шляхи використання цього досвіду у вітчизняній економіці.
1011647
  Попович О.С. Оцінка можливостей відновлення кадрового потенціалу НАН України / О.С. Попович, О.П. Костриця // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 3. – C. 67-72. – ISSN 1027-3239
1011648
  Скрипник А.В. Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України / А.В. Скрипник, Є.М. Стариченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 14-21. – ISSN 2221-1055
1011649
  Яненкова І.Г. Оцінка можливостей експорту української продукції до США та Канади / І.Г. Яненкова, О.О. Ципліцька // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - березень. – С. 111-119. – ISSN 1605-7988


  "Обгрунтовано нові можливості виходу на ринки США та Канади для вітчизняних виробників харчової промисловості. Проведено порівняльний аналіз основних показників динаміки експорту з України до США та Канади. Розглянуто вимоги до учасників державних ...
1011650
  Вишневський В.П. Оцінка можливостей зниження податкового тягаря : податки / В.П. Вишневський, Д.В. Липницький // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 93-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1011651
  Мазуренко В.П. Оцінка можливостей підприємства на міжнародних ринках - запорука економічної безпеки держави / В.П. Мазуренко, А.Л. Прохницька // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 307-310
1011652
  Долгушин В.П. Оцінка можливостей РЛС РТВ за розрізненням групових цілей "складної" моделі на основі спектрального аналізу за алгоритмом максимальної правдоподібності / В.П. Долгушин, І.В. Пампуха, В.М. Лоза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-11. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Проводиться аналітичне дослідження можливостей кутового розрізнення 2-х цілей, що перебувають в одному імпульсному об"ємі РЛС, у системі виявлення, що реалізує метод "високого" розрізнення за алгоритмом максимальної правдоподібності. Ключові слова: ...
1011653
   Оцінка можливостей розвитку програм профілактики ВІЛ в середовищі споживачів ін"єкційних наркотиків. – Київ : Центр "Соціальний моніторинг", 2003. – 230с. – ISBN 966-8435-03-6
1011654
  Внукова Н.М. Оцінка можливостей розвитку фінансового лізингу в Україні : фінанси та кредит.Податки / Н.М. Внукова, О.С. Бадзим, В.А. Череватенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 49-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1011655
  Лифар В.В. Оцінка можливостей транспортної кластеризації регіону // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 3. – С. 130-141. – ISSN 2218-4511
1011656
  Жолудєв С.В. Оцінка можливості використання підземних вод зони термічного впливу промислових підприємств // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1011657
  Кохан С.С. Оцінка можливості ідентифікації звалищ за багатоспектральними космічними знімками : фотограмметрія і дистанційне зондування / С.С. Кохан, А.А. Москаленко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 29-34 : Мал. – Бібліогр.: 9 назв
1011658
  Охріменко Б.А. Оцінка можливості колапсу електронної оболонки активаторного іона талію / Б.А. Охріменко, Д.Ю. Старков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 388-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Хартрі-Торранса для електронної конфігурації 5d[верхній індекс 9]6s[верхній індекс 2]5f розраховані радіальні хвильові функції активаторного іона Тl[верхній індекс +]. Вплив кристалічної решітки на радіальні хвильові функції врахований за ...
1011659
  Шитюк К.Ф. Оцінка можливості лісокористування в зоні впливу ЧАЕС на основі закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових біогеоценозах : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.01 / Шитюк К.Ф. ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ, 2011. – 211 л. + Додаток: л. 202-211. – Бібліогр.: л. 165-201
1011660
  Шитюк К.Ф. Оцінка можливості лісокористування в зоні радіоактивного впливу ЧАЕС на основі закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових біогеоценозах : автореф. дис. ... канд. біологічних наук:03.00.01 / Шитюк К.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1011661
  Шинкарук О.М. Оцінка можливості технічної реалізації процедури аналогово-цифрового перетворення внутрішньої фазочастотної нестабільності імпульсного радіолокаційного сигналу / О.М. Шинкарук, І.І. Чесановський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 101-103
1011662
  Андрощук Т.О. Оцінка моментів вищих порядків для відхилення розв"язку стохастичного диференціального рівняння від свого тренду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 60-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Дано оцінку моменту порядку m [>або =] 1 відхилення розв"язку стохастичного диференціального рівняння, керованого вінерівським процесом або дробовим броунівським рухом, від свого тренду за найбільш загальних умов існування та єдиності розв"язку цього ...
1011663
  Гриб О.М. Оцінка морфометричних характеристик і рельєфу дна Тилігульського лиману та їх особливості // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 185-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
1011664
  Будаш Г.В. Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Будаш Галина Володимирівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2016. – 128 арк. – Бібліогр.: арк. 115-128
1011665
  Будаш Г.В. Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Будаш Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1011666
  Гайдар А.А. Оцінка мотиваційних аспектів споживачів біотехнологічної продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2, січень. – С. 102-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1011667
  Стахів О.В. Оцінка мотиваційного потенціалу персоналу підприємства в контексті реалізації вимог міжнародного стандарту управління якістю ISO 9001 // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 79-81.
1011668
  Стахів О. Оцінка мотиваційного потенціалу персоналу підприємства, його моніторинг і застосування в контексті реалізації вимог стандарту ISO 9001 // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 42-48.
1011669
  Печенюк А.В. Оцінка мотиваційної спрямованості науково-педагогічних працівників до професійного розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 317-326. – ISSN 2222-4459
1011670
  Чепелєв М. Оцінка мультиплікативних ефектів для галузей економіки України: ретроспективний аналіз на базі таблиць "витрати-випуск" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 74-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1011671
  Куцоконь Н.К. Оцінка мутагенних властивостей води з водогінної мережі та водойм м. Києва / Н.К. Куцоконь, Л.М. Лазаренко, В.Ф. Безруков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 29)


  Проведено дослідження впливу водопровідної води та води з кількох водойм м. Києва й області на утворення хромосомних аберацій в меристематичних клітинах проростаючого насіння Allium fistulosum L. Показано мутагенний ефект питної води, відібраної в ...
1011672
  Перепічай А.О. Оцінка на основі критерію механіки руйнування статичної міцності кільцевих швів паропроводів з допустимим непроваром та рекомендації щодо їх ремонту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Перепічай Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1011673
  Умєров О.С. Оцінка наближених методів вибору оптимального спостерігача в задачах гарантованого оцінювання розв"язків еліптичних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються задачі вибору оптимально спостерігача в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків варіаційних рівнянь в спеціальних гільбертових просторах. Приводяться наближені методи: скінчених різниць, скінчених різниць з поправкою Фока, скінчених ...
1011674
  Швець І.Б. Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах / Швець І.Б., Позднякова С.В. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – 170, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 90-річчю Донец. нац. техн. ун-ту. – Бібліогр.: с. 148-160. – ISBN 978-966-380-476-7
1011675
  Долінський Л.Б. Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід / Л.Б. Долінський, Д.П. Сащук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-117. – Бібліогр.: с. 109, 115, 116-117


  Авторами висвітлено та систематизовано методи й моделі кредитного аналізу підприємств. Розроблено комплексний теоретико-методологічний підхід до оцінювання надійності підприємств та прогнозування ймовірності його банкрутства.
1011676
  Долінський Л.Б. Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід / Л.Б. Долінський, Д.П. Сащук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-117.
1011677
  Петренко С. Оцінка надійності системи бухгалтерського обліку як складова інформаційного забезпечення внутрішнього контролю // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 128-134. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто підхід до вдосконалення процесу оцінки надійності інформації бухгалтерського обліку. Сформовано напрямки оцінки та визначено фактори, що здійснюють на неї вплив.
1011678
  Булгаков В.М. Оцінка надійності сільськогосподарських машин в умовах нестаціонарних навантажень / В.М. Булгаков, О.М. Черниш, Л.С. Шимко // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 142-148. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2410-1125
1011679
  Сбітнєв А.І. Оцінка надійності спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 121-126


  У даній статті наводиться алгоритм розрахунку комплексної метрики надійності спеціального програмного забезпечення. В данной статье приводится алгоритм расчета комплексной метрики надежности специального программного обеспечения. This article ...
1011680
  Сбітнєв А.І. Оцінка надійності спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1011681
  Гаркуша Л.М. Оцінка надлишкового внутрішнього тиску і швидкості звуку в бінарних розчинах молекулярних рідин при деяких температурах / Л.М. Гаркуша, П.П. Чолпан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 280-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Приведено результати розрахунку надлишкового внутрішнього тиску для розчинів систем н-гептан-бензол і н-гептан-толуол при 283, 293 і 313К. Для обох систем з допомогою теорії вільної довжини Якобсона розрахована міжмолекулярна довжина і швидкість ...
1011682
  Кундеус О. Оцінка надходження і витрачання виробничих запасів // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 115-120. – ISBN 966-303-007-1
1011683
  Кошляков О.Є. Оцінка наслідків баражного ефекту від паль фундаменту Успенського собору : випуск 22. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 123-126. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглядаються результати оцінки можливих наслідків баражного ефекту від паль фундамету відновленого Успенського собору Києво-Печерської лаври. Наявні дані свідчать про те, що немає підстав вважати негативні наслідки баражного ефекту суттєвими за умови ...
1011684
  Клименко А.Б. Оцінка наслідків вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1011685
  Дмитрієнко М.Ф. Оцінка наукового доробку Ф.П. Шевченка в українській історіографії еміграції та діаспори / М.Ф. Дмитрієнко, О.В. Ясь // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 10-15. – ISBN 5-7702-0775-2
1011686
  Яшкіна О. Оцінка наукового потенціалу машинобудівної галузі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 23-26 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1011687
  Хвічія-Дуве Оцінка наукової складової інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – C. 27-32. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1011688
  Маковець О. Оцінка нафтогазонасичення порід майкопу родовища Субботіна за даними комплексу ГДС / О. Маковець, О. Карпенко, Г. Башкіров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Продуктивні відклади майкопу нафтогазового родовища Субботіна є типовими для величезної за простяганням і товщиною тонкошаруватої теригенної товщі українського сектору шельфу Чорного моря. За своєю структурою та геолого-геофізичними характеристиками ...
1011689
  Максимук Софія Оцінка нафтогазоперспективності Лазещинської площі зони Красно Карпат За даними комплексних геолого-геофізичних досліджень / Максимук Софія, Бодлак Петро, Йосипенко Тарас // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 3/4 (176/177). – С. 63-72 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 71. – ISSN 0869-0774
1011690
  Сайков В.І. Оцінка національного багатства в Україні // Студентська науково-практична конференція "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки" : тези доп. : 13 груд. 2019 р., м. Харків, Україна / "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки", студ. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – С. 57-61. – ISBN 978-617-7801-10-7
1011691
  Бобух І.М. Оцінка національного багатства у контексті міжнародного досвіду // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 24-39. – ISSN 1605-7988
1011692
  Даниленко О.А. Оцінка національного рівня розвитку КСВ у Євросоюзі та Україні. Досвід для України // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 232-238
1011693
  Лозова Г.М. Оцінка національної конкурентоспроможності з позицій розвитку інституційних засад економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 111-113. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Подано аналізу поняття "національна конкурентоспроможність" і впливу інституційного чиннику на його формування.
1011694
  Саріогло В.Г. Оцінка наявного доходу домогосподарств на місцевому рівні / В.Г. Саріогло, У.С. Лешенок // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 32-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1011695
   Оцінка небезпеки об"єктів різного призначення в разі руйнування ртутних ламп / Т.І. Дмитруха, С.М. Маджд, Н.Г. Денисенко, В.П. Петрусенко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 70-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-5057
1011696
  Костюченко М. Оцінка небезпеки розвитку зсувів на території Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна / М. Костюченко, О. Мокієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 72-76. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  Зсувні процеси на правобережній частині території м. Київ завжди викликали серйозні наслідки. Утворенню та розвитку цих процесів сприяють існуючі природні й техногенні чинники, співвідношення між якими є змінними в часі. Значної актуальності набула ...
1011697
  Пашков А.П. Оцінка небезпечних зон за сейсмічною дією та ударно-повітряними хвилями під час промислових вибухів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 29-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
1011698
  Пашков А.П. Оцінка небезпечних зон за сейсмічною дією та ударно-повітряними хвилями під час промислових вибухів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 22-25 : табл., рис.
1011699
  Кирпель Т.В. Оцінка невизначеності вимірювань масової частки аргентуму та купруму у пробах з високим ступенем неоднорідності / Т.В. Кирпель, М.В. Іщенко, І.С. Петрик // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 24
1011700
  Карманов В. Оцінка невизначеності для рентгенофлуоресцентного аналізу речовини / В. Карманов, Л. Тараборкін, М. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні й практичні аспекти оцінки невизначеності для рентгенофлуоресцентного аналізу речовини. Наведено процедуру оцінки невизначеності на прикладі аналізу вмісту мангану в зразку феромангану. Theoretical and practical aspects of ...
1011701
  Нашкерська Г. Оцінка нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-30
1011702
  Момчева А.М. Оцінка нематеріальних активів з погляду управління підприємством // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 179-183. – (Економічні науки)
1011703
  Іватьо О.В. Оцінка нематеріальних активів при приватизації державних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 14-20


  Досліджуються економіко-правові аспекти механізму оцінки інтелектуальної власності та нематеріальних активів.
1011704
  Алілуйко А.М. Оцінка нерівності населення України за джерелами доходів / А.М. Алілуйко, В.О. Єрьоменко, Н.А. Стефурак // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 98-105. – ISSN 2309-1533
1011705
  Драпіковський О. Оцінка нерухомого майна для оподаткування: вітчизняний досвід / О. Драпіковський, І. Іванова // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 3. – С. 38-42
1011706
  Євтух О.О. Оцінка нерухомості в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 86-99
1011707
  Малолєпши П. Оцінка нерухомості з метою встановлення іпотечної гарантії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 93-98. – ISSN 0321-0499
1011708
  Драпіковський О. Оцінка нерухомості при іпотечному кредитуванні // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.59-69
1011709
  Наконечний О.Г. Оцінка нестаціонарних параметрів диференціальних рівнянь в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, Ю.М. Шевчук, В.К. Чикрій // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 109-121. – ISSN 1019-5262
1011710
  Верещагіна І.Д. Оцінка німецькими ЗМІ трансформаційних процесів на Україні (друга половина 1990-х - початок XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 129-130
1011711
  Сонець Т.Д. Оцінка нових гібридів цукрових буряків / Т.Д. Сонець, О.І. Присяжнюк // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 69-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
1011712
  Пелехатий В.М. Оцінка нових клонових підщеп яблуні в розсаднику і саду в умовах центрального Лісостепу України. : Автореф... канд.с-х.наук: 06.01.07 / Пелехатий В.М.; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1998. – 18л.
1011713
  Мараховська Т. Оцінка нововведень до Податкового кодексу України / Т. Мараховська, Л. Вдовенко, І. Фурман // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 91-94. – ISSN 2078-5860
1011714
  Войт С.М. Оцінка об"єктів інтелектуальної власності для цілей венчурного фінансування // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 2074-5354
1011715
   Оцінка обізнаності та усвідомлення студентською молоддю ролі харчування у розвитку неінфекційних захворювань / А.М. Сердюк, М.П. Гуліч, О.Д. Петренко, Л.С. Любарська, А.В. Коблянська // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 27-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1011716
  Сіхаг П. Оцінка області дії інфільтраційних моделей / П. Сіхаг, Б. Сінгх
1011717
  Сіхаг П. Оцінка області дії інфільтраційних моделей / П. Сіхаг, Б. Сінгх // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 4 (2/2018). – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2522-1892
1011718
  Хусаінов Д.Я. Оцінка області стійкості диференціальної системи з квадратичною правою частиною / Д.Я. Хусаінов, А І. Джалладова, О.А. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 227-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються нелінійні системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною. Дослідження проводиться з використанням прямого методу Ляпунова. Розглянуто задачу побудови гарантованої області стійкості нульового стану рівноваги. Наведено ...
1011719
  Панталієнко Л.А. Оцінка області стійкості параметричних систем за наявності крайових умов інтегральної форми // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 257-263. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1011720
  Чемодуров О.М. Оцінка облігацій на вторинному ринку : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 83-91. – Бібліогр.: 11 назв
1011721
   Оцінка обмеження поширення пожежі між житловим будинком та автозаправною станцією / В.В. Ніжник, Я.В. Балло, С.В. Поздєєв, В.С. Некора // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 278-290 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2076-815X
1011722
  Біньковська Г.В. Оцінка обсягів викидів парникових газів в системах поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області / Г.В. Біньковська, Т.П. Шаніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 91-97. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1011723
  Олефір В. Оцінка обсягів нелегального обігу підакцизних товарів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 4-8 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1011724
   Оцінка обсягів субаквального живлення Куяльницького лиману підземними водами / Є.А. Черкез, В.І. Медінець, В.Г. Тюреміна, В.М. Праведний // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 57-65 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
1011725
  Приходько Т.І. Оцінка обсягів тіньової діяльності в економіці та прмисловому виробництві України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 194-201. – ISBN 966-614-021-7
1011726
  Овчарук В.А. Оцінка однорідності та стаціонарності часових рядів максимального стоку дощових паводків в суббасейні р. Десна / В.А. Овчарук, С.В. Іващенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 71-72. – ISSN 2306-5680
1011727
  Жовнір В.В. Оцінка однорідності характеристик термічного режиму води і повітря в межах басейну Південного Бугу / В.В. Жовнір, В.В. Гребінь, Е.Р. Рахматулліна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 86-93. – ISSN 2306-5680
1011728
  Возіянова Наталя Юріївна Оцінка ознак "нової економіки" і тенденції інноваційних процесів у внутрішній торгівлі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 53-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано виявлені ознаки і форми прояву "нової економіки" в цілому і зокрема у внутрішній торгівлі України. Розітнуто тенденції інноваційних технологій як ресурсу оптимізації розвитку торгівлі.
1011729
  Біловол О.М. Оцінка ознак та варіантів постінфарктного ремоделювання у хворих на постінфарктний кардіосклероз / О.М. Біловол, П.П. Кравчун // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 37-41. – ISSN 1605-7295
1011730
  Комарова Л.О. Оцінка оперативно-тактичної важливості даних обстановки по спеціалізованим групам об"єктів забезпечення бойового застосування методом "функціональної значущості" // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 61-62
1011731
  Коцеруба Н.В. Оцінка операційних і фінансових ризиків у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 120-128 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1011732
  Волошин І. Оцінка оптимальних ставок за роздрібними строковими вкладами банку : банки України / І. Волошин, М. Волошин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 16-19 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1011733
  Забуга С.І. Оцінка оптимального рівня диференціації доходів за допомогою апарату виробничо-інституційних функцій / С.І. Забуга, М.О. Дейнека // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 137-144. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1011734
  Скорбун А.Д. Оцінка оптимальної кількості проб для характеристики радіоактивного забруднення грунтів із використанням технологій просторового моделювання / А.Д. Скорбун, М.І. Панасюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 77-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
1011735
  Дідух С.М. Оцінка оптимальної структури капіталу агрохолдингів України (Kernel Holding S.A., MHP S.A.) / С.М. Дідух, В.О. Мініна, Т.С. Федорова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 36-44 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
1011736
   Оцінка оптимальності мінерального складу питних вод систем централізованого водопостачання окремих міських агломерацій України / Т.А. Сафранов, А.А. Поліщук, В.О. Юрченко, Л.О. Яришкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 89-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
1011737
  Калетнік Г.М. Оцінка організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань / Г.М. Калетнік, А.В. Шинькович // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 7-23. – ISSN 2411-4413
1011738
  Федотов О.П. Оцінка організаційно-правових засад по боротьбі з контрабандою наркотичних засобів в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.86-93
1011739
  Турило А.М. Оцінка організаційно-технічного рівня сфери обігу підприємства : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, С.Г. Лисевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 142-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1011740
  Лупиніс Т.Б. Оцінка організаційної культури університету як шлях до сталого розвитку університетської системи освіти // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 28-32


  В статье анализируется роль университетской системы образования.
1011741
  Пістун М.Д. Оцінка орних земель і природних кормових угідь Київської області / М.Д. Пістун, В.І. Поповіченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 108-114 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв
1011742
  Морозова Т. Оцінка осередків всихання ялини європейської з урахуванням едафічної та біотичної складових консорційного ядра // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 11-14 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
1011743
  Слуцький Є.В. Оцінка основних засобів в обліково-інформаційній системі підприємств державного сектору : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Слуцький Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1011744
  Кривошей В. Оцінка основних показників фінансового стану підприємтсва / В. Кривошей, К. Сальник // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 236-239. – ISSN 1993-0259
1011745
  Ібатуллін Ш.І. Оцінка основних тенденцій зональної спеціалізації сільськогосподарського землекористування в Україні / Ш.І. Ібатуллін, О.В. Шанін, О.В. Степенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 12 (242), грудень. – С. 12-21. – ISSN 2221-1055
1011746
  Раделицький Ю.О. Оцінка особливостей формування видаткової політики місцевих бюджетів у соціальній сфері / Ю.О. Раделицький, А.О. Пелехатий // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 116-125
1011747
  Гриценко А.В. Оцінка очікуваних екологічних та соціальних наслідків будівництва вуглевидобувної шахти "Любельська" № 1-2 / А.В. Гриценко, М.В. Бабаєв, Н.К. Маркіна // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 115-131. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-1388
1011748
  Клименко І. Оцінка пам"яток історії, архіітектури та містобудування / І. Клименко, С. Смольнікова. – Київ : АртЕк, 2006. – 264 с. – ([Увекон]). – ISBN 966-505-114-8
1011749
  Гончаров Артем Володимирович Оцінка параметра постійного сигналу при близьких до гауссівських адитивних завадах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Гончаров А.В.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1011750
  Іксанов О.М. Оцінка параметра процесу радіаційного забруднення за марківськими спостереженнями // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Отримано оцінку параметру зносу за спостереженнями, які утворюють однорідний ланцюг Маркова. Доведено спроможність, асимптотичну нормальність та асимптотичну незміщеність цієї оцінки. Is this paper the drift parameter estimation based on observations ...
1011751
  Іксанов О.М. Оцінка параметра процесу радіаційного забруднення за спостереженнями, проміжки між якими мають геометричний розподіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 209-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Отримано оцінку параметру зносу за спостереженнями, проміжки між якими мають геометричний розподіл. Доведено спроможність, асимптотичну нормальність та асимптотичну незміщеність цієї оцінки.
1011752
  Синявська О. Оцінка параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Побудовано бакстерівську оцінку невідомого параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля B[верхній індекс (H)]. Знайдено області надійності для параметра H та оцінку кубічної розмірності графіка B[верхній індекс (H)]. Baxter estimate of ...
1011753
  Полуянов В. Оцінка параметрів бюджету відтворення основних засобів підприємствами житлово-комунального господарства / В. Полуянов, С. Куликов, О. Ковтунова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 55-62. – ISSN 1728-9343
1011754
  Охріменко Б.А. Оцінка параметрів двохямного потенціалу для молекули води в рідкому стані / Б.А. Охріменко, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 342-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено методику опису повносиметричного деформаційного коливання w2 молекули води у рідкому стані. Цей метод дозволяє вибрати потенціал для моделювання коливання w2 та оцінити його параметри, включно з величиною бар"єру лінеаризації молекули ...
1011755
  Черніков Ю.В. Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Черніков Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1011756
  Черніков Ю.В. Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Черніков Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 135л. – Бібліогр.: л. 99 - 135
1011757
  Рудаков Д.В. Оцінка параметрів Інфільтрації для прогнозування підтоплення міських територій / Д.В. Рудаков, Л.В. Масловська // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 19-21
1011758
  Коржов В.Л. Оцінка параметрів лісотранспортної мережі у гірських лісах (на прикладі ДП "Осмолодське лісове господарство") / В.Л. Коржов, В.С. Кудра, Б.Й. Тимчук // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 210-216 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
1011759
  Козій Ю.В. Оцінка параметрів нечітких множин для слабко залежних спостережень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 255-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена обгрунтуванню збіжності оцінок параметрів нечітких множин, у випадку слабкої залежності спостережень. The article is dedicated to basis of convergence of fuzzy sets estimations in case small dependence of input observations.
1011760
  Степанов Д.М. Оцінка параметрів передачі діелектричних самонесучих оптичних кабелів в умовах експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Степанов Дмитро Миколайович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1011761
  Чижевський Ігор Вікторович Оцінка параметрів переходу 90Sr i 137Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобільської АЕС) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Чижевський І.В.; Кабінет міністрів України. Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 137 л. – Бібліогр.: л. 116 - 137
1011762
  Чижевський Ігор Вікторович Оцінка параметрів переходу 90Sr i 137Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобільської АЕС) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Чижевський І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1011763
  Нетяженко Н.В. Оцінка параметрів плазмового гемостазу у жінок з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 24-30. – ISSN 1605-7295
1011764
  Турбал Юрій Васильович Оцінка параметрів процесів збереження : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Турбал Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 20л.
1011765
  Турбал Юрій Васильович Оцінка параметрів процесів збережння : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Турбал Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 138л. – Бібліогр.:л.117-121
1011766
  Шабатура О.В. Оцінка параметрів статистичного розподілу фізичних характеристик у змінених породах Октябрського масиву : випуск 21. Геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-66 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Епігенетичні процеси призводять до значної зміни мінерального складу порід, які також мають прояв і в петрофізичному вигляді порід. У роботі виявлено залежність між зміною фізичних властивостей змінених порід і характером вторинних процесів та їх ...
1011767
  Васєчко О.О. Оцінка параметрів якості бази вибіркових обстежень малих підприємств / О.О. Васєчко, Гран-Реомм, А.В. Шикуленко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 4-8
1011768
  Матюшенко І.Ю. Оцінка переваг і недоліків умов створення та рівня, а також умов реалізації інноваційного потенціалу України в умовах нової промислової революції та інтеграції з ЄС // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 31-41. – ISSN 2413-9610
1011769
  Романюк А. Оцінка переваг і проблем пропорційної виборчої системи на прикладі країн Західної Європи та у світлі парламентських виборів в Україні у 2006 році // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-11.
1011770
   Оцінка передопераційного статусу пацієнта і підготовка до хірургічного втручання : навч.-метод. посібник / О.А. Лоскутов, М.В. Боднар, Б.М. Тодуров [та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ : [б. в.], 2019. – 227, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 213-227. – ISBN 978-966-409-226-2
1011771
  Подлужна Н.О. Оцінка передумов формування економіки знань в Україні та її регіонах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 108-117. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1011772
  Мацера О.О. Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2476626
1011773
  Карамушка Л.М. Оцінка персоналом комерційних організацій чинників формування ставлення до грошей: вплив соціально-демографічних та організаційно-професійних характеристик персоналу / Л.М. Карамушка, О.І. Паршак // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 35-43 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
1011774
  Ситнік О.Д. Оцінка персоналу в системі мотивації : економіка та управління підприємствами / О.Д. Ситнік, О.А. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84-87 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1011775
  Литвин Н. Оцінка персоналу підприємства на основі побудови моделі компетенцій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 5 назв.
1011776
  Агрес Н.П. Оцінка перспектив Бригадирівської солянокупольної структури за неотиктанічними критеріями нафтогазоносності / Н.П. Агрес, О.В. Волик, О.А. Олійник // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1011777
  Медвєдкова Н. Оцінка перспектив Великобританії після Brexit / Н. Медвєдкова, І. Ус // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 1 (72), січень - березень. – С. 67-84. – ISSN 1684-906Х
1011778
  Пальян З. Оцінка перспектив відтворення українського населення у контексті другого демографічного переходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-80. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В роботі подається порівняльний статистичний аналіз зміни моделі народжуваності і режиму дожиття населення України та окремих східноєвропейських країн. Розроблено сценарії демографічної поведінки українського населення на середньострокову перспективу. ...
1011779
  Созанський В.І. Оцінка перспектив газоносності Чорного моря // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 61-68 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1011780
  Остапець Т.В. Оцінка перспектив діяльності міжнародної організації країн-експортерів нафти // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 59-61. – ISBN 978-617-696-385-1
1011781
  Матей В.В. Оцінка перспектив економічного співробітництва України та Туреччини // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 29-36. – ISSN 2306-6814
1011782
  Корінець Р.Я. Оцінка перспектив залучення молоді до сільськогосподарської обслуговуючої кооперації / Р.Я. Корінець, Я.Я. Рибак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 155-163 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1011783
  Іщенко І.І. Оцінка перспектив нафтогазоносності крейдового породного комплексу українського сектору акваторій Чорного та Азовського морів з літолого-стратиграфічних позицій // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-53 : рис. – Бібліогр.: с. 52-53. – ISSN 0367-4290
1011784
  Швець С. Оцінка перспектив підвищення лібералізації вілютної політики України у контексті вирішення боргової проблеми // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 4-7 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1011785
  Чехун В.О. Оцінка перспектив реалізації положень акту Бея-Доула в патентному законодавстві України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 79-90. – ISSN 0374-3896


  В статті проаналізовано вплив акту Бея-Доула на економічний розвиток США та оцінено перспективи реалізації в Україні подібного закону. На основі опитування експертів у сфері патентування українських ВНЗ визначено основні причини низького рівня ...
1011786
   Оцінка перспектив розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області : наук.-аналіт. доповідь / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України" ; [наук. ред. Х.М. Притула]. – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2020. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Транскордонне співробітництво"). – ISBN 978-966-02-9228-4
1011787
  Круглова О.А. Оцінка перспектив розвитку власних торгових марок підприємства торгівлі / О.А. Круглова, Т.Б. Кетова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 190-198. – ISSN 2222-4459
1011788
  Беззубченко О.А. Оцінка перспектив розвитку міжрегіональних торгово-економічних зв"язків України з країнами ЄС / О.А. Беззубченко, Я.О. Хоцька // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 125-134. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1011789
  Чой Канг Оцінка перспективи багатосторонньої співпраці у сфері безпеки у Північно-Східній Азії // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 328-363. – ISBN 966-7196-04-6
1011790
   Оцінка перспективності видів діяльності для використання франчайзінгу на основі комплексної оцінки франшизних ризиків / В.І. Анін, А.В. Шпаков, С.В. Федоренко, А.В. Ігнатенко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-45.
1011791
  Зарубенко А.У. Оцінка перспективності інтродукції далекосхідних видів роду Рододендрон в умовах міста Киева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На основі багаторічних візуальних спостережень досліджено життєздатність та визначено перспективність інтродукції 39-ти таксонів рододендронів далекосхідного походження. Із них 34 таксони є цілком перспективними або перспективними для культивування в ...
1011792
  Бонюк З.Г. Оцінка перспективності інтродукції таволг на Полісся та лісостеп України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 52-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано інтегральну числову оцінку життєздатності та успішності інтродукції 108 представників роду Spiraea L. колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.
1011793
   Оцінка питомих показників роботи машинних агрегатів з тракторами різної енернгонасиченості / В.М. Третяк, Р.В. Оляднічук, В.В. Кравченко, А.А. Головатюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 226-232 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
1011794
  Пікус Р.В. Оцінка підприємницького ризику : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 88-93 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1011795
  Зоря С. Оцінка підтримки сільського господарства України в міжнародному порівняні : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 58-67 : Табл. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1011796
  Волосович С. Оцінка підходів до класифікації кредитного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку підходів до класифікації кредитного страхування. Встановлено мету та завдання класифікації кредитного страхування. Досліджено класифікацію кредитного страхування. Осуществлена оценка подходов к классификации кредитного страхования. ...
1011797
  Саріогло В.Г. Оцінка платоспроможності домогосподарств України в умовах зміни тарифів на житлово-комунальні послуги / В.Г. Саріогло, М.Ю. Огай, О.Ю. Корчміт // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 62-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв
1011798
  Саріогло В.Г. Оцінка платоспроможності населення на муніципальному рівні за уточненими даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 248-254. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1011799
  Січкар В.О. Оцінка платоспроможності позичальників банку за допомогою класифікаційних дерев рішень // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 540-542. – ISBN 978-966-188-219-4
1011800
  Зверковський В.М. Оцінка площі поперечного перерізу стовбура та запасів деревини експериментальних деревних порід на рекультиваційній ділянці / В.М. Зверковський, О.С. Зубкова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 76-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-8331
1011801
  Кохан О.В. Оцінка площі смарагдових об"єктів в областях України за допомогою статистичного аналізу / О.В. Кохан, Д.В. Гулевець // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 96-105 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
1011802
  Ганущак М.М. Оцінка поверхневих вод басейну р. Стир / М.М. Ганущак, Н.А. Тарасюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 110-118. – ISSN 2306-5680


  На основі хімічних аналізів проб води відібраних протягом 2005-2011 рр. проведено оцінку якості поверхневих вод басейну р. Стир за відповідними категоріями. Встановлено суттєві відмінності якості поверхневих вод басейну по окремим блокам та групам ...
1011803
  Пясецька С.І. Оцінка повторюваності відкладень ожеледі на території України в умовах сучасного клімату / С.І. Пясецька, Н.П. Гребенюк, О.А. Щеглов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 76-83. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто тенденденцію змін режиму температури в зимові місяці на території України за період 2001-2015 рр. Температура повітря в усі зимові місяці зазнала змін до підвищення і найбільші значення аномалій відмічаються у січні, які на основній частині ...
1011804
  Полторак А.С. Оцінка податкових ризиків у системі економічної безпеки підприємств / А.С. Полторак, Ю.В. Волосюк // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 35-38. – ISSN 1728-6220
1011805
  Скрипник А. Оцінка податкового навантаження і детінізація фонду оплати праці / А. Скрипник, Г. Гендлер // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-25. – ISSN 0131-775Х
1011806
  Писаренко Т. Оцінка податкового навантаження на діяльність суб"єктів господарської діяльності // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 114-120. – ISSN 2409-8892
1011807
  Швець Ю.О. Оцінка податкового навантаження на діяльність суб"єктів господарювання: сучасні українські та світові тенденції / Ю.О. Швець, О.В. Гаркуша // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 129-138. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
1011808
  Корнус В.Г. Оцінка податкового навантаження на мікрорівні / В.Г. Корнус, О.М. Пономарьов, В.М. Квасов // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-66. – ISBN 966-614-021-7
1011809
  Квасов В. Оцінка податкового навантаження на рівні підприємства : податкова політика / В. Квасов, В. Корнус, О. Пономарьов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 47-49 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1011810
  Гуменний А.А. Оцінка податкового потенціалу ринку цінних паперів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 98-102. – ISSN 2306-6806
1011811
  Тарангул Л.Л. Оцінка податкоспроможності регіону : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 7-13 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1011812
   Оцінка пожежної небезпеки ландшафтів Чорнобильскої зони відчуження методом факторного аналізу / В.М. Войціцький, О.В. Кисіль, В.Н. Курашов, М.Д. Кучма, А.Г. Прокопенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 320-332. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано методику оцінки пожежної небезпеки ландшафтів Чорнобильської зони відчуження із застосуванням апарату факторного аналізу. Описано методику аналізу статистичних даних за допомогою факторної моделі. Наведено результати статистичної обробки ...
1011813
  Шелухіна О.О. Оцінка показників еколого-географічної ситуації Херсонської області // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 140-141. – ISBN 978-617-7069-75-8
1011814
  Горбенко І.Д. Оцінка показників захищеності сучасних бездротових систем зв"язку широкосмугового доступу на основі врахування особливостей технології OFDM / І.Д. Горбенко, О.А. Замула, С.Г. Вдовенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 67-76. – ISSN 2524-0056
1011815
  Корнієнко В.О. Оцінка показників максимального стоку води річок басейну Прип"яті (в межах України) / В.О. Корнієнко, І.М. Перевозчиков // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 35-37. – ISBN 978-966-136-643-4
1011816
  Абакуменко О.В. Оцінка показників фінансового стану підприємств теплової електроенергетики України / О.В. Абакуменко, П.О. Лук"яшко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 220-229. – ISSN 2222-4459
1011817
  Радзівілов Г.Д. Оцінка показників якості діагностичного забезпечення ремонту військової техніки зв"язку / Г.Д. Радзівілов, В.П. Романенко, С.П. Бригадир // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 63-71. – ISSN 2524-0056
1011818
  Насадюк І.Б. Оцінка політики валютного курсу України з позицій теорії оптимальних валютних зон // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 66-73.
1011819
  Бєлоусова Н.Б. Оцінка політичної репутації України міжнародними організаціями і рейтинговими агентствами / Н.Б. Бєлоусова, М. Рахманова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 9-13
1011820
  Бейдик О.О. Оцінка положення регіонів України відносно великих річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 204-208.
1011821
  Оленко А.Я. Оцінка помилки інтерполяції в багатовимірній теоремі Котельникова-Шеннона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для функцій з класу Пелі-Вінера отримані точні верхні оцінки помилки округлення в інтерполяції за допомогою багатовимірних скінченних сум Котельникова-Шеннона. Наводиться приклад екстремальної функції, для якої досягається значення оцінки. Для ...
1011822
  Поплюйко Я.В. Оцінка попиту на кредитні ресурси з боку суб"єктів господарювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 47-52. – ISSN 2306-6792
1011823
  Білик Ю. Оцінка порівняльних переваг в умовах міжнародної економічної інтеграції / Ю. Білик, О. Файчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-78. – ISSN 0131-775Х
1011824
  Курташ Н.Я. Оцінка порушень гормонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із НВV-інфекцією / Н.Я. Курташ, О.М. Перхулин // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 19-22. – ISSN 2413-550Х
1011825
  Павленко Л. Оцінка посухостійкості декоративних трав"янистих ліан у Лісостепу України / Л. Павленко, С. Машковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати візуальної та лабораторної оцінки посухостійкості рослин інтродукованих видів декоративних трав"янистих ліан. Визначено показники водного дефіциту, вмісту води та водоутримувальної здатності. Установлено найбільш посухостійкі види ...
1011826
  Денисенко В.О. Оцінка потенціалу біомаси в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 84-89 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1011827
  Лалакулич М.Ю. Оцінка потенціалу вищої освіти, рівні та методичні підходи до визначення // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 230-238. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1011828
  Запухляк І.Б. Оцінка потенціалу енергозбереження вітчизняних газотранспортних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 227-235


  У статті розглянуто питання оцінювання рівня використання потенціалу енергозбереження підприємства та оцінено потенціал енергозбереження вітчизняних газотранспортних рідприємств.
1011829
  Дудар Т.Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів / Т.Г. Дудар, В.В. Галущак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 84-89. – ISSN 2221-1055
1011830
  Онищенко В.П. Оцінка потенціалу країни до галузевих структурних зрушень в контексті світових тенденцій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 36-43
1011831
  Мусієнко К. Оцінка потенціалу міжнародно-правового регулювання з метою упередження кібервійн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 107-109. – бібліогр. в кінці ст.


  В сучасному світі дедалі більшу роль в житті держави, її економіці та системі безпеки, відіграють кіберпростір та сучасні інформаційні технології, тому не можна обійти увагою ті загрози, які пов"язані з застосуванням цих високих технологій.
1011832
  Луценко О.О. Оцінка потенціалу підприємств дорожнього господарства / О.О. Луценко, Я.В. Догадайло // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 50-53. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1011833
  Потрашкова Л.В. Оцінка потенціалу підприємства в умовах ризику та невизначеності // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 81-86


  В роботі розглядається наукова проблема недостатнього врахування невизначеності зовнішнього середовища в методиках оцінювання потенціалу підприємств. Мета дослідження - проаналізувати вплив фактору невизначеності зовнішнього середовища на потенціал ...
1011834
  Іщук С.О. Оцінка потенціалу розвитку окремих виробництв переробної промисловості в Україні / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 21-31 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2519-1853
1011835
  Віленчук О.М. Оцінка потенціалу розвитку страхування cільськогосподарської продукції в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 56-64. – ISSN 2221-1055
1011836
  Міщенко Н.М. Оцінка потенціалу сільськогосподарських земель України за методологією агроекологічного зонування ФАО / Н.М. Міщенко, К.В. Гуменюк // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-75. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988


  [ФАО - Організація з питань продовольства та сільського господарства при ООН]
1011837
  Бальцер І.В. Оцінка потенціалу сталого природокористування у сільській місцевості Івано-Франківської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 196-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1011838
  Добровенко О.А. Оцінка потенціалу стратегічного розвитку банківської установи // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 22-27. – ISSN 1993-0259
1011839
  Ковтун Н.В. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності / Н.В. Ковтун, А.І. Ігнатюк // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 4-10


  Ігнатюк А.І. - докт. екон. наук, доц. екон. ф-ту КНУТШ.
1011840
  Ковтун Н.В. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. Частина I. Багатовимірна оцінка економіки України за видами діяльності / Н.В. Ковтун, А.І. Ігнатюк // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 31-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1011841
  Каркальова П.І. Оцінка потенціалу Харківської області для розвитку сільського зеленого туризму за допомогою методів кластерного аналізу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 122-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1011842
  Гужва І.Ю. Оцінка потенціалу ядерно-промислового комплексу України до міжнародного співробітництва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 54-60
1011843
  Ляшенко В.А. Оцінка потенційних врожаїв винограду за агрокліматичними ресурсами на територіях з неоднорідною підстильною поверхнею // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 152-156. – ISSN 0868-6939


  Описано методи розрахунку потенційних врожаїв сільськогосподарських культур за агрокліматичними ресурсами для територій з неоднорідною підстильною поверхнею. Проведено інвентаризацію місцеположень за елементами рельєфу на землях окремої сільської ради ...
1011844
  Рогожин О.Г. Оцінка потенційних втрат населення України: макроекономічний підхід // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – С. 34-46. – ISSN 2072-9480
1011845
   Оцінка потенційного впливу від виходу Великобританії з ЄС на розвиток економіки України / П.Г. Неботов, В.І. Новодережкін, К.В. Новодережкіна, Є.І. Іванов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 95-99
1011846
  Воробьев Д.С. Оцінка потенційної продуктивності біомаси лісів Білорусі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 35-37
1011847
  Халаїм О.О. Оцінка потоків CO2 у модельних степових екосистемах за різної кількості опадів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Халаїм Олександра Олегівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1011848
  Підпала Т.В. Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока / Т.В. Підпала, Ю.С. Маташнюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 136-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1011849
  Хміль О. Оцінка поточних львівських видань у журналі "Книгар: літопис українського письменства" (1917-1920) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 100-109. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
1011850
  Колєсніков Д.В. Оцінка поточної діяльності промислових підприємств, функціонуючих у складі вертикально-інтегрованих структур // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 34-39 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1011851
  Крейдич І.М. Оцінка потреб в інвестиційних ресурсах для відтворення основних виробничих фондів у промисловості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 12-13 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1011852
   Оцінка потреб дитини та її сім"ї: від теорії до практики : навчальний посібник у 2-х ч. : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.Д. Звєрєва [та ін.] ; МОНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Партнерство "Кожній дитині". – Київ : Задруга ; Кожній дитині. – ISBN 978-976-432-090-7
Ч. 1. – 2011. – 223, [1] с. : іл. + CD. – Бібліогр.: с. 199-204
1011853
  Саріогло В.Г. Оцінка потреб у заміщенні робочої сили в Україні, обумовлених її вибуттям за віком та трудовою міграцією / В.Г. Саріогло, М.Ю. Огай // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (84). – С. 35-43 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1011854
   Оцінка похибки вимірювань часу затухання люмінесценції модифікованим стробоскопічним методом / В.В. Бойко, І.В. Захарченко, Б.А. Охріменко, Л.Й. Робур // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 389-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі показано, що відносна похибка вимірювань величини часів затухання складної смуги люмінесценції залежить від алгоритму вимірювань. Вказано на молекулярність мінімізації величини відносної похибки вимірювання часів затухання компонент ...
1011855
  Корольов В.М. Оцінка похибок визначення координат і вектора швидкості переміщення цілі з рухомого об"єкта : геодезія / В.М. Корольов, К.В. Руденко, О.В. Корольова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 19-21 : Мал. – Бібліогр.: 8 назв
1011856
  Верлань Д.А. Оцінка похибок розв"язання інтегральних рівнянь Вольтерри роду засобами інтегральних нерівностей / Д.А. Верлань, К.С. Чевська // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 23-33. – (Технічні науки ; вип. 9). – ISSN 2308-5916
1011857
  Балікі Г. Оцінка поширення конфлікту в Сірії / Гассан Балікі // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 17-22. – ISBN 978-966-2050-07-3
1011858
  Дишкант М. Оцінка прав на об"єкти інтелектуальної власності в економічному розвитку суб"єктів господарювання // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 57-61. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1011859
  Гурняк О. Оцінка правових підстав здійснення масових репресій військовослужбовців та їхніх родин в УРСР (в 30-х pp. XX ст.) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 146-156. – ISBN 978-966-306-020-4
1011860
  Гурняк О. Оцінка правових підстав здійснення масових репресій військовослужбовців та їхніх родин в УРСР (в 30-х рр. ХХ ст.) // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 52-53
1011861
  Шелудько В. Оцінка практики застосування інструментів фінансової та грошової політик в Україні / В. Шелудько, О. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 114-117. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена проблемі ефективного застосування фінансової та грошової політики в Україні. Враховуючи основні положення теорій фінансового та монетарного регулювання, в даній роботі проводиться оцінка ефективності економічної політики в ...
1011862
  Шулакова К. Оцінка практики лібералізації валютного регулювання в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 64-76. – ISSN 1605-2005
1011863
  Мохір Л. Оцінка праці О. Кістяківського "Программа для собирания юридических" обычаев и народных воззрений по уголовному праву" громадськістю Чернігівської губернії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 134-137
1011864
  Каран Д. Оцінка праць К.В. Харламповича про стан і розвиток православних шкіл на теренах Речі Посполитої його сучасниками // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 108-113. – ISSN 1998-4634
1011865
  Бус О. Оцінка прибутковості банку органами банківського нагляду : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 41-52 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв. – ISSN 1605-2005
1011866
  Клепікова О. Оцінка прибутку страхової компанії засобами імітаційного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-95. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні положення обліку та руху фінансових ресурсів страхової компанії. Розроблено імітаційну модель взаємодії фінансових потоків страхової компанії, яка дозволяє відслідковувати ланцюжок джерел формування фінансових ресурсів та ...
1011867
  Мітюк О.В. Оцінка привабливості туристични об"єктів і територій столичного регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1011868
  Мітюк О.В. Оцінка привабливості туристичних об"єктів і територій // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 59-60
1011869
  Мітюк О. Оцінка привабливості туристичних об"єктів і територій // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 161-163
1011870
  Строкаль В.П. Оцінка придатності земельних ділянок для вирощування зерняткових ягід на прикладі фермерського господарства "Лаяр" / В.П. Строкаль, Ю.В. Коновалова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 185-194 : рис. – Бібліогр.: с. 193-194. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1011871
  Неділько В.М. Оцінка придатності інфраструктури населених пунктів, що залучається для надання допомоги постраждалим внаслідок приводнення повітряних суден / В.М. Неділько, В.М. Стратонов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 136-141 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1011872
  Новицька Світлана Оцінка придатності природно-територіальних комплексів Тернопільської області для цілей рекреації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 151-158. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1011873
  Мельничук В. Оцінка придатності туфової товщі в нижньовендських трапах Волино-Подільської плити для захоронення радіоактивних відходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Розглядаються вулканічні туфи трапової формації Волино-Поділля як об"єкт для захоронення радіоактивних відходів. Volcanic tuffs of trap-rocks of ...
1011874
  Свідзінська Д.В. Оцінка придатності цифрових моделей висот SRTM та ASTER для цілей гідрологічного геопросторового аналізу // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 88-92. – ISSN 2075-1893


  Подано порівняльну характеристику цифрових моделей висот (ЦМВ) SRTM та ASTER. В результаті гідрологічного аналізу ЦМВ побудовано декілька варіантів мережі водотоків. Верифікація результатів за даними топографічної карти масштабу 1 : 50 000 засвідчила, ...
1011875
  Шакірзанова Ж.Р. Оцінка припливу поверхневих вод рідкісної ймовірності перевищення до Хаджибейського лиману // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 160-169 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-0902
1011876
  Лобода Н.С. Оцінка припливу прісних вод до Куяльницького лиману / Н.С. Лобода, О.М. Гриб, А.М. Сіренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 51-59.


  На основі модель "клімат-стік", розробленої в ОДЕКУ, установлені параметри природного річного стоку р. Великий Куяльник. Досліджено вплив штучних водойм на норму річного стоку у роки різної водності та розрахований сумарний коефіцієнт антропогенного ...
1011877
  Лобода Н.С. Оцінка природних водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману за метеорологічними даними / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 144-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
1011878
  Дубинський Г.П. Оцінка природних комплексів басейну середнього Дінця для потреб зрошувальних меліорацій / Г.П. Дубинський, Ю.Ф. Кобченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1011879
  Клімчук Б.П. Оцінка природно-географічних чинників комплексного розвитку Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 198-205. – Бібліогр.: 3 назв.
1011880
  Степаненко А.В. Оцінка природно-економічних умов і ресурсів при розміщенні та спеціалізації тваринництва (На прикладі Черкаської області) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 1 назва
1011881
  Славік Р.В. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу адміністративних районів Закарпатської області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 38-42. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізовано рекреаційну привабливість рекреаційних територій Закарпатської області,виходячи з кількісних та якісних показників природо-ресурсного потенціалу з використанням методології нечіткої логіки. Окреслено перспективи розвитку різних ...
1011882
  Кравчинський Р. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Коростенського родовища підземних вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-53. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати комплексних польових гідролого-гідрогеологічних робіт на р. Уж в межах Коростенського родовища підземних вод (Житомирська область) та спеціальних аналітичних досліджень. Визначено природні ресурси та експлуатаційні запаси підземних ...
1011883
  Мельнійчук М.М. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Любешівського району Волинської області / М.М. Мельнійчук, Ю.В. Пасевич // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 47-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1011884
  Чорний М.Б. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Львівської області в контексті суспільно-географічних зв"язків // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 315-324


  У статті висвітлено сучасний стан природно-ресурсного потенціалу Львівської області в контексті суспільно-географічних зв"язків. Охарактеризовано геопросторові відмінності за шістьома групами природних ресурсів геоторії - водних, мінеральних, лісових, ...
1011885
  Руденко В.П. Оцінка природно-ресурсного потенціалу України як основа менеджменту природоохоронної діяльності / Руденко В.П., Руденко С.В. ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143-160. – ISBN 978-966-423-310-8
1011886
  Аксьом О.С. Оцінка природної захищеності підземних вод Уманського дендропарку "Софіївка" засобами ArcGis 8.1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-32. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику просторового ГІС аналізу для оцінки природної захищеності підземних вод на прикладі ден-дропарку "Софіївка". Наведено алгоритм інтеграції даних в середовище ГІС для проведення просторового аналізу. It is offered a spatial GIS ...
1011887
  Кошляков О.Є. Оцінка природної та техногенної складової інфільтраційного живлення грунтових вод у загальній структурі водообміну на території м. Києва // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 95-97
1011888
  Луцик С.Л. Оцінка пріоритетності завдань і можливостей реформування Збройних Сил України у контексті реалізації політики безпеки та оборони держави / С.Л. Луцик, О.П. Голота // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 112-116
1011889
  Макоцьоба М. Оцінка прогресу у людському розвитку регіонів України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 46-51 : табл.. – Бібліогр.: 3 назв.
1011890
  Лучик С.Д. Оцінка продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни / С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 56-61. – ISSN 2222-0712
1011891
  Мезенцева Н. Оцінка продовольчої доступності у регіонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-33. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розподіл виробництва та споживання продовольства у регіонах України, здійснено кластеризацію регіонів за показниками продовольчої доступності. There are analysed the distribution of manufacture and consumption of the foodstuffs in ...
1011892
  Тютюнник Д.А. Оцінка продуктивності агроландшафтів за даними врожайності сільськогосподарських культур / Д.А. Тютюнник, А.Я. Короткова, Г.М. Надольна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 13-17 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1011893
  Пасінович І.І. Оцінка продуктивності праці в Україні та фактори її підвищення в контексті забезпечення стійкого інклюзивного зростання / І.І. Пасінович, О.С. Кіндзюр // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 260-268. – ISSN 2222-4459
1011894
  Свидерська С.М. Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 120-127 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902
1011895
  Федонюк Н.Р. Оцінка пролонгованого впливу дозованих фізичних навантажень на діяльність кардіоваскулярної системи в студентів-гіпотоніків // Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 60-64. – (Серія : Фізичне виховання і спорт ; вип. 6). – ISSN 2310-130Х


  "Розглянуто питання пролонгованого впливу занять фізичною культурою на корекцію гіпотонічних станів серцево-судинної системи на прикладі студентів медичного коледжу. Показано позитивний вплив спеціального комплексу фізичних вправ на стан ...
1011896
  Москалець В.М. Оцінка промислового ризику на об"єктах підвищеної небезпеки металургійних і коксохімічних підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Москалець Владислав Михайлович ; Держ. служба гірничого нагляду та промислової безпеки України ; Держ. установа " Нац. науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці". – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр. :12 назв
1011897
  Фатюха Н.Г. Оцінка промислової та сільськогосподарської продукції підприємств Запорізької області / Н.Г. Фатюха, В.В. Малахов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 105-110. – ISSN 2306-6792
1011898
  Романюк А. Оцінка пропорційності виборчих систем країн Західної Європи та України: порівняльний аспект // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-63.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1011899
  Онищук В.В. Оцінка пропускної здатності русел гірських річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 17-28. – ISSN 2306-5680
1011900
  Москаленко С.О. Оцінка просторових взаємозв"язків середнього річного стоку води річок в межах правобережжя Прип"яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (61). – С. 20-28. – ISSN 2306-5680


  Оцінювання просторових взаємозв"язків будь-якого елементу стоку води річок чи метеорологічних показників певної території спирається на застосуванні просторової кореляційної функції. Метою представленого дослідження - побудувати таку функцію для ...
1011901
   Оцінка просторових неоднорідностей рельєфу території на прикладі дослідної ділянки "Стукалова балка" / О.В. Круглов, В.П. Коляда, П.Г. Назарок, А.О. Ачасова, Д.О. Тімченко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 64-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0587-2596
1011902
  Семенова І.Г. Оцінка просторово-часового розподілу посух в Закарпатському регіоні в короткостроковій перспективі до 2050 року // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 29-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-0902
1011903
  Білюк А.В. Оцінка протипухлинних, анти-метастатичних та біохімічних показників новосинтезованих n, п-хелатних комплексів Pd2+ та Pt2+ з N-алілтіосечовинами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Білюк Анастасія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1011904
  Білюк А.В. Оцінка протипухлинних,анти-метастатичних та біохімічних показників новосинтезованих n, п-хелатних комплексів Pd2+ та Pt2+ з N-алілтіосечовинами : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Білюк Анастасія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 146 арк. – Бібліогр.: арк. 9-12, 124-146
1011905
   Оцінка протиракової активності похідних ізохіноліну - продуктів рециклізації 3-(2-(тієн-2-іл)тіазол-4-іл)ізокумарину / А.С. Коноваленко, О.В. Шабликін, О.В. Шабликіна, В.С. Москвіна, В.С. Броварець, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 12. – С. 83-90. – ISSN 1025-6415
1011906
  Андріїв В.М. Оцінка професійних якостей працівників як категорія трудового права / В.М. Андріїв, Т.М. Вахонєва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 209-218. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1011907
  Павлович Р.І. Оцінка професійного ризику в системі управління охороною праці (СУОП) // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 138-140. – ISBN 978-966-641-732-2
1011908
  Дмитрук Ю.М. Оцінка профільного розподілу вуглецю лабільної та водорозчинної форм органічної речовини грунтів / Ю.М. Дмитрук, І.Е. Демид // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 40-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0587-2596
1011909
  Набок Р. Оцінка процентного ризику торгового портфеля банку з урахуванням вимог Базельського комітету з банківського нагляду / Р. Набок, О. Приходько // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 16-23


  Розглядається загальна концепція управління ризиками, викладена Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідних нормативних документах.
1011910
  Загірняк М. Оцінка процесів і рішень в управлінні сучасним університетом / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 11-17. – ISSN 1682-2366
1011911
  Ляшенко В.І. Оцінка процесів модернізації України та її економічних районів / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 3 (15). – С. 19-30. – ISSN 2221-8440
1011912
  Булатова О.В. Оцінка процесів тінізації української економіки та економічна безпека країни / О.В. Булатова, О.І. Карпенко, Е.В. Федоров // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 125-134. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1011913
  Копченко І. Оцінка процесу впровадження спрощених систем оподаткування суб"єктів малого підприємництва на прикладі Автономної Республіки Крим : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 57-62 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
1011914
  Пелешенко В.І. Оцінка процесу формування кисневого режиму заток Дніпра в районі Києва / В.І. Пелешенко, О.В. Тімченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 488-492. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
1011915
  Фатюха Н.Г. Оцінка прямих інвестицій Запорізької області за 2010 - 2015 роки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 22-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1011916
   Оцінка радіальних розмірів повітряних цілей з використанням багаточастотних зондуючих сигналів / М.М. Нікіфоров, В.К. Шваб, М.М. Охрамович, С.П. Лалетін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 83-86
1011917
  Пляцук Л.Д. Оцінка радіаційного впливу нафтовидобувного комплексу на об"єкти навколишнього середовища / Л.Д. Пляцук, О.А. Бурла, І.Ю. Аблєєва // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 101-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
1011918
  Яценко Ю.В. Оцінка радіоактивного забрудення довкілля внаслідок виникнення ситуацій із сильними вітрами у Чорнобильській зоні відчуження // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 107-110
1011919
  Яценко Ю.В. Оцінка радіоактивного забруднення довкілля внаслідок екстремальних погодних умов у Чорнобильської зоні відчуження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 129-132
1011920
  Пластун О. Оцінка реакції біржових ринків на форс-мажорні ситуації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 48-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1011921
  Торон В.В. Оцінка реакції пшениці на інокуляцію вірусом смугастої мозаїки за вмістом малонового діальдегіду / В.В. Торон, Г.С. Янішевська, О.О. Бісяріна // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 79-80
1011922
  Дорощук Р. Оцінка реакційної здатності п"ятичленних С-гетерилнітронів та їх координаційних сполук з Cu2+ методом квантовохімічного моделювання / Р. Дорощук, О. Хаврюченко, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-28. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  За допомогою квантовохімічного моделювання просторової та електронної будови вперше проведено оцінку реакційної здатності нітронів, що містять п"ятичленні та шестичленні гетероцикли, та їх координаційних сполук з Cu2+ у реакціях 1,3-диполярного ...
1011923
  Остапенко Павло Оцінка реалізації реформи адміністративно-територіального устрою України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 224-229 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1011924
  Попович О. Оцінка реальних пріоритетів у фінансуванні української науки / О. Попович, Т. Червінська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 41-49. – ISSN 0131-775Х
1011925
  Олефір В. Оцінка регіональних відмінностей рівня життя в Україні / В. Олефір, В. Вітер // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 26-31. – ISSN 1810-3944
1011926
  Кононенко О. Оцінка регіональних відмінностей формування "зеленої" економіки в Україні / О. Кононенко, С. Свинарець // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 62-67
1011927
   Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України : аналітичний огляд / [Яковлєв Є.О. та ін. ; літ. ред. : М.Л. Рубанець, В.М. Сизонтов] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : НІСД, 2011. – 32, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-554-152-3
1011928
  Хвесик М.А. Оцінка регіональних особливостей локалізації основних показників розвитку продуктивних сил України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 17-30
1011929
  Токаренко О.В. Оцінка регіонального впливу процесів підтоплення земель на екологічну безпеку полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Херсонської області) // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 40-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1011930
  Жураєва К.А. Оцінка регіональної ефективності застосування інноваційних технологій в туризмі на прикладі Криму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 100-107. – Бібліогр.: 7 назв.
1011931
  Атаманчук О.В. Оцінка регулюючого впливу податків на динаміку інвестиційної та інноваційної активності в АР Крим : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 20-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1011932
  Корнус В.Г. Оцінка регулюючого впливу системи оподаткування на економічні процеси : гроші,фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 142-149 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1011933
   Оцінка регулярності руху транспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту / Ю.О. Давідіч, Д.П. Понкратов, Г.І. Фалецька, Я.Ю. Несміян // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 84-89 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1011934
  Юрченко Ю. Оцінка регуляторного впливу - сучасний інструмент розробки нормативних актів // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 37. – С. 6-8
1011935
  Гребінь В.В. Оцінка режиму наносів річок басейну Дніпра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 135-137. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
1011936
  Кравченко І.С. Оцінка резистентності різних видів водних макрофітів до дії важких металів / І.С. Кравченко, О.П. Ольхович // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61
1011937
  Маркович Г. Оцінка результативності бюджетних програм // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 159-167. – ISSN 1818-5754
1011938
   Оцінка результативності використання методики оцінки рівня якості освіти ВВНЗ / І.В. Пампуха, Ю.В. Березовська, А.В. Малюга, С.М. Лобач, А.В. Трушляков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 227-235


  У статті розроблена методика оцінки результативності використання методики оцінки рівня якості освіти ВВНЗ шляхом визначення показника результативності динамічної системи до і після формування управлінських впливів направлених на покращення організації ...
1011939
  Масловська Л.Ц. Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції / Л.Ц. Масловська, В.А. Савчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1011940
  Гриньова В.М. Оцінка результативності інноваційної діяльності підприємства : монографія / Гриньова В.М., Бутенко Д.С. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-184. – ISBN 978-966-676-534-8
1011941
  Рожкова Лілія Віталіївна Оцінка результативності інноваційної діяльності України в міжнародному контексті // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 5-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1011942
  Азаренкова Г. Оцінка результативності й ефективності реінжинірингу бізнес-процесу кредитування юридичних осіб на основі гібридного моделювання : фінансовий ринок / Г. Азаренкова, С. Шамов, Н. Лобігер // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 16-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1011943
  Криворучко С.В. Оцінка результативності персоналу від звичайної до наукової. Визначення та порівняльний аналіз детермінованих і стохастичних підходів / С.В. Криворучко. – Київ : ЛАТ&К, 2020. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 70-71. – ISBN 978-617-7824-15-1
1011944
  Жуков М.Н. Оцінка результативності прогнозних ознак та критеріїв локалізації уранового зруднення гідротермального прожилково-штокверкового типу : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / М.Н. Жуков, Н.В. Шафранська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Описано метод кількісної оцінки інформативності ознак локалізації зруденіння в процесі прогнозування та пошуку родовищ корисних копалин та результати його застосування з питань прогнозування уранових родовищ гідротермального прожилково-штокверкового ...
1011945
  Топалов С.А. Оцінка результативності розвитку соціальної сфери підприємства / С.А. Топалов, Д.Ю. Топалова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 41- 47 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
1011946
  Пилипенко О.С. Оцінка результативності системи контролю в умовах стратегічної орієнтації сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1011947
  Рзаєва Т.Г. Оцінка результативності та ефективності діяльності підприємства відповідно до потреб економічного аналізу / Т.Г. Рзаєва, А.О. Хурхач // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 17-22. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1011948
  Єгоров І.Ю. Оцінка результативності та сталості наукових колективів академічних інститутів в умовах ринкової економіки / І.Ю. Єгоров, В.О. Чехун // Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 2-8.
1011949
  Гребенюк М.В. Оцінка результатів війни з Іраком 1990-1991 рр. в англо-американській історіографії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 134-138
1011950
  Корінько М.Д. Оцінка результатів диверсифікації діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 52-56. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1011951
  Вашека О.В. Оцінка результатів інтродукції нових для колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна видів папоротей та перспективи їх використання // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 1605-6574


  Проведено аналіз перспективності інтродукції 18 нових для колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка видів папоротей. Установлено, що цілком перспективними є 11 ...
1011952
  Терещенко Г.І. Оцінка результатів калібрації статистичних ваг обстеження підприємств із питань статистики праці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 51-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1011953
  Шарий В.І. Оцінка результатів моделювання операції для прийняття рішень / В.І. Шарий, А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 173-176. – ISSN 2524-0056
1011954
  Старостіна А. Оцінка результатів наукової діяльності в класичних університетах підприємницького типу в умовах євроінтеграції / А. Старостіна, В. Осецький, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Показано можливість та доцільність використання в умовах України безкоштовної пошукової системи Google Scholar для оцінки результатів наукової діяльності співробітників класичних університетів. Доводиться гіпотеза про наявність взаємозв"язку між ...
1011955
  Богуславський О.В. Оцінка результатів перехідних перетворень постсоціалістичних країн за допомогою кластерного аналізу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 32-38
1011956
  Каленський А.А. Оцінка результатів при здійсненні тестового контролю / А.А. Каленський, І.Ю. Стегура, О.І. Кравченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 287-290


  Стаття присвячена аналізу шкал вимірювання (оцінки) знань та вмінь студентів (шкала відношень, інтервалів, порядку або рангів та найменувань) при здійсненні тестового контролю. Показано, що традиційні оцінки (відмітки) - зручний апарат для практики ...
1011957
  Касьянова Н.В. Оцінка рекламного контенту в соціальних мережах / Н.В. Касьянова, С.А. Жаб"як // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 434-439. – ISSN 2222-4459
1011958
  Шевченко О.Г. Оцінка рекреаційних кліматичних ресурсів міста Києва в літній сезон за допомогою моделі "Rayman" / О.Г. Шевченко, Т.М. Байдюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 260-269. – ISSN 2308-135X
1011959
  Антоненко В.С. Оцінка рекреаційних ресурсів і комфортності погодних умов Куяльницького лиману / В.С. Антоненко, А.М. Польовий // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 31-39 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1011960
  Бейдик О.О. Оцінка рекреаційно-туриських ресурсів Херсонської області / О.О. Бейдик, А.В. Орещенко, О.В. Малофєєва // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 126-136
1011961
  Царик П. Оцінка рекреаційної придатності ландшафтів національного природного парку "Кармелюкове Поділля" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 100-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1011962
  Царик П. Оцінка рекреаційної придатності ландшафтів національного природного парку "Кременецькі гори" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 118-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1011963
  Самсонов Д.О. Оцінка релевантності інформаційного забезпечення державного регулювання ринку цінних паперів України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 77-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1011964
  Бездухов О.А. Оцінка рельєфу території Чернігівської області для цілей рекреації і туризму // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 54-60. – ISSN 0868-6939
1011965
  Черних Т.В. Оцінка ремонтної технологічності деталей аксіально-поршневих агрегатів гідравлічного приводу трансмісії мобільної машини // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 17-23 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-1828
1011966
  Дідух Я.П. Оцінка репрезентативності мережі природно-заповідних об"єктів України (ботанічний аспект) / Я.П. Дідух, Л.П. Вакаренко, Д.С. Винокуров // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
1011967
  Сокольчук К.І. Оцінка репрезентативності рядів спостережень та вибіркових параметрів розподілу середнього річного стоку води річок на правобережній частині басейну Прип’яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 31-37. – ISSN 2306-5680


  Об"єктом дослідження виступає правобережна частина басейну річки Прип"ять в межах України, предметом - річкова мережа та параметри стоку річок. В процесі дослідження була проведена оцінка просторової та часової репрезентативності рядів спостережень за ...
1011968
  Височин І.В. Оцінка ресурсного забезпечення товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 132-137
1011969
  Смирнова С.М. Оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, В.А. Юзик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 82-87. – ISSN 2306-6814
1011970
  Дідух Іван Володимирович Оцінка ресурсу трубчастих елементів конструкцій на стадії росту втомних поверхневих тріщин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Дідух І.В.;НАНУ, Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2002. – 20 с.
1011971
  Горго І.О. Оцінка ризиків аграрних підприємств лісостепової зони України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 49-57. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1011972
  Пшеничнюк Т.В. Оцінка ризиків виробництва сільськогосподарської продукції у системі економічної безпеки держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 191-196 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1011973
  Радомська М.М. Оцінка ризиків для навколишкього середовища, пов"язаних з діяльністю Гайсинського ЛВУМГ / М.М. Радомська, А.І. Йовенко, І.В. Горобцов // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 52-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-5057
1011974
   Оцінка ризиків і втрат у торгівлі України від запровадження ЄЕП /Митним союзом нетарифних бар"єрів / Т.О. Осташко, В.Е. Лір, І.В. Кобута, В.К. Олефір, О.С. Биконя // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 21-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1011975
  Сенюта Я.В. Оцінка ризиків інвестиційної діяльності економіки України на етапі реформування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 538-540. – ISBN 978-966-188-219-4
1011976
  Герасименко А. Оцінка ризиків колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-105. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу окремих джерел координаційної здатності ринку виявлено ризики колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії, встановлено потребу постійного та пильного контролю за дотриманням правил чесної конкуренції на ...
1011977
  Рудько Г.І. Оцінка ризиків освоєння родовищ вугілля на прикладі вітчизняних об"єктів з незначними запасами / Г.І. Рудько, В.В. Бала, М.М. Курило // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – C. 19-21. – ISSN 1682-721X
1011978
  Фоміна О.В. Оцінка ризиків підприємства в системі обліку / О.В. Фоміна, О.М. Гончаренко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 67-70. – ISSN 1728-6220
1011979
  Барабаш Т.М. Оцінка ризиків правопорушень у сфері виборчого процесу за участю внутрішньо переміщених осіб // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 38-42. – ISBN 978-966-136-491-1
1011980
  Дьомкіна О.В. Оцінка ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 485-494


  У статті представлено модель оцінки ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу, що базується на методі аналізу ієрархій. Модель враховує основні фактори ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства. Зокрема, виокремлено три групи факторів: ...
1011981
  Рєзнікова В. Оцінка ризиків у підприємництві та управління ними / В. Рєзнікова, Р. Стефанчук // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 101-115. – ISSN 1026-9932
1011982
  Калитчук В.М. Оцінка ризиків, пов"язаних з державним боргом України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 37-45
1011983
  Пурій Г.М. Оцінка ризиковості кредитно-інвестиційної діяльності банків на фінансовому ринку України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 46-54
1011984
  Керімов П.О. Оцінка ризиковості підприємств із використанням інструментарію корпоративних фінансів в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 40-59. – ISSN 1605-7988
1011985
   Оцінка ризику аварії та розрахунок процесу руйнування грунтової греблі хвостосховища / Г.В. Гапіч, Д.С. Пікареня, Л.М. Рудаков, Н.М. Максимова, Т.К. Макарова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 99-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1011986
  Васюренко О. Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / О. Васюренко, М. Худокормова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 10-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1011987
  Ткачук К.К. Оцінка ризику діяльності із здійсненням операцій при поводженні з небезпечними відходами для здоров"я населення / К.К. Ткачук, О.Й. Радецька // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 56-60. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688
1011988
  Шкварчук Л.О. Оцінка ризику діяльності суб"єктів ринку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 217-223. – ISSN 1562-0905
1011989
  Крайнюков О.М. Оцінка ризику для здоров"я людей обумовленого використанням забруднених нафтопродуктами питних вод за допомогою методики RAIS (US-EPA) / О.М. Крайнюков, А.В. Якушева // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 46-50 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1992-4224
1011990
  Гай О.М. Оцінка ризику заощаджень у комерційному банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 118-122 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1011991
  Амеліна О.В. Оцінка ризику інвестиційних проектів // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 165-174
1011992
  Барташевська Ю.М. Оцінка ризику інвестиційних проектів підприємства в процесі їх реалізації // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – C. 15-21. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1011993
  Селіщев С.В. Оцінка ризику контролю при аудиті безперервності на базі визначення ефективності функціонування внутрішнього аудиту підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 37-41 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1011994
  Долінська Є.Б. Оцінка ризику неплатежу в операціях фінансового лізингу з використанням теорії графів : фінансові ризики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 121-128 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1011995
  Літвінов В.В. Оцінка ризику порушення стійкості двигунового навантаження при відмовах електрообладнання в підсистемі ЕЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Літвінов Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1011996
   Оцінка ризику рекреаційного водокористування річки Уди в Харківській області / О.Г. Васенко, О.В. Рибалова, О.В. Козловська, В.М. Жук // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 67-73 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
1011997
   Оцінка ризику розвитку бронхолегеневої паталогії у працівників вугільної та азбестопереробної промисловості на основі гігієнічної оцінки / В.І. Чернюк, Т.А. Андрущенко, О.І. Соловйов, О.Е. Гончаров // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 38-44 : табл., фото. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
1011998
  Лотоцька О.В. Оцінка ризику споживання питної води з підвищеним вмістом нітратів на здоров"я населення Тернопільської області / О.В. Лотоцька, В.О. Прокопов // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 20-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1011999
  Бєгун В.В. Оцінка ризику травмування людини під час ожеледиці. Методична розробка з вивчення теорії ризику / В.В. Бєгун, В.В. Зацарний // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 34-40 : табл., рис.
1012000
  Віниченко М.М. Оцінка ризику у бюджетуванні : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,